Hoofdstuk 3: De organisatie en de bevoegdheid van internrechtelijke colleges ----------------------Afdeling 1: de organisatie en de bevoegdheid van de rechtscolleges van de rechterlijke macht.

De ingewikkelde structuur van de rechterlijke organisatie kan men verklaren a.d.h.v. 4 elementen. 1. 2. 3. 4. Territoriale spreiding (187 kantons, 27 arrondissementen) Inhoudelijke werkverdeling (specialisatie in hoofde van de rechter) Dubbele aanleg (elk vonnis in ea kan worden aangevochten in hoger beroep) Cassatiecontrole (elke vonnis in la is vatbaar voor cassatiecontrole)

De bevoegdheid: (= bepalen welk RC de macht heeft om kennis te nemen van een bepaald geschil) - materiële/volstrekte bevoegdheid => wordt bepaald naargelang 1. Aard van de eis 2. Voorwerp van de eis 3. Spoedeisend karakter van de ei 4. Hoedanigheid van de partijen De regels van de MB zijn van OO. Partijen kunnen er niet van afwijken en de rechter zal zijn bevoegdheid ambtshalve moeten onderzoeken. MB= - AB: de gewone, normale bevoegdheid - BB: bevoegdheden die door de WG exhaustief worden opgesomd en omschreven en aan een bepaald RC worden toegekend. Hiervoor is de inhoud van het geschil bepalend en niet de waarde. - UB: werden door de WG voorbehouden aan 1 enkel rechtscollege - Territoriale bevoegdheid => de bevoegdheid die aan een rechter toebehoort voor een bepaald territorium BASISREGEL: De vordering kan ingesteld worden, naar keuze van de eiser, voor de RB van de woonplaats van de verweerder of waar deze woonstkeuze heeft gedaan. Regel 2; betreft het geschil een verbintenis Dan heeft de eiser A)de keuze om de vordering in te stellen voor de woonplaats van de verweerder A) of voor deze waar de verbintenis ontstaan is B) , uitgevoerd werd C) of moet worden uitgevoerd Regel 3: regels inzake TB zijn in beginsel van aanvullend recht. D.w.Z dat

partijen in een overeenkomst - voor of na het ontstaan van het geschilvan de wettelijke regeling kunnen afwijken. Bevoegdheidsovereenkomst sluiten Regel 4:TB geregeld op dwingende wijze. Partijen kunnen m.b.t. Die regelen voor het ontstaan van het geschil, geen andersluidende overeenkomst sluiten. Ze kunnen dus geen bevoegdheidsovereenkomst sluiten. Regel 5: uitzonderlijk zijn de regels van de TB van OO Afwijking van deze regels is zowel voor als na het ontstaan van het geschil uitgesloten. Alle vorderingen betreffende de bewarende beslagen en de middelen tot tenuitvoerlegging gebracht te worden voor de rechter van de plaats van het beslag. Rechtscolleges in België

A. VREDERECHTER In ieder gerechtelijk kanton (187) De vrederechter is een alleenzetelend beroepsrechter en wordt door een griffier in al zijn verrichtingen bij gestaan. Naast de beroepsrechter kunnen nog andere rechters ben

Plaatsvervangende rechters Max 6 Oefenen veelal ambt notaris/advocaat uit

Toegevoegde rechters Professionele rechters Voor het leven benoemd Staan de vrederechter-titularis bij

van een of meerdere vredegerechten

AB De algemene bevoegdheid van de vrederechter omvat het beoordelen van geschillen waarvan de waarde de grens van 1860 euro niet overschrijdt in burger en-handelszaken

BB De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter omvat het kennisnemen van eisen/vorderingen omwille van het voorwerp van het geschil, ongeacht het bedrag ervan dus ook wanneer +1860 euro Huurcontracten,erfdie nstbaarheid,..

UB De vrederechter heeft een aantal UB. Dit is onder meer het geval bij voogdij,verzegeling,..

A. POLITIERECHTBANK - per gerechtelijk arrondissement ( 32, ipv 27) - Kunnen meerdere kamers bevatten alle bemand door een alleenzetelend politierechter die een beroepsmagistraat is. Hier kunnen er ook plaatsvervangende en toegevoegde rechters worden benoemd. Bevoegdheid: Op politieniveau is er een bevoegdheid op - penaal vlak - Burgerlijk vlak -

Burgerlijk vlak De bevoegdheid om ongeacht het bedrag kennis te nemen van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval. = UB De burgerlijke vordering die ontstaat uit een verkeersongeval zal bij de politierechtbank moeten worden ingeleid. Politierechtbank =

Penaal vlak Algemene bevoegdheid: de berechtiging van lichte misdrijven (:overtredingen). Exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van bepaalde,expliciete misdrijven waaronder ook enkele wanbedrijven.

verkeersrechtbank
I. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - bestaat uit 1 voorzitter 1 of meerdere ondervoorzitters En rechters in een RB Er kunnen naast deze effectieve magistraten ook toegevoegde,plaatsvervangende en geassumeerde rechters zijn. Geheel van REA bestaat uit: - brb - Jrb - Crb - Surb - Fiscale kamer - Voorzitter zetelend in kort geding - Beslagrechter - Onderzoeksrechter - BJB - Raadkamer 1. Burgerlijke rechtbank AB = neemt kennis van alle vorderingen die bij haar aanhangig gemaakt worden, ongeacht de waarde van de eis het voorwerp ervan en de hoedanigheid van de partijen. = volheid van bevoegdheid. Deze volheid van bevoegdheid is slechts voorwaardelijk. De verweerder kan een exceptie opwerpen. In beginsel is de REA bevoegd om kennis te nemen van hogere beroepen tegen de vonnissen in EA gewezen door de vrederechter en in de bij wet bepaalde gevallen, door de politierechter. Ze zijn vatbaar voor hoger beroep van zodra ze de grens van 1240 euro overschrijden. 1. Jeugdrechtbank De jeugdrechtbank is bevoegd voor de meeste burgerlijke en strafzaken waar minderjarigen zijn bij betrokken. 1. Correctionele rechtbank

AB - Berechten van wanbedrijven - Bevoegd om uitspraken te doen over het hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank - Vordering tot schadevergoeding van de door het misdrijf benadeelde persoon = burgerlijke vordering die uit het misdrijf is

ontstaan => Hier heef de benadeelde de keuze om zijn burgerlijke vordering voor de correctionele rechtbank of voor een ander burgerlijk rechtscollege te brengen. Burgerlijke vordering voor CRB: regels van het strafprocesrecht Andere weg: regels van het burgerlijk procesrecht Wordt tijdens de behandeling ve bur. Vordering een strafvordering ingesteld of strafvordering is al bezig en dan burgerlijke vordering: burgerlijke vordering wordt tijdelijk opgeschort tot zolang er definitief werd beslist over de strafvordering. De burgerlijke procedure kan wel doorlopen, maar de rechter moet zijn uitspraak opschorten in afwachting van de definitieve uitspraak van de strafrechter.
De meesten zullen echter geneigd zijn om voor de CRB te kiezen omdat de rechtspleging daar sneller verloopt en de bewijslast minder zwaar is door de steun van de bewijsmiddelen van de onderzoeksrechter / OM. Zaken die worden behandeld bij de CRB worden toegewezen aan een alleenzetelende rechter, maar het OM en de beklaagde kunnen vragen om de zaak voor een kamer met drie rechters te brengen. In een beperkt aantal uitdrukkelijk genoemde gevallen is het altijd verplicht om een zaak voor een kamer van drie rechters te brengen: bv bij de berechtiging van een uit handen gegeven minderjarige. 1. Strafuitvoeringsrechtbank Bestaat uit : - een voorzitter - Strafuitvoeringsrechter - 2 assessoren, de ene gespecialiseerd in penitentiaire zaken en de andere in sociale reïntegratie. Ze worden benoemd voor de koning voor een beperkte duur. Het zijn lekenrechters Indien het uitvoerbaar gedeelte <3jaar bedraagt worden de vrijheidsstraffen enkel door de strafuitvoeringsrechter afgehandeld. De andere zaken worden door de voltallige kamer afgehandeld.

AB Toekennen van een aantal
strafuitvoeringsmodaliteiten nl - beperkte detentie - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke

BB Toekennen van de voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen En een door de strafrechter

invrijheidsstelling

- Voorlopige

invrijheidsstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of overlevering

uitgesproken vrijheidsstraf te vervangen door een werkstraf

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissingen van een strafuitvoeringsrechter, maar ze is wel vatbaar voor een cassatieberoep. 1. Beslagrechter Is bevoegd voor alle vorderingen betreffende bezwarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlgeging ook wanneer het zou gaan om de vonnissen en arresten van andere rechtscolleges dan de REA 1. Bevoegdheden van de voorzitter van EA - uitspraak doen in kort geding - In gevallen van volstrekte noodzakelijkheid kan een zaak bij de voorzitter aanhangig worden gemaakt op eenzijdig verzoeksschrift - In bepaalde gevallen heeft de voorzitter de bevoegdheid om over de grond van de zaak te oordelen , maar worden de procedureregels van kort geding toegepast. I. ARBEIDSRECHTBANK Bestaat uit - Beroepsmagistraten : rechters in de arbeidsrb/ voorzitter,ondervoorzitter en rechters arb - Lekenmagistraten: rechters in sociale zaken/ wg’s, wn’s of zelfstandigen, worden door de koning benoemd voor een beperkte duur uit lijsten voorgedragen door representatieve organisaties van wn, wg en zelfstandigen De gewone kamers bestaan uit drie magistraten. Het O.M wordt waargenomen door het arbeidsauditoraat

bevoegdheid Kennis te nemen van alle geschillen die betrekking hebben op het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, ongeacht het bedrag van de eis. Bevoegd wat de geschillen betreft die betrekking hebben op de arbeidswetgeving, maar zij is NIET bevoegd voor geschillen omtrent statutair geregelde dienstbetrekkingen Bevoegd kennis te nemen van een individueel geschil tussen wg en wn n.a.v een collectief arbeidsgeschil Bevoegd voor het hele socialezekerheidscontentieux (geschillen omtrent beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake de sociale zekerheid van

wn en zelfstandigen)
Voorzitter heeft diverse bevoegdheden vglbaar met die van de REA. A. RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Bestaat uit: - Beroepsmagistraten: rechters uit de RvKH - Lekenrechters/consulaire rechters: rechters in handelszaken ( benoemd voor een beperkte duur door de koning en voorgedragen uit lijsten door representatieve organisaties van handelaars en nijveraars). Het mandaat van rechter werd expliciet opengesteld aan accountants en bedrijfsrevisoren. De gewone kamer bestaat uit 3 rechters, en wordt bijgestaan door een griffier. Het OM wordt waargenomen door de procureur des Konings. Er zijn in elk gerechtelijk arrodissement 1 of meer substituut-procureurs des Konings, gespecialiseerd in handelsaangelegenheden = gespecialiseerde substituten in handelszaken. Ze zullen met de nodige knowhow de complexe economische dossiers kunnen onderzoeken.

AB Kennis nemen van geschillen tussen kooplieden betreffende daden van koophandel in zoverre de voorwaarden cumulatief vervuld zijn. (art 573, eerste lid Ger.W) - het moet gaan om een geschil tussen kooplieden en de verweerder moet minstens de hoedanigheid van een koopman hebben - Geschil moet betrekking hebben op handelingen die de wet als daden van koophandel aanmerkt - Het geschil mag

BB Het neemt kennis van een aantal geschillen ongeacht het bedrag van de eis, zelfs wanneer de partijen geen handelaars zijn. Deze geschillen zijn opgesoms in de wet. Bv. Homologatie van beslissingen tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening Geschillen ivm een handelsvennootschap tussen bestuursleden,commis sarissen,..

EB De vorderingen en de geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en het gerechtelijk akkoord en waarvan de gegevens zich voor de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht dat daarop van toepassing is.

niet vallen onder de AB van de vrederechter / politierechter DUS het geschil moet 1860 euro overschrijden.
Hoger beroep; Tegen beslissingen door de vrederechter gewezen in eerste aanleg inzake geschillen tussen kooplieden betreffende de handelingen die als dade van koophandel worden aangemerkt OF geschillen betreffende wisselbrieven. In het beroep moeten ZOWEL eiser als verweerder handelaar zijn. Er is geen hoger beroep mogelijk indien de vordering de minimimgrens van 1240 euro niet overschrijdt A. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK Bestaat uit 3 magistraten Voorzitters van de RAE, ARB en RVKH. Het voorzitterschap wordt jaarlijks om de beurt door een van deze voorzitters waargenomen. De griffier komt steeds uit de REA

AB Bevoegd om bevoegdheidsconflicten op te lossen en de bevoegde rechter aan te wijzen volgens de regels van de MB en TB. Ze mag zich niet uitspreken over de grond van de zaak, ze spreekt zich slechts uit over het bevoegdheidsincident. Dan art 662 ger w. De bevoegdheidsconflicten kunnen zowel betrekking hebben op de MB als op de TB Enkel de verweerder kan de exceptie van onbevoegdheid van de aangezochte rechter opwerpen. Maar uitz. 646 Ger W Oplossen bevoegdheidsconflicten: eerste beginsel: elke rechter doet zelf uitspraak over de verweermiddelen en tussengeschillen betreffende de voor hem aangebrachte vorderingen art 639 derde lid Ger W, maar er is ook een tweede weg 639 eerste en tweede lid Ger W en 640 ger W. De arrondissementsrechtbank behandelt het bevoegdheidsvraagstuk volgens een verkorte procedure.

G.HOF VAN ASSISEN Elke provincie. Bestaat uit:

- 2 assessoren ( die beroepsrechters zijn bij REA) - Voorzitter (behoort tot het HvB - Jury 12-koppig + kunnen er twaalf plaatsvervangende worden uitgeloot

AB Het HvA is bevoegd voor misdaden. Ook bevoegd voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behalve voor drukpersmisdrijven die door racisme en xhenofobie zijn ingegeven De burgerlijke vordering tot schadevergoeding

Tegen arresten van het HvA staat geen hoger beroep open, enkel een cassatievoorziening. A. HOF VAN BEROEP In ieder van de 5 rechtsgebieden terug te vinden. ABBGL Bestaat uit: - eerste voorzitter - Kamervoorzitters - Raadsheren - Plaatsvervangende raadsheren in het HvB Samengesteld uit: - kamers voor jeugdzaken - Kamers voor burgerlijke zaken - Kamers voor strafzaken - Aanvullende kamers - BRB Aan elke kamer wordt een griffier toegevoegd.

Bevoegdheid HvB neemt kennis van het hoger beroep tegen: Vonnissen gewezen in 1e aanleg door REA of RKH van zijn rechtsgebied. Ze zijn vatbaar voor beroep indien de vorderingen meer dan 1860 euro bedragen (617 ger W) Beschikkingen in EA gewezen door de voorzitters van REA / RKH van zijn rechtsgebied Het HvB is ook bevoegd om de misdrijven van ministers van de fed regering en resp de gemeenschaps-gewestregeringen te berechten gepleegd binnen de uitoefeningen van hun ambt + de berechting van misdrijven die ze gepleegd hebben buiten de uitoefening van hun ambt mits zij hiervoor terecht staan in hun ambtstermijn.

I. ARBEIDSHOF Aanwezig in elk van de vijf rechtsgebieden. Er kunnen territoriale afdelingen worden opgericht. Bestaat uit - beroepsmagistraten : raadsheren ih abeidshof (eerste voorzitter ih arbeidshof, kamervoorzitters ih AH en de raadsheren ih AH) - Lekenmagistraten : raadsheren in sociale zaken Samengesteld uit: - gewone kamers - BRB De gewone kamers worden gevormd door drie raadheren Het OM wordt waargenomen door een advocaat-generaal bijgestaan door 1/meerdere advocaten-genraal en substituten-generaal van het arbeidsauditoraatgeneraal onder toezicht en de leiding van de procureur-generaal bij het HvB

Bevoegdheid Neemt kennis van het hoger beroep tegen vonnissen gewezen in eerste aanleg door de arbeidsrechtbank van zijn rechtsgebied De beschikkingen gewezen in eerste aanleg door de voorzitters van die rechtbanken Er bestaat hier GEEN aanleggrens , elke uitspraak van de ARB is vatbaar voor hoger beroep.
A. HOF VAN CASSATIE Bestaat uit: - eerste voorzitter - Voorzitter - Raadsheren - 15 refendarissen bij het HvC De tak van de refendaris: voorbereiding van het werk van de raadsheren en de leden van het parkter + werkzaamheden ivm documentatie + meewerken aan de vertaling en de publicatie van de arresten + het in overeenstemming brengen vd Fr en Nle tekst Samengesteld uit: Drie kamers elks gesplitst in een Fr en Nle afdeling - Burgerlijke zaken - Correctionele zaken - Sociale zaken Aan elke kamer is een griffier toegevoegd BRB dat bestaat uit 1 raadsheer

Elke afdeling van een kamer zetelt met 5 magistraten. Het HvC dient met verenigde kamers te zetelen (+11 raadsheren) in geval van cassatieberoep tegen de beslissing vn het HvB inzake de ministers van de fed.regering/ gem.gewregering voor wat betreft de misdrijven gepleegd in de uitoefening van hun ambt of buiten de uitoefening van hun ambt mits zijn dienen terecht te staan tijdens hun ambtstermijn. Wanneer de beslissing voor de hand ligt de zaak laten behandelen door een beperkte kamer van 3 raadsheren. De beperkte kamer moet steeds &-parig beslissen. Bij gebrek aan eenparigheid of op vraag van een van de raadsheren wordt het onderzoek verwezen naar een kamer met 5 raadsheren.

Bevoegdheid Neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg gewezen die voor het hof werden gebracht wegens overtreding van de wet of schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven normen. Deze voorziening in geen derde aanleg aangezien het hof de feiten niet beoordeelt. De taak van het hof bestaat er in de eenheid van de rechtsspraak te verzekeren Sinds de wijziging van art 103 n 125 Gw neemt het hof als Cassatierecht kennis van het cassatieberoep tegen beslissingen van het HvB inzake ministers van de fed.regering en gem/gewregering ook andere leden.

K.OPENBAAR MINISTERIE Het OM= de magistraten van het parket= staande magistratuur <=> raadsheren en rechters die geroepen zijn om het recht te spreken en daarom magistraten van de zittende magistratuur worden genoemd. Het OM vertegenwoordigt het algemeen belang van de rechtsbedeling. Het heeft een gemend statuut en treedt gedeeltelijk op als vertegenwoordiger van de UM en gedeeltelijk als orgaan van de RM. In privaatrechtelijke zaken (burgerlijke,fiscale,sociale,handelsrechtelijke,.)oefent het OM een rechterlijke functie uit en is volledig onafhankelijk van de Minister van Justitie en van de rechtsprekende/zittende magistratuur. De taak van het OM in burgerlijke zaken is driedelig (art 138,l7 ger.W) - Advies: OMDient bij de wet omschreven gevallen, maar ook telkens wanneer daarom verzocht wordt ten behoeve van de magistraat van de zetel , een in beginsel schriftelijk,objectief,maar niet bindend advies op te stellen over hoe er in die zaak dient te worden geoordeeld. Voor het HvC dienst STEEDS advies te worden uitgebracht door het OM. Deze

adviezen hebben dikwijls een belangrijke invloed op de rechtspraak vh HvC. - Rechtsvordering: het OM treedt op als partij in de gevallen die de wet bepaalt of telkens wanneer de OO in gevaar wordt gebracht door een toestand waaraan moet worden verholpen, hetzij om het nemen van een bepaalde beslissing te vorderen, hetzij om een rechtsmiddel in te stellen. - Vordering: het Om zal hetzij ambtshalve, hetzij op initiatief van de rechter of op verzoek van de partijen inlichtingen inwinnen of maatregelen nemen met het oog op het herstel van de OO Samenstelling OM:

Bij het HvC wordt het OM waargenomen door de procureur-generaal bij het HvC, hij wordt bijgestaan door een eerste advocaat-generaal en de advocaten-generaal bij het HvC.

De procureur-generaal bij het HvC staat onder toezicht van de minister van Justitie (in casu A. Turtelboom) en hij is de hoogste magistraat vh gehele OM. Bij de hoven: OM door procureur-generaal. Ook deze staat onder het gezag van de Minister van Justitie. Hij wordt bijgestaan door eerste advocaat-generaal, advocaten-generaal en substituten-procureur-generaal. Samen vormen zijn het parket generaal bij het HvB. Zij staan ook in voor het benaarstigen van de strafvordering voor het HvA. Bij het arbeidshof: OM door procureur-generaal bijgestaan door eerste advocaatgeneraal, advocaten-generaal en een of meer substituten-generaal. Samen vormen zij het arbeidsauditoraat-generaal. Bij REA,ARoDB en RKH: leiding OM: procureur des Konings, hij wordt bijgestaan door eerste substituten en substituten van de Procureur des Konings. Samen zijn zij het parket van eerste aanleg. Bij de Arbeidsrechtbank: Om door arbeidsauditeur bijgestaan door eerste substitututarbeidsauditeurs en substituut-arbeidsauditeur. Samen vormen zij het arbeidsauditoraat. Bij de vrederechter is er geen OM.

L. HOGE RAAD voor de JUSTITIE Het octopusakkoord: het gaf aan leiding tot verschillende hervormingen van het justitieel en politioneel apparaat. Deze waren allen gericht op de grotere kwaliteit, efficiëntie en menselijkheid van deze dienst. Het OCA bestaat uit 3 delen. - deel 1: wijziging art 151 GW. De wijziging ervan had allereerst de oprichting van de Hoge raad voor de Justitie tot doel. HRJ maakt geen deel uit van de RM en is niet bekleed met een rechtsprekende functie en bijgevolg ook geen RC in de zin van art 40 GW. HRJ is een orgaan sui generis met volstrekt eigen bevoegdheden dat als intermediair orgaan een brugfunctie moet vervullen tussen de RM enerzijds en de UM en WM anderzijds. Samenstelling:

Hoge raad bestaat uit 2 colleges met elk 22 leden. Ze bevatten evenveel magistrate als niet magistrate (externen) => worden door de Senaat benoemd uit een groep kandidaten samengesteld volgens een combinatie van gesloten en open rekrutering. De algemene vergadering koos uit zijn middelen een bureau samengesteld uit ‘ leden die voltijds warden aangesteld. : bevoegd voor de coördinatie van de werkzaamheden van de HRJ en de colleges. Binnen elk college is ere en BAC en een AOC. Deze commissies zijn paritair samengesteld uit magistraten en externen. Je hebt ook een VBAC en VOAC. Dan zetelen alle BAC en OAC commissies samen .

Bevoegdheden Benoeming,bevordering en de toegang tot magistratuur door BAC Bevoegdheden die betrekking hebben op de toegang tot het ambt en op de vorming van magistrate door BAC De bevoegdheden die betrekking hebben op de werking van de rechterlijke organisatie waarop de HR externe controle zal uitoefenen, met inbegrip van de doorlichting ervan, zonder evenwel tussen te komen in de behandeling van concrete dossiers; door AOC

Afdeling 2: De organisatie en de bevoegdheid van de Raad van State.
In België bestaat er maart 1 RvS. De RvS heft twee afdelingen: - afdeling bestuursrechtspraak: admin. rechtscollege - afdeling wetgeving: adviesorgaan ten behoove van de wetgever 1. Afdeling bestuursrechtspraak ingedeeld in 11 kamers 5 Nerderlandstalige 5 Franstalige 1 tweetalig. Er kunnen aanvullende kamers worden ingesteld indien het aantal ingediende zaken dit vereist. Er wordt onder de kamers een zekere specilisatie nagestreefd. Elke kamer heft zijn eigen kamervoorzitter ( behalve de tweetalige kamer). De andere staatsraden zijn niet vast ingedeeld bij een welbepaalde kamer. De kamers houden in beginsel ziting met 3 staatsraden.. De behandeling van een administratief kort geding gebeurt in beginsel door 1 staatsraad.
Soms zal een zaak voor de algemene vergadering van de afd. BRS worden gebracht tot de algemene vergadering behoren alle staatsraden due niet aan de afdeling wetgeving zijn toegewezen. Dit zijn er 36. De algemene vergadering houdt vergadering met een even aantal leden met ten minste 8 leden met een pariteit tussen de houders van een Nederlandstalig en Franstalig diploma. Naast de staatsraden is e rook nog het auditoraat. Deze spelen een belangrijke rol inzake de voorbereiding van de dossiers vooraleer ze op een zitting worden gebracht en brengt een objectief advies uit over de zaak. Dit advise is niet bindend, maar wordt doorgaans wel gevolgd. Het is samengesteld uit auditeur-generaal adjunct-auditeur-generaal meerdere auditeurs-afdelingshoofden auditeurs eerste auditeurs adjunct-auditeurs de RvS heeft ook nog een eigen griffie. bevoegdheden Annulatiecontentieux. De RvS afd BRS is bevoegd voor beroepen tot nietigverklaringen van akten en reglementen van administratieve overheden. Hij kan ook een schorsing van de tenuitvoerlegging van deze handeling bevelen En kan daarnaast ook nog veredere voorlopige maatregelen bevelen Hij heeft ook een cassatiebevoegdheid; (zoals bij Cassatieberoep, de RvS spreekt zich niet uit over de feiten, maar enkel over de correcte toepassing van het recht en de vraag of de

procedure voor het betrokken rechtscollege correct werd uitgevoerd.

Tegen arrest van de RvS staat geen rechtsmiddel open behoudens ingeval van conflicten van attributie.. er kan tegen arresten van de RvS een cassatievoorziening worden ingesteld op grond dat de Raad zich ten onrechte bevoegd of onbevoegd zou hebben verklaard ten nadele of ten voordele van een rechter van de RM.

Afdeling 3: de organisatie en de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof
Gw. Hof bestaat uit 12 rechters en is gezeteld in Brussel, net zoals de RvS. 12 rechters: waaronder 6 Fr & 6 Nl. Deze rechters moeten ten minste 5 jaar lid zijn geweesteb cab de S, KVV of een gem. /gew. Parlement of werkzaam bij Hvc/ RvS of hoogleraar aan een Belgische unif. Onder de 12 rechetrs zijn 2 voorzitters 1nl en 1 fr die om beurten voor een jaar het effectieve voorzitterschap nemen. Het hof is niet onderverdeeld iin kamers. Het zetelt in beginsel met 7 rechters. De voorzitter kan de zaak evenwel voorleggen aan een voltallige kamer. Het Hof heeft een eigen Griffie en op de zitting is er altijd een griffier aanwezig.

Bevoegdheden Kennis te nemen van vorderingen tot vernietiging van formele wetten. Zijn toetsingsbevoegdheid is beperkt tot de art. In de Gw + bijzondere wetten en de art 171,172 en 191 Gw. Gaat het hof over tot vernietiging van een wet dan heeft dit als gevolg dat de wet in het geheel niet meer bestaat en de burger e rook niet meer door gebonden is. Doet ook uitspraak over prejudiciële vragen die hem worden voorgelegd door om het even welke rechter waarbij de grondwettigheid van formele wetten in vraag wordt gesteld. Toetsingbevoegdheid is evenwel beperkt. Als het Gw. Hof een prej.vraag positief beantwoord stopt daar ook zijn rechtsmacht. Tegen de arresten van het Gw. Hof staat geen enkel rechtsmiddel open.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful