CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE

1.1. Generalităţi Conform legii contabilitatii nr.82/1991 , republicata , art.1 societăţile comerciale , societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, şi contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activităţii. Acest lucru se realizeaza conform art. 2. -Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii letrice si numerice in etalon valoric natural sau de munca despre operatiunile economice care au loc si care se intocmesc la locul si momentul acestora cu scopul de a servi ca dovada a infaptuirii lor. Procesul cunoasterii contabile incepe in mod obligatoriu cu activitatea de observare si consemnare a datelor privind patrimoniul unitatii. Aceasta actiune asigura datele de intrare in sistemul contabil privind existenta , starea si miscarea elementelor patrimoniale . Documentarea –procedeu al contabilitãţii. Documentarea ,ca procedeu al contabilitǎţii, este acţiunea de observare şi consemnare în documente a datelor privind operaţiile economice din cadrul unitãţii , în momentul şi la locul efectuãrii operaţiilor .

6

Documentele trebuie întocmite clar, precis, sã reflecte realitatea ,trebuie sã se prezinte într-o formã unitarã în privinţa conţinutului , structurii, numãrului de exemplare , denumirea şi circulatia lor . Datã fiind importanţa deosebitã a informaţiilor contabile în conducerea unitãţii patrimoniale , operaţiunea de consemnare şi culegere a datelor contabile este organizatã dupa criterii precise şi in funcţie de necesitãţile practice , ele costituind baza intregului sistem de evidenţã din unitatea patrimonialã. Structura documentelor contabile. Sub aspectul conţinutului documentelor de evidenţã trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente: -denumirea documentului ; -denumirea şi sediul unitãţii care emite documentul; -numãrul de ordine al documentului; -data şi locul emiterii documentului; -pãrţile care participã la operaţia economicã ; -descrierea operaţiei economico-financiare efectuate concis, clar, precis, astfel încât sã cuprindã toate datele necesare înregistrãrii în evidenţã; -datele cantitative şi valorice aferente operaţiei consemnate; -semnãtura persoanelor autorizate care rãspund de întocmirea documentelor conform dispozitiilor legale.

1.2. Importanţa documentelor contabile 7

Una din caracteristicile importante ale contabilitatii consta in faptul ca aceasta este “documentata”. Aceasta inseamna ca orice operatie economica, inainte de a fi inregistrata in contabilitate trebuie sa fie consemnata in documente de evidenta economica anume concepute, pentru fiecare fel de operatie economica. Documentele de evidenta economica sunt acte scrise, in care se consemneaza fenomenele si procesele economice care se produc in unitati. Aceste documente sunt procedee metodice comune pentru mai multe stiinte economice, deoarece ele se intocmesc si se folosesc nu numai in contabilitate, ci si in alte forme de evidenta economica. Este deosebit de important ca documentele sa fie intocmite in cel mai scurt timp dupa producerea fenomenului sau a activitatii economice, astfel incat insasi contabilitatea sa-si realizeze functia de reflectare exacta si operative a activitatii desfasurate. Documentele de evidenta economica au o importanta deosebita in general si pentru contabilitate in special, din mai multe motive:  documentele au o importanta “informationala”, ceea ce inseamna ca din si prin documente, cei interesati pot cunoaste cantitatea si calitatea activitatii desfasurate. Este necesar a se preciza faptul ca informarea direct din documente are un caracter oarecum limitat, deoarece documentele sunt disconturi, sunt numeroase si limitate la operatia descrisa in ele.  importanta documentelor de evidenta economica mai rezulta si din faptul ca sunt suport legal pentru inregistrarile efectuate in evidenta economica. Faptul ca documentele sunt intocmite de persoane autorizate atrage raspunderea persoanei care le-a intocmit pentru consecintele activitatilor declansate pe baza lor.  importanta documentelor de evidenta economica mai consta si in valoarea lor juridica. Importanta juridica a documentelor consta in faptul ca ele constituie „probe in justitie”, pe baza lor fundamentandu-se hotarari ale instantelor judecatoresti.  importanta documentelor de evidenta economica mai consta in faptul ca ele constituie o legatura intre diferitele forme de evidenta economica (informatiile cuprinse in documentele de evidenta economica sunt preluate pentru inregistrare si prelucrare de mai multe forme ale evidentei economice).

1.3. Clasificarea documentelor contabile

8

Documentele contabile se pot clasifica dupã mai multe criterii. In funcţie de importanţa şi frecvenţa utilizãrii lor , documentele contabile , indiferent de categoria din care fac parte, pot fi tipizate şi netipizate. a)Documentele tipizate , sunt acelea în care conţinutul, forma şi formatul sunt prestabilite şi preimprimate pe formulare, pe baza unor reglementãri legale. Prin aceastã operaţie de tipizare se urmãreşte stabilirea unor tipuri unitare de documente , pentru operaţii de acelaşi fel ca mãrime , conţinut , format şi destinaţie şi sunt obligatorii pentru toate unitãţile dintr-o ramurã datã. Tipizarea documentelor asigurã uşurarea completãrii şi verificãrii lor, eliminã paralelisme în circulaţia unor documente , contribuie la satisfacera cerinţelor de prelucrare automatã a datelor pe care le conţine şi permite înscrierea în cuprinsul lor a indicatorilor strict necesari şi într-o anumitã ordine. Aceste documente sunt cuprinse în nomenclatorul cu formulare tipizate privind activitatea financiarã şi contabilã ,elaborat de Ministerul de Finanţe. Documentele tipizate în funcţie de sfera de utilizare ,sunt grupate în:-documente generale pentru întreaga economie; -documente comune pe ramuri ale economiei; -documente specifice unor activitãţi; b)Documentele netipizate, sunt acelea în care conţinutul, forma, şi formatul nu sunt prestabilite şi preimprimate prin reglementãri legale , ele sunt ocazionale şi se stabilesc funcţie de necesitatea de informare ale fiecãrui agent economic. In funcţie de natura operaţiilor pe care le reflectã , documentele se clasificã în: a)Documente privind imobilizãrile corporale şi necorporale:bonuri de mişcare a mijloacelor fixe, procese verbale de predare- primire procese verbale de scoatere din funcţiune, etc. b) Documente privind activele circulante materiale:note de recepţie şi constatare de diferenţe , bon de consum , fişa limitã de consum , bon de predare – transfer –restituire, etc. c) Documente privind disponibilitãţile bãneşti:chitante , dispoziţii de platã-încasare, etc. d) Documente privind salariile şi alte drepturi cuvenite angajaţilor:ştate de salarii, lista de avans chenzinal, decontul de cheltuieli, etc. e) Documente privind vânzãrile: factura, dispoziţii de livrare, aviz de însoţire a mãrfii, etc. Dupã regimul de tipizare şi utilizare documentele pot fi:

9

a)Documente cu regim special pentru care existã reglementãri legale privind tipãrirea, circulaţia, evidenţa şi pãstrarea lor. In aceastã categorie intrã în special documentele de bancã şi casã: cecul de numerar, cecul de virament, chitanţa, etc. b)Documente întocmite pe formulare cu reglementãri exprese de tipãrire, gestionare, folosire şi justificare, în care intrã imprimate cu valoare nominalã(mãrci poştale,timbre poştale), carnete de muncã, certificate medicale, etc. c) Documente întocmite pe formulare cu regim uzual, fãrã restricţii şi cuprind toate formularele necuprinse în primele douã categorii. In funcţie de modul de întocmire şi rolul lor în cadrul circuitului economic şi al sistemului informaţional-decizional documentele contabile se grupeazã astfel: a)Documente justificative. b)Documente de evidenţã contabilã. c)Documente de sintezã şi raportãri.

CAPITOLUL II
10

DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE
2.1.Elemente introductive Documentele justificative sunt acte scrise ce consemneazã operaţiile economice şi financiare în momentul efectuãrii lor cu scopul de a servi ca dovadã a înfãptuirii lor si ca instrument de fundamentare a înregistrãrii lor în contabilitate. In legãturã cu aceste documente , legea Contabilitãţii prevede:”Orice operaţie patrimonialã se consemneszã în momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate , dobândind astfel calitatea de document justificativ. Ele angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit , vizat şi aprobat ori înregistrat în contabilitate”. Funcţiile documentelor justificative Documentele justificative îndeplinesc douã functii: 1.funcţia de informare în sensul cã prin documente justificative se începe procesul cunoaşterii patrimoniului , pentru ca ulterior , prin alte procedee , sã se ajungã la forma finalã care este bilanţul contabil şi care constituie cea mai importantã sursã de informare a conducerii unitãţii patrimoniale. 2.funcţia gestionarã , prin documente justificative se angajeazã drepturi şi obligaţii precum şi rãspunderi privind gestionarea elementelor patrimoniale. Conţinutul documentelor justificative Conţinutul documentelor justificative este format dintr-o serie de elemente care în funcţie de importanţa lor se grupeazã în : -elemente comune care se referã la date de identificare şi la personalul responsabil de întocmirea, verificarea şi aprobarea lor şi anume:denumire, numãr şi data documentului , denumirea şi sediul unitãţii care întocmeşte documentul, compartimentul organizatoric emitent, pãrţile care participã la efectuarea operaţiei în cauzã , semnãturile persoanelor care au întocmit, vizat şi aprobat, etc. -elemente specifice prin care se caracterizeazã operatiile consemnate în documente şi anume:conţinutul operaţiei consemnate, baza legalã pentru efectuarea operaţiei, datele privind cantitãţile, preţurile unitare şi valorile , alte elemente necesare ulterior pentru prelucrarea şi verificarea documentelor(coduri , etc.) Intocmirea şi completarea documentelor justificative Intocmirea şi completarea documentelor justificative se face manual sau cu tehnicã de calcul 11

astfel încât sã fie lizibile , nefiind admise ştersãturi sau modificãri în ele. Elementele comune se completeazã cu uşurinţã deoarece pentru marea majoritate a operaţiilor se repetã ,cele specifice necesitã un volum mai mare de muncã şi implicã efectuarea unor calcule şi cunoştinţe privind operaţiile respective. Documentele justificative se intocmesc pe, de regulã ,la locul unde produce operaţia, pe formulare tipizate sau netipizate , dupã caz. Prelucrarea documentelor justificative Prelucrarea documentelor justificative constã în efectuarea unor operaţii pregãtitoare în vadera înregistrãrii loe în contabilitate, concretizate în : -sortarea documentelor pe operaţii; -calcularea valorilor, dacã este cazul; -obţinerea de centralizatoare pentru cumularea mai multor documente ; -verificarea de formã , aritmetic şi de fond (legalitatea, realitatea,oprtunitatea, necesitatea şi economicitatea operaţiunilor din documente); -înregistrarea în contabilitate; Pentru înregistrarea în contabilitate se face analiza şi contarea documentelor justificative care constã în indicarea pe fiecare document sau pe centralizatorul acestora(care conţine mai multe documentejustificative cu operaţii de aceeaşi naturã şi din aceeaşi perioadã) a simbolurilor conturilor debitoare şi a celor creditoare . Din punct de vedere metodologic , îregistrãrile în contabilitate se fac: -cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupã data intocmirii sau data intrãrii acestora în intreprindere; -sistematic, în registrele dechise pentru conturile sintetice şi analitice în conformitate cu regulile stabilite .

2.2. Verificarea documentelor justificative

12

Verificarea documentelor justificative se face înainte de a se efectua înregistrarea în contabilitate şi are ca scop de a se identifica şi corecta eventualele erori fãcute anterior. Verificarea poate fi : -verificare de forma prin care se urmãreşte dacã au fost completate toate rubricile din document , dacã preţurile şi calculele sunt corecte ,dacã existã semnãturile persoanelor care au întocmit ,vizat sau aprobat operaţia,etc. -verificare de fond , se referã la o serie de operaţii de fond şi anume: Necesitatea efectuãrii operaţiei care se verificã pornindu-se de la programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli al unitãţii. Legalitatea , adicã dacã poeraţiunea se încadreazã în prevederile legale . Oportunitatea constã în efectuarea operaţiei în momentul potrivit , cel mai favorabil, cu eforturi minime. Economicitatea , adicã realizarea operaţiei sã se facã cu cheltuieli minime pentru a se asigura rentabilitatea necesarã Operaţiunea de verificare se confiemã prin semnãtura persoanei împuternicite pentru aceasta. Dupã înregistrarea în contabilitate , documentele justificative sunt supuse operaţiunii de clasare şi în final de arhivare . Tratarea erorilor Tratarea erorilor se face astfel: -erorile contabile ce apar cu ocazia întocmirii , verificarea şi înregistrarea documentelot justificative se înregistreazã prin tãierea cu o linie a textului sau cifrelor greşite în toate exemplarele, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectã . Corectarea se confirmã prin semnãtura persoanei sau a persoanelor care au întocmit documentul justificativ , menţionându-se şi data efectuãrii corecturii . -nu sunt admise corecturi în documentele justificative privind mijloacele bãneşti şi alte operaţiuni prevãzute prin dispoziţii legale. In cazul unor asemenea erori , documentul greşit se anuleazã , fãrã a se detaşa din carnetul respectiv. -pentru documentele care consemneazã operaţii de predare- primire a valorilor materiale , corectarea erorilor trebuiue confirmatã prin semnãtura ambelor pãrţi , adicã a predãtorului şi a primitorului.

13

-in cazul utilizãrii tehnicii de calcul (în sistem informatic) corecturile sunt admise înainte de prelucrare a acestora , menţionându-se data rectificãrii şi semnãtura celui care a fãcut modificarea .deasemenea listele de erori rezultate de la calculator pe baza cãrora se face modificarea în baza de date , trebuie semnate de persoanele împuternicite.

2.3. Registrele în contabilitate

Registrele de contabilitate sunt documente de evidenţã contabilã cu caracter obligatoriu , prin care se asigurã înregistrarea cronologicã şi sistematicã a operaţiunilor consemnate în documentele justificative. Ele se prezintã sub formã de registre, foi volante sau liste informatice cu conţinut şi forme adecvate scopului pentru care au fost elaborate. In funcţie de scopul în care se folosesc , registrele se grupeazã astfel: 1.Registre pentru evidenţa cronologicã ; sunt urmãtoarele: a)registrul jurnal; b)registrul jurnal de încasãri şi plãţi; c)nota de contabilitate; 2.Registrul pentru evidenţa sistematicã: a)registrul „Cartea mare”; -fişa de cont pentru operaţiuni diverse -cartea mare şah -cartea mare centralizatoare b)registrul inventar

2.4. Registrul jurnal (general).

Este un document obligatoriu în care se înregistreazã zilnic sau lunar, în mod cronologic , fãrã 14

ştersãturi şi spaţii libere, toate documentele justificative în care se reflectã mişcarea elementelor patrimoniale; unitãţile cu volum mare de operaţiuni pot utiliza pentru detaliere registre jurnal auxiliare(operaţiuni de încasãri şi plãţi, operaţiuni de decontãri cu furnizorii, etc.)din care la sfârşitul lunii totalul acestora se trece în registrul jurnal general; Este un document tipizat , sub formã de registru , care se întocmeşte într-un singur exemplar de cãtre regiile autonome, societãţile comerciale,instituţiile publice , unitãţile cooperatiste, asociaţiile şi celelalte persoane juridice. Dupã ce a fost numerotat , şnuruit, certificat şi parafat se înregistreazã la organul fiscal din raza de activitate a unitãţii. Nu circulã, fiind un document de înregistrare contabilã şi se arhiveazã de cãtre unitate care se obligã sã-l pãstreze împreunã cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui; serveşte ca probã în litigii. Registrul jurnal de incasãri şi plãţi. Se prezintã sub formã de registru care se numeroteazã, se şnuruieşte şi se vizeazã de organul fiscal teritorial. Serveşte ca document de înregistrare operativã a încasãrilor şi plãţilor în numerar şi a celor efectuate prin contul de decontare de la bancã (indiferent dacã a avut loc plata sau încasarea efectivã) pe baza actelor justificative precum şi ca probã în litigiu; Cu ajutorul lui, agentul economic poate sã-şi stabileascã situaţia financiarã; Nu circulã fiind document obligatoriu de înregistrare contabilã şi se arhiveazã fiind pãstrat împreunã cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

2.5. Registrul de inventar.

Se prezintã sub formã de registru, numerotat şi parafat de organul fiscal teritorial; 15

Se întocmeşte într-un singur exemplar, la sfârşitul anului, fãrã ştersãturi şi fãrã spaţii libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere şi a proceselor verbale de inventariere a elementelor patrimoniale , prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi conform posturilor din bilanţ; Serveşte la stabilirea inventarierii patrimoniului şi ca probã în litigiu; Nu circulã , fiind un document obligatoriu de înregistrare contabilã , se arhiveazã şi se pãstreazã în unitate împreunã cu documentele justificative ce au stat la baza întocmirii lui;

2.6. Registrul Cartea Mare.

Este un document obligatoriu în care se înscriu lunar , direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, toate înregistrãrile înscrise în registrul jurnal, stabilindu-se situaţia fiecãrui cont:soldul iniţial , rulajele debitoare şi creditoare şi soldul final; serveşte pentru: ->sistematizarea şi structurarea rulajelor fiecãrui cont utilizat pe conturi corespondente; ->verificarea înregistrãrilor contabile înscrise în registrul jurnal; ->întocmirea balanţei de verificare; ->ca sursã de date pentru analiza activitãţii economice şi financiare a unitãţii; Nu se numeroteazã , nu se şnuruieşte şi nu se vizeazã de organele teritoriale fiscale , indiferent de versiunea utilizatã; Formularele de carte mare se pot prezenta în mai multe forme: Fişa de cont pentru operaţiuni diverse - se utilizeazã de unitãţile mici care aplicã forma de contabilitate clasicã sau jurnal unic; - nu dezvoltã pe conturi corespondente rulajul debitor şi creditor; : Fişa de cont pentru operaţiuni diverse Contul Dat Document Explicaţ Simbol cont Simbol cont Sume 16 Sold pag.......

a

ul

ia

coresponde nt

Debit

Credit

D/C

Sume

Cartea mare şah - este utilizat de unitãţile care aplicã forma de contabilitate maestru şah - serveşte pentru organizarea contabilitãţii sintetice , în care scop se deschid câte douã fişe : una pentru debit şi una pentru credit . Modelul se prezintã astfel: Cartea mare(şah) Denumirea contului....... Nr reg jurnal din Data operaţiunii Suma Simbol cont........ Debit/credit Conturi corespondente Pagina.......

Cartea mare centralizatoare - se utilizeazã de întreprinderile care aplicã forma de contabilitate pe jurnale; - se întocmeşte la sfârşitul lunii şi serveşte pentru stabilirea rulajelor lunare şi a soldurilor pe conturi sintetice ;

Pentru întocmirea acestui registru se procedeazã astfel: ->suma rulajului se preia din jurnalul de credit al contului respectiv , fãrã dezvoltarea acestuia pe conturi corespondente; ->rulajul debitor , desfãşurat pe conturi corespondente creditoare , se preia din jurnalele de credit , calculându-se sumele cu care a fost debitat contul respectiv în diverse jurnale; ->soldul final debitor sau creditor al fiecãrui cont se stabileşte în cadrul formularului 17

ţinându-se seama de soldul iniţial şi de rulajele debitoare respectiv creditoare; este tipãrit în foi volante, pe ambele feţe , nu circulã între compartimente şi se arhiveazã la biroul de contabilitate; Forma graficã se prezintã astfel:

Unitatea..... Cartea Mare Contul.... Conturi corespondente Lunile Total rulaj debito r Contul Contul Contul Contul Contul Sold la .. .. .. .. .. 1 ian 20....... Total rulaj credito r Debit Credit Sold

Jurnal. Jurnal. Jurnal. Jurnal. Jurnal. . Intocmit, . . . . Verificat,

2.7. Jurnale auxiliare. Pe lângã registrele de contabilitate prezentate mai sus ,agenţii economici au obligaţia de a întocmi lunar alte douã jurnale auxiliare cu ajutorul cãrora sã realizeze concordanţa între înregistrãrile contabile şi documentele justificative, şi anume: a)Jurnal pentru vânzãrii. Se prezintã sub formã de carnet de 100 de file tipãrit pe ambele feţe ; Se întocmeşte zilnic sau lunar , fãrã ştersãturi sau adãugiri, fãrã spaţii libere , pe baza 18

documentelor justificative pentru operaţiile respective; Serveşte pentru: ->înregistrarea vânzãrilor de valori materiale sau a prestãrilor de servicii ->stabilirea lunarã a T.V.A. colectatã ->controlul operaţiunulor înregistrate în contabilitate , urmãrindu-se urmãtoarele corelaţii :totalul sumelor din coloana privind baza de impozitare sã fie egal cu totalul rulajelor curente ale conturilor de venituri din vânzãri sau prestãri de servicii şi totalul coloanei T.V.A. din jurnal sã fie egal cu totalul rulajului creditor al contului 4427, „T.V.A. colectatã”, din balanţa de verificare; Se completeazã şi calculeazã la compartimentul financiar. Modelul acestui jurnal se prezintã astfel: Jurnal pentru vânzãri
Nr. Crt. Factura sau documentul înlocuitor legal aprobat Total factura (inclusiv T.V.A.) data nr cumpãrãtorul denumir e Cod fiscal total Din care scutiţi Cu reducer i Fãrã reduceri Cota T.V.A. 19% Baza de impozitar e Valoare T.V.A. Neimpozabile Export (T.V.A.) cota 0 Vânzãri

Report De reportat

b) Jurnal pentru cumpãrãri. Se prezintã sub formã de carnet de 100 file tipãrit pe ambele feţe ; Se completeazã zilnic sau lunar , fãrã ştersãturi sau adãugiri , fãrã spaţii libere , pe baza documentelor justificative pentru operaţiile respective; Serveşte pentru: ->înreegistrarea cumpãrãrilor de valori materiale sau a prestãrilor de servicii; ->stabilirea lunarã a T.V.A. deductibilã; ->controlul operaţiilor înregistrate în contabilitate , urmãrindu-se urmãtoarea 19

corelaţie:totalul sumelor din coloana de T.V.A. din jurnal sã fie egal cu rulajul debitor al cotului 4426, T.V.A. deductibilã ,din balanţa de verificare ; Se completeazã şi arhiveazã la compartimentul financiar; Modelul acestui jurnal se prezintã astfel:

Jurnal pentru cumpãrãri

Nr. Crt.

Factura sau documentul înlocuitor legal aprobat

Total factura (inclusiv T.V.A.) Neimpoza bile Cumpãrãri Import cu cerificat de amânare

data

nr

vânzãtorul denumire Cod fiscal

Cota T.V.A. 19% Baza impozitare de Valoare T.V.A.

Cota T.V.A. 19% Baza impozitare de

Valoare T.V.A.

Report De reportat

CAPITOLUL III MONOGRAFIE S.C. ADINA.S.R.L.

Prezentarea Societatii Comerciale ADINA S.R.L. Societatea comerciala pe actiuni ADINA S.RL. prezinta pe 31 Ianuarie 2009 in bilanul contabil urmatoarea situatie a patrimoniului: ACTIV Cheltuieli constituire Debitori diversi Conturi curente la banci PASIV 520 Capital social subscris varsat 1750 Decontari cu asociatii 4000 Furnizori 20

2998 6500 820

Casa in lei Clienti Produse finite Marfuri TOTAL ACTIV

298 2000 250 1500 10318 TOTAL PASIV

10318

Prezentarea notelor contabile In cursul lunii februarie 2009 au avut loc urmatoarele: 1.Se inregistreaza subscrierea a 500 parti sociale de catre membrii asociati la capitalul subscris varsat , in valoare de 5.000 lei in data de 05.02.2009. 2.Se ridica de la banca suma de 1.000 lei si se depune in caseria unitatii in data de 06.02.2010. 3.Se inregistreaza cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor corporale folosind metoda cotelor de amortizare liniara (durata nominala de functionare de 15 ani) in valoare de 750. 4.Se cumpara marfuri in val de 700 lei ,TVA 19% conform factura.Cheltuielile de transport sunt incluse in valoarea marfii,factura se achita din disponibilul de la banca. 5.Se plateste in numerar chiria catre proprietar pentru spatiul inchiriat,in valoare de 750lei. 6.Societatea achizitioneaza un utilaj in valoare de 2.500 lei. 7.Se inregistreaza cheltuielile cu salariatii in valoare de 500 lei. 8.Societatea vinde marfuri la un pret de vanzare 650 cu TVA de 19%. 9.Se vand produse finite unui client in valoare de 450lei, TVA 19%. 10.Se achita factura de catre client prin contul current. 11.Se incaseaza de le debitori diversi suma de 750 lei prin caseria unitatii. 12.Se cumpara obiecte de inventar in valoare de 250 lei ,TVA 19 % conform factura. 13.Se inregistreaza consumul obiectelor de inventar cu factura. 14.Se doneaza unui camin de copii produse finite in valoare de 500 lei. 15.Se achita unui furnizor suma de 300 lei cu efect de plata. 16.Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 250 lei. 17.Se incaseaza contravaloarea creantei fata de clienti in valoare de 1000. 18.Se vand semifabricate in valoare de 400 lei. 19.Se plateste o penalitate ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale in valoare de 50 lei prin contul de disponibil bancar. 21

20.Se inregistreaza amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire in valaore de 520 lei 21.La sfarsitul lunii se predau la magazie cu pret de transfer semifabricate cu valoare de 400 lei pret de inregistrare. 22.Se face regularizarea TVA la sfarsitul lunii 6.3. Descrierea operatiilor economice financiare si inregistrarea lor in documentele corespunzatoare 1) 456 5121 1011 Decontari cu asociatii privind = 1011 = 456 = 1012 Capital social subscris 5000 capitalul Conturi la banci in lei Capital social subscris

Decontari cu asociatii privind 5000 capitalul Capital subscris varsat 5000

Cele trei inregistrari se trec in registrul jurnal. Conform Ordinului 3.512/27.11.2009 emis de Ministerul Economiei si Finantelor si publicat in Monitorul Oficial nr.870/23.12.2008 privind normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile se defineste : REGISTRUL - JURNAL (Cod 14-1-1) 1. Serveste ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologica si sistematica a modificarii elementelor de activ si de pasiv ale unitatii. 2. Se întocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, într-un singur exemplar. • • Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completarii lor. Se întocmeste lunar, prin înregistrarea cronologica a documentelor în care se reflecta miscarea elementelor de activ si de pasiv ale unitatii.În cazul în care unitatea foloseste jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se poate trece în registrul-jurnal. • • Registrul-jurnal se editeaza la cererea organelor de control sau în functie de necesitatile unitatii. În cazul în care o unitate are subunitati dispersate teritorial care conduc contabilitatea pâna la balanta de verificare, registrul-jurnal se poate conduce de catre subunitati, cu conditia înregistrarii acestuia la nivelul subunitatii. 22

• • • • • • •

În coloana 1 se înscrie numarul curent al operatiunilor înregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activitatii, pâna la 31 decembrie, sau încetarea activitatii. În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se efectueaza înregistrarea în registru. În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta, jurnalul privind operatiunile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum si numarul si data acestuia. În coloana 4 se trece felul operatiunii, dându-se explicatiile în legatura cu operatiunea respectiva. Aceasta coloana se completeaza numai atunci cand este cazul. În coloanele 5 si 6 se trece simbolul conturilor debitoare si, respectiv, creditoare. În coloanele 7 si 8 se trec sumele totale, debitoare si creditoare din documentul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar, nota de contabilitate etc.). Lunar se totalizeaza sumele debitoare si sumele creditoare.

3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. În conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, fiecare operatiune economico-financiara se va înregistra prin articole contabile, în mod cronologic, dupa data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate.

Nr.pagina....... REGISTRU JURNAL Nr. crt. Data inreg. Documentul (felul, data) Report: 1 2 3 05.01.09 05.01.2009 05.01.2009 Foaie varsamant 5121 1011 4565 1012 5000 5000 5000 5000 456 1011 5000 5000 nr, Explicatii Simbol conturi Debitoare Creditoare Sume Debitoare

Creditoare

23

14-1-1 Concomitent se inregistraza depunerea capitalui subscris si varsat in registrul de incasari si plati REGISTRUL-JURNAL DE ÎNCASARI SI PLATI (cod 14-1-1/b) 1. Serveste ca: - document de înregistrare a încasarilor si platilor; - document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila în partida simpla; - proba în litigii. 2. Se întocmeste într-un singur exemplar de catre contribuabili, facându-se înregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative,distinct, pe fiecare operatiune, fara a se lasa rânduri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial. Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va întocmi câte un registru-jurnal de încasari si plati. În Registrul-jurnal de încasari si plati se înregistreaza nu numai operatiunile în numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca. Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor înregistra sumele încasate sau platite, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. Operatiunile înregistrate în Registrul-jurnal de încasari si plati se totalizeaza anual. Numerotarea filelor se va face în ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru înregistrat si parafat, care va fi numerotat în ordine crescatoare. Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la începerea si la încetarea activitatii. În conditiile conducerii evidentei contabile în partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiara se va înregistra în ordine cronologica, în functie de data de întocmire sau de intrare a documentelor. În aceasta situatie Registrul-jurnal de încasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul-jurnal de încasari si plati parafat si înregistrat la organul fiscal teritorial va fi completat lunar, prin preluarea totalului sumelor din Registrul-jurnal de încasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul. 3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila. 4. Se arhiveaza împreuna cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui.

24

Nr.pagina…… REGISTRU-JURNAL DE INCASARI SI PLATI Nr. Crt. 1 Data Documentul (fel,numar) 05.02.2009 Foaie varsamant Felul operatiunii (explicatii) Depunere numerar banca 14-1-1/b 2) 581 5311 Viramente interne Casa in lei = 5121 = 581 Cont la banaci in lei Viramente interne 1000 1000 in Incasari Numerar Plati Numerar Banca

Banca 5000

Cele doua inregistrari se opereaza in registrul jurnal, registrul-jurnal de incasari si plati precum si in registrul de casa REGISTRU DE CASA (Cod 14-4-7A si Cod 14-4-7bA) 1. Serveste ca: - document de înregistrare operativa a încasarilor si platilor în numerar,efectuate prin casieria unitatii, pe baza actelor justificative; - document de stabilire, la sfârsitul fiecarei zile, a soldului de casa; - document de înregistrare în contabilitate a operatiunilor de casa. 2. Se întocmeste în doua exemplare, manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, zilnic, de catre persoanele care au calitatea de casier, pe baza actelor justificative de încasari si plati. La sfârsitul zilei, rândurile neutilizate din formularul cod 14-4-7A se bareaza. Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza, dupa caz, pe primul rând al registrului de casa pentru ziua în curs.

25

Se semneaza de catre casier pentru confirmarea înregistrarii operatiunilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate. 3. Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor înscrise si respectarea dispozitiilor legale privind efectuarea operatiunilor de casa (exemplarul 2). Exemplarul 1 ramâne la casier. 4. Se arhiveaza: - la casierie (exemplarul 1); - la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2). 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - denumirea unitatii; - denumirea si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; - numarul curent; numarul actului de casa; explicatii; încasari; plati; - report/sold ziua precedenta; - semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Unitatea SC ADINA SRL REGISTRU DE CASA Nr.crt. Nr.act de casa Nr.anexe Report/Sold ziua precedenta 1 1/2009

Data Ziua Explicatii Ridicare numerar 06 Incasari 298 1000

Contul Luna 02 Anul 2009 Plati casa 5311

De reportat pagiuna/TOTAL Casier, 14-4-7A 3) 6811

1298 Compartiment financiar-contabil,

Cheltuieli de exploatare privind = 281 amortizarea imobilizarilor 26

Amortizarea corporale

imobilizarilor 750

corporale Inregistrare in registrul jurnal 4) 371 4426 401 Marfuri TVA Furnizori = 401 = 401 = 5121 Furnizori Furnizori Cont la banci in lei 700 133 833

Se inregistreaza factura de achizitie in jurnalul de cumparari, acest document fiind reglementat prin Ordinul ministrului finanţelor publice Nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1) - (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din 28 decembrie 2006. - Registrul bunurilor primite va cuprinde: 1. un număr de ordine; 2. data primirii bunurilor; 3. numele şi adresa primitorului; 4. codul de înregistrare în scopuri de TVA al primitorului; 5. cantitatea bunurilor primite; 6. descrierea bunurilor primite; 7. data transportului bunurilor supuse expertizării sau prelucrate transmise clientului; 8. cantitatea şi descrierea bunurilor care nu sunt returnate clientului; 9. cantitatea şi descrierea bunurilor care sunt returnate clientului după prelucrare; 10. o menţiune referitoare la documentele emise în legătură cu serviciile prestate, precum şi data emiterii acestor documente. - Documentele care fac obiectul acestui ordin nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finanţelor Publice. Fiecare persoană impozabilă poate să-şi stabilească modelul documentelor pe baza cărora determină taxa colectată şi taxa deductibilă, conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie să conţină informaţiile minimale stabilite - Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, au obligaţia să depună semestrial, până la data de 25 a lunii următoare încheierii semestrului, la organul fiscal de care aparţin, lista în format electronic a facturilor emise pentru livrările şi prestările efectuate către cumpărători/beneficiari 27

din ţară. Lista va cuprinde, pentru fiecare factură emisă, numărul şi data emiterii, denumirea şi codul de înregistrare al cumpărătorului/beneficiarului, valoarea tranzacţiei şi taxa pe valoarea adăugată aferentă.

Nr.crt

Nr.factura

Data

Furnizor

Cod TVA

de Total al (inclusive

Baza

de Valoare TVA

inreg.in scop factura furnizorului TVA) RO 11588780 833

impozitare

1

1564

07.02.2009

Carrefour Romania SRL

700

133

Se intocmeste Nota de receptie si constattare diferente NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE (Cod 14-3-1A) 1. a) Serveste ca: - document pentru receptia bunurilor aprovizionate; - document justificativ pentru încarcare în gestiune; - document justificativ de înregistrare în contabilitate. b) Se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai în cazul: - bunurilor materiale cuprinse într-o factura sau aviz de însotire a marfii,care fac parte din gestiuni diferite; - bunurilor materiale primite spre prelucrare, în custodie sau în pastrare; - bunurilor materiale procurate de la persoane fizice; - bunurilor materiale care sosesc neînsotite de documente de livrare; - bunurilor materiale care prezinta diferente la receptie; - marfurilor intrate în gestiunile la care evidenta se tine la pret de vânzare. 28

c) În alte cazuri decât cele mentionate la lit. b), receptia si încarcarea în gestiune, dupa caz, si înregistrarea în contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care însoteste transportul (factura, avizul de însotire a marfii etc.). 2. Se întocmeste în doua exemplare, la locul de depozitare sau în unitatea cu amanuntul, dupa caz, pe masura efectuarii receptiei. În situatia în care la receptie se constata diferente, Nota de receptie si constatare de diferente se întocmeste în trei exemplare de catre comisia de receptie legal constituita. În cazul în care bunurile materiale sosesc în transe, se întocmeste câte un formular pentru fiecare transa, care se anexeaza apoi la factura sau la avizul de însotire a marfii. Datele de pe verso formularului se completeaza numai atunci când se constata diferente la receptie. 3. Circula: - la gestiune, pentru încarcarea în gestiune a bunurilor materiale receptionate (toate exemplarele); - la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate (toate exemplarele), precum si pentru înregistrarea în contabilitatea sintetica si analitica, atasata la documentele de livrare (factura sau avizul de însotire a marfii); - la unitatea furnizoare (exemplarul 2) si la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru comunicarea lipsurilor stabilite. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - denumirea unitatii; - denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; - numarul facturii/avizului de însotire al marfii etc., dupa caz; - numarul curent; denumirea bunurilor receptionate; U/M; cantitatea conform documentelor însotitoare; cantitatea receptionata, pretul unitar de achizitie si valoarea, dupa caz; - numele, prenumele si semnatura membrilor comisiei de receptie, în conditiile în care se face receptia marfii primite direct de la furnizor sau data primirii în gestiune si semnatura gestionarului în situatia în care apar diferente;valoarea la pret de vânzare, dupa caz, pentru unitatile cu amanuntul. În conditiile în care nu se înscriu datele valorice în Nota de receptie si constatare de diferente, este obligatoriu ca aceste date sa se regaseasca într-un alt document justificativ care sta la baza înregistrarii în contabilitate a valorii bunurilor.

29

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DIFERENTE Unitatea SC ADINA SRL Nr.doc Nr.AE 101 07 02 2009 1564 Subsemnatii,membrii comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de SC CARREFOUR ROMANIA SA din insotitoare Nr Denumirea .cr receptionate t 1 Prajituri ciocolata 3 Ciocolata alba Comisia de receptie Numele si prenumele 14-3-1A t2 Plata facturii se inregistraza in registrul de incasari si plati 5) 612 Cheltuieli cu redeventele , locatiile de gestiune si chiriile Se inregistreaza in registrul de casa plata chiriei in numerar. 6) 30 = 5311 Casa in lei 750 kg buc Suceava cu vagonul / auto nr…………..documente delegat……… Receptionat Cantitate Pret unitar constatandu-se FF1564/07.01.2009 bunurilor U/M Cantitateco nform documentel or 10 200 Semnatura 10 200 20 200 2.5 500 Primit in gestiune Data Semnatura Data Ziua Factura / Luna Anul

urmatoarele……………………………………………………………. Valoare

2131

Utilaje

= 404

Furnizori de imobilizari

2500

Se inregistreaza achizitionarea utilajului in registrul inventar , registrul jurnal de cumparari se intocmeste Nota de receptie si constatare diferente si se deschide fisa mijlocului fix si se inregistreaza in registrului numerelor de inventar REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR (Cod 14-2-1) 1. Serveste ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente în unitate, în vederea identificarii lor. 2. Se întocmeste de catre compartimentul financiar-contabil prin înregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate în unitate. Se poate folosi fie câte un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe,fie un registru pentru mai multe grupe, în functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra în unitate. În scopul asigurarii controlului asupra existentei mijloacelor fixe, se atribuie fiecarui mijloc fix, care constituie obiect de evidenta, un numar de inventar în momentul intrarii în unitate prin achizitionare, construire,confectionare, transfer etc. (cu exceptia celor luate cu chirie), care se consemneaza în registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circula prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprima pe acestea. Numerotarea mijloacelor fixe în cadrul registrului se face, de regula, în ordinea succesiva a numerelor si/sau pe grupe de mijloace fixe. Numarul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaza sa fie trecut în toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv. Numarul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaza pe o placuta ce se fixeaza pe mijlocul fix respective sau prin alte mijloace care sa asigure identificarea mijlocului fix respectiv. Pe fiecare obiect este obligatoriu sa se imprime si initialele unitatii careia îi apartin mijloacele fixe respective. Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indica numarul de inventar atribuit. În aceste cazuri, este necesar ca, pe lânga numarul de inventar respectiv, sa se foloseasca si numere suplimentare.

31

Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitati sau scoase din functiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate în unitate. Aceste numere ramân libere pâna la renumerotarea mijloacelor fixe, când se întocmeste un nou registru al numerelor de inventar. Mijloacele fixe închiriate se evidentiaza în contabilitatea unitatii care le-a luat cu chirie, în conturi în afara bilantului, cu numerele de inventar atribuite de unitatea care le-a dat cu chirie. Principalele date ale formularului se completeaza astfel: - în coloana 1 se înscrie numarul de inventar; - în coloana 2 se înscrie codul mijlocului fix; - în coloana 3 se înscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix; - în coloana 4 se înscrie locul unde se afla mijlocul fix. În cazul miscarilor frecvente, aceasta coloana se completeaza cu creionul negru, pentru a se putea sterge denumirea locului de folosinta anterior si a se înscrie noul loc unde se afla mijlocul fix; - coloana 5 se foloseste în masura în care sunt necesare si alte mentiuni decât cele facute în celelalte coloane, ca, de exemplu, mentiuni privind transferul sau scoaterea din functiune a mijlocului fix, data instituirii gajului si beneficiarul acestuia, dupa caz. 3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - denumirea formularului; - denumirea unitatii; - numarul de inventar; codul de clasificare; denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice; locul unde se afla. Unitatea SC ADINA SRL REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR Nr. de inventar Codul clasificare de Denumirea mijlocului fix si caracteristicile 21310001 213.1 tehnice Utilaj productie 32 Hala de productie Locul unde se afla Alte mentiuni Nr.pagina…….

FISA MIJLOCULUI FIX (Cod 14-2-2) 1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. 2. Se întocmeste într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil,pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare, care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse în functiune în aceeasi luna. Se pastreaza pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizarilor corporale conform legislatiei în vigoare, iar în cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta. Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se evidentiaza separat. Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, îmbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor (bon de miscare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din functiune etc.). Când formularul este folosit ca fisa colectiva, mijloacele fixe se înscriu pe un singur rând, specificându-se în prima coloana numerele de inventar atribuite. În acest caz, valoarea unitara de inventar se poate înscrie în coloana a treia a formularului. În coloana "Bucati", intrarile se înscriu "în negru", iar iesirile "în rosu". Înregistrarile în coloanele "Debit", "Credit" si "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe. În rubrica destinata datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, în afara de datele privind marca, numarul de fabricatie, seria, se înscriu si partile componente ale mijlocului fix. Data amortizarii complete si cota de amortizare se înscriu în spatiile rezervate. 3. Nu circula, fiind document de înregistrare contabila. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - denumirea formularului; - numarul de inventar; - felul, seria, numarul si data documentului de provenienta; - valoarea de inventar; - amortizarea lunara; - denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice; - accesorii; 33

- grupa; - codul de clasificare; - data darii în folosinta (anul, luna); - data amortizarii complete (anul, luna); - durata normala de functionare; cota de amortizare (%), dupa caz; Verso, dupa caz: - numarul de inventar; documentul (felul, numarul, data); operatiunile care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix; debit; credit; sold; date privind gajul instituit asupra mijlocului fix, dupa caz. Grupa 213 FISA MIJLOCULUI FIX Codul de clasificare 213.1. Nr.inventar 21310001 Fel, serie, nr.data document provenienta FF 563/14.02.2009 Amortizarea lunara 20.83 lei Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice UTILAJ PRODUCTIE Accesorii verso Nr.de inv. Document felul, numarul) Operatiunilecare diminuarea mijlocului fix privesc Buc sau valorii Debit Credit Sold Soldul contului 105 “Rezerve din reevaluare 21310001 NIR 102/15.02. 2009 Punere in functiune 1 2500 2500 ul (data , miscarea ,cresterea Data darii in folosinta. Anul 2009 Luna Februarie Data amortizarii complete Anul 2019 Luna Ianuarie Durata normala de functionare :10 ani Cota de amortizare: 0.833%

34

641

Cheltuieli cu salariile personalului

= 421

Personal salarii datorate

500

Se intocmeste statul de salarii SALARII SI ALTE DREPTURI DE PERSONAL STAT DE SALARII (Cod 14-5-1/a, Cod 14-5-1/b, Cod 14-5-1/c si Cod 14-5-1/k ) 1. Serveste ca: - document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate; - document justificativ de înregistrare în contabilitate. Se întocmeste într-un exemplar sau în doua exemplare, dupa caz, lunar, pe sectii, ateliere, servicii etc., pe baza documentelor de evidenta a timpului lucrat efectiv, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati în acord etc., a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, concediilor de odihna, certificatelor medicale. 2. Se semneaza, pentru confirmarea exactitatii calculelor, de catre persoana care determina salariul cuvenit si întocmeste statul de salarii. Coloanele libere din partea de retineri a statelor de salarii urmeaza a fi completate cu alte feluri de retineri legale decât cele nominalizate în formular. Pentru centralizarea la nivelul unitatii a salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se pot utiliza aceleasi formulare de state de salarii. Platile facute în cursul lunii, cum sunt: avansul chenzinal, lichidarile, indemnizatiile de concediu etc. se includ în statele de salarii, pentru a cuprinde astfel întreaga suma a salariilor calculate si toate retinerile legale din perioada de decontare respectiva. 3. Circula: - la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar preventiv si sa aprobe plata (exemplarul 1); - la casieria unitatii pentru efectuarea platii sumelor cuvenite (exemplarul 1), dupa caz; - la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 1); - la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), care va servi la acordarea vizei atunci când se solicita plata salariilor neridicate, dupa caz. 4. Se arhiveaza: - la compartimentul financiar-contabil, separat de celelalte acte justificative de plati (exemplarul 1); - la compartimentul care a întocmit statele de salarii (exemplarul 2), dupa caz.

35

5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: - denumirea unitatii, sectiei, serviciului etc.; - denumirea formularului; întocmit pentru luna, anul; - numele si prenumele; venitul brut; contributia individuala de asigurari sociale; contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj; contributia pentru asigurari sociale de sanatate; cheltuieli profesionale; venitul net; deducere personala de baza; deduceri suplimentare; venitul baza de calcul; impozitul calculat si retinut; salariul net; - semnaturi: conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului financiarcontabil, persoana care îl întocmeste.

36

37

8) 411 411 Clienti Clienti = 707 = 4427 Venituri din vanzarea 650 123.50 marfurilor TVA colectata

Se intocmeste factura de vanzare a marfurilor conform Codul Fiscal al Romaniei din 22/12/2003 , versiune actualizata la data de 01/01/2009. Art. 155. - (1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. (2) Persoana inregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, in termenul prevazut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine. (3) Persoana impozabila va emite o factura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vanzare la distanta pe care a efectuat-o, in conditiile art. 132 alin. (2). (4) Persoana impozabila va emite o autofactura, in termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat in alt stat membru, in conditiile art. 128 alin. (10). (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic; b) data emiterii facturii; c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura; d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei; e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz;

38

f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d); g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei; h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i); i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a); j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b); k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi; l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului; m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret; n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni:

Furnizor: SC ADINA SRL

Cumparator: SC CORSSA SRL 39

Nr.Ord.Reg.Com/an: J33/256/2008 Atribut fiscal: RO,Cod fiscal: 2199111 Capital social:2998 Sediul: SUCEAVA IBAN: RO11BUCU046509912511RO01 Banca: Alpha Bank

Nr.Ord.Reg.Com/an: J33/1015/2006 Atribut fiscal: RO,Cod fiscal: 1890654 Capital social:5000 Sediul: SUCEAVA Cod IBAN: RO18RNCB4395000009550001 Banca: Banca Comerciala Romana FACTURA FISCALA Nr.facturii: 10023 Data:18.02.2009 Cota TVA:19% Cod

Nr. Crt

Denumirea produselor sau a serviciilor

U.M Cantitatea

Pretul unitar (fara TVA) -lei4 25

Valoarea -lei-

Valoarea TVA -lei-

0 1

1 Prajituri ciocolata si Date privind expeditia

2 kg

3 26 Total

5(3x4) 650 650

6 123.50 123.50

Semnatura stampila furnizorului:

Numele delegatului:Popescu Ion BI/CI seria SV nr.543256 Mijl.de transport:…AUTO Nr…SV 04 VCX Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de18.02.2009 ora 10:00 Semnaturile……………………….

din care accize: Semnatura primire: 773.50 de Total de plata(col.5+ col.6):

Factura de vanzare se inregistreaza in registrul de vanzari acest document fiind reglementat prin Ordinul ministrului finanţelor publice Nr. 2217 din 22 decembrie 2006 privind organizarea evidenţei

40

în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 alin. (1) - (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 1041 din 28 decembrie 2006. Nr.crt Nr.factura Data Beneficiar Cod TVA 1 10023 18.02.2009 SC CORSSA SRL de Total al (inclusive TVA) 773.50 650 123.50 Baza de Valoare TVA

inreg.in scop factura furnizorului RO 1890654

impozitare

9) 411 411 Clienti Clienti = 701 = 4427 Venit din vanzarea produselor 450 finite TVA colectata 85.50

Se intocmeste factura de vanzare si se intregistreaza in registrul de vanzari 10) 5121 Cont la banci in lei = 411 Clienti 535.50

Incasarea facturii se inregistreaza in registrul incasari si plati

11) 5311 Casa in lei = 461 Debitori diversi 750

Se intocmeste chitanta CHITANTA 1. Serveste ca: 41

-document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unitatii; -document justificativ de înregistrare în registrul de casa si în contabilitate. În conditiile în care sumele înscrise pe chitanta sunt aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere conform prevederilor legale (ex: art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal), formularul de chitanta este documentul justificativ care sta la baza înregistrarii veniturilor în contabilitate. 2. Se întocmeste în doua exemplare, pentru fiecare suma încasata, de catre casierul unitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei. 3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unitatii). Exemplarul 2 ramâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor efectuate în registrul de casa. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, dupa utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2). 5. Continutul minimal al formularului: -denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul; -denumirea, numarul si data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului; -numele si prenumele persoanei fizice care depune sume si ce reprezinta acestea sau, dupa caz, denumirea unitatii; codul de identificare fiscala; numarul de înregistrare la oficiul registrului comertului; sediul (localitatea, str., numar); judetul persoanei juridice; -suma in cifre si litere; -semnatura casierului.

Unitatea: SC ADINA SRL C.U.I.:RO 2199111 Nr.din registrul comertului: J33/256/2008 Sediul: Suceava, str.Pacii nr.21 Judetul:Suceava CHITANTA nr. 1056 42

Data : 18.02.2009 Am primit de la dl Popovici Vasile......................................................................... Adresa:Suceava str.Victoriei nr.9............................................................................ Suma de : 750 lei.............adica:saptesutecincizeci lei............................................. Reprezentand cv imobilizari cedate........................................................................

Casier, 12.1) 303 Materiale de natura obiectelor de = 401 Furnizori 250 inventar 4426 TVA Deductibila = 401 Furnizori 47.5 Factura de achizitie se inregistreaza in registrul de cumparari. Se intocmeste nota de receptie si constatare diferente 12.2) 401 Furnizor = 5311 Casa in lei Se inregistreaza chitanta primita la achitarea facturii de achiuzitie in registrul de casa. 13) 603 Cheltuieli privind materialele de = 303 natura obiectelor de inventar Materiale de natura obiectelor 250 de inventar 297.5

Materialele de natura obiectelor de inventar sunt predate spre utilizare salariatului si se intocmeste fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar FISA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINTA (Cod 14-3-9) 1. Serveste ca document de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar, a echipamentului si materialelor de protectie date în folosinta personalului, pâna la scoaterea lor din uz. 43

2. Se întocmeste într-un exemplar, pe masura darii în folosinta a bunurilor, pe fiecare persoana, de catre gestionarul care elibereaza obiectele respective sau de catre persoana desemnata sa tina evidenta acestora. Formularul se completeaza în mod diferit, în functie de organizarea depozitarii acestora, si anume: -când eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului muncitor, coloanele destinate eliberarilor se completeaza pe baza bonului de consum, iar coloanele destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire; -când eliberarea se face din magazia de exploatare, atât eliberarea, cât si restituirea obiectelor date în folosinta personalului se fac pe baza de semnatura direct în fisa; -în cazul obiectelor eliberate pe baza de nomenclatoare stabilite pe functii, care nu se întocmesc decât dupa restituirea obiectelor uzate, înregistrarile în fisa de evidenta a materialelor de natura obiectelor de inventar în folosinta se pot face, pentru simplificare, o singura data, la eliberarea initiala si la restituirea definitiva a obiectelor respective. 3. Nu circula, fiind document de înregistrare. 4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil. 5. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul: -denumirea formularului; -denumirea unitatii/ sectia (locul de folosinta); -numele si prenumele, marca, functia; -denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.); termenul de folosire; pretul unitar; U/M; -primiri: data, felul si numarul documentului, cantitatea, semnatura; -restituiri: data, felul si numarul documentului, cantitatea, semnatura. Unitatea :SC ADINA SRL FISA DE EVIDENTA A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA Numele si prenumele Popescu Ion Marca....... Functia Bucatar Denumirea Termenul P/U U/M Primiri Restituiri Documentul Cantitate Se Documentul Ca Se obiectelor de folosire Data Felul Data Felul a mn ntit mn de si nr. si nr. atu ate atur inventar ra a a Uniforma 1 an 250 buc 1 serviciu 44

14) 401 Furnizori = 403 Efecte de platit Se inregistreaza predarea care furnizor a unui cec la termen in registrul jurnal 15) 345 Produse finite = 711 Variatia stocurilor Se inregistreaza obtinerea produselor finite in registrul jurnal 16) 5121 Cont la banci in lei = 411 Clienti Se inregistreaza incasarea creantei de la clienti in registrul de incasari si plati 17) 411 Clienti = 702 Semifabricate 400 411 Clienti = 4427 TVA colectat 76 711 Variatia stocurilor = 341 Semifabricate 400 Se intocmeste factura, se inregistreaza in registrul de vanzari si in registrul inventar si se inregistreaza diminuarea stocului de produse semifabricate 18) 6581 Despagubiri, amenzi,penalitati = 5121 Cont la banci in lei Se inregistreaza plata in registrul de incasari si plati si in registrul jurnal 19) 681 2801 Cheltuieli de exploatare privind = 2801 amortizarile Amortizarea cheltuielilor de = 201 Amortizare cheltuielilor de 520 520 constituire Cheltuieli de constituire 50 1000 250 300

constituire Se inregistreaza in registrul inventar 20) 341 Semifabricate = 711 45 Variatia stocurilor 400

Se inregistreaza in registrul inventar stocul de semifabricate la sfarsitul lunii 21) 4427 4427 TVA colectat TVA colectat = 4426 = 4423 TVA deductibila TVA de plata 180.5 104.5

Inregistari in Registrul Jurnal Nr. crt. Data inreg. Documentul (felul, data) Report: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 456 5121 1011 581 5311 6811 371 4426 401 612 456 1011 2131 641 411 46 1011 456 1012 5121 581 281 401 401 5121 5311 1011 1012 404 421 707 5000 5000 5000 1000 1000 750 700 133 833 750 1500 1500 2500 500 650 5000 5000 5000 1000 1000 750 700 133 833 750 1500 1500 2500 500 650 nr, Explicatii Simbol conturi Debitoare Creditoare Sume Debitoare

Creditoare

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Inregistrarile in Balanta Simb cont Solduri initiale Rulaje

411 411 411 5121 5311 303 4426 401 603 6582 401 345 5121 411 411 711 6581 681 2801 341 4427 4427

4427 701 4427 411 461 401 401 5311 303 345 403 711 411 702 4427 341 5121 2801 201 711 4426 4423 TOTAL

123.50 450 85.50 535.50 750 250 47.50 297.50 250 500 300 250 1000 400 76 400 50 520 520 400 180.5 104.5 34306.50

123.50 450 85.50 535.50 750 250 47.50 297.50 250 500 300 250 1000 400 76 400 50 520 520 400 180.5 104.5 34306.50

Total sume

Solduri finale

Debitoa Creditoa re 1011 1012 201 2131 2801 281 303 341 345 371 250 1500 520 2998 re

Debitoare 6500

Creditoare 6500 6500 520

Debitoare 6500 0 520 2500 520 0 250 400 500 2200

Creditoare 6500 9498 520 0 520 750 250 400 500 0

Debitoare 0 0 0 2500 0 0 0 0 0 2200

Creditoare 0 9498 0 0 0 750 0 0 0 0

2500 520 250 400 250 700 47 520 750 250 400 500

401 403 404 411 421 4423 4426 4427 456 461 5121 5311 581 603 612 641 6581 6582 681 701 702 707 711 TOTAL 10318 1750 4000 298 2000

820

1430.5

1130.5 300 2500

1430.5 0 0 3785 0 0 180.5 285 6500 1750 10535.5 2048 1000 250 750 500 50 500 1270

1950.5 300 2500 1535.5 500 104.5 180.5 285 11500 750 1883 1047.5 1000 0 0 0 0 0 0 450 400 650 650 44624.5

0 0 0 2249.5 0 0 0 0 1000 8652.5 1000.5 0 250 750 500 50 500 1270 0 0 0 0 20923

520 300 2500 0 500 104.5 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 400 650 250 20923

1785

1535.5 500 104.5

180.5 285 6500 6500 6535.5 1750 1000 250 750 500 50 500 1270

180.5 285 5000 750 1883 1047.5 1000

450 400 650 400 10318 34307 650 34307

0 0 0 400 44624.5

Bilantul contabil PASIV 48

ACTIV Masini, utilaje Marfuri Clienti Debitori diversi Cont la banci in lei Casa in lei Cheltuieli de exploatare Cheltuieli cu chirile Cheltuieli cu salariile Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli subventiile Cheltuieli cu amortizarile Total activ 1270 20922.50 Variatia stocurilor Total pasiv 250 20922.50 cu donatiile 2500 2200 2249.50 1000 8652.5 1000.5 250 750 500 50 si 500 Capital subscris varsat Amortizari corporale Furnizori Furnizori, efecte de achitat Furnizori de imobilizari Personal salarii datorate TVA de plata Decontari capitalul Venituri din vanzarea produselor 450 finite Venituri semifabricatelor Venituri din vanzarea marfurilor 650 din vanzarea 400 cu actionarii 520 300 2500 500 104.5 privind 5000 privind 9498 imobilizarile 750

49

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful