1. Menghuraikan konsep budi, budi bahasa, kesantunan bahasa, sistem sapaan dan gaya bahasa.

Konsep budi di dalam bahasa boleh diterjemahkan sebagai kebajikan, ini membawa maksud kebajikan-kebajikan yang di bawa di dalam bahasa contohnya nilai-nilai murni di dalam pertuturan kita manakala bahasa didefinasikan sebagai sistem lambang. Di Malaysia, sistem lambang yang digunakan ialah Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jika digabungkan maksud budi bahasa ia merujuk kepada tuturkata, kelakuan, sopan santun, tatatertib, akal, kebijaksanaan dan perbuatan kebajikan yang tercantum dalam kata-kata akhlak mulia. Setiap gerak laku, tuturkata, tatahidup, pemikiran dan perasaan baik terhadap orang lain sebagai peribadi mahupun pergaulan masyarakat terangkum dalam konsep budi bahasa. Kesantunan berbahasa membawa maksud timbang rasa kita yang kita berikan kepada orang yang sedang kita bercakap. Ia juga merujuk kepada sifatsifat bahasa yang membolehkan kita menolak permintaan oarang tersebut tanpa menyakitkan hatinya. Kesantunan berbahasa juga merujuk kepada 2 bahagian iaitu verbal atau non verbal. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada normanorma budaya, tidak hanya sekadar menyampaikan idea yang kita fikirkan. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup dan dipergunakannya suatu bahasa dalam berkomunikasi. Apabila tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif, misalnya dituduh sebagai orang yang sombong,angkuh mahupun kurang ajar. Sistem sapaan membawa maksud kata panggilan di dalam keluarga mahupun di dalam masyarakat. Ia juga merangkumi panggilan hormat di dalam majlis-majlis tertentu. Bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan rujukan mengikut situasi dan konteks yang sesuai. Ia merujuk kepada panggilan di dalam keluarga, masyarakat mahupun majlis-majlis rasmi. Penggunaan bahasa sapaan yang sesuai dalam mewujudkan keharmonian di dalam perhubungan. Gaya bahasa pula membawa erti cara penggunaan dan pemakaian bahasa di dalam komunikasi kita. Sebelum bertutur kita hendaklah memastikan

3

paradoks. Kita boleh mengaplikasikan elemen-elemen ini seawal di bangku sekolah lagi kerana di bangku sekolah murid-murid telah didedahkan dengan penggunaan buku teks. 2. Selain itu. personafikasi. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan dalam masyarakat melayu dan Malaysia? Di dalam masyarakat melayu dan Malaysia. hiperbola. imejan. Terdapat gaya bahasa yang biasa digunakan seperti metafora. Kesimpulannya. jika kita mengayakan bahasa yang menarik. pelbagai cara boleh dilaksanakan bagi mengaplikasi budi bahasa. Tambahan pula. media elektronik juga memainkan peranan yang penting bagi menyalurkan informasiinformasi yang berguna dalalm berbudi bahasa contohnya kempen ‘budi bahasa budaya kita’. denotatif. konotatif. Bagaimana mengaplikasi budi bahasa. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan di dalam masyarakat adalah melalui bahan media cetak seperti surat khabar. novel dan juga cerpen. kesantunan bahasa dan bahasa sapaan di dalam masyarakat melayu dan Malaysia. bahasa yang digunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. simile. Oleh itu salah satu cara bagi mengaplikasikan budi bahasa. Kita sebagai orang melayu dan Malaysia hendaklah menilai dan menjaga budi serta bahasa kita. 4 . ia dapat mendorong dan menarik perhatian orang yang kita hendak berkomunikasi. ambiguiti. simbol.cara penggunaan bahasa kita bersesuaian dengan orang yang kita berkomunikasi. bahasa sindiran dan kiasan dan peribahasa. Di dalam buku teks terdapat cerpen-cerpen pendek yang menitik beratkan elemen-elemen tersebut. Guru pula akan bertindak sebagi pembimbing bagi murid-murid supaya mereka menitik beratkan penggunaan bahasa yang betul dalam komunikasi mereka seharian.

bagai. Ayat i. Simile i. 3. Kata-kata yang biasa digunakan seperti. ii. (arif 2009) Berikut diberikan beberapa istilah-istilah gaya bahasa yang perlu difahami:1. tindak-tanduk dan perlakuan. Personafikasi i. Merujuk kepada cara pengarang membina dan menyusun ayat dalam karyanya. Bermaksud pemilihan kata. iii. 4. Contoh penggunaan simile: seperti anjing dengan kucing. Penulis akan menggunakan dan memilih kata-kata yang sesuai dengan tema dan persoalan. 2. Diksi i. Dikenali juga perorangan yang bermaksud memberikan sifat manusia kepada benda-benda lain. Antara contoh-contoh personafokasi yang pernah digunakan ialah daun nyuir melambai-lambai dan rumput menari-nari ditiup angin. ii. Sifat manusia itu meliputi perwatakan. ibarat dan sebagainya. Ayat yang digunakan sama ada ayat panjang atau ayat pendek mengikut kesesuaian karya yang diolahnya. umpama. watak dan mesej yang ada dalam karya mereka. Perbandingan setara yang digunakan oleh penulis bagai menyatakan sesuatu perkara.3. kurus macam lidi dan bagai aur dengan tebing. bak. perasaan. ii. ii. iii. 5 . latar. Mengenalpasti gaya bahasa Gaya bahasa ialah cara penulis menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pemikiran dan pandangan terhadap sesuatu tema atau persoalan melalui karya mereka.

5. ii. keadaan. Contohnya pengulangan bunyi vokal u dalam baris 'Tikar pucuk tikar mengkuang' 9. Contohnya bunga melambangkan perempuan. senja melambangkan usia yang telah tua dan pagi melambangkan usia muda . Contoh penggunaan sinkope: "Apa dah jadi ni?" 8. Aliterasi i. Contohnya pengulangan bunyi konsonan k dalam baris 'Tikar pucuk tikar mengkuang' 10. Pengulangan bunyi konsonan yang sama dalam baris-baris puisi. atau peristiwa yang membawa maksud yang lain atau makna yang lebih mendalam. Pengulangan bunyi vokal yang sama dalam baris-baris puisi. ii. ii. Perbandingan setara secara terus atau langsung yang digunakan oleh penulis. ii. Merupakan sejenis bahasa kiasan yang digunakan oleh penulis untuk menyatakan sesuatu secara berlebih-lebihan daripada maksud sebenar. ii. Merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda. Hiperbola i. 6. ii. 6 . Contoh penggunaan metafora: samudera hampa dan lautan fikiran. Contoh penggunaan hiperbola: lautan api sanggup kurenangi. Perlambangan i. Asonansi i. 7. Metafora i. Bermaksud penyingkatan kata. Sinkope i.

4. pengunaan gaya bahasa Penulis. beliau menulis cerpen ini adalah untuk golongan kanak-kanak. Pak Cik Amin telah membantu Mahasin dan murid lain untuk berjaya di dalam Peperiksaan Sijil Rendah mereka dan Mahasin telah berjaya menjadi murid cermerlang di dalam wilayah tersebut. Yusuf. Ini penting kerana dia ingin melanjutkan pelajaran di Kaherah seperti abangnya. simile. kesantunan bahasa c. sistem sapaan d. penggunaan gaya bahasa b. Pak cik Amin disanjung tinggi oleh masyarakat setempat diatas jasa baik beliau mengajar tanpa meminta sebarang wang atau balasan. Dikala kerisauan Mahasin. 7 . mengulas dan menghuraikan aspek-aspek berikut:a. a. kepentingan gaya bahasa. beliau hanya menggunakan gaya bahasa biasa sahaja tanpa menggunakan ayat-ayat metafora. Yacob Elsharouny menggunakan gaya bahasa yang amat mudah difahami oleh pembaca. guru besarnya telah berjaya meminta pertolongan Pak Cik Amin. Dia bersedih kerana guru Bahasa Arab dan Matematiknya tiada untuk satu jangka masa yang lama. Akhirnya Mahasin telah berjaya mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang doktor dan dia juga dilantik sebagai Ketua Majlis Perkampungan. seorang guru bimbingan di kampung Sharunah. Tambahan pula. Pada pendapat saya. Mahasin bercita-cita ingin menjadi seorang doktor seperti Doktor Sawsan. kesantunan bahasa dan sistem sapaan KEJADIAN YANG TIDAK TERDUGA oleh YACOB ELSHAROUNY Sinopsis Cerpen Cerpen ini adalah mengenai serorang murid perempuan yang cerdik bernama Mahasin. Maksud-maksud perkataan di dalam cerpen ini juga tiada yang sukar untuk di fahami. Berdasarkan sebuah cerpen yang ditulis dalam era 70-an hingga era 90-an terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. anda dikehendaki menganalisis.

“Adakah kamu mahu saya mengajar bahasa arab dan matematik?” “Tidak. ayat dan sinkope.saya mahu Pak Cik Ismail meminta Pak Cik Amin al-Afendi mengajar anak perempuan kamu... Di dalam cerpen ini. Tetapi beliau masih menggunakan diksi. supaya dia mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan supaya dia dapat menyambung pelajaran ke sekolah menengah rendah di Kaherah” (muka surat 13 dan 14) 8 . yang merujuk kepada timbang rasa di dalam komunikasi. asonansi.. aliterasi. wahai Mahasin. Contohnya:1. kejadian limpahan rezeki makanan kepada Pak Amin yang mengajar tanpa meminta wang dan kejayaan Mahasin mendapat keputusan cemerlang di seluruh wilayahnya. 2. terdapat banyak contoh yang menunjukkan kesantunan bahasa. Mahasin pula bertanya.. personifikasi dan perlambangan yang sukar untuk kanak-kanak fahami.hiperbola.. Diksi Penulis mengutarakan tema kejadian yang tidak terduga antaranya guru bahasa Arab dan Matematik yang tiada untuk jangka masa yang panjang. kesantunan bahasa. masuklah sayang” (muka surat 6).tidak. Dialong di atas menunjukkan kesantunan Doktor Sawsan mempelawa Mahasin masuk ke dalam klinik beliau. “apa hal ni?” (muka surat 24) b. Sinkope Penulis ada menggunakan gaya bahasa sinkope. Ayat Penulis mengarang membina dan menyusun ayat dalam karyanya dengan mudah supaya sesuai dengan golongan pembaca. “Selamat datang.

(gelaran kurniaan ikhtisas kerana kejayaan di dalam bidangnya) . Terdapat banyak lagi bahasa sapaan yang digunakan seperti Pak Cik Ismail. Mahasin mengelarkan Fikriah sebagai Cikgu Fikriah kerana beliau mengajar di sekolah Mahasin. 9 . c. penggunaan gaya bahasa. Manakala sistem sapaan menggambarkan penggunaan sapaan kepada individu yang terlibat. kepentingan gaya bahasa . Masyarakat setempat mengelarkan beliau sebagai Doktor di atas peranan dan jasa beliau yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. Datuk Bandar dan lain-lain lagi. d. Doktor Sawsan -(gelaran kurniaan ikhtisas kerana kejayaan di dalam bidangnya). kejadian yang tidak terduga ini kerana ketiga-tiga elemen ini berhubung kait bagi sesebuah cerpen pendek. masyarakat dah juga majlis rasmi. Kesantunan bahasa secara tidak langsung akan menggambarkan norma-norma kehidupan masyarakat kita dan bahasa melayu sebagai bahasa komunikasi kita. sistem sapaan Sistem sapaan yang digunakan di dalam cerpen ini juga pelbagai. Hal ini jelas menunjukkan masyarakat Melayu adalah bersopan santun dan berbudi bahasa. Gaya bahasa yang mudah difahami akan menarik golongan pembaca yang bersesuai. Pak Amin al-Afendi. Cikgu Fikriah . sistem sapaan yang baik dapat mengharmonikan penutur dan pendengar. kesantunan bahasa dan sistem sapaan Kesimpulannya. ii. kesantunan bahasa dan sistem sapaan adalah penting di dalam cerpen.Dialog di atas menujukkan kesantunan di dalam penolakan di dalam komunikasi antara guru besar dan Pak Cik Ismail. ia merangkumi panggilan dalam keluarga. Contohnya:i.

maklumat-maklumat atau kenyataan lebih mudah dihantar melalui keadah verbal dan ia mudah difahami. orang yang setaraf atau orang yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. hari ini?” Doktor Sawsan ketawa sambil berkata. bahasa diertikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkap sesuatu. Kebiasanya idea-idea. Di dalam cerpen kejadian yang tidah terduga antara contoh kesantunan verbal ialah: ”Selamat pagi.Sub-Tugasan 1. Ia menekankan dimiliki bersama. 2. kesantunan bererti kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau tulisan kepada orang yang dihormati. Secara formal. wahai doktor. mendefinisikan bahasa verbal secara fungsional dan formal. ”Saya tahu kamu mahu bertanyakan 10 . huraikan secara terperinci tajuk berikut:a. Konsep kesantunan verbal Jalaluddin Rakhmat (1994). bahasa diertikan sebagai semua ayat yang terbayangkan. Dengan merujuk mana-mana sumber sama ada media cetak atau elektronik. Secara fungsional. Menurut beliau juga. seseorang yang menyapa seseorang yang lain mengikut sistem yang telah terbaku dalam masyarakat dianggap sebagai orang yang berbudi bahasa dan di beri nilai yang tinggi dalam kebudayaan melayu. Buat pemerhatian dan kumpul bahan sumber yang berkaitan kesantunan berbahasa dalam folio. Pada pendapat saya. Menghuraikan konsep kesantunan berbahasa verbal dan non-verbal. Kesantunan bahasa Menurut Amat Juhari Moain (1992). yang dapat dibuat menurut peraturan tatabahasa. konsep kesantunan verbal membawa maksud cara komunikasi yang disampaikan secara lisan atau tulisan di dalam masyarakat kiata seharian. kerana bahasa hanya dapat difahami apabila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata harus disusun dan dirangkaikan supaya memberi erti. Sudahkah doktor melawat hospital.

. b.tentang Muhsin kawan kamu yang kecil itu.marilah kita pergi melawatnya bersama-sama. Keduadua komunikasi ini saling berhubung kait dalam menyampaikan maklumat. Tetapi kebanyakan media masa sekarang seperti televisyen menyampaikan bahasa-bahasa yang 11 . Antara faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini ialah: 1. ”Adakah kamu melakukan apaapa sehingga kamu didenda oleh guru besar?” Mahasin menggelengkan kepalanya. Media massa . kedua-kedua jenis komunikasi verbal dan non-verbal memainkan peranan yang penting di dalam komunikasi masyarakat kita. (muka surat 3 dan 4) Kesimpulannya. . Mereka semakin hilang berbudi bahasa semasa bertutur dalam kehidupan harian mereka. Di dalam cerpen kejadian yang tidak terduga.” (muka surat 8) Konsep kesantunan non-verbal Jalaluddin Rakhmat (1994)Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan pesan-pesan nonverbal. Manakala.media massa memainkan peranan yang penting bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat. simbolsimbol. Pada masa kini. warna dan juga intonasi suara. bagi kesantuan berbahasa non-verbal pula membawa maksud komunikasi yang disamapaikan secara bahasa isyarat. pakaian. Saya belum melawatnya lagi. Istilah nonverbal biasanya digunakan untuk melukiskan semua peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. eksperi wajah. wahai Mahasin. Jelaskan fenomena kesantunan berbahasa dalam kalangan generasi muda dan nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhinya. antara contoh kesantunan non-verbal ialah: Cikgu Fikriah menghampirinya sambil bertanya. masyarakat generasi muda semakin tidak menitik beratkan nilai-nilai kesantunan berbahasa di dalam komunikasi seharian mereka.

Kebanyakan murid-murid dan pelajar-pelajar sekarang semuanya bijak pandai tetapi mereka masih mampunyai masalah di dalam kesantunan berbahasa di dalam komunikasi seharian mereka.tidak sesuai untuk generasi muda sekarang contohnya filem-filem aksi yang gemar menutur ayat-ayat yang tidah baik. Kesedaran kepentingan kesantunan berbahasa (kemahiran bertutur dan mendengar) bagi anda sebagai seorang guru. Refleksi anda harus meliputi aspek berikut. mereka tidak sedar bahawa bahasa yang mereka gunakan kurang sesuai apabila berkomunikasi dengan guru khususnya. Kesantunan bahasa dalam kalangan pelajar mutakhir ini. saya mendapati keyakinan terhadap nilai penggunaan gaya bahasa. Keyakinan penguasaan sepanjang melaksanakan KKP. Anak-anak hanya berpeluang belajar di sekolah sahaja. Kadang kala. a. Ibu bapa sekarang masing-masing sibuk dengan kerjaya masing-masing. justeru itu mereka tidak mempunyai peluang untuk mengajar anak-anak mereka berbudi bahasa. Mereka tidak menggunakan nilai berbahasa dengan betul tetapi mereka menggunakan ‘bahasa pasar’ atau bahasa yang mudah untuk mereka fahami di kalangan mereka tanpa menghiraukan nilai kesantunan tersebut. Ibubapa – Kebanyakan ibu bapa semakin tidak menitik beratkan kesantunan di dalam komunikasi mereka dan anak mereka. Di sini. 2. kesantunan bahasa dan sistem sapaan semakin 12 . Tulis satu refleksi mengenai pengalam anda sepanjang menyiapkan tugasan ini. c. guru memainkan peranan penting untuk memperbetulkan dan menegur bahasa yang digunakan agar bahasa kita kekal terpelihara. mereka lebih mudah terpengaruh dengan media massa dan juga rakan sebaya. Walaupun mereka di ajar di sekolah. Secara tidak langsung anak-anak muda dan kecil akan meniru perkataan-perkataan dan ayat tersebut. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. b.

Oleh itu. Bahasa juga penting untuk menyampaikan maklumat. Dengan bahasa juga orang lain boleh menilai perilaku kita kerana apa yang dituturkan mencerminkan peribadi seseorang individu. rohani.Saya tertarik dengan penggunaan slogan tersebut kerana bahasa menunjukkan nilai bangsa kita. guru dapat mengenali anak murid dari segi sahsiahnya. guru juga perlu mempunyai kemahiran mendengar. bahasa yang mempunyai nilai kesantunan dan gaya bahasa yang sesuai adalah sangat penting. Bahasa yang digunakan perlulah sopan dan bersantun agar dapat menjadi ikutan anak-anak didik. Sebagai seorang guru. Apa yang dituturkan juga mencerminkan nilai intelek seseorang individu. bukankah bahasa yang sopan dan berhemah lebih baik untuk diterima sebagai bahan maklumat? Justeru. jasmani dan emosi seperti yang sedang diusahakan oleh Kementerian baru-baru ini. Ini amat penting kerana anak murid lebih mendengar dan mempercayai kata-kata gurunya. 13 . Ketiga-tiga elemen ini penting di dalam komunikasi harian kita. Kita sering mendengar slogan ‘Bahasa Jiwa Bangsa’ dan ‘Budi Bahasa Budaya Kita’ . itulah yang akan menjadi ikutannya. Luahan dan pendapat daripada anak murid tidak harus dipandang sepi kerana daripada kemahiran inilah.tinggi. saya menjadi model ikutan oleh anak-anak murid yang memerhati setiap hari. Ini penting untuk menghasilkan modal insan yang seimbang dari segi intelek. Apa yang didengar setiap hari. Selain bertutur dengan bahasa yang sopan.

org/wiki/Komunikasi. Kuala Lumpur .rusmanmalili.com/2009/03gayabahasa. Dilayari pada 11 Ogos 2011.html.blogspot. Dilayari pada 10 Ogos 2011.wikipedia. Rusmanmalilli (2010) www. Yacob Elsharouny (1997). Kejadian Yang Tidak Terduga & Cerita-cerita Lain. Arif (2009) Arifbahasamelayu1. Dewan Bahasa dan Pustaka. ms.Bibilografi • • • • • Institut Pendidikan Guru Modul Bahasa Melayu Komunikasi (WAJ3115) 2011: Kementerian Pelajaran Malaysia. 14 .com/pdf/kesantunan-dalampragmatik.html Dilayari pada 10 Ogos 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful