You are on page 1of 2

L THUYT CHUNG V DUNG TRNG CA CLINKER XI MNG POC LNG 1.

. Khi nim Dung trng ca clinker l khi lng ca 1 lt cc vin clinker c kch thc trung bnh trong khong 5 10 mm. n v: gam/lt 2. Cch xc nh dung trng - Dng c: xng, sng 05, sng 10, ng dung tch 1 lt, a (que gt), cn a 5 kg (chnh xc n 10 gam). - Tin hnh: Ly ngu nhin khong 20 kg clinker vi cc kch thc khc nhau pha di gin ghi. t sng 05 pha di, sng 10 pha trn, ly tng xng clinker mt sng k, b cc vin trn sng 10, ly cc ht qua sng 10 ri xung sng 05. Sau khi sng ht lng clinker ly, sng tip bng sng 05, lc ny b cc vin qua sng 05, ch ly cc ht pha trn sng ny em cn dung trng ca clinker. Chuyn nh nhng cc ht clinker c kch thc yu cu (5 10 mm) sng c vo ng c dung tch 1 lt (ch ng phi c t trn mt phng, khng t nghing, khng n mnh hay lc ng), sau dng que gt, gt phng ri chuyn vo a cn, ghi kt qu. Khi lng cn c chnh l dung trng ca clinker. 3. Cc tnh cht ca dung trng Vic xc nh dung trng gip ta c th nh gi v t phn loi 1 cch s b cht lng ca clinker, nh gi c kt qu tnh trng l cng nh qu trnh nung luyn clinker. Clinker c dung trng cao chng t khi lng ca cc vin c kch thc trong khong 5 10 mm c trng lng cao, cc vin clinker ny chc, u.

iu ny cng chng t rng qu trnh nung luyn din ra kh tt, clinker v vin tt, chn thu

4. Phn loi clinker theo dung trng 5. Cc yu t nh hng ti dung trng