Νοω∍σ Τηε Τιµε

Χηαρλιε Παρκερ

Φ

&b

Πιανο

7

Β

b7

Φ

7

4
4

j œœœ œ ‰ j œœœ œ ‰ j œœœ œœœ œœœ œ ‰ j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ

b7

Φ7

Β

&b œ œ œ œ œ
œ œ
5

j

b
œ
œœœœœœœœ œœœœœ

œœœœœ
œ œ

Γ µιν7

Χ7

&b œ œ œ œ œ

Œ

∆7

Φ7

‰ œ.

œ œ œ b œ ‰ œj Œ

9

Φ7

&b Œ

13

Β

Β

b7


˙

Φ7

j
‰ œj # œj œ œ œ œ œ œ œ
#œ œ bœ
œ
œ
œ œ
œ œ

b7

&b Ó

Χ7

Φ7
3
œ œœ
bœ œ œ œ œ œ bœ Œ
œ

Ó

∆7

Œ . œj œ œ œ b œ œ œ . œ œ œ œ œ œ Œ

17

Γ µιν7

Χ7

Φ7

Χ7

3

&b Ó

21

Œ ‰ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ.
3

3

3

Œ
j œœœœ
œ
œ
(œ)
(œ)

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

Ó

Œ ‰ œ
œ

ΧΚενδριχκΜυσιχ.ΩορδΠρεσσ.Χοµ

Νοω∍σ Τηε Τιµε

2

Φ7

&b

3

j

25

Β

Β

b7

Φ7
3

3
œœ œ Œ Ó
œ
œ
œ
œ
‰œ
œ
œ œ bœ nœ œ
œ
œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ

b7

Φ7

∆7

3
b œ œ . œb œ œ œ œb œ
œœœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ ‰ Œ ‰œ œ # œ
.
œ œ œ œœœ œœœœ
& b Œ œ bœ ≈ J Œ Œ
bœ œ #œ œ. œ
œ

29

Γ µιν7

&b

œœœœ

33

Φ7

&b

37

41

œœœœ œ
œ
œ
œ
œ
Β

Φ7

Χ7

Œ ‰ œj j œ œ œ œ Œ Œ
#œ œ
œ

b7

˙

œ. œ œ

Φ7
3

Œ . œj b œ œ œ œ
œ
œœ œ
œ œ œ ( œ )œ œ œ
Β

&b

Χ7

b7

j

œœŒ Ó

Œ œœœœœœ œ œ
œ bœ œ œ œ

Φ7

∆7

3
œ œœœ œœœ
j
œ
œ
œœ # œn œ .
n
œ
b
œ

Œ
Ó
Œ≈
œ
b
œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
#
œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ œ œ œ œ œ œœ
œb œ œ œ œ œ œ
œ
3

Γ µιν7

Χ7

Φ7

3
j
b
œ
Œ

‰ j
œ œ œ œ œ œ bœ
&
œœ œ œ œ
45

Χ7

Φ7

3
j
œ œ œ œ œ œ œ b œ œ ‰œ œ œ Œ Ó
œ
j œ œ œ
œ
#œ œ
3

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

3

ΧΚενδριχκΜυσιχ.ΩορδΠρεσσ.Χοµ