Senarai Eviden Dunia Muzik KSSR tahun 1 1.

B1D1E1 Memberi tindak balas dengan cara mengajuk atau menyebut nama elemen muzik 2. B1D2E1 Menunjukkan penghayatan 1 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. B2D1E1 Menjelaskan elemen muzik secara lisan dalam kuiz 4. B2D1E2 Menjelaskan elemen muzik dalam ujian bertulis 5. B2D2E1 Menunjukkan penghayatan 2 hingga 3 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. B3D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat 7. B3D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah 8. B3D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan 9. B3D1E4 Menepuk detik 10. B3D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek 11. B3D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis 12. B3D2E1 Menyanyi mengikut detik 13. B3D2E2 Menyanyi mengikut tempo 14. B3D2E3 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut 15. B3D3E1 Menunjukkan penghayatan 4 hingga 5 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. B4D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul 17. B4D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul 18. B4D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul 19. B4D1E4 Menepuk detik dengan betul 20. B4D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul 21. B4D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul 22. B4D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul 23. B4D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul 24. B4D2E3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul 25. B4D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul 26. B4D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul 27. B4D3E1 Menunjukkan penghayatan 6 hingga 7 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, prihatin, kerjasama, menghargai masa, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, patriotik, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. B5D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat 29. B5D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat 30. B5D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat 31. B5D1E4 Menepuk detik dengan betul dan tepat 32. B5D1E5 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat 33. B5D1E6 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat 34. B5D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat

menghargai masa. B6D1E6 Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan betul dan tepat 46. B6D2E7 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat 55. B5D2E3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat 37. kasih sayang. B5D3E1 Menunjukkan penghayatan 8 hingga 9 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur.35. kerjasama. B6D3E1 Menunjukkan penghayatan 10 hingga 12 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur. menghargai masa. bersyukur. menyanjung budaya. B6D2E3 Menyanyi dengan mud yang betul dan tepat 51. B6D1E8 Membandingkan tekstur vokal tebal dan nipis dengan betul dan tepat 48. menghargai alam sekitar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40. bertolak ansur. B6D2E6 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat 54. menghargai alam sekitar . B6D1E1 Bergerak mengikut tempo cepat dan lambat secara betul dan tepat 41. B5D2E5 Menyanyi dengan dinamik kuat dan lembut secara betul dan tepat 39. B6D1E7 Mencipta dan memainkan corak irama dengan betul dan tepat 47. B6D1E2 Membandingkan pic tinggi dan rendah dengan betul dan tepat 42. prihatin. hormat menghormati. B6D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat 50. menyanjung budaya. B6D2E4 Memainkan alat perkusi mengikut tempo dengan betul dan tepat 52. rajin. bersyukur. B6D2E5 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat 53. rajin. bertolak ansur. patriotik. B5D2E4 Memainkan perkusi dengan dinamik lembut dan kuat secara betul dan tepat 38. patriotik. kasih sayang. hormat menghormati. kerjasama. B6D2E1 Memainkan perkusi mengikut detik dengan betul dan tepat 49. B6D1E5 Menepuk detik dengan betul dan tepat 45. B6D1E3 Membandingkan warna ton suara manusia lelaki dan perempuan dengan betul dan tepat 43. B6D1E4 Mengekspresi mud dengan betul dan tepat 44. B5D2E2 Memainkan alat perkusi dengan mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dengan betul dan tepat 36. prihatin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.