You are on page 1of 1

Tarikh:

..
..
.

.
.
.
Tuan,

PENGESAHAN PENDAPATAN
Dengan hormatnya saya seperti nama dan alamat di atas memaklumkan bahawa saya bekerja
sendiri/ tidak bekerja * ( Jika bekerja, Nyatakan: dan mempunyai
pendapatan bulanan seperti berikut:
2.

Anggaran pendapatan lebih kurang sebanyak RM:

3.
Di sini saya sertakan pengesahan daripada Pegawai Kerajaan Skel A; Guru Besar /
Pengetua; Ketua Masyarakat (Ketua Kampung / Penghulu ).

K/P: .

PENGESAHAN
Saya ...
No. K/P: ...............selaku...
Dengan ini mengesahkan bahawa butiran di atas adalah tepat dan benar.

Tandatangan: Tarikh: Cop Rasmi: ..