Hiadisd::s blerb,aga'16'S3alfisis I""aid 31 ge'j,-=-)~al ; IIIj ,3 111 um dan : a ,81'SiI'",b atas -I er a k - - , ':a _,elal'tL ita, S E:inst:e[n d,al,am pia

fltU:I'ig - a '~:sillka miD d,eJrln,.
,al '

iUllen,

listr :Hal In,,l menyebabkan kenai "all S: '1,1.' ~"am,~,n.'Y3D,g :s,an"ga'~ 'CB1~1,:-'- sehmgga :fill :---- le'- :-- le:i:I~'~~-la - :m em i IIC::- _, d':-'~~_' IC:al],ay"o_. Pemancaran [;,1 aya ' , "b,at :ke-I,a---'~ao, S:~:lf' dIB:_:_:~,~,la:odmamakan radiasi teE al. Dalam 'bab 'in'",,!! Anda akan m empelaiari raniasi, ')'a'to, Ana 'y'""liif"lig ~'n~uF11 :IU d',_'~/:,'.!;~' -'""!lid' n.-uJlui'l~ 'bPD .. - ,""'b ~ _:··~·l:_
r

~I:~

I

I

gis-ala k j,3'R'hJm yaing mll'n"" ea -u- his .·.i ,:8'" d ·10 sifa,I-'sif'a'
r_d i::rai b 9, ~I,a h irtal .. ss ria s
~I

lenga" ,I _IISI19 Sle,calr,~

u -=-i~;lt,III~-'

- "'ii1i'41""lII;P

J

-r:il'~ :Ui~:..·!I~. ~

'

'I.~~

I.. ". '~-'11"1":'

.;1,

,-

~~·t.

"'1iIi

I..

;UJ.._"I .''"1r!i!" ~ ~l~

'p I',
,

be
,

,:[1,3
-

b,dJJJi,~u,u, ~nl b I!I.ii'l" ' , •.
,..",'Ih, '''':IiJIil:\''
-

:h:tam' ,~,~, ,Id,a
1I!Ili_;
,~l~ ",

dJ.:lP;~L :m,e'D8.I,e~aib,u:~,~ aW~iban:ll'.y3 pada

=.'1

~ Ir~l-

a In__

,-I.

't--

,_

_'" PI_ n!_lle, ·-ii.
__,_I ~_ :_J

_,Inl

PI, Jldlia'si

IHi _!,8J1.

I

C ..
i;

I~,

'1:- o[r'"

-:,ILI,~ -~rtlU I-;I-,~n,c{7

IR,adffiam Stle:'Un-Bo-. ann

'_-_wen
~_- 8) :

PII,lnC'J:

IE,MIBlI'gil

Bagaima nakah .rubungan :- -;tara 'b'- i ",-,'I, ,'ya, -nergi "'_'-:'m"S lrii-=-, '. acarkan de ,!;~. sunu ' _)C,D.-C I~l! Sec:~~di sederaana, - ita I~pa:~':m. _:.,~,~,~~. ,2 ~3!D eks.. m pe'~.~- __en atanpun :=-~-_.Icl.a~u!:i. pIc,.ng,am atan tert adap sebuah ben 3 'yan"g sedaag berpiiar. :M~·n,derl,'3't'l ,- ~ :I-IC sebu all, litin 'Y-I:- ,g; 8:8'0::' :-,g' menyala ~ De, ,-,3,' :k:::-:~' 'I: ,g,;}J1, . ~ d.a. da ak~~'-J .m,eu-'as' ad:aoy:l. :Cc',~,:lJ,llJr y,m.! IIl,i,p,an'car_·~;an 1=,·. :::e tangan Aada .. :SIB tarang, cuba Anda g,.3D, ,il<ll Iilrn tersebut ICJBD,g; sumber :apt .ain yang lebi bess m is a a Ia <pu, : - ,.,tva " I' ru ,'I bes Anc a akan ~__:_ el asakan 'b3b:' '3, l~:'aI.DI"'yan.,g dipanJc,ar:kml ~,·~e ':':an8an. Anda akan IB'bib b3l1.y,.',ak.
-I
i
l~_ I - ," .-~

'11

1

'~'i'

'I-,~

I,

r'

'I-:'~

,

.'

-::-1

-.
"~-

'II;

.,

1/ -,/'

........

:Setelab,
Anda
,5'·'1'

.~-_-J i_l_~'L~_
.

:k·-__-_, eksperim en
. . "Lj
-~, .

IOJ,!

besar ':pu Ia energi '1,--c,aJcn~ pa -,C;~'~.-:3J],~ :--:- :11'- -- en a. : n D, ~'m... d: C ~ •tali pertamaaya Id:~ ~ _c:m'u'k'-_ .~aa dis eC~dik:~, nleh ,~' ..__ .._ -..
~__c

PU,:lki'

ti ,gg:i, SU:'

'yan",! d3.pat '0, sebuah b enda, -I akin,
,3.:,3

atas,

1, •..•

·'II',(:a 'yarn"g, metaknkan _,
W , :

eksperimen

un ..~,,' :m,e:'gbfi

1118

bIBS~)'~:~IBftr .

L '-~_l'

I, 'i

.'

..

~a'~I!J'" yang d~panc,:-'__":kanDl,ls:l'ill sebuah ben da o~,,~~_.~ .I'~,ZII:I,:, I .. i B , ~ .,~:1- ... , ' __ atis
I

'D' Wi4AIIl.. 101 ~',","""_''ILri'1

1 seken ,u~
dU" .

,I

"

1i'41 PI '0' . lAy. ,~_,
I .

:= eC_Jis:~,::'.it.as benda
'1JP'n .n.u ~:' .tJ! .

10',

ant '" Stef an -Bo u tzm ann itUr:l" U I.:J ... LLI~ UciUl.
J ~ I

A

=-uas

'PiC -, - -

u "-:-';-: - benda

: ~1IJ16:'7 ,)( lO·.·••···~.; '.'::·I"m'-:I~ V",;II,
~ _.'

I .l~

T .=, 5,; bu mut ~:ak. ea d 3 b

-

)

=:
~
~

;jiil

:' :" 5;

l~rO'

¢:

07-'~i';"Jl<;., rD.IUU

[Jbl
I

,I,

-,

X_,IIll_ -','
'I",'

- " ~;- ,,-, , ~",
m.
,~

I 21(l a " I, ,I~'~'",,' ,m, K,_, {~,~,_ x ,[J , ,
,~-,-:~i1 ; ,-, -', , ,-,~., --"

_

" akin'" mudah p':' ' -, :3 b6Dd:3 ters rbut memancarkaa ,,' -, ~_ ,it"
,I -, ,',,', " "

, ' ~ I·

"':tIl ;g_

I!: '!!i ...I'~'1,1ltl iJlj11U,u" .... dlJ.

anrara :w, Ii. e,'c!JJ,
I

,,", ,:

0- d' --, 1
,'I' ,'. ""iiI' "I, ,It _ _' c_'-

eo erai '01',,','

~'b-, ~",
-, ~D"
a _" _:
,

,,- ~'hl" '~"""" ~J1U"II, ~u.1. IU'-C'PilI '~"~
O,iL _

--'.::::II

'0"':'-

,--~

d'-'''"-'I,l''''lu m' ~,I-c_:1 ' ',:t'""1 ""'ii''i:'1 'f"i '"1I~'n,J ~~, U~ _ _ 'iii'" be --'""ll - ita "'tl""'i1 ...:II~'~',-'b' d
liCiIl'D" ' , ,-"",
~,~, '_'-

'" ~"

' -,

,'u;,~

'!I'll ""Ii

,1ij".'I~'-

""iIi~,: l ,glJJ!i, ~,1
R,

,I.,

iLli. -:_

S:' _ ,_- -_,'l- !..!ii d. ,'I p,-1i"' if' ,"ill, ~ .,Ii;
l ~ ~IP· _,,.,U. ] 'U]l

''"'''n'ft' Radiasi U"
',' ,_:,,'>U!, ~
l ,_~,

>WI~

o!!!;

'y"~,; 'g'.' l~,;,h ,~~ 1· 'If~ll"'~onl o ::-b-, sebuab 'b'•••I~' : hi ~,t-'~itr'nl UJJJLI dips ,:as', ;-'an d,:15lcb,u, adiasi be -;" ,~:i.t:am, r da
. !IIi ,.
, ,

~I

'lll\oUuUl.

I

1

~UIU

.. U

.

'~i

UI

,

'I -

r

,-:;,,~

--

p '111':11'1- _: a k-:'~f-I'~l~ia l!f\. '1-, j~gl,a per u
UI
1

U

1

" :a.__,__" ~_, ,
iiililU ILl]
I..

8''-' "
,

_.,,'

'_

't

!j;,!_:__:_,IIj,j:

I

'-'!Ii 1:~

_

'Ib' " '3' l,'hW',!' _ Y_J
I I

-'"10 i',JI,

b'_"
.:I!I~"

j:i!:

I!!.\!i_.-__

1..41 '-, y"{,,

1~'"iIi ,.

,LJ,

,,~,~IL_"-,-' "'~ .

tam

iC;!'

~,I.!i',_"

gl

"

"J!l!.i1io.,,----,---,
_,

:p

11'tl ,-

''"''iii

~l"

'm'-

I

C,'

'

1iCii-'
~c__:_

,[,

:P' '"'1.
,"_-

,

'__:iiCJI_,

',q"

_'

'!!:"'~'11 ,"')' I-IU

",n u. .".iJu. ~,11 .
-]

d

JI "~Id'-" , . llil

iii

C':"'II:!!i;'I~'" n b

'")i' ,,"'lIi1 IIIl _ ]11.1.11'[0,_.' d

~y'

1.4I1.,.'~' ada .l,u~~, ld.
I,

dl

s

_l

W' "~.' .

1I!!!':b-" U
I

_'IIh,
~

1....1

ill!! 'U II! -I

d-

,"11]

~I

fi:l- -,8 b crpIB:,ri: ,ak,u
i
'_

seb agai benda :i~" -.._I
_'_'_' ,

S:8, -~.':

auma,
-'

~Ie, Jjc= ,~t;.;",_ I -J -~,:~l- ~i',:,l:_:tf _ =: ,--, ernas at" an d- :fin is i , benda 'b,'-t,-,- s "rna suatum__ ndel _ _- ini kita d -, arm embua __ _ __
'_'_
'-"_

'

-- --

'_'

',

,_~

_'

"-"-

'-

_-

-

'-'

'

' '-'_-

-

"-

-

'_

--' -

-' -

_/r "'7' 22....
_~l_

8 ,'- j ani pada c'3!b,a,' 3. ee -, 't~ka Iditn3:~.,~_,;~ke dalam sebuah kaleng "~.-ang ada S3~,± sam S::is'~_-"y3, rerdapai sebuah bl.'b3D!; kenil. L-31_~ng :~DS'D'=-_!; yang Id:i lubangi d3\PI3,'t' IClikatak,aD sebagai sebuah benda bf .. ,--~ ~ .e :~·8,a, hl,boog; kecil pada kale -·8 tersebt t -~_:,~,'lih,a:tt' 3, g 8la"p wa .:3JJ,PU1l1, p ada s :i,aog; : ari' Pertu Anna I.,. etanu :i, :lu,ban,;§,'y, "-:\8 IC, ,lili:at gGl',pa, pada siang h::uri disE.i'b3i,b . an c:~_"aya','~' g mas :m,'la.1u,:~ ':,1 tersebnt ld:i:pla ,-', "-"M _' Ib berulai g kali d:isekitar pantulaa, baa.yaknya :kaiol.' energi
'B,3,g;aUl1.ana
PCll1.
",~'I -

an, -~r,-

"

_c,

c_,

'I,'

I

',':an,g diso,.r:a,p adalah 20 % maka setelah
1

.'ub k.a, 'i pe- _ ,~ 1, ttl,' an 'I,--ca Df'~ ~ g; d,'-,b,a;w ~ D~,e'b IC'~' (;f -:,~-Y', _,- !II ke mu ,au'" lrj,ar:i, ,_ ' '1)11'1,' , ~'A 'Ci" 'r'~ 'O"ICT ,iIAi-_c. ;C;;'iip: ' ,,1' ~,r 1- 0--." O)b .m: erai ,_._._. Ia ..... , , '_c,UI •. - -,-,. 'I -- '"'iiill 'm'~~ -- 'I ,'"'Ii,: _.,.... a- let' ,iIl,'!!.!I!' _, ~U,i'~1 ' • " _'~y ,Q'_' "', .~. " _
S'~IJ'U
~I!!I.!!!,---, -,.~ ~~ , ., '_
'II.!!',;I!,,Ii.,,,,,--,
'y" '
C_C_:_,

---'---',gl

m myebabkan lubang :k.lel,~I,_a,tan. ;ml~,walaupun ,b~'-

diD,d,'~'·.g

b ag ian dalam kaleng m,en"g;k'i,map'L

J.

'!:uh:u, '~'uhuh ~lesle',omng ,"""151 ·e. B"ej:~pak:-i--" ,pl:J.~!I!l:;·::1 g: g:e:l,c1m b:J,':- I, dl~.·. m 3'D3 r::Jj.dH,;J.iI i
~~
R'ii, .... ~ ......,"', ---

,~.

'OlD ,"-·Fi '"'iiiiF'i!,;j "_ lr~l_~JI!~U'Lill.

~

:l~ '1 -c 1,:-1 '. r. j Mi _, ,jMi :lam,:p1L1l,:pe.,dama d:~ :kmli jmi.~j:aEi. bUlllPIU,
Iliue:!D

D'ual 'bua~b. 1,90\:,U :p"ij,o:[ m,3s:i -1:-m,a_s,i:ll,g

iLtiki, S tlhu ,;.; "IE: i

11:-

3D,

:2.

P':~d.3:kis :\nr~an s'ul"", bl!', \3': ,;tk,:Jh pa ·ji ang, ,1~'lotm.'b~1 'Dl.,aksinl,.Wll. ,radiai. '[bema, bi.t-aJll b eva' m;3S:ii dl,::rtr.i aiD;] o;m, s 3m plait 7'001 li:ilifft
'iJ'!O-'iII"Iii""'!':~ ~-~_;.-_l. '~'~i

ke'd,~--,.

t-""Ii;-~.' II;
I_~_I_

-J!

.I~_~

?

'"_ '115 ~

-:;

~iii!II' '1101 , -

3 P nj mg 1·'f0i!nh,an~1J

,~--~---.
I

sebuah 'be,'.Ida. dle:n,g'~= sebag 'I. hukum perges

ID'6'

!,g 3LD : C ,= tetapan '-Iel~g~,sc,f'an, .:U: .

su
,_··.... ~r~'·

G~afilt Gam--u,bar' merupakan grafik intensitas pam.dao,g; ='.'3 gelom bang ,SU;~,-~, benda ~ ,-_- ,s~i-iIPC, ,,:i I a u' ,':-,lIt tiga jB. us
"-I

228
'

_'.

,-'

,

-I,at;--,-n p :~',rg seran :PI--oc,311.- -puncak :5'111(:' __ :-'); - -I ,pane Ao" '- ~ _:';:__' .:. _., __ -'-_'~ '.:.I:JL,!.U ',_ m·" !!..j: '. ~L ~~ ",,_', " ~ore' D- mbaaa itas 'm ~,:I 1 ._:'U' m '~.IfMl.!'" ~,~ . ,-,. ..... ,_ ,-' _,,~ l
P~]~l
''Iffi~,'' .
!. _'
~'j:I' .. ~-e;,.,

_L,

~,~;,--,-:

.• ~ . '..• ' , _..

ah besarnva sua u, Total energi '_,::~'J.I,D:f' . adiasi ·.·~·,a:[lg; ipancarkan ,s. ..sbandi g de "&,:' , " ]U,35 daB'1a1], Idi d ft'. , b'-'1:::If'.-)- 10' -3-' -:::_..
, .:_IC'C:i,~,,deng,311- rtamb __
I
"jfY.'I ...
.!'

'1

:S'e-tuab., benda di, 'P~'11

:PQli~, Idi:paoc" ·,kan, 'be - 'a 'e ~s>e'biut'.

,seih~~"qr~:a ,subun~:Il'!'llil"!lt :5.0001 Tlerl'llkan., ;geiom,'b:i'OI '.mbalw,a, i;rl'e~~Lz',mJi:a:s.i ,m: "-_.UB.'unt '~
~

"

ec.

"0..--7 m _.'. l i" lum.~.j-3D,g ,gelom,btlflg, pem,b3,wa
''"', ,',rosi'os "-" ,jjHi ftl,3iksimUfD,

-: -, J3

S~SD l(

-~'

m.

"0'
i ,

!QT""iiI" ,i:]ij;i_l

. I~DI'~r'mrl- ' , w., '~a

.

d'~"g: :f C' ',UU~,D.s" galombang. Hu:k m ,p8:'~g:~S~I"3lI1 W'ii8 " ':, -'ya me jela.l: "_~ bu.'bu:ig", aatara ene rgi radiasi rer__;_,ad,a pa jlan.g ,glellc,~:_,blmg dengan C3~,a rnencari .. ~.u,ng,s,i . , ate "D'" 'T;..,,'ifD rOI s···· co D' ~.~ Id- III! o·I~ "':!Ii'ifIiIi '0' " • .. '1 -, ~. S P ,!I!JIJU } ~1'' I,m'' s' :~'I arC :'" 'D' '0' .01 ',-,-,d-~, d,- pat, -- CI- ·c as ea - "c"nt3n,,8: b __ I(I,a '11,1 am. R:-'~ D ':lig}l't· ' •. _. a -' ' : ~ , ,-' ,aD: J" D ''"'"'i' ,i asi te _ ,'-- b j:iI." ' '"'!ii;~"'''di'''': .' '"'\,n, '," ....___::__ _. .'. .. ~ l''i:~ .,,_, __ ~,_. ,~ _" !!!.i!' . .J!Ij;!I' _'~",.-., _' ~. y, 'i!!.l!',,,,,,"
~'iJt .1 ""II,' I OJ
,~£,"

l~

IJ !LiJLl

~l.ll!

!Lilmll

~I

dJI..11

"'1

l~

"jII ~

I

lim:- .
~,

'J

I}

Ul

'I·" II

LillI

~!~-

..

"

.]I;,~_

'-'

1!i.;I.

_,~,,~

, es YlJL_.IL..

. -.

_ ..._:I~

padLa, ro ng g;,3, be ~_ICI,ab '~: am ~ SiC,S'U i den_ :3 g:~'' hukum B':ku, i,p art isi IBDlU",gi aka Sle't:!P,a' :PI''I----'~','le:], d hUB, ' ..41,._, ., • , • . • IC,'- na ~nam :~,~an, c-~' n unyai energi untu s se '-1I3 -I l-e"r'~J3,t m b
'I '.

.ibr asi '.getaranj

kebebasannya

···.,'.tli.~·~ sebesar:

,I
ut ~_:__' '-':3,'· :.'OO,-·'U seh,'-',!!;,-_ C' erg:'. termal ,T' rers 'ym·s, dli:pancar_,.~311:nya jU8:a ak,__:__ 'ble~rs'ifa,~kootm.u- __ : -2__ak,a.,~ "Ii' 'R""1iiu,'l~ 'D,'I,] ,I" -, eans U . ~I ol ~ h ,:u.l!. S b••. ~':l!l,~!l. 1· O' ~~ :J,~:~'I:'" ,,Ii,. ,llU,.., on' ~'n'u ,,1\ !I. "~'Jr," u':o;il, , - U'a,&,,' [.,
:1,
, : U' - .
~ I IQ . IQ ....

s' ~ u

'"'I'

Bentnkgraf ~,'yan,g;d'-,pCfDie" seeara eoretis .. eo\S;- - b,le: ~-J'~' ==:3. :_.~,secara CI, 'cp ~.im C(~_ 'bllllrblc:da :_:'~ )'3, :3k;" ,S \SU3~" I,D, '~_,~'

daerah fl,'tCklD.CIl,si 'yan"g re ··Ic.tL~. a','3U :p1an'j::' - ,8 gelnmbs -8: yang 1130_j2_.g sehingga yang sesuai dengan :hilS,~l·•.ercobaaa " = ~_di3S::i benda hiram 3d;D'~ahhukur __:pe.rg,c:u,::,an. " nen,

. :1-~. - -'" . ."~

~

'p:1Ian:'"JJ,
J

_:_·:'_~:"__:l_'''

11""'-·. 'm'

••

~

ID;f1 dl~!Fi'""iil,'r U'U-r gPl-_.
~'_R~'

rnn . :-.J-:""iiI
~1~':'_: l __ '

..:I~

";"!iihr.'" _'. '__ ''ru--' ': \_:__, _ -' I.~ I"'nl~ ~r_li
_"
~j _ • _

~

'.'_

'_' ._:~ -,:_, V. ._.~

'l'Iiil:ii:D ""';0'-"'""10-:"- ,~ . ,~,_;

U~ _-'_ 'I"~~. I _ 'IT""')i d , 'O,'I 'I. 1-" -Ill
~]l. '_

.~

J~

,,~,~

~I '_ ~ _'_ '_ U UI ,IiJ~ ~IL~I

b-;,

en' d''-....

~ 't

~'~~I.

~

J" ·i'k'--'""!i; d'. l__ I .,.·'II-U' I, - 01,11 ne'I, _I,Q ~] "1'" .r ~l D ,.1_ I d _
J

IA U

,'b,- ~rtn

, _ ~10l!

~

""1'~ 1f;Q~

teoretis. Plane -: jU,g:aberhasil memperbai ~-i eori ay~ .t-Jean s y,an,g ,.e'~; :,,:·~.-,y,3. ~ sesuai den .g:~-I S. - C',-- _. '1:-, - m - - - - - - - ber-- na hiram • '" fI''U; - - It - PI- aac - -. IBDle:rD'~m,1- :- ,u·.. r'a.dias~ - - - -- -- - - - --:- ,- -- - -,Cr - ------ -- -- .· pakan paket-paket e ergi y'aog disebut de \8;3D kuant 3 '"' Irjap'at 11i:1·· '-;a,'I,'aL-an pu 13 'b:rul'wa e -.I-r'g:i, 'bcrs"i ~a'-,ellis' ·'C'fll. :E ,-CI;;gl 8e:-lc~-_.'b,an,g e·'e'.~~~~-IC._" .agneti '~.da:~': benna I~ ..' '... - 'U'1l-~I'US ... ~jt· kan dengan:
S'8Caf'3
'1
I ~;~-,.

_1-

.

1..,:Ilp,
U·U,I

,~;t

0'

.
"

._

B:'- e-1PI,I~. ' '----'
:~

(t.' UI'"
11-1

_'~.D_·"'1,"'1II!.!!' ) ·,!li~' !!U

,-,

'm..

_

II\u,UI-1

11.,n-n!l'"

a Il,'~iirrii 'lUI"I, _::11 1i"'"

P fI

'"'III if"i1, iI"'" - . JlJ!d:i..JLU'i .

J

. .~" , .,. ., " 6,.:-' ..:1)C, '110'".-~]. J,DrLl". '~.16' S,6, ,!,', ,lmD, )
,,;ijI!' -,'

f
......"ur ut M:-, P 1. ~ . ava m rup -:1L.-'~in ,0 Q'1110·• Il.J UJIL~u ~ ~D:' Il,'il'!t']"'om,:agn,c' ik :"~ g -- erupakan :.~-~ n a vai ,8 bergerak a llllen8'~_::~ kecepatan IC:-~,ay,a. -' ~U,31lta.~klu,':_ erseb :,'1 IOUt,3'm3.... ..~ ta · kan de -gan '110:' 0 "F. DtOD :m.C,ID f ru,i cI .a sifa:t., yaitu S 8':_' a,g ai
_!IIJ.i1,
l I _ I ~l

'!1,'V"

I

1~tW.U

'''li:i!''fiplr' "~,J

I~

~.

!it1l11

~l

,I

I

,~.UnIJ.

U lIL.

~~I!W bi'''li'iIi'lil lliAU

'I

~I

~IU

'0' p.'

lUi.,

i"i'-

-

'1"'"1
II)

"''m''iil '0'

!Ei!lIII,~,o

lu,iU.IIl,I

..,;I' .... 'iI!1i

e

.o::!I~IU.,

,p:b, ~g' p'
""iil'~ '.'u£

'UlI.U

'I

'!I.-

~(

'JPl I

"

H' Illk, foto lis'-r'.ilk,d,:ijalaskan nleh Binstein sebagai 'bi

J~.'L_ .,

_,t.

Pada sebuah ' abung hampa yang Oli]IBng;:kp:i den g:iMl Id.-·.3 b·~.a~ etektrode, yaitu anode dan katcde, :klc'mu-, Idli:an lL1ih.'. 'bl'u'~_g;k~ dengan surnber tegaagan SIB:~_ (DC '. n 3b " . eskipun dengan te 'D' '~I'iI"I110 Jt:UJ.:, 'y",: aJU;",tJ d' 0 ,:, 0' , 0'U'8 d '111 'k·iIQI,... ~ 'I ,.,.;1-.'1 I. ','" UJI!l.iI',iLJI:o'~ '!J,t::I '!l.i,wtJ ,il tetan '-,-d'-:~a~ al"I~'ao arus pada rangkaia r. J." '"",a'.e!:3!l1,8~·I:i'!iIi'ii"iI'i''"!ii'~,~""'. . --eIAle' !..JIY,_1!o\.! ,·'C'.O: 1.,~I rbesar, ..... 'm'UlJl. ~''1','~.' -, ~10" ~"'. ,~u ete .:. U, da -- __ . tabr ~. _ ',r:J ""IY _~ ---.y,
, ~. U'~'H:Ii, ~fn '!'!II'n 'ill ,,11/ ,"",,1:,..."1i'ii"III

dA,LU..w,

~ "11 Q.QliIi,rLUj,

,.,!!l.i!!L!i'

.

"!'

~1~._.

__

.

'-'I

O(1i,..

,I.

..!I.._;

_

.,Ii.

!.;!'

'""iiI1L~ rU, ~

..

~

_

'_"_'

230
'_

~;·.I •• . '

'

plcn,'-S',,~'(l,:-' -, :ar1JS t, rsebut :~,d~ 1'~,'1DI-'flan,gS:tlD,8 terns. S:" mpai , ada '-eg,aD,g an 't ertentu, arus ak~~ be__ ~--, ,~~J]Il~L,';m, ~l~i 'y,ang disebu I' 6"D:O"aD, Mill'S -Ie',.uh. 11'-'-,3 "aib,:' tersebut dike', ,3:1. -~, II:; alb, ay3~, a :a1US akm, bert am '01 ah. kare '' a c' "-,31),',3, me -, , :F' ,,~'I- eo e.""":g: yan,g m ,-, :-, U '-'-I e ~- ,I' 'k: IC~-I:- ,- - BI-,gC uar :-;-,n
__

-

-

-

-

-

-

- --

--

-

-

,-

-

- --

-

-

--

--

-

-

-

QT

---

-

-

-

-

-

--

--

-

'I,

',:,

I,'

c-, - -,'

_ ,11,'~'_'_'_j_,_;._

" "liLI' ,
i

,'1.,-:- 'c"'n'"d',~ ,""!itn'D: d' ,u' 'm ~"
~ ,~, ~, ,',

'"'iii,'i~"i,

iii, , ,d

katnde
' __

,1I!,;ii

'£jOtIi:::I!l-'-' ~~""

'

-'

',;idI.:Jii,d

e'G~

1iCi!'

!l,;! ,--~,

~'-y. ,,_, ,
,'ii;Ii

'Inn" '~'c..:,I!!V'_'_Q~'_"U ''__ : ' iM=!i'n'-" , .. ' , n' aal ~'I!'" ,m-,' 1I!ot,_;-_, y
U _, ,ii., ~ ''"''lilA' "dlL,iI, ,'"'ill ,,' U

'

I~

u

dl~~'
, g

d :;JL:~r"u,I,U" I '11tin ~ ,;;4U'
,,"~,.

", ,:L\IIJJ,Jl, ''!1I'lf'li1

J'-k'-'",,""'1i1rensi ,a '''''~c:'' Ir:"',.....~ ay, ". , ,III. u aJ,1l 'iI-D' :~u arus ""n stan pu ", W_I,,~I,dU:_'b.... m,.J.i IJU,UJL~ ..... t 1.., eni ~,....:II JL 1,,u.u,,jI,Wo~,
I ,. u

J ''''j;d'~ l
;;iJ.,

~

""1itfl'

~ 'JL"1 ~' ;;;)5·" .,',t- r~'l~' ,,!lJ:\..

1[p"iI!1,

~1""\I1''I1~

p~1 ~I

"'!lil']

'!'!i'H'NI

'~'Iii ~,~,:'"''1, ' _ ',u

~

nnbe U~,
"iI; ','

t.' ,~,,,,,,,
~'~I~

~~'

IQ~;~

~ib-, U=, ,~,

"""il"~
,'_C,

"m-" " a
,'H.' ._'

__

'1i',i,'1f~

~'
!~.

".,"'!'lfl"ll

'(;U.,.~

ft'

-·:3.d,mya. konstan akan berangsu , .. . a118IS,U,~ m,enur ~:0, S eiring
dengan kIB:a,",an ,8',g:ang,ao,~ampai pada akhil;,'Y3, 't".iljj ',,' s :-,-'C'-ga if'. T:ic,ak '3 - anya arus mer ri ~',ersebnt 'tc'fjaID,i pada t " , , I' 10' _.,,~,, ,r e, ,,:_.IC·,D.S ,I, 'iIr' e,i .ifL__)._ _ __10 ,aJl,~,10:4 ~ "Ib- u I, " " ..,.. ) 'e" ~ Q m b~L,,- -,- ,-, _ '- --I' '~ !u, -"'~" ' u,llS e "an,'
1

'm' - " '

--::.

,

,-

,

=:,_

-

''!l__

-

--

-

-,~

-

,-,

-

terseb ,1- :m,~~,,_,ju,kk:anll b:ab,~" ,3 c,ai1,aya. 'bi6,IJlIB,-~-' ,iIJ]j' an :I-'-,I~ ,-, 'bantu, melspaskan 8' -\' ',:-j"D -" d-l"~pie', u eaan logam. 'E" ergiY 'mer ,",: ',: :ala/:r,u- 'ele'~I~I-._~' ,g tepas 1 ""rg,aD,-,
Percobaan
I.~,

"1':

,t)

plada '~" ensitas c~;ay,a _"m,g m enge '.ai :~,D,g:ml,,. te

api

pada :frBku,t1:os:i c':aih.,aY,3 yang e , genainya, R-Ibl- [" ,',~, :--,-iIUt'k,1D m,-:lakuk. '-, plcrc'lo'ba:iJO die:" ,g,~' , -, ,'__ Ic:ngub,M, .... ubah ,~~-rle:l~u,en:s,i Ic·ahaya,~'~:m'~ d,:iS-l1.aik,ilD- :DI3M'i pernebaannya ,:-I,-perllJl'~,e'll g,e,rak. d:-, samping ,D3r:~,,pe',fC'Obl, rgantung
b,-' - itu Idl.a.:pa:t disinl.p l:lkJ2[
"IP
,II.!!'

-=,~ :-; 0

["~, -, .;:,",!!Id!oJ, u ~~1..41,~ "

ji;:i;', I-=-~,

~,,'" - Y',

P; -=-,'~':_'
~,

fot-- -::-. "'~,~-I--="u,
r '

bahwa
I
l-_

fctlDIGlck
'D'-::-::~"

,,[IC,II
!O!t

n ag,ya,
I~-'-:-I
'..;_,Uj,

,-

IP -I ~'F; -,-.~'·I--=-'~~~~
Y'.

.;:J 'II.;!! ,

u

,

pad. setiap bah. an. f~,L,~ f uensi an b
beda.
'-, Ibert
11!.;Ii''--'-~''~1

'_:_.,gD'y,a __~I ' ak~'c_:~ 'bler_ lb e ~-,3.'~ '

,~;~'-~I_,~'-C--,
_:__~,;I;,

: -'~I

CI1,C:f'- : !/-'3tll t£:'1 ~ t~"I-,8

fnto ete ,--I
I " -' 'y'~'~'h"1 ,=:g_!l.U
1

dIi=iD"O':~'ll"li11 :..c,:._::__;,'_ 'UQ'UID' ~~ ,,-

I '''''iIi'''''

,., :._:__l_ 'C'tr'r'!l.ll!.t~~, ~ D'~~i~

d' W, '-"1Ii'~I~

c...:. '

'"",

,i:_.~,..:.:.,

'"

c_-'--

-',

''-~~'':::'iii,

''!1.li,''''

c~~

-0 ::-

~.

'bJlya m erup akan lliaket -P aket lenerg :~,futon) yao,g '0 ~,Sarrrya E~ h/~ S,IB'li ',P IBl.~:ktt"\D' flO)' '0 ianya m: ipu '18:' 'angl~·a.p.1 s'am, :-::0'0 -I~ :RD,~r,gO:-ICf'C-. d:igu I,:--I~-,at\u'-,·.'-,k-~Ic' ep:m:I-:;c-:-l, e:le -;-- Dn, ~ dar], Iperm, ukaan leg am , 1~-,3IJl s is: a, ,c:_,e;,f'g:i;u,ya. d,lg,' ,oakao ", ~... ' ,k, b e rgerak at all Sebagai energ i kin et i]{~ D" i :,:i,p otes is iru dapl3't' d u ~~ can: 'U,S'
'I
_i

'I __

E-

die: ,~ . ID'~'-' IE: energi
,!"
1. ~

---',,-' -,_-, " 0 w:-. + s.,
.. ,.' I, .'
1

:fCIt'CL_.
. UJIiII:.

nbang I~':'kt~",,, r' 8' ·e cr~r» ",'.,- Ictilt e 1- '-i ~~eu] 'i
. to • 1~'nll,,_"_2-1 U ~~. ,
1Wi
'D,
1" l 1 1.

'

',,0

"

,,"

"....,

I

Pe!..:,-je~'ars _;X~~.'I: ,'~ijjfi"le:~, -', ,_" ,e~_.JJI-",r-'~.at ,hi' :-' tesis Planf.L_ o ·ball. ",'3 c'ab,aya merambai dalam bentukpaket-paket IBDI,~:8:i, y:ar11g disebu cleng: ':',nto r, Cab:3':;'~abersitat sebagai :paJ~l-:iikel
_'~c_

:istivla intfU.~ erensi, dif_!3Jks:.~c., dan pnlarisasi

S:IB:~,am, cab,a'.y.3, itu,t,

juga, te - -'- asu .- s:aJ,311, satu gelnm bang elektrom agnfff ,.'~~
~-

-. '1
I!!!!I -

ayaTe a
[Ii
ill!

Gel

b ng Ele tram ... e n

DR sB"bag;li.fmng,g~'Jtil ilab. ,g retia . :m':o
'tmI_lf:cn.

'-'.·1' .

trik

,~

!iI

,~
!II!

.~-

.2.

'31;o1.~ 'bah:m. s'e.pe__c:ti l3mb;m .-i a,'t-M~ d:m ""'::m;g;'k:U:k:ln :.,OOe(1 ::1i:3', efe·-,·, oto lis' j' 'sesu:U ,de,ng. -::-, gi3fi1 bal' I. :_._.ade 1 ~~,~ d'~n-!~n.. od~~:h.~lim m geiter. '-,~:~ . ~J _,g k:Jj 30 :~:__~ ~.
C1clro. ,ARIa s~d~'~ :prtda 'lmtak, tanpa, calmY3~

Rlmg~
,dapa,": d.i'ubgh
~'!i;'iI...-.""
~t~l!l_~~
_£~~.~

moo-e'l:-1.
~_l

pem"--: ,g'rD, eatJ.a)'3 den,g;an :lOOl'PU'" I, - I,!; ;J.'t:~. U::':lihyaannya. ,Ran!ltaia:o :~m,se's,t_m d,EtOI:, I, ,
ru;3'!
,~.

[1]-10'" ~
',_' ,Au' .....'I!... ~

..:I Iu· '-

am,

",;j,n:IIEII'·..:I1 ....'t......., . seOl;_...L._sg;::l'~3PQ' :me'O::dJ,w.ytU,., , 'D"'R' I .•.. ,,<,.

1~'I~~.~~!~U.LlI1l~;

iilII'",_'L-~,

1 ,~-JiI:F'u ill' ,-,~, ""'I :~ _1~~._~~1'Q11t 'mL-~p'll_;:;I, =:

l_

'C-"II__ ~

~~'I·'~J

~~_'~lil~~ll

ii'ti'iII,"'Ii,;p,!'

__

',:_l I

J

4,_

:CI,ru:un
~

:kDt.mlia\l r;m_gimign, pmn.b~!JU'I~ C3mY3
- -~.Dleh
.'[1;.... •

olf :JJt:Jiu. :kc'_c~_:is,i,
run.pe~1!e'm'e-lel[·

11C'ab3)'3 C3!ta' M I1arga yartS; dit
"Nl ........ ~

D.

1p3~ :POSlS:1~ m~,Ull1ml._ d ~_-_P1''';~ ~. ..Ii~; ,. .... ,!II........ Q saMar ~ar.n a: i d,an,·'- [- - :barg,3 am pe:fiem, tlf:f' ,l~a: am :pe';rem,e'i E,,.,~,. ~ __:_, 'wil.'! m e'_ur. 'V' ~ 100Sf!,f :f;\~ u:b:w' ~i:f)be~ h:U1J!g3. ll:lar.:g,ili -~,:'" ,-"-', te'blb ke.cil rDD a:li '!i.!!!i~_1lar'''33fD ~erem e' n..r:D R,,, ::l1ll, .' ',D" 'Ie m .~ ,~ dan '~t, le"~ :1\ ,OJ ,r "~
'W
~

1~•.

._..iIi........._. T~ "e,&tp;:U:aili" ~nan

~a,~,1

'111...· ....

_!bill;,

'I

I

'm

U'.~,3D&i '~angkn!b, Ie.'t\DJ-

-~:

bar!l~ fi!'sistCt1" '\r.3ria ---' I,me -,.a

J , ,~,

,se:mailci.:n.

Imlcil.

=

'1"

'-a,:.

=

Q

~_... ....... ,'t... ,~I~r:"'9", yr..:.UllUl, 'I;.iIM~.I,
. -Q " -, ,",". ....~l" -

:1D.

--:r.a:I'1\ii;;, ~-', - _.3 ,- ~,ft,g3iD, !I. ,A. hii,.... ,-----:' ,I an,1'1'-' -. 1--::' -_- .~I. ... - ,,- ~', - ':-V7.'I.U,iIUJllgaD . ~'~ -p ....~- --' .',.......' iIi'...;I' i'1",; P'"~'i--"'...... ~:iI; e''iI'......·pD,fti.~' ,.~_J..' '1'3 I u·~.lbII!lui , 'd~~ "'~ eo' ... . A
!LhI[.. " tWiI,
I. I

..

.I'~
..

••. L"'Ii,~'
..

I

I.

I

.

..

,,",.lI.uU
.

.

I

..

ITe'l~ "-I, -_Jj3 .. -"'"
:~,
~ 'Ii,,_ -

'I'-C'I-

,ab,ll,i
--

et,.~:" 'y'L---.:li •.·;:m,D'
__

banwa cabaya aX3IU. ,gIC' ombang elektromenembus l"'"'IIllil'""'3!_ p!~' aetom.. 'bl-- .. ~ d~',
- -- - --- ~~
_~'IJ

,c_:

~.lI.::_

tid , ....m I~ n-I' , ~ ., '1 ,"'~n~ .~ l~U'_U'\1l pe rub ' 1: D :. ,gJao, ~alao -,'"88:10 - 'b:m,,S1 1-,· d, m enga~ ka ,ii: 'I .~ ....:t,- _. - - - ~ PI..41~· - -D ,~,3J::, ,P! -:. i~l - trlerg .. · -'m,~ a :il,~ ': ... [\.DllwlfaJl.l,I!' : .~ d c:,c__.~,,-_'. r -a.~,am:i, teh Cemptnn, Pada 1 n gl231il CIDc__cJptD~~J 'Il'· ,'k'il p,G cobaan IdU'D031] menjatuh '3D si tar- , vans Ui -_, .1 rUl 'b.' 1- ~,""fIi'~~'i.UUI.iI ba "'\i,tf"1 '-:0:11-' ,~IMf'... ' ,- ,~epaoa lempen la~:nl 'I-.p--,'i~ H, 't. .~ u~ U
'f'
r, ~l' _ ~

rig)',-'"I~'n-'

'S· .'. i '~,n'''\Ji~1
.IUll,J"

d

I_

'5'

etel ,..... '~,'-,
~I "_

~'ii'~-,-~
'"11, d
~ '-

,,dl- - --

.-

-=-~

-~I

111~1~

l_l

'iI!!!: !Lr

'i"I"I,:"'1ir 1...:11, 1'-, "':!iI'1i ,~,u U ~_U
~l l
J

I

l~~

"':lit'"'

I

~I'_~-'IO U~11.dU

-'I,~

q",

I-

_.

- -,

--

.

-

hi;; -

I

.,

I

I

l.

J.

I.

,_.

I

I.

.,

~

k

I.

-

o

I~UI

~;"'!II'r~

~l

I

Ul.

II

liD!

..

Ul[

,.er+- U

!

""I"liOIiif",
I

ai~1

I

["J

~I[

U~

I

lBm,:pI8:-,8;38 ,8 elombang

r3.'~e,·,~-_ICt_J

,ago, tilt, rn -~D83Jamj am-

buran, Terbu ::,ti P311j31llg g~:f,(]lm,b:m,g. bertambah jplaoja ,Ig. Ha f"~ d'" 1:31:3 aneh, k: .re- a ",'G'[)' ~i •'~'3:1'~~':-,.' a .,3 pada : ag :S;3a't itu I i0\-' ~,d~; _pia"m en _- ' m asken pe. ,l:is.ti '.','.,3 t·· rs Ifibr~'r. Unt l~, e . ~ ,~'I ,- -- - '·l-'III-"u IC"~n 'I m''p t 0'"1 'm'~' J,oIWJld6al,'I 0' 0' ' ' 'Ii'P 0, _ft'D.. -DI m . '_"11 J.. ~"1 u: u D' 8'c,Ion~b:a:ng; le !~-1 omag -"lCt e sebagai ma :crt
U
I l~"~'

'''liiiC'' -, ''!1IJ,trn
l"'J~i&1

,I

I. ~

"'I;!il:'!'

1~.lLI1C

I

IL ..

~

",I

j

I

.~Il

"

'I

l

""fiI'iiI"iI.

',fl',

i

',I" ',-

Kare - a dian,8'8i~Pse"ba;gai m ateri, ,iTO'D' lCD, In e ~':pc- nyai me _- en'_ sehir gga '~_;m'bu'_,_Mantara rotc I sebagaim .ateri i um Idan.e'l,e~I'rc~~, d3~am lempengaa berlaku :b.'~um kekekalan k
m omsntu ',' ,
'p - ---, -- _._. :, ~I- , '""rlS,~:lW; '.,-- lu,a,p'a- ,t -' I' ~- ,:a::;:a'·' .' ".', It;: - -11F ... !

;oj'Y -a, .. u,

seb ~'!~''b'er -,-:-,'t·
'~I

"~,

,._,I,~

Denga - ,persam ~t akesetaraan
IL1i,, 161"" 0 I, _,:b .
'D.,0 ~: .

C(

ergi- -,,assa,dati': >-s'tC;I"-","
I

,

,,", '-,nl

C ... ,
'iii'

,1$:=: m1c'

c , . -IC:, ~ 1,- -"J '3: 10 ~ e,r 1I:i i;-::'CJi ~ Cr:__ P laoICk'-',
"f:

=P

'OJ

:=

'-=

II
,~,

dJIC:_,g 'an :

momentum foton ~Is 11. = tetapaa pi ,c:]it, .IS: If' = f_-'fL',~- .e s i g I~ b '~!, el =: nl e ;: laju, c,:,aihaty,a "mi:s
,P
='

,-fl-

c_

I,

'

'~~[J[~-,a.!;.,

i

~,'e't'~' "
_c,

1

,panjang

giG: 0,1,

,bam,S;oton f

:111,

Karena-- .0 - - - - - ---.01 ."oton serelah tumbukan 'b - rtambah ,o'emC.m,'b311.o' - - - -- - - - -- - _ - - - - --- - - --- - -_ - - - - - -panjaag, berar :i 0'1 1.l81~gi.fo:o:11 'b16 "kIIlr ..8,,E' ,~ 'if-' "_' \ dalam : >, b ::1' ~ '/-"';;41r nan '<" I\, , - iii' U· P j:iDU '"'i'n ru-'m --~ 10' ""J,'U' ., 'In ""iiin, • ~n, '~ ,1iiJ', ,- -' 1~!!I.\!i' rl~,Jg~~a 0' (""~I - ~'b,., dJiu,ra,:ikan ~:isini d,i:pe,_D:l,le~J persamaan:
1'1 ~,:,'~'
I~' i' ., '.'

'!I

,- -

!I/;;!"

'"'!iI"

,I,',~

tnI'll' ~

,,~-'.

,-,,",:',

"~~'~,~

''''ijj'lFRi

~~:---"

1

I

. DJ tj,[::, ( -,,;:::;,0.,, -" - •,
!;",;II

,
l!

II

:=: :=:

:p1aBjan,g=e:.a~, ,b';m!;1 'f rton
I,

setetan

~',-mb'U',J:tD,

If'"I'

'pao_j3J],g,ge:~Dm-_::;an8; fnton sebelnm 11, :..__:etap 30, :P' an c'k (6~,63 x :,0 '~, S') ~, a p,1I -=,n·"l.- n '" 1- ·O:-I -! 'S' .... u(,· C :=: la;j_' c~hay,3 3 x lO'[ ,m/s: '
'Il..:!,,'
I

A

tumbukaa

,_1.:

,_,.~.

-

,~~

''"''lIIIl:'''~'

.. -

PI' 1-· Ulllj!ljJf""

~!Ii"

~""

,',

,,'

(I,'

"

',,\,

,I\.. """,, - -."'-'
"'111:_, .-&!'I

,

..,.
~ ..
II,,' ..

l.

=, .- 4,J . ,. 0 ,],.:, _. """ ......... ,"'.
---II
-_J,!!I

['I

'~'.: ---'1.

.

'

........

, . -, CD'S
._
'--"

':

I

I

..

1_.

:."

_" ,.

O~'~anjang gelombang :f"I':O:[l p .,'b'o.,.akan :' ,01.imu I, (p. .-18 p 18:0, de'k, I.
I :;.
~.

Apabila sudut

'_6

_,

=

A
l'

'.1

_,

_I
e

1 .. -,,~
foton 'yan,s
tI131"~,dfD,b .

'_In

. :'_

~
.l

~

...

,_I,:J

iiiiiiiii

'-

1.

,J·'-,\.3 pI3Qj,an,g gelombang

.' DID ~ 111.~.~. _,f,;
_ _I ~~-'-

bitt:k, , '_llCLJ,
~,b ;J!!jj'!mIi iil;,Q'"I..~,

Y'- _',g~'C, ,ce,IICI_- tat ':,ICf'''''' . _'US a :m,:ir ,'"-~- ,m ~ : -: _c,rC_trIO,J_, y -: u "g tert .t~ 'b'u,~_
-

e_:-,g;:l ,', I' etik elet rron

.' '0' _ ,-i n, ··' _ _ _ y

d" . ~l ,;J!!jj'rrn • -i UI.)u, _

,

,•

o@_ ,;..

KfO

~

.·~'kr =

ht:,(~_I.'_.",)... ..A
. ~. -

1-,' _/. · _1

= Am·· a 8,';'_~ :=: 01- re srro tetap- lri.i:am 'Untu,k, sudut : = 180°- p',an.":UlO 0 'D'e-Cr,",bano: f.l:Dton-,·,-',l,m'D' ,J -- -~ I' •. rhamb :1'" :m,:m:im,lJI, ; :a1""-'lg paojan"g)1
,L,,, ;
i"

.e ~,a,~'
-

t

_

--,

-

-

-

.,.

'- s--

~I

-

-

-

-

-_

-.,::;]

_

-

=

AI.

,"""'",

.~1.

1='

•... '{:-~

l

. 2

J"\-,,'~;a :p'-~i_,~j:-'-~-8 gelombang
mU:ID~, aka. m
ll~,f.dto'"0 I

·an.g rerhambur ,_~ _ ~,-i·~~~,i .... , t :1P. a'], aksimum. Artinya. energi ent m
fIOI~'[Jl _
_J ~ ... _J

.ci -,Ie';ik el If' l,:-c'

=D'I - JIlQJ, :~ , ,,- - :- . ~ -: U m,

.

23'6 ~
11_-,
,

.

-"~~.

...

-

·D,' .. = lL:r.I .. ~

I. _,

1 I )" hi" ( '""""""'-............ .A

x.

~

:D:~'"I. :P ere

III ~,:a,:> D.

tersebu
j

:,..CI~l ~.- I' -'0 P

- bIC:I~ I'-'les,-'-,~I-

,I ) '.,

b31l.wa!ICLIC=I" .'bl:;m"g Ic"',e-:_,~L:D __c-,a~ c'I'jJ,~'-,.'erm3S,Lt2', L'~ d,;._amn,ya C:Ml,3)',3 ,m.lom:pu'm.:ya:i"s'ifa· :k8mJl1ar~;ailtU, sebagai 81e: mbang y n IChm,sebagai 111a' eri atau parti : lOm. Pada plBrm, :lWill interferen :s',',,. d,~,:= ~'~,:1dan , .,IEI. at is ,as:i, I eb :d], tepat ~,,':3 b :i.1:3 C ,~--.·aya, -:~ Idj,i_1:JD.lli'm,g sebagai gelnmbaag ..s e dangkan '_. .d,J _1.lcrist'w", "'-'!, 3 Ie:fe:k: fnrol is' r, ,,: da 0' If' C'l[]r ,ptOD :.IBbll·' epat 3!pa:bi,,:3[;3.-' baya d'l-p,and:'l,g sebagai :PI- -' :" tel,
I,
_II

Pada £'lbltWl.. -,.':60Ioliis:' ",r·, , . ",US ml,:~:JIIr :pOO::1 "" 'ibn , ,em e·'el'~ 'Keu'ka po'l1e'fmi:ai, :peD!;be,m;j,ibe.,uDlw '2 ~::l; ''fj 3m pe~em e _, V .Ie,' ',~ u'kk:m" , '. ,'Igk:l 'neil. " le'I]; ~Ie 1:1-,.1".' . -.'DR: le':,': ~ I,cn, ~n.i~" ,ii'iil!li;t!''11- P'~~'0-'..:11- iI!!Ij'£'_,''il... &_1 "_ ';:,C'O -',. ,iii'liI!i; _B'iI!.. .., .. '.;?··~~~I r.'~ !~~.I,!§,~ Il~,~.~~~lyrWllii
!. "

lll.~.='!l'~,I,'~

II~~_~....:_~~I_~,

.. :_:;...,;

,1Iio

J o:_ ~ , d I,
.. I

I-

,,'

,1m
. -]

'. ki r 11. ,_
.

_:__'_'-'_='

I"

b'·k_ ,JI'_ktrtmn I .".:_ _ _,_ c_.:__,___:jytl
\" . '1' .' _. If····'

.

I

1

5 '2
,

iliiill"'"

'~' ,_,nu --' _ '~~~:r-'
il '....... ' '~~'lii"!iiia" ,

~1.M;iI'_~!~J~_~

~'II"HIiI'rii'

!) Ii""
-

Y

'W" ': _.

',',' ~~(_:l§~~~:Ii~~:~,~_'1
iiCi;;-

m~ '__

"'Ii,i"I_.~
I]

'1I!.....1 ~,a'D'ii7:-' r~;~ 1~1·~.~..o1~~ ..li:3l~1 'naN'::trA'a 'D'~_~JI:.!.'_:iih,
'~.~~'~-';~'~-.I;

'~'mI .. _,
]~~~_;;

'NI_,L

'iI7 --"ban" 'g S'Ci!n _, !;o{~.'-'~ ~~ -, D~l ~~Ji,., iI:.-,t--- ~" ,A'';'D!:ID1l'!I:C _iiI"L-., __, ,IY-_)~~, I:;"~~l ~r-~_~_...:..·L~;_~

iil"Io-'iI,l"li_'IIl.~, ~~~;i~

l' a:1...;· lB'I··~!~alu........ 'D"·

,I!wLUI,

,-'=;.....,.......

"-'P;i"Ti;_;i!"O;"'Iii;i"IL-- ,..:iiI a'Hg)'". .'·.I~]In!Cru~.· ~ '!l!...... ii"!icCii"pa" 'I ·,~-~~U~aAlJ
iIi I

' ......... -

'~.!'I

DOl
Ol~

d,.3:ri, ,I OO_'~.U,p,B'r.m 'uk3;::I:o._ :

'a a ''11- 'm" lllrul
1

'.LJ!Q ... '""i",ft·

1

iii!' 0

,if!' :~

~:I. D;"i; 'f ~ll"

'..-rio..;iil 'lrlil' 'll~1 ... '!'Iii; I~Ul

al h

J',ii.~:~ paDjlaQl
""r.' ,
I~'

ril!

In U

[&:&.1 ']

mm'"

..;Ii !i'i'ii; '0". Ol ~ I -

:kdfi po :i.
~ -.~.,~.

I

se'bapl

,selwtn,:'
'll...:__ _'

BiC mpr3.t;:;liiIl,IC'3'my::m
'\fI' ~_
,~!
j,-

:;

m./I:~ ~Gn.tuk:m.
'.'.n'ii"lIl"'Di"b·,',",~i
IU;,:&.~''''""'
_LIU, ••

Sle'b~ 1 l'~lJl:nD 'n,i,t:Jl'. _ .. _ ...:...,J._~...._:_!. . }~. ~ "r .::'l·~., r
'-"-~fI

lOll
~l

'.e_am:::u:'bg
~,_ ,l
~_ ,~ .. _:...._._' __
_"--_'-

'.

'~'Jr!

-~-'i!I;ml '~,'I'''''' ID'~ ~, ,~ ll!i.lE~~, ~'~.J!'~' ,iII,~IIL.L~,-,:Ii'

~"'~''II''il'"''!ll' i51f-,'I'liljio ... !~' '11_ J ,-li~,~,~.

t.:'~iba?imi Ch!,ft!'.an '-.ani,3D'~· Q'e'~om'1bmll'~' 00001 ~I',_7"'-l~ -

'

4,.

d~DI,~ ,;:g~~3.nI,le' Icm'b~, 16'[)1 om, M.ern.d.ian pe.n»:uka3D :1.DS3JD, you", me:Dl:i1lki. fun!s,' :1mr~j:il 0/""' < 'or'~ ,J. Ji:iJb, C' = :; )C ,1DI!I,
C:dla,~
m.ls: dan, /;' --- --.,
9~
:=: -111. ,CI

,x;:-,-[][3 I

"

J:s; - "te,!l!.blb.n: -iJl ---------

e :lle.' !;i ,ki:Deti'k --fDt~y.a:
'pO' ;\f',DS

:ID. ~aksJ:i,:ftl, WIll

ele',k'l':i\oD

'b.

iall bent!.

,_

238 .._ ....
....

-=;1-

'

_'

:m 11:' ,·_,iki ,S',~':1ft ~..em b,-'~:;o 'yai "'I, s:e'b,a,ga,~,gIC: 0'1 ])1 ::l11! :sIBka:-ligus sebagai P,31" tikel maters ,H,e,rang',~:3:" dari sifat ','6 ~ 'bar caha '"I,a.,~. LOIl__Us:r" Idle B' ,10' ,".1-' berpi iran, a, ,,:a :s:a1>',-' , ,~ya,j:~'--'amateri par ~'"e,I ,jU,!;,3: -,-"m, i,: i ci ':lila' gele ,--bang, , 'D''"1Ii'!-~~ '"'iI"D" iGf:-, iipi'n~" 1"'0' ~ I,d-' k- :'"iIi' ~~UI 'n,"-~"t,v;~nl' Iy"ou, ," __ d- 'B~,'I'~n'!fJ,111~'P; t' 'fl 1_1!i.I!' 'm emb _.a hipn tesis bahwa par -,:ik,e:, ~::~,8,fron jU"g,a, :m:e:m,P _' 1 _, :~I:ya s,if'a," Hie omb -;1 J ,8;. Uo' -- _- embu ',-:- n - 'ipID\IC,sis:n'y,a ~ -,~,~ ,il\t itu. de 'Bl~-B,,'''', I, C ari 'il'bu', ,g' ~ antara C'I~'~i khas bes a'ran" ,ge]D.fn,b~ng;~ yaitu panjang ge:l,omban,;g; Idan" besaran na'n'ik 'ya~,I,' romentun lw',mu' ginga nomenm :fO(' 0 " iI,' ..........
1_ , ~ ~ ~,II..,I.
I,

Clab, aya

"11,
i!iiiI;

I ~ ,',

L'

~~

'_~I_j

'_

,_,!I!.i!l .

_ ~L

' ~:

'~r~1

_

,

,,Ii.. ~,

1M

~;I;,_.

,_:

'"'"ii ~',

"_

Pi

~I

,."

ii, IU,~

L

~.

I

r

.

,'

_
_

~'~'~I

U'''''iii'tI',
J"itjil

.

,

~
'J,~

,~_,!!,_
,1)'

II
Il,l~1-

die' 8:".'(~

1

,:

A

=:

p~:~'I;j,m,g !,e,cl~:C'blan,,1 :p:~-_~t"~'-'~e',. _=m__jm,g ,!-',l~,m,ban"I, lei:£:
'"'lIIin

Br lie I L ,tr """",tetap ~:'J 'g'1 ----. IL.., u· £'" II. p = :1,- -, [11 nentu ~.P af'i ~"~ WI = m ass a, p ar~ i'ltc ._,
"'lin, 111"'"
~Ull
j ~

.

I.

I

,-::,

I

.,

, - :,'k ~u ~, ~ ,~, ':" "p',~, P.I ,) ,...'
'~fft
I 1 l~

e-

1!Ii.U. 1i",lI\.lJ.;,:L,

''''Iio~',~'iIl-,~'~

tecri seb elum Id:fb_kltik3D, , 8:30, ekspe,_ iUnle,D. 'Uo'tu:k i__ pada lQ,2'1 D:31,viss:OD an 0130'" er 'm,[B'-,aik)u'km lap~'im en un, ,1.'- ~ rn c,m,bu '-,'1' --:, " ''-,1);1 tl es is ~JJIU,is e de :S -oS;,ie i'l, 'U'" '-"' n e ~'-' 'ikan '-:ipotes is ters ebut d~~""at ,5U,3,'~,~' alat 'yang buk ~ d:a:pa'- , " j. ',' can gejala ad ' ya golom,'D1mg" -,31.1 hal in I~·~k • 'p~,I 'p !!U'l.~' n'b' a d if- r ..... I' i"'i~",a;"-'a, iU,,IIOi -1 ~ :,:Lwi,,.j, fu;...:; .... ' l' c '~""'" ID'U ,:6: !,_I d'~' ~r',' i, biasa :MIl1Jl.DCi ada percobaan - ,3VIsSOD, ... '~_~Ja.tIEt ,1, 'Y,aD,g dig:Ullak:m., 'ada~:ah ete '_."~,_~ii'O dan :5 ebagai ,~. inya OD, as disun ~m,...,...an.·~ . 'uP. ,2 '1)' '-"I:":lilim-v,~,-.. ','!'ti_)-::'f 'S":~',"'11 "D' "2:"1i~ pan] ~. '2 .rl° '.# glc',Dm,~,angelektrnn y~-g, d:lgu,n-':-an pa - [ang ,ge om bang de Bl'"og;_~i!e)~ Jik3 s,fib'uM, electron yang Idi; _.·rce:pa\'t- ~.D,g;an, '1,1, ,!,aD,g,31OJ, ·"D:, ~ t d:tj;]'w,ltkan. pada :kis:~,dari kris" at nikel,
S'
3'1- ,~,~~

ores is

'~"i:-ak d:1Ip

3,'-,

dite,~-im s e a

I

3g; ai

'i

I',

I

:

,..,)i ",00";J'lif

'!II.Cl

r

'!'tIl Pi~ QI' Q , ~:

Ull

,

.',

-~:,

r"'" .....1,.. '!IfU~

04 ~

"'IIii1i"lii ~'I, ~' ',~

'j,:_~

:-I.

' •. ~ j,

De, IlI'ogUe~men -.' .' "ultr ,!Jan :m-i]lfIr.a an khiiS DI-sara:n n,efIOIMI-' ::1! b &ng! itU tpa.,isng ," lorr.:BrI,g1 den be. rani pam rei,.
I •-,,,

l~

U .Iblil ~.

'L,.,~",":
~

r

I

I

~

.!I.iII1

!u:lJ

,~I
I

I

I

U

I

I

I

"'I, U

U£~&J La .

d'

'-,:

...

~

I.I&~J

It-'

~:.Ii

..

~

at ~,- - ~ -n- 1,o'U,f&,&,; 'PD-~'-' ',..... - ~: D' ~i"' ,-,' 0 a ~, 'u " Ittl.ir,~ a:,~'m ol]c'h die ~~Dg~ilcDalam ,__:_ eaergi kin 1._ i ,,~ 31 ini, t e lek ron ,sam,3 leI,CD,! an ea i6,1~;gI~' pntens ~ lis trik a~,
lUI"

i4Li,

-

P[-O- 't'iP' I P- 'I:, 0u'I~,l,!u: I,

,iCd;

~ dl-' ~,e- "'li.1l!J;..;F'Il l' ,-, ,-~ -, ,~, ,"Lf.' - '£(r P ,lI" -:~','
"

-,

",U,.I.:'

l~i

'Gli ' ...~
. I ,~

rr;#l

,

III

"').~ ,~ _

I'

'6' '
," ,".

10"-:'
'J""

-::Ii,O

i~,,"
_--,

1

=. '," II ... ~...
,~, '.:

64',.: 10'=.':2: J'I
J • ••••••

I,

S-'l,anjlll ~'ya,,! m,Dmentu

--cc

ele

-c

~IID di3,P'--0:

,n'r ,_

'" p= "- ? X 9','~

' J

,p

:=:

3~ g1' .:_ ~' ::, ,_-_O ~! .Is
d'"--ll ann
'!!

J~a. mlO,:m,~DtU:II-nva

panja

g gelombang

d,6'

Broglie

Irj,ap,(l'"
,t':1iiJ,,:::::::::::;

dihitung:
1 ~

~, I~I .'~.::, I.0 . 3x , P 3~fiIJ x 1,01'
'-',:;::::,'------'::::::::
P; U
• •

,j"

L

".I'J

X_I:__,

'10" -.1. -

:=

,], I

-'-.t;!,_:J,~.M.

6'1' ::, orlcle'
UJI: I_I ~_~ .
-,

Hasll p cl'~.:b:it_ ~'c_~J. di atas m fU]._ :g~'tl,~aD. bahwa ng ~."
I.

0' '!I'nl' J'. alr !~'k:' 'll' "t' ~-~"'~I3",lac (;iW '~L_,_ __ u· '" u. I~! ~ .Ii,Ji ,__ 'u" Uu P ""Ji'iii"!IIIIJ'~ 01' Iii)" Inr 1 ban D' d' ~J 'B:I 10 D" • u 'to -- I atam ,Kr,ista I. Basi I pe 'C:lo'bi a~ n ya : g Irj ,alm: 101le,I~,
~,'Ii"III
!ii....f!~1

U I, ',_' ~

--

--

,1

--

,

,

__

~l

P;

I..

,~" oiOI"

',"

""III

tr1:

ll,~'!.

,u", -

1._

,

'~I-'

Devissnn dan Ge,,::_,ne,..,- m eD,!lgu,ll:~~;~:~-' ~ partil ~e'J. e ektrnn menunjukkan pnla d'if':raks'·,yang '6,P:3,t' :S:m],'3_ dengan P"D -,3,
IdJ,ifl~aksi sinar-X

pada ",anj: 'Dg g'I&: nmbaag y',ang;

SI

Q.

De"I.. II, dem ikian '" ,p31~~"-'-:~IC'- seperti etek -ron "'-u,,ga claIP,a:, g,~ m,cn'~,D_-U~~'~_~an, s::~;;,dtgelombang seperti 'y'i_.,g d:~~ amalkan 1[18 Broglie,

:1.

'e1a;'r- .... ,,~ ~ ~ u-cr["m..........
,' ....

~~n;'l'ri;j' !ir~,

-:.,

'X"' u~·!·· ~IIDD§Jfi''.
I '.

, "-,
J-'

'.",

I.

.

c'

panJ' __- --,," _. ..

'"

:

~:mg-''..",a! !~: '
__

''''"'ID''~ Iil"'iiiii¥i, 'b" ". ". i.J. ~,~l'-'-\lL~IL!I __

"':lflg" ,

:J, X
X

,11 FII~" --

'~O~,[ k,\gi' ~n,;.' '\9' .I,--. '. a.,~;ol.r._

,.I,Ur

:m,

- -- 'liIlo.· .. ".,t!... - -m,e"D.''lUD, 11iJ!~:

"-

-

F-D
[ I.

)00
__ •

-

- ''I!.. -,l~ ....

lUenu,a5,5D,
.1 _ ...

-~ - - - -

I '~1~ ~,
.....,

',-','

S~'bU3h. :mtlDP
e' e"k!tftlo '~
,_ L • I •. ' • ,_) •

('''"
1
L •••

~I" Ui:~am.

III

J·..:,' ' L. ,.i'ii~ "~ I ...... , 511::1, iE tan ,';Di~ L ~
__

Idi:tml F:O! ml'terse'1brU' terbmmL'bm
I • _" I _ j I • I •

= 0",4001P1lin 'I

I.'

egill1iQ:b1UJk;.

simrr ",·X d:i"bed,cL' '!l:~an,slej:JiJub :_,'~.IJ'o 'tE'rbadapl ;Mah,rsemulla~ lu," :panjang geilomh:lD1
I' ",' ,,: :1

5ej a ~o.:I. 5~' Id:ui. 31~~ s'e,IDruia. H:il't.m&IQib. ~ce'p.a;t·3n, d:Oi.O, :PMj9UI: le"m!OM,ban,l: :fC('Oll
Cg" oi:Ij;' iOt."""'~~.'.

",,;'L.1

';- ,

1~Un:r

... ,~,'~!np' ~ ~~

'

B',r:s\S'In'b

11111.,.

I"IU~~

'-,

L .. , ""'""'7-'":'""

'eo- . -I S'tlBlf:Ul-B'g~tztn.,~j'UJDlah emu:gi radi.i ,IG'lom lxm~ IGib~'klmm3:IJEtik'~1d.i,po:nc'zkan :pG'r.
I ...
I.
1~""Ii;'-',

,I

'P")riCiJ'n.-"~~'l-a
~, .• ~'

~~'~'

'_"','JII'Ii,.""Ii;"i"!jj.

1..:Ii.""','!I!",;;
~~~ll~

,~

'iIC'

'~I-"C!"'iI'liCIi;'l'· D" ,~~IUt~ .....

I~_~§'~!

'_'ID'~

-

'.

, ~., iDl'

.-

c

'1"I""Ii,f· y~~

~Ul

'. -

-

,1.1'"'""iI ..... ·U· ,rl~[lil nail" '~'~.L~'"

'iC'i""li;" ~~.I.

t

-

I ,~'... I

J

..:Ii'"'li'Iil'\~ l~~.;i&

".'e',..,..''''.... ~,.'~,WI.--~

'l...I-····

'b-' ·a;' .....:II,"!Ii; .._I.~II;uJ.!~,

:~.'beJ.~iP:-J:

1'~

•. ~~

:(J.~JJ1,k:1(:'e~:p~f d3ri.

:bi:pgi~esili PL.ttDC·:k; bahW3 I~ya m.IG~r.iUIl.'ba_. 3]::1111. d ·tJe ot ':-: p,ahef' '-pr' ,-',.., le'l. :r,gjl 'yang t :Jab' -'. 'fo,-00 ". :~'i~'~I,!;a IC~'Y' b~_s.2;_,a't: ~~·ba',I~· pMi g'~ Id,'~:n. i
I-

:n.\h- - m:lI! _ya. I .;;;;;; ... Il'~ -,
M~'Wien'b:lhW3.','_.ka1I'j:J'nmD'3Cl~~
,1f:':luttn'bmJ(\I m,:~im.
'm~
I _I. - I. [']

se'wga1. ,!,elam,ban!!.

:pI3:nj'~ull ,!le· .. D:Dl.ban,l: Ca:m,:p'hJ,n d,3:lP 'at
1

'UJD
l~r

de1l\IWl. ,!:W,W'
--,

In

uaakIl~
'>ii,

Ii

·,i 1l'11'.n(1,1.~f-:-An
,',1/;;; -,~

SP'h~ rJr;ni;

'I, -l"ilaJ'~.

bfmil
'-',

''l,.

~m;iCIf
J

'iD1_, ,

.~';·I.s:,!I:,

~

.''!I.~,...... I~an.,'JI' -.- .. :m8:.!leI3l~ e'3m

nlr---...:.~.

'tef!~1 .','

""

·=·-",1·-,
I"
f'Il

1,1,

'·:1i!!·.-i,1

. .).-

..I

m···d-·· -- .'I. las =
I

Em~.

,

.....1i

'beld,3Bzkan
,-" 'be-'

:' . ''-'.''
,'.' • _

ad'-Ia·
_,' J

"-'I
'

~1anIJ..

-

s

-

.

m,cd:t1i~ 'wbr;ui (Ie' 'am.n,,)i p3D:t ,10111":1.3 >. -. '" . " 'en 'S' B' 1m' . ~ de-' Dg:rJlD ! ,'.. ~pmt\~"
HI

',.,"

- ,", '-

."

-,'

-

-

:' .
.

J...'

.

','

l. ,-

:~

ti

'bD-

.

..

'korn-

.

1

I

r

.','

1,_.

,,

:

.....
_

_.. _

]-

"

'

h

._~'~.~~~

~'il"'cr'~

'Tt,A'.-:tl-~;'¥~~o~

~iI!'Il~"'l· '_' 'n ....'d~i~""IIIlp' ;' ~~.~.~. ,r~,l~~~~

'iI ..,:11 ·-:!lI-,~ 'LiB ,-' ';o"IIjj ''I.i..':: ;ji,........... I~~ __ ~~~_-~_ ~~~:.____~, ~,~u~

Ji:ka :Pi;9,:D:llan.!: .!Iel.lfun baD.,! fOr,Oft ·y.~tng 'lftt " -',b', nll';~' -JUDI (.", -:' ·pil,~"" -D:ke·'lec:rtmn ~ng" o. .. , -_ .rp-ent;J'~. ('~£.n.llm'buk. fcrton) jrusa 'nkao, m.inUn um,.. D1:d.aDl, 1101, :t e,iJs:'kilmn '~ 'te:r: ~ b 1'- follDO
I
r

I

III!I

I

.

I..

I

~J

~n.I.'

.:

"~Il

...... :m. em :u:&JrU fi;,' ..,-g,.-, S!EH'.·,5a:£ c~...... ~,'NI'-'l~
i~.

-'-._. d-· :~.:_:l;lm

.

s!etia:p Ide~aj;J:~elbebasJ,:IlDDya. k
MI~RUDJt: Plao:fk' e:1Wl"li. Qil~p~ :pakel"emgj. ~g: d··'e'but d:ng;u."'1 :~m~
j

'm~ye1budJ;an, 'bmwa I,elco'banl el '.'bDm::l\gm!_~'-': . BUD 35 d,~ dalam ~ lCabny:J.)
II':"

IClaa:pmo

P~'

,"

:ml~millli1Ds:ifa'-: :b<.. b~ yai'tu s~"bOJ·I~· ;elorm.'baQI !
,an :se'bm,gMma'~e!iJ. at'm/u.,p:uti,kel~

d~pa':

dlilm.t~.,W3

dinlm.-·-~kan. E:= M It. f Mlen~,_:~ .M:3X.. P':~::;;u]C:~.~ c,::d'l3,)Q. m,I£~n. ,le·~cnB. aD!: e.~.e.kb:tulD b ·a,:g:oe,tlk. 'ya11.S: 'lilJ.e,l'Up~a;n. 'ku:Iolil 'ber'vefak IdeD"'an 'kece:e nat;--I C aba~ '~nQt J"~~
[. " " ,Cljl" " "-:II I ." l[r' ." J·'!lllldl

'bahw'.a 1!.l"m"li.IOO.[ilEa.t dm·be·' ~I

,D'e·.Blmglie .ml_,m.b~_:1. ~po_'_,sm bghwn~c-ariilml
Ie e,c·.: -on, juga
Inem:iiIiIti

s ~fil!l:,geJom'OOnft:.

,I,
" =::;: .:

:~~:~.

di-sebo!

_]J~mllL. dan

m.lmnillikit d1.m.,sBaI. ·~:tu.s'ebalfai.
"'!liii"iiIJIt
LNl.l_IL

:m.le':m. imi ki

,gle:~}o. b,no.~: daDl parti.ke':~~
~,~,

'c'Fliii:ii,

~il:1

,~i:

'fo;-:tI

nii"'ii. 1-·~~i'I~'."lii~'ij'Iii, u.\&-iL 51~1~~!.ijh~~~1

,-.

'~lrO'-

IIl!l!~Il,I~ii

"l~'~:!&'

~'~",,:",,",'"

e'lecHifJDd_~ p!mI.Ukaao ~a,!;,Ul.dflOJ,5is{)
......, ...... ,.....,~ ,... I~. d-·~,~:=:..!Ir.IIlIi~,:L ...... 'li'I_-' "a"
..·l .
-[. .

lenefgDl~,

.. .~ ...1IiO{ I '.,-'

O['S-

'D'~'!'"
iL,'~

.... iI1!II~!Io!II .y,

'"'I'iiii, ..... "''II,

.@ra;'- -·.. 'Q ~~. b 'hlI'''"' .'.I!O!!J'" ..
""iii' .... ~

:kine'[ik ;e!'ili'D_gg3 dapaj~'d,in.ml'[m~lm;n.E'

= 'W'G! + .E~, ...

•.

ria;

-

'g'''' .• ~
• '.' .

aas
~I·.~.;'

Pilihl h
',.
: .' '-"I""':iI'"Ii .'"i(. -.'
.. ~iI:,.~

tu ja
,~

b
I _

a
I

r.
. '1a;,....A1.,~, :,~ ~1,Uk
,I .

yt

i -.:::Ii_'

~lU

'iIl1:·, ',". " ..... AJU_·

.;-

''Ir-'''''' ,- __ IJ.JC.

~'~J"~

~-"'-'Il--,""'~,

a'tas futcro 1n:~emi'~3: b_.f:klls: c:Lbay:J.:im .,.~~
'~!L

l

Ibe,[OOmi:iD,g :I'wus B e'lllS'3fi e -'-,,[I;i. mtUD.
J

'b.
OJ. (I,.
_

?'Iq ,,,,"",~

'.
.... ,--

~ .,
~,

m,
,,,

b. o. d. e.

·'--~·,.'b~iQllu:n.g

d~DI~'~~.I

'~g:

,5~B lA, :IIIJ
'1
~
I

,m"-on
berb _ -=- :ing l'Uf'U5 lde:~!c-,-_'10"'-'-00
.i .[
l_ '_" _' __

]1

"_j

,g,elfl,l. . b;
. , :I.:ftM

-g , 3' OJ - a I'a , 3!di 3S:,· i·'~6~~O
.._ I,

-,....
"

,~~:_,:~ 'b3~yok; fa'lon, : _'I.'~; _'~'_:~: _ d,mJ;::lm 'be._.k:lrS:
0'1,.. _ I.' :if'a'~mi'
I ~-'.-" )

:Befld,MM'kan

Z' ("

't1f'rllad;apl

1'....'11:..0·.... ·... • 1 'Iii· . ma;iU!!U;w,]i :!N9;,L13S I, C'

seCa!l:ll'

.' eg;

p~3J'I.:3' ,ge ombang d::l,pa.'1 dgjm.pldkaD

se,perti, di 'ba~~-:.~

babW,3 ~ --

:~'J.lfiJJ5' adalah ~.. :;al 5 x ~D:U
b••-A1
C'1I1I,:t(. .-:- n:u

u

~
~)C,

)(,

~D'','
1,D~'

d.
~'

, I

c',' )C "IID:i7' ;11,_ I_~ -

.K,t1:mitl_iQ;'U

',I~' 'Y3D.I '_lG.r:k:lduUD-J eli,
1 'iii

Idal31.

silDf.
. .

'1,ll

,~'UIlI;U
iii" ,-

denl,aln p~,:wll!: ,,lle,'lom, 'banS:
_ ,., -

-' II
-=

~~m,-_,'l~ElM'.Ml-a P ~anc'kEll 0
_,.!l
""_.

.• 'I 0·' ct, J :slekon
_, ..-

'11;>

::>,',

!II

c.

'~ -e 7;,:,'7; > T.
~ I'
I

3~

"2

x'

b,C&

,~ x'
.... ~

m.

< 1~,< 1:~ ,
_I
..;.!I

:1Lt:=:· J ~[rL.J x lCltd\ J
[1"---:-'
I

d

6 )(:~[t:1t ~I
....., -':Jl _._"'!iI:ti( ....
"-.,

J_
~ I

l\BkDn'bgng S,-.:- - - ~ Idailan1. wakiu,9C.:m,illide''lik- Dlayu, '~I c,[tU'!'Un.3 m.;:d:tl.D[3I1,1: '~er:n!:b~_ . h' itJ.I,ID x 'i Q""! 14, l',s:: e . ~ X -1,03 'm Is )1
""'" :K ;110-" tii, ~ _'
~I

.-

7.

P'~-ftl~'
~

.,

1:11

~e~JOnt ~;Ai~

ae,

'1-

-

,:t3J1D:P 1
'II

1C'-aID~ ~~I'P' dipanca:r'1e:ma :J"'- I~-·iw:lil ,~ . :m,lD11D~U\!ll:~!i .1.: .. uu· -'. ~~~I:-':I a: ,~ 'Inn,', '.! - .....4.-..'iI ....,L, 5 ~ jl

-s.!!

W"

)( ,10-'
S1!'lmft 3

:[0.-

C£:la.h :mtoll ~~ad:iihem c311Zl'y;t) peC.J
'
St!',ki,i-;:ur,.~.

! . '_ '_',

::; x
G
?' X

U]~~W' 1o""gl_~
IO-~' W'

'yang ICii:p::IOC3 ~/B: - [J".-Dts'
_,[FO/s'

2'~8 x ,102/~

cl..
e.

~ _)( _'

'b"

'2Jl)C
"' ,4, ~'!i~
'S.i!'

""'"-

_~x Ul~'"W
I~

28)1!
,ii"ii,n·

Sie'br.nh, .-- ---'Q

:hi:_ -- _~ :5uh· ~nlJ]'::-'. ika J ktmlr~'ml1a'Wii='~_,:=211Ia8X :U1" m,K :m:tUm f;:Jptll_' eDer.g;m :m~im,'~'1 'yatl! dli:p~kn.n 'tu~,ml.,
--I,

s.

~:J'I ••II X'
I,

D~ls'
[)•

dari ':'U~fn, Wm ' __ ~'__:\131, I '_, _,_,m,._I;;!.c~~on I ~DI;um C_r!c..:. rod· . ae_om bat ~QI
K!8i
I,

ika, 18'le,0'

fer

'101':-'1· :~'l'lJlaf.kan,

ito, '_B_:lu'bk; ~'_~a p~3n:ll,elc\Dl,~: s'e'M,S M ~_ ~~

lemekf,oM,a,g,1\le"ok

'l-eiajuan maiksim,UilD,ltYD

J ik,a s:~,:fta" wn<llIl, 'be :r:'~:teuem i k
l'nje,m:lt~:;1Hi: ~,:l~Jas,~,
JiI;~.~I~~~'~1
£:oFiD,'m~I'''''''';~;;['!!

D~':H

Z;'

•-

....Ii..

d,ija ".'ubimn paJd.a JU~irm -'- _3)llO
.......... ~I,~'''''Ii~~, ;~,;U'Jh~~,~,
,I~IL"",

~CJII,3~
,_t1· _,::-,

y:m:g

~1~1,::lD' U. I

,'-0 ~';(~LIl'I' _ I!!-d~~,iI; ~

;n'IioDDl'

.:tl_,:,:.·_".',.._.: D __ .• 'il ~cil!AJ'~~,"I'~ ---:'1 '--'iIJ!I·-'[ :iLUl-N, !Iiii!,~ _ a""' ~~~, 1;,(I.......:~a
-

.~

?1-~· :au, __ ,,'J ,

'ii\ ...... ,,~-'~_·i-'iil~~l!iil ,~~01 ;I!ldAi,!l~,

d. d.
II;)

If

kru

'05 "

:r3d,:i.as~, d,:a- :f' 'Ii},!si

"elf] f3

e-,

lDI,:uJ:l,

s:. '. :,' ~. ,go dW:l, '~etl,pno, :Pbnck =: IOIJl )( ~;D,-....!, J':s makll, I~: ,1:1;i, kin .,
'f,!;l
_I

&ekue'os:m mleim '~M:mdiM,llldan,·f,-,-;gs'a,

1m

ji:l,-IOg;JLmL

ya.o.g I 8!P[a:&; ad il1],;a.b, '.1-11 'I" '-In~ '" a.. uS
J Jl, ",ill,

... ~

,)(

.

Per -,_:~jlQ 'kJgam 'e~,'eg,u r:n~m/ iki fi:m_P:,l, :.':lj3 --_ jD1Jle,_ llka 'Irom ~3D!ii, Pi ,-- _,:k 11.110-- f' , lekon:maim e, -rp :,-y- ,-I, ~im' --!, fut:(:u~:le'ldrtlft -,~_' _I, (I:ihasi:lktul ole:_-, cdm,ya 'b:ed3E;' ... '=-mi l'
~J

b.
C'.

",? '-'j(.o.!"

,: In," U

d.

4-'I" 4'
.

e.

0";0;·'X ,_; &. I~I:X .' Ir"ir'- - : . u1u ,U
.. I

Hz 'flIdal,~ ... J.

a
'b.
C'.

W+h_

Groflk, ~mip' m,err' ~ -.~ b:ub~I' ,g.,an,l5:!!tmfl ", r,g~,:kinetic fotDelJe'k1D,' (8::'" dan in en5:Uas .l' 'KfoD :pada, :pms'es :rotDJis- c:Uc, adalall,
l~'~.;:II1 '.

d.
rei.

In"', .,' -,.

n'~'- .'

-

_'

',i

,IIll. , -,- g;s i, lce:rj:a al'Uftt i,nium

;ad,ala:b ,2'1' ~ leV.,
,DIll

Cahaya, ,de:ngan p:JDjang ,I,elom,'bang 1-60
~!

~_ :m,-:o!}el:wtkan Ie' Jee' ,1DD,-:mtn Ide. \!:aH, e" ~ - 'Ii ki - iDe :m,'alcf..:,,-, (li3j C ahaya. ,e =,
:", .]I '~na ,m-'~ ~_ 'i.,._~'_'il"'ll'_~.!t Y _ill':':" ~,~ .. ~~J&II.
~"l''"'''i''Ii'II''I1~" ,,_,...u,~\ __

Js ~ ~,elv'~

I Jb In''~'} ....

'_= Ib, II""

'-

1 ....
1

:,',

'I nf",-:·_I, IIU

o IQI leV
C'-

b.
,~
:ii'

? C~La:V::'"
~.~

d. e.

i.s le:'V
i-I :pu

l§i

~

~ ~I

me'!:,3 tif ~ y:ai I'll, '~'i,d,;il:k; In,;D~e'l,iLml.f:kan ei,ktr.an..!fio. '1'0
~ --_. ~_.

me -

ill

ttl..
,Ii

:3

'ib

m.l~ D.lur.3D-JI:1, :lOI 'epsi"~3 simarnyn m,le03lD'b~,m-e' -.:~'as :s::u.m--}iU

c
l~.

In,emikk:m fL ekueosi. ,SiD§X._c_ya
m,leDr--,~1 -"-:--,-1 fiElltl1eIU'i :Ii"-- ~,n~ m,leogg;anti l!ol;~ 'yan§ 'dis'~'
_I ;, -,

e'.

'b.

aL

.i-

-

!

c-

a

D 2:$,

'b..:J. ~,J3,:1,'V' ..... ::J '7~
'iii ,'.

c.
d.

D~,S, ~fA

nlA

IC

e_

d~

"fA lUI :5,
't'
.'. :11

:ii

Q8 'V'
.. j'

th'
tl ",",''1:...,
....
-.!

11+ ,P':;mjml;1 g:uLDm 'bmu,1 S~'mor Ildee ~:[iDn,pl3l~3IIJI~~ 1~,I~ 'P.!iJ_._

'iA'lil,.:'Il1....,~'t;

......... ln-, IDt~!il~;m; q,~.r;. .F.iJ.J.r" " ,""_!I:.ii!l ~UIU'''':'''I t.L~~J '.'!ii'1G"
:!I '!I"""'1iC!" ~~-~_j'~'~'~~i'.'~"~''''''~'

-

bar - I_-~,~,l

,•.iL-o,P!"illn

-,~-

li1!1iqSl'~~-;-,
~~I~;!!"~'~~'

dipakai,
'II...
lU.

b· '.,
.I

_

I

-I -' lU:i&511.tl. -'"-. -, d;i:i·_ U'"'Iii"i ....... .~._..... ',"
f:'j . .'
!·~~.:Iil~'~'
-

'111-...

=~-... ..

'G iCjf_ .....iIiJ\~-,

~·OJ~-~(Olg:,.li~

"~i" ;)f ·......

-~I

a' d'~'naJt;U ,ff" -_ tf!',=-~!an

10000.''OO!' d:i. 13,-----i~'-----

':
----

3d:~
-------=---

g , .-, ',':htib.',I,g:an B" " '
_.__.

't

:lIDO H=~

c.
'.trOD - ---

be1!'ib.rfliftd,mg 'te'f'b- I~'I: deng;an 'yang: d,-:pak:iU
'bef:b- ~,''ito:! tel-b--=te'Q~ -an .0
'
;0

@""I,:iikine':ikm:Jhim,om

. m'tliOf! Ie'
.------

d.

k, d,eD;I,,- -,, kuat1;faf

i"e,' ., "~~P./I['.: "el~L~, ,. :s;~'.I' ,'yo.n;gd;lgt_~ ; pada eRik m~oli:rkik _.'I':=-_Jl!1 p p:toa, :g,f31i'k ..
'le'f,Sle"but ad aI ab, ... "
3.
'IIJ...
1IUi_
1

~inJ'" .1- --;0,

dip. ~
"

..:mI.'-

u.

'~rJiU

"-'

':'4"

blu,:'badin__g 'E~.'b3lik deng':Jn ~ gQn,yaD!: d,ipami,

tegm:l,''''

I
I

.,....
,~,

, Roo·!, "U U

18'•

...,., _ '.n-:II ,""'"
- ,.':'1 A

',01.

,I,·,ta cab3, ,/'~ '-le'-,gao panjao,g g,B'-o:m'bQft,g dij 3' uibkan p :lJJd,3. ,p~ 'uik~~ I1QI3.m,d:::!lD ~,M
I

:3...

D34
-:I'

~:

ynnS: ,m,emwui, SIE'I, d:ikman,!;i sell1inlSa m,e~3Idi ~_'. D'I@'.n, 'b_d:l :Plg' e,~iaJl 'V' ')'3111 m,e,.'tn ..11.t.l' e e,c' .W,D., 'be,rpola_lsas:i, l1e'I:,Q'i'--te .-. d,ap I -.' fDl ukmao ,Io,gam,. :-_-oilm'll e'-'- "&i
k;iIUfl:i!c:

lb.

1ll~40

e

Di

D'661 D~QQ
5h!:b!'
~L :IJU~!-e"--;,I' ·.-··.,Ilia,n"seb

:mo,~
i

UD.'1L1m! &dJ_ C'[iCO

--.l!"le ktmn,
'I,. '_, _ ,I

ynoi!

'

ml'on '11,e:,: ,;tlf,,~.
131113

a:ila!lUOi"l;r

:--',- ""'~--:--U;i;.ili;.~id.,

h"A
!' -

1,,_

:paq 3111 ,!i,.lam
""'. 'iA'!'fio
A~,.a,rii; '--,

_ ~_O_:C_;S '~

m aka ~ , ..
:Bc~-I

,!D,IOm.·:nt:um, e;~e . CU1,:lEfblb, 'pada :m..ome":D'1Jinl :mlh;llll.
~,~iMII~.,a:.II, .
.

dariI

III

U

,~.

10. D'iI\';; ;'--Anl

J~·A:

IllI!;IiUWI~i

tle-'~~L, JJ, 1U\.n~]_~ ..

'b'e-;p,-",!iIt

,A ...,,~~_, Ui.J.tI,1!WJ

A
'~'

,P:Jd,3 :m,o,-. _@'nhJOl :mtoD, m, omte'u ,.~_~, I~le kl _.011 s-ama d!e'Dl3I""l ,m,:p~'
1m.

,m e:fl: d.

iUIJ),

fer

'D:f.t

e.

'I

;p, .-: '. c: Ii -e'. d.;:m,, H'-':kuemi ,~:~ I~J-.fdDmil lo'1i3'tDk . et ~',-'.'p,nda grafik I' ' di atas. -iJm ko" ":Jj P: am ',. ,~ besQill~1 :1~l_:_:-!.a -,_-=,,--,. a lDI:tm ~da11'Oh .. , •
Ubi
J

..

/(

II! - ,

...

,

ii,

' __

. 2:'

.J( .. .:..:.....

'2-·'.-.... "

o
Pem.ancL3r. :mttio
:DSI. 8SI0 kt.lz,'
'~'n:a

:_L_~ W bB;:lm;_~IJ"i~_ ~·a fr.e:ktJ;e· ...
~.
"

T e:lltl.lkmlleM.r;gi
1

" "ra~
I !'

.1,

bQDvak 'mrl.on, '-;-.', d.ey.:"', '11 ,
-

ha'~i~"mlem,l'liJC!_ . .
'n11!Il_

fcrJ)O d3i:am, ,5'e'~-'_.. kM; caf ". -mlP" Of ~e:~om.'bmn,p':5 1.4, I 1::Ii ~

J1'~~

I

,J'~ ',~~.

'-I·~nc""!i;~l'l-..
.

''U!'iII1 r:I-~.ill)

_ = 'ill. , 'L- __ .iI! . • T I~~ DiJll,3j .:_ .·~.r.'tF1![ULlm-llan. ;]j]wa ene' ·Sl. :kalO! m, i~- ,~-", se .,DO :yatl\1 di.p!MlCMkaa, -.i cl~e -. :s'e'buah 'he ""3 hi"lafO ,j':.' f),i,:paoa:s ~. -, .....AI ~D-' It-.. , l..;11-' '_ JJIm .- -, p~JI.I,a,s '1_.ill ,·,.w J '''.;_ iui,rua, K,.
_'!h~.t-._.

3d::lll:-."; __ _:_I;_-,-~l.

,.,j_~

.:: n~

,'_:, _

.

1ii"""'i!i ..... -='iji:,_'L ~~~~_'.4Ii,!

~';ii"!i;m

• ''L,.,;,... .' ~~Sll"~li~trll:Jiny:JJi

a

'i __ '!~I':i"""'-"'"':I''''''''' ,.J~I.t.,ft:- "~/'''m:~ '",;An~in ~uU._.· ,L!J~~~ :01. .DIM1\IIi3P £.ne~'I\j_ fg"g!.c~ r,a~'3.. 'I;a~3.2 IriV' " f'ymng bS'. ,sle;sj'lDii~ ..~I de:n,g:fUl pcnjMJ, !~Icm.. 'bi § ,L '"A"'; I ,~,a tlOOI i ',gI,l, j 'I·' I,
'iSh"
II I

EnJ~'mii'a1~ c,aibaya
~,'iII;~.ill... ~r~II~lt~,

:J ,_:a:aihD.ri, di
..

~_.L!.r.m,uka'Ml,
ti •

~~

., I

st

"'!

[I;

:"~

I!',

". e;'b I ;- ,.,' I,'ber cahayame. -)~'1Qjl,c:a1~ya hij-a- - ~,mJ'" ~a panj'iMl!: ,ge~)flmbQftS 500 ·mn,. 8-<[3;.' ".J'U1D'- ::lb, :m·DO, yang ,Cii:panc :Jf'k:m dtMi s'UlU.lb~_ P ~.I S _kon,~' TIeD. :-:I -.- -:1, e:ner'!:i. :kii:ne'Uk m;..... D ~<ihDAIE',le:ktm· '. 'yang c:-ipQ1'lC";:ukan d.ar'i ,Sie'blL13I~,'.', ,
'_OJ]

~

~1~:ll~UJ~

.'iI~~iIlnl

'ir'i~1

~

J"~

.

:f\C'_OD

yaG\1 :m,!enle.nai sel aoas

.~, C.,::! I

dail901l,

m,~'n

a
,I',

de~'~:lD.'~1~1 ::JDar al~' G'lJSlOtnil '_ ~iiI!
t~

.

_.~-t.=...

'h.,""loa' m:n LI""I;'if'I"g:' --~I'--'-'-'''~~~~
D' .
I .

a_DOa
,4,~ Se' 1,I'be" hi'- ,-j, ,me'm~1ifm...oi,~:~",-' T\llotulttm 'PUDJ~-iI rlelcmb:m.-I: un-uk rnpa'l e'. ~:r!;i,maksimwn, 'yaD.,!;, lip~bil 'be:
'.1
c

,im'tib.lcabaya
;, h '" ~1J,u...

,,-DIJtli

_'o,-'mpad'~.

I

;~_

i,

' 1_' •.

~

.••

,P- r.:m ,~,.;.1l.,..;........ 'Fl'"
_,_,l __

,I~.

:I; '-1,

.

~C_

" "3iSS:J "_' _'uko:o. . kir..:J",'kir,~' ?I ~y0: in ._._. _ ._. ,_ '__ _ _ ... " , ,a, ,_ In _1blI
e]elctron~

'iii_,'j'!: ~

',m.,assa ,','

_

i.

Be I:apa helc e'ma:t31l
II lr

meu<tI.'tO:D

',~_~3R\_t' ~ iF ill! :DD,iP_,

.'1

~

~.·e'lDm 'b::HlIP'_' ~
3:lO.

se'bt_cm

':IB'_,_

_lOCO 'tI@,[a
~

_j
l~ _ .-,

_• ::Jj,"

ul palUa ..tl·~, I.:'l pD'lemial

P3ll-MlI Ilml_IDm'b~-I:~--I dih:lJi'llmn ,S~lm::l. de'D,I)lm., ~:MI ,ge~,ombanle ec' 'aD, )Qftl ber.:kece'p3t3l1, " x 10" mis' ~'

a0 iP"M
1

L,- __ '· -.~ ICalla)"3. '~''__ }!'

'B-"!E;I.-~·Wl~ -..;I-~I'
I. ... ... '...

I

J

........... ID iI!!'O;'~'-. .:iDJ
t ...
J •

...

I.

ga'llll~be'1I.a'fiI'...w:...,. '-'lI"'iiiii"Ii .-.:~ lULU -: ~~~":'.·.IU~NlI lu.L~ " U ....' , .._
'. •I r_ _. ~ I •

"~R

J...

b-··~twi;,~"u. ~i\J!l WJi .... ''b~'II''1il'i'!i e'-a''I!...I!-~
~
I.
•• • • _ .,

I

__

I

I...

_-I .
--r

':7 ....
[

-:!... ~ iJul,
• I

d-·'~"'t>il'!i'''''''L..~, ._ 'll : ~WUl
J:l~
,1..._

-1-0-:' - ,-.....:<..._:.~
_"_j _:

'm-;'-:Ip;,'1"iI'''ii,~tr
, ••

·,~,I<· ~~~-~~ -=-.. "~-~~L-

'blPfllda

::-,--;-D'
. :". _;' ~

~-I ____:. ~L

'~-i!!':~~'l i'i-'- -;-,- 'P-:I-I-"lI "I1m-'
'~'~.~=I' ; '", _,' _..
J."

(--W·-::·-:~I
1 • '. I~_~,

I~l

'~.'

;:.__"

I

'---'-_--·--b,.,",,",,·t'
.1,", ... ~. "~ •• ~
1, -

,mk!t1p e;me~;~~~IDD. S3ar in:, :m:ikrlcs: ,?~ ~.',~'~~-- -~ ame .-p:*3O, :SU3 ,~lat' penels -i- n yang :8 311lg,;Jt -~>- - ing... IC1,c':ba",". ;ld,Ol;~' ert:31~:".- -,,g ~ ab, dis. ~--um :tp_'
:1--,:1",
:1

:~ ,g,)13Dg'" enD,anTl,brz'l , _anfitu - m, ik£1lS'kJDp! Ie'lektrno .. B lie':I-- 00, Itkiri fi limDiBfl't ',;. . g: diipan:as' -:an .•elec . :~1-1i ,glift dip ereepat Ifll:b!l~,'b;elOO p:Dtens:iru, Y;aDg beser, B' ~- kas e']ec'b'oo dib'u,81t ,s:lej~j---, an : d ld;ifOklJs(kaD, ct.leb, :m.~gl1u::!t''Y'~~adiJete!U)m ,kb!usus 'ymll: 'blleDungs:i s'e'~,a_g=-~. ,eDI'a ..~.,i. di!:lcibu; ..lensa ,ma_gnet~:-, E'n=L~gile:Le:,~i -c ~.sebesar ~00 iteV· a, ' ~ m.~[mp'u"nen ,;zs:,~::: -: ~:. -:'Dnjm1,I,g,£' lomb: ~q :I~:i':a.~~a0'1,004 nm~ '!r:_Slkb;lc.n 'll:i. mengenai s~;m~mr;).,target) Y"aD,g dibua' Sml,g;:31 ; i!p:is Iden,g,mJj, 'bl1!juan, ( :a,g;ar berkas '"m-:lg Id:m,:mtmrkm '11,:lldnk dipef':l/aDl,'ba; atan Id:ihmro,burkaIii, ",leri:aiu b'Qllyak :Sft1e,-ah, nengenaitarget, lebalmlDD ,,:u,d'ian, difdimSkm n e:b lensa ·'-·ilgn!etilk,k:e~dua yamg: eiklJld,valen ke deni;,aD. ,lens:EIJ. IDb'+ec_:-:--~if IdalanCi 'mikl~os~:J_Cl,P 'blias::a,I,
I.

S"u,:aJ sinar dena,an. p':~j~"i-( g: lelrQQl-~lang IO"L,40 om, dllll31Dbn_-Jkm], sebnah benda yang .-:-- 'dl '~----. '--... \"- ..:...cm,:.~ .-' 1e'1 . .::! 0:0" Bere ··-'1 :~,I'L, PI,- -'- - - g:c:.. Jm>an,g- - s .' .1'_t, - . .1rIC ·.~·u'll:r Jm3:IU"uU:'· -1--. ----.'k'-'-'. -'1-'" .... - -h- --1J".,-- --A alD. .. l,dCI,np', I,JaD,g -1- --bJ :'.' d'· .' .\ .I,a: 1:_a!l ..
I_I, .t .
·il_ --.

=i

-,~~,p-

I

-. > I"I'~ I-,~' ,aDl,luUlaD

-:.

1.--31.,

d·,~. 1.-eDUd -~~be '1...:11-,
C

,~,- -

,]11- •. ";irV

~iii"'\iI"? ~

51aim
- - -~' rL- SIem,,_ll_CU,g,_
. .. _ 'I" .. . '.

__ 'n.

_. -

-- - - - - -. lku' - t pen"arnaan - ~.-er,'.l_,_l,~
.. ' '-" -' ,',' -.'.,.. ti '

I~
~ ·n·" ,~
l' ~

!iiiiiiiiiiiil

'I.

,'11.""."0'l ~lll I

iiFiiolFio!ii"iii

1if!' ~'

iliIl

1l~ A

-

=A'+'~

1L

,.

trl!l~

~I.!!"'"

~ lJi;:1.4IDififll +,

'~r\1
'1
~1Iii

. ..:

II!'

,I. [

~

'1 x 4,.. 31:a! ,~·I:-::-=-.:-,X'I:. "'3',1 IIi]U ,I.1 [01 llIurS )';1····; -'I DI[n':X '1 ,~:~._
1 -

lliC ,id:: "":2' V I 'U ~U,..JIon. "

'1 01 ~ ,_
.
Iii' -',

.

AI

=....., ..._ ", __ .

,1Ji,1, ..42

fUll

I

-.

:','

.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful