RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN LIMA
Pada akhir tahun lima murid dapat :

i.

mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti serta menghayatinya dalam konteks perbualan harian dan situasi formal,

ii. iii.

bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang secara bertatasusila dalam pelbagai situasi berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara untuk menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan, dan membuat keputusan,

iv. v. vi.

membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu, mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan harian, menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif dan berunsur pengetahuan dengan menggunakan proses penulisan yang sesuai,

vii. viii. ix. x.

menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai yang cantik dan kemas, menghasilkan karangan menggunakan tidak kurang daripada 100 patah perkataan, menggunakan bahasa baku yang meliputi tatabahasa, kosa kata, sistem ejaan, dan sebutan yang betul, dan menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme, dan kewarganegaraan. 1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 1.3 UNIT 1 ARAS 1 Tema: Kesihatan 9.2 Tajuk: Hospital i i ii

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJK Nilai: Kasih Sayang

Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Tatabahasa : Kata Arah

Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. ( Rujuk Contoh Rancangan Harian )

Kosa Kata : Bilik Pengimejan Farmasi Memek

KBT: KB: BCB:

1.3 UNIT 1 i ARAS 2 Tema: Kesihatan Tajuk: Zat Pemakanan 9.1 i 9.2 i 8.1 i

Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengeja dan menulis perkataan dan rangkai kata yang dibacakan. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Membuat catatan ringkas daripada maklumat yang diperoleh. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.

Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Protein Karbohidrat

Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan Fizikal

KBT: KB Kontekstual

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 1.3 UNIT 1 ii ARAS 3 Tema: Kesihatan Tajuk: Sekolah Bersih Murid Ceria 9.1 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJK Nilai: Tanggungjawab

Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan.

Tatabahasa : Ayat Perintah

Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan teks yang diperdengarkan.

Kosa Kata : Dataran Kejat Alaf Virus Statistik

KBT: KB: BCB:

2.1 UNIT 2 ARAS 1 Tema: Sukan dan Rekreasi Tajuk: Taman Permainan i ii 5.2 i ii

Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menerangkan teks yang dibaca secara ringkas.

Tatabahasa: Kata Berimbuhan Kosa Kata: Rekreasi Sosial Panorama Riadah

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kerjasama

KBT: KB Konstruktivisme

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 2.2 UNIT 2 i ARAS 2 Tema: Sukan dan Rekreasi Tajuk: Indahnya Negeriku

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Patriotisme

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Membentangkan hasil rumusan berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang betul.

Tatabahasa : Kata Berimbuhan

5.2 i ii

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Menghuraikan maklumat yang diperoleh daripada bahan yang dibaca.

Kosa Kata : Belok Hutan Lipur Penginapan Terkapai-kapai Penghuni

KBT: KB: BCB:

3.1 UNIT 2 ARAS 3 Tema: Sukan dan Rekreasi Tajuk: Program Kecergasan Mingguan i 6.4 i

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul, dan laras bahasa yang sesuai. Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca indeks, glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Simpulan Bahasa:

Ilmu: PJPK Nilai: Semangat Bermasyarakat

Kosa Kata: Joging Tekan Tubi Bibliografi

KBT: KB Kontekstual

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 1.6 UNIT 3 ARAS 1 Tema:
Perdagangan

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik Nilai: Kejujuran

i ii

Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan. Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara bertatasusila. Mengemukakan soalan dengan menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.

Penjodoh Bilangan

1.2 ii

Kosa Kata : Harga Potongan Harga Wang Baki

Tajuk: Pesta Buku 9.3

KBT: KB: BCB:

1.6 UNIT 3 i ARAS 2 Tema:
Perdagangan

Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk meyakinkan pihak lain dalam menyatakan permintaan. Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Mencatat isi daripada pelbagai bahan yang dibaca.

Tatabahasa: Kata Tanya Kosa Kata: Ganti Rugi Luput Kesempatan Terperangkap Terpengaruh

Ilmu: Matematik Nilai: Berdikari

1.4

Tajuk: Mari Membeli

i

KBT: KB TKP

10.3 i

5

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 1.6 UNIT 3 i ARAS 3 Tema:
Perdagangan

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Nilai: Kerajinan

Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk

Tatabahasa : Kata Nama Kosa Kata : Cita rasa Dikendalikan Memecut Menepati Gear Kawalan Jauh

10.3 i

Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. Meringkaskan karangan.

Tajuk: Kereta Idamanku 2.1 UNIT 4 ARAS 1 Tema: Semangat Kejiranan Tajuk: Jiranku Sayang i ii Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.

KBT: KB: BCB:

Tatabahasa: Ayat Tunggal Kosa Kata: Jurusan Periang Menuntut

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Hormat Menghormati

10.2 i

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan perkataan dan tanda baca dalam teks. Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Memberikan hujah secara spontan untuk membidas hujah lawan.

4.3 i

KBT: KB TKP

6

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 4.4 UNIT 4 i ARAS 2 Tema: Semangat Kejiranan Tajuk: Selamat Hari Lahir 9.1 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik Nilai: Berdikari

Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Mempertimbangkan alasan untuk menerima atau menolak pandangan dalam sesuatu perundingan.

Tatabahasa : Kata Adjektif

Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Menulis ayat yang diperdengarkan dengan menggunakan tanda baca yang betul. Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Menyatakan pendirian sendiri untuk menolak hujah lawan dengan spontan. Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Menolak atau menerima pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan. Membina dan menulis perkataan ayat tunggal, dan ayat majmuk. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang tepat. Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Membidas hujah lawan dengan memberikan alasan yang wajar secara spontan.

Kosa Kata : Lokek Menziarahi Pelawa Tetangga

KBT: KB: BCB:

4.3 i

4.4 UNIT 4 i ARAS 3 Tema: Semangat Kejiranan Tajuk: Orang Berbudi Kita Berasa 8.1 i 4.3 i

Tatabahasa: Tanda Baca Ayat Majmuk Kosa Kata: Berselisih faham Usahawan Menuduh Mengawasi Serius

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kasih Sayang

KBT: KB TKP

7

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.2 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai: Hemah Tinggi

UNIT 5 ARAS 1 Tema:
Keselamatan

Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat, dan peribahasa dalam sesuatu genre.

Tatabahasa : Kata Hubung

1.5 i

Tajuk: Malang Tidak Berbau

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Menjelaskan isi yang tersurat dan tersirat berdasarkan sesuatu topik yang dibualkan.

Kosa Kata : Beroperasi Cerun Menatang Bedah siasat Pengusaha

KBT: KB: BCB:

UNIT 5 ARAS 2 Tema:
Keselamatan

6.2 i

Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre. Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Tatabahasa: Kata Ganti Nama Kosa Kata: Memanjangkan Keprihatinan Kemungkinan

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kerjasama

7.1 i

Tajuk: Kerosakan Jalan Raya

KBT: KB Kontekstual

8

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.2 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kesyukuran

UNIT 5 ARAS 3

Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Menyatakan ciri-ciri penulisan genre.

Tatabahasa : Kata Nama

1.5 Tema:
Keselamatan

i

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

Tajuk: Pengguna Berhemat Jiwa Selamat

Kosa Kata : Berwaspada Berfungsi Perangkaan Mengundang Peningkatan

KBT: KB: BCB:

UNIT 6 ARAS 1 Tema: Nilai dan Disiplin Tajuk: Sungai Oh Sungai

6.5 i

Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Membaca dan mencari fakta yang relevan.

Tatabahasa: Ayat Biasa Kosa Kata: Mengelamun Menerjah Imbasan Mempesonakan Menyusur

Ilmu: Sains Nilai: Kebersihan Fizikal dan Mental

8.6 i ii

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format.

KBT: KB konstruk

9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.5 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik Nilai: Kesederhanaan

UNIT 6 ARAS 2 Tema: Nilai dan Disiplin Tajuk: Masa

Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.

Tatabahasa : Ayat Songsang

8.6 i

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Membina perenggan isi yang lengkap dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian.

Kosa Kata : Pemeriksaan Insan Leka Memperuntukkan

KBT: KB: BCB:

UNIT 6 ARAS 3 Tema: Nilai dan Disiplin Tajuk: Serigala Mendapat Pengajaran

6.5 i

Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Tatabahasa: Penanda Wacana Kosa Kata: Menghiraukan Kerenah Dipersembahkan

Ilmu: Sains Nilai: Keberanian

8.6 i

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik.

KBT: KB TKP

10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 7.1 UNIT 7 i ARAS 1 ii Tema: Patriotisme Tajuk: Keranamu Malaysia 1.2 i ii iii

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Patriotisme

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas.

Tatabahasa : Kata Tanya

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Menjawab untuk menjelaskan sesuatu perkara yang dikemukakan dengan menggunakan bahasa santun.

Kosa Kata : Terasuh Dipertaruhkan Kedaulatan

KBT: KB: BCB:

UNIT 7 ARAS 2 Tema: Patriotisme

7.1 i

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Tatabahasa: Kata Adjektif Kata Kerja Kosa Kata: Tersemai Tersemat Sentosa Sanubari

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Rasional

1.2 i

Tajuk: Negara Tercinta

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

KBT: KB TKP

11

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 7.1 UNIT 7 i ARAS 3 Tema: Patriotisme

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik Nilai: Hemah Tinggi

Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik.

Tatabahasa : Kata Tanya

1.5 i

Tajuk: Polis Diraja Malaysia

Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan, dan ayat yang sesuai. Membuat perbandingan maklumat tersurat untuk menjelaskan maksud tersirat.

Kosa Kata : Lalu Lintas Berkawat Menyaman Bidang

KBT: KB: BCB:

UNIT 8 ARAS 1 Tema: Sains dan Teknologi

8.4 i ii

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang dramatis.

Tatabahasa: Penanda Wacana Kosa Kata: Berkomunikasi Perkhidmatan Talian Kos

Ilmu: Sains Nilai: Jujur

1.4

Tajuk: Sistem Pesanan Ringkas

i ii

Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.

KBT: KMD KB

12

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 8.4 UNIT 8 i ARAS 2 Tema: Sains dan Teknologi Tajuk: Laman Web 1.2 i ii

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Teknologi Maklumat Nilai: Kebebasan

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama.

Tatabahasa : Ayat Tanya

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertata susila. Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat.

Kosa Kata : Melanggan Prabayar Bil Info

KBT: KB: BCB: TMK

UNIT 8 ARAS 3 Tema: Sains dan Teknologi

8.4 i

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.

Tatabahasa: Penanda Wacana Kosa Kata: Penjimatan E-mel Keuntungan

Ilmu: Matematik Nilai: Kerajinan

1.4

Tajuk: Portal Masa Net

i

Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.

KBT: KMK

13

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 9.3 UNIT 9 i ARAS 1 Tema: Komunikasi 8.2 i Tajuk: Program Televisyen

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik Nilai: Baik Hati

Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menyusun maklumat menggunakan lakaran berbentuk grafik.

Tatabahasa : Imbuhan Apitan

Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Kosa Kata : Program Dokumentari Mahasiswa Menikmati

KBT: KB: KMD BCB:

Penjodoh Bilangan UNIT 9 ARAS 2 Tema: Komunikasi Tajuk: Larian Jambatan Pulau Pinang 9.3 i Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.

Ilmu: PJPK Nilai: Keadilan

3.2 i

Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan. Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti yang sahih.

Kosa Kata: Kategori Membiayai Kecergasan

KBT: KB TKP

14

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.5 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: PJPK Nilai: Keberanian

UNIT 9 ARAS 3 Tema: Komunikasi Tajuk: Ratu Boling Negara

Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan.

Tatabahasa : Ayat Majmuk Simpulan Bahasa

8.6 i

Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Menulis karangan yang lengkap dan menepati ciri-ciri wacana yang baik.

Kosa Kata : Menempah Pembabitan Psikologi Skuad Merangkul

KBT: KB: BCB:

UNIT 10 ARAS 1 Tema: Cerita dan Teladan

11.3 i ii iii

Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. Mengenal ciri-ciri puisi tradisional dan moden. Mengenal pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Memberikan pandangan tentang watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi. Menyatakan dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang dramatis. Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain.

Tatabahasa: Kata Kerja Kosa Kata: Potret Berbicara Sekadar Teroka Berdikari

Ilmu: Sastera Nilai: Patriotisme

8.4 i ii

Tajuk: Puisi

KBT: KB TKP

11.4 i ii

15

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.4 UNIT 10 i ARAS 2 Tema: Cerita dan Teladan 8.4 i 11.4 Tajuk: Nelayan Jaya i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kasih Sayang

Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.

Tatabahasa : Kata Ganda

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Membanding dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.

Kosa Kata : Menyemarak Ufuk Dimanfaatkan Terngiang-ngiang Menyenggara

KBT: KB: BCB:

UNIT 10 ARAS 3 Tema: Cerita dan Teladan

11.3 i

Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran, dan gaya bahasa. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam karya.

Tatabahasa: Kata Ganda Kosa Kata: Sebak Misteri Menuding Meluru

Ilmu: PJPK Nilai: Kebersihan Fizikal dan Mental

8.4 i

Tajuk: Kehilangan

Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap. Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.

KBT: KB BCB

11.4 i

16

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.3 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sains Nilai: Kesyukuran

UNIT 11 ARAS 1 Tema:
Kebudayaan

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Tatabahasa : Kata Sendi Nama

8.3 i

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

Kosa Kata : Sketsa Tekong Bengkung

Tajuk: Warisan

KBT: KB: BCB:

UNIT 11 ARAS 2 Tema:
Kebudayaan

6.3 i

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks.

Tatabahasa: Kata Sendi Nama Kosa Kata: Ketokohan Weskot

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Keberanian

8.3 i

Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan betul.

Tajuk: Seni
Mempertahan

KBT: KB Konstruktivisme

-kan Diri

17

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.3 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Semangat Bermasyarakat

UNIT 11 ARAS 3 Tema:
Kebudayaan

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Mengemukakan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam bahan bacaan.

Tatabahasa : Kata Sendi Nama

8.5 i

Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi.

Tajuk: Masyarakat Di Sarawak

Kosa Kata : Sejajar Tukang Karang Mendayu-dayu Bebalai

KBT: KB: BCB:

UNIT 12 ARAS 1 Tema: Alam Sekitar

10.1 i ii

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Membina draf karangan yang lengkap.

Tatabahasa: Ayat Tunggal Kosa Kata: Sanubari Unggas Kabus

Ilmu: Sains Nilai: Rasional

4.1 i ii 3.3 i

Tajuk: Alam Sekitar

Mengemukakan idea, pandangan, dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat, dan tersusun. Mengamati idea dalam perbincangan untuk memberikan pendapat. Menerangkan idea yang dikemukakan dengan jelas. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu topik dengan intonasi dan sebutan yang betul.

KBT: KB Kontekstual

18

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 10.1 UNIT 12 ARAS 2 Tema: Alam Sekitar i ii

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Matematik Nilai: Hemah Tinggi

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. Menulis karangan menggunakan bahasa deskriptif.

Tatabahasa : Ayat Majmuk

5.1 i

Tajuk: Hargai Air

ii 3.3 i

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi, dan gaya yang sesuai.

Kosa Kata : Diranapkan Minda

KBT: KB: BCB:

UNIT 12 ARAS 3 Tema: Alam Sekitar

10.1 i

Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

Tatabahasa: Ayat Tunggal Ayat majmuk Kosa Kata: Planet Mempesona

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kesyukuran

11.2 i

Tajuk: Kehidupan Laut

Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan , idea, ayat, wacana, dan nilai dan pengajaran. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam bahan. Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Melahirkan perasaan dengan menggunakan bahasa puitis berdasarkan sesuatu tema.

KBT: KB TKP

3.3

19

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.1 UNIT 13 i ARAS 1 Tema: Kesenian Tajuk: Hasil Seni

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Pendidikan Seni Nilai: Kerajinan

Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan, dan penggunaan perkataan yang tepat.

Tatabahasa : Ayat Penyata

11.1 i ii

Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Mengemukakan idea dengan jelas tentang sesebuah karya.

Kosa Kata : Warkah Menekat Melakar

KBT: KB: BCB:

Peribahasa: UNIT 13 ARAS 2 Tema: Kesenian 6.1 i Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Merujuk kepada ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat.

Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Berdikari

1.1

Tajuk: Anyaman

i

Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Kosa Kata: Merenggang Dipintal Lakaran

KBT: KB Konstruktivisme

20

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 6.1 UNIT 13 i ARAS 3 Tema: Kesenian Tajuk: Kraf Tangan 7.3 i

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kemahiran Hidup Nilai: Kesyukuran

Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Mengakses maklumat daripada laman web atau pelbagai sumber.

Tatabahasa : Ayat Permintaan

Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Menceritakan isi kandungan bahan yang dibaca dengan jelas dan terperinci.

Kosa Kata : Hentam Keromo Gubahan Tekatan

KBT: KB: BCB:

UNIT 14 ARAS 1 Tema:
Pembangunan

7.2 i

Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mengecam diksi, istilah, dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.

Tatabahasa: Kata Penguat Kosa Kata: Dirasmikan Landskap Kreatif

Ilmu: Sains Nilai: Keadilan

6.6 i ii

Tajuk: KLIA

Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Mengumpul maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.

KBT: KMD Kontektual

21

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN LIMA 2004

UNIT TEMA TAJUK ARAS 7.2 UNIT 14 i ARAS 2 Tema:
Pembangunan

HASIL PEMBELAJARAN (Fokus Utama / Fokus Sampingan)

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Kajian Tempatan Nilai: Kebersihan Fizikal dan Mental

Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan.

Tatabahasa : Imbuhan

6.6 i

Tajuk: Kemudahan Awam

Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan.

Kosa Kata : Landasan Terminal Kaunter Aerotren

KBT: KB: BCB:

UNIT 14 ARAS 3 Tema:
Pembangunan

7.2 i

Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat, dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

Tatabahasa: Kata Bilangan Kosa Kata: Pengendalian Bagasi Automatik Satelit

Ilmu: Sains Nilai: Berdikari

6.6 i

Tajuk: Perusahaan

Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu. Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapat kewajaran ramalan.

KBT: KMD KB

22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.