RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3

UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 1 TEMA : Sekolahku Rumahku

1.4

Menyatakan permintaan secara berterusterang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk sesuatu tugasan. Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Kosa kata: Ceria Kerjasama

Ilmu: Kajian Tempatan

i. TAJUK: Sekolahku Indah ii. 2.1

Tatabahasa: Kata hubung Ayat permintaan

Nilai: Kerjasama

KBT: KB – Menyusun atur Kontekstual-mengalami

i.

8.1

i.

muka 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 1 TEMA : Sekolahku Rumahku TAJUK: Gotong-royong

2.1

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat, serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas.

Kosa kata: Muafakat Girang

Ilmu: Kajian Tempatan

i. 6.2

Tatabahasa: Kata ganti nama Kata adbjektif

Nilai: Kebersihan

i. 8.1

KBT: KB – Banding beza Kontekstual-bekerjasama

Aras 1 i. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.

i.

muka 2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 1 TEMA : Sekolahku Rumahku TAJUK: Sekolahku Indah dan Ceria

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan intonasi dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Memahami perkataan, frasa dan ayat. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

Kosa kata: Kempen ceria subur Tatabahasa: Ayat Tunggal Ayat Majmuk

Ilmu: Kajian Tempatan

i. ii. 8.1

Nilai: Kebersihan kerjasama

i.

KBT: KB – Menerangkan sebab dan akibat Kontekstual-mengalami

8.2

i.

muka 3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 2 TEMA : Mari Bersukan TAJUK: Sukan Permainan

3.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras1 Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam ayat.

Kosa kata: Gelanggang Bola jaring

Ilmu: Pendidikan Jasmain dan kesihatan

i. ii.

Tatabahasa: 4.2 Kata tunggal Kata kerja

Nilai: Kerajinan kerjasama

i. 8.1

KBT: KB – Banding beza TKP-kinestatik

i. 10.2

i.

muka 4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 2 TEMA : Mari Bersukan

2.1

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 Memberikan penerangan tetang sesuat perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untk menyokong fakta. Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera. Aras 1 Mengecam perkataan, istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah , menarik dan bermakna. Aras 1 Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

Kosa kata: Perwira Masyhur Atlet zon Tatabahasa: Ayat seruan Ayat tanya Antonim

Ilmu: PJK

i. TAJUK: Faedah Bersukan 6.5

Nilai: Petriotisme

i. 7.2

KBT: KB – Membuat kesimpulan Kontekstual-mengalami

ii. 10.1

i.

muka 5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 2 TEMA : Mari Bersukan

1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 Berbual teentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

Kosa kata: Kalah mati Perbandaraan Persahabatan

Ilmu: PJK

i. TAJUK: Usaha Tangga Kejayaan.

Nilai: Kerajinan

3.2

Tatabahasa: Kata majmuk KBT: KB – Menganalisis TKP-Kinestatik

i.

6.1

8.2

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

ii. 10.3

i.

i.

muka 6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 3 TEMA : Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK: Makmal Komputer

1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 Berbual teentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan intonasi dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ayang didengar atau dibaca. Aras 1 Menyusun maklumat mengikut urutan.

Kosa kata: Komputer Disket Pemprosesan

Ilmu: Sains

i. iii. 2.2

Nilai: Bersyukur Tatabahasa: Kata nama am Ayat tunggal Ayat majmuk

KBT: KB – Mejana idea KB - membanding beza TMK-penggunaan

i.

5.1

i.

9.3

muka 7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 3 TEMA : Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK: Teknologi Maklumat

3.2

Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 3 Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuat perkara secara terperinci tepat dan tersusun. Aras 2 Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan intonasi dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 3 Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Kosa kata: Internet Buku digital

Ilmu: Sains Teknologi

i.

Nilai: Berdikari Tatabahasa: Kata nama khas

4.1

i. 5.1

KBT: KB – Mengitlak TKP-verbal linguistik

i.

i

muka 8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 3 TEMA : Makmal Komputer Sekolah Saya TAJUK: Kelas Komputer

1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 3 Menyatakan teguran dengan sopan secara berterus terang dalam perbualan. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Memahami perkataan ,frasa dan ayat. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks . Menghasilkan penulisan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mail yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkaikata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.

i. 3.2

Kosa kata: Monitor Papan kekunci Tetikus e-mel laman web Tatabahasa: Kata kerja

Ilmu: Sains

Nilai: Bekerjasama

i.

5.1

KBT: KB – mencirikan Konstruktivismemeneroka

i. 8.2

i. 10.1

i.

muka 9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 4 TEMA : Malaysia Boleh

1.2

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untk menyokong fakta. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

Kosa kata: Astrofizik Astronomi Biduan

Ilmu: Kajian Tempatan

i. TAJUK: Teladanilah Mereka 6.4

Tatabahasa: Kata tanya Ayat tanya

Nilai: Keberanian Patriotisme

i. 6.5

KBT: KB – mengenal pasti maklumat Kontekstualmenghubungkait

i. 9.2

i. 10.3

muka 10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 4 TEMA : Malaysia Boleh

5.1

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 Merujuk kamus peribahasa untuk mendapat makna yang betul. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Kosa kata: Olahragawan Merentasi Tatabahasa: Ayat penyata

Ilmu: Sains Sejarah

i. TAJUK: Wira Negara 6.1

Nilai: Hemah tinggi patriotisme

i. 6.3

KBT: KB – mencirikan TKP-intrapersonal

i. 8.1

Aras 1 Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubungb yang sesuai.

i.

muka 11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 4 TEMA : Malaysia Boleh

4.1

Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci tepat dan tersusun. Aras 2 Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Kosa kata: Rintangan Kagum Tersadai Tatabahasa:

Ilmu: Kajian tempatan

i. TAJUK: Wira Ekspedisi 6.2

Nilai: Kebebasan Keberanian

Ayat tanya i. 9.1 i. Aras 2 Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. BCB-bacaan intensif Aras 3 Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. KBT: KB – menyusun atur

muka 12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 5 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK: Insan Istimewa

1.2

Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untyuk menguatkan permintaan. Aras 1 Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyatakan sesuatu permintaan. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

i. 1.4

Kosa kata: Spastik Fizikal Mental Paralimpik Menyemarakkan

Ilmu: PJK

Nilai: Kasih sayang

i.

Tatabahasa: Ayat permintaan Kata sendi

KBT: KB – menyelesaikan masalah TKP-intrapersonal

4.1

i. 8.1 i.

muka 13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 5 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK: Prihatin dan Penyayang

3.2

Menghuraikan maklumat dengan lasan yang meyakinkan. Aras 2 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

i. 5.2

Kosa kata: Kokurikulum Akademik Caklempong Pemuzik Kebajikan

Ilmu: Pendidikan Moral

Nilai: Kerjasama

Tatabahasa: Ayat penyata Format syair

i.

KBT: KB – menganalisis Kontekstual-bekerjasama

6.1

i. 8.3

i.

muka 14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 5 TEMA : Masyarakat Penyayang TAJUK: Sayangilah Mereka

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.

Kosa kata: Nenda Cucunda

Ilmu: Pendidikan Moral Pendidikan Seni

i. 8.2

Tatabahasa: Format kad ucapan

Nilai: Kasih sayang

i.

KBT: KB – mentafsir Konstruktivismemengembangkan idea

8.3

i.

i.

muka 15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 6 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat TAJUK: Hidup Berjiran

3.3

Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuat perkara secara terperinci tepat dan tersusun. Aras 3 Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 Merujuk kamus peribahasa untuk mendapat makna yang betul. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.

Kosa kata: Prinsip Harmoni Bertolak ansur Rondaan

Ilmu: Kajian Tempatan

i.

4.1

Nilai: Semangat bemasyarakat kerjasama

Tatabahasa: Simpulan bahasa

i.

KBT: KB – mengenalpasti sebab dan akibat. Kontekstual -bekerjasama -mengalami

6.1

i. 7.1

i. 9.1

i.

muka 16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 6 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat TAJUK: Hari Bersama Jiran

2.2

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa, dan ayat yang tepat Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

Kosa kata: Perpaduan Karaoke Kudapan menganjurkan Tatabahasa: Kata ganda Format pengumuman

Ilmu: Kajian Tempatan

i.

Nilai: kerjasama kebersihan

3.2

i.

KBT: KB – membuat kaitan dan perhubungan. Kontekstual - bekerjasama - mengalami

6.3

i. 8.2

i.

muka 17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 6 TEMA : Jiran Sepakat Hidup Muafakat

3.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 Menenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

Kosa kata: Atur cara Ucapan Tatabahasa: Kata tugas

Ilmu: Kajian Tempatan

ii TAJUK: Sukaneka 4.2

Nilai: Berdikari Kerjasama Tolong- menolong

i. 9.2

KBT: KB – menyelesaikan masalah. Kontekstual-mengalami

i. 9.3

i. 11.1

i.

muka 18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 7 TEMA : Mari Bertani TAJUK: Bumi Hijau

3.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.

Kosa kata: Peroi merumput

Ilmu: Kemahiran hidup

i ii 8.1

Tatabahasa: Frasa kerja

Nilai: Kerajinan dan kerjasama

i

KBT: KB- Menjana idea Kontekstualbekerjasama

muka 19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 7 TEMA : Mari Bertani

2.1

Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. Aras 2 Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

Kosa kata: bendang pemborong lumayan

Ilmu: Sains

i TAJUK: Petani Jaya 6.3

Nilai: Kerajinan Berhemah tinggi

Tatabahasa: i Aras 3 Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedfang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Aras 2 Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. imbuhan KBT: KB- Menyusun atur KB- Mencirikan Kontekstualmenghubungkait

6.1

i.

i.

muka 20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 7 TEMA : Mari Bertani

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca.

Kosa kata: popular penyagat

Ilmu: Kemahiran hidup

i. TAJUK: Makanan Berasaskan Pertanian

Nilai: Kebersihan Tatabahasa: Kata kerja KBT: KB- Meringkas TKP-kinestatik

8.2

i 11.1

i

muka 21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 8 TEMA : Melancong Ke Sabah dan Sarawak TAJUK: Negeri Di Bawah Bayu

2.1

Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. Aras 2 Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan.

Kosa kata: mengelupas sedia kala

Ilmu: Kajian Tempatan

i ii 6.1

Tatabahasa: Ayat penyata

Nilai: Baik hati Patriotisme

i

KBT: KB- Membuat kaitan dan perhubungan KB- Menganalisis KB- Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan Kontekstualmemindahkan

muka 22

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 8 TEMA : Melancong Ke Sabah dan Sarawak TAJUK: Bumi Kenyalang

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.

Kosa kata: rekreasi kayangan

Ilmu: Kajian Tempatan

i. 7.1

Tatabahasa: Ayat tanya

Nilai: Kejujuran Kerajinan Kerjasama Patriotisme

i. 10.3

KBT: KB- Membuat kaitan dan perhubungan KB- Mengenal pasti sebab dan akibat KB- Meramal Kontekstualmengaplikasi

i.

muka 23

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 8 TEMA : Melancong Ke Sabah dan Sarawak TAJUK: Indahnya Negeriku

1.2

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks.

Kosa kata: batu karang denai

Ilmu: Kajian Tempatan

i. 6.1

Nilai: Kerjasama Tatabahasa: kata tanya KBT: KB- Mencirikan Konstruktivismemenerangkan idea Kontekstualmenghubungkait

i. 8.2

i.

muka 24

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 9 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan TAJUK: Kesenian

2.1

Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. Aras 2 Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta.

Kosa kata: menekat meraut Tatabahasa:

Ilmu: Kajian tempatan

i. 3.1

Nilai: Kerajinan Patriotisme KBT: KB- Menyusun atur KB- Menginterpretasi KB- Mentafsir Kontekstual-mengalami

Imbuhan

i. ii. 6.5

i.

muka 25

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 9 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan TAJUK: Seni Tradisional Kita

5.2

Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Kosa kata: kesenian berjenaka Tatabahasa:

Ilmu: Kajian tempatan

i. 6.5

Nilai: Hemah tinggi patriotisme

Ayat tanya i. Aras 1 Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta KBT: KB- Membanding dan membeza KB- Membezakan fakta dan pendapat TKP-visual ruang

i.

muka 26

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 9 TEMA : Kesenian dan Kebudayaan TAJUK: Seni Dan Budaya

2.2

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata, frasa dan ayat yang tepat. Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 3 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 3 Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai.

Kosa kata: dikenang tenang

Ilmu: Kajian tempatan

i.

Nilai: Kebebasan Patriotisme Tatabahasa: Ayat penyata Kata adjektif KBT: KB- Menyusun atur BCB-mencatat nota

6.1

i. 8.1

i. 10.1

i

muka 27

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 10 TEMA : Amalan Hidup Sihat TAJUK: Mari Berekreasi

3.3

Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 2 Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman, dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.

Kosa kata: senamrobik menyihatkan

Ilmu: PJK

i

Nilai: Kasih sayang Tatabahasa: Ayat permintaan KBT: KB- Mentafsir KB- Membuat keputusan

4.2

i. 8.3

Kontekstualmemindahkan

i.

muka 28

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 10 TEMA : Amalan Hidup Sihat TAJUK: Jaga Kesihatan Diri

6.1

Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 2 Melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Kosa kata: cerdas cergas

Ilmu: PJK

i. 6.4

Tatabahasa: Ayat penyata Ayat tanya Ayat seru

Nilai: Kebersihan fizikal dan mental

i. 8.1

KBT: KB- Membuat kaitan dan perhubungan KB- Mengesan kecondongan pendapat KB- Mengenal pasti sebab akibat Kontekstual-bekerjasama

i. 8.2

i.

muka 29

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 10 TEMA : Amalan Hidup Sihat TAJUK: Keluarga Sihat

2.1

Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. ii. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

Kosa kata: berkhasiat bersiar-siar

Ilmu: PJK

i. ii. 6.4

Nilai: Kebersihan Tatabahasa: Ayat tanya KBT: KB- Mentafsir dan menyusun atur BCB-perbincangan

i. 8.2

i. 11.1

i

muka 30

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 11 TEMA : Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah TAJUK: Kenderaan Keluaran Malaysia

1.1

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata,ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. Aras 1 Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 3 Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

Kosa kata: muncul besi penghadang menyerap hentakan model Tatabahasa: Kata nama khas

Ilmu: Kajian Tempatan

i. 3.2

Nilai: Keberanian Patriotisme

i.

KBT: KB- Membanding beza Kontekstual-bekerjasama

4.1

i. 5.2

i.

9.2

i.

muka 31

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 11 TEMA : Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah TAJUK: Mercu Tanda Negara Kita

3.1

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat, dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 1 Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 Mencari makna perkataan dan meneliti ejaan. Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 Menulis semula maklumat mengikut prosedur

Kosa kata: geometri canggih deruan merentas

Ilmu: Kajian Tempatan

i. ii. 3.3

Nilai: Kebebasan

Tatabahasa: Kata kerja Kata seerti

KBT: KB- Menghubung kait Kontekstualmemindahkan

i.

6.1

i. 9.3

i.

muka 32

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 11 TEMA : Menempa Kejayaan Mencipta Sejarah TAJUK: Kebanggan Negara

3.3

Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 2 Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

Kosa kata: Lebuh raya menampung terpukau

Ilmu: Kajian Tempatan

i.

6.4

Nilai: berdikari patriotisme

Tatabahasa: Kata tugas KBT: KB- Menjana idea KMD-meramal

i.

i. 10.1

i.

muka 33

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 12 TEMA : Cerita-cerita Teladan TAJUK: Cerita Rakyat

2.1

Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca, atau dialami. Aras 3 Bercerita dengan menggunakan sebutan intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna Aras 1 Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.

Kosa kata: joran rezeki danau

Ilmu: Sastera rakyat

i.

7.1

Tatabahasa: Ayat penyata

Nilai: kerjasama keadilan rasional

i. ii. 10.1

KBT: KB- Mengenal pasti sebab akibat Kontekstual-bekerjasama

i.

muka 34

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 12 TEMA : Cerita-cerita Teladan TAJUK: Cerita Haiwan

6.4

Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.

Kosa kata: Kering-kontang megah cangkerang arif

Ilmu: Sastera rakyat

i. 7.1

Nilai: kerjasama hemah tinggi

i. ii. 9.2

Tatabahasa: Kata ganti nama KBT: KB- Membuat kesimpulan Kontekstual-bekerjasama

i.

muka 35

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 3
UNIT/ TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan ) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM

UNIT: 12 TEMA : Cerita-cerita Teladan TAJUK: Cerita Rakyat Luar Negara

1.2

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 Menyatakan fakta yang dikehendaki berdasarkan teks. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah, menarik, dan bermakna. Aras 3 Menulis pelbagai genre menggunakan laras bahasa yang sesuai. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

Kosa kata: kerdil jerami perawan sumpahan

Ilmu: Sastera rakyat

i. 6.5

Nilai: kerajinan baik hati

i. 7.1

Tatabahasa: Ayat tunggal

KBT: KB- Menerangkan sebab akibat Kontekstualmengaplikasi

i. ii. 10.1

i 10.3

i.

muka 36

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful