1

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
Valmiki RamayanaM Sundara Kandam Sargam 58

The Sundarakandam inValmiki Ramayanam describes the
valiant adventures of Hanuman the Aanjaneya who performed the
heroic task of jumping over the Southern ocean(the present Bay of
Bengal) from the southern tip of India (somewhere in
Dhanushkoti?) in a single leap, reached Devi Sita who was kept in
captivity by the Rakshasa King Ravana in his Island Kingdom
Lanka, delivered to her the message of Sri Rama, Caused
irreparable damages to Lanka and reached back where his friends
were wating for him eagerly. Once the whereabouts of Sita were
known and the tidings were passed on to Rama and Lakshmana and
the Monkey king Sugriva, the princes along with the army of
monkeys built a bridge across the ocean, crossed over to Lanka and
fought a fierce battle with Ravana. Ravana with all his associates
was killed and Sita was released and she was restored to the
company of her husband Rama.
But for the amazing show of valour and astuteness of Hanuman as
described in the Sundarakandam, the glorious turn of events in
Ramayana would not have been possible at all. Rarely indeed in
lores of heroism that we can find such an exploit by a single person
with nothing other than his own adroitness to come to his rescue,
performing actions in uncanny precision where even a single wrong
step forward would have proved fatal for both the Hero and all
others whose life and dreams entirely depended upon the success of
this one person.
After having seen Sita, Hanuman has jumped back to India and is in
the eager company of his doting associates including Angada, the
heir apparent of the Kingdom of Monkeys, Kishkinda, Jambavaan
the valiant and deathless boar, and hundreds of other valiant
monkeys.
2

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
The 58
th
chapter of Sundarakandam is actually a resume' of what all
the inimitable Hanuman did during the time-span starting with his
jump towards Lanka leaving behind his friends and ending with the
moment he jumped back home after successful completion of his
great mission. The narrative comes in the form of answer to a query
by the wizened Jamabavan and one can have a clear Idea of the
contents of the whole of Sundarakandam by reading this single
chapter alone. The chapter in 166 couplets is an erudite
condensation of the whole Sundarakandam consisting of more that
2800 couplets. This chapter is as important as the first chapter of the
first Kandam (Bala Knandam) of Ramayanam, where the whole
story of the epic which is later described in about 24000 couplets, is
given in a nutshell.
.
33Ȭ 31¤ ͬ"1ȯ Ȭ T
Ǚ
ɨ"ȯ H[Ȱ 7ġ1¤ H[ȡ4HȡȬ¦

Ǖ
H3 ĤH
Ǖ
OȡȬ ĤȢǓ3H [1¤Ȫ H¹H
Ǖ
ǽƣHȡH | ---c-\
3H 33Ȭ ĤǓ3P+ǿƴȬ ĤȢǓ3H73H H[ȡ4ͪ9H ¦
Hȡ+4ñȡ¬ 4ȡ¤ ñ
Ǚ
ƣȡ73H H9
Ǚ
¯U3 HǓ¬HȡcHHH | ---c-×
4³H Ǻƴȡ cñ¤ȡ dȯ ñȢ 4³H ñȡ 3ğ ñ3 3ȯ ¦
31¤ȡH ñȡ P 4³H ñ
Ǚ
ƣȬ Đ
Ǘ
1 4Hȡ dTȡ¬¬Ȭ| ---c-²
3ǂñ3Ȭ Pñ H 93¬ ¬Ȭ ĤĦ
Ǘ
Ǒ[ cñH H[ȡ49ȯ ¦
Į
Ǖ
3ȡ³ȡ Ȭ ͬ¬73Ǔ¤*¤ȡHȪ H
Ǘ
¤Ȭ 4ȡ¤ ͪñǓ¬Ʊ¤H | ---c-v
¤Ʊȡ³ Ȭ 3ğ ñƠ¯¤Ȫ "3Ȱ Ȭ H1HȡͧHȬ HcHñȡ¬ ¦
1ͯH3¯¤H ¬ ¤3 3ğ 33 Hñȡ¬ ¯¤ȡ41Ȫ3
Ǖ
¬Ȭ| ---c--
P Ǔ¬¤
Ǖ
ƠȬ 33Ȭ 3ȯ¬ P+Ĥǿƴ 3¬
Ǘ
ǽ[Ȭ¦
¬H1¤¬ ͧT1Pȡ dȯ ¯¤Ȱ PȢ3ȡ¤Ȱ Ĥc¤Hȡ43| ---c-î
Ĥc¤HH 9ñ Hñ3ȡH H[Ȱ 7ġȡĒȡ3 OHȡ¯H
Ǖ
3Ȭ¦
3

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
3dHȯ Ȭ dͯHÞH 9ȡ1H 4ȡɨHHȡÞȬ PHȡǑ[3Ȭ| ---c-b
"¯U3Ȭ ¬ Ǒ[ Hȯ ÞȪ1H ͪñ¯¬ Ǿ9H çñ HHñ3 ¦
4ȡ¯¬¬H ͧTO1H Ǒd¯¤H 9°¤ȡͧH P
Ǖ
H¬Ȫ[1H | ---c-c
ǔ1³3H 97³ȡ¬H Hñ
Ǚ
c¤ Hȯ ¬ȯ ͪñ¯¬H ¬ 3H ¬"H ¦
39PȲ "+¤ 3H Ǒd¯¤H 4ȡ¯¬¬H ¬"PƣHH | ---c-°
4
Ǚ
3ȡ Hȯ H¬Pȡ 4
Ǖ
ͪƨȬ Hȯ ƣ¯¤Ȫ H¤H H¤ȡ çǓ3 ¬¦
Ĥ[3H ¬ H¤ȡ 31¤ Hȡɨ"
Ǘ
Hȯ ¬ H[ȡͬ"1ȯ Ȭ| ---c-\º
ͧTO1H P
Ǘ
¤ PȲ 4ȡTH ¯¤TȢ¤ 3 P[İHȡ¦
¯¤ñPȡ¤H ¬ Hȯ 4
Ǖ
ɮ²ñȡ P[Ȫñȡ¬ H[ȡͬ"ǐ1Ȭ| ---c-\\
9
Ǖ
ğ çǓ3 HH
Ǖ
1ȡH 4ȡÞȢH H¬Ȭ Ĥƽȡd¤ǔ7¬ñ¦
ͪ93
Ǚ
¯¤H ¬ Hͪ9 HȡH ͪñͪƨ POȡ H¤H Hȡ3ǐ1Ƴ¬Ȭ| ---c-\×
HȰ ¬ȡ4H çǓ3 ͪñE¤ȡ3H Ǔ¬ñP73H H[ȪdHȫ¦
9+ññ73Ȭ 9
Ǖ
1ȡ 9
Ǖ
ğ 4H
Ǘ
ñ
Ǖ
Ȭ 9ñ 3ȪƣHȡȬ| ---c-\²
¬7d3Ȭ 9
Ǚ
ͬ³ñȢH ¬ȯ ǽȬ 4ȡHHȡ¬ȡȬ PH733Ȭ¦
Į
Ǖ
cñȡ ¬"ȡ¬ȡH ¬ǐ13H H[ȯ 7ġȬ 9ȡ4TȡP¬Ȭ| ---c-\v
ͬ¬¯Uȯ d H"ñȡ¬ 9Hȡ¬ ñėȯ Þ 94ȡH P[İTȬ¦
H[H 3
Ǖ
HȪͯH3Ȭ 31Hȡ3 3ñ ͪ9ğȡ H[ȡcH¬ȡ| ---c-\-
Hȡǽ3ȯ ¬ 3dȡ ñcP ĤͯHƯȪ Hǔ1H H[ȡÞ ñȯ ¦
1ȡH1¤ ¬ H¤ȡ Pȡƻȯ ñǓ3 3¯¤H Hǐ17dH| ---c-\î
1ȡHȪ HH H
Ǚ
3ȡH Įȯ ƵȪ H[ȯ 7ġ PH ͪñĐHȬ¦
933 Į
Ǖ
cñȡ H¤ȡ 31¤ HȰ ¬ȡ41¤ H[ȡcH¬Ȭ| ---c-\b
4ȡ¤ H Hñȯ ƭ 3
Ǖ
ͬ"1ȯ Ȭ 3ƨ3H ¬ H¬Ȫ HH¦
3ȯ¬ ¬ H[H H¬
Ǖ
7ȡ3Ȫ HȰ ¬ȡ4ȯ ¬ H[ȡcH¬ȡ| ---c-\c
4

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
P ¬ȡ¯¤73Ǒ[ 3Ȭ TȰ HȪ Hȡ¬
Ǖ
4ȯ Þ ñ9
Ǖ
*H3ȡ¦
T1ȣ1ȯ Þ H[ȡTȰ HȬ TȰHȯ ¬ ¬ H[ȪdHȫ| ---c-\°
3ƣHH HñH H1³ȡ¤ Tȯ4H H²ñȡ¬H Hǔ1³3Ȭ¦
33Ȫ H[H P
Ǖ
ͬ¬1H 4ȡHH ñȯ "ȯ ¬ H¹¤"HH 9ͬ³| ---c-׺
33Ȭ 9°¤ȡ+¤[Ȳ dȯ ñȢȲ P
Ǖ
1PȡȲ ¬ȡ"Hȡ31Ȳ ¦
PH
Ǖ
ġH²¤ȯ Pȡ dȯ ñȢ ñ¬¬Ȳ HȡHHȡ43| ---c-×\
HH H+¤Ȭ ĤǑdƴȬ cñȲ HH1Ȱ Ȭ [ǐ1PƣH¦
33Ȭ cñȡȲ HHǓ¤*¤ȡͧH ͪñǑ[3Ȭ cñȲ ͬ¬11¤ Hȯ | ---c-××
9ñH
Ǖ
ƠȬ P
Ǖ
1P¤ȡ Ĥȡ¯HͧHȬ ĤÞ3Ȭ ǔ1³3Ȭ¦
ͪññÞ ñd¬Ȫ H
Ǘ
cñȡ ñȡ4¤H 93H
Ǖ
dȣ1¤H | ---c-ײ
1ȡHȪ dȡT1ͬ³Ȭ ĮȢHȡ¬ ĤͪñƴȪ dÞs4ȡñ¬H ¦
H+HÞȯ ¬ P[ ħȡğȡ PȢ3¤ȡ ¬ 91739Ȭ| ---c-×v
31¤ PȢ3ȡ ǿ3ȡ Hȡ¤ȡ 1ȡñÞȯ ¬ d
Ǖ
1ȡcH¬ȡ¦
31¤ȡȬ P4ȡTH d
Ǘ
3Ȫs[Ȳ "ͧH*¤ȯ 1ȡHTȡP¬ȡ3 | ---c-×-
43
Ǖ
H[ ͧP 1ȡH1¤ PȡƻH ͪñ4¤ñȡͧPǓ¬¦
H³ñȡ HȰ ͬ³HȣȲ Ǻʒñȡ 1ȡHȲ ¬ Hǔ4Hƴ4ȡǐ1ÞȲ | ---c-×î
H"ͧH*¤ȡͧH 3ȯ ñ4ğȲ Pc¤Ȳ ĤǓ3T
Ǚ
ÞȪǓ3 Hȯ ¦
9ñH
Ǖ
Ơȡ H¤ȡ Pȡ 3
Ǖ
P
Ǖ
1Pȡ 4ȡHǾͪ9ÞȢ| ---c-×b
HĦñȢ¬ ¬ȡǓ3ñ3ȶ 3 4ǔƱdȯ 4 ñ1Ȫ HH¦
9ñH
Ǖ
ƠȬ P
Ǖ
1P¤ȡ dT¤ȪH¬Hȡ¤3Ȭ| ---c-×c
33ȪsH "
Ǖ
Þ ͪñ13ȡ1Ȫ 4H
Ǘ
ñȡ[Ȳ HÞȯ ¬ 3
Ǖ
¦
H3 ĤHȡÞȡ¬
Ǖ
Ǿ9Ȳ ¬ ¯¤ȡǑd3Ȳ 37H
Ǖ
OH 3¤ȡ| ---c-×°
33 Ǻʒñȡ ¯¤ȡǑd3Ȳ cñȡ1¤Ȳ ı1ñȲ ƻ41ñȲ ñ9
Ǖ
Ȭ¦
5

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
3ǔ1H¬ H
Ǖ
[
Ǘ
3ȶ ¬ 9
Ǖ
¬Ȭ 4H
Ǘ
ñȡɨ"
Ǖ
Ƶ Pǔ+H3Ȭ| ---c-²º
HͧH9c¤ȡT
Ǖ
3Ʈ4ğH Ǔ¬" 3Ȫs[H 33Ȭ HÞȡ3 ¦
HĦñȢ3 P
Ǖ
1Pȡ dȯ ñȢ 1ñȯ ¬ Ǿ9ȯ Þ HȡȲ 9
Ǖ
¬Ȭ| ---c-²\
H³ ͧPɮ²¤Ȱ [ǐ1Įȯ Ƶ "¯U Pȫ+¤ ¤³ȡ P
Ǖ
OȲ ¦
PHȡ¬¤ ¬ ñȰ dȯ [ȣȲ 1ȡÞñȯ Þ H[ȡcH¬ȡ| ---c-²×
P
Ǖ
OȢ Hñ H[ȡ4ȡ[Ȫ ĤȢ3ȡsǔ1H 3ñ ñȡ¬1¦
33Ȫs[H PȡH
Ǖ
Pȡ²ñȢǓ3 Pñ H
Ǘ
3Ȱ Ȭ ĤTǔ+P3Ȭ| ---c-²²
33Ȫs73ǐ1HȲ ͪñ9
Ǖ
HȲ ¯H
Ǖ
3Ȫs[Ȳ "ǽsȪ ¤³ȡ¦
Uȡ¤ȡ Hȯ Ǔ¬"
Ǚ
[ȣ3ȡ ¬ ¬ ¬ 9°¤ȡͧH ͩ4+¬¬| ---c-²v
PȪs[Ȳ ͪñ"3 ñȯ "13
Ǖ
ǑdTȪ dT ͪñHȪ4¤¬ ¦
¬ ͩ4ǔ¯¬3 3ğ 9°¤ȡͧH ¤ȯ ¬ Hȯ s9ǿ3ȡ "Ǔ3Ȭ| ---c-²-
33Ȫ Hȯ 4
Ǖ
ͪƨǽc97¬ȡ ͩ4Ȳ ¬ȡH "H¬ȯ HH¦
çǺTȪ ͪñ¯¬ 3c97¬Ȫ Ǿ9Ȳ ¤ğ ¬ Ǻ°¤3ȯ| ---c-²î
HHȪHȡ"ȯ ¬ Hȯ ǺͪƴȬ TȪ¬3ȡ 9ȡǓ33ȡ H¤ȡ¦
33ȪsġȡHH H[Ȳ HȢHȡȲ 1ȡHPȢȲ PͧHHȯ T¤ȡH | ---c-²b
Ĥ[1¤ ¬ H[ȡ¬ȡdȲ 3ƠȪs[Ȳ HȢH¤ȡ 3¤ȡ¦
Hñǔ1³3Ȳ HP+ħȡ73Ȳ çdȲ ñȡ4¤Ȳ HTȪH¬Ȳ | ---c-²c
4ñ HͧP "73ȡ H[ȡ4ȡ¤ HǕ ͬH3ȡ¤ȡ HHȯ ǔ¯P3Ȭ¦
HHȬ ĤȢÞ¤ Hȯ dȯ [Ȳ ͬ¬1H H[ȡ1ñǔH 3H | ---c-²°
4ȡdȲ çc¤ȯ ñ 3ȡȲ ñȡÞȢȲ Ĥc¤"
Ǚ
ƼȡH[H 33Ȭ¦
H1¤ĤHȡÞȡdͬH4Ȳ 31¤ȡȬ 4ȡ¤Ȳ H9
Ǘ
1¤Ȳ| ---c-vº
31¤ȡȬ ¬ȡ1¤Ȳ H[3 HȢHȲ ñH 3ȯ HH HHÞȯ ¦
¬ ¬ HȡȲ Pȡ 3
Ǖ
4
Ǖ
4
Ǖ
Hȯ HH ñȡ ͪñ4
Ǚ
3Ȳ 4
Ǚ
3H | ---c-v\
6

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
33Ȫs[H ͪñ9
Ǖ
HȲ Ǿ9Ȳ Pǔ+H¯¤ Ǔ¬ͧH4ȡ731ȡ3 ¦
31¤ȡ ǿd¤Ȳ Hdȡ¤ Ĥ93ȡͧH ¬H13HH | ---c-v×
Pȡ ͪñP
Ǚ
ƴH
Ǖ
Hȡ HȢHȡ 99ȡ3 HñÞȡ+HͧP¦
H¤ȡ 9ñ 3 P+4ȡTȡ Ǔ¬4
Ǚ
ƣ ǿd¤ȡ P3Ȣ| ---c-v²
T
Ǚ
ÞȪͧH O"3ȡ¬ȡH ¬ ͧPƨȡ¬ȡH ¬ȡ1ÞȰ Ȭ P[¦
1ȡHPȢ ͧPǔ+[4ȡ HȢHȡ ͯHĤȲ [¬
Ǖ
H3ȡ ǿ3ȡ| ---c-vv
3ȡȲ [cñȡ 9
Ǖ
¬1ȯ ñȡ[Ȳ 4
Ǚ
c¤H Hc¤Ǔ¤4Ȳ 1H1¬ ¦
"cñȡ ¬ H[d²ñȡ¬H 9°¤ȡͧH ¬" HǔÞs3H | ---c-v-
dͯHÞH 3Ȣ1H
Ǖ
dHȯ Ȭ Hɨ4ȡ ¤ğ ¬ Pȡ 9
Ǖ
1ȣ¦
H13Ȳ Ǒd¬41ȯ ¤ȡ3ȯ 1HPȡȲ Ǔ¬H¤ȡȲ 9
Ǖ
1ȣH | ---c-vî
ĤͪñƴȪs[Hͪñ7ȡ3Ȫ 1HȪͧHHȸH ͪñĐHȰ Ȭ¦
3ğ ĤͪñT3Ʊȡͪ9 4~9ȡ73Þ¬Pǔ7¬Hȡ| ---c-vb
H͠[ȡPȲ ͪñH
Ǖ
¯¬73Ȣ ¬ȡ1ȣ 4ȡ¯¤
Ǖ
ǔc³3ȡ 9
Ǖ
1Ȭ¦
ǔHÞȡȲ P73ȢȲ 331³ȡH 3
Ǖ
7ñHdǔ¹¬ͧT1Ȫǽ[ȡH | ---c-vc
P¯¤H
Ǖ
ͪƴĤ[ȡ1ȯ Þ 91ȡǔHc¤ P
Ǖ
HȰ 1ñȡH ¦
ĤdȪ44ȡHȯ ĤͪñTȲ HȢ3¤ȡ[H 3¤ȪǑd3Ȭ| ---c-v°
H[H Hɨ4ȡ9
Ǖ
1ȣ ñȢ1 Ǔ¬ǔH 3ȡ ͪñĐHȯ Þ 3ȯ¦
¤1Hȡƣ1HȡǑƮHȯ 3ȡͧP Pñ 1HȡȲ 1¤Tȯ 43Ȭ| ---c--º
3ğȡ[Ȳ Pñ 1ȡğH 3
Ǖ
ͪñͬ¬7ñ¬ H¬4ȡcHHȡH ¦
1ȡñÞȡ73Ȭ9
Ǖ
1 "3Ȫ ¬ ¬ȡ9°¤Ȳ P
Ǖ
H²¤HȡH | ---c--\
33Ȭ PȢ3ȡȲ H9°¤¬ 3
Ǖ
1ȡñÞ1¤ Ǔ¬ñȯ T¬ȯ ¦
TȪ4 Pȡ"1HȡPȡƭ ¬ 9ȡ1Ȳ 39HH¤ȯ | ---c--×
TȪ¬3ȡ ¬ H¤ȡ ǺƴȲ Ĥȡ4ȡ1ȯ Þ PHȡñ
Ǚ
3H ¦
7

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
4ȡ¯¬¬ȯ ¬ ͪñ4
Ǚ
ƴȯ ¬ "
Ǚ
[Ȫ9ñ¬H
Ǖ
ƣHH | ---c--²
P Ĥȡ4ȡ1Hñ¯H
Ǖ
c¤ 9°¤ȡͧH 4[
Ǖ
9ȡd9H ¦
HTȪ4ñǓ¬4ȡ H²¤ȯ ͧT+T9ȡ 9ȡd9Ȫ H[ȡ¬ | ---c--v
3Hȡǽƻ ¬ 9°¤ȡͧH 4ȡ¯¬¬H 4dHȣñ¬H ¦
Hd
Ǘ
1ȡ3 ͧT+T9ȡ ñ
Ǚ
Hȡ3 9°¤ȡͧH ñ1ñͨÞ ¬ȢH | ---c---
°¤ȡHȡȲ 4HH 9ğȡHȢȲ 39ñȡP4
Ǚ
Tȡ¬¬ȡH ¦
3dȯ 4ñȡPȬPȲ ñȢ3ȡH 1HȪ²ñ13ͧT1Ȫǽ[ȡH | ---c--î
TȪ4P73ȡ9dȣ¬ȡɨ"ȢH PȢ3ȡȲ H3
Ǚ
Ǒ[3ȯ ǔ1³3ȡH ¦
1ȡHPȢͧHȬ ͪñǾ9ȡͧHȬ Đ
Ǘ
1ȡͧHȬ HͧHPȲ ñ
Ǚ
3ȡH | ---c--b
HȡȲ PTȪͨÞ3H+¤ȡͧHȬ ¯¤ȡēȢͧHȬ [ǐ1ÞȢȲ ¤³ȡ¦
Pȡ H¤ȡ 1ȡHPȢH²¤ȯ 37¤ Hȡ¬ȡ H
Ǖ
[
Ǖ
H [
Ǖ
Ȭ| ---c--c
94ñȯ ÞȢH1ȡ dȣ¬ȡ H3
Ǚ
ͬ¬73ȡ91ȡ¤Þȡ¦
H
Ǘ
ͧHT³¤ȡ ͪññÞȡ ɨ"Ȣ 9ǓƬ¬Ȣñ Ǒ[Hȡ"Hȯ | ---c--°
1ȡñÞȡǑƮǓ¬ñ
Ǚ
ƣȡ³ȡ H3 ¯¤4
Ǚ
3Ǔ¬Ʊ¤ȡ¦
4³ǔ¯¬7H
Ǚ
"Tȡ4ȡHȢ 3
Ǘ
Þ HȡPȡǑd3ȡ H¤ȡ| ---c-îº
3ȡȲ Ǻʒñȡ 3ȡǺTȢȲ ¬ȡ1ȣȲ 1ȡH9ƤȢȲ HǓ¬ǔ7d3ȡH ¦
3ğ 9ñ ͧT+T9ȡ ñ
Ǚ
Hȯ 9°¤7¬[Ȳ Hñǔ1³3Ȭ| ---c-î\
33Ȫ [H[Hȡ T«dȲ 4ȡ¯¬Ȣ ¬
Ǘ
9
Ǖ
1 ͧHͬĮ3H ¦
T
Ǚ
ÞȪͧH HͬH4"+HȢ1Ȳ 1ȡñÞ1¤Ǔ¬ñȯ T¬ȯ | ---c-î×
33Ȫs[Ȳ 91HȪǑƮ¹¬Ȭ 1ñǾ9Ȳ Ĥc¤PȲ [1H ¦
H[Ȳ ¬ ͧT+T9ȡ ñ
Ǚ
Hȯ 9HȢñ "[¬ȯ ǔ1³3Ȭ| ---c-î²
33Ȫ 1ȡñÞ dȡ1ȡƱ 1ȡñÞƱ H[ȡ4HȬ¦
3Ȳ dȯ TȲ PH¬
Ǖ
ĤȡƯȡ ¤ğ PȢ3ȡsHñ3 ǔ1³3ȡ| ---c-îv
8

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
3Ȳ Ǻʒñȡ H³ ñ1ȡ1Ȫ[ȡ PȢ3ȡ 1HȪ"Þȯ Ƴ1H ¦
PȲ 4
Ǖ
¯¤ 3Ǿ 13¬ȫ 9Ȣ¬ȫ 4ȡ[
Ǖ
¹¤ȡH 9ǐ11¹¤ ¬| ---c-î-
ͪñğ13ȡȲ 91HȪǑƮ¹¬ȡȲ ñȢHHȡÞȡͧH3133Ȭ¦
ğȡÞȲ ͩ4ǔ¯¬d9°¤73ȢȲ ñȯ 9Hȡ¬ȡȲ 39ǔ1ñ¬ȢH | ---c-îî
3ȡH
Ǖ
ñȡ¬ dTĒȢñȬ PȢ3ȡȲ 91Hd
Ǖ
ȬͨO3ȡH ¦
Hñȡǔ4T1ȡȬ Ĥ9Ǔ33Ȫ 4[
Ǖ
H7¤1ñ HȡȲ çǓ3| ---c-îb
¤Ǒd ¬ȯ ǂñH 3
Ǖ
d9ȡ 7HȡȲ ¬ȡͧH¬7dͧP "ͪñ 3ȯ ¦
Ʈȫ HȡPñ731Ȳ PȢ3ȯ 9ȡ1¤ȡͧH ǽͬH1H 3ñ| ---c-îc
933 Į
Ǖ
cñȡ ñ¬131¤ 1ȡñÞ1¤ d
Ǖ
1ȡcH¬Ȭ¦
3ñȡ¬ 91HĐ
Ǖ
ƨȡ PȢ3ȡ ñ¬¬H
Ǖ
ƣHH | ---c-î°
1ȡHPȡHH 1ȡH1¤ Hȡ¤ȡ H HͧH33ȯHPȬ¦
ç+ñȡ4
Ǖ
4
Ǖ
H¬ȡ³1¤ 1¬
Ǖ
4ȡH dT1³1¤ ¬| ---c-bº
Hñȡ¯¤H ñd3Ȫ ǔHƾȡ 4³H ¬ 9Ǔ33ȡ 3ñ¦
ͩ4Ȳ ǔ1ñɮ ñȢ¤ H 3ñȡ¬ȡ¤ ¤Ȫ HȡȲ H3
Ǖ
1Pǔ7¬Hȫ| ---c-b\
H9ǿc¤ȡ"3Ȭ 9ȡ9 3ȯ ¬ȡǺƴȪ H[ȡcH¬ȡ¦
¬ cñȲ 1ȡH1¤ PǺTȪ dȡ1¤ȯ ¯¤ȡ1¤ ¬ ¤
Ǖ
7¤Pȯ | ---c-b×
¤7Ȣ¤Ȭ Pc¤ñȡ4 ¬Ȱñ 1ÞƲȡÞȢ ¬ 1ȡÞñȬ¦
Hȡ¬4¤ȡ 9ǽ4Ȳ ñȡ4¤Ȳ 9ñȲ 3ƠȪ dTȡ¬¬Ȭ| ---c-b²
H7ñȡH P[Pȡ 4Ȫ9ȡǔ¯¬3ȡ1³ çñ 9ȡñ4Ȭ¦
ͪññ
Ǚ
c¤ ¬¤¬ȯ Đ
Ǘ
1ȯ H
Ǖ
ͪƴH 3ƭ+¤ dͯHÞH | ---c-bv
HȰ ͬ³HȣȲ [73
Ǖ
Ȳ H1«HȬ ƸȢͧHȬ [ȡ[ȡ4
Ǚ
3H 3dȡ¦
ƸȢÞȡH H²¤ȡ3 PH
Ǖ
c9c¤ 31¤ Hȡ¤ȡ d
Ǖ
1ȡcH¬Ȭ| ---c-b-
ñ1ȡ HÞsȪd1ȣ ¬ȡH 3¤ȡ P ĤǓ34ȯ ͬH3Ȭ¦
9

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
3ƠƱ HH
Ǖ
1ȡȲ ñȡÞȢȲ 3¤ȡ P Hd¬ȡǑd 3Ȭ| ---c-bî
PȢ3¤ȡ 3ñ ͩ4Ȳ 4ȡ¤ɍ H[ȯ 7ġ PH ͪñĐH¦
dȯ ñ "7Hñ 47¤ȡͧHȬ ¤H47¤ȡͧH1ȯ ñ ¬| ---c-bb
PȡHɍ ĤHȪ 1H1ñȰ [ PȢ3¤ȡ ͩ4Ȳ 4ǐ1*¤ͧP¦
33Ȭ 3ȡͧHȬ PHȯ 3ȡͧHȬ ¬ȡ1ȣͧHȬ P H[ȡ4HȬ| ---c-bc
3c³ȡ¯¤ P[Pȡ ¬Ȣ3Ȫ Hñ¬Ȳ 1ñȲ Ǔ¬Tȡ¬1Ȭ¦
¤ȡ3ȯ 3ǔ1H¬ dTĒȢñȯ 1ȡH1¤Ȫ ͪñ4
Ǚ
3ȡ¬¬ȡȬ| ---c-b°
PȢ3ȡȲ Ǔ¬H cP ¤ȡHȡP
Ǖ
Ȭ ñȡ4¤Ȱ Ȭ Đ
Ǘ
1Ȱ Ȭ P
Ǖ
dȡǽÞȰ Ȭ¦
3
Ǚ
Þñ3 Hȡͪ43Ȳ 3ȡPȡȲ "Þ¤ȡHȡP Hȡ¬4ȧ| ---c-cº
3ǔH 3Ȳ ¬ 3dȡ 3ȡPȡȲ PȢ3ȡH Ĥȡ¯¤ Ǔ¬1³ 4H ¦
ñ
Ǚ
³ȡ "ǔH 3Ǔ¬Ʊȯ ƴȡ 1ȡH1¤Ȭ ͪ9ͧT3ȡT¬ȡȬ| ---c-c\
1ȡñÞȡ¤ TT+P
Ǖ
Ȭ 3ȡȬ PȢ3ȡ H¯¤ñͧP3Ȳ H[3 ¦
3313ȡȬ PǑ[3ȡ1Pñȡ ͪñ[3ȡTȡ Ǔ¬ǽƭHȡȬ| ---c-c×
9ǐ1ͯH¯¤ PH73ȡ3 3ȡȲ Ǔ¬ġȡ ñTH
Ǖ
9ȡ"3ȡȬ¦
3ȡP
Ǖ
¬Ȱñ ĤP
Ǖ
ƯȡP
Ǖ
PȢ3ȡ H3
Ǚ
Ǒ[3ȯ 13ȡ| ---c-c²
ͪñH¯¤ 4ǽÞȲ dȣ¬ȡ ĤT
Ǖ
TȪ¬ P
Ǖ
d
Ǖ
ȬͨO3ȡ¦
3ȡPȡȲ H²¤ȡcPH
Ǖ
c³ȡ¤ ǒğHòȡ ñȡ4¤HĦñȢ3 | ---c-cv
HcHȡ¬Ȳ Oȡd3 ͯHĤȲ ¬ PȢ3ȡ ͪñ¬ͧT*¤Ǔ3¦
H¬41¤ȡcHHȡ Pȡ²ñȢ 1¬
Ǖ
4ȡ dT1³1¤ ¬| ---c-c-
1ñ¯¬Ȫ ƻƭ H¤ȡ ǺƴȪ dȡǽÞȪ 1ȪH[4 ÞȬ¦
1HPȡȲ ¬ ͪñ¬ȡTȡ¤ H3
Ǖ
11¤ȡ H¤ȡ¤ ¬| ---c-cî
HHH1Hȡc9ǐ1ğȡ3
Ǖ
Ȳ 1ȡÞȡñȡġȡHPȢ"ÞȲ ¦
HͧH¤ȡ¬ȡH ñȰ dȯ [ȣHȯ 3ͪƨ HH 1Ȫ¬3ȯ | ---c-cb
10

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
¤1¤ȡ ƻȯ ñȲ ͪñHȬ 1ñ¯¬Ȫ d
Ǖ
ȬͨO3ȡ¤ȡȬ ĤǺ°¤3ȯ ¦
Pȡ d
Ǖ
ȬOȰ ͪñ ͪñHȰ H
Ǖ
Ơȡ P
Ǖ
OHȡ¯¬Ȫc¤¬
Ǖ
ƣHH | ---c-cc
ĤͨÞ9ȡ3ĤP7¬ȡ Ǒ[ HȰ ͬ³Hȣ H¬4ȡcHHȡ¦
33Ȭ Pȡ ıȣH3Ȣ 4ȡHȡ H3
Ǖ
ͪñ H¤[ͪ4 3ȡ| ---c-c°
HñȪ¬ƭǑd 3ƣ³¤Ȳ Hñȯ ¤Ȳ T1ÞH Ǒ[ ñȬ¦
3ȡȲ ¬ȡ[Ȳ 3ȡǺTȢȲ Ǻʒñȡ PȢ3ȡ¤ȡ dȡǽÞȡȲ dTȡH ¦
ͬ¬73¤ȡHȡP ͪñĮȡ73Ȫ ¬ ¬ Hȯ Ǔ¬ñ
Ǚ
3H H¬Ȭ| ---c-°º
PȲ Hȡ4Þȡ³ȶ ¬ H¤ȡ Hȡ¬4¤ȡȬ ͬ¬ǔ733Ȫ ͪñͬHȬ| ---c-°\
ç+ñȡ4
Ǖ
4
Ǖ
H ñȲ T13
Ǖ
33Ȫ HH 9
Ǖ
114
Ǚ
3Ȭ¦
Į
Ǖ
cñȡ 3
Ǖ
"Ǒd3ȡȲ ñȡ¬Ȳ 1ȡHͪ4 "Þ 9
Ǘ
ǔH3ȡH | ---c-°×
Ĥc¤Hȡ43 HȡȲ dȯ ñȢ 4ȡ*9Ȱ Ȭ ͪ9Ǒ[3HȪ¬¬ȡ¦
41cñH 4ȯ ¬ 4³¯¬ȯ [ ĤȡƯȪ ñȡ¬19
Ǖ
ɨ"ñ| ---c-°²
4ȡ ¬ 1ȡHȯ Þ 3ȯ ĤȢǓ3137Hȯ Tǔ+P3
Ǖ
Ȳ H[ ͧP¦
31¤ȡȬ 3Ʈ¬¬H Į
Ǖ
cñȡ H[H¯¤Ħ
Ǖ
ñH ñ¬Ȭ| ---c-°v
dȯ ͪñ 1ȡH1¤ H3
Ǖ
13ȯ P[ȡ¤Ȫ HȢHͪñĐHȬ¦
P
Ǖ
ĒȢñȪ ¬ȡH ͪñĐȡ73Ȫ ñȡ¬1ȯ 7dȪ H[ȡ4HȬ| ---c-°-
31¤ HȡȲ ͪñͪƨ H
Ǚ
c¤Ȳ cñȲ [¬
Ǘ
H73ͧH[ȡ"3H ¦
Hğȡ s[Ȳ ĤǑ[313
Ǖ
¹¤Ȳ 1ȡHȯ Þ Hǔ4Hƴ4H Þȡ| ---c-°î
çdȲ ¬ 9
Ǖ
ǽ4¯¤ȡēȬ ĮȢHȡ7dȡT1ͬ³Ȭ 1ñ¤H ¦
Hɨ"
Ǖ
Hȣ¤Ȳ HͧH7ȡ¬Hȡdȡƣ
Ǖ
¹¤Ȳ ¤Tǔ1ñǓ¬| ---c-°b
3Ǒd¯UȡͧH cñ¤ȡ7ƯȲ dȯ ͪñ ͩ4Ȳ 41ñȡÞ¤[H ¦
1ȡHH+HÞ¤ȪȬ 9ȡƳɍ ¬¤ȡͧH cñȡȲ ͩ4H
Ǖ
ƣ1H | ---c-°c
933 Į
Ǖ
cñȡ ͪñǑdcñȡ ¬ PȢ3ȡ H¬4¬ǔ7d¬Ȣ¦
11

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
H[ 1ȡñÞH
Ǖ
cPȡƭ 1ȡÞñȪ HȡȲ ¬¤ǔcñǓ3| ---c-°°
ĤÞ+¤ ͧT1Pȡ dȯ ñȢȲ H[Ȳ H¤ȡɍ HǓ¬ǔ7d3ȡH ¦
1ȡÞñ1¤ H¬ȪƽȡdȲ HͧH7ȡ¬H¤ȡͬ¬4H | ---c-\ºº
H³ HȡHĦñȢcPȢ3ȡ "
Ǚ
ƻ3ȡH¤H
Ǖ
ƣHȬ¦
HͨÞ¤ȶ ¬ H[ȡ4ȡ[
Ǘ
1ȡH1cñȡȲ 4[
Ǖ
H7¤3ȯ| ---c-\º\
çc¤
Ǖ
4cñȡ 3
Ǖ
ñ1ȡ1Ȫ[ȡ HͨÞĤñ1Hƫ
Ǖ
3H ¦
Ĥȡ¤¯U3 91HȪǑƮ¹¬ȡ ñȡ¬ȡ HȡȲ Pǔ7ddȯ T [| ---c-\º×
33131¤Ȱ ĤÞ+¤ȡ[Ȳ 1ȡH9
Ǖ
ŧ¤Ȱ PHȡǑ[3Ȭ¦
ĤdͯHÞH 9ǐ1ĐȡHͧH[ȡ¹¤
Ǖ
ƥ3 Hȡ¬PȬ| ---c-\º²
3ƣ1H 9
Ǖ
¬1ȯ ñȯ dȲ Ǔ¬ǔƱc¤ H¬Pȡ 3¤ȡ¦

Ǘ
H¬ HH ñ
Ǚ
ƣȡ73Ȳ ñƠ
Ǖ
H[ ͧP 1ȡÞñȯ | ---c-\ºv
¤dȡ Į
Ǖ
cñȰ ñ ¬ ͬ¬1ȡƣȡñ
Ǖ
Hȫ 1ȡHH+HÞȫ¦
P
Ǖ
ĒȢñPǑ[3ȫ ñȢ1ȡñ
Ǖ
9ȯ ¤ȡ3ȡȲ 3³ȡ 4
Ǖ
ǽ| ---c-\º-
¤ƭ7¤³ȡ Hñȯ 3ȯ 3ɮ Ʈȫ HȡPȫ HȢͪñ3Ȳ HH¦
¬ HȡȲ ġ+¤Ǔ3 4ȡ4
Ǖ
c1³Ȫ ͧĨ¤ȯ Pȡs[Ȳ H¬ȡ³ñ3 | ---c-\ºî
33 Į
Ǖ
cñȡ 4ǽÞȲ ñȡ4¤Ȳ ĐȪHȪ HȡȲ H¹¤ñ3 3¦
3ƣ1Ȳ ¬ H¤ȡ ǺƴȲ 4ȡ¤ Tȯ4H¬731H | ---c-\ºb
33ȪsñH 3 Hȯ 4ȡ¤13dȡ 9ñ 3Pǔ+¬HȬ¦
¤
Ǖ
ƨ4ȡɨHȢ ñ¬Ȳ 3¯¬ ͪñ¬ȡTǓ¤3
Ǖ
Ȳ H1Hȯ | ---c-\ºc
3ƫ¹¬H ñ¬4Þs73
Ǖ
ħȡ73ğ13H
Ǚ
"ǑƮHH ¦
ĤǓ34
Ǖ
ƨȡ Ǔ¬1ȣH73ȯ 1ȡH1¤Ȫ ͪñ4
Ǚ
3ȡ¬¬ȡȬ| ---c-\º°
HȡȲ ¬ Ǻʒñȡ ñ¬ȯ 3ǔ1H¬ PHȡ"+¤ 33133Ȭ¦
3ȡȬ PH¹¤ȡ"3ȡȬ ͯHĤȲ 1ȡñÞȡ¤ȡ¬¬ͯH1ȯ | ---c-\\º
12

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
1ȡH¬ ñ¬ͧHdȲ d
Ǖ
"ɍ 3ñ H¹¬Ȳ d
Ǖ
1ȡcH¬ȡ¦
ñȡ¬1ȯ Þ Ǒ[ Hͪñ7ȡ¤ 3ñ ñȢ¤ɍ H[ȡ4H| ---c-\\\
d
Ǖ
4
Ǖ
ƨȯ 131¤ 1ȡHȯ 7ġ 3ñ ͪñͪĤ¤4ȡǐ1ÞȬ¦
ñHȲ H7ȡ9¤ ͯHĤȲ ¤³ȡsPȫ ͪñH¤Ȳ ĭHȯ 3 | ---c-\\×
33 Į
Ǖ
cñȡ 1ȡHPȯ 7ġȯ Þ ͪñP
Ǚ
ƴȡ H
Ǚ
Td
Ǖ
H ¤ȡȬ¦
1ȡHPȡȬ ͩ4ɨ41ȡ ¬ȡH 1ȡñÞ1¤ H¬Ȫs¬
Ǖ
"ȡȬ| ---c-\\²
3ȯ 4ȡHTȢǓ3Pȡ[İH T
Ǘ
HH
Ǖ
ƥ19ȡͨÞ¬ȡH ¦
H¤ȡ 3ǔ1H¬ ñ¬ȪƧȯ Tȯ 9ǐ1Þȯ Þ Ǔ¬4
Ǘ
Ǒd3H | ---c-\\v
3ȯ4ȡȲ 3
Ǖ
[3 Tȯ 4ȡ ¤ȯ 3ȯ "cñȡ HÞ
Ǖ
ͪñĐHȡȬ¦
Ǔ¬[3¯¬ H[3 PȰ 7¤Ȳ 1ȡñÞȡ¤ȡ¬¬ͯH1ȯ | ---c-\\-
33Ȫ Hȯ 4
Ǖ
ͪƨǽc97¬ȡ ¬Ȱ c¤ ĤȡPȡdHȡĐHH ¦
3ğ1³ȡ¬ 1ȡHPȡ¬ [cñȡ T3Ȳ 13+Hȯ ¬ ñȰ 9
Ǖ
¬Ȭ| ---c-\\î
HHȡHH
Ǘ
3Ȫ Hɨ4ȡ¤ȡ H¤ȡ ͪñ²ñǔ+P3Ȫ H¤ȡ¦
33Ȭ Ĥ[131¤ P
Ǖ
3H H+4
Ǖ
HȡͧH¬HȡǑdT3 | ---c-\\b
1ȡHPȰ 4 [
Ǖ
ͧHȬ PȡHɍ ÞȪ1Ǿ9Ȱ H ¤ȡ¬4Ȱ Ȭ¦
3H[H 4HP+97¬Ȳ 1ȡHPȲ 1Þ 4ȪͪñdH | ---c-\\c
9ǐ1Þȯ ÞȡǓ3ÞȪ1ȯ Þ P
Ǘ
d¤ȡͧH P[ȡ¬
Ǖ
"H ¦
33 Į
Ǖ
cñȡ 1ȡHPȯ 7ġ13
Ǖ
Hǔ7ğ9
Ǖ
ğȡ¬ H[ȡ4Hȡ¬ | ---c-\\°
9dȡǓ34HP+97¬ȡ¬ Ĥȯ 4¤ȡHȡP 1ȡñÞȬ¦
9ǐ1Þȯ ÞȰ ñ 3ȡ¬ Pñȡ ¬¬¤ȡȲ ¤HPȡd¬H | ---c-\׺
Hǔ7ğ9
Ǖ
ğȡ7[3ȡ¬ Į
Ǖ
cñȡ PH1ȯ HÞ
Ǖ
ͪñĐHȡ¬ ¦
9¯¬Pȯ ¬ȡĒ"ȡ¬ T
Ǘ
1ȡ¬ Ĥȯ 4¤ȡHȡP 1ȡñÞȬ| ---c-\×\
3ȡ¬[Ȳ P[ PȰ 7¤ȡ¬ ñȰ Pñȡ ¬ȯ ñȡ¹¤P
Ǘ
d¤H ¦
13

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
33Ȭ 9
Ǖ
¬Ȭ dTĒȢñȬ 9
Ǖ
ğHHH H[ȡ4HH | ---c-\××
4[
Ǖ
HȢ 1ȡHPȰ Ȭ PȡH H Ĥȯ 4¤ȡHȡP 1ȡñÞȬ¦
3H 3
Ǖ
H7dȪd1ȣ9
Ǖ
ğȲ 4
Ǖ
Hȡ1Ȳ 1Þ 9ǔÞs3H | ---c-\ײ
P[Pȡ OȲ PH
Ǖ
cĐȡ73Ȳ 9ȡd¤ȪȬ ¬ "
Ǚ
[ȣ3ñȡ¬ ¦
¬Hȡ ͧP¬H T3"
Ǖ
ÞH ħȡHǓ¤cñȡ ¯¤9ȯ 4¤H | ---c-\×v
3HHHȡ"3Ȳ H¹¬Ȳ Ǔ¬T+¤ P dTȡ¬¬Ȭ¦
33 ç7ġǔH3Ȳ ¬ȡH ǑƮ3Ȣ¤Ȳ 1ȡñÞȬ P
Ǖ
3H | ---c-\×-
¯¤ȡǑddȯ T P
Ǖ
PɨĐ
Ǖ
ƨȪ 4ͧH¬Ȳ ¤
Ǖ
ƨd
Ǖ
H dH ¦
3c¬ȡ¯¤[Ȳ 4HȲ Pñɍ 3Ȳ ¬ 1ȡHP 9
Ǖ
ɨ"ñH | ---c-\×î
¬ƴȪHPH 1Þȯ 4
Ǚ
cñȡ 91Ȳ [4 H
Ǖ
9ȡ"HH ¦
H[3ȡ Ǒ[ H[ȡ4ȡ[
Ǖ
Ȭ Ĥc¤¤ȯ ¬ H[ȡ4HȬ| ---c-\×b
Ĥȯ ͪ43Ȫ 1ȡñÞȯ ¬Ȱ ñ P[ ñȢ1Ȱ H dȪc4òȰ Ȭ¦
PȪsͪñ4ƻȲ Ǒ[ HȡȲ 4
Ǖ
ɮ²ñȡ 1ñ4H¯¬ȡñHǑd 3H ¦
Ħȡƺȯ ÞȡƸȯ Þ P 3
Ǖ
HȡH Ĥ4²¬ȡ¯¬ȡǓ3ñȯ "3Ȭ| ---c-\×c
17H
Ǘ
ͧHƱ 447H
Ǖ
13ȯ 33Ȫ HȡȲ 3ğ 1ȡHPȡȬ| ---c-\×°
1ȡñÞ1¤ PHȢ9¯¬ "
Ǚ
[ȣcñȡ HȡH
Ǖ
9ȡ¬¤¬ ¦
Ǻʒñȡ PȲ Hȡͪ43Ʊȡ[Ȳ 1ȡñÞȯ ¬ d
Ǖ
1ȡcH¬ȡ| ---c-\²º
9
Ǚ
ƴƱ Hɨ4ȡ"H¬Ȳ 1ȡHPȡ¬ȡȲ ¬ 3ƮHH ¦
3cPñɍ ¬ H¤ȡ 3ğ PȢ3ȡ³ɍ çǓ3 Hǔ~93H | ---c-\²\
H1¤ȡȬ P7dT ¬ȡ4ȡɨHȢ ĤȡƯ1cñƫñ¬Ȳ ͪñHȪ¦
Hȡǽ31¤ȫ1PȬ 9
Ǖ
ğȪ ñȡ¬1Ȫ [¬
Ǖ
Hȡ¬[H | ---c-\²×
1ȡHd
Ǘ
3Ȳ ¬ HȡȲ ͪñͪƨ P
Ǖ
ĒȢñPͬ¬ñH 4ͪ9H ¦
PȪs[Ȳ dȫc¤ȯ ¬ 1ȡH1¤ cñcP4ȡTͧH[ȡ"3Ȭ| ---c-\²²
14

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
P
Ǖ
ĒȢñƱ H[ȡ3ȯ HȡȬ P cñȡȲ 4
Ǖ
THHĦñȢ3 ¦
HHȡ ³ 4ȡHPǑ[3Ȳ Ǒ[3Ȳ 9³¤H
Ǖ
ñȡ¬ ¬| ---c-\²v
ñP3Ȫ #*¤H
Ǘ
4ȯ Hȯ 9ñ 3ȯ ͪñ9
Ǖ

Ǖ
Hȯ ¦
1ȡÞñȪ 1ÞͪñĐȡ73Ȫ ͧHğcñȲ PH
Ǖ
9ȡ"3Ȭ| ---c-\²-
3ȯ¬ Hȯ 4ͬ³3Ȳ 1ȡH¬ Hȡ¤ȡ Hȯ 1HPȡ ǿ3ȡ¦
3ğ Pȡ[ȡ³¤[ȯ 3ȪȬ Hȯ PH¤Ȳ 43
Ǖ
H[ ͧP| ---c-\²î
H¤ȡ ¬ 4ͬ³3Ȳ 31HȰ ñȡͧH¬Ʊ ñHȲ ĤǓ3¦
3ğ Pȡ[³¤[ȯ 3ȪHȶ PH¤Ȳ 43
Ǖ
H[ ͧP| ---c-\²b
ñȡͧH¬ȡ ǿ31ȡ7¤ȯ ¬ P
Ǖ
ĒȢñȯ Þ P[ ĤH
Ǖ
Ȭ¦
¬Đȯ Hǔ¹¬PȡͯH4H PE¤Ȳ 1ȡÞñȬ P[H+HÞȬ| ---c-\²c
3ȯ¬ ñȡͧH¬Ȳ 3cPȡƭ T1ȯ Þȯ 4ȯ ¬ P+¤
Ǖ
"ȯ ¦
ñȡ¬1ȡÞȡȲ H[ȡ1ȡHȬ 4
Ǚ
3Ȭ P+¯Hñ3ȡȲ ĤH
Ǖ
Ȭ| ---c-\²°
31¤ Pȡ[ȡ³¤Ȳ H1HȡͧHȬ 4ȡ¤ɍ Pñȡ cH¬ȡ ǔcñ[¦
3ȯ¬ Ĥ1³ȡͪ93Ȭ 3
Ǖ
¹¤Ȳ PHȢ9ͧH[ HH 3Ȭ| ---c-\vº
ͯHĤȲ H¬Ȣ¤3ȡȲ PȢ3ȡ dȣ¤3ȡȲ 1ȡÞñ1¤ ¬¦
¤ȡñ7¬ [1¤Ȫ ñȢ1ȡ ͪñHHǔ73 4HȲ 3ñ| ---c-\v\
ñȡ¬1ȡÞȡȲ ĤHñȪ Ǒ[ ¬ 4ȯ ¬ ͪñǑd3Ȭ 9
Ǖ
1ȡ¦
dȯ ñ3ȡ¬ȡȲ P4ȡTȲ ¬ ¤ȯ "¯Uǔ73 Ǔ¬Hǔ7ğ3ȡȬ| ---c-\v×
çǓ3 ñȡ¬11ȡH1cñȡȲ H[ȯ c¤ͧHǑ[3Ȫ H¤ȡ¦
HȡȲ 9H3 33Ȫ ǽƴȬ ¬HǕ 4ȡ Ĥd[ǔ7¬ñ| ---c-\v²
3ȯ ¬ñ²¤Ȫs[Ȳ H7ƯȪ 1HPȡ 1ȫġ4H Þȡ¦
HcĤHȡñHͪñ7ȡ¤ 1ȡñÞȯ ¬ d
Ǖ
1ȡcH¬ȡ| ---c-\vv
33Ȫ ͪñHȢ4ÞȪ ¬ȡH 31¤ ħȡ3ȡ H[ȡHǓ3Ȭ¦
15

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
3ȯ¬ 1ȡHP1ȡHȪsPȫ ¤ȡͬ¬3Ȫ HH 4ȡ1Þȡ3 | ---c-\v-
¬Ȱ ñȲ 1ȡHPTȡd
Ǘ
H c¤7¤3ȡHȯ 4 Ǔ¬Ʊ¤Ȭ¦
1ȡHTȡƸ¯¤9ȯ 3Ȫ Ǒ[ Hȡ" Ȭ PȲ Pȯ ¯¤3ȯ cñ¤ȡ| ---c-\vî
d
Ǘ
3ȡ ñ²¤ȡ ¬ Ǻƴȡ Ǒ[ 1ȡHTȡƸȯ 4
Ǖ
1ȡHP¦
d
Ǘ
3ȯ ¬ ñȯ Ǒd3¯¤Ȳ ¬ ¤³ȡ³ɍ Ǒ[3ñȡǑd¬ȡ| ---c-\vb
P
Ǖ
H[c¤91ȡHȯ Hͪ9 d
Ǘ
31¤ H3
Ǖ
HͪñĐH¦
ͪñǾ941ÞH ǺƴH ¬ ñHȪs13Ȣ[ TȡƸ3Ȭ| ---c-\vc
ͪñHȢ4Þȯ ¬ȯ ñH
Ǖ
ƠȪ 1ȡñÞȬ Pǔ+ddȯ T 3ȡ¬ ¦
1ȡHPȡ¬ 93dȯ ñ H1¤ Hȡ7"
Ǘ
HȲ dƻ3ȡͧHǓ3| ---c-\v°
33131¤ ñ¬Ȭ Į
Ǖ
cñȡ HH 9
Ǖ
¯UȲ PH733Ȭ¦
ñȯ ͪƴ3Ȳ TÞñ~4Ȱ 1¬ 9òȰ Ȭ 4ȡ9ȡ P4Ȱ 13³ȡ| ---c-\-º
1ȡHPȡȬ ͧPƨP+¬ȡ[ȡȬ 3313ȯ ¬ÞsͪñĐHȡȬ¦
3dȡdȣ¯¤73 Hȯ 9
Ǖ
¯UȲ [¬73Ȭ 4ȡƵ H
Ǖ
ͪƴͧHȬ| ---c-\-\
4ƨ1¤ 4[
Ǖ
ͧHȬ 9ȡTȰȬ ¤ǔ7ğ31¤ ¬ 1ȡHPȰ Ȭ¦
3313ȯ 1ȡHPȡȬ T
Ǘ
1ȡ 4ƨȲ HȡȲ Hǔ¹¬ P+ñ
Ǚ
3H | ---c-\-×
HÞȪ4¤¬ 1ȡHHȡ"ȶ ¬"1Ʈȡ1Ȳ H"3ȡȬ¦
33Ȫs[Ȳ P
Ǖ
H[ġ
Ǘ
9Ȳ Pǔ+H¯¤ 9
Ǖ
¬1ȡcH¬Ȭ| ---c-\-²
ͪñHȪ¬Ǔ¤cñȡ 3Ȳ 47HȲ Ĥ4
Ǚ
Ǔ31³Ȭ ǔ1³3Ȭ 9
Ǖ
¬Ȭ¦
H¤PȲ 9ǐ1ÞȲ "
Ǚ
ƻ 3ȡǓ¬ 1Hȡ+1¤P
Ǘ
d¤H | ---c-\-v
33137¬"1Ʈȡ1Ȳ ñȯ "ȯ ¬ H¯H
Ǖ
3ñȡ¬[H ¦
9
Ǖ
¯Uȯ ¬ ¬ ĤdȣƯȯ ¬ 3ȡȲ 9
Ǖ
1ȣȲ Pȡ͠"Ȫ9
Ǖ
1ȡH | ---c-\--
d[ȡ+¤[Ȳ HP+ħȡ73Ȫ ¤
Ǖ
"ȡ73 Hǔ¹¬ǐ1ñ ĤHȡȬ¦
ͪñ¬ƴȡ Hȡ¬4ȧ ¯¤ƠȲ ¬ƻd¹HȬ ĤǺ°¤3ȯ | ---c-\-î
16

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
Hɨ4ȡ¤ȡȲ 4ǔƱd
Ǖ
Ƨȯ TȬ Pñȡ H1HȢ4
Ǚ
3ȡ 9
Ǖ
1ȣ¦
d[3ȡ ¬ H¤ȡ Hɨ4ȡȲ d¯dȡ PȢ3ȡ ¬ P+T¤Ȭ| ---c-\-b
1ȡH1¤ Ǒ[ H[c4ȡ¤ɍ H¤ȯ dȲ ͪñ3³Ȣ4
Ǚ
3H ¦
çǓ3 TȪ4PHȡͪñƴǔƱ73ȡH[H
Ǖ
9ȡ"3Ȭ| ---c-\-c
H³ȡ[Ȳ ñȡ¬HĮȫ4H ¬ȡ1Þȡ¬ȡH T
Ǖ
HȡH1ȡH ¦
Hȡ¬4ȧ ¬ ¬ d¹Hȯ Ǔ3 ͪñ1H¤Ȫd73 Hȡͪ4ÞȡH | ---c-\-°
33Ȫ Hȯ 4
Ǖ
ͪƨǽc97¬ȡ Į
Ǖ
cñȡ 3ȡȲ Hƫ
Ǖ
3ȡȲ ͬ"1H ¦
Hd¹Hȡ Hȡ¬4ȧc¤ȯ ñȲ Ǔ¬ͧHƣȰ ƱȪ9HͯH3ȡ| ---c-\îº
dȣ¯¤Hȡ¬ȯ 3
Ǖ
Hȡɨ"
Ǘ
Hȯ ¬ HȡȲ d[Ǔ3 9ȡñ4Ȭ¦
ǿd¤Ȳ ¬ ĤǿƴȲ Hȯ ñȡ3ȡȬ P
Ǖ
1ͧH"ǔ7H¬Ȭ ---c-\î\
3Ȱ Ǔ¬ ͧHƣȰ Ʊ Ǻƴȡ³ȷ Ȭ 4ȡ1ÞȰƱ H[ȡ"
Ǖ
ÞȰ Ȭ¦
#ͪ4ñȡ4¤Ȱ Ʊ ͧPƨȡ³ȷ 1HñȲ ǿƴHȡ¬PȬ| ---c-\î×
9
Ǖ
¬Ǻ ƴȡ ¬ ñȰ dȯ [ȣ ͪñP
Ǚ
ƴ1¬ 3¤ȡ 9
Ǖ
¬Ȭ¦
33Ȭ 9ñ 3HȡPȡƭ 3ğǐ1ƴH[Ȳ 9
Ǖ
¬Ȭ| ---c-\î²
ĤǓ3¯Hñ¬Hȡ1ȯ Hȯ ¤
Ǖ
*HƧT ¬4ȡɨH¤ȡ¦
33Ȭ 9ñ¬¬7ġȡ4 ͧPƨ"7Hñ Pȯ ͪñ3H | ---c-\îv
97³ȡ¬H[HȡĐ+¤ Hñ3Ȫ çƴñȡǓ¬[
1ȡÞñ1¤ ĤHȡñȯ ¬ Hñ3ȡȲ ¬Ȱñ 3ȯ HPȡ| ---c-\î-
P
Ǖ
ĒȢñ1¤ ¬ 4ȡ¤ȡ ³ɍ H¤ȡ Pñɍ H¬
Ǖ
ͪƵ3H ¦
933 Pñ H H¤ȡ 3𠤳ȡñ3 399ȡǑd3H | ---c-\îî
H𠤬 ¬ 4
Ǚ
3H Tȯ4H ¬Ȭ 33 Pñɍ ͩФ3ȡH çǓ3¦
çc¤ȡ4ȶ ĮȢHġȡHȡ¤Þȯ HǑd4ȡ¯¤ȯ P
Ǖ
7d14ȡÞsȯ Hƴ9+¬ȡTȬ P" Ȭ
17

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
tataত tasya gireত Ğ৚ৄge mahaindrasya mahƗbalƗত |
hanumat pramukhƗত prƯtim harayo jagmuত uttamƗm [[ 5-58-1
tam tataত pratisamh৚ৢ৬aত prƯtimantam mahƗkapim [
jƗmbavƗn kƗrya v৚ttƗntam ap৚cchat anilƗatmajam [[ 5-58-2
katham d৚ৢ৬Ɨ tvayƗ devƯ katham vƗ tatra vartate [
tasyƗm vƗ sa katham v৚ttaত krnjra karmƗ daĞƗnanaত || 5-58-3
tattvataত sarvam etan naত prabrnjhi tvam mahƗkape [
ĞrutƗrthƗত cintayiৢyƗmo bhnjyaত kƗryaviniĞcayam [[ 5-58-4
yaত ca arthaত tatra vaktavyo gataiত asmƗbhiত ƗtmavƗn [
rakৢitavyam ca yat tatra tat bhavƗn vyƗkarotu naত || 5-58-5
sa niyuktaত tataত tena samprah৚ৢ৬a tannjruhaত |
namasyan ĞirasƗ devyai sƯtƗyai pratyabhƗৢata || 5-58-6
pratyakৢam eva bhavatƗm mahaindrƗgrƗt khamƗplutaত |
udadheত dakৢi৆am pƗram kƗৄkৢamƗ৆aত samƗhitaত || 5-58-7
gacchataত ca hi me ghoram vighna rnjpam iva abhavat [
kƗñcanam Ğikharam divyam paĞyƗmi sumanoharam [[ 5-58-8
sthitam panthƗnam Ɨv৚tya mene vighnam ca tam nagam |
upasaীgamya tam divyam kƗñcanam nagasattamam || 5-58-9
k৚tƗ me manasƗ buddhiত bhettavyo ayam mayƗ iti ca [
prahatam ca mayƗ tasya lƗৄgnjlena mahƗgireত || 5-58-10
Ğikharam snjrya saীkƗĞam vyaĞƯryata sahasradhƗ [
vyavasƗyam ca me buddhvƗ sahovƗca mahƗgiriত || 5-58-11
putra iti madhurƗm bƗ৆Ưm manaত prahlƗdayanniva [
pit৚vyam ca api mƗm viddhi sakhƗ ayam mƗtariĞvanaত || 5-58-12
mainƗkam iti vikhyƗtam nivasantam mahoudadhau [
pakৢvavantaত purƗ putra babhnjvuত parvatottamƗত || 5-58-13
candataত p৚thivƯm ceruত bƗdhamƗnƗত samantataত |
ĞrutvƗ nagƗnƗm caritam mahendraত pƗkaĞƗsanaত || 5-58-14
ciccheda bhagavƗn pakৢƗn vajre৆a eৢƗm sahasraĞaত |
aham tu mokৢitaত tasmƗt tava pitrƗ mahƗtmanƗ [[ 5-58-15
mƗrutena tadƗ vatsa prakৢipto asmi mahƗar৆ave |
rƗmasya ca mayƗ sƗhye vartitavyam arindama [[ 5-58-16
rƗmo dharmabh৚tƗm Ğreৢ৬ho mahendra sama vikramaত |
etat ĞrutvƗ mayƗ tasya mainƗkasya mahƗtmanaত || 5-58-17
kƗryam Ɨvedya tu gireত uddhatam ca mano mama |
tena ca aham anujñƗto mainƗkena mahƗtmanƗ [[ 5-58-18
sa cƗpyantarhitaত Ğailo mƗnuৢe৆a vapuৢmatƗ [
ĞarƯre৆a mahƗĞailaত Ğailena ca mahodadhau [[ 5-58-19
uttamam javam ƗsthƗya Ğeৢam adhvƗnam Ɨsthitaত |
tato aham suciram kƗlam vegena abhyagamam pathi [[ 5-58-20
tataত paĞyƗmyahaী devƯী surasƗী nƗgamƗtaraী
samudramadhye sƗ devƯ vacanaী mƗmabhƗৢata || 5-58-21
mama bhakৢyaত pradiৢ৬aত tvaীamaraiত harisattama |
tataত tvƗীbhakৢayiৢyƗmi vihitaত tvaীcirasya me || 5-58-22
18

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
evamuktaত surasayƗ prƗñjaliত pra৆ataত sthitaত |
vivar৆a vadano bhnjtvƗ vƗkyam etamudƯrayam [[ 5-58-23
rƗmo dƗĞarathiত ĞrƯmƗn praviৢ৬o da৆ঌakƗvanam [
lakৢma৆ena saha bhrƗtrƗ sƯtayƗ ca parantapaত || 5-58-24
tasya sƯtƗ h৚tƗ bhƗryƗ rƗva৆ena durƗtmanƗ [
tasyƗত sakƗĞam dnjto'haীgamiৢye rƗmaĞƗsanƗt [[ 5-58-25
kartumarhasi rƗmasya sƗhyam viৢayavƗsini [
athavƗ maithilƯীd৚ৢ৬vƗ rƗmaীca akliৢ৬akƗri৆aী|| 5-58-26
ƗgamiৢyƗmi te vaktraীsatyaী pratiĞ৚৆oti me |
evamuktƗ mayƗ sƗ tu surasƗ kƗmarnjpi৆Ư [[ 5-58-27
abravƯn nƗtivarteta kaĞcideৢa varo mama |
evamuktaত surasayƗ daĞayojanamƗyataত || 5-58-28
tato'rdhagu৆a vistƗro babhnjvƗhaীkৢa৆ena tu |
mat pramƗ৆Ɨnurnjpaী ca vyƗditaী tanmukham tayƗ [[ 5-58-29
tat d৚ৢ৬vƗ vyƗditaী tvƗsyaীhrasvaীhyakaravaীvapuত |
tasmin muhnjrte ca punaত babhnjvƗৄguৢ৬ha sammitaত || 5-58-30
abhipatyƗaĞu tadvaktram nirgato'ham tataত kৢa৆Ɨt [
abravƯt surasƗ devƯ svena rnjpe৆a mƗীpunaত || 5-58-31
arthasiddhyai hariĞreৢ৬ha gaccha saumya yathƗ sukhaী|
samƗnaya ca vaidehƯী rƗghave৆a mahƗtmanƗ [[ 5-58-32
sukhƯ bhava mahƗbƗho prƯtƗ'smi tava vƗnara [
tato'ham sƗdhu sƗdhvƯti sarvabhnjtaiত praĞamsitaত || 5-58-33
tato'ntarikৢaীvipulaীpluto'haীgaruঌo yathƗ [
chƗyƗ me nig৚hƯtƗ ca na ca paĞyƗmi kimcana [[ 5-58-34
so'haী vigata vegastu diĞo daĞa vilokayan [
na kiñcit tatra paĞyƗmi yena me'pah৚tƗ gatiত || 5-58-35
tato me buddhirutpannƗ kiী nƗma gamane mama [
Ưd৚Ğo vighna utpanno rnjpaীyatra na d৚Ğyate [[ 5-58-36
adhobhƗgena me d৚ৢ৬iত ĞocatƗ pƗtitƗ mayƗ [
tato'drƗkৢam ahaী bhƯmƗী rƗkৢasƯী salile ĞayƗm [[ 5-58-37
prahasya ca mahƗnƗdaীukto'haী bhƯmayƗ tayƗ [
avasthitaী asambhrƗntaীidaী vƗkyaী aĞobhanaী|| 5-58-38
kva asi gantƗ mahƗkƗya kৢudhitƗyƗ mamepsitaত |
bhakৢaত prƯ৆aya me dehaী ciram ƗhƗravarjitam [[ 5-58-39
bƗঌhaী ityeva tƗী vƗ৆Ưীpratyag৚h৆Ɨmaham tataত |
ƗsyapramƗ৆Ɨdadhikaী tasyƗত kƗyaী apnjrayaী || 5-58-40
tasyƗত cƗasyaীmahat bhƯmaীvardhate mama bhakৢa৆e |
na ca mƗী sƗ tu bubudhe mama vƗ vik৚taীk৚tam || 5-58-41
tato'ham vipulaী rnjpaীsamkৢipya nimiৢƗntarƗt [
tasyƗ h৚dayaী ƗdƗya prapatƗmi nabhastalam [[ 5-58-42
sƗ vis৚ৢ৬abhujƗ bhƯmƗ papƗta lava৆Ɨmbhasi [
mayƗ parvata samkƗĞƗ nik৚tta h৚dayƗ satƯ [[ 5-58-43
Ğ৚৆omi khagatƗnƗm ca siddhƗnƗm cƗra৆aiত saha |
rƗkৢasƯ simhikƗ bhƯmƗ kৢipraী hanumatƗ h৚tƗ [[ 5-58-44
tƗী hatvƗ punarevƗhaীk৚tyam Ɨtyayikaীsmaran |
gatvƗ ca mahadadhvƗnam paĞyƗmi naga ma৆ঌitam || 5-58-45
19

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
dakৢi৆am tƯramudadheত lankƗ yatra ca sƗ purƯ [
astaী dinakare yƗte rakৢasƗী nilayƗী purƯm [[ 5-58-46
praviৢ৬o'hamavijñƗto rakৢobhirbhƯma vikramaiত |
tatra praviĞataĞcƗpi kalpƗntaghanasannibhƗ [[ 5-58-47
a৬৬ahƗsaীvimuñcantƯ nƗrƯ kƗpyutthitƗ puraত |
jighƗীsantƯী tatasthƗm tu jvaladagniĞiroruhƗm [[ 5-58-48
savyamuৢ৬iprahƗre৆a parƗjitya subhairavƗm [
pradoৢakƗle praviĞaী bhƯtayƗham tayoditaত || 5-58-49
aham laৄkƗpurƯ vƯra nirjitƗ vikrame৆a te |
yasmƗttasmƗdvijetƗsi sarvarakৢƗীsyaĞeৢataত || 5-58-50
tatrƗhaী sarvarƗtram tu vicinvan janakƗtmajƗm [
rƗva৆Ɨntaতpura gato na cƗpaĞyaী sumadhyamƗm [[ 5-58-51
tataত sƯtƗী apaĞyan tu rƗva৆asya niveĞane [
Ğoka sƗgaramƗsƗdya na pƗraীupalakৢaye || 5-58-52
ĞocatƗ ca mayƗ d৚ৢ৬aী prƗkƗre৆a samƗv৚tam |
kƗncanena vik৚ৢ৬ena g৚hopavanamuttamam || 5-58-53
sa prƗkƗramavaplutya paĞyƗmi bahupƗdapam [
aĞokavanikƗ madhye ĞimĞapƗ pƗdapo mahƗn [[ 5-58-54
tamƗruhya ca paĞyƗmi kƗñcanam kadalƯvanam [
adnjrƗt ĞimĞapƗ v৚kৢƗt paĞyƗmi varavar৆inƯm [[ 5-58-55
ĞyƗmƗী kamala patrƗkৢƯী upavƗsak৚ĞƗnanƗm [
tadekavƗsaতsaীvƯtƗm rajodhvastaĞiroruhƗm [[ 5-58-56
ĞokasantƗpadƯnƗৄgƯm sƯtƗীbhart৚hite sthitƗm [
rƗkৢasƯbhiত virnjpƗbhiত krnjrƗbhiত abhisaীv৚tƗm [[ 5-58-57
mƗীsaĞo৆itabhakৢyƗbhiত vyƗghrƯbhiত hari৆Ưী yathƗ [
sƗ mayƗ rƗkৢasƯmadhye tarjyamƗnƗ muhurmahuত || 5-58-58
ekave৆ƯdharƗ dƯnƗ bhart৚cintƗparƗya৆Ɨ [
bhnjmiĞayyƗ vivar৆ƗৄgƯ padminƯva himƗgame [[ 5-58-59
rƗva৆Ɨdviniv৚ttƗrthƗ martavyak৚taniĞcayƗ [
kathañcinm৚gaĞƗbƗkৢƯ tnjr৆amƗsƗditƗ mayƗ [[ 5-58-60
tƗীd৚ৢ৬vƗ tƗd৚ĞƯী nƗrƯী rƗmapatnƯী aninditƗm [
tatra eva ĞimĞapƗ v৚kৢe paĞyannahaীavasthitaত || 5-58-61
tato halahalƗ Ğabdaী kƗñcƯ nnjpura miĞritam [
Ğ৚৆omi adhikagambhƯraী rƗva৆asyaniveĞane [[ 5-58-62
tato'haীparamodvignaত svarnjpaীpratyasamharam |
ahaী ca ĞimĞapƗ v৚kৢe pakৢƯva gahane sthitaত || 5-58-63
tato rƗva৆a dƗrƗsca rƗva৆asca mahƗbalaত |
taী deĞaী samanuprƗptƗ yatra sƯtƗ'bhavat sthitƗ [[ 5-58-64
taীd৚ৢ৬vƗ atha varƗarohƗ sƯtƗ rakৢoga৆eĞvaram [
samkucya njrnj stanau pƯnau bƗhubhyƗm parirabhya ca [[ 5-58-65
vitrastƗী paramodvignƗী vƯkৢamƗ৆Ɨmitastataত |
trƗ৆aীkiñcidapaĞyantƯীvepamƗnƗী tapasvinƯm [[ 5-58-66
tƗmuvƗca daĞagrƯvaত sƯtƗীparamaduতkhitƗm [
avƗkĞirƗত prapatito bahumanyasva mƗীiti || 5-58-67
yadi cettvam tu darpƗnmƗী nƗbhinandasi garvite [
dvau mƗsavantaraী sƯte pƗsyƗmi rudhiram tava [[ 5-58-68
20

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
etat ĞrutvƗ vacastasya rƗva৆asya durƗtmanaত |
uvƗca paramakruddhƗ sƯtƗ vacanamuttamam [[ 5-58-69
rƗkৢasƗdhama rƗmasya bhƗryƗm amitatejasaত |
ikৢvƗkukulanƗthasya snuৢƗm daĞarathasya ca [[ 5-58-70
avƗcyam vadato jihvƗ katham na patitƗ tava [
kimsvit vƯryam tavƗnƗrya yo mƗm bharturasannidhau || 5-58-71
apah৚tya Ɨgataত pƗpa tenƗd৚ৢ৬o mahƗtmanƗ [
na tvaী rƗmasya sad৚Ğo dƗsyepyƗsya na yujyase [[ 5-58-72
yajñƯyaত satyavƗk caiva ra৆aĞlƗghƯ ca rƗghavaত |
jƗnakyƗ paruৢaী vƗkyaীevaী ukto daĞƗnanaত || 5-58-73
jajvƗla sahasƗ kopƗccitƗstha iva pƗvakaত |
viv৚tya nayane krnjre muৢ৬im udyamya dakৢi৆am || 5-58-74
maithilƯী hantuী Ɨrabdhaত strƯbhiত hƗhƗk৚tam tadƗ [
strƯ৆Ɨm madhyƗt samutpatya tasya bhƗryƗ durƗtmanaত || 5-58-75
varƗ ma৆ঌodarƯ nƗma tayƗ sa pratiৢedhitaত |
uktasca madhurƗী vƗ৆Ưm tayƗ sa madanƗrditaত || 5-58-76
sƯtayƗ tava kiী kƗryaীmahendra sama vikrama |
deva gandharva kanyƗbhiত yakৢakanyƗbhireva ca [[ 5-58-77
sƗrdhaী prabho ramasvaiha sƯtayƗ kiীkariৢyasi |
tataত tƗbhiত sametƗbhiত nƗrƯbhiত sa mahƗbalaত || 5-58-78
utthƗpya sahasƗ nƯto bhavanaীsvaী niĞƗcaraত |
yƗte tasmin daĞagrƯve rƗkৢasyo vik৚tƗnanƗত || 5-58-79
sƯtƗী nirbhartsayƗmƗsuত vƗkyaiত krnjraiত sudƗru৆aiত |
t৚৆avat bhƗৢitaী tƗsƗী ga৆ayƗmƗsa jƗnakƯ [[ 5-58-80
tarjitaী ca tadƗ tƗsƗী sƯtƗm prƗpya nirarthakam [
v৚thƗ garjitaniĞceৢ৬Ɨ rƗkৢasyaত piĞitƗĞanƗত || 5-58-81
rƗva৆Ɨya ĞaĞamsuত tƗত sƯtƗ avyavasitaীmahat |
tatastƗত sahitƗssarvƗ vihatƗĞƗ nirudyamƗত || 5-58-82
parikৢipya samantƗt tƗী nidrƗ vaĞamupƗgatƗত |
tƗsu caiva prasuptƗsu sƯtƗ bhart৚hite ratƗ [[ 5-58-83
vilapya karu৆aী dƯnƗ praĞuĞoca suduhkhitƗ [
tƗsƗী madhyƗtsamutthƗya trija৬Ɨ vƗkyamabravƯt [[ 5-58-84
ƗtmƗnaী khƗdata kৢipra৆ na sƯtƗ vinaĞiৢyati |
janakasyƗtmajƗ sƗdhvƯ snuৢa daĞarathasya ca [[ 5-58-85
svapno hyadya mayƗ d৚ৢ৬o dƗru৆o romaharৢa৆aত |
rakৢasƗী ca vinƗĞƗya bharturasyƗ jayƗya ca [[ 5-58-86
alamasmƗtparitrƗtuী rƗghavƗdrakৢasƯga৆am |
abhiyƗcƗma vaidehƯmetaddhi mama rocate [[ 5-58-87
yasyƗ hyevamvidhaত svapno duতkhitƗyƗত prad৚Ğyate [
sƗ duতkhairvividhairmuktƗ sukhamƗpnotyanuttamam [[ 5-58-88
pra৆ipƗtaprasannƗ hi maithilƯ janakƗtmajƗ [
tatah sƗ hrƯmatƯ bƗlƗ bharturvijayaharৢitƗ [[ 5-58-89
avocadyadi tattathyaীbhaveyaী Ğara৆am hi vaত |
tƗী cƗhaী tƗd৚ĞƯীd৚ৢ৬vƗ sƯtƗyƗ dƗru৆Ɨী daĞƗm [
cintayƗmƗsa viĞrƗnto na ca me nirv৚tam manaত || 5-58-90
saীbhƗৢa৆Ɨrthe ca mayƗ jƗnakyƗত cintito vidhiত || 5-58-91
21

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
ikৢvƗkukula vaীĞastu tato mama purask৚taত |
ĞrutvƗ tu gaditƗী vƗcaী rƗjarৢiga৆a pnjjitƗm [[ 5-58-92
pratyabhƗৢata mƗী devƯ bƗৢpaiত pihitalocanƗ [
kastvam kena kathañceha prƗpto vƗnarapuৄgava || 5-58-93
kƗ ca rƗme৆a te prƯtistan me Ğamsituীarhasi |
tasyƗত tadvacanam ĞrutvƗ ahamapyabruvam vacaত || 5-58-94
devi rƗmasya bhartuste sahƗyo bhƯmavikramaত |
sugrƯvo nƗma vikrƗnto vƗnarendo mahƗbalaত || 5-58-95
tasya mƗm viddhi bh৚tyaীtvaী hannjmantamihƗagatam [
bhartrƗ'ham prahitastubhyam rƗme৆a akliৢ৬akarma৆Ɨ [[ 5-58-96
idaীca puruৢavyƗghraত ĞrƯmƗndƗĞarathiত svayam |
aৄgulƯyaীabhijñƗnamƗdƗtatubhyaী yaĞasvini [[ 5-58-97
tadicchƗmi tvayƗƗjñaptaীdevi kiী karavƗ৆yaham |
rƗmalakৢma৆ayoত pƗrĞvaী nayƗmi tvƗীkimuttaram || 5-58-98
etat ĞrutvƗ viditvƗ ca sƯtƗ janakanandinƯ [
Ɨha rƗva৆amutsƗdya rƗghavo mƗীnayatviti || 5-58-99
pra৆amya ĞirasƗ devƯী ahaী ƗryƗী aninditƗm [
rƗghavasya manohlƗdaীabhijñƗnamayƗciৢam || 5-58-100
atha mƗmabravƯtsƯtƗ g৚hyatƗmayamuttamaত |
ma৆iryena mahƗbƗhnj rƗmastvƗীbahumanyate || 5-58-101
ityuktvƗ tu varƗarohƗ ma৆ipravaramadbhutam |
prƗyacchat paramodvignƗ vƗcƗ mƗm sandideĞa ha [[ 5-58-102
tatastasyai pra৆amyƗhaী rƗjaputryai samƗhitaত |
pradakৢi৆am parikrƗmamihƗbhyudgata mƗnasaত || 5-58-103
uttaram punarevedaী niĞcitya manasƗ tayƗ [
hannjman mama v৚ttƗntaী vaktumarhasi rƗghave [[ 5-58-104
yadƗ Ğrutvaiva na cirƗttƗvubhau rƗmalakৢma৆au |
sugrƯvasahitau vƯrƗvupeyƗtƗী tathƗ kuru [[ 5-58-105
yadyanyathƗ bhavetetad dvau mƗsau jƯvitaীmama |
na mƗীdrakৢyati kƗkutstho mriye sƗ'haী anƗthavat [[ 5-58-106
tat ĞrutvƗ karu৆aী vƗkyaী krodho mƗীabhyavartata |
uttaraী ca mayƗ d৚ৢ৬aী kƗryaĞeৢamanantaram || 5-58-107
tato'vardhata me kƗyastadƗ parvatasamnibhaত |
yuddha kƗৄkৢƯ vanam tacca vinƗĞayituী Ɨrabhe [[ 5-58-108
tadbhagnam vanaৢa৆ঌantu bhrƗntatrastam৚gadvijam |
pratibuddhƗ nirƯkৢante rƗkৢasyo vik৚tƗnanƗত || 5-58-109
mƗীca d৚ৢ৬vƗ vane tasmin samƗgamya tatastataত |
tƗত samabhyƗgatƗত kৢipraী rƗva৆ƗyƗcacakৢire || 5-58-110
rƗjan vanamidaীdurgaীtava bhagnaী durƗtmanƗ [
vƗnare৆a hi avijñƗya tava vƯryaী mahƗbala [[ 5-58-111
durbuddhestasya rƗjendra tava vipriyakƗri৆aত |
vadhaী ƗjñƗpaya kৢipraী yathƗ'sau vilayaীvrajet || 5-58-112
tat ĞrutvƗ rƗkৢasendre৆a vis৚ৢ৬Ɨ bh৚ĞadurjayƗত |
rƗkৢasƗত kiৄkarƗ nƗma rƗva৆asya mano'nugƗত || 5-58-113
teৢƗmaĞƯtisƗhasram ĞnjlamudgarapƗ৆inƗm [
mayƗ tasmin vanoddeĞe parighe৆a niৢnjditam [[ 5-58-114
22

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
teৢƗী tu hata ĞeৢƗ ye te gatvƗ laghuvikramƗত |
nihatañca mahat sainyaী rƗva৆ƗyƗcacakৢire || 5-58-115
tato me buddhirutpannƗ caitya prƗsƗdamƗkramam [
tatrasthƗn rƗkৢasƗn hatvƗ Ğataীstambhena vai punaত || 5-58-116
lalƗmabhnjto laৄkƗyƗ mayƗ vidhvamsito mayƗ [
tataত prahastasya sutam jambumƗlinamƗdiĞat [[ 5-58-117
rƗkৢasairbahubhiত sƗrdhaী ghorarnjpairbhayƗnakaiত |
tamaham balasampannaী rƗkৢasaীra৆a kovidam || 5-58-118
parighe৆Ɨtighore৆a snjdayƗmi sahƗnugam [
tat ĞrutvƗ rƗkৢasendrastu mantriputrƗn mahƗbalƗn [[ 5-58-119
padƗtibalasampannƗn preৢayƗmƗsa rƗva৆aত |
parighe৆aiva tƗn sarvƗnanayƗী yamasƗdanam [[ 5-58-120
mantr putrƗn hatƗn ĞrutvƗ samare laghuvikramƗn [
pancasenƗgragƗn ĞnjrƗn preৢayƗmƗsa rƗva৆aত || 5-58-121
tƗnahaী saha sainyƗn vai sarvƗnevƗbhyasnjdayam [
tataত punaত daĞagrƯvaত putramakৢam mahƗbalam [[ 5-58-122
bahubhƯ rƗkasaiত sƗrdham preৢayƗmƗsa rƗva৆aত |
tam tu mandodarƯputraী kumƗraীra৆a pa৆ঌitam || 5-58-123
sahasƗ khaী samutkrƗntaী pƗdayoত ca g৚hƯtavƗn [
carmƗsinam Ğatagu৆am bhrƗmayitvƗ vyapeৢayam || 5-58-124
tamakৢamƗgataীbhagnaী niĞamya sa daĞƗnanaত |
tata indrajitaী nƗma dvitƯyaী rƗva৆aত sutam || 5-58-125
vyƗdideĞa susaৄkruddho balinaীyuddhadurmadam |
tatcƗpyahaীbalaীsarvaীtaী ca rƗkৢasa puৄgavam || 5-58-126
naৢ৬ojasam ra৆e k৚tvƗ paraীharৢamupƗgamam [
mahatƗ hi mahƗbƗhuত pratyayena mahƗbalaত || 5-58-127
preৢito rƗva৆enaiva saha vƯrairmadotka৬aiত |
so'viৢahyaী hi mƗী buddhvƗ svabalañcƗvamarditam [
brƗhme৆Ɨstre৆a sa tu mƗm prabadhnƗccƗtivegataত || 5-58-128
rajjnjbhiĞca babandhuste tato mƗী tatra rƗkৢasƗত || 5-58-129
rƗva৆asya samƯpañca g৚hƯtvƗ mƗmupƗnayan [
d৚ৢ৬vƗ saীbhƗৢitaĞcƗhaী rƗva৆ena durƗtmanƗ [[ 5-58-130
p৚ৢ৬aĞca laৄkƗgamanaী rƗkৢasƗnƗীca tadvadham |
tatsarvaী ca mayƗ tatra sƯtƗarthaীiti jalpitam || 5-58-131
asyƗত sandarĞana akƗৄkৢƯ prƗptastvadbhavanaীvibho |
mƗrutasyaurasaত putro vƗnaro hanumƗnaham [[ 5-58-132
rƗmadnjtaী ca mƗm viddhi sugrƯvasacivam kapim [
so'haী dautyena rƗmasya tvatsakƗĞamihƗgataত|| 5-58-133
sugrƯvaĞca mahƗtejƗত sa tvƗী kuĞalamabravƯt [
dharmƗrthakƗmasahitaীhitaী pathyamuvƗca ca [[ 5-58-134
vasato ৚ৢyamnjke me parvate vipuladrume [
rƗghavo ra৆avikrƗnto mitratvaী samupƗgataত || 5-58-135
tena me kathitaী rƗjan bhƗryƗ me rakৢasƗ h৚tƗ [
tatra sƗhƗyyahetoত me samayaীkartumarhasi || 5-58-136
mayƗ ca kathitaী tasmai vƗlinaĞca vadhaীprati |
tatra sƗhayyahetorme samayaীkartumarhasi || 5-58-137
23

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
vƗlinƗ h৚tarƗjyena sugrƯve৆a saha prabhuত |
cakre agnisƗkৢikam sakhyaী rƗghavaত sahalakৢma৆aত || 5-58-138
tena vƗlinaী utsƗdya Ğare৆ekena samyuge |
vƗnarƗ৆Ɨী mahƗrƗjaত k৚taত samplavatƗীprabhuত || 5-58-139
tasya sƗhƗyyaী asmƗbhiত kƗryaী sarvƗtmanƗ tviha [
tena prasthƗpitaত tubhyaী samƯpamiha dharmataত || 5-58-140
kৢipraী ƗnƯyatƗী sƯtƗ dƯyatƗী rƗghavasya ca |
yƗvanna harayo vƯrƗ vidhamanti balaীtava || 5-58-141
vƗnarƗ৆Ɨীprabhavo hi na kena viditaত purƗ [
devatƗnƗী sakƗĞaী ca ye gacchanti nimantritƗত || 5-58-142
iti vƗnararƗjastvƗী Ɨhetyabhihito mayƗ [
mƗীaikৢata tato ruৢ৬aত cakৢuৢƗ pradahanniva [[ 5-58-143
tenavadhyo'haী Ɨjñapto rakৢasƗ raudrakarma৆Ɨ [
matprabhƗvamavijñƗya rƗva৆ena durƗtmanƗ [[ 5-58-144
tato vibhƯৢa৆o nƗma tasya bhrƗtƗ mahƗmatiত |
tena rƗkৢasarƗjo'sau yƗcito mama kƗra৆Ɨt [[ 5-58-145
naivaী rƗkৢasaĞƗrdnjla tyajyatƗmeৢa niĞcayaত |
rƗjaĞƗstravyapeto hi mƗrgaত saীsevyate tvayƗ [[ 5-58-146
dnjtƗ vadhyƗ na d৚ৢ৬Ɨ hi rƗjaĞƗstreৢu rƗkৢasa |
dnjtena veditavyaী ca yathƗarthaী hitavƗdinƗ [[ 5-58-147
sumahatyaparƗdhe api dnjtasya atulavikrama [
virnjpakara৆am d৚ৢ৬am na vadho'stƯha ĞƗstrataত || 5-58-148
vibhƯৢa৆enevamukto rƗva৆aত samdideĞa tƗn [
rƗkৢasƗn etadeva asya lƗngnjlaী dahyatƗmiti [[ 5-58-149
tatastasya vacaত ĞrutvƗ mama pucchaীsamantataত |
veৢ৬itaী Ğa৆avalkaisca pa৬aiত kƗrpƗsakaistathƗ [[ 5-58-150
rƗkৢasƗত siddhasamnƗhƗত tataste ca৆ঌavikramƗত |
tadƗdƯpyanta me pucchaীhanantaত kƗৢ৬ha muৢ৬ibhiত || 5-58-151
baddhasya bahubhiত pƗĞaiত yantritasya ca rƗkৢasaiত |
tataste rƗkৢasƗত ĞnjrƗ baddhaী mƗীagni samv৚tam || 5-58-152
aghoৢayan rƗjamƗrge nagaradvƗraী ƗgatƗত |
tato'haী sumahadrnjpaীsamkৢipya punarƗtmanaত || 5-58-153
vimocayitvƗ taীbandhaীprak৚tisthaত sthitaত punaত |
Ɨyasaীparighaীg৚hya tƗni rakৢƗmsyasnjdayam [[ 5-58-154
tatastannagaradvƗraী vegena ƗplutavƗnaham [
pucchena ca pradƯptena tƗী purƯী sƗ৬৬agopurƗm [[ 5-58-155
dahƗmyahaী asambhrƗnto yugƗnta agniriva prajƗত |
vinaৢ৬Ɨ jƗnakƯ vyaktaীnahyadagdhaত prad৚Ğyate [[ 5-58-156
laৄkƗyƗী kaĞciduddeĞaত sarvƗ bhasmƯk৚tƗ purƯ [
dahatƗ ca mayƗ laৄkƗী daghdƗ sƯtƗ na samĞayaত || 5-58-157
rƗmasya hi mahatkƗryaী mayedaী vitathƯk৚tam |
iti ĞokasamƗviৢ৬aĞcintƗmahamupƗgataত || 5-58-158
athƗhaী vƗcamaĞrauৢam cƗra৆ƗnƗm ĞubhƗkৢarƗm [
jƗnakƯ na ca dagdheti vismayodanta bhƗৢi৆Ɨm [[ 5-58-159
tato me buddhirutpannƗ ĞrutvƗ tƗী adbhutƗী giram |
adagdhƗ jƗnakƯtyevaীnimittaiĞcopalakৢitƗ [[ 5-58-160
24

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
dƯpyamƗne tu lƗৄgnjle na mƗী dahati pƗvakaত |
h৚dayaীca prah৚ৢ৬aী me vƗtƗত surabhigandhinaত 5-58-161
tairnimittaiĞca d৚ৢ৬Ɨrthaiত kƗra৆aiĞca mahƗgu৆aiত |
৚ৢivƗkyaiĞca siddhƗrthairabhavaীh৚ৢ৬amƗnasaত || 5-58-162
punard৚ৢ৬Ɨ ca vaidehƯ vis৚ৢ৬asca tayƗ punaত |
tataত parvatamƗsƗdya tatrariৢ৬amahaীpunaত || 5-58-163
pratiplavanamƗrebhe yuৢmaddarĞanakƗৄkৢayƗ [
tataত pavanacandrƗrkasiddhagandharvasevitam [[ 5-58-164
panthƗnamahamƗkramya bhavato iৢ৬avƗniha
rƗghavasya prabhƗvena bhavatƗীcaiva tejasƗ [[ 5-58-165
sugrƯvasya ca kƗryƗrthaী mayƗ sarvaীanuৢ৬hitam |
etat sarvam mayƗ tatra yathƗvat upapƗditam [[ 5-58-166
atra yan na k৚tam Ğeৢam naত tat sarvaী kriyatƗm iti [
ityƗrৢe ĞrƯmadrƗmƗya৆e ƗdikƗvye sundarakƗ৆ঌe aৢ৬apamcƗĞaত sargaত
After the arrival of Hanuman who was received by his friends
in great jubiliation, the whole group of valiant monkeys with the
heroic Anjaneya in the forefront, proceeded to one of the prominent
and comfortable peaks of the mountain Mahendra. There the
venerated elder minister Jaambavan who was in an excited state of
greatest admiration for the achievement of his colleague, asked the
great monkey about all that had been achieved by the latter after he
had left all alone in his glorious mission. “ How did you manage to
meet Devi Sita in captivity? What is her state of welfare there? Has
the Cruel Demon Ravana inflicted on her any damages or has he
tortured her ? You the valiant monkey, be pleased to tell us all these
in great detail. We have to decide on our further course of action
after hearing what you have to say.
Now we have to go and report to the Princes Rama and
Lakshmana and our King Sugriva. We have to decide on what all
things we should report and what tidings we should refrain from
divulging. You are the best judge. Please tell us.”
Thus persuaded, Hanuman the great monkey possessed of
great intellect and immense physique, was very happy, and after
offering pranams mentally to Sita, started his great narrative.
25

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
“ You were all witnesses to my huge leap from the top of this
very mountain Mahendra. towards the sky in the direction
of Lanka seeking the southern-most tip of the ocean. While I was
forging ahead there appeared some serious-looking obstacle in my
path. It was in the shape of a very beautiful peak of a mountain
raising skywards. Placing himself in my aerial path the mountain
appeared to be a great obstacle for my onward journey.
Approaching the great mountain peak of golden hue the idea
that occurred in my mind was that the obstacle before me should be
shattered to pieces. Therefore I lashed at the mountain with my
huge tail. The top of the mountain which was shining like the Sun
itself, was shattered to smithereens. Then the great
mountain, apprehending my hostility addressed me in endearing
terms intent upon pacifying me “My son, you please recognize me
as your uncle. I am the dear friend of your father the God of
wind. I am popularly known as Mainaaka ( the son of the great
mountain Himavan and Mena) and I am at present staying
immersed in the great ocean of the south. In ancient days, the
mountains had wings and they flew across the sky and landed upon
the earth at random on various locations, causing great damages to
the occupants on the planes. Learning about the unruly behaviour
of the mountains, Paakashaasana, the illustrious Indra, hunted the
mountains in thousands and started cutting off their wings. While I
was fleeing from the fall of the weapon of thunderbolt belonging
to Indra, your father helped me by carrying me in great speed and
dropping me in the southern seas there to hide in the depth of the
ocean.
Moreover since the seas were created by the forefathers of
Rama, and since the ocean is my benefactor, I am bound by duty to
be of service to Rama. Rama is the foremost among the virtuous
persons and is equal in valour to Lord Indra himself. "
26

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
My spirits were roused by hearing the words of the great mountain
Mainaka, and after paying respects to him and having been lauded
by him, I continued my journey along my aerial route. The
mountain and its human form then submerged itself into the great
ocean. And I surged along in the southern direction with great
speed.
As I forged ahead on my way to the shores of Lanka, Devi
Surasa, the mother of all snakes appeared before me and accosted
me on my path. She informed me that I am ordained as her days
food by the gods. Therefore she would eat me, she continued. She
considered me her most suitable food of her lifetime. When I was
told by her like that I stopped before her with folded hands in utter
respect. The healthy colour of my face vanished on the face of such
a demand from the divine mother. I presented before her the
following words. “Sri Rama, the son of Dasaratha, came for a
sojourn as ascetic in the Dandakaaranya to fulfil the desires of his
valiant father. He was accompanied by Sita and Lakshmana. The
virtuous Sita is abducted to Lanka by the evil demon Ravana. I am
on my way to Lanka as an emissary from Rama in search of her.
This I am doing under the directions of Rama.
Oh divine mother, may you be pleased to help me in the
service of Rama. If you are too insistent that I should become your
food, I promise you that I shall surrender myself to you after finding
out where Seetha is and after taking message from Sita to Rama and
paving the way for his reunion with Sita." But Devi Surasa who is
capable of assuming any huge form, warned me that no one can,
after being sought by her, have the power go away from her, and
that was the boon given to her by divinities. Then she expanded
her form and enlarged it to a width of ten Yojanas. Immediately I
shrunk myself to half that size. Then she also reduced her girth to fit
my size. Seeing her narrowed down mouth I reduced my size to
that of the little finger of a hand. In that thumb sized form I simply
jumped in and out of the mouth of the mother of Nagas. Her
27

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
condition that I should enter her mouth was satisfied. It was only a
test for me. The Divine mother took her normal form and bade me
to proceed towards the fulfilment of my mission and blessed me to
unite Vaidehi with Raghava, the exalted soul. She blessed me with
eternal welfare and stated that she was pleased with me.
Watching this wonderful episode all the elements and beings on
earth praised it as a great achievement. Then once again I soared
skywards and proceeded in the direction of Lanka.
While moving ahead I felt as if my shadow has been
captured by some eerie creature. My momentum was lost and I
could not move towards any of the ten directions. I could not guess
who had obliterated my path. Then I began to search if there was
anything manifest anywhere blocking my forward movement. Then
I looked downwards in anxiety and exhaustion. There I saw an
ogress lying in the ocean. She laughed aloud shouted these words at
me, even though I was not perturbed by it. “Who are you of huge
body., where are you going? I am lying here without food for a long
time and you will form sumptuous meal for me." I said, “Let us see”
and I went to her and filled entered her mouth tight to the extent it
was opened
And her mouth was expanding to consume me as the
food. But she was not aware of my capacity and my astuteness. I
reduced the size of my body, caught hold of her heart and lifted her
and jumped up in the air. And after carrying her to great heights I
just relaxed my grip and let her fall back to the salty ocean. She lost
her life in that fall.
Then I heard the Sidhdhas and charanas moving in the aerial
routes who has watched the entire episode exclaiming to one
another, “ the evil ogress Simhika has been easily executed by the
great Hanuman”

After sending Simhika to the abode of death, I remembered
my primary duty and proceeded on my long and lonely
28

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
path. Finally I saw the southern shores of the ocean where the great
city of Lanka is situated. The lord of the Day, the Sun was preparing
himself to call it a day, and I entered the city which is the abode of
the Raakshasaas. This entry was effected me without attracting the
notice of the terrible and valorous demons. While I was about to set
my foot on the land of Lanka, a huge demoness of the dark hue of
the clouds that appear at the time of deluge appeared before me
giving out a very loud roar. Her hair was so red and it was shining
like burning embers against the background of the setting sun. She
was demanding me for an answer as to why I was entering the
city and was preparing to attack me. I simply gave her a punch
with my left hand and she was defeated and fell unconscious. I
entered the city while it was still twilight. The demoness who
regained consciousness after sometime told me that she was the
presiding deity of the city of Lanka itself come there in person and
since my valour has overcome her strength, it was definite that I was
about to vanquish the whole Rakshasa population of Lanka.
I spent the whole night in Lanka roaming around in search
of the great daughter of Janaka. I even searched inside the harem
of Ravana but could not locate the beautiful Sita. I was immersed
in the ocean of sorrow which at that moment seemed impossible for
me to escape from. While I was continuing my search in that utterly
desolate state of mind, a garden shining like gold came to my
sight. The garden was surrounded by various ornamental seating
arrangements. When I entered the garden I could see large
cluster of trees which formed the Ashoka Vana and in the middle of
it I saw a Simsupa Tree.
Unnoticed by others, I climbed over the simsupa tree and
within a short distance, I saw a garden of plantain trees with fruits
of golden colour. And there I saw the inimitable Sita who could be
described only by the most gifted person, now her colour having
taken a blackish tint because of austerities and sorrow, her face
emaciated. She was wearing a single cloth and her hair was covered
29

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
with dust. She was in utter sorrow of separation indicating that she
is extremely devoted to her husband. She was surrounded by
Raakshasiis who were all looking ugly and cruel, and who were
always eating bloodied fresh flesh making their mouth look cruelly
red, and it looked as if a beautiful female deer was surrounded by
cruel group of tigresses. I saw her being berated by the demonesses
with cruel words and gesticulations. She was wearing her hair in a
single strand. She looked miserable, always haunted by the thoughts
of her husband. She was lying on the bare earth treating it as her
bed, and her body colour had lost its natural sheen, like the colour
of the lotus when it is the time of mist and the Sun is not so bright.

She abhorred the thoughts of Ravana and was almost on the
verge of contemplating self-annihilation. Her eyes resembled a hurt
doe. Ultimately I had reached her vicinity. Seeing the consort of
Rama in that state, I remained atop the simsupa tree. Then I saw
some commotion around and also the tinkling of anklets and hip
ornaments in the house of Ravana. Then I shrunk my form to the
tiniest possible way and perched on the simsapa tree like a bird. In
a short while Ravana made his appearance in the Ashokavana
accompanied by his multitude of wives. It was here that Sita was
confined and I was sitting atop the simsupa tree.
When she saw the Lord of Rakshasaas Ravana approaching
Sita folded her thighs over her body and covered her ample bosom
with both her hands , and in terrible fear and sorrow was looking
hither and thither.The ascetic she was, she wastrembling with fear
seeing no one with whom she could seek protection. Ravana
addressed her asking her not to hide her face and maintain silence
but to join him in his harem. He further warned her, terming her
as extremely arrogant, that if she persisted with her rigid attiude
and did not accede to his wishes within two months, he would
make her his food and drink her blood. On hearing the nasty and
30

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
terrible words of the evil minded demon Ravana, Sita was
overcome with rage and uttered the following words, which
befitted her status as an icon for womanhood.
“ You, the most wretched member of the Rakshasa clan, I am
really surprised why your dirty tongue has not fallen out by itself
after having uttered such words to the consort of the valiant Rama
and the daughter in law of the great King Dasaratha. Fie on your
valour as you have abducted me sinfully from the abode of
my valouros husband when he was not present. You are in no way
could be compared with Rama in stature, and you are not even fit
to be his servant. Rama possesses great scriptural knowledge, he is
extremely honest and he is ready for any fight and always emerges
as successful in wars and is praised greatly for that." On hearing
the harsh words of the daughter of Janaka the ten-headed demon
was ablaze like fire with rage and turning his cruel eyes on her lifted
his fist to hit her.
When the ladies accompanying Ravana noticed that he was
murderously inclined towards Seetha, they all cried in anguish.
Then Mandodhari, his chief consort approached Ravana who was
blind with rage and desire, and dissuaded him from such
action. She told him in sweet tones, “ Why should you bother about
this Sita, you are as valorous as the king of Gods Indra himself, the
damsels from the Deva, Gandharva, Kinnara and Yaksha clans are
keeping you company always and so you enjoy with them and what
is the use of this Sita for you?”
Thus mollified, the wanderer through nights Ravana was
conducted to his abode by the ladies accompanying him. Once
Ravana had left, the Raakshasis surrounding Sita started berating
Sita with cruel, hurtful and insulting words. And the daughter of
Janaka ignored their words like pieces of grass. When the shouts of
the demonesses who relished eating the dead bodies, praised
Ravana and tried to persuade Sita to accept Ravana and such
31

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
words were rendered futile by their complete dismissal by Sita, the
cruel beings slowly started sleeping. While the creatures were thus
sleeping, Sita kept awake and was brooding over the welfare of her
husband. She kept on weeping miserably and was in deep
agony. Then from among the sleeping Raakshasis, one named
Trijata woke up and started speaking as follows..
“You Rakshasis, protect yourself, the daughter of Janaka,
the pious daughter-in-law of King Dasaratha, Sita is not going to
perish. I have now seen a dream which is piteous to Ravana but
is most heartening to Rama. In that dream I saw the victory of
Sita’s husband and the annihilation of the Rakshasa clan. This Sita
is capable of saving us, the group of Raakshasiis from the wrath of
Raghava. So let us apologise to Sita beg and entreat for our
protection. I think that is the appropriate action which will save our
skins. When such a dream comes to me in the matter of the utterly
miserable Sita, I am sure that her miseries are going to end and she
will be freed from sorrows and attain great pleasure and
welfare. The daughter of Janaka, Maithili, is always kind to those
who approach her in total surrender.” Hearing of the forebodings
of the victory of her husband, the young lady Sita was highly
pleased and said that if Trijatas words became true, the Rakshasis
would be given refuge.
However, seeing the present state of affairs in which sita was
entangled, I was patiently sitting atop the simsupa tree
and contemplating further course of action but my mind was not
freed from anxiety.
I was thinking of ways and means to get an opportunity to
communicate with the daughter of Janaka. I started narrating the
eulogy of the race of Ikshwaaku( the ancestral lineage of Rama).
Hearing the song about the glory of that race Seetha looked up with
eyes filled with tears and talked to me. “ who are you and for what
purpose you have come here, do tell me the foremost amongst
32

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
monkeys?. Also tell me what is the reason for your pleasant relation
with Rama.” Listening to her words I replied. “O mother, the King
of monkeys, Sugreeva of great valour is the friend of Rama. May
you be pleased to know me as the servant of that
Sugreeva, Hanuman by name, and I have come here. I have been
directed by your husband Rama, the achiever of great deeds, to
come here in search of you, my beloved mother. Please see this
signet ring belonging to that tiger among men Rama, who has
directed me to deliver this to you my mother of great virtue. Now I
am waiting upon you to take your orders as to what course of action
I should follow from now onwards. Please tell me what message you
are ordering me to be taken to Rama and Lakshmana. Hearing this
and realising my credentials after seeing the ring, the daughter of
Janaka, Devi Seetha said that Rama should defeat Ravana and lead
her back in honour. Taking the order of the divine mother who is of
blesmishless virtue, with bowed head in supplication I pleaded for
some object from her for the recognition of Rama.
She gave me the wonderful jewel which adorned her head
and told me to show this to Rama and assured me that he will
recognize it and receive me with honour. Also she asked me to
deliver her message to Rama. I mentally prostrated before her,
and circumamulated the mother with great respect . Finally before
giving me leave to depart, she told me. “O Hanuman, you should
report to Rama all that you saw here and also my plight in a way
that on hearing the tidings both Rama and Lakshmana in the
company of Sugreeva would rush to Lanka to ensure my rescue.
If they do not arrive within time, there will be great damage done. I
am given time of two months alone by Ravana to live. If that
Kaakutsa, the Rama does not come to rescue me within that time I
will have to die here like an orphan.”
Hearing those words, I was overcome with rage directed
against Ravana. I decided in my mind what job is left for me in
Lanka. My body grew to the size of a mountain. And very eager for
a fight, I started inundating that favourite garden of Ravana. The
33

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
animals and the birds in the garden were agitated and they started
running helter skelter creating a lot of commotion. The ugly-faced
demonesses who were asleep woke up hearing the din and
bustle. And roaming around the garden they saw me destroying it.
They rushed to Ravana and reported the bad news that an evil
monkey has totally destroyed his beloved garden and that the
monkey must have done it without realizing the great valour of
Ravana. They represented that immediate orders should be issued
for the execution of that monkey.
Hearing this Ravana who is the Indra among
Rakshasaas, despatched a special detachment of soldiers named
Kinkaras to fight and kill me. The kinkarars in thousands, armed
with tridents and barbed bludgeons marched towards me. I made a
short job of them by simply crushing most of them with an iron
pestle I happened to see in the grove. Someone among them who
had stealthily run away reported to Ravana about the rout of the
Kinkara brigade.
Now a fresh idea struck me. I proceeded towards the main
mansion in the heart of the city of Lanka and killed the Rakshasas
who were present there crushing them with an uprooted pillar.
Further I razed the mansion which was the pride of Lanka, to the
ground.
Then Ravana instructed Jambumali, the son of Prahasta the
minister, to handle my assault. He came for the fight accompanied
by many demons who were of terrible shape. I faced the well-
trained warrior and his army with an iron pestle and I made the
best use of it to make mincemeat of the whole lot.
The next turn to fight was awarded by Ravana to the battalion
led by the sons of the ministers of Ravana, who were famed to be
great fighters. Here also, they marched towards with me with a
huge number of soldiers in tandem and all of them including the
leaders were duly despatched by me using the good offices of the
iron pestle again.
34

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
The news of the departure of the sons of the ministers was
duly reported to Ravana and he detailed the five leading generals of
his army for further assault on me. The story was repeated and I
simply killed them all along with their army.
Then the ten-headed Ravana handed over the mission of
annihilating me to his own son the valiant Akshakumara. He was
backed up by innumerable Rakshasa soldiers. The prince was the
son of Mandodari and an acclaimed expert in warfare. I just caught
hold of his legs when he was jumping down in a war exercise against
me , caught him between my legs, strangled him, rotated his torso a
hundred times and catapulted him away completely mashed.
When Akshakumara also departed to the abode
of yama, Ravana called his heroic son Indrajit to face me and put
an end to this macabre game. I had no difficulty in reducing the
force of this Indrajit to nought, and I was really jubiliant now. But
Indrajit knowing that I was invincible used the ultimate weapon,
Brahmastra, which would not harm me seriously because of a boon
from the Brahmadeva himself but I had to show respect to the
pitamaha and the ultimate weapon and so remained bound by it for
a muhurta.
Meanwhile the Raakshasaas made a thorough job of tying me
up with ropes. In fact when something else was tied over the spell of
the Brahmastra, the brahmastra simply withdrew its effect. But by
now I was eager to meet Ravana and tell him a few words. So I
pretended as if I was bound and Indrajit and his followers dragged
me along the streets and presented me before their King and master.
I came face to face with the evil Ravana and he interrogated me as
to why I had come to Lanka and why I had killed so many
Rakshasaas. I simply stated that I had come to Lanka in search of
Devi Sita. I stated that I had visited his house to see if Seetha was
confined there. I introduced myself to Ravana as the Son of the
God of Wind, living in the shape of a monkey named Hanuman. I
also made it known to him that I had come to Lanka as the emissary
35

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
of the Great Hero Rama and that I was an important minister of the
king of monkeys, Sugriva.
Sugriva of great eminence, has sent his good wishes to you, I
informed him. He has also wished that you may tread the
righteous path with right balance of Dharma, Artha and Kama.
While Sugriva was living in hiding in the Rishyamooka mountains
with a large number of trees, he had the benefit of gaining the
friendship of Rama who is the most valorous in wars. Rama told
me, oh King, that his wife Sita was abducted by a raakshasa and
Rama had asked the help of Sugriva in searching for that Sita. I
have also informed Ravana of the manner in which Vali was killed. I
told Ravana that Sugriva and Rama concluded an alliance of
friendhip in the presence of the holy fire. Lakshmana also joined
them. Vali was drawn into a fight and was killed by Rama with a
single arrow. Hence the King of the monkeys is bound by friendship
to help Rama is finding out the abducted Seetha. Therefore, I told
Ravana, I had reached his presence in search of Sita.
I told Ravana that Sugriva had asked Ravana to release Seetha to
Rama without any delay. I have also conveyed to Ravana that
Sugriva reminded him about the purpose of birth of Vanaras and
also reminded him of the fact that monkeys are a much respected
clan and often visit the devas after receiving invitation from the
dwellers of heaven. Hence Ravana was cautioned not to take the
King of Monkeys and his forces too lightly.
Hearing this, Ravana was beyond himself with anger and
cast his buring eyes on me, as if he is intent on burnig me with those
eyes.. Then Ravana the terrible demon ordered that I should be
executed. This that evil soul did without evaluating my valour and
capacity. But Vibhishana, his brother and a person of great wisdom
intervened and pleaded for more mercy in my case. He told the
Kind “ Oh King, you are also a well-versed adherent to the rules of
Politics and it is nowhere seen in those rules that an emissary from a
36

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
foreign land can be killed. Therefore may you be pleased to abandon
the idea of killing him. This emissary should be send back to report
the real state of affairs to the adversary king so that he will be
dissuaded from making any precipitate action against us. Even if
the emissary has committed grave errors, oh King of infinite valour,
he should not be killed. In shastras, they prescribe the punishment
of making him ugly and matter of public laughter".
Thus requested by Vibhishana, Ravana directed that my tail
should be set on fire. Hearing this the ever-eager demons tied my
tail with dried ropes and waste clothes and applied oil and set fire
on my tail. I was dragged around the royal highway, my tail set
with fire and after I was bound all around by lots of ropes, with
demons making derisive shouts all around me.
Then I restored my huge form and simply tore off all the
ropes. Catching a huge iron pestle in my hand I managed to kill all
the demons around me. Then when I reached the entrance of the
city I jumped up and set fire on the top of all the mansions and
pavilions and they caught fire very easily. The whole of Lanka was
gutted. To my surprise the burning tail did not give me any pain or
anxiety. At this stage I became anxious that since the whole of
Lanka was gutted, it was possible that Devi Sita is also consumed by
fire. I was for a moment overcome by grief that I had ruined the
purpose of my mission and the cause of Rama by taking this hasty
action. Then I happened to hear the conversation of Charanas who
were talking to one another about the happy tidings that even
though Lanka is burned, Seetha is safe and unaffected. The good
omens all around also reinforced these words. While my tail was
burning, I did not feel any pain and I was enjoying the aroma of the
natural wind. Finally I dipped my tail in the ocean and doused the
fire. I was relieved of my anxiety by the words of the sages and once
again I went to the place where Sita was confined and met her and
took her leave to depart. Then I proceeded to the peak of ArisTa
mountain and from there started my journey back by jumping, in
the fond hope of meeting with you all. I traversed the path
37

kvananthanarayanan@gmail.com kvananthanarayanan, “karthik” 6/192 , Kavu street Sekharipuram
Palakkad 678010
frequented by the wind, the moon, the sun, the siddas and
gandharvas and have come back to you because of the greatness of
Rama and because of your good wishes for me This onerous mission
was accomplished by me for the sake of Sugriva my king. Now I
have reported to you all that had happened after I took leave of you
in my long journey in search of Sita. Now whatever is not
accomplished by me in this mission should be followed up by us.”
Thus ends the narrative of Hanuman in the 54 th Sarga of
Ramyanam the Aadhikaavyam of Vaalmiki
Note: While translating the slokas, I have not attempted a word by
word translation in the academic way. My purpose was to
reproduce the original text and a reasonably readable translation of
the whole chapter in English prose. The incidents covered by the
whole Sundarakandam is covered in this chapter.
After this the monkeys proceed from the southern tip of India to
Kiskinda and Hanuman reports to Sri Rama about the discovery of
Sita. Ramayanam continues from there to Yudhdhakandam and
Uttarakandam. Rama fights a fierce war with Ravana, kills him
and regains Sita. He is anointed as the King of Ayodhya… and may
His Grace bless us all.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful