r!

'ital]~I~ail Senad

Sepic, drzavni poslanik, obmanjuje javnosl

Pomocnik ministra vaniskih poslova BiH Zoran Perkovic tratio staY u vezi s eventualnim "ulaganiem protestne note Ambasadi SAD-a u Saraievu", zbog odbiienice za vizu • Zvanicna prepiska demantira Sepica

Vozae poginuo ~ o slrujnog udara
~

Nesreca na dionici autoputa A-l na koridoru

5e

Ponovile Levski i ~
prodile!~

DANAS U 'AVAZU'

Ukratko

2

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgust'kOIOvOz 2012.

aktuelno

AFERE Drzavna firma krsila zakone i procedure te davala poslove mimo tendera
Obama i Negodic: Prijem u Bije/oj kuci

Sjedinjene Drzave

negOdie oredala aMrediliUe Obami
~ Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Sjedinjerum Americkirn Drzavarna Jadranka Negodic predala je 30, jula u Bijeloj kuci u Vasingtonu akreditivna pisma predsjedniku SAD-a Baraku Obami (Barack). Nakon cerernonije predaje akreditivnih pisama uslijedio je kraci razgovor tokom kojeg je predsjednik Obama istakao da prati desavanja u BiH te da je SAD opredijeljen da i dalje podrzava razvojni put BiH ka clanstvu u N ATO-u i ED.

Hatastrolalan iZulestal reUizile 0 'IH Telecomu'l
Revizori se pitaju na kaji su nacin nabavljene zalihe tekuceu materijala i rezervnih dijelova u iznasu ad cak 8.002.445 KM • Najveci broj ugovora i dalje se dodjeljuje putem prepovaracldh postupaka
edstavlja cinjenica da revizorima, kako je navedeno u izvjestaju, nije jasno na koji su nacin nabavljene zalihe tekuceg materijala i rezervnih dijelova u iznosu od cak 8.002.445 KM! Uprava "BH Telecoma", navodi se u izvjestaiu revizora, nije postovala ni Zakon 0 racunovodstvu i reviziji u FBiH, kao ni medunarodne i racunovodstvene standarde finansijskog izviesravania, pa tako "svi poslovni dogadaji vezani za investicije nisu evidentirani u revidiranom obracunskom periodu, zbog cega su sredstva i obaveze na datum bilansa potcijenjene najmanje za 1.772.806 KM". Nadlezne direkcije unutar "BH Telecorna", navode revizori, nikada nisu dale saglasnost za preknjizenje investicionih zaliha u vrijednosti od 6.389.000 KM ni za rashod investicionog materijala i opreme u vrijednosti od 632.458 KM te za sredstva za potrosni materijal i rezervne dijelove u vrijednosti od 1.888.466 KM. Federalni revizori nisu potvrdili pravilnost provedenih procedura niti transparentnost i efikasnost u postupcima javnih nabavki.

~ Socijalno preduzece .Uspon" pozvalo je osobe s invaliditetom u Sarajevu na besplatne edukacije koje ce biti odrzane od septernbra do decembra ove godine. Edukacije ce biti odrzane u oblastima liderstva, vjestine kornunikaeije te izrade prijedloga projekata i biznis planova, budzeta, opce informatike, web dizajna kao i grafickog dizajna, fotografije i obrade fotografije, DTP dizajna i prijeloma novina te drugog printanog materijala u programu "Quark", saopcilo je preduzece .Uspon",

Besplatna edUMaCiia

Invalidi

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je iucer izvjestaj 0 poslovanju "BH Telecoma" za proslu godinu u kojem je, izrnedu ostalog, ukazano na to da je ovo javno preduzece ozbiljno milo Zakon 0 javnim nabavkama, nije postovalo procedure dodjele ugovora putem otvorenih postupaka te da je pogresno obracunavalo vlastite investicije.

SUdSHI SDOrOUItesHI30 miltona HM
Prema podacima Izvrsne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i Ijudskim resursima, kako se navodi, zakliucno s 31. decembrom 2011. godine, protiv "BH Telecoma" vodilo se 100 sudskih sporova u procijenjenoj vrijeo nabavci, s obzirom na to da od kandidata, potencijaInih ponudaca, nije trazen validan dokaz, dokument, da oni jedini mogu izvrsiti predmetnu nabavku. Prihvatala se sarno izjava kandidata - navodi se u dnosti od 30.388.958 KM. Revizori su uocili da su u najvecern broju tuzbe podnesene za neosnovano bogaceuje, neizmirene obaveze, naknade stete, uznemiravanje vlasnistva, utvrdivanje vlasnistva i prava iz radnog odnosa. izvjestaju Ureda za reviziju institucija FBiH. Revizori su uocili, sto je posebno zabrinjavajuce, da je Uprava "BH Telecorna" za 2010. godinu obracunala manje PDV-a nego sto je bila duzna uplati ti. Tako su za doticnu godinu drzavi uplatili 113.342 KM manje. A. DUCIC

Bez saglasnosti
Netrausparentnosr kod dodjele tendera te neuskladivanje vlastitih akata sa zakonskom regulativom, kako je konstatirano u izvjestaju, obiliezilo je poslovanje ove kompanije, cirne je potvrdeno pisanje "Dnevnog avaza", koji vee duze ukazuje na ove cinjenice. Vrhunac sumnjivog poslovanja ove kompanije pr-

Sakrivali PDV
- Kod otvorenih po stupaka u svim slucajevima primjenjivao se isti kriterij, a nacinom na koji se sacinjavala tenderska dokurnentacija i uvjetima koji su trazeni moglo se utjecati na izbor ponudaca, Najveci broj ugovora i dalje se dodjeIjuje putem pregovarackih postupaka bez objave obavjestenia. Nisu postovane usvojene vlastite procedure

Neum

Mirouni Mamp
~ Komitet za Ijudska prava i demokratiju iz KeIna organizirat ce danas u Neumu, a sutra i u Dubrovniku, akciju "Odmor od rata", koju realiziraju ucesnici istoimenog mirovnog kampa. Vise od 80 mladih iz Bill, Srbije i Hrvatske provest ce 12 dana u mirovnom kampu u Neumu.

Prema ovom revizorskom izvjestaju, imajuci u vidu opce stanje u okruzenju, nisu opravdana visoka primanja i naknade zaposlenih. Takoder, konstatirano je da je u avgustu 2011. izmijenjena organiza-

ciona serna i povecan broj izvrsnih direktora s cetiri na sest. Indikativno je da su revizori naveli da "sve ovo ukazuje da je Drustvo pod znacajnirn okruzenja"! utjecajem

,"-;".~""L.:==-] "

Avdo Muslimovic

Smanieni poticaii

~ Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruzenia FBiH Avdo Muslimovic izjavio je iucer da se rebalansom federaInog budzeta, ukoliko bude usvojen, poljoprivrednicima smanjuju poticaji za deset miliona KM. Muslimovic je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao da su uputili dopis nadleznim organirna vlasti u FBill da se hitno organizira sastanak i razgovara 0 tome.

KraJina MOGiObJaulJiuanJe SDiSMa Doreznih duzniMa
Obracun hrvatskih vlasti s onima koji godinama nisu placali porez nece se zavrsi ti sarno objavom spiskova duznika, sto su podrzale i aktueIna politika i javnost u toj zemlji. Javna prozivka onih koji su drzavu ostetiIi za nekoliko desetina milijardi kuna pokrenula je lavinu reakeija i aktivnosti koje bi trebale barem donekle umanji ti gubi tak u budzetirna susjedne drzave. Za razlik u od Hrva tske, koja je pripremila i zakonske mehanizme kojima ce oduzimati imovinu duznieima za porez, cak ako su je prebacili i na rodbinu, u BiH, u kojoj se dugovanja za porez, takoder, mjere milijardama, u ovom trenutku niko ne moze reci ni kada ce biti objavljeu spisak duznika. lake su predstavnici nove parlamentarne vecine u BiH iedinstveni u ocjeni da imena onih koji godinama duguju drzavi treba objaviti, Midhat Arifovic, direktor Porezne up rave FBiH, kaze da zbog zakonskih ogranicenja takva odluka nije u nadleznosti Uprave kojom on rukovodi. - Vise puta smo trazili od federalnog ministra finansija Ante Krajine da nam dostavi misljenje 0 tome 11a

Direktor Porezne uprave FBiH Midhat Arifovic za .Dnevni avaz"

koji nacin da prezentiramo iavnosti spisak duznika, ali nikada nismo dobili dozvolu da objavimo cjelovit spisak na svojoj internet-straniei, nego da sarno objavljujemo nase odgovore na pojedinacne medijske upite o poreznim duznicima kaze Arifovic, naglasavaiuci da ce Porezna uprava onog momenta kada dobije odobrenje Ministarstva odmah objaviti spisak. S. DEGIRMENDZIC

aktuelno

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolOvoz 2012.

3

HS za pruih pOla BOdine FBiH dUBule 23 miliOna!
Mnogo veta potrosnia u Federaciji nego u RS u posljednjih sest mjeseci
'.

'Avaz' saznaje Visernjesecne analize UO UIO urodile plodom

Nova vlast mora kresati enormna primanja poslanika, ministara i ostalih funkcionera
Politicka konfuzija koja je nastala zbog SDAovog neprihvatanja demokratskih procesa, odnosno nepriznavanjem i nepostivanjem nove postojece parlamentarne vecine, ipak nije stvorila, kako su to u SDA planirali, totalni haos u drzavi, ali se jeste negativno odrazila na donosenje potrebnih zakonskih rjesenia i reformi u Federaciji. SDA je stalnom blokadom reformi te neprincipiielnoscu prema dogovoru definiranom u platformi najvise doprinijela da u prvih sest mjeseci ove godine budu donesena sarno cetiri od ukupno 50 zakona koje je utvrdila Vlada FBiH! Naravno i nimalo iznenaduiuce, najlosije rezuIrate rada zabiljezili su Ministarstvo kulture i sporta (Salmir Kaplan, SDA) i Ministarstvo energije, rudarstva i industrije (Erdal Trhulj, SDA), gdje je ispunjeno cak manje od 29 posto od zacrtanog programa rada! Poslanici u Domu naroda u posljednjih sest mjeseci zasjedali su svega sest sati mjesecno, ami, koji punimo budzet, za njihovo sestosatno mjesecno himberisanje pocastili smo ih s nevjerovatnih milion KM iii 4.000 KM mjesecno po poslaniku! Ukoliko nova vlast, sa SDP-om i SBB-om na celu, ne usaglasi primanja svih poslanika, minis tara te drzavnih funkcionera sa standardom zivota u BiH, sto znaci rezanja primanja i do 50 posto, a ne deklarativnih pet posto, kako je to uradeno u prosloj godini, vlast i svrha vlasti uvijek ce ostati sarno cilj za velike apetite sitnih duhova!

Uellill aoe1111

P~nlil".
JllINf

FlIlU 1400n.70
126.96&.72S

RS
6~OJ3 199 62.951 113 8Of299JS S4.oI.fl 141 8U84n4 S5.25362 1

FctJnou

Min
["1'ril

[I'I'-j •
Jwll

ISU7l.8.S9 165.266,601 166.561 115 174.0&,H~S

BDBm 65)1525 S.21I.23() 1.641.1lOol 8,151.069 8,O;n.lo.1 7.1192 . 292

Ubpn41

21S.6J742 19S.IS1068 247JSO.698 251.8110.&13 15.1:173.173 261.13lJSJ

fBiII% RS% .. ,_9S7SQ990 J2,.DIJSSI'1 6s,1'16176181 n.151~181 .. ,.m800IS J1,678m45 32.74679153 "-"139841 .. J6S1080J • 12,5)ZJCI7J6 ~ 1.u35410 ll,M13llS'

80BilI %
'lmllcn.1I.41[

2.6S060537 l,09I91'''O _l.1 ~UIIOO I Jo.IOI~~

2.95llm9

Jilli IAuzlOl I~pltmba.r IOlctobar I~G\•• ba:r Dtutnbu IUllu,{IDO Podacl 0 kralnlol
.. .

9l1.81'.SU

- .. polrosnfl do 31. luna

4U..6t~
la porelne pertode

43,~~4

IMl:.OO6.1l7

'''~m

31,364lC11D6

3.015459561

Republika Srpska duzna je Federaciji BiH blizu 23 miliona maraka u prvoj polovini ove godine! Ovo je zakljucak analize podataka 0 krajnjoj potrosnji entiteta u prvih pola godine, a koje je Odjel za makroekonomsku analizu dostavio Upravnorn odboru Uprave za indirektno oporezivanje (VO VIO).

Ocigledni rezultati
Kako saznajemo, Upravni odbor VIO spreman je principijelno se drzati koeficijenata raspodjele te izvrsiti poravnjanje u skladu s posljednjim podacima. Obracun je napravljen na temelju

nt na osnovu kojeg se racuna i ova razlika od 23 miliona pojavIjuje se kao razlika izmedu stvarnog koeficijenra krajnje potrosnje i onog dogovorenog - pojasnio je nas sagovornik. Vazeci koeficijenti za raspodjelu sredstava s iedinstvenog racuna za Federaciju BiH iznose 63,07 posto, za RS 33,38 posto i za Distrikt Brcko 3,5 posto.

PORTAL - komentar

dana

~:!il

Zakinut budzet
- Sada se vidi da su iz RS vjesto manipulirali PDVom. J asno je kao sunce da ni dug za prethodne godine, na koji se iz Banje Luke posljednjih godina pozivaju, ne moze biti toliki koliki je prezentiran u javnosti - kazao je nas izvor. Opce poznato je da Republika Srpska kuka na sve strane zbog dugovanja vlasti FBiH od najmanje 36 miliona KM, za koliko smatraju da je zakinut budzet RS na ime prikuplienih indirektnih poreza. A. C. Z.

I!I,; - Objavljivanje imena duznika priori ret je nad prioritetima. Ono sto je u Hrvatskoj ucinjeno za svaku ie pohvalu jer samo na takav nacin moze se vidjeti kakav je ko ustvari. Kojekakav polusvijet, koji se krio iza maski poznatih i uspjesnih licnosti, pokazao je svoje pravo lice. Ko ne placa drzavi porez, ne moze biti ni patriota, a takvih je na nasoj politickoj sceni bezbroj. Pogotovo medu onima koji su dvije decenije na vlasti. (Roberto Baggio)
Doko NINKOVIc/

Zaito se izbjegava placanje poreza: Hrvatska objavila imena duzniha, bh. vlasti ih itue

Sjedisle Uprave: Slijede poravnanja podataka 0 krajnjoj potrosnji iz prijava PDV-a. Ono sto je vidljivo iz tabelarnog prikaza jeste da je u FBiH konstan tno veca potrosnja od one u RS. Prema riiecirna naseg neimenovanog sagovornika, stvarni koeficijent za Federaciju iznosi 64,6 posto, a za RS 32,3 posto. - Ovo je stvarni koeficije-

TO JE TO

sporne 2010. i 2011. DOdina
Jos nikada nije postignut dogovor u vezi s poravnanjem dugovanja Federacije prema RS na osnovu dugovanja od indirektnih poreza iz 2010. i 2011. godine. Za Federaciju je nacelno sporno oko 30 miliona KM iz drugog dijela 2010. te oko sest miliona KM iz prosle godine po drugom privremenom poravnanju, do koga je trebalo doci u januaru ove godine.

Soremni za razgouor 0 rehonstruhCiJi
Smatramo da nas je SDA izigrala, kaze predsjednik HSP-a Jurisic
risic, jedna vrlo losa poruka. - U svakom slucaju, SDA i HSP su nepozeline u VIadi Federacije BiH i to je bio razlog da budemo jedinstveni i zajednicki nastupimo u ovom momentu. Medutim, sada smatramo da nas je SDA izigrala, jer smo od njihovog vodstva trazili da zajednicki djelujemo u Hercegbosanskoj zupaniii - kazao je J urisic, On je rekao da u HSP-u podrzavaiu ideju NSRzB-a o vIadi narodnog jedinstva Predsjednistvo HSP-a BiH je na sinocnjoj sjednici u Mostaru osudilo postupak zastupnika SDA u Livanjskom kantonu, cijorn je podrskorn ornoguceno formiranje vlasti bez dogovora s ovom strankom i NSRzB-om. Zbog toga ie, podsjetimo, dopredsjednik ove stranke [osip Peric najavio da ce podrzati rekonstrukciju Federalne vlade, a potez SDA je, kako je to ocijenio predsjednik HSP-a Zvonko [ute da je moguca opcija da u siroj parlamen tarnoj vecini sudjeluje i HSP. Clan Predsjednistva HSP-a i predsjednik Federacije BiH Zivko Budimir u izjavi za novinare kazao je da pristanak na razgovore oko rekonstrukcije Federalne vlade ne znaci i izlazak HSP-a iz Vlade. - Razgovori 0 rekonstrukciji Federalne vlade cia, ali ne bezuvjetna rekonstrukcija, onako kako to traze HDZ i SDP - rekao je Budimir. M. Sm.

Predslednlstvo HSP-a

0

sud bini vlade FBiH

Juris;c: Nije bel uvjela

4
ARGUMENTI

Dnevni avaz, cefvrtak, 2. avqust'kolovoz 2012.

aktuelno

Pomocnik ministra vanjskih poslova BiH loran Perkovic traiio stav u vezi s eventualnim "ulaganjem protestne note Ambasadi SAO-a u Sarajevu"
Nakon informacije "Dnevnog avaza" otprije nekoliko dana prema kojoj je potpredsjedniku SDA Senadu Sepicu Americka ambasada u Sarajevu odbila izdati vizu na njegov diplomatski pasos koji posjeduje kao drzavni parlamentarac, u iucerasnjem ratnoprofiterskom biltenu po[avila se vijest i fotografija Sepica, navodno, u Americi, koja treba posluziti kao demanti nase informacije. SAD-a u Sarajevu i zamolilo izdavanje vize za Senada Sepica, nosioca "diplomatskog pasosa broj DOOOI899". Zahtjev je upucen 23. jula 2012. godine. Potom je iz Americke ambasade 25. jula 2012. godine, uz obrazlozenie, dosla odbijenica na adresu Ministarstva vanjskih poslova. Pomocnik rninistra vanjskih poslova BiH Zoran Perkovic je nakon toga napravio dopis MFA-BA-VP broi 08/30-1-im-1355/12 od 26. jula 2012. u kojem se potpuno oficijelno eksponira hronologija odbijanja vize udiplomatski pasos Senada Sepica. Jos gore, Perkovic zahtijeva instrukcije u "vezi s trazeniern pojasnjenja od Ambasade SAD-a u Sarajevu o razlozima neizdavanja vize i eventualnorn ulaganju protestne note povodom ovoga slucaja", Fotokopiju Perkovicevog akta objavljujemo u cijelosti. Uostalom, umjesto fotomontaze iii boravka u SADu kao obicnog gradanina sto mu nije nikako po volji, makar iz razloga sto je trazio vizu u svoj diplomatski pasos - predlazemo da gospodin Sepic "Avaz" pokusa demano; 'G S ~V1C1l Of TIlE 01' A CA

SeDiC ni-e dObi ameriCMu uizu u diDlomatSMi Dasos
m;D Sf A TES

Umjesto polemike s potpredsjednikom SDA, objavljujemo pismene dokaze

ntirati pokazivanjem diplomatskog pasosa i onoga sta ima u njemu, a tamo nema americke vize! T. L.

Neoborivi dokazi
Prema tome, argumenti "Avazovih" novinara su neoborivi, jer u Parlamentarnoj skupstini BiH nema nikakvog dopisa koji bi promijenio cinjenicno stanje, na stetu gospodina Sepica i njegove radikalno-anahrone politicke stranke, Cija su dva visoka funkcionera odavno na arnerickoj crnoj listi.

Stigla odbijenica
Medutim, Sepic, kako to zvanicna korespondencija neoborivo dokazuje, nije dobio arnericku vizu u svo] diplomatski pasos kao bh. zvanicnikl Nairne, Ministarstvu vanjskih poslova BiH 20. jula 2012. godine u dopisu pod brojem 03-05-2/11 obratio se sekretar Zajednickih sluzbi Parlamentarne skupstine Bill Ferid Buljubasic, gdje je od MVP-a trazio da posreduje "u izradi vize za SAD za g. Senada Sepica, poslanika u Predstavnickorn domu Parlamentarne skupstine BiH". Ministarstvo vanjskih poslova se u dopisu pod brojem MFA-BA-VP 08/2-30-125343/12 obratilo Ambasadi

seDiC Dostauio staru lotogralUu
Prema pouzdanim informacijama, Sepic je prije tri dana bio u Cazinu, a sam je na svom Facebook profilu naveo da je u nedjelju uvecer bio u Zenici. Iz drugih izvora "Aval' saznaje da se Sepic trenutno nalazi u Bill i da je u demantiju podvalio svoju staru turisticku fotografiju iz Amerike. Inace, prema zahtievu za dodjelu vize koji je odbijen, Sepic je na osnovu nje za Ameriku mogao ici tek krajem ovog mjesecal Time je Sepic naivise podvalio svojim Facebook prijateljima poput Sarka Muiagica, Sanje Skuletic-Malagic, Muhameda Mujakica i drugih koji su na njegovom profilu pohitali da povjeruju u njegove nepotrebne lazi.

..
Odbijenica iz Ambasade SAO-a: Dokumenl koji je predal MVP-u BiH
}t

pn.o. 0C'f1I.

p[lErOB

MFA-BA-VPP Bro;: 0 !.inr.13SSlI2 Santje\'O, 26.07 .2Oll p1IDc LO AUlD

PRED~mT: MVP 8rn
~tatDe SAD

Scald

Sept viD D uIaak u AD, milJjClljc

InIii te,-

. KONZl.ll.AA.NO

DJF.LIF.

012. pl. primIIo Jc dopiI iz XabIIICt& tclaetanI Zaj~ alutIle Jtt¢ine Om.. It mcili posttdovattJe udobljaqj1J vUe AD u AmbuIdl U S~1Il ~ ppod.lna Seaed:J Sepia,. J.>rag domu hrtamcnumc Bill. U dopim jc oa\'CdcoG cia je ru:Jog puIOVtDJa u SAD, ott.srvo~'&ft)!e lOSfM)d1oa ~ na [[)U Pmctamu Ildua t1II ~ IJIIdoaatngj Itoctvmciji puTlWl»'Fl U rid.od ~..os...oI.09.2012. sod- . MVP Je, puWII oote, cfIIIa 24:jula 20ll. &Od- prcctaIo u ~ ocIeljcq)c ~ SAD II 5qew uh!jcv za IzckvuIJe III u.Iazak u SAO. Dana U.a?.2012. pL t.omuIImom r:apotl<l1lku MVP DIM. prillkom prcutimanja dlpl_lcc ~ Ispra .... III tlal PnodsjcdniJ'.... 8iff ppodIlIII teO" KomIi4. )rome jc . viu l.I u SAD (1ah(jev D vim SAD III oospocIiDa Kom116t Je pttIdaa _ sa tabljcvom ppodJllia ~~). ptnIU't je Idip peso4 ospocIi:na ~ '" dopis Ambaade AD bljim R iOIPodin ~ oba'; cia mil ICI mo))c I2:dAti vila. x.o l.'&Zlog odbijanl .. naYCdcll u ICeD dopbu jc jc UlVI'IktIo cia ~e ()OdobIm u ctobljanjc ee IIA 0Sl1D\'U tllwl 221 ZaAlOII ouseijegja idrf.wI~ SAD. ocIooaoo ~ 4Wc ~pt'OCCduR'. bcz . ~ za·~ iii. v_ m n&'\'<>IknII W'ot1JIIICiju pmSIAte d4 se: I. O"liCdlpbnafald~lf~ Scpt6a1ll!dopIs~SAo.. .-e I'lutam .-J ~ DIH. 2. \"eZi sa tn:taJjem pojaJqj=ti& ad Am1laPlie ~ u Sanjevu a ~Dma nciziIavwqj. me i c-."CIIIl&!nom II proc_ II01C povodom ovo II~ .. IIIitlIImII!vaJe •

Jc dana 2:3. 07

uew,

!mo $epl~ .-

ill .~cte IIllftdi Yizo lilt 1 u 1'nMbu~.om domII_ P.lrl1IIICIItmIC Perkovicevakt: Sepicevo konlroverlno folografiranje polpuno obara pomocnik minis Ira vanjskih poslova i njegova sluibena korespondencija

Zahljev Sekrelarijala Zajednickih sluibi upucen Minislarslvu vanjskih poslova da se Sepicu ilda americka vila u diplomalski pasos

pog Ied· I
OTKRIVAMO

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolOvOz 2012.

5

Pa, Ijudi, to je cirkus, kale Muhamed Svrakic • Otsao sam iz SDA jer je dolaskom Tihica na celo ove stranke ubijeno nalvece djelo rahmetli predsjednika Izetbegovica, kaze Ibrahim Jabic
Iako se spisak organizatora i pokretaca otpora krije od javnosti, "Dnevni avaz" je otkrio da se na listi koju je uadleznoj komisiji Vlade FBiH za organizatore otpora predala "Patriotska Jiga BiH" nalazi i ime Sulejmana Tihica, predsjednika SDk Tu ciujenicu je jucer za nas list potvrdio Muhamed Svrakic, predsjednik "Zelenih beretki" Kantona Sarajevo i clan Komisije za utvrdivanje liste organizatora otpora VIa de FBiH.

TihiCna lisli organizalora OIDora.borci ogorCeni!
Podrska Komisije

Sta se dogadalo na sjednici Komisije Vlade FBiH

Licnost dana Fikret Abdit

Jasno je da Abdic nema menadterskn sposobnosti kakve mu pojedinci zele pripisati
Bh. ekonomija jeste u uzasnom stanju, ali, ako postoji osoba koja joj sigurno ne moze pornoci, onda je to Fikret Abdic, prijeratni prevarant, ratni zlocinac, a poslijeratni zatvorenik, On putem ,,Agrokomerca" zeli sebi otvoriti prostor za nove malverzacije i za politicku prornociju. Njegove tvrdnje da bi razvio "Agrokomerc" i otvorio nova radna mjesta ako bi dosao na celo ove kompanije lama su obecanja bez ikakvog pokrica, kao sto su bez pokrica bile i mjenice koje je prije rata izdavao, zbog cega ie i osuden osamdesetih godina. Abdiceva sramna ratna uloga svima je dobro poznata, a posljedice njegove politike bile su podjele Bosniaka, masovne nevine zrtve, bratoubilacki sukobi, .. [asno je da Abdic nema menadzerskih sposobnosti kakve mu pojedinei zele pripisati, a 0 njegovom moralu da i ne govorimo. Stoga, ima samo jedan nacin da pomogne BiH, a to je da se drzi sro dalje od ove zemlje i da joj ne nanosi vise zla. Abdic je roden 29. septembra 1939. u Donjoj Vidovskoj u BiH. Prije rata je osuden zbog izdavanja rnjenice bez finansijskog pokrica u vrijednosti od oko 400 miliona dolara, a nakon rata za pocinjene ratne zlocine, G. M.

Laini Mesita

- Svima ce biti smijesno kada Tihica vide na spisku kao organizatora otpora. Pa, Ijudi, to je cirkus, To je smiiesno. On je predlozen i dobio je podrsku clanova Komisije. Ja nemam nista protiv SDA iii bilo koje politicke stranke, ali takvi ljudi ne mogu biti na spisku kaze Svrakic. Da se Tihie ugurao na spisak, potvrdio je za nas list i Salko Polimae, clan Komisije kojeg je imenovalo Ministarstvo za pitanja boraeaFBiH. Ibrahim Jahic, potpredsjednik Saveza dobitnika

najviseg ratnog priznanja "Zlatni Ijiljan", komentirajuCi ovu cinjenicu, kaze da "ne zna koga je Tihic organizirao u Sameu kada se zna da je taj grad pao bez metka". - Ako je Tihic na spisku, to predstavlja silovanje historije i istine, Uostalom, ako je on organizator otpora, ja nisam pripadnik Armije RBiH. Tihic ne moze biti pokretac ni organizator otpora kada se zna da se niko u Sameu nije borio i da je taj grad, jednostavno, predat -

pojasnjava J ahic, Podsjeca i da je bio istaknuti clan SDA 22 godine te da je napustio ovu stranku zbog Tihica,

Casni pojedinci
- Otisao sam iz SDA jer ie dolaskom Tihica na celo ove stranke ubijeno najvece die10 rahmetli predsjednika Alije Izetbegovica, Tamo su ostali Ijudi koji su ugruntili SDA na svoie ime. Ima casnih pojedinaea, ali njih je malo i sada se plase, a najvise

je ljigavaca - navodi [ahic, Ale Hosie, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, smatra da se moraju napraviti jasni kriteriji koji ce definirati ko moze biti na listi organizatora otpora. - Kriteriji se odnose i na Tihica. Ne mogu se kriteriji prilagodavati predsjednieima stranaka. Po meni, organizatori otpora ne mogu biti ni nacelnici opcina iii sefovi odjeljena odbrane kaze Hosic. A. DEDAJIC

Adnan Delil: se iSDiSaO iz SDA
Aktuelni direktor Agencije za zaposliavanie BiH kazao da se nije slagao s Opclnskirn odborom ove stranke
Ne zelim vise biti clan SDA, kazao je u izjavi za "Dnevni avaz" Adnan Delic, sin rahmetli generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delica. Delic, koji trenutno obavlja duznost v . d. direktora Ageneije za rad i zaposljavanje BiH, porvrdio je nasem listu da je Izvrsni odbor ove stranke prihvatio njegov zahtjev za ispis iz clansrva Opcinskog odbora SDA Visoko, novalo me za v . d. direktora dok se ovaj spor ne okonca rekao je Delic,

Korumpiranu druzinu napusta i sin rahmetli generala

Protesti ispred vojne baze u Butmiru

Jasan pokazatelj
Inace, u Visokom kruze informacije da je Delic prvobitno bio kandidat za nacelnika ove opcine, ali ie Kantonalni odbor SDA kasnije, navodno, odlucio da kandidat bude Amra Babic. Mnogima je u Visokom Delicevo napustanje SDA bio jasan pokazatelj kakav odnos ta stranka ima prema herojim a ove zemlje i njihovim clanovima porodice, Podsjetimo, vrh SDA je nedavno i u slucaiu kandidature za nacelnika opcine Ilidza demonstrirao da ne postuje odluke vlastitih organa te je umjesto vee verificiranog kandidata i .zlatnog ljiljana" Senahida Godinjaka za prvog covjeka ove opcine na predstojecirn izborima ponovo predlozio Senajda Memica. A. DUCIC

Bez komunikacije
- Bilo je ocigledno da Ijudi koje vode 00 SDA Visoko i ja ne razmisljamo isto niti imamo isti sistem vrijednosti. Ja sam trazio razriesenje i zbog razloga licne prirode - kazao nam je Delic, koji je priznao da razrnislia o prelasku u neku drugu politicku stranku, On je, medutim, istakao da se njegova odluka ne moze povezati s neslaganjem s vrhom SDA, s kojim, kako Delii:: Nemama isti sistem vrijednasti je naveo, nije ni komunieirao. Na nas upit ima Ii njegova ostavka veze s cinjenicom da je Sud BiH nedavno ponistio nezakonit konkurs za izbor direktora Ageneije za koji se tvrdilo da iza njega stoje SDA-ovi zvanicnici u Vijecu minis tara BiH Senad Sepic i Fuad Kasumovic, Delic je odgovorio negativno. - Konkurs je raspisalo Ministarstvo eivilnih poslova BiH, na cijem je celu Sredoje Novic, Na taj konkurs sam se prijavio i imenovan sam na funkeiju direktora, Sada je Vijece ministara BiH postupilo po presudi i ime-

Nekadasnji uposlenici staba NATO-a u Sarajevu i medunarodnih vojnih snaga stacioniranih u BiH (EUFOR) koji su u januaru ove godine dobili otkaze najaviIi su da ce se u ponedjeljak okupiti ispred baze u Butmiru sa zahtjevorn da im se isplati regres za svih 12 godina, koliko su radili, te uplate doprinosi za sest godina, koliko su radili nepri[avljeni. Prema riiecima Fikrete Podrug, bivse radnice, prvih sest godina radili su za NATO, gdje im nije bilo uplacivano penzijsko-invalidsko osiguranje. Od 2006. nadleznost preuzima EUFOR, koji je platio dug, ali nije nastavio placati doprinose, kako tvrdi Podrug. Regres, iako su po ugovoru na njega imali pravo, nikad nisu dobili. - Prije osam mjeseci poslali smo zahtjeve na koje nerna odgovora, Mirnim prote-

BiUSiradniCi EUfOR·a Iurde da niso dobili regreS 12 gOdina

Baza EUFOR-a u Butmiru: Gradani najavili akupljanje storn zelimo znati ilta ce se desiti s novcem koji nam duguju. U januaru je 30 radnika ostalo bez posla, Svi imamo ugovore na osnovu kojih nas sljeduju i regres i topli obrok. Sarno zelimo ono sto smo zaradili i sto nam pripada - kazala nam je Podrug,
B.B.

Sta drugi pisu

6
~

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

mozai k

ZENICA Uqrozen i abjekt kaji je kandidiran za spamenik kulture

Plaia u Franeuskoj s koje ie Sritanae krenuo

cuuenl dlmnlalt bit Ce srusen
gradana, stanara Papirne i zaposlenika Cen tra za socijalni rad, koji se nalazi u blizini, treba biti srusen. To je stay Civilne zastite, aIi i moj i stay ove ustanove - kale Adnadin Jasarevic, direktor Muzejagrada Zenice,

HliO DliUali od Francusite do SAD-a
jednog muskarca (34) iz Londona na jugu Francuske morala je spasavati francuska obalna straza nakon sto je usao u Atlantski okean i krenuo plivati do Amerike. Neimenovani muskarac bio je na odmoru u Francuskoj kada jena plazi svojim pri [ateljima rekao da odlazi u Njujork kako bi prenio olimpij-

Ponio ga olimpijski duh

ski duh preko Atlan tika. Prijatelji su mislili da se sali, ali s obzirom na to da su znali da je dobar plivac, odlucili su ga pustiti, jer su bili uvjereni da ce ga, ako nesto pode po zlu, spasiti obalna straza. Spasioci su ga prornatrali sve dok im nije nestao iz vidokruga nasvom 5.785 kilometara dugom putu. Tada su pozvali helikopter obalne straze, koja je spustila ronioca do plivaca.

Sluzba civilne zasute opcine Zenica prikupila je do iucer vise od 110 zahtjeva za nadoknadu rnaterijalne stete nastale na objektima u gradu i izvan grada usljed serije zemljotresa koji od subote ujutropotresaju ovaj grad.

Duanaesli zemllolres

Opasnost za gradane
Nazalost, medu razdrrnanim objektirna je i 36 rnelara visok dimnjak uz zgradu Papirne, sagraden prije vise od 100 godina, a koji je prije oko dva mjeseca Muzej grada Zenice, zajedno sa zgradom i rukornetnim terenom Papirna, Komisiji za zastitu nacionalnih spomenika kul ture predlozio da bude uvrsten u spornenike kulture. - Ako dimnjak predstavlja opasnost za zivote

Nije obnavljan
On istice da je vlasnik dimnjaka koji nikada nije obnavljan Rudnik "Zen ica", koji je i odgovoran za njegovu ispravnost. Sef Opcinske sluzbe za inspekcijske poslove Ivica Duimovic istice da su oni upoznatisproblemomidaje gradevinski inspektor izasao na lice mjesta i sacinio zapisnik te da ce vlasniku biti izdato rjesenje za sigurno uklanjanje dimnjaka.

Od subote sat i 12 minuta poslije ponoci Zenicu je u seriii zemljotresa jucer potresao 12. po redu. Zenicko tlo treslo se u 11 sati i 56 minuta, s epicentrom cetiri kilometra udaljenorn od grada i magnitude u epicentru 2,5 stepeni Rihterove skale. - Gradani moraju biti oprezni prilikom kretanja na ulici, pogotovo pored starih zgrada. Uz to, i s prozora se rnoraju ukloniti saksije s cvijecem koje mogu biti velika opasnost - kaze direktor Kantonalne up rave civilne zastite ZDK Sead Dzanovic.

Najskuplji stan

n)U)orSllo Potllroul)e Od 95 miliOna dOlara
• rleWlo'!l, ""
l1I

J edan penthaus u obliku oktogona na Menhetnu prodaje se za 95 miliona dolara, sto ga cini do sada najskupljimstanom uNjujorku. Luksuzno potkrovlje od 743 kvadratna metra ima sest spavacih soba, devet kupatila i panoramsku terasu od 350 stepeni s neponovljivim

pogledomnagrad . Imai unutrasnji lift i vinski podrum u koji rnoze stati 1.000 boca. Vjeruje se da stan, koji zauzima prostor od 73. do 75. sprata,osimnajvise cijene, ima i najvisu terasu ugradu.Prethodni vlasnik kupio je penthaus 1993. godine za 4,5 miliona dolara i skoro isto toliko ulozio u njegovo renoviranje.

Bez nadOlinade Slele
Opcina ce, potvrdio nam je to i nacelnik Husejin Smajlovic, u skladu sa svojim mogucnostima, osigurati pomoc za sanaciju nekih ostecenih objekata, ali nece i gradanirna nadoknadivati stete, - Mi smo, po zakonu, duzni evidentirati stete i snimiti stanje kako bi se utvrdilo kolike SUo Medutim, nemamo posebna sredstva za naknadu steta, ali cerno, vjerovatno, socijalno najugrozeniiima pomoci i dodijeliti nesto materijala za sanaciju - kaze Enes Zec, pornocnik nacelnika za Civilnu zastitu, On istice i da bi sanaciju steta na zgradama trebala preuzeti preduzeca koja upravljaju tim zgradama.

LoDOUlraii doiiuOlnu robi)U
Lavmor Manjika, 22-godisnji lopov iz Zimbabvea, zatrazio je od suda da bude osuden na dozivotnu robiju, jer smatra da je zivot iza resetaka daleko prijatniji negonaslobodi. Mladi kriminalac je prilikom rasprave, koja je trebala dovesti do ublazavanja njegove kazne, na komadu papira napisao da zeli zauvijek ostati u zatvoru. Sud, medutim, nije udovoljio Manjiki, koji je osuden na tri godine zarvora zbog ponovljenogdjela krade.

Zahtjev pred sudom

spec

Tim naucnika s Tehnoloskog fakulteta u Tokiju napravio je robota koji rnoze plivati kraul stilom. Istrazivaci se nadaju da ce se roboti koje nazi vaju svumanoidi, uskoro moci upotrijebiti kao spasioci na plazi, da ce patrolirati obalamai pomagati utopljenicima.

Zernljotresi koji su proteklih dana protresli Zenicu naceli su i zidove crkve Svetog Ilije, koja, zajedno sa Zupnim uredorn, od januara 2007. godine ima status nacionalnog spomenika kulture BiH, - Ostecenja su vidljiva na spojevima lukova, s kojih je otpao maIter, kao i sa sredisnjeg, bacvastog dijela crkve. Medutim, smatramo da nije nista opasno pa i dalje obavljamo sve vjerske obrede - kaze nedavno pristigli zupnik Zdravko Andie. On istice i da ocekuju dolazak Civilne zastite i opcinske komisije, koja ce snimiti stanje i preporuciti nacin sanacije. Cr-

I crllue orelrOlele uMetenla

Sumiranje steta ad zemljotresa

tupnik Anrlic pokazuje ostecenja

(Foro: J. Hadiit)

kva je, inace, sagradena 1909. godine, a Zupni ured godinu kasnije pa, kao i vecina objekata iz tog period a, nije uspjela odoljeti zernljotresu od 4,7 stepeni po Rihteru, koliko je u epicentru dosegao prvi i najjaci subotnji potres. Ostecenja su zabiljezena i na portalu crkve Svetog [osipa u naselju Meokusnice. Na zgradi Katolickog skolskog centra "Sveti Pavao", koja se naIazi uz crkvu Svetog Iliie, a kako nam istice direktor don Anto Ledic, doslo je sarno do napuknuca na spojevirna izmedu nove i stare zgrade koja su oni sami vee sanirali. V. B.

mozaik

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

7

Sta kazu poznati

- Svaki grad u zapadnoj Evropi tretira pozoriste kao burzoaski ventil, zato se neprestano glaneaju, ureduiu, u njih se ulaze veliki novae. Kod nas nacionalisti misle Bu/jan: Nepres- da narodno znaci sarno "nase", a rijec je 0 tana u/aiu tome da je narodno - javno. Mi smo barbarizirana, zapustena sredina, koja vapi za prosvjetljenjem. (Reditelj za "Slobodnu Dalmaciju")

Mi smo barbariZirana sredina

Ivica Buljan

S virusom gripe nismo zavrsill pricu, kaze Ravlija - Postoje zalihe antivirusnih lijekova koji su efikasni
Epidemiolozi u BiH prate situaciju nakon sto su naucnici objavili da su kod tuljana u Novoj Engleskoj otkrili novi soj virusa gripe koji bi mogao biti opasan po zdravljeljudi izivotinja. Potvrdila nam je to glavni federalni epiderniolog Jelena RavJija, koja je objasnila da u BiH nema razloga za paniku i strah kada je u pitanju novi virus registriran kaoH3N8. - Postoji 146 kombinacija virusa H i N. Ono sto zaboljelih slucajeva zivotinja, jasno je da nismo zavrsili pricu - pojasnjava Ravlija. Istakla je da se virus prenosi udisanjem, kapljicno, putem zraka, ali, s obzirom na to da odredeno vrijeme moze prezivjeti na vanjskoj sredini, nije iskljuceno da se prenesei kontaktorn.

- Obecanja koja doJaze iz Evropske eentraJne banke da ce uciniti "sve sto je potrebno" kako bi zastitili eurozonu od kolapsa, podizu nadu. Ako ECB pocne da djeluje, onda ce to zasigurno pokrenuti i Gejd: mnoge druge banke na korak. J os se sarno Podiiu nadu monetarna akcija vidi kao najbrzi nacin sprecavanja kolapsa. (Ekonomski analiticar za CNBC)

Samo monetarna aMcUa sorecaua MOlaos

Misel Gejd

Blizak kontakt
- Poznati virus pticije gripeH5Nl,koji se javio u azijskim zemljama, pojavio se zbog bJiskog kontakta s oboljelom zivotinjom. Do sada ti pticiii sojevi nisu pokazali sposobnost prenosenia s covjeka na covjeka. No, ovaj virus opasan jepo ljude, jer je rijec 0 novom mutiranom soju-kaze Ravlija. Objasnila je da je cjepivo koje koristimo prilagodeno sarno za sezonski virus. No, kada je rijec 0 lijekovima, Ravlija pojasnjava da u nasoj zemlji postoje zalihe antivirusnih lijekova koji su efikasni i koji semogu koristiti uslucajuzaraze,

- Ja sam veliki fan crtanog fiJma. Tako da je meni poziv da pozajmim gJas animiranom Jiku Sidu u "Ledenom dobu" bio nesto kao ispunjenje snova. Nisam pitao: Uiivao sam "Kol'ko placas?", nego ono: "Kad treba? Statreba?", "[e l'rnogu bezmajiceil'samajicom?" Stvarno im hvaJa za to. Veoma sam zadovoJjan. Uzivao sam, dva danasam snimao. (Muzicar za "Pobjedu")

ueliMi sam Ian crtanog lilma

Edo Maajka

Stru(;njaci prate situaciju brinjava ieste da se javljaju novi virusi i kombinacije koje prelaze sa zivotinjskih vrsta, S pticana druge zivotinjske vrste. Na tu mutaciju upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, potreban je stalni nadzor nad virusima gripe, pogo tovo ove kombinacije, animalne, koja moze lako da se prosiri - kazeRavlija. Dodaje da jos nema podatakao oboljelim ljudima. - Virus gripe H i N sklon je mutiranju, ne miruje i zato su potrebni oprez i nadzor. Postoji mogucnost da se i ovaj virus prosiri.jer s virusom gripe, nakon novoo-

St a kazu u narc d u ~ ~
v v

033/281-393 redakcija(QJavaz.ba
iii

Ravlija: Kombinacija virusa Hi N ima 146

A. NUHANOVIC

- Govore kako ce uskoro objaviti listu najvecih poreznih duznikaikompanija.Eto,imatcemojosjednllpotvrdudase ovdje radi 0 sistemskoj korupciji. Postavlja se logicno pitanje- ko jegodinama toJerirao toJika dugovanja i zasto se nista nije poduzimaJo? IIi se, vjerovatno, cekala zastara iii oprost oddrzave. (Citateljka]asnaD. iz Sarajeua)

Radi se 0 SiSlemsHOI HoruooUi

Potpisivanje Sporazuma o realizaciji i finansiranju Programa sufinansiranja zaposljavanja "Prilika za sve" izmedu Federalnog zavoda za zaposljavanje i kantonalnih sluzbi za zaposljavanje ima za cilj stvaranje uvjeta za stjecanje radnog iskustva, podizanje konkurentnosti nezaposlenih osoba te sprecavanje dugorraine nezaposlenosti, receno je na jucerasnjoj pres- konferenciji. Sporazum su potpisali direktor Federalnog zavoda za zaposljavanje Kenan Reso i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak. Reso je

zaDOSlili mlade i SDriJeCili rad naerno
istakao da je za ovaj program izdvojen08.350.000 KM. - U saradnji s poslodavcirna, kantonalnim sluzbama za zaposljavanje i drugim zainteresiranim institucijama i organizacijama, zelimo postici jednosravnost i transparenrnosr u radu. Ciljna grupa su nam mladi bez radnog iskustva, zene, demobilisani borci, Rorni ... Uglavnom, sve osobe koje su eviden tirane kao nezaposlene bez obzira na obrazovnu strukturu i dob rekao je Reso, Predstavljena su jos tri programa, i to Program zaposljavanja mladih osoba "Omladinsko poduzetkisa i snijeg snijeg

Sporazum

0

finansiranju Programa zaposllavanla "Prilika za sve"

Vremenska

prognoza

2.8.2012.

.,

cbecrc uz snijeg oblacno s kisom

. .. .

magla pa suncene

32

TUZLA30 ZENICA 31 SARAJEVO 32 '" §; ;::j

Reso i Tirak: Spre(;avanje nezaposlenosti nistvo", Program zaposljavanjapovratnika 112012.godini te pilot-projekt "Sistem integriranih eentara za in-

(FolD: M. Kadric)

kubirani razvoj i konsalting". Realizaeija programa planirana je za tekucu i narednugodinu. B.B.

suncano vrijerne uz mjestimicno maJu do umjerenu oblacnost. Prerna kraju dana u istocnoj i zapadnoj Bosni moguci su rijetki lokalni pJjuskovi. Vjetar sJab, sjeveroistocni. [utarnja "taIlI'c:n'"un'-'I~EI od 13 do 21, na jugu do 25, a dnevna 28 do 34, na jugu zemJje do 37 stepeni.

SaralllJa DOblladlO EuroDlJana
Tosunovic: Putuje u Bon i Brise/ Adnan Tosunovic iz Sarajeva, 23-godisnjak koji je u roku diplomirao na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja, ali nije mogao nab cak ni skolu u kojoj bi uradio pripravnicki staz, jer, kako kaze, za sve treba stela, pomirio se sa svojorn sudbinom koiu dijeli s vecinom mladih ljudi u BiH. Radnu knjizicu odnio je na biro i poceo je surfati internetom trazeci bolju buducnost. - Tako sam zavrsio na njemackorn "aluminiportalu" i tamo razmjenjivao svoja iskustva. Tamo je bila zadana lema "Evropa prkosi krizi" - zapoceo jesvojupricu Tosunovic, Adrian je napisao rad na njernackom i osvojio prvo mjesto, medu 50 mladih ljudi iz eijele Evrope, koliko ih je ucestvovalo. Za nagradu putuje na Ljetnu akademiju u Bonu od 30. avgusta do 9. septembra, a putovat ce i u Brisel, gdje ce obici razne evropske institueije i moci komunicirati i diskutirati s evropskim politicarima, A.C.Z.

CETVRTAK
2.8.2012. JUTAANJE TEMPERATURE.

PETAK
4.8.2012JUTARNJE TEMPERATURE

od 13' Cdo 25 'C
ONEVNE TEMPERATURE : DNEVNE TEMPERATURE

od 17' C do 25' C
mJEVNE TEMPERATURE

od 28' C do 3T C

'od 28' C do 35' C

od 27' C do 36' C

BIOMETEOROLOSKA

PROGNOZA

Biometeoroloske prilike ce biti povoljne. Stoga se kod meteoropata i hronicnih bolesnika ne ocekuju tegobe uzrokovane vremenom. Upozoravamo na primjerenu zasbtu ad UV zracenja. Grad Sarajevo Izlazak 5.36 2.8.2012. Izlazak 20.00 Zalazak 5.56

Zalazak 20.08

Ukratko

8

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avqust/kolovoz 2012.

teme

Jerlagic i Gumruktuolu: Sedmodnevna izlolba

Jacanle ueza s Trabzonom
~ Na kraju sedmodnevne izlozbe koju je Arhiv Federacije BiH organizirao u Trabzonu gradonacelnik turskog grada Orhan Fevzi Gumrukcuolu (Gumrukcuoglu) primio je direktora Adamira J erkovica. On je podrzao inicijativu J erkovica 0 unapredenju veza Sarajeva i Trabzona, rekavsi da je ovaj grad spreman da priredi Dane T rabzona u Sarajevu.

Arhiv FBiH

Ukupna suma za sve vojne penzije ne smije prernasm 206 miliona KM • Nase naknade ce se ponovo smanjiti za 30 do 50 posto, kaze Ismet Harbinja
Prijedlog zakona 0 povoljnijem penzionisanju koji uskoro treba biti upucen u parlamentarnu proceduru pre.. . dvida uvod- Harbin/a: To Ie enje novih k- novi udar orisnika kao i umanjenje pojedinih penzija za vojne osiguranike, izjavio je za "Dnevni avaz" Zukan Helez, federalni minis tar za pitarija boraca.

_"'~III

Povelja FEST

nOminiran OSmanagiC

~ Evropska federaeija turistickih novinara nominirala je osnivaca Fondaeije ,,Arheoloski park: Bosanska piramida Sunca" Semira Osmanagica za ovogodisnje nagrade za doprinos razvoju turizma Povelju FEST i "Zlarni Interstas 2012". Povelje ce biti dodijeljene na svecanosti u Splitu 14. oktobra, uz brojne goste i uzvanike te pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive J osipovica,

Pismo namjere
Prema njegovim rijecima, u pismu namjere upucenorn Medunarodnom monetarnom fondu (MMF) Vlada se obavezala na izradu zakona 0 povoljnijem penzionisanju koji bi u parlamentarnu proceduru trebao biti upucen do kraja oktobra ove godine s ciIjem njegovog donosenja do kraja 2012. godine.

SERDA

nastauaM linanSirarna
~ Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA najavila je da nastavlja finansiranje privrednih subjekata putem svog Kreditno-garantnog fonda te poziva zainteresirane privrednike da se jave u agenciju. SERDA od 2006. godine implementira projekt Kreditno-garantni fond i do sada je ukupno plasirano 4.290.150 KM i podrzano 256 poduzetnickih projekata,

RUI imaiu orednost

Podsjetimo, Vlada FBiH u pismu namjere MMF-u navela je da ce ovaj zakon na sveobuhvatan nacin reformirari penzije ostvarene pod povoljnim uvjetirna, ukliucuiuci i uskladivanje prosjecnog nivoa ovih naknada s redovnim penzijama ostvarenim po osnovu uplate doprinosa. Ogranici t ce se isplata ovih davanja na raspoloziva sredstva u budzeru putern primjene obracunskog koefieijenta za sve penzije ostvarene pod povoljnijim uvjetima. Do stupanja na snagu ovog zakona nece se odobravati nikakva nova iii dodarna posebna prava na penzionisanje. - To znaci da ce penzija od 2.160 KM biti smanjena na 1.500 maraka, Imali smo

Zavod PIO/MIO FBiH: Uvodi se jos 20.000 korisnika slucaieva da ofieiri s istim cinorn i komandnom odgovornoscu primaju razlicite penzije, Ne znam tacan broj onih koji ce obuhvatiti ovaj zakon, No, ovaj akr predvida penzionisanje demobilisanih boraea sa 65 godina bez obzira imaju Ii dovoljno staza. Zatirn, demobilisane boree sa 57 godina i dvije decenije staza te oko 2.000 ratnih vojnih invalida koji imaju 40 godina i 20 staza kao i neke uposlenike bivseg Ministarstva odbrane FBiH. Medutim, ukupna suma za sve korisnike povoljnih penzija ne smije prernasiti 206 miliona KM, koliko i sada izdvajamo za ovu namjenupojasnio je Helez. Kako kaze Ismet Harbinia, predsjednik Udruzenia penzionera vojnih osiguranika u FBiH, u ovom trenutku u Federaciji je 22.700 vojnih penzionera, a Vlada bi trebala uvesti jos oko 20.000 novih korisnika,

Ale Hosie, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH, smatra da se prvenstveno mora utvrditi ko ima moralno i svako drugo pravo da ostvari penziju po povoljnijim uvietima, - RVI su trebali prvi

osrvariti pravo na povoljno penzionisanje. Naravno, s ovim nasim stavom slam se i pristaju da RVI budu obuh vaceni zakonom federalni premijer Nermin Niksic i minis tar Helez - potcrtava Hosie.

Razliciti koeficijenti
- Uvodenje novih korisnika predstavlja novi udar na nasa primanja, Nase penzije ce se ponovo smanjiti za 30 do 50 posto, zavisno od cina, jer su razlici ti koefieijen ti - kaze Harbinja. A. DEDAJIC

Sjednica Komisije za provodenje izbora za reisu-I-ulemu IZBiH Koordinacija braniteljskih udruga HNK

Tuzilastvo BiH

EMShUmaciia MOdBame LuMe

Na lokaeiji jame Smrdeljusa kod Banje Luke obavlja se ekshumaeija u kojoj su do sada pronadeni nekompletni ostaei jednog tijela. Ekshumacija se obavlja pod nadzorom istraziteIja Tuzilastva BiH. DNK nalaz ovog tijela radit ce se u laboratoriju Medunarodne komisije za trazenje nestalih lica, saopceno je iz Tuzilastva BiH.

mske zajedniee u BiH odrzana je jucer u Sarajevu. Na sjednici je urvrdeno da je u svim izbornim okruzima, osim u Sjevernoi Ameriei, okoncan postupak evidentiranja kandidata za reisu-lulemu IZBiH. Utvrdeno je da je evidentirano ukupno pet kandidata: muftija tuzlanski Husein ef Kavazovic kandidat je u 11 izbornih okruga, muftija zenicki Ejub ef Dautovic u tri izborna okruga, muftija travnicki Nusret ef Abdibegovic u cetiri izborna okruga, muftija sarajevski Husein ef Smaiic u tri izborna okruga i profesor na Islamskom pedagoskom fakultetu u Zeniei hfz. Halil ef Mehtic u pet izbornih okruga,

~~:I~r;2~~I~~fe:!;~I;

Euidenlirano pel Bandidala

ogor.cenl lbog Duilama
AIiSpage Da slobodu

ft. Kavazovic: Kandidal u 11 izbornih okruga Donesena je odluka da se od evidentiranih kandidata zatrazi da do 15. avgusta dostave svoje prograrne rada te da ce svi evidentirani kandi-

tt. Mehtic: Profesor na
Islamskom fakultelu dati biti pozvani na sjednieu Sabora, gdje ce prezentirati svoje programe, na osnovu cega ce Sabor utvrditi tri kandidata za reisu-l-ulemu.

Iz Koordinaeije braniteIjskih udruga proisreklih iz Domovinskog rata s podrucia Hercegovacko-ueretvanskog kantona izrazili su razocarenje i negodovanje zbog nacina i pustanja na slobodu Zulfikara Alispage Zuke, Kako su naveli, njegova jedinica je 1993. u Trusini ubila 18 hrvatskih civila i cetvoricu zarobljenih pripadnika HVO-a. - Taj zlocin, osim sto nije na vrijeme proeesuiran, danas dozivljava sramni, ponizavaiuci sudski epilog da je Zulfikar Alispago Zuka pus ten da se brani sa slobode - naveli su iz Koordinacije, Uputili su apel svim politickim strankama s hrvatskim predznakom 0 tome da je, kako su naveli, borba za bolje

Alispago: Opluien za ralni zlotin sutra uvjetovana istinom 0 ratu, ali i da je "sramotno da svi oni koji apliciraju na bi10 kojem od nivoa federalne iii drzavne vlasti na ovakve postupke suda sute". M. Sm.

teme

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgust'kolovoz 2012.

9

Ukratko

SARAJEVO Protestirali uposlenici nekadasnieq giganta namjenske industrije

RadniMe 'Prelisa' na olieo Ie ouerala DOliliMaSOAi SliH
Uprave pod kontrolom bivsih saziva vlada unistile proizvodnju • Kako je od Pakistana uzet milionski avans i pofrosen • Koja je uloga BBI banke i direktora Amera Bukvica Unistavani ugovori

Kejsi i Kurtes: Razgovor 0 saradnji

POdriMa FMlP-U
~ Ambasador Velike Britanije u BiH Najdzel Kejsi (Nigel Casey) posjetio je jucer Federalno ministarstvo unutrasnjih poslova (FM UP), gdje ga je ministar Predrag Kunes upoznao s konkretnim aktivnostima FMUP-a. Kako je saopceno iz FMUP-a, Kunes je naglasio znacai podrske i pornoci koju Velika Britanija pruza BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.

Najdzel Kejsi

Nekadasnji gigant namjenske industrije, vogoscanski "Pretis" nalazi se pred kolapsom za koji je zasluzna kriminalna hobotnica predvodcna strankama SDA i SBiH koje su ovu kornpaniiu godinarna planski unistavale, a radnike ostavljale bez ikakvih primanja i uvjeta za zivot. Na tezak polozaj u preduzecu iucer ie upozorilo vise ad oko 120 nezadovoljnih radnika koji su se okupili ispred zgrade Vlade FBiH. Radnici, vecinorn bivsi pripadnici ARBiH, tvrde da su dovedeni pred zid te da dolazak pjesice iz Vogosce pred Vladu pokazuje da su ogorceni i godinama obespravljeni, vodeni losom politikom prethodnih uprava, ali i vlade koja je postavljala direktore. Ibrahim Hrvat, predsjednik Sindikata "Pretisa", kazao je za .Avaz" da je stanje u preduzecu katastrofalno. - Problemi u "Pretisu" traju vee godinama. Grantovi koje je Vlada davala su potroscni, Vise nema ni para ni vrernena. Vlada je kriva sto je godinama na celo postavljala pogresne uprave i nadzorne odbore, Ovo je cista agonija.

Birac

Obuslauljena
proiZUodllia
~ Proizvodnja u Fabrici glinice "Birac" Zvornik u porpunosti je obustavljena nakon sro su iscrpljene sve zalihe plina Ciju je isporuku za zvornicku kompaniju prekjucer prekinula kompanija "BHGas". Kako je saopceno iz .Biraca", menadzment fabrike u toku danasnjeg dana trebao bi se sastati s Upravom "BH-Gasa" da bi se pokusalo naci rjesenje za situaciju koja prijeti da dovede do potpuno,~,gasenja grupacije
"Blrac .

Odie Ie zaursilo 20 looa celicoih MaIUDa?
Nas sagovornik se pita kako je moguce da je iz preduzeca izvuceno 20 tona celicnih kalupa za izradu granata te da 0 tome, iako se to desilo u aprilu prosle

S jucerasnjih protesta radnika: Para nema, radnici gladni Ljudi su godinama bez primanske industrije BiH. Sagovonja i uvjeta za zivot - rekao je rnik "Avaza", Cije je ime poHrvat. znato redakciji, kazao nam je Istovremeno, prema pouda je "Pre tis" unisten pozdanim podacima naseg lista, gresnom politikom osovine firma je u dugovima vecirn SDA - SBiH, koja je unazad od 30 miliona KM te, bez 20 godina kontrolirala ovu inozemnih ugovora i kupaca kompaniju. kojih uopce nema ni na vidi- "Pretis" je trebao biti, i ku, nema ni izlaza za preduvjerujem da moze postati, nazece koje je bilo ponos namjejbolja kompanija u drzavi, jer je to zlatna koka. Iz .Pretisa" su godinama izvlacili pare, pravili i pravc lose ugovore na stetu drzave, a radnike niko nista nije pitao - podvlaci nas sagovornik. Propali su poslovi u Malegodine, svi sute. ziji, Pakistanu, Egiptu ... - To je posao za SIPA-u i tuzilastvo, Nije to mala stvar, Mutni poslovi Radi se 0 kalupima za proiOtjerane su vodece svjetske zvodnju eksploziva i raketa kompanije ,,Nexter" iz Francuprenio nam je nas izvor, ske i .Expal" iz Spanije.

Radnicima "Pre[isa" koji su iucer protestirali, nakon sastanka u Vladi FBiH, obecana je fin ansijska pomoc u iznosu od po 350 KM, poslije cega su se - Stopirali Sll stotine miliona maraka koje su ove firme namjeravale uloziti, Radi se 0 kompanijama s vise od 50.000 uposlenika. No, Nadzorni odbor, u konsulraciji s resornim ministrom Erdalom Trhuljom;o tome nije htio ni raspravljati. Sve su stopirali. Kada su strani investitori vidje1i s kim imaju posla, odustali su - tvrdi on. Posebna su prica trzista Malezije i Pakistana, preko kojih je Uprava .Pretisa", potpomognuta bivsom SDA SBiH vladom, godinama pr-

vratili kucama, - Rekli su nam da ce pare dati do petka te da cerno pregovore nastaviti opet u ponedjeljak - rekao je Hrvat. avila stetne ugovore za poslove koje nije imala mogucnosti da radio - Uzeli su milionski avans koji su potrosili, a nisu mogli obaviti isporuku, Obecavali su proizvodnju sviierlecih raketa koje proizvode mozda dvije firme na svijetu, a sve je to islo preko BBI banke i njenog direktora Amera Bukvica. Nista nije moglo da se obavi bez Bukvica, koji je iz tekucih racuna placao provizije, sto je nevjerovatno - prica nas sagovornik. M. Asctc

Sudska pisma

noUo UDUISIUO
~ Uputstvo za urucenje sudskih pisama putern javnih postanskih opera[era BiH stupilo je na snagu iucer, a uradeno je s ciljem da se smanji broj predmeta u sudovima u BiH. Sudska pisma ce pratiti nove povratnice koje sadrze veliki broj prethodno pripremljenih opcija propisanih procesnim zakonima 0 dostavljanju sudskih pisarna. Uputstvo je donijela Agcncija za postanski saobracaj BiH na inicijativu Visokog sudskog i tuzilackog vijeca BiH.

Arnericki Steit department saopcio je da se jezgro ElKaide smanjuje nakon srnrti Osame bin Ladena 2011. godine, ali da su teroristicke grupe povezane s El-Kaidom sve veca prijetnja raznim ranjivim regionima sirom svijeta. Ovo jc zakljucak izviesraia 0 terorizrnu u svijetu u 2011. godini, u kojem stoji da "Iran i dalje ostaje drzava sponzor teroristickih aktivnosti". Sto se rice BiH, prema izviestaiu Stejt departmenta, pojaCalaje kontrateroristicke aktivnosti tokom 2011. godine i pokazala se kooperativnim par-

HIH IIOODaratluan Dartnar SAD-U
tnerom SAD-u u toj oblasti. Agencije BiH za provodenje zakona na redovitoj bazi saraduju sa svojim americkim i evropskirn kolegama kada su u pitanju teroristicke istrage. Bh. policija i agencije za sigurnost provodile Sll potrage i ispitivanja osurnnjicenih za terorizam nakon podmetanja automobila bombe u aprilu, kao i nakon napada na Americku ambasadu u oktobru, navedeno je u izvjestaju. Dodaje se da je BiH nastavila sudjelovati u americkom programu pomoci u borbi protiv terorizma te da

Izvjestaj zvanicnog Vasinqtona

0

terorizmu u svijetu

Porezna uprava

Stejt department: Lani smanjen broj napada

su ti napori dali mjesovite rezultate usljed fragmentirane prirode ovog sektora u BiH. Potencijalne prijetnje nasiInim ekstrernizrnom ukliucivale su vjerske ideoloske utjecaje iz Evrope i sa Srednjeg istoka kao i utiecaje regionalnih nacionalistickih ekstremistickih grupa na podrucju bivse Jugoslavije, stoji u dokumentu. Izvjestaj navodi da je broj teroristickih napada prosle godine bio 10.238, sto je 1300 napada manje nego 2010., te da je vise ad polovine ovih napada izvedeno u Afganisranu, Pakistanu i Iraku, G. M.

unisteni aparali

~ Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni porezni ured u Gorazdu unistio je aparate za igre na srecu izuzete u postupku inspekcijskog nadzora II prostorijama "Remi sportske kladionice". Radi se 0 dva aparata za igre na srecu oznake "Multi Gem", bez serijskog broja, kao i aparatu za igre na srecu oznake "Blueshark", koje je Porezna uprava Federacije BiH izuzela u okviru kontrole zakonitosti organiziranja igara na srecu,

Klub poznalih

Irma Rukavina

SUaliOga mogu POgl8dati u oei
Licni profil manekenke
Ime i prezime: Irma Rukavina. Datum i mjesto rodenja: 11. 8. 1992., Saraievo. NajveCi porok: Cokolada. Biste Ii doniraIi organe: Naravno. Sta pomislite kada Vam erna macka prijede pre150 puta: Zaista nista. Sta svaka dama mora imati u tasni, a muskarac u novcaniku: Zeni je uvijek potrebno ogledalo, maramice i sjaj za usne, a muskarcu kes i kartice. Ima Ii istine u izreci "Ko pjeva, zlo ne misli": Ne. Da je sutra smak svijeta, sta biste dan as uradili: Posjetila sve drage osobe i mozda oprostila onima koji to ne zasluzuju, Sta je bolje danas biti, Iijep iii pametan: Kombinacija protkana srecorn. PoIitika je za Vas: Najvece opterecenje, Jeste Ii ikada izdali priiatelja: Ne. Je Ii Vasa slava gorkog iii slatkog okusa: Slatkog. Otkrijte nam jednu tajnu: Taine nisu za javnost. Cega se naivise sramite: Nicega, svaku osobu mogu pogledati u oci. Najljepsa zena/muskarae je: Moja majka i orac. Kada je brak dobar brak: Kada su partneri tolerantni. Je Ii jutro pametnije od veceri: Sma tram da jeste. Neostvarena zelja: Nemamje. Omiljeni film: "[esen u Njujorku". Vas hobi: Odmaranje. Sportista koji Vas inspirira: Ima ih vise. Siecate li se prvog poIjupea: Naravno.

10

Dnevni avaz, cefvrtak, 2. avgust'kolovoz 2012.

te m e

SREBRENICA Kakvu tajnu krije nedavno locirana grobnica

Haua Cella uilesil 0 lIosllma suole bebe
Tim Instituta za nestale osobe danas ce izvrsiti ekshumaciju u krugu Fabrike akumulatora - Beba Have Muhic rodila se mrtva 12. jula 1995. Deveti mjesec

Krije Ii nedavno locirana grobnica u Potocarirna posmrtne ostatke bezimene bebe koju je njena majka Hava Muhic iz Trubara kod Srebrenicerodila u zoru 12. jula 1995. u bazi holandskog bataljona, znat ce se vee danas, nakon sto tim Instituta za nestale osobe izvrsi njeno iskopavanje. Hava u gradu Ansiju u Francuskoj sa sinom Almirom zivi posljednjih nekoliko godina. Saznala je da je pronadena grobnica u Po-

brendirane garderobe Vas najveci strah: Izgubiri osobe do kojih mi je stalo. Najdraza pjesma: "Malo pomalo". Kada ste posljednji put hili na izlozbi iii u pozoristu: Nedavno u pozoristu, Citat koji pamtite: "Pod rnajcinim nogama je Dzennet." Omiljena modna marka: Ne patim od brendirane garderobe. Osoba koja Vas ziveira: Ne postoii.

Muhic: ieli ukopati kcerku pored sino va i mula tocarirna i nada se da ce, napokon, kosti njene tek rodene kcerke biri u njoj. - Kasno poslije podne 11, jula stigli smo u Potocare. Svi smo bili u strasnom strahu. Nikad, cini mi se, vise Ijudi na jednom rnjestu nisam vidjela. Bila sam u devetorn mjesecu trudnoce i odjednom sam osjetila strasne bolove. Onako, u panici, rnoja svekrva i od zaove svekrva povele su me prema zgradi gdje su

bili doktori, Njima dvjema nisu dali da udu, a mene su ubacili u jednu prosroriju. Tu sam se ubrzo i porodila ... Okolo hodaju unproforci i s njima srpski vojnici obuceni u uniforme UNPROFOR-a, ne znas ko je ko od njih - prisjecaseHava. Dok se poradala, prica Hava, pored nje je bila i jed-

na medicinska sesrra,nije sigurna je Ii se zvala Zilha iii Samira, ali zna da joj je kazala da je rodila djevoicicu, ali dajedijetemrtvo.

Put u Kladanj
- Kako su mi rekli, djevojcici je pupcana vrpca bila omotana oko vrata ... Odnijeli su je oni vojnici i rekli su

InlormaCiJa UO)nilia
Informacije 0 postojanju grobnice u krugu nekadasnje Fabrike akumulatora u Potocarirna, u koju su pripadnici holandskog baraljona u julu 1995. godine ukopali jednu srariju zenu, jednu petnaestogodisnju djevojku, tek rodenu bebu i jos dvije osobe, ranije su dali holandski vojnici. Na 10kaciji koju su oni oznacili istrazni tim Instituta za trazenie nestalih nije 010gao pronaci grobnicu. Tek nakon informacija koie je dao jedan holandski vojnik prije dva mjeseca grobnica je locirana.

Dneuni auaz
061-142-015
ZALOSNA PROSLOSTDok rudari na paklenim remperaturama poste uz hljeb od sedam kora, nemajuci vrernena za klanjanje, nekadasnji predsjednik propale stranke SiIaidzic (ciji je ministar Heco obecavao kule i gradove tim istim rudarima, sto, naravno, nije ispunio) u drustvu B. Izetbegovica, iz jos gore stranke, iftari u prelijepoj istanbulskoj viIi, pokusavaj uci doci do jos nekih donacija koje bi zavrsile u njihovim dzepovima. Jos malo, bir cete vi zalosna proslost bh. politike. SVEZA SEBE - Dvadeset godina su sve radili sarno za sebe, a sve, bas sve, na stetu obicnih gradana. Oni moraju napustiti sve odgovorne funkcije i odgovarati za zlo koje su proizvodili. Ako neko stiti bilo kojeg od SDA-ovaca, taj je, takoder, za osudu. Zaustavimo ih odmah! POLITIKAI TERAVIJANacelnik Busovace Asim Mekic poslije teravih-narnaza (31. 7.) u dzematu Podrizvici (Fojnica) odrzao je politicki govor uprkos zabrani IZ. Prica kao i prije cetiri godine. SRAMOTA ISTETAVracao sam se iz Crne Goreu BiH i na granicnom prijelazu izmedu Herceg-Novog i Trebinja stoji velika tabla s natpisom "Dobro dosli u RS". NigdjeBiH. Vjerovatno je to slucaj i s osralim granicnim prijelazima s RS. Ima Ii iko u ovoj nam domovini da se suprotstavi ovakvim sramornim i vrlo stetnim natpisirna? Abdulah.

mi da ce je ukopa ti, Mene su ubrzo podigli na noge i onako, polumrtvu, izveli vani medu onaj svijer. Cijeli dan i noc sam poslije trazila svoju svekrvu i sina koji je osrao s njom, ali uzalud. Surra, 13. jula, onako iscrpljenu, ukrcali su me na kamion koji je isao prerna Kladnju. Ni sada ne znam kako sam dosla do Dubrava i kako sam uopce prezivjela - ispricala nam je Hava. Hava Muhic II. jula ove godine u Potocarima je ukopala supruga Hajrudina. Ukopan je pored dvojice brace i oca ubijenih u julu 1995. Ako ugrobnici koja se danas orkopava u krugu Fabrike akurnulatora budu pronadene kosti njene tek rodene kcerke, trazit ce, kaze, da se i ona ukopa pored njih. A.HADZIC

Mljekari TK

Prlrodna

Iskoristite akciju oct
U ovom periodu moiete ostvaJiti popust od na opremu naseg prod"nog asortimana
b:lJ611311050 ...-.hy$ogfOUp.bi

nesreca

~ Udruzenie za poljoprivredu i prehrambenu industriiu Kantonalne privredne komore Tuzla razmatralo je na iucerasnjern sastanku utjecaj suse na proizvodnju stocne hrane, prenosi Onasa. Prema rijecima predsjednika Grupacije proizvodaca mlijeka TK Mensura Mehmedovica, potrebno je proglasiri stanje prirodne nesrece, jer proizvodaci mlijeka vee dva mjeseca nemaju stocne hrane.

teme

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

11

Ukratko

RAMAZAN Penzionisani imam iz Donje Lucke primjer ustrajnosti

flendija KitazoUiC DO~ii u 90. gOdini
Samo sam jednom, dok sam bio mladi, prespavao sehur zbog umora, jer sam cijeli dan susie travu, govori Sulejman et. Kaitazovic
ne treba cudiri, s obzirom na to sta je sve u zivotu prosao i kakva je iskusenja izdrzao, Roden je 1922. u Donjoj Luckoj, a jos kao djecak, u mektepskim danima, odlucio je da ce, kad odraste, biti efendija, Sluzbovao je u vise dzemata na podrucju opcina Cazin, Buzim i Velika Kladusa, gdje je tamosnjim dzematlijama ostao u najljepsem sjecaniu. Ovaj skromni starae, koji ni danas ne propusta nijedan namaz u obliznjoj dzamiji u Donjoj Lucke], naglasava da su za sve potrebni odlucnost i cvrsta volja. - H vala dragom Bogu, po stim bez ikakvih problema, ustajem na sehur, idem redovno u dZarniju i osjecam Kada neko na plecima ima 90 godina zivota i ako mu je to 80. rarnazan koji posti, onda mu, zaista, treba odati duzno postovanje, Takay slucaj zabiljezili smo u eazinskoj mjesnoj zajedniei Pecigrad, u naselju Donja Lucka, gdje zivi penzionisani imam hadzi Sulejman ef. Kajtazovic, Iako ce za dva mjeseca napuniti 90 godina, ovaj skromni covjek, koji je eijeli svoj zivot predan vjeri, do u tancine sjeca se dogadaja iz svog zivota. ost, Allah, dz. s., mi je podario zdravlje i bistar urn, na cemu mu se stalno zahvaljujem - istice ovaj prijatni starae.

CfKBiH: Poziv kandidatima

HorellCiJe dO 3. aUgUsta
~ Centralna izborna komisija (ClK) BiH na svojoj internet-stranici objavila je odluke 0 ovjeri i odbijanju kandidatskih Iista i kandidata za uedce na ovogodisniim lokalnim izborima. - Kako bismo pravovremeno otklonili eventuaIne greske na kandidatskim Iistama u prezimenima i imenima kandidata, pozivamo politicke subjekte i kandidate da izvrse uvid u kandidatske liste ida sve eventualne korekeije dostave ClK-u BiH najkasnije do 3. avgusta do 12 sati - saopceno je iz CIK-a BiH.

CIKBiH

Neizmjerna snaga
Sulejman je imao cetvero djece, od kojih je danas dvoje zivo. Jedini sin mu je poginuo u saobracajnoj nesreci, a kcerka je urn ria od karcinoma. Supruga mu je umrla prije 27 godina, pa danas ima jos dvije kcerke, od kojih je jedna kod njega i brine se da mu nista ne nedostaje. Sulejman je hadz obavic prije 35 godina i tada je obecao da ce svakog dana do kraja svoga zivota procitati po 20 stranica iz Kur'ana. - Svaki dan to radim i evo do sada sam oko 400 puta proucio cijeli Kur'an. Dok citam ajete i harfove, nesto mi daje neizmiernu snagu, tako da mi poslije toga nista nije tesko. Kur'an treba redovno citati, jer Allah, dZ. s., je rekao da je sarno jedan harf u Kur'anu vredniji od cijelog dunjaluka. Kur'an covjeka uci svemu onom sto je najbolje i, ko god se bude drzao nase svete knjige, dobro ce proci u zivotu - naglasava efendija Sulejman. S.].

Cvrsta volja
Istice da ga sjecanje odlicno sluzi, ali da ga starost sve vise pritisce. Hoda sve teze, a i sluh ga polako izdaje. Kako kaze, to nikoga

Uallil CazinSlle medrese
Do prije deset godina, ovaj vrijedni coviek je bez vecih poteskoca mogao rue no kositi eijeli dan. Tako je jedne prilike kosio 40 dana, osusio i prodao travu, a zaradenih 1.000 KM dao u cazinsku medresu, cirne je postao njen vakif. - Kad su iz medrese pozvali sve koji zele postati vakifi, da to mogu uciniti uplatom od 1.000 KM, odlucio sam da i ja postanem vakif. Od svoje skromne penzije nisam to mogao sebi priustiti, pa sam odlucio pokositi svoju travu, a pitao sam i komsije Cije su njive bile zapustene, da i njih pokosim, sto su mi dozvolili. Tako sam uz malo truda ostvario svoju zelju - pojasnjava SuJejman efendija. Ef. Kajtazovic: Pamcenje ga odlicno sluii se dosta dobro. Sarno sam ie- sao drugi dan, ali sam ga bez rucka odradio kako treba. dnom, dok sam bio mladi, Sto se tice mojih godina, niprespavao sehur zbog umoko u mojoj familiji nije ra, jer sam cijeli dan susie travu. Cekao nas je jos tezi podozivio ovako duboku star-

polroSaClia 1I0rDa1.391HM
~ Potrosacka korpa za cerveroclanu porodicu u Republici Srpskoj u juJu je kostala 1.391,40 KM i manja je u odnosu na juni za 13,55 KM iii 0,96 posto, podaei su Ministarstva trgovine i turizma RS. Srnanjenu vrijednost petrosaeke korpe doprinijele su oscilacije eijena sezonskog voca i povrca koje su irnaIe blagi pad u julu.

Statistika u RS

SIiMa Iz Saraleua medU fauorltlma HS Ira.Ii oarJnera za gradnlU MOrldOra 5C
Fotografije .se do po~ljednjeg dana rama~ana mogu poslaf na e-mail IRPC.2012@gmall.com
ucesrvuju na InternacionaInom takmiceniu najbolje ramazanske fotografije. Zadatak je prikazati najljepsi trenutak tokom mjeseea ramazana u svom gradu, a medu brojnim fotografijama iz Libije, Palestine, lndije, Na internet-stranici capturethespiritoframadan.org (Uhvatite duha ramazana eng.) objavljen je zanimljiv konkurs na kojem se pozivaju profesionalni fotografi kao i svi oni koji s njima dijele ljubay prema ovoj umjetnosti da Turske u uzi izbor usia je i jedna fotografija iz Sarajeva. Poslala ju je Lejla Tufo, a na sliei se vidi mladi muskarac koji stoji pred Begovom dZamijom u Sarajevu. Uslikana je 28. jula ove godine. Fotografije se do posljednjeg dana ramazana mogu poslati na e-mail lRPC.2012@gmail.eom. Potrebno je navesti podatke 0 mjestu gdje je slika napravljena, ime aurora fotografiie, datum te kratko pojasnjenje o tome sta se na sliei nalazi. Sve one fotografije koje udu medu 100 najboljih bit ce u roku od 48 sata objavljene na www.facebook.com/Ramadanf'hotograph. Ucesnici ne smiju biti mladi od 18 godina. Krajem septembra ce biti objavljeni pobjednici koje ocekuju sljedece nagrade. Fotografija koja osvoji prvo mjesto bit ce nagradena sa 2.000 arnerickih dolara, drugo rnjesto 1.000 dolara i trece sa 500 dolara. Dobitnici ce 0 svojim nagradama biti obavijesteni putem e-rnaila. L. K. C.

Medunarodno takrnicenle ramazanskih fotografija

Dionica Doboj - Vukosavlje

Dodik - Malisev

SDremni za 'JUZni toll'

~ Republika Srpska potpuno je spremna da kroz zajednicku kompaniju s ruskim "Gazpromom" pristupi realizaeiji izgradnje kraka plinovoda "JuZni tok" kroz taj RS. To je rekao jucer entitetski predsjednik Milorad Dodik tokom razgovora s Dmitrijem Malisevim, izvrsnim direktorom zaiednicke kompanije Ruske Federaeije i Republike Srbije "JuZni tok Srbija".

Autopul: Kada se izgradi, bit ce kicma BiH Preduzece "Autoputevi Republike Srpske" objavilo je jucer javni poziv za realizaciju projekta autoputa Doboj Vukosavlje, koji je dio koridora 5C. Poziv ce biti otvoren za prijave do 12. oktobra. Vrijednost projekta izgradnje autoputa Doboj - Vukosavlje iznosi 350 miliona eura i kriterije za uCeSCe javnom pou zivu za njegovu realizaciju mogu zadovoljiti sarno renomirane i finansijski jake evropske kompanije, izjavio je direktor [avnog preduzeca .Autoputevi RS" Dusan Topic. Planirano je, kaze Topic, da do pocetka 2014. godine bude odabran partner i ispunjeni svi uvjeti za pocetak gradnje. Topic je rekao da su kriteriji prilicno visoki i da firme trebaju imati iskustvo na realizaciji projekata javnoprivatnog partners tva na izgradnji autoputeva. - Izabrani privatni partner treba osigurati sredstva i uglavnom je praksa da se do nekih 20 posto obezbjeduje iz vlasti tog kapi tala, a za preostali dio se zaduzuje kod evropskih iii komereijalnih banaka s koj ima ima saradnju - rekao je Topic. V. S.

UinciC na
SIObOdi
~ Sud BiH donio je rjesenje 0 oslobadanju iz ekstradicionog pritvora Joviee Vincica, kojeg su sluzbenici Granicne policije BiH uhapsili na granicnorn prijelazu Raca prema potjernici Hrvatske za ratni zlocin. Ova odluka donesena je nakon sto je Sud BiH jucer dobio zvanicnu potvrdu da je Hrvatska obustavila potjernicu za Vincicem,

Sud BiH

Fotografija iz Sarajeva

12 ~------------------------------------------~

Dnevni avaz, cetvrtak, ~ 2. avgusVkolovoz 2012.

aDOrama

USPJESI Saradnja "Freseniusa" i bihacke Kantonalne bolnice

PaCiJenli iz sanSBOD Mosta na hemOdiJalizi u priJedoru
Moderni centar

Time je za jedanaest bubreznin bolesnika put koji tri puta sedrnicno prolaze skracen za oko stotinu kilometara • Pobollsan nam je kvalitet zlvota i lijecenja, kaze Hakovlc

(Fala: D. Slajni,;)

UlllonJene Celiri bombe iz Sane
Bombe u rijeku bacili nesavjesni gradani
Deminerski tim Republicke uprave (RU) civilne zastite (CZ) RS je uz pornoc ronilaca, clanova Ronilackog kluba "Sana" iz Prijedora, iz rijeke Sane izvadio cetiri rucne bombe koje su na lokalitetu gradskog kupalista, poznatog kao Kicin brod, otkrivene proteklog vikenda na dubini od oko tri metra prilikom akcije uredenja obala rijeka Sane i Gomjenice. - Bombe su u rijeku bacili nesavjesni gradani i napraviIi pri tome veci problem nego da su ih predali policiji iii se javili Civilnoj zastiti, Bombe na sebi imaju osigurace i rijec je 0 oruzju iz proteklog rata kazao je Dusko Anikic, voda tima RU CZ za uklanjanje rninsko-eksplozivnih sredstva koji je s obale rijeke i uz pomoc podvodne kamere kojom su ronioci snimali mjesto gdje se nalaze bombe koordiniraoovomakcijom. Deminerski tim RU CZ, uz asistenciju CZ Prijedor, uklonio je i trombolon koji je prilikom nedavnog pozara otkriven uselu Raljas, M. Z.

U akciji deminera u Prijedoru

U savremeno oprernljenom Centru za hemodijalizu kompanije "Fresenius medical care" u Prijedoru jucer je na terapij i bilo prvih pet pacijenata iz Sanskog Mosta. Vee od danas ce usluge ovog centra koristiti i svih 11 pacijenata iz Sanskog Mosta koji su do potpisivanja ugovora izmedu kornpanije "Fresenius" i Kantonalne bolnice "Dr. Irfan Ljubijankic" na hemodiializu sarno u jednom pravcu morali putovati stotinjak kilometara vise do Bihaca. - Ovo je za mene fenomenalno. Nijedan od 11 pacijenata iz Sanskog Mosta nema mogucnost za transplantaciju, tako da nam je preosta10 sarno to da poboljsarno kvalitet zivota i lijecenja. A dolaskom ovdje, u ovaj rnoderno opremljen Centar, to smo konacno i dobili - kazao je jucer vidno zadovoljan Irfan Rakovic, predsjednik Udruzenja hronicnih bubreznih bolesnika iz Sanskog Mosta koji je posljednjih 11 godina na hemodija-

(Fata: D. Slaini,;)

lizu tri puta sedmicno odlaziou Bihac.

• it] I ,BU1
Banja Luka Bihac Brcko Gorazde Mostar Travnik Tuzla Zenica

Komisija za raspodjelu budzetskih sredstava i donacija SDA, koja je u BPK Gorazde u koaliciji sa SBiH, LDS-om i BPS-om, nastavlja s plasiranjem neistina i tokom ramazana. Poslanicki klubovi ove cetiri stranke nacelnika opcine Gorazde Muhameda Rarnovica optuzili su da iz sredstava budzeta finansira ramazanske iftare. Iako takve skupove, koje Ramovic organizira u rnjestima u kojima poslanici koji ga optuzuju nisu ni bili, ne prate mediji, u skupstinskoj vecini ipak su polovicno informirani. - N isam uopce opterecen ko pravi iftare, kako se i kada druzi s vjernicima, jer to je privatna stvar. J a sam, hvala Bogu, na tom putu od samog rodenja i ponosim se time i uz svoje sam gradane i u posjetama dzematirna. If tare organiziramo kao i svake godi-

Illal'8 De OrgaDiziram iz OPCiDSMogbUdzela

Nacelnik Gorafda

0

optuzoarna

Posjeta ministara
Zadovoljan je i Sanjanin Esmir Habibovic. U sali kaze da mu je Centar u koji sada dolazi "samo dvjestotinjak kilometara blize", ako

seracunaput uobapravca. -Prijecu biti kod kuce.a i mnogo odmorniji, jer je putovanje do Bihaca za nas bilo prilicno naporno, Pogotovo ljeti na ovim vrucinarna - kazao je Habibovic i pohvaIio osoblje Centra, koji su jucer, upravo

ovim povodom, posjetili Ranko Skrbic, minis tar zdravlja i socijalne zastite u Vladi RS, Aida Blazevie, pomocnik ministra zdravstva USK, te prim. dr. Mustafa Avdagic, nacelnik opcine San ski Most.

M. ZGONJANIN

da se SoaSi banlalUClli ZOOurt
Uprava trazila pornoc od Administrativne sluzbe grada i Turlsticke organizacije, na sta su se oni oglusili
Ramovic: Uz svoje sam gratfane ne, ali uvijek s prijateljima, bratskim opcinarna, koji nam u tome pomazu, tako da do sada za organizaciju iftara i nekakve pakete koje spominju nijednog feninga nismo izdvojili iz budzeta Opcine kazao nam je Ramovic. On dodaje da ce na podvale i ubuduce odgovarati projektima u interesu gradana, Al.B. Predstavnici saraievskog rekreativno-zabavnog centra i zooloskog vrta "Pionirska dolina" apeliraIi su iucer na sve nadlezne insti tucije da se ucine napori da se spasi ZOO vrt u Banjoj Luci, te izraziIi sprernnost da svojim iskustvorn i znanjem porno gnu da se ovaj banialucki centar ne zatvori. i Turisticke organizacije, na sta su seoni oglusili, Iz sarajevskog ZOO vrta istaknuli su da ih je vijest 0 zatvaranju slicnog kompleksa u Banjoj Luci tesko pogodila te da su uvijek imaIi korektnu saradnju i pornagali jedni drugima.

Saraleuslle IIOlege aDeliralu

U gradu na Vrbasu od jula pustaiu i poklanjaju zivotinje

Status kandidata
- DijeIiIi smo iskustvo, brigu i niegu zivotinia.Iedini smo ZOO vrt u BiH koji imastatus kandidata za stalno clanstvo u Evropskoj asocijaciji za ZOO vrtove i akvarije (EAZA) i svjesni smokoje bogatstvo gradanirna nase zemlje predstavlja pos toj an je naseg vrta u Sarajevu - istakli su u ovom centru. Oni su podsjetili da svi evropski gradovi imaju najmanje dva ZOO vrta, dok ih, naprimier.u Njemackoj ima cak 80, a da je u BiH nakon svegaostaosamojedan.

Odrzavanje prostora
Nairne, sredinom jula ove godine U prava ZOO vrta u Banjoj Luci odlucila je da viseed 30 zivotinjskih vrsta pusti u prirodu, pokloni iii proda, te tako zatvori ovaj vrt zbog dugogodisnjeg nedostatka novca za brigu 0 zivotinjama te odrzavanie njihovog zivntnog prostora i kupovinu hrane. U ovom kompleksu objasnili su da jeostalo jos dvadesetak zivotinja, poput rnrkog medvjeda, vukova i orIa, Cija se sudbina jos ne zna, te

cervrtak-ifrar 20.23 20.28 20.16 20.12 20.18 20.18 20.16 20.17

1m:PIlE] n II e.
petak-sehur 3.31 3.36 3.24 3.25 3.29 3.30 3.25 3.29

Zo%ski vrt u Banjoj Luci: Nema novca za brigu 0 iivotinjama se brinuozivotinjama. istakli da, i pored toga sto su Trazili su pomoc od Adimali dobru posiecenost, nisu mogIi bez icije pornoci da ministrativne sluzbe Grada

B. SPASENIC

ZDK Raspisan javni poziv za stambeno zbrinjavanje boraca

U organizaciji 00 SBB BiH Breza

Dio ovih sredstava, oko milion maraka, bit ce iskoristen za riesavanie po zalbarna iz proslogodisnjeg programa, poiasniava ministar Tuka
Ministarsrvo za boracka pitania ZDK raspisalo je prosle sedmice javni poziv za pomoc u stambenom zbrinjavanju boracke populacije, za sto je budzetom ZDK ove godine izdvojeno 2,9 miliona KM. rna iz proslogodisnjeg programa tako da bi nam moglo za OYU godinu ostati oko 1,8 do dva miliona KM - kaze novi ministar za boracka pitanja Ekrem Tuka iz Saveza za bolju buducnost BiH, inace i sam "zlatni Ijiljan". Zbog kasnijeg usvajanja budzeta i promjena u vlasti, kaze, kasni se i s realizacijom ovog programa, za koji se na poziv, koji je orvoren bi nam, jer bi iziskivalo izlazak komisija na reren i procjene, oduzelo puno vremena. A i rransfer za OYU godinu, kao sto rekoh, umanjen je za isplate iz proslogodisnjeg programa - kaze Tuka.

Radi zastite i ocuvanja brojnih tragova iz bogate proslosti Breze i njenih stanovnika, Opcinski odbor SBB BiH organizirao je akciju Ciseenja i uredenja lokali teta na kojem se nalazi kasnoanticka bazilika, najznacajniji kulturno-historijski spomenik na podruciu opeine. Svoj doprinos ocuvanju vrijednog naslijeda dali su i clanovi Lokalnog tima jedinstvene ekoloske akcije

AMCi)aUredema IOMalilela MasnoanliCMe baziliMe

"Ocistirno Zemlju za jedan dan". - Poslije rata Ijudi su uzimali kamenje s bazilike i ugradivali u zidove stala, dok nije stigao UNPROFOR i ogradio lokalitet. OCito je da vlasti nisu prepoznale kakvo blago posjedujemo, i da bi bazilika kao nacionalni spomenik trebala biti promocija turizrna Breze - navedeno je, izrnedu 05talog, u saopcenju 00 SBB BiHBreza. E.A.

Izuzete stavke
- DiD ovih sredstava, oko mil ion maraka, bit ce iskoristen za rjesavanje po zalba-

Prioritetni slucajevi
Kako u saradnji s opcinskim sluzbama imaju pripremljene podatake 0 aplikantima koji zele kupiti stanove iii graditi kuce, smatra da bi sve mogli rijesiti do krajagodine. - Zato smo program i planirali za rjesavanje tih prioriternih slucaieva. Svaka opcina dobit ce odredeni dio sredstava, prema broju clanova ove populaeije. Sve opcine vee raspolazu i tim podacima koliko ih sredstavasljeduje-kaze Tuka. _ V.BEGUNIC

umil Ie 30.000 HM
Ministar Tuka istice da ce opcine utvrditi prioritete i saciniti rang-liste aplikanata sa svog podrucja, te da je odreden i maksimalan iznos koji se moze dobiti. - Za kupovinu srana iii gradnju kuce najvise se rnoze dobiri 30.000 KM. Medutim, ipak smo opcinskim sluzbama dali instrukcije ida, u hirnim slucajevirna, u program mogu uci i sanacije objekara usljed ostecenja od prirodnih nepogoda - objasnjava Tuka.

Tuka: Velik broj aplikacija do 24. avgusta, mogu prijaviri sve karegorije boracke populaeije. - S obzirom na ro da kasnimo, ove godine smo izuzeIi stavke za adapraciju i sanaciju objekara. N ajveci broj aplikacija i zahrjeva i stize upravo po ovom osnovu, a to

Osam povratnickih porodica u zavidovickim naseljirna Dubravica, Vozuca, Kazici, Dolae i Svinjasnica dobiIisukliuceve svojih domova. Svoj krov nad glavom dobili su: Alija Cehaiic, Mustafa Mahovae, Saliha Mujanovic, Nefa Susie, Nenad Nedeljkovic, Siobodan Gavric,

ObnOUljenO 08am MuCa
Dimitrije Panic i Predrag Stankovic. U planu je sanaeija jos dvije kuce u Donjoj Svinjasnici i Crnjevu. Za ttl namjenu osigurano je 57.000 KM. Po okoncaniu radova kljuceve ce dobiti Mirko Stankovic i Ramiza Cebic. Ar.M.

U zavloovicklrn naseljima

Akcija ciscenja korita Zgosce
Ovih dana nasravljena je akcija uredenja Benta i ciseenja korita Zgosce. Osim akcijasa, od ranih jutarnjih sati angazirano je per kamionaibager. Iz Benta, s obala i korita rijeke prosle sedmice izvuceno je i rransportirano oko stotinu kamiona smeca,

Anuaiirana i mehaniZaCija

Radnici Javnog preduzeca "Grijanje" Kakanj na sirern gradskom podrucju angazirani su na rekonstrukciji dijela vrelovoda na sistemu daljinskog grijanja. Rijec je 0 dionici koja se pruza preko ulice Alije Izetbegovica, od pods tan ice u zgradi Direkcije Rudnika, prema Carsijskoj dzamiji, Radnici "Grijanja" pokusat ce izmijeniti eijevi vrelovoda, a da pri tome ne bude radova na kolovozu i trotoaru. Duzina trase na kojoj treba izvrsiti rekonstrukeiju iznosi 40 metara, a to znaci da ce biti izvrsena zamjena 80 duznih metara eijevi. Planirano je da ovi radovi budu zavrseni za deset dana, a posto se radi 0 sao-

Radnlel 'Grllanla' ObaUllalu prlPreme za nouu sezonu

Na sirern gradskom podruciu Kaknja

mulja, sljunka i otpadnog materijala koji se decenijarna sakupljao ispod brane starog zeljeznog mosta. Akcijasi su lopatama, krarnparna, grabljama i uz koristenje sigurnosnih uzadi ocistili oko 2.000 kvadratnih metara obala nekadasnieg Benta. Az. S.

Rekonstrukcija dijela vrelovoda

bracajno frekventnom podruciu, iz "Grijanja" ce pokus~ti ovaj posao zavrsiti i ranue. U pauzi isporuke toplotne energije odradeno je nekoliko vecih i znacajnih rekonstrukcija. Na magistralnom vrelovodu Depo uglja Hrasno - Teniska igralista i na dionici Mile uradena je izolacija na 500 metara trase iii 1.000 metara cijevi. Rekonstruiran je nadzemni dio toplovoda na lokaciji RampafCatici). U pripremi su rekonstrukcije ogranka vrelovoda pored Lamele NIZ-C i rekonstrukeija toplovodne mreze na trasi dufine 350 metara na lokaciji Hrasno. Az. S.

Nastavak proslosedmicne akcije

Dnevni avaz, cetvrtak, 2.avgusVkolovoz2012.

saraJ·evs kiI kan ton

Clanovi "Sarajevo Drum Orchestra" ispred Katedrale

AMOIe miniSiar u Drauu, onda ne treba dODuSiiti BUbnJeUima UDOZOrili autonomilu Uniuerziteta
Obiliezena qodisniica konvencije

REAKCIJE Profesor Ugo Vlaisavlievic 0 izboru rektora

na ODasnost od mina

Februarski zakliucak je ocito vee unaprijed tretirao senatore kao birace bez prava glasa, kao da su malodobni i neodgovorni
hinaciju" Senata! Sreca je da je jedan od kandidata, slucajno takoder minis tar, profesor Lovrenovic, prepoznao "namjestaljku" i 0 tome obavijestio svog koleguminisrra.

Clanovi "Sarajevo Drum Orchestra" jucer su ispred Katedrale, udaruiuci u bubnjeve, upozorili gradane Saraj eva na opasnost od mina i zaostale kasetne municije. Obiljezavanje druge godisnjice od stupanja na snagu Konvencije 0 zabrani kasetne municije organizirala je NVO "Inicijative prezivjelih od mina".

- V narednih deset godina treba ocistiti teritorij BiH od neeksplodirane ratne municije. Sarno je prosle godine registrirano 14 minskih nesreca u kojima su teze povrijedene 22 osobe, od kojih je devet zbog tezine povreda umrlo - kazao je koordina tor inicijative Ramiz Becirovic, S.Ni. -F.N.

[ucer je u "Dnevnom avazu" objavljena izjava ministra Fahrudina Orucevica, gdje u prvoj recenici citamo: "Senat Univerziteta u Sarajevu prekrsio je proceduru tokom izbora rektora Muharema Avdispahica, jer nije postivao zakljucak V pravnog odbora V niverziteta kojim su prop is ani nacin i procedura izbora." Koja to pravnicka pamet uopce, a kamoli nadlezni ministar, moze i pomisliti i ustvrditi da se "nacin i procedura izbora" rektora moze utvrditi nekakvim ad hoc zakljuckorn Upravnog odbora?

Lobiranje i lafiranje
Sta znaci, uprkos vazecim zakonima i opredjeljenjima za evropski put (koji podrazumijeva auronomiju univerziteta), ogranicavati Senar kao najvise rukovodno tijelo intelektualne elite ovog podneblja da izabere svoga predsjedavajuceg? Februarski zakljucak je ocito vee unaprijed tretirao senatore kao birace bez prava glasa, kao da su malodobni i neodgovcrni. Sta znaci kada iedan ministar i same cia nove UO, kojirna priznaje najvise ovlasti, tretira kao nesposobne, pa nastupa kao skrbnik u njihovom interesu? Kako tek razumjeri optuzbu (koju minis tar pripisuje jednim clanovima Senata, a upucenajeprotivdrugihj da je bilo "lobiranja i laziranja"? Ako je Orucevic u pravu, posljednja stvar koju bi trebalo dopustiti jeste autonomijauniverziteta! Prof. dr. Ugo

Novi protokol
Ministar navodi i kada je donesen raj famozni zakljucak: u februaru ove godine, kada je trebalo otvoriti konkurs za rektora. Dakle, minis tar je dosao do skandaloznog otkrica: Senat je prekrsio zakliucakl Nigdje u svojoj izjavi Orucevic ne sporninje vazece zakone koji propisuju izbor rektora: ni (kantonalni) Zakon 0 visokom obrazovanju ni (drzavnil Okvirni zakon. Izbor ne propisuju zakoni nego zakljucak sacinjen povodom jednog konkursa! Sta doslovce prigovara minis tar Vtaisavljevic: Izbor propisuje zakon uvazenim clanovima Senata: "Ne uvazavajuci vazeci zakliucak, Senat je napravio novi protokol za izbor u kojem je definirao da bira pojedinca, a ne da pravi rang-listu. Zatim je glasanjem izabrao rektora sto, prema vazeco] proceduri, ne moze uraditi, jer ga mora birati VO." Prema "vazecern zakljucku" Senat ne bira rektora, a ministar ce cak izjaviti da ga nije nikada ni birao, nego eto pravi rang-listu kandidata. Tesku optuzbu je iznio Orucevic na racun clanova Senara: umjesto da "provode proceduru",oni ni manje ni vise nego izabrali rektora. Pa to se nikada do sada nije desilo! Da Ii je iko ikada CUO da negdje senat nekog univerziteta bira rektora? Clanovi VO nisu nista manje neodgovorni. Da Ii su nijemiigluhi? Umjesto da zatraze rang-listu i izaberu rektora, oni svi lis rom potvrdili "ma-

N a mostu u ulici Hamdije Cemerlica u Novom Sarajevu jucer smo zatekli radnike firme "Step" kako ispravljaju nakrivljeni se-

iSllriulieni SemalOr

mafor. Nakon sto su sanirali kvar, ovaj semafor vise nece predstavljati opasnost za prolaznike.

J.G.

VIAlSA VLJEVIC

Iako je od velikih snjeznih padavina proslo vise od pet rnjeseci, nadlezni jos nisu osigurali novae za obnovu unistenih prostorija Fudbalskog kluba Butrnir. - Kucalismo na vrata Vla-

Proslorijama FudbalSMogMlubaBulmir prijeli urusauanJe
de KS i Federacije te Opcine Ilidza. Niko nam ne zeli pomoci, Ako objekt ne bude saniran do jeseni, mozerno ocekivati potpuno obrusavanje. To bi bila steta jer tu nakon treninga odmara veliki

Objekt vee sest mjeseci niko ne sanira

PrOc)ena HOmlSlle
Iz Opcine Ilidza su nam kazali da je nakon snieznih padavina procjenu na objektima vrsila nadlezna komisija. - Na osnovu zahtjeva i predracuna, FK Butmir u maju ove godine uplaceno je 3.000 KM za sanaciju prostorija. Takoder, iz opcinskog budzeta redovno se izdvajaju sredsrva za aktivnosti FK Butrnir rekli su nam u Opcini.

broj mladih - kazao nam je Sead Donlagic, predsjednik Skupstine ovog kluba. Prerna njegovim riiecima, u klubu treniraju stotine omladinaca, od kojih ce neki u buducnosti nositi dres s nacionalnim grbomBiH. - Steta na nasern objektu je procijenjena na 22.000 KM, a mi smo dobili sarno 3.000 KM od Opcine !lidia, sto nije dovoljno ni za obnovu 10 posto onoga sto je unisteno - naveo je Donlagic. A.V.

Krov je unisten tokom snjeinog nevremena

(FolD: M. Kad,;c)

crna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgustJkolovoz 2012.

15

BIJELJINA Potvrdeno da su razbolnlstvo i pozar povezani

U garaii ZaDalili uMradeno
U pljacki poslovnice Nove banke troclana ekipa profesionalaca odnijela 60.000 maraka • U zqartsm pronaden i kalasnjikov, koji je izgorio

UOZilOda bi laMie DObjegli
Pirovaleron: Mnogobrojne nuspojave

Prekjucerasnja pliacka poslovniee Nove banke i pozar u Bijeljini ipak su povezani. Pozar su podmetnuli pljackasi nakon razbojnistva ispod peterospratniee kada su zapalili automobil koji su koristiIi priIikom pljacke. To im je najvjerovatnije pomoglo da nesmetano pobjegnu s mjesta dogadaja. To je potvrdio i tuzilac Ranko Kerovic, kazavsi za nasu novinu da su, prema istrazi poIieije, pljacka banke i pozar djelo iste grupe profesionalaea.

TUZiialtuo liH zatraZilo Drituor za dilara
Do sada nije bilo ove psihoaktivne supstance u BiH, kaze Murga
Tuzilastvo BiH uputilo je prijedlog za odredivanje jednomjesecnog pritvora osumniicenorn M. A. (47) iz Sarajeva, kojeg su uhapsili pripadnici Drzavne agencije za image i zastitu (SIPA) BiH. U pretresu kuce koju je koristio istrazirelji pronasli su kilogram sinteticke droge "pirovaleron". Pritvora je predlozen zbog opasnosti od bjekstva, kao i utjecaja na svjedoke iii saucesnike, M. A. je pod istragom Tuzilastva BiH i osumnjicen je za krivicno djelo organiziranog kriminala u vezi sa krivicnim djelorn neovlastenog prometa opojnimdrogama. Inace, droga "pirovaleron" nije bila zastupljena na ilegalnom trzistu u BiH. Prema rijecima Dzemala Murge, penzionisanog inspektora Odjela za borbu protiv narkomanije MUP-a KS, "pirovaleron" se nalazi na listi psihoaktivnih supstanci uBiH,ali dagapolicija nije do sada pronalazila. - Zvao sam i neke kolege u Ljubljani ni ramo je nema na trzistu, iako su culi za nju. Druga prica je 0 njenoj cijeni na croom trzistu. Sumnjam da ona moze biti tolika - kazao jeMurga. Ucinci "pirovalerona" su slicni onima koji nastaju prilikom konzumirana ekstazija iIi kokaina, a to su ubrzano disanje, povecan broj otkucajasrcaieuforija. Nuspojave su gubitak apetita, tjeskobe, nesanice, drhtanje rnisica, te depresije nakon duze upotrebe. SIP A-e je u prvih sest mjeseci ove godine u akcijarna pripadnici zaplijenila 39,7 kilograma marihuane, 7,51 kilograma heroina i 7 kilogramaspida. A.C.

Nakon akcije SIPA-e u Sarajevu

Grupa profesionalaca
- Policija je automobil izvukla iz garaze i potvrdeno je da je riieco vozilu "audi 6" koje je prosle sedmiee ukradena u Tuzli. Proeijenjena vrijednost vozila je 20.000 KM, a u automobilu je pronadena, naravno izgorjela, i automatska puska kalasniikov koj u su razbojniei koris,-----------------..----,

Radnici cistili podzemnu garaiu nakon poiara tili tokom pljacke saltera Novebanke-kazaoje tuzilac Kerovic, dodavsi da je opljackano60.000 KM, teda je neobicno da su pljackasi podzemnu garazu iskoristili za unistenje vozila i tragova. U garazi gdje je vozilo zapaljeno pricinjena je rnaterijalna stcta od 30.000 KM, jer je osteceno leziste lifta. Da je rijec 0 ekipi profesionalnih pljackasa.svjedoci icinjenica da su novae uzeli zanesto vise od minute, a svesu zabiljezile kamerevideonadzora.

(Folo:

G. 8ob/c)

Bez detalja
Vjerovatno je to bio nacin i da skrenu paznju istrage nakon pljacke, Bili su maskirani, jednostavno su promijenili vozilo i nestali u nepoznatom pravcu - pojasnio je nas sagovornik. Iz polieije, zbog in teresa

Vatrogasci deiurali i dan poslije izbijanja vatre

istrage, za sada ne daju vise detalja 0 svemu sto se sazna10 niti je pozna to ima Ii tragova koji vode ka pociniteljima. Kao sto je "Dnevni avaz" prvi objavio, na dan pljacke i izbijanja pozara vee je bilo indicija da su ova dva dogadaja povezana, jer zapaljeno vozilo nije pripada10nikome od stanara zgrade. U opcern metezu pri gasenju pozara, kojem su prethodile dvije detonaeije, stanari zgrade su evakuirani, a saobracaj je bio blokiran eijelo popodne. Ocito, razbojnici usavrsavaiu svoje metode s kojima se polieijski istrazitelii ponekad i po prvi put suocavaju. Vatrogasei su i jucer dezurali ispred podzernnegaraze. E.M.

Hazbojnstvo u Vitezu

PaD sa SIIle nallln lIIC8nJaPOda 100011110
Nesreca se dogodila kada je pukao pod na skeli • Obdukcija pokazala da je Letic zadobio povrede mozga
Radislav Lelic (56) iz Bosanskog Broda, radnik preduzeca "Mon - kornerc", poginuo je nesretnimslucajern prekjuceroko 14.15 sari ukrugu Rafinerije nafte "AD Bosanski Brod", saopceno je iz Centra jayne bezbjednostiDoboj. Nesretni radnik pao je sa visine od 4,2 metra dok je obavljao zavarivacke radove, kada je pukao pod na skeli. Lelic je od strahovitih povreda koje je zadobio prilikom pada izdahnuo na lieu rnjestaoOstali radniei, koji su bili sokirani onim sto se desilo, pozvali su Hitnu pomoc i policiju. Ljekari, koji su dosli veoma brzo, nisu mogli pomoci nesretnom radniku re su konstatirali smrt. Uvidaj su s inspektorom zastite na radu obavili inspektori PS Bosanski Brod, a prerna naredbi okruznog ruzioca iz Doboja tijelo nastradalog radnika prevezeno je u prosekturu Opce bolniee "Sveti apostol Luka" u Doboju, gdje je iucer obavljena obdukeija. - Radnik Lelicjepadom s visinezadobioprijelomkostiju lobanje i povrede mozga.sto je biouzroksmrti - kazao je Ljubomir Curkic, patolog Opce bolnice "Sveti apostol Luka", H.C.

Nesreca na radu u krugu Rafinerije

primiO autostoDere, a OOiga ODlJaCBaii
Vozac BMW-a M. D. iz Travnika prijavio je Policijskoj stanici Vitez da Sll ga opljackali autostoperi koje je primio u svoje vozi10kodTC"Fis"u Vitezu. Rijec je 0 dvojici rnuskaraca, od kojih je jedan, prijeteci pistoljern, trazio da mu preda novae koji ima kod sebe. Kako niie imao novca, oni su mu uzeli dva mobitela "nokia" te izasli iz automobila u mjestu Grbavica kod Viteza. Nakon toga stoperi su ostetili vozilokamenjem te se udaljili u nepoznatom pravcu. Uvidaj su obavili pripadnici Policijske uprave Vi· tez. A.C.

zena urlledala DOIICaica
v

Intervencija pripadnika CJB Doboj

Policajci iz Doboja prekrsajno su kaznili S. V. (34) iz Matuzica kod Doboja zbog rernecenja javnog reda i mira ispred oraske Policijskestanice. Zena je, kako kazu iz plicije, iucer oko tri sata vrijedala i omalovazavala jed-

nog od pripadnika PS Orasje nazivaiuci ga zenskim spolnimorganom. Razloge zbog kojih je doslo do verbalnog ispada dobojska policija nije saopcila, pojasnjavajuci kako je ona novcano kazniena nakon policijske intervencije. Ta. T.

Prema optuzniei novae od prodaje droge koristen za pokretanje Fabrike secera u Bijeljini
U banjaluckorn Okruznorn sudu danas ce biti izrecena presuda Zoranu Copicu i Dragi N izolu, optuzenima za pranje novca zaradenog prodajom droge narko-bossa Darka Sarica. Opruznica tereti Copica da je krivicna djela cinio s vise osoba, rnedu koiima su direktor banjaluckog "Aviorenta" Drago Nizol i direktor "Agrokopa" Ljubo Mrden, koji je osuden na sest mjeseci zatvora na osnovu priznanjakrivice. Novae od prodaje droge upotrijebljen je i za pokretanje Fabrike secera u Bijeljini. Specijalni tuzilac Republike Srpske Slobodan Celie smatra da se na osnovu dokaza, snimljenih telefonskih razgovora izmedu Copica isaradnika, moze zakljuciti

Danas Dresuda eODiCUza Dranla nouea DarMa sarica

Okruzni sud Banja Luka

16
REAKCIJE Nakon teksta
0

Dnevniavaz,cetvrtak, 2. avgust/kolovoz 2012.

erna hronika

Pollcalac Ie biD duzan
da se predstaul Mall MlllnlioulC

hapseniu bh. pievacice i njene prijateljice

Povodom teksta objavljenogu "Dnevnom avazu" o hapsenju Maje Milinkovic, poznate bh. pjevacice, i [asne Malkoc, bivse generalne direktorice u OSCE-u za pitanja demokratizacije i ljudskih prava, oglasio se kabinet ministra MUP-a Kan tona Sarajevo. da su pocinili krivicno djelo zakoje se terete. Copicu je odlukom banialuckog Okruznog suda zbog ovog kri vicnog postupka blokirana imovina vrijedna vise od 20 miliona maraka. A. C.

Integritet gradana
- Podjednako je bi tno vcdi ti racuna kako 0 digni tetu policijskih sluzbenika prilikom obavljanja njihovih zakonom propisanih poslova tako i 0 integri tetu gradana prema kojima se poduzimaju mjere od mane policijskih sluzbenika, Isticemo da u ovom, kao i u svim ostalim slucajevima, podrzavamo provodenje svih propisanih procedura za urvrdivanje cinjenicnog stanja, kao i donosenje adekvatnih mjera - saopceno je iz kabineta ministra. Muhamed Budimlic, minis tar unutrasnjih poslova KS, u izjavi za "A vaz" kazao je da policajac, ako nema identifikacionu plocicu, odnosnoako jeizgubio i slicno, na zahtjev stranke duzan je predstaviti se imenom i prezimenorn. - Nijedan policajac ne smije zloupotrebljavati ovlastenja koja ima. Ponasanje policajaca je regulisano zakonskim aktima i u skladu s njima svaki policajac treba i da se ponasa - kazao je Budirnlic. Pozvali smo i policijskog

Ispred kaflca "Lazarela" na Sokocu

Pripadnici Centra jayne bezbjednosti (CJB) Istocno Sarajevo uhapsili su J. D. zbog sumnje da je ispred kafica "Lazarela" na Sokocu nozem urameuboM. P.

Dboden nozem u rame

komesara Vahida Cosies, koji nam je na pitanje je Ii policajcima dozvoljeno drsko, agresivno ponasanje i hapsenje bez osnova, kazao:

Povrijedeni je prevezen u Dom zdravlja radi ukazivanja Ijekarske pomoci, a J. D. je uhapsen i priveden u sluzbene prostorije. Istraga oovom slucaju jeu toku.

Mrzovoljni komesar
- Molim vas, nemojte me uznemiravati nakon 16 sari, do kada je moie radno vrijeme. Napominierno, komesa-

Zbog nelegalnog posjedoyania oruzia, uhapsen je DZ. S. iz Teocaka, saopceno je iz Ministarstva unutrasniih poslova Tuzlanskog kantona. Policija je nakon operativnih saznanja da Dz. D. nelegalno posjeduje oruzie

DObrouollno predaO puiite i municiJu

MUP Tuzlanskog kantona

Maja fotografiraia povrede

obavila razgovor s osumniicenim, nakon cega je on dobrovoljno predao automatsku i poluautomatsku pusku CZ, kao i 390 komada municije razlicitog kalibra. o ovom slucaju obavijesteno je nadlezno tuzilastvo.

ita

IlIlze

Zallon?
ieniivati policijske ovlasti obavezan je da se identificira pokazivanjem sluzbene policijske iskaznice iii policijske znacke.

Prema clanu 7. Zakona o policijskim sluzbenicirna Kantona Sarajevo, prije nego sto policijski sluzbenik pocne prim-

rasmopozvali u 16.03sara. Milinkovic i Malkoc su u noci sa 26. na 27. maj ove godine, prema njihovirn izjavarna, uhapsene zbog navodnog napada na policiju, nakon sto su od policajca N ermina M. zatrazile da im kaze ime i prezime kako bi ga prijavile Unutrasnjoj kontroli zbog neprofesionalnog ponasanja prerna Milinkovic, Nairne, policajac je zaustavio Milinkovic, koja je upravljala automobilorn, u ulici Dervisa Numica te je optuzio da je pijana, iako je kasnije alkotestiranjem utvrdeno da nije. Nakon sro je zatrazila da se predstavi, policajac je Milinkovic kazao:

"Kurvo jedna, ako te udarim, zavrsit ceil tamo gdje ti je mjesto, jesi li me cula, droIjo". Prilikom hapsenja Milinkovic i Malkoc, kod koje je takoder alkotestiranjern utvrdeno da nije pijana, zadobile su vise povreda. Malkoc, koja je njernacka drzavljanka, iako je zahtijevala, cetiri sata nije dozvoljeno da kontaktira Njernacku ambasadu, a Milinkovic da pozove advokata. Nije im dozvoljeno ni da odu u toalet. Nakon prijave od Unutrasnje kontrole su dobile odgovor da se istraga 0 ovom slucaju nece provoditi.

Am. KOVAC

erna hronika

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgustlkolovoz 2012.

17

KAKANJ Nesreca na dionici autoputa A-1 na koridoru 5C

Od strUlnog udara Doginuo uozaC, IleMal'i se bore za ziUOI radniMa
Alem Pilav (26) srnrtno stradao kada je vozilom zakacio dalekovod • Radnik Zeljko Tesic zadobio teske opekotine
~~~

MUP KS: Policajci tragaju za osumnjicenim

Sarajevska policija obavijestena je da je u ponedjeljak oko 18.45 sari u Gandijevoj ulici u opcini Novi Grad Sarajevo Damir Cicvara (22) nozern izbo Elmira Memica(26). Povrijedeni je vozilom Hitne pornoci prevezen na KUM Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu, gdje su mu ljekari konstati-

MladiC i81ecen nozem DO ledlma

Prijavljen napad u Sarajevu

rali lakse tjelesne povrede, odnosno posjekotine po ledima, S Cicvarom je u drustvu bila i Sanela A. (41), za kojirna policija traga. o ovom slucaiu obavijesten je tuzilac Kantonalnog tuzilastva u Sarajevu, a uvidaj su obavili pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo. Am.K.

Hernecenie javnog reda i mira u Oraslu

(FOIO: A. SallMegovle)

NadioniciautoputaA-l u izgradnji na koridoru 5C, u mjestu Donji Kakanj, poginuo je radnik preduzeca "Hering" iz Sirokog' Brijega Alem Pilav(26)izProzora!Rame.

rali su pripadnici PS Kakanj do dolaska dezurnog kantonalnog ruzioca.

Dotrajalost mrete
Nakon ove tragedije postavljasepitanje nadleznimau "Elektrodistribuciji Zenica" zasto nisu ovaj dalekovod zbog dotrajalosti stubova i mrezepolozili u zemlju. Radnici "Heringa", koji su bili u soku, nisu mogli razgovarati s nama. Sarno 15 dana prije zavrsetka dionice autoputa Kakanj - Biliesevo dogodila se nesreca u kojoj je poginuo mladi vozac, koji se kako saznajemo ozenio prije tri mjeseca. Istraga 0 ovoj tragediji je u toku. Az. Salihbegoou:

Visoki napon
T de tjelesne povrede zadobio je i njegov kolega Zeljko Tesic, N esreca se desila na novosagradenom mostu na ovoj dionici autoputa kada je specijalizirano vozilo za polaganje cijevi zakacilo dalekovod "Karaula", Ciji je napon 10.000 volti, koji strujom napaja naseljena mjesta nizvodnood rijekeBosne. Povrijedeni je vozilom Hitne pornoci prevezen u

Policajci iz Orasja intervenirali su u kaficu "S club" nakon stoje G. K. (23)izDonje Mahale prijavio da ga je fizicki napao S. B. (36). Na rnjestu incidenta policajci su zatekli S. B. te su ga uhapsili. - Pruzao je otpor pri hapsenju, tako da su nad njim primijenjeni fizicka sila i sredstva za vezivanje. Svjedoci su nam ispricali da

pretuCen mladiC iSDred MaliCa

je, prije nego sto je napadnut, G. K. narocito drskirn ponasanjern narusio javni red i mir u kaficu. Lomio je case, boce i udarao po stolovima.sto je na kraju izazvalo reakciju uhapsenog S. B. kazu izpolicije. Isti izvor nam je kazao da ce obojica biri prijavljena Opcinskom sudu u Orasju zbog remecenja javnog reda imira. Ta. T.

Nesreca se dogodi/a na novosagratfenom mostu Dom zdravlja Kakanj, odatonalnu bolnicu Zenica, kle je nakon ukazane pogdje mu se ljekari bore za moci transportiran u Kanzivot, Mjesto nesrece osigu-

Nakon skrnavljenja nadgrobnih spomenika
Nakon SIO su prerhodnog vikenda ostecene nadgrobne ploce na dva grobna rnjesta romskih porodica na gradskim grobljima u Visokom, kontaktirali smo MUP Zenicko - dobojskog kantona te razgovarali s Aldinom Ahrnic, portparolom MUP-a ZDK. - U danima vikenda prijavliena su ostecenia na dva nadgrobna spomenika na gradskim grobljima Visoko. Izlaskom na teren ekipe PU Visoko ustanovljeno je da se ne radi 0 klasicnorn skrna-

PoliCua traga za DuaCMaSima romsMih grobnica
vljeniu i dasu unistene grobne ploce, Rijec je 0 krivicnorn djelu povrede mira pokojnika. Obavljeni su i razgovori s clanovima porodica pokojnika, a, prema svemu ustanovljenom na terenu, razlog ostecenia je stjecanje imovinske koristi, jer se smatra da neke romske porodice uz pokoinike u grobu ostavljaiu i odredenedragocjenosti. Za sada nisu pronadeni izvrsioci ovog krivicnog djela, ekipe MUP-a rade na otkrivanju izvrsilaca -kazalaie Ahmic, N.Sm.

toPUUI UBrall31 stablU buBue
Polomljene mermerne ploce na jednoj od grobnica Predstavnici JP "Sume TK" prijavili su PS Srebrenik da su nepoznati lopovi iz drzavne surne na planini Majevici otudili vecu koIicinu drva. Lopovi Sll na 10kalitetu Bistrica nelegalno posjekli tri stabla bukve, a odvezli su i ranije posjecenih 28 stabala bukve i jednostablograba. O.M.

Krada surne u Srebreniku

18 C'.""2.","stlko.",2012. Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi

Doc1ite u m:tel MOJ MIX igraonicu na otvorenom

u vasern gradu:

r blnje 27.07.2012. od 16-21h, lrg Siobode kod platana); Blhac 03.08.2012. ad 16-21h, Gradskf trg; Saraj vo 10.08.2012. od 16-21h, Vilsonovo setatlste (kod kattca lito) Djeco, zabavite se na trampolini, budite sumo nrvaci, Igrajte se balonima i crtajte cijeli dan. Ce,kamo na vas!

wwwmtelba

Dnevni avaz ,,,,,,",,2.,,,,'''''0.,,,2012.19

20 C'.""2.","stlko.",2012.

Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi
G«Af~t.IfoUA
fIOC1tL

-...
u_ ...

~. ... n;"",1'Oe1'Ol
y ~

6p

NI~ 2<1 (_Sl~ tIO'I1ne F SIt! br 2V-03 23'04 311104 $4'1)4 %altona 0 ~ ........ u ZaI:DnA 0 cnavnq _ u -..... 9.H ~ 112) ~ do cl'tIow .... alulbu F_ bn6 I Here~. 1UI:m., ~ T~kOll 0<\1- Do< 01. TwN

57105. MIS I Ci121
IllWlne

I

*'"

I...

&a I)OC)UfIU lutttmJo

ftidnoo m
I oII~j

1..1 dru.n~ TlJt1."akog

JAWI t<0t4K.uRS halllen!'"

U

Mlnl,url..""

klHllDftll - 01",

U .....

~.

111TI.Q."

- StrumI •• VjoItnlk VI 1~1Jf1Idn,... ono.lNkClJu I odrt ... ·.onJII Ull..... p u Dlre*. , CKIa Tuz.. Opl. postcwl: apia ~ ...ntnJII u ....... Agenc.,e za crt.aYn<.I JIUfbu ~-.q,e 9, .I1Ivnog ~""I.aJ'JII

• , Ijodanl bYrillao:
CItIjII

p,y~.t"•• J1)e ....
AI K
XII ~

koI1lwrs:

Op .., ~

IWOf
". _ II)

IIu2IR.I F ~tIOIo ~
5I11InIa A~

1/\1 ~ .. ,." tim F~ 6<ti !!1M t~o;ea <*ill"'" ~ ~. ~ ~ OCt .-QII'Ctjt za T I PoM.-aIIJ "" dIi...... .a.m.u Fe.H """ ..... IWII:U......... U R'9

"OdI ~ .. ,.. konwn
<I

CIr

oo.~,.

00kal 0 ~ ...... Bovoe I

1NWIIQ'Ii"'' pr~

~

IlPltIf'oOl!\

pN

IJll,IU I

PQdar;ome

I<O!I .. ~

E>a dum poInIlIne do
ad

,.. ~

.If/\ISTIR

II\'JM
0

PWmIli. ~11Mm II.

.u Pf"II'".

0Ile. ,CA 8off.

darunw, _ I m,.slll potag."'a l's.pIta optcg vun,ja I I~nog Isplb _Ida bl obi Jd putern _ ..... ".. Agef>CtJe u drUvnu sJulbu FecIenn(je D~tsf:!l~IJIIIU;.I ........ _Id.ta ..... oIIpvu~U. luoD<atIi k8ndodII1 i& d\48n u roI<u oct 8 OOSII ~. ~. 0 IIfUIj
"""""

o

os

~

JaYl'lOll

III

koMIn

0dn01IIO

....

IuIsa u Ii. 0cI ~

at..

"_".,,.,.,

l. u dmvnu oIu.tbu FB!H Agenel" u TlJtJ4noa I'
$10 ,... b~

aaIu.nMt,* FBlH. _

__

".Jam

onkurs n PO"",,,u rsdnog mje"a ddDnOQ .... tbIo ka u M ~tvu luntIniI ! aaoIIr taj. Tudan hog .anton •• ~kcij .... tI Tum.

...

2., 75 000 Tlal

-•

Po.....

pobJ

pr~

u roIW oct 16 dwa ad
III eo:hsu

KARAULA. KARAULA BIOI 32 12 a osnow Zakona 0 0SI'ICWIl0j ~I SB Clana 92 I 98 Pray odU<.e Upravnog odbora 01& cd 672012 god ObtlZOvl~ nIUkt- ~ulllK' I spona SBKJl<SB OSflOVN
ra5pl5~e

.

atltOf1

erven"".

ll1llevrltat - U.lulnosI

£fi

&110.1

"DzekDs" d.D.D. Ismeta AlajbegDvica Serbe br. 16 Sarajevo
v

radnih zadataka - individualni i timski rad Kandidati su duznl dostaviti uz prijavu koja sadrIi kratu biografiju - CV, adresu i kontakt telefon priloziti ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz 0 ispunjavanju uslova trazenih oglasom, - dokaz 0 strucno] spremi - uvjerenje 0 polozenorn snucnorn ispitu - dokaz 0 radnom iskustvu u struci - prijavu preblvahsta i licnu kartu Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana oblavljivanja. Dostavljanje prijava: Prijave sa trazenrn dokumentima dostaviti postom na adresu "DZe~os" d.o.o. Sarajevo, Ismeta Alajbegovita Serbe 16, Sarajevo iii na e-mail adresudzekos@bih.net.ba Sve informacije na tel.: 033/788-785

KONKURS lA POPUNU UPRAiHJENIH RAD IH MJESTA OOREDSNO VRJJE E , Nssla'll1 r8lU8dne nastave do povralka radnk:a sa furGIClJII. a 2 Nas '11'1, taZtednt 3N 'II'Ilk n kog jel za 11 tasova na IBV1'I& norm 4 Nssla'lTll ~e za 6 tasova nas1svne norrne 5 Naslavru IS II "lerona e za 8 easova naslavne norme 6 Na bMl, I~og 00Q0j' za 7 ~. s norm ( do pcwr ractl sa porocWjskog odsustva ) 7 Naslavru iMlrma e ZB 4 tass nas: IM1e norma 1 tZVTSdac. ( do pOvratka radnIk.a sa porod, og ooSUSlva ). Na, '1111 m~ ku e za 7 na VIle nomle ( do pOvratks radn:Ica sa porodl OIl ~tva ), Paed o¢.tl uslava, prop! Zakonom 0 radu, kandJda ba da ISfl'.I'1 usJove odrIdOM Zakonom 0 0SI'l0VI'lCI Na vnll'l'l pIancm I j)l'ogramom I Ptdago!l<m

e

SIand a Uz pdJavu na lIonlruH

Na DsnDVU ndluke Drustva raspisuje se

IzvrsnDg dlrektnra

OGLAS ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA - Diplomirani ing. gradevinarstva - 2 lzvrsioca Uslovi: - VSS - VII stepen snuene spreme - Minimalno 5 godina radnog iskustva u struci - Polozen strucni ispit - poznavanje rada na racunaru - poznavanje jednog stranog jezika engleski/njemacki - vozacka dozvola B kategorije spnsobnnstt; - organizacijske sposbnosti - odgovornost i pouzdanost u izvrsavaniu

,. ,. ,. .. ,. ,. , ,.

zapo§ I ,. RJeS e 0 evenlalno proglUenom eflno Vi!ku ,. Potvrdu 0 nepo«puno, norm, u osot>e $I ~ m SBI< ,. Dokaz 0 evenwalllOm td B1u kand Ia Konku-s 0S1 otvoren 8 dana ad dana oqa'~1ViI11j8. N poiIj)UI'Ie I goyr......,. pI''' Sit UZII'nICI u rem.It ..... S. SW'II ~1I'l'I' bn e. obo'l1JeotItnI !<.OJI ot>e. .... z.an jO PlaCa u skJadu 58 KoIeIdMlm ugoYOrom ZB qelalnosl osnovnog obrawv8l\a SBKlKSB P,._ doS1SVI I ubvo actesu Osnowna $kola • Karaula c Cost6 btl 72284 Klf'8ull $I om :t8 orIwrt
l.iI

IZIteI ,. P«vr<l\.l 0 ~I
I zavod

K.raaJ Il«9afi u - mOl ( obavezno ad'r9sa I bfC:tlslmona ) ItvOCIlt m!O'le oge rO<Jo UVJefef1te0 drfa'l1J MJ U"lefef1t1l 0 neka!rtavatlju ne $I II od 6 mle Diplomu 0 U'VIiOnoJ ~ octIosno faIwt UV] ef1tO0 pOloUnom IruMom ISP u Potvrduo pro5jeku GqBl\8OS1VBrenoh e!U tokom stud a Pocvrdu 0 duhn rachlg Slata u obrazovlll1U nakon pkxnnnj8
~,

potrebno

J& dosta\ll

/

kopija redn k
I.NQm

II

na f)O$IIO n

00 StJcenJI ~

$IlfOII1o tone

biznis
~

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

21
"Soeiete Generale", druga naiveca bankarska grupaeija u Franeuskoj,izvijestila jeo padu dobiti od 42 posto u drugorn ovogodisniern kvartalu. Dobit grupaeije iznosila je tako 433 rniliona eura, prenosi Bloomberg. Za pad s proslogodisnjih 747 rniliona eura ponajvise je zasluzan otpis 250 miliona eura u ruskoj podruznici "Rosbanku" i 200 milionaeura investicijskom fondu TCW. ~

Nezaposlenost je u Njernackoj porasla u julu zbog neizvjesnosti u vezi s duznickorn krizorn u eurozoni.saopcila je tamosnja ageneijazarad,prenijeIe su ageneije. U saopcenju se navodi da je nezaposlenost znacajno skocila, buduci da je broj Ijudi koji su trazili posao u julu uvecan za 66.800 u odnosu na juni, na 2,88 rniliona.

Porasla neZapOSlenost lnaealno pala dobiti

BIJELJINA Sta

Sudbina secerane zauiSi Od prOgnOZa danasnje Dresude eODieu Snizenabrilanslte rasla
Velika Britanija: Ekonomija paia znatno vise od ocekivanja

ce biti

s nekadasnlirn gigantom

Odredivanje kreditnih rejtinga

Opcina Bijeljina zainteresirana da pocne s radom preduzece koje godisnje pravi obrt od 100 miliona KM i zaposljava hiljade radnika

Ne prestaje potraga za rjesenjern slucaja bijeljinske Fabrike secera. Danas se ocekuje prvostepena sudska presuda Zoranu Copicu, optuzenorne za pranje novea od trgovine drogom koji je "upurnpan" u ovo preduzece u prvoj fazi privatizacije.

Strateski partner
U rneduvrernenu, iucer su nacelnik opcine Bijeljina Mico MiCic i Predrag I ovic,

Arnericka agencija za odredivanje kreditnih rejtinga "Moody's" snizila je prognozu ras ta bri tanske ekonomije na 0,4 posto za ovu te na 1,8 posto za narednu godinu. Agencija je i dalje optimisticniia nego Medunarodni monetarni fond, koji predvida da ce tempo rasta britanske ekonomije ove godine iznositi 0,2posto,a2013.1,4posto. Iako "Moody's" vidi rastuce izazove koj i rnogu iskomplicirati pokusaje smanjenja duga u roku koji je vlada odredila, ageneija

eitonomile

ipak vjeruje da reakeija britanske vIade na negativne trendove krajem prosle godine signalizira odlucnost da se obnovi odrziva pozicija duga, navodi se u izvjestajuAgeneije. Britanska ekonomija je u drugom trornjesecju ove godine pala za 0,7 posto, sto je znatno viseed oceki vanja, prenose agencije. Neki investitori pretpostavljaju da ce "Moody's", koji je u februaru snizio izgled AAA reitinga Britanije na negativni,sniziti i kreditni bonitetzemlje.

Promet ad 67.061 KM
Tema razgovora bilo je trenutnostanjeu Secerani te mogucnosti osiguranja infrastrukrure za ovo preduzece, konkretno zeljeznicke pruge i plinovoda. Zbog iscekivanja kraja sudskog proeesa, ostali ucesnici sastanka nisu davali izjave, ali su se medijimaobratili MiCo MiCic i Predrag] ovic.

RadDici dolaze Da DOsaO
Inace, inzinieri i radniei Fabrike secera u Bijeljini, ukupno njih 66, koji 18 rnjeseei ne primaju placu, i dalie redo vno dolaze na posao i odrzavaju postrojenja faPredrag ] ovic je kazao da su i strateski partner i in vestitor zainteresirani za daljnja ulaganja u Seceranu, ali da je nakon prvostepene sudskepresude potrebno regulirati pitanje vlasnistva. - Mi smo i do sada pornagali i radnike i rukovods tva ove fabrike. Koliko je u brike. Ovih dana organizirali su ciscenje prostora oko crpnih pumpi te pranje glavnih postrojenja ovog preduzeca u selu Mala Obarska pored Bijeljine. nasoj nadleznosti, opcina Bijeljina podrzat ce sve aktivnosti da Secerana proradi jer je zaiednicki in teres da jedan takav gigant bude u funkciji. Medutim, potrebno je sacekati presudu i potom dalje vidjeti sta se moze uraditi - istakao jejovic,

Jovi{;: Zajednicki interes nacelnik opcinskog Odjela za privredu i poljoprivredu, razgovarali sa stecajnirn upravnikom Secerane Mladenom Kosuticern te predstavnieima preduzeca "Agroeoop" iz Banje Luke, strateskog partnera ovog preduzeca, te predstavnieirna Poljoprivrednog dobra "I ankovei" iz Hrvatske, investitora u Seceranu.

Pitanje vlasnlstva
MiCie je istakao da je opcina Bijeljina zainteresirana da konacno pocne s radom preduzece koje godisnie pravi obrt od 100 miliona KM i direktno i indirektno zaposljava hiljade radnika i kooperanata.

Na jucerasnjern trgovanju na Sarajevskoj berzi osrvaren je ukupan promet od 67.061,05 KM. Najveci dnevni porast vrijednosti zabiIjezile su dioniee "Rudnika zeljezne rude Vares" od 29,55 posto i dostigle su cijenu od 1,14 KM, dok su najveci pad registrirale FBiH obveznice stare devizne ihednjeserije Zod4,43 posto. Na Kotaciji fondova najveci dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF -a "BI GInvesticiona grupa" (1.509,26

POraSla Uruednost diOniCa UareSMOg rUdniHa
KM),pokursuod3,91 KM. Na primarnom slobodnom trZistu najveci dnevni promet ostvaren je dionicarna "Sarajevo osiguranja" (2.245,00 KM), po kursu od 4,49 KM. Na sekundarnom promet je ostvaren dionicarna "Rudnika zeljezne rude Vares".
VRIJEDNOST INDEKSA BIFX SASX·10 SASX·30 0,07%'" 0,09%'" 0,10%'" 1.450,46 687,35 897,59

E.MUSLI

Za pocetak avgusta "Petrol BH Oil Company" najavljuje realizaeiju zanimljive ideje. N aime, svi sarnoupozdani i ambiciozni ljudi sa ovom kompanijom mogu doci do lakseg poslovnog starta u karijeri i saradnje na segmentu kafica koji su u faziizdavanja. Nairne, pod sloganom "Budj svoj sef!", "Petrol" najavljuje jednomjesecno takrnicenje za poteneijalne zakupee kafica na benzis-

1.11111 POSIOUOI start lIZ 'Petrol'
kom servisu Zovnica Mostar. Zain teresirani se mogu prijaviti putern Petrolove Faeebook straniee. Ideja je primamljiva i zbog cinienice da ce pobjednik takrnicenja dobiti ugovor 0 zakupu kafica sa sest m jeseci gra tis. Aleksandar Malahovski (Malahovsky", direktor "Petrol BH Oil Company" kazao je da secjelokupno poslovanje "Grupacije Petrol" zasniva se na podsticanju poslovne odlucnosti. Benziska pumpa u tovnici:; Bespiatan zakup ses! mjeseci

Kompanija najavljuje takmicenje

nalueCi promel altCilama 'noue baolte'
Na jucerasnjern trgovanju na Banjaluckoj berzi ostvaren je promet od 197.696,18 KM. Na sluzbenom berzanskom tdistu, lista B, najveci pro met ostvaren je akcijama "Nove banke" (9.781,10 KM), po prosjecnoi eijeni od 0,70 KM po akeiji. Medu zatvorenim investieionim fondovirna najveci promet ostvaren je akeijama ZIF-a "BLB - profit" (7.045,88 KM),po prosjecnoj ci-

Trgavina ad 197.696 KM

jeni od 2,50 KM. Najveci rast imale su akeije ZIF-a "[ahorina Koin" (4,67 postoj.iucer se ovim akeijama trgovalo po prosiecnoi eijeni od 3,14 KM, a gubitnik dana medu fondovima su akeije ZIF-a "BLB - profit" (-0,40 posto).

22 "'''''.2

.av ,""",

tcv

,,2012. Dnevni avaz

------------------~------------------------~oglas·
""","'jrl.

SIPAD.KOMERC, dd Sarajevo
Trampina br. 12/IV
U skladu sa clanom 4. stav 1. j 2. tacka b. Pravilnika objavljujemo: POLUGODISNJI IZVJESTAJ 0 POSLOVANJU a sadrzaju, rokcvima EMITENTA i uacinu objavljivauja

\'_ll '}J'I

..

J

I'm


l

.....

U

I~'II\"'" ",UO
p \

ru tf'1:llet.
\Ult:!\'1i\

Prilog broj 2.
izvjesraja emitenta

1»j>Ull

PO lC()UI

"Jill.'\'

IYU

30. 06. 2012. GODINU

__,_,-,~_"_--........ ........ _.,..- _-_. .....
rl".,r'-J-U\Cl0 [lIIlOn

"'111011 ., •• 1,.111

-

."

I- OPCIPODACI EMITENTU 0
~ puna i skracena firma

'ltJ\'lU'1NO ORU""Q RlJ~1 'D RLl>'ilROJ !.AkA"') ItUDAA.'iK4 t'l,J.'!04-1S"

~tI""'~"""""""I_"._

c..\lH~~>'~
0.."", ... \t.1~

on RRO,I- !F'~.1 ~A~" "IJ

~~~.

.SPOIJK S,....
,~

IlAuly;as.Auoa

I\_.....
J

OIONI(l;O DR-limO

- adresa siedista - broj!Blefona i!Blefaksa, iwebstromica; e-mail - predsjednikiclanovinadzornogoobora
- clanovi uprave II - PODACI VRIJEDNOSNIM 0 PAPIRIMA I

lIIIhIIojbl

Drustvo SIPAD-KOMERC. dd Sarajevo Trampina 12J1VSarajevo br. 0331215-460; fax: 33/202-330; .. mail: 0 info(1ilsioadkomere.eom· web:siDadkomere.eom Predsjednik CagaljEkrem;clanoviN.D. N.D. Buealovle Refiki Dr.DurkoHasic

Direktor Orustva Hamza kazaztc i
IZlfrsni direktor Irsan Lekic

.,... P"'i<.dlr.t. ..., ."

!1. ~~~~l4t".,~""' .."A,.'.... \h I • '" h ,\4,. ...,.'

1If ...

.,._

........

I1.If •• S\"""',I0.!04

VLASNICIMA EMITENTA:

.......... ..--._,,--.,
~~~:~lo.n""~\fl"{K&o'

,

-

.....

.C.H.rcnrd. ~Suod.

'bbIo.. s........
=-:t~-l;':I""

~lrrtS.'" tIr,

~M:nod

- broi em~ovanih vriiednosnih papira i nominalna " vlasnici vise do 5% vrijednosnih papira-dionica

crena

2.796.050

Nom.eiena 12.50 KM

t.i~ ..

S",h s...J-"\IJIl~'~ II.oLrAp ..

I.....,~...

emnema s pravomglas.
III - PODACI 0 FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansu stania: AKTIVA a) UpiS311i a neuplaceni kapital

IFBosfindd SarajevoiSeadBabic

t.U"

"'~i.w..... "_, " U.n' ,

"--'
IJ~""", '-'f\\

""'_.--~ ............... _' .... '.'-"_
l .... _~

42.663.92300

II

'1"'~ ~,,.-;tJJ.f!

b) Stalna sredstva c) Tekuca sredstva d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna akuva PASIVA aj Kapital b) Upisani osnovni kapital c) Dugoroene d) Kratkorocne obaveze obaveze

14.366.56500 28.297.35800

Y"'''''\'

42.663.923 00 42.663.923,00 36.075.694,00 34.950.63600 3.350.28600 3.237.943 00 42.663.923.00 emitenta: 726.844,75 1.070.51392 343.66917

,-----........ _-'

.......

:,'111"'1
, .. Kl' I ••" !JI!I>

~ ~lft

4l~

I'...........

........ ,~ ..... ~......... ,_ ~.... ................
"'*'..."
1,tI. ... ,

,.-

_---

.,.,.,."
~!1'1~11."·~
Plrl

e) Ukupno nasiva Podaci iz bilansu usmeha a)Prihodi b) Rashodi c) Dobitl eubitak oriie coreza -nubitak d) Porez na dobit

~~.:'"

, II.

d.~

Q;;:jF

=

c) New dobir razdoblja / gubitak razdobolia - gubitak

Saute\'O, 30.06. 2Q12.

-£. --

@ac
m prcv zu

343.66917

"HIDRA STIr;' D.D. BRCKO
Broj: 82/12 Brcko, 31. 07. 2012. godine

-U rnedjun

Na osnovu clana 224. stav 2. Zakona 0 preduzecima Brcko Distrikta BiH i elana 23. i 24. Statuta "HIDRA STn~' D.D. Brcko uprava Drustva objavljuje

Trazl sc 15
51
VI

"I.lZaC

rodn

o sazivanju

IX Skupstine dionicara "HIDRA

OBAVJESTENJE

STI(;'

D.O. Brcko
l

gorijc B. i
11111 po~1

Skupstina dionicara "HIDRA STIr;' d.d. Brcko odrzace se dana 03. 09. 2012. godine sa pocetkorn u 15,00 sari u prostorijarna preduzeca, ul. Industrijska br. 4. Za sjednicu se predlaze slijedeci:

\"m

}tudin 4dt"-:v Ii}

Dnevni red
tijela Skupstine: Izbor predsjedavajuceg Skupstine Izbor zapisnicara Izbor ovjerivaca zapisnika Verifikaciona komisija 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII sjednice Skupstine odrzane 29. 06. 2011. godine 3. Izviestai 0 poslovanju Drusrva za 2011. godinu 4. Revizorski izvjestaj 0 poslovanju Drustva za 2011. godinu 5. Donosenje odluke 0 imenovanju revizora Drustva za 2012. godinu 6. Donosenje odluke 0 izmjeni Staruta Drustva 7. Izvjestaj 0 radu Nadzornog odbora Drustva 8. Donosenje odluke 0 raspodjeli dobiti za 2011. godinu. Dionicar iii grupa dionicara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predloziti izmjenu dnevnog reda najkasnije 10 dana od dana objavljivanja obavjestenja 0 odrzavanju Skupstine uz obrazlozenje takvog prijedloga, Pravo ueesca u radu i odlucivanju na Skupstini dionicar moze ostvariti licno iii putern punornocnika koji mora irnati punomoc potpisanu od strane dionicara i ovjerenu kod nadleznih organa. Glasanje na Skupstini se vrsi putem glasackih lis rica zaokruzivanjem na glasackorn listicu "ZA" iii "PROTIV" prijedloga odluke. Za sve informacije u vezi sa odrzavanjem Skupstine dionicara mogu se obrariti na telefon: a) b) c) d)
049/590-470. 1. Izbor radnih

skogJczlka \Ie,

.~ .
II ' 1.

....t..._f_-dd-.,"""j.
'bb.

"

b

--+=="-_-If-.!.8ol0
_L~~~_~

000.00

-L~'~~~~

Marerijal za sjednicu Skupstine rnozere razgledati u siedistu Preduzeca, a dopunska zlozenja iznijece se na Skupstini Drustva.

obralk

-'nl'''~''' "
Uprava
I~r

It"',,'"

Itop.;lKd

oglasi ----------------NA KIOSClMA SVAKOG CETVRTKA -1 KM

Dnevni avaz

tet.rrtak.2.

avgusVt.oIOV022012.

23

LepaBrena za "Express": "Dobro sam ... nisam imala infarkt!" KojeBojana Marovica proglasio mrtvim? ~ Selma Bajrami: "Silikoni mi ne smetaju kada dojim sina"
v

Hoce Ii Said Husejinovic otici iz FK Sarajevo?
.. Laka odbio otvoreno udvaranje manekenke Meline Hastor!

Alibegovic prosvercovao preko granice?

Staje Semsa Staje Nihad zamjerila Viki?

v

Da II Keba napusta 'Grand'?
Da Ii se Ljuba Alicic razveo od supruge ZeIjane?
v

Osman Hadzic otkazao sve

nastupe!

www.eHPreSSmag.ba

24
BLiSKIISTOK

Dnevni avaz. cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

globus

Generalna SIIuilina un-a danas 0 SiriJi. Il'ii se EI-ASadOuOdiazaB
Za vrijeme borbi u sirijskom gradu Alepu ranjen je fotoreporter turske agencije Anadolija Sinan Gul, koji je prerniesten u Tursku

Ne prestaju sukobi izmedu snaga rezlma i pobunjenika

Municija zaostala iz Drugog svjetskog rata

(FolD: Pobiedal

Skoro dvije tone raznih eksplozivnih sredstava zaostalih iz Drugog svietskog rata, izvadene su iz kori ta rijeke Zete u blizini usca u Moracu, pise "Pobjeda". Prema rijecirna direktora Regionalnog zavoda za deminiranje iz Bijele Veska Mijajlovica, ronioci su pronasli 350 eksplozivnih sredstava, medu kojima minobacacke granate, dvije kasetne

Iz l'iJeMe izuadenO 350 eMSDIOziunih SredSlaua

Akcija ronilaca u Crnoj Gori

bombe, topovska zrna i razne upaljace koji su jos za vrijeme Drugog svjetskog rata zavrsili u kori tu rijeke. Kupaci su primijetili granate i obavijestili Sektor za civilnu zastitu, koji je angazirao osam ronilaca iz Bijele, da iz vode izvuku eksplozivna sredstva. Ronioci Regionalnog centra za podvodno deminiranje iz Bijele vadili su mine vise od tri satao

Generalna skupstina Ujedinjenih naroda danas ce razmatrati rezoluciju Saudijske Arabije 0 situaciji u Siriji. Prema saudijskom prijedlogu, koji su podrzale neke zapadne i arapske drzave, Generalna skupstina trebala bi izraziti ozbiljnu zabrinutost zbog nasilja u Siriji i osuditi nedostatak akcije u Vijecu sigurnosti UN-a.

Pravo veta
U prijedlogu rezolucije upozorava se i na opasnost da sirijska vlada upotrijebi hemijsko oruzie, a predsjednik Sirije Basar el-Asad poziva se da odstupi s vlasti i ornoguci mirnu tranziciju u zemlji. Ranije su Rusija i Ki-

Uhapsen rnuskarac na granici

Pabunjenici na tenku koji su zaplijenili ad reiimske vojske na, drzave sa pravom vela u Viiecu sigurnosti, po treci put blokirale usvajanje prijedloga rezolucije zapadnih drzava, kojim se predvida uvodenjesankcijaSiriji. Od pocetka sukoba u Siriji u martu 2011. godine u toj zemlji je, prema podacirna iz razlici tih izvora, poginulood 16.000do 19.000Ijudi, dok se procjenjuju da je 230.000 civila napustilo Siriju. Za vrijeme borbi u sirijskom gradu Alepu ranjen je fotoreporter turske agencije Anadoli ja Sinan Gul. - Prilikom fotogratiranja borbi Gul je nasao zaklon iza jednog vozila, ali su ga vojnici sirijske vojske uocili i rani-

(Foto:AFP~

miliona dolara
Humanitarna kriza u Siriji dostigla je tolike razmjere da je zemlji potrebno najrnanie 500 miliona dolara pornoci kako bi pokrila potrebe sirijskog naroda, saopcila je Organizacija za islamsku saradnju (OlC) u apelu donatorima. - Pozivamo na iacanje humanitarnih napora i saradnju izmedu medunarodnih i regionalnih organizacija kako bi se sirijskom narodu u Siriji i u susjednim zernljama isporucila urgentna humanitarna pornoc izjavio je sef OlC-a Ekemeledin Insanoglu.

POlrebno 500

Ii. Gulovo ranjavanje, odnosnoprve trenutke nakon sto je pogoden u stopalo i bedro, snimili su ostali clanovi ekipe, a pornoc pri izvlaceniu Gula koji se nasao na meti snajperista, pruzili su pripadnici Slobodne vojske Sirije - navodiovaagencija.

Veliko cudo
Nakonranjavanja,Gul je premjesten u Tursku, a trenutno je u bolnici. Gul je kazao da jepravo cudo sto jeuspia stici u Tursku nakon sto je ranjen u Alepu "u jeku teskih napada sirijske vojske", - Veliko je cudo sto su me sirijski pobunjenici uspjeli prebaciti u Tursku, jer sirijska vojska obicno tenkovirna puca na automobile. Pobunjenici su uz citanje Kur'ana uspjeli da me prebace do turske granice - kazaojeGul.

Prijelaz Karasovici: Otkrivena namjera

Prilikom kontrole na granicnorn prijelazu Karasovici izrnedu Hrvatske i Crne Goreu vozilu italijanskih oznaka, kojim je upravljao 42-godisnji drzavlianin AIbanije, zatecen je 32-godisnji muskarac, takoder drzavljanin Albanije, koji je bio skriven iza prednjeg siedistaautomobila. Oni su uhapseni i dovedeni u policiju na daljnje istrazivanje, kojim je UI-

AlbanCa suercouao iZa SJediSla u aulomObilu

vrdeno da je vozac narnjeravan ilegalno prevesti 32-godisnjaka u Italiji, javile su agencije. Zbog sumnje da je pocinio prekrsaj, 42-godisnjak je doveden u Prekrsajni sud u Dubrovniku, gdje je kaznjen novcanom kaznom, dok je 32-godisnjaku izrecena mjera protjerivanja s teritorije Hrvatske, a pokrenut je i postupak readmisiijeu Crnu Goru.

Gul: Spasili ga pobunjenici

Drugo samoubiSluo Zbog aMonOmSMa Mriza
Drugi Izraelac koji se zapaliou znak protestazbogfinansijskih problema, preminuo je jucer u bolnici, saopcili su Ijekari. Ratni veteran u kolicima Akiva Mati (45) polio se benzinom i zapalio u ponedjeljak na jednoj autobuskoj stanici, prenosiReuters. Kako njegovi prijarelji sviedoce, Mati se odlucio na raj korak nakon duge i iscrpne borbe za ratne beneficije. Ovo je drugi slucaj samoubistva nakon Mosea Silmana (57), koji se 14. jula zapalio na demonstracijama u Tel Avivu i preminuo dvijesedmiceposlije. Izraelskipremijer Benjamin Netanjahu nazvao je

Izraelac se zapalio

spec
Pripadnik Hamasa ubijen je, a dvojica su ranjena u Pojasu Gaze od eksplozije njihovog automobila, saopcili su jucer palestinski zvanicnici. Eksploziju je, najvjerovatnije, prouzrokovala eksplozivna naprava koja se prerano aktivirala. Zvanicnik zdravstvene sluzbe u Gazi Asraf el-Kidra potvrdio je da je jedna osoba poginula, a da su dvije ranjene.

Sjevernoj Koreji hitno su potrebni voda za pice, hrana i medicinska pornoc nakon visednevnih pop lava na zapadu zemlje. U poplavama je poginulo 88 osoba, saopcila je iucer nevladina organizacija. Ekipa Crvenog kriza stigla je na mjesta pogo dena poplavarna kako bi procijenila stele. Predstavnici Ujedinjenih naroda (UN) obisli su pogodene regije kako bi

Sleuema KOreialreba oomoc

Nakon razaraucin poplava

ocijenili situaciju. Nedostatak vode za pice, teskoce da se obnove unistene kuce i gubici poljoprivednih prinosa predstavljaju glavnu zabrinutost stano vnistva. Vlada je hitno podijelila namirnice, a stanovnistvo se pita sta ce dalje. Inace, u Sjevernoj Koreji vladaju nestasica hrane i bespravno unistavanje suma zbog cega zemlja postaje podlozna poplavama.

PoginUIO 18 rudara

Kliziste odnijelo Ijudske zlvote

u zapadnoJ Hini

ova dva sarnoubistva tragicnirn, ali je upozorio i da se na osnovu njih "ne donose zakliucci 0 ciieloi izraelskoj populaciji", koja je, ipak, "postedena duboke krize budzeta",

Kliziste je zatrpalo 28 rudara u rudniku zelieza u zapadnom dijelu regije Sinjang u Kini, a osamnaest ih je proglaseno mrtvim. Zvanicna novinska agencija Kine Sinhua prenijela je da se spasavanje rudara nastavlia, ali su sanse da i dalje ima prezivjelih pod

zemljom sve manje. Kliziste je nastalo nakon velikih kisa, koje su u utorak pogodile ovaj dio zemlje. Rudari koje je zatrpalo kliziste, nalazili su se u radnoj kucici pored rudnika. Klizista su cesta pojava u planinskim predjelima Kine.

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgust'kolovoz 2012.

25

SPOROVI Ostra reakcija Pekinga na potez arnerickoq predsjednika

Kina bilesna na Baralla Obamu
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova zatrazilo je od SAO-a da ukine sankcije banci "Kunlun" - Veze s iranskim nuklearnim programom
Napadac je ubio sest osoba

Peking je jucer ostro reagirao na nove sankcije koje su Sjedinjene Arnericke Drzave uvele jednoj kineskoj banci zbog transakcija s Iranom, zatrazivsi od Vasingtona da ih opozove. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova zatrazilo je od SAD-a da ukine sankcije banci "Kunlun" i da prekine s "nanoseniern stete kineskim interesima i kinesko-americkim odnosima". Americki predsjednik Barak Obama (Barack) uveo je prekjucer nove ekonomske sankci je iranskom izvozu nafte te jednoj kineskoj i jednoj irackoj banci za koje srnatraju da posluju sTeheranom. Obama je rekao da nove mjere naglasavaiu odlucnost SAD-a da prisili Teheran

Policija emitirala fotorobot

DbJaulJen 1111 lerorlsle
Bugarska policija emitirala je iucer fotorobot napadaca samoubice koji je izvrsio napad na aerodromu u bugarskom mjestu Burgas, gdje je sestero Ijudi poginu10. Policija u saopcenju navodi da je snimak napravljen nakon rekonstitucije niegovog lica, ostecenog od eksplozije. Bugarski premijer Bojko Borisov potvrdio je prosle sedrnice da je napadac imao "izuzetno iskusne" pomagace za napad na autobus na aerodromu u Burgasu, gdje je poginulo pet izraelskih turista, bugarski vozac autobusa i napadac, Izrael je odgovornostza napad pripisao Iranu i libanskomHezbolahu.

spec
protest. - Kina ima regularne odnose s Iranom u pogledu energije i trgovine, koji nemaju veze s iranskim nuklearnim planovima - navodi se u saopcenju. da "ispuni medunarodne obaveze" u pogledu pregovora 0 nuklearnom programu, navodi se u saopcenju Bijele kuce, prenosi AFP. Arnericki predsjednik optuzio je banku "Kunlun" i "Elaf Islarnic Bank" u Iraku da su sa jednom iranskom bankom, koja je vee pod sankcijama zbog navodnih veza sa poslovima nuklearnog programa Teherana, organiTuristicki brodsa 15osobapotonuo jeu vodama Neve u Sankt Petersburgu, a prema preliminarnim podacima, svi putnici su spaseni.saopcilo je rusko ministarsrvo za vanredne situacije. Nezgoda se dogodila oko dva poslije ponoci, kada jeu brod na Nevi, II regionu Letnjeva Sada, udario veliki brod, usljed cega je ostecen. Ljude koji su se nasli u rijeci,spasili Sll brodovi kojisu plovili.

CUI'SIO oroliulJenie
ministarposlova izrazilo je u saopcenju "snazno nezadovoljstvo i cvrsto protivljenje" americkom koraku te je reklo da

stvo vanjskih

Kinesko

Obama: Ispuniti obaveze zirale transakcije prebacivanja miliona dolara. Sjedinjene Arnericke Drzave su, izmedu ostalog, uvele sankcije Iranu na izvoznafte.

ce

uloziti

zvanicni

Indilci DOnOUOima)U stru)U
Velika mreza za snabdijevanje raspala se u ponedjeljak, a struja je jucer vracena
U Indiji je iucer potpuno uspostavljeno snabdijevanje elektricnom energijom, bez koje je ostalo skoro 670 miliona Ijudi, rekao je predstavnik elektroenergetske kompanije. Struja je potpuno vracena u podrucja na sjeveru, istoku i sjeveroistoku Indije. Velika mreza za snabdijevanje raspala se u ponedjeljak,a struja je iucer tokom dana postepeno vracena. U izvjestajima se navodi da je polovina stanovnistva ove zemlje ostala bez struje zbog kvara na mrezama za prijenos elektricne energije na sjeveru iistoku zemlje. Novo zarnracenje uslijedilo je u utorak, dan nakon prvog haosa u ponedjeljak, kada je 300 miliona Ijudi bi10 bez struje osam sati. Ovo je bio najveci incident na elektroenergetskoj rnrezi u posljednjihdesetgodina. K varovi su izazvali porernecaje u 20 od 29 indijskih drzava, ukljucujuci glavni

Nakon sto je pola zemlje bilo bez elektrlcne energije

BogOI)Ub Harie se uraea U Srbi)U?
Potpredsiednica Pokreta "Snaga Srbije" Milanka Karic rekla je da ocekuje da se njen suprug Bogoljub Karic uskoro vrati u Srbiju te da se njegov slucaj rijesi pred srbijanskimpravosudem. - Ocekujern da ce se Bogoljub sada vratiti. Na njegOYpovratak cekam vee sedam godina. Za to se borim tolike godine - rekla je za list "Pres" Karic, koja je narodni poslanik u novom sazivu Skupstine Srbije. Istakla je da trazi "sarno priliku da kaze istinu", a ne da se "protiv Bogoljuba vodi poli ticki proces". - Ne ocekujern nikakve

Prema najavama supruge

protekcije nego da svi rade svoi posao - istakla je Karic, koja vjeruje da ce se preispitati slucaj njenog supruga, sto trazi i Evropska komisija.

Eksplozija bombe u Srbiji

POglOUla dUOJlea uOIOIMa
Veliki broj putnika cekao da krenu vozovi grad NjuDelhi,gdje je ometen rad metroa, koji svakog dana preveze skoro dva miliona Ijudi, prenijela je televizija NDTV. Zbog nestanka elektricne energije, pod zemljom su ostale stotine rudara u rudniku uglja u drzavi Zapadni Bengal, saopcio je prvi ministar ove drzave Mamata Banerdzi. Vise od 500 vozova, ukljucujuci 300 putnickih vagona sa 300.000 Ijudi,
(Fata: AFP)

zaustavilo se na sjeveru Indije. Medunarodni aerodrom u Nju Delhiju ukljucio je generatore struje i pornocne sisterne i potpuno jefunkcionalan, prenijeli su indijski mediji.

Dvojica vojnika Vojske Srbije (VS) poginula su iucer na Kopaoniku u eksploziji zaostale kasetne bombe, javio je B92. U Vojsci Srbije potvrdeno je da "se desio incident sa srnrtnim posljedicama", kao i da se utvrduju detalji ove tragedi-

je. Ovo je druga tragedija u kojoj su pripadnici Vojske Srbije izgubili zivot u posIjednja dva mjeseca. Dvoje kadeta stradalo je sredinom juna na Pasuljanskim livadama, a sedmero ih je lakse iii tezepovrijedeno.

26

0.1""k,2""""0.,,,2012.

Dnevni avaz

--------------------------------------------~oglasi

UZ 38. KOLO SuperLOTO-a 31.07.2012.godine

OD

.,,1

" IQ'''"er
ftl'

DOBrrNA SOJA:
UKUPNA UPLATA LOTO 6/45 JE FOND DOBITAKA 50%

CRNA
AKUMULIRANO U FONDU ZA JACKPOT:

BROJEVI PO REOOSWEDU lZVLA~ENJA
JACKPOT ZA OOABERI BOJU UKUPNO: ",10,480,90 KM " ,11,352,40KM " " , " , " ,,3.486,00 KM DO BI C I BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ OOBITAKA OOBITAKA DOBITAKA OOBITAKA DDBITAKA DOBITAKA 1'vRSTE~6 BROJEVAl' 2,VRSTE 5 BROJEVA : 3'vRSTE(4 BROJAl: 4,VRSTT BROJA : S,VRSTE 2 BRDJA : 6,VRSTE 1 BROJ) : 0 0 2 14 140 706 BROJ DOBITAKA IZNOS

UKUPNA UPLATA ZA IGRU ODABERI BOJU: FONDOVI DOBITAKA ZA LOTO 6/45

DOBICI FOND ZA DOBITAK PRVE VRSTE 30%: , AKUMULIRANO FOND DOBITAKA FOND DOBITAKA LUTRIJA BIH, SARAJEVO 01,OS,2012,god, U FONDU ZA JACKPOT: """" 15% 17,50% DRUGE VRSTE JACKPOT ZA LOTO 6/45 UKUPNO FOND DOBITAKA TRECE VRSTE , , , ,11,070,38 327,343,19 338,413,S7 .... 6,457,72 KM KM KM KM KM SUPER JACKPOT 6 POGODAKA S POGODAKA 4 POGOTKA 3 POGOTKA

BROJ DOBITAKA 0 0

IZNOS

.. Jp.se prenosi u naredno kolo Jp.se prenosi u naredno kolo
,1,107,00KM '" ,44,50KM 4,30KM

, , , ,5,53S, 19 KM , , ,13,837,97

14S 3,215

GETVRTE VRSTE 37,50%,

IZNOS: IZNOS: , IZNDS: , IZNOS:

liNGS

.Jacspot se prenosi u naredno kolo
, """" 0,00 KM .. 347,50KM , ,74,SOKM .7,40KM " ,1,00KM

KONACNIIZVJESTAJ 36,KOLA SuperLOTO·, 00 Z4,07,ZOlZ,godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA a OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R IJ A B i H OBJAVLJUJE KONACAN IZVJESTAJ ZA36, KOLa SuperLOTO·a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO ,,,,,,,,,,,, " ,74,957,50 KM ,37.478,75KM , ,8,630,20 KM "'" ,5,609,63KM ,,5,609,63 KM " 171,221,83KM , , ,176,831,46 KM FONOOVI OOBITAKA lA LOTO 6/45 FONOZAOOBITAKPRVEVRSTE30%: """"""" ,11.243,63KM

LUTRUABIH, SARAJEVO 01.08.2012,god, UKUPNA UPLATA NAGRADNI FOND FOND ZA DOBITAK FOND ZA OSTALE

KONACAN IZVJESTAJ JOkER·a UZ 36. KOlO SuperlOTO·a 00 24.07.2012.godine NA OSNOVU PRIVREMENOG IZVJESTAJA IZAPISNIKA 0 OSNOVANIM I NEOSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I JAB i H OBJAVLJUJE KONACAN I1VJESTAJ JOKER·, UZ 36, KOLO SuperLOTO·a: OSNOVANIH I NEOSNOVANIH PRIGOVORA NIJE BILO

UKUPNA UPLATA ZA LOTO 6/4511NOSI FOND OOBITAKA 50%: UKUPNA UPLATAZA BOJU 11NOSI FOND OOBITAKA 65% , FOND DOBITAKA lA ODABERI BOJU FOND lA OOBITAK PRVE VRSTE , AKUMULIRANO U FONOU ZAJAGKPOT: JACKPOT ZA OOABERI BOJU UKUPNO: , OOBICI SuperLOTO JACKPOT OOBITAKA: 6 POGOOAKA OOBITAKA: 5 POGOOAKA OOBITAKA: 4 POGOTKA OOBITAKA: 3 POGOTKA DOBITAKA:

, , , , , ,306,546,36 KM AKUMULIRANO U FONOU ZA JACK POT: , JACK POTIA LOTO 6/45 UKUPNO: , . , , , , , '" ,317,789,99KM ,5,621,81 KM FOND DOBITAKA ORUGEVRSTE 15% ,,, ",,,,,,,, ,6,558,78 KM FOND OOBITAKA TRECE VRSTE 17,50% , ,14,054,53 KM FOND OOBITAKACETVRTE VRSTE 37,50% 11NOS .,Jp,SEPRENOSI U NAREONOKOLO ,Jp,SEPRENOSI U NAREONOKOLO ' .. " ,1,873.90 KM " .. 47.20 KM """"" .. " ,4,90KM

, SO% '" PRVE VRSTE DOBITKE ,

(880,50

+ JP 8.842,60)

,

, , , , .8,80S,00 , , ,4,402,SO .9,723,10 , , , , .3,522,00

KM KM KM KM

BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA
BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ DOBITAKA DOBITAKA DOBITAKA DOBITAKA DOBITAKA DOBITAKA l.VRSTE 2,VRSTE 3,VRSTE 4,VRSTE 5,VRSTE 6,VRSTE (6 (5 (4 (3 (2 (1 BROJEVA) DOBITAKA: BROJEVA) DOBITAKA BROJA ) DOBITAKA: BROJA ) DOBITAKA: BROJA) DOBITAKA: BROJ ) DOBITAKA:

BROJ OOBITAKA

o

""""""""""""

0"""""""""""""",

3" 139 ' 2,883,

10, 152, 1,573,

° °
0,

, , , , , , , , , , , , ,JACKPOT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO .0,00 KM .. ,O,OOKM , ,97,40 KM ,6,40KM , ,1,OOKM

h II!

-~"""""""'_= IGRE NA SRECU LUTRIJE r~, ,~. -,~ ._ ~-'"-'"'LUTRIJA 00 PRVOG ROK ZA PRIGOVORE 4 DANA

BiH I PROVJERE DOBITAKA NA www lulrijabih.ba 10UCEG DANA PO OBJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BiH SARAJEVO 01.082012gcdine -.

~r

IZVJESTAJA .• '7'.

II

~

""'"....
"

,,-,,4

~

_1

12....

"'_O

,-'*""""'"t'L GOOIN£

_1Zlt..td'rAJ

n _c. ...

1M,

~.1tt!1I11OO,"'"

~
100

eo

_, ._ .. "_DIrC
blOt

_,u.._ '"' -., _1rI ~.,~,,,,,26 fa,:

-

.JUWI_. __ .........

IIIIUPt_

~T'"

............ '_0.1'

,_

~

I~

1~'

\ \ '.

II

kiosk

Dnevni avaz, cefvrtak, 2. avgusVkolOvOz 2012.

27
Uratlll nOUCan11lurlstlma t
~Konobar Stjepo i njegova kolegica Paula pronasli su u dubrovackoj Uvali Lapad novcanik u kojem je bilo nesto viseodsest hiljadaeura. Paula je pronasla novcanik na stolu u kaficu "Movida" te su ona i Stjepo cekali da se vlasnici vrate po njega. Kako te veceri niko nije dosao, mlada konobarica ponijela je novcanik kuci, Sljedeceg jutra italijanski par dosao je do kafica u potrazi za novcanikorn. Kada su dobili svoj novcanik, Italijani nisu mogli vjerovati da je u njemu sve na svom mjestu. Nagradili su dvoje mladih Dubrovcana sa po 50 eura.

Pri)elila SarnO)sebi
~ Barbara Bordelon (52) iz Teksasa zajedno s jos jednim muskarcem prijavila je policiji prijetnje koje SMS-ovima i telefonskim pozivima prima od nepoznate zenske osobe. U jednoj poruci pisalo je kako ce ih napasti ako policija ne odustaneod istrage, ali policajci su bili uporni. Daljnjom istragom dosli su do zakljucka kako prijetnje salje niko drugi nego Barbara, zena koja je prijetnje prijavila, sto bi,zapravo,znaCilo kako je prijetilasamoj sebi. Barbara je sve priznala, ali nije objasnila sta ju je na to nagnalo. Trenu tno je u zatvoru.

_~e,

In!

• zral<aJ

SKANDALOZNO Partnerica pedofila i ubice iz Belgije izlazi iz zatvora

MIS81 Martin IZdl'iauat C8 lIaznu u samostanu
Porodice zrtava zqrozene su tom odlukom suda, cak je i psihologinja upozorila kako Martin jos predstavlja prijetnju drustvu
zlocinka ce nastaviti svoj zivot iza zidina samostana. Morat ce postovati vrlo stroga pravila i nece smjeti napustati samostan osim u pratnji. No, nakon deset godina mogla bi biti pustena naslobodu. - Nisam vjerovao da ce se to dogoditi. Ovo je odluka iz vedra neba - rekao je Paul Marsal (Marchal), otac ubijene 17-godisnjakinje. Slicnog mislienia je iotac ubijene 19-9odisnjakinje, koji istice da je Martin jednako zla kao njen bivsi suprug. Vjeruje se da su obje djevojke, nakon SIO su otetc, bile drogirane i zive zakopane. - Martin nije vise zen a koja je bila 1996. godine. Rekla je da ce je griznja savjesti pratiti do groba - kazao je njenadvokat.

Misel Martin(Michelle), bivsa supruga pedofila i ubice Marka Dutroa (Marc Dutroix), bit ce prernjestena iz zatvora U samostan na jugu Belgije. Martin je 2004. osudena na 30-godisnju zatvorsku kaznu, a njen bivsi suprug Dutroa na dozivotni zatvor zbog silovan ja i otmice sest djevojcica i djevojaka te zbogsmrti njih cetiri. Dutroa je sam ubio dvije djevoicice, a Martin mu je bila pornocnica u druga dva ubistva. Porodice zrtava zgrozene su tom odlukom suda, cak je i psihologinja upozorila kakoMartin jos predstavlja prijetnju drustvu. Ali, bez obzira na protivljenja,

Sta pili

Martin: Moei ce iz/azili uz prainju

Ekoloski projekt u Parizu

~rn@B
Ajfelov toranj ekoloski se osvjestava i uskoro ce, uz pomoe uredaja na snagu vjetra i solarnih pane1a, proizvodi ti dio energije koja mu je potrebna za rad, objavila je firma koja upravlja simbolom francuske prijestonice. Naprvorn spratu, koji je najprostraniji, u jeku je obnova kako bi toranj postao sto dostupniji, privlacniji i vise ekoloski, objasnio je predsjednik SNTE-a Zan-Ber-

~ or]]
manse tornja za 30 posto. Za slabo pokretne osobe toranj ce biti dostupniji, a predvida se i otvaranje kongresne dvorane na tom spratu, kao i obnova muzeja i restorana. Radovi bi trebali biti zavrseni krajem 2013. i kostat ce 25 miliona eura, koje u potpunosti finansira SNTE. Ajfelov toranj, sagraden 1889. za Svjetsku izlozbu u Parizu, jedan je od najposjecenijih spomenikanasvijetu.

Radovi predvidaju i male uredaje za proizvodnju energije na vjetar, solame pane Ie te uredaje za sakupljanje kisnice
nar Bros (Jean-Bernard). Na visini od 57 metara prvi sprat je do sada bio najslabije posjecen sprat tornja, sto bi se moglo promijeniti zahvaljujuci prozirnom podu, kroz koji ce se vidjeti udaljeno tlo, aornedivatcega cetiri stuba tornja, Radovi predvidaju i male uredaje za proizvodnju energije na vjetar, solarne panele te uredaje za sakupljanje kisniceo Cilj je poboljsati energetske perfor-

'lI (0 b te l/tje" znau 0 najnmujim iijekovima nouim prin ipima lijeieu]« rezulunima nauatil: isrrativxmja II e-i (1 ::drl1iJ/j III altemammim terapijam« Ljepot; ; nj'gooo"ju lij lo i dull - naci eel u vaJoj porodi noj rC'liji

28 C'.""2.","stlko.",2012. Dnevni avaz

------------------------------------------~oglasi
Na osnovu clana 7. i 8. lakona 0 ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaeiji BiH ("Sluibene novine Federaeije BiH", broj 12/03), clana 66. Zakona 0 zdravstvenoj zastiti (..Sluibene novine Federacije BiH" broj 46/10), clana 2. i 3. Pravilnika 0 uvjetima u pogledu vrste zavrsenop fakuIteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove (..Sluibene novine Federaeije BiH", broj 10/12) i clana ;31. i 32. Statuta Doma zdravlja sa staeionarom zepee, Upravni odbor Doma zdravlja sa staeionarom lepee, na 5. sjedniei odrtano] dana 25. 07. 2012. godine, donio je odluku broj: 01-294/12 0 raspisivanju

OrClf 101·).IOJ I~ Utlurn ~7 0 ::1>12

1)11.1 fA

JI:;
,1'1MlIl
oOllu

JAVNOG OGLASA
ZA IZBOR IIMENOVANJE DIREKTORA DOMA ZDRAVLJA SA STACIONAROM ZEPCE
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja sa staeionarom Zepee na period od 4 (eetiri) godine. I. Opis uprazniene pozicije - organizuje rad i vodi poslovanje ustanove, - zastupa i predstavlja ustanovu prema trecirn lieima, - odgovoran je za zakonitost rada ustanove, - ucestvoie u radu Upravnog odbora bez prava odlueivanja, - izvrsava odluke Upravnog odbora, - predlaie Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je ustanova osnovana, predlaie unutrasniu organizaciju i sistematizaeiju poslova i osnove planova rada i razvoja ustanove, - odlueuje 0 pravima, obavezama i odgovornostima uposlenika iz radnog odnosa, - podosi Upravnom odboru izvjestaje 0 finansijskom poslovanju, - obavlja i druge poslove predvidene zakonom i statutom ustanove. It. Opci uvjeti koje kandidat Ireba da ispunjava - da je driavljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina, - da nije oipusten iz driavne sluzbe, kao rezultat diseiplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od posljednje 3 (tri) godine, - da se na njega ne odnosi clan IX. 1. Ustava Bosne i Hereegovine.
III. Posebni uvjeli koje kandidal Ireba da ispunjava

1_.

rumn tUUKXI

ClJtl

l'

.

0.4 1<\1

Jtd1lna ,,\I

- da ima zavrsen medieinski iii stomatoloski fakultet, - da ima jednu od odgovarajueih speeijalizaeija iz djelatnosti ustanove, - da posjeduje najmanje pet godina radnog iskustva u struei, - da ima najmanje tri godine radnog iskustva poslije potozeno; speeijalistiekog ispita, - da posjeduje organizaeione sposobnosti, - da nije osudivan za krivicno djelo, odnosno da se protiv njega ne vodi krivieni postupak koji predstavlja smetnju za obavljanje funkcije direktora, - da nije clan upravnog, izvrsnog iii drugog organa polilieke stranke, - da nije izabrani zvanlcnik, nosilae izvrsnih funkeija iii savjetnik u smislu lakona 0 sukobu interesa u institueijama vlasti BiH ("Sluibeni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04). IV. Uz prijavu na javni oglas polrebno je prilozili slijedecu dokumenlaciju: - kracu biografiju, adresu i kontakt telelon, - uvjerenje 0 driavljanstvu, - izvod iz rnaticne knjige rndenih, - ovjerenu izjavu za uvjete iz allne]e 3. i 4. opclh uvjeta i alineje 7. i 8. posebnih uvieta, - diplomu 0 zavrsenorn medieinskom iii stomatoloskorn fakultetu, - potvrdu 0 radnom iskustvu, - uvjerenje 0 poloienom strucnorn ispitu, - uvjerenje 0 poloienom speciialisticknrn ispitu, - uvjerenje da se ne vodi krivicni po stupak (ne starije od 3 mjeseea). Dokumenti koji se traze po Javnom oglasu moraju biti originali iii ovjerene fotokopije. V. Rok za prijavu, adresu za prijavu
IJ<d

01; oodabnloo
"" pc .....,I',HII""'"~I • prodl)1I n

ell prtd\; !'llI.u ",bopra, .. naJ>fJ\ralrStpont .... non" j pt\I\(ln3

.Il'o[·

r.1d!1.a,.

••

oba'tlU U t SII III ce da~ OIlRI tad~1a,.pr.&\o daUlptuukool l\lIOrI<pil;wUlJdll\""'IIona.Jme1 III'
;>\w

l'UIluclat ~CIji Ii' '1 oba'tlU pi prnu_ kupl,er.1I '''<l'IIIC II tr1J MpreWln.3nj lIIIa.mjal "O\ll1e UHR I ee :u u JlI.lIen.:1JII k... dJrnoh irmlDalmOlen,aJ ()C).OO llOO Wli. II( .. It d III "" na l

IlHRr
17\"1

.&ne
..

II """"

leu

I m.a u '&\'00<'11 nlklmCWl!lIl pttlbodlU u,kl u ~" aCt]rlfflnje\1 I.e 06 07.0 08 :Oll """ .. "" , '_il lbo;I 1 ""'rlO,i OIlI 1 ~I

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u ..Sluibenim novinama Federaeije BiH", i u dnevnom listu ..Dnevni avaz". Prijave sa traienim dokurnentirna dostaviti licno iii postern na adresu: Dom zdravlja sa slacionarom Zepce, ul. Prva br. 36. sa naznakom: ..Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje direklora Uslanove" - ne otvarali. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzeti u razmatranje.

SREDNJOBOSANSKI ANTON K OSNDVNASKDlA "BRISlOVI" BRISTOVI- BUGOJNO Broj: 199-2-1/2012 Datum: 31. 07. 2012. godine Na osnovu clana 73. Zakona 0 osnovnom obrazovanju SBKlKSB,clana 98. StatutaOsnovneskole ..Bristovi", Saglasnostiza raspisivanjekonkursaMinistarstvaobrazovanja,nauke,kulturei sporta SBKlKSB,braj: 03-34-903/123 oc 24. 07. 2012. godinei Odluke0 raspisivanjukonkursa Upravnogodbora Osnovneskole .Bristovi", braj: 1991-1/2012 od 31. 07. 2012. godine,raspisujese KO~KURS za prijem u radni odnos na odredeno vrijeme od 01. 09. 2012. do 31. 08. 2013. godine na radna mjesta: 1. nastavnik-ea engleskog jezika 8 casova nastavne nonne sedrnicno 2. nastavnik-ea islamske vjeranauke 4 casa nastavne norme sedrncno
USlOVI:

- uvjerenje 0 drzavlianstvu. - uvierenie 0 ne vodeniu krivicnog posfupka, - dokaz 0 strucnoj spremi - dokaz 0 proglasenju tehnickim visknrn u skolarna SBKlKSB - dokaz 0 nepotpunoj normi sati za osobe zaposlene na neodredenovrijeme u skolarna SBKlKSB, - dokaz 0 polotenorn strucnorn ispitu ukoliko je polozen, - potvrdu biroa za zaposljavanje 0 duzinl eekanjana posao nakon stieanja struene spreme frazene konkursom, - prasjek oejena sa fakulteta, - dokaz 0 dufini radnog staza nakon diplomiranja - kucnu listu i dokaz 0 nezaposlenosti ctanova do- dokaz 0 ucescu u odbrani BiH i - dokaz 0 eventualnoj invalidnosti u praeentima. Dostaviti originalne dokumente iii ovierene kopije, ne stariie od 6 mjeseei. Na prijavama obavezno napisati braj telefona, kako bismo kandidate mogli obavijestiti 0 terminu obaveznog razgovora. Prijave slati postern na aoresu; Osnovna skola ..Bristovi", Rostovska bb, 70230 Bugojno. Konkurs ostaie otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave nece se uzimati u razmatranje. Predsjednik Upravnog odbora Malkic ~elija
rnacinstva,

Na osnovu clana 18. Statuta Drustva i clana 4. Poslovnika 0 radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je na svojoj redovnoj 42. sjednici odrzanoj dana 29. OS. 2012. godine, donio odluku 0 ponistavanju javnog konkursa/natiecaja za izbor i imenovanje direktora SGD "Sume Sredisnie Bosne"/SPD "Srednjobosanske sume" d.o.o. Donji Vakuf, broj 02-2218/12, te se objavljuje: PONISTENJE PONOVNOG JAVNOG KONKURSA/NATJECAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA SGD "SUME SREDISNJE BOSNE"/SPD "SREDNJOBOSANSKE SUME" D.O.O. DONJI VAKUF Ponovni javni konkurs/natiecai za izbor i imenovanje direktora SGD "Sume Sredisnje Bosne"/SPD "Srednjobosanske sume" d.o.o. Donji Vakuf, objavljen dana 01. 06. 2010. godine u "Sluzbenim novinama FBiH" broj: 32110,"Dnevnom avazu" i "Dnevnom listu", PONISTAVASE.

Sfrucna sprema prapisana Zakonom 0 osnovnoj skoli, NPP i Pedaqosklrnstandardima. Uz prijavu priloziti slijedece dokumente: - molba sa kracorn biografijom, - izvod iz rnancne knjige rodenih,

kultura

Dnevni avaz, ceivrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

29
Pozoriste
mladih

TELEH

TELEH

Ramazanska ponuda

TDK "Sahlnpaslc"
"Ozaloscena porodica" Prernijera: 2011. Reziia: Ahmed Imamovic Igraju: Aleksandar Seksan, Mirvad Kuric, Ermin Sijamija, Mediha Musliovic ... "HamIet u selu Mrduiia Donja .." Prernijera: 2011. Rezija: Sulejman Kupusovic Igraju: Josip Pejakovic, Milan Pavlovic, Mirsad Tuka, Sasa Petrovic, Amina Begovic ... "Ay, Carmela" Prernijera: 1999. Rezija: Rabert Raponja Igraiu: Dragan jovicic i Selma Alispahic 1984" Premijera: 2012. Rezija: Benjamin Bajrarnovic i J asenko Pasic Igraju: Benjamin Bairarnovic, [asenko Pasic i Amila Terzirnehic.

50HM

'lslamSMa ul1l.ietnost' za
~ U sarajevskoj izdavackoj kuci TDK "Sahinpasic" u toku su snizenja do 80 posto i to na odredene knjige. - Imamo i posebnu ramazansku ponudu. Knjiga "Islamska urnietnost" autora Luke Mocatija (Mozzatija), Cija cijena je inace 150 KM, sada kosta 50 KM. To ie djelo koje bismo svi trebali [mati u svojoj kuci - kazeAidin Sahinpasic iz TDK "Sahinpasic". M. Cu.

Uz njih su danas i "Zaba", "Hamlet u selu Mrdusa Donja", "Ozaloscena porodica", "Kokoska". .• S istim zarorn igrat cerno i dalje, porucuie Jovicic • Mnoge predstave su mogle imati duzi zivot, kaze Kupusovic
Kazu da pozorisne daske zivot znace. Istrazili smo koie su to predstave proteklih godina u sarajevskim pozoristima bile najposjecenije. U startu su se izdvojile neke koje su apsolutni hitovi, kako zbog tematike kojom se bave tako zbog odlicnih glumackih kreaciia. Pokazalo se da su u ovim teskim vremenima kornedije te koje su Sarajlije najvise zanimale i zbog kojih su hrlile u pozoris te. va noc", "Zaba", "Umri rnuski", "Ozaloscena porodica", "Hamlet u selu Mrdusa Donia ...", "Kokoska", "Baseskija, san 0 Sarajevu", "Osipatese polako, vasa visosti" ... - "Urnri muski" naiduze je na sceni, oko 22 godine, istina ne u kontinuitetu, ieru ratnom periodu nije igrana. Predstava i danas puni dvorane, osvaja publiku i u inozernsrvu. "Helverova noc" je nasa najnagradivanija predstava, a "Zaba" ie u kratkom periodu osvojila publiku i takoder pobrala brojne nagrade. N ajnovija predstava, koja takoder ima sviietlu buducnost, je "Radnja na uglu". Nijedna od njih nece biti skinuta s repertoara. To je sigurno Dragan J ovicic, direktor nogteatra55. Upravo je ovaj glumac akter iedne od najdugovjecnijih predstava u BiH "Ay, Carmele", koja ie ove godine dozi vjela i svoje 200. izvodenje. - Mislim da je ta predstava postigla naiveci uspjeh i kada je riiec 0 nagradama, gostovanjima po sviietu ... S istirn worn igrat cemo ie i dalje, drugacije ne znamo. Zanimljivo jedasmo jednom probaIi da ie odigramo, mi to zovemo "talijanka", da laganije prode, ali nije moglo. Opet idemo punom snagom. Uvukla nam se pod kozu - istakao jejovicic,

Irlla ~medU carmele' i 'umri muSlli

S·ARA EV·

Trajaf

ce

12 safi

Ucesnici iz BiH i Italije

Fotomaraton u Sarajeuu

SVijetla buduencst
Najigranije predstave koje su i danas na repertoarima teatarskih kuca su "Ay, Carmela", "Helvero-

'Mahalusa' zabilJeZIIa 73 iZUOdenJa

Pametna politika
Svakako naiigrane predstave u Bill su one koie ie rezirao Sulejman Kupusovic, Bez dlake na jeziku uvijek ie progovarao 0 aktuelnim temarna, nasmiiavao, ali i rasplakivao publiku. Iako su neke njegove predstave punile dvorane, skinute su s repertoara, medu kojima su "Hanka", "Bice, bite", "Kidaj ad svoje zene", "Tvrdava", "Legenda 0 Ali-pasi, "Prvi pur s ocem na izbore", "Zenski turbofolk bend" ... - Mislim da su mnoge od tih predstava mogle imati duzi zivot, ali zbog jedne neobjasnjive repertoarske politike direktora zorista one su bukvalno nom salom skin ute. pametnoj repertoarskoj SARTR-a koji svoiu predstavu "Ay, Carmela" cuva i igra godinama. Tako radi i beogradski Atelje 212, gdje [e 20, 30 godina igrana predstava "Maratonci tree pocasni krug" i "Radovan Treci", sve do smrti Zorana Radrnilovica - istice Kupusovic, S.A.A.-M.Cu.E.T.

~ Fotomaraton koji ce portal Fotografija.ba prirediti u saradnji s italijanskorn organizacijom "Shot Travel" bit ce odrzan 19. avgusta u Sarajevu, a prijave se mogu slati do 16. avgusta. Maraton ce traiati 12 sari, a takrnicari ce morati napraviti fotografiie na sest zadatih terna. Osim domacih takrnicara, ucestvovar ce i 50 fotografa iz Italije, Nagrada za najuspjesnijeg ucesnika je digitalni fotoaparat "olympus EPMIKSS" . M. Cu.

Druienje s kreafivcima

Za jednu od najtrazenijih predstava slovi i "]a, mahalusa'' Indire Kucuk-Sorguc, koju ie rezirala Mirela Trepanic, Za godinu postojanja imala je 73 izvodenja, od toga 40 u Sarajevu i 33 u ostalim bh. gradovima. Predstavu ie do sada pogledalo 35.000 Ijudi, a naima-

sovnija posjeta zabiliezena [e u okviru Festivala "Bascarsijske noci", kada je ovaj pozorisni komad pogledalo 2.500 ljudi. 0 tome koliko ie predstava trazena sviedoce vee unaprijed isplanirana gostovanja u Australiji, Svedskoi, Crnoi Gori, kao i u Zagrebu i Beogradu.

~ Surra ce se na Trgu diece Sarajeva, ispred BBI centra, u organizaciji Udruzenja za kreativni i odrzivi razvoj "Asocijacije kreativaca", Sarajlije i turisti moci druziti s kreativcima i kupovati njihove autorske radove u okviru lietnog izdanja "Lucky Sun Marketa pod sloganom "I Love handmade". Otvaranje je u 10 sati.

'UlCMU Sun MarMet'

Ispred BBI centra

30

DrlelJnlavaz,celitrrak, 2. "guollkol"" 1012

show biz

Ha sceDi
Drugi Inrernacionalni

Na m stejdza u Bijeljini do nedjeije ce nastupiti vise ad 30 izvooaca
"Fa-

uu'Uan OOg~','oama', ms nigrutinlll
vljati Dejan Cukic i "Spori ritarn bend", "Atomeko skloniste" i S.A.R.S.,dok S-e7.<lSUuanaiavljujegonovanie ~~G:alije", "Generadiepet''! grupc "Biiesovi". 'U suboru nastupaiu "Perperuum vntobile", Kiki Lesendnc ~ "Piloti" re '(Van Gogh':" a u nedjeliu "Hypnotized=jAjs Nigrutin i Timbc, "Brkovi" i americki bend .... Viza". N a drugom stejdzu nasrup<liu'''Dbau'') 'OEkvtll", "'Pia_ tljne", "[osip A Lisac bend", "Seirans", "Scpor'V''Seliack a
buna" i "The Late'S", a na DJ

Glumao Hans Burma Herne dane sa euprugom Uranclom provodi u Eko-selu na Bcrackom je'ZCTU.

brik a, Summer Festiv a I" potinje veceras U Bijeliini, gdie ce do- nedielje, S. avgusta, na tri sreidza nasntpitiviscod Sf izvodaca, koji ce, kako obe~AVil.IU organizatori, ponudiri siajnu zabavu. Publiku ce vcceras zaba-

"DJFt:enkie") '-'He-lo Bongo") Drazen Zimonjic, "Epano",
".LOCUS!"'. '"Angello]"'.

sceni

"Speaker

Humpin",

- Ocekuje se da spisak bude dopunicn i drugim iavodacima, dok je za publiku osiguran i besplatan kamp kafu iz crganizacije ovog festivals. Ad.K.

Zahvaliujuci poelu, obisao sam ciielu planetu, jedino nisam bio u Rusiji i Ausrraliji, a i ne kanim. SVe i svasra sam vidio i prije cetiri gedine shvatic sam da ncko zeli da napravi Ekc-selo ria Borackom jezeru .i od tada sam vezan za {lVU nedirnutu prirodu. Nikada i nigdje svoi lietni odmer necu provesti oaim ovdje. Nazalosr, prccut.ce Sf brzo za ovaj raj, ali imam. svojih pola dunuma i kuru take

Prema glasovima clanova IMDB-a

Glnsovima filmofila okupfjenih na najvecoj inremersko] bazi ovcg tipa IMDB zarvorska drama reditetia i scenariste Frenka Darabonta (Frank) "Iskupljenje u Sosenku" proglasena [enajboljim filmomsvihvremena Inace, pravila knrijtenja salta IMDB-aizmijenjenasu prije mjesec pa je, umjesto 3.000 glasova, ZEI ulazak meau 250 najboliib ostvarenia svih vremena sada potrebnc 25.000.

'lsMuolienie u SOSenMU' naibolii film suih uremena

nOdlUO u Ooall1l
N:. Ije[noj po.zornid
U

Pjevac spojio ugodno s korisnim

-----.

briranska komcdiia "Niesna . srcai dijademe" Filmovi kojima su nova pravija igre isla naruku su . "Kisni covjek", "Nocna mora priie Bofica" i "Nesalomivi" Odmah Ize+Iskuplienia LI Soseoku", nastalog 1994. godine s'I'imom Robinsomtkobbinson) :i Morganom Frimenom (Freeman) u glavnim ulcgama, sliiede kriminalisticke drame "Kum I'" i "Kum Z"" Freneisa Forda Kopole (Francis Coppola) iz 1972 . .i lCj74.godine, "Debar, Los, zao", "DV:m a -c::SI, ajevg nih ljudi", "Sindlerova lista", "Uspon mracnogvitcza"

Americkapievacica i ucemica soua realnosu "The Voice"'Kristinalvtililan(Christina Milian) odabrala joeJ amajku za kratki predah. Lijepe trennrke podiielila [e SoB svoiim fanovima na drusrvenoi mresi Twitter, gdiejeobia vila in ai nov ij c fc rografii e Osim zano~nog tijela u
oskudncm In.lpa~crnkOsti·

Kristina muuan Ullua Da Jama)Ci
ncvrma.

rna sa prijateljicam ispija kokos~\'o mlijekc tepozira s fa·

Ipak, kakc prenose svjerski mediji, trideserogodisnja Kristina Milijan epojila je ugodnc 5 korisrum pa je nil. [amajci obavilafotosuting za iedenmagazin. Kristina [e samchrana
majka dvogodisnje djevojcice,

mu crvene boje, pjevacica ie objavila i forografiie na kojiArraktivna Baujalucauka Nikclina [ungic prcmijenila je u posliednjih tridesetak dana nekoliko zanimliivih destinacija. Iako trenumo zivi i gradi kariieru u Parizu, OV.H Ijeputica gleda da spoil ugcdno s kcrisnim pa nakon snimanja nade vremena i 7.3 odmor, ~OpiIlg; zabavu.; Pcsliie punrvanja u Bodrum i Istanbul, Nikolina je orputovala na Ibicu, gdie je, kakc kaze, odusev1jena noc:nim ziv(I[om GIB'I.'nookupljalisle poznatih licnosti jt: i Qva go· din~ Budva, koja sv-ojim
plaZama,. tlIIstiCkornponu· dom .i 7Jl.bavnim desa'l.'a-

koiu je bivsi suprugnstavicnakoneferesasistenticom

Autorka neobicnih kreaciia Aleksandra Lovric bila je na putovanju S velikim dugogodisniim priiateljem, 1'0diteliem i urednikom televiziie Pink BH Aleksandrom Hrsumom u Londonu, gdje lie rrenutno odrzavaiu Licme climpijske igre .. Sudeci prema forografijama koie svakodnevno objavljuju na drusrvenoj mrezi, provef su nezaboravne rrenurke II engleskoj prijestonici.

Opatjji, z3jedna s- brojnim muzickim zvij~'zUama uku· pljeJlim u projektu "'Jnde:.:j i prijatclji", publici.ce:s.e "urea preds[aviti i Nihad. Voloder Nodivo s-vDjim pjesmama "31Dpoljubaca"i Pozovimt: nakafu~d.rll.gs.". Nakoncertu ~ il.ci~[upi[i :i Aki Rahirnovski, Bari Mala Hari, Gocan Karan, Arsen Dedic, fI.!as1ii· mo,Irinil.KapeUl.novi~ .. - Sa zado-voljstvorn pakllicrn ko[er-c,jcr I1<1 i!;odisnii
u

(Juilijern It:k bajm avgus.ta [ako da ce mj ova U'i dana dobro dati. [naee, [ado Uee&tvUieUl u ovakvim mu· ziCkim dogadajima - gO'vori oil;afiilr.tn~t:Tl H:kuupisac. Nodivo je zadm!olian i reakcij~ma pub like na ne~ dav!wob~avljenjduetsH:ujje.m VaI'd.anOVlCe.!ll "KocRk
OdmOT pol1:orak".

se i ove. Wp:rUgDn\ k.cerkama UnQm i Larom od· mara u GrckQj. Ion je spoj.io UEO· dno :; korisnun tllko dl1.ce. nakon koncerta u Ohridu i Puli, bu· j'Elviti krll.tko- u ovirn lijepirn turistiCkim destlnacijama.

~VeumaS<lIll srelanidrago mijd[Qsveumojojmuzickoj karijeri ide kornk po kOnl.k iSliceNoJjvo. E.S.

njima odi5e gl.arnurom. i'&nekenk.'L j TV voclildj· irn Zvezruma Perendija v.-.. r:ih se n-c::d<tilno iz Bud· ve. gdle je hila na lfewvanju sa mornkom, a tren.u· IDQ se tamo !l~azi t:3.mnoplltaljepotica D:miella Mij.amvi(: sa prij,ueljimil..

Ene!> Bl;':govic vet m.kolilm gudinll, od kada, jCKUpia kucu u Neumu, svaki slobodan Irenutak ko-ciMi Zi\ odmo:r u bh, gr,;,dicuua ]a.drflnu, Pjevac narodne mu-zike uziva u, pEcanfu na moru. U N'eumu je redovm go-sriBranka Suvdi~l kojiit it u junu Qtvorila restonm '"'Sarajev:ski cevap". Prije nego ~10 ie doUa na Jadran Branka se odmarala u EgiPIU.

Almir Aianovic zavraioje srumanjenovog albuma.kojr ce se krajem godine pojavi[j nau2i~(u. Sve. j.e. snimano u njego-'lorn "tudijo "TernpQ",tleki· pu sll.radnika cine Damjr Betic, Nardin M<lsic i Amir
Misirlj{!.

U AustraliJi snima soot za nalauni singl
- Najavni &ingl trfCbao hi

Almir Ajanovic zavrslo novi album

ovu pjesmu eu u a\'gus[U u daiekoj Am.ualiji snimiti i spot. Zbog vel.ikih obaveza u snldiju i snimanja za kolege, malo s:.m zapusravio svuju pjevacku k:arijel1l. ali sada je vrijeme da ndw undim i Z<l sebe-ka7eAjll.uovj~.. D.Z.

Sc pojaviLi u $eprembru ;i z.,.

--Dnevniavaz
Sa proslosezonskog derbija gradskih rivlla: Zeljeznicar i Sarajevo spadaju u krug favorila za naslov

ze da ce Premijer liga dolaskom Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH, na celu sa maestrom Ivicom Osimom, poceti malo vise opravdavati svoj vizionarski naziv, bile su tacne, Prosla sezona bila je mozda i najregularnija od svih dosadasnjih, Komitet je rigorozno kazniavao incidente, neposlusnima zarvarao stadione, pa Cak posegnuo i za nepopularnom, ali nuznom

P

Ocekuje se da takrnicenie bude jas regularnije i postenlie, ali aka cerno a kvalitetu, tesko da ce biti balje Vedete nasih najboljih metodorn zabrane odlaska roSIOgOdiSnje prognoo ostalima je tesko
Kada je rijec 0 rezultatima, slozit cete se da su gostuiuce ekipe imale do sada najbolje uvjete za igru, 0 cemu svjedoci broj pobjeda ekipa na strani.
naviiaca na gostovanja,

elJezniCar brani dUPIU Mrunu
Nastavak trenda
Sta da ocekujemo od nove sezone? Prije svega, da se taj trend nastavi, da bude ios regularnije i jos postenije. No, ako cerno 0 kvalitetu, sarno najveci optimisti rnogu ocekivati da bude bolje. ekipa i dalje bieze iz Bosne i Hercegovine cim im se za to ukaze prilika, a klubovi iedva sastavljaju kraj s krajem. Bolje - tesko da ce biti. Kao i u posljednjih nekoliko sezona, favori te treba traziti medu tri iIi cetiri kluba. Zeljeznicar je prosle sezone pokazao najvecu ozbiljnost i osvojio duplu krunu pa je lako zakljuciti da ce i u ovoj biti najveci favorit. Prijetnje klubu s Grbavice uvi-

Prui out liga ima sDonzora

govo-

Da liga ipak kako-tako uspjesno koraca trnovitim bosanskim gudurama, pokazuju cinienice da ce sljedece sezone takrnicenie imati generalnog sponzora - "BH Telecom", koji ce klubovirna dati po 56.000 KM u zamjenu za promjenu naziva lige u BH Telecom Premijer ligaBiH. Kornitet za normalizaciju osigurao je klubovima i kvalitetne lopte za treninge i utakmice. [ek su dobro posl ozeni Siroki Brijeg, prvak iz pretprosle sezone Borac te Sarajevo, koje na putu do najviseg plasmana ometa sarno nekonzistenrnost.

riti. Ambicije Zrinjskog, Celika i Veleza uvijek su visoke, ali ne i trajne tako da se slobodno moze reci da ce ostatak lige biti zadovoljan sarno ako izbjegne ispadanje.

Nista od skracivanja
Na njihovu srecu, delegati Skupstine NSBiH odbiIi su skracivanje lige tako da ce na kraju predstoiece sezone zaliti sarno dva kolektiva. Nazalost, M. T.

1. Ko ce bitiproak? 2. Koje su ambicije Vaseg kluba? 3. Koji ce od Va§ih igraca obiljeiiti

Treneri ekipa odgovarali su na tri pitanja:
sezonu?

32
So AndrIC

2, .wgu5Vkolo~(i12012

D"""""oo""ak,

premijer Iiga
.

33
UREi
Il1u.1l
l/lJ..!,ej!mMt

Premijer liga BiH 2012/2013.
Geml}l~ri~

inm1i

BORAC
11.lfc:urlJl'it

i!;~duiOC(PlJrse~tjs.lran}, SlQkit ([lSK ucrea. Srb~~). DUllil;i()telos.K.i~r).vasiljc~rc (Sfem, 8i'~lja}" 81. Dujako ~ic(Sktbooa MrkllnJic-Grad}, O~libm Ktllit (Km:al'li).

s:
Gla~t~~ tll!Ji'i~

o

SPlit

0
Rfldi'l'f}jlNi';

VI3dimir

G, r:imirol

o

Sloboda. Starcevic
1.Kmillr8uk~~LiJika~ilatna2;1Ugu'EvroJ'.ie331i1:1~\I{J ~II j~Ia~IL'~a!l najlllbiljnili ka~dillllt, ua ~vJ81 ea
~.iI~U~1I;Ii:kl~G.

o

o

(R~dnitki Db~~nO~~f;, rbij.;t), S

:r:

VfJ$//jtJlItc

~~~~O~!~~~~~~kS~~U(SDill'takSuttClOC8,Srllij~j.

o

HIJVMorit

0

1. J!ld~n pcr[ed aeam btn ~-n~H13n bit, IUI£b31u, u ali b9Z obzira II~ w.l1lislim da suglaY~llay@rl.li ~'ilrn[~nU .ll!be~i t:~· Z 1e-7rd?:3rISar;!le~;L. 2.Naf-rli1j jE'!:!~ pll~la~elmlsl~1rllol:~

[i] ;~~~~'Sf"
GacinolJit
(K3PQ~I'll.r,rl1'"

o

on.lltd..

0

s esa ,

o

Kafilmaltc

0

o

5lMiIN3rlt

o

~.am~abe~:wiC (PCl~~rm~~ Cum: (Trilv~ii:}, Nuhl~ (~"ra1~). ]IJ.a~~ (Vi~i~i). Ja[ta· nj.il~ ~rIdila. SrtJijil), D~rJie (Bje[(Jp()llac).M3rlt,Zutuirj,Du g8(i~ ~Lfniori).

Irebl00wc

o

SrfrdlJ~i~

0

Okit

0

Demit.

o

Asmir Diarii: 1. NekDIi:lm jl!l Kanliicai3u _liltll~ ..T{I su ~flliJ,rln;eiH. SirokU Smj~~(), ~Dje S~
[)dlH;lI[)pre~~t~vlt"i1:Evlupr.

[tHE!
B~rJdo~iG(Sarajevo), B~~ic (l«ljf:'l:~itiIJJ, Jug!:) (Gradm~I, Hanrltit (Ruder Prij~{jll~, C~ri~ (Sloood.a.l. Hero (ILrrblni!), La ki~e;i1~ ~Pei!~h, arlarska), HI, M ros, Hm;'imo~it, P~hlit (?).

Me-ait

o

M;;l!!tii6

/lJjlf~l

KfJdro

0
Bulrii:.

Q

o

RI1n-u; Raspud~

o

0

StlJpar

o

lilo~eb: b~~~k it E\!TL'~~. I ;1.'I:lI!iljBsuo~alJ
tDj~JtRSI1'l~n G!allO~iI~

IrlllbaZilmlestoulHru.

2. Kall i ~~a~~ ~ooi~ll,

[IUMJ
Stoj~rm~~i,

TreJ!jl,,-81~~~lISt~'IiI;

Id1It;)m;~~d~:~:~

fl.<Iia1, ki~, V~k[)· ~ vit,Stlultl,Awlo,MikrSevit, :Ztiji~, (;Qrlij~, 6~}:Q1'iC_" ree, O K"IlIdt, \Iu~init~Mllojevic. Mij~n[)~i~, AniCit (2)"l\i~tit{R.adnlk Elijsljinil)

~i8f'1!1fjoerrl~g~!: ilia ~~ dpll:eml)oII ~ILuil~ilu TlMol'r: IJliJrllDl/tGatlrlll~it kaClII!~tbo~n111 gDdjn~, da ~eb[)rlmu ze ~£liIn~k ~ G~l"'AN!:6CtS.k\1 Mi!el'lklJolliC, ~d!!n K~krlk~~,\f.J~ilije M K~~k -. 3_ ~m~mllnel«llik", • ODBRANA~ Zdra~ko Saraba, \I'~~dlrnl[Tod(}j'()\I'lc,Mjlorad ClJlllrmladihigla~a,kao [)I, SI~'-anC(lm~ic. De~~ Pepcvlc, MIr'fID KiJpMl'i'c~, El[)ffo:~N[)"~~lOiU GlIlku ~ltuilull ko~i~, Dejan f1:mj8~i(:,1\18~a~rjBr\lasirj8~t(:. Srll'anAndric,i ;. V:EZNIFlED: PJ.vleSUS:I~,SI1l~J1 And,lit, GQlkQCirTllfQl, LllJ_biS~ s~a~k~ blllll.[]liD Pecelj, Ned'o jasovac. Mm Miho~IC, Jcwan~Radi'loJevi~.[)ejan da ng; tJ.lies,,~ u J~nhl\lit,.~i~g{)sGillote~~t!, Ivan Ma~n~[)I'i~. puuurn~I.ilI!i 'i> HAPIID: ElD..\[] Mil(l~i~. BmiwjB FilipD~i~

2,Prij!51'eIl:llitau Ilklpa sl<lb~illira a Hedl~J ~alJ;:ele. -3.. Im'ilmuvcClntamlallu
eld:llu!le~lm_r.er~tlhJI

bi j~rae moll~-l1 iskct;iti.

~!!!!!!!!!!!!!!!! .............................. ....;:.:~;;t::::.;.;:.; .........
GOLMANI: II- DOBRMA: Jazorli1,ztJtka ... "EZNIIt~O:
If.

Jelli~i~~:r~~~II~:~~tti~

Mma H.amz;ID8Qmrl~, dmm BClbIi:, lI.lij~Duyalic A Arme,1Skalji~. Milan Knli~vit. Amlir Mani'lic. Almin K.a:l_3ZIC, Samir Me.:zll:, Adi Me11~i~. Mmir ~~itaZ Rllad ueme, Nfjji:il_~ S(!.n:farel'K:, ~~I;; Z~ClnlC, Mu· O
ZUllrl~.

~~~~~~M~~~ ~:~~~~·,t~c~r~a~~~~a7~~~C~:~j~~,'!~~
O:..it, Dim ~~ldaro\l'i~, Sellad

OLiMPIC
!Him!
Tr,(fl'"ptJi; 80zitiC

1
Kapit Plish

o

Mli't;I1Il ..i~,

o

6

l~eiit lBqra_~}, Karitl (13081<), fllllmi~ (Z~il~ro~1

o
Ourlri

VI.dn Jagndic
1. Op~til j~1i krug !(andi· o£Iaia - il:~.Q,S<ir<!"le~1I1 S~rokl Eltlill~"BL'rilcbibubiluilmlu,
311ml nllh!lvlgr.rJtkl.~~:ilrtll

(I!tMJ

o

loll

o
v.HtuviC

o

Karl~

o
0

Ned!m JusutbegDvie
I!a&~~ ilr~alta ~viJ!!Ikje [sIP-

~

Vidfc

o

J.AIl/C(c 'lta~cnit(1dje~nK:~i), SC8pano~ic IS3f~jlMll~ Ferenc a~~e~d~}. (~el)!J_Ij. Aniert

o
Orogo. Perie
1. F3~nl~1i 1e[lf:iln~~lIr, au S-Ir{)id ~rij9g i Sar<l-j~vo, a liIad~m se ease u III 1i00bii Marlt.rrvlt 0 mil~. U:!::i~~~:I~q~:~ bl~z<'lk EUrIJp~. U A};{I ~a~scukale!lrmk3Ll 1l~litc~i~l, jag~D jfJ;la tem[l.i!lp~ku~,fI1i ijsl<GllsHH. j~~tlnek(l~DIliedl-lln Mci:d~ IClIIV~ selo~e bd~~lIu~I~~.§te~~h~R: Iii 1~~rAnii!tt.

t. I(ru~ klI~-rlJd~t~

13

Vlado Copljic
1(J'asje),Ojdanie(L~i),Milatr:l~t6 (~k:i~a Kralle\'o, Srblj.aJ, Mlms~vlj~~Lt (Omladln~c NIJ~j ~arr[lol'd, SrIl~a)~FlIll~gi~ ~:~ ~~~~y,MA~~~f~fe~iC 1, NRklllit~ja kllndld313 ~aUtulu. 2.Ci~jjlB;tlannl Bifflolfit;

llJrfi!rtN

o

~illii~

o

o

Re""je Mulw'~moflt·

~ f;~~~~~~aj ~~,~~:~~~
I;ta n~prj~II~lIgrak I

111M!
Diidit ~Siroki BrijetlJ,Pllpa~it; (slooodartfrJrJt). Bibie (GOSK). Dieksoo,Zekllo.LamE'siC:(?) &!ojkie

o

!dtlhllva,moUeprlprlleUU

ncgim~I:i~.Nadllfl;s;e d~ tell10se I fIIllllia~ltL i. ilitc£mll mlldi~ p.!l1-~c~1 ekl!l,~, al~ SU n~ie ~mllk:I~~ ;!ali U02 ilTVenswtllti K~~ ilblltltnu ~~31i1~ II E~tuIJ"L

:lri~jsl\l,anadamSli mIFr'lpl~. 2'.Ambl~liB[JliJ1,ptcal:tl cst~arllfDsa.cla ~ajltil· III pl3sma~ ea I&~Bli I~
~allb"rl~to.ps~

o

Alearo [)~t

p.,pJZ

8wtllCiJ

000

iIlln~l~~~~l~i~ ~~e~a~ I!klD3R111 ~Il-l~.(:~!fltl pia s~ranl bttfB vlb~ jebele.
3.Nadams-!l~"Dlli

o

M;1rkld

o

M. AnliJl!i 0

lIoil~pu~li.lJ~ 'lJDj~canja. to GOLMANI: Raik{l DUj~~ic, S1lifan Tomm/ic, MilClSKubura. to- O~!I_RA«,A,: Predra~ PJ.paz,S~!i~ R.>~o~anCivie. GJJ!,jIn PIJP()II'i~, Rados~~)lle· !<sit:,Vu!\asln B~l1OI"i~" (J,,:anSvir:1~a,~ijoSUrla. Nik?1aJanoo~Ic:,B[i3nkiJOjclanic. J to VEZNI flED~ Maik[) Pe~sit, HJ!"ISEle~jii~, M~~ MilatQ~i~" M~rkv .Mim~~~lie~fC, Haris F.az1a~jt,Armiln Idri2(l~ic, ~djn1JmkJ, 1~3.n M3JTli.t. to- NI\PAD: [l~jan. Fl<I~~~it,f'J!!m~nla Pu~~r~. La~r\l'ldl~, M;trk() ~eevir;, ZQ'art Ko· kat. FeclaDurji~, Nedim O~lll~e~a[

~"

or:Jtj'~p¢rft

n~III'B:lnij~:'1IK~j~~~~~~

'!::::!!!!!!!!~::::!!!!!!!!!!!::======:;;::5=

T~~;~~~j,I!J~r~!I~~~ b~rD!l-llIl.iln II tCil In~~lelll", I_~M~k~uli Cc.ll~ a,kc cnll!.

.. OOLMA.N.t:mnoHamzl~.I'f.an Foejzi~, emrrl~kota. 8 Jo-IJ.DElRANA.: \!elgin Muh~~movit, Muffiar~ MujezimJVit, r1jh~d suliB~i¢. Bolan Reqolll,_Asim Sklr.llit, F'eiiCClI~Btic.EJrlinDui:ie II'" '\fEZNI RED; HilMl-lajradioovit. MUI)~[lortl~~i~, faw!; ilrkl)llje;, A.mirZrl~, Armin Sar~ao, Milo~ VrdO\l'i~, menal1 DUlak. (J~nien ~el, mit, H~ris DuljE~it, S(!.a.d 6u~arl, I'lijad Plj~~IJ~k,~liOOrElu:rit. .. ~AAAtl: M.;!nir Karit. IIrmir:l'lis1Q.lrn31l Smali':'. Slmlir Kal:li~

!akmit;~nj2nm;!n~ setcne. ~Il-fjnl;S.B P!!~~l(l~nl, ali-~ku"elllda b'IE:~l:r:e HaI~~ llullc~r~,·~ Iii ~lr i RiJa~ P~I~lj~k I H~ris)i~j1"adi"tI~!e.

a.. M~duiJlir~timii

~ GOtMlINl: I~m MI;I~r, Aljn~nH~dZi~ toODBRAKA: Beran MarkCIVM. Toni MarJci~.Aato R.a[Je[ji~, MarinAl'lic:it, Pl:[I)SIDjkit.l~an'Perlt, .kr~jp sesa

:il;:·II:;itg~:~iSIo. \luCina 8!lePilnq~ic> Mi[e Pehar.~~rio VtdrJrj~k, Dl\I'ar' MminCl~i~. Jo- NAPAO: Arn~j E3ckic, II;IlI AnlGlo;:,l~all~erenc.

r~~~~;!~~:~~W:~~~:~~J~

GOSH
!n®!
"ukaviciI,EkIzii:,Kmtii: 1basic

!.rw,
Bibit

RADnlH
NikiC

Knrdil:

o

(SltcikiE;-rij~~l,'EI~k,Jusu(Gaplj!.n!lj, B~~.it (S[i}' IXJda Tuz1a), Jela-~I~{K~~lovac HflIalska}, 6~lIJm! (Vire~J, Eli·, tti~ (Zrinr~Ici),F!ar."~lI'i~(G~· r.aide).Mlli~!:o~IC\r1ernNa, HNalska}.

o
fllili-JlUl'

Bali::

o

Hr;:lJildiJ

o

,. Z~~juZili~~r Sil'\l.i m Elnleg, a ~ b~,r!:lUbl t~ m~~I~ ~ijjuelli r SalaJc~o ~Kflll~lJ.13i1r.9 Sal~.a
HIi~cjimJj,rillili

Slaven Musa

Luei~ (6orac).Ze1jko~i~ (CSK, Srbiia).Jel'iic,Jov_~~vit ~ut!arrPriictl()r},tJiki~ (Pod~ll. js},Culum (l30SK),RisliC (LSD'tiIr),K;ap~n{Celikl,Koml~no·

o

Risl/a G

o

P.indl3

o

Oarkl:l' NestorO'!l'ic
_ 1.Ka,,-r~lIl1flljurlll~_ilr~jl.l ZGlr~~~j~ar,

Corie

o

SliM I1f.ankt1VM Setd~rlJ~t~

o
Berfflla

Ma.ija. Blnu.ek
~ll!J~lllrll~g Im~ 1~31~~ ~ansad1l~lI'ojj

Mjiall~vi~

vic(MoIfJlca).!lasara{HBjt1~nbr~ll.p,u~lfij~).

KojiC

alikwit

(I!ooll
-8uric (Ja~odina,8rtJija),KujundZit:, ~Qri~_(S!Dga), Nlkoli~, Sr-

b

o

Jevtit

o

Saraj~v~_ i Sir'll.1 BrIJIflri'.b~l>IlUtlllt: da!i<l u b:Ilrbu n ~aj~i~i ~lagm~il 1I.kIJutliBtlrat. 2. Nas-cjlj j8darrll~rijoPlme ~.tb[)rITllnnp~limiit.
Vj,rHfEllIdat!molJ

o

t

O~~nlO~"!I

o

JiJhlt.

o

0

Zomn Kunti& 1.1e~elnl~atle, llullbIlrana ~~tJ:13rI«lliledoblaot:!
M~;~~~~r~tl~jll~~'~:

t_ Di_idi~

o

Jet?

0
B/fl1brk

o

1I.1Il>liI~ ~rv~l!:3.

1II!Iill

Im!lmll

t~a~aSI!&alil. :? Dpsl;}n"~ u ri~t dOVllilAli ~~~lltl:'" odatcin&lvnrimn.
:J:-!fIl!lme nl!~Dlilio

2. 5iro~nll-f! ~~ ~31~al plil:stlt~n,:~ ~~:::~U,liaD i :w~1riI
gll~t~e.prlm~lnitill

oca sa jJosudbBL Bi~!!1ie(001· ladirt~ki DOgllll), StojaJl~_C; (Zemun,Srbil~).

Jal:twlje,lt

o

BQgdamnili

0

J~lif

0

Mnrall/lltc

0

2.lsxrenobTbvoIlDd:a. ~ajlfilll!tnD ~Qrnalcli-<li1:m
la mlllmtt~JIIDd~usl!

d~i~:r:~~:~~~ ~::~~~~i~al;J~~~~c~~t~~:J~::n~' ta,Srbijaj,\l.ukDjicic) Jtlli:it.Vu~1'iC. K,m:i~~iG.Pallkrv;t. Li" mi~,Buro~ic ('1) to- GULMJI~I: Mfiid<:~Luti{;, [lra[l.a.~fJ{lrtf.t,Sa~o"Durit
J

.. GOlMJi.Nl Mena_II){?).

&rni" Elat:~k,AIl\()~kiS(JldlJo,

ra~~~:~~~1~~~':~~~,~~i~nZ~:i,

.. ~Z!.tI RED~Arne ~rKat, Miijellkllo B?~~la~ Mark() Gillie, ~~I~a JuJIC:, lip~ IJIJdlll, Stjf::~~ Bmjrm,ElVIs l3itic, Sma~ fi~m[)~I~ S • N"A:PAtl:SabaJludfrlJusuftJaSi~, Malej l\ffi'a~iI:, AlluriJa Milillk[Jvl~

!:~

kYal~~tnilrmladm Igf~c-.., kao slu ~U
Sa,!lIllllllillJusllllla~ic

I~meu~pl-e!:l !aim.o.mn rmalldDt~3pr~blem.il d~ lormrr~m[)ekf~.G. illlllt~dt~ail~m!l1 ~~~ajl!fe~ ;J.g1. 3_ T[lle,7ll~l;), 1{'l~k'!:I r~fl, Il;!:rim~m~

Dr.UenkuJ~r'lWIIi(:. ~:~~n~;~~~J~la\1G.

i~ndrlr~ MlIlnkQ~ie.

~~~~I1;~~:~~~M~~~i~'efj~:~~~~~~~~;~~~~~j~~irt .. VCZNI flED: IgiJ.rMr-rkr;viO,Sta~ [lslojl~, Armiri Ka~~an,C~is~ahQ k~IIId~. k~il j~lin Pa~iC"MarJoo i3asam lJ~nij!!l Cutum, VI~lia~~i\{rmle-novil:, &9 ~J'li!~~eiti ~~ dll Alek3anMr Mal;Slrrro~lt, larko Sl!!\rano~i~ ilrwl;) !fedl I to- NN¥ID: IJraga!l Ri5tie. leran l'!ide, Ri!io NQ~<I\OCf!OC;. Bojan~. jn~llIldualna !Ilij~lfnl!sl

B~:I~~~e::a~!~~~

.. GOLMAN!: Luk~ Gijoork', Nikl)l~ M~Jit, Fkrl:r~rl Mi~u~t If. ODIlRANA: Mlatl!!nJulte~I~. Marla Ljul:ric_DinI)CQri~. Oall'llr t,lvica[liicIJe,Sla\l'!roBrcl\aI(J,VIlclraJ1J~.Mate~Bertosa.StiPil Ma!'kO\li~ .. VEZNIIUO; Atlte S~rd~rusic, lJan:ijclKol:ul, [)amirll~misll[:, Jure 1\!""n~a~lc,V~(I~e'. aj!lll[). Da~()I L!lrujl;ika, l)aLioor Silit B It- NAjlIlO; S~ndro-Bloudek. Kr6Sirnir [<:ordic.Mateo RCI~kam,I"all B.a.lisi~

jeptasmagoElfro!l'G. 3.Slto1dlm.il k~alil!lnumf)m_f;all. n~lmll~o Ie ~glilh a~ liojill5:EI m~og.Q uetk~lc· Yiigner, LaHd~k1I,Kcnlit,,,

!11tt1!
Harrt:!t[Gr.adina).f1elmi~ ({]Iim~i~), Nu.hilnO\l:i~~Saraje~l)l,Nr;;:itWIJbOO&J,fIlf~IlC ~w;i~ (~), Omit (S!I)-

fa:~'fi).

napr~J~~zDnu. ~,Uk[)lik1lo~tall~ u Z~ijeldii ako[)dilll'll ~9ci ~tlJo IJ"r~~~~w~, 10 ~llbjIIEmlrHamrJ-lric. ... G-iJlMI\NI: NikIll~ Ko~i!Cevt:, RiiilSm~jj~, Am1inKurOO5i~,Selmiw l\rkiG ,. ODI!RANA: Ivan Jal@llj8~j~.PJmirH~liIM, Jasmin Mocanjk·IC:. Rusrnir Jua, .rosmin&!ldamlVi~.lA:rlisriJltSroj~n~~, Ar1l~,f>r~~n~,Om~f Jahit ... VEZNI flED: EldJ~ MaBie, l~j6ld~rI Slallic, II~~ Ristalli~, Armi~ D~lit, Sroon SJ.vi~,:Edlnl-1usie.t'1~11'I F~cie ~ NAPAD: DaiioorPanrlla, EmtrHalilo~ic, MD~med l:Iijeltc, SlClbodan Mi1:iln[)~IC, Dei"'~ K[)jit, E'.f1'Iiri .1i~bO\fle. w
Ulki~iim.amD jlliinllkllolim I~jnilt k~ji mIlq~

k~~kur!~~a, Me [)svl~feMII!·

GRADlnA
Iltttai
Flirit,ZoI~1it,S~ljmo~iC. DiafiejSlooorjil.),Sl\tiC: (Klaqetlr~II, A"Uslrii<LL Mikelirli{Alromilos,Ki~arl,A. i:lJki~ (~AC" AustnjaJ, ,Ka_taooc (Vara1dlll, Hr~alSfffi). Jug" (\kl~l:"). H~mlie (ZIII. IIOtrja),TrnmrrrJllii':~Rudar Pr.ij!ldor) Hilmli,d

RUDAR PRldEDOR
Milm;

o

o

Sami. Ada.alie
1.I(;1-clu~!!mllkb!lrel~D!lnI1i
~o_lllna,uu;lemkrullul~crila

(jJ~r1IIJC Rwr:alliJl

o
/fillilllet;

Jligo

o

Vui';fwit

Ham1Sd

V'etimir Stojnie
1.Zatit~lucll kookurtrnli _ S~r.'Ii;'I!I)'.1i:lle21l1~at,

0

0

0
RiMI!':

o

E._Mle

Mlkelln.

0

o

Hodiic

o

!nWi
S. IIlit {7i,MilnJ.l'ii': (Sutjl!ska. FoeJ). DUn3111)1I'je, Ti)r· udfja(?).

G~ ZeIJmnl~ilr, S31'31~VI\ SII~1d Brii~gi ~iI-I'3C, !l:mtlWlJ"IIa M:litlld~b~bL:!gu predltDsl d"JumZ~lilnniCaru. 2. S !lb~r.[lm ~:iI~Inl~nlcu Ifasmancl'ajJfje~ Ptemij~r U~I 1I1H,Il~U\r.il~j~:>t~~~~3

SruJIt

o

JaI1KIJ,fr; Sak3n-

p

CJ

0

Sirokii.matda,lrigjs.id 2. ~~*~i1o !!~ ~~ t!bl.llldk~,~li
n~d~.tI11i u

(~~~~~~~

Vilel), Sete~ktlVl~ MW6

KIJr"cl,iI'J'c Q-.

PHII~

0

mdr~1 tali:el~ J. U cki~j Fludilt'a tnblnmgaobJli llori~13lfMlkit

~~k~I~1!\.(I due

alllID!
K~siil (Tun, $~ie:arskil), Curl~ (\I~Ie-i). Klklec, Ol'l!c.H.a.ncl:an. .JeIet;.Hu3-ei~pahlt,BatrJ-\Oanja, S~rit, SlIl~t(?J.

o

E VJnlp.!' 0

I...ritm D

iIIhft' 0

Nermin Basic I. PN~iI ~e1l1!1S~t~I~"~ 2.I!Qlb-tcUe ~ai:~1l klHII.~:S.u II~ $e ,,!~sltamj) u ~r~dillu I!lUlII~. 3. N~!II)J~~PlI~c~lc, ~aoJlltadlrllll'mnt~lir,ra~ ~ru~td&, m~d~o ~l
ndrg!!Iti ~rmrU:s-tmlB~,

B

fuk()Jil:IVEiE:~l,TmniC

(G~S,,),"'niollwi¢(Ll!gij8 PClIJska,posud~a), JClsioo (SerrI LeoLJnM'-rzitet.SI\.O}.

" o

..
l~}l]iiC

Amar Osim

!l1m!
Gei~rrJ(M~ltlurn.AuslraJijaJ. Mar'klJ'Jiio!(Zrinjskll,Nikllli6IDn· DaZ\!OCllik),StaflCI!S\;:i,Baljit ("I

o

$Iff<lka

0

BogicBlliC

o

8, Collt

0

1.Kail i prll:i!ihglJodl~~, kilndl~atl ~lIlIilt.il~, Slrtrki. SmJD~Qiilllmi~r,a prlb!l~~~iI se iOltl'llpl~. 2.P.mb;cjj8~ullal d~lle{lslaMmll\lvrbul da s~~la~mliramo
bo.l~b.

TrIIl~'I':

V~Um/;Slojnft

d!!tilIJuro~llelre~~1lo isJicI1strtldilbruiormu

:U,c1!1lamsellac!
mblHnekl!~

mlall'ihi~!ata. ..a:OlMANt Mill'ijan AIltrl[rlliK:, s.emirBLJll"\li~. EMs Katie to O-DI:lRANA:Berljamlll CoIl&. JIloSII'KII('slC! SE'fIllcKerfa, Jadr;J~ko B4lgi~~Ic:, \leli!lo, VasiM, J~I~ CUl1Jk, rmall Has~nOOd~ic,E]~ JQ~icla. E ,.. IIEml RE:D:Elvir C'Jli~. Newlin Zol()tic, 8ult!jm~n Sn'I~ii~,Z~iki.lZ~b.iI,S<irnlr BeWit, Sfd.a~Sl~ni~, Mirsad B~:lliia, MU<1niel' Sl'fab, N~f.miri J~mak, T[lmi~la~ TlJmi~ ... UA?AD: ~idil'lll.dill)lllt, Vcrm~sS-Blimmrit, D~nija'i Brlm"ic, Mirs-ad Ramit,Sab~n P~hilj

to GOLMA~I: OamirZukit, K8~an Piric:,S31181 8IihQ~ic" S ,. O[JI!RAWt NJ'0a Mike_lini, uarnBJi:~'!lli~., Emir Ali~. M_n,aJ1 M ~,Osman HrxlZi~, Droum.Sil~~" Matii~ Wm:c, ErrtiI S~lrmrJ~i~. • W;Zf!!! Rm:!lrner Ord~gi;, IImer Jugo. ~ir H~m!i~, M~liI; Sm3jILl';~, ~~11 8 MLJmioo~lt. jl,rlf'I Salltltl.a~I~, ErminHuseln~a~t~,
Alen. Turtli~ Elm11li1 HlJ'Sejll~a~1ta i

nrJ5jaIAuslrijal·~il'l:wiC

,. NAPAD: DamirSmajloW:, DamirToounctlit.AdlnDialit,

AJmir·PaD¥.l, n~rai;!tood

Adln3 Db'~.

(MliKl~llll\l'ilG,Srillla), K&nt~r (6ora~ 8anja L~K'al. Stam~olila, Kilric(?).

to GOLMANI: AIE-l®r.nrJaiNikrilit, BiJriSaIkIdiroga, l)anij81 MiilmlVit, N8ma~ril Fl8!II}\IC. to- ODBFlANJI: Neoojf.,~Soo[t" Goran KoIar~n" ~~~~OO SU~rtl j(ru~, (l~I1IJI;!I f'~ljrc" Emlrko Jariko~it, OaJlljelBalallca. Anel Ramie, Brmsta\o'TIloPlcl, Zor.anMiad~o~IC:, MBmani.aKo~anlJlliit. ~ VEINI REO; Mloorag (',iglWit, Du$ko5.akan-,\It!1[kc VUkIWI~,BonsI8VMlkl~. Goran K~~m~ll, aril) [l~~nJGa. M Dus100 Vrane~)~ ~ NAPAD:_-DaJ"!lirRo,,~anin, Mi~rl!i 8rrydO\l'il:, Mlrfnko ~astlloka. Ale~nd~r Babit, NemanlaMarlml~lt, HiilJISHandllG, Vl3dlmrrKalllilC, BoIlS Sa~ic.

.. GOlMANt Ne;ote5Fejzlc. Alen ~llc, AI~a Sele$ko~it. .. ODEIRANA:. Simtr6d 1E1~it, Ell'Edm lI~rup~, Ifih:ld F\jfJi~,_r~il"ie~ La~tro, DarktJMI~it. SBllad Tab3ko~re.l~r~lilm Hr~a~ Narl-Settoorlt ,."\IEWI RED; NIITminVarupa, H.aris Zatagi~. Mniifl Ko~~Gevic. Ju1'0 Pejie, AlJIl~fkSmajic:,Amarel:-Ba5ti, AlemKaratiC:, Nijal FiUll~. .. ~APAD: MBtI(Jj~aF'lJllllvit. DII~i SimeUl](l~it, Jasmin Ktll8sinac, A_dlllllIlCIV;J~. ldJ.rTDrlak,Amlll Curi~ E

Tabela Premijer lige BiH 2011/2012.
1. Zeljeznicar 2. S. Brijeg 3. Borac 4. Sarajevo 5.0limpic 6. Zrinjski 7. Zvijezda 8. Travnik 9. Celik 10. Rudar 11. Velez 12. Leotar 13. GOSK 14. Siavija 15. Sloboda 16. Kozara 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 18 17 16 15 12 13 10 8 10 8 9 8 10 10 4 5 9 4 6 7 9 6 5 10 4 9 6 9 2 2 7 3 3 9 8 8 9 11 15 12 16 13 15 13 18 18 19 68:17 48:17 46:26 48:31 44:23 47:41 37:35 42:53 31:39 30:46 28:35 27:40 26:43 36:61 23:48 19:45 71 63 55 54 52 45 45 35 34 34 33 33 33 32 32 19

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

Eldin Adilovic (Zeljeznicar) Haris Harba (Olimpic) Igor Anicic (Leotar) OejanRasevic (Slavija) Muamer Svraka (Zeljeznicar) sasa Kajkut (Borac) Amer Bekic (Zrinjski) Lazar Marjanovic (Zrinjski) Vernes Selimovic (Zeljeznicar)

1. kolo (4. i 5. avgust)
Gradina - GOSK Olimpic - Rudar Sarajevo - Celik Velez - Radnik Leotar - Zrinjski Siroki - Slavija Travnik - Zeljeznicar Borac - Zvijezda

6. kolo (15. i 16. septembar)
GOSK - Slavija Zrinjski - Zeljeznicar Radnik - Zvijezda Celik - Borac Rudar - Travnik Gradina - Siroki Olimpic - Leotar Sarajevo - Velez

11. kolo (27. i 28. oktobar)
Siroki - GOSK Travnik - Leotar Borac - VeleZ Zvijezda - Sarajevo Zeljeznicar - Olimpic Slavija - Gradina Zrinjski - Rudar Radnik - Celik

Dosadasnii nrUaci
1994. 1995/1996. 1996/1997. 1997/1998. 1998/1999. 1999/2000. 2000/2001. 2001/2002. 2002/2003. 2003/2004. 2004/2005. 2005/2006. 2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 201112012. Celik Celik Celik Zeljeznicar Sarajevo Bromjo Zeljeznicar Zelieznicar Leotar Siroki Brijeg Zrinjski Siroki Brijeg Sarajevo Modrica Zrinjski Zelieznicar Borac Zelieznicar

Pobjednici HUna 8iH
1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Celik Celik Sarajevo Sarajevo Bosna (V) Zeljeznicar Zelieznicar Saraievo Zeljeznicar Modrica Sarajevo 9rasje Siroki Brijeg Zrinjski Slavija Borac ~eljezniear Zelieznicar

2. kolo (11. i 12. avgust)
GOSK - Zviiezda Zeljeznicar - Borac Slavija - Travnik Zriniski - Siroki Radnik - Leotar Celik - Velez Rudar - Sarajevo Gradina - Olimpic

7. kolo (22. i 23. septembar)
Velez- GOSK Leotar - Sarajevo Siroki - Olimpic Travnik - Gradina Borac - Rudar Zvijezda - Celik Zeljeznicar - Radnik Slavija - Zrinjski

12. kolo (3. i 4. novembar)
GOSK - Celik Rudar - Radnik Gradina - Zrinjski Olimpic - Slavija Sarajevo - Zeljeznicar Velez - Zvijezda Leotar - Borac Siroki - Travnik

POClnieborba za Brazil

Reprezentaciji BiH slijedi novi ciklus

3. kolo (18. i 19. avgust)
OJimpic - GOSK Sarajevo - Gradina Velez - Rudar Leotar - Celik Siroki - Radnik Travnik - Zriniski Borac - Slavija Zvijezda - Zeljeznicar

8. kolo (29. i 30. septembar)
GOSK - Zrinjski Radnik - Slavija Celik - Zeljeznicar Rudar - Zvijezda Gradina - Borac Olimpic - Travnik Sarajevo - Siroki Velez - Leotar

13. kolo (10. i 11. novembar)
Travnik - GOSK Borac - Siroki Zvijezda - Leotar Zelieznicar - Velez Slavija - Sarajevo Zrinjski - Olimpic Radnik - Gradina Celik - Rudar

4. kolo (25. i 26. avgust)
GOSK - Zeljeznicar Slavija - Zvijezda Zrinjski - Borac Radnik - Travnik Celik - Siroki Rudar - Leotar Gradina - Velez Olimpic - Sarajevo
Reprezentacija BiH: PNi mec protiv Lihtenstajna Nakon sto nam ie jos jednom izmakao plasman na Euro, reprezentacija Bosne i Hercegovine u septembru krece u borbu za nastup na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine. Nasa ekipa igrat ce ove go dine cetiri kvalifikacione utakmice, po dvije kod kuce i u gostima. Prvi mec na rasporedu je 7. septembra u Vaduzu, gdje nas ocekuje autsajder grupe Lihtenstajn. Cetiri dana poslije dolazi nam Latvija. Naredne dvije utakmice igramo u oktobru. Prvo 12. gostuiemo Grckoj, a cetiri dana poslije docekujemo Litvance. Prije toga, izabranici Safeta Susica odigrat ce 15. avgusta i cetvrti pripremni mec u ovoj godini, u Laneliju protiv Velsa.

9. kolo (6. i 7. oktobar)
Leotar - GOSK Siroki - Velez Travnik - Sarajevo Borac - Olimpic Zvijezda - Gradina Zeljeznicar - Rudar Slavija - Celik Zrinjski - Radnik

14. kolo (17. i 18. novembar)
GOSK- Rudar Gradina - Celik Olimpic - Radnik Sarajevo - Zrinjski Velez - Slavija Leotar - Zeljeznicar Siroki - Zvijezda Travnik - Borac

5. kolo (1. i 2. septembar)
Sarajevo - GOSK Velez - OJimpic Leotar - Gradina Siroki - Rudar Travnik - Celik Borac - Radnik Zvijezda - Zrinjski Zeljeznicar - Slavija

10. kolo (20. i 21. oktobar)
GOSK - Radnik Celik - Zrinjski Rudar - Slavija Gradina - Zelieznicar Olimpic - Zvijezda Sarajevo - Borac Velez - Travnik Leotar - Siroki

15. kolo (24. i 25. novembar)
Borac - GOSK Zvijezda - Travnik Zelieznicar - Siroki Slavija - Leotar Zrinjski - Velez Radnik - Sarajevo Celik - Olimpic Rudar - Gradina

Tacno Netacno
10,i u Gerzovu? Ne zna se kako su prosli posljednji dani zivola njemackog predsjednika Hindenburga? Erislika je vjeslina raspravljanja, polemiziranja? Kull bosnjackog ralnika i 1Alije Derzeleza njeguje se,akindzije uz osla-

36
~Rezultati naucnika s Univerziteta u Cikagu sugeriraju da osobe rodene u jesenskim mjesecima imaju vece izglede da dozive 100. rodendan. Premapodacimaza l.5740soberodeneizmedu 1880. i 1895. go dine, najveci izgledi za dozivljavanje dobi od 100 godina zabiljezeni su kod Ijudi rodenih u septembru, oktobru i novernbru. U prosjeku su osoberodeneujesen imale40 posto vece izglede da ce dozivjeti 100. godinu nego njihovi braca iii sestre rodeni uproljece,

Dnevniavaz.eetvrtak. 2. avgusVkolovoz 2012.

sveznadar

2

naldDie ilue rodenl olesen dedinci izrasta)u U sretnile lIude
~Stereotipi da su razmazeni, da ih roditelji drze kao "kap vode na dlanu", da su nedrustveni, sebicni, a kasni je u zi votu i usamljeni, rnnoge jedince prate u zivctu. Vecinorn nisu tacni, Istrazivania su pokazala da su jedina djeca svojih roditelja zapravo sretnijaod onih koja dijeleroditeljsku Ijubav s bracom i sestrama. Najveci razlog tome jesto ne pro laze svade i torture ceste medu djecom. Jedinci mogu biti usamljeni, ali ih naicesce drugi tako dozivljavaju zbog ponesto smanjenih drustvenih veza.medutirn, vecina njih ne osieca se tako jer su jos u djetinjstvu naucili sami zaokupiti paznju.

3

1. TACNO

Kult Derzelezovog turbeta
Kult bosniackog ratnika i akindzije Alije Derzeleza njeguje se, uz ostalo, i u Gerzovu kod Sokola, odnosno Varcar- Vakufa. Tu se nalazi turbe ovog proslavljenog bosnjackog junaka. Na tom rnjestu narod jos od 16. stoljeca svakog 2. avgusta, na Alidun (turski Aligunu - Alijin dan), odrzava narodno veselje (dernek). Gerzovo, koje se ranije zvalo Prhovo, spominje se u osmanskim defterima prvi put 1528. godine. Samo ime 10kaliteta sviedoci 0 popularnosti i kontinuitetu Derzelezove epske slave.

ORALNA HIGIJENA Prirodni lijekovi cine cuda

umun neulraliZira zadah
Dovoljno je grickati krisku ovog citrusa iii njegovu koricu. Limunska kiselina ce u trenu neutralizirati bakterije

2. NETACNO

Ne rnoze se ,---------.., reci da nema gotovo nikakvih podataka 0 tome kako su prosli posljednji dani zivora njernackog predsjednika, rnarsala i po Iiticara Paula fon Benekdorfa HindenburgaoOstalo je zabiljezeno kako je ostarjeli predsjednik jednoga dana rekao svome sinu da mu javi kad stigne andeo smrti kojeg u Bibliji nazivaju Rafael. Nije proslo dugo, a predsjednik se razbolio i pao u postelju, Upitao je sina koji je stajao kraj njegovog uzglavlia: "]e Ii Rafael usao u kucu"? "Nije jos. Sada je u basti, Ali sigurno ce doci", odgovorio je sin. Hindenburg je nakon toga donio posljednju odluku i na danasnji dan, 2. avgusta, 1934. godine rekao svom liekaru koji se svim silama trudio da produzi njegove dane: "Dobro je, Sojerbruk. A sad recite Rafaelu da moze uci". Imao je 87 godina.

Smrt se sunjala oko kuce

Zadah najcesce uzrokuju bakterije u ustirna iIi u probavnom traktu, a uspjesno ga, osim redovnog pranja zuba, uklanjaju i prirodni lijekovi i namirnice. • Cimet. Jedan od najpoznatijih zacina.cimetuspiesno rjesava problem zadaha, a dovoljno je da u casu vode stavite kasicicu zacina i pomijesate ga s medom. Isperi te grlo nekoliko pu tao • Limun. Brzo rjesenje za neprijatan dah je lirnun, a dovoljno je da grickate krisku ovog citrusa iIi njegovu koricu. Limunska kiselina u trenu neutralizira bakterije. • Zeleni borei. Persun sadrzi hlorofil koji ubija bakterije odgovorne za zadah. Posebno je djelotvoran nakon bijelog luka iIi ribe, a dovoljno ga je sarno zvakati. Djeluju i eukaliptus, bosiljak i ruzrnarin. Bilo da zvacete njihovo lisce iii napravite caj i ispirate grlo.riesenjece bitiisto. • Jogurt, Iedan nezasladeni jogurt na dan srnanjuje nivo sulfidvodika u ustirna, jednog od uzroka neprijatnih mirisa.

~ Potrebno je: 3 bjelanca, 200 g secera, 150 g usecerenih hurrni, 70 g nasjeckanih oraha, 70 g kokosovog brasna, 1/2 kasicice cimeta u prahu, 1/2 kasicice dum bira u prahu. NaCinpripreme: 1. Bjelanca umutiti u cvrsti snijeg. Postepeno uz mijesanje dodati secer. Na kraju umijesati hurme narezane po duzini, orahe, kokosovo brasno, cirnet i durnbir. 2. Kasicicom grabiti smjesu istavljatina nauljenu tepsiju. 3. Poljupce peci u rerni zagrijanoj na 160 stepeni oko 20 rninuta. Poslufivanje: Posluziteih uzcaj iii kafu.

AraDSlli IIOlaCiCi

Slatki iftar

U pola litra kipuce vode stavite listice nane i pustite da odstoji sat Mjesavinom isperite grIo cetiri do sest puta na dan. U casu kipuce vode stavite kasicicu kima i ostavite da se rashladi. Rastvorom isperite grlo od cetiri do sest puta na dan. U posudu stavite kasicicu Cicka i dodajte casu vode, pa zagriite dva-tri minuta, Ostavite da se rashladi sat i isperite grlo sedam puta na dan. Zadah uzrokuju bakierije

RICIPli


r•

3. TACNO

GRESKA U VREMEN· SKOM SLiJEDU OPISA OOGADAJA

TELEFON 00 CIJEVI U AVIONU

NATRU

ITALlJAN· SK~ PJEVACICA

VODONIK

'RETURN ON ASSETS'

SVITANJE

GLUMAC NOLTI

MAKAR MALO

IMATI NAlIV

POGOO· BENI VEZNIK

MASNO TKIVO

Eristika posebna vjestina raspravljanja
Eristika je vjestina raspravljanja, polemiziranja. U 10sem smislu to je metoda koja nadmudrivanjem u igri rijeci i u lukavim argumentima i zbuniivaniu protivnika vidi ne sarno sredstvo nego i po- l_ -'" sljednji cilj. Eristici su, prema Diogenu Laertiju, bili ucenici Euklida iz Megare - na slici (megarska skola), nazvana tako zbog sklonosti takvom raspravljanju.

~I

-

NAPOLJE PROZOR·

'WiIIlllJl'U'
OALMACIJI

UCENICA O$NOVNE SKOLE

ITALIJA

___I,.JI'I___
UREO. KAN· CELARIJA

~

NAllmK

AlIJSKA ZEMLJA

r.

"J

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA POLJEPSAVATI, 0(;, MARLEN, M, TILlT, KOALE, I, ETIKA, BAL, SENEKA, VENA, ANDRE SIRLE, KOLl, ASTANA 2963

OUHACKI MUZICKI INSTRU· MENTI

-I

~t~~&lgA
NORVESKA

~~gg~t
JAPANSKA KLiZACICA MIDORI U.R. PREZIME MISICE NASLICI METAR

~RANC. ENSKO IME

PJJt~~
--

IME MISICE NASLICI

SINEAST VELS

SLAVNI FRANCUSKI TENISER JANIK

MIROOIJ· SKO VINO

oglasi------------Uskoro u prodaji

Dnevni avaz

"""'k,2.... "'"'OIc>o'2Q12.37

David Zepeda, poznati latino zavodnik

IzgUbiO sam neuinost u 14. godinn

Elizabeth Gutierrez donijela odluku
..ooRAZDEPurEVl "d.d.
uL s.oM Sqfoui6a SqfiI. fir. Jt7.

GORA~D£

Mauricio Ochmann, vraca se telenovelama
OkanYalabik iskoristiopopularnost

·btIIt~~......._ I....... -..nnIca
.~jCl~_~~

.--'IJI;INI __
OPI; II"COAa

P(It.~

Ze

IlVJmAJ 0 'OILOVAIUII ~A ~.ot. - JOIOUIHt. III, ____
CQOuJ~4

'*"

Q~

lMTU

.

.

SaIobt.21-

LM

-~.-

nOue iluotne odlUMe
Paia Dlallo 30.000 maraNa
da De Ide U uolsNU

YLAINICIW.

-""~~""'I ...........
-~-

A - roQACI 0 YIILl. u.HHfA

-"'-'lei .. olM cd 6% ~ 1~~~IfTA
AXTlVA II~""'"

................. ..... ~ .. -.~
c. Ttlll.tCeftdtM

...-.-

_

ADIo~

,,...

.. ~

tbItiC '*-I. K...-EdIn"

~LA«._.~~...._._ HcldtitOtawd.~ _e..
1 Tell 223 1.6311~I 00 1.25Ct 122 00 l-7• ..22)~QO ~i&1'.~ 1.185 000.00 35Ct5&4
tlUlil.Dt

11.A!iO" 100

~~,,,,*,,,,,,,~ Ie. I ,.~ !IVA


II

• lPO
a. l> c

e 0

If._ .._

Ljekari nisu opnrnisncni

-- --'*-"_-. --..--_--"'--_ -._dobt_,
0041II1 ___

1110

n.oo

1.18C>.53100 1'13.,00

U._

.QIJ

All RiZa imao teiaM infarMt

.,..Gcn20t JO 01~1

,

• :;;£'rO'iI:

. "-

144«/'

~

Automobili Prodaja
• Prodajem AUDI A6 quaUro, automatik tiptronik, 2004. godina, presao 160.000 km, registrovan do decembra, ciiena 15.000 KM. Tel. 062 990 611. J5025-Jtt • Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC. el. podizaci, el. retrovizori, al. felge, alarm Cobra, Meck lock, garafiran. Tel.061221891 • Audi A4, 1.9 tdi, godina 2004., presao 226.000 km, u perfekmom staniu, kaskc osiguran, crna bcia, uredno servisiran, sva oprema. Tel. 061 491627 • Audi A6,2.5 Tdi,2001.,novegume, koza, xcnoni, scnzori, zcdcr, alu fclgc, fabrieko stanje 15.000 KM, moguca zamjenazajeftinije. Te1.061216559 • Dtcra 85. g. benz. ccuvana neregistrovana 1.500 KM. Te1.065467042 • Fabia 1.2 benzin, 2005., crna,prvi vlasnik, extra stanie, redovno scrvisirana, presla 50.000 km. Registrovana do05.201l. Tel.061188436 • Fiat bravo, prva registraciia 2000. god. 1,6 benzin, 150.000 km, 4 vrata, metalik plava, klima, servo, centro brava ..., cijena 3.900 KM. Moze zam+ jenazaskupije. Tel. 062 168423 • Fiat idea 1.3 multi jet 2004. g. plavi metalik, aiu, feige, klima, itd. PreSao 120.000 km. U odlicnom stanju. Tek registrovan. Cijena 11.000 KM. Tel. 062619899 • Fiat punto multi dzet dizel 2004. god.Reg.god.dana. Tel.061144162 • FiatpuJlto, 1.2b,2001,4 vra(a,ful oprema. Tel. 061205 317 • Fiat lipo 1600 benzin god 91. po+ volino. Tel. 038799062 • Fiat tipo 1994. boja Ijubicasta, u super stanju, 3.500 KM neregistrovan. Tel. 062130444 • Ford escort 1990. godiste. Boja srebrena - metalik, 5 VHl.ta, 87 ks, benzinac 1.6. Presao 175.000 km. Cijena 1.300 KM. Tel. 061909009 • Ford fiesta 2003. god. 1,4 (dci, 165.000 model jhi, crna mel. boja, 4 "rata, klima, servo, abs, cd, radio, el.s[akla,4x airbeg, itd. Sarajevo, cijc+ n.7.700. Tel. 062 168423 • Ford fiesta 96. god, 1.1 benzin, is+ tek.la registracija. Cijena 1.500 KM. Tel. 061 740273,061 509028 • Ford fiesta, benzinac, 95, god. preSta 145,000 km,rcgistrovana do 31.12, ciic· n.2.3ooKM.TeI.0611726OO • Ford fokus 2000. g. henzin 1.6, mc+ taliksivi, 7.500KM. Tel.061216674 • Ford fokus limuzina 1.8edti, 90 ks, siva metalik boja, 2002. g., klima, elek+ tricni paker, tek regisu·ovan, ekstra sta· nje,cijena 6.900. Tel. 063 894638 • Golfl.9SDI, g.1998.,registro\'an do 19.09.12. Ciiena 6.100 KM. Tel. 061789703 • Golf 1.9 TDI, d\loje vrata, dima, registrovan do aprila 2013. godinc. Tel.061247441 • Golf 2 dizel godina 86., povoljno. Tel.062848301 • Golf 2 dizcl u dobrom stanju. po· volino. Tel. 061 140363 • Golf 2, 1.6 dizel, 91. god. U radena generalka. registrovan do decem bra, 3.0ooKM. Tel.063923714 • Golf 4 + 1,9 tdi 74 kw, seplembar 2002. regisrrovan do 26. 03. 2013., ABS, ESP el. podizaci stakla,grijanje u sjediSrima, servisna knjiga, 8 airbaga,klima. Tel. 061 104294 • Golf 5,1,9 Idi. 2005 god. 197.000 presao. sefvisna knjiga. [amno plavi metalik, alarm, klima,ful oprema. Re+ gistrovan, kao nov. Sarajevo, 12.800 KM.Te1.062 168423 • Golf6,l.4,2009. g. Trcnillajncrni met,prciao 53.000 km,maxoprema + zeder, mala po[rosnja, garaziran, ku+ pljen nov, nije Uvoz, reg do jula 2013. Tel. 061 173947 • Golf IV, 1.9 TDI. registrovan do 12. mjeseca, u extr'<lstanju, 2002. god. 9.2oo,ooKM.TeI.061 115356 .Golfsdi2001. g. 3 vrata,reg. do IS. 3.13., eijena 7.350 KM, TK. Tel. 061 180220 • Hyulldai santa fe 2.4 benzin/plin, 2002. godisle, registrovao do aprila 2013., eijena 12.000 KM, moze i zamjena. Te1.061559091

• lena bora 2003g benzin /plin full oprema automatik cijena 8.000 KM. Tel. 061 716040 • Mercedes 123 2400 rcgistraciia istekla u extra staniu metalik zeleni. jablanica. Tcl.061383213 • Mercedes 190 ben reg do avgusta ciie 1.100 mofe u racun aparat vuna. Tel. 062111136 • Mercedes 190D,godinaproizvod+ nje 1993. registrovan sa 23. 09. 12., ABS, bordo ... Tel. 06 I 223495 • Mercedes 230 G kratki. Tel. 061 III 787 • Mercedes 311 CDT, 2003. god. 85 kw, 22 cm3, 300.000 km, extra stanjc, 16.0ooKM.TeI.061169704 • Mercedes ML 350, crni, benzin, 2004.,prciao 90.000. Registrovan, digitalna klima, servo, abs, esp, asr, 4 x el. podizaci ..., uradcn vcliki servis na 80.0oo.TeI.061188998 • Mini moris 77. g. ohajmer cijena 9.000 KM, traiua reg, moguca zamiena zajeftinijeauro. Tel.061526308 • Nissan micra 1,2b biiela, dobro stanje.reg dc 10. maja2013,i ios doscr duplih dijclova, cijcna 1.200 1<1\1.. Moze zamjena uz moju doplaru. Tel. 062058094 • Nissan Qashqai 2010., 44.000 presao. 2.0 dci, 150 konja,sivi metalik 4x4. Rcgistrovan 6/13. Odlicno stanjc. 34.000 KM. Tel. 061 220749 • Opel askona 87. g. b 2.0 anspric, za diielove, ekstra stanje. Tel. 061 972 160 • Ope1 astra 1, l.7TD 1997.god.,crna. 5 vrata, lavlja kandza. Hitno, rcgistraciia 1. 8. Cijena 3.700 KM. Tel. 063027953 • Opel corsa GST ful oprcma 92 kv, 2004. g., 12.500 KM,mogucazamjena zajefrin.Tc1.061526308 • Pasat 2, TD 86. g. karavan, u do+ brom stanju, raden gcneralni remont, zamijenjena lamela, nove gume, registrovan. Tel.066621635 • Pasat 3.1.9 Tdi, cmi karavan, 91. g. central, servo, abs, klima, sinho re~ gistro\'an 4.2013., dobro s[anje. Tel. 061270971 • Pasat karavan 10. 1986. god. reg. do 09.2012. g. cijcna po dogovoru i videnju. Te1.061258827 • Passal, 1.9TDI, 1998. god.,rcg. do april a 2013., cijena po dogovoru. Tel. 061564254 • Renault megane sedan. Ocuvan, fiksno9.990KM.TeI.061130168 • Reno dio 1 5 DCI 2002. g. daljinsko, klima, ABS, registrovan do 02. 2013., eiiena 6.500 KM. Tel. 061 897 616 • Reno megan, star 3 godine. Tel. 061205710 • Smart Cdi, 200 1. god. dizcl, registrovan do maja 2013. povoljno. Tel. 061848254 • Skoda fabia 1.2Inp, 2003. g., klima .• tek registrovana. Tel. 061 160 141 • Skoda fabija 1,4 metalik tamnocr· vena preSia 125.000 regirtrovana do 29.04.2013.TcI.061IOO757 • Skoda fabija 1.4 tdi, 12/2004. god., 142.000 prdla.cijena 8.800 KM. Tel. 061936601 • V\V lupo 2003. god. dizel 1,7 placen, porez i carina. Cijena 6.600 KM. Tel. 061255367 • VW pasat karavan model 2008., 1.9 (di bluemotion,2 kljuca,servisna, siber, hladnjak, dig klima, njemacko auto, senzori itd. do reg 15.990 KM. Tel.063591876 • VW polo 1.2 B, god. pwiz\'odnje 2002.,povoljno. Tcl. 06 1215375

• Kupuiem voaila svih vrsta dolazim naadresu SBK. Krace karakteristikco voailu s cijcnorn slati putem poruke. Tel. 061 65471 I • Kupujem Zastavu 101 i 128nebitnostanje. Tel.062686647 • Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablamrt,m1adagodistrt,isklju(;ivo ispod rrZisnih ciiena, isplata odrnah. Tel.061315798 • Prodajete auto, pozovire, brza kes isplata. Tcl.062315616 • Prodaierc automobil. Pozovite, brza kes isplata, dolazim na adrcsu. Tel.061427717 • Uzimam havarisana i ostala aura. Tel.061614887

Teretna vozila
• Kamiou slep sluzba, sve na hidrauliku.Tel.061131787 • Kombi KIA bcsta, terctni, 1998. gcdina, registrovan do kraja maja 2013.Povolino. Tel. 061 049033 • Prodaicm kamion Mercedes 16.19 sticar bez kranaeijena6.000 KM. Tel. 063417639 • Prodajem Mercedes SprimerCDI 211,2002. god, presao 176.000 km, 15.000 KM,80KW,21 48 cms.srebrcna boja, karoserija 3 m, nosivost do 3L Tel.061183910 • Prodajem Pcugectpartnerteretni, 2007. godina, dobro stanje. Tel. 062 072013 • Reno master 2003. g. 2.5ce, 3.5t, zarvorcni visoki krov povolino. Tel. 065223763 • VW komhi t4, 98. god., 9 siedista, klima, produzcni, povoljno. Tel. 061 554550

Motocikli
• Suzuki hayabusa, 2006. god, presao 20.000 km, akrapovic, xenon, komplc+ tan servis u .... <ldcn, registrovan, cijena I7.oooKM. Tel. 062342426

Dijelovi i oprema
• Auto ogledala za retrovizore, mv+ na i originalna. Vrsimo ugracinju. Povoljno. Tel.061149190 • Dubinsko Ciseenje aUloIDobila, "adenje ciee"a, auto bude kao nov. Tel.061107285 • Feige 16 sa gumama BMW,original, aluminijske, po\'oljno. Tel. 061 204088 • Gume265i70 15. Tel.061 131787 • Prodajem dobre polovne Ijetne gumeoriginal BridgesLOoe I7565RI5 84T. Tel.061 971 370 • Prodajem elektricnu dizalieu 10+ RI,nosi\'osl500kg. Tel. 061 538778

5tanovi Izdavanje
• IZDAJEM prazan jednosoban stan sa posebni.m ulazom. Tel. 065328017. ptt • lZDAJEM namjesten dvoiposoban stan na Marijin Dvoru kod Unitika. Tel. 061 136 269. 14965-ltt • IZDAJEM dvosoban stan S5 KM na duii period. Stan se nalazi na Dobrinji, Dobrinjske bolniee 6/11. Tel. 061 279060. 9155-INdi • IZDAJEM namjdtenu garsonjem studentieama, uJ. Kosevo br. 11/1. Centar, od Predsjednistva ISO m. Zvati od 16 - 19h. Tel. 063 665 002. 9181-1Ndi • Centar iznajmljujem stanove: M. Dvor d\'oiposoban 500 Km, dvoso+ ban moderno namjesten Fr. Lebam 600 KM, M. C. Catica 600 KM, Stros+ maierova800KM. Tel.061 142704 • Dje\'ojei namjestenu jednokrevetnu sobu sa upotrebom kupacila i kuhi+ nie. Tel. 062 165312 • DobroseviCi, dvoiposoban sprat u privatnoj kuCi prazan bez grijanja, ugradena kuhinja, ISO KM. Tel. 033 591144,061745190

Potrainja
• Knpujem rabJjena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 319-lze • Kupujem havarisana i ostala voziI•. Tel.061 274441 • Kupujem havarisana vozila mercedes, pasat i golf Tel. 065 007 370 • Kupujem havarisana "ozila, dolazim na adresu. Tel. 061 848254 • Kupujcm ispravna i manje havarisana vozila, isplata odmah. Tel. 061 507984 • Kupujem japanska i ostala vozila nize VTijednosti. Tel. 063 459893 • Kupujem japclllska i ostala vozila za rashod, prodaja japanskih dijelova. Tel. 06 I 365 193 • Kupujem japanska i oSlala vozila. Tel.061Q21358 • Kupujem nercgistrovanu iii havarisanu lanciu 88 g j jugo f1oridu. Tel. 063459893 • Kupujcm udarcna, neispravna i auta koja su dotrajala. Dolazim na adresu. Tel. 066526 595

• Ova dvosobna stana na Grbavici namjestena sa cenrralnim na duzi period. Tel. 062184 993 • Ova prazna stana kod Otesa Mehe Porobica IS i 13. Tel. 063 183218,066 3164313 • Dvoiposoban namjesren stan, 71 m.ccnrralnc grijanjc, drugi sprat.DolacMalla,4oo KM. Tel.065995 216 • Dvoiposoban potpuno namjesren stan na Grbavici kod osnovne Ikole Kovacici. Tel. 062 615 062, 062 546 245 • Dvosoban lijepo narniesren stan u privatncj kuci, kablcvska i internet. UI. Milinkladska, Hrusno. Nema parkinga. Tel. 061 309338 • Dvosoban namjcsrcn stan u zgradi, Grbavica. Tel. 062425 420 • Dvosoban namjesten stan, Bielave.Tel.061356535 • Dvosoban stan kod Avazovog tornja idealno za dva studenta. Tel. 063 787378 • Dvosoban stan na Grbavici. Tel. 061136686 • Extra dvosoban stan iznad Katedra1c4ooKMTel.061701831 • Extra opremljen stan, extra lokacija. Najam naduf period. Cijena 500 KA1. Tel.061 274633 • Grbavica kod stadiona, dvosoban lijepo opremljen, eraznc grijanje, blind.L kat )450 KM,D. Maltadvosoban finoopremljen, blind, eraaoo, 400 KM. Tel.061 145853 • Grbavica, ked OHR-a. Povcljnc iznajmljujem dvosoban adaptiran i namicsten stan, 54 m2, 1. sprat prcko pura Mrkve. Na duzi period. Tel. 062 160022 • Ilidza - Luzani dvosoban mode+ ran,400KM,M. Dvor.sran 10Skv.sa 4 spavace sobe, 900 KM, Koscvo ked Bolniee, dvosoban lijepo opremljen, eI.zno450 KM. Tel. 062677 488 • jednosoban namjesten stan naPofaliCima kod plavog granapa. Poscban ulaz.kablovskot,inlernel. Tcl.063997 519 • Jednosoban stan studenticarna. Gornji KovaCiCi. Tel.062712991 • jednosoban stan u Bucapotokuei+ ienal20. Tel.061018031 • jednosoban stan u privamoj kuCi sa centralnim grijanjem kod Bosma+ la.Tel.061274471 • Kucu sa stvarima na sprat, 2 stana, Bistrik,Okrugla br2. Tel.061203 720 • Kueu u velikoj aleji - llidla, sa bastom, vrlopovolino ihi mo. Tcl.061 268950,033645551 • Lijcpo ureden stan u privatnoi kuCi.Tel.061 811 266 • Lijepu. ll<ul1jes[enu grtrsonjeru u Aerodromskom naselju, za samea. Tel.033902 101,062 155619 • Luksuzan aparLman u Si:lfajevu koji prima 5 osoha,cijena 100 KM na d.n. Tel.066064459 • M. Dvor, dvosoban Iijepo nam~ jdtenstan400KM. Tel.061 522 190 • Moderan, pOlpuno namjesten dvosoban stan u stambenoj zgradi u centruSarajeva. Tel.061 092 586 • NamicS(en iednosoban stan na Basearsiii, 230 KM. Tel.061 493963 • Namjcltcnagarsonjera na Grbavi+ ei. Tcl.061 916257 • Namjestcnu garsonjeru u noYo+ gradnji na Stupu, cijena po dogovoru. Tel. 062391 009 • Namjdtcnu sohu studentiei iii za~ poslenoj dje\lojt:i, t:ent. grijanje, Sa upotrebom kuhinje. Samj polje. Tel. 061534457 • Petosoban namjeSten stan u Ve+ lesi6ma stambena zgrada vrlo povoljno. Tel. 062294509 • PofaliCi, kod tramvajske stanice izdaiem jednokrevetnu sobu, mus karcu. Tel.063600461 • Prazan st<l1165m2 grijanje na gas, Saraipolie. Tel.061 545 358 • Sobu sa centralnim grijaniem kod Merkarora zaposlcnom, ozbiljnom muskarcu. N. Sarajevo. Tel. 659 895, 062619677 • Sprat ~uce u Sokolovic Koloniji naduzi penod. Tel.060 3164 346 • Sran Antuna Hangija 28, Koseyskobrdo. Tel.033653087 • Stan izdajem, PodhraslOvi. Tel. 033441687 • Slan na pocetku Sipa. Novogt·ad~ nja, 62 kvadntta - namjesten. Tel. 061 325565 • Stan na Smpuopremljen. Tel. 060 3191675 • Stan u BrijcScu polunamjesten 150 KM kodglavnecestc. Tel.033672 554 • Stan u Sarajevu. Patriotske lige50. Studenticama, Te1.061774920 • Slan u srcu Bascrnije,81 m2. Cije+ na800KM. Tel.061 221 877 • Stan u Tuzli, Stupine Bl, 61 kva+ dr.ll,namicS[en. Tel.061580611

• Stan, prvi sprat privatne kuce, fa+ milijarnoj porodici izdaiem, ogradena, basta i parking za auto. Pofalici.Orlcvacka Bu. Tel.062 236339 • Superoprcm1jenukuCllnrtBjelave br. 3 na dufi rok, super lokaciia. Tel. 062957567 • Trosoban, namjcstcn, etazno grijanie, garaza +Aero. naselje. Tel. 061 349240 • Trosoban, uamjesten, etaauo grijanje, garaza +Aero. naselje. Tel. 061 349240

Prodaja
• PRODAJEMO stanove novogradnja Stup Nukleus, razlicitih kvadratura (od 31,69 -90,91 m2), odmah useliivo, veoma povolino!!! Mob. 061/668-207; 0611245-976. N. • Agencija nudi vcci broj kuca, stanova izemljista. Te1.033 782980 • Bistrik. Prodajem adapriran stan 70 m2 u bosanskoj kuci, ul. Bistrik 48 u neposrednoj blizini Bascarsije. Cijena I 1O.000KM. Tel. 06 I 142418 • Center, ul. Kosevo, cetverosoban stan sa 2 balkona na I spratu, centralno grijanje, parking rnjestc, odlicno stan ie, 292.000 KM. Tel. 06 1510964 • Ciglane, 78m2 + 26m2, terasa i balkon, ]11 sprat, cg, lift, Husrefa Redica, ravni dio, 179.000KM. Tel. 061926069 • Cekalusa64 m2,stan je nadrugom spratu, sa pogledom prema rcstoranu 4 sobc gospode Safije, 135.000 KM. Tel. 06 I 559235 • Cengic Vila. 56m2, 13.kal,Bulevar Mcie Selimovic.c.g.adapriran 95.000 KM. Tel. 061926069 • Dobrinja ], Trg Ziatnih Ijiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom radenom po narudzbi. Tel. 061538128 • Dva odvojenastan pOlpuno nova i adaptirana, posebno svi prikljucci, 235.oo0KM. Tel. 061 559235 • Fojnica· Aqua reumal, prodaiem apartman sa garaiom . Tel. 061 725 039 • Grbavica 38 m2, prodajem stan u blizini Paime, pl'vi sprat, sa balkonom, 76.000 KM. Tel. 06 I 559235 • Grbavica. 52 m2. prodajem stan u Ljubljanskoj, prvi sprat prostran, odlieno orijentisan, pogled. TeL 061 559235 • Grbrtvica, 55 m2, iznad OHR-a prodajem stan potpunoadaptiran,sve novo, podovi, slOlarija, rasvjcta, grijanje, kupatilo, 2. sprat 130.000 KM. Tel.061559235 • Hilno prodajem stan na SlUPU 120 m2. Novija gradnja. Veoma povolino. Tel. 062244 105 • Hitno prodajem stan uDobrinji 2, 53 m2, 1/1, cijena po dogo\'oru. Tel. 061254097 • Hrasnica) ul. Pur Famosa 27 (bijelezgrade) trosoban stan(81 m2),2 bal+ kona, 2 mokra evora, etaino gr, u oillicnom je stanju, N spral, 92.000 KM.Te1.061510964 • Hf'<lsno, A. SaCirhegovic, 80 m2, 2 wc,2 balkona, kompletno renoviran, drugi sprat. Tel. 062 795 494 • IIijas, stan 78 kv + balkon, Tsprat, lift, sunean, centralno gr., ga .... <lza, ul. 126.llii.brigade. Tel. 062273947 • Novogradnja Stup {(Tibra 211 S[a+ novi sa klirnom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoIjnacijena. Tel.061504425 • Novogradnja Stup Tibra 2, garsonjera 32 m2, dvosoban 49 m2, (rosoban64m2. Te1.061365990 • Pfodaje se namieSten apartrnan 57 m2 na BjchlSnici SrtkaIIlinom, centr. grijanjem, TV. ostavom za ski opremu i lerasom s direk.tnim pogledom nastaze.Tel.0611S3l30 • Prodaje se stan na Alipasinom poIju, A faza. 39 kvadrara, cijena 63.000 KM.TeI.061203900

;----------------------------~
I ,
I

• Prodaje se stan na Stupu novogradnjaodmahuseljiv. Tel.061188S04 • Prodaiem dvosoban stan 65 m2 na II katuucentru Zenice. Tel.061690848 • Prodajem dvosoban stan 10k C. Vila 54 m2 adaptiran, sprat 4. Tel. 061 365990 • Prodaiem dvosoban stan na Grbaviti ul. Zagrebacka 75. Tel. 061215 214 • Prodajem garsonjeru u centru Sa+ rajeva (Dzidfikovac). Fiksna cijena 72.000KM. Tel. 06 I 822187 • Prodajem uamiesten dvosoban stan 55 m2, stan se nalazi na Dobrinji, Trg Zlatnih ljiljana, ciiena povoljna. Tel. 065 957842 • Prodajem nov dvosoban stan (55 m2) u sarajevskom naseliu Bacici. Tel. 062 877 041 • Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062053063 • Prodaiem stan 52 m2 Dobrin]a porpuno renoviran 3 sprat 76.000 KM. Dobrmja 3 sprat 39 m2 62. 000 KM.Te1.062383030 • Prodajem stan na Alipasinu polju ul Bosanska Sspr 43m2/1600 KM i garsonjera na Alipasinu polju ul Gcteova 12spr 30m2 - 5.700 KM. Tel. 063 034355 • Prodajem stan na Alipasinu polju ul Trg solidarncsti Ispr 59m2/1500 KM i Alipasino poljc ul Gctcova 8spr 59m2/1.400KM. Tel. 065 819136 • Prodajem SI.a1l na Dolac Malu 16. sprat 55 m2. Ciiena po dogovoru. Tel. 062421070 • Prodajem stan na Malti ul Alojza Benca visoko prizemlje 54 m2 - 82.000 KM. Tel.063034355 • Prodajem stan na VojniCkom polju, ul. Hasana Suceske.e. sprat 61 m2 -105.oo0KM. Te1.066085478 • Prodajem stan u Cenrru, Logavina, 80 m2, trosoban, dvostrano orjentisan, svijetao, v.p., odliean raspored, 2 WC+a, kupalilo, noviia zgrada. Tel. 061926069 • Prodajem stan u starom gradu ul Logavina 1spr 52m2/2.400 KM i Grbavica ul Grbavicka 14spr 72m2 + 120.0ooKM.TeI.065819136 • Prodajem stan u starom gradu ul. Cadordzijina, 1. spl'at 57 m2 + pravo korislenja baste· 90.000 KM. Tel. 065 819136 • Prodajem stan u Vele:siCima 50 kvadrala. Tel.061 130380 • Prodajem stan, Zagrcbacka 3a, ee[vrti spral (nema hfta) 59 m2, rau-bau, L.500 KM kvadnH. Tel. 063 032615 • Prodajem rrosobni stan u Sanl.ie\tu 74 m2 ul Himze Polovine, Bjelave. Tel.061152018 • Prodajem u Hrasllom na Trgu Heroja jednoiposoban adaptiran stan - sve novo,45m2,sprat3. Tel.061540015 • Prodajem useljivu garsonjeru u Prvomajskoj ul. korl Policiie N. Grad, 25 kv., L.sprat,eemralno,Cisti papiri, uradeno kupatiIo, blind, 41.000 KM. Tel.061145853 • Sar Polje, dvoiposoban stan, 61 m2, renoviran, balkon, ustakljen, vi 1/1,94.0ooKM. Tel.062451 068 • Sarajevo, Dobrinja2,28 m2,adap+ tirana, za garsonjeru iIi malu vikendicu u okolini Podgoricc, CG primorju. Kljue zakljuc. Tel. 062 824 284 • Stan u Adema Buce 54. Potkrovlje sesti sprat crosoban s galerijom 88 kvadnlla 1/1. Podrum, parking, novija gradnja.100.000 KM. Stan uredan i funkcionalan. Tel. 061220 749 • Stan u Hrasnom 80 kvadrata, 1. sprat, renoviran s vrhunskim materi+ ialima. Tel.061347113 • Shm u Mostaru 67 m2 sa dva balkona,kompletadaptiran,Madala Ti+ Ia 268 Luka. Tel. 063 288 954 • Svrakino, ulica Prvomajska (prc+ ko pUla Merkaror<l i MUP-a), garsonjera kompletno adaptirana, cen. gri+ janje, suteren, cijena40.5oo KM. Tel. 061510964 • Trg Heroja, 45m2, jednoiposo+ ban. extra adapciran, c.g. balkon. 18.kaI,82.000KM. Tel061 926069

Tekst

:

I

:Telefon/iidresil

,

_
tl nl adr~": 'OM\onl YU'ju

: d nJlu ... 7tOOO S_JI'¥O

'l(UpotI

predl l/poi

II! ogbsel ••

Dnevni avaz
• Trosoban stan 78 m2, centar Vogosce, 1.550KM/m2. Tel. 062993253 • Prodajem kucu u Osjeku, Tukovi s.700m. Tel. 061 139557 • Prodajem kucu u Starom GraduSarajevo. Tel. 063 514023 • Prodajem kucu u Zabrdu, novogradnja sa svom infrastrukrurom, djenapovidenju. Tel.061311833 U:I~~~d~fr~k~~~jG:I~~:r~~: ~~el~ Tel. 481 423 • Prodajcm moderniju kucu, Pofalici, H umska, a mofe i zamiena 7.3scan uz doplatu. Tel.062666300 • Prodajem modernu kucu kod Ahmicau Vitezu. Tel.030718074 • Prodajem novu montaznu vikend kucu - brvnaru na parceli i temeljima kupca.Tel.+38761337767 • Prodajem odmah useljivu kucu Osenikfcpcina Hadfici). Tel. 06 I 480 038 • Prodajem povoljno vikendicu na Prokcskom jezeru. Atraktivna lokaeija.Te1.061082659 • Prodaicm u Rakovicikucu, vikendicu + ljema kuca, sredeno. Tel. 061 213273 • Prodajem uscljivu kucu 104 m2, dva dvosobna slana, dviie garaze, 500 m2 okucnice, hitno, Radnicka 122. Tel. 065540702 • Prodajem useljivu kucu na jablanickom iezcru, Celcbiei, 700 m ckucnice, ekstra lckaciia, 10 m od cbale.papiri l/I,mozevoliloi traktor uracun.TeI.066845 174 • Stari Grad, kuea(50 m2) na pared i cd 200 m2, mogucnosr gradnje i prcsirenia dozvcliena, 97.000 KM. Tel. 061 510964 • U Zepcuprodajcm kucu sa Z odvoiena stana, moze i jedan stan, garazu, pomocniobiekat imanji vocniak. Tel. 032596516,063199266 • Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva kuca ncviie gradnjc 200 m2 na placu od 400 mz, sa garazcm, svim prikljuccima i urednim papirima. Tel. 061153130 • Prodajem zemlju Godinja Trnovo FBiH - u blizini vikend naselia Bare. Pogoduc aasvc. Tel. 065697 764 • Prodajem zemlju u Nahorevu, 1/1, vlasnistvo. TeI.05S 379455 • Svrake, plac 1.258 kvadrata, l/l , struja, veda, plio, telefon, cijena 38.0ooKM. Tel. 061 208728 • OREBIC, apartmani za 4 osobe, dnevni, spavaca, kuhinja, kupatilo, teresa, parking u hladu, povoljno - 35 Eura dnevno. Tel. 061 147 359 ill 033/220068. 14893-1It • LJETOVANJE od 4. 8. do 10. 8. po cijeni od 185 uracunat prevcz. 7 dana. Tel. 061 80S.
u Podacama (6 noci 7 dana), KM. U cijenu Smjena svakih 552947,061185 ptL

felVrtak2.a~gusVkotovoz2012

39

Potrainja
• Ageneija hirno trazi manji fino oprcmljcn stan U zgradi za ozbiljan zaposleni bracnl par naduf period. Tel. 062677488 • Agencija pctrazuje dvoiposoban lijepo opremljen stan u zgradi saetafnim grijanjem za stranca.Iok. sir Ccntar, M. Dvor,nal god. Tel.061145853 • Agencija pcrrazuje veci brcj kuca, sranova izemljisra. Tel. 033 782 980 • Agenciji hitno potrebnc vise stanova i kuca za prodaju i izdavanje. Tel.061493323 • Ageneiji potrebno vise sranova za kupovinuu Saraicvu. Tel.0615S9235 • Hitno potrazuiemokucu ili stanza porodicu na godinu dana prednost Grbavica, Vraca.Tel.061142704 • Kupujern devastirane stanove u Sarajevu. Te1.062157088 • Kupujcm dvoiposoban iii trosoban stan Cengic Vila, Hrasno, Otoka, hitno. Tel.061509705 • Kupuicm dvosoban iii manji trosobanstan. Tel.061 510964 • Kupuiem trosoban stan u Kranjcevicevoj ulici u Sarajcvu. Tel. 061 347170 • Potreban yeti broj stanova za izdavanjc iprodaiu. Tel.061865011 • Potreban veci broj stanova za izdavanje iprodaju. Te1.061925649

Poslovni prostori
• Bascarsija, prodaje se poslovni prostor.povoljno. Tei.063998700 • Izdaiem ili prodaiem fast fud, moze rostilj, pica, pita, Kosevsko Brdo,Cemar. TcL062967832 • Izdajem poslovni prostor 25 m2, TrgHerojabr 13. Te1.061203720 • Izdajem poslovni prostor u Brezi 229 m2 RK Borac, potpuno renoviran za trgovinske namicne, cijcna 2.000 KM. Tel.033265715 • Izdajem pp llOm2zasvenamjene na glavnoj ccsu, prilaz za Ilepcre, Saraj pclje. Tel. 061545358 • Izdajem radnju na Basearsiji 11 mz, povolino. Tel. 061 219452,033 207734 • Ponuda: Jako izvor vlastite cisre laboratorijske ispitane vode sa bazenom, uz magistralu, nudim za prcizvodniu i promet - kod Sarajcva. Tel. 653454 • Poslovni prostor 76 m2 u Dobrinji 5 prodajern iii mijenjam za stan. Tel. 0603191401 • Poslovni prostor suteren 60rn pogodan za svc namjene hirno povoljno prodajem. Tel. 061 795489,061 753 131 • Prodajem halu koja ie iznajmljcna, atraktivna lokacija, Stup. Tel. 062 666300 • Prodaiem p. prosror u strogom cenrru 42 m2, 100.000 KM. Prodajem stan kod pozotista 92 mz, 165.000 KM. Tel.062383030 • Prodaiem poslovni prostor na BaSearsiji 24 kvadraca, vlasniSt:vo, NovcDaire. Tcl.061490399 • Prodajern poslovni proslor na BaSearSiji, 24 m2, vi 1/1, cijena 110.000 KM, zvaLi od 15h. Tel. 061 490399 • Rajlovac, izdajem prostor 100 + 100 m2 uz eestu sa kamionskim prilazorn iparkingom. TeI.061663013 • UBugojnumijenjam(prodajem)2 poslovna prostora za nekretnineu Sanjaluci. Tel. 065 009207

• IZDAJEM povoljno apartman sa 61eiaia Herceg Novi - Baosici. Tel. 062 223 406, 065 694 533. 9146-INdz • NEUM izdavanje od mora, nlizina peste Obezbijeden parking. 223860.
w

soba tOO m i mark eta. Tel. 061 9173-INdz

• U NEUMU pored obale, apartmani i sobe. Parking, klima, TV. Vrlo povoljno. Tel. 033 541493, 061131831. 9174-1Ndz • IZOAJEM tu, povoljno. 359. apart mane u BrisTel. 00385 21 699 15029-1tL

Zamjena
• Mijenjam 2.000 m2 zemlje sa rusevnom kucom u okoliniBanja Luke za slicnu U okolini Sarajeva. Tel. 061835110 • Mijenjam aparunan u Foinici za stan u T U71i iii Sarajevu. Tel. 061 725039 • Mijenjam kucu Donia Glumina ked Zvomika za okolinu Sarajcva. Tel. 06 I 975 116 • Mijenjam stan na Kosevskom Hrdu za sran u Hrasnom. Tel. 061 167 397

Zemljista
• AhatoviCi 1.800 m2, 9 Ki\1 hitno. Tel.061159249 • Orahovbrijeg,prodajem povoljno dvije gradevinske pareele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanisticka saglasnost, vlasnistvo 1/1. Komunalijedoparcele. Tel.061488675 • PofaliCi, iznad hotela Italija prodajem zemljiste pov. 2.530 m2. Dozvoljenagrad_nja. TcL 0661 50762 • PofaliCi, kod d;;.3mije pl'odajem 2.530 m2 zemlje. Dozvoljcna gradnja stambenogobjekta dimenzija 36 puta 16m SUI. pril. 2spr. vis. pOl. Tel. 061 819669 • PofaliCi~ prodaiem zemljiste pov. 3.015 m2. Pogodno :t.a \·ikendicu moie i kuea. Uz parcelu PUI, voda, struja. Vlasnistvo 1 ml -IS KM. Tel. 061819669 • PofaliCi, prodajem 7.emljiste pov, 471 rna 9.800 KM, uzparcelu put voda struia. vlasnistvo. Tel. 0661 SO762 • Prodajem 24dunuma u Kijevucijenapo dogovoru. Tel. 062735131 • Prociajem nasuperlokaciji u Brczansko; ulid 808 m2 zemljista sa gradevinskom dozvolom. Tel. 061848433 • Prodajem parcelu 1.800 m u cenU'U Grdonj, pogodno za sve namjene, asfalt, struja i ostaIc komunaliic uz parcelu.Tel.061106424 • Prodajem parcelu 800 m2, Aerodromsko naselje pored zgrade Bella Casa. Tel.065952884 • Prodajem parcelu u Doglodima 400 kvadrata, jedan kroz jedan, voda, struja, kanalizacija, sve uz parcelu, dozvoljenagradnja. Tel.062451791 • Prodajem zemljiste 350 m2, 70m od mora u Sreseru, Peljesae. Tel. 061 490399 • Prodajem zemlju 1.500 m bli7.u Blagaja i Mostara u Dracevicama. TeL 063865853 • Prodajem zemlju 3 duluma uz glavnu ecstu, lokacija Kresevo. Tel. 063590559
a

Garaie
• Izdajem dvije spojene garaj..e kod Aerudroma. J edna sa kana1om. Pogodnozaautomehaniku. Te1.062379192 • Izdajem garaze Hrasno. Tel. 061 262733 • lzdajem garazu na Grbaviei kod poliklinike Sanasa. Cijena 70 KM. Tel. 06232 I 039 • Izdajem gara7,;ti u KovaCiCirna do bugarskeambasade. Tel. 061864086 • Izdajem garazu u Zcnici (Kul Ban. 11),cijena80KM. Tel.062588750 • Izdajem garaiu u zgradi Papagajka.TeI.0332l8011 • Prodajem zidanu garaiu u Logavinoj.Te1.061183941

Kuce
• nidZa,Plandiste~Bosanski Ljilian 17,objekatP+ 1+ P, 150m2,okucnice 150 ml, roh-bau, urcdni papid, l/l. Te1.062319563 • Kromolj, prodajem kueu 300 m2 oa parccli od 1.200 m2, super pozieija i pareelajeravnasva, 125.000 KM. Tel. 061559235 • Kuea na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222141 • Kuca u centru Makarske, Kalalarga 29. rapid uredoi, tri etaie, cca 300 kvadrata. Tel. 063 899989 • Ni~iCi, Jelik, prodaje sc novosagraden vikendobjekat 185 m2, naplaeu od 1.700 m2, ima graaevinsku i uporrebnu dozvolu, sve prikljueke. Cijenapoyideniu. Tel.061 153130 • Prodajcm kueu na Poljinama. Tel. 062317515 • Prodajem kueu tri stana dupla garaZaHrasno. TcJ.066640916 • Prodaiem kueu u Binjcievu. Tri spraL1, odyojeni ulazi, pOYrSina 200 m2, okucnica 1.000 m2. Ciiena povoIjna. Tel.062337813

• NEUM - Izdajerno povoljno apartmaoe oa sarnoj plazi 5 m od mora, kUma, parking, TV. Povoljno. Tel. 063 321 434. 962-lmo • NEUM - apartmani kod plaze hotela Zenit, TV-sat, klima, garaia, terasa, iznajmljujemo. Tel. 036 885 555, mob. 063 436 333. www.oeumapartmani.com. ptt • NEUM, vila "MinaI> izdajem apartmane blizu plaze Zeoit, 40 metara do mora sa garaiom, klimom, TV-om. Tel. 062 223 761, 061254458. 8903-1Ndz • NEUM - izdajem apartmane blizu p1aie "Hotel Zenit" garaie, TV sat, klima. Tel. 036 880 516, mob. 063 350 056, www.apartment-zubae.com. 1149-1mo

Svoje SMSmale ogIase moiele sIati i no ledeCi broj:.-I!!!IIi;~JI
Kdi.. luja poRb:

091 510 101

• Alma, villa u ccntru Neuma, apartmani,sobc,parking, blizurnora. Tel. 061131900 • Apartmani i sobc Podaca od 20 KM.Tel.0038598817104 • Apartmani i sobe u Neumu pored ubale. Te1.033541493,061131831 • Apanmani Neum, povollao, 5 m od mora, klima, TV, plaza, upotreba kuhinje,prirodnahladovina. Tel. 061 4S8043 • Apartmani, namjcStene sobe za dnevni boravak i prenoCiste. Tel. 061 897866 • Apartmansko prenoCis[c iznad Katedraie, garaia, internet, kablovska, eent. grijanje, 20 KM po osobi. Tel.062530601 • Apartmansko prenoCiste iznad Katecirale, Ul franeusku rezideneiju, parking, internet, kablovska, cen. grijanie, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 • Baosi6 - izda;em apartmane jeftino, klima, tw, parking. Tel. +38269 222094 • BaosiCi, izdajem povoljno apartman s klimom i TV, 100 m od mora. Tel. 06 I 213256 • Gradae - sobesa balko nom i kupatilom sa WC-om. Upotrcba kuhinjc. Buljubasie. Tel. + 38521697 340 • Gradac i Podaea organizovan sedmodncvni boravak od 09.8. Cijcna ic 190 KM. Tel. 061 793 528 • Gradac na mofU, i.znajml jujem povolino sobc i apartmanc, parking osiguran. Tel.00385918802134 • Gradae, izdajem sobe i apartmane povoljno. Tel.0038591 54421 09 • Igrane. Ljetovanje na moru 7 dana prevol i smjestaj 210 KM, termini od 28. 7.do20. 9.TeI.062003401 • Izdajem apartman u Neumu, Tiha luka, Mimoza, parking, klima, TV. Tel. 06 I 548917 • Izdajem apartmaneu Gradcu. Tel. 00385922296741 • [zdajem apartmane, tri zvjczdice, uzmoreu Neumu. Tel.063573787 • Izdajem ce[vcrOkrevclDe i pelOkrcvetne apartmane u Neumu uzmoreo Cijena 80 i 100 KM. Tel. 061 480 235 • Izdajem kamp - prikolicu u Zaostrogu.Te1.061157454 • Izdajem po\'oljno apartmane sobe u Podae! ispod magistrale 50m parking obezbijedcn. Tel. 00385 21 699 231 • Izdajem povolino aparnnane u Neumu.Tc1.0625S1ool • [zdajern povoljno dvosoban apartmao u Baru, utjeha, oprem ekstra. Tel. 0621 559%,0038269447441 • Izdajem trokreverne apartmane u Vodieama, drugi red do mora, parking, sat. antena, balkon. Tel. 061586 022 w c:;!~~I.06lofoe8i2a17artmani u Poda

vee

• Neum - kodplaze Zenit iznajmljujemo sobc i apartmanc (klima, kuhinia, balkon, TV, garaze). Tel. 036 885 165,063894751 • Neum - povolino izdaiem apartmane smjestene uz more. Tel. 063 327098,036884169 • Neum, izdaju se povoljno klimatizirani apartmani blizu mora u ulici Mimo7.a. Te1.063417 837 • Neum, odmor u apartrnanima na samoj obali. Tel. 036884215,063 856 164 • Neum, povoljnc izdajem sobe i apartmane ucentru. UI.Mimoza. Tel. 063339686 • Ncum, sobe sa kupatilom i apartmani, garaza, klima SO m od mora. Miralem. Tel. 061 185 160,036 884 477 • Orebic -apartmani novo sve, blizu plazc, opskrbc centra povolino, svoj parking. Tel.062718103 • Orebic - izdaiem apartrnane sa parkingompovoljo. Tcl.0611S6962 • Orebic - izdajemo apartmane 4+ 1 klimatizirano, 300 m od glavne plate, TV. Tel.061973842 • Orcbic apartmani - 4 krevetni, veorna povcljno, u ccnrru.sa liiepim pogledom na more. Tel. 061 507446 • Oreblc.apanmaoi dvosobni i jednosobni, TV, parking, povolino, blizina mora, slobodni od danas viber. Tel. 061 846930 • Orebic, apartmani, 2-3 krcvetne scbe sa kuparilom, kuhinja, garaza, vrlo blizu mora. Tel. 00385 98 1863 337,062334139 • Orebic, izdajem sprat kuce sa 5 krcvcta. Parking osiguran. Tel. 061 954045 • Peljesac Drace apartman 50 kvadram za 5 osoba, 2 rerasc, 100m do plafe, slobodan od 30. jula, povclino. Tel. 062 105578 • Podaca - kuca uz more.aparunani povoljno, obezbijeden parking. Tel. 061517353,063893590 • Podaea aparunani 3 i 41eiaja, 150 mod mora,klimatizirano, 50 i60 KM. Tel.061863656,00385921885233 • Podaca, izdajem apanman cerverokreyetni uzmore. T eI. 00385 21699174 • Povoljno iznajmJjuiem apartmaneu Tucepima. Tel. + 385 989386925 • Prodaiem putovanje,cijenapo dogovoru. Tel. 062 110377 • Sarajevo, apartmani za prenoCiste u centru starog grada, 2 min od BascarSije, 10 po osobi. Tel. 00387 61 107021 • Sedmodncvni boravak u N cumu u privamoj kuCi. Obezbijedjen priievoz, smjeStaj sa doruckorn i ruckom. Polaz:lk svake subole. Cijeoa300 KM. Tel.061915661 • Sobe sa upotrebom kuhinje sa kupatilom u Srebrenom kod Dubrovnika. Tel. 061 473240 • Sobc 2'l1. prcn06.stc u blizini BaSearsije, sobe imaju svoje kupatilo internet,cablovsku,parking. Te1.061184724 • Trogir - Clovo - okrug gornji - izdaje se jednosoban stan sa balkonom za 4 osobe + pomocni lez.aj. Parking osiguran, 50 m od mora. Klima, led ~ led. Tel.062643616

• Sen'. racunara • Profcsionalna di· jagnostika ipopravak racunara, insralaciia sistcma.antivirusna zasuta, internet konekcija + ruther. Dolazim popozivu,Majo.TeI.061243611 • Servis racunaraInstalacija, visciezicno okruzenje, antivirusna zasrita, umrczavanic, garancija na radovc. Te1.062672858

Telefoni
• Prodajem telefon samsung gt-b 5722400 KM, iz Tuzle sam. Tel. 061 062154

Ostalo
• Prodajem novu neotpakovanu plasmu Samsung ps43, d450, sa garancijom i racunom. Ciicna 850,00 KM.Te1.065897988 • Prodaiem Samsung televiziju, Samsung liniiu, mikrovalnu pee i Pilips televiziju. Te1.061604050

Namjestaj
• Prodajem djeciju garni turu, min idvosicd i dvije Iotcljicc. Tel. 063 954 409,061571262 • Prodajem namjestaj zbog selidbe, udobrom stanju. Tel.061 %7039 • Prodaiem polovan dobro ocuvan kauc, foteliu, stc i tepih ciiena po dogovoru. Tel. 062 737176 • Vrio povoljoo prodajem garnitul'U od eko koze za dnevnu sobu. Tel. 061 822710

Ostalo
• Extra njemacki plinski kamin, grijestokvadrata. TeI.061279288 • Nov plinski bojler fasadni 23 kw. Tel. 061 210233 • Prodajem bojler Konear 501 - 90 KM, Termex 801-100Kj\1,masinaza sudemala napultEleklrolux] 50 KM.. Tel.061262516 • Prodajem kupaonicki elament, yeti, nov, sa slavinom, 350 KM.. Tel. 061754972 • Prodajem pee na loz ulje Smeller, kornpletna i metalna garazna Vrata. Te1.030718074 • Prodajcm povoljno TA pec AEG magnohrom 3kW kao nova. Tel. 061 19997..7,.. __ - __ -

Kucni Ijubimci
• Par paunova muijak, zenka. Tel. 061138402 • Prodajem Cistokrvnu stenad zlatnogretrivcra, stari 2 mj. Vakcinisani i ocisceni od parazita. Cijena ZOOKM.. Tel. 061 377366 • Prodaiem malog erno bijclog tornjaka,Sarajevo. Tel. 061 198796 • Prodajem mlade papagaje raznih boja. Tel. 0624 35260 • Stenad od sarplaninke i bosanskog tomjaka, odlienog porijekla i kvaliteta,4ooKM. Te1.061488840 • Uzgajivacnica prodaje stenad sarplaninca iz dva legla, odlicnog kvaliteta. Tel.065943585

• Prodajem viljuskar marke Hys(er 5t, duge vile. Moze i kompen:t.3cija. Povoljno. Tel.06116389 • Dvoja ulama vrara u dobrom staw njupovoljno. Tcl.0611750% • Prodajem 8 prozora i 2 balkonska vrata - Bjelasnica, Sipad. Povoljno. Tel. 061 106428 • Prodajem dobar polovan crijep 30 pfkomad.Te1.062815536 • Prodajem polovan crijep Kikinda povoljno. Tel.061210201 • Prodajem ulazna vrara. Tel. 061 167397 • Prozor drvo 180x 140 dva komada. Tel.061852326

Ostalo
• Prodajem mlade domaec koke, palke,eurke,japanskeprepeliee i ijekovita jajaodprepelica. Tel. 063416 795 • Prodaiem odliean inkubaror za izleganje sve vrs(e peradi 150 KM, 70 jaja kapacilcl, jednoslavan za upolre· bu,garancijastalna.Tel.061854294

U UCOlle Ii MO roll noptC1>!f! rozmok I~ voseg molOg oglOso 1'0000u ~lle no nov Oroj, Je(jlQ SMS poruka mole soatovoli mo'<51mo'no 15 . 20 $\'8 poru.:e kOla budu vISa l1edokClJO zodltcvo pto..-o neobjovI) oOJO U ogkJsmc SMS porukom oe<e be . rvona lmena rmI. odnosno ptO'.nlh rub,e(oto SYiogtosl kotl gnu SMS porukom do 10 NIi b t co obJovI)enl u.n4aot 4u.a, 0 0$l0I1clu bwjt CYlena POr3e le 0,10 ItM + PDV If&POME1f1.: .PnhJoorn l.iaI1Ja~ ~ r moJIe S1avl.!b c,~, d, t U.
znaIco;'l!

• KJck,sobesaupotrebom kuhinjci aparrmani, parking, vclika terasa - povoljno. Tel. 00385 20691068,00385 9179864% • Ljerujte u Makarskoj,apartmani i sobe s upotrebom kuhinje. Tcl. 00385 915837045 • Lux apartmani Baosiei, www.motearia.com. Tel. + 38269551750 • Ma,karska, iznajmljujem sobe i apartmane blizu mora. Tel. 00385 2] 616814,00385981787522 • Makarska, iznajmljujem sobe, tv, parking,klima, rostilj i pranje vesa. Tel. 003859 I 5229427 • Neum - izdajem apartman uz more, za 4·6 osoba, komplet opremljen, parking. Tel. 062672867 • Neum - i7.dajem sobe sa 7.ajedniCkim kuparilom i kuhinjom, 100 m od mora, terasa sa prirodnom hIadovinom,parkingosiguran. Tel.063123 490

Kompjuteri
• "Akcija servisiranja" - Ako imate problema s v&sim kompjuterom, na7.o~ vite! Rjes.avanje kompj. problema. UmreZavanje, spaSavanie podataka. Brzdolazaknaadrcsu.Tel.061170085 • Instalacija windowsa 7, xp, bdic.nih rmcra i mrcia. antivirus, spasavanjepodataka, garancija na usluge, dolazak besplatan, pozovite. Te1.061156035 • Kupujem knjige iz svih oblasti, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 061 777700 • Kupujem knjige 7.37. i 8. razred dcvc(ogodisnjc skole i svc srednje. Tel.063147832 • Kupujern knjige 7.aosnovnu i srednju skolu, najbolje plaeam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062788 739

40

CeMtak 2 a~gusllkoIOVOZ2012,

Dnevni avaz
• Fastfoodu pctrebnaradnicazaposlufivanje. Tc1.061775 330 • Frizerskom salouu pctrcban radnik iii radnica i pornocni frizer ucenik ili ucenik Sa vanrednim pohadanjem skcle. Zvati od 10-18. Tcl.033206601 • Hitnc potrebna djevojka Sa iskusrvorn za nadogradnju noktiju. Tel. 062875916 • Mladic sa zavrsenom SSS, poznavanjc cnglcskog, spanskcg, trafi posao na recepciji, prevodi i sl. Tel. 061 381802 • Pod hitno trafim bilo kakav posao. Po mogucnosri na farmi. TeL 066 054038 • Pcrreban radnik iii radnica za rad u cafe baru na Bjelavama. Tel. 062 784 044 • Potrebnadjevojkasa iskustvom za rad u novootvorenom salonu za nadogradnju noktiiu na Bascarsiji. Tel. 062851374 • Potrebna Irizcrka sa iskustvom. TeI.061275783 • Potrebna kozrneticarka, plata na procenat50%. Tcl.062813 333 • Potrebne dvije dievojke za rad u sanku i posluzivanje u prfionici kafe napijaci Cigiane. Tel. 061438494 • Potrebnc vise menadzcra i promotcrki. Tel. 062123 270,066289887 • Student sa iskustvom na ugostitc1jskim i gradcvinskim poslovima hirnolniZiposao. Tcl.062087 419 • Zelite Ii zaradu do 250 KM sed• Kupujem staru deviznu, obaveznice, dionice, odmah isplata. Tel. 066 430579 • Kupujcrn svc vrstc dionica i akcija sa Sarajevo i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana iii firmc u FBiH.T.1.065974799,061188488 • Noveoriginalnediielove zaindustriiske sivace masinc, povcljno. Tel. 062876691 • Ostvarite svoj biznis prcizvodniom uekih od 50-tak alkoholnih pica, prva domada brosura! Tel. 032 244417 • Otkupljujemo sve vrste starog papira, novina, najlona, zatim pet flase, kod vase kuce iii kod nas. Tel. 062 280091 • Prodaidem Of set masinu, Roland B2. Tel.061811266 • Prodaiem klimu Daikan kapacircra do 600 m kvadratnih, placenu 88000 KM. kcristcna same 3 godine za 18oo0KM. Tcl.061214071 • Prodajem komplet opremu zarestopran, slasticarnu, buregdfinicu. Tel.061311784 • Prodajcm komplctnu prfionicu kafe. Mlio (Boro), italijanska automatska pakerica i turska rnasina za przenje kafe. Cijcna povoljna. Tel. 061208707 • Prodajem pcele (Bosankc), iedanaest kosnica, cijena po dogovoru. Tcl.062166668 • Prodajem plinski mstilj i razanj svezaugosutcljst\·o. Tel.061914159 • Prodajem polovna djeCija kolica, krcvetae i ostaJa oprema iz Njemacke vcomapovoljno. TcJ.062 737176 • Prodajem stolice,foleljc,dvosjede i stolove 7.abaste i balkone, razne korpc i dr. proizvodc pletcnog namjcStctja. Cijene izuzetno povoljne. Tel. 061 200894,033525966 • Prodajcm vceu koliCinu robc iz Njcmacke, izglcda kao nova i rnoderna. Obuea lKM. Jakne, sakoi 1 KM.. GarderobaO,20 KM. Vrecaod 50 korn lOKM.Popust. To1.0661 15498 • Prodajcmo - Drva i ugalj u svim ohlicima (separisan kocka - orah) koheine su tacnc sa prcvozom. Isporuka br7-3zovite- hvala Yam na povjerenju. Tel.061769074 • UgostiteJjske garniture tri komada: lezaljka 220 cm, plasticni sto 140x80, dvije stolicc zcljcznc S naslonima, Kranjcevieeva 13, Sarajevo. Tel.061 049033 • Vasu dcvizllU stednju, ratnustetu, dionice i obveznice najbolje i sigurniie cere napiatiti ako se abratite nama. Te1.066714808 • Zapocnite sopstveni posao idejarna kniige "Vodic malih biZJlisa sa 2.500 ideja"! Knjiga je sada na CD-u! Te1.032244417 • Balkone, terase i nadstresnice saniramo i radimo nove povoljno i kvalitetnc. Tel. 063850807 • Bojleri - Elektricar - sve cpravke srarih i ugradnja novih bojlera, peci osigu1'01&, indikarori za kupatila, instalacije, TApeci.uricnicaisl. Tel.061222228 • Bravarskc radove, dolazim na adresu. Tc1.061233078 • Elektricar popravlja sporete, bojlere, rasvjetu, indikatore, instalacije, interfone i drugo, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 560500 • Elekrroinstalacije: ugrudn]a novih i popravke na statim, ugr. interfon a. Tol.062255055 • Gradevinske radove, betoniranje, salovanic, armiranic, zidanjc i svc ostalc. Tel. 063 850807 • Grupa izucenih fasadera radi samo termo fasadc sa stiroporom kvalirerno i povoljno. Tel.062158 066 • Harmonika vrata - prodaja i ugradnja, iednokrilua i dvokrilna sa dviie vodilice. Tel.061512294 • Kcramicki radovi od 8 KM, brzc, povoijno i kvalitetno. Tel. 062422 040 • Kopanie kanala, Iahtova za vodu, prikljucak vodc i satova sa <llCS10m, betoniranie. Tel. 06 1512430 • Kuhinje,amcrickiplakari,sobnai ulazna vrata vrhunskog kvalitera po povoljnimciienama. Tel.061131213 • KV Vodoinstalatcr za ugradniu hajlera, Cesrni, tus batel'ija, solja, vodokot.lica, instalacije kupatila i kanalizelcije.TeL061222228 • Moler radi rnolersko farbarskc radovc CiSlO,kvalilclno i povoljno. Tcl. 062419501 • Molemj: gielovanje,farbanje,lijepljenje stiropora, navlaccnjc mrczice. Tcl.061518014 • Molcrskcuslugc: Krcccnja iglcto~ vania. Radimo uredno, povoljno i kvalitetno. Tel.061709956 • Molcrski nldovi sa dugogodisnjim iskustvom igarancijom urednosti i prufcsionalnosti. Tel. 062 473 412 • Molerskofarharskeradovcizvodirna kvalitctno, brzo i CiSlO.Tcl. 062 367560 • Molersko farbarske usluge,sve radove vrsimo uz potpunu zastitu lijcw pljivim trakarna i podnim najlonima, ganlllcija urednos[i 100%. Tcl. 061 606441 • Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i spanskezidove. Tel.061278188 • Parketar poslavlja, brusi i lakira sve vrste parketa i laminata sa garancijom. Tel.061244183 • Popravljam friiiderc, rashladne uredaje. TeI.061533490 • Poprdvljamo vcs masinc, sporcle, boj1ere, el. instalacije, dugogodisnje iskustvo, zagarantovan kvalitet,dolazak bcspiatan. Tel. 061 740 465, 062 127026 • Poslavljam klasicnc lamcJ laminat, rarkct, sipod, brusirn i lakiram. Tol.061299357 • ProdajcmPVCrolctnc60 KM.AL roletne 85 KM svih dimenzija. Tel. 061890437 • Radim centraino grijanje i prepravkagrijanja. Tel. 062 316826 • Radim centralno grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veomapovoljno. Tel.061922476 • Radim svc vrstc grddc\'inskih 1"ddova - zidanje, maltanje, fasade, kro\fove vrlo povoljno i kvalitctno. Tel. 061526037 • Radimo cenlTalno, eraino grijanje, plinske instalacije sa atestom, zarnjena konvekwra i popravke radimo kvalitetno ipovolj no uzgaranciiu. T.1.061500037 • Radimo od remelia do krova stiroporfasadesanasim iii vc1simmaterija10m. Tel.062216268 • Radimo stiropor fasadc sa nasim iii vasim marerijalom, garancija, manjafirma. Te1.061270729 • Rigipsmajsrorradi PQlkrovljaplafone prcgradne zidovc i ostctlc radovc, njemackoiskustvo. Tel.061511503 • Staklar vrsi ugradnju svih vrsta stakala i oglcdala. Dolazim naadresu. T.1.061609947 • Stolar - Izrada kuhinja, plakara, "rata,stcpenica. Tc1.06! 827806 • Stolar vrsi opravku i i7.radu namidtaja, stolarijc, dihtovanjc i sl. Tcl. 061312956 • Stolar vrsi sve popravke, prepravkc kao i izradu po mjcri kuhinia plakara americkih plakarJ pouzdano i kvalitctno. Tcl.062671273 • Stolar, izrada i monta:za kuhinja, ameriekih plakara, enterijera, stepenica. Tcl.061 512663 • Stolarske-Iakirerske i restauracijskeposiove vrsimo kvalitemo, dolazimonaadresu. Tcl.061 505610 • Termo fasade rigips, moleraj, spanski zidovi,povoljno uzgaranciju. Tel. 061 270971 • TV LCD servis vdi popravak svih TV, LCD i plazma aparara. Dolazak naadresu,garancija. Tel.061 145499 • TV popravljam sve modele profesionalno i na vasoj adresi. Tel. 062 199 199,033653311 • TV servis oviaslen od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 61 0000 .TV servis servisirasve marke i modele LCD plazma televizora sa garan• Agencija pruza usluge usluge kucne njege i pomoci starim i nemocnim na 1,4,6,8, 12, 24h, nocne deaure, profesionalno i povolino. Tel. 061237641 • Agcncija, profesionalno ciscenie vasih kuca, stanova, poslovnih prostara, te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namjestaja. Tel. 061 144 899 • Agencija, profeaional no mokro pranjc tcpiha sa besplatnim prcvozorn do vase adrese. Tel. 061 144 899 • Ako Yam treba kombi prcvoz nam[estaja, selidbe, odvoz kabastog crpada, Iure i slicno.sa radnom snagom ili bez, pozovite, naipovoljniji smo. Tel. 061378166 • Ako yam rreba, kornbi prevoz, sew lidba, odvoz sute i starih kabastih stvari, vccim kombiiem, sa paaliivom radnom snagom, vrlo povcljnc. Tel. 062838904 • AU{Q- kombi transport svih vrsta roba, selidbe, odvoz. SUlC, kabastog matcrijala itd ... iskusna radna snaga, cijena 20 KM po gradu. Tel. 061 389 498 • AU10 - komhijem klimatiziranim prevoz na more sa adrese n a adresu, mozc i s mjestai. Tel. 061 899883 • Auto - prevoz kombijem t5 sa klimom na morcsa adrese na adresu. Tel. 061200546 • AU10 kombi prc\'oz namje~[aja, sute,odvoz kahastih stvari, gradevinskog rnarcrijala i osta1og sa paZljivom radnom snagom, cijena 20 KM. Tel. 062051166 • Cijepam drva dolazim na adrcsu, cijenajepovoljna. Tel. 062806825 • Cis tim i oddavam vase baste, vrtoveidvorista.Tel.061708740 • Cistim stanove i pos!ovnc prostore. Tc1.061924180 • Cistimo stanove, kuee i poslovne proslore. Tel.062304018 • Cuvala bih dijele liZ svorn stanu, Grbavica, Zeljin stadion. Tel. 033 642 458 • Cuvala bih djccu su·ancima. Teeno govorimengleski. Tel. 062 649 993 • Djevojka nudi opustajuccmasazc, rnolirn sarno ozbiljni pozivi. Tel. 066 174141 • Dvije prijateljice nude kraljevsku masazu, Sarajevo, stop sms. Tel. 065 834529 • Gledam u karte i poma:r.cm kod problema, Ijubavnih, familijamih i drugih,proricem huducnost. Tel. 033 260515,062087210 • lznajmljujcm stoiicc, kuena dostava. Tel.061224 704 • Jedan dodir vrijedi vise od milion rijeei - masaza ... Tel. 062074096 • KlimatizirJnim kornhi vozilom vr~im prc\foz pUlnikct na svc dcstinctcije po vrlo povoljnim cijenama. Tel. 062303478 • K.limaliziranim kombi vozilom vrsim prevoz putnika na sve destinacije po vrlo povoljnim cijcnama. Tcl. 062303478 • Kombi prevozputn.ikasclidbeodvoz kabastog otpada i sute, cijena povoljna. Tel. 061 817424 • Kombi prevoz selidbe odvoz kabas tog otpllda i ostalo [ura po gradu 20 KM rad. snagapo dogovoru. Tel. 062 988026 • Kombi prevoz svih vrsta roba i sclidbc vcCim kombijcm sa pazljiyom radnom snagom iii hcz ciiene povoljne. Tel. 061890067,066 III 109 • Masa7.a - rijdite se stresa i nervoze ... TcI.063848921 • Medicinskamasa:za tijela,relaksacija, ugodan ambijem. Tel. 061 712 710 • Ozbiljna odgovoma zenacuvala bi stariju Zcnsku pokrernu osobu 8 sati na podrueju opstine Novi Grad. Tcl. 066162298 • Ozbiljnazena CiSlii odrZava stano· vc, poslovnc prostore i kuee. Pcdanmo i povoljno. T cl. 062 207 833 • Pranje tcpiha kvalitetno i povolino, dostava besplalna. Tcl. 061 309 800 • Pravirno sve V£sle zubnih proteza, lotalne i parcijalne. Cijena ISO K.J\1. Tel. 062 656128 • Prcsnimavanje sa video kaseta, 8 mm kaseta, mini dv kascta od kamere i sd kartica na DVD. Sarajevo. Tel. 062824523 • Prevoz putnika u Neum na jednodncvni izlcl, Za Sarno 29,95 KM po osobi. Putujte sigurno j jeftino u luksuznom T5 kombiju. Tel. 062 606611 • Rainbow tapacir namjdtaj,podne oblog •. T.1. 06 I 311276 • Rucnopcrem repihe idruge podne proslirke sa dostavom. Cijcna od 2 do 2,5 KMlm2. Tel.061233941 • Vr!iim prevoz putllika kombijem 8+ 1 i luksuznim vozilom na sverelacije. Tel.061187954 • Vrsim usluge prcvoza kombijern. Cijena30 KM. Tel. 061934824 • Zubneproteze,izrada u toku dana, povoljno poliranjc, popravka sIarih pl'oteza dodatak zuba, pod!aganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel.061 141 544.

• Kupujem pclcvne knjige za srednju i osnovnu tkolu, dobro i odmah placam, pc dogovoru dclazim na adresu. Tel.061 903709 • Kupujem razne vrste knjiga, dolazim naadresu. Tel.061397929 • Kupujem udzbenike za srednie skcle. TeI.066472327 • Prodajem knjige za sumarski fakultct. Tcl.061379751

ciiom. Tel.033650400

• Ako imate zlato lomljcno, ispravno, nakit, dukate, sorvane, najbolje placam do 37 E/gr. Isplata odmah. T.1. 06 I 377500 • Kupujem lomljeno i zubarsko zla10 dukarc i zlatne satove, najvise placam. Tel.061553640 • Kupujem lomljeno zlato, ispravno, najbolje placam od 42 do 78. Tel. 061198852 • Kupujcm zlato, dukatc, sorvanc. Tel.061965126 • Otkup zlata najbolje cijene, tacna gramaia, bez zakidanja, dukati, sorvani po dogovoru. Tel. 062 373 479

• Prodajcm 2 regis£rovana rafring camea Ris Spormautik Akvasport za 9 i 11 osoba u odlicnom stanju. Cijena 4.000eura. Tel. 061 285407 • Prodajem skije Elan polovne sa stapovima,cijcna30 KM. Tcl. 062499 089

.TVservisvrSipopravkeLCDiTV Samsung i Nco i ostalc aparare. Tel. 033898032,061161644 • TV servis vrsi pcpravke svih TV aparara. Dolazak na kucnu adrcsu besplaran. Garanciia na uslugu 12 mjcscci. Te1.451778,061148042 • TV video LCD plazma servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. DaJjinski za TV. Tel. 650867, 061188410 • Ugradnia, brusenje, fugiranje i lakiranje parketa i sipoda po naipovcljnijim ciienama. Brzo i kvalitemo sa besprasinskim masinama. Tel. 062255046 • Ugradnja, servis, rnonraza, demontaza - alu zaluzine, rolcrne, garazna vrata, bravarija, PVC stolarija, radimo sve kvalitetno i s garanciiom. Tel.061497632 • Vecaekipa majstorarade samo stiropor fasade, iskliucivc same fasadc. T.1.061860907 • VKVBravar - svebravarskeposlove kvaliterno i povoljno. Tel. 062 940 731 • VKV molcr i vodi molcrskc radove, kvalitetno, jeftino. Tel. 066 408 817,033988067 • Vodoinstalatcr adekvarnc odrzava staru ipcstavl ja novu instalaci ju, cisti bojlcrc,svcuzgaranciju. Tcl.061497622 • Vodoinstalalcr povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tcl.061225 727 • Vodoinstalater sa iskustvom vl'Si opravke instalacija, montazu sanitarnih uredaia i pl'ocepljenja. TeL 061 348717 • Vodoinstalater vrsi sve vrsle opravki u kupatilu br7.0 i efikasno. Dolazak besplatan. Tel. 061 199442, 033621733 • Vodoinstalatcr, popravka i ugradnja instalacija, bojicrd,sanitarija. Tel. 061180120

Intelektualne
• Dajem insrrukcijc izbosanskogjezika (grarnatika i pravopis). Tel. 062 152950 • Dajem instrukcije iz matcmatike. Tel.033651419 • Dajcrno instrukciic za popravnc ispite za osnOVDUi srednju skolu, uspjcSoo iz matcmatikc,hcmijc i fizikc, profesori. Tel.062256213 • Instruiram dake i sludenre iz. malemaukcnaAJ.Polju. Tcl.061157991 • fnstrukcije cngleski i njemacki. Tel.061339306 • Inslrukcijc iz hernije scudcntima i ucenicima, dolazim na adresu. Tel. 033812151 .lnstrukcije iz matematike dacima istudentirna. Te1.062672858 • Inslrukciie izmatcmatike, fizikc i hemije 103 sl'ednjoskolce i studente. Tel.061286082 .lnsrrukcije iz matematikc. Profesorsaiskustvom.Tel.061135748 • Matematika za popravni ispit, dugogodisnjeiskustvo. Tel.061800 259 • Profesor instruiramatematiku zasve llZrdStc,povoljno, uspjclno, dolazim na adresu. Te1.033657082,066 329172 • Profesor matematike uspjesno i kvalitctno dajc instrukcijc, Tel. 061 552404 • Profesorica drZi casove iz matematikei fizike. Tel. 033 219559 • Profesorica cngleskog iczika poducavauccnikczapopravniispil. Tcl. 033657038,061556700 • Profesorica instruira matematiku, fiziku,OET ,svc skolc i fakuJtcle. Tcl. 062313773

• AKCljA: BUKOVA CIjEPANA DRVA I KLASE 60 KM PO METRU. UGALj DRVENI 90 KM, UGALj BANOVICI (KOCKA, ORAH) 140 KM TONA. ISPORUKA DO VAS IE 1ST! DAN. TEL. 062 654 159. 9195-INdi • "AKCljA" - U PRODAjl SU BUKOVA DRVA, BANOVICI UGALj (KOCKA, ORAH), KREKA DRVENI. BRIKETI NAjKV ALITETNljI. PREVOZ OBEZBIjEDEN. TEL. 061 670 068, 061 287 798. 15005-111 • "RASPRODAjA OGREVA"Bukova drva u svim oblicima, kao i ugalj Kreka komad i Banovici (orah i kocka).lsporuka isH dan. Tol. 062 922 712. 14972-ltt • MOLl SE gospoda Bjelovic Esma da se javi na bro; telefona: 062738899. lS004-ltt • Agencija kupuje sluU deviznu i dionicc koje su na berzi. Tel. 062 118 803 • Agencija kupujestaru deviznu stednju, rame stctc i dionice iz cijele BiH, prodajem certifikale, isplataodmah. Tc1.066003691,061 140521 • Agencija kupujestaru deviznu stednju, raUlU odstctu i dionicc, dolazim naadresu. Tel.066734673 • Agencija kupujem stal'll deviznu slcdnju,ohvcznicc, ralnu odstc[U dionice, isplata odmah eijela BiH. Dolazim na adrcsu. Prodajcm ccrtilikatc povoljno.Te1.061175237 • Agencija kupujem staru deviznu stednju, odstetu, obveznice, ispiate vrsimo uz prethodni dogovor na nacin kako Varna odgov<lCa.Diskrcl. i profesionalno. Tel 063 35 1572 • Agcncija7.a kupovinu deviznestednjeJugo i Privredne uzobracunavajaeukamatu. Tel.066 723 731 • Agenciia za kupovinu dC\fizncs(c dnje, ratne OdstCIC,dionica firmi, fondova, najbolje plaeamo, isplata i dolazakodmah. Tcl.063215 751 • Agencijaza kupovinu devizncstednje,l'atncodstc[c,dionicefirmi,fondova, najbolje i bez zakidanja plaeam, isplata i dolazak odmah. Tel. 062 788 739 • Agencija 7-3kupovinu stare deviznc s(cdnjc, mme odstcte, obvcznica, dionica, u Citavoj BiH isplata odrnah. Tel.061337593 .ElektricnovidoI2V.TeL061131 787 • Kolckcija 503 topografskc kartC BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrctdene kane VGIJJNA na jednomDVD-u. Te1.032244417 • Kupujern potrosene automobilskc akumulawrc raznih vcliCina, placam 10 KM po komadu, dolazim na adt·esu, Sarajevo i okolina. TeL 061 540533 • Kupuiem stare pokvarene yes masinc, gusanc radijatorc, pOlrOSCnC akumulatore, te sve vrste otpadnog ~cljcza. Dolazim naadrcsu. Sarctjcvo i Siraokolina. Tel. 062875 178
k

--,.,,_

.......

• Kupujem 15 komada novina Tempo sa postcrima iskljucivo, objavljcni od 1983. do 1988. godine. PlaCam 5 KM po komcu.lu. Prcvoz placctm 80 KM. Tel.061876 741 • Kupujern umjetniCkes1ike,filateliju, sl<lCinakil, satovc, zidnc, dZcpnc, ruefle, ordenje waeke i ostalo. Tel. 033456505,061214405 • Kupujem umjetnicke slike, starmske sablje, satove, orden ie, belenzuke, demirli tepsije, bosanskc Cilime, baklje,plaketcod olimpijadc i oslalo. Tcl.061553640 • Pl'odajem pistolj CZ M70, 7,65. Sa odobrenjern. Nov, 250 KM. Tel. 066 348295 • Prodajem porculanski servis 7.a kafu sa pozlatom, Slar oko 100 godina. T.1.062895055

Zanatske
• NAjPOVOLjNIjE, NAjKVALlTETNljE ALUMlNljSKE ZALUZINE 20 KM, TRAKASTEZAVjESE, VANjSKEROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLiNDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 8806·1Ndz • SERVIS Yes masina (Gorenje, EI Nis, Konear, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), sporeta~ bojlera. Dolv.ak besplatan! Garancija! Mob. 061171666. 14963-111

Ostale usluge
• KLIMA TIZIRANIM KOMBI vozilom i luxuznim automobi10m nudim usluge prevoza putnika na more, aerodrome i sve druge destinacije Sa adrese na adresu. Tel. 062 214690,033220 402. 14954-111 • PREVOZ DO MORA iednod· nevni izlet subotom i nedjeljom, Gradac, Podaca - Zaostrog, Drvenik. Polazak u 4,45, povratak oko 18 h. Cijena povratne karte 25,00. Kon. tel. 061 106385,033 654271. 9154-1Ndz • ZOHARE, STjENICE, ZUTE MRAVE I MISEVE, uniSlavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061184 796. N. • Agcnc1la - NctlPovolJllIJCdubmsko usisavanje pranje i ispiranje svih vl"Sta lcpiha 1 KM.-rn! Uga020 KM, Kaue 10 KMtSar-ajevo. Tel.061 141944 • Agencija nudi usluge kucne njege starim, bolcsnim i nernocnim osobarna, mijenjanje petena, davanie injekcija, tcrapija, plasiranjc katetcra, itd. Tel. 062699668 • Agencija pruza usluge njege i cuvanja pacijcnata, davanjc infuzija, injekcija, lab analiza krvi, plasiranje katctcra. Kueni prcglcd inlcrniste. Tel. 061530658

• POTREBAN radnik sa "8" kategorijom na poslovima distribucije. Tel. 062 483 046. Alipasina bb. 15036-Ut • TAKSI sluzbi potreban mehaniear sa radnirn iskustvom. Kontakt tel. 061 555-345. 14915-111 • U UGOSTlTELjSKOM objektu potrebna konobarica i sankerica. Tel. 062213 788. 14960-lIt • Restoranu r'KOD BECE", Aerodromsko naseije, potreban kuhar iii kuharica i pomocna u kuhinji. Tel. 061143 998. 9140-INdz • POTREBNA djevoika za rad u kafeu i Ijetnoj basti (dnevniea 20,00, isplata svaki dan). Tel. 062 922539. 15019-111

• "KIRBY" - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrS(a tepiha, namjestaja, auta, pranje portal a, itisoni 1 mil,S KM~generalno Ciscenje 5 KM - 1 h. Firma "GLANZ". Tel. 061 350 688. 9134-IN di
• EFEKT - Alu zaluzine 20 zavjese 20 KMjm2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradn;om. Tel. 033211-484,033 767·995,061131-447. 8326·INdZ

KM/m2. Trakaste

• RAMAZANSKA AKCljA! PJatnene roletne 25,00 KM/m, AI. ialuzina, trakaste zavjese, VANjSKE PVC i ALUM. ROLETNE, garaina, rolo i harmonika vrala. Tel. 061 55l 515,033 789999. 8689-INdi • Adctptacija parketa, sipoda, larniw nala postavljamo brusimo i lakiramo vrSimo ugradnju panel parketa uzgaranciju posjedujcmo ljepila lakove lajsne. Tel.062828 306 • Akciona prodaja hannonika Vf'atasa dvije vodilicesvihmodelai velicma. Mogurnost ugmdnje. Tel. 033 225227,061 516910

Dnevni avaz """",2.""",.,1,,,,2012.41
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OPCINSKI SUD U BIHACU Broj: 170 Ps 039047 12 Ps Bihac, 09. 07. 2012. godine , OPCINSKI SUD U BIHACU, sudija Fikreta Hadzic, u pravnoj stvari tuzitelja, JP Zavod zdravstvenog osiguranja USK Bihac iz Bihaca, protiv tuzenog "Europool" DOO San ski Most iz Sanskog Mosra, u likvidaciji, radi utvrdenja potrazivanja u iznosu od 4.902,97 KM, na osnovu clana 348. stay 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje: OGLAS ouce lOr "us Pt'OjecI Which w on JO.M..to1 1_ radi utvrdenja potrazivanja u iznosu 4.902,97 KM, dana, 05. 07 2012. godine nio je: PRESUDU - zbog propustanja od do-

INVITATION FOR TENDERS
90s I'AANt) lit ItUGO\' A

-

,...

Ccmmudlcn

s.",jIvo UrOon ROIItb o.....'apm<ttJr ProjOCI l und UpgndilllJ Clflhe Solllh Lo"lJiludlnll oed - SeC1iOfl I

INVITATION

FOR i£NDE:RS

M tty 01 01 lilt $ 110 CltntOtl - S.";'IIO Cflrton RoN ~~ • 110 r 10 8 'UIIl E~YO" IItlend$ using $*l or n. Pfoc.ecl or IOen "-.1Ie Europellll BAlIk lOr R~ eoo De IOpt'Ieffl (I'" Bank) lowanb lhe c:osI VrtlI1I' ROIl 0... IOpn I ~ICIet

'"tid

liM lot Tei'IIW! led 0I'I11'ob EBRO b5~

rOllows

ule Genet.) Pf«;uf_nI Proourel1lel1ll ICM

r"fJ/e

ilia""

s.ro.vo

OPCINSKI SUD U BIHACU, sudija Fikreta Hadzic, u pravnoj stvari tuzitelia, JP Zavod zdravstvenog osiguranja USK Bihac iz Bihaca, protiv tuzenog "Europool" DOO Sanski Most iz Sanskog Mosta, u likvidaciji,

Utvrduie se da je osnovano potrazivanie tuzirelja prema tuzeniku u iznosu od 4.902,97 KM po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja. Obavezuje se tuzenik da tuzitelju nadoknadi troskove spora u iznosu od 294,00 KM u roku od 30 dana racunajuci od dana prijema presude. Pouka 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude dopustena je zalba KANTONALNI SUD U BIHAC:U u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. Zalba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku. Sudija Fikreta Hadzic

The Employe now I _led odel1l ~ pal'! 01 e",_ftIl; ofllle 1011\

0l'Il conv.ClOti

IOf lhe

IIOwItlQ COfIIIlICI 10 1M! lIoooed

~ .wi SUWO-1O O.Nr.rI_ _ulQlCfs,

~~
01 ~

n IIlVM 01

Shot ....tMt1 ~

"",Ion

#IW(~"

o( II1II SoW! 1.Qngtll.dAJI Rood P to p 3a. ~1fYJ _~ -G1Ia.
(It~

tvm

&!dpt 01
00(/

.~

~

t

R¥ oompIPnoIJ

~ If 12 montJI

b

01

IMfI

~QIl."ItMJ"'" ~.".oatiUphool\'~.-nt-IIIkMf.$$lOOt1ItJl"" B •• 0011.

r 500",

~o'~
ol.,pIllU.)'OfI

t&~tn3 #OM MI3 (7-704"",) '000 m 1 (J()()m) 14000mz

ROtfI.,... 01 ~ RtIoaJNon 0( fl'PI'6tWIJ
~1'IQrI(j(~IJ(I(Jc:n..",,,,

J5rom
$0 pt;J

~J. So

illfo..nlPd... of 08t~

Wi" 1!'1e proc:eeds 01 • loan lram

II Ban

Is

op<!r1

10 (inra

n prOlllJll$$

nd

0111 Ie dy VI be 118!ed 011 me phySiCal sal! llOII'IIMelllly, method!.ll dlnOlogy In VOlume II. S«t;on & Qesajplbl IM>Iks be OIlU""""
Of Of

and one 01 Dlber

dI!!oa1bect

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONI0 OPCINSKI SUD U LIVNU ODJELJENJE SUDA U TOMISLAVGRADU Broj: 68 2 Mal 002602 08 Mal Tomislavgrad, 11. 07. 2012. godine Opcinski sud Livno, Odjeljenje suda Tomislavgrad, po strucnom suradniku Ankici Slisko, u pravnoj stvari tuzitelia JP Hrvatske telekornunikacije d.d. Mostar, protiv tuzenika Iosip Ledic, Kupres, Viline Kuce bb, radi isplate duga, temeljem el. 348. st. 3 Zakona 0 parnicnom posrupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjem rekstu ZPP), budue; da tuzenik ne stanuie na adresi posljednjeg poznatog boravista, obiavljuje sliedeci OGLAS Dana 11. 09 .2008. godine tuzitelj JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, je podnio tuzbu protiv tuzenika Josip Ledic radi isplate duga. Tuzborn trazi da Sud donese presudu kojorn se obvezuje tuzenik da tuzitelju isplati ukupan iznos glavnog duga za koristenje telekomunikacijskih usluga u iznosu od 187,33 KM sa zateznom kama tom od dana dospijeca svakog pojedinacnog racuna, te nadoknadi troskove parnicnog posrupka, sve u roku do IS dana. Obavjestava se tuzenik da se dostava pismena sma Ira obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni avaz i na oglasnoj ploci Suda, te da privitke dostavljene uz tuzbu moze podici u zgadi Suda. Obavjestava se tuzenik da je temeljern cl, 70. st. I. ZPP-a duzan najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pisrneni odgovor na ruzbu. Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzavari: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iIi boraviste, odnosno siediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrzaj izjave i potpis podnositelja (el. 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu tuzenik ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev eel. 71. st. 1. ZPP-a). Ako ruzenik osporava tuzbeni zahriev, odgovor na ruzbu mora sadrzari i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, Cinjenice na kojirna tuzeni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju te Cinjenice, te pravnu osnovu za navode tuzenika eel. 71. st. 2. ZPP-a). Tuzenik moze u odgovoru na tuzbu, a najkasnije na pripremnom rocistu podnijeti protutuzbu (el. 74. st. 1. ZPP-a). Ukoliko tuzenik, kome je uredno dostavljena tuzba u kojoi je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskome roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtiev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuzbeni zahtiev ocigledno neutemeljen (cl. 182. sr. 1. ZPP-a). Odgovor na tuzbu s privicima predaje se Sudu u dovoljnorn broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta.

re I1CI8b1&leeor !>OO E
FOr Benelicilry

Teoncltt ~

tlI3y

IlWl I'" " If'I ~ DOtow ICJOn pa lent In a corrveruble CUll' ocr on Account.

~I

R nu C8 722631 SCfI Code 1402001

33eOOOW00l02&3

015 on BAM DIre 7 CI!$Ie KA.Jtor. Sn !JI'W

"",q,. yOn

Forlhoe JXl)'nlCnIS III ElIro:

ACXlQUI11 33eOOOZ21001~
Ifill S'

Be

ry cantOll Sa.1IJ&YO - 0-

BAm38000221001ma UNCf!BA22

din., II)' Ie prospec:lM 6111!1I1 d_eMlq or
prv .... 101lCIm my I

~nce 011paymen 011 & OOfHe'lifnd 1M. lhe CIoCII1netIts hOwtM!t,"" billy can III! -PI*! tor Of . fI f!lqut'Sllld. d_ Ihe be dispetcl\eO e ...~ lendeter 01 In t~e ~ee 01 Cl81f1'1entOIIlhe non-refundl1ble lee In lIIe e CII'OnIC nd h.rc oopres or the dOClInne~ lhe Nrc OOP'Ywi

~.o

by , londer

ICQ1I1I

01

SO 000

or 1$ oqu

10.-

In

a

~~"'Y Tenders. be t411 al wIIlCh lime
tilOOfG 10 Itt nd

lid ID me olfoce • il'Ie edclreu lleJow Cfl Of lleio.e 14:00 Of. S~~( y w be ope,*, In ilia pet.ef1(le 0' IIIose lC<XIemll' 1~bW)

14, who

... ~
lhe

D1 pole
1iddf1! betow

IlOOfeI$

wno ,...

purel\lsed

Prospea.... end ~ may dotlJlntftlS.. lb. IoIIawing

lunlW kllomla

Mr,Emir tflOCl 01 Trame 01 the S.trljevo canlonS ~o Ctrllon Rod Directo .. . H,MJIct" 0hdmI 1 T~ ''In J1$8041f " . oUT" $80 401

Strucni suradnik
Ankica SliSko

42 c.""...2,,,,",",,,,,,,2012. Dnevni avaz

oglasi------------BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE POSAVSKI KANTON OPCINSKI SUD U ORASJU Broj: 25 0 I 004816 03 I Orasje, 19. 07. 2012. godine OPCINSKI SUD U ORASJU, strucni suradnik [asminka Knezevic, u pravnoj stvari trazitelja ovrhe Pavlovic International Bank a.d. Siobomir-Bijeljina, Karadordeva br. 1., protiv prvoovrsenika Sinise Vukovica iz Orasja, 32. ulica br. 29. i drugoovrsenika Duleks mobil d.o.o. Orasie, 3. ulica br. 5., radi naplate novcanog potrazivanja, v.p.s. 11.407,00 KM, na osnovu cl. 348. st. 3. Zakona 0 parnicnom postupku FBiH, objavljuje slijedeci: OGLAS Dana 19. 07. 2012. godine, na prijedlog trazirelja ovrhe ovai Sud ie donio slijedece
rjesenje

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKIKANTQN OPCINSKI SUD U BIHACU BROJ: 170 Mal 011535 09 Mal DANA: 02, 07, 2012. godine Opcinski sud u Bihacu, strucnl saradnik Erol Husic, u pravnoj stvari tuzitelja D.O. "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Blhac, Bihac, ul. Bosanska br. 5, protiv tuienog Pertest Asima sada nepoznatog prebivausta, radi isplate duga, vrijednost spora 1.508,55 KM, donio je dana, 02. 07. 2012. godine, van rocista, slijedeci: OGLAS Dostavlja se tuienom putem Dnevnih nov ina i oglasne ploce suda slijedeca: PRESUOA zbog propuslanja Obavezuje se tuzeni da tuzitelju isplati iznos od 1.508,55 KM sa zakonskom zateznom kamatom oocev od dana dospijeca obaveze pa do isplate, kako slijedi: - na iznos od 114,20 KM pocev od 25. 10. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 133,60 KM pocev od 25. 11. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 1.190,55 KM pocev od 25. 12. 2008. godine do dana uplate - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 01. 2009. godine do dana uplate - na iznos od 35,10 KM pocev od 25. 02. 2009. godine do dana uplate kao i da tuiitelju nadoknadi parnlcne troskove u iznosu od 214,51 KM, a sve u roku od 15 dana od dana prijema prepisa presude.

"""'k,2.... "'"'OIc>o'2Q12.43

I. Radi nap late noucanog potraziuanja u iznosu od 11.407,00 KM, skupa sa zakonskim zateznim kamatama poceu od 29.11.2010. pa do isplate, troikoua protesta mjenice te troikouima ourinog postupka koliko budu iznosili Dozuoljaua se ovrha: I. na novcanim sredstuima ourienika koja se vodi kod: Undlredi: Bank a.d. Bania Luka, Tatun broj 45325571001, owore.. na ime Siniia Vukovic UniCredilBank d.d. Moslar, racun broj 3383702560801439, oworen na ime Siniia Vukovic Komercijalna Banka a.d. Banja Luka, meun broj 571-010·00000391·55, otvoren na ime Sinisa Vukovic, tako ito se nalaze navedenim bankama da noveani iznos za koji je odredena ovrha isplate trazitelju ourhe na Tatun br. 554·001·00000001·78 otuorenog kod Pavlovic International Bank a.d. do honacnog namirenja. II. pljenidbom procjenom iprodajom pokretnih stvari ourienika hoje se nalaze u njihouom posjedu, te namirenjem trazitelja ourhe iz iznosa dobiuenog prodajom, na njegou ziro racun. Obavjestavaju se ovrsenici Sinisa Vukovic iz Orasje i Duleks mobil d.o.o. Orasie, da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH, a sve sukladno odredbi el. 348. st. 3. Zakona 0 parnicnorn postupku ("Sluzbene novine FBiH" br. 53/03), u svezi sa e1. 21. st.!. Zakona 0 ovrsnorn postupku ("Sluzbene no vine FBiH", br. 32/03), re se isti obavjestava da priloge dostavljene uz prijedlog za ovrhu moze podici u zgradi suda. Ovirn putem se ovrsenicirna dostavlja rjesenje 0 ovrsi u smislu e1. 40. st.!. Zakona 0 ovrsnorn postupku ("Sluzbene novine FBiH", br. 32/03). Ovrsenici mogu izjaviti prigovor na rjesenje u roku od 8 dana od dana objavljene dostave, a koja dosrava se smatra obavljenom prorekorn roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama. Prigovor sa prilozima se predaje u sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta, POUKA 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti prigovor ovome Sudu u roku od 8 dana od dana obavljene dostave, a koja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja pismena na oglasnoj ploci suda i u dnevnim novinama. Prigovor se podnosi u dva primjerka. Strucni suradnik Jasminka Knezevic BOSNAIHERCEGO~NA ~~~~~~~~~g~5~~~~~~~~~~~TON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 Mal 069789 09 Mal Mostar, 10. 07. 2012. godine

Obrazloienje Tuiitelj je kod ovog suda dana, 07. 09. 2009. godine, podnio tuibu protiv tuienog, radi isplate duga. U tuibi je predloieno donosenie presude zbog propustania u skladu s clanorn 182. Zakona 0 parnicnorn postupku ("SI. novine FBiH" br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnem tekstu: ZPP). Tuiba s prilozima kao i oglas ovog suda 17 0 Mal 01153509 Mal od 21. 03. 2012. godine, u kojem je tuzeni obavilesten 0 posljedicama nedostavljanja odgovora na tuibu u zakonom propisanom roku od 30 dana, tuienom je dostavljena putem Dnevnih novina (Dnevni avaz) dana, 17. 04. 2012. godine, kao i putem oglasne table suda, a isti je propustlo da u ostavljenom roku dostavi odgovor na tuzbu, a sto je sud utvrdio uvidom u spis. Shodno izlozenorn kako tuieni kome je uredno dostavljena Mba u kojoj je tuzitelj predlozio donosenje presude zbog propustania nije dostavio odgovor na tuibu u zakonom odredenom roku, a tuibeni zahtiev nije protivan cinjenicama navedenim u tuZbi, te kako cinjenice na kcjrna se temelji tuZbeni zahtjev nisu u suprotnosti sa dokazima koje je tuzitelj predlozio, sud je na osnovu odredbe cl. 182. Zakona 0 parnicrorn postupku (SI. novine FBiH br, 53/03, 73/05 i 19/06) donio odluku kao u izreci presude. NAPOMENA: Dostavljanje se smatra izvrsenim prolekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopustena zalba. Iuzeni rnoze ovom sudu podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje u skladu sa cl. 183 u vezi sa cl. 329 ZPP-a. STRUCNI SARADNIK Erol Husic

BOSNAIfffiRCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO-NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 P02057506P Mosrar, 24. 12. 2009. godine Opcinski sud u Mostaru, po sucu jasni Markic u pravnoi srvari ruzirelja UPI Banka d.d. Sarajevo, Filijala Mostar, zastupana po z.z. direktoru Banke, protiv tuzenika Branko Lasic iz Mostara, ill. Hrvatske mladezi br. 7/6, radi isplate duga, na osnovu cl. 182. st. 1. ZPP-a FBiH, dana,24. 12.2009. godine, donio je sljedecu: PRESUDU zbog propuStanja se da je dospjelo
tuzenorn Brani

30 dana. Duzan je ruzenik nadoknaditi ruzitelju rroskove pamicnog postupka u iznosu od 278,55 KM, u roku od 30 dana.
Obrazlozenje Tuzbu tuzitelja podnesenu dana, 20. 12.2006. godine, sud je dana, 13. 09. 2009. godine, dosta-

OGLAS PRt\VNA STVAR: TUZITELJ.:Telekom Srpske A.D. BaDja Luka ul. Mladena Stojanovica br. 8. TUZENI: Ooric Milomir ul. Augusta Senoe br. 25_Mostar TUZBENI ZAHTJEV Duzan je tuZeni isplatiti tuZrtelju iznos glavnog duga za koristenje mobitel usluga u visini od 626,89 KM, uz zakonske zatezne kamate koje teku na iznos od 88,60 KM pocev ad 15. 07. 2008. godine pa do isplate na iznos od 23,49 KM pocev od 15. 08. 2008. godine pa do isplate na iznas ad 23,49 KM pocev ad 15. 09. 2008. gadine pa do isplate na lznos od 23,49 KM pocev ad 15. 10.2008. godine pa do isplate na lznos od 23,49 KM pocev ad 15. 11. 2008. gadine pa do isplate na lznos od 23,49 KM pocev ad 15. 12. 2008. godine pa do isplate na lznos od 23,49 KM pocev ad 15. 01. 2009. gadine pa do isplate na iznas od 23,49 KM pocev ad 15. 02. 2009. godine pa do isplate na iznos od 23,49 KM pocev od 15. 03. 2009. godine pa do isplate na iznos od 23,49 KM pocev od 15. 04. 2009. godine pa do isplate na iznos od 23,49 KM pocev od 15. 05. 2009. godine pa do isplate na iznos od 23,49 KM pocev od 15. 06. 2009. godine pa do isplate na iznos od 280,80 KM pocev od 27.06. 2009. godine pa do isplate te mu naknaditi troskcve parnicnog postupka po odredenju suda, a sve u roku od 30 dana. Istovremeno predlazerno da, ukoliko tuZenik u zakonskom roku ne dostavi odgovor na tuZbu, da sud temeIjem odredbe clana 182. ZPP-a donese presudu zbog propustania. Sud putem Dnevnog Avaza dostavlja navedenu tuZbu tuZenom, na obavezni odgovor koji poucava kako slijedi: Ovorn prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBAVEZNI PISMEN I ODGOVOR NA TUZBU u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu - tuzitelja (cl. 454. st. 1. i 2., cl. 70. st. 1. u vezi sa cl. 52. st 2. Zakona 0 53/003). - Duzni ste dostaviti pismeni odgovor na tuZbu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadrZavati sve ono sto je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punomocnika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mozete isticati nakon dostavljanja odgovora na tuzbu (npr. Prigovor mjesne nadleznosti (cl. 19. sl. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da Ii priznajete iii asparavate tuZbeni zah~ev. 4. Ukolika osporavate tuzbeoi zahtjev duzni ste u odgovoru na tuzbu tacno navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tuzbeni zahtjev, CINJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvrduju te cinjenice (cl. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku duzni ste dostaviti ovjeren prevod (cl. 134. sl. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predlaZete provodenje dokaza saslusanjem svjedoka duzni ste za svakog svjedoka navesti tacno ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predlazete da se svjedok saslusa (cl. 137. sl. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate licno potpisati (cl. 334. sl. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tuZbu sud ce donijeti Presudu i usvoji1i tuzbeni zahtjev - Presuda zbog propustanja (el. 182. sl. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (el. 348. sl. 4. ZPP-a FBiH). Strucni saradnik Milan Ristic

osnovu: Ugovora 0 kreditu broj 19707/04 od 07. 01. 2004. godine, zakliucno sa 02. 02. 2006. godine, iznosi 1.517,91 KM. Ugovora 0 koristeniu kreditne kartice broj 17282/03 od 10. 10. 2003. godine, zakljucno sa 09. 02. 2006. godine, iznosi 4.673,02 KM. 2. Obvezuje se tuzenik Brano Lasic da tuzitelju na irne obveza iz: Ugovora 0 kreditu broj 19707/04 od 07.01. 2004. godine i Ugovora 0 koristenju kreditne kartice broj 17282/03 od 10. 10. 2003. godine, naknadi stetu i isplati iznos od 6.190,93 KM sa pripadajucim zateznim kamatama pocevsi od 10.02.2006. godine pa do isplate, sve u roku od

1. Utvrduje tuzitelja, prema

potrazivanje
Lasicu po

vio tuzenorn na obavezan odgovor, putern Dnevnog avaza uz napomenu da je tuzenik duzan dostaviti sudu odgovor na tuzbu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Buduci da je od dostave ruzbe na obavezan odgovor tuzeniku, protekao zakonski rok od 30 dana, te da ruzenik sudu nije dostavio pismeni odgovor na tuzbu, a tuzitelj je u ruzbi predlozio donosenje presude zbog propustanja, sud je uvidorn u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeri iz i'i. 182. ei. 1. ZPP-a za donosenje presude zbog propustanja, pa ie donio presudu kojorn se usvaja ruzbeni zahtjev ruzitelja (presudu zbog propustanja), Odluka 0 troskovima postupka ternelji se na odredbama el. 386. st.!. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tuzbu u iznosu od 185,70 KM i sudske prisrojbe na presudu u iznosu od 92,85 KM (50"1o),sto ukupno iznosi 278,55 KM. Uputstvo 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena zalba eel. 183. st. 1. ZPP FEiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podniieti prijedlog

Sutkinja
[asna Markic

Bosna i Hercegovina federacija Bosne i Hercegovine Zupanija Zapadn.ohercegovacka Opcinski sud u Sirokom Brijegu 6roj: 64 0 Mal 02189311 Mal Siroki Brijeg, O!l. 07. 2012. godine Oocinsk: sud u Sirokom Briiegu,strucni suradnik Mirjana Kevo, u pravnoj stvari tuZiteljaJP HT d.d. MOSTAR,Ddjel za pravne poslove u Grudarna, Park hrvatskih velikana 2, Grude, protiv tuzenika Ivice Susniar iz Posusia, Susnjari bb, radi isplate, vrijednost spora 918,34 KM, na osnovu cl. 348. st 3. i st 5. Zakona 0 parncnorn postupku FBiH ("SluZbenenovine FBiH" br.53/03, 73/05 i 19/06) (u daIjem tekstu skraceno ZPPFBiH),objavljuje slijedeci: • OGLAS • Tuieniku Ivici Susnjar iz Posusja, ul. Susnjari bb, dostavlja se na obavezni odgovor Mba sa prilozima tuZitelja zaprimljena u ovom sudu dana 17. 11. 2011. godine s tuzbenim zahtjevom koji glasi: "Duzan je tuienik isplatiti tuiitelju ukupan iznos glavnog duga za koristenje mobitel usluga u visini 918,34 KM sa zakonskom zaleznom kamatom ito: na iznos od 237,79 KM pocev od 16. 05. 2011. godine pa do isplate; na iznos od 29,25 KM pocev od 16. 06. 2011, godine pa do isplate; na iznos od 29,25 KM pocev od 16. 07. 2011. godine pa do isplate; na iznos od 29,25 KM pocev od 16. 08. 2011. godine pa do isplate; na iznos od 592,80 KM pocev od 16. 09. 2011. godine pa do isplate; te nadoknaditi troskove parnicnog postupka u iznosu od, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe". te nadoknaditi troskove parnicnog postupka u iznosu od, sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom ovrhe". Obavjestava se tuienik da se dostava pismena smatra

obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama i na oglasno] ploci Suda te da privitke dostavljene uz tazbu moze podici u zgradi Suda. Obaviestava se tuienik da je temeljem clanka 70. stayak 1. ZPP-a duian najkasniie u roku od 30 dana dostavif Sudu pismeni odgovor na tuibu. Odgovor na tazbu mora biti razumljiv i sacrzavaft oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjedisle stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocmka, ako ih imaju, predmet spora, sadrZaj izjave i potpis podnositelja (clanak 334. ZPP-a). U odgovoru na tuzbu tuZenik ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasnili se da Ii priznaje iii osporava postavljeni tuZbenizah~ev (clanak 71. stavak 1. ZPP-a). Ako tuzenik osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na tuibu mora sadriati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima tuzenik zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju Ie cinjenice, Ie pravnu osnovu za navode tuienika (clanak 71. stavak 2.

stavak 1. ZPP-a). Ukoliko tuzenik, kome je uredno dostavljena Mba u kojoj je tuzitelj predloiio donosenje presude zbog propustanja, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuibeni zahtjev (presuda zbog propustanja), osim ako je tuibeni zahtjev ocigledno neutemeljen (clanak 182. stavak 1. ZPP-a). Odgovor na tuibu s privitcima predaje se Sudu u dovoIjnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku, poziyom na broj predmeta. Strucni suradnik Mirjana Kevo

~~f;~lkodgovoru na tuibu, a najkasije na 74. moie u pripremnom rocistu, pdonijeti protivtuibu (elanak

44

CelVltak,2.avgUstikOklVOI2012.

Dnevni avaz
SJECANJE POSLJEDNJI SELAM

na naseg dragog

oeu naseg direktora Asima Omerspahica

DZEMAL (HADZANA) OSMANKOVIC
2.8.1959 - 2. 8.1992. Danas se navrsava 20 godina od tvoje prerane smrri. Sa velikom ljubavlju i ponosom cuvamo uspomenu na tebe. Tvoji: majka Pasa, sestra Sefika, brat Semiz, snaha Heta, Elmir, Emina, Faruk, Dzemal, Harun, Samira i Mustafa
528·lgo

ESADU OMERSPAHICU
Neka mu Allah, dz.s., podari lijepi Dzennet, Uposlenici "MAGROS - METALA" d.d. Sarajevo
15035·n

SJECANJE

na naseg dragog supruga, oca, dedu i punca

AZIZDOZO
2. 8. 1993 - 2. 8. 2012. Sa tugom koju vrijeme ne lijeci, s ljubavlju koja vjecno traje zauvijek Tvoji najmiliji

ces zivjeti

u srcima onih koji te najvise vole.
531.lgo

POSLJEDNJI

SELAM

SJECANJE

nasoj dragoj ucenici

na rnoju jedinu i voljenu

MERSIHU
Mila, svaki trenutak povezan ie sa Toborn, Mila, u rnojirn rnislirna Ti, U rnislirna, pricamo, hodarno, kupujerno ... A stvarnost? Stvarnost tuzna, bolna ... S najvecorn ljubavlju, ponosorn i vjecnorn tugorn Tvoja mama
N 985-17.

LAMIJI BECIROVIC
Zauvijek cerno se siecati tebe i tvog dragog osmijeha, tesko ozalosceni spoznajom da vise nisi sa nama. Molimo dragog Allaha da te uvede u Dzennet, a tvojim roditeljima podari sabur. Direktor, uposlenici i ucenici JV "Pete osnovne skole", Sokolovici - Ilidza

POSLJEDNJI

SELAM

Dana, 2. 8. 2012. godine navrsava se 19 godina otkako je mucki ubijen

nasoi dragoj

OMER (MUSTAFA) KOHNIC
Vrijeme prolazi, ali bol za toborn ne. Vjecna ce biti praznina i bol za tobom. Hvala ti za svu dobrotu i ljubav koju si nam pruzio. Hatma-dova ce se pokloniti u Vucjakovica dzarniji na Sebiducima dana, 10. 8. 2012. godine prije dzuma-namaza.
N

LAMIJI BECIROVIC

Tvoi IV-I razred sa uciteliicom Grabovica Sadzidom

Ozaloscena porodica

1226-mo

POSLJEDNJI

POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

nasoj dragoj radnoj kolegici

MEDIHA - MEDA OVCINA
Od kolega iz Federalne uprave za inspekcijske poslove - Sektor finansija: Jagoda, Hatidza, Adisa, Sernsa, Munira, [adranka, Zakir i Nedim
15033-[[

ZLATKU (ALlJE) POTURAK

Indira, Elvir, Vedad i Amer
lS039-u

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

na dragog supruga, oca i dedu

ISMETA SEHOVICA
2. 8. 2011 - 2. 8. 2012. Dana, 2. 8. 2012. godine navrsava se tuzna godina od tvog iznenadnog i preranog odlaska, a nasa Ijubav i sjecanje ostaju vjecno. V subotu, 4.8.2012. godine, u 18.00 sati sastat cemo se na gradskom groblju, poloziti cvijece. S Ijubavlju i tugom, Porodica Sehovic
1219-mo

nasoj dragoj sestri i svastici

nasoj dragoj tetki

DIBI ALISEHOVIC

DIBI ALISEHOVIC

Sestra Sadera i zet Fuad
9192-nd!

Amela i Dino sa porodicama
9192·ndZ

Dnevni avaz 0._.,2,,.,"'",,010.,,2<)12,45

POSLJEDNJI POZDRAV
dragoj i postovanoj kolegici

MEDIHA QVCINA

Uposlenici

Federalne

up rave za inspekcijske

poslove
N

POSLjEDNjI

SELAM

nasern dragom ocu, dedi i svekru

SALKO HUKELIC
Neka Ti dragi Allah, dz.s" podari Jijepi Dzennet i vjecni rahmet, Sin Ertan, snaha Rabija, unucad Dzan i Din
15022-l(

POSLjEDNjI

POZDRAV

supruzi naseg dragog radnog kolege

MEDIHI OVC:INA
Menadzment i uposlenici Ureda za reviziju insritucija u FBiH
N

SjECANjE Drugog avgusta 2012, navrsava se dvadeset godina od pogibije naseg dragog muza i oca

POSLjEDNjI

POZDRAV

SjECANjE

SjECANjE

na

na

FADIL SEHOVIC NERMIN SOLAK RAGIBA (RAMIZA) DIVJANA
Uspomena na tvoi dragi lik i plernenitu dusu viecno ce da traie. Tvoji: supruga Adis Selima i sin
9179-nd7.

SALKI

Od Edina Popovics
IS023-tt

2. 8. 1996 - 2. 8. 2012. Danas se navrsava 16 tuznih godina provedenih bez tebe. Ne posroji utjeha za vrijeme koje prolazi bez tebe, ni zaborav na nase zajednicke trenutke. Za svaki dan, korak, osmijeh, nedostajes. U nasim srcima zivis, dok nas bude, mili nas. S ljubavlju i ponosom, Tvoja kcerka Elma i supruga Sam ira p·71l23

Neka ti drag; Allah, dz.s., podari Iiiepi Dzennet. Tvoj drug Plana Mujo
9190-nrlZ

FADIL SEHOVIC
Neka ti dragi Allah, dB., podari Jijepi Dzennet, Tvoji brat Cigle
9190-nM:

Dana, 2. 8. 2012. godine navrsava ne smrti naseg

se 12 godina od prera-

BENJAMINA - BENE MUJKICA
Zauvijek ces biti dio nasih najljepsih Vrijeme prolazi, ali ne moze izbrisari ljubav i sjecanje na tebe. Majka Nusreta, sestra Bernada sa porodicom i tvoie kcerke Bonita i Bjanka 32().1",
Dana, 2. avgusta 2012. godine navrsava se godina od smrti nase voljene uspornena.

SjECANjE

na brata

Dana, 2, 8, 2012, navrsava se godina od kada nije sa nama nasa draga

TUZNO SjECANjE

na moga brata i amidzu

SjECANjE na dragog brata, suru i daidzu

KADIRA JELASKOVIC, rpd, BAJRAMOVIC ISMET (MEHO) DZEMIDZIC
2.8. 1992 - 2. 8. 2012. Prode jedna godina. Uspomene i siecania na tebe uviiek ostaju, Po dobru cerno te pamtiti, s ljubavlju spominjati, a u nasim srcima zauviiek cuvau. S Ijubavlju, Tvoji: Sejo, Mevluda i Anela
9183-ndz

IBRAHIM - IBRO KARISIK
Vrijeme prolazi, ali ne umanjuje tugu i bol zbog rvoga preranog odlaska. Uvijek cemo se sjecati tvoga plemenitog lika i dobrote i cuvati u nadim srcima. Tvoj jedini brat Hajran sa suprugom, bratic Ado i braticna Dzenana sa porodicom
9188-ndz

FADIL SEHOVIC -CAR2. 8. 2011 - 2. 8. 2012. Neka ti Allah, dz.s., podari liiepi Dzennet i vjecni rahmet tvojoi plemeniroj dusi. Tvoji: sestra Fadila, zet Sale, sestricna Lejla sa Amarom, sestric Ismir sa Melisom i Isa Benjaminom 15030·1{

DERVISA (ALIJA) PERVAN
S postovanjem i ponosom cuvar cemo uspomenu na njenu plemenitost i dobrotu. Molimo Uzviscnog Allaha, di.s., da io] podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji: majka Nura, braca Murat, Kasim i Sacir
9182-ndi

Luidi sa porodicom
9187-nd2:

46

Cetvrtak, 2.

a~'gu$t/)(OIOVOl

2012.

Dnevni avaz
SJECANJE na nasu dragu majku POSLJEDNJI POZDRA V

nasoj dragoj kolegici

MEDIHA OVCINA

NAJF A PURIVATRA
2.8.2010 - 2. 8. 2012.

Bez tebe nas kolekriv vise nece biti isti, Neka ri dragi Allah, dzelle sanuhu, podari

lijepi Dzennet

i vjecni rahrnet.

Sin Mirsad

Purivarra

sa porodicom
1501&-[(

Radne kolege iz Federalne Uprave za inspekcijske poslove Sarajevo Demo, Fikrer, Adnana, Nikica, Ivona, Faruk, Muniba, Safer, Adnan H., Ermina, Nermana, Azra, Nevzera, Sanela, Amir, Nikola, Emir, Elvir, Hajro, Alena, [asna Dabic
15024-[(

POSLJEDNJI

POZDRA V

nasoj dragoj

MEDIHI
Posroji Ijubav koju smrt ne prekida i ruga koju vrijeme zajednickog zivora. Puno re volimo i viecno ces osrari u nasim srcima. Muz Munib i kcerka Lamija ne lijeci. Otisla si tiho i dosrojansrveno kako si i zivjela, osravljajuci divna sjecanja na dane naseg

9189-ndi

SJECANJE na

Povodom

smrti

naseg penzionisanog

zaposlenika

F ADIL SEHOVIC
S duznim Neka ti dragi Allah, di.!;., podari Tvoji: Hajra, Munira, Dzana
9190-ndZ

IBRAHIMA
posrovanjem prema

ZECICA
saosjecajem sa porodicom.

nasern Ibri i dubokim

lijepi Dzennet. Kolektiv JP Elekrroprivreda BiH d.d .. Sarajevo
N

Dana,2. 8. 2012. godine nije sa nama nasa draga

navrsava

se sesr mjeseci

od kada Dana,

TUZNO SJECANJE 2. 8. 2012. godine navrsava se 7 dana od smrti

drage supruge,

Dana, 2. 8. 2012. godine navrsavaju se dvije godine od smrti nase rnajke, nane, punice i svekrve ,-----=-----,

DRAGICA POPADIC, rod. COROVIC

SABIT (ZEJNIL) HOLJAN
Ponosni smo sto smo te imali i zauvijek sa tugom u srcu sto smo te pro erano izgubili. N eka ti Allah, dz.s., podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. Tvoji:
911O-ndz

IZETE AHMETOVIC, rod. BASIC
Zivor nesraje ju zauvijek.
II trenutku,

ali

sjecanja ostas to-

Uviiek biri u nasim mislima i srcima, a sjecanje rvoju Ijubav i dobroru osraje viecno sa nama. Porodica

ces

na

Hvala ti za Iijepe trenutke provedene bom koji ce nas uvijek podsiecati na dobrotu i veliku ljubav koju SI nam bicno pruzala, Sarno oni koji su te voljeli, postovali bol daljeg zivola bez tebe. Damira
9137-odi

tvoiu nesej

ciienili osiecaiu prazninu
sin Samir,

i

supruga

Bisera,

sin Damir,

kcerka

Tvoji najmiliji: suprug Asim, kcerka Samima, mo, snaha Dzernka i rvoie unuke Uda i Dzejla

zet Ra9141-ndz

N asern dragom

kolegi

POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV nasem saborcu i prijatelju

POSLJEDNJI POZDRAV nasoj dragoj radnoj kolegici

RASIMU DURAKOVICU ARIF (ISMAIL) BUNGU
N apravio si puno dobrih djela, Neka ti dragi Allah, dz.s., orvori dzenetska Kolege iz Elektro sluzbe Klinickog centra
ISOI4-n

MEDIHI OVCINA

Hvala na dobroti vrara. Udruzenje boraca Odred "Sirokaca"
IS021-Ll

i korektnoj

saradnji.

Ispekcija rada Enisa, Mirso, Finka,

Diana,

Zeljko i Pasa - Muhamed
P·71104

Dnevni
Dana, 2, avgusta 2012, navrsava se godina od kada nije sa nama nas zauvijek voljeni otac, sup rug, died i svekar

avaz

Cetw1ak,2.",",,,,or"0220I2.

47

HILMO (MEHE) BARUCIJA
Vrijeme prolazi, a sjecanja na Tebe nece nikada. Tvoja dobrota, razum i plemenitost, Tvoj vrijedni na ovome svijetu. U on om sto jesmo uvijek ees s nama biti i zauvijek nam nedostaiati. Neka Ti dragi Allah, dB., podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji voljeni - supruga rad i postenje, ostaju duboko utkani u nas i nas put

Ismeta, sinovi Ismir i Nihad, snaha Meliha i unuka Lajla
14%1-[(

SJECANJE

IN MEMORIAM

MILAN VRHOVAC

VINKO LIVANCIC
2_ 8_ 2010 - 2_ 8. 2012.
Bol i ruga su preveliki
u nasirn srcima da im ni vrijeme ne moze nista. Nikada, dok zivimo, necemo zaboraviti tvoju plemenitu dusu, iskreno srce i ljubav koju si nesebicno poklanjao Ijudima koje si volio. Uvijek cemo se ponositi sto smo te imali, ali i tugovati sto smo te izgubili. supruga Gordana i kceri Lidija i Emilija - Maja
14996·u

Mili, najmiliji nas, jedna naiduza godina prode i vise nista niie i nikad nece biti kao prije. Ostao je rvoi osmijeh u nasim siecaniima, ostalo je rvoie toplo srce u nasim dusama, ostala je beskrajna dobrota i sjecanje na veselog djecaka koji je odrastao sa nama. Tuga ce ostati zauvijek i neizmjerna. Pocivai u miru Dana, 2. 8. 2012. u 11.00 sati posjetit cerno njegovo vjecito pocivaliste,

Tvoji najmiliji:

Vole te zauvijek tvoji: mama, tata, sestra, Dana sa porodicom, Nebojsa sa porodicom, strina Tamara i baka Sena.

Biljana

sa porodicom,
14999·"

POSLJEDNJI

SELAM I POZDRAV

POSLJEDNJI

SELAM I POZDRAV kolegici

nasoj dragoj kolegici

nasoj postovanoj

ZAKIRI GASI
S ponosom cemo njegovati uspornenu Njenoj porodici i prijateljima upucujerno na njen plemeniti lik. izraze dubokog saucesca.

ZAKIRI GASI
uposlenica

sluzbe porodicne / obiteljske medicine
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo

OJ DZ Centar

Bila je izuzetan covjek i predan medicinski radnik. Saosjecamo u boli sa njenom porodicom i prijateljima. Generalni direktor prim. dr. Milan vlja Kantona Sarajevo Miokovic i uposlenici [avne ustanove Dom zdraN

DIREKTOR I UPOSLENICI OJ DZ CENTAR JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
N

na naidrazu

SJECANJE sestru, svastiku

i tetku

Dana, 2. 8. 2012. navrsava dragog

se 15 godina

od smrti

naseg

TUZNO SJECANJE na brata Dana, 2. 8. 2012. navrsava od smrti mog brara se godina

SABIRA (SULEjMAN) TATARAGIC
2. 8. 2007 - 2. 8. 2012. Ti si moja bol i moja ruga. Tisina u koioi postojimo sarno Ti i ia, nasa sjecanja bay koja nas spaja. Nedostajes nam svima. Tvoji - Amira i Muhamed sa porodicom
149M-It

MURAT (ADEMA) POLUTAK
2.3.1938 - 2. 8.1997.

FADILA (MURAT) SEHOVICA
lijepi Dzennet i viecni Siecanje na tebe vjecno zivi. Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzennet Tvoj brat Ibrahim

i liu-

N eka ti dragi Allah, dz.s., podari rahmet.

Tvoji: supruga Ifeta, sinovi Eno i Jasmin, kcerka Esmira, zet Edin, snaha Mevlida, unucad Endin, Irma i Nerina
p-74260

i rahmet

dusi.
14990-u

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana, 2. 8. 2012. navrsava nas dragi

se 7 dana otkako

je preselio

STjEPANU jOVICICU

RASIM (RASIMA) DURAKOVIC

ZAHVALNICA
Zahvaljujemo se direktoru i uposlenicima JU Psihijatriiske bolnice jagomir na razumijevanju i humanosti koju su Dam pruzili u najtezim trenucima. i Semir, snaha Arnesa,
ISOOO-u

N eka mu Allah,

hmet.
BOR BANKA DD SARAJEVO
N

dz.s, podari lijepi
Raza, sinovi Ismir

Tvoji: unuka

supruga Asja

Porodica

Durakovic
ISOOO-n

48

Cetvrtak, 2. a~'gu$t/)(OIOVOl2012.

Dnevni avaz
SJECANJE se sest godina POSLJEDNJI od kada vise nije sa nasoi dragoj SELAM

Drugog avgusta 2012. navrsava mnom moj voljeni suprug

LJUBOMIR - BACKO ZAK
Ne posroii S Ijubavlju, ni urjeha ni zaborav. Tvoja supruga
14958-1l

MEDIHA OVCINA, rod. KAPIDZIC
u dusi. Posroji ljubav koju smrt ne prekida, sjecanje koje zauvijek Molimo Allaha, dz.s., da ti podari sve dzenetske ljepote. S ljubavliu i postovanjem, Dapo Mujo i Salko sa svoiim porodieama
IS008-[I

ostaie.

Ostala ie sarno bol u sreu i praznina

Tania

SJECANJE Dana) 2. avgusta 2012. navrsava se tuznih godina od smrti mog drugog tate 17 i 18 tufnih godina od smrti moje najdraze marne

Dana,

6.8.2012.

navrsavaiu

se tri godine

od preseljenja

naseg

MUSTAFA (MEHMED) ABAZA
1936 - 2009.

SEFKET - SEKI ORUCEVIC

HAJRIJA - RICA ORUCEVIC, rod. LACEVIC
ISOO9-tl

Hatma-dova ce se prouciti i pokloniti sati, 3. 8. 2012. u Kuvajrskoj dzamiii, Porodica Abaza

prije dzuma-namaza Cengic-Vila 1.

u 12.30

Jako boli ruga, a drago je siecanje na vas) naidrafi moji roditelji. Stalno mislim na vas i hvala vam. Vasa cerka Seada sa suprugom F udom i nasom cerkom J asminom Lakovic

ISOIO-lt

SJECANJE

SJECANJE

ALISPAHIC BECIR
5. 1. 2004 - 2. 8. 2012.
Dzevada sa porodicom
15013-[1

ALISPAHIC SEVLIJA
2.8.2010 - 2. 8. 2012. Kemal

BECIR
5. 1. 2004 - 2. 8. 2012.
sa porocticom

SEVLIJA
2.8.2010 - 2. 8. 2012.
ISOI3-n

POSLJEDNJI drugarici

POZDRA V

i saradnici

Dana, 2. 8. 2012. navrsava otac i dedo

se 6 tuznih

SJECANJE mjeseci otkako

niie sa nama nas najdrazi

suprug,

ISMET (KADRE) BALTIC MEDIHA OVCINA
S postovanjem,
Nikica, Zila, Tidza, Zumreta, Silva, Sadeta, Alma, Indira i Mersa
15011-n

20. 2. 1932 - 2. 2. 2012. izTravnika Tvoje njezne rijeci, topli pogled i blagi lik su tu u nasim slima uvijek, a, ipak, nedostaies nam jako ... Molimo dragog Allaha, dz.s., da ti podari lijepi Dzennet. Tvoji: supruga Semina, kci Kadrija s Amilom, Lamijorn srcima i mi-

i Ibrahimom
SJECANJE

Dana, 2.8.2012. navrsava se godina otkako nije s nama nasa draga majka

Dana, 2. avgusta 2012. navrsava se najtuzniia godina od preseljenja na ahiret nase drage maike, nane, svekrve i punice

T AJIBA CIZMIC
2.8.2011 - 2. 8. 2012. Draga maiko, bol za reborn ie velika, a ljubav i uspomene na tebe vjecne suo Volimo te i uvijek cerno te voljeti i misliti na tebe. Tvoii: [asna, Amir, Elma, Alden i Emir
14953-H

SUADE KAZAZIC, rod. KRIVOSIJA

hadzi SEVLIJA ALISPAHIC
2.8.2010 - 2. 8. 2012.

Dani pro laze, a tugu i bol ne odnose. Puno nam nedostaies. Neka ti dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet i dzenetske ljepote, Tvoja djeca, snaha, zet i unucad
14987-u

POSLJEDNJI

SELAM

Dervo

i Suada sa djecom
ISOO3-n

nasoj dragoj

MEDIHI OVCINA
Molimo Allaha, dB., da joj podari Iijepi Dzennet, a njenoj porodici sabur. Munevera, Ado i Snjezana

Dana, 2. 8. 2012. navrsava se 15 godina od prerane smrti nase drage marne, punice inane

TUZNO

SJECANJE SJECANJE na nase naidraze i nikad prezaljene

Navrsava se godina kako nije sa nama nas otac, suprug i deda

HILMIJA BORANCIC
Tuzni su ovi dani jer podsjecaju na rezak rastanak sa tobom. Poston ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lijeci. Tvoi lik i tvoja dobrota viecno ce biti u nasim srcima. Neka ti dragi Allah, di.s., podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.
9IS3-ncl:.l:

FATIMA (HALIM) PISTOV, rod. BESIREVIC
Dani pro laze bez tebe, ali ne prolazi ruga koju osjecamo. Teske je gledati u ovai svijet, a ne vidjeti u njemu tebe i ne podijeliti tugu i radost. Ni dan as, ni surra, nikad neces bid zaboravljena. Tvoji: kcerka Izera, zet Nermin, unuk Benjamin i unuka Hamijeta 9176-ndz

SECAPUSKA, rod. DELEUT
Dana, 2.8.2012. navrsavaiu se 2 godine od preseljenja na ahiret. Bol i ruga za tobom su vjecni. N eka ti je Iijepi rahmet i vjeciti Dzennet. Tvoji: kcerka Devla, sinovi Aziz i Safer, suprug Dzanko
9177-nd2

DZEVADA (EJUBA) USTAMUJICA
2. 8. 1981 - 2. 8. 2012.

HAZIMA (DZEVADA) USTAMUJICA
10.8.1999 -10. 8. 2012.

Prolaze satima sjecanja kroz ponoci, ulicom koracaju stihovi sto ostaju bez pomoci i vi u nasim srcima. S ljubavlju i postovanjem, Vasi: supruga i majka Hajrija, bratici Dzevad i Lejla sin i brat Nedim, unuci i

15015·"

Dnevni avaz ''"rtaU "'"SIll"'"'' "12. 49
Dana, 2. 8. 2012. navrsavaju se 4 godine otkako nije sa nama nas dragi muz i otac Dana, 2. 8. 2012. navrsavaju se cetiri tuzne godine od kada nije sa nama nas dragi zet Dana, 2. 8. 2012. navrsavaju se cetiri godine od kada nije sa nama nas dragi zet POSLJEDNJI SELAM

na putu za bolji svijet, nasoj dragoj

ESAD PITIC
Godine pro laze, a tuga, bol i sjecanje ostaju. Vjecno zivis u srcima onih koji te vole. Tvoji: sinovi Ajdin i Ensar, kcerka Ajla i supruga Sen ada
9202-ndz

ESAD PI TIC
Sa ljubavlju i bolom cuvamo tvoi dragi lik. Neka ti Allah, dB., podari sve dzenetske ljepote. Tvoji - punac Avdo i punica Sahza
9202·ndz

ESAD PI TIC
Neka ti Allah, dB., podari lijepi Dzennet, a kod nas zivi uspomena na tvoj dragi lik. Tvoji surjaci Suvad i Senad sa porodicama
9202·ndz

MEDIHI OVCINA
Uvijek cerno te se siecati i parntiti tvoju dobrotu. Denana i Mustafa Ovcina
9193-ndZ

SJECANJE

SUAD(ADEM) HASANBEGOVIC
1954 -1992. Zauvijek cemo te nos iti u nasim srcima i cuvari od zaborava. Neka ti dragi Allah, dB., podari liiepi Dzennet i viecni rahrnet. Hatma-dova ce se pokloniti u petak, 3. 8. 2012. godine, prije dzuma-namaza u dzarniii Sjeverni logor. Tvoji najmiliji: supruga Enesa, kcerka jasna, sin Kenan, snaha Maida i unuk Harun i Asia lZl6-mo

Danas, 2. 8. 2012. je godina muza, oca, punca i brata

od smrti naseg dragog

dede,

POSLJEDNJI istinskom patrioti

SELAM i borcu Bosne i

Hercegovine

MUHAREM TUCO

ARIFU (ISMAIL) BUNGU

Nikad Tvoii: Dunja

te necemo

zaboraviti. Amra, zet Branko, unuke
322-Zc

preselio

na ahiret

27. 7. 2012. godine. rvoioi plemenitoj liS. brigade dusi. Stari Grad
IS03-1u

supruga Vlfeta, kcerka i Mia, braca i sestre

Neka ie rahmet Udruzenje

boraca

POSLJEDNJI

SELAM SJECANJE na nase roditelie Dana, 2. 8. 2012. navrsava se 40 dana od preseljenja na ahiret naseg dragog SJECANJE

nasern dragom

HASAN AVDIC

Zivot nestaje u trenutku, ali sjecanie zauvijek ostaje. V nasirn srcima ostao je tvoj lik, na usnama tvoje ime, a u ocima suze. Bol nije u suzama i rijecima, bol je u nasim srcima gdje ces zauvijek ostati voljen i nikad zaboravljen. Kurspahic Sabina, Muamer i Harnza
91%-ndz

RAMIZ HAMZANIJA
2.8. 1994 - 2. 8. 2012. S Ijubavlju i postovanjern Zijah, Rijad, Emina cuvamo

IFETA HAMZANIjA
9.4.2000 uspomenu - 2. 8. 2012. na vas.
15038·1.1

SAKIB (HASAN) SUSKIC
Neka ti ie vjecni rahmet i sve dzenetske ljepote tvojoj plemenitoj dusi. S dubokirn postovanjern, Supruga Aika, kceri Aida i Selma sa porodicama
15037-tt

SAKIB (HASAN) SUSKIC
Nocima saniarn isti san, ja opet dijete, a otac nasmijan j rnlad. Sanjam ja tihu rijeku, da se ne probudi zelim oca u snu da poljubim. Tiho pustim da se nasanjam zelim oca da se nagledam. Kcerke Aida i Selma
15037-tt

SJECANJE na nasu dragu sestru, tetku

Dana, 2. 8. 2012. navrsava se 20 godina od dana naseg vjecnog rastanka

Navrsava se 40 dana od kada nije sa nama nasa draga

POSLJEDNJI dragoj

SELAM

MUjESIRU SEREMET TVRTKOVIC
29.8. 1999 - 29. 8. 2012. Godine prolaze, ali ruga i bol vjecno ostaju u nama. Neka ti dragi Allah, dU., podari lijepi Dzennet i dzenetske basce. Porodica Ustarnujic
15015-u

OSMAN (SUNO) MANDRA
Neka te u tisini viecnog mira prati nasa ljubav jaca od vremena i zaborava, Ima nesto sto umrijeti nece, a to je siecanie na tebe.

jASNA (ASIF) PEKIC, rod. MURATOVIC
Grlimo Te svakim udahom vazd.uha, Ijubimo s~akim otkucajern srca svoga I znamo, osjecamo da si tu, da nas stitis i cuvas jer to je 0110 sto si najbolie znala, maicice nasa draga. Tvojadjeca
15042-tt

OVCINA MEDIHA (MELA) KIRI
Od nane Zubejde Ramovie kojoj si uspjesno previjala ranu. Posljednji selam od radnog kolege Aziza Rarnovica
15046-u

Tvoji najrniliji: supruga Semija, kcerke Sancia i Samira, zetovi Safer i Mahir, unucad Admir, Armin, Adna i Muhamed 9l1O-ndz

Neka ti Milostivi Allah, dB., podari dzenetske basce kao nagradu za dobrotu koju si nam neizmjerno darivala. Tvoji: tetak Bajro, tetka N azika sa djecom
9194-nd2

Danas odlazi nas

SALKO HUKELIC
radioamater osnivac, vizionar i dugogodisnji najaktivniji clan naseg Kluba.

Dana, 2. 8. 2012. godine dragog radnog kolege

IN MEMORIAM navrsava se godina

od prerane

smrti naseg

MILANA VRHOVCA
Ni dan as, nakon godinu dana, ne mozerno da se pornirimo sa cinjenicom da nisi vise sa nama. Sa tugom i velikom Ijubavi cuvamo uspomenu na tvoj dragi lik. Ostalo je da te i dalje volimo, da zivis u nasim srcima i ponosimo RADNE KOLEGE ODSJEKA ZA SPREMANJE, SZZP ORGANA I TIJELA FBiH

Brojne su generacije koje je uputio u tajne radioamaterizma i u tajne dobrog i drustvenokorisnog zivota, Njegovim odlaskom radioamaterski pokret je izgubio velikog entuzijastu, roditelja. Radioklub "Mladost" Vratnik

a mi prijarelja

i

sto si bio dio nas.

p.71141

tS017-ll

50 "",'';,2.",,,''01,,,,2012.

Dnevni

avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom prijatelju

dragoj i cijenjenoj kolegici

STJEPANU JOVICICU BATI
Od porodice Pasana Ribica
15052-[[

MEDIHA OVCINA
koje cerno se uvijek siecati po njenoj dobroti i plemenitosti. Kolege iz Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH
N

POSLJEDNJI

POZDRAV

SJECANJE na nase najmilije

postovanom

STjEPANU jOVICI<';U
OSMAN

(HAMID)

MUSANOVIC

PASIJA

MUSANOVIC,

rod.

CATO

Od Edisa, Amena,

Habibe

i Huse Husejnovic
15052-1[

29.7.2008 - 29. 7. 2012. Uvijek cemo vas se sjecati sa ponosom i sjetom, a dragog podari lijepi Dzennet, a vasoj dusi vjecni rahmet. Sin Saludin, snaha Ermina, unucad Kenan i Adnan

2.8.2010 - 2. 8. 2012. Allaha, diU;., moliti da vam
9106-nd'

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

POZDRAV

postovanorn

nasoj dragoj

MEDIHI STjEPANU jOVICI<';U
Iza tebe ostala je nenadoknadiva praznina i beskrajna cemo cuvati sjecanje na tvoj dragi i plerneniti lik. Od Emira, Muamera, ruga. Viecno

Zibe i Mirzeta

Aganovic

S postovaniem i liubavlju, Tvoj brat Mirsad sa suprugorn

Mirsadorn

i djecom

Farukom,

Denidom

i Henom
9208-odz

[avljamo

rodbini

i prijareliima

da je nasa draga

Dana, 2. 8. 2012. go dine je sedam na ahiret nas

dana kako je preselio

SJECANJE na naseg dragog

ANKICA (TOSI<';) DRUSKIC
preminula Nikada necu zaboraviti 30,7,2012. tvoj zadnji godine, pogled. Nejra i Namik
15043-n

MURAT (MUHAREM) KURTOVIC
Molirno Allaha, dB., da mu podari Dzenner, a nama koji smo ga beskrajno voljeli i postovali, sabur. Supruga Raza, braca Mehmed i Amir sa porodicama, rodbina, prijarelii i komsije Veliko hvala direkroru Zijadu Hodzicu i svim uposlenicirna firme Termoenergetski inzenjering Sarajevo p·71210

AHMEDA OPRASICA
Porodice Causevic, Hasanovic Feriz
92 I Z-nttl

Tvoja kcerka Ozaloscena

Azra, zet Alen, unucad porodica Agovic

Moji naidrazi

POSLJEDNJI

SELAM

nasoj dragoj

DIBI ALISEHOVIC RASKA AVDIC
1969 - 2010.

AHMOAVDIC
1940 - 2011.
Kad "posrnuh" vi me podigosre Kad bi "tuzna" vi me razveseliste Kada "uspjeh" vi mi se divisre [a vas "neizmjerno" voljeh, a vi me ostaviste Vasa Mirzeta

HASAN AVDIC
1970 - 2012. Molirno dragog Allaha, dB., da joj podari i Omerdic
9213-ndz 9216-ndz

Iijepi Dzennet,

Porodice Lihic, Capljic, Hurern

POSLJEDNJI

SELAM

S tugorn obavjestavamo

radioarnatere

i prijatelje

da je

kcerci nase radne kolegice Izere

SALIH - SALKO HUKELIC
YU4TN, T91A, E70AS jedan od prvih ciano va, dugogodisnii sekretar Saveza radioamatera BiH i Asocijacije radioarnatera BiH, preselio na ahiret 31. 7. 2012. godine, Dzenaza ce se biti 2. 8. 2012. godine u 15.00 sati na rnezarju cemo ga se siecati sa postovaniem. radioamarera BiH
p-71141

LAMIJI (IZET) BECIROVIC
Dzennet je pod tvojim nogarna.
Neka su putevi do njega za tebe posuri Kolektiv MIS »OVAKO"
9217-ndz

Faletici

2.

najljepsim dzenetskim laticama ...

Uvijek

Asocijacija

Dnevni avaz ""'"k.2.","Vi<OiO",20I2. 51
.. za ova] trenutak - priprernajte se - (had is) Obaviestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da je nasa draga Obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

LAMIJA (IZET) BECIROVIC
presehla na ahiret dana,!. 8. 2012. go dine, u II. godini. Dzenaza ce se obaviti dana, 2. 8. 2012. godine u 17.00 sati (poslije ikindiia-namaza) ispred dfamije u Binjezevu, a ukopat ce se na mezarju Biniezevo. OZALOSCENI: orac Izet, majka Izera, nana Zlatija, amidze Bajro, Fahro, Dervis, Zaim, Musrafa i Nihad sa porodicarna, tetka Kimeta sa porodicom, daidze Ramiz, Rizo, Faik, Fajo i Fikret sa porodicarna, te porodice Becirovic, Balic, Skrijeij, Saka, Cosic, Zulic, tc os tala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana, u kuci zalosti, u Sokolovic-Koloniji, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! ul. Neumska br. 14.
9103-ndZ

IBRISA AVDIC, rod. IBRAHIMOVIC
preselila na ahiret u utorak, 31. jula 2012. godine, u 71. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 2. avgusta 2012. godine, u 13.30 sati na mezarju Buca Potok (kod Skole), OZALOSCENl: sin [azmir, kcerke Pasa, Hasa, Jasmina i Mirsada, unucad [asmira, Muamer, Edin, Adin, Mimes, Mirel, Sarnira, Safet, Mirsad, Emina, Almina i Mirzet, praunuka Ajna, snahe Safa, Muamera i Zehra, zetovi Kasim, Kemali Samir, dieveri Nurija i [unuz, jetrve Timka, Raha i A1masa sa djecom te porodice Avdic, Ibrahimovic, Salihovic, Nukic, Purisevic, Dzananovic, Abdurahrnanovic, Omerovic, Osrnanovic, Tahirovic, Durie, Pelito, Mehmedovic, Alic, Tihic, Haskic, kao i osrala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsiie Tevhid ce se prouciti istog dana u 13.30 sati, u kuci zalosti, u ulici Adema Buce br. 48/II.
III

TUZNO SJECANJE na voljene i nikad prezaljene

SAFET (AVDO) DELALIC
19.9.2012.
navrsava se jedanaest godina

SAFljA (AVDO) KRUPALIjA, rod. DELALIC
4.6.2012.

AMRA OMERHODZIC, rod. DELALIC
7.11.2012.
navrsava se deser godina

DZEVAD (AVDO) DELALIC
2.8.2012.
navrsava se jedanaesr godina

Nikada vas necemo prezaliti. Neka yam dragi Allah podari lijepi Dzennet. Vasi sinovi, braca i sestre sa porodicama

15056-((

SJECANJE

Obavjesravamo

rodbinu,

prijarelje

i komsije

da je nasa draga

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa draga

HABIBA TEPARIC, rod. ZISKO
preselila na ahiret u srijedu, 1. avgusta 2012. godine, u 88. godini.

SEAD (BEHADIL) MIRVIC
2.8. 1994 - 2. 8. 2012.
Dragi Senci, uvijek ces nam nedosrajati i nikada neces bi ti zaboravljen. Viecno ces da budes u nasim rnislima i da zivis u srcima onih koji ce te uvijek voljeti. Supruga Neira Nermina i kcerka
9211-ndi;

Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 2. avgusra 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo.

EJUBA (SUPUK) KUDUZOVIC
preselila na ahiret u utorak, 2.8.2012. 31. 7. 2012. godine, godine, u 85. godini. Slarina Dzenaza ce s_eobaviti u cetvrtak, jakupovici, Cela - Prijedor. OZALOSCENl: Tevhid kcerka u 17.00 sati na mezarju

Prijevoz obezbijeden ispred Careve dzam ije sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. OZALOSCENI: kcerka Mirsada, sin Mirsad, sestra Aisa, unucad Belma, Aida, Meliha, Mirza i Damir, snahe Emina i Lidija, zetovi Sanjjn i Adis, praunucad Mia, Hanan i Handi te porodice Teparic, Zisko, [akupovic, Valjevac, Zelie, Maslic, Vidirnlic, Pekusa, Pehlivanovic, Batinic, Bilalagic, Becarevic, Sisic, Omeragic, Granov, Filipovic, Finci, Safar, kao i ostala mnogobrojna rodb ina, ptijatelji i komsije Tevhid ce se prouditi istog dana u 14.00 sati, u kuci zalosti, u uliei Hamdije Cernerlica br. ION III

Beisa, zer Hamdija,

prija Muhiba,

unucad

Amir i Amra

ce se prouciti

isrog dana u dzarniji.
14998-n

POSLJEDNJI

SELAM

nasoi dragoj

Dana, 2. 8. 2012. navrsava se godina od preseljenja na ahirer naseg voljenog baba, supruga i deda

Obavjestavamo rodbinu, prijarelje majka, nana, punica, tetka

i komsije

da je nasa draga

MEDIHI OVCINA

FATIMA (BECIR) KAPETANOVIC, rod. BRKAN
preselila na ahirer u utorak, 31. jula 2012. godine, u 88. godini. Dzenaza ce se obaviti 3. avgusta 2012. godine, na gradskom mezarju Bare u 17.30 sari, a rev hid ce se prouciti u Carcvoj poslije ikindija-namaza.

dzamiji,

u 17.30 sari

lake nisi vise sa nama, liiepe uspomene vjecno,

na tebe ostar ce

SMAjO SITO
Zauvijek ces ostati u nasim srcima i mislima. S Ijubavlju i postovanjem, Supruga Dula, sin Dzemal, kceri Munira i Zinera sa porodicom
9207-ndz

Amer, Amela,

Asja i Timur
9209-nd~

POSLJEDNJI

SELAM

OZALOSCENA PORODICA: kceri Aisa, Jasminka, Vesna i Elvedina, unucad Suncica, Nedim, Biljana, Zlatan, Ekrem i Ada, praunucad Sara, Nidal, Dunja, Muhamed, Milica i Visnja, snaha Selma, zetovi Zoran, Zarko i Branislav, djever Nedzad Dziro sa suprugom Dzemilorn i djeea, bratic Fadil Brkan sa suprugom Senadom, Alma Brkan i djeca, Amra Kosovic i djeca, Amira Fejzic sa porodicom, Husein Kurbegovic sa suprugom Nizamom i porodieom, Tafro Desan i Mirza, Silvana Heco, te porodice Hujic, Lazovic, Zirojevic, Sultanovic, Brkan, Koso, Dziro, Kurbegovic, Maistorovic, Petrovic, komsije Henda, Nozic, Habic i osrali prijarelji i poznanici 15055-,

dragom

prijatelju POSLJEDNJI POZDRA V POSLJEDNJI POZDRAV

MUSTAFI jAZVINU

dragoj prijareljici

nasern dragom

MEDIHA OVCINA, rod. KAPIDZIC
dane i druzenja. Uspomenu na tebe cuvat cemo u nasim srcima. Prijatelji:
150S7-H

SALIHU HUKELICU
Prestalo je da kuca jedno posteno i plemenito sree. N eka ri Allah, dz.s., podari sve dzenetske Ijepote.
921S-nd~

Hvala

ti za zajednicki

provede

Faruk

i Mevzeta

Brkanic

sa porodicom

[asna,

Alma, Sanja, Selma, Sejdo, Zeljko

Porodice:

Cengic,

Irnsirovic

i Zuberljak
15053·[(

52

"""Ok, 2."9""01,,,,2012.

Dnevni avaz
Obavjestavamo draga rodbinu, prijatelje i komsije da ie nasa Obavjestavamo rodbinu, komsije da je nasa draga priiatelie i

Obavjestavamo rodbinu, priiatelje i poznanike da ie nasa draga

FATIMA (ud. MUSTAFE) PALA, rod. HANDZAR
1944 - 2012. dana, 31. 7. 2012. godine u 17,00 sari, nakon krace bolesti, u 68. godini prese1ila na ahiret. Dzenaza polazi u cervrrak, 2. 8. 2012. godine, u 18.30 sari sa Gradskog groblja "Sutina", a klanjat ce se u 19.00 sari u Sarita haremu, gdje ce se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbiieden u 18.00 sari sa Tekije sa stajalistima: Lucki most, Pozoriste, Razvirak, Lira, Zalik, Bafo, Surina, Mazoljice, Sarita harem. Teyhid c<;,s~ prouciti u kuci zalosti, Zalik Z-I, C-1. OZALOSCENI: sinovi Admir i Adnan, braca Kemal i Mirsad, nevjeste Sanita, Sanja, Hajra i Nerrna, te njihova djeca sa porodicama, unucad Larniia, Kenan i Laila, djeveri Slobodan, Mehmed i Miralem, zaove Emina - Mila i Dijana - Zela re njihova djeea sa porodicama, jerrve Ivanka, Suada, Mira i Amela te njihova djeca sa porodicama, daidzicna Amira - Seka sa porodieom, te porodice Pala, Handzar, Trnovac, Elezovic, Brkovic, Hazirovic, 'Iambic, Benca, Din kic, Tanovic, Bajgcric, Arap, Arnautovic, Bravo, Hadzailic, Begic, Curie, Kazazic, Music, te os tala mnogobrojna rodbina i prijatelii 1227~mo

SACIRA BASIC, rod. KUSTURICA
preselila na ahiret 2012. godine, u utorak, 31. jula u 79. godini.

SADIJA BURNAZOVIC, rod.ORAHOVAC
preselila na ahiret u utcrak, 31. jula 2012. godine, u 81. godini. Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 2. avgusta 2012, godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Pr ijevoz obezbijeden ispred kucc falosti iz ulice [osipa Slavenskog br, 13 sa polaskorn u 13.20 sati, do groblja i nazad. OZALOSCENI: sinovi Hilrnija - Izet i Mirsad, kcerka Mensura, brat Mu]o, sestre Fadila i Havusa, zet Smail, snaha Nevzeta, unuci Damir, Adnan, Dino i Fatmir, unuke Fatmira, Elvira, Indira, Hurija, Pipi i Dida, bratici i braticne, sesjrici i sestricne, te porodice Burnazovic, Orahovac, Frliuckic, Curnuliaj, Lekic, Pilica, Cehiric, Omcrbozovic i ostala mnogobrojna rcdbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u mesdzidu na Ilidzi - Pejron. III

Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 2, avgusta 2012. godine, u 14.QO.sati na gradskom groblju Vlakovo. OZALOSCENI: sin Zijad, unuka Sejla, praunuke, zet Saudin, bra tic i braticne, sestrici i sestricne, te porodice Basic, Kusturica, Hurko, Mandie, Avdic, Dzambegovic, Cemernica, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u Bosanskoj dzamiji na Alipasinom polju, C-faza. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte Duboko ozalosceni obavjestavamo

se - (hadis)

rodbinu, prijatelje i kornsije da je nasa draga

MEDIHA OVCINA, rod. KAPIDZIC
preselila na ahiret u utorak, 31. jula 2012. godine, u SO. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 2. avgusta 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

OZALOSCENI: otac Rasid, majka Plema, suprug Munib, kci Lamija, brat Mirsad, snaha Mirsada, svekar Kasim, djeveri Mahmut i Mirsad, ietrve Ziba i Jasminka sa porodieama, tetke i daidze sa porodieama, te porodiee Ovcina, Kapidzic, Setka, Bairamovic, Dapo, Selimovic, Hadzimahovic, Durakovic, Isovic, Avdic, Custovic, Jaganjae, Topcibasic, Zubovic, Gacanovic, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati, u kuci zalosti, u uliei Zrtava fasizma br. 6/IX - Otoka.
NoOS0492

nasern istaknutom

POSLJEDNJI SELAM clanu i organizatoru otpora u odbrani

Obavjestavamo Bosne i Hercegovine

rodbinu,

prijatelje

i komsiie

da je nas dragi

AZAUDIN (DERVIS) AGANOVIC
preselio na ahiret u srijedu, I. avgusta 2012. godine, u 93. godini, u

Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 2. avgusta 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo,

2012. godine,

IZET (FAIK) IZETBEGOVIC
Sa duznim postovanjem i zahvalnoscu za sve sto je darovao i vjecni rahmet svom narodu i svojoj Bo-

sni i Hercegovini.
N eka Ti dragi Allah podari bosanska, Dzenaza ce se klanjati lijepi Dzennet i neka Ti je lahka zemlja

OZALOSCENI: supruga Ulfeta, sin Sead, kcerka Esma, zet Enes, snaha Arijana, unucad Selma i Amar, praunuk Edvin, Lejla, Husref i Mirza Kumasin, sureBzher i Ibrahim sa porodicama, sesrrici Hajrudin i Ahmo sa porodicama, sestricne Sida i Hajra sa porodicama, rodica Zekija sa porodicom, porodice Aganovic, Arnautovic, Idrizbegovic, Imamovic, Kapetanovic, Mehmedagic, Pojskic, Filipovic, Kopcic, Kulenovic, Saracevic, Kundurevic, Causevic, Hadzibegovic i os tala rodbina i prijate1ji Tevhid ce se prouciri istog dana u 14.00 sati u dzamiji trg br. sNI
br:OS0495
N

Magribija.

2. 8. 2012. godine

u Bosanskom

Samcu u 14.00 sati. Kuca zalosti: ul. Merhemica

Savez udruzenja

boraca "Patriotske

lige" Bosne i Hercegovine

Obavjestavamo

rodbinu,

prijate1je

i komsiie

da je nasa draga

Obaviestavamo

rodbinu,

prijatelje

i komsije

da je nas dragi

DIBA ALISEHOVIC, rod. GALIJASEVIC
preselila na ahiret u utorak, 31. jula 2012. godine, u 79. godini. 2012. godine, u

SALIH (SACIR) HUKELIC
preselio na ahiret u utorak, 31. jula 2012. godine, u 76. godini, u Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 2. avgusta 2012. godine, 15.00 sati na bakiiskom mezarju Faletici 2,

Dzenaza ce se obaviti u cervrrak, 2. avgusta 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo, Prijevoz obezbijeden ispred sari, do groblia i nazad.

kuce zalosti iz ulice J. Siavenskog

32 sa polaskom

u 13.15

OZALOSCENI: kcerka Alma, sin Haris, unuci Amir i Tarik, braca Salih i Sead, sestra Sadeta, zet Fuad, snaha Besima, porodice Alisehovic, Prase, Galijasevic, Berberovic, Music, Gacesic, Koric, Gafic, Agovic, Osrnanovic, te ostala rodbina i prijatelji Tevhid ce se prouciti is tog dana u 14.00 sati u Ali-pasinoj dzarniji. Kuca zalosri: ul. Josipa Siavenskog br, 32/1
NoOS0493

OZALOSCENI: sin Ertan, kcerka Subha - Buba, snahe Rabija i Belma, zer J usuf - Cule, unuci Edis, Dian, Harun i Din, praunuka Ismihan, sesrra Rasema, sestric Munir sa porodicom, sestricne Medina, Subhija i Alma sa porodicama, bratici Rifer i Almir - Aka sa porodicama, sura Mirsad sa porodicom, svastika Sabiha sa porodicom, te porodice Hukelic, Derlek, Ibrahimi, Sopaj, Cengic, Custovic, Irnamovic, Planja, Aganspahic, Hancer, Susie, Mangafie, Kararnujic, Zalihic, Ramie, Torlak, Dzeko, Insanic, juricic, Miskie, te ostala brojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti is tog dana u 15.00 sati u Lubinoj c1Zamiji na Vratniku.

Kuce zalosti:

ul. Mackareva

br, 2 i ul. Bakije sokak br. 42
NoOS0494

Dnevni avaz

COM"k,2.",,,Vkol,,,oz2012.

53

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko ozalosceni obavjestavarno rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi

ESAD (MUSTAFA) OMERSPAHIC
preselio na ahiret u utorak, 31. 7. 2012. godine, u 79. godini. Dzenaza ce se obaviti u cetvrtak, 2. 8. 2012. godine, u 14.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. OZALOSCENI: sup ruga Dzemila, djeca Dzenana i Asim, braca Muhamed i Mensur, zet Mirsad Isakovic, snaha Mubera, unucad Ilvana, Melika, Meliha i Fejsal, punica Ediba, svastike Mulija i Amira te porodice Omerspahic, Carsimamovic, Isakovic, Durakovic, Mecan, Kundalic, Orneragic, Husremovic, Uzunovic, Foco, Malicbegovic, kao i ostala brojna rodbina, komsije i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u Carevoj dzamiji. RAHMETULLAHI ALEHI RAHMETEN VASIAH
...za ovai trenutak - priprernajte se - (hadis} Duboko ozalosceni obavjestavamo da je nas dragi Duboko ozalosceni obaviestavamo da je nas dragi
IS020-u

Tuznim srcem javljamo rodbini, pr-ijareljima i komsijama da je nas dragi

rodbinu, prijatelje i komsiie

MIROSLAV (VASO) BOGOjEVIC
preminuo 28.7.2012. godine, u 84. godini u Trpnju, Republika Hrvatska.
Sahrana ce se obaviti 2. 8. 2012. godine u 13.00 sati na grablju "Sveti Marko" u Sarajevu. OZALOSCENI: sin Dejan, kcerka Gordana, niegova Bosa, snaha Iasna, zet Branko, unucad Irma, Ivana, Dejana, Boiana, Nikola, Marko, Natasa i Tamara, praunucad Erol, Ela, Tea i Leo, porodice Bogojevic, Zigic, Nuci, Barakovac, Lucie, Radovic, Klaric, Knez, Dekle, te ostaJa rodbina, prijatelji i komsije 111

ESAD (MUSTAFA) OMERSPAHIC
preselio na ahiret u utorak, 31. 7. 2012, godine, u 79. godini, Dzcnaza ce se obaviti u cervrtak, 2. 8. 2012. godine, u 14.00 sari na gradskom rnezarju Ylakovo, OZALOSCENI: supruga Dzemila, djeca Dzenana i Asim, braca Muhamed i Mensur, let Mirsad Isakovic, snaha Mubera, unucad Ilvana, Melika, Meliha i Fejsal, puniea Ediba, svastike Mulija i Arnira, te porodice Omerspahic, Carsirnamovic, Isakovic, Durakovic, Mccan, Kundalic, Omeragic, Husrernovic, Uzunovic, Foco, Malicbegovic, kao i ostala brojna rodbina, kornsije i prijatelji Tevhid ce se prouciti istog dana u 14.00 sati u Carevoj dzamiji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VA$IAH 111

MUSTAFA (IBRO) jAZVIN
preselio na ahiret u sriiedu, 1. 8. 2012. godine, u 62. godini, Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 2. 8. 2012, godine, poslije ikindija-namaza (17.15 sati) na mezarju Biskup . Glavaricevo, OZALOSCENI: sup ruga Nefa, sinovi Faruk i Agan, sestre Fatima, Zeina, Vezira, Ramiza i Erna Sa porodicarna, braca [usuf i Nazif sa porodicama, arnidzici, daidzici i tetici sa porodicama, punica Dzehva, sura Vahid sa porodicom, svastike Vahida, Zahida i Lela sa porodicama, te porodice [azvin, Cormehmedovic, Colakhodzic, Tucakovic, Hebibovic, Dgguda, Landzo, Macic, Husikic, Kolenda, Keres, Pindzo, Usro, Satara, Tabakovic, Musinovic, Mujan, Surkovic, Granulo, Tinjak, Eminovic, Moro, Bahtijar, Novalic, Colakovic, Abaza, Hajdar, Al ic, Prevljak, Gakic, kao i os tala brojna rodbina, komsije i pr'ijatelji

Obavjestavarno rodbinu, prijatelje komsije da je nas dragi

i

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
... za ovaj trenutak- priprernajte se· (hadis) Duboko ozalosceni obaviestavarno rodbinu, prijatelje i komsiie da je nasa draga BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJABOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OptlNSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mals 03786210 Mals Datum: 03. 07. 2012. godine

111

IZET (FAIK) IZETBEGOVIC
preselio na ahiret u utorak, 31. jula 2012, godiue, u 76. godini. Dzenaza ce se obaviti u cervrtak, 2. avgusra 2012. godine, u 14.00 sari na mezarju u Bosanskom Samcu. OZALOSCENI: supruga Ramiza, kcerka Alma, sin Adis, sestre Nada i Kika, zer Pasaga, snaha Irena, unucad Damir, Dino, Emina i Edina, praunuka Jana, te porod ice Izetbegovic, Alibegovic, Salkic, Mustagrudic, Alaibegovic, Tihic, Efendic, Cvjetinovic, Imamovic, Duheric, kao i mnogobrojni pr'ijatelji i komsije Posebno zahvlani dobrom gospodinu Hebibu. Hatrna-dova ce se prouciti istoga dana u 13.20 sari u Begovoj dzamiji u Sarajevu. III

EjUBA (TAIB) KUDUZOVIC, rod. SUPUK
preselila na ahiret u utorak, 31. 7. 2012. godine, u 85. godini. Dzenaza ce se klanjati u cervrtak, 2. 8. 2012. godine, posliie ikindija-uamaza u haremu dzamije Cela, a ukop ce se obaviti na rnezarju [akupovici - Priiedor, OZALOSCENI: kcerke Sadija, Seniia, Beisa, Zineta i Aida sa porodieama, kao i ostala broina rodbina, komfije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

TUZlTEW: SGD ..Sume Sredisnje Bosne" (SPD .Sreonlobosanske surne" d.o.o. DOOjiVakuf ul. 770. slavne brdske brigade 20. . TUZENI: "SPORT TEX" d.o.o. Fojnica, z.z. Nihad Kulenovic, setatste b.b., 71270 FOJN)CA, RADI: duga, v.p.s. 671,60 KM

Dostava luibe za luienika: SPORT TEX" d.o.o. Fojnlca z.z. Nihad Kulenovic, Setalisle bb, 71270 FOJNICA, Ovim oglasom dostavlja se Mba, na odgovor bJieniku, (prilozi se mogu podici u 'gradi Optinskog suda Travnik) koji je dulan da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tuibu u dva primjerka s pozivorn na broj gornji. U odgovoru na tulbu tuleni je duian istacl moguce procesne ptigovore, i'jasni· ti se da Ii pnznaie iii osporava postavljeni tuibeni zahtiev, (el. 70. i 71. ZPP·a). Navedenom tulbom tulitel) Irali da sud donese presudu: .,Usvaja se luibenl zahlje. luiitelja I obavezuje se luienik, da luillelju lsplaIi dug u iznosu od 671,60 KM sa zakonskom zaleznom kamalom po slopi pro edvlaenoj Zakonom 0 vlsini zatezne kamale, pncev od OB. 03. 2009, godlne, pa do konaene isplale, kao i da luiilelju nadoknadi parnicne Iroskove, shoo dno odluci suda u roku od 15 dana, od dana donosenla presude". Istovremeno predlale, da ukoako tutenik u skladu sa odredbama clanka 182. Zakona 0 parnicnorn postupku, ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskom roku, da sud donese presudu kojom usvaja tulbeni zahtev tulitelja (presuda ,bog propustania]". Nakon objave luibe i tuibenog zahtieva, s obzirorn na to da je luibom predlozeno donosenie presude ,bog propustania na osnovu cl. 182. ZPP·a, sud ce donijeti presudu ,bog propustania, koja ce se objaviti i u dnevnim nnvinama. Po proteku 15 dana od dana objav)jivanja ovog oglasa u .Dnevnorn avazu" smatrat ce se da Vam je dostavljena tuzba na odgovor, prema clanu 348. stav 4. ZPP·a F8iH. Sudac Ivo labit, v.r.

OGLAS

U dubokoj boli [avljamo rodbini, priiateliirna 1znancima da nas je iznenada na- ~ pusuo nas drag) muz, otac, deda I brat od milia zvam DAJO

VELIMIR - VELjO
dana,30

7 2012.godme,uII00satl,u58

(pok. MIRKA) 1953 - 2012.

STEVANOVIC
gOdt111 _ ,.

99IB3&IKII]JE99
OSNOVANO 1923
ret. mobitel

POKOPNO DRUSlVO

Ispracaj dragog nam Velirnira bit ce u petak, 3 8 2012 godine, u 08 00 san ispred mrtvacnice na Biielom Briiegu u Mostaru, a sahrana ce se obaviti u Danskoi u gradu Esbjergu.

OZALOSCENI: supruga Marina, sinovi Dejan i Demir, unuka Lara, unuk Denni, sestra Vera, nevjeste Selma i Pernille, punae Tiss Anton-Kiko, zetovi Kajtaz Fazlija i Behram Ragib, familije Stevanovic, Tiss, Kajraz, Behram, Lozo i Sofie, te ostala mnogobroina rodbina i prijatelji 1228-mo

00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447·122

_ ..
00387

00387 (0)33 533·763
(0)61 131-788

............,

0049(0)16093427808 wwwbaktie.corn

Dnevniavaz
UZ NAJVECI
Osmrtnice, sjecanja, posljednji

Pokopno
drustvo "BAKIJE" vrsi prevoz
...

TIRAZ:
pozdravi

NAJPRISTUPACNIJE CIJENE

W 033/281 - 451; Fax:281- 461; E-mail: smrlovnice@avaz.ba
• SARAJEVO:

• GORAZDE:
Sukrije Kukavice 12

~

Tesanjska 24A, 033/281 -717

ii' 038/ 222 - 251 ; • TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasaz) ii' /fax: 035/257 - 277; 257-477 • MOSTAR:
Husnije Repca bb

.. DlJlmala BIJeihca hr. 185,

~

033/281 - 451

• ZENICA: Marjanovica put bb (zgrada Jabuka) ii' /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440;

umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji Bili.
OB]AVL]U]EMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

MEDZLlS ISLAMSKE ZA)WNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, 8islrik do broja B

~/fax:

036/558-890;

Pokopno drustvo "Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogucava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju dzenaze na podruciu Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam brace, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033712-800, fax: 033712 80l.

54 '"''''''''''"'''<0"",2012.

Dnevni avaz

oglasi

"Dnevni avaz" svakog dana se prodaje u prosjecno 45.000 primjeraka, a svaki primjerak po svjetskim statistikama cita 10 osoba.

oglasi------------BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANT ON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 62234 11 Mal Zeniea, 02.07.2012. godine OGLAS ZA OBJAVU PRESUDE Opcinski sud u Zenici, sudija Smajo Sabic, u pravnoj stvari tuzitelja Javno preduzece ,,Yodovod! kanalizacija" d.o.o. Zenica, ul. Bistua Nuova broj 17, Zenica, zasrupan po punomocniku Cehaiic Sefik zaposlenik kod tuzitelja, protiv tuzenog Edin Dzampo iz Zenice, ul. Blatusa br. 14, radi isplate duga u iznosu od 2.358,90 KM, nakon glavne jayne usmene rasprave odrzane dana, 19. 06. 2012. godine, u prisustvu punomocnika tuzitelja, te u odsustvu ruzenog, dana, 02.07.2012. godine, donosi i objavljuje sljedecu: BOSNA I HERCEGOVINA FEDE_RACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 05357411 Mal Zeniea, 10. 07. 2012. godine

Dnevni avaz

Cetvrtak,2.a~!II.I5I1k(lIOvoz2012,

55

Opcinski sud u Zenici, strucni saradnik Amela Balic, u pravnoj stvari tuzitelia JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Mostar, protiv tuzenog Bubric Ahmet, Crkvice broj 39 A, Zeniea, radi duga, v.sp. 347,30 KM, shodno clanu 348. stav 3. Zakona 0 parnicnorn postupku (SI. novine FBiH broj 53/03), dana, 10. 07. 2012. godine

OBJAVLJUJE

PRESUDU
Obavezuje se tuzeni tuzitelju isplatiti novcani iznos od 2.358,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 30. 01. 2006. godine, pa do isplate, te troskove parnicnog postupka u iznosu od 180,00 KM, sve u roku od 15 dana pod prijelnjom izvrsenja. Dana, 30. 01. 2006. godine tuzitelj po osnovu duga za vodu i naknadu za kanalizaciju isporucenu u periodu pocev od 01. 01. 2005. godine pa do 31. 12.2005. godine, podnio tuzbu radi isplate duga u iznosu od 2.358,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom pocev od 30. 01. 2006. godine, pa do isplate, te troskova parnicnog postupka. Raspravljajuci 0 osnovanosti tuzbenog zahtjeva sud je odlucio kao sto je navedeno u izreei presude Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat ce se da je presuda dostavljena tuzenom, SUPIJA Mr. Smajo Sabic PRAVNAPOUKA: Protiv ove presude dozvoljena je zalba Kanronalnom sudu u Zenici putem ovog suda u roku od 15 dana od dana donosenja zbog povrede odredaba parnicnog postupka, i pogresne primjene materijalnog prava. Zalba se podnosi u tri istovietna primjerka.

Obrazlozenie

Tuzenom Bubric Ahmet iz Zenice, ulica Crkvice broj 39 A, dostavlja se tuzba na odgovor, podnesena ovom sudu dana, 27. OS. 2011. godine, kojom tuzitelj za koristenje mobitel usluga porrazuje novcani iznos od 347,30 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, kako slijedi: - na iznos od 0,01 KM pocev ad 16. 08. 2010. godine, pa do isplate - na iznos ad 141,79 KM pocev ad 16. 09. 2010. godine, pa do isplate - na iznos od 23,40 KM pocev ad 16. 12.2010. godine,pa do isplare - na iznos od 23,40 KM pocev od 16. 02. 2011. godine, pa do isplare - na iznos od 27,15 KM pocev ad 16. 03. 2011. godine, pa do isplare - na iznos od 131,55 KM pocev ad 16. 04. 2011. godine, pa do isplare kao i troskove postupka prema odluci suda, koji se odnose na taksu na tuzbu i presudu, a sve u roku od 15 dana. Ovim purem tuzenorn se dostavlja tuzba na odgovor u smislu odredbe clan a 62. srav 2. Zakona a parnicnorn posrupku i tuzeni je obavezan sudu dostaviri odgovor na ruzbu, istaci moguce procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje iii osporava posravlieni ruzbeni zahtjev, a u skladu sa clan om 71. navedenog Zakona, u roku od 30 dana od dana prijema tuze. Ukoliko tuzeni ne dostavi odgovor na tuzbu, sud ce doni jeri presudu zbog propustanja u skladu sa clanom 182. Zakona a parnicnom postupku. Dosrava ruzbe na odgovor smarra se izvrsenorn protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa clanom 348. stav 4. Zakona 0 parnicnom posrupku. Tuzeni se obavjestava da moze izvrsiti uvid u predmernu tuzbu tuzitelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mals 05357411 Mal, u pisarni Opcinskog suda u Zenici. Strucni saradnik Amela Balic, S.r.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDE_RACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 6~~I~~~iDS~tO~t~~~~~~ON Broj: 41 0 Mal 01431610 Mal Visoko, 02.07. 2012.godine Na osnovu odredbe ctana 348. stav 3. lakona 0 parnicnorn postupku, Tuzenom: llHNIJA SMAJIC, Grajani br. 45, Visoko dostavlja:

OKRUZNI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI BROI: 570 Mals 022188 08 Mals Dana: 30.03.2012. godine TUZILAC: "FINANC" d.o.o. Bania Luka TUZENI: Zora [ovanic vI. STR "MALTA" Bania Luka

OGLAS
TUZBA

OGLAS

Tuzilac je dana, 18. 01. 2008. godine, isporucio tuzenoi robu iz svog plasmana koju je tuzena primila u ukpunoj vrijednosti od 549,79 KM, ali do dana podnosenia tuzbe nije platila utvrdeni iznos. Kako tuzena nije izmirila dug tuzilac je podnio tuzbu i predlozio da sud, po provedenom postupku donese sljedecu

TUZBA NA ODGOVOR
Tuzilac DO BH TELECOM SARAJEVO DlREKCIJA lENICA, Masarykova br. 46, lenica, trati da sud donese presudu i obaveze tuzenog da tufiocu na ime izvrsenih usluga isplati dug u iznosu od 837,40 KM sa zakonskom zateznom kamatom ito: - na iznos od 124,70 KM pocev od 25. 04. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 142,55 KM pocev od 25. 05. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 126,85 KM pocev od 25. 06. 2009. godine pa do isplate, - na lznos od 234,45 KM pocev od 25. 07. 2009. godine pa do isplate, - na iznos od 173,75 KM pocev od 25. 08. 2009. godine pa do isplate, - na iznos ad 17,55 KM pocev od 25, 09. 2009. godine pa do isptate. - na iznos ad 17,55 KM pocev od 25. 10.2009. godine pa do isplate, kao i nadoknaditi troskove postupka, a sve u roku od 30 dana pod plijetnjom prinudnog izvrsenja. Tutilac u tuzbi predlate donosenie presude zbog propustania Odgovor na tutbu tuzeni maze dostavili sudu u roku od 30 dana ad dana dostavljanja. Smatra se da je tuiba dostavljena protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Odgovor na fuzbu treba da sadrii izjasnjenje da Ii tuzenl priznaje iii osporava fuzbem zahtjev, naznaku suda, broja predmeta, imena, prezimena iii naziv stranaka, prebivaliste iii boraviste stranaka i njihovih punornocnka. predmet spora i potpis. U odgovoru na iuzbu mozete iznijeti procesne prigovore. Ukoliko osporavate tuzbeni zahtjev duzni ste u odgovoru navesti cinjenice na kojima zasnivate svoje navode i dostaviti dokaze na osnovu kojih se te cinlenice utvrduju. Ukoliko u navedenom roku ne dostavite odgovor na tuzbu sud ce doniieti presudu kojom se tuzbeni zahtjev usvaja (clan 182. stav 1. lakona 0 parnicnorn postupku). Tuteni priloge dostavljene uz tuzbu mote preuzeti u pisarnici OpCinskog suda u Visokom. Strucni saradnik Selma Music

PRESUDU
OBAVEZUJE SE tuzena Zora [ovanic vI. STR "MALTA" Bania Luka da tuaiocu "FINANC" d.o.o. Banja Luka isplati iznos ad 549,79 KM sa zakonskom zateznom kamatom pocevsi ad dana, 25. 01. 2008. godine, do isplate po racunu br. 293/2008, kao i da nadoknadi troskove parnicnog postupka, a sve avo u roku od 15 dana pod prijetnjorn prinudnog izvrsenja. Istovremeno se predlaze, ukoliko budu ispunjeni uslovi iz clana 182. ZPP-a, da sud danese presudu kojom usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog propustania), Tuzena je obavezna da u roku ad 15 dana od dana izvrsenog dostavljanja, a u skladu sa cl. 70. i 433. ZPP-a, sudu dostavi pismeni odgovor na tuzbu koji mora biti razumljiv i sadrzavati oznacenie suda, naziv pravnog lica, siediste stranaka, predrnet spora, sadrzinu izjave i potpis podnosioca. Odgovor na tuzbu je obavezan. Ukoliko tuzena u ostavljenorn roku ne dostavi pismeni odgovor na tuzbu, sud ce, u smislu odredbe cl. 182. ZPP-a doniieti presudu koiorn se usvaia tuzbeni zahtjev (presudu zbog propustanja) protiv koje niie dozvoljena zalba, ali tuzena maze podnijeti prijedlog za povracaj u predasnje stanje saglasno odredbama ZPP-a. Dostavljanie tuzbe ce se izvrsiti istovremenim objavljivanjern ina oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvrsenirn protekom roka ad 15 dana nakon objavljivanja, SUDIJA Lejla Kosic BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOISKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mal 03318710 Mal Zenica, 20. 06. 2012. godine Opcinski sud u Zenici, sudija Sanela Popovic, u pravnoj stvari tuzioca Dionicko drustvo "BH Telecom" Sarajevo, Direkciia Zenica, Masarykova broj 46, protiv tuzenog Purak Nermina iz Zenice, Hadzije Mazica put broj 10 A, radi duga v.s. 819,10 KM, na osnovu cl. 348. st. 3. Zakona 0 parnicnorn postupku FBiH,

BOSNA I HERCEGOVINA FEOERACIJA ~OSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO-NERETVANSKIKANTON OPCINSKI SUO U MOSTARU Broj: 58 0 Mal 03810708 Mal Mostar, 26. 06. 2012. godine OPCINSKI SUO U MOSTARU, strucni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tuzitelja Jp Hrvatske Telekomunikacije 0.0. Mostar - Oirekcija Za Pokretnu Mrezu (Eronet) iz Mostara, Kneza Branimira bb, protiv tuzenika Ivan Bevanda, Gorancka bb, iz Mostara, radi isplate, v.s. 626,86 KM, na osnovu clana 348. stavak 3. Zakona 0 parnlcnom postupku ("SI. novine FBiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06) objavljuje:

OBJAVLJUJE

po isposravlienim fakturama broj 0209, 0309, 0409, 0509, 0609,0709,0809,0909, u iznosu od 819,10 KM sa zakonskorn kamatorn kako slijedi - na iznos od 64,40 KM pocev od 25. 03. 2009.godine do isplate, - na iznos od 64,40 KM pocev ad 25. 04. 2009. godine do isplate, - na iznos od 64,40 KM pocev od 25. 05. 2009.godine do isplate, - na iznos od 64,40 KM pocev ad 25. 06. 2009. godine do isplare, - na iznos od 64,40 KM pocev od 25. 07. 2009. godine do isplate, - na iznos od 64,40 KM pocev ad 25. 08. 2009. godine do isplate, - na iznos od 64,40 KM pocev od 25. 09. 2009. godine do isplate, - na iznos od 368,30KM pocev ad 25. 10. 2009. godine do isplate, kao i da naknadi tuziocu troskove postupka sve u roku ad 15 dana. Tuzeni je u skladu sa cJ.70. Zakona a parnicnorn postupku FBiH duzan u roku od 30 dana ad daizjasniti se da Ii priznaje iii osporava postavljeni ruzbeni zahtjev, Po proteku roka ad 15 dana ad dana objave ovog oglasa u Dnevnorn avazu, smatrat ce se da je tuzba dostavljena tuzenom na odgovor. Tufborn je predlozeno donosenje presude zbog propustanja u skladu sa cJ. 182. Zakona 0 parnicnom postupku ukoliko tuzeni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pisrneni odgovor na tuzbu. Sudija Sanela Popovic
na prijerna tuzbe dostaviti sudu pisrneni odgovor na tuzbu, istaci moguce procesne prigovore i

Tuzenom Purak Nerminu iz Zenice, Hadzije Mazica put broj 10 A, dostavlja se na odgovor tuzba podnesena ovom sudu dana, 08. 03.2010. godine, kojom tuzilac potrazuje dug za izvrsenu uslugu

OGLAS
OPCINSKI SUO U MOSTARU, strucni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari tuzitelja Jp Hrvatske Telekomunikacije D.O. Mostar - Oirekcija Za Pokretnu Mrezu (Eronet) iz Mostara, Kneza Branimira bb, protiv tuzenika Ivan Bevanda, Gorancka bb, iz Mostara, radi isplate, v.s. 626,86 KM, donio je dana, 09. 05. 2012. godine

PRESUDU

zbog propustania Duzan je tuzenik isplatiti tuziteliu ukupan lznos glavnog duga za koristenje mobitel usluga u visini od 626,86 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to - na iznos od 59,92 KM pocev od 15. 04. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 64,75 KM pocev od 15. 05. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 52,19 KM pocev od 15. 06. 2007. godine pa do isplate - na iznos od 450,00 KM pocev ad 15. 11. 2007. godine pa do isplate, te mu nadoknaditi troskove parnicnog postupka u iznosu od 121,30 KM, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvrsenia Strucni saradnik Lana Kukolj Pouka 0 pravnom lijeku: Protiv ove presude zalba nije dopustena, ali tuzem moze podnijeti prijedlog za povrat u prijasnje stanje (cl. 183. ZPP-a FBiH).

HOdaO b-h dO saraJeua da e SUSiG Dozoue
Fudbaler Salkea Sead Kolasinac za "Aval"
Nakon sto je bio kapiten juniora nedavno je potpisao prvi profesionalni uqovor - Clan niernacke U-19 reprezentacije
Sead je prosle sedmice odigrao poluvrijeme u prijateljskoj utakmici sa Milanom. - Bilo je super. Igrati pred 50 hiljada gledalaca i Sto osamdeset pet centime tara visoki stoper vazan je igrac njemacke U-19 reprezentacije, za koju je odigrao II utakmica i dao jedan gol. Dolaskom Huba Stivensa (Huub Stevens) prosle godine za trenera Salkea, Sead je prekomandovan u prvi tim, a nedavno (Specijalno za "Dneoni avaz" iz Njemaiike) Stopama Hasana Salihamidzica, Sergeja Barbareza, Edina Dzeke i drugih nasih reprezentativaca koji su fudbalsko ime i prezime izgradili u Njemackoi, krece jos jedan bosanskohercegovacki fudbalski biser. Riiec je 0 Seadu Kolasincu, devetnaestogodisnjakuiz njernackog prvoligasa Salkea.

56

2, avgust'kolovoz 2012,

Dnevni avaz, cetvrtak,

Sp 0 rt

Poluuriieme oroliu Milana

nije bas jednostavno. U pocetku sam, moram priznati, imao tremu, ali je na kraju ispalo sve najbolje. Pohvale sam dobio i od saigraca i od trenera.

Stasiti stoper
Roden je 20. juna 1993. u Karlsrueu. Roditelji mu porjecu iz Capljine. Nije se

bih birao Salke. Evo, jedna mi se zelja ispunila, a nije iskljuceno da se ostvari i ova druga. Pa i Ezil (Ozil) je otisao iz Gelzenkirhena u Real- govori nam Sead. Iako je roden u Njemackoj i mada je igrao za kadetsku i juniorsku reprezentaciju te zemlje, ne krije

"Sta ce Zeta?" U Sarajevu se pribojavaju da ne zavlada takvo razrnisljanje uoci vecerasnje prve utakmice treceg pretkola Evropske lige, Kod igraca, rvrde, sigurno nece, ali trener Dragan] ovic, i pored velikih ocekivanja najvjernijih pristalica i upra-

ve, istice kako ce naredni dvomec mozda biti i tezi nego sto je bio prethodni, protiv Levskog.

Nije pila naopako
- Moram reci da je protivnik mnogo, mnogo kvalitetniji nego sro se stvara

slika u javnosti. N ezelim da se moje izjave protumace kao okretanje pile naopako. Oni nernaju sta izgubiri, dok je kod nassituacijadrugaCija. Pregledao sam sve cetiri njihove evropske utakmiceovogljeta i stekao jos jaci dojam da se radi 0

Kolasinac u dresu juniora pojavio niotkud, zapazene su bile njegove igre u omladinskom pogonu Smtgarta, a posljednju godinu i po clan je Salkea. Kao kapiten, juniore kluba iz Gelzenkirhena predvodio je prosle sezone do titule njemackogprvaka.

Hub Slivens prekomandovao je potpisao i profesionalni ugovor do juna 20 15. - Bio je to za mene izuzetan trenutak i nesto SIO cu pamtiti cijelog zivota. Kao djecak, mastao sam da jednog dana zaigram u Salkeu i Realu. Kada sam igrao igrice na "playstationu", uvijek

ga u prvi tim dabi volio obuci dres Bosne i Hercegovine.

Voli svoju zemlju
- Pratim reprezentaciju, a pogotovo nase igrace koji nastupaju u njernackim klubovima. Do sada nisam imao priliku da se susretnem s njima. Poznajem se s Erminom Bicakcicem, koji je sa mnom bio u Srutgartu, a sada je presao u Braunsvajg, Svakako bih volio igrati za BiH. Volim svoju zemlju. U Sarajevo bih otisao i pjesice, sarno da me selektor Susie pozove. S dokumentacijom ne bi bilo nikakvih problema - porucuie Kolasinac, O.BOSKAILO

Do sada je cesro dolazio na odmore u Bosnu i Hercegovinu, ali je ovog ljeta 10 propustio zbog obaveza. - Zbog priprema nisam stigao, ali cu u zimu doci, sigurno. Roditelji su

LOu u HercegOUini

mi se upravo vratili iz BiH. Naicesce budem kod rodbine u Domanovicima kod Capliine. Cesto idem u loy s daidzarna i arnidzama, to mi je posebno zadovoljstvo - kaze Sead.

Vrlo posjecena konferencija za medije

odlicnoi i vrlo neugodnoj ekipi, koja je dala cak pet golova u gostirna. Njihovi rezultati nima10nisu slucajni. Radi seo timu s nevjerovatno brzim krilnim igracirna te vrlo kvalitetnim i lucidnim vezniacirna. Treba se cuvati njihove kontre - kazao je na jucerasnjoj konferenciji za medije trener Dragan 10vic. Ipak, i pored pohvalnih rijeci suparniku, strateg ti-

Anketa

Stadion Siavije u lstoerorn Sarajevu. Gledalaca: 200. Sudija: Vladimir Bjelica (Istoeno Sarajevo), Sbijelci: 1:0 - Be~lija (1), 1:1 - Jovanovic (28), 2:1 - Beslija (34 iz penala), 3:1 - Fazlagic (41), 4:1 - Vidic (70), 5:1 - Dudic (81), 6:1 - Kokot (85),

SlaUi)a - zarllouo 6:1
SLAVIJA: Tornovc, Popovic, Badovanovic, Dstojic, Zecevic, Perisic, Mirosavljevic, Mijatovic, Pusara,Mamie, Be~lija,Drugopoluvrijeme: Dujkovic, Svitlica, Aleksic, Papaz,Benovic, Fazlagic,Dudo, Dudie, Rasevic, Kokot, Vidic. Trener: VladoCapljic.

Prijateljska utakmica

Edin Sehic IIlIIiWilll~'l

urueme Ie za grounu lam
Nedim
Dautovic

Sta gradani Sarajeva prognoziraju bordo

ZARKOVO: Saranov, Nikolic, Savicevic, stoslc, Tucakove, Jolovic, N, Mladenoyic, Vojnovic, Jovanovic, Bojovic, Zivkovic, Drugo poluvrijeme: Dulcie, Savic, Selic, Mr· vic, Dalifi, N, Petrovic, Marinkovic, Cosic, Ciric, Paunovic, Mandic. Trener:NikolaJelic, G.I.

- Nadam se pobjedi Sarajeva. Odlicno su igrali protiv Levskog iz Sofije. Nadam se da Said nece '------' otici i da ce igrati protiv Zeteo Moja prognoza rezultata prve utakmice je 2:0 za Sarajevo.

Anel vic a

- Bit ce veoma tesko, Sarajevo ne treba potcijeniti Zeru. Trebat ce im ogromna podrska publike.

Grabo- Sarajevo ce pobijediti sa 2:0. Smatram dace utakmica biti veoma dobra.

----L__'

Igraci trebaju biti maksimalno motivirani. Vjerujem u trenera jovica. Moja prognoza je 3:0zaSarajevo.

sport

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

"iSU bOIU Od BUgara
Iako je oprezan i vrlo odmjeren u izjavama pred Zetu, [ovic ipak smatra da je Levski bolja ekipa od crnogorskog predstavnika te da se kod Bugara nije radilo 0 trenurnoj losoi formi. - Levski je prosao temeljite pripreme, ali smo mi imali covjeka na njihovim pripremama koji nas je 0 svemu izrna s Koseva vidi svoie fudbalere kao favorite za prolazak uplej-of - Sto se tice prve utakmice,igramopredsvojim vjernim navijaCima, na rerenu koji dobro poznajemo. Izbacili smo prethodno mnogo renomiraniju ekipu i sve su to razlozi koji nas stavljuju u bolji polozaj. Takoder, i atmosfera u i oko kluba dugo nije bila bolja, to ce potvrditi i igraci. Mogli smo dobiti mnogo jaceg prorivnika, ali nismo i to isto treba danam bude motiv vise da ponovimo partiju od prije sedam dana - riieci sujovica. Kada je u pitanju zdravstveni bilten, svi su spremni, ukljucujuci i Sulejmana Krpica, koji je propustio prethodna cetiri vjestavao. Tako je bilo i dok smo se mi pripremali u Staroj Pazovi. Imali smo i kontakte s covjekom koji vrlo dobro poznaje njihovog trenera, koji je s njim igrao ... Mislim da je Levski bio na optimalnom niYOU, ali smo mi odigrali odbranu na jos visern, tokom svih 180 minura govori J ovic. evropska duela. N a golu ce stajati Dejan Baridovic, koji je iucer prijavljen za ucesce u evropskim utakmicarna. apsolutno sam bio miran i nezabrinut, jer sam znao zbog cega se odugovlacilo s njegovim angazrnanom. Odlazak Adija Adilovica nije poremetio dobro raspolozenje, nismo se na to obazirali. Bandovic je trenirao s nama, prosao je kompletne pripreme, iskusan je golman i s evropskim iskustvorn. Uopce ne sumnjam da ce se uspjesno i brzoprilagoditi zadnjem redu. Sto se rice sastava, imam tek jednu dilemukazao je J ovic. A. CULlC

- Sto se tice Dejana,

Jedna dilema

lubu

EuroOSlte Ilge
Ocekujem pobjedu.Ako ne dobiju Zetu, ne zasluzuju prolazak dalje. Prognoza-2:1.

Camil Omanic

Dalibor Bosnjak
- Nakon Levskog, sada nas ocekuje laksi prorivnik Zeta. Ocekujern prolazak i jednu veliku eki_J pu na Kosevu. Mislim da je vrijerne da jedan tim iz BiH prodcu grupnufazu. E.Ma.-A.M.
L._

Meksud Colic iucer se prikljucio Celiku, ali nece biti u konkurenciji za nedjeljnu utakmicu sa SarajeYom na Kosevu. On je, nakon sto jesekipomodradio pripreme na Zlatiboru, rjesavao obaveze prema niemackom Rojtlingenu. - Colic ce trenirati s eki-

prllll)UCIO se I COile

Celik se priprema za Sarajevo

Travnik dobio polacanie u napadu
Du~o~e~j~!!iIC uoci pocetka prvenstva Travnik jedobio pojacanje u napadu, koje je trener Nermin Basic uporno trazio, Na Pirotu je stigao nekadasnji prvotimac Veleza Dzenan Durakovic, koji je u prosloj sezoni nastupao za Rudar iz Kaknja. S.P.

pom.ali necernoci nastupiti protiv Sarajeva. Viseed toga mezabrinjava to sto.rnozda, necu moci racunati na EImira Kuduzovica i Marka Nestorovica, Za njih ios nisu stigli certifikati iz Crnogorskog, odnosno iz Makedonskogsaveza-kaze trener Vlado jagodic. V.B.

na Plrotl

58

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgust/kolovoz 2012.

Sp 0 rt

RUKOMET Faruk Vrazalic poceo pripreme s Ademar Leonom

HZ Uladimira
Halimic: Teiak zadalak pred novim trenerom
(FolD: I.

Bil Ce mi mooao laMSe
Pocetkorn godine ni sanjao nisam da bi mi karijera mogla otici

uraruesa
U

ovom pravcu

Seb"il

Polrebno Ie mnogo i uremena i slrPllenla
Bio bih zadovoljan kada bismo zadrzali igrace iz prosle sezone, kaze novi trener
Emir Halimicnerna pretierane zahtjeve - sacuvati okosnicu tima iz prosle sezone, prikljuciti im nekoliko talentiranih igraca i imati normalne uvjete za rad, ono [edan od ciljeva bit ce unapredenje omladinskog pogona. Kada jeu pitanju prvi tim "Studenata", Halimic naglasava: - U proslorn prvenstvu,

Emir Halirnic preuzeo KK Bosna

Pocele su pripreme spanskog Ademar Leona, koji ce od ove sezone bitizanimljiv i ljubiteljima rukometa u Bosni i Hercegovini. Nairne, jedan od posliednjih godina najboljih spanskih i evropskih klubova angazirao je nase Faruka Vrazalica i Vladimira Vranjesa.

Nastavak razvoja
Vrazalic se isprofilirao u jednog od najboljih igraca reprezentacije BiH, mada je i prije toga bio rnedu najtalentiranijim desnim krilima uEvropi. N ekadasnii igrac sarajevske Bosne, nakon osvojene titule sa Slogom, nastavit ce s razvojem u drugoj po snaziliginasvijetu. - Prezadovoljan sam uvjetima i Cinjenicom da cu nastaviti karijeru u Spaniji. Svi znamo sta Ademar Leon predstavlja u Evropi. Pocetkom godine svi igraci sarajevske Bosne, a ve-

start 15. augusta
Halimic planira obaviti prozivku 15. avgusta i do odlaska na Bjelasnicu, oko 20. avgusta, "procesljati" igracki kadar, odnosno napraviti okosnicu tima. U pripremnom periodu centralno mjesto zauzima Memorijalni turnir "Mirza Delibasic". je sto novi sef strucnog staba Bosne ASA BH Telecoma ocekuie uoci naredne sezone. Za klub kojem je doskora prijetiopotpuni slom pod teretorn milionskih dugovanja, i to bi predstavljalo uspjeh pa rnozda i solidnu osnovu da se zapocne, vee sada je izvjesno, mukotrpan put povratka prema vrhu bh. kosarke. - Situacija je teska, trebat ce mnogo i vremena i strpljenja, ali ljudi koji su sada preuzeli klub, imaju neku viziju, na istim smo talasnim duzinama i nadam se da mozerno napraviti pozitivne stvari - kaze bivsi igrac Bosnei bh. reprezentacije. - Svi detalji organizacije jos nisu zavrseni, ali koliko znam, turnir bi se trebao odigrati sredinom septembra. Od gostujucih klubova, mislim da su ucesce potvrdili Buducnost iz Podgorice i Split, a cekamo cetvrtog ucesnika - kaze Halimic, pod vodstvorn Hamde Frljka, ekipa je napravila fin posao. Bili su neko vrijeme prvi na tabeli, igrali su dobro do plej-ofa, Dosta je igraca koiirna je to bila tek prva ili druga seniorska sezona i koji, ako budu dobro trenirali, mogu jos vise napredovati. Halimic kaze da je do sada razgovarao s Nerminom Buzorn, koji je prosle sezone biokapiten. U njegovirnplanovima su i Ramo Rizvic, Dino Hodzic, Edin Alispahic, reprezentativac Armin Avdibegovic ... - Bio bih zadovoljan da svi ti momci ostanu, bila bi to, zaista, veoma dobra okosnica tima - rekao je Halimic,

POb)edniClli mentalilet
Vrazalic je iz Bosne otisao u Slogu da odrzava formu, a napustio ju je kao prvak Bosne i Hercegovine. - Oni su stvarno bili najkorektniji. Dosao sam zato sto su irnali lijepu ambiciju da budu medu tri prvoplasirane ekipe u prvenstvu, cime bi izborili nastup u SEHA ligi. Tarik cina nas je zasluzna za historijski plasman u osminu finala Lige prvaka, nasli smo se u nezgodnom polozaiu i ni sanjao nisam da ce mi karijera otici u ovom pravcu kaze Vrazalic, koji je jucer predstavljen novinarima u Medic, Faruk Halilbegovic i ja donijeli smo iz Bosne pobjednicki mentalitet. Kako je vrijeme odrnicalo, igrali smo sve bolje, dok je Borac padao u formi. Uvidjeli smo da mozemo otici i korak dalje, a titula je dosla na najspontaniji moguci nacin - Vrazaliceve su rijeci. Leonu zajedno s ostalim akvizicijama. U z njega i Vraniesa, dosli su jos Matej Asanin te lnjaki Mulumbres. - Vranjesa znam veoma dugo, uz njega ce biti lakse da se aklimatiziram, mad a

kod mene nema nikakvog straha od nove sredine niti od inozemstva. [edino sto sam zelio je osigurati se po nekim pitanjima u ugovoru kako ne bih dosao u situaciju da "visim" - kaze Vrazalic, Protiv Njernacke u barazu za Svjetsko prvenstvo ne sarno sto je bio najbolji strijelac BiH u oba meca nego je doslovno letio zrakom. "Suhi list" Silviju Hajneveteru (Heinewetter) sarno je jedan od "highlighrsa" njegoveparrijeu Zetri.

E.].

- J a bih najvise volio kada bi bilo rnoguce da niko od nas ne postigne gol a da napokon proderno taj nesretni baraz i da odemo na veliko takrnicenie. Sta da kazem 0

Blago razncareme

rnecevima s Nijemcima? Propustili smo tarno sansu, prvo poluvrijeme smo odigrali katastrofalno. Ali, to je tako. Mala smo zemlja, sudija nas suptilno "spotakne", a dosta su sarno dvije minute dekoncentracije. Ionda, kakav je nas mentalitet, uvuce se nesigurnost, obuzme nas stanje blagog razocarenja i kada skontas da si iaci od toga, prode jedno osam minuta i bude kasnozasve. Mi se uvijek borimo sa dva protivnika, onim na terenu i onim u glavi - briljantno je Vrazalic opisao razloge ucestalih posrnuca bez obzira na kvalitet koji, realno,posjedujemo. A.

cuuc

Celnici Fenerbahce Ulkera zahvalili su se bosanskohercegovackorn kosarkasu Damiru Mrsicu za doprinos klubu iz lstanbula povodom isteka njegovog ugovora, prenose agencije. Mrsic (41 godina), bivsi igrac Fenera, obavljao je od 2010. duznost menadzera kluba. - Fenerbahce Ulker zahvaljuje se Darniru MrSieu za beskrajan doprinos kako na parketu, tako i kao clanu uprave - pise u saopceniu turskogkluba. Mrsic je u karijeru poceo u tuzlanskoj Slobodi, zatim je igrao za Split (Hrvatska), turske Netas, Tuborg i Troj Pil-

~rSiC naouSliOFener nediad MUliC naSllednili 6enlca
lako se spekuliralo da ce neko od poznatijihstrucnjaka nasli jedi ti J akuba Gen jca, eelnici Kaknja imenovali su za novog trenera bivseg igraca ovog kluba Nedzada Mulica izZenice. Prema riiecima predsiednika Mevludina Delibasica, prednost u angaZiranju Mulica u odnosu na ostale kandidate predstav 1 su, pri je svejali ga, finansijski uvjeti, ali i njegova osobna afirmacija i vezanostzaKakanj. - U kombinaciji su bili i neki poznati treneri, ali nije trenutak da ulazimo u skupe angazmane, Priliku smo dali mladorn Mulicu.koji jeza vri-

Nakon isteka uqovora

Kakanj riiesio pitanje trenera

HarOSD
• Kosarkas Los Andeles Ieikersa Met Barns (Matt Barnes) uhapsen je zbog saobracajnog prekrsaja i prijernji policajcima, prenoseagencije. Barnsa je patrola zaustavila u predgradu Los Andelesa iutvrdila da mu je vozacka dozvola suspendirana. Iz policije su potvrdiIi da je 32-godisnji Barns, koji iza sebe ima devet NBA sezona, tom prilikom prijetio njihovim sluzbenicima. Pusten uz uz kauciju od 51.000 dolara.

sener, ruske Uniks i Dinamo Moskva. Posljednjih sest godina igrao jeu Fenerbahceu.

Mu/ic: Zadriati mjesto u eliti

jeme dvogodisnieg igranja u nasern klubu ostavio dubok trag. Rijec je 0 bivsem istaknutom igracu, fakultetski obrazovanom covjeku, koji ima trenerske ambicije. Mislim da ce uz svesrdnu podrsku uprave uspjesno predvoditi nasu ekipu u Prvenstvu BiH i da nam se nece ponovi ti sezona 20 10/2011.,kada smo naivno i nesretno ispali iz najviseg ranga-rekaoje Delibasic, Prvi Mulicev asistent bit ce Elvir Delibasic, k_ojije bio pornocnik i Genjcu. Sto se tice igrackog kadara, u Kaknju zele zadrzati kostur tima te angazirati dva pojacanja. M.K.

zaluuru

sport

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgusVkolovoz 2012.

59
Sestog takmicarskog dana, u cetvrtak, odrzat ce se natjeeanja u 21 sportu, a u deset (strelicarstvu, kajaku i kanuu na divljim vodama, biciklizmu, veslanju, macevaniu, gimnastiei, dzudu, plivanju, stonom tenisu i strellastvu) dijelit ce se medalje. BADMINTON rnuskarci i zene pojedlnacno, parovi, mjesoviti parovi, od 10. BICIKLlZAM zene sprint ekipno, kvalifikacije u 17, finale u 19. rnuskarci sprint ekipno, kvalifikacije u 17.15, finale u 19.15. rnuskarci dohvatna utrka ekipno, kvalifikacije u 17.42. BOKS muskarcl, 2. kolo, do 60 kg i do 75 kg, od 14.30 do 24. GIMNASTIKA zene visebo] poiedinacno finaIe, 17.30. HDKEJ NA TRAVI ze_ne,3. kolo. DZUOD zene, do 78 kg, od 10.30 do 17. rnuskarci, do 100 kg (AMEL MEKIC), od 10.30 do 17.10. KAJAK/KANU muskarcl. C-2, polufinale u 14.30, finale u 16.18. zene, K-l, polufinale u 15.12, finale u 16.57. KONJICKI SPORT dresura pojedinacno i ekipno, prv[ dan, od 12. KOSARKA muskarcl, 3. kolo: grupa A: Francuska - Litvanija (10), Argentina - Tunis (15.30), SAD Nigerija (23.15); grupa B: Australija - Kina (1?15), Brazil Rusija (17.45), Spanija - Velika fl_ritanija (21). MACEVANJE zene, floret ekipno, od 10 do 21. ODBOJKA rnuskarci, 3. kolo: grupa A: Australija - Bugarska (12.30), Poljska - Argentina (17.45), Velika Britanija - Italija (23); grupa B: Srbija - Njemacka (10.30), Rusija - Tunis (15.45), Brazil - SAD (21). ODBOJKA NA PIJESKU kvalifikacije, od 10 do 24. PLIVANJE finala: 200 m prsno zene u 20.38, 200 m leano rnuskarci u 20.46, 200 m mlesovlto muskarci u 21.16, 100 m slobodno zene u 21.34. RUKOMET rnuskarci, 3. kolo: grupa A: Franeuska - Tunis (12.15), Velika Brilanija - Argentina (17.15), Svedska -_Island (22.15); grupa B: SpanijaJuma Koreja (10.30), Hrvatska - Madarska (15.30), Srbija - Danska (20.30). STONI TENIS muskarci pojedinacnc, polufinale u 11, finale u 16.30. STRELJASTVO muskarci dvostruki trap, kvalifikacije u 10, finale u 16. muskarci, pistolj 25 m brza paljba, kvalifikacije u 11.30. TENIS muskarcl i zene poiecinacno, cetvrtfinale, parovi polufinale, mtesovltl parovi cetvrtfinale, od 12.30. VATERPOlO lJIuskarei, 3. kolo: grupa A: Spanija - Australija (11), Kazahstan - Grcka (12.20), Italija - Hrvatska (20.40); grupa B: Crna Gora - Srbija (15.10), Rumunija - Madarska (16.30), Velika Britanija - SAD (19.20). VESlANJE finala, rnuskarci dvojae na parice, muskare laki cetverac, zenski osmerac, od 10.50 do 13.40.

TAKMICENJA

Dornacin konacno docekao prve zlatne medalje

UiginS nOui brilanSBi )UnaB
Federer i Dokovic u cetvrtfinalu teniskog turnira • Biciklista s atoka osvojio cetertu zlatnu, a ukupno sedmu olimpijsku medalju
na dobio u dva seta (7:5, 6:3), nastavivsi put ka jedinom trofeju koji mu nedostaje u karijeri, ali se Dokovic za prolazak protiv Leitona Hjuita (Lleyton Hewitt) morae dosta oznojiti, Prvi teniser svijeta Rodzer Federer (Roger) i Srbijanac Novak Dokovic prosli su u cetvrtfinalc olimpijskog teniskog turnira. Svicarac je mec protiv Uzbekistanca Denisa Istomi-

Napit CU se
Australac je dobio prvi set sa 6:4, ali je donedavno naibolii teniser svijeta uspio preokrenuti na 2:1 (7:5,6:1). Britanci su iucer dobili prve zlatne medalje, ali je euforiju zbog uspjeha u veslanju nadmasio Bredli Vigins (Bradley Wiggins), koji je osvojio novu zlatnu medalju u biciklizmu, svoju ukupno sedmu olimpijsku (cetiri zlata). Aktuelni prvak "Tur d'Fransa" pretendira da postane najuspjesniji britanski olimpijac svih vremena, koiim se

(folD: AFP)

Rellordna 63 gema
Dok su Federer i Dokovic krcili put ka cetvrtfinalu, na terenu broj 16 odigran ie najduzi rnec u olimpijskoj historiii dublova. Brazilci Marcelo Melo (Marcelo) i Bruno Soares savladali su ceSki par Tomas Berdih (Tomas Berdych)/Radek Stepanek sa 1 :6, 6:4,24:22. Mec je trajao eak cetiri sata i 21 minutu, a odigrana su cak 63 gema, cetiri vise od dosadasnjeg rekorda iz 2008. godine.

do sada smatrao veslac Stiv Redgrejv (Steve Redgrave). - Ovo su mi najdrazi trenuci do sada, tesko da cu dozivjeti ljepse. Veceras cu se napiti, mislim da sam to zasluzio - rekao je Vigins.

Egipat prnsao
[os jedna osoba obiliezila je dan u biciklizmu. Povratak sa porodiljskog ods us tva

Kristin Armstrong proslavila je osvajanjem zlata, izjavivsi da ce se sada i zvanicno oprostiti od sporta. U fudbalu, iucer su igrani susreti posljednjeg kola grupne faze. Dok je Brazil dobio i trecu utakmicu, protiv Novog Zelenda sa 3:0, Egipcani su pobjedom nad Bjelorusijom od 3: 1 uspjeli izboriti drugo mjesto u gru-

pi C i prolazak u cervrtfinale, zajedno s "Kariokama". U dzudu, Lusi Dekos (Lucie Decosse) prekinula je l Zvgodisnji post Francuza u dzudu, osvojivsi zlato u kategoriji do 70 kilograma, dok je u stonom tenisu pojedinacno zlato otislo Kineskinji Li Ksijaoksija, koja je u finaILL savladala zernljakinju Ding Ning. (M. T.)

Portugalka nece nastupiti u jedrenju

Portugalska reprezentativka u jedrenju odustala je od nastupa na Olimpijskim igrama u Londonu, jer je trudna, bez trenera i bez podrske portugalskog rima. Karolina Borges (Carolina) iznenadila je portugaIske zvanicnike odustajanjem od takmicenja nekoliko sati prije nego sto ie trebala izaci na boriliste. 0 svojoj odluci obavijestila je portugalski tim e-mailom, navodeci da odustaje zbog licnih i medicinskih razloga. - U trecem sam mjesecu trudnoce. Tuzna sam, ali mozete li zamislite sta bi se dogodilo da se povrijedim to-

Odustala, Jer Jetrudna

kom nastupa - izjavila je Borges u intervjuu za"A Bola". Dodala ie da bi ipak riskirala da ie imala podrsku tima. - Nikada nisam imala nikakvu podrsku. Ovakvu odluku donijela sam upravo zato sto je podrska izostala. Da sam imala trenera, sve bi bilo drugaciie i takmicila bih se - navela je Borges. Portugalska misija u Londonu saopcila je da da ce pokrenuti istragu zbog ovog inciden tao Tridesettrogodisnja Brazilka nastupala je za svoju domovinu na Olimpijskim igrama 2004. u Atini, a poslije se prikljucila portugalskom timu,

Osvajacica Vimbldona Serena Vilijams (Williams) zacementirala je svoj status prve favoritkinje za zlato nakon sto je sa 6:1, 6:0 demolirala Ruskinju Veru Zvonarevu. Cetvrta nositeljica zavrsila je posao za 51 minutu proti v bronzane iz Pekinga 2008. godine. Serena vee ima dva zlata u dublu, sa sestrom Venus, a ako uspije osvoji ti turnir u singlu, stici ce Stefi Graf (Steffi). Njernica je jedina teniserka u historiii sa osvojena sva cetiri gren slema i olimpijskim zlatom. (Z. S.)

serena UilQams iBli SliCi Steli Gral

Arnericka teniserka u cetvrttinalu

Vilijams: Demolirala Zvonarevu

Ook traju problemi u njihovoj zemlji
Sirijska plivacica Bajan Dzumah izjavila je kako ne dozvoljava da konflikti u njenoj drzavi utiecu na treninge i nastupe u Londonu, cak i nakon sto su helikopterima napadnuti pobunjenici u rodnom gradu Alepu. Deset sportista iz Sirije drzi se daleko od prica 0 problemima u svojoj zemlji, ne

Siri)SMi SDortisti ne zele Dricati 0 suMobima

Diumah: Ne mari za politikll

zeleci previse komentirati. - Ne marim previse za politicku situaciju u Siriji, jer mi to ne treba. Sarno plivam i studiram. Nikada nisam ni na televiziji gledala sta se desava. Ne znam nista 0 sukobu niti sam na nekoj strani. Nadam se da ce se sve brzo zavrsiti, jer svi smo iedna, sirijska nacija - izjavila je Dzumah.

60
POLEMIKE Amerikanac postao prvi covjek sa 19 olimpijskih medalja

da Ii FalPS naluaCi Suih uramana?
Oborio rekord gimnasticarke Larise Latinjine MAJKL FELPS

Je Siven: Ne koristi doping

Sve je to pomalo nefer, ali me ne uzbuduje, kaze dvostruka olimpijska prvakinja
Kinezi su iucer ostro reagirali na optuzbeza dopingu vezi s njihovom najnovijom plivackorn zvijezdom - Je Siven, koja je osvojila dvije zlatne medalje na londonskim Olimpijskim igrama, nazvavsi ih nepravednim, prenoseagencije. Optuzbe su se pojavile nakon pobjeda ove 16-godisnjakinje u utrkarna na 200 i 400 rnetara rnjesovito. Amerikanci su se odmah pobunili, a arnericki trener Dzon Leonard (John) rekao je za britanske medije da je plivanje [e "nevjerovatno" i "uznerniravaiuce", uporedivsi je sa starim istocnoniernackim plivacima i plivacicarna, u pravilu dopingovanim. Kineski "Global Times" uzvratio ie.ociienivsi dasu optuzbeprotiv Jenepravedne. - Zapad i dalje sudi 0 Kini sa starim predrasudama i sitnicav je prema napretku Kine - navodiseu uvodnikulista. Organizatori OI-ja u Londonu takoder su stali u odbranu kineske plivacice, koja je i sarna porucila da ne koristi doping. - Naravno, mislim da je sve to pomalo nefer, ali me ne uzbuduie - rekla je je novinarima nakon pobjede u utrcina200merara. E.Ma.

Kina:lapad i dalle SUdi 0 nama sa slarim predrasudama

Plivacko cudo iii doping-skandal

Majkl Felps (Michael Phelps) pliva ispod ocekivanja na Olimpijskim igrama, osvoiio je tek jedno zlato, ito u americkoj stafeti 4 x 200 me tara slobodnim stilom. Ipak, 27-godisnji Arnerikanac oborio je rekord i postao prvi covjek u historiji sa 19 olimpijskih medalja, a do kraja Igara imat ce priliku da ih osvoji jos trio - Nista vise ne moze promijeniti Cinjenicu da jeMajkl najveci olimpijac svih vremena i tako ce ostati - izjavio je njegov dugogodisnji trener Bob Bouman (Bowman).

1ZlAID2-

::-=

Ovens i Luis
Polemikeo tomeje li Felps zaista najveci sportista svih vremena, pokrenule su se odmah. Od prvih igara u Atini prije 116godinadogodilo se dosta velikih stvari, Rekorderka je do Londona bila sovjetska gimnasticarka Larisa Latinjina sa 18 medalja. Danas 77-godisnja Ukrajinka, koja se takmicila za tadasnji Sovjetski savez, ucestvovala je tri puta na

Ol-jima, prvi put u Melburnu1956. Dvoj ica sprin tera os tala su uparncena po svojoj blistavosti, neponovljivi Dzesi Ovens osvojio je zlatne medalje na 100, 200, 4 x 100 metara i uskoku udal] na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936. godine, a isto to

je ponovio Karl Luis (Carl Lewis) 1984. u Los Andelesu,

Veliki Ali
Medu one koji ce ostati upamceni, svakako spada i Muhamed Ali, koji je 1960. godine u Rimu osvojio zlatnu medalju i najavio karijeru na]-

HO: nila nalbOIJi
Sebastijan Ko (Sebastian Coe), nekadasnji olimpijski sampion i direktor Olimpijskih igara u Londonu, smatra da Felps nije najbolji svih vremena. - Mislim da svako ima svoje misljenje 0 tome. Nisam siguran da je Felps naiveci svih vremena. Ostvario je ogroman rezultat, ali je Ii najveci olimpijac? Prema mom rnisljenju, vjerovatno nije - smatra nekadasnji srednjoprugas i osvajac zlarnih medalja na 1.500 metara u Moskvi 1980. i u Los Andelesu 1984. godine. vecegbokserasvih vremena. U svojoj biografiji Ali je obiavio daje medalju bacio u rijeku Ohajo nakon sto su ga odbili posluziti u restoranu, jer je crnac, a novu je dobio 1996. godine u Atlanti, gdje je upalio baklju na pocetku Igara. (Z. S.)

Hllernel D~lur@111 Halder DOSllednli u lIualililiaCilama
Reprezentacija Njemacke, svjetski sampioni u veslanju, u disciplini osrnerac, dominirala je i na Olimpijskimigrama u Londonu. Iako je ekipa Velike Britanije odlicno krenula, zadavsi tezak rest trostrukim svjetskim prvacima, Nijemci su na kraju stigli do zlata. Kanada je u finisu prestigla Bri tance i osvojilasrebrenumedalju.

Jos jedno razocarenie na Olimpijskim igrama
je za skoro sekundu i po isao ispod svog Iicnog rekorda(2:04,21). Nas plivac imao je vise od dvije sekunde zaostatka za prvoplasiranirn Vonjong Jungom iz svoje grupe, dok je u ukupnom plasmanu za 35. plivacern zaostao cijelu sekundu i 17 stotinki. Najbolje vrijeme u kvalifikacijama - 1:57,20 - ostvario je Madar Laslo Ceh (Laszlo Cseh). A.M.

da su Da1b0111

Dornacini su se ipak radovali u veslanju, Heder Stening (Heather Stanning) i Helen Glover osvojile su prvo zlato za Britaniju na Igrarna. Stening je prije cetiri godine pocela trenirati na elitnoj vojnoj akademiji Sandhurst, a Glover u to vrijeme ios nije ni krocila u camac.

Bosanskohercegovacki plivac Ensar Hajder postigao je posljednje, 36. vrijeme u kvalifikacijama u disciplini 200 metara mjesovito na Olimpijskim igrama u Londonu. Dvadesetiednogodisnii Tuzlak, koji je u Londonu nastupio s ispunjenom olimpijskom B-normom, isplivao je dionicu u vremenu od dvije minute i 5,70 sekundi, sto znaci da

ort

Dnevni avaz, cetvrtak, 2. avgust!kolovoz 2012.

61
Iziava dana
- M nogi u mojoj driavi zele da sepoinu baviti ueslanjem. Poiinjemo iim seuratim, samo moramo iekati da stignu iamci. (OlimpijacizNigera Hamadu Isaka)

Os am igracica badrnintona, ukljucujuci akruelne svjetske sampionke iz Kine, bit ce danas izvedene pred disciplinsku komisiju zbog sumnji da su na Olirnpijskim igrama namjerno izgubile odredene meceve kako bi imale lakse protivnice u daljnjem toku takrnicenja, One ce odgovarati za krsenje kodeksa, koji predvida da svaki sportista u svakom susretu mora uloziti maksimumdapobijedi.

namlerno gubile meceue?

l'l@J[I

Australke Laudi Vigins i Rejcel Bag za vrijeme takmicenja u skokovima u vodu na Ol·ju u Londonu

Org~nizatori~uo~!avilidajeu prva tn dana Olirnpijske igre na • sports kim borilistima pratio ukupno 2,1 miliongledalaca. Odgovarajuci na kritike javnosti zbog praznih mjesta na tribinama, organizatori su porucili kako je 86 posto onih koji su imali kupljene ulaznice, u subotu pratilo natjecanja, 92 postounedjelju te88 postou ponedjeljak.

"'100 'I 000

Viiest u broici

STRELJASTVO Malezijska trudnica bez finala na 01

PUSii mamu da DUCa!
Osjetila sam tri iii cetiri udarca u trbuhu dok sam ciljala, kale Surjani

Rijesen problem sa Saudijcima

Malezijska streljacica Nur Surjani Mohamad Taibi nije seuspjelaprobiti u finale u gadanju zracnorn puskorn na 10 metara, jer je zauzela 34. mjesto u konkurenciji 56 takrnicara, ali je njen nastup izazvao mnogo paznje, Surjani je, nairne, na Igre dosla u osmom mjesecu trudnoce, ze1eCiispuniti olirnpijskisan. Pri tome ioj beba nije mnogo olaksala, Nur je poslije takmicenja kazala da ju jeudarala dok jegadala. . Osjetila sam tri iii cetiri udarca u trbuhu dok sam ciIjala. Onda sam rekla bebi: "Budi mirna, ponasaj se lijepo i pusti mamu da puca!". A ona me uvijek slusa- rekla je Surjani. (M. T.)

Saherkeni: Sutra nastupa u Londonu

Surjani tokom takmicenja: Na 01 stigla u osmom mjesecu ttudnoce

Huper: Sporna majica sa zaslavom

Australski bokser Darnijan Huper (Damien Hooper) usao je u ring u majici s aboridzinskom zastavom, ali je prosao sarno s upozorenjern. Medunarodni olirnpijski komitet striktno zabranjuje sportistirna da nose politicka obiliezja zemalja

HUoer uoozoren Zbog abOridiinSMe zastaue

Londonski sistem transporta privremeno je bio u haosu nakon sto je alarm za pozar zaustavio sve linije koje vode ka Olimpijskom parku u istocnorn Londonu. Problem je nastao kada se jedan voz podzemne zelj· eznice pokvario. Iz njega je poceo kuljati dim, sto je pokrenulo protivpozarni sis-

Huar na UOZU paraliZiraO mrezu

Prvi problem s transportom

temi zaustavilo vozove. Javnost prije pocetka Igara nije krila bojazan u vezi s transportom za vrijerne manifestacije, jer je najprometnija mreza u Evropi dodatnoopterecena ogromnim brojem turista i navijaca. Strucnjaci su procijenili da radnim danom sistem prevezecak i do 15 milionaljudi. (M. T.)

Olimpijski tim Saudiiske Arabije je istrajao u svojim zahtjevima,pa ce njihova dzudistkinja Vojdan Sa· herkeni ipak nastupati S hidzaborn na glavi na IgramauLondonu. Konzervati vna Kraljevina prijetila je povlacenjem svoje sportistkinje S Olirnpijskih igara ukoliko joj zvanicnici Medunarodne dzudo federacije ne dozvole da

SaherMeni moze u bOrbu s hidzabOm

se bori sa mara mom, sto su oni prethodno odbijali. Na Igre u Londonu Saudijska Arabija je prvi put u historiji poslala i sportistkinje., Saherkeni ce sutra nastupiti u kategoriji preko 78 kilograrna, a njena protivnica u prvom kolu bit ce Portorikanka Melisa Mojika (MelissaMojica). (M. T.)

iIi regija koje ne ucestvuiu na Igrama, Ipak, kadajeriiec o Huperu, nisu posezali za sankcijama. . Ja sam Aboridzin i zelio sam predstaviti svoj narod i kulturu. Ponosan sam na to sto sam uradio- rekao je Huper, ali je dodao i kako to vise nececiniti, (M. T.)

Britanski dizac tegova skoro jeprespavaosvoj debitantski nastup na Olimpijskim igrama, prenose agencije. Dzek Oliver (Jack) ocekivao je da ce ga alarm probuditi u sest ujutro, ali je ustao tek sat poslije nakon panicnog kucanja na vrata njegovesobe. - Kada sam cuo da neko lupa, pogledao sam na sat i shvatio da sam u nevolji, jer me ocekuje jedan vrlo ner-

Brltanac UmalO oresoauao nastuo

Dzek Oliver ipak stigao na turnir

vozan trener . priznao je Zl-godisnji Oliver, koji se "obukao za 30 sekundi" i ipak uspiostici na vrijemeza obavezno vaganje uoci startaturnira. No, los pocetak na kraju se pretvorio u Oliverov dan iz snova, jer je u kategoriji do 77 kilograma postigao svoj najbolji rezultat u karijeri (ukupno 310 kilograma). . Dodatni satsna mora da mi je donio dosta dobrog . rekaojeOliver.

CETVRTAK 2. 8. 2012.

\' 1635 FEDERACIJA DANAS

1

BHT 1
07.30 Prirodna basfina BiH. Bjelasnica OB.OO BHT vijesti OB.15 Soko Wismar, serija 09.05 Jedan dan u zoo vrtu, animirani film 09.10 BHT slagalica 09.35 Aobol Aobi, an serija 09.50 Cirkus, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.15 Muzicki program Kombinovani pre nos. 10.25 01 London 2012. Odbojka (m). Srbija - Njemacka 10.45 01 London 2012. Diudo (m) + 100 kg, kvalifikacije. Hwang Hee-Tae Amel Mekie 12.30 BHTvijesli 12.45 TV Justice, sudska hronika, r. 13.20 Izgubljena cast, serija 14.15 BHT vijesti 14.30 BHT slagalica 15.05 01 London 2012. Vaterpolo (m). Crna Gora - Srbija, prenos 16.40 Prirodna basnna BiH 17.10 Soko Wismar, serija 17.55 Bar kod, magazin 1B.25 BH gastro kutak, kulinarski show 19.00 Dnevnik 1 19.45 Business News 19.55 Beat TV, zabavno-muzicki program 20.25 01 London 2012. Aukomet (m). Srbija - Danska, prenos 22.05 BHT vijesti 22.20 Business News 22.25 Jake, igrana serija 23.10 01 London 2012. Kosarka (m). SAD - Nigerija, prenos 01.00 01 London 2012. Nogomet (m). Velika Britanlja - Urugvaj, snimak 02.45 Pregled programa za petak 07.30 LJOI London 2012. Hrvalska - Ceska Aepublika, koserka, snimak 09.00 Vijesti Aamazanski program 09.05 Behram-begova medresa. Pecal sloljeea, dokumentarni program 09.45 Tomica i prijalelji 09.55 LJOI London 2012. Francuska - Lilvanija, kosarka, prijenos 1m! 11.45 Profesor Ballazar 12.00 Dnevnik 1 12.10 Larin izbor, serija 13.00 Villa Maria, serija 13.50 LJOI London 2012. Tenis, singl, ukljucenje 15.15 Vijesli 15.25 LJOI London 2012. Sioni tenis, prijenos za 3. mjesto i finale Iml 16.35 Federacija danas 16.50 LJOI London 2012. Stoni tenis, nastavak prijenosa finala 1m 17.35 LJOI London 2012. Gimnastika, visebo], prijenos finala!1J 19.15 Vrijeme iftara Stanje na putevima 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 112/ 20.35 LJOI London 2012. PIivanje, ukljucenje u pri[enos polufinala/linala 20.55 LJOI London 2012. Brazil - SAD, odbojka, prijenos Iml 22.30 Dnevnik 3 Stanje na putevima 23.00 Larin izbor, serija 23.55 LJOI London 2012. PIivanje snimak polufinala/finala 00.55 TV Justice 01.25 Villa Maria, igrana seri[a, 155. epizoda 02.10 Dnevnik 3, r. 02.40 Pregled programa za petak

TV ALFA
07.05 Julro uz sevdah OB.05 Bonanza. Smrt u zoru, western serija 09.05 Sirasii i intrige, igrana serija (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija 11.05 Muzicka nostalgija 11.30 Vijesli 11.35 Muzicki mosl, sms Chat 13.00 Junska noc, igrana serija (r) 14.00 Vijesli 14.05 Muzicki most, sms Chat 16.00 Strasti i intrige, igrana serija 17.00 Vijesti 17 .15 Kinali kar, igrana serija 1B.10 Sevdalinko, viecna si, muzitki program 18.55 Dnevnik 19.20 Vecer za zaljubljene, rnuzickl program 20.05 Aamazanski program 21.10 Gljiva Show, zabavno muzicki program, r. 22.20 Vijesti 22.40 Iza resetaka, igrani film 00.15 Dnevnik 00.40 SMS Chal 02.30 Sehurski program 04.00 Urbani folk 07.05 Ukradeni zivoli, igrana seriia, ep. 105/134 (r) OB.OO Vijesti OB.05 Bonanza. Smrt u zoru, western serija 09.00 Vijesti 09.05 Sirasii i inlrige, igrana serija, ep. 112/134 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, ep. 71/92 (r) 11.00 Junska noe, igrana serija, ep. 20/103 (r) 12.00 Vijestl plus 12.15 Ekslremni sportovi, sportski serijal, ep. 12/15 13.00 Vijesti 13.05 Bonanza. Smrt u zoru, western serija 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni zivoti, igrana serija, ep. 106/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, igrana serija, ep. 23/68 16.00 Strasti i intrige, igrana serija, ep. 113/134 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, ep.72/92 18.15 Najava Dnevnika 19.00 18.16 Doktor Martin, igrana serija, ep. 34/46 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska nee, igrana serija, ep. 21/103 21.05 Eliza, igrana serija, ep.24/68 22.00 Vijesti plus 22.10 Doktor Martin, igrana seriia. ep.34/46 22.40 Iza resetaka, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (A) 01.30 Spasavajuci Milly, igrani film

PINKBH
06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksicka serija r. 07.00 Seljaci,serija OB.35 Akademija debelih,reality emisija r. 09.20 Ljubav,navika,panika, serija 10.00 Obicni Ijudi, serija 11.00 Info top,informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Grand parada, muzicki show r. 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska serija r. 14.45 Moje srce kuca za Lolu, rneksicka serija 15.50 Info top, informalivni program 16.10 Akademija debelih, direktno ukljucenje u show 17 .00 Mala nevjesta, indijska serija r. 17.50 Info top, eentralne vijesti 1B.17 Vremenska prognoza 18.30 Cily Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Kursadiije, numorlstlcn: serijal 19.50 Kukavica, indijska senla 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.30 Paparazzo lov, reality emisija 23.30 Goli pistolj 3, americki film 01.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija r. 02.00 Gold Express, rnuzicka emisija r.

HAYATTV
Bandini, igrana serija Slijepa Ijubav, serija TV IZLOG Sasuke ninja ralnici, zabavno-sportski TV show OB.OOTimmy, ertani film OB.20 Graditelj Bob, ertani film, 19. epizoda 09.00 Bumba, ertani film, 1. epizooa (pitati da Ii treba iei ponovo iz poeetka) 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Moji dzepni Ijubimci, ertani film, 23. epizoda 09.40 Garfield, ertani film 09.55 Lijeni grad, ertani film 10.20 Bakugan, ertani film 10.45 Dragon ball Z, ertani film, 85. epizoda 11.05 Winx, ertani film 11.30 TV IZLOG 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa Ijubav, igrana serija, 123. epizoda 13.00 Bandini, igrana serija, 88. epizoda 14.00 Legende a cudovistima, 4. epizoda 15.00 TV IZLOG 16.00 Sasuke ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 16.30 Slijepa Ijubav, igrana serija, 124. epizoda 17.30 Uiareni asfalt, zabavni program 18.50 Aamazanski programnajava, kolazni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.50 Aamazanski program, kolaini program 21.00 Ispuni mi zelju 22.20 Bandini, igrana seriia 23.20 Aedetzky mars, igrani film, 2. dio 01.30 Astra Num Calfe, ufivo 06.00 06.45 07.30 07.45

SATELITSKI PROGRAM
Ii3Jl1ili d d if
13.00 14.00 14.45 15.10 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.30 20.05 20.25 20.50 22.15 22.20 22.50 23.05 23.35 Trezar Trend setter Obrazovno ogledalo Srecn! ljudi, serija Dnevnik rt vojvodina Sta radlte, bre Beogradska hronika Razglednica Siagalica Onevnik Sesti krug Program za dijasporu Koncert posvecen Tomi Zdravkovicu, r. Vijesti Oko, info Aventura: mali i veliki Medu prijateljima u Sankt Peterburgu Dnevnik 10.00 Snuker 6 crvenih Tajland (120min) 12.00 Svi sportovi 12.15 Svi sportovi 12.30 Svi sportovi 12.45 Svi sportovi 13.00 Superb ike. SP Spanija 14.00 Superb ike. SP Spanija 15.00 Svi sportovi. WAITS 16.30 Snuker 18.00 Svi sportovi 18.15 Svi sportovi 18.30 Spidvej. VN Poljska 19.30 Vijesti 20.00 Obaranje ruke 20.30 Stoni fudbal. Poljska 21.00 Stoni fudbal. Poljska 21.30 Stoni fudbal. Poljska 22.00 Kuglanje. SAD 23.00 Spidvej

II'frtfljwm.l.Lm:.J..!I.-_
10.15 Fudbal. Malaysian XI ~Manchester City 12.00 Fudbal mondijal magazin 12.30 CH TV. PSGChelsea 14.15 Greatest GoalsSeason 2003t04. 14.30 Fudbal. NorwichAjax 16.15 Fudbal. TottenhamLiverpool 18.15 Olimpijske vijesti 18.45 CH TV News 19.00 Premier League Magazin 19.30 C~ge Warriors 22.00 UZIVO. ATP Washington 1/8 Finale 02.00 Sailing 34 American Cup

'!!@6i>'itIillU
09.00 Fudbal Francuska 2. liga 11.00 Fudbal Spanija. Atletiko Madrid - Real Madrid 13.00 Fudbal ltalqa. Novara - Juventus 15.00 Fudbal Mis. Real Salt Lake - Vancouver 17.00 UEFA Euro Official Story. 1996 Fussnbal comes home 18.00 Fudbal Brazilska Liga 22.00 Espn Documentray 21.00 Box. Kolv Classics 00.00 Poker Big Game 5 02.00 Fudbal Brazilska Liga

National G.
12.35 Megagradevine 13.30 Istrage avionskih nesreca 14.25 Najnevjerovatnije fotografije NG 15.20 Nevjerovatno na NG-u 16.15 Piratska nota Bena Franklina 17.10 Saptac psima 18.05 Megagradevine 19.00 Sekunde do katastrofe 19.55 Tezak ffvot 21.00 Sekunde do katastrofe 21.55 Tezak zlvot 22.50 Tabu 23.45 Sekunde do katastrofe 00.40 Tabu

MTV Adria

FOXlife
12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 18.20 19.10 20.00 20.55 21.45 22.35 23.25 00.15 01.05 Frikovi Frikovi Oetektiv na Floridi Ubistvo sa pogledom Necujno Medijum Pariski forenzicari Monk Imitator Red i zakon. zlocinacke namjere Detektiv na Floridi Zlocinacki umovi Medijum Lavirint zlocma Necujno Imitator 12.25 afganistanske zvijezde 13.00 Sahistica 14.40 Arthur 3. Rat dvaju svjetova 16.20 Drustvena mrei:a 18.15 Cirkus nakaza. Vampirov pornocnrk 20.05 Otrnica 21.50 Camelot, ep. 1 22.40 Camelot, ep. 2 23.30 Pravi seks specijal. Katie Morgan. Ispovijed pornozvijezde 23.55 Predatori 01.40 Cijena istine

CineStar TV
unsana pjesma. Pad
09.00 Sjene,film, drama 11.30 U sjeni proslosn, film, drama 13.30 Soba s pogledom, film, komedija 15.45 Drugi zivot, film, drama 17.31 Emile,film, drama 19.31 The Babysiters, film, drama 21.15 Sjene.film, drama 23.43 Djevojka ad milijun dolara,film, 02.15 Poiuda. film,drama

16.50 The Challenge. The 13.10 Jednom davno Island 14.10 HuznaBeti 17.20 Ridiculousness 15.05 Uvod u anatomiju 17.40 Pranked4 16.00 Oa,draga 18.10 Punk'd 16.30 Da, draga 18.30 Terraneo Music 16.50 Ljekar po 19.00 Biggest!Hottest!Loudest! porudi.bini 19.50 3 From 1 17.40 Kugar Taun 20.00 Jukebox 18.05 Prva petorka 20.50 OFC 18.30 Vii i Grejs 21.20 3 From 1 18.55 Uvod u anatomiju 21.30 Pauly 0 Project 20.00 Ocajne dornacice 21.50 Jersey Shore 5. 20.55 Jednom davno Reunion 21.30 f3uina Beti 22.40 Ugly Americans 23.00 Sapat duhova 23.00 South Park 23.50 Prva petorka 23.30 South Park 00.20 Uprava 23.50 Reno 911 01.05 Doba Ijubavi

CETVRTAK 2. 8. 2012.

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

HRT 1
07.00 Oggy i zohari. crtani film 07.25 Rani ally rani. crtani film 07.40 Amleli i prijatelji. crtani film 07.55 Oibidogs. crtani film 08.20 Rani ally rani. crtani film 08.35 Gerald MeBoing. crtani film 08.50 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 09.40 Nasa mala klinika. domaca hurnorisficna serija 10.30 Bilo jednom u Turskoj. turska serija 11.55 OBN lntn, inlonmativni program 12.05 Najbrii igrac. kviz 12.55 Prine iz Bell Aira. humorisncna serija 14.05 Top shop 14.30 Ljubav-vjera-nada. turska serija 15.55 Odbacena (16). indijska serija 16.55 Oejana Talk show. talk show. Tema."Prva beba u porodici" 17 .55 Ljubav bez graniea. latino-americka serija 18.50 OBN lntc, informativni program 19.10 OBN Sport. sportski program 19.20 In Magazin. showbiz magazin 20.00 Ruza vjetrova. domaca serija 21.00 Balkanske prevare 21.30 Odbacena. indijska seriia 22.30 Vox Populi 22.35 CUdoviste (16). igrani lilm 00.30 Zodiiak 09.10 Oome. slatki dome - seriia 09.43 Vijesti iz kulture 10.00 Vijesti 10.11 Mjesto pod suneem ostati iii otici 5. dokumentarna 11.02 Tajni iivot primata. dokumentarna serija 12.00 Dnevnik 12.17 TV kalendar 12.33 Moe sudalne, telenovela 13.20 Poruka s mobiteta. film 14.40 Fotogralija u Hrvatskoj 15.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 15.15 Panos Ratkajevih. TV senla 16.00 Gorski tijecnik 4. serija 16.45 TV kalendar 17.00 Vijesti 17.25 Hrvatska uiivo 18.00 Ludi rimski earevi. Neron. dokumentarna senla 18.35 Univerzum uma. Osjecam. dakle jesarn. dokumentarna senla 19.12 20pet. kviz 19.30 Dnevnik 20.09 Kratki susreti 20.35 ot London 2012 .. Vaterpolo. Hrvatska - Itatija 22.00 Dnevnik 3 22.25 News 22.30 Vijesti iz kulture 22.45 Rijeka sleeania, lilm 00.55 Seks i grad 3. seriia 01.25 Preludij za poljubae. film 03.05 Poruka s mobitela. lilm

HRT2
10.10 01 London 2012 .. Engleski dorucak. emisija 10.25 01 London 2012 .. Bieiklizam - kronometar. snimka 11.40 01 London 2012 .. Dizanje utega do 77 kg. snimka 12.15 01 London 2012 .. Rukomet (MI. Spanjolska Koreja. snimka 13.45 01 London 2012 .. Plivanje - kvalilikacije. snimka 14.10 01 London 2012 .. Veslanje - linala. snimka 14.40 01 London 2012 .. Stolni tenis - polulinale (M). snimka 15.20 01 London 2012 .. Rukomet (MI. Hrvatska Madarska. pnlenos, 1. pol. 16.15 01 London 2012 .. Rukomet (M). Hrvatska Madarska. prijenos. 2. pol. 17.10 01 London 2012 .. Vrijeme za caj. emisija 17.40 01 London 2012 .. Kosarka (M). Brazil Rusija. prijenos 19.25 01 London 2012 .. Stolni tenis - linale (M). snimka 20.40 Europska liga. 3. pretkola. Hajduk - Inter. pri[enos, l.pol. 21.37 Europska liga. 3. pretkola. Hajduk - Inter. pri[enos, 2.pol. 22.40 01 London 2012 .. PIivanje - iinala, snimka 23.20 01 London 2012 .. Olimpijski meridijan. emisija 00.10 Europska liga. 3. pretkola. Athletic B - Slaven Bel"po. snirnka 01.11 Bitange i princeze 3. serija 01.46 Retrovizor. Sestra Jackie 1. serija

Nova lV
05.25 I taka to .... serija 05.50 Neustrasivi Seooby-doo. crtana serja 06.15 Super Loonatics. crtana serija 06.40 Kad lisce pada, serija 07.40 TV izlog 07.55 Strasti Orijenta. serija 10.00 TV izlog 10.15 Walker. teksaski rendzer, serija 12.05 Zauvijek susjedi, serija 13.15 IN magazin 14.00 Walker. teksaskl rendzer, serija 15.50 Zauvijek susjedi. serua 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad lisee pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta. serija 22.00 Veeernje vijesti 22.20 Umorstvo u bazi Presidio. lilm 00.05 Magazin MMA Lige 00.35 Okrutne namjere 3. film 02.05 Odbrojavanje. serijal/4 03.20 Glupost nije zapreka, serija 03.45 Ezo TV. tarot show 04.35 Dnevnik Nove TV 05.25 Kraj programa

RTRS
07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Velike pljacke. dokumentarni program 09.55 01 London 2012. kosarka (m) . Francuska - Litvanija. direktan prijenos 12.00 Dnevnik 1 12.15 Tamo daleko. dokumentarni program 12.55 01 London 2012.tents, singl. 1/4Iinale, direktan priienos Srpska danas 17 .25 01 London 2012. gimnastika (i) viseboj. linale, direktan prijenos 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.25 01 London 2012. plivanje. 1/2Iinale. finale, direktan prijenos 22.00 Hanibal - covjek. mit. istorijadokumentarni program 22.50 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.10 Posrednik. serija 00.00 Stjuardese. serna 00.50 Klavir. lilrn 02.45 Dnevnik 2 03.10 Hanibalcovjek. mit. istorija dokumentarni program 04.00 Muzicki program 04.20 Stjuardese. serija 05.15 Posrednik. serua

serta

08.05 Bonanza.Smrt u zoru /
Death at Dawn, western

MREZA

09.05 Strasti i intrige. igrana senja, .112/1 (r) 10.05 Kinali Kar, ep. 71/92 (r) 11.00
" igrana seriia, ep.

serija

DnevnikTVSA (r) 01.50 Yusul, seriisKi program, 14/45 (r) 01.35 RamazansKiprogram (r) 03.28 Vrljeme pocetka posta

HlV OSKAR C

19.00 Dnevnik KISS 19.30 DNEVNIKHRT20.00 Sportski mozaik. sportska emisija 21.05 Kontroverza.By Drago Plecko 22.00 Dnevnlk KISS 22.20 Vinoteka 22.50 Presica. talk show 23.50 Nocni program

6.00 Strasti i intrlge, ep.113/13417.15 senja. ep. 72/92 Igrana serna. resetaKa/

KAKANJ
15.00 HazretiMerjem. serija 15.30 Sv.ko mole kuhati 16.00 Jusul a.s.• serija 17.00 Rash vijesti 17.05 Veli~ susret, senla 18.30 ~r~~ad~~~~~ ~:.~rWIr;~r~a119.00 Marketing 19.30 Mubarek

Srpskoi 18.45 Tv senla . Rula vjetrova 119.30 Dnevnik 20.00 Marketing 20.05 Igrana serija 20.55 Marketing 21.00 Dokumentarnililm 22.30 Dnevnik3 23.00 Tv serlla . Neko te posmatra 23.45 Prita Vendala Belkera.film 01.30 Zvjezdano nebo

n:~~

~ij~~ta1~0851¥~pn~hs~~lja

GORAlOE
08.00 Nalava programa Dnevnik/r 08.30 Reprizni program 17.00 ~~~::'i~~o~~~~~8~~n~hal Marketing 19.30 Muzit~ program 20.00 Ne(Dsnovano) -int. program 20.30 TV .nrsnc 21.00 TV Zehra 22.00 Igrana serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Dnevniklr 00.00 Odjava programa

~~o~~a~el~.~8~11~~tir~~lj~~iTV atelje (rl 15.00 TV liberty (r) 15.30 Kultura (r) 16.00 StrasUI Intnge, 6 ~~a1~~:(%~a7ri~~i~j~ ~~Io~ Opstanak, dokurnentarni program 18.50 Price sa Une 19.00 Dnevnik 119.30 Top shop 19.46 Muzltkl program 19.55 Ramazanski program 21.00 Poduzetnik21.35 Turistitki putokaz 22.20 Dnevnik2 22.40 Junska noe, Igrana serila

i.~~

07.00 Sarajevsko jutro. Inlormatlvno-revilalnl program, ulivo 10.00 GladijatorsKa aKademija.program za djecu (r)

ZENICA
16.30 Dokumenlarni program. r. 17.00 Iz dana u dan. servisne inlormacije 17.15 Patnja. senla, r. 18.15 TV izlog18.16 NajavaZenice canas 18.17 Djetiji program 18.30 Mali oglasi. obavjestenja 19.00 Zenicadanas 19.50 Obavjestenja 20.00 Hamazanskiprogram 21.00 JunsKanot. senja 22.00 Mali oglasl 22.40 lza resetaka, Igrani film 00.00 Zenlca danas. repriza 00.30 VOA GlasAmerlke

~~~~t~~cira~~in ~~.~~ ~if~i Preriji, serija 21.30 Veliki susret,
serua 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijestl TV Sahar

VISOKO
14.00 TV strane 17.00 Karmelita, serijski program 18.00 Muzic~ program, r. 18.30 20 godinaotpora l~r~~j~~~:~~~n~r~~lfJ~goam DnevnikFTV20.10 Sjecanja 20.30 AktuelnosU,Inlormatwni program 21.00 Karrnelita, serljski program 21.50 Markellng blok 21.55 Rlmski program 23.00 Aktuelnostl, r. 23.15 TV strane 00.00 Visoko live

~~.;~ 1~e30i ~~~i~~cf.a program za djecu, 1/2 (r) 11.40 Lica ulica. doK. program (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Knji;m~ar, igrani Iilm 15.00 Yusul, serijski program, 13/45 SrI 16.00 Vljesti TVSA 16.05 Mozemo Ii vierovati nauci, doK. program, 1/517.00 Ljetne Ijubavi. serljski program 17.26 Non-stop. serijs~ program, 5/2518.15 Tanh. doK.serilal 18.30 DnevniKTVSA-vremensKa prognoza 19.00 GladljatorsKa aKademija.programza diecu J 9.30 Ramazanskiprogram 20.30 Cuvari tradicije, doK.program, 3/5 21.00 Vilesti TVSA 21.05 Yusul. serljski program, 14/45 21.50 Simfoniia SVijetaprtrode,dok. program 23.00 VOice01America 23.30 Leonardo Da Vinci, dok. program, 2/2 00.20

~~~~~~Jo

1~:~~~J~;:' ~~~~ag Wj~~~i·;j~.

HEMA
o automobilizmu 10.00 Hema magazin, centralna informativna emisija, reprza 11.00 Muzicki program + promocija programa
0

lVOSM
14.05 Nije tesko bili [a 15.00 Marketing315.10 Horoskop 15.15 Gamezone 15.20 Portal 15.30 TV V.a Shop 16.00 Marketing4 16.05 VremensKaprognoza 16.15 OW-time 16.45 Hrana i vino 17.15 Amor Latino. serija 18.20 Marketing 6 18.30 Dan. centralna int. emisija 19.05 Vremenska prognoza19.10 Marketing719.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino. serija 20.55

09.00 Auto shop maqazm, emisila

15.00 Vijesti 16.00 Izaberizdravlje. ernlslla 0 zdravstvu u BiH 17.00 temama 18.00 Vijesti 19.00 TV Liberty. rnacazn Radlia Siobodna Evropa. repriza20.00 Igrani film 22.00 Hema rnaqazfn,centralna
informativna emisija Oesetka, emisija students kim

HlTlV
16.00 Strasti i intrige, igrana ssrija

KISS
13.00 Dokumenlarni program 14.05 Reporta!a KISS15.00 Euromax (RI 16.00 HranaI vlno, ernisila 16.30 Auto shop (R) 17.05 AMDR LATINO.seriia (R) 18.00 ZagrliaiIjepote(R) 18.55 Marketing

17.00 Tri mnuta. vijesti 17.05 Svetlonik. oglasi 17.15 Kinali kar, igrana seriia 19.00 Objektlv119.25 Triumph 19.30 Frame19.35 ~n8ti~~~ti~e0203SJ~vF~~kO~h~~A Svetlonik. oglasi 20.05 Junska 00.30 Astro show

16.00 Dnevnik 116.20 Tv senla. Ruza vjetrova -r 17.00 Tv sarila . Nekote posrnatra- r18.00 Danasu

lVUSK
10.05 Kinali kar, Igrana serqa

Svetlonik. oglasl 22.40 Igranl lilm, Iza resetska 00.15 Tri mlnuta. vllestl 00.20 Kapri. Igrana senja

:~~~~~~~ ~~~~ b1j~~~~i~~vgii

Dnevniavaz

&jIat.a

Iii

TOPVIJESTI

KUVAjT - Policija je pustila clana kuvajtske kraljevske porodice EI-Sabah nakon nekoliko dana pritvora zbog toga sto je na Twitteru optuzio vlasti zakorupciju i trazicpoliticke reforme. Kuvajtske vlasti pritvorile su Seika Mesala e1-Malika e1-Sabaha,javilesuagencije.

zatuoru

seill U

Pojedini mladi Ijudi u Americi simpatiziraju "ubicu iz Aurore"

DZejms na Facebooku ima stranicu za fanove, koji ga opisuju kao zabavliaca
DENVER - Bizarne vijesti stizu iz Sjedinjenih Americkih Drzava, a prema njima, brojni mladi Ijudi putem interneta iskazuju svoie divljenje prema Dzejmsu Holmsu Games Holmes), 24-godisnjem bivsem studentu medicine, koji ie na premijeri novog film a 0 Betmenu u Koloradu ubio 13 Ijudi, a mnoge tesko ranio, Ti mladi Ijudi oblace, navodno, jakne kakvu je nosio "ubica iz Aurore" kada je uhapseri i tako se sl ikaju. Neki tineidzeri

MonSTRUM HOlMS IMA SlJEDBEnlKE
komentirali su kako Dzejrnsova crvena kosa podsjeca na davola. List pise da su pojedini mladi Ijudi nakon rnasakra izjavili kako je Holms "seksi i zgodan". Monstrum na Facebooku ima i stranicu za fanove, koji ga opisuju kao zabavljaca i covjeka koji je krivo shvacen. Ostaie da se vidi hoce Ii nadlezni organi reagirati na ovo neljudsko ponasanje i vrijedanje osiecania zrtava rnasakra. MOSKVA - Clanice pank grupe "Pussy Riots", kojima je jucer pozlilo na sudenju u kamovniceskom oblasnom sudu, mogu ucestvovati u nastavku sudenja, saopcila je predstavnica suda nakon sto su Ijekari pregledali pankerke optuzene za icident u Crkvi Hrista spasi telja. Ambulantna kola su pozvana kada su se pankerkeu sudnici pozalile da se lose osjecaju.

NjUjORK - Policija u Americi i drugim zemljama sve vise koristi prediktivnu analitiku, softvere zasnovane na algoritmirna, kako bi predvidjela zlocine prije nego sto se dese, Prema rijecima strucnjaka, ponasanje kriminalaca moze se svesti na odredene modele, a zahvaljuiuci specijalnom kompjuterskom programu, policija pokusava predvidjeti gdje bi se naredni zlocin mogao dogodi ti.

PredUldanle ZIOClna

PaDMerMama DOZIiIO Da SUdU

Iskosa

Nakon medicinskog pregleda, doktori su zakljucrli da clanice benda mogu ucestvovati u sudenju. [ucer je pocelo ispitivanje svjedoka optuzbe. Pet mladih zena, sa maskama i u svijetloj odieci, izvelo je 21. februara u moskovskoj Crkvi Hrista spasitelja performans, moleci se i pjevajuci za kraj politicke karijere predsjednika Vladimira Purina.

OHAjO - Tifani Herd (Tiffany) pokusavala je preskociti ogradu zatvora Hamilton kada su je primijetili cuvari. Oni su joj objasnili da Ijudi obicno pokusavaiu preskociti "u drugom smjeru", ali je Herd vikala da je uhapse, Zelja joj je ispunjena, a nije poznato je Ii, osim sto je bila u alkkoholiziranom stanju, imala neki konkretan motiv zasvoj potez,

u zatuor

Blezala

MINSK - Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukasenko smijenio je dvojicu general a i ukorio nekoliko zvanicnika, jer nisu sprijecili strani avion da bad plisane medvjedice. Na medvjedima je bio poziv na protest zbog krsenja Ijudskih prava, Komanda Ratnog zrakoplovstva najprije je negirala izviestaie medija 0 tome da je mali avion doletio iz Litvanije i ilegalno usao u zracni prostor Bjeloru-

Smlana Zbog maduladiCa

Medvjedici nosili politicke poruke

sije da bi bacio medvjedice na koje su bili privezani pozivi na postovanje prava covjeka i slobodau tojzemlji, Kako je na interneru objavljen videosnimak avionakako leti iznad jednog bjeloruskog grada, bjeloruskevlasti ipak su pocele istragu 0 incidentu. Predsjednik Lukasenko smijenio je sefa Granicne kontrole i kornandanta Ratnog zrakoplovstva.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful