ZAŠTITA OD DŽINA i ŠEJTANA Naslov originala: VIKAJETU EL- INSAN MIN EL-DŽINNI YE EŠ-ŠEJTAN Autor: Vehid Abdusselam Bali Prijevod

: Elvedin Rašid Huseinbašić, prof. Redaktor prijevoda: Adnan Maglić, prof. Recenzija: Hfz Jusuf Salih Barčić, prof. lektura i korektura:
Refija Babić Gagula, prof.
Nasveta Dervišbegović Turković, prof.
Tehnička obrada: Mensur Filipović
Izdavač:

Udruženje za promociju i afirmaciju mladih intelektualaca «PAMI» Š tamparija: Emanet d.o.o Zenica Za štampanju: Amir Krivokapa Tiraž: 500 Prvo izdanje, 2006..

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 28-423
BALI, Vehid Abdusselam

Zaštita od šejtana i džina l Vehid Abdusselam Bali ; [prijevod Elvedin Huseinbašić] . - Sarajevo : PAMI, Udruženje za promociju i afirmaciju malih intelektualaca , 2006 . - 420 str . ; 24 cm Prijevod djela : Vikajetu el-i nsan min el-džinni ve eš-šejtan . - Bibliografske i druge bilješke uz t ekst . ISBN 9958-9166-0-6 I . Bali, Vehid Abdusselam vidi Bali, Vehid Abdusselam COBISS . BH-ID 15133446

Vehid Abduselam Bali

ZAŠTITA
OD DŽINA l ŠEJTANA

Sarajevo, 2006.

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor prevodioca

U ime Allaha, Milostivog. Samilosnog

PREDGOVOR PREVODIOCA
Sva hvala pripada samo Allahu koji nas je podučio peru. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika najboljeg učitelja. Svijet džina i šejtana smatra se važnim dijelom islamskog vjerova­ nja. Od davnina su pisane knjige u vezi s tim svijetom. Međutim, nji­ hov svijet obavijen je velom tajne jer spada u gaj b, to jest, dio islamskog vjerovanja o kojem nam govore Kur'an i Hadis a koji ne možemo vi­ djeti. To treba imati na umu kada govorimo ili pišemo o tom svijetu jer nas to obavezuje da o njemu govorimo samo ono što znan10 iz Kur'ana i vjerodostojnog Sunneta. Sihir je neodvojiv od džinsko-šejtanskog svijeta i kada se govori o rom svijetu nameće se potreba da se govori i o sihiru jer je on svo­ jevrsna veza, bolje rečeno , loša. posljedica. veze između našeg i nji­ hovog svijeta.. Naravno, sihir je zabranjeno učiti, podučavati ili tražiti od dru­ gih da se njime bave. Međutim, ima onih koji sebe prodaju za nešto što malo vrijedi, pa se bave sihirom zbog zavisti ili materijalne ko­ risti. Zbog toga, nameće se potreba spoznaje islamskog pogleda na sihir i prezentacije zaštite od tog zla. Naročito u vremenu stagnaci­ je ispravnog islamskog znanja i raširenosti bavljenja sihirom, što je posljedica prvog. Nakon savjetovanja i pregleda napisane literature na ovu temu izbor je pao na ovu knjigu. Smatram da je izbor ispravan zbog sli­
jedećeg:

-knjiga je napisana u skladu sa ispravnim vjerovanjem zasnovanim na Kur'anu i Sunneru; -knjiga obiluje ajetima i uglavnom vjerodostojnim hadisima; - navedeni su izvori, gotovo, svih hadisa. i ocjena njihove vjerodo­ stojnosti;

7

Zaštita od džina i šejtana
autentičnih

Predgovor prevodioca

- knjiga obiluje komentarima u če njaka preuzetim iz njihovih djela što ulijeva dodatno povjerenje u srce čitaoca da je rečeno ispravno sh vaće no jer su učenjaci najpozvaniji tumači šeri­ jatskih tekstova; - u knjizi se navode brojni praktični savjeti što je posebna vrijed­ nost ovog djela; - knjiga ne sadrži neutemeljene teorije i reze kojima obiluju neke knjige napisane na ovu temu; -knjiga temeljito obrađuje temu tako da čitaocu nije potrebna dru­ ga literatura u vezi s ovim. Autor je utrošio mnogo od svoga vremena na prikupljanju materijala za ovu knjigu.
moći

Knjiga se odlikuje brojnim drugim karakteristikama što će čitalac prepoznati čitajući knjigu.

Važno je napomenuti da smo se pri prijevodu koristili primjerkom koji je aucor označio kao jedini ispravan a sva prethodna izdanja ozna­ čio je kao neispravna i odrekao ih se. Aucor je napisao slijedeće:

Napomena
Ranijeje ova knjiga štampana u izdavalkoj kući Daru-l-Bešir el-Mi­ srijje, a kopiju od njepreuzelaje izdavalka kuća Daru-l-kutubi el- 'ilmijje. Odričem se tih izdanja. Zbog toga, ne dozvoljavam nikorne da preuzima citate iz njih i pripisuje ih meni. Validno je isključivo ovo izdanje. Nek' nam Allah pomogne! Vehid Bali
Poštovani čitaoče, ako nađeš neke razlike između prijevoda i arap­ skog originala koji je kod tebe znaj da je razlog rome gore navedeni au­ torov iskaz. Prijevod ajeta uglavnom je usklađen sa prijevodom lbn-Kesirovog tefsira. Svi ajeti navedeni su na arapskom jeziku. Ovaj prijevod posvećujem svome babi Rešidu i majki Sediki koj i su bili i ostali moja najveća podrška na putu nauke i znanja. Molim Allaha da ih nagradi za sve Što su pretrpjeli zbog mog odsu­ stva na putu sticanja znanja i da ih učvrsti na Putu istine i poživi ih u dobru i blagosranju, a mene da učini pokornim sinom najboljim roditeljima. Amin!

8

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor prevodioca

Na kraju, osjećam potrebu da se posebno zahvalim Admlru MusH­ ji, idejnom pokretaču prijevoda ovog djela, jer je imao mnogo razumi­ jevanja i strpljivosti u toku rada na ovom prijevodu. Molim Allaha da ga nagradi svakim dobrom! Molim Uzvišenog Allaha da ovo djelo učini iskrenim i korisnim za sve koji ga budu čitali ili na drugi način koristili. Elvedin Huseinbašić

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor E Bekra ei-Džezairija bu

Uime Allaha, M ilostivog, Samilosnog

P redgovor Ebu Bekra ei-Džezairija
Sva hvala pripada Uzvišenom Allahu. Neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika Muhammeda, sallallahu 'al~ihi v~sett~m , koji je poslan i džinima i ljudima, njegovu čistu porodlcu i sve ashabe. Profesor Vehid Abduselam Bali dao mi je svoju knjigu Vikajetu­ l-insan mine-l-džinni ve-š-šejtan - Zaštita ljudi od džina i Jejtana u Poslanikovoj, sallallahu 'alejhi v~s~llem, džamiji, zamolio me da je pročitam i kažem svoje mišljenje o njoj. I pored zauzetosd i mnogih obaveza prihvatio sam njegov prijedlog. sam cijelu knjigu i uvjerio se da ne sadrži ništa što se kosi sa Šerijatom niri sa zdravim razumom i da u potpunosti zado­ voljava potrebe u vezi sa dotičnom temom. Opovrgao je pogrešna vjerovanja gotovo zalucale skupine koja negira mogućnost ulaska džina u ljudsko tijelo i govora džina preko ljudi kako bi rekl i ko su i šta hoće. Knjigu i autora ukrasio je selefijski metod izražen isključivo vje­ rodostojnim i dobrim hadisima i navođenjem izvora navedeni h ha­ dlsa. U knjizi nema slabih i izmišljen ih hadlsa. Time je olakšao svim čitaocima j korisnicima knjige. Neka ga Allah, a?.U ve džeUe, zbog toga nagradl nagradom za dobročinitelje! Davno je rečeno: Knjiga se čita od naslova! Mora se priznati da ova knjiga sadrži dvije velike rijetke koristi u literaturi ove vrste: Prva je ispravno vjerovanje u vezi s postojanjem i egzistiranjem džina, te pozitivnim i negativnim u tjecajem nj ihovog djelovanja na Život ljudi. Druga je opis bolesti i lijek za nju navođenjem ispravnih dova za zaštitu i korisnih rukji pri liječenju od džinskog i šejtanskog dodira. Ova karakteristika čini ovu knjigu poželjnom za svakog vjernika i vjernicu koji vole čitati i razwnjeti.
Pročitao

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor Ebu Bekra ei-Džezairija

Toliko i završit ću dovo m: Allahu moj, neka autor ove knjige ima ko­

risti od nje! Učini je korisnom svima koji traže Istinu u njoj, da je spozna­ ju i rade po njoj! Nekaje sala.vat i sela.m na našeg Posla.nika Muhammeda, s•/1,.,//a/tu 'akjht lie ul/cm njegovu porodicu i tJShabe!
1

Ebu Bekr eJ-Džezairi
Muderis u Poslanikovoj džamiji

10/1/1409 h. god.

12

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor desetom izdanju

Predgovor desetom izdanju

Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoć, uputu i oprost tražimo! Utječemo se Allahu od zla koje je u nama i od naših loših djela! Koga Allah uputi niko ga ne može ?.avesti a koga u zabludi ostavi niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Al laha i da nema sudruga. Svj ed očim da je Muhamm ed, snllnllahu 'alejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik. A potom! Allahova knjiga je najiskreniji govor. A uputa Muhammeda, ullallahu 'alejhi ve sellem, je najbolja uputa. Najgore su nove stvari u vjeri, svaka nova stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda završit će u džehennemskoj vatri. Jedno vrijeme, od sibira i džinskog dodira liječili su sihirbazi, vra­ i lažovi. Bili su veoma popularni i traženi. Ispred njihovih kuća stajali su redovi ljudi u iščekivanju lijeka. To je kidalo džigericu i sla­ malo srce svakom musli manu i vjerniku monoteisti. Kada im se uputi savjet okrenu glavu i kažu: A šttt da radimo?! Možete li vi skinuti ovaj si­ hir?! Možete li vi istjerati ovog džina?! Daija, kada se u praksi suoči s rim, nema dovoljnog odgovora niti pravih riječi, te na ro samo može reći:
čevi

Allahu moj, uputi moj narod, oni ne znaju!
Postoji i druga nesreća koja se proširila u nekim arapskim zemlja­ ma, naročito u Egiptu. Naime, neki muslimani odlaze svećenicima u crkve u potrazi za lijekom od sihira i džinskog dodira! A oni od musli­ mana traže da nose krstove na što ovi pristaju zbog lijeka! Osim toga, uče im nerazumljive molitve i daju im zapise prepune velikog širka1 Allah, nu~ ve dU,Ile, je uldonio tam u svjetlom Ku­ r'ana i Sunnera. Grupa mladića pripadnika ovog islamskog preporoda počela je liječiti Kur'anom i Sunnetom. Otpočinjanjem šerijatskog li­ j ečenja džini su počel i izlaziti iz ljudskih tijela i sihir se razvezivao i ne­ stajao njihovim sebebom što je isključivo Allahova milost i s N jegovom dozvolom. To je Allahova blagodat, a kod Njega su velike blagodati i daje je kome hoće. Karakteristično za te mladi će je neuzimanje i nepri­ hvatanje nadoknade za u čenje, oni to smatraju jednom vrstom poziva Allahu, azze ve dielle . N jihova parola su ajeti:
Međutim, svemoćn i

13

Zaštita od džina i šejtana
-: 1 WI~ ~ eJ,:>• _;
".. o , .:; "" o

Predgovor desetom izdanju
"" .,

,;:_':JI ~ ·t ·t ·t: & ~CIGi c.r "' e.?.r:- u... .r:- .:r , . r- t;~ • ... •" .J ... ... Za ovo od Vll5 ne tražim nikakve nagrade, mnze će Gospo­ dar svjetova nagraditi.1

JY

""'

...

.&i c.r 'il c.?.r:- •\'l;; & ,- ':J i~ G'~ l;_ ~ .LJ l . : Cll:.i •• ..J
... ...
... ...

""

.:;

'

o

,

,...

.JY

"

...

...

O 1zarode moj! Za ovo, ja od Vll5 tee tražim blaga, Allah će mnze nagraditi.2
Tako se proširio šerijatski lijek za sihir i tvorevina sihirbaza je poče­ la da tone. Mnogi od njih su zatvorili svoja vrata i potražili drugi način preživljavanja.
L1t;JI ~~ ~ .4J..I.J 1;..tt &.~1 ~_jill ~1; ~
, .... o
101 , ....

o

o

,.. ....

"

... ~

.J;

I zameo bi se trag narodu koji je zulum činio; pa 1zeka je hvaljn1. ADab, Gospodar svjetovaP

Prednosti

liječenja

Kur'anom

l - Oboljeli se vraća Allahu, aue ve dželle, podstiče se na redovno oba­ vljanje ibadeta, udaljavanje od harama i približivanje Gospo­ daru nebesa i Zemlje koji otklanja nevolje, daje izlaze i liječi beznadežne slučajeve. Tako liječe i tijelo i dušu. Blago njima i lijepo mjesto na povratku Allahu Uzvišenom ih čeka. 2- Širi se princip potpomaganja. To se čini neuzimanjem nadokna­ de bez obzira na materijalno stanje oboljelog. To je veoma važno u vremenu materijalizma. 3 - Potiskuju se izmišljotine i vradžbine. To se postiže praktikova­ njem isključivo vjerodostojnih hadisa. 4- Mnogi spoznaju pravi put liječenjem Kur'anom. U mnoge kuće ušao je glas islama upravo tako, od islama su znali samo ime a od vjere samo obrise! Njihov vodič kroz Život bio je televizor - pozi­ vač u nemoral i grijeh, rušitelj domova grijehom, razvratom i ne­
1

Eš-Šu'ara, 145.
Hud, 29.

2

1

El-En 'am, 45.

14

Zaštita od džina i šejtana
pokornošću. On im je

Predgovor desetom izdanju
bio glavni izvor kulture, vrijednosti i mo­

rala! Međutim, nakon toga, spoznali su Allahov, azze ve džeUe, put i Poslanikovu, sallaUahu 'alejhi ve seUem, uputu. Mnoge porodice i poje­ dinci krenuli su ispravnim putem upravo zahvaljujući toj metodi liječenja. Neka je hvaljen Allah na početku i na kraju!

Ali, neki mladići, još uvijek nezreli u hodu pravim putem i površnog
znanja, počeli su liječiti Kur'anom - kako tvrde - oponašajući imama Ahme­ da i Ibn-Tejrnijju, rahme[ullahialejhum! Iako, nisu naučili Kur'an napamet, štavi­ še, neki ne znaju šta kvari abdest ili ruknove i šartove namaza, da ne govori­ mo o nečemu drugom! Naučili su neke rukje, pročitali knjigu ili dvije i to je sve! Ne znajući nesvjesno praktikuju mnogo zabranjenog pri liječenju. I to je glavni razlog širenju novotarija i izmišljotina u vezi s liječenj em. Do toga je dovelo dvoje:

Prvo: neznanje o vjeri onih koji

liječe.

Drugo: vjerovanje u sve što džini kažu. Neki koji liječe prihvate sa­ vjet džina i to je mnoge odvelo u haram. Događa se da džin ponudi sa­ vjet onome koji liječi, kaže mu, naprimjer: U ovim slučajevima uči te i

te ajete!, ili, napiši kuranski zapis na taj i taj način!

Zabranjeni postupci za koje sam neki koji liječe Kur'anom:

čuo

da praktikuju

l - pisanje Kur'ana po tijelu oboljelog; 2- pisanje slova s početka sura koje počinju harfovima na prstima oboljelog; 3 - pisanje slova nun naopako na čelu oboljelog; 4- pisanje imena Allah na komadu platna, potom spaljivanje tog platna i udisanje tog dima od strane oboljele osobe; 5 - upotreba buhura4 u toku liječenja; 6 - gledanje u žensko lice u toku učenja rukje pod izgovorom utvr­ đivanja kojoj vrsti pripada džin koji ju je opsjeo! A, gledati u žene je haram;
4

Buhur je vrsta mirisa. Neke njegove vrste privlače šejtane. (op. prev.)

IS

Zaštita od džina i šejtana
7-

Predgovor desetom izdanju

naređuju oboljelom dizanje ruku u toku učenja rukje a onda se obrate džinu: Ako mu je napravljen sihir skupi ruke, ako nije raširi ih!;

8 - učenje rukje ženama bez prisustva mahrema;5

9- stavljanje ruke na tijelo žene u coku

učenja rukje;

lO -neki naređuju oboljelom da ne jede odredenu hranu tvrdeći da time slabi džina; ll - uče nje na so pocom posipanje te soli po kući;

12 -učenje na focografiju umjesto dolaska oboljelog.
Praktik'Uje se još mnogo zabranjenog. Bilo bi korisno zabilježiti sve što praktikuju oni koji danas liječe, potom napisati knj igu o novotari­ jama u vezi s liječenjem. 6 Naročico, ako bi spomenuo dokaze za sve što se ubraja u novotariju. Neke daije, misionari, zagovaraju potpuno zatvaranje vrata lij eče­ nju Kur'anom kako bi sprij ečili smurnje i činjenje harama. To zago­ vara i naš brat, šejh, Muhammed Husejn ]akub. Ispričao mi je neke novotarije koje se praktikuju i smatra da oboljele treba podsticati na traženje pomoći od Allaha, azz.e ve diclle, i oslanjanje na Njega jer jedi­ ni On otklanja nevolje. Njegovo mišljenje dijele mnoge daije, misio­ nari, koji ljubomorno čuvaju ovu vjeru od bilo kakvog skrnavljenja i omladinu od smutnji. Jedan od njih je i šejh Safvet eš-Ševadifi. Isto­ vremeno, drugi zagovaraju otvaranje vrata liječenju Kur'anom. Štavi­ še, smatraju da ih treba širom otvoriti i proširiti medu muslimanima taj način liječenja i tako zatvoriti vrata pred sihirbazima, vračevima i drugim lažovima. Oni kažu da u slučaju prestanka s liječenjem svih koji liječe Kur'anom ljudi bi bili prisiljeni da se obraćaju sihirbazima, vračevima, pa i svećenicima u crkvama kao ranije a i sada, doduše, u mnogo manjem broju. Praktikovanje nekih novotarija od strane onih koji liječe Kur'anom manje je zlo od odlaska sihirbazirna, nevjerni­ cima i raznim grešnicima. Z bog toga, t reba postupiti po pravilu: Od dva zla izaberi manje.
s Mahrem je punoljetan muškarac s kojim se žena može osamiti, putovati i slič­

no, poput: muža, oca, brata... (op. prev.)
' Ja nemam vremena za to jer radim važnije stvari.

16

Zaštita od džina i šejtana
Lično

Predgovor desetom izdanju

smatram da treba uzeti dobrobit koju u sebi nose oba mi­ šljenja i ukloniti loše posljedice koje je iznijela i jedna i druga strana. Zastupam sljedeći srednji stav:

l -

Kur'anom treba stalno usmjeravati organiziranjem se­ minara i potrebno je stalno prosvjećivati one koji liječe u vezi s dozvoljenim i zabranjenim postupcima pri liječenju,

liječenje

2 - mora se pratiti rad onih koji liječe u svakom naselju, mjestu i selu, putem daija koji borave u tim mjestima,

3 - neophodno je i

svijetu objasniti zabranjene postupke koje primjenjuju neki koji liječe tako da mogu reagovati kada ih primijete, koji nakon brojnih savjeta i razgovora od strane daija, misiona­ ra, u tom mjestu ustraju u greškama pri liječenju,

običnom

4 - treba upozoriti svijet i pozvati na izolaciju i neodlazak onima

5 - treba podučavati ljude šerijatskom načinu liječenja sihira i džin­
skog dodira. Tako će moći liječiti sebe i ženske članove svoje po­ rodice i izbjeći odlazak onima koji liječe.

Veoma važno!
naročito

Mnogi koji liječe pitaju smiju li koristiti pomoć džina pri liječenju, ako tvrdi da je musliman i nudi bezuslovnu pomoć?!

Odgovor:
To nije dozvoljeno zbog sljedećeg:
l - džini nikada ne nude svoju pomoć a da od toga nemaju koristi, bez obzira znao to onaj koji lij eči ili ne. Slijedi pojašnjenje toga. Džini pomažu onima koji lij eče na dva načina:

Prvi: ulaskom u nekog od prisutnih koji nisu oboljeli, zatim se bori
protiv džina koji je u oboljelom, ili iz tijela čovjeka u kojeg je ušao oba­ vijesti ih o čemu se radi, da li je obolio od sihira, džinskog dodira ili uroka.

17

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor desetom izdanju

Drugi: ulaskom direktno u oboljelu osobu. Potom se hvata u ko­ štac s džinom koji je opsjeo dotičnu osobu i istjera ga ako može. Ulazak biva nakon izgovora dogovorene riječi između džina i onoga koji liječi. Nijedan od ta dva načina nije dozvoljen zbog nekoliko razloga. Prvi na­ čin nije dozvoljen zbog sljedećeg:
l - džinima je haram ući u čovjeka, samim rim haram mu je i do­ zvoliti ulazak. Neko bi mogao reći da se u tom slučaju čovjek slaže s ulaskom i odobrava ga! Mi kažemo, bez obzira, nije do­ zvoljeno. Rad s kamatom uz obostrano zadovoljstvo ne čini ka­ matu dozvoljenom, niti blud počinjen uz obostrano zadovolj­ stvo čini blud dozvoljenim!, 2 - džini mnogo lažu. Postoji vjerovamoća da neće reći pravu isti­ nu i da će za sihir reći da je džinski dodir, ili za džinski dodir da je urok, 3 - liječenje na takav način osobu u koju je ušao džin izlaže u bu­ dućnosti džinskom dodiru.

Drugi

način

nije dozvoljen zbog

sljedećeg:

l - džin koji kaže da je musliman možda je nevjernik. U tom sluča­

ju, bilo bi to prihvatanje pomoći nevjernika, 2 - postoji mogućnost dogovora između džina koji je u tijelu i dži­ na koji nudi pomoć. To se često događa. Onaj koji liječi misli da je džin izašao a on ostane u tijelu. I na taj način, u dogovoru s drugim džinom smire stanje, 3 - ostavljanje liječenja Kur'anom i prihvatanje pomoći džina uka­ zuje na pomanjkanje ubijeđenja u djelotvornost kur'anskog lije­ ka, pa čak i na nepostojanje ubijeđenja u potpunosti, 4 - pretpostavimo da grupa ljudi liječi pomoću džina. Neko želi odvesti nekog svog kod jednog od njih na liječenje, koga će izabrati?! Raspitivat će se o onima koji liječe, pa će mu neki reći: Ne idi tom i tom! Njegov džin je mali i nejak. Džin koji po­ maže tom i tom je poslab, nekada uspije a nekada ne. Idi ti tom i tom! Njegov džin je jak. U ovom slučaju, za koga su vezana

18

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor desetom izdanju

ljudska srca? Za Kur'an? Za Allaha Veli čanstvenog? Ne, vezala su se za nekog drugog, za d žine! To je najopasnije i veliko zlo na koje upozoravamo. Neka se boje Nlaha svi koji srrahuju od svog Gospodara, koji se boje Njegove kazne i nadaju se Njegovoj nagradi! Prema tome, nije do­ zvoljeno koristiti pomoć džina pri liječenju.

Šta sam promijenio prilikom ovog izdanja
Mi ljudi danas kažemo jedno sutra dugo. Zato, nije dozvoljeno ni­ kome prihvatati naše mišljenje ako ne zna dokaz za njega. Mnogo je pi­ tanja u vezi s fikhom i hadisom za koje sam promijenio mišljenje. Na­ vest ću kao primjer:
l - smatrao sam ispravnim dokaz iktirana u usulul-fikhu, ali sam promijenio mišljenje jer sam vidio da je neispravno;

2 - smatrao sam da štavljenje čisti sve životinjske kože. U tome sam slijedio zahirije i Ševkanija, rahimehullah. Nakon toga, promijenio sam mišljenje i prihvatio Ša.fij ino mišljenje koji smatra da se izu­ zimaju svinjska i pseća koža jer su te životinje nečiste kao bića i zbog drugih dokaza koji govore u prilog tom mišljenju. To mi­ šljenje je preneseno od Nije i Ibn-Mesuda, radii•llahu anhuma; 3 - smatrao sam ispravnim da osoba koja prilikom abdesta ope­ re desnu nogu i obuče obuću ili čarapu, potom opere lijevu nogu ima pravo koristiti mesh - potiranje. U tome sam slije­ dio Ibn-Tejmijju, rahimehulbbu. Nakon toga našao sam vjerodo­ stojnu predaju u Ibn-Huzejminoj zbirci hadisa, 1/97, od Saf­ vana, rndijallahu 'anhu, u kojoj stoj i: (... ) ako obje 7loge obučemo 1tako11 abdesta., i prihvatio mišljenje većine učenjaka, Šafije, Malika, Ahmeda, Ishaka i drugih, rahimehumullah, da nema pravo na mesh; 4 - smatrao sam da je drugi selam na kraju namaza namaski rukn, slijedeći imama Ahmeda, rnhimchullah. Promijenio sam mišljenje i smatram da je sun net nakon pronalaska Aišinog, radijallahu 'nnha, hadisa u vezi s tim;

19

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor desetom izdanju

5- u vezi s dojenjem i veze po mlijeku smatrao sam da je uslov za uzimanje u obzir te veze dojenje istog mlijeka7 potom sam pro­ mijenio mišljenje i uzeo u obzir istu spermu koja je uzrok mlije­ ku makar i ne bili na dojenju istog mlijeka; 6 - smatrao sam da je uslov ispravnosti posla u poljoprivredi da sje­ me bude od vlasnika zemlje, ali sam promijenio mišljenje i uzeo u obzir međusobni dogovor između vlasnika i obrađivača ze­ mlje. Promijenio sam i mnoga druga mišljenja. 8

Uvezi s ovom knjigom izmijenio sam

sljedeće:

l - dugi razgovori s džinima su beskorisni. Mislim da su i štetni, utoliko što umaraju oboljelog i omogućuju džinu da zauzme bolju poziciju u tijelu,

2 - izbacio sam hadis Ummi Eban, radijallahu 'anba, jer me brat, šejh, Ali Hušejš upozorio da je slab, 3 - izbacio sam Ibn Abbasov, radijallahu 'anbuma, hadis o malom crnom psu zbog Ferkada es-Sindžija, 4 - izbacio sam zbog slabosti hadise Ubejja ibn Kaba i Abdurahama­ na ibn ehi Lejle, rahimehumallahu, o ajetima koji se uče kao rukja, 5 - izbacio sam neke zaštite od džina iz šestog poglavlja zbog nedo­ statka dokaza za njih, 6- dodao sam neke napomene, vidjet ćeš ih čitajući knjigu. 9 Molim uzvišenog i plemenitog Allaha, koji prašta grijehe, prihvata pokajanje i koji žestoko kažnjava da mi oprosti i učini ovu knjigu do­ brim djelom na vagi kada neće koristiti ni imetak ni sinovi, samo će ko­ ristiti dolazak Allahu sa čistim i predanim srcem. Allahu, učini ovo dje­ lo iskrenim samo Tebi i nikom drugom!
Po tom mišljenju kada se mlijeko povuče pa se pojavi nakon druge trudnoće oni koji doje to drugo mlijeko nisu mu braća i sestre po mlijeku. (op. prev.) 1 Sve sam to pojasnio s dokazima u knjizi Es-sebaik ez-zehebijjefi el-mesaili el­ fikhijje. Molim Allaha da omogući završetak te knjige i uputi autora. ' Promjene u knjizi Es-Sarimu e/-bettar fi tesaddi li seharati el-ešrar - Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza navest ću u desetom izdanju te knjige koja je u štampi.
1

20

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor desetom izdanju

Bit ću veoma zahvalan svima koj i vide šerijatsku grešku u ovoj ili u mojim drugim knjigama i dostave je meni ili izdavaču! Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, sall2lhhu 'alejbi vc sc!Jem, njegovu porodicu i ashabe! Vehid Abduselam Bali Menše' etu Abbas 15/5/1417 h.g., 27/9/1996

21

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor prvom izdanju

Predgovor prvom izdanju

Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoć, uputu i oprost tražimo! Utječemo se Allahu od zla koje je u nama i od naših loših djela! Koga Allah uputi niko ga ne može zavesti, a koga u zablu­ du odvede niko ga ne može uputiti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha i da nema sudruga. I svjedočim da je Muhammed, sallallahu ·~lejhi ve sellem, Njegov rob i poslanik.

.J~~ij ~!:;~~J ~lA;~ 4 11 l~ [r-~1 ~ ~ _,.4;1
O vjenzici, bojte seAllAha istinskom bogobojaznošću i 1zipo­ što 11.e umirite osim kao muslimAtzi!10

....

,

....

~

~ J "",.."

.,..., ~

,

... ~.

'

."

O {judi, bojte se Gospodara svoga, Koji vasje stvorio odjed­ tle osobe, od kojeje 1ljen par stvorio, a od 11jih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao! Bojte se AHaba, čijim imn1.omjed­ ni druge molite, i čuvajte rodbi1Mke veze!Allah doista nad vamA bdijeJI 1
~<"lt ;.j ~<"l r-Ic"' r,} ,.. , ;

(V•) I...L..t.::. ~ .Y lYYJ 41 l.JA-i l.ro r..r. .lJIti t; .. .t- ~ ··1 ·1 ~ o..r.: ­ (V ') ~-.If ljj; jU ..ili ~J .ili l e~) ~_,;~ ~~..J
~ fil'

};

..:..L~~

.,

.,

",

J

}

....

"'

,

~

.:.

,.

,. ....

"' ": .,,. ,."

:U_;,

....

,

, ,

, , ."

o vjenzici, bojte seAllaha i govorite samo istinu, o".će vas za vaša tbJbra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A 011.aj ko seAllahu i Posla11iku Njegovu buJe pokoravao -postići će veliki uspjeh.12
Allahova knjjga je najiskreniji govor. A uputa Muhammeda, sallallahu je najbolja uputa. Najgore su nove stvari u vjeri i svaka nova stvar u vjeri je novotarija, svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda završit će u džehennernskoj vatri. A potom!
'alejhi vc stilem,
1 1

11
11

Ali '/nu·an, 102. En-Nisa, l . EI-Ahzab, 70, 71.

23

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor prvom izdanju

Akida je osnova i temelj vjere. Islamska ulema je obavezna čuvati akidu tako što će spriječiti svako zlonamjerno unošenje sumnji u nju i odstraniti iz nje sve što joj je strano. Vidio sam mnoge muslimane kako grupno i pojedinačno izlaze iz vjere posjećujući gatare i vračeve vjeruju­ ći u ono Što govore i da znaju gajb! Kada budu upozoreni govore: Daj nam alternativu! To me podstaklo da istražim ovu tematiku. Na poče­ tku sam zamolio AJlaha da nas opskrbi šerijarskom alternativom.

Z čega sam napisao ovu studiju? bog
Napisao sam ovo djelo zbog nekoliko razloga, neki od njih su:
l - Alternativa. Prije poziva u napuštanje bilo čega obaveza je po­

nuditi alternativu. Navest ću kao primjer raspravu koju sam imao s jednim mladićem u vezi s odlaskom gatarima i sihirba­ zima. Rekao sam mu da je to Serijat zabranio. On je rekao: Na

dan svog vjenčanja osamio sam se sa svojom suprugom, medutim, nisam mogao imati odnos! Šta sam mogao uraditi? U nuždi, otišao sam sihirbttzu. Da sam imao alternativu ne bih išao njemu!
2 - Nužnost suprotstavljanja džinskom nasilju prema čovjeku. Često se događa da džin uđe u čovjeka i traži od njega da čini hararne. 3 - Jednom prilikom je džin kršćanin ušao u muslimana te mu pri­ jetio mučenjem ako ne bude nosio krst! 4 - Kršćani koriste sihir kao tajno oružje. Vidio sam svojim očima muslimanku privrženu vjeri i veoma aktivnu na širenju islama. Sihir joj je napravio svećenik. Nakon toga, tražila je od svoje po­ rodice krst! Štaviše, kada bi na ulici vidjela svećenika pala bi mu na sedždu1 Allahovom, az.zc ve dielle, odredbom jedan naš brat lije­ čio ju je Kur'anom i izliječila se, hvala Allahu. 5 - Tema je veoma opširna, ne može se obradiri u jednoj knjizi i još uvijek zahtijeva brojna istraživanja. Nisam vidio nijednu knjigu koja o ovome govori i teoretski i praktično. Sve me ro ponuka­ lo da pišem o ovome. l pored svega roga dugo sam se dvoumio prije pisanja o rome, a sve zbog opasnosti koje vrebaju u vezi s tim. Zamolio sam Allaha, azze ve dtelle, za pomoć i tražio uporište u

1A

Zaštita od džina i šejtana

Predgovor prvom izdanju

dokazima za sve što napišem i kažem. Odlučio sam se za taj put jer se jedino njime ne može zalutati. Osim toga, uz svaki nave­ deni hadis naveo sam stepen vjerodostojnosti i u većini slučaje­ va, hadisku zbirku iz koje je preuzet. U ovoj studiji spojio sam teoriju koju sam preuzeo iz ranije napisanih djela i praksu koja je rezultat rada i iskustva. Sve što kažem ima uporište u Kur'anu i Sunnetu. Srudiju sam podijelio u dvije knjige: Prva je Vikajetu el-insan min el-džinni ve eJ-šejtan - Zaštita ljudi od džina i šejtana. Posvećena je govoru o džlnima i šejtanima. Druga je Es-Sarimu el-bettaru fi tesaddi Li es-seharati el-ešrari Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza. Posvećena je govoru o sihlru i lijeku za njega. Prvu knj igu podijelio sam u šest poglavlja:

Džini su istina, nisu izmišljotina!
Suština padavice i Lijek za nju,
Šejtanovi susreti s vjerovjesnicima
Šejtanova veza s ljudima
Šejtanovi prilazi ljudskim srcima i kako ih kvari?
Šta ljude štiti od šejtana?

Dužnost je napomenuti da moj govor prihvatite ako se slaže s Ku­ r'anom i Sunnetom, u suprotnom odbacite ga i držite se Kur'ana i Sun­ neta! U tom kontekstu, raduje me svaka konstruktivna kritika uteme­ ljena na Kur'anu i Sunnetu. Ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su pomogli ovo djelo i molim Allaha da nas opskrbi iskrenosti u riječima, djelima, pokretima i mirovanjima! Allahu moj, utječemo se Tebi od širka koj i znamo i mo­ limo Te za oprost širka koji iz neznanja počinimo ! l neka je salavat i se­ lam na Poslanika, njegovu porodicu i ashabe! Vehid Abduselam Bali

25

DŽINI SU ISTINA,
NISU IZMIŠLJOTINA!

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Vjerovanje u gajb - nevidljivi svijet
Vjerovanje u gajb je jedan od temelja islamskog vjerovanja. Vjera u gajb spomenuta je u Kur'anu kao prva osobina bogobojaznih. Rekao je Uzvišeni:

~~... 5 ! :, :- ..Ut o>~ <.S~ ,,. ..:...;~ '; 0~t.!il~ n> .w . 0 . ,. ,. -" ,·"" _,_.Y-d- .,...
~

t'

Elif/am-mim. Ova K.njig~ u koju nema nnnnje, Uputa je onima koji seAllaha boje. Onima koji tt gajb vjertlju. 13
Svaki musliman dužan je vjerova.ti u gajb bez imalo kolebanja ili sumnjičavosti. A gajb je, prema onome što je rekao Abdullah ibn Me­ su'd, radijallahu 'anhu, 14 sve što ne vidimo a Allah, au.e ve diclle, ili Njegov Posla­ nik, snllallnhu 'alejhi ve seUem, rekli SU da postoji. Džini su dio gajba u koji je dužnosr vjerovati zbog brojnih kur'an­ skih i hadiskih dokaza o njihovom postojanju.

Kur'anski dokazi
1_,:-..ajt 1_,.!1.; ~-'~ \c.U 0i.:,AJ10r4::·:; 0J:.I
J " " " , .... ,. "' •
" ,. ... J

~... "'

[} \~ .!.1;118~ ~1.)
.,.,., "' , • •
" ... " , ,

Zr.).L: ~_;; JlljJJ ~ lc-U ... , .,.,. "' ..

~ ....

Kada ti poslasmo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dodoše da ga čuju, 01zi rekoše: Šutite i slušajte! A kad se za­ vrši, vratiše se narodu svome da opotnitzju. 15

~JJ ~ .J c.J- r~
,lS~
,...

,

-l..l ~ <·l ~0

, ."

""

Ji •)ll' ':.L\ ~ ·'t; ~r-u-J r:- r r.r. J lf7 .r--- ­
~-~~<~~,,_,: <~t

, ,

,

~

, • v

..&

,,

,

,. "

l~ ~CY.

"',

r-::

..W ,

,

O skupe dži11ski i ljmlski, zar vam iz redova vaši/, 11isu dolazili posla11ici koji su vam ajete Moje kazivali i upo­ zoravali vas da ćete ovaj vaš dmt. dočekati?16

11

14 11
11

El-Bekare. l-3. Tefsir Ibn-Kesir. 1/41.
EI-Ahkaf, 29.

El-En 'am, 130.
')O

Zaštita od džina i šejtana
.",. " .... ...

Džini su istina, nisu izmišljotina!
... o,.,.. " " , , /... ", ...

uP j~lj ulj(::JI_,UJl 0--I_,Jl; 0l ~;k_::·.101 ~~lj ~l~~
0~ ~l0_,JA:j ~ l_,lA;L;
~

O družirle džinova i ljudi, ako možete kroz slojeve tlebesa i Zemljeprodrijeti, prodrite, moći ćete prodrijetijeditzo uz veliku moćfl? ""- , " J. ......... ~ ! J.
~ ljl'" G.......::.ljll ItA,;':" ll :-"'.., .. "<'l .t..il JI ,. .. r " ". Y v-:- .:r yA-1 e::--' .. ...........
l c..r
.u>--' la .... Reci: Menije objavljmo da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: Mi smo, doista Kur'an, koji izaziva divljenje, slušali. 18
o ....... ".::;_ .;:... o

~J~_,~1) &l:-1:; J~..r. 0_,.)~~)'l:; J~.) 0l5 .t..iij "' "' ....,. ... ... ... I biloje ljudi koji su .zaštitu od džitza tražili, pa stt im tako obijestpovećali. 19

""

,

,

...

o

...

,.

o

~

...

... ,~

Dokazi iz Sunneta
l - Imam Muslim je zabilježio od Abdullaha ibn Mesu'da,
anhu,
lahu 'alejhi ve sellem,

radijallahu

da je rekao: jedne noći bili smo s AlLahovim Posl.anikom, sallal­ i izgubili ga. Uzaludno smo pretražili dolinu i pu­ teljke, rekli smo: Odnijeli su ga džini ili je ubijen! To nam je biLa najteža noć. Kada je svanulo ugledali smo ga kako doLazi iz pravca pećine Hira. Rekli smo: Allahov Posl.aniče, tražili smo te i nismo te našli. Proveli smo najgoru noć. PosLanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao:
Došao mije izaslAnik džitla, otišao sam s njim i učio im Kur'­ an. Poveo nas je i pokazao nam njihove tragove i ostatke vatri. Tra­ žili su da im kaže !ta mogujesti, rekaoje: Kosti životinja zaklanih bismilom. U vašim rukama bit će putze mesa. Vaše životitlje neka jedu balegu. Nakon toga, obratio se ashabima: Nemojte se tljima čistiti poslije nužde, jer to je hrana vaše braćef 0

2 - Prenijeli su imami Buhari, Malik, Nesai i Ibn-Madže, rahimehumullah, od Ehu Seida el-Hudrija, radijallahu 'anhu, da je rekao: Rekao mijeAlla­
17 18

11
10

Er-Rahman, 33. El-Džinn, 1. El-Džinn, 6. Muslim bi šerhi en-Nevevi, 4/170.

30

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

hov Posh.nik, sallallahu 'alejhi ve sellem: Primijetio sam Ja voliš sibm sto~ ku i pusthifu. Km1a budeš sa svojom sibz.om stokom u pustinji glamo uči eZtm! Svi koji budu č111i mujezi1l.OV glm ~ {judi, džini
i sve drugo ~ szdedočit će na Stulnjem.danu da su ga čuli. 21

3 - Prenosi se u dva Sahiha da je Ibn-Abbas, rndijallahu 'anhuma, rekao: Jed­

nom priLikom, Posh.nik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je otišao na trg 'Ukaz, s njim je bih. i grupa ashaba. U to vrijeme šejtani su biLi spriječeni od prisLuJkivanja nebeskih vijesti, gadani su zvijezdama padaLicama. Kada su se vratiLi u svoj narodpitaLi su ih šta je s njima. RekLi su da su spriječeni odprisLuškivanja nebeskih vijesti i da su ih meLeci gada­ Li zvijezdamapadaLicama. RekLi su: Sigurno se dogodiLo nešto veLiko, pa ste spriječeni da prisLu.škujete nebeske vijesti! Razidite se po zemiji i vidite šta se dogodiLo, pa ne možete više prisLuškivati nebeske vijesti! Jedna grupa uputih. se upravcu Tihameprema Posh.niku, sallallnhu 'alej­ hi vesellem. Onje bio u NehLi išao je sa ashabima prema 'Ukazu. Dok je sa ashabima kh.njao sabah džini su čuli učenje Kur'ana. Nakon završenog učenja rekli su: To je, tako nam Alh.ha, ono zbog čega ne možemo prisluškivati nebeske vijesti! Kada su se ·vratili svom narodu rekli su: Narode, čuli smo Kur'an koji Ztidivijuje i upućuje na pravi put. Mi smo povjerovaLi u njega i nikog nećemo obožavati osim Al/4­ ha. Tada je Allah objavio svom Posh.niku, sallallahu 'alejhl ve seUem: Reci: Mmi je objav{jmo Ja je Kur'an slušala grupa džina•.. Objav­ ljeno mu je šta su džini rekli.22 Broj ni su dokazi u vezi s ovim. Vi~ djet ćeš ih, ako Bog da, čitajući ovu knjigu.
Neviđenje

nije dokaz nepostojanja!

Mnogo toga ne vidimo ali vjerujemo da postoji. Ako ne vidimo džine ne znači da ne postoje. Naprimjer, struja prolazi kroz kablove, mi je ne vidimo ali vjerujemo da postoji zbog toga Što vidimo njeno dje­ lovanje, upaljene sijalice i sl. Ne vidimo zrak koji udišemo i bez kojeg ne možemo živjeti, ali ga osjećamo. Štaviše, vlastitu dušu ne možemo spoznati jer je ne vidimo! Ona nas održava u životu, bez nje umiremo. I pored svega toga, vjerujemo da duša postoji.
21 22

Buhari mea' e/-Feth, 6/343; Malik, 1/68; Nesai, 2/12; lbn-Madže, 11239. Bu hari mea ' ei-Feth, 21253; Muslim bi šerhi Nevevi, 4/168.

31

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Od

čega

su stvoreni džini?

Kur'an i Sunner neosporno i nedvosmisleno ukazuju da su džini stvoreni od vaue. Rekao je Uzvišeni:

A dži1ze je stvorio odplamičaka vatre. 23
raclij:tllahu 'anhuma,

.>đ J. (.J~~ ;)lJ; l :;i;. j , ,
~

~

U vezi s izrazom u ajetu Maridžun-nar prenose se od Ibn-Abbasa, dva tumačenja. Prema jednoj predaji rekao je da znači od čiste vatre, a po drugoj od usplamtjelih krajičaka. 24 U drugom ajeru Uzvišeni je rekao:

, ..... r_,.!..:31 ~G~~~ :8.6:. 0~,_,
~

,

•""'

::;

A džiTZe smo, prije, stvorili od užarnze vatre. 25
Rekao je Iblis:

~ ~ ~::~I.;..J .)đ ~ fo Z~ l5 '*"
fl ;... "' .",. ..

Ja sam bolji od 1zjegal Meue si stvorio od vatre a TZjega od
ilovače. 26

Neko može reći: Kako možeš lblisove riječi uzimati kao dokaz kada se njemu ne može vjerovati?! Kao odgovor kažemo da nije dokaz u njegovim riječima! Dokaz je Allahovo , me vc di.clle, prećurno odo­ bravanje re njegove izjave. Allah, nz:r.c ve dželle, nikada ne odobrava ne­ istinu. Imami Muslim i Ahmed, rahimehumullah, zabilježili su da je Aiša, ra­ dijallabu 'aoba, rekla: Rekao je Poslanik, sallaltahu 'alcjhi ve .ettem: Meleci su stvo­

re1li od svjetlosti, dži11i odplamičaka vatre, a o Ademtt vam je već
rečnw. 27

14

Er-Rahman, 15.
Teftir Ibn-Kesi1; 4127 1.
n El-Hidžr, 27.
u El-Ea 'raf, 12.
11 Muslim bi šerhi Nevevi, 18/l 23.

n

32

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Kako džini nevjernici mogu biti kažnjeni vatrom ako su stvoreni od vatre?
Ovo pitanje dugo se povlači kod mnogih a kada bi samo malo ra­ zmislili shvatili bi i razumjeli. Svi znamo da je čovjek stvoren od zemlje i da sada nije od zemlje! Znači, zemlja je samo osnova ljudskog roda. Isto tako, džini su stvoreni od vatre ali sada nisu od vatre. Brojni doka­ zi ukazuju na to. Prenio je imam Nesai, nhimchullah, od Aiše, radijallahu ':mha, da je Posla­ niku, sallallahu ':Uejhi ve sellem, došao šejtan dok je bio u namazu. Poslanik, saJ. Iallahu 'alejhi ve seUem, ga je zgrabio, savladao j počeo daviti. Rekao je: Osjetio sam hlad1toćtt 11jegovogjezika 11a svojoj ruci. Lanac prenosilaca je vje­ rodostojan, odgovara Buharijinim uslovima. Iz hadisa se jasno razumije da oni sada nisu vatra, inače Poslanik, sallallahu 'ale;hi ve scllem, ne bi mogao osjetiti hladnoću njegovog jezika.
Također,

Poslanik, salbllahu 'alejhi ' 'esellcm, je rekao: lb/is, Allahov 1lepri­

jatelj, do11io je plamičak vatre dd mi 11jome sprži lice. 28
lah,

Prenio je Malik, rahimehullah, u Muvettau od Jahja ibn Seida, rahimehut­ mursel predaju: U 1LOĆi lsraa Poslanik, sallaUahu 'alejhi ve sdlem, je vidio Ifri­

ta koji gaje tražio s bakljom u ruci. Kudgod bi se okrenuo vidio bi ga. Dži­ bril, 'alejhi selam, muje rekao: Hoćeš li da te podučim riječima ako ih izgovoriš ugasit će se baklja i past će na usta... Iz ova dva hadisa zaldjučujemo da
Iblis nije ostao na svojoj vatrenoj prirodi jer je upotrebljavao plamičke vatre i baklje. Da je od vatre ne bi mu trebale. Rekao je Poslanik. sallallahu ·a~c;ru vesellem: šejtmt kntžJ tt čovjekovom ti­ jelu ptttem krvi. 29 Da je još uvijek od vatre spalio bi čovjeka. Ako bi neko rekao da se ovim hadisom želi ukazati na šejtansko došaptavanje a ne na ulazak u čovjeka dobili bi odgovor od učenjaka fikhske metodologije, usulul-fikha, koji su jednoglasni da nije dozvoljeno tumačiti tekst prene­ senim značenjem osim kada za to postoji razlog. A gdje je ovdje razlog?! Ovome se još može dodati i činjenica da je čovjek stvoren od ze­ mlje i vode a može biti mučen i zemljom i vodom. AJi, bolji odgovor od svega toga je da kažemo Allah, = ve dždlc, je Svemoguć.
u
19

Muslim bi .šerhi Nevevi, 5/30.
Muttefekun alejhi. Buhari mea ei-Feth, 4/282; Muslim bi .šerhi Nevevi, 14/ 155.

33

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Vrste džina
Preneseno je od Ebu Salebe d-Hušenija, rndijalb.hu 'anhu, da je rekao: Re­ kao je Poslanik. .sallallahu 'al~jhi vc seiJem: Džina ima tri vrste: oni koji imaju.kri­ la i le~ vrsta koja je tt obli/m zmija i akrepa i 011i koji se stahw se/e.30
l

Boravišta džina
Džini, uglavnom, nastanjuju mjesra udaljena od ljudi kao što su pustinje, neki se nastanjuju na smetljištima i otpadima, a ima ih koji žive medu ljudima. Porvrđen je u oba Sahiba Poslanikov, ullallahu ·;a.~e;ru ve sellem, čest izlazak u pustinju gdje je džinima učio Kur'an i gdje ih je po­ dučavao vjeri. Predaje o tome prenijeli su Ibn-Abbas i Ibn-Mes'ud, radi­
jallahu 'anhuma.

Nastanjuju se na smetljištima i otpadima jer jedu ostatke ljudske hrane. Hadis o tome prenio je lbn-Mesud, r.adijallabu anhu, a zabilježio imam Muslim, rablmehullah, već smo ga naveli.
Također, borave u nužnicima. Preneseno je od Zejd ibn Erkama, ra­
djjailahu 'an hu,

da je Poslanik, sal lallahu '•lejhi vc sdlcm, rekao: Ovi nu.žnici su tta­ stanjetzi. Zato kada ulm:.ite tt njih recite: Allahttmme imz ezt'zu bike minel-httbusi ve el-habaisil Allahu moj, utječem Ti se od muJkih i žen­ skih džirzaP 1- to jest, nastanjuju ih džinj. Pitao sam jednog džina muslimana: Stanuje! Li u nužnicima? Odgo­ vorio je: Ne. Rekao sam: U hadisu je rečeno da džini stanuju na tim mje­ stima? Rekao je: U njima borave samo džini nevjernici, oni biraju neči­ sta i prljava mjesta za stanovanje. Možda to i jeste tako. Primijetio sam da džine nevjernike uznemiravaju mirisi, naročito mošus, za razliku od džina muslimana koji vole lijepe mirise kao i ljudi muslimani. Džini stanuju i u rupama i procjepima. Prenio je Nesai, rahimehullah, svojim lancem prenosilaca od Katade, rah imchullah, on od Abdullah ibn Serdžesa, radiiallahu 'anhu, da je Poslanik, S31lallahu '•lcjhj ve sdlem, rekao: Nettwjte
Taberani, Hakim i Bejheki u djelu El-Esma ve es-sijat. Lanac prenosilaca je vje­ rodostojan. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahihu-1-džmni ', br. 3114. 11 Ebu Davud, Kitabu-1-tahara, bab1m 3; Nesai, Kitahu-t-tahara, babun 17; Ihn­ Madže, Kitabu-t-tahara, bab1m 9; Ahmed u Musnedu, 4/369. Hadisje vjerodostojan.
31

34

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

mokriti u. ru.pe! Katadu, rQhimehullahu, su upitali: Zbog čega je nepožeijno mokriti u rupe? Rekao je: Priča se da u njima stanuju džini. 32
Također,

nastanjuju torove deva. Preneseno je u Muslimovom Sa­

hihu i drugim zbirkama da su tu boravišta šejtana.

Da li džini jedu i piju?
Jasni i vjerodostojni hadisi govore o rome da džinj jedu i piju. Imam Buhari, rahimehullah, u svom Sahihtt prenjo je od Ehu Hurejre. radijal­ lahu 'lnhu, da je nosio posudu s vodom za PoslanUmve, sallnllahu 'alejhi vc sei lcm, potrebe abdesra i pranja poslije nužde. Jednom prilikom, dok je slijedio Poslanika, sallalbhu 'alcjhi ve sellem, S posudom Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sdlem, je rekao: Ko je to( Rekao je: ja, Ebu Hurejre. Rekao je: Dotzesi mi kame­ Ilje da se očistim! Ali, tle do1Zosi mi kost i balegttl Ebu Hurejre, radij:,l­ lahu 'anhu, je rekao: Donio sam kamenje zamotano u mojoj odjeći. stavio ih

pored njega i udaijio se. Nakon toga. išao sam s njim i upitao ga: Zbog čega ne može kost i balega? Rekao je: To je džimka hraTZa. Došla mije dži1l­ skil delegacija iz mjesta Nesibitz33 ~ a div7li Li su oni džiui. Tražili su opskrbu, pa sam zamolio Allaha da 11a svakoj kosti i balegi 11a kojtt
tzaid·u. tJ.adtt brantt. 34
Preruo je Muslim, rahimehullah, od Abdullaha ibn Omera, radijallahu 'anhu­ ma, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. rekao: Kada jedete i pijetejedite i pijte des11om rttkom.,jer šejtattjede i pije lijevom ru.kom. 35
Također je Muslim, rahimehullah, prenio od Huzejfe, radijallahu '•nhu, da je rekao: Kada srno s Poslanikom, sallallahu '.tlejhi vesdlern, bili na softi nismo pn.t­

žali ruke prema hrani dok to rte bi učinio Poslanik, s•ll•llahu ·.tejhi ve sellem. je­ dnom pr-ilikom, bili smo za sofrom i došla je neka djevojčica žureći kao da je neko tjera i pružila je ruku prema hrani. Poslanik. sallallahu ':alejhi vesellem.ju je uhvatio za ruku. Nakon nje doJao je neki beduin i onje žurio kao da ga
31

Ebu Dovuci, Kitabu-1-tahara, babun 16 i 29: Nesai, Kitabu-t-tahara, babun 29;
Ahmed u Musnedu, 5/82. Had is je vjerodostojan. Imami Ebu Zura' i Ebu Hatim
potvrdili su slušanje Katade od Abdullaha ibn Serdžesa.
JJ Poznato mjesto na arapskom poluostrvu. Ibn-Hadžcr, Fethu-1-Bari, 7/21 L.
(op. prev.)
" Buhari mea' ei-Feth, 7/171.
15 Muslim bi šerhi Nevevi, 13/ 191.

35

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

neku tjera. Poslanik, alblblou '.tlclhl"' ~lt.m. j~ ubvatio i njegovu mim u potom rckno: Šejtnttmožejesti samo hram•pt·i kojoj .re ue spouumeAllnbovo ime. On je doveo ovu djevojčim kako biputem uje mogao jesti ali ja samul111atio ujnm ruku, potom je Mveo i ovog beduina lutko bijeo pmemtljega ali i rljegovu smu ruku zadržao. Tako mi onoga u čijoj je ruci moja dula, njegova mim je u. mojoj simpa s ujellom m kom
(rukom djevojčke).>6 U drugoj, Muslimovoj , nhin"hull.oh, predaji, dodaje se: Zttrimje spommuo AllniJovo ime i Jurslttvio jesri.

U Muslimovom, ..!Wn,hun.~o, Snhihu preneseno je od D?.abira ibn Abdullaha, '"IIJ•II•I•u '•nhum•, da je čuo Allahovog Poslanika, .albll,hu '•I•Jbl "'"''"'· kako govori: Kfuln čovjek želi ući tl svoju kuću i. spomene Al­ llliJovo ime pri ulasku i jelu šejtan lutk (drugim šejtani ma): Ovdje za vas tmtta konaka u i večere! Ako pri u/asim ne spome11e Alla/Jovo ime šejta11 kau: Našli ste kouak! Ako i pt•i brani ne spOtlletU! Allaha kfiŽe: Našli ste i kona/l i tJeČem!'1
U vezi s pitanjem da li džini jedu i piju ulema se podijeWa na tri

mH ljenja:

Prvo mišijmje: dli.ini ne jedu i ne piju. Ovo mišljenje je neispravno
jer nema dokaza koji ukawjc na njega.

Drugo mil/jmjr. neke vrste diin:t jedu i piju a neke ne. Za svoj
stav našli su uporiŠ[e u predaji koju je prenio lbn-Abdulber, ..hlmchult..h, od Vehb ibn Munebbiha, mt.;m,hulbh, a glasi: Džimi ima ~teko/iko vr~ra.

Nnjodabrmtiji od njih su u vidu lljet:rd, 11e jttdu, m• pij11 i. r1e razmuožn­ VtlJII se. Dmga vma sve 10 mdi. Treća vma su diinski sibirbazi, pusrinj­ tke i noćtre prikaze.'"
Dokaz im je i predaja koju smo već n:weli od Ebu Salebe el-Huše­ nija, todiJ>llahu '••"•· u kojoj se navodi da džina ima nekoliko vrsca. Ovo m išljenje je možda i cačno.

Tide ml!/jmje: svi džini jedu i piju. Vjerovamoća ispravnosti ovog mišljenja mnogo je ve6i od p1 ·ethodnog. Na njegovu ispravnosr ukazu­ ju pt'Cthodno navedeni hadisi. A, Allah, ,,.. ,., ditlle, najbolje zna.
" Muslim />i Jer/ti Nevevi, 131190. 11 Muslim bi !iel'/11 Nevevi, 13/190. " Fetlw-1-Bari. 6/345. lbn-liodžcr je naveo c1vu predaju u komentaru.

36

Zaštita od džina i šejtana

Diini su istina, nisu izmišljotina!

Hadis koji je prenio Abdull ah ibn Mes'ud, Ddijallahu '• nhu, ?.abiljc­ iio je imam Muslim, r..h!m.hulbh i sljedećoj verziji: ~ma pripada svaka kost nad kojom j e spomtmuto Allahot1 ime. U vašim mkmna bit će o ptma mua.'" lsri hadis prenio je Ehu Davud, nhlmdwlbh i drugi u ver­ ziji: ...Svaka kost nad kojotll uije spomeuuto A llahovo ime... Posroji mogućnost da je neki od prenosilaca promijenio značenje. Ako nije to, onda se Muslimova predaja odnosi na džine muslimane a druga p~daja na šej rane. Allah, "" vc M•ll•. najbolje zna.

Š ejtan im rogove a
Preneseno je od Amr ibn Anbcse. " JiJ.•II•hu "•nhu. da je rekao: Re­ kao je Poslanik, » ll>lhhu '•I•Jhi •• ..u..,,: Sunce izlazi i zalazi izmeilu dva /ejtt11lOVII r og11."'>

Ožini se prikazuju i mijenjaju oblike
Od Ebu Hurcj.rc, DdiloJW>u '•nhu. preneseno je da je rekao: Allahov Poslanik, ..u,nahu "•lcJhi ,., ..u,m, me Zttduiio da čuvam pri.rpjeli sadakmul­ jitr. Neko je dofdo i počeo uzimati hra11u. Uhvatio sam ga i rekao: Tako mi Allaha prijavit tu re Alfllhovom Posla11iku! Rekao je: Nuida liU uaIje· rala, in11Jm brojnu porodim, u velikoj sam nestalici. Pustio sam ga. Su­ traddlz, Posla~tik, •.dlalbhu 'alcjbl ,., •.u,... me upi tit: Šta je s tvojim sinobtim zarobljmikom?! Rekao sam: Al/abou Poslaniče, požalio u da ima broj­ nu porodiru i da jt u velikoj nmaJid. Sažalio sam se 1111 njega i pustio gn. &kao je: Slagao ti je, poz1ovo le se vratiti. Bio sam riguran da će se urtttiti, jerje ro Po.rlrmik. "lbll•hu ·,I,Jhl« ..u,",. rekao. Sačekao sam ga. 11 zasjedi. Kada je pofeo uzimari br111111 ubvatio sam ga i rekao: Prijavit ću te Alfttbovom Posltmiku. Rekao je: Pmti me, siromab sam n inUim broj­ nu porodicu. Neću više dolaziti. Sažalio sam se mt njega i pttsrio g11. Su­ tradan, Poslanik, ..rww,. '•k.ob>,. •dkm, ponovo upira: E!Jtt Hurejre, Itaj e 3 tvojim :uzrobljenikom?! Rekao sam: Allahov Poslllničl!, požalio se da ima brojmt porodicu i da ji! u velikoj nestni ici, sttŽalio sam u na 11jcga i
~ MiL>lim bi .ferhi Nevevl,

4/ 170.

" Bubarl. Kitabu bedi' el-ha/k. babwr ll ; Muslim, Kitahu-1-musqfirille. br.
290 i 294.

37

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

pustio ga. Rekao je: Slagao ti j e, po11011o će se vratiti. Sačekao sam ga po treći pu.r. Kada je počeo grabiti hranu uhvatio .ram gtt i rekao: Nema druge; prija11it. ću te Allahovom Poslaniku. .Ovo ti je treći i posljednji pur da do/~zy;iš! Rekao si da neće!. Rekao je: Pusti me, podučit ćtt te riječima kojima}e te AUab okoristiti. Rekao sam: Koje m to riječi? Rel<ao je: Kada Legnef u postelju prouči ajet km-siju: AUahu la ilal1e iUa huve elrHaj­ ju el-Kajjum do kraja, cijelu rzoć čuvat t'e te čuvar od Allaha i neće ti {ejtan moći prići do HJamu'a. Ponovo sam ga pt~rio. Stttmdan, Poslatzik, .,u,u,J.u ·.t,jh; " ·" "'"'• pono· o upita: Ebu HU1·ejre, št.a je s tvojim zaro­ v b/Jettikom od sinoć?! Rekao sam: Allahov Poslaniće, rekao me podučiti rzečemu korisnom pa sam ga pustio. Poslanik, "u.tt.hu •oJeihl ve ' "''"'• je rekao: A čemu to? Rekao sam: Rekr10 mi je kada legnem u postelju da proućim ajer krmiju: AUalm la ilahe illa buve t!l-Hajju el-Kajjmn do kraja, cijelu noć čuvat će me Člivar od Allaha i neće mi šejtan moći prići do stJa­ nuća - a ashab i su više od svih žudili za dobrom. Posla11ik, ullallahu '•leihi ,., sdlem, je rekao: On je veliki lažov ali tije sada isti1 rekao. O, Elm m Hut·ejt:e, zu(IŠ li s kim pričaš već tri 11oći?! Rekao sam: Ne·. Posldnik, ..Jbllahu ~t.;o;,. ..Jt,m. je rekao: To je bio šejtat~. 41
Rekao je lbn-Hadžer: U hadistt koji je prmio Ubej ibn Ka'b, r>dij•JI>hu a zabiiježio gtz Nesai, ,..,,;...,.J.wl>h, stoji: Imaoje ostavu za IJzmne lwju j e obilazio i j»•imjetio je da ttvijek uedostaje lnmui. jednom prilikom
\tnhu,

zatekao je biće sličtto tek pmw/jetllotll mladiću. &kao mu je:· Da li si d.žin ili čovjek? Rektto je: fa sam diin. U hadisu se navodi da mu još rekao: Čuli smo da voliš sadaku pa smo htjeli da probamo tvOju branu. Upitao ga je: Šta 11đS ijude čuvtz od vrLS? Rekao je: Ajet l'tmi. Kada s:14 to ispričali Posla­ niku, a lblbhu ·,J,jhi v. ,.n,".. rekaoje: Pokvareujakje 1·ekao istitm.
Prethodni haclis lbn-Hadžer, Nhlm<hnll,h, je uzeo za dokaz da se džini mogu prikazao u određeni m obl icima i u takvom smnju ih je moguće vidjeti . A, ajet u kojem Allah, •nevo d!dle, kaže:

.,..... . :z~ ~ ·- u.. !l-:;:."'JJI. ;.sl... , ,~~ . ~--~" ' r-r
. .).JJ~ · o
-J' ..

.T

.J>\.1 ., ~ ;

011

vas vidi, ou i vojske 11jegove, odakle vi ttjiiJ 11e vU/ite.42

odnosi se na njihov osnovni oblik u kojem su srvoreni.

" Buhari, 4/487, 6/335, 9155 - sa Fetfm+Barijem. H?dis j~ preoir.> b~;:: !anca pre­

nosilaca izrazom koji ukazuje na vjerodostojnost hadisa kod njega.
" El-ca'raf 27.

38

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Na drugom mjesru je rek3o: Prmio j~ B~beki, ,.himcloull•b, rt djelu Menakibu 6!-Saji' swjim lancem prenosi/oca od Rabia; r.oloimohull•h, da j e rekao: Čuo strm Safiju, .-.hlmdoulluh, krtda je rekao: Ko tvrdi da vidi dline ne­ ćemo pribvariti 11jegova svjedočenja •tamdu, osim akoje vjerovjesnik! Ovo se odnosi tUI one koji tvrde da ib vidt> 11 ohlikrt 11 kojmr m slVOmri. Dok tvrdnja dtz ib vidi nakotr promjme oblika 11 vidu iivotinja niji' sponM, jer mnogo je predaja koje govore da oni mog~r mijtmjtlli oblike. 4' Poslanik, ,.ll• ll• hu 'olc)hi ,., ..,u je rekao: Zmije su izobličeni tlžitzipo­ ,m. put Israilovib potomaka. koji m izobličeni u svinje i trurjmwze.« Preneseno je od Ebu Hu rcj re, ""'oplhhu 'onhu, da je Poslanik, ull.aU..hu 'ole~ Na grbi svake deveje šejtan, pa ihponizitejabattjem. Allah vas je na. 11joj potzio.•s
hi .. ,.,u rekao: ....
., ..U.m.

Ehu Kilabere, ...dii.lil•h• '•nhu, je prenio od Vjerovjesnika, ..n.tt.hu '..Jc1ht da je rekao: Naredio bih da sc pobiju svipsi da u im :uzseba11 uumret. Ubijajte potpuno eme, jer oni su rtjihovi džiui, ili oduji!Jo­ vih tlžit~at6
U Muslimovom, rnhimch.. not., SaJ,ibu preneseno je od Ebu Zerra, " . '•nh•, da je rekao: &kao J~ Posla11ik, ..lt.ll•hu '.Jojhi vndlcm: Kada k/a­

d;j.Uahu

rtjate dovoljuo je da stavite ispred sebeperdu kolikije štap ua kraju sedla. Ukoliko mmurte ispt·ed sebeperdu dugu kao štap tur sedlrt Ila­ maz će vam prekinuti, ako ispred 1tjega p rode: magarac, žena i cmi pas. Upitao sam: Elm Zem kakva je razlika izmedu crnog, i utog ili crve­ nog psa? Rekao je: lsw sam Jjn pittw Allal7 ovog Poslarlika, ""•ll>hu '•l•)hl« ,.,. 47 Dokaz. u ovom bad isu su riječi: km, pa mi jl' "kao: Cmi pas je šejtan. ...crnipasje !ejtau.

Rekao je lbn-Tejmijje, mhlm.to.JI,h: Cmi p11S je !ejtan u. psećoj msi. Šejumi ćesUJ uzimaju taj oblik kao i oblik eme malko. Razlog tomeje 1to m 1 boja više a od dn.gih bojapogodujeJejumskim silama i posjeduje toplotnu r:nergiju."

° Fetlnt-l·BIIri. 4/489.
• lbn-Hibban, Tnbcrani u El-Mu 'dl emu el-keblru. Ibn Hatim u El- 'Ile/u. Albani ga je ocijenio V jerodostojnim u svome djelu Silsilctu el-ehadis i es-sahi!Ju, 4/439,
hadis br. 1824.
0

Haki.m. Alb:111i ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahilru-1-Di.oml'. 4138.

• Muslim. Kitabul-musakati, hadis br. 47. • Muslim hi šcrfri Nevev~ 4/226: Nesai. 2164; lbn-Madže, 1/306: Darimi. 1/329.

• Riso/ew-1 -d!/nni. str. 41.

39

Zaštita od džina i šejtana

Ožini su istina, nisu izmišljotina!

Na dan Bedra Tblis se pojavio u lilru velikana plemena Benu Mu­ dledž., Surake ibn Malika. Pridružio sc mušricima sa svojom vojskom i rekao im: Niko od ljudi ue moa wu danas pobijediti!ja vas ititim. Kada su ljudi srali u borbene redove Poslanik, .,lbll•hu ·.r,1hl ,, ,.n,m. je ~grabio šaku prašine i bacio je mušricima u oči. Nakon toga, oni su se razbježa­ li. Džibril, ··I•Jhi.dam, je krenuo premaiblisu, a njegova ruka bila je u ruci nekog mušrika, kada ga je ugledao istrgao je ruku iz ruke cog čovjeka i dao se u bijeg. Isto je uči nila i njegova vojska. Taj čovjek reče: Suraka, zar nisi rekao da si nam zaštitnik?! Rekao je: ja vidim ŠIO vi ne vidite, ja se bojim Allaha! On žestoko kaiujnt•n. To je rekao kad je ugledao mdeke. Ovo je rekao Ibn-Abbas, ..d;p!t.hu '•nhum>." Rekao je Ibn-Tejmijje. nhlm,hullah: Džini nekada t/Zimnju ljudski a 11ekada životinjski oblik. Pretvamju se u /}tule, Qllijt. paukove, tkve, km­ ve, braiJČad, ko,Ye. mazge, magarce, ptice i slitno.50

Kako diini mijenjaju oblike?
Kadija EbuJa' la Muhammed ibn ei-Husejn ibn ei-Fer.ra, r•l•im.hut!:.h, je rekao: Stjtani nemaju moć mijmjlmja svog omo111l0g iZgleda u kojem ihjeAllah, ..,. ,.. .!Odle, srvorio niti dtLIJZimaju nove oblike. Moa bhi da ih je Allah, •vbbanchu,. ....,,,, podučio nekim rijt:čima ili postupcima koje kada izgovore ili urade Alla/;, ••hlundm" ...,,,, im izmijmi i2glcd. Zbog wga ka­ urno da oni mogupromijmir:i izgled i pri.kazi11ati se tt raz/Nitim oblicima u mtislu da su u rtatrju da izgo110re rijt:či ili tiTildt: neiro nakon čt:ga im Al­ la/;, ,.."" dl<ll<, obibw izmijeni oblik. Medutim, nemoguće je da oni s11mi sebi mijmjnju oblik. jer, bttkuaJni pre/arAk iz jednog oblika tt drugi bivn razbijanjem i kidanjmt dijl!loiJa tijela, a ro izaz.i11a smrt. st Ova tvrdnja je lijepa ali je rreba dokazali. Ovoj izjavi kao dok.u može poslužiti predaja koju je prenio lbn-Ebi Sejbe, r•h•n"I..D u kojoj •h, sroji da su pred Omerom, ....li;.Jbhu 'on hu, spomenure pustinjske prikaze pa je rekao: Niko 11t moa promijeniti oblik u kojmt gajt: Alla/,, ••bbanthu ... ,~ '•l•, stvOrio. Oni imaju si1Jirbazt1 poput vaših. Kada ih viditl' proučite amJ!
" Teftir lbn-Ke.sir; 2/317. • Risa/eJu-1-diinni, str. 32. " Akanlll-1-merditm, str. l!!.

40

Zaštita od džina i šejtana

Oiini su istina, nisu izmišljotina!

Rekao je Ibn-Hadžer, ..himcbull•h: Lan/Uprenorilat:a oveprdajeje vjerodo­ stojan. 11 Dodajem da je ovu predaju prenio i Jbn-Ebi Dunja, ..b."chulbh, sa dobrim lancem prenosilaca. Ibn-Ebi ed-Dunja, ...bim<huU>h, je prenio od Džabira, ....Jipu..h. ·..,hu, da je rekao: Upitan je Allahov Poslanik, "tbll•h• '•le)hlvc><llem , o pustinjskim pri­ ktWima, pa je rekao: To su džit~ski sihirbazi. Međutim, lanac preno­ silaca ovog hadisa je veoma slab. Ima tri slabosti o kojima ne možemo ovdje opširnije govoriti. To se ne kosj s hadisom koji je prenio Muslim, ...htmchulbh, u Sahi­ Jm od D?.abira, ...dipll•hu '•nhu, da je Poslanik., oll.JI>hu '•kjhl YC . .lkm, rekao: Ntntuz zart~Ze, sujevjerja uiti prtStitljskih prikaza.,l Poslanik, ..u.tt.­ h. '.tejhl ~ ..u.m, u had isu ne negira postojanje pustinjskih p rikala, već negira vjerovanje Arapa da ib one mogu zavesti. Rekao je Nevevi, .... hlmcbull•.h: lll'ćina IIČmjaka u vezi s ovir11 kaže da m Arapi vjerovali da te prikaa, i tUJte vrsta /tjUlila, žive u pustinjama i prikazstju se ljudima u raznim oblicima kako bi za/urali i umrli u pustiuji. Posltmik, .u,n,hu '•l•i· " hi ve ..u .". je to vjerova11je poniJtio. Dntgi opet kažu da hadis ne llegira • postoja.njepu.stinjskih prikaza već negira ubjedntjaArapa dase prikazu­ jtt u raz>zirn oblicima i ubijaju ljude. Stoga kairt: ...ntntza pr.stitljskih prikaza, zr1ači ne mogu nikoga skrmuti s puta. Toj tvrdnji irk u prik>g drugi }Jadis 11 kome stoji: Ntnlllt p•tStitljskihprikaza, postoje samo se­ 'ali. Učmjaci kažu da se'ali s ftthom tta slovu sin znači džitJSki sibir­ bazi, tojest, medu diitzima ima rihirbaza koji Sđ bnve magijom i prika­ z·uju stvari drugaćijim.,_. Napomena: To šco je Džabirov hadis pre ni o Ebu Z u bejr, ""''"'"•l· od Džabira, D<lii>bhu '..,hu, nije dokaz slabosti ovog hadisa zbog toga što je Ebu Zubejr murkllis. Istina je, Ebu Zubejr jeste mudellis ali je on jasno rekao u červnom lancu prenosilaca kod Muslima, ..hlmchullah, da je ovaj hadis bio od D?.abira, ...tl)>lb.hu '•nhu. Tune je uklonjena mogućnost tedlisa,ss c je hadis, hvala Allahu, vjerodostojan. e
b.h,

11

• Fethu-1-Buri. 61344. Muslim bi.ferhi Nevevi. 14/217.

• Muslim bi .ferhiNevevi. 141217.
q Ted/iv je prećutkivanje imem\ osobe ili osoba od kojih je prenosi lac hadisa čuo
hadis, pa ga prene-se od drugog i7.1't12om koji ukazuje da je badis čuo od njega, a
nije. Takvu osobu učenjaci badisa nazivaju mudelli.v. (op.prev.)

41

Zaštita od džina i šejtana
Muslim,
"hi.. ehuU.h,

Ožini su istina, nisu izm išljotina!

je u Sabil111 prenio od Ebu Saiba, nhimchull•"· oslobođenog roba H išama ibn Zu!ue. ~>hlmd...lbh. da je rekao: UJao sam 11 kutu Ebu S~'ida ~1-Hudrija, r..dipllahu .ru.u i zaukao ga da klanja. Sjeo sam i sačekao da ;;nvrli namaz. Cuo sam rukt pokute ispod kreveta 11 njegovoj lmrfi, kad Df/D v~lika zmija. Ustao sam da je ubijmz, ali mi j~ Ebu Se'id rukom poknZ40 da sjeduem. Kada je predao u lam pokazao je na obliŽnju kuću i rekao: Vidi,' li onu /.mću? Rekao sam: Dtt. Rekao je: U < toj kući je živio tek oimjm m/rldić. Otišao je s Po. lanikom, . aJI•II•h• -.Jeihi ,.. .diem. 1111 Hmdek. Dok su Olti ramo bili mladić je t:atrlliio dozvolu od Poslanika, ...U>II•h• '•l<ihl,.. .c~t.." ,rekao je: Allabov Posla11i&, dozvoli mi dn obidem sttpntgu? PDsltutik ..lbll.hu -.kihi,.. .dltm. mu dozvoli i reče: Pomtsi oružje sa sobom zbog pleme= Bl!lltt Kttrejze! M ladić je brzo orišno mpnai. Zatekao ju Je /tn vmtima. Spopala ga je ljubomora, pa je zama­ Jmuo kopljem da je probode! Ona reče: Nemoj Žt<riti dok rte utkš u kuću i vidiš šta je u 11joj! Ultto je i ugledao ogrom11u zmiju smotanu 11a kre­ vetu. Proboju je kopije/JJ, potom je izašao i zabo ga u dvorištu. Zmija se pokrenula na vrbu k(lpija i mladić je pao. Ne z11a s~ ko je prije umro, mladić ili zmija. Kada m to isp1·ićali Pos/mriku, ..u.u.hu '.kihi .. ..,n.m. n:kao je: U Medini žive džini koji Stl primili islam. Kada doživite 11elto odnjih opometlite ib tri dmta, ako se nako11 toga pojave ubijte ib, to stt šejtani. 16

Postoje li

među

diinima i šejtanima m uškarci i žene?

Preneseno je u dva Sahiha od Enesa, ..,J,;.Il.hu '•nhu, da je rekao: Prije ulaska IIIIUŽn.ik Poslmlik. ..u.u..bu ··~tihi ,,,.,u,m,je go110rio: Allabumme ilmi ettztt bike minebbulmsi vei-habaisi! Al/aim moj. utječem ti se od lm­ busa i habaisaP
Buhari, nhlm,hull>h, je rekao: Srid ibn Z1d je rekao: G0110rio nam je Abdulaziz: Kadaje btio uli... 5' Rekao je Ibn ei-Esir, ••him•hull.h: El-Hulms, s dammom na bnlji1 ba, je množirur. ot/ riječi el-hnbis Jto znali džini mu/kar­ ci, a el-!Jabais je limožina od rijeći eL-babise n znnt'i džinske žerte.)?
" Muslim bi šerhi Nwc.vi, 141235.
" Buhari mea'el-Feth. 1/242: Muslim bi serhi Ne=·i. 4170.

M

Buhari: Ki1abu-I-~'Udu, b:lbun majekulu ·indeel-hnla.

Lisa/lu-l- 'An!bi, 211088.

P

42

Zaitita od džina i Iejtana

D su inina, nisu izmišljotina] žini

R.'lnije smo naveli hadis koji je pr~nio Ebu Hurej~. r..!lj.Jbhu '•nhu, o vrijednosti Ajeta Kunijc. Komenrarišući posljednju rečenicu u rom ha­ disu: Ako to kaUJ, do jutra ti se šejtan n~će priblii.iti. lbo-Hadier, r.ahi"""ul!.h, je rekao: Prmnmo je u Ehu Mtttewkilovoj p1Ydaji: Nele ti se prib/H.iti ni mu.Jko u.i inuko od džina. Dok ttlbn-Dirri.wvoj prMil­ ji sroji: Ntt!~ ti se od Jži11n pribliiiti ";muško 11i inuko, ni malo ni veliko.'''' lz navedenog se razumije da džina ima i mu!karaca i žena, a Allah najbolje ma istinu.

D li su džini šerijatski obveznici? a
Da, diin i su šerijarski obveznici is10 kao i ljudi, bez ikaL."Ve razlike. Rekao je lbn-Abdulber, ulolmchuii>h: Ulema m~nrra da m diiui Jerijotski obvn11iri i da je objaiNI obraća i njima. Do/raz su ajeti:
rJ~.J~J. r~ "'~r-u-.Jr.-r "
o -­

•,.,: , ·.•- ·L'i ~<:·1;:,

~

.,

..

",~~~

~<:·~

t'.' •<:,1. ll
;

,

.

..",

'"' ~.Lt • •• ._,...,.J..r.-,.r"" "t;­ ,
,,~

.......

l.i..A~:,!·~

O skupe dlituki i ljudski, zar vnm iz redova vaJiiJ 11isu dtr ktz.ili pos/tmici koji su vam ajete Moje kazivali i upozora­ vali vas da !t!le otr vaJ da11 dočekati?~' aj

.;GJ.S:j '~) .)li t5; <!"· ' \j .. .

. , " ,.,

.,.

",

Ptt, koju hlngodat Gospodara svoga porllete?fJ
Rekao je Fahrudin er-Razi, nhlm<hurw.: Svt u sllfiu da Sll svi diini še­ rijorski obveznici. 1<3dija Abduldkbar, '*-11~. je ~o: Ni;~ nam poZIUttO da tlt!ko m111rr11 da diini niJU Jerijat:Siri obvezmd.t.J

Subki, .,..., -~. u ~'Ojoj zbirci fetava je rekao: Ako puaJ da li oni podli­ jd:u kriprskim ob..1vaA11U1 u primarnim propisima (usui u) i!t 11 svmJU. od~ bi glasio da podliježu 11 !IMTIIII. fer, al'O j~ porvrdttw dtt j~ Poslanik, ..Lill),.,l.J.jhi .,. odlcm, poslllnnjinto kao i ij11dima, dtt su poziv i Ml..'fln općeg hmlklml ouda su
• Ferlltt-1-Barl. 4/488.
" El·/111 't~m, l 30. • Er·Ruhman, l l
a Prtw.clo i.: djel n l.ukalll·l·ment=an, Str. 71.

43

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

dužni izvrfavaJi sve oba~Jt~Ze kojem tl stanju izvršiti, osim ako poswji dokaz koji ndtoizll2ima. UJidndus rim kaiemo dasuobavt:D1ikla11jati, zekatdati ako po­ sja/uju nisab uzpropisane usloue, /Jadi obaviti, 1111/ld:ZOn porsiJi i dr. Hamm im jesve fto je šerijmmbmnio... Citatje prenesen u skraćenom obliku.

Vjere i u bjeđenja džina
U vezi s ci m džini se nimalo ne razlikuju od ljudi. Neki su musli­ mani, neki kršćani, neki jevreji. čak su i njihovi muslimani podijdjeni kao i ljudi muslimani. Neki su kaderi je, neki šije. Podjdjeni su i na slje­ dbenike sun nera i na novotare i sl. Ima ih i pokornih i nepokomih, bo­ gobojaznih i grešnika. Allah, •=... di<lk, je prenio njihove riječi:

,;:u ~~j tf5 .!uS .:;J~ t!....J S).G.J,t.... {l_, ... ... , ...
A medtt nama ima i dobrih i onih koji to uisu, ima nas vr­ sta ra:zličitib. 6S
O značenju, ima 11as vnta različiti/J, Ibn-Abbas, ".,;-opJJ>~.u >Muma, je rekao: lma114S i vjemika i nevjernika."' Rekao je lbn-Tejmijje, ...rum.huJ.

w.: To jest; raznih pravaca. Ima IUT.S muslimana i nevjmtika, s/jalbmika sutmeta i novotartl- 67

Da li će džini vjernici

ući

u Džennet?
će

Ulema prvih i kasnijih generacija se složila da

džini nevjerni­

ci ući u Džehennem, dok se razilaze u vezi s ulaskom dž.ina vjernika u

Di.enner. lbn-Hadžer, •.hm.hulbb, je rekao: Rnziili srt se 1111 ćetiri miJ/jt­ njtl- Prvo je dtJ će ući 11 Džennet i to smatra mina ulmjt~ka_ Drugo je da će biti u posebnom dijelu Dženneta. Ow je pmmmo od Malika, nblmc­ hult.h, i joJ neki/J. Treće je da će oni biti na bedemima izmetl11 Dmmeta i Džehemzema. { Ćcllmo je s~tzdržanost od govora o ovome. c.•
" Lukaw-1 -merrl!all. str. 93. • El-Džim1, l L
~ T eftir llm-Kesir. 4/430,
u 11-isalem-l-dibmi, str. 27.
• FeJhu-1-Bari. 61346.

Zaltita od džina i šejtana
R~kao j~

Ožini su istina, nisu izmišljotina!

lbn-Kesir, "him<huiW.: Ispravno je mi! ljerlje grupe učenjaka prvih generacija da će diini vjernici ući u Dknnct k:Jo i ljudi vjernici. Neki su kao dokaz u7eli ajet:
.JI,;. 'J • ~ ,., •
t ... , .. • • ­ ~ '. l • l . J-...rl ~r

One koje, prije njih, ni iovjek 11i diin nije dodimuo. 6,
Dokaziv.1nje ovim ajetom je neispravno, mnogo bolji dokaz je 2jet:

<t v>~~~~; ..~,~YY i) .J~~; r~ .:.~~J
A onome ko se bude bojao stajmlja pred sr•ojim Gospoda­ rom pripnst će dva perivoja, pa, koj11 blt1godat Gospodara svoga porilete?P~ Allah, ... .",.,.h........., j~ istakao blagodat pm1111 diinima i /jtdima Jw će dobrotinirelje nagraditi Džmnerom. Diiui m 111 blagodat dotekali lje­ pšom zahvalom rijdima tugo ljudi. &k/i tu: N~ porilmro nijednu woju blagodat, Gospodam mti, ubi mtka liva/a. Allah. - •• .u,r.., ,~ bi isticao blagodat koju /m tule dati. 11
lbn-Kesir, ,...._., ~h, ovim je aludirao na hadis koji je prenio Tirmi­ zi, r•hlm<hull•h· od Džabira, ..d.;.lt.hu"anhu, a koji glasi: Poslanik•..ft.H.hu"•l•,hh~ ..U.m.Jepro11f/0 cijelu sum Er-Ralmum, potom rekao: Što /utite? Džiui sr1 ljep/e od vns ovo primili. KaJ god sam pronlio ajet: ...pa, koju bla­ godllt Gospotl11ra svog11 porićete?!, govorili su: No poričemo nijedmt Tvoju blagodat, Gospodaru tuđ, Tebi ltvala.n Rekao je lbn-Tejmijje, r•hlm.hulbh: Diini fleljemici bit ćt! ltabtjmi u Dklmmemu po kousmzuJu ufmjaka. Za diinc ljt!mlke većina uleme smatra da lt! biti 111lfJ"iJdmi Dimnl!wm. Prmnetw je od Malika, Sajijl!, AIJmtda, Ebu jusufo 1 MuiJamm~da, o>homch....n.h, da smatraju da Ćl! oni biti 11 post!buom ogradmom dijtlu Džmneta i da Ćl! ilt ljudi moći vidjt!ti a otii Ilji/t nde. Pmii!UIW ji! od Ebu. Hanift, ..!. -H\.h, da JI! rrkao njihova nagrada ji! spas od Dultmnema••,
" Er-Rahman, 56. • Er-Ra/mum, 46 i 47. 11 1~/<il"ibn-Ke.vil: 4/17 1. n Tinnizi, S/73; Bczzar.llnkim i lbn-Dwir od lbn-0111cra. Albnni gaje ocijenio dobrim u Snhihui-DUmi', 5/31, hudis br. 5014. 11 Medi11111 '-1-j~wm, 19/38. Saudijsko izdanje.

45

Zaštita od džina i šejtana

Oiini su istina, nisu izmišljotina!

Džini se boje ljudi
lbn-Ebi ed-Dunja, <.ohloocbulbh, je prenio od Mudžahida, nhim<hulbh, da je rekao: Dok sam klarljaojedne noći odjednom st preda mnom pojavio dječak. Krenuo sam dt1 grt uhvatim ali on ttJMdc i preskoči zid. Čuo Yam

zvuk pada na zemlju pri skoku. Pos!ije toga nije st pojavlji11ao.
Mudžah id, je rekao: Oni se boje vas kao i vi 1Tjib. la­ kođer je rekao: Sejtfln se više boji vas nego vi njega. Ako vam se poka­ k nemojte pokazivmi srmb pa da vas zajaJe, budi re oštri prema nje­ mrt i on će otići. Ha6z hadisa Ebu Sekt Muhammed ibn Muhammed ibn Sulej­ man el-Bagindi, "himchullilh , prenosi da im je pričao Ahmed ibn Bek­ kar ibn Eb i Mejmunc. ••hlmohulbh, a ov:\j da im je prič:lo Gajas ibn Hu­ sajn. <>him<hulbh, od Mudhhida, n~hlmchull.h: Sejran mi se prikazivao u

""'"'"'"''•h ,

liktt Ibn- Abbasa, ,,Jii•ll•h• ··nhum,, kadgod sam sttlo 1111 namaz. Sjetio sam se Ibn Abbasovib, "diJoll,hu 'mhun,., riječi i navio sam poredube rtož. KttdA u ponovo pojavio nasrnuo sam na njega, t~bo ga i 011 je tentrajući pao. Nisam ga vidio poslije toga. Rekao je lbn-Hadi er, nhlmchuU.h, o ha6zu EI-Bagindaju, ~>himchulbh, sljedeće: Iskren je i povjerljiv ali je poznat po ttdlim. 71 U ovoj predaji je jasno rekao da je čuo, stoga nema bojazni od ted/isa.

Diini mogu

ureći

ljude
nhlmohulbh:

Uroka ima dvije vm~. džimki i ljudski. Potvrdmo Ji" od Ummu Selnne. r.ulijolt.ho '•nho, da je Posl111nk. ulbl· t..hu '>kj!.ivudltm. tt Tljmoj kući vidio shđkinju saimilom na licu. pa je rekao: Uliu joj rttkj11, oua je mečma. Rekao je Hmcjn ibu Melrtd el-Ferra, ... 76 hlmchulbh: Izraz sufd u badisu znaći džinski urok. Navedeni baclis zabi­ lje-l.ili su Buhari i Muslim , "''''"'"""'ulbh.
Rekao je Ibn d-Kajjim, Pren ijeli su Nesai i Tinnizi,
..di).Jiilhu ·.,>hu: nhimd>umulloh,

od Ebu Seida ei-Hudrija,

Poslauik, ,,.u 'alcJI•i •·csdlcm. je tražio z:ttirilll oddžina i ljud­ ,u.hu

" Tabeluuu-l·nuulellislnc. str. 32.
" Bubari mea ·el-Fet/1, 101199: Muslim bi šerhi Nl!>'trVi. 14/ 185.
" Et-1ibbu en-Nebevi. str. 129.

46

Z aštita od džina i šejtana

D su istina, nisu izmišljotina! žini

skog uroka. pa kada m objavljeni! mre El-hkk i En-Nas učio)i! samo njih a sve drugoje osravio.n Tirmi7.i je rekao da je haelis dobar.
čenju

l.z ovoga se moi.e jasno zal<ljučiti da džini mogu ureći ljude. O lije­ i zaštiti od toga govoril ćemo u drugoj knjizi, ako Bog da. 71

Da li se džini žene i razmnožavaju?

I kada smo rekli mekcima:PtUlnite Ademu na sl!dždu!, svi padoše osim Iblisa, ou ji! bio jl!dmt od d!.ituz i 11ijl! se poko­ TilJ nandbi Gospodara svoga. Pa zar Ćl!te ttjl!ga i porod nji!· gov, mimo Mene, kao prijatelja prilwatifi, kaJ su ·vttttt oni nept·ijateljHKn.ko je šejta11 loša zamjena nasiltticimaf'9
hlmd>ult.h:

Rekao je kadjja bedrudd in'" Muhammed ibn Abdullah eš-SibcH, .,. U ajl!ttl st: spominje porod fto ukazuje da se razmnožavaju. 81 Neki učenjaci kao dokaz razmnožavanja džina navode ajet:
<.> •

One koje, prije 11jih, ni ĆOI!}ek t ti džitt niji! dodinuw.82

\;. ~ . r~.; ..r-'1.:,i:..6:1 .., - r .
J .

Prenosi Bejheki, ..bim<huU.Io, od Abdullaha ibn Mes'uda, ...!lpllahu 'anhu, da je Poslanik, uiWI.hu 'ol<jhi •• ..u.,., rekao: ~leras će mi doći petnaest džina da i m ul im IGtr'au, sve bratići i amidžići. Naveo je lbn-Džcrir, r.ohimmuiL>h, predaju u kojoj je upitan Vd1b ibn Mu­ nebbih, nhim<lwlbh: Da li diitrijrdu. pij11, umim i l'tlD1moiaiJtljt4 st!? Rekao je:
11 11

Tirmizi, 3/266. Rekao je da je dobar. Nesai, 8/27 1. Es-Sarim el-bat/arfi tesat/t/i 11-s-scharali el-ešrrw - Oštri

mač 11

borbi protiv

zlih sihirbaza. u osmom poglavlju koje govori o lijeku za uroke. " El-Ke/if, 50.

" Bcdruddin nije ime već ''icrslci počasni naziv. Zbog logaje napisana malim slo­
vom. (op.prev.) Akamu·/..meJ'tlž(m, str. 33. n Er-Rahman, 56.
11

47

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu ilmišljotina!

Njih ima više vrs/4. !'ravi diiui supoputvjmrr, 11ejrdu. 1~ piju. ~umint i~ 171Z1111JOZtwaju ~ A. ima ih kojijedu, piju. umint i 171Z1111wiavajuse.13

Dzini

će

mujezinima biti svjedoci na Sudnjem danu

Prenio je Buhari, r•hlmchull•"· od Ebu Se' ida ci·Hudrija, udiJ•IIahu '"'""• da muje Poslanik, ..lbilal"' 'al<Jhl v• ,dl=, rekao: Vidim da voliJ sitntt sto/m i pustinju. KaJa budeš sa svojom sittwm srolwm i u pttStinji po11isi glas pri rtlenju ezm111, jer svako dn koga dopre mujezitwv glas svje­ dočit će mu na StJdnjem da11u i dinzi i ljudi i svi drogi... Zbog roga šejran, All•htP p"**ee, kada čuje ezan pobjegne daleko i ispu· št:a vje•rove kako ne bi čuo C'l3Il, jer bi u tom slučaju svjedočio mujezi· nu na Sudnjem danu, a on je neprijatelj vjerniku, pa kako da svjedoči u korist svog neprijatelja!? Prenijeli su Malik, Bul1arija i Muslim, -.himehu· mullah, od Ebu Hurejre, "'"'J•' ''"'anhu, da je Poslanik, ullallahu 'okjhi Ve<< " ll<m, re· kao: K.tula se uči I!Zitll šejtall pobjegrze i ispu/m vjetrove kako tze bi Čtlo ezan. K.tulase završi uče11je ezatlll-vratise. Opet pobjep1e /uu/a se tzči ikama, pa /uu/a se ikamet završrvrati se i dnnosi lovjeku TtlZ'IIe mis/i, govori mu da se sjeti toga i toga. čega se inače 11e bi sjetio, te čovjek za­ boriWi kolikoje rekjata klatifao.•' Ovo jeBuharijeva verzija teksta.

Kada se džini razilaze po Zemlji?
Prenijeli su Buha_rija i Muslim, nhlm<h•m•ll•h, od Džabira, mdi)•ll•hu '••••· da je rekao: &kaojeAllahovPoslanik, niJ.JJ, hu '>lc)hl . ..diem: Kada na­ stupi noi, ili /uu/a omrk11ete, priw11ajte djecu, jer se šejtani tada ra­ zidtt po Zemiji. KAdLI prode dio noći prutite ih. SpomilifttćiA/bJha zatvorite vrata šejtatt ne može otvoriti zatvorena vrata. spomittjući Allaha zatvorite svoje mjeli11e, spomitifući Alktha prekrijte posttde makar preko · tjib 11ešto stavili i 1tgasite.wjetii:Jke.'" t
" Lrckutu-1-merd!an, str. 44.
" Buhari mea' ei-Feth. 6/343; Nesai, 2/12j lbnMndžc, 11239.

• Buhari mea' el-Feri>, 2184: Muslim oi šerlli en·Newtvi, 4/91; Nesai. 2/22.; Dari·
1273. i Malik, 1/69. mi, 1
• Bulrari mea 'ei-F'elh, 10188: Muslim bišemi et~-Ntrl'evl. 131185.

48

Zaštita od džina i lej1ana

Džini su istina, nisu izmilljotina!

U ovo m hadisu nalazi se pet naredbi: čuvanje djece, zarvaranje vrata, zatvaranje mješina, pokrivanje posuda, sve to uz spominjanje Allahovog, ..", •• .!Mk, imena i gašenje svjeciljki prije spavanja. Posla­ nik, ..n.ll•h• ··.kJhl-. ..u.,... je razlog za čuvanje djece i zatvaranje vrata na­ veo u ovom hadisu. A razlog Z..1tvaranja mješina i pokrivanja posu­ da spomenuo je u drugoj pred~ji prenesenoj u dva Sahih.r. Prekrijte poswle, zatvorite mjdine, po:uztrutrajte ~~rata i ugasite Stljetiljke! Šejtan 11e može otvoriti mjditm, ni vrata 11iti otkriti poswlu. Ako ne ruu/ere 11ilta osim /rapa o11tla spomenite Allnhovo ime i stavite ga preko posude!'' Poslanik, .........., '.lqho ,........_je spomenuo razlog za peru naredbu u hadisu koji je prenio Ebu Davud, n~~-.h.lbl., od Ibn­ Abbasa, ndopiW.u '•nhunu, a vjerodostojnim su ga ocijenili Hakim i lbn­ Hibban, ..him<humulbh: Pojavio St mil, nosio jt upaljm Jitilj i bacio ga je P"d Poslanika. uLII..... '.ok,hi ....u..... 110 prostiritu ll/l kojOJ je $)mio. Od te prostirkt izgorjelo }t koliko jeda11 s"bmyalt. Pos/amk, ..a.Jw.u .,..,., .. "'­ '""'·je rtkilo: Pred spava11jepogasite svjetiljke jer Jejtall može 11ave· s tijednog mila poput ovog da uradi isto ovo pa da kgorite. Rekao je hafiz hacUsa fbn·Hadkr, n~~,.,.hulloh: Hadis poja!11java Šlil je nauelo mila na taj postupak, to je lt}um. On. ljudski ttqJrijatelj, potpomaže se protiv lovjeka drugim ljudskim neprijateljem, vatrom. Molimo Allaha. = .. didi., da nas svojom p/emmito/tu saću vl/ ntprijauljskib spluki, On je Blagi i S11111ilomi!'' Preneseno je u Muslimovom, ..hlond oull•h• Sahibu od Džabira, ,.d;;,n... hu 'anhu, da je prenio od Poslanika, nlbllolou 'alc,hl.,. ..u.m: Koda zatle smwe nepttlttljte stoku i djecu dok se noć dobro tte :uu:rni. jer Juula sunce zade pa dok se 110Ć 1111 spusti ltjta11i se razidtt po zemlji."'

Rekao je Tbn·d·Dl.c:vzi, nhlmthulbh: Razlog tl}ibovog /irenja u to vrije­ mtje bolja mogućttost km4ttjt1 ttolu tugo da11ju. jerjt t4m4 i cmi1111 t/O­ pće pogodt1ija od dmgib boja u ftjramkt sile. Zbog toga jt u hadisu kqji je prmio Ebu Zerr. o..Ji)ollohu '•nhu, Pos/attik, .. n.llwu 'ol•Jhl •• ..lkm, "kao: Crtti pas je lejtan. Ovo je od Ibn d-Dž.cvzija, ....,loochulbh, prenio lb n Hadkr, o~umo~o.u., u EI-Fetlm.90
Đ lJuhorl mm'ei-Feth, 61350; Muslim bi!eriJI en-Nm't!lli. • Fethui-Bari. 11186. • Muslim bi serhi Nm-e>i, 131186 • Fethu·I-Barl. 61342.

13/184.

49

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Rekao je Abdullah sin imama Ahmeda ibn Hanbela, nhim<hum.. U ah: Moj orac je spavao u podnevnim sarima i ljeri i zimi. To je i meni na­ ređivao i govorio je da je Omer ibn el-H-anab, ud;;alf>hu 'anbu, rekao: Spa­ vajte popodne jer šijtani ne spavajupopodne! Ovu predaju je naveo Ebu

Nu'ajm,
hull.!>,

r.thi.mchulbh.

kao Poslanikovu, $'Jfl.1111lh'u 'a.lejhi

V('

s.dlem.

a Albani,

ro~,himc:•

je lanac prcnosilaca ocijenio dobrim.~'

Neke životinje vide šejtane
Preneseno je od Ebu Hurejrea, udijalllhu ~'nhu, da je Poslanik, .,n,u.lw ·, l, jhi " .,u,m, rekao: &da čujete tljalumje magaraca tražite utočište

kod AUa!Ja od šejtana, jer ga je on vidio. A, kada čujete pijetla tra­ Žite odAl/aiJa b!Ltgodati, jerje ott vidio meleka.92

Džini su, jednom prilikom, obavijestili ashabe gdje se nalazio Allahov Poslanik, rulalllhu ·olti~; ,. ..u..,
Rekao jeTbn-lshak, c.hlm•hullab: Priča/i s:u mi da je Esma Ebu Bekrova rekla: Nakon izlaska PIJslanika, •ill•ll•hu 'al<jhi ve.<ll<m. i Ebu Bekra, .-.d;i>ll•hu ·anbu, izMekke (u vrijeme h idžre) na vrata Ebtt Bekro­ ve kuće došlaje grupa Kt~rejšija .ra njima i Ebu Džehl, a bio je pogan i rte­ mora/Lm. Stal.i su na vrata a ja sam izašla i upitali su me: Gdje ti je otni?
kćerka, ,;d;;.J.b.bu ·um., :

Rekla. siim: Ne Zllam gd:fe mij e otac, tako mi Allaha. Ebu Džebije:utma­ lmuo i tako snažno me o.<amario da mi je ispala rtaušnica iz uha. Nakon toga su otišli. Tri noći nismo znali kuda se zaputio Poslanik, ..u,uahu '• I•Jhi v. .cll• m. To je trajalo dok . e nije piJjavio džin muškar.ac i s kraja IUJ. kraj Mek­ < ke na čistom arapskom jeziku citimo stihove. ljudi su ga pratili a nisu ga vidjeli, pratili su glas. GovorilJ je:
Neka Allah, Gospodar ijudi, naJboijom nagradom nagradi dvojicu stzpumika odsje/ih kod fatom Ummi Ma'beda
u Ebu Nu'ajm, rahimchuUah~ od Enes·a, rndijall{lbu 'anhu, a on od Poslanika, sall:alluhu •af< ve sellem. A lbani, r.ihimcbullnh, j e u djelu Es·Sahiha pod brojem 1647 hl predaju jhi ocijenio dobronL

" Buhm·i men' ei-Feth, 6/350; Muslim bi šerhi Neve vi. 17/47.

so

Zaštita od džina i šejtana

Diini su istina, nisu izmišljotina!

Do!li 111 kopnom, odmorili sepa mutavili
~tspio j• ko omrlme !tao drug MuiJamm•du

Neka mjalo mladi" Bem1 Kaba bud~ prijamo gdje su vjrrnicima napravili zmjtdu'J

Šejtanov vrisak na dan prisege na 'A
kabi
Rekao je Ibn-lshak, ,..J,;."ebuJbh, u hadisu koj i je prenio od Ma'beda ibn Ka' ba, n~hlm•hull.h, od njegovog beara Abdullaha ibn Ka'ba ibn Mali­ ka, radijalbhu '..hu: Dok smo polagali prisegu na Akabi }ejttin je s vrha Akabe povikao tutjglamijim g{M0/11 koji Sam ikad fuo: Q SI11110VIlici ovih 11Mfi1:J11• bi, evo vam 11m1u mnnema i otpadnikl1 od vjere s njim, lmjrt ratrtu zavje· rrt protiv vas! Poslanik, ..JJ.Jbhu '•kjhi .. sdkm, je samo rek110: Ovo j e šejtau Ezebbu-l-Akabe, ovoj e lim Ezibb. Čuješ li me Allahov ueprij ate/jtt?! Tako mi Allaha, pozal111vit ćtt se samo tobomJl4 Autor EI-Li.sana je rekao: Knk se :m veoma polmdmog ćovjtka mu­
zemmem.95 l uaz subea, upotrijebljen u predaj i, je mno?.ina riječi mbai,
hllabu '•l•Jhl"

uporrebljava se za otpadnika od vjere. A. ovdje misli na Poslanika, ..J. ..,u,.,, i ashabe. Time je želio, neka je Allahovo proklemvo na njega, obavijesriri Kurejšijske nevjernike o prisegi na Al<abi kako bi mogli reagovati prije širenja. Medutim, Allah, ,.,...&ds., ga je ponizio i uzdigao vjeru islam iznad svih dl'ugih miUeta i vjera.

~ejtani prisluškuju i kradu vijesti s neba
Preneseno je od lbn-Abbasa, ..dij>lbhu '•nhum•, da je rekao: Prilao mi J~ jedan Poslanikov, s.JI>I!.hu '.J•jhl "' ..n=. ashab da m jednom p1'ilikom d11k s:u sjedili s Poslanikom, ..JI.olbhu '>~•!hl "'sdkm, ugledali zvijezdu pada/iro. Po­ sllmik, ..u.tbhu '•l•)hl" ..u.,., ih je ttpitao: Šta ste go1101'ili o Ot/0111.1! 1t džahi­ lljjetu? Rodio u w/ikan, ili umro je Vt!likautt roj noći- rekli su. Poslanik, ..u.tL.hu '•l•)hi ,., •diem, je na to rek11o: Oua 1te biva bačetta zbog nečijeg ži­ vota ili. smrti. \le4 naš Gospodar, tebm·e ke ve tea/o, kada ttešto tta·
n EI-Bitll!je ve en-71/Jraje. 3/189. " El-B/daje ve en-nlheye, 3/164.
" Lisamt·l- 'Areb/, 3/1516.

Sl

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

redi me/eci koji nose Allahovoprijestolje zarde tesbih, potom meleci svakog naredrzog neba .isto urade tbJk vijest 11e dode. do ovozemalj­ skog neba. Džiui to prislttškuju i prerwse svojim štićenicin~a, pa što prertesu kako m roli istirzaje, medutim, oni na tojoš dodaju.96
Od Aiše,
rndijalbbu 'anh,,

je preneseno da je rekla: Rekla sam: Allahov

i ntJdemo da bude istina!? On je rekao: To je istiua koju je džirt ukrao prislttškrljući vijesti s tteba i šapnut~ je svom štićerzilm, ali doda stotimt laži.97
Poslaniće, gatari su ponektld go110rili o nečemu

Može li šejtan, čovjekov pratilac - karin postati musliman?
Rekao je dr. EI-Eškar, hafimhullah: Može se dogodili da čovjek u tolikoj mjeri urječe r1a svog stabwg pratioca od šejtana da ovaj primi islam Pre­ nijeli SU Ahriled, ..himebullah, u Musnedu i Muslim, .. hlmehull.h, u Sahihu od Abdullaha ibn Mmzda, ndljaJbhu 'anhu,98 daje rektw: Rekao je Poslanik, sallaJ­ Iahu '>lejhi ,., •<llem: Svakomje odrederz stabtipratilac od džina i melelu,. Ashabi rekoše: Zar i tebi, Allahov Poslaniče?! Rekao_je: I meni. Medutim, Allah mijep01twgao ll borbi s 1tjim, pa jeprimio islam i uareduje

mi sa11w tbJbro.'•
Smatram da !:Vrdnja dr. EI-Eškara, bafiuhul.bh, nije· ispravna. Nje­ gov govor ukazuje, on je ro jasno rekao, da svaki musliman može izvršiti urjecaj na svog pratioca i da ovaj primi islam. Međutim, to nije tačno! Iz hadisa se jasno vidi da je to spedfično za Poslanika, .al­ lallahu 'aleiiU ,. .diem a oni koji tvrde da nije i da se odnosi na sve mora to potkrijepiti dokazom, a dokaza za to, koliko ja znam, nema. Vi­ dimo Omera, radiioll•hu •..,hu, koga se š'ejtan bojao zbog snage njegovog imana, dubine njegove akide i žestine u vjeri, međutim, i pored toga nije mogao toliko urjećati n·a njega da primJ islam. Osim roga, kada bi musliman, osim Poslanika, nU•II•hu \Uejhi,. .diem. mogao utjecati na šejtana da primi islam izgubila bi se mudros.t iskušenja i' ispira. Sla­ žem se da vjernik može oslabiti svog šejtana čestim spominjanjem
" Muslim: J(jfubu selam, h.adis br. 124; M med, Mu~ned, l1218.
" Buhari: Et-Tibbu, bnbun, 46; et-tevhid, babun §8; Muslim: Fi es-selam, badis
br. 122 i J24.; Ahmed, Musned, ll 128 i 6/87; Bejbeki, Ed-De/ai/, 2/235.
11 Muslim bišerhi Nevevi, 17/ 157.

" •Afemu-1-diinni ve f!l-šejatin

52

Zaštita od džina i šejtana

Oiini su istina, nisu izmi!ljotina!

Allaha, •ubh•n•h• ,.,,·.u., pokornosti ma l učenjem Kur'ana. Na to, s je­ dne strane, ukazuje had is koji je Ebu Hurejre, -.dii•ll•h" 'onhu, pripisao Poslaniku, nllolloh• 'olejhi vc.cllcm: Vjernik iscrpi svoga šejtar~a kao Što jeda11 od vas iscrpi woj11 tlevu 1Ul putovatl}ll- Hejsemi, r.>hunchuUoh, je rekao: Prmio ga je Ahm~tl• ..biMehulloh. U lattcu prmqsilaca nalazi se Ibn Lehia: 100

Okivanje šejtana u ramazanu
Preneseno je od Ebu Hurejre, ndlj.lbbu '•""•· da je rekao: &kaoje Po­ slanik. ..Jiolhhu 'vlcjhi,. .diem: Kad 11astupi r411111Z1111 otvore se vrata milo­ sti, zatvore vrata tižehemtema i olmJu se šejumi. 101
km,

Od njega se, takoder, prenosi da je Vjerovjesnik, u!Wlahu '•L•Jhl" ..J. rekao: Kada nastupi prva ramazaruka noć okuju se šejumi i

11eposudni tlžitti...101

Rekao je veliki učenjak Muhammed ibn MuAih, .<>himehulloh: Sejta­ ni bivaju bnlmi tt lance i okow u r411111Z0ntl prema va11jštini oll(}g hadisa, ili neposluhri lejtani kako p~rdzira ovaj rivajee. To 11epobitnim mu11raju Ebu Harim, Ibn-Hibbmz i dmgi ulmjari, ..himchumulloh. To 1li! znaći da zla nestaje u potpunosti 11ego se mtnJtjtlje, jer oni slabe. lmmn Ahmed, nhim•· hulJ,h, avaj IJadis je priiJV11tio kako je i došao. RektW je Ab4ul1Ah AJmzedov si11. nhin"hullah: Rekao sam svom OCI~ da vidimo ludake da ih pogni/a džin­ skapadavica u rrtiiiiJZdnu? &kaoje: Hadi.lje do.fao filko i negoll(}ri o rome! Imam Ahmed, nh."chulloh, se driao prittcipa dn ne tumači hadise pmtt!$&­ llim Z1tačnl)~m osim one koji se prenose od proliJ gmeradja - stkfo, a ako oni to niste uradili nije ni on. LOJ
Preneseno je od Ebu 1-lurejre, .,d;j.Jiahu'•nh.. , da je Vjerovjesnik, ..u.u•. hu '>ltjhi •• ..Jkm. rekao: Samo je mom utmnetu dato peterO:
•• Medžmett'ez-zevaid, 1/116. U lancu prenosilacnjc i Musa ibn Virdan koji gri­
jcAi pri prenošenju. Tome trcbn još dodati da Ibn Lehia' nije ja.~no rekao dn je čuo hud is, aJbn-Hibbau je rekao daje mude1 Bioj e dobar čovjek, alij e prnćwkivao 11s: prenošenje od slabi/t prenosi/tiCa. To je još jedna slabost u badisu.

'" Munefekwl alcjhi.

"' Tirmizi: Ki~abu es-savmi, babun l. Rekao jedaje dobar; Ncsai: Kitnbu cs-sav­
mi, babun S; lbn-Madže: Kitabu cs-savmi, babun 2; Ahmed, Musned. 21292.

111

Mesaibll-l·invan, str. 144.

53

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

zadah iz usra postaća ljepše će kodAl/alJa mirisati od moh1.1a, mekci /TaU oprost Zli njib I'W dok ne ifum, st/flki dan A/lit/J ukrašava Svoj Dumm i govori: Uskoro će lv/oji dobri robovi ttkloniu sa sebe reikoće i l~tprijamosti i ući u tebe. okivaju se .fejlatti u ramazanu, pa r1c mogu mditi što inaće ntde van
rtz.t111lZI1nal

i oprašta im se tt posljednjoj noći.
Upitali su: U noći lejkm-l-kadra? Rekao je: Ne, daje luuiJt zavr/i posao.'"'
rad1liln~

se p/ara

Prinošenje žrtve, kurbana, džinim je zabranjeno a
Ulema se slau da je prinošenjeirrve, kurban a, cli.inima zabranjeno. Staviše, to je širk, jer se time kolje kurban nekom mimo Allahu,.,.,.. •• dhlk. Musliman u nije dozvoljeno jesti ro meso a kamoli to raditi. Upr­ kos tome neznalice rade to loše djelo na svakom mjcsru i prostoru. Rekao je )ahaja ibn ]ahaja, r.o~Um.h.~!.h: Pričao mi je Vehb, nhhndwt!..h, da jejedan halifa prounJao izvor vode i htio ga je ukorititi. Tom prigodom ZI/klao je žrmt džirzima da ne pmuše vodu i to meso je podijelio ljudima dajedu. Kuda je Zli to čuo lbn-Šihab rektiO je: Zaklao je !to nut nije halal i nahranio ljude onim Iro njima nije halal. Posl1111ik je mbranio meso Zli· k/ano diinima.' 05 lbn-Sihab, r..tumcllulloh, je Muhammed ibn Muslim ibn Sihab ez-Zuhri. Bio je imam, hafiz hadisa, poznavalac fikha, veliki uče­ njak Bio je šcjh imamu Maliku, nhim<hulbh.

Veliki učenjak, kadija, bedruddin, Muhammed ibn Abdullah eš­ Sibeli, nnunchuluh, je rekao: Prenio sam iz mkopisa vt>likog ufcnjaka, šem­ sudina, EbuAbdttllahrt Mubammed ibn Ebi Bt>J:ra, '"hlm<hulbh, pripadnika banbelijskogmmJeba opis dogadttja koji ,i e dogodio 11 Mekki 11 godini 11 ko­ joj m iskopavali izr1or. Rekao je daga je o come obavijestio imam učm.jaka hanbelijskog mezbebau Mekki. koji je lično orga11i:uJvtlo iskopavanje a na sebe ga je preuzeo Halifa ibn Mabmud el-Kt:jiiiJri, nhimdu.U.h. Onje opisu­
"' Ahmed. Rekao je Ibn Mullih u djelu Mesnibu-1-insan, slr. 145: Lonoc pi'I!TIO.•i·
laca ovog hadisaje tlobar.
"' A.komu-1-merditlll, Sir. 78.

54

Zaštita od džina i lejtana

Dž.ini su istina, nisu izmilljotina!

jun dogadaj nk11o:KAda su stigli do mj~sta koj~j~ spommuo. jeda11 kopač je iza!ao '' bunilu. nije mogao progowriri. Takav je dugo ost11o, o11da smo ga luli kako govori: Muslimani, zarj~ vama dozwijmo 1111111a na11osiri ne­ pmudu? &kob: Sta nm jd. i kako smo v.1m urini/i n~pmvdu? &kaoJe Mi rtanujnno 11 ovoj um/ji. i tako mi Allahajalini sttm musliman medu nji­ ma. :znto ru me poslali da vam latžmt da nd~te provesti ovuda vodu dok im tte dau ttjihovo pravo! &kao sam: Kojeje vale pravo? R~kao je:Uzmire bika, ukrasrtega najbolje Ito mow, oburirega i prowdiu kroz Mekku do ovoga mjma. Potom ga mkoljire i n11ma. t• bunar Abdusamtd, bacite krv. noge i glavu, a stt ostalim mesom radite Ita hote/d Ako tako ue uradite ni­ kttda uećemo dopustiti prolttzak vode kroz ov11 zemlju! Rektto sam: Vndu, uradit ću 111ko. Nakon toga, čovjek je do1aa sebi, n·ljao litt i oči goiJI)rdi: La ii111Je i/!JJ/Iah, gdje stim ja ta?! Čavjek je SliV van ube or/Jao, a i ja s11m oti.Ido kuti. Surradan, knmto sttJ/t u di.Amiju, a n11 vratima urekoiJ ne­ kog tt~poznatog lovjeka. Čovjek nće: Sranuje h httdJJjtt Hahfo ovdje?&­ kob: Sta će ti? &kao je Tnbam mu tufto isprilati. &kao Slim: &ci mmi, ja ću mu pnnijeti, onje uuztr. &kao je Sinoć sam sttttjao bika okićmog ramim nakitom i odjećom, vodili JU ga i provdi pond Ha/ijin~ kuće. ru su zmtali da ga vidi. KAda ga je vidio nkao je da je to taj, potom gaje on poveo, a ljudi 111 illi m ttjim. rako JU izalli iz Mekkt, ukla/i ga i dijelove bacili u bunar. ZAtudio mt njegov sart, uprilao sttm ga mekkamkim wli­ kanima i ostalim stanovnici11111 Mekkc ka() i cijeli dogadttj. Kupili m vola, ukrasili gtt, obukli, dow/i do ntjara kopanja. zaklali i bacili krv. glavu i noge 11 immo11alli bunar. Kttda m 10 stigli 1111 0110 ntjm o voda je tm fllja!tr, numo Dilili ni gdjt jt i~110r ni gdjt! g gubi. ali ćim smo dijelove bika ba­ cili 11 bwutr kao dn me ueko uhvatig Zli ruku l n kao kopaj ovdjt! Ttt mto kopali i ukJza nam St voda, izviralajt iz brda, kroz prolazje mogtro proći kortjanik. Popravili smo ga i oćistili, wda je poteklalllko da St čuo tubor. Nakott, otpnlik(, /(liri dm111- IJOda je doi/n u Mekku. Ljudi koji m živjtli 11 okolini bm111nt niSII znali da 11 btmaru ima vode.

Rekao j( učenjak. Muhammcd ibn Abdullah, .•h..Wioh: To St nima­
lo m razlikttjt! od pndislamskog običaja bacanja lijepi! nag;zdane djevojke u rijdnt NiL Taj dtahilijttski obilaj Allah j( iskorijmio s Ommmt od koga su diini mrtbovali. Da je raj izvor i s/ilne kopao fovjek popm Omera, od koga kjtani srralmju, voda bi uprkos njin111 potekla, a 11e bi im u klao ni vrapca ili ur.fro z a/Jsvako vri}mlt ima svoje ijttdt. Potom jt rtkao: Čo­ m!e, vjek koji mi je 0110 isprić11o je pouzdall. Ugostio meje, bio sam 11111 i konlfi­

ss

Zaštita od džina i šejtana

Džini su istina, nisu izm išljotina!

ja. imao stJm Mmswa s11 11jim bioje jedan od tUJjiskrmijih. uajpoboinijib i tlajpovjerljivijib /j11di. Svi 11 tom mjestu m složni 11 vo;i s 11jegovom islr~ 11osti. pobožnos1i, n i sami su bili svjedoci tog dogndaja. 106
Prinošenje irrve džinima poscoji i danas, ro rade sihirbazi i vračevi koji uspostavljaju kontakte s diinima. U tO spada i odlazak nanalica sihirl?azima da ih l iječe od sihira, džinskog ulaska u tijelo i sl. Si h i rba:~.i od nanalica rra.že da donesu 'tivotinju precizno opisanu, potom da je 7.akolju i njenom krvlju namaž.u bolesnika, potom im naredi da je bace u bunar ba spominjanja Allaha, ,.".,~d~eU,, pri bacanju. To je mbranje­ no prinošenje irrve diinima, iako onaj ko ju je 7.aklao nije rekao: U ime džinlll, jer djela se ocjenjuju prema namjerama. Onaj ko prinese irrvu, kurban, bilo kome osim Allahu. ,u~.~u••h.. ,. ,.-,.~_,,je proklet. Preneseno je u Muslimovom, uhino<hull.h, SnhiJm od Ali· je ibJl Ebi Taliba, ,.• di)•.U.Ihu '•onhu, da je Poslan ik, ...u,li>hv ',l,!hl "" ..u,m, rekao: Neka Allahpt•okuue Ottoga. /~o pri11ese žrtrm nekome osiu~A0a.hu!' 0 '

Zabranjeno je moliti džine za zaštitu
Allah, subhanchu •••••1•, je
,

. .. . " , . " u;.J ~Aj.t .):-l J. J~r. .JJ;~ ._,.;';YI J. J~
,
,,
;

prenoseći

džinske
"

rijeći

rekao:
J

,

.JIS ~l,J

_,",

I bilo je ljudi koji su ZllŠtittt od džina traž ili, pa m im tako obijestpoveć1tfi. ""'
Ibn-Kesir, nhln~<bullab, je ukratko rekao: 1o j~st, muurali.rmo se boljim od /j11di j~ su om nas molili za znftim koda od.sjl'dmt u m•koj dolini, osa­ mljmom mjesttt i s/ilno. Arnpski dinhilijenki obilaj bioje da Sl/ tražili ZA­ Itim dži1nkog velikmw 11 roj dolini od svakog z/n. Smatrali m da je to po­
Akamu-1-merdžan, str. 79.
ladis mW-e bili Posluulkovo. "'II"H•hu 'olcjhi vc •cllcon, proklinjanje tih osoba i tako
je i prevedeno, u sklndu s lim značCI)jem. A, može Zll(očiti i Poslanikovu, sollallnhu
'alcihi vescU obavijest dujcAllaltproldeo te osobe. U lom konlcksru prevod bi gla­
eon, sio: Prokleo j e A llah one kojiprinose Žl'il'unekmnl! asim Njemu. (op. prev,)
'" EI-Džinn, 6. Ajet je preveden u značenju dn su džini zbog ljudskih molbi za za­
StilU posnlli obijc~ni i joS su ih \~e uzoeminJVnli, Ajet iron i drugo znatenje, riječ
rafrek u ajetu odnosi se no ljude i znači teškoću, tegobu i sl., tj. džini su im nanijeli
teškoću i tegobe. Obn značenja su ispravna i međusobno su J)O>"e2ll03! (op. prev.)

111

111 l

56

Z aštita od džina i šejtan a

D su istina, nisu izmi!ljotinaJ
žini

put ulaskfltl neprijauljsku zemlju pod zoititom wlikog i uglednog ćavjeka. Dtini ktld 111 vidjeli da i b zbog srraha odnjih mok za znirilll, joJ stt ih više pnpadali i srral1 im ~tvtćava/i, kako bi ih jol vlk moli/t r-.1 mi/ort i j oJ više ih ~ bo;alt. &kao )t Karmk, Mimcltul>h: Pot-dJ/i su im rahek znaći pow­ ćali m im grijeh, a i džini m plhtltli smjeliji 11 ttZiltmimvanjll. Suddi, ... him<lwJI,o~. )t nkao: Prije, kmia bi čovjek odsjro 11 nekoj dolilti s porwhcom n'kao bi: Mo/mr diittS/rog wlikatlll u owj dolini da zaJrin mmt, porodicu, imuak i >lado! Kalt/dt, "h•m•hulb.h, je rrkao: Nakon molbt: upućme džini­ 1/ta, tille Allahu, .". " Jl• llr, da i b za!riti, oni ib joJ v/.Jo IIZIIomiravaju. Pre­ nio jt: lbn-Ebi Hatim. r.himrhuU.h, od Ikrimt, •.Jdonchull•h, da je rrkao: Diini su st bojali ljudi koliko i 1t}ih ljudi ili više. Bjdali su tz do/int: kada dodu 11 nju ljudi. Voda ljudi bi tada rekao: Molimo za zaitittt di/uskog wlikana ow doline. Tada m diini sami sebi rrkli: Ljudi st boje IlliS kao i mi ttjih! Nakou tog•'· prib/iii/i m u ljudini/l i pogadalt ih dodirom t ludilom.' •

Moliti dLine za l:IŠtiru je širk. Allah, .....• .JJ.tl., nam je ro zamijenio nečim boljim. Preneseno je od Havle bim l-lakim, nd.,.ll•~• •• ~a, da je re­ kla: CulA 14111 AliAhovog PoslAniIrA, ,......... .~.~-...u-. da )t rrkao: KD od­ sjed11t '"' m•kom mjnht i !taU:: &zu bi lulimasi/Ja/n et-t~t~nati min furi 11111 haleka!, Urjećtm Sl! Al/ahovim savrlmim rijetin111 od zla onoga lt.o je srvorio!, tJi1ta mu neće naškoditi d.o odlaska iz tog mjesta." " Preneseno je od Ebu Hurejrc, ...J;;.fhhu ·...n••u Muslimovom, ..him<louLh, Sahilm d:1 je neki čovjek došao Allahm<om Poslaniku, ..u,JI.olo '• Irihl ,.. •• n i u ..., rekao: AllaiJov Pos/anile, siuoć me ugri.ztto prtuk, mnogo 111r. namućio! Posla­ nik, ••li•Lh•'•~thi·•"B'"" mu je rekao: KaJa si omrlmtto dn si rekao: EttZtt bi keliu111ti/Jabi et·tnmati 111in Ierri 11111 bakka!, Utjdmr se Allahovim savršeuim riječima od zla otwgalto je sroorio!, ue bi ti tumdio.'''

Ebu Davud, roh'-".ll.h, je prenio od Abdullaha ibn 'Amra, ....n,.Jbhu ....... da je rekao: KadJ bi Pos!Amka, A~.JoJ", _., .. - . liJ putovali)U r..t·
uklA tUIČ ulioJe dovu: ja tmlu, Rnbbi Vl! Rabim/ti AllalJu. Euul billa/Ji mill štr~·iki, ve Št!rri ma fiki. ve Ierri ma jedubbu n'lejkil ErtZII billa­ bi mill nediu ve esvedi milre-l-hajjeti ve/,ambi, r• miu sakiui-1-be­ e ledi, ve mill validiu ve 11ta vekde! Zemljo, moj i IVOJ Go>podarjt AllAh. UtjećmJ sc Allahu od t110g zla. z/rt koje je 11 tebi i zla kojr se krećt po tebi!
,. Teftir lbii·Kt!slr. 4/~29.

111

' ' MLLrllm hi Jerlll Nt~·evl. l S/31.
M11sllm bl.fcrhl Nwcvi. 17/32.

57

Zaštita od džina i šejtana

Diini su istina, nisu izmišljotina!

Uljdmt se Alla/m od itJva i velike eme zmije, i uopće od zmija, akrepa, sranovnika nastambe i od rodire/ja i o110ga šro je rođeno!' 11
rtl1/e na zemlji.

Rekao je Hamtbi, <Jhlonchd.h: Stanmmika tuutmlbe Z11J1fi džini, oni bo­ A. 11/lSftlllbaje sval«! boravilteiivih bića izgradi!Jw ili ne. PoSioji mogućnost da se i = rodite{/ odnosi rili Iblisa, a ono šw je1-otlnw !ejtani.
Riječ esved u dovi ZJrali

Rekao je Nevcvi, ..hhnchull>h: izroz koristi za svaku osobu.' '3

osoba, jer sc taj

Preneseno je od Hurejma ibn Fatika, udijtll&hu 'anbu, da je rekao: Izgu­ bio sam devu i mm/O je troi:iti, došavši na IUaz ll Irak, spustio sam SIIOjll jahalicu, SIII!ZilO je i rrkao: Molim velikana ove doline da me zašziti. molim moćnika ove doline dn me uđtiti! Nakon toga sam legao 11a di!W i odje­ dnom kroz noć čuo gln.r koji je go110rio:
Moli zaltitt• od vcfitamrvmog Allaha potom ",;; ajete iz"'" El-Enfol Allaha jedinog oboiawlj i "' brini di.ini nisu roli!to strrrlni
Razbudio sam se presuašen i rekao:

O, glamite šta to zborif uputa ili zabluda to je fro J(OIJ(lriJ

Odgovorio je:
Allahou PoslaniIr, s pu11o dobrrr porla" je da p()!r.ow u spas

Spalava ljude od raznih sramolll nllrcduje da te pQsti i kla11jt1 114
Ehu Davud, 3/34. HaAz hadisa Ibn Radžer rekao je w ovaj bad is da je dobnr.
To je tačno, jer prenosi lac Bekijj e kojeg su neki krilikovali ovdje je jasno rckno da

111

muje rečeno.

m El-Ezkar, str. 194. Rijet awd ima i drugo rnaeenje, spomenuo ga je autor
'Avnu el-Ma 'brl(la, prema njemu smo ga i preveli. (op. prev.)
'" Akamu el-mertltani, str. 124.

58

Zaštita od džina i šejtana
To ga je navelo da prihvati islam.

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Rekao je Kurrubi, r•l.in>chulb h: Moliti džifle za za/rim mimo Al/ iJaje n Jirk i kufi; bez ikakve dvojb~. " '

Zabranjeno je tražiti

pomoć

od džina

U principu co je osnovni način djelov~mja sib.irbaza i gatara. To je širk jer je uaženje pomoći od nekog drugog osim Allaha, .......,..,,. ,. ..·.~o. Gore od wga je činjenica da šejrani nikog ne sluk dok ne učini ku& riječima ili djelima, i ~vešto je sihirbaz. nepokomiji Allahu, =c -. dtdl,, šejrani su mu bli· ii i pokomiji. Kao mali slušali smo o jednom poznatom sihirbazu da kada hoće napraviti sihr i srupiti u komakr sa šejranima, Kur'an stavi na noge kao cipele i lako uđe u roalecl Tek kada ro uradi šejtani ga sluk i donose sw.ui u kuću. Taj poswpak je jasno nevjersrvo, jasno i za samog si.hirbaza.
Žalosno je da neki sihirbazi ne znajući uznevjeruju u Allaha, •..,. v. dirll• . Neke riječi koje uče, talismani koje pišu, uglavnom, štaviše uvijek sadrže u sebi jas:u1 širk i kufr, samo u vidu nerazumljivih slova, a da bi zavarali neznalice ubace ponekad kur'anske ajete kako bi mislili da ko­ riste samo Kur'an! Vidio sam mnogo tih zapisa, još nijedan nisam našao čist od širka. Ono Što želimo reći jesre da onaj ko ro izgovara Či ni ku fr, . iako to ne zna. Klanja i posti a čini širk, uzvišeni Allahu sačuvaj nas! Ta­ kvi su izgubili i vjeru i dunja!uk, a to je jasan gubitak

Stanuju li džini u kućama ljudi?
Često se pročuje da na nekom mjestu iu u nekoj kući borave džini. Dali je to tačno? U come ima i isrinc ilaži. Istina u rome je da je ro mogu­ će, ljudi su to doživjeli i Serijat je rekao da je to moguće. Već smo naveli hadis o ensarijskom mladiću koji je zatekao džina u obliku zm ije u svojoj kua. Hadis se u cjelosti nalazi u Muslimovom, nhlmchulbh, Sahilm.

Prenio je Abdullah ibn Muhammed ibn ei-Kuxaši, ..hl>n<hulbh, pričao nam je El-Hasen ibn Diehur, nhlmchull.h, rekao ml je Jbn Ebi U Dhi· jas, m<h•li•h, pričao mi je Ebu Abbad ibn Jshak, .,him<huD.b, od Ibrahima ibn
•• Teftir ei-Kurtubl, 19/1O.

59

Zaštita od džina i šejtana
•....tu.:

Džini su istina, nisu izmišljotina!

Mubammcda ibn Talhe, •>hlmch.U.b, od Sa'da ibn Ebi Vckkasa, ,..J;j.Jhhu Bio Slim daleko od kuće kad mijedolao iza.rlonik moje supruge i rekao dojoj st odazovm1. Nijt mi se 10 svidjtlo, ufao som u kućt1 i rekao: Sra je? Reklaje: Ovu zmiju -pokazala je rukom - vidala somjt 11 p11Srirtji kada se osamim, potom jejedno ·vrijeme nisam vidjelo sve dosad, to je ta ista zmija, pozuajemje. Sa'd je od.-lao govof, zahval io Allahu, pohvalio Ga i rekao: Uznemirio si me. Kunem ti se A/labom oko rej oJjednom ·vidim ubit ću te. Zmija je izišla iz kuće, potom iz dvorišta kroz vrata."• Ibn )\kil, nhlrudu.!lab, u svom djelu El-Fumm je rekao: KOd ndS u Bagda­ du, biMjejedt111lmća-ko godje 11 njojsta1wv.1o, osvanuofr mrtav. ]ed1wm pri­ likom, dofnoje hafizKur'mut i iznajmio 111 kućr~ Svismo čekali Ita će se dogo­ diti. Osvanuo je potpww Ztlmv fro je zaćttdilo komlije pa su ga pitali o 107111!. rt!kaoje: Koda sam :umolio klanjao sam jaciju i proućio nlfro K11r'tmo. Odje­ dnom, iz bunara izade mladić i nazya selam. AY!pao . am se, tl oniY!Če: Ne boj r se, poduči me·nećem11 iz Kur'alltl. Nakon toga, uesMIIJ je .<trtlha. PittH! sam ga da mi priča o toj kući. Rekaoje: Mi smo diini tm1SIImani, klanj.anw i učimo &r/111, a 111111 kućr1 iznajmljttjtJ Sllmo gro"nid, Sllkupijajtl se 110 pijankama, pa ihpodavimo. &kao sam nm: Bojim te se km/ mi dodd noču. Dolnzi mipo dimu! &kao je: Dob1v. lrltts:ioje iz butll1ri1 dattjt1 i r.bliiio Sttm re s njim. 117 Mnogo je ovakvih predaja, neke smo već spomenuH. Sco se ciče ne­ isrine u vezi s ovim ona se ogleda u Šifenju laži o come zbog ličnih du­ njalučkih interesa nekih ljudi.

Kako otjerati džine iz
na sljedeći
način:

kuće?
kući

U slučaju da se uvjeriš u boravak cliina u tvojoj

iStjerar ćeš ih

Prvo: otidi u m kuću sa još dvojicom i reci: Tražim od vas ugouorom koji ste dali Sulejmanu da izadete iz oue kuće. fzaditt zbog Allaha, = .­ did lc, nikog m: uznomimjući. To ponovi tri dano.

Dntgo: ukollko nakon toga ponovo osjetiš nešto u kući nalij vode u po­ sudu stavi u nju pm priblii.i je usnama i prouči: Bimtillah, em.stjna bill.tthi el­ lezi lt!jse nwJm kjtUl11/llllltnn: vc bi i'z:utillabi ellt!ri la t:UI'Illllllllt' la rudant14
"' Akam11 el-merdia11, str. 75. "' A komu el-me1-diarr. str. 99.

60

Zaštita od džina i šejtana
vt sultaniUahi

Džini su istina, nisu izmi!ljotina!

et-meni' rte!Jiedi.ibu ue bi emlflihi el-busna kulliha, tlrZlm min el-ebnlist!ti vc min Šl!1n fejatiJu-lrinsi w el-džiuni, ve min Jmi kuUi mu'lininiW nrusirrin, vt minlnri ma jelmtdi:Jt biU~Ii vt jekmumt bin-uehar, vtjekmumt bil-kjli vt jehmdžu bitz-nelmr; vt !mi ma haleka vt zere vt bmre vt min imi lb/is w džmzudiiJi, vt min ftmi lmUi dnbbetin Eme aiJi:am bi na.!ijetihtt i11ne Rabbi dia siratittnmsu:kimi11. Erau bi ma isteaze bihi fbrabimu, ve Musa, vt Isa. vt Muhommđl min lnri ma hakka vt ume vt berne, vt min lnri lb/is w džtmudiM vt min fmi nJajebgi. Ettztt biUabi r1.&1ni'e/-A/imi minMijumi 1!1'· radžimi, bismiUnhi tr-Rahmani t?·-Rllhimi, Ves-saffoti sa.!fo, fcz-mdZimti :ad­ ira, fit-rdijati zikm. imll! flal7el.'ltm le vahid, Rabus-!l!llravati vel-crdi w ma bejnehuma vt Rabzd-mešariki. lm10 zejjomo t:S·smJOI! bi zilll!tinil-kevakibi ve hifoan min kuUi !ejranili nJOridin, lajessmnnm'ne ilel-meleil-e'ola vejrlkzefo· !U: mitt kuUi džanib, dulmtar1, lie lehurn ~abun vasib, illa men batifoUJarftre fi ~bu !ihabztn fl1kib. U jnll! AU.allll. Omrldi smo sAllo/JOm koji sve mok, .< Nj~wm S1Jaf!J111 ko.kjse niko ne moksuprotstaviti 11iri je twdvladari. j sAlla­ !JOvom neprikomovmom vhsti. Molimo za : !rim svim Allahovim immima od m :dib osoba, džinskih i ljudskib 1ejtlllli1, od z:la onih koji ga jaiJflo i:atose ili kriju. onoga 110 izlazi nOĆI< a krije se datlju. onoga iro se krije liMi a izlazi danju, od zla svega stvo"nog i po Qmlji m!immi Utji!imro se od zla lbli.w. j nj~ voj· ske, 011 SVtJkog sMmmja koje 7l držišm kike, rnoj Gospodarje rw pmvomputu. lilječt!m se odonoga od čega se utjecao Ibrahim, Musa, Iso i Mubnmmtd, odzla svegam10rn~ po Zemlji rafimmg. od zla lb/iki, 11jegavt wjske i svega !lo zlo 11/l· 11osi! Utjet'emseAllnJJU odprokk1ogkfrano, 11 illll!Allaha MilostivogStrmi!JJsnog, Tako mi onih u redove pon!dtmih, i onih koji usmjemvoju, i onih I.'Dji Opomemt tiftlju, vaJ Bogje. uisriJlu, jedan, Gospodar nebesa. i Zemlje i onoga 1/Qje iznudu uji/J, i Gopodor istoM Mi 5111/J nebo najbiJU lkllnf1. sjajnim Dlifrzdmna okiJiii, i i'tm1moga od sval.-oga!ejta!Ul prkomoga dn nepris/uJkuju melekHimp najvi.Ji, osa svib strtl11a bivajt; gadimi, dti. bi bili otjmmi: tijih čekrt pattlja neprekidna, a o11oga koji Jtq ugrabi - stigne srđctlictt plamtdtt. 1 " Nakon tOga, po cijeloj lrući prolij malo re vode i s Allahovom, ..w....J,u •• ..-.~a, d01.V01om će izaći."'
Ero, lijek je pred tobom, na tebi je da budeš iskren prilikom učenja dove i zamoliš 1~1 pomoć Gospodara nebesa i Zemlje. Nipošto ne osta­ vljaj ovu upuna i ne craži lijek u zabludama sihirb:tZ:l i garara! U rome je nesreća i belaj. Molim Allaha, m cv<d&ll•, da budemo od onih koji Njega za pomoć md] e, na Njega se oslanjaju i Njegove se vlasti čvrsto drl.e!
m Es-S<!fJot, 1·1 O.
"' El- Vabi/u es-stliflhu.

61

Zaštita od džina i šejtana

D žini

lU

istina, nisu izmišljotina!

Džini su manje vrijedni i na manjem su položaju u odnosu na ljude
Rekao je šejh Ebu Bekr ei-Diezairi, humhulbb: Džini su, čak i dobri, 1111 mmzjtm poloŽdju, počtJsti i pLemenilosti 1< odnom na ljude. Sworitdj je potvrdio ljudsk1t počast 11 riječima:
''8....;.;' -.:J::l.ll~· '8·" -'''I"::.JI . ··w~·;1 ··c•c.:...J· r-" J - .. .:r r-" j JJ .r-:- J cJr .... ...c- :;.. .r... ..J Jr "' , ,
• • t; ,

1:

••,

4

.,

..

.,."

J.

)l,....a..j; ~ I..T ~U : f o< lP ~

~......

Mi smo sinove Ademove doista odlikovali: dali smo im da kop11om i morem puJ:Uju, i opskrbili ih ukumim jelimit, i dali im velikeprednosti nad mnogima koje smo swori/i. 120 Tako ndto nigdje nije rdmo o diinima, 11i 11 jednoj objavi nitije prmeserzo od nekog poslaltika. Sve to jasn() dokazuJe odlikovaTtOst lju­ di nad diinima. l sami diini imaju osjećaj mmlje vrijednosti i slabosti jJred čovjekom, i ro ttkazuje 1 ispravnost ()Ve ct~rdnjc. Na to ttkazuje 111 i diinska obolost i ttzdiJwtje samib sebe kada S1l ih ljudi molili :t:11 za­ 1titu. Z bog ljt,dskog velilarzja l uzdizanjtt džina tražmjem zaltitc od njih. povećala im se obijest i ncvjerovtmje. O njima jt! UzviJmi rekao:
u;~
,

-

t--_plji .:).-1 ..:; J t;.., ,JA,~...,.-;)' l ..:; J~... ,JIS .;l) ... .. .r. ... ...
,.

,,

, ".

-J

.,

..

,,r:;_

l bilo je ljudi koji su zaltitu od diiua tražili, pa srt im tako obijestpoveća/i. 121

Tome svjedoči i •Ijihovo ispwl}mje potreba ljtdima kada ih zamo­ le immima 1Ijihotlib velika111t ili u zakttiW 1Ijiliovim uglednicima. To rade zbog osjećaja 11111nje vrijednosti i slabosti pred Ademovim potom­ kom ttgLednim kod Ai/aiJa. A, bit će ugLed11n kod Allaha ako btde vje­ rovao 11 Njega, obožavao Ga i ispoljavao jcdnoću u Njegovom go.rpo­ d~trstvte. ibaderu, imenima i .rvojstllima. Bez toga, boLji su dobri dži11i i diini uopće od Ademovih potomaka nevjernika i mušrika. " 2

•• El-lsro, 70.
111

El-Džinr1, 6.

•• 'Akldeht-l·mu 'mini. str. 228.
6')

Zaštita od diina i šejtana

Oiini su istina, nisu izmišljotina!

Da li džini uznemiruju ljude?
Rekao je !cjh Ebu Bekr el-Diezairi, tu&nlnoiW.: Uzn~mirnvanje ljudi od straN džina1~ porvrtlmo i ne mw u porai. Porvrrieno j~ t~ksrr~~tlnim Jok11Z0m s ćuwm. '" Takodn; razumski tll)t nnnogule, Jtm~~k, razum do­ woljavn i potvrrluje Tit pojavu. Da nije meleka zmlužmih Vl ćuvnnje ljudi niko g ntbi spasio džinskog uznemiravanja. Zbog toga Iro ih ljudi tzt vide, što bnq mijmjaju oblike i iro 111 im rije/n rakva Ja ill t nt osjuimo. Zbog svega toga, nema swmljeda je mogm'e uznemimvmi)e ljudi od strane nekih dEna. Ponekad to tiZIIemiravanjt biva i=ano ljudskim nrttdemim rili­ no/enjem nepravde tljima, popm podpanja vnde vode po njima, mol.rrtnja na njib. rjtdtmjana rljihovu 1111Itambu. 011/ se 111da oxvere i 1/Z//I!mirallltju ljude. Ponekad. bn ikakovog povodatl11Ii111ilki u ponafajtt pmna ljudi­ mti. Isto kao kod ljudi koji jedni drugima nasi/jr lilit ntkad11 s povodom, a nekada bn. poubnogpovoda. Jto možemo vidjeti kod ljudi iskvarme pri­ rode, slabog muma, donamjenzih i malormmih. \~ 11110 natvli potvrrlm l1adis 11 kome stoji da}tjtdan mlndit msarija kopljmr ubo džina pmvo"­ tzog u ogronmu zmiju, i prije mmi zmije džini su 11111 u o;vrtili zbog toga s ubili ga na lrttt mjma. Ebu &ld ei-Hudn . ...JJ,.II.oho '••ho,jt rtkao: Ne usa u ko }t prije umro. mladić ili zmija?!. .. Zbog općtpoznarosti i neprotivlje­ nja ljudi toj istini zadovoljiI ćemo se hadisom o msarijskom mlndićtt nave­ amom ll Mutlimovom. ..MmchuiiJh, Sahi/m i 1/fĆfl navoditi dmg~ dokaze... Navest ću dogadaj koji se dogodio u. mojoj kući, čije smo boli l posljedice svi padnotili i osjnlli. Imao sam stariju sestrtt waJa sr Sa'dijje, uhlmchciiJh. }t· dnog dana jo/ dok mto btli mali dizali smo grozdovr lmmti sa drsa kuće 110 krov pomoćJt konopca. Mi smo bili na krovu, a priwza11e grozdove lnmni dizali ;mo na konopcu. Moja sesrra Sa'Jijj~ jedan grozd 11ije mogw podići i povitlt. to ju}t dole, pala;e J krova tra;ednog dit11.1. Padom na 11jtga kao Ja ga jepuno tiZittmiri/n, jer joj u zbog roga svrtio. &dmibto J~ dolnzio tt stJu dm. tri pma, ili vlk pura i daviojt. jadnica se kop=la i udaru/a no­ gama kao zak/n1sa o!X'a. Nije je puštao do/t 11e br btla po/muma. jednom prilikom je progovorio iz nje i jas11o rekao da w rudi zbog toga Ito ga je =muri/a rog i Iog dmra na tom i wm mjniU. Dolazio je tai.."O nmlitije u. mu dok je l/Itkon dem godina nepodrroJ/jiw patttje nije ubio!jedrte uoii
•• Pod tekstunlnim dokazom misli sc na Kur':ln i Sttnncl. n pQd ćulom· IlJI čula vidu. JIuha, dodim... jer se tlm ću lima može osjetiti pristJ>tvo d2ina u nekoj osobi. (op. prev.)

63

Zaštita od dž.ina i šejtana

Džini su istina, nisu izmišljotina!

jt< jt davio, ona ;e vrrila i udarala nogama dok nijt umrlA! Neka joj AUa}), •ubh>n<hu" •'•"· opro.rti i m1ilrye joj se! Ami11! To sam doživio i svojim očima gkdao. A. nije isro vidjeti i luti.'" To ulema nazivasam'll · dži1uka pada uica. O njoj i lijeku 7;a nju go­ vorit ćemo, ako Bog da, u sljedećem poglavlju.

m ·Akideru-.J..mu·mini, str. 230.

64

DŽINSKA PADAVICA - SU~TINA l LIJEK ZA NJU

Za!tita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

~ta je padavica?
Padavica je moždani poremećaj. Rezultat tog poremećaja je nekon­ trolisan govor, nepovezanost rečenica, gubitak pamćenja i kao poslje· dica poremećaja moždanih živaca dolazi do poremećaja u pokretima i postupcima re oboljela osoba nije u stanju konuolirati hod, ponekad, sposobnost odredivanja odmjerenog koračanja ili umjerenog razmaka izmedu stopala. Manifesruje se poremećajem u govoru, postupcima i razmišljanju. m

Ibn Hadžerova, nrnmc~on.~~, definicija

Padavica je bolest koja djelimično sprječava pokrete glavnih djelo­ va tijela. Uzrokuje je začepljmje moždanib otvora gustim gasovima, ili iz/ućivanje 1tećistih gasova iz nekib dijelova tijela u mozak. Pottekad, po­ prantepojave napada. budu kolmje, padanje i izlazak pjme mt usta zbog gustoće rjeksne vlai.twsri. U nekim slučajevima, padaviro uzrokuju dži. nl. To rade samo loši i nečisti diini zbog privlaćnosri čovjeka ili zbog it­ ije da mu nanesu Juru. Prv11 umu padavice potvrdt<jt< ljekari i govore o lijeku za nju, dok drogt1 vrstu mnogi ljekari negiraju, samo neki od rtjiiJ jt potvrduju ali ne znaju lijek wuju. jedino što ćine je mprotstav/janje dobr/b 1111dahnutih dula zlim niskim duJama kako bi otklonili i mutra­ lisafi njihov m;jecaj. IZG

Dokazi postojanja džinske padavice
Di.inska padavica je podjednako potvrđena i razumskim i t;.~dici­ onalnim dokazima. O njenom postojanju raspravljaju samo inadiije ili oholi.

'" Vidi: Alemu el-diinniji davi el-K/tabl'"' es-Sunne. srr. 252., i Alemu el-diinnl
••e el-melaike, srr. 76.

'" Fethuei-Bari. 101114.

67

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Kur'anski dokazi
tkvišenj Allah je rekao:
"'"' ~
~-,·

'1\: 'lk:..!.J\ • - - ~ :' <':JI' ' •' ..r ' .1<\:; 7 ..,.. 0:: o) - J.,<:,.2; <J .lJ\'.}":! l'<"' ! l)J"~ ':J (;'li <.)r ' . V!.lJ\ Oui koji s~ kmnawm !Jrane nei~ se dili osim kao oni koje je Jejtmt dodirom iz.bezmnio... m
Rekao je imam Kurtubi, ,.hrmchull•h: Ajet je dokaz nelspravrumi mi­

..

J

,

'

,.J

;

'

)

"'

1 ...

..

'

f/jmjn onib koji negiraju džinska uzrokovanjepadavice wrd~ći dn ro rtzro­ kuju prirode bića, tugiraju ul=k diiu:n u tovjekn i džitJSki dodir.'"
Komentirajući navedenj njet imam T.1bcri, Dhfmth,.ll•h. je t·ekao: č.~o mije Bib; alilinchwbh:

Pri­

&kao trn m jejezid, r>br.ulmJJ..h: Rrkno 1111111 je Sei­ 'd, r.mr...t..u.h: Od Kntade, r.ili;.",t,ull.ob: DžniJilijetska kn»znra bilaje rakva da m davali pozajmice do odredmog roka, kada bi istekao a dužnik nije mogao vratitipoMjmicu odlagali bi vmćnnje i povdavnli i.z1ws. Allah, """ "'dkJ\,. je ~Ykno f/111 Olti! koji uzimaju knmnn1 na dunja/uk" onako kako mw opisali da će izaći iz kabrtrova kao oni kojeji! 1ejtatt dodirom izbezt~mio, na abinftl, ro jest kao da ga ji: izbm tmio dodirom, zuači ludilom na dm!faluku. 11'1
Rekao je Ibn-Kesir, tolumrhwl..h: Oni koji se kamatJJm bratre..., to

j est dići će se kao !ejranom opsjednuti koji ih izbezumljuj~ r.bog toga Iro će njegovo /lst1ljanje iz knbm'IJ biti veoma ruitno. '"' Oni koji se budu hranili kamatom wt4.t će iz kaburova popm. na dunjaluku. opsjt!dnutiiJ diinom. Izraz tehabbtlt upotrijebljen 11 ajem ozrzačava !lflll1stopne udarce na različite s/ratu... Do­ dir spomenutu aJem :wači ludilo, jer se za čovjeka koji po/udi koristi upra­ vo Ulj izraz, ktlŽt! se musse er-redžulu kada po/udi. Izrazje. 11 osnovi, uzet od dodira rukorrL Diinsko izbnumljenje nazvanoje rakojer šejranmožda dodime čovjeka i izlučelline u njemu sklone negativnom djelovanju, te ih pokrene i dogodi u ludifo.'l'
Rekao je Alusi,
ublmdlull•h:

"' EI-Bekaro, 275.
w Te[sinr el-Kunu/JI, 3/355.
111 Tefsint er-Taberi. 3/IOL
"' Tefsint lbn-Kesir. 1/326.
111 Prcuzc[o iz djcln Alemu el-dtitmiji davi ci-Kilabi ve es-Swme, str. 263.

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Dokazi iz Sunneta
l - Preneseno je od J' ala ibn Murrc, ndij>llahu '•nhu, da je rekao: Vi­

dio sam Poslanika, •.ubD.hu '•kihi .. ""''"· kako radi rroje i to ttije vidio niko prije mene i neće vidjeti poslije mem. Krenuli smo na put, na putova11ju smo naišli 1111 žmu s djetetom, sjedi/4. je, pa reče: Allahov f'osla11ilc, ovo dijete je zadesi/4 11esreća, a i nas je zttdesil.a zbog 11jega. Ni sama ne znam koliko puta 1U/. dan dobije padavicu! !'os/anik, ...U..Jbhu '•l<ihi •• ..n...., uće: Dodaj mi gal Podigla ga je i .rtavila izmedu Poslanika, .. n.nahu 'alo)hi ,. ..,). km, i sed/4. Poslanik, ..Uiallahu 'al•Jhlvo ull<m, djetetu je otvorio usta, tri puta p/juc11uo u 11jih i rekao: Bismillabi, ja sam Allahov rob, povttci se Allahov 11cprijatelju!, potom joj je vratio dije· te i rekao: Čekaj 11as ruz istom ovom mjestu kada se budemo vraćali, pa 11am reci šta se dogodi/a! Otišli smo, vratili se i zatekli je 11a istom mjestu, povela je sa sobom tri ovce. Poslanik, nllall•hu '•l•fhl•~scll<m, je upita: Kako je dijet ef Rekla je: Tako mi Ouoga koji te posl.ao sa l.rtinom s11c do sad nismo ništa primije­ tili, i 0110 /IZmi Olit: ovce! Poslanik, WWJahu '.U.jhi<mllom, rde: Sidi, uzmi jedmt, a ostale vratil... m
2 - U drugoj predaji koju je prenio imam Ahmed,
Pričao
<>hlm<hull•h.

stoji:

nam je Vtokia, nhim<hull•h: Rekao 1111111 je EL-Enmei, r•hlm.hul­ ~>h: Od Minhala ibn Amra, rnhim•hull•h: Od ]tl'la tb11 Murre, "dij•l­ t.hu '••hu: Od njq.o110g oca - Vtoki; "himol.ulbh. jednom je rekao: Od njegovog oca - d.t1-je neka žena d()f/a Poslrmiku, all•n.hu '•l•jhlv. ..n , ... sa polu.djelim djmtom, pa je rekao: Iz,adi, Allahov tuprijate­ lju, ja sam Allahov Poslanik! Nakon toga, dijeli' je ozdravi/o. Žuta nm je poklot~ila dva ovna, uešto mas/.a. i suhog sira. Posla­ nik, ..n..lbh• 'akjhi ....n..... je rekao: Uzmi miJi sir, m as/a i jcd110g otma, a drugi vratil'"
Hejsemi, Medimea 'ez-zevuid, 9/4, i k~žc: Prenio ga je imam Ahmedpreko dva la11ca prt!IIOSilaca, l Taberanl jednim. Prenosiocl jednog Ahmedovog lanca .w <<l­ swp/jeni u Sohihu. Dodajem da je hndis prenio i Hakim u Ml~rt~clrekr~ 21617. i ocijenio ga vjerodoslojnim, s njim sc složio Zchebi. '" Prenio ga je Ahmed. Rekno je Hejseml u MedZmeo 'e:-zevaidu, 9/6: Pr-enio ga
je imam Ahmed, prenosioci su :ustupljeni 11 Solrilm.
111

69

Zaštita od džina i šejtana

D žinska padavica · su!tina i lijek za nju

3 · Od Džabira ib n Abdullaha, ndiJ>II•h• ·,."hum>, se prenosi da je rekao: IZ1111i SiliO skupa s Poslanikom, "''"'""" '•lc)hi ,.,.u,••. u po­ /,od Zam er-rika; kada m1o doi/i u kammjnr Vakim pred ruzs iZildt una Sll sinom koja je živjela ll pusrinji. doi/a je Poslani· ku, .,u,JI,hu 'olr)hl v. "u"" i rekla: All.ahov Poslaniče, ovoje moj sin i fejtan mi ga oduzima! Poslmtik, ..u.Uahu 'alcJhl ,., ><llcm, je rekao: Približi ga mmil, kada ga je približila rekao joj je: Otvori mu usta/ Owo rila je i Poslanik, ..u.u,bu 'alcJhl •• ..tkm. je rri puta mci pijucnuo tt Iljib, potom rekao: Po1 se AllaIJo v neprijatelju, j a snmAI/niJov Posumik! To je ponovio tri puta, potom je re­ kao: Uzmi svoje dijete, neće bitiproblema, 11eie se povrati­ ti 0110 što ga je mttčilo ...'"

4 - Od Araa ibn Ebi Rebaha, ..himchulloh, prenosi se da je rekao: fb1t Abbas, ndiJ•II•hu 'onhumo, nu upitllo: Hoćeš li da ti pokaum du­ nulijku? Rekao sam: Naravno! Rekao je: Ova crllkinja ji! doi/a Po.rlaniku, .,u,u.hu 'alejhl "••ll<••· i rekla: Imam padavicu i otkri­ vam se kad mc zadesi, pa moli Al/nba za m me! Poslanik. ..u.u. bu '•lejhl,. sdkm joj rde: Ako hoće! strpi se i dobit ćeš D žem tt!l, a ako IJo će/ m olit ćuAiulha da te izliječi. Rek/11 je: Strpi t ću u. Potom je rekla: Otkrivmu se kada me to zadesi, pa moli Allaha da seru otkrivam. Uputio je Alla/m dovu24 uju. Murtefekun alejni'1s Imam Buhari, nhlm<hullih, je prenio od Ataa, ..hlmthull•h, u svo m Sabibu da se ova iena zvala Um nm Zufer, ndllolbhu -..w i iz had i­ sa se čini da su njenu padavicu uzrokovaJj diini. Rekao je lbn­ Hadže:r, n>hlm,hull•h. u komentaru ovog hadisa: B=r. nhlm•hulbh, j~ zubilježio drugim putem od fbti·Abbasa, <>dii•ll•h• 'onh~<m•, da je ova una rekala: Strah me da nečisti skiru moju odjeću.·~ Netisri je šejtan. Zbog roga je, lbn-Hadžcr, r•lum<hull•h. nakon navođenja svih lanaca prcnosilaca koj im je ovnj hadjs prenesen, rekao: Iz svib lamwt pre11osilaca koje sam naveo razumije sc da je prtdavi­
"' Rekao je Hejsemi, rohomcboll:lh, u Medimea'e:-:e•'tlidu. 919: Prenio goje Tabe­
rani ll El-Evsatu i Bez:llr ll kraća] verziji. U lancu prenosi/aco nalazi se Abelu/ha­ kim ibn Suj)o11, njega ja .<pomentto lim ehi Hai/m a niko go 11/ie /.:rilikovtiO, Ostali

p1'l!11DSIOCI su pou:.doni.
m

Bllftari mea' el-Fr~h, 6/114. Muslim bišerlli Newwi, 16/131.

'" Fe1iw el-Bari. 10111 S.
70

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

ea od koj~ je bolovala Ummu Zuft!T, ruli;ollahu '•nlu, bila uzrokovana diirzima a ne štetnim izlulevirldma u tijelu. 137
5- Od lbn-Mes'uda, ndiJ•II•hu '•• "•• se prenosi da je rekao: Poslanik• ..Ualbhu •kjhl"' ..Urm. je po ulasku 11 namaz. učio: AllnJnmmll! irmi mzu bike mim:š-lejtarzi er-radžimi, ve bemzi/n, ve nefhibi, ve rzefiihil Allahu moj. mjdem ti se od prokletog šejt1111a, ludila, oholosti i pjemišt:va koje orz uzrokuje!

Rekao je: Hemzulm znaći mute, 11ej1mlm znači oholost, rzefltc­ lm znali pjemišfll(). •» Mute je vrsta ludila i padavice koja zade­ si osobu i koja je nakon što napad prode nalik spavaču i pijanoj osobi.'n Rekao je lbn-Kesir: Hemztdm Z1111t'i rmtte, a mute zna­ t'i dtw/jenje drugim rijelimtt padavica ko}l• izazivaju dZirzl.'>to Re­ kao je Abdulkerim Nevf.w: Ovaj IJttdi.r poMilujeposwjtmje pada­ vite ili ludila prouzrokowme od strane duna. jer ;e Poslanik u!jecao od bmiZLl, a /Jt111Z ztlllli, kAko je prmnmo u mmttlmju, rrutte UJ črnjeka pogoda za žiwra a znaći padavit:tl. Nazvana je mure jer je osoba dokje u t(} m stmiju zbogprevelikog boltl poput mrtwrca. 1"

6 - Preneseno je od Ebu ei-Jusra, r.diJ>II•h• 'anhu. da je Poslanik , ..u.u•. hu.,..,., .. ..ue... učio: AlUzl mme irmi euz.u bike minei-berem;, m
vet-teraddi, vel-hedmi, vet.gammi, vel-baraki vel-gareki. J-e

euzu bilu! en jetehabbeta11i el-šejtmm i11de et.mevti, ve en uktele ji sebilike 1rmdbiren. l-e euzu bike en emu te ledigau! Alla/m moj, utječem 11 u od duboke starosti, pogibije 11 provaliji i ruševini. brige, poi4ra, tttnpnnja tt wdi. Utječmr 17 se od lejtatl­ skog ludila 1t11 samrti, i dapoginem na Twmputu bjddi. I. tllje­ čem 17 u od smrti od rl)eda otrovniu!'' 1 Rekao je Sid2r, nobim<hull•h: Rijct'i: ...tehabbetani el-lejta11... ZllaČe da traii zašrir;u od še}tall­ skog ludila. 143 Fellm ei·Barl, l OlliS. •• Hakim i ocijenio ga je vjerodos1ojnim. s njim sc složio ZehcbL; Ebu Davud, 1/206.; Tim1izi, 11153.; Nesai od Ehu Scidaei· Hudrija, mwjall>hu'•nhu. '" Lisam1 el·llrebi. 61 4296. 1 El-Bidaje ve (!n-ni/10}e. 1161. 11 '" Alemu el-d!itmi.fi davi el-Kita/Ji ,.e es-Sum.e, s1r. 269. •• HaJdm i ka2c da je vjerodoslojnn. s ojim se slot.io Zebebi. Ebu Davud, 2192.; Ncsai. 61283. 1 " Lisanuf.arebl. 2/1094.
111

71

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

7- Preneseno je od Safijje, ndtJ.tl>hu >nh•, Hujejove kćerke, da je Po­ sbnik, ..n.tt.~. '•I<Jhl •• ..n..... rekao: Šejla" krttŽi čovjekovim tije· lom put~ll krvi. •« Neki učenjaci ovaj hadis smarraju dokazom mogućnosti šej· mnovog ulaska u čovjeka i postojanja padavice izazvane dži­ nima. Rekao je lbn-Hadier d-Hejscmi, ..~t... bull>h. u svom djelu El-Ferava ~l-hadisijj~ nakon navođenja ovog hadisa: Ovt1j badis je dokaz prlltiv onib kq_ji negiraju rnogućnosr šef· tattovog kt'l!tanja po tentttmJnjosti čovjekovog tijelA, lur.o /to su nm rezi/e. ''s 8 • Preneseno je od Osmana ibn Ebu d -Asa, ,.dij•l~>hu '•nbu, da je re­ ho: Kada me Poslanik, ..n ,u.bu>l•ihl vo.,IJ•m. imenovao Ul namje­ snika Taif.t počelo mi se dešaYllti nciro čudno u namazu, nisam znao ni šrn klanjam. K."ld sam w vidio, Z<~pucio sam se Poslani­ ku, .,u .hu'•'•Jhl ,. '"''"'· Rekao mi je: lb" Ebi el- ~s? Rekao sam: ,u Da, AllAhov Posltmiče! Rekao je: Otkud ti ovdje? Rekao sam: AJ. lahov Poslmzile, ndw mi se dogodi u fli111U1ZU i ne z11nm fra kla­ 'yam! Poslani k, u!Lolt..hu '•l•lhh".u.,., reče: To je šejttm. Približi se! Približio sam se, sjedio sarn na koljenima. Udario me rukom u prsa, pljucnuo u moja usta i rekao: IzlAzi, Allnhov neprijate­ lju! To je uradio tri pu13. Nakon roga je rekao: /Ji sada, radi svojpostw! Rekao je Osman, ndijo>JI,,hu '•nhu: Uirti!ltl, mislim da mi više nije dolnzJo. 1"

9 · Preneseno je od Hasidle ibn es-Salm, nhimebulloh, a on od svoga amidžc, r•Ji)•ll•h• '•nhu, da je došao je Poslaniku, ..n.n.h. >~<Jlu .. ,.,. km. i primio islam. U povratlmje prošao pored ljudi među ko­ jima je jedan bio okovan u gvožđe, bio je lud. Njegova porodi­ ca je rekla: Culi smo da je vaJprijatelj došao sa v~likim dobrom, imflle li kakvog lijeka za ovog? Učio mu je Fatihu kao rukju, pa je ozdravio. Dali su mu stotinu ovaca. Došao je ponovo Po­ slaniku, ..U.IIohu'al<ihi"<.dlrm i sve mu ispdčao, pa je rekao: Da li si ~<Čio uelto dmgo? Rekao je: Ne. Rekao je: Uzmi ih, telko
"' Buhari mea·el-Peth, 412&2.; Muslim bi serhi Nevevi, 141155. •• Preuzeto iz knjige Rudud ala ebar/1, 21138. "' Ibn-Madžc, 211175. Aulor djela E:-levoid je rekao: Lanac p,..nosilacaje vje­
rodostojan, prtmosioci su svi pouzd<mi.

72

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

onom ko se hrani neispravnim rukjama, tisi :uzradio ispra­ VIlom rukjom. U drugoj predaji stoji: Učio mu je Ftttilm kao rukjTJ tri dana ujutro t rtovećc. Kod god bi završio Fati/m sabrao bi pljuvačku i p/jtwll/0. 147

Razumski dokazi
Rekao je šejb Muhammed d-Hamid, r.~lolmehull>h: Nemo ferijtll.ske rtiti

rozumske smemje tt vezi so u/tiSkom diina u ljudska tijela, jer m džbzska tijela u gliSoviwm mmjtt. G11>ovite tvari i1111če prolaze kroz grme materi­ je, poput zmktt koji prolazi kroz naJo tijela, ili vatre kojo prožima ugarak. ili srmje koja prolazi kroz žiu. joJ bliži primjerje voda kojtl prolazi kroz prafinu, pijesak i odjeću iako ima zopremintt ZI/ nuiilm od..-rmje i zraka. Sljedbmici istine prihvatili su ajete i httdise koji obavjduwaju o ulasku diina uljwiska tijela. Uistinu m /mr'tmski i badiski tekstovi uJiiko brojni da se nikako ne može opravdtui negiranje te istine i pribvatanje besmislica onih koji je negiraju. Objava koja donosi L<timt obavijestila nilS je o tome. Ta činjmica nalažepokoravanje i priftvaumje toga bez ikakvog r1edoličnog ttmuzćmja koji krtr'atuke i bttdiske /&stQve izvodi iz ispravnog konteksta 1111 krivuefaw staze neispravnog ITmuzćmja i zbog kojih lovjekou is/am i ispram111 ak/da bivaju ugroženi. To spada u dovoljni, sp11Sonomi iman od vjećtze džehmemske pamje. Praktićtzi primjeri ulaska džina 1J /jtule m be­ ~brojni, tako ouaj ko to negim suprotstavlja sc vidljivoj .rtvarnosti koja ne­ gira 1zjegov stav.•••
Rekao je kadija Abduldkbbar ei-Hemczani, n~Dn<hulllb: Ako je ra­ bto to Ito smo ~k/i 11 vezi s diimkim rije/ima -da. m gmovira poput zmka

uema mmnje da udtt u uoJn tijela, poput vjura. ili duše koja je u noJim tijelima. To 116 ZJlllČi spajauje dva bića t1 jednow 1111 jednom mjestttjer bi­ vajujedno porrd drugog a 11ejedno u drugom. Oni ulaze u uala tijela kao Jw sićušna tijela ulaze upomdc. ,.,

tq

Ebu Davud. Imam Nevevi je ocijenio ovaj had is vjerodostojnim u svom djelu

EI-Ezkar. str. 87.
10

Rudud alo cbatil. 21135. •• Akmmr ol-mc,ylžan, str. l01!.

73

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

Šta su o tome rekli učenjaci?

lVeć

smo naveli citate učenjaka tcfsira u vezi s ovim, Taberija, Kurtubija, lb n Kcsira i AJ usija, r.hirnehumutl..h.

2- EI-Ešari', <>hlmd wlhh. o vjerovanju sljedbenika sunnera'"' je re· kao: Dbn ulllZt u tijelo čovjeka. Rekao j~ Allah, ""'" dlellc:
, ll = v- ~
..

,JU:.:..!.ll .J.:;..:; .ill r~..- ,Jcr.T'! 'i 17'1 ,Jr- . .;r._ . . -<.?_ ' -, <''i! ' - u- l sL : .ill

.)

...

'

,."

,

:J

.)

.,... "

-

"

J

...

"

.-,:

'!

011i koji se kamatom hrane ueće u dići osim kao 011i kojeje Jejtall dodit·om izbezumio... m

3 - Rekao je Abdullah sin imama Ah meda, ..hlmt-huonull.h: Upitao ram swga oca: Oće, ne/.d ljudi tvrde da diini ne mogu ući u tijelo čovje· ka? Rekao je: Lažu J'inko, diin već govori iz njihovih usta. H,.

4 - Rekao je lbn-Tejmijje, " himehufl,h: Postojmzje dii1111. potvrdmo je Kuriwom, Suml/!10111 i konserrzusom prvib gcllemcija. l u vezi njl­ bowg ulaska u ljztde svi imami sljedbmika Summa se slabt da je 11Wgućc i drt poswji. Th mogu vidjeti i o.rjetiti čuli1na oni koji žele razmisliti o rome. Kada ude 11 čovjeka govori iz njega)nikom koji ra o.roba ne pozutlje ili nikttda nije 11i čula da portoji. Po11ekad bude uda"n eako nUtŽiw da bi i devu tumrJi/o a on lo i ne o.rjeti. Potvr­ da toga m Allaholl(, ...., ,. d!<Oe, rijeli:
.... ,", ~" ....,... • ll : illh:.!..ll ! b.'.;.=; <.? .ill (~'<"' ' - le v-~- - _

, ..

Ustat će kao oni kojeje šejtalt dodh·om izbezmnio ..., m hadis: Šej11111 kr11ž i čovjekovim tijelom putem krvi.,'" i dmgi dok11zi.' 55

"' Risaletu el-di:innl. SIJ". 6.
111 EI·Belwre. 275.
'" RLtale/11 c/-džinni, sir. 8.
"' El-Erekan:!, 275.
'" Buhm·i mw ·ei-Fcth. 4n82.; Muslim bi !ier/11 e11-Nevcri. 14/ 155.
>u Muhtesant el-fel<wa el-mi.trijje. Sir. 584.

74

Zaštita od džina i šejtana

D žinska padavica • suština i lijek za nju

5 • Rekao je Ibn d -Kajjim, ...!Um<huD>h: Postoje dvije vrm: padavice: padttviett izazvana zemaljskim podlim dtthovima i padtwica iza­ zvana ftemim gaso11fmn i otpadnim mnu rijama u tijll'lu.' 5" 1 6 • Rekao je lbn-Hazrn, r.hlmmull.lh: Powrdm je Jejta1tov dodir čovje­ kn preko kojeg nm A/1111J, ...,...w.n., dozvoli da ovlada čovjekom, co je rdmo u Kur'tmu. Tim dodirom probudi u čqvjelm crnu smum njegoveprirode igfiSove koji dopim do mozga. To g(Jvore S'l li obolje­ li od pđda·vice bez izuzetka. Nakott rog dodira Allaboliom, •ubh•nchu ve .... b, voljom dogodi ;e padavica i grrenje koje vidimo kod cakvi/J osoba. O tomegovori kur'anski ajet iro vidimo swjim očima!'"
7 - Rekao jeAn1r ibn Ubejd, r>hlm•hull•h: 011i koji ttegirajuultiZilk dži­

na u. ljudska tijela tu dc!Jrije. "'

8 - Rekao je kadija Bedrudin eš-Šibdi, "'hln~chull>h: Kur'an i bmiis obavijmili m mn o ulasku dima 11 ljude. l!-9

Stav ljekara u vezi s džinskom padavicom
l - Američki naučnik Karing[On, član američkog institura za psi­ hologiju, u svom djelu Najnovije duJevne pojave rekao je o džin­

skom dodi.ru: ]amoje. 11 rul)mrmju mku, da džinski dodir ponoji.

Nauka to ne može Zllllelllariti jer postoje broj!le, powrdue, zapa, njujuće ćiujenice o tome. Zbog toga, oba11czaje proučavati cu poja­ vtl, ne samo zbog akadmukogprimtpa pojavamll, već i zbogstotirza i !Jiljada/jttdi koji pau od roga u danahrje vrijeme. Zbog lijećmja tih ljudi porrebrw je ito prije ttsposltlviti dijagnozu i odma/J pri­ stupiri l(iečenju. Kada teorctskipribvatimo magu džin.rkog dodim otv01·it će 11t1m se veliko 1ltluČrw polje zn jJroučavanje, jednako :<4­ htjevno /uto i waka sal/l'l:lllt'Tli1 nauka, i koje ~.nbtijeva pmkrićnu pnirtj11. uslugu i zalaganje.'"'
'" Et-Tihim eu-ow/1evijju, str. 51.

111

El-Fas/ufi ttl-mileli veen-niilal. 5/14.
'" Akamu el-merdum. str. 109. Ochrije su ljudi koji vjeruju u stalni vremenski ci­

lU

klus i stalno samoobnavljanje tivota.
Akomu el-mcrdton, str. 109.
ItO

Alemu ef..tJtilmi vc ef..melaike, Sir. 82.

75

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

2 - Rekao je dr. Bil u svom djelu Analiza neobimilJ slutajevn lijde­ uja bolcmih mozgor111: Pred nrmut je nmogo wga Jro frebamo or­ kriti, naročito u vezi s dodirom dubova s obzirom da je vainn fo­ klor dufcvuih i nervnib oboljmjn. lsposravilo se dajr dodir dubova mnogo komplicirtmiji 11q,o iro u 11 poće1ku pretpostavljalo. Lihrost koja trrjele u ije brstjelema i 11e sastoji se samo od rl/Zuma i namjera, naprotiv roje komplekma lić11ost sastavljena od brojnib sa;tojakrr. Centra/ua dodirujuća lićrzost koja se sudari/a sa ćtrlima dodimure lićtwsti kojaj~ u principu neorporrta ua utjecaje drugi/J. Otudata­ kvalitnosr postaje fnbak plijm za SW koji se u/e približiri bilo ko­ jl!lll čovjeku na pt1t11 sticmzja lične koristi duhova koje dodiruju sve ili dio rtjib. Pro/nskom vremma spajanje se pojača/J/l sve dok sc ua kraju dodirmualičnost potprmo Ile izgubi. J po~Yd Stlega, kada oni koji se bave duiJOimim .rilnmri urade najčudnije stvari istjerujuti 1 1wu ili dubow koji Sit uJli 11 osobu ljekari ih omalovažavaju. 101

3 - Rekao je dr. Džcjms Hajslon u svom djelu o džinskom dodi­ ru: To je nadprirodan dodir kojim raztmma ličnost izvan tijela 1 1tjde na čovjekov razum i tijelo. Nemoguće je poreći mogućnost rog dodira. '"·
4 - Neki ljekari popUt dr. Karla Viklanda smatraju da ludilo poći­ nje utjecajem tlih duhova na bolesnika koji izaziva neuravnore­ žcnosr.'6' 5 - Postojanje ludila izazvanog zlim duhovima i nemoć medicine pred njim priznali su i dr. Bars, profesor za nervne bolesti na američkom univerzitetu Menopolis i dr. Aleks Karil dobitnik Nobelove nagrade za doprinos medicini i hirurgiji.

6- Rekao je dr. Muhamed es-Subahi ['vedullalt: Ožinski d4dir ili
dodir dubovaje izazvan posntpcima zlih zemaljskib dubova i lijek Zl1 w je sttpromavljanjedobrib pkmmitilJ prowijet/jmih duša. No raj naćin, ttz pomoć dobrih, neutrnlisac će u utj«nj zlib dt~IJOINI, djelovati suprorno i potptmo će se udaljiti.'44
"' Alemu el-dfbmi ve el· mclaike. SU'. 83.
Hl Alemu el-diinni l"e el-melaike, str. lll. "' Alt!mil el-ct=inni veel-me/ai/re, str. 83 '" El-fsriJfu bi/-Kur ·an. s1r. 9S.

76

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

ljekarski nalazi u slučaju džinskog dodira
1 - Rekao je dr. Bil: Dubovi tutprulaju tri gktvTUt cmtra: ~/iki moZdk, pr~dio solamogpfekstiJll i cmMr Zl1 rn:wmoŽllvtmje. ••~ cipu iznmrulni nres i poremdaj 11 moiwmim vibracijtlmll.jimkciji i otkucajima. Manifostuje se na dva tii1Či1lll:
a) rjdesno grčenje koje počinje u centru u pokrete u mozgu kao

2 - Rekao je dr. Muhamed es-Subahu 'Ivedullah: Pruiavicaje u prin­

posljedica fiziološklh promjena nakon kojih slijedi potpuna oduzerosr i bezosjećajnosr bolesnika. To liječe medicinari;

b) psihološki poremećaji koji počinju 11 cmtn~ :<.a čula 11 vidu rđz/ičitih osjećaja koji se manifimtju promjmama u razmilijmlju. U rom slu­ čaju bokmik negubi potpuno čula i osjdtljc. 011a vt!fll pruimlice li­ ječi se dovam.a i ibruletom i tJI ijekari ne mogu pomoći.'"

Propisanost

liječenja

džinske padavice

l • Već smo na_veli da je Posl<Lnik, ..tlol!,hu'alo)hi vesdlom. liječio od diin­ ske padavice.
2- Abdullah ibn Mes'ud, "d;p.tl>bu ·,nhu, liječio je čovjeka Kur'anom i Poslanik, ..n,Uohu ',I,Jh• ,,,.n,m. je to odobrio. Prenio je Ebu Jala,
..hlmohuJJ.b,

od Hanša es-Saganija, nhimohulb.b. da je Abdullah ibn Mes'ud, mdlial!.hu 'anhu, nešto proučio na uho čovjeku u kojem je bio diin i čo*k je došao sebi. Posla_oik, ...U.U>hu '&kjbhullon~ ga je upitao: ~tasi muproučiti 11 uho? Rekao je: EfohasibtJnn tnme­ ma hakknakmn 'abesen. .., Zar mislite da smo vas uzalud stvo· rili... 167 pa do kraja .mre. Poslanik, .,u.UJhu ·.t.1 ,.,.u.,., je rekao: hi Kada bi te ajete rqmćen čovjekprouči11 brdu t~estalo bi ga. 161

'" Alermt e/-džinni ve el-melaike, str. 83. '" El-lsti§ja bil-Kur'an. Sir. 97. 10 E:l·Mu 'mimm. 115. 1 11 Rekal!je li~jscmi u /vlctiimca ·ez.:evaid. 51115: U lan<11 prenosilaca je Ibn Le· ltia 'leu]ijepos/ob t~ltnjegovi ltatlisisu dobri- ltusen. Ostali prrmosioci =astup/jeni su u Buharljevom Sohilm.

77

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

3 - Imam Ahm!!d, nhlm.h..t!.h. je liječio od dž.inske padavice. Rekao je kadija Ebu d-Husejn sin kadije Ebu Jale ibn d-Ferraa, nhitn~ humul.bb, pripadnik hanbelijskog mezheba u djelu Tab~kam asha· bi imami A/mud: Cuo sam Ahmeda ibn Ubejdul laha, nhim<hul· l>h, kad je rekao: Cuo sam Ebu ci-Husejna Aliju ibn Ahmed ibn Ali ei-Akberija, <>hlondiuli<h, kada je došao kod nas u El-Ak­ ber tristo pedeset druge godine u mjesecu zul-ka'de. Rekao je: Pričao mi je otac od djeda da je rekao: jednom prilikom, bio sam u džamiji imama Ahmeda, nhim<hullah, Mrmwkkil je po1/ao nekog čovjeka da mrtjavi da je jedna njegova robinja opsjednura dimom i da moli Allaha• ..".... didi<, da je izlijeli. Ahmed, ..rum,. huu..b. je izvadio drvme papuče sa kajštvima od palmine kore za abdest. dao mu i!J i rekao: Idi ha/ifinoj kući, sjedi robinji pored gla· e i reci diinu: Pomčio ti je Ahmed, da li ti je draže izaći iz v re žme ili Mti udttrm sedamdeset p· ta ovim papučama? Čovjek u je o.tišao, sjeo pored njmc glave i rekao što 11111 je imam Ahmed rekao da kaže. Tada mu se džin javio iz te iem i rekao: SluJam i pokoravam st. &da bi nam Ahmed znbranio boravak u Jralm mi tu bismo boravili u njemu. Ou st pokorio Allahu, a ko se po­ kori Allahu pokorava mrt se SVI!. lzaiao je iz s/tt/kinje. smirila se i djecu rodila. Nakon Ahmedovt, nhim•hull>h. smrti džitl se ponovo vratio. MutevekkilJ~ pozvao Mirvezija• ..hlnochull•b i sve mu ispri­ čao. Mirv.ezi, "hlmchull•h, je uzeo iste te papuče i otifao kod nje ali mu se džin jtwio irt uje i rekao: Neću iznći iz 11je, neću te poslu­ fati niti od rebc naredbu primiti. Almzed ibn Hmwel se pokorio Allaim pa 1111111 je naredeno da mu se pokorimo.' 6'

4 -Ibn-Tejmijje, nh....hull.h. je liječio od džina iro česro kako prenos.i Ibn el-Kajjim, nhlm•hull.oh. Rekao je: Vidio sam nakgkjha, r.J.imdud­ J,h. poslao jejednog čovjeka da kaže džim1: Rekao tij~ fejh da izadd jer to ti nije dozvoijmo pa bi oboljela osoba ozdravila. Pon~kad se libzo obraćao džinu. U nekim slučajevima džin je bio neposlttian jla ga je istjemvao udarcima nako11 čega Je bolewik budio 11e o;je­ ćajući bol ja i drugi smo to često vitJ,di. Narorito će.sto je učio 1111. ubo oboljelom ajet:

•• Akamu el-merdiatl, str. l iS.

78

Z.Utita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Zar ste mislili da smo VIU uzalttd stttorili i da Nam se neće­

-u vratiti?170

]t!dnom prilikom mi je prieno da je utio taj ajet 1U1 ubo boksnom pa jl' džinica drbra11im glasom rekla: Da!"' Tada je IIZI!O Jrap i udamo čovjeka po vramim žilama Vl!oma maino, mke Sl< ga zabo­ ljele od udararl}a. Prim tn t nm1 mmnjali da je čovjek umro odpo­ sljedica udaraca. U toku r.daranja t/ii nica se javi/4 i rekla: ja ga volim. Rekao joj j t': Ali on ubt'" lit' voli. &k/aje: lt!lim na badidi s 1t}im. Rekao je: Onnt' ulJ na badidi s robom. &kinje: Izaći ću zbog ttbl!. Rt'kao je: Nt', izadi pokoravajući se Alla/m i Posklniku. Rekla je: Dobro, izlazim. Nakotz wga, čovjek je sjeo, okrmuo se li­ jevo· demo i rt?kao: Šta Ćll ja kod šejba?Pitali su ga: Zar so ne sjećaš svib onib udaraca?! &kao jt': Zašto da me Jejh udara, nisam ništa pogrijdio!i' Otz apsoiumo nijeosjerio rularcl!. 172

Dilema u vezi s liječenjem osobe koja boluje od džinske padavice
DUemu i odgovor na nju spomenuo je veliki učenjak Muhammed ibn Abdullah eš..Sibeli, r.oh#ndlulbh, u svojoj knjizi Akamu td-merdhm. Rekao je: Pitali S!l šejlml-is/n.ma Ibn-Tejmijjtl, r.himchull•h, o čovjektt koji dugo lijeCi od džina jer je neko 11jemu bliza/.: obolio od veoma .rijetke vrste .ribira. Sibir se obnavljao viJe od swtinu puta i bezbroj puta gotOIKI 11bio i uniJtio ćovjeka. Čo­ vjek se odupro tome ibadefQm, ®1111ma. traienjnn 24Štite. čistim 1evhidon~ Osjetioje kako pobjeđuje. Oboljeli ihje vidio i u 11111 i 1111javi. čak illje najavi ćuo kako go/Kire. U počet/m ih je vidtiJJ u mu i govorili stt rm1: Umrli stt li i ti nali, neki su se razboijeli zbog dflve rog z tog. nazvalJ m ga po imemt. Bio je u Kaim jako wliki čovjek kakavse rijetlw rada. Sasmjao ses11}ima, vidio njibo/KI priJVO sta11je i imoo nad njima veliku moć. Upiranje o zrtalntju ma i odovi i rtčmo muje dn ih je umrlo festa bolemo mnogo. To sepowvilo sroriltjakputa. Čovjektt kojije 1mo bilojejllSIIO da ibjeAl/oh, = .. dkll., pokorio njemu, to je vidio, osjećao i kroz snove mttČmika komeje 1UIIICSOJUluepravda sc uvjerio. Da
•• El-Mu 'mimm, 115.
'" Da, lj. mislili smo da se nećemo vratiti. {op. prcv.)
111 E:t· Tibbrt ell·llebevl, str. 53.

79

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

lije grddlt zbog wga, jtr iako suprijtstupnici ne/d srt muslimani? Da li mu je dozvo/jmo ostavili roglotjelut i 11epomoći mu iako vidi njegove nmke i s/rgri kraj, ili 11ije?Da li je rakwt borbapropiwl!l i in111/i dof=.a 11 Srnmetu za nju? Da li posuJji ponnrla za mogufnost roga, u iro se onaj koji pita uvjerio kao i drugi koji su liječiu, i u je to nemoguće hto fro nnrlefilomfi i nekesekte? Dali je dozvoljeno koristiti ;-redstva astrologa i njima s/ilnim poputmpisa, hama)lija. mirisa, listova i drngog/to je kuji; pa da to nosi ntl vratu čovjek kojijeprodt1o Vj(YU za dunja/uk. spadali to teuzvraćanje istim mjerilom. ili jezabranjenojer prontovi!e njihov načinlijdenja i ul=k 1t šerijar:ski ueisprarmo djelo?

Odgovor ukratko glasi
DOZIIOijenoje i pohvalno /JJ uraditi. U nekim slučajevima može biti i oba­ wzno pomoći onome kome je tldnesena nepravda, jer ntmt:lmo namjepomo· ći lli!IJOijnd~t koliko nno u sIlinju. Ukoliko boltsnik ozdravi dovom, zikrom, naredbom ilizabranom džin/11111, udaranjem, grtlmjcm, proklinjanjem ili sli· tnim govorom cilj je postignut, bez obzira fro /JJ podrazumijeva obolijevmtje 11eki/J džina ili njiiJOvu smrt. To nije nepravedno prema ttjima, sami su sebi ttqJravdu nanije/i, t1ko uhtč mkje tlije IP.o rupmvtdan prnna njima hto Ito ro radesihirbazipa narede ubist110 ili zmoćenje diitl!l koji nemsluiujl! biti ubijen ili mročen. Tada im sl! di:ini >'IH!te, a ako ne nwgu njima onda njihowj 4ieci, ženi ili stoci. Onaj ko tt odbrani od njih lmdt! pravedan ŠliJ stt 1111redi/i Al/lih i Njegov Poslanik nije imnauio nepravdtt. On se samopokorava AUahu i Posla­ niku pomahdi nerJOijnicima i onima kojima je f1111JI!sma ltepmvda 1irl .fni)at· std naćin, bezfirht i ntprttiKieprenzastuoml)ima. Tttkvt di:ini ne UZ1ll!lltirtl}u. ili zbog Zlllllrja da su pravedni, ili ft.o im ~~e mogu ni!ta. Ukoliko je džitt 1U· pokoran a ućai slab 1110ie u dogodili daga zu:nnniri. Takvi trebaju učiti mre Felek i Nas. klanjati tmji/e, ućiti dove i stihu ibadeu kojijačojrt iman Trr!bttju se kloniti grijeha koji m mdstvo trjegorJOg ovladaVtlnja čovjekom, om su bom 11aAllahorJOm pu m Jbore so 11 najvećoj borbipa 11eka pazi da ga neprijmeij 11c sttv!tlda·zbbggrijeha. Ukoliko StJC to bwie iznad njđgOvih moći, pa Allah niA'Dg ue zadužuje preko rt)egovi/J moguć11osti. Nttj}IIĆe sredrtvo u borbi protiv njih je ajet lmrsijn. Nellrojmo mnogo učaća iJprobt~lo je njegovu ČUtiottJOmtt moć imagu ~~ odbijmtju Itjra11n i poni!unja njihovih vradibi1111. Uisrirm jr utjc­ atj tog ajeta 11(/ild. knda Je is!mrto prouči, na Jtjkmc, na oboijcl.c. pa i 1111/aJ. risuikeicjwtsldh usluga. nati/nike i one IlA koji! se srdžba izlila. o1u koji s/ifr­

80

Zaštita od diina i šejtana

Dl.imka padavica • suština i lijek za nju

de svoje stra.rTi, te oue koji slu:ittjtt zvif.danje i p{i1!$ktmje. Napasnika, llttsilnika mba odbiti Mjedno bio musliman ili net.jemik. Poslanikje rekao: Ko pogiue braueti imetak bit će JehU!. m U nekim predajamaje prm=o i ako btulr branio i.ivo~ čast i t.jeru.'" Ako napadnuti lot.jek ima pravo odbiti napt~doča na njrgw imerok ako ne može drugačije onda ubisrvom, kako da 11411/tl pm.vo boriti g protiv njtga bmndi svoj rđZltm, tijelo i čast! ~ra!lutfrćt na 11jcgov mzum, muti ga tjekslro, a ponekttd zlosrovija i sekst~~~lno. Kada bi ro uradio č~tt.jek čot.jeL'It i kad biga mogao odbitijedino t1bi.stwm, to bi bila dowoijeno. $ra se tiče napuJmrtja i otrav/jtmjtl bolmriktJ, propis 11 vai s timje isti kao pro· pis o 11tlpu1ta.rrju s/abib i bqrpomoćniiJ. Pomori rakvimaje ford kifttje ukoliko postoje res/avi m to. Ukoliko je nemoćd11., ili :at.ttZI!t nečim važnijim, ili neko dntgi priteh~L u pomoć OJtda uijeforz. Neko te st :at.piroti da li je to propisano? To je jalno od nttjvrijednijib djela. To je djelo t.jtrot.jes11iktt i dobrib ijudi, oni 11epmtano odgone šcjt4Jit! od ijttdi onim fro m naredili Allab, IWC,. ,u,n,, i Nje· govPoslanik, ..tbll..bu'>k;hh• ocll<m. To SIJ rodili!Stl. ·~·ihl..W. i naJPoslanik, ..u.Jbhu '>kjhi .....n.rn. Kada bipmposravili dtt nifra. u um s rim nijeprt:tresmo od t.jero­ vjemikajer šcjtaui nemogu uifra u njihovomprimstlltt a 11 nale vrijeme mogu, mi bisnw im rrebali pomoći jer 1111111je Allah 1111rrdia pruianje pomoći ne110ij­ 11ikt1 j da bttdnlw korisiti mteslinuminut_ Toj~ uto kao odbijanje ijudskiiJ 1111­ ,-Jlui/M, rlt!t.jerniktl i grešnika. Ponekt1dje džine potrebtw mnogo udttmri da bi iziJ/i. Udarce osjeti samo diitz. l!ot.jek ib apsolutuo ne osjeti 11iti se vide tmgovi na rij~lu. Neki pričaju dt1 ttdare ćot.jektt jokim /tapom trisro-lfflri swri11epuro, mmzje ili viJe, po nogatntl a OllniJra Ile osje&ijl!l' ut/arti boledžina a 11~ ćot.jeka. Čot.jck bi umro odposijedica tilJ udart~~:a, a diin vri!fi, mpomaže i prisutni­ ma svaftag/JIX)ri. ja Sl1111 to lesw radio i oprobao pmlbrojnim ijudima. Borbtl protiv njih ktvz rijdi i zapise nepo=tog Z!utfmja nijepropiJana. Ako u t011JL inia 1/rktt ortdaje zabranjena. Oni koji praw zapise uglav/tom rade sa!irkom, po1u/.:ad glamo prouče dijelove Kt~r'tma a 11 ~bi bgotJ41'0ju Jirk. Lijrinzje sa onim !to su propistlli JfllaiJ i Poslanik :at.mjmaje i :at. Jirk i Jzjtgove pristtllice. lsti1111, rmesliuumi inulj11 1'tl..'dii'ira mi!ijt!llja u rii'Zi s lijećerzjm1 baramom, ali su jedlloglami da lijcčmje Jirkom i ktiftom 1tije ni u kom s/ulaju dowoijmo. Zalmmjmoje u fiNlkom rrorrju i ne možese uporrdiri s o1tim l'V izgovori rijdi ktifi~t podpritilomjer roje dozvo/jtmo pod uslovom dtl me ČtJrsi(J vjemje. Nera­ zumijivgovor, da bi utjerao, mora biti izgovorrn iz srca, usup111t11om IJLĆC dje­
10

Muttcfckun nlejhi. Hadis je prenio Abdullah ibn Amr ibn ci·A~.

"' l'rcdaje se moluzc u zbirkama E.b11 Oovuda, Tirmizija i Nesaijc. 'firmizijc rekao:
Had/sje hase11 sali ilL

Sl

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

lovati. Šejtdn nepomaže Oltima koji sepoigravaju vnulžbinont Osim (oga p1i­ siljma osoba mora izgowriti rijeći ku.fra, dokza liječenje bolesnika nije nužda jz dv& razloga: prvo što te riječi izapisi možda nele djelovati, nmagi ne djeluju ili imaju sttprotan eftkat, a dmgi razlogje što rlđm nijepotrebna neistina jer imamo istinu.'?; Preneseno ukratko od lbn-Tcjmijje,,..hlmehuUo.h.

Zbog

čega

džini dodirom uznemiruju ljude

Rekao je176 Ibn Tejmjjje, ....hi'm ehuJI,h: Dži1zi ulaze t41jt~de povodeći se za svojim.rtrastima, prohtjevima i ljubavi kao kod ljudi. Moguli .ru i spolni mofaji iz kojih se rodi dijete. To se dogad4 često, učenjaci .<u o tome govorili i uglavnompokudili odnossa džinima. Čmo ili u većini slučajeva ulaze iz osvete i mržnje kada ib neki ljudi uznemire ili misle da ih /jttrli namjenw maltretiraju mokrenjem na r!iih, poljevajući ih vrelom vodom, ili ubistvom 11ekih od njih iako ćotjek toga nije stjestan. Džini su velike neznalice i na­ silnici pa ponekad pretjerajte tt osveti. DeJava se da udzt u čovjeka iz igre i zlobe kao neki blesavi ljudi. Ulazak prve vme je grijeb i nemoralan čin Zttbranjm od stmne Allaha kao i ljudima makar bilo 11a obostrano zada­ voljsroo, a da ne govorimo oprisilnom zlostavlja1tjtt fto predstavlja nasilje. Zato je potrebno obratiti se diinima i obznaniti im da je taj čin grijeb ili i grijefJ i nasilje kako ne bi imali opravdanje i kako bi z,utli da im stidi po .Allahovom i Posldnikovom zakonu, a onje vrtieći i za džine i za ljude, Pod ulaskom druge vrste podra;;r~inijeva se da čotjek nije znao i da dži1te nije namjerno povrijedio te da ne zaslužuje kaznr~ jerje radio u svojoj kuli ono što mu je dozvoljmo. A vi nemate pravo boraviti na njegovom vlasni.ftvu osim s njego·vom dozvolom, imate svoje nastambe u pustinjama i 1tenasta­ njenim mjestirna. Cilj rzam je reći kada džini počine rzasjlje nad čovjekom treba im ret'i.Alldhovu i Poslanikovupreswlu u vezi s tim, dokazati im, na­ rediti dobro i odvratiti od zla, baš kao i ljude. Uzvifeni je rekao:
..

'Y

J .. r. ... . :: .. -: ..i,;,.!8"~ y--'.)~~~ .)

..

,;

"'

;ll

,.."

..

AMi nijedan narod nismo kaz11ili dok posla11ika nismo poslaliJI77
Akamu el-merdian, sk. l l 0-1 12. "' Risaletu-1-dtinni, so·. 27. "' El-Isra, J 5.
111

82

Zaštita od diina i šejtana
J rekao je:

Džinska padavica - suština i lijek za nju

,

J.> ...

' ..8' v-!;'\:<·l~ .J~ r- v-.> r: - rl u - r-::- • ·" <·~ L'.' '<'l;
.... ,

~

......

J,,,~"

...... ,

·'W ~ L\ • "'l: ..r'• .. ..rc 1 .r"" ,..­ J .. , ..

·-­

1-LA~Y.·~ O skupe dlitJSki i ljrulski, zar vam iz redova. vnJill 1tisu. dc­
lazi/i poslanici koji su vam njete Moje kazivali i upoZ~>ra11ali 11as da ćete ovaj vaš ruw dočeknti?' 78

Ukratko, može sc reći da džini ulaze u ljude iz sljedećih razloga:
l - 7.aljubljenosc džina muškarca u ženu, ili zaljubljenoSt džinice u

muškarca;
2 - nasilje čovjeka prema džinu posipanjem vrele vode ili padom na

njega sa visine;
3 - nasilje džina prema čovjeku ulaskom bez povoda. To mcr!e ura­ diti samo u četiri slučaja:
a) vd ike srdžbe;

b) jakog straha;

e) ogtttlosti u Strastima; d) velikog nemara.

Na koji način ulaze u ljudsko tijelo i gdje se smjeste nakon ulaska?
Džini su duhovi a ljudsko djelo ima otvore i pore mko da džini mogu ući u čovjeka kuda žele. Dokaz da su džinl duhovi je ajer: .;\.i J. 1';.)\_; 0-' .Jll:-l ._;1..:. J , ~",;,.;.. .
Diine je odplamena vatre stvorio. 179
'
;:

..

., ....

.,..,. ,

Ibn-Abbas, ndijallabo '.nhu011a, je rekao od zrak koji njje di rekmo u vatri.

plamičaka

vatre,

to

je

vrući

'" El-En 'am, 130. '" Er-Ro!Jman, 15.

83

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Nakon ulaska zaputi se u mozak i purem njega l<onrrolira cijelo cije­ lo jer su q:ntri za cijelo tijelo u mozgu. Ljekarska isrr~ivanja potvrdila su neobične podrhraje u mozgu oboljelih od džinske padavice. Mnogi džini su me obavijestili da se smjeste ll mozak Jedan mi je rekao: ja mpgu utje­ cati na svaki dio tijela ovog čovjeka. Jednom prilikom rekao sam džinu da drži podlakticu i on je ispravio. Tri snažna momka pokušali su je saviti ali nisu mogli Rekao sam da pusti i vratila se ll normalno sranje.

Simptomi džinskog dodira
Kao i svaka druga bolest prisusrvo džina u ljudskom tijelu ima svo­ je karakterisri~ne simptome. Ali mora se imari u vidu sličnost simpto­ ma sa nekim tjelesnim oboljenima. Jednom mi je došla ne.ka žena, upi­ rao s·am je: Šta re boli? Reida je: SarTw noga. Pomislio sam da se radi o reurnarizmu, ali sam proučio rukju kako bi bili sigurni. Nakon kraćeg učenja i?. nje je progovorio džin l rekao da on pravi smemje u nogama. Naredio sam mu da izađe iz pokornosti Allahu, •ubh•.• •hu,. •"•" i izašao je. Žena je ustala, bol je nestala. Hvala pripada samo Allahu. Spoznaja simptoma za onoga koji H veoma je važna. Možemo ih ječi podijeliti u dvije grupe, u snu i na javi. imptomi u snu: 110 S
1 - ne~anica, osoba ne može dugo zaspati nakon odlaska u postelju;

2- nemiran san, često

buđenje noću;

3-

mučni snovi u koji ma čovjek sanjada ga nešro il i neko proga11ja hciq bi do.zvati u pomoć ali ne mož.e;

4 - ružni snovi; 5- sanjanje životinja: mačku, psa, devu, un iju, lava, lisicu, miša;
6 - struganje zubima u snu;
•~

Ovi simptomi nisu nabrojani u ajctu ili hadisu

već

su plod

iščitavanja,

kao ta­

kvi podložni su greški kao svaki ljudski govor. Vidio sam brošuru kojuje napisao jcdau učenik u kojoj je naveo opaske na ove simptome, pročitao sau1 je v~e puta i nisam našao ništa problematično.

84

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

7 - smijeh, plač ili vrisak u snu;

8 - jaukanje u snu;

9- nesvjesno usrajanje i hodanje u snu, mj~ečar,

l O-snovi u kojima kao da će pasti sa visokog mjesta;

ll -da vidi sebe na groblju, smeću ili usamljenom mjesru;

12 -sanjanje neobičn ih ljudi, abnorm<~l no visokih, ili nenormalno
malih, Ui potpuno crnib;

13 -da sanja prikaze i sjenke.

Simptomi na javi:
1 - sralna glavobolja, pod uslovom da je ne izaziva bolesr očiju,

ušiju, nosa, zubi, grla ili želuca;
2 - odbojnost prema zikru, namazu i uopće svim ibadetima;

3-

psihička

odsutnosr;

4 - zamor i lijenosr;
5 - padavica. nazivaju je nervni grčevi;
6- bol u bilo kojem predjelu tijela koju ljebri nisu mogli i1Jiječiti.

Vnte dzinskog dodira
1 - Opći: roje dodir cijelog tijela kao u sl učaju onih koji boluju od

diinske padavice.
2 - Djdimični: obuhvata samo jedan dio cijela, podlakticu, nogu ili

jezik. 3 - Sralni: kada diin dugo ostane u tijelu. 4- Privremeni: kada provede nekoliko minuta u čovjeku.' "

111

To i nije dži.oski dodir, toje više uznemirenje. Ko se abdesti prije spnvnnjn, spo­ mene Allaha, prouć i zikr prije spavanja n~će mu sc to dogadati, ako Bog dn.
oc

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju
liječi?
liječiti

Kakav treba biti onaj ko

Ne može svako učiti rukje i imati sljedeće osobine:

od džina.

Včači

rukje moraju

l - čistu svijedu a.kidu, vjerovanje, k~o prve generacije, sele~

2- mora iskreno praktikovati tevhid u riječima i djelima;

3- mora vjerovati da je Kur'an taj koji utječe na di-ine· i šejrane;

4 - treba poznavati &.inski i šejtanski svijet;
5 - mora zn ari šejtanske prilaze čovjeku. Pogledaj šejhul-islama lbn­

Tejmijju, ..hlm•h•ll•L. kako je postupio kada mu je džinica rekla da će izaći zbog njega! Rekao je da ne izlazi zbog njega već zbog po­ kornosti Allahu i Poslaniku. Da šejh nije ?.nao šejtanove prilaze čovjeku ne bl to rekao;

6 - poželjno Je da bude oženjen;
7 - aeba se kloniti grijeha, a
grijeha;
8 - aeba biti u Sl:alnoj pokornosti kojom ponižava šejtana;
inače

šejtan ovlada ljudima purem

9 - trebao bi stalno zikriti. Zikr je neprobojni Štit od proklerog šej­ tana. To će uraditi samo ako zna Poslanil<ov, mll•ll·h· '•'•ih i v. ,.n,.,, ziltr i dove: dova prilikom ulaska i izlaska iz kuće, izlaska i ula­ ska u diamiju, kad sc čuju pijetlovi, magarci, ulaska u prevozno sredstvo, pri viđenju mlađaka i sl.;

10 -mora bid iskren kada liječi;
ll - aeba se zaštidti na način naveden u šestom poglavlju ove knjige.

Ukratko, šro je čovjek bl iii Allahu, '"',.dicU•• jači je i dalji od šej­ tana, štaviše, ima veći utjecaj na njega. l znaj, ako savladaš sebe i svog šejtana druge ćeš savladati lakše, ako ne uspiješ savladati njih druge će biti puno reže.

86

Zaštita od džina i šejtana
Liječenje
Liječenje se

Džinska padavica - suština i lijek za nju

odvija u rti faze. Prva fm: po!!upak prije lije1enja.

l - priprema z.drave atmosfere. Treba izbaciti slike Živih bića kako bi meleki mogli ući u kuću kojoj će se liječenje odvijati;

2 - oduzimanje i spaljivanje upisa i hamajlija od oboljelog;
3 - gašenje muzike u kući; 4 - uklanjanje iz kuće svega zabranjenog, kao što je otkrivena i src­ dena žena, muškarac koji nosi zlato i sl.; 5 - odrl.avanje govora bolesniku i njegovoj porodici koji će iz stea išćupati vezu sa drugima osim sa Allahom, aubh•nchu votc'.t.; 6 - pojasruti razliku izmedu ispravne merode lijcćenja i mewde si­ hiJ:ba?.a i garara, napominjući da je Kur'an lijek i milost kako je obavijestio Allah, ,,.. .. dldk; 7 - dijagnoza. Postavi nekoliko pitanja bolesniku kako bi se uvjerio u simptOme ili bar većinu. Pimj ga, naprimjer: a) sanjaš li životinje? Koliko ih vidiš? Jesu li uvijek iste?; b) sanjaš li da rc u snu proganja neka i.ivorinja?; e) imaš li košmarne snove?; d) sanjaš li da padaš sa visokog mjesta?; e) sanjaš li da ideš divljinom i usamljenim putem? Nascavi pitati dok ne provjeriš sve simptome u snu i na javi dok ne budeš siguran o čemu se radi. Kroz odgovore nara pitanja možeš saznati koliko je džina u osobi i koje su vrste. Naprimjer, ako osoba stalno sanja dvije zmije znači da ima dva džina u sebi. Ako sanja da vješa krst o vratu zna kojoj vrsti dt in pripada. To je potrebno ako džin ne progovori, medutim, ako progovori onda sve navedeno nije potrebno jer je sve jasno.'01

..

u~ napomenu da džini mnogo

lažu.

87

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

8 - poieljno je prije liječenja abdesrid se a i oni koji su s robom tre· bali bi se abdcsriti; 9 - ako je u pitanju iena ne počinji prije nego se porpuno pokrije. prekrije lice, stegne odjeću kako se ne bi otkrila prilikom učenja; l O-ne liječi ženu ako nije s mahremom;
J l -ne uvodi sa sobom nikog osim mah rema;

12 - moli Allaha,'"" ••Jttlk, da re pomogne protiv &ina i omogući da ga savladaš. Druga laza: poletak lijtltnja
Prvo: stavi ruku na glavu bolesnika i uči mu na uho polahko, razgo· vjerno i ispravno sljedeće ajere:
l - Utječem se A/Inim odprokl t11g šejtana. e

c.ri-,, (y) ~ej, ~) !" ~;J:, (') to':,, .;,:.;,, ~l ~ - .-:-;,i,, ·'!:.ttl.-i.ut( o)~...2i!!Gt j•;:!Jt:•<O .::u, ~J! ·-..!J1li r-:=-' _r<J. !!J • .J( V) ~LiJI \1 .J~ ....., _,......,... .i.: • .1;. ..:_.;;1: JJL.bl' (i) ' ~ , .1;. . ~olt r=• 0! ... .r> , .. .. ..
(1") ('?';~~
.,. ; .. ~ , "" , .., .. .. ,

<l.

...

..

U• ... ~

j.

.....

J.

.;

U ime Allaha, Milostivog, Samilomog. Hvala Allahu, Gos­ podam svjetova. Svemilonlom, Milostivom. Vladam Dana sudnjeg. Samo Tebi ibadet činimo i sa·mo od Tebe pomoć molittw. Uputi tUIS ua Pravi put. Na put011ih kojimasi b/a. godatipodAJ·io. A tte 11apm onib tzn koje se srdžba i~lila i koji su za/mali. IIJJ
2 - Utječmt li' Al/aim odproklerog šejrana.

... :~i~ ..Sj..;- ,&J.i, m 0-}:ii <>~..,; ~:, ~ ~8:i, ~~<'>t' . .., .. .. i: , ,... , ., ,
~

,;,:ljifrf.~)<>~ j;,:,: lji <0 5~}. ~!;.:~~J.:~:~ ~..Jfi

t;) ~l J)~ 5~~ Zt-~'.J <y> .)J;:-~ ~l!ij~ ~J i~I5J:_(J.

(o),J~IrJ.
Elif/am-mim. Ova KJljiga, u koju t~ma sutmlje. Uputa je

onima koji stA/lohn boje. 011ima koji 11 gajb vjemju koji 11a·
'" EI-Fatiha.

88

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

maz. obat!ljaju i dijele od onogtt čime smo ill Mi opskrbi/J. l onima koji vjeruju u ono što je objatJ/jtmo UJbi i štoje objatl­ ljnwprije tebe, i koji 11 ahiret lvnto vjeruju. To su tmi koji m na uputi Gospodara svoga i to stt oni koji su spašeni. '~

Utječem se Allahtt od prokletog lc}Mna.

t;' ...r'81 "'""! , Y":" .; c.S-,j. <f ' ' ..• Ir. __.'ll • . -ll..!.lLiJI' ) t:'tt' '-"'"' ._i')b-1" if.) .J 1'111 · '"11' .J J 'T" .J .J

..:..~.JC-:Jt J; "t" 0! <''l'r) r;=:-.; ·~· ~" . . ji; :b.G•~l ~!J J ., • '. ~~.:;:~1 ~~ ..e :: ... , .. , .... , ..
~; ".,".
""

....<.~.J~~JS<;- ~~.J~r~~j"1l~~t;.l!<;-·~l.j..l>IJji
.. .. .. 1 "' , .., ., ,"'.. .... " "" ...

-4 · ;

- ........

'_,..

'/

J

,

..

( \ "\ f)

A vaš Bog - jcdtw je Bor; tmna boga osim Njega, Svemilo­ snog, Milostivog. U stvaranju tlebl!$a i Zetulje, tt smjnli noći i da1ta, u/adikoja11wremp/ovis korisnim tovarom za/jude i u kiši kojttAI/ail pttšta s neba, pa tako tt život vraća :znnljt~na­ kottttjetlogmrtvi/a, po kojojjemsijao svakojaka živa bića, tt promjmi vjetrova i oblacima koji izmedu 11eba i Zetu/je kb­ de- ima doista ZJ1akova za one koji razumijevaju. 1115

"'_,l' !!r_;.o!..:"l;\' .......j'YI) .l.!JI .:_,;._;...:~.t...,..t;.;JI) c\0ll
.. " . . , ... ..

4-

Utječem

so Allahu od prokletog fcjtana.

"' El-8ekare, 1-5. 111 El-Rckare, l 63 i 164.

89

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suJtina i lijek za nju

te bitiposlije tljib i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga ztutuja osim koliko Ott želi! Njegova Kmsija obubvaća i ue· besa i Zemlju i Njemu 11ije teško održavati i bl 011 je SveviJ­ tlji i Veličattstllerlil Nema prisile tt vjem, Pravi put se j astiO razliJmje odznhlude! Onaj ko n e vjeruje 11 Tag~~tn, a vjeruje u Allnha, drži u zn najčvršro vezu, koja se neće prekinuti! A AUab sve čuje i srma! Allahje zaltitttik ouih koji vjerujtt, i::wodi iiJ iz tmittatla svjetlo, a otliuuz koji ne vjeruju zaštit· nici m taguti, odvode ih sas11jetla tt tmittef To m stattovttici Vatre i u njoj će vječno ostafi.'M

5 • Utjdmt se Albi/m od prokle1og11wut.
.. " .. t:, ... l • .... .. , .. , ':/~~ - ..;s· ć'J'W.' ,.j,l". (J' c.r ,r'...r J ~· (J' .:J) J J' '<'! :r-j ' (J' ~ 'l t< "l' .) ··lt ·J '•tl ~.., .)J . J J •

u.

.

(YAo)' .th!.l:Jt ~t:;· ..!.1;1'" Gkl' ~ly t~;• ~· (J' ~~ ~ ·· · •· · .;:-. lJ .J ~ .J .J J ·• ~

.,.,.

/~-;:"'/

"',.'1'

•.1

.,."'

"oi.,."'"'"" , . , . '

ur ~l.:.~f~ GJ.'! :<<t t; '1:1<-; ,! :-<.;u~ ·.~~w :fj,,. ':i~';
.,. , .. ..
~

l}_,..
t:

J-. ; _J

':1'\Z' Q:; (J' .:r. c..r · ~JJI ,;·~'<t' '11~'1~ u~';/J ~ ·t:;~~;'liJ,J·t ~ .J .J . lc" .T". . .J •
.............. / .... ""•1" .......... •

..

.....

...

.., ..

..

• .. • ...

....

rjAJI ~~:.,;.:.;u ~;':J_;; ~-;r~~~j,J8 ~~;t.P ~,; ~8<iu. ':1 t;,:,:~ • ( Y Z"jts::ll A"\) _.

~,

Posla,.ik vjeruje 11 0110 što mtt se objavlj•tje od Gospodara ttjegova, i fjer~tici, svaki od njih vjerttje u Allaha, i me­ leke Njegove, i Kttjige Njegove, i posumike Njegove: Mi medn posla11ieima Njego11im 11epravimo podjelu! I govo­ re: čttjemo i pokoravamo se. Molimo Te za oprost, Gos­ podan~ tUIŠ, i Tebi se vrać.amo! Allah ni jednu osobu ne opterebtje preko mogućnosti ttjme; njoj u korist je ono dobro koje je stekla, a 11a ttje1111 štetu je 0110 zlo koje je stekla! "Gospodm·11 11al, ne tlZmi nam tt grijeiJ ako zabo­ f'tWimo ili nehotice pogriješimo! Gospodartt tuti, ne tova­ ri 11a 11/lS brerne kao što si ga natovario na one prije nas! Gospodant naš, 11e optereĆIIj nas o11im za Ito nernamo mage! Ti preko grijeha nam prijedi oprosti 11am i smiluj 11am se! Ti si Gospodat· naš, papomozi nas protiv naroda koji 11e 11jentje! 187
"' EI-Bekol'f!, 255-257. "' El-Bekan!, 285 i 286.

90

ZaJtita od di.ina i fejtana

Džinska padavica - su ftina i lijek za nju

6 - Utjdmt u AllAhu od prokktag19ta=

;! ;ji~ .J..:..i.i~ t:ti ~~ i)j\; ~)Ulj ;_:;l ;j! ~ ~l~~ If ~

i; ji ~.u,:-;t:.f,,. r.;:. ..~~ ,<ill h ...-~.lJ, ~~ <,A) ~i:.,' ~),;; .;:; " , . - .. .
1 <ill .)lr .!ll ..:..L1. r-'! .,.._, r+= d; r :lJ .... . • ~c-: · " • ~~~ - . ~l. ' '.b-~ .IZ .,.. '/} ..:,8:31 ' •. .· .

- -

-

('..)...:ci, "-= .. . ... ..

~r

> -­

Allab svjedoči đa 11nna drugog boga osim Njega, a i mekci i ultmi, postupaft1ći pravedno. Nnna boga osim Njega, Sil­ 1101 l Mudrog! Vjera je kod Allaha, doista, islam! A oui koji­ maje t/4ta Knjiga podvojili su se baš out/a kat/11 im }11 doliA znanje, i to iz među.so/me zlobe! A orni} ko tu! vjeruje" zna­ kove Allabove- pa, Allab brzo sviđa raltuU!/1" '

7-

Utječem u

Allahu od prokletog !tiftaTJa.
l .. "' "' ;. .#
, ...
tl

.;:,;JI _y. .... .. ..
~'/1.

·L..:.-1 · · · ··.!:,,~ .:;"~ ~ •lJ~\!.:...~ .,~!tl . :• .,. . r-- rr.- r"" - ..r-- - . - )'i-' "PIIJ <..>"! '"' !_l.~-tt'W.- ~' :: .ćj ';HoO ~ .) ~t!lli'.~i' ~r;;·, ~ lt;.i1~ . - J r"r-'J:Y ), J' )~
J

.s.r:.' ~ r~ ~ J:;.::"irJ~.. ..:..!JI,.!Jt.jl..:.li.lli.:.J r~ . . ~<t.:,! ~·
r _; •

·

..

.)j ~J liy :_;;1:; ~~~ ~ ._J>j"/1 J l~ '/j (oo)~~~
.. ,. .. ..

...... , , ,

.

..

,,

•J

. , ..

..

( o"\) ~l

...

.... J..;...; ...!ll ..:J:) ..
4' ­

"' J!t.

Gospodar t•al je Allah, Koji je 11ebesn i Ze11J}11 u šest dmut slllorio, a zatim se tutd Ariom uzvisio. On tamom 1toći dan prekriva i ona ga u sUJpu prati, a Sunce i Mjaec i zvijez­ de pokora1111}11 se Njegovoj volji. &nilo Ou s111ara i upravlja! Uzvi/n1 tU!kaje Allah, Gospodar svjetollllf Molite se pouiz11o i u sebi Gospotlam svot1U!, On Mista 1U! ~'Oli one koji svaku mjeru prelaze. I ue pravite tll!Ted 1111 :Um/ji, kadje 11a tl}oj red uspostavljen, a Njemu se 17U)Ute 111 strtzhom i 1utMm; mi­ lostje Allabol/ll doista blizu oni/1 koji dobra djela Bue.1. ,
8 - UIJdem se Alla/JU od prokkUJg kjta1111.

"' AW /mrem, 18 i 19.

"' El-Ea 'raf. 54-56. 91

Zašrita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Zar ste mislili da smo vas ttzllhtd stvorili i da Nam se ue­ ćete vratiti? I 11eka je Uzvišen A/kth, Vladar IstiILiti, nema dmgog boga osim Njega, Gospodarfl Aria veličaustvenog! A 011aj koji se, pored Alla},a, moli drugom bogu, bez ikakva dokt1za o njetmt, pred Gospodarom svojim će račun polaga­ ti, i 11evjemicise neće spasiti. I 1·eci: Gospodaru moj, opt·osti i smiluj se, Ti si Milosuik 11ajboljiJ1~

9 - Utjelmz s~ Allahu od proklmg Jtj11111a.
-t_.!Jll;;jl,;l(_ .. , . , . , c':!t;),}..:.j~lj..:"l)~.:;,:;< !}..~.>I>J~I.Jl o},jJL!..U_:;.J,;l ., ... .,., , " .., . ..... _ _ ""• r! .. 1~\11-.!'IJ!.J " ' ''J(V), \,;.JU.:.:, t<· 'UW..'(i).....sl' c:'n .;:,. t:.:ill ..r "~ J • v- <.r' J . ~· -f. •

(r)lj>ut;JElU(~)If.-j..::..lf.-IJ~< \)IL.uu~l),...,.,.')!.,:.,.....)...l ..ill~ .. t,.,'-&- ,. .... " .. , ... , .. ) "' '.
~ _, ~

.... •,.,, ..

;...;y.l~!) ~! (~)~\)_:;,UP~) l).f~(A) ~~ JS .:;:.J_,;..l.i_;

"

.... ; ,.

),-

"_

. . "'"J .......<'1"' •

(' .)~\!_:;,~~=u
U imeA/kt!Ja, Milostivog, Samilomog. Tako mi otti!J tt ,·e­ dove poredanib, i otti!J koji ttsmjet·avaju, i ottib koji Opo· memt čitaju, val Bog je, uistittu, jedau, Gospod.n.r nebesa i Zetu/je i ouoga što je izmedtttljih, i Gospodar isto/ul. Mi smo uebo uajbliže vama sjaftzim zvijezdama okiti/i, i ču­ vamo ga od svakoga šejtaua prkosuoga da ue prislušktlju mekke-skup najviši, a sa svih stra11a bivaju gadan;, da bi bili otjerani: 11jib čeka pamja neprekidtta, a onoga koji što ugMbi - stign11 svjetlica plflmteća. 191

1O- Utjdmz s~ Allahu odprokMog štjuma.
~l)tl~ll}li·_,~ l)twi.:,;:Jl.J J!.: · !.:,J:-l;} l~ ..!l;!! G.;.;. >G
., l ...._.. , , ' , ' ' .,. :-, .. --· .. • • .., ,
J

..

..

.;.;. ~.r J ;l~ c.....:.q J .... , ,e~~> .:f_;.B ,~_;;J! ljl.l e_;;~~_,~~~ ,. - '"' .. , ' . , ,, ..... JJ.,.,
,

.-

,J

~

..

... ,

..

.......

-::

.u.1 ;_r1;1)'::":'i8:'.it:(r. > -:•• '-'-.b u;..> t.Y'lJ! (.>~ .;...;~·-u.u~ · ' •1~ ·-J ~ u • -~ ~ • ~ ;.
.. , ,-:: ....... , , ) ' .J

;"'~':;..;t-;~)(f\!~;'~;;,.s~)rs:;j>.;~~~~;y
, .. , • ... ,. , "., ..
~

'J'" . . .."_ .

-,_...

<rn ~ · -J~ .... J • J J ~ I f ~ ..r::'J i f.) v ~ <J"'!" •.!l!J·t.\::!1..: · ..,. -~, •· ., ..,;
#"

'" EI-MII'mlmm.
111

115-118.

Es-Sajf(lf, 1·1 O.

92

Zaštita od diina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

Kada ti poslasmo nekoliko dliua Nl Kur'au sltdtljtt, kada dodoše da ga čuju, oui ,·ekoše: Šutite i slušajte/A kadse za· vrši, vratiše se tlarodu sr1ome da opominjn. O 11arode naš -govorili m- mi smo slušali /Ucjigu kaja se poslije Musaa objav/jtlje, koja potv1·tlttje da sr~ isriuite i oue pt·ije 11je, i koja ka Istini i ua Pravi put upućrye. O narode naš, oda­ zovite se Allahorm glasniku i rjemjte ttAlu1ha, 011 će vam ueke grijehe vale oprostiti i odpabtje vas neizdržive zalr:i­ titil A oni koji se ne odazov11 Allahovu glamiktt, takvi Mu ua Zemlji tteće umaći i mimo Njega neće zaltitnika rut.ći. On i srt u velikoj zabludi. 192
l l -Utječem se AJ/altu od proklerog J'ejtallll.
.... .; ., ,

.. .. ... "" , O družine džinova i ljudi, ako tnoute kroz sloje11e mbesa i Zemlje p7'0dt·ijeti. pt·od1'ite, moći ćete prot!t·ijetijedino tiZ 11eliktt moć!, pa, kojtt blagodat Gospodara svoga poričere?! Na vas će se ognjettip/ame/l i rastopljen mjedpro/ivati, i vi se nećete moći odbrauiti, pa, kaju blagodat Gospodara svo­ ga poričete?!m
12 - Utjd~m s~ AlaJJU od prokletog fejra11đ. l
J~ 'YL.!lli.J .bi ·~.:} ~ t :.:a~\>. ~l) ,F
I
J
i :· "' • • ,. •

..? j "il'j ...;.;lj i.,!JI ;Lia.ii (.;.. 1 ,:.,i 1; ~:k~ ',1 ,J! ~~lj Y,l ~ ~ _,lJ • _..,: u--- (r o ,:.,w_ <-"'.J •':JI <5U <rT) ,:.,liJ..!.. )fl .J-,.J..;;; )l l.J.li.a > '-. ·~ <.;• ,....., · ~ . 2 . "" : , ,. , ... ."...... .. ' ' (n) .J~~ ~.J •':JI .jt,; (T' o) .JI~ a~·: ')\i .;.~j ; L;<} .lolp
,.J , .. , ". ~~ , , ". .. ". ......
,~....

~..

i'

..

.J J;, ...

,~,

...

~

".~

o#

,}

.J:

.;

.. ~

·. :i:ill~~j {J j j ..j ._s..ill :.1rJ ~ -t.-r , ... ~.... ~
;&.. ....

( Y\ )

'.J.l.Ali..!Ul.l _>.. 'Y! <lj 'Y ._s.ill .!ti ) (Y Y) '. _;1! ;, 1) ;)lf..!.JI) ,.,.... .., _,, ,,.,. ,. .. , ... ... r-:=:- .

; 5.J~ 1 ~~;j ..,..8J. ~~ . . .,.
Jo. .. ,

JP .;T~II.U 8 j;l jJ

..

..

, .

....

;

,.

..111) (n) .J"S_Al; .ill .JI,;.: ' . P,ai~~1_1;J1 5 <ell .).j!.l '~t
' ' · "~1 > -;,q ' Y'.J ..r'J' "li' ...:,;(.Jl• t\ J ' (;~'- - ' ...r--1.1lc'"" ~ J'. r - tsJ tJi•IL;I..i .J 'e"-' C;:-"! :· ~ . lY 1
, . , " .. , .lo ,. ,. , _ ",. ,

A

,

f,

"'*

,

-

:.

(H)r41 j._fit

Da ovaj Knr'm1 kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoltovmtjapu110 i kako bi se od straha predAlla/JOm
m
111

El-Ahka/. 29-32. Er-Rahman, 33-36.

93

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

raspalo. Takve primjere navodimo ljudima Ja bi razmisli/L Onje Allah, 7letnadrugogbogaosimNjega, Onjepoztuwai= nevitf!jivog i tlid/jivog svijem, 011 je Svemilosllm, Milostiv! On je Allah, tumut drugog boga O$im Njega, V/atfm; Savrše­ ni, Onaj Kajije bez nedosmtaka, 011aj Koji wakog osig11ra­ va, Onaj Koji 11ndwim bdi, Silni, Uzvišetti, Gordi. Slavljen i Uzvi!m je Allah od ouoga što nm pridrožujul je Allah, Tvorac., Ontif Koji iz ničega stvara, 0.111j Koji Wet/lU daje oblik, On inili 1111jljepša i:tnetlll. Njega slati/ i veliča sve što je 1 tUJ ?tebesima i 11a Zemlji, Ot1 je Silili iMttdri. JU

o"

13 - Utjdem se Alla/m odproklmg !~uma.

(:! '· li! l_,lw .:;..1 :fi; ~~ ;.;1 t;~l ,J;;- y ~""'" ) l .;r) 1.&1H ,~~~ m ,,i;.~ e· !l.r .· ..,. !!.:rl-ll~ ~, ~ ...,....,_ e,>,_,..:;; GT·l ::JJ f . .T J <O u:f. ~ .ilt..,l; .:4_; ~.j~~ .:ili tl,; <r> l.ll,; ~,;~\;. ~ C.J~ ., .. ,. , . " ., .. . / ._,..;)'1.9 J~; .JIS ~.J< o> t;..iS .hl ..,IS z;.. lJ ~)'l J .,Z J .;,l LJ; Lil.J ::;, · ' - ... ~ .f- ·"'F< ~~- .-, Y~~ .L1 '' ' ~ ~ ,, '-"::! J vf/~i'. 'slli:. ~ J ;>.wo J r-"J > .i' ,:r.- &" J'~;. VJ> J""!
J ./.

!:

_, .,, •

z;

...,

~~ ~...

J'! . '

''.n-;
~

.

;

".

}

. J1,
~...

t:sL;J' (A) l'~ • ' IJ....W \.::,', ;.. : -;1~ t;t;,l;.•· •'..,.....,1t:.:.l,t;I'(V) 1~\ .hl .J ..",...J y '1 J
J •

, , "'

1

.,

,.

..

"

,

,

-

"""

.... ,

.. .J.

(~)l~~t;t+;~~.:;~,c::~·:,P . :<.u kU;~-;;;;
,

..

..

~ ,

..

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: Meni je objav­ /jetlo da je uekoliko tlži11a prisblfkivalo i reklo: Mi smo, do­ istJJ IG1r'au, koji izaziva divijeuje, slušali; koji 1111 Pravipm upućuje- i ml smo u 11jegapovjerovali i vile uikogauećnno Gospodaru TUJ!em ravuimsmarrati, 11 Ot1uije - nmut uzvile­ llO bude dostojanstVo Gospodara ua!eg! - uz/!0 Sebi ni droge ui djeteta!]edau ua! bezmrmik o AHabu je laži govorio, a mi smo mislili dani ljudi 1li dli11i o Allabu laži ue govore; i bilo je ljudi koji m ZIUtitu. od džitUl tražili, pa su im tako obijest povećali; i oni misk, kao ho i vi mislite, Ja A/lab nikoga~ oživiti. l mismo nastojali 11ebo dotaknuti i 11tvrdili StilO Ja je moć11ib čuvara i zvijezdapada/ica p· zo; i sjedjeli miO okolo w njegapo bmijatlut Ja bist11o šta. čuli, ali će OtUlj, ko sadapri­ sbđkuje, tUl z vijezdu padalicu koja vreba tutići, lli:S
"' EI-Ha.fru. 21-24. "' EI-Džirmu. 1-9.

94

Wtita od diina i šejtana
~

Džinska padavica • suština i lijek ta nju

1 • Ulj~ftm u Allahu od prokletog Jr)tana. 4
(\").JJ;. (J~ ( T) J..;...cll .!ll ( \) .b-1.!.1 _;;Ji~ )1 y- )l .!ll r
, ., .. JJ
•"" ... ...

i

),

l

"

, J

• ,

(t).b-ll;.ts ~~(.J

e

1

­

U im~ AIJa/Ja, Milostivog, Smnilomog. & ci: On je Allah ­ jedaru Allah je woćišu sva/umu Nije rodio i roi/eu uije, i 11iko . u ravm• uije!1~ M

15 • Utjcćtm se Alla/m od proklerog ftjttma.

_r. ~J ( T) ._;J..:.(; _r. ~ (l) .;LiJI '":'~.,..,.,_,, )1 y-)l .blr ~yi Ji~ , , _, ,. ,, , (o)~ I~) ..L..t.: _r. Cr'J W ~l J...... ..:-\l\.ii.ll _r. Cr'.J(\") .:J) I~)~IS ,,, ... , ... , . , , ,

Rm: UtjdntJ se Gospodaru svilimja, od z/n onoga Jto Ot1 stllara, l od z/n mrkle 110fi kad ra:t:JUtre t111i11e, i od:da o11ih koji u čvorove p1du, i od zla zavidljivca kttd zavist 11e krije. 1n
l G• Utjd~m ~AJ/alJu od prokletog k)tal/il.

, ,

,,,..

·--

""''

,

l

, .. • l

Reci: Tražim ZAŠtitu Gospodara ljudi, VlAdara ljudi, Boga ljudi, od ::lJt šejtana- koji tumosi zle mislipa. se skrije, koji zle misli litiOSi 11 srca ljudi pa bio od diitut l od ljudi. 1JJB
ći

Ova rukja'.,. će natjerati džina na jedan od dva postupka, ili će iza­ ili će progovoriti.

Znači, udaljit će se bez rugovom i AUab, ,.., .. dli.l<, će re sačuvati njegovog tla, ili će ga 1 oliko uzdrmati u 1ijelu da će sc javili na rn1.govor. Učač rukje ob:avezan je učiti rukju s namjerom da ga udalji, jer Posla­ nik, ullo•m. ·..~o,~o .. ..n..... je rekao: N~ p nu/jkujte nutYt s ueprijau/jn11!, a Allah, ....., "Jldk je rekao:

11'

El-Ih/us.

"' Ef..J:Ciek~ 1!0 EII·NOS. '" Već smo rekli daje h:1dls u kojem se precizno navode rukje slub, ZIOlO nisi ogrn­ nićen ovom rukjoon, cijeli Kur'an je rukja i lijek.

95

Zaštita od džina i šejtana

D žinska padavica • suština i lijek za nju

Šejtan vam je neprijatelj.200
Drugo: ako se oglasi kako ćemo ga prepoznati? Prepoznar ćeš ga po 1.nakovima:

J • osoba zažmiri, ili uperi pogled u jedno mjesto. ili izvrati oči, ili
stavi ruku na
oči;

2 • jaka gro~nica u cijdu ili slabija u rukama i nogama;

3 · snažno ustajanje;
4 - vriska;
5 - jasno kaže svoje ime.
Treće: treba mu postaviti sljedeća pirarlja:

a) kako tl je i me?; b) koje si vjere?; e) zašro si ušao u ovo tijelo?; d) ko je joss tobom u tijelu?; e) jesi li u dogovoru sa sihirbazom ?;

f) gdje si se smjesrio u tijelu?;
Četvrto: kako posrupiti sa džinom muslimanom? Ako je m usli· man služićd se merodom zastrašivanja i podsticanja u skladu sa ra· zlogom ulaska u čovjeka. Ako je razlog ulaska ljudsko nasilje rreba ga upoznati da čovjek nije vidio i nije znao, a ko nešro uradi nesvje· s no ne zaslužuje knnu. Ako je zaljubljen u čovjeka treba mu reći da je r:o zabranjeno i kakva ga kazna očekuje na Sudnjem danu zbog roga i uopćeno ga ~asrrašlti Allahovom, ""' .. d!olle, kaznom . Ako je ušao bez povoda čineći nasilje čovj eku rreba ga podsjetiti na koba n završetak nasilnika i bolnu parnju koja čeka nasil nike na Sudnj em danu. Ako pristane i iznđe hvala Allahu, ali prije izlaska neka po· navija za robom sljedeći ugovo r: Dajm1 obećanj~ uzvi/mom Alla­ lm da ćtt izaći iz ovoga rij~la i da s~ tll'Ćtl nikada rmtriri u njega n iri 11ći 11 bilo koj~g muslimana. Ako pr~kriim obećanje neka je na mme

"' Fatir. 6.

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek ta nju

Allahovo proklemvo i prokletstvo svib mc/ekn i ljudi. Allahu moj, 11ko sam iskrm o/alda} mi izlllZitk, a ako laum daj vjmzicima vlasr nada mnom. A/lab je svjedok ovome !to govorim."''
Pew: upitaj ga odakle će izaći? Ako kak kroz oko, grlo ili stomak, reci mu: Ne, izađi na usta, nos, uho, ručne ili nožne prsre. l reci mu: Kada sc spremiš zn iziiiZitk ruci: Es-Seltz!lltt tdejlmm.
Smq: nakon izlaska provjeri da li je izašao, jer džini mnogo lažu, osim onih koje Allah, ,."_.,dJ.ll,, sačuva. Prouči rukju po drugi pur, ako se bude rresao znaj da je diin još u njem u, ako ne bude onda je izašao.

K se ophoditi sa d ako iinom nemuslimanom1

Proo: prije svega islam mu ponudi, uopćeno, porom naredi nenasil­ no da primi islam, ako ga prihvati nar~di mu da se pokaje, i obavijesti ga da u p01puno pokajanje ulazi i presranak s grijehom i izlazak iz tijela.

Drugo: ako ustraje na kufru nema prisile u vjeri, ali mu naredi izla­
zak iz rijela, ako izade hvala Allahu, ako odbije primijeni metod prijer­ nje pa i udarca. Ali mora sc imari na umu da nije dozvoljeno pri bjega· vari udarcima onima koji nisu osposobljeni z:~ njih i sigurni da udaraju džine. ]cr neke vrsre džina pobjegnu od uda1·ca i čovjek ih osjeri. Uda­ rati rreba po plcćkama, leđima, nogama i rukama dijelove Kur'ana koji uznemi ruju džinne: ajet Kurri, ja­ sin, Es-Saffiu, Ed-Duha11, EI-Diin, zadnje ajecc sure EI-Hašr, EI-HWlt~­ zc. El-Eit!a. U principu, svaki ajet u kojem se govori o šejtanima, Dže­ hcnnernu ili pamji uznemiruju šejtane. Ako se odazove ne kainjavaj ga Kur'anom, udarcem ili bilo cim dmgim, naredi mu izlazak i neka da ugovor Allahu, '""',. dt<U<.
Trrć~ Treće: uči

laza: lta poslije

liječenja?

Ovo je kritična faza jer je čovjek izložen ponovnom povrarku džina u njega. Zbog roga naredi mu sljedeće:

l · obavljanje namaza u džemaru;
•• Mogu so koristiti i bilo koje druge riječi uko u njima nemn Sirka.

97

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

2 - ncslušanje muz.ike, televizije i pjesama;

3 - abdest prije spavanja i učenje ajeta lnmijc;
1 - svaka eri dana prouči ci su ru El-Bekarc u kući;
5-

učenje sure El-Mu/k prije spavanja, a ko ne zna rreba je slušati;

6 - učenje sure }t1$ilt ujurro ili slušanje, kao Š[Q smo rekl i;
7 - druženje s dobrim ljudima i udaljavanje od loših;

8- nošenje bid7.aba, ukoliko je žena, jer je šejtan bllži otkrivenoj ženi;

9- slušanje dnevno dva s-.tra Kur'ana ili učenje jednog diuza;

lO -neka svako jutro srorinu puta prouči: La ilalJe i/Jallahu vah­ d~h" la !mke kbu k/ml-mu/lm ve lclml-hamdu ve buve ala kulJi št;jitJ kadir. Nema bogtz osim Al/niJa, jedinog koji nema m­ pa mika. Njemu priptzda vlasr i bva/d i Ou je s/JI!moćt1Jl;
ll -uči bismillu pri svakom poslu;

12 -neka ne spav3 sam;

13 -daj mu zaštitu spomenuru u šenom poglavlju ove knjige.

Nakon jednog mjeseca neka dođe ponovo i uči mu rukju . Ako sc ne bude vmrio nazecli mu da se čuva kako bi bio sigumn od šejtana.

Napomene onima koji

liječe

Prvo: ukollko se dogodi da prilikom učenja oboljeli osjeti davlje­ nje, gušenje, ili gro?.nicu ali se ni.Sra ne: pojavi, u rom slučaju prouči ru­
k ju tri put\~ ako se i rada ništa ne dogodi naredi mu sljedeće: l - obavljanje namaza u džemaru;

2- nc:slušanje muzike, televizije i pjesama;

3- abdesr prije spavanja i učenje ajera kursije:

4 - skidanje i ncvješanje slika sa živim bićima u kući u kojoj živi;

5-

učenje bismille pri S\•.tkom poslu;

6 - neka česro uči la ilniJ~ i/lnllolr,

98

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

7- neka čwo uči il i slu5a sure Es.Saffot, Ed-Dsthan i El-Džin; 8- neka često uči sure: }asin. Er-Rahman i EL-Mearid:i; 9 - neka ne spava sam; lO -neka uči ili sluša jutarnji l večernj i zikr; ll -ukoliko se radi o ženi neka ne izlazi it
nam irisana~

kuće

bez hidiaba i

12 -neka snimi po r~oslijedu u Kur'anu sljedeće su~ i svaki dan slu­ ;a čedci do šesr puca: EI-Fatiha, El-Beka", Ali' lmmn. El-Enam, Hud, El-Ktlif, EI-Hidb; Es-Sedžde, El-Ebzab, }asi11, Es-Sajjđe, Fu­ ssike, Ed-Du/m", EL-Ferh, EI-Hudilmu, Kaf. Ez-ZArijnr. Er-Rah­ man, EI-Htifru. Es-Saffit, El-Diunu/a, EI-Munajiksm. EI-M~tlk. EI-Mearidi;, El-Diirmu. Et- Tekvir. El-hrfitm; El-Bumdž, Et- Tiirik. EL-Ea'/a, El-Gašije, El-Fedžm, El-Be/ed, Ez-Zelzele, El-Karia: EL­ Hrmzeu, EI-Kajinm, EI-Mcsed. El-Ih/m, El-Felek i En-Nas. Nakon mjesec dana ponovo mu uči mkju. llijn će ma).da izaći a mož­ da i neće. Ako ga ne bude Allah, ,.,bl,""h ,. "'oJa, sačuvao njegovog zla, a to .. ćeš primijetio prescmkom bola, mžnih snova i nereagovanjem na rukju. Ukoliko je nsrao u rij cl u bit će slab, nalmn rukje pojavir će se ponižen.
Drugo: dogodi se da džin progovori ali odbija izaći. U rom slučaju uči ajere i sure koje mu smetaju i bole ga. Ako ponovo odbije izaći upo­ trijebi udarce, ako i rada ne hrjednc izaći prepo ruči oboljelom ptcthod­ no navedenu rarapiju u trajanju od mjesec dana.

potpuno svjestan, plače neutješno. Ako ga pitaš zašro, kaže da nije njegovom voljom. To je slučaj, Allah najbo­ ljezna, sihra. Da bi se u ro uvjerio, na uho mu prouči sljedeće ajere: u- e:-'
-,: ~ !L:.! )l J,, .:,,
.

Treće: ponekad zbog ntkje oboljeli,

- što ste priredili l kad oni baciše, Musa trzvilnm: Ouo
Sl i 82.

(AY ) 0;}.JI;_,s y) .;~,;.J.I.hi.;.;.J(A \ ) Z"..!.....A.ll .. ... ..... ; ... ... ..

......

:il."', ~l St. r -ll .. r--': 1,; <.r.Y' .Jij i~.iii..., ':_. · !: - ' ·"""'
, .... ., ...-"' 1.- .,. ...- , , , .....

čaro­

lija je! AD.nh će je tmištiti, j er AD.n/1 ne dopušta d4 djelo po­ kvarenjaka uspije. AlloJ1 će S vojim rijeli71ut i.stintt utvrdih~ Tllllkar ŠUJ će to zločittcima krivo bitiP"12
"' Junus,

99

Zaštita od džina i šejtana Di.inska padavica - ~uitina i lijek za nju ", ......... " ... _,. ,,., ... ;.. .....: ... ; ~j~l-·ji( \ \V),:,"_<:;~t;....;;,i;~G\>!l~..;Ji.JI._;.rJ!f;;.jlj ' t;: "' . ..... .". •) ~ ,,., . . ,. 1 ... , l .. ;'.;.!Ji ..s- .J ( \ \ ~) ~ l''"( ...:J.)J.:A l:r.-- (\\A),:,.r-< J' t; - ;li' : ·t,;, .r.- .J 'l :o Y :~1 'IS n·ir>s!JJ .J ..r'J"',.:.- ,m> '-':" . .r. ~iJu(\ r.F0!.~>L:. ·v.- _...- . J ~ ~~,.:; ~ .
J

,

..

",

...

,...

l Mi naredismo Musau: Baci hap s11oj!- i 011 odjednom proguta s11e ono čime m o11i bili obmatm izveli. l tako istina tla vidjelo izbi i pokaza se M je bilo kzž11o 0110 Što m oni priredili, i tu oni bija/m pobijeneni i postadoše poniuni. Čarobnjaci se licem ua tlo baciše. Mi vjeruje­ mo 11 Gospodara svjetofla - pollikttše, Gospodara Mtuno­ va i HartmovafOJ
d

:1 ...:...:;. .;>L:.J, e1.: ·rJ.;> t:. ..:s 1 ~ - "1 ~" - • .. . .. • ~ lc'. ...
... , • ... 1 .. -­

Ono Ito m oni napravili samo je varka sihirbiiZil, a silrirbaz neće, ma gdje dolao, uspjeti.2M

Svaki ajer prouči nekoliko pum na uho, ako zaplače jače onda je sigurno sihr. O vrsmma sihra i liječenju govorit ćemo, ako Bog da, u drugoj knjizi.
Četvrto: ponekad džin viče i prijeti, ti sc ne boj, udari ga i s Alla­ hovom dozvolom smirit ĆJ: se. Uči ajet: U,_ Z.i ;,tk','"!...I·J.·j i>J Šejtanollo •.., 1 • je lukavsh1o doista.slabof"l

Peto: džin psuje i proklinje onog koji liječi, pa se ne ljuti 1.bog toga.
mu da si ti samo slabašni rob i da
n ika, salbll.t.hu " alejhl vc- ,r)km.

Šesto: ponekad ka7.e da si dobar čovjek i da će Izaći zbog tebe. Reci izađe zbog Allaha, ,,..,...JJ.Ik i Posla­

Sedmo: ako diin bude prkosan snimi ajer kursiju i neka ga sralno sluša preko slušalica pet puta dnevno po saL vremetta, ro će ga boljeti i iz~ći b:, ako Bog daOsmo: ako želiš znati vjeru džina be1. pii:3J1ja prouči ajere koji go­ vore o sljedbenicima knjige, kao što je ajet:

m
MS

El-Ea'raj; 11 7- 122.
En-Ni.w, 76.

"' Ta-ha. 69.

100

Za!tita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

Nefdrrnki St/ ou i koji govore: Bofie- Mesih, siu Mnjnui11fM6

l slične aj~t~. Ako brizne u plač znaj da je krićanin. l aja:

rl.;i .!lli .1.1 _:,;, b-}.1 .sJI -:/u ..:J~; <~~l &'~ ~j:. ~_,t;i, .J~;
Sfo~..,; {;1:.; '\~,

.P.:r: i_,~ _:;.~, .::,_;; s_,~u;~;~;;~

jevreji govore: Uujrje Allahov siu, a krlćaui kalu: Muih je Allahov si11. To su riječi 1ljibove, i::. tuta 1ljihovih, opo­ tlaiaju riječi uevjemika prijalt~jib - ubio i/1 AliAb. Kt1da se odmebd2117 Deveto: prilikom davanja ugovora džin ponekad pobjegne. U tom slučaju uči nekoliko puta oboljelom na uho:

Jtf.il ~ ,_,);.;,:,l 1;!; (:•1,:,) ._;-'ji_, ~~~:: ; :t; ~ ~ -:1 Y..: . . ,, " •.-.,; ,_;-J! · • · ,...· · 'e":"' ····'<ro ..,~ lc>".) .'fi·Li<rr> ..,llo.l..!..'it· ····'i l ···u .s . . ...>_,.u:.; ~
J ; , , : ...
., ", .".. "-.. ..

.;ij~I'_,..:..I)(!.JI

<n>,:,~~~J .fl.$~ <~ć,.,,~ ) .; ~:;.t;.;;_,~.; I.,~ "' ... , .. ,

O druJi11e d!J11ova i {judi, ako možete kroz slojeve 11ebesa i Ze­ mlje prrulrijeti, prodrite, moći ćete prodrijetijedi11o u::. r•euku moć!, pa. koju biAgotlaJ Gospodara nvgaporilete?! Na r•as h se opijeniplatnell i rastopfjen mjedproliv11ti, i vi se 11mte moći odbra11iri, pa, koju blagodat GospodAra nvgapomete?!'•

Deseto: diini, ponekad, simuliraju i~lazak. Ostane u tijelu i možda razgovaraš s njima, ~ ne s oboljelim!To ćeš provjerid n~ sljedeći način, stavi ruku na glavu oboljelog ili kolj~no i osjetit ćeš podrhmvanje. Pro· vjeri impuls i primj~rit ćeš nenonnalno kuCIIlje. jet!Atutesto: događa sc da dž.in pristane na iz.l:mik ali n~ mok zbog pomoć. U tom slučaju prouči suru jasm i aan u uho oboljdog.

toga ito j~ mlad ili neiskusan. Ponekad i prizna i mlii

Dvatutesto: rukju treba učio polahko, .-.ugovjerno, skrušeno i jasno. Trituusto: nekada diini postavljaju uslove za izlazak. Ako su uslovi u skladu sa s~rijatom, kao uslov da oboljdi klanja, ili da sc kna pok-ri­ je. nema sm~rnjc udovoljiti rim uslovima, ali uz napomenu da to radi
111

E/-M(I/de, 72. Et·1'evbe. 30.
'" Er-Rahn.an. 33-36.

•1

101

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

zbog Al laha, ,".,.d;,n.a ne zbog njega. A, ako izlazak uvjetuje grijehom ne udovoljava) mu, naprotiv, kazni ga.
Č:etruaesto: kada izađe naredi prisutnima da padnu Allahu, ooblu­ ""'" ,., '"'''• oa sedždu zahvale, pad ni i ti s nj ima. O ni iz. zahvale šco ih je Allah, ...blwt,.,.,..,.-.u, riješio nasilnika, a ti ŠIO re Allah, ooblund>o ...,·.u,

upurio da mu pomogocš.
PehzaesUJ: kada izađe ne reci istjerao sam ga il i odvratio sam ga! Reci: Allah, •= ••dklk, ga je istjerao ili Allah,.,.. .-.dUll., ga je odvratio.

Dobro se prip:YLi samodopadljivosri, 10 je velika šejtanova zamka.
ŠmuresUJ: svim učačima rukje savjerujem čiranje sljedećih knjiga: igf.ISe­
nt d-k/fan,

U/bis lb/is, EI-Furkmz bejne evlijai d-kjllln ve rolijni er-Ralmum, Risaleml-diinnilibni Tejmijje, Akmul-diitmi ve d·lejatin, Akanm el-mmižan Uz napomenu da ova zadnjasadrti veliki broj izmišljenih i slabih hadisa, imaj ro na umu. Takoder, savjerujem čitanje poglavlja o stvaranju il. Buharijcvog. ta!um•hoD.u•• Sahiha sa komentarom lb n Hadžera, r.olummutw.. F"lnd-Bali. Poidj­ no je pročitati i poglavlje o liječenju iz Muslimovog. ,.hln><loollnh. Sahiba, Ebu Davudovog, nhlmdndl•h. Swuma, Medi:tnM ez-:zetHJidn i Ibn Madžeovog, nhim<­ hull..!.. Sunma. Kao i Er-Tibbu m-1zebevijju li/mi ei·KnjjimL
Praktični

primjeri:

Vjerujem da su najbolji plodovi l'ezulrac spajanja reorije s praksom. Zbog coga, u kratkim enama navest ću neke prakrične primjere. :oo
Prvi primjer:

nekoj bolesnoj ženi nekoliko ajem rukje i ona sc stresla pa sam upitao: Koje s nama? Rekao je: SejiJ Mulmmmed. Rekao sam: lvfuhammcde, zašto si ušao u ovu žmu? Rekao je: Pala je 1111 mme 11 mliniku.
"' Napominjem dn ne volim duge razgovore s džinima, ali sam prinuđen nnvesti neke kako bi se uča~i rukje navikli.

Proučio sam

102

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Rekao sam: Pokori se Allahu, pusti je!
Rekao je: Ne,
neću je pustiti!

Rekao sam: Onda slušaj! Proučio sam p.očem sure Es-Sajfot što ga
je zaboljelo i rasplakalo cc je rekao da ·će izaći. Rekao sam:lzadi odmah! Ali se nećkM. Rekao sam: Onda s/uJa) dalje! Proučio sam počecak sure El-Džinn. Rekao je: 1't1$ti me,
iZtJći tfu.

Parom je rekao: Es-se/arm< alejkum! l izašao je hvala Allahu.
Drugi primjer:

Drugoj žen i sam pfoučio samo Fmifm i džin se javio. Rekao sam: Kako ti je ime? Rekao je: Muhammcd. Rekao sam: Muslinum? Rekao je: Da. Rekao sam: Ima li još koga osint tebe u ovoj ženi? Rekao je: Ima, diitt kfšćcmin, ime mu je Sub.hi. Rekao sam: Pozoviga da i s njim porazgovaranLI Pozvao ga je i došao je. Rekao sam: Kdko se ZJJveš? Rekaoje:Subbi. Rekao sam: Da li si musliman? Rekao je: Ne, krJćanin. Rekao sam: Koliko imaJgodina? Rekao je:
Osat~mam. Rt~diJ li sa sihirbt~Mm?

Relmo sam:

Rekao je: Da, radim sa jednom ,-žhirbazicom iz Desuka.11 0
'" Grnd u egipatskoj pokmjini Kufruše]h.

103

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Ponudio sam mu islam i prihvatio je. Rekao sam: jezikom ili srcem? Rekao je: Srcem. l počeo je kroz plač govoriti: Namttči.o sam

mnogo ljudi.
Rekao sam: Neka ti Al/ah, ,."".,didi., oprosti! Iskreno sepokaj. , Rekao je: Ja .<e ne znam ni abdestiti ni klanjati.

Rekao sam: Zrrm li nekogdžina mrtsiimana?
Rekao je: Ne. poznajem samo kršćane i znam samo za crkve. Rekao sam: Dođi tt rlđŠtt džamiju i klanjaj sa nama. Tit ćd upozna­ ti svoju braću, džine vjernike i lltttu< propise vjere. Prihvatio je ideju sa it! zadovoljstvom. Upirao sam ga iskušavajući ga: HoćeJ li i da.ije mditi sa sihirbazi.com? Rekao je: Ne,
tt

islamu je sibir zabmnjen.

Nakon roga zavjetovao se i izašao. Molim Allaha, .,,. ,., d;,J~o, da ga učvrsti u islamu! Ponovo je došao Muhammed, rekao ~'am: jesi li ~o !r:a se dogodilo? Rekao je: Da. Rekao sam: Kako se osjećm? Rekao je: \&oma sam radosr:an zbog njegovog prelaska na is/a· . m Potom se i on zavjetovao i izašao . A sve blagodati su od Allaha, nzze

vedžclle.

T primjer: reči
Jedna djevojka došla je kod mene, žalila se na bol u djelu. Nakon p>ovjere ustanovili smo da je u nju ušao džin. Dok sam učio rukju osje­ tila je oduzerost ruku. Preporučio sam joj prethodno navedenu terapi­ ju i rekao da se vrati za dvije sedmice. Došla je i rekla daje sve Uf'adila kako sam joj rekao. P'roučio sam rukju i progovorila je džinica po ime­ nu Zejneb Abdulrncvdžud.

104

Zaštita od džina i šejtana
Rekao sam: Koj~ si vjn'e?
Rekla je: Muslimnnka.
Rekao sam:
Urjd~ li

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Kur'an na džine mz.slimnn~?

Rekla je: Da.
Rekao sam: Koje sure utječu 110 džbze?
Rekla je: One koj~ si joj rekao dtt EI-Diimz.
uči:

jasin, Ed-Duban, Es-Sdjfol i

Rekao sam: A El-B~kare?
Rekla je: Da, urjd~ i ona rpaljuje džirre. Rekao sam: Šra si radi!đ sa ovom djt>vojkom rwkotr prvog učenja? Rekla je: Osjdam se t/Conuz 1/dbo kadje SVI! uradi/tt kako .-i rektw. Uzne· mirtlvnltl me učenjem Kur'tt1rn, izgotJara bisrnillu prijejela pa ne mogu jesti s njom, a kada znboravi k4b!.· Bismillahi evvelehu ve nhiralm. pa J'IH1 povratim. Rekao sam: Po ćmm m razlili/i džini i šejtnni? Rekla je: Sejrnni su džini ali nevjmzki i nepokomici. Potom jeiekla: Pusti m~! Upitao sam: Kuda tel i;mt'i? Rekla je: Na mta. Potom je rekla: Es-selttmu alejkum! I, hvala Allahu, izašla je.
Cmni primjer:

Otišao sam liječiti jednu djevojku iz koje se već javio džin. Zatra· žio sam od njenog oca da poskida sve slike u kući i da nasedi djevojci da obuče hidžab. Tako srno pripremili zdrav ambijent. Orišao sam učiti rukju ali se džin javio prije učenja. Proučio sam nekol iko ajera iz sure Ed-Duhan porom je upitao: Kako se wveš? Rekla je: Nedžva. Rekao sam: Koje si vjert? Rekla je: MJtS!imanka.
1 05

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Rebo sam: !mali još neko s tobom?
Rekla je: Moja majka Fmima.
Rekao sam: Dov6di jt da s njom razgovaram.
Razgovarao sam s njom, savjerovao je, strašio je Allahovom, .,,.,.
dldk, kaznom. Re.kla je: Izaći ft1. Pimo sam: Koliko imašgodina? Rekla je: Četrd~er. Rekao sam: Jesi li bila prije nje u nekome? Rekla je: U čuv~ro. Rekao sam da Je to nasilje i nije dozvoljeno. Naredio joj da se poka­ je, podučio je namazu za pobjanje. Nakon toga, dala je zavjet i otišla. Nakon nje došla je Nedžva. Pitao sam: Da lt si udata za diintl? Rekla je: Nt. Rebo sam: Koliko imaJgodiita? Reklaje: Dvadeset. Rekao sam: ImaJ li namjeru ttdati se? Rekla je: Posvetila sam sr Alla/m.

Rekao sam: Nema celibara 11 islamu. Idi i ltdaj se za dobrog bogobo­ jaznog vjemika dži11111 Prihvatila je, dala zavjet i i1.1šla.
Pe1i primjer - diin
ron~ac

Došao je neki čovjek i rekao: U mom ocu je diin. Rekao sam: Kako zt1a!? Rekao je: Svaki put kada počne lmtba on se oncrt~ijesti i rako osume do kraja hut'". Č~to st onesvij~ri u nanutzu. Srld/rogpontdjtijluz zakijula u u sobu i spava sam 11 tam110j sobi, nikoga ne pulra ćak ni suprugu.
106

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

Otišao sam kod njega sa trojicom prijatelja. Zatekli smo oboljelog potpuno svjesnog, sjedio je. Imao je, otprilike, čwdeset i pet godina. Pitao sam: Kako ti je ime? Rekao je: Mahmud. Rekao sam: Sra re boli? Rekao je:
Osjtćam

da 11 ubi imam džbzicu.

Rekao sam: teti! li je isrjerati? Rekao je: Da, veoma me IUZmtiĆila, rmutlo me od kne rastavila. Rekao sam: Idi abdmi u. l mi smo se abdestili. Nakon toga, rekao sam jednom od prijatelja da uči rukju, prije kraja rukje tijelo se zatreslo i 1.nao sam da je džin došao. Rekao sam: Bismillab, ko si ti?
Začuli

smo drugi glas iz njega: ja sam džinim.

Rekao sam: Kako ti je ime? Rekla je: Stiforija ili nešto slično, zaboravio sam. Rekao sam: Koje si vjm? Šutila je. Rekao sam: ]1!1i li mwlimanka? Rekla je: Nisam. Rekao sam: Krfćanka? Rekla je: Nisam. Rekao sam: Nevjnt~ica? Rekla je: Da, 1u: poznajem vjl!re. Rekao sa.m: Gdje živil? Rekla je: tivim u Cromom moru, pripf1dl17n dži11ima. koji iiw tt wdi. Rekao san-c Z4/tQ si ušla 11 Mahmuda? Rekla je: Da mu se osvetim. Rekao sam: S14 je skrivio? Rekla je: Na./ rodak bio je u jed110m čovje/m, MaJmwd je učio rukj11,
107

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • su!tina i lijek za nju

jako ga izudamo i uznemirio. Mahmudj~ n~zna/ica, ne 0111 kako 1~ zaftiti od m1s diJna. jedne tamne noti presrela sam ga u ptiSloj u/iri i uJia u njega.
Rekao sam: Koliko dugo si s rijlm) Rekla je: Dvadesetak godina. Rekao sam: Prdložir ću ri 11dto, možešpri11vatiri ili odbiti, imašpral/O izbora. Rekla je: Reci! Predložio saru da prilwari islam. Rekla je: Pusri me damzmislim. Rekao sam: Koliko? Rekla je: Tri dana. Rekao sam: Ne, može,' dobiti najviše deset minuta.
Nakon deset minuta Je rekb: Uredu, preći ću /Ul islam ali pod teslo­ vom da ostanem u Mafmmdu.

Rekao sam; To j~ drugo pitanje. Džehennema i ttilu u Džnm~r. Rekao sam: Izgovori .fehadel.

n pribiHltal islam da bi se spasila

Rekla je: Dobro, prdi tu na islam. Izgovorila je šehader, objavila pokajanje i u~eln novo ime Ummu Ibrahim. Rekao sam: Moraš pratari s l/OSi/jem ako u/ii da fl/Oje pokajanj~ bude potpuno. Rekla je: Kakvo nasilje?! Rekao sam: Tvoj bomrmk 11 tijelu tog Eovjeka j~ nasilje. Morti! izati iz 1zjegn. Rekla je: Neftt izati iz dva mz/oga,prvij~ Jro ga veoma wlim i s njim budemjedmt not sedmibto ponedjeljkom, osm/t' noti dojem 1tjegowj imi.

Rekao sam: Da li se prikrtžt:f 11 /iktt ime?
Rekla je: Ne.
108

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju

Rekao sam: &ko oruin imate odnos? Rekla je: On me u mu vidi kao lijepu Wilt j ujutro vidi da ji' potuci· rao, aja uživam potptmo 11 odnosu. Rekao sam: Urdu, ro je prvi razlog, kojijt> dmgi? Rekla je: Bila sam ruiata zruižinskog kralja kojijevladao CrvmJm mo­ rem, on je umro aja .ram ostllla. Vlastjeprešla na mojutijem. Oni m ucvjer­ rtici j ako Y1Ziraju da sam prdla 1111 islam ubit & me. Toje dmgi mz/og. Rekao sam: Prvi razlog je neomovmt, jer on tebe ne voli i ne ieli u oženiti. &kao mi je maloprije da rt: ir/i isTjerati. Sto se tiĆI! tvoje djece mo­ žei u skloniti i pobjeći od njih bilo gdje u AtlantSkom, nl10111 ili nekom dmgom okeanu i živjeti oboitwajući Allaha. Rekla je: Dobro, izaći ću. Daj mi tri minute! Nakon toga čovjek se osvijestio i sjedio s nama. Moji prijatelji su rekli: Hil}demo. već je izašla. Rekao sam: Ne, kao daje vidim tt njegovim očima. Stavio sam ruku na njegovo koljeno i plećku i uvjerio se da nije izašla i da nas je pokušala prevariti. Zamolio sam jednog od prijatelja da uči I'Ukju ponovo. Nije ni za­ vršio a ona ponovo progovori. Rekao sam: Tako ti Um mu lbraiJim, želiš nas prevariti?! Rekla je: lijeru) mi, veoma ga 110/im.
1111

žeLim izaći. 2ivim s ujim dvadeset godirUJ. j

Rekao sam: Dobro, prelazirno sa lijepih rijeći. i popuitllnjtt ua !tdp, udarCI' j spa/jivanjr!Ako nećeš izaći zamolit ću A/Jaha r.n pomoć i učit ću Kur'an koji će te rpaliti ili t!tt re tući? Rekla je: Nemof,
iwći ću.

Oko dvije minute žalosnim glasom je vikala: Malmuul~, MalmiU· d~!. potom je izašla. Zahv-.tla pripada samo Allahu,,,.." .~;.n,, On jedini upućuje na pravi pur.

109

Zaštita od džina i šejtana

Džimka padavica - suština i lijek za nju Stiti primjer - džinska porodica

Neka žena se jako razboljela, muž je obilazi ljekare ali nije bilo ko­ risti. Otišli su jednom mladiću da uči rukju. Nakon učenja progovorio je džin po imenu Diirdžis. U bijedio ga je da pređe na islam, nastanio ga je u jednoj gradskoj džam iji. Ali nakon dva mjeseca, ocpril ike, žena se ponovo razboljela i muž je došao po mene. Otišli smo i učio sam joj rukju. Iz nje je progovorio jak glas: Šta JJoćd od nM? Rekao sam: Kirko s~ mttd? Rekao je: joboua. Rekao sam: Zu11či kriirmin? Rekao je: Dil. Rekao sam: Zrtito si ul11o u uvte mttslimanku? Rekao je: Do!oo sam sr ostH!titijer ste mi odu.uli sina Df;irdžisa i pre­ ue/i na islAm. Rekao sam: Ponudir ću i tebi islAm, pa ako prihvarifdobro došao, a ako odbijd neću ec siliti. Re.kao je: Bolje ti je da se ne wmaraš i da JuriJ. Rekao sam: Zttlto? Rekao je: ja sam mim islam?
krJćanski učenjak

medu džinima, kako da pri­

Rekao sam: Dobro. ov11ko inuo, pm/stavi ti mmi krlimrsrvo aja ću tebi islAm. pa ko bu& ubjtdljiviji, nekadrugi prihvati tzjcgovu vjnlt. Alibezpri­ Strlb710sti. sa iskrmim uijerom i sa dovom da nas Allab uputi 11a istinu.

Rekao je: To je pravedno.

Poć11i ti sa iz/agmzjem

o islanm.

hlaganje sam počeo iznošenjem neispcavnih postavki u iskrivlje­ nom kršćanstvU i besmislica u koje vjeruju. On sc bunio i raspravljao ali si se na kraju ipak slagao sa mnom. Nisam pcda:zio s jednog piranja na drugo dok ga pocpuno ne rijtšimo. Poco m sam izložio islam sa svim odlikama, vrlinama ističući njegovu podobnost ?.a svako mjesco i vrije­ me i bliskost r:JZumu.

liO

Z aštita od džina i šejtana

D žinska padavica - suština i lijek za nju

Rekao Je: Proući neito iz Kt4 r'ana? Proučio sam:

~7jl ~J.".;j_; i_,S).t Zf-JJ\j >_*-il i);T [,;.ill i.JI.);. ~l!JI.Jjl ~~~ u 'J· .:l't;t:;:~ <J_ - ........ .:"t. ..!U> .S; r-r J . e;, ·.....!.i · ' · .. .• ,. .,. ·t_;.;~,;wtu ..r--11.;-d-.,. . y
• :y : .il .<i: .. ,\.. ... " ... ,
, .";:; "' .. .. ... -::: ,. .; ,

~

p

.J ...

..... • ,

.i.U.,-·
~ t'

1 (e C: lJ' '-""""" r+:" .S.r J-.r '.iJI : '··= · '~' '! ,:J ' ''IJJJ··!t;;t' ' !>u~(AY): • ,.-: .­ J' ~ <.lJ~

~jf~}'J_..~t;;.}(Ar>5;~~~2~~G1}>Jf~'~'-:'/
, A ,, ,l... \... ,.. , ., . ,-

..

.. ,...

~

...

f!

..

"'• .. -::

.;

.. ~ '

, .....

.. J

1 tu •- .ill rr. ' ~ti(AO ~ 'L.4.11 j'" '1 "... C'8.>~· 1 ~'- ";J..\ :.r t;.(;. ' 1 " .J - -~ ' : y ~ ~ ' _<) .

(AO > ~1 .r;. .!11:._; 1.f:.i .:r-~ ~t;\11 ~ .:r .s~ ..:,..If;. ... , , .. .. ,

....

....

..

Ti ćeš sigumo 1zaći da su 011ima koji vjeruju ttaj/jući mpri­ jate/ji jevreji i muogobošci; i svakako ćel uaći da .m vjer­ uieitlta ruzjbli){i prijatelji oni koji govore: Mi smo krlćaui, zat o Ito medu ujmza ima svećenika i 111011aha i Ito se o11i 11e oholi!. Kada slrdajtt 0110 što se objavljuje Poslauilm, vi­ diš lmko im liju SliJU iz očijt/. jer ztzajn da je to lstilla, pa govore: Gospodam naš, mi vjerujemo, pa upili i nas medu one koji tu posvjedoli/i. Za/to da ne vjerujemo u Allnha i tt lstimt koja tzam dolazi, kada žudimo da i 11as Gospodar 1UJ.Š 1111ede s ljudima dob1·im. l Al/a/, će im, zbog O/to-ga što govore, kao nagradu džennetske balče dati, kroz koje rijeke telm, ll kojima će vječno bora11iti; a to će biti 11agrada za sve one koji dobra djela čitu. 211

Nakon učenja, čuo sam ga da govori: Vjemjm1, vjmljem, vjerujem... Rekao sam: Vjemjd li srcem ili se bqjiJ nekoga? Rekao je: Ti ment rnqžeJ ni 1ra što prisiliti, iJkm1o vjerujm1 "Allaha. Rekao sam: Onda ponavljttj za mnom šebadcJ! Potom je objavio pokajanje. Rekao je: Kadtt bi dtini saznali da sam prdao na islam tthili bi me. Rekao sam: Živi među muslimanima, branit će re i čuvati.

Rekao je: Že/Jm 11idjtli svog sina Mubammedtt.
Rekao sam: Idi 11 tu i tu džamiju i pozovi ga. Muhammed je došao i poselamio oca. Mi smo čul i oba glasa iz jednog djela.
"' El-Mo/de. 82-85.

Ill

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Rekao sam: Kako si Muhammede? Rekao je: Hvala Allahu, jako sam sretan otkJtda sam primio is/mn. Živim medtt braćom muslimanima. lsiJtm je, uistinu, srda, rtU/ost i bla­ gostanje. još sam sretniji zbog prel.aska mog oca na·islam. Čak sam islu­ ŠaQ vt1J razgovor. Rekao sam: Muhammede, poznt~ješ li diiru muslimane mladiće? Rekao je: Poznajem ib mnogo. Rekao sam: DrJvedi mi jcdn.rJg? Došao je jedan i rekao: Es-selmntt alejkum! Odgovmio sam na selam i rekao: Možete li čuvati ·vašeg brata i bra­ niti ga od kršćanske odmazde? .

Rekao je: Naravno, ttZ Al/a}Jovu pomoć. Ima nas mnflgo mladića, nika­ daga nećemo predati makar svi izginuli. Nakon toga otišli su s nj im. Žena se osvijestila i ništa nije znala. Najčudnije u svemu ·rome je njeno nevje­ rovanje da džini mogu ući u ljude. Nakon jednog mje.seca, otprilike, žena se ponovo razboljela. Ociš.i smo ja i njen muž i drugi put u'čiti rukju. Na­ l kon učenja pojavila se džinica. Rekao sam: Bismillahi, kako ti je ime?
Reida je: Merjema. Rekao sam: ZaJ&O si ušla u ovu žeme? Reida je: Da se owetim Zll muža i si1za koje sre uveli tt-vašu vjme. Rekao sam: Ti si, onda, Reida je: Da. Rekao sam: Po.rluJaj me,
reći ću kršćanka?

ti jednu riječ.

Rekla je: Ma ni pola riječi! Rekao sam: Z11aš li Ita Ćlt ti reći? Rekla je: Da, predlozit ćef mi ~dam. Rekao sam: PoZ1zajeJ li ti mene? Rekla je: Da, ti si Vcbid. Braća su miTekla da te ne slušam, jer ti opći­ niš ljude potom ih prevedcš mz islam. Rekao sam: Uredu, izloži ti meni ktšćarz.rtvo prva, ako me ubjedišpri­
112

Zaštita od džina i Iejtana
hvatit
ću ga znj(dno s ro/Jom.

Džinska padavica • su!tina i lijek za nju

Nako11 toga, ja ću tebi izložiti is/om.

Rekla je" ZaJro u kuparr mzkon di:muplulta katJa Jf sprm111 ir,al/o samo iz spohzog orgrma? Rekao sam: Jn- sprrma potpuno iscrpi tijrlo. Spmmz s~ lfllar.a k vdi­ nrdijekwa tij~la narotiUJ kifmr. Zbog toga tijelo bude porpww oprlitn1o re lmpnnje budr neophodno zn 1101111 11111gtt 11 tijelu. Su~ela je.

Rekao sam: Sra je za t'tZS Isa?
Rekla je: IsaJ~ bog. Rekao sam: Z.alro nosil~ /mr 1111 t;rodimll? Rekla je: Znro Iro 111 gJ proltlrn jeweji ubtli 1 rJZ.t~prli. Rekao sam: Zar se bog nije mogao odbraniti?!Surjda je.

Rekao sam: To Dl11ti danijr bog.
Rekla je: On je božji 1111.

Rekao sam: Zar bog nije mog.to odbm11iti woga sina?! Sutjda je i na ro.
Rekla je: Kako vi vjmi}m tt njega? Rekao sam: Mi ne knumo dn J~ kopile kao !to go vou jevrtji, Ititi knitmo da je božji sin kao Ito rvrdiu vi. Mt IMirmo on je AllaiJov rob i poslanik, Boijrl rijd dt! M Merjami. Božija rln.šn. Alf111J ga je stvorio rijelju Budj. Rekla je: Talnoje, racionalan govo1: Pro ub mi udto od Kur'ana?Pro·
učio

sn m ajet:
j t;~ (o) ..sfo.t..;;ii j;.
.. , f

J ~)Cr> A

Ji"s-1~! (Y)) :~,~l:)it

y:,,
.,

:':!;; 8;1 (;(\).J.
...

(t) 'j!il..;.;t)C:Jtj
; ,

).}it.:;i;.
..

('\) ..S.r ...:..,t~J- ~·~~t;- · ·~, ~ J' ..;,;1'1 .,, •lt i(; -· J""'.) , Jie-'

Ta-ha.. Ne objavljujemo IU1r'an tla se muNI, vdda budepo­ u/ut 011ome koji se boji; objavljuje ga Srvoritelj Zemlje i 111!· besa visoki/J, Svemi/os11i, Koji se 11ad Ariom uzvisio. Njego­ voje što je 1ta nebnim.a, i 11a :um/ji, i l to je izmedu njih, i Itojepod umljomP11
"' Ta-hu. 1-6.

113

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Rekla je: Prihvatam islam, prihvatam islam...
IZgovorila je ?.a mnom šehader, došli su njen muž i sin, poselamila ih je i nasran ila se s nj ima. Na odlasku je rekla: Zrutjte da ova ?ma ne vjeruje tt ulazak džina u ja ću joj nešw reći, ·a vi mimite na kasetu i pwtite joj da posh.ša. Spomenila je razumske ubjedljive dokaze mogućnosti džinskog ulaska.
čovjeka.

I rekla joj je: Ne /juri se, rako ćef spriječiti ulazak džina po drttgi put. Nakon wga je otišla.
Nakon dva mjeseca ponovo se razboljela. Tada sam rekao njenom mužu: Ona se ne pridržava uputstava koje sam joj dao, zikra, učenja· i siu­ "' . v: san:Ja r.m· ana. ..
J

Rekao je: Da, onajoš ne vjm4e ZtJf() i ne radi po uputstvima. Rekao sam: PokuJaj je ubijediti ili lijek neće koristiti.
Proučio

sam rukju i džin je progovorio.

Rekao sam: Bismil/ah, kako ti je ime> Rekao je: Bersttm. Rekao sam: Koje si vjere? R,ekao je: Kršćanin. Rekao sam: Zašto si ušao u ovu ženu? Rekao je: Dofao sam osvetiti svoga amidiu., njegovu st~pn•gu i sina jer ste ifJ uveLi u. islam. Rekao sam: Hoćeš li da i tebipredstavim islam? Rekao je: Ne, ja ću tebi i$/ožiti kršćamroo, ja sam predavač u crkvi i došao .ram ua raspravu s tobom. Rekao sam: Pitaj Jt.a hoćeš? Rekao je: Vi' kaiere da Isa nije Allaho·v sin? Rekao sam: Da. Rekao je: Ko nm je onda otac? Rekao sam: Al/oh je stvorio ljude tta četiri tU/Čina da.bi im pokazao
114

Zašrita od di.ina i šejrana

Diinska padavica - suština i lijek za nju

s110j11 Fvmwl: prvi)~: sroarmtj~ bez oca i bez majkt; dmgi je: swara11j~ od ora bez majke; treć~: swaranjl' od majke bez oca; ćctvrw: swaranjt od oca i majke. Prvi je Adem, dmgi je Hnva, treći Isa n čeMEi osrnli ljudi. Složio se sa mnom u vezi s tim. Rasprava je neprekid no trajala, računajući pauze za namaz, od je­ danaest sati prije podne do četiri sara poslije ikindije. Na kraju je prihV<Irio islam i nadio sebi ime Ali. Rekao je: Moram orići kršćanima i pozvati ih u islam makarme mučili. Savjerovao sam ga da prije roga uči i čira. Nakon susrera sa ami­ clžom, njegovom suprugom l sinom izašao je. Nakon jedne sedmice žena se ponovo razboljela, nakon učenja javio se džin i n:kao: Alija je zarobljen kod hJćana. Rekao sam mu da dovede sedam jakih mladića džina, odredio sam jednog od njih 1~1 vodu i rekao da idu spasiti Aliju iz kršćanskih ruku. Rekao sam im da spominju Allaha u roku borbe i da šro više uče ajer kmsi. Izvojevali su pobjedu za oko dV<Ideser minuta. Doveli su Aliju koji je jaukao i govorio: Ranjm sam. Rekao sam: Nadaj se tUlgradi jer je to na Al/aho110m p11111. Zatim sam naredio da izađu i da se više ne vraćaju u rijelo te žene i izašli su. Hvala Allahu Gospodar\• svjetova, On upućuje i liječi, i On je Gospodar džina i ljudi. Primjera je mnogo, ali da ne bi odužili ograničit ćemo se na ove. Molim Allaha, •= "dl.olle, da mi olakša štampanj e knjige Rt1zgovori s dži­ nima'u u kojoj će biti mnogo ovakvih primje,ra.

"' Nnkon toga shvatio snmdaje korist Jakvc knjige neznatna i odustao sam od nje.

liS

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

Zabranjeni

načini

istjerivanja džina
l - N Zar aein

Ljudi su u ovom vremenu izmislili r;Wičite vr~ae zabava nepoznate pr· vim generacijama kao produkt ovog vremena grijeha, materijalizma i udo­ voljenja strastima. U te zabave spada i grešno okupljanje u imc liječenja od džinske padavice po imenu Zar. Na tim okupljanjima p risuran je veliki ne· red, razmdanost, ll'OŠi 5e mnogo novca što izazjw ekonomske i društvene probleme te moraL•u kri1.u. Brojne porodice su osiromašile i propale zbog tih okupljanja, kao što su mnoge časti najsurovije poga1..ene. Kada se iena =boli dođu joj žene šejtanice ubijede je u dZiJ1sku padavicu i da je one mogu izliječiti. Na ime lijeka uaž.e usluge koje oprerećuj u muža bolcm ice: razni nakit, kokoši, ovce, a ponekad i devu ili tele ako znaju da je porodica bogata. Okupe se na slavlju a bolesnicu nazovu nevjesta, obuku je u skupu. krarkouajnu i odjeO.• koja nedovoljno pokdw djelo. Zajaše devu ili devca i oko nje zapale svijeće, udaraju u defuve ipjevaju emorivne pjesme. Bolesni­ ca rada osjeti radost i ushićenje zbog pjesme. defuw i te šarene maniftsta. cije. Medurim, nedugo nakon toga bolest se povrati i ponavljaju se zahtje­ vi na ime lijeka sve dok ne isprazne kuću i džepove. Nakon svega, oboljela osoba umre i osravi uplakane svoje bližnje. Istinu je rekao pjesnik:
Troj• kuću zavij• u <r'nt> svadb", Jmrt i Zar

Bilo bi dobro kada bi sve ostalo na tome, ali neke žene koriste ra okupljanja za nečasne ciljeve. Sastaju se muškarci i žene, tajno i javno zbog udovoljavanja strastima. U tom slučaju nesreća bude veća. Dragi Allahu, kolika je to zabluda i izmišljotina." '
2-U dovoljavanje diinima

Ovim načinom onaj koji liječi udovolji svim ?.allljevima džina, po· nekad traži ojemu klanje kurbana, nošenje zlara, pušenje ili drugo Što j~
'" Keifi• es-sit{lr. str. 164.

116

Zaštita od džina i Jejtana
zabranj~no.

Džinska padavica • suština i lijek za nju

Vidao sam to črsto. Ova m~roda j~ ubranj~na, Allah naj­ bolje zna, 1bog nekoliko stvari:
l - pružanja podrške nasilni!.:u;

2 - pokornosri diinu u grijehu kao što je nošenje uara za muškarce,
puš~nj~

i sl.

3 - udovoljenje zabranjenih zahtjeva osokoli diina i bude još nasilniji i oholiji. Obično p~krši ugovor o izlasku i uvijek se nanovo vraća.
l • Traženje pom od dlina oli

Ovom metodom lijeće samo sihirbazi. Sihirbaz pomoću džina koji njemu služi injera diioa koji je ušao u oboljelu osobu. N~kada sihirl>a­ zov dii n bude jači i istjera drugog, a nekada drugi bude jači i ne isrjera ga. Već smo navdi razloge ubrane traženja pomoći od diina.
4 • Zaklinjanje diina

Ova metoda Je metoda u kojoj sihirbaz zaklinje diina njegovim ve­ likanima i vladarima koje sazna pomoću diina koji mu sluii. Džini su podijeljeni u plemena i rodove, neki su jaki neki sbbi, neki vladari a neki potčinjen i, neki ugledni a nelo prezreni. Nako n zaklinjan ja diin se prepadne i ilade. Ova meroda sadrii jasan širk.
S • U!Yartnje diina koji iwiva padavicu

Sihirbaz se približi vladarima doričnog diina rnznim vidovima šir­ ka i zamoli ih da ga lat\'Ore kako ne bi mogao napadati čovjeka, što oni i urade.
6 • Hub:nje i ubijanje diina

Ovaj metod je isti kao prethodni, razlikujesc u veličini širka, u ovoj metodi počinjeni ~id< je veći.

11 7

Zaštita od džina i šejtana

Džinska padavica - suština i lijek za nju

7 - Spaljivanje džina koji i!aziva padavicu

Tovaj merod sadrži što i prerhoclni ali je širk u n jemu mnogo veći.
Da se ne bojim da će neki pasti u iskušenje podrobno bih ga obja­ snio i napisao zapise koje koriste u ovoj memdi re f?Ojasnio ši rk i tra­ ženje pomoći od džina. Međ urim, dovoljno je znari da nijedan džin, ma koliko neugledan bio, neće pomoći nijednom čovjeku dok se ne uvjeri da je počinio širk Taj šick nekada je jasan nekada nije, nekada je pomiješan u zapisima, riječima il i poscupcima koje dli.i n zahdjcva od sihirbaza. Napomena.: D žini nekada zavaraju čovjeka miješanjem svojih za­ bluda sa ajeti ma s ciljem da sihirbaz misli da je memda zasnovana na Kur'anu. To jadnika zavara i drži sc te merode. Posmje i druge merode kao šro je·vezanjc i ispitivanje džina, memda ugovora i druge, nisam ih htio spominjati jer potpadaju pod spomenu re. U principu. zabranjena je svaka metoda koja sadrži ši rk ili haram.

Savjeti kako se zaštititi od džinske padavice
l - Praktikovanje poslaničkih zikrova. Tome ću posvetiti posebno mjesto ·u Šestom poglavlju ove knj ige.

2 - Prilikom skakanja s visokog mJesta reci: Bimri!lti.h.

3- Pril ikom prolijevanja vruće vode reci: Bimtillah.
4 - Kada ulaziš u tamnu sobu reci: Bismillah.

5 - Ne uznemirava; psa ili
spavanje.

mačku.

6- Ne spavaj sam,. ako budeš prinuđen abdcsti se i prouči zikr pred
7- Nemoj vršiti malu ili veliku nuidu u rupe. 215
'" Nesai, 1/33 , svoj im lancem prenosilaca od Katadc od Abdullaha ibn Serdžisa da je Poslanik rekao: Nemojte vršiti malu nuždu tt rupe! Katade je.upitao: Zbog
čega je n. poželjno vrSiti malu nuždu u rupu? e

Rekao je: Prlča seda u njima stanu­

ju diini. Hadis je hasen - dobar ako Katade nije prcšutio ock.oga. Ebu Zura' i Ebu Harim potvrdili su da je Katade slušao Abdu llaba ibn Serdžiss.

118

laitita od džina i šejtana

Džinska padavica • suština i lijek za nju
kući.

8 • Nemoj ubijati zmiju koja se pojavi u umu da propis nije generalan.

Ali treba imari n.a

Prvo: ako primijeriš uniju u kući mdi d:i iJ.adc u roku od tri dana. Na­ vd i smo dogadaj ensarijc o kojoj je Poslanik, ,.LU.Jw •...,... •• odnn "• rekao: U ovim lminma borave tl!iui u obliku zmija pa kaJa ib vidire tražite od ttjega dn izatktri dAna, pa ako izatle dobroje ako ~~ izatle ttbijte gajer je un!}emik. U drugoj, Muslirnovoj, ahimohulbh. predaji217 stoji: Tražite tri dn1111 da izatfe, ako se ponovopojavi ubijte ga jet·je šejtuu.
J~

U vezi s načinom traženja i7Jaska rclmo je Nevevi, "hlm•hull,h: Rekao kadija !jad, ..him<hulloh, da je !btl Habib, roJI)ollohu '•nhu, prenio od Posla­ nika, ........... '•k;hl,. tdkm, da je rekao: Trniim od vas ugovorom koji ste dali Sul~"""" Dnvudovom sinu da nas ndete u:.ttetniravati i po­ luu.ivari t/4111 sef Rek.to}~'Malik. nhundu•Lh: Dovoljno ji' da km: Tmiim od ft'bt' zbog Al/aiJa i Sudnjeg dana da nam .<1' ne prikazujett i rte uzne­ mi m1111rt!' 11

Drugo: ako je vidiš nakon ui dana ubij je jer je šejtan, diin jevrej ili
krićmin, dž.in

musliman nasilnik ili prnva zmija.

7me: ako vidiš zmiju sa dvije bijele ili crne šare na ledima Wzmi­ ju kratkog repa ubij je i ne traŽi da izađe. Rekao je Ebu Lubabe, ,.o<~,,.M. 'oniou: Poslanik, utl.. lloohu '• I•Jiol,. ..u,m, je zahmnio ubij111!}e zmija koje se pojave 11 kući alije nAredio dn ubijemo kratkoreptt i zmijtt srt dvije Jnrt! l ut. leđima. Murrcfckun alcjhl, ovo je Muslimova, ,.hrmchutbh, venija 1eksra. m
Ct!tvrro: ako vidi$ ~miju van kuće ubij je b~L obz.ira na vnru jer za­ brana sc odnosi $amO na zmije koje se pojave u kući kao šro stoji u Mu­

slimovom, tohlno<hull•t.. Sabihu.

Peto: 7.miju koja sc pojavi u džamiji treba ubiti. "lo je stav imama Malika, ..homdoulbh.
9 - Ne idi
noću sam

u pusrinju.

lO -Kacb spuitaš nešto reško na zemlju reci: Bismillah.
Muslim, 14/235, uu Hbu Seida el-Hudrijn, Muslim, 141236, od Ebu Scida el-Hudrijn. Ser/m Ne•'el·l, 14/230. •• Bubari, 61351; Muslim. 141232.
111

11 ' 1 "

119

~EJTANOVI SUSRETI S VJEROVJESNICIMA. 'lio#-,.,_

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi susreti s vjero~esnicima. '>ltjl~D .e...

lblisov susret s N uhom, '~~•iM stbm
Ebu d-Feredž ibn d-Dievzi, r.ahlmdn~w.. prenio je svojim lancem pre­ nosilaca od Abdullaha ibn Ome,ra, ...u-p~w,. ·..mu, da je rekao: Kada se N ub, •,J,jhi s<lam, ukrcao u lađu ugledao je u njoj nepoznatog starca. Upitao ga je: Zbog čega si se ukrctUJ? Rekao je: Da bib uzeo srca tvojih sijedbmikil, pa da srcem budu Ja 111110111 11 tije!JJ111 s tobom. Nub, 'aloJ-l odam, mu. reče: fzlttzi Al­ lahov 11eprijat~lju!Iblis rnu je rekao: Upropaštavam ljwie s pan-o, o troje lu ti pričati a o dvt[je neću. Allah,.,,.,., liMI•, je tada objavio N uhu. '•kJhl ..t.m: Ne treba ti to troje, naredi mu da ti priča o dvt[jeito rreće da govori o nji11111. lblis re&: Upropaštavamljude zavi!ću i pobkpom. Zbog zavisti sam proklet i postao proklm šejtan, a pohlepom sam Admlll izvto iz Dženneta, pretrllŽio
S(J;Jll

cijeli Dmmn dok r1isam tiSpio fro sam htio s njim. no

Susret s Musaom, -....,
Prenio je Ebu Bd<r ei-Kureši, ...tolnw:hull•h, svojim lancem prenosilaca od Ibn Omel"d, t:>dij•Uohu '••hun,., da je rdtao: Jbjjs je sreo Musaa, '.Jo)hl><lm• i rekao mu: Mtwt. tebeje Allah odabrao poslanicama, s tobom din/mw r~INlTIUJ aja sam Allahow stvormje kojeje počimlo grijeh i k/im se pola!)ati. Zauzmi se za mme kod svoga Go.spodam da mi oprosti! Musa, 'alcJiol .odom. je moli o svoga Go­ spodara pa mu je rečeno: Musa, t~dovoljwsam tvojoj dovi. Kada je Musa, 'alcjhl ..wn, sreo l blisa rekao mu je-. Nart!l1ato ti je da t~lhrifsedidu.Ademowmgrobu i bit u li oproštmo. On se tada uzoholio, naljutio i rekao: Nisam 11111 pao na sedfdtt kadaje bio živ. v trda mu učinim sada kadaje mnav?!Porom jelblis rekao Musau, 'alejhi ..J.m: Musa. imaš pmw kod menejersi posredoww za mene kod srJOga Gospodara. Sjeti me se t1 tri slttćaja: kada st rasrdi!jer enda doJapra­ vam tvom nm, nwje okoje tt tvojim očima i ko/am tvojom krv/jtl, sjeti me st' kada st mkobe wjs~ - t1 borbi -jer ja rada dolazim ćovjeJm i podrjećam ga na djecu i ženu sve dok lli! pobjegne i nitw!to tre sjedi sa že1zom kojoj nisi mnhrem, jerja sam rada izaskmik od stbe njoj i odnje ka tebi." ' Prenio je EI-Ki.ucii, ..blmdnolbh, svojim lancem prenosilact od Abdura­ hmana ibn Zijada, nhlmchulloh, da je rekao: Dok je Musa, • ocbm, sjedio na .top.;
"' Te/bi.111/blis, str. 29. m Akamu el-merdian, str. 207.

123

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'alejhimltlom

jednom od svojih sijela prema njemu jekrenuo lblis obu~n u ognać svije­ dih boja. Kada mu se približio skinuo je ogrt:Ič, spustio ga i rekao: Fs-~ln­ mu alejkum, Musa! Musa, '>k~ ..Lm. ga upita: Ko n ti? Rekao je: ja sam lb/is. Musa, ·~·iru..J.m. reče: Onda nm dobro došt10, ira~ dowdi oK(je?Rekao je: Do· Jao .ram da ~ posclamim zbog evog ugleda i po!IJiajn kod Allaha. Musa, OJe1M... '""'· ga upira: Štaje orUJ što snm vidio 1a t.ebi?Rekao je: 7tme J.."'4fiem smzA/Ja­ 1 IJoviJJ robova. Musa, • lcJhl" '""· reče; Šta čozdek umdi paga ri obuzme! i zavede!? Rekao je: KAda postane opsjednut mm sobom, osjeća dn mdi mnoga dobmdjeln i mboravi swjegrijdx. Upomravam ~<~na troje: 1tikadn se ue osam/ju} sa unom koja ti rUje halal. ju /uu/godse mu/karac osami sa wwm koja nm nije ha/nlja ga wvodim umjauJ mojiiJ smndnika SIJ/! dok ga ne dowdem u isku/mje s11jom. koda se ~zdetujd ua nefto tl!'ndi w jt'1' /uu/ se neko m'đemje ja ga mwdim tmljt:~lo mojih somdnika SlK! dok se ne ispriječim izmmt1 r.ljega i ispurzjenja Zli· zdero i /uu/a pripremi!Sddoktt odmah jepodijelijer knd lo'đek pripremi sada/m anepodjelijejaga :mtJOdimumjesto nwjih saradnika dok .tl! ne isprijetim izme· du njego i udjeljmjamdake. Porom je otišao rri pu m govoreći: T njemu.""• efko jn-jf' podtt<'io Mttsaa, '..J<Jhl"~"' rm Ita da upozori ljud~.'"

Š ejtanov susret s jahjaom Z ekerijahovim sinom, .. .._,..
Prenio je Abdullnh ibn Muhammed ibn Ubejd, ..,ltlmchuU>I•, svojim lan· cem prenosilaca odYuhejb ibn eJ.Verda, r.oMm•h•illah, da je rekao: Došlo je do nas da se nećisri lblis prikazaoJahjau Zekerijahovom, '>I,Jhl••., Kiam, sin tl i rc· kao mu: 2elim teposazdr.tovnti. Rekao mu je: Lak!. rine ališ 1111!/lt' t111Sazde· toiHJri, umjesto toga rn:i mi o ijudinm?! Rekao je: Mi ih dijt-limo tt tri skupi1u. Prvn skupinaje ttnjteia za 11as, mulimo se da ga ZlliJI!demo i uspijemo ali 011 se nakon roga poswri rraim}tt opro;ra i pokAj411jll te l«tTTJ upropasri :JilJJ muf. Mi po1101J0 sve ur'41iimo iz11ova ali i on SIJ/! uradi isto, mi ""gubimo 1tadu ali 111! uspijevamo ostvarirl Jto želimo. S takvim >'t! stalno mučimo. Dmga skupina :w nas su kno loplđ 11 ntlmm11 v/IŠe djece, bvolđmo liJ kako /Joćmw. Predali su nam se potptmo. Treći stt poput tcbt' ba'griješni, njima ne mokmo niJta. Jahja
111 U teks tu stoji leško njemu iako bi trebalo slnjati teško mc:oij cr je citat, među­ lim učenjaci i prcnosioci su izbjegavali citate koji nisu lijepog i sretnog završct· kn pa su prenosili citate no ovaj način koji su izmedu citiranja i parafraziranja. To je česta pojava u hadisimn i predajama od ashnba i drugih koji su živjeli po·
slije njih. (op. prev.) "' Te/bisu lblis. str. 30.

124

Zaitita od džina i iejiana

Šejtanovi susreti s vjerovjesnicima, '*Pm ..wo

ga upira: Kadj~ r.tlro, da li n iltmJ n~n~L uspio Z~JIIđti? Rekao je Nwm, ali jtdnomJt!SII»I. }tt/nom fl J~ potzudma hT111111, 11)it Slint ti1~ roliko pritilrjavlll) ukumom dn njro viJ~ ntgo Ito si Mbno. Zbog roga si rt noći spoiNlo i nisi kao obiltzo turao klarrjan noćrzi tuzrnaz. Jahja, ·.a... ..t.m. reče: Dobro, mkod g viJe nm1 uajtSri. lblis je rekao: Ni ja vik nikad nrfu poSitvjno~~;m iDVJ~ktt. z.:•
Prenio je Abdullah sin imama Ahmeda, ..h....b-.u., svoji m lancem prenosilaca od Sabim ei-Bunanija, nh..,..,.,L,h, da je rekao: Došlo je do n35 da se lblis prikazao Jahjau Zekerijahovorn sinu, '•k;l•lm• ..lom, n,ttovaren svim i svačim. Jahja. ·.. t.Jhi " ''"'· ga upita: $u1 je to flo vidim da uosif! Reče: To m strt11ti /.?Oji/1111 wvodimAdm1ove sinow. J<~hja, '•I•Jhl•d•m. reče: Ima li tu ltd/lJ zn mrnt:! lblis reče: Pont:kod st: tlll}t:ddpit rl otdanzo namaz i zikr. Ja­ hja, ,w,,..-, reče: Ima li ndllJ drugo? Rečt. Nt:, tako mi Al/aira. Jahja. '.&.jl>i ocb~ reče: Zavjt:tujt:m H Allahu da nikoda nt:ću 1111pumn sllJmak. lblis reče: l ja g Zitv)t:tu)nn Alla/m da nik.ula nt:it1 nuulmwta poSitvj~llJINlti. m Prenio je Ibn Ebu ed-Dunja, nhimol.ol.oh, svojim lancem prenosilaca od Abdullaha ibn Hajbeka, uluoucb.n.h, da je rek.'\0: Jahja Zekerijahov, 'ol.jlo!ma,.. w., sin je sreo Iblisa i rekao mu: lb/iH, rm rm kop su ti yudi rtaJdraii a koji Tllt)mrl:t? Rdao je NajdTlli:i mijeikn vjmuk. a t111)11rri.i dardljiv pult. Ja­ hja reče Zbog ćeg.J? Rl!kao je: Zbog «Jgl1 iro rm)t: kod J/mog dow/jna rrjt:goua !krtost, azn dardljivog grtMka.st: bojim da gtt Allah~~ pog/(da kada dij(/i u ga prilJ vari. Potom sc okrenuo. govoreći: Dr111isi}alijane bib tl ro rekao.'~6

~ejtanov susret s Ejjubom, 'ol9i­
Prenio je Ibn Ehi H atim, nh~, u svom tcfsiru od Ibn-Abbasa, ,.... t - ·.w....", da je rekao: Sejtan je rekao: Gotpodnro, omogu/i mi da z.1vodim Ej­ JIIbn?! Allah, -·•d&!k, je rekao: Omoguirl}nn ti prismp lr}tgowm i111Pku idje­ d, ali tijelu r~. Iblis se spunio sa cijelom vojskom i obratio im sc: Dara mije mot da Mp:zdnm1 EJiulxt, pokaiiu mi fra Sit u S11111Jil ttfimti! Krenuli su neki tU islok neki na upad brw poput vatre i \OOe, Jednu grupu posbo je da uniSte usjrn:, drugu grupu deve, oeću kmve a b:tvrtu simu nol..u Rdcw im je: Od VOJ ft ga ČZIIklli wno strp/jmje, Mil! polini"'"'ntsrrfejttlnu Zli drogom.
111

Akamu cl·merdtau. str. 212.
Akamu el-merd'..nn.

m

str. 212. "' Akomu cl-merd!w•. ~tr. 212.
125

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'altjhim selillll

Došao je zaduženik ta usjeve i rekao: Ejjub~ vit/jđ li Ita ti uradi twj Gospq­ dar? Poslaoje na twje 11sjtve van·11 i uništio ih. Poslije njega došao je 1..aduf.enik za deve i rekao: Ejjuhc, vidje li šta ti 11mdi tvoj Gorpodnr? Poslao je 1111prijnreya na rvofr ~i sve m ih odvdi.. Odmah nakon njega došao je i zaduženik 2a sitnu stoku i rekao: Ejjuk, vidjeli Ita ti ttmdi tvoj Gospodar? Poslao je nepri­ jareija fill tvojll sitnu swim t sve st/ iiJ odwli. Šejtan se lično poz.abavio njego­ vim sinovima, sakupio ih je u kući najstarijeg sina i dok su jeli i pili zapuhao je jak vjemr i srušio ku6J na njih. Nakon [Oga, šejtan je došao Ejjubu, ·~ Ki=, u liku sluge sa halkama u ušima i rekao mu: Ejjuk, vidje li Ita ti uradi twj Gospodar?Sakupio ilije u kući najstarijegsina l dok m jeli i pili tapuhnoje jak vje/111' t mJ.fio kt~ću 1111 njih. Da si .wnw vidio tajprizor. kada se njiiJoVII krv pomijdnlnsa IJTWwm i pićmL Ejjub, 'ol<)hl .d=. ga upita: A, gdjesi bio ti? Reče: BioillmSII}ima. Ejjub, '""Pli.d.m, ga ponovo upita: Kalrosisesporio?Reče: Ero, spasio sam se. Ejjub, 'okjhi..bm, ((!Če: Tlsi!ejta.n!Pocom rnu reče: Daruasnmkno na dan krrd me majka rodi/11. Po[Qm je ustao, obrijao glavu i počeo klanjati. lblis je tada pustio tako snažan glas da su ga čuli svi na nebesima i na Zemlji. Pokucao je na nebeska vr..tta i rekao: Gospodaru. 511ĆUV11JJ seod mene, pa mi po­ f/DIJ() daj moćtrdd 11j mjerja ro nnJwgtt bez twje dozvole. Allah,."., «.u.ik, mu i !'eče: Odobravam ti prist11p 1zjego110m tije/te ali ne m:u. Šejtan se spustio potom puhnuo ispod Ejjubovih, 'akjhi ..t.m. Stopala tako da se sav pretvOrio u ranu, od glave do pere. Bacili su ga u pepeo čak mu se vidjela i unuaica. Njegova žena mu je služila i brinula seo njemu, jednom prilikom mu je rekla: Ejju­ be, Zllr n~ vidišAllniJov kader koji t~ spopao, siJrmutJtvo i bijeda doveli sttnas da sam prodala za komad byebasvojepletenice da te nabmniln Moli AUaiJa da te izliječi! On joj reče; T~ko tebi, živjeli mw tt izobilju sedamdesetgrxlinn, mpi se sedamdm1 na muci! Njegova nevolja rcajala je sedam godina>-'7 Prenio je Ib n E.bi Hatim, n•ltimchull• h, od Jezid ibn Mej sere, r.hime· huUab, da je rekao: Ejjub, '.tlcjhhel• •n. je uljepšao svoj ziks kada ga je Al­ lah, "...,. .u.u., iskušao gubitkom porodice, imetka i djece, nišra mu nije osralo. Rekao je: Hvalim re Gospodaru gospodara, Tebe koji si mi dobrocitutuo ućinio. Dao si mi imetak i djecu Ito je uJio 11 svako dio pwga srcr1. Sve si mi to uzeo i isprrtznio srce, sada .fe izmedu mme i Tebe nifm 11t isprećava. Kada bi moj neprijatelj lb/u Jmao šta mi se dogodilo pozavidio bi mi. lblisu je ro teško palo.:m
lV A kami/ el-merdžan, Slr. 211. u• Teftlntlbn-Kerir. 3/118.

126

Za!tita od džina i !ejtana

~ejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'altjbim ~tl•m

lblisov susret sa lsaom, ·o~c;o •
Prenio je Ebu Bdu d-Bagindi, n~>....l.wllob, od Sufij~na ibn 'Ujejne, nh ...huLl>, da je ~kao: ba Merjemin sin, '>k!hl..U.. sreo je Iblisa. lblis mu reče: Ti si onaj lija j~ veličina gospodarmHt dosrigla toliki st~pm da .ri :o­ vorio kao dijm 11 kolijrori. ito niko prij~ «bt nij~. Isa, 'al•)hl>d=, je ~o: N~. velilina i gospodamvo pripadaju Bogu koji mijt omogućio gowr, koji će ml! potom IISmrriti pa oživj~ti. 1blis nasravi: Ti si onaj ćija jt! veličina gospodarstva dostigla toliki supm da oiivljavaJ mrrve. Isa, ··kJhl ..t.m. reče: Ne, gospodtmrvo pripada Bogu koji će me ttSmrtiti, 1/S/III'tit' će l one koje sam oživio, pa tt m~ oi/vj~ri. lblis mu reče: Tnko mi A/laba, ti si, ui!rintt, bog onilJ na u~btt i ouib 1lll Zt!m/ji. Diibril, '•l•lhl •dom, ga je rada udario krilom po licu tako da je zavriio kod mjesr2. gdje sunce i1Jazi."''
Napomtna

Sve dosad navedeno u ovom poglavlju ubraja se u tmJilijatt!-"' koje je dozvoljeno prenositi. Prenio je imam Buhari, rahimehullah, od Abdullaha ibn Amra, ,...,,,.JJ.Jw ·..u.., da je Poslanik, uU.U..... '.J.,t.o.. .dl.m. rc­ kao: Pnmesit11 od me11e maltar jetlim njtt. PrtmosittJ i od [$raJ/ovili potomaka, tl ije frije!J. A, ko na mene 71/tmjemo sltde 111!ka sebi ZIIIJ­ zme mjesto 11 Die!Jetmemu.l.l • Israilijare možemo podijdiri na rri rlijela:

Prvi: predaje za koje je Kur'an ~o da su la;l.ne, za njih i nu kaže­ mo da su lažne;
predaje koje je Kur'an porvrdio, i mi ih potvrđujemo i sn\3­ rramo ispravnim;
Trm: predaje u koje Kur'an nije rekao ni da su Iai ni da su istina, za rc predaje ne kažemo da su istina niri da su Iai, ali doxvoljeno je pre­ nositi ih. Na njih se najvjerovatnije odnosi
Dn~t}:

"' Akam11 el-murtltan, str. 213.
'" Isra/l/jali su predaje preuzele od sljedbcoikn objavu prije Kur'una,jcvreja i kr­
šćana. O propisu u vezi s Jim pogledaj šJa je auJor rekoo. (op. prev.)
•• Buhar/ mea· ei·Feth. 6/496.; 03rimi, 1/ 136.

127

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi susreti s vjerovjesnicima, 'alejhims.lam

Poslaniko v, nll•ll•hu ·.t.jhi "',.ll=. hadis: Sljedbeuicima oldave mmwj­
te vjerovati i nemojte ih tt laž ugouiti, recite: Vjerrtjemo ttADILha, i tt 0110 Ito je objavljeno llllm i tt ono što je objavljmo vama.m

Ibn Abbas, oo>diJ•II•I•u 'anhuma, je pojasnio l".tzlog tog propisa, rekao je: Ne pitajte s/jtdbmiki! oijave prije Vti.S, 011i vas nt!Će uputiti, n i kako bi kad m i sami za/urali?! Ako ib budete pitali možda ćete negirati istinu, ili po­ vjerovati u lll!istillu. lbn-Hadžer, nJ.•md.u!W>. je rekao: Zabilježio je ovu predajtt Abdurezak, "'"lmd1ull•h, lat/dCprmosila.ca je dobar. 231
lbn-Betal, nbimd..tbh, je ciricajući Muhclleba, •.himdwU.h, rekao: Na­ vedma zabrana se od11osi 1111. pitanja o ortame !to nije spommuro 11 našoj objavi. jerji! 11ain objava do110/j114 u1m po ubi. Ukoliko 11/!Jto 11ijt sponu­ ltlttO onda je dovoljno upotrijebiti iditihad i vd spomemtll! dokaze a ne treba pilllti 11jib. ZabraJia se ne odnosi 1111 prednji! koje potvrdrlju našu objtzvt?" i o drevTZim narodima. 235

Šejtanov susret s našim Vjerovjesnikom, gibllflu'lfljlofw ~t~~..
Prenio je Muslim, .-binochuU,h, u svom Sahibu od Ebu Derdaa, ...J;plb­ hu 'anhu, da je rekao: Posillnik, .. tbll•lm 'olcjbi ,.,.,lfcm. je stao na rumu1z i tt 1lll• nu1zu mw ga čuli da ji! tri pula "kao pniŽiljući mim ktro dn nešto 1Jval4: Utječem se AUalm od Jebe! Proklirifem te Ailnbovim prokktstvom! Nakon namaza upirali smo: Allahov Posillnile. Čuli smo da u namazu nešto govoriš što prije 11isigo110rio i pniŽilo si ruku? Rekao je: Allabov ne­ prijatelj došao je sa bakljom do mije sta11i 1utlice, pa sam tr·i p uta rekao: Utjelem se Allahu od tebe!, potom sam tri puta rekao: Prok/i­ ujem te Allabovim potpunim prokktstuom!, ali nije tiStukmto. Na­ kott toga btio smn ga uhvatiti. Taka miAllaha, svezao bih ga, medi11· ska djeca bi se igraltt s ·rifim. do nije dove moga brata Sulejmatur.•>•
"' Buhari, 13/333.
m Fethul-Barl, 13/334.
"' Tako Sloji u navedenom tekstu! Prethodno je aU!ur naveo nilA stav u vezi sa isra·
ilijalima u kome, između ostalog, stoji da ih ne ncgiramo niti u njih 'jerujcmo, pa
kako onda mogu ponordi\'llti na!u objavu! NaAa objava potvrđuje njih ili negira.
(op. prev.)
111 Fctlwl-Bt>ri, 13/334.
"' Mu.•lim bi šerfli en-Nc"eri. 51 30.

128

Zaštita od džina i iejtana

~ejtanovi susreti s vjerovjesnicima.. 'altjhim ulw

U oba Sabiha preneseno j,e od Ebu Hurejre, ad;;.Jbhu ., "...., da je Posla­ nik, ..ndWw 'okjiU "' ..u...... rekao: Sejtan mije došao dok sam bio u tUUJUlZll, navalioje tm mene s tuunjerom da miprekitze 111111~ metlruimADalJ mi je omogućio da ga sav/adam, pa sam ga 111Jvatio za vrat. Htio sam ga wezati za stub, da ga vidite kada osva11ete ali sam se sjetio S11/ej· mauove dove: Gospodaru moj - t•ekaoje- damj mi vlast kakvu niko osim mene neće imati!..., 2Jt i A/lab ga je vratio neobavljem~gpos/a.738 Prc:nio je Nesai, ..!.un.bulloh, od Aiše, r.uli;.!Ww 'mh>, svojim laneem pre­ nosilaca koji odgovara Buharijevim, ..~.~ uslovima da je Poslaniku, ..JI.d!.ohu '.olcjbi,...tkm, dok je klanjao dolac šejClll pa ga je Poslanik, ..w.hu'.:Cjbi .., •cllcm, savladao i ščepao za \T.U, kasnije je rekao: Osjetio sam hlaJnoću njegovogjezika na ruci. U drugoj predaji sroji da je rekao: Sruww sam ga stegao za vrat, ZApomagao je: Boli 11ze, boli11zel, pa. sam ga p~tstio. Preneseno.je od Ebu Tejjaha, r.hlonrhullon, da je rekao: Pitao sam Abdu­ rahmana ibn ei-Hanbeša er-Temimija, ..di)'lb.hu 'onhu, bio je star. Da liri do­ živio PoriAnika, ..n.Jbhu \kjl>t-udiun? Rekao je: Da. Rekao sam: Sra jt uradio one noći kada m s~ lllllljqta okomilidžini i šejtani? Rekao je: noći ua Po· slanika, ..U.Lhu 'a k;hlw oclkm, m Jt okomili Jejtani iz svih dolitlll i putt/jaka. s njimaje bio j lblis nosioje vatrtmtt bakiju htioje spržiti PoslAnikolJI), aiWI..hu 'a.I•Jhi " >oll<m, liu. Spustio se Džibril, '. trjhl J<l<m i rekao PosiAniktt, ,.u,tt..hu '•l•;hl" ..u Muhanmzede, red/ Rekt1o je: Šta da kažem? Rekao je: Reei: E'ttztt ••,: bi kJJiimatillam et-tamnze min šen·i 111tt !Jak/ul ve zerae, ve berne, ve min lerri majetu:.iltt mines·semai, ve mit~ šerri mn.jamdžtt ftlJa, Jie miTt šerri jiutzil-lejli ver"'n~hari, ve min šerri lm/li tarl.ki11 iDa tarik­ kan jermku bi htijrin, ja RAlmum!, Utječem se s Allahovim potpunim riječima od zla svega StO je SIVOrio, razastro i po Zemlji proširio!, i od zla onogašto se s neba spušta, i zla onoga što se na nebo pc:nje, od zla smutnji noći i dana, i od zla svakog dolaznika osim onoga koji dolazi s dobrom, o Milostivi! 1đda stt im se vmrr poga.rile j AIIAIJ i/; jepomzjo,

u

Rekao je Ibn-Had1.er, r•hlmehutbh: Hadis su prenijeli Ahmed i Ebu}akt, ,.,. hlm<hun•uii>J•• sa dva dobra ln11Ctt prmosilaca koji mogu posftil;iri kao dokaz. Pre­ niogaje i Malik. ..tu.,.hulbh, te MutH!tfi kao murse/prednju od}a/7)e ibn Seida, nhtmm.Jbh. Isro gaje prmio i Nesai, ~. od Ibn-M tsuda, r.uliplbbu '.udw."'
•• S<ld. 35.

"' Bu/tari mea' ef-Fet/t, 1/544; Muslim bi šerhi en-Nevevi. 5129.
'" Muhtesnnt et-tergib ve el·terhlb, str. 84.

129

ŠEJTANOVA VEZA S LJUDIMA

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Šta je to šejtan?
Rekao je lbn Džerir et-laberi, r.ohimelm\L.h: Riječ šejtanArapi ko1iste :pz sve nepokorno, džiiU:, ijwie i životirlje. U tom konliJkstttje rekao našGospodar.
~-Ll~ ')ll ~ '· - .J • · 1<"1 ..r. ..r'. <J/" t:..:. l' .lP ...." (.]"""' (J;;. .!.U..iS'' • "' .., ,. , ... " ... ... .J
".

.

"'

.. "

~ ~

. .. ..

J

Tako smo svakom vjtn·ovjemilm r.eprijatelje od1·edivab, šttj­ l<tl!e medrt ljudima i džitti111a..., 2"'
rekao je za ljude da su šejta11i kao i za diine.
Potom je naveo predaju-sa svojim lancem prenosilaca od Eslema ei­ Adevija, r.ohim•hulf,h, da je Omer, rodijall•nu '• r•hu, uzjahao jal1alicu koja je ja" ltala nadm.eno, počeo ju je udarati ali je samo nadmenije hodala. Sišao je s nje i rekao: Dali .rte mi šejtana da jefem, samo što sam sišao.< nje dru­ gačije se osjećam. Kažem da je lanac ove predaje dobar. Porom imam Teberi, "himchulbh, kaže: Nepokorni iz svake ume Živib bića nazva!li su šejtanima zbog različitosti u ćudi i postupcima u odnom 1111 ostalejedir1ke iste vrste, i zbog1tdaljenosti od dobra.""
Početak

Kada je Allah, " "'vc dfdJ,, stvorio Adema, ·,J,jni ..t.m; naredio je mc!eci­ ma damu padnu ne sedždu. Svi su mu pali na sedždu jer oni sc onome što im Allah zapovjedi ne opi m, i koji ono što im se naredi izvršavaju?" Sa njima je !;>ilo stvorenje koje je činilo ibadete, ali nije bilo od njih, jer oni su stvoreni od svj eda, a on od vatre. Prevarila ga je materija od koje je stvoren u o:enurku ispira, odbip je pasri Ademu, oleihi ,.J na, sedždu tvr­ ,m, deći da je časniji i bolji od njega. Uporedio je materije od kojilt su stvore­ ni a Z<IJ)emario je Onoga kp nm je naredio da učini sedždu. Rekao je:

10

EI-En '<tm, 112.

"' Džamiu 'el-b~jani, 1/49.

1 "

Rekao je Uzvišeni u sUJi Et- Telll'im, 6:

5J~j~ ~ 5~.J ~:.;1 t; ~L5_,.~~
Oni se OIJome što imaAllalJ naredi ne opiru, i rade ono .flo im
naredi~

133

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima

fa sam bolji od njega; mnze si od vatre stvorio, a njega od ilovale.. ! 0
Čudna li čuda !, priznao je da je Allah,""" dull,, Srvoritdj, priznao je da Allah, ,.... v.Jt.ll<. oiiyljuje i usmrćuje rekavši: Daj mi tmmuma do da1Ut 11jibova oživljenjal.••,w. ali korisri li 7.nanje ako se po njemu ne radi? Ne, nikako!, čak će na Sudnjem danu biri nesreća i dokaz protiv onoga koji ga je &rekao. Tada je došla božanska naredba o protjerivanju i prokleurvu:

Oru/a izlazi i~ Dk nneta, rele. On, zttis;a si )n·okkt! I rzeka seprokletstvo Z4drž i na tebi do Dana mdrtjegaf24S
Od rada nasraje neprijaceljsrvo izmedu njega i Adema, ·, t.jhh<hn• i on je počeo osveru smišljaLi.

('r o) .:r. r.)! JJ(:lll~.;r (ff) • ·JJI " . u

,.

....

<$

...

,.:;

· l" -r- ~::_? r-::; .!l;'"::_., ·u J\.i

;

._; ,

. - ....

Brzi plan
Tada je os m islio prljav i podao plan i nabrzi nu rekao:
.. Jt ... ,... .. ..

Gospodar~~ moj daj mi vremena do Da;l4 kad će otti biti
oživljerliP 46
Rekao je Sejjid Kutb, nlum<holl>h: Nij( mri.io odgndaJlj~ da u pokaje za svojgrijeb pofittjm pmna Stvoritelju, niri da se vrati, pokaje i iskupi za svoj ~/iki grijeh. vd zbog o~te Ademu, ',J.jhi ..Um i njtgowm potomstvu zbog prokletstvll i etdaijmja. Po~o je AUahovo, .".v. dl.<llc, prokletsM sa Ad~ mom, ',t.;h; """'• umj~tq sa swjom n~pokorruJsri Allahtt, •ubt..n<bu vo •<•~>. "'

. ···' .. . ·.~;.;U , -Ju v~ r.)! Jl o,J~ - '-:')

"' El-Ea 'raf. 12.
'~ EI-Eo'r<if, 14.
"' EI-Hidir. 34 i 35.
'" EI-Hitl:r. 36.
"' Fi zi/ali el-Kur 'ot~, 4/214l.

134

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Ciljevi
Kada se uvjerio da će biti osmvljen do Sudnjega dana, nakon Alla­ hovih, :JoUr: .,C!džellt riječi:
1

('\"'A) i foli

,..,

-;J>JI r;. J! (l"V) .:#~l~..!).;? Jli

..

..

;Jt

;~;""--:

Daje ti se rok do Da;Ul vet odredenog.,248

bez imalo straha i strahopoštovanja počeo je iznosiri deralje svoga plana i zacrranih ciljeva, rekao je:
!l;t:.-'11('1""1)· "!·'·· ·~~ '-"'J y •· • :-:-.'1 <c-.Y .. ) ·'\'1 r".:r'..) -~·--1~.:-·Ju .• ... • ~ r+'-Y' • , ~ .. .. ..... .... ,.
(f·)~l'··

,

:;

...

,. ., ·'

..

}.,,. .,!

..._

.....

Gospodaru 11wj, !'CČe, zato što si me tt znbltulu doveo, ja ćtt tljittuz na Zemlji poroke lijepim p redsta.v iti i sve ću i iJ zave­ sti, osim Tvojih iskrenih robova medu tljima. 1~

·.

~

Rekao je Sejjid Kutb, nh.".hulbk Rijdima:

Na Zemljiporok e lijepim p redstaviti,

!b/isje precizirao b~;no polje. roje Zemlja. Tim riječima precizira() je i oru­ žje, uljepšavanje, prikti.Zivanje mžuog lijepim., i tlavrnćmije vještalkim uljepJavanjem da se lO počini. Tako čovjek koje god z/JJ počiui !ejtall mt~ je to uljepfao, ukrasio i prikazao 11 nestllnmom izgledu i degradaciji. Ljudi trebaju imati na tlll11111jegow oruije i neka budu oprezni uvij~k kada im St' ndto svidi ili osjrze da ndro ielr, nrka se pri pau jer ji' Jejum možda tt blizini. Osim ako imaju vau s Allahom, ..,. ,~ .U.Jk i istinsld Ga obožava­ ju. U rom slučaju, fejum m može doći do Al/alJovib, •ur" dl•ll•. iskrenih i odabrnniiJ robova, shodno uslovu koji je on sam postavio:
. '•: l u-,......L>.l.l ~ ~;~:.. ':l .. .. . , • Osim Tvoji/, iskrenih 1 ·obova medw11jimn. 2.<•
;

...

.. • lo

..-

~

"' EI-Hid:r. 37 i 38. "' 1!1-Nidtr. 39 i 40. "' Fi :ilt1li ei-Kur 'an. 4/2141.

135

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Prvi napad
Sejran se obavezao na neprijateljstvo prema potomstvu Adema­ vom, "•klhi ..a.m. Stoga, prvi napad na čovjeka izvrši po codenju odmah, objavljujući mu na raj način žestoki rat be2 m ogućnosti primirja i po­ mirenja. Preneseno je od Ebu Hurcjrc, ..~IJall>hu '•"l'"• da je Poslanik, ...u ,u.hu'•lcjhJ .. . . u,m, rekao: Šejtmt svakog čovjeka tt bode 11 boko11e po rode1lju, osim htza Merjemitzog sina, njega je !Jt:io ubosti ttli ga je sprijelio zastor. zs• Taj šcjtanski ubod je razlog novorodenčetovog vriska odmah po ro· preneseno je od Ebu Hurejrc, ,.,JIJ•II•Iooo·",hu, da je Poslanik, ..u, !bhu 'oolejhi " ..u. m. rekao: Šejt~m ttbode svako ttovorodeuče, osim baa Merje· miuog siua, i zbog njegovog ubotkt odmahpo rotltmju zap/ale. Ehu Hurej ce, ndij.Jbl.u '••hu, je rekao: Protti'it~ ako hoć~r~:
đenju,

<tl w • •l <"""'J' :ou..:..:.JI: ... 1::::• ~ )· .!L• LA~~ uu• 0" .....,J .. " -- • ,. - ....
;

,.,

~

,

$}

,

Ja uju i porod njezitt stavljampod Tvojn zaltitu odprokle­ tog šejtanaf$1

Od Ebu Hurejre, r..JfpDohu '•nhu , je preneseno da je rekao: Rekaoje Po­ .r!tmik, •;ollallahu '•lejhi vo ~ellern: Dijete kad se rodi zaplače zbog šejta11skog
IIZiletlli1"1lVmtja. J Sl

Dali je samo Isa, ' # l ..Um, sačuvan rog uboda iJi svi poslanici? Ne­ vevi, .-.hlmcbu!W., je prenio od kadije !jada, ,.hJ.,.,huLh, da je rekao: Svi po­ slallici imaju udjela 11 roj lsaovoj, 'al<jhi "'"'"'• posebnoui.,,..

Razlika

između

šejtanskog i ljudskog neprijateljstva
~u;,
,..

Rekao je Uzvišeni Allah:

fr ;,~~?- ĆlJ
l

(\4,'1)

~

J. .;..;.t_, ....;_:;i.~ _:..:i_, ~l .J. < • • >;-~~ č::'· ~!~~ i:= \0 u ~i.l.;.!J' ~ ·
.. .. -;: ., • ... ..

t'

..

..

~

ao Bu/tari mea ' e/-Fet/1, 61337. "' Bullari mea·el-Fell!. 8/212.: Muslim bl $el'l1i cn-Nevevl, l S/ 121.
m Muslim u poglavlju o odlikama, hadis br. 148.

"' Tako je rekao! Međutim, hadis ukazuje na suprotno. (op. prcv.)

136

Zaštita od džina i šejtana
u~nalica

Šejtanova veza s ljudima

Prihvati odtijih što ti dajtt!, i n·aži da se čine dobra t/jela, a se kumi! A ako te šejtan polmfa na zlo navesti, ti potraži tttočište u Allaha. Outtistiuu sve ćuje i zna.'255
Također

je rekao:

~r;t ~~ J, <~•> s~~ rJ?-1 .:;3:' u.:,.:;.ld> J~~;, ' (~V) .JJ~ j ~J .il;,. ~}lju,J.~d;> d ., . ...
-"
_"..

Ti lijepim nil zlo uzvrati, Mi dobro znamo šta oni iznose, i reci: Tebi se.ja. Gospoda m moj, obraćam za zaštitu od do­ šaptavanja šejtauskih, i Tebi se, Gospodant moj, obraćam da me od tl}ihova prisustva zaštitišf256

l rekao je:

•---.;('; ..S.u'il~>r ~ , i.f <.i-'!(:!> •. ' 11 '1 J ;·· - J.:, <>,:;.....; ,I,, , _ .: -~' ·~·,;'' -.~ >J 4.J ·.. > " ...... .. .. ..... .. . ,. 'YI t,;;W.: ~,;- ' .),_- ..r..u1'Y ! ~L<t ~,;- <'~"t>';, J' ~ts nJ; • .) J:-"' : .... đ"'J i"': .) J $ ~-"' • " "' .. "' ". ;:.. .~ y. ...;14~ ..i.,2..t,; t) .J~.J.;.:.~ i :r đ:.P=~ \,;Jj ('!"') ~ .1;;. J;
~~e 't~-,~
.. ... :.. ,

-- , ,

,

,

, {n)

;_f;j,b: • u

Dobro i ·zlo nim isto! Zlo dobrim odagtzaj, pa će· ti duf· tvoj odjedn.ottz. prisni prijatelj postati. To mogtt postići sa11w strpljivi; to može postići samo onaj koji ima obilu og udjelatt dobru. A kad te šejtatzpoktt.fa na zk mi­ sli rta11esti, ti·zatt·aži tttočište tt A/laba, uistimt, sve 257 čuje i sve zna.
manit~

o,.,

zttačmja.

Rekao je lbn-Kesir, r.>him<hull• h: Sauw su tri ajeta u Kttr~nrm ovakvog U tim ajetima Allah, ,.,, ., dieJI, , nareduje lijepo postupanje i pridobijanje ljudskog neprijatelja, kako bi ga njegovi d~bri .korijeni vra­ tili prijateljsrv~< i lijepom medusobnom odnosu. A, u vezi sa šejranskim. neprijateljem nareduje mritmje tttoči!ta od njega bez ikakva kompt·omi­ sa. Zbog toga Ita ga ne može pridobiti, neprihvttta dobroćinrr:vo i zbog drevnogžesrokogrzeprijareljsrvaprema Ademu, ',l, jhi " ''m, jedino želi ljud­ skupropast. 258
"' et-Ea'raj; 199 i 200. 111 EI-Mu 'minun, 96 i 97. "' Fussilet, 34-36.
ll1

Teftir Ibn-Kesil; 1 /13.

137

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Ubacivanje sumnji u Allahovu, .,,...-. jednoču - tevbid
Tevhid je, uistinu, temelj i gradevina islama. On je rajna uspje­ ha prvih muslimana. Na njemu je izgrađena islamska imperija, jer on odgaja ličnosci i on je okosnica islama. Zbog toga, većina šejtanskih napada usmjerena je ka rom temelju i ka toj građevini. Preneseno je u oba Sahiha od Ehu l-lurejre, radiplbhu >nhu, da je rekao, prema Buharijc­ voj, ...Jmn<hulbb, verziji: Rekao je Pos/mUk, u!WWou '•kjhi ... ..Jkm: šejuzn pri­ dejeduom od vas i lude: Ko je stvorio ovo?, koje stvon'o ovo?, i IAko sve dok mtt tze kaže: A, koje stvorio tvoga Gospodara?! Katia do toga dode neka traži zaltittt odAJ/aha i uekaprestane s timP1'

~ta su šejtanski čvorovi i kako ih razvezati?
Prenijeli su imami Buhari i Muslim, ,.J,;mehumull•h, od Ehu Hurejre, da je Poslanik, ..U.U..bu '>k)hi ~od!=. rekao: Dok spavate l ej­ tall na vašempotiljku zaveže tri čvora• udari po svakom ČVortt go­ . lloreći: Spm•aj, pred tobtmt je duga twć! Ako spomette Allaha kad se probudi razveže se jednu tvor, ako se abdesti razveže se drugi, ako klat~ja razveže se i treći tvor. Tada ustane odmorn11 i dobro raspolo­ žen, tt supt·ohzot/1 11stane lijen i neraspoložen.l""
,.><~.,.n.hu ·u.bu,

Rekao je Nevevi, ..hlmehull•h: Ulema ri1Zlitito mmači te čvorove, /tn oni predstavljaju. jedili znsr:upaju mi~ljmje dn su 10 JmWi čvorovi, u mti­ s/u da m vid sibra kako bi čovjek bio spriječen od no&tog namaza. Rekao je Uzvišeni, =~didi.: l od zla onih koji 11 čvorove ptduf'6'Prema tOm mi­ J/jmju, njtgove rijdi sprijdavaju klmzjača dn tuta/lt poput si/tra. Neki 111 rekli postqji mogućnost dn radi irto ito rade olit koje pulu u čvoroVI'. Neki kažu da su to ć.vorovi 1111 srcu i djelovmzje na ujtga, kao da mu dofaptava i govori da je noć d11gn i da spavtl. Neki smatmjtl da su čt;orovi preneseno znnlenje, 11 smislu dn priknzujtl .{ejtanovo spreČf/111/ltje od ustajanja mr tiO­
bzi nan1nz. 162

•• Buiiari mea ·el-Fetil, 61337.: Muslim bi .<erhi Neve••l. 21154. Buhari meo · ei· Fctl1. 3f24.: Muslim bi šerhi Ne•m•l. 6/66. "' Ef-Fefek, 4. "' Mt<rlim bi šerhi Ne•·c••l, 6/65.
1"

138

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Rekao je lbn-Hadžer, rah•n•.hull.b: Rijl!fi....udaripo svnkom čvo­ ru..., znttče dn. udara mkom po avom izgovarajrtfi riječi kako bi bio fro jafi i bolje svt:ztllt. 2"

Neki ljudi ovaj hadis na1.ivaju Hadis uaJvanja čvorova 110 za­ tiljku. Ovo rroje djeluje samo na nemarne koji zaspe bez spomi­ njanja Allaha, .,.,. "diclle i bez ajet-Kmsije. Neko možda kaže da je had is općeg ~načen ja, odnosi se na nema rne i druge. Međ urim , m i kažemo da je opće značenje ovog had isa ograničeno had isom koji je prenio Ebu Hurejre, radiJallahu •,"hu, o učenju ajerul kursije prije spavanja. To je srav hafiza hadisa lbn-Hadiera, nhim<hull•h, koji je rekao: Moti~ .re reći da u oduosi samo na 011~ koji ne proućt ajet-Kitr­ >1 koji odgoui .<ejtana. ; 64

Nevevi, nhuud>ullob, je rekao: Rijeći, Mda ttsf.alle odm.oran i dobro raspoložet; z11aće zbog rndosri Ito ga je Al/ali, ..,...., didle, upurio na polwr­ IIOSt i obećane uagrade. Uz ro Allab. •=••<ll•"•· mtt da berićet i 11 njegovim postupcimrt i bivoju uklonjmi Jejtamki čvorovi i sp1jećavanje. 2"' lbn-Had7.c•; •.himcb.Jl,h, je rek1o: Mmi Sd liui da u llOĆilOm rtamdzu postoji rajna dobrog raspoloženja iako klanjat ne misli na !lJ(! to.= To je istina. To osjećaju samo oni koji su osjetili slast toga i ljepotu Allahove,
.,.... Md!••

blizine u tim trenucima.
ne­

Rekao je Nevevi, ..,J,;m,hull• h: Riječi, 1t sup1•otno11~ ttstatw lijtm i

raspoložett, znače da je ro zbog Jejtamkih ĆIJOrova, posljedica njegovog odgovaranja i savladavanja. uz SVI! 10 čvorovi ostaju na njemu. Hadis t~ka­ Zitjl' da ko Ill' tpoji TIK troje iroje trtti:mo: zikr. abdel i namaz. spada ll one koji će urtari lijmi i 1/ei'IISpoložmi."'7

Rekao je lbri-Hadžer, "him<hull,!.: NaJ šejh. hafiz badistt, libu el-Pad/ ibn el-Husejn, ..himd>ull.b, re'kao je ll komentaru Tirmizijinog, rohi•••hull>b, Sunetta da jl' tajna otpočinjanja ltočtwg 1tamtWJ sa dva kratka rrkatn po­ Žilrivanje sa mzvnJvanjem tilJ ćvorova.""'
'" Fetlm el-Bari, 3/25.
'" F'etlw ei·Bori. 3/27.
"' Muslim bi.fulli Ne>-e••i. 6166.
"' Ftuhu el-Bori, 3126.
•• Muslim bl ~orlri Nevevi. 6!67.
"' Fetlw ei·Bori, 3/27.

139

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima

To je dobro zapažanje da 1 Aišinog, ....dij.ilbhu \mtu, hadisa koji mu opa­ tije nuje: Pos!tlnik, ..n,u,hu al<jht "~u,on, nije-klanjM više od jedanaest rekaTa u ra­ mamnu i van ra.mazallđ. Klatljrlo je četiri, ne pitaj o njihovojduEni i ijepoti, powm četiri, ne pitaj za njihovu dužilzu i ljepotu, zatimje·kla11jao tri.' 6 ' Šejtan sve co radi s ciljem da čovjeka spriječi od noćnog namaza i učini ga lijeniml<ako bi mogao vladari njime cijeli dan. To je ~edna od šejtanovilt pcljavih spletki protiv čovjeka. Piranje je kako neutralisati tu spletku?
l - Uzmi abdest prije spavanja. Preneseno je u dva Sabiha da je Po­

slao ik, a lbllahu ·atc:jl'll ,.e .sc!lem, (ekao Berrau ibn Azibu) Prije spavanja abdesti se kao za nama.z!'1<'

.-.~.dijallahu 'aohu:

2 - Klanjaj vitre prije spavanja. Preneseno .je od Ibn-Omera, ~dij•ll•· hu ·,nhum>, da je rekao: Ko osvane a nije kumjaO< ·vitrc na glavi ima džerir dug sedamdeset pod14ktica. lbn-Hadžea·, n l•unehulloh, je re• kao: Ztzbilježio ga je Seid ibn Mensur, Dhtmd>ulbl>, lanac prmosila­ caje doba1:m Ako ustaješ prije zore i klanjaš virre to je još bolje. Džerir je konopac koji služi za zauzdavanje deve."' Kao da šej­
ran njime upravlja i okreće ga kamo hoće. 3- Sasravi šake, prouči u njih sure El-Felek i En-Nas, puhni u njih parom porrljaj rul<ama rijela koliko možeš, počni od glave. To je potvrđeno u Buharij inom, nbimobull•h, Sahihu od Ai~e, ,.&;pll,hu
'•tnh-'1. 273

4 - Prouči dva zad• ajeta iz sure El-Bekd.re. Preneseno je u dva Sa­ 1j'a biha·od Ebu Mesuda ei-Ensarije, mdiiallohu '•nhu, da je rekao: Rekao je Posftmik, .,tt"IJ,J,u ·,t,;Mvc .eli"": Ko prouči zad,lja dva ajeta sure El-Bekare čt1vat će ga od svega. 17' Rekao je Nevevi, tohimehult.h: Neki ka.žu da Z11L1Či da mu je to do­ vo!Jtlo i ne mora klanjati noćni namaz, drugi da ga čuva od šejta­ na, treći od svega lofeg, a moguće je da obtthvatasve·spomcnuto, m
'~ Bu/mN mea' el-Fet/1, 3/33.; Muslim bi šerhi Neve· i, 6/17.
v "' Buhari mea'e/-FeiiJ, 1/357.; Muslim bi .<erhi NevL 17/32.
•vi, "' Fet/111 e/-B(lri, 3/25.
m Cis(lnu el-arebi, 11592.
m Buhari mea' ei-Feth, 111125.
"' Buhari mea' ei-Peth, 7/318.; ,l>fuslim bi 1erhi Nevevi, 2/92,
m 1 \ft'tSiim bi .šerhi Nevevi, 6/9 1.

140

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Ibn el-Kajjim, tahim<hulloh, je rekao: Ispravnoje da znaći daga čtwtt od svakogteznemirenja. 276 A, ima li većeg uznemirenja od šej tan­ skog kada se okomi na čovjeka!? Stoga se had is odnosi naro pri­ je svega dmgog.

5-

bilo koju suru iz Kur'ar,a. Prenijeli su imami Ahmed i Tir­ nuzi, mblmobumulbh, od Šeddada ibn ei-Evsa, r>diJ~l>bu '•nhu, da je Po­ slanik, ,.n,nohu "•l<ihi-. •diem. rekao: Kojigod musliman p1·ouči 11eku mru iz Kur'aua kada kg11e ttposte/jrt Allah će 11m poslati me­ leka da ga čuva od svega uznernimjućeg dok 1te ustane.m
Prouči

Prouči

6-

kursiju s razmiš~anjem i razumijevanjem čuvat će re od šejtana dok ne osvaneš. To je porvrdeno u Buharijlnom, •• himobullnh, Sahibil od Ebu H urejre, rA Jij1U.hu ...,hu, u Tionizijioom, r•himehullah, Stmemt od Ebu Ejjuba, ..diJ•Ilahu "mbu i kod Ibn J-libba­ na, ".himebulhb, od Ubejja ibn Kaba, t>clijollohu "anhu.
Prouči 33 putasubhanaUah, 33 putael-ban1du lillah,

*ruJ

7-

i 34 pura Al­ • lahu ekber. To je potvrđeno u dva Sabiha od Alije, ",JfpUohu "n''"·>7'

8- Desnu ruku stavi pod desni obraz, spavaj na desnoj srr-,tni i pro­ uči: Bmnike Rabbi vedatu dhmbi, ve bike erfouhtt. f1t erme" kte nefiiferhapthti., ve nz erselteh.afolifezhtr. bima t:ehfoztt bibi ibadeke es-salihi11. S Tvojim imenom, Gospodaru moj, spustio sam svoj bok i s Tobom ću ga podići. Ako zadrii.f kod Sebe moju duir~ smiltqjoj se, a ttko je v1atiš čuvaj je kao Jto čt~vaf Svoje dobre robove. m

9 - Nako n roga reci: Bismillabi vedattt tiktzbi. Allahmmnegfo·­ li zerzbi, ve ehsi' šijtani veJukke 1'iha11i, ve-džalt~.ifot-tledijji el-ea'la! S Allahovim imenom sam kgao. Alla/m moj, oprosti mi grije/Je, ponizi mqg šejtana, oslobqdi me mojih dugova i uvedi me " najtezvišmije druitvofl'"
'" El- Vabi/u es-scijiibu, str. 'll.

m Tinnizi, 51142 . Tbn-Hadžcr ga je ocijenio dobrim - ltasen, u djelu Telrridžu

e/.ezkm: "' Buhari mea ·el-Petir. l l/1 19.; Muslim bi .'ierhi Nevevi, 7/46.
"'Buhcwimea'ei-Feth, l lll26.;Muslimbi!ierhiNevevi, 17137.
'" Rekao je Nevevi u svom djelu EI-Ezkar oa sedamdeset i sedmoj strani: Zabilje­ žio gaje Ebu Davud, lanac /Jrenos ilacaje dobm:

141

Zaštita od džina i šejtana

Še~anova veza s ljudima

lO -Parom spominji Allaha, .,..tev,dklJ,, dok te ne savlada san. Od Dž.1­ bira, ..Jij.U.hu ·,• .,•• je preoeseno da je rekao: Rekao je Poslanik. wlt..lb·
Kada čovjek legne tt posu/ju poim•e i melek i šejta" ka •tjnmt. Melek knk: Završi dm~ s dobrim djelomi, a Šejtm• Itak: Završi dan s lošim djelom! Ako spomi11je Al/ar ha dok ga tte smtlada sau melek o/jera šejtmta i čuva ga djebt twć. Kada se probudipožuri ka •tjemrt i šejum i melek, melek Itak: Počni dmt s do/nim djelomi, a šejtmt k11že: Počni ~Um s lošim djelomi Ako kabi: El-Hamdtt /iDah-u e/lezi ehja 11ejsi bade mevtihn, ve lem jmnithaft mmamiha.. EHamdu UUn.­ bi e/lezijumsiktt elkzi. kada a/ejba et.mevte 11ejursiltt et-u/mt ila edklitt mtiSI!IIttnn. Et-Hamdu lilln11i e/lezi jmnsilm es·se­ mnllltti 11et.erda ntuzu/n, vele in zn/eta 11ta 1!1/tsekelnmta min e/)(u/inmin badihi. EHmn.tht liUa!Ji el/ezi. jumsikrt ~-smme m tek1111' ala et.n·di iDa bi izuihi. Hvaljen neka je Allah koji me oživio i nije me usmrtio lt sm1. Hvaljm neka je A/lab koji zadrži
hu 'delhl ~.um.:

kod Sebe oue kojim11 je odrtdio mm a vrati one do odmlmog roka. Hvaljm ne/uJ je Allah koji drii nebi!Sa i Zemlju da11e padnu, n ako bi pala niko ib Ile bi nnkou Njega mogao odr:biti. Hva/jen neka .fe Al/idi koji drži. nebesa da ne padnu fili Zemlju do Njegove doZJJOie. Melek otjeral ejtafla i čuva ga cijeli datt. Hakim, rohim<bulbh, ga je ocijcruo vjerodosrojnim, s njim se sloiio Zehebi, mhJmthull.h.

~ejtan ismijava one koji ne klanjaju noćni namaz
Ako čovjek cijelu noć prespav~ i nikako ne klanja do sabaha šejmn se još više okomi oa njega. To se jasno vidi iz hadisa prcnesenog u dva Sa!Jiha od Abdullaha ibn Mesuda, r>dijAibhu ·..,h.: Pred Poslanikom, ..n.llo· !ou '•kihi ,., ..u.m, je spommm čovjek koji je spavao cije/tt noć do sababa, pa je rekao: Njemtt se šejtnu pomokr·io tt llŠi, ili uho. ,., Rekao je lbn-HadUr, ..&im<!wLh: Učenjaci stt se razilu ttiii!Zi sa še}raJio­ vim moknmjem. Jedni tvrde da je to istiusko molnrmje. Kitm;bi, nhimchull•h, i još neki s njim stt rekli: Ne postoji smemja da tako bude, jer to nije t~emogu­ će. Potvrdeno je da šejtan jede, pije i ima spolne odnose u samim tim nema smetrrje da mokri. Drogi kaiu da mj izntz a/udim nn ~alepljmje ušiju spa­
'" Buhari f/1{!(1 • el-Fe1h, 3128.; Muslim ili Jerhi Nm•ev/, 6/64.

142

Zaštita od džina i šejiana
IN/Ča kako~~ bi čuo zikr.

Šejtanova veta s ljudima

Trdi kažu daje vutlnrje rogn daj eit!jtafl napunio uJi tog ćovjeka neistinama re on ne luji! zikr. Neki smatraju da je to slikovit prikaz šcjtanovog ponihwrmja tog ćovjekrt. A, nuki kažu daje !t:jwz ovladao tim čovjekom i ponizio ga io/Jko kao daj e mjesto pripremijmo za vrfenje nu­ Žik, jer obično ko ndt(J smatra bezvrijed11irn pomokri.re nato.'"'
Prenio je imam Ahmed, nhimd.odbh, od Hasana Basrija, rnhlm<hadbh, da je rekao: Uistinu, njegova mokraća je reika. lbn-Mesud, radijaUahu 'an hu, je rekao: Dosuzje čO'vjeku z/n i gubi­ tka da spavil do ZQre, a t šcjtrm mu u pomokrio u ubo. Tu pr.edaju je za­ bilježio Muhammed ibn Nasr, ,.,b;n,.hull•l>, a Tbn-Hadžer, .-.hlm,bulloh, je re­ kao: La= prenosil11t:a je vjerodosr.ojr nJ m.

Nemirni snovi i rastuživanje muslimana
U šej tanovc spletke, neka nas Allah, ,.,. .,. d!dlo, sačuv;~ od njega, spada i donošenje ružnih snova koj i čovjeka bole i rastužuju. Prenio je imam Muslim, nh>m<hull.h, od Džabira, ...!IJ.!t.hu ;"bu, da je rekao: Neki beduin je došao Poslaniku, "JJ,Jbl,u '>l•lhh...tkm i rekao: Allahov Posl.aniće, Jt111jtJo sam da mi je glava odsječma, da se otkotrljala i ja sam potrčao za njom. Poslanik, ..lbtt.hu ',l,jhl ve ..u= , je re.k:to beduin u: Ne priča} ljudima o lejtmtskim poigmllfmjem s tobom u stmP' 4
Prenijeli su imami Buhari i Muslirlt, nhimd>umult.h, od Ebu Hurejre. nJij.oll.ohu ;"bu, da je Poslanik, ..n.Jbhu '•I•Jhi •udi.... rd<ao: Tri n1 vrste stwva: lijr:pi srwvi, ou i su rad.osne vijesti od Allaha, ruini snovi koji rllJttJ, l uju, oni srJ odl ejtaila i movi o ouome o Ćl!11m čovjek misli. Ko ttslti­ je što ue voli, 11eka usta11e, klnnja i ueka tukO'nte ne govori o tome. 215 U dva S111iiJut preneseno je od Ebu Kacade, ,.,d;;,tbhu ·,";,., da je Posla­ nik, ..U.ll>hu ·,J,Ihl ,. ..u,.... rekao: Lijep sau je od Alla/Ja, a I'I IŽalt od šej­ tatm. Ko t/Snije 11t1Što ntb•o uekA pljucne tripr~ta ua. lijevu strmm i ttelut tral.i. za/tim od šejtaua. talw mu uefe 1UUuliti.1 ..
"' Fethu el-Bar/, 3/28.
m Fethu ei· Bari. 3129.
'" Muslim bi .~erhl Now:vi, 15/27 .; lbn-Madi c. 2/ 1287.
"' Buhori mea ' ei-Fcth, 12/404.; Muslim hi -fi!J·hl Nevevi. 15121.
"' Bulwri ml!a ·ef-Feth. 12/383.; Mus lim, 15116.

143

Zaštita od džina i šejtana

!ejtanova veza s ljudima

Analizom svih predaja dolazimo do zaključka da musliman u vezi sa snovima treba praktikovari ndmliko adaba. Ako j~ san lijep treba u.adici sljooeće: 1.ahvaliti Allahu,'""'' dfdl., na tom snu; radovati sc;
tspričad

ga samo osobama koje voli a ne onima koje ne voli.

Ako je san ružan ueba uraditi sljedeće: uažiri u ročište kod Allaha, uu." .u.n•. od zla wg sna i od šej­ ranovog zla; pljucnuci tri puca na lijevu stranu; nlkomc ga ne pričati; okrenuti sc na drugu stranu; ustati i klanjati. Prenijet ćemo ukratko šra je rekao lbn-Hadžer, nh;....buLh, u vezi s tim:
Učmjaci su spommuli mudnm rib adaba. Trauu)~:uzfrir~ od zla maJ~jasno. propisanoje zbog SVtgd mŽirog. Traženje 2:11fti~ od Jtjrnna je zbog wga što 011 ®nosi fl: snove kako bi rtUtužio i prt!Srmšio čovjeka, Iro se jQSIU) vidi iz nekih rilHljera httdiso. Oplj11ckanju kadija ljod, nhhmhulloh, je rekao: To je natedmo kako bi se otjento .itj~tm kojije i donio rubli Sđ!l, ponizujut't ga i ismijavrtjući. Odredmaje lijevtl Slrtll/11jerje onaza neČisloće i slično. Pronye1uz siranejezbog optimiznuz da će se sldrl)e promijmiti na boye, dok je namaz narr:den zbog obraćanja AJ/n/m, ....•• .U.Ik. i traženja pomoti od N}t!ftt putem 7tt1J110Zd." 7

O riječima kojima se moli zašrira rekao je l b rahim Nehai,

nhimd.uJ.

r..t.: Ko US1lij~ niŽim S/111 kada seprobudi 11eka prouči: Euztt bi ma 'aut bil1i melaiketttlkthi ve rtmdttlm min šerri ruJaje haz.iln enjtuibeni minha ma ekralm fi dini ve dtmjajel Utjećm1 se Alla/m onim čime m se utjecđli Al/ahavi mcl~ci i. njegovi poslanici od zla ovog mog ma da mi se ne dogodi što ne volim tl mom dtmjđluku i vjeri! Rekao je lbn-Hadier, ". him•h..lbh: Zabilježili srt ga S~id ibn Mmsttr, lblt Ebi Sejbe i Abdtt=k. .,. ~•mhumulhb, s vjerodosrojnim lancima pre110siloctt. m
'" Fethuel-Bori, 121371. '" Fethuel-Bari, 121371.

144

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima

Rekao je Nevevi, ..h....Jwlbh: Rijtći n~će mu naltetili o111l~ da je Allah, ...... dldc, to učinio rawgom Mititt! od loiib posljedica rog ma, kao Jw )t mdaku ufinio smlswom Mititt imetka i od rfiZIIib drugib nmrća. m

~ejtan se smije onima koji zijevaju

Scjllln se smije onima koji zijevaju zbog roga što jezijevanje posljedica lijenosti i onaj ko zijeva u takvom stanju ne mok ibadere obaviti na najbo­ lji način. Sejtan se smije i zbog toga što osoba koja zijeva ne izgi~ lijepo. Zbog~· Poslanik, ........, ... ~....... je rekao: Allah voli kilxurj~ a JnT­ :ire ::ijn11urj~. JGuiA n~ko ld/m~ l ZAinm.liJJIJalm obat'Cnllj~ svllki 11n<­ slimall koji ga hrje tu=!m viti tmL' Zijevanje j e odlejtmza, pa neka ga spriječi koliko može! A, lmda knl.e: Anab!, lejtan se mrije.'-''
Prenio je lbn-Madže, ~<hlmhuiLh, u svom Srmmt• od Ebu Hwejre, ndl­ J•!bb• '•nhu, da je Poslanik, ..U..lbb• ··"~''" ..n,,.. rek~o: Ktula :.ijevat~ stavite rulm na usta. i 11e uvijajte, jer Jejtan se tada smije."'' Rekao je lbn-Hadžcr, r.honwhul•h: Poslanik, ..a.sw.. ".kJhh•«Dnn.je 11 ha­ dim ttportdio zij~vanje koje nije sprijtćio 10 pućim zavijanjem, odvraćaju­ ći od toga i prikazttjući ndnoću tog postupka. Pas digne glavi, otvori liSta i Ztlvijo, i čovjek koda pretjtrtlfiO!ti}tilli sličan mu je. Ito nam otkriva razlog .ft:jrrmovog smijanja tom lotl}~ku. j er ga je prctvolio 11 igrnčku :M sebe time !to 11111 je t&obličio izgled u tom .<ltmj u. m Prenio je Muslim, nhlmhutl>h, u svom Sahilm od Ehu Seida d-Hudri­ ja ...Sopl•hu '•nho, da je Poslanik, ulloUohu 'olcihl>< ><Ilan. rekao: Kiula zij~ate stavit~ mku 11a ustajer l e.)tn/l tada ,Jazi."' Rekao je Ibn Hadžer, uho....hub.h: Mogućt je da lt misli na pravi ula­ JtrJk u čovjeka, iako šejtan kola čovjekom putem krvi ali nn11a moći nad rijim slit dok spominje A/laba, .a• ••dlclk. Ouaj ko ziji'Vd, lt tom trm utku 11e
"' uslim biJerlti Ne•oe••l, l S/l R. M • lslnmsko oazdravljanjeje dova: J~rhumukdlalt! Allah li se mtHooYJO! (op. prev.) 10 Buharimt!tJ'd-Feth, 61338.; Muslim, 18/122. • Rekao je Neve-;: Znbiljroio s:aJ~ 1/m-.lfad!e. 1/310. U lancu prenosilaca nala­ zi se Abdullah ibn Seid. n n~ JC IIIWD Ahmed rekao, kalo SlOJ l u Et-Telr:ibu. Sl237: Slab prrnosilac- munhrul-hotliJ. • Fetlm d-Bari. 10.612.
"' MtiSiim bi .ferlti Nn't!Vi, 18/122.; Danmi, 11321.

145

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima

rpominjeAUaha, ......d.ltla. i ftjran iskoristi tu prilik11 i ude tt njega. Pom­ j i mogrdnostdaj e Posl1mik, ..Jt.ll•h• '•l<ihl ,., •dkm, ulaskom mislio 1111 nadmoć nad čovjekom, jer otutj ko uk 11 nešw običn<~ ovlada time."'' Rekao je Nevevi, "hin,.loullnh: Ućmjati su rekli da je ndl'edeno skriti, .rp1jditi zijet,anje i staviti mkn na usta kako Jejtart 11e bi postigao svoj cilj, a cilj mu je iwblićiti čovjek11, ua 11 njega na usta i itmijarl ga.' 96 Lijepo bi bilo ovdje navesri rnursel predaju koju su prenijeli lbn-Ebi Šejbe i Buhari, nhlmchumull.h, u svom djelu Et- Tari/J od Jezi­ da ibn Esamma, nob•on•bullab: Poslanik, n!l>li.hu '•klht .." ocllcm. nikada nije zijevao. m

Gdje šejtan provodi

noć?

Preneseno je u dva Sahiha od Ebu Hurejre da je Poslanik, •• u,n.hu '•k,ht-..odl<m. rekao, po Muslimovoj verziji: Ktula se probudite i=perite tws triptlra!, jer !ejtatt provede noć tl vašim uomicama. "' Riječ haj­ mm upotrijebljena u hadisu znači nos, istillsar je izbacivanje vode iz. nosa nakon ušm.rkavanja, čiji je cilj unutrašnje čišćenje nosa. Rekao je kadija )jad, ..him<hullnh: Moguće je da Porlauikove, ..u,.Jbhu 'nl•ihi vc .dJ,m. t'ijeći: ...!ejttm pt·ovede noć tl va!imttonticama., imaju bukvalno zruJč.enje. Nos jo j~dan od otvora u tijelo putem kojeg se može doći do srca. Posroji mogućnost da te riječi nist• bukva/nog, već prenese· nog značenja. Vlaga i pralina koja se sakuplja u nom je prljavština koja odgovaraštjll1tm. '-"" Rekao je lbn-Haclicr, nhlm•hall>h: Hadir svojom tJilJJj/tinom uka­ zuje da se f(l dogodi svnkom spavaću. Ali, mogući! je da u odlfOsi sam<~ na one koji se 11i.su zaštitili nikakvim zi.krom pred spavartje, kao šro se 11avodi 11 hadisu koji je prmio Ebtt l7urejre, radil>ll• hu '"'""• 11 kojem sto· ji: ...Čttvat će ga cijelu ttoć od !ejtaua., ili !Jttdit o ajet-Kursiji 11 ko· j em stoji: ...tteće ti se !ejtall približiti. isto tako, postoji moguimm "' Fetlw el-Bari, 10/612.
"' Muslim bišerili Nc-.'1.'111, 18/ 123. "' Fetlw el-Bari. 10/613. '" Muslim bi f erhi Ne-o·I!Vi, 3/127. "' Muslim bišerhi Neve11/, 3/127.

1 46

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima

da t'i hadisi znaće da se ue može približiti mjes tt• na kojem došftpmva zle mi.rli, srm. Stoga bi boravak u nom preko noći bio zbog dolaska do srca kad se probudi.""'

Neki njegovi podli planovi
Pn-nio je imam Ahmed vjerodosrojnim lancem prenosilaCl od lbn­ Mesuda da je rekao: Stjran je lmliio oko gmpe ljudi koji su spominjali Allaha kako bi ih zavadio, ali rd)~ mogao. Nakon rog11. otišao je do grupe kojaje govorila o drmjaluku zavadio Ih je, tak su se i potukli. Oni koji su spominjali AUalJa umtli su da ih rastave i tako m s~ razdvojili.

Š ejtan šalje svoje vojske da zavode ljude
Prenio je Muslim, ....bim<buLI.. od Diabira, ..J;,.IW>u '.mbu, da je rekao: &kao je Poslanik, .,n,lbhu '•I•Jh• ,. ...u,.,; / blis posuwi svoje prijestolje na
vodu i šalje svoje vojslle da zavode ljude, najbliži ujemrt stt oni koji 1:a r ljudi zavedu. Doktze i govore m tt šta srt uradili, jedau kaže: j liše Uradio sam to i to. Ou 111# kaže: NiJta nisi uradio. Dode drugi i kaže: Nisam ga pttstio dok se nije rastao sa supmgom. Olt ga pribli­ ži sebi i kaže: Da, riJ Ea'meš, r.•l•hn<h>~ll•h, je rekao: Mislim da je rekao da ga i zagrli.-'0 '

Od Ebu Musaa d-Ešarija, n<llj.Uhh. ',nhu, se pn-nosi da je rekao: Knda osvane lb/is po!alje n10je vojskepo Zemlji i kaže: Ko zavede muslimana >ta­ vit ću, nm krun tt na gla.rm! jedan od 11jib mu kaže: Nisam pustio čovjeka dok nije razveo supmgu. !b/is mu kaže: Uskoro će se ožmiri. Dmgi kaže: Nisam gapustio dok nij~ polinio blud. lb/is nm kaže: Dobar >i. Trdi kažr. Nisam ga pttstio dok se nije 1111pifJ. lb/is mu kaže: Dobar n. Cewrti kaže: Nisam ga pustio dok ~tije ubio drugog čovjeka. lb/is mu kaže: Ti, ti!''" Pre­ ILijeli SU ga Ahmed i Ibn Hibban, F>hlmehumull•h, a 1\lbani, '"hLnehull<h, ga je ocijeni vjerodnsrojnim.

•• Fetlm cl-Bllri>6/343. '" Muslim bi šerhi Nevevl. 171107. 111 Es-&thilto, hadis br. 1280.

147

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima
nemoći

Vesvesa je dokaz šejtanove

Šejtan se sa nevjernicima poigrava kako hoće, vodi il1 ka širenju ne· reda na Zemlji. Želi isto to i sa vjernicima ;~li ne može. Nije u stanju uraditi ništa više od vesvese. Kada su Poslanika, ••ll•ll•hu ',l,jhi vc •dl<m, upi­ tali za vesvesu rekao je: 1b je z11akjasnog immra. '0' Neki ljudi došli su Poslanilru, ..u.u.hu '•l<lhl ., •dim•. i rekli: Osjetimo nekada u sebi /lt'ŠW, refko nam je o rome i govorili. Poslanik, ..JWW.u ""•ibi ,., ..uno. je rekao: Zar vi to o.ifeća~e!:'Rekli su: Da. Poslanik, ..JWW.u'akjb;,. ..u.m. je rekao: To je znakjasnog imA1UL""'
Z!IAĆi drt je ono o čem tt

To je znak jasnog i mana u oba hadisa ne možete ni govoriti z11ak jasnog imAmt. Smatra· ti velikim i strahovati od govora o tome, kamoli vjerovari u to, može samlJ osoba potpunog imona koja utma/o 11e surrmja i nema dvoumica. }os

Rekao je Nevevi,

uhlm<hull•b:

Vesvesa u namazu
Prenio je Muslim, -.hlm.t.wr..t.. u svom Sahilm od Ebu el-'Alaa, "'".folbl.o ·,nhu, da je Osman ibn Ebi el-A$, N<~q.u.,h.. ·an~o.., došao Poslanlku, ..u.tw.. '*ih'.. ...,u,",. i rekao: Šejtan se isprijelio izmedu mme i mog namaza i ufmja, smem mi hld ućimKurim. Poslanik, ,,,Jb!l,t•• ',J,jbhudl<m. je rek:to: To je šejtan, :unm ga Hitzzeb. Kada ga. osjetiš traži močište kodAUniJa od njega i tri puta p/jtmi tla lijevu strnmt. Rekao je: Uradio sttm filko i otiJfo je od mme.""
Upozorenje:

Ovaj hacUs Gazali, "hlm.hull.h, je u svom djelu IIJja.u ulumi td-ditr0 ' pripisao 1\mru ibn cl-Asu, "d'i•16hu 'anbu, u tome ga je slijccUo dr. Es-Sej­ jid ei-Džemili.»>8 To je greška, pa budi oprezan.
Muslim bi šerhi Ne>'(!vi, 2/153.
"' Muslim bi šerhi Newn·l. 2/153.
111 Muslim bi .<uhi Ne-.oevi, 2/154.
"' Muslim bi šerhi Ne•·e-.•1, 14/190.
"' Na 1387. stranici.
'" U knjizi Es-Si/oru ve telu/int el·erw.th, str. 85.

111

148

w tita od d!ina i štjtana

~ejtanova ma s ljudima

U d~ Sahibn preneseno je od Ebu H ure)re, rnl•J•ll•h• '•nhu, da je Posla­ nik, ......h. 'okil>• ,......., rekao: Kada kltutjat• priu vam l ejta11 i otmta vas tako Qll zaboravi/L koliko su klanjali. Kada to osjetiu. mni te dvije u bvi sedide Jok sjedite.,., Znaj da kjran ometa klanjača na dva načina:

Prw. purem ~njskih čula Primja za to je klanjač koji čuje viku i roga omera u namaw, ako u toku namaza ugledn nešto privlnćno popur ukrasa i slično. Ovo se sprječlva uklanjanjem svega što odvlači pažnju i kl anjača omera. Kada je Poslanik, .....U.holokjbi ~ odkm. obukao ognač sa nekim zna­ kom na sebi koji mu je poklonio Ehu Džehm i klanjao u njemu nakon na­ maza ga je skinuo i rekao: l-Tatite gaEbu DU/mttd Maroprije mi jepri­ wkla pllhtjl~ t~ tlallutZilt. Do11esite mi ebdh mijski ogrtač ito mi je dao Ebu ~..e/md Muncfckun alejhi, prcnosilac je Ai.ia, ~. "Wu.
Poslanik, ..n.uu...._,.,. Mll<m. bio na minberu, na ruci nos.io prsten i bacio ga. rc je re­ kao: Od~~ratio mijepabtju. GleJaosam111Aio u n jera. ,,uJo u vas.J••
~nio je Ncsai, nhlm<huLh. od Ibn Abbasa, .~ '•"""""• da je

Zbog toga su učenjaci pokudili ukrašavanje dlamijn, jer odvraća pažnju klanjaćima. Prenio je lbn-Huzcjme, rohim.J.ull.J.. u svom SnhiiJtt da je Omer, ... dij.Lbu \Mu, naredio izuadnju džamija i rekao: Ztkkmi yudt: od ldk, i nipofw nefarba; zidow 11 crvnto ili i11w pn dn lmtk .m111fll}n yudimn! Buhari, nlllmcbal­ l.h. je prenio ovu predaju bez lanc1prenosilam."' Imam Ahmed, -.himchutt. h, je rekao: NiJtn sc ne piJt 11 pmvm kible, jet· :mo/mpijd klnn jačcw.r,rc.l'
1

Drugo: odvlačenje pažnje putem srca. Kome u srce ude ljubav pre­

ma dunjaluku ne može se riješiti roga u nnmazu niti van namaza. Ko nešto zavoli često o tome misli. On klanja, stoji, sjedi, pregiba sc, pada na sedždu ali sree mu je ispunjeno dunjalukom samo o njemu misli, šejtan ga vodi a doline u dolinu, od jedne do druge misli. To je vdiki šejtan ov prilaz čovjeku, a roga je spašen samo onaj koga Allah, •.,....u.a., uputi. Jedini lijek za to je spoznaja bezvrijednosti dunjaluka, često uče­ nje dove: Allabumme idžal ed-dwtjafi ejditut ve Ill tetliall~afi kulu­ billa! Alln.IJII moj, daj dn nam dunja/uk budt u rukama, ant u srrima!, i
'" Buhar/ meo'ei-Feth, 3/104.; Muslim bi se"hl Ncw:vi, 5175.
Ncsai, 81 1 lmki je rekao: Lanac prrmosilocttje vjerodo.<tojun.
95. 1" Bulwrl mea' ei-Feth, 1/539.
"' EI·Mugui. 2/73.

10

1 49

Zaštita od džina i šejtana
sjećanje

Šejtanova veza s ljudima

na Allahovu, .,", •• <~o,u,, vellčinu kada staneš pred Njega, On je uniŠtio faraone i Njemu su se poklonili nasilnici.

Zaborav je od šejtana
Rekao jem ck El-Eškar, n•fiuhulbh: U to sp-ada .ono što je uradio sa Ademom, '• lrjhi •d•m., neprestano ga je zavodio. dok nije zabonwio .naredbu svoga Gospodtlra:

~j; <J~ tJ ~ J;; Lt; (>T l;~ :w,; A Adema smo jošprije obavezali, p;ott zahora vi i tJe ttado­
smo kod 11jega od/IIČilostifJ/ 4
Musaov, '•J<)bi "bm, pratilac tekao je Musau, ',l. jhl " "m:

....

"'..,.

/

,

J'

J!

,;

... •

.. ....

::;s-;1c;l 0u.;.:..J1':11-.;~:.:.;1 ~,;,; ..:..y.1 ..::.."....;ul!
" .. .. p "

.J • "' .... -"· "

-:

:;

,

-;

_....

_,.,

,

....

l' "'

ja sam :Mboravio 011u ribu - sam šejtatt je ttCitlio da je za­ boravim, da tije ne spomettetn...3 15
Allah je zabranio Poslaniku, ..n.n.nu '• lejni ,. •dk m, i njegovim ashabima u društvu onih koji se ismijavaju s Allahovim, = vc dtd le, ajctima, aL po.nekad zbog šejtana čovjek zaboravi šta njegov Gospodar želi od njega, pa s nj ima sjedi. Rekao je Allah, ="'' dtdle:
~jedi d
_, ~ .~-... .: ,. ~ . _.... _, ... .:: "~·":... -: ~~ <.) IJ...P; : ~ ~ / .rl.t ~~~ <.) .JJ....P _.;<: .;r-~1 ..:..,:lj I>!J . , • " "' ..,,."." " ... ~ "" .... ...... ~ l \.lOJ l '.aJI n ' <jJ\ .Jlk:..!JI ,, !:' -~ \!l~ O~:J;. u:' lJ
/

.. . . ,,. ..
J

Kada vidiš o1z; koji se riječima Našim rttgajtt, 11eka si da­ leko od ujih sve dok tta dmgi rM:.govor tte prijeelu. A ako te šejtan 11avede da zaboraviš. onda 11ako1t št,o se sjetiš, 11e sje­ di s ljttdima 11asiluici11ut.J16
Allahov, •= "<l!<lle, vjerovjesnik Jusuf, ,J,ihl ..!>m, zarnolio je J..acvore­ nika, za koga je mislio da će bi ti spašen pogubljenja i da će se vratiti u službu kralju, da spomene njegov sl učaj pred njim. Šejtan je učinio
m Alemu e/..clžilmi

..... . r ..._ ..sr :\Z' •;;; )\; ,... ., -

. .

..

,..

..

.

." .

. ....

ve eš-š ejatin, str. 70.

'" Ta-Ita, J 15.
"' El-Ke/lj; 63, " ' El-En 'am. 68.

ISO

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

da raj čovjek zaboravi spomenuti Jusufu, '.t.jhi «hm. pred vladarom re je osmo još nekoliko godina u zatvoru. O rome je Allah, ,". .. d.ldk, rekao:

~~J J>~ .J\..b;.!JI ~L::;\.i 4J X.: c).:S;I ~ ~t.; ~1.)1; .,?~ Jl.ij
.. '": .
~ "- ;. <..r<-~

.. , ,

..

,

...

-:

" .. ,

,

#..

.. •

..

< ,

' , ..,

A tmome od tljil! dvojice za kojegje znao da će spas·erz biti rele: Sptnnetli me gospodArU svome!, ali šejtatt uli11i te 01t zaboravi da ga spome111 gospodaru svome, i ]tuu/ostade u 1 taumici 1zekouko godina/ 17

....

.,. '· . .:. ._ "1\ . J ~

..

..

Kada šejtan potpuno ovlada čovjekom učini da čovjek zaboravi po­ tpuno Allaha, .rubb,:;anehu n ce·~~~:~.• R.tkao je Allah, subl-lane!t..u ,e t.c'ab:

ul ':ll .Ju.;..:JI .. ..

..,

..

~

~j.- ..1.!.1j l ,.lli .. ,

,

..

'

.:S; ~t.::.;U .J\..b;.!JI ~ ; ;.:,:'·l . ,..., ......

.;..

#

...

1:

..

,

s-'~ L;Ll ;;. ~u..;ill ..;.~

Njima je ovladao šl!jta11 i učinio da zaborave spominjati Allaha, otti m šl!jtmzova stra11ka, a zbilja, o11i iz strattke šl!j­ ta1love, gubittzici m pravi.J/8 Ajer se odnosi na licemjere, na ro ukazuje ajer prije ovoga u isroj suri.
Pur do
sjećanja
tl.lbh.Uichu. V(' tc'al<l)

na Allaha,,". .. dMk, je zikr, on tjera šejtana. Allah, je rekao:

A kada zaboraviš, spome11i Gospodara svoga...Jt9

~i renje neprijateljstva među ljudima
To je jedan od šejranovih podlih ciljeva, dolazi do njega na sva­ ki način ne birajući sredstva. U ta sredsPia spada alkohol jer oduzima nl:l.um i pravilno rasuđivanje. Sejran lahko ovlada pijanim čovjekom i vodi ga kamo želi. Prenio je Bejheki, ahlwehull>h, svojim lancem preno· silaCI da je Osman ibn Affan, ...diJ•ll>hu '=l•u, rekao: Klo11ite s~ a/kobo/a on
•• Jusuf. 42.
1 "

"' EI-Mudiodela. 19. EI-Kelif, 24.

1 51

Zaštita od džina i šejtana
j~ izvor svakog zla.

Šejtanova veza s ljudima

Prije vas iivio jejedan čovjek, osamio se i samo ibatk­ rio. Svidio sejednoj nmroraluoj žmi. Ona je pos/n/n slt~Ikillju da ga pozo­ ve kao svjedoka kod nje. Ufao jes njom i na koja je vrata ufaozati/Orila bi za njim. N aJao u u prostoriji u kojoj je bila lijepa ima, pored nje dječak i boca alkoho/n. &kin mu je: Tako mi Allaba, nisam te zvala zbog svjedo­ ćerrja, već da spavaJ Sf/ muom, ili ubije.{ ovo dijutć, ili popijt!l ovaj alkohol. Dala mu je jednu čaltt, a 011je rekao: Da t~ mi j oJ!, neprestano jepio dok j 3 '" 11ije spavao s njom l ubio dijete.

U ta sredstva spada i kockanje, jer ono uzrokuje neprijateljstVo i manju. u to se ubrajaju kipovi koji su obožavani mimo Allaha, >= .. dli:ll<. Oni su najveće šejr:anovo sredstVo za ovladavanje čovjekom, s ta­ kvima se igra kao djeca s loptom. U ta sredsrv:t spadaju i m elice, njima su garali u džahilijeru. U našem vremenu to odgovara horoskopu ili na­ swničoom otvaranju Kur'ana porom na koji aje[ padne pogled smatra ro svojom srećom! Sve su co šejr:anska djela i Allah, ""',.. d1dk, nas je upowrio na njih:

1:-.::: :· • • ·w ·•J·~ -IS- r- .:.r. 'C ~ ­ u- .:.r ...r""J ''.l·~rJ ~t.;;.;~,-' .,., J r--- 1•'1 1 ~'l: / .u1 •-'-it: J J . J .r="' .. -" '.;J , $ ~ ' ~.-: -- ~ :.J :.u.:..:JI .L ' l :1 ( 'l • ) .·• ! l:, • <'1 =l ~ li :.1.h:..!JI r-=< e-- ~ ~ - .,.;! ..... ~_,.,._ r - ~ ~ ­ ....... .. _....... :; ,., !')LA!' .;;.J~~ ..s~,:; ~:.J _r..;l.I.J }j-l.; ·~'; ;;t.w~

,

• ;

..

..

",.

..'!!

-;

,

r

..w

;

. rs, ;

-~~

··=. .....

.

""""

..

;

... ,., t; ,.. ( ~l) il~r"'

O vi koji vjel'lljtJU!, vino, kocka, kumiri i st?VJJice za gata11je odvrame m stvm·i, šejtmwvo djelo; zato se toga klonite, da bi­ ste postigli što želite. ŠeJtm• želi pomočt1 tli11a i kocke tmijeti
medu vas 11eprijmeljstvo i mržtzju i od sjećanja TJa Allaha i obavljmrja 11amn= odvratiti vas. Pa, hoćete li se okaniti!""

Od tih sredstava je i riječ. Ponekad se pogrešno protumači i uzro­ kuje neprijateljstvo i mržnju. Zato nam je AU ah, ••b~•n•bu,.. ,.-, ,,, naredio da govorimo samo lijepe riječi:

,, Tefsir lh11-Kesir, 2191. lbn-Kesirje lanac prenosi laca IC predaje ocijenio je vjc­

rodoslojnim.

m El-Maide, 90 i 9 1.

152

Zaštita od dfina i šejtana

~jtanova ma s ljudima

Reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi- jer bi lej1a11 mogao posijati 11eprijauljstvo metlu ujima, iejta11 je, doista, lovjekov otvoreni nq~rijaulj.JU

Rekao je Scjjid Kmb. ..J.""""-L'o: Ajet;

.:,.:;.t~ .;:ll_,l~<$~~ Ji)
Rm robovnnaMojim da grn'O~Y samo lijqJe rije/i...,

,.

• •

~

'

,.

l

je općeg znatm)a i odnoJ/ Je na sva/m priliku. Uvijek tn:ba koristiti oda­ brane rij~či do sc kažu. 7rlko će se za!tititi od Jejumovog nproprrJrnvanja medusobne ljubavi. Sejtan posije razdor medu bmiom lll'fiiiOfrl'llOIII gru­ bom rijećju. ltoja uzrokuje ruian odgovor. l. odjednom, ljubav i slogu po­ muri raskol, pa r,ab/admje odnosa, po rom neprijotdjslvo. A. lijepo riječ za­ cjeljuje otwn:ne rane na srcu i spaja ljude u plnneniroj ljubavi."'
Ako pred(mO na govor o poslanički m man irima vidjer ćemo da je Poslanik, ..a.n... '•koluw 1c1cm. zatvOrio svaki prolaz. kroz koji je šejtan mogao ući.

Preneseno je od Ebu Hurejre, ndll>ll•hu ·,nh•, da je rekao: Rekao je Po­ slanik, uiWWtu '.Jrlhl ... ..u...: Ne/ut niko od VđS tte upire oružje u svoga brltlil, jer 11e tiUJie, možda šejtan pokrette 11jegovu ruku, pa dopa­ dnete dubetwemske pro~~alije!'4

Rekao je u hadisu koji su zabilježili Buharija l Muslim, mhl•"•huonullah, od Adija ibn Harima, f'MiljiJWtu ·~bu: Čuvajte se DUbetmetna, makar sa pola lmrme, ako tti to netnate ottda sa lijepom rije/ju. m
Sve je ro propisano kako bi se zatvorila vdika lejtanska vr;ua, spri­ ječilo uvadanje muslimana i medu njima širenje nereda. Preneseno je od Db bira, , lij ".,., ·w.., da je relao: Rekaoj~ Poslanik. ..n.Jbbu '•l.lh•••......,: Šejtan je izgubio 1111du da će ga obožavati ldanjači 1111 arapskom poluostrv14 ali poku/ava da ih :wvntli. 1'"

El-fsro, 53. fi zil<lll cl· Kw· 'a11, 4/2234.
'" !Julwrlmea 'cl·l"erlt. 13/23. Muslim bl .<erltl Ne••t:~•i, 16/ 170.
•• Bultarlmea ·~1-feth. 3/283: Muslim bi šl!rl!i Nf!\'f!\'i, 11 101 .
"'Muslim bl Jcrhi NtM:vl. 171156.

m

111

153

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanova veza s ljudima

Gdje je šejtan u ljudskom tijelu
Vjerovjesnik, "u,u,hu '>lejhi ''e "u,m. je rekao: šit,ita'n kruži čovjekom pr1tem krvi.m U drugoj predaji sroji: Šejtan dolazi kJJd čovjeka dokle dolazi krv. 328 Rekao je lb11 Hadžer, ffi>imehull•h: Neki smatraju da hadis treba shlldtiti bttkvalno, i da mu je Allah, ""',·,dulJe, to omogućio. Drugi

·smatrajtt da je to, aluzijd. tra 1z;egove brojne pokiiŠaje zavođenja, zbog f1la­ žne veze i nerastajanja kao da je poput krvi.~""
Ibn Abbas, ~d~allahu '•nhuau, je rekao: Šejtan napada čovjekovo srce, kada zaboravi i bude nemaran nagovara ga na zlo, a kada spomene Alia­

ha_, robhanehu ve le·:.b, povu.če se.330

.

Iz wga možemo zaključiti da šejtan može prodrijeti u ljudsko cije­ lo, i izabire srce za mjesto boravka. Srce je vođa, a ostali dijelovi tijela njegovi podanici, pa ako pokori njega pokore se i ostali dijelovi tijela. U tom konreksru Poslanik, •ollolbhu 'alejhi ,..,diem, jl: rekao: U tijelu itlliljedan orgmt, ako je zdrav zdravo je cijelo tijelo, a ako je loš l.oše je djelo tijelo. To je st·ceY ' Međutim, postoje srca okružena zidovima imana, tvrđavom bogobojaznosti, čuvaju ih stražari zikra. Šejtan u njib može ući samo nakratko krišom, a kada uđe stražari zikra ga protjeraju poni­ ženog van rvrđave.

lmanska snaga slabi šejtana
Zabilježili su imami Buhari i Muslim,
d;;.Jiabu anhu: "h;,nehumull>h,

od Sa'da ibn ebi

Vekkasa, ndi;atbhu anht•, da je Poslanik, ~t1:..11211u :..tc:jhi vc sctlem, rekao Omeru, r~­
TakJJ mi Onoga tl čijoj je rnd moja dtda, kada god·t.e je šejtan sreo da idešjednim put,em 01l je skretmo tla drugi pr1t.m
Rekao je lbn-Hadžer, Nhlmd'"ll•h,: U ho:disu je velika Omerova, r.>d;;,IJ,.
hu 'a nhu,

odlika, što podrazumijeva.da Jejtan ne može ovladati njime. To rre

m Bu/tari me.a ' el-Ferh, 4/282; Muslim bi .šerlri Nevevi, l 4fl 55.

"' Buhari mea 'ei-Feth, 4/ 278; Muslim bi JeJ·hi.Nevevi, 14/ B57.
Fetfm el-Bari, 4/280. Tefl·irlbn-Kesir. 41$ 75. "' Buhari mea' el-Fe/h, ll J26; Muslim bi šerhi Nevevi, J0!28. m Buhari mea' ei-Feth, 6/339; Muslim bi .~erh i Nevevi, l S!l6S.
oH
10

154

laitita od džina i šejtana

~ejtanova ma s ljudima

znali da jt /Mzgrdtm, }trhadis Ylmo znttli da Itjtannt b/i iti istim putem Irao on. ato nijt prrprrlra da mu donosi rk misli koliko}t u st411JU. Neko možemi da S lltdonoknjt loiih misli OmtTU, ~ ....... odstrlll/e Jtjta­ t IUJ razumijt iz podudamog rtiZUmijroanjn tt/ara, jer ako nt idt istim pu­ tmt kao on ondaje prtće da Tit dolazi u dodir s njim donostći mu rk misli. Sroga }t mogućt da }tSlllulltln od itjt111111. U Hafonom, ·~ 'o.W, riva­ jeru prrntsmom 11 Mr/džemu tl-tvSat:u od Tabmmija, nhlm<hultoh, stoji: šej­ tall padne 11alice kada sretne Omera otkako jeprimio islam.!JJ Vidi, brace muslimanu, kako imanska snaga utječe na šejtana, do te mjere dn sc boji i bjeii.

Preneseno je od Ebu Hurej re, rnliJ>Ii>lw 'onhu, da je rekao: Sreli sc vjer­ ni/tov i nrojmzikov kjtan. Nrojtrt~ikov kjtan jt bio poldljmz. ugojm i obulm, a vjtrt~ikov mriav, raiĆUptlll, prainjav i bn odjtće. Nrvjtrt~ikov Jtjta11 upua vjmtikovog: Šro si tako mrJav?ja sam • rrl-e ·s čovjekom koji kada jtde spommt Allaha i ja ostal/tm gladan, Irada pijt spomme Allaha i ja ostalimi iedatl, Irada se ob/ofi spomme A!WJa i ja ostanem bt7. odjde. kada st ćd/ja spomtllt Allaha i;a ostaJJnll raifupant kou. Naro tltll)trtli­ kov Jtjtan rdt: ja sam s čovjekom koji niita od roga ne radi i ja s njim je­ dem, pijmt i oblačim se. Prenio je lbn-Ebu ed-Dunja, nhi~hullah, od Kajsa ibn Hadžad-ia, ,,... hlm<hull•h, da je rekao: Moj Jtjtmzfe rekao: Kada sam uJr/0 u tebe bio sam kao dtvn, sada sam u tebi kao vmbac. Upitno snm: Zalto? &kao }t: Topiš mt Kl1r imom. Jedan Poslanikov, ..n.n.hu '•I<Jhi .. .dJ,m, ashab kaže da je jahao s Posla· nikom, ....~.u.hu '.kihivo ..!km. na jednom magarcu, magarac se sporakao pa sam rekao: N~lra propad~~t !tjtan! Poslanik, ...JI.Liou •.,.,._, .. odlnn. je rekao: Nmwj govoriti mrkapropmlne lejran, jer kada kaUJ tukap ropml= lejum 011 s~ uzo !toli i kaže savladao sam ga svojom magom. A, ako ka:Ul bismillalti ponizi se i bude 11Uiflji od mulice. ,,.

"' Fer/m el-Bari, 11
41. •• Et·Tag/bll vc et-rerilihu. 5/276. Munzirije rckno da guja prenio Ahmed dobrim

lancem prcnosilocu.

155

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova veza s ljudima

Šejtanske frule
hi,. ..JI..",.

Preneseno je od Ebu Hurejre, OO.J:.ll,l.u 'anhu, da je Poslanik, ,.U,Ibhu '•l•)· rekao: Zvona Stl šejtan.ske frule.m Pošto su šejr;mi sa onima koji u svom društvu imaju zvona mele­

ci se udaljuju od njih. Preneseno je od Ehu Hurejrc, rodijalbhu 'anhu, da je Poslanik, ..ILU>hu '•klhl,.•<llrm, rekao: Me/ed nim sa drtdtvom koji imaju zvono ili psa sa sobom."'

Šejtan liže jezikom poput psa

Od Ebu Hurejre, '"IIJ•II'"" '•nhu, preneseno je da je Poslanik, " n.tbhu '• l•ihi " ..ucm, rekao: Sejt.att ima veoma 1 'azvijena čula i liže jezikompo­
putpsa, zato ga se pripazite! Ko zanoći sa mamim. mkama pa ga ttelto zaJesi neka ne kori ttikog osim sebe.m

U Musimovom, nhl..."uLb, SalJiJm preneseno je od Džabira, ndi)'ll..· h" Onhu. da je rekao: Cuo Slim Poi/arnka, ..U.U.hu '.Je~~ ..u.m. kada je rekao: Šejt111t prisustvuje svemu Ito radite, čak i /uu/jedete. Zato, ako vam ispadtte ;&alogaj uk/auite s tijega neprijahtosti i pojedite ga, ne osta­ vljajte galejtauul J, kllfio.završite s jelompoližiteprste, jer ne znate •~ kojem dije/tt hmne je berićet/m U oba Sabiha preneseno je od Ibn-Abbasa, rodlJmll•h• "'h•m•, da je Po­ slanik, ulblt.hn '•lojhl ... "'""'· rekao: Katia zavr/ite j"Jo 7lt!1110jte brisati rttku dokje 11epoližete ili~ nekom tlo.jepo liže.m

m Mt1$lim bi .verhi Nevev/, 14/94.
"' Muslim bi šerhf Navev/, 14/94.
'" Tim1izi, 3/190, i l·lakim oba purem Jakubn ibn el-Velida oi-Medenija. O njemu
je rekao lbn-Hadžer u svom djelu Et-T eltzi/J. 21377: Ahmed i još ne/d su ga progln­ .<ili laiovom. MunT.iri u djelu El· Tergib je rekao: Medutim, prenijeli su ga i Dcj­ lteki, Begtn•i i dmgi putem Zuhejr ibn Muovije od Suhe}la ibn ebi Saliha od Ebu
Hurejre. Begavl ga je oci}eJtio dobrim - hasetL J, to je tačno. Preoio ga je i Ebu
Davud, 31366, putem Ahmeda ibn Junusa.
'" Muslim bi šerhi N~ovevi, 131207.
"' Buhari mea 'ei-Feth, 91577. Muslim bi šerhi Ne•'6Vi. 131203.

156

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanova ma s ljudima

Pijace su šejtanova bojišta
Rekao je Sd man, Ndij•ll•h• '•nhu: Ako moM. Ile ulazi prvi ua pijt1Ctt. i Itl' budi po1/jednji koji će iz uje izići! Pijacaje lqwwvo bojilO polje i lit podigne svojti zastavt•.* Rekao je Nevevi, rmim•h•ll•h: Uporedio je pijacu i šqranove postupke i odnos prema ljudima 1111 pijaci sa bojištrot zbog brojnih neistil'lll, ft1'1!11ara, pronevjera, lažni/t zakletvi, uei.spntvnih ugovora, nepraved1wg podizanja cijme. kupovine lUZ lmpovitm dmgog. prodaje ua prodaju drugog. cjmka­ nja dok se dmgi cjmka, zakidanja ua vagi. !Ujeli "tu podigne svoju zasta­ VII" znače da se til sracionirao i da je oko sebe okupio svoje pomagale kako bi zavadili ljude i naveli ih 1111 prethodno na11edme loše pwupke. To je do­ mm djelovttnja njega i njegovib pomagača. H t

,. Muslim bi Jerhi Nevevi, l 6n.

"' M11slim bi Jerhl Nevevi, 1617.

157

ŠEJTANOVI PRilAZI lJUDSKIM SRCIMA KAKO IH KVARI

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Važnost srca

Rekao je Ibn ei-Kajjim, ..him<Lwlhh! Srceje zn osrale dijekJw rijela k~ro vladar koji upravlja vojskom koja mu u tl svemu pokorava i koji je koristi zašta it/i. Sui dijelovi tijela m mu potčitljeni, podr~dmi i od njeg11 popri­ maju ttptirtl ili zahludu i slijede ga 11 111ll1!icrama i odustajanjima. od na­ mjera. Poslanik, ..JWW.u '•klhi ~..n=, je ll.'kao: Uistitm, 11 tijeut inw jetum organ, akoje dobar dobro je cijelo tijela.}Đ Znati, 011 vlada dijelovima tijela a oni srlmo slušaju i p/Jkoravajtt se njegovim 11purstvima i 11e mogu uraditi niSra bez njegove 1u1mjere i želje. A, on je odgovoran za wc 1tjibjer je waki ču11t1r odgovoran zn svoje stado.,., Srce je ono koje snosi iskušenja i ispite. Preneseno je od Huzcjfe ibn el·Jcman, r•dijallahu '.nhu, da je rekao: Čuo ram Poslanika, ••ll>ll•h" '•l•i· hi •• ><lkm, kada je rekao: Srca će biti iz/ohma islmšcujima kao hamra, štap po /tap, pa ko-je ill sree~tpije ostat te 1111 njemu erna tal/uz, a koje odbije bit će bijelo, tako- da će biti samo dvije vrste srca: bijelo kao t·avna stijerw, 11eće tilli uaJtetiti smtttuje dokje uebesa i Zemlje, i cmo srce, kao iskrivljeui ćup, ne ztut. za dobro triti Z1L4 Ul zlo, osim. po svome uallotleujtL "'

Rekao je lbn d·Kajjion, r.hln><hull.th: Poslanik• ..Jbl~hu ··kP.r.c"llcm.j~ tipa­ redio izlounostpo>-repenim mmtnjnmtl sa grmzćicamn baml'l! koje se ree/aju jedna 1111 d1~1gtt. Podijelio je srca uakou tih smutttji l/fl dva dijela: srce koje upije mmtrtje kao spužva vodu i na 11jemu osmne enza Idi/ta. ldkw srce tte­ presrano upija mmtnje rw dok ne postrme porpuno mw i zaluta i to znače Poslanikovt riječi: popm izvnwtog ćupa. Kada posmne m to i izvmuro od te dvije osobine nastamt dvije opake, zn njega upropn!tavajuće, bolesti:jtd1111je IUTaspoznai/(JJtje dobra i zla, rako ela Jie ZIUJ !taje dobro a }m.lole, u uekim slućajn~biUJ m boksr mok uuri toliko maha.ela dobro .rmarra /olim a loše dobrim, sunet IWWtarijom i novotariju sumzewm. isriiiUiteistitJ0/11 i nristi· uu istinom. Dmgaje izgradm odnos pr11ma su1mettt rra ostwvtt svoji/J strrtsti, i postuptmje po wom tlllhođenju. Bijelo sm: u kojem je imaJtjasan i wijetno kada btuk iz/oimo mmmjama odupll.' se i odbijt: i!J i jofse pojača svjetlo, sjaj i magtr. Smmnje kojimaje izlo:Uno srce izazivaju bolesti sn:a, rosu mm­
10

Buh(lri mea· ei-Fetlr. 11126; Mu.vlim bi šerlri Nevevl, l 0/28.
•• Tgas•tu el-lchftm. 115.

"' Muslim, 2/171.

161

Zaštita od diina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

mjt stri1Sri i tmutnje mrmlji, smumje ll11Si(;a i wb!J«ie, grijeha i noi)(Jf<JI'ije, 11epra~ i ltnilWI}a. Prva mmttlja uzroku)~ n~ispnwrum rUJmjera a dmga neispravnost vuutja i t1mvartja.'"
Zbog toga je musliman dužan paziti na svoje srce, shvatiti šra se s njim dešava i voditi računa o upućivanja vazova svom srcu s vremena na vrijeme. l, mora znati da od njegove čisrore uvisi njegova vječna sreća, a od pokvarenosti nesreća i gubi mi<. Znaj, lcad god iman i ubjeđenje ojačaju u srcu, pojačt se svjedo Ico­ jim razlikuje upuru od zablude i isrinu od neistine. Preneseno je od Ebu

Seid a ei-Hudrija, u d!J>ll•hu ·,.h., da je Poslanik, ,.u,rJ,hu '• '•Jh;" ..u rekao: .m. Postoje četiri vrste srca: Čisto, neiskvm·e11o srce tt kojem je svjetlo po­ pttt so/eriljke, tmwtauo srce svezauog omota, i:uJkretmto srce i prc­ vrtljivo. Prvo srce, čisto je vjet7tilko sra koje svijetU, umotatto srce je sr·ce tt et'.)emi/uz, izvmmo srceje srce rmmafika kojeje saz11alo po­ ak tom poreklo, prevrt/jivo srceje srce tl kojem se 11alazi i nif i imatt, i11uu1 tllljettm je popttt bilja koje raste vodom, a ttifak je kao rana koju brani gnoj, p11 koje nadjala takvo bude i srce..:w.
Rekao je Ibn ei-Kajjim, "hin>cl\,uW.: PoslanJI«Jw,
p lbllal.u '•I•Jhl """''•"'·

l'ijdi

čisto 7leislnwvmosrceznaćeda je vamtSIImo za Allaha, .".,.dklk i Nj~oi)(Jg

Pos/amktr, ..n.IW>u',!"jhi,...rlcm, spalmo i udaljmo od svega fto nije lsti1111. U nj~t­ lilit je svjedo odnosi se l/ll inUJnsko st1erlo. Neiskvare,.oJfu srca ukazao je r/11. neposMjrmjcsmutnji neistine imblude UJljemu. Svjet/JJ u11jemt1 je st9etlo ima­ lU/ i: a~mrja. Srce u omorujetln(jmtikow srrr,)"jeonprekriVt!n isprijetmod dolaska istiut i o tanja do nj~a. kao itoje A/lab, .- ·~ d!.U., rrkao m jevrtje:
(.) _,...Y,.,. :•~,;')\JAl r. "..... '"'-..i!'r'~;, c.r. "......uPe-~:t-" J -,.. ,.Jo.r-"'. .r 1\j' .. 11ji!J prokleo zbog ttetljerovauja njihova, J47
~oni govore: Srca rlllŠasu zastrta!A
"' • "' " ,..,. • ~ # -# • l

JJ e l ,.

nije tako, ttegojeAllah

To je srce I«Jje je umoumo tt n10j11 owjnim. 'laj onwt je kaUI1ldc koji je Alla/J, """••.-, srauio na njihova srca kao luizlm rJ;og odbijmyn i uepribva­ lflrtja Inine i Njegovih rijdi. Taj omotje nevjernicima kaumnc tUI nrima, l~ tt uii1n11 i sljepilo u očimn. On je IICfJJYJZjmi zliStor nrt njihovimtlčima. Rekr/Q j e Allah. ",... dldk:
"' fgaretu t•l-lehfwJ, 1 112. "' Ahmed, Tabcrani 11 F..!-Sagim.

"' F.I-Bekorc, 88.

162

Zaštita od džina i šejtana
,. !·. Cb..> .-.\lt..
.J.)'-" • .
... ".

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

~ ...

lJj ~~~j .jj :_,e':!.:,l .:St ~_,li~ 1:1;-f..J (to)
t;.. .. .. ';;.

... ,

sr- :•" .;r..J,~·-- ;f-; ,:j;;.• Sir~i,..;i-: ,;,­ ~ : •. -" u
~

J!

, , .

~' ,,.. ..

:

_._.

..

t

...

A kada učiš Kur'an, izmedu tebe i Olli!J koji u onaj svi­ jet 11e vjeruju Mi !U1Sto1· nevidljiv stavimo. A 11a srca 11jiho11a pokri~~ače da ga ne bi razmn.jeli, i gl11IJ·i m ih
ućlttimo.J/8

Kitda sc ljudima takvib nra spomene jednoća u oboinvauju i jeduoća u. slijedmju oni Sl' ne obazimti okmm.. Izokrenutim srcem rtkazao je tUJ m1t· lurjili..'O nrc, kao fw je Uzviitmi rrkno:

..r.- ~, rr- J J~ ..r:u ...,. r­ "' ,. ... .... ·. Zalto se podvajatc !tada srt u pitaujtt licemjeri koje je A/lab vratio 11 ttevjerstvo zbog onoga što m sami zaslttžili?...m ihje unevjeruw 11 kojem m i bili. To su najgora i najlošija srr:a. Smamtjll neistinu istinom i prijau/juju 1 njmim pri· padniama. a istimt111!isti11om i m:prijmclji st111jenim pripadnicima. N& nam jeAikr!J, ...,.,..d;.lk, Itapomoći. UkiiZiloje na srce u kojem se inlllllllijedo110/j110 dobro smjestio i nije;rasjao punim sjajem riječima srce u kome se rtaln:ze dvi­ je materije. To se srce uije t< po1punosti poswtilo Tstini s kojom je A/lab, =" dh:JI,, poslao Poslanika, .Qihll.>lou ·.,kn•l v<>dl<m, tt njemu se nalozi i mdn ali i imanskli mprohJost- kuji: Tako da je 11ekadd bl že im(lllll, 11 nekadtl kufi7t. Koja mate­ i rija 1UJdvlada, raki/O i bude. ll<>
Znači, zbog ujilJovib djela Vl'dlio

"•

lt-' ' ('1 _! :-<' t.ill ' . ::- ~ ••\lt .i '<'l~<

....

..:.J

..

~,,.,

toga možemo zaključiti da je i~vor svih djela srce, ono je voda atijelo vojska koju ono usmjerav:1 kuda hoće. Rekao je'!' Ibn cl-Kajjim,nhi­ """"lhh: lb/is, Allahov neprijoulj, se, znajući dajesru glav11i organ i OSI/OI/ill Sllt­ go, lllllljtgn obm!io IH!S1JI!SIJ'IIIO, raznim srrasiima, uljeplavanjmt stanja i djela kojrt od110de odlstirJe. približio lilit brojua sredstava kojaga odi/Ode do Zdblude i udaljliftl od upute. Postavio je brojiM;rnmke i ,·mica/ice. oko .rc >prlsi od njih neće serpasiti odprepreka i stnehl}i 1111tom putu. NemaspfiSfl od 11jegovi/1 ;ram­ Iri i smicalica osim tt r.m.žmju srnine pomoći od A!labo, .."., "dldk, protiv •ljega,
"' El-Isra, 45 i 46. "' En-Niso, 88. "' lgascw el-lelifan. 1111. 111 /gase/u el-lelifan, 116.

l~svtga

163

Zaštita od džina i šejtana

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

djela koja wde Allahowm, ="' dl<lle.. mdowijst:vu, okret:l'mju Njemu · l'!Jim u pokretima i mzirajima i ponizno oboiavrmJe Al/riba, ."., ·~ J;dle. .{to pred<tavijtt ono 1Uijbolje lro čovjek može uraditi da bi ufao u ZltLIČenje ajelfl:

"0~: ~~l~ ill u.;j !.? ~rs. ~l r;-.. .. ' , ;
NadMojim 1·obovima nećeš imati vlasti.m Ovagmitivna vezajegranica izmedufejta1UI i čovjeka, posrizanje togaje p1·odukt obožavanja Gospodara svjetova, i čvrsto ubjeđenje i iskrenost u srcu. Krtda se srce preda obožavanju AJJaba, "'""'"" J!<lle i iskrenosti prenm .Njemu postttne blisko Allahu, " " " &die i odnosi se 1111 rrjegrt izm:;ecak u tJjltu,:

~l (.6!; !];~ ~!
Osim Tvojih odabt·alli!J 1'0botJa od 11jih.353

,..

,..,.

..

::

Čisrota i iskrenost srca uzdiže čovjeka na visoke stepene. Prenio je Ibn-Madže, r,fo;meloulb b , od Ibn-Omera, r.&;j, llahu ·, nhuma, da je rekao: Alla­ !Jov Poslaniče, ko tu Itajbolji ijudi?' Re!<ao je: Svaki vjemik malmmm .<rca. Upiraše: Sea je to mahmum srce? Rekao je: To je bogobojLLZito i či­ sto S?·ce tt knjem nenu/. preuare, nasi{ja, pronet'}ere, zavisti i zlobe." 4

Na koji

način

donosi vesvese?

Rekao je Ibn ei-Kajjim, ,.h;mehull>h : Vt:svesa je tl osnovi skriveni pokret ili rzećujan glas koji se ne mogu osjetiti pa se od njib ne može tnčuvati. Sto­ gaje vesvesa skrivmo dostavljanje do osobe glasom koji ću:fe Nuno ta osoba ili bezglasa kao što šejtan dOJtOsl ve;wse lovjeku...~"

Također je o vesvcsi rekao sljedeće: Vowsa jepocer:akodluke. u srcu ne bude želje za zlom i grijehom pa vesvesom pomidi 11a grijeh, potom.r11zmišlja o njemu i ,~,e ga viJe žtli dok ne-posttl111! strtJsf, 1111kon roga uljepšava mtt taj grijeh i donosi lijepe misli q ttjemu tako da ga ppf.e/i. tolilio da ga odluči um­ diti. Potom neprestano želi ur11diti tnj g.·ijeiJ, mirli o njemu. želi ga i samo

"' El-Isra. 65.

"' Ef.flidi~; 40.
'" lbn-Madže, 2/1409.; Rekao je !raki u djelu Tehridžu nosi/ocaj e vjerodostojan.
m Et-Tefturu el-kajjim. srr. 600.

el-Ihja.

1364: Lanac pre­

164

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ijudskim srcima kako ih kvari

o njnuu misli f4ko da z:abomvi 1tjtgovu fremosr i lofe posljedice, isprijdi se i~mtdu 1tjega i vidmja toga, p"d njim bude Jamo slika mggrijeha i nasiadi­ wmje 1tjiml!, zaboravi na sw Itoje iza toga. Tada odluka da počini grijeh po· mme konafna i ĆVI>ta i prejoJ viltpok/i taj g7"ijch te poJa/je svoju vojsku u potragu ZI/. tim grijehom, a fejtmt pola/je ispomoć ako wkažte da ib pokrenu, ako ttstttknu da ih pot~traju, kao .itoje Al!đh, subh..,.tm "",.., ,,, ~~kao:
l':i • -~~: ~ ·~\ ~ ~ LclJpj:: \ I!J-:ft
J

r ).J' .r--t;.

e.>

~ •

J

J'

r

Zar ne vidi! da. Mi šejta/14! 1111 trevjeTilike šaljemo da ih f tQ 1 na zlo ltavralaju?JJG tile

To jm kad se umortt ili tJJtuk11u oni ib podstak11u. l urko nepresta110 rov)eka vode 11 grijeh spletkardi i posmvlja jući wmke.
lblis se zadovoljio da grešnicima bude vodič. O n je odbio na sed­

idu pasti njihovom ocu Ademu, '• I•Jhi•d•m i nimalo mu nije na čast i ne
ga već,im ro šro je vodič svima koji su nepokwni Allahu, ,,.. "dldlc, kao Ito su neki rekli o come u stihovima:
Ćudim st lbliJouoj zabludi
i tHivrnmoj oiJofoJii nakon wgn

čini

Znlu fflo )t zbog stdžde Ademu
a, njegQIID pottJmSI II(I u grij•h vodi

Vesvesa je osnova svakog grijeha i nesreće.

Na koji

način

šejtan prilazi čovjeku?

Rekao je Ibn d -Dževt.i, mhlmchu!W.: On z-avodi yude 11111111 onoliko koliko moi.tJ, uekog više ne/.? manje, wvisno od njihove budtwsti i nmu1rn, znanja ()g i 11/IZiumja. Znaj, srr:ej e kao 1111-dava opasana zidovima. zidovi imtlju vrata. i owore- prozore, rJIIStiiJtju jt m~um a mekci obilaze i 1111vmćaju 11 tu tvrđavu. je Porttl tvrriave 1urlazi. sepmWII prostor u ko nesme(IJno doiiW! .rrm.re i fejtatL jm1 Rtu nepm(IJIW mlje izmedu 011ih 11 Wl'davi i onih 1111 praztwm prostoru. ŠCJ· 111lli lltjJmtl1110 kruf.e ll pomtzi W 116111Dtm11JS1i ČlllJIITO i rrtzk llillill kako dn
'" Merjem, 83.

165

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

udt~ t< tvrdavu. To mhtijevti od črtvara poznavanje s11ib ·vrata i otwra :<a k!Jja je :mdužen i ne•7nije biti nrmtaratzni trcmtuk jer neprijateljjes111lno ''Jirrmtan. Neki čovjekje tpi111o Httfltlui. Basrija, r•himcbullah: Spava li Iblis? Rekaoje: Kada. bi spavao odmorili bi se. Ta tvrda.va je obasjar/11 zi.krom i imanom, u njmm se nalazi čisto ogkda/Q te kojem se vidi sve što prode ispred 1tjega, tako da prvo što šejtan uradi u svom prostontje iztlzivanje dima u velikim količirrima rako da poeme zidwi i :urmagli ogledalo. Neprijateij neprestano tlllvaijuje, nekada novđ!i i ude u tvrda.IJit ali ga ćtmzri istjeraju,ponekad upadne u tvrMIJI< i na­ pravi nered. ponekad sc zfjog nemara ČUvđJ'tl ;mdrži. Ponekad mptiŠu vjetrovi koji raznose dim re zidovi poeme i ogledaw zanutgli tcšejtlllt neptimjet'enopro­ de. Ponekad se dogodi da ćtwar bude tanjen, :z11robijen i iskorišten ušejtanove svd1e, pa i on smišija :urmke koje su u sklttdu sa prohtjevima osobe i pomaie u tome, 11wida postane i pozruwalttc 2)4. jedan dobri prethodnikjit rekao: Vidio sam šejtana i rekao mije: Sretao sam ijwie i učio ih, sada ih Slećent i ja učim od njih. Dogodi sedase)ran rwpadne inreligentrm i pametntt oso/m, koja u sebi ima sktivene prohtjeve i on mze ih otkrije, tada. se ta osoba :z11bavi t'dZ121i1ija­ 1t}em o tome i obuzmega. Ndjjača stega Zl1 zarobijmikaje neztll11tje, osredrJje snage suprobtjevi a najslabiji nemat: A, SIJt'.dok rob na .sebi 11osi oklop ima11o strijele tJCpt~jateqa neće biti imrt01wsne.za 11jega.m

Nakon roga je naveo predaju od El-Ea'roeša, ~hlm•hulbh, sa svojim lancem prenosilaca da je rekao: Pričao nam je čovjek koji je razgovarao sa

džinimtt da m džini rekli: Najteže nam je sa onima koji se drže Sunncta, tt s o11ima koji slijeac svoje prohtjćvc mi sepoigravamo.
Znaj , brate moj muslimanu, šejtan ulazi samo u srca u kojima nema zikra, bogobojaznosti, iskrenosti, čvrsrog ubjeđenja. On u takva srca unosi svoje vesvcsc koje zareknu prazno srce i smjeste se u njega, kao što pjesnik reče:
Dtd• mi rljmn ljubav kad n.e Z!laduh ]Ja je ljubtw trce·mi j e bilo prazno pa se smjestila
Međutim, kada je srce ispunjeno imanom, oklopljeno bogobojazno­ šću, zaštićeno zikrom rada šejran nad njim nema vlasti i nema puta do nje­

ga. Ali, \•elika je nevolja kada je srce ispunjeno rawim strastima i prohtjevi­ ma, to je snaga šejtanova, rada ga nije moguće odbiti. To je poput gladnog
'" Te /bis lb/is, str. 38.

166

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

psa koji je prošao pored čovjd<a pred kojim je meso, l<ad god ga potjera on ne odlazi, ali kada skloni meso ispred sebe pas izgubi nadu i ode. Isro je i sa osobom /:ije je srce puno srrasd, prvo ga mora očistiti, potom napunid bo­ goboja<t.nošću i kada u takvom stanju !(.'lie: Utječem .re Allahtt fJd prokletOg šejrđl1a!, on ode i udalji se. Ko shwci ovo jasno mu jezašto učenje ist:iaze ne pPmai.e mnogim ljudima.lstiaza ne šcici od kjcana ako srce onoga ko je uči nije prazno od šejtanove hrane i napunjeno imanom i bogobojaznosti:
Č>J~('""' 1:>\> 1/,S'J.; .Ju.;.:.ll ..
,;
;'

....

~

Jo

J

"'... .

,....

.. ~

z; ~\1 ~t:.!, l~.<;\ &.lli .Jl ... .. ..
"' .. .. •

,.,-e;

'

'

Oui kuji se AllAha bfJje, lim ih dodime sabfnzatl Šf!ftamka, sjete se, i odjed11om dod11 sebi.J58
Ajet se odnosi samo na bogobojazne.

Faze šejtanovog zavođenj a
Sejtan neprestano slijedi i čovjeka zavodi sve dok ga ne :;,.avedc, po­ kvari i priključi svojoj propaloj stranci. Ibn cl-Kajjim, rnbim•h•il•h, je sa­ kupio fau šejtanovog zavađen ja:
Pm la:za:
Odvođenje u
!.

kufr, ši rk i neprijateljstvo prema Allahu, ..,.,bh•nclou•·«i•·

i Njegovom Poslaniku, alblldlu '•I<Jhi .. ..ll.,.,. Kada ro uspije urnditi s čo­ vjekom prestane i odmori se od njega. To je prvo što od čovjeka zeli i stalno sc trudi da to dobije, kada to postigne p riključi ga svojoj vojsci i postane lblisov pouvač i 7A~mjenik.
D faza: ruga

Uvodenje novotarija. To mu je draže od grijeha i nepoko mesti, jer je šteta novotarije prelazna na druge igrijeh od kojeg se ne čini pokajanje, su­ prema je poslan ičkom pozivu te poziva u nešto u$to oni nisu po1.ivali. No­ votarije su vrnra kufia i širka. Kada navede čovjeka na novotariju i posrane novotar posraje njegov zamjenik i pozjvač. A, ako ga ne uspije uvesti u ovu
"' El-Ea 'raf. 20 l.

167

Z aštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

f:rru i čovjek bude od onih kojima je Allah, ~ ......bo podario sl ijedenje
Sunne:m i supromavljanje novotariji, počinje sa sljedećom f.u.om.
Treća

faza:

Razni veliki grijesi. O n se veoma trud i uvesti čovjeka u ovu fa2u, na­
kojeg ljudi slijede kako bi rastjerao ljude oko njega. Nakon [Oga se potrudi proširiti vijest o tom grijehu i podstakne neke da umjesro njega raznose re vijesti misleći da se time približavaju Allahu, .w,. h.n<f>• ..,,..o~., ne znajući da rime čine uslugu lblisu i zamjenjuju ga:
ročito ako je učenjak

čili <..> r-: .::,,J;, l:t l.r- if.JJI < ~IT ~l ~ -

-- ,

, u,

• ;~-WI tr:' .:,l 5.r.-- if.JJI , .~ -~l ~
, , ,

~~~~j

s,

01te koji vole dA se o tjemit:ima šire bestidlle glnsitte, čeka teš­ ka kaztut.i tUI. ovom i 11a ouom svijetrt. ..-~

Ajer prijeri onima koji vole da se o vjernicima šire loše glasine, a kako je tek kada oni sami preuzmu na sebe širenje takvih glasina, ne iz ielje za dobro muslimana, nego iz pokornoSti lblisu zamjenjujući ga. lblis sve ro radi da rastjera ljude od učenih ljudi i da se ne okoriste nji­ hovim znanjem. Grijesi tog učenog čovjeka, makar bili do neba, manji su od njihovih grijeha i kada se pokaju, Allah, •ubh•n,hu vc re'ala. prihvata njegovo pokajanje, dok su nj ihovi grijesi nepravda vjernicima, tra-l.enje njihovih propusta i7, želje da ih osramote. Allah, oubh•nehu ,., " '•lo, je u 7.3­ sjedi, i zna Šta ko nosi u srcu i u dubini duše. Ako ne uspije u ovoj fazi, pokušava uvesti čovjeka u sljedeću fitzu.

eetvna faza:
Mali grijesi, bda se nal<Upe, mogu čovjeka u ništiti. Imam Ahmed, p renio je od Schla ibn Sada, ..dii•ll•hu ·.,nhu, da je Poslanik, ..u,l­ lol>u 'alejhi " ..u ..... rekao: Č11Vtljte se grijel,a koje 011llt loiJI1Ža.M Jef Njiho11 p rimjerje kao p•·imjer ljudi koji odsjedmttt nekoj dolini pa svi do­
uhlm•holl,h,
tu!Stl

po grmtćicu i nanesu dovoljuo da ispekn hljeb. Uistitm, kada

111

En-Nw: 19.

168

Zaštita od džina i šejtana
Lantt.e pre1wsi/aca je dobar.

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

lotjek mdi takve p·ije!Je unište ga}Go Rekao je lbn-Hadžer, r>hlm•huiJah:

Zabilježili su Darimi i Ibn-Madže, ..bimct.u....n.h, od Aiše, ndl;.n.hu '•nh,, da joj je Poslanik, .,n..n,hu ·,J,)hi" .diem. rekao: Nipoho nepotfje11j11j grijehe, j m· se za sve odgovara.'6 ' Prenio je Ibn-Musa, <>hi.".hu!Jah, u djelu Ez-Zuhd od Ebu Ejjuba ei­ Ensarije, ..~."n..~n. ·,.ho, da je rekao: Neki ljuai rnde dobra djelA i pouzdaju se 11 njih a zaboravi nn male grijehe pa kada m me AllAha, ••bh"••h• "t<..J.... bude njima okmiett. a neki rade fofa dje/4 i smzlmjr1zhog njih i kada sre­ tni! Al/nba, ....~h>nohu .. te'<tl•. bude sigurliJt. 362 Rekao je Ibn ei-Kajjim, r.oMm<· huJJah: Ako 1u uspije uvesti ga 11 OVtl foz:11, _poku!a u sljed«u.

Rad dozvoljenih djela za koje nema kazne niti nagrade, samo da izgubi vrijeme koje je mogao iskoristiti u djela za sevap. (Dodajem da su ra dozvoljena djela: mnogo spavanja, jela, plća, odijevanja, besko­ risna noćna sijela.) Ako oe uspije zavesti čovjeka u ovoj fuzi i bude od onih koji čuvaju svoje vrijeme, znaju vrijednosr svojih izdisaja i udisaja i da ih čeka uživanje ili parnja, prede na sljedeću fazu.

lesta laza:
U ovoj fazišejran pokušava čovjeka navesti da radi dobra djela manje vrijednosti, re mu ih uljepšava i podstiče na njih. Ydo malo ljudi primi­ jeti ovu vrsm zavođenja, ljudi obično l<ada osjete snažan n:~gon da ura­ de neko dobro djelo za koje ne sumnjaju da je pokornoSt i da pribli:i.ava Allahu, •ubluod.u "'•<•b, nije im ni na kraj pameri da bi ro moglo hiri od šejraoa jer šejran ne naređuje dobro, smatrajući da je ro dobro i da je raj nagon od Allaha, •ubh.>nehv "'c<..J,. Ti ljudi nisu krivi za ro jer ne ~naju da šejran podstakne na scdamdeser dobrih djela kako bi naveo čovjeka na je­ dno loše ili da uradi djdo manje vrijednosti. To sc može primijetiti samo
"' F'etlwl·B<u·i, 111329.
"' Dnrimi. 2/303.; Jbo-Madžc, 21 1417.; Albani ga je ocijenio zbirci vjerodostojnih hadisa pod brojem S 13.
"' Ferlm·I·Bari, 11/330.

vjcrodo~tojnim

u

169

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

svjedom koje Allah, oul.lunchu,.. •<'.b. u bad u čovjekovo srce koje je zaslužio dosljednim slijeđenjem Poslanika,~ ".lqhi ·~ ..Ucm, vodenjem računa o vrijednosti dijela i o rome koliko su draga Allahu, .uht...nchu " oe'ab i korisna za čovjeka i iskrenija prema Allahu, .< ubh:.n•h• ,, '' '''· dosljednija Poslaoiko­ vo•n, sal~llabu ':.tc:Jh.t ve sdt~:tn, sun netu. Kur'anu i korisnija svim vjernicima, učenim i neukim. To mogu dokuči d samo Poslanikovi, ,,11,u.1... '• lcjhi ,..,u,m, nasljednici i 7.amjenici u um meru. Većini ljudi Je ro uskraćeno i ne misle o come, a Allah, .ubh•••"•" ..·a~,, daje svoje blagodati kome hoće. Ako ne uspije zavesti čovjeka ni u jednoj spomenmoj f.IZi okrene na njega svoje sljedbenike od ljudi i džina da ga na razne nači ne ut.nemiruju: proglaše­ njem da je nevjernik, da je u zabludi, upozorenju na njega, uudi seda ga ugasi i zabavi srce dm rarom i da ljudi ne koriste njegovo znanje. Tako neprestano šalje na njega sljedbenike neistine od ljudi i džina.363 To je primjetno i u našem društvu, ko god krene pucem vjere i pri­ hvati Poslanlkovu, .. u ,u.I"' '''J"'""'"''"• upuru i krene njegovim purem na­ ide na ocpor, inar, ismijavanje od bližnjih i daljnjih, prijatelja i ncprija­ relja. Tako da mu je Allah. ·-"dkllc, jedini spas. Jedw mladić je svoja iskušenja preročio u srihove:
j edan j' rob u tamnoj noli i!ao bjd«i sa wam bogobojaznosti od n emom/n

kir.l«i od srmttnji kojr. stt gn okmtile isku/enja "do/mt i u zlu
mind momak na pragu sooje m/ado11i tpouuuk uputu i J~'flj put jmno
U liu J~ Kur'an 1 razumij~vtmjcm

i sliju/io bijeli put Sumuta Vidio j r. dn tlnbri sretno živr. r1. tiobru j utrom i :vt:ll!rom
i on pobli za sebe takvu s:rd11 i u sebt 1~ razmišljao o roj Trdi
"' Et-Tefsim el-kajjim. str. 6 14.

170

Zaštita od džina i fejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

!lcJh;e prihtui>D uputu f.,.ID i iJ/cmw 1amo Allaha r.tdi
Gluno X" ptn;Qale mtum;e ub/ruk po~II<U< g.r i hljtJok UWJII

Njtgou Jrmjalult u nagiula na}/j'f'lom M}eiom i Jtlrmom
Zavodi ljurlt 11 wblrulu i wwla j< vdinu ljutit StIlJao je " drtdtvu u ~·ojem je uputfl ltmijriflllfl sa snagom wblutk 1 J'derltJ u t ttmom

L; udi uzdi! Ito im godt
prohtjroima a /emia"' gods odbiju je

Alto Jod<i s jamom istmom J., J'
uJpostauiJ i jasno ltai.tllta je Swmtt bijeli

Nisu utali za •tjtg'prijr. neultt 111 ill im očevi mr op()rut.'i!e tn) Jumur Na noge sui UJ/111111 i prrplaJe I f proglut u nouotarom i ubluJ11iltom

Zar ti Jn mijmjal vjeru na/ih llllrijih
1put wb/ama 1poitot"3mh n;J}1h?

A kaJ 11 ti spoznao Poslani/tovu ll)rTU i uputu Jo ;uic si b to mlatili namzlua
A kaJ11 im dokatd dokazima 11pute
poni/riJ neistinu ba ima/() n-Jamore

1

Krliu 011 odbija otlvjtre i pYd(Jm~i• ilko jr sr ti prM.ržnt~aJ kfliu pretr•ar<J u!

171

Z aštita od džina i šejtana

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

KtU/11 je JoJao s uputom taj mladU oltrmuli su st l:ao Ito st razbj'f{"" magarci iluditci
limiju i njega i vjeru mu i orlllj!IIU u /c ga silom ut/nijjri

Ako vide blagost ili misle da
ie ih poslulati Zi1VOM ga obeianjim11
lslcuJmja 1ltZ pusu vreb11ju m/,zdila a na l:raju dola.zi isleuimje dobrom Njegovom moralu tcJico je ~bog sranja
kllo ;mami u primstvu JlraJti

Škole u koje ide ma gdje bile
mora te mijdatj s pakvllrmjaclma

Sttujetuje javno j tajl!o ti!Oje
bližnje, prijatelje j J:olege
Pt/gotovo porod/m i rodbim•
ne ~naju pa ih pozivom blagim poz11tt
Ali oru ,,. sluJaju rije! upur. jer je Mila od najmanjeg tina ŠtaviJe ol:rmule se pmtiv njega svime
rutnim i rel:ole da je isl:ompleksimn i đosttdan Krive grLJamo što je rekao

Allah mi je Gospodtll" mjM l javno

Nevolja za >levo/jom d;,lnzi i mući pa ut.oi!iJu

i ialbe zbog velikih belaja kodsvoga Gospoda.ra lraJJ

Govori: Gospodar" evoj rob sam ujemil: Sirah meje wlilce smuttife

172

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskimsrcima kako ih kvari

5imiJ mc je :r.ablutlc l ja Tr
molim priiJuarlme i slabosti mo)< molbe

Spasi davljmika u wlikum moru uplaimug
podivlj,,lim wlovima i punom tamom

Vitiovi sru1 ptt:d sobom nose a rnmn mst-je Zllbludtr uputft je nqama zl1og •ulsth1e

Knl:o ostati, zar takriti Istmu
/Jrilln jas1111 iz Jtraha i tuu/~

PojamIr u mora uz ondje
znanja Iroj< ponlfti dtrl:au neznalica
Mislim tta ulmjak baJi1a i lljegot.v:
pripadnik< koji rude po njegowj blilfavoj uputi

To je Jt«ltje onib koji slij<d<
uputu rt moru zabluda l zat-odrttja

Go<podtrm čuvaj ih i utvrm na pomoli !trini i bijelom Srmn<fu Ufi11i ih otiv/jatima 11mn-'o pn
znAnju i opskrbi ih sahurom 1111 tomr

Od"di Inama dobar udio u tomr
Gospodtrru pomozi nas protiv ncprijrltcija!

Takvo je Slanje onih koji se i srcem i djelom drla islama, oni su koje je Poslanik, ..llollohu "ll<lJii .. oda-, obradovao riječima: Bla­ go otudtmieirflll.36•
oruđe nici

173

Zaštita od džina i šejtana
Načini zavođenja

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

ljudi

Čovjek koj i obavlja neki posao pedeset godina, naprimjer, si­ gurno ga poznaje u tanČine i poznaje sve skrivene d ijelove rog po­ sla. l bl is, proklet neka je, od dana kada je protjeran iz Dž.e nnera pa do danas jedino šro radi je zavođenje ljudi. To vdjeme i d uga praksa pomogl i su mu da izm isli brojne načine zavođenja. Mi ćemo nave­ sti neke od njih.

l • Uljepšava neistinu
Neistina je ružna i ogavna, stoga šejtan neistinu uljepša, prekrije je lijepim ogrtačem, a onda je još uljepša i čovjeku i rime ga zavodi. To smo saznali lično od šejtana kada je obraćajući se svom Gospoda­ ru rekao:

]rl ćtt njima na Zemlji poroke lijepim preds~aviti i sve ćtt ih zavesti.365
Spomenuo je uljepšavanje potom zavođenje. Rekao je [bn ei-Kajjim, "him<hull•h: jedna od njegovih zamki je konstantno opčinjavanje uma dok ga ne p01·obi. Od rljegovog opčinja­ vanja spafell je samo onaj kogaA/lah, s.ubhanehu "«'ol•, spasi. Uljepfa mt~ štemo djelo tako da mL<li da mu je ono najkorisnije, i učini mu kori­ mo djelo ru~nim rako da misli da mti je to naj!tenzije djelo. La ilahe illallab, koliko je samo ljudi zaveo rim opčirljavarljem! Koliko se samo i;priječio ljudima izmedu njih i is/mna, imamt i ibsarlđ! Koliko je samo neistine prikazao u lijepom svjetlu, i istinu u ružnom obliku! Koliko je samoJalsifikata poturio znalcima! Ko/ikoje samo dezinformacija po ­ turio učenimti! Otz je IJjJĆinio umove i njihove vlasnike odveo putevima strasti, p·o mznim mifljmjirna, i sa ~vake strane od-veo ih 11 zablude i propasti jednu iza druge. Prikazao im je lijepim obomvanje kipova, ki­ danje rodbimkih veza, zakopaumJje žive ženske djece, žeuidbtt sa rtlllj­ kama. Obećao im je uspjeh i ulazak 11 Džennet iako su na kufm, širku
'" E/-f-lidiru. 39.

174

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

i grijehu. Si rk im je prikazao kol) veličanje, 11evjerovanje u Allnhovo,
••bh•o•hu ,. •<.t•. ~vojstvn, uwiieno~l,

Nji!gov govor, Qbjnvu kao nesknzn­ vljenje AL/nhovt:, subhmhu ., "'"''· vclićiue. Ostavljanje naredivauja do­ bra i odvrnfnnja od zla. pz·ikfiZilo je kao umi/jttvanje ljudima i lijt:po ponafanje prl!ma rijima i rad po ajl!lu:

Bri~rite se o sebil'66

Neprihvattmje PoJILmikovog. ..u .hu 'olcil•i ,., ..u surmeta prikazao je .u .'"· kao slijetlmje ukmc i zadovoljmjem mil/je11ji!T11 IIĆmij~ Licmljmtvo i popu!tarlje 11 vjeri priknZil.o je kao razum koji misli 110 prtživljavmlje i koji čovjeka svrstava medu ost11k /jtJde. '"7
2 - Naziva grijehe imenim dragim lov a jeku
Jedan od oblika ukrašavanja neistine je i nazivanje grijeha i loših djela privlačnim nat.ivima 1.a čovjeka s ciljem prikrivanja ružnoće rog djela On je nazvao ubranjeno dcvo "drvo vjećnost:i":
... ~ • .~. .. ... , t .... ~~ ~ ~,J ..u:t-1;' ' • ~..!..USi ,_,.-• ~~';T,; <.r.< , ,r.--

r ­

O Ader1ll!, hoće! li da ti p okažem drvo besmrt7tosti i kQje ueće rzesUlti fl 68

€01'SfVO

Rekao je Ibn d - Kajjim, r.t.On<J.uJW.: Jblisovi sljedbtmit'i prewu:li su od

rljega nazivanje Zllbranjmih stvari privlalnima immima, rako su alkohol nazvali majkom vesclja...'6'
Oni nazivaju kamaru korisr, sramomo otkrivanje i uljep!avanje žene sloboda žene, bestidno miješan je muškaraca i žemt prosperi tet i kultura, grešnu pjevačicu, grijehe i nepokornost nazivaju umjetnost. Sve s ciljem privlačenja ljudi njihovim lošim i odvratnim djelima.

"' El-Maid~, 105.
"' Jgasew el-lelifa11, 11110.
"' Ttt-ha. 120.

'~'

fgasetu el-fehjan, 11112.

175

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari
č~tku

J - Kuiw~ dobra djela imenima odvr.ttnim

Istina svijedi i blista i kada bi osralo tako ba pokušaja prikazivanja istine ružnom duše bi pohrlile ka njoj, ljudi bi slušali i s•··ca bise smirila na Istini. Scoga ješejtanOV\1 prva zadaća bila prikazmi ini nu ružnom i nazvati je pogrdn3im odbojnim nazivima. On je podstakne svoje sljedbenike ne­ vjernike Adova naroda da svome poslaniku Hudu, 'ole1h< ..l>m, kažu:
~;KJI ~ .• 1:1;~1 Cl.J ._;u.::, J .!li;J ~~
/
,. • " ...

~

..

"

"

.;

,

#'

..

".., ,

......

"'

Mi smatramo tla si ti doista u ludiht i mi mislime tla si ZIV ista 14iac.J7D

On je nagovorio nevjernike, svoje sljedbenike u Mcdjenu, da. kažu ljudima:
Ako pctkte za ~uajbom, bit ćete sigt;,lo iz;,tbgerJJ.J71

.:>J~lJ- 1;1

...

...~

#

rs::P.:; ~(~:;'<fl
# "

,~

~

..

"

Nagovorio je nevjernike i svoje pristalice iz. mraonovog naroda da nazovu Musaa i Haruna, '.Jcjhlmudun, sihirbaz.ima:
1•11'5:.:.<. Ll:A.JS' • .< :.:j: • _<;'!,: :.o·\·1-N 'T u-,... ~. !JV r--~r-:-J.:r-r-·.r.'hl v.u?t.::.J'LU'I u u,
l ..... " ..... .... .,; .. "'
i ... _, .. ..

,,.,.

_, ;

.;

...

J

...

,

. , .,

..

.;

...

Ova dvojka m čarobujaci, rekoše jed"; drugr"t1u1, hoće tla vas vradžbi7Ulllla svojim iz zemlje vale izvedu i tla zmilte vjeru valu p1·elijepu.m

Nagovorio je i svoje pristalice nevjernike i:r. plemena Kurejš da na· zovu Muhammeda, ulbllohu '..t.p.;...,,,u.",, sihirbaz.om, gararom, pjesnikom, opsihrenlm, luđakom i drugim odbojnim imenima:

I uasilnidjošgovo1·e: Vi samo za~m·a11a čoujek:a sujeditef37.l

Medurim, Allah, •uLI,•nchu ,. •<.t•. je negimo i opovrgao sve lažne opružbe upućene Muhammedu, s.tl•ll•h• ··l•lhl-. "'"'"'• •·e kao je:
El-Eo 'raf, 66. "' El-Ea 'raf. 90. 1 " TCI-ha, 63. 111 EI-Furkan, 8.
11'

176

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskimsrcima kako ih kvari

Zato ti opominji, fer ti, prorok ui htd,374

milošću

Gospodara svoga, 1tisi ·tZi

l rekao je:

<mSJ.r ·~.:i;t;~Y'IS Jyu_ .q' <t 1)5l,y ·~ .J :~c;~ / GJ·= -'~,;;• · ~ Y'-':Y. J
, ; ... .. .; .-

(t 'l") ;:J,t;Ji ~J (J'(_}._:;;
'

:- ·

lJ""-t:.

..:JI "

..

A 1lije govot· nikakvtt pjesnika - kako vi malo vjerujete!, i tzistt riječi tzikakva pro1·oka - kako vi malo t·azmiš/jate! Objava je otz od Gospodara svjet()vafJ7S
Nagovorio je svoje pristalice, nevjernike plemena Kurejš, da Muhammedove, sall•ll•hu '•lejhi ve ..n..., sljedben ike nazovu otpadnici­ ma, hereticima. On neprestano ide istom linijom i sve do danas služi se istom me­ rodom. Danas je svojim prisralican1a objavio da.one koji se drče Posla­ n.ikovog, ..u .u.mu 'alejhi ve ..u Sunnera u svemu nazovu ekstremistima i ••,, pristrasnim sljedbenicima. Kao šro nazivaju udaljenost od grijeha i !,.u ća grijeha i nemorala konzervativnost, šerijarski l1idžab šator; ienukoja se drži naredbe svoga Gospodara i sjedi u kući nazivaju zaostalom. Sve je to njima š.ejranska objava. Ja pozivam sljedbenike Istine; Ne dozvolite da vas ro pokoleba i da napustite Poslan.ikov, .,n,Jiohu '•lejM ve"ll<m. Sunner, naprotiv, još ga \'iŠe primjenjujce i recite:
Ne recit~ za. nas slijepi mi!tvl film~ ekstr-.ni su, brzopltti i pretjeruju
IVe recite z.a nasn'astrani su jer mi

.

idemo puwm miljmikn Mt~hammeda

Za sve što kaumo'ajet kao dokaz imamo ili hadis od Posla11ika powrdcn

'" Et-Tt,,; 29. '" EI-Ht~kka, 41-43.

177

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Šta m daogiranjc i opći dokazi znamo
n. znamo i kttd su :uijJĆeni i ograničeni

Ajctc Allahove objave dobro razumijemo i m
porr1dite mz.umijeva·nje sa. ioiim tnif/je~rjem

Kada sc tckrtovi sukobe mi tada
principe n11.fih imama koristim.o

4 • Prilazi

čovjeku

s onim što najviše voli

AUahov, •ubhonchu" ,.·,t,, neprijatelj l blis prilazi d uši sru,no s onim Što ona voli i žel i. Jer na raj način lahko dol a:~.i do cilja i Što želi postiže m pomoć duše i prohrjeva.

Rekao je Ibn ei-Kajjim, r.>him•hotbh: To je 7!fegova najveća spletka kojom zatJodi čo-vjeka. On /..•ruži čuvjeleom putem krvi. d.ok tlf! sretne d1~rtt i pomiješa s.e s rifom i ispitaje šta uoli i prcforira. !<Add to StlZ1UJ. iskoristije kao pomoćni· ka protiv lovjeka. Poduči i svoje pomagače i pristalice odljudi kako bi ih mo· gli zawditi onim što oni ·wie. jer na taj Tll1čirz će sigumo po.rtići Jw žele, a ko .žtlh- awditi na drugi način vrata su mu :zatvorena i nećepostići što ;i;eli. m z
5 · Postupnost u tavođenju
Šejtan ne prilazi ČO\?eku govoreći: Urodi taj grijeh ili budi nepoko­ ran! On čovjeka približava grijelm korak po korak. Davno je rečeno: Po­ gled, osmijeh, razgovo1; dogovor pa - usret. Poslije toga dolazi haram zato s nas je Allah, subh•n•hu " ,.· t upozorio na slij eđenje šejranovih stopa: . •.

.Gu .Ju..:.!JI ..:..I~L~ ~ d'J • • .T""' ' -' · "
,~

J" ...

... ..

',

...

~~

.Jlh:..!.JI..:..I' L:.- l.J"-:-' 4.::i d- lJI 'i: ~ ~ Ir'\ . . _,....- ' ::;"JI
"' ,. .-

.. 1-

., -"

""'

,

,

:;

;;

.,s:-..u.-; ·' ~.;.;,~ ~~

_,- Jo

.. . . .

O vjernici, ne idite šejumovim stopama! 011oga ko bude išao šejtar1ovim stopama, o1t će tLa razttrat i odvrattta djela tuwoditi.J77
"' lgaselll el-lei!/Čm. 1/ 112. m En-Nur. 21.

178

Zaštita od džina i šejtana

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

To je poziv ispunjen samilošću i miloštu od Blagog i MiloStivog koji upozorav:t svoje robove na slijeđenje kjtanovih puteva, napomi· njući da moraju zatvoriti pur na samom početku puta kako ga ne bi postcpcno zaveo. Ko rarumije šerijarskc ciljeve primjetir če raj princip. Scrijatsko pravilo o pr~cnrivnim zabranama spada u taj pri ncip. Kao i zabrana osamljivanja s nepoznatom ženom, obaranje pogleda. Zato budi oprezan, br.ue musli manu, kada su u pitanju šej tanove spletke. Preneseno je od Vehba ibn Munebbiha, ...J.Io .,.huU<h, da je rekao: Meau lsmilovim potomcima bioje najpoboiniji čovjek twga vremma. U njegovo vrijeme živjela 111 trojica brale koji su imali samo jednu JU!tltiallt settm. }e­ dnom stt Iliti n·ojictt otilla 11 bit/m tz nisu z1111li kod koga je ostaviti i komeje povjeriti. S/oil/l Sll se da je ostave kodpoboi11joktt )111' su 11111 vjtrovllli. Oti1li su do njega i pitali go da je ostaw kod 11jega i 11 njegowj blizini dok sr oni JZe tmJ.te iz borbe. A/j on fr odbio i ITaiio za/tilli kod Allaha. ~ .. «'.. lo j od njih i od ll)jhoue smrr. Oni su bili uporni sue dolt nije pristao. &kao je: Slnjtstite1e 11 k11t'u pored moje hogvnwlje. Braća 111}t mlj"tila 11 tu kuću, ostavili je i oliJ/i 11 borbu. Oua je ostala. u blizini pobobzjaka 11eko vrije/ll(, 011joj je donolio hraJtu, ostavljao pred vratil/ta tiJOje bogomolje j tmdajoj go­ vorio d4 izade i.z /rule i uzme hranu. šqtmt gtJ }t stalno podsticao Ita dobro 1 njeli i.z/a.zalt i.z krile danju predstavljao velikim problemom, jer bi jr 1Jeko mogao vidjeti zaljubiti se 11 nju. Do/aptavao 11111je: Kada bi ti iz!ttzio i osta­ llijao brtl/111 pred vmtirna njene kuće biIfJ bi vred11ijc i nagradtt /Ji tJ bila vcfa! Neprntn110 ga je 1111 to nagowtmo sve dok on ttije na to pristao, odlazio je do vrata njme kuće i bez govora osfltvljao branu pmi tljottt To je rrajakJ ~~tko llrijmre. Ponovo je došao lb/is i pofeo ga. podsticati Ita dobro i •tagovara.ti: Vera bi ti 1tagrada bila kad4 bi tdao u kućtt i u Jmći osravlja.o lmmu. Nepre­ stal/o ga. je 11agovarao sw dok nije tako j uradifJ, osuwljao je 1Jm11u 11 kući i toje trajalo nelto vrijmre. Pot/OVOje došao lb/is i podita.kao ga Ita dobro dje­ lo reka.vii: Bilo br dobro Irada bi razgova.nto s tl)OIIIjerfr mmta usa.mljma! Nagovarao fil fr dok nije poćto prilttti s njom iz lllflje bogo/l/Olje. Ito fr tra­ jn/o ~~tko vrijeme. Opet mu je do!ao lb/is i relu1o: Bilo bijoj prijnmijt Irada bi ti siJao do vrattl tiJOjt bogo11w/je a otza do vratn swje kllćt pa da razgova­ mte! Nogowmo ga je Jl{1 to sw dok nije siJao i sjro ;v, vratn svoje bogomolje 11 djt~JDjka. izatmua swje kuće i priča/i su. Tako 111 ostali neko vrijeme. Potom je opet lb/is doJao i podstakao 110 dobro prema tijo} rekttvii: Prijamije i /jtpk bijoj bilo k11da bi izttJao iz bogomolje i sjeo u blizini 11}mih vratn te da tako prii'ate. Nttgowtrflo ga je dok nije pristao. Toko je bilo neko vrljnne. Oru/a
179

laštila od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

je apecdofao lblis, 71eka je nt1 njega Allabovo prokletstvo, i podstakao gtl rw dobro i sevap kod Allaha, subhand>u « •<,6 . koji može dobiti ako joj učini veće dobro, n:kao je: Bilo bi dobro da sjedne! i2:a njmiiJ vrata i tako razgovarate, ·a da Ollll 1u: idazi iz kt;ćc. Pristao je, pa je izlazio iz bogo-J11Qije stajao ispred njenih vrata i mzgovarao s njom Ostali m rako neko vrijeme. Potom je do­ šao lb/is i rekao: Bo(;e bi ti bilo da ttđe1 u kttću i 11e dozvolišda pokazuje lice niko11u:. Nagovarao ga je do.k tzije pristao. Ušao je 11 kttćupričao s njom ci· jeli dan i kada bi pala r~oć penjao se tt.NJOju bogomolju. Nakon toga ponovo je došao Jblis i r~eprestano mu je uljepšavtto dok je pobožnjak nije dodirnuo i polj!tbio. Iblis mu je i da!Je uljep.fav4o j nagovarao ga sve dok 1iije s njom spavao i zatrudni. Rodila nm je dječaka. lb/is mtt je došao i rekao: Šta .ćeš kada dodu njeJlll braća? Nisi siguran da te rzeće osramotiti i iznijeti na vidje­ lo tvoj slučaj! Zakolji siflil i zakf!.paj ga a ona će t.o sakriti iz straha da braća rze saznaju šta si joj uradio!Kad je i to uradio rekao mu je: Zar mislišda će orl/l sakriti od braće što sijoj uradio i !to si joj sina zaklao?Zakolji je i zako­ paj s njenim sinom! Nagovarao gtzje sve dok nijepristao, .zaklao je, zakopao s njmim sinom, :<4trpao to mjesto, stavio rra njega ogrommt stijenu i pqpeo se tt svoju bogomolju j namwio s ib.adetom. Od wga jeprolio koliko je Allah htio daprođe, a onda stt stigla njena braća·iz borbe. DošliJ1< kod njega pirati m sestru, 011. im saopći vijest o njenoj smrti, zamoli Allaha da joj s~ smilrtje i zaplaka Rekao im je: Bila je tllljbolja žena, ovo je njm kabur, pogledajt~ ga! Nje1lll braća stt otjšla do kabura, u plakala sc, molili Allaha. •uhh' "'h" ,.. ,.·,J ,, dajoj se.rmilttje, boravili kod njega·nekolikodtma apotom otiJ/i$11fJjim kuia­ ma. Kdda je pala noć i kada su legli do!ao im je šejtan u .ranu Likupumika. Počeo je srt rt.ajstarijim, pitao gaje za sesrm a on mtt reče ono šro je rekao po­ božnjak, da je umrla, daje molio Allaha, subhonchu -. ••'oJ;. za milost i pokazao im njen kabur. Šejtan teće da laže i da im nije rekao istintt o njihovoj sestri. lsritt.aje da ort.a ostakt tmdna s ryim, rodila "n1u dječaka pa gaje on.zaklao .i nju s njim zbog itntha od 11tts. Bacio ih je u mpu iskopam;. iza kut~ u kojoj je bomvila s d~Jrte strane ulaznih vrata Idite i vidjet ćete da ćete naći ovo .fro sam vam rekao. Došao je u sttn i srednjem i najm/adem bratu i isro to rekao. Kada su ustali ćudi/i suse svom snu. Reklim jedan dmgo ita sruatzjali. Nt!j­ srariji reče to je šejtanski san, ne osvrćite se tlllnjega i pustit~ w. Najm/aJi reče: Tako mi A/laba, ja neću dok ne . dem i ne vidim ro mjesto. Svi su otišLi o do kttće 11 kojoj je boravila njibova·sestrfl;, oworili su vrata i potražili opisa­ t/O mjesto 11 mu. Našli m sestru i njenog sina zaklane u mpi bt1š kttko im je i opistJIUJ. O rome su ttpirali pobožnjaka pa je potvrdio fblisove riječi. Oni m
180

Zaštita od džina i fejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcimi kako ih kvari

o rom/lt obavijarili vladara i njega m izvu/di i~ bogomolje i QQ~/i ga da ga r=pnu. Kada m ga waali ra mdJ Jo/ao mu jt kjklll i rrlwo:]amo rije da Mm Ja raj koji ft na~o da ratrudni ra izna i da joj ukoljd sh/IZ i nju. Ako nre pt»lulaJ i uu1~mtjd u Allaha koji ft ltliDrio i obm'Owo. daTIIZI ću re spasiti o~ ntiJO/jtt Poboinjaltje UZilnljtrotNJD u Allaha, ouWunclou,. •.--.. kada je ro umdio /tjtall ga je prrptt>W ljudima i oni ga mmpde. 111
Kalu mufcsiri da je u vezi s njim i njemu sličnim objavljeno:

S/ilni m Jttjtanu kad kaže

Budi ttef!iunik! -pa kadpostntllltttvj~~rnik, on onda re/me: Ti se 111ttlll viši! 11e fi. ld; ja se, :nista, Allaha, Gospodara stjetova bojim. Oboji· Nl ih 114 kraju čeka vatra, u kojoj ĆIJ Jifmto boraviti, a to k biti WTIO :n sve =hmtian.m

~:i:t,~~~ JI·;,.::<?;JIJti )S (ii )š'l.:,~tiJJiiii.J'L.:! ''F (\V)~~~:1~.!.lJ~~ lf.,i J..il~ .Ji!ll J~ ( f~il.$. 5\Si(\i) ;:J'\Ai1 , .. , , .. ·... , ...
ČOJ!jtku:

To je šejtan planirao u vezi s njim i rako je poS!igao što je :ž.dio. Poboinjaku sc to dogodilo zbog njegovog ncznanj3 o šejtanovim po­ srupnom lllvodcnj u, da mu se odupro na početku odbio bi ga i šejtan bi ostao poniien. Prenio je Ibn d-Dževt.i, rmimdn.tbh, svojim lancem prcnosilaca od Vch­ ba ibn Mw1ebbiha, ..him<hull.h. da je rekao: U vrijt•mc lsaa, '•lclhi "''"', bomvio jefrdan poboinjak 11 wojoj bogomolji. lb/irgajepo)mfnlll1o t:ntJtSri ali ni}~ mo· gao.}tdnDmjt dolao pmu!n1 u Isaa, ·~odam i pozvao ga: Poboinjnć~, popni se dn mrgovamm s robom! Reče: Idi ®jim putem, ja 11~ alim vratiti wojpro­ ili iiwt.. &a: Dodi QQ mnreja sam isa! &ie: Ako Ji Jia, uisriuu, M trrbtt! mi, =-rum nisi Mmiio da finimo ibadn i rrkatJ da te doli ldjm1msh da1L'? Idi wojim pu~m ne trrbaš mi!/, prokkmik je otišao i osravio ga. J"' Uporedi odgovore ova dva poboinjaka, prvi je tbog nC'lllanja zalurao a drugi zbog znanja sc sačuvao. Zbog toga je Poslanik, ,.....,., ·~..,..!lom, rekao: lfijednost ttlenog 11ad pobož11im je kao moja vrijednost uad 110}1111111jim mojim ashabom. Zabilježio ga je Tirmizi, uhlm.hull..h, putem Ebu Umame, ,.,J,~.,,.".. i rekao da je dobar vjc:rodosrojan.
1(•/blsu lblis. &ll'. 26. "' El-/Jair; 16 i 17. "' Tr/bisu /bil•. > 29. tr.
111

181

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari
6 • Udaljava
čovjeka

od l.stine

S.ejran se obavezao da će zavesti sve Ademove, a l<ihi "l""'• potomke osim onih koj i utočište potraže kod Allaha, •= ••dicllc, i zaštite se štitom iskrenosti, takvi ma ne može ništa. Rekao je Uzvišeni:

• .t:l .·- . , ' :--'i ~. , ~1&1' ~i.>~'i t.C-Y' 1 ; JI_; -~·- .i r-r..,- ~ eJ' ~ \"" (\i) ,-;;--- - .. ... 1 .;+' 1~ .. :.ill~ · " ' -t~~ : ' ' : ·,;t..:. : ' .. , •~. / (\V) ~ SU . ' '.::5 "Y' '-"~ - \"""~ ~ -' r;,;:. i fJr;:"' i fJ!";:"" ~J
"' .. l" . ....

,.

,...

.J

h

..- ...-

H ~

•"'·

• "" .. ,... .. ,...

~

E, zato-što si odredio pa sam u zabltldrt pao- reče - krmem se da be ih 7la Tvom Pravom puttt presretati, pa ću in~ i spri­ jeda, i straga, i zdeSTUl, i slijt!llaprilaziti, i Ti ćeŠtestattoviti da većina 11}ih 11eće zahvahta. bitifl"1

Rekao je Kurtubi, r.him•hull•h: kunem se da ću ih 1ta Tvom Pravom puht pr·esretati, - odbijanjem od Istine i uijep.favanjem neistine dok m propadnu kao i on. A praviputje put koji vodi tt Di:t!mzet.38 ~ Rekao je el-Hakem ibn Utejbe, ml•imchull<lh: sp!'ijeda znači sa stl'tme dtmjaluka, strag4 zmtči sa st:ntnt! ahireta, zdeS1la znači sa strane dobrih djela, slijeva Z/ldČi sa strane loših 4jela. Rekao je En-Nehhal, r.ohimehull•h: Ovo je lijepo tmnn.ćenje. Porom ga je pojasnio: pa ću im i sprijeda prilaziti, znači sa strane dttttja­ lttka tako će negirati znakove na njemu i vijesti o događajima sta1·ih naroda. Straga, znaći sa strane abireta tako da će negirati njegovo po­ sto}attje. Zdesna, ztzači sa strane dobrih djelo. Na to ukazuje ajet: Vi ste 11am dolazili s 11a.fe deme stra11e. Slijeva znaći sa m'tlne loJib djela. tj. slijede svoje masti jer im je on to uljepšao. Ti ćeš usta11oviti dn. većina tijih neće za/111alna biti! To jest, nde biti jedrzobošci, po­ korni i javtzo zahvalni. m je da je Ibn Abbas, m~ijallahu 'anhuma, rekao: Nije rekao iznad, jer šejtan zna da je Allah iznad svojih robova.
Porvrđen·o

'

11

EI-Eo 'raf l6 i 17.

111

Teftiru el-Kuriuhi, 71175. '" Tefsim el-Kurwbi. 71176.

182

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Karade. nhlm<hulbh, je rekao: Covjel~. iqtan ti prildzi sa svake strane osim iznad tebe, jer st ne može isprijećiti izmedu ube i AJM/;ove. ,".v. di.~ 1,, milosti. 3' 4 Sekik, "'h'"''bulbh.m je rekao: Svakojutro fqtan mi pravi četiri zasjede: ispred mene, iza mem, zdema i slijeva. Govori: Ne boj se, Allahj e milostiv i praJta. Tada ućim:
!S:bt ~ lJ;~

, ,.

Jf.J .:;i.J .;,t .; ~~.<;J v!.J

..

_..

~

~

....~

.

ja Ćltsigumo oprostiti 011ome ko sepokajt! i uzvjt~ruje i do­ bra djela čini, i koji zatim tta P,·avom p11tu ttStraje.1M

iza nume dolazi piali me zhog oni/; koje ostavljam. Tnda učim:

Q.L .&t j~ ~~..,..j~'.J ~;.rt;,;
, l " ... ..

tl

.,..

Na ZeuJji tll!tna 1lijedtzogživog bića a da ga Allah ttt! !Jrmti.W

Zdesna dolazi i govori o ženama. Tnda učim:

Kraj pripada bogobojaznitlta•.t88

Slijeva mi dolazi putn11 srrasti. Tnda

ućim:
~ '"!~"'\,;-:•". ... ;-;.., .., _ , ~ ~) ('+:" v:: J

Izmedu njih i onoga što b11du htjeli bit će prepreka postal!­
/jet~a. m

lbn d -Kajjim, r>hlmehu!bh. je rekao: Co vjek može izdbrati j edan od Će· tiri puta: pravo, lijevo, desno ili nazad. Kojim godpravcem lmmuo li!)tan ga čeka na r tjmw. Ako ide tim plltem pokora11 on ga odvraća i otdova m tt to ili ga usporava. a ako krme nepokoran on ga pomaže pokreće i služi. Kada bi se dogodilo da padru u ueku provaliju dolao bi i dol~. 3 "'
.. lgaselll el-/chfall. 11103. 111 lgasew el-lchfon, 11104. '" 'fb-ha, 82.
• Nud,6. 11' EI-Ea'raf. 128.
1 " Sebe'. 54.

•• lg<JSeJu cl-lehfall, 1 1104.

183

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Prenijeli su imami Ahmed i Nesai, r.iliimdmmull>h, od Sebure ibn ebi Fa­ kihe, ,.d;J.t!.hu ·•• 1..., da je čuo Poslanika, •.Jt.llohu ·. t,Jhi .. ~u,m. kada je rekao: Št;j­

um p1·m·eće čozjeka 114 svim putevima. Presreme ga lltl putu is/mna i ka!:e: Za,· ćešpostati musmll41l i napustiti svoju tijem, zjeru tvojib oče­ Ila i djedova? ČOzjek ga tle poslzda i primi islam. Presretne.ga tla ptlht hidžre i kaže: Zar ćef odseliti, ostaviti svoju zemlju i 11ebofMuhatlžil·je kao visoka biljka. ČOvjek ga ue posbda i učini hidžru. Presretne ga 114 ptltu džihada i kaže: Zat· ćeš se boriti, a 111Qžešpogimtri, boriti se i biti ubijen?- Želta će ti se tu/ati i tvoj će ilnetak podijeliti. Čmjek ga ne per sbda i ode u džihad. Ko tako 1tratliAI/ahje sebi ttzeo ~~ obavezu da ga uvede u Džettlll!t, ako bude ubijtm Allah se obavezao Ja će ga uttesti u. Dželmet, ako se i tttopiAUilh se obavezao zwesti ga tt Džetttll!t, piTi ako ga Životinja zgaziAUah se obavezao uvesti ga tt.Džemtet." '
7 - Pok azuje dobru nam jeru
Šejtan nikome neće doći i reći uradi grijeh da zaslužiš bolnu kaznu. On prilazi čovjeku kao dobročinitelj i osoba sa iskrenim namjerama. Time je uspio zavarati naše pretke Adema i Havu, '>l<ihim• sdam i izvesti ih iz D7.en neta:

~.,.._..C:JI j~ J... .. , .. - l

cs; -.tiJ

I zaklittjaše im se:Ja Stim vam, zaista, sat',jetttik iskrenif92

Zbog roga nas je Allah, """ " JJ,IIo, upozo do na tu spletku rekavši;
'

LLI ~..:
. u

r-' -Y.

S::''i''.,:-1''<"' .Ju.:..!JI l-:-' i ~ ­ <:> e • ~<~~;~)'':Ji ·'\;

, ..

.,. """ , ,. .. , .
""

"..

O siuovi Ademovi., neka vas-uikako ue zavede šejtatt kao što je roditelje vale iz Džetmeta iz.veo...m Preneseno je od nekih učenjaka iz prvih generacija da je rekao: Kt;da ti .<qtatl pride i kai:e da sc pretvaraš u rtama.zu i ~~ljep.<avaš ga zbog

ljudi, ti odtdi 11ama.z. Od njega ćeš se spasiti jedino postttjJajući s!!protno o1wm.e fto želi makm· izgledao kao iskrC/1 $livjemik.
"' Nesai, 5/2 1. !raki je reka< Lanac prenosilaca je vjerodostojan 1389.
>: "' El-Eo 'raf, 2 1.
'" El-Ea 'raf, 27.

184

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

8 • Potpomaže st ljudskim šejtanima
Neki ljudi osjećaju islam u dubini srca svog. njihov iman je jak a ubjedenja čvrsta. Islam je pomiješan sa njihovim mesom i krvi. Oni idu isključivo smzama islama, samo njega ~a svjedo lmaju, samo se za Po­ slanikom, ...n.Jbhu 'ok1hm..il<m, povode. U svakom i u najmanjem segmen­ tu iivora pridržavaju se islanukih propisa. Takvih ljudi Je malo. Sejrnn ih pokušava zavesti na svaki način ali ne uspijeva. Nakon neuspjeha u zavođenju pozove ljudske šejrane da mu pomognu u zavođenju. Uzvi­ šeni je rekao:
r.Y ·. ~--' , , ...

:< !ll,;'.!j ' •\::J'I J) <J.J>r.V';". <JI~ > 'l~ Ll:.!.Jt u

:1

~

:

...

...

..

Ci

$

.. ..

...

..

..

A šejta11i navode štićenike svoje tUl se s vmna t·aspravljnju.J!#

Vidimo da mladići koji u porpwwsri prihvare islam i krenu pu­ rem Poslanika, ..!WWw '•I<J'hi..., ..u.m. naiđu na razna iskušenja koja navale sa svih suana. Kada AUahovo, <=,. Jkll•, uže uzme za zani tu, sr rpi se i savlada diinske šejrane priđu mu loši prijatelji, grešnici, da ga odvra­ re od te namjere i oslabe ga govoreći: Šu1 uje? Uskmtio si sebi .rve lijepo 11 žitJOtU. Nt gleda! lijepe d)tvojke, filmove. predslfll/{!. Ne sht!n1umjemi­ ke i umjemice. Nl' pristlttvujeJproslavama i sij~linut. Ne uzima./ kamnr11. Samo govoriš: Ovo je /;n/nl, ono jl' bnrnm! Mislimo dn sebi tqJropaftavaJ mLadost i propuflll1 tmtQgo lijepog... Reci im:
Stroh me;e te.?blude i p

idmtputtm voljmog Muhammrdrt
Ne u/im dunjaluk i ukrrJ.U 11jegoll' idi m ono hoje A·od Allaha ~Kiikog
Ne ulim ni pur Zitblmle ja· Il' osim za A1uhtunmedom 11~ por10tlim

J"'""

Zowm i ttbc na ovajputjrrje to
pur V(lilineJ uputt i sdtnoitabtoJit

Moi..da se ne od:u.ove od mall, tada mu reci:
'" El-En 'om. 121.

185

Zaitita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Shvatio 1111n zavrinicu tlunjalttlta i ostauio Ito u/im zbog onoga ito u bojim

&umislio sam o tismjaluku i Juij~tu na rzj~mu ; sh11ntlo tla sve na njemu. pro/tezi

Prolao sam krnj groblja i nisam mogao rtUluliti slobodnog od roba
Ako osjetiš da se smekšava dodaj:
Ko zna da će ga mm Jth'l dn će laz/mr muumjti i na SudTJji dan i~ili

l da je ir;m"dtt prelijepih dinmtta na Sud11j"" datJu i l&rre koja će ga pdi Sw Jto mt bogobojaznosti i<:gratlmo nije
rui;no fr a na 1tjoj nnzgnuleno ruhtijt je

Vidi/ Mog koji je dunja/uk uzto ~.a boravi/te
n4 zna da t.:4 ga smrt s tog mjesta izrH:Jtl'

Ako vidiš da je za10bljenik nemara, reci mu:
O UUllr.1ni, daJJ ti jt ispunjm nt>mnrom i zabontvom 11olu spavaš, a juće vratiti nt motri

Radujd u pro/nznoJti i iJputljenju nadrt l:a11 sanja( koji se radnje tuom mu Tvoj trud je uzaludan i ne volil

ga rako tlđ um/ji ži11e l životinje
Ako primijeriš da je z.avaran mladošću i snagom reci mu:
Da, ti si hrabar, samo Juul bi
orrao ali n~mo uj«nosti za hua;ra

186

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Za "as mahant nemaJ ti koju rma;u drugi /judi, OJ}m pro/amosti

Potom mu reci:
Sv.•kog sara b/iii tmo edU/u nali tlani se motaju i oni su st~pmi Nismo
t~idjeli

Istimt kao smrt Iro je

a o njoj J~ ne mi1li luzo o istini

Idi s dunjalukll opsltrbljm bogoboja.utosti tvoj ihtot jt kratak i dani odbrojani

Potom ga posavjetuj riječima:
Slugo svoga tijtla, koliko sc muli/
s!uieći tražiš Zllrtulu tt oč-itom gubitku

Okrmi u duli i odgoji je
ti si dušom čovjek a "' tijtlom

Ako prihvati !Voj savjet, hvala Allahu, ali alco ustroje tebe zavoditi kloni ga se jer je ro ljudski šejtan. Rekao je Malik ibn Dinar, ..himchult..~: Meni Sll gori ljudski lejtani od džinskih lejtrma. }er ja kada zatražim tlločište od dži11skog šejtana on se udalji, dok ljudski šejtan dode i vodi 1111! grijehu 1111. moje oći." 5 od džinskih i ljudskih šejtana i molimo ga da nas zaštiti od njihovog zla i spletki.
Utječemo se Allahu, .Wiw><hu •• •••t.,

"' Tefsint ei-Kltrtubi, 7161.

187

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

~ejtanovi prilazi čo~eku
l - Neznanje

Nezn<mje je šcj tanov najveći prilaz čovjeku i smatram da neću pre­ tjerati ako kažem da sc svi ostali prilazi na njemu grade. Ne-walica ne zna šejtanove prilaze, pa da ih tatvori, nici spletke pa da ih riješi, niti zamke pa da ih se klonL Sejem ga slahkoćom savlada i najmanjim rrikom 7.avede. Neznalica ne zna razlikovati dobro od zla, i su nner od novorarije, tako ga može navesti na zlo a on misli da je dobro, može ga navesti na novorariju a on misli da je su nner i rako biti gubitnik:

·'. ,,,.,.l;.: : -~ r J ~ill -;~l .,..l r+-"'"" ..,... _u,~(;) "y..r-~\,. ~- <T <.r . ·,~ ·,; r
..

1,)!-

l("

!;;j ,J .•

~t,

,

"- • ,, e).- '"­ r-::-' i"'1'" .r;--;;

.~

r-1- .. J.

·~

Reci: B oćete li d11 vas obavijestittw o 1utjvefim gubitnicima u pogledu dje/d, čiji će rrud 11 životu 111t ovom wijeru tiZillu­ dnn biti, a koji će misliti da je dobro ouo Šio rrulefl!IG

Neznanje zasljepljuje srce, sroga je neznalica meca šejtanova i pre­ ma njemu usmjeri srrelice sumnji i strasti i obori ga kao irrvu masti i zarobljcniJ<a prohtjeva. Kada postigne svoj cilj uvrsti ga u svoje vojnike koji čini nered na zem lji i odbija od Istine i rako postaje član šejrano­ ve stranke:

" r ou.;.:.JI .-- .J!~~ - " Oni iz srrattke l':itnno ve, gubitttit:i pravi.J'J7
, " . .. i>J.r'\;LI
stl
~"
; .;

-;::

;'

"':"j>

.;

Zbog roga je rečeno:
Ntozmmjeje smre prijt smni zn neznalice rijtlll J I/ im grobo11i prijt prnuih J,>rOboflll

Ako lovjd• koji ne žiui u t:nat1ju umrt onda mu1uma života tk proUvlj~,yn
m El-Ke/if, l 04.
111

EI·MIIdžadele, 19.

188

Zaštita od džina i šejwa

~ejtanovi prilazi ljud5kim srcima kako ih kvari

Šejtan uvodi čovjeka i rako šro ga od znaJ1ja odvrati, govori mu: Kako ćeš sjediti pred učenim bo učenik kad si odrnst:ao?! l tako sc za­ dovolji neznanJem. Rekao jeEbu d -l-Jasen ei-Maverdi, rnhhlld>ull.h: Neki ljudi netrak ZllđJtje zbogJ1JOjih godil1n i zbogstida Ito 11isu ulili dtJk rubi m/adL Tako semdowqe neztumjem ktto {)f(}biuom i dtJjtt mu prtdmm mtd ufmjmt. To je l/OTka nezlla­ nja i lijn1osti. jer ttko je Z1'111ttje urlina želja srarijih da ga stelmu je vrlina. Da čoujek bude stome koji ući, boljeje nego da bude start/i.' IICZtllllica.'"

u

Ne.ko je rekao: Umrijeti kao učenik boljeje utgo iiujeli kao lleztUJUca.
Rekao je Alijn ibn Ebu Talib, rndiJ,II•hu '•nhu: Budi utm, ili učmik, ili s/uJa/ac, ili voli, tl ne budipui ptt da propadud. m Ako osjeo želju kod nc:znalice za 1.nanjem kaže mu: Ako llatlfiJ a ne radiJ ondaje to dokaz.protiv tebe, mto tl je bolje 11e učiti bit ieš manje odgovoran i imat ća bolje opmvdrmje.
A jadnik, ne 1.na da je 1.0anje co koje će oddoniti ramu i probleme od njega.

Znanje je pomagač i upućivač, kao što je jedan učenja!< rekao: Ni­ smo traiili zrt4tlje mdi AiJdba, - vcdždk, a/J je o1w odbilo osim da bruk u ime A/laba, .a:rc,. ~Ml•. Neki čovjek je rekao Ebu Huscjri, rod;plt.hu 'anhu: Želim uliti, ali se bojim zaborava i m!praktikovmtja? Ebu Husejrc, "diJolbhu '..hu, reče: Dovo­ ljan gubitak jt: da lli! učiš. Cudno je što nekim ne?.nalicama šejtan prika.7.c da su učeni, ro predstavlja vrhunac zablude i z.avaranosti. El-Halil ibn Ahmed, "hJ...hulbh. podijelio je ljude u pogledu zna­ nja u četiri skupine, rekao je: Ljudi i11111 četiri urne: koji :maju l Zlutjte da znaju, 10 je ulcrtja.kpa gn pitaju, koji z1111jtt a mr ZtUljll da zmtju, taj jc mboravio pa g11 podsjetiu, koji nc znaju i ZIUiju da m! Zilli}u. oui traže uputu pa ih pod11čite, i oni koji ne Z11aju a lli! Zlllljll da rte zrtczju, lO 111 ne­ Zlih/ice pa ih .<e klouite.
"' Edchu ed-dunjo ve ed-din, str. 26.

'" Predaja je prcncscnn kao hadis putem Ebu Bokm ali slabim lancem prcnQsilaca.
Vidi: EI-Mekasidu el-haseite, hadis br. 119.

189

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Rekao je Ebu d-Kasim d-Amidi, r"hlm<butbb:
Ako sam 11e zm1J i n~ pitaJ

on< koji znaju kako će/saznati
Ne vzai~ a n~ uzal da. 11~ znaš

l:o Ć< ti dokazllli tl11 n< znal Ako u sumzu bude/ kao ob!di< rako b"Ji um/jn koju gdZi učmi
Najčudnije j< ito

n< znal

i ne znaJ d11 u~ % naJ

Scjtanovi prilaz.i neznalici su brojni, ne možemo ib sve navesti, ali dovoljno je da znaš da se svi ostali prilazi grade na njemu.
2• S rdiba

Srdžba je $ejranov veliki prilaz čovjeku i ojegov:l velika spierka. Scj­ ran sc poigrava sa ljutim čovjekom kao djeca s loptom. Srvarnosr je naj­ bolja potvrda roga.
Rekao je Ebu Hamid d-Gaza! i, nhi•»<hullah, ukratko: Prilikom velikesr­ dibe zbog vrmja krvi 11 lTctt ka mozgu se ttzdik Mmtw dim i prekrije ćelije m rnzmifyanje nrll!knda j ćelije M ću/n tako da prekrije oči j niff4 ne vidi i svijn: mu se mti mraČitim. Mozak tada bude kao pećim111 kojujje Mpnyma vttrra pa njma tltmtrtt!rtjost pocrni, zagrije se i ispuni dimont Srdžba neka­ da može isuEti vlagu koja za srce znači život i tako 11mrt: od /ju trlji!. Srdžba utječe 1111 čovjekov varlj.rki izgled, ra promjer/11 sl' mnuifemlje 11 sijl!de&:m: Promjena boje lira, rrtn/ se ruke i noge, nekontrolisani postr1p!!i i pokreti, ne­ kollrrolisangowr. pjt1111r111 t;snall/11, crvmilo tt očima. Jirmje nomica i uopće izgl~d se promijmi. Kada bi Mkva osoba mogla vidjeti kako ruino izgleda i kako se izmijtmila ne bi se yuti.la iz stida zbog te pronljene i ružnog izgle­ da, Uuumt.šnja ruinoća jegora odvan}rke ružnoće. A na jezik 111jele filko 1r~ pstlje i gowri on~ ćega bi se svako razumnu stidiopa i on stim kad se mtiri. Uzsve togowri lltf'OIJCVIJto i 1'11:1"/UlfJVijtmo. Utjecaj r1a tijeloje veliki. Uda­ m, napada, cijepa. ubija, ranjava bez imalo rozmifljarlja ako se domog11e.
190

Zaštita od džina i fejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Ako se lit Mm4fllt Of/Dgll 114 koga se /juri ili mu ~ nekog razJoga IITIIIIkne pa rtr iskali bijts na 11}t111u otula se okomi 1111 sebt. poojtpa Jllm Kbi odjtiu. udam se pa litu, pan~W udari lakom u rmJju ih drutt pm/~ i f'011I1Šil se leao ludak. A 1111 mt utjtit vroma rtrgari11111J u od11DSU na OJObu na koju se ljuti: mrzi jt, uvuJi joj, UU joj rJo, radujt K 11}t110j 11tsrm, /ltsrtla/1 jt Wog njnu m«. it/ijt otrt~moriti. orkriri rajt~e. ismijatijt i druga ndna djtla. 400 Kad god se smiri šejtan podsuekuje srdžbu riječima: Ismijava c e, moral s~ osvetiti/ slično. Zato je obaveza razumnom musliman·u svoj bi­ jes savladati, ~ej tana pobijediti i svoga brar:t opravdati. Prenio je Be:o.ar. nhim<loullo.h. od Enesa, .. dllallohu 'onhu, da je Poslanik, ..J­ I, IIahu 'aloJhho ..ll.m, prošao pored ljucli koji su se hrvali, upimo je: Štaje to? Rekoše: Taj lovjtk svakog savlada u hrvartju... Reče: Hoćete li Ja vam. ukaiem na neko:jaieg od njega? To je lovjtlt kota je neko naljlllio pa on sa/nije srtll.bu i pobijedi i wog i lejtana ltJvjtka koji gaje 7Ul­ ljlllio. Rekao je Ibn Hadž.er, "". La1111r prmon!Araj t dobar.'"'
i · • •:

lnin1lca sn01ga je kontrola duše kada se naljuli, rako da ne izgovara ruine i nemoralne riječi i ne posrupi prema srdibi. To je Poslanik, Whl­ lahu 'aloihl " ..u rekao u haclisu: Ntje snahln ko sav/Ada /jJUk, snažan .,.,, je o11oj ko suav!AJa ttsrdžbi. Munefekun alejhi pmcm Ebu Hurejre,
.- .dl jaiiJ I.u ''ill\hu. . 401

Poslanik, ullollulnlulejhi v..ellem, je podsticao da se ljudi ne ljute i kada se naljute da snkl'iju srdžbu. Ebu Derda, ndiJ..II>hu •,.,hu, je rekao: Nekl čovjek je rekao Poslaniku, ...tWbbu 'akjhi vul!em: Uputi me 1 djelo kojt ćr mt uvesti 111 u Ditmut? Rekao mu je: Ne ljuti se i dobit ć~l Dientt~t.401

Ebu Hurejre, , 51 u .. '..l..o. prenosi da je neki čovjek rekao Poslaniku, ......"" 'oloJu .. ..om.: Oporuii mi tušro? Rekao je: Ne ljuti ul Covjek je ,.ue pum ponovio pitanje a Poslanik, aLLin. 'aloiU ..- . je odgovar:lo: Ne lju­ ti st!"' Hadis je zabiljciio Bubari, L· ' .,. A u Ahmedovoj, rat.ocd. M predaji nal :lli se dodar.tlc Covjek je rrkao: RazmiJijao sam o orwme šro je PoslAnilt, ..u..u 'al.,hi .. ..!km, rrkao i shvario daje 11 rrrJihi rvako zlq, .h.
"' El-lll]ll, 643,
#l

Fellmi-Btwl, l0/5 19.

"' Bu lUli'i /1/C ' cl·l'cth, l0/518.; Muslim bi.fer!Ji Nuvevl, 1 ll 6/162.
~~ Rekoo je hnllz hodisa Mu02iri: Zt1bi(ježio ga je Tt1bcronl .va d va lanm prCI10l'i­ locll od kojlhjcjcdmJ vjerodostoj an. Et-Terglb, 511 1S.
"' Buharlmra 'ei-Feth, 10/519.

1 1 9

Zaštita od džina i šejtana

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Preneseno je od Abdullaha ibn Amra, ..di)>ll.hu ·...ru.. da je rekao: N~lri čovjek je upitao Poslanika, .uwww '.Jeih• ....tlom: Sta će me udaljiti od A/la­ ho~~t: srdžbe? Reče: Ne ljuti sei Rekao je lr·al<i, -.hlmehull>h: Zabiljeiio ga je Taberani, ..&tmehull•h, u Mtkarimu ahlak i Ibn Abdul-Berr, rahimehulbb, u umhid11 s dobrim lancem prenosilaca.40 ' Normalno nJzvij en čovjek ne može odstraniti od sebe srdžbu koja je u njegovoj prirodi, aH je obavezan udaljiti se od svega što budi sr­ džbu, kao što je prkos, oholost i sl. Rekao je Ali ibn Zejd, nMm<hull•h: Neki čovjek se grubo obratio O meru ibn Abdul-Azizu, nMmehu!l.h, pa je rekao: Hoćeš da me Jqtan iwzove zbog toga što imam vlast, pa da m:mt! od muu sutra Ito bibja uzeiJ IJd rebe da11as, idi Alltth ti se smilovao!'06
Koko se smiriti u srdibl?

Kada se rasrdiš smiri se i ugasi vatru srdžbe sljedećim:
Prvo: traži utočište kod Allaha, Sl>blw>.ru. ..•••••· od prokle[Og šejtana. Preneseno jeod Sulejmana ibn Sarda, ..w;.JI.aiN ':onlw. da je rekao: Posvadali stt se dvojica pud Poslanikom, ..Jblbhu '>lcjhi " ..u..,, jed!m od njiiJ se naljutio, pocrvmio u licu. iskolik mu iib: 1ltl vratU. Poslanik. wii..U.bu ·.t.jhl ve.dlem, ga je pogb:dao i rekao: Z11am Ita treba reći da ode od njega Ito ga je S1Ut.­ l/o: Ettr.u biUaiJi mine-I,Ytat~ nir-radiiml Utječem Je AiiaJJtl odpriJklc­ tog Jcjtarta! Ustao je ruki čovjek koji je čuo Poslanika, ..n.Jbhu '>leihi ., ..JI, m, kadaje 10 rekao i rekao čovjeku: ZnaJ li šta je Poslanik, ..naJJohu '>lejhi ....u,m, maloprijerekao? &će: Ne. Covjek reče: Rekao je: ZTUZJn Jza treba reći Ja ode od 11jega što gaje snallo: Euzu biUahi mi11e-Iejtmt nir-radžim! Utječem se ADa/JU odprok/ewgkjttma! Čovjek reče: Mis/if da samlud!"7

Dmgo: treba se sjetiti vdike oagrade za one koji srdžbu skriju [e da je skrije želeći ru nagradu. Preneseno jeod Abdullaha ibn Omera, ,.di)>lbhu ~nhunu, da je Poslanik,...u.u.bu Ul•~•"..•llcon, rekao: Nqjveća Tulgrada za 0110 što čotdek progruaje slaiwma.mlžbazbog.A/J.aJmJog lica.''" Prenio ga je IbnMadže, ,.J,~mehuiJ.b. a Munziri, r..bimthulbh, je rekao: Prmosioci m zamtpijeni. u Sahwu.
"' Tehridiu el-fhja, 1638.
.. Edebu ed-dunja,.., l'd-din, str. 233.
., Buhari meo' ei-Ferh, 101519.; Muslim bi šerhi Nevevi, 161163.
• lbo-Madže, 211401. Autor Zevaida je rekao: L011ac pnmosilaca je vjerodasro­ jan. a prenosioci pouzdani,

192

Zaštita od džina i lejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Prenijeli su Ebu Davud, 1lnnizi i lbn-Madi.c rolu.~-....-. putcrn Abdurahima abn M~jmuna, "'' • ·M od Sdtla ibn Muaza, ,..,, • ... od Muau ibn Enesa, ·~'ml... da j~ Poslanik, ..w~~o~.. - .. ..w.. rc­ kao: Ko lllkrije srdilnlll u sumjujuje iskaliti Allah a fit prrd wimA pozvllti dJJ iu!Hrr huriju koju želi.""
Trtćt: treb,, !utjeti, jer je u stanju srdžbc izložen grdkama pa je bo­ lje šmjeci, k11o što knžu:

K11d buda itl govori ri 11111

boije "'"je m: odgovtlmli
HuJali sttm prdurio pa misli "" <Higowriti msam moxao

Poslanik, ..w.~ooo _,.... ..-,je rekao: Ko vjeruje u AlUJJNJ i Sudnji dAn ne/ut fO~'Dri Ito je dobro ili neka šuti!''' Prenijeli su Ahmed, Ibn Ebu cd-Dunja, Tabcr:ani a Bejhcki, nh~­ bwnut!oh, od Ibn-Abbasa, r..L,.L~>o ·...ru.m., kao predaju od Poslanika, ...a..u..J.. 'ol.,hl ....u.m: iUJdJJ si /j lit h•ti!"''

Crtrmo: treba sjesti ili leći zbog hadisa koji su preniJeli Ahmed, Ebu
Davucl i lbn llibban, " hlmduomuJI,h, od Ebu Zerrn, raJIJullul"' '•oo hu, Icao Po­ slanikove,""""'"" '•l•)hl ,,,.u,... riječi: Kada se tut/jutittltt stojite, sjedite, ako st~ ni tndn ue smirite, fezite. 412
• Ebu Oa\'Ud, <41248.:Tumizi. 31251.: lbo-Madže, 211400. 1irmizi,Jćn:bodaje basen. To
je atna. Abdlnlum ibn Mejll1UII jeprenosil;lc kojeg su bo dokaz konstlb fbD..Huzejmei
lbkim, e lbn-Hibtal p JI! U\'!Slio u pcwmbne p•'" osioce Za llJCSll JI! Jbn.Hadh:r rekao:
loJ. osim Md.~ uJ'Yt~pn:nasi khan. ŠID m~ tuje sJutqkao Jto ~ , U.
• Bultorl mea' ri-Ftth, 10·445.; Muslim bišm.l N"'n·l. 2118.
"' NiJI! ~ PrtucS<lije od Lejsa ibn Ehi Sulejm:l. ~ I1JCP su ~tm ocijenili
Nesai i lbD-Mein. A.lbn-Hadta'je za njega relmo: lslu'Citft, sudrllr. ultfrpn~/ kroj :inxa
:abamvto t pomljdao pnxlcge. Nisusemogle rtl:!Vr.ftati rg<'1,'<J''I'pm/ajepa Sll lit liČenja­

ci }ttrtfi.fa sw rx:lje11ill slabim.

·"tfr

"' Ebu D:wud, <11249. Od Bekro daje P05lanik poslao Ebu Zcma... l:.'t·1~rglb '"' 1!1-letilib,
51118. Rekno je lniki: ,4hmt~lov la1UJC prrmasi/acqje dobar- tl!ejjld. Docll\il.1n dn niswn baš
sigurun ulO,jersnje 1»"''1io od Ebu l·larba ibn Ebu el-Esvcdn od EbuZcmo. Munzitijcrekao:
Neki rvrde tla Elm llttdJ JJit'ltOSIodsvngamidže od Ebu Zerro a do nijediltw11wsln>"w J:./)11
Zetm. Iz togn l'nključujc:rno slabostjer nije spojen, a Allah nnjboUc ?JIA. Nnkon lo>ga našao
sam drugi lanac prcnosib~C<J ovog hadisa kodEbu Davuda, 41249 i time brva dobar.

193

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Prenio jeTinnizi, ..hlmdwl.oh. od Ebu Seida d -H udrija, rod;joiWw w.., da je Prulanik, ..Jbll,hu 'lclh'"' ..u- rekao: Ljudi m stvormi Ta:diliJi, neki se sporo ljute i brzo odljllte, 1U!ki se brzo naljute i brzo odljllte,jedno za drugo. Neki se brzo ljute i sporo od/jtlle. Najbolji m o~<i koji se sporo ljute a brzo odljute, a Mjgori su 011i koji se brzo 114/ttte a sporo od­ ljufe. Srdžbaježeravica ll čovjekovom srcu, zar 11e vidite to C1'Vmi!JJ 11 11jegovim očima i 11abrekk vene 114 vratu! Ko o~eti m~što odtoga neka kgr~e tutzem/jll. Tirmi7.i, ..Mmchuu.b, je rekao da je hadis dobar.
neka razmisli o svom ružnom izgledu kad je Ljut, to će ga smi­ riti. A, šro se tiče hadisa koji podstiču na abdest kad je čovjek ljut, koli­ ko znam, nijedan nije potvrđen.
P~w:

Smo: treba se sjetiti nagrade koju je Allah,,.,. v. dt..U., pripremio 7.3 one koj i oproste i pređu pteko uvreda neznalica, sve u želji da zasluži obećan u nagradu. Uzvišeni je o bogobojaznim rekao:
· · -· 'l~ ~ • ... ... t

....

·' · )<J' ) - ~ ''ISJr .. .Ll' \:.JI C/'1.1'!'(;JI" .l>:;Ji ~ J ...
,
;

~.1

t:

,

"

...

....

_, ,

Koji srdžbu

savlađuju

i ljudima opraštAju. A AIJ.ah voli

dobročirnteljefltJ

Tako musliman koji sakrije svoju srdžbu uvrsti se u bogobojazne, a kada oprosti uvrsti se u dobročinirelje. Rekao je lb ot-Abbas, ..diJ•II•hu '•nh•m•. o ajetu: Ti 11a wie uzm·n.ti do­ bri111f To je. srrpijivosr u srdžbi, opraštanje ružnih postupaka. Kada rako postupe AJJab, '""' "' .u..u {~ ib snluvati i neprijat~ljn pokoriti. To je na­ •• veo Buh ari, ..dlj.Jl.Jou 'onhu. kao predaju bez lanca prenosilaca riječima koje ukazuju na potvrdenost..,. Preneseno je od Hasana Basrija, ...!r lklw '>Mu. da je rekao: Znt~hwi mu­ p s/imaM stdjedea: maga 11 vjeri, odlulnfJSt u blagosti, iman u ćvrsttmz ubjetk­ nju, znanje tiZ =um. oJrrrnmznost u blagosti, isri71.sko dije/jmje, umjemrosr 11 bogatstvu, mpljioostu siromaštvu, dobročinstvo tt bogatstvu, .strpljivostu tdkofi, srdžbaga n~ može sav/adari, pri.rtrtrsnostpkmerzu ne mok podrti.j~ti. savladava strasti, m sramoti ga .rtomak, rut gubi ljudsko dosrcjrmsr:vo zbogpohlepe, misli i na druge. PomllŽe ugroženim, milostivj~ prmuz slabima, ne /krtari, rut rasipa, oprašta tlejmlurk i lli:Zilnlicnma. Muči som ~be a ljudi su od njtga mimi.
"' Ali'lmran, 134.
'" 6uhari, Kitabu et-tefsir, suretu fussilet.

194

Zaštita od diina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

~dmo: ne smije sebi dozvolio psovke, lderve i nedoliĆin govor, jer rosu osobine kratkournnih osoba.

Sdman, ~ ·..m., je rekao čovjeku koji g;. je vabalno napao: Ako
milJa wga bu<k lalt!a istinafr ilo !fliJI1rii, alto buLU tdJ ~~ JkDdi mi ilo fpuorii.

Preneseno je da je čovjek grdio Ebu Bekra, "dl~lbhu '•nhu, pa mu je on rekao: Ono Ito j~ Allah, -"' dldk, sakrio od u~j~ joJ vik Preneseno je da je neka žena rekla Maliku ibn Dinaru, Nti.skrmi čollj~M On je samo rekao: Samo ti si m~ upoznala.
rohim<huU.h:

Preneseno je od Ehnefa ibn Kajsa, "hlmchull>h, da je rekao: Ko god mi b11dc n~prijaulj ja uradim jedno od troj~: ako je !Jo/ji od mme poltujem ga, ako j~ gori od metu tU tpultam se tUJ tljtgoll 11ŽIIO, a/to je /ul(} i ja u/im biti bolji od r~jtga. Halil,...,.....,....._ je to značenje sročio u stihove:
Oballt%ltt iu se Ja oprostim svakom
fT<Inlkot mak.u mnogo t;rijdlo prema mmi
Ljudi mogu biti jtdan od
troji~• bolji, gori ili Isti Irao ja
Ouoga ko je bolji po!tujrm i sliju/lm
i.rrinr1 u vt'Zi s njim, a ittimt}t mtjprrtn
Ko J• gori od mm< oprosrit tu mu uvijtk
Itirit iu swju last ma Ico/iko mt korili

Onomt Iro je Irao i ja pa pogrl)dl 1
Ofri} di st t~prostit O. jer biti bolji last }t

Drugi su rekli:
Oprtnt tldbija budalu M U%nnnU'tiiJI1
111protstavljtmje }< izaZIIv za n;tga pa lit l11uli takav

Klifat ćd u a lrajarift ntlt korili itl
kao prtvanmi u kupnji kada otlt od rrgovcn

195

Zaštita od džina i šejtana
Drugi je reka.o:

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Volim lijept osobint i rrudim u tteti ih ne volim koriti jer i Jam ukor ZIIJiutujem

Opra/ram onome ko vrijetlfl ljude najgori 11i oni koji vole vrijeđati Ko po/tuje ljudt biT te polrowm

11 ko

i/, ponižava poštovan nde biti

Znaj, srdžbu mo7,emo podijdiri na dva dijda: ljutnja zbog sebe, to je pokudeno i o rome smo govorili i Jjumja u ime Allaha, ••bt.."<hu .. «'ab, ro je pohvalno, štaviše co je Serijarom poželjno. Poslanik, -.n,JL.hu '>l•jhi ,...,u.m, je bio blag i milostiv ali kada bi vidio haram naljutio bi se, lice bi mu po· crvenilo od srdžbe i ne bi se prestao ljutiti sve dok se ro ne ukloni.
hi .. ><lkm. je ufao

Preneseno je od Aiše, ..,dJJ,Jbhu '>r.lu. da je rekla: Poslanik, o>lklkhu 'al<J· kod mmt' u kuću a bio je objden rmror 1ut kojem su bile nm/ikane slike, PoslanikoiJO, ..JWLohu '>l•il>i .. ..U.m, lict je pocrvnyelo, uzeo je rmror, porijtpao ga i rekao: Medu on.ima lwji će biti ~utjteže kažtyeni
11a Sudnjem

datm bit će o·n i koji slikaju ovakve slike.m

Poslanik, ..ua!L.Im '.J,;hl ''"'ll•mje vidio pljuvačku u pravcu kible, uklonio . ju je, naljutio se i rekao: Kada kUtnjnu licem su olnvmutipremaAD.alm, zato ttepljujte u pravcu kible dok klatyate. 416 To nam govori da se Posla· nik, o>ll•ll>hu <,J,ihi ".diem. ljutio kada bi neko uradio haram i zabranjenu stvar.
l • 4ubav prem dunjaluku a

Scjran je mnogi m ljudima prikazao dunjaluk lijepim i uljepšao ga u srcima njihovim. Zbog rog;t su se na njemu udomaćili, štaviše za njega se drže svom snagom, svim situna ga brane, neprijate!juju zbog njega, za njega se nadmeću i zbog njega mrze i zavide. lblis je kod njih u po­ rpunosti ispunio svoj plan, o kojem je rekao:
v:. · r-HY'
;

~ ..,.J.:I·'~-

-

, . ·~, : :.!. :-:-:~ !'J' ..r>.; '='r V"' " J J
.,}..

-

.

­

"' Buhari mea· ei-Fe1h, l 0/5 17.; Muslim bi šerhi Nf:\.v:vi, 14188. "' Bulrari mea·el-Fe/h, 11509.: Muslim bišerlri Neve•·/, 5/J8.

196

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

ja ćt~njima tta Zemljiporoke ujepimpredsttlViti i sve ću i!J zavesti.4 ' 7

Tuino je kako su se povdi za njim i pokorili mu sc, osim onih koji su uročišre našli kod Allaha, •= ,.,lJ.tlc, i bacili dunjaluk iza leda:
~.r ,J -.T ... .>"":' ...... ...

~-

.~

•q:' i..i.. ''J)! '--u a'~~~~· " -~.u~.J ...,.-:'"! -

~

... "-

:o .. , .....

..

.,. a

• ....

A /b/is se mderio tU:je o ryinw ispraiJ7UJ mislio, i onistl sep()­ ve/i. za ttjiln, osim nekolicir1e vjernika. 41•

.. ,. ..

A da su ljudi svjesni vrijednosr.i dunjaluka ne bi ga smatrali važnim i ne bi našli u srcu mjesta za njega, niti na jeziku spomena. Njegov SI:Vo­ rirdj, Allah,.,.. ... dUik, je pojasnio njegovu si:Vamosr riječima:

...

,'JJ·~1J' JI"'YI <,?.J' J r-"""f'1,4;'J <S·' y-J .::...Jt;J.lloi::J...I'-"11 .r­ -l··~· ·~-:· · • 1' . ~1;1 ' • , J" ... J .1 , .. UJJ,,. , . e l • - • '<' ... ~ ..
' ....... , • •.r- c.l.J - ·)11 "t:~<>r< ("' ~ f.. ~ ("' . J .-~··,•· · '!1 l ' -• ·.;t; 'Las:.u..:.;.;,~ ..,...­ ,.~~ . . .. ....

.. ",..

....

,, ~

J

J ,,

'll

....

..

•o! , ....

<

..

>.J/.!' te 'J!t;;.ill•~t t;; <>t;..;"; ...<iltZ,: •rw:i ~..l.!o ...,..,..;; .. ... ... .. ,
_,. ) 1: ., , .....
'it-~

.

.,

.

4

.. ..

. , ..

Z11ajte daje život tla ovom svijetuigra, i :utbava, i gizdat~je, i medrtsobtzo hvalisarlje, i nadmett1:11je lt mnoštvu imeiaka i djece! On je nalik kili, i bilje od 11je sijale zadivljuje, i 0110 pounn, 11ako11 kile, uzbuja, ali ga zatim vidišpobt!jel i a porom sasušeno biva. A na svijetu 01umte patrtja teška je, a ima i oprost odA/Jaha i zadovoljstvo. A štaje ovosvjetski ži­ vot doli llŽivanjeprijevamof''9

ovaj život je igra, :zabava i gizdanje. Pametan je onaj ko ga ahirerskom njivom, zbog roga nas je Allah, •.,...,. J1dl,, pozvao na­ kon rog opisa:
učini

Znaći,

.:-~l .r'j 'YI; ·~l .r'/S
, "' 40

.~,

...

"'

.,.

t.;.;._;. ~:i ~j ._; <;..._.; Jl l~L:.
,

,

~

'

...

o

,

.J

~~:~L t ~ ::ill
JJ . _,.. 1,}!
"' .. .,. #

.,..

da u GospotU:ra svoga zasltdite oprost i Dže. mt~t, prostrart k<~liko su 711!bo i Zemlja prostraJti, i pripre­ mljerz za ot1e koji 11 Allaha i posla11ike Njegove vjer-uju.4211
Nadmećite se

"' El-Hidžr, 39.

'" Sebe', 20.
m EI.Jiad/d, 20.

"' El-Hadid, 21.

197

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

I Poslanik, ..Jl.Jl>hu '•lejhi vc sdlem, nas .je upozorio na dunjaluk. Prenese­ no je od Ebu Seida, mdii• ll• hu ···""· da je Poslanik, •>~t.u.t.u ·, t,jhh·u cttcm, rekao: D:uu.jalrtk je sladak i ze/nz. Allah vas je stvorio tztt njemu M vidi luzko ćete rttditi. Bojte se drmjaluka i bojte se žemđ"' Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, mdijollohu 'onhuma, daje Poslanik, •all•lb hu 'alejhl,. scllcm. rekao: Uspio je ko prihvttti islam, komeje dovoijtztt opskrba i koga Allah rtEtzi Zlld.ovoljnim s onim što mu je tftlo_'. n

Preneseno je od Ebu Hurejre, rndij•ll•hu ~nhu, da je rekao: Ctto sam Po­ slanika; .,lJ, lJahu ·,t,jhi ,. ''"' "'· da· govo.ri: Alla/m moj, tzektt opskrbtt Mu­ hammedove porodice bttde dovoljnaf2 -' U drugoj predaji: dostahza. Prenijeli su ga Buhari, Muslim, Tirmizi i Ibn-Madže, sah.imehumullah.

Preneseno je od Abdullaha ibn eš-Sihhira, r..dijall•hu ~nhu, da j~ rekao: Dofao sam Poslanika, nlbl!ohu '•lejhi "".,!lem, tkk je ttčio sunt e/hakrmm-teka­ SU1; paje rekao: Čovjek govori: Moj imet4k, moj imetak!A .dtl li imaš od svog imetka o.sim što pojedešpa kao izmet izbaciJ, obttčeš papo­ dereš i rtdijelif pa ti ostane.4' 4
bi "' sellem,

Preneseno je od Džabira, n~dij•ll•hu 'anhu, da je Poslanik, .,IJ, II, hu '•l•i · prošao pijacom a ljud i su bili na· srranama ulice, pro~ao je pored leša jareta odsječenih ušiju, uhvacio ga je za uši i rekao: Ko bi ga htio za jeM1l dirhemi' Rekoše: Ne bismo ga htjeLi ni džabe, Ita ćemo s njim?! Poslanik, ""'"'h" '•l•ihi •• """"· reče: Zar ne bi volje­ li da je vaš? Rekoše: Tako nam ALlaha, da je živ bio bi s mahanom j i:r ima kratke tJi a kamoLi mrtav! Poslanik, ""'"'h" 'ole)h i ,., , diem, reče: Tako mi Allaha, drmjalukje kodA llaha mmzje vrijedatz od ovo­ ga kod vas. " 5 Ebu Hurejre, rodij•ll,hu ·, nhu. je rekao: Cuo sam Poslanika, .,u,Hohu '•leJhi ",.u,m, kada je rekao: Dtmjalukje p1·oklet, i p rok/eto je sve na ll}etmt, osim spomitlja1lja Allaba i slič'llih ibadertt, rtčet~og i uče­ nika.426 Prenijeli su Tirmizi, Ibn -Madže i Bejheki, nbim•h uonull>h.
"' "' "' '" "' M uslim 6i J~rhi Nevevi, 17/55.
Mt.slim bi šerhi Neve11i, 71J45.; Tirmizi, 4/6.; Ibn Madže, 2/.1386.
Buhari mea ' ei-Feth, 11 /283.; Mus lim bi š erhi Nevevi, 18/ 105.
}Jus/im bi .verhi Nevevi. 18i9'4.
Muslim bi šerhi Nevevi, 18/93.

•• Tinnizi, 3/384.; Tbn-Madže, 2/1377. Tinnizi je rekao: Hadis j e lwsen gorib.

198

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Rekla je Aiša, ••dii.>l!.hu ··"'"· da je Poslanik, ull•ll•h• .,,.;hl,. '"'•m. re­ kao: Dtmja/Jtk je kuća onima koji kuće llmntifll, imetak .o ~tilJ koji 111muzjtt imetka i za njega mdi ko razuma 7letlltt. Prenijeli su ga Ahmed i Bejheki, .Uimthumllll•h. Munziri, r>l.lm.huU•b. je rekao u Tergibu, 6/18: Lanac prenosi/aca j~ dobar. Preneseno je od Amra ibn Avfu, .,dijallahu '•nhu. E.nsadje da je Posla­ n ik, .allallahu ·,J "' •dl<m, rekao: 1alw miAUaha, ne bojim se sit·ouutŠtva ,jhi za vas, jn se bojim da vam se dunja/uk tle otvo1·i kao onima prije vas pa da se u lljetmt tuu/mećete kao i ottipa da vas wtišti kao i 11jih.m Buhari i M uslim, nthim•b•mu!bh.

•= "'didi•! Prenio je Ebu Hurcjrc, .,dlj,lbhu 'onhu, da je Poslanik, nlbllohu '•l•i·

Neki ljudi toliko vole dunjaluk da je postao njihov bog uz Allaha,

hl"' ..tl=. rekao: Neka propadne rob dinara, rob dirhema, rob odjeće! Ako dobije, udovo/jmt je, ako 11e, ljuti se. •u

A da znaju vrijednost dunjaluka u odnosu na ahirer od bili bi ga i tražili bi ahi ret. Rekao je Poslanik, ..n,!lahu 'al<ihl '"'"'m: Duujalttkje u od­ ttosttna a/riret kao kada slavite prsttt more, - ftliJja ibn ja/Jja, r•hunchu­ lbh. pokazao ji' kažipmom, - pa neka vidi koliko će uzeti."" Preneseno je u Buharijinom, ..him<hulbh. Sallihu od Sehla, r.JijAibhu '•nhu, da je rekao: Cuo sam l'o.rlrmika, ..u,u,hu '•I•Jhl .,. ..n.m. kada J~ r~kao: Prostor koliko može stati Štap tl Džmnetu bolji je od dmljn/uk1t i svega na 11}1'11111. ]tllarttji ili ttečenJji odla.zak 11 borbttn4AIIa1Jovom putu boljiji' od du11jaluka i svega Tta nje11tu.4>0 Rekao je Hasan Basri, nMmmulbh: Neka Sl' A/lab, "''" « .u..u,, smiluje onima koji S1t dunja/uk smatrali povjermom srvari, pa m je vratili povjeri­ ocu i otišli .r dunjaLuka n.eoptcrcćeni. Takoder je rekao: Ko tl! uli pri!t~ći ll ahirt:NI takmiči sc s njim. a !«J uli tt danju/u/m baci mu i wo} w uj~gov vrat. Preneseno je od Alije, »diJ•II•h• ',nb., da je rekao: Ko /Ul dunjaluku uradi šestero uradio je sue 2;1111ltW1k tl Durmct i b!teg od ~tre: spozna Alw Buhari mea· ci-Feth. 111243.; Muslim bi šerhi NI!I'CI'i. 18195.
'" Buhari men· ei·Feth, 11/253.
"' M11Siim bi šurhi Nevevi, 171192.
'" Buhari mea · •I·Felil, 11 /232.

199

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

/aha, , ubh•oehu ve "'•l•, i pokori mu se, spozna !ejtana i ne poslufa ga, spozna istinu i slijedije, spozna neistinu i kumi je se, spozna dunja/uk i odbijega i spozna ahiret i trud za njega.

,,taže

Takođet je rekao opisujući dunjaluk: To je kuća u kojoj se dravi ra­ zbole, sigurni kaju, osiromašeni tuguju, obogaćeni 11 isku!enje padaju, o ha/alu će biti pitan, za haram i s.umnjive sttiari kažnjen. ·

Rekao je Malik ibn Dinar, ..himeh..ll•h: Koliko žališza dunjalukom to­ liko iZatle iz srca brige za ahiretom, koliko brineš za ahiretom toliko ~e iz srca brige za dunjalukom. Rekao je Hasan Basri, mhlmohullah: Tako mi Allaha doživio sam ljude kojima je drmjoluk bio bezvredniji odprafinepo kojoj hodate! Svejedno im je bilo c/Qlazi li ili odlazi, da lije kod ovoga ili onega. Neko je rekao: Čovječe, raduje te što ,·i postigao !to si želio a postigac Ji ro približavajući se smrtncm času, a onda si c/Qbra djela odgaJao kao da trebaju drugom.
Svaka ljudska duša žali za lrotJie kada odlazi: nije se nauživao u o1zome što je skupio, nijepostigao što je že­ lio i nije se dobro pripremio za ono što dolazi.
Rekao je Hasan Basri,
r•h'""hulw,:

Rekao je Ebu Sulejman,

rahunehulbl>: Drmjalučkim

ljeporama može

odoljeti samo ko u srcu nosi 0110 što ga vodi ahiretu.

Rekao je Malik ibn Dinar, rahUnohull•h: Kao da smo se svi dogovorili da vo/irno dunjaluk pa jedni druge ne odvraćamc od toga. A. Alla/11uts neće ostaviti na tome! Koja li će se Allahova, •= vodielle, kazna· spustiti na nas!

Safija, ....hlmobulbh. je rekao: Dunja/uk je kuća poniženja; Jtoje izgrade­ no M njoj propast će, svi na njemu kaburove nastanit će, svaka zajednica na njoj raspast će se, bogatstvo sirom{lŠtvo postane, njegovo gomilanje teško­ ći vodi, teškoća na njemu lahkoći. Zato se vrali Allahu i budi zackJvolja.n opskrbom ti datom! Ne uzimaj od Vječnog boravka za pro/azni, jer tv.oj ži­ vot na dunjaluku prolazna je sjenka i nageli zid. Radi fro više dobra i ne priželjkuj mnogo od dunjaluka.
Rekao je Alija, ....diJ>IIahu ',nhu: Oporučujem vam bogobojaznost i da se klonite dtmjaluka koji vam jeprepušten iako to ne želite. VaJa tijelapropa­ daju a vi ih že/iti obnoviti. Primjer vas i dutJjalukaje kao primjerputnika koji samo !to nis.u .rtigli na cilj. Zato ne gubite nadu zbog lofih stvari koje

200

Zaštita od d!ina i !ejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

doii11/ja1N1U 1Ul11jn11u, 10 ćeproći. i 11~ raduju u /j~tama i uiiwmjima i ona~~ proći. Cudim u sakup/jaču du11jaluka a smrt ga trati i nmzamom koji !lij~ %/IJI~IIUlTm.

Neko Je tekao:
Svakot srna b!Jti smo n/J.Ju
nali dani s~ motaju i om' su sup~ui Nisam uidio iit1nu
tt

Icao smrt Ito jt o njoj s< m misli kao u illini

Ružno je grdan biti mlad !tad si
a !tako je u/e kada na glavi sljtdt i:UtiJiu
Idi 1 dunja/u/ta opslcrbljm bogobojaznosti
tllflj ti!!Ot)< !tramk i dani ođbrojam

Rekao je imam Buhari, nhimdmU.h:
Kada vrnnnut imaJ koji namaz obavr mobla ri smrt iz=nada dodt Koliko jr zdravih takvih i runrijrit wrava t/ula njtgoun iznt~utdn ode"'

Takoder je rečeno:
Zar dunja/uk nijt !tilo san tfutvo~ta
Kalcavjt to li110tlcqji nljt11alan
Pogltdaj slati Icoju si jult Imao
i lcojll protk ur Ico san nt Otk

Znaj, kada ljubav prema dunjaluku srce preplavi, šejta nu se otvara­ ju nova vr:ua 7.3 djelovanje, aroje:

0'

Vidi: Hcdjc es-sari. str. 481.

201

Z aštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcim kako ih kvari a
4 - Nada u du život g

Kada se čovjek pouzda u dug život odgodi dobra djela, izgradi du­ njaluk i poruši ahi ret. Rekao je Ebu Hurejre, ,.dipll.>hu '• nhu: Cuo sam Po­ $taje mlado tt slanika, ...u,ll.hu '•lojhl v• K ilom, kada j e rekao: Srce starca O 3 dvome: ljubavi p1"ema dtttl}alu.ku i nadi 11 dr1g život.' ' Rekao je Buhari, r..bimohulb h: Alija, n wj•llahu ~nhu, je rekao: Dunja/uk od.ld­ .zi, ahim dolazi. l dunjaluk i ahiret imaju svoje sinove, pabudite sitiovi abire­ ta a ne siliOvi durtjaluka!Danasje rad bez obraćuna a .rutra obralun bez rada. Buhari, ~himohull.h, je ovu predaju prenio ovako bez lanca prenosilaca.m Neko je rekao:
Radujemo se danima koji prolaze a svaki dan mu ·bliži edželr• Radi za sebe prije smrti i trudi se dobitak i gr•.bitak je "djelima
Također je rečeno:

!'roJ/ojeju.čer i bit će pouzdan svjedol· a w njim i noui dan do!ao je Pa ako si jučer loše djelo uradio damu dobrim zamjmi bit ćef h11aljen
DmUIS ako u dobru prouedel korist ćeJ ul-djtt a j ufe ·vratit. ne možeš

Ne odgadaj dobro djelo za m tra molda sutra doite a ube nema .

Rekao je Has<Ul Basri, rohlmohull•h: Dan je t:voj gost pa ga lijepo ugosti. • Ako.ga lijepo t<gostiš hvalit će tc kad ode, a ako ga mino ugostil kredit će te kad ode!. Isto je i sa noćima.
'" B11 hari meo'ei-Feth, 11/239.; Muslim bi šerhi Nevevi, 7/138.

m Fethul-Bari, l J/235.

202

Z aštita od džina i šejtana

ejtanovi prilazi ljudskimsrcima kako ih kvari
S

Oiahiz, nhlmdtuiW.. je rekao: Nadnt j~ ltamm nilko}rm J~ pisltlo: Co­ vjet~ kada bi vidio kolilw riJ~ 11liZio od iiwta DStalo, 1~ bi tolilw iudio Zl1 onim Ito u/ii, ulio Itoj~ dobro IITadm. j lit bi pohltpntl tolilw bio i $J1k· t/rama st korisrio. Ako grijt:fil sutra u ć~kn kajalljt', prtdm Ćt' u Fodbina i
prijauyi, odrtći ćt tt' u bližllji i
otići od ubt'

wljmi••,..

Neko je rekao:
Dunja/ukjt Jln'ntiirt puwiku odmori Je u njemu t od~i
Odt i '"zna gdjt dolaf!i
11 Jvt Ito uradiJ ftkarlc

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, n<l•Jall>hu ..,h....., da je rekao: Poslanik, ..J~ Olc,ihl ... ..u....j~ slllJJio ruk111111 moj~ ramt' i rtkao: Budi 1111 mmjAlultu kAo l frllfUIC ili probzztJik! Tbn Omer, nJ, ,.u. .....__ je go­ vorio: !Vtda omrltnti wanur!u g 11~ nadaj. a kadA owandomrlmur!u g m IlJU/nj. U~mi od zdrav/ja za bo/~t i od života Ul smrt}'~
čovjek

Ovim hadisom Poslanik. ..u..Jbha ·.J.1hl•• .dlnn, nam je pojasnio da je na dunjaluku str.~nac i da nije u svojoj domovini OUnneru iz. koje je izveden njegov predak Adem, ', Jojhl•<l>m, stoga sc mora pocruditi da se vrari. U rom konceksru rekao je Ibn d-Kajjim, "hlmd,.IJ.h:
Bujrum, u vj«ne dž.n11t~U oni su btmtviflt prvi i tamo /mori Alt mt smq U10bljmi /:oJ ntf'Njtttd;a /"' holemo li vratili u tlomovim11 b vi i uira•t

Kttiu da JtrJJiiiC l:adu utlolji od tlomovir.t Jakl:o l:ainjnt )t timt
A, ima li lltĆ< ttuline otl rutJe u lcojfJj "'}rijatelj 1111ma vlaJo i upravlja4 6 J

"' Edebu cd-clwl}o ve cd-elin, str, l 02. '" B11harl mca 'ei-Fctlt, l 11233. '" Had/ el-<n'lllt, •tr. 8.

203

Zaštita od dz.ina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Ata es-Sulemi, nhim<h•ll•h, je učio u dovi: Al/abu, mziluj Il! 11wm w­ dimrvu tl/Z dwrjalu/m, mojoj Jamoći u kaburu i mom stajanju pred Tobom na Sudtrjem damlf Neko je rekao:
Tl putujtl dunjalukom kao mwafir a svaki musafir opskrbu mora lmrtli

S1111lri loujtk mora oprrmu ponijt'li naro/ito alto strahuje od rtrtmt jabtga

Prenio je Hakim . ..Mmchulbh, od Ibn-Abba.sa, rodlpll>l•u 'onhum... da je Poslanik, ..Jbllahu ·,J,jhl ......u,m. savjetovao nekog čovjeka: Iskoristi petet·o
p1·ije petero: mladostp1·ije starosti, zdravljept·ije bolesti, imzufnost prije siromaitt1a, slobodno llrijeme prije oba11etu1 i it.i11otprije smrti. Rekao je Ibn-Hadžer, nhlmd•ull>h: Prmio ga je lbn-Muborr:k, nhimehuUoh, u Zuhdu ujerodo;t()jnim !twwn prenosi/aco ktUJ mune/ od Amra ilm Mej­ muna. nhim<huloh.<>t

Poslanik, u!t.lhhu ·,J,1hl•c><Ucm. je pojasnio ashabima pomoću crteža koliko je čovjekov život kntak a nadanja velika. U Buharijevom, nhl­ •••hull•h. Sahihu preneseno je od Abdullaha ibn Mesuda, ••dijollohu 'onhu, da je rekao: Poslanik, ,.u, uahu 'olcjiU vo .ellern, je nacrtao kvadr.at, turedini kMdrata nacrtao je liuiju koja je strJila iz njega, sr1 .strana rut sredini re d11ge Linije nacrano je nmogo kratkih linija i 1·ekao: Ovo je lo11jek,
a ovo je njegov ii11oNJi vijek koji ga. okmžuje- ili koji ga je okrtl­ iio. Ova linija. koja ga probija je njegova. nada, a o11e kra.tke li­ ~tije opasnosti i bolesti, ako izbjegne jedmt stigtze ga druga, ako izbjegne dmgtt stigtze ga trefa.4" Rekao je"' Ibn-Hadžer, "him<hul­ l•h: Ovako izgleda crtti:

Brate musl imanu, čuvaj se nade u dug živor jer uzrokuje loša djela, štavlše, orvara šej r.anu nova vrata za djelovanje a roje:

Fethui-Bari. IInJS. •• Buhari mea'ei-Ferh. lln36. •• Felhui-Bari. J 1/237.

01

204

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

5 • Pohlepa Vjeru uništava pohlepa. Preneseno je od Ka'ba ibn Malika, ndij..Jiiliu da je Poslanik, .,u,J 'olcJhi ••••llcm: Ni dva glndna tmka poslana 11 t.hu

'onhu,

stado tJ isu Štetr1apo to stado ko što supo vjeru štetrti pohkpa i želja za ttgkdom.440 Prenio ga je Tirmizi, rahim<bull•h i rekao: Hddis je dobar vjerodostQjan. Vjerodostojnim ga je ocijenio i Ibn-Hibban, ..blmchulJ..h.

Preneseno je od Ka'ba ibn ljada, nd;j>lhhu ·.ru.u, da je rekao: Čuo sam Poslanika. ..JI.U.hu '•kJM .-. ..u.... kadaje rrkao: Svaki mmnetje imao svoje iskulmje, a isliušnlje mog umm~ta je imetak. 441 Od AbduUaha ibn Mcsuda, r>dipllohu '•nhu. je preneseno da je rekao: Rekao je Poskmik, ...u,u.hu >lcJhi vo ..nem: Ko isptmi srce dtmjalukom t:Wbit

te od tljega troje: Neprestmm nesretu, nezasitttpolJ/epu i uepresušnu nad11.tt viJe. Dtmjaluk, ilije tražen ili on traži. Ko bude tražio du­ rifa/uk njega će tražiti abiret dok tle umre, a ko bude tražio ahiret tražit te ga dutifahdt kako bipotrošio svoju opskrbu tla njemu.~'

Neko je rekao:
Do Irada ću odlaziti i dolaziti
tntd ulagati naprijed i nazad" k"tori
Odlaziti od lmte stranac biti da/tko od
voljmiiJ koji ne zmtju ni kako stim
Na Istok pa"" upad odlazim
od poiJ/~pe tttmam Irad na smrt pomislit

Da sam se zadouo/jio opskrbom doJ/a bi u mharlultu
zadovoljstvo jt bogamuo n~ mno!t.o im(tKa

Preneseno je od Ebu Hurejrc, r.dij>ll.ohu 'anhu, da je Poslanik, ..Jblbhu '•olcihJ -..dion, rdmo: Nije bogatstvo 11 wlikom imetku, bogatstvojezadovoljstvo tbt1e.' 4>
.. Tinnizi, 4/16.
,. Tinnizi. 31389, i rekao je: Hođis je l!asen sohih. Vjerodostojnim su ga ocijenili
i Halrim i lbn·Hibban.
tO Rekao je Munziri u Tergibu i ter/ribu. 6111: Prenio gaje Taberarri clobrim fon·

cem prenosi/aco.

"1

Bulrori mea •e/-Feth, 111271.; Muslim bi šerhi Nevevi, 71140.

205

Zaštita od džina i šejtana
Rekao·~<~-1 ličanstveno,

Sejlanovi prilazi ljudskim src.i ma kako ih kvari

je Kurrubi, mh;mehull•h: Hadis znači da .fe pohvalno, ili ve­ ili km·isiJo bogarstvo ono 11 duši. .fer, kada je duJa zadovoljua nije pohlepna i bude ponosna i velika, re dobije viJe počasti, pobVtlie i če­ dnosti nego što dobije bogatašsiromašm dttše, je~· gapohlep-a uvuče tt mnoge prezrene posiove i postupke sve to zbog niskih želja i !krtosti. Takvtt oso/m ljudi mnogo kude, postane bt'Zvrijedna za n.fih bezvrednija j poniznija od bilo čega drngog. Ukratko, ko .fe bogat·u dmi dovoljno nm je ono čime ga jeALU;h, ""~ «ditllc, opskrbio i ne žudi bespotrebno Z4 viJe imetka, ·ne traži uporno i ne moli, jcdruJstavmJ zadovolji se onim !10. mu je Allah, """'" Jl<lle. dao i on kao takav kao da uvijek dobije što želi. M'ed,u:im, ljrtdi sironut.­ fni u dušama suha m suprotnost, 1zezadovoljni dobijenim, u·vijek traže više na bilo koji način. Ako ne dobije što fe želio tllgttje i ljuti .se kao do imetka nema nikako. Zbog nezadovoljstva s onim Jto ima kao da i nije bogat. Po­ ionr, duše-vno bogatstvo gradi se na zadovoljstvu Allahovim, """v. JJ.u,, ka­ derom i predanosti N.fegovoj naredbi, ima.fući IUIItnttl da.je ono što je kod Allaha, •= vc didlc, bolje i vječno. ZbogSl!t:ga toga u.kva osoba nije poblepna. i ne skupija dunja/uk. Kako je samo lijepo pjemik rekao:
Ztldouoijstvo dtiŠe dovoijnll je Ztl potrebe, n ko
poveća tušto to bognt..stvo postan~ 1iromaštvo. .f:f~

Brate m uslimanu, kloni se pohlepe fer odnosi i vjeru i čast, a osim

mga otvara šejtanu nova vrata djelovanja, a to je:
6•Š krtost

Uzvišeni je rekao:

;: _ ~~e').J,\_J')I...;.jp~~-0..i(j.~~.1~;J;wJrs: ~~!)l.I.;.:JI
Šejtan vas pla1i sit'011L4Štvom i tlavodi vas tla zlo, a Allah vam obećava opt·ost i dobro. Allah je tteizmjerno dobar i Svezu ajteći. 446
"' Oo jeKurtubi autor djela EI-MujlJifi .ferhi Sahihi Muslim. Ou je šej b poznatog
autora tef'Sira.

~

,

....

,j<~~~

• ..

)

.J.

)

.;

",.

J

• ....

J. ,

J "

~

"' Fetlml-Btwi, 11 .1272.
"' El-Bekare. 268.

206

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srdma kako ih kvari

Scjrnn čovjeka plaši siromaštvom kako ne bi dijelio imerak na Alla­ hovom, - .. J1dl•• putu i p~dst-.IVIja mu da ako bude udjeJjivao da će osiromašiti i bid potreban kod drugih, ali Al lah, =m dt.ll•. ulijeva sigur­ nasr svakom vjerniku riječima:

l -~e;

elJ J.I.J
,

')L.;.;.J._:;;~

,

• ....

"

..

o

rS'.!.j .!ll.J

""

".

A, Allah vam obećava oprost i dobro. A/lab je neizmjerno dobm· i Svez1utjući.

Pojašnjava da su Njegove riznice nepresušne. njegovoj dobroti nema kraja i Njegova opskrba nikada neće nesrati. Ebu Huxcjrc, ..Jij•llohu ·o.nhu,~47 je prenio od Poslanika, ..u. llohu 'al<ibi "' odkm. da je rekao: Kome A/Jab podari imetak a on ne izdvoji iz njega
:zekat, tuz S11dtljem dantt doći će taj imetak tt obliktt ćelave dvozube ogromne zmije i 11osit će je za vratom. Ubvatit će ga za vilice i go­ voriti: fa sam tvoj imetak, ja sam tvoje uagomiuwo blago! Potom je Posla11ik pntćio ajrr.

Neka oni koji l krtare 11 O/tome što im ADab iz obilja Srtoga daje, ttikako ne misle daje to dobro za tijih! Naprotiv, to je zlo za tijih! Na Sttdttjem dantt bit će im oko rtrata.omotano ono čime m l krtarili! A Allahupripada nasljedstvo nebesa i Zn11{je i Allahje obavijeltett o ollome što vi raditef"B

Allah, '"""dt.n., je jasno stavio ljudima na znanje da uspjeh i spas leži u plemenitosti i čuvanju od pohlepe:
.J~l ; ; ~_j Li ~ , ;; ~J.;..;:,

..

·"'

....

.,..

:-: ....

,,

A ou i koji se sačuvaju lahkomosti i tvrdičlnka, o11i će sigur­
Ilo

tupjeti.l#

Preneseno je od Ebu Hurcjre. rndii•ll•hu ·,nho, da je rekao: Rekao je Po­ slallik, ..u.liohu ·,1,p,1 •• .dl•m: Svakog dana spuJtaju se dva meleka i jedall
'" Bul10ri mea ' ef-Fc1h. 3/268. •• A 1/'lmran, ISO. "' EI-Ha.V!: 9.

207

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

govori: Allahu, 11adomjesti onom koji dijeli!, a drugi kaže: Alla/m tmilti imetak ottoga ko škt·tarif' 50
Također od njega je prenesen6 da je Poslanik, ..tWbhu 'alcjbl •·eseUcm. re­ kao: Rekaoje uzvileni.Allah: Moj robe, ttdijeli ttdijelit ću i ja tebi!

l rekao je Poslanik, sall.tl>hu ·~lejbl '"' sdlem: Allahova ruka jeptma ne umanjuje se. Otvorma i danju i noću. Vidite li šta je udijelio od kada je st11otio ttebesa i Zemlju to tt ije tt imalo ttmanjilo što ima tt Njegovoj rttci. Njegovo prijestolje bilo je na vodi, a tt mei nm je vaga, spttštaje i diže. Buhari i Musliro.' 5 '

Preneseno j~ od Ebu Umame, ndt),tbhu '•n hu. da je Poslanik, "'"'ll•hu ··'•i· rekao: Čooječe, ako podije/iš vilak boljeje za tebe, zadrža­ ti ga tt ije dobro za tebe. Nećeš biti ktule11 za dost.ata1l imet.ak. Počni
hi vc.dlem.

ttdjeljivati onima koje i:ulržavaš a goru.ja rukaje bo{J'a od dotife.m
hi ,.• ,.u.m,

Preneseno je od Tbn-Mes'uda, ...,J;;.u.t..··"''"· da je Poslanik, ..u,u.hu .,,.;. rekao: Kome je draži tuuljed1likov imetak od t!lostitog? Re­ koše: Allahov Poslaniče, l"Vima namje draži naJ imerak od nasljednikovog.
Reče:

Vaš ime~ak je 0110 što pošaljetepred sobom, a otto što ostavite je niiS/jedtzikov.453 Buhari i Nesai, r.>himohun>ull>h·.

Od Abdullaha ibn Omera, «wpll•hu 'anhum•. je preneseno da je Posla­ nik, cll•lbhu '• lcjhi vc.cllem, rekao: Ttttl.e se nepriželjktqe osim tt dvaslttla­ ja: kada .Allah tzekome podari zttanje o Kut'atm p·t t otz poshtpapo
njemu i uči· ga i da11jtt i noću, i kada.Allah tzekome podari imetakpa ga 011 dijeli i drt11jtt i uoćtt.' 5' Pciželjkivanje ovdje ne 7..nači zavist, misli

se da želi imad isco to Šro nije zabranjeno, u nekim slučajevima je iba­ der. A, z;ivisr je želja da neko izgubi blagodat, tO je zabranjeno. Od Ai še, r.dipll•hu ··nh,, je preneseno da je Poslanik, ,.u;,u, hu '•lejhi,. ..u• .", rekao: Kada žettd ttdijeli od muževog imetka ue priči•<}avajući time štettt dobit će ttaJrl·adu i o11a i ?tjett muž, i slttga isto tako. Niktmze se
ttde uttzatzjiti tzagrada zbog drugog. <55
"' Bu!tari mea' el-Ferh. 3/304.; Ml!slim bi šerhi Nevevi, 1195. •• Buhari mea' ei-Feth, 13/393.; Muslim bi .~erhi Ne1·'t!vi, 7/80. en Muslim bi ser/ii Nevevi, 7/126.; Tim1izi, 4/4. "' Buhari mea' el-Petir, 111260. "' Buhari mea ' ei-Feth, 9/73. '" Buhari mea' ei-Fetir, 3/293.; Muslim bi šerlri Neve vi, 711 11

208

Za!tita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari
1 - Oholost

Oholost je šcjlliJlov prilaz čovjeku, njime ga ponižava i podstiče na odbijanje istine i wtrajnon na neistinL Oholnik je nanalia, ne pozna­ je ni sebe ni svoga Gospodara, jer da poznaje sebe ininski shvatio bi da je bio kapljia koje se ljudi gnušaju, onda zakv:..čak, pa komad mesa. Nakon toga mala nemoćna beba, pa zašto da se oholi?! Oholon je ubi­ tačna bolest, zbog roga nas je Allah, ... bh•n<hu vo .,•,t., upozorio na nju u brojnim njedmn, a neki od njih su: . . . , , , .. , ... , ., .. ,, , ... 'J y L J~l C7 d t' .r>J <->.roJ'l ..!.l;j t.:.•' .r>) eJ' v - 'JJ a:; . .J ·'~l ; .. , · '~l - .!.č ' .. ... ., , J" ... ... ... Ne bodipo =mlji nadmeno! Zemljrt sigurno rre mokJ pro­ biti rri brthz visiuom dostići. 4$6
~.~

.

_

, , " ... " ~ , , ... ~ l~~ 'Jt:i:. .)IS ;;o .;,..: 'J .lol .JJ
A/la}J, doistA, ue voli orte koji se ohole i IJvaliJufS1
... ...

.,

-

-

Odvratit ću od::tuzmmjaSvojib Olit! koji se va ua Zemlji o!Jole. 4' 8
,

1 ·~ . ·~1 Y' J ~·s::; .;r..ill-·t-1:' ....ir ' ; \Y' ~ifJ ' • ~ \). <.r ... 'l: , , ... "'
'· 1

..

5

,

$

l

...

;t;:;: ...~: ._,Ji JS .fo .Ll ćJ.!oj .!.U.lS , ... ... ...
AllalJ pečati m:e svakog oholog sibrika. m

m ikakva OS1to­ ... . , .. , . . . ..
.,

..

l Poslanik, ..u u.hu ~kjhl •• .dlen>, je upozorio na oholosr i ukazao na .• njegov koban završetak u hadiru: Neće uB 11 Diermet ko bude itfUUJ u srcu oholosti koliko zmo gontšiu..,.,
Takoder je rekao: Rekao je Uzvileni A/lab: Po11osje moj donji ogrtal, a velićitul goruji ogrtač, pa ko mi se suprotstavi u lleČe­ mu od toga k=nit ću ga."'' Muslim i Be.rkani, n11 ...._oolloA, u Mu­

suhradi.u.
"' El-Isra, 37.
81 E•t-Ni.tu, 36.
111 El-&t 't·qt: 146.
•• El-M" 'mi11, 35.
•• Muslim bi .fer/ti Nev.:vi. 2189.: T!fTI1izi, 3/243.
~• Muslim bi.tcrltl Ne..evi. 16/173.

209

Zaštita od džina i šejtana
P~eneseno

Šejtanovi prilazi ljudskim ~rcima kako ih kvari

je od Harise ibn Vehba, n•llj,lbhu '•nhu, d;~. je rekao: Cu{) sam Poslanika, ..Ualt.hu 'alejhi ..,<Jiem. kadaj e rekno: Hoćete li da vam knžn11 ko stt stanovllici vaJre? Svi stt1'0vi, umišljeni i oho/i.-46' Muttefekun alejhi.
•diem,

Preneseno je od Ebu Seida, radi)ailahu '•nhu. da je Poslanik, ..u,ll,ho 'alcjhi vc rekao: Prepi1·ali stz se Džetmet i Džehemtem. Džehennemje re­ kao: U meni stz svi m:milosrd11i i oholi. A, Džetme.tje rekao: U me"i

stt slabi i siromašni muslimani. Allah jepresudio medtt 11jima i t·e­ kao: Ti, Džetmeht, 11wja si milost kojom Ćtt se smilcvati kome boru, a ti, Dželmmeme moja si pahlja kojom ćtz "=niti koga horu. A, obavezrljem se da vas naptttzim.463 Musliin, r.<hin,.huEI.h.

Rekao je Ebu Hurejre, r.dijallahu '•nhu: Rekao je Poslanik, .,Ih lb hu '•lc)hi'"'
.clicm:

S trojieomAI14JJna Sudnjem darztt neće. razgovarati, ni očisti­ ti, rliti ihpogledati i bobwm će ih kaznom kazniti: starca bludnika, vladara lašca i oholog siromaha..... Muslim i Nesai, nhimchumult.h.

Preneseno je od Abdu!Jaba ibn Omera, tadii• lb hu 'anhu.na, da je Posla­ ruk, .,n .tt.hu '•l•)hi " ..ll•m. rekao: Neki čovjek prije vas je·hodao nadme­ no vukući ogrtačpo zemljipa se zemlja otvori/a.pod rzjim i tttljoj će tako propadati do Sudrzjega dal;a:165 Buhari i Nesai, ,.him,humulbh. Od njega je preneseno da je rekao: Ko VtlČe odjeru po zemlji iz oholosti, 114 Sudrzjem.damz gaAl/ah TZeĆe?zipogledati!~•

Preneseno je od Ebu Abdull~ha ilm Amra ibn el-Asa, "dii>li.lhu ·.,,hu. da je Poslanik, ..tialbhu '.lejili ,., < <il<m, rekao: U čijem S1'ctl bude oholosti ko­ liko i tllljmmzje zmo gorušiceAllnh će ga lice strmoglaviti u Dže­ heJmem. Prenijeli su ga Ahmed i Bejlieki, nhim,hum•il•"· u Šuabu el-Iman. A, l ralci, mhimchuli•h. je rekao: Lanac prmosilaca je vjerodostojan. 467

na

Rekao je Selerne ibn ei-Ekvea', t>diJolloJ>u .,"1'": Reko{) j e Poslanik, o>ltol­ '•hu'•ic)h.i '"' ..n,m: Čovjek se oholi sve dok tte bude upi.sarz rt silrzike i za­ desi ga što je i ttjih zadesilo.40*
"' Bttlwri mea'ei-Feth. .8/662.; Muslim bi .ferhi Nevevi. 1711 &7. m M u.r;llm bi .ferhi Nevevi, 17/1 83. '" Mltslilll bi iierhi Nevevi, 2/115.
"' Buhari mea ' ei-Peth, l 0/258.; Nesai. 8/206.
'" Buhari mea'el-Fe/h, l 01258.; Muslim bi šerhi Nevevi. 14/60.
'" Tehridžu e/-1/l}a. 1934.
"' Tin.nizi, 3/244. i ~aže: Hadi.<}e hasen garib.

210

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Poslanik, ..,II..Jt.hu 'alellol« ..n,.,, je rekao: Iz DUhennema će sepojaviti 11rat. koji ima11.fi koje čuju, oči koje vide i jezik kojigov01·i, pa će reti: Znduhtt smn zn. trojim: wakog oholog iltadiiju, viJebošce i slikare.~ Rekao je H:\Srul Basri, .:.ru_hull~~= Čudim sc ijudima kojisva/d danjednom ili dva puta mkom pem vlastiti iQneta fllprorstav/jajtt re Vladant nebesa. Rekao je Nuaman ibn Bešir na minberi, .,cl;i>U•hu 'anhu: Sejta1z se oholi i tu:diic. U t'll oholost rpada oholodnos prema Allahovim, = ••<~<ldk, blago­ datima, uzdiztt11je iz111Jd Allabovih, •.,,A d!.lle. robova i slijedenje stmsri. vc Preneseno je od Murarrifu ibn Abdullaha eš-Sihhira, nMmtbun.h, da je ugledao MuheUeba ibn Ebu Safru, ..himohullah, koji je nos:io svečan i ogrtač i vukao ga po zemlj i nadmeno hodeći pa mu je rekao: ZaJw bo­ di11 na 11ačir1 koji preziru AJ/ah, wacvo olklle i Njegov Pos/anik, ~>llallahu 'oolejhi vc t&m? Muhelleb, nhm..hult.h. reče: Zar ne Zluti ko sam ja? Reče: Znam te, bio si izbačena kap/jim. a bit će/ odvrami leš, lill ttbije izmedu toga izme/ i mokraća. Nakon toga Muhd leb, nhlmthult.h. više nije tako hodao.
lbn-Avf, radijallahu 'anhu, je uzeo to značenje i ispjevao ga u

stihovima:
Č~tdim sc :zadivijc•tom svojim/ikom
a j ul•j< bio izba/ma kapijica

SutmmzJ:on lij<pog hglcda
bit će u ltab:mt M odurtltni

I joJ dole Ima i diti u
sqbom u. sebi izma no.ff47tJ

Preneseno je od Ebu Bekrn ei-Huzelija, ,.him<hull•b, da je rekao: Je­ dnom prilikom dok smo sjedili 11 Hasanovom, ..bJm,hull•h. dru1trlu pored TULr jt: prošao !brt t:f-Eimm, ...bimehufl,h. fm.tttto je 11 ogradmu sobicu ll dinmiji. Na sebi je imao bezeno džube ukrtt1mo ua potkoijmicama iz njegaje virio oslmilk llllttrmlnjt: odjde, vidjelo se da idt: obolo. Hl/Sl/n, nhimehult.h. ga je

"' Tinnizi. 4/103, i kaže: Hadis je hasen sohih gorih. Albani ga je ocijenio vjero·
dostojnim i rekao da odgovara uslovima Buharije i Musli ma u djelu Zbirka vjero­ dostoJnih hadisa, hadis br. 512.
"' Edebu ed-dunja •·e ed·din. str. 201.

21 1

Zaštita od džina i šejtana

Sejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

mmo pogkdao i re/vJo: Ub, uh! Digno nos, umiJijm, gkda niz sebe, okreće Ike od ljudi. Koliko si samoglup! GledaJ niz sebe u blagodati na kojima za­ hvalio nisi, koje ni spo1llmiJQ nisi, Allahovo, ,,.. ,. dldk, pravo u nji11111 ispo­ /rovao nisi i ne radii fto uje Allah naredio dn uradiJ s '!jima. Na svakom dijeltt rijela imaJ blagodati šejtan te njima zavodi. To je luo Ibn el-Ehrem, rohlm•hult.h, pa se vratio i izvimto Hasanu, nhlmm.U.h. On je samo rekao: Ne izvinjautJj se mtmi, pokaj se svonu: Gospodarn Zl/r nisi ćuo daje rekao:
'ir L Jl:J-1 e.,. .JifJ '-'.r J .!.Cj t,;_ J' i f.J <?v- J' ·• '':/l ' ~'i . . ~J' . '\'1 . ..:i. .. , .,. .. Ne bodi po zemlji tllldmmo! Zem/jtt sigumo ue možešpro­
" ' ... • } , J' .. .. . , , .. ' .. .... . .

.

biti 1Ji brda visinom dostići!7J
Kategorije oholih

l - Neki ljudi se ohole zbog vlasti i društvenog položaja. Oholost im povećavaju brojne pohvale licemjera j kocisto!jubivih !juru koji su lažnu hvalu j kocisroljublje uzeli za zanar i zaradu. O nj ga !aino hvale i uzružu viŠe nego ŠrO zaslužuje, a OD to smatra isrinom pa se još više uzoholi. Davno je rečeno: Čudno je ito u raduje pohvali onaj ko nije dobar. i Jto se ljuti onaj kod koga je loJa osobina a o njemu kiše govore. Jedan pjesnik je rekao:
O nrznalico zavara"a prv:tjuanom pol111a/om neka neznanje hvaliulja tU! nadvilllia Mje znanje o ubi Pohvalio J~ i bn t1111nja rtUtJ tJ tebi ali ti najbo/j~ r.nai 11~amo11 tiJ{)ju

Ova vrsra oholosti raširena je medu vladarima. Zaro je obaveza vladara uklo ruci iz svoje bli1.ine loše savjetnike koji im uljepša­ vaju loše posrupke i ne pokazuju ružnoću loših postupaka, re ih mko uništavaju i odvode u propasr. A i ti vladari da imalo ra­ zmišljaju shvatili bi da je vim prola1.0a, jer da je o-ajna oni ni­ kada ne bi posrali vladarima.
0 '

El-l.tra. 37.

212

Zaštita od džina i šejtana
Uzvišeni je rekao:
.......

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

.L!.;

d

~

j..;J •L!.; d ..!1111 tr.J .L!.; d ..!1111 e;;; ..!1111 ..!Jjt; ~l J' " , - ... .. " ...... .. ~ ...... .... -:.... t ., /..li •d- J> .J~ ..!!.;} ~~ •l...(: .L!.;.:; J .i;.J .. .. . , ..
.. .... , ...

1

....

~

... . . l

.J

.,..

,

.}

,

RI!Ci: AliA/m moj! Kbji wtt vlast imaš! Ti vlast daje! kome Ti
hoćeš, a otllf.zimaš od koga Ti hoće!! Ti uzvisuje! koga ho­ ćeš, a tt7Ziztyel koga hoće!! U Tv& rucije dobro! Ti doista
joj
Svemoćan sif4'1'2

-

Osraje im samo izbor ixmedu dobre i loše vladavine. 2- Neki ljudi se zbog imetka ohole. Oni su neznalice, jer da ima­ ju imalo pameti bilo bi im jasno da je imetak posudba i da ga Allah, .". vu ll.dlo, može uzeti kad i kako hoće. Kao šro je bio slu­ čaj sa vlasnikom bašče koji je nezahvalan ušao u svoju bašču go­ voreći: Mislim da 0110 nd~ tusuui!, pa je Allah, ...., "'dMic, s neba poslao oluju koja je sve uništila i ostavila pustoš. lsro je bilo i sa Karunom koji se uzoholio zbog imetka koji se mliko namnožio da ključeve njegovih riz.nica nisu mogli podići sedmerica jakih muškaraca. Ali je Allah, "'" '-. dfdl•• u zemlju protjerao i njega i njegov imetak I njegov ?.avršerak je bio koban i gubitnički.

Kada bi Allah, ...... & u rog bogataša iskušao s bolešću dao bi ci­ •. jeli imetale samo da mu se vrati zdravlje. Tako je preneseno da je jedan muslimanski vladar od svoga sluge zacražio da mu donese čašu vode, ovaj je donio i rekao: VItu/am, nemoj piti dok ~ nešw ne ttpitam! Vladar reče: Pitaj! Reče: Kada bi ti bila 11Skraćma ova !tt!a 110d~ koliko bij~ plAtio? Reče: Dao bih pola carrtva. Sluga opet upira: Knda jepopije! i wda Ztlstane u ubi i 11emožešje izbtu:iti, ku­ liko bi platio da je izbaci/? Reče: Cijeltt cart:Vinu. Sluga reče: Onda ttJOja vladavina ne vrijedi ni kolikojedno mo/umje. 3 - Neki ljudi se ohole zbog snage i zdravlja. Oni su nemarni, jer snaga nije mjerilo ugleda kod ljudi. Da li se snaga takvog čo­ vjeka može mjeriti sa snagom magarca i ma:t.ge? Kada bi sna­ ga bila mjerilo magarac bi zasluiio biti direkto r, muga na­ mjesnik a slon predsjednik. Pravo mjerilo je ruum jer njime čovjek spoznaje svoga Gospodara i Srvoritelja i iivi lijepo u
"' Ali •[mrall.

26.

213

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

suiivoru s ljudima. Razum čovjeka čuva od propasri i šterno­ sti. Aliji, nd•i•ll•hu ··•hu, sc pripisuju sljedeći stihovi:
l..ijrpo ponaJanje je listi ah/al< mzum s polaka a slijedi ga ujml
z no nje je treće,
četvrto

razboritoJ/

dilretijiii(Jtt P"«, Jqbro je /mo

&dmo je dobrolinstvo, Mmo sabur uhwlnoll deveta i blagost darttl73

Pogledaj, Allah rc uputio, nije snagu i mladost ubrojao u lijepe osobine, jer snaga nije pohvalna osobina osim kad se koristi u do­ bre svrhe. Preneseno je da je Ebu Hanife, <>him<hull•h, držao ders o fikhu i sjedio je ispru7.enih nogu. U džamiju j~ ušao visok lijepo odje­ ven čovjek i sjeo u haiku da sluša ders. Ebu H anife, <>him<hulbh, je iz pošrovanja prema pridošlom slušaocu skupio noge i nastavio s dersom. Kada je došao do pitanja: Akšam IIIISrtlpa za/askom Sun­ ca i prestaje nmaukom crvmila IUl zapadu. pridošli čovjek upita: Stjb, /Itl misli! ako Sunce 111! zadt? Ebu Hanife, rahimohull•h. reče: Sad Ebu Hnnifo može i ispmžiti noge.

·r.,da

Rečeno je:

M/adila kod ljudi krasi bistrina r.t:;uma ialro je tukraicn &t nj~ove dobiti

M fadila /rod ljudi tuprimjernim lini slab rtn;«m mal:~~r bio i.z t~girdne poradiu i nll polotaju
Čoujei· živi mtdu ljudima rrtz11mom i

prtko rrtzrtmn Ulu. znanjt; is~·ustvo

Najbolja op1i<rba lovjtku je rllzum
niJ111 tc s 1zjim pQ1'Cdit" nt moU

"' Edebu ed-dwifa ve ed-t/in. Slr ll.

2 14

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Kada. Milostivi nekom upotpuni r4Zum. upotpuni u i ah/ak i druge potrebe411

4- Neki ljudi ohole se ibog znanja. Takvog j_e preče nazvati nezna­ licom, jer znanje ako čovjeka ne učini poniznim i skrušenim i nije korisno znanje. Znanja ima dvije vrste: znanje na jeziku i znanje u srcu. Znanje na jeziku je Allahov dokaz protiv čovjeka, a znanje u srcu je skrušenosr.475 Preneseno je od Usame ibn Zejda, ...dij.JI.hu ·anhu, da je čuo Po­ slanik;t, ..u,n.hu 'olejhi ve , diem, kad je rekao: Na Sud11jem danti

bit će dovedm čovjek i bačetJ tt Džehennem. Od siline uiUlrca crijeVa će mtt ispasti i kr11žit će oko t',jih kao ma­ garac oko vode11ice. Džehettemlije će se skupiti oko 1',jega i reći: Šta je s tobom čovječe?! Zar ti nisi tJat·et!ivao da se radi dobro i odvraćao od zla? Reći će: Naređivao sam do­ bro a nisam ga radio i ZP-hrat>jivao zlo a sam sam ga ra­ dio. Murrefekun alejhi.
Kako čovjek može nosiri naziv alim, ~čenjak, a biti ohol?! Davno je rečeno:
O lovjele koji ttči! druge što ubeprvo 1U naućii

Opisuje/ lijek bolemim i !krtim da ozdr-ape a l Jam si bolettttn
Pomi sa sobom i kloni se zablude

ako to uspije! thbar si liječnik

Tada si opravthn Jto opominje! i
povoJe se za tWjim rijtčima i u.č~njem

M odvroćaj od djela koje i sam radiš velika sramota je to ako uradif

"' Edebu ed-dmifa ve ed-din, str. 3. "' Buhari, Muslim bJ serhiNevevi, 8/118.

215

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

5 - Neki ljudi, uglavnom žene, ohole se zbog ljepote i lijepog izgleda. A kada bi ona koja se oholi svojom ljepotom bila svjesna da će nje­ na ljepota biti hrana za crve i l«<da bi se zamislila kako će izgledati kada crvi izjedu njeno meso, oči i nos, vidjda bi suavičan prizor. Staviše, ljepota je još na dunjaluku izložena prolaznosti i bolestima. Mnogo jelijepih i zavodljivih :iena koje su nakon bolesti postale ru­ Žne i odbojne. Ljudi koji su žudili samo da je vide sada bježe od nje. Neko je rekam
O ti koji s~ oholi! zadivijm svojir11 likom

vidi fra izbacuje! iz sebe smrdljivo Da ljudi misle o svbme stbmaku
ne bl u oho/ili ni mladi ni Itllri
Najvećapočast čorjeku je glava

a. na tijoj pet nmgod><osti ima

Nos cm·i, u/u) sr>tol~ prtittl
oko krmelji a usta odpljuvačkr.
Sine wnlje i zem/jitta hrana, kani se, s.utra ćeJ biti hrana i ph(t476

Kako se manifestuje oholost

l - Odbijanje istine. Oholost se manifesruje odbijanjem istine kada čovjeku postane jasno d~ je pt)griješio, jedini razlog ustrajnosti na greški i odbijanja istine je oholost.

Mnogo velikih šejhova i poznatih učenjaka nakon rasprave se mladim učenikom uoče grešku ali se iz oholosti odbijaju vrati­ ti i prihvatiti iseinu. La havle ve la kuvvete illa billah! Kao što je
rečeno:

Ali (Jn i ne .rluittjtt rijd upu.r.e je1· je došla od mtjm/4degsina
"' Edebu ed-dunja ''e ed-dill, str. 212.

216

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

r111protiu odbilt ga na ruine no{llle i optuiiše da ~·omplilatjt i dosatfujt

To je česta pojava među učenim našeg vremena. za razliku 0<1 učenjaka prvih generacija. Ebu Hanife, nhln><hulbh. je rekao: badždžu od hrir~.
Naučio

sam propis~ J/Janja rlll

Imam Malik, ..hlmchulkh. je odustao od svog mišljenja i prihvatio mišljenje svoga, tada mladog, učenika Sa6je, r•hlmehull•h. u vezi s razvodom. 2 - Oholosr se manifesruje i omalovažavanjem i uzdizanjem iznad ljudi. Poslanik, ult.U.hu 'alejbl •• •diem. je spomenuo ta dva znaka u hadisu: O!Jolostje odbijaujc istiue i Omfdovažavmye ljudi.4n Sej1anov prilaz čovjeku je oholost, zbog roga je jedini spas od re spletke i z.am ke skromnost. Preneseno Je od !jada ibn H imara, r.dl)>llohu '•nhu, da je rekao: Rekaoje Poslauik• ..JI>IIohu '•lejltl vc " !lem: AllaiJ mije objavio da budete s/n-omni 14ko da se m~dusobuo ne hvalilete i uq>ravtlujedtti dmgi:ma ne ćiuih!. Muslim, Ebu Davud i Ibn Madk, .-.hlm<hamull>h. Preneseno je od Ebu Hurejre, ndiJolbhu ".tnhu, da je Poslan ik, ••u.u•. hu 'ale!hl ,., .dl=, rekao: Ko god j e skroman tt imeADa/Ja On će ga tlzd.ići-478 Muslim i Tirmizi, ..hlmehumull•h.
8 • !elja za pohvalom

Znaj, brare muslimanu ako zavoliš pohvale slušati na svoj račun šejtan ti je prišao sa vrata samodopadljivosri a roje ubiračna bolest. To se odnosi na pohvalu za nešto što je pri tebi. Spas od roga je u come da se sjetiš svojih mahana i grijeha a svaki čovje-k imn sJq ivene nedostatke. Neki dobar čovjek rekao je čovjeku koji ga je pohvalio: Kada bi grijesi imali miris niko ne hi mogao sjediti u mojoj blizini.
'" M11.rlim bi §erlli Nevevl, 2/89.

man i po11iu m Aflallu, bit ć~ u zdi;:nut. Oba značenja su ispravna. i zastupljena

kodučenjnka. (op.

"' Mi smo preveli had i~ ovnko, n ima i drugo značenje koje glasi: Ko p11tl je skro­
prev.)

2 17

Zaštita od džina i šejtana
Međutim, ukoliko

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

pohvala nije zaslužena ludilo je radovati se tome. Jedan mudrac je rekao: Ko bud~ zadovoljanpohvalom za Jw uijtz:aslzdnn omogućio je onima Ito k it daga ismiju.
OilA}

Rekao je Ibn-Mukaffea', ko sam sebe hvafi. A'r.l
Rečeno

,.Mmehulbh:

KD prihvati pohvalu isti je kao

je:
Nijt last da u hvali tovjtlt djela st kude i hvale Nije uvijek onakav kakvim ga d rie
niti svale i trgova.~ ~radu Jwara
J nisu svi %O koj< misli! povjt!'l'ljivi za mabrmt m'ti svi koji preuzmu luvanj~ na ubt podobm"4ffO

Pohvala donosi brojne nevolje. neke od njih su samodopadljivost i oholOst pohva!jenog što će ga upropastiti. Preneseno je od Ebu Musaa d-Ešarija, ....!lplbhu \onhu, da je rekao: Po­ slanik, ..u,u,hu '•l•ihl •• s<llctn,jt čuo nekog čovjeka kako pre!feruje u pobvali drugog čovjeka, pa je rektlo: Slomili ste, ili, 1111ištili ste čovjeka."' Mut­ refckun alejhi, tekst se nalazi kod Buharije, "l,;mdoulloh. Ovim je Poslanik, ..n.Jbhu '•l•Jhi"' K ll <m, pojasnio da je lwala opasna. Preneseno je od Ebu Bekra, r..liJ•llhu \onhu, da je neki čovjek spomenut u prisustvu Poslanika, allolbhu '•l.Jhi vedan, pa ga je neki čovjek pohvalio. Na h; 10 je Poslanik, ..Jblhhu 'ok1 .. wlkm. rekao: Teško tebi slomio si vrat svome bram, roje ponovio viie puta, ako ga baš morate pohvaliti onda redle: Mislim tako i tako, ako t1istim1misli, a AllAh će 11111 wotliti račun. A, "ikog tze hvalim daje dobar kod Allaha. Muttefekun alejlu.•"

Od loših posljedica pohvale je
osobe i netraž.enje istih.

neviđenje

nedostataka pohvaljene

"' Edebu ed-dunja w i!d-dill. Str. 213. ,. Edebu ed-dunja ve ed-din, $IT. 214.
• • Buhari mea ' el-Fetil. 5!276.; Muslim bi šerhi Nevevl, 18/127.
"' Bu/tari mea' el-Feth. 5!274.; Muslim bi šerhi Nevevi, 181126.

2 18

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Loša posljedica pobvale je i to što sc pohvaljena osoba smatnt dobrom i ne trudi se raditi dobra djel~. U rom kontekstu je rekao Zijad ibn ebi Mu­ slim, r>hJ,..,~ulbh: Ko god lujepohvalu ili komplim~m prikaže liTU se JejMn.
Jedan pripadnik prve generacije je rekao: Ko se obradujepohvali do­ ptiJtio je šejtanu da. tliie 11 njegovu unutra!njost.
čuti

Jedan drugi je rekao: Kada ri kaitl dobar si ćovjek, a tebi je ro e/rak nego da ti kažu /of si ćovjek, oruia si filko mi A//Llha, /QJ čordek!

Omer ibn d-Harnih, ...t;pll..hu ·..uu., je rekao: Klonite se po/wafa jer ID je klanje. Ta predaja je prenesena kao Poslanikov, ..n,u..t.u 'okjhh...Uon. govor pu­ cern Muavije, r.owjolbhu '•nl,.., zabilježili su je Ahmed llbn-Madže, 2:/1232, rahJ. mdl.....a..h, amor djela Ez-Zevaid je ocijenio lanac prenosilaca kao dobar. Ebu Hamid ei-Gazali, ..hlmchuUah, je rekao, ukratko: U odmm na one koji buaie i kude ljtu.ii se ponalttju najtdall od ćetiri naćilut: Prvi je: da se pohvali raduje te U~hv:J.I.i na njoj a ljuti sc na kritiku i zamrLi onoga ko ga kritikuje i sveti mu se. Drugi: da sc srcem ljuti na onoga ko ga kudi ali sc uuirii od osvete ru­ kama i jezikom, ida se srcem raduje pohvali ali se suzdrži od pokazi\l<lnja te radosti. To je manjkavost ali u odnosu na prvi način je savršen$tVO.
Treći: to je početak pmpunog sranja, a co je da mu je svejedno za pohvalu i pokudu, ne brine se 1,a pokude niti ga raduju pohvale.

Cetvrti: to je stanje iskrenosti ·u ibadetuc Mrzi j pobvalu j onoga ko ga hvali, jer zna dn je to štl!tl/0 za njegovu ujem i da je upropaštauajuće zn 11jega. a voli onoga ko ga kritiltt~je ako mu pok!otzi kritiku i uputi tlll Tljtgoue grijebe."' Zbog svega roga Poslanik, ••u.u.~u 'alcJhi•• sdlcm, je naredio da pospemo prašinu pored lica o nib koji hv:J.I.e- Mikdad, rniiPJW>• '>nhu, je vidjo nekog čovjeka kako hvali Osmana, ,.diJ•II•~u '•nhu. pa je sjeo na koljena, uz.eo pra­ šinu u ruku i prosuo pred licem rog čovjeka. Osman, ,.di;..ll.hu '•nhu. ga upira: Šta to radiJ? Rekao je: Cuo sam Poslanika• ..n.n.ho '•k;hi « ullcm. kad ft rekao: Kada vidite otte koji milogo hvakpospite prašitm pred nji­ hovim licem!'" Muslim, Tirmizi i lbn-Madže, ...blmchumuii.U..
"' El-Thja, 1857.
"' Muslim bi Jerhi Nelii!Vi, 18/128.: Tinnizi. 4126.; lbn-Madže, 2/1232.

219

Zaštita od džina i šejtana

Se~anovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

9 • {injenje dobrih djela da bi ih ljudi vidjeli

Prervaranje je veliki orvor u čovjekovo srce na koji šejran ulazi u njega. To nalaže musliman u koji želi Allah~. =< •• didi• i ahlrer da svoje srce preuaži, pa ako u njemu nade ielju za neCim drugim a ne samo za Allahom, ,.,. ,. Jt<llc, mora ro brzo uklo n iri. Isto tako, mora pretražiti svoja djela i ako nade su mnju pretvaranja treba ih očisti· ti od roga. Prervaranje je nazvano širkom zbog roga šro se umjesto Srvorirdja Allaha, ,". ,..u.,n., vodi računa o srvorenjima.~" Poslanik, ..n..n..J.u ".Jqru"' ..1. lem. je rekao: Najviše se za vas bojim mniog širka. Upitaše: Staje t,o mali širk, Allahov Pos/anići!? Reče: Rija - pt·etvarat~je. Al1nh će 1·eći tla Srt· dttjem danu katiA bude dijelio ttagrade: Idite otJima zbog kojih ste se pretflarali radeći dobra djela i vidite ima li tuzgrade kod tifih!"" Ljudi se pretvaraju u mnogim stvarima, neki u znanju, neki u iba· deru, a neki u sadaki. Primjer za ro je had is koj i su zabilježili Muslim i Nesai, n>hlm, bu.mullah, od Ebu Hurejrea, ndiJ•Il•hu 'anhu, da je rekao: Č1tO sam Poslanika, g iJ,IWw 'ol•Jhi •< ocllun. kada jf rekao: Prvom će se presuditi 1ut Srttfttjem da11u šehidu. Bit će dovede11 pa će ga AllAIJpodsjetiti tM blagodati a otJ će ih pr~11ati pa će ga Allah upitati: Sta si uradio s njitt~.a? Reći će: Borio sam se u Tvoje ime dok nisam pogin11o. A/lab će reći: Laž.ei borio si se da bi se n1 klo lnabar je. To je već reletto! Potom će biti naredeuo da ga odvedu i bit će odvedeu/U:etn vuemim po um/ji i bit će balm u Džehetmetll. Potom će sepresuditi čoljeku kojije ·u lio ztllltlje i podučavao dmge, učio je l61r'an. Bit će dove­ dett i Allnb će ga podsjetiti tta blagod11ti, on će ih pr~uati pa će AJ. /ah reći: Šta si m·adio s rtjiuta? Reći će: Učio sam., pod11Čauao druge i ttčio l61r'a11 sve tl Tvoje ime. ADab će reći: LaJ.eJ, podučavao si da bi se reklo učen je, ulio si Kur'mt da bi se reklo uialje. To je već reče­ IlO. Potom će biti ttaretletto da ga odvedu i bit će odvede11 licetll IJJ/? čmim po zemlji i bit će bačett 11 Džel11m11etlt. Potom će biti dovedett čovjek kome je Allab d110 veliktt i l'llZIJOvmm opskrbu. AUa/1 će ga podsjetiti tur blagodnri, 011 će ihpriznalipa će AllaJ1 reći: Šta si r1ra­
., Hadls u vezi s tim vjerodostojnim je ocijenio Albani u djelu Sahilm el-letgib. 1/ 17. "' Munziri je rekao u djelu Et-Tergib. 1/48: Pnmio gaje Ahmed dobrim lancem pre­ nosilaca - džejj/d. Vjerodostojuim gaje ocijenio i Albani u djelu Sa/tihu er-tergib.

220

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

dio s rzjimaf Reći ie: Udjeljivao sam imetak tl SIJe vidove dobra koje volil. Allah će reći: Lažeš, dijelio si da bi se reklo t!Art!Žijiv je. To je već rečmo. Potom će biti ttarederto da ga odvedtl i bit će o·dvedett fi. cem vztčenim po umiji i bit će balnt tl DUhtmnem. 417

Preneseno je od Ebu Hinda ed-Darija, rni•J,Il•hu 'anhu, da je čuo Posla­ nika, ..Jblbhu '.Itih•.,.. o.llcm, kada je rekao: Ko bude radio dobra djela dA bi bio vidm i dA se bzje za tljega Allah će ga ua Sudtifem t/anu razct· ktiti. Munt iri, r.>hlm<hulloh, je rekao u svom djelu Et-Tergibre ve et-urhibu, 1/44: Prmio ga je Almted. nhim<bulltb. dobrim lancem prellosilaca}". Od Di unduba, ..di;-.llahu 'anhu, je preneseno u dva SoiJiba da je Posla­ nik, uJblbhu '•kihl ,.., "ll''"· rekao: Ko bude radio dobra. djela da ga ljudi videAllah će ga razctkriti, ko buth radio dobra Jjsl4 dA se za njega čuje Allah će i njega ra=tkriti.m To je navelo pripadnike prvih generacija da kriju svoja djela kao šro ljudi kriju svoje grijehe i mahane. Znaj, glavni razlog činjenja dobrih djela zbog drugih je želja za pohvalom i srrah od kritike. Zaštititi se od roga moguće je na sljedeći način:
1 · Moraš znati da ri ljudska pohvala nišra ne vrijedi ako si kod Al­

laha, =«di<JJ., bezvrijedan i njihova pokuda nimalo rine Šteti ako si kod Allaha,""" ,.dldJ,, ugledan.

2 • Znaj da je čovjekslabo stvorenje koje nimalo ne može ni pomoći ni odmoći naročiro na Dan rvoje najveće potrebe i siromaštva.
3 • Znaj, pretvaranje poništava dobro djelo, a ponekad ga prebaci i na vagu loših djela.

4 · Ako sc bojiš da ljudi ne vide koliko si lok duše i crnog srca na
dunjaluku! Onda imaj na umu da da to Allah, '"""did i•. zna i da će tc osramotiti i sve na vidjelo iznijeti na 11ajvećem skupu pred svim stvorenjima.
5 - Ako osjetiš pri sebi prcrvaranje odmah nasroj oLklc)lliti raj osje­ ć:tj od sebe, a potom okreni srce isključivo Allahu,"""'•• di.JIL

'" Muslim bi Jerhi Nevevi, 13/50.; Nesai, 6124.
"' Albani gaje ocijenio vjerodOSIOjnim u djelima Salrilw et-l~tgib. 1/ 16, i Es-Sil­ .rile es-sahlha, hadis br. 951.
"' Buhari meo' el-Feth, 111336.; Muslim bi §er/Ji Nevevi. 1811 1G.

221

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Znaj, prvo šw šejtan idi od tebe je da osraviš dobro djdo i ne ura­ diš ga. Ako ro ne uspije pokuša te navesci da radiš to djdo neiskreno u nečije drugo a ne u Allahovo, <lldk. ime. Ako ni to ne uspije govori . ti da nisi iskren i da se pretvaraš u rom djelu te da sc nepotrebno trudiš. Pripazi se roga, Allah re čuvao, i šejtana ne slušaj jer on d je jasnj nepri­ jatelj koji vodi u zabludu.
",.,ft

Rekao je Gaza! i, nhlmchull•h: Otzi koji se osklbailnju fejtanovog zavotk­ nja u vezi s tim mogr• s~ svrstllti u č~tiri kategorije:

Prva: oni koji odbiju le)Mnovo zavotknje i porrknu ga. ali se ne za­
dovolje time i 7111Stave raspravu s njim u mislima mis/efi da je w bolj~ za njihovo srce, alije obmuto, oni timegubejer m prekinuli obožava11:je Alla­ ha, •= vc didle, koje su praktikovali i kao da su otpo&li borbu sa dYU11ukim razbojnicima. a prelAzak na borbu protitJ dmmskih razbojnikaje tzedosra­ rak razboritosti.
Druga: oni koji znaju da je suprotstavljanje i rasprava nedostatak re se zadovolje odbijanjem i poricanjem i ne raspravljaju s njim.
Ii-cća:

ni oni ne raspravljaju jer je ro gubljenje vremena, iako malo,

ali u dubini duše mru pretvaranje i šejranove laži te nasrave s djdima koje
su radili tn mrinju prema pretvaranju i šejtanu bez rasprave o rome.
Čerortll: oni koji znaju da im Jejtatz zavidi i kadgod osjete njegovo za. vodenje budu iskreniji i još vile line ibadete i kriju ib kao i sada/m. Svt> to ratk s ciljem izazi.vanja !ejtanove srdžbe. Prmesmo je od Fudajla ibn Ga­ zvana, ~himchulbh, daje rekal) kada muje rečmo da neki čovjek ružno govo­ ri o njmzu: Tako mi Allaha, naljutit ću onog ko mrt je w tutredio, šejutna. Potom j~ rekao: Allahu moj, oprosti mu! Kada Iejwt vidi čovjeka takvog kloni gase da taj lovjek 11e bi zaradio jof vik Jt'Vapa.

Haris el-MuiJasibi, ..hlmch..JI,h, je 1111veo veoma lijep primjer za ove će­ tiri skupine, rekao je: primjer te ćeroerice je kao primjer četverice koji szt krmu/i na hai/m z11anja i badisa da nauče ztptttll, znanje i blagodat toga. Neki novota1· im pozavidi t/atomepoboji se da će saztMti istinu i presreme ib s ci/jm1 odvraćanja od togsijela. Prvogjepozvao 1111 sijekJ zabludt> ali on odbije, kada je odbiJ) pokuiao ga je zabaviti raspmvom o tJ)me pa se ovaj zaustavio i poleo raspravljati s njim misleći daje to dobro za ttjega a nl' zna daj~ to ovome i cilj kako bi zakamio na sij~w dobra. Kada jeprofao drugi i lljega je zaustavio te je stao, odbio gaje. ali u nije borio s njim i brzo je

222

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

zavrfio. Za/urali s~ mdovao i rom vr~menu koje jt prowo ZllSllljući da ga odbij~. Trdi jt proJao ne osvriuii se nn njega i m: musravljajući u jedrw­ stavtwj e nasravio ići tamo gdjej~ krenWl. S njimjt izgubio svttlm ,raJu.za tt>pjeh. Kadaje fmmi profr1o ne sanw da Ilije srno nn njegovpoziv nego je, dn bi ga IIAljutio, požurio da !Iii prije srign~ ka svom cilju. Ako bi ponOt'O prolazili porrd njega sw bi ponovo pokrti'a!J odvratiti osim pos!J~dtzjeg1'"
Zbog toga su mnogi iz prve generacije povećavali dobra djela kada bi osjedli da ih zavodi šejtan ?:eleći ga tako rasrdici. Rekao je Ibrahim Tejmi, ,.hlmd;,,l!.,h: Štjtan čovjeka 11av0di na grijeh, neko. gn. ,w pos/uJa i nekttumdi dobro djelo ostavit le ga.
Utjecaj pretvaranja no nagradu

Znaj, Allah re uputio, pretvaranje može biti u osnovi djela ili u ne­ kim dijelovima, ako djelo u osnovi bude urađeno zbog precvaranja. rj. ako je glavni pokretač da se ro djelo ura.di prervaranje, ono je neispra­ vno po konsenzusu. Medutim ako pretvaranje ude u dijelove kao šro je duži ruku ili sedžda, ulema se podvojila u vezi s tim, jedni smatraju ne­ ispravnim cijelo djelo, a dsugi smauaju da se samo nagrada umanjuje.
l O· lamodopadljivost

Samodopadljivost se razlikuje od oholosti mol iko što <>holost jma tri rukna: čovjek koji se oholi, razlog oholosti i onaj nad kim se oholi, samodopadljivost ima samo dva rukna, osnove: čovjek i razlog samo­ dopadljivosti. Samodopadljivosr je prv:1 stepenica oholosri. utječemo se Allahu, --.d.ldk. od obje bolesti. Samodopadljivost je smatran je blag<>­ dati velikom i oslanjanje na nju zaboravljajući od koga je došla. Samodopadljivosd ima nekoliko vma. Neki ljudi se rako osjećaju zbog zdravlja, snage skladnosti tijela i lijepog izgleda. Takvi moraju zna­ [i da je sve ro prolazno i da će istruhnuti. Neki sc osjećaju rako zbog razuma, inteligencije, mogućnosti da iz­ vlače skrivene pouke u vjerskim i ovosvjcrskim discipl inama. Kao plod te vrste samodopadljivosci je neosvrraoje na mišljenja drugih. i neodscu­
•• Ef.!Itja. l896.

223

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

panje od svog, druge ne želi ni čuti. Takvi moraju razmisliti o bolesti u mozgu kojom ih Allah, .", ve dfdlc. može iskušati. Tada bi izgubili i ra­ zum i intdigenciju. Stoga neka 1..ahvale Allahu, •= vc dldlc, na zdravlju i zahvale Mu na blagod:tti. Neki ljudi se rako osjećaju zbog porijekla i misle da će uspjeri neu­ pitno. Zar nije sin čovjeka koji se pripisuje Hasanu ili Husejnu, DJ,i>ll•hu ••huma? Neka zna mj da koga njegova djela ne učine uspješnim porijeklo mu neće pomoći . l neka zna da je Posl-anik, .ali.Ul,hu '•lcJbi .. "'"""· pozv-ao svoje najbliže i rekao: Fatima, rn.di dobm djela, ja ti kodAUaha ,.iJta ne mogupomoti!'"' Mmrefekun alejhi. Neki se rako osjećaju zbog brojne rodbine, poi'Odice i djece. Ta­ kvim su dovoljne AUahove, azzc ve. džeUe, riječi :

~i) ~t; ~i~ !:.li~(Y.~.J 5:t.:.; :-:;~uG~Y.r e::~.(IJ-<!
Na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje, i od oca s11oga, i od dmge svoje i sitlova svojih, toga Da11a će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.l 92

,

~

,

...

-~·

$

".

Kako se možeš samodopadljivo ponašati zbog nekih koji će rc osra­ viti na cjedilu kada ti budu najpotrebniji.
uče

Neki su s;tmodopadljivi zbog imetka i bogatstva, oni n.cka pro­ ajet:

\~J.: l ~l ; :t,; f'1 j! .\~1 ~l.f01 !;';~ ~
O ljudi, vi st.e si1'011utsi, tli trebate Allaha, a Allahje Neovi­ san i IJva/.e Dostojan.' 93
l neka čuj o Poslanikov; " 'l•ll•hu '•lcjhi,. ..u,m, had is: Neki čovjek prije VtlS je hodao uadmetto vukući ogrtač po zemlji i protje1'011 je rt :umiju, tt 11joj će tako p1·opadati do Sudujega dana.•94 Muc­ cdekun alej hi.

Neki s.e rako osjećaju zbog ibadeta koje čine. To su neznalice, jer ue znaju da li je nj ihov ibadet prihvaćen ili nije?
.Bul;ari mea'ei.-Feth, 8150 1.; kfuslim bi Jerhi Neve\·i, 3n9. '" Abese; 34-37. m Fatil; l5.
•11

"' Buhari l/lea' el-Feth. l 01258.; Muslim &i šerhi Nevevi. 14/64.

224

Zaštita od džina i lejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Mc:sruk, ,.J".,..h.,...h, je rekao: Čouj~kuj~ doiJO/jno zmmja da ttraltuj~ od Al!JJIJ.t, ,.,... dior'!<, a r=anja da~ divi siJOjim djt:lima.<"
Prcn~no 1e od Omera, ~·..u.., da je rekao: U upravnu uvbu spada lll)aJJOSI o gri;~lm. u dobro djelo da n~ budd ~~tmodopadlpv i u za­

bvalnotr da znal da 111: zaltvaljujddo1XJ/j1w.
Rekao je Mu1arifibn AbduUah, .,.L;,".,t,,.JIAb: Dmk mi je pmpavmi noć a probudil .re knj111'l se nego provmi noć u ibadJ:tlt a di11l1i se J/1()11/t djt:lu. Preneseno je dn je neki čovjek upitao AHu, udiJ•II•hu '•nh•: Koda Ćtt znati du sam dobar? Reida mu je: Km:ia s!Jvatilda si lo/. Upitno je: Kad ću shvatili da sam /o{? Rekla je: Kada siJvatil da si dobar. Buhari, ,.h..,.h..lloh, je rekao: &kaoj~ Ibn Ebi Multjke. ..hl.,<holl.h: Sreo sam tridnt:t tubaba tvi m ttra/){Jt)(l/i od licmtjmfiJO. •·

Reba JC: Ebu Lejs es-Semakandi, n• hU•: Ko uh t/omiri SAmodo­ pad/jziJOft u ubzn~ka uradi invmJ: Prvo: neka mutrm da U1pjell i uputa dow od AJ!JJha, •• ,, dklk, ako ll1ko gledana to ntt'e se diviti srbi nq,o ćt: zallllllliri AJlabu• ..,. ... didk.
Dmgo: neka gleda tt b!JJgodari lwje mrt je Allab, ,"," JI<Jt,, podario. Ako bud~: glt:dao 11 blagodati 11/lvest će ga na zal111alunnujimn i Mija dje!JJ će snlfllntli mrrlim tl! sc neće njima diviti.

neka srrohuje od odbijauja djela, ako bude strahovao za ro neće se diviti svome djelu.
Cuvrto: utka gltdn 11 grijtbt kojt jt uradio prijt rog tl;t!tt, ako bude trm/}()~vo da lt /Ill v.1gi dj~lt1 pmH~gnuti lola djt!JJ ndt: st diVIti dobrim 11 roli/to; nym. A. ltalto da ~divi svojim d}tlima Wa nt ~na ltalto it biri kod litatya lmpga J;~!JJ 1111 Sudttjmt da11u, radovan JI: i dzvm tiJOjim djt­ lima IllOU ttk 110/:onlizanjn /rtrjigt djefa.."­

Tl'ećc:

"' Dariml. 1193.
•• Buhal'i: Kitabu cl-inu1n, babun bavfu el-mu'mini cnjuhbcto mncluhu vc huvc
laješu'r,
"' Te11bl/w ti·J:<Ifllln, s1r. 252.

225

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih km
ll - Henrp~NO!t i m alodulnoll

Gubitak supljcnja je šejtanOY:I plovilJca kojom čovjeka vodi u mon: ha· lucinacija i razmišljanja da bi ga bacio na kraju u okean nesigurnosti i tUge VJemik plovi mori rm zadovoljstVa i mirc:nja sa Allahovom,= ."dJdi<, odre· dbom na plovilici sabura dok ne stigne do obalespasa i izlaz.a iz neprilika.

L nj/b spada nepresrar10 mzmišljanjc o nesreći i prrdrtavijanje u mir/inu kako će sve izgledmi /J/KO da nimalo 11c razmillja o utjebi. Omer. radlJ•It. hu '•nbu, je rekao: Ne tjeraju u na plač rnzmilijnnjtmlf A, jcdatz pjesnik} rekao: Ništa ne može čovjeka rauužifi kao razmifljanje. U njih spndfl ža. ljmje i velika ltega za izgubljenim tako da smn.rra da je gr~bitak n mado knadiv i zato posrajc sve viŠI! mai/JduJan. Zbog toga je Uzvišeni rekao:
nhlon<hullah:
.JJ ,
""' ,.~ ~J • , ; ' _, - .. ... .. ($5, ". .. t:: .... .;..; J~ ..r . ..- 'i .br .:.{!;tl ,.,J>J" J · -u t; c.r r -" )l:SJ t<~ ·~ r .Jr·...: ' - ·-'l' ­ , ,

O razlozima gubljenja strpljenja rekao je Maverd\,

Da 11e bisu tugovau :zn. otlim Iro vamjep romak/o, a i da se 11e bistept•eviJe radovali o11ome Iro vam On dadtle!!Jil Jedan pjesnik je rekao:
U belaju tn:daj u u Allaha i zadoJJOO/jan njime budi, Allah jt raj koji ih orltlnnja
J(pd Alla/1 odredi pomiri se s rim nemu sp1W1 od onoga Ito odudi Tuga nekad unilti l~>vj•ka ali

'" t~tguj ""lo J• djelo Allaha

tumačili

U to spada i često kukanje i govor o nesnosnoj rugi, neki su pro ajer:

Ti se strpi strpljtmjetll lijepim., m
da znači supiti se bez žalbe i jadanja.
,. El-Hadid, 23.

"' EI-Mearidž, S.

226

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi fjuchkim srcima kako ih kvari

Preneseno je od Kaba d-Ahbara, r.t.imcbui.J., da je u Tcvraru pisalo: Koga ZAd"i ntsrrin pn st poinli ljudima žali st ttn woga Gospodnm. je jedna beduinka ušavši u pustinju čula vrisak i plač iz neke kuće, upirala je: Stn jr tQ? Neko joj reče: Nrko ft umro. Reče: Mi­ slim da lfA~mlliu protiv wog GQipOdartt, 111t Njegovu st tJdrtdbu ljute i
NjtgQVII llllgradu ne uk.
Priča se da

Prenosi se stam mudrosr: Kome u srr:e sttgtre jezik mu st ortrpi.
Jedan
učenjak Je sročio

sci h:

Ne iaii u mnDgo pri;aJtlju
vntti u Stvoriulju ne tiiJI)mrju

D01vljmik davljmika iwult ne moir

Jedan drugi je rekao:
Ne ill/i Je na vrijmze, d41t sz u/mv boptsrvo je ulra"" u;elfl Šttz 11rij<di halifo kad bl dmrjtdllk imao a bolestan bin

gađaja muči

U ro spada i gubljenje nade u utjehu. rako da ga uz rugu zbog do­ i gubitak nade u mjebu. Tada nestaje sabura i grudi ro ne mogu podnijeti. Rekao je Ibn er-Rumi, ,.t.!mchulbh:
Strpi ,,. moja
dušo Ylhur je spas

M oU/a kad sc izgubt nada doik nmo /zJ:ctwJ,,

jedn n drugi je rekao:
Muli! da tdkoia zauvijek trajt ltad11 bt ntito z,auvijtk srajalo fullo bz bzlo

227

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih l

Dogndrtji t~ ul~ tdkom Ži.ll()tu. i odgnjnju rrko to koristi odgoj

Kada bi tovjtl: od vum.-na i tmtio da vjtbto tmjt limit njtgov '" bi dobio

U to se ubraja i gledanje u one koj i nisu nesrećom pogodeni i sigurno i udobno uživaju u dobrima koja su im data. Smatra da je s: on pogođen nezgodom a prije roga je bio kao i oni, cini mu sc da j dvojen a bio je jednak kao i drugi. Tada i1.gubi strpljivost i nema s< zahvaliti na dmgim blagodatima. Kada bi gledao u one koji su pog< ni nesrećom kao on lakše bi mu bilo Strpiti se i bio bi bliii i1.la.zu.

Neki pjesnik je podario jednoj Araplcinji
tdkoltl ćtkll olakJica

slijedeće srihove:

O lovjel~. ttrpi u nakon

Vidjtli rmo mnogo boga,JIJ
joijuč~ nijt bio slobodan

Postao )t vlasnik zlata i posj•dovalac zla i dobra
IspjeMD """ utlcim knjii<:rmitlma:
Čovjtk Jt boji dogadnja koji tlo/au

i nadu izgubi H

Ila

kraju tvt d(}bro bude

Zar n• vit/i! da noć kada tfl.mom '"'pulcrljt t:om dotk i Sl'< oJvijnli Zato '"gubi nadu nko Ji od onih koji z naju }t'' vrt'mena se mijenjaju,' 00

Malodušnost i nesupljivosr je u ljudskoj prirodi i zato nas je A •=... didk. podučio kako se roga riješiti u ajeru:
"' Edebu ed-dunja ••e ed-dtn. str. 271.
228

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Ćltjek j e uistiuuswort'n malodulam kada ga nevolja ma­ de - otaj an je, a k111la ga ::.adLSi dobro, ou ga uskraćuje osim klaujtlfa koji s11 u svojim run1U1Zima tutrajui, i oni 11 čijim imuima bude odrede11 dio za ouoga koji prosi i za onoga koji 11e prosi, i o11i koji 11 onaj svijet budu vjerovali, l 011i koji od kn:.~te AIIAbot•e budu strabovali a od kazne Gospo­ dara St'Oga niko 11ije siguran i 011i koji stidna mjesta st•oja budu bll'ali i iivjtdijtdiuo sa suprugama st'Ojim ili s onima 1.-ojt Sll 11 v1Ami1N111 njibovu - oni, doista, prijekor ue za­ služuju a oui koji M/Že izvnlt toga, o11i 11 g~'ijeb upadaj11, l ouilwji potjereue im lllfUinete budu ćmm/1 i obaveze s11oje lsptmjat•nli, l oni koji stljedoče11ja s11ojn budu /zm'Šmtnli, l oni koji tutmnu II'Oje budu revttomo obavljali otti će 11 dže.. mtttskim bašinmn bitipolalimi.S#t
Ko~ okiti s ovih

d(V(t osobina spasit ĆJ: ~očaja i bc:tnada:
$ ..
~

l'rv.t: skrušcnon u n.muzu. Na ro se odnosi dio ajeta:
0: J.:;.ll ~!j~b~ 'j...,.
,

J<.;,.; .j!.ill

Osim klAnjal a koji su u svojim namn:Jma tutrajni... Ajet je tako prorumačio 'Ukbe ibn Amir., ""' ,1 .h. Tbn-Kesir, ,.~. m•hull.h, je rekao: lsri u izraz koristi za senjaiu vodu koja ut protič~. '">

Dmg11: dobrovoljno davanje zckata.
•• E/-.l ft•'urltl!. 1 9-35. "' Ttfur //>11-1\cstr. 4'421 .

229

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima .kako ih kvari

Treća: čvrsto vjerovanje u Sudnji dan koji podstiče na rad dob•·ih djela. Četvrta: srrah i bojazan od Allahove, ''"" « J.ldl,, kazne koji čovjeka

udaljuje od svega šro Allaha,,.,."., .t;,n" ljuri i izaziva Njegovu kaznu.

Pera: čuvanje spolnih organa od hararna.
Ši!>·ta: čuvanje povjeren ih stvari i njihovo potpuno vraćanje.

Sedma: izvršenje dogovorenog i nevaranje.
Osma: izvršenje svjedočenja bez dodatka na njega, oduzimanja ili skrivanja.

De11era: redovno klanjanje, mustehabe.

pazeći

na vrijeme, ruknove, vadžibe i

P renio je Ebu Hurejre, radii•ll•lw ··nhu, od Poslan ika, ..u,u.hu '•'•ih; ,•.,d iem. da je rekao: Najgore tt čovjeku jepohlepa koja ®vodi do 1tutlodUŠ!to­ sti i lmkavičlttkkoji dovodi do uestabi/nosti.)oJ Pr.enijeli su ga Ahmed i Ebu Davud, "'";"''"""'"''""· dobrim lancem prenosilaca. Kada se čovjek riješi re dvije osobine otvorisebi vrarasabura i izlaza iz teš­ koće. Poslanik, ..,Jblbhu 'oleihl ,.,,Jkm, je rek.1o: Salmrjesjaj.l"' Tj. sjaji čovjeku u • m.mama nedoumica kako bi vidio blizinu izlaza i nestanka nevolje.
Vrste sabura

Prva: sabur na nevoljama i nesrećama, svejedno bile u vezi s rije­ lom, supwgorn, djecom, imetkom ili bilo čim drugim. Preneseno je od Ebu Hurejre, ndiiall>hu ""''"• da je Poslanik, ~,u,JJ,bu 'aloJhi ,., ..u~•. rekao: Re­ kao je Uzviše11iAUah: KaJa ttsmt·tim volje1m osobu. Moga roba a 011 se sh-pi i nada nagradi dcbit će Džem~et~>o) Buhari, ' "him<hullah .

Preneseno je od E nesa, mdij•l"h" '•ohu. da je čuo Poslanika, n lbllohu ·, J,Jhl ".-u ,.", kada je rekao: Rekao jeAl/ah, ltf/iZe ve di:elle: Kada isku· Šttm svoga roba gubitkom vida pa se strpi dobit će Džennet. 506 Bu­
ha. i, r:1himchull:.l1. r
'" Ahmed, Ebu DaYtld, 3112, dobrim l!lllccm prenosilaca.
'" Muslim !)i šeri>i Nevevi, 3/JO l .
'" Buhari mea' ci-Feth, l l/242.
' " Buhari meil' ei-Feth, 10/ 116.; Tim1izi, 4/28.

230

ZaJrili od diina i iejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Preneseno je od Ebu Seida i Ebu Hurejre, r..Jit>ll•h• '•nhum•. da je Po­ slanik, ...JirJioiMo 'Moi .......... rekao: Mu.slhnAttu će biti oprol tnri grijesi i za umor, bo/nt, turu. briru. nt!Jirijamosr, ttnJO/ju, pa l ak i za ubod tnul."" Muttcfekun alejh. Treba imali na umu da ra nagrada slijedi samo onima koji se srs­ pe. Tako znamo da su belaji blagodat i dobro za čovjeka. Poslanik, ..~ bl4hu '•klh••·• •.Jicm,)111 je rekao: Kome Alla.b želi dobro is/mia ga. Buha­
ri , nhlm(_hulbh.

je rekao: Ve/Jli11a nagrade ZIWisi od 11elili11e islm!er~ja. A.l/4h kada zavoli r~ekoga islmša. ga, pa ko bude :r.adovoljn11 bit će se i rijime zadovoljuo, n, ko se ljuti i na rljegaje sr·diba. 10~ Ebu Hurcjre, ....L,.Jiohu ·..m.. je prenio do Poslanika, ...n.,u,h. ·,~.;h,"'­ hadis: VjeT71ik l vjl!rtliea bit će isku!ava11i u sebi djeci i imetku sve do
susreta sa Allahom potpuuo odgrijeha čisti."'

Također

Druga: sabur u izvršenju vjerskih duinosri. Za izvršenje dužnosti,

borbu sa sobom i iejtanom poueban je sabur. U tom konteksru Posla­ nik, ..Jblbhu '•lcJhi" ..11cm. je rekao: Muhatliirje 01t11j ko ostavi zabrartje­
tto, a mwli.ahid ko se bori sa svojim strastima."'

Poslanik, ........... ·~ilo• " ..u.m. je rekao: Džehemtnllje okružen strn­ stima a Džetlrlt!l te/koćama."' Buhari i Muslim, ,.himdoumull•h, a ovo je Muslimovn, uh1mt'hull~h, verzJj::t
Tnća: sabur u neči njenju

<! l)._s.JUI~ ill;t,:,~ <! ·).sJki.:,P.S ;:,\,;)~.JrU;_:j~ _;; t!1.:;
, , .,. #

.

.

grijeha. Uzvišeni je rekao:
,

A onome kojije oJ stajanja pred Gospodarom svojim stre­ pio i tluiu od prohtjeva uz.d,.Uo ~...emrl!t će boravi!te biti sigunro.11J
• Buhari m<!a 'to/·Ft'th, 10/103: MilS/im bl Jemi Ncwm, 161130.
,. Buhari meo 'ei-Fcth, 10/103.

"' Tinnizi, 4127, i r~kao je: NodLrje lwsen • dobar.
'" Tinnizi, 4128, i rekao je: Neu/is je st,h/h • •jerodosrojrm.

"' Telrridiu el-lilja. 8512. trakl je rekao: Prenijeli s11 galbn-Madte l Nesai .<a dva
dobru lanca pl't'nosi/O<'a,
111 811/wri met~' ci-F'eth. t 11320.; Muslim hi šerhi Newm. 171165.
'" En-Nazl'ur, 40 i 4 l.

231

Zaštita od džina i !ejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Poslanik, ..u..u.b. '.lc1h'" ..Jkm. je rekao: Dunjalukje za vjerni/uz za­ tvor a za 11evjemiluz Džennet. Prenijeli su ga Muslim i Tirmizi, nhim•· humu!Lb i dodao: Hndis jt dobar vjl!rodortojlll1. 1" Scjtan čovjeku uljepbva grijehe, čini ih dragim i približ:lva ga ka nji­ ma kako bi ih počinio. Primjer u to je iena koja izade ~ kuće. Šejran bude uz rakvu ienu i uljepšava je u očima i srcima onih koji jegledaju, ali kada musliman obori poglede !ejran ne može doći do njegovog srca.
Cmma: s;~bw- na neugodnostima na Allahovom,-.. dide, putu. ČO­ vjeka koji se drii vjere. pr.akrikuje n=dbe svoga Gospocbr:l....... dide. i slijedi svoga Poslanib, ..a-.~oo ... ' .. ..a..., dušom i rijdom uvijek neko uznemiruje, doživljava neugodnosti, protiv njega kuju uvjere i oepri­ jatdjski se odnose oni koji slijede neistinu i koji su pokvareni: Oni koji vok dA se lire ruhte stvari o vjerttidtTUJ. lo je sranje sljedbenika isrioe danas. Doživljavaju neprijateljslv.l od bližnjih i daljnih, voda i nanxb. Pob:vareoi ućenjaci opruiuju ih u ekstremizam, sekularisri za zaostalost a obični svijet za slijepo i priStrasno slijeđenje. Možda je razlog tome što se istina kosi s njihovim prohtjevim~ ili Što nisu dobro razumjeli ono što sH­ jede sljedbenici istine. Zmo predstavljamo ovu kasidu koju je sročio jedan mladić. daija, kao odbranu istine i pojašnjenje puta njenih sljedbenika

Alk1hu tkbtr w odbranu l pobnjtm
On pomttie 11 nJivtltmju d ij,vn
OnJ< pomogao Poslani/m Muhammetla
pomoli tf i sljtdbmilu nj..gow
Njtgovom pomori borim St sa s•im lltprijtu<ljima i on mi }t pomol ur HJt> mw'lnik~ Odap.r lu srrl}<lu ir. 10bo/r.J objave
ob}""""' ću n.lp.JJti fotort uuidnil:J

1

NJDm< lu spustili nos sv.1/:om oho/ml:u z njome
zasjt'du pOJtauJti sv.'lkom zn/utalom auisti

Zalelom tlu If koJAllah.• Vd1I:Df. N<, ndu
Dltdm bm fc,.J lt sHomm l:oJ G_""Janz

•• Muslim, TinniZI, 31385.

232

!aštit. od džina i !ejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

OJ NJ<fil Ćll pom« moliti protiv tmih ~•JI rlmg~ /jutk biM~ i ~uJe
Dokazima l11 ntsfmnkari njiht111U nam;~ru kao munjama i~ rrnih ublaka

Svjetlom Allahov~ objaV< I'TJZOt!rrir ću nezmmjc rl}il1ouo tako da b..tk jaJno tuimrt
Nt oprutu;te 111ZJ tlijcpi mifcvi da smo tlrstmmd, brzopleti i da pretjuujemo
N~ rnilt Ja mro nđltrani jer mi

tamil Muh:.mmrtltwim putem idemo ZA IV< Ito katnno dalr.az u aj~tu ili vyroitntoj11Dm haiuu imamo Dcrogiran;t znamo Ita J• i opći dakUJ i Jtllttmo kad su uopćmi l ogrtmll<ni A;ctc Allahow objaw t/obro nuumljm:•
i ne porulitt rruumijtvanjt ta loiim miJ/jmjnn
/Gula u ttks<ovi sukobt mi rada

prineipt naJih imama korutimo
Borimo u protiv slijtpog slijcJm;a i volimo nprurrasnaalima

U tmm4ljuhav prrma imamrma no11mo n;tlom tlu/om i/1 vo!. mo, n.ka srvormja ptnll)tdolt Tuini tmll kttda vidimo ko je kao
konopenn slijtpim slijetknjnn svaJn Smatramo slijepo slijednljt ubitačnom l1olesti sprdava mJtum pravim putem da hodi
Putta/cv()rn tini tamnim p11 Jura ne zna ga naći

233

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

zalO g11 hofnno

illupati i~ JtMkog srca koje srralmj< l nesigurno je

Lij<lit imw tu bolest i r111u od nj< lij<kom plmwrite i upuiiu11tke objav. Po!tiuumo u ttuhid djtlog
iitHJt4 uuijck 1 Javno

i

ltzj1tO

Borimo scproT-ifJ !irka i mulri/uz. u rrnu ba primirja j~lrom 1 rukom
lst<J je i S.tl svim novotarijama gasimo

ih prijt njihovog ulaska u dblmijt

To j< naš put i m<tod naJ zbog lq.a nam onda uvjere kujtu?
Zairo ll<l.r kudit< i korite kao da smo donijrli milljmjc ujerouanjt Jtg ruli?

Zar zlmg mezhcbo, običaja ili vlasti izbjtga~MU ujtrtldostojnt htuli.st?

To je hodio čije svjetlo sija uprkos n=ralkama i slijtpim sljedbenicima
Ako uttm sjaj njegou Jteti oru/o znajte da sunu uprkos slijepcu iz/tui
Allaha rmm redtt Ita. to prigovarau

ljudima koji lđ Ul istinom powde?
Prijttiu nllm ma.hebim(lnakon

dokaztt. loJa li je to prijvtnja
Potvorili ste 11as s·uim rublim

osobinamtl i prikauli u 11ajcrnjnn svjt:tfu

Sveuii se prijauili su 11111 vlastima
i ,·adujfte S( njiiJovim prijetnjmna nnm11

234

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

AIJ 1111 smo utoćiJu pmf vrr1tima Allaha trrdJis pa nasje saluwo tUI!iiJ prorivmka lttmu;r SVIma pt>j:tmio pa su :dtnjrlt a t;/o t&ija iz vašth loiih

'"""J""

Braćo, 1111S1auiu rako i rddujtr se lt1truju u pomor}rtlnog i Jedinog

Iditt puum Poslanika i aslusba ne osvrr!iu u na grdnike nrpolt:omikt
l rtdtt suim JltJ(JJYIIjimtt: Mi

samo Muhammrtla slijrdimo Nr tr.dsmo dunja/uk s nr r.ulrmD z,s 11J"f"· Allli! J' naJ rt lj 11 di•'t11t;r to cilj Nuu nam d lj poloiAji i fonkdjr 11r, tlabm odj«u 11r ohlafimo Ms sr trudimo ube odgojiti 1 s ml/im bolrmim duJamtl počinjemo 2:../imo upusiti SIN' ijudr i poz.il!flmb blitnjr malt> prijt drugih
NamluJnno Ja se fim dt>hro u narodu nalnn a 1111 put muilni1u sraunno 11 safkao j~thut

Da Silmo vidire našu brofu " ha/kamR Dli111J•'
umo Minu ili uimin htj1 pru~ pw tr~~>

ViJ;rls b1 z"a11jr i iJkrtno slijrtlmjc
Sunntra htZ imalo nrsigu,..nosti

Divni /lt11 učali hadisa 1 muh11disl poiiUJ ih i bdlmmi od svakog 11tlabUJg gotJ()m Om su ukras dunjalukn i svjetiljkr uputr osvljrrlili m dunja/uk /wo sjajnr zvijezde

235

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kva

Na najljepli mtiin naslijufi/j 111 Poslanika
i ultitili ga od rp/alci pokvarmih muilnilea

Oni tu sr~tnici sa njegovom uputom i govorom n drugi su njegovoggovortt uskrtt!cmi

Vjrra je, rekao)eAlitth, rtknt> J• Poslanik
a 011i TU " vjeru najbolji upućivači
Rich jejasno rl$/mljevanje teksta
ba isltrivljmja i neispravnog tumalmja

Nt misli da je fikh pamimjt tekttova
l>ez znanja Jra jt rekao ZaJ:orwdavtlc pravi

Niti dtt su ri}di: Rtkao jt n/im ili imam ili to Afnnedtw mr-dub ili Muhammedov

To su rijeći ltojt uputu ne Mdrt<
ko ih sksplja uputu tteit naii Dril se Kur'ana i Surmeta int p"'la:r.i ih
l it/i njihovim putem tamo i/, dobro shvati

Ako '" shvatiJ nejruan u/ur piea} učme do te u njemu prosvljttk Dokazimajer ta!to stoji u

1utruibi Gorpodara u Knjizi
Znaj, ko se uputi za MuhammeJom tpkikarit će protiv njega zavit/nici Osjetit će mnog!l ntprijate/jttva i ntprija<mmi od n~nalicn, oholih i ekstrema Strpi se i uzdaj u tvoga Gospodanz roje put do upute i nadmoći.

236

Zaštita od džina i iejtana

~ejtanovi

prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Stonjo saburo

Sabur u odnosu na prohrjeve i suast ima tri sranja:
Prvo: luda sabur savlada i ponizi smuti i prohtjeve i posrane čovjekov običaj. U rom slučaju ne gubi strpljenje i nema problema sa strastima i prohtjevima. Na raj stepen stignu iskreni Allahu, au. vc d!cllc. bliski vjernici koji su rekli: NaJ Gospodar je A/lab a potom u tome tlstrajali."' Dmgo: sra nje veći ne ljudi ovoga vremena, kada strasti u ndjnč.'lju sa­ bur i ne ostave za njeg;1 nimalo mjesra u srcu i čovjek posr:lne zaroblje­ nik svojih strasti i prohtjeva.
T~ie: ratno sr:mje iz.medu sabura i strasti, nekada nadjača sabur a

nekada malodušnost i nestrpljenje.
ll - Poi'OCicftjr za prolujrnma i
stm~~m

Allah, ....-.dldk. je stVOrio oovjeka i U njegovoj prirodi Str3Sl, aJi je SIVO rio i razum koji bi trebao voditi i sputavati re sttasti. Jedan pjesnik je rekao:
O razumni. kome je strmt razum ponweiltt !fil 1/ }t pa ti nifrti od mk• ,,. idt•
Z1r ruzum strasti da potlinil

r.num '"ba strasti vodil biti

Ebu Hasen ci-Mavcrdi, ""' +·M, je rekao: StraH tH/vrJia M dobra. suprou111vlja u ra:.smtu J" podsrife na ruino po1utilz11)t t posrnpke. rijepa MSIOr /puiJftolfJ j JJOdt /Ill put Uli.' 16 Takoder je rekao: Rar.stm ima za cilj boriti K i paziti 1111 tmuri ju strasr Sllvlada čovjeka i wdi u propast. Razum paz.i kada posmt, odbija 1w1a uli dn uadjnfa. skrir~tne sp/uke uklanja jer je maga JTrttSti v~oma jaka i prila~i 11111 odnklr ft i ue nada.511
'" Kuru'nskl cluu Iz sure F.I-Aitkaj; 13. '" Edeb11 etl-dml}o vc cd·tlln, 13-16. "' Edebu etl·clwifu V<' etl·tlln, 13-16.

237

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Neki učen jaci su rekli: Allah, """'vc didlc, je meleke stvorio samo s razu­ mom bez.strasti, životinje samo sa strastima bez rttzuma, a ćotljeka je stvo­ rio i s raztmumt i sa strastima. pa čiji raztnn nadvlada strasti bo(ji je od meleka a čije strasti rwdvladaju razum gori je od životinja. 5" Arapska poslovica kaže: Razum je pouzdan vezir, a strast opunomo­ ćmik koji sramoti. Rekao je Ebu Derda, .-.d;;.U ·aoli1U: Kada ćovjek osvam: skupi se kod .hu njega strast, djela i znanje. pa ako mu djela budu slijedila strasti to nzu. je IIJ.i dmt a ako b11du slijedila znanje to mtt je dobat·dan.519 Razuman je onaj ko upravlja strastltna razumo m, a još pametniji je onaj ko upravlja i razumom i strastima Secijatom, pa putem Šerijara ide i njegovim svjeclom se služi.

Allah, ,". "fullc, nam je jasno kazao da je slijeđenje masti pur do za­ blude i skreWlja s pravog pma re nesreće i nepravde. Uzvišeni j~ rekao:
<'

JJI~J .;!l ,:,jo:;Aicf.q:i
... .. ..... .,...

Ne povodi se za stralću da te ue odvede s Allllhovaputa.S20

Prenosi se da je lblis rekao: Uništavam ih grijesima a ont mene tra­ imjem oprosl'll. Kada Jam to vidio 1mištio sam ih strastima te oni misle da su tt pravu i ne kajti se.
Od Ebu Her7..e, ndiplblou ···"··je preneseno da je Poslanik, ~u.n,hu '•'•ih; ,, scllem, rekao: Bojim se za vas zabludjelih strasti vaših stoma/M, spol­ tlih orgatta i Sh·asti koje u zabhrdu odvode.'J2 1

Jedan mudrac je rekao: Razum je prijatelj s kojimsmoprekinuli vezu,
a strast neprijatelj kojeg slijedimo.
Rekao je Ibn Abbas, radijollohu ·,nhum•: U cijelom Kt<r'amt Allab, •= ,, . d1~11·. spominje strast t prohtjeve tt negativ11om konr.eksttt:

. _ _______....:;. 1' 1 1"
111

....kj, u-- !i~;i ~~-- (:7 Jof') • :;i,:.l~1~:< --~( . ·~,J-l Y' - J

_

__.:;__ -

-

­

8deb11 ed-dunja ve ed·din, l 3-16.

Kurtubi, 61168.
Sad. 26.

"' Et-Tergib, 1164. Munziri je rekao: Prenijeli SIIIJO Ahmed, Bezzar i 1aberani u
sva tri svoja J \1udžf!ma. Prenosioci nekilr lanaca prenosi/aco su pouzdani - s iktlt.

Albani gaje ocijenio \:jerodostojnim u djelu Ei-J'ergib •·e eJ-terhib, 1125.

238

laltita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Ali se on ovom svijetli priklo11io i :ut svojom straltu krm11o. Njegov je s!Jtlaj kno slučaj psa. ..S22

U._? !~1 .JIS.J !t_;A ct')
KoJi smm svoJu slijmi; čiJi m postupci dakko od razboritostiw

"

l

".. ~ "'

~

Ali, ottikojiZitbtm ulinebez:azanjaslijedestrarli$1J0je, a/lt) t. tut Pt·avipttttputitio11oga ktJgajeAllah, 1/tutblHduskrnmo~

" :. ,. ,. .. , ,, .OI ._L;l;_;.~$:-;:~~ .ji; ~·I;A11_,:u; ~~121 f. ,
~ ~

.

fl'.:,; ...~ ~!l~ &\·~J-;.1.:,.:;
A :utr je i/lt) gore znlutao odotwga koji slijedi svoju strast, a neAIIAhorm uputrtf'U1
Ne povodi se za strtdću da te"; od:ede s Alu;hoVIl purn.' 14

.i>l .r-:- ;r .!.1.I....:W .sr t; ')} J l '.. ' . ~ ll .. '

1~-

,. ,

Rekao je Ibn Mes'ud. r><l11•M• "..h•: Vi iivitt' 11 vmtltnu kada razum uodi srrasfi, ali doli će llfl)t'lllt' Irada it! srrasri uodw razum. s-.., Relao je Ibn Sem mak, rahlm<hulbh: Odlaži wllljt~ SIIOjt strasri ara· zumu odmah u pomoćpriskoči. Vidi ir~~ uodi loit'111 MUT!trku i pripmni St' da go se kloniš. jer neudovoijawmje dtđi i 11}mim srrastima je lijek w nju, a strpi u no lijtktt kao Jro st bojil bolesti. Jedan pjesnik je rekao:
Strpi o sam u na dar:ima dJJk null pn>šli dttJu tam nasabttrpriJilto i strpi/n se

Dttltl jt tamo gd)<j<ltiiVi {ovjtk
alro je nahrani ho/e jo1. uko ne odusrane

Ef·Eo "raJ. 176. '" Eii·Kelif. 28. "' 1:.'1'-1111111, 29.
ID Ul

Ef·Ktl<OS. 50.

Sad. 26. •• Kurtubi. 191280.

111

239

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

51l'3.St sa razumom biva u ui sranja;

Prvo: da strnst rnzum nadvlada zbog mnošrva F.iktora koji je po.spjciu·
ju do re mjere da ga strasti i prohrjevi obuzmu potpuno. Tada rnzum nema snage da se bori i popušta pred njom iako je potpuno svjestan loših poslje-­ dica. To se uglavnom događa mlađim ljudima i momcima zbog snage str d· sti u njima i mnoštva fukrora koji je pospješuju. Oni su zarobljenici svojih strasti Zbog nje prijaceljuju i m12e, zbog nje se drul.e i crude se da samo nju zadovolje. Mo7.da dođe i do roga da ga strast ponizi i učiati svojim robom:

":>~.:S~~ lJ~ ~til :1;.; ~l ..itl.; ~r:;t , "' , ....

"',

, ,'"t:

_.,A

"'"

Kaži ti Mmi, bote! /j ti biti čuvar ottome kojije strast svoju za boga svoga 11zeofS28
Ko pusti strastima da njime upa:avljaju odvest će ga u poniženje i propast. Rečeno je:
Ako" •u oduprđ strastima odvm ~~u kn svmtu Jw ćt t~ zbog loga kuditi

Rekao je Kurrubi, nhim<hulbh: R~kao je Esmd; nhlm<bull.>h: Č11o sam rit· kog ćovj~ka kako govori:
Ponitmj•J• stra;t promijenili mu im< pa fl KO ndto serasnq l,r/i1 ttnći će! ponii.mjc

Kada su upitali Ibn Mu.kalfe'u, nhim<hull>h. Šta je strast- heva, rekao je: To j~ pqniimje • bevtmflkrlllimog s/ov11111111. To je jedan pjesnik sro­
čio

u stihove:
N11n iz rijdi hroan ukratlmo iz rijtći hroa pa nko nello tiramo i.cliJ naći <'dponiženje

Drugi je rekao:
Stran j• ponii.ctlj• /ilno

pa kat/4 i.cliJ Jobir ldga
"' EI-Furkan, 43.

240

laltita od diina i lejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Kada u/il uli>tl tt n10jjm robom pDit.ori se ljubavi ko god bio

Rekao je Abdullah ibn Mubarek, ,..... • .l ob:
Belaj je, a be/aji imaju r.na/tQ~~t, da nikadt1 od strasti '" odst"piJ
Čovjek je rob s110je dui< i JlnJJtia slobodan Ito je lltltad sit a nekad glatlan

Ibn Durejd, ,.hlmohult.h. je rekao:
Kad4 ti dula putem strasti pDUit

tt

mah i dru:Jm putmr se JH>Ii

Pusti je i postupi supromo STrast ti
J' neprijatelj a suprotni put pnjaulj

Ebu Ubejd tl·TUsi, nhfm•h•ll•h. je rekao:
Duli ako d41 ito hoće od t•be lirom usta ot110ri prohtjcw

Rekao je Seh! ibn Abdullah er-Te.serruri, r.olllmchulbh: Strast ti je boksr, ako supromo posmpiJ to ti je lijek.'"
Također je

rekao:
/Gula čovje/t uN>uo/ji dwi ""'Ito iL/t i ne odvrati je poieli tilt Ito jt loit
i odwde ga wakom grijehu i srnmQt/

poziva ga uto zbogpro/t~Qte Jlr.:lJII

1 "

Kunubi, 16/168.

24 l

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Alija ibn Ebi Talib, ••d;J,Ibhu ·,nhu, je rekao: Ne dozvolite da smuti t1pra­ vljajtl vama! U skorijoj budrtćnosJi donose kritike a daljoj propdSl. Ako se 1te pokori prijrmjom i sr:ralmjmz probtljte sa ulijevmtjem r111de i mamljmjmr, ju kada se 11jednoj duli nade stm!mje i podsticmtje oua st pokori. 530 Srrasri kada nadjačaju rl!2um opiju ga pa ne moie razlučiti istinu od neistine, ponekad poremeti mjerila pa neistinu smatra istinom a isti­ nu neistinom. Utječemo se Allahu, •=·~<lldl<, od uskraćenja pomoći.

Dmgo: da se izmedu strasti i razuma vodi neprestana borba, nekada razu m nadjača a nekada strast. Takvi moraju šro više biti u društvu dobrih prijatelja koji će ih podsjetiti kada za borave, pro bu­ diri kada ih obuzme nemar, upuriti kada ne znaju, podscaći kada se ulijene, ojačati kada oslabe, i koji će ih povesti pravim purem. Tako­ đer treba se pripremiti za borbu, oru· .je uzeti i boriri se protiv svo­ / jih strasci.
Re.kao je Hasan Basri, .wn.dwlbh: Najboqi džihad je džihdd protiv svojih strasti. Poslanik. o.dl•lbhu ',le j!U v. .,u.m. je rekao: Muhadžirje onaj ko ostavi loša djela, a 1mullahid ko se bori sa svojim strastima. H l Nekom mudcaeu je rečeno: Ko jt11ajbrabriji i unjbliži pobjedi? Rc­ kao je: J<iJ u 11 ime svoga Gospodara bori sa swjim strastima, i dok se bori luva se da mrt nn srce lit dolaze misli o strastima. Jedan drugi je rekao: Najbolji čovjt·k je ontlj ko izbaci strnsr jz trca i 11e pokomvn .rc svojim strastima jz pokornosti Gospodaru. J neka traži mm

11 roj borbi, jerje plijen vrijedan: Lr AUahova roba 11ije skupa, zarAl­ lahova roba 11ije Džennet. m

Treba se strpiti ma koliko trajala borba, jer Allahov, ,..,.vedl<lle, borac pobjeduje, strpljivi uspijevaju a oni koji iele posdiu. Neka od AUaha, "'""dldl<. l.1tr:IŽi pomoć protiv svojih strasti i sebe, jer nema ni snage ni moći bet Allaha,a=.e di~lt,.l neka uči dovu koju je učio Poslanik, o.dl.ill,hu '• lcjiU,., ..n,m: Neuzu bilklhi min šumri enfusiua ve mi11 sejiati ea'mnli­ ua! Utjelemo se AUa/111 od zla našib du.Ja i zla nttlib djela!'33 l dovu: Al/4­ lmmme ati uefti ta/maha ve zekkiha E11te l7ajrtJ 11um zekkahn, E11te
•• Edebu eti·dtmj(l ve ed-ditt, 1S i 16.
'" Rekaoje lroki: Prenijeli Stt g(l/]m -Madlc i Ne.fai dolwlmfaucima prenosilaca.
m T1Dllizi i k:lže da je hase n - dobas.

'" Muslim.

242

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari
oli­

v~lijjuha ve mevl4ha! AJ/niJU moj, podari mojojduii bogobojaznon i

mj~ jn- Ti j~ najbo/j~ ćisrii, Tt si rl)m Gospodar i ~titnik! Prenijeli su ga
Ahmed i Muslim, ..h;n,.hurtOIIII.h. od Zejda ibn
Erk~ma, ..d;j.Lbhu '•nhu.' "

Trete: da savlada i svoje strasri porčini i usmjeri ih ka Serijatu koji mu je svjetiljka i vodilja, put kojim ide i u Poslanikom, ullall&h• 'okJiu ..od­ "-• se povodi. Oni su na pravom i ispravnom puru koji su rekli: \?tru­ jmro u Allaha i ustrajali su. l1vršili su naredbu u hadisu: &ci: VjerujDII u Allaha potom ustrajt)• Na njih se odnosi ajet:
(t

l) .s)IJ.I.f-~I.J!i (t •) .s;,LIJ .,;...;;JI.;J .. ~)(tA;._;\.;..:,; \!lj . "" .. ,
.... " ,. ., #" ... ,. ..

...~ .

A onom~ koji je od stajarya pred Gospotlllrom svojim strtpio i dušu oJ prĐIJtjeva uu/ria o Durmet će bora11iitt biti sigurno.5.U

Rekao jeSejjid Kurub, ,."..,.......": Ko srmbuje od do/ask/lwomeGospoda:ra nde urruliri grijeh, a i ako t:bog ljuds~-e slabosti i mndigrijeh taj stmbgtt porakt~ rta pokajartj~. rražmj~oprosUI i povmrak Allal111, .,,. .. dMI.. rako da i mda of/one u krugu pokonwsri. Uzdrtati du!u od strastij~ ~mmliJta liiČka u kmgu po/..oor­ norri. Srrastfr snaiatz pokmllt t'4 mrku t~pmtlfiu. prr!JIŽnrj~ uanice i t1tf10kor­ IUJse. Ottafr temelj nesrri~ i izwr :ria. GotoiJ() svi koji pokle/mu, poklektm zbog
JtrTLrri. NtztliJitje je laiJ/..'0 izlij«lli ali strast 1/1/A'OII sazrumja nije, i coje bolt!St u dtlli z:a čije suzbijatijt treba tliožitf mnogo tnidtt i vmnmn. Srra/1 od AllaiJn,­ -.<±~tilo. je .mažna brana k{)jfl odolifwtljakim lltltJtt!mnn Sl'l'flsri, i rijetko nekJdm· gi !tit možt: rim ttava!nmn odoljeti. Zbog roga vidimo Ki1r'an kako iiJ spomitije u isrom kouJekstu u jer/nom ajrfll. O tQt~ nam goiJ()ri A/14/J, ."."' dldlo. SfiJOri­

Je/j dtik, koji zna ttjnu slabosti i li.frk z:a njill. }er/ino On Dta lljme floU, dM­ jar/fr i gdje se kriju njeru srrasri i bolesti i kako ib istjm1ri Ita čisw. A/ln/J, ..... dklk, nije zaduiio čovj~ka dn is~'Orijeni iz se~ smw, jer Ott ZJta da ro rovjek t~ može, ali gajezadužio da je /..oomroli.k, sputf11NJ i drii tta uzdi uz pomoć smtlra odNjtga od stajanja prtd Vl'lilmurwnim, Velikim Gospodarom koga se tve boji. Kao 1111gradu i vjtino ntjt!StO bomvkll za 111/dku borimpropisaofr Dtmner:

"' Muslim. 17141. "'Muslim. '" En·Nuziat. 40 i 41. "' En-Nutiot. 41.

243

Zaštita od diina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

To je zato što AlJaiJ. •.,. .. didi<, zna w/ićinu i vrij ednost te borbe kojom lotjek odgaja svoju dušu, usmjerava na pravi pm i dovodi do uwrimswa. Cotjek je jedino lotjek ako se uzdržava, bori i tako twiiie, a ako se prr­ pusti strasrima j pokori im se u svemu nije lotjek. DoktJZ za to je njegova prirodtt, Onaj Ito je u njemu stvorio tiZIJvrde strasti stvOrio je j mogubwsr njenog sputavanja i srwir:bwanja duše od toga. A kao nagradu ako uspije j :wJjpzese iznad t.oga obećao mu je Džennet.'''
13 - loše razmišljanje Loše mišljenje o drugima je šejraoov mamac kojim lovi ljudska srca. Ružno mišljanje razdire džemare, kvari ve-.tc, kida ljubav... l u m­ kvom raomom okruženju šejran radi s lahkoćom svoj posao i svoj plan sprovodi u djelo. Lovi jednog po jednog muslimana jer su razdvojetti i nepovezaoi, a vuk jede ovcu koja se udalji od sra.da. Preneseno je od Omera, ..diJ>ll•hu ·anhu, da je Poslanik, ,.Jlalhhu 'ale)hl '< ..ss rekao: KD želi tići tt Džetmet neka se drži Uljednicejer 1ejl4nje ,." sa jednim a ot/ dvojice je dalji. Ahmed i Trrmiz.i, &im•hwnull.ah i kaže: Hadis j e !Jasm sa/Jih garib.s., Zbog roga, proklemik ulaže maksimalan napor da razdvoji voljene ,m., i zavadi drugove. Međutim, Poslanik, n llallahu 'oleJhl "',,u nas je upozorio na taj šcjr:anov prilaz u hadisu: ČttV'IIjteseneostiOI'tttlogrul.tlogmi11je­ uja, jer je to 11ajulŽ11iji govor! Ne uhodite jedr1i dmge, 11e U~Vidite jedr~i drugima, ue mrzite se i 1te prekidajte medusobne veze! Br~dite Allnhovi robovi, braća! Prenijeli su ga Buhari, nh!mehult.b i ovo je njego­ va verzija reksra, Muslim, Ebu Davud i Tirmizi, nhlmehwnull..b.'~ Rekao je lbn-Hadžcr, nhimebulW>: Kunubi, nhim<huU.h. je rekao: Ru­ žno mišljenje u hadisu odnosi se na neosnovano mišljenje, bez povoda. Kao kada bi neko opružio nekoga za blud be-.t ikakvog osnova. Zaro je Poslanik, ,.ll.ll•h" ·, l,ihl vo ..n. , nakon roga dodao: Ne uhodite jedni dru­ ,, ge! To je zabranio tbog roga što čovjeku kada dođu ružne misli želi se uvjeriti, isrražiti i Čul'i bilo šra o rome. Had is je isrog značenja kao ajer:
oo Fi zita/i e/-Kur'tm. 6/38 19.
•~ Ahmed,

l"umi7.i. 313 1S. Albani ga je ocijenio vjcrodos1 ojnim u djelu Zi/alrr t!l­

d:.enne, 1142.

"' Buhari mea' e/-Fetlr, 10/48 1.; Muslim bi šerhi Newrvi, 16/118.

244

Zaštita od dlina i lejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

~• "' , ~ , ~...#Z~· . :;.: ~ J 1-' · ~ ~- .... ...,- ~ .Jj~ l:. lt ·. - ~ .) ••,~l:. lt . " ...,• . •
\

.

......

..

..

"'

- .r• t'-><1r.=:­ .. •.:'1 :
~

"'

..

Kkmite se mnofih s:umnjilenja, neka su su11111}ilnlja, ZAista, frijr!J. l ne u/Jodiu jrdni druge i neogovarajtej~tlni tlruge! 41 Jvmtdat ajmt ulcnzuj~ tlaje mus/imano/Jil last maksm~~tbto wrifma. Prije swga. Mbmnjmo je mosJUIIJI1nQ sunmjifmj~. a ako b1 onaj koji su· mnja nkao tla Je uli uvjtTiri u sumnj~. kaie mu IC

ltte u/Joditejedni druge! A, alto kak uvjtrio sam se bez uhodmj11 k11le nm sr:

,, . I...PZ . e:.:: ~ ~J .r--: . . ,

.

. -·

l ne ogovarajte jet/ni drugef542

Rdao je.._. Kurrubi, ,.,J,J",d,uLL: U Seri;atu poJIO)~ dvije vnu miJ/je­ trja: pohvalno i poltudnw. Pohvalno J~ mii/jm;~ alto nt /teti vjtri orwga lwji misli i onoga o kome Je miJ/i kada čuje u to. Pokudmo miJ/jmj~ je orw lwjt je supromost rome. Na w ukazuje ajer:

Neka 111 smml}ilenja, zaista, grijeh., i 11}tr:
Zalto, lim ste to luli, ljemici i ~jent ice u im jedni o drugi· ma dobro pomislilif'U

1 ~'-!.. ~sjJ.t_, "_,:..jJ. t &~> ~;.:.:.....=. :.1, ~:,J :,;.,: ...... .. . ..

J'f

A.

,

JA _ ,

~

.

.. ,

Oballt%/1 je kloniti Je s-vake neost/OINlllil sumnje bn: povoda. i to m, uje­ d!w i misli lto;ih u moranw kloniti i po wme r:mm1o da ttisu dobre. Zabra­ trjmo je /ok mis/zri o osobi ako Je vidi i osjeti tla )t dobru i letina, u razli­ ku od om/1 kop su pomari po litrjnrju sumujivzh srvan, ;avnom litrjmju loiih djela. PoslnJtilt, allollha '.k,ld ....ua", je nkao: A1Jal1 je uzbranio život i čast tmulilllatta kao i dP se loše muli o tljnmt. ><S
'" E/-N"dlflrt'll, 12.
"' Pmhui·Bcwl, l 0/481.
"' T<:j>·it·u ei-Kul'tuhl, lo/332.
1 En-Nur. 12.
" '" Pn: nio gn jo Ibn-ModU slabim lancem prenosi laca.

24-5

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Rekao je lbn-Ke.sir, Nhln><hulbh: Pretlt!Set/0 je od Omera, r•diJ•ll•hu '•nhu, da je rekao: O riječima svoga bratA imaj uvijek lijepo mišlje1~;e, ako se mou 1111. lijep fl/Ilin sh variti.••(, Prenio je Ebu Davud, -.hlm•hull>h. dobrim lancem prenosilaca od Zej­ da, ..dijalt.hu '•nhu, da je rekao: Nekog čovjeka doveli mAbdulklfm ibn Mesti· du, rnlijalbhu '••h• i rekli: Ovom alkohol kapa s brade? On je rekao: Namaje zabnmjmo uhoditi ljude, ko javno ne/to uradi po rome sudimo. Sumnja na.rušava muslimansko drušrvo i zato nan1 je Allah, azze vc dželle, zabranio da sumnjamo:
••, ~1:.1' - ... 1 ~\:.'' ~ ·r.!St ""·lr' ~ ~"' ..r' 0" ~-.. ~ ' .. ..
• 'lf ..
~ ~

··=·"_,... ..ut~::!lr; ~..,~
e ..

LJ! ~

"1:

­

O vjemit:i, kumire se mnogih suumjičtmjt~, ·neka m smrmji­ čeu.jt~, zaista, grijeh.511

Rekao jeScjjid Kurub, uhimol,ulLh: Ajetpoćirlje omiljmim pozivom: O vjernici, potom uaredujc da ostave mnoga smnnjićetlja, rako da. se ne pre­ puste muogim s111mljama, ružnim mislima o drugima. Za raz/11g zabrane je rekao: ·~ ~1 tteka su smmljičmja, zaist4, grijeh.

'A

._;. ·.:,

j~ dtt

Zbog toga Jto je z.abraun. umljerena na većinu nmmjičmja, a princip su neka tlll111zjičcnja fl'ijeb to ZIUIČi dtt se klo11i wih rmmljiltmja jer uikad ue zna kojejegrijeM Time Kitr'an ćisri ljudsJ.'tl savjest iznutra kako se Tl~ bi onečistila rumrrjićmjem i počinilA grijeh i linij~ čistom od ružnib misli i sumnji. Tttko bi čovjek lisre savjesti uz svoju braćtt imao samo lju­ bav neoknljemt rui::nim mislima i tll!ltlllrijanunmmjamn., te smirenost b~ oćekivmzja neugod11ih pos/jdi&a i nemira. Kako je srtmo Lijepo živjtti 11 dni!tvfl. bez ružnib misli i
stmmjićmjafH'

Ružno mišljenje i sumnja su misli i nekada padnu na srce i čovjek ih ne može odbiti. U tom slučaju, dužan je oslabiti ih razmišljanjem o dobru, a ako ne uspije, onda razmišljanjem o mahanan1a svojim i skri­ venim grijesima kako ne bi mislio o mahanama drugih. Ako ni to ne pomogne onda je dužan je ne govorit i o rome i ne isuaž.ivati i rako & se grijeha sačuvari.
"' Teftlrlb11-Keslt: 4!212. "' 61-Hudžurat, 12. "' Er-Zi/al, 613345.

2<16

Zaštita od džina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Poslanik, ••u.JI,hu '•l•1hi .. dcm.s<t j~ rekao: Al/all je mome mmnelll oprostio misli sve dok rte urade ili progovore. Mun~fckun alejhi.
14 • Omm.ilivmjr mulliman1

Omalovaihi i ismijati muslimana spada u najveće grijehe. Poslanik, .,u,n,hu ;1.1 111" ..u,m, je rekao: Dosta je čovjektt zla omalovažavati bra­ ta muslimatut. 15" I kada uradi nešro nedolično, van druJ!'Venih norrni, dužnost j~ tražiti opravdanje za njega. Prenmno je u Buharijevom, r>hlmdtuiW•. SaiJJhu od AbduU3ha ibn Zema', r.>dllooll•hu ......... da je rekao: Puslanik, s.O.U.hu 'al.ihl•• ..n.... J~ :mbrdrUQ mti­ jt.mje kadt1 ruko pusti ~u društvu. Na to ukazuje i drogi rivajet u Buha­ rijinom, ..hlm<h•ll•h. Sl1111hu od Abdullaha ibn Zema', n<L...n.ho •......,, u kome stoji da im jegovorio u vezi s puštanjem vjetra: Zll.lto sesmijete ouome Ito je i:Ašlo i:. rt ega?!'" j Medu pripadnicima mwlimanske zajednice obostrano. Rekao;~ Uzvišeni:
.•, , , , ,
poštovan)~
,

mora biti

,t.::,; ":/ ' ". 1 ... l • <:.JJ ' • .. · • • • • • • ":/ l •"j : jJJI': l t; - -!-r+" ~ - j '.r;' ' _...,--P .r ~ r' ~- "; ­ ..,..w\1~ lJj;~ ':lj p l IJ)..ri ':1.) ~ \~ ~ .:"1 ..,.:S. .t.::.;.}

r"._ r_,.

...

_,,

~h

'

O vl koji vjerz'.}cte, 11eka se muškarci jed11i dmgima rte nt· gaju, mol.da SIJ 011i bulji od 11}ib, a 11i že11e drugim ženama, mol.da su one bulje od 11jih. J ne lmditejedni dmge i ne :w­ vitejedni druge r11Žttimnadimt:i11ut.P51

- -

-

To su bo1.1nske smjernice za prosperit~t muslimanskog drušrva j uklanjaoj~ sveg;t šro iu.Uva mržnju j nq><>dnošenjc. K.!da bi se toga pri­ državali ljubav i sreća preplavili bi njihova srca. Rekao je KUITubi, .~: Niko ~~ bi rrrbao m~-oga irmijawti zbog isn-oJmog i.zgltdtt, ili difomutcij~ Tili rij~/u, ili 11 go110ruJer)t možda iskrrniji i fišieg srrll od nrkoga ko ni)~ rakiJu Timt bi SLbi IIAilio mpmudtt jtr bi omtt!ovnžio onoga koga J~ Allah, ,.,. •• .u.n•. po(liJtio i ismijao onug
"' Bul1t1rlmea 'vi-Feth, 91388.; MU$lim. •• Muslim bUet-M Ne••c••l, 16/120. "' Buhar/ mea' ci-Feth. 81705. 111 El-11urlturat, ll,

247

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

koga je Allah, ."_., ,., <Jgdl,, učinio velikim. Naši prethodnici m ,·e toliko ću­ vali togtt da je Amr ibn ~erbabil, r• l•iond.ulbJ,, rekao: lVtdo. bih vidio <'ovje­ ka da nua;e, kozu i nasmijao se serah meje da i ja to kasnije ne umdim. A, Abdt!Liab ibn Mesttd. ,.dij~lahu '•nim, je rekao: Bc/aji su 'IIC2'.fllti za govo1; kada

bih ismijao psa bojao bih sc da ću posfđti past 5j
To je u vezi s tjelesnim nedostacima. Ism tako, ne smije se niko ismijavati ruti omalovažiti zbog vjerskih propusra. Propisano je lose dje­ lo mrziti koje čini i pozvad ga na presranak s dm mudro i lijepim govo­ ,m. rom. Poslanik, , ,tbll.hu '•l<jhi ,.,,.u je rekao: A/lab ue gleda u vaš izgled i imetllk, Ott gleda u ·vaša srca i djela. M uslim , mhim<hull. h . Rekao je Kunubi, .. blm,hullah: Ovo je velicanswen hadi.s. Uči nas·da. ni za kog ne tvrdimo da je dobar ili loJ 11a Uime/ju wmjskih dobrib djela iligrijeha. Možda onaj ko praktikuje vanjska dje/11 ima nedostattlk u sn-u za koji All.ab, =e ,., did i, , zna zbog kojeg mu fle _ prihvata dje/4. Istu tako,_ koga vidimo tt grij~hu ili da nefto ne mdi mo-žda u srcu ima nesto zbog ćegd će mu. Alla/J, •= vc ,Hell,, oprostiti. Djel.tt s11 uesigumi zrUJkovi a ue nepobimi dokttzi. To nalaže dane bvalimo pretjerano 1me što vidimo da rade dobra dje/4, i dit 1ze omalovaiawtmo i pod.jmlujemo 011e koji ritdc

nekalofa djela. Treba da podcjmjujemo i kudimo l.o.fedjelo koje radi a ne sarn.og činioca t.og djt!n. Razmisli o tome, vrl.o je precizna razlika, a kod Allaha, •= .-edt.Uc. je ttputa.55'
Ra·dikajzmeđu mr'tnje _ grijeha i mrl njc počin i oca grijeha uisti­ nu je veoma precizna, kao Što je Kurtu bi, rofolm<b.,ll.b, rekao. Zanema­ rena je od srrane mnogih učenih a da ne spominjemo običan ~viJet. U pri log tome govori hadis: Tako mi Allaha, osim koga drugog bogp nema, ueki od vas radit će djela sta1lovuika Džeuuetn. sve dok izmedu njib i Džtmneta ne bude koliko podlaktica, pa će ga pr·etetfi ono što je zapisauo te će raditi djela sumovuika Džeheu­ 11ema i 11 ujcga će i ući. A ueki će raditi djela stauovnika Dže­ !Jemumuz sve dok izmeđtt rtjiiJ i Dže!Je1111ema 11e bude koliko- po­ dlaktica pa će raditi djela sta11ovnika Džermeta i -urtjega i ući.'~' Munefckun alejh i.

111 T~(si;u el-Kurtu/Ji,

161 325.
"' Tej.rint ei-Kul'lufJi. 1 6/327.
m Buhari mea' el-Feth, 6/303.; Muslim bišerhi Nel'fJvi, 16/ 192.

248

Zaštita od dfina i šejtana

Šejlallovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Neki možda najbolje ne sll\>ataju ovaj hadis. A hadis sc, Allah najbo­ lje t.na, odnosi na čovjeka koji dobra djda radi ali srcem ispunjcnimlice­ mjcmvorn i neiskrenošću. Ljudima se čini da radi djela koja vode Oi.en­ neru ali Allah, .... •• dklk. zna i njegovu lošu skrivenu stranu t.ato učini da okonča ii\'Ot na lošim djdima, a djela sc vrednuju prtma zav.SCtku. Dok drugi čovjek koji radi loša djela i koji JC nepokoran iskreno sc po­ kaje i krtne u novi iivot ispunjen pokornosti ma i ibadetom. Allah,.,.,. dioli•• prihvari njegovo pokajanje zbog iskrenosri i čistog srca re učini da život okonča dobl'im djd ima, a djela se vrednuju p(cma kraju. U prilog rome govori hadis koji je prenio Seh! ibn Sad es-Sa.idi, ..diJ•II•hu '•nhu, od Poslanika, ..JWW.. '.ol•Jh•,. ..tl.m: Neki ljudi rade djtdn stnllormika Džetl­ netn - pm!Ut onome Jto vide ljudi - n stnuovuik j e DžLIH'Imemn, a neki rade djela sumormiltai>žehennnun - pmtm ouom~ lto r•ide ljudi - n stanovnik je Džetmetn.'"' To još jasnije prikazuje hadis koji preno­ se Muslim, Ttrmizija i Ncsai, <>him<hwnulbh, od Ebu Hurejre, ,...J,iollol.. ubu: Cuo sam Posltnlika, ...a..Uu'.okj!rl •• ..ua... kadj~ rrk11o: Prvom će sc presudi­ ti na St1dnjnn dmm lebidu. Birće dovednt pn k ga Allnb podsjetiti 11a blagodnn a on će ibpriznatipa će ga Alk1b upi141i: $14 si uradio s njinml Rdi će: Borio sam se u T voje ime dok nisampoginuo. A/Jnh će nći: LaUš, borio si se iW bi se reklo hrabarje. To je već nćt!llo! Potom će biti 1111redeno da ga odvedu i bit će oduučnt lienn po zemlji i bit će IJilltm · Dubenuem. Potom će sepres-udili čovje/m kojije liČio l:illltuJe u i podučavao druge, učio je KUr'a11. lJit će do11edett i AHab će g11 pod­ sjetiti 110 blagoiWti, 011 h ihpriz11atipa će A.llnh nći: Stasi urttdio s t~ji11111? Rdi će: Učio Slim, podučavao dntge i ulio Kur'an n •e 11 Tvoje itm. A/lab k n/i: lA!.d, podučavao si dn bi se nk/o ttktt je, ulio si /6tr'1111 da bi se nk/o ulnlje. To je već rećnto. Potom će bititmndernJ da ga odvedu i bit će odvuleuliampou m/ji i bit će b11Čt!11 11 Dže!Jn,. unn. Potom će biti doveden čovjek komej e Alla/J dao veliktt i r~~Z~tovr­ sml opskrbu. Al/n/1 će ga podsjetiti na blagodati, 011 će i!J priz nati pa će Allnh nći: Stn si urndio s 1ljitJuz? Reli će: Udjeljivno sam imetak u sve vidove dobra koje ~'Oiil. Allah k reći: l.4UJ, dijelio si dn bise nk/o darežljiv je. To je već nČt!IIO. Potom će biti nandmo dn ga odvedu i bit će odrmčeu licet/ll/ll um/ji i bit će bal m u Džellt!lmetn."'
'" B~tlwr/ mea'c/.Feth, 6190.: Muslim.
1 ~ .Hil<flm bi šerhi Ne•V!\'1, 13/50: Nesai. 6/24; Timllll. 4 20.

249

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Sve ovo govorimo zbog roga da se čovjek ne 7.3vara svojim dobrim djelima, pa dn omalovaži druge koji griješe, jer ne zna kako će iivor skončati. A djela se vrednuju prema kraju.
15 · Smal!allje gnjeha nevunim

Takoder, u šejtanove prilaze čovjeku ubraja se i wnanjenjc grijeha. Kaž.e čovjeku: To j~ mali grije/J, t.o nije važtw. J tal<o ga navede na grijeh. Mnogo se gdjeha uradi l Allahovih, ""'-. dl.dl<. svetinja pogazi uprdvo zbog olahkog shvaranja. R;w.uman musliman čuva se i velikih i malih grijeha, jer mali gri­ jesi vode ka vel iki m. Ćak i mali grijesi, kada se n;m1110ic, unište čovjeka. Preneseno je od Sehla ibn Sada, aJijall.hu \onhu, da je Poslanik. All>U.bu
".l<jh~v..dkm. rekao: Čuvajte se grijeha koje omal.ovažavate! Njibov pri­

mjerje kao primjer ljudi koji odsjeduu uuekoj doli11i pa svi do11estt po K''lltl&t i ua11estt dovo/j11o d4 ispeku h/jt~b. Uistitm, kaiUt roltjek radi taln111 grij11be tutište ga."' Rekao je hafiz hadisa, lbn-Hadier, r>hi­ n><hult.h: Bilježi ga imam Ahmed, abim<hulbL. l dobrim lmu:em prmonlaca.'"
Prenio je Ebu Hurejre, aJ~albhu'anhu. od Poslanika. ullallahu'al<jho vu <H<m. da je rekao: Kad4 rob 11radi grijeb na srcu ostane crna tačka, ako ga se k/ou i i pokaje očisti se, a ako gtzpottovo učinipoveća se sve dokpo­ tprmo pl'ekrijc srce. To je prekrivač spomemlt. lt 11jcttt: Ne, nije tako! Ono Što su mdili pt•ekt·ilo je sreti tl}ihoVIl. Tirmi7.i, r•h;m,hull•h. i kaie: Httdis je hosen sohi!J. a prenosi ga i Ibn-Mad že, u hlr."hull;h .!<.4 Od Sevbana. ,, d;i• ll•hu ··nbu. je preneseno da je Poslanik, .,n,lbJ,. '"'•ih; ,., ,.u rekao: ČoltjektJ bude ttskraćetlll opskrb11 zbog grije/m kojeg po­ ,no. čini. Munziri, nhlm<huU•h. je rekao: Prmio gaje Nrsai, r.bo m<hulbh. vjf!rodo­ stOjllim lancem prmosilfiCa. ~· Rekao je Ibn Mesud, "a;pLJ..·. nhu: Mislim da čovjek zboggrijrhn zabora­ vi vumje kao ito gaje naučio. Ovu predaju je zabilježio Taberani, n Mmdndb!o_ Olal'lko činjenje grijeha mak je slabosti imana jer šro je iman jači čovjek se više čuva grijeha i više se boji Allaha, omvodl.dl<.

'" Fetlwi-Barl. 11/329. "' Ferhrr/-/Jarl. 11 /329. '" Tirrnizi, 5/105: lbn·Madžc, 2/14 18. '" lbn-Mndte, 2/ 1334.
250

Zaštita od dlina i šejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Buhari, r.ohlnwh.JW.. je prenio u svom Sahilm"" od Enesa, .,dii>llohu '•""" da je rekao: Vi rndiu djela koja smamllc rmyim od dlake. a mi Jr/lo i b u Poilanikovo• ..LLh. '>kilo• •• ..u.m. vrijeme mwmtutmiitavajuiim. Neko je rekao: Ne tktlaJ koukoje ga kome si 11tpokora11.

num fri;eb, vdxleda; veliti11u o/W­

Koliko su se ashabi bojali grijeha, a oni su imali najjači iman i naj­ čišća srca, najbolje govori podarak da su strahovali od licemjerstva. Buhari, rohlmchulbh. je rekao: &kao jt lbu-Ebi Multjkt, tahim<h.!W.: Sreo sam tridewrasl111ba svi su strahovali od limnjerswa. 1'•! Ko želi spas mora se l uvaci i od malih grijeha i ne smije ih obhko shvarnti. Jlosl:1nik, ..!Wbhu '•kih• .dlan. jO' je rekao Aiši, r.J.,.U.hu ·."h.: Kloni se mali/J grij11!Ja,jer td i zattjw odgovarali. Nesai, Dari mi i lbn-Ma­ clžc, r.hlmch.,,.ulllh. dobrim l:~ncem prcnosilaca.
ft

Prenio je Esed ibn Musa, .ahimdlulh!.. u djelu Ez-7.u1Jd od Ehu Ejjuba d -Ensarije. ,...,..........,•• <b je rekao: Coll)tk uradi dobro djtm i poraJa re u llj~a a :utboravi 114 malt grije/Je a Wa srcme Allaha•...... Ld., O xa lli potpuno olmtk. A drugi uradi grijeb i stalno stra/mje od trj~tt a kada src­ tlU! All.aiJn, .,".,. dk llr, bude sigurali.
16 • Sigurnost od Allahovt obmant

Neki ljudi uporno rade grijehe a kada ih posavjcluješ kažu: A/l bje a milostiv i pmltn!Ti jadnici su zaboravili da je njegova kaz.na veoma bol­ na. Uzvišeni je rekao:

<o ·> ~t "i;.~l;.' ~l.ii. Si ; < 4.) ~~~~~~til JI <?~t;:;.;, rJ'il t KAži robovima Mojmt da sam ja, UJistn, 011nj Kaji praha i da
smn milostiv, Illi da jr i kazna Moja, doista, bolna fu=~J

,.

,

.

,

;"

~

.

.

,

,

Allah,'"' •• dJ.Ur, pokajnicima pra!ra, milostiv JC prema vjernicima, a]j grešnike bolnom kau1om kažnjava. Zato se nipo!to ne zavara) Nje· govom milosti i ne budi siguran od Njegove spletke:
"' Brilwrlllll!ll ' cf.Felll,

111329.
"' Uuhrui: Kitubu cl-iman, babun havfu el-mu'mini ~n jtd•bclllmllduhu vc huvc lu j~u'r.
'" Nesoi, Durl mi, 2/303.: Ibn Madže, 211417.
Nl E/-1/id!r. 49 i so.

251

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

s_,~li, r~~ ~!;Ll J:; :;4su ;Ll J:; iJ:~~
Zar oni 11lOf:it biti sif:itrtti od Allahove obt1t.aru!? Allahove obtnane ne boji se samo narod komept·opastpredstoji/66
Allahova obmana i spletka je odgađanje kazne i prepuštanje u za· bludi u 'l.dmvlju i blagodati. l'•? Sigurnost od Allahove, = * dkO,, obmane vodi nemaru, a nemar vodi olahkom slwamnju grijeha. A znaš li tl šra je to? To je šejraoova stepenica i uzrok propasti. Ko·olahko slwari Allahovu, -,.dUDe. naredbu šejtan će ga odvući u mnogo veće pt'Obleme isve tako dokga ne navede u mrežu grijeha. Zbog toga, čovjek mora strahovati kako bi ga strah čuvao od grijeha i nepo­ komosri. I vjernik što je većeg imana više se za sebe boji.To vidimo iz. rijt'Či sranovnil<aDž.enneca koje natnjeAllah. =.c-.dldk, u Kur'anu prenio:.
..:.1-i&.
,. ""' l;u.J..J

(:1;; ..1.1 ~

..

~

.. ...

(n)

~

~
--

a;,"'t J J;i 8 I;J
J .. "'"' ::-

I;Jli

J,.

-

••

(YV)

(_,:•11

Prije mw metftt svojimpo1-odicam4 strahovali - govotit će pa namjeAUahmihstdarovao i odpatnje tt oplju tlm sačtwno.508
Rekao je Hasan Basri, rnhin>d>ullah: Vjerrtik radi ibatlete i strahuje za sebe, agrešnik radi grijeb a sigmrtn je za sebe.' 6? Od Enesa, ndii>ll•hu ·,.~'"• je preneseno d<1. je rekao: Poslanik, •all>ll.ohu 'aJ,;hi w•dkm.je odrŽllo govor kakav ·nikad nisam luo, rekaoje: Kadtt. bi znLlli što ja :z;,utmmnlo biste se smijali a mnogo pinka/i. Buhari, o.hlm<hullabY0 Poslanik, •:JiruJ.hu '•l•iM "''"'•'"· je rek;10: Ko se boji rauo kl·e­ 1Ze, a ko ratzo kl·ene stif:ite na odt·edište. Uistirm, Alln.ho·11a roba je skupa, uistiuu, A/inhova 1·obaje Džemzet. Prenio ga je Tirmizi, ,,, him•· hull,h i tekao da je d6bar. Rekao Je Munziri, mhimdmll•h: Hr<dis znaći da onaj ko se boji drŽllt t'e se abiretskog puta i požurit će s dobrim djelima jer stmlmje od ~teprilika i rzemogućnosti nastavka puta. s?o
"' EI-Eu 'rc!(, 99.

Također,

'" "' "' '" "'

Tejiir el-Kurtubi, 71254.
Et-Tur. 26 i 27.
TefJir Tlm-Keslr. 2/234.
Buhari mea 'el-Fetlr. 111319.
Er-Tergib, 6179.

252

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilati ljudskim mima kako ih kvari

l takim, r.thimdlUIIah, je prenio od Behz ibn Hakima, rahimehul­ lah: Pmlvodzo TIJIS;~ uuamazu Zura" ib11 Er;fo, rahimdlUIIah, 11 džamiji Bnu Ku.kjr. Utioj~ Sl/TU EI-MuddtsStr. katiaj~ dofao do a;~ltl:

A kada u

11

rog pulmefSTl

pao .1~ 1/trrav.

Kako možes biti siguran od Allahove, '"" .. J~<u,, obmane kada je pred nama Dan u korn<" ec djeca osjediri, u kom<" ćemo goli i bosi pred All.llu, .,. •• Jloll•• srati pa Ćt: nas za sve, i malo i veliko pilat i, za svaki po­ kret l smiraj?! Uisrinu je ro vd iki dogadaj. Preneseno je od Nurnana ibn Bešira, ,.J.,,U.hu ·,., .''' da je rekao: Cuo >11111 Po,lallika, ..ll•ll•h• '•l.,ho" •dl=. kadaj~ rekao: Na Sudnjem dmm 11ajbfnU Će biti knžnjm ČOvjek kome Će podstopa/a biti SIIW/jnuz že­ ravim od koje će mtt mozak kljultui. Murrefekun alt'jht. je od Ebu Scida d-Hudrija, ,..lo 1 •• t. d;~. je rekao: Rekao ;e Po>lallik, ~ ~.~. .. •... ....: AU.ab le reći: Adm~! &fi le: Odazivam ti se Gospodaru, svako dobroje 11 Tvojim rttkmna. Refi će mu: b.vedi dže!Jmemsku skupinu] Refi će: A /111 je to džebeuem­ skn skupiua? Reći će: Od svake bi/jade de11etsto dtwedest/ i devet. To će biti na Dnu kada će djecn osijeditl, s1111kn nosi/jn svoj plod pobtu:iti i ktldll će ljudi izgledati kao pijnrd 11 u/su, lo je sttmo Al­ lnIJo lill ustoka kazua. 7o je đSI!nbima teško palo, ptt Hl "k/i: Allahov PoJimtitc, ko rc biti taj tov;ck?! Poslanik, ..r.nahu ··•·•"' ,., ,.u,., je rekao: Radujte se, jn- ua lJiljanu od jedi.udža i Medi.ut!JA noći će jedan od 1•as. Potom je rekao: Tako mi o11oga tt fijoj je ruci moja duša, nadam se da ćete liuiri trrćiuu dUnetlija. Ashabi su učili hamd i u~kbtrc. Poslanik. u uMu :.J.il>• ............ je dodao: Tako mi 011oga 11 čijoj je ruci moja duJa, uatfnm se tla ćete liuitipolovicu duuetlija. Pri­ mjn- vas 11 oduosu na p rijnJuje narode jn kao primjer bijek dlake un crnom volu, ili bijelog ožiljka 1111 magarećoj potkoljmici.'"
Prene~no

'0

El·.lfmkk.Hir. K.

m Bulwrl met~' t•I·F<'th, 11 /319.

'" Bulwri ",,."·d-Feti!, II/3M8.; Mu.<!im /li .ierlri .Vt·•···•·l, 1'97.

253

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

17 • Gubljenje nade uAllahovu, am" ditll•, milost

Kada šejran ne uspije čovjeka navesti na sigurnost od Allahove, ""' ,. d;dJ., obmane, pokuša ga navesti na gubljenje nade u Allahovu, •= vc du!le, milost. Govori mu: Tvoji grijesi stt brpjni i veliki, ne mogu se opro­ stiti i nisi ti za Allahove milosti. To neprcsrano radi dok čovjek ne izgu· bi nadu, kada i1 .gubi nadu kaže mu: Kad je tako uživaj u živor:u koliko možeš, prije .rmrti kad ćef i rako i tako 11 Džehennem. Na taj način navede čovjeka na grijehe i srrasti dok se ne zasiri. Ovaj prolaz šej tanu ueba zarvoriti podsjećanjem da Allahova, •=.v•

d;,u milost obuhvata sve. Allab, ",... ved..,lle, prima pokajanje nevjernika ,.
kada se pokaje a kako ne bi pokajanje muslimana!? Rečeno je:
Vćliki grdnič•, Allahov oprost od tvoj grijeha jc vcći
woj mt} veći grijeh u od11osu na Allahov oprost nezna/all jc

m

Allah, "''""J;,n,, je orvocio vrata pokajanja svim robovima i ulio im nadu u Svoju milosr ajetom:
' "' ~ ;

....&1 .JI .ill~-,. · "
• .., ;
"'

J (J' .-

.Y' "'. . . -sebe u grijesima•pretjeri­ Reci: O 1"0bovi Moji, koji ste protiv
),r"'

l J.:.;; 'i r+:"' .... J'f ' j oJ-.i.JI tS,~l; <.r ' ·-f ~l · " -: ' . • li ". r )_"• ""-:; 8,.. ., , ... ' •t, ,. :~ll _ , •. ,~.:.., ".Ul
J

)

.....

,

,.,..

..

)

...

~

.,

~.r

'

'

.J'

vali, ne gubite uadtt re AUa/}()tm milost! Allah će, sigumo, Sile grijehe op1"0stiti. Ou, thista, mnogopralta i Ouje milosti11.575
Rekao je Scjjid Kutub,
uhim<lmll•h:

To je sveopća milost koja prnšta svaki grijeh. To je poziv nade i .Pttuzd,ltlja 1~ AUahovtt. . ,.,. '" <l!<.ll,. milost i oprost svim velikim grefnicima i odluralim u zabludama. Allah, •= ,., dlel· lc. je uistinu, samilostan prema svojim robovima. On zna njihovu nemoć, slabost i ·vatJjske i unutarnje činioce koji ih zavode. Zr~a da im fejtan pravi mmke tut svitkom mjestu i wsjer/e 110 svakom putu i da no tijib šalje wo­ ju pjeMdiju i konjanike. Zna daje on krajnje ozbiljdn u svom nečamom posftt. Zna da je ljudska gradevina sktba i da brzo padne ako popusti uze kojega drži i čuva. Zna da njegova priroda, serasti, zelje·veoma lahko izgu­ be ravnotežu i bacaju ga na sve mmle i odvedu u grijehe, a lovjek se teško
m Ez-Zumm; 53.

254

Za!tita od diina i štjtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

odupirr i ću va zdraVIt TdV/lOrdu. Allah, .". •• dhll.. s~ to ma o tom rlabom Jrvoml}u znto mu pomaže. obatipa ga miloJću i ne kainjava dok 11111 11e omogući s~ da ispmvi svojgrijeh. lnakollttkukn u grijeiJ i pmjerivdll}art tome, kada pomisli da je udaljm i dil jego1ovo stl}im, da11ema povmtka i prijemJJ, utim trmurima bwuula ćuje blagi poziv:
'"'.bl .JI .bl~· ~ l"L::, "j r+;-" ..r lJ'r ' .:.r..ill '>~ l.. ..r · ' · ··J l~ " : Li J""!. • J ..J ...
, , ; ... , ... l

...

l

. ".

...

J "'

,

'

~,

~

• ~

' , •1, •_,,1, r-':'..... J"- _,... t,1 ~ ..... .,
• ..... • ... ,

~

.s . .
o

,J

'.lli

o ".

Reci: O robovi Moji, koji steprotiv sebe u g~·ijeshnapt•cljcriv"t· li, ne gubite nadu u Alla!Jovumilosil AII11!J će, sigumo, rve gt'i· jt.flt! oprostiti. On, doista, mnogopraJrn i On je milostin17'
Ako pogla!amo u povod objave ovog ajm vidjet «mo koliko je Allah, = .. .ud., milostiv prema svim svjerovima Rekao je""' Ibn-Abbas............... •,nt......: Neki nmlrici Ju muogu ljudi ubili i mnogo bluda učinili. Došli m Po­ Jianikrt, ..JI.Iohu'.ok,h• .. ..tMmi "k/i: To ćemu nm ri poziiNiije lijtpo,!llmo kada bi IlliJI/ rrhto in111/i iskrtpn m 0110 Ito mzo uradili? 7itdajt objavljmo:
'il ci! l (~v; ..r- .,)~ -• • '" - ;;11 · .Đ; 'i' , ·T UJ ... ,.,..;y •.:.r. .ill' '·l • · '.l." : .J~ .J .. ... ... ; • , /. • ,.. \- • , l , , ;,;Uli ',. _:.u;.JI4! ~~('\A) t;t:l '·l' ..:.U; t:;:." -'• .:• ':/ '
·l. t.. ~o
o
• o o

f

'

i.

.,

."

",_.

..

,

-

...

,

s;

j~ .!0j ti Li t.:. i;; J..;J .:;;r:; .;,G :;. .;l
"' ; ..... ".. ;.1; ' "" ..

(J! '

o

.Y'!

v-: ~.J w ".J'. J <v1 >ćlf,! ..,; i i~J
,

(V •) \ej l~p .hi.JlS.J .,;..(';. rr~ .411
'

l otd koji mimo Al/aiJa drugog boga"" mole, i koji, Olit! koje je A/lab zabrauio, tte ubijaju, osim /uu/ pravda zahtijuva, i koji 111! blud11i&; a ko ta radi, is/nuit će kaztm. Pat11ja će mu na 011otn svijt!.NI mwostrulma biti i vjt!.lno će u tljoj po· 11ikn ostati, osim OIIW koji se pokaju l uzvjtn~jll i dobra tljt!.kt niti!., Allah le tljibova IJrt!nvn tijela ll dobra promije· uiti, 11 Alla!J p ralta i Mi1ostivje.$~ l objav(Jmje ajet:
~ .bl .Jj .., .. ~ lJl'h "j ~~ ~ 1_,;, Zr..ill <$·~ ~,Ji ~~ .. _r.l ..... ,., ... .. , ... ' 'll J -~'1' , J r-':'..... J.r- _,... tj~..:.".'.ill • . .
;

­

... ,

.1

,

"

J

...

."

-

~"'

"..

,

..

:t

.,

.

,

,

,

»• E:·Zilal. 51358.
"' Bulwrl mea· cl-Ferh, M/549.: Muslim bi .<er/ti N<'W!I'i, 2/139.
,. E/oFurkon. 68-70.

Zaštita od džina i šejtana

Šejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

Reci: O robovi Moji, koji ste protiv sebe u grijesima prctjeri­ vali, ue gubite tutdtl uAllnbormmilost! All11b će, sigu,."o, sve grijebe oprostiti. Ou, doista, tmtogo prašta i Ottje milostiv.:m
-.J,jni ""><llem:

Rekao je Ebu Musa d-Ešari, nJoloJI.hu ·..~w: &kao je Posln11ik, ..U.IW.u Allnb pruža svoju r11kte daujtt tla se pokaje ko je griješio 11oću, i pruža svoju mim uoćtt da bi se pokajao ko je K''iješio da11ju. Tako će biti dok mnce ue izade sa zaptula. Muslim, r.ohlmehuU >h.sao

Preneseno je od lbo-Omera. nJij.>II.Lu 'aahu. da je Poslanik, ulblbhu '.J<ihi rekao: A/lab prif~vata pokajanje roba sve dok ateša tte dotle u grlo. Tirrni ·4i, r.ohim<hull>h i kaže: Hndis j e hMmgnrib."'
"' . diem, •

Preneseno je od Ebu Hwejrea, .. dJ;.lbhu '. nhu. da je Poslanik, n!Wkbu :..Jcjbi" .. 11.... rekao: A/lab se smije dvojici, jedatt dmgog ubije a oba mfte u D b umet. jedan se bori na Allahovomputu i popne, a ubica se pokaje, primi is/mn i pogiue kao Iehid.m

Prenio je Ebu Sdd, ..dij.Ubhu 'onhu. da je Poslanik, ..u.Uahu 'olejM..., ,.). lem, rekao: Prije vas i i vio jejeda11 čovjek kojije ubio devedeset de­ vet ljudi. Upitao je za t~ajuče~~ijeg čovjeka ua zemlji i reputili m ga 11ajednogpobož njaka. Olišao je kod njega i rekao da je ubio dtmedeset i der1et ljudi pa ima li za njega pokaja11ja? Pobož11jak je rekao: Ne. Ott t1bije i 11jega, te namiri stotiuu. Ponovo jepitao :uz 1111jttče11ijeg čovjeka pa su ga uputili 11ajeduog učeujaka. Re­ kao um je da je tebio stotiuu ljudi i him li :r.a tljega pokajmlja? Učetl.}ak tmt reče: Da, a šta te sprečava da se pokaješ?! Idi u to i to mjesto tt rljemu žive ljudi koji oboŽIWaju A/laba pa Ga i ti s tiji­ ma obou waj i 11e vraćaj se tt svoje mjesto jer tamo žive foli ljttdi. Čovjek je kre1mo i kadaje stigao do poltz puta ttmre. Oko rljegaje ttastao spor· izmed11 mekka milosti i mi/4ka pattlje. Meleci milo­ sti su rekli: Došao je kao pokajuik srcem okl'ettut ka A Ua/m. Me­ leci p a hije stt rekli: Nije nijedno dobro djelo uradio. Tada je tla­ išao melek u ljtulskom liku i oui ga uzele za mdijtt. On im r·eče: Izmjerite udaljenost izmedu dva uljesta, kojetnmjestu bude bliži neka 11jemttpripadne. Tada je A/lab objarJ/o jednom mjesht da se
1 "

Ez~Z.tnnet;

53.

110 111

i\1/u.l'fim bi šerhi Ncvevi, 17/86. Tinn izi. 51257.

'" Buhari, Muslim bl .~erhi "''"'e"i, 13/3(•.

256

Zaštita od džina i fejtana

~ejtanovi prilazi ljudskim srcima kako ih kvari

približi n drugom dn u udalji i kada m izmjerili bio je bliži do­ bro1n mjestu i 11zeli m gA meke-i milosti. 10'

dok me molil i nadaJ se Mnri opraltAt Ćlt ti grijehe. ČOvječe, kada bi tvoji grijesi bili do nebapa zamoliš za oprost oproltio bih ti. ČO­ Ijde, kada bi me sreo s grijesima kao Zemlja dAo bi/1 ti isto toliko oprosta. Prenio g~ je Tirmiti, r.LUnd>u!bh i rekao: Hasm garib poznat nam jt s11mo preko OIJog /anta prmosilaca. s..

Od Enesa, ,_......,.·•.-. je preneseno da je rekao: Cuo sam Pos/am/ul• .-.... '.ol<41•,. ........_ Irad J~ "kao: &kao je Uzvišeni Allah: ČOvječe, sve

Dovoljno rl je znari d3 je Allah, "" ,., Jkll<, oprosrio Vahšiju ubici Poslanikovog, ••ll•ll•hu '>l•~•l ,, ..u,m. :~midžc Hamze, ..JIJollohu 'onhu. Zar po· slije toga može biti beznađa i gubljenja nade u Allahovu...... ~Jidk, mJ. lost!? Ne, tako mi Allaha, to je s:~mo šejtanova zamka l spletka. Ne gubi nadu i pored dosra grijeha, pokaj se Allahu, ...... dl<ll• l reci:
jJ Rabbi, mnogo r;n;doJ p«iml• ali UUim T voj t>prott <-difr

Akt> J< TdJi samo dobri nadaju /rt>g;t da mt>U i nada; u l< grdm<i

J.• Ti st mogu samo nadati do ld fijrpo 'Jjlrostiti l"" jn snm 11/t<slimnn

111

Buhari. M1ollm bi šerhl Newvi,

J 7/84.

"' linnizi, 51208.

257

ŠTA LJUDE ~TITI OD ~EJTANA

ZaJtita od dfina i šejtana

~la ljude ititi od šejtana

Prvi štit - iskrenost
. - .. did<,
-

!sim-nost je put spasa od šejtana, roje i on sam pri1.nao, jer je Allah, rekao prenoseći njegove riječi:
.. ,l

~l(ro.> ~ r+"~ J <J" ) ." l:1 .;r_; 'C'.r4 . ~/ jti · ·1 -~- J.t.;· · -~, • ~=-:~ .:--:n:.. . . (f · )~l,'j: . .:J:;~;sGospodaru moj, reče, zato Ito si me llllllbludtt doveo, ja ću ujima na Zttmlji p oroke lijepimpredsta viti i sile ću ih Mlle· sti, osim Tvoji/J iskrmiiJ robova metlu ujima,,..

s.

...

-

- -

Sejran je priznao da ne može iskrene zavesti, po ko su oni? To su oni koji rnde dobra djela i ne vole da ih ljudi hvale 1.bog toga."" Rekao jeJaku b el-Mekfuf, •.rum<hull.h: ls/mmje onaj ko krije fiJOja dobm djela kao Ito krije lola.

Rekao je Seh!, r.him<hulhh: lskrmost je kada .rtt i robova aktivnost i odmor ebog Allaha, ..,. ..,didi<. Ibrahim ibn Edhem, r.hundluU..h. je rekao: lskmiOJtje iskrrun namjrra premrt Al/allli, "" •• d!cllc.

Ebu Osman, ""'"'<hult.h. je rekao: Iskremw je ueobmćtmje prtžnje pre­ ma srvormjimrt r.bog stAlnog mzmiJijanja o Srvoritelju. Neki su o iskrenosti rekli: lskmwst je stAlno t'Odmje raćtma dare AJ. lab, •= ••June, vidi 1 zanemarivanje lićnib koristi. Poslanik, uiUibhu '•kil.l ".dkm, je rekao: Alla/J p ribvaUl samo iskretta djela kojima se 1.4!/je/Q Njegovo lice. m Prenio ga je Nesai. n1t ·~·lbh. a Albani,...._.. ~- ga je ocijenio vjerodosrojnim.' Diunejd, ..hl...t.ull.d>. je rekao: Neki AliaiJOvr, ..,. .. dl.lk, robovi su siJv,uili, kada nl shvatili poMi m mdiri dobra djela, kada 111 poMi radili dobrn djrln bili su iJkrmi, iskrenost ih j~: odve/rt 1111 vrrtta svakog dobrrt.
EJ.Ifidžr, 39 1 40.
,. To je rekao Kunubi u svom tersiru. str. 28!.
•• Ncsai, 6125. Rckno je tbn-Hndžer u EI-Fethu, 6l2ft: l.tm<lt' prenruila,Yljc t/Qbur.
•• Sahih et· Trrgll1vc ct-lerhib. str. 61.

111

261

Za!tita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Zbog mga ŠIO je iskrenost zaklon neprobojni koji šdri čovjeka od šejranovih spletki on pokušava svim silama i na svaki način izvesti čo ­ vjeka iz tog zaklona iskrenosti. Navest ćemo primjer koji poj»šnjava tu isti nu.

Ukratko ćemo prenijeti Šta je Ga7.al i, r.hlm<h..U..~. rekao: šej111n donosi misli klanjaću iako k/i hiti iskren u namiiZl~ Ako gagledagrupa ljudi dok klanja ili ue-ko ude 11 prostoriju 11 kojoj klanja kaie mu: Uljep/nj ~ramttz!, neka tegledaju s poltowmjem i vide dtt si dobar, a 1111 s potziženjem i da te ogovartlju! Na to, klatljač se smiri, ne pomjera ruke i noge i lijepo klnJifa namaz. To je vidljivo pretvarartje. l roje prvi stepe11.

Drttgi stepe~~: Rob sbv11ti /~tnuovu piet/m i čuva se, ne sluJa Iejtaua i ne orvrće se tlllnjegovo dofapt-11vmtjo. Nastavi klnnjtui kakoje i počeo ali 11 toku. rog !ld11IOZII dode 11111 opet !ejttlll i kaže: Tebe ljudi slijede i pavo­ de se za tobom, gledaju u tebe i tvoje postupke, Ito 11rndišprmosi u i dm­ gi po rome rade. Stoga, imat id stvap Zllltjihova dobm djela ako to lijepo uradiš. n bit idgrefmr ako lok uradi/! Znr.o, tt/jepfoj nJOjedjelo pred njim, m(lždn se povede Zli tobom u skru!mosri i lijepom obtwljmtju ibadeut. Ow je opasnije odprvog, i možda ovo pret1t1ri neke koje prva spletka 11i}e pre­ vt~rlln. To je pnuvnmnje i kvari iskrenost. j er, ako smarra skrušerzost i lijepo obavljanje ibtzdettt dobrim djelom i ne želi do ga dntgi zapostaw zbog ćega ga 011dn Olt zonemnnljt' kmluento nikoga!? Zarje moguie da m 11111 dntgi draži i preći od samog sebe!? To je samo fejtomko zavaravanje. od dmgog. Rob se oproba u tome i čuva sc le]tanove spletke, z11a da je mz/ika u javnosti i tojJr.osti zbog drugih prervnrmlj~ i zna dn je iskrmo1t ttJposravljnnje 1Ul/1111M u utjnosti kao i uja1111osti u dndtvu. Stid gaje svoga Gospodara do bude skrttlmiji nego obitno zbog nečijeg gledallja. pa pob1e 11/jepJavmi namaz kad je sam kao kad klanja pred nekim, na isti načitt klanja i kad je pred ttekim. 1o je skriveno pretvaranje. jer uljepšnva namaz u tajnosti da. bude lijep 11 ja­ V/lOsti, bez ikakvi' mz/ike. Takav vodi rnitma o swortmjima i u rnjuosti i 11 jawr.osti. Medmim, iskrmost je dn lilit je rvtjedno obavljali namaz pred stokom ili pred ljudima. Takdl~ kdo da sebi ue može dozvoLiti nedo­ lične postupke u Jtdmozttpred ljudima, a stid gtt je dtt bude poput onih koji k/drljaju namaz da bi ih lj11di vidjeli i misli da ce se spasiti toga ako k/mijo isto i u javnosti i u tojJwJti! Ali, to ne mok rako! To ce spriječi­ ti i udaljiti se od toga samo ako mu bude ~..dno za swormjn kao Jzo
Treći stepeu: Skrivenije je

262

Zaštita od dž.ina i šejtana
11~ obrata painjul/11 prt!dm~u oko ub~.

~ta ljude !titi od šejtana

u tajnosti i javnom pot/Jn/nako. M~d1111m, rakva osoba s111110 misli nn srvorrnjn i lrnda J~ 111111 i !tadje u drnlw11. To j~ jn/na od kjumovih podlih 1pler/ri. 6rvrti stepen: On J~ joJ skrivmiji i neprimjmujl. Covj~k klanja pr~d ljudimtl, kj111n mu 1u može rtii: Budi Jkmim 11 11111111/t.ll, ljudi te gl~daju!, jer !t'}tan zna da osoba na ovom Siepmu zmlllill to. Zato. it'}tl111 ovom~ /(flže: Razmisli o Allahovoj, ........u,n•• velil/1111 v~lifanstvnwsti, razmisli o tomepntd kim stoji}! Stidi u da Allah, un •• dl<lk. pogl~d11 u tvo­ je srce 1 vidi da J~ odsumo! /, sru klanjala bud~ pri.l1tiiiO i1ltmlmost u pokau 11a tvim dijeltwima tijela. Misli da jelo s1t1111 iskntnost, a, ltstvari, je milit pn:vara i zamka. jer, ta skrulmost d11 je zbog razmiJijanja o Alla­ hovoj, .,,. "dlcllc. velićini bilo bi priJIIIIIO i kad je slim Ill/t! 1111110 kadj~ 11 druJwu. Znak sigumosti da st! lU radi o I~j111111kom u1vodmjr~ je razmi­ J/jnnjr o tome i kad si sam i kad sl 11 dm/tVI/, i, dnmjt priJIIJIIJO dmgib mzlog tom razmilljnn;u, kao ŠIO primsrvo iivorinj~ 11ijt razlog rim mi­ slima. Sw dok pravi rnzlilm kada ltlmrja izmedu pn>IIStv.t SIOk~ i ljudi izv,m;e !troga liste iskreTtosti, dukv1w uprlja11 skruNflllllilrkom, pmva­ ra11;em. Ta; Jirkj~ 11 iovjekooom srnt skriwniji od crnog nrr.tv,r, 11 mrkloj noli, 11a cmoj srijmi. [, od lt'}tana u mogu 1pariti still/O om koji imaju pr~cillil/11 pogini i koji m imali srtiu dn budu upuiml i snbtvnlli od stra­ lit! A/laba, "'" .. dldl•• "'
Ob:lVeza je svakom robu pnuici svoje so·ce prije l u tol< djeb, kako u bi vidio da li odredeno djelo rad i samo zbog Allabovog. """ J~cu•. lica ili postoje i dmgi razlozi, lični interesi i scrasti. U one koji u namjera­ ma imaju lične interese spadaju posrači koji uz namjem da se približe Allahu, .ua .. .u.a.. posre i zbog dijere, hadiije koje idu n~ hadždi zbog provoda, ili klanjao noću s ciljem razbuđi"anja kako bi mogli paziri na porodicu i jahalicu, oru koji uče zbog ugleda u svom narodu, oni koji v:w: zbog naslađivanja riječima, oni koji udjeljuju sadaku izbj~avajua pokudu, oni koji obilne bolesnike da i njega obilaze kad sc razboli, oni koji isprać:lju dienaze da drugi ispraćaju dženau u njegovoj porodici ili zbog hat:lr:l porodice umrlog. Ukratko, bilo koji dunja! učki imcres ako prija duši i poželi ga srce, mali ili veliki, kada se pojavi u nekom djelu pomuri i pokvari iskrenost. Zbog roga je najrcie djelo iskrenon.
"' El-lllja11, s1r. 2720.

263

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Uprkos svemu. to ne smije biti razlog napušranja dobrih dijela, ro je šcjtanov krajnji cilj. Obave- a je uložiti napor u čišćenju djela i oe t ostavljati ga bojeći se pretvaranja. O rome je rekao kadija l jad, r.~lolonchul·

zbog ljudi J~ prervaranje. a raditi djela zbog tzjih je lirk. lskretto5t J~ da ll! Allah, .".•• cH.U.. mčmm oboga.
Preneseno je od Ebu M usaa ei-Ešacija,
,.dQ•II•hu 'anhu,

Wo: Ostavljmzj~ dj~la

da je rekao:

Poslanik, -.lloll•hu '•I•Jhi ve ..u Je upiran za ćovjekrt koji se bori d11. bi do­ .m, kazao :;voju brabro. t, drugi u bori za svoje p/mu, treći da bi ga ljudi vi­ < dj~/i, ko je od njih na AUalJovom putu? Poslanik, .aiWhhu <lejhi vc «ilem, je rekao: Ko se bori da biAllAhova rijei bila gomja, 011 je na Allaho­
vom pttttt.s,. Prenijeli su ga imami Bubari, Musli m, Tirmizi, N csai i

lbn Madže, r-1h1n;thuntulbh.
Sve je ro All ah, =vedlclle, spojio u jednom ajecu:

.\S. .:.r.jJ,~~4,,,J j•;-, ~ll J '.J"i t;' ~ -, , . -, .. • .. J

A, uaređeuo imje.da srmto Allahu ibadet litte, da Mtt iskre­ IlO, kao prnuovjemi, t1je1'11 ispovijedajtt.m

Drugi štit - robovanje jedino Allahu, ..,. .. Kada se šejtan zakleo Mi lostivom, ,".,.dull•. da će zavesti Adema, i njegovo potomstvo, Allah, " " "dull<, rnu je odgovorio da je­ dn om skupinom neće moći ovladati. Rekao je Allah, = <• dfdk:
'•leJM "''"'

.;~ ,: !:'~.!JJ ._;..;l <?~~

.,

...

,

"..,

...

.J!

$

Ti 11ećeš imttti 11ikakt1e vlasti 11ad robovima Mojim...m
Onima koj i su upotpunili svoje robovanje Allahu, ,,,,,.. dl<lle. Pri­ mjetno je da je Allah, =vo d1,n.. rijeć robovi spomenuo u genitivnoj vezi, rekavši: <i .t .... ... robovima Mojim. Ta genitivna veza je?.bog poća­ sti, ili zbog specifikacije jer oni isključivo N jemu čine sve vrsre ibadeta, i nikome drugom. Postavlja se piranje šta je ibadet?
•• Buhar i meo' el-Feth. 11222.; Mud/m bi serhi New:vl. 13/49.; Tirmizi, 3/100.:

Ncsai. 6!23.: lbn-Mndže, 211931.
"' EI-Bejjhte, 5.

1"

III-Ffidil; 42.

264

1altita od dfina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

fb adet Je opći pojam, obuhvata sve što Allah, - ... .o.a. voli i s čim jeudovoljan od riječi i djela, javnih i tajnih. l ima ga četiri vrne:
Prur. tjdani, popm =posta. rukua. scdždc,lndidb, ava/3, itd.;

Drogtt: materijalni, poput klanja kurbana, uvj=, z.ckata, sadake, itd.;

Trtltr. srčani, poput skrušenosti, osjrotja pokornosti. poniwosri, osje­ ćaja nemoći pred Allahom, poslušnoSt, ljubav, oslanjwje, povrntak Allahu. """"dl.dlc, trn:žcnjc pomoći, strah, nada, velič:mje, strnhovanje,ltd.;
Ct:tvrffl: )c1Jčna,

popur zakletve, poziv:~ u pomoć, dovo, dove za za­

štitu, itd.

Sve su to ibadcti i obaveza je činiti ih s:uno Allahu, "'""Jl<llc i niko­ mc drugom makar bio bliski melek, poslani poslanik ili dobri velij.
Kako god sedždu i ruk-u nije dotYoljeno činiu nikome drugome osim Allahu, ...... <~.~dk tako i ravaf nije do1.voljen osim oko Kabe. Uz.vi­ šcni je rekao:

...i mrka oko drevne JUde obilnu!/,;
stoga, nije dozvoljeno obilaziti oko kaburova niti drugih mjesta.
dto:lle.

Isto L nije dozvoljeno prinositi žrtve nikom osim All~hu, '"'".,. ako jer je Poslanik, ,,u,u,hu '•l•jhi ".elloon, rekao: Alllib jept·okleo otte koji kolju il.rlve bilo kome osim Allahu.s9' Prenio ga Je Muslim, "hlmchulbb.

Prenio je Ahmed, ..bimchulhh, od Tarika ibn Si haba, ,.Jq,JLhu '•obu, da je Poslanik, ~u..JW.u .l<,..iw.dkm, rckao:]edmt lovjtkje ulao u lr-etmet, zbog mulJI:, 11 drufi u Džehnmem, zbog mu/H. Rckok Kako to, Alla­ bov Pos/anite Rekao je: Dvojica su prolazilapored ljudi koji nt obo­ bwnli kipa, ko zotl je pond njega pro/azjo morao je prit~ijeti bilo kAkvu b nm. ]tdttom od Je dvojice su nkli: Prin u i a tvlli, nkaoje: Nemam niJra, Ito bih mogao prinijeti kao i.rtvrt. &kli stl mu: Pri­
•• El-lh"l!d!, 29.
'" Muslim hi .ferhi m-Ncvevi, 13/1 42. Hndi s se mo'~ i dru~nćijo lli'Cvcsti, kao
Poslanikovo proklh\JnnJc onih koji to mdc: Nck11 All11h pmAww ono koji prinose
!mw hl/o kome 1),</m Allultll! Oba značenja su ispmvmt. jet· ih lckst hadiso pod·
nosi. Sušti nske raziike nema, razlika je jedino u jczićkoon lunzu, prvi je izjavna
rečenica. n dno11i dovn protiv tak,ih. (op. prcv.)

265

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

nesi mnka7'11WIm . o,,jeprinio mubll kao žrtrm i oniga ptJStiše. Ali, . zbog toga je ztŠao u Džehennem. Dntgome su rekli: Prinesi žrtvu! Onje rekao: fit prjuosim Žl'tve samo Ail4hu. Oni tmtodsjekošegkwtt i zbog /.lJgaje 1tŠao u Džemwt.

Rekao je Uzvišen i:

Pa kumjaj Gospodam svome i lmrban koljif5!JS

Tj. kako god ldanjaš svome Gospodaru, ne klanjaj nikome drugo­ me, rako i koljii kurban svome Gospod:uu i ne kolji ga drugome. Rekao je Uzviscni:

0i~~ ~J~vGJ t$~J~J~;~ 01. i j
Reci: KILmja11je moje, i ob,.edi moji, i životmpj, i smrt moja, doista, posvećeni su Allahu, Gospodartt svjetova/!16
'
'

,

Pod obredim;t u ajem misli se na klanje kurbana.

Također, zavjer

mora biri dar.samo Allahu, ,,..,.,,., J;"tJ,, Rekao je Uzvišeni:

Za sve što pot'i'ošite ili se zavjetujeteAil4h siK"mlO z;ut!...597

Preneseno je od Aiše, "dij.>llahu ·,nru., da je rekla: Rck,w je Posfmtik, .,,.
l•lbhu 'ale)hi vo i<:llem:

Ko se zavjetovao da će bitipokor·tmAllalm neka Mu budepokormt, a ko se zavjetovao da će biti nepokm-art tteka Mu rte· bttde11epokoranf'" Prenijeli Sllga imami Bultari, .EbuDavud, Tirmizi,

Nesai, Ibn Madže, Dari mi i Malik, rohimehumullah. lsro važi i za skrušenost, poko.rnosr i poniznosr. Sve je ro obaveza jedino čin iri Allahu, ",,. •., df.eJic. Međutim, vidimo neke ljude kako ih čine drugima, kao one koji plačući i ponizno mol eći padaju na prago­ ve bburova k:ao da su u namaw i više.
m 51-Kev..\·er. 2.

'" EI-En'am, 162.
111 EI-Bekare, 27-0.
'" Bulwri mea ·ei-Fe1h, l l/581. ; Ebu Davud, 3/232. ; Tirmizi, 3/14.: Ncsai, 7/1 7.:

Jbn-Madže, l /6&7.; Darimi, 21184.: Malik, 2/476.

266

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Ljubav pripada samo Allahu, ,.,.,..dJdk i oM mora biti čista i iskre­ na, jer mnogi tvrde da vole, ali malo njih to i potvrdi. Kako može reći da voli Allaha, "" •• d~on.. onaj ko daje prednost naredbi svoga predsje­ dnika, supruge, ili djctcra nad Allahovom, ...... e~~..... nam:lbom!? Kako mok tvrditi da voli Allaha, ...... d.ldk. onaj ko ustraj<~va u grijehu. Poslu­ šaj šta k:aie Salija, ,.h.m<hulbl.:
Nepokoran si Bogu, a iju/Jau pokatu;<l
10 J~

nemoguć~ po

zdravom r,rzumu

islcrmo da wltJ pokorio bi Mu u oni Jto vole voljmim su pokomi1'1<1
Slijeđenje je 1nak isk.rme i odane ljubavi prema Allahu,-·· JWk i Njegovom Poslaniku, ..LJJ.JN •..,,.,..tlm>. Rekao je Ut.višeni:

..!11 ~-:::_...: • ' ·u ...,,:, .·i. ~.JI t: r=-- uY":' ~ ...r ... Reci: Ako vl AUn!Ja volite, onda mette slijedite, i vas će A/lAb
... "'·-' ... .. •#

-..

~ ·· ·

..

..

voljeti...@

Mnogi koji tvrde da vole Allaha, ..,. .. dl.ls. i Njegovog Poslanika, ull•ll•hu ·.1.1 h1" ..n.m , spotaknu sc i ne ostanu postojani kada sc stave na vagu slijede nja. Isto rako, osl:tnjanje i pouzdanje srcem biva samo na Allaha. '""" dl.IJ., koji upravlja svim i srvara Ut.rokc. Traženje pomoći je dozvoljeno samo od Allaha, ,... •• dMI•• lhviše­ ni je rekao:

!ll!• i':: •. :.: !il:• ~.J~~
Samo Tebi ibndet činimo i samo od Tebepomoć molimo.,.,

Poslanik, odAlla/Jill

..U.n.llu '.tk,hi ,.• ..U•m,

je rekao: Ako traiii pomoć, trai.ije

'" Divanu d-~{i ', Str. 58.
"' tili ' lmnm. 3 1.
"' El-fllliira, 4.

267

Zaštita od džina i šejtana

Sta ljude štiti od šejtana

Obavezan je svaki musliman i musliman ka veličati Allaha, ..,..,.. did­ k, a veličanje ima svoje znakove, u re znakove spada vdičanje Allahovih, ""'"dnlk. naredbi i njihovo nezanc:marivanje. Rekao je Uzvišeni:

'1_,lill t.Sy;.; <.r; t;~~~ ~t;.!,: 1;:~ .:,;:; ~;
bojaznosti srctL 60'

,,.

·--

4;

,

~

... .,.

Tako je to! P11 ko poltiVIl Allahove pt·opise - z11ak je to bogo­
Kako može tvrditi da voli Allaha, •= ,. J.tcll• ko zanemaruje Allaho­ , va, ,..,... .!;dk. prdva i ne: pazi na njih, ko prelazi Allahove, •=•-.,J.Icllc, gra­ nice i čini hara me. Isto rako, istinski srr.1h treba biri samo od Allaha, •= ,.., didk. jer je srrah od drugih širk. Medutim, u vez.i s ovim postoji razlika između više vrsta maha. Strah se dijeli na dvije vrsre:
Prva: strah veliČ<111ja i ibadcra. Tako mahovari do2.voljeno je san1o od Allaha, ,..., "'df.u•.
Dmga: prirodni srrnh, kao šro jemah od lava, vatre, naoružana čovjeka. Taj mah ne ucjtčc na vjerovanje u Allahovu, ",.,..u,.o.., jcdnoću i iskrenost.

Na osnovu ovoga uočava se razlika između dva srraha. Također, ja­ sno je da onaj ko se 2.avjeruje kaburu u kome je ukopan dobar čovjek i strahuje od rog umrlog ako ne ispuni zavjer da je srrah ibadera i ve­ ličanja usmjerio ka nekome drugome osim Allahu, ,.,. "di<lle. Razl ika između prirodnog maha i srraha ibadcta i veličanja je u rome što je prvi srrah prezirom popr:tćen a drugi ljubavlju. Prvi Strahuje od velija i voli ga, a drugi srrahujc od lava i ne voli ga... Obaveza je ve7.ati nade za jedinog Allaha, .-,.dide. Vjernik se nada Allahovoj,=e.. dhlk. milosti i srrahuje od Njegove kawe. Strah i nada su dva krila na kojima vjernik puruje Allahovom, .m.•edl<lk. zadovoljsrvu. Ko se7.aklinje du'l.an je 2.<'llderi se Allahovim, '"' « J~oll.. imenom, jer je Poslanik, ..u.JL.Im '•I•Jhl "·"l""'• rekao: Ko sezakuue uečim d1·ugim, osimAIUt­ hom, počitzio je šil'k, ill kufi: Prenijeli suga llmizi, Hakim i Ibn-Hibban, ..himehurnullah, od Abdullaha ibn Omera, rnli).•lt.hu 'unhunu. lirmizi, r.himehu!W., ga je ocijenio dobri.m, a Hakim i Ibn-Hibban, r.h....hun•ulll•, vjerodosrojnim.'"'
• EI-Hodžd:, 32. "' Tumi2i, 3/46.

268

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Zaklerva Poslanikom, " u,lb hu 'alcjhi "' •d!cm, Ka'bom, dobrim čovje­ kom,. ili bilo kojim srvorenjem je ši rk. Poslanik, ..IL.It.hu '<ll,;h; .-"diem, je re­ kao: Allah Mmjezabranio zakliujatlje očevima. Ko se zakli1lje neka se zakune Allahom ili neka šntiJSO< J>renijeli su ga šesterica.
Burejde, ~dij;~lbhu: ·~nhu, prenosi da je Poslan ik s..U altahu 'afc:jhj \'e -$('1lef11, re­ kao: Ko se zaklinje emattetom nije naš. Prcn i o ga je Ebu Davu d, mh l· 05 mehullah, vjerodostojnim lancem prenosilaca."

Musliman je dužan vjerovati onome.k<:) mu se zakune Allahom, "'" Rekao je Poslanik, ' "llallahu 'alcjhi V<Sdlcm: Kome se nek() zaktme Al­ lahom neka vjeruje! Kome se neko znkrme Allilhom neka.se zadovQ­ Iji time, ka se 1te ZIUWvolji nije Allahov. Prenio ga je Ibn-Madže, "hl· mehullah,606 dobrim lancem prenosilaca.
o·edJ~IIe.

bi/.o kime i čime osim .Alklhom. au<.., dl<lle. tt velićanja on.oga kime se ktmc."Q'

Rekao je Tbn-Hadžer, r.himchulloh: Možda je rajna z-abrane zaklinjanja 10111e fto je Ztikletva sredstvo

Dova je ibad er, Poslani!,, " u; u,hu ·,lcjhi ,...u, m, je rekao: Dovaje iba­ det. Prenio ga je Tirmizi, ,, himehulb l• i rekao da je dobar vjewdosrojan.6'* Ko sve rc ibadcrc čini iskreno isključivo Allahu, ubraja se u Allaho­ vu, •= "dl<Ue, srranku za koju je rekao:
,

e)

_,;..t.al;.,. .ill..:;,:r- <>l)!\
F F ; ,

.A

J

.e:/

Doista, Allahova stt stranka o11i koji će #jurilo uspjeti. 609
A, onaj ko bilo koji od navedenih ibadera čini nekome drugome

spada u šejranovu suanku, za koju je Allah, =cvo di<Jie. rek:Jo:

5_,~li1 ~~~l.:~u.:.): 0p\
Zbi{ja, otzi iz strankešejtanove, gubitttici srtpravi!
10

"' 811/tori mea' el-Fetil. l0/~ 1 Mu.flim bi .f~rhi en-Nevevl, l ill06.; Ebu Davud, 6.; 3m2.; Tinnizi, 3/45.; Ncsai, 7/4.; lbu-Madže, 11677.; Darimi, 2/J 85.; Malik, 2/480.
"' Ehu Davud, 3/223.
•• Ibo-Madže; 1/679.
"' Fethu el-Bari, 11/536.
•• Tirmizi. 51126.
"' EI-Mudiadele. 22.
'" EI-Miidžadele, 19.

269

Zaštita od džina i šejtana
Treći

Sta ljude štiti od šejtana

štit - držanje uz zajednicu muslimana

Vuk jede izdvojenu ovcu. z.bog čega se treba držati zajednice mu­ slimana jer držanje u:t zajednicu muslimana tjera šejtane i vodi ka Al­ lahovom, •= .. didi•. zadovoljstvu. P1·eneseno je od Omera ibn el-Hac­ raba, ... ~;J,Jiuhu 'unhu, da je Poslanik, ..u,u ~J,) hl ,, "'" '"'• rekao: Ko želi ući ,,,., u Džemzet 1leka se dri i zajednice muslimnna, jl!l' šejtttn je s jednim a od dvojice je dalji. Zabilježili su ga Ahmed i Tirmi7i, nhi,...humulbh, a Tirmizi, nhim<h..n..h, je rekao: Hadisje dobar vjerodostojan. Ukoliko neko uli kren uri na duže purovanje, nasočiro kroz pusti­ nju, neka se udruži s nekim jer je Poslanik, ..n.bhu ·.s,,ni -.1<!kn., rekao: Je­ dali ptattikje šejta111 d rm suputnika dva šejtana, trojica putnika m ptttllici.611 Zabiljciil i su ga Malik, Ebu Davud i Tirmizi, "bim•humull.oh. lanac prenosilaca je dobar, Takoder, Poslanik, ""'"'"" ·,J1hi •·csdl<m, je rekao: Kada bi ljudi z-nali , šta se nalazi u osami11iko ue biputovao ttoću sam .•., Zabilježili su ga imami Buharija i Tirmizi, nhlmohumulbh. Prenio je Malik, nhm<hulbh u Mut'(llall od Seida ibn d-Musejjeba, da je Poslanik, uii..U..hu 'd<jhi ... ..U.m, rekao: šejttt1l pokušava zavesti put11ika ako je sam, pokušava i d11ojiru, ali ako ih je trojica odustatte od 11jih.611 lmam Mal.ik, ~him<hulloh je prenio hadis ovako, kao mzmel predaju. A, lbn-Abdul-Berr, ~himohull.oh je rekao: Predaju je do f'()­ slanika, ..u.n.hu ', J,ihl ,.,,u,m, spojio KllSim ibn Esbcg, nhlmohodbh putem Abdtt· ralmwza Ibn- Ebi n-Zinnda i Abdzmtlmrana ib11 Httnnele od Seida ibn ~l-M11sejjeba. hlhlmthunu•lbh, od Elm HWYjre, "dii.U.bu """"·
...h;.,.humulllh.

Poslanik, ..a.u.nu ·.o~c-.; .. .d!tm, nam je jasno scavio na znanje da jenejedin­ od šejtana. Preneseno je od Ebu Salebe d-Hušenija, ,.,.J,')dohu ·aru.., da je rekao: Ljudi su odsjedali prilikom odmora napurovatrjll po ra~nim pttle/jcima i dolinttma odwjm<J. Dok f'oslnnik, ..U.I.I.J.u '•I•Jhl ''""ll"" ' • uije rektw: Vaše odva. ja11je 11 doliue i puteljkeje od šejta11a. Nakon WgtJ, kada su odsjedali bili bi jedni tiZ dmge. To su 7.abilježili Ebu Davud i Nesai, ,.himehumull>h .6 ' 4
StVO

"' Ebu Oavud, 3136: Tinnizi. 3111 O; Malik. 21978. "' Buhari mea ·ci-Fcll1, 61138; 'linnizi, 3/l lt . 1 " Malik, 21978. •• Ebu davud, J/41.

270

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljudt štiti od šejtaha

Poslan.ik, u!WW.u '•kjhl>< ..u je rekao: ]edilutvoje milost, a nesloga ..., patnja. Zabiljciio ga je Ahmed, nhi=halW. a Al bani, nhlmebuLh je rekao:

Lanac pmwsilaca je dobar.••s
DrLanje m zajednicu muslimana poruazumijeva dvoje:
Prvo: cL-žanje uz zajednicu vjerovanjem tako što će vjerovati kao ,što Je prva zajednica muslitn< vjerovala: asbabi, cabi'ni i svi koji su išli lna njihovim pucem i imali isti pravac."'"

To je rekao Abdullah ibn Mesud, r•di;.IW.u 'anhu: Zajednica je onaj ko sr drii istine makm· bio sam. To je prenio Ibn Asaki r, nMondadW., u svom djelu Tari/m Dimešk vjerodostoj nim lancem prenosilaca.

Dmgo: postojanost u redovim a zajednice muslimana tako što će i srcem i <iušom biti uz slj edbenike istine ma gdje bili. A, sljedbeni­ ci isrine su Ofli za koj e je Poslanik, u ll•llahu 'alr jhi ,,.,,n,..,, rekao: Uvijek
u mom ttmmetn biti pobjedo11osna skupina ua istiui. Neće im naštetiti o11i koji ib ostave na cjedilu sve dok lU! dotle Alktbova tLaredba, a olli budu tM tome. Murtefckun alejhi, a ovo je Musli­ mova, nhlmd.ulw.. verzija.
će

Sljedbenici Isti ne prepo7.nadjivi su po znakovima, u te znakove spada ljubav prerL učenjacima hadisa. O tome učenjaci kai u: &da 13 vidiš da 11eko vu/i učenjakc badisa kao 1t1J m: jahja ib11 Seid el-Km­ tau, Abdurahman ibn M ebdi, Ahmed ibn Hanbe!, lsbak ibtt Rah· ejh, v r>hlm<humulhb... Z!laj da je s/jedbmik Istine i Stmrtetll, a ko u s njima ne slaže znaj da je novo tar. Rekao je Selim ci-Hilali, h.&uhu!W.: ( ...) To je zato !to ulmjaci lwlisa nisu skmmli sa jamog &tog p ura, i o11i su qutk11a skttpilla i pobjedonostuJ potpomognuta Zll}tdllica. 017 Kada su upirali imama Ahmeda, u himrhull• b o toj 1.ajednici rekao je: Ako nisu učenjaci had/sa onda 11e Z llllm ko ste. Ovu predaju je zabilježio Hakim, r.himehulb h u djelu Uiumu el-hadisvjerodostojnim lancem preno­ silaca od Ahmeda, r.him•hutbh.""
'" Es·Silsile es-sahilta. hadis br. 667.
"' U vezi s tim vidi: Es..Sifur '"'en-meu/ od Darekutnija. El-lm11n od Ibn Ebi Šej­
bc i $erh hadis en-mrZiti od lbn-Tcjmijje.
"' MuellefaJ Se 'id Hava dirasc/1111 '"' tekvim, str. 148. '" Fethu-1 -Bari. 131293.

27 1

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Jsro su rekli i Al i ibn el-Medi ni, Jbn Mubarek, Buh ari , Hakim, Tir­ m iz,i, Ibn Hadžer ei-Askalani, Sujuti i mnogi d rugi, ohlm<humull>h. Sljedbenici Jsrine prepoznacljivi su i po rome šco nikome ne daju prednost nad Poslanikovim, ...n.n."'" '• kihi ,, ..u,.,, govorom, bez obzira o kome se radi. Prepozna d j ivi su i po rome šw vjeruju u Al lahova, """' ,, df.ll,, svojsrva ne poredeći ih, ne negi rajući ih i ne tumačeći ih bko ne dol ikuje. Oni o svojstvima govore šw je imam Salija, "J,imd'"ll' h· re­ kao o Allahovom, "'" vc di<lk, uzdizanj u kada je upitan o njemu: Vje­ rujem u ono što je AJIA.h, m•" d;dlc, rekao onako kakoje On htio, i vje­

rujem tt Of/.0 sto je Poslanik, n llolbhu 'alcjhi ,., ,diem, rekao onako kaka je on htio. I, ooo Što je rekao imam Malik, r>himchulbh: Uzdizarljc je pozna­ to, kakvoća nepoznata, vjerovanje. tt njega obaveza, a piranje o rl}enltt novotarija.

Četvrti štit - redovno obavljanje namaza u džematu
Nevođeoje računa o klanjanju namaza u džcmaru ohrabri šejtana protiv čovjeka. Preneseno je od .Ebu Derdaa, n&dijaUahu '•nhu, da je rekao: ĆWJ sam Poslanika, ..rt.u.hu '•l•ihi ,., •.ti<m, kada je rekao: Svaka t>·ojica. ·t t 7UJ.stanjenom mjestn ili. u pustiuji, koji ne kkttl}aju 11amaze u dže­

71Ultte šejtan iiJ je savladao. Drži se zajednice rmt.SlitlUltUl, jer vuk jet/e samo izdvojetm ovcuf'? Prenio ga je Ebu Davud, rahimchuUah, do­
brim lancem prenosi laca.

A, Al1ah,

";1'1;11:

vc dh·llc,

je r ekao:
~~ ;s~ ~L::.;\; <>IJ.;.!.ll;. ~:~ ;_ :,:;;.: •.,
1 ; .. , ..

~

..

..

Njirtuz je ovlada~ šejtatl i Alla/ur.../ 211

učiuio

da zaborave spomi11jati

111

Ebu Davuc~ l/ l :50.

m

EI-Mudžad&le. 19.

272

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Peti štit - postupanje po Kur'anu i Sunnetu
Rd<ao je6" dr. EI-Eškar, ha~vohullah: Najbolje .rredstvo :w.fti(e od šejtarltl .fe izučavati Kur'an i Sumzet i raditi po ujima. Kw··'an i Swmetsadržepra­ vi put, a Jejtan se bori da nas skorene s njegtL Rekao.fe UzviJeni:
,.,. .,

.u...:. c.r- , up :.r.- i,~~- ~~u (r- · ~ -· . ::~.-:..~:.-~·<~, r-:-' .J ~ • •
1
",. .. .. ,
~./'

Lr ,.1.; tf­ .ro .J 0 _,;;;; ~ "i r-SI.;>.J ~;
~o;

....~,

"

,

~

,...

I doista, ovo jepmviptttMoj, pa se tljega držite i dmge pu­ teve 11e slijedite, pa da va.S odvoje odptaa Njegova; eto, to vam On naređtye, da biste se grijeha ·k umi/i. 622 Po.d.ttnik, dbll'h" ·,I,Jh; ",dl=, je pojarnio i protunwčio ovaj ajet tako što je povukao jednu liuijtt uapijesku i rekaiJ: Ovo je AllahotJ p1·avipttt. Porom je s lijeva i s dema povukao nekoliko linij(l i rekoiJ: A, ovo stt dnt-­ gi putevi, 1za svakom stoji šejtan i poziva ua taj put. Nakon toga je pmučio ajet: I doista, ovojepravi prttMoj, pa se 11jega držite i dmge puteve ue slijedite, pa da vas odvoje odputa Njegova... Prenio ga .fe AIJJ11ed, Nesai j·Hakim, ro<hi.ndoumulhloi rekao daje vjerodostojan. Dodajemm da je Ahmedov, ,.h;no, hulbh, lanac prenosilaca vjerodostojan. Slijedmje Allahcvib, »J< .. M,u,, propisa u vjerovanjt<, d.felima, rijeći­ ma, ibddetima i zakonima, te osrav/janje svoga.lto je zabranio ~Iti čovjeko. sigurnim i zaštićenim od1ejtana. Zbog toga.fe Allah, ,•.., vo <~J.u,. rekao:

--

-

..... " .. ... o vjenlici, unite tl is/mn potptmo i 1le idite stopama šejtnno­ vim; 07t vamje doista 11eptijatelj otr1orenif24
'T

~ ~~~·~~l:•tb'~li..:A;{J.i~ J r - ~· iJ;.;I i~~ ..J1dG" ·~<y-~t: _i 'IIJ .." .., tJ-. "1: ­ ~_, r-- . ~

..

~

"..

lztaz "siim" u ajeru znači islam, neki su ga ptOtumačili da je pokor­ nost Allahu, •= "di<ll<. a Mukatil, •o<hbnthullili, da znači činjenje svega dobrog i da predsmvlja dob[l)Činstvo. Prema tome, naređeno im je u ajeru da rade po svim dijelovima amana i propisima islama koliko mogu, i da se klone slijeđenja šejtan.Skih stOpa. Radeći tako onaj ko prihvati islam udaljava se od šejtana, a onaj ko ne uradi nešto od islama time slijedi stope šejtan ove.
ul

'Alemu el-clžitmi ve eš·Jejatin.

str.

Jl6.

m

61-En 'am. 153.

"' Autor ovog djela, Vchid Abdusclam Bali. (op. prev.)

"' EI-Bekare. 208.

273

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Zbog toga, u slijeđenje šejtanovlh sropa, koje nam je zabranjeno slijediti, spada dozvoljavanje onoga što je zabr:~njeno, zabranjivanje onoga št:o do­ zvoljeno ili jedenje zabranjenih i ogavnih srvati. Rekao je lhvišeni:
~

~~ ~~

· •
J

,}~.J

l,. ". _.; .. ,. . <'I..;!.JI.h:!.ll..:.l' 1 · l.,...,.., J .. ')1')1.;.o./'J'~\ul~ l:r-.r81•:::1G · 1< ' r. J"'> ' ··'n.!b -r- _
",,~
,. '

~

~

.JJ

,.

~

,..

"'

..

..

• ....

~

O ljudi, jedite odonoga ŠUJ ima11a Zemlji, što je dozvoljtmo i lijepo, i 11e slijedite šqtanove stope, jer vam je Olt tteprija­ 11!/j očevidni. 6lS
Prenio je Ibn d-Dževzi, ,..rumd>olbh, svojim lancem prenosilaca do El-Ea'meša, nhlm<buU.h. da je rekao: Pričao mt711 jt čovjek koji je razgo/lflraO s džinima da su rekli: Nttjrt:k nam je s onima Jro slijdc Swmet, a s onima koji slijede svoj~ strtmi mi u poigravamo.•"'

Šesti štit - traženje pomoći od Allaha protiv šejtana
Znaj, bet. Allahove, •=><didk, pomoći i upure nećeš nadvladati šejta­
na. Preneseno je od jednog učenjaka iz prve gener:1cije da je upitao svog učenika; Šra tel sa 19rmwm kada u tMvodi 11n grijd~t? Učenik reče: Borit ć11 seprotiv njega. On reče: To će potrajati! Šrn bi t1T11dio kada bi prošao po­

redstada i pas avćar zn/aje na te/M ili ti se irprijdi 11n puru? Reče: Trudio bih se da ga otjeram. Reče mu: To bi potraja/Q! Pozovi vlamika srnda da ga on 11kloni. !sto rako. ako i.eli! spas od fejtanovib splukt trdi pomoć od tljegovog Stvoriteija, On će ga odbiti od tebe i :mitititi rc od njega.

Sedmi štit - činjenje mnogo dobrih djela
Činjenje puno dobrih djela ponizuje šejtana. Prenio je imam Muslim,

u svom SaMim od Ebu Hurejre, r,Jif>luhu ·,nhu, da je Poslanik, ..UA· 1 1 ·,\,)hl ,." Kil=•· rekao: Kada lovjekprouči ajetpri kojtntt se pada tla sed­ , "' ždu i padn.e tta sedždu !J!itau se tukt/ji i zaplače go11ot'I!Ći: Teško ttumi, Ademovompotomku je tmrede!ln.sedidn, pokotio so i dobit će Džetmet, a mmije nnredetuz sedžda, odbio snm i dobit ću Dželmmemf27
mhimchuiW.,

"' EI-Bel«ue. 168.

"' Telbivu lbli.<. sir. 39.
•• Muslim bi šl'rhi en-Ne•·cvi, 2169.: lbn Madže, 1/334.

274

Zaštita od diina i šejtana

Ita ljude štiti od šejtana

Osmi štit - isti'aze, traženje zaštite protiv šejtana
Rekao je lbn-Kesir, "'hion<hulloh. ukratko: lsti'aze je tmžmjc zrJJtitc i zakl01ut kod A/laba, ..... v• dl<ll<. od svega /rq u sebi 110si zbJ. Euzu billa­ bi mineš-!ejtani-rtU{Jjm, r;nači traiim ~l!titu kod Allaha. '"" ... dklk. od prok!erog Jejuma da tU! nanm Itmt mojoj vjni, dWljal~t/m, ili da mc m odvrati od nnrcdenog djela, ili da me tte naumta mt zabranjeno djcw. Čo­ vjeka jedino Allab, •= vo ,,),u,, može spasiti od !ejtana. Zbog toga mu je tut­ ret1eno dn ll'đži zaštitu od džitukih šcjta1111, jer oni sc ne mogu kupiti niti pridobiei dobrolinstvom, oni su prirodno zli i jedino ih Allah, •.,. ... dklk. nwže odbiti od ube. 6, .
Kada 1reba u·alill rašlitu protiv šejtana

Prvo: kod ni je rekao:

osjećaja

šejtanskog zavodenja i došaptavanja. Uzviše­

..il~ .i2.u tj .Jlh;.!J1 [;....u:;.:?. L:!J ... "' , . . A ako u: lejtm1 .pokušana zlo 1ut11esri. ti potraži močiJte u

.

..

..

.;

,

,

.;;

.. """

..

AlJAba...U'l Dmgo: pred učenje Kur'ana. Uzvišeni Allah, •=••di<Uc, je rekao:

r-:;,, ~lh;.!J1 Zr; ~~ i:~ ·.~,; <;l_:,.J t ..S.l;; 1>~
Kada boćeš učin Kit;'mt, zatraži Al/4hovu zaštitu od lejta· 11a prokiLror

...

'"

f

.. ,

,;

.....

Ibn el-Kajjim, •mim<buli>h, je pojasnio mudrost roga, ukratko je rekao:
J • Kur'an je U za grudi i oddanja sve vesvcsc, strasti i loše namje­ jek

re koje donosi šejtan. Kur'an je lijek za ono šro šejtan naređuje. Zato je naređeno da otkloni bolest it srca kako bi sc lijek mogao smjestiti na uprainjeno mjesto i djelovati. Tako će lijek nesme­ tano doći do srca i djelovati.

"' Tefsinllhn-Kesir. 1/ 15. "' El-Ea 'raf. 200. "' En-Nahlu, 1J8.

275

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

2 - Kur'an je za srce znanje, uputa i dobro, kao šro je voda za bi­

lje. Šejran uništava jednu po jednu biljku. Svaki pur kada osjeri izrastanje dobra u srcu požu ri da ga iskorijeni. Zaco je čovjeku naređeno da traži uro~ište od njega kako ne bi iskorijenio dobro u srcu nastalo zbog Kur'arla. Razlika izmedu ovoga i prethodno navedenog je u rome što je prvo zbog posrizanja koristi, a drugo zbog očuvanja.

3 - J\1eleci se približuju ućaču i s/ulaju učcnj~, kao ito se tUJvodi tt ha­ disu Usejda i lm Hudajra, " " 'j•ll,hu •,"l.u, ·kodaje ućio Kur'im i vidio nešto poput oblaka u kome su se nou1zile wjer.iljke. Poslnttik, alt.llhu "alcjhi ,.e scllcm, je reka() da stt to bili me!eci. C.>~ Sejtmz je protiv ineleka i njegov neprijatelj, pa traži od AUoha, '""' ..&ldk da ga uda!;i kako bi mogil() doli melek, jer to je swzje u kojem štjtan i melek ru mogu biti zajedno.

4 - Sejtan suim sredstvima pokuJa11a odvratiti čotJjeka odcilja zbog ko­ jeg uči Kur'an a to je razmišljanje i shuatanje Allnhoue, '"'",.. d!dl, . pomki!. On se pokušava ispriječiti izm:edu srca i. Kur'rma kako ko­ rist od učr.nja ne bi bila potpuna. Zato je11aredeno da tl~tii utočište od njega pred učr.nje.

5-

Učač se obraća Allnhu,
&uU <.

•= ,., d;.ll,. Njegovim gowrom i Al!{zh, ",, "

ga bolje sluša nt.go čovjek pjevačicu dok mu pjeva. Šejtanova Da lli ga otjeraopri uče1zju iA/lahowm, ""'e vc di.,llc. sh~<tilzju. čotJjektt je 1U1rtfdmo da traži zaštitu od rljega.
učenjejepjesma j pjemišt-vo.

6 - Allah, ""~ '" dl<llo. nasje obttvij~stio da se .fejttm uplitao u ućenje sva­
kom tJjerotJjemikrt i po:rlaniku Ito j e strw s-vih iz ]'rve generacije u vezi s tumačenjem ajeta koji g<Jvorl o rome. Ako je to bio slućaj s poslanicirruz!taje onda s dmgim?Zaeo utać nektidapop·ijeli tt ru:­ kada pomiješa ajeu, ometa mu i jezik i srcepri učenju. To se dfJga­ ila svakom učačit i zacil je naredeno da traži zaštitu od njega.

7 - Štjtan lutjvi želi prekinuti čovjeka tt dobm koji je počeo. Prenese­ k no je lt Sa!JilmGH d11.je Poslanik; nll•lbhu ·,l<jhi ,., "ll<m, rekao: Šej­ tan mi se si1toĆ oteo i htio prekimtti n.amaz... T sve Jto je djelo
Ul Ovaj poduži hadis zabilježili su Buhari i Muslim. .m Buhari mea '.ei· F(!,t/J, U544.; J \tfusllm bi šerhi en-Nevevi. 5129.

276

Zaštita od džina i šejtana

b

ljude štiti od šejtana

korimij~ i Allahu, .",....u.u•. drak !tjtan se vii~ midi da ga pokva­ ri. Prenio j e imam Aluned, aJ.i•••hull~oh, od Sebm·e ibn ebi Fakibe, ,.diJ•IIohu ·",hu, da je čuo /'os/a1tika, nll•llohu '..J,Jhl " k ib o kndrt je re­ , kao: ~ejtmtpresreće čovjeka tta svim putevima. Presretne ga na plltu islama i lude: Zar ćeš postattmi.Slimmt i napustiti

svoju vjeru, vjem tvojih očeva i djedova? Čovjek ga tteposht­ ša i pt·imi isla:m. Prest·eme ga 11a putu hidJ,re i kaže: Zar ćeš odsel ti, ostaviti svoju zemlju i ucbo! Muhadžil·je kao viso­ i ka biljka. Čotdek ga 11e posbiŠa i učini hidžru. Pru 1ettte ga • ua putu tliihada i kah: Zar ćeš se boriti, a možeš pogimcti, boriti se i biti ubije11? Žetta će ti se udati i tvoj će imetak po­ dijeliti. Čovjek ga ue posluša i ode 11 džibad.633 Sqtall ćovjeka
ćekaun putu s-vakog

dobl'll. Zatoje A/lob. •"~"' didi •• IUJJ'Cdio da se bori sa svojim neprijmeljem koji ga prm~ćc 11a pum i da prije we­ ga mw zaftitu kod Allaha, =t<tdkl!c, od llj~a a potom da mutavi pt~rovati. Baš kao pu m ik koga pmreme drtmuki razbojnik kadaga odbije rreba rumnviti putovati. 634 nik,

Trd e: prilikom ulaska u nužnik. Enes, ..d,i>ll•h• '•nhu, je rekao: Posla­ ..n.lbhu '•kP.J .. ..t~.m, je prtd uklZDk u mlinik ttčio: Alla/mmme imu =~ bike mi11el-lmln1.Si vel-lmbaisi!Alla/m moj, tttječem n se od mu­ Iki/J i ženski/J !tjtaurt! Mmrefekun alejhi.
Cerorro: kada se scupi u nam:.12. D'.ubejr ibn Muti'm, nodiJ.olbhu '•nhu. je i

rekao da je vidio Poslanika, .,n,no.hu 'o.l<Jbi" ..,u,••, kako ldanja i uči tri puta: Allah1t ekber11 kebira, ve"bamdu lillabi kesim, ve mbhmuzllabi btt­ kratet• ve esila. A zatim je rtkao: Ett:ZJt bil/abi miueš-štjtatti er-rat/ii­ mi mill 1tejhibi_ ve 11eftihi vc ben~ih! Alla/i je najveći, l1valo Allahu i neka je s/av/jelt }1ttrom i večerom. Utječem .tc Allah11 od proklet~g !tjtana, obolosri, pjemiltva i ludila lljegova!Pren io ga je Ebu D.avud, .. hln~<huU>h,6" a Albani, al.lmchull.h. ga je ocijenio vjerodosrojnim.6J6

Preneseno je od Osmana ibn Ebi el-Asa, ..~•J•Ibhu '..hu, da je rekao: Rekao sam Poslrmilm, ..Jbll•hu '•l•Jhl ....n.",: Allahov Pos/rmiče ft)tall me mJe­ ta u učenju i ispriječava se i.zrntdtt mem: i unma:u1 Poslanik, <>ll>llohu ·,t.Jh; ?
"' Ahmed, Nesai. 6121 i lbn-Hibban. Albani gaje ocijenio vjerodostojnim.

"' lgasetu el-/ehfim, 1/94.

'" Ebo Davnd, 1/203.

"' Tehridiu cl-kcllmi ei-Jtifjibl, Sl l'. SS.

277

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

,..,.,u,'", je rekao: Tomje šejtmm ime Hinzeb. Kada ga osjetiš tttječi se
Alla!Jtt lpljuc1li tripttta 11a lijevtt strautt. Urttdio .ram tako i Alla/Jje to otklonio od mene.'m Muslim, r.himchullal..
Međ urim, neki ljudi kažu: Mi se urječemo Allahu, aucve du llc, a i da­ lje osjećamo njegovo došapravanje u namazu? Odgovor leži u rome da se ro razli.lmje od vjernika do vjernika. Bogobojaz.~n vjernik otjera šej­ rana čim prouči isti"azu, Uzvišen.i je rekao:

i>J~ ,...oi;~ IJ~..i; illl.;!JI:} -..All1 ~ b!I~IZr.lll <>!
.. l .. .. ... .. ..

..

,

~

.. .... .

~ "J ...

..

:;;

."

".

..

.....

~

'{!

..

011i koji se Allaha boje, čim i!J tkJdinw sablaza11 šejta11ska, sjete se, i odjednom dodtt sebi. 6JB

To su bogobojazni koji otjeraju šejtana sam<:~ što prouče isri'azu. Oni slabijeg imami, srca ispunjenog ljubavi za dunjalukom, u kojima " nema mjesta za Allahov, ,. , ,. dl<ll<, spomen ne mogu šejtana otjerati samo učenjem istiazc. Kako bi i mogli kada se udomaćio u njihovim srcima? Prvo m.oraj u istjerati ~ejtansku hranu i očistiti srce od njegove prljavši'ine, a šej tanova hrana je ljubav prema dunjaluku. Zar misliš da zaljubljeni čovjek mo:i.e zaboraviti voljenu ženu? Ne, ona mu je stalno u mislima, tijelom sjedi s tobom a u mislima je s njom. lsto je i sa za­ ljubljenicima u dunja! uk i svoje strasti, stalno o njemu razmišljaju i kad stoje pred Gospodarom u namazu. Takvi se ne bude dok glavom ne udare u zid kabura. Tada je vrijeme velikog buđenja, neka nas AU ah, '""' ., <!;.dl•. sačuva nemara. U ob~ Sahibll je preneseno od Ebu Hurejre, ~diJolbhu '• nhn, da je Po­ slanik, n ll.llahn '>lojhi,, ""'"'• reka-o: Kada seprouči ezan šejtanpobjegne i lspušt.a vjetrove da ue bi čtto poziv. Kada se završi ti>"ilti se. Kada se
uči ikamet ttrad.i istopotom se vmti i pokušavfl. omesti čovjeka tt

na­

tn.aztl, govori mu: Sjeti se toga, sjeti se toga, čega se inače ttije·sjećao prije toga. Tako d,, =hom vi koliko je kla11jao.6~9

Peto: kada se naljuri. .Pted Poslanikom, ••u lbhn '•I• Jhl ., ,,n,",, su se po­ .•

dva čovjeka, jedan se roliko naljutio da mu je nos bio potpuno crven. Poslanik, nlbll.lou ·,l, ihi v. "n""• je rekao: Zrtam šta treba reći da ode
Abdurezak, Musamr~(. 2/499.: Muslim, 14/190, putem ujega.
"' El-E" 'raj; 20 l.

01

svađala

'" Buhari mea ·ei-Feth, 2/85.: Muslim bi .fer/ri Nevevi, 4/90.

278

Zaštita od dfina i fejtana

Sta ljude !titi od šejtana

od 11jega Ito ga je mallo. Prisumi su rekli: A ita rrrba rrii. Ali4JJOv Po­ sltmitd Rekao je: Euzu bi/Jahi ~Iejran er-radlim! UIJ~nn Jr Al­ Uthu od pro/rino: k)tatla!... Muaefekun alejhi. Smo: kada laju J»i i njaču magarci. Prolio je Ehu Hurcjrc. ...Liolb­ da je Poslanik, ..n.ll.olu.'.kj!U ... ...o-, rekao: Kada lujete rrjalumje mngaraca utjelite seA/lAhu odprokktogl ejtaflajer je vidio lejllttuz. A kada brjettJ kukurikanje pijetlova molite AUaha = blagodatijer m vidjeli melektt..., Mutrefekun alejhi.
hu'......._

Diab ir, "JIJ•II•hoo ·,.,,hu. je rekao: Rekao je Poslanik, "'ll•ll•hoo '•lejhl ,...u,m: Kada ttoću čujete tljn.kanje magaraca. i Mvijnnje ptan n·nžite utoči­ šte kod Allahtljn· o11i vitk što vi tu vidite. Preni o ga je Ebu Davud, nhimdoolbh.''" Al bani, ,ohlmd>uJbb. ga je ocijenio vjerodos1ojnim na osnovu više lanaca prenosilaca.•o

Deveti štit - zaštita supruge. djece i imetka
Preneseno je •• od Abdullaha ibn Amra ibn d -A'sa, ,.J,)'ll.olw ·w....,.., da je Poslanik, ...u,ll•h• '•kJht " sdkm, rekao: Kada u oumite ili ktpite roba recite: Alla/mm me ilmi es'eluke bnjraha ve bnjra 11111 diebe/­ teha 'nlejbl, ve eu'z11 bike mi11 šen·iha šerri ""' diebelteh11. 'alej­ !Ji. Al/nl!tl moj, molim te za dobro koje je u njoj l dobm p ·ll·ode te kojoj si je stvorio. Utj~tem ti se od z/4 koje je tt nj~/ i zltt prirode u kojoj si jt! stvorio. U drugo m rivajeru se dodaj e: Nakon toga, stavite ruku Ita preduji dio glave uue ili roba i proučite dov11 za berićet u ujima. /Vuia kupite dev11 stavite ruku na ttjemt grbu i proučite isto. Pre­ nio gc je Ebu Davud. ,<hlm<l>ulloh. Al bani, ..h.......,~l-. rekao je: umar pt?­ ntni/4ca jt dobar. .., Preneseno Je od lbn-Abbasa, nd;pLiw ·...-.... da je Vjerovjesnik, ......., '.d.ihu• ......,, rekoo: lVuln biprWkmn pri/aska svojojsupn/Zi rrkli: Bistnil­ Jabi. AJlahmfltllt! dJnmilma eš-kjtane, t't! &mibi-l.Jejllllle ma 11!Zil­
'" Bulrorl mce~ 'cl-Petit. lOIS 19.: Muslim bi šerlri NPvev/, 16/163.
"' Bulwrl /111'11 ·oi-Petit, 61350.; Muslim bi šerlti Navev/. 17/47.
1 " Bbu l)uvud, 4/327.
"' Teltrid!11 l'l·k••llml cf.loj}ib. Sir. J 64.
"' J Duvud. 2/249.
;bu "' 1elrridlll <'i·k~llml ct· lajjib, str. 151.

279

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

kttma. S AJMJOvim imnwm, Allahu moj, udalji od nas šejta110 i udalji šejta­ f/4 odO/toga čime nn.r opskrbil Šejtan "ikada tre bi nnltetio djeretiJ nko bi bilo određeno njegoiJO zalete u UJm otbtom."~ Murrefckun alejhi.

Mladoženja treba zajedno s mladom klanjati dva rekjata naliJe u prvoj bračnoj noći. To će štiti njihov brnčni život od svega nep<r/.eljnog. lbn-Me­ s\•d, ,..J,,.Ibhu ·,,.h., je rekao: Kitda ti dtxk mpmga r; prooj bmhtoj noći neka klanja s tobo111. im rvojib leda, dvo 1 1:kjotn utJjile potom reci: Al!dhwnme ba­ rik li ji riJ/i. ~ barik lelmm jijfr. Al!dlmmmtidžmeo' bejnerutma džntulre bi hajrin, ve ferrik bejnma iur ftn<tkta ila el·hfljri. Allahu moj, daj mi berićeL u mojoj supruzi, podari i njoj betićet u meni. Allahu moj, dok nas spaja§ spoji nas u dobru, i rw..dvoji nas ako nas rnzdvojiš prema dobru. Prenio ga je Taberani, r.Uumd·ulhh a Albani, ...hln•d••ll•h. ocijenio vjcrodosrojnim. Ako čovjeka zadivi i svidi mu se nešto od l ičnogjmet:ka neka kaže: M,?ša-Allah, la hnvle ve ln kuvvere illa bi/lab! Mašala, Nema ni snage ni moći osim kod Allahu! Uzvišen i je rekao:

A zašto uisi, kad si tt l li' t tiŠtio, rellfW: Mašallah! Moćje smno
11 Allahnt"7

Poželjno je novorodenčetu pmučiti ezan u uho. Preneseno je od Ehu Rali', n.lij.JIWu. '•nhu, da je rekao: Vidio sam kada je Poslanik, ..IWUhu '•I•Jhi,. "ll'"'' proučio cum · ao za mtmaz u ubo Alijinom silw Huujnn ćim k gaje Fatima rodi/n. 6" Ehu Davud i T umiti, ...himdu...uJw,. J rekao je'IIr· mizi, «him•h•ll•h: Haduje dobar vjerodo~tojan. Poželjno je učiri dovu za :zaštitu svoje djece. Preneseno je od Ibn Abbasa, udij..U..hu •anhum.• , da je: Poslanik, s-.all.all.thu 'l tc]h1 ntlcm, učio dovu ?.a zaštitu Has3Jla i Husejna, "oll)>ll>hu 'anhum>: Ui'zukmtut bi ke/imatilla!J/ et-tame mi11 kuDi l6jta11in ue IJammetitt ve mi 11 ktdli a'jnin lmmne. AUabovim savrfenim rijeeima tražim zaltittt zn 11as od !t!)rana, otrovni/i gmizavaca i ttrokljiva oka.""' l govorio je: Vaš otnc Ibrabim učio je ov~t do1111 za ZIIŠtihl Ismaila i Isbaka. Buh11ri i Tirmizi, rohhn<humuiJ,I••
Yle

"' "' "' "'

Bu/wri mea· E.I-Fetlt. 11242.: Muslim mea '.krhi en-Nevevi, l 0/5.
EI·K<'.hf. 39.
Ehu Davud, 4{328.; Tlm1izi. 3/36.
Buhuri meo ' F.I-Felh, 6/458.; Tlnnizi. J/267.

280

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Deseti štit -

učenje

sure EI-Bekare

'Preneseno je od Ebu Hurejre, r.odij,I!,J.u '•nlw, da je Poslanik, AAII•Ihhu''l·~ hi "' ~u,m, rekao: Ne pravite kaburove od svojiiJizu~a! Šejtan tze ulazi tl ku~11 n kojoj se uči sum. El-Bekm·e.•so Prenijeli su ga Ahmed, Muslim i T irmizi, ,,himchumulb.h, koji je rekao: Hadis.fe dobar vjerodostojan. je rekao: Učite stlf'tl El-Bekare 11 ktt~ama, jer šejtau ue ulllZi u kuću tt kojoj se uči ta sura. •S • Od Enesa, .,J;j>Jt.l•u 'aohu, je preneseno da je Poslanik, ••lbJI<,hu 'alejruvosd· rekao: Šejtan izku.i iz ktde kada čuje da se tl njoj ttČi stml BlrBe­ luzu. Prenio ga je E bu Ubcjd, "him<huiJ,h, dobrim lancem prenosilaca.
km,

Također

Od Abdullaha ibn Mes'uda, rodi;JJbhu ·,"""· preneseno je da je Poslanik,

..u,uahu'alejhi ·~ .,u rekao: Sve ima svoj ttrbmzac, a vrlnmac Km·'ana je ,m, sttra El-Beluzre. Šejta111uzda čuje ttČeztje sure El-Beluzt·e 11 kući izklzi iz te ku~e. Pre11io gaje,Hakim, .,J.;.,,d,uUal• i ocijenio vjerodostojnim, Zehe­
bi, r.J,;m,hulbb se složio s njim, a Albani, ruhlmehulbh, ga je ocijenio dob.rim.652

Jedanaesti štit • učenje ajeta EI-Kursi
Ranije smo naveli Ebu Hurcjrcov, radijall, hu ·, .. h.,, had is u kojem sroji da mu je šejtan rel<:ao: Kada legneš tl postelju i proučiš ajet ei-!Gmi do 2'/Jre će te čuvati Allabov čuvar i šejtan ti neće moći prići. Poslan ik, ••llalhhu ·,J<ihi ,...u=, je to potvrdio•5> riječima: Istimt tije rekao iflko je veliki /ažtw. Prenio ga je Buhari, rahim<hullah, kao predaju bez lanca prenosilaca. l)t·enosi se od Ebu Ejjuba ei-Ensarije, "diialhhu '•nhu, da je imao koš hurmi u koji je dolazio šejtan i u~imao hurme. Požalio se Poslani ku, .,1. l>lbhu ~kjhi •••dlc.n, zbog toga, pa je Poslanik, sallaU hu 'al<jhi ''e~<lkm, rekao: Idi . i kada ga vidiš 1·eci: U ime Allaha odazovi se Allahovom Poslaniktt! Tada ga je uhvatio i 'takleo se da neće više pa ga je pustio. Kada je došao Poslaniku, ..u.uahu 'a l, jhi "' •d l,m, upitao ga je: Šta bi s t11ojim sinoćnjim zarobljezlikom? Rekao je: Zakle() se da neće više dolaziti. Poslanik, ull>l,
' 50 Ahmed, Muslim m ea'.ferhi tm-Nevevi, 3/68.; Tim1izi. 4i232. "' Albani gaje ocijenio vjerodostojnim u svom djelu l.is-Sahilw. badis br. 1521. 111 Alba•ti ga je ocijenio dobrim u svom djelu Es-Sahihts, hadis br. 588. "' Buhari mea 'Ef.Feth, 4/487, mhallck.ao talikan med7.zumcn bthL

28 1

Zaštita od džina i šejtana
l.hu '.kiM ... sdkm, reče:

~ta ljude štiti od šejtana

Slagao je vratit će se opet. Uhvatio ga je i drugi pur i ponovo se zakleo da neće dolaziti re ga je pustio. Kada je došao Poslaniku, sall•ll•k• 'olcil>• ,, ><lkm, upitao ga je: Šta bi s tvojim sinoćnjim zarobljtmikomf Rekao je: Zakleo se da ndt viJe dolaziti. Poslanik, -.11•1· lahu '•l•ihi .. ,.u ,m, reče: Slagao je vratit će se opet. Uhvatio ga je po treći put i rekao: Snd id~mo Posla11ikt1, neću te pustiti. Poslanik, s•lfallahu '•l•ihl v• . .u,m, je rekao: Šta bi s tvojim sinoćuim zttt·obljeuikomf Obavijestio ga je šra mu je rekao, pa je Poslanik, nll•llahu ··••Jhl" .cllom, rekao: lstimtje rekao iako je veliki. lažov. Ahmed i Tirrnizi, nh...humulbh i rekao je: Ha­ dis je basm garib."'4

Dvanaesti štit - učenje deset ajeta iz sure EI-Bekare
Prenio je Daritni, rlthilllc:lwll~h. pucem Sa'bija, ~binu!huUab, da je re­ kao: Rekao je lbtt-Mesud, ,.dijallahu 'anhu: Ko prouči deset ajeta iz sure El­ Bekarc u toku uoći u uj~govu kuću mće ući !ejrau: četiri ajeta s poče­ tka sure, ajet ktmi i dva ajeta iZil njega, re tri mdttja ajeta. U drugom rivajeru stoji: Tako ni njemu ni njegovoj supmzi neće prHaziti lejtaJt, niti bilo fra Jro mrzi. l ako budu opsj~dnurom !ejtanom ulili rukju, i.zlijećit će ga,

Trinaesti štit - učenje dva posljednja ajeta iz sure EI-Bekare
Preneseno je od lbn-Mes' uda,
čuvat će
ndii•l~>hu ··•hu,

da Je Poslanik, ..n>J.

w.. '..Je1hi . . Kllem, rekao: Ko prou/i dva zadnja ajeta sure EL-Bekare
ga. r.ss Hadis su prenijeli aurori čest hadiskih zbirki. Neki smatraju da mu je to umjesto noćnog namaza i da je dovoljno, dru­ gi kažu da će ga čuvari od šejtana a treći od svega zla. A, Allah naj ­ bolje zna.
Nu'man ibn Bcšir, "diJ•I1"~" ·,nhu, je rekao: Vjerovjesnik, ..1bl6l.u '•I•Jhl ve

..u je rekao: Allab je napisao lmjigtt dvije /Ji/jade godina p1ije stva­ ,m,
rt11tja nebesa i Zemlje. Iz te lmjige objavio je dva zad1tja ajeta i za­ vrlio mruEl-Bekare. U kojoj se lmii budu učila tri noći zaredom 11
"' Ahmed. Timtizi, 41233.
"' Buhari mea 'EI-Feth. 9155.; Muslim mea'šerhi efi-Newvi. 6/92.

282

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

nju 1leće ući šejtan.•'>'> Prenio ga jeTirmizi, "h;m,hull•h i ocijenio slabim.
Prenio ga je i Hakim, """""•hulbh i ocijenio vjerodostojnim po Musi imo­
vim,
NhimchuJJa.h,

uslovima.

Rekao je Alija, "o;j,Jbhu ·,nhu: Smatram da niko rMmman ne treba ledi u posteiju prije nego ito prouči tri posljednja tljeta iz .mre El-Bektu'l!.

Četrnaesti štit - učenje sure EI-Felek i En-Nas
Svaktt noć kada je lijegao tt postelju Po­ slanik, .,n,IJ,hu 'alejh; "' ..u.m, je skup(j-ctfi šake, pijucnuo u njih potom proučio mre: Kut Jmvallalm ehttd, Ku/ euzu bi Rabbil-ftlek i Ku! euzJt bi Rabbi nas. Zatim bi po11't10 što je mogao od tijela, poćev.Fi od glave, Lica i p1'1!dnje smme cijela. To je radio n·i puta. 6 l 7
Rekla je Aiša,
.,d;j,lbhu '•nho:

Preneseno je od Abdullaha ibn Hubejba, ,..J;i·•lhhu 'aohu da je re­ kao: /zašli .mto jedne veoma mmne ki;šne noći tražiti i'osumika, ..uoJiahu ',l,jh; ve ..u,",, da nam kl11.1zja. Našli m1o ga i ort je rektw: Ući! ja 1tisam

ništa učio. Pono·vo je rekao: Uči! Opet nisam ništa učio. Kada je treći put rekao: Uči! Upiti/o sam: A {ta dttućim Allahov Poslaniče? Rekaoje: Uči sure: Ihlas, Felek i Nas kad god osvaneš i omrlmeš čuvat će te svallog zla.•;• Prenijeli su ga Ebu Davud, Tirmizi i Nesai , roMm<humul­ l>h. Tirmizi, " ";""hull•h je rekao: Hadis je dobar vjerodostojan. A Alba­ ni, ..hlm<l•ulbh. da je dobar.
PreJ1eseno je od Ukbe ibn Amira, ,.d;jallahu 'onhu, da je Poslan ik, ••ll•ll•­ hu '• lejhi v< sdl<m, rekao: Zttaš li za ajete lwji Stt mi objavljerJi sitlOĆ 11ikad nisu objavljerzi sličili: Euztt bi Rabbil-felek i Ettztt bi Rabbi 11as. G s, U drugom rivajeru sroji: Hoćeš li da ti kažem tUljbolji 11ači11 ~raženja zaštite? Rekao sam: Naravrw. Rekao je: Kul euztt bi Rabbi/,.felek i Kul euztt bi Rabbi nas. Muslim, Nesai i Tirmizi, rahlm<humulhoh i kaže: Hadis je dobar ·vjerodostojan. Hadis je prenesen brojnim lancima prenosilaca od Ukbea, .-d;j>Uahu 'anhu. Sve ih je sabrao lbn-Kesir, rohimehullah. u svom ref­
'" Tirmizi, 4/235.; Hakim i ocijenio ga vjcrodosLojnim po Muslimovim uslovi­ ma.; Taberani ga je preni{) putem Šedadn ibn Evsa. Hej semi u Medžmei j e rekao: Prenos ioci su pouzdani- sikat. "' Buhari mea · El-Feth, l l/ 125.; Tinnizi, 5/ 139.
•• EbuDavud, 4/321.; Tinni2i, 5/227.
'" Muslim mea'šerhi en-Nevevi, 6196.;.Tirmi zi; 4/344.; Nesai, 21 158.

283

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

siru i ima ih deset. Rekao je: Sui ti lanci prmosilaca od Ukbea. todij.>Lhu ·.,.h.. m kao mm~uarir P"dajt koje kod mnogi/, ulmjakn kririćam zJlaće
n~dwnnislm i 1~upirmt dok=""

Preneseno je od Aiše. ndiJ>Ibhu '•nlu. da je Poslanik, ...u.u.bu '.Jcihi .. .,;. lem, u bolesri sebi učio sure El-F elek i En-NOJ potom bi pljucnuo u šake i porimo se po tijelu. Kada se bolest pogoršala Aiša, ""'lii•ll•hu '•nh•. je ući­ la sure i poti rala ga po tijelu. sve u ielji za bcrićetom tih sma.G<.' Malik, Buhari i Mus lim, nhlmchuu>ull..h.
Rblbhu '..kjhi" ..tlom,

Od Ebu Scida ei-Hudrija, ndiptbhu ·,nh., je preneseno da se Poslanik, utjecao od ljudskih i džinskih uroka sve dok nisu objavljene sure EI-Fekk i En-NOJ učio je samo njih a sve drugo ostavio."' Prenijeli su ga lbn-Madž.e i Tirmizi, ..himchvmull>h, koji je rekao: Hadis je

garib dobar.

Petnaesti štit -zi krovi

Preneseno je od Ebu Hurejre, ndij..llahu'••h•. da je Poslanik, ull•ll•h• '•kjhi -. ..llcm, rekao: Ko slo pttta na dmt kaže: La ilaile illellabu vaiJ­

dehrt la šerike le/m, lelml-mullm, ve lelml-bamdt~, ve buve 'ala kul/i Jejin kadir. Nema isrinrkog boga osim A/ln/m. jdinog koji nema supamika, Njenm pripada po/nm/a i vlast i Ou je svemoćan., kao drt je oslobodio deset robova, bit će mu upisano stotiuu dobriiJ dje­ la. iz brisano sloliuu. g1'ijeba i zaštita od šejta11a dok tle omrkne. Niko ueće uraditi bolje djelo od11jega osim ko lo višeputa kaže."'J

Muttcfekun alejhi.
k• ., ..tkm,

Od Ebu Zerrn. ..JIPibhu '...bu. je preneseno da je Poslanik, ..tblbhu •,t,,. rekao: Ko kaže deset puta nakou saba/J 11amaza dok joJ sjedi 110 ko/je11ima prije nego progovori: La ilabe illellabtt vahde­

lm la šerike lebu, lehul-umlk14 ve lelnd-bamdtt, ju/Jji ve jumitt4 ve buve 'ala ku/li šeji11 kar/ir. Nema istinskog bogtt osim A/laba, j edinog koji nema supaml/<t1.. Njemu pripada pohva/tt i vlast, oživljava i usmrću­
"' "' "' "' Teftir fbn-Kesir. 41572.
Malik, 2/943 .; Buhari, 9/63.; JI/us/im mea' šcrhi •~t-Ne>-evi, 14/ 182.
Tirmizi. 3/267.; lbn·Madže, 2/1161.
Malik, 1/209.: B11hari nt(·a'El-Fellt, 61338.; Muslim mca'.<t!rlti en-Ne~'f!Vi, 17117.

284

Zaštita od džina i šejtana

!ta ljude štiti od šejtana

jt i Ou j( svemoćan., bit će 11111 obt·isano desetgr·ije!JO, bit će rtzdigma za deset deredia, cijeli drm će biti ZIIStićeu od nJllkog zla i šejtana i tteće m" tuiŠtetiti 11ijeda11 grije/1 osim l it·kn.' '"
Timtizi, """"'"••ll.do, je prenio od Umare ibn Sebiba, ~ ...,,...""' da je rekao: Rrkao }t Poslmtik, JLIIol•• Jo roi. 'l...: KD kAže deset puta odmab nakon akšam 11nmn=: Ln ilabe illell.abu vahtkbu la šeri­ ke febu, lelnJ-nuJku, r•e le/ml-bauu{u, j tih jivejumitu, t•e !J·UJJe 'ala kulJi šeji11 kat/ir. Nn11a tsiii/Jl'Of boga osim Allaha, ;tdmog koji nema su­ pamika. Njnnu pnpat/a pclwa"' i v!.vt. o~vlj,tw i rumriujt i Oilje~­ moćan.. Allah će poslati meleke koji će ga hu• ati od šejtn111z dok 11e osvane, upisat će 11111 t/eset ser• J>a koji voJe u Džetwet, obrisnt će a mu tkset pijella koji vode 11 DUIJemmu, i kao dil je osblbodio de­ set robova vjenrika. Rekao je 1irmi11, , • ~ IL : Nyt 1/Jlm PQznaJO Ja je Umfll't s/uJno Vjti'OII)tPIINol. lbn-llibban,, ..lwllo~ je rekao: Grijdi ko mwi dn je Uman ibn Sebib ttshab. 1o znači da je hadis murse!. Me­ dutim, prenio g:t je Nc3ai, """"'''"'lt.h. 11 djelu 1!1-Amdstjtvmi veel-lejle sa dva lanca prenosilac:t, jeciJn je OV<lj, a drugi je od Umare, n.J>pll.t.. • ..r... od jednog cnsarije. Nevevi, ,,,hh••h•ll•h. je prenio ocl lbn-Asakira, nhon<h•l­ bh. da je rekao dn je ovaj drugi tač:ttr . U1i maj ući to u obzir hadis je spo­ jen. Allah najbolje znn.

Šesnaesti štit - euvanje vida
Raspuš1en pogled Jc Jedan od najvećih k jtanovih prilaza čovjeku. Zaro obaranje pogled~ šej tnna 11nišmva i gubi nadu u zavodenje. Rekao je Ibn el-Kajjim, ,.,.,m,hooll.h: Prnjerauo gledmlje vodi ka ttOČIIIIIIIIjttlj~ole nečega. n/aska u$tre i razmiJijouje orome i 11111'iuu dolaska do11jttga. Zna­ ći. poćeralr mtumjeje ruvil" o razgledaujr. kdO Ito je prt!IWelw od Pos!JtJJi­ ka, ..lblbh- '..!,.,,,. ~lkm, 11 Mruned11: Potll'dj tt lejtanor•a otrovna strelica. J(q oboripogletl rani AIJ.a!Jn, AliA/J će 11111 ll SN'tt llbaciti slast koju će osjećati do Dnua Stun'l ll s Njim., ili k.tko jt rrkao Poslanik. alt.LJ.a '.kJU

"' Ttm1121, 5d77.
"' Tumizi. S 204. 1 We· HaJ.rj~ ~oa...,, whoh lbn-li..U..-rpjeocij"niodobrim.
.
a Alb:mi \'jc:rodo.IOJntm

- Et-Tekrib. 2·50.

285

Zaštita od džina i šejtana
,.,.u.",.~'

Šta ljude štiti od šejtana

Svt!' velike rmumje počitzjtt pogledom. 1\,fnogi j1ogledi uzrokovtlli

m mg~ a n~ jedn11 rug11. Kao ftQ je rekao pjesnik:
Sve kritnstrofo palittju pogledom

i vdi1111 potllm je od mrtliiJ :Umvica

M11ogl p11gledi unliri/i m srra
/mo strijele bez luki/ l strelica

Drugi je rekao:
K11da si pustio pogledu da hude rmdič
srce ti nom ući ono Ito si vidio

Vidio s/Iro cijcfc imati ne mot.! ali se od tljtl11 strpiti smrgc 11emnl

Rekao je Mmcncbbi:
Mm i je pogled tmrt donio
koga da. f<,jvim kadje ul>icaubijeni

Jasam u stihovima rekao:
Bacaću strelicapogledam Iro sc muliJ ne pogodi t i ćd rmzrijeti ako pogodii

Pogledom lutaJ lijek •l}ime t171iiš ali tm u vraća 1 bo/ati Traži! lijek pogledam koji rnzboliiell.1 dn li si čuo tA lijek koji le uunrtl68

PoslaJ1ik, ,.u,lbhu '"lc;b; ....u."., je zabranio puštanje pogleda zbog šte­ mosti. Rekao je Aliji, ..dil' ll'"" ~..hu: Ne bacaj pogledjcdatt za drugimi
wr Prenijeli su ga Tab<:mni i Bakim od Huzejfe. U lancu prenosilaca nalllli se Ab­
durahmun ibn lshak el· V:tsili, on je uepouzdan.
"' Et-'fif*iru el-kajiimll, ,, Ir. 625.

286

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Imašpr:avo -rza prvi ali tle tUI. drugi.66" Prenio ga je Ahmed, Ebu Da­ vud i Tirmizi, ••himthwnull.h i rekao je: Hadis je basen $arib.
Rekao je lbn-Mes'ud, zavodmje.
r.•"'ialhhu ··"""'

Svaki pogled šejran iskoristi za

ElJU Hur(!jre, radii~l.>hu 'anhu. je prenio od Poslanika, "llallahu '•lcjb; "'scllcon, da je rekao: Covjeku jepropismz tulio tt bltult~ i U) će on nemi11ovno m-aditi. Blud očiju je pogled, ušiju slušanje, jezika govor, mke bva­ tatzje, twge .hodmzje. Srce želi i tuula se, a spolni orga11 potvrdi ili odbije.670 Muslim, r.~bimchulbh i u kraćoj verziji Buh ari, ,.thimchullah.
Džerir, r.tdij:Jhllu '~anhu, je rekao: Pitao Sđ11l Pos/4nika, .~o:JJaiJa!J.U ·~lcjhi \'~ ~ellcrn, -

o izmmadnompogledupa je rekao: Obori pogledf71 Musi i m, Ebu Davud i Tirmizi, nhimd>umullab i dodaje: Hadis je basm sabib.
Poslanik, ,,u,llahu hlcjM.,. sdlcon, je šej ranu zatvorio svaki prilaz i svaka vra­ ra p(ed nosom. U com kontekstu je zabranio ulazak samim ženama: Ni­ pošUJ tze ulazite satnim žetzamal Jedan ensacija upira: Šta misliJ zadje­ . vertt? Rekao je: Djeverje smrt.672 Buhari, Muslim i Tirm.izi, ,, himd>umullah. Rekao je Tirmizi, ..himchullah: Ovapokudenost11/a.ska i.enamaje iste vrste kao i badis: &d god se osame mttškarac i žena š~umje s njima treći.m Poslanik, "lhllahu 'alijhi ,., ,.Jk m, je zabranio osamljivao.je sa ženom stranki njom: Neka·se čovjek tze osam(jujesa žetunn ako nije s tJzahre­
1110111.

Prenijeli su ga Buhari i

Muslim.

Štaviše, zabranio. je rul,ovaoje sa stranom ženom: Bo(je vam jepro­ bosti glavtt že(jeztzim svrdlom 11ego dodirnmi ženu koja vam nije l!a/a.l 67' Albani, ..bim<hult.h. je rekao: Prmio,gaje Er-Rttvi!}ani, rahimehullah, dobrim lancem prmo>ilaca. Poslanik, nlblb h u 'olcjhi ,., sdlcm, je rekao: Ko mi garautttje za jezik i spol11i organja mu garmtmjem Džetmet.G75 Buhar i, mhimchullah.
~• Ahmed, Ebu Davud, 21246; Tirmizi.• 4/19 1.
•• Bulwri mea'Ef-Fet/i, 11126; Muslim.
"' Muslim mea'šerhi'~n-Nevevi, 14/J 39; Ebu Davud, 2/246; l'irmizi, 4/ 19 1.
"' Buhari mea· EI-Feth, 91330.; Muslim med~.ferhi eu-Nevevi, 14/153; Tirmil'-i,
2/319.
"' Buhari meu· EI-Feth, 9/33 1.; Muslim mea'šerhi eu-Neve vi, 9/1 10.
u• Albani ga je ocijen'io vjerodostojnim u dje lu Si/sile el-ehadisi es-sahiha.

hadis br. 229.
"' Buhari mea· E:I-Feth, J 11308.

287

Zaštita od džina i šejtana
~ ..lb~:

~ta ljude štiti od šejtana

Zabranjeno je i i.c:ni gledari muškarce. Rekao je lbn-Kesir, ...h!.... Mnogi rićmjaci mu/Iraju da je ženi mbranjmo gledan mr.Jkarc~.

1a strnJću ili ba. 1 Mnogi od 1rjih svoj stav potlmpljujtl badisom koji m rje. prmijeli Ebu Davud i Timtizi, nhimcbamull>~~ 67• od Unmm Sel~me, u dij.lll•h• ·, .h, , koji g/a.;i: Bila sam kod Poslanika, u llallahu 'olojhi,. ..u "• u ku.ći i Mej­ " mune, .,dij~lahw 'nnh:o, j e rekla: Dok smo sjedili. s l'o.rltmikom, •allallahu 'nlojhl ,., ,,n,m, došao je Tlm-Ummi Mektum i ušao kod njegrt a većje dofki. naredba ,m, o bidŽilbu. PosltJnik, .. n.Uahu '.J,jhi..., ,,u je rekao: Pokrijte se od njegn! RekltJ sam: Al lahov Poslaniće, zar nije slijep. 11c vidi ntts i ne rna 1111.1? Po­ slanik, ..U.lbhu '.!<;hl·~ "'""'• j e rekao: Zar ste lli slijepe, ::ar vi ne vidite? Tumizi, ralumehuUah, je rekao: Hadisje hasm sa!Jib. 671

Allah, ...,. "'JJdk, je propisao uaženje dozvole :za ulazak zbog pogleda. Rekao je Sehl ibn Sad, nJijall.hu 'anhu: Neki ćol(jek je provirio kroz nqm 1t Po­ slrtnikovtt, uU.d !.thu ';alrjhl VC t!o!ll t'm, sobu. u Poslanikovoj, u ll.t.ll .t.hu ":llcjhi VC ic:'Ucm. ruci je bio češalj od slono11c korri, ćcšao sepo glavi s t!fim. Poslanik. •.u.lt.hu '•I•Jhl "' ..u,m, je rekao: Da Ztlflm da provirujefubo bib te s ovi11t u oko. Traženje dozvoleje i propisnuo zbog pogleda. 671 Bu hari i Muslim, n bim<humulbh.

Rekao je Enes, ndlJ.IIbhu '•nhu: Neki ćol(jek je provirio 11 Poslmzikovu, ..J. b!bhu ~kJhl w ..tkm, sobu. Poslanik, uD>n.~. '>~<iM« ..n.m, je uslllo, u ntkama j e imao maktlZI!. Kao da sad vidim kako ga Poslanik. ,.u,n,h. '•kfhi vc d em, po­ kušava ubosti tljima. 61'i Buhari, <>hlm• hulbh.
Sevb~n, <>J ijdl•h" l>nhu, je prenio

da je Poslanik, ,.u, Jinhu ', J,jhi '" ..u..., re­

kao: Musli11umtJ. tlije dozvoljeno pogledati u kuću pt•ije tt·abmja do­ zvole. Ako pogleda kao da.je 11eć ttšao. Prenio ga je Buhari, " .him.hulbh, u EJ-Edebu cl-mufrcdu, Ebu Davud i Tuml:zi, nhim<humull.oh. koji ga je oci­
jenio dobrim.

Ebu Hw:ejrc, mlllalbhu ~.h•• je prenio od Poslanika, ulblbhu '•kihi., ..!km, da je rekao. Kada pogledaš onda. tun1lll svriJe trnl.iti dozvolu."" Pre­ nio ga je Buhari, nhlm<hull.~. u El-Edebtl el-mufredu i Ebu Davud, n him<hui­ J,J,. lbn-Hadžcr, r.•hlm•hull•l•. je re. ao da je lanac prenosilaca dobar. k
"' Ebu Davud,. 4/64.; 'llm1izi. 4/ 192.
m Tej\-ir Jbn-Keslr. 31 283.
"' Buhari meo 'EI·F~til. 11124.: Muslim meo'šerlti eu-Nevlt'l•i. 14/136.
"' Buhari mea · El-Feth, 11/24.: Mt~<lim mea ·šerlli eJr-Ne•Vl'i. 14/138.
.. Buhari, EI-Edebu el-mufn..Ju: Ehu Davud. 41344. Rekao je lbn-Hadžer u El·
Fetlw. 11124: umac pronosilacu j e dobar.

288

Zaštita od džina i šejtana

!ta ljude štiti od šejtana

Rekao je Omer ibn cl-Hamb, Rdij.!Ww '>nhu: Kq pq kući razgleda prije dqwok poći11iq je veliki grijeh. Prenio ga je Buhari, ,.h.",,hulbh, u EJ-Ede­ bu el-mufredu. U isrom djelu prenio je od Nafia', o anunehull.lo, da je rekao: Ibn-Ome­ rova, "'diJallahu 'anloum•, djuca, /utda m posrala pwzoljettut, ulazila su kod nje­ ga samo s dozvolom. Lanac prenosilaca je vjerodostojan.

u istom djelu, Buhari, ranimchullah, je prenio od Musaa ibn Talhe, rahimdoWW.. da je rekao: Ušao sam mjed1zo s ocem u kuću, rt kući je bila majka. OUlc mc odgumuo rukom 11 prsa i rekao: Zar ulaziš bez do­ wo/e? Lanac prenosilaca je vjerodostojan.
Prenio je j od lbn-Abbasa, .-..di)allanu 'anbum,, vjerodosrojnirn lancem prenosilaca od Araa, rohlnoohull>h. da je rekao: Upitao sam Ibn-Abbasa, uoJI. J>llohu '' """"''· da li da tražim dozttoftt m ulazak kod svoje sestre? Rekao je: Da. Rekaosam: Olltt je u mojoj kući. On je rekao: Zar bi volio da j t vidi! neodjevenu?f"' U oba Sa/Jiha je preneseno od Ebu Se' ida, r.dliJibhu '>nhunu, da je Po­ slanik, ..JiaU.nu '.Jcjhi"" ..u.... rekao: Ne sjedite uaputevima! Rekli su: Al!a­ bov Pos/anite, moramo rako, ra~ovanmtQ. Poslanik, Nllolbhu '.Jcjhi ·~ sdkm, je rekao: Ako bal morate onda dnjt~puttt rtjegqvo pravo. Upiraše: Koje jt ro pravo, Al!abov Posumife? Rekao je: Obarauje pogleda, llettz7lemi­ mvaltje 1tikoga, odgo11amti ua selam, llđ>'etlil!ati dobro i odvraćati od zla. Zabranjeno je ul<Uiti u javna kuparila osim u donjem ogrraču. Ibn­ Abbas, r>doplbhu ''"h'""'• je prenio od Poslanika, Glbli.thu '•I•Jhi" ..Jicm, da je re­ kao: Klo11ite se lmće kojtt 11nzivajujatmo kupatilo! Rekli su: U 11jemu se čistimo i korisno j~. Rekao je: Ko tule 11ekn. se pokrije. Hakim, ..rum,. h"ll•h, ga je ocijenio vjerodostojn im, s njim su se slo1.ili Zehebi i Albani,
tnhlmthumoll:ah. GS!

Također,

Rekao je Kurtubi, "'""""hulloh: Danas je u/amk 11 jllVIIfl kupatila zabra­ njen dobrim i ljudima koji drie tlo vjere. Razlog comeje uez.nanjc kojeje za­ vladalo medu ljudima i ito smatraju olaiJkim skidan donjih ogrldta kada je udu U!rt'd /mpatifa. U tim kupati/ima možei vidjeti Stdff«Jg fijedqg fblljeka
'" Buhari mea·Et-Feth, 1118.; Muslim mea 'Jerili en·Neve••l, l ~/142. "' 1'eliridfu el-kelinli cl-taj}i hi, s1r. 194.

289

Zaštita od džina i šejtana

Sta ljude štiti od šejtana

kako lm: odjeć~ slOji, pokriva roknma ifXJlni organ 11 kupari/u i 111tn 1ljega. l niko /lt' rettguje rUJ 10. To~ dogttdn medtt muJkmrinut. knl'D J~ o1ula sta11je m&iu žnzmnn!? Nnroćito u Egiptu, 1ljibovajavna kupari/a nisu ni zasma i s~ se vidi. La havle ~ln kuvvete iDa bi/Jal, ci-Allijji ei-Azimi!"3
Poslanik, .. o.u,hu '•I•Jkl "o<lltm, je rekao: Nisam oslflvio veće iskušenje za muškarce od Žl!lllt. 60' Mur(clckun alejhi.

r rekao je: Čuvajte se dmyalulm j čuvajte $11 U llft, j erprva SIIUl­ hya u Bettu lsrailu bile su žene...5 Muslim, n!Wn<hull.oh.

Rečeno je: Šejtan že1tama govori: si pola moje vojske; moja nepo­ grdivll strelica, moj povjmmik za tajne, i moj iztiJimtik za pombe.

n

Rekao je Seld ibn Musejjeb, uhimthulbb: Za koga lb/is izgubi IUUitt da će ga :mvesti p ride mu ,·a strane žmrL

Jbn-Mes'ud, r.,d,1!1!JI.•Im '11nlw, je prenio od Poslan ika, s.~ll.llt:.llu '.1l~ihi vc ,u~Jicm, da je rekao: ŽeHa j e 11vret, p a kada. izade šejtnn j e opsjedtle. 606 T irm i­ zi, nhlmd.ull.>h i kaže:: l ladis je hmm sahiiJ gt~rib.

Ko ugleda lijepu dopadljivu ženu neka priđe svojoj supruzi i mo­ li SU3SL AJro nije of.cnjcn neka posri, posr mu je Šrit. [ neka bude jake volje dubokog imana i neka se ue pokori sr~rima jer ako im se pokori porobir će ga i poniziLi: :1 .; " '<~J l',;,'n,:;.. '.;_'J)IŠta m is/iJo olwntekojije svojtt sh·ast za boga svoga u~o ...r.•f
Poslanik, ..Jblbhu '•lelhl,. ..u je rekao: Sednun·icu će AUnlJ staviti tt ,m, Svoj hladltada drugoghlada 11eće biti. Spomenuo je medu njima čo­ vjeka koga je lijepa i ugledna žena pozvala ua nemo ml a on rekao: }ttsl! bojim Allaha, Gospodom svjetova."' Muaefekwt alejhi. Prenosi sc da je Sulejman ibn ]esar, nhmcbull.ol.. krenuo i1. Medine na Judi sa svojim prijateljem. Kada su stigfj do mjesta EI-Ebva njegov pri­ jatelj jesra\~o hranu i oriŠ:lO nešto kupiti. Sulejman, r<himthullah, je ostao u šatoru. Bio je jedan od najljepših i najbogobojaznijih ljudi. S vrha brda
Ul

Tefoir ei-Kurlrlbi. 121224.

"' Buhari mea' 61-Fetlt. 9/137.; Jl.'iuslim mea'serhi en-Nci'I!Vi, 17/54.
Ul Muslim mea ' šerhi CII-New.rvl. 11155.
"' Tinnizi, 2!319. "' E/.lr..nsije, 23.

"' Bu/tari mea'EI-Ft!IIL 12/112.: Muslim mea '.kriti t!ll·Nl"VI!l•l. 7/120.

290

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

ugledala ga je jedna bedu inka, spustila se i pred njega srala. Na sebi j~ imala nikab i rukavice, orkrila je lice kao od mjesečine isldcsano i rekla: Ugosri mu! On je mislio da hoće hranu pa je usrao da joj da preosralu hra· nu ali ona Je rekla: Nt!iu ju l!rarm, ja bofu ono š~ radi' muž i žentL Tada je rekao: Telx jt! lb/isposlao. Stavio ji'glavu u krilo i počeo neutjdno plaka· ci. Kadaji' ona to vidje/tt prtkrikl je liu i oriJ/a svojuj porodici. Nakon roga, vratio sc t(/egov saputnik i zmckao ga kako plak upir.ao ga jt! zolto i kada mrtje sve ispričao i ouje poćeo plakati. Sulejman, .,.hlm<hull•h, ga upira: A Ito ti plafd? RtdwiJ je: jn sam prt!Ći da plait!m od tebe, jer bujim sr da sam bio wt IVOm mji!Sttt 111' bih se ru:dri:do. Po dn/asim u Mekku Sulejman, ,..bim<hulbh, ji' obavio obilm:ak oko Kjabe i s'aj, znpucio u uneizgradeni dio Kjabl', pokrio JI' i wspao. U mu muje dnJao lijep, stasit i prijmnogmirisa čovjek. Sukjman, "'bim<hu!L,h, um refe: Ko si ti, A/lab ti se smilovao? Rekao je: }rt sam jusuf Re­ kao jr: Tskrrmi jusuf &kao )t!: DIL Sultjmnrt, ..hlmd'"lbb. jt! rekao: OniJ što fl' dogodilo tebi i vezirovoj u ni uistimt ji' wdivljujućl'. jusuf, 'ok,hl ..w,,, je njl'­ mu r~kao: joJ viJ~ zndivljujl' ono što ft deriliJ tebi i bt!duiuki 11 EI-Ebvau.
Sve ovo navodimo s ciljem da poknicmo da raspušten pogled uni­ Štava čovjeka.

Zabranjeno je gledati golobradog mladića. Rekao je Gazali, ..h.", Strdftvt!IIO gkdmrjc 11 dječije liu je baram. Stavifl', haram je gledati u goiiJbmd~ mladiće svima koji osjere pokrete srca zbog ljepote golobradog mlad/fa i osjete mz/iku izmedu gledauja 11 njega i u mladića s bradom. 6',
balbh:

Zbog svega roga, rekao je Allah, ,".. -..JMI.:

J' , '

J •

«:..r.:>

J.I.JI''

;

;r ......

~

<:1.!1J;, •'' .~_; 11:..:..-'' .t ' -~: l .. -. ·~'ll t: J ' - r-P-"-- r _,~~ ~ .r""'!~r <.T
...

6'

,

~

" ,.,

;

~ ~ ,

"

•'~-

,

u;:..!

Red zjel'nicit~IJI. nelut obo1·e pogkde s11ojei nelta čuvaju stid­ tui mjesta svoja; to imje čednije, jerAllah, uistinu, IZillfl ono Što on i rtuUt"'

Rek.1o je Sejjid Kucb, '""""•hullah, ukr.trko: lrlam inm :za cilj u.sposrnvi­ ri čisto drulttJO. Društ110 u kome se m: pobltduju svakog mmutka >'trasti i ne bude krv i meso. Koustlfllhlo brulenje smuti ima zn posljedimnmtoijivu ii­ votiujsku uspaljnwst. A p'drti pogledi, ukmsi, :znvodljivi pokrt~ti, goiiJtiuja...
"' El-flljt1, 1524.

"' En-Nw; 30.

291

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

samo joJ više raspiruje tu životinjsA'U i ludaćlm srrast Nervi i {1/rsta odluka popuštaju pod tim pritiscima i dovode do rll<pu!tcnih nekomrolisanih odrzoSd ili do nmmog s/{)ma i duševnih kompleksa izazvanih mzdriavmtjem nakon iritimf'!fđ srra.,·ti. To graitit'i sa mučenjem. jedno od isldmskib sredstava uspo­ stave čistog dnJtva je sprečavauje uzbudenja i održavanje rogprirodnog na­ gorta u r!}egovoj prirodnoj miiZiizmedit spolova daleko od tješračkog uzbude­ nja i u.m!feravanje tog nagona na sigttran i čisr. načitz. Prirodni nagon, osjećaj prema žmi duboko je u ljudskoj prirodi, Allah, ,,"' ,, d;.JI,, je tim nagonom odredio održanje vma na Zemlji i mijene generacija. Znači, toje stalni osje­ ćaj koji min!jepa se wijik iznova pojavi. StaLno budcnje tog osjećaja imzi­ va potrebu za udQvoLjcnjcnt, u supronwm ram·cseni nervi sc umaraju i to je za njih popittsra/.nogmučcnja. Tqfnagon razdražujepogled, pokret., omzijeb, koketiranje, zavodljiv glas... Sigttran je samo pu:t smanjenja nadra1ujućih fokt.()rd. i ogpmičenje ua prirodnu granjcu. Na/ton toga zadovoljiti prirodne potrebe. To je put isldma, uz.odgoj i upražnjavanje ljudske mage tt dntge~­ ·vomeprobleme koji nisu u vezi sa krvi i mesorn:6' '
Rekao je Kun:ulii, c.himdu~l,h: Vidje najveći prolaz do srca i najviše čula djeluje s njim. U sklddtt s !.im, najviše ljudi pogled zavede, teje stoga obaveza upozoriti na njega i obarati od svega Š/.0 je haram. m Ovim ne želim reći da pogled treba čuvad samo od sddnlh djelova tijela, treba ga čuvati i od svih grijeha Icao što su gledanje musl imana pogledom mrž.nje, zavisd, gnjeva ili omalov:riavanja itd.

Sedamnaesti štit - čuvanje jezika
Rekao je Ibn eJ-Kajjim, r>hin><huUoJ,: Suvišango'lfOI'predstavlja vrata wakog zla hvz koja šejtan obnumjuje čovjeka. Sztzri:avmlje odsuvišnoggovora Ztltva­ ra sva ta vrata. Mnoge ratove izazvalajesamojed1m rijeć. Pos/artik. u llollthu 'ol•J· hi ,..,d[<m,je rekao Muazu. ndijoll.~•• 'ouhu: A Zd1' će ljudi Ila 1WSCVepadati tl Džehe1ztum1 osim kao Žrh1 svojih jezika?! Prenijeli su ga l111kim i Tirmi­ e zi, rnhim,-humuU i ocijenili ga vjero®swjnim. Nepotrebni pogledi i nepotreban .:>.h. govontZYOk su wćini grijeha. To su dva tzajveća fejranova pnl= čovjeku, jer ti dijelovi tijela se nikad ne ttma>rtjtt ttiti posusrajtt za 1'02iiku od stomaka, kada
"' Ez-Zilal, 4/25 12.
"' Teftim ei-Kw·tubi, 121223.

292

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

se naptmi nm111 porrtk m bm11om. Oči i jtzikse 11ikndo tit umaraju odgledA­ nja igovom. Za:ro je njibov spekw grijdmfirok, T11Z1tomra11 i IJtiJTIIO !teran.""
Rekao je Gazall, "'"'""'""ll•h: J~zikte je !iroko. glatko i 11n11a granic~. $iroko mte je polje djelovanjn u dobru. ali i u zite. Ko mte pusti na volju i fJOfJIISii uzde fejrarz ga · odi kud boće sve do džebem:m.rke ivicepa dok ga ne v prisili na ulazak u Džebmnem. Ljudi će 11 Džebennen111 i biti ktzo žrtve svojlb jezika. Samo ko ga muzda Sn·ijatom pa ga ue pufta da govori osim fUJ je korisno za dunja/uk i niJim i spriječi ga od svega frmrog 11 bliioj i skoroj budućnosti spasit će se njq,ovn z!tL" 4

l • Jezik treba

čuY.lti

od govora o onome lto se

čovjeka

ne

tiče

Treba ga čuvad zbog roga šro je u come gubirak vremena koj i je ka­ pital svakog muslimana. Mogao je spominjati Allaha, >t~cvc dl•ll• i7.asluii­ li veliku nagradu. Govor o onome šro se čovjeka ne riče ako nije šrerruJ onda je u najmanju ruku gubitak vremena i nagrade. Poslanik, ..u,lhlw ·o~.,M .. ..Jkm. je rekao: U čovjekov lijep is/mn spada U;bjegavmlje ottoga Jro ga se tlt tiče."1 Pn-nio ga je Tirmil.i, ah!mdu.J!.h a Nevevi, ..bmchulbh."'­ ocijenio dobrim. je rekao: Ko bude šutio bit će spnštm. Prenio ga je Tabe­ ra ni, mhimehullah, dob rim lancem prenosilaca p rema ·lr:tkijevoj, "himebu!J,h, procjeni. 6' 7 Prenio je Mud7.ahid, nkimehulbh, od rho-Abbasa, rnllJ•ll•hu '•nhuma, da je rekao: Petero mi j( draže od uvaktifljmi.h dirbemn:
l · oe govori što re se ne tiće! To je višak a n isi siguran da ti ruje i
Također

grijeh, 2 • ne govori o no šro re se tiče dok ne bude prilika! Nekada čovjek govori o nečemu što ga se tiče ali u nepri! ici pa pogriješi, 3 • ne raspravljaj ni sa p<uncmim ni sa glupim! Pametan će te pora­ ziti a glup povrijediti, "'
"' "' '" '"
Et·T~ftiro el-kajjimu, Sir.

627.

EI-Jiifa. 1536. Tim1izi. 3/382. Rijadu-s..ralihin, 1 199. Tclrrlc/i;r• ei-Ihja. 1537.

293

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

4 - kada 'ti je brat odsutan spomeni ga po onome što bi volio da on kaže za tebe, oprosti mu 1to bi volio da i on tebi oprosti i ponašaj SJ: p~ema njemu kao što bi volio da se 011 ponaša prema tebi,
"5 - i radi kao Što radi čovjek koji ma da će biti nagrađen za dobro a kažnjen za uvažavanje.

Upiran je mudri Lukman, '•l<i hi ..~o ..: U čemu se krije r:vojtt mudrost? Rekao je: Ne pirttrn šw ne moram i ne miješam se u on.o šro·me se ne tiče. Omer, r.o.dij,llahu 'anhu je rekao: Ne petijaj se u. orzo.Jro te se ne tiće, kloni se svoga neprijatelja. pazi se prijatelj" osim ako je pouzdan i povjerljiv, a pouzdan je samo ako se boji AlJI~ha, .". ,. didi<. Ne dmži se sa grešnikom jer će tc naučiti griješcnju, tte povjeravttj mu svoje tajne i savjetuj se sa onima koji se boje Allaha, ""' ,. d!dlc! Rekao je Gaza! i, " hlmdmlbh: De(mfčija govora o orwme šw r.e se tiće: w je govor koji ako prešutiš nećd biti grešan i neće ti naštetiti t• bližoj ni tt dll/joj budubwsti. Prin~jer za toje#je/<1 slj-udima kojima pričaJo pttwvanjima, do­ gtJdajima tza Jtjemu, lijepoj odjeći ije/itna. opisuješ brda i rijeke koje si vidio, šejhove i njihove doživljaje. &da bi sve tr> prešutione bi bio gtešan i ne bi ti štetilo. Kada bi ulof.iomaksimnlatz napor i ne bi ništa d<idao niti oduzeo tla ono sto si doživio, ne bi.re b·valistro onim štp si doživio, ne bi nikogogovorio, nijedno Alkthovo, "' ",. d~<>ll<.• sr:von:nje pokudio opet bi to bilo gteb/jetye ure­ " mena. A/J kako ćef se sačuvati btifsvega št.o smo naveli,?! U to spada i pitatye o nečemu Št<l te se ne tile. Ttm pitflftjem uzalud trošiš woje vrijeme i vrijeme onoga koga si pitao, je~· ti morn odgovoriti. To je tt slučaju da pitanje nije pro­ blemntilno, a većina pitanja nisu na mjestu. Ako pitaš nekog o ibodetlt, da li posti M primjer, ptl ti odgovori da posti iznio je ibadet ,lt javnost, iz/ILŽe se nd.skrmosti, a i ako ostane iskren nije w više. tajni ibndet koji je bolji odja­ vnogza mnogo Hepeni. Ako kiLŽe da neposti s!rJgao.je, a okopreštttu uvrijedit te te. Ako sepokuJa izvući tJa neki 'IIIIČin izložio si ga napom. Tim pittmjem si ga izložio neiskrenosti, laži, poniženju ili tefkoći. 6?'
U co spada i pitanje o grijesima i o svemu Što musliman krije i čega se stidi. U co spada i s.usret s bratom musl imanom i pitanje: Gdje si bio? Možda iz nekog razloga ne želi reći gdje je bio, ako bi rekao bilo bi mu nepdjamo, ako ne kaže istinu slagao je. A sve si to ti izazvao.
•n El-/Izja. 1546.

294

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Zaw, moj brate muslimanu, obave:z;a je ldon ici se govora koji nas se ne riče. Znaj da je ro duši teško. Rekao je Muverrik ei-Adželi, Dhlmchufl,h: ]edno tražim već d11atksetgodina i nisam našao, ali ću i dalje tražiti. Upi­ rali su ga: A, šta to!' Rekao je: Šumja o OIU!me što me se tU! tiče.
Šta da radi ko je iskušan rime? Rekao je Gaza! i, "hin><hull• h: Lijek Zll to je svijest da ga čeka Jml"t i d11 će biti pitan za st111fm riječ, da stt njego·vi uzdisaji gkwnica otzogtz fto ima i da}ejezik mreža kojom može uloviti hu­ rije. Zapuftanje i gt~bljmje svega toga očiti je gubitak. 099

Trebase pomoći u svemu rome razmišljanjem o onomešto želimo reći prije govora pa ako je korisna nek je izgovori, ako nije neka prešuti. U po­ četku je teško ali kasnije uz Allahovu, ' "'" "";,u,, pomoć postane lahko. Tsro tako, treba se pomoći dovom: Allalmme-rzukni Lisanm zaki­ ran, ve ka/ben haJia'n! Allahu moj, daj mi jezik koji Te spominje i srce koje je skrušeno! 2 - čuvanje jezika od suvišnog govora To je beskorisni dodatak govoru. Ako je doyo]j.na jedna riječ a spo­ mene dvije, druga je višak. Rekao je Uzvišeni:
<..r'81 u; c')I..;.J _;i WJ~ jl-.;~;1 .; ~~~~_;.,;.;.; ..;::!5 JJ:>-~ ... , .. , .. .... .. .. .. NemA dobra t.t mnogint 11ji!Jovim potajnim govorima, o~im ll govot'll ouog ko traži.dase sadaka udjeljuje, ili dobro čit<i, ili uspostavlja mir međtt/judimaF00
/

...

...

....

"'

:

..""

;:

.;;

;;i

,

.... ::

Preneseno je od Rakba cl-Misrija, •.iliimchull•h. kao hadis: Blago otzome ko zadrži višak jezika, a udijeli viJak ·~metka. Preo i o ga je Bejheki, Dhim•hulhh. a dob ri m ocijenio Ibn-Abdul -Ber.r, " himchull•h. Učenjaci se razilaze u ·vezi s Rakbo m, " himchullah, da li je bio ashab ili nije. Begavi, r•himchulbh. je rekao: Ne znam da li je Slufao Poslanika, wl·
laU 'al~jhi \'<: ~elle: m? ahu

Rekao je Ibn Mesud, "dJJ,Ibh u ··"""' Čuvajte se suvišnoggovora, dovolj­ no je·čovjeku fro mora govoriti,
"'El-lhja. 1547. '" En-Nisa, 114.

295

rntita od džifla i šejtana

Sta ljude štiti od šejtana

Mudžahid, n hlm<hulbh. je rekao: Sve Ito u kak pik se. l kada čovjek ul urkuje dijete i kaže: .Kitpir ot ti to i ro ·- bude upisđn kao laiov. Rekao je Ibrahim cc-Tejmi, nhb>d.ulkh: Vj<'mik kada hoće trešro reći po­ gleda, pa ako je 11 njegovu korist koie, ako r1ije. prešuti. A gr·dnik samo govori. Neko je rek.1o:
lr.vagaj govor prije izgovora jer
ramo gouor iznosi sramote JrtlmD I'Itih
Također

je rečeno:
Najbolji je krmak govor koji mnogo znali
A loJ je znalcn}11 mawg 1 mnogo rij~či iz.reč~11

U govor" ima viJ/uz i r.kla kazala

3 - (uvanje jezika od govora o neinini
O neisC:in i kao šro je govo r o grijesima, opisi žena, pijankama, grešnicima, uživanjima bogatih, oholosti vladara i slično, preneseno je od Bilala ibn HMisa ei-Muzenija, ndQollahu "•nhu, da je Poslanik, ..J. b.IUhu "•lejhi ve ••ll•m, rekao: ČOvjek kaže rijeć s kojom je Allah zndovo­
lja11 i ne obraća na nju pažnju A/Jah mu z bog nje propiše Svoje zadovoljstvo do Daua ntSreta s Njim. Drugi čovjek kaže riječ 1111 koju se Aliab ljmi i ne obraća na nju pat nju Allah mu zbog tije propišeSvoju srdžbu do Dana StJ.St•eta s Njim. 101 H adis su zabi lje­ žili Mal ik i Tirm izi, rohlmchumulloh i kaže: Hadis je basen sahih. Al kame, , .•hlm<hullab, je govorio: Cesto me spriječi od govora badis koji je prmio Bilal i.lm Haris, rodiJ•IIahu "•nhu.

Ebu Hurejre, .-.dij.U.t.o ·.n~~u. je prenio da je Poslanik, ..n.n.hu "oki!U .. ><~· r.m, rekao: ČOvjek 11e misleći izgovori Tijel zbog koje će pasti tt DU­
"' Malik. 21985.; Tinnizi: 31384.

296

Z aštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

hemurm dublje tu go Ito j e rn:tdalji11a izmet/u istoka od zapada.7112 Murrefdrun alejhi. Rekao je Nevevi, ..himd>olhh: Ntpromišljmo ZIUtti da nije vodio računa da li je dobra ili loJa.""
Rekao je fbn -Mesud, ...lij•ll•hu 'anhu: Najgrdniji ljudi na Sudnjem dmw bit će oni koji budu 1 111}vife o tu:istini govorili. Tabemn.i, ..aJ,;".,hullah, ga je prenio kao govor l bn -Mesuda, F.lwj>llahu 'anhu, a Traki, ... himd.uii.J>. je re· kao: La1111c prmosilacaje vjerodostojan.704
4 - Cuvanje juika od prepiri<i i rasprava

Rekao je Ebu U mame, ..d.1albhu 'anhu: &kao je Poslanik, "llallahu 'akjhi " ••n Ja garantuj em kt1Ću 11a početktJ Dže1111eta ouome ko osta· ....: vi 1·aspravze m~km· bio tt pravu, gamutujem kuću 11 sred D žett· neta ou ome ko ostavi laž makat· i 11 šali, i gm·anmjem kuću ua vrb11 Džen11eta onome ko se lijepo ponaša. Prenio ga je Ebu Da­ vud, a!Umchulbh. Nevevi, rohln"hull•h.705 ga je ocijenio vjerodosrojn im. Hadis svjedoči had is kod Tirmizije, nhiouhulbh, 31242, od Enesa, ndi­
jallohu 'anhu.

Rekao je Ibn-Mesud, r.dii.Jbhu 'anhu: Ne rasprav/jlljtese, 111'11111 u rasprti· v/mudrosti i nmta gllrancije odsmutllje. Od Ebu Um;une, ..~iJ•II•I•u '•nhu, je preneseno da je Poslanik, &oll.>llahu w•ihi " ..u rekao: Koji god um-od zaluta nakort 11p11te pojtwe se metlu tl}i· ,..,, 111111'asprave. Prenio ga je T~rmizi, ..himch.JI•h i ocijenio vjerodostojnim. Rekao je Muslim ibn )esar, nh•m•hulloh: Cuvajte u mspraiiC. to m tre­
mtci lle:t;llllnja ućmog i fqum ga po/mfava zaiiCSti.

Rekao je imam M:tlik, nhimcbu!bh: Raspra/IC srr:a line krutim i unosi mržnju metlu ljude. Rekao je Bil:\! ibn Sa'd, ,.hJmd.ull>h: Kada vidiš dn je neko svadalic11, voli mspmvljati i općin)on j~ riNijim miRjenjem potptmi je gubimik.

• Bu/Jari meo 'El-Fet/J, 11/308.; Mu.tlim mro 'serhl en-Nel't!l'l, 18/117. • Rijodu-s-saii/Jil•. 21825. "' Teflricltu e/"/hja, l 552. "' Rijadtt-s-sali!Jin, 1/420.

297

Zaštita od dž:ina i šejtana

s~ ljude štiti od šejtana

Omer, ndlj>u..hu ••h•, je rekao: Ne ući zmmje zbog rroga: rasprave, bva­ lisanja i pokazivanja prtti drngim. nitiga ostav/jll} zhog stida, miš/jmja da ti m treba i zndovo/jsTVti neznaujem. Rekao je G;u:ali, uhlm<huU.h: Definicija rmpraw glasi: replika na gowr dmgog kojom se istiće propust t~ riječima, Z1111Čmju ili namjeri govomika. Rasprava se ostati/ja oseavijarifem negirrm}a i protivi)erifa. Sve što čuješ ako je istiua vjeruj 11 ro. ako ltije, a nije tt vezi s vjerom, prduti. 706 Znaj, br:u:e muslimanu, raspravom se istina ne dokazuje, niti pobija neistina, štaviše, moida bude razlogom još čvršćeg drlanja sljedbenika po principu neistina za neistinu. Musliman je du1.an kloniti se rasprave. Ako ždiš uputiti nekome savjet oeb ta bude blago i rajna, što je bolje, kako onome kome je savjet upućen ne bi bilo neprijamo pred drugima. U sl učaju da ga savjetuješ pred drugima, uglavnom ljudi ostaju pri svom mišljenju i podržavaju ga pa rn<1kar i neistinom. Neko je rekao:
Saujnuj me kad rmo sami
a nikako ne u tlruJrvu

StiVjn u dndtvu je vidpo/tow koji ne u/im dn t ujtm

5 - tuvanje jezika od 1vađe

Aiša, r.odi!>bhu '•nh>, je prenijela da je Poslanik, uii..IW.u 'al<jhi-. ..nn., re­ kao: Alla/mje najmrži čovjek velika wadalica.7117 Buhari, r..rum.hull..h.
Takoder je rekao: Džennet obaveznim ći11i hrmtjenje glttd11ih i lijep got~or. Prenio ga je Taberani, nhlm,hull•h, dobrim lancem pre­ nosilaca.

Prenio je Ebu Hurejre, udijallahu ·;~nim_, od PosJanika, l'a-'13.Uahu ':alcjhivl:' s~·lle~m, daje rekao: Lijepa rijećjesadaka!0' Muslim, r.hlm<huii.J>.
• El-Ulja. l S54. • Buhari mea'EI-Feth. S/106.

,. Muslim. 7/95.

298

Zaštita od džina i šejtan a

Šta ljude štiti od šejtana

Adi ibn Ebi Harim je prenio od Poslanika, s•li>ll>hu '.J•Jhi,. Kllem, da je rekao: Č1wnjte se ~tre makar s pola bunne! Ako tunnate u i to om/a lijepom riječju. 70? Munefekun alejhi. Rekao je Gaza! i, .,..~o;",,hulloh: Svadit je ktl.O i taspmvtt vrata ,·vakog.z/d i ne treba ih otvarati osim u nuždi. A. u mtždi zreba čuvati jezik i srce od
posljedictz ,-vade a to je skoro nemoguće. 710

Rekao je Omer, ..diiallohu 'onhu: Dobročiustvo je ·vconu1jednostavno oza­ reno lice i lijep gov01: Neki su rekli da lijep govor čisti skrivenu mržnju u cijelu.
6 - Čuvanje jezi~a o~ usiljenog i irvještačenog govora

Poslanik, soU ollohu '<>lejhi,. scllcm, je pokudio usiljen govor, usiljeno ri­ movanje i usiljenu rječirosr. Rekao je: Najdt·aži su mi od vas i metli uajbliži na Sudujem damt oni koji se 11ajijepše ophode s dmgima, a najinrži S1ttni i ttnjudaljeniji odmeuena Sudnjem danu otli koji mnogo govore, ttsi/jetto i obol.o govore. Rekii su: Allahov Poslarziče, .z natno ita znači sersartm - koji nmogo gov01·e, i mutešeddiku - koji ttsiijetto govore, ali Ita znači 11ltttefejbikwz? Rekao je: Koji obolo go­ vot·e.111 Ahmed i Titmizi, "h;m,humull.!. i bže da je do bar. Kada je upitan Š[a je· lijepo ponašanja Ibn-Mubarek, "hun<hulhh. je rekao: Ozareno lice, dohmlinsroo i ue-uznemiravanje. To je prenio Tir­ mizi, tah.imchullilh.

Aiša, ,.,llfoll•hu '•nh•, je rekla Sai bu, rahimchull.t.: Nemoj rimovati go­ vor! Poslanik, .. lt.ll.hu '"I,Jhi ,., ..u""' i 11sbabi nisu dniO'vali. Prenio ga je Ahmed, r.>him•hull•h. vjerodos[Qjnim lancem prenosilaca.
Otner, r,J;;,.tl..lw 'w>bu, je reba: Usiljen govorje šejtatiOI! govoJ: Rekao je Gazali, rallun<hull.t.: To se ne odtzosi llil hutbe i Vti2JJIJ(!ako se u tome ne preljmqe, jer stt propisane s ciljem po/..'1'1!/llrifa srca i bude!zja želje lt njemu, s/mp/janja i Hn:tzja. NemA stmmje da ukrflim govor ima utjecaj na srce i to doli­ kuje. Medutim, u.govom /..'Oji se odtWsi ruJ-svakodnevnegovore ne dolikuje rinw­
'" Bu/tari mea· EI-Feth, l 0/448.; Mu.rlim mea· šerhi en-New!Vi. ?ll OL

110

EI-IIrja, 1558.

'" Ahmed, Tirmizi, 31250.

299

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

vanje i usiljavanje. To spada u pokuilengowr kqjijeStl1ito produktpn:tvanmja, pokativtmja 1ječitosri, istic<Prja i t11nijećn.. Sve to $erij(ltprezire i mbraJijuje.7"
1 - Čuvanje jezika od ruinog govora i vulgarnosti Prenio je lbn-Mes'ud, nd;;,Jh hu 'anhu, da je Poslanik, ..u.Jiahu '•l•ihi ., •ei­ lcm, rekao: Vjemik ne vrijeda, 11eprokliu.je, ue govori I'UŽ'ne i nedoli­ čne. riječi."' Prenio ga je Tinnizi, nhlmchull, h i rekao: Hadisje /Jasen garib. Prehio ga je i Hakim, r•hlmd.ulloh i ocijenio vjerodostojnim. lraki, r>himchul­ l>h. je rekao: larutc prenosilaca je Vjerodostojan. 7&< Rekao je Usame ibn Zejd, r>wi•ll•hu ·,.J da je Poslanik, all•l~>hu ·.t.;h; ., , ,., ..n rekao: Allah ne voli 011e koji ružno govore i podstiču na t·r/Žan em, govor. Pren ijeli su ga Tbn-Ebi ed-Dunja i Taberan i, r•hlm•h.,mulkh a Iraki, mhiomhullah, je rekao: Lanac preno,i/aca je dobttt: 7lS Dl<tbir ibn Semura, "'dii•ll•hu 'anhu, prenosi da je Poslanik, ull•ll•hu 'olelhl ,., ,,u.m, rekao: Vidgaran govor nema ništa sa islamnm.. Najbo{ji mu­ slimalli su. oni koji se najijepš.e pottalajrt, Prenijeli su ga Ahmed i fb.n Ebi ed-Du nja, ,.hlmchum"llah, vjerodostojnim lancem prenosilaca, po • • l al .. 716 OCJeni Lf { 1 )3) r.~himehuU:th.
Šta je vulgaran govor?

Rekao je Gazali, .-.hi•n<iluiJ.J,: To .ru ju.mi izrazi o nećerrm minorn, u,g­ lavnom u vezi srJ. spolnim odnosom. Grehzici imaju svo}e}liSne izraze kojim opisuju vulgarnosti. Vjernici to ne mogu prihvtztiti, .fraviše, koriste prenese­ na značmja koja približTlo opisuju i ukazuju 11d to. Tako za spolni odnos kažu dodir, za mokrenje i veliku nu7.du kažu vr­ šenje nužde, za suprugu kažu porodica ird. Također, jasno ne izgov-araju na­ zive bolesti kojih sc osobasridi, kao što su: lepra, ćelavost, hemoroidi i dr. T za njih koriste ljepše nazive. Tako musliman čuva svoj govor, jezik i stid.
'" El-lilja. 1560.
"' TiJmizi, :i/236, i ocije1tio ga je kao hascn. A lbn-Hadier je rekao da je

vjerodos tojan.

Tehridiu11 'ala ei-Jllja, 156.1.
Tehridžu11 'ala el-fl!i'a. J 561.
"' Tehridžwt 'ala el-1/!ia, 1562.

111

114

300

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

8 - tovanje jezika od psovki i uvreda

lbn-Mes'ud, ..dii>lbh" 'anhu, je pr~ nio da je Poslan ik, ..IWI.lhv ·.t.jhl vc .d­ rekao: Vrijeđanje tmtslima:na je veliki grijeh, a boriti se pt·otiv 7>}ega je kufi~711 Muttefekun alejhi.
lem,

Neki beduin je rekao Poslaniku, solt.lbhu ·. t,)hi ~ ..Item: Opqmii mi ne­ što? Rekao je: Budi bogobojaztml Ako t$ neko ttvrijedi :dJog nečega što j e pri tebi ti njega ttemoj sramotiti time što znaš o ttjenm, 011 će biti grešan a ti rtagrtUie11. I netnoj ttišta grditi. ~eduin j~ rekao: Na­ kon toga, ništa nisam grdio. Prenijeli su ga Ahmed i Taberani, "'"'"'' """'"'' l•h. dobrim lancem prenosilaca po ocjenllralcija, r.hlm•hulW..718
'• l•Jhl., ,d lcm,

Od Ibn-Abbasa, ndiPII•h• ··nhu, je preneseno da je Poslanik, ..n.n,;,. rekao: Kt> gt·di svoje roditelje proklet je. Pren.ijcli su ga Ahmed, Ebu Ja'la i Taberani, ...t.lm,humutbh. dobrim lancem prcnosilaca po ocjeni !rakija, r.ohim•huiW.."'

Preneseno je od Abdullaha ibn 'Amra, rndiJ•ll>hu ·,nh.., da je Poslanik, rekao: U ttajveće grijehe spada vrijedattje sopstve­ nih roditelja. Rekl i su: Allahov Poslaniče, kako će ćovjek vrijedtlti svo­ je rodit~lje? Rekao je: Vrijeđanjem oca nekog drugog pa 011 izrwijeda 7tjegovog oca i mnjktt.7"" Buhari i Muslim, n hlmd >umulloll.
..!Wbbu '.Jcjhi "'-.ll.m,

9 - tuvanje jezika od proklinjanja

Prenio je Ibn-Omer, nd1j.ft.hu '•nh•=• da je Poslanik, ..n.u.t.u ··••Jhi..., sdl­ ""' rekao: Vjernik tllt proklinje."' Prenio ga je " Tirm izl, '"''"'"hulloh i re­ kao: Hadis j~ hasm garib. Preneseno je od Semure ibn Džundeba, rodi;.r~>hu ~nhu, da je Posla­ nik, .. u,u "•l•ihl,. "n.rn, ;·ekao: Ne proklinjite se medusob11o Allaho­ .t.u vim pt·okktstvom, srdžbom i Vatromfln Pren.ijcli su ga Ebu Davud i
"' Buhari mea" EI-Feth, lil lO; Muslim mea •šeriti en-Nevevi, 21
54.
"' Tehridiun 'o/o el-Dija. J563.
"' Thhridiun 'alo el-lhja, l 563.
"' Buhari mea' EI-Feth, l 01403; Muslim mea·serhl en-Nevevl, 2183.

m

m

Tinnizi, 31250.
Ebu Davud. 4/277; Tlm1izi. 31236.

301

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Ttrmizi, n!.im<humulbh i kaže: Hadis je basm sabili. Tako je rekao, a uče­ njaci se razilaze u vezi sa Hasanovim, nh•m•hul!.h. slušanjem od Semure, nd<plbhu .onbu, osim u hndisu o akiki. 723
)1.1vc ,.u,m,

Preneseno Je od Ebu Derdaa, ...li)•ll•h• '•nhu. da je Poslanik, .. u. lb hu '•lc­ rekao: 011i koji proklirr.jtt neće biti :utgova•·ači 11i šebidi 1111 Sudtr.jem dmm.7Z' Muslim. oahimohullah.

Preneseno je od Enesa, ..Jii,U '•nhu, dn je rekao: Neki čovjek je pu­ ohu rowuJ utjrduo sn Poo~ilmikom, ulblbh u '•kih• "'..tkm, jahao je na deui i prok/t'o j~. Poslanik, all.tbhu '•k,hl-. ..Uom, je rekao: Alla/Jov robe, ne putuj s lldlna uaprokletoj devi! Rekao je lraki, ...hlmch.tl,)" da je badis prenio Ibn Ebi ed-Dunja, ruhlm•huiW.. dobrim lancem prenosilaca.'" Preneseno je od Sabita ibn D~hhaka, ,,,di)•ll•hu '••h~<. da je Poslanik, " '· •·ekao: P1•okkti vjenlika je isto kao i ttbiti ga. 724 Bu­ hari j Musl im , r.-!.lmC.'IIumulbJJ.
lall•hu '•l•jhl ,, " "'"'•

Proklecsrvo je udaljavanje i gubljenje nade u Allahovu, ""'-. didi, , milosr i njje dozvoljeno co govoriti, nici sroci niti predmetima, osim kome je Allah, .,.. -.<1/clk. to odredio.
Proklinjanje ljudi

U ve-ti s rim propis se razlikuje od čovj eka do
l - Dozvoljeno je proklj njanje na osnovu

čovjeka.

općih osobina, kao da se kaže: Nt!knJ~ AllniJOtJO, •= ., dtdk, proklmtvo 110 uevjernike, wuil­ nike ili uouorare!

2 - Dozvoljeno je proklinjati na osnovu nešto preciz.njjih osobina, kao da kažeš: Ntknjr Allahovo, ,...., .. JlcHr. prokler:svo najevreji!, kr­ Jćmu, vatroboice, haridžije, ntfidijt!, kamntnre, blud11ike itd.

3 - Nije dozvoljeno nikoga proldeti po imenu, osim koga je Scrijar proldco, kao da kažeš: Neka jeprokletfrmton ili Ebu Lel11tb.
'" Bubari: Killlbu <1-akika. 0 ' Muslim nrea 'Jer!Ji en-Ne>mi. 161148.
"' Tehrid!u e l-fhju, l564.
"' Bulu1ri mea · EI-Feth. 101464: Muslim mea 'šcrhi en-Nel'l!Vi. 21119.

302

Z aitita od džina i !ejtana

~ta ljude ititi od šejtana

Nije dozvoljeno nijed nog čovjeka prokleti dok je 7~v makar bio ne­ A vjernik, jer postoji prilika :.1 pokajanje i prihvaranja islama prije smrti i da umre b o jednobožac i rob blizak Allahu, - •• .u.u , pa kako onda reći da je udaljen od Allahove, .,.. ... d&llo. milosti?! O ve se odnosi na ne­ vjernike, a bko je onda sa muslimanima grešnicima i novorarima.
U Poslanikovo, ult..ll.o.h• '<>l•lhl ...,dl.m, vrijeme doveden je više puta bi­ zbog pijenja alkohola, jedan ashab je rebo: Allah g11 pro­ kiN, wo ma lmo ga dovode zbog pijmja alkohola! Poslanik, uiJ.II.hu •••Jh•vo ..u ,, je rekao: Ne pomažite Jejt4mt protiv njegnl U d rugoj predaji stO· •• ji: Ne budite Jcjttmovipomagttliprotiv svoga brata! U trećoj pt·cdaji stoji: Ne proklinjite gal Tako mi A/laba, kb/iko Zilom 011 voli Al/JrlJa i Njegovog Pos/mlika. Buhari, nlm>dwlbh i drugi.
čevani čovjek

g lD- {uvanje jezika od ružno govora o umrlim Aiša, ndt,..W.. ..... je rekla da je Poslanik, Buhari, nhlm<hulllh. Takoder je prenijela da je PosJaojk, ulllll.o.hu "•kll>h• ,.u,.,, rekao: O mr· tvim govorile samo 11ajbolje! Nesai, <>hlnlch.!bh. Rekao je l raki. r.homohul­
l>h:

.o1o , ...........

rekao:

Ne go110rite m imo o umrlim jer oni sutUJlli 0110 Ito su pripremili.•_.,

Lanac prmosilacaje dobar. 721
ll • {uvanje jezika od proglalavanja vjernika n evjernicima Rekao je lbn Omer, "J,pllahu ..........: Cuo Mill Posllllllkll,
uLn·h• .•••,.,,

vc

"ll""· kadaje ~kao: Ko kah svome bMtll: Nevjer11ičt, 1111 jednog od njih se odnosi tn riječ. Na proztJtmogakb uistiJzuj esu, ako nije onda na onoga kojij e nluul."" Buhari i Muslim . •.olua.d...." _ navedrna ver­
Rekao je Ebu Zcrr, ••Jij..lllh• ·.n~.u: Cuo sam Poslanika, ..u. lt..hu '•l.ihl .. ..t

zija teksra je Muslimova, ,J,.mchuLh.
kada jt ~kao; Svako ko svjestro tvrdi da mu je otac ueko ko 11ije, počinio je nevjenN•o, ko prisvaja šzo nije 11jegovo ne pripada nama
J...,

m Oulwri TIIC(I ' m-FI'/It, 3/258.
F.:t-Teltrid! 'u/u ci-/lifa. l 56tc.
"' Suhar/ meo · F.:I-Fctlt, l015 14 : Muslim mea 'Jerill eu-Ne••<:>·i, 2/49.

m

303

Zaštita od dtina i !ejtana

Sta ljude štiti od šejtana

i neka sebipripremi mjesto u VaJ7·i, ko knh 11ekome daje tli!Vjernik iu Allahov 11eprijatelj a nije, tb se vraća njmm."" Muslim. nhimth.llah. a prvu rečenicu ubilježio je i Bubari, nhlmdwlbb.

Preneseno je od Sabira ibn Dahhaka, r..diJ,II•hu 'anbu, da je Poslanik,..1. rekao: Ko vjemika. optuži za nevje>·swo kao da gaje 1'51 Buhari, r.1hlmrhull..h. ttbio.
bJJJJ>u '.J<jhi ... ,dl..n,

l2 • (uvanje jezika od puno !ale

Rekao je Ebu Hasnn ei-Maverdi, nhlmd>ull• h: Znaj, šala je odgaJa­ nje izvršmja prava i p11t ka kidanju v~za J n~posl111mm. Šteti o~tomc ko se Jali i IIZIU!IIIirava onoga na koga st {a/a odnosi. Steti onome ko u fali tako {to uttrulavtt njegov ugled i gubi sjttj. u: privlači maloumni· ke l galt11nu 1ltt sebe. Uzttemimje onoga 11.t1 koga u lala odrtosi tako šro mom slufmi i gledati fro ue voli, ttko prešuti m i no u osjda, ako 11zvm· ti bude m pristiFjtt/1. Uislillll bi svako raztl fll flll rrebtto da se kloni fali! i da se čuva Iljeni/J posijdica.m Rekao je Omer, ool)'bhu '.Mu: Ko se tnJIOgo mtije g11bi 11gled kod dnt· gib, ko se fali biva omalovaim, ko neito često radi portane pozm:tt po tome, ko m1 govori mnogo griješi, ko mtwgo grijeH izgubi rrid, ko izgubi stid wgo izgubi bogobojazno.</, tt ko izguhi bogoboja:mose umrt! m tt rrce. Rekao je Se' id ibn ci-'As, ,,honcl>UII•h. svome sinu: Sinko, ne Jali se sa 11glednim zamrzit ću te, tl lie fali se sa ueuglednim na.rrmtt će IUl tebe.
Rečeno

je: Sve ima svoje sjeme, a sjeme neprijttte/jstva je !tt/a.

Rekao je Ebu Newas, r.h•....n.n.h:
Okrmi &da o11om• ko pow.<m l idi od njega s mirom Umri od !Jo/mi ftll> !Joljr. ti je !l• od smrti zbog bolesti govom
•• Muslim mea ' jer/rl en·N~I'I!Vi. 2149.: Prva Buhari meo'E I-Fellr, 61539.
'" Buharimca'EI-FC1h, l01514.
'" Edcbu ed-du11ja l '<' < -d-din. str. 282.

rečenica

u hadlsu j e kod Buharije:

304

Zaštita od dfina i fejtana

~ta ljude ftiti od šejtana

Spal"' jt frtJ ~ suojn JISIIl

pontltrull11klm oiPOT~" 11"/'aUYnlltmttl

Znaj, !ala je do~voljena uz dva uslova:

Prvi: d~ nije laž. Prcn~no jeod Ebu Hurejrca, r•<lr,.a.t,.·,"hu, da je rekao: Rekli su: A!ltrhov PoslanildTisesnama šališ? Rekao je: jn, lttko ses vm1111~ lim gotJOrim Still/O lstinu.W Tirmizi, n bJmdlulbh. Ocijenio ga je doba·im.
T.1koder je od rtJega preneseno da je Poslanik, ...u.lt•hu '.,l,ihl ,."u,m, re­ kao: ČO!jek /mu l'iječs kojom jeAllah z.adoJJoljanlntl obm ln na nju pažnjuAllAh ga zbog nje rJZdigrze za nekoliko den&. Drugi čovjek kaU rijeltlft koju se AIJ.ah /j11ti i ne obraća IlA 11}11 pnbiftt pn zbog 11je ode tr DUhm11nn.... Buhari, .w.........

Rd<ao je Ehu Hasan d-Ma\=li, "" ..-..: Cm; smijdJ OtivrniA otl1'i1Z1mJijnnja o Ulblim Jtwrima. Ko~tt:nomnpgubi ugfal,poilqlliDrfr. ntjt:no 11 druinmr vrij«/n01:.•n
Rekao je Ebu Lejs Scmerkandi, r.ohlm<hoU.m: Ne /ali st ptmo tzgubit t'd strahopoltovllltjr. dobri te te pokuditi, maloumni opsjedati i uvrstit te te u lleJtgledne. Ne šali st s onima koje dobro ne zunJ i l tt zutt! ujil!or1 karakter, a llt/1/fl mtetnje dn sr Mlil s p1'ijateljima t .<abesjodllicilllftllko 1/U/1111 u Jali ?J'ijtbo Jprrt.Jcrirltllljfl, uajbolja je umjerenost. Tnko uećd biti doMd/111 niti P"zrt" u otima drugib. 7·'" Rekao je Se'id ibn d-'As, nhimtl•ull.J.. svome sinu: Budi un!f=tru Jali

Dntg~: <b nije &slo, jer mnogo smijeha ster ummijuje.

i" pmjm'vm!ft u njoj odnori stmhopoitbllrmje i obmbfll)t mnlommrike. A
porpunn nbil;nost odsom one koji žele rooju h/izmu 1 druitrJO.

Sal iri~ ereba s namjerom kako bi dobio nagradu z., ro.luo što je šala sa suprugom da bi je usrećio i oraspoložio, roje Poslanik, I.II."-OI.ho.-.od­ ""'· radio .1a Aišom, ...~.,.u.. ..t.. ili šala sa prijardjima .tbog rraj.rnja prija­ relj srva. Ako niš~:~ od toga nije tvoja namjc.ra oncL1 sc !ali s namjerom li­ čnog odmora, vra6nja snage, uklanjanja briga i dosade. Neko je rekao:

·.

Tirmi~.l. 3/24 1. O~ijcnin gnje dobrim. "' Buharlmrtt' cl·l.-tilr, l l/JOK; Mwdim men' Jeriri en-Nc••evl, 181177.
"' Edeh11 c•d·dwtfa ~~~etf-d/n, sir. 285.
111 Btt>tamt el-or{/i11. Sir. 419.

111

Zaštita od diina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Svojoj pril:odi opterećenoj rodom odm~ra daj neko u opusti i mtdo Jalejoj dopusti
Ali kado jo} ialu dozvo/if mka bud<' lw:o so u wojoj hranim

JJ - Čuvanje jezika od ismijavanja i ruganja

Rekao je Uzvišen i:

.L:;'}.:;,: ;:~ c.;.:- 1_,.;~ 0i ..;-;.i;.; ;

"

,

~,

..

...

-

• .:;;1:;;. ~J . . .:{.L:$ J.

r.; ~'J 1_0\.:f.iJI l;.l ~
~ ."

..

"'J.

-:_.,;

O tjemici, ue/ut se muškArcijedni drugi11ulne rugaju, mož­ da su 01ti bolji od ujih, a tti žette drugim žett.ama, t~tožda m o11e bolje od ttjib. 7J8
Ruganje je gledanje drugog pogledom poniženja, manjk<lvosti, omalovažavanja i isticanja mahan a u smisltL ismijavanja s njima. Može biti oponašanjem, govorom il i išaretom.m A zašto da se ruga vjemicima kada je Poslanik, •albllahu '•lcjh; " .diem, rekao: Možda 1'11ŠČttpan, pt·a;"'tjav, rteugled11e.odjeće vjemik, tta lwga. 11iko11e o[?raća pažnju, dazakuneAU.aiJ.a da 11ešto uradi uradio bi.140 Munefckun alejhi. rekao: AU.ah rte gleda u vaše likove i imetke, nego u sn:a i djela.1 Muslim, mh;mehull,h.
41

Također je Vjerovjesnik, ••llaihl.u ';icjhl ,., ><ilcm,

Razlog ismijavanje je oholosr, kao šro je Pc;>sl anik, Dilollohu -.leihl ''"diem, rekao: 0/Jolostje odbija11jeisti11ei omalovažavatzje ljudi.74' Ahmed i Muslim, mhinwhumulhh.

m EI-Miiztrlmji el-miz(lh/, str. l l. '" EI-Hudfurat. l l . "' Vidi knjigu: Aj(llll el-lisau, sir. 5. tio Buhari: Mi1 slim met1'šerhi en-.Nevevi, 161174.
111

Muslim

mea',šerlu' ·en-Ne~:etti,

l6/ l21 .

111

Muslim mea 'šerhi en ..Nevevi, 2189.

306

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude ititi od lejtana

Takoder je rekao: U Dinmet tteLe uS niko ko u srcu Inu/e htuzo
oholosti koliko je zrno gorulice!4J Muslim i T umiti, ,.~a,_.....,.a.h. lir­

miz.i, ...... ~ je rekao: Hadis j~ basm sahih.
l rekao je: Dovoljno je čovje/nl zla ,U, 017uz/ovaŽ8va svoga bra:t4 muslimana."• Muslim, uhhn<hulbh.
14 • luwanje jezika od odavanja tajni

Odavanje tajni je dvojako, odavanje ličnih cajni i odavanje rudih tajni. Oboje je pokudeno a drugo je pokuđcmijc od prvog. Prvo: odavanje ličnih rajni razlog su neuspjehu, a ponekad i poni­ ženju od stmne onoga kome ih je otkrio. Rekao je Alija, ,.,uJ;on.t.. ···"•: Tvoja taj1UJ je tvoj utrobljmik, kada je otkrijdpDJtand ti njm Mrobljmik. Rekao je Hakim, ,a~.....d..ll.h, svome sinu: Sinko, budi darciljiv u isprnvnom ITO/mju, Jkrr 11 odawmju Iii]ni dntgim ljudmut, J" tUijboljtj~ udjt/jillilli 11 JW vidow dobra, i .rakriti sw Iii}n~. Rekao je Enes ibn Usjed, ,.h~m<huiW.:
Ne odrzji SIIDj< tajne nikome svaki tlobr~~namjcmik ima ® bromtmjcmilm
Vit/io utm o~t~ koji tajne i.znou n~

tntavijaju nilUl od onoga il'o znaju

Drugi je rekao:
Kada lolljtk sam SI/OJU tajnu otkrije

i zaro druge kudi o11dit je glup Ako sdm stJDju tajllu hwati ne mok kako lt je fuv.<ti onaj komr st povjrrio

'" MuJ/im mt~,·šethl en-Nevn•l, 2189.; Tinnizi. 31243. "' M11.tflm muo '.fetlli en-Nt!Vevi, 16/121.

307

Zaštita od diina i šejtana
je to vid pronevjere a ona je osobina licemjera.

~ta ljude štiti od šejtana

Drugo: odavanje rajni drugog muslimana. To je još gore i teže, jer
Preneseno je od Ebu Hurejrea, r.odiJ>Ibhu ·..o da je Poslanik, • t.u, ..tt.lb­ hu '•l•ihi ,. ..u.m, rekao: 71-i s tt Z1utka licemjera: kad4 govori laže, kndn qbeća tte ispmJi, i kllfUt mu se neŠtq pqvjeJ• 011 iznevjeri/4~ Mmrefc­ i kun alejhi.

U drugom hadisu Poslanik, ...u,JI,hu '•leihl ,•• "Ilom, je rekao: KAda ti tJekq priča i qsvrue se to je eJIUlJZet.,..
Rekao jeAbbas, udijolbhu'W.., svom sinu Abdullahu, rnli'pll.ohu'..U.u: Ir,. dim da te (lflll} čovjek · Omer ibn d-Hartab, ,.,u,.l~hu 'anhu - prefmra mul nekim starijim, pa zapamti od nunepe&ero: lit odaji njegovu rajmt. ne ogo·

11oraj pred njim nikogtt, lie slaži mtt, ne budi uepokoran. tze iznevjeri ga. Rekao je Ša>bi, ..him•loull.do: Svaki ovaj savjer mi je draži od hiljadarke.
Preoosi se da je Mu'avija, ndij>llahu ·'"""• nešto raj no rekao Yelidu ibn ,Urbeu, .-.himcloull•h. Vel id, n him•h•"•'•· je rekao svom ocu: Oće, voda

vjt'mika mi je ut/to rajno rekao, mzmram d1111t bi krio od rebe ono Ito govori dmgima. Orac mu je rekao: Sink(!, ne govori mi to! Onaj ko krije tajnu ima izbor. a onaj ko je o&krije nema izbora. On je rekao: Oće, to se ne odnosi na oca i sina? Rekao je: Ne, tako mi Allaha, sinko, volio bih da ne otkrivaš tude tnjne. Vel id, r.ohun•hullot.. je rekao: Otiiao sam M11 'aviji i ispričao mu to, pa je rekao: Velidd, otac re je oswbodlo od ropstva grije/m.
Neki učenjaci do~voljavaj u odavanje rajni k.1da osoba umre. Do­ kazuju svoj srav hadisom prenesenim u oba Sahiha od Aiše, ...~.,.u.hu ..,u,., u kojem sroji da je Poslanik, ..JWbhu"•klhl vc .dl..., posjeo Fari mu, .... Jij.o!Wu> ~·"'· pored sebe i šapnuo joj nešro, ona je jako zaplakala. Kada je vidio koliko je ruina nešto joj ješapnuo ponovo, i ona se nasmijala. Rekla sam, kaže Aiša, r~d1j.tl1ahu ,.mtu: PoslAnik, ))ll.r.U~hu '.tlcjhi vc: t<ll('m_; tt iZli·

brao z.a s110j11 rajuu izmedtt StJiiJ nas, plakalo .<i. Kad11 je Poslanik, ..n,ll.hu ·,;.;h;,...n,m. oti.fao upifllla .ram je: Šta ti je Po.rlonik, ,.u, noJou ·,J,Jh• ,. •• u '"'· >'ckao? Rek/.a je: Neću otkrivati Poslanikovu, ..u.u. hu .,,,~,, " s<ll<m, taju11. Nakon Poslanikove, ..lt.llahu 'aleihi .. sdlcm, smrd je rekla: li-ažim svojim pravom kqd ube da mi kabi?! Rekla je: Sada može. Prvi put mij~ 1-ekao "' Bu/tari meo' El-FI!tlt, 1189.: Muslim mea 'Jl'r!Ji t'fi·Nt!l't!vi. 2146. .. Ebu Davud. 41267; Tirmizi, 31230. Tirmizi gn je ocijenio dobrim.
308

Zaštita od džina i !ejtana

~ta ljude šriri od šejtana

da }t Diibril, ,.,,p., ..L.m, s njim sv11ktgodint učio Kurilu j tdnom. a tt go­ dine dva pu111. Mislim da mi st mzrr prbližila. pa boj sr A/lal/fl i strpi sc jer ja sam dobra pmbodnka ubi - rtkM jt. 7ddtt sam t:~~plnkala onako kako sl vidjela. Kada Jt vidio moju rugu drugi pur 1111 ) t Jnp11uo: Ft111ma, ZllT lit u/ii biri gospodira vjn?lira u Dit1IIILIU, ili gospoda una pripa­ duira o110g um meta:•·

Isti na je da odavanje tajni umrlog nije generaln og knraktera. neka­ da može bi ti dozvoljeno ili pohval no, makar ro um rli ne žd i, kao šro su rajne koje su pohvala umrlom, kcrnmeri ili vrline. Nekada otkriri rajnu moie biri obavezno, kao u slučaju nemogućnosti uzimanja prava dru­ gih od njega, rada će reći onome ko to pravo može uzeli. Nekada može biri pokudeno ill zabranjeno, kao u slučaju štete umrl om ili njegovoj porodici nakon njega.

IS - lumjt juib od laii
Preneseno je od lbn-Mes'uda, nJij.dbhu .anhu, da je Poslanik, ..u.n.hu rekao: Budite rwijek iskrmi! Iskreuost vodi dobrolinstv11, a dobročirurvo Dkmretu. Osoba će biti iskrerUJ i truditi se dn uvijek nade istiuu sve dok kod Al/ahn bude upisaua kiro iskrer1i. Klo11itt se ktži, laž vodi g~·ijehu, a grije/J Dklmmemu. Osoba će lagati i trudi­ ti sc da sklžc Sili! dok kodAllnha. bude upisaualuw lnžov. 14' Preneseno je od Ebu U mame,
,..Jipil..hu """"·

··klhJn ..lkm,

da je Poslanik,

·•ll•il•h•

...,.,.,,, ..u-, rekao: ja gararmljem kuću tured DUrmeta onome ko se
m•h•lloh,

kkmi la!.ipa i u Ja/i. "' Ebu D:!vud i11rmizi, •.m.-h...rbh. Tirmizi, r.r.> ga je ocijenio dobri m. Prenio ga je i Bejheki, •..h...•h•ILih. dobrim lancem prcnosilac.1.''"
Preneseno je od Hasana Alijinog, r1 '"'"
• •• ,

sina da je rekao:

Zapamno sam od Poslanika• ....... ._ '#• .... ..._, dn )t' rtkao: Osra vi Ito sunmjnl i radi Jto /lt sumnjaš. lskre7wst je smirntost, a Ini. nnig~tr· nosr. Prenio ga je 11rmizi, r>Mmrhulbil i rekao: Hndisj~ basm sabib.
111

Bu/tari ml!a •E/·1-'i!tlt, 7178.; Muslim mett'Serl:i CII·Nt••'<'•of. 16/56.
•• Bu/tari meo· EI·F~th. 101507.; Muslim m<ta'šerhi e11·Ne•·•·•l. lc\/159.

'" Ebu Oavud i Timliti. Tinnizi gaje ocijenio dobrim.

"' Et· T•rglbu vc el-leriJIbu. 5/200.

309

LCUUld. UU Ulllld l

~~Jldlld

IJUOe mu oo ieJiana

Rekao je Abdullah. ibn ,Amr ibn el-~, ...d ij•lbh u .anhu: Rekli smo, Al­ lahov Poslanićc. ko su najbolji ljudi? Rekao je: Svaki vjemik mahmmn srca i iskreTJogjezika. Upirali srno: Štaje to malmzum srce? Rekao je: To je bogobojazno i ruto srce·~ kojem nema prevare, nasi{ja, pronevje­ re, zavisti i z/Qbe. m Rekao je MuD'~iri, ..~lmchulbfo: Prenio gaje lbtP Ma­ du, ,.himch~ll•h. vjerodostojnim lancem prenosi/ata. m P reneseno je od Ebu Hurejrea, <adll'U:>hu ·,nbu, da je Poslanik, ,,n,lb­ rekao: Tri m znaka licemjera: kada go11ori laže, kada obeta 11e ispuni, i kada mrl se nešto povjeri ort izuevjeri.m Muslim, "hlm<hul.~h. je u jednom riv-ajeru dodao: Makat· kla11jao, postio i tvrdio daje musliuum.
hu ·. J,jh i '" .-ll. m ,

Preneseno je od Abdullaha ibn ,Amra ibn ei-'Asa, r.rdij.;Uohu .onhu, da je Poslanik, oalblbhu 'iolcjhi ~ , cJI, m, rekao: Ko bude imao četiri o.wbinepravi je licetnjet; mutuzfik, a ko ima tteku od1ljih ima osabinu licettljera dJJk je se ne rij.e.'i: kada 11t1t se ·nešto povjeti ou bmerjeri, kada p1·ogovori slaže, kada ugovori ~zešto prekl-šidogovor i kada se svadap1·etjemje/ 5'
Olcjhi vc .,u,m,

Od Ibn-Omera, ..dijollohu ·'"h"'"' • je preneseno da je Poslanik, •rulall•hu rekao: Ktula Čorjek sln!že m~lek se tula{ji od 1ljegajed1111 mi/jttzbognettgodnogmirisa te laži. m Pi·enio gaje Tlrmizi, ..ham' h"ll'h i rekao: Hadis je hasm garib.
hu '• l<jhi ,., •d l<m,

Prenes.eno je od Ehu Hurejre, o.cllj•ll• h• ·""'"'""• da je Poslanik, " n.u ,. rekao: S trojicom Ahah tla Sttd71jetll dmm neće razgo­ varati, 11i očistiti, 11iti i!J pogledati i bobwm će ih kaZ1l011t kazniti: starca blttd11ika, v/ada1·a lašca i o!Jolog siromaha.

Neki .ljudi lažu da bi druge nasmijali. Kada ga pokušaš odvratiti od roga kaže: Šalim se. O takvim i nji.masllčnima Poslanik,".u.tt.hu 'alejhi •·"d­ t.m, je rekao: Teško onome ko laže da bi tutsmijao {jtlde! Teško.,ljeiml, teško tzjemuJl~G Prenijeli su ga Ehu Da,•ud, Nesai, Bejheki, Tirmizi, ,, h;. m<h~>mnll>h. Tirmizi, mhimchull>h, ga je ocijenio dobrim.
111 Ibn Madžc, 2/1409. Hadis jc vjerodostojan. "' Et-T ergib ve et-terhib. 5120 L m Buhari mea ~ El-Fetil, 1 189; lWus!im mea' šerhi en-Ne,revi, 2/46. 1 u Buharl mea· E'I-Feth, 1./89; Muslim mea' .terhi en-Nevevi. 2146. ·~ Tinnizi. 3/235. Ocijenio gaje dobrim- haseu.
"' Ebu Davtad. 4/298; Tim1izi, Nesai. Tinnizi gaje ocijenio dobrim- hasen.

310

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude ftiri od šejtana

Neki ljudi snove i7mi!ljaju, kažu sanjali srno to i to a nisu. Oni čine veliki grijeh. Prenio je V:uil ibn Eska', ndoplt.bu ...,.... da je Poslanik, ...~~o~ bb. ·,t.Jhl" ....... rekao: U 11njveće lnžj spaJa tvrduja čotljekn dn mu je otnt! ounj ko Ilije, iz milljmlje m ova i Inž mtme11e. Prenio je Ibn Abbas. da je Poslanik, ..JLoll..,• ·.o~.-.~>...1­ '-• rekao: U tutjveće lnžj spaJa da čovjek izmillja mo~~:"
'•lcJhl" ~<ll<m ,

...t.,....,....-.

Preneseno je od Ibn Abbasa, o.diplW.u ...h..... da je Poslanik, uJt..u.m. rekao: Ko izmisli sau 11a Sttdtifcm dmw bit će znduitm svezati d vije dlake n. uoće moći. m

Najveći grešnici i zloči nei su oni koji lnžu na Allaha, •uhh•••••" i Poslanika. ult..lt..hu ·.t..ho" ocllan. U vezi sa lagan jem na Allaha, out.. .......... ,.-.Lo. da je ndro ub ranio ili dozvolio. Uzvišeni je rekao: l 11e govorite jnidtua svojim: Ovo je dozvoljeuo, a ovo znbraujt!11o, da biste tako o Allahu neisti11e izllDsili. koji o Allnhu govore 11eistiue - ueće t~pjeri.'" U to se ubrajaju i oni koji daju ferve a ne znaju. Kada ih upitaš u dokaz, ajer ili hadis, u ve~i sa fetvorn koju su izdali i~gube se i stanu, ponekada kaiu: To jr mrziJeb tog i rog, ili: To jr srav vrćitle, ili: To ispmv11im mtaiTaju urki urmjaci. i druge sli­ čne iuaze koji se uglavnom koriste u nedostatku dokaza. Baš kao što je rekao Salija, "hlmehull•h:
•<'•l..

o";

Znaujt j.c ono što ll' koh: p,;bto "ff() nam jt, SUl' oJtalo su ItjtanJJu vtJursr

Ne misli da pozivamo u napuštanje i odbacivanje mczheba, ne ni­ kako, oni $U zadivljujuĆI islamska oStavština. 2.climo samo reći da ne m:ba ništa prihvatati bez spowaje dokaza iz Kur'ana ili Sun neta. To su nam oporučili naši imami. Rekao je Ehu llanife, "h.md.ulbh: Nije dozwf;rno 11ikomr rtak miif;ttl)t ako 11r ma dokaz zn njego..,..
"' Bulrarf mea' El-For/J. 12/427.
"' lJulwri mc<• 'EI-Ferh, 12/427.

11~mari

'" Eu-No/liu, 116.

•• Tj , prenosi h~dis Sll lnnccm nrcnosilaca. Aludirn no dnkaz.

'" Siferu .<11/uli eu-Nfb/jji, str. 14.

311

Zaštita od džina i !ejtana

Šta ljude stiti od šejtana

Rekao je Malik, ..lum, huJW.: ja sam samo čovjek, pogodim i pogrijefiln, papogledtzjte 11 moje mi!ljmje, Iro bude 11 skladu sn Kur'anom i SunTMtom u~&mite, a. Iur ne ostđ11ite. 76 l Rekao je Salija, r.ohim<hua.h: Sw fto kažem n vj"odostojatJ Poslanikov, ..n.,n.hu '>l<lhl ,. .,n"• • hadis Je riiZlikuj e od toga tiZmite PoJianikov. ,.n.n,hu •,,,,~ hl-. ..,lk m, hadis a 111/:1/C tu slijedite. 7•> Rekao je Ahmed, ~h.mchull•h: Nl' slijedite ni mme, ni Malika, ni Saft­ ju, ni Evzaiju, ni Scvrija. Uzmite odakLe stl i oni uzeli!'"" U vezi sa laganjem na Poslanika, ..tblbhu '.ok;hi "' ..!km, preneseno je mnogo hadisa koji govore o kazni z ;l takve. Prenio je Muslim, r>hl•n<huU,h, u uvodu u svoj Sabib u poglavlju: O žcsrokoj kazni za ouc koji lažu o Po­ slani/m, nekoliko hadisa. Jedan od njih je hadis od Ebu Hurejre, ..w;.u.. hu ~nhu, da je Poslan ik, _gu ..hu 'lllcjhi ve M n, r ..u rlte.•· ekao: Ko litt 71letle 1lllttljerno
sUde 11~kn sebi spremi mjesto u I>Uhetmnmt..765

Drugi j e hadis od Alije, Nclii..U.hu ·'"""· daje Poslanik, " '" "•hu '•lcihi " ..o..", rekao: Ne klžite nl/mene! Ko laže na meue ueka 1ulett DžcbcntJem!'06
" Jij, n.hu ...hu hadis, rekao je: Cuo sam Poskznika, kad.a je rekao: Laž "a mt?te u ije kao lAž ua dru­ ge ljude. Ko 11amjerno sitih 11a mene tuka sebi pripremi mjesto u

Treći je Mugirin,

•all•llnbt• ·,tc)hi •• "ll'"' •

V11nif"1
Červrrj je had is Semure ibn Dž.undeba.

od Posbnilca, ull..lbhu ',kjhioc >diem: l11ž i on jejedtm od onih koji stt slagali.76•

koji je prenio Ko prenese od mnt e /,adis a zna daje
rodli•lbhu ..tnhu.

Buhari, r.ohimchull.h, je uvrsrio u svoju zbirku sve re hadise osim haru­ sa Semure, ,"t~.Jhh" ~""" i još je dodao nekoliko hadisa. Od cih hadisa je hadis: Ko kaže što u isam rekao 11ellapripretni sebi mjesto 11 Vit.trif'"'
Sijelu so/liti en-Nuhijji. S1r. 14.
"' Sijelu salllli en-N~bijji, SL 14.
T. '" Sijem so/uti en-Nebijji. str. 1-1.
"' Bulwrl m~a •EI-Fcth, 11202; Muslim mea ' šerhi en-Newlli, 1167.
lU Buhar/ m«<>· F.l-Fellr. 11199: Muslim meo '.fer/rl on-Nevevi, 1 166.
"' Bultari lllca ' EI-Fcth. lfl60; Muslim mea'šeJ·It/ eu-New!:l•i. 1/69.

"' Mus lim mro•Ierhl efi-NI"oevt. 1/62.
'" Buhari men' EI-FcJ/1. 1/20 1. Kitabu-1 ilm, babun ismu 111en kozebe 'ala en­
-' Nebijji.

111

3 12

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Dovoljno ti je znati da su t.i hadisi na stepenu revatura. LJ skladu s rim muslimanu nije dozvoljeno pripisati had is Poslan iku, salblbhu 'al<jhi v• ..u,.u, ako nije siguran da je vjerodostojan.
Kada je dozvoljeno slagati?

Govm· je sredstvo do cilja. U svakom pohva/nom ci/jtt do kojeg se može doći i istinom i la#, l.až je Zllbranje­ na. Ukoliko se do tog dija ne. može doći osim lažima dozoijmo je /.agati ako je cilj doz voljen, a ako je vadži~, -va4žib ji i lagati. Primjer Zli to je ćuvanje života muslimana, ako bi zbog istine izgubio život a.sakrio se dd nasilnika lagati je vadžib. Slagati je doz voljeno i u interesu rata, po.­ mirmja, omekfanja srca onoga kome je nanesena nrpravda. Medt~tim, treba se čuvati laži koliko je moguće, jer ko otvori vmta loži mogao bi lagati i kad ne mora iLi preći granicu mtžnog. Znači, Laž je Zllbranjmll osipl lt nuždi. Također je rekao: Svejedno bikJ u 11ezi s njim ili nekim dmgirn. Naprim}er tt vezi s njim, .da ga uhvati rutsilnik i pita za ime­ tak, 11 tom sluča}u irna pravo poreći, ili. da ga.t1/adar pita za grijeh poči­ njen u tajnO$ti, ima ga pravo poreći i reći:. Nisam ukrao ili nisatn blud počirzio! Rekao fe Poslmlik, m/14/lah• :,/ifhi ·~ul/mo: Klonite se tilJ uečistib djela koja vam je Allah zabra1lio/ A Ito 11eŠto od toga učit# neka sept'ikrije Allabovimprikl"itlatljem.770 Razlog r.ome je što je izuo­ šenje grijeha grijeh. Čovjek ima pravo lažima zaštititi živor l čast od nasilnika. A primjer za zaštitu lažima nekog dmgog jt td}f/4 drugog, ako bude upitan o 1ljoj može je poreći. ili da kaže svakoj svo}oj sttprttzi, 7 ako ih ima vi> da je najviše voli.1 > 'e,
Rekao je Gaza! i,
nhim,hulloh:

Rekao je Nevevi, <>himthullab: Gđ.Ztllijev, rohim<ho~lob. govorje ttaj{jepJigo­

vor koji sam vidio 11il o.vu temu.m U prilog Gazalijevom,
la Ummu Kulsum,
uhlm<hooll•h.

govoru ide hadis koji je prenije­

•"'-'ij,llahu ,onh,: Čula sam PoskJnika, >allall;hu 'ol<jloi V< selleno, kako govori: Nije slagao onaj ko zbog pomirenja zavadertih slaže 1le­ što dobro iliprenese nelto dobt·o.m Murrefekun alejhi. Muslim, ..hi·

'" Hakitu od Oruera dpbrim lancem prenosilaca, po ocjeni Jrakija.
111

1;1-fll}a,

1588.

51199; J 'dliS!im mea ' !ierhi e n-Nevevi, 16/157.

m E/-l,'t ktn; str. 325.

m Buhari mea' El-Feth,

3 13

Zaštita od džina ·i šejtana
m<lwlbh.

Šta ljude štiti od šejtana

je u svo joj predaj i dodao: Unmm Kul<tem, odii.Jbt'" ~n lu, je rekla: NLram čula da je dozr,olio ll1.ž o.rim u t1·i .dučaja. Mi$li na rat, pomire.njc ljudi i L muža supruzi i supruge mužu. až

16 · Čuvanje jezika od gibeta, ogovaranja
Rekao je Uzvišen i:
~~~-- ~ cr-r !.:,;. /• 0; ,_,:.\ t~t .:..l ~ <,b:.L.:...:-1~~ .......;;.;'J'
. ,... . .·' . .J . "'"'
} -... ,. ... .-,}>• .;
>,~

.;

l

" ..

"

.J)

.

...

I tle ogovarajte jedu i dntge! Zm· bi tlelwm od 11as bilo dt·ago da jede meso umrloga ln·ata woga, - a vamaje to odvratno.774
Od Ebu Bckrete, nodiJ>II''"' ·,onhu , je preneseno da je Poslanik, "u,tt.h.. 'llleilli vc sdlemt rekao: Vaši životi~ i1neci i časti zabra11jene su 11a11L ka~

.

što 11amje s11et o·IJaj dmz tt o11om mjesecu u otlom gradu. Da li sam dostarJio/!'75
Ebu H urcj re, "d;;.u,t... ·,nhu, je prenio od Poslanika, .,noJJollo '•'•ihl'""u"", da je rekao: Svakom mttslitJuum dl'ttgi je mrtS/imali zabraujett, uje­ gov Žitlot, imetak i last.71•

je prenio od Poslanika, " u,u.hu ·,t,;h; ",,n,oo: Ko izmisli malJamtnekome da bi ga ost·amotio Allah će ga zadržati u Džehetmetll1l dok tle dode sa 11WH1:1lom. kojttje izmislio. Rekao je MurrLiri, "h;m,huO, h: Prenio ga je Tabcrani, <ahimcholl•h. dobrim limcem pre­ nosilaca. 777
Ebu Derda,
md;;, u,hu ''"""·

Preneseno je od Ebu Musaa d-Ešarija, mdi),lbhu 'anlou, da je rekao: Upita.o sam, Allahov Poslanićc ko j e najbolji muslimđn? Rekao je: Od či­ jegjezika i t·ulm su poštedeni drugi mus/ima11i.173 Pren io je Abdullah ibn 'Amr ibn el-' As, udiJ,tbhu ·,"hu, cb j~ Poslanik, .,!blhhu '•lejhi "•diem, rekao: M1tSlimanje ko poštedi dl'ttge mtts!imatzeod m krt i jezika, a 11mluulžh·je ko ostavi Allahove zabra11e.'79
"' El-Hudiurut, 12.
'" Btduwi mea' El-Fetlt, 13/26; Muslfm mea 'šerhi en-Nevevi, l!l l67.
m Atfuslim mea ·.fedri en-Nevevi. J 6/ 12 1. "' Ei-Tergib, 5/157. m Bulrari mea , E!-Fetlt, 1/54; A1us/im mea 'še· lti en-Neved. 2i J2. r m Bulwri m!!a'E/-Feth, l/53.

3 14

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Rekao je Ebu Be!"le, r.o<lli•ll• hu '•nhu: Poslanik, .,Jl.,Jl>hu ·.t.1hi " ••o nam .",, je održao takvu lmtbr• da sre ga čule i ženu u kutnma, rekao je: O vi koji ste primili islam samo jez;cima a ne srcima ne ogovarajte rmiS!ima­ ne i ne istrailljte njihotJe mnlJane! Ko bude istraživao tude mnha11e Allah će istražiti njegove, a kome AlJah istraži mahmte osra11wtit će ga makar bio i fl vlnstitoj kuti.71q Rekao je lraki, a hl•,.hull,h. da ga je prenio Ebu Davud, r.t.;m,hull•h. dobrim lancem prenosil.~ca.7"

Kada je Poslan ik, ~~...u~~lbhu 'llle,hl \-c.u ·lll:'m, ka.meoovao Maiz.a, r.uilj;r,l!:ahu ~nhu. zbog bluda, jedan čovjek je rekao svom drugu: Klzmmovali m ga kao psa. Poslanik, wiMl>hu 'afcjhhcklkm, je s njima prošao pored leša i ivorinje i rekao im:fedite!Rekli su: Znr dajednno kJ?! Rekao je: Ogovarmtje va­ šeg brattl s1m•di više od leša ove životinje.'" Zabilježili su ga Ebu Da· vud i Nesai, <Jhlmchumull>h. Lanac prenosilaca ovog hadisa je dobar.
Rekao je Hasan Basri, nhlmd.ulbh: Tnko mi Allaha, ogoiN1rmtje brie izgriza vjeru čovjeka nego cr-v tijelo.
Također je rekao: Covjole, nećeš istinski 1 derot1aci dok m: pre.itmteš fm· diti ijudt zbog mahamt koje J sam imaJ, i dok 11e poćnef popmv/jttti ma·

bam: 110 stbi. Ako rako uradiJ bit ćt:š ZlltiZI't sobom, a rakvi su Alla!Jtt. •= YCdf.ik, lfttjdrrtži. Rekao je Omer, ...llf>ll>ku '•nlou: Spomlrtjiu Allaha, ,.,.,. •• dhll<. spomo1 Allaha, "'" ,. Jl<lle, ji!' lijek. n 111: spominjite ljude, spomen ljudi je bolest.
Jmam Malik, ..hl=hull, lo, je spomenuo da je 'Isa, '• l•ihl•el..., rekao: Ne gowriu mnogo osim kada spominjet-e Al/11ba j er govor sru owrdrtjava, a /muo srceje daleko od Alla/Ja, •= .,.<lf<lr., ali vi ne ZJIIIte; Negledajte u ljud­ ske grijehe kao da ste Gospodari, gledajre u rwje grijehe kao d11 ste robovi. Ljudi m ili i.rkuJani ili ne, pa >"milujte se i.<kuianima a :<t~hlla!ite Allahu, 783 """" o!Wk, 11.11 rome fro niJte isku1nni.
hi ••.dlan,

Preneseno je od Ebu llurejre, .,dlj.Jbhu '••••· da je Poslanik, ulbl!.hu "•kt­ rekao: Znati! li ko je bankrot? Rekli su: Bankrorje za uas onaj ko nema novaca ni robe. Rekao je: Ba11krot n mome tnmttetrt je onaj ko tta Sridnji rUm dode sn llll11ut:wm, zekatom i postom ll 11vrijedio je

'" Ebu Dsvud, 4f270. •• Tehridžu el-/lifa, l 5 9 7. 111 Ebu Davud. 4/ 148. • • EI-Mttveua, 2/986 .

315

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

ovog, potvorio otwg, besprtWno omdio imetak onog, prolio krv onog, udario o11og pa svi 11zmu od ujegovih dob1·ih djela, a ako 1111 bude dovo/j1w dat će tntl dio svojih /oJib djela i nakon svega bit će smno· glav/jen 11 Džehennem. Preneseno je od Hasnna Basrija, "hicmhull• lo, da mu je neki čovjek re­ kao: Taj i taj te ogovarao. Hasan, c.hkmhuiW., je com čovjeku poslao tanjir svjc:"Lih hurmi i rekao: Cuo sam da si mi poklonio nek4 svoj4 dobra djela pn želim dati se odužim, izvini Ito se ne mogu potpuno oduiiti.
Što je gibet, ogovoronje?

Poslan ik, ..l t.lblm ', l,)hlv..d lan, je defi nisao giber, ogovaranje u hadisu: Zruzte li Itaje gibet? Rekli su: Allah i Poslauik najbolje znajrL Rekao je: Got1 o braNzito ue voli. Neko je rekao: Sw ako je istina/to s11111 o or 1ljmm rt!kao? Rebo je: Ako je istina onda je gibet, ako u ije o11da je potvora.T" PrenjjeJi su ga Muslim i Ti rmizi, .,hlmohumull>h. Tirmizi, ..him<· huOllc je rekao: Hadis je btlSl'n sabib. Rekao je Gaza! i, uklmchuiW.: Zna;, gibet je da kaže/ o 1vome bratu ono što ue bi volio kada bi čuo da si rekao. Svejedno radilo se o tjelemoj iii nwralnoj nutlllini, mnhmzi rzjegovog porijtkla. po!tupku ili izjavi, 11 vezi s vjerom ili dutzjalukom pn ćak i odjdom, kućom ili jabalicom. Pl'imjer za ogovaranje 11 uezi .r rjelemim mabnnama: spominjanje da boluje od noćnog sljepila, da Je razrok. ćelav, nizak, uisok, cm, žut i we što se no bilo koji nnčht mok zamisliti dn neko tu voli da se spo· miuje po rome. Primjeri za ogouoranje u vezi s porijeklom su: rdi zn oca neke osobe da je vodonoša, iudijnc, grešnik, podlac, smećar. obut'nr ili bilo ftn drugo što je ua bilo koji rzaćirt uvredljivo. Primjeri za ogo· vornnje u wzi s 11wralnim osobinima su: opisati ga da st loše potzaia, da je škrt, da je ohol,dn je licemjmm, da je veoma ljut, dn je kukauicn, drt je slabić, da je neposrojana srca, da je uepromiš/jC!I J si. Što se tiće primjel'll ogqvaranja tl vezi sa vjerskim poS111pcimn oni m: da kt~ie! dil je kradljivllc, lailjivoc, pijanica, pn:vamm, nasilnik, rumara11 prema !lnmaztt, nemaran prema zekam, 11e zna obaviti ruku, ne zna obauiti sedždu, 1ze čuva se ndistoćc, we sLuln roditelje, ne daje zekill kome Ire·
•• Muslim niCi/' .ferfli e11-Ne•oevi, 16/142. Tinnizi, 3/220. i rekaoje: Hadisje dobar

'!}qrodostojan.

3 16

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

ba. ne zn.a podijeliti zekltt ili dok posti priča svoJta., ogovara i vrijeda druge ljude. U ogovaranje u vezi sa dtmjalukom ubroja}tl se riječi: ne­ kulturan, rumaran u odnostl sa ljudint4, mlf1tra da niko nema prava kod njega. smatra da ima prava kod ljudi, puno prićq., puno jede. puno spa· a, spava kad ne trebrt ili ;jeda gdje· m tt 1zije mje~to. A u ogo11aranje v u vezi sa odjećom spadaju rijeći: ima'široke rttka0e, nosi duge repove na turbanu. pt/java odjeća. 78;
Kado je dozvoljeno ogovarati?
Rekao je7 Nevevi, nhin><huiJ,h: Zrlllj. dozvoljeno je ogovoriti osobu •G zbog ispravnog Jerijarskog cilja ako se ne može postići osim ogovarmzjmz. Tizlwih slučajeva imtl šest:

Prvi: žalba. Dozv.oljeno je osobi kojoj je nanemuz11epravdtz da ,·e ždli kadiji, vladam i li dmgima koji mu mogu pomoii da doi/e do pravde i da kaže: Taj i taj mi je mwio nepravdJJ. Drugi: traženje pomoći u uklarzjanju .z/a i vrttćanju gm~nika 1111 isti­ nu. Do~oljeno mu je to reći samo onorne Zli koga mi.di da mu može po­ moći u tome, a ako nije s tOm llllnzjerom onda mtt nije dozvoljeno pri­ čati o tome.
Ti·eći: traženje šerijaukog odgovora. Dozvoljeno je, u potrebi. da kaže onome od koga traži odgovor: Moj otac, brat ili mpmg nattijeli m mi ne­ pravdu time j · time. Imaju li .oni pravo tut to? Kako da se riješim toga? Kako da dodem do sv()ga p1Y.tva? Kako da spriječim to nas'ilje n:ad sobom? l druga slićna pitanja.. Medtttim, boljeje i sigurnije da kaže: Šta misli­ te - a osobu, čovjeka ili muža koji uradi to i to? fer ie i rime postiie cifi. z Medutim, i pored toga, imenovanje je dozvoljeno kao 1to ćemo vidjeti iz hadisa koji govori o Hind, ako Bog da.

Četvrti: upomrerzje i savjetovanje muslimana. To se matzifostuje na viJe
naćina. jedan je prenof.enjes/ahosti prenosilacd badisa i svjedoka tt S(mnica­ ma. Svi muslimani se slđžu dd je to dozvoljerw. Jta11iše, obavezno. Takoder. jedart od vidova je i savjetovarzje za tdi1Zf1k u tazbinsku vezu s rukim lju­ dilna; zajedničko ulaganje, povjeravanje M čuvanje. u/amk tt bilo kakve
"' El-ll!fa, l600. "' Rijadu-s-salihin. 2i83 8.

317

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

odnose .r nekim, komšiluk i slično. Onaj od koga je traf,en savj&ni! smije ni· !ta samiti i treba spomenuti sve Loše Jto ·Z1Ul s llltmjerom savjetovanja, u to se ubraja i pri.čanje o novotam ili grešniku ako vidi da učmJk od njega traži znanje i ako se boji da će mu to štetiti. U tom slućaju duian je pojamiti '!ie· govo starqe pod1tSLovom da uistinu žeLi samo savjetovati dotičnu osobu. U vezi s tim treba biti opreumjer ponekad takvi prićaju ŠtO su zavidtti osobi o kojoj go·vore a št:jtan im to predstavi kao savjet, mro svako razuman treba tO imati ua umu. U to se ubraja i govor o nemamom, nesposobnom, grešnom ili sličnom ·vladam koji ne obavlja svoj posao kako treba. DuŽll.llstje obavi· jestiti uadlebm osobu o tome kako bi ga zamijenio boljim, kako bi Z1140 za to i postupao sa njim kakozaslužuje te dtl se ne mvara u vezi s rqim ili da se potrudi da ga vrati na pravipttt ili ga jednostavno z<~.mijeni. Peti: u slućaju javnog griješmja i činjenja 1lO'VOtar!ja. Kao fto je onaj ko jav1w pije alkohol. odttZima ljudinUl imcrak, bavi se !ihvarsrvom, uzi­ ma nepravedne namete ili vodi neispravnepo.rlove. O takvima je dozvolje­ no govoriti samo ono {UJ javno rade odgrijeha dok o osudim manama nije doz110/jeno osim ako postoji dmgi vel ruzvedeni om.Qv za dozv.oltt. Šesti: zbog raspozttavanja. Ukoliko je o.robapozuatd po nekom 1zadim­ ku kao El-Ea'mef. El-Ea'radž, EL-E.,Ym'!, EI-Eh·vel i slično. m Zabraujenoje te koristiti nadimke tl pogrdnom Jmisltt. Pože/j1zo je izbjeći taj naćin raspo­ 'Z11avanjrl ukoliko je mog11će.
Učenjaci

su spomenuli ovih šesr slučajeva kada je ogovaranje do­

?-voljeno. Uglavnom se svi slažu u vezi s tim. Dokazi za njih su poznati vjerodostojni had isi. U re hadise. se ubrajaju sljedeći:

Reklaje Aii'a, ~d;j•li•hu 'anh• : Neki čovjek je mtražio dozvo/tJ za ula­ ,,., zak kod Poslanika, sall•li•hu 'ol<jhi " ..u pa je rekao: Recite mtt da ude, loš je to rodalt..'•' B11hari, rahimo:hull•h. ovaj je hadis·ttzeo m dokaz o dozvoli ogo·voranja onih koji šire nered i sumrfiivaca. Od rije je preneseno da je Poslanik, "'""'"""' <•kjhi.,.. "'""'· rekao: Mi­ slim da ta dvojica tte zuajze 11išta o tUIŠoj vjeri. Zabiljeiio ga je Bubari, r.h;mohull• h i rekao: Rekao je Lt:js ibn Sa'd, rohim<hull.t., jedan od prenosi/aca badisa: Ta dvojica su bili mtmajici.
"' El-Ea'meš .znači noćni slijepac, EI-Ea'rndž znači lirom, EI-Esam gluh, EI-Ehvcl.

razrok. (op. prev.)

'" B.uhari mea ' EI-Feth, 10/471 ; Muslim mea 'serlti en-Nevevi, J 6/144.

3 18

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Prmeseno je od Fatime bi riJ Kajs, ndiJ'Ibhu ·••h•, da je rekla: Do.fla sam Poslaniku, ..Iblbhu 'alcjhi •e .•d iem, i rekla da su me zaprosi/i Ebu Džebm i Muavija. Poslanik, .,u,u.hu'alcjhi '< ..u,m, je rekao: Mttavija je siromašan, bez imetka, a Elm Džehm ne skida bič sa ra­ metUl. U Muslimovoj, nhlmchulbh. predaji stoji;· Elm Džebm uda­ •·a žene. Ta predaja tumači pn:daju u kojoj stoji: Ne skida bič sa •·atlletla., za koju m neki rekli dazwtći da nmogq putuje. Preneseno je od Zejda ibn ErkanUI, rndipllahu '• nhu, da je rekao: Pte­ wvali smo s Poslanikom, .,n,lbl.u ':d•Jru v• ..u,m, i ljudima je bilo tefko, AbdtJlah ibn Ubejj je rekao: Ne udjeljujte onima koji m s Poslani~ kom tako će otići od rzjega. J rekao je: Kad se vr.atimo u Mtdinujači će. iz nje istjerati sftlbijeg. Ja sam otifao Poslaniku, .,.IJ,Ibhu '•lejhl ,.e sell"" i obavijestio ga o tome. Poslanik, sallnll.ahu -.Iejhi vo •diem. jepozvao Abdul­ laba ibn Ubejja ali orl se zakleo da nije tQ rek®. Ljudi stegovorili: Zejdje slagao Poslani/m.. To mt'je veoma teškopalo. Nakon toga, Al­ lab, •=vedi.lle,je objavio potvrduonoga šwsam itkao:5)._;eJ,' !l,\ " l;! Knda ti dodu mu11ajici...1"' Poto;,l ih jePoslanik, ..u.n,hu 'alojM v~.,,: 7 lem, pozvao da traži oprost:ra njib ali oni su glave okrenuli. "' Rekla je AiJa, nJij.IIal.u ."h.: Reklaje Hind, Ebu S11jjanova supmga, Poslaniku, ..u ,bu 'oleihi ",.u,m: Ebu Stifjan je škrt čovjek,. ne daje mi .u dovoijtzo za mene i djectt pa ja uzimam da on i ne zna? Poslanik, ,,lh lhhu 'alejhi ve sellem, je rekao: Uzmi koliko je, twbičajetto, potre· btw tebi i djeteht}91
17 • Čuvanje jezika od nemimeta
Nemimet je prenošenje ruđeg.govora s namjerom unošenj~ razdora. Allah,""" ,..JMI•, nas je upozorio na one koji prenose rudi govor u ajem:

. - ._;~ J5 C" '1' ~ .L!! .) :1.: J~ ·v ~ .. .. .. , .. ..
,;

..

~

::.1

, .,

~

-;:..

l tte slttšaj 'tlijeduog krivokktrtika, prezretta,. klevetnika,
ječi ottoga koji trule ti prenosi.'!Yl

111

EI-Mu11ajikun. l.
Buhari mea' EI-Feth, 8/647; Muslim mea'šerlti e11-Nevevi, 17/ 120.
111 Buhari mea 'El-Feth , 9/507; J\4u.slim mea · .~erhi en-Nevevi" J2n. m cl-Ka/em. l O i ll .
111

3 19

Zaštita od džina i ~ejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Pre11eseno je od Huzcjfe, ....liplhhu ,.hu, da je rekao: &kao jt Poslanik, ..Jhlbbu >l.j!U "" ..u.m: Onaj ko prettosi tutle riječi neće ttći u 0::-emtet."' Pn-n=no je od Ibn-Abbasa, ..mp!Ww .........", da je: Poslanik, ..n..Jblw ""'=ih!" prošaCJo pored dva groba u kojima su ukopani bili u pamji pa je rekao: Ovadvojicasu ttpatuji:Wogvelikogp·ijeba koji ttije teško izbjeći.:jedan jeprenosio tutle riječ~ ttemimet, a drugi se uije čttvao od mo/n"IJĆe.19<
..Oan,

Znaj, osoba koja prenosi rude riječi otkriva rajne drugih, iznosi rudu intimu i rn1.dvaja prijardje. Zam, kada ti ral--va osoba nešro prene­ se od drugih uradi ksrc:ro:

Prvo: ne vjc:nlj u ono što govori, jer se od r.Utve osobe ne prihvat:~
svjedočenje
y

i grešnikom se smarra. Rekao je Allah, ."...,didi,:
.; ., " _,. ,_ ./ ., .,. '
J. " ..
# ; ... ; ... ,

l~ <11~: ~'"l_,."...., o)\1 .f_,.::.J t:_. v- u~ <.t;:. .)11J-" .:r..iJWi (;' > '·· · ·"""=· •• • r . ~ ·l: ~ .Y ' "' .
.,.

~...

~ ~~ 1:~1~; ~ ~
u

..

•"'

,;

O vjerui.d, ako vam nekakav raz.vra.mik douese kakvu vi­ jest, dobro jeprovjerite, tla ttneztumju nekome zlq ne rtči· 11i:Je, pa da se zbog onog što ste učinili pokajete. m Drugo: ukori ga, posavjeruj ga i pojasni mu koliko je ružno ro što

radi. Uzvišeni je rekao:
..

j:ll ;_; ~1.} JJ;;i~
l" ...

..

;i;

1hlŽi da se čine dobra djela, a

odvraćaj od hrdtwi!J.796

Treće: ml7.i ga u ime Allaha,=··· df<ll,, jer Al lah,..,... «didlc, mni one . koji tuđe riječi prenose.

C~=: ne misli o svome odsmnom brnru ništa loše. Rekao je Al­

lah, = •• dUll<:

.:l :~ 1 1 ----01 :'~ 1 1 ~·l' •<1 •.:•11 ~l~ JJ1''~L' "".. v- ~ .. ..r' lT J::"" ~ Y' 0:! "' "' • .. , O vi koji vjemjete, klo11ite se mnogih sumnjičenja, neka m smnnjičetljn, zaista, grijel1. 797
A

'" Buhari mea' El-Feth, 10/472; Mu.slim men "šarM crr-Na>•evi, 21112.
"' Buhari meo •El-FPIIt. l 0/4 72: Muslim men · Serhl CII·Nuw!vi. 31200.
"' EI-HmiZuror, 6.
"' Lula11an, 17.
m EI-Huđtura/, 12.

320

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Peto: nemoj pmvjerava[i istinitost onoga šm ti je rekao i ne uhodi ogovorenu osobu jer je Al lah, azze ve džeUe, rd<ao: ,_
1- H ~'-j' .;r---c .J

­

I ne uhoditejed11i druge.7!ll!

$esro: ne govori nikome Šta ti je rekao jer ćeš tada i ti biti od onih
koj i ruđi govor prenose. Preneseno je da je kod Omera ibn Abdulaziza, ""'"'' bult.h, ušao neki čo­ vjek i rekao nešro o drugom čovjeku. Omer, nhimehull, h, mu je rekao: Akoho­ ćeš. razmislit ćeino otome što piičas? Ako si sutgao na ube se odnosi ovaj ajfff:
l~ ~ ,__,_,u ,..., . illir ·i oY.JJI 14 -"-';· . . • -' <.t;. . ~ 't
, .. .; l ". ..
.J ~

.."..

<1

..

,

,

~

.,.,

G ­

O vjernici, afw. vam tzekakav razvrattzik dorzese kakvu vi­ jest, dobro jeprovjerite/!J!)

A, ako si iskren onda se na tebe odnosi ovaj ajet:
Kkvetnifut. o11oga koji tude riječi pre11osi. /IJJ(J

Ako želi.fpreći ć&no preko toga. Čovjek je rekao: Prdazakpreko wga, ·vodo ·vjernika! Neće seponoviti. Neki čovjek je prenio /\mru ibn 'Ubejdn, rnhimehulbh. da ga neki čovjek spominje po.ružnom pa mu je /\mr, n twn.huUoh. •·ekaG: SIU!aj ti, nisi pošto­ vao svoje sijelo >a tim čovjekomjer si mf!lli prenio !tajegovorio, rtisi mojepmw ispunio jtn: si mi rekao omome bratu ono što ne volim.ču.ti. Medutim, reci ntu da ćemo svi umrijeti, i svi ćemo t t kabur ići i svi ćemo na Sudnjem danu biti sakupljmi i Al!Llh će IILim presuditi a On je r1ajbolji rudija.
Neki prenosilac ruđih riječi donio je Sahibu ibnAbbadu, rnhimehullah, pismo u kojem ga obavještava o imetku jednogjerima i podstiče da ga prisvoji jer ga ima mnogo. Na poleđini pisma Sahib ibn Abbad, rnhimchul· !ah. je napisao: ŠpijUiziranjeje loše djelo, makar informacije bile tačne. Ako to radiš iz dobre namjere onda više gttbif nego što dobijaš. Bože sačtuJaj da
111

EI-Hudiurat, 12. m EI-Hmižtirat, 6. '" El-Ka/em. l J.

32 1

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

prihvatimo otkriVtmj~ skrivmih tajni i da nisi osijedio odg()!J()rili bi ti kako dolikuje onima koji to rade. Cuvaj se mahana, proklemiče, Allah 1Uljbolje zna skrivene tajne. Neka se AlwlJ smiluje umrlom. neka utjeli siroče, neka imetak umnoži a pre1wsioca mdeggovora neka prokune.
Da bi vidio kako prroošenje tuđih riječi ruši muslimansko drohvo po­ slušaj ovu priču. Rekao je Ham mad ibn Seleme, nhimm..Jb.h: Neki čovjek je prodtto 1 i rt!kao kupcu da nnua mabane osim Ito pTI!nosi tuik rijm Ku­ vba pacje pristao. Kupio gaje i bio kod 11}egajed1w vrijeme. Nakon roga, rr:kaoje ntpntzi s110ga vlamika: Muž u: ne wli, hoće da kupi robinju. Uzmi brijač i 110 f/JIIIItmju uzmi 11ekoliko dlaka sapotiljka, ja ću napravitisibir na tim dlakama pa te samo u:be wljeti. l mužu jt: Tl!kao: in10 ti ima ljubavnika i hoće te ttbiti. Pravi se noćas da 1fJ111Hl1pa ćeJ vidjeti. Covjek sepravio da spava i žena je dofla sa brijačem a Ofl je mislio da ga je dol/a ubiri pa jo tISMO i ubio je. ~ninaJa­ milijaje došla i ubila 1ljega što je izazvalo sukob dva plrmma.
Molim Allaha, ww.....n. ,.,,·.u. da svojom dobrotom i plemenito!ću naše dru&tvo očisti od prenosilaCI rudih riječi i onih koji ogovaraju.
lB - Čuvanje jetika od dvoličnog govora

To je prenošenje govora na obje strane, gore je od nemimeta jer nem imet je prenošenje govora sa jedne strane. 'Ammar ibn )asir, .. dlj•ll•· hu '•nh•·· je prenio od Poslanika, ..u,u.hu '• l•ihi .,. ..u,m, da je rekao: Ko bude dvoličan tsa drmjaut/m, bit će kažnjrn sa dva vatrena jezika 11a Su­ J"jem damt-801 Buhari, rahim<hull.ah, u EI-Edebu tl-muftedu i Ebu Davud, ..hl...hllll.b. Rekao je l raki, nhimchulhh: Lanacpmwsilarajuiobar. 10' Rekao je Mohammed ibn Zcjd, nhlmd.ull.ah. da su neki ljudi ulaz.ili nje­ govom djedu Abdullahu ibn O meru, r•di;.IL "anhum• i rekli: Mi kada budemo ,hu kod vladaragowrimo j(dno akada i.zmlemo drogo. Rck.1o je: Mi mzo ro u vri­ j mle Poslanika, s>ll.aiLhu 'ai.Jhi ..odlcm, mutrrali licmljnjmz. Buhari, r.bmchuM . Ebu Hurejre, ndi'p!l. ho '.mhu, je prenio od Poslanika, ..n.u.b• ":ol•JM .... •<ll= , da je rekao: Naći tete da su najgori dvolimi ljudi, kojijed11ima govo­ re jeduo a drttgima drugo. 803
"' Bubari, EI-Edebu ei-mufred; Ebu Oavud. 4n68. ., Tt!hridžu ei-lhja, 1625. • Buhari meo'EI-Fe1h, 10/475; Muslim mea 'ierhi cn-Nevevi, 161156.

322

Zaštita od džina i šejtana
Rekao je Bešar ibn Burd, ..him• hull, h:

Šta ljude štiti od šejtana

Najbolja"' braća koja su s tobom u uJknći ali gdje su oni, gdje stt oni
oni koji kada im otkrijd t4)>w
i kad" te nm1a budu.tvoje oko i rtho
poput taj!le dragulja kada ga dodime vatra
otkrije ga vn;ćina pa bude jof sjajniji

Ti si ra ljudima koji kad te
ne-mtt; sve dobro
ti

loše pre.tvore

Kada &t: vide svi katu: Ti si

z.• !las najpkmenitije stvoreni•

Ljudi više ne vole ukrcno
ljubav je postala laž:rw. i is/waren11

1 • Čuvanje jezika od iznošenja bračnih tajni '9

Preneseno je od Ebu Se' ida, ..dJj, JI,hu 'onbu, da je Poslanik, ,,JI,Jbhu 'al•i· hi "od\,m, rekao: Najgori čovjek kod AllAha na Sudttjem dmm bit će Otl4j ko ima itltimne odtlose sa srprttgt.ntl ili otla s ttjim potom dru­ gima priča o tome.
20 - Čuvanje jezika od pjevanja

Rekao je Uzvišeni:

~~.&l ~ y .. "" .. ...
;

",_.

J...,;,:1-.:...;.tJ:I j.<.?~<} . .. ..
"'

v-'
",.

lli &o..J

Ima ljudi koji kupuju zalrtdatt govm; da bi, bez znartja, s AllAhovaputa odvodili...804

Rekao je rakoder:
•• Lukman, 6.

323

Zaštita od džina i šejtana
,~" .".~

.. , . ,.". ... . .. ......
.JJ..toL:..;.:;I.J <.>P 'l:,.:,~) .J~ ~..IJ.II~ .:,..;l , ' .. ...
;

... .

~ta ljude štiti od šejtana

Pa zar se ovom govont iščuttujeu, i mzijete se, a 11e p/aleli!,
većpjevate?""'

Rekao je Ibn-Abbas, .-..diJ•II•hu '=huma: Riječ semed spomenuta uajrm rutnarječju plo nena Himjer znači pjesma. Rekao je Poslanik, ..tl. tlahu 'alejhi vo •dlom: U mom U7117Jleht bit će ljudi koji će dozvoljavati blud, wiht, alko/JO! i nmzičke itlStrtlmtmu.•06 Rekao je Uzvišeni opisujući svoje robove:

t:t:;s lJ~ ;U~; lJ~ t~IJ JJ~I.:iJI! :! Yz".ilt.J
4" "" .. .. ..

l oni koji uep risustvuju laži i nevalja/Jtiui, i koji, prolazeći pored besmislh:a, p 1 ·olaze dostoji111Stveno.8117

Rekao je Muhammed ibn ei-Hanefijje, odnosi na pjesmu. Rekao je Tbn-Mcs'ud, .-..diJall>hu '>nhu: 11r11. kM što voda pospjduje r/JSI bilja.

r>hlm<hull•h:

Laž u ajetr se 1 /icemjmtvo 11

Pjđsma pospješuje

Rekao je jezid ibn ei-Vdid, r>himmu!bh: Klonite se pjmnd On11 uma­ Tljuje stid. raspimje strasti, kosi se sa ljudskim dostojanstvom, zamjmjuje alkohol i utjele Ita čovjeka kao pijanstvo. Neko je rekao: Pjmml je vodilja raZIIrlltn. Svi čija se riječ uzi ma u obzir složili su sc da je pjesma haram. Rekao j e Ebu Hanifc, nhimohull.oh: S/ufanje muzikeje grij eh. Rekao je Malik, grd11ici.
r•lumrhulbh.

kada je upiran

O

pjesmi: To rar.k samo

Rekao je Salija, nhimrhull.h: Pjesma je pokrtdma, slili laži i iluzijama. Ko ćmo pjeva i slrtša pjesme on je malot1mrm, i njegovo svjedoćmje nije prihvarljivo. Rekao je Ahmed, ..him.I•• JI,h: Pjesma mi se ne svida, pospješuje lice­ mjen·wo 11 srm.
"' Ell-Nedjm, 59..0 l.

• BIJlarimea'EI·Feth. 10/Sl.
., EI·Furlwn, 12.

324

Zaštita od džina i iejtana

~ta ljude ititi od iejtana

Znači, sva čcrvcrica imama sc slažu da je pjesma zabranjena, a to je dovoljno onome ko traži i želi istinu.

Rekao je U:tvi~ni šejtanu:
..:.t~~·! :J.f'.f.}j_;.C:..:..t; .. ... ~ ., "'
• o •

l zavodi gl/ISom Slio jim koga možeš.-

Rekao je Mudžahid, rahimehullah: Si!)rmwv glm jr pjenun.
~ m.

Preneseno je od Enesa• ....Jii..Jb.hu 'whu, da je Poslanik, u.lhll.t>u ·a~,,b; ·~.drek:to: U ovom tmmzetrt će biti propadanje u zemlju, gllllauje s

neba i izlJblilavauje. Th će biti kada budu pili alkohol, sluJali pje­ lllllice i svirali muzičke instrrmumte••.,.,

Preneseno je od Muavije, ....!ll•il•hu 'anhu, da je rekao: Poslanik, ult.lW.u ...,...,,..JJca,jt zabranio 1uni~a''l'· slilwrjr. zvjmkt /.:otr.jmmo orkrivanjt ime, pjmnr. zlato. rnku i obihm svtlu." Zabilježio je lbn-Madtt, ..t..nwbull.h. od Ebu Malika d-Ešarija, r...lopll.u "••hu, da je rck:to: &kao je Poslanik, ..u.Jbhu 'olrjhh• "Mm•: Sigumo će t~ mom
11111,

mmtzeNt biti ljuJi koji iepiti alko/Jo[ a tuzzivtJJ ~ga drugim imeni­

nadgltwama h impjevatipjevalice i sl1 irati muzički instrrnnen· ti. Alla/J će i !J protjerati u zemlju i pretvoriti i/1 u svinje i majmune." 1

Rekao je Ibn ei-Kajjim, Qhimrhvlbh: Lana~ prt'llosilamje vjerodosrojan. 112 l l • !uvanje jezika od zaklinjanja bilo tim l bilo kim, osim Allahom, ""' ., 4htt Preneseno je od Ibn-Omera, ...J..-IIohu"""'"""'• da je Poslanik, ••n..n..... ·..t.~ rekao: Ko se zakUuje ueka se zakune Alla/10m iH 11eka luti!'"

"odkm,

Takoder je od njega preneseno da je Poslanik, ..LLlw '..t.J.hc..!lnn, re­
• El·lsra. 64.
"' lbn-Ebi ed-Dunjo. Albani ga je ocijenio ~crodos1ojnim na osnOV\1vi~c lanaca
prenosi laca u svome djelu Sahi/m-1-<l!ami ·SIJ 07. hndis br. 5343.
"' Ahmed. Al!>lmi 1:"jeocijenio vjcrodos1ojnim u s1omc djelu Sahi/ml-d!om/'6159.
"' lbn-Madic, 2/1333.

•• /gase/ll t.!I-Mijim. 1/251. 0 ' Buhtwi mea •F.I·Fclh, l0151 6: Muslimm<'CJ 'šerhi CII·Nci'C!VI, 11/ 106.; Ebu Davud, 3/222.; Tinnizi, 3/4S.; Ncsoi, 114; lbn-Madžc, 1/677; Danmi, 21185; Malik, 3/46.

325

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

kao: Ko seza.kut~e11ekinrosimAlJa!Jompoči11ioje lm.fr ili širk.814 Po·e­ nio ga je Tirmi7.i, ..hlmchull•h i ocijenio dobrim i H akim, nohimchull•h i oci­ jenio ga vjerodostojnim.

22 • luvanje jezika od zaklinjanja nekim neislamskim milletom
Primjer z.~ to je da se zakune da će umrijeti kao jev~ej, kršćanin, ne· vjernik, varropoklonik iJj neki drugi millet ili nešto slično. Preneseno je od Sabita jbn Dahaka, ...diJ>Il•hu ••hu, da je Poslanik, olhlbbu '>lcihl,. ..u ..., 5 rekao: Ko se zalnme ua nekim dmgim milktom takav ijeste."

23 - Čuvanje jezika od psovanja pijetla
Rekao je Poslanik. Wbll•hu 'olcjhi ,,.,u,m: Ne psujte pijetlove, 011i bude 116 lUZ uamaz. Prenio ga je Ebu Davud, Ibn-Hibban i Bczzar, nhir1>ChumuL!>. Hadis je dobar na osnovu nekolil<o lanaca prenosilaca. Nevevi, rol.imchu\\.h. je Ebu Davudov, nhimchull>h. lanac prenosi laca ocijenio vjerodostojnim.

24 - {uvanje jezika od ruinog govora o miJU!nu
Neki ljudi govore ružno o vremenu i psuju dane ili vrijeme. To je 1.abranjeno, jer je to vid neslaganja sa Allahovom, = ., d!.llc, odredbom, a On mijenja dan i noć. Preneseno je od Ebu Hurcjre, nđi)>ll>hu '•nhu, da je Poslanik, •.<ll.U.hu '•l•~ hi., ,.ueon, rekao: Rekaoje U:wiJeni: LjtulipmJu vrijeme, aja sam vri­ jeme, mijelljam dau i ttoć.011 U drugom rivajeru stoji: Mije11jam dau i tiOĆ, a da hob1 mogu ih uki11ttti. U Bubarijevom, r>hiowhuU>h, rivajetu sroji: Ne govorite: Rr~bto je vrijeme. A u Muslimovom, mhlm,hull.h, riva­ jeru: Ne govorite: Ružno je vrijem~, Allahje vrijeme!""
•• Tim1izi. 3/46.
111

Buharl mea · El-Feth, l 0/460; Mu.v/im mea· .ferhi en-Nevevl, 211 19.; .Ebu Da­ vud, 41224; 11nnizi, 3/50; Ncsai, 7/6; lbn-Madže, hadis br. 6781 .
"' Ebu Oavlld, 4/:127.
"' Buhari mea •EI· Feth, l 01 564; Muslim mea 'Jer/li en-Nevevl, 1513.
01 B uhar/ meo · EI-Feth. 101564: Muslim mea 'šl!rlri en-Ne•·evl, 1513.

326

Z aštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

2S - luvanjt jezika od i ruinog govora o vjetru
Preneseno je od Ubejja ibn Kaba, r...bpl"hu •• ., da je Poslanik, lem, rck.to: Ne govorite ruhto o 11remenu, ako vidite

..ll.oll.ohu ·.,.Jb,"

i to Ile volite recift': Alullmmme imta 11eseluke hnjra hn:.ihi er-ribi ve hajra mn fi ba, ve bajra ma umira t bibi! Ve net~ll bike mi11 šerri hazibi er-ribi. 11e Jerri ma fi bi ve Jerri mn ttmirar biM! Al­ Inim moj, molimo u za dobro ovoga vj~trn, za dobro koj~j~ 11 n;mm i za dobro 0110ga Ito nm ,it: /ltlredeno!' 19 Prenio ga je T irmizi, .alolnodoull,h i rekao da je hasen sahih .
lom,

Prenio je Ebu Hurcjre, r.Jiplbhu ···h··· da je Poslanik, .."...,.,· jh,.• ..J. rekao: Vjllnr je od Allaha, douosi milost ili kazntt, zato ga 11e

psujte i ne gp·dite, molite Alklha za dobro koje donosi a tttjelite se od f.bu 0Jvud i lbn-Madi.e, nlumoh.....tL.h. Rrkao je' ' 1 Ncvevi, ,.h._. · Lam:tr prrnosilaca jr dobar.

zla..,,.

Rrkao je Salija, n~un.m..w.: Niko n~ bt smio grdm ll)ttarJ";e on AI­ IAhotJO, -,.dun., pokomo srvon:nje. Njegova t!Ojska, kome hoće, po/tt/j~ ga

kao luwllt a kome hoće Irao milost.•'-'

26 - {uvanje j~zika od ptok1injanja vrućice
Od Džabira, ,.J;i,ll•hu ·•nhu, se prenosi da je Poslanik, .. u,u.tou '•I•Jhl" ..t­ Inn, ušao kod Ummu Saib, adrpl4bu ··""' i rekao: Šta je s tobom Ummi Saib, Ito 11 tresu! Rekla je: l!Tutira, Allahov Poslanil~. N~ka jt AllaiJ ne blagoslovi! Rekao je: Ne prokli7lji vrut icu, ona listi ljude od grijeha kM mijeh U ljezo odotpada.. I!J

"' Tinnizi, 3/355.
'" Ebu Duvud, lbn· Madžc, 2/1228.
111

F.I-E:kar.

m EI-Ezkm:

sir. 152. str. l53.

w M~tslimmt•a'Jerhim-New:>i.l61131.

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

27 • Cuva~e jezika od lainog s~edočenja
Rekao je Uzvišeni: Klonite se lažnoggovora!'• prenosi da je Poslanik, ... n,nnhu '•I•Jhl v. sdl<m, rekao: Hoćete li da Va71t kažem koji Sit grijesi 1taj11cĆi • b •i puta. Rekli smo: Naravno, AJ/abov Postanite. Rekao je: Širk, 1/epo­ sbtluost rodueljima. Bio je naslonjen pa je usrao i rekao: Laž no svjedočenje, laž11o sv jedočenje. Toliko je ponavljao da smo pomi­ slili: Da boće ušutjtri! m
ndiJ•ll•hu 'unt.u ,

Ebu Bekrcre,

28 • Čuvanje jezika od prigovora na učinjenom dobru
Rekao je Uzvišen i:

O vjemici, ne kval'ite milostitlje vnle prigovot·ima l uvredanuz/'26
Prenio je Ebu Zerr, .. dli•ll•h• '.,.h., od Poslanika, ..u.Jbhu '>l•Jhi ,, ..n .m, da je rekao: S trojicom Allah neće razgovarati ua Smlttjem da nu niti će ih pogletlat.i, 11i očistiti, bobtom će ih kaznom k mmiti. To je ponovio rri p u m. Rekao sam: Propali m, Allahov Poslaniče. Ko su oni? Re kao je: Oni što pttštttjtt odjebt ispod čklnaka, 011i koji pri­ govm·ajttua t1.Či11jeuom. dobrtt i o11i što p1·odajzt 1'ob?tlažnim za­ kletvama.'"

29 • {uvanjt jezika od rui:nog govora o samom sebi
Od Sehl ibn Hanifu, '"liJ•ll•h• '•nhu, sc prenosi da je Poslanik, .,n.n.ohu rekao: Ne govo1·ite: Zle sam vo/jeru

·, ;,jlol" oeilcm,

OI E/-f/(lc/!dž. 30.
"' Bu/l(rr/ mea' EI-Feth, 5/261; Muslim mea'šerfll en-NeviNi, 218 l,
~· ci-Oekorc. 264. "' Mus lim mea · šerhi e11-Ncvevi, 2/114; Tim1izi, 2/342: Nesai, 7/246. "' Buho.ri mea'EI-Fcth, 10/563; Muslim m ca'§erhi eu-Nevevi, 15/8.

328

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude !titi od šejtana

30 • Cmnjt juib od lažne uldetve • gwus Od Ibn Mcs'uda, ndiplWw '>nhu. je p~neseno da je Poslanik, ulb1W.u '•kJh"' ..41..", rekao: Ko se lAžno zalmfl e da mupripada imetak lllltsli· 11141111 srest će Alla/m srditog ua 11jega.•H Od Eš'asa ibn Kajsa, ndljolbhu 'anku. je preneseno da je rekao: ja i joi jtdanlovjelt sporili smo se oko jednog bu11Jtra. Otišli m1o Posla~t//m, ..tw. W.u '•k~'-• ..llcm, i onje n/tao: Dovedi dva svjedoka ili le se 011 znkkti. Rekao sam: On ne mari Zillto će se zakleti. Rekao je: Ko s~tne mareći grelno utktme da bi prisvoijo imewk 1111tsli11uf11a sreli l e Allaha a 011 Ćtl biti /jutttalljega.'JO
ll • ~uvanje jezika od velilanja velikog grešnika, novotara i mun<afika

Znaj, nije dozvoljeno munafike oslovljavali sa gospodine ni riječi­ ma ni pismeno, makar raj bio minisw, pmlsjcdnik ili kralj. Od Burej­ de, ~h· anhu. je preneseno da je rekao: &kaoje Poslnnilr, ult.n.h. ·,~.,,,,. odkm: Ne oslovljavajte nmnafika sa gospodi11e, jn- ako je 011 gospodin naljutili lttl vnleg Gospodara. Ebu Davud i Nesai, "hlm,loumull•h. Rekao je Munziri. Nhlo~othullah: Lamu prmosilacaJe vjerodosW}II!I. •J•

n . {uvanje jezika od izgovora mnika
i koji podrazumijeva lirk

lllfiiO

PrimJer u co su rečenice: Oslanjam se 1111 AJJa/111 i 1111 tt~., ili: Imam AllnhJ 1 tt~., i sl. Od Huzcjfe, ndi,..Lioo ·-....je p~ncseno da je Posla­ nik, ..o.n.hu '.k;l>• .. odkm, re.kao: Ne recite: Što hoće A/JaiJ i taj i taji Redu: Što !Joće A/lab, potom taj i taj. Prenio ga je Ebu Davud, nh~m<t.ull.oh, a Ne­ vevi, ...hlmchull..h. je rekao: Ltmac pmloiilocaje vjerodoitojan. m Dodajem da hadis pojač.wa drugi koji je prenijela Kurejla binr Sajfijja, ndli•ll•"• ''""'·m

., Buharlmea 'EI-Feth. 81123; Muslim mM '.ferhi en-Nwc••i, 21158. '" Bultal'lmt'<I'EI-Fellt. 81213; Muslim mca'serlti en·Nevl!>•l, 21151. '" E1-Terglb11 '"' el·ll!rlribu, 5/192. •• EI·E:kar. str. 308. ur Vidi Es-Sl/sile es-sahiira, hadis br. 1166.

329

Zaštita od džina i šejtana

Sta ljude ititi od šejtana

lbrahim en-Nchai', ...hr...hulbh. je mrzio da se kaie: Utj«em u Alla/m i rebi, a dozvoljeno je da kaže: Urječem u Alla/m a zazim teb).. Treba reći: Da nije bilo A/laba, polom zebe, a ne d11 nije bilo AIJAbfl i tebe. Je• veznik · i znači zajedništvo dok porom ?.nači redoslijed i razliku.•"
B • {uvanje jezika od govora:
Pala je kila zbog te i te zvijezde

Rekao je Zejd ibn Hai id d-Džuheni, ooijolbhu ··•hu: Klanjali smo za Posl,mikom, ..n,u.hu'•I•Jho•••<il<m, sabaiJ trakon kile koja je padala te noii 1u1 Hudejhiji. Nakon. llf111111.Ztl Posltmik. ,.u,u,hu ,.u,.", u okrem1o prema nAlila i rekiUJ: Z1tate li šta je l'ekao val Gospodar? Rekli smo: AHab i Njegov Poslanik najbolje znaju. Rekao je: Neki moji robovi Stt osvatmli vjemici u Meue i uevjemici. Ko je rekao: KišajepalaAl­ lahot~om dobl'otom i 111ilosti vjeruje •t Mene a tre 11 zvijezde, a ko je rekao kila j e pala zbog te i te zvijezde ue vjel'uje u Metr.e a vjeruje u zvijezde. Murrcfekun alej hi."3 '

'•''l"' ,.

Rekao je Ncvevi, ...U.im<huU.h: Rekli su ućetrjaci da ako mttslimmr kaže kila je pala zbog te i re zvijeZiic s ciljem dti je ona ćini/ne i .rtvorite/j kiše time postaje·nevjernik i otpadnik od vjere bez imalo sunmje. A ako to ka.že mi.rkći dajezvijeula samo ZIUJK pada11ja kiJe a da je tljmo pad111lje AIJ.ahoiJO djelo i da ju je A/JoiJ stvorio ne postoje nl!vjmrik. Met/urim, utmjoci su se rozi!li da li je to pokudmo reći· ispravno rni!ijmje je da je pokttdeno jer raj izroz kori.rte nevjemici i tta to ukazuje hodis svojom vonjštiii0/11. To je tekstualno pmUtrmo od Sajije, ahim<bull.lh. u ttjcgoiJOm djelu EI-Ummu.•>G
34 • tuvanje jezika od kuđenja hrane

Od Ehu Hurejre, ndlj>lbhu Wo, je preneseno da Poslanik, ..H.lhlw '•k)IU ~..l­ km, nikada hranu nije kudio, ako je mogao jeo bi, ako ne, oStavio bi je.""'
l<m,

Od Džabira, ..dlf>ll,lou '• nhu. se prenosi da je Poslanik, ..rbllohu ·.ol<lhl•••d­ od jedne svoje supruge tražio umak, rekla je da ima samo sirće. Po­

"' El-Ezlwr. Sir. 308. •n Buhari mea '1!1-Feth, 21333: Muslim metl',lcrhi en-Nevevi, 2159. "' 51-Ezkat: str. 155.
"' Buhari ml!!a 'Ef-Feth. 9/547: Muslim mea ' šerhi <m-Neve vi, 14/26.

330

Z aitita od džina i !ejtana

b

ljude š od šejiana riri

slanik, ..u.IL>hu '•l•lhl " ..u,.,, je jeo i rekao: Diva111ije sirće umak, dirtatl Nje siru tmlllkl'"

Uzvišeni je ~kao:

Saldptavatljeje Jejtatuko Jjrlo.m Od Ibn-Mes'uda, oo;;.a.h•...~ je preneseno da je Poslanik, ........., '.olcjbl .. ..ll.m, rekao: KAda vasje trojica 11t1ka se dvojica 1111 salaptavaju dok se ne pomijelare s ljudima, jer to ta/osti treću osobu.IM! Buhari, Muslim, Ebu Davud, 'Tirmizi, lbn-Madk i Darimi, ,.Jo>m<h " .-..
16 • lunnjt jttika od tralenja itgubljenjt livorinje ili stvari u džam iji

Od Ebu Hurejn:, ndi;oi!Mo ·,"h.., je preneseno da je Poslanik, ..n.tww . ....,; ,. ..o.m. rekao: Kb črlje 11t1koga dn traži odbjeg/u litvJtitlju ili stt.>ar u dinmift 11eiul !taU: Neka tijeAllaJJ11e vmtil Džamije 11istt zbog toga izgrndemr.•••
17 • {uvanje jetika od traienja opskrbe, osim od All1ha, "'' .. c11t11r

Neki ljudi rr:lic opskrbu od nekog drugog a ne od Allaha, a»mdldk, kažu: Daj 1111111 Bedtmi ili Desuki. Neki govore: Daj nam Alla/ ov Poslani­ ; te! To je strašna greška, jer roje Ši(k. Opskrba se ne tr.di osim od Allaha, --.dJdk, ma koliko bio taj neko vd iki, Allahu, ,.,. .., .Jidk bliski mdek, poslanik ili dobar čovjek. Allah, .... "o..n.. jedini daje stvorenjima - ne­ kome znanje, nekome snagu, nekome im('tak,...
,. Muslim. t4n.
'" El-Mud:ndel~. lO.

• Buhari mm ' EI-Fc•th. 11·10: \fUJ ilm m.·a · krhi rn-Xt..-nT. 14 26: Ebu Davud.
4 '263: Ttnnizi, ~ 20'1: lbn-Madže. 2 2112.
"' Mr~<lim mea ' Jerili m-N~1. 5• 54: libu Davud. 4 128: Ibn Madže, 1 12S2: Da­
rimi. 11326.

331

Zaštita od džina i šejtana
Rekao je Uzvišen i: , J,, ... ".,. .... :- .. ; .. .., ., ,. .. .

Šta ljude štiti od šejtana
_, ..,; ". ..
t~ )

l.Jfo..!X!J.~viS t; J ..!X!J .~~ .")1_;..-J •'ip~'%

l

SvimA ujima, i jedllilfut i drugima, dajemo darove Gospodara tvogtt; a MIYWi Gospodara tvoga11isunikome zabrat~jeni.s.o.
38 • Cuvanje jezika od dozi~anja u pomoć u telki mtrenucima osim A out •• duo. llaha,
Rekao je Uzvikni:
~..:;.,.;: ·.u~../.;_,·_,: · '>!
, , .. l " , .. .

l kada ste od Gospodara svogapomot zatražili, o,~ vam se

-

-

odazvao ...MJ
T raži ci pomoć je dozvoljeno samo od onoga ko je u stanju pomoći , a to je Allah, ;ra.e ve dždle. Ukratko, jezik uebamo čuvati od svega što nije u vjerskom ili du­
njalučkom interesu, ne trebamo gubici vrijeme na neistinu, ubavu i

praznu priču. Vrijeme je skupo. Bio sam donelde detaljan u ve-ti sa čuvanjem jezika jer on je šej tanova najveća mre~ u koju hvara ljude. To pojašnjava hadis kojeg je prenio Ebu Hurejre, "dllalbhu '•nhu, u kome stoji: Upitali ji' Poslanik, •..tt.Jt. h" '•'•Jiol ,.,,u,m, !ta ljude najviše uvodi 11 Dk mr.ct? Rekao je: Bogobojaz11ost i lijepo potla1a1lje. Upiranje i .fr.a ljude llajvik od110di 11 Dk hemum? Rekao je: jezik i spolni orgatt. Za­ bilježio ga je Tirmizi, " hlm<hutt..h i ocijenio vjerodostojnim ....• Preneseno je od Abdullaha ibn Mes'uda, ..dli•ll•h" • "''"• da je rekao:

Cuo sam P01laJ1ika, olbllahu ".kjhl ... >diem, kada je rekao: lJudi ~tajviJe gri­ je/Ja poćitte jedktntt." 1 Prcrtio ga je Taberani, l bo E bi ed-Dunja u Es­ Stmuu, Bejheki u EJ-Sua'bu, ..,J,Jm<l•umullab. !raki, ..himchull•h, je lanac pre­
nosilaca ovog hadisa ocijenio dobrim!'"

"' "' "' "' "'

El-Isra, 20.
EI-En a/, 9.
f Tinnizi, 31245.
Albani gajo ocijenio vjerodostojnim u Es-Sahilw. hadis br. 534.
El-/lifa, 1540.

332

Zaštita od džina i šejtana

b

ljude štiti od šejtana

Rekao je 'Am mar ibn Zejd, ••hlm•hull•h: Kada tovjtk osvatu cijtdo tije­ lo se obratijeziku l'ijdima: Boj st Al/aiM za lUIS, rJko tl budd urdu i 111i tano, ako ri zaluUtJ i mi lemo. Prenio ga je Tirmizi, nhim<h..u.J. i kao pre­ daju od ashaba i kao hadis od Poslan ika, ......... ~~ ... ..o.m i rekao je: Ispravnijeje dn je ovo i~ka ashaba." Sve je m Poslanik, uJWbhu ·,k,hi .. wlkm, spojio u had isu: Ko vjeruje u AUaba i Sudrtji dnu m!ka govori dobro ill /teka lmi. Muttefekun alej­ hi.... A, Allah,._ .. dl.lk, je to spojio u ajeru:

,·i::: tf- .JtJ.;.!.li.J!.:,.:;.t :r- ..,;'ll_,lJ~ <?;l;;J Ji.J
.;

........

··~~

.,

Reci robovima Mojim dn govore samo lijepe riječi: -jer bi lejtan mogao posijati 11eprijnt~ljsrvo medu tijimn. ..

*',

Allahu moj, molimo re okiti nas lijepim govorom i ružnog govora!

sačuvaj

oas

Osamnaesti štit -

čuvanje

stomaka

l · tunnjt stomJka od kamate

Od Ebu Hurejre, udiJolblou ""'"'· je preneseno d:t je Poslanik, '""""' ''" '•I•Jhl"' odl.m, rekao: Klonite .se .seddmJJI·ijeba koji lc VIU tmištiti. P··isu­ tni su upirali: Koji m ro grijesi, Allahov Posln11ift? Rekao je: Širk, sibir, ubistvo osim kada pravtla :whtijeva, knmntll, tro/ enje siročerovog imetka, bjeimtje s bojuogpolja i porvora lutitih 1uvi11ih vjemi=110
Preneseno je od l bn-Mcluda, ...Joi,U.d•u 'anh•, da je Poslanik,..t~o~l,h. 'okJhl-. od­ len•, rekao: Allahjeprokleo tmogtJ !.ooji daje i onoga koji uzima. km1utb1.'5'

Džabir, ...d•;albhu'•....._ je rekao: Poslauilt, ..Jidah•'•kthl"'..o.m,j" prokleo ouoga koji dnj" kamatu. ko u.Uma kamom, ko SVJMM kammi i ko zapi­ su)" kamaru."1
"' "' "' .. Tirmiri, 4/31.
Buhari mea· EI-F.-th. 1/445: Mu;/lm mro'Icrlri '('n-/1.'"'('1'1, 2118.
El·lsrt4 Sl.
8uhari mea· EI-Feth, S '393: Muslim m~a •Jcrlrr '('n-N~~i. 2182.
r Muslim meo' .ferhl .",.A~oe•·i. 11/26.
111 Mrr.slim mea· terh/ e11-Nevevi. 11126.

333

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

lb n-Mes'ud. udiJ>II>h• '•nhu. je prenjo od Poslanika, ...U.Jhbu '>l•;hi « ocQ,,., da je rekao: U kojem llaJ'odu se prošire biru! i kama/A tzavukli stl ua Sl!be Allahovu kaztw. Rekao je Munziri, nhlnwhul•h. da ga je prenio Ebu Ja'la. abimchui!Jh, dobrim lancem prcnosilaca."' . Zabilježio je im~ m Ahmed, n him• h• li•h, s dobrim lancem prenosi laca od Kaba el-Ehbara, r.ohln..hulialo. da je rekao: Dmže mi je trideset i tri puta počiniti blud nego pojesti jcdmz dirhcm kamare, a Allah, •= vc didi,, Zflll da kada sam ga pojeo da je od knn14Je. Preneseno je od Sem ure ibn Džundeba. o.dii•Oiliu '•nh•. da je rekao: Posla11ik, ..n,JJ.hu ·,r.jh; •• ..u.... je ie.<to govorio ttshabima: Jeste li išta sa­ uja/i? Pa bi asbabi prilali svoje move koliko bi Alla/J htio. jedttogjurra rekao j e: Sinoć Sll111i došli tt snu dvojica, podigli me i rekli: Kreni s 11ama! l k1·etmo sam s 11jima. Naišli smo ua čovjeka kojije ležao a izuad njegove glave drugi čovjek s kamettom i ujime mrt razbije guum. Kamett se otkotrlja i dok on odepo njega i vrati se, glava se vr·ati u isti položaj. Ponovo tmt pt·ide i sve isto ponovi. Rekao salll: Sttbhanallah, šta je to?! Oni stt mi t·ekli: Nastavi dalje, tta­ stavi dmje.. Došli smo do lovjeka kojije ležao 11a led.ima a iztuzd tl}ega je stajao čovjek sa zašiljl!1tim kukastim uljezom, tom lm­ kom mu rasiječtJ jedttu stramt lica te jedmt strau u lica, 11os i oko povuče rtapotiljakpotom to isto w·adi i sa drngom stratzom lica. Ine zavrli sa jednom stranom lica a dt•ttga se vrati ·t t prvobitno stauje. A Eovjek se vmti i uradi st/e isto kao i prvi puta. Rekao sam: Sttbhmtallnb, šta je lo?! Oni m mi t·ekli: Nastavi dalje, na· stavi dalje- Došli smo do nečega što lili na peć. Mislim da je rekao: Iz tije su J.opil'llli ::;vuci i vapaji. Pogledali sttto 11 ro mjesto i vi­ djeli razodjevene muškarce i žer1e ispod kojill je dolnzila vatra i kada bi se zahukta/n ou.i bi zapomagati. Rekao sam: Ko ro ovi? Rekli sttmi tlastavi dalje, tuzstavi dalje. Naišli nno na rije/m a·­ venu popu.t ln·vi, u 11joj se kupao čovjek, na obalije stajao drugi čovjek pt·ed kojim je bila gomila kamenja. K11da bi se čovjek tt ri­ jeci okupao twkott nekog Vt'l!1nena bi došao do tog čotjeka i ou bi mu otvorio usta i nattpao ih kametljem i 011 se ponovo vraćao u rijeku kupati se. l tako je stalno bilo, kada bi dolnzio kod tl}ega pwtio mu je ttsta kametl}l!11l i 011 se kupao. Upitao sam: Šta. je s
no Ec-Tetgib, 4185.

334

Zaštita od džina i !ejtana

~ta ljude štiti od šejtana

ovom dvojicom! Rekli 111: Nastavi d111je, nastavi dalje. Nastavili smo dalje i do/li do ćo1Jjeka vema ruimog i::.gkda, nisi mogao ru­ Žttijeg vidjeti. Trudio se oko vatre l potpaljivao je. Upitm~ sam: Ko je ovo! Rekli 111: N11.1tavl dalje, nasta1•i dAlje. Došli SITIO do je­ dne bašče veoma gwte vegetneije 11 kojoj je bilD proljetnog cvije­ la svake vrste. U sruiittl bašče bio je 11isok čovjek jedva sam mu vidio glAvu od visine 11 oko njega mnogo djece, 1utcjviše Ito sam 11idio. Upitao sam: Ko je ovo? Ko su ova djeca? Rekli su: Nasttwi dalje. nastavi dalje. Doi /l smo do ogromnog stablA, niluuJa ni­ sam vidio vele ni ljep/e stablo. Rekli St/ mi: Popni se! Popeo smn se i 11gkdao gradevin11i:.gradenu od:.latttih i srebrtnih cigli. Do­ šli smo Jo uill::.11ih vuzta u gradevilw i uztra!.ili Jo:.volu :.a ulll­ ::.ak pa su nam otvorili. Ul/i smo i dočekali Sl/ flas ljudi čija jeje­ dna powvi11n tijela bila i:.raz.ito lijepa a druga izrazito ru...~ Rekli su im: Idite, skočite 11 onu rije/m! Rijeka je teklA svojom ši­ rinom i bila je potptmo bij11ln. Otilli su, okupali se u njoj i kada su se vratili ueualo je ruJ.nole l bili Sl/ lijepi da ljepli tu mogtt biti. Tada 111111i rekli: Ovo je vječni Dl.i!11net a 0110 je tvoje bora­ vište. Podigao sam pogled i ugledao dvorac kojije izgledao popm bijelogoblaka.Joljedttommmi rekli: 011o je tvoje boravi/te. Re­ kao sttm: Allah 11eka va.1 blttgoslOIJi, pustite me tla tulem tt tzjega? Rekli su: Silila ue moicl, all će/11 njega 11ći. Tadtt sam im rekao: Noćas sam vidio nmogo čuda, Ita o11a :.načel Rekli stt mi: Oba­ vijt!Stit ćemo te. Prrli čotljek kojeg si t!lt!io, kome mzbijajtt glavtt, o tt je odbacio Km·'au i pt·c.!pttt!ljltllto namaze. Čorljek kojem dertt lice je čovjek koji rnuo i=ndc i:. kule i raznosi laži koje se rašire po Sflijetu. 011i koje si 11/dio ra:uuljel!ette u pećttici otti su blttdtti­ ci i blud11ictJ. Čovjek koga si 11idio dn se kupa u rijeci bacaju mu knmetzje 11 usta je jeo kama lli. Ouaj ,.,ti;"; čovjek k~ga si vidio tlA potpaljuje vafl'u je Malik, t 11var Duhetmema. Visoki čovjek kojeg si vidio u balči sa djecom je Ibrahim a djeca su svako dije­ re koje je llmrlo 11 svojoj prirodi. Neko odprisulttih muslimatiR reće: Allahov Posllluićt, I ra je sa umJrifkom djec~m? Rekao je: S tzjima 111 i mttšrička Jjeca. A o11i čija jejed11apowvica tije/4 bi/4 lijepa a dmga rui.na oui 111 radili i dobra i loJa Jje/4 pa im je Al1a1t oprosrio. '"
., Buhari meo ' EI-Fc1h. 3 12SI: Fetlw-I·Bom. ll 439.

335

laitita od džina i tejtana

Š ljude štiti od š~jtana ta

2 - Čuvanje itom od imetka steanog korupcijom aka

lem,

Abdullah ibn 'Amr, r>dij•lb lm 'aohu. je rekao: Poslanik•...u.uahu '• lcjM Vctd· je prokleo i onoga koji mito dafe i onoga koji ga uzima. •ss

Od njega je preneseno da je Poslanik, ..Jt.JI>hu 'aicjhl ,., •diem, rekao: U Džehe~mem će i tmaj ko daje mito i o11aj ko ga uzima. Taberani, rahi­ mchull>h . Prenosioc.i su pouzdani po ocjenj Munzirija, uhlmehullah.
J • Čuvanje stomaka od hranjenja imetkom od prodaje psa i novca zarađenog prosritucijom
Ve

Ebu Džuhajfe, ....dij>llahu ',nhu, je rekao: Posla1zik, ..n.u. hu 'alcjhi sdlem, je prokleo žene koje tetottiraju i one koje tmže rero·važit, one koji uzima­ ju i. daju kamaNt.. i .rlikt~~·e. A zabranio je prodtzjzt psa i Tld prostituciji zaradu.856
4 • Čuvanje stomaka od imetka siročadi

Rekao je Uzvišeni:
;

C -.Sjt :..: -·.J t.J~~~~S;s~IJ!~ .}G:;ltJI_;;iS;s~.:,;~t S! .:
Doista. otti koji tzepraved1lo troše i11utke siročadi 11 svoje sto· make stavljt9u vatrtt i oni će 11 ognju gorjeti!"57
Već smo naveli hadis koji je preruo Ebu Hrnej re, r.diJaUahu '>.nhu, u ko­ jem je Pos laru k, ..uatiohu '• Jciht '~"tl<m, u velike grijehe ubrajao jedenje siro­ čerovog imetka. •s-'

,

,,. ...., ... ,

..... .,,.

~--

Rekao je Suddi: Onaj ko je jeo $iročetovo imetak bit će na Sudnjem danu proživljcn a plamen će. mu izla.ziti i;;; usta, uJiju i očiju. Ko god ga bude vidio Zllltt će ga po tome štQ je jeo siročetov imerak. •>~

"' '" "' m
111

Ebu Davud, 3/300; Tinnizi, 21397 i rekao j e: Hadis je hasen still ih.
Buhari mea· El-Feth, 4/314.
En-Nisa, lO.
Buhari mea' EI~Feth, 5!393~ Muslim mea' ferhi en~Nevevi., 2i82'. lbn-Kesir, J/456.

336

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

5 - Čuvanje stomaka od sumnjivih stvari

Preneseno je od Nu'mana ibn Bešira, ..Jij.UL.hu 'onho, da je Poslanik, ui­ Wbhu 'alc;hl.-. ..!km, rekao: Halaljejasml i !Jaramjejasmr, izmedr~ r!iih su stmmjive stvari koje rte poznaje venJUr/judi, pa ko se sal rtva stl­ rmljivih stvari sačrtvao je svojtt fljeru i čast, a ko radi smmljive stVa­ ri past će u IJin-am kao pastir p ored zaln·anjene rljive lt.()j i samo Ito nije ušao u nju. Svaki vladar ima svoja zabrarljena područja, a A~ Mova zabratljma područja m Njegove zabrane. U tijelu imajeMn organ, ako je dobar dobro je djelo tijelo, a alto nije, 11ije dobro djelo tijelo, to je srce.1160 Preneseno je od Vabise ibn Ma' beda, "dlj.IL.hu 'anhu, da je rekao: DoJao ..!I.!W.u '•lcjhl" ,.u.",, s- 1Ulmjerom da ga pi14m o svakom zlu i o svakom dobnt. Poswzik, ..!Wbhu '..J,jhi w ••u•.", mi j~ rrkao: Približi se, Vabise! Toliko sam mu se pribliiio da m nam se koljma dorica/a. &kao mi je: l'llblse, bo ćeš li da ti kažem zalto si došao i' Rl'kao sam: Red mi, Allahov Po.rlaniče. Rekao jt:: Došao sipitati o grije/m i o dobrom djeh1. Rek® sam: Da. Potom j~ skupio tri prrra i kucnuo m~ u gmdl rekavšt: Va­ bise, pitaj srce. Dobro je 0110 pri čemrt st1 dula i srce smh-e11i a grijeh je ono što tm osi tlemir u srce i kopka te tt d uJi pa makar ti ljudi rekli M je dozvo/jello. Munziri , n.hlm• bul6h je rekao da ga je prenio Ahmed, .-..h;m,hulb h. dobrim lancem prenosilaca.$" 1
ram Poslani/m,

Rekao je Enes, ..dijolbho '•nhu: Pos!tmik, ..n.n,;,. '>k jhi " ><lltm, je našao lmrmu 1111 putu i rrkao: Pojeo bihje M me 11ije strab M je od zekata...., A zekar je inače ~hranjen Poslaniku, ..tbll..hu ~I.Jhi njegovoj ple­ men iroj porodici.

"'""""'· i

.dkm,

Preneseno je od Hasana, Alijinog sina, Poslanikovog, .,n.ti:.J•u -,,, ;;,; , , unuka, ...!ij.UL.hu 'anh" da je rekao: Zapamtio sam Poslanikove, ..u •• ..u hu '.oltjhi··· ..!Inn, ri di: Kloni se sumrljivib sroari i drži se onoga 11 Ito ne j mrmljaš...l Prenijeli su ga "firmizi i D arimi, nhimchumulloh. "firmizi, nhim<· hulloh, je rekao: Hadis je ·l)erodostojan. l

"' B.llharr' mea· EI-Feth, 1/ 126; M11slim mea' šerhi e11-Ne>•evi, 11/27; Ebu Davud, 3/243; Tinnl.c:i, 21340; Nesui, 7/242: lbo-Madže. 2/1318. Nl Et-Terglb •'l? et-terhib. 4f21.
111

.Bulrari mea· EI-Ferh. 5186.

"' Tinnizi, Dorimi, 2/245.

337

Zaštita od džina it šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Preneseno je od Ai še, ...dtj>U.hu ''""'· da je rekla: Elm Bekr, r.dii•ll•hu '•nhu.je imdo slugu koji mttje davao dio dnevnezarade. Ebu Bek>; nJJj,ll•lm ·,nhu. je taj' imetak koristio u ishrani. jedtzog da1111jeslttga.nešto donio i Ebu Bekr, r..dJj>U,. h" ~nhu, je to p()jeo. Sluga tm< je ltldtt rekao: ZrtnJ li štaje to? Ebu Bek/; ...dipli•· hu '•nhu, je rekao: Šta je? Rekao je: Prevario sam jednog čovjeka u diahilijjecu., gauto sam mu a nist!m :<;~uJa. Čovjek me sada sreo i platio mi za to. Eto, .to si pojeo. Ebu Bek>; ·,,dij>ll•hu '•nhu, je st/Ivio pm 1< tiSTa i sue povratio.

6 • Čuvanje stomaka od harama svih vrsta

Preneseno je od Ebu Hurejre, n <liptbhu ·,nhu, da je Poslanik, ..tblbhu •,t<jhi,. .dl,m, rekao: Alfn!1je dobar i prima samo dobro. Niu·edio je tjemicima isto što i poslaiJicima., re/ut()je: O ttjerotdesnici, jedite lijepu dozvo/jemt hranrt i nulile drJbra djela, ]az:tzam ŠtA vi mdite! I t·eluwje: O t1emici, < jedite dozvofjemt hranu lwjom smo vas opskrbili! Potom je . pommtto čo­ vjeka kojije dugo pwovđO, roJćupmt, prolr!jav pniŽa ruke prema nebu i daui: Ja Rabbi, jtt Rabbi! RekalJje: IGtko će muse odazvati kad muje hra11a btt­ ram, piće !Jaram, odjeća haram i objedovaoje haramum?!
!.JJ., bu '•l<ibi vo stilem: Ući će tt Džetmet ko

Rekao je Ebu Se' id el-Hudri, "dli.JI.hu'anhu: Rekao je Vjerovjesnik, sal· bttde jeo halal/n·antt, radio po sutmetu i poštedio druge zla s njegove strane.864

Preneseno j e od E bu Hurcjre, mdijallahu 'anhu. da je rekao: Rekao je·Po­ s/4nik, ..uallahu 'al< jhi ve •diem: Tako mi onoga u čijoj rucije moja duša, bo­ lje vam ttzeti kottopac, otići u drva, donijeti ih na svojim ledima i od toga se braniti nego prositi od ljudi. Bolje vam je usta tuptmiti zemljom nego Jt 11jih staviti TU!Što što je hm·am. Munziri, mblmchulloh je rekao da ga je pren io Ahmed, nhlmchuliolc s dobrim lancem prenosilaca.••~ Prenio je Ebu Hurej re, "d;),tbhu ~'"hu. da je Poslanil<, ,.u .u,hu ~I•Jhi ,., ..1. re·kao: Doći će vrijeme lutda ljuJi 11eće mariti da li uzi11zaju od ha/ala ili bartnfut, Buh ati, rnhhn<hull•h.
km,
111

Tirmizi. 4/78, Rakim. 4/104. Hakim ga je ocijenio vjerodostojnim a s njim se
slm/;io i Zehebi. Obojica su pogrijc.~ili jer je hadis prenesen od Ebu B iSra koji je
hadis prenio od Ebu Vaila a Ebu Bišr je nepoznat prenosilac prema ocjeni Ibo­
Hadžera u djelu Et-Tekrib. Zbog njega.jc Tim~izi hadis ocijenio slabim. Preuzelo
iz Albanijcvih opask1 oa djelo El-Mi.*karu, 1/63.

111

Et-Tergibu ve et-terhibu. 4i2 .1.

338

'
j

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

7 • ČUvanje stomaka od konstantne sitosti

Preneseno je od Ebu Hurejre, "• dijallahu 'anhu, da je rekao: Poslanik, je .ttgosti'o gosm koji je bio rtelljemik. Naredio je da se pomu.;e jedna ovca i čovjek je popio sve pomuuno mlijeko> potom je pomuzentl druga i čovjek je popio i ro, potom trećct pt! j e popio i to, triko .it!dtml ovaca. Ujutro je ćo·vjek p,rimio islam. Poslanik je naredio da pomuztt jedm~ ovcu i čovjek je popio pomtzzeno mlijeko, pqrom je naredio da se pomttu dr·uga ali nije mogao popiti do kraja. Posltmik, >allollohu 'ole)hl ,., "lle<n, je tt{dtz rekao: Vjerllik pije ll jed..o crijevo a tte· vjerttik tl sedatn.•G6
, ,Jioll•hu '•leJhi,. .dl,on,

Rekao je Poslanik, sallallahu '.Jojhi ,. .,u,m: Vjemik jede 11 jed1w crijevo a 7tevjCI"Itik u sedam.' "7 Preneseno je od Mikdada ibn Madinikriba, r•dyallahu """"· da je re­ kao: Čuo sam Poslanika, u ll•l!.hu 'olelhl,. •d iem, kadaje rekao: Sumtakje7laj· gora pmznilta. koja se 11t1ptmi. Čovjeku je dovoljtto ttekoliko zaloga· ja da preživi a ako baJ mm·a više jesti onda 1zeka treći1ta st-Omaka bude za hrattu, treći11a za pite i trećina za dismtje.848 Zab ilježili su ga Ahmed i autori sunena. Tirmizi je rekao: Hadisje htzsen sahih. Poslani!<, .,u,u,h.. 'olejhl '" ~u,"., je rekao: jedite, pijte i .,tdjelj1tjete, samo ?tepretjel"lqte i ne budite rtmišlje~ti.'~' Rekao je l bn-Abbas, rniiJ•'""" '• nhum•; jedi šta hoćeš i obuci šta hoćel sve dok te lte zadesf.dwje: rasipništvo i oholost. Ovu predaju Je zabilježio Bu­ hari, nhlmchulbh. u .svom Sabib11 na počedru poglavlja o o-djeći. Rekao je Omer ibn e.I-Harrab, t>dii>ll•hu 'aohu: Čttv11jte se velikih stoma­ ka. Veliki szomak j e teret u toku života a ttakan smtti nmgodan miris. Lukman, 'olc;l•; sd•m, je rekao svome sinu: Sinko, kada napuniš stomak misao se uspava, mudrost ušuti a tijelo bude lijmo Zf/ ibtJdet.
m
10

111

J\l!uslim mtm' šerhi en-Ne.vevi, 14!25. Buhan· melJ.E/-Feth, 9/536; Muslim m~a'§erhi cn...Nevevi, 14/24. E;bu Da,•ud, Tinnizi, 4/51 O, lbn-Madže, 2/ 1111. Tinnizi je rekao: Hadi.' je ha·

sen sahih.

·"' Nesai, fbn-Madže, 211192. Zabilježio ga je i Buhari na po<letku poglavlja o odjeći kao predaju bez lanca prcnosilaca ali iZJ"azom koji t!kazuje na potvrdenost badisa kod njega.

339

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Rekao je Ebu Sulejman ed-Darani, nhlmd.ulbh: Ko u naj~d~ pogodiga fest tupokljnosti: 11e osjeti slast ibttdtra, 11~ mok pamtiti mudrosti, izgtt­ bi blagostprema ljudimajer kadj e sit misli da m tvi siti, ibadeemu bude težak, podivljaju nm strasri j dok vjernici kruže oko džamija on kmži oko du1ljalulkog smeća. Rekao je Na6', nhlm<hulbh: Neki lovjtk je donio ndto Ibn Omem, ,..r~ jalbhu '•nhum"' pa ga otzupita: Šta j e to? Rekao je: 0110 pomak Ut/arenju bra­ ne. fb11 Omer. rndij•ll,lou \orohumo, je reka11: Šta će mt to?! Prođe i mjesec danA a ja u 11e najed em. Rekao je Mubammed ibn Vasj', ..hlm<holbh: Ko malojede razumijt i urazumi dmge, očisti st j bude b!ttg. Obibtttbrmra omcM ćovjeka 11 mno­ go čemu Jro uli. Rekao je Ubejde ei-Havas, "himchulloh: U sitosti je tvo smrr: 11 saću­ ja vanje u gladovanju. IVrda u najede/ budd težak. spavaJ, neprijarelj re sa· vlada i navali na tebt. Rekao je Amr ibn Kajs, n himehull• h: Cuvajte se debljilit, ona srce čini gm bim. Rekao je H asan, " hlm.bulhh: lslmlmje vaJeg oca Adema bilo je u jelu i u jelu jt i vaše irku/mj~ do Sudnjtga dana. Neko je rekao: Ako želiš manje spaiJdti i biti zdraviji otlda manjtjedi. Rekao je Bišr, ""'"""""'h: Corl}ek se ne bi trebao zasićn.vati ni ha/alom jer sitost bala/om će ga odvesti tl bamm. A da ne go110rimo o siwtti ham·
nJom.

Rekao je lbralllm ibn Edhem, nblm<hulbh : Ko stavi pod kontrolu svoj stomak sačuvat će vjm1 i ko se stiZdrii na gladi dobit će lijtpo ponaJanjt. Grije/t je daleko od gladnog a. blizu sitom. Sitost umrtvljuje srce i uzrokuje rado;r, nebrigu i mrijeb.
Preneseno je da je !bl is, All>& p p«>>dco, rekao Jahjau, okjbi..W.: Ponekad se tllljcdef pa ci namaz ulitzimo tdkim. Jahja je rekao: Znvjerujem se Al­ !ttbtt da se viJe neĆtl!Uljmi. lblis je, All•h il> p••kl•• · rekao: l Ja .re zavjemjem Allahu da nikada viJe neću posavjetovari muslimana.

Rekao je Salija, ~ahlmehutbb: Sitost opremi rije/o, otupi oJtrounmost, do­ nosi san i čovjeka sprjd ava od ibttdeta.
340

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude .štiti od šejtana

Ukracko, sicog čovjeka savlada šejtan i spriječi ga od svakog dobra i svako zlo mu uljepša. A, sve co Allah, subhanehu vere' ala je spojio u jednom ajecu:

]edite i pijte, ali nepre!jerttjte.""

Devetnaesti štit - čuvanje spolnog organa
Preneseno je od " ehla ibn Sa'da, ..dij•ll•hu ••hu, da je rekao: Rebw je S
Allilhou Poslanik, ..u. u,hu '•I•Jhi ve "ll,m: Ko mi gartzntuje listottt wogaje­ zika i svoga spobzog orga11a ja tlltl gara11tujem Dželmet. Buha•·i, .,.
himchullllh.

l • čuvanje spolnog organa od bluda

Preneseno je od Ebu Hurejre, r,d;;,n'"" ··"""·da je Poslanik,..,n.u'"" '•'•!· hi 'lc sdlem, rekao: Dok čini bltul bbuiuik tzije tdenzik, dok krade krtz­
d(jivac 11ije vjernik i dokpije alkohol"Osoba koja pije nije vjernik." '

Prerleseno je od Abdullaha ibn Zejda, mdij,!Jahu '•nhu. da je rekao: Čuo sam Poslanika, .,n, l!. hu ',!,;h; •• sdlom, kada je rekao: Jadni Arapi, jad1ti Ampi! Najviše se za vas bojim bluda i skrivene stra.fti."' Mw1ziri, mhimebulbh. je rekao da ga je prenio Taberan.i, Nhim<h"U'h· vjerodosmjnim lancem prenosilaca.87 '
hi v• " ll•m,

Preneseno je od Ebu Hurejre, "dijall•hu '•nhu. da je Poslan ik, <>lblbhu 'ale~ rekao: S trojicom Allah tteće razgovarali ua Sud11jem dauu,

nele ih očistiti, ueće ih uipogledati i boltwm kaznom će ih ka.z11iti, o11i su.: star1zc blttd1zik, vUu/m· koji l4že i oholi siromab.874

Rekao je Ibn·Mesud, radij•ll•h• '•nhu: Upitao sam Poslanika, .,uall>hu ··I·Jhi v• '"'""' Šta je 11ajveći grije/1 kodAlltihai' Rekao je: Smatrati Al­
'" El-Ea'raf. 31.

Buhari mea'EI-Feth, l0/30; Muslim mea '.ferhi e.n-Nevevi, 2141. "' Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u svome djelu Es'Sahiha, had is br. 508.
111 Et-Tergib11 I'C et-terhibu, 4/199.
"' Muslim, 2/115 i Nesai.

111

341

Zaltita od džina. i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

/alJU nekoga ili nelto t·awlim a On t e stvorio. Rekao sam: To j~ testi­ nu v~liki grijeh, a potom? Rekao je: Ubiti svoje dijete zbog straba dtz ć~ jesti s robmn. Rekao sam: 11 potom? Rekao je: Da činiš bbzd sa komšijinom suprugom.• .,

Preneseno je od Burejde, ..diJoU.hu •..h.. da je Poslanik, ..U.Ibhu 'ol"'i ,.. ..tkm, rekao: Svetost i zabranjenost že11a mudžamda za one lwji nistt u borbi je kao svettJst i zabra11je110St tljibovib majki. Ko god 11e ode 11 borb11 i ostane brinuti o porodici nmdiabida i prevari ga stat će
pred tljega rut Srzdtljem dmm i 1tzet te dobrib djeuz koliko hoće dok se 11e zadot~olji. U drugom rivajeru stoji: Mislite li dn. te mu ostaviti IICŠtO dobrih djefa. M?G

2 • {uvanje spolnog organa od homosekmlitma

Preneseno je od Diabira, r>di);oll.ohu '••hu. da je Poslanik, ..tWbhu 'ol<jhi,. rekao: Najviše strahujn,. za svoj tt m met od djeU. koje su činili pripaduici Lr~tovog 1111roda..,- Zabiljcž.ili su ga Ti rmit i, lbn-Madže i H akim, u!umrlwmulbh. Tirmizi, ..hlmrhull.lh, je rekao: Hadisje bflsmgarib.
odkm,

Preneseno je od Muhammeda ibn ei-Munkedira, ...Mmdm!loh. da je Halid ibn ci-Velid, ..h."d.ulbJ•• u pismu obavijeS[io Ebu Bekra, r.o<llj•U•hu '•nl... , da je u nekom mjesru našao muškarca koji ima snošaj kao žene. Ebu Belu, r.tdijaii.U.u 'anhu. je zbog tOg'~ sakupio ashabe, među njima je bio i Alija ibn Eb iTali b, ..d;;,n.hu '•nl.. i rekao je: Taj grijeh nije radio nijedan narod osim jednoga i saztudi stl' šta je Alla/J, ,.".,., dioli,, s njima tt radio. Smatram da ga treba spaliti. Na tome su složili svi ashabi i Ebu Bekr, r.od>pll•hu '•nhu. je naredio da ga spali. Rekao je Munziri, r.ahimcbul!.h, da SU ru predaju zab iljclili Ibn Ebi ed-Dunja i Bejhcki, ..him.bua ..dbb, dobrim lancem prenosilaca..,. Rekao je Omer; ndip!l.ahu '...tou: &kao jt Poslnnik, ..u.lbb. >Jc;>i" odkm: Stidite se, a Allahse lU! stidi isti11e. Nnnojte imati sa w~t~ma muzb1i
'" Bu/tari mea· El-Feth, 81163; Muslim mea· ser/li en-N<:vevi, 2180'.
"' Mu.<lim meu 'serhi en-Nevevi, J3/4 l; Ebu Dnvud, 4/8; Ncsai, 6/51.
"' Tinnizi, 3/9; Ibn Madže, 2/856. Tirmizi go je ocijenio dobrim a u ocjeni sc za
njim poveo Albani u svom djelu Sa/Ji/m Ct·Tirmiz/2176.

"' Et-Tcrgibu ve et-ferhibu. 4/325.

342

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

odtun."' Munziri, r>hlm<bulbh je rekao da ga je prenio Ebu Ja'la, r.ohim<boiW. sa dobrim lancem prcnosilaca. ' 10 Rekao je Ali ibn Talk, r"dijaOahu '••hu: Cttosam Poslanika, ••ll>ll.ohu 'alcjhi" oell•m, kada je rekflO: Ne općite. sa sttpmgama re analui otvor. Allah se ue stidi isti11e."" Zabilje2.ili su ga AI1J11ed iTillDiz.i, rohlmchu.nuiW.. Tirm i­ zi, ..hi.-.d>ulbh ga je ocijenio dobrim.
3 • {uvanje spolnog organa od općenja sa !ivorinjom

Preneseno je da je Poslanik, ...u nohu •,J,)hl" sdlcm, rekao: Četiri skttpit~e , {judi osvatm ttAI/abovoj srdžbi a omrktttt ttAIJaJJovom g11jevu Rekao .. sam: Ko JU o11iAliaiJov Poslanife?lkkao je: MiJ.Škarci koji sepoistoVjećtt­ jtuažetumuz, k11ekojesepoistovjećttjusa muškareimn, oru kojispolr 110 tpće sa ž.ivoti11jama i umškarci koji imaju odnos sa nmlkarcima. Prenijeli su ga l:1beraui i Bejheki, uhtn><loumuU..h. lanac prenosilaca je slab. Zabilježio je Hakim, .m;mchull•h od Ebu 1-lurejre, r•dli"li.ohu '••""· da je Po­ slanik, ••tb!l.hu ·~·)hl,. ocllmt, rekao: P!YJk!etje onaj ko t•mli. 0110 što je radio l..tttov tlDI"'d i prokktje orurj ko spolno tpći saž.ivotirtjom. Hakim, ..JUn,c. lwll.oh je rekao: l.nJuJc pmzosilacaje l(jerodostojau. Ja kažem da je lanac preno­ silaca slab jer je to predaja koju je prenio Harun ibn Harun et-Tejmi, ahi~ h.tl.th. O njemu je lbn-Hadžer, ..hlm•hull<h rekao u svom djelu Et-Tekri/:1'"' da je slab prenosilac. Taberan.i, mhimchuUoh je ovaj hadis prenio i drugim lancem prenosilaca ali je slabiji od ovog jer se u njemu nalazi Muhatrir Harunov, ,.himd>uJbh. brar koji je slabiji od njega. Za njega je Ibn-Hadžer, nMm<b.tbh re­ kao u.&- Tekribu: Odbacili su ga - mtmtk.'ll Nemoj da re u vara Što jeTtr­ mizi, r.ohimdwl.oh Muharrirove hadise ocijenio dobrim. jer Ttl'l11hi, rohimrhullah. kao šro je poznato, ola!Jko ocjenjuje hadise dobrim. Uprkos slabosti navedenih hadisa svi se slažu da je co zabranjeno a dokaz. je i opće značenje ajeti!:

'" Rekao je Hej5emi u Ef-Me<timea ·, 41298: Pnmosioci u prtulajl Ehi .la·te sura­ swpfjeni u Salrilru osim Ja 'le i bu ef-Jemana a 011 je porrzd(J/1,

"' Et-Tergibu \'e et-rcrlribu. 4/326.
111 Ahmed, Tim1izi, 2/316. " 1 Tekribu et-rehzib. 213 13.
"' Tekribu et-relt:ib, 2123 J.

343

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana
J ..

~~ r+C;l-:.51;..,\;..:..". .JJ Jf ~~ (o) 0~~~J~~ ~}t.J . t; ji ~l .. .... t:' "'"-" ,; ,~
(V) i>;>t;Ji f.-'~ju ~; .1;.}._....:;1;.? (l)~y;~

I lwji stidna mjesta st!Oja čttvaju, osimod žena svojih ili orlih lwje m u posjedu 1ljihovtt O doista, prijek01· 11e ZIISUIŽttjtt a lti, otli koji i poredtoga nešto traže, oni tt zltt sasvim pretjtmtjtL881

Preneseno je od Ibn Abbasa, ...diJ•ll•hu ·,nhumo. da je Poslanik, ,,J,,IJ,hu ~I•Jhi ",.n,m, rekao: Ubijte ottoga koji spobto opći sa životitljom, ttbij­ te i Životirljtt. ••s 4 - Čuvanje spolnog organa od općenja sa suprugom u periodu menstruacije

Prenesen o je od Ebu Hurejre, adiJ•II•hu •,nhu, daje Poslanik, "n,u,hu ·,!,J­ rekao: Ko opći sa suprugom tt periodt<?Tlt!ltstrtlacije ili anal­ 110, ili povjeruje gatam, porekao je o-no ltoje objn.v{jinto Mtthamme­ du. Zabilježili su ga Ahmed i autori četiri su.nena, r.thimohumuU,h . Albani, nhlm<hulbh ga je ocijenio vjerodosrojnim' '6
hl ...diem,

5 - Čuvanje spolnog organa oa lezbejstva i samozadovoljavanja Le-lbejsrvo je snošaj između žena. l lezbejstvo i sa.mozadovoljava­ nje su zabranjeni po konsenzusu. Učenjaci kao dokaz uzi maju opće ' . . znace nJe aJeta:

i.l~~~J~~~~lj
I koji stidrw. mjesta svoja ČttvajtL887
Ukrarko, musliman je dužan čuvati svoj spoln i organ ·o d svega Što mu je zabranjeno jet mnogi .grijesi šejranu omogućavaju da čovje­ ka savlada.

.,.

,

~

~

EI-Aiu 'minun, 5-7. u; Al bani je hacis ocijenio vjerodostojnim u svojim djelima h ·vau el-gali/i, 8/ 13 i
Sahih Ibn Mac/že, 2/83.
'" Adahu ez-zifi{/. str. l 5.
m El-Mu 'mjnun, S.
lU

344

Zaštita od džina i šejtana

Sta ljude štiti od šejtana

Dvadeseti štit • čuvanje ruku
l • čuvanje ruku od iejl3Jiskih spluk.arenji

Preneseno je od Ebu Hurejre, ndiJ>lbhu ·anhu. da je Poslanik, .. u.llahu ·,~tJ­ rekao: Ne upirite oružje 11 svoga brata jer ue Zllate, možda šejtmt po1tese ujegovu ruku papad11e 11 diebemtem.s/m provaliju.888
hi" odlcm,

Također je od njega preneseno da je rekao:
al•ihl ".dl•m:

RekttojaEbul-Kitsim, ..ii,Uahu

Ko uperi oružje-u svoga brata mekeigaprokli1tjt/.Sve dokga 11e1tklo11i, pa makar se radilo o rtjegovom bral:ltpo ocu i majci.•••

2 • luvanje ruku od ubistva drugog muslimana

hl vc ..!km,

Preneseno je od Ebu Bekrera, ...llplbhu'••'"'· da je Poslanik,..lblbh•'•kj­ rekao: Kada se dva muslimmuz sukobe sabljama i ubica i uhije11i će u Džehetute~~L Neko je rekao: Sl111atamo zbog lega ubica ali zalro ubijetti? Rekao je: o,, je želio ubiti ouog dmgog. 190
Abdullah ibn Mes'ud, r.uliiall>hu ··nhu. je prenio od Poslanika, ..twt.hu da je rekao: Psovati muslima11a.je grijciJ a boriti seprotiv

'•lcJhl ., >clltm,

ujega.je uevjerstvo.·~ 1

3 • Čuvanje ruku od samoubistva

Prenio je Ebu Hurejrc. ....lrplbhu 'anhu. da je Poslanik, ,.JJ,JJ.hu 'alcjhl ••"'· rekao: Ko se tlbije skokom sa brda vjehto će se, zauvijek, rt Dže­ betmetm< ubijati skakmtjem sa brda. Ko se rtbije otrovom, u ruci će vjel"o, zauvijek, i11Jati otrov i ubijati se ttjime. Ko se rtbije želje­
km,

zllim on~dem to orude će mu biti u ruci i ubada t će se ttji111e tt sto­ mak vjebto, zattvijek, rt diehetmettukoj vatri. m
111
111

•~
111
111

Buhari. Muslim mea •šerhi en-Nevevi, 16/170. Musilm mea'.*crhi qu.Ne\~evi, 161169. Buhar/ mea ·1:."1-Perh, 1/85; Muslim meo'.ferM cn-Ncvevi. 18/1 O. Buhu•·i mea ·El-Perh. l/ I lO; Muslim mea'§erhi rm·Nevcvi, 2/53. Bu!tari meo· El-Fcth, J0/247; Muslim mea •.ferhi cn-Newvl, 2/ 11 S.

345

Zaštita od džina i šejtana

b

ljude štiti od šejtana

4 - Čuvanje ruku od rukovanja sa ženama koje nisu halal
Znaj , brate musliman u, nije do1.voljeno rukovati se sa ženama s ko­ jim čovjek nije u bračnoj ili rodbinskoj ve+i. Zabtana se odnosi i na pri­ vremeno ...abranjene žene. Preneseno je od Ma' kila ibn Jesara, .radijallahu 'a nhu, da je Poslanik, sal· !allahu 'al<jhi "',.u,",, rekao: Bolje vam je biti ubodeni u glavu že/jez1lom iglom ttego dodit'1mti ženu koja vam nije ba/aL Prenijeli su g~ Tabe­ ran i, Bejhe!<i i Er-Ravejani, r.•hlm•humulb h. Albani, mhim• hulb h je rekao: La­

nac prenosilacaje dobar.
Rukovanje sa 1-abranjenim Ženama većina učenjaka četiri mezheba i drugi smatraju zabranjcnim. 893

Hanejijski mezheb:
Autor djela Ed-Dumt el-rruthtllm je rekao: Nije doztJoljmo dodiri­

vati lice i šake žena makar ne bilo opas!Wsti od strasti. Malikijski mezheb:
Rekao je šejh Ahmed ibn Muhanuned ibn Ahmed ed-Derdir, rahin"·
hullab :

Nije dazvo/jetw•rukovati sna žmom makar bj/a stara.

Šafijski me.zheb:
Rekao je Ebu Zura', ...him• hulbh: Zabranjenoje dodirivati žme stranki­ nje. ls[Q to su rekl i imami Nevevi i lbn-Hadžer, ahim.<l..mulbh.

Hatzbelijski mezheb: f.[pittm je imam Ahmed, .,hlm•hullah, o rukovanju sa ženom pa je rekao: Nije dozvo­ ljeno. Bio je veoma strog 11 vezi .r r:im. Upitao sam ga: Može li se rukovati preko odjeće? Rekao je: Ne.
Rekao je Muhammed ibn Abdull-ah ibn Mihran,
u hlm,hull>h:

Rekao je šejh Muharnmed Sultan ei-Ma'sumi, rahimohuU. h: Ruk&vanje

sa žew1ma strankinjama nije dozvolj~no bez obzira bilo sa ,·tralćtt ili ne, bila stara ili mlada že1ut.
m

LJ vezi s tim vidi knjigu šej ha Muhammedll ibn Ahmeda ei-Mukaddima Edille­

wtehriflli el-musaf ha, Allah neka ga čuva. e

346

Zaštita od džina i šejta11a

~ta ljude hiti od šejtana

To su ferve učenjaka iz sva četiri mezheba, Allah im se smilovao, i to je istina po rom picanju. Ko skrene s toga uradio je to po svojim stra­ stima a ne po Allahovoj, •= «didi•, upmi.
Neke sumnje i nejasnoće:

Neki ljudi kažu: fa st mkttjem sa ženama bez ikakve strasti i bez loših namjtra, da li je fQ :mbranjeno? Odgovor: Da, zabranjeno je, jer se bezgri­ ješni, čista i bogobojazna srca nije rukovao sa ženama. Rekla je Aiša, "d;. jallahu 'anh•: Nikada Poslanik, ..l~ll•hu '• l<jhl Y <><ll<m, nije dodirnuo ruk!~ Žene koju nijeposjedovao. (fo jest s kojom nije imao dozvoljene bračne odnose.) Drugi pitaju: ja zrulm da je rukovanje sa ženama zabranjeno, ali me stid, naprimjer; odbiti rodicu kada pruži ruktt. Da li je to mdda? Odgo­ vor: To nije Serijarom dozvoljena nužda jer su Žene pružile svoje ruke da stave svoj u ruku na. Poslanikovu, "ll>llahu 'iil•jhi v, •dl<m, prilikom davanja prisege al i je on ro odbio i rekao: fa se tJ.e 111/mjem sa Žet~ama.89' Za­ bilježili SU ga Tirmizi, Nesai i Malik, "Mmdmmulloh. Tirmizi, mhunehull>h. je rekao: Hadis je h.men .sahib.

Neki kažu: Prmeseno je·od Omera, "dijallahu ·,nhu, da se rukovao sa ženama prilikom davanja prisege. Odgovor: Tu predaju je zabilježio Taberani, ..him<· hulbh i lanac prenosilaca je veoma slab te ne može poslužiti kao dokaz.
Ukratko, muslimanu nije dozvoljeno rukovati se sa bilo.kojom 7.enom ruankinjom. A strankinjorn se smatra svdka žena s kojom se mo7.e oženiti.
S · l uvanje ruku m uškara od nošenja zlata

Preneseno je od l bn-Abbasa, ra<Đj.Jiahu 'anbum•, da je Poslanik, ,.u,nahu 'alejhi .,. sdkm, vidio na ruci nekog čovjeka zlatni prstC)l pa ga je strgao i ba­ cio. Nakon ·roga je rekao: Neki od vas 1tzimaju kravice i stavljaju ih tza rulm.. Neko je rekao rom čovjeku nakon P<i$lanikovog, ..lblbhu ·,J,jh; ,., o di<m, odlaska: Uzmi prsten, okoristi se njime. Rekao je: Ne, tako miA/Ja.­ ha, 1zeću ga uzeti jer ga je Poslanik• ..n.u.hu ·o~,Jhi •• sellem, bttcio.

•• Tirmizi, 3n7; Nesai, 7/ L Malik, 2/983. Albani gaje ocijenio vjerodostojnim 49;

usvome djelu Es-Sahiha hadis br. 529.
347

Zaštita od džina i šejtana
6 • {unnje ruku od kocbnja

Sta ljude štiti od šejtana

••llcm,

Preneseno je od Surcjde, ,.di)dbhu ·".h•• da je Poslanik, ..lblllhu '•I•Jhl .. rekao: Ko igra kocke kao da je umočio ruke tl sttitifsktt krv."'~

Preneseno je od Ebu Musaa ei-Eša'rija, n diJ•II,,J,., >nhu, da je Poslanik, .,JI,I­ Iohu '•l•)hi vo "'lkm, rekao: Ko se kocka nepokorlmjeAUnhu i Njegovom Posla· niku." 6 Prenijeli su ga Malik, Ebu Davud i lbn-Madže, l'.iliimehumulbh.
U principu, musliman je dužan svoje rijclo čuvari od svih grijeha i malih i velikih. U slučaju da ga navede šejran da počini neki grijeh du­ žan je pokajati se što prije.

Dvadeset i prvi štit · zaštita

kuće

l • Spominjanje Allaha pri ulasku u kulu

Preneseno je"7 od Ebu Malika el-Eša'rija, ~· w.., da je Posla­ nik, ..n.n..hu '.J.;hl v. ..u..", rekao: Pri ulasku 11 ktdlt recite: All.abtnmne inni es'elulut hnjra-l-mevlidl" ve hajra-1-meiJradJ.! Bismil!Ahi vekd­ Žtla, ve bismil/n./Ji haredžtta, ve 'a/n.Rnbbitratevekkehut. AUal moj, m molim ce za dobro ulaska i dobro izlaska! S AllaiJovim imenom ulazimo, s Allahovim imenom izl11zimo i na našeg Gospodarn se oslanjamo. Porom nazovite selam ukućan i ma.m

2 • Nazivanje selama

ukućanima

Rekao je'" Nevevi, l'.iliim<hull>h: Poklj11oje reći bismiUahi, što vik spo­ mitt.jari AJ/ ha, '""' « dio:ll• i nazvati selam pri ulasku u kuću svejedno bilo d u njoj /jttdi ili ne. Rckđo je Uzvišeni:
"' Mus lim meo '!er/If en-Nevevi. 15/ 15.

Malik, 2/9:58; Ebu Davud. 41285; Ibn Madže, 211238.
'" Ebu Davud. 4/325. Al bani je u svom djelu Tehridžu ~l-ke/imeli et·Iqjjibe ocije­
nio lanac preoosilaca ovog hadisa pouzdanim.
m Albaoi je u svom djelu Tehridžu el-ke/imeli ei-Iojjl/x<. op. br. 43 ocijenio lanac
prenosilaca ovog h:ldisa pouzdanim.
tff EI-Ezkar. 19.

m

348

Zaštita od džina i šejtana
,

~ta ljude štiti od šejtana
:• u~ <
,. ,. .l .) .. .. , .. ,

~ ;o-t:!..iltx.s.
--

, ., ,

;:l ,; , _., . , " J . . . . . , &r -.. r~ u . r - ~r-

"-'1.-.>uu ;

, . ...

, ..

A Juul ulazite ttll'llće, vi ukućane pozdravite pozdravom od Allahapropisa11inz, blagoslovljenim i lijepim. 900 Preneseno je od Enesa, ..dii>ll•hu ·.ru,., da mtt je Poslanik. w l>lt•hu 'aiejhi ., ,.u,.", rekao: Si11ko, kada uJeJ svojojporodici naMvi im sela11t! Bit će blagoslov i tebi i J:Vojojporodid.90 1 Tirmizi, r.oloimdoull•h i rekao je: Hndis je dobar vjerodostojan i pmmm puumjed~1og lmua prmosi/aca.

Preneseno je od Ebu Umamc cl-Bahilija, r><llpll."" '.Mu, da je AllahovPo­ slanik, .,Libhu ·.t.J>i- dem, rekao: Trojica STt podAllaJJOV0111, n=e ve die[,. le, :udtitom. Onaj ko izatle u borbrtttaAllahovom, n=e ve dieUe, putu. 011 jepod AlJahovotll, n=e Ve dieUe, :rAJtitom SVe rfok ga lU! tiSIJrrti pa ttvede Jt Džemtet ili ga vrati s ttagmrlom koju je rlobio i rat11im p/ije­ 1101/L Dmgije muy ko ode tt džmuijtt. Ottjepodza/titom Uzvilenog Al­ laha sve dok ga tte usturtipa ttvede u Džetmet, iu ga 11rati s ttagradmn kojuje dobio i p/ijetwm. l h't'Ćije otta} ko pri u/asim tl !mht ttaZQVe se­ lattL Onjepod Allalxwouz, subbanehu ve ted/a, zaltito11L902 Rekao je Nevevi, nl.&r.du.O.h: Izraz 11 IJadim ditmin 'Izla AI/al1 znači sahibu-d-dantatl - onaj komeje dar dmnatt. Dama11 jeluvmtje nekga. Sroga. maćmjt hadisa glasi daj~pod AllahoiJOmrdfti/Qm, Albh. = ..&:t., ga lttvll.,., Biti pod Allaho­ vom, ."...,dldJ,, zaštirom i čuvanjem je najljepši dio ove nagrade. llaha, 3 - Spominjanje A "'' " dltllt, pri jelu i piću

Preneseno je od Diabira, ...s.-ptW.u '.nhu, da je rekao: Cuo sam AJJabo­ vog Poslanika. ..JWI.hu 'akiM·~ tdkm, kada je ~kao: Ako &vjek priulasku 11 Indi i prije jela spomene Allaha šejtan kaže {drugim šcj~anima): Nm~a vam t1t11i kotutka 11i velere. Ako pri ulaslnt tt lntćtt ne spom~11e .Allaha šejtatz kaže: Nalu ste kott.ak. Ako 11iprije jela tze spomme Alla/Ja šejtatz kaže: NaJli ste i kotutk i velen1.~"'
Vidiš li, moj brate, kako spominjanje Allaha., .,,..,d·lello. [jera šejrana
"' 6 n-Nur. 6 L
"' Tinnizi. 4/ 161. Ocijenio je dJl je vjerodostojan.
prenosi/aco je dobar_
"' El-&kor. 2.
"' Mttrlim mea 'Jerhi en-Nevcvl, 131190.

"' Rekao jeNevevi u svom djelu EI-Ezilar. srr. 20: Pre11i0 gaje Ebu Dawul Lanac

349

Zaštita od džina i šejtana

Sta ljude štiti od šejtana

iz kuće! Sprečava ga da jede, pije i spava s tobom. Vidiš li kako nemac prema spominjanju Allaha, ="" d:ldk. daje šejtanu veliku priliku, jer tada nađe kod tebe konačište. 1 ne samo kon~čište nego i hranu i piće, i ne samo za sebe nego i za svoju družinu braću šejtane. Porom se udo­ maće u kući i namnože. Brate musliman u, ne budi nemaran i spominji Allaha, '"''"'d~<JI,, jer tO je čvrsto uže i ispravna upura.

4 • festo učenje Kur'ana u kuči
Kur'an kuću ćini prijamom, ćisri je i tjera !ejrane iz nje. Preneseno je od Ebu Musaa d-Ba'rija, ...n-pllohu -..Lu, da je Vjerovjesnik, "JJ.JI.hu '•l<i· hl •• .diem, rekao: Vjtrr11ik koji uE Kitr'an je kao citro11, lijepo miri/e i lijepogje okusa. Vjemik koji 11e uE K11r'a11 je kao lmrma, tze miri/e ali je slAtka. Mmutftk koji uli Kttr'att je kao bosiljak, miri/e lijepo alijegorak. Mtmaftk koji 11e ttli Km'attje kao godut tikvica, ne mi­ riJe i gorktt je.?O> Osim toga, mdeci sc približavaju kući u kojoj se skrušeno ući Kur'an. Preneseno je od Ebu Scida ei-Hudrija....dojalbhu ••hu, da je Usejd ibn Hudajr, ndopll•h• ·..m., jedne noći učio Kur'an u ostavi za burme. Odjednom, njegov konj se uznemiri. Nastavio je učiti, konj se oper uznemiri. Ponovo je nastavio učiri i konj se oper uznemi­ ri. Usejd, n dij.JI.hu ''"""· je rekao: Pobojao ftlm u da ć~ stati na jahiju. 'JOG

OtišM sam da vidim fra je s konjem i ugledao sam uešro popttt oblaka iznad svoje glave, 1111 nj~mu je svijetlilo nešto poput ruj~tiljki. UzdiZtJio s~ prema nebtt i izgubio ram ga iz vidika. Rano sam oti!ao Allahovom Posla11iku i rekao: Al/ahov Pos/anić~. sinoć dok sam ućio Kur'an u rvo­ joj ostavi za bttrote ko11ja mi je 11~to ttZn~mirilo. Poslanik, ..JI.JI.hu '•l•ihi
Httdajrov rote. Re­ kao je: Učio sam ali se konj opet uznemirio. Poslanik, n llaUohu'•kihiv. .d · l•m, je rekao: Treb110 si tuiSta· iti s ~tćenjem, Hu dajrov si11e. Rekao v je: Učio sam ali sc opet uznemirio. Poslanik, " n.nohu '•lolhl vc •diem, je po­ novo rekao: Trebao si 11astaviti s ttčeujem, Hud.ajrov si11e. Rekao je: Prekinuo sam ttčmj~ jer je ]ahija bio blizu konja l pobojao sam se dn
ve•<lkm,

je rekao: Trebao si tUlStaviti s

uĆe11jem,

ga ne zgazi. Ugledao sam nešto popm oblaka iznad svoje glave,
• Buhari mea' El-Feth, 9166; Muslim mea'šerhi eii·Ne>'l!Vi, 6/83. "' J ahija je Usej dov sin.

Jill 11}~·

350

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

mu je svijetlilo nešto poput rvjetiljki, uzdizalo se prema nebtt i izgubio sam ga iz vidika. Poslanik, ..JJ.Ji>bu 'alejbi " ..u,m, je rekao: To su me/ec-i sluJali tvoje ttČimje. Da si nastavio uliti, ujtttro bi i!J ljudi tlidje­ li, rte bi se od 1ljib skrivali,9°7
Rekao je l bn-Mesud,
'"lijaiW.u 'anhu: Učit~ mm El-Bekan:jer lejt.an

rt.e

ulazi tt kuću u kojoj se ući sura EI-Bekare}"'

Nu'man ib.n Bešir, ,,di;,u.h. 'anhu, je rekao: Vjerovjemik, .,Jblbhu '•I•Jhi ve "ll""• je rekao: Allttbje napisao ktljigu dvije bi/jade godi7la prije st:va>·atlja 1Jebesa i Zemlje. Jz te ktljige objavio je dvtJ..Ztuillja aje­
tri uoći

ta s kojima je završio Stlt'tt El-Bekare. U kojoj se kući budtt uČili zaredom ~t uju ueće ttći šejtau!•• Pr,eJt io ga je T irm izi, ,•.

h;"",,.u,h i rekao da je slab. Prenijeli su ga i Hakim, Nesai i lbn-Hi­ bban, ,.hltnehuonull•h a glasi: U kojoj se kući pt•ouče šejtan ue.prilazi
tri TlOĆi.

5 • Nepultanje šejtanovog glasa u kući
Rekao je Uzvišeni:

l zavedi koga 11wžešodtiji/J sv.ojim glasom.910 Mudžahid,
r>him·ohullah,

je rekao: Šejtauov gkts je pjesma.

Šejtan kada pozove iz neke kuće oko njega se okupe njegove vojske i onda prave nered u kući, donose razdor i nesuglasice, unose mržnju i ncpodnošljivosr. Ako se u kući često čuje pjesma šejtani se udomaće i raduju. Brate muslimanu, ukloni pjesme iz svoje kuće, svejedno bile na radjju, televiziji ili na nečemu drugom .

"'' Buhari mea· EI-Fcrh, 91 Buhari je ovu predaju znbiljcžio bez lanca prenosi­
63. laca sa izrazom koji je potvrda tl. Mitslim mect'šerhi en-Nevevi, 6/82. Citirani tekst
badisa je Muslimov tekst.
"' Dar1mi, 21447.
"' Tirmi7..i, 41235. Al bani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Sahih suneni

Tirmizi, 3/4. '" El-isra, 64.

351

Zaštita od džina i šejtana
6 - l1bacivanje zvona iz
kuće

Šta ljude štiti od šejtana

hu 'al<)hi ve •dl<m,

Preneseno je od Ebu. Hurejre, ..d;p.tb t.u ·,nbu, da je Vjerovjesnik, "'"'"­ rekao: Zvo11o je šejtanova fi·ukt." 1

Preneseno je od Omera, todii..JI.hu ·.,,huma, da je rekao: Čtlo sam Po­ slani/m" ..tbllahu 'olejhi •·c.d leou, kad,lje rekao: Uz svako ZVOJJ.o ima šejtan. m ZablJježio ga je Ebu Davud, r>hio~<hull•h. Lanac prenosilaca je slab. Od Ebu Hurej.re, rndijalbhu ·,.h., se prenosi da je Allahov Poslanik,..,,. lall, hu >I•Jhi,. ..n,m, rekao: Me/eci ?listt tt dmštv:rt ottih s kojimajepas ili imaju zvono_?U Me.leci su Allahova, •= "' d<dle, vojska i u stalnom su raru sa šejtanovom vojskom. Kada ljude napusti Allahova, ,", ,., d;_"lle. vojska savlada ih šejranova vojska Aiša, ndij:tllahu 'an ha, je r eida: Čula sant Poslanika, .sall.:llb.hu ':.JC"jhi 1/Uetlem, da je rekao: Meleci 11e ttktze ~• kuĆJttt kojojje zvotw.9 14 . Prenio ga je Ebu Davud, rnh1m•h..tbh i rekao da je dobar.
7 • Uklanjanje krstov iz kuće a

Preneseno je od Aiše, r>dii>ll>hu 'anha, da je rekla: Sve što je liči/o na knt 11 Posl#nikovoj kući Poslanik je mijenjao.?ts Prenijeli su ga B ubari i Ebu Davud, .-..htmchumulbh.
B - Uklanjanje slika i likova u obliku kipova iz kuće

Musl iman je dužan iz kuće izbaciti sve likove osim Serijarom do ­ zvoljenih a to su dječije lutke. Isto važi i za slike osim neophodn ih po­ pur slike za pasoš, ličnu kartu i druge dokumente. Meleci ne ulaz-e u kuću u kojoj se nalazi slika il i lik u obliku kipa. Već smo rekli da šejtan i nastane kuću u kojoj nema meleka.
l>fuslim mea'serhi en-Nevevi, 14/94; Ebu Davud, 3/25.
Ebu Davud, 41
92. '" Muslim mea'.ferhi en-Nevevi, 14/94: Ebu Davud, 3/25; Tirmizi, 3/ 123 i rekao
je: H adis je dobar vjerodosrojcm.
'" Ebu Davud, 4/92.
'" Bu/Jari mea'ei-Ferh, 10/385; Ebu Da\'lld, 4/72.

111 111

352

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Prenosi se da je Aiša, nd.plblw ··nba, jednom pri likom kupila komad pl arna na kojem je bila slika. Poslanik, ..n.Jbbu "aklhl ....n.m, kada je [0 vi­ dio S[ao je na vracima, nije htio ući. Na njegovom licu pri mijetila je ne­ godovanje, rekla je: Alln1Jo11 Pos/anile, kajem sc Allalm i Njegovom Posla­ ni/m. šta sam zgriješila? R.ekao je: Kakvo je to plat11o?l Rekla je: Kupila sa111 ti ga za sjedmjc i da ti /Judej astuk. Rekao je: Oni koji nt IUtSlilutli te slike ba će tmtčeui 1111 Sud11jem damJ. Ret!i će h11 se: Oživite Ito ste stvorili! Meleci 11e ulaze u kuć1111 kojoj ima slika! •• Preneseno je od Ehu Hurejre, DdiPibhu •......,, da je rek:Jo: &kaojl'Pos/muk, 7 ..n.u.lw "•14U ..tdJun: Meleci ne u/au ulmću tt kojoj ima slika ili kipolla." Zabrana je opća i sveobuhvama. Odnosi sc na sve vme likova sve­ jedno bila to slika na papi ru ili lik u obliku kipa, Imal i sjenku iJj ne, bili izrađeni ručno ili pomoću :tpuata. Rekao je Nevevi, '" hlmchult.ti: Nema razlike izmedu lika koji ima sjmku i koji nen111 sjenku. Ukratko. to je 11al stav (šafijskog me-lhc:ba) u vezi s tim pitttnjem. To je stav većitle uleme, tu!Jnba, rabina i gerurncijn poslije njili. !sUJ zasNtpnju i Srori. Malik. Ehu Hauifr i dr. nlumcbwnulbh.... Slike dtveća, rijeka. plodova, predmera i uopće SVtga ho nema dušu ituzere su iz zabrane. Preneseno je od Se'ida ibn Ebi d-Hasana, r>hlmchulloh, da je rekao: Bio sam sa Abdtlllttbom ibn Abbnsom, '" u;. U..ku '•nhum• kada muje prilno čovjek i upittto ga: Ilm-Abbnse, ja ži.vim odrada svojih mim, pmvim OIIC slike? Ibn-Abbas, ndi),JI.ohu '•nhum• mu je rekao: Reći Ćll ti srrtM fttJ je Posltmik, J>li>ll>ku :.~,;hi .-...u"" o Uime n!kao. Cuosam gtt kadje n"k11o: Ko unpravi likAl­ la/J ćega ttuiČiti dok 11e uda/me dušu tt njega a tli!Će to uikada moći. čo­ vjek se i esroko nalju d. Kada je ro vidio Ibn-Abbas, ...!.i>l!ohu "mh""" mu je te­ kao: Teško ubi. ako bal mom/onda sliltaj drvet,. i~ Ito 11n1111 dušt~"'
9 - Izbacivanje psa iz kute

Preneseno je od Ehu Tal hc, n JIJ•II•ku ··nhu, da je Poslanik, .aUolbku '• I•Jhi
vo

,.u,.,, rekao: Meleci tU! u/au u kuću rt kojoj se 11alaz.ipas i s/ika.?2°

' 1 Bulwri mea· El-Fetl1, l01392; Muslim mea'!erhi en-Nevevi, 14190. "' Muslim mea "šerhi eii-NifW!\•i, 14/94.

tu

J \1uslim mea ~ierlri cn-Nevevi, 14/94.

"' Bullari mt.'a ·El-Feth, 41 416; MILrllm meo "šerhi en-Ne t"C>•i, 14193. '" 811hari mea·El-Feth. 6/312: Muslim mea 'šerl!i en-Nevevl. 14/84.

m

Zaštita od džina i šejtana
Icro,

Šta ljude štiti od šejtana

Preneseno je da je Aiša, nJif>ll•hu·'•nho, rekla: Poslanik, ••u,n.hu ·.tejhl ,..et.

se dogovotio s Dzibrilomtt koje vrijeme da 'mu dude. Džibril nije do­ fa.o.u dogovoreno vrijeme. Pos/anik, ..tbiJ,hu ',I,Jhl ·v uellem,je u mei držao ftnp, bacio ga je i rcka.o: Allah i tljegovi izasuwid. ne krše dogovot·e! Kttda se okrenuo ugLedaoje kućenceispod svog ležaja. Upitao je: AiJa, kadaje ovaj pas ušao tl-kllću?Rekla je: 1izko mi Allaha, neztzam. Poslanikje naredio da ga izbace. Nakon wga. došao je Džibril. Poslanik, ""''bb" '•l•ihi" sett.m, m{t je rekao: Dogovorili smo se kad ćeš dQći, lekao sam t.e ali ttisi do­ šao. Rekao je: Spriječio me pas koji je bio u t11ojoj kući. Mi 1ze tt!tlZimo u kuću u kojoj sc ruJlazi pas i slika. n •
Jedini izuzeci iz zabrane su lovački pas i pas čuvar. Oni ne smiju hiri crn i. Vjerovjesnik, "'''"'hu '>lejhi "'.diem, je rekao: Cmipas je šejtan.m Naredio je da crni psi budu ubijeni, rekao je: Ubijajte potpuuo

eme koji imaj tt samo dvije tačke, je1· otti m šejtatti.m
Preneseno je od Ibn-Omera, ...dif•ll•hu 'onhumo, da je- rekao: Čuo sam Poslanika, ,,,lJ, lJ, hu ·,t.jhi ,...u,..,, kadje rekao: Kn imapsa a nije /Qvački ili ovć11r sv11.ki dtm mu se od 11agrade·ttzima dva kir11ta.924

lO• Često klanjanje nafila u kući
Preneseno je od Ibn-Omera, ,.d;;;ol!ohu ' ' h""'"• da je Poslan ik, ..u.!t.hu '•'•ihl" ..u ,m, rekao: Kkuljate dio ttamaza u lmćatJta ttettzQjte da vam
kttće budu kao

kaburovi.1' 5

Mezarja, pustare i ruševine mjesrasu koja nasranjuju šejrani, što je poznaro. Poslanik kao da je ovim želio da dio nafila ldanjamo u kućama da njima šejtana ocjecamo iz. kuće. Rekao je Nevevi, ,>J,;.,o~..u.h: Podsra­

ka!J je na klanjanje nafila je1'je to iskirmije, dalje oduljep,'avanja zbog iju­ di. zaftićenije od svega Ito bije poništilo i da bi se >'tekao blagoslov i milost tt k11ći, došli meleci i O/jera/i J~tani..,.
"' Muslim mea 'šerhi en-Nevevi, 14/ 18. Sličnu predaj11 je prenio i Bubarija od lhn­ Omem: Btliwri m eo' 1':1-Feth, 6/312. m Muslim mea 'Jerhi en.Nevev.l, 4/227. ru Muslim mea 'šerhi en-Nevevi, 10/237.

"' Buhari mea· EI-Peth, 9/68; Muslim mea' iei'lti en-N~>vevi, l0/237.

"'.Buhari mea'El-Feth, 1/528.; Muslim mea'šerhi en-Ne>·evi, 6168.
'" Muslim mea·šerhi f!Jt-Nevevi, 6/68.

354

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

I u drugom hadisu je poclstakao na isra, rekao je: O ljudi, klanjaj­ te 11 kućama, najboljije namaz obav/jetzu kući osimfarza."'

Preneseno jeod Ebu Musaa el-Ešarija, mli;.I!.hu.'••hu, da je Poslan ik, "u,n,ho '•lcjhi " ..u,m, rekao: Kitla tt kojoj se AUmJ spominje i kuća u ko­ joj se Alla/J ne spomi11je S1t kao živi i mrtvac."'

ll - Lijepa riječ i topao osm ijeh

Poznata je šejranova želja da uništi muslimansli.o društvo. U vezi s rim on planira, spletkari i kuje zavjere. Dio wg plana je rušenje musli­ manske porodice, jer ona predstavlja prvu ciglu u gra.đevi•ii drušrva. To se jasno vidi iz hadisa koji je prenio Džab ir, ndii>ll•hu ·"~,u: Rekao je Po­ slanik, .,n,lhh., ·,l,ihi "•diem: lb/is postavisv.oje prijestolje-na 11odipotom šalje svoje vojske. Najbliži njemu stt o11i koji ttrade najveće zlo. je­ dan dotle i kitže: Nisam ga ostavio dok se nije rastao sa ženom. Iblis mu kaže: Da, tiP'9 Razdor medu supružnicima ru~i društvo iz reme!ja a ro je krajnji šejtanov cilj. Zbog· toga, muž je obavezan posrupati sa suprugom na najljepši način i birati najljepše riječi kako šejtan ne bi mogao posijati razdor među njima. Rekao je Uzvišeni:
~

• ' ··· ...• ,JI.h:.!.JI .JI ~ ' 'l ' -liJ J ·' ~t:,J li ' ~ .:,---> '-!'". '-!';' ' ,_,_., r.?. .• u-.)

;;?,;..-"<:-:;-:fl.~ _,

tr- .

$>)-

Reci robovimaMojim da govm·e sanw lijepe riječi: j tn• bi .fej­ tart mogao posijati tzeprijateljstvo medu 7rjim~Jl10
Lijepa riječ čini prostranim prsa, život ljepšim, širi s•·eću među su­
pružnicima, ispunjava smiraj zbog kojeg su Žene i stvore11e za muškar­
ce, produbljuje ljubav i samilost među supružn icima. Poslanik, ..n,!bho
'alcjhi ,.,·,cll<m, je rei<ao Džabiru: Sto 11isi oženio djeviCtt pa da se igrate!

Buhari, rahimthuJbh.

(

"' Nesai. Lanac prenosilaca je dob~r. Takvim ga je ocijenio MlUlziri u 1eJ-gibu, 11226. a Albaui gaje ocijenio vj~rodostojnim u svome djelu Saltihu ef-letgibu, l/l78. t!l Muslim mea'§erhi en~Nevevi, 6/68. "' Muslim mea'šerhi en-Nevevi. 171157. "' El-Isra. 53.

355

Zaštita od diina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Dvadeset i drugi štit
da je rekao: &kao je Porin­ nik, .,u,Jbhu '•I•Jhi ., ~<lkm: Ko kada izade iz kule kaže: Bismillahi, te­ vekkelttt 'a le Al/n}J, ve La havle ve La lmvvete illa biUah. U ime A/ln­ Preneseno je'J' od Enesa,
a.lii.tllshu '•nhu.

ha, na Alk1 se oslm~frwz, nema ni mage ni mol~ osim kod Allnha, knk ha mu se: Sačttvarz si, ue moral se sam čuvati i uptllen sL Šejtm1 se udnlji od tljega i kaže drugom šejtnnw Šta leš sa čovjekom koji se ne mora sam štititi, koji je zaltićetz i up11i tm? Prenio ga je Tirmizi, ..!.=..huU.ah i rekao: Hudu je hasen salJi b. Al bani, r.ahon><hulbh. ga je ocijenio
vjerodosrojnim.m

Dvadeset i treći štit
Preneseno je•H od Abdullaha ibn Amra ib11 el-Asa, radJj.tllahu '•nhu, da je Poslanik, ..u,IJ.hu '•l•P•i ...dJ,,., prije ulaska u džamiju učio sljedeću dovu: Et~:r.tt bi/labi t l-tlZimi, ve bi vedJ,IJiJJi el-kerimi, ve suhauihi

el-luulimi miueš-lejtnui-radžim! Utječem u velikom Allnlnt, Njegovim plemmirim licem i i.skotJJI«tm vla!itt od prokltrog fejtana! KAda to kaže šejtan kaže: Sačttvan je od mene ostatak dm1a. Prenlo ga je.Ebu Da­ vud, r>himohull•h . Ncvevi, r•hirochul!.h (H ga ocije nio dobrim • hasen, a Al­
banl, rnhim<hull•h'l~ vjeroclostojnlm.

Dvadeset i četvrti štit
Preneseno je od .Ebu Hurejre, ...di;.lbhu '•nhu. da je neki čovjek do­ šao Poslanika, »lbll.ahu -.Jcibhc ,.JJ,m,'* i rekao: Allnbov Poslnnife, sinoć m~ llj(O Poslanik, ••ll•ll>h• ·,t,ihi .....u.m, je rekao: Da si rekao kada si

amp.

llŠtto tt1loi: Etu:zt bi kelimatillahi et-tammati min šerri ma halek! Utječem se s AL!ttbovim stttll'ienim 1·ijebma od zla što je sJ/Jorio!, ne bi ti
"' Ebu Davud, 41325.: Tinnizi, 5/154. ru Tellridi el-ke/im/ el-w.Jjlb. Str. 41. •u Ebu Da''lld. 1/ 127. "' EI-Ezka•; su:. 26. •n Telrrid:u el-/celim / et-lajjibi, str. 47. '" ;\fus/im bi šerhi en-Newvl, 171J2.

356

Zaštita od džina i

š~jtana

Šta ljude štiti od šejtana

naJtio št.em. Muslim. U Ibn-Sunnijevom rivajeru stoj i: Ko kn.že t1'i p1lta: Euztt bi kelimatilhzhi et-tamm.ati mitt šen·i ma hakkl Utje­ čem se s Aliflhovim savršenim rijdima od :zla što je stvot'io!, 1lišta mu ue može nauditi.931 Lanac prenosilaca je vjerodostojan. A u trećem, Mu­ slimovom rivajeru stoji: Ko odsjed1le tut?tekonvmjeshd kaže: l:.'itzu bi kelimatilhzhi et-tammati min .šerri ma halek! Utječem ;e s Allaho­ vim savrlenim riječima od zla što je stvorio!, u išta tm~ ue može 1ta1tditi dok god je na tom mjesht.

Dvadeset i peti štit

Prenosi Osman ibn Affun, rodipll•hu 'anhu, da jePoslanik, .,n. n,hu ·,t.;h;,, sollcm, rekao: Ko god svako jutro i veče tt·i puta kaže: Bismillahi e/Jezi ja jedrntmea' ismihi šejun fi el-erdi ve la fi es-smuti, ve buve es-se­ mitt' el-alim. U i meA/taha, s čijim imenom ništa ni na nebu 12i na Ze­ m/ji ne može nauditi., ništa mtt ne može tumditi.' l' Prenio ga je Ti rmi­ zi, rohimehullih i rekao: Hadis je hasen sahib garib. Albani, "himehulloh, ga je ocijenio vjerodostojnim.939

Dvadeset i šesti štit

Preneseno je o·d Abdullaha ibn Amra, r.ulii.Jbhu '•nhu, da je rekao: Kada bi Poslallika.. .~t,JJ.,hu WeJhi "~u,.,, na puwvanjttZtttek/a rwć učio bi:]a erdu Rab­ bive Rabb11kiAlkzlm. EUZtt bi/U1hi min šemki, ve šem mafiki, ve-šerri ma hulikafiki, ve šen·i majeduhbtt -a'kjki! Eu.zu. b,iJUthi·min esedin ve esvedi mine-1-hajjeti. vel-akrebi, tle mht sakini-L -beledi, ve min validitt ve nta velede! Zemijo, moj i tvoj Gospodarje Allah. Utječem scAl/abu od tvog z/o, zla koje je u tebi, zlo koje je stvoreno tl tebi i :zla kojeje na tebi! Utječem se Allohu od lava i :;elike crne zmije. i uopće od zmija, afn·epa. stanovnika na­ stanbe i od rodireija i orwgafto je rođetwfM0 Prenio ga je Ebu Davud, ronimcnul­ w Hafiz hadisa Ibn-Had7-er, ..lohnd•ull>lo, l'ekao jeza ovaj ba&s da je dobar. •.
"' Mirslim bi šerhi rw-Nevevi, L7/3 1.
"' Ti.nnizi, 51133, i k~že: 11adisje dobar ~ierodosro}a11 i prc11ese11}eđniti• lancem

preno$ilaca.

"'

Tehriđf.11 el-ke/imi er-rajiibi. str. lO. '" Ebu Davud, 4/313.

357

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Dvadeset i sedmi štit - dova

Prenio je Ebu Davud, tohlmthulbh. u svorn Sunenu od Ebu cl-Ezhera el.-Enmarija, ~dlf•ll,hu '•nhu / 41 da je Poslanik, ..tL>Llahu 'alejhi ,., ..u kada bi ,m, legao LL postcljn učio: BismiUahi vedatu dbmbi, Ali4lmmme igfit· li zenbi ve ehsi' šejtmti, vefitkke riha,.;, vedž'al11ife en-ttedijji el-ea'la! Legao sam t4 ime A/laba. Allaliu moj oprosti mi gr~jehe, ponizi mog šejta­ na, oslobodi me mog tcreiLt, i priključi me uz· išeuom.društvu!Nevevi, ~hl· v onohull•o. je lanac prenosilaca ocijenio dobrim.'"

Rekao je Ebu Bekr, radiiall•hu 'anbu: Allahov Poslaniče poduči me dovi koju ću učiti ujutro i nave<'e1·? Poslan ik, ..,II.Jiahu •L•)M ·~ selltm, je rekao: Reci: Allalnmmzc a/ime el-gajbi ve eš-šehade, fotira es-sema.v ati ve e/-erdi, Rabbe lm/li šejitt ve me/ike/m, ešhedtt en la. i labe illa Eme, euztt bike min šet·ri 1tefiive miu šerri šejtaui ve šerakihil Allahu moj, 71 koji po­ znaješ i vidlji· i i tu:vidljivi svijet_. Stvorite!;u nebesa i Zemlje, Gospodaru v i Vlasniče !'vega. svjedočim da nema istinskog boga osim Tebe i utječem se Tebi od zla moje duše i odzla šejtana·i njegovih.pletkif'43 U drugom riva­ jeru stoji: 141 ett ekterife ala t~efii sum ev edžm·rubu ila muslim! l da Jebi na~/je učinim ili ga prottzrol>ttjem mrt.<limame. To prouči kad osva­ 1LeŠ, kada omrkneš i kada kgtteš u poste/jtt.' 4' Pfenio ga je Ebu Davud i Tirmizi, nhimtlmmulbh. Tirmizi, rahimchullnh. je rekao: Hadis je basen !'abib. Al bani, ~lolmchulbh, ga je ocijenio vjerodosrojnim.94S

Dvadeset i osmi štit - bismilla
Preneseno je od.Ebu Ternime el-Hejdžentija, r.illimcloult.h. od nekog asha­ ba koji je jahao iza Poslanika, ..u,u. hu 'alcihl -. ,diem, da Je fCkao: jahao sam iza Poslanika 11đ magarr:u i »utgarac se .pot4kao, rekao sam: Nekaje prok/er{cjtan! Posla11ik nii je rekao: Nemoj govm-iti: Ne/m propad11e šejtan, jer kad to

"' Elm Davud. 3/35.
"' EI-Ezkm;.str. 77.; Alb;lni ga je ocijenio vjerodostojnim Ll svojim djelima Sahi­ !tuf-džmni ·.bad is br. 4649, te Sahih E bi Davud. 3/953.
m U vezi sa riječju šerakilti učenjaci navode dva načina jzgovora. Gore navedeni
u tekstu je jedan i pre,•cdcno je po ~načenju tog izgovora. Dntgi način glasi ,,irki•
Iti, što znači od '!iegovog š irka, Oboje jo ispravno. Vidi: Tuhfere el-ehvezi, 9/312.
'" Ebu Davuc~ 4/713.; Tinu.izi, 5/135.
"' Tehridtu el-kellmi er-rajjibl. str. 9.

358

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

kažeš 011 sn=holi i kaže: Lično sam gll sav/adaQ. A kada kažeš bismilr /alJi smanji se tolilw dabudema11}i Qd 1mlhe. Munziri, mhimchulbh, je rekao
da ga je prenio Ahmed, f.lhimchullal•. dobrim lancem prenosilaca. "& Preneseno je od Umejje ibn Mahšija,
čovjek je jeo a Poslanik, .,IJ•II•hu 'olcjhl "" ••u.,.,

r.Jijallahu ~"''"• da je rekao: Neki sjedio. Nije rekao bismilloh do zadnjeg z<t!ogaja. JVuia je zadnji zalogaj digao do usta. rekao je: Bismil­ laJJi ewel.elm ve ahiralm. U i me Allaha na početku i na kraju. Poslanik, " u,u,hu '•l•ihi " ,.u, m, se nasmijao i rekao: Šejtan je stalno jeo s 11jim a kada je spomenttt) Allaha sve jepovratio. Prenio ga je Ebu Davud, r.J>i>i>Chull•b.947 Albani , " hJmchull.h. je lanac prenosilaca ocijenio slabim.'~'

re­ kao: Prije jela recite: Bismi/Jab, ako zabot·a vite prije jela, recite: Bi­ stniliam evvelelm ve ahirahu. U imeAllaha na početktt i na krajujela.,,. Prenio ga jeTirmizi; r•himdwlbh i rekao: Hadis je !Jasen sabih.
Prenijela je Aiša,
"'dipll•hu '• nh", salbll•hu '•lojhi ,., > cllem;

da je Poslanik,

Također je reki~ jednom prilikom !'os/anik, " Jf>ll•hu '•l•lhl ,., ..J;.m, je jim u društvu Jest.erice ashabtl, naiJao je 11.eki bedui n i •11e pojeo u dva zalogaja. Poslanik. saiJ,Jbhu 'olo;jl,; .,.,.Jicm, je reka{): Daje1'eluto bismiliabwima bi bilo dosta. 950 Prenio ga. je Ti rmizi, mhlmohult.h i rekao: Hodisje hasm sahib.

M usliman rreba reći bismillah kada nešro spušca, podi:f.e, sjedne, usrane ili bilo šca uradi jer bismila donosi berićet i odgon i šejrana.

Dvadeset i deveti štit - sprečavanje zijevanja

Z ijevanje creba spriječiti koliko se može i staviti na usca. ruku prili­ kom zijevanja. Preneseno je od Ebu H urejre, rodip lbl>u '••"'"· da je Poslanik, giJalbhu 'alojhl " " Ilom, rekao: AIJa}, voli kiha11je, a tm·zi zijevanje. Kada ki­ mtete i kažete el-hmndtt liliah obavezaje svakom muslimatlU koji ga

je ČUIJ t-ećijerhmrmkelltih. A zijevatyeje od šejtauapa neka ga spriječi koliko rtWže. Ako kaže: aaa... šejtan 1mt se stnije.h5' Buhari, rnl>iniehu!lah.
"' Er-Te1gib ve el-terhih, '5/276.
"' Ebu Davud, 3/347.

"' Telrridiu el-kelimi er-w jjibi, str. 134.
"' Tinnizi, 3/ 190 i rekao j e: Hadis je dobar \jerodosrojmr.
"' Tirmizi, 3/ 190 i rekao je: Hadis je dobar vjerodostujcm.

nr

Bu/tari mea' el-Feth, l 0/607; Muslim bi šer/11 e11-Nevevi, 18/1 22.

359

Zaštita od džina i šejtana

.Šta ljude štiti od šejtana

Prenio je Ebu Seid el-H udri, "di)•ll•hu '•nhu ;m da je Poslanik, ••ll•ll.iliu ·,;.;hi ,., ••u em, rekao: Kada zijevate stavite 1'1iktt '1111 tiSta, jer Šejtan tada 11lazi 11 tijelo. Muslim, Dho mcbulb h.

Trideseti štit - pomirenje sa sudbinom, ne zbog nemoći i ličnih propusta
Rekao je Uzvišeni:
;..
u_,.~

• i~~, ,;1f"1'"'Y :1 u~~ i_,_r-ef.. il~S i_,_,.s:; ~ i~ ~ _u, ,"t:~ · .,- ~ .. .•,.. : ~-r : ~;, ~ ... .. ,,.. " "' .... ,_,, .... . , ...:: . _, .. .. , . "' ... : ·~..!.ll; .i>l R lp t;.:; ly~ t;\.;~ I_,;IS jJ LS.) l_,; LS' jf'-""'j ':ll .. ,. .. ,.. , ,, • -. _, "" '<ll J ~J cro-' '<lli' ("r.r" .J ,.:,,. ,r ~ . ,_ ,., ' J ' ...-". "" ~ v_,......,.., .. ... ... . ... __"" ...
~ ~
",.

s

".

~

O vjernici,. ne budite kao oui koji ue vjerttjtl i kojigovore za braćtt svojtt, kada odn ~~a Jmt po Zemlji ili se bttdtt borili: Da stt bili s nama, ne bi ttmrli, uitipogi."u./i!pa Allah time čiui htgu 11 S1'cima 1zjihovim, a Allah daje i život, i S11lrt1 On dobro vidi ouo što vi raditeP53

Prenio je E bu Hurejre, "dli•lbhu ·,nhu, da je Poslanik, "u,ll•h•· ·,;,;bi .. ul­ t,m, reka ci: fak vjemikAllahuje draži od sktbog rjemika, a svi su do­ Ž11di za korisnim, tmlfpomoć odAllaha i nepredaji se! Ako te nešto 111mgod'llo wdesi ue reci: Dtt sam uradio tako bilo bi drugačije. Reci: Kederulblh, ve ma šae foa/e. Allahova odredba, štl) je !Jtio uradio .fe. Riječi: Dtt sam otvaraju vrata šejtan·u. Muslim, .-.him•h•·ll•h? 5'

mi.

Trideset i prvi štit · ezan tjera šejtane
Relclo je E:bu Hurejre, ,,.d;;,.u,.;,., '•n hu: Rekao je Po.rfa.rlik, nli.ll•hu '•l•)hi"' ;diem: Kada se prouči ezan šejta1t pobjegne i ispuita vjetrove dtt 11e bi Čttb poziv. KaJa se Zl'tiiTŠi vrati se. Kada se uči i ka:met m·adi istopo· tO'In se vrati. ..955 Buhari i Muslim , ~Mm~humulbh.
m Muslim bi f;erl1i eu-Nevevi, l S/ 122.
111

Ali' lm ran. 15 6.
'" Muslim bi šerhi en-Nevevi, 16/2 15.

m Bulmn' mea"eJ.Feth; 2/84; ;\fustim hi .fer·hi en-Nevevi, 419 1.

360

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

Preneseno je od Poslanika, •illhllahu 'oleJhi "•ell<m, da je rekao: Ivu/a vam se p1·ik.ažtt š~ta11i ttčite ezan! Prenijeli su ga Ahmed, Ibn-Sun ni, TaberaHi i Bezzar, r"himchun>ullah. Svi lanci prenosilaca su slabi. Preneseno je od Suhejla ibn Saliba, nhimehullah,~56 da je rekao: Otac

me poslao l:.tm Harisu, ..t.tmehulbh, t/. sa mnom fe bio sluga ili prijatelj. Tog slugu jn1eko po imenu pozvao izpalminjaka, on sepopeo ali nikog nije. vi­ dio. Kada sam t.o ispričao ocu rekaoje: Da sam ztwo da će se to desiti ne bih te sUto. Kada čuješ takav poziv pro·uli ezan jer sam Č1;o Ebu Ht~rejru, mdi­ jallahu ···"·"· da je prenio odPoslanika, ,,u, uahu 'alcJbi ,. •<~l•m: R:tuia se ~tči ezan š~um bježi. Muslim, <>hlmebuiiJh.

Trideset i drugi štit - abdest
Prenio je lbn Abbas, ...dij>llahu ~nhUJll.l, da je Poslanik, ...IJ.Uahu 'alcjhl ,,,d]."", rekao: Čistite svoja tijelo, Allah vas očistio! Ko god za11ofi čist, ispod otijeće do tijela bu.demelek i kad god seP''t!time tt stm kaže: Alla/mmf?i, oprosti svome 1·obujer je za11ofio čist! Rekao je Mtu11.iJi, ml•und•u!IJh. da ga je prenio L"lb~ran.i, rublmchuU u El-EI!Satu dobrim lancem prenosila<:a! 57 nh.
odlem,

Ehu Unume, ..dii•liJhu '•nhu, je rekao: Čuo sam l'osla12tka, "u,Jb bu 'aleJI> i vc kada je rekao: Ko /.egu e pod abdestom i spomiuje Allaha dok 1le zaspi, Allah rrm daje sve što želi od dut~jalttka i aiJil'eta kada god se u S7ttl om•fme!S Prenio ga je Tirmizi, Nnhn<hulbh l rekao da je hasen. To ' je tačno jer je Sehr ibn Havšeb, ..hunduJliJh. iskten prenosilac.

Trideset i

treći

štit - n oćni namaz

Rekao je l bn- Mesud, ndijotbhu ··"""' Neko je spommuo pred Posloui­ kom, ...u ,•., '•l•ihl .. ,,u,m, nek!lg čovjeka koji spava do zore i ne ustaje na na­ .u maz pa je rekao: Njemu se Š~tall pomokrio u t1Ši.959 Murtefekun alejhi. U hacUsu se navedeni namaz odnosi na noćni namaz, a AUah najbolje zna. Tako je Buhari, ..himchullan i naslovio ovaj hadis: O onome ko spa.va i 71e kkmjttltfjttm mu se pomokri u uši. 960
'" Muslim bi .,erhi en-Ne1> i, 4/90.
f!l> "' Et-Tergihul>lt el-lerltib, 2/13.
•• Tinnizi, 5/207.

'" Buhari me<l 'el-Felh. 61335; Mu>!im bi šerhi eu-Nevevi. 6163.

'" Bubati: Kiwb 19, babun 13.

361

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Ebu Hu rej re, .,d,J;>fbhu ':.nhu. je prenio da je Poslanik, ...n.rw.u ·,a,lh• .. ••n o, rekao: Dok spavate šejtatt 'l ut vašem poti/jkll zaveže tt·i čvo­ .. l'll, tt dari po svakom čvot•tt govoreći: Spavaj, pred tobom je dttgtt tJoćl Ako spomem: Allah kad se p1·obudi razveže se jedan čvo1; ako u abdest:i razveže se dr·ugi, ako klanja razveže se i treći Čllo1·. TaiUI ltstane odmora11 i dobro raspo/ok u, u suprotttom rutane lijen i 11errupoložen.'" Muttefekun alcjhi. Ti čvorovi se razvezuju samo ako uzme abdesr, spomene Allaha, ,"",.d,.n, i klanja noćni namaz. Zato je Buhari, noh;m<hull•h, naslovio hadis: O Jcjtanovim čvorovima ua zatiljku ako lli! klanja twćnl namaz.,.. Prenio je Seid ibn Mcnsur, nhimct.ulbh. da je Abdullah ibn Omer, ,..s,. ;,u,, hu·..... " ... rekao: Kitd11 čovjek oslJffl/c a nije kllmjtto vitre owam Ztll/.zdan devinim ju/arom dugim sedamdeset podlaktica. Rekao je lbn-H adže• '·'"'· ·, 06' m•h•ll•h: Lanac prmorililcaje dobar.

Iz navedenog zaključujemo da osoba koja nikako ne klanja no­
namaz, osvane sa šejranskim čvorovi ma na zatiljku, mokraćom u ušima i j ularom na ustima. Šejtan ga je potpun o savl adao za razli ku od o nih koj i klanj aj u noćni nam at oni su od šejtal\<l daleko , a blizu Allaha, •=•• J1.n••
ćn i

Trideset i četvrti štit -

nepoistovjećivanje

sa šejtanom

l · Jesti i pili treba desnom rukom Šej tan lijevom rukom jede i pije. Ib n-Omer, r.dlt>IL.hu '•nhun,., je prenio od Poslanika, ~allalbhu ·.t,lhl "-.u•..,, da je r ·ckao: Ne jedite i ne pijte lijevom rukom, jer šejtan jede i pije lijevom mkorn!"' Mu­ slim, ..bimmuJbh.

"' "' "' "'

Buhari meu' ei· Feth, 3/24: Muslim hi .(:crhi e11-Newnd, 6/66.
Bubari: Kitab, 1'1, babun 12.
Fotlm-1-Bari. 3/25.
Muslim bi ~erhi BII·Nl'llevi. 13/192.

362

Zaštita od dfina i šejtana

~ta ljude ititi od iejtana

2- U 11mati i davati treba de1nom rukom
Scjtan lijevom rukom uz.ima i daje. Ehu Hun:jrc • ....LplW • ·...-. je prenio od Poslanika, .1 """''.J.jb;,. ..u..., d:a Je rcbo:j~tlite, piju, t/ajiJe i uzimojte tlunom rukom, jer iejtau jetk, pije, r~:.imo i Jaje lijevom rukom.'·' lbn·Madi.e, nhom<hulhh. Munz.iri, nhin•mull•h, je lanac prenosila­ ea ocijenio vjcrodosrojnim.""'

l - N 1jedaci na granicu 1unca i hlada e
Na tim mjestima sjecli šej can. Prenio je Ebu 'ljad, nhlm<hull.h, od Je­ dnogash;tba da je Posla.nik, ulbll.hu'.dro~• . . .O.m, ubranio sjediti na grani­ ci sunca l hlada, rekao je: Tu sjedi l ejta11. Biljcii ga Ahmed, nl~~<nthuQah, u Mumtdtr. Munziri, nhom.huU,h, je lanac prcnosilac" ocijenio dobrim.:>67
4 - H treba ~ati e

Poslanik, ..u.tbhu '>l<Jhl" ..t~nn, je rekao: Smireuo~tje od Allaha a brzople­ wstotl kjtttua...' Prenijdi su ga T umiri, "1-"nd...a..ft. koji ga ocijenio dobrim, Ibn-Sunni i Bejheki. n~o ......,....L"- Albani, ,~ ga je ocijenio dobrim.
5 - Treba biti 1kroman
Oholo5l je lblisovn osobina Uzvikni je rck.,o:
.. •

,:,IS .r.----- lJ ..-: '

:1 ' ':l ' •~ ..r. ..r:"'! 'i ll J ..b...:..i r~"j lJ .b...:.l <SJ 'j.,;,lj lili ~ ..., . .

"'

;:

l

..

,

..

.. • J

, ,

&)!SJ,~
,,
,

A /uu{ rekonno rneledrt= Nilic~ paJuiteAtlemu!, o11i uilice patloJ~ svi izt= Jb/.iso. Otr 11e htjede, IIZOboli ~e i postade uevjemik.11i9
"' Ibn Mo.Jtc. :!J l 086.
"' Et-TcT)Irhir ,.,. er-terlrlhu, 4 191.
"' Et-Twyll11r ,.,. et-terlrlhu, S/260.
"' Tirmizl. ~/24X. Zabiljd.io gnjc i Ebu Jn'ln od E:no~n. Alhnni gaje ocijonio do­
brim u djelu /;';-Sl/sili' el-1'/rudisi es-sa/riha. badis br. 3795.
" EI-Bclw~. 14.

363

Zalrita od džina i lejtana

~ta ljude štiti od šejtana

6 - Ne !Teba r.uipati i pretjerinti

All.ah, .subh:anc:hu ve ac..·~ta, je rekao:

Rasipnici m Jejta11ovabrttla.Y7D

Rekao je Ibn Mes' ud, ,,,u ),ll'"" '•nhu: Rnsipnilwo jt n·ofmje u haram. Mudžahid, .-.hlm•h"ll•h, je rekao: Kada bi udijelio cijeli imetak u propisa11e svrhe ne bi bio 1-atipnik, a kada bi potrošio jedan pregrit imetka 11 baram bio bi rasipnik. Knda čovjek 11 bi/q rm111 pmjmt fejtnuuč~tvuje I njim: 11 Itarm. hratti, pit'11, jaha/id pa i u postelji.
Džabir, uJiJ:.tl.ltw \mim, je prenio od Poslanika, .ullall.o~llu ·:altJki ~·e .1c<ilem, da je rekao: Postelja ZLL tebe, za mprttgu, za gosta i Četllrta.je za šejtana.•71

Trideset i peti štit - ne treba se dovoditi u sumnjive situacije
Znaj da šejran vreba prilike i ulazi u srca ljudska ubrizgavajući u njih svoje orrove. Ne dozvoli mu priliku i ne orvaraj vrata sa svoje strane rako Šro ćeš sc kloniti svega šro bi re moglo kompromirovati.

Prenosi sc od Salije, ..dij•ll•hu •.,,,,.,Poslanikove supruge, ,.lbllohu '•I•Jhi ,. ,.u,",, da je rekla: Poslanik, ..u.u.hu '•I•Jhl •• ••u.m, jr bio tt #ikafit, ja .rnm gn posjetila. prićali nuo powm snm krmu/n kući - stanovala je u kući Usa­ me ibn Zcjda. Poslanik, ..IWW>u '>lcjhl.-. ...Umt, jr usrao da me isprati i pored nas ru profkl dwjica msarija. Kada ftlttgkdnli Posla11ikn, .,JI>JI>ha '.Je!hlve od­ '' "'• poittrili su. Poslanik, .,n,Jbhu ',J,ihl ,.,,u,m, reče: Ne !urite, ovo je woja mpmga Safija Httjejova kći. Njib dwjica reko.Te: Subbannllab, Allahov Poslallue! Pos/auik, ..U..U..hu ··'•Jhi.. ,..u.,.,, rtče: Šejtmt kruži fqvjekovim ti­ jelomputem krvi pa se {Jqjim da t1 vala srca tu ttbaci 11ešto, ili, 11eko zlo. Munefckun alejhi.

•n El-lsl'a, 21.
"' Mt/Slim hi -te•·lti cn-Ncwn>i, 14/59.

364

Zaštita od džina i fejtana

~la ljude iliti od šejtana

Trideset i šesti štit - zikr
Zikr slabi kjtJna, jač:t iman, Milostivi, .",. "dlclk, ga voli i neproboj­ ni je štir protiv šejtana. P101esmo je od Harisa ei-Ešarija, " 1. n.1.. ·...m., da je Poslanik, ...a.w.. '..J.ih• ... ..o."., rdcao: AJJ.abjeja/ljnu objavio pt!UTr1 tla po ryiuut rtuli i dn. lltt.IY!di Israilovim potomcima da po ujima. rade. Aliou lo nije odmah p1Y!nio. Doln.oje Isa. i r&ao: Allah tije umwlio da radiš pt!tnYI i llniY!diJ lsrn.ilovim polotndma tla radepo njium. Ako ib ti ne obn.vljestiljn ću. Rekao Tmt je: BrnJ'e moj. ue radi ro, bojim se WlZite ili protjerillfmja u ::em/ju nko to ttrndiJ prije mnte. Nakon toga, olmpio ifJ je u BejtutmJtknddesu, džamija se napwtila, odrino je got>or i IY!kao: AlJ.aiJmije 1/tliY!dio da radim petero i uaredimlsraiknlim potomdma da rade po njima. Ne oiN1ža.vajte1tikogosim A/laba. Oni koji obožava­ ju neko: drugo: su kao robovi hlje su v/amid kupili n >ojim imetkom, dali im stmt i IY!kli radire i datwsite ttmn dio urade, a oni svu :t:a1'11du odnesu nekom drugom. Da li biste bili :zndovt~/jni s takvim robovinUJ?! All.ah msj e sn>orio pa samo Njega obožat• ajte. Ne okrrćite se u llfl11UIZU jer se Allnl1 o/trećepre~1ut robu dokje u nmtUIZIJ ~ dok se 1ze okrene. Nm't!dujmn 11mu post. Primjer posta. je kao pt·iuyer ćorde/m u drul tvu hlji ima vrrfiCII 1110Jusa i svije ufe pomirwUi. Post kodAJJ.aba /jeple utiri}e od nwl1utt. Naredtljemvam sflllnlm. Priuyer sada/reje primjer !Uli'Obljeuog čo'!itJka. koliJe m m ke Sllt!Zfl11tt. !Ul llrttt i IJOće da mu odsjeku glavu, n 011 kaže: Hoćete li da. vam platim da 111e pustite?/d1lje i uutlo i 11mogo samo da se spasi. Narrdujnu vam mnogo :tikra. Priuyer togaje kao primjerprogoujeuog čo'!ieka odstrmle 11Dprijnteljnpa um/eznklo11 i zaititi se. bto tako, čo'!jekse rze može spasili od lejtann ako rze.spomi­ lljeAll.a!Ja. Prenio ga j~ Tonnizi. ~ i rekao: Hadis )t INbnlsaiJriJ. Oni koji stalno spominju Allaha, .... ~dJeti., od šejrana su ušrićeni, a oni koji ga unernaruju kjranu ~ prcpušraju i on se poigrava s njima
i zavodi 1h !oko idi. Rekao ;~ Uzvikni:

Mi

Ouome ko se bllde slijepim pravio r.a :zikr Sl!mnilontog, ćemo l cjtaua 11atovariti, pa će tlm 011 llet·n.zdvojui dmg postn.t/. 971

"' 1!:-Zuhrtlf. 36.

365

Zaštita od diina i šejtana
didk,

Sta ljude štiti od šejtana

Zikr slabi i ljudske šcjt1lne kao i džinske. Zato nam je Allah, ""',. naredio da ga spominjemo u bitkama;

SY,ii~~ t:r.:SJ,,i"j;t; ipt.i ~(_;J I~J i;A~.Ut lj t;
# "

#

...

;

O vi koji vjerujete, kad se s kakvom Četom mkobite>smjeli budite i ueprestano Allaha spombtjite, da biste usp jeli.971

Vrijednost zikra Rekao je Ehu Derda, ...!l)>lbhu '>nhu: Rtkao je Poslanik, ..o.Jbhu '•kl­ hl « .dJ,m: Hoćete li da vam kažem koje je najbolje djelo, 11ajašće kod vašeg Gospodara, najviše vas uzdiže, bolje je od dijeljmja zlata i sreln·a i od toga da se mkobite sa neprijateljem i da vas ubijaju i da ih ubijate. Rekli su: Naravrto, Allahov Poslalliče. Rekao je: SpomitljatljeAilaha.?'• Tirmizi, lb n-Madže i I·lakim, rnhim• humul· l•h. Hakim, ..h;m,hullnh. ga je ocijenio vjerodosrojnim, a s njim se slo­ i io Zehebi, nhhnd\ull, h.
l<m,

Prenio je Ehu Hurejre, ...J;jalbhu ·..mu, da je Poslanik, ..o.um. 'akjru ,., "'· rekao: Pretek/i m muferriduni. Ash abi upiraše: A ko stt muforridu­ ni? Rekao je: Mu/ karci i žerre koji mnogo A/idba spomirtju.' 75

Preneseno je od Abdullaha ibn Busre, r•diJ•ll.U.u ·•h•. da je neki čovjek došao i rekao: Al./ahov Pos/rmi će. menije 111110go ll!l'!frttskih propisa, reci mi 11t:što ćega.ću .se ćvmo držati? Rekao je: N eka tijejezik u vijek tdaž.atl od z ikraP 6 Tirmizi, rohfmchull•h i rekao je da je dob<\r, Hakim, uhimohull•h i re­ kao je da je vjerodostojan. S njim se sloi.io Zehebi, r.rum.s..o.s.. Od Ebu Musaa, r.oclr)o\U.hu '•nhu. jepreneseno da je Poslanik, so!Wbhu'>I•Jhl «<dbm, rekao: Primjer orwga ko spomhtje AUaiJa i lli! spominjeje kao p rimjer živog i mrtvog.' ' Buhari i Muslim, r>hlm<humull..h. Od E.bu Hurejrc, rutiiJ, Ihbu ·."hu. je preneseno da je Poslanik, ,,]J,IJ,hu 'al•ihl« .dl,m, rekao: Ko sjedue i 11e spomene Alla/ut žalit će .za tim, ko
"' El-Erifa!. 45.

'" "' "' m Tinnizi, 5/l28; lbn-Modže. 2/ 1245.
Mus lim bi ši!rhi l!ti-Nt!l'e••i. 1714.
Tinnizi. 5/127.
Buhari mea'el-F etil. 11/208: Muslim biSer/ti I!II·Nwev~ 6168.

366

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude luti od šejtana

lepre i ne spomnre Al1Al111 i on će ialiti. 110 Ebu D:wud. nob-'>ulah. Al­ bani, nht-nuLh. ga je ocije nio vjerodosmjnim.,,.. je: u oba Snhil}(t da je Poslanik, ..U..U..hu '>l•llo• •• ,.u..,,, rekao: Ko sto pwa u toku dmra kAže S11hhamJ/ah l!e bihamdihi oprostit će m11 se frljesi rnakar bili brojni kao monka pjena.• Ebu Hurejre, ,...,,.•.~..·..ho. je prenio od Poslanika, ...a.a.hu ·,s.,. .. •• ..!km: Dvije riječi m krhke tm jeziku, teške 1111 11agi i drage MilJJmom: subha­ naUahi 11e bi bamdibi subhmutllabi el-fiZim.'' " Munefekun alejhi. Takoder je on prenio od Poslanika, "'"'"'h" '•'•lhl w ..n,.,, d:~ je rekao: Drak mije reći: Subh~ttwUab, ve Ja ilabe illellnh vaUa/m ekber uego sve Ito Sunce obasja.'" Muslim, """""'""&.h. Rekao je Scmure ibn Džundeb, ...1,,. .1- 'wu: &kao je Posla11ilt, ..u.t­ najdraže četiri riječi, ntmllt muttrjc kojom godpoČird: mbbannllab, elhamduli/lnh, lA ilahe illeUah, Al/abu ek­ ber. Muslim, nob.....t...a.h.
W.u .dcJhl••..u...: Aliah11111

Pren~eno

Rc:k:to je Sa'd ibn Ebi Vekkas, ...!.,.tt.hu '••hu: Bili smo /tod Pos!Jzni­ lta, "''"""'"'.dc,hl" ..!km, pa je rekao: Da Li rm m je rel ko svaki da u za­ raditi hiljadu sevaptli' Neko od prisurnih je rekao: A ka/to da wra­ dimo hiljadu uvapa? Rekao je: Ko sto pwll kni.e subllflmtllah dobit će lli/jttdu sel'liPil ili će '"" biti opr·ošteuo biljadtt gr·ijclut.913 Mu­ slJm, ,,,hlnl<hull•h· Rekao je Ebu Musa ci-Ešari, oop]hh• ·•• h.: &/tao mi je Poslani/t, ul­ ..tkm: Hoćd li da ti kažem šta je tlžettetska ri:.ttica? &kao sam: Naravuo Al/alJov Posloniće. Rekao je: Rijeći Ja !Ja11/e vela ktwvete illa biUah...' Muntfckun altjhi.
"~ ·h•

'""'' ,,.

"' Ebu Davud. 4/264.
•• Telrridt EI-Kclimi cl-lajjihi, sir. 3.
,. Bulwri 11/CCI 'el-Petit, 11/20 6; Mu.<lim bi .Verhl cn-Ncl'evl, 17/ 17.
"' /Julw••l mM' cl-Perli. 13/53 7; Muslim bišcrlti 011-Nw<•v/, 17/ 19.
"' Muslim bl.vcrlti cn-Nc•• .:vi. 17/19.
"' Mu.rllm bl ferhi ~11-Nc•·•·•·i. 17/20.
., Bubari meo ·el-Fct/t, 111213; M11slim bi jer/tl en-New rl. 17126.

.,,

..

Zaštita od dž'ina i šejtana
Zikr pred spavanje
l -

Šta ljude štiti od šejtana

Rekao je Huzejfe, rJdifAibhu 'anhu: Poslanik, " 'll'll'h" 'aloJhi ,, •cll<m, je pred spavanje učio: Bismikellahttmme emttttt ve ehja. U tvoje ime, Allahtt moj, umimn i živim. A kada .re budio: El-Ha11uitt lillahi eUezi abja11a bade ma ematma ve ilejhiwmtšur. Hva­ lil Allahu koji mts je proživio nakon Jto nasje ttSmrtio i pred Njime
ćemo

se sakupiti.985 Murtefekuo 'alejhi.

2 - Preneseno je do Aiše, r•diJ•II•hu ·,"~u, da je rekla da je Poslanik, ..J. J.llahu ·,t,Jhl ··"dJ ,.,, u noći pred spavanje šake skupljao, pljucnuo u njih i pro učio sure sure El-lh!đS, El-Felek i En-NdS, potom bi po­ r.rao od [ijela što bi mogao počevši od glave, lica i pred nje strane. To je radio rri puta. 986 Buhari, rohim<hullah.

3 - Preneseno je u Ebu Hurejrcovorn, r>dii11i•h• 'anhu, hadisu da mu je šejtan rekao: Kadrt l~gru!Š tt postelju prouči ajettt.l-/mrti, Alla/m 14 ilahe illa buve... do krrija i cije/tt noć itiuzt ćcJ ćnvara i šijtrm ti se neće moli približiti sve do Z()rf!. Poslanik je rekao; Jstitlu. ti je ,-e­ kao iakoje veliki /41/jivac; 0,~ je šejtan.907 Prenio ga je Buha­ ci, rnhlmohull•h. bez lanca prenosil aca iuazom koji ukazuje na po­ rvrđenosr hadisa.
4 - Rekao je Ebu Mesu~d ei-Ensari, rndi)ollohu ••hu, da je Poslanik, ...u,t. l•bu ·,J,Jhi ""•dlan, rekao: Ko prouči dva zadnja ajeta iz sure El­ Beka•·e Čtmat će K" od svega.?•• Muttefekun alejhi.

5 - Preneseno je od Ebu 1-lurejre, ndiJ•II•h" ·,nhu, da je Poslanik, " tf"t. l>hu ·,lejhi •«•ilom, rekao: K.tula ttstartete iz postelje pa se tiratite
protresite je krnjem svoga donjeg ogrtača tri puta jer vi ne z11ate š.taje poslije vas doHn tt p ostelju. A kada legu ete recite: Bismike Rabbi tteda'tu. džeubi ve bike eifeu'Jm, Je in tmtsekte 1tefoi f~n·hamha, ve in tmeltehrz fehfezba bi ma tehfezu bihi ibadekes-salihiu. S Tvojim imenom Gospodam liježem i s Tvo­

jim imenom ustajem. ako mdržiJ mojtt d1~ru smiluj joj se a ako je·
Bul10ri mea ' ei-Ferh. 1 L /113 ; Muslim hi .~er/ii en-Ne vevi, 17/35. Od Beraa ibn 'Aziba. •• .Buhari meo· ei-Ferh. 11/ 125. "' Buhari tneC/' e/-Pe1h, 61335. "' Buhari mea ' el-/i'etlt, 7/31 8; Jvfu.~lim bi šerhi m-Ne1•evi, 2/92.
111

368

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

vrm:iJ Čuvaj je onako kako čuvaš duf~ Slloji!J dobrih robova. Kada seprobudite 1ecite: El-Hamdtt liUahi e/kz;i a'foni fi džesedi, · ve radde a'lejje. ntm, ve e#11e li bi zikrihi. Hvala. Al!AIJtf. na zdraviju moga tijela, što mi je vratio dušte i doz·volio d<t Ga spomi­ njB1n. Buha.ri i Muslim, r:ahimch.umun.tb.'119
6 - Preneseno je Qd Al ije, Pdiio]l>hu 'anhu, da je Fatima, tadlpll~hu '•noa, oti­ šla Poslaniku • .,u,llahu ~lcjhi vc •dkm, tražiti slugu ali ga nije u kući našla, zarekla je samo Aišu, ,.dijallahu 'onho, i njoj rekla. Alija, ,.dij.;l· b hu ''"""· je reka a: Poslanik, ..uallahu 'alejhi ".«ll<m, namje do!ao a već smo bili legli pa je rekao: Holete li' da. vam kažem šta je bolje za va.s.odshtge? Kada.lepzete tt posteljup1·oučite trideset i tt·i puta S1thha~tallaJJ i trideseti četiri puta Alla/m ekber. To vam je bolje ods/J.ttge.??0 Murcefekun alejhi.
7- Majka vjernika, Hafsa, udij.>llohu '•nha, je reida da bi Poslru1ik, ,,n,J. lahu 'alcjhi "scfieo", pred spava11je sravio desnu ruku pod desni' ob•·az i rekao eri puta: Allahumme kirti azabeke jemne tebasu ibade­ ke! Al/a.hu nwj, sačtev11j me pamje na Dan kada pmži.viš svoje ro­ bove.??>Prenijeli su ga Ehu Davud, "hilnehulb h iTirmizi, ....hlmehull>h i rekao je: Hadis je hamz .rabih.

8 - Preneseno je od Enesa, nJiJ"Il'h" ·,nhu. da je Poslanik, sa!Miahu 'rue;ht ,., «ll•n•, pred spavmje govorio: Elrhamdtl li//ahi ellezi eta'tne­ ua, ve sekl111.a, ve kefmta, ve avalta. Fe kem mimetL 'la ktJfije lehu ve la 1mlvi. Hvala Allahtt koji niJS je nahranio, napojio, ispunio našepotrebe i sklonište uam dtto. Mnogo je 011ih o kojima niko ne brine i koji nemajtl skkmi.{te.??l Muslim, Ebu Davud i Tirmizi, ra.him~thumuJb.h. 9- Ibn-Ome r, ,,,dijallahu 'anhum•. je naredio neko·m čovjeku da kaže kada legne: Allalmmm.e Eute halekte 11ejsi, ve E~tte tetevef Jaha, leke memat1lba ve mehjaha, in a/Jjejtehtt fehfozha ve itt emettehajegfi1· leha, ADLthumme imti ese'luke e/rafi­ je. Allahtt m.oj, Ti si stvorio moju dr1lu, Ti je 1mm'iuješ, Tebi pripttda 1lj~rta smrt i žfvot, ako je poživi! čuvaj je a ako j e
"' Buhari mea' ei-Feth, ll/ 126; Muslim bi šed1i <m-Nevevi, 17/37.
"' BiJ/wri mea ' el-Fe/h, 111119; Muslim hi .lierlli en-Nevevi, J7/45.
m Bbu Davud, 4/3 l i;Timtizi, 5/ 137.
'" Mus'lim bi serhi cn·Nevt!Vi, 17/37; Ebu Davud, 41312; Tirmizi, 5/137.

369

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

usmrta oprosti joj. Alla/m moj molim ce daj mi blagrmanje.""' Ibn-Omer, ••d;;atl:obu ''"""'"'·je rekao: Orm dovu sam Čtto od Po­
slanika,
~1lbUahu.- 'alcjbi vc ~diem.

10 -Preneseno je od Ebu Hurejre, rodijollohu 'anhu. da je Poslanik, ••!­ lallahu 'alejhi 'oellem, u čio kada bi legao u posteiju: Allalmmme

Rabbe es-sema vati, ve Rabbel-erdi, ve Rabbel-a:rH, Rabbe­ tla ve Rabbe /mili . ej, falikal-habbi tle en-neva, tle tmmez­ š zile Et- Tevrati vel-I11džili vel-Fut·kau, eu'zu bike min šerri kulli šejin Eute aJJiztm bi tzasijetihi. Allalmrmne Etztel-ev­ !Je/u ft lejse kableke šej, ve E11te el-abiru Je lejse ba'deke šej, r;e Ente ez-Zahiru je lejse feukake šej, ve E1ltel-Bati­ tm fe lejse dmzeke šej, ikdi amta ed-dejn ve egnina minel­ fakri. Allahu moj, Gospodaru nebesa, Gospodaru Zemlje, Go­ spodaru Arša, Gospodaru uaJ.. Gospodaru svega, Ti koji plodove i košpe mscijepljujeJ, Ti koji si spustio Tcvrat, Ind;iil i Furkah utječem ti sc od zla s· ega stvorenog čiju kiku ti držiš. A/.lahu v moj, Ti si Prvi i prije Tebe nije bilo ništa, Ti si Posljeduji i. na­ kon Tebe nema ni..<ta, Ti si Na:fuzvifmiji i nema ništa iznad Tebe, Ti si Batin i mimo Tebe nema nilta, vrati mtJe dugove i učini 11as imućnima. " 4 Prenose ga Ahmed, Muslim, Ebu Da­ vud i Ti rm iz.i, f;lhim~humulluh.
ll -Rekao je ei-Berra ibn Azib,
ulbll•hu ',l,;h; «><ll•m :

n<lij.ollahu '• nhu: Rekao mi je Poslanik. Pred spavanje uzmi abdest kao za uamn:r., lezi tla desmt·stt•tmi i reci: AUah~t~mne eslemtt< 11ejši ilejk, ve vedždžehttt vedžhi ilejk, ve fevvedttt emt·i ilejk, ve elrdže'tu zahri ilejk, la tneldže' ve la 71tetuHa mittke iUa ilejk. Ametttll bi kita bike ell.ezi etlZI!!re, ve bi ttebijjike eUezi·erselte. Ailahrt moj, Tebi se predajem, Tebi s-voje lice okrećem, Tebi JVoje swari pre­ pu>'tam, kod Tebe moči..<tt! /.rai:im, nema .<pasa ni utočiJta od 7i:be osim kod Tebe. Vjemjem u objdve koje si spustio, vjerujem u vji!I'O­ vjesnike koje >i poslao. Ako bi Util.ro te ttoći mm·o bi 1t -isla11m. ltzeka to bude posljedtzje što ćeš izgovot·itiprije spavmtja."'

Murrefekun alejhi.
m Muslim bi šerhi en~Nevevi, l7/35. lvfuslim bi šed1i en-Nevevi. 17/36; Ebu Davud, 4/3 12; Tirmizi. 5/ 181. '" Bulwri mea·ei-Felh. 1/357; Muslim bi šer!Ji e11-Nevevi. 17/32.

111

370

Zaštita od džina i šejtana
Zikr pri
buđenju

Šta ljude štiti od šejtana
it sna u toku noa

l - Prenio je 'Ubade ibn Samit, r•rui•IL•hu ~nhu, da je Poslanik, ".u,J. lohu 'al<jhi vo ••ll=, rekao: Ko se probudi tt noći i kaže: La i labe illeUahtt vahdehu la še1·ike lehu, lehtt el-mulktt ve lehu el­ bamdtt ve httve ala /mili šejitz kadit~ El-hamdrt li/fah, sub­ bmzallah, ve la ilahe illeUalm, vaUabtt ekber, tJe la havle ve la kuvvete illa billa/Ji el-Alijji el-Azimi. Nema istirtskog boga osim. Al!ttba jedinog i On nema supamikq, Njemu pripa­ daju vlast ;. b11ala i On je Slletnoćan. Hvala Alla/m, slava Alla­ hu, nema boga O!'im Allaba, A/lab je n-ajveći i nema lli mage ni moći osim kod AL!aba Uzvišenog i Veličarmvmog. Potom kLlŽC: Allalmmegfirli, Al/alJu, oprosti mi, ili p1'ottči dovtt prihvatit će mtt se. Ako se abdesti i k/a"ja namaz i otl će bitipriiJva­ Će!L. 99G Buhaci, n l.imchulbb.
2 - Ebu Umam.e, ..J ij•lbJ, u '>ubu, je rekao: Čuo sam Poslanika,
.oii:JJ,J,u >lojhi "'><Ilom, k11da je rekao: Ko !epte pod abdestom i spominje AUaba dok ne zaspi Allah mu daje sve što želi od dtmjaluka i abh·eta luuUJ. godse u stm o.kreue.m Pren.io ga je Ti.rmizi, r,~o;.
m•hvll,h

i rekao da je hasen garib. Albani, ,.h;m,bull•h. ga je ocijenio dobrim.??S

Zikr kada se prepadneš

Preneseno je Abdullaha ibn Amra ibn el-' Asa, n~dijrul>hu 'ru>hu, da ih je Posla nik, .,nalh h u 'ol<ihi ,.,..,u,..,, podučavao sljedećoj dovi za strah: Euzu bi kelimatil/abi et-lettmre, mitt gad.abibi, ve šen·i i.badiln, ve min !Je­ mezati eš-šejtan., ve en jehdttrutt. Utječem se sa Al!abovim savr!enim riječima od Njegove srdžbe, 'Zla NjegotJib stvrmmja, lejMnskog uzrremim­ vanja i njihovog prisustva.9'J9 E bu Davud, rnl>imeh"ll'h i Ttrmizi , niliimohulbh i ka7..e da .je hasen.

"' Buhari mea'el-Ferh. 3/39.

"' Tinnizi. 5/207.
"' Tehrid ei-Kelfmfet-lajjih. str. 29.
ž "' !!bu Davud, 4(12: Tirmizi, 5/200.

371

l<i.itita od džina i šejtana
likr pri
buđenju

Šta ljude štiti od šejtana
iz sna
od .Posl<lllika,

Preneseno je da je Ebu H urej re,
.,JWbhu 'olcjbi •• .,u,m: Kiula

ndli•li•hn '•nhu. prćnio

se pl'obudite t·ecite: El~Hamdu /iUahi ellezi 1'tuide alejje t"ithi, ve nfani fi džesedi, ve eziue li bi zikrihi. HvnlaAL­ Iahzt koji mije vratio dtdu, učinio moje tijeliJ zdravim i doziJOlio mi dtt Ga spominjem. Bilježi l-lakim, r.ohlmchul~h i ocijenio ga je vjerodosrojnim, s njim su se složili Zehebi i Alba ni, ,.hhnchumull•b· '"""
Zikr pri izlasku iz kuće
l - Preneseno je1001 ·o d Enesa,
"dijallahu 'anhu,

da je rekao : Rekad je

Poslanik, ..Jblblou '•l•jhi " ><ll<m: Ko kada izade iz kuće kaže: Bi­ smilla/Ji, tevekkeltt1 ala ADab, ve la !Jatde ve la kuvvete illa bil/ah. U ime AllnJJtl, na AJ/aiJa se oslanjam, nema ni stutge ni moće osim kod Al/aha, kaže 11m se: Sačuvau si, ne mol'aš se ;am čuvati i nptzćm si. Štjtan se udalji od tzjega i kaže drugom _šejtanu: Šta ćeš sa čovjekom koji se ne mora sam štititi, koji je zaštićen i upućen? Prenijeli su ga Ebu Davud, <>him.hull•h i Tir­ mizi, "'hlm•hullol• i rekao je: Hadis je hasen sahih. Albani, r•him<huiJ,h. ·ga je ocijenio vjerodostojnim .'""' 2 - Reida je Ummu Selema, r•dij•ll·h· ··nh•: Nikada Posumik, ..u,ua~.. '•leJhi ~• sdl<m, ulje im. ao iz moji! kuće a da nije pogledtZO tt rlebo i r rekao: Allabumme irmi euzu bike ett edi/le e.11 tula/le, ev ezil­ le ev uze/le, ev ezlime ev uz/em., ev edž!Jele ev judžhele alejje. A/lahu moj, utječem ti se odtoga da.~nm zalutam ili da me drugi u zabludtt odvtdu, da skrenem ili da medrugi skrerm, da nekom ua­ .rilje učinim ili da meni neko nasilje učini, ili da·se kll() neznalica pomtfam ili da se 11eko prema meni kao nfZnalica ponese. ' 00' Pre­ n.ijcU su ga autori sunena, Titmizi, "himchull,b, je rekao: I-ladis je basensahib.

'"' Telu·idž ei-Keiimi et-uljjib. str. 38.
'"' 6 bu Davud, 4/325; Tinnizi, 5/ 154. "" Tehridž el-Ke/im/ et-tcljjib. str. 41 . '"' Ebu D<l\'lld, 4/325; Tirmizi, 5/ 155; lbn-Mad7.,, 211278.

372

Zaštita od džina i šejtana
likr pri ulasku u kuću

Šta ljude hiti od šejtana

l · Džabir, r•dii•llm u ·anhu. j(; rekao: Čuo sam Poslanika, "uu,~" '•l•ihl ,., ,.,. , ''"'' kadje rekao: Ko rule u kuću i spomene;JOaha pr·i u/mim i

p1ijelu šejtmz kaže svojoj družini: Ne7.1ut. Vat/L.ovdje ni velere ni konaka. A kada t~de i ne spo11rene Allaha pri tt!mku, šej­ tatz kaže: NtJŠli ste konak. A ako ne spome11e Allahapri hratti kaže: Našli ste i ko11ak i večem. 1004 Muslim, rnhimdwll•h.

2 · Preneseno je od Ebu Malika ei-Eša'r:ija, ..dijoll.i>u 'onhu, da je Poslanik, ..U allobu 'oJcjhi ,., •dleon, rekao: P,i ulmku 1l kućtt ted-te~ Allabwmne ilmi es'e/uke bnjra-l-mer1Udž, ve hajr·a-l-nrelnadž! BismiUa/Ji veledžna, ve bismillaiJi IJ4redima, ve 'ala Rabbitut.tevekkelnn..

Allahu moj, molim te za dobro ulaska i dobro izlaska! S AIJahovim imenom u/azi'mo, sAllahovim. imenom izlazlmo i 1u1 /1/IŠeg Gospo· dara se oslanjamo. Potom ri4ZIJvite selam tJmćallima. '""' Bilje­ ži ga Ebu Davud, r.hhnchulloh a šej h AJ bani, nhimehulloh, je rekao: La­ nacprenosilaca je vjerodosl/}jan.' 006
Zikr pri ulasku i izlasku iz džamije

l - Prenio je Enes, »dijalb hu '• •hu. da je Poslanik, ,.u, l!ahu '>lejhi vc ,.u,m, pri ulasku i izlasku iz di;unije učio: Bismillahi, AUahumme sal­ li ala MtJJammedl U ime Allaha. Allabil moj, doneti ·sa/avat M Poslanika!Prenijeli su Ti rmizija i l bn-Sunni, ,"himo!>""'"'"'h. Tumi­ zi, .ohimehullah ga je ocijenio dobrim. Dobrim ga je ocijenio i Alba­
007 ni. rnh!mehult.h. lla os novu više J anaca prenosilaca.1

2 • Prenio ;e Ebu Humejd ili Ebu Usejd, r.odi)>lbhu 'M''"· da je Poslanik, ~!· I..!W>u '.!<)hi ve.clkm, rekao: :Kada1dazite u džamiju recite: A/Jalnnnme iftab li ebvabe ralnnetike!Allahr. moj, otvo1i mi vrata svoje milosti!A kada izlazite 1-ecite: Allal71nmne inui eseh~ min fadlike! Allahu moj, molim Te ;z.a tvoju.dobnmd Muslim i Ebu Davud, n h.imehumulW>. '"'"
"'' Mus lim bi .šerhi en-Nevevi. 13/ 190. "" Bbu Davud, 4/!25. •~• Teltridžu ei-Kelimi et-tujjib, ~Ir. 43. •~• Tehridžu ei- Kelimi er-tajjib. s tr. 45.
'"'Muslim bi §erlri er.-New1-vi, 5/224; Ebu Davud, J/ 126.

373

Zaštita od dži na i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

3 - Preneseno je'OO? od Abdullaha ibn 'Amra ibn el-'Asa, n~dll•ll•hu :.nhu. da je Poslanik, .JJ,IJ,hu ·,lejhl,. -.ll« n, prije ulaska u diamiju učio sljedeću dovu: Euzu billahi et.=itni, ve bi vedžhibi el­
kerimi, ve stdJtmibi et.kndimi miueš-šejtatti-ra.džim! Utječem

se velikom Al/abu, Njego11im plemmitim licem i iskor~skom 'llittšću od prokletog Je)zana! /Gzda to kale šejtan kale: SaĆtwmt je od 11ume ostatak dana. Prenio ga jeEbu Davud, nh..,mulbh. Albani, 1010 ..hlmd>ull•b. ga je ocijenio vjerodostojnim.
Ill n u1i nakon po(ttnog ttkbira u namazu!
l - Rekao je Ebu Hmejre,
"dij>JI,Iw '>nhu: Poslanik, .,JJ,Ib hu ',Je)lo -.scll«n, l je nakon poče mog rekbira krarko prije učenja šutio. Rekao sam: Allahov Posltmiće, šta učiš kada šuti!poslije počemog ukbira! Re­ kao je: Učim: A/Wmmme baid bej11i ve bej11e batajaje kema

blllldte bej11e el-melt·iki ve el-magrib! AUalmmme 11ekki11i miu hatajaje kema ju11ekkn es-sevbu et.ebjedtt miued-deues! AUabmmne igsilJLi mill batajnje bis-seldži ve-1-mai ve-l-be­
između istoka i Z4pada! Allahu moj, očisti

t·edl Allabu moj, udalji moje grijel;đ od mme kolikoje mzda!Jitlll me od grijeha poput bi­ jele odjeće koja se očisti od prljav!tind Allahu moj. saperi moje gri­ jehe mijegom, vodom i ledom!'"" MUlrefelrun alejhi.

2 - Rci«IO je Džubejr ibn Muti'm, r.dl).ll.ohu ·· ·hu, da je vidJe Poslnnika, ..SL.Ibhu >~•il>•" ,.Uem, u nama:zu i učio je tri pura: Allnbu ekbent ke­ bira, vet.bamdu liUabi kesira, ve :mbbatut!ktM bukraun ve esila. Euzu biUa!Ji mi11e;~-.fejtatli cr-ra.džimi min nejhibi, 11e 1tefiihi, ve bemziln. Allahje rtajvcći, IJvaljm 11eka je Allah. i s!tt­ vllneka je Alla/mju:rrom i llt'Ćerom. Utječem se Allttbu od prokletog fcjlllM, njegove oholosti, pjemiiw11 i gu1enja. 1911 Ebu Davud, ,.,hl­ "''hull>ho. Albani, .,.lolm<hull,h. ga je ocijenio vjerodostojnim.

3 - Aiša, r.oliJ>Ikhu ···Ju. je rekla da je Poslanik, salhll•h• '•kihl,. Kll<m, na­ kon poČelnog rckbira učio: S1tbhanekellahmmne vebi bnmdi­
101

Ehu

Dnvuđ,

1/127.

"" Tehridla ei-Kelimi cl-lajjibi. Sit. 47.
1"' Buhari 111~0' ei-Fetlt, 21n1; Muslim bi .<erhi cn-NI!Vevi, 5196.

"" Ehu Davud, 11203; lbn-Madžc, 11265.

374

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

/w, ve tebm·eke isitmlw, ve tea!fl dieddulw ve !fl ilahe gajruke. Slava Allahu, nekaje blagoslo·vljeno imc Tvoje, niko nije kao Ti i nema bogaosim Tebe. 1013 Prenijeli su .ga -autori sune na. Albani,,.. 1014 him.hul!.h, ga je ocijenio vjerodosrojnim.
Šta s~ uli na ruku' i na .sedždi?

l • Rekao je Huzejfe, r.dip.lbhu '•nhu, da je Čuo Poslanika, ..Jt.Uahu 'o.lcjh i vc •d iem, da uči na ruku'u: Subhaue Rahbije-l-'A:dtu, slava mom ve­ lićaJtstvenom Gospodaru, oi pura. A na sedždi: Subhaue Rahbije· l-Ea'la, slttvil mom Gospodam najumiJenijem, rri pura. 1015 Prenijeli su ga aurori ·sunena. Albani, r.iliimchulbh. ga je ocijenio vjerodostoj· nim na osnovu. više lanaq prenosilaca.1016
2- Preneseno je da je Alija. ...di).ll•hu..nhv, rekao: Poslanik, ..u.Jt.hv •lcihi ye

je na nekr/ut'io: A/14hcmtme leke reka'ttt, ve bike amentu, ve leke eslemttt, hala' leke sem'i ve besari, ve 11ruhbi ve IIZttti, ve 'asabi. Allahu moj , Tebi oa ruku' padam, u Tebe vjerujem, reb i sam se predao, Tebi su skrušeni msj sluh, vid, mozak, kosti i nervi. Kada je podimo glavu sa rulma ulio je: Semia'/14/.m limen hamideh. &bbena lelw-lrhamdu, mil'e-s-semavati, ve.mil'e-lr erdi, ve mil'e ma bejnehuma, ve mil'e ma ši'te mitt šejit• ba'­ d:u. Allah će se odazvati onome ko ga' hvali. Gospodaru naš, Tebi bvala, koja ispunjava nebesa, ispunjava Zemlju, ispunjava prostor između njih i koja ispunjava šra želiš da ispuni nakon toga. A na sedždije ttćio: A/14humme lelw sediedtct, ve bike amentu, ve leke es/em tet, sedžede vedžlri li/lezi IJalekahu ve savvm·nhtt. ve šekka sam'alm ve besarahtt, tebareke/14/m ahsen.u,frhalikitJ. Al lahu moj, Tebi san1 pao na sedždu, u Tebe vjerujem, Tebi sam se poko­ rio, moje lice je palo na sedždu Onome ko ga je srvorio i obliko­ vao j iz njega sluh i vid izveo. Neka je uzvišen Allah najljepši od svih scvoricelja.' 017 Zabilježio ga je Muslim, nhim, hulbh.
;cu."",

"" Ebu Davud, L /206; 1'innizi. 1/ 154; Ncsai, 2/ 13'2; lbn-Madžc, l/265.

"" Tehridžu -ei-Kelimi CT·Tdjiibi. str. 56.
'"' Ebu Davud, 1/230; Timti4i, 11164.; Nesai, 2/190; lbn·Madže, l/28'7. Albani ga j e ocijenio vjerodostojnim. 1 "' Tehridžu ei-Kelimi et-tajjibi. str. 56. "" Muslim, hadis br. 771.

375

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude hiti od šejtana

3 - Preneseno je od Aiše, r..!lplbhu >ob>. da je rekla: Poslanik, ...lblbhu 'alcj­ bi._ .dlcm, je na mim' i stdi:di go110rio: Subbulnm kudd= Rab­ btd-melaiketi ver-Ruh. Neka jt! slava i svewst Gospodaru meleka i Džibrila. 1011 Zabiljež.io g.t je Muslim, nl>lm•hull•h. 4 • Preneseno je od Ebu Seida d-Hudrija, ..Jijalbhu '•nhu, da je rekao.: Koda bidigao glavu.ra rukt/n Poslanik, nlloll..fo u •t,1hh·r " lleon,je učio: Alla/mm­ , me Rabbetut /.eke-1-bamdu, mil'e-s-st'ltlllvati, ve mil'e-1-et·di, ve mil'e ma blrjnelmma, ve mil'e nlđ ši'te 1/Ull lejitt ba'du, eble-s• muti ve-l-medždi, ehttkku ma lude-l- 'abdu, ve lmlhma leke-l­ 'abdu. Ailalrmume lo nlllnid li nuz ea'tnjte ve lo mu'tije li 11uz uii!TU1'te velajnifeu' ~l-džeddi minke-l-dkddu. Allahumoj, Go­ spodant na! u bi hvala. koja ispunjava neima, upunjai/{J Zemlju, ispu­ njava prostor izmedu njib i kojo ispwrjava Ita ic/i! da upUJti nako~t rogtl, n zn.slui ujd pobvnltl i veličanje. to je rtajvtća urina kojtt kgovo­ raju robovi o svi smo Twji robovi. Allahu moj, što Ti t/aJ niko ne može uskratiti, što ri uskraeiJ ttiko TJe moic dati, i kod Tebe bogatstvo i ugled ne koristi ugkdnima i bogatima. 1019 Muslim, othlm<hulbh. 5 • Preneseno je od Ebu Hurejre, r.td;j>lllhu 'anhu. da je Poslanik, ..JI>Ikhu 'alcjru..., td!...., rekao: Rob je uajbližiAllnhu dokje 11a sedždi ZIW1 učite puna duva dok ste 1lll sedždi.'""' Muslim, othimclwiW.. 6 - Također je od Ebu Hurejre, ..dipllahu 'anhu. preneseno da je Posla­ nik, ..JI,ll.hu '•l·~•l "" ...JI<m, na sedžd.i učio: Allnhummegftrli U11bi kullehu, dikkalm. lie džillehu, ve evvelehu 11e ahirahu, ve 'a/4­ llijetehte ve sil'l·nlm. Al/a/;u moj, oprosti mi svaki moj grijcb, ue/iki i mali, prvi i zadnji, javni i Mjui.1021 Muslim, rnhlm•hullab. 7 - Prenio je Ibn Abbas, r..diJ.tl..lw 'onhuou.•m da je Poslanik, ..lhU>hu '.d•J· hi,.. .&an, izmedu dvije sedžde učio: Allnbummegftrli, verhmm1i, vehditti, vedžlmmi, ve a'jit1i, l!erzJJmi. Allahu maj oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, lllj efi me, podari mi zdravlje i opskrbi me. Prenijeli SU ga Ebu Davud i Bejheki, nohm>d.un•uU..h. Nevevi, .ahim<hul­ 0 l. h.'023 g.t je ocijenio dobrim a Albani, r>hin><hull•h· vjerodoscojnim. 1 "
Muslim bi šerhl en-Newtvl, 4/204. "" M11slim bi šerhi e/1-Nu••tJVi. 41194. nu J\1/us/im hi .~erhi eu-Ntwcvi. 41200.
•• Jl.·ft~slim bi šerhi et~-Nevt!vl. 4/20 l.

1111

"" Ebu Davud. 1/224.
"" EI-E=kar. str. 60.
''" Tehrid:u el-K ef i mi cl-lajjibi, sir. 60.

376

Zaštita od džina i šejtana
Koja se dova
uči

Šta ljude ititi od šejtana
prije selama na sjedenju u nam azu?

l - Preneseno j e od Alije, "Jil>lt.hu ··nhu. da je Poslanik, ..u>~iohu '•l•ihi ve ..,u,m, na zadnjem sjedenju prije predaje sclama učio: AliA/mm­ me. igfir li 1114 kaddemttt ve ma ehharttt, ve 1114 es-rerttt, venut ea'kntu, tle ma esnifttt, ve 1/utE1t# ea'kmtt bi/ti mimli. En te el-mttkaddimtt, ve Eme e/J.tmtehhint, la ilahe illa EMe. AJ/a­ bu moj, oprosti mi grijehe koje sam prije počinio l koje Ćlt počiniti, koje.sam rajno tmtdio i koje saln javno uradio te koje sam pretjem­ jući tmulio i o kojima Ti više znttš od mene. Ti unaprdJujef i una­ zadrtješ, nema istinskog boga osim Tebe. M usllm, rahimohull,h. 1025 2 - Rekao je Ebu.Hurej re, ~Jipll>hu '•nhu, da je Poslanik, " IL.II•h• '•I<Jhi voodlem, rek;!o: Kndo.proučite tešehlmd1ut zadnjem sjedtmju triiŽite uto­ čište od čavero: džehetmemske pamje, kabunke pamje, iskuše­ 1 tjaživota i sm>·ti te Dedžalot1og z/a.'026 Muslim, r.ohim,hullah. 3 - Prenio je Abdullah ibn Amr, ndii•lbhu ·,"h•• da je Ebu Bekr, <>diJ~I'"" 'anhu. rekao Poslaniku. ulblbhu ',J,jhi "'odlem: Podttči me dovi koju <'u • učiti tt runnazrt-? Rekao je: &ci Allalnmune imzi zalemtu uefti zuhnm kesiran, ve la jagfil'lt-z-rmbe illa E1tte, fegfi..ti. magfi­ reteu min i'11dike ver-hamui, irmeke Entid-Gafurtt er-Rabi­ mrt. A/Jahr-t moj, fa sam sebi brojno mtsilje tzallio, a samo Ti prttštttš grijehe, pa oprosti mi Sr1ojim oprostom i miiluj mi se, Ti, tdstimt, mtwgo praštaJ i milostiv si.' 021 Murtefekun alejhi.
Z poslije selama ikr
l - Preneseno je od Sevbana, .-..dii•ll•hu •,"!,., da je rekao: Nakon pre­ daje se/ama Poslar1ik, ,.u,u '•kJhi ,., scllen•, je učio tri puta: Estag/i­ "h" ro/lab. Allahu, oprosci mi. Potom bi rekao: Allalm:mmeEnte es­

Selam, tle 11ii1tke es-Selam, tebm·ekte ja zel-dželali vel-ikram.. Allahu, Ti si Selam i od Tebeje selam, neka si Uzvišm, vlasniče ve­ ličine· i plemenitosti.' 028 Muslim, .:illim~hulb.b.

••i Muslim, badis br. 77 J. ""Muslim bi š erhl e11-Nevevi, 518?.
1 1

~ Buhari mea' ei·Fetlt, 2/3 17; Muslim bi šerhl cn·Nevel'i, 17i 27.

•~n•

Muslim bi šerhi en-Nevevi, 5189.

377

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

2 • Preneseno je od Mugire ibn Šu'be, DCI;pU.bu ·an~~ •. da je rekao: Posla­ nik, uU.Jiahu '.Jc)hl •• ..u...,, je nakon prt:daje se/ama ulio: La ilahe illelr lah11 vahdelm ln šnike leh11, klml-11utlku., ve lelml-hamdu, ve lmve 'alA lm/li šejin kmiir. AUalnmmU? lA 11umia' li ma ea'tejte ve ln mu'tije li ma tmma'te ve lajcnfim' zel-d!.eddi ntinkel-died­ du. NmUl istinskog boga osim Allaha, jediwg kaji nema supanuka, Njnnu priptulapo/nm/a i v!IJ.fe i On je svemoćan. Alla/m mqj, .<to daJ niko 1zerno:U uskratiti, Jeo ti t~rkraril niko ue možedati, i kod 7ebe bogatstvo i ugled ne koristi ug!Rdnima i bogatima. 10' 9 3 • Preneseno je od Ebu Hurejre, r...l.f>IWiu :.nbu. da je Poslanik, "JWJ,J,u ·.Jer hl>< dan, rekao: Bit će oprošteni grijesi, makar bili brojni poput morske pjerr.e, Dllome ko tUlkon s1111kog tUlfltaza kaže mbhanalr /ah, slava Allahu, trideset i tri p11M, elrhamdulillah, bvala Alla/m, trideset i tri puta, Allahu ekber, Al!ttfJje najveći, hideseti tri p111n i tpotptmjujući stotimtlutk: La ilahe illeUalm vahdeh1tla !erike khu, lelnJ-Jmtilm, ve klml-hallult~o ve h11ve 'ala lm/li šejin kadir. Nnna istinskog boga osim Alla/m, jrdi11og koji 1m11a Sllptutti/uz, Njn1111 pripada pohvala i v/liSe i On je svemoĆaiL 1""' Muslim, r•h;mdouU,J,.

n

lta treba uliti koga spopadne nevolja i briga?
l · Preneseno je od Ibn-Abbasa, r>dlJ>Ihhu ·an~nmu. da je Poslanik,
'•I•Jhi>u<D<m,
..LIIahu

prilikom nevolje učio: La ilahe i!kUahlllrAzimlll-Ha­ lim, ln ilnhe ille/lahu Rablmlrarlllrazim, la ilahc il/el/aim RLt· b11s-smtavati vo R.abbtd-erdi, RabbuJ.aršil-kerittL Nema boga osim Allaha Velitan.srvmog Blagog, ttmVJ boga osimA/laba Gospodom Arla ue!ićan.rweuog, Jlmlll boga osim Allaba Gospodara nebesa, Gospo· dam Zemlje i GospodaraMaplnneniwg.""' Munefclrun alejhi. 2 • Preneseno je od Enesa, .,d!Jolbhu '•nlou. da je Poslanik, ..Jt.llohu '•l•ihi" ..u,m, u reškoći učio: fa Hnjju, ja Kajjum, bi ralnnetike este­ gis! O Živi, o Ti koji sve održavaJ, f!Kijom milo/ću od Tebe pomot traiim!' 032 Zabiljdio ga je l1rmi7.i, rahimchul!.h. Hadis je dobar na osnovu viSe lanaca prenosilaca.,."
'"' Buha~·/ mea' ei-Ferh, 2/325; Muslim bl šcrlli < m·NI!IIevi. S/90. '"' Muslim bi !crhi en-Ne••evl. 5195. 101 Buhorimea'ei-Ferh, 11 / 145; Muslim bišerhien-Nevev/,11141. '"' Tinni%i, 51201. '"' Takoje hadis ocijenio Albani u svome djelu 'Tl>hridiu el-Ke/im/ er-rajjibi, str. 76.

378

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

3 - Preneseno jeod Ebu Bekrete, •..dii.Ubhu \uiliu, da je Poslanik, "u. n.hu', J,jhl -.sdkn1, rekao: Ko se tUli/eu-nevolji neka uči dovtt:Ailnlmmmera· lnneteke erdžttfela tekihzi ila tuf.;i tarfote 'ttjtzitz. ve es/ih liše'tti kulkbu, la i/ahe illa Ettte. Al/abu, tvojoj milosti se nadam pa me ne prepz!ltaj samom sebi ni :uz h-eptdj oka, popravi moje cjelokupno stdnje, nema boga osim Tebe. Prenijeli su ga Ebu Dav.ud i Tbn Hlbbao, r.>hl­ ••<humulbh. Al bani, r:lhimtbulbh, ga je ocijenio dobdm. 1034

4 · Preneseno je od Sa'da ibn Ebi Vekkasa, r<dlj.Jhbu '•nhu, da je rekao:
Reka() je Poslanik, ..Jl.UI•hu ·,J,jhl """'"': Ktuia je bW 11 utrobi ribe ]wms jeproučio ovu dovu: La ila/Je illa Ente sub!Janeke itmi ktmttt mitzez-zalimitt. Nema boga osim Tebe, ja sam sebi lldsiije rumio. Kad.a ttmslimatz pl'ouči ovu dovtt zbog biw čega Alla/J će mtt se odaztlati.1035 Zabilježili su ga Ahmed. Ti rmi:~-i i Ha­ kim, r.b<mchumull•b. Hakim, <>him•hulhh. ga je ocijenio vjerodostoj· nim a s ojim sc složio Zehebi, ""''"'""lf,h.
Šta se uči kada se sukobi l neprijateljem ili vladarom ?
l -

,. •clle.n, učio

Prenio je Ebu Musa el-Eša'ri, rn,cUj.>.l~hu ·.mhu, da je Poslanik, g ii,Uahu•ltjhi kada bi strahovao od nekog naroda: Allalnnmne bma uedždh1kefi tmlntl'i!Jinz. ve nett'zu bike miJt šttt'llrimm. A/Ja/m, Ti ~e pozabatJi njima i ufječemo Ti se od njibowg da. Prenijeli su ga Ebu Davud''036 i Nesai, ..himebumulloh. Hakim, cihimehulbb, ga je ocijenio vjerodostojnim a s njim se sloiio Zehebi, r.ohlmd\ull..h.

2 - Preneseno je od Enesa, r.odlj>lbbu '>nlou, da je Poslanik, •>lbUohu '•kibi " ..r. lem, prilikom susreta s neprijateljem učio: A!Wnnmne Ettte 'adidi, ve Etzte ·t tesili bike e!Juh1, ve bike esttht, ve bike tlkatiL All4htt moj, samo si Ti moj oslonac i pomagač. Ti mipomažeš t1 otklanjanju treprijateijsl..'ih ,p/etki, u ime Tebe napadam neprijatelja i b()rim sepro­ tiv njega. Z-abiljdio ga je Ebu Davud, rnhL.".hulbh, 1037 s vjerodostoj­ nim lancem preno.silaca, prema ocjeni Albanija, 01himthullah. 103'
Tehriđžu ei-Kelimi ef-tajjil>i, str. 78.
Ahmed; Tinuizi, 5/191; Rakim. Hakim ga je ocijen.io vjero.dostojnim a s nji!J'I
se složio Zcbeb.i.
"" Ebu Đavud, 2/89.
1111 Ebu Davud. 3/42. "" Tehridž11 el-Kelimi et-tajjibi, str. 83.

""
" 11

379

Zaštita od diirna i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

3 - Rekao je u~njak ovoga umme12, Abdullah ibn Abbas, n.Jrplbou '•nhu­ ...: Rijm: HASbwraUalm ve ttidttre-t.vekiL ,.Dovoljan nam je Al­ lah i divan je On Mnik~.jc iqpwrio Jbrahimlwia je balm u IHI­ tru.;. rr:knoj~ Mtthammul, Rlblbhu 'altjhh• ..n.m, kmia STt mu rekli:'J.';}l Z" ' i .. 'f"' l•/~·..:,. 'Ji Ljm(; msesalmpilizbog vas.'"" Buhar:i, r.Wn..hull•o. 1..., <
~ta treba reći koga zadesi nesrelal

011e koji, kada il1 k11lt11a nevolja zadesi, samo kfiŽw Mi smo AllahoviiNjemtt ćemo se vrati#. To stl otti kojima pripada­ ju blagoslolli od Go1podara 11jihova i milost; ti stt ua P,·a­ vom puht. uHt

Rekla je Ummu Seleme, n.liJ.Il•hu ..u..: C11/a 111111 Poslanika, ..n.n.hu 'akihl ..., ..nm., kodaje rekao: Koga :uulesi tr.esreć,a pa lutU: ltma liJ/ahi ve imw ilejbi raJži'tm. Allalmmme edžirnift mu.sibeti, vehlufli bajrtm miu­ ba. Allaholli mw i Njemu se vraćamo. Allahu 11wj 1111gradi me za OVIt moju nesreću i zam(jeni mi je boljim mmjem., Allal1 će ga uagraditi i zamijeni­ ti sumje bo[jim stm!fem. Ona dalje kaže: Kadaje !lmro Ebu Se!tnne (njen muž) proući/tL .<lt/11 111 dovu i Af/ah,,.,. " di<ll•. mi ga je z11mijenio boijim od lfjega, AUalmvim Poslanikom, .,IJ,Jbou '.J,JOI" ..u,.,. Muslim, ....hlm<hull>b.

Ita treba uoti ko ~ duian?

Preneseno je od Alije, ,,d!]>lbhu ~nhu. da mu je dosao neki rob koji je imao ugovor <> otkupu sa svojim vlasnicima i rekao mu: Ne mogu ispla­ riri flo sam dogovorio pa mi pomozi? Alija, ndiJ>II•hu · ·""·je rekao: Hotd li J,, te podučim rijeđi111t1. kojinu1 me podtu'io Poslaflik. uu.u,hu '•'•ini ,. ,e~!.",? Kada bi imao dttga koliko je brdo Allah, •..., •• dl<ll<, bi ro vmtio. Uči: Al­ labmmuekfitli bi IJalalike ~tz haramike ve egnh1i bi fadlike 'amuum
"" Ali'lmran, 173.

"" Buhari meo· e/-F~1h. 81229.
.,. El-Bekme, 156 i 157.

380

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

siva/re. Alkrbu moj, zadovolji me ba/4Jom tmtjesro hamma i učini me ne­ ovisnim od svih osim Tebe. Prenio ga je Tmnizi, ,.hlm<hull>h 1042 i ocijenio
dobrim, s njim se složio Al bani,
r•himdoulbh.

Z pri obilasliu bolesnika ikr
Od lbn~Abbasa, ndiJ•I~>t.. '•"'""" '· je preneseno da je Poslanik, ,.u"ll~.t­ t.u ',!,p,; « •dio~,, rekao: Ko obide bolesnika kojem11.ije 1tnstrtpio smrtTli

kod ttjegtt sedam puta: Ese'lrJiahe el-nzim. Rabbel-ar­ šil-azim, e11 ješfijek. Molim velikog Allaha, Gospodara velikog Arša da te izliječi. Allah će ga izlije~iti. 1 04.' Zabilježili su ga Ebu Davud, tohlm•h•ll•h. T irmizi, nhlo..hulb h i ocijenio ga dobrim, Hakim, ,..h;,.,h.u.t, i ocijenio ga
vjerodostojnim, s nj im se složio Zehebi,
r>J,;mthull>h .

čas i prouči

!ta se kaze kada se ulazi u mezarje?

'•nl••· da je rekao: Pos/.anik, "J. !,U.hu '•I•Jhl ,, ,.u,m, je ubo ashabe dil kai:la ttdtl tt mezmje kail.: Es-Se­ lamu 'akjkum, ehletl-dijm·i mittel-mu'mi11i1t, ve imta in šaAf/4­ htt bikmtt Llhiktm. Nese'lullahe le11a ve lekmn el-'afije. Es-Selamu alejkum, vjernici stanovnici ovih nastambi. 1'vfi ćemo vttm se, ako Bog da, pridružiti. Molimo Allaha da t nama i vamapoda•·i blagostanje. 1044
Preneseno je od Burejde,
ndijolbbu

Muslin1l r.1hi.nchullah.

!ta se uči kada zapuše vjetar
Rekla je Aiša, "dJj,!bhu '•nl>• : Ktu;/a bip1tbtto vjetarPoslanik, soii>II:J.u '•l•ihi ",,n,m, je r•čio: Allalnnnme itmies'e/uke haft·alta, ve haj1·a mafiha, tle

hajra 1110 et·selteha bil1i. ~ eu'zu bi/re rum šerriha, ve šerri mafiba, v ve šerri ma ursilet hihi. Alla/m moj; molim tt za tzjego. o dobro, dobro koje je tt rtjenzu i dobm s kojim si ga poslao. Urjećem ti se od tzjcgovog zla, z/ir. kojeje u rzjemu i ;da s kojimje poslan. Muslim, ••hlm<hull>h.

"" Tinnizi, 5/220.
""Ehu Davud, 3/ 187; Tirmizi, 3/227.
"" Muslim bi šcrhi ev-Nevevi, 7/45.

38 1

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

Ita lt uči kada se čuje grom?
Abdullah ibn Zubejr, r.K!orJW>u kada bi čuo grmljavinu presrao bi pričati i proučio bi: Subhanellezi jmebbi/m er-rtt'du bihamdihi vt!-l­ melttiketu min hifotiiJ/. Neka je slavljen Onaj koga slave grom i meleci Strahujući od Njega. Zabilježio ga je Buhari, mhlmehull.h, u svome djelu EI-Edebu el-mufred. Al bani, ,..hlmehulbh. je rekao: Lmzac prenosi/acaje vje­

-..b•.

rodostojan, ali je it&rr:ka asiJaba. '04 '

Ita se uči kada se Yiđi mlađak?
Preneseno je od AbduUaha ibn Omera, "di;>JI,bu ·,nhum> da je Posla­ nik, ..u,JI,hu •,J,jhl " ..u,m, učio sljedeću dovu kada bi ugledao mlađak:

Allahu ekbet·! Allalmmme ehillehtt 'alejua bil-enmi vel-iman, ves­ se/arneti vel-islam, 11et-teujiki lima tuhibbu 11e terda. Rabbtma ve Rabbuke/lab. Allahje nnjveći! Al/abu moj, m·ka nam dode stt. sigumo­ šćtt i imaniJttz, spasom l is/nmom i uputom 11a ono Ito voliš i s ćim si za· dovoljan. NaJ i woj Gospdarje ADab.'""' Prenijeli su ga Darimi i 11r­
mizi,
nhim<humulbh.

11rmizi, ...him<hulloh. ga je ocijenio dobrim a Albani,

. ., ,..himd.u!l.b, VJero dOStOJillm, "'"
Ita se treba proučiti kad se krene na put?
Prenosi se od Ebu Hurejre, ndli•ll•hu '•nhu. da je Poslan ik, n lbll.hu ·.t,Jhl ,., ,..tkm, rekao: Ko kreće ua put neka za one koji ostaju prouči slje­

debt davu: Estevdiu'kumullahe e/lezi la tedi' 11edai'ttbu. Ostavljam vas Al/abu na ČIIVanje. Sto se Njemu ostavi na tuvanj~ ne može se izgu· biti. Zabiljeiili su ga Ibn Madže, Nesai u djelu Ameltd-jevmi vel-lejle,
Ibn Sun ni i Ahmed, ,.h,m•humulbh. Dobrim su ga ocijenili Ibn Hadžer i AJ bani, r~l,iruehutnuiL•h. tMil

•w• Tehridbt ei-Kcllml cl-laj}ibi, str. 109.
''" Darimi, 213; 1inniLi, S/167. Prenijeli su ga od Talhe ibn ' Ubejdullaha
'"' Tehridžtt ei·Keliml et·taj}ibi. siT. 614.
'"' Tehridžu el-Ke /im/ ct-taj}i bi. SIT. 199.

382

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

~a se We kad 11 popne na jahalicu!

Preneseno je od Abdullaha ibn Omera, =llJ.U.h. '•nh•nu. da je Poslanik, ..n.u,hu i le1 '~ sd/em, nakon uspravijanja deve kada bi kretao na purovanje tri hl pum rdcao: Allahu ekber i proučio: Sub!JmteUezi seiJ!Jam leua !Jaza ve ma kumzalelm mukrittin veilma i!JtRabbitzalenumknlibtt1l. AUa/non­ 7/le itma nese'htkefi seje1·itut baza el-birra ve-t-tekva ve nnne-L- 'ame/i 11za un·da. Allalnmnne!JeVvin 'alejna sefarmza haza vetvi 'amza bu'debtt­ Entes-snlnbufi es-seferi, vtd-bali.fotufil-e!Jli Allalnmnne imti e'u = bike nlin vi'sais-se.fori. ve keabetil-mmi:Ulri, ve nu-l-mtmkakbifolrt~znli, t.oe-lr ebl Nehtje slauljm 011aj kuji nam je ovo pormw mi to nebumo motfi jahati i f1JOIIIt ćemo se Gospodom vratiti. A/Inim moj, molimo 1eza dobročinsi!JO, bogo­ bojfiZJIOst i djela skojima si wdo/l(}ijnn.na ovom purovanjz~ Alln!Jtt moj, olnkfaj litiIll ovo pmovanje i skrati udtlijenost. Ti si s nnmttna putovđnjtt i ćuvof rude porodice. Allahu moj. fliĆttllll} Jvts teškoća 1111 putawmju, mhtiJg vidika i mžnog povm1kn imetku i porodici. Na povratku je učio isru dovu samo je dodavao: Ajibune, taibune, 'abidzme, li Rnbbina hmuitltm. Vmćamo se. knjm1o se, po1wni smo i swga Gospodara IJwlimo. '"""Muslim, ~~.
~131 se treba reči kad se od1jedne ntgfje!

Preneseno je od Havle bim (·!akim, udij.>ll>hu ·,. h,, du je reida: Cula sam Poslanika, ,.u,u,hu ·,l,;lol Ye • .IJ.m, kada je rekao: Kada neko odsjedtte negdje te prouči: E'ttztt bi kelimatillahi et-tttmmati mi11 šerri ma balek. Utjelem se A/Inim Njegovim sltiiTŠmim rijci'imaod zla svega ho je srvorio., 11ilta 11m tteće 11nltctiti sve dok 11e ode iz tog mjesta.'* Mu­ slim, nhomchulhh.
lta se kaie pri jelu i piću1

Preneseno je od Amra ibn Ebi Scleme, ,,d;J,IJ"Iou '•nhu, da je rekao: Re­ ktto mi je Poslanik, ..Jt.JJ,hu '•'•Jhl ". ..,u Sittko, r·eci bismillnb, jedi de­ ,m: mom rukom i jedi isp1·ed sebe. ••~· Murrefel,:un 'alejhi .
.., Muslim bi šerhi e11-Ne.Vf!lli, 9/110.
.. Mrt<linr bi serhi tm·NC..'VL...'i, 17/3 1.
10 ' Bulrari mea' el-Feth, 9152 t; Mu; /im hi šerhi eii-Neve·.-1. t 3/t 93.

383

Zaštita od džina i šejtana
'alejhl ·~•diem :

Šta ljude štiti od šejtana

Preneseno je od Ai še, ..d;;,Jbhu '•nh•, da je rekla: Rekao je Poskmik, al!.lhhu Prije jela t·ecite bismi/JalJ, a ako zaboravite"reći bismi//ah tzapočetku, recite: Bismillabi evvelelm ve amre/m. U ime Allaha na po­ l etku i JUJ, kraju. 1052 Tirruizi, mhlm<hullah i rekao je: Httdis je htlSen sahih. Prene$eno je od Enesa, radijali, hu '•nbu, da je rekao: Rekao je Poslanik. .,u .hu ', I,Jiol,. odkm: Allah je zadovoljmt kadli rob kaže elhatndtt li/fah ,u kada.uešt.o pojede" popije."1 0~3 M uslim, r.ohlmd oull.h. i Prenesen() je od Mu'aza ibn Enesa, r"diJaU.J.u ··"""· da je Poslanik, ,.,. rekao: Ko 11akott jela kaže: El-Hamdu li//a!Ji e/lezi 'ata'meni !Jaza ve ra,zaka11im mhz gajri !Jaiilitz mhmi ve la kttvveti11. Hva/tt Allahu koji me nahrani i opskrbi ovim bcy; rnoje snage i moći., bit će mu oproŠtt!Jtipt·et!JodltO počiujeni gr.ijesi. 1" 54 Prenio ga je Tirmiz.i, ,.~o;. "''""u i rekao: Hadisjedobar. Osim njega prenijdi su ga i Ebu Davud i '" dobrim. lbn-Madže, rnhim<bumodlah. Ibn-Had7.er, r.ohimcloullob. ga je ocijenio "
L.llahu 'alcjhi ,., •d k m,

Preneseno je od čovjeka koj i je služio Poslanika, sa!J.Ihhu '.Je)bl ve.sell<m, da je rekao: Kilda bi pred Poslanika, g llallahu 'ai•Jhi ,, scllem, donijeli hranu rekao bi: Bismi/Ja!J, a kada bi zavri'iojelo n:kao bi: Allalnmrme etdm~. ve eskaj­ te, ve·egnej~, 11e ekttejte, ile !Jedejt.:; . e e!Jjejte,fe lekel-!Jamdtt 'ala ma v ea'tejte. Allahu moj, nnhranio si, napojio, imućnim učinio, dovoljnim t:lao, uputio, oživio, pa T!!bi hvala na tome što si rzam dao. Zabjlježio gaje Nesai, 0 ..~im•hull•h a vjefodosrojnim ocijenio Albani, rahimo:hul!oh. ' 55
l1a ireba reći pri kihanju!

Preneseno je od Ebu Hurejre, udij•llohu 'anhu, da je Poslanik, .,I!,IJahu '•I•J· rekao: Kada kib11e~ reci~: El-Ha11zdu fi/Ja}:,, Hvttfll Alla!fu. A ottaj ko je s ujhtt ili 1ljego11 brat:]e1'bamukellaiJ. Allah ti se mlilovao. Kada 11111 to kaže ueka mu odgovori:je!Jdiktmm/Jalm ve j11slilnt bale­ kttm. Neka ·vtlS Allah u.puti i popravi tJašestd1ljc.' 056 Buhari. ..him<hul~h.
b; '" «ilom, '

"" Tirmizi. 3/190 i rekao je: Hadis j e dobar •j erodostoJan. l'l5t 1 Wus lim hi šerhi e n·Neve vi, 17/50. "" Ebu Davud, 4/42: Tirmizi, S/ 17 J: lbn-Madž:c, 2/1093. Timtizi ga je ocijenio

dobrim.
'"' Es-SiL~ile es·salzilza, hadis br. 71,
"" Buhari mea ' el-Feth. J0/608.

384

Zaštita od džina i šejtana
njalcanje magaraca i lavež pm!

Sta ljude štiti od šejtana

!ta trtba reli kad se čuje kukurikanje pijedon,
Rekao je Ebu Hurejre, .,diJalbhu '••hu: Rekao j~ Poslanik• ..JI>Doh u 'olejh1 ,.• ..u, m: KndG. čujete tljakauje magarttCa mječite se Alla/m jer oni vide lejtatut, a kada .čujete kukurikauje pijetlova molite AHaba da vam da od svojih blagodati jer oui vide meleka.1Qlt Mu u&kun alejhi.
..tJ.m, rekao:

Preneseno je od Di.abira, ndii>JW.u 'onhu, da je Poslanik, ..u,Jbh" ',l•Jhl•-. KaJa noću fujete lavež pasa i tljaknnje magarttCa uJje­ ćite se AUabtt odnji!Jjer oni vide što vi tze vidiu. 10" Zabiljdili su ga Ahmed, Ebu Davud i Buhari u svom djelu EI-Edebu el-mufred, mim<­ humullab. Al bani, ta!>lm<hull•l•, je rekao: Hadisje vjerodosrojau 1111 osnovu više lmutca prenosilaca. 1019
~ta se uli kad se ustaje sa sijela!

•• tdkm,

Preneseno je od Ehu Hurejre, r>dlj.Jbhu •an~,._ da je Poslanik, solbllahu '.J.jhi rekao: Ko bude na sijehtna kojem jep two prilao i prije tzego ode kaže: Suh!Janeke.llalJtmmze vebi hamdike, cJhedrt tm ln ilnhe illa eute estagfirttkeve embu ilejk. Nektt.si slavljm i bvnljm Allahu, svjedoćim dn nema dmgoga boga osim Tebe, od Tebe oprosta tmžim i Tebi se kajtuL AJ. U1/1 će mtt iskupitipmpustepočhljette tltl tom sijebt.....", Zabilježio ga je Tirmizi, r.hiroehollah i l'ekao: Hndisje hasen sahih. Vjei'Odosrojnim ga je oci­ jenio i Hakim, r..hln><hull•l•. a s njim se složio Zehebi, r.hondnoiW..

Preneseno je od Abdullal1a ibn Omera, ..di;.a..hu '.W.onu. da je rekao: Rijttko jt PM/anik, ..U.U..IN 'okjhi •• ...~~cm, odlazio sa rijrla a da asbabima tit bi proućio ®vu: Allahtmmw iksim.letut mi>J ha/jerike ma rehultt bihi bej­ 11etut ve bejnemea'sik, Ile miti tdalikema lubelligttl/11 bihiDžetmetek, ue mit~el-jekitli 11111 tJI!Jermilm bibi 'alejtll1mesaibed-tflmja. ADa/mm­ me metti'tla bi esmai'11A, ve ebsflriiLa, ve lmvvetiua ma ahjejtetta, ve­ dža'/Jm el-varise 111im1a, vet/ža'l se'nma 'a/n mell znlmtetul, vetiS1tt7111 'ala mett 'ada11a, vela teJž'al ed-d11tya ekbera hemmitltl, vela meble­
'"' Buhori meo 'el· re/h, 61350; Muslim bi šerhi en-Ne-.'f!Vi, 17/47.
'"' Ehu Davud, 41327. Albani go je ocijenio vjerodostojnim.
"" Tehridiu el-Kelimi cf.lojjibl, SIT. 164.
'"' Tinni1.i, 51158, i kaže: J/ar/isje dobar vjerodosto}mt.

385

Z aštita od džina i šejtana

Sta ljude štiti od šejtana

ga 'ilmitl.lt, vela ttut!lnt 'alej114 menlajerlunmttUL Alla/mnwj, dodijeli nam smzhopo!rovanja prrma 'Ubi dotJ(}Ijno da se irprij«i izmedu tiJ1S i nepo­ komorti Tebi, dodijeli Mm pokomosti roliko datidnno u Džmmt, dodijeli nam ttbjedmja koje ćt nam olakšatidunjalrdke nedaćfl. Allahu moj, sve dok smo živi daruj tldm slub, tl/d i snagu. učini tiaftt osvetu prema onima kojim nam nepravdu počitzilt i pomozi tldS u borbiprotiv neprijatelja nafil;, ueka nam dunja/uk ne bude nd)wća briga i vrhwu11: našeg znanja i ne potčini JU/J onima ko su nemilosrdni prema nama.'06 ' Zabilježio ga je Ti rmizi, nhim.. ji hull.d. i ocijenio dobrim. l-lakim, nhinl<hulbh, ga je ocijen io vjerodosrojnim, s
njim se složio Zehebi, nhlmd.ulblo.

!ta 1reba proučiti kada se vidi neko u isku!enju!
Preneseno je od Ebu l-lurejre, adiJ.lbhu '•nhu. da je Poslanik, ,..u.u.hu ·,J,;ht ,..,,u , rekao: Ko kale kada vidi osobu tt islmšenjtt: El-Hamdt~ ...

lillabi e/lezi 'tifani minnna ibtelahtt bibi ve faddaletti 'ala kesiritt d mimmett bakka t ef ila. Hvala Alla/m koji me nije isk11šao ko šro je nje­ ga isk11šao i !to meje odlikovao nad nmogim r110jim Sll10rmjima., 1teće ga 11iluula zadesiti to iskttšmje. '"" Prenio ga je Tirmizi, nhir.l<hulbh i od­
jenio dobrim.

lta se uči pri ulasku u pijacu?
Preneseno je od Omera ibn el-H anaba, "JIJnl!Jhu ~nhu. da je Poslanik, rekao: Ko kada ude 11apijtuu lude: La ilahe ille/Ja­

••ll.ill•l•u ',l,jhi .. ~u,m,

lm vahtkbtt la šerike /elm, lelml-mullm, ve lelml-bmndtJ,juhji veju­ mittt, ve lmve hajjtmlaj emutu, bi jedihi td-hajrtt, ve buve 'ala kulu !eji11 ktulir. Nema boga osim AUahajedinog koji nema suparnika, Njl!lllu pripada.vlasr i bvala. oiivljava i usmrćuj<' a 011 je iiv i 11e umire, u Njego­ voj ruci je dabru i 01t }<' svcmoćmz. Allah će m tt upisati mi/ion sevapa, ob· isati milio lt malih grijeha i uzdići ga za tn iliou stepetti. 1063 Prenio r ga je T irmizi, ~hlmehull•h a dobrim ocijenio AJ bani, uhimehul!.h.'"""
"" Tinnizi, 5/ 189. Ocijenio ga je dobrim. ""Tinnizi, 511 S7. Ocijenio ga je dobrim. "" Tinnizi, 5/1 55. Albani ga je ocijenio dobrim. *' Tehridlu el-Ke/im/ et-rojj//)i, srr. 172.

386

Zaitita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

~ta treba reći kada se spotakne životinja?

Preneseno je od Ebu el-Mei iha, "d;),ft.llu 'anhu. da je neki čovjek re· kao: jaiJtJo sam im Poslanika, ,;ll,fbhu ••.t.;h; " •.tkm, najaJJtJ!ici kada se ona spotakla.i rekao sam: Nekaproptulne šejtart! Poslanik, •allallahu •t•jhi ,,·,cflcm, je rekao: Nemoj govoriti: Neka propad11e šejtan, jer luuJa to k4ieš on se povećava dok 11e /nule kao kuća, pa kaže: Pobijedio sam ga svo­ jom snagom. Reci: BismiUah, jer kada to kažeš on se smanji i bude poptttmuhe. Prenijel i sn ga Ahmed i Ebu Davud, .,.ru.,,humult.h. Albani, Qhim•hull•h. g;t je ocijenio vjerodosrojnim.••M
!taJ treba reći kada se ugledaju prvi zreli plodovi?

Rekao je Ebu Hurejre, r"Bj,lf,hu 'anhu: Koda bi uzrelili prvi plodovi /jtt· di su ih noti/i Posumiku, ..tbfl,hu ·,t,)hi" ""'"'• a on bi kada bi ib uzeo pro­ učio: Allalm•m1ze barik fi semerina, 11e barik le11a fi medit~eti11a, 11e barik le11afi sai'na, ve btlrikfi mu:ddi11a.. Allahu moj, blagoslovi naše plodove, naš grad1 naš sb i naš mud. 1066 Nakon roga, plodove je davao najmladmz primt!Wm djetel1t. 1067 Muslim i Tirmizi, ,,h;,",humuttab. T ion.i­ zi, ~himehullah, je rekao: Hadisje ha.rert sahib.
Ita treba reći onaj koga nešto zadivi i svidi m se1 u

Preneseno je od Sehla ibn Hunejfa, r..diiallahu '• nhu, da je Poslanik, ul­ l,fl,bu '•l•jhl ~ ,.fl,m, . rekao: Kada vidite !to Vat/t se.sviđa, blagoslovite to jerje ·t~rok isti11a. Zabilježio ga je Ahmed.• nhionehulloh i drugi, a Alban.i, "hiro•hul!.h. ocijenio vjerodosrojnil\1. 1068

lta se uči ako nešto bude otežano?
Preneseno je od Enesa, .,.J;;,tbhu'""""· da je Posla.n.ik, "n,u,hu ·,t,jnl" ,e~.
lem, rekao: AUalmmme la seh/e illa ma džea'ltehu sehle11., ve itmeke
'"' Tehridf.u ei-Kelimi et-tajjibi, srr. 180.

'"' Sa'a i mud su mjere za količinu. (op, prev.)
'"' Muslim; 'finnizi, 5/169.
'"' Tehridžu ei-Kelimi ei-IO}jibi, siT. 185.

387

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

udi!alu el·hi1Uite iza ši'te seh/a. Allahu moj, lahko je samo ono fro ri olak1a1, a Tt Wa bold tdko učiniš lahkim. Zabilježio ga je Ibn-Sunni, al>im<hull>h. Hadis je dobar.
Jutarnji j vecernji zikr""
J - Preneseno je od Seddada ibn Evsa, ndlJ>II,Itu '•"ltu. da je Poslanik, ..u,,.

rekao: Najbolji istigfor je: AUolmmme Eute Rab­ bi la ila!Je illa Ettte. Halekteni ve ene 'abduke, ve ene 'tt/a 'ahdi­ ke ~ va'dike mestetdtlL E'uzu bike mi~t lerri ma sm/dtlL Ebu'u leke bi uitt'mLtike 'alejje ve elnt'u bi zeubi fogfir li fomelm la jegfin~Z<-zmmbe illa Ettte. Al/a}m, Ti si Go5f'Od01 nwj, nema boga osim Tebe, sroorio si me i ja sam TIJOj rob, drtim se ugowra s Tobom i obećan Twg koliko nwgu. UtječmL se Tebi od zla kojegsam počilzio. ja Tebi 5e vrnćam spomolu b!dgodati Tvoje, Tebi priznajem gtijehe !IJOje pa ih oprosti. Samo Ti grijebe oprostiti mok/. Ko ga prouči ttaf!eČer i umre 11 toj uoči ttči će u Džnmet, a ko gaprouči ujutro i tnttn toga tuma ttči će u Džemzet.'"10 Buhari, nhlmdwlloh.
bhu 'akjhi vc odlem,

2 - Preneseno je od Ebu Hurcjre. ,.di~>n..lou 'anhu. da je Poslanik, ..!Wb· hu 'aJ.jhJ v. Oclkm, rekao: Ko sto pma kaže kada osvatte i omrkue: Subhanallabi ve bi hamdibi. Neka je slav/jm i hfltrljm Al!diJ. Niko neće doći s boljim djelom na S1tdujem dmm od njega osim onoga ko prouči isto ili više."11 ' Muslim, Dhino<b~JJ.h. 3 - Preneseno je da je Abdullah ibn Hubcjb, .. ~IJ•II•hu 'onlou. rekao: [za. Jli smo jdn~ kih1c veoma tamne noti traiiti Posltmika. wWbhu '•lcJh! ""..!km, da nam k!dnja. f(Jzda smo ga naJ/i rekao je: Reci!ja nisam niJra rekao. Ponow J~ rekao: Reci! fa op~t nisam rekao >lifta. Ali sam ga upitao: Allahw Pos/anić~, ira da kai:em? &kao je: Prou­ či mre El-Ih/as, El-Pekk i E11-Nas po tri pt~ta kada omrlmeJ i kada osvane/ Ćttvat će te svakog zla.' 011 Zabilježili su ga Ebu Davu d, Nesai i T irmizi, ..him<hunouiLoh koji Je rekao: Hadis je vjerQ· dosrojau. Albani, nhiruchulbh. se složio s njim.
Ovi 7;ikrovi se uče nakon sababa i nakon ikindije. ""Bulrari meo' ei-Fetlr. 11191. ""Muslim bi šerhi en-Neo•ew. 17117. 1111 Ebu Davud, 4/321; Tinnizi. Sf1.27.
110

388

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude !titi od šejtana

4 - Preneseno je od Ebu Hurc:jre, ,.dlplbhu •.".,.,, da je Poslanik, u!J.t. Wtu 'ai•JM ....n.",, rekao: KadA owanete recite: Allnlmmm4! bike asbalma, ve bike emsej11a, ve bike 1U11Jja, ve bike uemtttu, ve i/ejke m-nušur. Allahu moj, Tvojom dobrotom sabah dočeka­ smo, a Tvojom smo dobrotom i onu·kli, si 1111s poživio, Ti će! nas ·t~rrnrtiti i pred Tobom ćemo se sakupiti. A kada onn·kuete I'Ccite: Allnhumme bike emsejua ve bike asbalma, ve bi.ke uahja, ve bik4' nemutu, ve i/ejke et.mesir. Allahu moj, TIJOjom smo dobro­ UJm omrkli a T tJOjom dobroUm/ ;mo i sabah dot~ka/i, si IlliS po­ ii vio, n ieJllllS USmrtiti i Tebi Ćt!mO St! vrariri. II17J ZabiJježj(j SU ga Ebu Davud, Tirmizi i lbn-Madže, "hlmdu•nulhh. Tirmizi, ...him<hul. t.h. je rekao: Hadis je dobar. Albani, ...him<hulbh, se složio s njim.

n

n

5 - Preneseno je od Abdu llaha ibn Mesu'da, mdiJ.•II•h• '•nhu. da je re­ l<.~o: Poslanik, •all.•llahu •l•Jhl ,. ,.u,,., je kada omrkne ulio: Emsej11a
11e emsa el-mtJku /iluthi, 11el-hamdtt /il/ah, vc lA. iluhe il/el­ fAh, vahtlelm la šerik4' lehu, lehttl-mttl.kt4 vc le/mt.hamdtt, vc buve 'ala /mJ/i šejin kadir. Rabbi es'ehtke hajra 11111ji !Jazihi el-/ejleti, ve hajra ma ba'deha, vc e'tt:r.tt bike min lerri mafi hazihi el-lejleti vc šerri ma btldeha. RAbbi e1tJZ:Jt bike mntel­ kese/i vesttil-kiberi, Rabbi e'uztt hikemi11 'aznbittji11-Nar. ve 'aznbi11fi/-kabri. O mrkli smo i o mrkla je All ahova vlast, hvala Allahu, nema boga osi m Allaha, jedinog koji nemn suparnika, Njemu pripada hvala i vlast i On je svemoćan. Gospodaru, mo­ lim re za dobro ove noći i dobro koje dolazi poslije nje, a urje­ čem rise od zla ove noći i zJa koje dolazi poslije nje. Gospodaru, utječem rise od lijenos1i i ruine starosti. Gospodaru utječem ri se od patnje u Oiehennemu i pamje u kaburu. !Vuia bi osvamw rekao bi: AsbaJma ve asbeha el-11ndlm /il/n/)... Osvanuli smo i osvanula je Allahova vlast... '07' Muslim, nM..,,huJ!,II.

6 - Preneseno je od Osmana ibn ~na, nd9,11•hu '"""· da je Posla­ lli k, ..u.u,hu ·,t,JI•i vo,,~,,...., rekao: Ko godjtt.fi'01tl i IIBČCI·om bude tri
p11ta t<Čio: Bi.smillabi e/lezi lu jedurru mea' ismi/Ji !ejtm fil­

erdi vc lufi es-semai, 11e b11ve es-Smzi'tt et. 'Alim. U ime Allaha
s čijim imemnn ni1lf11111 nebetilllf1 ni /ld am/ji /lt! može IUJŠtt:titi,
1111
1111

Ebu Davud, 4/317; Timli2i, 5/ 134: lbn-Madže, 2/ 1272. Muslim bl šerhi en-Nevevl, 17/42.

389

Zaštita od džina i šejtana

Šta ljude štiti od šejtana

On sve čuje i sve zna. Nilta mtt neće moći ttaštetiti. 107 5 Prenio ga jeT irmlzi , Nhim•hull,h i rekao: Htulisje hasm sahib. Albani, r>hi· md.uJiab, ga je ocijen io vjerodosrojnim.

7 - Preneseno je od Ebu Hurej re, "''"i• ll•hu 'anhu, da je neki čovjek do ­
ŠaĐ Poslaniku, uli>ll>hu 'alojhi "',.u,,., i rekao: Allabotl Pos/anlće, sinoć me ujeo akrep. Poslanik, ,,JJ.IJ.hu 'alcjhi '" sdlom, je rekao: Da si t•ekao kada si ttŠao tt noć: Ertzu bi kelimatilklhi et-tammati min
še~·ri ma halek! Utječem se s Allahovim savršmi'm riječin14 od zla

što je stvorio!, tut bi ti tzanio štetu. ' 076 Muslim,

r.him< hullab.

8 - Takoder je od njega preneseno da je Ebu Bekr, .."dijolbhu 'anhu, rekao: Allabo· Po,•laniče, poduči me dovi koju ću učiti ujutro v i navečer? Poslanik, .alloll• hu '•le;IU vc sellom, je rekao: Reci: Alla­ lmmme Jatira es-semavati ve el-erdi, alime el-gajbi ve eš­ šehade, Rabbe kuDi šejitz 11e melikelm, ešhedrt ett la ilahe illa Bute, ettztt bike mitt šerri rzefii, ve min šerri šejtatti 11e šerakibi! 'Ye ett elaerife ala tz'efii suett e11 edžmTttht~ ila mttslim! Al/aim moj. Ti koji poznaješ i vidljivi i tzevidljivi wi­ jet, Stvoritelju nebesa. i Zemlje, G'Ospoddru i Vlasniče svega. svj.-doćim da nema istinskog boga osim Tebe i utječem se Tebi od .zla·moje duše i od zla šejtana i njegovih spletki! I da sebi nasilje učinim ili ga prouzrokujem mttslimarm. To prouči kad osva­ nei" kada omrkneš i kada legneš tt postelju.'"" Pren ijeli su ga Ebu Davud i Ti rmizj, rnbimehu.rnulbh . T innizi, r:~.~timdhtll.:.h. je re­ kao: Hadis je bttsm.sahih.
9 - Preneseno je od Enesa, radiJ>II•h• '•niou. da je Poslaolk, ..n.nahu ·,;,i­ b; vc oclkn>, rekao : Ko kaže kada os11atte ili omrkne: Allahmn­ me i1mi asbahttt ušhiduke, ve ušhidtt hamelete 'at#ke, 11e melaiketeke, 11e džemi' halkike etttz·e ke Bute Alla/J ellezi la ilahe ilkl Ente, ve etme Mithammeden 'abdttke ve t·est.!tv ke. Alla/m, osvanuo sam i u.zimam ZLI. svjedoka Tebe, nosioce. Tvoga arJa, meleke i sva stvqrmjd da si Ti Alit1JJ. Ti si Bog osim kojeg drugogo boga nenut, i daje Mubammed Tvoj rob i pqs/a­ 11ik. Allah će 11jegovu četvrtitm osloboditi Vatre. Ko to kaže
"" Tim1izi, S/1 32. Rekao je: Hadis j e dobar vjerodo.vtojmr. 1111 Muslim bi šerhi en-Nevevi, 17/32. •m Ebu Davud. 4/31 6; lim>izi, 5/ 134. Tirmizije rekao: Hadisje dnbar vjervdostojan

390

Zaštita od džina i šejtana

~ta ljude štiti od šejtana

dva puta oslobodit te ga polA od Vatre. Ko kaže tri puta oslobodit te tri lettJrti1Le od Vatre. A ko kaže / etiri puta ALIA/J će ga eijelog osloboditi Vatre.• • Prenijdi su ga Ebu Davud i lirmi7i, nh~m<humull.!o. lirmizi, nhurvh..ll.h. ga je ocije­ nio dobrim. Ncvcvi, •.a....a..ta.h. je rekao: La11at prmosilaca je dobar. Dobrim ga je ocijenio i lbn-Hadier, nh....doull•h.

l O -Preneseno je od Ibn-Omera, ndljoLhu ·,.h...... da je rekao: POJiarzik, ..u.u.Jou '.kP.o .. odkno, nikada nije propu/tao ujtttro i 11alltČe proučiti
dovu: AIIA/nwmre hm i t!S'eluke el-'afijete fid-du"ja vel-ahire. Allnhmmue i mti es'eluke el- 'nfoe vef, 'tifije fi di11i ve drmjnje, ve elJU ve mali. Al/4/mmme ruh•r 'n vrati, ve nrui11 rava'ti. Ab lnhwm11e ilifnmi miu bejmjedqje ve miu haifi, ve im jmtim ve im limaU, ve mnt fevki, ve e'uzt• bi 'azametike t!tt ugtale ",;" ra!Jti. Alla/m moj, molim re .za blagostnfljt 1111 dunjaluku i na ahimu. A/ktim. molim u z:a oprofl i blagOJtanje u vjeri, dwzja/u­ lm. porodici i imetku. Alkthu. prrlrrij moJe sramote, spokojnim uči­ "; o11e z:a koje se brinem. A/Inim Ćt1W1j me spnjeda, sm~ga, zdes11a, J!ijrotl, ivlfld mme i utjdmt se T vojom vtličmom da propadnem tt u mlju.••rJ J>rcnijdi su ga Ebu Davud, lbn-Mad7.e i Hakim, ... lolm•h••""'"h- H akim , " hlno<hulbh je rekao: Ln11ac prruosilllclljt: vjero·

dostojali. Zchebi. r.hln><hull>h. se složio s njim.

"" Ebu Davud. 41317: Tirmizi. 51188. Tirmizi g:o je O<:ijcniu dobrim. •• Ebu Davud, 4/31 R: Ibn-M acUe. 211273. l lakun gn je ocijenio vjerodostojnim a Zchebi se slo!io s njim

391

ZAŠTITA KUĆE OD ŠEJTANA

Zaštita kuce od šejtana
U ime Allaha, Mllortlvog, Samilosnog

Uvod
Hvala pripada samo Allahu, hvalimo Ga i od Njega pomoć, uputu i oprost traiim.o! Utječemo sc Allahu od zla koje je u nama i od naših loših djda! Koga Allah uputi niko ga ne mok zavesti a koga u zablu­ du odvede niko ga ne mok uputiti. Svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha i da nema sudruga. Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik A porom! Mnogi ljudi su zanemarili jedan farz, a to je neprijateljski odnos prema šejtanu. A, rekao je Uzvišeni:
1.:;...; ~_,~u ;...; ~ .J lk;.!.~l .J!
"""

~~

... .. "

l ,;,; :;~

ŠejU111 vam je neprijatelj, pa i vi btui#e ruprijate/ji rljetmt. 1 Naialosr, mnogi ljudi odnose sc prema njemu kao prema miljeni­ k-u! Sjedi s njima na sijelima. pravi im društvo po putevima. Otvorili su mu vraca svojih kuća. l više od toga, otvorili su mu vrata svojih spavaćih soba! Ne treba veća ...2 Ima i onib koji su mu otvorili svoja srca, radešto im naredi, ostavljaju što im zabran i. Postao je njihov bog, obožavaju ga mi mo Allaha. "'" "dJ.dlo. Rekao je Allah, ,.,J,.,oh ,., ,.-,J ,:
. -_.; , :C::I..;j.Jli.:..!.lll'.).x.;,;'i.J <J::-" -' • • ... ,

.,t,.."

~ ' Ji '' ('

),..:.

1';l ·' ~ :C::'Ij·~~~'t""l .. ,, i ..r. .,..,.., .,... f .,
N~

O si11ovi Adnnovi, zar vam nisam naredio: lejt41la, OTl vamj~ 11eprijatelj otvoretti!'

obožavajte

To je razlog pisanja o come kako musliman da zaštiti svoju kuću od cog nećasnog neprijatelja. prokletog šejtana. U koju kuću on uđe u njoj posije nered, u nju unese neslogu između djece i razdor između supruž­ nika. U toj kući ljubav se pretvori u mržnju, a milost u patnju.

1 1 1

Fatir; 6.
Ovako stoji u originalnoj arnpskoj verziji! (op. prev.)
Ja-sin. 60.

395

Zaštita

kuće

od šejtana

Allahu moj, sačuvaj nas i sve muslimane šejranove spletke! Ti se brineš o na.ma i pomažeš nam. A, Ti si divan zašritnik i pomagač! Vchid Abdu-s-Selam Bali scvorenje koje je najpotrebnije Allaha
Časna Mekka, 16/211410. h.god.

396

Zaitita kuce od fejtana

l. Spominjanje Allaha, m •......, pri ulasku u kuću

Preneseno je od Ebu Malika el-E' arija, ....f+Liou'W.•, da je Poslanik, ...a.a.n.. .",.~,,...a-, rekao: Pri ulasku u lndu redu: Al.liJnnmne inni
ese'lulu hnjrn-~mevlidi, lie hajrn-1-mehrndž!' Bismi/Jahi liekdžtta, lie bismillal1i bnredbut, ve 'ala RA.bbinn tevekkelna. AIJal1U moj, mo­

lim

dobro u14skn i dobro izlaska! S A/Jal10vim immom u/az:jmo. s AiiaiJOvim immom izlazimo i tlll naieg GoipOdnrd u OIInrrjnmo. Potom
re r;a

tutzovite selam ulmlatzimn. s

2. Nazivanje selama

ukućanima

Rekao je Nevcvi,' nhtm.hulW.: Prilikom ulaska 11 k11ć11 požtijrtoje reći bismillaiJi, Ito viJe spominjati Allaba, ruhhM<b·-,.··a.. i nnzvnri se/nm wejed­ no bi/n u n;oj ljudi ili ne. RrkiiD je Uzvišmi:

•<!l. <S't:! .!lt~ \J". ~··l <.r t-.,.'\;~ : • .:;. l~ .r-- "~·;l>" .• J. )"
"

.. ~...

,

;

l

l ... ,

.

.. "

".;

... "
;

.. ,.

...

"

A kad 11laziU u kule, vi ukuimu pozdravitepozdravom od A/Jnl1n propisanim, blagoslovljnrim i lijepim.'

• Ovim se ukazuje ""ajet:
,tj • ., •.. • • ' ' ,. ·c~$.:11· _, ~:.:.,· ~ • • r;;.r.,-:<"C:J-:-;.r• • ...-• .. . J..rJ ~ .,.._.,IT"' J ·_,._. --~ ·· ·l'-'' . ...._.: ~;1..:. "
tl ~ .. •
~

I red: Gospodaru moj, uvedi me uvodom Istine i izvedi me ishodom Istine!- El-ISta, 80.
AJd se odnosi na svalci izlazak i ula:zak.be:zobzua >to je objav tp povodom os-.-ajanja

Mekke.jcru olr.cir se uzima opće značenje tdcsta, a ne ogr;u~ičava se JlO''odom objave. Rekao je libi: Rijeći 111 11 i'tfillitlw i znaće u/atak l Wllfllk ill llfjtslo ulaska, luw da tra:i dobro lwje s~ nalazi u nyestu 11 koje ulazi i Iz lw}ey izlazi Rekao je Mejrek: To jost dobro kofrJ~ 11/om ultJIIat l izJas/aL Neki riječ ~·lidl u dovi izgoV8J11ju mm·ledi. Prvo je ispravnije. Vidi: 'Avnu-l-Ma 'bud. Jerh Sum:n Ebi D<Mtd. 131354. (op. prev.) 1 Ebu Da vud. 4/325. Albani je u svom djelu Tehritliu ei-Kcllmcll et-tajjibe, br. 43 ocijenio lnnoc prcnositaca ovog hadisa pouzdnnim. 1 E/.Ezkar, sir. 19. 1 En-Nur, 6t.

397

Zaštita

kuće

od šejtana

P•:eneSCJlO je od Enesa, udij:.Jb l>o 'anho, da je Poslanik, ...u.u.hu '.Jejhi ve ,<<• lkm, (ekao: Siuko, kada uđeš u kuću svoje porodice nazo Yi itn se!Lnn! U tome će biti blagoswv tebi i tvojoj porodici.•

Prenesen·o je od Ebu U mame el-Bah ilija, ~d;;,ll.hu 'anhu, da je Allahov Poslanik, ..IMI>hu 'oleibi vo « llem, rekao: Trojica st~ pod AIUzJ,ovotn,· azze ve džeUe, ZAŠtitom. Onaj ko izađe u borbu na AUahov0111, azze ve džeUe, p mu. Otz je podAllahovom, azze ve džeUe, zaštitom sve dok ga ne 11smrti pa 11.vede tt Džemzet ili ga vrati s tzagradom kojtt je do­ bio i ratttim p fijet~ om. Drugi je onaj ko ode tt džamiju. Ott jepod zaštitom UzvišenogJflUtiJa sve dokga tte 1tsmrtipa uvede u Džemzet, ili ga vrati s 'llagradom koju je dc bio i plijettom. I n·eći je ottaj ko pri ttlasktt tt kuću nazo·ve selm1z, onjepodAllahovo11z, subhauehu ve tea'Uz, zaštitom."
či sahibu-d-daman

Rekao je Nevevi, nhimehul.hh: fzmz 11 badisu damitt 'ala Allah zna­ - Olta) kome je dat da11itm. Daman je čuvanje neče­ ga. Stoga, zr.uu'enje IJadisa guiSi d11 je pod Allahovom, •= vc didle, zaštitom, Allah ga čuva. 1 0 Biti pod Allahovom, "" ··~didJe, zaštitom i čuvanjem je naj ljepši dio ove nagrade.

3. Spominjanje Allaha, .", .. dh"•· pri jelu

piću

Preneseno je od Džabira, '"J;j,lhhu 'anhu, da je rekao: Čt!O sam Allailo­ vog Poslanika, ..Jbll>hu ·., Jejhi ,, ,.u,.,, kru;la je re/Mo: Ako Čo1jek pri ulasku tl ktzći i p1·ije jela spomme Allaha šqtatt kaže- dtugim šej tanima; Nema vam ti~ 11i !totLaka u i večere. Ako pri uwsku tl ku.ćtttte spome­ ile AIUtha šejtatl kaže: Našli ste kotulk. Ako nipr:ijejela tl-e spome11e Allaha šqtan kaže: Našli ste .i korzak i večeru. "

rl .kuće! Sprječava ga da jede, pije i spava s tobom. Vidiš u kako nemar
" prema sponJinjanju Allaha, ,. . ,., dlo!Ue, šejtanu daje veliku priliku, jer
' '

Vidiš li, brate moj, kako spominjanje Allaha, •neve-d!elle, šejtana tjera

Tirmizi, 41161 i ocijenio jeda je dobar vjerodostojan.
Rekao je Nevevi u svom djelu EI-Ezkar. Preuio ga je Ebu Davud, a lanac pre­ nosilaca je dobar.

" EI-Ezkm; St<. 2.
" Muslim mea 'šerhi en-Ne,,evi, 13/ 190.
·

398

Zaštita

kuće

od šejtana

tada nade konačišrc kod tebe. I ne samo konačiite nego i hranu i piće, i ne samo za sebe nego i za svoju družinu, braću !ejrane. Potom se udo­
maće u kući i namnože.-. Brarc musliman u, ne budi nemamo i spominji Allaha, .".... .u.•• jer to je čvrsto uže i ispravna upUla.

4. Često učenje Kur'ana u kući
Kur'an kuću ćini prijamom, čisri je i 1jcm šejtane i:t nje. Prene­ seno Je od Ebu Musn~ cl-Eš;arija, w lll•ll•hu 'onh11, da je Vjerovjesnik, ..u.llohu '•l• ihl,. o<ll•m, rekno: Vjernik koji uli Kur'att je kao citrotl, li­ jq~o mirile i lijepogje okusa. Vjemik koj i 11e uči IUtr'atlje kao burma, tle miriJe ali je sbztka. Mu11nfik koji uči Kur'n11 je kao bosiljak, miriJe lijepo alije gorak. Munnfik koji tle uči IUtr'an je kao gorka tikvica, ne m irile i gorka je." Osim roga, meleci sc približavaju kući u kojoj ~e skrušeno uči Kur'an. Preneseno je od Ebu Se'ida el-1-ludrija, ..d,;oll•b• '•nhu, da je Usejd ibn- Hudajr, ,..~,,.u,J.a ··nh•, jedne noći učio Kur'an u ostavi za. hurme. Njegov konj se odjednom uznemirio. On je nanavio učiti, a konj se oper uznemirio. Ponovo je nasmvio učiri i konj sc oper uzne­ mirio. Usejd, udliollohu '""""·je rekao: Po/Jojno Stim s~ dn će Slati lid }abi­ ju.· ~ OtiJno stuu da vidim . ta je s ko11jem i teglcdao sam izmtd .woje gla­ ( vc ndto poput oblaka. no tom obla/m udto )t svijetlilo poput svjetiljki. Oblak se uzdizao pnma nebu i izgubio sam ga iz vidika. Sljedtće jutro nmo sam otišao Allahovom Posla11iku, ..r,u.h• ..J,ohl•• ••u..... i n/rao: A/Ja. IJou Poslaniće, ri11oć dok sam utio Kur im u tiJOjoj omtvi u lmmte i 11rfto je UDtemirilo moga konja. Poslanik, ulloU.~u '<1•1!>1 .. ..Iko., je ~kao: Tre­ bno si 11astnviti 11ćiti, Htulajrov siue. Rekao je: Nastavio sam, ali se konj ponOIJD uznemirio. Poslanik, ..U.IIohu '•l•lhl> • ..lkm. je rekao: Trebno si nastaviti uJiti, Hmlaj rov sitU!. Rekao je: Nastavio sam, o/i se ponDIJD uznemirio. Poslanik. ull.dbhu '.olcilli-...U.m, je ponovo relcto: Tnbao si na­ stn viti uliti, Hutfajrov sitte. Rekao je: Prekinuo sam uće11jt jer je ]alJi­ ja bio bli:t~t konja i pobojao snm se da gn ne zgnzi. Ugledao slim nelto po­ put obW!ka iz11ad s110)c glnve tta njemu }f svijelli/o 11eJto popue svjetiljki. Uzdiglo ,e pren11t11cbu i izgubio sam g11 iz 11/rla. Poslanik, ull"ll•hu 'ol•lhi vo ·
" B11hor/ mea'EI·f'cth. 9166; Muslim meo'Jcl'itl cn-Ncl·evl, 6183. u Jabija je USCJdov sm.
~qq

Zaštita

kuće

od šejtana

.d'''"• Je reka·o: To S1t bili meleci. Slušali m tvoje učettje. Da si nasta­
vio učiti, tljtttro bi ih ljudi 11idjeli i tze bi se od t~jill skri11t11i.''

S.

Učenje

sure EI-Bekare u kući

Kada osjeriš da u kući ima puno problema, da ukućani povisuju ron Jedni na druge, da rjeraju inar jedni drugima, znaj da jeru šejran! Potrudi sc da ga isrjcraš i udaljiš iz kuće. Postavlja se pitanje kako? Na ro piranje dao je odgovor Poslanik, aiWW.u Alclhl ·~.diem, u badisu: S11e ima svtrjnajuzvišeniji dio a mtjuzvilmijidio IUtr'm111 je sura BBe/tare. Šejtatt kadA čuje mm Ef..Bekare~t k11ći izade iz te kuće. 1 s
hi>"< .dl.m,

Preneseno je od Ebu Hurt) re, ,.dij>.lbho '•nhu, da je Poslanik, .,u,n,ho'•I•J· rekao: Nemojte od svojih kuća pravili kaburove. Šejtan ne ulazi u kuću tl kojoj se uči sura El-Bekm·e.'6

6. Nepuštanje šejtanovog glasa u kući
Rekao je Uzvi!eni:
;

, .. \ .. ... l Z/ll/edi kogtlmožeš od uji/J wojim glnsom. 17

"""~ _._. '- • !:" •

ll·' '

.... ~

..

' ·~' ·l

,.

... ..... 1, <J" ... J ,

Jr-

Mudžahid, r.>hnuchWiah, je rekao: Šejta11ovglas je pjesma. Preneseno je od Ebu Malikaei-Eš'arija, ndij•lbhu'•nhu, daje Poslanik, ..n,n ·"t,Jhi ,., '"'' "'• rekao: Neki ljudi iz mogwnmetapit će alko/Jo, llđ· .h. zivat će ga drugačije. Svil·at će im mtt:zika i pje~~ati pjevaljke. Allnh će ibprotjerati u zemlju, a neke će pretvoriti tlmajmtme is11iuje."
Buhari mea'El-PetiJ, 9/63. Buhori je ovu predaju zabilj<.v.!io bez lancu prcoosi­
laca sa iunzom koji je potvrdan. Muslim mea'.fer/li cn-Nevevi. 6182. Citir~ni tekst
badisa je Muslimova vcrLija badisa.
" Hadis jezabilježio Hakim i ocijenio ga vjerodostojnim. S njim se složio Zebe­
bi. Albnni gaje oci,jcnio d6brin111 svom djelu Es-Sahiha. pod brojem 588.
" Muslim. b adis br. 780.
" El-lsm. 64.

11

" Ibn-Madžc, 2/1333. Lanac prcnOJSilaca ovog hadisa ocijenio je vjerodostojnim
Ibo-ei-Kujjim u svom djelu Igasetu· l·elifon, 11251.

400

Zaštita kuce od šejtana

Takodcr je rekao: N~ki ljudi iz mog wtmuta oba/n/it ć~ bltu/, svi­ lu, alkohol i mu:J.člu itutrumente." Rekao je lbn-Mes'ud, ndi;al!ohu ·.";",; Pjm~111 afirmira Jvolihum u =u kao voda povrć~. Rekao je jaid ibn-d-Vdid• .WJ>lbhu 'onha: Klonit~ st pjesme! Pjesma umanjuje stid, !Judi JITn.rt i !lllmšava dosto janstvO. Pjesma je znmjma za a/kobo/ j djeluje na tovjeka ktUJ pijanstvO. Rekao je Ebu 1-lanife,
ruhlmchullah:

Slušanje pjosa11111 j e v~liki grije/J.

Imam Mnllk. uhlm•hull•h. na pitanje o pjesmama rekao Je: To kod nas rade.ramo grffnlri.
Rd<.~o je Salija, uh.m<loull.h: Pjesma J~ pokudma JliltU.1/J11, Ko tesro pjeva nmranmlpv;~j n~ moie !Jiri wj~dok.
lićnOJt u nru.

Rekao je imam Ahm«<, "'' • .....: N~ wida mt st p;mttl)~. !Judi dvo­ Brate muslimanu, nakon ovoga jasno ti je da je pjesma zabra­ njena i da je šejtanov glas. Kada šejtan pozove iz neke kuće onda se njegove vojske okupe oko njega i prave nered u kući, do nose razdor i nesuglasice i unose mržnju i nepodnošljivost. Sej rani se raduju i udo maće sc ll kući u kojoj se često čuje pjesmu. Brate musli manu, ukloni pjesme i:t. svoje kuće svejedno bile na radiju, televiziji ili ne­ čemu drugo m.

7. Izbacivanje zvona iz

kuće

Preneseno je od Ebu Hurejre, ..s; • 1.e ·..u.., da je Vjerovjesnik, ..Jiallo­ bo '.Jc,lu.., . . - . rekao: Zvonoje šejtmun:afrula." Takoder, od njega je p reneseno da je Allahov Poslanik, ..u..u.bu '.Jcthi

,., ..u,m, rekao: Meleci TJ isu 11 društv11 oni!J slllwjima je pas ili ima­
ju zvono."
11
11

Buhtwlmatt ' ol· f"eth, l 0/5 1.
,Vfu.vllmmctl',~crltl <'II·Ncve>~i,

14/94; Ebu Davtad, 3/25.

Musllmmell'.fcrhf C11-Nevevi, l4/94; Ebu Dnvud, 3/25; Tirmizi, 31123 i rekao
je: Hadi.v je dahtlr vjerodo.vtojan.

401

11

Zaštita

kuće

od šejtana

Meleci S\1 Allahova, ,..... dldk, vojska i u stalnom su racu sa šejrnno­ vom vojskom. Kada ljude napusti Allahova, ocuo•·•di<ll•, vojska, rada ih savlada šejtanova vojska. Treba imari na umu da se ovo odnosi na zvona koja su zvukom i izgledom slična crkvenim zvonima. Odade se ovaj propis ne odnosi na postojeća telefonska l.vona nici na većinu kućnih zvona. Medudm, ako je zvuk kućnog ili telefonskog zvono sličan crkvenom onda je zabra­ njen. Naprimjer, odzvon i jednom pa prescanc i sve tako. Propis se od­ nosi i na zidoe satove jer zvukom podsjećaju na crkvena zvona. Želim napomenud da je zabranjeno i zvono u vidu muzike, ne zbog toga Što liči na crk-veno zvono već zbog toga što je muzika šejrnnova &ula, a na ro smo već upozoril i.

8. Uklanjanje krstova iz

kuće

Km je .simbol kršćana a nama je zabranjeno oponašati židove i kršćane. Nažalost, krstova u muslimanskim kućama ima. Goto­ vo nijedna kuća ni je bez krsta! l ma ih na zavjesama, tepisim.a ili su uklesani na zidovima. ScavHe, krstovi su ušli i u neke džamije! Kada bi pažljivo pogledao ukrase na tepisima u mnogim džamijama jasno bi vidio oblike krstova. A kako i ne bi bilo rako kada su ci tepisi uve­ zeni iz kršćanskih zemalja. Imam utisak da je u pitanj u savremeni vid krsraškog rata koji nije nijednu kuću poštedio. Brate musli ma­ nu, dobro gledaj Šla kupuješ kada kupuješ odjeću, posteljinu, pro­ stirku i slično. T ne reci da ne kupuješ re krstove namjerno! Posla­ nik, .,u ,n.mu '.J,1h, .. ·••ll<m, je uklanjao sve što je zaticao u obliku krsta. Da li iko razum an može reći da su u Poslanikovu , ..n.rtahu 'olejhiv...lt,..,, kuću namjerno u nošeni krsrovi? Preneseno je od Aiše. radii•ll•h" '•nha, da je rekla: Sve Jro je lićilo 1111 krsr 11 PoslmzikoiiOj, .. naJtahu 'al•ihl ··• ..u,m, kuti 011 je mije1tjtto.::

" Bulwri metr 'ef-Feth. 1 01385: Ebu Oavud. 4n 2.

402

Zaštita

kuće

od šejtana
bića

9. Uklanjanje slika i figura živih

iz

kuće

Musliman je duian izbaciti iz kuće sve figure živih bića osim onih koje je Serijat dozvolio a to su dječije lutke. Isto važi i za slike. Izuzi­ maju se samo neophodne slike poput slike za pasoš, ličnu kartu i druge dokumente.
Već smo rekli d~ sc šejtanhnasrane u kući

u kojoj se nalazi slika ili figura i.ivog bića. u kojoj nema meleka. Prenese­ no je od Aiše, " "IJ•U•Iou • , da je jednom prilikom kupila komt~d platna ,",h. M kojemJe bila slika. Kada je Poslanik,..u. u.hu '•lcjhhu<ll•••· tO vidio srno je na vracima, nije hdo ući. Na njegovom licu primijetila je negodova­ nje, re je rekla: Alla/)()v Pot/anile, kAjem se Allahu i pokomvam te Njego­ vom Potla11iku, 114 sam ~jmla? Rekao je: KAkvo je to piAhtoll Rekla je: I<J1pila sam ga za Ijedmje i za jasutk. Rcka.o je: Otri !«Jji su tuu/iluJi te slike bit će mučeni na Sudnjem damL Bit će im rećeuo: O/Jvite što ste stvorili/ A i m•leci ne tllau u kutu u I«Jjoj ima slika. 13 Meleci ne ulaze u Preneseno je od Ebu Hurejre, adopll.hu 'aohu, da je rekao: &hto;e Po­ slani/t, ..n.lbl.o '>kjlu .. ..u.m: Mekd ne tJ/au 11 kutu 11 !«Jjoj ima slika ili kipova.> • Znaj, ova zabrana je opća i sveobuhva ltla i odnosi se na sve vrste sli­ ka i figura i i vih bićn bilo da je ro slil<a na papiru, kip, bilo da lm~ sjenku ili ne, bilo da su i:r.mdeni ručno ili pomoću aparata.

kuću

Rekao je Nevevi, r.dumd.ull>b: Nrota razlike izmedu /iht koji ima !}m­ ku i koji tll!ma !}mku. To je tuzš staJ15 11 wz.ts rim i stav vtćine učenjaka, as!Jaba, tabitlll i gmerari}ll poslije njib. htog m mif/j~nja imami: Sevri, Malik, Eb11 Hnnift i drugi."' Izuzimaju se it zabrane slike drveća, rijeka, plodova, predmera i svega što nema dušu. Preneseno je od Se'ida ibn- Ebi Hasana, '""'"""ull>b, da je rekao: Bio sam sa AbdullniJOm ibll- Ahbasom, ad.,...hu -..,h.-., kada J~ prilao čovje/t i upi14o ga: 1/m-Abbag, ja iivim od rada svojih nt!tu. pra­ vim ow t/ik~? Ibn-Abbas, "J,,.U.hu 'mhwn.t, je rekao: &ii Ćll ti samo ono !to
Bu/wrl mea' El-Petit, 10/392; Muslim mea '.lcrill cn-Ncvevi. 14/90.
" Muslim mea '.f•rltl cn-Ne><tJvi, 14/94.
" Slllv lnfijskog mcthcba. (op. prev.)
• Muslim mca'.ferlri cn·Ncvevl, 14/94.
11

Zaštita

kuće

od šejtana

je Po,-lanik, ..tWf.ibu 'alejbi ,., ..tk m, o tome rekao. Čuo sam ga kad je rekao: Ko ttapravi lik .A/Jal1 će ga 11lt1.čiti dok ue tula/me d11lu u ttjega, a. to ni­ kaJa rzeće mQći. Čovjek se žestoko naljuti. A Ibn-Abbas, ndijoll:.t.u 'anhu­ "''• kada je co vidio rekao je: Te!ko tebi, ako baš moraš, onda slikaj drveće i ;vešto rtema du!t~. 27

lO. Pse treba izbaciti iz
ve seUem,

kuće

Preneseno je od Ebu Talhe, n dii•ll•h,..'•nhu, da je Poslanik, " u,u.hu ·. t.;h; rekao: Meleci ue tl~· t• kuću tt kojoj se ua!Azipas i slika. 28

Preneseno je da je Aiša, "d;;,!J.h u '• nh., reida: Poslanik, •oli.J iahu '• lejM ,. sellem, se dogovorio s Džibrilom, '•I<Jl.i "'" '"• u koje vrijeme da mu dođe. Džibril, 'alejhi •el•m, nije došao u dogovoreno vrijeme. Poslanik, saUallahu '>lei­ hi ,., sd lem, je u ruci dr/..ao štap, bacio ga je i rekao: Allah i Njegovi iza. slauici tle krše dogovore/Kada se okrenuo, ugledao je malog psa ispod svog ležaja. Upitao. je: AiJa, kada je ovaj pas tlŠOQ tt kuću? Rekla je: Tako mi.Allaha, ne znam. Poslanik, ,r. lbl!,hu ·. Jejbi"' ..n,.,., je naredio da ga izbace. Nakon toga, Džibril, ~lejhi •d•m je došao. Poslanik; ..uallahu '•le)bi ,. ,ellcm, mu je ~ekao: Dogovorili smQ se kaJ ćeš doći, ja sam te čekao ali ti uisi došao. Rekao je: Spriječio me pas koji je bio u tvojoj kući. Mi ne ulazimo u ktećtt 11 kojoj sc nalazi pas i slika.' 9

Tz zabmne se izuzimaju samo lovački psi i psi čuvari, a oni ne smiju biti crni jer je Vjerovjesnik, ..t~ou,hu ·ot,;h; ve .ellem, rekao: Cmipasje š9tan.30
Naredio je da crni psi budu ubijeni. Rekao je: Ubijajte potptiiUJ eme kQji imajtt samo dvije tačke, jer su olliš9taJti,H Preneseno je od Ibn-Omera, rnd;j,llohu 'onhu, da je rekao: Čuo sam Po­ slanika, ..tbll.hu 'oJe;h; v, seltem, kadaje rekao: Ko imapsa, anije wvačkipas ili ovčar, svaki dati mt< se od nagrade 11Zima dva kirata.''
11

Buhari mea ' 81-Feth, 6/312; ,v/us/im mea 'Jferhi en-Nevevi, l 4/84. Citirani .tekst

je Buharij ina verzija badisa.
" Bu/mri mM 'EI-Feth, 61311; Musli111 mea ' š erhi cn-Nevwi, 14/84.
u Buhm·; m~a' EJ-Feth, 6 (312; J \1uslim meil 'še.rhi eu-Nevevi, 14/JS. 1 Musli~n mea 1 .Ver/ti' en-Nevevi, 4/227. 0

" Muslim mea'šerhi en-Nevevi, 10/237.
11 Buhari mea' EI-Feth. 916S; Mt1slim mea' šcwhi en-Nevevi, 10/237.

404

Zaštita

kuće

od fejtana

ll . Često klanjanje nafila u kući
je: od lbn.Omaa, <><tipL!w •.."•• da je Poslanik, ..u....·~ Klattjajte dio 1Ulmi1:Ul u lmfama i ne do::IJOUte da vam kute bunu kao kalnmwi.JJ Kao što je poznato šejtani nastllDjuju me-arja, pustare i rušc:vine. Ovim Poslanik. wll•ll•h• '•tellu .. "'""'· kao da je želio da dio nafila klanjamo u kućama kako bi s njima otjerali šejta­ ne iz kuće.
ho ....n..., ~kao:

P~nescno

RekM Je Nevevi, r.hlm,hutl, h: Po.rlnnik, " """' h" '•l•Jill v. "'" ' "'• je pod.rtt~kao na klllnjmljr 11njila u kući jer je to lakše, dalje od uljepft1tllllljtt zbog ljudi, zttJrićmije od wtgn Iro bi ih poniitilo lt! da bi st sttkao h/ngos/ov i milosr t< kući. doi/i mcl«i i otjerali Jejtmti.,.
U drugom hadisu podsrakao je na ino, rekao j~ O ljuJi, klanjaju u kuiamo, najboljije namaz /mj i je obavljen u kuB osim far=."
P~nescno

je od Ebu Musaa el-Eš'arija, ..o., ~ ., da je: Poslanik, ..JLII.Iw • .,.,..,,...u.., ~o: Kuia u kojoj se Allah spominje i kula u ko­ joj se Allah ne spomittje su kao živi i mrtvac. ,.

12. lijepa topla

riječ

i blag osmijeh

Scjmn želi uništiti muslimansko drušiVa iro je poznaro. U vezi s rim on planira, spletkari i kuje zavjere. Rušenje muslimanske porodice dio je rog plana, jer ona predstavlja prvu drušrvenu jediniru. Taj plan se jasno vidi iz hadisa koji je prenio Dž:ahir, adij.Llou '.oahu: &!too JI! Pos/auik, ..u.Jbhu ·~ .. odltm: Jb/.is postaJ!i svoje prijt!Sto/je na vodi potomlalje svoje voj­ s/u. Najblili njn1111 su oni koji urotk 1UijtJde :h.jrdan dotle i lude: Nisam fil ostavio dDk n nijr rastmJ sa žeruJm. lb/is mu kože: Da, tiF' Razaranje brakova ruši društvo iz remdja aro je krajnji prokln:nikov cilj. Zbog toga, muž je obavezao posrupati sa suprugom na najljepši način i
" Buirari mett' El-fo'eth, l/528; Muslim mea ·.verhi C II-Nvv< 6/68. •vl. " Mt~vlim mca ',ferhl vn-Nevevi, 6168.
" Ncsni. Lnnuc prcnooilucu j e dobur. Takvim gn jo ocUcnio Munzhi u 6t-Tergib11,
1 1226. n AIbn ni !!O je ()(ijcnio vjerodostojnim u svome djelu Sahllw·l·1ct):ib, l/178.
" Muslim mrtt 'Jerhl en-Ncvevi. 6/68.
" Mu,\'1/m mM'.'1 en-Nel'ln·i. 17/157.
•rll/

Zaštita

kuće od

šejtana

dužan je najljepše dječi birari kada joj se obraća kako šejtan ne bi mogao posijati razdor i:t.među njih. Rekao je Uzvišeni:
'-:.- . ~ .l*='- tr- .J\h:..!.li.JI .:r-> if: <e .YJ"'! <$- .' If' J' . ~ · ''l ' ·ll\ .l · ' · ~\:,J 1;
~.J. ~--aa,; ~.>,
;1.J.

Reci robovima Mojim da govore sttmo lijepe riječi, jer bišej­ ta~t mogao posijati neprijateljstvo medi~ ttjima.38 Lijepa
riječ čini čovjeka

širokogwdnim,

čini

život ljepšim, širi

sreću

među supružnicima, donosi smiraj zbog kojeg su žene i stvoreneza muškar­

ce, produbljuje ljubav i samilost među supružnicima Rekao je Uzvišeni:
,",_ .. ~ .. ,. ,_, ,. .: .J. "-; """.'.J'.;­ .;:; ~..; ~ ~~- 1'.'111 :<<1 ~1 ' '1 ·~1 : • . <::1 .,_,_.JI .GQ: ' ~ ~'""""' <.T"' .J ' t ' . ~ . JJ r:: tr ,...-- "...,.....- ""( ... ..r.J .... :::.,."' ," .. ,

žeue stvo:rio da se uz tLjih smirite, i što wneđu vas·uspostav­ (ja (jttbav i samilost. U tome, zbilja, ima zuakova za lju.de koji razmi1/jaju.3!J

. ­ l jedm• O'd znakova Njegovih je to št; vam je, od v~t; vaše,
;

ČlJ~~i,;.<J ..;.,ifi ..!.l.b j
'

.J[~;:;

13. Kako zašti'titi suprugu
Preneseno je od Abdullaha ibn- 'Amra ibn- d-' Asa, "'''i•ll,hu ',nhu· ""' da je Poslanik, .,11,\bhu ', \, jhl .e><ll• n>, rekao: Kada se oženite ili kupite roba recite: Allalmmme ilmi ese'htke !Jajraha ve hajra ma dJ.ebelte­ ha 'alejhi, Jie e'tiZtl bike mitt šert-iha šerri ma džebelte!Ja 'a/ejhi. AfftL­ hu moj, molim u: za dobro kojeje tt tl}oj i dobro r~jme prirode u.kojoj si je stvorio. A utječem ti se od zki. kojeje tt tl}oj i :Wt njmep1·irode u kojoj si je s{vorio. U chugoj predaji se dodaje: Nakotz toga, sta.Jiite rt1kt1 tzapred­ ttji dio g/4J/e kile ili roba i p1'0učite doJite.za berićet tl njima. Kada kttpite deJitt stavite rttktt tta tLjetm grbu i proučite i$to:10 Prve bračne noći mladoženja creba zajedno s mladom klanjati dva rekaca nafile. To će štititi njihov bračni iivor od svega nepoželjnog. Rekao je Tbn-Mes'ud, n d ;;,II,J.u '•nhu : Kada ti dode sttpruga u prvoj brač11 El-Isra, 53. " E1,Rum, 21.

" Ebu Dnvud, 21249. Albanije u svom djelu Tehridž el-Kelimi el·ta}jibi ocijenio
lanac prenosi laca ovog hadisa dobrim.

406

Zaštita

kuće

od !ejtana

noj noći t/tka k/atija s Utbom irA ubt dva rtkata 11ajilt, potom r«i: Alla­ lmmmt bartlt lt fi tiJ/i. w barik khum jijjt. Al/alJu m mt tdi:mta'!J911ma ma dumait bt ba;ri11, ''t! f~k ~ irA [trraltu t/4 !Ja;n11. Allahu

moj, daj mi berićet u mojoj supruzi, a podari i njoj berićet u meni. Allahu moj, dok nas spajaš spoji nas u dobru, a ako nas r.udvojiš raz­ dvoji nas prema dobru.••

14. Kako zaštititi djecu od šejtana
Muslim nn bi redovno rrebao učiti prenesenu dovu po-ed spolni od­ nos. To dijere čuva od šejrana. Preneseno je od Ibn-Abbasa, r..Jii•ll.hu •",. b• .", da je Vjerovjesnik. ..n.Jiabu '.Jej!.l ,. odlrm, rekao: Kada bi prililrom pri!Aslut s r• ojoj supruzi rekli: Bismilia/Ji, Alialmmme-rllnmibna­ š-šejratu, r•e tlhtmibi-J.iej~ ma rc.alun111. S Alla/.ovim immom, A/Ja/,u IllO), uaayt od Ilas i tjJana i uJa/ji itjldlllt od 011Df·1 h mt llilS opJu­ biJ. &jra11 11iluttln ne bi ttašutio Jjeretu ako bl11j~t'O zaćeće bilD
otlrednto 11 tom odllosu. u

Ezan tjera iejrana. Zbog roga je poželjno proućici ezan u uho oovo­ rodenčcru.'J Preneseno je od Ebu Rafi', "dijalbhu '•nh., da je rekao: Vidio sttm kadfl je Pos/ttnik, ,.,ll.oll.,l '" '•l<ihi ,., 'dl""• proućio tZIIIl kt1o Zllt/1Wifl2. tl ubo Aliflrtom sl1111 ffustj1111 odmtlh nakon rodcr!ftt.••

lS. Kako zaštititi djecu od otrovnih gmizavaca i uroka
Saberi djecu svoju uj mro poslije sabaha i pred aktun, pomiluj ih po glavi i prouti: U'i:ulmm bi kelinuuillahi-r-tame mi11 /ml/i šejta­
n in ve hammetin, ve min kulJi 'ajnin lmnme. S Allabovim sai!Mttim rijdima mthm M/ritu za vas, od ftjrana, OlTOI»tilJ gt1WII!tl4n 1 urokljiva
" Tnbernni. Albnno ga je ocijenio vjcrodosrojnim. 0 Bulwrlmeu ' EI-Ferlr. 1/242: Muslim mea' šerhi CII· Ncvcvl, l 015. 0 Hadisi o uCco c1on:ona ubo novorođenčetu su slabi. Neki uecojnci su ih uvr­ tiu stili u dobre prcdujc uzimajući u obzir sve lnncc prcnosilro lih hudisn. Š h1 se tiče cu učenjn ikllmctn na uho uovoi'Odenčcru nije propisano jcr.fc hudls u vcti s lion izmi­ šljen. Vidi Ed·Dn '{fc od Alba"ija. (op. prev.) " c bt1 Dnvud, 41328; Tinnizj, 3/36. Tirmi1j je n: kao: l ludi.v tc dobor 1jcmdo.flo·
j (lt~
<Ul7

Zaštita

kuće

od šejtana

oka. Potv(đeno je da je Poslanik, ' "u,u,hu ·,t,ihi ve u llem, ovu dovu učio za za­ štiru Hasana j Husejna, n dij>ll,hu ',nhum• i rekao je: ~š otac Ibrahim ttčio je ovu domt za zaštittt Ismaila i Ishaka.4S
Na kraju

Nakon izloženog kažem da će svako ko. se bude pridržavao ovih pcmacst savjeta, u vezi sa zaštitom kuće od šejtana, istjerati šejtane iz kuće i Allah će biti s njim. Molim Allaha, '"" •edid te. da ovo djdo uči ni iskrenim, Njegova lica radi, meni korisnim i svim muslimanima i da nas poduči našoj isprav­ noj vjeri! Slavljen neka si i hvaljen, Allahu moj! Svjedočim da nema istinskog boga osim Tebe, moHm te za oprost i kajem ti se.

" Bu/tari mea 'EI-Felh, 61458; Tirmizi, 3/267.

408

Zaštita od džina i ftjtana

NA KRAJU, IMAJ NA UMU KO Tl JE N PRIJATELJ! E
Podaci o evom zaklerom neprijardju lblisu. AlWI p ....,u..:

Imc:: lblis.
Mjesto boravka: nemarna srca. Rodbina: t2guti. Sralno mjesto boravka: Džehennem, užasno mjesto. Profesija: prvoldasni grešnik. Kretanje: svugdje gdje se ne spominje Allah, ...... dJ.U••

Trasa putOV"dnja: krivudava.
Glavnica imerka: lažne nade. Mjesta izlaska: pijace. Neprijardji na puru: muslimani. Dokaz.i: fatamorgana. Radna parola: liccmjersrvo-najbolji ahlak. Radno odijelo: raznobojno, za svaku priliku - drugačija boja. Dunjal učka iena: obučena a naga. Voli: one koji ne spominju Allaha, •=·~dldl•. Smeta mu: uaienje oprosta. Pismo: retovaia.
Kuća:

nužnici i kupatila.

Karakterne osobina: prevn.ljiv u sldadu s interesom. Kada sc pojavio: na dan kada je sedždu Ademu, • I•Jhl oclooo, odbio. Kolege: munafici. lzvonaradc: :ubranjen imetak. Laboratorij: nečista mjesta i mjesta grij eba. Usluge: podsr iče na zlo i
naređuje

ga.

409

Zaštita od džina i šejtana
Naredbe: naređuje nemoral i ružna djela. Vjera: kufr.
Funkcija: glavni direktor onih na koje se srdžba izlila i zalutalih.
Trajanje usluge: do Sudnjega dana.
Pravac purovanja: pur za Df.ehennem.

Trgovačke zarade: veliko

ništa!

Snputnici: diinski i ljudski šejtan i. Saradnici: oni što šute o 1stinl.
Prevozno sredstvo: laž.

Plaćanje:

grijeh i njemu i njegovim sljedbenicima.

Komunikacije: gibet, nemimet i uhodenje.
Omiljena hrana: meso umrlih • ogovaranje.
Boji se: bogobojaznih vjernika.
Mrzi: muškarce i žene koji mnogo spominju Allaha, a:ac•-.didl<.
Kako ga odbiti: uistinu je šejtanska spletka slaba.
Zamke: žene.
Hobi: odvodenje u 1_abludu.
Želja: želi da svi ljudi budu nevjernici.
Kraj: već odredenog dana.
Njegova najbolja djela: homoseksualizam i lezbejstvo.
Lozinka za sljedbenika: ja!,
riječ oholih.

Njegovi uveseljivači: umjetnici i umjetnice.

Obećanja: obećava

siromaštvo.

Sta ga rasplače?: brojne sedide.

410

Zaštita od džina i šejtana

ZA KRAJ

Ovo je kraj prve knjige iz ove edicije. Slijedi. ako Bog da, druga knjiga koja tt sadriavad sljedeće naslove: l - Sihir i njegova suština.
2 - Propis za sihirbaza u islamskom pravu.

3- Vrsre sihira i da ll je dozvoljeno liječiti jedan sihir drugim sihi­
I'Om.

4 - Kako sc koja krom.

vrst~ liječi

Kur'anom, dovama it Sunnera i zi­

S - Kako riješiti sihirskc makove na amulcrima i pojašnjenje kufra koji sadr'"te.
G- Zapisi o priznanju nekih džina koji su radili za sihirbaze pa se pokajali i primili islam.

7 - Zaštita za mladence prve bračne noći. 8 - Vrste sihra za nemogučnosr intimnog ih-orn i lijek za svaku vr­ stu Kur'anom, devama iz Sunnera i zikrom.
9- Kako poništicl silu prije i u coku pravljenja.

lO -Zaštira od sihira. ll -Suština i lijek 7..1 uroke. 12 -Suština pri1.ivanja duša i kako je poništiti.
13 -Neke rajne gatara i
vračeva.

14 -0 hipnozi, kako biva? O suštini i kako je poništiti?
Molim Allaha, .".. .. dhlt.. da mc uputi i pomogne, On je najbolji pomagač i zaštitnik. Neka je slava Allahu, svjedočim da nema boga osim Njega, molim za oprost i kajem Mu se!

.u l

Zaluta od džina i lejtana

KORIŠTENA LITERATURA

C:uni Kur·a.n

Ad.abu-<·llf..f, Allun l Af•ru cl-h.. nl, lbnhim cl-Mešu/i Abmu-1-merdbnoli ~raibu-1-dbnno, llcdru-d-din d-Sibeli Akidcru-1-mu'mln, Ebu Bckr d-DI=iri Alemu cl-diinnl ve el-mcl>ike, Abdu-r-Rc...<>k Ncvfcl
Alemu el-dllnnl vc d-icjatin, Omer ei-Eibr

Alemu d-dtlnnl fi davi d-IUr.o.b vc ...sunnc, Abdu-l-Kerim Ncvfan Bustonu·l-orifin, Ehu d-Lcjs c.s-Scmcrbndi Oo if Ebi Davud, EI-Aiboni D.oiflbn-Mod· c, EI-Aib:tni l D.tlf Et·Tirrnlt l, EI-Aiboni DolfEn-Ne»l, E.I-Aibani Daifu-1-Dbml. Al\unl Donnu ci-.Š.6', lnwn .Š.Iip Dbmiu d·bcpnl, lbn-Oicrir <t·T obcri EI·Arrafunc vc cd-dcdtdblun,J..in Ahmed ld Edcbu-d-dunJ• ''c-d-din, Ebu-1-Hascn ci-Mavcrdi Edillcru ~hriml muufchau-l~dincbijjc, Mulummcd Ibn lsma'il El-Bid> je •• cn-nlh•JC• Ibn- Kcsir EI-Dbmiu li thbnoo-1-Kurani, EI·Kurrubi EI-Dtlnnu,lbn-Tcjmijjc el-Ezknr, Ncvcvl El-lsciifau bi-1 -Kur'nn, Ahmed ••·Sobohi EI· Kclimu ct-t:ol)lb, lbn-Tcjmijjc EI-Lu'lu' vc cl-nocrdbn, Fuod Abdu-l-Baki EI-Melouidu cl-haKnc, &-brkan! EI-Mugni. lbn-Kud•me EI-M....nncf, Abdu-r-Rc=k San'ani EI-Muvcua. imam Malik El·Vabilu ..,.,jjlbu, Ibn cl-Kajj im Et-Tibbu cn-Ntbcvi, Ibn d -Kajjon1 Eo-Sit.ik <a·sahoha, EI-Aiba.ni E-S.t.ik cd-daof<, El-Allun i Et-Tcfsiru d -bJJimu, lbn-d-K:.jjim Et-Ttrgibu vc <r· tcrhibu, hfi• hodi$> EI- Mun'tiri l;cthu·I·Satl , lhn•Hadicr Fi Zibli d -Kur'an, St)jd Ku th H>dl d-crvah, lbn-ei-Kajjin. HcdJu·•·sari, lbn-Hadftr Hidbbu-1-mtn:tl el-ml.,limc, EI-Aib;mi lg-.L!«u-1-lchfan, lhn·cl· Ka jj im

413

Zaštita od džina i šejtana
lbjau 'ulumi..l-dln, Ebu Hamid d-~7.:>li Lubabu-n-nukul, E.-Suju<i
l i$3.ou·I·At.lb, lbn· Mcn.tur

KešfU-$-sior, J:.sln Ahmed ld Kit:~.bu -.!h~unnc, lbn~Ebi k im Medi1neu' ez..~c vnj<li , EI· Hejsemi Mevsu' o<u ccr.o -h.od isl. Seid Zeglul fi-1 Mucllef><u Sc'id Ho"'•a, Selim ci"Hilali MuhresaJ cr tc.rglbi ve et..terhibi, J 'U · bn..Hadt.er Murah 6 d-mi1.:1h. Muh>mn~<l d -Gn"'i Rijadu-s-t:tlihin, f:n-Nevc,; Sabib Ehi 0.--ud. FJ-Allnni Sahih Ibn Modie, EI-Alboni Sabib Er-lirmid, EI-Aiboni Sahib En-Nc.,i, EI-Aib"ni Sal-oih d -dinmi' ...&ogir, EI-Albani s~hihu-c-rergib, El-A lbani Sallihu El-lluhnl'i meu' EI-Ferh, Sahihu Mutllm mea' šcrhi-n-Ncvcvi. Sunen Ebu O;avud

Suncn lbn-Madi.., Sunen Et-lirmb.i Sunen Ed~02.rimi Sunen En-Nes.>i Šcrhu Mu~lim , En-Ncvc\'i Tabdmru-1 -mudellisin, lbn-Hadur Tefsir\.• d -Kur'nni d -azimi, lbn-Kcsir Tchricli,u-1-lhjoi, baG1. bad im Ef-J"kl Tckribu- r-rchzib. lbll-Hodi cr Telbinolblis, Ibn ei-Di••7.i Tcnbihu-1 -g;t61ln, Lcjs c.<-Semcrlundi Tduibu-r-rchYJbl, lbn-HadUr d-A..bloni Zilalu-1-di.cnnc fi t<hridži os-Sunnc, EI-Aiboni

414

SADRžAJ

~~
ZA~TITA OD DŽINA l ŠEjTANA
Predgovor prevodioca Predgovor E Sekra ei-Ozezai rija bu Prdgovor desetom izdanju Prednosti lijfčenja Kur'anom

5
7 ll ll 14

DŽINI SU ISTINA,NISU IZMIŠLjOTINA!
f)erovanje u gajb • nevidljivi svijet Kur'anski dokazi Dokazi iz Sunneta Heviđenje nije dokaz nepouojanja! Od čega su stvortni diini! Ynte dlina Boravilla džina Da li diini jedu i piju? ~ejtan ima rogove Oiini se prikazuju i mijenjaju oblike Kako diini mijenjaju oblike? Postoje li mdu džinima i šejtanima mu!karci i žene? Da li su diini ltrijauki obveznici! f)m i ubjedenja džina Da li le diini vjernici ući u Džennet? Dlini se boje ljudi Dlini mogu ureći ljude Da li se diini žene i razmnoi.avaju1 Dfini će mujezinima biti svjedoci na Sudnjem danu Kada se diini razilaze po lemlft1 Heke životinje vide šejtane

27
29 29
30 31 32

34
34 35 37 37 40 42

43
44

44 46 46 47 48
48 50

A I C

Dfini su, jednom prilikom. obavijmili ~habe gdje se nalazio Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem lejtanoY vrisak na dan prisege na 'Akabi lejtani prisluškuju i kradu vijesti s neba Može li lejtilll, lO'Ijekov pratilac • karin postati musliman? Okivanje šejtana u ramazanu Prinolenje žrtve, kurbana. džinima je ubranjeno Zabranjeno je moliti diine u zaltitu Zabranjeno je traiiti pomoč od dfina Stanuju li džini u kućama ljudi? Kako oqerati diine iz kuie! Diini su manje vrijedni i na manjem su položaju u odnosu na ijude D li diini uznemiruju ljude? a

SO Sl Sl S2 SJ S4 56 S9 59 60
62 63

DŽINSKA PADAVICA - SUŠTINA l LIJEK ZA NJU
~ta je paduica1

65
67 67 67 69
B

Ibn Hadierova, rnhimehullah, definicija Dokazi postojanja diinske padavice Dokazi iz ~unneta Razumski dokazi lta su o tome rekli učenjaci? Stav ljekara u mi s diinskom padavicom ljekanki 11alazi u slučaju džinskog dodira Propisanosl liječenja diinske padavice Dilema u vezi s liječenjem osobe koja boluje od diinske padavice Odgovor ukratlco glasi Zbog čega džini dodirom uwemiruju ljude Ha koji način ulm u ijudslco tijelo i gdje se sm nakon ulaska? jeste

74 75 77 77 79 80 82 83

416

Simptomi diinskog dodira V dtinskog dodira nte Kakav U!bi biti onaj ko liječ? lijelenje Praktilni prim jeri: Zabranjeni n alini istjerivanja dtina Savjeti kako se u!tititi od M inske padavice

84

85 86
87

1 01 115
11 8

Š EJTANOVI S SRETI SVJEROVJESNICIMA, '~o~tihlm ..~... U
lblisov susret s Nuhom, 'altihl wla. S usret s tlusaom, 'ai!Jh• "l"' lejtanov susret 1 Jahjaom Zekerijahovim sinom, ·••jluo> ,.1.,. ~jtanov susret 1 Ejjubom. 'altjloo . lblisov susret sa lsaom, '"'iii w. lejranov IUIRl 1 nalim Vjero~esnikom. ....,. .. .._

111
l1l Ill

124

m
121 118

ŠEJTANOVA VEZA SLJUDIMA
Ita je to !ejtan? Po1etak Brzi plan C iljevi Prvi napad Rulika itmeđu lejtarukog i ljudskog neprijateljstva Ubacivanje sumnji u Allahovu, = "<!WI•. jedno1u • tevhid !ta su lejtan.ski lvorovi i kako ih rmeuo'? lejtan ilmijm one koji ne klanj~u no<ni namu N emirni snovi i mtuiivanje muslimana lejtin se smije onima koji zijevaju dje G šejtan provodi noi1 Neki njegovi podli planovi lejtan !alje JVOje vojske da mode ljude Vemsa je dokaz lejtanove nemoći

131
IH IH

l34 lJS 136 136 138 138 141 143 145 146 147 147 148

417

Vesvesa u namazu Zaborav je oci šejtana Širenje neprijateljstva među ljudim a Gdje je iejtan u ljudskom tijelu lmanska snaga slabi šejtana Šejtanske frule Šejtan liže jerikom poput psa Pijace su šejtanova bojišta

148

ISO
151 154 154

156
156

157

ŠEJTANOVI PRILAZI WUDSKIM SRCIMA KAKO IH KVARI
Važnost srca Na koji naan donosi vesvese! Na koji način šejtan prilazi čovjeku! faze šejtanovog zavođenja tlačini zavoMnja ljudi Šejtanovi prilazi čovjeku

159
161

164 165
167

174
188

ŠTA lJUDE ŠTITI OD ŠEJTANA
Prvi ltit - iskrenost Drugi !tit - robovanje jedino A azze ve dželle llahu, Treći štit - držanje uz zajednicu muslimana Četvrti štit - redovno obavljanje namaza u džematu Peti štit - postupanje po K ur'anu i lunnetu Šesti irit - traženje pomoci od Allaha protiv šejtana Sedmi štit - činjenje mnogo dobrih djela Osmi !tit - iSii'aze. traženje zaštite protiv šejtana Deveti štit - zaštita supru djece i imetka ge, Omti štit - učenje iure E I-Bekare Jedanaesti štit - učenje ajeta E I-Kursi Ovan aeni štit - u-čenje deset ajeta iz sure E I-Bekare Trinaesti štit - učenje dva posljednja ajeta iz sure E I-Bekare Četrnaest( štit - učenje sure El-felek i En-Nas

259
161 164 170

m
273 274 174 275 279
281 281 282

181
283

418

Petnaeui !tit • zikrovi ~esnaesti !tit • čuvanje vida Sedammsti hit • čuvanje jezika Oumnmti im • lllnnje stomaka Dmtnatsti !tit · lunnje spolnoc orpna Dndeseti ltit • luvanJt rulw Dvadeset i pm !tit • wtita kalt Dndrsft i dn~&• lat Dndtset i trKi !tit Dnđtset i četmi !tit Dndtset i peti !m Dvadeset i itsti l OI Dvadeset i sedmi !tit • dova Dvadtl!l i osmi Irit • bismilla Dvadeset i deveti !tit • sprečavanje zijevanja Trideseti štit • pomirenje sa sudbinom, ne tbog nemoci i ličnih propusta Trideset i prvi Itit • m n tjera lejtane T rideset l drugi !tit • abdell T rideset i treci !tit • notni namaz T rideset i četvrti !tit • nepoistovjelivanje u lejtanom Trideset i peti !tit • ne treba se dovoditi u sumnjive situacije T rideset i !esti !tit • zik.r

284 285 292 JB 341 345 348 3S6 356 356

m
JS7
358

358
3S9

360
36Q

361 361 362 364 365

ZAŠTITA KUĆE OD ~EJTANA
Uvod l. Spominjanje Allaha, "" " • ••· pri ulaJku u kutu 2. Huivanjt stlama ukubnima
l Spominjaajt Allaha. "" .. -· pn jelu 1 ptlu 4. lesto učenje lal'w u kuli S. Uč~ surt El-Bekan a kuli 6. Hepuilalljt itjWlOI'CJC &tm a ku6 1. ~ !VOlil iz kučt

393
395
391 391

398 399 4QO 400 401
419

8. Uklanjanj! kntova iz kuće 9. Uklanjanje !lika i figura iivih biia iz oo 10. Pse ueba ilbaciti iz kuće ll. {esto klanjanje nafila u kuči 12. Lijepa topla riječ i blag osmijeh ll. Kako zaitititi suprugu 14. Kako zaitititi djetu od !ejtana 15. Kako zaititiri djecu od ouovnih gmizavaca i uroka

402
403
404
405
405
406
407
407

NA KRAJU, IMAJ NA UMU KO Tl JE NEPRIJATELJ! ZA KRAJ KORIŠTENA LITERATURA

411
413
415

420

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful