You are on page 1of 13

Human Rights Alert (NGO

)
Joseph Zernik, PhD
PO Box 31440, Jerusalem jz12345@earthlink.net ;

Digitally signed
by Joseph Zernik
DN: cn=Joseph
Zernik, o, ou,
email=jz12345@e
arthlink.net, c=US
Date: 2012.08.06
09:50:57 +03'00'

‫סייג לזכויות האדם‬
‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫ ירושלים‬,31440 ‫ת"ד‬

12-08-05 Moshe Silman v Social Security and State of Israel (1752/08 and 6909-01-10) in the
Tel Aviv District Court - Disqualification Statements against Judge Hagai Brenner (Heb +
Eng)
The last letter of the late Moshe Silman, self-immolated Israeli social protest activist, levels serious
charges against the District Court. The Disqualification Statements, received for registration in the
Tel-Aviv District Court on August 5, 2012, claim that there is material concern that Judge Hagai
Brenner's conduct was and is outside the framework of the law, relative to simulated proceedings
and simulated court records in this matter, where Brenner purportedly denied an appeal from his own
decision.

Attached:
#

Record

1

12-08-05 Moshe Silman v Social Security and State of Israel (1752/08) in the Tel Aviv District Court Disqualification Statements against Judge Hagai Brenner (Heb)
12-08-05 Moshe Silman v Social Security and State of Israel (6909-01-10) in the Tel Aviv District Court Disqualification Statements against Judge Hagai Brenner (Heb)

2

LINKS:
[1]12-08-05 Moshe Silman v Social Security and State of Israel (1752/08 and 6909-01-10) in the Tel Aviv District Court - Disqualification
Statements against Judge Hagai Brenner (Heb + Eng)
http://www.scribd.com/doc/102126857/
[2] 12-07-14 Moshe Silman sets himself on fire in a Tel Aviv social protest, leaves a letter
http://www.scribd.com/doc/100289353/
[3] 12-06-04 Human Right Alert's Appendix to Submission; 15th UPR Working Group Session (Jan-Feb 2013) - State of Israel: Integrity, or
lack thereof, of the electronic record systems of the courts of the State of Israel
http://www.scribd.com/doc/82927700/

Page
#
2
8

‫‪Digitally signed by‬‬
‫‪Joseph Zernik‬‬
‫‪DN: cn=Joseph Zernik,‬‬
‫‪o, ou,‬‬
‫‪email=jz12345@earthlin‬‬
‫‪k.net, c=US‬‬
‫‪Date: 2012.08.05‬‬
‫'‪04:02:15 +03'00‬‬

‫בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫‪1752-08‬‬

‫משה סילמן ושרה סילמן‬
‫נ‬
‫המוסד לביטוח לאומי–סניף תל‪-‬אביב‪ ,‬ומדינת ישראל‬
‫בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬בין בכובעו כרשם ובין בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫ובקשה להמצאת החלטה בנידון בקשה זאת כדין‬

‫המבקש יהא אסיר תודה אם יואיל כבוד בית המשפט להמציא כדין את החלטתו בנידון תוך ‪ 10‬ימים‪.‬‬
‫לכבוד בית המשפט והצדדים בתיק זה‪:‬‬
‫‪ .I‬בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬הן בכובעו כרשם והן בכובעו כשופט מחוזי בפועל‬
‫‪ .1‬המבקש מגיש בזאת בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬הן בכובעו כרשם והן בכובעו‬
‫כשופט מחוזי בפועל‪ ,‬בכפוף לסעיף ‪77‬א לחוק בתי המשפט התשמ"ד‪] 1984-‬נוסח משולב[‪ ,‬האומר‪:‬‬

‫‪77‬א‪ .‬טענת פסלות‬
‫)א( בעל דין רשאי לבקש ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין אם קיימות נסיבות שיש‬
‫בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט‪.‬‬
‫)ב( נטענה טענת פסלות נגד שופט‪ ,‬יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שיתן כל החלטה אחרת‪.‬‬

‫כמו כן מוגשת בקשה זאת בכפוף לסעיף ‪ 105‬ב' לחוק בתי המשפט התשמ"ד‪] 1984-‬נוסח משולב[‪,‬‬
‫האומר‪:‬‬
‫‪105‬ב‪.‬‬
‫לעניין טענות פסלות נגד רשם‪ ,‬דין רשם שאינו שופט כדין שופט‪ ,‬והוראות סעיף ‪77‬א' יחולו‪.‬‬

‫‪ .2‬המבקש אינו עורך דין ואינו בעל השכלה משפטית‪ .‬לכן מבקש החתום מטה שבבואו לשפוט בקשה‬
‫זאת‪ ,‬יתמקד כבוד בית המשפט בבחינת העובדות המובאות על ידי המבקש להלן‪ ,‬שכן יתכן שהמבקש‬
‫שגה בניתוח המשפטי של עובדות אלה‪.‬‬
‫‪ .3‬טעם הבקשה‬
‫א‪ .‬ביום ה‪ 22-‬ליולי‪ ,2012 ,‬ביקר המבקש בבית המשפט לצורך הגשת בקשה לעיון בתיקים‪ ,‬בתיק משה‬
‫סילמן ושרה סילמן נ המוסד לביטוח לאומי–סניף תל‪-‬אביב‪ ,‬ומדינת ישראל )‪ 1752-08‬או‬
‫‪") (13491/2008‬תיקי התביעה"(‪ ,‬ובתיק משה סילמן נ ביטוח לאומי‪ ,‬סניף ת"א‪ ,‬המחלקה המשפטית‬
‫)‪")– (6909-01-10‬תיק הערעור"( )יחדיו – "התיקים"(‪ .‬במהלך ביקור זה גילה המבקש לראשונה‪:‬‬
‫ראיות לכך שכתב התובענה וההחלטה ראשונה בעניין זה נרשמו לכאורה על ידי בית‬
‫‪.i‬‬
‫המשפט תחת תיק שלטענת מזכירות בית המשפט אינו ולא היה קיים כלל ‪.13491/2008 -‬‬
‫כתבים אלקטרוניים אחרים )פרוטוקול והחלטה כביכול מיום ה‪ 19-‬בנובמבר‪ ,2009 ,‬בתיק‬
‫‪.ii‬‬
‫התביעה(‪ ,‬המופיעים בתיקים אלה כהחלטות בית המשפט‪ ,‬אינם כתבים מקוריים‪ ,‬אלא‬
‫העתקים של כתבים בלתי מאושרים‪ ,‬שהוגשו לרישום בבית דין אחר‪.‬‬
‫רישום המצביע על כך שהרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‪ ,‬ששפט לכאורה בתיק‬
‫‪.iii‬‬
‫התביעה ‪ -‬בכובעו כרשם‪ ,‬שפט לכאורה גם בתיק הערעור ‪ -‬ככל הנראה בכובעו כשופט‬
‫מחוזי בפועל‪ .‬ב ‪ 22-‬ליולי‪ ,2012 ,‬עיין המבקש ברישום בלבד‪ ,‬אך לא ניתן למבקש ביום זה‬
‫לעיין בהחלטת חגי ברנר מיום ה‪ 31-‬בינואר‪ ,2010 ,‬בתיק הערעור‪.‬‬
‫לטענת המבקש‪ ,‬לאחר גילוי הכתבים הנ"ל ביום ה‪ 22-‬ליולי‪ ,2012 ,‬התקיים חשש סביר של משוא‬
‫פנים ו‪/‬או התנהלות בלתי הולמת של הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר בתיקים הנ"ל‪ ,‬בין בכובעו‬
‫כרשם‪ ,‬ובין בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביום ה‪ 29-‬ליולי‪ ,2012 ,‬ביקר המבקש שנית בבית המשפט לצורך הגשת הבקשה לקבלת החלטות‬
‫חתומות בתיק התביעה ובתיק הערעור‪ .‬במהלך ביקור זה גילה המבקש לראשונה את שני הכתבים‬
‫הבאים בתיק הערעור‪:‬‬
‫‪1/6‬‬

‫"החלטה בפתקית" מיום ה‪ 31-‬לינואר‪ ,2010 ,‬של הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‪,‬‬
‫‪.i‬‬
‫שגרמה למעשה לדחיית ו‪/‬או סגירת תיק הערעור‪ .‬גישת המבקש להחלטה זאת לא‬
‫התאפשרה קודם לכן‪ ,‬לא באתר המקוון לגישת הציבור ולא במסוף לשימוש הציבור בבית‬
‫המשפט עצמו‪ .‬העיון בהחלטה זאת אישר את הממצא שהערעור נדחה כביכול על‪-‬ידי חגי‬
‫ברנר‪ .‬לא ניתן למבקש לקבל העתק של החלטה זאת‪.‬‬
‫"החלטה בפתקית" מיום ה‪ 24-‬ליולי‪ ,2012 ,‬של הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר בתיק‬
‫‪.ii‬‬
‫הערעור‪) ,‬מיצג א( המחייבת כביכול ביצוע בידי המבקש‪ ,‬אך לא נמסרה למבקש עד יום זה‪,‬‬
‫למרות בקשתו המפורשת שהחלטות בית המשפט יומצאו כדין‪ .‬כמבואר בספרו של יואל‬
‫זוסמן "סדר הדין האזרחי"‪ ,‬הנסיבות המתוארות לעיל‪ ,‬לגבי גילוי החלטה זאת על‪-‬ידי‬
‫המבקש‪ ,‬אינן המצאה ומסירה כדין כלל‪.‬‬
‫לטענת המבקש‪ ,‬לאחר גילוי הכתבים הנ"ל ביום ה‪ 29-‬ליולי‪ ,2012 ,‬קיים חשש ממשי שחגי ברנר‬
‫נהג ונוהג במשוא פנים בתיקים‪ .‬חשש זה מבוסס על נסיבות אובייקטיביות‪ .‬לטענת המבקש יש‬
‫לראות בהתנהלותו של חגי ברנר בתיקים אלה "משחק מכור"‪.‬‬
‫ג‪ .‬להלן סיכום רצף האירועים בתיקים הנ"ל כפי שהתברר עד עתה‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (13491/2008‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 10‬ביולי‪ – 2008 ,‬כתב ראשון הופיע תחת ‪ – 13491/2008‬החלטה בלתי חתומה ניתנה כביכול על‪-‬ידי "היחידה המשפטית‪ ,‬בית המשפט המחוזי תל‪-‬‬
‫●‬
‫אביב‪-‬יפו"‪.‬‬
‫‪ 31‬ביולי‪ – 2008 ,‬החלטה בלתי חתומה של הרשם איתן אורנשטיין‪.‬‬
‫●‬
‫מזכירות בית המשפט סירבה לאחרונה לקבל לרישום בקשה לעיון בתיק תחת ‪ – 13491/2008‬כיוון שאינו קיים כלל‪.‬‬
‫●‬

‫‪(2‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 8‬ביולי‪ – 2008 ,‬נרשם כיום הגשת כתב התובענה תחת מספר זה‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 8‬לאוקטובר‪ – 2009 ,‬החלטה בלתי חתומה של הרשם איתן אורנשטיין הוגשה לרישום תחת )‪ (1752-08‬ו‪ (13491/2008) -‬יחדיו‪ .‬ההחלטה מציינת‬
‫●‬
‫שתגובתו של הביטוח הלאומי לא נרשמה בתיק‪ ,‬למרות שנמסרה כבייכול לבא כוחו של סילמן‪ .‬לפי כך מורה ההחלטה על בא כוח התובע‬
‫להגיש לבית המשפט את תגובת הנתבע‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫חגי ברנר‬
‫‪ 1‬בנובמבר ‪ - 2009‬מונה למשרה כפולה בבית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב‪-‬יפו‪ ,‬כרשם וכשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫●‬

‫‪(4‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 19‬לנומבר‪ - 2009 ,‬התיק הופנה ככל הנראה לברנר‪ ,‬בכובעו כרשם )לא נמצאו עד עתה כתבי בי דין סדורים לגבי הפניית התיקים לגורמים‬
‫●‬
‫השיפוטיים(‪.‬‬
‫‪ 19‬לנומבר‪ – 2009 ,‬הופעה ראשונה של ברנר בתיק זה‪ .‬ההחלטה מיום זה דחתה את הבקשה לפטור מאגרה‪ ,‬ובכך למעשה הובילה לסגירתו של‬
‫●‬
‫תיק התביעה בסופו של דבר‪ .‬בין במסוף בית המשפט‪ ,‬ובין באתר המקוון לניהול גישת הציבור אין בנמצא כתבים מקוריים של ההחלטה‬
‫והפרוטוקול מיום זה‪ .‬הדיון בתיק זה ביום זה אינו מופיע ביומן בית המשפט‪ ,‬והנתונים במסוף בבית המשפט עצמו מציינים במפורש "לא התקיים"‪.‬‬
‫פרוטוקול הדיון מזהה את בא כוח ביטוח לאומי כ‪" -‬ברכה" – שזהותו‪/‬ה נותרו בלתי ידועים עד עתה‪.‬‬
‫‪ 29‬לנומבר‪ – 2009 ,‬ההחלטה מיום ה‪ 19-‬לנובמבר‪ ,‬שעל‪-‬פי פרוטוקול הדיון כביכול נתנה במעמד הצדדים‪ ,‬אך על פי כתב ההחלטה עצמו נתנה‬
‫●‬
‫בהעדר הצדדים‪ ,‬מומצאת לבא כוח התובע‪.‬‬

‫‪(5‬‬

‫משה סילמן נ המוסד לביטוח לאומי )‪ – (10435/09‬בקשת רשות ערעור – בבית המשפט העליון‪.‬‬
‫‪ 28‬לדצמבר‪ – 2009 ,‬בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטתו כביכול של ברנר מיום ה‪ 19-‬לנובמבר‪2009 ,‬‬
‫●‬
‫‪ 31‬לדצמבר‪ – 2009 ,‬הרשם יגאל מרזל‪ ,‬בבית המשפט העליון נותן החלטה "ערעור על החלטה מעין זו צריך להיות מוגש לבית המשפט המחוזי‬
‫●‬
‫ולא לבית משפט זה"‪ .‬על‪-‬פי החלטה זו‪ ,‬ובמפורש בפסק הדין )להלן(‪ ,‬מובהר שההחלטה כבייכול של ברנר מיום ה‪ 19-‬לנובמבר‪ ,2009 ,‬נתנה‬
‫ב"כובעו כרשם"‪.‬‬

‫‪(6‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪ – 2009 ,‬בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט המחוזי את תגובתו על בקשת הביטוח הלאומי‪ ,‬ומבקש את ברנר לדחות את ביצוע‬
‫ההחלטה כבייכול מיום ה‪ 19-‬לנומבר‪ ,2009 ,‬עד לקבלת החלטתו של בית המשפט העליון בנידון בקשת רשות הערעור‪.‬‬

‫‪(7‬‬

‫משה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 6‬בינואר‪ – 2010 ,‬בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט המחוזי את הערעור על החלטת רשם‪ ,‬על פי החלטתו של בית המשפט העליון מיום ה‪-‬‬
‫●‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪.2009 ,‬‬

‫‪(8‬‬

‫משה סילמן נ המוסד לביטוח לאומי ))‪ – ((10435/09‬בקשת רשות ערעור – בבית המשפט העליון‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 12‬בינואר‪ – 2010 ,‬פסק דין ניתן על ידי הרשם יגאל מרזל בבית המשפט העליון‪ ,‬ובקשת הערעור של סילמן נדחית‪ ,‬כיוון שנשוא הבקשה‪,‬‬
‫החלטתו כבייכול של ברנר‪ ,‬מיום ה‪ 19-‬בנובמבר‪ ,2009 ,‬נתנה על ידי ברנר "בכובעו כרשם"‪.‬‬

‫‪(9‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 25‬בינואר‪" – 2010 ,‬החלטה בפתקית" )המופיעה במסוף בית המשפט‪ ,‬אך לא באתר המקוון( של ברנר בכובעו ברשם‪:‬‬
‫משלא שולמה האגרה – התביעה נמחקת‪ .‬יצויין כי הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועה של החלטה‪ ,‬מה גם שבמקרה דנן‬
‫הערעור הוגש לכאורה לערכאה הלא נכונה‪.‬‬
‫מכל מקום‪ ,‬היה והערעור יתקבל‪ ,‬יוחזר ההליך על כנו‪.‬‬

‫‪ (10‬משה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 31‬בינואר‪ – 2010 ,‬הערעור על החלטת רשם של ברנר‪ ,‬בכובעו כרשם‪ ,‬מופנה לברנר‪ ,‬בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 31‬בינואר‪" – 2010 ,‬החלטה בפתקית" )המופיעה במסוף בית המשפט‪ ,‬אך לא באתר המקוון( של ברנר‪ ,‬ככל הנראה בכובעו בשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫●‬
‫דחתה כבייכול את הערעור על החלטת ברנר בכובעו כרשם‪ .‬כתב ההחלטה‪/‬פסק הדין כביכול של ברנר מיום ה‪ 31-‬בינואר אינו בנמצא באתר‬
‫המקוון‪.‬‬
‫‪ (11‬משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ (1752-08‬ומשה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור‬
‫על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫●‬
‫יולי‪ – 2012 ,‬לצורך המצאת בקשות לצדדים‪ ,‬החתום מטה התקשר לבאי הכוח‪ :‬עורך דינו של סילמן ז"ל אישר שהוסמך כבא‪-‬כוח התובע בתיקים‬
‫אלה‪ ,‬אולם משרד עורכי הדין שפיר‪ ,‬שפרבר‪ ,‬ריינהרץ ושות' עומד בסירובו לאשר או להכחיש שהוסמך על ידי ביטוח לאומי )בכינוייו השונים‬
‫בתיקים השונים( כבא כוח בתיקים אלה‪.‬‬

‫‪2/6‬‬

‫‪3/6‬‬
‫‪ (12‬משה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 29‬ביולי‪" – 2012 ,‬החלטה בפתקית" )המופיעה במסוף בית המשפט‪ ,‬אך לא באתר המקוון( של ברנר‪ ,‬ככל הנראה בכובעו בשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫●‬
‫התגלתה בעת ביקור בבית המשפט‪ .‬החלטה זאת לא נמסרה למבקש עד יום זה‪.‬‬

‫לטענת המבקש‪ ,‬אדם בר‪-‬דעת‪ ,‬לאחר שבדק את הכתבים והרישומים בתיקים ואת רצף האירועים‪,‬‬
‫לפחות יחשוש חשש ממשי שהתנהלות בית המשפט‪ ,‬ובכלל זאת הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‪,‬‬
‫בתיקים אלה היתה מחוץ למסגרת החוק‪.‬‬
‫ד‪ .‬טיבם של כתבי ההחלטות בתיקים הנ"ל עדיין אינו ברור לאשורו למבקש‪ :‬האם כתבים אלה‪,‬‬
‫מקצתם‪ ,‬רובם‪ ,‬או כולם‪ ,‬הם כתבים שנוצרו מתחילה בתיקים שהתנהלו על פי חוקי מדינת ישראל‪,‬‬
‫או שנוצרו מתחילה ככתבים למראית עין במהלך ניהול הליכים למראית עין בתיקים הנ"ל על ידי‬
‫הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר ואחרים‪ .‬הגבלת גישת הציבור לכתבי בית המשפט אינה‬
‫מאפשרת למבקש לעמוד על מהות הכתבים לאשורם‪ .‬הבקשות העומדות עתה לשיפוט בתיקים הנ"ל‬
‫ הבקשות לעיון בתיקים והבקשות לקבלת העתקי החלטות חתומות ומאושרות – אמורות להבהיר‬‫שאלה זאת‪.‬‬
‫ה‪ .‬לטענת המבקש‪ ,‬לאור הממצאים הנ"ל‪ ,‬קיים חשש ממשי שהרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‬
‫נמצא עתה בניגוד עניינים לגבי שיפוט הבקשות העומדות ותלויות בבית המשפט בתיקים אלה‪.‬‬
‫ו‪ .‬לטענת המבקש‪ ,‬לאור הממצאים הנ"ל‪ ,‬קיים חשש ממשי להתנהלות של חגי ברנר במשוא פנים בשני‬
‫התיקים הנ"ל‪ ,‬בין שהכתבים בתיקים נוצרו מתחילה בתיקים שהתנהלו על פי חוקי מדינת ישראל‪,‬‬
‫ובין שנוצרו מתחילה ככתבים למראית עין במהלך ניהול הליכים למראית עין בתיקים הנ"ל‪.‬‬
‫לפיכך מבקש החתום מטה שכבוד בית המשפט יפסול את חגי ברנר בתיק זה‪ ,‬הן בכובעו כרשם והן‬
‫בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫‪ .II‬בקשה להמצאה כדין של החלטת בית המשפט בנידון בקשה זאת‬
‫בתיקים אחרים בבית משפט אחר בישראל‪ ,‬וכן בתיק זה‪ ,‬הומצאו בעבר למבקש החלטות בלתי‪-‬‬
‫חתומות‪ ,‬או שלא הומצאו כלל‪ ,‬למרות שהופיעו במערכת המקוונת לניהול גישת הציבור לכתבי בי‪-‬דין‪,‬‬
‫או במערכת ניהול התיקים של בית המשפט עצמו‪.‬‬
‫לפיכך מבקש החתום מטה שכבוד בית המשפט ימציא כדין את החלטתו בנידון בקשה זאת לכתובתו‬
‫של המבקש המצויינת לעיל ולהלן‪.‬‬
‫‪ .III‬מיצג‬
‫מיצג א‪" :‬החלטה בפתקית" מיום ה‪ 24-‬ליולי‪ ,2012 ,‬של השופט חגי ברנר בתיק משה סילמן נ ביטוח‬
‫לאומי‪ ,‬סניף ת"א‪ ,‬המחלקה המשפטית )‪ ,(6909-01-10‬כפי שנמצאה ביום ה‪ 29-‬ליולי‪ ,2012 ,‬במהלך‬
‫ביקור בבית המשפט‪.‬‬
‫תאריך‪ 5 :‬לאוגוסט‪2012 ,‬‬
‫_____________________‬

‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫ת"ד ‪ ,31440‬ירושלים ‪91313‬‬

‫‪3/6‬‬

‫מיצג א‬

‫‪4/6‬‬

‫_____________‬

‫אישורי המצאה‬
‫ביום הקבלה לרישום‪ ,‬ימציא החתום מטה‪ ,‬ד"ר יוסף צרניק‪ ,‬כדין את הכתבים לעיל‪:‬‬
‫בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬בין בכובעו כרשם ובין בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫ובקשה להמצאת החלטה בנידון בקשה זאת כדין‬
‫לצדדים להלן‪:‬‬
‫ב"כ התובעים‪ :‬משה סילמן ושרה סילמן – עו"ד אלעד מן‬
‫מן‪-‬ברק‪ ,‬עורכי דין‬
‫דרך מנחם בגין ‪) ,7‬בית גיבור‪-‬ספורט‪ ,‬קומה ‪(13‬‬
‫רמת‪-‬גן‪52681 ,‬‬
‫טל‪03.6114485 :‬‬
‫דוא"ל‪elad@man-barak.com :‬‬
‫ב"כ הנתבע ‪ :1‬ביטוח לאומי ‪ -‬סניף תל‪-‬אביב‬
‫עו"ד )שופטת בדימוס( שרה פריש‬
‫עו"ד יעקב ברכה‬
‫פריש שפרבר ריינהרץ ושות' – משרד עורכי דין‬
‫רח' מוטה גור ‪ 9‬בניין ‪ ,B‬קומה ‪5‬‬
‫פתח תקווה‪,‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,3363 .‬פתח תקווה ‪49517‬‬
‫דוא"ל‪Yechezkel@fsrlaw.co.il, Sara@fsrlaw.co.il :‬‬
‫ב"כ הנתבע ‪ :2‬מדינת ישראל – פרקליטות המדינה‬
‫רח' צלאח א‪-‬דין ‪ ,29‬ירושלים ‪91010‬‬
‫טל‪02.646.6664 :‬‬
‫לאחר המשלוח ישלח החתום מטה אישור המצאה לבית המשפט בפקס‪:‬‬
‫מזכירות‬
‫בית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫רח' ויצמן ‪ ,1‬ת"א‪64239 ,‬‬
‫טלפון‪03.692.6211 :‬‬
‫פקס‪03.607.2859/60 :‬‬
‫תאריך‪ 5 :‬לאוגוסט‪2012 ,‬‬
‫_____________________‬

‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫ת"ד ‪ ,31440‬ירושלים ‪91313‬‬

‫‪6/6‬‬

‫‪Digitally signed by‬‬
‫‪Joseph Zernik‬‬
‫‪DN: cn=Joseph Zernik, o,‬‬
‫‪ou,‬‬
‫‪email=jz12345@earthlin‬‬
‫‪k.net, c=US‬‬
‫‪Date: 2012.08.05‬‬
‫'‪04:26:05 +03'00‬‬

‫בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫‪6909-01-10‬‬

‫משה סילמן‬
‫נ‬
‫המוסד לביטוח לאומי–סניף תל‪-‬אביב‪ ,‬המחלקה המשפטית‬
‫בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬בין בכובעו כרשם ובין בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫ובקשה להמצאת החלטה בנידון בקשה זאת כדין‬

‫המבקש יהא אסיר תודה אם יואיל כבוד בית המשפט להמציא כדין את החלטתו בנידון תוך ‪ 10‬ימים‪.‬‬
‫לכבוד בית המשפט והצדדים בתיק זה‪:‬‬
‫‪ .I‬בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬הן בכובעו כרשם והן בכובעו כשופט מחוזי בפועל‬
‫‪ .1‬המבקש מגיש בזאת בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬הן בכובעו כרשם והן בכובעו‬
‫כשופט מחוזי בפועל‪ ,‬בכפוף לסעיף ‪77‬א לחוק בתי המשפט התשמ"ד‪] 1984-‬נוסח משולב[‪ ,‬האומר‪:‬‬

‫‪77‬א‪ .‬טענת פסלות‬
‫)א( בעל דין רשאי לבקש ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין אם קיימות נסיבות שיש‬
‫בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט‪.‬‬
‫)ב( נטענה טענת פסלות נגד שופט‪ ,‬יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שיתן כל החלטה אחרת‪.‬‬

‫כמו כן מוגשת בקשה זאת בכפוף לסעיף ‪ 105‬ב' לחוק בתי המשפט התשמ"ד‪] 1984-‬נוסח משולב[‪,‬‬
‫האומר‪:‬‬
‫‪105‬ב‪.‬‬
‫לעניין טענות פסלות נגד רשם‪ ,‬דין רשם שאינו שופט כדין שופט‪ ,‬והוראות סעיף ‪77‬א' יחולו‪.‬‬

‫‪ .2‬המבקש אינו עורך דין ואינו בעל השכלה משפטית‪ .‬לכן מבקש החתום מטה שבבואו לשפוט בקשה‬
‫זאת‪ ,‬יתמקד כבוד בית המשפט בבחינת העובדות המובאות על ידי המבקש להלן‪ ,‬שכן יתכן שהמבקש‬
‫שגה בניתוח המשפטי של עובדות אלה‪.‬‬
‫‪ .3‬טעם הבקשה‬
‫א‪ .‬ביום ה‪ 22-‬ליולי‪ ,2012 ,‬ביקר המבקש בבית המשפט לצורך הגשת בקשה לעיון בתיקים‪ ,‬בתיק משה‬
‫סילמן ושרה סילמן נ המוסד לביטוח לאומי–סניף תל‪-‬אביב‪ ,‬ומדינת ישראל )‪ 1752-08‬או‬
‫‪") (13491/2008‬תיקי התביעה"(‪ ,‬ובתיק משה סילמן נ ביטוח לאומי‪ ,‬סניף ת"א‪ ,‬המחלקה המשפטית‬
‫)‪")– (6909-01-10‬תיק הערעור"( )יחדיו – "התיקים"(‪ .‬במהלך ביקור זה גילה המבקש לראשונה‪:‬‬
‫ראיות לכך שכתב התובענה וההחלטה ראשונה בעניין זה נרשמו לכאורה על ידי בית‬
‫‪.i‬‬
‫המשפט תחת תיק שלטענת מזכירות בית המשפט אינו ולא היה קיים כלל ‪.13491/2008 -‬‬
‫כתבים אלקטרוניים אחרים )פרוטוקול והחלטה כביכול מיום ה‪ 19-‬בנובמבר‪ ,2009 ,‬בתיק‬
‫‪.ii‬‬
‫התביעה(‪ ,‬המופיעים בתיקים אלה כהחלטות בית המשפט‪ ,‬אינם כתבים מקוריים‪ ,‬אלא‬
‫העתקים של כתבים בלתי מאושרים‪ ,‬שהוגשו לרישום בבית דין אחר‪.‬‬
‫רישום המצביע על כך שהרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‪ ,‬ששפט לכאורה בתיק‬
‫‪.iii‬‬
‫התביעה ‪ -‬בכובעו כרשם‪ ,‬שפט לכאורה גם בתיק הערעור ‪ -‬ככל הנראה בכובעו כשופט‬
‫מחוזי בפועל‪ .‬ב ‪ 22-‬ליולי‪ ,2012 ,‬עיין המבקש ברישום בלבד‪ ,‬אך לא ניתן למבקש ביום זה‬
‫לעיין בהחלטת חגי ברנר מיום ה‪ 31-‬בינואר‪ ,2010 ,‬בתיק הערעור‪.‬‬
‫לטענת המבקש‪ ,‬לאחר גילוי הכתבים הנ"ל ביום ה‪ 22-‬ליולי‪ ,2012 ,‬התקיים חשש סביר של משוא‬
‫פנים ו‪/‬או התנהלות בלתי הולמת של הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר בתיקים הנ"ל‪ ,‬בין בכובעו‬
‫כרשם‪ ,‬ובין בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫ב‪ .‬ביום ה‪ 29-‬ליולי‪ ,2012 ,‬ביקר המבקש שנית בבית המשפט לצורך הגשת הבקשה לקבלת החלטות‬
‫חתומות בתיק התביעה ובתיק הערעור‪ .‬במהלך ביקור זה גילה המבקש לראשונה את שני הכתבים‬
‫הבאים בתיק הערעור‪:‬‬
‫"החלטה בפתקית" מיום ה‪ 31-‬לינואר‪ ,2010 ,‬של הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‪,‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪1/6‬‬

‫"החלטה בפתקית" מיום ה‪ 24-‬ליולי‪ ,2012 ,‬של הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר בתיק‬
‫‪.ii‬‬
‫הערעור‪) ,‬מיצג א( המחייבת כביכול ביצוע בידי המבקש‪ ,‬אך לא נמסרה למבקש עד יום זה‪,‬‬
‫למרות בקשתו המפורשת שהחלטות בית המשפט יומצאו כדין‪ .‬כמבואר בספרו של יואל‬
‫זוסמן "סדר הדין האזרחי"‪ ,‬הנסיבות המתוארות לעיל‪ ,‬לגבי גילוי החלטה זאת על‪-‬ידי‬
‫המבקש‪ ,‬אינן המצאה ומסירה כדין כלל‪.‬‬
‫לטענת המבקש‪ ,‬לאחר גילוי הכתבים הנ"ל ביום ה‪ 29-‬ליולי‪ ,2012 ,‬קיים חשש ממשי שחגי ברנר‬
‫נהג ונוהג במשוא פנים בתיקים‪ .‬חשש זה מבוסס על נסיבות אובייקטיביות‪ .‬לטענת המבקש יש‬
‫לראות בהתנהלותו של חגי ברנר בתיקים אלה "משחק מכור"‪.‬‬
‫ג‪ .‬להלן סיכום רצף האירועים בתיקים הנ"ל כפי שהתברר עד עתה‪:‬‬
‫‪(1‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (13491/2008‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 10‬ביולי‪ – 2008 ,‬כתב ראשון הופיע תחת ‪ – 13491/2008‬החלטה בלתי חתומה ניתנה כביכול על‪-‬ידי "היחידה המשפטית‪ ,‬בית המשפט המחוזי תל‪-‬‬
‫אביב‪-‬יפו"‪.‬‬
‫‪ 31‬ביולי‪ – 2008 ,‬החלטה בלתי חתומה של הרשם איתן אורנשטיין‪.‬‬
‫●‬
‫מזכירות בית המשפט סירבה לאחרונה לקבל לרישום בקשה לעיון בתיק תחת ‪ – 13491/2008‬כיוון שאינו קיים כלל‪.‬‬
‫●‬

‫‪(2‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 8‬ביולי‪ – 2008 ,‬נרשם כיום הגשת כתב התובענה תחת מספר זה‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 8‬לאוקטובר‪ – 2009 ,‬החלטה בלתי חתומה של הרשם איתן אורנשטיין הוגשה לרישום תחת )‪ (1752-08‬ו‪ (13491/2008) -‬יחדיו‪ .‬ההחלטה מציינת‬
‫●‬
‫שתגובתו של הביטוח הלאומי לא נרשמה בתיק‪ ,‬למרות שנמסרה כבייכול לבא כוחו של סילמן‪ .‬לפי כך מורה ההחלטה על בא כוח התובע‬
‫להגיש לבית המשפט את תגובת הנתבע‪.‬‬

‫‪(3‬‬

‫חגי ברנר‬
‫‪ 1‬בנובמבר ‪ - 2009‬מונה למשרה כפולה בבית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב‪-‬יפו‪ ,‬כרשם וכשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫●‬

‫‪(4‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 19‬לנומבר‪ - 2009 ,‬התיק הופנה ככל הנראה לברנר‪ ,‬בכובעו כרשם )לא נמצאו עד עתה כתבי בי דין סדורים לגבי הפניית התיקים לגורמים‬
‫●‬
‫השיפוטיים(‪.‬‬
‫‪ 19‬לנומבר‪ – 2009 ,‬הופעה ראשונה של ברנר בתיק זה‪ .‬ההחלטה מיום זה דחתה את הבקשה לפטור מאגרה‪ ,‬ובכך למעשה הובילה לסגירתו של‬
‫●‬
‫תיק התביעה בסופו של דבר‪ .‬בין במסוף בית המשפט‪ ,‬ובין באתר המקוון לניהול גישת הציבור אין בנמצא כתבים מקוריים של ההחלטה‬
‫והפרוטוקול מיום זה‪ .‬הדיון בתיק זה ביום זה אינו מופיע ביומן בית המשפט‪ ,‬והנתונים במסוף בבית המשפט עצמו מציינים במפורש "לא התקיים"‪.‬‬
‫פרוטוקול הדיון מזהה את בא כוח ביטוח לאומי כ‪" -‬ברכה" – שזהותו‪/‬ה נותרו בלתי ידועים עד עתה‪.‬‬
‫‪ 29‬לנומבר‪ – 2009 ,‬ההחלטה מיום ה‪ 19-‬לנובמבר‪ ,‬שעל‪-‬פי פרוטוקול הדיון כביכול נתנה במעמד הצדדים‪ ,‬אך על פי כתב ההחלטה עצמו נתנה‬
‫●‬
‫בהעדר הצדדים‪ ,‬מומצאת לבא כוח התובע‪.‬‬

‫‪(5‬‬

‫משה סילמן נ המוסד לביטוח לאומי )‪ – (10435/09‬בקשת רשות ערעור – בבית המשפט העליון‪.‬‬
‫‪ 28‬לדצמבר‪ – 2009 ,‬בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור על החלטתו כביכול של ברנר מיום ה‪ 19-‬לנובמבר‪2009 ,‬‬
‫●‬
‫‪ 31‬לדצמבר‪ – 2009 ,‬הרשם יגאל מרזל‪ ,‬בבית המשפט העליון נותן החלטה "ערעור על החלטה מעין זו צריך להיות מוגש לבית המשפט המחוזי‬
‫●‬
‫ולא לבית משפט זה"‪ .‬על‪-‬פי החלטה זו‪ ,‬ובמפורש בפסק הדין )להלן(‪ ,‬מובהר שההחלטה כבייכול של ברנר מיום ה‪ 19-‬לנובמבר‪ ,2009 ,‬נתנה‬
‫ב"כובעו כרשם"‪.‬‬

‫‪(6‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪ – 2009 ,‬בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט המחוזי את תגובתו על בקשת הביטוח הלאומי‪ ,‬ומבקש את ברנר לדחות את ביצוע‬
‫●‬
‫ההחלטה כבייכול מיום ה‪ 19-‬לנומבר‪ ,2009 ,‬עד לקבלת החלטתו של בית המשפט העליון בנידון בקשת רשות הערעור‪.‬‬

‫‪(7‬‬

‫משה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 6‬בינואר‪ – 2010 ,‬בא כוחו של סילמן מגיש בבית המשפט המחוזי את הערעור על החלטת רשם‪ ,‬על פי החלטתו של בית המשפט העליון מיום ה‪-‬‬
‫●‬
‫‪ 31‬בדצמבר‪.2009 ,‬‬

‫‪(8‬‬

‫משה סילמן נ המוסד לביטוח לאומי ))‪ – ((10435/09‬בקשת רשות ערעור – בבית המשפט העליון‪.‬‬
‫‪ 12‬בינואר‪ – 2010 ,‬פסק דין ניתן על ידי הרשם יגאל מרזל בבית המשפט העליון‪ ,‬ובקשת הערעור של סילמן נדחית‪ ,‬כיוון שנשוא הבקשה‪,‬‬
‫●‬
‫החלטתו כבייכול של ברנר‪ ,‬מיום ה‪ 19-‬בנובמבר‪ ,2009 ,‬נתנה על ידי ברנר "בכובעו כרשם"‪.‬‬

‫‪(9‬‬

‫משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ – (1752-08‬תובענה מקורית? – בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫●‬
‫‪ 25‬בינואר‪" – 2010 ,‬החלטה בפתקית" )המופיעה במסוף בית המשפט‪ ,‬אך לא באתר המקוון( של ברנר בכובעו ברשם‪:‬‬
‫משלא שולמה האגרה – התביעה נמחקת‪ .‬יצויין כי הגשת ערעור אינה מעכבת ביצועה של החלטה‪ ,‬מה גם שבמקרה דנן‬
‫הערעור הוגש לכאורה לערכאה הלא נכונה‪.‬‬
‫מכל מקום‪ ,‬היה והערעור יתקבל‪ ,‬יוחזר ההליך על כנו‪.‬‬

‫‪ (10‬משה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫‪ 31‬בינואר‪ – 2010 ,‬הערעור על החלטת רשם של ברנר‪ ,‬בכובעו כרשם‪ ,‬מופנה לברנר‪ ,‬בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫●‬
‫●‬
‫‪ 31‬בינואר‪" – 2010 ,‬החלטה בפתקית" )המופיעה במסוף בית המשפט‪ ,‬אך לא באתר המקוון( של ברנר‪ ,‬ככל הנראה בכובעו בשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫דחתה כבייכול את הערעור על החלטת ברנר בכובעו כרשם‪ .‬כתב ההחלטה‪/‬פסק הדין כביכול של ברנר מיום ה‪ 31-‬בינואר אינו בנמצא באתר‬
‫המקוון‪.‬‬
‫‪ (11‬משה סילמן ואח' נ ביטוח לאומי‪-‬סניף תל‪-‬אביב ואח' )‪ (1752-08‬ומשה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור‬
‫על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬
‫יולי‪ – 2012 ,‬לצורך המצאת בקשות לצדדים‪ ,‬החתום מטה התקשר לבאי הכוח‪ :‬עורך דינו של סילמן ז"ל אישר שהוסמך כבא‪-‬כוח התובע בתיקים‬
‫●‬
‫אלה‪ ,‬אולם משרד עורכי הדין שפיר‪ ,‬שפרבר‪ ,‬ריינהרץ ושות' עומד בסירובו לאשר או להכחיש שהוסמך על ידי ביטוח לאומי )בכינוייו השונים‬
‫בתיקים השונים( כבא כוח בתיקים אלה‪.‬‬
‫‪ (12‬משה סילמן נ ביטוח לאומי‪-‬המחלקה המשפטית )‪ – (6909-01-10‬ערעור על החלטת רשם ‪ -‬בבית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‪.‬‬

‫‪2/6‬‬

‫‪3‬‬
‫●‬

‫‪ 29‬ביולי‪" – 2012 ,‬החלטה בפתקית" )המופיעה במסוף בית המשפט‪ ,‬אך לא באתר המקוון( של ברנר‪ ,‬ככל הנראה בכובעו בשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫התגלתה בעת ביקור בבית המשפט‪ .‬החלטה זאת לא נמסרה למבקש עד יום זה‪.‬‬

‫לטענת המבקש‪ ,‬אדם בר‪-‬דעת‪ ,‬לאחר שבדק את הכתבים והרישומים בתיקים ואת רצף האירועים‪,‬‬
‫לפחות יחשוש חשש ממשי שהתנהלות בית המשפט‪ ,‬ובכלל זאת הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‪,‬‬
‫בתיקים אלה היתה מחוץ למסגרת החוק‪.‬‬
‫ד‪ .‬טיבם של כתבי ההחלטות בתיקים הנ"ל עדיין אינו ברור לאשורו למבקש‪ :‬האם כתבים אלה‪,‬‬
‫מקצתם‪ ,‬רובם‪ ,‬או כולם‪ ,‬הם כתבים שנוצרו מתחילה בתיקים שהתנהלו על פי חוקי מדינת ישראל‪,‬‬
‫או שנוצרו מתחילה ככתבים למראית עין במהלך ניהול הליכים למראית עין בתיקים הנ"ל על ידי‬
‫הרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר ואחרים‪ .‬הגבלת גישת הציבור לכתבי בית המשפט אינה‬
‫מאפשרת למבקש לעמוד על מהות הכתבים לאשורם‪ .‬הבקשות העומדות עתה לשיפוט בתיקים הנ"ל‬
‫ הבקשות לעיון בתיקים והבקשות לקבלת העתקי החלטות חתומות ומאושרות – אמורות להבהיר‬‫שאלה זאת‪.‬‬
‫ה‪ .‬לטענת המבקש‪ ,‬לאור הממצאים הנ"ל‪ ,‬קיים חשש ממשי שהרשם‪/‬שופט מחוזי בפועל חגי ברנר‬
‫מצוי עתה בניגוד עניינים לגבי שיפוט הבקשות העומדות ותלויות בבית המשפט בתיקים אלה‪.‬‬
‫ו‪ .‬לטענת המבקש‪ ,‬לאור הממצאים הנ"ל‪ ,‬קיים חשש ממשי להתנהלות של חגי ברנר במשוא פנים בשני‬
‫התיקים הנ"ל‪ ,‬בין שהכתבים בתיקים נוצרו מתחילה בתיקים שהתנהלו על פי חוקי מדינת ישראל‪,‬‬
‫ובין שנוצרו מתחילה ככתבים למראית עין במהלך ניהול הליכים למראית עין בתיקים הנ"ל‪.‬‬
‫לפיכך מבקש החתום מטה שכבוד בית המשפט יפסול את חגי ברנר בתיק זה‪ ,‬הן בכובעו כרשם והן‬
‫בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪.‬‬
‫‪ .II‬בקשה להמצאה כדין של החלטת בית המשפט בנידון בקשה זאת‬
‫בתיקים אחרים בבית משפט אחר בישראל‪ ,‬וכן בתיק זה‪ ,‬הומצאו בעבר למבקש החלטות בלתי‪-‬‬
‫חתומות‪ ,‬או שלא הומצאו כלל‪ ,‬למרות שהופיעו במערכת המקוונת לניהול גישת הציבור לכתבי בי‪-‬דין‪,‬‬
‫או במערכת ניהול התיקים של בית המשפט עצמו‪.‬‬
‫לפיכך מבקש החתום מטה שכבוד בית המשפט ימציא כדין את החלטתו בנידון בקשה זאת לכתובתו‬
‫של המבקש המצויינת לעיל ולהלן‪.‬‬
‫‪ .III‬מיצג‬
‫מיצג א‪" :‬החלטה בפתקית" מיום ה‪ 24-‬ליולי‪ ,2012 ,‬של השופט חגי ברנר בתיק משה סילמן נ ביטוח‬
‫לאומי‪ ,‬סניף ת"א‪ ,‬המחלקה המשפטית )‪ ,(6909-01-10‬כפי שנמצאה ביום ה‪ 29-‬ליולי‪ ,2012 ,‬במהלך‬
‫ביקור בבית המשפט‪.‬‬
‫תאריך‪ 5 :‬לאוגוסט‪2012 ,‬‬
‫_____________________‬

‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫ת"ד ‪ ,31440‬ירושלים ‪91313‬‬

‫‪3/6‬‬

‫מיצג א‬

‫‪4/6‬‬

‫_____________‬

‫אישורי המצאה‬
‫ביום הקבלה לרישום‪ ,‬ימציא החתום מטה‪ ,‬ד"ר יוסף צרניק‪ ,‬כדין את הכתבים לעיל‪:‬‬
‫בקשה לפסילת חגי ברנר מלישב בדין בתיק זה‪ ,‬בין בכובעו כרשם ובין בכובעו כשופט מחוזי בפועל‪,‬‬
‫ובקשה להמצאת החלטה בנידון בקשה זאת כדין‬
‫לצדדים להלן‪:‬‬
‫ב"כ התובעים‪ :‬משה סילמן – עו"ד אלעד מן‬
‫מן‪-‬ברק‪ ,‬עורכי דין‬
‫דרך מנחם בגין ‪) ,7‬בית גיבור‪-‬ספורט‪ ,‬קומה ‪(13‬‬
‫רמת‪-‬גן‪52681 ,‬‬
‫טל‪03.6114485 :‬‬
‫דוא"ל‪elad@man-barak.com :‬‬

‫ב"כ הנתבע ‪ :1‬ביטוח לאומי ‪ -‬סניף תל‪-‬אביב‬
‫עו"ד )שופטת בדימוס( שרה פריש‬
‫עו"ד יעקב ברכה‬
‫עו"ד יחזקאל ריינהרץ‬
‫פריש שפרבר ריינהרץ ושות' – משרד עורכי דין‬
‫רח' מוטה גור ‪ 9‬בניין ‪ ,B‬קומה ‪5‬‬
‫פתח תקווה‪,‬‬
‫ת‪.‬ד‪ ,3363 .‬פתח תקווה ‪49517‬‬
‫דוא"ל‪Aaron@fsrlaw.co.il , Yechezkel@fsrlaw.co.il, Sara@fsrlaw.co.il :‬‬
‫לאחר המשלוח ישלח החתום מטה אישור המצאה לבית המשפט בפקס‪:‬‬
‫מזכירות‬
‫בית המשפט המחוזי תל‪-‬אביב‪-‬יפו‬
‫רח' ויצמן ‪ ,1‬ת"א‪64239 ,‬‬
‫טלפון‪03.692.6211 :‬‬
‫פקס‪03.607.2859/60 :‬‬
‫תאריך‪ 5 :‬לאוגוסט‪2012 ,‬‬
‫_____________________‬

‫ד"ר יוסף צרניק‬
‫ת"ד ‪ ,31440‬ירושלים ‪91313‬‬

‫‪6/6‬‬