Definisi Semantik

Istilah ‘semantik’ berasal dari perkataan Yunani ‘semantickos’ yang bermaksud ‘penting; bererti’. Semantik ialah cabang linguistik yang akan membahas erti atau makna (J.W.M. Verhar, 1996). Semantik merupakan bidang studi linguistik yang objek penelitiannya makna bahasa (Abdul Chaer,1994). Kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata. (Kamus Dewan, 1997: 1228) Bidang yang mengkaji dan menganalisis makna kata dan ayat. Secara umumnya ialah ilmu tentang erti atau perubahan erti sesuatu perkataan. Secara khusus pula ialah kajian tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat. Kajian tentang lambang-lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara makna dengan makna lain serta pengaruh makna terhadap masyarakat.

pelbagai makna (konotasi . Semantik (kajian proposisi). Dalam bidang logik. Perkataan semantik berasal daripada perkataan Greek 'sema' yang bererti "tanda" (sign). Maklumat semantik merupakan bahagian penting dalam tatabahasa kerana digunakan untuk menghuraikan sesuatu bahasa. konsep dan perasaan. . Teori Makna .satu makna (denotasi .ekstensi). Stalnaker (1972:383) menyatakan bahawa sintaksis mengkaji ayat. Ketaksanaan wujud dalam pengkajian linguistik kerana makna bukan sahaja wujud pada peringkat perkataan tetapi juga pada peringkat morfem dan ayat. konteks dan penuturnya. penyesuaian ayat dengan preposisi berkaitan dengan konteks ayat tersebut digunakan. Kajian semantik boleh dimulakan pada aras kata atau pada aras yang lebih tinggi. Dengan demikian makna ujaran atau ayat bukan sahaja ditentukan oleh makna kata-kata. Sebaliknya yang diutamakan ialah bentuk logik yang membentuk sebahagian daripada nahu sesuatu bahasa. Harimurti Kridalaksana (1983) . Makna diertikan sebagai maksud. Semantik berkaitan dengan kajian tentang unit linguistik dan prinsip gabungan. Hal ini bermakna semantik mengkaji makna dari segi pemahaman pada peringkat linguistik tulen. tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti intonasi.sebagai sebahagian daripada struktur bahasa yang berkaitan dengan makna. Prakmatik (kajian pelakuan linguistik)Erti Sempit: Teori Referensi . idea atau konsep yang boleh dipindahkan daripada fikiran penutur kepada fikiran pendengar. Asal-Usul Satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. semantik dianggap sebagai kajian tentang rujukan linguistik atau denotasi dan syarat kebenaran. Pendapat Tokoh Sperber dan Wilson (1980) memperkenalkan Semantik Sistem Penuh berpendapat pada hakikatnya konsep semantik tidak dapat menerbitkan makna sebenar sesuatu ujaran kerana ia mengabaikan konteks dan kontekstualiti. (1995:222) menyatakan dalam bidang linguistik. Erti Luas: Sintaksis (kajian ayat). frasa. tujuan. semantik ialah kajian tentang makna dalam bahasa. manakala semantik mengkaji preposisi. iaitu kalimat yang terbina daripada frasa dan ayat. cara pengucapan. Sebaliknya. ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea. baik pada peringkat morfem.Definisi Semantik Pengenalan Semantik adalah istilah untuk kajian linguistik yang menganalisis makna. Kajian semantik khusus pada peringkat tatabahasa dan nahu logik sahaja. kata.intensi) Akmajian et al. Semantik berbeza daripada sintaksis kerana semantik mengkaji makna manakala sintaksis mengkaji struktur bagi sesuatu sistem. peraturan tersebut sebenarnya tidak dapat penyesuaian ayat secara terus dengan presposisi. Perkataan ini mengandungi beberapa ketaksaan (ambiguity) kerana perkataan ini bukan sahaja khusus bidang linguistik tetapi digunakan juga oleh bidang filologi iaitu bidang mengkaji tentang teori tanda-tanda. Perkataan 'semantics' diperkenalkan oleh seorang ahli filologi Perancis bernama Michael Breal pada tahun 1883. Dalam banyak hal. Dalam ilmu linguistik semantik merupakan keadaan apabila penutur mengujar dan terdapat gerak balas pendengar seperti yang dijangkakan. Beliau menjelaskan bahawa semantik memperjelas peraturan untuk menyesuaikan ayat dalam bahasa dengan preposisi yang diungkapkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful