RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2

UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 1 ARAS 1 TEMA : SEKOLAH. TAJUK: i. Mengemukakan permintaan untuk mendapatkan kebenaran secara sopan HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.3 Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. ii. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - kata nama - kata arah - ayat arahan

Nilai: Hormat-menghormati

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Menyebut perkataan yang mengandungi digraf,diftong,vokal berganding dan konsonan bergabung dengan betul ii. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk berbilang subjek. iii. Memahami perkataan, frasa dan ayat. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

KBT: Kontekstual - mengalami KB - Menghubungkait TKP - verbal

UNIT: 1 ARAS:2 TEMA : SEKOLAH TAJUK:

1.3 Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. ii. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan

Kosa kata:

Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - kata nama am - kata arah - ayat tunggal

Nilai: Hemah tinggi

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberi penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk.

KBT: Kontekstual menghubungkait KB – Menghubungkait TKP - verbal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 1 ARAS: 3 TEMA : SEKOLAH HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.3 Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. iii. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. iii. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan dengan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - kata nama khas - kata arah - ayat majmuk

Nilai: Hormat-menghormati

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. i. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat majmuk. ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

KBT: Kontekstual mengaplikasi KB- Menjana idea

UNIT: 2 ARAS 1 TEMA : KELUARGA TAJUK :

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ii. Melafazkan ucapan secara bertatasusila dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. ii. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.

Kosa kata:

Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - susunan ayat - membina ayat tunggal - membina ayat majmuk

Nilai: Sayang-menyayangi Hormat-menghormati Mematuhi arahan

KBT: Kontekstual menghubungkait KB – Menyusun atur TKP - verbal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 2 ARAS: 2 TEMA : KELUARGA TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ii. Memberi jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - ayat tunggal - ayat majmuk - simpulan bahasa

Nilai: Kasih sayang Hormat-menghormati Mematuhi arahan

KBT: Kontekstual - mengalami KB - Mencirikan TKP - verbal

UNIT: 2 ARAS 3 TEMA : KELUARGA TAJUK :

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. i. Menyatakan perasaan dan teguran secara berterus-terang dengan sopan dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. ii. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.

Kosa kata:

Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - kata terbitan - imbuhan awalan - ayat majmuk

Nilai: Sayang-menyayangi Hormat-menghormati Mematuhi arahan

KBT: Kontekstual bekerjasama KB – Menyusun atur TKP - verbal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 3 ARAS: 1 TEMA : HOBI TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KajianTempatan. Sains

Tatabahasa: - ayat tunggal - ayat majmuk - kata hubung

Nilai: Kesyukuran

KBT: Kontekstual - mengalami KB – Menilai TKP – visual ruang

UNIT: 3 ARAS: 2 TEMA : HOBI TAJUK :

2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Membina perenggan berdasarkan bahan rangsangan.

Kosa kata:

Ilmu: Pengurusan masa

Tatabahasa: - ayat tunggal - ayat majmuk - kata terbitan - imbuhan awalan me-

Nilai: Bekerjasama

KBT: Kontekstual bekerjasama KB – Menjana idea

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 3 ARAS: 3 TEMA : HOBI TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ii. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. SISTEM BAHASA Kosa kata: Memelihara Bercucuk tanam PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: KajianTempatan.

Tatabahasa: - ayat tunggal - ayat majmuk - kata terbitan - imbuhan akhiran –an,

Nilai: Bekerjasama

KBT: Konstruktivisme hubungkait KB – Kaitan dan perhubungan TKP – Naturalis

UNIT: 4 ARAS: 1 TEMA : PERISTIWA TAJUK :

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Menulis perkataan dan ayat tunggal dengan cara yang betul dan tulisan yang cantik.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - sistem ejaan - keselarasan huruf vokal - simpulan bahasa

Nilai: Kesyukuran

KBT: Konstruktivisme menghubungkait KB – Menjana idea TKP – verbal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 4 ARAS: 2 TEMA : PERISTIWA TAJUK : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai. ii. Menyusun perkataan untuk membina ayat tunggal dan ayat majmuk. KBT: KB – Menganalogi BCB – membaca luncuran Kosa kata: Ilmu: Kajian Tempatan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. Nilai: Kebersihan fizikal HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - imbuhan

UNIT: 4 ARAS: 3 TEMA : PERISTIWA TAJUK :

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyatakan kesimpulan awal tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. i. Menggunakan kata hubung yang sesuai untuk membina majmuk. ii. Menulis ayat majmuk dengan tulisan yang cantik.

Tatabahasa: - membina ayat tunggal dan ayat majmuk

Nilai: Cintakan tanah air

KBT: KMD - Imaginasi KB – Menjana idea

UNIT: 5 ARAS: 1 TEMA : PENGALAMAN TAJUK :

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tandas baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - imbuhan - tanda baca - sinonim - simpulan babhasa

Nilai: Kesyukuran Patriotisme Kebersihan

KBT: KMD – Menggunakan imaginasi dan kreativiti KB – Mengimlak

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 5 ARAS: 2 TEMA : PENGALAMAN TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat yang diberikan. ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - kata seru - ayat seru - ejaan

Nilai: Patristisme Kesyukuran

KBT: KB – Membuat kaitan dan perhubungan TKP – visual ruang

UNIT: 5 ARAS: 3 TEMA : PENGALAMAN

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat dalam perenggan ii. Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

TAJUK :

Tatabahasa: - imbuhan - tanda baca - ayat penyata

Nilai: Kebersihan Patriotisme Kebebasan

KBT: Kontekstual memindahkan KB – Mengimlak

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 6 ARAS: 1 TEMA : CERITA TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. SISTEM BAHASA Kosa kata: Ilmu: Sains PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: - ayat tunggal - ayat majmuk - kata kerja

Nilai: Rasional

KBT: TKP - Naturalis TMK - Aplikasi KB – Mengenalpasti sebab akibat

UNIT: 6 ARAS: 2 TEMA : CERITA

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memberikan komen dengan menghubungkaitkan pengalaman sedia ada. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat yang diberikan. ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Membina perenggan berdasarkan bahan rangsangan.

Kosa kata: - mempelawa - bercadang

Ilmu: Sains Pendidikan Moral

TAJUK :

Tatabahasa: - ayat majmuk - kata adjektif

Nilai: Toleransi

KBT: BCB – Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB – Membuat keputusan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 6 ARAS: 3 TEMA : CERITA HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat dalam perenggan ii. Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. SISTEM BAHASA Kosa kata: - sukaneka - pasukan PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Nilai: Kerjasama Tatabahasa: - ayat penyata - kata tanya

TAJUK :

KBT: BCB – Bacaan luncuran dan bacaan imbasan KB – Membuat kesimpulan

UNIT: 7 ARAS: 1 TEMA : CERITA TAJUK :

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. ii. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa dalam ayat yang diberikan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tandas baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - kata majmuk

Nilai: Toleransi

KBT: Kontekstual - hubungkait KB – Mencirikan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 7 ARAS: 2 TEMA : CERITA TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ii. Memberi jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. mendengar pendapat dengan teliti untuk memahami tajuk perbualan. ii. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat yang diberikan. ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - tanda baca - ayat tanya

Nilai: Semangat bermasyarakat

KBT: BCB - Mencatat KB – Menjana idea

UNIT: 7 ARAS: 3

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa, serta ayat yang jelas dan tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat dalam perenggan ii. Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

TEMA : CERITA TAJUK :

Tatabahasa: - ragam ayat ( ayat aktif dan ayat pasif )

Nilai: Kerjasama

KBT: BCB – Menulis nota KB – Menganalisis

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 8 ARAS: 1 TEMA : KEMUDAHAN AWAM TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. ii. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. ii. Menyatakan arahan atau pesanan dengan sebutan yang betul dan jelas. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan perkataan yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - ayat perintah - ayat tanya

Nilai: Kebersihan Semangat bermasyarakat

KBT: BCB – Membuat rujukan KB – Membanding dan membeza TKP - Kinestetik

UNIT: 8 ARAS: 2 TEMA : KEMUDAHAN AWAM TAJUK :

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah dengan menggunakan kata tanya. ii. Memberi jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Membina perenggan berdasarkan bahan rangsangan.

Kosa kata:

Ilmu: Ekonomi

Tatabahasa: - kata adjektif - sinonim - ayat majmuk

Nilai: -Semangat masyarakat -Kejujuran

KBT: Konsruktivisme meneroka BCB – Mencatat / merujuk kamus KB – Menyelesaikan masalah

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 8 ARAS: 3 TEMA : KEMUDAHAN AWAM TAJUK : 1.3 memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat, dan tersusun. ii. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. i. Menyediakan perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. Nilai: Hemah tinggi Kesyukuran HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. i. Bersoal jawab tentang perkara yang menarik berdasarkan sesuatu topik. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - ayat tanya - ayat penyata

KBT: KMD – Meramal KB – Menilai

UNIT: 9 ARAS: 1 TEMA : PUISI TAJUK :

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. i. Mengenalpasti frasa dan ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. ii. Memaklumkan sesuatu maklumat mengikut keutamaan berdasarkan situasi. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Melengkapkan perenggan dengan perkataan dan frasa yang sesuai.

Kosa kata:

Ilmu: Pendidikan Moral

Tatabahasa: - kata ganda - ayat aktif

Nilai: Patriotisme

KBT: KMD – Meramal KB – Membanding beza

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 9 ARAS: 2 TEMA : PUISI TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. ii. Menyenaraikan isi berdasarkan perkara yang didengar atau diperdengarkan. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Mendengar pendapat dengan teliti untuk memahami tajuk perbualan. ii. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. ii. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pendidikan Moral

Nilai: Hormat-menghormati Tatabahasa: - kata terbitan - sebutan dan intonasi

KBT: TKP – Kinestetik, visual ruang KB – Membuat inferens

UNIT: 9 ARAS: 3 TEMA : PUISI TAJUK :

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. iii. Menghuraikan maklumat yang disampaikan dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa, serta ayat yang jelas dan tepat. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. i. Menulis karangan berpandukan isi-isi yang diberikan.

Kosa kata:

Ilmu: Sains

Tatabahasa: - im buhan - susunan ayat

Nilai: Kesyukuran

KBT: TMK - Penerokaan KB – Menilai

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 10 ARAS: 1 TEMA : LAWATAN TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.3 Bertanya dan menjawab pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. i. Mengemukakan pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. ii. Memberikan jawapan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memerhatikan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang diterima. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. SISTEM BAHASA Kosa kata: Ilmu: Sains PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: - kata ganda

Nilai: Kesyukuran

KBT: TMK - Penerokaan KB – Meramal

UNIT 10 ARAS : 2 TEMA : LAWATAN TAJUK :

1.4 Bertanya dan menjawab pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. i. Meminta keizinan untuk memenuhi keperluan dengan bersopan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Memberikan komen dengan menghubungkan pengalaman sedia ada. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat.

Kosa kata:

Ilmu: Sains

Tatabahasa: - penggandaan

Nilai: Rasional

KBT: KB – Mengitlak - menilai

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT 10 ARAS : 3 TEMA : LAWATAN TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.4 Bertanya dan menjawab pelbagai soalan untuk mendapatkan respons. i. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan dengan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat atau daripada maklumat yang diterima. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dalam teks. SISTEM BAHASA Kosa kata: Ilmu: Sains PENGISIAN KURIKULUM

Tatabahasa: - antonim

Nilai: Hemah tinggi

KBT: TMK - Penerokaan KB – Merumus

UNIT 11 ARAS 1 TEMA : KESIHATAN TAJUK :

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mendengar dan memahami arahan atau pesanan dengan teliti. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dan frasa yang jelas. 5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa ayat yang diberikan. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. i. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - ayat tanya - ayat penyata

Nilai: Hemah tinggi Kesyukuran

KBT: KMD - Meramal KB – Menilai

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 11 ARAS : 2 TEMA : KESIHATAN TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Mengecam perkataan berbentuk arahan serta pesanan. ii. Menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat yang diberikan. ii. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - ayat tanya - ayat penyata

Nilai: Hemah tinggi Kesyukuran

KBT: KMD - Meramal KB – Menilai

UNIT: 11 ARAS :3 TEMA : KESIHATAN TAJUK :

1.3 memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. i. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas, tepat, dan tersusun. ii. Melakukan arahan serta pesanan dengan betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyatakan kesimpulan awal tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat dalam perenggan ii. Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan berangkai yang kemas. i. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - ayat tanya - ayat penyata

Nilai: Hemah tinggi Kesyukuran

KBT: KMD - Meramal KB – Menilai

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 12 ARAS : 1 TEMA : PERAYAAN TAJUK : 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca perkataan dan frasa yang diberikan. ii. Menyatakan maksud perkataan dan frasa ayat yang diberikan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat. HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Melahirkan perasaan berdasarkan topik yang ditentukan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk meneliti ejaan yang betul SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - sistem ejaan - kata tugas

Nilai: Kesyukuran

KBT: BCB – Mencatat maklumat KB – Membuat analogi

UNIT: 12 ARAS : 2 TEMA : PERAYAAN TAJUK :

4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Mendengar pendapat dengan teliti untuk memahami tajuk perbualan. ii. Memberikan pendapat tentang tajuk yang dibincangkan secara bertatasusila. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna perkataan yang betul dan tepat 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. iii. Membaca ayat yang diberikan. iv. Menjelaskan maksud ayat yang diberikan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - kata seru - ayat seruan - kata kerja

Nilai: Patriotisme

KBT: BCB – Mencatat maklumat KB – Menilai KonstruktivismeMemberi penjelasan

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 12 ARAS : 3 TEMA : PERAYAAN TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. i. Menyampaikan pendapat dengan kata, frasa, serta ayat yang jelas dan tepat. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. i. Merujuk pelbagai sumber untuk mencari maklumat berkaitan tajuk yang dibincangkan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. i. Membaca ayat dalam perenggan ii. Menghuraikan maksud ayat dalam perenggan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. i. Menilai dan membetulkan kesilapan ayat dalam teks. SISTEM BAHASA Kosa kata: - rumah terbuka - Hari Gawai PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Nilai: Patriotisme Tatabahasa: - kata majmuk - kata nama - susunan ayat

KBT: BCB – Membuat rujukan KB – mengitlak TKP - intrapersonal

UNIT: 13 ARAS : 1 TEMA : TOKOH TEMPATAN TAJUK :

2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Memberitahu isi-isi penting sesuatu perkara dan frasa yang jelas. 5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak perkataan dan ayat tunggal dengan ejaan dan tandas baca yang betul berdasarkan kata dan ayat yang diperdengarkan.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - ayat dasar

Nilai: Patriotisme

KBT: BCB – Bacaan imbasan KB – Menjana idea

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS UNIT: 13 ARAS : 2 TEMA : TOKOH TEMPATAN TAJUK : HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) 2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. i. Menceritakan cerita yang didengar dan ditonton dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyatakan sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang betul. 5.2 Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan, dan intonasi yang betul serta gaya penyampaian yang sesuai. ii. Menyatakan isi-isi penting teks yang dibaca. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengeja dan menulis frasa dan ayat yang diperdengarkan. SISTEM BAHASA Kosa kata: PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - peluasan ayat

Nilai: Patriotisme

KBT: BCB – Bacaan mekanis KB – Rekacipta

UNIT: 13 ARAS : 3 TEMA : TOKOH TEMPATAN TAJUK :

2.1 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. i. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan sesuatu situasi dengan menggunakan bahasa yang betul. ii. Mengisahkan sesuatu perkara yang dialami dengan menggunakan bahasa yang betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. i. Menyatakan kesimpulan awal tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. i. Membaca teks bukan sastera dan teks sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Memberi penjelasan tentang bahan sastera dan bukan sastera yang dibaca. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.

Kosa kata:

Ilmu: Kajian Tempatan

Tatabahasa: - kata pinjaman - peluasan ayat

Nilai: Patriotisme

KBT: TKP - Intrapersonal KB - Memfokus KMD - Meramal

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 2
UNIT/ TEMA / TAJUK / ARAS HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful