MINISTERUL APARARII NATIONALE

Anexa nr.3/18

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor
principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
01

02
02b
06

13
14

15
16

22

23

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
Sume alocate de la bugetul de stat
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii si sumele aferente
acestora
Numarul maxim de posturi
Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
Numarul maxim de posturi
Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
Proiecte cu finantare nerambursabila
Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de
Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare
Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente
Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor
facilitati si instrumente postaderare

26
27

Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor

28
29

Programe de investitii publice
Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015
1. TITULAR: MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD TITULAR: 18
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Ministerul Apararii Nationale este organul de specialitate al administratiei
publice centrale care conduce si desfasoara, potrivit legii, activitatile in domeniul apararii
tarii, avand ca scop apararea si promovarea obiectivelor securitatii nationale ale Romaniei
in acest domeniu, inclusiv prin participarea la operatii si misiuni de aparare colectiva in
cadrul NATO sau de asigurare a securitatii statelor membre ale UE, de raspuns la crize,
de pace sau de asistenta umanitara.
Ministerul Apararii Nationale raspunde in fata Parlamentului, a Guvernului si a
Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru modul de aplicare, in domeniul sau de
activitate, a prevederilor Constitutiei, legilor, hotararilor Guvernului si ale Consiliului
Suprem de Aparare a Tarii, ale celorlalte acte normative si ale tratatelor internationale la
care Romania este parte.
Ministerul Apararii Nationale coopereaza, pentru indeplinirea atributiilor sale, cu
celelalte ministere si organe ale administratiei publice centrale de specialitate, cu autoritati
ale administratiei publice locale, autoritati administrative autonome, organizatii
neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare si de conducere
militara ale altor state, precum si ale organizatiilor internationale la care Romania este
parte.
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
Obiectivul strategic al actului guvernamental in domeniul apararii nationale
il reprezinta dezvoltarea, la un nivel ridicat, a capacitatii de decizie si actiune a
organismului militar, adaptarea cadrului legislativ, in vederea afirmarii intereselor Romaniei
si valorificarii oportunitatilor, in cadrul comunitatii europene, euro-atlantice si internationale,
materializat prin actiuni specifice in urmatoarele domenii:
1. consolidarea profilului Romaniei in cadrul NATO;
2. dezvoltarea contributiei Romaniei la Politica de Securitate si Aparare
Comuna, in calitate de membru UE;
3. angajarea in lupta impotriva terorismului si combaterea proliferarii armelor de
distrugere in masa;
4. cresterea contributiei la asigurarea securitatii si stabilitatii regionale;
5. dezvoltarea capacitatii de aparare a Romaniei.
Indeplinirea acestui obiectiv va avea in vedere urmatoarele prioritati:
1. indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de stat membru al NATO si
UE;
2. continuarea procesului de transformare multidimensionala a Armatei
Romaniei: cadru legislativ si institutional, structura de forte, flexibilizarea ierarhiei de
comanda, planificarea bazata pe capabilitati. Scopul fundamental al procesului de
transformare in domeniul apararii consta in realizarea unei structuri militare moderne,
mobila, flexibila, eficienta, sustenabila, capabila sa isi asume si sa indeplineasca un larg
spectru de misiuni atat pe teritoriul national, cat si in afara acestuia;
3. inzestrarea Armatei cu sisteme de armamente performante, in conformitate
cu misiunile sale in cadrul NATO, cu nevoile de securitate interna si cu programele majore
de inzestrare;

4. cresterea graduala a ponderii cheltuielilor de inzestrare astfel incat, pe
termen lung, aceasta sa reprezinte cel putin 20% din bugetul Ministerului Apararii
Nationale, in conformitate cu recomandarile NATO;
5. dezvoltarea sistemului de management al carierei individuale a personalului
civil si militar si a sistemului de invatamant militar si cresterea atractivitatii profesiei
militare;
6. cresterea calitatii vietii personalului Armatei Romaniei, in acord cu realitatile
economice interne si cu statutul de stat membru NATO si UE;
7. eficientizarea proceselor de gestionare a resurselor financiare, materiale si
de patrimoniu ale Ministerului Apararii Nationale;
8. obtinerea si mentinerea superioritatii informationale in domeniul informatiilor
pentru aparare;
9. reducerea vulnerabilitatilor si contracararea amenintarilor la adresa securitatii
nationale in domeniul militar.
Ca dovada a faptului ca onorarea obligatiilor asumate fata de NATO, UE si in
cadrul altor angajamente internationale constituie o prioritate absoluta, in cadrul procesului
de planificare a resurselor alocate se are in vedere achitarea integrala si la termen a
contributiilor/cotizatiilor la organizatiile si organismele internationale. Romania beneficiaza
de o serie de capabilitati militare semnificative realizate prin contributii comune in cadrul
acestor organizatii; mai mult, se participa concret la realizarea capabilitatilor critice
aprobate la Summitul de la Lisabona.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt
structurate astfel:
Surse de finantare:
Buget de stat
Venituri proprii
Total

Pondere
-%94,29
5,71
100,00

5. MENTIUNI SPECIALE
Ministerul Apararii Nationale nu indeplineste calitatea de Autoritate de
management, Organism intermediar sau Beneficiar pentru programele aferente Politicii de
coeziune a Uniunii Europene sau a altor facilitati si instrumente postaderare.
6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
In ceea ce priveste inzestrarea Armatei Romaniei, in cadrul Ministerului
Apararii Nationale a fost implementat un sistem de prioritizare, menit sa asigure realizarea
capabilitatilor operationale esentiale, care permit executarea misiunilor incredintate
armatei si indeplinirea obligatiilor si angajamentelor asumate, obiectiv strategic al politicii
externe si de securitate al statului. Acestea determina capacitatea combativa a fortelor
angajate in operatii si permit prezenta militara romaneasca in zonele de risc si din
proximitatea acestora.
Proiectele de investitii prioritare pentru perioada de referinta, aflate in derulare
sau in curs de initiere sunt:
1. Masini de lupta pe roti si senile
2. Puncte de comanda de nivel brigada si batalion
3. Echipamente individuale si de grup
4. Echipamente de geniu si EOD

5. Autoturisme de teren blindate si neblindate
6. Platforme de transport multifunctionale
7. Solutie alternativa pe termen scurt pentru asigurarea suveranitatii asupra
spatiului aerian national
8. Mijloace de transport aerian (aeronave si elicoptere), inclusiv echipamentele
de comunicatii si localizare specifice
9. Echipamente de protectie aeronave
10. Sisteme de supraveghere aeriana si sisteme de aparare antiaeriana cu
baza la sol
11. Realizarea capacitatii operationale complete pentru Flotila de fregate
12. Dragor de mine – solutie alternativa/intermediara
13. Sprijin logistic integrat pentru nave
14. Sisteme fixe si mobile de contramasuri electronice
15. Sisteme de securitate pentru depozitele de armament, munitii si materiale
speciale
16. Proiecte de investitii in infrastructura in continuare. La capitolul „Sanatate”,
se are in vedere in principal finalizarea/continuarea investitiilor la spitalele/policlinicile
militare Galati si Bucuresti
17. Proiecte de investitii in infrastructura noi. La capitolul „Aparare”, principala
investitie o reprezinta contributia nationala in completarea investitiilor finantate de NATO
prin NSIP (Programul NATO de Investitii in Securitate)
18. Alte cheltuieli in domeniul infrastructurii (dotari independente, reparatii
capitale etc).
Continuarea/initierea proiectelor de investitii nominalizate va permite cresterea
capacitatii operationale a unor structuri si evitarea atat a unei imagini negative a Romaniei
in plan international, cat mai ales a pierderilor de vieti in teatrele de operatii.
Totodata, se are in vedere continuarea/extinderea participarii la initiative
multinationale in cadrul NATO privind realizarea in comun a unor capabilitati militare,
precum si la initiativa Uniunii Europene privind dezvoltarea si utilizarea in comun a
capabilitatilor militare prin Pooling and Sharing.
7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Obiectul finantarii programelor majore ale Ministerului Apararii Nationale deriva
chiar din definitia acestora. Programele majore cuprind totalitatea actiunilor si a masurilor
concrete desfasurate pentru constituirea, modernizarea, inzestrarea, instruirea,
intretinerea unitatilor militare la pace si pregatirea acestora pentru participarea la misiuni in
afara teritoriului national, precum si pentru situatii de criza si razboi, asigurarea conditiilor
optime de viata pentru personal, asigurarea sprijinului logistic si a rezervelor pentru
mobilizare si razboi, crearea si intretinerea infrastructurii pentru actiuni militare in cadrul
apararii comune a NATO, participarea la actiuni de cooperare internationala cu alte state,
precum si resursele necesare anual pentru realizarea acestora”. Notiunea de program
major are, in cadrul Ministerului Apararii Nationale, intelesul de program, asa cum este
definit la art. 2 pct. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si intelesul de program bugetar.

Continuarea procesului de restructurare si modernizare a Fortelor navale.438 236.10. 67.01.285 988. Obtinerea si gestionarea de informatii privind riscurile si amenintarile externe si interne. SMG/ Conducere strategica 4.01.525 605.10.047 378.726 1.01.10 1.429 295.110 187. 66. cu prioritate a celor asumate in cadrul NATO si UE.426 378. Asigurarea sprijinului logistic al categoriilor de forte ale armatei.075 Executie preliminata 2011 5 293.624 574. 84.288 198.697 289.01.028 4 Realizari 2010 5. Forte navale 2.566 260. Forte aeriene 61.907 426.858 964.925.01.983.024.8. 67.01. Consolidarea capabilitatilor militare ale Fortelor aeriene pentru optimizarea capacitatii de aparare a Romaniei.006. Administratie centrala 5.156 2.01.607 419.007. 67. 65. Sprijin logistic 3.01.870 800.01. 67.01 51. 68.315 515.782 1.561 1. 66.779 573. 60.10 2 1 54. 60.848 5.710 2. Obiective ale programelor 252.800 8 Estimari 2014 5.01.964 428.851 412.629.450 767.10.01.253.899 423. 61. 60. 65. Reprezentare internationala 60.815 466. Perfectionarea mecanismului de functionare a structurilor centrale si reorganizarea invatamantului militar. 65.10.778 382. 54.452 837. Asigurarea misiunilor permanente in cadrul structurilor si organismelor internationale la care Romania este parte. 66.134 2. Total 7.219 490.268 6. Forte terestre Programe bugetare Capitol bugetar Cadrul de cheltuieli pe termen mediu . Realizarea si dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Statului Major General.907 408.696.01.230.01.01 3 Realizarea/dezvoltarea/ mentinerea capabilitatilor militare specifice Fortelor terestre. Informatii pentru aparare 6.01.01.106.087 282.525 642.749 6 Propuneri 2012 5.910 9 -mii leiEstimari 2015 Efortul finantarii va fi concentrat pe pregatirea in tara si sustinerea in teatrele de operatii a fortelor participante la misiuni conform angajamentelor asumate. vizand totodata mentinerea la un nivel rezonabil a capacitatii operationale pentru celelalte structuri.01. 65.972 2.579.074 189.070 2.545 7 Estimari 2013 5. cu prioritate pentru fortele dislocabile.577 169.452.590 428.762 329.441 204.10.952 833.10. 60. 68.021 427. militare sau nonmilitare. 68.809 200. 80.758 347.824 414. participarea la misiunea de aparare colectiva.803.218.

698 167.007.253 737.353 -9.964 3 5.269 5.931.288 6 5.92 714.766.87 4.52 3.15 2.19 75.201 131.142 78.064 729.39 2.51 153.820 -79.281 1.441 4.506 82.957 81.Alitol capi.555.756 1.579.933 3.597 1.865.00 416 434 438 609.825.284 2.50 52.netol graf Titlu col at A Denumire indicator B 5000 01 10 20 40 51 55 56 57 59 70 71 84 85 5100 01 10 20 51 55 70 71 5400 01 20 59 84 85 6000 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 84 85 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 6.752 157.000 179.536 54.00 595 620 625 1.831 639.995 78.391 2.525 1.881 773.357 -7.961.831 3.150.881 765.61 370 370 251 250 250 0.462 164.079 -9.036 505.018 3.891 110.492 1.039 11.97 2.990.410.253 737.062 1.041 3.19 749.037.977 36.106.472 704 9.472 193 368 164 -55.750.815 155.137 2.476 2.919.875.313 1.313 1.715 66.945 644.151 687.09 2.97 2.476 2.25 4.170 4.847 461 4.738 639.142 18.829.281.Sub.012 -20.426 1.029 37.064 729.969 3.876.691 9.997 -10.262 2.ra.228.922.Pa.mii lei - Anexa nr.144 2.581 -9.554 2.590 144.616 2.988 -41.836 145.300 3.53 153.610 3.41 701.988 -41.531 3.088 1.492 42 97 88 -9.589 370 133 2.809 7 5.407 4.685 683.600 -1.193 466.718 2.97 5 5.361.756 1.502.Gru.205 4.234.949 -9.388 1.842 -1.518 639.550 3.372 158.02 4.816 718. 3 / 18 / 01 Pag.881 773.891 3.998 55.945 644.581 -9.696.363 4.001 52.457 144.220 154.933 3.367 718.409.803.117 2.85 3.943 3.966 .036 505.204 2.501 132.814 4.029 37.280.432 14.027 142.418.378 1.pa/ ti.151 687.990 87.221 3.251 591.43 202 209 209 7 7 7 -11.889 571.620 2.618.900 -42.367 163.669 838.418 3.145 4.193 466.261 591.814.262 2.89 161.505.143 3.660 4 Estimari 2014 Estimari 2015 1.899 2.92 714.564 300 300 0.063.813 2.256 3.353 609.202 2.821 142.738 1.871 14.091.11 7.55 576.251 92.Ar.577 5.MINISTERUL APARARII NATIONALE SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2010-2015 1 .599 2.871 3.287 2 5.391 2.137 -1 -1 15 144 110 -23. Capi.903 -8.564 -11.881 765.67 1.554 3.61 3.15 2.109 706.398 1.853 759.928 5.971.977 36.28 187 192 192 1.203 -8.892 4.334.966 -9.378 1.19 749.341.202 2.

645 -2.netol graf Titlu col at A B 6100 01 10 20 51 70 71 84 85 6500 01 10 20 51 56 57 70 71 84 85 6600 01 10 20 51 70 71 84 85 6700 01 10 20 51 70 71 84 85 6800 01 10 2 .56 8.915 -1.595 7.385 21.565 152.150 3.239 240.150 3.43 73.524 64.964 7.515 368 595 575 -3.396 240.258 82.883 24.554 -479 -479 243 4.738 -38.808 2.738 -38.193 -5.773 46.30 229.588 0.100.923 1.829 39.919 44.150 -19.751 -0.258 82.812 36.20 42.51 7.pa/ ti.05 4.515 0.668 287.198 45.521 -3.856 62.153 47.165 292.282 71.153 7.892 3.73 286.176 130.320 39.58 9.011 58.930 7.151 299.559 -0.520 73.266 40.94 61.883 24.56 822 826 842 4.233 9.953 12.ra.806 71.498 251.386 258.19 22.56 8.88 150. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 256.17 53.827 8.565 219.636 254.751 256.048 316.554 3.96 58.336 566 550 548 -0.706 59.17 53.700 217.922 73.892 3.575 46.768 -5. 3 / 18 / 01 Pag.099.92 45.445 57.743 57.186 4.355 42.028 47.429 54.311 -3.943 -17.875 -10.864 89.150 3.Ar.964 8.Pa.072 25.964 7.042 7.402 7.98 238.768 40.019 60.715 217.856 -7.316 154.266 131 124 495 499 503 22.821 1.032 32.746 1.186 38.89 246.953 12.682 6.819 43.223 324.741 4.795 40.172 40.385 21.467 132.Alitol capi.36 575 575 575 368 595 575 -3.118 7.120 209.193 291 555 492 -11.025 56.Sub.432 233.861 8.999 234.186 -41.743 57.856 -7.374 60.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.101 4.042 58.19 22.910 176.991 54.042 4.595 7.06 3.991 54.344 187.336 2.485 39.36 575 575 575 2.89 45.962 3.072 25.655 181.150 41.976 44.767 207.736 53.571 44.06 3.964 8.554 3.553 54.461 -4.868 122.150 3.273 46.520 41.429 54. Denumire indicator PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CULTURA.706 46.180 3.36 985 605 605 -46 -46 .657 277.402 9.922 814 814 814 3.56 39.02 541 630 665 5.959 89.150 3.032 32.Gru.43 309.35 492 492 492 -155 -155 -6 -6 1.698 46.mii lei - Anexa nr.186 4.655 22.020 41.50 40.701 211.275 231.150 -19.

039 11.13 56 56 56 92 56 -39.130 3.77 921 939 939 743 848 949 11.914.000 15.091.756 1.355 2.397 1.358 3.281 1.965.313 3.500 721.232.501 582. COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII TITLUL X ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CHELTUIELI .57 50.203 -8.733.73 697.405 2.599 2.870.mii lei - Anexa nr.241 56.58 591.137 -1 -1 3.636 607.183 80.889 -0.434 87.500 713.25 587 587 587 251 384 338 -11.670 -88.027 142.117 2.000 1.450 5.58 14.900 -42.134 3.387 398 810 643 -20.426 1.00 595 620 625 1.791.915 371.87 6.50 52.637.883 663.738 621.241 56.45 249 249 249 92 56 -39.Pa.636 14.Alitol capi.100 604.BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 8.997 -10.77 4.805 1.161 4.670 -93.439 4.60 3.357 -7.472 704 700 1.98 338 338 338 147 334 249 -25.660 163.462 164.768 1.Ar.204 2.815 155.142 18. Denumire indicator TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.81 389 401 401 7 7 7 -905 -905 -6 -6 -11.97 2.48 4.990 87.137 2.91 1.590 144.Gru.891 3.284 2.392.262 2.581 -9.458 5.500 713.062 1.575.89 161.313 2.569 -30.998 55.173 5.676 627.121 677 777 14.13 56 56 56 14.738 4.569 -30.000 179.039 11.957 81.938 4.582 -7.372 158.83 5.091.805 3.86 2.501 582.001 52.580 3.513.564 -11.698 167.000 1.398 1.802 54.263.Sub.472 235 465 252 -45.513 4.619.39 2.09 2.670 -93.62 643 643 643 398 718 587 -18.836 145.212.251 3.738 4.58 14.48 4.563 4.085 607.620 2. 3 / 18 / 01 Pag.593 4.450 621.915 371.134 3.531 3.ra.51 153.906.039 26.500 721.netol graf Titlu col at A B 20 51 57 84 85 8000 01 10 20 70 71 8400 01 40 59 84 85 5001 01 10 20 40 51 55 56 57 59 70 71 84 85 5100 01 01 10 20 51 55 59 70 71 84 85 5101 3 .673 4.276 1.202 2.73 697.501 132.pa/ ti.653 -3.063 5.805 5.808.091 55.525 .088 1.820 -79.593 4.265.694.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.815.033 26.809 51.000 1.718 2.564 133 300 300 0.321 5.67 1.300 1.

136.047 0.995 78.445 461 15 144 110 -23.903 -8.821 142.117 2.581 -9.378 1.708 504.891 3.180 3.533 4.Ar.708 92.86 670.012 -20.896 518.223 324.933.672 693.89 246.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.918.772 256.204 2.522 57.569 5.386 258.09 2.284 2.555 711.12 4.142 78.Pa.86 670.151 299.522 57.233 3.378 1.805 2.903 -8. Denumire indicator EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL X ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea a II-a APARARE.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1.847 -10.086.345.555 711.088 1.mii lei - Anexa nr.429 3.476 2.506 82.332 3.039.netol graf Titlu col at A B 01 10 20 51 55 70 71 5401 01 20 59 84 85 6000 01 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 84 85 6001 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 84 85 6101 01 10 4 .840.763.751 -0.274 3.25 528.340.752 157.220 154.900 -42.Gru.012 -20.137 -1 -1 461 15 144 110 -23.751 256.966 -9.346.988 -41.490 78.966 .61 3.668 287.974 544.746 2.15 2.43 309.00 416 434 438 593.772 593.793 1.756 1.43 202 209 209 7 7 7 300 300 0.172.927 3.636 254.820 4.313 4.030 3.300 4.293 367.985 1.00 595 620 625 1.093 57.718 504.313 1.974 92.852 601.148 4.137 2.53 153.262 2.815 563.483 685.575 -9.555 717.999 234.185.461 2.73 286.580.093 57.026 3.641 79.252 2.457 144.752 157.427 616.554.877.16 4.931 4.952 3.31 76.201 4.258.201 131.579 547.388 1.pa/ ti.933 3.247.933 3.808 2.875.147.988 -41.050 4.546.660.447 3.476 2.19 75.281 1.52 3.156.498 251.048 316.730.Sub.605 4.700 217.245.472 193 368 164 -55.457 144.202 2.201 131.625.555 717.967.492 42 97 88 -9.908 346.220 154.276 544.637 82.579 547.324 142.445 -10.01 489.742.483 685.929.701 211.657 277.15 2.00 416 434 438 616.426 1.408.53 153.389 5.756 5.165 292.391 2.65 693.644 3.611 579.277 554.296 0.036 -2.232 3.97 2.083 3.662 3.505.61 370 370 251 250 250 0.847 370 133 2.439.062 1.67 1.28 187 192 192 1.398 1.65 693.621.61 370 370 370 251 250 250 0.ra.05 5.060.293 367.868 5.586.492 1.391 2.890 544.908 346.459.06 4.464 508. 3 / 18 / 01 Pag.427 3.Alitol capi.344 187.611 579.979 -3.839 66.672 693.273 4.880.715 66.

370.385 21.734 354.515 .255 146.25 84.813 81.50 40.617 60.439 39.072 25.21 61.10 3.355 42.806 62.906 50.490 -1.655 361.011 57.261 87.112 243 700 1.mii lei - Anexa nr.679 356.261 62.48 51.945 3.795 149.283 1.netol graf Titlu col at A B 20 51 70 71 84 85 6500 01 01 10 20 51 56 57 70 71 84 85 6501 01 10 20 51 56 57 70 71 84 85 6601 01 10 20 51 70 71 84 85 6701 01 51 5 .719 -22.655 32.945 2. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 46.559 61.10 3.266 7 40.456 115.233 9.032 350.Ar.906 170.515 0.320 39.422 -6.395 1.56 822 826 842 3.511 176.019 60.320 39.Pa.945 3.28 145.429 22.771 -0.Gru.93 52.943 131 124 22.788 139.746 1.461 -3.657 347.091.025 -13.521 -3.883 24.97 347.890 2.27 3.320 39.965 86.023 173.Sub.091 55.858 1.915 -1.856 53.pa/ ti.498 2.222 61.208 52.020 41.303 47.718 357.768 2.485 39.20 42.229 3.50 40.819 43.86 2.520 41.515 0.Alitol capi.626 63.032 2.485 3.27 3.56 Estimari 2014 Estimari 2015 5 39. 3 / 18 / 01 Pag.072 25.019 814 814 814 -479 -479 -1.48 135.520 41.812 3 36.719 -30.402 9.385 21.19 22.945 2.883 117.247 -7.975 87.962 -155 -155 392 392 -6 -6 38.020 41.945 2.719 -22.485 3.053 48.367.172 6 40.945 3.303 1.28 1.524 55.485 3.793 182.268 1.515 38.023 57.719 -30.520 41.091 55.883 24.795 40.515 38.142 347.023 80.322 -2.31 59.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.849 124. Denumire indicator TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT CULTURA.461 -3.091 4 -17.628 55.429 54.603 -2.745 126.18 52.38 200.681 117.524 55.919 2 44.696 243 700 1.235 202.182 1.447 200.631 52.273 125.945 3.463 178.620 -6.602 351.498 2.997 79.020 41.945 2.485 39.ra.86 541 630 665 5.023 3.290 198.050 87.032 32.67 343.50 40.827 8.042 7.023 3.266 495 499 503 54.515 0.19 22.97 196.829 39.112 -1.500 57.485 3.011 8.359 59.985 -1.856 53.890 2.392 202.900 50.58 9.445 48.037 136.009 179.

543 86.213 188.039 26.736 -20.000 1.325 130.255 131.732 13.758 238.581 43.758 238.100.41 612 612 612 16.482 -23.58 14.936 -19.Ar.589 -46 -46 -905 -905 -6 -6 -6 -6 .381 17.258 82. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 4 Estimari 2014 Estimari 2015 5 6 7 2 3 2.039 11.581 43.856 -7.121 133.736 16.543 86.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Partea a II-a APARARE.581 15.744 87.959 89.936 -19.57 50.381 52.336 566 550 548 -0.65 16.991 54.381 52.392 141.pa/ ti.731 110.670 -93.387 14.670 -93.054 131.991 54.543 86.000 1.091.043 -30.736 -20.033 26.183 80.000 1.891 110.77 921 939 939 743 848 949 11.381 52.447 -21.554 17.000 15.743 57.744 87.896 313.99 134.525 291.039 11.143 3.546 -26.809 51.81 90.054 131.970 3.296 -26.392 141.000 1.636 183.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.155 87.366 96.285 120.85 3.17 53.670 -88.372 16.60 134.731 110.47 43.255 5.771 155.mii lei - Anexa nr.97 7.32 86.Gru.225 183.670 -88.970 16.546 -26.670 -93.434 87.844 131.731 8.000 1.155 398 647 612 -5. 3 / 18 / 01 Pag.276 1.155 87.099.58 14.336 2.802 54.381 31.121 677 777 14.41 612 612 612 16.482 -23.85 3.34 187.611 193.993 211.736 130.856 -7.366 96.87 42.970 16.581 31.netol graf Titlu col at A B 84 85 6801 01 10 20 51 57 84 85 8000 01 01 40 59 84 85 8401 01 40 59 84 85 5010 01 10 20 56 70 71 6000 10 01 10 20 56 70 71 6010 01 10 20 56 6 .ra.043 -30.711 -21.743 57.896 313. Denumire indicator PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII TITLUL X ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII TITLUL X ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT VENITURI PROPRII .650 105.891 110.736 16.47 43.000 1.32 86.58 14.589 15.58 14.581 43.Alitol capi.636 25.650 105.155 398 647 612 -5.864 89.89 52.121 133.033 26.67 110.543 4.554 3.582 -7.774 370.213 188.397 1.258 82.691 9.581 43.445 53.87 14.99 134.653 236.611 193.875 185.91 1.000 15.36 985 605 605 8.81 90.039 26.405 2.543 4.285 120.325 130.543 86.17 53.660 16.691 9.Sub.381 52.670 -93.970 19.736 130.89 52.Pa.

850 -10.850 3.00 5.744 1.00 3.47 43.13 56 56 56 .589 8.150 -10.Alitol capi.581 43.765 43.366 96.150 -10.90 4.581 43.25 587 587 587 251 384 338 -11.903 4.609 33.Gru.644 42.Pa.706 38.150 3.936 4 -19.13 56 56 56 92 56 -39.930 7.836 13.578 1.554 1.985 32.678 -38.257 52.366 3 96.480 55.513 5.98 338 338 338 147 334 249 -25.513 43.36 575 575 575 368 595 575 -3.985 4.782 13.150 3.192 8.744 -33.678 4.150 3.101 4.554 3.253 5.528 1.097 5.744 8.513 43.019 5.468 9.96 38.019 1.939 23.02 15.62 643 643 643 398 718 587 -18.000 9.251 5.500 5.744 8.850 5.656 4.850 5.957 52.000 -10.150 2.00 9.000 119 6.019 119 10. 3 / 18 / 01 Pag.744 8.903 13.25 587 587 587 251 384 338 -11.83 5. COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 Estimari 2014 Estimari 2015 1 15.ra.850 -10.554 -12.011 15.13 56 56 56 398 810 643 -20.850 119 6.43 16.35 492 492 492 1.mii lei - Anexa nr.744 8.Ar.836 13. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PARTEA a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.554 3.554 1.581 6 43.79 13.72 8.90 43.221 7.744 -33.554 -12.33 5.00 3.285 120.000 9.257 8.257 52.500 3.528 5.05 4.554 3.903 13.850 5.097 5.98 338 338 338 147 334 249 -25.322 -6.341 16.304 28.939 4.186 4.554 3.020 4.019 5.05 3.pa/ ti.041 3.66 23.52 32.186 368 595 575 -3.13 56 56 56 92 56 -39. Denumire indicator CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE CULTURA.939 23.050 15.285 2 120.83 5.720 14.985 32.020 3.45 249 249 249 92 56 -39.020 16.744 7.069 0.253 2.678 291 555 492 -11.019 -44.Sub.253 5.019 5.581 10.186 4.936 -19.45 249 249 249 92 56 -39.192 8.500 5.00 5.05 3.62 643 643 643 398 718 587 -18.47 5 43.150 3.019 -44.72 8.019 5.000 9.383 24.850 5.581 15.786 15.968 42.004 6.528 15.020 16.186 -41.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.584 9.633 23.004 38.528 15.253 -36.468 9.netol graf Titlu col at A B 70 71 6500 10 01 10 20 56 70 71 6510 01 10 20 56 70 71 6610 01 20 70 71 6710 01 10 20 70 71 8000 10 01 10 20 70 71 8010 01 10 20 70 71 7 .150 3.041 3.500 3.004 38.678 4.581 7 43.772 37.36 575 575 575 398 810 643 -20.004 2.50 52.

510 1. tv. Capi.379 25.945 672 634 -5.920 -2.365 173.938 2.612 50. 3 / 18 / 02 Pag.20 121.91 29.511 17.956 4 1 .025 -0. radio.068 1.11 568.791.110 65.15 341.445 1.054 49.35 838.848 17.595 0.940 0.412 56.58 21.60 3.113 -6.513 2 4.98 72.141 72 91.637.708 6.96 228 876 474 -45.72 6.161 -23.826 14.595 8.35 100.883 1.251 3. articole si alineate pe anii 2010-2015 (sumele alocate din bugetul de stat) Anexa nr.58 401.085 607.619.212.netol graf Titlu col at A Denumire indicator B 5001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 CHELTUIELI .265.575.133 1.443 15.733.449 2.94 4.634 541.56 4.128 -37.837 138.864.385 116 18 19 5.860 28.889 -0.MINISTERUL APARARII NATIONALE Bugetul pe capitole.98 2.130 5.098 434.889 67.313 1.05 92.932 5.414 2.536 2. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 6.93 182.732 5.79 3.Sub.135 4.35 663.709 7.858 816.914.80 5.Ar.212 4.063 6 5.299 -9.178 67.249 1.653 -3.Pa.505 4.730 0.841.04 12. subcapitole.813 3.453 5.753 3. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.673 4.470 28.410 -51.800 2.059 104.478 85.155 6.pa/ ti.798 77.63 493 1.340 -1.681 817. telecomunicatii.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 3.677 -26.659 1.393 1.734 3.636 607.871 11.609 4.193 583.558 25.111 22.331 248.476 710.12 108.80 190.67 164.342 6.161 4.251 159.980 9.36 872 1.29 4.900 0.178 21.815.439 3 4.365 247.53 73.173 7 5.513.054 577.600 17.094 411.ra.460 17.00 196.400.483 9.998 1.40 21.340 411.98 29.407 7.284 57.788 -21.965.381 0.100 604.77 4.808 173.580 3. paragrafe.237 174.808.043 3.768 1.360.07 5.999 149.335 -27.040 61.00 591.355 3.83 5 5.157 441.024 530.89 .906.263.232.451 4.16 84.13 1.013 84.277 57.904.BUGET DE STAT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit. titluri de cheltuieli.940 87.953 0.805 4.361 -4.694.358 3.564 1.65 10.58 4.65 33 5 7 40.885 -42. iluminat si forta motrica Apa.563 4.636 26.Gru.637 2.470 24.392.676 627.48 150.530 79.25 31.171 5.285 173.Alitol capi.945 1.182 -13.870.

091.279 4.836 145.660 163.276 -70.458 50.70 142. Transferuri interne Alte transferuri curente interne B.129 1. detasari.59 7.295 49.86 55.51 300 300 0.138 37.000 -8.475 -54.059 4.889 -27. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe activitati TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Actiuni de sanatate Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri de capital Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A.457 144.540 3.81 857 982 712 -27.959 58.50 33 98 85 -13.89 152.000 21.000 14.998 55. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 257 3 180 138 4 -23.371 2.033.036 1.590 144.695 38.50 58.90 7.298 -12.00 1.663 3.357 -7.140 1.279 1.957 81.630 19.991 58.091 55.209 -5.000 -8.501 132.000 21.070 -14.13 .542 -33.903 -8.333 1.599 461 243 700 1. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.122 7.203 -8.145 30.netol graf Titlu col at A Anexa nr.287 57.53 142.160 -47.25 59.553 61.039 11.ra.49 557 774 775 0.293 -6.53 704 700 1.07 37.352 22.pa/ ti.012 -20.47 14.Ar.027 153.98 4 13 225.356 7.839 66.00 133 133 300 300 0.385 -48.815 155.50 2.27 83.667 140.31 743 848 949 11.851 30.990 87.372 158.64 6. transferari Deplasari interne.Gru.13 1.70 26.091 2.39 516 1.404 20.126 25.80 43.001 52.149 58.201 131.Pa.83 3.637 82.330 -13. transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti.767 10.994 23.618 66.903 -8.968 3.273 3.385 1.197 23.90 617 595 499 -16.903 -42.472 52. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.462 164.000 179.33 68 541 277 -48.00 56 32 33 3.506 -22.039 11.964 500 600 20.55 92.00 142.838 -15.51 58.457 144.836 124.201 131.Sub.348 1.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.79 5. 3 / 18 / 02 Pag.489 39.91 26.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 15 1.90 14.65 17.698 167.65 7 8 11 37.215 15.997 -10.49 28 84 94 11.031 961 -6.997 -11. Denumire indicator B 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 16 25 30 01 02 03 04 06 09 30 40 02 51 01 01 03 26 02 12 55 01 18 02 01 56 01 02 57 01 02 01 02 Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.859 7.994 23.54 9.13 63.431 -30.451 26.86 161.Alitol capi. detasari.586 11.35 5 2 .

569 -30.564 -11. 3 / 18 / 02 Pag.300 3.Alitol capi.00 2.718 2.241 56.891 2.472 235 465 252 -45.73 697.134 3.620 2.001 542.Pa.805 3.564 -11.00 163 181 208 14.275 837.458 5.Ar.362 -10.73 697.262 2.738 4.51 29.569 -30.126 249.694 71.879 68.142 2 18.363 50.891 3.284 2.738 3.56 46.398 1.262 2.531 251 3 3.538 531.69 20.450 621.39 250 250 0.97 2.738 4.Gru.00 9 11 22.398 1.ra.062 1.472 725 704 697 -0.202 2.48 4.137 2.321 5.mii lei - Anexa nr.426 1. Denumire indicator TITLUL X ALTE CHELTUIELI Asociatii si fundatii Despagubiri civile Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini.44 294.581 -9.000 1.500 721.593 4.92 162 167 167 0.117 2.900 -42.67 1.281 1.Sub.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.756 1.501 582.149 59.670 -88.900 -42.500 721.67 1.500 713.313 1.088 1.09 15.pa/ ti.00 1 5 24 174 203 212 135 161 164 4.22 6 20.281 1.915 371.963 50.00 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 2.501 582.979 315.43 1. aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2.netol graf Titlu col at A B 59 11 17 33 70 71 01 01 02 03 30 03 84 85 01 5100 01 01 10 20 51 55 59 70 71 84 85 5101 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 06 3 .86 39 36 -7.909 -13.581 -9.962 51.33 36 38 40 5.117 2.99 314 580 575 -0.915 371.959 428.820 4 -79.81 389 401 401 7 7 7 -11.062 1.388 1.97 2.09 2.525 1.593 4.134 3.09 1.43 875 5.756 1.805 1.500 713.00 595 620 625 1.86 3 3 4 33.204 2.088 1.426 1.564 133 300 300 0.00 .241 56.450 591.48 4.202 2.87 621.828 254 1.26 1 4 300.936 55.01 5. echipamente si mijloace de transport Mobilier.137 -1 -1 3 32 64 27 65 45 5 5 6 170 80 80 0.313 1.

29 2 2 5 4 4 0.15 2.Sub.524 1.mii lei - Anexa nr.09 1.Gru.netol graf Titlu col at A B 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 04 01 05 30 06 01 02 11 13 25 30 02 03 04 30 51 01 03 55 01 18 70 71 03 01 03 5401 01 20 01 08 12 25 59 17 84 85 4 .44 19 47 35 -25.900 -42.492 42 97 88 -9. transferari Deplasari in strainatate Carti.281 1.79 133 300 300 0. tv.00 2.53 1.933 3.756 1.581 -9.933 3.00 -15.891 3.00 9 24 25 4.17 1 1 1 0.891 3.284 2. publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.900 -42. transferari Deplasari interne. tv.00 3.28 187 192 192 3 5 10 100.476 2. radio.988 -41.378 1.00 1 1 1 0.Alitol capi.204 2. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. potrivit dispozitiilor legale TITLUL X ALTE CHELTUIELI Despagubiri civile PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 193 2 368 3 164 4 -55.00 133 300 300 0. telecomunicatii.11 26 10 -61.Ar.00 10 9 10 11.Pa.43 153 316 102 -67. Transferuri interne Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Reparatii capitale aferente activelor fixe Autoritati executive si legislative Autoritati executive ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Posta. detasari.00 54 90 4 -95.581 -9.378 1. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.00 4 5 8 60.476 2.ra. 3 / 18 / 02 Pag.524 1.988 -41.756 1.56 1 1 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 202 209 209 7 7 7 595 620 625 3 3 12 2 12 2 12 29 32 10.00 133 300 300 0.492 1.281 1.15 2.64 40 75 15 -80. telecomunicatii. radio.pa/ ti.391 2.00 1 10 13 19 16 3 6 6 0.137 2.97 1. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari.34 3 5 7 40.54 23 33 12 -63.09 -1 -1 .97 3.300 2. internet Consultanta si expertiza Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.00 11 70 35 -50. iluminat si forta motrica Apa.137 2. detasari.00 3 7 6 -14.72 10 7 7 0.137 3 5 10 20 45 43 -4.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.391 2. Denumire indicator TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.00 100.

083 3.247.345.25 528.662 3.890 544.233 3.547 2.840.13 771.533 4.927 3.57 149.637 82.852 601.107 385.442 1.346.763.694 3.522 57.505.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.281 380.276 544.Alitol capi.451 21.554.177.293 367.151 1.62 79.netol graf Titlu col at A B 01 50 6000 01 01 10 20 51 55 56 57 59 70 71 84 85 6001 01 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 5 .959 157.880.868 5.499 540.527 1.708 -10.246 1.485 157.974 544.962 -0.621.74 297.121 0.086. iluminat si forta motrica Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 -1 1.814 1.408.974 92.918.569 5.93 90.988 -41.708 504.611 579. 3 / 18 / 02 Pag.522 57.933 3.546.324 142.931 4.793 1.232 3.490 78.13 4.979 -3.340.65 693.773 14 80.274 3.01 371.058 -46.369 2.00 195.35 489.445 23.586.875.252 2.012 -20.355 757.185.461 2.464 508.00 416 434 438 616.580.805 2.224 1.730.52 3.31 76.985 1.047 0.29 2.353 3.756 5.660.952 3.395 248.332 3.209 17.313 4.083 61.367 1.33 2.Gru.273 4.mii lei - Anexa nr.476 1.327 7.718 504.967.429 3.609 4.039.32 631.555 717.463 52.445 -10.644 3.239 56.459.148 4.427 616.Ar.611 579.201 4.94 4.70 460 1.16 4.82 72.28 526.605 4.61 370 370 251 250 250 0.61 3.83 12.555 711.53 153.457 144.378 1.903 -8.428 2.839 66.645 0.175 4.451 -7.641 79.427 3.458 0.Sub.121 1.555 717.896 518.286 375.036 -2.496 3.634 672 1.877.815 563.296 154.926 472.618.136.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA TITLUL X ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Prima de vacanta Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.242 76.555 711.742.214.527 -39.691.016 535.pa/ ti.625.746 2.793 1.389 5.447 3.820 4.814 1.172.868 74.16 57 69 5 -92.666 152.102 754.752 157.933.251 157.212 4.084 16.280 141.17 150.147.060.569 246.490 5.452 5.84 .296 0.921 70.156.ra.647 -2.220 154.293 367.439.120 2.05 5.11 165.258.10 142.847 370 461 15 144 110 -23.050 4.929.06 4.269 598 5. Denumire indicator Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Alte servicii publice generale Partea a II-a APARARE.201 131.25 99.15 4.030 3.984 380.Pa.222 1.024 464.277 1.546 3.653.144 68.38 554.65 693.245.12 4.75 8 5 4 -20.026 3.726 -2.244 5.334 116.

53 15 144 110 -23.648 -56.573 6.715 66.142 78.821 153.984 3.63 38.334 25.057 2.945 10.423 21.878 32.27 47.46 7.117 -12.963 28. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.02 74 484 265 -45.Gru.715 66.788 45.ra.68 14.25 15 26 422 150 -64.00 15 461 461 .17 10.51 1.25 29.057 10. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.559 39.457 144.705 24.61 251 250 250 0.201 131.251 -70.34 3.53 142.35 631 770 571 -25.506 82.13 27.467 3.810 34.658 2. telecomunicatii.847 370 370 370 416 434 438 1.008 4.266 3.312 -27.762 6.449 22.19 92.68 848 1.903 -8.78 96. detasari.82 4.012 -20.Sub.251 4.457 144.029 1.Ar.28 Estimari 2014 Estimari 2015 5 6 7 75.030 1. detasari.mii lei - Anexa nr.938 25.595 8.241 7.483 9.92 4.21 608 580 481 -17.06 8.Alitol capi.27 34.56 19. 3 / 18 / 02 Pag. radio.960 -55.328 -4.041 52.pa/ ti.896 -41.45 39.046 1.100 6.720 -23. transferari Deplasari in strainatate Materiale de laborator Cercetare-dezvoltare Carti.554 32.201 131.457 144.335 -27.605 41.440 -13.84 3 39 50 28. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.220 154. transferari Deplasari interne.57 56 32 33 3. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.53 142.469 -19.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.371 2.61 23.995 78.655 -5.506 82.876 -34.15 1. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Actiuni de sanatate TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B.400 13.984 5.492 6.095 3 24.netol graf Titlu col at A B 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 09 10 11 12 13 14 15 25 30 02 03 04 09 30 51 01 03 55 02 01 56 01 57 02 02 59 6 .087 7.200 29.245 1.Pa.091 -2.51 458 766 700 -8.61 15 144 110 -23.012 -20.144 83. Denumire indicator Apa.96 41 35 -14.386 2.066 2 24.19 92.279 1.19 142.791 14.61 15 144 110 -23.305 -18.903 -8.715 66.991 -13.67 6. tv.50 92.002 20.157 4. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in natura TITLUL X ALTE CHELTUIELI Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 26.308 1.579 14.18 48.506 82.752 157.903 -8.012 -20.121 1.048 30.62 4.958 -12.767 -24.54 16.820 -16.588 51.482 4 28.201 131.188 -31.281 21.398 35.708 6.921 31.07 1.307 102.40 3.107 -16.170 23.935 20.

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag.

Denumire indicator

B
11
70
71
01
01
02
03
30
03
84
85

01
01
02
03
25
50
6101
01
10
01
01
02
03
04
05
06
08
09
13
14
30
02
02
03
05
30
03
01
02
03
05
06
20
01
01
02
03
04
05
06

Asociatii si fundatii
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratie centrala
Aparare nationala
Participarea la misiuni si operatiuni militare in
afara teritoriului statului roman
Cercetare si dezvoltare pentru aparare
Alte cheltuieli in domeniul apararii
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
NATIONALA
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Prima de vacanta
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2010
preliminata
2012
descrestere
2013
2011
2012/2011
1

2

3

4

5

7 - mii lei -

Estimari
2014

Estimari
2015

6

7

251

250

250

0,00

593.908

346.579

547.093

57,86

670.672

693.483

685.772

593.908

346.579

547.093

57,86

670.672

693.483

685.772

569.497

291.686

497.999

70,73

42.804

47.182

41.627

-11,77

875

4.971

49.672

899,24

2.732

254

1.001

294,09

523.085

239.279

405.699

69,55

24.411

54.893

49.094

-10,56

-9.966
-9.966

-9.966
242.424

259.924

244.678

-5,87

3.329.122

3.310.548

3.523.254

6,43

331.928

363.740

370.995

1,99

20.897

26.603

27.414

3,05

4.902

6.790

6.048

-10,93

256.657

277.668

287.180

3,43

309.048

316.223

324.999

234.751

256.636

254.751

-0,73

286.165

292.151

299.344

187.701

211.700

217.808

2,89

246.498

251.386

258.575

135.875

134.140

134.793

0,49

45.939

118.797

120.566

1,49

26.543

11.043

10.400

-5,82

14.656

975

927

-4,92

770

611

-20,65

39.172

40.266

40.266

1.874
2.861
13.058

6.456
787
639
17
23.043

2.555

2.289

-10,41

41.286

34.346

37.002

7,73

23.336

22.699

23.976

5,63

12.989

6.620

7.990

20,69

196

315

373

18,41

4.765

4.712

4.663

-1,04

10.540

43.214

46.013

6,48

3.453

36.197

38.569

6,55

83

72

69

-4,17

6.776

6.740

7.138

5,91

100
228

205

137

-33,17

46.919

44.812

36.943

-17,56

8.142

8.996

6.772

-24,72

429

481

235

-51,14

97

150

51

-66,00

3.199

3.041

2.784

-8,45

300

318

328

3,14

828

1.327

805

-39,34

348

958

296

-69,10

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
08
09
30
02
03
01
02
04
01
02
04
05
01
03
30
06
01
02
11
12
13
14
15
25

30
02
03
30
51
01
03
70
71
01
01
30
03
84
85

01
01
04
06
50
6500

01
01
10
20

8 - mii lei -

Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag.

Denumire indicator

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Hrana pentru animale
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente
Materiale sanitare
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Munitie, furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Alte active fixe
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Administratia centrala
Siguranta nationala
Autoritati judecatoresti
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si
sigurantei nationale
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2010
preliminata
2012
descrestere
2013
2011
2012/2011
1

2

3

4

5

2.128

1.911

1.880

-1,62

736

696

358

-48,56

77

114

35

-69,30

564

493

220

-55,38

230

227

269

18,50

206

205

245

19,51

24

22

24

9,09

110

309

104

-66,34

84

283

86

-69,61

25

23

14

-39,13

1

3

4

33,33

368

403

278

-31,02

248

194

225

15,98

1

15

3

-80,00

119

194

50

-74,23

986

1.111

852

-23,31

383

483

350

-27,54

604

628

502

-20,06

57

83

35

-57,83

5

Estimari
2014

Estimari
2015

6

7

1

3

7

1

-85,71

18

28

25

-10,71

51

40

25

-37,50

10

5

-50,00

36.385

33.105

28.356

-14,35

9

23

82

256,52

559

277

190

-31,41

35.817

32.805

28.084

-14,39

131

124

131

124

495

499

503

131

124

22.385

21.032

32.429

54,19

22.883

24.072

25.655

22.385

21.032

32.429

54,19

22.883

24.072

25.655

22.115

19.972

31.161

56,02

3.074

9.292

8.166

-12,12

19.041

10.680

22.995

115,31

270

1.060

1.268

19,62

181.818

191.584

200.455

4,63

49.428

57.219

58.618

2,44

25.310

28.706

28.006

-2,44

101

159

101

-36,48

2.370.091

361.032

350.322

-2,97

347.602

351.679

356.768

2.367.718

357.142

347.603

-2,67

343.657

347.734

354.745

126.849

124.273

125.858

1,28

145.255

146.795

149.559

61.626

63.359

59.422

-6,21

61.806

62.261

62.261

-479
-479

-479

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
51
56

57
70
71
84
85

6501
01
10
01
01
02
03
04
05
06
08
10
11
12
13
14
30
02
02
03
05
30
03
01
02
03
06
20
01
01
02
03
04
05
06
08
09
30
02
03
01
04
01

9 - mii lei -

Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag.

Denumire indicator

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
INVATAMANT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Salarii de merit
Indemnizatie de conducere
Spor de vechime
Sporuri pentru conditii de munca
Alte sporuri
Fond de premii
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
Fond aferent platii cu ora
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Norme de hrana
Uniforme si echipament obligatoriu
Transportul la si de la locul de munca
Alte drepturi salariale in natura
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Piese de schimb
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Hrana
Hrana pentru oameni
Medicamente si materiale sanitare
Medicamente

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2010
preliminata
2012
descrestere
2013
2011
2012/2011
1
87.023

2
80.997

3
79.985

243

700

1.091

2.091.975

87.813

81.247

3.485

3.890

2.719

3.485

3.890

2.719

173.793

182.009

170.463

178.511

117.456

4

Estimari
2014

Estimari
2015

5
84.965

6
86.050

7
87.696

-7,48

51.631

52.628

55.229

-30,10

3.945

3.945

2.023

-30,10

3.945

3.945

2.023

179.490

-1,38

200.235

202.392

202.906

176.771

-0,97

196.290

198.447

200.883

115.681

117.395

1,48

135.037

136.788

139.208

80.206

71.278

72.107

1,16

30.488

59.410

60.319

1,53

4.492

4.423

4.373

-1,13

6.562

77

86

11,69

59.617

60.019

60.019

-1,25
55,86

-1.112
-1.112

1.192
1.484
7.656

4.194
116

18

19

5,56

4.888

603

629

4,31

25

3

148

153

156

1,96

16

3

9

200,00

18.946

6.591

6.513

-1,18

24.588

23.765

24.119

1,49

17.275

17.592

17.813

1,26

4.422

2.995

3.124

4,31

105

196

235

19,90

2.786

2.982

2.947

-1,17

12.662

20.638

21.169

2,57

8.020

16.425

16.791

2,23

206

172

175

1,74

3.986

3.613

3.813

5,54

450

428

390

-8,88

52.222

61.500

57.620

-6,31

20.976

24.960

23.518

-5,78

384

611

563

-7,86

505

708

521

-26,41

11.810

14.614

13.817

-5,45

3.403

3.999

3.811

-4,70

450

367

341

-7,08

296

409

323

-21,03

39

53

114

115,09

3.414

3.447

3.317

-3,77

676

752

711

-5,45

1.737

2.162

1.403

-35,11

25.006

26.346

25.793

-2,10

25.006

26.346

25.793

-2,10

84

980

595

-39,29

79

599

392

-34,56

MINISTERUL APARARII NATIONALE
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Anexa nr. 3 / 18 / 02 Pag.

Denumire indicator

B
02
03
04
05
01
03
30
06
01
02
10
11
13
14
16
25

30
01
02
03
04
30
51
01
03
56

02
57
02
02
70
71
01
01
02
03
03
84
85

01
03
01
04
02
06
01
25
50
6601
01

Materiale sanitare
Reactivi
Dezinfectanti
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Uniforme si echipament
Lenjerie si accesorii de pat
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Cercetare-dezvoltare
Carti, publicatii si materiale documentare
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
Alte cheltuieli
Reclama si publicitate
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
Transferuri curente
Actiuni de sanatate
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
Programe din Fondul Social European(FSE)
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale
Ajutoare sociale in natura
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Constructii
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
Reparatii capitale aferente activelor fixe
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Invatamant prescolar si primar
Invatamant prescolar
Invatamant secundar
Invatamant secundar superior
Invatamant superior
Invatamant universitar
Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
SANATATE
CHELTUIELI CURENTE

Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari
2010
preliminata
2012
descrestere
2013
2011
2012/2011
1

2
2

3
272

94

4
-65,44

5

10 - mii lei -

Estimari
2014

Estimari
2015

6

7

12
3

97

109

12,37

3.548

6.034

5.460

-9,51

3.269

4.976

4.738

-4,78

57

250

258

3,20

222

808

464

-42,57

341

483

344

-28,78

244

363

294

-19,01

97

120

50

-58,33

7

18

161

123

102

2

8

15

87,50

83

120

86

-28,33

7

7

10

42,86

277

276

-0,36

4

13

225,00

87

77

88

14,29

16

7

5

-28,57

-17,07

14

256

71

86

7

-91,86

81

103

163

58,25

243

700

1.091

55,86

243

700

1.091

55,86

541

630

665

5,56

541

630

665

5,56

814

814

814

822

826

842

541

630

665

5,56

3.485

3.498

2.719

-22,27

3.945

3.945

2.023

3.485

3.498

2.719

-22,27

3.945

3.945

2.023

367

3.488

2.719

-22,05

271

3.488

2.116

-39,33

603
96
3.118

10

-155
-155

-155
2.783

2.928

2.807

-4,13

2.783

2.928

2.807

-4,13

30.298

37.132

36.423

-1,91

30.298

37.132

36.423

-1,91

118.752

114.827

112.043

-2,42

118.752

114.827

112.043

-2,42

15

10

21.944

27.122

28.207

4,00

57.900

50.445

48.461

-3,93

52.856

53.524

55.011

57.906

50.053

-3,18

52.856

53.524

55.011

48.461

303 1. detasari.20 20.14 26 28 10 -64.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi. Denumire indicator B 10 01 01 02 03 04 05 06 07 08 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 04 02 03 04 05 30 06 01 11 13 14 16 30 03 30 51 01 01 02 12 70 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit. 3 / 18 / 02 Pag.802 17.09 710 577 541 -6.829 39.268 1.174 0.00 118 123 88 -28.346 1. tv.819 43.Ar.176 -2. telecomunicatii. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari.45 166 26 31 19.827 8.46 47.86 32 17 12 -29.17 242 168 138 -17.521 -3. iluminat si forta motrica Apa.78 24 16 18 12.117 0.355 42.000 -8.23 1. transferari Deplasari interne.00 6 6 2 3 9 8 1 1 0.50 10 8 8 0.70 26.025 -13.251 4.112 1.204 0.233 9.168 -2.70 392 .795 40.98 2.50 25 19 25 31.56 5 -37.198 1.41 11 13 15 15. radio.pa/ ti.521 3.265 4.56 40 42 45 7.23 34 25 26 4.802 17.573 1. detasari.283 1.327 5.26 1.58 329 288 295 2.04 75 37 84 127.58 5.303 42.43 34 47 49 4.28 677 714 637 -10.402 9.962 37 126 548 58 267 4 8 5 -37.182 1.000 21.956 5.521 3.29 50 33 20 -39.163 1.386 401 364 -9.50 4 4 4 0.000 21.38 11 13 15 15.18 8 33 15 -54.994 23. transferari Carti.50 1. publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice Transferuri de capital Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale CHELTUIELI DE CAPITAL Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 8.Gru.000 -8.ra.88 26.746 1.88 20.915 -1.00 434 483 420 -13.Sub.Pa.552 1.994 23.03 125 96 100 4.00 122 127 92 -27.55 16 18 17 -5.145 1.38 7 5 3 -40.829 18.137 1.netol graf Titlu col at A Anexa nr.35 1.89 11 .95 1.829 18.525 1.Alitol capi.03 46 49 20 -59. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 9.24 569 76 82 7.042 7.39 399 281 250 -11.00 1.

56 32.515 0.320 39.520 41.515 0.515 0.020 41.38 32 30 -6.ra.Alitol capi.063 32.515 0.36 985 605 605 347 325 325 0.70 5. 3 / 18 / 02 Pag.864 89.485 39.047 22.84 120 124 128 3.pa/ ti.320 39.336 566 550 548 -0.77 103 119 120 0.172 33.000 21.172 33.360 0.257 6.238 5.020 41.26 7 7 4 -42.000 21.00 18 19 20 5.207 22.515 38.27 32.121 677 777 14.991 54.859 5.258 82.00 120 124 130 4.27 2.959 89.92 5 4 4 0.515 38.35 2 6 3 -50. echipamente si mijloace de transport PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi Spitale generale Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare CULTURA.063 32.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 5 6 7 392 392 392 -6 -6 -6 26.574 4.320 39.000 -8.515 0.86 8.873 9.Sub.320 39.84 4.520 41.439 39.258 82.Pa.62 25.Gru.692 1.743 57.336 2.856 -7.17 53. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutii publice PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Servicii culturale Muzee Institutii publice de spectacole si concerte Servicii recreative si sportive Sport ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.84 -7.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.69 38. iluminat si forta motrica Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 12 .743 57.25 64 27 27 0.642 -1.00 .457 4.000 -8.Ar.50 38.69 25.642 -1.70 26.485 39.00 171 266 267 0.207 22.100.360 0.994 23.900 5.17 53.101 -2.00 20 20 20 0.00 58 70 70 0.856 -7.991 54.58 -46 -46 -46 1.50 40.520 41.267 6.973 11.485 39.800 1.netol graf Titlu col at A Anexa nr.994 23.485 39.50 40.320 39.50 6.020 41.50 40.515 38. Denumire indicator B 71 01 02 84 85 01 06 01 10 50 50 6701 01 51 01 01 84 85 01 03 03 04 05 01 6801 01 10 01 01 02 04 05 06 08 13 30 02 02 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.047 22.23 921 939 939 1 42 28 24 18 1 2 99 101 93 72 69 66 -4.099.

000 1.58 14.67 1 2 2 0.000 14. retragere sau pensionare Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII TITLUL X ALTE CHELTUIELI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENTII Subventii pe activitati TITLUL X ALTE CHELTUIELI Sume destinate mentinerii navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri speciale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 12 3 16 4 5 17 6. radio.00 743 848 949 11.00 7.553 61.05 37.039 11.192 14.183 80.57 2.670 -88.138 37.582 -7.57 14.00 1 1 1 0.295 49.netol graf Titlu col at A B 04 08 09 30 02 04 01 02 04 05 30 14 30 06 51 01 26 57 01 02 01 02 84 85 01 03 06 08 50 8000 Anexa nr. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Protectia muncii Alte cheltuieli Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Pensii si ajutoare pentru batranete Asistenta sociala pentru familie si copii Ajutoare la trecerea in rezerva.25 13 .663 55.039 11.00 8 2 2 0.58 14.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.00 7.000 1.185 17.586 62.Alitol capi.670 -93.516 -82.052 2.397 1.139 37.702 19.385 -48. telecomunicatii.670 -93.091.49 2.56 15.434 87.405 50.58 14.264 190.276 1.58 14.964 500 600 20.Pa. canal si salubritate Posta.87 14.87 1 -905 -905 -905 -6 -6 -6 -6 1.50 58.670 -88. Denumire indicator 01 01 40 59 84 85 8401 01 40 02 59 33 84 85 Apa.630 19.033.802 54.00 1 2 2 0.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1 6 6 7 16.011 11.000 1.000 1.670 -88.630 19.039 26. tv.00 16 5 5 0.Gru.Sub.670 -93.385 -48.033 26.000 15.039 11.ra.809 51.00 1 1 1 0.Ar.87 15.197 23.pa/ ti.000 1.000 1.91 743 848 949 11.10 402 435 1.91 743 848 949 11.065 -11.00 36 50 49 -2.046.670 -93.49 58.00 2 1 1 0.000 1.000 15.91 2.033 26. 3 / 18 / 02 Pag.964 500 600 20.039 26.387 .00 6 2 2 0.

58 14.Pa.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi. Denumire indicator Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Transport aerian Zboruri speciale Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 -6 14.pa/ ti.033 26.670 -93.Gru.Alitol capi.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 .000 1.Sub. 3 / 18 / 02 Pag.58 5 14 .670 -93.netol graf Titlu col at A B 01 06 03 Anexa nr.000 1.ra.033 26.Ar.

047 223 223 0 0 0 1.819 495 322 3.401 12.2009 A 9945 / 05.400 860 760 143.474 A 2109 / 17.474 18.2010 etc.000 10 100 100 13.510 0 3.01.139 3.2008 A 892 / 20.33% 100.626 5=6+7+8+10+11+12 I II I II 2.51% 22.229 76.400 18.700 200 200 0 0 0 0 0 8.838 12.12.750 21.251 2.78% 15.420 200 200 0 0 0 0 0 7.02.10. a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii 6 Consolidare si modernizare pavilion B 5 Extindere pavilion chirurgical II I I II I II I II D 143.821 18.750 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.819 18.800 17.819 495 322 3.720 21.2007 3 2.474 495 495 15.751 23.2008 A 798 / 19.050 12 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Estimari .327 7.229 143.139 18.420 13.62% 13. II Credite bugetare I Credite de angajament MINISTERUL APARARII NATIONALE 20.576 6 100 0 72.35% 126.400 15.00% 15.707 35.143 21.821 203.559 2 360 360 0 0 0 0 0 0 13.628 18.000 0 0 0 0 0 0 20.30% 9=8/7 % Crestere / descrestere 2012 / 2011 100 100 20.428 1. retea SMU 3 de distributie gaze naturale in incinta si Brasov instalatie de utilizare gaze joasa presiune Echipare camera joasa tensiune post trafo 4 SMU Iasi propriu si racorduri noi la pavilioane 2 TOTAL 51.139 18.820 16. de stat finantare II I 18.194 28.mii lei - Anexa 3 / 18 / 02b .702 1.65% 91.821 203.707 2.000 7 Numar si data contractului / % finantat Valoare totala Cheltuieli deciziei / din 2011 Executie finantata din efectuate pana conventiei / bugetul de preliminara bugetul de stat la 31.400 0 322 322 21 993 432 432 96.828 2.559 136.02.120 0 0 0 0 0 0 15.821 3.819 15.2009 100% 100% 4 A 11097 / 23. crt.619 860 100% 100% 100% 100% 322 322 18.229 860 100% 100% 2.12 .Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale din care: SMU Cluj1 Pavilion activitati medicale Napoca Denumire obiectiv / proiect / categorie de investitii Nr.651 495 495 2.B A C Denumire beneficiar Corp legatura si centrala termica.) I II I SMU Galati II CMDTA I Cobalcescu II Reabilitare bransament gaze naturale.000 11 100 100 21.139 203.050 22.09.2011 100% 100% A 10910 / 01. statie de SMU Clujfluide medicale Napoca 9 Dotari independente 8 Consolidari si expertize Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 7 prefezabilitate.681 0 0 0 0 18.400 15. etc.10.03.559 1 Valoare totala contractata de beneficiar Valoare actualizata a obiectivului / proiectului / categoriei de investitii 100 100 14.701 21.280 0 0 0 0 0 0 13.492 6.000 8 2012 Propuneri LISTA obiectivelor / proiectelor / categoriilor de investitii si sumele aferente acestora pe anii 2010-2015 (sume alocate din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale/agenti economici.

034 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6001 APARARE 30 81.0 6801 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 22 182 2.305 74.618 3.243 75.618 6501 INVATAMANT 6601 SANATATE 3.2012 5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE TOTAL din care: MINISTERUL APARARII NATIONALE 62 -62 0 22 182 2.129 Modificarea numarului de Numar de posturi posturi in anul 2012 (±) finantat in anul 2012 fata de anul 2011 2 3=1 + 2 Anexa 3 / 18 /06 .129 Numar de posturi finantat in anul 2011 1 Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat pe anii 2011 .972 30 81.

netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3000 10 B 3010 05 3300 10 3310 05 07 08 20 3610 50 3900 Denumire indicator 10 3910 01 4510 01 02 18 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 05 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.460 2.15 111.903 14.732 30.525 3 291.903 27.882 -25.73 1.15 111.636 25.435 2.580 234.392 40. Capi.882 1.Gru.534 1.102 28.372 16.60 134.44 14.567 159.457 2 370.65 453 2.990 426 810 643 -20.33 8 8 8 14.140 11.225 183.86 30.311 115.66 2.447 4 -21.711 -21.694 14.34 187.124 5.44 14.292 23.970 4.91 23.VENITURI CURENTE C.994 53.970 16.307 -32.903 14.00 8 58 58 0.742 107.246 122.694 14.228 110.102 71.08 356 586 705 20.24 553 14 13 166 98 18 381 439 15.23 95.903 14.580 234.44 14. subcapitole.877 128.08 71.31 326 488 607 24.81 273 797 757 -5.634 0.62 643 643 643 28.553 7.903 14.636 7 183.903 27.022 -7.990 7.591 12.102 71.65 16. paragrafe.mii lei - Anexa nr.882 1.325 95.49 4.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri C2.Alitol capi.97 75 210 221 5.780 30.580 234.095 3.215 19.631 13.292 12 8 -33.099 110.84 10 124 123 -0.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Taxe si alte venituri in invatamant Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale Venituri din prestari servicii Venituri din cercetare DIVERSE VENITURI Alte venituri II.024 -22.357 22.246 122.925 -4.292 23.774 370.682 94.307 -32.140 11.925 -4.099 28.34 749 1.636 183.990 30.102 71.552 108.903 25.102 71.438 19.541 67.08 71.099 3.255 5.pa/ ti.VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul European de Dezvoltare Regionala Fondul Social European Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila VENITURI PROPRII .TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 Estimari 2014 Estimari 2015 1 57.384 -12.192 3.255 131.964 1.178 6. 3 / 18 / 13 Pag.660 16.903 14.32 96.903 3. articole si alineate pe anii 2010-2015 (sumele alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii) 1 .877 128.636 28.02 1 .195 3.00 752 3.525 291. titluri de cheltuieli.102 71.567 159.882 42.102 71.184 2.447 -21.307 -32.Sub.435 553 553 553 5.MINISTERUL APARARII NATIONALE Bugetul pe capitole.099 110.970 3.02 41.263 3.653 236.263 40.895 2.875 185.228 110.140 11.39 22 40 40 0.22 1.553 12.Pa.935 -1.102 6.004 23.694 14.34 5 187.68 159 429 409 -4.661 21.94 2.196 25.379 -7.903 14.737 116.553 94.VENITURI NEFISCALE C1.48 63 291 257 -11.903 3.844 131.989 24.990 30.970 16.196 95.62 643 643 643 426 810 643 -20.ra.Ar.102 7.08 71.567 159.903 27.225 6 183.333 28.712 9.102 28.

transferari Deplasari interne.145 3.731 110.381 17.381 52.378 10.121 133.ra.314 51.56 74 508 251 -50.45 5 37 51 37.972 -0.99 1. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.39 8.89 52.731 110.97 652 5.914 6.141 -5.962 20.464 -21.839 14.54 586 12.445 53.381 13.89 16 32 17. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.05 13 235 65 -72. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.84 1 3 26 766.037 7. Denumire indicator Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit. detasari.143 3.110 2 -99.993 211.49 997 11.178 9.051 -45.032 -16.408 -42.Ar. 3 / 18 / 13 Pag.632 -37.77 85 935 944 0.951 768 -92.676 1. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini. telecomunicatii.00 2 1 -50.12 19.93 .351 -31.026 6.96 60 502 617 22.82 4.netol graf Titlu col at A B 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 15 16 30 01 02 03 04 30 56 01 02 18 70 71 01 02 03 2 .269 19.180 2.043 131.91 -24.Pa.35 17.588 23.381 52.650 63.00 12.284 18.454 65.745 9.902 -18. iluminat si forta motrica Apa. detasari.392 58.39 130 20. echipamente si mijloace de transport Mobilier.Sub.554 42 2.891 91.34 10 9 -10. radio.16 170 2.736 -20.00 2.121 133.965 13.439 23.543 871 2.296 -26.89 52.88 2.79 2.62 2.21 409 2.251 -37.277 -31.597 1. tv.061 770 -93.67 9.67 1 46 46 0.Gru.mii lei - Anexa nr.650 105.923 17.194 43.322 -8.739 9.554 3.05 328 4.737 -14.59 16 141 82 -41. aparatura birotica si alte active corporale Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 17 89 90 1.736 -20.23 91 227 149.02 3.188 10.721 92.731 7.62 586 10.771 155.84 180 128 -28.732 13.036 -12.42 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 110.310 16.128 9.598 -4.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.087 -12.82 13 289 75 -74.53 1.65 48 347 257 -25.94 3.14 229 207 179 -13.381 52.028 7.014 7 2.Alitol capi.214 8.18 1 1.48 26 433 327 682 6.443 2. transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti.650 105.29 544 2.381 52.156 115.263 12.496 -13.pa/ ti.554 2.011 1.

609 779 -51.482 -23.896 313.357 67.610 1.90 17 181 158 -12.33 16.Pa.495 14.55 86.Sub.81 90.736 130.Ar.100 2 -99.pa/ ti. detasari.00 1 9 6 -33.18 868 2.11 68 121 64 -47.014 2. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.ra.25 13 35 65 85.325 130.543 86.45 27 24 18 -25.netol graf Titlu col at A B 30 03 6010 01 10 01 05 06 11 13 30 02 02 03 01 02 03 05 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 10 11 12 13 14 15 30 3 .Gru. Denumire indicator Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe APARARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond aferent platii cu ora Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.11 53 158 198.07 565 9.336 11.051 103.71 12 159 146 -8.11 325 317 208 -34.00 2 1 -50.577 -2.133 1.82 17.566 -11.68 6.370 7.00 3.385 3.24 347 1.735 22.43 227 108 112 3.758 238.58 2.213 188.09 565 8.724 922 -46.18 6 22 12 -45.262 125.964 32.98 5 143 46 -67.025 7.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.122 50.005 3.64 1 1.744 87.34 143 3.452 -21.822 -47. iluminat si forta motrica Apa.025 15.82 13 48 75 56.446 .52 42 1.155 398 647 612 -5.38 31.714 4 -43. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.400 556 -94.83 15 4 54 29 -46.524 -28.841 -33.14 976 11.372 1. telecomunicatii.26 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 3. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Alte cheltuieli Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 9.26 2 11 6 -45.543 30 20 33 33 0.42 128 20.000 42.543 86. transferari Deplasari interne.251 18.537 -54.546 -26. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.155 87.00 4 73 149 104.190 2 61.38 53 158 198. radio.701 13.043 -30. tv.852 -9.486 -17.55 3.70 550 3.45 568 253 248 -1.589 16.912 4.71 10 9 -10.054 131.mii lei - Anexa nr. detasari.645 6.32 7.05 28 166 166 0.41 612 612 612 330 473 390 -17. transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti.178 3 34.00 1 1.30 29 88 93 5.99 134.32 334 2.33 1. 3 / 18 / 13 Pag.012 64.611 193.Alitol capi.736 16.836 43.392 141.400 41.11 39 76 34 -55.300 554 -93.

199 32.netol graf Titlu col at A Anexa nr.366 96.985 4.786 15.985 32.83 20 187 211 12.Ar.528 15.528 15.50 731 5.27 13.24 42 148 215 45. 3 / 18 / 13 Pag.581 43.35 1. aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Aparare nationala Cercetare si dezvoltare pentru aparare INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.52 32.00 8 58 58 0.004 38.Alitol capi.880 25.891 110. Denumire indicator B 02 04 30 56 02 70 71 01 02 03 30 03 02 25 6510 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European(FSE) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.29 169 514 396 -22.83 17 .917 113.713 7.581 -31.609 33.965 -42.029 409.017 2.366 3.970 9.539 25.366 96.355 3.960 57.285 120.418 17.96 20 187 211 12.00 153 403 403 0.769 -26.004 6.Gru. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.30 30.483 310.70 16 68 66 -2.35 17 112 296 164.00 22 40 40 0.559 -11.37 3.00 230 310 310 0.413 3.051 9.23 1.83 4.184 6.581 43.85 4 .96 38.691 9.968 42.688 5.707 228.528 5.874 9.439 6.01 360 2. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 3 4 5 7 7 7.94 1.14 562 1.581 43.366 54.88 6 106 110 3.304 28.Pa.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.051 12.885 79.528 3.066 -10.285 120.173 8.Sub.782 13.584 9.47 43.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 0.pa/ ti.60 159 109 -31.581 43.457 11.004 38.936 -19.038 3.581 15.702 2.23 1 96 51 -46.921 3. telecomunicatii.985 32.37 218.21 106 625 629 0.197 12. iluminat si forta motrica Apa.25 1.147 -8.94 260 408 408 0.ra.000 42.706 38.00 58 250 250 0.851 11.68 129 688 505 -26.936 -19.581 11.772 37.903 13. echipamente si mijloace de transport Mobilier.630 0.64 119 420 252.903 13 11 153 83 8 240 258 7.77 228 730 703 -3.903 13.630 1.45 228 1.050 15.02 15.891 110.00 610 2.400 41.469 2.47 43. tv.85 15.691 9.589 4.23 8.720 14.72 65 20 -69.94 228 314 37.069 0.098 3. radio.00 1 2.88 230 897 544 -39.00 2.79 728 4.

253 2. iluminat si forta motrica Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Cercetare-dezvoltare Carti. echipamente si mijloace de transport Mobilier.251 5.Ar.019 -44.150 -10.851 1.00 99 6.000 9. transferari Deplasari in strainatate Cercetare-dezvoltare Carti.976 16.150 3.24 1.554 -12. aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Invatamant superior Invatamant universitar Cercetare si dezvoltare pentru invatamant Alte cheltuieli in domeniul invatamantului SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Incalzit.075 1.019 -44.000 9.087 2. publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) Programe din Fondul Social European(FSE) Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.627 21.Sub.138 25.678 -38.935 1. 3 / 18 / 13 Pag.234 -40.468 9.921 1.17 1 65 35 -46.850 -10.902 -18.00 50 5 -90.56 55 640 699 9.150 3.554 652 487 3.019 5.00 5.468 9.500 3.00 3.150 -10.097 5.168 12.mii lei - Anexa nr.000 9.554 3.097 5.739 21.150 -10.589 8.24 5.83 85 220 158.83 389 2.850 5.150 3.00 1.253 5.019 5.Alitol capi.500 5.35 492 492 492 222 430 342 -20.253 5.500 3. detasari. transferari Deplasari interne.53 850 3.500 5.000 -10.netol graf Titlu col at A B 05 01 03 30 06 01 02 10 11 13 14 16 30 01 02 03 04 30 56 01 02 18 70 71 01 02 03 30 06 01 25 50 6610 01 20 01 03 02 05 30 10 11 30 30 70 71 01 03 10 6710 01 10 01 5 .23 4.00 3.000 5.00 2 500 250 -50.00 9.37 230 3.00 2.554 3.704 20 25 25.850 200 200 15 2 500 250 -50.150 3.150 3.019 -44.00 3.00 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 7 214 2 1.162 -12.30 1.00 5.500 3.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.ra.Pa.019 5.019 5.850 119 6.33 5. publicatii si materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier.057 -33. aparatura birotica si alte active corporale Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatate CULTURA.678 291 555 492 -11.82 27 36 33.253 -36.90 4.850 5.000 9.75 119 10.221 7. Denumire indicator Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.554 2.739 21.33 46 46 0.468 9.96 20 410 315 -23.097 5.Gru.400 -10.656 4.17 15 661 674 1. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 328 3 4 -11.35 1.150 3.500 3.07 57 400 165 -58.00 119 10.850 5.00 328 1. detasari.850 -10.83 5.09 5.83 5.00 3.019 1.041 3.22 35 230 384 66.019 1.97 55 283 158 -44.678 4.05 5 212 3.000 -10.15 5 5 0.138 25.000 119 6.678 4.277 -24.pa/ ti.627 21.850 5.150 -10.47 1 1 1 .728 -56.674 -9.333 1.175 855 -27.

MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.186 -41.36 .Alitol capi. transferari Deplasari in strainatate Carti.856 2. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta.57 3 82 25 -69.Gru.33 33 83 94 13.99 66 179 197 10.68 13 113 87 -23.mii lei - Anexa nr.36 6 6 6 0.00 1 4 6 50.186 4.Pa. iluminat si forta motrica Apa.474 3 -99.67 1 18 1. detasari.52 1 2.97 3 120 10 -91. tv.46 79 181 240 32.00 1 1 0.80 5 11 7 -36.464 3 -99.netol graf Titlu col at A B 01 02 03 04 05 06 08 11 12 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 02 03 01 02 04 01 04 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 30 01 02 03 30 70 6 . Denumire indicator Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.60 15 12 -20.00 1.ra.33 35 42 56 33.94 43 119 105 -11.00 62 200 183 -8.01 47 -42.50 368 595 575 -3.105 823 -25.00 10 29 26 -10.Sub.00 16 78 33 -57.Ar. 3 / 18 / 13 Pag. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari. transferari Deplasari interne. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 51 3 4 5 103 110 6. radio.357 26.00 57 61 76 24.05 1.186 4.00 50 37 -26.53 146 753 546 -27.59 33 62 6 -90.34 10 16 60.42 474 641 817 27.67 3 8 166. telecomunicatii.67 2 49 62 26.700.930 7.88 1 2.pa/ ti.05 51 188 203 7.76 35 42 56 33.68 1 13 82 1 11 14 10 -28.86 6 7 16.101 4.69 194 285 459 61.88 2 4.98 667 1.06 128 238 358 50. detasari.009 1.32 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1 2 11 5 6 68 32 -52.51 62 210 216 2.49 13 114 87 -23.25 23 40 46 15.186 575 575 575 10 241 200 41 151 922 618 -32.

00 7 10 9 -10.Gru.Pa.13 83 55 -33. aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Reparatii capitale aferente activelor fixe Servicii culturale Case de cultura ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.00 5 5 0.589 8. tv.00 3 7 7 0.00 35 20 -42.13 56 56 56 92 56 -39. 3 / 18 / 13 Pag.65 1 3 1 -66. echipamente si mijloace de transport Alte active fixe Actiuni generale economice si comerciale Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 368 595 575 -3.ra.Sub. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.pa/ ti.33 5 5 0.62 .00 147 334 249 -25.00 41 70 55 -21.253 -36.00 98 223 140 -37.58 61 83 83 61 83 83 0.00 368 500 465 -7.00 225 143 -36.00 2 4 4 0.netol graf Titlu col at A B 71 01 02 03 30 03 03 06 8010 01 10 01 01 04 08 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 13 14 30 03 30 70 71 01 02 30 01 30 7 .62 643 643 643 587 -18. telecomunicatii.00 2 10 7 -30.36 368 595 545 -8.89 398 810 643 -20.00 2 7 7 0.40 60 60 0.67 8 14 10 -28.00 18 10 9 -10.13 56 56 56 92 56 -39.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi. Denumire indicator TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.00 2 6 8 33.33 2. radio. COMERCIALE SI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Spor de vechime Fond de premii Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit. iluminat si forta motrica Apa.45 249 249 249 44 76 76 0.00 8 8 0.589 8.253 -36.25 587 587 587 338 -11.43 31 51 42 -17.98 338 338 338 231 200 -13. echipamente si mijloace de transport Mobilier.73 9 1 -88.22 92 56 -39. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.mii lei - Anexa nr.86 2.44 30 2 10 3 98 5 0.00 9 25 25 0.Alitol capi.62 398 810 643 -20.251 5.00 2 10 10 0.251 5.00 2 10 7 -30.00 2 2 0.33 398 810 643 398 718 251 384 150 136 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 575 575 575 -20.57 1 2 2 0.42 231 195 -15.Ar.00 1 2 3 50.

RECREERE SI RELIGIE 6510 INVATAMANT TOTAL din care: MINISTERUL APARARII NATIONALE 0 13 7 43 63 Modificarea numarului de Numar de posturi posturi in anul 2012 (±) finantat in anul 2012 fata de anul 2011 2 3=1 + 2 Anexa 3 / 18 /14 . COMERCIALE SI DE MUNCA 6710 CULTURA.2012 8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.0 13 7 43 63 Numar de posturi finantat in anul 2011 1 Numarul maxim de posturi finantate din venituri proprii pe anii 2011 .

712 5.817 2.ra.130 72.VENITURI DIN PROPRIETATE 401 929 550 -40.112 10. Capi.24 Norme de hrana 4. manifestari culturale.569 19 201 413 694 68.609 1.94 02 Materiale pentru curatenie 355 297 259 -12.31 9.80 550 550 550 VENITURI DIN PROPRIETATE 401 929 550 -40.591 16.357 7.186 2.TOTAL CHELTUIELI 62.Ar.239 1.149 58.359 9.840 9.23 Alte drepturi salariale in bani 4.918 67.67 8.909 10.VENITURI CURENTE 3.VENITURI NEFISCALE 3.914 20.216 1.626 5. canal si salubritate 1.86 40.139 1.408 2 63.636 3310 3710 4310 09 5010 01 01 Salarii de baza 02 Salarii de merit 03 Indemnizatie de conducere 36 251 328 04 Spor de vechime 1.784 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 72.56 254 424 334 -21.821 5.04 694 694 694 20 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din serbari si spectacole scolare.78 Contributii 3.636 15.909 10.546 01 CHELTUIELI CURENTE 56.243 28.112 10.732 7.427 Subventii pentru institutii publice 59.904 46.280 6.73 08 Fond de premii 1.21 441 498 584 17.359 9.354 60.375 66.910 05 Sporuri pentru conditii de munca 1.875 62.769 9.742 6. artistice si sportive Venituri din cercetare 41 47 54 50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 2.71 424 360 532 47.149 58.29 5 71.489 30.492 20.Ali.759 24.495 440 54 -87.Denumire tol capi.940 4 6.217 15.11 8.18 02 Contributii de asigurari de somaj 66 92 85 -7.964 6.635 18.326 15.769 9.821 8.569 2.054 20.175 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 13 Indemnizatii de delegare 14 Indemnizatii de detasare 30 30 36 47 30.951 73.13 Bunuri si servicii 16.12 06 .301 16.414 6.55 61.Sub.562 9.mii lei - Anexa nr.36 04 Apa.072 1.708 5.45 06 Alte sporuri 1.481 Cheltuieli salariale in bani 20.122 41.117 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30.821 12 7 01 TRANSFERURI VOLUNTARE.29 71. ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari 12 7 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 59.42 05 Carburanti si lubrifianti 362 712 907 27.562 9.121 6.507 5.Gru. 3 / 18 / 15 Pag.951 73.61 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 1.37 Cheltuieli salariale in natura 5.39 Piese de schimb 342 196 306 56.79 03 Incalzit. iluminat si forta motrica 3.129 13.33 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 26.070 25.366 19.527 27.121 6.546 I.049 71.354 60.036 1.839 63.36 9.036 1.80 550 550 550 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 401 929 550 -40.909 3.857 -4.425 -10.420 8.784 72.287 57.02 29.55 61.78 01 Contributii de asigurari sociale de stat 2.119 C1.904 46.287 57.063 1.26 70.17 9.821 3.166 33.589 1.918 3 67.68 01 Furnituri de birou 169 124 103 -16.848 39.93 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 02 02 03 05 30 03 06 20 01 Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura 30 2 123 150 179 19.460 20.624 8.256 7.netol graf Titlu col at A 0001 0002 2900 3000 B VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 10 10 10 10 3010 3300 Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 62.27 56 85 81 -4.427 VENITURI PROPRII .119 C.940 6.Pa.720 5.501 62.875 62.MINISTERUL APARARII NATIONALE SINTEZA bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 1 .pa/ ti.349 5.408 63.560 41.839 63.80 550 550 550 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 2.624 59.31 9.008 30.063 -5.833 9.

048 1.79 10 15 50.39 27.357 1.253 2.00 -80.551 -20.295 8.89 Medicamente 275 176 315 78. transferari 889 1.460 42 30 .Denumire tol capi. detasari.Sub.543 1.156 17.71 70 154 120.pa/ ti. transferari 06 01 Deplasari interne.206 40.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi. internet 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 1 136 2 203 3 208 4 2. detasari.045 1.Pa.58 02 Masini.75 16.00 Carti.515 Cheltuieli salariale in bani 9.00 Chirii 500 825 800 -3. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 25 4 21 2 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 92 Asigurari sociale 16 Ajutoare sociale 76 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 60 01 05 2 .00 794 1.625 14.033 1.543 1.660 7. 3 / 18 / 15 Pag.429 Active fixe 5. publicatii si materiale documentare 11 12 Consultanta si expertiza 13 Pregatire profesionala 14 Protectia muncii 15 Munitie.18 01 01 30 6610 01 10 01 66 199 957 06 Alte sporuri 718 08 Fond de premii 495 13 Indemnizatii de delegare 14 Indemnizatii de detasare 1.610 -7.12 88 28 -68.08 30 Alte obiecte de inventar 351 345 713 106.Ali.594 17.405 9.862 -22.403 1.276 1.567 20.270 0.346 2. aparatura birotica si alte active corporale 725 Alte active fixe 149 150 200 33.550.83 22 41 43 4.095 -7.393 03 Mobilier.33 236 54 -77.00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.251 8.261 1. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari 16 30 02 45 80.024 15.907 1.11 01 Hrana pentru oameni 2.461 10.67 1.00 -19.71 Prime de asigurare non-viata 01 25 10 03 30 50.378 1.335 9.821 1.092 8.329 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.37 621 749 547 -26.256 26.88 4 40 50 25.80 02 Hrana pentru animale 141 210 190 -9.58 1.907 1.149 25.Gru.680 2.660 7.71 02 Deplasari in strainatate 791 992 825 -16.573 15.371 9.20 02 Salarii de merit 03 Indemnizatie de conducere 04 Spor de vechime 05 Sporuri pentru conditii de munca 1.98 04 01 02 Materiale sanitare 03 Reactivi 04 35 242 Dezinfectanti 670 816 21.907 1.501 8.97 02 Reparatii curente 2.93 20 7 20 185.netol graf Titlu col at A 08 B Posta. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 Ajutoare sociale in numerar 76 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.698 CHELTUIELI CURENTE 17.785 947 650 -31.429 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.100 3.741 -20.779 21.127 8.36 03 Lenjerie si accesorii de pat 140 65 210 223.259 23.282 22. telecomunicatii.ra.735 1.221 2.46 9.62 01 Salarii de baza 3.660 7.01 Deplasari. echipamente si mijloace de transport 5.735 1.812 7.61 33 Reclama si publicitate 57 6 41 2 01 04 4 51 50 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.598 28. tv.931 28.73 26.58 1.03 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 274 476 527 10.241 3.431 2.606 23.837 27.92 Uniforme si echipament 1.821 1.543 1.33 SANATATE 23.Ar.mii lei - Anexa nr. radio.00 1.52 Medicamente si materiale sanitare 552 856 1.51 03 Hrana 2.492 8.

00 Contributii 1.543 1.480 1.19 Contributii de asigurari de somaj 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 04 06 20 01 01 02 03 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 54 73 104 42.788 4.369 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5.761 1.350 3.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.071 2 932 3 440 4 -52.761 1.89 23.422 -5.91 910 950 4.420 -13.00 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 23. iluminat si forta motrica 51 45 30 -33.650 1.30 03 01 6 30 01 06 Estimari 2015 2 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Furnituri de birou 5 Estimari 2014 -7.814 20.00 Deplasari.39 Alte institutii si actiuni sanitare 23.94 03 Hrana 101 196 170 -13.541 19.675 1.966 23.38 488 569 627 10.00 08 Posta.543 1.092 8.349 1.11 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5. tv.966 03 30 50 50 6710 1.208 6.67 Deplasari in strainatate 91 142 75 -47. transferari 110 202 128 -36.033 1.63 Deplasari interne.85 01 02 Medicamente si materiale sanitare 04 01 Medicamente 02 Materiale sanitare 03 Reactivi 04 Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 05 Uniforme si echipament 48 20 70 250.675 1.848 5. aparatura birotica si alte active corporale 298 Alte active fixe 149 150 150 0.43 24 52 44 -15.794 1.369 Active fixe 5.154 7.472 02 Norme de hrana 1.281 2.Pa.00 06 Piese de schimb 59 50 178 256.582 8. publicatii si materiale documentare 14 Protectia muncii 30 Alte cheltuieli 03 7 9.00 25 20 -20.40 04 Apa.966 20.511 1.69 1.900 5.353 44.10 43. detasari.769 42.Gru.33 242 670 806 10 10 0.00 450 564 25.305 2.00 338 335 770 129.966 23.853 44.33 09 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 32 100 50 -50.netol graf Titlu col at A 30 B Alte drepturi salariale in bani 1 2.450 .69 1. 3 / 18 / 15 Pag.722 40.259 23.259 23. canal si salubritate 450 05 Carburanti si lubrifianti 206 100 300 200.149 40.543 1.824 23.95 43.69 Masini. transferari 19 60 53 -11.977 3.408 14.241 8.092 8.Sub.89 03 Uniforme si echipament obligatoriu 43 45 25 -44. radio.44 05 Transportul la si de la locul de munca 30 Alte drepturi salariale in natura 02 03 01 3 5 5 0.633 15.Denumire tol capi. internet 78 150 100 -33.76 Hrana pentru animale 41 70 50 -28.03 02 Reparatii curente 733 1.586 1.600 3.mii lei - Anexa nr. telecomunicatii.793 44. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 246 64 Prime de asigurare non-viata 246 450 500 11.871 2.287 1.33 287 200 200 0.69 30 Alte obiecte de inventar 200 250 500 100.28 34 75 115 53.33 02 11 Carti.pa/ ti. echipamente si mijloace de transport 5.662 9. detasari.769 42. RECREERE SI RELIGIE 39.18 15 10 -33.79 Cheltuieli salariale in natura 1.29 Materiale pentru curatenie Incalzit.69 Bunuri si servicii 3.149 25.00 30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 397 610 500 -18.47 5.27 Hrana pentru oameni 60 126 120 -4.788 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.Ali.293 44.959 4.48 Contributii de asigurari sociale de stat 1.19 16 02 3 .149 25.39 CULTURA.33 20 10 -50.848 01 CHELTUIELI CURENTE 38.681 9.57 276 755 961 27.00 Lenjerie si accesorii de pat 90 65 200 207.393 30 01 02 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Mobilier.480 1.790 1.00 1.600 3.ra.480 1.600 3.Ar.

755 3.25 8.771 5.570 2.82 06 Piese de schimb 283 146 128 -12.00 2 33 1.040 3.649 -8.netol graf Titlu col at 2 5 19.02 02 Materiale sanitare 03 Reactivi 04 Dezinfectanti 03 04 05 01 03 30 35 30 10 5 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.068 2.00 30 Alte drepturi salariale in natura 408 335 512 52.677 11.00 13 Pregatire profesionala 4 4 6 50.848 2. telecomunicatii.92 12 Consultanta si expertiza 4 40 50 25.00 50 10 -80.00 Medicamente si materiale sanitare 276 101 245 142.ra.550.119 2.089 20.746 1.91 224 139 47 -66.19 Reparatii curente 1.43 Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.927 11.393 4. radio.77 04 Apa.051 1.707 20.967 -4.Denumire tol capi.18 01 Furnituri de birou 02 Materiale pentru curatenie 03 Incalzit. detasari.93 Alte drepturi salariale in bani 2.827 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 20.43 Uniforme si echipament 1.993 -2.264 4 26.57 01 Medicamente 241 101 200 98.53 01 Hrana pentru oameni 2. detasari.65 69 77 75 -2.217 1.Ar.MINISTERUL APARARII NATIONALE A Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 B Cheltuieli salariale in bani 01 1 11.022 803 -21.Sub.903 4.140 3.779 2 11.00 25 45 80.86 564 541 632 16.201 1.30 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Hrana 2.854 22. iluminat si forta motrica 2. canal si salubritate 622 329 542 64. 3 / 18 / 15 Pag.59 68 97 59 -39.945 18.298 3 14.14 Bunuri si servicii 12.407 3.40 05 Transportul la si de la locul de munca 53 80 76 -5.Gru. Capi.Ali.00 14 Protectia muncii 16 Munitie.56 01 Salarii de baza 02 Salarii de merit 185 03 Indemnizatie de conducere 129 04 Spor de vechime 953 05 Sporuri pentru conditii de munca 06 Alte sporuri 08 Fond de premii 680 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 30 36 47 212 336 306 -8.055 4. tv.70 02 Norme de hrana 3.095 2.613 753 442 -41.571 -20.431 -21.74 05 Carburanti si lubrifianti 156 612 607 -0.84 13 30 02 Indemnizatii de delegare Contributii 2.77 09 30 02 58 53 108 9.303 9. transferari 06 50 10 151 95 213 124.525 -24.50 575 570 739 29.822 -10.00 21 31 31 0.776 41.254 1.938 1.48 01 Contributii de asigurari sociale de stat 1. internet 103.027 1.pa/ ti.11 118 79 73 -7.093 3.534 3.737 927 580 -37.33 02 Deplasari in strainatate 700 850 750 -11.76 11 Carti.60 03 Uniforme si echipament obligatoriu 398 453 559 23.33 08 Posta.822 . publicatii si materiale documentare 22 26 33 26.503 28.44 02 Contributii de asigurari de somaj 03 03 Contributii de asigurari sociale de sanatate 06 Contributii pentru concedii si indemnizatii 20 01 42 40 41 2.21 1.82 777 204 30.63 Cheltuieli salariale in natura 4.45 02 Hrana pentru animale 100 140 140 0.327 20.Pa.10 01 Deplasari interne. transferari 870 1.560 -6.mii lei - Anexa nr.235 2.951 12. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Studii si cercetari 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni 15 4 .60 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21.195 8.

607 4.26 Servicii recreative si sportive 32.85 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 92 Asigurari sociale 16 Ajutoare sociale 76 Chirii Estimari 2015 6 7 76 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 427 60 60 60 60 71 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 427 60 60 60 60 Active fixe 427 60 03 Mobilier. aparatura birotica si alte active corporale 427 10 30 Alte active fixe 01 03 5 Estimari 2014 Ajutoare sociale in numerar 01 03 4 7 Prime de asigurare non-viata 57 3 928 03 30 2 20 Reclama si publicitate 04 1 548 01 5 .241 12.576 7.675 34.781 4.Denumire tol capi.607 4.57 500 825 800 -3. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 50 Servicii culturale 6. 3 / 18 / 15 Pag.netol graf Titlu col at A B in reprezentarea intereselor statului.675 34.193 35.14 .71 70 90 28.mii lei - Anexa nr.14 Sport 32.676 5.193 35.Ar.03 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 28 26 27 3.693 1.000 5.Pa. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli 30 01 02 04 05 01 937 0.ra.Gru.08 Institutii publice de spectacole si concerte 1.Sub.pa/ ti.97 20 185.Ali.474 6.900 2.11 Muzee 4.MINISTERUL APARARII NATIONALE Capi.241 10.

621 9.721 10.901 6.965 1.356 1.39 366 927 1.650 5.511 11.403 6 13.687 36 47 176 568 288 10 5 19 280.356 1.14 716 720 897 24.559 1.351 22.828 12.047 11.922 8.393 500 -64.464 7.559 1.070 13.ra.11 575 661 269 4.82 1.410 1.10 90 42 55 30.409 12.100 1.965 1. detasari.315 19.401 8.817 2 9.351 22.11 575 661 269 4.403 13.745 2.322 265 317 19.30 0.512 10.100 895 895 4 Estimari 2014 Estimari 2015 7.71 11.566 1.351 22.VENITURI NEFISCALE C2.00 1.55 1.64 5 12.621 9.170 6.070 7 13.922 8.721 3 10.23 7 12 21 75.351 22.486 7.14 30 242 670 806 10 10 20.566 41 47 54 895 1.554 1.566 1.75 1.964 19.604 11.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din cercetare Alte venituri din prestari servicii si alte activitati SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .548 5.393 3 .656 6.95 4.77 606 1.566 1. canal si salubritate Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Deplasari.113 5.604 10.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 20 50 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 04 09 30 04 01 02 03 04 06 01 02 70 71 01 02 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.Sub.93 10.315 1.51 1.328 9. detasari.214 5.82 1. 3 / 1801 / 16 Pag.113 5.Ar.58 465 16 23 43.950 20.62 919 1.817 9.047 11.014 9.794 27.855 11.703 18.Alitol capi.mii lei - Anexa nr.19 18 31 46 48.100 1.356 1.393 500 -64.Gru.852 8.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Apa. Capi.559 1.293 10.535 1.71 11.559 1.00 90 42 58 38.356 1.Pa.247 28. transferari Deplasari interne.956 4.39 19 19 135 5 10 70 50 276 750 956 27.100 895 1.464 895 1. echipamente si mijloace de transport Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 11.170 1.64 12.965 1.VENITURI CURENTE C.82 1.512 1.100 1.64 11.11 4.82 1.00 288 292 386 32.393 500 -64.47 34 70 110 57.965 1.447 17.pa/ ti.511 11.MINISTERUL APARARII NATIONALE INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 . transferari Deplasari in strainatate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.

794 27.11 575 661 269 4. 3 / 1801 / 16 Pag.464 7.39 19 19 135 5 10 70 50 276 750 956 27.64 12.687 47 176 568 288 10 5 19 280.447 17.247 28.486 7. transferari Deplasari in strainatate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.30 3 500 .965 1.817 9.464 7.00 90 42 58 38.170 6. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 Estimari 2014 Estimari 2015 5 6 7 500 11.19 18 31 46 48.964 19. detasari.293 10.77 606 1.51 1.mii lei - Anexa nr.070 13. detasari.401 8.Gru.950 20.pa/ ti.23 7 12 21 75.721 10.14 716 720 897 24.965 1.393 500 -64.214 5.58 465 16 23 43.464 7.650 5.656 6.554 1.852 8.703 18.ra.Ar. aparatura birotica si alte active corporale SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Apa.Pa.410 1.Sub.409 12.MINISTERUL APARARII NATIONALE INSTITUTUL NATIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA SI SPATIALA GENERAL DOCTOR AVIATOR VICTOR ANASTASIU Capi.965 1.328 9.netol graf Titlu col at A B 03 6610 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 04 09 30 04 01 02 03 04 06 01 02 70 71 01 02 03 50 50 Denumire indicator Mobilier.93 10.817 9.393 11.64 11.64 11. echipamente si mijloace de transport Mobilier.745 2.828 12.535 1. aparatura birotica si alte active corporale Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare 2 .965 1.10 90 42 55 30. transferari Deplasari interne.95 4.39 366 927 1.901 6.64 30 20.014 9.62 919 1.817 9.855 11.11 575 661 269 4.393 500 -64.403 13.75 1.00 1.393 500 -64.721 10.47 34 70 110 57.956 4.14 242 670 806 10 10 0. canal si salubritate Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Deplasari.322 265 317 19.00 288 292 386 32.Alitol capi.11 4.721 10.548 5.

00 1.423 1.628 0.478 1.00 220 220 220 1.628 0.628 1.00 2 6 12 12 0.Gru.ra.478 1.628 0.00 3 5 5 0.478 979 781 781 0.408 0.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitati SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .00 113 74 74 0.00 220 220 220 207 220 220 0.Sub.408 1.478 1.572 1.Ar.00 1.00 7 21 100 51 2 3 3 0.00 220 220 220 207 220 220 0.478 1.478 0.628 1.423 1.478 1.408 1.00 7 21 100 51 2 3 3 0.00 150 150 150 149 150 150 0.408 1.00 359 577 577 0.00 149 150 150 0.00 88 20 20 0.00 187 362 362 0.00 359 577 577 0.00 220 220 220 207 220 220 0.423 1.83 3 10 10 0.00 257 335 335 0.478 1.00 220 220 220 207 220 220 0.00 130 241 243 0.408 1.pa/ ti.408 1.00 238 107 107 0.478 0. 3 / 1803 / 16 Pag.00 1.478 1.628 1.00 149 150 150 0.628 1.478 1.00 1.408 1.478 1.478 1.00 238 107 107 0.00 88 20 20 0.00 48 97 97 0.00 .478 1.00 15 20 20 0.VENITURI CURENTE C.628 1.VENITURI NEFISCALE C2.00 150 150 150 149 150 150 0.478 1.628 1.365 1.478 1.478 1.628 1.408 1.00 1.Pa.mii lei - Anexa nr.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 50 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 70 71 01 30 6610 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.572 1.408 0.00 1.478 0.MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRUL DE MEDICINA NAVALA Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .572 1.628 1.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1.478 979 781 781 0.00 216 285 285 0.628 1.628 207 220 220 0.478 0.00 113 74 74 0.00 1.00 1.Alitol capi.00 23 25 25 0.628 1.423 1.00 1.365 1. Capi.408 1.00 1.628 1.

mii lei - Anexa nr.Sub.00 1.Ar.00 216 285 285 0.83 3 10 10 0.00 150 150 150 149 150 150 0.netol graf Titlu col at A B 02 02 03 05 30 03 01 02 03 04 06 70 71 01 30 50 50 2 .Alitol capi.00 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 2 6 12 12 0.00 150 150 150 149 150 150 0.00 .Pa.628 0.00 187 362 362 0.628 1.628 0.ra.572 1.00 48 97 97 0.00 15 20 20 0.00 23 25 25 0.Gru.00 149 150 150 0.628 1. 3 / 1803 / 16 Pag.572 1.MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRUL DE MEDICINA NAVALA Capi.pa/ ti. Denumire indicator Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Alte active fixe Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 257 335 335 0.00 1.00 3 5 5 0.00 130 241 243 0.00 149 150 150 0.

85 3.928 3.755 47.928 131 189 208 10.83 7 10 8 -20.00 9 2 5 150.278 3.38 24 17 18 5.748 10.808 12.868 2.29 208 208 208 124 182 208 14.932 2.190 3.05 208 208 208 124 182 208 14.700 3.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.70 3.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 19 3710 01 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 05 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.030 3.05 208 208 208 131 189 208 10.VENITURI NEFISCALE C2.VENITURI CURENTE C.88 796 349 470 34.67 1 1 0. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari.00 .00 1 1 10 900.720 3.00 77 16 40 150.00 374 285 312 9.Gru. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.720 3.928 3. artistice si sportive TRANSFERURI VOLUNTARE.Alitol capi.14 432 417 539 29.720 3.600 12.60 106 121 110 -9. Capi.278 1.720 3.84 562 681 709 4.67 518 335 420 25. manifestari culturale.720 3.928 3.92 3.868 3.00 2 2 5 150.70 3.00 419 510 164 -67.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din serbari si spectacole scolare.928 3.05 208 208 208 131 189 208 10.278 3.808 12.00 93 79 103 30.278 8.pa/ ti.720 3. iluminat si forta motrica Apa.70 9 2 7 250. transferari Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 3.189 1.379 3.00 223 7 12 71.868 3.030 5.43 30 4 10 150.37 25 2 15 650.569 3.ra.798 1.mii lei - Anexa nr.Pa. detasari.07 759 1.379 3.MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MILITAR NATIONAL REGELE FERDINAND I Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .26 308 311 410 31.40 3 9 33 42 45 7. tv. radio.600 12.569 3.18 3.190 3.792 3.379 3. telecomunicatii.Sub. 3 / 1805 / 16 Pag.29 208 208 208 7 7 7 7 3.00 3 3 5 66.85 3.Ar.928 3. ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .09 174 111 590 590 590 10 33 197 100 1 1 0.00 30 4 10 150.700 3.47 20 23 25 8.680 3.11 526 630 664 5.

publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier.67 1 1 0.07 759 1.700 3.40 3 9 33 42 45 7.278 3.00 92 16 76 76 20 60 60 60 60 20 60 60 60 60 20 60 20 10 50 3.00 8 1 5 400.37 25 2 15 650.11 526 630 664 5.09 174 111 590 590 590 10 33 197 100 1 1 0.748 10.netol graf Titlu col at A Denumire indicator B 01 11 13 14 30 30 57 01 02 01 70 71 01 03 30 6710 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 05 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 05 30 06 01 11 Deplasari interne.379 3.00 9 7 .278 8.26 308 311 410 31.Alitol capi.030 3. transferari Carti.278 1.70 9 2 7 250. tv.379 3. detasari.868 2.Sub. iluminat si forta motrica Apa.00 2 2 5 150.928 3. transferari Deplasari interne.030 5.00 419 510 164 -67.00 223 7 12 71.278 3.pa/ ti.ra.84 562 681 709 4.67 518 335 420 25.47 20 23 25 8.932 2. publicatii si materiale documentare 2 .868 3.88 796 349 470 34. detasari.Ar.60 106 121 110 -9.755 47.808 12.189 1. aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe CULTURA.92 3.928 3. 3 / 1805 / 16 Pag.Gru. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari.38 24 17 18 5.00 77 16 40 150.83 7 10 8 -20. detasari. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.00 2 2 5 150.680 3. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 2 3 2 9 5 4 150.14 432 417 539 29.43 30 4 10 150.798 1. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.18 3.mii lei - Anexa nr.928 3.MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MILITAR NATIONAL REGELE FERDINAND I Capi.00 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 7 1 1 5 10 8 1 5 400. telecomunicatii.792 3.00 30 4 10 150.00 374 285 312 9.00 3 3 5 66. transferari Carti.70 3.Pa.00 1 1 10 900.00 93 79 103 30.00 9 2 5 150. radio.868 3.

MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MILITAR NATIONAL REGELE FERDINAND I Capi.Alitol capi.379 3.pa/ ti.mii lei - Anexa nr.70 . aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Servicii culturale Muzee 3 .00 8 1 5 400.379 3.808 12.Pa.netol graf Titlu col at A B 13 14 30 30 57 01 02 01 70 71 01 03 30 03 03 Denumire indicator Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier.700 3. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1 1 10 5 8 1 5 400.00 92 16 76 76 20 60 60 60 60 20 60 60 60 60 20 60 20 10 50 3.70 3.808 12. 3 / 1805 / 16 Pag.Gru.Ar.Sub.700 3.ra.

00 78 150 100 -33.000 8.mii lei - Anexa nr.000 5.17 5 13.878 3.355 4.40 14 30 13 -56.Alitol capi.000 5.504 11.127 12 2 289 156 30 30 511 560 16 -97.67 152 180 144 -20.900 2.ra.900 13.000 25.56 206 100 300 200.00 5.00 5.60 3.00 287 200 200 0.073 1.Sub.000 5.000 5.56 8.900 6 13.870 11.227 8.000 25.000 1.17 13.000 10.824 4.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 50 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 02 04 01 05 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.900 8.MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRE DE REFACERE A CAPACITATII DE MUNCA Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .84 216 254 311 22.355 4.33 32 30 50 66.VENITURI NEFISCALE C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Alte venituri din prestari servicii si alte activitati SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .716 5.000 5.50 8.950 4. telecomunicatii.050 2.900 9.800 12.900 5.000 1.790 1.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.14 1.000 1.67 397 560 500 -10.00 5.000 25.Gru.85 338 .00 335 770 129.000 4.127 8.788 6.823 4.887 -4.515 7.823 4.33 30 30 46 4.000 5.12 12.900 9.71 733 1.900 8.94 101 196 170 -13.800 13.420 -13.355 4.00 5 5 0.823 2.000 5.900 8.Ar.26 4.00 1.497 1.251 1.00 5. radio.pa/ ti.024 2.000 2.00 59 50 178 256.VENITURI CURENTE C.543 33. tv. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 9.127 8.000 25.145 4.26 20 20 -8.823 -6.870 2 11.000 25.350 3.000 5.900 8. Capi.650 1.000 2.000 1.800 3 13.00 53.137 -7.800 8. iluminat si forta motrica Apa.44 165 200 11 -94. 3 / 1806 / 16 Pag.04 51 40 30 -25.57 5 5 0.11 1.91 450 900 950 5.000 5. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.794 1.900 7 13.000 5.226 1.000 5.355 4.27 60 126 120 -4.Pa.137 -9.900 8.000 5.355 4 Estimari 2014 Estimari 2015 10.950 12.208 10.16 1 5 765 870 799 569 630 596 -5.515 7.00 5.950 12.000 5.900 5.50 80 6 -92.56 8.000 1.900 13.655 7.53 1.76 41 70 50 -28.052 1.000 5.800 8.

detasari.00 450 564 25.56 206 100 300 200.16 8.76 41 70 50 -28.900 2.00 59 50 178 256.11 1.655 7.024 2.33 246 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 64 246 450 500 11.94 101 196 170 -13.00 1.950 4.050 2.950 12.pa/ ti.878 3.788 6.40 14 30 13 -56.790 1.127 12 2 289 156 30 1 5 765 870 799 569 630 596 -5. publicatii si materiale documentare Protectia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.420 -13.mii lei - Anexa nr.000 9. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale 2 .ra. transferari Deplasari interne. transferari Deplasari in strainatate Carti.04 51 40 30 -25.67 397 560 500 -10.Sub. tv. detasari. echipamente si mijloace de transport Mobilier.127 8.69 200 250 500 100.800 12.60 3.netol graf Titlu col at A Denumire indicator B 01 03 30 06 01 02 11 14 30 03 30 70 71 01 02 03 6610 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 14 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 02 Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.57 .33 32 30 50 66. 3 / 1806 / 16 Pag.33 20 10 -50.900 13.00 15 10 -33.823 -6.91 450 900 950 5.00 78 150 100 -33.800 13.14 1.27 60 126 120 -4.227 8.650 1.350 3.824 4.MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRE DE REFACERE A CAPACITATII DE MUNCA Capi.504 11.Gru.12 12.11 366 950 950 950 950 366 950 950 950 950 366 950 10.67 1 100 20 -80.543 33. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.137 -9.823 4.53 1.Ar.716 5.50 30 80 6 -92.00 287 200 200 0.208 10.67 152 180 144 -20.900 68 298 950 9.823 4. aparatura birotica si alte active corporale SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.26 4.00 20 160 70 -56. iluminat si forta motrica Apa. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 48 20 3 70 4 250.870 11.073 1.17 13.887 -4.137 -7.823 2.052 1.25 19 60 50 -16.900 5.00 30 30 46 53.33 4.950 12.127 8. radio. telecomunicatii.226 1.26 20 20 -8.900 13.145 4.Alitol capi.84 216 254 311 22.50 511 560 16 -97.251 1.44 165 200 11 -94.Pa.00 90 65 200 207.71 733 1.794 1.497 1.

transferari Deplasari in strainatate Carti.11 366 950 950 950 950 366 950 950 950 950 366 950 68 298 950 9.Ar.00 20 160 70 -56.800 13.25 19 60 50 -16. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 5 4 5 5 Estimari 2015 6 7 0.17 .MINISTERUL APARARII NATIONALE CENTRE DE REFACERE A CAPACITATII DE MUNCA Capi. detasari.ra.00 338 335 770 129.33 246 Estimari 2014 64 246 450 500 11.Pa. aparatura birotica si alte active corporale Alte cheltuieli in domeniul sanatatii Alte institutii si actiuni sanitare 3 .00 90 65 200 207.00 450 564 25.Gru.000 10.870 11.800 13.870 11.Sub. publicatii si materiale documentare Protectia muncii Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini.00 5 5 0. detasari.69 200 250 500 100.mii lei - Anexa nr.netol graf Titlu col at A B 04 01 05 01 03 30 06 01 02 11 14 30 03 30 70 71 01 02 03 50 50 Denumire indicator Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari. 3 / 1806 / 16 Pag.000 10. echipamente si mijloace de transport Mobilier.17 9.85 48 20 70 250.33 20 10 -50. transferari Deplasari interne.pa/ ti.67 1 100 20 -80.00 15 10 -33.Alitol capi.

65 1.373 1.373 1.051 1.433 1.00 1 2 5 150.32 7 7 9 28.081 1. detasari.00 6 6 6 0. artistice si sportive SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .56 37 42 13.49 1.00 159 102 86 -15.VENITURI CURENTE C. 3 / 1807 / 16 Pag.373 1.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din serbari si spectacole scolare.153 17.433 988 980 1.00 8 8 5 -37.051 1.Ar.153 1.68 17 6 17 183.297 1.081 1.Alitol capi.Pa.pa/ ti.297 1. detasari. radio.17 261 450 592 31. transferari Deplasari interne.VENITURI NEFISCALE C2.00 33 29 37 27.33 3 5 5 0.433 1.433 10.00 60 60 60 30 30 60 100.373 1.433 1.37 1.00 60 60 60 30 30 60 100.433 10. publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1.ra.56 9 13 13 0.49 1.67 93 317 280 -11.433 1.433 10.00 3 3 0.MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MARINEI ROMANE Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .373 8.433 1.Gru.433 1.67 1 1 1 0. manifestari culturale.00 60 60 60 1.00 24 27 28 3.57 2 4 7 75.00 60 60 60 30 30 60 100.00 1 1 . canal si salubritate Posta.153 636 591 722 22. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari. telecomunicatii. iluminat si forta motrica Apa.267 1.32 2 3 3 0.081 1.297 1.37 1.00 177 180 190 5.67 82 298 157 -47.267 1.373 1.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 19 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 08 09 30 04 01 05 30 06 01 11 13 14 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I. Capi.59 4 6 5 -16.70 142 169 200 18.49 1.00 3 3 0.433 30 30 60 100.00 6 6 6 0. tv.69 210 220 231 5.373 1.50 1 1 0.51 280 280 280 5 16 61 38 61 34 1 2 2 0.mii lei - Anexa nr.373 8. transferari Carti.153 1.433 1.00 1 3 5 66.00 45 267 113 -57.34 103 131 155 18.Sub.00 60 60 60 30 30 60 100.

00 8 8 5 -37.MINISTERUL APARARII NATIONALE MUZEUL MARINEI ROMANE Capi.153 636 591 722 22.00 45 267 113 -57.433 10. transferari Carti. radio.433 988 980 1.49 1.00 3 3 0.67 82 298 157 -47. transferari Deplasari interne.00 2 2 33 1.ra.49 1.pa/ ti.67 1 1 1 0.68 17 6 17 183.433 10.50 1 1 0.00 1 70 6.153 1. detasari.153 17. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit. detasari.433 1.00 159 102 86 -15.297 1.00 1 70 6. iluminat si forta motrica Apa.59 4 6 5 -16.550. canal si salubritate Posta. 3 / 1807 / 16 Pag.00 1 3 5 66.433 1.00 6 6 6 0.49 1.65 1.297 1.mii lei - Anexa nr.56 9 13 13 0.Pa. tv.433 10.081 1.33 3 5 5 0.69 210 220 231 5.081 1.081 1.51 280 280 280 5 16 61 38 61 34 1 2 2 0.153 1. Denumire indicator Studii si cercetari Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CULTURA.34 103 131 155 18. publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Studii si cercetari Alte cheltuieli Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii Servicii culturale Muzee Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 2 2 3 33 4 1.57 2 4 7 75.081 1.297 1.433 1.67 93 317 280 -11.433 1.netol graf Titlu col at A B 16 30 03 30 6710 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 08 09 30 04 01 05 30 06 01 11 13 14 16 30 03 30 03 03 2 .00 6 6 6 0.32 7 7 9 28.00 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 70 1 1.00 177 180 190 5.70 142 169 200 18.Gru.433 1. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Medicamente si materiale sanitare Medicamente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari.900.00 3 3 0. telecomunicatii.433 10.900.17 261 450 592 31.00 1 2 5 150.00 33 29 37 27.32 2 3 3 0.00 24 27 28 3.Sub.550.00 1 1 70 1 1.Ar.Alitol capi.297 1.56 37 42 13.49 .

VENITURI NEFISCALE C2.00 100 100 100 100 100 0. transferari Carti.00 9 205 2.180 1. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari.00 1 1 0.693 1.000 5.84 77 78 495 495 495 5 8 105 54 1 10 208 217 18 -91. artistice si sportive SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .180 100 100 0.142 1.00 46 30 -34.400.43 3 .080 2.00 2 2 30 1.180 2.78 15 60 300.00 1 22 218 890.000 5.00 100 100 100 100 100 0.180 1.00 1.080 1. 3 / 1808 / 16 Pag.693 1.55 56 66 56 -15.44 4 90 315 250. detasari.60 556 735 966 31.180 2. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 1.00 100 100 100 100 100 0. Capi.15 6 18 1 -94.097 1.693 1.900 5.689 1.00 100 100 100 1.00 2 2 0.000 5.26 2.Ar.pa/ ti.180 2.mii lei - Anexa nr.ra.43 83 102 94 -7.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din serbari si spectacole scolare.71 269 299 295 -1.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Piese de schimb Posta. detasari.180 2.00 6 6 0.34 323 369 312 -15.180 2.45 256 274 250 -8.00 100 100 100 100 100 0.MINISTERUL APARARII NATIONALE ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .26 2.60 556 735 966 31.000 5.900 2.34 269 299 295 -1.080 2.180 1.91 1.Gru.689 1.685 1.685 1. radio.000 5.685 1.800 1.180 1.800 1.77 6 6 0.685 1.685 -6.693 1.91 1. publicatii si materiale documentare CULTURA.180 2.180 2.180 2.685 1.91 1 5 5 0.Pa.900 2.900 2.56 2.810 1. tv.685 -6.26 2.810 1.26 2.56 2.76 5 11 5 -54.693 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1. telecomunicatii.VENITURI CURENTE C.177.Sub.Alitol capi.693 1.693 1.142 1.180 2.080 2.26 2.080 2.78 1 1 0.080 1.00 3 3 0.900 5.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 19 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 06 08 09 30 02 05 01 30 06 01 11 6710 01 10 01 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.180 2.078 -5.685 1.078 -5.097 1. transferari Deplasari interne.900 2.900 2.00 2 2 0.00 1 13 30 130. manifestari culturale.

693 1.26 3 495 495 495 .mii lei - Anexa nr.00 1.693 1.78 1 1 0.177.pa/ ti.44 4 90 315 250.26 1.91 1 5 5 0.Alitol capi.000 5.000 5.77 6 6 0.00 46 30 -34. telecomunicatii.900 2.76 5 11 5 -54.45 256 274 250 -8. tv.00 1 13 30 130.Ar.Gru.ra.84 54 1 10 208 217 18 -91.Pa.34 269 299 295 -1. transferari Carti.00 1 1 0. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari.00 2 2 0. detasari. detasari.00 2 2 0.400.Sub.00 1 22 218 890.netol graf Titlu col at A B 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 01 02 03 06 20 01 01 02 06 08 09 30 02 05 01 30 06 01 11 03 04 2 .00 6 6 0.900 2. Denumire indicator Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Piese de schimb Posta. transferari Deplasari interne.00 9 205 2. radio.MINISTERUL APARARII NATIONALE ANSAMBLUL ARTISTIC AL ARMATEI Capi.34 323 369 312 -15. publicatii si materiale documentare Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 5 8 105 83 102 77 78 94 -7.78 15 60 300.15 6 18 1 -94.00 2 2 30 1. 3 / 1808 / 16 Pag.55 56 66 56 -15.71 269 299 295 -1.00 3 3 0.

45 19.010 34.331 35.060 -8.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3000 10 B 3010 05 3300 Denumire indicator 10 3310 19 50 3710 01 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 10 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.Ar.378 31.22 9.57 32 33 48 45.881 31. tv.53 2.410 33.314 31.Pa. manifestari culturale.64 280 140 120 -14.04 2.Alitol capi.44 17.806 2.395 4.010 34.414 2.331 35. radio.41 31.127 9.145 7.20 34.414 97 200 2.20 34.010 3 34.155 7.pa/ ti.414 1.56 165 300 300 0.790 26.129 401 4 Estimari 2014 Estimari 2015 4.Gru.00 2. ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .879 17.ra.975 39.131 16.964 2.806 31.508 291.414 47 100 325 225.19 .395 503 1.26 349 400 525 31.69 3.817 2 33.861 35.817 33. telecomunicatii.314 31.399 28. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.964 2.395 4.897 32.989.67 147 610 600 -1.396 -12.234 -9.996 19.33 311 240 386 60.999 16.20 5 34.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.46 16.861 35.00 2.807 5 5 155 65 560 325 450 452 30 36 47 30.177 9.80 550 550 550 401 929 550 -40.80 550 550 550 102 200 2. iluminat si forta motrica Apa. artistice si sportive Alte venituri din prestari servicii si alte activitati TRANSFERURI VOLUNTARE.29 55 45 100 122.650 3.MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .414 13.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din serbari si spectacole scolare.100 -25.089 2.806 11.77 261 330 26.862 18.112 2.83 1.107.475 1. 3 / 1809 / 16 Pag.414 2.999 16.905 385 1.089 2.067 8.414 2. Capi.Sub.mii lei - Anexa nr.999 29.881 31.80 550 550 550 401 929 550 -40.64 700 2.457 2.964 162.964 2.33 65 90 40 -55.56 1.089 1.250 2. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 31.646 -0.00 1.048 6.964 162.96 3.367 32.414 2.922 10.09 363 369 515 39.00 2.49 12.700 1.431 -1.41 31.367 32.964 2.964 2.842 31.147 3.842 31.774 -9.332 18.663 2.431 -1.00 325 325 325 50 100 2.44 17 11 23 109.341 4.964 929 550 -40.42 585 300 500 66.25 30 51 68 33.331 7 35.999 7.414 1.VENITURI NEFISCALE C1.129 503 1.861 6 35.53 2.VENITURI CURENTE C.897 32.304 11.089 31.107.63 80 60 40 -33.VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri C2.

999 7. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier.20 34.00 1.065 3.905 385 1.131 16.ra.00 2 1 15 30 20 -33.76 10 20 20 0.145 7.33 31. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Anexa nr.410 33.00 241 100 200 100.56 407 407 407 407 155 65 560 325 450 452 30 36 47 165 300 300 0.663 2.861 35.pa/ ti.965 3.69 3.331 35.646 -0.00 35 2 .010 34.46 16.Ar.00 700 850 750 -11.71 70 20 -71.048 6.86 2.00 540 926 862 -6.Sub. detasari.395 4.806 31.341 4.999 29.33 311 240 386 60.390 700 400 -42.Gru.00 276 100 245 145.96 3.18 50 10 120 75 120 60.64 .89 1.44 30.25 30 51 68 33. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 215 3 135 40 4 -70.77 261 330 26.150 0.127 9.26 349 400 525 31.300 -23.20 34.440 -22.999 16. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.508 291.331 35. transferari Deplasari interne.83 1.457 2.netol graf Titlu col at A Denumire indicator B 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 15 25 30 01 03 04 30 70 71 01 03 6710 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 10 13 30 02 02 03 05 30 03 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari.Alitol capi.700 850 500 -41.00 50 10 -80.861 35.112 2.140 2.395 4.399 28.33 100 140 140 0.43 500 825 800 -3.37 1.870 925 630 -31.000 2.03 20 24 22 -8.790 26.650 3. aparatura birotica si alte active corporale CULTURA.00 4 40 50 25.29 1.806 11.04 2.900 -5.378 31. detasari.147 3.Pa.010 34.150 1.817 33.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 5 6 7 30 10 5 1.91 20 7 20 185.999 16.33 25 45 80.155 7.520 2.MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI Capi. transferari Deplasari in strainatate Carti.975 39.00 820 1.414 13. 3 / 1809 / 16 Pag.00 1.000 1.

395 4.807 . radio.Ar. furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului.33 31.20 407 407 407 407 3 .00 50 10 -80. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 700 3 2.86 2.76 10 20 20 0.304 11.Alitol capi. publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Munitie.29 55 45 100 122.29 1. potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Mobilier.996 19.56 1. aparatura birotica si alte active corporale Servicii recreative si sportive Sport Anexa nr.09 363 369 515 39.20 31.010 34.43 500 825 800 -3.00 35 30 10 5 1.42 585 300 500 66.177 9.774 -9.817 33.45 19.Pa.150 1.00 540 926 862 -6.Gru.140 2.475 1.64 280 140 120 -14.33 25 45 80.395 4.870 925 630 -31.150 0.965 3.332 18.00 276 100 245 145.00 2 1 15 30 20 -33.250 4 2.91 20 7 20 185.065 3.00 241 100 200 100. iluminat si forta motrica Apa.37 1.700 850 500 -41.396 -12. detasari. transferari Deplasari in strainatate Carti.900 -5. 3 / 1809 / 16 Pag.00 820 1. internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari. tv.22 9.100 -25.067 8.300 -23.00 700 850 750 -11.00 4 40 50 25.18 50 10 120 75 120 60.67 147 610 600 -1.000 1.ra.49 12.060 -8. transferari Deplasari interne.Sub.520 2.879 17.817 33.57 32 33 48 45.71 70 20 -71.mii lei - Estimari 2014 Estimari 2015 5 6 7 17.19 215 135 40 -70.netol graf Titlu col at A B 01 02 03 06 20 01 01 02 03 04 05 06 08 09 30 02 03 01 02 04 01 02 03 04 05 01 03 30 06 01 02 11 12 13 14 15 25 30 01 03 04 30 70 71 01 03 05 01 Denumire indicator Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit.234 -9.000 2. detasari.33 65 90 40 -55.89 1.700 1.862 18.63 80 60 40 -33.00 1. canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta.390 700 400 -42.440 -22.010 34.33 100 140 140 0.44 17 11 23 109.922 10.MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV AL ARMATEI STEAUA BUCURESTI Capi. telecomunicatii.03 20 24 22 -8.pa/ ti.

52 851 851 851 369 506 459 -9. Capi.29 155 408 400 -1. detasari.89 75 95 131 37.451 1.22 40 102 118 15.450 1. transferari Carti.69 11 5 2 -60.45 1.00 5 5 4 -20.183 1.45 1.480 1.ra.481 1.480 1.450 1.451 1.14 42 37 50 35.500 858 1.211 2. 3 / 1812 / 16 Pag.00 41 95 76 -20.451 1.45 46 100 80 -20.501 658 873 851 -2.Ar.Sub.45 1.183 1.481 1.96 600 630 650 10 7 30 40 45 23 55 40 205 230 241 4.212 2.70 3 3 3 0.481 1.45 1. artistice si sportive SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII .45 1.netol graf Titlu col at A 0001 10 0002 10 2900 10 3300 10 Denumire indicator B 3310 19 4310 09 5010 01 10 01 01 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 06 20 01 01 09 03 01 05 01 30 06 01 11 6710 01 10 01 01 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI I.183 1.00 200 310 361 16. manifestari culturale.212 2.96 50 .Gru.85 84 137 151 10.VENITURI CURENTE C.183 1.501 1 1 0.00 40 26 53 103.481 1.212 2.500 858 1. publicatii si materiale documentare CULTURA.00 1 1 1 1 1 0.pa/ ti.33 42 37 50 35.451 1.451 1.00 1 1 1 1 1 0.MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV APLICATIV MILITAR BUCEGI PREDEAL Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe anii 2010-2015 (sume alocate din bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii) 1 .52 851 851 851 369 506 459 -9.00 1 1 1 1 1 0.42 40 40 21 -47.VENITURI NEFISCALE C2.00 1 1 1 1 1 0.212 2.Pa.182 1.00 75 95 131 37.182 1.501 858 1.96 12 20 56 180.501 658 873 851 -2.212 2.183 1.45 1.14 2 3 858 1.89 35 75 100 33.00 30 27 28 3.50 20 20 8 -60.29 155 408 400 -1.TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari. detasari.501 858 1.mii lei - Anexa nr.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din serbari si spectacole scolare.211 2.00 15 15 3 -86.00 1 1 1 858 1.45 1. RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 858 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 1.78 105 144 159 10.481 1. transferari Deplasari interne.33 35 75 50 -33.Alitol capi.

Sub.00 30 27 28 3.89 35 75 100 33.netol graf Titlu col at A B 02 03 04 05 06 08 13 30 02 02 03 05 30 03 01 02 03 06 20 01 01 09 03 01 05 01 30 06 01 11 05 01 Denumire indicator Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Norme de hrana Uniforme si echipament obligatoriu Transportul la si de la locul de munca Alte drepturi salariale in natura Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Hrana Hrana pentru oameni Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari.70 3 3 3 0.45 50 600 630 650 .42 40 40 21 -47.33 35 75 50 -33.00 75 95 131 37.22 40 102 118 15.212 2.89 75 95 131 37.14 2 3 858 1.MINISTERUL APARARII NATIONALE CLUBUL SPORTIV APLICATIV MILITAR BUCEGI PREDEAL Capi. publicatii si materiale documentare Servicii recreative si sportive Sport 2 .pa/ ti. Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari 2010 preliminata 2012 descrestere 2013 2011 2012/2011 1 2 3 4 5 Estimari 2014 Estimari 2015 6 7 10 7 30 12 20 15 15 56 180.45 858 1.00 5 5 4 -20.00 41 95 76 -20.Gru.85 84 137 151 10.78 40 45 23 55 40 205 230 241 105 144 159 10.183 1.mii lei - Anexa nr.50 20 20 8 -60.00 3 -86. detasari. transferari Carti. 3 / 1812 / 16 Pag.Pa.212 2.33 42 37 50 35.183 1. detasari.Alitol capi.00 200 310 361 16.00 40 26 53 103.96 4.69 11 5 2 -60.ra.45 46 100 80 -20.14 42 37 50 35.Ar. transferari Deplasari interne.

536 7.197 434 0 0 0 60105602 6010560201 Finantarea nationala 60105602 6010560202 Finantarea externa nerambursabila I.323 0 0 6.589 0 0 0 II. Credite de angajament 2.931 0 0 4.914 695 0 0 0 60105602 6010560203 65015602 Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul Social European(FSE) I.891 3.791 0 0 700 1. Credite de angajament 20.884 0 0 11.324 1.891 3. în format vectoria I.323 0 0 6.324 1. Politicilor Comune Agricola si de Pescuit.843 9.460 0 0 0 I.097 14.554 0 II. Credite de angajament 20. prin realizarea HARŢII TOPOGRAFICE A ROMÂNIEI la scara 1:25000.780 2. / 18 1 / 22 din 3 SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.843 9. Credite bugetare 1.891 3.554 3. Credite de angajament 1.589 0 0 0 II.843 9.931 0 0 4. Credite de angajament 39.459 0 0 828 1.589 0 0 0 I. Credite bugetare 39.459 0 0 828 1.Ministerul Apararii Nationale I. Credite bugetare 2.914 695 0 0 0 II.933 0 0 1. Credite de angajament 3. 03 Pag.323 0 0 6.554 3.891 3.691 6.884 0 0 11.091 0 0 0 0 65015602 Programe din Fondul Social European(FSE) 1221 Proces educational optimizat in viziunea competentelor societatii cunoasterii .933 0 0 1. precum si altor facilitati si instrumente postaderare . Credite bugetare 13.458 14.E.323 0 0 6.791 0 0 1. Credite bugetare 20.691 6.780 2. Credite de angajament 13.460 0 0 0 II.197 434 0 0 0 II.554 0 60105602 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Credit bugetar Anexa nr. Credite de angajament II.143 3.143 3.mii lei - Cod Denumirea program / instrument / facilitate 5000 Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori TOTAL GENERAL I.061 730 0 0 0 0 II. Credite bugetare 20.589 0 0 0 60105602 Programe din Fondul Social European(FSE) 3066 Imbunătăţirea calităţii serviciilor şi a infrastructurii de informaţii spaţiale furnizate de Direcţia topografică militară în cadrul geo-portalului INSPIRE al României. Credite bugetare 3.175 7.843 9..

Credite bugetare 1.Ministerul Apararii Nationale I.532 0 0 802 730 0 0 0 0 II. precum si altor facilitati si instrumente postaderare .091 0 0 0 0 I.mii lei - Cod Denumirea program / instrument / facilitate Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori I.608 0 0 0 652 652 652 652 0 65105601 6510560101 Finantarea nationala .608 0 0 0 652 652 652 652 0 II.448 0 0 556 892 0 0 0 0 I. Credite de angajament 259 0 0 259 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 2. Politicilor Comune Agricola si de Pescuit. Credite de angajament 110 0 0 63 47 0 0 0 0 II. Credit bugetar Anexa nr. Credite de angajament 1. Credite de angajament 1. Credite de angajament 233 0 0 149 84 0 0 0 0 II. Credite bugetare 259 0 0 259 0 0 0 0 0 65015602 Programe din Fondul Social European(FSE) 1222 Studenti practicieni . Credite bugetare 233 0 0 108 125 0 0 0 0 65015602 6501560201 Finantarea nationala 65015602 6501560202 Finantarea externa nerambursabila I.608 0 0 0 652 652 652 652 0 65105601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) 3065 ROMANIAN BULGARIAN joint cooperation for a long/term and sustainaible development of the young man resoursces in the field of the reneweable tehnologie in order to overcome the socio-cultural barrier and toopen common opportunities for getting a job anti theier employment along the cross-border area MIS ETC Code 222 I.448 0 0 849 599 0 0 0 0 II. Credite bugetare 110 0 0 36 74 0 0 0 0 65015602 6501560203 65105601 Cheltuieli neeligibile Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) I.E.532 0 0 441 1.studenti activi si integrati I.608 0 0 0 652 652 652 652 0 II. Credite de angajament 2. Credite de angajament II. 03 Pag. Credite bugetare 2. Credite de angajament 2. / 18 2 / 22 din 3 SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.. Credite bugetare 1.

902 2.554 2. Credite de angajament II.Ministerul Apararii Nationale I.902 2. Credite de angajament 2.162 0 0 3.882 0 II. precum si altor facilitati si instrumente postaderare .882 1.902 2. Credite bugetare 10..350 0 0 870 870 870 870 870 0 II. Credite de angajament 10.162 0 0 3.902 0 I. Credite de angajament 396 0 0 0 99 99 99 99 0 II.902 2.554 2. Credite bugetare 396 0 0 0 99 99 99 99 0 65105601 6510560102 Finantarea externa nerambursabila I.902 2. Politicilor Comune Agricola si de Pescuit. Credite bugetare 15.534 1.882 0 I.162 0 0 3. Credite bugetare 2. Credite bugetare 4.902 2. Credit bugetar Anexa nr. Credite bugetare 15.554 2.882 1.902 2.902 2.902 2.882 1.554 2.212 0 0 0 553 553 553 553 0 65105618 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila I. Credite de angajament 4.902 2.902 0 II. Credite de angajament 750 0 0 150 150 150 150 150 0 II.mii lei - Cod Denumirea program / instrument / facilitate Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori I.534 1.E. Credite de angajament 15. / 18 3 / 22 din 3 SINTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.882 1.902 2.902 2.902 0 II. Credite bugetare 750 0 0 150 150 150 150 150 0 65105618 6510561803 Cheltuieli neeligibile .162 0 0 3.882 1.902 0 65105618 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila 1223 Romanian Norvegian Maritime Project I.212 0 0 0 553 553 553 553 0 II.062 0 0 2.882 1.350 0 0 870 870 870 870 870 0 65105618 6510561801 Finantare nationala 65105618 6510561802 Finantarea externa nerambursabila I.062 0 0 2. 03 Pag. Credite de angajament 15.

Credite de angajament 259 0 0 259 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 259 0 0 259 0 0 0 0 0 6501 650156 INVATAMANT TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite bugetare 259 0 0 259 0 0 0 0 0 65015602 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Credite bugetare 259 0 0 259 0 0 0 0 0 I. Credite bugetare 259 0 0 259 0 0 0 0 0 5001 CHELTUIELI .BUGET DE STAT I. Credite de angajament 58 0 0 58 0 0 0 0 0 II. 03 / 18 Pag. Credite bugetare 196 0 0 196 I.mii lei - Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori Proces educational optimizat in viziunea competentelor societatii cunoasterii 02 Fondul Social European (FSE) TOTAL GENERAL I. Credite de angajament 196 0 II.Anexa nr. Credite de angajament 259 0 0 259 0 0 0 0 0 II. Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Proiectul: 1221 Fond de finantare: 5000 . E. Credit bugetar FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Ministerul Apararii Nationale Program/ facilitate/ instrument: / 23 1 din 5 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) I. Credite de angajament 5 0 0 5 0 0 0 0 0 II. Credite bugetare 58 0 0 58 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6501560201 6501560202 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila I. Credite de angajament 259 0 0 259 0 0 0 0 0 II. Credite de angajament II. Credite bugetare 5 0 0 5 0 0 0 0 0 6501560203 Cheltuieli neeligibile .. Credite bugetare 259 0 0 259 0 0 0 0 0 I. Credite de angajament 259 0 0 259 0 0 0 0 0 II. Credite de angajament 259 0 0 259 0 0 0 0 0 II.

Credite bugetare 105 0 0 31 74 0 0 0 0 6501560203 Cheltuieli neeligibile . Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Proiectul: 1222 Fond de finantare: 5000 . Credite bugetare 1.091 0 0 0 0 I.532 0 0 802 730 0 0 0 0 II. Credit bugetar FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.532 0 0 441 1.532 0 0 441 1.091 0 0 0 0 5001 CHELTUIELI . Credite de angajament 1.252 0 II. Credite bugetare 1.532 0 0 802 730 0 0 0 0 II.091 0 0 0 0 65015602 Programe din Fondul Social European(FSE) I.532 0 0 441 1. Credite de angajament 1.532 0 0 441 1.Anexa nr.532 0 0 802 730 0 0 0 0 II. Credite de angajament 1..mii lei - Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori Studenti practicieni . 03 / 18 Pag. Credite de angajament 1.091 0 0 0 0 I. Credite bugetare 1. Credite de angajament 105 0 0 58 47 0 0 0 0 II. Ministerul Apararii Nationale Program/ facilitate/ instrument: / 23 2 din 5 03 Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) I.091 0 0 0 0 6501 650156 INVATAMANT TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.252 0 0 360 I.532 0 0 802 730 0 0 0 0 II. Credite bugetare 175 0 0 50 125 0 0 0 0 0 653 599 0 0 0 0 892 0 0 0 0 6501560201 6501560202 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila I. Credite de angajament 1. Credite de angajament 1.BUGET DE STAT I.studenti activi si integrati 02 Fondul Social European (FSE) TOTAL GENERAL I.532 0 0 802 730 0 0 0 0 II. Credite de angajament II. Credite de angajament 175 0 0 91 84 0 0 0 0 II. Credite bugetare 1. Credite bugetare 1.532 0 0 441 1. E. Credite bugetare 1.

Credite bugetare 20. Credite de angajament II.843 9. în format vectoria 02 Fondul Social European (FSE) TOTAL GENERAL I. Credite bugetare 3.459 0 0 828 1.891 3.mii lei - Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori Imbunătăţirea calităţii serviciilor şi a infrastructurii de informaţii spaţiale furnizate de Direcţia topografică militară în cadrul geo-portalului INSPIRE al României.323 0 0 6. Credite de angajament 20. Credite bugetare 2.931 0 0 4.843 9.589 0 0 0 II. Credite bugetare 20.323 0 0 6. Credite bugetare 20. Credite bugetare 20.589 0 0 0 I. prin realizarea HARŢII TOPOGRAFICE A ROMÂNIEI la scara 1:25000.323 0 0 6.324 1.691 6.589 0 0 0 II.TOTAL CHELTUIELI I. Credite bugetare 20. 03 / 18 Pag.933 0 0 1.589 0 0 0 5010 VENITURI PROPRII .323 0 0 6. Ministerul Apararii Nationale Program/ facilitate/ instrument: / 23 3 din 5 04 Program Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (PO DCA) I.323 0 0 6.891 3.780 2. Credite de angajament 20.914 695 0 0 0 II.891 3.843 9.843 9. Credit bugetar FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.891 3.589 0 0 0 II. Credite de angajament 20.323 0 60105602 0 6.843 9.843 9.891 3.589 0 0 0 II.460 0 0 0 I.843 9.914 695 0 0 0 6010560203 Cheltuieli neeligibile . Credite de angajament 3. E.780 2.459 0 0 828 1.589 0 0 0 0 6.933 0 0 1.589 0 0 0 Programe din Fondul Social European(FSE) I. Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Proiectul: 3066 Fond de finantare: 5000 Valoarea totala .197 434 0 0 0 6010560201 6010560202 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila I. Credite de angajament 2. Credite de angajament 20.891 3.931 0 0 4.589 0 0 0 6010 601056 APARARE TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. Credite de angajament 20.891 3. Credite bugetare 13.891 3.197 434 0 0 0 II.843 9.460 0 0 0 II.323 0 II.891 3.589 0 0 0 I.843 9.324 1..323 0 0 6.Anexa nr.843 9. Credite de angajament 13.323 0 0 6.691 6.323 0 0 6.891 3.

Credite de angajament 2.212 0 0 0 553 553 553 553 0 . Credite bugetare 2.608 0 0 0 652 652 652 652 0 II.Anexa nr.TOTAL CHELTUIELI I.mii lei - Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori ROMANIAN BULGARIAN joint cooperation for a long/term and sustainaible development of the young man resoursces in the field of the reneweable tehnologie in order to overcome the socio-cultural barrier and toopen common opportunities for getting a job anti theier employment along the cross-border area MIS ETC Code 222 01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TOTAL GENERAL I. Credite bugetare 6510560101 6510560102 0 0 652 652 652 652 0 0 0 0 652 652 652 652 0 396 0 0 0 99 99 99 99 0 396 0 0 0 99 99 99 99 0 Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila I.608 0 0 0 652 652 652 652 0 I. Credite bugetare 2. Credit bugetar FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. Credite de angajament 2. Credite de angajament II.608 0 0 0 652 652 652 652 0 II. Credite bugetare 2. Credite de angajament 2. Credite de angajament 2. Credite bugetare 2. Credite de angajament 2.. Ministerul Apararii Nationale Program/ facilitate/ instrument: 4 / 23 din 5 11 Programul de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 I.212 0 0 0 553 553 553 553 0 II. Credite de angajament 2.608 0 II. Credite bugetare 2.608 0 0 0 652 652 652 652 0 5010 VENITURI PROPRII . 03 / 18 Pag. Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Proiectul: 3065 Fond de finantare: 5000 . Credite de angajament II.608 0 0 0 652 652 652 652 0 6510 651056 INVATAMANT TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I. E. Credite bugetare 2.608 0 0 0 652 652 652 652 0 II.608 0 0 0 652 652 652 652 0 65105601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR) I.608 0 0 0 652 652 652 652 0 II.608 I.

902 2.902 2.162 0 0 3.902 2.902 2.902 2. Credite de angajament 15.162 0 0 3.554 2.902 2. Credite bugetare 10. Credite de angajament 10. Credite de angajament II.902 2.902 2. Credite bugetare 750 0 0 150 150 150 150 150 0 6510561803 Cheltuieli neeligibile .Anexa nr.902 2.162 0 0 3.902 2.902 2.902 2. Credite bugetare 4.902 2. Credite bugetare 15.902 0 I.902 2. Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Proiectul: 1223 Fond de finantare: 5000 .882 1.902 2.882 0 1.902 2.902 2. E.554 2.902 2.162 0 0 3.902 2.902 0 6510 651056 INVATAMANT TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE I.902 0 II.162 0 0 3.902 2.mii lei - Valoarea totala Realizari pana in anul 2009 Realizari 2010 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 Anii urmatori Romanian Norvegian Maritime Project 18 Programul Norvegian pentru Cresterea Economica si Dezvoltare TOTAL GENERAL I. Ministerul Apararii Nationale Program/ facilitate/ instrument: 5 / 23 din 5 47 Programul Norvegian pentru crestere economica si dezvoltare durabila I.554 2.554 2. Credite de angajament 15. Credite bugetare 15.902 0 II. Credite bugetare 15.062 0 0 2. Credite de angajament 15.902 2.882 0 6510561801 6510561802 Finantare nationala Finantarea externa nerambursabila I.902 2.902 0 I.902 0 II.902 2.902 0 II.554 2.554 2. Credite de angajament 4.902 2.062 0 II.902 2.350 0 0 870 870 870 870 870 0 0 2.162 0 0 3.162 0 0 3.882 1. Credite de angajament 15.902 2.554 2. Credite de angajament 15.554 2. 03 / 18 Pag.162 0 0 3. Credite bugetare 15.554 2.902 0 65105618 Programul Norvegian pentru Crestere Economica si Dezvoltare Durabila I.TOTAL CHELTUIELI I.534 1.882 1. Credite bugetare 15.350 0 0 870 870 870 870 870 0 II.882 1.902 2.902 2.902 2..902 0 II.554 2.534 I. Credite de angajament 750 0 0 150 150 150 150 150 0 II. Credit bugetar FISA PROIECTULUI finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.902 0 5010 VENITURI PROPRII .882 1.162 0 0 3.882 1.162 0 0 3.902 2.

273 5.720.106.525 4.383 Propuneri 2012 187.213 549.063 5.249 5.773 39.985 5.447 4.485.372.173 5.209 315.540 315. Credite de angajament Venituri proprii II.621 Estimari 2014 183.385 65.507.775 38.636 5.007.513.225 5.392.636 183.18 11424532 Cod ordonator PROGRAM Forte terestre 41 41 II.mii lei - / 26 1.682 1.983. Credite bugetare I.447 291.964 5.130 4. Denumire 554.053 Realizari pana in 2010 370.536.071 315.377.637.809 5.197 39.765.393 Estimari 2015 Pag. 1 din 7 Anexa nr. Credite bugetare I.805.571.636 183.619. Credite bugetare I.636 5.276 67.510. Credite de angajament TOTAL CHELTUIELI Ministerul Apararii Nationale Prog.225 187.209 64.507.209 38.770.696. Credite de angajament Credite externe II. Credite bugetare I.106.577 5.973 66.805 5.814.936 5. 3 TOTAL .439 5.441 5.209 315.798 Executie preliminata 2011 291.140.815.757 5.288 5.618. Credite de angajament Buget de stat II.498.799.722 / 18 .525 370.474 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 183.803.579.417.

446 40.056 2. Credite de angajament II.955.346.120.354 2.617.446 40.829 11.990. Credite bugetare PROGRAM Forte aeriene TOTAL PROGRAM 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 Prog. Credite bugetare Buget de stat I.574 2.464 2.852 2.446 1.010 9.576.861 / 18 .678 22.446 2.006.910 2.034 Realizari pana in 2010 105.425 9.446 105.920. Credite de angajament II.028.721. Credite bugetare Credite externe I.545 2.966.780 9.218.425 9.920.502 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 40.877.213. Denumire 97.010 365.446 2.226.629 2.425 22.446 40.364.446 1. Credite de angajament II.425 11.099 2.075 2.780 97.230. 2 din 7 Anexa nr.996.028.088.298 Estimari 2015 Pag.494 2. 3 TOTAL .749 1.303 1.067 Executie preliminata 2011 40.446 40.800 2. Credite bugetare Venituri proprii I.621 1.983.368.020 Propuneri 2012 40.253.940 Estimari 2014 40.113 23.426 22.178.18 11424532 Cod ordonator TOTAL PROGRAM I. Credite de angajament II.034 12.190.446 2.128.328.829 12.mii lei - / 26 365.

440.740 745.440.423.300.012.423. Credite de angajament II.285 615. Credite bugetare Buget de stat I.071.330 12.061 10.226 62.607 988.070 758. Credite de angajament II.330 12.857 Propuneri 2012 964.338 1.mii lei - / 26 6.408 Estimari 2014 653.722 691.024.18 11424532 Cod ordonator I.100 466.821 833. 3 9.330 12.361.862 / 18 .900 6.070.452 482.591.250 96.016.028.380 710.476 775.668 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 418.386 6.563 291.278 3.151 Estimari 2015 Pag.780.250 5. Credite de angajament II.330 951.134 1.250 892.250 96.716 291.024 5.361.632 642.795 408.710 722. Credite de angajament 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 Prog.250 741. Credite de angajament II. Credite bugetare Venituri proprii I.078 964. Credite bugetare PROGRAM Forte navale TOTAL PROGRAM I.561 995.858 450.251 Realizari pana in 2010 451.205 800.500 12.032 12. Denumire 3. Credite bugetare Buget de stat I.726 871.605 12. 3 din 7 Anexa nr.227 5.554 414.141.804 1.668.614 3.024 5.954 96.443 Executie preliminata 2011 583.717 9.952 684.778 TOTAL .193 837.972 787.330 1.146 9.195 96.173.330 820.277 62.

400 31.748 574.400 31.784 3.525 576.012.784 305.858.337 522.879 63.400 383. Credite de angajament II.400 31.400 376.400 769. Credite bugetare Venituri proprii I.870 623.835 2.696 31.879 305. 3 / 18 4.885 Propuneri 2012 539. Credite bugetare PROGRAM Sprijin logistic TOTAL PROGRAM I.752 31.570.080 4.922 588.815 582.046 220.519 31. Denumire 2.697. Credite bugetare Credite externe I.012.784 305.070.458 Estimari 2014 570.669 31.577 541.721 515.879 220.mii lei - / 26 .139 2.032 490. Credite de angajament II.804 573.879 305. Credite bugetare Buget de stat I. 4 din 7 Anexa nr.18 11424532 Cod ordonator II.091. Credite de angajament II.467 605.552 Estimari 2015 Pag.834 2.400 31.867 547.400 435.907 519.723 TOTAL .497 4. Credite bugetare 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 45 Prog.980.415 31.400 31.615 Realizari pana in 2010 427.400 611.995 63.161 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 538.959 484. Credite de angajament II.784 5.606 4.824 585.646.097.052 Executie preliminata 2011 480.

725 12.412 379.822 / 18 .196 14.18 11424532 Cod ordonator Venituri proprii I.948 34.311 423.407 428.412 48.014 371.487 Executie preliminata 2011 48.047 417. 5 din 7 Anexa nr.846 12.571 12.304 79.539 63. Credite bugetare Buget de stat I.161.136.487 63.849 34.571 84.948 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 48.324.426 419. Credite bugetare PROGRAM 45 45 45 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 48 Prog.412 380.161.412 48.412 48.132 21.437 426.948 34.948 34.458.440 TOTAL .948 34.583 282. Credite de angajament II.412 378.725 12. Credite de angajament II.412 48.740 14.948 Propuneri 2012 48.948 Estimari 2014 48.024 479.626 377. 3 287.324.723 34.846 162. Credite bugetare PROGRAM Administratie centrala TOTAL PROGRAM I.081.831 34.309 34.419 428.161 Realizari pana in 2010 21.762 423.366 379.626 14.412 374. Credite de angajament II.mii lei - / 26 377.948 Estimari 2015 Pag.635 369. Denumire 162.114 14.778 427.513.132 407.156 500. Credite de angajament II. Credite bugetare Venituri proprii I.350 374.897 427.

907 291.899 297.063 252.669. Credite de angajament II.891.007 TOTAL .438 252.682.891.062 Realizari pana in 2010 189.553 2. Credite bugetare Venituri proprii I.021 260.429 204.899 297.062 1.566 260.063 Executie preliminata 2011 169.021 260.851 1. Credite bugetare 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49 Prog. Credite bugetare PROGRAM Reprezentare internationala TOTAL PROGRAM I.595 1.mii lei - / 26 .289.540 2.595 1. Credite de angajament II.653 289.634 467 467 1.923 Estimari 2015 Pag.087 282.590 294.074 249.18 11424532 Cod ordonator Informatii pentru aparare TOTAL PROGRAM I.697 200.288. Credite de angajament II.021 260.590 294. 6 din 7 Anexa nr.438 189.285 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 200. Credite bugetare Buget de stat I.634 929.429 295. Credite de angajament II.697 289.681. Denumire 929.288. 3 / 18 1.669.285 282.923 295.851 467 467 2.653 Estimari 2014 204.566 169.289.074 249.021 Propuneri 2012 198.907 291.086 2.087 198.

518 1.438 Executie preliminata 2011 39.711 82.845.746 169.697 Estimari 2014 16. Credite bugetare Buget de stat I.634 I.578.425 359.851 TOTAL .100 16.991 39. Credite bugetare Venituri proprii I.229 1.18 11424532 Cod ordonator II.438 189.409 352.762.624 463.810 359. Credite bugetare PROGRAM Statul Major General / Conducere Strategica TOTAL PROGRAM I.393 3.566 169.mii lei - / 26 .723 204. Credite de angajament 49 929.762.794 1.779 381.935 443.689 358.518 1.100 366.100 16. 3 / 18 227.401 227.691 3.229 929.891. Credite de angajament II. Credite bugetare 49 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 299 82.324 378.429 204.711 1.805.891.726. Credite de angajament II.851 1. Denumire 52.679 365.991 289.013 198.525 375.697 200.290 3.087 198.429 Estimari 2015 Pag.208 378.965 412.566 Propuneri 2012 19.634 Buget de stat Realizari pana in 2010 49 Prog.689 19.499. Credite de angajament II.623 382.755 329.775 189.315 334.324 294.087 Estimari 2013 SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR 16. 7 din 7 Anexa nr.401 3.810 52.845.100 362.308 200.219 405.

226.298 Total . 1 din 81 Estimari 2015 Anexa nr.940 2. Credite de angajament TOTAL .983.034 II.364.368.020 2.721.253.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag. DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Forte terestre PROGRAM : Ministerul Apararii Nationale Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . precum si a celor necesare indeplinirii altor angajamente internationale.617.028.910 2.218.075 2. 473/2004 privind Planificarea Apararii.800 2.128.230. cu prioritate a celor asumate in cadrul Aliantei Nord Atlantice si UE.034 I.067 2.eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 1.113 23. 3 / 18 / 27 12.749 1.545 2. elaborat in conformitate cu Legea nr.mii lei- 22.996.006. Programul Forte Terestre este program major al Ministerului Apararii Nationale.028. Credite bugetare 12.861 Programul asigura realizarea/dezvoltarea/mentinerea capabilitatilor militare specifice Fortelor Terestre.502 2.

2 din 81 300 300 300 300 2.328.511 II.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program Executie preliminata 2011 I.990.920. Credite bugetare 5.213.829 II.190. Credite de angajament 5401 5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.516 I.678 22. Credite bugetare 11.011 7.494 Estimari 2014 Pag.966.303 1.464 2.099 2. Credite de angajament 540159 5.920.426 Total .621 5401 11.955.BUGET DE STAT 5001 Buget de stat Indicatori de finantare Cod indicator Realizari pana in 2010 300 300 300 300 1.056 Estimari 2013 300 300 300 300 2. 3 / 18 / 27 7.011 5 5 7.877.120. Credite de angajament 540120 6001 540159 APARARE 5.511 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 540159 5 II.516 II.852 Estimari 2015 Anexa nr.346.016 22. Credite bugetare 540120 5 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 300 300 540120 5.354 2.576.574 Propuneri 2012 Fisa Programului 300 300 300 300 2.mii lei- .178.829 I.088. Credite bugetare 300 300 I.016 7. Credite de angajament 5001 5001 CHELTUIELI .629 2.

605 16.518 180.992. Credite de angajament 600120 1.457 16.136 1.304 Propuneri 2012 Pag.923 7.283 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11. Credite de angajament 180.694. 3 din 81 7.694.442 II.603.110 6.990 8.478 1. Credite bugetare 176.923 I.654 2.481. 3 / 18 / 27 600151 600130 I.877.824.415 2.990 186. Credite de angajament Executie preliminata 2011 600110 6001 6001 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 39.196.116.880 2.478 1.880 1.996 Estimari 2015 Anexa nr.603.879. Credite bugetare 600130 600120 I.869 Estimari 2014 600151 179.968 179.029 1.901 186.478 186.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 7.824.415 II.866 1.mii lei- .518 7.986 II.056 8.442 1.320 21.788.056 7.341.415 TITLUL III DOBANZI 1.767 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6.079.787.986 600157 600151 250 250 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6.232.605 21.877.385. Credite de angajament 600130 6.878 Total .539. Credite de angajament 600110 1.659 I.478 186.604.968 1. Credite bugetare 11.857.562.415 6.788.091. Credite bugetare 600120 600110 I.562.030.351 1.351 2.196.659 II.930 1.457 2.930 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 7.539.608 2.604. Credite bugetare 6.901 7.866 1.807 2.704 1.110 39.136 2.980.029 176.990 7.385.888 1.990 II.

919. Credite de angajament 60.355 313. 3 / 18 / 27 600185 600181 I.749 106. Credite bugetare 382.111 15.503 I.919.410 600185 115.723 Total . Credite bugetare 88.503 44.644 II.339.425 83. Credite de angajament 600181 71. Credite bugetare 65 65 Propuneri 2012 600181 600171 I. Credite de angajament 6501 78.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 1.968 I.644 2. Credite bugetare 128.124 77.349 200 200 Estimari 2013 Pag.124 II.088 88. Credite de angajament 600171 90 90 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 88.589 409. Credite bugetare 6501 600185 -12.984 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 1.990 200 200 Estimari 2014 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 77.742 -12.048 89. Credite de angajament Executie preliminata 2011 600171 600157 600157 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 795.425 83.338 II.124 -12.723 89.979.644 650110 6501 I.503 82.338 77.303 INVATAMANT -12.968 II.303 II.552 799.171 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 382.977 200 200 Estimari 2015 Anexa nr.348 213. 4 din 81 84.808 79.mii lei- .759 86.503 86.124 77.644 77.490 2.

669 14.031 II. Credite bugetare 1. Credite bugetare 41.109 32.368 34.660 Propuneri 2012 Pag.945 1.870 21. 5 din 81 2.636 I.323 32.205 8.082 49.323 49.368 49. Credite bugetare 650157 650151 I.023 23 590 590 485 485 32.620 2.082 49. Credite de angajament 32.769 305.636 II. Credite de angajament 650171 400 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 5. 3 / 18 / 27 650151 650120 I.945 1.783 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 233. Credite de angajament Executie preliminata 2011 650120 650110 650110 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 16.082 Estimari 2014 650151 34.257 3.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 142.060 8.082 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 142.325 Total .325 463.323 32.340 436 436 3. Credite de angajament 650157 5.mii lei- .082 49.660 41.031 I.323 88 650185 650171 3.323 32.323 32.023 590 590 485 485 3.205 1.599 II.543 1.323 49.023 590 590 485 485 32.109 II. Credite de angajament 650120 40.599 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 88 II.082 Estimari 2015 Anexa nr.543 305. Credite bugetare 650171 650157 400 I. Credite bugetare 233.323 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 1.783 40.769 463.

Credite bugetare 876 400 400 600 600 I.685 1.mii lei- .036 680157 680151 250 250 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 876 II.182 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 5.480 1. Credite de angajament Executie preliminata 2011 6701 650185 650185 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 3.695 II.450 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 141. Credite de angajament 1.311 12. RECREERE SI RELIGIE -158 II. Credite bugetare 9. Credite bugetare 6801 670151 I.211 680151 6801 141.656 I.036 680151 9.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 5. 3 / 18 / 27 670151 5.479 12.500 1. Credite de angajament 6801 1. Credite bugetare -158 I.450 1.479 12.656 10.480 1.450 700 700 10.553 1.211 1.479 -158 -158 Total .342 10.182 Propuneri 2012 Pag.500 1.526 190.553 10.480 1.500 Estimari 2015 Anexa nr.656 II.000 10. Credite bugetare 5.526 3. 6 din 81 700 700 10.182 1.695 I.450 1.480 Estimari 2014 670151 1.311 190. Credite de angajament 8.211 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.000 1.656 II.500 1.479 12.342 1.211 1.685 8. Credite de angajament 6701 6701 CULTURA.182 1.

Credite de angajament 7.435 9. 3 / 18 / 27 680185 680157 680157 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 9.853 Estimari 2015 Anexa nr.425 9.642 Estimari 2014 -1 600671 I.787 186.425 II.600 Estimari 2013 680185 9.436 9. Credite bugetare 9.425 II. Credite bugetare 5006 680185 I.425 II. Credite de angajament Executie preliminata 2011 Pag. Credite bugetare 9. 7 din 81 9.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 9. Credite de angajament 5006 5006 CREDITE EXTERNE Credite externe -1 II.425 9.425 I.mii lei- .821 I.435 Propuneri 2012 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 140. Credite de angajament 600671 9.425 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 600671 9.425 9.425 I. Credite bugetare 9.425 9.425 9.600 7.787 Total .436 9.642 9. Credite bugetare 140.853 9.425 -1 -1 186. Credite de angajament 6006 6006 APARARE 6006 9.821 II.

704 1.446 40. Credite de angajament 601020 225 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 399 II.TOTAL CHELTUIELI Executie preliminata 2011 5010 Venituri proprii Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 5.954 40. 8 din 81 5.954 34. Credite de angajament 601071 72.283 72.446 Propuneri 2012 VENITURI PROPRII . Credite de angajament 5010 5.446 Estimari 2013 5.780 20.443 29. Credite de angajament 6010 91.954 40.153 209.010 365.446 105.241 29.375 365.mii lei- .518 1.954 34.443 29. Credite de angajament 601010 97.241 270 270 34.954 34.780 II.241 29.271 70.954 40.446 Estimari 2014 Pag.446 40.704 328.061 II.443 29. 3 / 18 / 27 117.391 24. Credite bugetare 601071 601020 I.954 34.241 29.990 I. Credite bugetare 6010 5010 I.518 209.446 40.498 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 91.498 105.446 601010 6010 I.241 270 270 34.446 Estimari 2015 Anexa nr. Credite bugetare 225 601020 601010 399 I.241 270 270 34.283 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 20.443 29.446 40.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 97.241 270 270 34.271 II.010 Total .241 29. Credite bugetare 97.061 APARARE 97.954 40.375 328.

620 3. Credite de angajament 651071 682 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 845 II.325 10.081 5.081 3.411 500 500 639 639 1.153 Total .443 Estimari 2013 2.413 I.392 II.990 651010 3. 3 / 18 / 27 18.081 3.551 5.165 I.081 5.081 3.411 500 500 639 639 1.391 II.411 500 500 639 639 1.411 500 500 639 639 1.083 4.081 5.027 18. Credite bugetare 6710 651071 I. Credite bugetare 3.081 5. Credite bugetare Executie preliminata 2011 6510 601071 Cod indicator Realizari pana in 2010 2.083 10.168 II. Credite de angajament 651010 1. RECREERE SI RELIGIE 932 II. Credite de angajament 6710 688 688 CULTURA.165 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.942 1.mii lei- . Credite bugetare 682 651071 651020 845 I.535 2.168 I.443 Estimari 2015 Anexa nr. Credite de angajament 6510 6510 INVATAMANT 70. Credite bugetare 651020 651010 1.535 24. Credite de angajament 651020 1.942 1.942 3.325 18.942 1.081 3.620 4.942 3. 9 din 81 2.392 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 932 3.608 3.942 3.942 1.443 Estimari 2014 Pag.942 3.443 Propuneri 2012 Fisa Programului 2.027 117.

165 2.561 16.165 56 56 2.165 56 56 2. Credite de angajament 671071 4.561 506 506 18.411 Estimari 2014 Pag.411 Propuneri 2012 Fisa Programului 100 100 190 190 2.165 2. Credite bugetare 671020 671010 I. Credite de angajament 671020 159 159 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 123 II. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : 446 II.541 1.mii lei- . Credite de angajament 671010 5.413 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.551 II.608 Total .919 671071 671020 2.541 16.ordonator 18 11424532 Cod 41 Cod program 123 671071 REZULTATE ASTEPTATE : 100 II.165 2.165 56 56 2.982 II. 10 din 81 100 100 190 190 2.165 56 56 2.411 Estimari 2015 Anexa nr. 3 / 18 / 27 1.919 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.411 Estimari 2013 100 100 190 190 2.165 2. Credite bugetare 446 100 100 335 335 I. Credite bugetare 4. Credite bugetare 100 I. Credite bugetare Executie preliminata 2011 671010 6710 Cod indicator Realizari pana in 2010 100 100 190 190 2.982 I.

echip.pregatirea structurilor subordonate pentru indeplinirea misiunilor. instruirea si specializarea personalului militar propriu in cadrul structurilor de invatamant din subordine. asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice. 11 din 81 Estimari 2015 Anexa nr.zile exercitii/structura 26 Grad de operationalizare a structurilor (%) REZULTAT 70 Gradul de operativitate la tehnica BAT (nr. Operationalizarea structurilor din Fortele Terestre. Mentinerea in teatrele de operatii a unor forte.operative/nr.ech. COMENTARII : 38 Numarul de structuri din FT planificate sa participe la intreaga gama de misiuni NATO si UE (evaluate) 11 Numarul de obiective al fortei din responsibilitatea FT care sunt implementate conform calendarului 4 Nr. in conformitate cu mandatul acordat de Parlament. Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . Formarea. Disponibilizarea bunurilor materiale excedentare sau improprii utilizarii de catre Fortele Terestre. continuarea procesului de restructurare si modernizare a Fortelor Terestre.existente) (%) 80 Gradul de operativitate la tehnica ATAM (%) (nr. echipamente operative/ nr. Modernizarea inzestrarii si infrastructurii Fortelor Terestre in limita fondurilor disponibile.mii lei- Continua urmatoarele activitati majore: implementarea Obiectivelor Fortei. echipamente existente) EFICIENTA Indicatori de fundamentare Implementarea Obiectivelor Fortei 08 specifice Fortelor Terestre.ordonator 18 11424532 Cod 42 41 Cod program 3875 3788 3343 3240 3342 99 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag. 3 / 18 / 27 91 80 4 3 85 4 21 70 4 6 70 80 11 12 12 42 43 52 55 12 4 9 70 80 61 12 4 13 70 80 Total .

972 787.857 1.024. 473/2004.423.423. Credite bugetare 5. 3 / 18 / 27 Indicatori de finantare 5.071.134 1. Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale.250 II. cu prioritate cele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si UE.668 964.408 833.070 758. precum si cele necesare indeplinirii altor angajamente internationale.862 9. Credite de angajament TOTAL .710 722.591.028. 12 din 81 Estimari 2015 Anexa nr.726 871.778 Total .251 I. DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Forte aeriene PROGRAM : Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului .eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 837.151 10.mii lei- Prin acest program se urmareste realizarea si dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Fortelor Aeriene.443 988.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag. elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr.

149 II.394 1.867 9.711 667.mii lei- .220.380 710.804 1. Credite de angajament 6001 6001 APARARE 1.394 1.220.357 I.394 9.200 922.674 820.034 1.024 II.BUGET DE STAT Executie preliminata 2011 5001 Buget de stat Cod indicator Realizari pana in 2010 405. Credite bugetare 5. Credite de angajament 5401 1. 3 / 18 / 27 4.223.016.740 745.459 868.821 Estimari 2015 Anexa nr.780. Credite de angajament 600110 1.921 1.030 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 741.149 I.504.030 II. Credite de angajament 5001 5001 CHELTUIELI .300.982.361.816 951.024.878 364 364 600110 5.012.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 403. Credite de angajament 540159 364 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 1.593 715.338 Estimari 2013 476.030 I.078 Estimari 2014 Pag. Credite bugetare 6001 540159 1.353 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 718.361.193 5401 5.596 892. Credite bugetare 540159 5401 364 I.030 II.607 Propuneri 2012 Fisa Programului 467.119 9.963 681.542 986.331 983.161 751.024 I.061 Total . Credite bugetare 5. 13 din 81 489.722 691.167 790.394 1.476 775.146 9.

575 28.422 II. Credite de angajament 124.100 30 30 856 856 I.196 405. 3 / 18 / 27 600151 600130 I.619 28.372 128.167 Estimari 2015 Anexa nr.441 28.867 Total .422 TITLUL III DOBANZI 1.784. Credite de angajament 600157 210 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1. 14 din 81 97.196 127.604 124. Credite bugetare 127.781. Credite de angajament 600120 403.400 1. Credite bugetare 600130 600120 I. Credite bugetare 210 600157 600151 1.331 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 23.133.230 30 30 875 875 128.459 Propuneri 2012 Pag.558 II.558 119.873. Credite bugetare 600171 600157 I.619 II.784.133.348 30 30 866 866 128.400 4.441 5.223.422 23.237 467.372 489.200 Estimari 2014 600151 142. Credite bugetare Executie preliminata 2011 600120 600110 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 2.341 221.372 128.212 23.115 I.353 II.212 5. Credite de angajament 600171 1.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 1.mii lei- .739 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 28.341 II.982.043 10 10 847 847 89.357 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.604 381. Credite de angajament 600130 23.372 476.237 142.422 1.

690 I.698 26.586 22.142 Estimari 2013 Pag.158 Propuneri 2012 600181 600172 I.516 3. Credite de angajament 6501 6501 INVATAMANT -3.586 15.398 TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE 1. Credite de angajament 600185 317.063 -3. 15 din 81 17.532 27.501 20.903 25. Credite de angajament 650110 70.633 I.550 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20. Credite bugetare 6501 600185 -3.261.633 II.524 27.873. Credite de angajament 600172 187.516 12.063 120.074 Estimari 2014 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 120.686 217.895 16. Credite bugetare Executie preliminata 2011 600172 600171 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 145.660 Total .665 59.501 650110 94.829 217.409 I.524 172.516 59. Credite de angajament 600181 120. Credite bugetare 391. Credite bugetare 94.895 25. Credite bugetare 320.149 Estimari 2015 Anexa nr.829 -3.690 26.516 II. 3 / 18 / 27 600185 600181 I.665 II.mii lei- .063 II.063 12.665 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 59.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 59.594 22.665 120.739 II.

572 I.698 Estimari 2014 650151 8.131 10 10 70.952 9.131 2.532 Estimari 2015 Anexa nr.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 22.195 9.903 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 22.952 40 40 -68 2.067 8.067 15. Credite bugetare 650157 650151 10 I.952 17.952 650185 650157 25 I.946 II.594 Propuneri 2012 Pag.070 145. 3 / 18 / 27 650151 650120 I. Credite bugetare 12. Credite bugetare Executie preliminata 2011 650120 650110 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 56. Credite bugetare 6801 650185 1.450 I.952 9.mii lei- .522 2.070 70.946 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 10 II.550 II.804 -68 -68 2.952 9.623 40 40 9.425 2.952 16. Credite de angajament 9. Credite de angajament 40 40 650185 25 40 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 1.195 II. Credite de angajament 650157 1.409 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70. 16 din 81 2. Credite bugetare 40 9.952 9. Credite de angajament 650120 12.212 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA -68 II.686 Total . Credite de angajament 6801 45.

450 Propuneri 2012 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 45. Credite bugetare Executie preliminata 2011 Pag.716 291.250 96. Credite bugetare 2.034 I.250 96.497 2.280 523 523 56.212 II.425 Estimari 2013 680151 2. Credite de angajament 5010 62.522 177 2. Credite bugetare 5010 680185 -1 96.250 I.447 2. 17 din 81 12.mii lei- .330 12.034 II.394 65 65 680185 680157 45.227 VENITURI PROPRII .394 1. Credite de angajament 1.330 12.TOTAL CHELTUIELI Venituri proprii -1 II.330 I.804 Total .330 2. Credite de angajament 680157 56 56 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 177 II.280 56.250 12. Credite bugetare 680157 680151 2.330 12.360 2.330 12.447 75 75 680185 2.717 -1 -1 56.497 6010 5010 APARARE 62.623 Estimari 2015 Anexa nr.360 75 75 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 45. 3 / 18 / 27 680151 6801 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 291. Credite bugetare 96.572 Estimari 2014 I. Credite de angajament 1.548 2.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 2.548 75 75 2.226 II.

460 11. Credite de angajament 6510 1.134 170.504 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 60.960 11.624 48.270 117.159 II.460 11.714 25.960 Estimari 2015 Anexa nr.812 287. Credite bugetare 686 46.613 II.899 II.678 170. 18 din 81 80 80 340 340 500 500 11.899 II. Credite de angajament 601071 48.460 11.815 Propuneri 2012 Fisa Programului 80 80 340 340 500 500 11.880 46.460 11.960 95. Credite bugetare TITLUL II BUNURI SI SERVICII 651010 651020 73 73 I.812 Total .960 11. Credite de angajament 601020 95. Credite de angajament 651010 686 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.mii lei- .678 287.880 651010 6510 I.960 52.855 52. Credite bugetare 6510 601071 I.960 Estimari 2013 80 80 340 340 500 500 11. Credite de angajament Executie preliminata 2011 601020 6010 6010 Cod indicator Realizari pana in 2010 80 80 405 405 42.714 II. Credite bugetare 601071 601020 I.270 3. Credite bugetare 60.960 Estimari 2014 Pag.460 11.624 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 34.815 95.159 INVATAMANT 25.855 42.460 11.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 34.504 95.613 I.134 117.960 11. 3 / 18 / 27 393 393 3.

Credite bugetare 6710 651071 I.654 Total . Credite de angajament 6710 120 120 CULTURA. Credite bugetare 671010 6710 I. 19 din 81 30 30 30 30 260 260 Estimari 2015 Anexa nr. Credite de angajament Executie preliminata 2011 651071 651020 651020 Cod indicator Realizari pana in 2010 30 30 30 30 325 325 Propuneri 2012 Fisa Programului 30 30 30 30 260 260 Estimari 2013 30 30 30 30 260 260 Estimari 2014 Pag. Credite de angajament 671010 60 60 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 455 II.056 II.056 I. RECREERE SI RELIGIE 103 II. Credite bugetare 1.mii lei- . Credite bugetare 60 I. Credite de angajament 651071 493 493 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1. Credite bugetare 671020 671010 147 I.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 103 455 671071 671020 60 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 263 II. Credite de angajament 671020 263 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 147 II.654 2. 3 / 18 / 27 443 443 147 147 635 635 223 223 2.

3 / 18 / 27 57 65 55 78 78 Grad de operativitate elicoptere de transport (%) 52 Grad de operativitate elicoptere de lupta (%) 65 Grad de operativitate avioane transport (%) 55 Grad de operativitate avioane de lupta (%) EFICIENTA Indicatori de fundamentare 76 57 75 47 68 57 72 47 68 57 72 41 68 57 61 41 Cresterea ponderii fortelor pregatite la nivelul standardelor operationale NATO/UE ce pot fi angajate si sustinute pentru participarea la operatii NATO. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : 45 II. 20 din 81 100 100 Estimari 2015 Anexa nr.mii lei- . Credite de angajament Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 45 45 Total . Realizarea/ consolidarea capabilitatilor militare ale Fortelor Aeriene in vederea optimizarii capacitatii de aparare a Romaniei. Credite bugetare 45 100 Executie preliminata 2011 I. Credite bugetare 100 I. REZULTATE ASTEPTATE : 100 II. alte tratate si initiative regionale la care Romania este parte. indeplinirea la termen a cerintelor cantitative si calitative conform angajamentelor asumate privind Obiectivele Fortei. Obiectivul Global UE.ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 2806 2805 2804 2803 671071 671071 100 100 100 Propuneri 2012 100 100 Estimari 2013 100 100 Estimari 2014 Pag.

mii lei- .000 15.000 14.000 95 86 10.000 15.200 Numar mediu de ore de functionare per radar per an 10 13 20 40 20 25 500 1.17 59 10.060 Numar de ore de zbor / an REZULTAT 97 Grad de operativitate radare (%) 88 Grad de operativitate piese de artilerie AA (%) 100 100 Executie preliminata 2011 Grad de operativitate complexe RSA (%) Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 13 20 40 25 25 500 1.avion de lupta 595 Numar mediu de ore de functionare per complex RSA per an 1.000 500 23 20 42 21 COMENTARII : 12 13 Obiective ale fortei in proces de implementare 27 Numar de ore de zbor per pilot per an .000 17.000 95 90 100 Propuneri 2012 49 56 13.000 95 90 100 Estimari 2013 15 25 45 30 30 500 1.72 57 10. 3 / 18 / 27 Total .64 56 10.4 Ponderea efectivelor pregatite la nivelul standardelor operationale NATO/UE (%) 37 Numarul de structuri pregatite la nivelul standardelor operationale NATO/UE 14.000 95 90 100 Estimari 2015 Anexa nr.66 1.000 95 90 100 Estimari 2014 Pag. 21 din 81 15 25 45 30 30 500 1.avion de transport 28 Numar de ore de zbor per pilot per an .ordonator 18 11424532 Cod 42 Cod program 4455 4454 4453 4452 4451 4450 4449 3870 3869 2812 2809 2808 2807 10.elicopter de transport 40 Numar de ore de zbor per pilot per an .elicopter de lupta 30 Numar de ore de zbor per pilot per an .

954 408.500 642.173. 22 din 81 Programul are caracter permanent. precum si cele necesare indeplinirii altor angajamente internationale.278 II.563 Total .eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 414.ordonator 18 11424532 Cod Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 3.440. cu prioritate cele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si UE. Cod indicator Realizari pana in 2010 Anexa nr.277 I.mii lei- Prin acest program se urmareste realizarea si dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Fortelor Navale. DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Forte navale PROGRAM : Propuneri 2012 43 Executie preliminata 2011 Pag.195 466. 473/2004.452 482.668.032 800.440.285 615. 3 / 18 / 27 42 Cod program Fisa Programului .952 684.605 6.386 6. iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.561 995.858 450. Credite de angajament TOTAL . Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr. Credite bugetare 3.

mii lei- .205 Estimari 2015 Anexa nr.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program Executie preliminata 2011 6001 540159 APARARE 95 II.885 583. 23 din 81 10 10 10 10 769.632 Estimari 2014 Pag.052 451. Credite bugetare 540159 540120 15 I.795 Propuneri 2012 Fisa Programului 10 10 10 10 435.615 II. Credite bugetare 95 I.070. Credite de angajament 5401 5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 383. 3 / 18 / 27 95 95 79 79 174 174 5.100 Estimari 2013 10 10 10 10 611.070.458 418.723 6. Credite de angajament 540120 29 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15 15 540120 124 II. Credite bugetare 124 I. Credite de angajament 540159 15 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 29 II.900 Total . Credite de angajament 5001 5001 CHELTUIELI .552 653.614 I.BUGET DE STAT 5001 Buget de stat Indicatori de finantare Cod indicator Realizari pana in 2010 5 5 5 5 376.141.554 5401 3. Credite bugetare 3.161 964.646.

599 TITLUL III DOBANZI 452.897.537.410 55.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 1. Credite bugetare 600130 600120 I.121 II.599 714.664 623. Credite de angajament 600120 241. Credite bugetare 55.601 581.297 520 520 554 554 I.mii lei- .209 600157 600151 527 527 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 2.485 422.476 588 588 48.256 2.459 61. Credite bugetare 600120 600110 I.279 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.987 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.764 452.410 245.599 II.184.625 405.476 47.015 Propuneri 2012 Pag.994 287.542 714. 3 / 18 / 27 600151 600130 I.297 II.395 934.764 II.994 48. Credite bugetare 2.823.625 281.334 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 104.328.897.136 739.632 388.136 296.279 241.601 287.121 I.994 296.542 2.599 104. Credite bugetare 2.256 5. Credite de angajament 600130 104.184. Credite de angajament Executie preliminata 2011 600110 6001 6001 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 5.580 Total .402 5.108 104.806 Estimari 2014 600151 61.537.994 48. Credite de angajament 600110 354.209 II.105 557. 24 din 81 622 622 48.108 5.851 245.317 Estimari 2015 Anexa nr.459 281.851 350. Credite de angajament 47.

744 II.392. Credite de angajament 600181 57. Credite de angajament 600171 54 54 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 13.398 INVATAMANT -810 II. 25 din 81 23.384 1.381 650110 6501 I.997 22.944 23.724 22.944 I.562 13.872 277.944 393.160 40 40 Estimari 2013 Pag.951 260.250 249.381 1.639 40 40 Estimari 2014 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 561.mii lei- .700 604.724 23.381 II.398 II.944 23.744 I.951 -810 -810 561. Credite bugetare 42. Credite de angajament 244.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 578.525 40 40 Estimari 2015 Anexa nr. 3 / 18 / 27 600185 600181 I.938 II. Credite bugetare 25 25 Propuneri 2012 600181 600171 I.944 23.944 23.938 561.943 Total .409 51. Credite bugetare 6501 600185 -810 22.381 561. Credite bugetare 143. Credite bugetare 13.997 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 143.887. Credite de angajament 6501 22.717 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 578.943 13.215 125.583 600185 75. Credite de angajament Executie preliminata 2011 600171 600157 600157 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 260.

189 17.969 Propuneri 2012 Pag.740 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 872 II.189 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 44.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 44.189 17.189 Estimari 2015 Anexa nr.146 7.410 78. Credite de angajament 650171 35 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 1.740 6.535 Total .304 II.038 II.535 180.183 II. Credite bugetare 650171 650157 35 I.740 17.740 6. Credite bugetare 97.410 180.146 17. Credite de angajament 650157 1. 3 / 18 / 27 650151 650120 I. Credite de angajament 650120 15.133 1.740 17. Credite bugetare 650151 8 I.038 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650157 8 II.189 Estimari 2014 650151 7. 26 din 81 15 15 6.816 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 97.740 650185 650171 15 15 15 15 15 15 6.183 I.304 6.133 8 8 78.mii lei- .816 15.740 6.740 6.189 17. Credite de angajament Executie preliminata 2011 650120 650110 650110 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 872 872 1.969 15. Credite bugetare 15. Credite bugetare 872 I. Credite de angajament 6.

267 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 5.373 1.408 1. Credite de angajament 1.408 1.581 14.408 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5.185 II.373 1.373 6801 670151 1.408 CULTURA.373 1.408 1. Credite de angajament Executie preliminata 2011 6601 650185 650185 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 11.373 I.581 14.408 670151 6701 5. Credite bugetare 6701 660151 I.408 1. Credite bugetare 5. Credite de angajament 6601 6601 SANATATE -8 II.373 1.541 I.408 Estimari 2015 Anexa nr.581 14. RECREERE SI RELIGIE 7.944 11.408 1.408 Propuneri 2012 Pag.944 14.541 1.373 1.373 670151 1.267 1.267 1.185 1.408 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 1. Credite bugetare 7.185 I.373 1.581 -8 -8 Total .373 1.mii lei- .ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 7.373 1.408 1.267 1.373 1.944 11. 3 / 18 / 27 660151 7.408 1.408 Estimari 2014 660151 1.408 1.408 1.541 II.408 1.373 1. 27 din 81 1.373 1.373 1.408 1. Credite de angajament 1.185 II.541 II. Credite bugetare -8 I.944 11.373 1. Credite bugetare 1.408 1.408 1. Credite de angajament 6701 1.

784 II. Credite de angajament 6006 305.031 3. Credite bugetare 5006 680157 2.083 70 70 3.670 30.021 3.784 30.245 I.270 1.961 2.810 2.784 I.784 305.200 70 70 2.159 30. Credite bugetare 680157 680151 1.784 APARARE 6006 305.021 70 70 3.270 Estimari 2013 680151 2.031 159 17.784 II.810 I.961 70 70 3.091 Estimari 2014 I. Credite de angajament 680157 70 70 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 159 II. Credite bugetare 305.084 II.084 6006 I. Credite de angajament 5006 5006 CREDITE EXTERNE Credite externe 17. Credite de angajament Executie preliminata 2011 Pag. Credite bugetare 17.153 Estimari 2015 Anexa nr.880 Propuneri 2012 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 17.mii lei- . 3 / 18 / 27 680151 6801 6801 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 305.245 II.784 305.784 305. Credite bugetare 305.200 1. Credite de angajament 1.159 509 509 30.153 3.083 3.670 Total .880 2. 28 din 81 3.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 3.091 3.

400 31. Credite de angajament 601020 259 259 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 736 II.784 Total .879 II.851 259 259 19.851 259 259 19.400 Propuneri 2012 5010 600671 I.010 31. 3 / 18 / 27 58.784 II.695 6.010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 43.400 Estimari 2013 6.400 31.031 2. Credite bugetare 601020 601010 I. Credite de angajament 5010 63. Credite bugetare 6010 5010 31.010 31.010 19.TOTAL CHELTUIELI Venituri proprii 305.010 31.851 259 259 19. Credite bugetare 19.686 138.010 19.010 19.851 I. 29 din 81 6.879 VENITURI PROPRII .879 305.784 305. Credite bugetare 6.636 APARARE 63.400 I.010 19.400 601010 6010 I.851 259 259 19.mii lei- .400 Estimari 2014 Pag.950 2.031 138.400 31.636 II.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 736 24. Credite de angajament 600671 305. Credite de angajament 601010 19.686 220. Credite de angajament 6010 43.010 31.879 220.010 31.400 31.400 Estimari 2015 Anexa nr.784 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Executie preliminata 2011 600671 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 6.

900 6.239 11. 30 din 81 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 18. 3 / 18 / 27 651056 651020 I.554 3. Credite bugetare 6510 601071 I.204 II.851 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 24.900 11. Credite bugetare Executie preliminata 2011 601071 601020 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 17.754 5.128 43.900 651010 6510 I.592 5.mii lei- .754 1.704 58.635 II.900 11.754 5.900 11.358 II.770 12. Credite de angajament 651020 5.592 5.900 6. Credite bugetare 5.239 12.592 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.754 1.239 12.754 1.851 Estimari 2014 651056 1.554 3. Credite bugetare 5.900 6.592 5.754 1.128 12.900 11.900 11.754 5.592 651020 651010 15.754 1.754 1.239 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 19. Credite bugetare 12.592 12.595 81.554 I.204 3.592 5.554 3.239 11.851 Estimari 2013 Pag.239 11.941 INVATAMANT 18.358 1.239 11. Credite de angajament 6510 19.592 12.851 Propuneri 2012 Anexa nr.754 1.554 3.635 I.592 12.239 12.704 77.900 6.941 II.950 Total .136 81.239 11. Credite de angajament 1.851 Estimari 2015 3.239 12. Credite de angajament 601071 6. Credite de angajament 651010 12.695 II.592 12.595 43.136 77.

770 Total .554 II. Credite bugetare 75 I. Credite de angajament 661071 18 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 661071 75 II.554 Estimari 2014 Pag. Credite de angajament 661020 661020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 75 II.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program I. Credite bugetare Executie preliminata 2011 651056 Cod indicator Realizari pana in 2010 1.mii lei- .339 3. 3 / 18 / 27 18 75 75 75 75 168 168 7. 31 din 81 1. Credite de angajament 661010 75 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 168 II.339 1.554 Estimari 2015 Anexa nr.339 1. Credite de angajament 6610 168 SANATATE 6610 949 II.339 1.339 3.644 7.554 Estimari 2013 1.644 17.339 3.339 1.339 3. Credite bugetare 1. Credite bugetare 661020 661010 I.554 Propuneri 2012 Fisa Programului 1.339 1.339 661010 6610 I. Credite bugetare 949 I. Credite de angajament 651071 651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 651071 3.

participarea la misiunea de aparare colectiva. Credite de angajament 6710 6710 CULTURA. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : 134 II. Credite de angajament 671020 134 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 151 151 671020 134 II. precum si misiunea in sprijinul pacii din Kosovo. Credite bugetare 151 I. RECREERE SI RELIGIE 18 II. Credite bugetare 100 I. Credite bugetare Executie preliminata 2011 6710 661071 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . Implementarea Obiectivelor Fortei specifice Fortelor Navale conform Force Goals 08.mii lei- Indeplinirea angajamentelor internationale asumate in cadrul Aliantei si UE. REZULTATE ASTEPTATE : 100 II. 32 din 81 100 100 151 151 151 151 Estimari 2015 Anexa nr. Credite bugetare 134 I. 3 / 18 / 27 Indicatori de fundamentare 889 889 889 889 18 Total . pregatirea structurilor subordonate pentru indeplinirea misiunilor. continuarea procesului de restructurare si modernizare a Fortelor Navale.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 671020 100 100 151 100 100 151 151 151 151 Propuneri 2012 100 100 151 151 151 151 Estimari 2013 100 100 151 151 151 151 Estimari 2014 Pag.

Efortul pentru realizarea unei structuri de forte compatibile NATO va fi concretizat si prin implementarea Obiectivelor Fortei asumate de Romania. calitativ si al termenelor rezultate din angajamentele asumate a intampinat greutati atat din cauza neasigurarii COMENTARII : 9 Zile iesire pe mare/an/dragor maritim 22 Zile iesire pe mare/an/corveta 59 Zile iesire pe mare/an/fregata 124 Grupa scafandri EOD (ore scufundare / an) 121 Ore scufundare / an patrula maritima pentru forte operatii speciale REZULTAT 90 Nivel capacitate operationala .fregate (zile) EFICIENTA Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . Indeplinirea cerintelor de ordin cantitativ. in scopul satisfacerii cerintelor si asigurarii interoperabilitatii cu fortele NATO/UE.Grupa scafandri EOD (zile) 180 Nivel capacitate operationala patrula maritima pentru forte operatii speciale (zile) 30 30 Executie preliminata 2011 Nivel capacitate operationala . 33 din 81 80 80 150 180 180 90 90 40 180 30 Estimari 2015 Anexa nr.Dragor maritim (zile) 90 Nivel capacitate operationala . il constituie modernizarea si inzestrarea Fortelor navale prin achizitionarea. a sistemelor de armamente ce inglobeaza tehnologii moderne. in corelare cu resursele puse la dispozitie.ordonator 18 11424532 Cod 43 Cod program 3873 3872 3871 2836 2835 2827 2826 2824 2822 2821 30 Propuneri 2012 180 90 40 90 12 27 75 180 180 10 27 150 180 180 90 90 40 180 80 80 150 180 180 90 90 40 180 30 Estimari 2013 80 80 150 180 180 90 90 40 180 30 Estimari 2014 Pag.mii lei- Obiectivul de baza al Programului Major Forte Navale. 3 / 18 / 27 Total .Corveta (zile) 40 Nivel capacitate operationala .

696 576. Cod indicator Realizari pana in 2010 Anexa nr.995 I.415 4. in conformitate cu angajamentele asumate. 34 din 81 suficiente a fondurilor (rectificari negative bugetare) cat si din cauza procedurilor greoaie in domeniul achizitiilor.mii lei- PROGRAM : Propuneri 2012 45 Executie preliminata 2011 Pag. urmarindu-se mentinerea nivelului de operationalizare a structurilor care au fost certificate/ afirmate in anii anteriori. Credite de angajament TOTAL .752 623.eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 585.091. Se acorda prioritate realizrii in continuare a capacitatilor operationale pentru fortele destinate NATO/UE si initiativelor regionale.980.669 582.ordonator 18 11424532 Cod Estimari 2013 Estimari 2014 Estimari 2015 2.046 Programul asigura realizarea/ dezvoltarea capabilitatilor militare specifice structurilor de logistica proprie in scopul asigurarii sprijinului/suportului logistic unitatilor apartinand categoriilor de forte ale armatei si structurilor centrale ale Ministerului Apararii Nationale DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Sprijin logistic Total . asa cum sunt reglementate prin legislatia actuala.519 519. 3 / 18 / 27 43 Cod program Fisa Programului .

467 605.577 541.748 574.867 547.606 4. Credite de angajament 540159 103 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 13 II.721 515.835 II.922 588. Credite bugetare Cod indicator Realizari pana in 2010 480.012. Credite de angajament 5401 427.824 Executie preliminata 2011 Indicatori de finantare 2.337 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 116 13 540159 103 II.mii lei- .804 573. Credite bugetare 5401 5001 522. Credite bugetare 540120 5401 I.815 Estimari 2013 538.139 II.834 CHELTUIELI .870 Estimari 2015 Anexa nr.032 I.697.525 Estimari 2014 Pag. Credite de angajament 5001 2. Credite de angajament 540120 25 25 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 116 II. Credite bugetare 540159 540120 I.858.497 4. Credite bugetare 25 25 I.097. 35 din 81 570. 3 / 18 / 27 128 128 13 13 141 141 4.959 484.907 Propuneri 2012 Fisa Programului 539.080 Total .BUGET DE STAT 5001 Buget de stat 490.012.570.

822 3.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 362.314 66.152.988 58.725 500. Credite de angajament 600120 305.400 38.257 4.400 32.257 3.499 57.369 57. Credite de angajament 57.664 35.021 478.988 58.241 I.263.507 478.096 480.400 34. Credite bugetare 305. Credite bugetare 27.536 477.885.537 600110 6001 I. Credite bugetare 473.241 II.822 661.842 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.400 58.559 600157 27.517 APARARE Executie preliminata 2011 6001 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 27.400 34.885.659 661.349 4.725 371.400 58.896 II. Credite de angajament 6001 1.896 27.081 Total .988 371.499 II.mii lei- .454.372 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.517 II.369 1.896 I.659 142.021 354.537 Propuneri 2012 Pag.896 142.664 57.559 II.935 518.480 Estimari 2015 Anexa nr. Credite de angajament 600157 500 500 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.372 600120 600110 1.362 422. Credite bugetare 305.454.143.687 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 362.452 426.400 35.400 I.152.988 361.362 305.536 361. Credite de angajament 600110 378.314 354. Credite bugetare 600157 600151 32.323 Estimari 2014 600151 66. 36 din 81 38. 3 / 18 / 27 600151 600120 I.

Credite de angajament 6501 6501 INVATAMANT -558 II.026 24.928 10.351 I.518 650110 4.401 13. Credite bugetare 31.411 I. Credite bugetare 4.273 279.005 Total . 3 / 18 / 27 600185 600171 101.750 1.411 II.023 2.750 1.393 10.mii lei- .750 2.750 2.130 1.172 650120 808 II.023 31.130 1. Credite bugetare 6501 600185 -558 273 273 1.399 Estimari 2014 600185 6.750 2.523 I.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 32.928 13.750 1.897 Estimari 2013 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 39.023 2.023 I.880 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Executie preliminata 2011 600171 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 2.393 2.023 2. Credite de angajament 27. Credite de angajament 650120 808 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.656 32.401 -558 -558 159.880 II.717 21.025 650120 3. Credite bugetare 3.518 1.111 Propuneri 2012 Pag. Credite de angajament 650110 650110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.025 1.523 II.822 49.403 273 273 1.367 Estimari 2015 Anexa nr. 37 din 81 273 273 1. Credite de angajament 600171 39. Credite bugetare 493 493 I.403 1.023 273 273 1.

167 38. Credite bugetare 18.256 124.900 26.626 256.167 38.871 36. Credite bugetare 7.931 37.900 18.626 117. 3 / 18 / 27 660151 6601 I.800 7.672 256.871 36.167 18.256 124.800 Propuneri 2012 Pag.318 37.672 256.871 18.900 26.900 18.756 SANATATE 80 II.931 670151 36.364 36. Credite de angajament 36.642 38.642 38.697 I.677 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 26.756 II.642 38.900 26. Credite de angajament 650171 80 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE Executie preliminata 2011 650171 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 256.900 26.601 38. RECREERE SI RELIGIE 26.000 26.756 68. Credite bugetare 68.000 17. Credite bugetare 6701 660151 I.900 Estimari 2014 660151 7.931 36.697 670151 68. 38 din 81 38.697 37.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 18.756 II.800 CULTURA. Credite de angajament 6701 7.mii lei- .800 17.900 Estimari 2015 Anexa nr. Credite de angajament 18.697 37.871 36.634 117.900 26.642 26. Credite bugetare 6601 650171 I. Credite de angajament 6601 26.364 II.601 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 68.634 80 80 Total .677 670151 6701 I.900 18.318 II.931 36.167 38.

Credite de angajament 177 177 680151 177 177 985 985 2. Credite bugetare 204 110 110 50 50 50 50 I. Credite de angajament 6801 27.281 I.153 39. Credite bugetare 680110 6801 2.173 680151 680120 I. 39 din 81 50 50 177 177 605 605 2.153 5.391 2. Credite de angajament Estimari 2013 670185 Propuneri 2012 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Executie preliminata 2011 Pag.391 I. Credite de angajament 680110 2.860 II.716 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA -46 II.173 2.177 5.723 39.740 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 292 II.422 2.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program Estimari 2014 1.740 2.177 1.mii lei- .716 II. Credite de angajament 680120 550 550 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1. 3 / 18 / 27 670185 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 514 514 1.860 292 177 177 680151 204 II.723 -46 -46 Total . Credite bugetare 680120 680110 I. Credite bugetare 548 548 2.422 Estimari 2015 Anexa nr.281 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 27. Credite bugetare 6801 670185 -46 50 50 177 177 605 605 2.

ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 56.398 1.TOTAL CHELTUIELI Venituri proprii 25. Credite bugetare 6.000 25.128 II.444 I.360 II. Credite de angajament 6010 71.304 II.694 25.487 63.948 1. Credite de angajament 5010 1.193 APARARE 84.065 19.948 1.694 31.440 32.583 282.100 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 71.000 25.948 1.694 34.161 I.000 25.528 1.000 25.694 25. Credite bugetare 60.mii lei- .879 Total .694 31.694 31. Credite de angajament 601020 60.948 34. Credite bugetare 6010 5010 79.600 40.694 31.879 32. 40 din 81 6.694 31.694 34.559 Estimari 2014 Pag.694 34.694 31.487 601020 6010 I.694 25.398 Propuneri 2012 5010 680157 1.559 1.069 287.948 34.694 34.694 31.590 Estimari 2015 Anexa nr.528 Estimari 2013 6.948 1.565 199.694 25.500 I.694 31.504 199.128 15.948 34.590 1.360 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Executie preliminata 2011 680157 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 6.100 63.600 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 56. Credite de angajament 680157 25. 3 / 18 / 27 58.444 VENITURI PROPRII .504 258.948 34.069 258. Credite bugetare 601071 601020 I. Credite de angajament 601071 40.193 II.

Credite de angajament 6710 19. Credite de angajament 671071 1.611 2. Credite bugetare 396 671020 671010 1.079 II.065 II.790 1.611 2.790 436 436 2. Credite de angajament 671010 2.790 436 436 2.771 19.611 6. Credite bugetare 1.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 6. Credite bugetare 1.750 908 385 385 1.611 2.000 Estimari 2015 Anexa nr. Credite bugetare 671010 6710 I. 41 din 81 643 385 385 1.600 2.844 13.750 II.219 3.000 Estimari 2014 Pag. COMERCIALE SI DE MUNCA 908 II.611 6.mii lei- .577 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.921 671071 671020 4.708 13.611 2.790 1.577 2.921 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.500 CULTURA.611 6.763 I.790 436 436 2.000 Propuneri 2012 8010 671071 I.611 6.219 19.790 1.790 1.000 Estimari 2013 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. Credite de angajament 671020 396 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1. Credite de angajament 385 385 8010 260 260 1. RECREERE SI RELIGIE 15.763 II. 3 / 18 / 27 4. Credite bugetare Executie preliminata 2011 6710 601071 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 643 385 385 1.771 58.844 3.565 Total .218 810 643 643 I.790 436 436 2.708 2.079 I.

42 din 81 100 100 56 56 249 249 338 338 643 Estimari 2015 Anexa nr.471 2. Credite de angajament 801020 384 384 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 735 II.702 1.601 Total . Credite bugetare Executie preliminata 2011 801010 8010 Cod indicator Realizari pana in 2010 100 100 56 56 249 249 338 338 643 Propuneri 2012 Fisa Programului 100 100 56 56 249 249 338 338 643 Estimari 2013 100 100 56 56 249 249 338 338 643 Estimari 2014 Pag.mii lei- . Credite de angajament 801071 334 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 372 II. Credite bugetare 100 I. Credite bugetare 334 801071 801020 372 I.702 2. Credite bugetare 801020 801010 I.219 II. Credite bugetare 111 100 100 92 92 I.471 4.ordonator 18 11424532 Cod 45 Cod program 735 801071 REZULTATE ASTEPTATE : 100 II. Credite de angajament 801010 810 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1. 3 / 18 / 27 427 427 1. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : 111 II.

Asigurarea unei legaturi eficiente intre sistemul logistic al armatei si economia nationala. precum si a celei cu termen de valabilitate depasit si continuarea procesului de valorificare a excedentelui de tehnica si materiala. COMENTARII : 100 Grad de operationalizare structuri (%) REZULTAT 26. casarea munitiei pentru armamentul si tehnica scoase din inzestrare.500 PRIORITATEA : 1 Administratie centrala PROGRAM : Obiectivul de baza al Programului major Sprijin Logistic.mii lei- Asigurarea conditiilor de depozitare a stocurilor strategice de materiale pentru intreaga structura de forte a armatei. Realizarea managementului materialelor si managementului distributiilor si participarea la informatizarea logisticii armatei.ordonator 18 11424532 Cod 47 45 Cod program 3243 3242 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag.000 100 27.400 100 27. in scopul aprovizionarii cu bunurile din competenta. 43 din 81 Estimari 2015 Anexa nr. il constituie continuarea procesului de transformare si modernizare al structurilor subordonate pentru realizarea sprijinului logistic al categoriilor de forte ale armatei si structurilor centrale ale MApN. asigurarea cu prioritate al sprijinului logistic pentru fortele dislocabile. 3 / 18 / 27 100 27. Alte obiective ale programului: Organizarea si desfasurarea achizitionarii si distributiei de bunuri materiale si servicii necesare sprijinului logistic al categoriilor de forte ale armatei.900 100 28.113 Valoare valorificare bunuri (mii lei) EFICIENTA Indicatori de fundamentare Total . Realizarea sprijinului logistic al fortelor destinate misiunilor internationale. tehnicii si echipamentelor scoase din functiune si a celor excedentare din Ministerul Apararii Nationale. Coordonarea activitatilor de valorificare a bunurilor materiale. Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului .300 100 28.

organizarea. Credite de angajament 5001 12.161.311 423.mii lei- In cadrul acestui program se realizeaza planificarea.571 II. coordonarea.136. elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr. 44 din 81 Estimari 2015 Anexa nr.513.419 428. 3 / 18 / 27 479.196 14. DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului .324.426 419.458.822 Total .437 426.047 417. controlul si evaluarea activitatilor intreprinse de Ministerul Apararii Nationale si a resurselor necesare desfasurarii acestora.eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 374. Credite bugetare 12.309 369.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag.762 423.571 I.740 14.156 500.849 14.778 427. Credite de angajament TOTAL . 473/2004.BUGET DE STAT 428. Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale.539 5001 Buget de stat Indicatori de finantare 12.897 427.831 379.324.723 371.725 CHELTUIELI .407 I.

581 374.014 Estimari 2014 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 616 II. Credite bugetare 510151 202 I. Credite de angajament 510120 1.398 1.472 1.202 620 7 7 209 209 1.mii lei- . Credite bugetare 510110 5101 I.635 Estimari 2013 Pag. 3 / 18 / 27 510151 510120 616 I.117 1. Credite bugetare 368 1.756 1. Credite de angajament 379.768 8. Credite bugetare Executie preliminata 2011 5101 5001 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 2. Credite de angajament 510155 331 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 510155 595 7 7 II. Credite de angajament 510110 1.350 5101 407.801 II.081.472 2.262 380.771 21 21 1.581 1.088 510120 510110 1.426 1.302 15.042 300 300 I.426 2.313 2.398 2. Credite de angajament 164 202 510151 368 164 1.202 2.156 15. Credite bugetare 1.756 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.156 14.313 378. 45 din 81 625 7 7 209 209 1.366 Estimari 2015 Anexa nr.042 II.117 1.302 8.024 Propuneri 2012 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 12.262 2.725 II.161.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 5.768 1.088 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.114 Total .801 I.

Credite bugetare 5401 510171 I. Credite de angajament 1.631 II.672 I.294 II.294 2.mii lei- .771 Total .711 844 844 28.182 2. Credite de angajament 540159 80 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 140 II.711 27.672 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.984 -1 I.683 300 Propuneri 2012 Pag.600 182 182 2.166 620 Estimari 2014 540185 2.294 2.904 1. Credite de angajament 510171 300 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 331 II.631 1.552 2.592 2.000 182 182 2.294 17.552 28.166 2.904 1.081 2.081 595 Estimari 2013 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 17. Credite bugetare 540120 5401 2. 46 din 81 2. Credite bugetare Executie preliminata 2011 510171 510155 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului -1 27. Credite bugetare 80 540159 540120 140 I.600 1.768 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.592 177 177 2. Credite de angajament 540120 2. 3 / 18 / 27 540185 540159 I.768 II.984 1.683 1. Credite de angajament 5401 17.182 625 Estimari 2015 Anexa nr.000 2. Credite bugetare 83 83 1.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 2.

958 221.320 1. Credite bugetare 1.689 195. 47 din 81 600156 600151 I.766 2.944 27.530 II.584 600156 81.004 1.509.584 23.374 28.706 153. Credite bugetare 33.509. Credite de angajament 6001 6001 APARARE -1 II.032 246. 3 / 18 / 27 600151 600120 264.143 I. Credite bugetare 600120 600110 126.787.653 32.027 600110 1. Credite de angajament 600110 785.773 32.682 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 785. Credite bugetare Executie preliminata 2011 6001 540185 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 461 721.675 Estimari 2014 600151 33.653 31.706 521.316 30.320 2.463 23.606 I.780 224.084 721.374 157.682 I.463 137.195 193.400 II.740 Estimari 2015 Pag. Credite de angajament 23.606 II.669 223.003 157.316 461 I.084 406.783.773 30.958 149.944 149.530 31.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 27. Credite bugetare 28.675.228 28.082 153.675.143 II.004 406.555 -1 Total .195 137.374 28.082 223.374 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 521.456 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 264.228 81. Credite de angajament 600120 126.400 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 246. Credite de angajament 23.003 222.990 222.mii lei- .051 Propuneri 2012 Anexa nr.

307 26.504 6. Credite de angajament 600157 600157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 461 II.723 434 434 Estimari 2014 600185 4.327 8.078 416 416 Estimari 2013 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 72. 3 / 18 / 27 600185 600171 72.526 II. Credite de angajament 600171 250 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 691 II.160 38.160 II.012 -7.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 12.160 I.563 117.427 29.047 9.479 38.409 10.513 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA -7. Credite bugetare 600171 600159 250 I. Credite de angajament 600159 691 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 600159 38.609 438 438 Estimari 2015 Anexa nr.202 -7.526 I. Credite bugetare 6101 600185 29.716 14.479 2. Credite bugetare 4.307 113.977 I.919 I.404 250 250 Propuneri 2012 Pag.307 -7.862 27.mii lei- . Credite de angajament 6101 178. Credite bugetare 38.160 461 Total .307 II. Credite de angajament 8. Credite bugetare Executie preliminata 2011 600157 600156 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 325. 48 din 81 32.352 2.538 7.

ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 164.816 1. Credite bugetare 3.212 II.031 I.688 301.431 II. Credite de angajament 610157 610157 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 24 610157 5 II.129 1.609 32.737 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178. Credite bugetare Executie preliminata 2011 610110 6101 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 5.977 Estimari 2014 610151 913 912 28.609 29.657 28. Credite de angajament 610171 1.156 29.431 100 62 62 I. Credite de angajament 610110 28. Credite bugetare 24 610151 5 1. Credite de angajament 912 1.164 Total .156 1.129 100 64 64 1.657 29. 49 din 81 1.894 24.212 I.674 65 65 1.631 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 610171 3.967 3.006 Propuneri 2012 Pag. Credite bugetare 913 25. Credite bugetare 610120 610110 I.513 II.576 28.136 29.504 Estimari 2015 Anexa nr.894 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164.431 I.427 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 9.816 II. Credite de angajament 610120 24.576 25. 3 / 18 / 27 610151 610120 9.mii lei- .688 327.156 1.136 28.212 3.697 14.212 220 220 14.156 28.697 301.

50 din 81 329 10.948 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.332 8. Credite de angajament 6501 375.310 I. 3 / 18 / 27 610185 610171 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 1.113 51. Credite bugetare 650110 6501 I.518 Estimari 2013 610185 2.674 Estimari 2015 Anexa nr.383 INVATAMANT -582 II.689 55.495 650151 67.042 46.012 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 375.332 46.030 483.242 621.907 I. Credite bugetare 6501 610185 329 10.012 108. Credite de angajament 650151 10. Credite bugetare 650120 650110 I.655 53. Credite bugetare Executie preliminata 2011 Pag.329 10.891 483.113 61.731 10. Credite de angajament 650120 650120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 281. Credite bugetare 67.mii lei- .731 52. Credite de angajament 1.906 Propuneri 2012 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 1.655 64.631 II.030 108.012 II.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 100 100 Estimari 2014 -582 25 329 I.907 II.731 53.891 621. Credite de angajament 650110 281.048 -582 -582 7.912 64.912 1.948 61.731 10.929 Total .329 51.042 55.383 II.069 63.310 63.069 52.

572 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 243 II.519 24. Credite de angajament 181 181 650185 50 177 177 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 21. Credite bugetare Executie preliminata 2011 Anexa nr.758 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.012 Total .703 197 197 I.548 25. Credite bugetare 50 174 174 1.758 II.mii lei- .334 1.808 21. 51 din 81 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 25 II. Credite de angajament 6601 258. Credite bugetare 650157 650156 26.091 897 650185 650171 I.301 5. Credite bugetare 6601 650185 115.140 1.808 5. Credite bugetare 650171 650157 I. Credite de angajament 329 Estimari 2013 650156 Propuneri 2012 Pag. 3 / 18 / 27 650156 650151 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 474.500 23. Credite de angajament 650157 4.599 -133 -133 21.572 II.393 SANATATE -133 II. Credite de angajament 650171 21.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 329 Estimari 2014 329 Estimari 2015 243 -133 I.936 I.301 1.

025 1.579 22.042 8.303 9.231 1.652 95.316 I.393 II.268 22.548 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4.053 Propuneri 2012 Pag. Credite de angajament 660120 8.233 9. 3 / 18 / 27 660151 660130 I.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 51.746 26. Credite bugetare 660130 660120 13.314 112.166 4.915 29.660 278. Credite bugetare 660157 660151 20.113 14.652 421.216 Estimari 2014 660151 1.042 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51.703 Estimari 2015 Anexa nr.268 1. Credite de angajament 660130 4. Credite de angajament 660110 41.166 II. Credite de angajament 1.166 TITLUL III DOBANZI 13.182 1.397 19.303 9.047 14.237 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 258. Credite bugetare 660120 660110 I. Credite bugetare Executie preliminata 2011 660110 6601 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 277 224.303 1. 52 din 81 15.621 105.746 9.233 32.915 7.402 33.654 15.047 I.314 II.316 II.150 Total .397 95.109 4.511 15.714 277 I.303 1.402 9. Credite de angajament 660157 31.025 9.182 7.884 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 112.mii lei- .166 19. Credite bugetare 1.654 1.714 II.

093 I. Credite de angajament 660185 Estimari 2014 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 52.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program I. Credite de angajament 670120 9.368 II. Credite de angajament 660181 52. Credite de angajament 6701 6701 CULTURA.103 43.676 52.676 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 392 392 Propuneri 2012 660181 24.368 -163 -163 52.368 I. 3 / 18 / 27 660185 660181 I.485 24. Credite bugetare 43.485 277 Total . Credite bugetare Estimari 2013 Pag.676 II.mii lei- .676 24. Credite bugetare 24. Credite bugetare Executie preliminata 2011 660171 660157 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 9.103 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 670120 43. Credite de angajament 660171 660171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 277 II. Credite bugetare 6701 660185 -163 I. 53 din 81 Estimari 2015 Anexa nr.368 43. RECREERE SI RELIGIE -163 II.093 II.

Credite bugetare 6801 670151 414 762 762 25.093 Estimari 2014 I.252 1. Credite bugetare 680110 6801 60.024 9.027 I. Credite bugetare Executie preliminata 2011 Pag.083 27. Credite de angajament 6801 9.027 II.630 II.083 Estimari 2015 Anexa nr.103 II. Credite bugetare 680120 680110 1.252 II.649 24.265 737 285 284 397 I. Credite bugetare 74.265 9.979 680151 74.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 34.395 1.265 34.024 34.649 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 500 500 67.696.979 67. Credite de angajament 744 744 680151 600 600 24.265 II. Credite de angajament 680120 680120 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.093 25.630 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 34.103 Total . Credite de angajament 680110 60.490.590 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9. 54 din 81 418 762 762 27.395 77. 3 / 18 / 27 670151 670120 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 2.mii lei- . Credite de angajament Estimari 2013 670151 Propuneri 2012 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 9.535 77.252 9.252 I.696.590 I.490.

805 397 Estimari 2013 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 9. Credite bugetare 117.021 TRANSPORTURI -3.535 Total . Credite de angajament 840159 15.903 418 Estimari 2015 Anexa nr.028 9. Credite de angajament 840140 840140 TITLUL IV SUBVENTII 117.027 II.000 26.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 9. Credite de angajament 680157 285 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 737 II. Credite bugetare Executie preliminata 2011 680157 680151 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 16.870 2. Credite de angajament 8401 117.000 26.417.027 144.670 1.095 414 Estimari 2014 680185 59.027 128.917 23.617. Credite bugetare 284 Propuneri 2012 Pag.021 II.000 840159 117.417.903 25.617.508 23.000 TITLUL X ALTE CHELTUIELI 11.691 144.691 -3.028 II. 55 din 81 25.028 -3.000 11.917 I.508 23.670 I.028 1.mii lei- .642 23.027 I.870 9. Credite bugetare 8401 680185 -3. Credite bugetare 840140 8401 I.805 59. Credite de angajament 67.095 67.670 1.670 128.642 II. 3 / 18 / 27 680185 680157 I.

Credite de angajament 5010 5010 VENITURI PROPRII .068 17. Credite bugetare Executie preliminata 2011 Pag.068 17.012 377.412 48. Credite bugetare 11. Credite de angajament 601010 11. Credite bugetare 5010 840185 83 83 17.626 377.TOTAL CHELTUIELI Venituri proprii -6 II.412 Estimari 2015 Anexa nr.817 38.670 Total .412 48.817 215. Credite bugetare 162. Credite de angajament 840185 Estimari 2014 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 1.132 21.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program -6 601020 601010 163 163 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 38.846 II.322 I.068 17.068 48.608 APARARE 6010 162.412 83 83 17.132 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 135.412 48.068 17.068 48.412 83 83 17.132 21.068 48.626 -6 -6 16. Credite de angajament 6010 135. Credite bugetare 38.012 215. 56 din 81 83 83 17.608 II. 3 / 18 / 27 840159 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 38.670 Estimari 2013 840185 15.132 601010 6010 I.000 Propuneri 2012 II.846 I.068 48.322 II.412 I.mii lei- .412 48.

344 7.344 22.238 9. Credite bugetare 601071 601057 I.914 22.263 I. Credite de angajament 651010 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.344 22.760 12 12 131.263 II.221 99.344 7.747 Estimari 2015 Anexa nr.173 8.173 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 84.747 9.344 7.747 9.344 7.914 22.914 7.796 2.755 INVATAMANT 6510 13.012 I.565 II.914 7. Credite bugetare 2. Credite de angajament Executie preliminata 2011 601057 601020 601020 Cod indicator Realizari pana in 2010 7.344 22.238 7.914 7.747 Estimari 2014 Pag.131 44.131 99. 57 din 81 7. Credite bugetare 13.424 131. Credite de angajament 601071 601071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 12 II.755 II.796 651010 6510 I.238 7. Credite bugetare 6. 3 / 18 / 27 38. Credite de angajament 6510 9.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 12 651020 651010 I.747 Estimari 2013 7.238 7.914 22.238 9.914 7.747 9. Credite de angajament 601057 8.mii lei- .238 9.238 7.914 22.565 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.747 Propuneri 2012 Fisa Programului 7.238 9. Credite bugetare 84.221 38.344 22.747 9.760 44.424 Total .012 II.

104 II.000 3.500 I.831 47.850 9.099 II.004 555 555 53.500 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 3. Credite de angajament 661010 555 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10. Credite bugetare 6.000 9.099 53.000 3.850 9.180 3.850 9. Credite bugetare 1. 3 / 18 / 27 33. Credite bugetare 661020 661010 I.080 II. Credite bugetare 2.250 Estimari 2013 5.000 9.250 11.080 Total .099 13.180 3.080 47.000 3.080 I.099 I.850 5.000 9. Credite bugetare 7.180 3. 58 din 81 5.mii lei- .180 3.850 5.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 661071 661020 6.831 13.000 3.250 Estimari 2015 Anexa nr.250 11.250 11.850 5.180 11.850 5.004 33. Credite de angajament 651071 651071 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 2.111 II.250 11.250 Propuneri 2012 Fisa Programului 5.180 11.250 Estimari 2014 Pag.180 11.850 9.000 9. Credite de angajament 661020 3.000 10. Credite de angajament Executie preliminata 2011 651071 651020 651020 Cod indicator Realizari pana in 2010 5.000 661010 7.104 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 555 II.111 I.180 11. Credite de angajament 6610 6610 SANATATE 6610 1.

Credite de angajament 671071 3.500 CULTURA. Credite bugetare 107 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 762 II. Credite bugetare 3. 3 / 18 / 27 107 107 762 762 239 239 1.540 19.500 3.108 II. 59 din 81 3.440 I.150 Propuneri 2012 3.150 3. COMERCIALE SI DE MUNCA 107 II.150 3.150 3. Credite de angajament Executie preliminata 2011 6710 661071 661071 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 3.150 Estimari 2015 Anexa nr.108 1.150 Estimari 2014 Pag.150 Estimari 2013 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.440 II. RECREERE SI RELIGIE 3.108 19.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 1. Credite de angajament 671010 671010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1. Credite de angajament 6710 3. Credite bugetare 239 I.108 8010 671071 I. Credite de angajament 671020 762 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 671020 239 II. Credite bugetare 671010 6710 I. Credite bugetare 671071 671020 I.540 Total .150 3.mii lei- .

mii lei- . Credite bugetare 3.276 II. 60 din 81 100 100 Estimari 2015 Anexa nr.360 3. Credite de angajament 801071 76 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 801071 5.ordonator 18 11424532 Cod 47 Cod program 801071 100 II.360 9.840 I. Credite bugetare 100 100 I.840 3. Credite bugetare 100 I.360 II. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : 76 II.276 I. Credite de angajament 801010 801010 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9. Credite de angajament Executie preliminata 2011 801010 8010 8010 Cod indicator Realizari pana in 2010 100 100 Propuneri 2012 Fisa Programului 100 100 Estimari 2013 100 100 Estimari 2014 Pag. Credite bugetare 9. Credite de angajament 801020 801020 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 801020 3.360 I.276 9. Credite bugetare 5.840 II.840 5.276 Total . 3 / 18 / 27 76 76 5.

iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice. 3 / 18 / 27 100 100 45 100 100 100 45 100 45 100 100 45 100 100 Informatii pentru aparare PROGRAM : 45 100 Programul are caracter permanent. cresterea eficientei cooperarii cu armatele statelor membre NATO.mii lei- Perfectionarea mecanismului de functionare a structurilor centrale. REZULTATE ASTEPTATE : Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . 61 din 81 Estimari 2015 Anexa nr. eliminarea paralelismelor si redundantelor. optimizarea fluxurilor informationale si decizionale.ordonator 18 11424532 Cod 48 47 Cod program 3355 3354 3353 182 3356 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag. reorganizarea invatamantului militar conform nevoilor reale ale Ministerului Apararii Nationale. conlucrarea cu celelelte institutii ale statului. COMENTARII : 78 Modernizarea sistemului medical militar (%) 100 Derularea procesului de executie a planului de achizitii publice (%) 100 Asigurarea sustinerii financiare pentru plata pensiilor (%) 45 Ponderea lucrarilor de cercetare de mare complexitate din totalul lucrarilor receptionate (%) REZULTAT 100 Asigurarea ritmicitatii desfasurarii activitatii structurilor (%) EFICIENTA Indicatori de fundamentare Total .

Program major al Ministerului Apararii Nationale.923 Programul asigura obtinerea de informatii referitoare la riscurile si amenintarile externe si interne.007 Total .062 II. 3 / 18 / 27 252.899 297.063 CHELTUIELI .mii lei- . elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr.907 291.289. militare sau nonmilitare. 62 din 81 Estimari 2015 Anexa nr. Credite de angajament TOTAL .074 249.021 260.590 294.021 282. 473/2004 DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 2. Credite bugetare 1.BUGET DE STAT Buget de stat Indicatori de finantare 1.eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 260.ordonator 18 11424532 Cod 48 Cod program 5001 Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag.682. care ar putea afecta securitatea nationala precum si evaluarea oportuna a acestora pentru determinarea capacitatilor si intentiilor oricarui adversar sau potential adversar in timp si spatiu.285 289.669.289.553 2.653 295.062 I.

288.653 Estimari 2014 Pag.785 II.785 2.285 Estimari 2013 289.063 Propuneri 2012 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 1.484 165.301 51.021 5101 252.301 165.288. Credite de angajament 260.540 Total .899 297.785 216.923 Estimari 2015 Anexa nr. Credite bugetare 1.mii lei- .484 I.907 291.595 II.301 II.669. Credite de angajament 510120 51. 63 din 81 295.ordonator 18 11424532 Cod 48 Cod program 216.595 I. Credite bugetare 510110 5101 I.484 II. Credite bugetare 165. Credite de angajament 510110 510110 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 216.785 600120 6001 I. Credite bugetare 6001 510120 I.301 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 510120 165.484 216. Credite de angajament 6001 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 32 II.021 260.681. Credite bugetare 32 APARARE 51. 3 / 18 / 27 32 32 51.086 2.074 249. Credite de angajament Executie preliminata 2011 5101 5001 5001 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 282.590 294.

562 449.966 292.051.816 38.043 610157 610151 100 100 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.899 192.911 2.043 610151 43.729 286. Credite de angajament 36.920 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.418.232 192.362 218.031 218.899 36.110 39.110 222.110 228. Credite bugetare 1.562 2.495 288.632 II.806 186.007 435 435 39.621 294.632 669.977 I.977 II.511 Estimari 2015 Anexa nr.911 1. 64 din 81 438 438 39.174 Estimari 2013 Pag.mii lei- .174 259.816 II.718.309 Estimari 2014 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 252. Credite bugetare 610120 610110 I. Credite de angajament 610110 248. Credite de angajament 6101 Propuneri 2012 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 32 II. Credite de angajament 610120 186. Credite de angajament Executie preliminata 2011 6101 600120 600120 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 2.966 228.051.806 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 669.246 291. Credite bugetare 43.430.156 433 433 I. 3 / 18 / 27 610151 610120 252. Credite bugetare 610110 6101 I. Credite bugetare 32 I.232 259.170 449.110 39.170 1.ordonator 18 11424532 Cod 48 Cod program 1.031 38.156 II.931 245.362 279.099 2.553 32 32 Total .729 222.718.

521 13.278 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 20.911 Propuneri 2012 Pag. 65 din 81 3.035 Estimari 2014 610185 22.169 Estimari 2013 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 30. Credite bugetare 13.126 15. Credite de angajament Executie preliminata 2011 610171 610157 610157 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 34. Credite de angajament 6801 20. Credite bugetare 180 I. Credite de angajament 610180 610180 TITLUL XV IMPRUMUTURI 18.067 247.013 I.997 Estimari 2015 Anexa nr.412 23.013 13.ordonator 18 11424532 Cod 48 Cod program 680151 6801 3.147 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA -804 II.mii lei- .294 I.294 II.278 3.143 847 847 3.972 29. Credite bugetare 6801 610185 -804 3.147 II. Credite de angajament 23. Credite bugetare 3.013 II.981 19.171 -804 -804 180 180 235. Credite de angajament 610171 610171 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 13.171 34. Credite bugetare 115.115 610180 115. 3 / 18 / 27 610185 180 II.344 3.783 37.911 30.344 I.412 3.013 Total .143 I.

Credite bugetare 467 I.300 44 44 Estimari 2014 Pag.366 3. Credite de angajament Executie preliminata 2011 680157 680151 680151 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 3. Credite de angajament 5010 3.TOTAL CHELTUIELI Venituri proprii 20.110 3. 3 / 18 / 27 467 467 467 467 467 467 33.110 VENITURI PROPRII .877 293 293 Total . Credite bugetare 807 807 40 40 Propuneri 2012 5010 680157 I. Credite bugetare 6110 5010 I. Credite de angajament 6110 6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 467 II. Credite bugetare 88 I.058 II. Credite bugetare 467 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 611071 467 II.236 3.877 33.058 467 611071 I.300 3.236 42 42 Estimari 2013 3. Credite de angajament 680157 33 33 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 88 II. Credite de angajament 611071 467 II.366 46 46 Estimari 2015 Anexa nr. 66 din 81 3.mii lei- .ordonator 18 11424532 Cod 48 Cod program 20.

3 / 18 / 27 100 100 100 100 1 1 1 1 1 100 Programul are caracter permanent. Credite de angajament Fonduri eligibile : 100 Executie preliminata 2011 Rata de finantare din : Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . 67 din 81 100 100 Estimari 2015 Anexa nr. iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice. intocmite pe baza solicitarilor factorilor de decizie militara si politico-militara (%) 100 100 100 100 100 100 EFICIENTA Indicatori de fundamentare Total . Credite bugetare 100 I.ordonator 18 11424532 Cod 48 Cod program 3790 210 3244 100 100 100 Propuneri 2012 100 100 Estimari 2013 100 100 Estimari 2014 Pag. in scopul prevenirii surprinderii strategice si participarii la efortul international de combatere a amenintarilor asimetrice. COMENTARII : 1 Numar de obiective din responsabilitatea Programului major "Informatii pentru Aparare" care sunt implementate conform calendarului 100 Informatii furnizate cu privire la riscurile si amenintarile la adresa sigurantei nationale (%) REZULTAT Asigurarea in timp oportun a datelor si informatiilor necesare realizarii sigurantei nationate in domeniul militar.mii lei- Gestionarea in sistem integrat a riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale si dezvoltarea capabilitatilor de obtinere si de interpretare a informatiilor. REZULTATE ASTEPTATE : 100 II.

634 I.087 198.891.eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 189. elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr.851 Total .438 169. finantarea contributiilor Ministerului Apararii Nationale la bugetul militar si programul NSIP ale NATO. Credite bugetare 929.438 189.ordonator 18 11424532 Cod 49 Cod program Executie preliminata 2011 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag.851 1.087 200.429 204. precum si alte initiative si aranjamente internationale.634 II.566 198. Credite de angajament TOTAL . DESCRIERE : Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Reprezentare internationala PROGRAM : Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului .429 1.566 169. Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale . 473/2004. 3 / 18 / 27 929.697 204. arme.891.mii lei- Programul asigura realizarea reprezentarii Ministerului Apararii Nationale in cadrul diferitelor structuri si organisme NATO si UE. finantarea cursurilor cu selectie deschisa (nu sunt destinate personalului unei anumite categorii de forte. 68 din 81 Estimari 2015 Anexa nr. specialitati militare).697 200.

011 1.566 Propuneri 2012 Fisa Programului 22.429 Estimari 2015 Anexa nr.697 200. Credite bugetare 600120 600110 19.087 198.569 22.634 I.566 169.429 204.438 189. Credite de angajament 6001 6001 APARARE 6001 929.185 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 144. 3 / 18 / 27 303.206 19.298 198.201 23.457 19.851 1.042 26.201 22. Credite de angajament 5001 5001 CHELTUIELI .185 I.429 204.087 198.744 200.298 22.mii lei- .744 22. Credite de angajament 600120 19.206 18.125 252.566 169.634 II.429 204.906 I.042 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 189.906 II. 69 din 81 23. Credite bugetare 929.457 169.381 204.891.946 II.438 189.201 23.569 22.891.566 169.087 Estimari 2013 23.634 II.891.634 I. Credite bugetare 189.381 23.125 303.438 189.697 200.891. Credite de angajament 600110 144.ordonator 18 11424532 Cod 49 Cod program Executie preliminata 2011 600155 600120 26.851 Total .438 600110 929.697 Estimari 2014 Pag.BUGET DE STAT 5001 Buget de stat Indicatori de finantare Cod indicator Realizari pana in 2010 18.697 200.946 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 189.201 23.011 252. Credite bugetare 929.851 1.851 1.087 198.

220 153.847 Estimari 2015 Pag. Credite de angajament 154. sustinerea personalului MApN aflat in misiuni permanente in cadrul structurilor si organismelor internationale din care Romania face parte. REZULTATE ASTEPTATE : 100 II.343 I.903 131.804 10.794 II.331 II. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : -4.mii lei- Plata contributiilor si cotizatiilor MApN la diferite organisme si organizatii internationale la care Romania este parte. 3 / 18 / 27 600185 600171 I. Credite bugetare 131.752 154.903 Propuneri 2012 Anexa nr. Credite bugetare 100 I.254 Total . Credite de angajament Executie preliminata 2011 600171 600155 600155 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului .343 II. Credite bugetare -4.343 10.343 -4. asigurarea participarii personalului MApN la cursurile cu selectie deschisa.330.254 1.201 144. 70 din 81 -4. Credite bugetare 588.804 1.752 Estimari 2014 600185 10 10 153.201 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 588.331 I.847 157.ordonator 18 11424532 Cod 49 Cod program 10.794 600185 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 157. Credite de angajament 600171 144.330.220 Estimari 2013 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 10.

mii lei- . 3 / 18 / 27 Structuri ale Ministerului Apararii Nationale PARTENERI : PRIORITATEA : 1 Statul Major General / Conducere Strategica PROGRAM : Programul are caracter permanent. 71 din 81 100 100 100 100 100 Estimari 2015 Anexa nr. iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice. COMENTARII : 98 Gradul participarii la cursuri (%) 99 Gradul incadrarii cu personal (%) REZULTAT 60 Asigurarea sustinerii financiare pentru participarea personalului MAp la cursurile cu selectie deschisa (%) 80 Asigurarea sustinerii financiare a personalului MAp aflat in misiuni permanente in mediul international (%) 98 Plata contributiilor si cotizatiilor (%) EFICIENTA 100 Executie preliminata 2011 Indicatori de fundamentare Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului Total .ordonator 18 11424532 Cod 299 49 Cod program 3363 3362 3361 3360 3359 100 Propuneri 2012 100 Estimari 2013 100 100 100 50 74 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Estimari 2014 Pag.

805.315 334.518 I.755 329.518 II.324 294.324 378.mii lei- Programul asigura realizarea/ dezvoltarea capabilitatilor militare specifice Statului Major General.794 Total . 3 / 18 / 27 289. DESCRIERE : Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului .624 463.775 CHELTUIELI . 72 din 81 Estimari 2015 Anexa nr.965 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 1.762. Credite de angajament TOTAL . elaborat in conformitate cu Legea planificarii apararii nr. Este unul dintre programele majore ale Ministerului Apararii Nationale.425 359.219 405.578.746 358.208 378. Credite bugetare 1.BUGET DE STAT Buget de stat Indicatori de finantare 1. Credite bugetare 1.623 382.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program Executie preliminata 2011 5401 359.935 443.229 I. 473/2004.393 3.308 366.723 3.525 375.290 3.409 352.845.762.726. Credite de angajament 5001 412.845.499.691 3. precum si cele necesare indeplinirii altor angajamente internationale.229 II.013 362.779 381.679 365.eligibil : FINANTARE : Data inchiderii : Data inceperii : 5001 5001 Propuneri 2012 Estimari 2013 Estimari 2014 Pag. cu prioritate cele asumate in cadrul Aliantei Nord-Atlantice.

910 I.904 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 292.514 290.335 351.558 242.420.696.615 II. Credite bugetare 600120 600110 239.342.533 Estimari 2015 Anexa nr.589 Estimari 2013 30.474.904 II.010 34.476 277. Credite bugetare 540120 2 I.474.010 I.601 282.696.261 2.476 29.301 30.298 Estimari 2014 Pag.601 354.615 34.447 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.593 Propuneri 2012 Fisa Programului 29.910 II. Credite bugetare 214.141.321 3.301 282.769 357. 73 din 81 30. Credite de angajament 600120 239.321 2. Credite de angajament 600110 1. Credite de angajament Executie preliminata 2011 5401 5401 Cod indicator Realizari pana in 2010 24.200 435. Credite de angajament 540120 5 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2 540120 5 2 II. 3 / 18 / 27 363.261 363.907 7 7 7 7 Total .558 24.447 I.060 277.984 2 600110 1.162 293.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program 600130 600120 TITLUL III DOBANZI 214.795 288.369 3.993 285.060 351. Credite bugetare 1.795 242.141. Credite bugetare 5 I.301 290.514 358.mii lei- . Credite de angajament 6001 6001 APARARE 6001 5 II.301 30.

Credite de angajament 600157 38.905 Total .779 2.779 5.194 25. Credite bugetare 5.275 54.116 39. Credite bugetare 600155 600151 20.000 100 100 618 618 Estimari 2015 Anexa nr. Credite bugetare 12.905 II. Credite bugetare 54. Credite de angajament Estimari 2013 600151 Propuneri 2012 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5. Credite de angajament 600155 600155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 333 II.905 5.905 I.275 I.938 II. Credite de angajament 600171 139.275 2.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program 333 600181 600171 19. Credite bugetare 600171 600157 I.625 10 10 605 605 43.183 39.153 43.578 380.344 100 100 609 609 41.527 I.682 100 100 614 614 Estimari 2014 I. Credite de angajament Executie preliminata 2011 Pag.275 II.955 128.938 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 38.873 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 600157 54.mii lei- . 3 / 18 / 27 600151 600130 600130 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 301. 74 din 81 36.802 30.536 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 139.873 II.183 54.

723 I.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program Estimari 2014 -655 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 11. Credite de angajament Executie preliminata 2011 Anexa nr. Credite de angajament 650120 45. Credite bugetare 11. Credite bugetare 6501 600185 I.750 650110 766 II.mii lei- .185 58.426 Estimari 2015 Pag.648 I.414 46.723 II.723 101. 3 / 18 / 27 600185 600181 600181 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 11.648 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 766 II.427 11.723 Total .951 59.427 46. 75 din 81 650120 1 I. Credite de angajament Estimari 2013 600185 Propuneri 2012 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 101. Credite bugetare 650120 650110 45. Credite bugetare 101.414 58.426 650156 1 II. Credite de angajament 650110 766 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 58. Credite de angajament 6501 6501 INVATAMANT -655 II. Credite bugetare 766 I.516 -655 -655 101.

061 Total . Credite bugetare CULTURA. Credite de angajament II. Credite bugetare 122 I.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program II. Credite de angajament 650157 650171 650171 650171 6701 6701 6801 670151 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 122 II. Credite bugetare 650156 1. Credite de angajament Executie preliminata 2011 650156 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 122 122 122 122 241 445 170 170 700 1. Credite bugetare 241 445 170 170 Propuneri 2012 Pag. 76 din 81 Estimari 2015 Anexa nr. 3 / 18 / 27 670151 6701 I. RECREERE SI RELIGIE I.mii lei- . Credite bugetare TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE I. Credite de angajament Estimari 2014 670151 Estimari 2013 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 122 II. Credite de angajament 650157 122 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 650157 700 II.061 I.

ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program 7.090 Estimari 2015 Anexa nr.693 7.122 1. 3 / 18 / 27 680151 6801 6801 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 227.910 Estimari 2014 I.810 52.185 42 42 TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 64.100 8.689 19.572 7.866 7. Credite de angajament 1.714 I.401 227.693 7.840 97.840 Total .100 16.711 II.689 16.572 II.mii lei- .482 359 359 97.090 8.100 I.044 8.810 I. Credite bugetare 40 40 680185 680157 I.TOTAL CHELTUIELI Venituri proprii -2 II.229 8. Credite bugetare 64.229 Propuneri 2012 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 64. Credite de angajament 680157 44 44 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 143 II.100 16. Credite bugetare 5010 680185 -2 39.866 5010 82. Credite bugetare 680157 680151 7.711 VENITURI PROPRII . Credite bugetare 52.991 19.991 39.910 7.714 II.122 44 44 680185 8.482 97.185 8. Credite de angajament 5010 82.162 1. Credite de angajament 1.735 143 64. Credite de angajament Executie preliminata 2011 Pag.401 -2 -2 97.162 Estimari 2013 680151 8.044 46 46 8. 77 din 81 16.735 7.

300 14.534 II.463 APARARE Executie preliminata 2011 6010 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 22.523 39.550 3.891 TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 4.523 6. 3 / 18 / 27 601056 601020 3.050 Estimari 2015 I.589 601071 9. Credite de angajament 6. Credite bugetare 30.534 I.300 23.500 I.171 18.941 Propuneri 2012 Anexa nr.500 12.550 16.550 3.941 39.246 154.246 22.050 Estimari 2014 601056 11.589 3.929 INVATAMANT I. Credite bugetare 11.550 19.639 Estimari 2013 Pag.550 16.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program 78.500 12. Credite de angajament 6010 82.229 154. Credite de angajament II. Credite de angajament 3.500 12.257 204.929 II.500 12.691 4.050 16.639 19. Credite bugetare 6510 6510 78.514 601020 6010 I. Credite bugetare 3.891 9.246 22.691 601071 3.657 204.mii lei- . Credite bugetare 6510 601071 22.500 12.550 II.514 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 82.171 32.657 Total .500 23.500 12. 78 din 81 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 3.246 14.229 18.550 601056 3.463 II.050 16. Credite de angajament 601020 30.550 3.257 32.

Credite de angajament 651056 50 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 651056 6.956 Total . Credite de angajament 651020 248 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 651020 7. 79 din 81 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Executie preliminata 2011 Anexa nr. Credite bugetare CULTURA. Credite bugetare 651020 6.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE I. Credite de angajament II.mii lei- . Credite bugetare Estimari 2015 651010 Estimari 2014 I.950 6. 3 / 18 / 27 651010 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului 498 498 6. Credite bugetare 50 50 6.853 50 II. Credite bugetare 651056 248 II.950 487 487 6.853 6.956 7. RECREERE SI RELIGIE I. Credite de angajament 651071 651071 651071 6710 6710 6710 II.950 6.950 487 487 50 50 50 50 50 I.956 50 I.956 II.853 7. Credite de angajament Estimari 2013 651010 Propuneri 2012 Pag.853 7.

Credite bugetare 100 I. 80 din 81 100 100 50 50 Estimari 2015 Anexa nr. Credite de angajament 671020 248 TITLUL II BUNURI SI SERVICII Executie preliminata 2011 671020 Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului . restructurare si modernizare a sistemului de conducere operationala si administrativa in concordanta cu noua structura de forte REZULTATE ASTEPTATE : 100 II.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program 3365 2840 671020 100 100 50 100 100 50 50 Propuneri 2012 100 100 50 50 Estimari 2013 100 100 50 50 Estimari 2014 Pag. Credite de angajament Fonduri eligibile : Rata de finantare din : 248 II.975 74 66.361 Valoarea cheltuielilor / militar (lei) EFICIENTA Indicatori de fundamentare 74 62.755 74 70.mii lei- Continuarea procesului de transformare. Credite bugetare 50 I.066 74 70. 3 / 18 / 27 REZULTAT 68 Gradul de completare cu echipamente % 38.476 75 67.450 498 498 Total .

mii lei- . 81 din 81 71 97 Estimari 2015 Anexa nr. 3 / 18 / 27 Programul are caracter permanent. COMENTARII : 68 Gradul de operativitate a echipamentelor % 95 96 Executie preliminata 2011 Gradul de asigurare cu personal % Cod indicator Realizari pana in 2010 Fisa Programului Total . iar diferitele capabilitati care fac obiectul programului au termene specifice.ordonator 18 11424532 Cod 299 Cod program 1339 1337 67 70 97 Propuneri 2012 71 97 Estimari 2013 71 97 Estimari 2014 Pag.

000 735.265 9.275 1.104 1.219 48.629 513.802 1.TOTAL CHELTUIELI 50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5001710130 Alte active fixe 5001710103 Mobilier.675 52.327.400 269.751 23.013. aparatura birotica si alte active corporale 5001710102 Masini.285 65.241 15.112 528.000 96.881 766.568 1.888 551.825 151.175.182 269.138.227 185.274.526 64.909 40.000 15.351 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .700.718 41.381 52.241 603.529 313.766 648.500 13.720 21.274.267 3.151 896.930 34.700.050.351 63.594.959 64.Credite de angajament II .836 50.658 31.990.175.692 1.751 23.000 20.626 66.650 92.224.312 742.000 537.589 1.462 55.828 251.804 33.194 28.001 1. echipamente si mijloace de transport 5001710101 Constructii 50017101 Active fixe 5001510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 50015102 Transferuri de capital 5001 CHELTUIELI .962 325.395.946 3.511 749.744 681.248.538 75.638 24.686 718.823 531.130 65.946 3.072.351 52.977 603.126 59.963 133.650 133.500 20.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 997.143 21.577 1.693 794.50107101 Active fixe 5010 VENITURI PROPRII .473 31 3 1.718 2.511 593.881 915.351 8 Estimari 2015 23.990.067 770.274.833 787.529 396.576 35.381 52.500 22.050 22.732 32.030.071.351 52.881 944.444 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.362 105.000 13.633 702.452 735.334 3.205 79.194 28.351 6 Estimari 2013 818.755 1.662 687.274.462 394.576 4.544 6.694 50.701 21.363 254 254 334.674 4.071.594.730 1.400 6.177 129.224.775 238.036 46.189 1.650 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.646 52. 1 .265 1.351 7 Estimari 2014 967.054 313.835 249.699 527.650 92.300 58.381 52.455 4.249 315.875 1.050 22.879 67.054 2 0 1 TOTAL 4.736 105.775 2.261.182 396.977 708.050.395.2010 2011 708.171 1.808 53.730 8.901 592.171.000 710.501 96.794 9.694 428.544 6.017 556.171 1.000 858.275 50.104 1.166 3.166 3.050 22.138.381 52.730 1.381 52.383 14.568 1. 3 / 18 / 28 Pag.034 5.901 1.072.124.381 52.353 593.633 1.353 8.351 52.736 63.292 51.898 749.794 9.12.001 428.889 68.720 21.455 35.730 1.050 878.273 52.143 21.898 6.BUGET DE STAT 5000 TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 9.701 21.755 393.

809 59.280 76.496 18.194 28.625 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.000 41.630 46.136 9.136 9.870 22.809 59.850 8.576 60.194 28.743 96.888 39.714 23.071.848 91.767 54.810 35.141 18.141 23.000 43.714 42.000 14.000 14.I II I II I II I II 5001710101 Constructii 50017101 Active fixe 5001510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 50015102 Transferuri de capital 5001 CHELTUIELI .847 46.767 54.000 51.172 54.071.128.141 23.2010 2011 4.847 10.850 14.693 10.630 46.490 1.141 18.496 10.888 35.034 83.000 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.850 10.Credite de angajament II . 3 / 18 / 28 Pag.128.12.320 51.075.284 61.136 10.527 1.004 63.496 10.171 1.278 1.810 35.278 1.071.000 43.496 18.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 8.714 34.172 91.625 319 4.475 2 0 1 TOTAL 96.848 167.280 76.751 274.178 61.188 19.385 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .278 1.128. aparatura birotica si alte active corporale 5010710102 Masini.403.743 35. 2 .850 14.888 35.284 19.162 8.714 30 30 7 Estimari 2014 9.888 39.496 10.576 35.647 50.527 1.213 88.496 18.527 1.217 4.071.343 12.167 3 88.714 23.141 18.162 8.714 30 30 6 Estimari 2013 7.751 274.217 46.796 1.714 23.141 34.141 23. echipamente si mijloace de transport 1.767 54.188 12.751 54.004 63.171 1.320 51.403.128.075.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 50107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5010710130 Alte active fixe 5010710103 Mobilier.693 76.278 1.714 30 30 8 Estimari 2015 1.171 1.071.496 10.171 319 4.178 41.403.034 167.136 9.343 66.141 18.403.527 274.751 274.BUGET DE STAT 5000 TOTAL GENERAL I II I II I II I II I II I II A .413 76.320 58.870 66.475 83.167 60.496 18.385 42.647 50.213 22.000 51.490 1.071.767 54.320 58.796 1.413 7.

5001710101 Constructii

50017101 Active fixe

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

B - Obiective (proiecte) de investitii noi

I
II
I
II
I
II
I
II

239.400
239.400
239.400
239.400
239.400
239.400
239.400
239.400

2

0

1

TOTAL

3

4

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2010
2011

10.059
6.347
10.059
6.347
10.059
6.347
10.059
6.347

5

Propuneri
2012

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL APARARII NATIONALE

119.253
16.958
119.253
16.958
119.253
16.958
119.253
16.958

6

Estimari
2013

103.738
9.871
103.738
9.871
103.738
9.871
103.738
9.871

7

Estimari
2014

6.350
2.185
6.350
2.185
6.350
2.185
6.350
2.185

8

Estimari
2015

204.039

204.039

204.039

204.039

9

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 18 / 28

Pag. 3

50107101 Active fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL
CHELTUIELI

50017103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe

5001710130 Alte active fixe

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport

5001710101 Constructii

50017101 Active fixe

5001510212 Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale

50015102 Transferuri de capital

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
8.348.116
8.348.116
7.951.587
7.951.587
146.203
146.203
146.203
146.203
7.536.202
7.536.202
79.360
79.360
749.898
749.898
6.544
6.544
6.700.400
6.700.400
269.182
269.182
396.529
396.529
313.054
313.054

2

0

1

TOTAL

4.248.267
3.124.732
32.638
24.674

4.266.524
3.136.038
18.226
11.306
31

4.299.162
3.160.712
4.299.162
3.160.712

3
941.303
468.938
807.653
335.288
74.589
14.130
74.589
14.130
668.602
265.195
8.479
9.619
325.034
5.363
254
254
334.835
249.959
64.462
55.963
133.650
133.650
92.650
92.650

4

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2010
2011

652.030
662.783
546.294
557.047
15.143
16.370
15.143
16.370
480.876
490.315
10.345
10.345
40.836
50.275
1.001
1.001
428.694
428.694
50.275
50.362
105.736
105.736
63.351
63.351

5

Propuneri
2012

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL APARARII NATIONALE

863.814
702.073
811.433
649.692
20.701
13.000
20.701
13.000
725.513
588.017
18.373
5.910
2.808
53.189
1.633
1.633
702.699
527.285
65.219
48.675
52.381
52.381
52.351
52.351

6

Estimari
2013

638.635
726.317
586.254
673.936
13.720
13.720
13.720
13.720
530.604
625.943
5.072
3.893
129.889
68.577
1.755
1.755
393.888
551.718
41.930
34.273
52.381
52.381
52.351
52.351

7

Estimari
2014

951.716
731.560
899.335
679.179
22.050
22.050
22.050
22.050
862.627
625.483
17.409
8.507
251.300
58.692
1.901
1.901
592.017
556.383
14.658
31.646
52.381
52.381
52.351
52.351

8

Estimari
2015

23.589

1.261.629

513.802

66.933
1.456
1.805.211
1.456
29.780

66.933

1.456
1.895.733
1.456
1.895.733

9

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 18 / 28

Pag. 4

50107103 Reparatii capitale aferente
activelor fixe

5010710130 Alte active fixe

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale

5010710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport

I
II
I
II
I
II
I
II

54.172
54.172
91.848
91.848
167.034
167.034
83.475
83.475

2

0

1

TOTAL

3
12.188
12.188
19.284
19.284
61.178
61.178
41.000
41.000

4

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2010
2011

10.496
10.496
18.141
18.141
34.714
34.714
42.385
42.385

5

Propuneri
2012

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL APARARII NATIONALE

10.496
10.496
18.141
18.141
23.714
23.714
30
30

6

Estimari
2013

10.496
10.496
18.141
18.141
23.714
23.714
30
30

7

Estimari
2014

10.496
10.496
18.141
18.141
23.714
23.714
30
30

8

Estimari
2015

9

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 18 / 28

Pag. 5

5010710103 Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale

5010710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport

50107101 Active fixe

5010 VENITURI PROPRII - TOTAL
CHELTUIELI

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si
mijloace de transport

50017101 Active fixe

5001510212 Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale

50015102 Transferuri de capital

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

b.Dotari independente

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
1.045.691
1.045.691
899.671
899.671
143.229
143.229
143.229
143.229
756.442
756.442
749.898
749.898
6.544
6.544
146.020
146.020
146.020
146.020
54.172
54.172
91.848
91.848

2

0

1

TOTAL

31

31

31

31

3
429.598
49.791
398.126
18.319
72.838
12.702
72.838
12.702
325.288
5.617
325.034
5.363
254
254
31.472
31.472
31.472
31.472
12.188
12.188
19.284
19.284

4

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2010
2011

85.294
95.960
56.657
67.323
14.820
16.047
14.820
16.047
41.837
51.276
40.836
50.275
1.001
1.001
28.637
28.637
28.637
28.637
10.496
10.496
18.141
18.141

5

Propuneri
2012

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

MINISTERUL APARARII NATIONALE

53.479
96.159
24.842
67.522
20.401
12.700
20.401
12.700
4.441
54.822
2.808
53.189
1.633
1.633
28.637
28.637
28.637
28.637
10.496
10.496
18.141
18.141

6

Estimari
2013

173.701
112.389
145.064
83.752
13.420
13.420
13.420
13.420
131.644
70.332
129.889
68.577
1.755
1.755
28.637
28.637
28.637
28.637
10.496
10.496
18.141
18.141

7

Estimari
2014

303.588
110.980
274.951
82.343
21.750
21.750
21.750
21.750
253.201
60.593
251.300
58.692
1.901
1.901
28.637
28.637
28.637
28.637
10.496
10.496
18.141
18.141

8

Estimari
2015

513.802

513.802

66.610

66.610

580.412

580.412

9

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 18 / 28

Pag. 6

548 1.147 5.651 1. 3 / 18 / 28 Pag.12.Credite de angajament II .965 1.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate.150 1.474 2.150 1.428 314 120 314 120 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.673 2.651 1.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 6 830 830 830 830 200 200 200 200 630 630 630 630 Estimari 2013 7 822 822 822 822 200 200 200 200 622 622 622 622 Estimari 2014 8 270 270 270 270 200 200 200 200 70 70 70 70 Estimari 2015 9 223 110 304 110 304 223 110 527 110 527 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.474 2.147 5.2010 2011 c.474 2.474 2.673 2.150 1.147 5.BUGET DE STAT 5000 TOTAL GENERAL I II I II I II I II I II I II 5. 7 .147 2. fezabilitate si alte studii 2 0 1 TOTAL 1.428 1.548 1.965 1.673 1.673 2.3 5001710101 Constructii 50017101 Active fixe 5001510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 50015102 Transferuri de capital 5001 CHELTUIELI .150 223 223 223 223 927 927 927 927 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .

550 3.346 29.339 8.687 d.843 5.5001710101 Constructii 50017101 Active fixe 5001510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 50015102 Transferuri de capital 5001 CHELTUIELI .476 1.518 9.687 76.371 100 100 100 100 4.550 3.843 5.499 100 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.306 18.271 7 Estimari 2014 17.518 100 100 100 100 9.187 500 500 500 500 76.439 8.576 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.687 76.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 17.187 77. proiectare si executie privind consolidarile 2 0 1 TOTAL 18.226 11.165 9.280 17.346 29.499 8.418 9.537 17.226 11.165 9.280 6 Estimari 2013 4.226 11.437 17.418 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .418 9.499 100 8.2010 2011 9.306 18.418 9.380 17.306 3 8.518 9.12.439 8.450 3.271 4. 3 / 18 / 28 Pag.339 8.Cheltuieli de expertiza.743 5.187 77.187 77.576 1.499 8.BUGET DE STAT 5000 TOTAL GENERAL I II I II I II I II I II I II 77.537 100 100 100 100 17.450 3.Credite de angajament II . 8 .687 76.346 29.226 11.518 9.306 18.265 9.265 9.371 4.437 8 Estimari 2015 100 1.380 100 100 100 100 17.743 5.346 29.476 100 1.

744 23.400 6.991 393.714 23.638 24.218 1.905 3.099 34.2010 2011 556.699 527.714 42.475 2 0 1 TOTAL 4.744 23.034 167.475 83.714 30 30 7 Estimari 2014 630.509 250.462 55.718 393.629 1.285 702.149. 3 / 18 / 28 Pag.744 23.219 48.700.248.589 1.888 551.509 167.091 7.714 23.383 592.658 31.714 23.582 6.285.714 34.149.773 606.718 41.419 611.362 77.744 23.930 34.694 428.034 83.694 428.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 791.017 556.475 408.835 249.000 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.218 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.960 702.735 435.50107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5010710130 Alte active fixe 50107101 Active fixe 5010 VENITURI PROPRII .017 556.675 23.714 23.700.178 61.732 4.744 23.267 3.732 32.714 23.TOTAL CHELTUIELI 50017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 5001710130 Alte active fixe 50017101 Active fixe 5001 CHELTUIELI .124.385 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .267 3.383 14.155 478.12.220.646 23.385 42.280.662 599.297 305.888 551.400 269.818 585.918 575.100 399.178 41.714 23.BUGET DE STAT 5000 TOTAL GENERAL e.182 269.261.034 167.178 102.714 23.178 61.562 609.248.273 23.029 592.969.959 334.582 6.000 41.400 6.675 588.178 61.629 1.275 50.714 30 30 6 Estimari 2013 459.Credite de angajament II .694 50.261.406 4.285 65.694 428.099 77.220.406 4.034 167.959 64.714 34.969 479.714 23. 9 .124.704 767.969.091 6.280.285.714 30 30 8 Estimari 2015 23.922 334.674 3 501.835 249.714 34.182 250.Alte cheltuieli asimilate investitiilor I II I II I II I II I II I II I II I II I II 7.400 6.178 61.700.056 428.963 102.068 556.699 527.700.714 23.744 23.905 3.

581 722.517.404.772 858.971 254 254 323.065 251.672 820.930 34.366 547.660 4.210 176.233 49.2010 2011 96.198 47.634 22. aparatura birotica si alte active corporale 6001710102 Masini.787 4.108 346.600 57.936 96.581 541.456 2.581 43.835 3.404.936 54.642 4.800.001 405.283 256.600 7.517.953 3.029 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .718 41.581 885.045 264.675 929.162.273 766.708 685.627 40.690 264.219 48.224 748.579 715.015 737.715 256.715 6.317 7.581 54.317 527.254.254.755 372.581 43.999 45.105.752 1.506 60.105.690 8.224 527.645 2 0 1 TOTAL 4.893 899.871 3.483 680.089.456 2.866 68.581 871.339 41.901 579.016 291.094 638.983.984 29.964 15.APARARE I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 348.972 915.341 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.887 42.997 142.544 2.581 43.341 1.581 43. 10 .834 748.231.001 1.279 64.366 79.239 31 4.251.007.835 3.724 655. echipamente si mijloace de transport 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe 6001 APARARE BUGET DE STAT 6000 APARARE TOTAL CAPITOL 60 -.283 8.581 43.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 43.633 673.544 6.274 714.Credite de angajament II .308 535.785 53.093 492.094 49.007.554 1.800 26.633 1.834 6.277 58.699 405.589 1.660 3 120.302 644.456 1.434 693.581 43.353 8 Estimari 2015 23.901 1.12.686 66.504 659.669 1.802 1.253 6 Estimari 2013 43.755 1.366 120.289 729.645 8.283 531.672 1.183 129.800.092 54.474 466.873 68.654 65.238 60.272 497.456 218.544 6.045 348.166 1.60107101 Active fixe 6010 APARARE VENITURI PROPRII 60017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6001710130 Alte active fixe 6001710103 Mobilier.047.056.384 1.056.581 43.699 49.064 7 Estimari 2014 43.165 12.581 43.474 621.182 324.566 513.693 670. 3 / 18 / 28 Pag.600 8.550 506.581 43.366 79.922 239.945 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.366 779.

285 3 16.965 21.680 370 1.147 9.674 21.197 57.749 230.965 21.142 365 94.671 25.965 6 Estimari 2013 29.186 79.269 22.12.073 156.292 10.981 7.147 12.863 9.883 8.147 9.269 22.218 1.763 12.913 10.469 21.135 24.965 42.558 46.469 12.135 24.288 2.032 15.970 9.920 7.697 43.469 12.655 9.Credite de angajament II .268 32.161 31.355 83.149 20.367 230.655 19.072 7.060 16.044 78.166 22.367 4.355 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .382 226.558 62.469 32.685 182.530 4.965 32.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 37.429 31.972 4. 3 / 18 / 28 Pag.605 20.749 230.000 29.469 21.098 1.776 19.697 182.730 1.181 1.059 156. aparatura birotica si alte active corporale 6010710102 Masini.883 37.147 9.073 62. echipamente si mijloace de transport 2 0 1 TOTAL 32.883 9.063 15.199 41.269 22.314 77.393 25.199 57. 11 .072 21.965 21.393 25.709 21.429 9.146 21.469 12.749 94.965 8 Estimari 2015 10.285 93.166 8.631 37.469 12.072 29.120 2.965 7 Estimari 2014 21.000 41.197 12.342 32.469 21.147 9.059 83.970 12.342 32.252 29.2010 2011 TOTAL CAPITOL 61 -.146 21.147 12.135 24.355 61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6101710130 Alte active fixe 6101710101 Constructii 61017101 Active fixe 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA I II I II I II I II I II I II 230.147 12.674 1.072 9.000 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.995 1.161 8.I II I II I II I II 46.032 9.147 12.822 85.393 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.997 23.671 25.186 79.995 22.355 42.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 60107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6010710130 Alte active fixe 6010710103 Mobilier.749 226.382 43.685 4.330 25.

065 3.794 31.934 3 9.12.234 1.787 2.019 5.019 5.011 7.419 2.234 2.019 5.023 3.964 6 Estimari 2013 5.097 9.730 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.522 10.730 319 4.234 1.315 31.173 29. aparatura birotica si alte active corporale 6510710102 Masini.488 4.590 22.057 1.042 8 Estimari 2015 9 319 4.738 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .019 5.262 23.945 1.6510710103 Mobilier.023 3.019 5. 12 .057 2.964 7 Estimari 2014 5.419 2.922 23 23 6.057 14.075 2.390 2.019 1.057 2.951 10.2010 2011 5.234 2.945 1.934 2.019 5.532 8.097 2.023 23 2. echipamente si mijloace de transport 6501710101 Constructii 65017101 Active fixe 6501 INVATAMANT BUGET DE STAT 6500 INVATAMANT TOTAL CAPITOL 65 -.042 8.967 2 0 1 TOTAL 8.488 13.057 2.065 3.234 2.019 1.057 2.234 1.719 13.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 5.019 5.794 23.532 60.945 1.967 60.173 7.Credite de angajament II .234 1.315 11.042 8.011 11.595 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.412 10.719 14.116 603 603 19.390 2.023 5.057 2.532 8.951 10.023 3.019 5.590 672 672 8.057 1.075 3.023 3.065 3.087 10 4.087 3.042 7.498 4.730 319 4.019 5.173 29.945 1.000 3.162 12.019 5.262 22.412 2.019 5.019 1. echipamente si mijloace de transport 65107101 Active fixe 6510 INVATAMANT VENITURI PROPRII 65017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6501710102 Masini.173 29.097 9. 3 / 18 / 28 Pag.019 1.097 9.000 23 23 23 2.234 2.INVATAMANT I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 29.409 7.922 23 23 6.000 3.019 5.730 319 4.

728 8 Estimari 2015 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.728 1.728 6 Estimari 2013 1.2 1 I II 0 6510710130 Alte active fixe 10.12. 13 .2010 2011 1.728 7 Estimari 2014 1.728 1.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 1.728 1.728 1.847 10.Credite de angajament II .728 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I . 3 / 18 / 28 Pag.847 TOTAL 3 3.935 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.935 3.

274.100 16.892 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.222 2 0 1 TOTAL 35.150 3.000 16.194 28.2010 2011 3.150 3.150 3.122 1.150 6 Estimari 2013 3.150 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .100 1.200 25.071.293 24.000 18.701 21.150 7 Estimari 2014 3.751 23.150 3.851 24.171 1.071.000 392 392 392 392 100.104 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.720 21.150 3.275.100 16.150 3.576 3 3.100 16.576 35.150 3.150 3.576 35.000 96.194 28.150 3.500 3.000 20.392 96.870 24.730 1.SANATATE I II I II I II I II I II I II I II I II I II 16.150 3.000 20.138. 14 .12.150 3.150 22.171 1. echipamente si mijloace de transport 66017101 Active fixe 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital 6601 SANATATE BUGET DE STAT 6600 SANATATE TOTAL CAPITOL 66 -.150 3.500 97.050 22.701 21.291.150 3.071.6610710103 Mobilier.720 21.150 13.138.274.275.720 21.071.701 21.576 35.100 16.050 22.122 1.143 21.104 1. 3 / 18 / 28 Pag.143 21.104 1.730 1.643 26.050 22.000 13.194 28.200 8 Estimari 2015 1.150 20.500 3.100 16.751 23.150 3.000 15.104 1.150 3.730 392 392 392 392 1.500 3.150 3.194 28.050 22.150 3.143 23.Credite de angajament II .274. aparatura birotica si alte active corporale 66107101 Active fixe 6610 SANATATE VENITURI PROPRII 6601710102 Masini.150 3.222 1.274.291.500 3.000 15.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 3.500 3.050 25.150 15.138.150 3.730 1.171 1.138.171 1.000 23.000 13.150 3.143 21.050 22.

360 115 115 120 120 2.775 2. RECREERE SI RELIGIE 2 0 1 TOTAL 3 595 595 595 595 60 60 500 500 35 35 595 595 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31. RECREERE SI RELIGIE I II I II I II I II I II I II I II 2.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 6 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 575 575 Estimari 2013 7 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 575 575 Estimari 2014 8 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 575 575 Estimari 2015 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.CULTURA. echipamente si mijloace de transport 67107101 Active fixe 6710 CULTURA.2010 2011 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 575 575 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I . 15 .895 2. RECREERE SI RELIGIE VENITURI PROPRII 6700 CULTURA. aparatura birotica si alte active corporale 6710710102 Masini.775 300 300 2.360 2. 3 / 18 / 28 Pag.895 2.Credite de angajament II .895 TOTAL CAPITOL 67 -.895 2.67107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6710710130 Alte active fixe 6710710103 Mobilier.12.

echipamente si mijloace de transport 80107101 Active fixe 8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. 16 .Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 6 Estimari 2013 56 56 56 56 55 55 1 1 56 56 7 56 56 56 56 55 55 1 1 56 56 Estimari 2014 8 Estimari 2015 56 56 56 56 55 55 1 1 56 56 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.2010 2011 8010710130 Alte active fixe 8010710102 Masini.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.3 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31. COMERCIALE SI DE MUNCA VENITURI PROPRII 8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. 3 / 18 / 28 Pag. COMERCIALE SI DE MUNCA I II I II I II I II I II 316 316 316 316 303 303 13 13 316 316 92 92 92 92 83 83 9 9 92 92 TOTAL CAPITOL 80 -.12. COMERCIALE SI DE MUNCA 2 0 1 TOTAL 5 56 56 56 56 55 55 1 1 56 56 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .Credite de angajament II .

776 7.796 6 Estimari 2013 3.314 31.776 7.776 7.375 25.767 52.176 231.2010 2011 7.375 25.000 43.354 6.355 23.764 39.000 37.419 2.375 25.BUGET DE STAT 6500 INVATAMANT 6101710101 Constructii 61017101 Active fixe 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe 6001 APARARE BUGET DE STAT 6000 APARARE I II I II I II I II I II I II I II I II I II A .579 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.375 25.220 231.077 1.579 58.066 25.426 58.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 3.516 805 805 805 1.077 1.338 58.176 20.354 6.220 231.629 73.796 2.132 12.355 23.132 12.375 25.776 25.426 4.304 1.314 31.000 2.220 231.401 52.579 58.764 39.304 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.320 3.796 12.12.629 73.401 6.000 37.701 3.862 73.776 7.737 2.922 3.862 3. 17 .922 2.776 13.304 1.796 12.776 7.579 4.182 7.000 2.136 9.132 2.182 7.136 8 Estimari 2015 9 805 319 2.000 9.862 3.355 23.000 43.320 3.355 23.629 7 Estimari 2014 2.426 3.401 3 4.000 37.776 7.132 2.767 52.355 231.314 31.862 73.767 52.Credite de angajament II .220 2 0 1 TOTAL 6.220 23.354 52.136 9.320 3.629 3.375 25.764 39.000 37.000 43.355 23.000 2.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 23.355 20.354 2.355 23.314 31.375 7.182 7.767 52.320 3.426 4.000 2.182 7.000 43.220 231.077 1.401 52.412 52.077 1.304 1.220 231.220 231.136 9. 3 / 18 / 28 Pag.375 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .764 39.

171 1.701 3.527 1.737 2.516 319 2.000 2.128.171 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.870 3.527 20.000 8.527 1.194 28.162 8.000 8.162 8.176 1.071.412 35.516 1.162 8.162 8.128.280 7.071.412 2.922 3.171 1.128.194 28.576 35.630 4.128.576 2.576 3 22.922 3.071.701 3.338 3.066 13.527 2 0 1 TOTAL 35.701 3.6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital 6601 SANATATE BUGET DE STAT 6600 SANATATE 6501710101 Constructii 65017101 Active fixe 6501 INVATAMANT I II I II I II I II I II I II I II 1.000 8 Estimari 2015 1.128.171 1.176 20.Credite de angajament II .419 2.128.280 7.12. 3 / 18 / 28 Pag.171 319 2.176 20.338 3.576 35.194 28.870 22.870 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.870 22.412 2.071.066 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .171 1.922 3.071.527 1.128.071.922 3.280 3.176 20.516 319 2.922 7 Estimari 2014 2.071.000 8. 18 .176 20.630 4.338 22.737 2.066 13.171 1.630 13.071.630 4.280 7.194 28.922 6 Estimari 2013 7.000 2.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 8.527 1.2010 2011 4.176 20.171 1.419 2.128.527 1.419 2.527 1.000 3.737 2.

430 15.738 9. 3 / 18 / 28 Pag.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 5.871 99.165 190.165 13.350 2.165 13.430 15.253 16.738 9.267 9.970 223.165 13.958 5.430 15.979 6.979 6.970 223.267 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .000 5.970 223.958 6 Estimari 2013 4.430 223.Obiective (proiecte) de investitii noi I II I II I II I II I II I II I II I II 15.000 4.970 15.350 2.738 9.871 7 Estimari 2014 6.Credite de angajament II .185 6.267 80 80 9.430 15.970 223.871 4.185 8 Estimari 2015 13.253 16.000 4.958 114.871 99.350 2.253 16.000 99.267 9.979 6.430 15.970 223.979 6.6101710101 Constructii 61017101 Active fixe 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe 6001 APARARE BUGET DE STAT 6000 APARARE B .874 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.000 99.253 16.970 223.874 190.430 15.185 6.185 6.000 5.970 2 0 1 TOTAL 3 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.958 114.000 114. 19 .874 190.738 9.2010 2011 80 80 80 80 80 80 9.000 114.350 2.430 223.12.874 190.

949.901 579.918 694.522 677.410 7.983 507. 20 .253 5.573 10.034 748. 3 / 18 / 28 Pag.001 405.755 372.699 49.366 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.012 515.277 683.544 6.058.936 54.603 324.166 1.451 456.434 7.699 405.243 16.206 1.957 603.581 43.949.557 3.472 16.217 8 Estimari 2015 23.471 7.283 256.127 72.690 7.634 22.410 7.866 68.601.387 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .690 264.308 535.Alte cheltuieli de investitii I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 348.636 848.581 759.12.163 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.456 26.273 593.455 2 0 1 TOTAL 4.654 65.283 7.901 1.893 840.521 3.948 612.499 6 Estimari 2013 43.564 7 Estimari 2014 43.127 7.252 252.918 466.074.642 4.802 1.221 567.669 1.345.601.984 29.179.766 605.581 43.202.366 79.574 1.718 41.094 602.715 6.838 31 4.936 96.922 239. aparatura birotica si alte active corporale 6001710102 Masini.251.787 4.366 120.581 43.581 43.517.344 307.971 254 254 323.074.440 615.107 7.045 348.544 6.Credite de angajament II .455 7.581 43.345.941 633.755 1.633 1.554 1.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 43.233 49.815.550 506.092 54.930 34.521 3.163 1.589 1.517.047.834 6.791.696 639.162.456 1.581 43.633 673.834 748.000 656.581 861.581 43.929 251.710 427.581 506.165 12.034 72.045 264.972 905.862 3.964 15.985 40.283 531. echipamente si mijloace de transport 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe 6001 APARARE BUGET DE STAT 6000 APARARE C .277 58.456 1.566 513.785 53.219 48.021 659.675 803.581 43.581 43.366 79.366 720.985 9.715 256.581 549.357 9.094 49.710 3.202.953 3.001 1.456 1.672 1.664 16.2010 2011 96.815.683 129.581 54.790 2.279 64.259 3 120.259 4.60107101 Active fixe 6010 APARARE VENITURI PROPRII 60017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6001710130 Alte active fixe 6001710103 Mobilier.

522 88.606 11.470 9.423 11.594 12.815 20.321 23.197 12.000 11.12.486 24.321 23.181 1.791 40.647 21.147 12.995 1.965 21.355 191.965 6 Estimari 2013 6.059 83.964 191.815 20.558 62.573 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .470 13.042 21.469 12.360 11.147 9.042 5.965 32.210 21.469 12.423 11.751 1.2010 2011 24.606 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.073 62.199 57.000 21.147 9.566 1.469 21.653 468 85.120 120 29. echipamente si mijloace de transport I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 191.965 21.147 12.970 9.147 9.672 9.573 23.965 7 Estimari 2014 15.751 9. aparatura birotica si alte active corporale 6010710102 Masini.147 9.Credite de angajament II .210 210 210 21.305 310 310 22.558 46.685 4.042 15.791 46.964 2 0 1 TOTAL 88.257 9.672 5.355 83.060 9.305 23.367 4.147 12.6500 INVATAMANT 61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6101710130 Alte active fixe 6101710101 Constructii 61017101 Active fixe 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 60107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6010710130 Alte active fixe 6010710103 Mobilier.469 21.149 20.269 20.042 30.147 12.912 4.597 4.109 77.314 77.796 938 578 12.355 24.995 22.964 187.597 187.210 9.912 182.532 8.674 5.197 57.931 86.913 10.355 42.059 156. 3 / 18 / 28 Pag.469 12.042 5.965 42.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 6.751 30.199 41.680 370 1.685 182.042 5.423 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.931 3 11.674 1.218 1.967 77.063 1.269 20.268 5.964 191. 21 .367 40.214 10.866 10.970 12.605 20.098 1.486 24.073 156.964 13.142 365 8.469 21.269 20.461 9.965 21.109 77.709 21.815 20.469 32.469 12.631 30.964 13.546 681 1.000 41.965 8 Estimari 2015 2.

12.000 7 Estimari 2014 23 23 23 23 23 23 5.173 29.019 5.728 8 Estimari 2015 9 2.019 5.057 2.728 1. echipamente si mijloace de transport 6501710101 Constructii 65017101 Active fixe 6501 INVATAMANT BUGET DE STAT I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 29.023 23 1.173 29.087 3.935 3.087 3.522 3 9.414 2.011 7.086 3. 22 .847 11.023 23 1.023 23 1.097 9.728 23 23 1.532 8.728 23 23 1.019 5.019 1.234 2.618 11.086 2.075 3.019 5.935 10 364 160 364 150 364 150 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.173 29.214 2.234 1.728 1.075 2.234 2.057 1.532 2 0 1 TOTAL 8.234 1.019 5.019 1.315 10.315 11.019 5. echipamente si mijloace de transport 65107101 Active fixe 6510 INVATAMANT VENITURI PROPRII 65017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6501710102 Masini.2010 2011 5.019 5.057 2.173 7.019 5.019 5.728 1.019 1.847 10.019 5.019 5.532 8. 3 / 18 / 28 Pag.097 2.728 653 653 653 653 50 50 603 603 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .057 1.Credite de angajament II .532 8.414 672 672 8.234 2. aparatura birotica si alte active corporale 6510710102 Masini.097 9.234 2.214 2.214 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 5.097 9.057 1.234 1.057 2.019 1.011 11.728 1.057 1.618 3.000 6 Estimari 2013 5.234 1.023 23 1.6510710130 Alte active fixe 6510710103 Mobilier.019 5.522 8.057 2.

933 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.100 16.595 146.150 575 575 15.522 74.150 3.895 2. RECREERE SI RELIGIE 6610710103 Mobilier.500 3.870 7 Estimari 2014 3.720 13.100 16.720 16.050 25.143 16.589 14. echipamente si mijloace de transport 66017101 Active fixe 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital 6601 SANATATE BUGET DE STAT 6600 SANATATE I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 16.150 3.701 13.701 13.Credite de angajament II .370 15.100 16.100 16.150 575 575 13.000 20.150 3.050 22.150 3.481 18.150 3. aparatura birotica si alte active corporale 66107101 Active fixe 6610 SANATATE VENITURI PROPRII 6601710102 Masini.720 13.150 3.150 575 575 20.500 3.150 3.150 3. 23 .200 8 Estimari 2015 66.130 392 392 392 392 78.981 14.595 146.150 3.589 14.500 3.150 3.150 3.695 162.500 3.203 392 392 392 392 162.022 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31.143 16.870 16.150 3.203 146.370 18.200 25.701 13.100 2.143 16.851 16.720 13.150 6 Estimari 2013 3.150 3.370 15.933 66.050 22.050 22.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 3.150 3.500 3.050 22.150 575 575 22.2010 2011 3.12.933 66.050 22.720 13.203 146.000 20.100 16.150 3.203 146.720 13.695 2 0 1 TOTAL 3 3.150 3.150 3.895 146.6700 CULTURA.150 3.933 66.000 23.293 19.130 74.150 3.150 3. 3 / 18 / 28 Pag.520 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .500 595 595 74.

aparatura birotica si alte active corporale 6710710102 Masini.Credite de angajament II . RECREERE SI RELIGIE VENITURI PROPRII I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 316 316 316 316 303 303 2.8010710102 Masini. 3 / 18 / 28 Pag. COMERCIALE SI DE MUNCA VENITURI PROPRII 8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.775 300 300 2.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE 6 56 56 56 56 55 55 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 56 56 Estimari 2013 7 56 56 56 56 55 55 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 56 56 Estimari 2014 8 56 56 56 56 55 55 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 56 56 Estimari 2015 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.360 2. echipamente si mijloace de transport 80107101 Active fixe 8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. COMERCIALE SI DE MUNCA 67107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6710710130 Alte active fixe 6710710103 Mobilier.895 2.895 2. echipamente si mijloace de transport 67107101 Active fixe 6710 CULTURA.12.775 2.2010 2011 56 56 56 56 55 55 575 575 545 545 60 60 465 465 20 20 30 30 56 56 5 Propuneri 2012 PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .360 115 115 120 120 316 316 2 0 1 TOTAL 3 92 92 92 92 83 83 92 92 595 595 595 595 60 60 500 500 35 35 4 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31. 24 .

Credite de angajament II . 3 / 18 / 28 NOTA: In programul de investitii publice. .2010 2011 5 Propuneri 2012 1 1 6 Estimari 2013 1 1 7 Estimari 2014 1 1 8 Estimari 2015 1 1 9 Estimari anii ulteriori -mii lei- Anexa nr.2 1 I II 0 8010710130 Alte active fixe 3 4 9 9 Cheltuieli Cheltuieli efectuate pana preliminate la 31. 25 . 157/2007. obiectivele de investitii in continuare si noi sunt prevazute in pozitii globale.Credite bugetare CAPITOL/GRUPA/SURSA MINISTERUL APARARII NATIONALE Pag. detalierea se face de catre ordonatorul principal de credite in conformitate cu prevederile Legii nr. 13 13 TOTAL PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE I .12.

045.167 9.378 755. 3 / 18 / 29 Pag.621 70.186 Estimari 2015 9 513.001 1.mii lei - Anexa nr.166 1.866 68.570 253.616 21.925 Estimari 2014 8 21.415 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.418 54.558 62.Credite de angajament II .980 274.802 513.616 9.309 131.147 9.691 864.469 12.479 96.850 72.544 6.237 91.794 82.147 9.Alte cheltuieli de investitii BUGET DE STAT 6010710102 Masini.970 12.755 173.378 755.802 580.178 60.791 347.894 3. 1 .616 21.673 41.802 513.896 5.469 12.616 21.894 41.309 129.197 5.469 3.588 110.998 755.631 108.691 1.294 95.469 12.147 9.12. aparatura birotica si alte active corporale VENITURI PROPRII 60017101 Active fixe 108.598 49.672 1.225 324.834 6.673 40.544 I II I II I II I II 6001 APARARE BUGET DE STAT I II I II I II I II I II 1.669 1. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 2 7 21.034 76.147 12.834 748.073 62.616 9.167 22.277 58.314 3.412 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 2 : .389 153.167 22.C .616 21.631 108.616 9.147 12.616 21. echipamente si mijloace de transport 6001710103 Mobilier.616 21.314 4.314 3.960 62.009 864.642 4.901 303.701 112.799 4.418 54.554 1.633 1.616 21.616 21.631 46.616 9.289 Propuneri 2012 6 21.009 I II I II 5000 TOTAL GENERAL 6000 APARARE 2 1 0 Total I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .045.469 3.Dotari independente D.073 18.392 Cheltuieli preliminate 2011 5 21.799 2.616 21.633 53.570 251.147 12.558 46.162 324.616 21.785 53.469 12.802 513.167 22.631 108. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.901 1.063 27.469 3.197 12.970 9.162 5.378 755. aparatura birotica si alte active corporale 6500 INVATAMANT 60107101 Active fixe 6010 APARARE 6001710102 Masini.755 1.314 3.159 26.234 50.314 131.469 3.2010 4 22.378 748.001 85.234 50.225 324.896 5.998 18.314 253.616 21.147 12.178 60. echipamente si mijloace de transport 6010710103 Mobilier.616 21.971 254 254 429.233 49.Credite bugetare 31 31 31 31 31 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.621 70.147 9.

aparatura birotica si alte active corporale 6600 SANATATE 65107101 Active fixe 6510 INVATAMANT 6501710102 Masini.087 3.047 14.057 2.162 5.820 16.594 Cheltuieli preliminate 2011 603 603 603 603 603 603 5 3.291 3.700 20.2010 4 3.234 2.420 3.326 18.820 16. 2 .291 3.672 672 672 672 672 672 18.702 392 392 392 392 5. 3 / 18 / 29 Pag.234 1.234 1.075 2.100 16.150 3.420 13.150 20.Dotari independente Surse de finantare si costuri de finantare Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 2 23 23 23 23 23 23 7 3.229 143.011 7. echipamente si mijloace de transport 6510710103 Mobilier.621 143.234 2.401 12.721 159.291 1.610 66.291 3.229 143.150 3.291 1.500 3.057 24.150 3.150 14.047 14.551 15.420 13.234 1.850 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.700 20.291 3.750 21.100 16.291 1.326 18.057 2.150 3.057 2.197 Propuneri 2012 23 23 23 23 23 23 6 3.057 2.291 3.610 Estimari anii ulteriori Anexa nr.326 7.094 72.057 16.750 3.838 12.291 3.229 143.150 3.162 5.291 3.900 Estimari 2015 9 66.291 1.Alte cheltuieli de investitii 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.500 73.900 24.621 143.420 13.420 13.750 21.750 21.100 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 6501 INVATAMANT 66107101 Active fixe 6610 SANATATE 6601710102 Masini.234 1.291 3.702 72.011 11.291 3.610 66.047 3.570 16.750 21.150 3.420 13.291 3.700 3.150 3.570 Estimari 2014 23 23 23 23 23 23 8 3.229 392 392 392 392 16.291 3.057 23.150 3.500 3.150 3.075 3.315 11.820 16.315 159.970 19.838 12.12.162 5.057 17. echipamente si mijloace de transport VENITURI PROPRII 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66017101 Active fixe 66015102 Transferuri de capital 6601 SANATATE BUGET DE STAT 6510710102 Masini.100 16.087 76.730 16.162 2.234 2.326 18.150 3.291 3.721 143.150 21.401 12.150 13.610 66.750 21. echipamente si mijloace de transport VENITURI PROPRII 65017101 Active fixe 2 1 0 Total I/II C .230 13.234 2.401 12.150 3.500 3.150 3.

aparatura birotica si alte active corporale 8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.660 2. aparatura birotica si alte active corporale 6700 CULTURA.Alte cheltuieli de investitii 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.150 525 525 Estimari 2014 8 55 55 55 55 55 55 525 525 525 525 60 60 465 465 55 55 3. COMERCIALE SI DE MUNCA VENITURI PROPRII 2 1 0 Total I/II C . 3 .150 3.150 525 525 Propuneri 2012 6 55 55 55 55 55 55 525 525 525 525 60 60 465 465 55 55 3. echipamente si mijloace de transport 6710710103 Mobilier.100 16. COMERCIALE SI DE MUNCA 80107101 Active fixe 6710710102 Masini.660 2.360 2.500 560 560 Cheltuieli preliminate 2011 5 55 55 55 55 55 55 525 525 525 525 60 60 465 465 55 55 3.660 2.660 2.500 3. RECREERE SI RELIGIE 67107101 Active fixe 8010710102 Masini. echipamente si mijloace de transport 8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE. RECREERE SI RELIGIE VENITURI PROPRII 6710 CULTURA.150 525 525 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII b.150 3. 3 / 18 / 29 Pag.150 525 525 Estimari 2015 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr.660 300 300 2.100 2.150 3.360 303 303 303 303 303 303 303 303 I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 6610710103 Mobilier.150 3.Dotari independente Surse de finantare si costuri de finantare Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 2 7 55 55 55 55 55 55 525 525 525 525 60 60 465 465 55 55 3.12.660 2.16.2010 4 83 83 83 83 83 83 560 560 560 560 60 60 500 500 83 83 3.

373 2.Alte cheltuieli de investitii 2.428 20 20 20 20 20 20 1.Credite de angajament II .548 294 100 Cheltuieli preliminate 2011 5 223 223 90 90 90 90 90 90 223 223 837 837 837 837 837 837 90 90 1.474 2.373 I II I II 5000 TOTAL GENERAL 6000 APARARE 2 1 0 Total I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .965 1. 3 / 18 / 29 Pag.147 5.147 2.2010 4 1.474 300 300 300 300 300 300 2.150 837 837 Propuneri 2012 Estimari 2013 200 200 60 60 60 60 60 60 200 200 570 570 570 570 570 570 60 60 830 830 570 570 6 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII c. 4 .mii lei - Anexa nr. fezabilitate si alte studii D.C .12. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.651 1.373 300 300 I II I II I II I II 6001 APARARE I II 6601 SANATATE BUGET DE STAT 6600 SANATATE 6101710101 Constructii I II I II I II I II 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe BUGET DE STAT 2.373 2.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 3 7 200 200 110 110 110 110 110 110 200 200 512 512 512 512 512 512 110 110 822 822 512 512 Estimari 2014 8 200 200 20 20 20 20 20 20 200 200 50 50 50 50 50 50 20 20 270 270 50 50 Estimari 2015 9 223 223 110 304 110 304 110 304 110 527 110 304 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 3 : .474 2.651 1.373 2.373 2.373 2.Credite bugetare 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.150 1.474 5.428 294 100 294 100 294 100 20 20 1.373 2.

651 1. fezabilitate si alte studii Surse de finantare si costuri de finantare Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 3 7 200 200 200 200 Estimari 2014 8 200 200 200 200 Estimari 2015 9 223 223 Estimari anii ulteriori Anexa nr.6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale I II I II 1 0 66015102 Transferuri de capital I/II C .428 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 223 223 223 223 5 Estimari 2013 200 200 200 200 6 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII c.651 1.Alte cheltuieli de investitii 2. 5 .2010 4 1. 3 / 18 / 29 Pag.12.428 1.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate.474 2.474 2.474 2.474 2 Total 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.

148 220 220 9.846 8.612 4.902 1.653 468 1.612 4.838 16.661 69.902 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 4 : .148 9. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.350 3.683 5.mii lei - Anexa nr.360 1.612 4. 3 / 18 / 29 Pag.000 100 100 100 100 100 100 1.214 1.421 7.902 1.060 60 1.Credite de angajament II .140 7.576 1.220 1.661 69.171 Estimari 2014 8 918 558 918 558 918 558 16.Alte cheltuieli de investitii 1 I II I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6001 APARARE I II 6501 INVATAMANT BUGET DE STAT 6500 INVATAMANT 6101710101 Constructii I II I II I II I II 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe BUGET DE STAT 6000 APARARE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .350 3.000 3.360 1.879 Estimari 2015 9 2.902 1.2010 Total 4 364 150 661 1.653 468 16.661 69.346 25.346 25.518 9.187 77.879 16.439 8.371 3.148 Propuneri 2012 6 1.380 15.000 15.838 1.12. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 4 7 1.306 16.060 60 17.214 2.683 5.140 7.838 3 2 77.573 10.414 2.060 60 1.683 5.653 468 18.421 7.661 4.683 5.148 9.503 661 1.226 11.Cheltuieli de expertiza.187 69.550 3.171 100 100 4.148 9.C .140 7.499 7.846 661 1.612 4.661 Cheltuieli efectuate pana la 31.220 15.421 7.414 4.843 5.346 25.421 7.518 9.573 10.346 25.350 3.879 918 558 17.661 69.612 4.148 9.846 364 150 7.612 1.661 69.653 468 1. proiectare si executie privind consolidarile D.Credite bugetare 2.503 Cheltuieli preliminate 2011 5 50 50 220 220 220 220 220 220 50 50 9.220 15.838 16.661 69.414 69.573 10.171 3.537 16.000 1.171 3. 6 .414 2.140 7.879 16.220 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII d.360 1.148 9.346 29.350 3.503 7.612 4.148 9.503 7.060 60 1.360 1.612 2.846 661 1.265 9.573 10.

7 .Cheltuieli de expertiza.000 1.000 Estimari 2014 8 100 100 100 100 100 100 100 100 Estimari 2015 9 100 100 100 100 2. 3 / 18 / 29 Pag.6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital 6601 SANATATE BUGET DE STAT 6600 SANATATE 6501710101 Constructii I II I II I II I II I II I II 1 0 65017101 Active fixe I/II 500 500 500 500 500 500 2. proiectare si executie privind consolidarile C .Alte cheltuieli de investitii Surse de finantare si costuri de finantare Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 4 7 100 100 100 100 100 100 100 100 1.000 1.12.414 500 500 2 Total 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.414 2.414 2.2010 4 100 100 100 364 150 364 150 100 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 100 100 5 6 100 100 100 100 100 100 100 100 1.414 2.000 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII d.214 Estimari anii ulteriori Anexa nr.214 2.

965 21.654 65.517.965 21.998 6.283 531.456 77.917 3.149.517.419 611.257 587.699 405.308 535.383 22.715 6.475 408.155 530.220.562 609.162.178 587.251.12.905 3. 3 / 18 / 29 Pag.320 32.412 7.355 42.718 372.213 392.631 21.892 21.965 21.740 388.773.283 I II I II I II I II 6001 APARARE BUGET DE STAT I II I II I II I II I II 7.059 156.059 156.965 32.308 535.773.965 21.965 21.517.094 49.063.965 21.275.000 41.953 3.517.052 187.718 41.279 64. 8 .Alte cheltuieli asimilate investitiilor D.715 256.566 1.218 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 5 : .285.964 15.283 256.998 6.965 32.mii lei - Anexa nr.421 4.662 599.199 57.329 673.735 436.965 21.965 21.893 501.068 556.199 57.292 565.113 Propuneri 2012 6 29.634 22.917 3.965 592.787 4.734 577.176 24.715 6.371 Cheltuieli preliminate 2011 5 75.956 Estimari 2014 8 14.094 556.294 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.414 239.320 75. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.100 486.Credite bugetare 86.Credite de angajament II .Alte cheltuieli de investitii 60107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6010710130 Alte active fixe 60107101 Active fixe 6010 APARARE 60017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe VENITURI PROPRII 6001710130 Alte active fixe 60017101 Active fixe 239.699 405.155 1.172 323.965 21.922 239. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 5 7 21.965 738.406 4.355 24.283 11.793 405.047.000 11.773 614.013.149 20.965 414.280.137 579.412 I II I II 5000 TOTAL GENERAL 6000 APARARE 2 1 0 Total I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .199 98.165 579.550 506.102 Estimari 2015 9 10.014 294.355 187.063.965 42.199 57.566 1.2010 4 98.991 372.091 7.263 454.550 506.251.162.063 23.965 21.414 156.922 239.113 530.219 48.059 156.984 29.589 1.965 21.634 4.421 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.675 791.047.052 6.793 454.972 630.275.965 21.059 83.953 3.155 1.965 21.092 54.965 21.283 531.273 459.605 20.000 21.091 7.654 673.965 21.930 34.199 41.C .965 32.185.463 4.165 12.699 49.279 323.699 405.220.213 565.715 6.769 555.185.355 83.704 760.013.199 57.

67107103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6710710130 Alte active fixe 6710 CULTURA.935 3.995 22.2010 4 35 35 35 35 35 35 3.728 7 21.149 20.605 20.728 1.631 29.218 12.685 182.063 10.680 370 1.913 10.709 21.532 8.847 235 235 8.674 1.631 29.Alte cheltuieli de investitii Surse de finantare si costuri de finantare Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 5 8 50 50 20 20 20 20 30 30 1.728 1.268 1.314 77.Alte cheltuieli asimilate investitiilor C .728 1.709 21.935 3.728 1. RECREERE SI RELIGIE 67107101 Active fixe 6700 CULTURA.000 21.728 Propuneri 2012 50 50 20 20 20 20 30 30 1.728 1.532 8.052 187.728 50 50 50 50 20 20 20 20 30 30 1.935 35 35 10 10 11.522 86.674 1. 3 / 18 / 29 Pag.680 10.935 3.728 50 50 14.935 3.063 Estimari anii ulteriori Anexa nr.728 1.379 2 Total 8.685 182.728 1.728 1.367 4.000 21.847 10.149 20.063 10.728 1.314 77.728 1.463 85.892 12.847 10.149 20.728 1.728 1.728 1.532 8.728 1.913 10.000 6 Estimari 2014 29.367 19.935 3.728 50 50 24.847 10.995 1.685 182.605 20.522 8.995 22.728 1.263 22.728 1.847 10.631 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.728 1.995 22.605 20.728 1.383 22.283 11.728 1.142 365 8.532 187.945 Cheltuieli preliminate 2011 5 50 50 20 20 20 20 30 30 1.728 1.728 50 50 1.181 1.060 3.098 85.728 1.935 3.218 1. RECREERE SI RELIGIE VENITURI PROPRII 6510710130 Alte active fixe 65107101 Active fixe 6510 INVATAMANT 65017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe VENITURI PROPRII 6501 INVATAMANT BUGET DE STAT 61017103 Reparatii capitale aferente activelor fixe 6500 INVATAMANT 6101710130 Alte active fixe I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 1 0 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe I/II 235 235 115 115 115 115 120 120 10.052 182.740 10.532 8.728 1.847 10. 9 .456 77.532 8.728 1.522 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.728 1.728 Estimari 2015 9 10.12.685 4.379 19.176 24.532 8.098 1.728 1.

3 / 18 / 29 Pag. COMERCIALE SI DE MUNCA 80107101 Active fixe 13 13 2 I II 1 0 8000 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.13 13 13 13 I II I II 8010710130 Alte active fixe 13 13 I II 8010 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE.Alte cheltuieli de investitii Surse de finantare si costuri de finantare Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 5 1 1 1 1 1 1 1 1 6 Estimari 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 7 Estimari 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr.12. COMERCIALE SI DE MUNCA VENITURI PROPRII I/II Total 3 Cheltuieli efectuate pana la 31.Alte cheltuieli asimilate investitiilor C . 10 .2010 Cheltuieli preliminate 2011 9 9 9 9 9 9 9 9 4 Propuneri 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII e.

629 3.491 73.355 23.862 3.375 25.767 52.796 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII OBIECTIVE IN CONTINUARE D.629 Estimari 2014 8 9.776 7.401 3 2 254.767 52.391 32.767 52. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.000 39.375 25.000 2.000 2.355 23.375 25.136 9.401 6.Credite bugetare 23.375 25.320 3.401 52.136 9.304 1.355 231.000 43. 3 / 18 / 29 Pag.862 3.354 58.354 6.220 231.304 1.314 31.355 23.862 76.776 25.Obiective (proiecte) de investitii in continuare I II I II I II I II I II I II 5000 TOTAL GENERAL 6001 APARARE 6101710101 Constructii 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe BUGET DE STAT I II I II I II 1 0 6000 APARARE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .764 39.136 9.077 1.776 7.776 7.796 12.077 1.764 39.776 7.579 58.000 43.Credite de angajament II .314 31.776 7.182 7.220 231.946 47. 11 .354 52.375 7.000 37.314 31.mii lei - Anexa nr.375 Propuneri 2012 6 2.109 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 74 : .629 73.077 1.12.355 6.182 7.375 25.928 12.182 7.320 47.426 62. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 74 7 3.767 52.426 4.767 52.375 25.796 12.136 Estimari 2015 9 805 805 805 805 1.575 231.304 1.355 23.000 37.000 37.320 3.579 4.776 7.755 52.575 254.220 231.136 9.629 73.182 7.000 43.862 73.005 58.220 Cheltuieli efectuate pana la 31.579 58.132 12.320 3.132 2.579 Cheltuieli preliminate 2011 5 7.000 2.355 23.354 6.000 37.796 2.220 23.355 23.151 33.220 231.077 1.132 14.426 58.151 25.776 33.132 2.426 4.401 52.000 43.764 39.314 31.764 39.320 3.A .220 231.220 231.304 2.000 2.2010 Total 4 4.

12.350 2.000 99.185 6.738 9.267 9.347 9.253 16.000 5.253 16.979 6.970 15.000 4.059 6.165 13.871 99.165 13.874 204.874 190.430 15.970 223.430 223.253 16.Credite bugetare 3 2 15.430 15.958 114.039 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr.738 9.267 80 80 10.350 2.738 9.430 15.350 2.400 223. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.000 114.Obiective (proiecte) de investitii noi I II I II I II I II I II I II 5000 TOTAL GENERAL 6001 APARARE 6101710101 Constructii 6101 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61017101 Active fixe 6100 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA BUGET DE STAT 6001710101 Constructii 60017101 Active fixe BUGET DE STAT I II I II I II 1 0 6000 APARARE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .B .871 99.738 9.958 5.165 13.871 4.958 114. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 75 Pag.970 223.267 Propuneri 2012 6 7 4.Credite de angajament II .253 16.970 223.979 6.430 15.185 6.970 223.430 239.958 114.958 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII OBIECTIVE NOI D.430 15.mii lei - 5.871 Estimari 2014 8 6.874 190.000 5.871 99.000 103.970 223.185 6.000 4. 3 / 18 / 29 Cod obiectiv 75 : .267 9.2010 Total Cheltuieli preliminate 2011 4 5 80 80 80 80 80 80 9.350 2.253 16.185 6.400 239.738 9.185 Estimari 2015 13.970 Cheltuieli efectuate pana la 31. 12 .874 190.979 6.165 190.430 15.350 2.000 119.970 223.979 6.

DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Durata de realizare contractata (nr.2 Municipiu / Oras / Comuna 1. Valoare ramasa de finantat la 31.Obiective (proiecte) de investitii in continuare A. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2.12.1 Judet / Sector 1. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. DATE GENERALE Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 76 Anexa nr. 3 / 18 / 29 Pag.10.2011 (mii lei) C.2008 Suceava Campulung Moldovenesc FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII STATIE EPURARE A . Durata de realizare aprobata (numar luni) B. luni) 4.1.1 Numarul si data Acordului MFP 2./Ordin/Decizie/Decret) 1.G. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Data pretului (luna/an) 3. 13 . Date geografice : 1. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4.3 Amplasament 09/2008 12/2011 2412 2911 830 8976 STATIE EPURARE 6153 Ordin 10937 / 01. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.

419 2.153 6.911 3.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6501 INVATAMANT 6501710101 Constructii 65017101 Active fixe BUGET DE STAT 6500 INVATAMANT I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .Credite de angajament II .2010 Total 4 3.153 6.261 2.153 Cheltuieli efectuate pana la 31.412 2.412 2.Credite bugetare 6.261 2.419 2.419 2.412 2.911 3.412 3 2 6.911 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 473 480 473 480 473 480 473 480 473 480 5 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII STATIE EPURARE D.419 2.153 6.261 2.261 2. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 76 6 Estimari 2014 7 Estimari 2015 8 9 350 350 350 350 350 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 76 : .911 3.153 2. 14 .412 2.153 6. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.153 6.mii lei - Anexa nr. 3 / 18 / 29 Pag.153 6.153 6.911 3.12.153 6.261 2.A .419 2.

DATE GENERALE Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 78 Anexa nr.2007 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII PAVILION ACTIVITATI MEDICALE A .1 Numarul si data Acordului MFP 2.12.3 Amplasament Cluj Cluj Napoca 03/2008 12/2011 17828 993 19879 PAV 5380 MP 19350 Ordin 11097 / 23. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6.10. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Valoare ramasa de finantat la 31. 15 . Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2.Obiective (proiecte) de investitii in continuare A. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2.1.2011 (mii lei) C.G. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Durata de realizare aprobata (numar luni) B. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4./Ordin/Decizie/Decret) 1. Durata de realizare contractata (nr. Data pretului (luna/an) 3. 3 / 18 / 29 Pag. luni) 4. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7. Date geografice : 1.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.1 Judet / Sector 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.

Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6601 SANATATE 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital BUGET DE STAT 6600 SANATATE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .mii lei - 9 Anexa nr.828 18.800 17.12. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 78 6 Estimari 2014 7 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 78 : .821 18. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.821 Cheltuieli efectuate pana la 31.821 18.2010 Total 4 21 993 21 993 21 993 21 993 21 993 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 5 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII PAVILION ACTIVITATI MEDICALE D. 16 .821 18.828 18.821 18.800 17.A .828 18.821 18.800 17.Credite bugetare 18.828 3 2 18. 3 / 18 / 29 Pag.821 18.800 17.821 18.Credite de angajament II .800 17.821 18.828 18.821 18.

3 Amplasament A.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.1 Numarul si data Acordului MFP 2. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2. Valoare ramasa de finantat la 31. Data inceperii investitiei (luna/an) 5.01. Durata de realizare contractata (nr. Durata de realizare aprobata (numar luni) B. 17 . Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.1 Judet / Sector 1.2011 (mii lei) C.CHIRURGICAL-SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR GALATI MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 80 Anexa nr.12./Ordin/Decizie/Decret) 1.G. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7.2008 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE PAV. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1. Data pretului (luna/an) 3. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3.A . luni) 4. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2. Date geografice : 1. 3 / 18 / 29 Pag.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. DATE GENERALE Tipul cheltuielii : Galati Galati Galati 09/2008 09/2012 7681 6628 1510 15819 09/2008 PAV CHIRURGICAL Ordin 9945 / 01. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6.

CHIRURGICAL-SPITALUL CLINIC DE URGENTA MILITAR GALATI MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 80 Pag.492 6.819 15.819 15.510 1.492 6.327 7.628 2.12.327 7.510 1.327 7. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT. 18 .628 2. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : Estimari 2013 6 7 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr.681 13.492 6.2010 Total 4 2.mii lei Estimari 2014 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII EXTINDERE PAV.Credite bugetare 15.492 6.681 13.819 15.819 15.492 6. 3 / 18 / 29 Cod obiectiv 80 : .327 7.A .819 15.327 7.510 1.681 13.628 Cheltuieli preliminate 2011 5 1.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6601 SANATATE 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital BUGET DE STAT 6600 SANATATE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .819 Cheltuieli efectuate pana la 31.681 3 2 15.510 1.819 15.628 2.819 15.681 13.819 15.510 Propuneri 2012 D.Credite de angajament II .628 2.819 13.

luni) 4. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3.1 Numarul si data Acordului MFP 2. 3 / 18 / 29 Pag.12. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4.G. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2. Valoare ramasa de finantat la 31. Data pretului (luna/an) 3. Durata de realizare contractata (nr. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2. 19 . Date geografice : 1. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2.2 Municipiu / Oras / Comuna 1. DATE GENERALE Tipul cheltuielii : 2707 432 12 3157 Aviz 10910 / 01. Durata de realizare aprobata (numar luni) B./Ordin/Decizie/Decret) 1.A . Data inceperii investitiei (luna/an) 5.2011 (mii lei) C.2008 Cluj Cluj-Napoca FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII CORP LEGATURA CENTRALA TERMICA STATIE FLUIDE MEDICALE 2008.775 MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 724 Anexa nr.3 Amplasament A.4.10.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.1 Judet / Sector 1. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8.

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

1

I
II
I
II

I
II
I
II
I
II

0

5000 TOTAL GENERAL

6601 SANATATE

6601510212 Transferuri pentru
finantarea investitiilor la spitale

66015102 Transferuri de capital

BUGET DE STAT

6600 SANATATE

I/II

Surse de finantare si costuri
de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

3.139
3.139
3.139
3.139
3.139
3.139

2.707
2.707
2.707
2.707
2.707
2.707

2.707
2.707
2.707
2.707

3

2
3.139
3.139
3.139
3.139

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2010

Total

4

432
432
432
432
432
432

432
432
432
432

Cheltuieli
preliminate
2011

Propuneri
2012

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

5

Estimari
2013
6

7

Estimari
2015
8

Estimari
anii ulteriori
9

Anexa nr. 3 / 18 / 29

Cod obiectiv
724
: - mii lei Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
CORP LEGATURA CENTRALA TERMICA STATIE FLUIDE MEDICALE 2008.4.775

MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD OBIECTIV 724

Pag. 20

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2011 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament
Sector 1
Bucuresti
Calea Plevnei

1071171

06/2009
12/2017
360

99742 MP
48

1071531

H.G. 1594 / 04.12.2008

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Constructie noua Spitalul militar Dr. Carol Davila 2008.4.867

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD OBIECTIV 735

Anexa nr. 3 / 18 / 29

Pag. 21

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

1

I
II
I
II

I
II
I
II
I
II

0

5000 TOTAL GENERAL

6601 SANATATE

6601510212 Transferuri pentru
finantarea investitiilor la spitale

66015102 Transferuri de capital

BUGET DE STAT

6600 SANATATE

I/II

Surse de finantare si costuri
de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

1.071.531
1.071.531
1.071.531
1.071.531
1.071.531
1.071.531

360
360
360
360
360
360

360
360
360
360

3

2
1.071.531
1.071.531
1.071.531
1.071.531

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2010

Total
Cheltuieli
preliminate
2011
4

Propuneri
2012
5

Estimari
2013

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Constructie noua Spitalul militar Dr. Carol Davila 2008.4.867

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD OBIECTIV 735

6

Estimari
2014
7

Estimari
2015
8

9

1.071.171
1.071.171
1.071.171
1.071.171
1.071.171
1.071.171

1.071.171
1.071.171
1.071.171
1.071.171

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
735
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 18 / 29

Pag. 22

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2011 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament

280
4615

4895
02/2010
48
04/2011
03/2015

12

4895
11/2009

Aviz 4257 / 24.03.2010

Suceava
Campulung Moldovenesc

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Retea de alimentare cu gaze naturale si centrale termice

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD OBIECTIV 891

Anexa nr. 3 / 18 / 29

Pag. 23

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

1

I
II
I
II

I
II
I
II
I
II

0

5000 TOTAL GENERAL

6501 INVATAMANT

6501710101 Constructii

65017101 Active fixe

BUGET DE STAT

6500 INVATAMANT

I/II

Surse de finantare si costuri
de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

3

2

4.895
4.895
4.895
4.895
4.895
4.895

4.895
4.895
4.895
4.895

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2010

Total

4

280
280
280
280
280
280

280
280
280
280

Cheltuieli
preliminate
2011
5

4.615
1.123
4.615
1.123
4.615
1.123

4.615
1.123
4.615
1.123

Propuneri
2012

2.070
2.070
2.070

1.422
1.422
1.422

2.070

7

1.422

Estimari
2014

2.070

6

Estimari
2015
8

Estimari
anii ulteriori
9

Anexa nr. 3 / 18 / 29

Cod obiectiv
891
: - mii lei -

1.422

Estimari
2013

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Retea de alimentare cu gaze naturale si centrale termice

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD OBIECTIV 891

Pag. 24

1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei)
2. Data pretului (luna/an)
3. Durata de realizare contractata (nr. luni)
4. Data inceperii investitiei (luna/an)
5. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
6. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei)
7. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei)
8. Valoare ramasa de finantat la 31.12.2011 (mii lei)

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR

1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
2. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an)
3. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
4. Durata de realizare aprobata (numar luni)

B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1 Numarul si data Acordului MFP
2.2 Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)

1. Date geografice :
1.1 Judet / Sector
1.2 Municipiu / Oras / Comuna
1.3 Amplasament
Sibiu
Sibiu

49
8981

9030
12/2010
66
04/2011
09/2016

12

9030
12/2010

Aviz 1078 / 25.01.2010

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
Transformare punct termic in centrala termica

A - Obiective (proiecte) de investitii in continuare

A. DATE GENERALE

Tipul cheltuielii :

MINISTERUL APARARII NATIONALE
COD OBIECTIV 892

Anexa nr. 3 / 18 / 29

Pag. 25

166 319 2.166 319 2.030 9.166 319 2.166 319 2. 26 . ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.030 9.852 1.649 463 8.030 9. 3 / 18 / 29 Cod obiectiv 892 : .852 6 8 2.030 Cheltuieli efectuate pana la 31.500 Estimari 2014 1.500 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Transformare punct termic in centrala termica D.649 463 Propuneri 2012 1.500 1.000 2.030 9. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 892 Pag.000 2.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6501 INVATAMANT 6501710101 Constructii 65017101 Active fixe BUGET DE STAT 6500 INVATAMANT I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .852 2.A .649 463 8.500 2.000 2.Credite de angajament II .852 7 2.852 1.030 9.000 Estimari 2015 319 2.000 2.Credite bugetare 3 2 9.12.030 9.2010 Total Cheltuieli preliminate 2011 62 49 62 49 62 49 62 49 62 49 4 5 8.649 463 8.mii lei - 2.500 2.030 9.030 9.166 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr.030 9.649 463 8.

/Ordin/Decizie/Decret) 1. Valoare ramasa de finantat la 31. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2.1 Judet / Sector 1. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2.12. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8.1 Numarul si data Acordului MFP 2.G.Obiective (proiecte) de investitii in continuare A. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.2011 (mii lei) C.2008 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Reabilitare punct relatii publice A . Data pretului (luna/an) 3. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. luni) 4. sect. 27 .2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2. 3 / 18 / 29 Pag.08. Panduri .1. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Date geografice : 1.5 98 189 02/2011 12 01/2011 12/2011 12 156 06/2008 Aviz 9583 / 25. DATE GENERALE Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 893 Anexa nr. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1. Durata de realizare contractata (nr.3 Amplasament Sector 5 Bucuresti Sos. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7. Durata de realizare aprobata (numar luni) B.

Credite de angajament II . 28 . ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.A .mii lei - 9 Anexa nr.Credite bugetare 3 2 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Cheltuieli efectuate pana la 31. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 893 6 Estimari 2014 7 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 893 : .12.2010 Total Cheltuieli preliminate 2011 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 4 Propuneri 2012 5 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Reabilitare punct relatii publice D.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6501 INVATAMANT 6501710101 Constructii 65017101 Active fixe BUGET DE STAT 6500 INVATAMANT I/II Surse de finantare si costuri de finantare I . 3 / 18 / 29 Pag.

G. luni) 4.01. Grigore Cobalcescu FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Consolidare si modernizare pavilion B CMDTA Cobalcescu A . DATE GENERALE Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 894 Anexa nr. Durata de realizare aprobata (numar luni) B. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Date geografice : 1.12. 29 . 3 / 18 / 29 Pag. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1.1 Judet / Sector 1.2011 (mii lei) C. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2.3 Amplasament 18400 18400 03/2009 47 02/2011 12/2014 36 18400 03/2009 Aviz 798 / 19. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2.1 Numarul si data Acordului MFP 2.Obiective (proiecte) de investitii in continuare A. Data pretului (luna/an) 3.2 Municipiu / Oras / Comuna 1. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. Valoare ramasa de finantat la 31. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3.1./Ordin/Decizie/Decret) 1.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H.2010 Sector 1 Bucuresti Str. Durata de realizare contractata (nr. Data inceperii investitiei (luna/an) 5.

12.280 7.120 3.400 Cheltuieli preliminate 2011 8. 30 .400 18.400 18.280 7.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6601 SANATATE 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital BUGET DE STAT 6600 SANATATE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .400 18. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.400 18.120 8.400 18.400 18.000 8. 3 / 18 / 29 Pag.120 6 8.Credite bugetare 3 2 18.280 7.400 Cheltuieli efectuate pana la 31.400 18.400 18.Credite de angajament II .400 18. SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 894 7 7.A .120 3.000 3.000 3.000 5 3.mii lei - 9 Anexa nr.400 18.400 18.000 8.2010 Total 4 18.400 18.120 Propuneri 2012 Estimari 2013 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Consolidare si modernizare pavilion B CMDTA Cobalcescu D.400 18.280 Estimari 2014 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori Cod obiectiv 894 : .280 7.

Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2. Valoare ramasa de finantat la 31.03. Data inceperii investitiei (luna/an) 5. Data pretului (luna/an) 3.3 Amplasament A.G. Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4./Ordin/Decizie/Decret) 1. DATE GENERALE Tipul cheltuielii : 322 483 02/2011 12 02/2011 01/2012 12 378 12/2007 Aviz 892 / 20.2 Municipiu / Oras / Comuna 1.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8.1 Numarul si data Acordului MFP 2. Durata de realizare aprobata (numar luni) B.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1. luni) 4. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2. retea de distributie gaze naturale in incinta si instalatie de utilizare gaze joasa presiune MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 895 Anexa nr. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2. Durata de realizare contractata (nr. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3.2011 (mii lei) C.12. Date geografice : 1. 3 / 18 / 29 Pag.A . 31 .2009 Brasov Brasov FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Reabilitare bransament gaze naturale.1 Judet / Sector 1. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1.

Credite bugetare 3 2 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Cheltuieli efectuate pana la 31.mii lei - FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Reabilitare bransament gaze naturale.A . SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : 5 Estimari 2013 6 Estimari 2014 7 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr. 3 / 18 / 29 Cod obiectiv 895 : . 32 . retea de distributie gaze naturale in incinta si instalatie de utilizare gaze joasa presiune MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 895 Pag.2010 Total 4 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 D.12. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6601 SANATATE 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital BUGET DE STAT 6600 SANATATE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I .Credite de angajament II .

Capacitati aprobate (in unitati fizice) 4. Data pretului (luna/an) 3. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2./Ordin/Decizie/Decret) 1.1 Numarul si data Acordului MFP 2. Valoare ramasa de finantat la 31.12. Durata de realizare aprobata (numar luni) B. Date geografice : 1. Valoarea totala aprobata (mii lei) 2. Valoarea totala aprobata la deschiderea finantarii (mii lei) 2.A .2009 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Echipare camera joasa tensiune post trafo propriu si racordari noi la pavilioane SMC Iasi MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 896 Anexa nr. Data inceperii investitiei (luna/an) 5.02. Data pretului pentru calculul valorii totale (luna/an) 3. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI 2.Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1.2011 (mii lei) C.2 Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate (H. 33 . Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 6. 3 / 18 / 29 Pag. luni) 4. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR 1.3 Amplasament A.1 Judet / Sector 1. Durata de realizare contractata (nr.2 Municipiu / Oras / Comuna 1. DATE GENERALE Tipul cheltuielii : Iasi Iasi 495 691 01/2011 12 02/2011 01/2012 12 587 10/2008 Aviz 2109 / 17.G. Valoarea programata in anul 2011 (mii lei) 8. Valoarea decontata pana la 31 decembrie 2010(mii lei) 7.

12.Credite bugetare 3 2 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 Cheltuieli efectuate pana la 31.A . SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI Tipul cheltuielii : 5 Estimari 2013 6 7 Estimari 2015 8 Estimari anii ulteriori 9 Anexa nr. 3 / 18 / 29 Cod obiectiv 896 : . 34 .Obiective (proiecte) de investitii in continuare 1 I II I II I II I II I II 0 5000 TOTAL GENERAL 6601 SANATATE 6601510212 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale 66015102 Transferuri de capital BUGET DE STAT 6600 SANATATE I/II Surse de finantare si costuri de finantare I . ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT.mii lei Estimari 2014 FISA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII Echipare camera joasa tensiune post trafo propriu si racordari noi la pavilioane SMC Iasi MINISTERUL APARARII NATIONALE COD OBIECTIV 896 Pag.Credite de angajament II .2010 Total 4 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495 Cheltuieli preliminate 2011 Propuneri 2012 D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful