Contoh soalan objektif (20 soalan

)
1.

Guru A merancang menggunakan teknik bercerita untuk mengajar kemahiran lisan
bahasa Melayu.

Antara berikut merupakan prinsip pemilihan bahan yang perlu dipatuhi oleh guru
A ialah bahan yang

2.

I

dipilih mesti mencabar

II

berstruktur dan canggih

III

bersifat luwes dan praktikal

IV

menarik minat murid-murid

V

menepati objektif pengajaran

A

I, II, III dan IV

B

I, II, III dan V

C

I, III, IV dan V

D

II, III, IV dan IV

Guru B ingin membuat penilaian aspek kemahiran mendengar dan memaham. Antara

aktiviti yang sesuai dilaksanakan untuk menilai kemahiran tersebut ialah

3.

A

murid mendengar petikan dibaca oleh guru

B

murid membaca petikan yang disediakan oleh guru

C

murid menceritakan semula sesuatu cerita yang diperdengarkan oleh guru

D

murid diminta mengingat atau mengimaginasikan sesuatu dan menjelaskan
sesuatu

Penggunaan teknik membaca yang berkesan dapat meningkatkan kefahaman murid
untuk bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan.
Berikut merupakan strategi bacaan menggunakan teknik skimming.
A

Membaca yang menuntut ketelitian dan dilakukan secara saksama.

B

Membaca sebanyak mungkin teks dalam jangka waktu yang singkat.

C

Membaca banyak bahan dalam jangka masa yang singkat dan hanya
memerlukan maklumat penting sahaja.

D

Mendapatkan maklumat secara cepat dan untuk mencari jawapan kepada
sesuatu soalan atau maklumat secara khusus.

penilaian dan penghayatan.4. iaitu peringkat lateral. Peringkat pemahaman membaca dibahagikan kepada empat. infrens. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ [2 markah] . Jenis bacaan di atas merujuk bacaan A intensif B tinjauan C imbasan D luncuran Contoh soalan struktur (4 soalan – jawab semua) 1. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ii. Murid-murid Tahun 5 Bestari diminta membaca peta dan mengesan dengan pantas nama bangunan yang berhadapan dengan sebuah hospital. i. (a) Nyatakan dua tujuan peringkat pemahaman membaca dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Peringkat penilaian ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ iv. infrens. penilaian dan penghayatan ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ii. Peringkat infrens ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ iii. Peringkat lateral/Interptretasi. i.(b) Jelaskan empat konsep peringkat pemahaman membaca di atas dengan memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Peringkat penghayatan ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ [8 markah] .

[8 markah] (b) Pilih satu sahaja dan huraikan langkah pelaksanaan pendekatan atau kaedah berkenaan. [12 markah] . Kemukakan contoh aktiviti yang sesuai dan diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. (a) Jelaskan konsep pendekatan komunikatif dan dan kaedah pandang dan sebut dalam pengajaran dan pembelajaran membaca di sekolah rendah dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai bagi menyokong pendapat anda.Contoh soalan esei (3 soalan – jawab 2) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful