Ορνιτηολογψ

Γ µαϕ7
Πιανο

&

#

Γ µιν7

Χηαρλιε Παρκερ

Χ7

4
4


j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ . j œ œ b œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ b œ œ . Jœ
œ
œ

Φ µαϕ7

Φ µιν7

# œ ‰ bœ
œ nœ #œ œ œ Ó
&

Β

b7

Œ . b œj œ œ n œ œ œ n œ
Œ . b œJ
œ
b
œ
œ
œ

5

Ε

b7

∆7

Γ µιν7

3
3
3
# œ œ bœ œ œ
j
œ
&
œ œ œ œ Œ . œj œ œ œ n œ œ b œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

9

Β µιν7

Α µιν7

Ε7

Γ7

3
3
3
3
j 3
# œ1.
..
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ nœ
œ
b
œ
&
œ
b
œ
bœ nœ
œ #œ œ

13

Β µιν7

Ε7

Α µιν7

∆7

Γ µαϕ7

∆7

2.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
# œ
j
œ
œ
œ
.
Œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ

17

Γ µαϕ7

Γ µιν7

Χ7

3

3
œ
œ
œ
& œœœ
œ œ b œ œ œ œ œ œ ‰ b Jœ œ œ b œ œ œ œ œ Œ
œ
21

#

Φ µαϕ7

Φ µιν7

#

Β

j
œ bœ œ œ nœ bœ
& nœ
œ bœ œ bœ
œ nœ œ
œ
n
œ
œ
œ
œ
œ
b
œ
œ
25

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:


b7

ΧΚενδριχκΜυσιχ.ΩορδΠρεσσ.Χοµ

Ορνιτηολογψ

2

Ε

b7

∆7

Γ µιν7

3
# ‰ j 3b œ n œ b œ œ œ œ œ œ b œ
œ œ œ œ œ bœ
œ bœ bœ bœ
& bœ œ œ
œ
(œ)
œ œ œ bœ œ œ œ œ bœ
29

Β µιν7

Ε7

#

Œ œ œ bœ bœ œ

& œœŒ Ó

Α µιν7

œœ

33

Γ µαϕ7

&

37

#

∆7

œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œj œ œ b œ œ b œ # œj œ
Γ µιν7

Χ7

3
j
j

Œ
Œ

‰ n œj œ
Œ Ó
jnœ œ
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœ œ œ
œ bœ œ œ
œœ œ œ
œœœ

Φ µαϕ7

Φ µιν7

# ‰ j 3 œ œ bœ œ bœ œ bœ œ œ
œ nœ œ bœ œ Œ
œ
œ nœ
&
œ nœ œ
œœ

Β

b7

Œ ‰ b œj œj œ b œ b œ b œ

41

Ε

b7

∆7

# œ bœ œ œ
bœ œ
&

45

Β µιν7

&

49

# nœ

Ε7

Γ µιν7

‰ bœ œ œ œ œ œ œ
Œ
œ
b
œ
J
(œ) œ œ œ œ
Α µιν7

∆7

Γ µαϕ7

Ó

Œ . œJ

∆7

3
3
œ
b
œ
œ
b
œ
œ
j œ
œ
œ

œ
œ œ #œ
œ #œ nœ œ œ bœ
#œ œ
œ œ œ bœ œ
œ
œ
œœ œœ
œœ

Τρανσχριβεδ βψ Χορεψ Κενδριχκ
Φορ Μορε Τρανσχριπτιονσ, ςισιτ:

ΧΚενδριχκΜυσιχ.ΩορδΠρεσσ.Χοµ