ns

tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

ns
tio
ica
m
m
un
Co
ia
ed
M
ee
Sr
Sree Media Communications

परीक्षे चे नांव : िवकर्ीकर िनरीक्षक (पूवर्) परीक्षा-2012
िवषय : सामान्य क्षमता चाचणी

परीक्षे चा िदनांक : 26 मे , 2012

महारा टर् लोकसेवा आयोगामाफर्त िवकर्ीकर िनरीक्षक (पूवर्) परीक्षा-2012 या पधार् परीक्षे च्या व तुिन ठ वरुपाच्या
नपितर्केची उत्तरतािलका उमेदवारांच्या मािहतीसाठी संकेत थळावर िसध्द करण्यात आली होती. त्यासंदभार्त उमेदवारांनी
अिध मािणत (Authentic) प टीकरण / संदभर् दे ऊन पाठिवलेली लेखी िनवेदने, तसेच तज्ज्ञांचे अिभ ाय िवचारात घे ऊन
आयोगाने उत्तरतािलका सुधािरत केली आहे . या उत्तरतािलकेतील उत्तरे अंितम समजण्यात ये तील. यासंदभार्त आलेली िनवेदने
िवचारात घे तली जाणार नाहीत व त्याबाबत कोणताही पतर् यवहार केला जाणार नाही, याची कृ पया न द घ्यावी.
उत्तरतािलका - KEY
संच A

संच B

संच C

संच D


कर्मांक

संच A

संच B

संच C

संच D

1

3

2

1

3

26

1

1

1

3

2

4

2

4

4

27

2

3

2

4

3

1

1

1

1

28

2

1

3

2

4

2

1

3

3

29

3

5

3

4

2

3

30

3

6

2

1

4

4

31

7

2

4

3

1

32

8

1

1

4

2

9

1

3

1

10

4

2

3

11

1

4

3

12

4

3

13

1

4

14

3

15

2

उत्तरे

3

4

1

1

1

1

3

1

3

m
m
un

2

4

2

33

1

3

2

2

3

34

4

2

3

3

2

35

4

1

1

3

Co

tio
2

2

36

1

3

1

1

4

1

37

2

4

2

3

38

3

2

2

1

ia

ica

4

1

1

2

4

39

2

3

3

4

3

3

1

40

1

1

3

4

M

ed

1

4

3

2

4

41

3

3

2

4

17

3

4

2

1

42

4

3

2

1

18

4

1

1

3

43

3

4

4

1

19

1

2

1

2

44

4

4

#

1

20

3

3

4

4

45

2

1

1

4

21

3

1

1

1

46

2

2

4

1

22

4

2

3

2

47

3

3

3

4

23

2

2

1

3

48

3

2

4

4

24

3

3

4

2

49

3

3

3

4

25

1

3

4

1

50

4

2

2

3

Sr

ee

16

उत्तरे

ns


कर्मांक

Sree Media Communications
# ने दशर्िवलेले

न र केलेले आहे त

िद.23 जुलै, 2012

उत्तरे


कर्मांक
51

संच A
4

संच B
2

संच C
3

संच D
4

52

1

4

2

3

53

2

#

2

54

3

1

55

2

56


कर्मांक
76

उत्तरे
संच B
3

संच C
1

संच D
3

77

1

4

2

2

4

78

4

2

3

2

4

2

79

4

2

2

4

4

3

2

80

4

3

3

3

3

3

4

3

81

1

4

1

2

57

2

4

1

3

82

58

2

3

1

3

83

59

4

2

1

4

84

60

#

3

4

4

61

1

2

1

1

62

4

2

4

2

63

3

4

4

3

64

4

3

4

65

3

4

3

66

2

1

67

3

68

2

69

2

ica
tio
3

3

2

4

3

3

4

1

4

2

3

#

4

2

4

86

2

3

4

1

87

3

1

3

2

88

1

2

4

4

2

89

4

3

1

1

3

90

3

3

2

#

2

91

3

1

4

2

Co

85

ia

m
m
un

2

ed

4

1

3

2

92

4

3

1

3

1

4

4

93

4

3

#

1

4

2

#

94

3

2

2

4

M

ee

ns

संच A
4

4

1

2

1

95

1

2

3

3

71

3

4

3

4

96

2

4

1

3

72

4

4

3

3

97

3

3

4

4

73

1

4

3

4

98

3

4

3

4

74

1

3

4

3

99

1

1

3

3

75

1

4

4

2

100

3

2

4

1

Sr

70

Sree Media Communications
# ने दशर्िवलेले

न र केलेले आहे त.

िद.23 जुलै, 2012

उत्तरे
संच B

संच C

संच D

101

3

4

4

2

102

2

1

3

103

2

#

104

4

105


कर्मांक

उत्तरे
संच B

संच C

संच D

126

1

3

3

3

3

127

3

1

1

2

1

3

128

1

4

1

4

2

2

1

129

4

4

1

1

3

3

3

3

130

4

1

3

3

106

4

1

3

3

131

1

3

2

1

107

1

4

2

4

132

1

2

4

4

108

2

2

4

4

133

3

2

1

4

109

4

4

2

4

134

4

1

3

1

110

4

2

3

1

111

1

3

3

2

112

4

2

1

4

113

2

4

4

4

114

4

2

4

115

2

3

4

116

3

3

117

2

118

4

119

2

ica

3

1

1

136

1

1

4

3

137

4

1

4

4

138

4

1

1

3

1

139

1

3

1

1

4

140

3

2

3

4

2

141

2

4

4

4

Co

3

1

2

4

142

2

1

3

1

4

4

2

143

1

3

1

3

4

4

3

144

3

1

4

2

M

ee

135

ia

ed

1

ns

संच A

tio

संच A

m
m
un


कर्मांक

3

4

1

2

145

1

4

4

2

121

3

1

4

4

146

1

4

1

1

122

1

2

2

2

147

1

1

3

3

123

4

4

4

3

148

3

1

2

1

124

4

4

2

3

149

2

3

2

1

125

4

1

3

1

150

4

4

1

1

Sr

120

Sree Media Communications
# ने दशर्िवलेले

न र केलेले आहे त.

िद.23 जुलै, 2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful