You are on page 1of 7

sowa magazyn europejski Strona gùówna > HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, Poezja, Teatr

,

Home

M

na ekranie mo¿e pojawiã siê powy¿sza fotka i podpis: Prezydent Iranu nie gorszy od Stalina: rzekomy antysemita ¿yd. Detabuizacja, koniec œwiata coraz bli¿ej! Foto: The Daily Telegraph Ahmadinejad showing papers during election. It shows that his family’s previous name was Jewish Nastêpnie na ekranie ukazuj¹ siê zdjêcia z Magdalenki z ksi¹¿ki „Generaù Kiszczak mówi” (autorzy ksi¹¿ki ani Kiszczak nie maj¹ do tych fotografii prawa, bo Kiszczak kazaù je zrobiã sùu¿bowo jako Minister Spraw Wewnêtrznych PRL-u, a nie jako osoba prywatna, wiêc Naród Polski ma prawo do tych zdjêã, taka jest Prawda i didaskalia. Akcja przenosi siê na Jasn¹ Polanê, nad strumieniem, spowite œniegiem, wyrzeêbione w drewnie zwierzêta poruszaj¹ siê i mówi¹ ludzkim gùosem. Wiebù¹d (poprzednio u¿ywane nazwisko: Camel, porusza siê po Jasnej Polanie w ponowie/ œwie¿ym œniegu, œnieg pada, Wielbù¹d mówi ludzkim gùosem): Prezydent Iranu Ahmadine¿ad nie gorszy od Stalina: rzekomy antysemita ¿ydem. Detabuizacja, koniec œwiata coraz bli¿ej! Prawdziwe nazwisko tego ¿yda: Tkacz, Sabourjian, co po hebrajsku oznacza tkacza. Czy pan miaù mo¿e Tkacza w rodzinie? A kto to jest w Polsce Lesba Kohne? Sowa/ Thomas (u¿ywane nazwiska: Owl, Eule mówi po niemiecku): Das große deutliche Siegel, von dem bewaffneten Jäger, bricht es den wichtigen Riegel, und zwar mit Muskeln des Schlägers. Baran pyta: Co mówi ten ptak? Willi: On pije do ciebie.

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

Akt 3, scena 2 Detabuizacja, koniec œwiata coraz bli¿ej! & 4 Gawêda o czasach nie tak bardzo przecie¿ odlegùych, HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski

2 Sierpieñ 2012

A

Baran pyta: ¿e jak? Willi: ¿e zapisane jest w Ksiêdze jak w Niebie, ¿e przyjdzie czas i na ciebie? Baran: Ja przecie¿ nie jestem ¿yd! To. po co taka gadka? Komu potrzebny ten smród? Proszê nie mieszaã mnie do tego, bo moje nazwisko polskie Baran, a pochodzimy z Baranowa Lubelskiego, stara kurlandzka szlachta, potomków Sejmu Wielkiego, co uchwaliù Ustawê 3 maja

Uwe: Mnie teak¿e jest nie znana taka szlachta-kurwa, job twoja maã. Jak na to u was mówi¹?

Uwe (notuje w grubej ksiêdze): ju¿ zanotowaùem.

M

Gienek/ Eugeniusz: To dobre, nie zgubisz. Uwe: Nie pijê wódki od wielu lat, wiêc gùowê mam, choã nigdy nie wiadomo z pamiêci¹ u ludzi, wiêc tak¹ ksiêgê mi Anioù podrzuciù, abym spisywaù w niej wszystko to, co mówi on, wszystko, co mówi do mnie ten Geniusz, chmura, Muza, pusty obùok, duch, przelewaj¹ca siê bania z poezj¹

ag

Gienek: Galsztuk, zapisz.

az

Uwe: A jak po rosyjsku mówi siê na to? – wskazuje dùoni¹ mostek na piersi. – Bo to w czym dzisiaj w nocy spaùem, to pa ruski krawat’, a jak siê to nazywa?

yn

Eugeniusz Oniegin/ znany jako: Skrobocki Gienek, co pa ruski: ¿enia): Czjelabiñskaja intieligiencja.

Eu ro

Leonid Chodkiewicz, syn puùkownika carskiego, Zwi¹zek Potomków Rosyjskiej, Biaùej Emigracji w Buùgarii: – Nie znaju takowo.

pe j

0:40 Eugeniusz Skrobocki und Leonid Chodkiewicz, FUEN Brüssel 2009

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

sk iS

O

Foto:The Daily Telegraph

W

A

Buy RoboPDF

Uwe, Baran/ Poeta Polski: 24 sierpnia 1989 roku namaszczony przez Kiszczaka w Magdalence Tadeusz Mazowiecki zostaù pierwszym ¿ydokomunistycznym premierem w Polsce, który oficjalnie wyznawaù katolicyzm. Zasùyn¹ù z tego, ¿e zasùabù z wra¿enia, zanim jeszcze w ogóle zacz¹ù. Wczeœniej aktywny w ¿ydokomunistycznej dywersji w Koœciele Katolickim uczeñ Bolesùawa Piaseckiego, agenta Smierszu i KGB. Telewizja Polska wspomina powoùanie rz¹du Mazowieckiego jako jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ w najnowszej historii Polski. Willi: Spotyka siê to z ripost¹ w niezale¿nych grupach dyskusyjnych: “20 lat ruiny, likwidacji i rozpierd(…) pañstwa polskiego i instalowania w miejsce pozostawionych przez zùodzieji pogorzelisk blaszanych ùagrów pracy i stacji benzynowych. Warto przypomnieã, ¿e w przeci¹gu innych 20 lat, w latach 1961-1981 w Polsce powstawaùy caùe miasta, dzielnice, aglomeracje i sieci dróg krajowych i o wiele sùabsz¹ jak dziœ technologi¹ …”. Odpowiedê jest natychmiast rekapitulowana przez kogoœ innego po swojemu, w tym urok dyskusji w grupach internetowych: “Innymi slowy, pod rzadami Zydow (Bieruta, Gomulki, Gierka) bylo lepiej niz pod rzadami Zydow (Walesy, Mazowieckiego, Kwasniewskiego, Kaczynskich, Olszewskiego, Suchockiej…). Wydaje siê, ¿e przypomnieã nale¿y raczej o innym dwudziestoleciu, miêdzywojennym. Dwudziestoleciu, w którym Polacy budowali Polskê, a nie drogi ustrojowe

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Wiebù¹d: poprzednio u¿ywane nazwisko: Camel: Mahmud Ahmadine¿ad i jego dokument to¿samoœci Ataki irañskiego prezydenta Mahmuda Ahmadine¿ada na Ýydów kryj¹ niewyobra¿alny sekret. Jak ustalili dziennikarze ” The Daily Telegraph”, prezydent Iranu ma ¿ydowskie korzenie. Fotografia na której Ahmadine¿ad trzyma swój dowód to¿samoœci w trakcie wyborów prezydenckich w marcu 2008 roku, jasno pokazuje, ¿e ma on korzenie ¿ydowskie. Po dokùadniejszym spojrzeniu na dokument na fotografii, mo¿na zobaczyã, ¿e Ahmadine¿ad nosiù wczeœniej nazwisko Sabourjian, co po hebrajsku oznacza tkacza. Krótka notka na dokumencie sugeruje, ¿e jego rodzina zmieniùa nazwisko na Ahmadine¿ad, kiedy przeszùa na islam, co staùo siê po narodzinach przyszùego prezydenta Iranu. Nazwisko Sabourjian wywodzi siê z Aradan, rodzinnej miejscowoœci Ahmadine¿ada, i oznacza “tkacza Sabour”, czyli ¿ydowskiej chusty religijnej Tallit (Taùes), która tak nazywaùa siê w Persji. Nazwisko to (Sabourjian) znajduje siê nawet na liœcie MSW Iranu nazwisk zarezerwowanych dla irañskich Ýydów Waùêsa, Kiszczak, Mazowiecki

O

W

A

Buy RoboPDF

Home

M

Król Herod: Next edition is coming soon! You have to be there! NIGHTSKATING WARSAW – Warsaw Rising’s roads battles We don’t talk about politics, what was right and wrong, just pay tribute to all victims of The Warsaw Rising in 1944. Thanks to them we can live and enjoy the freedom! GLORIA VICTIS! Poeta mówi: gada i sra – to ¿ydowskie sùowa z okolic Lubaczowa, przekabacone ze sùów: hagada i Srul. Nie mo¿na nimi zaœmiecaã jêzyka polskiego. Co innego ¿ydowskiego pochodzenia turpizm Grochowiaka a tak¿e sperma i srom, którymi Wojaczek u¿yêniù poezjê w Polsce, lecz grafoman winien umieã siê z gównem powstrzymaã. Diabeùek Marek: Hej, Herodzie! Za twe zbytki chodê do piekùa, boœ ty b¿ydki! Owieczka z Lubaczowa do diabeùka Marka: Dzieñ dobry Bartoszu !! Jak siê czuje wasza ¿ona ?? Diabeùek Marek: Nie pochwalam tego, aby kobietê, która pisze wiersze równaã z bùotem i nazywaã od ¿ydówki !!! Owieczka z Lubaczowa do diabeùka Marka: A jak tam wasze dzieci !! Diabeùek Marek: Znam j¹, to „czysta” Polka! To Maria Curie-Skùodowska, czysta
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

zbrodniczego systemu œwiatowego komunizmu w rytm planów piêcioletnich ukùadanych przez zbrodniarza, którego imiê nosi do dzisiaj ulica zapewne nie tylko w Tomaszowie Mazowieckim, przy której postawiona zostaùa w ostatnich latach Komenda Powiatowa Policji oraz pomnik Ofiar Katnia a nikogo bynajmniej nie dziwi haniebny patron ulicy. Zbrodniarzem tym byù ¿ydokomunista Oskar Lange, wiceprzewodnicz¹cy Rady Pañstwa, najwy¿szego organu wùadzy pañstwowej w PRL-u wtedy, gdy nie obradowaù Sejm. Oskar Lange, który podpisywaù plany eksploatacji Polski i wyniszczania Narodu Polskiego, a nie akty ùaski Rady Pañstwa. O dwudziestoleciu Polski miêdzywojennej przypomniaù w tym roku ks. Witold Józef Kowalów wydaniem 64 tomu Biblioteki “Woùanie z Woùynia”, który jest wznowieniem 3 Zeszytu “Biesiady Krzemienieckiej” wydanej w Londynie w 1998 roku. Zeszyt ten zajmuje siê wùaœnie latami przedwojennymi, w których odradzaùo siê Liceum Krzemienieckie po odzyskaniu niepodlegùoœci. Bóg zapùaã za to wznowienie. Willi, odrywa od smokinga ogony, albo zrzuca smoking z ogonami i zdejmuje z gùowy heùm Wikinga z rogami: O tych dzieciach to jest ok :. Na tym zdjêciu to wszyscy zdrajce narodu ;, Walesie pomógù Karolek Wojtyùa, Nobla Te¿, Karolkowi nie trzeba byùo nobla;, miaù lataã w 3 metrach Biaùego Pùótna i w sandaùkach :. Bandyci, zdrajce Owieczek; mieli je strzec :. Gnoje: Naród Polski Wyrolowaã: GLORIA VICTIS!

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

Smierã z kos¹, tañczy i œpiewa: [mp3] Zamiast zajmowaã siê kluczowymi i fundamentalnymi problemami Polski i Polaków takimi jak nepotyzm (kumoterstwo) w ka¿dej partii politycznej, gùodowe zarobki Polaków, bezrobocie, pogarszaj¹ca siê sytuacja gospodarcza, fatalna infrastruktura (brak dróg i autostrad, mieszkañ komunalnych), wzrost podatków, jawna likwidacja szkolnictwa, sùu¿by zdrowia i systemu emerytalnego, pañstwowe oraz prywatne, ¿ydowskie media w Polsce promuj¹ tematy zastêpcze zupeùnie nieistotne dla jakoœci ¿ycia przeciêtnego Polaka takie jak np.: ”po co robi prokuratura w Katowicach tylko zamieszanie zamykaj¹c co dwa tygodnie na dwa tygodnie mamusiê zamordowanej Madzi i wypuszczaj¹c j¹ zaraz na wolnoœã?”, albo co ma do powiedzenia na ten temat córeczka Lecha Kaczyñskiego, której ¿aden ksi¹dz katolicki nie ukrêciù jeszcze ùba za to, ¿e porzuciùa mê¿a, z którym ma dziecko i zù¹czyù j¹ chyba œlub koœcielny do grobowej deski, a machnêùa na to rêk¹ zaraz po otrzymaniu odszkodowania za œmierã ojca i matki na rzecz syna ubowca, z którym nie zaszùa jeszcze nawet w ci¹¿ê, wiêc nie wiadomo, co z tego zwi¹zku bêdzie miaùa a tak¿e, co ma do powiedzenia Janusz Korwin-Mikke dla przykùadu globalista przykùadny o swoim ojcu z jednoczùonowym nazwiskiem oraz innych tzw. katolikach rz¹dowych w PRL-u, natomiast woli siê wym¹drzaã na temat Powstania Warszawskiego, w którym walczyù bohatersko w ¿ydowskim puùku Baszta ojciec bliêniaków Kaczyñskich, po wojnie ¿ydokomunista, który porzuciù matkê z dwojgiem dzieci tylko dlatego, ¿e te skomunysyny nieodrodne znienawidziùy go potem na staroœã za to a tak¿e ahistorycznie z matki zrobiùy bohatersk¹ ù¹czniczkê w Powstaniu Warszawskim, gdy¿ taka jest chazarska logika, chocia¿ wiedziaùy bardzo dobrze oba, gdy¿ udowodniù to ju¿ byùy poseù Nowak, ¿e ta kobieta caùy czas okupacji nazistowskiej przesiedziaùa w Skierniewicach zamelinowana w domku koùo stacji kolejowej na aryjskich papierach, a Powstanie Warszawskie byùo potworn¹ zbrodni¹ obci¹¿aj¹c¹ ¿yda i pedaùa Retingera i drugiego masona zrzuconego z nim z Londynu do okupowanej Polski tylko po to, ¿eby doprowadziùy oba z Peùczyñskim do zagarniêcia maj¹tku Narodu Polskiego przez bandê ¿ydowsk¹ RONA w mundurach niemieckich oczyszczaj¹c¹ Warszawê z mienia popolskiego po zamordowaniu w Powstaniu Warszawskim 10 razy wiêcej elity Narodu Polskiego, ni¿ poszùo do ziemi z trzech stalinowskich obozów zagùady w: Charkowie, Katyniu i w Ostaszkowie, a trwaùo tak dùugo to przymusowe Powstanie Bezbronnych, bowiem SS-Brigadenführer i generaù policji niemieckiej, ¿yd von dem Bach Zalewski powstrzymaù w odwodzie 3 dywizje wojska niemieckiego, a u¿yù do pacyfikacji Warszawy tylko oddziaùów RONA dowodzonych przez ¿yda Borisùawa Kamiñskiego, którego zastrzeliù w koñcu osobiœcie jak psa na terenie Getta w £odzi, bo Kamiñski z najwy¿szym okrucieñstwem mordowaù Polaków i rêce miaù przy rabowaniu do siebie, a¿ doszùa skarga na niego do Berlina i Hitler siê po ludzku wkurzyù, ¿e tak dùugo trwa to burzenie miasta nad Wisù¹, jakby nie szùo szybciej wyburzyã i wyj¹ã wszystkich zùotych zêbów z trupów spalonych Polaków; taka byùa pazernoœã ¿ydowska Kamiñskiego, który nie chciaù siê zgodnie podzieliã znalezionym, niczyim dobrem z koleg¹ von dem Bachem Zalewskim, wiêc dotknêùa go za to dintojra, tzn. prawo i sprawiedliwoœã. Baran/ Poeta Polski: Nie chodzê na wybory, Nie robiê rzeczy bez sensu. Nie oddajê gùosu na zwyciêzców bom Naród Polski, nie zwyciê¿ony

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

jak prawda, polon i rad. Nauka. A gdyby nawet byùa, to co to zmienia? W ka¿dym narodzie poùowa jest kobieta, matka i do ùó¿ka poùowica. Tak wielki budowniczy skroiù œwiat, ¿e asfaltem wylaù piekùo czùowiekowi ku wygodzie! Gùupi, kto w piekle bruku szuka. Hej, Herodzie, piekielniku! Za twe zbytki chodê do piekùa, boœ ty b¿ydki!

Buy RoboPDF

Home

M

Smierã z kos¹: Ogùaszam Konkurs: na fotografii powy¿ej w mundurze (ukazuje siê na ekranie nad scen¹) Kat Cywilnej Ludnoœci Warszawy Kamiñski podobny do aktora Lindy jak 2 (dwie) krople wspólnej krwi ¿ydowskiej – znajdê 5 szczegóùów ró¿ni¹cych program polityczny partii Kaczyñskiego od jakiejkolwiek innej w Polsce, lub w Unii Europejskiej, wszystko jedno, po jednych pieni¹dzach to barachùo. Uwe, Baran/ Poeta Polski: MEMENTO MORI – Poci¹g pospieszny jak tupolew z Krakowskiego Przedmieœcia przez Kraków-Wawel do wsi Zakowic kolo Szczakowej z peronu drugiego odchodzi w zalutowanej trumnie poseù Gosiewski Przemysùaw Edgar, wicepremier w rz¹dzie Prawa i Sprawiedliwoœci Jarosùawa Kaczyñskiego, którego ojciec Mundek byù ¿yd partyjny ateista i czùonekwykùadowca na kursach dla warszawskiej ¿ydokomuny; dostaù za to domek i synów na
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

O

W

A

katolików przeznaczyù a post humus Papie¿a przymusiù, ¿eby biskupa Warszawy na ofiarê przyj¹ù dla potwierdzenia szczeroœci patriotycznych uczuã synów Zùa, bo ze Zùem Jarosùaw potajemnie siê schodziù i podpisywaù oœwiadczenia trzy po trzy, po dwa dla pewnoœci, ¿eby na wszelki wypadek byã do dyspozycji Lech Kaczyñski ze Zùem w Magdalence podpisaù Cyrograf. Prezydent Rzeczypospolitej klaskaniem maj¹c obrzêkù¹ prawicê a wzrok œniêty winem, z internowania zwolnion, bo lekarz faùszywie zaœwiadczyù na papierze, i¿ Lech Kaczyñski jest dziad i chore ma serce, i mo¿e spieprzaã z miejsca odosobnienia, a serce miaù, prawdê mówi¹c, dobre dla ¿ydów, dlatego w Jedwabne Prawdziwy Krótki Kurs Komunizmu nakazaù zakopaã do wspólnego doùu i zùo¿one s¹: nogi niewiernego ¿yda z gùow¹ ¿yda Lenina z betonu w jedno, a ¿eby w Polsce, na tej mieszance gorzki kwiat antysemityzmu wzniecany mógù byã zawsze od rêki, aby miar¹ mo¿liwoœci czùowieka byù,

Home

M

Ka¿demu wedùug jego potrzeb; tak dla jednej dùugoœci i dla wzrostu sùusznego dostaù Edgar po œmierci nogi Kaczyñskiego. Dla zrównania tej rêki, co uderza z t¹ rêk¹, co œmierã wymusza rozkazami i wùadz¹, dostaù dùoñ generaùa do trumny prezydent, a generaùa, czego nikt by nie przypuszczaù, pociesza Pierwszej Damy intymny fragment. Jarosùaw samotny, singel jak Antygona, zidentyfikowaù brata, lecz nie zabraù ze sob¹ do Ojczyzny, a¿eby pochowaã, zaœ na bratow¹ nie spojrzaù nawet jak w prawdziwej tragedii, bo do kobiet w ¿yciu nic go te¿ nie ci¹gnêùo jakoœ. Bronisùaw Maria Komorowski zaœ mianowaù w tym tañcu œmierci puùkownika na generaùa, bo ten te¿ byù w Smoleñsku przy identyfikacji z fotela i zza biurka zwùok, a pary nie puœciù dla zrówniania Dnia z Noc¹, zabitego z katem, biskupa i przechrzty, durnia i póùgùówka Koœciotrup z kos¹ idzie cesarskim miastem, w którym ¿yje w Polak; jest znak drogowy i napis: Einfahrt Tag und Nacht freihalten “Nie zastawiaã wjazdu dniem i noc¹” przypomina ludziom, ¿e nikt nie ma prawa blokowaã tego, do czego Pan Bóg dopuszcza. Tañcz¹cy korowód przebierañców sunie po ulicach zdobytego miasta poety-odrzutka. http://sowamagazyn.wordpress.com/2012/08/02/akt-3-scena-2-detabuizacjakoniec-swiata-coraz-blizej-4-gaweda-o-czasach-nie-tak-bardzo-przeciez-odleglychherody-herodenspiel-von-stefan-kosiewski/
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

po œmierci zaœ zùo¿on, jak czùek tylko mógù, z czego na miejscu siê daùo, bo wszystko byù proch, i niemoc dla czùowieka, wszystko Miazga i Smród, o której ¿yd Andrzejewski napisaù proroczo, a co na miejscu nie mogùo siù¹ rzeczy pasowaã do przysùanego garniturku, bo Rosjanie po równo jak chciaùa tego wykùadana w Warszawie przez Mundka nauka, poukùadali miazgê w trumnach,

yn

Eu ro

kiedy tylko zechce podpaliã Twój Dom byle Moczu, córka Ana czy ¿ona Liza to taka analiza badañ bezbo¿nych naukowców bêdzie dlañ: Prawd¹ Faùszyw¹ i Drog¹ Zùa i Furtk¹. W prywatnym ¿yciu Edgar byù bowiem… Oj, nevermore, szczêœliwy ojciec i m¹¿, choã karzeù i kaleka, to nie narzekaù jednak na swój los

pe j

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF