ăm 1990

VASSULA RYDÉN
Thị Kiến TC-1990
1

ăm 1990

1990
Ngày 5 tháng 1, 1990 - C C

- Cha đây. Con hãy nƣơng tựa vào Cha. Con phải hiểu rõ con là kẻ yếu đuối nhƣ thế nào. Con hãy để cho Cha hƣớng dẫn con. Không có Cha, con sẽ lạc lối và rơi vào trong tối tăm. Cha là Ánh Sáng. Ánh Sáng sẽ dẫn dắt con. Con hãy thận trọng, vì ma qủi hằng quyết tâm để mong đánh ngã con và làm con bị hoang mang. i Tân ƣơng của Cha, con hãy đến, hãy kết hợp làm một với Cha. Cha biết rõ về sự yếu đuối của con. Cha biết chỉ một tấn công nhẹ nhất th i, th c ng đủ làm cho tinh thần con bị giao động và linh hồn con sẽ ch m trong sầu khổ. Cha là Sự nh n, và trong nh n, Cha dẫn dắt con. Ch nh v T nh Thƣơng u mà Cha hƣớng dẫn mỗi bƣớc con đi. Con yêu dấu ơi, chẳng lẽ Cha lại không biết về tất cả những đau khổ này hay sao? Con hãy để cho Cha hành động trong con, rồi mọi sự sẽ đƣợc hoàn tất. Sứ Điệp của Cha1 sẽ đƣợc đọc cho con rất sớm. Con hãy sẵn sàng. i su là anh Cha, và Ch a i su là Ch a T nh u. Con hãy lớn mạnh trong Thần Khí Cha. Con còn muốn chứng kiến sự gì khác nữa? Cha đang dùng mọi cách chuẩn bị cho con trở n n chứng nhân về Cha và tôn vinh Cha. Cha thƣơng y u con. Con hãy tiến vào Trái Tim Thần inh của Cha và thấm nhuần lấy Cha, hãy tr u mến Cha là Chúa của con, với lòng thành thật và khiêm cung. Cha là Chúa Tể và là T n Sƣ của con, là Đấng không bao giờ bỏ rơi con, mặc dù con thánh tâm cha hay c cảm giác này. Con hãy nhớ, không có Cha, ngay cả một cử động nhẹ th i, con c ng kh ng thể làm đƣợc. Cha là Đấng dẫn dắt và dạy dỗ con. Cha ở b n con. Con hãy để Cha hƣớng dẫn con bằng cách này. Con hãy cầu nguyện và con sẽ c đƣợc

1

C o

m cầu

uyệ .

2

ăm 1990

sức mạnh trong đức tin. Cha sẽ giúp con tuân giữ. rất thƣơng y u con!1 (S u đ ):

ày con ơi. Cha là Giêsu

- Này con yêu dấu, giờ đây con hãy sống trong bình an. Con hãy bỏ lại đàng sau mọi lo lắng trƣớc Sự Hiện Diện Cha. Con hãy chiêm ngắm Cha trong thinh lặng. Con hãy sống bình an, hãy cảm nhận Bình An của Cha. Cha đang ở gần b n con, nhƣng con kh ng thể thấy Cha bằng mắt trần đƣợc. Con của Cha ơi, Cha ở gần b n con và Cha đã dạy con cách nhận ra Cha, nhƣ Cha đã dạy nhiều ngƣời khác. Ngay cả ngày nay, Cha vẫn đang tiếp tục dạy một vài linh hồn đƣợc tuyển chọn để họ nghe và nhận ra Cha. Con hãy nghỉ ngơi. ào, Chúng ta, Cha con ta? - Đế mu (S u đ ): - C C G su đờ và mu mu đời. L y Chúa, con chúc tụng Chúa.

- Cha đây. T nh Thƣơng u Cha dành cho con th vĩnh cửu. Sự Trung Thành của Cha đối với con tồn tại mu n đời. Con hãy từ bỏ mình vì Cha hàng ngày, phần còn lại Cha sẽ làm. Con đừng bao giờ ngƣng cầu nguyện cùng Cha. Cha lu n mong mỏi nghe những lời cầu nguyện của con. Con đừng bao giờ bỏ quên Cha. Cha không bao giờ quên con. Cho nên, con hãy lu n lu n nghĩ đến Cha. H i con của Cha, ƣớc g con biết đƣợc Cha đang ở gần con nhƣ thế nào thì tốt biết mấy! Con hãy đối xử với Cha nhƣ một Vị Minh Vƣơng. Con hãy ý thức hoàn cảnh con trống trơn ra sao và con cững biết Cha đã đổ vào tình trạng trống trơn của con tràn đầy Ơn Thánh của Cha nhƣ thế nào. Con hãy nhận thức ra Cha là Đức Minh Vƣơng của con, đã nh n đến con, là một kẻ hƣ kh ng, và đã rèn luyện con, cùng nâng con lên nhƣ thế nào. Vậy con hãy kiên nhẫn với những ngƣời kh ng đƣợc Cha ban
Tôi biết Chúa Giêsu muốn nói vớ t câu ày, ƣ t muốn viết xuống, vì một số ƣờ đã cằn nhằn là có quá nhiều “C y u co ”, ƣ c í C G su đã v ết với một tốc độ thật , và đặt dấu chấm than hàm chứa Sự Dí Dỏm Là T á , trƣớc t ƣ b t…
1

3

ăm 1990

ơn nhiều nhƣ Cha đã ban cho con. Con hãy khẩn cầu Cha trợ gi p, và Cha sẽ ban ơn cho con. Cha kh ng khiển trách con. Cha thƣơng y u con và không muốn con sa ngã. Cha sẽ luôn nhắc nhở về Sự Hiện Diện của Cha, để con có thể khắc phục đƣợc sự dữ. Cha sẽ luôn nhắc nhở con về các huấn lệnh của Cha. Con hãy nhận và giữ tất cả trong lòng. Con hãy nhớ, Chúa T nh u đang n i, và con đang hành động trong Chúa Tình Yêu. Cha muốn con nên hoàn thiện. Cha muốn con có lòng khoan dung và nhiệt thành. Con hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Con hãy trở nên một trong Cha.

Ngày 8 tháng 1, 1990 - C C

- Cha đây. - Thật không thể t đƣợc tất c sự này!

- ày Vassula ơi, Cha à thế đ ! Cha muốn con trở nên sứ giả đƣa tin của Cha… Cha ban cho ngay cả ngƣời bé nhỏ nhất trong số các thụ tạo của Cha. Con yêu dấu, không ai có thể hiểu đƣợc T nh Thƣơng u Cha dành cho con. Cha mong muốn con yêu mến Cha và để cho Cha đƣợc nghỉ ngơi. Cha đã xin mỗi ngƣời trong các con hãy yêu mến Cha hết lòng, hết linh hồn và hết tr kh n. Đ là iới Luật của Cha, và là Điều Răn thứ nhất và lớn nhất của Cha. Cha chúc lành cho con. Con hãy chúc tụng Cha. Chúa Tình Yêu vui sƣớng ở trong con. - Con chúc tụng Chúa, l y Chúa của con.

Ngày 9 tháng 1, 1990 - Cha là Ðấng thƣơng y u con nhất. Con hãy ở lại trong ân sủng của Cha bằng cách yêu mến Cha và làm theo Ý Cha. Con hãy dùng trái tim để hoàn
4

ăm 1990

tất Công Việc của Cha. i con của Cha, con hãy hiểu tất cả những sự này và hãy để cho Cha sử dụng con. Cha thƣơng y u con. Con hãy dâng hiến mình con cho Cha và Cha sẽ nâng con lên, nuôi nấng con, làm phong phú con bằng Máu Thánh Cha. Con hãy hành động với tình yêu mến. Con hãy cất tiếng nói với tình mến y u. Con hãy suy nghĩ với tình yêu mến. Trong mọi tình huống, con hãy chiếu tỏa hình ảnh của Cha. Tất cả những g Cha đòi hỏi nơi con, đ ch nh là sự dâng hiến, tình mến yêu và lòng chân thành. Con hãy đối xử với Cha nhƣ gƣời ạn ồng Hành Thánh Thiện của con. Con hãy kể Cha vào trong nhóm các con. Đ i khi con hãy nói cho Cha biết con thờ lạy Cha đƣợc bao nhiêu lần. Cha là Thiên Chúa Hay Ghen và Cha muốn con cầu nguyện không ngừng. Con có hiểu không? ng hoa ơi, Cha là gƣời bảo quản cẩn trọng g i Vƣờn của Cha, cho dù Khu Vƣờn của Cha từng bị bỏ bê và trở nên cằn cỗi, Cha hứa với con là Cha sẽ kh i phục thửa vƣờn lại. Ch nh Cha sẽ làm tất cả. Cha sẽ bầy tỏ Thánh Nhan Cha ra cho tất cả các con. hiều ngƣời sẽ nhận biết Cha và phụng thờ Cha với đời sống hy sinh và cầu nguyện. Đ ng thế, nhiều ngƣời sẽ quay về với Cha, và do việc nhìn thấy Cha, họ sẽ hiểu đƣợc T nh Thƣơng u của Cha và Cha sẽ chữa lành cho họ. Ch a T nh u thƣơng y u tất cả các con. Cha là Ðấng thực hiện những việc lạ lung, và lắng nghe mỗi ngƣời trong các con, dù hèn mọn hay cao sang, công chính hay bất chính, mộ đạo hay ngoại đạo. Cha lắng nghe hết mọi ngƣời. Cha chúc lành cho tất cả các con.

Ngày 10 tháng 1, 1990 (Chúa Giêsu gọ t để b o ghi l i Sứ Đ ệp của Ngài ban cho bu nguyện m đƣợc t chức vào ngày 27. 1. 1990.) cầu

- Bình an ở cùng các con. Các con hãy cảm nhận ra Sự Hiện Diện của Cha. Cha đang ở giữa các con. Các con hãy dọn lòng để mà nghe và hiểu Lời Cha. Các con yêu dấu, Cha ở với các con bằng cách đặc biệt này hơn một năm rồi, để ban cho các con Sứ Điệp của Cha, và qua đƣờng lối này, Cha tỏ cho các con thấy các Thƣơng T ch của Thánh Tâm Cha. Cha đã cho các con biết về tình trạng hiện nay của Giáo Hội Cha, cùng những nguyên nhân làm
5

ăm 1990

cho Hồn Cha phải đau đớn. Cha đã chia sẻ với các con Thập Giá Bình An và u Thƣơng của Cha. Cha đã cho các con biết về mong ƣớc thâm tình nhất của Cha, và Thánh Thần Cha đã nhắc nhở các con về huấn lệnh của Cha. Cha đã nhắc nhở các con về các giáo huấn của Giáo hội Cha. Cha tập họp các con lại, vì các con là các ạn Tâm h c của Cha và Cha đến để tỏ Vinh Quang Cha ra cho các ạn Tâm h c của Cha. Cha ở trong các con và các con ở trong Cha. i các con b mọn của Cha, Cha là Sự Sáng thế gian, và các con là những con tàu chuyên chở Ánh Sáng và Sứ Điệp nh n và u Thƣơng của Cha. Cha đã tập họp các con lại nhƣ ngƣời chủ chăn qui tụ các chiên trở về chuồng và ôm các con trong Vòng Tay Cha. Tuy nhiên, Cha c ng còn nhiều chiên khác cần phải dẫn về chuồng. Cha đang chuẩn bị cho các con đƣợc sống trong Trời Mới Ðất Mới, vì giờ đây thời điểm đang tới gần, là lúc Chúa Tình Yêu trở lại sống giữa các con. Chẳng bao lâu nữa, các con sẽ nghe thấy tiếng chân của Ch a T nh u tr n Đƣờng trở lại. Vì lý do này, Tiếng Cha sẽ đƣợc mọi ngƣời tr n trái đất nghe biết, và c ng v thế mà các ngƣời trẻ hƣởng thấy thị kiến. Cha đã n i rằng: Cha sẽ tu n đổ Thần Khí Cha trên toàn thể nhân loại và cả con trai con gái sẽ nói tiên tri. Cha sẽ ban phúc lành cho cả những ngƣời kém cỏi nhất. Đ ng vậy, ngày nay Tiếng Cha đang vang vọng giữa nơi hoang dại. Cha đang k u gọi mỗi ngƣời các con, nhƣng một số lại không hiểu đƣợc Thần Khí Cha muốn n i g và c ng kh ng hiểu đƣợc các Dấu Chỉ của Cha, không hiểu thị kiến của các ngƣời trẻ. Họ không còn quan tâm tới những hoa trái của Trái Tim Chúng Ta nữa, trái lại họ đối xử với những linh hồn đƣợc Cha tuyển chọn chẳng khác gì kẻ lừa bịp. Hiện nay, Cha chỉ còn ở lại với các con bằng cách này trong một thời gian ngắn nữa th i. C điều Cha sẽ không rời khỏi các con trƣớc khi bảo đảm cho các con c nơi tr ngụ và đồng cỏ xanh. Cha là Mục Tử hân ành của các con, lu n chăm s c các con. Cha là Ch a, là Đấng giống nhƣ ngƣời canh gác từ tr n đài cao lu n tr ng chừng xuống các con. Làm sao Cha có thể từ chối mà kh ng đến với các con bằng mọi cách, mỗi khi Cha nghe thấy tiếng than khóc và nỗi thống khổ của các con kêu lên Cha? Làm sao Cha có thể đành lòng mà kh ng vội vã đến với các con, mỗi khi Cha thấy bao nhi u ngƣời trong các con đang tr n đƣờng đi vào lửa đời đời? Cha đến với các con bằng cách này không phải để l n án các con, nhƣng để cảnh tỉnh các con. Cha đến để cứu thế gian. Cha kh ng đến để lên án thế gian, nhƣng thế gian lƣợng định sai lầm về Thời Ðiểm, nhƣ xƣa đã từng lƣợng
6

ăm 1990

định sai Thời Ðiểm Cha đến nhƣ ấng Thiên Sai, nên nhiều ngƣời đã kh ng nhìn nhận Cha, mà còn đối xử với Cha theo nhƣ sở thích của mình, rồi lại còn trao nộp Cha cho ngƣời ngoại giáo. Thế gian c ng đã lƣợng định sai về Thời Ðiểm của ngƣời đến dọn đƣờng cho Cha. Họ không công nhận Gioan Tẩy Giả là ngƣời đến trong đƣờng lối c ng ch nh giống nhƣ lia, và ch nh họ đã đối xử với ngài theo ý riêng. Ngày nay, thế hệ của các con c ng lại hiểu sai về Thời Ðiểm, vì Thời Ðiểm này không đáp lại mong muốn của họ. Cha đã n i rằng: vào những ngày viên mãn của thời đại, Cha sai Moise và lia đến với các con trên trái đất, nhƣng thế hệ các con không nhìn nhận các ngài. Thế hệ các con không nghe và c ng chẳng hiểu các ngài, mà còn ngƣợc đãi các ngài, chối bỏ các ngài nhƣ họ đã chối bỏ Gioan Tảy Gỉa, và chối bỏ cả Cha là chính Ðấng Thiên Sai. Cha đã n i rằng vào ngày viên mãn của thời đại sẽ có nhiều Kytô giả xuất hiện. Cha đã từng khuyên các con hãy cảnh giác về các loại Kytô giả này. Trong thời đại các con, những Kytô giả chính là các tôn giáo giả hiệu. Cha đã ban cho các con ời Cha và cảnh giác các con đừng để mình chạy theo các tà phái ấy. Cha đã trao cho h r quyền cai quản Giáo Hội Cha, và Cha đã n i với Phêrô là hãy nuôi nấng các con, chăm s c các con và y u thƣơng các con. Cha nghi m chỉnh nói với các con rằng: tất cả những điều Cha đã nói với các con sẽ xảy ra trƣớc khi thế hệ này qua đi. Vậy các con đừng để mình bị lừa gạt, nhƣng hãy chống cự lại các đối thủ của các con. Các con hãy chống lại những kẻ phản nghịch với Phêrô. Chính Cha sẽ ban cho các con khả năng hùng biện để nhận ra những gì Thần Kh ngày nay đang n i với các Giáo Hội. Cho nên, các con không phải chuẩn bị cho việc biện hộ của các con… Trái sung đã chin, và giờ đây Vƣơng Quốc Cha đang ở gần các 1 con … Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời vẫn chƣa hiểu. Tin tƣởng c ng là một ơn Cha ban. Cha đã chọn các con, và đ là lý do tại sao các con sẽ bị ngƣợc đãi. Thế nhƣng lòng các con đừng xao xuyến. Các con hãy yêu thƣơng nhau và c ng đừng x t đoán ngƣời khác, hãy để t nh y u mà Cha đã tỏ ra cho các con, trở nên biểu tƣợng các con là m n đệ mới của Cha, để ngƣời đời nhận biết các con thuộc về Đàn Chi n của Cha, là con cái Thiên
1

C

G su

các ờ

ày một các rất tr

trọ ,

ƣt ểN à đ

vớ c í

N à.

7

ăm 1990

Chúa, và ở trong Thiên Chúa. Các con bé nhỏ của Cha ơi, các con hãy y u thƣơng nhau nhƣ Cha thƣơng y u các con. Các con đừng đòi hỏi dấu chỉ, nhƣng hãy mãn nguyện với những gì ngày nay Thần Khí ban cho các con. Cha thành thật nói với các con rằng: chẳng bao lâu nữa, sẽ chỉ có Một Ðàn Chiên Duy Nhất, đƣợc dẫn dắt bởi Một Chủ Chăn uy hất. Cha là Thần Khí. Cha muốn các con thờ lạy Cha trong tinh thần và chân lý, chứ không phải bằng những lời vô nghĩa. o đ , các con hãy học cầu nguyện bằng trái tim. Các con hãy cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội. Các con hãy là trầm hƣơng của Giáo Hội Cha. Vì vậy, Cha muốn các con cầu nguyện cho tất cả những ai đang loan truyền Lời Cha, từ Ðấng Ðại Diện Cha cho đến các t ng đồ, các tiên tri của thời đại các con, từ các linh mục và tu sĩ cho đến ngƣời giáo dân, để mọi ngƣời có thể hiểu rằng: tất cả các con, những ngƣời mà Cha n i đến, đều là phần tử của Một Thân Thể, là Thân Thể Cha. Phải, tất cả các con hợp thành một thân thể trong Cha. Các con hãy cầu cho những ngƣời từ chối không muốn nghe, để họ sẵn sàng chứ không miễn cƣ ng nghe các lời giáo huấn, c ng nhƣ các điều đƣợc mạc khải do Thần Khí linh ứng. Các con hãy cầu nguyện để mọi ngƣời có thể hiểu Thần Kh Cha đang hoạt động bằng những phƣơng thế khác nhau nhƣ thế nào, và Thần Khí Cha dạy bảo các con, nhắc nhở các con, cảnh giác các con làm sao. Các con hãy cầu nguyện để mọi ngƣời dành chỗ cho Thần Khí Cha lên tiếng. Cha không mạc khải điều gì mới mẻ. Cha n i trƣớc với tất cả các con điều này, để đức tin các con không bị lung lay khi thời điểm thử thách đến. i các con b mọn, các con hãy biết rằng: một ngƣời chƣa bao giờ trải qua thử thách, sẽ hiểu biết đƣợc rất ít. Phần Cha, Cha sẽ lu n để mắt trông chừng các con, nhƣng Cha c ng muốn các con hãy hiến toàn thân cho Cha, để Cha uốn nắn các con theo Ý Cha muốn. Cha muốn các con trở nên nhƣ đất sét trong bàn tay thợ gốm. Cha muốn uốn nắn tất cả các con trở lại giống Hình Ảnh Thần inh của Cha. Cha có ý muốn hoàn lại cho các con thần t nh trƣớc kia các con c , nhƣng nay đã bị mất. Các bông hoa của Cha ơi, Cha là ấng Hằng Hữu, Đấng Thƣơng Yêu các con nhất, Cha chúc lành cho tất cả các con, Cha in trên trán các con Sinh Kh T nh u Thƣơng của Cha. các con hãy nện một với nhau.

Này, các con hãy nghe Thánh Mẫu của Cha.
8

ăm 1990

- Vassula ơi, con hãy nhận Sứ Điệp của Mẹ. cho con. - L y Mẹ Thánh, con chúc tụng Mẹ. Co đ

ng hoa ơi, Mẹ chúc lành

ắng nghe.

- Bình an ở cùng các con. Chúa Giêsu và Mẹ ban ph c lành cho tất cả các con. Ðấng Thánh đang ở giữa các con, và Đấng Kh n goan là T n Sƣ của các con. Các con hãy lắng nghe Mẹ, T nh u Thƣơng của Chúng Ta dành cho các con thì cao cả, đến nỗi không ai trên quả đất này có thể hiểu đƣợc (chƣa c ai đã từng đƣợc thấy Thiên Chúa)1. Ðấng Thánh đã tỏ lộ Thánh Nhan Ngài ra cho dân tộc các con. gài đã bầy tỏ T nh Thƣơng u của gài và để cho các con thấy các Vết Thƣơng nơi Thánh Tâm gài. Thi n Ch a đã quá y u thế gian đến nỗi đã sai Con Một gài đến để làm Lễ Vật Hiến Tế đền tội cho các con. gƣời Con này là Ðấng ngự bên hữu Chúa Cha, và do òng Thƣơng X t V ờ, gài đã xuống để ở với các con bằng cách đặc biệt này, để hiện diện giữa Dân Riêng Ngài. Ðấng Thánh trên hết các Bậc Thánh đã đến để nhắc nhở cho dân tộc các con phải sống thánh thiện vì chính Ngài là Ðấng Thánh. gài đến để nhắc các con nhớ rằng: mọi xác phàm giống nhƣ loài cỏ, và sắc đẹp của nó khác g đám hoa dại. Cỏ thì héo khô, hoa thì tàn lụi, nhƣng ời Ngài tồn tại mu n đời2. H i các con b nhỏ của Mẹ, trong thời đại các con, Vƣờn Nho của Thiên Chúa lan rộng tới nhiều vùng đất trên thế giới, và Tiếng Ngài càng ngày càng đƣợc nhiều ngƣời nghe biết trong nơi vùng hoang dại của các con. Ngài sẽ tiếp tục làm tăng l n nhiều ốc đảo màu m nhỏ bé này trong Vƣơng Quốc gài, để Vƣơng Quốc dƣới đất của gài c ng giống nhƣ Vƣơng Quốc trên Trời. Các con đừng kinh ngạc, c ng đừng sửng sốt, trái lại các con hãy vui lên! Hãy vui lên vì Thánh Thần gài đang tu n đổ ơn thánh dồi dào trên mọi quốc gia dân tộc, và đã tuyển mộ nhiều m n đệ mới. Mon sao ngày nay các con biết lắng nghe Chúng Ta và không cứng lòng nhƣ thời Nổi Loạn… Thời giờ đang qua mau và Mẹ năn nỉ các con hãy lắng nghe Chúng Ta, vì trong một thời gian ngắn, các con sẽ không còn thấy Mẹ nữa.
C ƣ c đƣợc t ấy T C vẹ , N ƣ vậy, „c t ‟c ƣ 2 1 Pr 1, 24- 25. Is 40, 7- 8.
1

.C ƣ t ấy N à .

ểu đƣợc t

y uT

C

một các trọ

9

ăm 1990

Các con yêu dấu của Mẹ, các con hãy sống trong Chúa Kitô. Các con hãy sống trong Ngài. Các con hãy luôn sẵn sàng để gặp Chúa, vì Chúa đang ở giữa các con. Các con hãy cùng Mẹ vui mừng và hoan hỉ, hãy tiếp tục làm tất cả những điều các con nghe đƣợc từ nơi Ch ng Ta. Các con hãy sống các Sứ Điệp của Chúng Ta và rồi Thiên Chúa sẽ làm cho các sứ điệp trở nên rõ ràng cho các con, hãy suy niệm Lời của Ch ng Ta, để cuối cùng Kế Hoạch của Thi n Ch a đƣợc thành tựu. Ý muốn của Ngài là biến thân xác các con nên giống Hình Ảnh Thần inh của Ngài. Ngài muốn đem các con trở lại với thiên tính và làm cho tất cả các con nên Một Thân Thể Thánh Thiện và Tinh Khiết. Duy có hiệp nhất mới mang lại Vinh Quang Thiên Chúa. Vậy các con hãy đến mà chúc tụng Ch a. Các con đừng nên nhƣ các ngƣời ngoại giáo tự chia rẽ nhau trong Chúa Kytô. H i tất cả các con trong Chúa Kitô, các con hãy gi p đ lẫn nhau để cùng nhau giữ trọn luật lệ Chúa Kytô. Đây là lời kêu gọi của Mẹ là Mẹ Thi n Ch a đối với tất cả các Kytô hữu. Chúa đang dọn lòng cho tất cả các con, là những ngƣời con sống dƣới Danh ghĩa gài, tỏ ra sẵn sàng cho ngày Vinh Quang này. Đ ng vậy, Chúa sẽ hiệp nhất dân Mình lại, và sẽ giải thoát mọi ngƣời khỏi quỉ dữ. Lòng Thƣơng X t và C ng ý đang đƣợc biểu lộ thật lạ lùng, đến nỗi chƣa bao giờ thấy trong suốt bao nhiêu thế hệ… rồi Sự Hiệp Nhất sẽ đến với các con nhƣ Rạng ng và đến bất ngờ nhƣ chủ nghĩa cộng sản bị sụp đổ, và sẽ từ Thi n Ch a mà đến mà các dân tộc các con sẽ gọi đ là: h p ạ Vĩ Đại, Ngày Hồng Phúc trong lịch sử các con. Phép Lạ này là nhằm đến Vinh Quang Thiên Chúa. Trong ngày đ , cả Thiên Ðàng sẽ ăn mừng và hân hoan khôn tả… i các con của Mẹ, đ là lý do tại sao Mẹ năn nỉ các con hãy si ng năng cầu nguyện và y u thƣơng nhau. Các con hãy hoàn toàn ph mình cho Thiên Chúa, phần còn lại hãy để Ngài làm. Mẹ chúc lành cho mỗi ngƣời các con. Nhiều ngƣời trong các con sẽ cảm nghiệm đƣợc Sự Hiện Diện của Mẹ khi các con bƣớc vào nhà của mình. Mẹ y u thƣơng tất cả các con.

Ngày 15 tháng 1, 1990 - Sống trong Chúa t thật tuyệt vời!
10

ăm 1990

ng quý ơi, đây là giây ph t hoan lạc đối với Cha. Cha nâng hồn con lên cùng Cha để con chiêm ngắm Cha. Ch nh những giây phút này làm Hồn Cha hoan lạc. Con có nhận ra đƣợc sự khác biệt này không? Cha nâng hồn con l n để con đạt tới cao điểm của nhận thức. Con nhận thức đƣợc Sự Hiện Diện của Cha vào ch nh giây phút này1 khá hơn hầu hết các lần khác. Con hãy phó mình cho Cha và hãy lớn mạnh trong Thần Kh Cha. Con hãy đặt Cha vào chỗ ƣu ti n nhất. - L y Thiên Chúa của con, thật là kỳ diệu đƣợc ở vớ C ,C ơ

- Cha đây. ày con b mọn2 của Cha, có bao giờ Cha bỏ rơi con kh ng? - Con muố , đây à đ ều KHÓ MÀ TIN ĐƢỢC đƣợc ở với Chúa ƣ t ế này. L y Thiên Chúa của Moise, l y Thiên Chúa của Abraham. Lậy Chúa Giêsu!! ng hoa ơi, nhất định là con đã từng nghe biết về các Kỳ Diệu của Cha cao trọng hơn cả điều này. (Thiên Chúa có ý nói về sự kỳ diệu của việc hiệp thông với Ngài trong khi t c .) - Ch a T nh u đang ở gần con. Đ là Ch a T nh u mà con nghe biết và đ c ng là Ch a T nh u đang chiếm hữu con. Con hãy yêu mến Cha, phần còn lại Cha sẽ làm. Các con hãy nhận Bình An của Cha. Cha là Thiên Chúa ban ph c lành cho con. Các thánh c ng đang ở với con.

Ngày 17 tháng 1, 1990 - Bình an ở cùng con. i bong hoa của Cha, con hãy để Cha dùng tay con mà viết xuống Sứ Điệp của Cha3.
Tro cđ c . T đã t ở dà . Sứ Đ ệ c o ày 18-01-1990, ày t ứ củ t ữ . Sứ đ ệ ày sẽ đƣợc đọc vào
1 2 3

ất củ d ày 18.

ễ H ệ N ất và cũ

à

ày s

ật

11

ăm 1990

Cha ban cho các con Bình An của Cha. Các con yêu dấu, Cha nâng các con l n và dùng các con làm phƣơng tiện, giúp cho Sứ Điệp Cha đƣợc mọi ngƣời trên thế giới biết đến. Cha nâng các con l n để biến các con thành các bàn thờ sống động, trao cho các con Ngọn Lửa của Cha. Cha nâng các con l n để biến đổi các con thành các đền thờ sống động. n Sủng Cha ở cùng các con. Mắt Cha không bao giờ rời khỏi các con. Các con hãy đến và múc lấy từ Nguồn Phong Phú của Cha. Các con hãy đến, hãy làm vui lòng Cha và cầu nguyện với các lời cầu nguyện này: “L y C Đầy L K o Du , nguyện xin chúc tụng Danh Chúa. Mọ đ ều vĩ đ i, quyề ă và uy oà , tất c đều là của Chúa. Quyền tối cao là của Chúa, và Chúa là Ðấng Thống Tr mọi loài và vƣợt trên tất c mọi loài. Nhờ Chúa và qua Chúa mà Sự Hiệp Nhất sẽ xuố ƣ t c ớp, để tôn kính và tôn vinh Nhiệm Thể Chúa, Ame .” - Cha nói thật với các con rằng: trong Hiệp Nhất các con sẽ n n nhƣ đoàn tàu chuyên chở Ánh Sáng Cha, công bố Vƣơng Quốc Cha và giảng dạy Chân Lý với trọn vẹn tự do mà không bị bất cứ ai cản trở. (Con hãy ghi thêm vài dòng nữa cho những ngƣời đƣợc Cha tuyển chọn) Con hãy sẵn sàng nhận thêm một ít khổ não nữa. Cha ở trƣớc mặt các con để mở đƣờng cho các con, vậy các con đừng sợ g cả. Nhiều ngƣời trong các con sẽ bị gièm pha bêu xấu, bởi v những ngƣời loan truyền Chân Lý thì luôn bị thử thách. Những kẻ áp bức các con đang vây quanh các con, vậy các con có cảm thấy gì không? Cha nói cho các con hay: trƣớc khi họ tới gần đƣợc các con, thì Cha đã xua đuổi họ đi rồi. Cha là Thiên Chúa sẽ bƣớc đi b n cạnh các con. Các con hãy nghe Cha: để tiến tới hiệp nhất, tất cả các con phải cúi đầu mình xuống. Không đƣợc có sự cạnh tranh giữa các con. Các con không đƣợc tự phụ, nhƣng mỗi ngƣời phải từ bỏ m nh. Cha thuộc về Thần Linh và
12

ăm 1990

Cha c ng muốn các con thuộc về thần linh. Các con yêu dấu của Cha, tất cả các con phải c i đầu xuống, vì các con cùng thông dự Thần Khí Cha. Cha là Thiên Chúa ban phúc lành cho các con.

- C

C

G su

- Cha đây. Con gái ơi, Cha là Ch a i su thƣơng y u con lắm. Con hãy nói cho Cha nghe: nếu Cha đã kh ng đến với con bằng cách này để cứu con, thì con có mong mỏi Cha, phục vụ Cha kh ng? Cha đã nâng con l n, vậy con có nhận thức đƣợc tất cả những g đang xảy ra trong Giáo Hội Cha không? - Không . K Chúa ban cho tất c đâu y Chúa. Con không ph ữ ơ ày. à ƣời tốt để đƣợc

ng hoa ơi, dù con kh ng là ngƣời tốt, Cha vẫn ở đây với con để ban ph c cho con, và đƣa con vào thẳm sâu Trái Tim Cha. Con hãy ăn lƣơng thực Cha ban cho bằng cách này. Con hãy nhận lấy Bình An của Cha. Con hãy hƣớng mắt về Cha! và Thánh Nhan Cha sẽ chiếu sáng tr n con. Cha đã xức dầu cho con, để con trở nên một trong các tân nƣơng của Cha. Cha đã nâng con l n để con thuộc về Cha. Ch a T nh u thƣong y u con… Cha đã xức đẫm trên con bằng hƣơng thơm tuyệt vời của Cha. Cha đã để hƣơng thơm Cha lan rộng tới tất cả các bạn hữu của con. Cha đã trang điểm cho con bằng những châu báu của Cha, để con nên giống Cha. Cha đã buộc chặt con lại với Cha. Con hãy hƣớng mắt về Cha! và hãy cảm nhận ra Thánh Nhan Cha. Cha là Ðấng Cứu Ðộ của con, là Đấng thƣơng y u con. Con hãy chấp nhận cách thức Cha đang hƣớng dẫn con. Kế Hoạch của Cha đã đƣợc xếp đặt từ lâu trƣớc khi con đƣợc sinh ra. Con yêu dấu của Cha, con hãy ăn chay, hãy hy sinh giác quan. Con hãy đền tạ thay cho những ngƣời n n gây thƣơng t ch cho Cha.
13

ăm 1990

Con hãy hƣớng mắt về Cha! và cảm nghiệm lấy T nh Thƣơng u Cha bao phủ và chiếm hữu con nhƣ thế nào. Con hãy làm vui lòng Cha bằng việc đền tội thay cho những ngƣời khác. Con nhìn xem! Cha là Ðấng thƣơng y u con nhất. Con c cƣ ng lại lời mời gọi của Cha kh ng? Con c cƣ ng lại Cha kh ng? Cha đã gọi đ ch danh con, và đã làm cho con n n giống Hình Ảnh Cha. Cha đã nâng con l n từ cõi chết và đã giải thoát linh hồn con thoát khỏi các vùng âm phủ. Con hãy hƣớng mắt về Cha! và nh n vào Đức Minh Vƣơng của con, là Ðấng đã trang bị cho tình trạng hƣ kh ng của con bằng các Ân Phúc của Ngài. Cha chọn con làm bạn trăm năm của Cha, và nuôi dạy con bằng đƣờng lối Khôn Ngoan. i Vassula học trò Cha ơi, con hãy làm vui lòng Cha và chia sẻ với Cha. Con hãy hƣớng mắt về Cha! và nh n vào Đấng đã cứu con. Cha là Đấng Hằng Hữu. Ch nh là Đấng đã tạo dựng nên con. Con hãy hƣớng mắt về Cha! và nh n vào Cha. Cha là Đấng đã tỏ lộ Thánh Nhan Cha ra cho con. Cha là Đấng đã làm cho cảm quan của con trở n n phong ph . Cha là Ch a, Ðấng đã đoái nh n con, đánh giá con và tu n đổ trên con các Giáo Huấn của Cha. Con hãy nhìn lên Môi Cha1… Từ chính Ðôi Môi Thiên Chúa của con đây mà con đã học hỏi tất cả những g con biết đƣợc bây giờ. Từ chính Ðôi Môi Thiên Chúa của con đây mà con nghe rồi ghi ch p, và mọi sự Th ng iểu con c đƣợc đều bởi Cha mà ra. Cha là vị T n Sƣ của con. Con có vui lòng để Cha dẫn dắt con đi theo ấu Chân Cha cho đến cùng không? Con c để cho Cha thực hiện điều này không? C í
1

Bà T y C
G su á ữ

đã b

c o co Lƣơ

T ực,
M N à.

C

ày vớ

t y đặt tr

14

ăm 1990

dù con chẳng có công lênh gì. mà đƣợc C đ xuống bao ân sủng? Tất c đều từ C mà đến. Con nhậ đƣợc các ân huệ từ chính Bàn Tay Chúa. Ôi l y Chúa, con chúc tụng Chúa, con vui mừng hoan hỉ tro T T ƣơ Y u của Chúa, và con nhiệt thành bƣớc t eo C đến cùng, và còn quyết tâm ơ t ế nữa. Co à - Vậy, con hãy vác Thập Gía Yêu Thƣơng và Bình An của Cha, và chúng ta sẽ cùng nhau tiến bƣớc. Con yêu dấu của Cha, con hãy nhớ rằng Cha luôn ở bên con. Con hãy nhớ đến Mọi Sự Thánh Thiện của Cha, để con có thể bƣớc đi trong thánh thiện. Con hãy dâng lên Cha mọi tồi tệ của con, rồi Hồn Cha sẽ an ủi con. Ðấng Cứu Ðộ của con đang ở b n con. Cha là Đấng Hằng Hữu, là Đấng nâng các ngƣời đáng thƣơng l n từ bụi đất. Này Vassula của Cha, con thấy đ , chính bởi v con c đức tin và qua niềm tin tƣởng vào Cha, mà Cha đã đƣa con vào trong trạng thái ân sủng này. (Chúa có ý nói, do bở đức tin và nhờ qu đức-tin-nhƣ-trẻ-t ơ, mà t đến gầ đƣợc Chúa, và nhậ đƣợc ơ sủng của Ngài.) - Cha là ch a i su thƣơng y u con. Con hãy lu n làm đẹp lòng Cha. đã

Ngày 18 tháng 1, 1990 L y Chúa Giêsu Kytô Con Thiên Chúa, x t ƣơ x t c co . L y Chúa Giêsu Kytô Con Thiên Chúa, x t ƣơ x t c co . - Cha nói với con, bất cứ ai cầu nguyện cùng Cha bằng việc lần chuỗi Mân Côi này1, thì cửa Trời sẽ mở ra và òng Thƣơng X t Cha sẽ cứu ngƣời ấy. Con hãy sống giao hòa với Cha. Con hãy sống giao hòa với Cha. Con hãy
1

Trà

t Mâ C

củ C í

T ố

G áo.

15

ăm 1990

cầu nguyên lên Cha hằng ngày: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, xin thƣơng x t con là kẻ tội lỗi. Con gái ơi, con hãy hƣớng dẫn các anh chị em con1 đọc lời kinh nguyện này. Con hãy bảo họ t m nơi thinh lặng vắng vẻ để mà cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi. Con gái ơi, con hãy t điểm cho Giáo Hội Cha trở nên tƣơi đẹp. Con hãy đến, hãy đến với trái tim trong sạch của con.

Ngày 19 tháng 1, 1990 - Bình an ờ cùng con. Con hãy suy niệm đến mầu nhiệm về Sự Hiện Diện của Cha. ày Vassula con ơi, c quá nhiều cám dỗ trên thế giới, khiến các linh hồn không thể ngủ yên dù chỉ một giây. Họ phải tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Những cám dỗ này đến từ các điều xem ra chẳng có đáng gì! Các thứ cạm bẫy Satan đặt ra đều đƣợc trá hình một cách rất quỉ quyệt, đến nỗi các linh hồn dễ dàng rơi vào mà vẫn hoàn toàn không biết là m nh đã sa bẫy! C điều là linh hồn nào mà biết lắng nghe Cha, biết cầu nguyện thƣờng xuy n hơn, c ng nhƣ cảm nhận đƣợc Sự Hiện Diện của Cha nhiều hơn, thƣa chuyện với Cha nhƣ ngƣời bạn đồng hành, hoặc cầu nguyện với Cha nhƣ gƣời Cha của mình, th đƣơng sự sẽ tỉnh táo hơn trƣớc các loại cạm bẫy này. Việc cầu nguyện không ngừng sẽ đẩy xa qủi dữ và giúp linh hồn đến gần Cha hơn. Con gái y u quý ơi, thỉnh thoảng con hãy tán tụng Cha. Điều này sẽ t n vinh Cha và c ng làm vui lòng Cha nữa. Con hãy cầu nguyện bằng những lời này: Vinh danh Thi n Ch a là Đấng Tối Cao. Xin chúc tụng Danh Ngài. - Chỉ những lời này là Cha đƣợc vinh danh. Rồi con hãy cầu nguyện tiếp:

1

N ữ

ƣờ C

G áo.

16

ăm 1990

Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa là Ðấng đã ƣu đãi con. Con chúc tụng Chúa. - Này, những giòng này làm hài lòng Cha. Chúng ta, Cha con ta? - Vâng, l y Chúa. - Chúng ta, Mẹ con ta? - Vâng, l y Mẹ. - Con là bông hoa của Mẹ.

Ngày 21 tháng 1, 1990 - Bình an ở cùng con. Con đừng bao giờ ngừng khao khát Cha. Cha đang đƣợc tôn vinh, và con, h i con bé mọn, con đang đƣợc thanh tẩy. Con hãy tiến vào thẳm cung Thánh Tâm Cha, để Cha dấu con trong đ . Cha muốn con thuộc về một mình Cha mà thôi, và Cha thƣơng y u con đến phát ghen. Thiên Chúa của con thƣơng y u con, dù con chỉ là hƣ kh ng, dù con thiếu khả năng tuân giữ các huấn lệnh Cha và điều chỉnh bản thân mình sống theo Giới Luật của Cha. Cha thƣơng y u con đến đi n dại, dù con là kẻ bất toàn. Này con chiên nhỏ bé của Cha, Cha thƣơng y u con v con muốn đi theo Cha. Cha sẽ đặt con l n Vai, để Cha đi đâu, con c ng đƣợc đi tới đ 1.

Ngày 22 tháng 1, 1990 (Sứ Đ ệp cho bu i cầu nguyện t i Pháp, ở Nice vào ngày ngày 11.2. 1990) - Bình an ở cùng các con.

T T ƣơ C G su b o Y u C o C củ N à .
1

ủ ấy t . T

t ểd

ƣ t ế ào để d ễ t T

17

ăm 1990

Cha là Thần Kh u Thƣơng, nh n và òa iải. Cha là Ðấng thƣơng y u các con nhất. Cha là Ðấng Tạo Hóa của các con. Cha thành thật nói với các con rằng: Cha sẽ không ngừng tu n đổ Thánh Thần Cha trên con cái của các con nhƣ chƣa bao giờ xảy ra qua nhiều thế hệ, để Chính Tay Cha sẽ nu i dƣ ng các con, và đặt trọn Giới Luật Cha trong lòng các con. Trong thời đại các con, Cha đang mặc khải Thánh Nhan Cha cho tất cả các con. Đ ng vậy, Thánh Nhan Cha sẽ chiếu tỏa trên các con. H i các con yêu dấu của Cha, Cha sẽ tỏ bầy Vinh Quang Cha ra cho các con, và có thể các con chƣa hiểu biết Cha, nhƣng Cha c ng cứ đến với các con. Cha cầm tay các con và đặt vào Thánh Tâm Cha. Cha sẽ cho các con cảm nghiệm đƣợc nhịp đập của Trái Tim Cha, và rồi nếu các con bằng lòng, Cha sẽ lôi kéo trái tim nhỏ bé của các con mà làm nó tan biến trong Tình Thƣơng u nồng nàn của Cha, để các con trọn vẹn thuộc về Cha. Nếu các con từ bỏ mình hoàn toàn vì Cha, Cha sẽ uốn nắn các con nên giống Hình Ảnh Thần inh của Cha. Cha sẽ hoàn lại cho các con thiên tính của các con và làm cho các con n n thánh nhƣ Cha là ấng Thánh. Vậy, các con hãy đến với Cha là Ðấng Cứu Ðộ của các con. Tại sao các con lại để mắt nhìn ở nơi nào khác? Tại sao đi t m kiếm những sự thuộc về thế gian là thứ không bền vững? Các con hãy tìm kiếm những g Thánh Thiện và Trƣờng Cửu. Tại sao các con nƣơng cậy vào các thứ thế gian trao tặng là các thứ không bền vững? Các con đã kh ng nghe Cha n i rằng: thân xác là thứ dòn mỏng nhƣ cỏ ngoài đồng hay sao? Cỏ khô héo, hoa tàn rụi, nhƣng lời Cha bền vững mu n đời. Các con hãy quay về với Cha và nuơng dựa vào T nh u Thƣơng của Cha. H i các con b mọn của Cha, Cha là Đƣờng, là Sự Thật và là Sự Sống. Các con đừng nghe lời Tên Cám Dỗ. Nó tìm cách hủy diệt linh hồn các con, vì nó muốn thống trị thế giới này. Các con hãy lắng nghe tiếng Cha là Thiên Chúa của các con, là Đấng ngày nay đang đƣa bàn Tay ra cho các con, và bằng mọi cách cúi xuống tr n các con để đƣa các con ra khỏi bụi đất và làm cho các con nên thánh thiện trong Trái Tim Cha. Các con hãy lắng nghe tiếng Cha và rồi các con sẽ đƣợc thừa hƣởng Vƣơng Quốc Cha. Các con hãy đến cùng Cha và giao hòa với Cha. Bình An mà Cha để lại cho các con là thứ bình an mà thế gian không thể trao tặng đƣợc. Các con hãy đến, h i những ai vẫn chƣa nhận biết Cha là Ðấng Cứu Thế của các con, và các con hãy tách mình ra khỏi các thứ không nâng các con l n đƣợc,
18

ăm 1990

và c ng kh ng gi p g đƣợc cho linh hồn các con. Tại sao lại phải làm tôi đòi cho ch ng? Các con hãy trở về với Cha, cho dù các con là những ngƣời tồi tệ và tội lỗi. Cha chấp nhận các con dù hiện thân các con thế nào đi nữa. ãy để Cha nói với các con điều này: Cha đã tha thứ cho các con rồi. Con của Cha ơi, hãy để Cha n i điều này với con: không ai thƣơng y u các con bằng Cha đâu! Các con hãy ngƣớc mắtmà nhìn lên Cha và hãy mục kích xem Ai đang van xin các con. Ch nh Cha là Ch a Giêsu, là Ðấng Cứu Ðộ của các con, Ðấng mà ngày nay đến với các con và nói với các con qua môi miệng của những ngƣời hèn mọn nhất trong các con. Cha đến với đ i-chân-không1 và nhƣ gƣời Ăn Xin, để xin các con đáp lại bằng tình yêu mến. Cha đang kiếm tìm trái tim các con, nên đừng c từ chối Cha… Đ m c ng nhƣ ngày, Cha hằng giang Ðôi Tay ra về các con, vậy khi nào các con sẽ đến với Cha? Khi nào Cha mới nhận đƣợc sự đáp trả của các con? Các con của Cha ơi, Cha sẽ nhận đƣợc tiếng đáp trả giữa nơi hoang dại này hay chỉ có Sự Thinh Lặng bao phủ Linh Hồn Cha thôi? Các con hãy lắng nghe, lắng nghe tiếng Cha van xin. Đây là sự an ủi các con có thể dâng l n Cha. Các con đừng sợ. Cha sẽ giúp các con. Các con có hiểu không? Cha sẽ đổi mới hoàn toàn con ngƣời các con, nếu các con hoàn toàn phó dâng mình cho Cha. Cha đã dùng mọi cách đến trƣớc cửa nhà các con. Và hôm nay, sở dĩ các con đƣợc triệu tập lại ở đây để lắng nghe Thần Khí Cha nói với các con, đ là v Cha muốn nhƣ vậy. Cha đến để ban cho các con niềm Hy Vọng. Cha đến để ban cho các con Ánh Sáng. Các con của Cha ơi, Cha kh ng đến để kết án các con, nhƣng để cảnh giác các con và để tỏ cho các con biết Thánh Tâm Cha và i đang đứng trƣớc mặt các con. Các con thuộc về Cha, tuy nhiên không phải tất cả các con đâu, v một vài ngƣời trong các con đặt danh dự thế nhân hơn là danh dự từ Thi n Ch a mà đến. Cho nên Cha nói thật với các con: Các con hôm nay hãy tiếp nhận Thánh Thần Cha… Các con hôm nay hãy tiếp nhận Thánh Thần Cha… Các con hôm nay hãy tiếp nhận Thánh Thần Cha… - Các con hãy trở về với Cha. Cha muốn giải thoát các con khỏi sự dữ và khơi dậy tình yêu mến của các con đối với Cha. Cha muốn bầy tỏ Mình Cha
Đ -chânr qu ọ.
1

c

ĩ

à sự đơ sơ. C

cầ c ọ

ồ t á

t ệ để tỏ M

19

ăm 1990

cho các con và ban cho các con dấu chỉ về Sự Hiện Diện của Cha, nhƣ Cha đã ban cho những ngƣời khác qua việc để trầm hƣơng tuyệt vời của Cha lan toả xuống các con. Vậy các con hãy đến với Cha và thƣa chuyện với Cha. Thƣa chuyện với Cha tức là cầu nguyện, cầu nguyện với tất cả tấm lòng. Trong cảnh thanh tịnh của đ m khuya, Cha đến để nhắc nhở các con về các huấn lệnh của Cha. Các con không biết rằng ngay từ khi bắt đầu có thời gian, và từ l c con ngƣời hiện diện trên mặt đất này, thì trên Trời đã c chỗ dành sẵn cho các con rồi đ sao? hà của các con là Thi n àng, nơi mà các con sẽ sống b n Cha. Các con hãy vào đ ng đủ mà cƣ ngụ cho hết các chỗ đƣợc dành cho các con. Các con đừng làm Cha phải đau lòng khi thấy các chỗ dành cho các con cứ để trống mãi… Các con hãy trở về với Cha, đừng lang thang v định hƣớng trong nơi hoang dại này nữa. Các con hãy tìm kiếm m nh Cha mà th i. ày các con ơi, các con đừng làm sự dữ, hãy học tha thứ cho nhau. Các con hãy học làm điều tốt. Các con hãy tin tƣởng nơi Cha là Thiên Chúa của các con. Các con hãy học thƣơng y u cả kẻ thù của các con. Các con hãy giao hòa với Cha. Cha nói rất thật với các con rằng: nếu trái đất ngày nay đầy dẫy các tai ƣơng này nọ, đ ch nh là hậu qủa của sự phản đạo. Này các bạn hữu của Cha ơi, các con là những ngƣời yêu mến Cha và dâng hiến trọn cuộc đời cho Cha, các con đã tỏ lòng quảng đại với những ngƣời nghèo khổ khi họ k u xin, c ng nhƣ nhiệt tình với những cô nhi kh ng đƣợc y u thƣơng, nhạy cảm trƣớc các nhu cầu của ngƣời nghèo, an ủi các góa phụ, mở rộng cửa đ n các con trẻ không cha mẹ. Các con là những ngƣời biết mƣu t m phục vụ cho công bằng, và không bao giờ hại kẻ vô tội, vậy các con hãy vui lên! v các con đ ch thực là con cái của Cha. Các con yêu dấu, hôm nay Cha xin các con hãy sốt sắng cầu nguyện và đền tạ thay cho những ngƣời mà Trái Tim Cha hằng thƣơng y u, nhƣng lại ngoảnh mặt đi với Cha. Cha xin các con hãy hy sinh cầu nguyện cho những ngƣời đang làm cho các Thƣơng T ch Cha ngày càng trầm trọng thêm khi thấy họ giết con mình ngay khi ch ng chƣa đƣợc sinh ra. Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời mẹ đã cƣu mang các thai nhi này, nhƣng lại lãng quên các b , và rồi không bao giờ còn nhắc đến các em nữa. Các con hãy khẩn cầu lên Cha khi các con gặp kh khăn, và rồi Cha sẽ vội chạy đến với các con. Hãy nhớ đến những ân phúc các con nhận đƣợc và hãy chúc tụng danh Cha. Các con đã kh ng nghe từ trƣớc rằng Cha sẽ cứu giúp tất cả những ai biết nƣơng tựa vào Cha hay sao? Các con không
20

ăm 1990

mồ côi cha. Các con có Cha ở trên Trời, là Đấng thƣơng y u các con v hạn, và anh gài nhƣ nhựa cây hƣơng dƣợc tuôn trào ra dầu thơm lan tỏa xuống các con và đem lại ân phúc cho các con. Các con yêu dấu, Cha ban cho các con m n quà đầy ân sủng là T nh Thƣơng u của Cha. ãy can đảm lên h i tất cả các con yêu dấu, là những ngƣời đang hy sinh cho ngƣời khác. Cha luôn ở b n để an ủi các con. ãy can đảm lên h i các con yêu quý của Cha, Thiên Chúa của các con ở sát ngay b n các con, và nhiều ngƣời đã nghe thấy ƣớc Chân Cha. Chúa T nh u đang trở lại với các con với t nh thƣơng y u v bờ, và sẽ ở giữa các con. Cha ban phúc lành cho mỗi ngƣời các con và để lại Sinh Khí Tình Yêu Cha trên trán các con. Các con hãy hiệp nhất nên một.

Ngày 26 tháng 1, 1990 - Bình an ở cùng con. Ch a T nh u thƣơng y u con. Con hãy loan truyền Tin Mừng vì tình y u mến đối với Ch a Tình Yêu. Con hãy lặp lại với Cha lời này: Lạy Ch a là Minh Vƣơng của con, xin gìn giữ tinh thần con lu n ki n tr và đầy thiện ý, để con hƣớng dẫn những ngƣời có tội biết đƣờng trở về cùng Chúa, và rồi những kẻ tội lỗi sẽ trở lại cùng Chúa. Amen.1 (S u đ ): - Con hãy làm vui lòng Cha và ở lại trong Ánh Sáng Cha. Cha là Ánh Sáng. Vassula của Cha ơi, con hãy cầu nguyện cho những linh hồn gây ra thƣơng t ch cho Cha, để họ c ng c thể ở trong Ánh Sáng Cha. hƣ thế họ có thể phân biệt đƣợc phải trái là thế nào. Giờ đây con hãy nghe Thánh Mẫu của Cha sau đây:

1

(Tv 51, 12-13)

21

ăm 1990

- Hôm nay Lòng Mẹ phiền muộn vì tội lỗi vô vàn của loài ngƣời. Thế giới đã v ơn với Chúa Tình Yêu. Mẹ đã hiện ra với nhiều ngƣời để kêu gọi1, năn nỉ họ quay về với Thi n Ch a và thay đổi cuộc sống. Thế mà chỉ một số ngƣời rất ít nghe theo với lòng thành thật. Còn bao nhi u ngƣời khác thì không chịu thay đổi. Con gái ơi, con hãy cầu nguyện cho những tâm hồn chai l này. - L y Mẹ Thánh, con sẽ cầu nguyện. - Mẹ chúc lành cho con và cho tất cả những ai đang cầu nguyện cho những ngƣời này.

Ngày 29 tháng 1, 1990 - C C i ngƣời con nhỏ bé của Cha, chúng ta cùng cầu nguyện:

- Cha đây.

Lạy Ch a là Thi n Ch a của con, xin đƣa hồn con từ nơi tối tăm này vào nơi Ánh Sáng Ch a. Xin che chở linh hồn con trong Thánh Tâm Chúa. Xin nu i dƣ ng linh hồn con bằng Lời Chúa. Xin xức dầu cho linh hồn con bằng Thánh Danh Chúa. Xin giúp hồn con luôn sẵn sàng lắng nghe lời giảng dạy của Chúa. Xin thở hƣơng thơm ngọt ngào của Chúa vào linh hồn con, để cho con đƣợc hồi sinh. Xin hãy chiếm giữ linh hồn con, để Linh Hồn Chúa vui thỏa. Lạy Cha, xin t điểm cho con là con của Cha, Với hƣơng dƣợc tinh khiết của Cha tỏa xuống con Cha đã dẫn con tới Sảnh Đƣờng Thiên Quốc của Cha, nơi mà tất cả những gƣời Đƣợc Tuyển Chọn đang an vị. Cha đã giới thiệu con đây đ cho các thi n thần của Cha.
1

N â

o .

22

ăm 1990

Vậy hồn con còn mong muốn g hơn nữa? Thần Kh Ch a đã ban cho con sự sống, và Chúa là chính Bánh Hằng Sống đã phục hồi sự sống của con. Ch a đã ban cho con Máu Thánh Ch a để uống, để con có thể tham dự vào cuộc sống vĩnh cửu với Chúa, trong Vƣơng Quốc Chúa, và đƣợc sống mãi mãi mu n đời. Vinh danh Ðấng Tôi Cao! Vinh danh Ðấng Thánh trên hết mọi bậc thánh. Ngợi khen Chúa là Thiên Chúa chúng con. Chúc tụng Chúa chúng con, v òng X t Thƣơng và T nh Thƣơng u của Ngài trải rộng từ thế hệ này tới thế hệ khác, và cho đến mãi mu n đời. Amen. - Con yêu dấu ơi, nhƣ vậy tốt lắm. (Chúa Giêsu rất vu đọc cho tôi c bài này)

Ngày 30 tháng 1, 1990 - Chúa củ co ơ - Cha đây. Con hãy nƣơng tựa vào Cha mỗi khi con cảm thấy thiếu can đảm và yếu sức. Cha thƣơng thƣơng y u con, và v y u thƣơng, Cha để cho một số tình huống hay biến cố nào đ xảy ra, để chứng tỏ cho con biết: nếu không có Cha, con chẳng làm nên đƣợc trò trống gì. Cha cho phép các sự cố này xảy ra để giữ con ở gần bên Cha và khiến cho linh hồn con phải lệ thuộc và nƣơng cậy vào Cha. Cha muốn con tin tƣởng ở Cha. Cha là Đấng cầm giữ mọi nền tảng toàn thể trái đất. ng hoa ơi, con hãy n i với Cha là con yêu mến Cha. Con hãy nƣơng dựa vào Cha, hãy lắng nghe Tiếng Cha và đi theo Cha v điều kiện. Con hãy sẵn sàng làm việc với Thiên Chúa của con. Điều này làm vui lòng Cha. Chúng ta, cha con ta, con có hiểu không?
23

ăm 1990

Ngày 31 tháng 1, 1990 (H m qu , t đã mất tới bẩy tiế đồng hồ để ghi chép bài Chúa đọc cho yo6i. Hôm nay, tôi dùng gần sáu tiếng. Khi viết xong, tôi hỏi Chúa Giêsu, “Ch a i su ơi, giờ đây ch ng ta c thể ngƣng lại để làm đ i việc khác kh ng?” (T ĩ đến việc lau nhà bếp). Chúa Giêsu tr lời không chút do dự: “Vậy thì chúng ta hãy cùng làm!” Ngài có vẻ rất muốn tôi khởi sự lau nhà bếp. Ngài hành xử ƣ t ể tôi ph i làm một công việc rất quan trọng và cấp bách...) (Sứ Đ ệp Mẹ T á nguyện ở Nice.) b để đọc vào ngày 11 tháng Hai, cho nhóm cầu

- Bình an ở cùng các con. H i các con b mọn của Mẹ, Mẹ là Mẹ Trên Trời của các con, là Mẹ Ðấng Cứu Thế của các con, là Mẹ Ðấng Cứu Chuộc của các con. Hôm nay Mẹ mời gọi tất cả các con hãy tìm kiếm những sự trên Trời. Mẹ xin các con hãy tách mình ra khỏi những nguy n tắc thuộc về thế gian, mà hãy ngƣớc đầu l n hƣớng về trời. Các con hãy chăm ch mà t m kiếm những gì thuộc về ƣớc Trời. Các con hãy t m đến Ánh Sáng, và Ánh Sáng sẽ không làm các con thất vọng. Các con hãy quay về với Thiên Chúa và làm vui lòng gài. Các con đừng bám víu vào thế gian, mà hãy bám vào Ðấng sẽ dẫn đƣờng chỉ lối cho các con về Thi n Đàng. Này các con yêu dấu, vậy mà các con vẫn chƣa hiểu sao? Thiên Ðàng là Nhà của các con và trái đất là nơi để các con chuẩn bị, chuẩn bị gặp Thi n Ch a. Thi n Ch a đã ban cho các con m n qùa là T nh Thƣơng u của gài. Các con kh ng đáp lại Món Qùa mà Ngài ban cho sao? Nhiều ngƣời trong các con đã nh n thấy các dấu chỉ. Các dấu chỉ này sẽ đƣợc nhận ra. Đ là những dấu chỉ về ngày viên mãn của thời đại. Đ chƣa phải là dấu chỉ của tận thế, nhƣng là dấu chỉ chấm dứt một kỷ nguyên. Chúa Giêsu và Mẹ đang chuẩn bị cho tất cả các con để tiến vào kỷ nguyên của u Thƣơng và Bình An. Trời Mới và Ðất Mới đã đƣợc hứa cho các con từ lâu. o đ , Mẹ năn nỉ các con hãy trở lại trƣớc ngày thanh tẩy, vì thời giờ đang cấp bách, và Mẹ nói với các con rằng: trƣớc khi thế hệ này qua đi, thì tất cả những điều Mẹ bầy tỏ cho các ngƣời con đƣợc tuyển chọn, kể từ
24

ăm 1990

thời Fatima cho tới ngày nay, sẽ trở thành sự thực. Các con yêu dấu, hãy nhớ rằng: Sự Hiện Diện của Ch ng Ta c ng là một mầu nhiệm và các con hãy luôn nhớ, các con KHÔNG BAO GIỜ c đơn. Các con hãy tập cầu nguyện liên lỉ với tất cả tấm lòng, hãy tập chay tịnh và làm việc sám hối. Các con hãy tập đi xƣng tội mỗi tháng một lần. Các con đừng tỏ ra mệt mỏi làm việc thiện, và hãy thực hành làm việc thiện đối với ngƣời khác. Các con hãy sống theo Giới Luật Chúa. H i các con, Mẹ thƣơng y u các con, và v y u thƣơng n n Mẹ muốn chuẩn bị cho các con biết sẵn sàng đến gặp Chúa. Mẹ chúc lành cho mỗi ngƣời các con. Các con hãy ra về trong Bình An của Chúng Ta, và đừng bao giờ quên Chúng Ta luôn ở bên các con. (Ðọc Kinh Thánh: Luca 18, 1-8) - C ơ

- Cha đây. Cha ban nh n của Cha cho con. Con hãy tỏ bầy Thánh Nhan Cha ở ice. Cha đang đứng trƣớc mặt nhiều ngƣời. Này con của Cha ơi, con hãy ki n cƣờng. Chúa Tình Yêu thƣơng y u con. (Chúa Giêsu khích lệ tôi trong bu i cầu nguyện ở Nice.) - Thi n àng đƣợc dựng nên bằng Ánh Sáng. Một khi Cửa Trời mở ra, dù chỉ một ch t trƣớc mặt con, thì Ánh Sáng c ng sẽ bao phủ con một cách trọn vẹn. Cha đã cho con c thể “nếm hƣởng” một ch t hƣơng vị Thiên Ðàng. Vậy, con hãy để Cha trở thành tâm điểm để mọi lời con chúc tụng hƣớng tới, và hãy loan báo Thánh Danh Cha cho các anh chị em con trong thánh điện của Cha. Con hãy chúc tụng Cha trong nơi đại hội và lôi kéo trái tim của con cái Cha. Các con hãy qui hƣớng mọi vinh quang về Thiên Ch a. Ch a T nh u đang ở với con. L y Chúa của con, con muốn chu toàn lời thề ƣớc của con với Chúa. Thật vậy, con sẽ cố gắ đề đá C bằng lễ-vật-t -ơ . Xin ban cho con biết dùng đ từ ngữ để co t ƣ c uyện và tôn kính Chúa.
25

ăm 1990

L y Thiên Chúa của con, con chúc tụ C v đã u c ều con, và c o co bƣớc đ trƣớc nhan thánh Chúa, trong Ánh Sáng của giới ƣờ sống.

Ngày 9 tháng 2, 1990 (Sứ Đ ệp cho Sion. Tu viện Phan-xi-cô:) - Bình an ở cùng các con. Tất cả điều Cha xin nơi các con là t nh y u mến. Các con yêu dấu ơi, chính Cha là Chúa Giêsu của các con, Cha đã ban cho các con rất nhiều Sứ Điệp, để nhắc nhở các con về Giới Luật của Cha, để nhắc cho các con nhớ Cha là Đấng Hiện Hữu. Nếu các con biến Lời Cha trở nên nhà các con cƣ ngụ, thì linh hồn các con sẽ đƣợc nâng lên cùng Cha và các con sẽ đến đƣợc với Cha. Các con hãy đến với Cha trƣớc khi linh hồn các con ra suy nhƣợc. Các con hãy đến và suy gẫm về tất cả những gì Cha đã ban cho các con. Các con hãy đến và suy niệm về những Khao Khát của Cha. Các con hãy kiếm tìm Cha, hãy khát mong Cha. Các con hãy đến và chiêm niệm về tất cả những g Cha đã ban cho các con, và hãy đặt Lời Cha trong lòng các con. Cha muốn các con trân trọng lƣu giữ và tích cực đem ra thực hành tất cả những gì Cha ban. Này các con yêu dấu… ƣớc g các con hiểu đƣợc Thánh Tâm Cha bị Thƣơng T ch nhƣ thế nào mỗi khi c ai trong các con tr hoãn chƣa muốn thực thi các Khao Khát của Cha… ƣớc g các con biết đƣợc những gì Cha đã và đang ban cho các con, th niềm vui của các con sẽ nên trọn. Các con hãy chúc tụng Cha là Đấng Cứu Độ các con ngày c ng nhƣ đ m, hãy chúc tụng Cha v ch nh àn Tay Cha đã nu i dƣ ng các con. Từ trời cao Cha đã lắng nghe các con, cho n n Cha đến để cứu các con. Vậy mà các con lại không lắng nghe Cha hay sao? Các con hãy đ n nhận Giáo Huấn và niềm Khao Khát của Cha, là những thứ khác chi hạt giống Cha gieo trồng trong các con. Cho nên hãy làm những gì Cha là Đấng Cứu Độ các con đang xin các con: các con đừng nghe Sứ Điệp chỉ để tự lừa dối mình mà thôi. Các con yêu dấu, các con là những linh hồn mà Cha thƣơng y u. Cha thành thật nói với các con rằng: Cha muốn lời cầu nguyện đến từ trái tim của các con. Cha muốn các con cầu nguyện cho các giám mục, linh
26

ăm 1990

mục. Cha muốn các con vâng theo giáo huấn của các vị đại diện Cha. Cha muốn các con ăn chay và làm việc sám hối. Cha muốn các con lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể thƣờng xuyên khi có thể đƣợc. Cha muốn các con đến với Tòa Hòa Giải ít nhất mỗi tháng một lần. Cha muốn các con đọc Kinh Thánh hàng ngày. Cha muốn các con đền tạ thay cho ngƣời khác bằng hy sinh hãm mình. Cha muốn mọi ngƣời cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, tất cả Mầu Nhiệm Mân Côi khi nào có thể đƣợc. Mục đ ch Cha là đem các con trở lại với nếp sống thần linh và sống thánh thiện v Cha là Đấng Thánh. Đây là những Nguyên Tắc Đạo Đức của Cha. Cha muốn các con từ bỏ mình hàng ngày. Cha là Nguồn Mạch của Tình Yêu Thƣơng và tất cả các con có thể tới múc lấy Tình Thƣơng u này nơi Trái Tim Cha, để trao tặng cho ngƣời khác. Cha c ng muốn các con học biết tôn thờ Cha và luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Sự Hiện Diện của Cha c ng là một Màu Nhiệm. Các con hãy luôn nhớ là: các con KHÔNG BAO GIỜ c đơn. Cha lu n ở bên các con. Các con hãy tiến tới sự hoàn thiện... Các con hãy để vùng đất khô cằn này nên phong phú... Cha kh ng đòi hỏi các con những điều các con chƣa biết hay vƣợt quá khả năng các con. Tất cả điều Cha xin nơi các con là sống thánh thiện, và tất cả điều mà Cha có đều là Thánh Thiện. Thân Thể Cha là Thánh, vậy hãy đến ăn Thịt Cha và uống Máu Cha, vì bất cứ ai đến với Cha, Cha sẽ không ngoảnh mặt đi. Cha là ánh Ban Sự Sống. Các con hãy cầu nguyện để qủi dữ không lừa gạt đƣợc các con. Các con đừng để Mắt Cha mỏi mờ đi v đau buồn. Các con hãy loan báo trên các nóc nhà về Tình Thƣơng Yêu Cha. Các con hãy công bố rằng: Tình Thƣơng Yêu của Cha nồng nàn hơn rƣợu ngon. Cha sẽ nhắc nhở cho các con nhớ: các con có một gƣời Cha ở trên Trời, là Đấng thƣơng yêu các con vô vàn, và Danh Thánh gài nhƣ cây ƣơng Thơm chảy ra dầu thơm để xức trên các con và ban phúc cho các con. Danh Thánh Ngài là Chúa Tình Yêu. Cha ban ph c lành cho mỗi ngƣời trong các con và ghi trên trán các con Dấu Ấn Tình Yêu. Chúa Tình Yêu thƣơng yêu các con và ở cùng các con mọi ngày. Các con hãy nên một.

(Sứ Đ ệp của Mẹ Thánh chúng ta:)
27

ăm 1990

- Bình an ở cùng các con. Các con yêu dấu của Mẹ, hãy làm những gì Chúa muốn các con làm. Các con hãy cầu nguyện cho các con trai con gái khác của Mẹ, là những ngƣời con còn sống xa cách Chúng Ta, hãy cầu nguyện để họ đƣợc trở lại. Các con chỉ nên tìm kiếm những gì là thánh thiện mà th i. Các con hãy trở nên nhƣ hoa hƣớng dƣơng lu n t m hƣớng quay về mặt trời và đi theo Ánh Sáng. Các con hãy nghĩ đến những gì mà Ch a đã ban tặng cho các con và hãy chúc tụng Danh Thánh Ngài. Các con hãy tiến đến gần, h i tất cả các con là những ngƣời khát khao có Ngài ở gần bên, và hãy đến mà ăn no nê Hoa Quả của gài. Thi n Ch a là Đấng Tạo Dựng nên các con, và gài c ng là T n Sƣ của các con nữa. Các con đừng ngừng cầu nguyện cả khi mọi sự xảy ra một cách tốt đẹp cho các con. Các con hãy cầu nguyện ngay cả lúc các con vui mừng. Các con hãy đến chúc tụng Thiên Chúa, hãy đến làm vui lòng Ngài. Thiên Ch a c ng là Đấng Canh Giữ các con nữa. Các con hãy nƣơng tựa vào Ngài và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi các con, v Ánh Sáng gài sẽ hƣớng dẫn các con đi trong đ m tối. Các con hãy tuân giữ Các Giới Răn của Ngài. Các con yêu dấu, hãy ngoan ngoãn trong vòng Tay Cha của các con. Các con hãy sốt sáng đ n nhận Đấng Khôn Ngoan là Đấng ậy ỗ và là Vị Dẫn Đƣờng của các con. Các con hãy lớn mạnh trong Đấng Khôn Ngoan, hãy lớn lên trong Thần Khí Thiên Ch a, để các con mới có thể sống trong bình an và hoàn toàn hiệp nhất với Chúa. Hôm nay, Mẹ nhắn gởi các con lời khuyên khác nữa: đ là các con hãy đi theo con đƣờng Đức Tin và tuân giữ Giới Luật Chúa. Mẹ xin các con hãy sống các Sứ Điệp của Chúng Ta và suy niệm các Sứ Điệp của Chúng Ta. Các con hãy nhận ra đâu là niềm vui lớn lao mà Chúa Giêsu và Mẹ dạy các con. Ngoài ra, niềm vui của Chúng Ta sẽ đạt tới mức trọn vẹn lúc mà các con hoàn toàn khắc phục đƣợc tình trạng ƣơn lƣời của mình và quên mình trọn vẹn v Ch a, cùng tin tƣởng ở nơi gài. Mẹ chúc lành cho mỗi ngƣời trong các con. Các con hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Ch ng Ta. Các con đừng quên Chúng Ta... H i các con yêu dấu của Mẹ, các con hãy cầu nguyện, hãy lấp đầy những ngày sống của các con bằng Sự Hiện Diện của Chúa Tình Yêu.

Ngày 13 tháng 2, 1990 (H m y, tro đ ần Chuỗi Mân Côi vớ (…), và tro cđ suy niệm mầu nhiệm thứ tƣ C G su vác T ập Giá, đột t rơ vào một tr ng thái ngây ngất. Tôi b mất tiế , do đ , t i nói thì thầm và
28

ăm 1990

mỗi lờ t át r đều c m thấy rất ă . T t ấy m đƣợc chia sẻ những kh đ u của Chúa Giêsu trong cuộc Kh N n của Ngài. Khi tới mầu nhiệm thứ ăm C b đ đ tr T ập Gí , ƣt đƣợc tiến dần vào việc tham dự cuộc kh n đ u t ƣơ của Ngài. Khi tình tr ng này chấm dứt, tôi c m thấy mình trở nên nặng nề và lời nói cũ ƣ cử động của tôi hoá ra chậm ch p ơ b t ƣờng. Tâm thần tôi vẫn còn c m nghiệm nỗi thống kh của Ngài.) - Có ph i là Chúa Giêsu không ? - Cha đây! H i linh hồn yêu dấu nhất của Cha, nỗi thống khổ của Cha thật lớn lao. Con hãy để Cha chia sẻ với con. Con hãy để thi n đàng của Cha ở trong con. Con hãy chúc tụng Cha. Ch a T nh u thƣơng y u con. nh an ở cùng con. Con hãy nhìn vào Cha... Con có vui lòng thông phần Khổ Nạn của Cha kh ng? Con c vui lòng hy sinh hơn nữa không? - D t ƣ C , co sẵn sàng làm theo Thánh Ý Chúa.

- Vậy Cha và con sẽ chia sẻ với nhau những việc lớn lao hơn. Vassula con yêu dấu ơi, hôm nay con hãy ăn t đi, và ngày mai nhớ ăn chay nhiệm nhặt nhá! Con hãy làm vui lòng Cha và dâng hiến hết ngày sống của con cho Cha. Bây giờ con hãy ngừng ghi chèp đi. Hôm nay Cha muốn con thật chú tâm vào Sự Hiện Diện của Cha. Cha thƣơng y u con và Cha ban ph c lành cho con. Chúng ta, Cha con ta, con có nhớ kh ng? Con hãy cầu nguyện đi con.

Ngày 15 tháng 2, 1990 - C C G su

- Cha đây. Con hãy nƣơng tựa hoàn toàn vào Cha. Con hãy tôn vinh Cha qua việc mời gọi các con chiên của Cha đến để nu i dƣ ng họ bằng Bánh của Cha. Nào, con hãy để Cha ban cho con vài lời của Ánh Sáng: Cha là Sự Phục Sinh, là Đấng đƣa ngƣời chết đến với Sự Sống. Bây giờ con hãy tiếp tục hoạt động theo cách thức của con, con nhớ chứ? Con hãy lên tiếng mà n i đi!
29

ăm 1990

- Vâ

ậy Chúa, Chúa đ

Hệ Dệ .

- hải đ con gái ơi, Cha đang iện iện và c cả Thánh mẫu của Cha nữa.

Ngày 16 tháng 1, 1990 (Vào bu trƣ , (…) t q trƣớc bàn thờ nhỏ củ t để cầu nguyện bằ việc lần chuỗi Mân Côi, vớ các mầu nhiệm Mùa T ƣơ . N y c tôi bắt đầu màu nhiệm Chúa Giêsu lo buồ tro vƣờn Giệtsimani, tôi c m thấy đọc lên thành lời thật là khó ă . Tôi không thể thốt r đƣợc lời nào, và có vẻ ƣ tâm t ần tôi l rơ vào cơ ngây ngất, và nhờ thế tôi bắt đầu đƣợc thông phầ vào cơ ấp hối củ C G su tro vƣờn Giệtsimani. Tôi ở trong tình tr ày c o đế „Kí Mừ ‟ cuối cùng. Rồi khi (…) vẫn cứ tiếp tục, bắt đầu tiếp sang màu nhiệm thứ hai, Chúa b đá đ . T c m thấy mình b vật m nh xuống th m nền nhà, mặt xấp xuống đất, cá t y đƣ ỏ đầu một chút. T đ ƣ bắt đầu ch u đá đ . Toà t â t r động m nh mỗ „cây ro ‟ quất t . Đây là lầ đầu tiên, Mẹ Thánh chúng ta chuẩn b cho tôi trong mỗi mầu nhiệm, để tôi tham dự đƣợc hết những nỗi thống kh củ C G su c o đến khi Chúa b đ đ .T b đ u đớn trên thể xác, tất c đ u đớ đều phát xuất từ trong nội tâm. Kho ng một giờ s u đ , t đƣợc tr i qua trọn Cuộc Kh N n của Chúa một lần nữa. Rồi vào lúc 6.30 chiều, trọn Cuộc T ƣơ K của Chúa l i ập xuống tôi với một mức độ mãnh liệt c ƣ từng thấy.) - Giờ đây, v T nh Thƣơng Yêu nên Cha ban cho con Món Qùa này mà thực ra con không xứng đáng nhận Món Quà nhƣ thế của Cha. Cho dù thế nào đi nữa, Cha là Thiên Chúa của con, Cha bỏ qua tất cả mọi yếu hèn của con và tha thứ tội lỗi của con.

30

ăm 1990

Ngày 19 tháng 2, 1990 - Này Vassula ơi,... Thần Khí Sốt Mến của Cha sẽ xâm chiếm trọn vẹn con ngƣời con. Con hãy để Thần Khí Cha nghỉ ngơi trong con, và rồi con sẽ cảm nghiệm đƣợc những điều kỳ diệu lớn lao. Chúa Tình Yêu thƣơng yêu con.

Ngày 20 tháng 2, 1990 (Hôm nay cũ vậy, tro đ cầu nguyện mầu nhiệm mân côi Mùa T ƣơ , t đƣợc tham dự một phần Cuộc Kh N n của Chúa. Tôi c m nghiệm đƣợc phần nào đ u ơ vƣờn Giêtsimani và lúc Chúa b đ đ .) - Con ơi, con hãy thấm nhuần sâu hơn nữa vào các Vết Thƣơng của Cha. Con hãy lắng nghe nhịp đập Trái Tim Cha... Lòng y u thƣơng của Cha dành cho con đã n n nhƣ đi n dại, đến nỗi giờ đây Cha muốn con tham dự vào Cuộc Khổ Nạn của Cha. Con hãy yêu mến Cha nhƣ Cha y u thƣơng con. Cuộc Khổ Nạn của Cha cứ phải tái diễn hàng ngày. Ngày nào Cha c ng bị k o l tr n đƣờng lên núi Calvary, thảm cảnh này gây nên bởi chính những ngƣời kh ng còn đi theo Đƣờng Lối của Cha. Nỗi thống khổ của Cha ngày một tăng bội phần mỗi khi Cha thấy các con cái Cha cứ đi vào con đƣờng dẫn tới ngọn lửa đời đời. Trái Tim Cha chìm ngập trong biển khổ khôn lƣờng mỗi khi Cha phải chứng kiến những thái độ v ơn bội bạc của ngƣời dƣơng thế. Thân Xác Cha bị nhân loại đánh đòn kh ng ch t xót thƣơng. Cha đau khổ. Mặc dù Cha đã đổ xuống mọi ngƣời mọi điều tốt lành. Cha đã ban cho họ Bình An của Cha, Cha thƣơng yêu họ, và Cha vẫn còn y u thƣơng họ tha thiết, vậy mà chính họ lại là những ngƣời bện triều thiên bằng gai mà đội l n đầu Cha. Cha đứng trƣớc mặt họ nhƣ gƣời Ăn Xin với cả Trái Tim khẩn khoản tr n Tay để mà van xin họ. Thế nhƣng họ không thèm nh n đến Cha với ánh mắt thân ái, mà lại nhạo báng Cha, nhổ vào mặt Cha, chế diễu Cha, đánh l n đầu Cha và hung hăng l i Cha l n i để đ ng đinh Cha. Cái chết đến với Cha từ từ, và Máu Cha chẳng khi nào ngừng chảy. Ngày nào Cha c ng lại phải chịu đ ng đanh v ngƣời tội lỗi. Cha cần nghỉ ngơi. Con c để Cha nghỉ ngơi kh ng? Con hãy nhận lấy Mạo
31

ăm 1990

Gai của Cha, các Đinh và Thập Giá của Cha... Con kh ng c g để thân thƣa với Cha sao? L yC củ co , y Đấ Y u Dấu củ co , đã tr o c o co các củ C âu Báu Cực T á C . C đã b o ủ co bằ T T ƣơ Y u và Sự Trừu Mến củ C . C à Đấ đã tu đ xuố con dồ dào các G áo Huấ ƣ trầm ƣơ và đã àm t ơm t o co bằ Hƣơ T ơm củ C . Co su sƣớ vớ Sự H ệ D ệ củ C . C đã b c o co Q Tặ àT T ƣơ Yêu củ Chúa. C đã b c o co Q Tặ là Cuộc K N C . P ầ co , v èo t , co c ẳ c để t ế dâng Chúa, oà ờ c c tụ củ co , ý muố co , ồ co , và trái tim con. C

NGÀY 23 tháng 2, 1990 (Vào lúc 3 giờ chiều, không thất hứ , t đã đến với cuộc hẹn Tình Yêu Mế để gặp Chúa Giêsu trong Cuộc Kh N n và Thập Gía của Ngài.)

Ngày 2 tháng 3, 1990 (Chúa Giêsu l i cho tôi tham dự vào Cuộc Kh N n và Thập Giá của Ngài) - Con của Cha ơi, ch ng ta đang chia sẻ Cuộc Khổ Nạn của Cha vì những lý do sau đây: cho việc trở lại của các linh hồn, cho việc đền tạ, cho tất cả những ngƣời xuyên tạc Lời Cha, cho các bậc làm thày, cho những ngƣời nghĩ rằng Cha đã kh ng sống lại với Thân Xác Cha, cho những ngƣời làm Cha ngột ngạt với tình trạng họ cùng ở trong Nhiệm Thể Cha mà tự phân rẽ nhau, cho sự thiếu thành thực của những ngƣời đang ở bên cạnh Vị Đại Diện Cha, cho sự thiếu chân thành của những ngƣời miệng thì kêu gào Hoà Bình và Hiệp Nhất, mà thực tế lại không sống theo tinh thần đ , cho những ngƣời bóp nghẹt Tiếng i của Thánh Thần Cha, và cho tất cả những ngƣời vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi ghê gớm dƣới bầu trời này. Con yêu dấu ơi,
32

ăm 1990

con hãy đền tạ thay cho những ngƣời đang l i k o Cha từ giờ này qua giờ khác vào con đƣờng dẫn lên núi Calvary. Tất cả những đền tạ này không trở n n v ch đâu. Chúa T nh u c ng sẽ nâng đ con.1

Ngày 3 tháng 3, 1990 - C C G su

- Cha đây. Các con đừng bao giờ bồng bột x t đoán. Các con hãy khinh chê tất cả những gì không phải từ Cha mà đến. Cha là Đấng Tinh Tuyền và Thánh Thiện. Thần Kh Cha đâu c hành động cách nào khác trong con nhƣ Cha mong muốn bây giờ 2 Vassula ơi, ngoài Cha con kh ng thể làm đƣợc bất cứ điều g cả. Ch nh Cha sẽ lại t n vinh anh Cha. gƣời tội lỗi sẽ ăn năn trở lại với Cha. anh Cha là Thánh và những g Cha đã n i, sẽ đƣợc hoàn tất. Con của Cha ơi, Cha là Đấng Mạc Khải các Màu Nhiệm, và Cha đang tỏ lộ cho nhiều ngƣời về những gì sẽ xảy ra. Con là một trong số những linh hồn đƣợc Cha tuyển chọn, những ngƣời đƣợc Cha biểu lộ Nhan Thánh Cha cùng những dự định của Cha. Tất cả những điều con phải làm là hãy loan truyền Sứ Điệp của Cha. Con không cần phải thuyết phục ai. Bông hoa ơi, con hãy làm tất cả những gì có thể làm, phần còn lại, hãy để Cha làm. Cha hiểu sự hạn chế của con, nhƣng đừng lo, Cha ở bên cạnh để cổ võ con. Con hãy gia tăng lời cầu nguyện nhiều hơn, hãy làm vui lòng Cha và luôn ở bên Cha. Con hãy nhớ là con đã chết và Cha đã nâng con lên. Con đã đối xử lạnh nhạt với Cha, và Cha đã làm cho con n n sinh động bằng Ngọn Lửa Mến của Cha, để làm con tan biến trong Tình Thƣơng Yêu của Cha. Con đã thờ ơ với Cha, thế nhƣng Cha đã làm cho con n n sốt sắng và biết đ i và khát khao Cha. Đã bao năm, Cha là Thiên Chúa của con sống trong nơi hoang dại của tâm hồn con, kh ng t m đƣợc chút nghỉ ngơi nơi con, kh ng đƣợc một lời an ủi từ con, là một tạo vật mà Cha đã dựng nên với tình thƣơng yêu bao

1 2

t m dự vào cuộc C G su c ý t sẽ sống ƣ t ế ào s u Chúa Giêsu đ quở trác t một đ ều mà t đã về một ƣờ ác

củ N à

33

ăm 1990

la! Cha thật phiền muộn khi thấy con mỗi lúc một lìa xa Cha. Thế nhƣng Cha đã phán: “hãy để mảnh đất khô cằn hoang dại này hồi sinh!” Dẫu vậy, Cha cần sự hợp tác của con. Cha không muốn xâm phạm đến sự tự do của con. Con yêu dấu ơi, để giải thoát con, Cha đã đƣa con tới sa mạc bằng mọi cách và để con sống ở đ một mình. Chỉ l c đ , con mới nhận thức đƣợc sự trần trụi của mình và biết linh hồn mình đã hóa ra nhơ bẩn nhƣ thế nào. Thế rồi trong nỗi kinh hoàng, con lao mình tới phủ phục dƣới Chân Cha. Con đã nhận thức đƣợc con là kẻ thiếu thốn đến mức nào. Rồi Cha đã để con hiểu rằng Cha đã quá đau khổ do việc phải sống trong nơi hoang dại của linh hồn con, và do việc con đã làm cho M i Cha kh nẻ vì khát mong tình y u mến nhƣ thế nào. Tiếp đến Cha để cho con nhìn thấy tình trạng tâm hồn mình đã hóa nên vùng đất hoàn toàn hoang dã, nơi loài rắn độc làm hang ổ và cứ ngang nhiên đẻ ra nhiều trứng để sinh x i nẩy nở trong tâm hồn con1. Cha c ng đã hạ xuống bức màn từng bƣng b t con, để cho con đƣợc thấy vẻ mỹ miều của Cha, và Cha đã đụng Ngón Tay Cha trên con và biến đổi con ngƣời của con. Cha đã rào qua mọi phƣơng hƣớng để tìm những cách làm cho con vĩnh viễn thuộc về Cha, đồng thời khai tâm cho con n n ngƣời biết về các màu nhiệm của Cha. Cha đã biến đổi sa mạc linh hồn con thành giòng suối và làm cho vùng đất hoang phế của con thành những giòng sông. Phải, Cha là Đấng sắp biến đổi các con là những mảnh đất khô cháy2 thành những hồ nƣớc và làm cho các con là vùng đất cằn cỗi, thành những suối nƣớc. Cha sẽ kh ng để các con chết. Cha sẽ cảm h a nhiều ngƣời trong các con, và từ nơi cƣ ngụ Thánh Thiện của Cha, Cha sẽ hối th c họ lắng nghe tiếng Cha n i. Cha muốn tỏ ra cho nhiều quốc gia dân tộc biết Cha là Đấng Thánh Thiện và đầy lòng thƣơng x t, để họ c thể nhận biết Cha. Cha là Đấng Thánh, và Cha muốn làm cho tất cả các con hiểu rằng các con c ng phải sống thi n thần nữa “Co đã y u C quá muộn màng! Ôi lậy Đấng là vẻ đẹp từ muôn thuở và c mớ mẻ mã mã , co đã y u C quá muộn màng! Chúa ở trong con, ƣ con l i ƣớng r oà tìm Chúa. Con vô tâm vô ý ch y t eo các t o vật x đẹ mà Chúa dựng nên. C ở vớ co , ƣ co ở vớ Chúa. Các thụ t o đã tác co r ỏi Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng c ƣ
K ở sự ậ m c củ C , C t . T t ấy t đ u một co rắ độc. 2 Toà t ế ớ .
1

đã c o t

t ấy t

ế về t

tr

34

ăm 1990

từng ở trong Chúa, c sẽ c ẳ b o ờ ở trong Chúa. Chúa mời gọi. C đã lớn tiếng kêu gọi. Chúa phá vỡ sự đ ếc lác của con. Chúa tỏa chiếu ánh sáng. Chúa soi sá để x t đi sự tố tăm mù lòa của con. Chúa thở ơ t ơm t o xuống con. Con ít ấy ơ sức sống, và giờ đây co t t ức mo mỏ Chúa. Con đã đƣợc ếm ƣở t y u t ƣơ củ Chúa, nên giờ đây con càng c m thấy khát mong C ơ .C đã c m đến con và 1 con bồn chồ đ t m ếm Bình An của Chúa.” C ơ , mọ ý ĩ của con giờ đây c ỉ mong sao đ t đến hiệp nhất. Lậy C , hông biết các tƣ tƣởng này có thành thực để hiệp nhất hay c ă ? - Này con của Cha ơi, chẳng lẽ Cha chƣa n i và chỉ cho con thấy lòng cứng cỏi của một số ngƣời trong họ rồi hay sao? Họ kêu gào hòa bình và hiệp nhất, nhƣng họ không thực hành gì hết dù chỉ một phần của những gì họ nói. Lòng họ đã ra chai đá và cứng cỏi nhƣ chiếc cối đá. Dù vậy, Cha sẽ dùng Lửa của Cha để uốn cong tất cả xuống. Con cứ chờ rồi sẽ thấy!

Ngày 5 tháng 3, 1990 - Bình an ở cùng con. Con hãy nghe Cha, Cha là Đấng Tối Cao, Đấng đã ƣu đãi con. Con hãy cầu nguyện. (T cầu uyệ )

- Vassula ơi, hãy nhớ con là đất sét, nên Cha có thể nắn đ c thành bất cứ vật gì Cha muốn. Con gái ơi, mỗi thứ Ba và thứ Sáu, con hãy để Cha uốn nắn con nên giống hình ảnh Cha, qua việc ban cho con dự vào những cơn hấp hối trong cuộc Khổ Nạn của Cha. Chén của Cha càng trở n n đắng hơn, vậy con có muốn chia sẻ với Cha không? Con của Cha ơi, hãy n i cho Cha biết con có vui lòng chịu đựng cuộc Khổ Nạn nhƣ Ý Cha muốn không? - Lậy C có , ƣýC muốn.

1

Tác

ẩm „N ữ

Lờ T

Tộ ‟ (Confessions) củ T á

Au ust

, cuố 10

35

ăm 1990

- Ân Sủng Cha ở trên con. Cha sẽ uốn nắn con nên cây thập giá nhỏ. Thân Thể Cha bị phủ đầy những dấu tích tàn khốc, gây nên bởi các linh hồn Cha thƣơng y u nhất. Con có vui lòng chia sẻ các dấu tích trên Thân Thể Cha không? - Lậy C có , ƣýC muốn.

- T nh Thƣơng

u Cha dành cho con th kh n lƣờng! Con hãy đến!

Ngày 10 tháng 3, 1990 (Sứ đ ệ đƣợc b c o m cầu uyệ ày 31-3-1990:)

- Bình an ở cùng các con. Cha là Chúa Giêsu rất thƣơng yêu các con. Các con rất yêu dấu, các con nên biết rằng Cha là Sự Thật Vĩnh Cửu, Cha là Đƣờng dẫn các con đến Sự Sống Đời Đời. hững ngày trong Mùa Chay này, các con đã sẵn sàng dấn thân đi theo Đƣờng của Cha chƣa? Các con có sẵn sàng để mà nh n nhận rằng: Cha là Đấng đã đánh dấu Đƣờng Cha đi bằng chính Máu của Cha không? Cha là Đấng bị đ ng đanh với ăm Vết Thƣơng, là chính Đấng đang n i với các con hôm nay. Cha là Hiến Tế Hy Sinh của Tình Thƣơng Yêu, là Đấng đang t m đến tâm hồn các con. H i các con là những ngƣời còn đang do dự, các con hãy đến, hãy tiến bƣớc tới. Các con là những ngƣời đƣợc Cha yêu thƣơng, hãy đến với Cha và tiến sâu vào Vết Thƣơng của Trái Tim Cha, để rồi Cha lôi kéo các con, và soi sáng cho các con hiểu rằng: tại nơi đây các con sẽ tìm thấy Bình An và Niềm Vui. H i linh hồn, hãy lại gần Cha hơn nữa, Cha sẽ thở vào các con bằng ƣơng Thơm Ngọt Ngào của Cha để con đƣợc hồi sinh. Các con hãy qu n m nh đi vì Cha, và Cha sẽ ấp ủ các con trong Thánh Tâm Cha. Các con hãy lên tiếng k u cầu Cha, Cha sẽ đáp lời. Các con hãy sốt sắng đi tìm Cha và các con sẽ tìm thấy Cha. Các con hãy từ bỏ con đƣờng xấu sa để bƣớc đi theo Đƣờng của Cha, rồi Cha sẽ nâng các con lên cùng Cha, và làm cho các con say mến, nhƣ vậy Hồn Cha mới vui thỏa. Tình Thƣơng Yêu của Cha nhƣ iòng Suối, nhƣ iếng nƣớc Hằng Sống. Vậy các con hãy đến múc nƣớc từ Giòng Suối này, rồi các con sẽ
36

ăm 1990

đƣợc sống. Các con đừng chạy theo thế gian, vì thế gian không muốn tiếp nhận Tình Thuơng Yêu Cao Cả của Cha. Này con của Cha ơi, con đã hoàn tòan hiểu cuộc Khổ Nạn của Cha chƣa? Cha là Đấng đã giải thoát con khỏi Sự Chết. Cha bị bách hại vì con. Mặt Cha bị biến đổi hình hài do những quả đấm dữ dằn tạo nên. Cha bị bạt tai, bị khinh miệt, bị chế diễu. Cha chịu tất cả để cứu thoát con. Vì tình thƣơng yêu cao cả Cha dành cho con mà Cha bị đánh đòn kh ng ch t nƣơng tay. “Cha đã gánh tội con trên Vai mà không một lời phàn nàn, nhƣ con chiên bị đem đi giết, nhƣ con cừu bị đem đi x n l ng mà chẳng hề hé miệng than van”1... Này con của Cha ơi, để giải thoát con, Cha để cho nhiều ngƣời đâm thâu qua àn Tay đã tạo dựng nên họ. Đ ng là nhƣ vậy, họ đã đâm thủng ch nh ai àn Tay đã tạo dựng nên họ, và qua các vết thƣơng cùa Cha, Cha cứu chữa con... Vì phần rỗi của con, Cha đã chịu đựng hàng giờ khổ đau để đƣa con ra khỏi hầm bẫy. Cha là Đấng Thánh của con. Thế nhƣng Cha cho ph p con k o căng Cha vào thập giá cho đến khi xƣơng cốt của Cha phải căng giãn ra th m. m nay, con hãy cảm nhận ra nỗi thống khổ của Cha, cảm nhận cơn khát mong v kh ng đƣợc loài ngƣời đáp lại t nh thƣơng y u của Cha, một t nh y u kh ng l lụt nào có thể cuốn tr i đi, và c ng chẳng có giòng thác nào phủ lấp đƣợc, Liệu rồi đây Cha còn thấy các con vẫn tiếp tục lang thang trong sa mạc nữa không? Các con hãy trở về làm hòa với Cha và sống thánh thiện, cùng từ bỏ lối sống c của các con. Cha kh c thƣơng và đau buồn khi nhìn thế hệ hƣ đốn này đang chạy theo lối sống trụy lạc thay v nhân đức, chạy theo cái chết thay vì sự sống, với lý do họ đã dựa vào một học thuyết sai lầm, thế nên họ đã chấp nhận thuyết duy lý, một triết thuyết nẩy sinh ra chủ nghĩa vô thần. Chính vì vậy, Cha còn phải mất mát bao lâu nữa để một thân một m nh gánh chịu cô đơn trong các hà Tr Tạm? Bao lâu nữa Cha phải chịu cảnh mắt nhòa lệ với máu chảy dài trên Má, và từng thớ thịt của Trái Tim Cha bị rách nát? Nỗi thống khổ trong Vƣờn Gietsimani vẫn đang từng giờ đƣợc tái diễn trong Trái Tim Cha. Hãy đi sâu vào tận trong các Vết Thƣơng của Cha, th các con mới hiểu đƣợc nỗi thống khổ của Cha. Cha thấy trƣớc ngay từ khởi đầu là: cho dù Cha y Sinh đến đâu, các bè đảng c ng sẽ nổi lên chống lại Cha và chia rẽ Nhiệm Thể Cha, tạo ra nhiều học thuyết mới. Thế rồi một khi họ đi đến chỗ bất đồng với nhau do
1

Isaiah 53,7.

37

ăm 1990

vì ý thức về điều phải điều trái của họ bị lu mờ, th c ng là lúc họ mất đi cả ý thức về tình anh em, và thế là tiếng khóc than của các con chiên của Cha thấu lên tới Tai Cha... Và giờ đây Tiếng Kêu của Cha trên Thập Gía vang vọng lên lan tới các quốc gia dân tộc, để kêu gọi tất cả các con hãy trở lại và nối kết các con trở nên một. Vậy nếu có ai hỏi Cha: “Tại sao xẩy ra cảnh đ i mắt nhòa lệ đẫm máu lại chảy dài trên Má Ch a?” Cha sẽ trả lời: này con của Cha ơi, cảnh mắt Cha nhòa lệ với máu này chảy xuống v con đ ! Giòng huyết lệ đ gây nên bởi tội lỗi và những điều nhơ bẩn xấu xa. Nếu các con lại hỏi: “Còn những vết roi in hằn trên Thân Thể Chúa thì sao? Và tại sao các Thƣơng T ch của Ch a lại mở toác ra lớn nhƣ vậy?” Cha sẽ trả lời: này con của Cha ơi, những vết roi giáng trên Thân Thể Cha một cách kh ng thƣơng tiếc đƣợc tái diễn mỗi ngày là do những ngƣời Cha yêu thƣơng nhất, nhƣng giờ đây lại quay lƣng lại với Cha, để mặc các Vết Thƣơng nơi Cha mở toác ra lớn hơn. Thực ra, họ c ng ch nh là những ngƣời đã từng n i: “Ch ng con muốn trau dồi học hỏi Đƣờng Lối Chúa và chúng con muốn đi theo Ch a”. Thực ra tâm tƣởng họ lại sống trong tối tăm, nên chỉ khi nào họ biết chết đi cho cái t i của họ, thì họ mới có thể thấy đƣợc Ánh Sáng. Hôm nay một lần nữa Cha lại đến với con trong những ngày tháng của Mùa Chay. Này con của Cha ơi, Cha đến với con dù con là ngƣời tội lỗi, dù là ngƣời công chính hay không, dù bị loài ngƣời xua đuổi, hay đang bị chao đảo trên thế giới này. Cha đến để kêu gọi con hãy hòa giải. Con hãy đi giải hòa với anh chị em con, và khi con bằng lòng hòa giải với anh chị em con, là con giải hòa với Cha, là Thiên Chúa của con. Con hãy dâng lên Cha tâm hồn bình an của con, nhƣ Cha ban cho con nh n của Cha. Con hãy noi gƣơng Cha và sống thánh thiện, hy sinh và ăn chay, để con có thể lớn lên trong Thần Khí Cha đầy u Thƣơng, Thánh Thiện và Chân Lý. Điều Cha đòi hỏi nhất nơi con là sống thánh thiện. Con đừng giống nhƣ loài chó rừng chỉ ƣa sống vào ban đ m! Cha biết chúng từ lâu trƣớc khi con đƣợc sinh ra. Vào những ngày này, Cha đổ Thần Khí Cha tràn đầy xuống các quốc gia dân tộc, để các con đƣợc lớn l n nhƣ đồng cỏ đƣợc tƣới nƣớc dồi dào. Cha dùng cách này để đến với các con và chất vào kho của các con đầy đủ của cải Cha ban. Cha đến để đánh thức con ra khỏi cơn ngủ m , và đƣa con xa khỏi lối sống tội lỗi của con. iờ đây Cha có một yêu cầu đặc biệt đối với những ngƣời đang sống dƣới Danh Cha và hoạt động cho sự Hiệp Nhất và òa nh: Cha xin
38

ăm 1990

các con hãy đến với Cha nhƣ một trẻ thơ, và gặp Cha để trả lời những câu hỏi này của Cha: này anh em thân mến, anh em có làm bất cứ điều g để mà duy trì sự hiệp nhất của Nhiệm Thể của Thày không? i anh em, hãy nói cho Thày biết Bình An mà Thày đã để lại cho anh em, Món Qùa mà Thày đã ban cho anh em đâu rồi? Tại sao anh em lại cứ tiếp tục tự chia rẽ nhau trong Thày? Anh em có thực tâm cố gắng để tái hiệp nhất trong niềm tin và trong đời sống không? Cha nói thật với các con rằng: để đổi mới đầu óc các con bằng một cuộc cải hóa tinh thần, một cuộc cải hóa của tình thƣơng yêu, các con phải gạt bỏ đi mọi thù hằn hiện có giữa các con, rồi đến với Cha bằng con ngƣời đổi mới của mình, hãy đến cùng Cha với tâm hồn trong sạch. Các con hãy tỉnh thức khỏi cơn mê ngủ! Cha đang đứng ngay trƣớc nhà các con để gõ cửa. Các con đừng nên nhƣ loại muối đã nhạt, nhƣng hãy n n nhƣ cây đang trổ bông ân phúc và nặng trĩu hoa trái thánh thiện. Các con hãy thực thi Giới Luật Cha bằng hiệp nhất và gi p đ lẫn nhau. hƣ h m qua, Cha ngƣớc Mắt lên Chúa Cha và cầu nguyện cùng Ngài: “Lậy Cha Ch Thánh, xin gìn giữ những ngƣời Cha đã trao cho con, sống trung thành với anh Cha, để họ trở nên một với nhau nhƣ Ch ng Ta.1 Xin cho tất cả họ nên một với nhau.2 Lậy Cha là Đấng Công Chính, Xin nhắc nhở cho họ nhớ đến tinh thần vâng phục của Con, c ng nhƣ lòng khiêm cung, trung thực và t nh y u thƣơng bao la của Con để họ thôi không còn gây cho con th m nỗi thống khổ, là thống khổ đã làm cho Thân Thể Con tu n đổ Máu đào. Xin Cha hãy gi p họ nhận ra lầm lỗi của m nh và đi đến hòa giải với nhau để họ đƣợc xứng đáng mỗi khi đ n nhận Con qua việc ăn M nh và uống Máu của Con. Lạy Cha, xin hãy kêu gọi và dạy các chủ chăn biết nhƣờng nhịn và đối xử khoan hòa với nhau,
1 2

Jn. 17:11. Jn. 17:21

39

ăm 1990

cùng biết từ bỏ mình và sống khiêm tốn. Chớ gì họ nhận thức ra đƣợc ơn Cứu Chuộc của Con trong Mùa Chay này, và biết kiếm tìm sự Kh n goan đ ch thực trong Con. Amen.” - h c cho ngƣời biết lắng nghe Cha. h c cho ngƣời bƣớc đi trong Đƣờng Lối của Cha. h c cho ngƣời khiêm tốn. h c cho ngƣời có tinh thần nghèo kh , v nƣớc Trời là của họ. Cha là Chúa của các con, Cha ban ph c lành cho các con và gia đ nh các con. Cha để lại Sinh Khí của Tình Yêu Cha ở trên trán các con, và để Bình An của Cha trong trái tim b mọn của các con. Các con đừng bao giờ quên rằng: Chúa Tình Yêu luôn ở với các con. Các con hãy nên một

(Sứ Đ ệp của Me Maria): - Bình an ở cùng các con. Các con hãy cảm nhận lấy sự Hiện Diện của Mẹ đang ở giữa các con. Hồng ân này đƣợc ban cho tất cả các con... Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ xin các con hãy thanh tẩy tâm hồn. Các con hãy chuẩn bị kỹ tâm hồn mình trong Mùa Chay này, để các con có thể hiểu và hòa mình trọn vẹn vào Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kytô. Các con hãy suy niệm về cách Ngài đã y Sinh Ch nh Bản Thân Mình vì các con, để giải thoát các con khỏi tội lỗi và thanh luyện các con, biến các con trở nên con cái của Ngài. Thiên Chúa muốn các con hòa giải và đền tạ. Các con hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Các con hãy giao hòa với Thiên Chúa, rồi các con sẽ đƣợc thừa hƣởng gia tài của Ngài là Sự Sống Đời Đời. Thiên Chúa muốn các con nên hoàn hảo. Mẹ nhắc cho các con rằng: các con sẽ không thể đạt tới sự hoàn hảo, nếu các con không giải hòa với nhau nhờ vào Ngài và vì Ngài. Sự từ bỏ mình sẽ dẫn các con tr n đƣờng tiến tới sự hoàn thiện. Mẹ là Mẹ Thánh của các con không ngừng cầu bầu cho các con trƣớc mặt Ch a Cha, để các con biết từ bỏ mình và trở n n hoàn thiện. Chúa Giêsu và Mẹ dùng cách thế này để đến với các con, nhằm cảnh giác và đánh thức các con thoát ra khỏi cơn ngủ mê. Thời giờ đang qua mau, và mặc dù
40

ăm 1990

có nhiều ngƣời trong các con tỉnh giấc, nhƣng Satan lại đang tăng cƣờng gấp đ i sự ác độc và cạm bẫy của chúng, hầu làm cho một số trong các con lại rơi vào cơn mê ngủ. Mục đ ch của chúng là chia rẽ các con, là gây mối bất hòa và tách các con ra khỏi Cây Nho. Các con hãy chống lại mọi chƣớc cám dỗ, chống lại sự dữ và chiến thắng chúng bằng tình y u thƣơng. Các con hãy chiến thắng tính ích kỷ bằng hy sinh, chiến thắng độc ác bằng sự thiện. Các con hãy chứng minh tình yêu mến của các con đối với Ngài bằng những hành động tốt. Các con hãy thƣong y u tha nhân nhƣ ch nh m nh. Các sứ điệp của Chúng Ta cần đƣợc tuân giữ, chỉ đọc mà th i chƣa đủ, mà phải sống các sứ điệp ấy. Các con hãy chứng minh cho Thiên Chúa biết các con là con cái của Ngài bằng đời sống trong sạch, khiêm nhu, vâng lời và từ bỏ mình. H i các con linh mục của Mẹ, Mẹ thƣơng yêu các con. Các con là đàn chi n đƣợc Chúa Giêsu qui tụ lại trong Vòng Tay gài và đƣợc Ngài dạy bảo. Các con hãy đến mà đ n nhận từ Thánh Tâm Chúa Giêsu Tình Thƣơng Yêu của gài, để làm cho tình yêu của các con nên sống động nhƣ ngọn lửa bừng cháy, và rồi truyền lan sang các con chiên của Chúa Giêsu. Các con hãy đi theo Vua nh n rồi các con sẽ hiểu Ngài. Chúa Giêsu, là Đấng tự Hiến Tế, sẽ giúp các con biết hy sinh hãm m nh hơn nữa. Các con yêu dấu, hãy tìm kiếm Ngài với trái tim đơn sơ. Thi n Ch a kh ng phức tạp đâu! Đấng Thánh trên hết mọi bậc thánh đang dùng hết phƣơng thế này tới phƣơng thế khác để làm cho các con hiểu rằng thời giờ thì khẩn cấp. Mẹ thật đau đớn và đầm đ a nƣớc mắt Trái Tim Mẹ chất đầy những muộn phiền khi thấy rất nhiều ngƣời con của Mẹ đang còn trong cơn mê ngủ, chối bỏ tất cả những cảnh giác đầy Tình Xót Thƣơng của Chúng Ta. Mẹ không ngừng kêu gọi các con, Mẹ đã hiện ra ở nhiều nơi tr n trái đất này để van xin các con hãy trở về với Thiên Chúa. Các con yêu dấu của Mẹ, Mẹ kh ng đến để quở trách các con. Mẹ đến với tình y u thƣơng để cảnh giác các con, để trợ giúp và dạy dỗ cho các con đƣợc lớn mạnh trong tinh thần. Với tƣ cách là Mẹ của các con, Mẹ quan tâm đến sự trƣởng thành của các con. Mẹ thƣơng yêu các con nhiều lắm, nên Mẹ dẫn dắt các con, để các con đƣợc lớn mạnh trong Chúa. Các con hãy hân hoan đ n nhận những ngày hồng phúc này. Thiên Chúa không bỏ rơi các con, c ng kh ng kết án các con. Ngài không bao giờ ngoảnh mặt đi với các con. Cho nên, các con hãy tiếp nhận Thánh Thần Ân Sủng của Ngài với niềm vui hoan ca.
41

ăm 1990

Các con hãy làm cho Trái Tim Chúng Ta vui thỏa, và phổ biến sứ điệp của Chúng Ta tới tận cùng trái đất, để giúp cải hóa các tâm hồn. Mẹ mong muốn thấy các Giáo Hội đƣợc hoàn hảo, sống động và ấm cúng. Vậy các con hãy sống sứ điệp của Chúng Ta. Mẹ đang đổ ơn ph c xuống trên các con, để khuyến khích các con. Các con hãy sống thánh thiện và tiến gần đến bên chân Thập a Ch a i su hơn, nhƣ Mẹ, thánh Gioan và các bà đạo đức ngày xƣa. Các con hãy đến thờ lạy gài. Các con hãy đến mà thờ lạy gài. ãy để Thần Khí Thánh Linh ngự trong các con luôn mãi. Mẹ ch c lành cho các con và gia đ nh các con (Đọc Thánh Kinh: Mt. 5:17-26.)

Ngày 29 tháng 3,1990 ng hoa ơi, Cha ban bình an của Cha cho con. Con hãy vác Thập Gía Cha cho đến cùng. Con đừng bao giờ quên tình thƣơng yêu cao cả Cha dành cho con, một tình yêu không một loài thụ tạo nào có thể trao tặng. Con hãy luôn nhớ đến quyền lực dịu dàng của Cha. Cha vui sƣớng để con ở bên Cha theo cách nhƣ thế này. Cha đã ƣu đãi con. Vậy con hãy vui lên! Vassula con ơi, có một thời con chẳng bao giờ cầu nguyện, c ng chẳng bao giờ yêu mến Cha, nhƣng Cha đã kh ng kết án con về sự khô khan và thù nghịch của con đối với Cha. Vả lại v lòng thƣơng, Cha đã kéo con lên khỏi vực sâu. Này con của Cha ơi, con nên khắc ghi điều này trong tâm trí con. Cha là Thiên Chúa thƣơng yêu con. Một ngày nào đ con sẽ hiểu hoàn toàn. Giờ đây con hãy ngƣớc mắt lên nhìn Cha và l n tiếng: “Xin Ch c Tụng Ch a! Vinh anh Ch a” Cha chúc lành cho con

(S u đ vào c ều tối:) - Ch a ơi, Ch a đang ở đâu? Sao con kh ng thấy Chúa?
42

ăm 1990

-

i con b mọn, Cha đang ở trong trái tim con.

Ngày 2 tháng 4, 1990 Con muốn ữ yêu mến Chúa mã mãi. Con biết con không thể nhớ l i hết đƣợc mọi khuyết đ ểm của con. Vì thế, co đế để xin Chúa c e c ở con khỏi mọ xu ƣớng xấu. Xin chớ để co rơ vào tội nặng. L y Đức Gia-Vê d u hiền, x c o co đƣợc luôn trú ẩn trong Chúa. - Con yêu dấu của Hồn Cha, Cha sẽ ban cho con sự an toàn mà con khao khát. Các con hãy vui lên, hãy luôn chọn điều làm hài lòng Cha. Con đừng sợ hãi, vì Cha luôn ở b n con. Điều Cha mong muốn nơi con là t nh y u mến, tuân phục, qu n m nh, khi m nhƣờng, ngoan ngoãn. hƣ thế, con sẽ gột bỏ đƣợc sự giận ghét, bất tuân, v nh vang, ki u căng và độc ác. H i linh hồn, con hãy vui l n! Con đừng nhìn về phía sau, mà hãy nhìn lên Cha, trực diện với Cha và bỏ mình vì Cha. Lần trở lại của Cha đã gần tới rồi, và bất cứ ai kính sợ Cha là Thiên Chúa của họ, th ngƣời đ sẽ hiểu. Này con rất yêu dấu, Thần Khí Cha ở trên con. Cha là Đấng nuôi nấng con, sẽ luôn nhắc nhở cho con về Tình Thƣơng Yêu của Cha. Hãy vui lên! Con hãy vui lên! Cha nói với con là con hãy hân hoan và mừng vui lên! Con hãy để Thần Khí Cha hoạt động trong con. Cho dù con yếu kém thế nào, Cha vẫn có thể hoàn tất đƣợc mọi sự. Con càng trở n n nhỏ b , th Cha lại càng trở n n cao trọng! Con hãy chấp nhận Ân Phúc của Cha, và bỏ đi t nh thụ động. Bình An Cha luôn ở cùng với con. Con hãy chiều mến Cha bằng tấm lòng của con. Con đừng bao giờ tỏ ra lạnh lùng với Cha. Cha sẽ dạy con nhiều điều nữa. Cha sẽ cho con biết về Đấng Thông Biết đ ch thực mà con sẽ học từ Môi Miệng Cha. Đấng Kh n goan đi trƣớc mặt con và sẽ là Đấng Dạy Dỗ của con. Mọi việc con làm, con hãy làm vì tình yêu mến. Con hãy sửa sang lại khu vƣờn của Cha.

43

ăm 1990

Con hãy làm cho Đầu Cha nhẹ bớt đi bằng cách g mạo gai xuống, và thay vào đ bằng triều thiên hoa Hồng. Cha là Chúa rất n ng lòng chờ gày Vinh Quang của Cha.

Ngày 3 tháng 4,1990 L y Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc con, con mong mỏi c ờ Chúa. C đã đƣ co từ dƣớ vực thẳm. Con biết C đã đối xử thật d u dàng với con, C để con ch u đ u với mục đíc áo uấn con nên tốt ơ . Xin Chúa trở Đấng Cứu Độ của con, làm mới l i niềm vui của con, cất đ mọ că uy gây nên sự dữ ơ con, vì Chúa yêu mế sự Thánh Thiện và sự thành thực của tâm hồn! - Này con của Cha ơi, con hãy sống b nh an. Đau khổ là món quà Cha ban tặng để thánh hóa con. Cha sẽ tỏ ra ngọt ngào với tâm hồn trơ trụi của con, tâm trí con đang phiền khổ,1 môi miệng con đ i khát kh n ngu i, trái tim con thao thức. Hởi linh hồn, con hãy mở mắt ra, và hãy đi vào con đƣờng thánh đức. Con hãy dâng lên Cha trọn vẹn ý muốn của con... H i linh hồn, con hãy mở mắt ra mà nhìn, hãy nhìn đến dấu t ch Cha để lại phía sau. Con đƣờng Cha đi đƣợc đánh dấu bằng ch nh máu Cha. Con hãy đi theo các dấu ấy này mà đến với Cha, chẳng cần phải t m bạn đồng hành, và c ng đừng hòi: “Cái này là cái g vậy? Sức mạnh Cha sẽ giữ gìn con khỏi vấp ngã. H i linh hồn, bằng giá nào con c ng cứ đến với Cha, và Cha sẽ ban cho con chén của Cha. Con hãy uống đi, dù ch n của Cha c đắng thế nào con c ng cứ uống đi, hãy uống để làm vinh danh Cha, rồi Cha sẽ đổ xuống con tràn ngập Ân Phúc của Cha nhƣ trầm hƣơng.

Đ ều ày c Ngài.
1

ĩ

àđ

át T

C

và đ u

v c ƣ đƣợc ở tr

T

Đà

với

44

ăm 1990

Vassula on gái của Cha ơi, con hãy lắng nghe này: mặc dù các kẻ thù của Cha bao vây con, nhƣng con sẽ không bị hề hấn gì. Vậy con đừng sợ, nhƣng cứ vững tâm mà tiến tới. Con hãy theo dấu vết đƣợc ghi rõ bằng Máu Cha. Con đừng nhìn sang phải hay sang trái. Cha đang ở ph a trƣớc chờ con để thánh hóa con. Con hãy tới đi, mà hãy tới một mình. Cha không muốn thấy các địch thủ đến cùng với con. Vì Tình Yêu lớn lao Cha dành cho con, con hãy ãn t đi trong những ngày thanh tẩy này. Cha là Đấng Cứu Độ của con. Cha đang đứng ở cuối đƣờng con đang đi tới. Con hãy mở mắt nhìn những vết Máu Cha đã đổ ra vì con. Con hãy biến các ngày này trở nên những ngày đáng ghi nhớ cho con. Con hãy tỉnh thức, h i linh hồn, sao con lại mê ngủ? Con hãy đến mà tìm nguồn sức mạnh ở trong Cha. Con hãy đến với Cha, Cha sẽ làm ngu i giãn cơn khát của con, nếu con làm cho Cha dịu đi cơn khát T nh u Mến. Con gái của Cha ơi, đây là m n nợ của con, v Cha đã đến và cứu con thoát khỏi vực thẳm sâu, và khi Cha đã đến cứu con, Cha tỏ bày Tình Thƣơng Yêu Cao Cả của Cha cho con. Giờ đây con hãy đến mà dâng lên Cha ý muốn con, hãy chứng tỏ ƣớc muốn làm dịu cơn khát t nh y u khôn cùng của Cha bằng cách nhỏ trên Môi nứt nẻ của Cha vài giọt tình yêu mến ngọt ngào của con. Cha sẽ hân hoan đ n nhận nhƣ những bông hoa dại trong sa mạc vui nhận giọt sƣơng mai. H i linh hồn, con chẳng phải là ngƣời vô tội c ng chẳng phải là ngƣời trung thành. Tuy thế, Cha đã tha thứ cho con theo Sự Tinh Tuyền và Ánh Sáng của Cha. Cha đã tẩy sạch tội lỗi con. Vậy giờ đây con hãy làm hài lòng Cha. Con hãy ngƣớc mắt lên nhìn Cha, hãy ngƣớc lên mà nhìn tấm biển Cha treo tr n đầu con... Cha đã chọn con giữa bao nhiêu ngƣời để qua con, Cha sẽ tỏ cho mọi ngƣời thấy tấm biển T nh u và lòng Thƣơng X t Cha đang đặt tr n đầu các con. H i thế hệ hôm nay, nhƣ ngƣời t nh đeo đuổi ngƣời mà mình hằng yêu dấu, Cha đi khăp đây đ và tìm mọi cách hầu có thể làm cho các con vĩnh viễn thuộc về Cha. H i thế hệ hôm nay, các con hãy tỏ cho Cha thấy rằng: đàng sau bức tƣờng thành của các con, Cha vẫn còn có thể tìm thấy đƣợc một ngƣời bạn trung thành… Mà cho dù Cha không tìm thấy một ngƣời nào, ngoài một ngƣời bạn do dự... thì Cha c ng biến đổi sự gian trá của con thành ngôn từ thành thật, để Ngày đại họa kh ng đổ xuống trên con. ày ngƣời bạn thân hữu, là ngƣời vẫn còn do dự giữa sự thiện và sự dữ, con đừng tỏ ra lãnh đạm nữa! Con vẫn chƣa hiểu rằng Trái Tim Cha đang sầu
45

ăm 1990

tƣơng tƣ hay sao? Con hãy đến để cảm nhận đƣợc nhịp đập của Trái Tim Cha. Mỗi nhịp Tim là một bài ca Tình Yêu tuyệt mỹ dành cho con, là ngƣời bạn thân hữu của Cha. Ch a T nh u lên tiếng mời gọi với Tình Thƣơng Yêu tha thiết đến phát ghen. Con hãy đến với Cha trƣớc khi mặt trời lặn, và trƣớc khi màn đ m buông rủ nhƣ tấm màn phủ tr n con. Con hãy đến với Cha, đừng để Cha lại trong niềm vô vọng cho tới ngày mai. Con hãy đến với Cha trƣớc khi Giông Tố và Lửa làm con ra tan tác nhƣ rơm rác. ãy đến với Cha, và Cha sẽ chăm s c linh hồn của con trong những ngày sầu muộn này. inh hồn ơi, hãy để cho Cha nghe thấy lời con k u cầu, hãy để cho Cha nghe thấy tiếng chân con bƣớc đi, hãy để cho Cha nghe thấy tiếng n i của con trƣớc khi màn đ m phủ xuống ... 1Cây sung đa sai trái và chẳng bao lâu nữa chúng con sẽ đƣợc ăn những trái đầu mùa của nó... Phúc cho các con bây giờ đang đ i khát, bởi v rồi đây các con sẽ đƣợc thỏa nguyện. Ch a T nh u thƣơng y u các con. Nhà của Cha c ng là hà của các con. Các con hãy ngả vào Vòng Tay Cha, và Cha sẽ đổ xuống vùng đất khô cằn của các con ngập đầy Tình Thƣơng Yêu của Cha. Cha là Chúa Giêsu, yêu thƣơng các con kh n lƣờng.

Ngày 10 tháng 4, 1990 - Bình an ở cùng các con. Cha là Đấng Thánh của các con, là Đấng lu n để mắt nh n đến các con từ trên cao... Các con hãy hồi tâm để cảm nhận ra Sự Hiện Diện của Cha... hãy cảm nhận sự Hiện Diện của Cha, nhận ra Mắt Cha đang cham s c các con. Cha nói thật với các con: không ai có tình yêu cao cả hơn Tình Yêu của Cha. Cha là Đấng Tự Hữu, là Thiên Chúa Hằng Sống Các con yêu dấu, ngày nay dân tộc các con đang sống trong tối tăm. Ch nh do òng Thƣơng X t V ạn của Cha, mà Cha đến để tái thiết lại Nhà Cha và đƣa các con trở về với Cha. Thực ra, Cha đang đổ tràn Thần Khí Cha xuống toàn thể nhân loại, để dùng Lời Cha nuôi sống các dân tộc đang đ i khát, và nhắc cho các con rằng Cha là Đấng Thánh. Cha đến để khuyến khích các con thực thi điều thiện, và khuyến
1

Chúa Giêsu từ

ă

ỉ, đột

N à đ

.

46

ăm 1990

cáo các con hãy dẹp bỏ đi các xu hƣớng xấu. H i các linh hồn, giờ đây Cha đứng ngay trƣớc nhà các con và đang gõ cửa. Cha là Đấng các con đang t m kiếm. Cha là Đấng nâng hồn các con l n để biến đổi các con nên cao quí. Cha nói rất thật với các con rằng: Chúa T nh u đang tr n đƣờng trở lại! Ngày giờ Trở Lại của Cha sắp tới rồi. Vậy các con hãy cầu nguyện để các linh hồn đƣợc ơn trở lại. Các con hãy cầu nguyện để họ trở về trƣớc Ngày Trở Lại của Cha, hãy cầu nguyện tha thiết để tiếng kêu gọi của Cha giữa nơi hoang địa này có thể tới đƣợc tai họ, cùng phá v sự điếc lác của họ. Các con hãy cầu nguyện lên Ch a Cha, để Chén Công Thẳng của Ngài kh ng trào ra trƣớc khi các con hoán cải! H i thế hệ hôm nay! Các con hãy lên tiếng kêu cầu lên Cha và Cha sẽ nghe các con, Ôi thế hệ hôm nay, là thế hệ... bị nhơ nhớp ngập đầu, ô uế khôn tả, ch nh tội ác của các con đang giết hại các con. Sự hƣ hỏng của thế hệ các con và sự bất trung của các con đã thấu tới cõi Hằng Sống, làm rung chuyển các cột trụ trên Trời. ành động trái đạo lý của các con đã làm kiệt quệ sự khôn ngoan tinh thần của các con. Giá chi các con biết đƣợc các thiên thần Cha phải run rẩy nhƣ thế nào khi nhìn thấy những g đang chờ đợi các con!...Trái đất sẽ thẫm nhuộm máu của các con, do sự bội giáo của các con. Trái đất sẽ tự xé các con thành từng mảnh ngay trƣớc mặt các thiên thần của Cha! Nếu tất cả các con hiểu đƣợc những điều kinh sợ sắp đến, các con không còn phí phạm thời giờ để phun thờ ra những lời v nghĩa và tâm t nh v đạo nhƣ hiện nay. Cha là Thiên Chúa, từ Trời Cao đang đổ Thần Khí Cha xuống để chuẩn bị các con, dạy dỗ các con, cùng kêu gọi các con hãy sám hối và ăn năn trở lại. Cha là Thiên Chúa Nhân Từ, là Đấng lu n đoái nhìn xuống các con trong thời điểm ân phúc này để cứu giúp các con. Các con hãy lắng nghe những Tiếng K u đau buồn của Cha. Các con yêu dấu, Cha đến để thức tỉnh các con. H i thế hệ v ơn này, Cha sẽ không sợ mệt mỏi nhắc lại lời yêu cầu của Cha, và Cha sẽ cứ tiếp tục nhắc lại mãi lời yêu cầu của Cha với các con. Môi Miệng Cha sẽ không ngừng kêu gọi các con. C điều trong khi Cha nói, thì sự đau khổ của Cha vẫn không thuyên giảm... Tuy nhiên h i thế hệ hôm nay, Ánh Sáng đang ở gần các con để xua tan sự tối tăm của các con ... Các con hãy mở mắt ra. Các con hãy mở mắt ra rồi sẽ thấy đƣợc Cha trong Sự Cả Sáng của Cha. Cha sẵn sàng ban ánh sáng để mắt các con thấy rằng: các con sẽ không còn mê ngủ nhƣ chết nữa. Các hành vi của thế
47

ăm 1990

hệ các con th đồi trụy, đ hèn, thật xa vời với việc trở nên Hình Ảnh của Cha, xa vời với Chúa Tình Yêu, và xa vời với cả Đấng Thánh Thiện. H i thế hệ đang quá yếu đuối, Cha là Đấng Thánh của các con, nhƣng các con lại đ ng đinh Cha từng giây từng phút. Ngày nay, Cha là Đấng đầy Tình Thƣơng u bao la, đang muốn ôm các con trong vòng Tay Cha và dịu dàng nuôi nấng các con bằng Lời Cha, để đem các con trở về với thiên tính. Cha đến để đem các con ra khỏi sự dữ. Cha kh ng đến để đe dọa các con. V lòng Thƣơng X t v bờ, Cha chỉ đến để cảnh giác các con thôi. Sự khao khát nhất của Cha là chiếm hữu các con và làm cho các con thuộc về Cha đến Mu n Đời, cùng trao cho các con áo choàng trắng chói ngời. Trái Tim Cha nôn nao kiếm t m các con để kéo các con ra khỏi tình trạng tồi tệ ghê tởm của các con. Cha kêu gọi, thế mà ngày nay nhiều ngƣời trong các con không muốn đáp lời. Cha n i qua các dụng cụ b mọn của Cha, nhƣng nhiều ngƣời trong các con lại kh ng lắng nghe. Thay vào đ , họ cho rằng các ngƣời nhận lãnh sứ điệp của Cha là những kẻ lừa dối. Những ngƣời này tỏ ra th ch chọn làm những g khiến Cha buồn lòng nhất: đ là diệt mạng sống1... rồi họ cứ nghĩ rằng m nh đang thực hiện cho Cha một nhiệm vụ thánh thiện. Tâm trí họ lâm vào tình trạng vô tri v giác, ch m đắm trong tối tăm làm cho họ không còn nhận ra đƣợc Thánh Thần Ân Phúc Cha. Họ chẳng hơn g những ngƣời o Thái xƣa kia trong việc không nhận ra Cha là Đấng Cứu Thế! Họ khiêu khích Cha. Họ không làm Cha hài lòng. Họ giăng tr n Đƣờng Cha đi những cây gai và bụi gai nhằm cản lối Cha, đồng thời đề xƣớng ra những điều dơ bẩn và rối loạn cho thế hệ vô cảm và v đạo nghĩa này. Các con hãy cảm nhận nỗi thống khổ của Cha, hãy cảm nhận ra nỗi buồn khổ của Cha. Mắt Cha nhòa lệ, và Cha đã ph nƣớc mắt kh c thƣơng vô ích. Với tình thƣơng yêu cao cả, Cha dùng mọi cách để đến với các con, để ban cho các con món quà Tình Yêu Cha, món quà Thần Khí Cha, món quà Thiên T nh Cha. Cha đến để nhắc cho các con nhớ đến sự Thánh Thiện của
D ệt m số ...chỉ vài chữ ngắn gọ ƣ m t ật nhiều ý ĩ . N cũ c ý ĩ à:, nhữ ƣời ngãn c n, tấn công Chúa Thánh Thầ , Đấng nói ngang qua các sứ đ ệ , cũ ƣ t bỏ những c nh báo của Thiên Chúa, nhữ ƣời này ph i gánh ch u trách nhiệm vì sự ƣ đ của các linh hồn. Ngày nay, Thánh Thầ Â P c đã c ọn những gì mà thế hệ chúng ta cầ , để thức tỉ chúng ta: sự gia tăng các m c kh i, các sứ đ ệp xuyên qua những lần hiện ra. Lời kêu gọi ở F t m đã đƣợc nghiêm chỉnh thi hành. Sứ đ ệ ày đã b quên lãng tro mƣời ba nãm - sứ đ ệp của sự c nh báo - và kết qủa là x y ra cuộc thế chiến thứ hai và sự r đờ và bà trƣớng của chủ ĩ Cộng s n.
1

48

ăm 1990

Cha. Vậy h i các con là những ngƣời đƣợc Thánh Tâm Cha hết lòng yêu mến, các con hãy nói với Cha, hãy để Cha nghe đƣợc tiếng các con. Từ sa mạc này, không biết Cha còn thấy các con đến với Cha nữa hay không? Các con hãy trở về cùng Cha để Cha không còn phải chìm trong thống khổ, và kh ng còn mỏi mòn nghe ng ng bƣớc chân các con trở về. H i con yêu dấu, Cha sẽ không quở trách các con. Không đâu, trái lại Cha sẽ ghì các con vào lòng Cha và nâng niu các con với iòng ƣớc Mắt vui mừng. Cha sẽ bao bọc các con trong Tình Thƣơng Yêu của Cha, và cho các con đƣợc sống trong Bình An của Cha. Cha sẽ chăm s c các con. Cha không phải là Chủ Chăn của các con hay sao? Các con hãy xem, các con đang khởi sự sống những tháng ngày Cha đã hứa cho các con. Cha đã nói rằng: Thần Khí Ân Phúc Cha sẽ thở hơi tr n xác chết của các con. Cha muốn nói là sẽ đƣa các con ra khỏi mồ, và dẫn các con trở về nhà các con là: Thánh Tâm Cha. Cha sẽ đổ xuống các con đầy tràn Thần Khí Cha, và chữa lành các con, rồi các con sẽ nhận ra Cha là Thiên Chúa của các con. Phần các con, hãy mở mắt và trái tim các con ra, hãy từ bỏ mình vì Cha, hãy dâng lên Cha ý muốn của các con. Cha sẽ làm những g còn lại. Các con hãy luôn nhớ đến sự Hiện Diện của Cha. Các con hãy trở n n đoàn tàu Ánh Sáng của Cha chuyên chở Lời Cha, quảng bá các sứ điệp Cha. Cha chúc lành cho mỗi ngƣời các con, cùng in trên trán các con Sinh Khí Tình Thƣơng Yêu Cha. Các con hãy nên một với nhau.

Ngày 12 tháng 4, 1990 (Sứ đ ệ c o P r s và ƣớc Ý:) - Bình an ở cùng các con. Cha là Sự Sống ại. Bất cứ ai tin vào Cha, thì dù có chết, c ng sẽ đƣợc sống lại. Cha là Thần Chân ý. Cha là Đấng nhắc nhở cho các con về Lời Cha. Cha đến để đánh thức các con ra khỏi cơn mê ngủ.

49

ăm 1990

Có lời nói rằng Thần Khí Ân Phúc Cha sẽ tu n đổ dồi dào xuống toàn thể nhân loại, và sẽ đến lúc các con trai con gái của các con nói tiên tri. Tất cả những điều Kinh Thánh n i th đang đƣợc hoàn tất. Từ Trời cao, Cha đang chuẩn bị cho các con th ng biết Chân ý. Cha đang khuyến khích các con bằng cách cho xảy ra những điều kỳ diệu trên Trời dƣới đất. Cha sẽ ban cho ngƣời nghèo kh và ngƣời bé mọn đƣợc thấy thị kiến. Cha gửi Thánh Mẫu của Cha đến với các con tại nhiều quốc gia khác nhau, để Mẹ hƣớng dẫn các con nhƣ một Bà Giáo. H i thế hệ hôm nay, Cha đang bày tỏ Lòng Thƣơng X t vô bờ của Cha ra nhƣ tấm biển ngữ gắn ph a tr n đầu các con, để giáo dục các con và đem các con trở về với thiên tính. Nếu hôm nay các con biết lắng nghe Tiếng Cha, Cha sẽ nâng hồn các con lên và các con sẽ tới đƣợc nơi nghỉ ngơi. H i thế hệ hôm nay, đã từ lâu các con tôn thờ các ngẫu tƣợng vô danh, là những ngẫu tƣợng không có sự sống, những ngẫu tƣợng tự bịa ra, tất cả đều là những thứ có thể giết hại các con. Các con đã dành cho các ngẫu tƣợng một giá trị thần thánh, khiến cho hƣ hỏng cuộc đời các con. Hàng bao nãm, Cha không nghe thấy tiếng của các con hoặc bƣớc chân các con. Các con đã kh ng khẩn cầu lên Cha, c ng chẳng chúc tụng những điều kỳ diệu của Cha. H i thế hệ này, tại sao các con lại từ chối Cha là Đấng Thánh của các con? Các con hãy trở lại và lắng nghe Cha. Chúa Tình Yêu sẽ trở lại với các con trong tƣ cách là Chúa T nh u. Đ chính là Lời Cha Hứa. Vậy các con hãy chuẩn bị để đ n tiếp Cha, rồi Cha sẽ ban cho các con hồng ân Tình Yêu và hồng ân Thánh Thiện của Cha. Các con yêu dấu, các con là những ngƣời đang qui tụi ở đây h m nay, các con nên biết rằng: chính Cha là Chúa Giêsu đã đi tìm kiếm các con và kêu gọi các con ra khỏi vùng sa mạc, để tiến vào Khu Vƣờn tuyệt vời của Cha: trở thành Cộng oàn của Cha. Thánh Tâm rất nhạy cảm của Cha kêu gọi các con hãy sống giao hảo với Cha, và hãy làm hòa với Cha, hãy biến những gai nhọn đang đâm quanh Thánh Tâm Cha thành vòng hoa. Các con hãy mở lòng các con ra để mời Cha vào, hãy dâng lên Cha trái tim các con, và Cha sẽ chiếm lấy các con để làm vui thoả Trái Tim Cha, hãy thân thƣa với Cha bằng tất cả tâm hồn, và Cha sẽ kh ng làm ngơ mà kh ng đáp lời các con. H i các bạn hữu thân mến của Cha, các con nên biết rằng: Cha là Đấng Minh Vƣơng, là Vua Thống Trị của các con, và là Đấng đang dùng mọi cách đ ch thân ngự xuống với các con trên thế giới tồi tệ đầy tội lỗi này để mà tìm kiếm các
50

ăm 1990

con. Cha còn phải tìm kiếm các con bao lâu nữa? Đ i Mắt Cha luôn mỏi mòn mong đợi sự đáp trả của các con trƣớc Thần Khí Ân Phúc của Cha. Cha lên tiếng mở Lời trƣớc và mong đợi các con hồi đáp. Thế mà các con vẫn câm nín. Thần Khí Ân Phúc Cha kêu gọi các con, để dẫn các con vào Tận Cùng Thánh Tâm Cha, thế mà ngày nay òng Thƣơng X t của Thần Khí Ân Phúc Cha chỉ nhận toàn những v ơn. Từ trên Ngai Tòa của Cha, Cha lu n đoái xuống các con, đến gõ cửa nhà các con. Cha đến với các con nhƣ ngƣời Ăn Xin mệt mỏi rách rƣới, thân m nh đầy thƣơng t ch trầm trọng, đi chân không, trông thật đáng thƣơng. Các con hãy lắng nghe tiếng Cha than van: đây chính là Cha, chính là Đức Kyt đây... Cha đang khát... Cha khát v thiếu tình yêu mến... Môi Cha nứt nẻ vì khát tình thƣơng yêu. Miệng Cha kh ran hơn miếng da khô vì hằng nhắc đi nhắc lại mãi những lời van xin! Trái Tim Cha tƣơng tƣ vì thƣơng y u… Cha thƣơng y u các con đến đi n dại, cho dù các con vẫn ki u căng và sống trong tội lỗi. H i những ngƣời con bé mọn của Cha, Cha đến cùng các con với Trái Tim của Cha sẵn sàng trên Tay. Cha biết các con nghèo đ i nhƣ thế nào, nhƣng liệu các con c để Cha dùng bữa với các con không? Các con có thể làm giãn cơn khát của Cha và xoa dịu các Vết Thƣơng của Cha không? Không phải các con đã t m Cha, nhƣng ch nh Cha đã t m và thấy các con đang sống trơ trụi giữa sa mạc. Các con hãy để Cha tiến vào trái tim các con, rồi Cha sẽ sửa sang lại cho các con trở nên cao trọng. Nếu các con để Cha ngự vào lòng các con, Cha sẽ để các con đƣợc thấy các Vết Thƣơng gây nên cho Cha tại ngay nhà các bạn hữu thân thiết nhất của Cha. Các con sẽ phải kinh hãi vì chiều sâu của các Vết Thƣơng, và thấy trên Thân Thể Cha chằng chịt những dấu vết roi đòn dã man còn hằn sâu. Những Vết Thƣơng tr n Thân Thể Cha là thế, những Vết Thƣơng do cuộc tranh đấu của họ tạo ra khiến Cha hóa ra thành ngƣời tàn tật. Cha nói thật với các con: nếu ai kh ng đ n nhận nƣớc Thiên Chúa nhƣ trẻ thơ, thì ngƣời ấy sẽ không thể vào đƣợc nƣớc Trời. Các con hãy tìm kiếm Cha với trái tim đơn sơ, rồi các con sẽ tìm thấy Cha. Các con đừng thử thách Cha, thì các con mới gặp Cha đƣợc. Các con hãy nhận ra Quyền Toàn ăng của Cha. Các con đừng tách xa, c ng đừng tỏ ra lạnh nhạt trƣớc Lời Mời Gọi của Chúng Ta, đừng tỏ thái độ câm điếc trƣớc Lời Kêu Gọi của Chúng Ta, mà hãy lắng nghe tiếng Ch ng Ta đang kêu nàỉ, hãy mở tai và nhận ra Tiếng Gọi của Chủ Chăn. ếu các con yếu sức, Cha sẽ nâng các
51

ăm 1990

con l n và đặt các con tr n Vai Cha. Cha đã sẵn sàng xóa bỏ mọi tội lỗi của các con trong Ánh Sáng và Tinh Tuyền của Cha. H i ngƣời bạn thân mến! Tại sao các con vẫn còn ngập ngừng do dự? Cuống rốn các con vẫn còn dính vào Cha mà! Cha là nguồn sức sống của các con. Cha là nguồn lƣơng thực phong phú. Và với Lời Cha, Cha ban cho các con sự sống để các con khỏi phải chết. H i ngƣời bạn thân mến của Cha, không phải các loại ng cốc các con ăn mà đem lại sự sống cho các con, nhƣng ch nh Cha là Đấng ban sự sống cho các con. Vậy các con hãy ngƣớc mắt hƣớng về Cha và t ch l y ời Cha trong lòng các con, rồi các con sẽ đƣợc sống, hãy xin Cha mở mắt cho các con, và Cha sẽ cấp tốc đến vén mở tấm màn che mắt các con, hãy đến xin Cha đem các con về từ chốn lƣu đày, nơi nhiều ngƣời trong các con đã bị lạc lối, và Cha sẽ lập tức đến với các con. Cho dù các con đã dựng lên bức tƣờng chắn lối Cha trong thời điểm gian ác của các con để đoạn tuyệt với Cha đi nữa, th Cha c ng sẽ lật đổ nó xuống chỉ bằng một ơi Thở của Cha, rồi Cha sẽ nhắc cho các con nhớ đến Tình Thƣơng Yêu của Cha. Cha sẽ nhắc cho các con nhớ rằng Cha là Đấng Hằng Hữu thƣong yêu các con nhất, và nhắc cho các con nhớ nhà của các con là Thánh Tâm Cha. Cha sẽ nhắc nhở cho các con đừng tạo nên các xu hƣớng khác biệt với nhau khi cùng ở trong Cha. Cha sẽ nhắc nhở cho các con phải hiệp nhất với nhau bằng cả thiện tâm thiện ý, cùng y u thƣơng nhau nhƣ Cha thƣơng yêu các con. Đ ng vậy, ch nh Cha là Đấng không ngừng Nhắc Nhở các con về Lời Cha đang n i với các con để làm sống lại ký ức các con. Các con hãy tiếp nhận Thánh Thần Cha. Cha ban ph c lành cho mỗi ngƣời trong các con, và l c này đây, Cha in tr n trán các con Sinh khí Tình Yêu Cha. Các con hãy nên một với nhau!

Ngày 13 tháng 4, 1990 (T ứ Sáu Tuầ T á . Sứ đ ệ c o ữ o t độ và b ế các sứ đ ệ ày) - Bình an ở cùng con. Cha là Đấng khuyến khích các thừa tác viên của Cha. Này con của Cha ơi, đừng lo lắng vì có Cha ở bên con. - C ơ,x ãy c ếm hữu lấy con.
52

ăm 1990

- Đƣợc lắm, nếu con đồng ý. Con hãy dành chỗ cho Cha. Cha y u thƣơng con. Con có nhận thức đƣợc rằng: nhờ Cha mà các sứ điệp của Cha sẽ đƣợc nhiều ngƣời biết đến không. Cha giữ chìa khóa các cửa. Nếu có bất kỳ sự cản trờ nào, thì con hãy nhớ rằng Cha cho ph p điều ấy xẩy ra để vinh danh Cha. Con hãy tỏ ra tế nhị với Công Việc của Cha. Và sau đây là điều Cha thƣờng nói với những ai đƣợc Cha tuyển chọn để gieo vãi hạt giống của Cha: những ai bất trung với Cha, sẽ bị thay thế. Con hãy tinh kh n nhƣ con rắn và hiền lành nhƣ chim cồ câu. Con đừng sợ, mà hãy cảnh giác trƣớc các nguy hiểm. Các con hãy tin tƣởng lẫn nhau, và chia sẻ với nhau. Tất cả các con hãy ở lại trong Tình Thƣơng Yêu của Cha. Các con hãy nhớ rằng: không phải các con đã t m kiếm Cha mà ch nh Cha đã chọn các con. Ch nh Cha đã tập họp các con lại, biến đổi các con và làm cho các con trở nên nhiệt thành. Cha ban cho mỗi ngƣời trong các con một công việc, để các con ra đi và sinh nhiều hoa trái. Ch nh Cha đã ủy thác cho các con công việc này. Cha y u thƣơng các con và Cha sẽ hƣớng dẫn các con tới cùng. Phần các con c ng hãy ki n nhẫn tới cùng. Các con đừng để cho Satan xen chân vào trong các con. Các con hãy tỉnh thức. Các con hãy nghỉ ngơi khi cần thiết, nhƣng đừng sao lãng Công Việc của Cha. Các con hãy làm tất cả những gì các con có thể làm. Phần còn lại Cha sẽ làm. Cha là Cửa Chính, kh ng ai vào trong Vƣơng Quốc của Cha đƣợc, trừ khi ngƣời đ đi qua Cha. - C ơ,x ut ữ ƣờ mà C đ đề cậ đến.

- Vassula con ơi, bất cứ ai mang giữ Lời Cha là mang giữ Ánh Sáng Cha. Cha đã chọn họ, và chính họ biết điều đ . Cha ch c lành cho tất cả các con, cho tất cả những ai quảng bá Sứ Điệp của Cha. Vassula con ơi, con là chiên con của Cha, Cha biết con yếu đuối và đ c ng là lý do Cha chọn con! Tình trạng yếu đuối của con lôi cuốn Cha. Quyền Lực Cha tỏ lộ mạnh mẽ nhất qua sự yếu đuối ấy. Con sẽ luôn phải chịu thử thách để trở nên trƣởng thành hơn. Cha muốn con nên mạnh mẽ. Cha muốn con có khả nãng đối diện với các kh khăn một cách khôn ngoan. Cha muốn con vinh danh Cha. Vậy h i Vassula yêu mến của Cha, con đừng để con rắn cám dỗ đƣợc con. đang bò quanh con để rình rập và nhất quyết làm cho con sa
53

ăm 1990

ngã. Con hãy luôn tỉnh thức. Cha ở bên con và sẵn sàng nâng đ con. Con hãy cầu nguyện không ngừng để ma qủi không có dịp tới gần con. Đây là lời khuyên của Cha: con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện, hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Con hãy ăn chay, xƣng tội và phụng thờ Cha. Con hãy rƣớc Mình và Máu thánh Cha. Con hãy đáp trả sự dữ bằng t nh y u thƣơng, và hãy vui mừng với tất cả những gì Cha ban cho con. Vassula con ơi.... .Con hãy làm vui lòng Cha và hãy luôn sống bé mọn. - C ơ , ếu cần thì xin Chúa cứ nghiền tán con ra, luôn sống bé mọn. ƣ x co

- Cha sẽ giúp con sống bé mọn. Giờ đây con hãy nắm Tay Cha và chúng ta cùng đi lên. Cha là Chúa Giêsu thƣơng yêu tất cả các con. Con hãy nhớ Cha là Sự Sống Lại.

Ngày 22 tháng 4, 1990 V đá b đã trở ƣời thợ xây lo i bỏ, v đá c1.

- Chúa Giêsu củ co ơ , ồi xƣ C đã đƣợc công nhậ à Đấng Thiên Sai, vì tinh thần họ c ƣ đƣợc chuẩn b , lòng họ đ i và trở nên chai cứng. Dù vậy, C đã c ứng tỏ Chúa là Viên Đá G c. L y Chúa, ở thế hệ chúng con, việc Chúa đ ơn Thánh Thần Chúa xuống cũ b chối bỏ bởi những thợ xây, và ƣ t ế một ngày nào đ , T á T ần Chúa sẽ chứng tỏ cho tất c chúng con biết rằng: C àV Đá G c. Khi chối từ và c n trở Thánh Thần Chúa là Đấng Nhắc Nhở đến với chúng con, một lần nữa các thợ xây này đ c uẩn b cho chính mình đ đế đ ngã. - Con hãy xem những lời ti n báo trƣớc đã n n ứng nghiệm nhƣ thế nào? Thực vậy, Cha đã n i rằng: Đấng hù ộ, là Chúa Thánh Thần, là Đấng Chúa Cha sai đến nhân danh Cha sẽ dạy các con mọi điều, và nhắc nhở cho các con tất cả những g Cha đã n i với các con. C điều ngay từ đầu Cha đã
1

Tv 118:22
54

ăm 1990

biết rằng chỉ có một số nhỏ biết lắng nghe và trở về với Cha thôi. Những ai biết lắng nghe Tiếng Cha, Cha sẽ phú ban Ơn Kh n goan và Ơn Th ng Hiểu của Thánh Thần Cha. Đ ng vậy, Cha sẽ phú ban cho họ Thần Khí Hiểu Biết và Thần Khí Khuyên Nhủ. Nhờ thế, ánh sáng yếu ớt còn xót lại trên thế giới hiện nay sẽ trở nên ngọn lửa sáng rực r . Cha nhắc lại: Thánh Thần Ân Phúc của Cha đang đƣợc gửi đến mọi mọi nọi mọi chỗ tr n trái đất này, để dạy các con sống thánh thiện và đƣa các con trở lại những ngƣời thong phần thi n t nh. Trái đất sẽ n n nhƣ bản sao của Thi n Đàng, và nhƣ thế, Ý Cha sẽ đƣợc thực hiện. Lời cầu nguyện Cha dạy các con sẽ đƣợc hoàn tất. L y Chúa, vậy x C đƣ chúng con mau xa khỏ đƣờng dối trá. X c oc co đƣợc hiệp nhất nên một, và sống thánh thiện ƣ các t t ầ và các t á tr T Đà . Các ngài ềc các u trong Tình Yêu Chúa. Chớ c co cũ đƣợc chia sẻ Tình Yêu Chúa trong hiệp nhất ƣ các à , để trá đất có thể trở nên một ph n ánh củ T Đà . X Vƣơ quốc Chúa ngự đế và đ i mới l i bộ mặt trá đất. Xin Chúa Thánh Thần sớm thực hiện Lễ Hiện Xuống lần thứ hai, để canh tân chúng con trong tinh thầ y u t ƣơ mới, và làm cho tất c chúng con trở về với ữ ƣờ m tro m t tí ! Maranatha! - Bình An ở cùng con. Cha nói thật cho con biết rằng thời điểm Vƣơng Quốc của Cha ở dƣới đất sẽ giống nhƣ ở trên Trời thực sự là đang tới rồi Các con sẽ không còn bị chia rẽ mãi dƣới bầu trời này nữa. Chẳng bao lâu các con sẽ nên một với nhau và Chúa Tình Yêu sẽ sống giữa các con. Đây là Lời Hứa của Cha. Thế nhƣng các con y u dấu ơi, cuộc đổi mới này sẽ đến sau những đau khổ. Giống nhƣ bất cứ cuộc sinh hạ nào, cuộc đổi mới này c ng sẽ là biến cố hạ sinh đau đớn. C điều là sự vui mừng sẽ nhanh ch ng đến thắng lƣớt tr n sự đau đớn đ .
55

ăm 1990

i thế hệ này, Cha đang đổ Thần Khí Cha tràn đầy xuống các con, để dẫn thủy vào vùng sa mạc của các con, khai mở các giòng sông trên mảnh đất kh cằn của các con. Đ ng vậy, Cha sẽ dẫn thủy vào sa mạc các con mà biến trở thành một Khu Vƣờn. Cuối cùng, các con sẽ thấy sức mạnh của Lời Cha cùng sự chói ngời Vẻ Đẹp của Cha. Cha muốn đƣa tất cả các con, từng ngƣời một, trở về với thiên tính. Cha là Nguồn Hy Vọng của các con. Cha là ơi ƣơng áu cho các con. Cha là Đấng An Ủi của các con. Cha là Đấng Quyền ăng. Các con hãy nhận ra Thời Điểm này, hãy nhận ra ơi Thở nhẹ nhàng của Thánh Thần Ân Phúc Cha thổi xuống các con. Giờ đây Cha đang thổi hơi tr n mọi dân tộc các con. Với ơi Thở của Cha, Cha khiến cho các con là ngƣời chết sống lại, biến đổi thành những ngƣời giống ánh Hình Ảnh Cha. Cha đào tạo nên các t ng đồ mới để hằng ngày lại tôn vinh danh Cha và loan truyền Tin Mừng với tình yêu mến gang lên cho Chúa Tình Yêu. Vậy, các con yêu dấu, Cha khuyên các con hãy không ngừng cầu nguyện cho Sự Trở Lại lần Thứ Hai của Cha. Đây là Lễ Hiện Xuống Lần Thứ ai. Các con hãy đến cùng Cha với hiện thân con ngƣời của m nh, và hãy nƣơng dựa vào Cha nhƣ ioan m n đồ yêu dấu đã dựa đầu vào Ngực Cha. Cả các con nữa, hãy dựa đầu vào Ngực Cha, để lắng nghe nhịp tim đập của Chúa Tình Yêu. Mỗi nhịp tim đập là mỗi lời kêu gọi Tình Yêu. Tất cả điều Cha xin nơi các con là các con hãy đáp lại Cha bằng tình yêu mến. Các con hãy yêu mến Cha, hãy thờ lậy Cha, hãy làm vui lòng Cha là Thiên Chúa của các con. Cha chúc lành cho các con, và in trên trán các con Sinh Khí Tình Yêu của Cha. Các con hãy nên một vvới nhau.

(Sứ đ ệp củ Đức Mẹ cho nhóm cầu nguyệ m c o P r s và ƣớc Ý)

c

y. Đây cũ

à sứ đ ệp

- Bình an ở cùng các con. H i những ngƣời con bé mọn, Mẹ là Mẹ của Chúa Tình Yêu của các con, là Mẹ của Đấng Ngôi Lời nhập thể. Mẹ đến với các con trong những ngày đen tối này để dạy dỗ các con đi tr n con đƣờng thánh thiện. Các con hãy thận trọng và tuyệt đối cảnh giác vì bọn Satan, kẻ thù các con, đang gầm th t lƣợn quanh các con nhƣ sƣ tử đ i mồi, hầu mong lợi dụng mọi dịp quật ngã đƣợc các con. Các con hãy vƣơn thẳng ngƣời lên và cùng với Mẹ chiến đấu chống lại bọn chúng. ãy
56

ăm 1990

dùng lời cầu nguyện làm khí giới để mà chiến đấu. Cầu nguyện của các con là khí giới vô song. Sự vâng lời và lòng khiêm tốn sẽ đuổi xa đƣợc quỉ dữ. Thiên Chúa đang ban tặng cho các con hồng ân là Tình Thƣơng Yêu của gài. Các con hãy đáp trả lời mời gọi đầy lòng Ngài Thƣơng X t. Thi n Ch a đang n i. gài và Mẹ đang k u gọi các con thuộc bốn phƣơng trời hãy hoán cải, vì thời giờ thật là cấp bách. H i các con yêu dấu của Mẹ, các con hãy sống bé mọn và đơn sơ. Các con hãy n n nhƣ muối ƣớp thời gian bằng cách sống bé mọn, vì các con là ánh sáng thế gian. Các con là những linh hồn sủng ái của Trái Tim Chúng Ta. ƣớc Trời thuộc về các trẻ thơ và những ngƣời sống thật bé mọn. Ngày nay, Mẹ đang hiện ra ở nhiều nơi khác nhau tr n thế giới, để hƣớng trái tim các con về Nguồn Ánh Sáng. Mẹ muốn cải thiện tâm hồn các con. Mẹ muốn nhắc nhở cho các con rằng tất cả các con đều thuộc về Chúa Cha, và Chúa Cha là Đấng Thánh, n n các con c ng phải sống thánh thiện! Các con đừng nản lòng, vì có Mẹ ở với các con để dạy dỗ các con từng bƣớc. Mẹ có thể bảo đảm rằng các con nhận đƣợc phúc lành của Chúng Ta. Chúng Ta ban ph c lành cho mỗi bƣớc các con đi. Nếu các con bằng lòng, thì Mẹ sẽ giúp các con phản chiếu Ánh Sáng Đời Đời, để khi các con gặp Thiên Chúa, các con sẽ giống nhƣ tấm gƣơng kh ng ch t vẩn đục phản chiếu quyền năng sống động của Thiên Chúa, và là hình ảnh của Sự Thánh Thiện và Lòng Nhân Từ của Ngài. Hôm nay Mẹ k u gọi các con hãy sốt sắng cầu nguyện cho sự canh tân của Giáo Hội, cho việc Trở Lại Lần Thứ Hai của Chúa, cho lễ Hiện Xuống Lần Thứ ai. Đ là lý do tại sao ngày nay Chúa Giêsu và Mẹ đến với nhiều quốc gia dân tộc, để chuẩn bị tất cả các con biết sẵn sàng đ n nhận Lần Trở Lại này. Các con hãy cầu nguyện và sống tâm tình thờ lậy. Các con hãy cầu nguyện cho các linh hồn biết sẵn sàng đ n nhận Lần Trở Lại của Chúa. Chúa T nh u đang Tr n Đƣờng Trở Lại. Các con hãy lắng tai mả nghe, các con sẽ nghe đƣợc ƣớc Chân Ngài. Đ là lý do tại sao Mẹ năn nỉ các con hãy cải thiện đời sống và chỉ sống cho Thiên Chúa và trong Thiên Chúa. Lời Thánh Kinh nói: “Bất cứ ai nói mình đ sống trong Sự Sáng, ƣ i ghét anh ch em mình, t ƣờ đ vẫn còn đ
57

ăm 1990

sống trong tố tăm.”1 - Các con hãy làm hòa với anh chị em các con. Các con hãy giao hòa với Chúa. Các con yêu dấu, hãy nhớ đến Sự Hiện Diện của Chúng Ta. Mẹ chúc lành cho mỗi ngƣời các con. Các con hãy trong sống bình an. Ngày 24 tháng 4, 1990 Co ƣơ dựa vào Tình T ƣơ Yêu của Chúa. Xin Tình T ƣơ Yêu Chúa ự xuố tr c co . Xin Tình Yêu Chúa sống trong chúng con ơ bao giờ hết. - Con yêu dấu, tất cả điều Cha ban cho con là nhằm kéo con lại gần Cha hơn, và làm cho con đƣợc thích hợp để sống bên Cha. Cha ban cho con ơn này vì Cha muốn nhƣ vậy. Cha muốn an ủi con. Này con của Cha ơi, ơn này chính là ơn cứu rỗi của con, và Cha sẽ ở bên con cho đến cùng bằng cách nhƣ thế này. Con là bàn thờ của Cha và Cha muốn bàn thờ của Cha phải thanh sạch. Cha muốn đổ xuống con ngọn lửa nồng nàn của Cha: đ là Lửa của Cha, Thánh Thần của Cha. Con gái ơi, mới chỉ hôm qua thôi Cha thấy con sa bẫy và bị quỉ bắt giữ, còn hôm nay, con thấy không? Con đƣợc tự do! Cha là Đấng Cứu Độ của con đã giải thoát con. Cha còn ban cho con Sự Sống. Con bị giam cầm và Cha đã giải thoát con. Con trơ trụi chẳng là gì cả và Cha đã trang điểm cho con nên sang trọng. Con cằn cỗi, nhƣng Cha đã làm cho con trở nên thịnh vƣợng và phát đạt. Con chƣa bao giờ quì gối dâng lời chúc tụng Cha, c ng chẳng thờ lậy Cha là Thiên Chúa của con, vậy mà Cha bằng mọi cách đoái thƣơng xuống con và đến với con, để sức dầu cho con và ban phúc cho con. Con chƣa bao giờ tung hô Cha, và Cha c ng chẳng bao giờ thấy con bƣớc vào Nhà Cha với thiện ý đi t m Cha, vậy mà Cha đã tìm mọi cách đi đến nhà con, vào tận phòng con để con nghe đƣợc Tiếng Cha nói. Cha đã
1

1Jn. 2:9

58

ăm 1990

hát bài T nh Ca cho con nghe, để đến phiên con, khi đi đến với các dân tộc, con hãy dậy họ Bài Hát của Cha. Cha đã xua tan các lỗi lầm của con nhƣ xua một đám mây, v tội lỗi con t ch đọng lại nhƣ làn sƣơng mù. ày linh hồn ơi, con hãy vui lên! Qua con, Cha sẽ tiếp tục tỏ ra cho toàn thể nhân loại biết về Tình Thƣơng Yêu và Lòng Thƣơng X t cao cả của Cha, để cuối cùng họ có thể hiểu rằng: đây ch nh là Cha, Cha là Chúa T nh u. Đây là cách thức Cha sẽ triệu họp dân Cha lại và bao bọc họ bằng Tình Thƣơng Yêu của Cha. Với họ, Cha sẽ giống nhƣ bức tƣờng Lửa bao quanh họ và Cha sẽ là vinh quang của họ và sống ở giữa họ. Vassula con của Cha ơi, con hãy đến! - Ôi Thiên Chúa, con yếu mến Chúa biết bao! - Những lời này chẳng khác gì đồ trang sức lóng lánh trên một vƣơng miện. Phải, con hãy yêu mến Cha là Thiên Chúa của con. Con hãy tuân giữ giới răn thứ nhất của Cha, nhƣng c ng đừng coi nhẹ các giới răn khác. iờ đây con hãy nghỉ ngơi, nhƣng đừng quên sự Hiện Diện của Cha. Chúng ta, Cha con ta? - Vâ , yC ,C t ,C co t đế mu đờ .

- Cha ban ph c lành cho các con. Con c ng hãy ch c tụng Cha nữa nh . - L yC , co c đã b c o co . c tụ C , và x t ơ C về tất c mọ sự Chúa

(S u đây là sứ đ ệp Chúa ban cho một ƣời b n của tôi thuộc Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga quan tâm đế ƣớc Nga.) - (,,,) Cha sẽ ban cho nƣớc Nga đ n nhận Hoà Bình hục ồi của Cha. Một giao ƣớc vĩnh viễn sẽ đƣợc Cha đ ng ấn. iống nhƣ ngƣời mục tử cứu thoát đàn chi n m nh khỏi bầy chó sói, con dân nƣớc ga c ng sẽ đƣợc Cha giải thoát nhƣ vậy. Cha muốn đƣa nƣớc Nga lên và làm cho trở n n thánh thiện, cùng biến con dân nƣớc này thành những thánh nhân, những ngƣời sẽ biết dạy điều công chính, vì Thần Khí Cha sẽ sống động trong đất nƣớc này, và sẽ thống trị trong thánh thiện và công chính. (...)
59

ăm 1990

Ngày 30 tháng 4, 1990 Lậy C àT C củ co X cứu độ c co tro T Y u T ƣơ củ C . Xin nâng chúng con lên trong Ánh Sáng Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vớ tình t ƣơ x t à củ C . Xin cho chúng con vững m nh trong Đức Tin, và liên kết c co với nhau nên một để chúng con có thể cùng nhau cầu nguyện chung quanh một Nhà T m Thánh duy nhất. “C ỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọ ƣời, Ðấng ngự trên mọ ƣời và trong mọ ƣờ .”1 - Vậy con hãy cố gắng bƣớc theo gƣơng Cha. - X ƣơ C C b . c oc co ơ K N o để chúng con số theo

- Ơn Kh n goan đƣợc ban cho các trẻ thơ. Nếu ngƣời ta không tìm kiếm Cha với tâm hồn đơn sơ, th Ơn Kh n goan sẽ kh ng đƣợc ban cho họ. Và bao lâu ngƣời ta chỉ dùng đến trí óc của m nh, th Ơn Kh n goan sẽ không lộ diện và trở n n nhƣ điều bí ẩn đối với họ. - L y Chúa, xin hãy cất trí tuệ của họ đ , để sau cùng họ chỉ dùng con mắt mình mà nhìn thấy vẻ đẹp và sự C Sáng của Chúa. - Vậy h i tâm hồn bé mọn, con hãy cầu nguyện cho họ. Con hãy cầu nguyện trong thời đại kh ng c tinh thần đạo giáo nhƣ thời đại h m nay. Con hãy để lời cầu nguyện của con n n nhƣ trầm hƣơng.
1

(Eph 4:5-6)

60

ăm 1990

Con hãy cầu nguyện để Cha có thể ban cho mắt họ nhìn thấy trở lại. Con hãy cầu nguyện để Cha có thể đến và đánh thức họ thoát khỏi giấc mê ngủ triền miên. H i ngƣời con bé mọn của Cha, con hãy cầu nguyện v con là ngƣời mà Cha đã ban cho ề Luật. Con đƣợc Thánh Thần Cha hƣớng dẫn, nên con hãy cầu nguyện để họ biết chết đi cho tội lỗi và sống lại cho sự Thánh Thiện, u Thƣơng, và Đức Tin. Và nếu có bất cứ ngƣời khôn ngoan nào, hãy cứ để họ tỏ bầy sự khôn ngoan của họ với sự đơn sơ của trái tim để hƣớng về Cha, tỏ lòng nhiệt thành với tất cả những gì là thánh thiện, c ng lòng hăng say lôi kéo các linh hồn về với Cha. Tất cả những việc này cần đƣợc thực hiện với lòng khiêm tốn và y u thƣơng. Con nên biết rằng, nếu nhƣ không nhận đƣợc những g con xin, đ là v con chƣa biết chuyên cần cầu nguyện, và chƣa cầu nguyện với tất cả tâm hồn. ãy đến với Cha và đừng bao giờ quên Sự Hiện Diện của Cha. Cha là Đấng Thánh của con và là Đấng thƣơng yêu con nhất.1 Lậy Chúa, đầy lòng kiên nhẫn và tha thứ cũ ƣ t ƣơ y u ững ai khẩn cầu Chúa. L yC ,x e ờ c co cầu uyệ , c od c co ở tro c ố c . Xin C t ƣơ x t c co và ắ e ờ c co . Chúng con là ẻ tộ ỗ c ứ àt á , ƣ C đã C sẽ đến với các ƣời bệnh tật và cứu chữa họ vớ T T ƣơ Y u củ C . Tất c c co đều bệnh tật, một thế hệ bệnh ho , đắm chìm trong tội lỗi. X C đế để cứu chữa chúng con, giúp chúng con biết t tƣởng ngay giữa c huống t ếu t t ề ờ đƣợc của chúng con. - Lòng Chính Trực của Cha th vĩnh cửu. T nh y u thƣơng Cha dành cho tất cả các con th v bi n. òng Thƣơng X t Cha dành cho những ngƣời khốn khổ, bệnh hoạn thì vô bờ, và vƣợt quá khả năng hiểu biết của loài ngƣời. C
1

T i khẩn thiết cầu xin

61

ăm 1990

Các con hãy xin, rồi các con sẽ đƣợc. Cha đang sẵn sàng nhậm lời cầu nguyện của các con. - Co x và co cũ x â d các c em con nữa. L y Chúa, x C ãy đến gi i cứu chúng con vớ Tình T ƣơ Yêu của Chúa. Xin C ãy trở vớ c co và t tẩy c co ! - Cha sẽ trở lại với các con với tƣ cách là Chúa Tình Yêu, và Ngọn Lửa Cha sẽ thanh tẩy tất cả các con. - L yC ,C đã ứa ban cho chúng con một Trời Mớ Đất Mới!

- H i con bé mọn, Cha còn hứa với các con hơn thế nữa! Cha hứa ban cho các con một Giêrusalem Mới. Cha c ng hứa sẽ sống giữa các con. Cha sẽ làm hà để sống giữa các con. Con có hiểu không? Chuyện này c ng sắp sửa thôi, Cha sẽ tiếp tục ở với các con. - Vậy C ơ xin Chúa hãy mau mau lên! Chúng con nao nức mong chờ Lễ Hiện Xuống Lần Thứ H , để Thánh Thầ C tu đ Ơ T á xuống chúng con, Sự Trở L i Lần Thứ Hai. - Tất cả các con đã sẵn sàng để đ n tiếp Cha chƣa? Tại sao con yên lặng? - C ơ , 1bởi vì thật để mà t ƣ với Chúa những lời này: 'nhiều ƣời vẫ c ƣ sẵn sà để đ t ếp Chúa...' - Vậy th con hãy cầu cho những ngƣời còn thờ ơ với Cha. Con hãy cầu cho những ngƣời chƣa tin vào Thi n Ch a. Con hãy cầu cho những ngƣời chƣa sẵn sàng tiếp nhận Cha. Các con hãy chuẩn bị sẵn sàng đi! Cây vả đã tới mùa chín và chẳng bao lâu nữa các con sẽ ăn trái của nó. ào, Chúng ta, Cha con ta ? - Vâ yC ,C t , C co t .

1

T

rụt rè v buồ

ề t ƣ :

62

ăm 1990

Ngày 12 tháng 5, 1990 - Có ph i Chúa Giêsu không ? - Cha đây. Bình an ở cùng con. Vassula ơi, Cha muốn ngày mai con đến Thánh Đƣờng của Cha. Cha nóng lòng đợi chờ con ở đ . Con c n n n ng nhƣ Cha n ng lòng cho giây ph t đƣợc kết hiệp với Cha không? Này Vassula con ơi,1.. hãy để Cha viết xuống: Cha thƣơng yêu con. Con còn vui lòng trả lời Cha chứ? - Vâng, l y Chúa. Con sẽ tới Nhà Thờ Hy L p. C đ ều con b trở ng i về ngôn ngữ. Con thấy thật để mà theo dõi hết các điều v linh mục nói. - Thế nhƣng có Cha ở đ , và Cha chỉ muốn nghe trái tim con thôi. Con hãy thƣa chuyện với Cha. Này con ơi, con hãy nghe: con cứ coi là m nh đến thăm một bà bạn là ngƣời đang rất mong muốn gặp con. Khi gặp nhau rồi, liệu con sẽ cứ đứng yên một chỗ xa mà kh ng đến gần ngƣời bạn đ hay không? Hay con sẽ chạy đến và thân ái ôm chào bà bằng một nụ hôn? Sau đ , con sẽ cùng với bà ngồi chuyện trò thân mật, hay con chỉ ngồi thinh lặng thôi? Nhất định con sẽ nói chuyện thân mật lắm! Đây là cách Cha muốn con đối xử với Cha, khi con đến hà Cha để thăm Cha. Cha muốn cảm nhận đƣợc sự vui mừng của trái tim con mỗi khi con gặp Cha. Cha muốn nghe trái tim con thƣa chuyện với Cha. Thƣa chuyện với Cha là Thiên Chúa của con, tức là con cầu nguyện. Tai Cha sẽ ghé sát bên môi miệng con để tiếp nhận từng lời nói ngọt ngào nhƣ mật rót vào Tai Cha. Con gái ơi, rồi giây phút trọng đại của Cha đến, giây phút mà Cha c ng rất mong chờ nữa, đ là giây phút mà Cha đã dâng hiến Chính Mình Cha cho các con tr n đồi Golgotha, là Giờ Phút Thánh diễn ra Hy Tế của Cha, Giờ Phút Thánh của Ơn Cứu Độ dành cho các con, là Giờ Phút Thánh mà Cha kết hiệp với các con. Cha sẽ chờ hai con.2 đến ăn M nh Cha và uống Máu Thánh Cha. Này con của Cha ơi, Cha ban ph c lành cho con. Con đừng từ chối những giây phút say mến linh thiêng này, những giây ph t rƣớc Mình Thánh này.

1 2

C B

G su ƣờ N

'C y u co ' và t củ t và t

đã

ă C

đừ

v ết r câu ấy.

63

ăm 1990

- L yC

,x

ƣợi khen Chúa, tôn vinh danh Chúa, và chúc tụng Chúa!

- H i con bé mọn, bình an ở cùng con. Con hãy làm vui lòng Cha và cảm nhận ra Cha. Những giây phút con ở với Cha là niềm vui mừng cho Cha. Nó chẳng khác gì một trận mƣa đã mong mỏi từ lâu đổ xuống trên mảnh đất đang cần nƣớc. Cha sung sƣớng nghe con1... Con hãy nhận và ghi xuống những gi Cha ban cho con. Con hãy cho cha biết: con có vui vẻ cho dù con phải chịu đựng mọi thử thách này không? - D có ! ng hoa ơi, mỗi khi một cánh hoa nào của con bị ngắt đi, th Cha bảo đảm với con rằng một cánh hoa khác sẽ trổ sinh. Cha sẽ củng cố thân cây của con với Ánh Sáng Cha. Giá con hiểu đƣợc Cha đã chăm s c con nhƣ thế nào, và hiểu đƣợc cả cách Cha chữa trị cho con nữa! Hãy nƣơng tựa vào Cha mỗi khi con cảm thấy mệt mỏi, rồi Cha sẽ cho con đƣợc nghỉ ngơi con à! (S u đ ): (Sứ đ ệp Chúa ban cho Mùa Chay, ở trên Sion): - H i các con yêu dấu, bình an ở cùng các con. Trái Tim Cha hân hoan khi thấy tất cả các con ở đây hiệp nhất với nhau trong Tình Thƣơng Yêu của Cha. Lời cầu nguyện của các con du dƣơng nhƣ điệu nhạc bên Tai Cha. Các con hãy đến với Cha, và Cha sẽ đổ đầy Thần Khí Cha xuống tinh thần các con. ày các con yêu dấu ơi, các con hãy đến với Cha với cả hiện thân của ch nh các con, rồi Cha sẽ nâng các con l n để biến đổi các con nên những ngƣời thánh thiện. Ngày nay Thập Giá Cha kêu gọi Thánh Thiện. Tiếng Cha vang vọng tới mọi miền tr n trái đất, để nhắc cho tất cả các con nhớ rằng: Cha là Đấng Thánh, nên các con c ng phải sống thánh. H i thế hệ hôm nay... chẳng lẽ Cha lại không biết các con yếu đuối nhƣ thế nào hay sao? Kỷ nguyên của các con đã tạo nên những hình ảnh
1

C ,c

C

G su t '.

một c t, rồ N ƣờ

ỏ t : 'co c muố v ết

'T

t ƣ :' y

64

ăm 1990

làm gai mắt Cha, không phù hợp với Tƣ Tƣởng Cha, và khi Cha ngự xuống trong thành Babylon mà các con xây dựng nên này, Cha thấy hầu hết con cái của Cha đang bị giam cầm. Đ ng thế, họ bị bắt giữ trong vòng tay ma quỉ, và ma quỉ chỉ nuôi sống họ bằng tinh thần v đạo, chủ nghĩa duy lý và sự bất công. Chẳng lẽ Cha lại không thấy tất cả những sự này sao? Lời khẩn cầu của các thánh đã thấu tới Tai Cha. Cha nói cho các con biết rằng: giờ đây gọn Lửa của Cha đã sẵn sàng. Cha không thể chần chờ lâu hơn. Cha sẽ kh ng để các con ở lâu hơn nữa trong nơi tối tăm này. Cha sẽ trở lại với các con. Trong một thời gian ngắn nữa, thế giới này sẽ lại thấy Cha. Đ ng thế, Chúa Tình Yêu sẽ ngự xuống trên các con và ở giữa các con. Thế nhƣng trƣớc khi cây cối của các con bắt đầu trổ thành những cành tƣơi tốt, lá sum suê, với thân cây cao v t, và trƣớc khi chim trời bắt đầu làm tổ tr n các cành cây, trƣớc khi Cha khai mở các giòng sông cho rộng hơn để tƣới cho vùng đất khô cằn của các con, thì Cha sẽ đem Cột Lửa Thanh Tẩy từ trời xuống. Cha muốn thanh tẩy tất cả các con. Sau cuộc thanh tẩy này, các con sẽ cùng nói một ngôn ngữ, ngôn ngữ của Riêng Cha, đƣợc gọi là ngôn ngữ Tình Yêu, Tình Yêu Thần Linh. Cha c ý tiêu diệt mọi sự dữ và tồi bại. Đ là lý do tại sao vào những ngày này, Tấm Màn của Cha sẽ che phủ mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Cha sẽ dùng những đám mây đen để che lấp mặt trời, và mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng. Cha sẽ làm mờ đi mọi vật trên trời chiếu sáng các con, rồi Cha sẽ phủ dân tộc các con vào trong tối tăm, để abylon ngƣng kết giao với tội lỗi. Rồi dân thành sẽ tiếp nhận Luật u Thƣơng của Cha, bởi v những kẻ phản bội trong thành sẽ bị Cha quẳng vào biển lửa. Nếu kỷ nguyên các con tỏ ra vô cảm trƣớc Tình Thƣơng Yêu cao cả của Cha và làm ô uế Thánh Danh Cha, đ là do tình trạng phản đạo trầm trọng đã thâm nhập vào tận tâm điểm Thánh Điện của Cha! H i thế hệ hôm nay, ngày nay Thần Kh Ân h c Cha đến để giúp các con nhiều hơn khi nào hết. Các con có nh n thấy kh ng? Cha đang gầy dựng ở mọi vùng tr n trái đất các bàn thờ mới để thánh h a đất đai của các con và thánh hóa tất cả các con. Chính nhờ vào Ân Sủng mà Cha muốn đƣa các con lên và làm cho các con thành những bàn thờ sống động chuyên chở Ngọn Lửa Cha, vì tự trong nội tâm, các con sẽ sống theo Thần Khí Thánh Thiện của Cha, một Thần Khí duy nhất, tinh tế, thanh sạch, không tỳ ố, và Tinh Tuyền. Sau đ Cha sẽ sai các con tới mọi miền tr n trái đất, và sứ điệp các con đƣợc trao phó là công bố về Tình Thƣơng Yêu vô bờ của Cha. Cha
65

ăm 1990

hứa với các con, là những ngƣời yêu mến Cha rằng: trong những ngày đen tối bao trùm toàn thể nhân loại, Cha sẽ bảo vệ các con đƣợc an toàn, bằng cách đƣa các con vào tận thẳm sâu Thánh Tâm Cha. Cha sẽ luôn ở với các con. Thế nhƣng thật vô phúc cho những ai dùng thời giờ của m nh để phá đổ hay chà đạp lên các bàn thờ Cha! Vô phúc cho những ai giết hại các tiên tri của Cha! Vô phúc cho các linh hồn đ ! V ph c cho những ai đi theo con dã th đen! V ph c cho những ai làm ngơ, bác bỏ và coi thƣờng những cảnh giác của Cha! Vào những ngày đen tối này, những lớp ngƣời này sẽ k u đến Cha, nhƣng Cha sẽ kh ng đáp lời. ăm Thƣơng Tích Cha còn đang rộng mở, và Máu Cha lại tu n đổ không ngừng. H i thế hệ hôm nay, các con hãy sám hối... hãy ăn năn! Các con hãy suy nghĩ ch n chắn trƣớc khi mở lời. Các con hãy t m đến Cha bằng trái tim chứ không bằng trí tuệ, hãy theo gƣơng Cha là Thiên Chúa của các con, hãy đi theo ấu Vết Chân của Cha. Các con hãy tự hỏi m nh câu này trƣớc khi các con nói: Chúa Kytô sẽ nói gì trong tình huống này? Hoặc: trong tình huống này, Chúa Kytô sẽ làm g ? Các con hãy suy nghĩ kỹ trƣớc khi các con mở lời. Các con đừng để môi miệng mình nên cớ cho sự sa ngã của mình. Các con đừng để tinh thần mình làm cho mình bị lầm lẫn. Các con hãy noi gƣơng Cha, và hãy phản chiếu trung thực Hình Ảnh Cha. Ngay cả khi các con không thể cầu nguyện một cách đ ng đắn, thì Thần Khí Cha sẽ cầu nguyện thay cho các con. Các con có hiểu không? Cha không bao giờ bỏ rơi các con, ngay cả khi các con không tiếp nhận Tình Thƣơng Yêu cao cả của Cha. Vì Thánh Danh Cha, Cha sẵn sàng đoái thƣơng cúi xuống tr n các con hơn nữa, để nâng các con lên cùng Cha, và với lòng nhân ái, Cha sẽ tha thứ tội lỗi các con. Vào giây phút các con mở lời kêu khấn Cha, Cha liền mau mắn đến, và Cha ghé Tai sát bên môi miệng các con, và mỗi lời các con thốt ra sẽ an ủi đƣợc Trái Tim Cha và làm Cha vui mừng. Các con hãy trở về cùng Cha với tất cả tâm hồn, để lời cầu nguyện của các con tới đƣợc Cha. Các con biết rằng: không phải ngƣời nào nói “lạy Chúa, lạy Chúa”, mà vào đƣợc nƣớc Trời đâu, nhƣng ch nh là ngƣời làm theo Ý Chúa Cha là Cha Ta ở trên Trời.1 V vậy, các con hãy cầu nguyện
1

Mt. 7:21.

66

ăm 1990

với lòng yêu mến, và Cha sẽ nghe lời các con. Các con hãy mở lòng với tình yêu mến, và Cha sẽ nhận biết các con. Các con hãy cầu nguyện với tình yêu mến, và cửa Vƣơng Quốc Cha sẽ mở ra để đ n nhận các con vào. Các con hãy hành động với tình yêu mến, để Cha có thể nói: “các con thuộc về Cha, các con là miêu duệ của Cha, và hãy đến với Cha là Cha của các con.” Cha là Chúa Tình Yêu. Bất cứ ai sống trong tình yêu là sống trong Cha, và Cha sống trong ngƣời ấy. Các con hãy làm theo Ý của Thân hụ Cha ở trên Trời, để các con sẽ đƣợc vào trong Vƣơng Quốc Cha. Các con hãy nhớ, Cội Rễ của Cây Sự Sống là Tình Thƣơng Yêu. H i các con Cha, các con hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn, và hãy tin rằng Tai Cha đang kề sát bên môi miệng các con. Cha ban ph c lành cho các con, và cho mỗi bƣớc các con đi. Ch a T nh u thƣơng y u con. Các con hãy luôn nhớ đến Sự Hiện Diện của Cha. Cha in trên trán các con Sinh Khí Tình Yêu Cha. Các con hãy nên một với nhau. (S u đ :) - Con ngƣời ta đã yếu k m đi và đã hóa ra suy đồi... trừ khi họ biết từ bỏ sự đi n rồ của mình... Con gái ơi, con hãy cầu nguyện, và cho dù tình trạng thoái hóa của con thế nào, Cha vẫn thƣơng yêu con và Cha khóc thƣơng cho sự yếu nhƣợc của con. (Tôi ở b C để c nhữ đ ều C đọc. K C đọc xong, tôi liền bỏ đ àm v ệc khác, mà quên chúc tụ và ƣời khen Ngài. Sự kém cỏi của tôi khiến tôi đố xử với Chúa chẳ ác đối xử với một ƣời t ƣờ đ đọc cho tôi một sứ đ ệp, mà quên mất Ngài là Thiên Chúa! Tôi c m thấy xấu h quá, nên liền vội trở l i vớ N à để xin lỗi. Khi Ngài nói hết những diều này cho tôi, Ngài giố ƣ một ƣời bình th n và không tỏ vẻ ng c nhiên, mà chỉ buồn.) Ngày 14 tháng 5,1990 L yC và Đấ Cứu Độ củ co , x ắ e ờ co ẩ uyệ , Lậy C đầy L X t T ƣơ . xin hãy lắng nghe. Thực ra, lời cầu nguyện củ co đã r suy ƣợc.
67

ăm 1990

èo đ , t ếu thố , ƣ y Chúa ày co đây. Từ sa m c này con nài x C đến cứu giúp. Chúa biết mọi nhu cầu của chúng conm và thực sự C đã e đƣợc tiếng ày của những kẻ đ c ết. Lậy C , c ỉ cầ một Lờ C c P c củ C , ọ sẽ đƣợc c ữ à ! - Cha là Đấng đã đƣa con ra khỏi Ai Cập. Con chỉ cần mở miệng kêu xin và Cha sẽ cho con đƣợc no thỏa. Cha c ng sẽ làm nhƣ vậy với tất cả các anh chị em của con nữa.

Co

Ngày 15 Tháng 5, 1990 (Sứ đ ệp củ Đức Mẹ cho Mùa Chay / Sion): - H i các con, bình an ở cùng các con. Mẹ là Mẹ Thánh của các con, Mẹ đang chuẩn bị cho các con đến gặp Chúa. Mẹ đang giáo dục các con để các con đƣợc lớn mạnh trong tinh thần. Mẹ đang bao phủ các con bằng ơn thánh để giúp và khuyến khích các con. Các con cần nhận thức rằng: đây là những tháng ngày đặc biệt trong thời đại của các con. Đây là những tháng ngày diễn ra trƣớc Việc Trở Lại của Chúa. Các ngày này đang dọn mở con đƣờng để Ch a đến. Những ngày này là giờ phút chuẩn bị cho biến cố Đấng Minh Vƣơng của các con ngự xuống. Các con hãy cầu nguyện để mọi ngƣời đƣợc sẵn sàng. H i các con bé mọn của Mẹ, các con hãy sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn không muốn lắng nghe và từ chối nh n nhận. Các con hãy cầu nguyện cùng Cha trên Trời của các con bằng những lời này: Lạy Cha đầy òng hân Từ, Xin cho những ngƣời đã nghe bao nhi u lần mà vẫn chƣa hiểu biết, giờ đây cho ch nh tai họ nghe thấy Tiếng Nói của Cha, và nhận biết rằng đ ch nh là Cha, Đấng Chí Thánh vƣợt trên hết muôn vàn Thần Thánh!
68

ăm 1990

Xin cho những ngƣời đã nh n bao nhi u lần mà vẫn chƣa thấy, giờ đây cho ch nh mắt họ nhìn thấy đƣợc Thánh Nhan và Vinh Quang của Cha! Xin ánh sáng Cha chiếu soi đến mọi tâm hồn, để họ mở rộng tâm trí mà hiểu biết Nguồn Chính Trực của Cha! Lạy Cha là Đấng Công Chính, con cầu xin tất cả những ơn này để cho mu n dân mu n nƣớc đƣợc tìm về tin yêu và biết đ n nhận ơn cứu độ nhờ các Thƣơng T ch của Con Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen - Các con hãy xin Cha trên Trời tha thứ cho các tâm hồn cứng cỏi, những ngƣời từ chối lắng nghe và tiếp nhận. Cha trên Trời là Đấng đầy Lòng Xót Thƣơng và gài sẽ nh n đến các con cái Mình. Thật vậy, h i những ngƣời con bé mọn, các con sẽ n n nhƣ trầm hƣơng đối với Thiên Chúa khi các con cầu xin ơn cứu rỗi cho anh chị em m nh. Các con càng chuyên cần cầu nguyện, thì lời cầu nguyện của các con càng có mãnh lực hơn. Các con hãy cảm tạ Thi n Ch a v gài đã kêu gọi các con, và qua ơn thánh, gài đã khiến cho các con nghe đƣợc Tiếng Ngài. Vậy các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời từ chối không muốn lắng nghe. Thời giờ thì cấp bách. Vậy mà nhiều ngƣời vẫn không biết, vẫn còn say trong cơn ngủ mê. Thời giờ đang qua đi và Trái Tim Mẹ ch m đắm trong đau thƣơng, mỗi khi từ trên cao Mẹ nhìn xuống giới trẻ ngày nay. Tình thƣơng y u đang biến mất nơi họ... và họ chƣa bao giờ gặp đƣợc tình yêu. Nhiều ngƣời chƣa bao giờ nhận đƣợc ngay cả sự âu yếm hay tình yêu thƣơng của ngƣời mẹ, vì ngƣời mẹ chẳng c g để mà cho. Thế giới đã trở nên lạnh lùng, băng giá. Các bậc cha mẹ thì chống đối nhau, con cái cƣ ng lại cha mẹ, vì tất cả thiếu vắng tình thƣơng y u. gƣời mẹ từ chối lới con cái van xin tình yêu mến. Thế giới đã mất đi t nh thƣơng y u. Thế giới đang ch m đắm trong tối tăm, bởi vì hận thù, tham lam, ích kỷ đang thống trị trên toàn cõi trái đất đến tận cao điểm.
69

ăm 1990

Mẹ run rẩy trƣớc các cảnh tƣợng khủng khiếp, cùng với những độc ác của thế giới đen tối này, và sự phản dạo đã thâm nhập đƣợc vào trong thánh điện. Những tai ƣơng, đ i k m, chiến tranh, bệnh dịch, tất cả những sự này đều bởi các con mà ra. Những g đến từ đất bụi sẽ trở về bụi đất. Trái đất đang tự hủy diệt. Không phải Thiên Chúa là Đấng đã để các tai họa này xảy ra nhƣ nhiều ngƣời trong các con lầm tƣởng. Thi n Ch a là Đấng Chí C ng và c ng rất mực Thƣơng X t, còn sự dữ th kéo theo sự dữ. Các con hãy chuyên cần cầu nguyện. Các con hãy cầu nguyện với tất cả tâm hồn để thế hệ các con đƣợc trở lại và nhận đƣợc ơn cứu rỗi. H i các con của Mẹ, các con hãy cầu nguyện với Mẹ. Mẹ cần lời cầu nguyện của các con. Các con hãy cầu nguyện và Mẹ sẽ dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của các con. Mẹ bảo đảm với các con rằng: Mẹ sẽ luôn ở với các con, cho dù các con đi đến bất cứ nơi nào. H i các con là những ngƣời con của Mẹ, Mẹ sẽ không bao giờ lìa bỏ các con. Mẹ ch c lành cho tất cả các con.

Ngày 16 tháng 5, 1990 - Bình an ở cùng các con. Cha là Ch a đến khai mở các tâm hồn và giải thoát tất cả các con ra khỏi sự dữ. Các con đang sống trong thời kỳ của ơn ph c. Cha đã n i rằng: Cha sẽ đổ Thần Khí Cha tràn đầy xuống toàn thể nhân loại. Phúc cho những ai lãnh nhận Thần Khí Ân Phúc Cha mà không nghi ngờ. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, v ƣớc Trời là của họ. Phúc cho ai có tâm hồn đơn sơ, v họ sẽ nhận đƣợc Ơn Kh n goan. h c cho ai làm theo Ý của Thân hụ Cha ở trên Trời, vì cửa Vƣơng Quốc của Cha sẽ đƣợc mở ra để đ n nhận họ vào. h c cho đoàn tàu ánh sáng Cha, những ngƣời chuyên chở Lời Cha và phổ biến các sứ điệp đƣợc ban cho các con bởi Thánh Thần Cha, vì tội khiên các con sẽ đƣợc tha thứ. Các con hãy đến!

Ngày 22 tháng 5, 1990
70

ăm 1990

ng hoa ơi, bình an ở cùng con. Con hãy làm vui lòng Cha và hãy suy niệm nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, hãy trở nên ngƣời dễ uốn nắn để Cha rèn luyện con theo Hình Ảnh Cha. Con hãy chỉ phải sợ khi con không nói theo ngôn ngữ của Cha. iờ đây con đã nhận ra đƣợc Giọng Nói của Vị T n Sƣ mình chƣa? - Vâng lậy Chúa của con, con có thể nhận ra tiếng Chúa. - Vì sao? - V C đ d y con nhữ Tình T ƣơ Yêu! đ ều tốt lành, và vì ngôn ngữ của Chúa là

- Vậy con hãy chia sẻ với ngƣời khác về tất cả những lời Cha dạy dỗ con. Con hãy chia sẻ với các bạn con tất cả điều con học đƣợc từ nơi Cha. Con hãy tôn vinh danh Cha. Con hãy làm vui lòng Cha và chia sẻ Cuộc Khổ Nạn của Cha vào các ngày Thứ Sáu, hãy tiến vào trong các Vết Thƣơng của Cha, hãy hy sinh nhiều thời giờ hơn nữa cho Cha. Con hãy sống thánh thiện, hãy hy sinh bằng cách con hãy cho đi tất cả những gì con nhận đƣợc từ Cha. Con đừng so đo tính toán thời giờ con dành cho Cha. Cha muốn con sống quảng đại. Cha muốn con mỗi ngày dâng lên Cha ý muốn của con. Con hãy dâng lên Cha những đau đớn của con, những đau khổ của con. Con hãy tiến dâng Cha ngay cả những vết trầy trụa nhẹ nhất, để Cha có thể dùng nó mà tẩy xóa tội lỗi của con, và giải thoát các linh hồn đang chịu thanh tẩy. Con đừng để những việc này qua đi một cách vô ích mà hãy dâng tất cả lên Cha để Cha sử dụng. Này con của Cha ơi, con hãy cầu nguyện bằng kinh Salve Regina (Lậy Vƣơng) trƣớc khi con đi nghỉ. Cha đang lắng nghe con! Con hãy làm cho Trái Tim Cha và Trái Tim của Thánh Mẫu đều hoan hỉ! (T đã cầu nguyện bằ đ .) - Tốt lắm! Con gái ơi, con hãy đi nghỉ. Cha ban ph c lành cho con và cho con của con. Con hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha, nhƣ Cha nghỉ trong
71

ăm 1990

trái tim con. Con hãy tin tƣởng về tất cả những gì con nhận đƣợc. Chúa T nh u thƣơng y u con.

Ngày 23 tháng 5, 1990 - Bình an ở cùng con. Cha là Ch a i su đây. Con đừng bao giờ quên chậy đến với Cha. Con đừng bao giờ ngƣng cầu nguyện. Cha ban cho con Tình Thƣơng Mến và Bình An của Cha. Con quý ơi, con kh ng c g để nói sao? - C ơ , co dâ C t y u mế nghèo nàn và sự ƣ của con!

- H i con bé mọn, Cha muốn tình yêu mến của con, cho dù có nghèo nàn thế nào, và muốn cả sự hƣ kh ng của con nữa. Con hãy luôn duy trì tình trạng hƣ kh ng, hãy hoàn toàn xóa bỏ bản thân mình, hãy làm tan biến tất cả những gì là con, bằng cách thấm nhuần tất cả những gì là Cha. Con hãy đổ đầy vào tâm trí con bằng Thần Kh Cha, để linh hồn con trở nên ngọn đuốc sống động của sự sáng, hãy nên sáng trong. Phải, con hãy thật trong sáng, để ánh sáng trong con có thể tỏa ra mà kh ng vƣơng vấn bất cứ tì vết nào, nhƣng hoàn toàn tinh tuyền. Nếu mỗi ngày con xin Cha tha thứ các tội lỗi con, và nếu con vui lòng để Cha thanh tẩy con, ngay cả khi phải dùng tới đau khổ và thử thách, Cha sẽ thực hiện không chút do dự. Cha biết các nhu cầu của con. Cha không cho phép con phạm tội. Cha không bao giờ ra lệnh cho con phạm tội, c ng nhƣ Cha không đƣợc vui khi miệng lƣ i con n i điều g sai quấy. Cha đã từng khuy n dặn con hãy trở nên trầm hƣơng của Cha và an ủi Cha với hƣơng thơm của con rồi đ hay sao? Cha đã trang điểm cho con bằng những lễ phục trang trọng. Cha ban cho con miệng lƣ i để chúc tụng Chamuốn cùng nhắc nhở cho dân Cha biết về Tình Thƣơng Yêu Cha dành cho họ. Này học trò của Cha ơi, con hãy chú ý lắng nghe các hƣớng dẫn của Đấng Khôn Ngoan. Con hãy tôn kính Thánh Danh Cha và nhiệm nhặt tuân giữ Giới Răn cùng ời Dạy Dỗ của Cha. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Cha là Thi n Ch a của con. Có Cha bên cạnh, ai có thể chống lại đƣợc con? Con hãy đoan chắc rằng một khi đặc sủng đƣợc ban cho con một cách nhƣng kh ng nhƣ thế, con sẽ không còn từ chối Cha bất cứ điều gì.
72

ăm 1990

Cha muốn nói là bất cứ điều gì! Vậy con hãy sống cho Cha. Con hãy làm việc đền tội và ăn chay. Khi ăn chay, hãy ăn bánh m và uống nƣớc lạnh mà thôi. Con đừng khinh thƣờng mà gạt bỏ những thử thách Cha gửi đến cho con. Con hãy tỏ ra hân hoan khi con bị bách hại! Con hãy tỏ ra hân hoan khi bị đe dọa vì Danh Cha! Hãy tỏ ra hân hoan khi bị kẻ thù Cha tấn công! Này con của Cha ơi, đây là những thử thách Cha dùng để cải hóa con trở nên thánh thiện. Con hãy cầu nguyện không ngừng, hãy cầu nguyện, và cầu nguyện, cầu nguyện không ngừng. Vassula ơi, Cha sẽ không miễn trừ đau khổ cho con, vì chính Chúa Cha là Thân hụ Cha đã kh ng miễn trừ đau khổ cho Cha. Cha muốn con là tƣợng chịu nạn sống động, là sự tƣởng nhớ về Cha. Con không biết rằng, đau khổ là món quà tặng của Lòng Quảng Đại vô biên của Cha và phát xuất từ Tình Thƣơng Yêu vô hạn của Cha hay sao? Vậy con đừng do dự gì nữa mà hãy ôm lấy Thập Gía của Cha, hãy phấn khởi giang tay ra mà ôm lấy Thập Gía, rồi con sẽ tiến vào Con Đƣờng dẫn đến Sự Sống. Nếu chân con đi lạc Đƣờng Công Chính, thì con hãy tin rằng: Tình Thƣơng Yêu và sự Trung Thành của Cha sẽ gìn giữ con. Cha sẽ mau chóng đến giải cứu con. Con hãy để linh hồn con luôn khát mong Cha, hãy để Cha nghe và cảm nhận đƣợc niềm thao thức đầy tình yêu mến của con. inh hồn ơi, Cha đã in đậm sinh khí Tình Thƣơng u Cha tr n trán con. Cha đã khắc ghi sâu đậm hững Thao Thức T nh Thƣơng u, là những niềm thao thức Cha không ngừng ban cho con. Cha c ng đã in trên trán con Thánh Danh Cha, và mãi mãi làm cho con thuộc về Cha. Vậy con hãy ngƣớc mắt nhìn lên Cha và sẽ tìm thấy nguồn Bình An Chân Thật trong sự Hiện Diện của Cha. Con gái ơi, hãy nói cho Cha hay: con đƣợc Trái Tim Cha thƣơng yêu, vậy con c đáp lại T nh Thƣơng u mà Cha ban cho con hay không? Tình yêu của con thì nghèo nàn, làm sao con có thể thay thế M o Gai của Chúa bằng triều thiên hoa Hồng đƣợc? Tâm tƣ co đã từng suy ĩ và đắ đo ơ về đ ều này. Vậy xin Chúa c á về co , ãy gi i thích cho cho con, và con sẽ học ỏ . Xin Chúa d y con biết cách yêu mến Chúa theo ƣ C muốn chúng con mến yêu Chúa.
73

ăm 1990

Xin d y con biết luôn tuân giữ Giới Luật Chúa để co đƣợc bƣớc đ tr đƣờng Công Chính. X ƣớng dẫn từ bƣớc co đ tr Đƣờng Tình Yêu Mế ƣC đã ứa.

ệm

ặt,

ày Vassula con ơi... Cha mỏi mắt trông chờ môi miệng con thốt ra những lời thề trung t n! Lậy Chúa Giêsu ngọt ngào và rất â từ à Đấng yêu dấu, vậy xin Chúa hãy dẫn con đ t eo các Bƣớc Chân Trung Thành của Chúa Xin cho con b ếy tƣơ tƣ vớ tình yêu mến đố vớ Chúa. X c o co đƣợc nếm ƣởng ữ đ u của Chúa ngay trong miệ ƣỡi của con ƣ Trá Cây ếm quí tro Vƣờn của Chúa - Vậy con hãy mở rộng lòng mình ra để Cha thở hơi vào trong con. ơi Thở Cha là hƣơng thơm tinh diệu nhất, là ƣơng Trầm thơm tho hơn mọi trầm hƣơng. i linh hồn, con hãy mở tâm hồn ra để Thần Khí T nh Thƣơng u của Cha thở trong con. ơi Thở của Cha là Sự Sống! Con gái của Cha ơi, con hãy mở lòng ra. Cha đang khao khát mong đợi giây phút này để tỏ cho con biết Trái Tim Thần inh của Cha. Từ Trời Cao, Cha thân hành xuống ngay ngƣ ng cửa nhà con để gặp con, và giờ đây Cha đã t m thấy con. Cha sẽ kh ng để con bỏ đi nữa. Này linh hồn ơi, con hãy nói đi, hãy lên tiêng đáp lời Cha! L y Chúa, xin Chúa ãy đến, x ãy đế để tă trên trán chúng con Dấu Ấn Tình Yêu của Thánh Thần Chúa, là Dấu Ấn của Lời Hứa. Lậy Chúa, xin t o cho chúng con trái tim trong s ch Con biết rằ , C đ đứng trƣớc cửa của mỗ i tâm hồ để chờ họ đáp lời. Mắt C đ mỏi mòn mong chờ họ mở cửa. L yC , các Vƣờn Nho củ C đ tr bông, và c ẳ b o âu ữ sẽ đem hoa trái
74

ăm 1990

đủ để u số mọ s m c. N ƣời chết làm sao sống l i đƣợc, trừ khi Chúa thở ơ tr ọ, và đá t ức họ dậy bằ ƣơ T ơm ọt ngào của Chúa. V t t ƣơ y u của Chúa xin hãy làm cho m đất đầy bóng ma ày đƣợc sống trở l i. c đ Cha sẽ mỉm cƣời với họ, và Ánh Sáng Cha sẽ thâm nhập vào nhà họ qua các khe cửa, qua mọi lỗ ổ khoá. Ánh Sáng Cha còn len lỏi cả vào những chỗ hở ph a dƣới các cánh cửa nhà nữa. - Alleluia, Vinh Danh Chúa! - Phải rồi! H i tâm hồn bé mọn, con hãy lớn tiếng reo mừng v vùng đất khô cằn của các con sẽ trổ sinh hoa trái! H i các con đang lắng nghe Cha, các con hãy khóc lên vì vui mừng. Qua tình yêu muôn thuở, Cha đã thƣơng đoái nh n xuống các con. Các Vƣờn Nho sẽ trổ sinh hoa trái thay vì các loài gai góc cỏ dại. Cha muốn tỏ sự Thánh Thiện và Khôn Ngoan của Cha ra, để xóa bỏ đi sự thù ghét của thế hệ này đối với Thiên Tính Cha, và xóa bỏ đi cả cái gọi là sự khôn ngoan của thế hệ này nữa.

Ngày 8 Tháng 6, 1990 - Lậy Chúa. Xin giúp con giữ trọ đƣợc lời thề hứa với Chúa! - Bình an ở cùng con. i linh hồn rấtyêu dấu, Cha sẽ giúp con. Con hãy đ n nhận Thần Ân Phúc của Cha. Con hãy nhớ những Lời Dạy Dỗ của Cha, hãy nhớ rằng Đƣờng Lối của Cha không giống nhƣ đƣờng lối của con. Con hãy cầu nguyện để xin ơn biết nhận định. L y Chúa, xin ban cho con hồng ân biết nhậ đ nh, để con biết b o vệ Lời Chúa, và biết phân biệt đƣợc trái ph i, thiện ác cùng Sự Thật và Dối Trá.
75

ăm 1990

- Cha sẽ ban cho con ơn biết nhận định. Cha sẽ kh ng để con thiếu sự trợ giúp. Con hãy ở lại trong T nh Thƣơng u của Cha. Con hãy lắng nghe Cha n i đây: con hãy l n tiếng loan báo cho các dân tộc biết rằng sự trở Lại của Cha đã gần. Những ai c tai để nghe, hãy lắng nghe. Ai có mắt để nhìn, hãy nhìn cẩn thận. Cha là Thiên Chúa của các con, do lòng Thƣơng X t v bờ, Cha đang ngự xuống để cảnh giác các con và kêu gọi các con hãy trở về với Cha. Con hãy lắng nghe: ngay trƣớc ngày giờ Trở Lại của Cha, Cha sẽ ban cho nhân loại các Dấu Chỉ còn vĩ đại hơn cả những Dấu Chỉ Cha đang ban cho các con ngày nay. Các con hãy tỉnh thức, vì những Dấu Chỉ của Cha càng lớn lao, sẽ càng khiến cho cơn giận dữ của Satan trở nên mạnh mẽ với các con. Cha đã sai các ti n tri đi loan báo về Ngày Viên Mãn Của Thời Đại, và Cha đang gửi Thân Mẫu của Cha đến nhƣ một à iáo để dạy dỗ các con tr n toàn cõi địa cầu. Cha gửi Mẹ đến để chuẩn bị một con đƣờng cho việc Trở Lại của Cha trong nơi hoang dại này, dọn sẵn một đại lộ bằng phẳng để Cha bãng qua nơi hoang dại của các con. Các con hãy luôn tỉnh thức, vì Cha càng sai nhiều ngôn sứ đến, nên Satan sẽ càng gia tăng th m các ngôn sứ giả, để làm cho các con bị hoang mang. Các con yêu dấu, hãy cầu nguyện để có thể phân biệt đƣợc thực và giả. Các con hãy cầu nguyện để các con không bị bọn chúng lừa gạt. Cha cảnh báo cho các con nhớ là: đừng chạy theo các tiên tri giả này. Các con hãy nhớ: ai gieo hạt giống tốt để vinh danh Cha, sẽ đƣợc Cha tƣởng thƣởng sau này. Cha c ng nhắc cho các con nhớ rằng: giữa những hạt giống tốt đƣợc gieo để đem lại mùa gặt phong phú, thì kẻ thù Cha c ng sẽ không bỏ ph giây ph t nào, ch ng đƣa đến các tiên tri giả nhằm gieo hạt giống xấu của chúng xen vào giữa các hạt giống tốt của các con. Các con cứ để vậy cho tới Mùa Gặt, nhƣ Cha đã n i về dụ ngôn cỏ lồng vực.1 Các con đừng nhổ cỏ dại đi, kẻo l các con lại nhổ luôn cả lúa tốt của Cha đi chăng. Các con hãy để cả hai thứ cùng mọc cho đến mùa gặt. c đ , Cha sẽ bảo thợ gặt rằng: trƣớc hết, hãy nhổ đi tất cả mọi cỏ lồng, bó lại rồi vất vào lửa, sau đ mới gặt các lúa tốt và để vào kho lẫm của Cha.

1

Mt. 13:24-30

76

ăm 1990

Tuy nhiên, các con hãy nhớ mà tỉnh thức, rồi các con sẽ luôn có thể biết và hiểu đƣợc sự khác biệt. Các con hãy khôn ngoan và luôn xin Cha hƣớng dẫn. Mong sao mọi ngƣời biết lắng nghe lời khuyên bảo của Cha. Các con hãy tỉnh táo, bởi vì kẻ thù Cha nhƣ con th dữ đang bị thƣơng, n n chúng càng hung dữ và nguy hiểm hơn. Ch nh v iờ Phút Trở Lại của Cha đã gần, đồng thời Cha sẽ ban cho các con các Dấu Chỉ Lớn ao hơn những Dấu Chỉ của ngày nay, n n Satan đang gieo rắc hoang mang rộng rãi giữa các con trong những nơi Thánh của Cha, trƣớc khi các Dấu Chỉ Vĩ Đại này xảy đến, mục đ ch là đẩy đƣa các con vào t nh trạng chia rẽ lẫn nhau. H i tất cả các con yêu dấu, các con hãy sống trong bình an, hãy tin tƣởng và nƣơng tựa vào Cha, hãy làm tất cả những gì hợp với khả năng các con. Phần còn lại Cha sẽ làm. Các con hãy nhớ rằng, Cha cầm giữ chìa khóa các cửa, và Cha sẽ mở mỗi cửa vào giờ mà Cha chọn. Cha thƣơng y u các con. Cha ban ph c lành cho các con. Các con hãy chúc tụng danh Cha và hết lòng yêu mến Cha.

Ngày 13 Tháng 6, 1990 - Chúa Giêsu củ co ơ ! - Cha đây. Cha là Ch a i su của con đây. oài ngƣời h i, Giáo Hội sẽ đƣợc hồi sinh bởi Cha chứ không phải bởi các con đâu. Cha ch nh là Đấng sẽ nâng Hiền Thê của Cha lên. Con có muốn tiếp tục làm ngƣời đƣa tin của Cha, dù con có thể sẽ bị bách hại không? - Vâng, l y Chúa. Con sẵn lòng. - Các con hãy cảm nhận ra sự vui mừng của Cha nhƣ thế nào mỗi lần con thƣa: “vâng”! Con biết Cha không cần đến con. Tự M nh Cha đã đủ, nhƣng con làm Cha say mê với lời thƣa “vâng” trong cảnh yếu kém của con. Tình trạng v năng lực của con khơi dậy Sức Mạnh Cha và làm vui thỏa Tâm Hồn Cha. Tình trạng yếu đuối và tồi tệ của con lôi cuốn đƣợc lòng tha thứ của Cha, rồi con sẽ nhận đƣợc Ơn Thứ Tha trọn vẹn đến từ Trái Tim Cha, .
77

ăm 1990

Này con của Cha ơi, con hãy ở gần bên Cha, hãy làm vui thỏa Linh Hồn Cha. Cha là háo Đài của con. H i con bé mọn của Cha, con hãy cảnh giác và đề phòng, vì trong số những ngƣời đến với con sẽ gồm cả những kẻ chuyên gây chia rẽ và các tiên tri giả. - L y Chúa, vậy con ph i làm gì ? - Con hãy giữ các Nguyên Tắc của Cha... - C ơ,C c c ữ con khỏi nhữ ƣời này không?

- Cha sẽ canh giữ con và con sẽ đƣợc an toàn. H i chiên của Cha, Cha sẽ tiếp tục vác con trên Vai Cha. Con hãy sống trong bình an.

Ngày 14 Tháng 6, 1990 - Cha là Đá Tảng Ngày 19 Tháng 6, 1990 - Lậy Chúa Giêsu củ co ơ ! - Cha đây. nh an ở cùng con. Con hãy tôn kính Cha bằng cách noi gƣơng Cha, hãy vinh danh Cha bằng cách yêu mến Cha, hãy thánh hóa bản thân, bởi vì Cha sống trong con qua việc con ăn M nh và uống Máu Cha. Con hãy thờ lạy Cha, hãy khao khát Cha. Con hãy đền tạ thay cho những ngƣời không yêu mến Cha, những ngƣời mù lòa về trí tuệ, cùng những ngƣời không phân biệt đƣợc trái phải là thế nào. Con hãy cầu nguyện để họ có thể hiểu rằng ho cần phải biết nhận thức để kh ng đi trệch đƣờng nhƣ nhiều ngƣời trong số họ ngày nay. Con hãy cầu nguyện để họ có thể hiểu rằng: điều mà Cha muốn nơi những ngƣời khôn ngoan này là tâm tình thờ lạy. Cha muốn họ tới để tỏ lòng t n k nh Cha nhƣ các mục đồng và các đạo sĩ ngày xƣa. Cha biết trong Tay Cha là một con trẻ hoàn toàn hồn nhi n. Con đừng sợ, chẳng lẽ Cha lại không biết Cha đang sai con đi đâu sao? Cha
78

ăm 1990

đang biến đổi con thành ngƣời sứ giả của Cha, thành một chứng nhân cho Chân ý. H i học trò, con thuộc về riêng Cha, và con học hỏi từ chính Môi Miệng Cha. Con hãy nắm chặt lấy Tay Vị T n Sƣ của con, và hãy để Cha dẫn con tới nơi Cha muốn. Con ơi, hãy nƣơng dựa vào Cha khi con thấy mệt mỏi, chán nản, và Cha sẽ an ủi con. Này Vassula ơi, mỗi khi con cảm thấy mình tồi tệ, thì Trái Tim Cha liền trở nên lò lửa u Thƣơng bừng cháy để nung nấu con. Nào con hãy vui mừng l n, v còn g vĩ đại hơn là đƣợc tiếp nhận m n quà T nh Thƣơng u của Cha? Này con của Cha ơi, con hãy hiểu rằng Cha là Đấng thƣơng y u con nhất và yêu con mãi mãi. - L yC đầy t ƣơ x t, c co đã đ trệch ra khỏ Đƣờng Lối của Chúa. Vậy mà C vẫ u đố xử vớ c co t eo t ƣơ xót h i hà và tình yêu c o c của Chúa. Lậy Chúa, hôm nay con kêu cầu lên cùng Chúa: xin C đừng bỏ rơ c con trong những ngày tang tóc này, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin hiệp nhất chúng con l i trong T T ƣơ Y u và B A của Chúa. - H i con, Cha ban cho con nh n và T nh Thƣơng u của Cha. Giáo Hội sẽ hồi sinh, cho dù Giáo Hội đang phải gánh chịu những đau khổ. Giáo Hội Cha sẽ hiệp nhất nên một và thánh thiện. Dân Cha sẽ cùng nói một ngôn ngữ. Tất cả những điều này sắp xảy ra! Vassula ơi, với T nh Thƣơng u và òng Thƣơng X t hải hà, Cha sẽ làm sống lại Giáo Hội Cha. Cha sẽ trao hoàn cho tất cả các con các vƣờn nho, và sẽ biến thung l ng đầy chết chóc này thành cổng Hy Vọng. Rồi tất cả các con sẽ đáp lại tiếng Cha, nhƣ trƣớc kia các con đã làm vào l c còn trẻ và trong sạch. Hiện nay, có nhiều l c các con đã từ chối Thần Thông Biết, và dâng nhiều hy tế mà chẳng bao giớ l n đƣợc tới Cha. Thế nhƣng, với Lòng Thƣơng X t, Cha sẽ nói với mỗi thung l ng đầy chết chóc rằng: các con hãy chỗi dậy! ãy để cho mỗi thung l ng tối tăm nhận tràn đầy Lời Cha. Hãy san bằng mọi n i đồi thành đồng cỏ xanh tƣơi, và hãy để những ngƣời đƣợc đ ng dấu tr n trán sinh kh T nh Thƣơng u của Cha tiến l n để ăn trái Cây Sự Sống. Ngày nay, Cha ban cho mọi ngƣời đƣợc dịp nghe rõ ràng Tiếng Cha từ nơi cƣ tr Thánh Thiện của Cha. Tiếng Cha nghe nhƣ vang lên từ Jerusalem, vọng tới mọi ngƣời tr n trái đất. hƣ thế sẽ không có ai sau này
79

ăm 1990

n i đƣợc rằng Cha đã kh ng cảnh giác các con. Cha đang để Thần Khí Cha thổi qua từ dân tộc này tới dân tộc khác. Cha đang sai các t i tớ, các tiên tri của Cha đến với các con một cách liên tục, để nhắc cho các con biết ai là Cha của các con và giúp các con biết đoạn tuyệt với những hành vi xấu xa của mình, biết điều chỉnh lại các sinh hoạt của các con. Cha đến để ngăn ngừa các con biết tránh khỏi các học thuyết lôi cuốn tôn thờ ngẫu tƣợng, mà thực chất là v t n ngƣ ng. Cha đang gửi đến các con các sứ gỉa của Cha, để nhắc cho các con nhớ Lời Dạy Dỗ của Cha, c ng nhƣ nhắc cho các con phải sống thánh thiện, v Cha là Đấng Thánh, để tất cả các con đƣợc xứng đáng khi trực diện với Cha, vào Ngày Cha Trở Lại của Cha. Con gái ơi, con hãy n n nhƣ trầm hƣơng của Cha. Cha sẽ luôn nuôi nấng con. - C ơ co c á ều chuyệ để t ƣ với Chúa!

- Con có nhiều chuyện ƣ! - Vâ con! , đầu tiên là con thật bất xứng với tất c những gì Chúa ban cho

- Cha biết, nhƣng Cha muốn ban Ơn Kh n goan cho những ngƣời đơn sơ và nghèo kh . Con hãy để T nh Thƣơng u của Cha bao bọc con. Này, con đừng bao giờ quên Sự Hiện Diện của Cha. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa ƣớng dẫn chúng con mọ sự đế tậ c . Lậy Đức Giavê, vì Danh Ngài Xin ữ Lờ C Hứ mà cứu rỗ chúng con.1 Ngày 27 Tháng 6, 1990 - Bình an ở cùng con.
1

TV 143:10-11

80

ăm 1990

Con gái ơi, hãy cầu nguyện mà tôn vinh Cha v Cha đã đƣa con l n từ thế giới của sự chết, và cho ph p con đƣợc tiến vào sống trong Thế Giới nh n và u Thƣơng của Cha. Qua phong cách hiền hòa, Cha đã dạy cho con về Sự Th ng Biết của ngƣời xƣa. Vậy, con đừng lên án bất cứ ai không biết phân biệt phải trái là thế nào. Con hãy c lòng thƣơng x t nhƣ Cha là Đấng X t Thƣơng. Con đừng đoán x t ai để chính con khỏi bị x t đoán. Con đừng l n án ai để chính con khỏi bị lên án. Con hãy chống lại sự dữ, hãy khuất phục điều dữ bằng điều thiện, đừng để cho tên Lừa Đảo chen chân vào đƣợc, đừng bao giờ cho rằng Cha đã bỏ con. H i linh hồn, Cha nuôi dƣ ng con bằng ăm Vết Thƣơng Cha! ãy cầu nguyện xin ơn biết nhận định. Con gái của Cha ơi, con thấy không, Cha là Niềm Hy Vọng, Cha là Sự Sống và Cha ở b n con. Cha là Đấng Chịu Đ ng Đanh và là Đấng Cứu Chuộc của con, là Đấng nói với con: T nh thƣơng u Cha dành cho con th vĩnh cửu. Vậy con hãy chúc tụng Cha và yêu mến Cha.

(S u đ , C

á với một v linh mục tớ t ăm t )

- Con hãy nói với tôi tớ của Cha điều này: Cha ban bình an của Cha cho con. Con hãy giữ lấy biểu hiệu này nhƣ m n quà T nh Thƣơng u của Cha. Con hãy đem ời Cha và lời tiên báo của Cha tới các dân tộc. Con hãy nói với họ rằng, “Thần Khí Cha một lần nữa đang tu n tràn xuống các con. Rồi vùng đất hoang dại của các con sẽ trở n n vùng đất tốt tƣơi. òng ch nh trực sẽ đem đến an b nh”1 một sự an bình nhân loại chƣa bao giờ thấy. “ ân Cha sẽ sống trong Qu ƣơng thanh b nh”. Đ ng vậy, họ sẽ sống trong Thánh Tâm Cha, vì Cha sẽ “g n giữ họ an toàn”. Thế nhƣng trƣớc khi miền sa mạc này biến thành vùng đất tốt tƣơi và các vƣờn nho sai trái, Sinh Khí của Cha sẽ thổi đến thế giới tối tăm này nhƣ luồng lƣu huỳnh đốt cháy mọi nơi để thanh tẩy thế hệ hiện nay, và đổi mới mọi ngƣời một cách hoàn toàn, cùng hiệp nhất mọi ngƣời lại thành Một Dân Thánh duy nhất. Cha sẽ biến đổi những kẻ phản bội các con trở thành dân thánh của Cha, và thái độ thờ ơ của họ thành lòng nhiệt thành với Cha là Thiên Chúa của các con. Cha sẽ

1

Isaiah 32:15-16

81

ăm 1990

làm cho các con trở nên thánh thiện, v Cha là Đấng Thánh. Con hãy nhớ rằng Thành Trì của Cha sẽ đƣợc xây dựng lại sau khi bị đổ nát. Con hãy nhận phúc lành của Cha!

Ngày 30 Tháng 6, 1990 L yC , họ đã qu tán tụ T T ƣơ Y u C o C Chúa, một T T ƣơ Y u mà ƣớc lụt cũ ề àm ƣ o, ngay c t ác ũ cũ t ể cuố tr đ đƣợc. Và giờ đây co x t ƣ c C à co đã đuối sức. Linh hồ co ƣ mất đ uồn an ủi. Co ĩC đã để hồn con ngậ đầy ê chề, đ u đớn. Thế ƣ ệu có còn thêm nữa hay không? Co đã đƣ má c o ữ ƣờ đá co để họ á đ o con bằng nỗi bất công. Đà c mà C tụ họp ngày nào nay l i hóa ra tan tác. Con ph i ép nho một mình không có ai bên con dù là một ƣời trong số nhữ ƣời thân thuộc vớ co ” - Con nh n xem k a, i đang từ Trời xuống với con? Chính là Cha, là Chúa Giêsu... là Bạn Trăm ăm của con đ ! Cho n n, con đừng sợ. Cha lại đến cứu thoát con. Thân xác con thì yếu đuối, còn tinh thần con vào những ngày này c ng đang bị cơn cuồng phong áp chế. Con gái của Cha ơi, hiền thê của Cha ơi, con đừng sợ. Cha đang ở bên cạnh con. òng Thƣơng X t của Cha khiến Cha phải xót xa khi nhìn thấy con bị đƣa đẩy vào cơn cuồng phong này, nhƣng Cha sẽ kéo con ra khỏi nơi đ . Các kẻ thù của Cha1 lại muốn khi u kh ch h p C ng Thẳng Ch a Cha là Thân hụ của Cha, khiến cho giờ đây t nh trạng càng trở n n nghi m trọng hơn. hƣ thế th làm sao Ch a Cha c thể ngu i giận đƣợc chứ? àm sao cơn giận của gài c thể dịu xuống đƣợc, khi họ chọn lƣơng thực cho m nh chỉ toàn là thứ độc hại!
1

Ở đây C

G esu đ i giọng, từ d u dà

đ i sang nghiêm ngh .

82

ăm 1990

- L y Thiên Chúa củ co , x

C

đừng ruồng bỏ con.

- Này con của Cha ơi, con hãy giữ lấy tất cả những g Cha đã ban cho con. Con hãy nƣơng bám vào Cha. hững ngƣời ấy chẳng thể ngủ y n đƣợc khi chƣa làm hại đƣợc con. Cha đang canh chừng họ, và sự Công Thẳng của Thi n Ch a Cha đang giáng xuống, khi nghe thấy họ đến với Cha mà thốt lên những lời vô vị... Phải chăng họ kh ng đọc thấy trong Thánh Kinh có lời rằng: “Một số ngƣời đƣợc Ta ch c ph c và đƣợc làm cho quyền thế hơn. Một số ngƣời đƣợc Ta thánh h a và đặt gần Ta.”1 Thế nhƣng khi gày iờ của Cha đến, Cha sẽ không bỏ qua cho bất cứ ngƣời nào trong số họ! Còn phần con, con của Cha ơi, con nghèo kh nhƣng con là gia sản của Cha. Thế mà họ đã kh ng hiểu... con gái ơi, ... ày con gái ơi, ... con đừng khóc... Này con à... họ đã trở nên dịch vụ buôn bán của các lái buôn giầu có - họ đã bị mua bán nhƣ vật dụng mắc tiền... Vassula con ơi, con hãy hy vọng, hãy hy vọng... và hãy tin tƣởng. Con của Cha ơi, hãy tin tƣởng ở nơi Cha. Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con... Kh ng bao giờ... và sẽ không bao giờ... H i con là ngƣời đƣợc ch c ph c, Cha đã tha thứ cho họ rồi. Phải, đối với những ngƣời không mê ngủ và chƣa làm điều ác này, Cha c ng muốn nghe con nói lời tha thứ cho họ nữa! - L y Chúa, con tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. - Mắt Cha hằng tr ng chừng đến con. Cha là thành l y bảo vệ vững chắc của con, và là nơi nƣơng tựa chân thật của con. o đ , kh ng g c thể tách rời con khỏi Cha, ngay cả khi con bị bách hại, đe dọa và tấn công. Có tiên tri nào mà không bị bách hại, đe dọa và tấn c ng đâu? ọ đƣợc xếp vào cấp bậc thứ hai trong Giáo Hội Cha sau các t ng đồ. Vì vậy, họ luôn bị ngƣợc đãi và phỉ báng, bởi vì từ m i miệng của của họ nghệ thuật luôn nghe nói về chân lý, và chính vì chân lý mà họ đã bị bách hại. - Con ph i làm gì bây giờ? (Tôi buồn phiền hỏi Chúa Giêsu.)

1

Ecc. 33:12

83

ăm 1990

Con hãy đƣa dân Cha trở về jới con đƣờng tuân phục đức tin1. .... hãy loan truyền sứ điệp của Cha. Cha sẽ ban cho con phƣơng tiện để phổ biến sứ điệp của Cha. Cha sẽ cung cấp cho con mọi nhu cầu đ ng l c. ng hoa ơi, con hãy tỏa hƣơng trầm của Cha ra mọi nơi. - X c oÝC đƣợc nên trọ . Xin Chúa dùng con theo ý Chúa muốn. Xin b ế con trở nên dụng cụ B A và Y u T ƣơ của Chúa.

Ngày 4 tháng 7, 1990 L y Chúa, xin mỉm cƣời với chúng con, để mọ u mặt tr trá đất đƣợc tƣơ sá ơ . N ềm y vọ sẽ trở vớ tâm ồ chúng con, và rồi mọi nơi mọi chốn trên toàn cõi đ a cầu sẽ nhớ và trở về với Chúa. - Thánh tâm Cha dạt dào t nh thƣơng y u, ngay cả đối với những ngƣời bỏ Cha mà đi. Con kh ng thấy sao? Con không nghe thấy những Tiếng Thở Dài của Chúa T nh u sao? Con kh ng đọc đƣợc chủ đề của Cha về Tình Thƣơng u đã viết cho mọi thụ tạo của Cha hay sao? Con hãy đến với Cha và để Cha nhìn thấy con đang giang tay hƣớng về Đền Thánh Cha. Con hãy thờ lạy và chúc tụng Cha ngày c ng nhƣ đ m, d m c ng nhƣ ngày. H i con là ngƣời đƣợc chúc phúc, Cha sẽ hỏi con câu hỏi này, chỉ một câu này thôi: con hãy nói cho Cha hay, con có yêu mến Cha hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của con không? Lậy Chúa là Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn con, n ƣ co c m thấy tình y u mế của con quá nghèo nàn,
1

C

tr

ờ t

vớ

uy

m và

c t do dự.

84

ăm 1990

đá

tội nghiệp, bất xứng vớ L

Độ Lƣợng Chúa.

- Vậy thì Cha sẽ mồi lên trong con một ngọn lửa ... Vậy, xin Chúa hãy đế ngự tr trong con! Làm sao con có thể thấy Đƣờng Đ trừ Chúa đốt lên trong con Ánh Sáng của Chúa, ầu dẫ co đến C â Lý và Sự Sống? - Con hãy luôn nhìn nhận lỗi lầm của mình, rồi Cha sẽ giúp con khắc phục đƣợc các lầm lỗi của con. Con à, con thuộc về Cha, và là tài sản của Cha. Con là tài sản của Cha, bởi vì con là kẻ nghèo hèn và khốn khổ, n n ch nh t nh trạng khốn khổ làm Cha say mê. Cha sẽ phục hồi lại sức mạnh cho con, và khuyến khích con bằng cách tu n tràn hƣơng thơm của Cha xuống con. Này con của Cha ơi, con đừng bao giờ đầu hàng. Con đừng bao giờ từ chối dành cho Cha một chỗ cao nhất trong trái tim con. Chính sự nghèo hèn lôi cuốn Cha. Cha đi tìm kiếm sự nghèo hèn và sự khốn khổ. Cha đã đem con về lại với Cha, để Lửa của Cha làm ti u tan con trƣớc mắt mọi ngƣời. Qua con, Cha sẽ tỏ Tình Thƣơng Yêu vô bờ của Cha ra cho toàn thể nhân loại, để cho mọi ngƣời thấy và hiểu rằng Cha là Thi n Ch a Đầy Tình Thƣơng Yêu, là Ngọn Lửa luôn bừng cháy. - L y Thiên Chúa của con, C đã àm mƣ ơ c xuống trên con Con biết Chúa sở hữu ữ gì, tài s n Chúa là ữ ƣời nghèo hèn và bất toàn, Co cũ b ết rằng con không thể đề đá C đƣợc gì. - Cha ban ph c lành cho tài sản của Cha. - Tính thật thà của con làm Cha vui thỏa... - Con hãy lắng nghe: Cha đƣa ngƣời nghèo khó lên từ bụi đất. Cha nâng ngƣời tồi tệ l n và đặt vào trong Thánh Tâm Cha, rồi Cha giới thiệu họ với các thiên thần của Cha! Cha dạy cho họ hiểu biết các huấn dụ của Cha. Cha sẽ là Thày Dạy của họ và họ sẽ là học trò của Cha, và Cha sẽ tha thứ mọi tội lỗi của họ. Tội lỗi họ sẽ tiêu tan nhƣ giọt sƣơng dƣới ánh mặt trời, rồi Cha sẽ ra lệnh cho các thánh trông coi và cầu nguyện cho họ.
85

ăm 1990

Cha sẽ đổ xuống tâm hồn họ tràn đầy Thần Khí Hiểu Biết, để họ hiểu đƣợc Chân ý và đạt tới sự nhận thức sâu sắc hơn về Ơn Th ng iết Cha ban. C s u ơ,

C đã u dƣỡ co ƣ-một-n ƣời -cha, đã cứu số con khỏ t u ũ chết c c. để rồi từ đ về s u Chúa dẫ co đ tro Á Sá C a, và gìn giữ con t oát khỏi sự dữ. Vậy xin Chúa cho con biết: ph i c ă tất c c co đều là con cái của Chúa? - Đ ng vậy, các con đều là con cái của Cha... - Tất c c co đều là con cái Chúa, vậy con van xin Chúa hãy làm cho nhữ ƣờ đã nghe bao nhiêu lần mà vẫn chƣa hiểu, lần này xin Chúa cho họ đƣợc hiểu. - Họ có biết ăn năn sám hối không? - L yC , co cũ rõ ữa. C đ ều nếu Chúa mở mắt họ ra, họ sẽ thấy đƣợc Vinh Quang Chúa, và rồi họ sẽ hiểu đƣợc Lòng Trung Thành và Vẻ Đẹp củ C . L c đ , ọ có thể sẽ đến với Chúa và sám hối! - Này con ơi, ngay cả khi Cha mở mắt họ, thì họ c ng sẽ không thấy đƣợc Cha đâu! Họ không thấy đƣợc Cha, bởi vì họ ch m đắm trong tối tăm. Cho nên con muốn họ nhìn thấy Cha bằng cách nào, mặc dù Cha luôn ở gần bên họ? Sự tối tăm của họ làm cho họ hóa ra mù lòa. Cho nên con gái ơi, con hãy lên tiếng nói chứ đừng sợ họ! Con đừng có sợ nói lên Chân ý, c ng đừng giữ thái độ im lặng. Con ơi, Cha ở với con. Con đừng...đừng giữ im lặng, hãy bắt taylàm việc cùng với Thiên Chúa của con. Cha đã nu i dƣ ng con và trao cho con sứ vụ này. hƣ tâm tình chàng trai sắp cƣới nàng trinh nữ, Cha ban tặng con Trái Tim của Cha và c ng xin con dâng trái tim con cho Cha. Cha đây ch nh là Ch a Giêsu, là Đấng đã rèn luyện con và kết thân với con. Và chú rể vui mừng với hiền thê mình thế nào, giờ đây Cha c ng vui mừng trong sự nghèo khó và yếu kém
86

ăm 1990

của con nhƣ vậy. Cha đã theo đuổi con chẳng khác gì ngƣời y u theo đuổi ngƣời tình của m nh. Cha đã dùng mọi cách và tìm mọi phƣơng tiện để làm cho con thuộc về Cha. Và giờ đây con là của Cha. Cha sẽ giữ chặt lấy con. Con là kẻ yếu ớt, x nhữ ƣời muốn bách h i con, không ngừ să co , thế nhƣng con luôn tr cậy vào Chúa T ơ ƣu đày ày, con chỉ sống cho Chúa. Thế giới này chẳng còn chi hấp dẫ đƣợc con nữa. và Mắt con ằ mong mỏi Thế Giới Bình An của Chúa. Trái tim con, linh ồ co o o v y u mế C . Chúa là Nơ co Tr ẩ và à N ềm Vu củ co . Co đã x C hãy chấp nhận con và là nếu có thể đƣợc c o co t uộc về C , ở tro à ũt ấ m ơ c n ƣờ ệ. Đ vậy, x cho con thành một ệ ! gƣời nghèo kh và đơn sơ lu n làm anh Cha vẻ vang. G su ờ ày ƣt ểC đ với Chính Ngài.)

(Ở đây, C

- Đ là lý do tại sao Cha cảm tạ Ch a Cha v đã dấu sự Kh n goan đối với những ngƣời học thức và thông thái, mà tỏ ra cho những ngƣời bé mọn đơn sơ. h c cho các con là những ngƣời nghèo khó, khốn khổ, v ƣớc Thiên Chúa là của các con. Khốn cho những ngƣời bây giờ thì no đủ, rồi các ngƣơi sẽ phải nghèo đ i. h c cho các con khi v anh Cha mà bị ngƣời ta ngƣợc đãi, bách hại, và nói toàn lời vu khống về các con. Các con hãy vui lên, vì phần thƣởng trên Trời dành cho các con thật là cao trọng. Đây c ng là cách họ đã đối xử với các tiên tri đến trƣớc các con. Con gái ơi, đừng chán nản, hãy tiến hành công việc Cha đã trao cho con, hãy theo gƣơng Cha là Thiên Chúa của con, và hãy đi theo Cha mà không chút nghi ngờ. Cha sẽ làm cho con trở n n khiêm nhƣờng hơn nữa. Con hãy sống nghèo khó và hèn mọn, ngoan ngoãn và vâng lời. Con hãy vui sống dƣới ánh Mắt Cha.Con hãy yêu mến và chúc tụng Cha! - Co đã t uộc về C , và dƣới Mắt C , co t m đƣợc sự bình an chân thật. Con xin chúc tụng Chúa!
87

ăm 1990

Ngày 6 tháng 7, 1990 - Bình an ở cùng con. Đây là sứ điệp của Cha: Bình an ở cùng các con. Cha là Đấng Cứu Độ của các con, là Đấng đang n i với các con. Cha là Đấng thƣơng yêu các con nhất. Cha đến với dân tộc các con để ban sự sáng cho ngƣời mù, và cất sự sáng khỏi những ngƣời tự cho mình nhìn thấy tỏ tƣờng. Cha đến với các con để giúp các con biết lắng nghe Tiếng Cha, Tiếng Thánh Thần Cha, là Đấng không ngừng Nhắc Nhở các con nhớ đến Lời Cha, và tất cả những g Cha đã ban cho các con. Các con hãy lắng nghe Cha: h i các cƣ dân dƣới đất, Cha thƣơng yêu các con biết bao! Cho dù các con tồi bại kinh tởm thế nào, thờ ơ lạnh nhạt đến đâu đối với Cha, nhƣng Cha là Chúa Giêsu của các con, vẫn yêu thƣơng các con! Con yêu dấu, h m nay Cha đến và đứng trƣớc các con nhƣ ngƣời Mục Tử, để nói với các con rằng: Vƣơng Quốc Cha đã gần kề và trƣớc khi thế hệ này qua đi, th tất cả những g đã đƣợc báo trƣớc qua các tiên tri thời nay sẽ trở nên hiện thực. Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời Cha ban cho miệng lƣ i để mà ca tụng Cha, nhƣng lại dùng làm ô uế Danh Cha. Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời Cha ban cho đ i mắt để chiếm ngƣ ng Vẻ Đẹp, Sự Thánh Thiện và những Kỳ Diệu của Cha, nhƣng đã trở nên mù lòa do bởi lớp vảy tội lỗi che mắt họ. Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời Cha ban cho đ i tai để nghe Lời Cha cùng các Bài Ca Tình Yêu của Cha, nhƣng họ đã để cho tai m nh thành điếc vì sợ khi nghe rồi sẽ phải trở lại hay chăng. Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời dùng miệng lƣ i của họ để đƣa ra chứng cớ sai lầm và chẳng ý thức gì về điều mình nói. Các thủ lãnh của họ rồi đây sẽ đổ ngã và sẽ phải trực diện với Sự Thật. Các con hãy cầu nguyện cho những ngƣời không ngừng bắn ra những m i t n độc vào ngƣời khác. Họ phải nhận thức rõ là chính họ đang làm tổn thƣơng đến Nhiệm Thể Cha chừng nào. Các con hãy cầu nguyện bằng lời kinh mà Thánh Mẫu Cha đã ban cho các con trong sứ điệp trƣớc để sám hối và làm khoan giãn lại cùng ngăn lại phép Công Thẳng của Chúa Cha. Các con hãy xin Chúa Cha ban
88

ăm 1990

cho thế hệ các con ơn biết lắng nghe, hãy đền tạ thay cho những tâm hồn còn cứng lòng, những ngƣời không ngớt làm điều dữ. H i các tâm hồn bé mọn của Cha, các con hãy cầu nguyện cho các linh hồn này, bởi vì các con là muối thế gian. Và Cha là Chúa Giêsu nói với các con rằng: h i các con bé mọn của Cha, các con hãy can đảm lên, vì Cha luôn ở với các con. Cha sẽ đến ý đến việc g n giữ Danh Cha luôn luôn là Thánh, ngay cả khi kẻ thù Cha đƣa tinh thần phản giáo rất sai trái này vào trong Giáo Hội Cha, một tinh thần gâynên sự căm phẫn tai hại ngay tại trung tâm Thánh iện của Cha. Chính lòng kiêu căng của họ vẫn để cho sự tai hại còn tiếp tục diễn tiến. Cha nói thật với các con rằng: nơi Cha ngự sẽ đƣợc xây dựng lại trên những viên gạch xây của thuở ban đầu. Thời Điểm của Cha đã gần, và khi Cha đến với những ngƣời cho mình là khôn ngoan này, Cha sẽ tiêu diệt tất cả những g đƣợc gọi là khôn ngoan của họ, tiêu diệt cả sự thù nghịch của họ đối với Thiên Tính của Cha. Cha sẽ diệt họ tận gốc, để không còn phát triển đƣợc nữa. Họ đã phản lại Cha. Đ ng vậy, họ đã quen bƣớc đi tr n đƣờng Bỏ Đạo và họ coi Chủ ghĩa uy ý làm bạn đồng hành và tôn lên làm ngƣời dẫn dƣờng chỉ lối cho mình, đây là thứ khí giới đƣợc dùng để chống lại Thiên Tính Cha. Nếu ai khát khao Sự Th ng iểu, hãy đến với Cha, Cha sẽ ban cho họ nƣớc sự sống để mà uống. Các con đừng tìm uống lấy học thuyết loài ngƣời vào trong mình, là học thuyết đến từ lý lẽ riêng của loài ngƣời. Họ đặt vinh dự do loài ngƣời đem lại vƣợt lên trên cả vinh dự đến từ Thiên Chúa. Cho nên Cha nói với những ngƣời này rằng: khốn cho các ngƣơi khi đƣợc thế gian khen ngợi! Rồi đây sẽ đến ngày giờ họ phải lên tiếng kêu xin từ mặt đất, c điều là trƣớc khi tiếng họ lên tới đƣợc Cha, đã bị nghẹt bởi cát bụi và những lóp tội lỗi dày đặc. Công Chính sẽ toàn thắng. Cha thành thật nói với các con: vào những ngày tháng đang tới đây, Satan và tất cả các thần dữ sẽ không cần hành động âm thầm quỷ quyệt nhƣ trƣớc. Không đâu! Giờ đây đã đến lúc nó và các thần dữ công khai tỏ mình ra với mọi ngƣời dƣới đất. Satan sẽ gửi đến các tiên tri giả, và số tiên tri này đƣợc gởi đến rất là đ ng đảo có thể nói nhiều nhƣ cát, để tạo ra sự hoang mang ở giữa các con, để lừa dối ngay cả những ngƣời đƣợc tuyển chọn. Vậy các con hãy thận trọng, đừng để ai lừa dối mình. ấu chỉ này là dấu hiệu xẩy ra vào ngày hôm trƣớc ngày những Dấu Chỉ Vĩ Đại xuất hiện.
89

ăm 1990

Ngày nay, ma quỉ chẳng khác gì con mãnh thú bị thƣơng, n n n càng trở nên hùng hổ dữ dằn hơn. Thế nhƣng đừng sợ, h i các con là những ngƣời yêu mến Cha, Cha sẽ ban cho các con sự an toàn mà các con hằng khao khát. hƣng khốn thay cho những ngƣời làm cho Thánh iện của Cha hoá nên ô uế, những ngƣời đem tinh thần phản đảo rất nguy hại vào trong Giáo Hội Cha. ƣu huỳnh và lửa sẽ dội xuống nhƣ mƣa tr n các ngƣời này! Cha nói thật với các con: chẳng bao lâu nữa, từ nơi hang ổ của loài chó rừng1 sẽ mở ra một đại lộ tinh sạch đƣợc gọi là Con Đƣờng Thánh.2 hững ngƣời nhơ nhớp kh ng xứng đáng đƣợc ph p đi tr n con đƣờng này, mà chỉ dành cho những ngƣời biết thờ phƣợng Cha, biết quỳ xuống để thƣa cùng Cha: Amen... Amen.... H i các con bé mọn của Cha, các con đừng bao giờ thù oán nhau, mà hãy hiệp nhất với nhau. Các con hãy hiệp nhất và nên một với nhau. Ch nh Cha là Chúa Giêsu đây, là Đấng đang xin các con trở nên nhƣ vậy. Cha ban ph c lành cho tất cả các con, và in trên trán các con Sinh Khí Tình Yêu Cha. Sinh Khí này sẽ là dấu chỉ xác nhận các con thuộc về Cha

(Sứ Đ ệ củ Mẹ T á

c

t )

nh n ở cùng con. i con cái của Mẹ, Mẹ muốn các con suy niệm đoạn tin mừng Thánh uca : - . Đ ng vậy, Giêsu không muốn bất cứ ai trong các con bị hƣ mất. Đ là lý do tại sao Ngài không ngừng tìm đến tâm hồn các con. Các con b mọn, các con hãy cầu nguyện nhiều hơn bao giờ hết. Các con hãy tôn kính Danh Chúa là Thánh, và nhớ rằng: bất cứ ai kiếm tìm Chúa thì sẽ gặp. Ai gõ cửa sẽ đƣợc mở cho. Các con hãy làm việc để đạt đƣợc ơn cứu rỗi của các con, hãy cầu xin cho bất cứ sự gì các con cần. Mẹ muốn các con hạnh phúc và bình an trong Chúa, vì Thiên Chúa ban cho các con món quà là T nh Thƣơng u của Ngài. Vậy, còn món quà nào lớn lao hơn T nh Thƣơng u của Ngài? Các con hãy tìm kiếm Bình An trong Chúa, Bình An mà nhiều ngƣời trong các con đã đánh mất. Các con hãy thấm nhuần lấy T nh Thƣơng u của Thiên Chúa, và

1 2

Ở đây C G su ám c ỉ đến t chức T m Đ ểm đ ở tro C G su c ý N ƣời sẽ đá b i bọ T m Đ ểm.

Đề T á

N ƣời.

90

ăm 1990

Ngài sẽ thanh tẩy linh hồn các con. Các con hãy chúc tụng Chúa vì Ngài là Đấng rất tốt lành và kiên nhẫn. Các con đừng đến với Ngài chỉ để mƣu cầu lợi ích cho riêng mình. Các con đừng đến với Ngài một cách vô ý thức, hay đến theo bổn phận đòi buộc, nhƣng hãy đến chúc tụng và yêu mến Ngài. Các con hãy nh n đến những ơn lành Thi n Ch a ban cho các con hàng ngày. Các con y u dấu, hãy chiêm niệm về những ơn lành gài ban cho các con mỗi ngày, và dâng lên Ngài trái tim các con, hãy tạ ơn gài và hãy tỏ lòng biết ơn với Ngài nữa. Chúa Giêsu là Chúa Tình Yêu. Chúa Giêsu là Nguồn Hy Vọng, và i su c nghĩa là Đấng Cứu Thế. Vậy các con đừng nghi ngờ về Tình Thƣong Yêu Cao Cả của Ngài. Các con hãy có Niềm Tin nơi gài. gài đến cứu độ cả những ngƣời kém cỏi nhất trong các con. Các con hãy làm chứng cho các dân tộc về Tình Thƣong Yêu Cao Cả của Ngài, và truyền đạt các sứ điệp của Ngài rộng khắp nọi nơi mọi chỗ tr n trái đất. Mẹ là Mẹ Thánh của các con, lu n ở b n các con. i các con của Mẹ, Mẹ ch c lành cho các con. Xin nh n của Con Mẹ ngự trị trong lòng các con. Ngày 8 tháng 7, 1990 (Mùa Chay - Sứ đ ệ c o m cầu uyệ :)

- Bình an ở cùng tất cả các con. Cha là Chúa Giêsu ban ph c lành cho tất cả các con... Các con hãy cảm nhận lấy Sự Hiện Diện của Cha đang ở giữa các con vào chính giây phút này. Các con hãy cảm nhận ra Cha trong trái tim các con... Các con đừng cứng lòng và nghi ngờ g nữa. Các con hãy mở rộng tâm hồn mình ra th mới có thể hiểu đƣợc trọn vẹn Sứ Điệp Tình Yêu của Cha. Cha là Đấng Minh Vƣơng, là Đấng Tối Cao ngự xuống với các con để nhắc cho các con nhớ đến Tình Thƣơng Yêu Cha dành cho các con, c ng nhƣ những y Sinh Cha đã chịu v các con. Cha đến để nhắc cho các con biết các con thuộc về ai. Cha đã cứu chuộc các con bằng Sự Hy Sinh của Cha, nên các con thuộc về Cha. Sở dĩ ngày nay Thần Kh Ân h c đang đƣợc tuôn đổ dồi dào xuống các con, đ là v cây vả sai trái hầu nhƣ đã ch n, chẳng bao lâu nữa các con sẽ đƣợc ăn no thỏa. Các con sẽ kh ng còn n i: “Thi n Ch a của tôi
91

ăm 1990

đâu?” Cha sẽ biến các đồng cỏ hoang trở n n xanh tƣơi trở lại, để các con đƣợc nghỉ ngơi trong đ . Cha sẽ tăng thêm nhiều các vƣờn nho của Cha. Các cây ăn trái của Cha sẽ trổ sinh hoa trái phong phú. Các con sẽ đƣợc ăn thỏa lòng từ kho lẫm trên Trời của Cha. Các con hãy nghe Cha nói: phải chăng Cha trên Trời của các con đã kh ng mở các cửa kho Thi n Đàng để nuôi một dân tộc đang đ i lả bằng manna hay sao? Cha trên Trời của các con đã làm mƣa bánh tr n dân của Ngài, và từ tảng đá ở oreb, gài đã làm cho giòng nƣớc chảy ra cho dân chúng uống thỏa thuê. Và Cha, chẳng lẽ Cha lại không làm cho bánh và cá hóa ra nhiều để nuôi hàng ngàn ngƣời đ hay sao? Ôi những con ngƣời yếu k m lòng tin, vậy tại sao các con không thể xác định đƣợc thời điểm? Tại sao giờ đây các con lại nghi ngờ về Thánh Thần Ân h c Cha đang đƣợc ban xuống một cách dồi dào trên các con?1 Các con lại không hiểu rằng Thánh Thần Cha đang đổ tràn ân sủng xuống cho các con giữa nơi hoang dại này hay sao? Cha đã từng n i: “Cha sẽ tƣới nƣớc cho vƣờn cây ăn trái của Cha. Cha sẽ dẫn thủy vào các luống trồng hoa của Cha.2” “Cha sẽ ban những lời dậy dỗ nhƣ lời ti n tri, để làm di sản cho các thế hệ tƣơng lai.3” Các con đừng sợ g cả. Cha đây là Ch a của các con, là Đấng Cứu Độ của các con. ếu nhƣ các con thấm nhuần đƣợc màu nhiệm manna và màu nhiệm bánh và cá hoá nhiều, th các con sẽ hiểu đƣợc việc Thần Kh Cha đang tu n trào xuống tr n các con ngày nay. Các con sẽ hiểu đƣợc những lần u i Sống dân của Cha một cách hiệm Mầu trong thời của tổ ti n của các con... Bông hoa ơi, (Chúa Giêsu ngắt lời tôi ở đây, đ à c 16 .23)

- Con hãy cầu nguyện với Cha lời kinh này cho Russia (Nƣớc Nga): “Ôi lậy Thiên Chúa, xin cho Russia bƣớc đi theo Chúa.
Trong sứ đ ệ ày, C G su c ý đề cậ đế C C , đề cậ đế C í Ngài với tƣ cách là C Con, c đề cậ đến ho t động của Chúa Thánh Thần, và sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa trong thờ đ ểm o vu, t u đ ều này. 2 Ecc . 24:31. 3 Ecc 24:33.
1

92

ăm 1990

Ôi lạy Ch a, xin hãy thƣơng cứu Nàng, và cho Nàng đƣợc sống lại,nhƣ xƣa Ch a đã cho azar sống lại. Xin hãy t điểm cho ái nữ của Ch a trở n n rất yêu dấu trƣớc mặt Chúa, đƣợc đẹp lòng Chúa, và đƣợc đặt vào trong trái tim Chúa để hình ảnh Nàng có thể phản ảnh đƣợc Thiên Tính của Chúa, Xin hãy nâng Nàng lên, để Nàng đƣợc bƣớc đi b n cạnh Chúa. Xin hãy giải thoát Nàng khỏi cảnh giam cầm, cho àng đƣợc song hành gần bên Chúa và trở nên hiền thê của Chúa, cho àng đƣợc hoàn toàn thuôc về Chúa. men” - Con hãy cầu nguyện với Cha kinh này! (Tôi cầu nguyện nhƣ Lời Chúa dậy) - Này Vassula con ơi,1 Con hãy ghi ch p xuống việc nuôi sống dân Cha trong thời đại này. Con hãy nhận thức và hiểu đƣợc tính siêu việt của Cha, và sự trung thực đối với Lời Hứa Cứu Độ của Cha. H i thế hệ hôm nay, Cha sẽ không dấu các con bất cứ bí mật nào, bởi vì chẳng bao lâu nữa Cha sẽ khai mở một đại lộ thênh thang thẳng tắp. Cha sẽ gọi đại lộ đ là Con Đƣờng Thánh, để dẫn các con đến một Nhà Tạm đang rộng mở, và sẽ không còn hang ổ nào cho loài chó rừng nữa2. Cha là Ch a sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng, nên sẽ kh ng còn những việc làm ám muội vào ban đ m, và c ng kh ng còn cảnh r nh mò trong b ng tối. Đ m tối sẽ kh ng tồn tại nữa, v Ánh Sáng Cha sẽ mãi mãi chiếu tỏa xuống các con. Đ ng vậy, Cha sẽ đặt để Thần Th ng iểu của Cha tr n đại lộ th nh thang này. Và Cha sẽ đặt ra những mốc đƣờng để chỉ dẫn cho các con đi tới nơi. Cha sẽ đánh dấu đƣờng thật rõ ràng.
1 2

Tiếp tục sứ đ ệp của Ngài. C rừ ở đây à t c ức T m đ ểm.

93

ăm 1990

Rồi, Cha sẽ ban cho các con tinh thần nhiệt thành để phụng thờ Cha là Thiên Chúa của các con. Đối với các con trai con gái hoang đàng của Cha, thì với tình yêu ca, Cha sẽ đƣa họ trở về trong Vòng Tay Cha, và họ sẽ sống trong Ánh Sáng của Cha. Cả Thi n Đàng sẽ vui mừng vì sự trở lại của họ! Sẽ kh ng còn ai n i: “Ch a của t i đâu?” Cha sẽ khắc ghi Luật Thánh của Cha sâu vào trong trái tim các con. Lời Hứa này đƣợc viết ra trƣớc Mặt Cha. Cha sẽ xây dựng Jêrusalem trên những viên gạch xây ban đầu của nó. Cha đã hy vọng t m đƣợc sự thánh thiện vào Lần Trở Lại của Cha, nhƣng Cha chỉ thấy một thứ dân lừa dối đang dày vò Thân Thể Cha. Cha t m y u thƣơng, nhƣng Cha chỉ nghe thấy tiếng kêu ai oán hận thù phát ra từ cảnh hoang tàn của họ. Sự huy hoàng và vẻ đẹp mà trƣớc kia Cha đã ban cho họ đâu rồi? Thần Kh mà Cha đã ph ban nay ở đâu? hững tên Ca-in này đã đổi bóng tối thành sự sáng, biến sự sáng thành bóng tối. ọ đã quay về với điều không phải là thần linh. Giới Luật dẫn lối chỉ đƣờng của Cha là giới luật Thánh thế mà họ coi thƣờng và dày đạp dƣới chân. Thế hệ này đang chống lại và đối nghịch hoàn toàn với Giới Luật của Cha. Cha đã chẳng nói minh bạch với các con rằng: bất cứ ai tiếp nhận và tuân giữ Giới Luật của Cha, sẽ là những ngƣời yêu mến Cha đ sao? Trong thời đại các con, nhiều ngƣời cho mình là các bậc thày thông Luật. C điều là họ không hiểu những lý lẽ mà họ dùng, c ng chẳng hiểu những quan điểm mà họ ủng hộ. Than ôi, họ làm Cha chán ngấy với những lời họ nói! Họ làm Cha mệt mỏi, vì họ không bảo vệ Sự Thông Biết của Cha c ng nhƣ iới Luật Cha. Cha kh ng đến để lên án bằng những sứ điệp này, nhƣng do Tình Thƣơng Y u mà Cha đến để cảnh giác các con, và đánh thức các con thức dậy từ cơn ngủ m . Cha c ng đến để khuyến khích một số ít còn lại gồm từ giáo sĩ tới giáo dân, những ngƣời yêu mến Cha và vẫn giữ lòng trung thành với Cha, và phản chiếu Hình Ảnh Cha: các con là những ngƣời đã tỏ tình yêu mến, vì các con mà Cha sẽ mở ra một đại lộ đầy ân ph c, và Cha sẽ trồng những cây ăn trái ở hai bên đƣờng1. Đất đai của các con sẽ nuôi sống đƣợc nhiều ngƣời, và không ai có thể phá hoại đƣợc hoa trái trong vùng đất của các con, và c ng kh ng thể biến các con ra khô cằn đƣợc. Các con sẽ đƣợc gọi là những ngƣời trung thành, những ngƣời kh ng ki u căng, không gian dối hoặc theo thuyết duy lý. Hoa trái của các

1

Hàng g áo sĩ củ

uy

mớ .

94

ăm 1990

con sẽ nuôi sống các dân tộc đ i khát, các dân tộc đang sa vào chủ thuyết vô thần. Cha muốn khoác lên tất cả các con y phục nguyên thủy của Cha1, và xây dựng lại iáo ội Cha tr n nền tảng ban đầu. Cha sẽ trang điểm iền Th của Cha bằng Đồ Trang Sức ban đầu. M i miệng các con sẽ làm Cha hoan hỷ và kh ng ngừng ch c tụng Cha. Các con y u dấu, Cha là Sự Sáng thế gian, và Cha đang bƣớc đi trƣớc mặt các con. C điều Cha n i với các con là: còn có nhiều chiên khác kh ng ở cùng đàn với các con, Cha c ng sẽ dẫn tất cả về với iáo ội đã đƣợc canh tân của Cha nữa, để chỉ còn một đàn chi n và một Chủ Chãn. Các con hãy đi tới các dân tộc và dạy mọi ngƣời cầu nguyện cùng Ch a Cha lời kinh này: L y Cha rất L T ƣơ X t, Xin cho nhữ ƣờ đã eb o u ần mà vẫ c ƣ ểu biết, giờ đây c o c í t ọ nghe thấy Tiếng Nói của Cha, và nhận biết rằ đ c í à C , Đấng Chí Thánh vƣợt trên hết muôn vàn Thần Thánh! Xin cho nhữ ƣờ đã b o u ần mà vẫ c ƣ t ấy, giờ đây c o c í mắt họ nhìn thấy đƣợc Thánh Nhan và Vinh Quang của Cha! Xin ánh sáng Cha chiếu so đến mọi tâm hồn, để họ mở rộng tâm trí mà hiểu biết Nguồn Chính Trực của Cha! L yC à Đấng Công Chính, con cầu xin tất c nhữ ơ ày để cho muôn dân mu ƣớc đƣợc tìm về tin yêu và biết đ ậ ơ cứu độ nhờ các T ƣơ Tíc của Con Yêu Dấu C , à Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen hƣ thế các con hiểu rằng: với lời cầu nguyện này, các con đang xin: ơn cứu rỗi cho thế giới. i anh em, anh em hãy can đảm l n. i các học trò Cha, các con hãy can đảm l n. Cha ở với các con mọi ngày. Các con hãy quảng bá và bảo vệ ời Cha mà không phải sợ hãi. Các con hãy c ng bố anh Cha với
1

G áo Hộ Sơ Khai.

95

ăm 1990

tất cả lòng nhiệt thành. Hãy nhắc nhở cho thế giới biết rằng: Cha là Đấng Thánh. ãy dạy họ sống thánh. Các con hãy sống hiền lành nhƣ Cha là Đấng hiền lành, hãy nhớ đến lòng ki n nhẫn của Cha và T nh Thƣơng Yêu của Cha. iờ đây chỉ còn một thời gian ngắn ngủi nữa th i, một thời gian rất là ngắn ngủi, Đấng mà các con tr ng đợi sẽ đến. Cha sẽ đến với tƣ cách là Chúa Tình Yêu. Đ ng vậy, Chúa T nh u sẽ trở lại với tƣ cách là Chúa Tình Yêu đến nơi hoang dại này. Chẳng bao lâu nữa, Cha sẽ hoàn tất ời ứa. Thế nhƣng các bạn y u dấu, hãy nhớ lại những g mà các ti n tri của Cha đã n i trƣớc cho các con vào những ngày vi n mãn của thời đại. Các tiên tri n i với các con rằng: những đau khổ lớn lao sẽ xẩy đến trƣớc ần Trở ại của Cha, và trái đất sẽ rung chuyển đến tận nền m ng. Một cơn chấn động lớn lao sẽ xảy ra. ầu kh ng trung sẽ xuất hiện trƣớc mặt các con nhƣ là màn tăm tối vĩnh viễn. ù vậy, các con đừng bao giờ sợ hãi, v Cha lu n ở b n các con. Cha đã in tr n trán các con ấu Ấn Tình Yêu của Cha. Cha ban ph c lành cho tất cả các con, và để lại tr n trán các con Sinh Khí Tình Thƣơng Yêu của Cha. Giêsu Kytô là Thánh Danh Cha, và Cha n i với các con: Cha thƣơng y u các con đời đời. Các con hãy n n một với nhau.

Ngày 19 tháng 7, 1990 L y Thiên Chúa của con! L y Thiên Chúa của con! X đến thắp lên ánh sáng giữa c nh tố tăm của con! X m u đến cứu giúp con! X đế t ăm co . L y Thiên Chúa của con, hồn con khát mong Chúa. B o ờ con sẽ đƣợc nhìn thấy Thánh Nhan Chúa? Linh hồ co ƣ muốn rã rời. T i sao các ƣời bách h i con cứ liên tục lên án con? Ôi lậy T C , co đã àm đ ều lỗi gì với họ? C ơ,C đ ở đâu Ít nhất xin Chúa để cho nhữ ƣời bách h i con nói cho con biết là họ đã át giác ra co đã m tội tình gì …
96

ăm 1990

Ôi Thiên Chúa, con nhớ mong Chúa dƣờng bao! - Con yêu dấu, Cha không nói gì trong bí mật. Cha đang xác nhận Lời Cha, và họ biết điều đ . Tuy rằng con không nhìn thấy Cha bằng mắt trần, nhƣng Cha ở bên con. Cha không hiện diện bằng thân xác của Cha1, nhƣng Cha lu n ở với con bằng Thần Kh 2. Cha ở với các con để li n kết tất cả các con lại trong t nh thƣơng yêu, và khởi động tâm tr các con, để các con đi đến chỗ hiểu biết đầy đủ hơn, cho đến khi các con thực sự hiểu đƣợc các b mật của Cha, những b mật này gồm những điều qu báu của Thần Khôn Ngoan và Thần Th ng iết.3 i các con là những ngƣời đƣợc ch c ph c, Cha muốn các con c h nh ảnh rõ ràng về Thi n T nh của Cha, bằng cách hãy y u mến Cha nồng nàn, và chu đáo tuân giữ giới luật Cha. Để từ đ , Cha sẽ dần dần sửa đổi những ngƣời x c phạm đến Cha và những ngƣời bách hại các con. Cha sẽ cho họ nhớ lại bản thân họ đã bỏ đạo nhƣ thế nào. Cha sẽ ban cho họ cơ hội để sám hối. Con gái ơi, hãy can đảm l n! Cha n i với con điều này: bất cứ ai muốn nghe, hãy để họ lắng nghe. Còn ai kh ng muốn nghe thì con cứ để mặc kệ họ...

Ngày 20 tháng 7, 1990 Ôi l y Chúa, xin Thần Khí Chúa nghỉ ơ trong con và ngự tr trên con. - Con hãy để Cha ban ph c lành cho con. Cha ban cho con Bình An của Cha. Con hãy để Thần Khí Cha ngự trên con. Cha là Chúa ban cho con sự an toàn mà con mong mỏi. Con hãy vững lòng tin, vì Cha luôn trung thành với Lời Hứa! Cha sẽ đặt Giới Luật u Thƣơng của Cha trong tâm hồn mọi dân tộc của các con, và Cha sẽ không bao giờ nhớ đến tội lỗi của họ nữa. Cha sẽ nhắc cho họ biết về iến Tế của Cha. Còn phần con, ngƣởi mà Cha đã t m và đã gặp, con hãy tiến dâng lên Cha trái tim của con. Cha sẽ tiếp
1 2

Bằ xuơ bằ t t. Vớ tất c sự d u dà , C 3 Col.2:3.

G su cố ắ

a ủ t .

97

ăm 1990

nhận nhƣ kh i trầm hƣơng hỗn hợp. Con hãy giữ lòng trung thành với Cha, hãy khao khát tất cả những g là Cha, để xóa bỏ đi tất cả những gì là con. Con hãy xóa bỏ tất cả những gì là con, bằng cách hấp thụ tất cả những gì là Cha. Con hãy cầu nguyện xin cho các linh hồn biết hoán cải, hãy cầu nguyện cho hòa b nh, y u thƣơng và hiệp nhất. Con hãy nhớ rằng: Tình Thƣơng Yêu của Cha th Vĩnh Cửu, một Tình Yêu mà không ai trên dƣơng gian này có thể hiểu thấu. Cha ban ph c lành cho con. Con hãy hƣớng về Cha và hãy chúc tụng Cha.

Ngày 21 tháng 7, 1990 (Trong một th kiến, tôi thấy t đ đứng nhìn ra ngoài cửa s . L c đ à b ày. Đột trá đất bắt đầu rung chuyển dữ dộ dƣới chân tôi. Mặt đất trồi lên trụt xuố . Cơ đ a chấn của trậ độ đất đ t tới mức tám chấm.1 Trậ độ đất tiếp tục không ngừng. Từ cửa s , tôi nhìn lên trời, và thấy bầu trờ đ tối dần. Tôi dán mắt nhìn lên trong khi trờ đ trở nên tố ơ , rồi tối hẳ s u đ vài giây. Rồi tôi thấy các vì sao rớt xuống, xem chừng ƣ c đ từ ƣớ Đ sang ƣớ Tây, ƣ thể các s o đ từ trên không trung rớt xuống! Rồi sự ru động chấm dứt, mà c nh tố tăm vẫn nguyên nhƣ vậy. Tôi thấy trong phòng tôi có chút ánh sáng mờ mờ. Nhìn ra cửa s một lần nữa, tôi thấy toàn khu phố chỉ có kho ng ba hay bốn ngôi nhà là có ánh sáng mà thôi!)

Ngày 22 tháng 7, 1990 (Sứ đ ệp của Mẹ T á c t :) - Các con yêu dấu, bình an ở cùng các con. Mẹ đang n i với các con đây, và Mẹ cám ơn các con đã đến để nghe Chúng Ta. Các con hãy mở lòng mình ra để có thể hiểu đƣợc mọi Lời Chúng Ta đang nói với các con. Chúa Giêsu ban cho các con T nh Thƣơng u và Bình An của
1

G

c

củ N à Xuất B

A

N ữ: Đồ

ồđ

c ấ R c ter

98

ăm 1990

Ngài. Ngài dẫn các con đến với Ơn Cứu Độ. Chính Mẹ đƣợc gài sai đến để dọn đƣờng cho Lần Trở Lại này của Ngài. Thế nên Mẹ đến lần nữa để mở đƣờng cho Ngài. H i các con bé mọn của Mẹ, các con đừng ngạc nhiên. Mẹ biết rằng sống trong nơi hoang dại này không dễ dàng gì, nên Mẹ đã hiện đến với các con ở nhiều nơi tr n thế giới, để mà chuẩn bị cho các con. Mẹ dạy dỗ các con về các nguyên tắc công chính, gi p giải thoát các con. Các con hãy xin Thiên Chúa dẫn các con bƣớc theo đƣờng Giới Răn của gài. Các con hãy để tình yêu mến của các con an ủi Ngài, hãy để tình yêu mến của các con an ủi tâm hồn Ngài, hãy trở nên Dầu Thơm của Ngài, hãy cảm nhận ra tình Mẹ thƣơng yêu các con. Các con hãy cảm nhận ra tình yêu thƣơng của Con Mẹ. Hôm nay, Mẹ muốn kêu gọi các con là những ngƣời đau yếu rằng : các con ơi, đừng nản lòng. Mẹ là Mẹ Thánh của các con, Mẹ luôn yêu thƣơng các con. goài ra, các con hãy cầu nguyện cùng Ch a, để Ngài chữa lành các con. Các con hãy thanh tẩy tâm hồn mình khỏi mọi vết nhơ tội lỗi bằng sám hối, rồi hãy mở lòng ra với Thi n Ch a, để Ngài đổ mƣa xuống các con với Tình Thƣơng Yêu của Ngài. Các con hãy cầu nguyện không ngừng. Các con đừng mê ngủ, hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng và hãy n n nhƣ các cánh hồng nở vào mùa Xuân, nên nhƣ b hoa dâng tiến Đấng Tối Cao. Các con hãy để lời cầu nguyện của các con n n nhƣ trầm hƣơng hỗn hợp lan tỏa lên tới Ngai Tòa Ngài Ngự. Các con hãy để Mẹ nhắc cho các con nhớ điều mà Đấng Tối Cao mong muốn: đ chính là trái tim các con! Các con hãy dâng tiến gài trái tim các con và để gài hƣớng dẫn các con tr n con đƣờng mà Mẹ đang chuẩn bị cho các con. H i các con của Mẹ, Chúa T nh u đang ở trƣớc cửa nhà các con. Các con hãy chúc tụng Chúa và hãy yêu mến Ngài. Thiên Chúa là Chúa Tình Yêu. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Mẹ c ng ch c lành cho những ngƣời con của Mẹ đang trong lao tù. Mẹ gửi tới họ sự bình an tâm hồn tuôn chẩy nhƣ giòng s ng. Này Vassula, con hãy kiên nhẫn. Chúa Giêsu là Con của Mẹ yêu thƣơng con lắm. Con đừng bao giờ nghi ngờ. Con hãy cảm nhận lấy Tình Thƣơng Yêu của Ngài. Con hãy luôn chấm dứt ngày sống bằng cách ngƣợi khen Ngài. Con hãy nhận Bình An của Mẹ.Ch ng ta, Mẹ con ta? - Vâng, l y Mẹ Thánh, C t , Mẹ co t
99

ăm 1990

Ngày 27 tháng 7, 1990 (Rhodes): Chúa Giêsu củ co ơ , x dậy cho con biết cách tôn trọ và sống theo Giới Luật Chúa, cũ ƣ các tuâ ữ các Giớ Ră C . X ƣớng dẫn con đ tr đƣờng Giớ Ră C . Con muốn suy niệm các giáo huấn của Chúa. Xin tha thứ mọi tội lỗi và sai lầm của con. - Bình an ở cùng con. Trƣớc khi con thốt ra lời, Cha đã tha thứ cho con rồi!1 Con y u dấu, nếu không nhờ vào òng Thƣơng X t V ờ của Cha, thì Phép Công Thẳng của Cha đã đổ xuống con rồi, vì tất cả nhừng gì con c đều là sự tồi bại và khốn cùng! Con hãy đến... chứ đừng đứng xa để nhìn Cha... hãy đến với Cha gần hơn nữa! Cha nâng niu con nhƣ con gƣơi trong Mắt Cha. Con yêu dấu của Cha, con hãy chúc tụng Cha, Con hãy chúc tụng Cha, bởi vì Danh Cha là Thánh. (S u đ ) (Một trong các tu sĩ t ặ đã trào ƣớc mắt, khi tôi nói với ngài về những đ u Chúa Giêsu ph i ch u.) - Này con trai yêu dấu của Cha, con hãy đến mà kề tai bên Ngực Cha để nghe Nhịp Tim Cha đập. Mỗi Nhịp Tim đập là một lời mời gọi đến một linh hồn, một năn nỉ van xin, một nụ cƣời, một tƣ tƣởng. Con trai yêu dấu, con đừng kh c thƣơng Cha, nhƣng hãy kh c thƣơng các anh chị em con là những ngƣời đã chết và xác thịt họ đang bị thối rữa. H i con trai yêu dấu của Cha, con đừng kh c thƣơng Cha, đừng kh c thƣơng Cha. Con hãy cầu

1

C

G su

ểu ý c ỉ củ t .

100

ăm 1990

nguyện cho họ để Thiên Chúa Cha ban cho họ Thần Khí Th ng iểu của Cha. Còn cách nào khác để cho họ hoán cải? àyVassula, con hãy chuyển đạt cho họ lời cầu nguyện mà Mẹ Thánh các con đã ban, và hãy nhắc họ cầu nguyện bằng kinh này mỗi ngày. Rồi đây Thánh Kinh sẽ đƣợc hoàn tất. Cha là Ch a đang xây dựng những bàn thờ hƣơng án, những bàn thờ đã có xƣa kia, nhƣng đã bị bỏ hoang v kh ng ai chăm s c hoặc hƣơng nến.

Ngày 28 tháng 7, 1990 (Rhodes): - C G su ơ , co đ b giam hãm trong mây m hôn mê. Con thấy thật để thoát ra khỏi tình c nh này. Con t ực sự là kẻ hèn h đá t ƣơ . - Cha biết. Vậy sao con không xin Cha cứu giúp? Tại sao con hƣờng về nơi khác? ếu con quay nhìn về Cha, con sẽ thấy đƣợc Ánh Sáng Cha, và Cha sẽ ban cho những gì con xin. Con nghèo khó, th Cha có thể chu cấp cho con! Cha chỉ cần phán: hãy mọc lên! Hãy phát triển! Và Cha sẽ khiến cho các dòng sông chảy vào sa mạc của con. Này con yêu dấu, có khi nào Cha bỏ rơi con kh ng? - Không, l y Chúa, không bao giờ! - Vậy tại sao con lại kh ng tin tƣởng ở Sự Hiện của Cha1? Con không nhận thức đƣợc rằng Cha hằng kiếm t m đ i mắt con đ sao? Cha đã chọn con làm a6ng ƣơng của Cha, kh ng phải nhƣ vậy sao? - D vâ đ t ế, y C . - Vậy thỉnh thoảng con hãy ngƣớc nhìn lên Cha. Đây là quyền mà con đƣợc hƣởng. ày Vassula, con hãy lắng nghe, Cha kh ng cần tới con v con biết Cha là Đấng Tự Sung Mãn về mọi sự. Đã đ i lần, Cha n i với con rằng
1

K

t

t ấy N à bằ

co mắt t

t ầ vào bu

trƣ

mđ .

101

ăm 1990

Cha là Đấng Vạn ăng và Cha y u th ch sự yếu đuối, v nhƣ vậy thì quyền năng của Cha mới đƣợc tỏ hiện mãnh liệt nhất. i con b mọn của Cha, Cha ở với con mọi ngày, mọi giờ và mọi giây ph t trong đời sống của con. Cha lu n ở giữa các con…Con hãy nhớ Cha c ng đang ở với Mẹ Cha. - Vâ , yC .

ãy nhắc lại theo Cha: Ch ng ta, Cha con ta, mãi đến mu n đời.

Ngày 30 tháng 7, 1990 (Rhodes, tu viện thánh Nectariô) (Tôi ở l i trong tu việ ày ăm ày. Năm Năm ày cầu nguyện và suy ngắm.) - C ơ! ày ă c y và t ặng.

- Cha đây. Con đừng bao giờ nghi ngờ. Cha ban Bình An của Cha cho con. Con hãy tiến vào trong Trái Tim Cha. (Khi Chúa nói: Cha ban Bình An của Cha cho con, tôi thấy cửa Trời mở ra, và t đƣợc đ vào trong Trái Tim Ngài.) - Thời gian thì cấp bách. Thời giờ đang tr i đi rất mau... Con hãy đến gần bên Cha và lắng nghe những gì Cha muốn nói với Giáo Hội ở Rhodes. Con hãy nhìn vào Lòng Bàn Tay Cha, vào Cạnh Sƣờn và Hai Bàn Chân Cha. Con hãy cảm nhận ra các Vết Thƣơng của Cha. Ai không uống từ các Vết Thƣơng Cha, sẽ bị kiệt sức dần, và sẽ trở nên héo tàn. Cha Đấng Cứu Độ của các con, vậy tại sao dân tộc này lại sợ ăn Mình và uống Máu Cha? Họ k u xin đƣợc cứu gi p, nhƣng chẳng có ai đến ăn Mình và uống Máu Cha để đƣợc cứu chữa. Cha đã chẳng từng nói rằng các con sẽ đƣợc chữa lành nhờ các Vết Thƣơng Cha đ sao? Vậy các con hãy bƣớc ra
102

ăm 1990

khỏi vùng sa mạc m nh m ng này, và hãy để Cha nghe thấy tiếng bƣớc chân của các con. Các con hãy đến và tiếp rƣớc Cha. Dân tộc này không hiểu đƣợc Tiếng Gọi của Tình Yêu Cha. Từ Trời cao, Cha nóng lòng đoái thƣơng nhìn xuống các con để cứu giúp các con. Cha bầy tỏ Trái Tim Cha ra cho các con. Cha gửi Đấng Khôn Ngoan đến trƣớc cửa nhà các con để dậy các con biết rằng: Chủ Đề của Cha là TÌNH THƢƠNG YÊU. Thế nhƣng c ai để tai mà lắng nghe chăng? H i các con bé mọn, Cha đã soạn ra bài Tình Ca Mới cho các con, và vì Thánh anh Cha, Cha đang tìm mọi cách để ngự xuống với các con. Cha là Chúa Kytô của các con, Cha đang đến để làm trái tim các con đƣợc say mến với bài Tình Ca của Cha và c ng làm vui thỏa lòng Cha. Các con đừng nói: tôi đã t m kiếm gài, nhƣng t i kh ng thấy gài. T i đã k u cầu gài, nhƣng gài kh ng đáp lời t i. T i đã đợi mong gài, nhƣng gài kh ng đến với tôi. Này các con yêu dấu ơi, các con hãy kiếm tìm Cha với trái tim đơn sơ, rồi các con sẽ thấy đƣợc Cha. Các con hãy kêu cầu Cha với tất cả tâm hồn và Cha sẽ đáp lời. Các con hãy mở tai và tâm hồn các con ra, rồi các con sẽ nghe đƣợc Tiếng Chân của Cha đang tr n sống Trở Lại. Cây vả sai trái đã chín và chẳng bao lâu nữa các con sẽ đƣợc ăn trái của nó. ày con à, vì c nhiều ngƣời trong các con đã lạc đƣờng công chính, nên sợ hãi không dám tiếp rƣớc Cha, lại con giữ kín tội lỗi trong lòng. Các con hãy tự giải thoát mình bằng cách đến với toà Hòa Giải! Các con hãy thật tâm sám hối và sống chay tịnh để có thể tiếp rƣớc Cha với tâm hồn thanh sạch và thánh thiện. Các con yêu dấu, Cha l c nào c ng mở rộng cửa cho tất cả các con. Cha lu n hiển danh là Đấng chẳng bao giờ vô cảm đối với những ngƣời nghèo khổ hayngƣời đau yếu. . Vậy các con đừng thử thách Thiên Chúa của các con, c ng đừng nghi ngờ òng Thƣơng X t V Bờ của Cha. Phải, các dụng cụ Cha dùng để chuyển Lời Cha đến với các con là những ngƣời nghèo hèn, vô tài năng, và tầm thƣờng. Cha chọn những ngƣời mà thế gian cho là tầm thƣờng và đáng khinh. Những ngƣời tỏ ra chẳng là gì cả sẽ lột mặt nạ những kẻ cho mình là thông thái1. Sự Khôn goan đƣợc ban cho các trẻ thơ, chứ không cho những ngƣời tự nhận mình là khôn ngoan. Con hãy nghe Cha nói: Sự Khôn Ngoan sẽ trở n n điều bí ẩn đối với những ngƣời tự cho m nh là đạo đức thánh thiện. Quả thực, Cha sẽ
1

Cor. 1: 28.

103

ăm 1990

hủy diệt sự khôn ngoan của những ngƣời thông thái, và họ sẽ phải đối diện với những lời tuyên án nghiêm khắc của Cha. Cha muốn đặt giữa những hạng ngƣời tr n đây một lớp ngƣời sống khiêm tốn, thấp hèn, những ngƣời c thể thƣa với Cha rằng: “ lleluia lleluia”, những ngƣời mà ngày c ng nhƣ đ m, đ m c ng nhƣ ngày luôn hiệp cùng với các thiên thần để tung h : “Ch a là Đấng Thánh, Đấng Toàn năng, Đấng Đã C , Đang C và sẽ đến.1” Không ai có thể cản trở họ, bởi vì Cha sẽ loại trừ những ngƣời khoe khoang, tự phụ đang sống giữa họ. o đ , Cha nói với các con: các con hãy cố gắng sống Khiêm Nhu, sống tinh thần nghèo khó trƣớc khi giờ của Cha đến. H i các con là những ngƣời tuân giữ và dậy ngƣời khác tuân giữ giới luật Cha, các con hãy sống tinh thần tự hạ. Các con đừng đoán x t để các con khỏi bị x t đoán. Các con đừng kết án ai để các con khỏi bị kết án. Các con hãy ăn năn sám hối, và Cha sẽ bỏ qua những năm tháng các con áp đảo Thần Khí Cha. Vào những ngày tháng cuối cùng này, Cha muốn hƣớng dẫn thế hệ tồi bại hôm nay với cung cách nhân từ, với sự d u dắt đầy t nh thƣơng y u. Cha sẽ hạ mình xuống với tất cả các con, để ban cho các con các thức ăn của Cha. Cha sẽ luôn là nơi trú ẩn cho những ngƣời nghèo thiếu thốn. H i tất cả các con, các con hãy bắt chƣớc t ng đồ ioan mà đến dựa vào ngực Cha, mà nghe nhịp đập của Trái Tim Cha, những nhịp đập này sẽ dẫn các con đến dƣới chânThập Giá Cha Cha là Ch a ở giữa các con, và Cha ban ph c lành cho tất cả các con, cùng để lại trên các con Sinh Khí Tình Thƣơng Yêu của Cha. Các con hãy nhớ lấy tất cả những g Cha đã ban cho các con h m nay, và hãy biểu lộ tình yêu mến của các con đối với Cha bằng cách đi theo Cha. Mắt Cha hằng theo dõi các con. Các con hãy hãy nên một với nhau.

Ngày 31 Tháng 7, 1990 (T i tu viện thánh Nectario.) L y Chúa củ co ,
1

Kh 4:8.

104

ăm 1990

xin hồ s co ƣ Lời Chúa b o đ m. Xin cất t tr hôn mê c đ ƣu tro con. Không biết đã tồn t i trong con bao lâu rồi? Xin cho tinh thần nhiệt thành thấm nhuần dần dần trong con X đừng để Thánh Thần Chúa rờ ỏ con. - Này Vassula ơi, Cha chỉ chờ dịp để bầy tỏ lòng độ lƣợng của Cha đ i với con, để đƣa con l n và đặt con vào trong Thánh Tâm Cha. Chỉ khi nào con tỉnh táo đ n nhận các Giáo Huấn của Cha, thì tinh thần con mới có thể trung kiên với Thần Khí Cha. H i linh hồn, con phàn nàn, con rên rỉ, tuy nhiên, Thánh Tâm Cha vẫn tuôn tràn T nh Thƣơng u và òng Thƣơng X t xuống tr n con! Con hãy đem thực hành tất cả những gì Cha đã ban cho con. Con hãy nhớ đến sự Hiện Diện của Cha. Con hãy cố gắng lên! Con hãy tránh xa những gì không phải là Cha. Con hãy để mắt con luôn hƣớng lên Cha, chỉ một Cha mà thôi. Con là chiếc tàu chuyên chở Lời Cha, nhƣng đừng để cơn gi đầu tiên đánh trôi giạt đi! Cha đã gọi con và đã kết thân với con để con thuộc về Cha. Có Cha ở với con, con sẽ thoát đƣợc những cơn gió mạnh này, và rồi những cơn gi ng bão kh ng lật đổ đƣợc con. Cho dù con phải bƣớc đi vào hang rắn độc, con c ng sẽ không bị hề hấn g . Cha đã làm cho đƣờng con đi trở nên dễ dàng. Cha sẽ đ con lên mỗi khi con gặp phải các loại bụi gai cỏ dại. Cha hiểu rõ sự yếu đuối và vô năngt lực đáng kể của con. Đ là lý do tại sao Cha đã biểu lộ sự chịu đựng lớn lao của Cha đối với con. Vậy con đừng bạo miệng mà nói rằng : “Thần Khí của Chúa ở đâu?” Con ơi, Thần Khí Cha đang ở với con. Con đừng mất kiên nhẫn khi cầu nguyện. Con đừng nói: Thiên Ch a đoái hoài đến sự yếu đuối của t i, gài là Đấng Đầy Lòng Xót Thƣơng...., để rồi sau đ con lại tiếp tục phạm tội! hƣng con hãy mở tai ra và sẵn sàng lắng nghe lời giảng dạy của Cha, và Cha sẽ ban cho con Ánh Sáng Cha để hiểu cả những cách ng n đầy khôn ngoan sâu sắc, vì Cha ở với con để cứu con. Lậy Chúa í mế , xin Chúa giúp cho lòng con sẵn sàng để ca tụng Chúa không ngơi.
105

ăm 1990

Con b bủa vây bởi b o c ƣớc cám dỗ khiến cho co qu đ sự Hiện Diện của Chúa. - Giờ đây con đã thấy chƣa? Bây giờ thì con đang trở lại với lƣơng thức của con… Con bắt đầu nhận thức đƣợc linh hồn con ở trong tình huống tồi tệ nhƣ thế nào. Một luồng ánh sáng đã chiếu trên con. inh hồn ơi, hãy vui lên! ãy vui lên, bởi v nếu Cha không ở bên con, th con đã kh ng thể đứng vững đƣợc. Từ nay về sau, con hãy thận trọng, đừng bao giờ để lòng mình bị đắm chìm, hãy luôn chạy đến với Cha để đƣợc gi p đ . Vassula con ơi, đây kh ng phải là lần sa ngã cuối cùng của con. Cha là Chúa sẽ nâng con dậy mỗi lần con sa ngã, với tình thƣơng y u và thƣơng cảm lớn lao hơn trƣớc. Giờ con hãy chúc tụng Cha và hãy yêu mến Cha. L y Chúa, con chúc tụng Chúa. C đã u dƣỡ co ƣ-một-n ƣời-cha. Nếu con l đ l c ra khỏi đƣờng Công Chính, thì xin Chúa m u đến cứu con. - Con hãy tin cậy vào Sức Mạnh Vô Biên của Cha. Con hãy tin cậy vào Tình Yêu Thƣơng của Cha. Từ nay, con hãy đến với Cha thƣờng xuyên hơn. Chúa Tình Yêu ở gần con. Cha ban ph c lành cho con. (S u đ vào c ày)

(Tôi bình luận về một vài việc, có vẻ khoe khoang.) - Con gái ơi, con đừng cho mình là ngƣời hiểu biết, mà con hãy nghĩ đến những Công Việc Cha làm nơi con. Ngƣời dƣơng thế không hiểu tình yêu là g cho đến khi đƣợc Cha ban cho ơn hiểu biết, ngay cả ngƣời hiền triết c ng không thể khám phá ra, mặc dù họ tuyên bố họ là ngƣời hiểu biết. Từ trên cao, Cha ban lệnh xuống và Lời Cha liền chiếu sáng trần gian. Cha gửi Lời Cha đến để làm tan băng giá và sƣởi ấm những trái tim lạnh lùng. Con hãy nâng hồn lên và kiếm tìm Thần Khí hận Định của Cha. Cho dù con lầm lỗi, Cha vẫn đứng b n cạnh con con, để gi p con có thể loan báo toàn bộ sứ điệp này cho mọi ngƣời đƣợc nghe.
106

ăm 1990

Tháng 8, 1990 (T i tu viện thánh Nectariô) L y Chúa là Thánh Thần Chân Lý, con biết không ph i do ãu mà con ở nơi chốn này. L y Thánh Thần Chân Lý, C à Đấ đã và đ ƣớng dẫn con, Con sẽ nói gì với hai c nữ tu này, là những ngƣời sống ở đây, con sẽ làm gì cho các ch đƣợc ? Trƣớc hết, xin Chúa hãy nói với con qua Kinh Thánh. Con biết à Chúa sẽ nhận lời con. (Tôi mở Kinh Thánh ra và thấy đo n thơ gử áo đoà Rom 16:2.)

- Cha ủy thác cho con chị nữ tu của chúng ta, một nữ trợ tế của Giáo Hội. Trong sự hiệp nhất với Cha, con hãy gửi đến chị và bạn của chị lời chào mừng thánh thiện, và con hãy giúp chị bất cứ điều gì chị cần. Chị và bạn của chị phải coi sóc một số lớn linh hồn (qua lời cầu nguyện cùng với những lời chúc tụng dâng lên Cha, lòng sám hối, c ng nhƣ những hy sinh phạt xác của họ). (Rồi Chúa Giêsu quay Đầu đi, nhìn vào kho ng không, và nhƣ thể Ngài nói một mình, nhƣ thể Ngà đang nói thay cho hai c nữ tu đ . N ài nói:) - Cha đã làm việc, đã lao lực hầu nhƣ suốt đ m kh ng ngủ. Cha bị đ i, bị khát và thƣờng chết lả vì thiếu tình yêu mến. Cha lạnh giá vì thiếu tình yêu mến. Vậy h i các con là những ngƣời theo Cha, các con c chăm lo đến Cha không? C chăm lo đến các con chiên của Cha kh ng? Các con đừng nói: xin đừng làm phiền tôi, tôi không thể ra đ để mà lấy bánh cho ông đƣợc đâu.
107

ăm 1990

(Rồi Chúa Giêsu l i tiếp tục nhƣ lúc bắt đầu sứ đ ệp này): - Hôm nay Cha nói với các con là những ngƣời đọc Thánh Kinh rằng: Cha ban ph c lành cho cho những ai đáp ứng đƣợc nhu cầu của Nhà này, bởi v tất cả những điều các con làm, dù làm cho ngƣời nhỏ bé nhất, là các con làm cho chính Cha. Thật ph c cho các con là những ngƣời nghe và làm theo Ý của Sƣ hụ Cha. Cho nên bất cứ ai đáp ứng các nhu cầu của nhà này, sẽ đƣợc Chúa Cha là Sƣ hụ Cha trọng thƣởng tr n Thi n Đàng. C điều các con hãy thận trọng đối với những gì có thể gây n n kh khăn và lo lắng, mà hãy tránh xa tất cả những thứ ấy. Các con hãy làm mọi sự theo Bình An mà Cha ban cho con. Các con hãy làm mọi sự vì tình yêu mến và với tình yêu mến nữa, bởi v điều mà Cha xin nơi các con chi1mj là tình yêu mến. Các con hãy nhớ điều này.

(S u đ ) - C ơ!

- Cha đây. i Vassula của Cha, con có vui khi ở với Cha theo cách nhƣ thế này không? - Ôi, l y Chúa có ! Xin chúc tụng Thánh Danh Chúa. - Đây là lời khuyên của Cha: con hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa. Cha luôn đợi chờ lời cầu nguyện của con. Cha không ngừng ban ph c lành cho con. (Rồi Chúa Giêsu b o tôi mở T sẽ tỏ cho tôi. Khi tôi mở Lờ C Mừ và v , t đọc:) c xuống những gì Ngài

- Con hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo sa vào cơn thử thách! (Đây à đo n Tin Mừng của Mt. 26:41) - Con cần Sức M nh lớn lao của Chúa!
108

ăm 1990

- Con hãy nghe Cha đây: con hãy cầu nguyện. Con đừng mê ngủ. - Con có thể nhìn đâu đ trong khi suy niệm về Chúa không? - Con hãy cầu nguyện! (T đã cầu nguyện.)

- Con hãy cầu nguyện với Cha một lần nữa! Xin C giúp tinh thần con nên đồng nhất với Thần Khí Chúa. Amen. (Chúa Giêsu ban c cho tôi lời cầu nguyện khở đầu, lời cầu nguyện mà Ngài muốn. Tôi nhớ à N à đã đọc cho tôi.) - Này con của Cha, còn g mà Cha kh ng làm cho con? Cha đã nu i nấng con. Giờ đây con phải nhận ra con đang thuộc về ai. Con hãy vui lên! - C ơ à vu mừng nữa!

- Vậy con hãy bầy tỏ vui mừng ra! Cha sẽ mở miệng con và con sẽ nói1. Xin lùa bắt giúp con những con cáo là những kẻ tàn phá các vƣờ ođ tr bông của Chúa! - Một gai Tòa Vinh Quang sẽ xuống trong một ngày rất gần. Cha sẽ làm cho nơi ẩn náu của ch ng2 trở n n trống kh ng, và nòi giống của ch ng sẽ tận diệt, tan biến. Thời khốn khổ sắp qua đi rồi. Con cứ chờ xem!... Cha muốn bồi dƣ ng nhân loại bằng thức ăn phong ph , và ban cho số t còn x t lại tràn đầy những điều tốt lành của Cha. Cha thƣơng y u con bằng t nh y u
Đột t buột m ệ r ữ ờ ày: N ữ co cáo: Hộ v T m Đ ểm. T m Đ ểm c võ tất c mọ nhƣ áo á T ế Hệ Mớ (New Age).
1 2

t ức

áo

á , t í dụ

109

ăm 1990

vĩnh cửu và Cha hằng bền vững thƣơng y u con. i con là ngƣời đọc ời Cha, hãy để cho Cha rèn luyện con. ếu con chấp nhận kỷ luật của Cha, Cha sẽ đƣa con trở lại với Cha. Cha sẽ chọn con và dậy con về iới uật của Cha. Nhƣ em b đƣợc ngƣời mẹ an ủi thế nào, Cha c ng sẽ an ủi con. Chúa Tình Yêu khao khát tình yêu mến. Này Vassula, con hãy làm vui lòng Cha và hƣớng mắt l n Cha khi con đọc kinh Tin K nh - Vâ , yC .

- Cha đang lắng nghe! (T đã cầu uyệ .)

- Tốt lắm! Nào, Chúng Ta, Cha con ta? - Vâ yC ,C T , Cha con ta.

Ngày 4 tháng 8, 1990 (Lờ t tr )

- Bông hoa ơi, bình an ở cùng con. Chẳng bao lâu nữa, Lửa và h p Công Thẳng sẽ đổ xuống. Trái đất sẽ bị đốt cháy. Giáo Hội sẽ hồi sinh.

Ngày 5 tới 9 tháng 8, 1990 (Rhodes) (Mƣời Giớ Ră ) - C ơ!

- Cha đây. Con hãy nƣơng tựa vào Cha. Con hãy nghĩ đến Tình Thƣơng Yêu của Cha.
110

ăm 1990

Cha một mình c đơn bƣớc đi tr n Đƣờng Thập Gía. Dân Cha kh ng c đến một ai ở với Cha. Họ thù ghét Cha thật vô cớ. Cha bị bắt do áp bức và luật lệ của họ . Đau khổ và nhục nhã là giá vinh thắng của Cha! Cha đã gánh lấy tội lỗi của các con và Cha đã để cho các thụ tạo do chính Bàn Tay Cha dựng n n đánh đập, khiến cho hình hài Cha biến hình đổi dạng. Chính nhờ vào các Vết Thƣơng này mà các con đƣợc chữa lành... Vậy con hãy chúc lành cho những ngƣời bắt bớ các con. Con đừng lên án họ. Con hãy chúc lành và cầu nguyện cho họ. m nay, trong nƣớc mắt chan hòa, Cha nói với các con rằng: nhiều ngƣời đang hành xử chẳng khác gì họ là kẻ thù của Cha và nghịch lại với Thập Gía Cha. Trong tất cả những ngƣời truyền bá Tin Mừng của Cha, thực ra chỉ có một số rất t đang hoạt động với Cha và cho Vƣơng Quốc Cha mà thôi. Tất cả Giới Luật của Cha đƣợc tóm gọn trong duy một lệnh truyền là: YÊU THƯƠNG! - Nếu những ngƣời tuân giữ Giới Luật Cha biết kiểm điểm về cách cƣ xử của mình hàng ngày, họ sẽ thấy rằng họ quả thật đã kh ng sống theo Giới Luật của Cha! Nếu họ thƣa với Cha: “ àm sao ch ng con lại không tuân giữ Giới Răn Ch a? Thế thì chúng con phải làm sao mới đƣợc gọi là đang giữ Giới Răn của Chúa? Nếu Chúa bảo chúng con là đã kh ng tuân giữ Giới Răn Ch a, vậy chúng con có thể rao giảng đƣợc chăng?” Thật vậy, các con không tuân giữ Giới Răn của Ta, vì tình y u mến đã vắng bóng trong lòng các con. Cốt lõi của Giới Răn Ta là T nh u Mến. u thƣơng là sống theo Giới Răn của Cha. Các con đừng giống nhƣ Ca-in là kẻ không yêu mến Ta, mà đang tâm cắt cổ em trai mình chỉ vì ghen ghét. (Khi tôi hiểu Ý Chúa muốn chú gi i về Mƣời Giớ Ră . T c xuố hết đƣợc.) - Ôi Thiên Chúa, con không thể làm việc này một mình! - Ai bảo là con sẽ làm công việc này một mình? Con cứ ghi lại tất cả những gì Cha sẽ n i cho con. Con đừng vội vã. Nếu con muốn thì Cha sẽ đọc cho con từng phần một.
111

sợ không thể ghi

ăm 1990

- Lạy Chúa, xin xúc tiến công việc dựa vào kh

ă

của con!

- Con quên mất Sự Toàn ăng của Cha có thể nâng đ khả năng của con rồi! ào… con hãy chia sẻ Công Việc của Cha để mà cứu rỗi các linh hồn. Con có hiểu cơn khát của Cha thế nào không? Cha khao khát các linh hồn. Cha khát mong các con sống thánh thiện. Cha khát vọng sự hòa giải của các con. Các con yêu dấu, Cha khát mong tất cả các con thuộc về Cha và phản chiếu hình ảnh Cha. Cha khát mong ban thiên tính trở lại cho các con. Cha khát mong các con đáp lại bằng tình yêu mến. Cha khát mong hồi phục lại nguồn sống nguyên thủy và mối quan hệ của các con với Thánh Danh Cha. Nguồn sống nguyên thủy của các con nẩy sinh từ T nh Thƣơng u Siêu Phàm của Cha. Cha khát mong các con tôn thờ Cha, nhƣng các con thử coi mình đã trở nên trò trống g và đã làm đƣợc những gì! Ôi h i kỷ nguy n hôm nay, các con đã kh ng còn t n thờ Cha, thay vào đ các con đã dựng đặt ra nhiều thần minh giả dối. Các con không tuân theo Giới Răn của Cha. Đ ng vậy, các con không tuân giữ Giới Luật của Cha. H i thế hệ tồi tệ này, các con đã ra sao rồi! Các con ít khi khẩn cầu lên Cha để thờ lậy Cha. Các con kh ng còn k u đến Cha với tình yêu mến, c ng chẳng còn tôn kính, phụng thờ Cha nữa. Cha hằng kêu gọi các con mọi ngày trong đời sống để nhắc cho các con nhớ về Cha Trên Trời của các con là ai, và các con phải quay về với ai. Thế nhƣng trái tim các con, ý ch các con đã kh ng còn dành cho Cha nữa, vì các con muốn cắt đứt cuống nhau liên kết Cha con Ch ng ta, cuống nhau làm nối kết chúng ta nên một, để rồi tự tạo cho mình lề luật riêng, tự cho mình là ngƣời v t n ngƣ ng. o ki u căng, các con muốn coi mình ngang hàng với Cha. Giờ đây, các con n i: “T i ngang hàng với Thi n Ch a và đang ngồi trên Ngai Tòa của Ngài, bởi vì sự khôn ngoan của t i đã đem lại bao nhiêu điều sang trọng và quyền hạn lớn lao trên thế giới.” Tài bu n bán của các con đã l i k o đƣợc vô số các nƣớc noi theo. Đ ng vậy, các con đã nghe theo lời dụ dỗ của con rắn xƣa, là kẻ quỷ quyệt đã cám dỗ đƣợc tổ tông của các con ăn trái cấm với lời bảo đảm rằng ăn rồi sẽ nên giống nhƣ thần linh1. c đ các con
1

St 3 : 5.

112

ăm 1990

tƣởng m nh c thể mở mắt ra, nhƣng thực sự các con đã trở n n mù lòa. Và cho tới h m nay, các con vẫn còn đang vật lộn để mong sao cắt đứt đƣợc Cuống Rốn đã từng ban cho các con Sự Sống và sự Thánh Thiện, bởi v các con vẫn còn lầm tƣởng là sẽ t m thấy tự do của mình, thế nhƣng những điều các con t m thấy chỉ là Sự Chết. Ôi h i thế hệ đồi bại này, các con đang phục vụ cho sự đi n rồ chứ kh ng phải cho sự Khôn Ngoan. Các con phục vụ con rồng, chứ kh ng phải Đấng Thánh của các con. Các con kh ng tuân giữ các iới Răn của Cha. Đ ng vậy, các con kh ng tuân theo các iới uật mà Cha đã đặt ra cho các con. Các con thƣờng xuyên thử thách Cha! ày con y u dấu, thế hệ của con đã phạm tội phỉ báng gh gớm v đã kh ng giữ iới uật Cha. ọ đã lơ là với iới Răn Cha là iới Răn mà nếu đƣợc tuân giữ sẽ dẫn họ đến với Sự Sống. ết quốc gia này đến quốc gia khác đã đi trệch Đƣờng Mƣời iới Răn của Cha, khiến gây thêm tội phỉ báng vào chung với tội phản loạn. Khi li n kết với vƣơng quốc của con rồng, con hắc th 1 toa rập với con th thứ hai mang danh hiệu ti n tri giả đã dựng n n những cột trụ lộng ng n cho m nh tr n mọi ngọn đồi cao, dƣới mọi tàng cây tỏa rộng để chinh phục thế giới và dập tắt nốt ch t áng sáng còn lại. Tr n mỗi đầu trong bẩy đầu của ch ng, con th đặt lên những ngẫu tƣợng biểu trƣng cho các thần ri ng. Các thần tƣợng này nhờ quyền năng của con rồng đƣợc đặt vào những vị tr cao. Thế rồi họ bổ nhiệm các tƣ tế thuộc phe phái m nh vào chiếm giữ các vai trò quan trọng, các ngƣời mà ngày nay họ vẫn đang chủ tr ngay giữa Đền Thánh của Cha. ọ kh ng t n thờ Cha. ọ chi giả vờ làm nhƣ vậy mà th i! ọ giả danh các thƣợng tế2 để mà phụng thờ và phục vụ ch nh con thú và các sản chế của n , là các thứ sản phẩm phù hợp với ý muốn thế gian. ọ t n thờ thần tƣợng ngoại lai v tri, y hệt nhƣ các hành động của cha ng họ xƣa kia. Này con của Cha ơi, họ miệt thị lòng mộ đạo, và chối bỏ Các iới Răn của Cha. ọ đi khắp nơi để dụ dỗ các dân tộc t n thờ h nh ảnh của con ngƣời hay chết, 3 một thứ giả mạo kh ng ch t giá trị, để thay Vinh Quang Vĩnh Cửu của Cha... Th ra họ đã lừa 4 dối Cha một cách gh gớm biết bao! Với quyền lực5 do con rồng dâng tặng, họ chất đầy sự căm
Kh.13 - Co ắc t à c ỉ T m Đ ểm. Co t t ứ c ỉ T m Đ ểm độ ốt g áo quyề . X đọc Sứ Đ ệ ày 30-01-1989 3 Một Kyt . (tức à á T ế Hệ Mớ (New Age) truyề bá một t ứ t áo . Satan g d à Thiên Chúa) 4 C c o t b ết t củ ọ. 5 T á ễ đe black masses)
1 2

113

ăm 1990

gh t cùng cực với đầu c thù hằn, bằng cách gây chiến với các Thánh và những ngƣời kh ng thuộc về phe phái của m nh, c ng nhƣ những ngƣời từ chối kh ng t n thờ h nh tƣợng con th .1 Thế n n, Cha nói cho các con biết rằng: h c cho những ai biết tin tƣởng vào Cha và thờ lậy Cha. h c cho những ngƣời đi theo Cha. h c cho những ai biết tin vào ời ứa của Cha đang tr n Đƣờng hoàn tất, bởi v đối với những ngƣời này, Cha sẽ in tr n trán họ Sinh Kh T nh Thƣơng u của Cha. Cha n i cho các con: nếu ai muốn phụng sự Cha, ngƣời đ phải đi theo Cha2. i thế hệ này, đừng sợ trở lại với Cha. Các con hãy trở lại với Cha trong khi còn thời giờ, v ngày giờ của Cha đã gần. Rồi đây các con sẽ trực diện với ngày đ nhƣ thế nào? C lời ch p rằng: các con kh ng c thần minh nào khác ngoài Cha. Các con đừng đi theo các thần minh khác, c ng nhƣ thần minh của các dân tộc chung quanh các con. hƣng loài ngƣời đã vi phạm iới Răn thứ nhất của Thân hụ Cha. ọ ngang nhiên khai tuy n bố sự tự do của mình ỷ vào phƣơng tiện và sự khuyến kh ch của các con th đen, mà tr n đầu những con th này vấy máu của nhiều ngƣời. Các con không đƣợc kêu Danh Cha vô cớ là Giới răn tiếp theo. Giờ đây, những dân tộc ngạo mạn đang tấn công Thánh Danh Cha. Miệng của những ngƣời không coi Danh Cha ra gì thỉ chứa đầy những lời lộng ngôn, và sẵn sàng xu nịnh kẻ khác khi nh n thấy trong đ có điều lợi dụng đƣợc dù là gh tởm. Họ xúc phạm đến Thánh Danh Cha trong lúc cãi nhau. Họ nói lộng ngôn chống lại Thiên Tính và Sự Thánh Thiện của Cha. Ch nh những ngƣời mà ngày nay đang hành xử quyền tƣ tế trong Giáo Hội Cha, lại đang luẩn quẩn với quyền lực con thú, và khoe khoang rằng họ th ng biết Giới Luật Cha. Chính họ thực sự là những kẻ kêu Danh Cha vô cớ. Họ là những kẻ đ ng cửa ƣớc Trời lại trƣớc mặt thiên hạ. Chẳng những bản thân họ không vào, mà còn cấm cản những ai muốn vào nữa. Họ „rao giảng‟ chống‟tội trộm cắp, những họ lại ăn cắp linh hồn các con cái Cha! Họ „cấm‟ ngoại tình, vậy mà chính họ lại phạm tội ngoại tình, vì họ đi theo con th đen và trung thành với nó. Họ làm ra vẻ khinh thƣờng ngẫu tƣợng, những lại cƣớp đoạt Đền Thánh Cha. Cho nên, nếu thế hệ này báng bổ Thánh Danh Cha, và kêu Thánh Danh Cha một cách vô cớ, đ là do họ đang ngụp lặn trong sa đọa
1 2

Một Kyt ỉ . Theo Chú Kyt t

sẽ b đ

đ

.

114

ăm 1990

theo sƣ dung t ng của chính các tên mặc áo choàng đen,1 nhằm để phá hủy tận gốc rễ sự thánh thiện và công lý, c ng nhƣ để đƣa tinh thần vô kỷ luật lên tột đỉnh. H i thế hệ hôm nay… khi Cha Trở Lại, liệu Cha sẽ phải nói rằng: Cha không thấy một ngƣời tốt nào xót lại, không còn thấy một ngƣời nào hiểu biết, kh ng c đến một ngƣời kiếm tìm Cha hay không? o Cha muốn các con thánh hóa ngày Sa-Bát, nhƣng các con lại đảo ngƣợc việc đ lại bằng ô uế, và bôi bẩn bằng th vui đồi bại, bằng những hành động hạ giá trị thân thề và tinh thần các con, v các con đã chối bỏ Chân ý thần linh để mà đổi lấy gỉa dối, rồi thờ lạy và phụng sự loài thụ tạo thay vì phụng sự Cha. Nếu đem so sánh sự dâm bôn của các con với Sodoma và Gomora, thì hai thành này trở n n nhƣ thanh sạch và vô tội! Cha nói thật với các con: vào ngày đ , dân thành Sodoma và omora sẽ đƣợc phán xét nhẹ hơn các con bây giờ! Hầu hết các con không giữ ngày Sa-Bát. Đ ng thế, các con không tuân giữ ngày đ , các con không tuân giữ Giới Luật của Cha... Thánh Kinh nói: con hãy tôn kính cha m nh hết lòng, đừng bao giờ quên nỗi đau đớn của ngƣời mẹ khi sanh ra con. Con đừng quên: nhờ cha mẹ con mà conđƣợc sinh ra. Vậy các con sẽ đền đáp c ng ơn cha mẹ m nh nhƣ thế nào?2 Và các con phải hiểu rõ Giới Răn này: Hãy tôn kính cha mẹ m nh. Tại sao nhiều ngƣời trong các con ngạc nhiên khi thấy rất ít ngƣời hiểu rõ Giới Răn này? hững ý tƣởng độc hại và đi n rồ đã dẫn những ngƣời con này đi lạc vào con đƣờng tôn thờ các sản phẩm vô tri v giác, đã nhồi nhét tinh thần con trẻ bằng tinh thần tr độn ngay từ lúc ấu thơ. Nhiều bậc cha mẹ đã kh ng nu i dƣ ng con cái mình bằng Nguồn Suối bất tận của Thần Khí Cha. Đấng Kh n goan ngày đ m k u gọi họ, nhƣng thế hệ này đã ngăn cản Đấng Khôn Ngoan, khiến con cái của các con mỗi ngày một xa rời Con Đƣờng dẫn đến Cha. Nếu bất cứ ai, già hay trẻ, công nhận Cha là Thiên Chúa của mình, ngƣời đ sẽ phản ảnh Hình Ảnh Cha, và vì tình yêu mến, họ sẽ vâng phục và tôn kính cha mẹ mình nhƣ tuân phục và tôn kính Cha. Thế nhƣng tất cả những gì thích hợp với thế gian đã làm hƣ đi lớp con cái này, khiến các em kh ng đến đƣợc với Cha, vì vắng bóng yêu thƣơng. Nhiều bậc cha mẹ than phiền con cái mình không biết vâng lời, trong khi chính họ lại cƣ xử y hệt nhƣ vậy đối với Cha! Tại sao họ có thể ngây ngô mà xác nhận rằng mình c đủ thiện tâm, kiên nhẫn, và lòng khoan dung
1 2

P á T m Đ ểm. Ecc 7:27-30

115

ăm 1990

nhƣ vậy chứ? Nếu thực sự họ có đƣợc các nhân đức này, thì con cái họ c ng sẽ biết vâng lời và thảo kính cha mẹ. Thế nhƣng Cha nói cho các con hay: lòng trí của thế hệ này đã trở nên trống rỗng. Vì vậy, Sự Tối Tăm đã đến và tràn ngập lòng trí họ, v dƣới mắt họ, h nh ảnh trở nên một triết nhân thì quan trọng hơn là Vinh Quang Mu n Đời của Cha. Thế rồi, vì thiếu vắng sự thánh thiện, nên dục vọng đã khống chế họ. o đ ngay từ thuở thiếu thời, họ thả lỏng tâm hồn và làm nhơ bẩn chính bản thân m nh. Thế hệ các con đã khinh miệt Giới Răn Cha, thay vào iới Răn là những điều giả mạo phạm thƣợng. Và cho tới ngày nay, từ miệng con thú phun ra toàn những ngôn từ độc hại, làm u mê tâm trí con cái của các con, biến các em trở thành nạn nhân trƣớc miệng sƣ tử, khiến đầu óc non trẻ của các em bị mê hoặc để đi tôn thờ con thú thứ nhất, và phụng sự các thần minh do con ngƣời nặn ra, t n vinh và ngƣ ng phục các thần minh ấy. Các nhân đức thờ k nh và t n trọng này lẽ ra chỉ dành cho Cha thôi, mà n u đƣợc nhƣ thế thì nhân đức ấy sẽ phản ánh trên cha mẹ của của các em.. Cha nói thật với các con: ai không thành tâm tuân giữ và từ chối lấy Giới Răn của Cha làm kim chỉ nam dẫn Đƣờng, thì cuối cùng lửa c ng đến với họ mà th i. Thật là phúc cho ngƣời có tâm hồn tuân phục, họ sẽ đạt tới sự hoàn thiện. Cho nên, Cha nói với các con: đùng cƣ ng lại lòng Kính Sợ Thiên Chúa. H i thế hệ hôm nay, các con biết Giới Luật của Cha là cấm giết ngƣời. Nếu các con thuộc về Cha, và là phần tử trong Giáo Hội Cha, rao giảng Giới Răn cấm giết ngƣời, thì làm sao các con lại đi giết ngƣời? Liệu trong Ngày Phán Xét, các con cho rằng các con thuộc về những ngƣời đƣợc đứng ở phía bên phải, và dám tuyên bố trƣớc Mặt Cha rằng các con là những ngƣời vô tội, trong khi tội giết các thai nhi đang chồng chất tr n đầu các con hay không? Từ Trời cao, Cha nhìn xuống thấy bao cảnh tƣợng thật hãi hùng! Ôi, Cha đau đớn biết bao khi thấy các cung lòng bà mẹ, nơi cƣu mang hài nhi ấy, n tâm chối từ và đƣa con chƣa c t n của m nh vào cõi chết một cách kh ng thƣơng tiếc. Cung lòng đã h nh thành n n con m nh nay không còn nhớ đến con m nh nữa. Đối với những ngƣời này, Cha muốn nói: “Các con c thể mài gƣơm giáo của m nh cho sắc, những v kh mà các con mài ấy sẽ quay lại giết các con. Giờ đây cung lòng các con kh ng cƣu mang trẻ thơ, mà là sự độc ác. Các con sẽ mang thai Thù Hận, và sẽ hạ sanh Sự Bất Hạnh. Các con đã đào một hố sâu, khai them cho rộng th m ra, để
116

ăm 1990

rồi các con sẽ rơi xuống chính hố sâu các con đã đào. Sự thù hận sẽ dội lại l n đầu các con, và sự tàn bạo của các con sẽ đập lại vào đầu các con1” Còn ngƣơi2, ngƣơi đƣợc tiếng là ngƣời trung tín với Ta, giữ vững Thánh Danh Ta, nhƣng Ta biết rõ ngƣơi. Phải, các ngƣơi đƣợc tiếng là những ngƣời có sức sống và đang phát triển. C điều là sự tàn bạo của các ngƣơi sẽ rơi ngƣợc lại trúng ngay đầu m nh. Thực ra kh ng phải vậy, ngƣơi đã chết và đang thối rữa. gƣơi hãy sám hối đi! Ta đã ký thác cho ngƣơi vô số linh hồn, nhƣng ma qủi đã thƣơng lƣợng với ngƣơi bằng cách cho ngƣơi vàng bạc để đánh đổi các linh hồn này. Đ ng vậy, Ta biết giờ đây ngƣơi sống nhƣ thế nào, ngƣơi sống nhƣ loài ch rừng3 ẩn nấp trong hang động4. Từ những hang động này, Ta sẽ mở ra một xa lộ thênh thang5. Ta sẽ bất thần đến với ngƣơi và sẽ lột trần bộ mặt ngƣơi ra. Và khi ngày đ đến, Ta sẽ không cho ngƣơi ăn Trái Cây Sự Sống. gƣơi hãy nghe cho rõ: ngƣơi rao giảng kh ng đƣợc giết ngƣời, thế mà ngƣơi lại giết Thần Kh Ta. gƣơi tự phụ là th ng hiểu về ề uật, nhƣng chính ngƣơi lại bất tuân ề uật, v ngƣơi kh ng hiểu về mầu nhiệm Manna sâu xa của Ta. Đ ng vậy, ngƣơi vẫn chƣa hiểu về sự nu i nấng nhiệm mầu của Ta, c ng chẳng hiểu mầu nhiệm iến nh của Ta. Ta đã hứa để ngƣơi sống trong những ngày vi n mãn của thời đại với Manna Tr n Trời của Ta. Ta đã n i với iáo ội ở ergammun rằng: “Những ai chứng tỏ đƣợc rằng họ là ngƣời chiến thắng, thì Ta sẽ ban cho Manna mầu nhiệm và một vi n đá trắng, vi n đá đƣợc viết một Tên Mới tr n đ . Chỉ ai đƣợc ban ơn mới hiểu đƣợc mà thôi.”6 Hôm nay, Ta ban cho ngƣơi Manna dành cho thời đại ngƣơi, thức ăn Từ Trời, thực phẩm của Thần Khí Ta cho tinh thần yếu nhƣợc của ngƣơi. Ta đổ tràn Thần Khí Ta xuống sa mạc nội tâm ngƣơi, và ban cho ngƣơi Manna Từ Trời Cao của Ta, và Ta ban cho cách nhƣng không, v đây là thức ăn của ngƣời nghèo khó... Thế mà ngƣơi đã kh ng hiểu, nên ngƣơi từ chối kh ng ăn và còn cấm cản không cho ngƣời khác ăn. Ta đã ghi anh Xƣng Mới của Ta tr n vi n đá trắng, và chỉ cho ngƣời nghèo khó mới đƣợc biết mà thôi. Ngƣơi rêu rao rằng: ngƣơi là ngƣời khiêm tốn và nghèo khó. Thế nhƣng ngƣơi chẳng
1 2

Tv 7:12-16. Ở đây C G su đế t tr ỉ độ ốt c . 3 ữ ƣờ trƣớc kia trung tín, nhƣ đã „bá ‟ 4 Tức à các c bộ T m Đ ểm. 5 N ĩ àC sẽ ật đ các c bộ ày. 6 Kh 2:3,17

ồ c oS t

và đ t eo co t

.

117

ăm 1990

khiêm tốn và c ng chẳng nghèo khó ch t nào. Tinh thần ngƣơi tự phong cho m nh lên ngôi cao ngạo dựa vào sự giầu có của Satan. o Cha là Đấng Thống Trị các vua chúa thế gian và Cha mong các con đừng làm những hành vi ô uế hay ngoại tình. Satan đã kh o l o biến đổi t nh chất tội ngoại t nh đến độ tội nàv chẳng còn nghĩa lý gì đối với một số ngƣời trong hàng giáo phẩm c ng nhƣ giáo dân nữa. Sự chịu đựng của Cha đối với tội lỗi các con nay đã đến giai đoạn cuối cùng rồi. Đối với những ai1 tìm cách cậy dựa vào quyền lực của Satan, một thứ quyền lực phạm thƣợng, và trƣơng ra những bảng hiệu nhằm làm mờ đi Thi n T nh của Ta, sự Thánh Thiện của Ta, c ng nhƣ y Tế Thánh của Ta, th Ta n i với các con rằng: ch nh v lỗi của các con mà Thánh anh Ta mới bị x c phạm nơi các ngƣời vô đạo. Các con đã biến Đền Thánh Ta trở n n uế bằng cách truyền chức thánh cho những kẻ trụy lạc với đam m yếu hèn. C ng thế, họ không kính sợ Ta. Cho n n, nếu h m nay những ngƣời v t n ngƣ ng phạm tội ngoại t nh và coi đ là chuyện tự nhi n, th đ là do sự dung t ng lớn lao trong iáo ội của Ta, dƣới sự chỉ đạo của con th , mà mục đ ch của n là làm cho Chân lý sai lệch đi. àm sao các con c thể dễ dàng qu n rằng: thân thể các con là phần tử của hiệm Thể Cha? Cha muốn đƣa các con ra khỏi t nh trạng đồi trụy, v thân thể các con là đền thờ của Thánh Thần Cha. Cha là Thi n Ch a của các con, muốn thấy các con sống thánh thiện, v Cha là Đấng Thánh. i loài thụ tạo, qua việc các con nh n nhận Cha là Thi n Ch a của các con, th các con c ng c khả năng nhận ra iới uật của Cha, và biết tuân theo iới uật ấy thế nào. Thế mà nhiều ngƣời trong các con lại kh ng tuân giữ, cho n n giờ đây tử thi của các con nằm ngổn ngang trong sa mạc này… Cha đâu c bảo các con phạm tội. Vậy tại sao các con lại để cho tự do của các con n n cớ cho sự sa ngã của linh hồn m nh? Các con hãy cầu nguyện để Cha đoái thƣơng tha thứ cho các con. ếu kh ng, các con sẽ phải thất bại. Hôn nhân phải đƣợc t n trọng và đƣợc bảo toàn trong sự thánh thiện. Cha là Ch a, và Cha k u gọi các con hãy sống đạo hạnh, b nh an, y u thƣơng và thánh thiện. Cha k u gọi các con mãi mãi thuộc về Cha. Với T nh Yêu iền Từ, Cha muốn kết thân v i các con, và chỉ khi nào các con ý thức đƣợc các con thuộc về Cha và là bạn trăm của Cha, các con mới hết phạm tội và kh ng còn thất trung với Cha nữa. V Thánh anh Cha, Cha sẽ luôn
1

Một ầ

ữ ,C

G esu c ỉ về

ƣờ

t ờ co t

.

118

ăm 1990

dùng mọi phƣơng cách để làm cho các con trở về với nhận thức của m nh. gay cả khi cần, Cha sẵn sàng k o các con vào nơi hoang địa. Ở đ , Cha sẽ tỏ cho các con thấy sự giầu c kh n lƣờng của Thánh Tâm Cha, để các con nhận ra đƣợc linh hồn m nh trơ trụi và tồi bại thế nào. Rồi nhƣ một cuộn giấy, Cha sẽ mở ra cho các con thấy sự Th ng iết của Cha, để các con biết từ bỏ tội lỗi. Cha c quyền năng để cứu chữa các con. Vậy các con hãy đến với Cha và ăn năn sám hối! Thánh Thần Cha y u cầu các con kh ng đƣợc trộm cắp. ếu ngƣơi cho m nh là ngƣời thuộc về Ta và hiểu biết ề uật của Ta, và cho rằng m nh đang sống trong Chân ý, vậy th tại sao ngƣơi là kẻ tự tấn phong cho m nh làm tƣ tế1 giống nhƣ các tƣ tế khác mà lại không dậy dỗ chính mình là kh ng đƣợc trộm cắp? Thế nhƣng ngƣơi đã để cho mình bị mua chuộc và nhắm mắt đi theo con th là kẻ đã bầy vẽ cho ngƣơi trƣơng ra chi u bài là kh ng cần đến luật pháp. gƣơi thuộc về thế gian, nên Ta có nhiều chứng cứ để mà kết án ngƣơi. Miệng lƣ i ngƣơi cao ngạo rêu rao rằng ngƣơi làm nên những điều lớn lao, những sự tốt lành, những việc lƣơng thiện, rồi còn đánh lừa cả những ngƣời đƣợc tuyển chọn qua lốt chiên lành của ngƣơi. Thế nhƣng Ta nói cho ngƣơi biết: ngƣơi kh ng đánh lừa đƣợc Ta đâu, vì Ta biếr rõ ngƣơi núp đàng sau lốt con chiên lành, ngƣơi che dấu một tai họa ghê gớm cho nhân loại, mà c thể n i từ trƣớc đến nay thế giới chƣa bao giờ chứng kiến. Mục đ ch của ngƣơi là muốn hủy bỏ Hy Tế của Ta2, để thay vào đ là sự bất ch nh và ối Trá. gƣơi tự nhận m nh là g n Sứ để bác bỏ các ngôn sứ của Ta. gƣơi không sợ tên ngƣơi bị gạch khỏi sổ Sự Sống, vì ngƣơi đã đánh cắp hàng triệu linh hồn của Ta và dẫn họ đi vào cõi chết hay sao? - Các phép lạ của ngƣơi ngày nay làm cho nhiều ngƣời thán phục, và nhiều ngƣời sẽ thán phục ngƣơi hơn nữa vào ngày mà ngƣơi dùng gƣơm đánh bại3 và loại bỏ đƣợc các ngôn sứ của Ta. Giờ đây ngƣơi tự võ trang đầy m nh để gây hấn với các ngôn sứ của Ta, vì lời chứng của họ làm cho lỗ tai ngƣơi khó chịu, và việc họ tuân phục các Giới Răn của Ta càng làm cho ngƣơi nhức nhối hơn nữa. Họ kh ng đi theo ngƣơi, c ng chẳng theo con thú. Họ là những ngƣời vẫn trung thành với Ta, và m i miệng họ không bao giờ thốt ra lời

Kẻ đ t eo co t : t tr ỉ . Daniel 12:11 (đó là Bí Tích Thán T ể). 3 Kh 11:8.
1 2

119

ăm 1990

dối trá1. Họ là những A-bel của Ta. ƣới mắt thế gian thì ngƣơi có vẻ thắng thế, nhƣng niềm vui của ngƣơi sẽ rất ch ng vắn, bởi v nhƣ cơn sấm sét, Ta sẽ dùng Công Lý của Ta để quật ngã ngƣơi. Ta sẽ ngự xuống và lại thổi ơi Sự Sống vào họ2 cho họ sống lại ngay trƣớc mặt ngƣơi nhƣ những cột ánh sáng trong Đền Thánh của Ta. Thế rồi các tầng Trời sẽ mở ra và các con sẽ thấy Ta.3 Nếu các con hỏi Cha: „tại sao y phục đẹp đẽ của Chúa lại vấy những vết đỏ thẫm? Sao Y phục của Chúa lại là mầu đỏ chẳng khác g Ch a đã dẵm đạp nho trong cối ép nho?‟4, thì Cha sẽ nói với các con: Cha đã dẵm đạp nho trong cối ép nho một mình. Trong số những ngƣời là dân của Cha, không có một ai ở bên Cha. Cha đã dầy x o nát kẻ thù trong cơn giận dữ của Cha. Thế mà chúng vẫn không hề ngƣng thách thức và khiêu khích Cha. Cha đến để xóa bỏ khỏi mặt đất các học thuyết và qui luật loài ngƣời, v đ là thức ăn độc hại mà họ dùng gƣơm p buộc tất cả các con ăn, để bôi nhọ Thiên Tính và Sự Thánh Thiện của Cha. Đây sẽ là trận chiến thứ nhất trong những ngày vi n mãn của thời đại. Cha là Đấng Tự ữu: là Đấng Chiến mã oai phong.5 Cha là Đấng Tự ữu: là Ngôi Lời. Nếu trái đất này trở thành tang tóc và tàn lụi đi, cây cối rụng lá và không còn sinh hoa trái đƣợc nữa, đ là v các con kh ng biết tuân giữ Giới Luật của Cha. Chẳng lẽ Cha đã không nói rằng: các con kh ng đƣợc làm chứng gian đ sao? Vậy mà từ thâm cung Đền Thánh Cha đang chất chứa giáo mác,6 c ng xuất hiện các Ca-in ở giữa các A-bel của Cha, nên iới Răn này đâu cò đƣợc tuân theo. Các tƣ tế do Ca-in chỉ định giờ đây đƣợc sai đi khắp bốn phƣơng trời, kh ng phải để làm chứng nhân cho sự hục Sinh hay y lễ của Cha, mà l n án ời Cha bằng cách nhại lại Kinh Thánh và dậy các dân tộc về một Kitô Gỉa iệu dƣới chi u bài đại kết gỉa tạo, để cống hiến cho thế giới một thứ lƣơng thực là Thuyết Duy Lý và Chủ ghĩa Tự Nhiên, một thức ăn dơ bẩn: Một Sự Dối Trá! Cha nói cho các con hay, họ sẽ không chiến thắng nổi, c ng chẳng thống trị mãi đƣợc: Công Lý sẽ thắng!

1 2

Kh 14:5. Kh 11:11. 3 Dấu C ỉ trọ 4 Isaiah 63:2. 5 Kh 19:11. 6 T tr .

đ : Dấu C ỉ củ Co N ƣờ (Mt 24:30)

120

ăm 1990

Ta sẽ kh ng để ngƣơi đƣợc thành c ng mãi, v Ta đã biết tất cả về ngƣơi. hờ vào quyền lực của con thú, ngƣơii đang bổ nhiệm các linh mục thuộc về ngƣơi và đặt họ vào những địa vị cao để đè bẹp và khống chế các linh mục của riêng Ta. Ta nói cho ngƣơi hay: Thời gian đ sắp hết rồi. Ta sẽ kéo ngƣơi xuống khỏi địa vị cao để ngƣơi phải ngã nhào xuống dƣới chân các linh mục, các thánh và các thiên thần của riêng Ta, khiến cho ngƣơi phải nhìn nhận rằng: Ngƣơi là nô lệ của con thú... Chẳng bao lâu nữa, mà c ng rất gần tới th i, Ta sẽ đến với ngƣơi nhƣ kẻ trộm, đến một cách bất ngờ, và đánh gục tên Lừa Dối xuống, ch nh là Kitô Gỉa của ngƣơi, để phục hồi Chân Lý. Ta sắp đến để phá tan hình ảnh giả dối ngƣơi tạo n n cho Ta, và bắt mọi dân tộc phải vinh danh hình ảnh này1. Không đâu, ngƣơi sẽ kh ng phải là ngƣời chiến thắng! o i các con trai con gái của Cha, các con là những ngƣời đang lang thang v định hƣớng trong sa mạc, hãy trở về với Cha và ăn năn sám hối. Các con đừng phạm tội nữa. Cha biết các con đã nhiều lần làm chứng sai lầm v thiếu vắng t nh thƣơng yêu. Ngoài ra, do thù nghịch với Cha, các con đã kh ng chịu sống dƣới sự che chở của vị chủ chăn các con để đƣợc dậy dỗ về các giáo huấn của Cha. Thế nhƣng, các con c ki u căng và thù nghịch với Cha thế nào, Cha vẫn k u gào cho các con biết: Cha thƣơng yêu các con, và đã tha thứ cho các con tất cả rồi! Các con hãy đến với Cha với tất cả hiện thân của m nh, Cha sẽ mặc vào các con áo Thiên T nh của Cha. V Thánh anh Cha, Cha sẽ ban lại thiên tính cho các con. o Các con muốn chứng cớ ƣ? Các con hãy lấy chứng cớ nơi Tình u và òng Thƣơng X t v bờ bến của Cha! Các con muốn trở thành chứng nhân ƣ? Các con hãy làm chứng nhân anh Cha là Chúa Giêsu Kitô, Con u ấu của Thi n Ch a và là Đấng Cứu Độ. Các con hãy y u thƣơng nhau nhƣ Cha thƣơng yêu các con. Các con hãy vui mừng v các con đã đƣợc ban cho Manna mầu nhiệm của Cha và c ng đã nhận đƣợc ấu Ấn Tình Thƣơng Yêu Cha trên trán các con. o Từ Trời cao, Cha đã ra lệnh cho các con kh ng đƣợc ham muốn của cải hoặc vợ ngƣời khác. iới Răn này đã kh ng đƣợc tuân giữ, từ giáo dân cho tới giáo sĩ. Qua Hy Tế của Cha, Cha đã tỏ lộ T nh Thƣơng Yêu của Cha cho mọi tạo vật tr n trái đất và c ng qua Hy Tế này, Cha ban cho các con sự sống đời đời và Sứ Điệp u Thƣơng của Cha. hiều ngƣời trong
1

Kh 13:16, cã

ốc củ

áo

á T ế Hệ Mớ à T m Đ ểm.

121

ăm 1990

các con đã kh ng ngừng truyền bá về t nh y u thƣơng, tha thứ, khi m nhƣờng, khoan dung, thánh thiện. Vậy mà cho tới h m nay, nhiều ngƣời khác vẫn đang tâm giết hại nhau, bởi vì các con không đạt đƣợc những g m nh muốn. Các con vẫn tiếp tục bắn m i t n độc vào nhau, v các con không có cái mà Cha đã ban cho đồng loại các con. Từ thời -bel tới nay, tội này vẫn li n tục xảy ra. Ngƣời đầu ti n ham muốn của cải của em m nh là Ca-in. Thế nhƣng ngày nay còn có bao nhiêu Ca-in th m nữa? ao nhi u -sau nữa? ị th c đẩy bởi sự tiện lợi, chứ kh ng v lý do nào khác mà ngƣời anh này đã từ bỏ đặc quyền của m nh, và rơi vào cảnh phản đạo. Sao tất cả không biết noi gƣơng A-bel để sống thánh thiện? u thƣơng là sống thánh thiện và sống phù hợp với iới Răn của Cha. ếu các con ngày đ m ch c tụng Cha mà còn ham muốn của cải ngƣời khác, th Cha xin các con hãy sám hối! ếu các con hỏi Cha: “ àm sao con c thể ham muốn của cải ngƣời khác đƣợc, vì ch nh con là ngƣời đã hiến dâng của cải, cuộc đời và mọi sự của con cho Ch a. Vậy con còn ham muốn của cải ngƣời khác làm chi nữa?” Cha sẽ trả lời các con: tinh thần các con muốn lấn đoạt cả tinh thần và khả năng của ngƣời khác là những thứ mà Cha đã ban cho họ. Ma qủi đang gài bẫy các con. Các con đừng để m nh sa ngã! Chiến tranh và xung đột xảy ra giữa các con ở ngay trong Nhà Cha là do đâu, nếu kh ng phải do tinh thần ganh t ? Ca-in muốn sự g đ , mà kh ng đạt đƣợc, do đ mới giết em m nh. -sau c ng v tham một điều g đ đến độ sẵn sàng bỏ chức trƣởng nam để đoạt cho bằng đƣợc điều m nh muốn. Một khi c tham vọng mà kh ng thể thoả mãn đƣợc, thì một là ngƣời ta coi thƣờng hạnh ph c của ngƣời khácqua việc gây bất mãn cho họ, hoặc là sẵn sàng ra tay sát hại. Cha n i thật với các con: nếu lòng các con còn cay đắng do ganh tị hoặc tham vọng ch kỷ, th các con đừng bao giờ đòi hỏi điều g cho m nh c ng đừng che dấu Sự Thật bằng dối trá, v nơi đâu c ganh tị và tham vọng th nơi đ c bất hòa, gỉa hình, vô nhân nghĩa, vô đạo đức. Các con đừng tiếp tục phạm tội nữa. Các con hãy ăn năn sám hối! Các con đừng để m nh bị ảnh hƣởng bởi hạng ngƣời đƣợc bổ nhiệm bởi tiên tri giả mạo và các phần tử thuộc dòng dõi Satan. Các con đừng nghe ch ng. Chẳng bao lâu nữa, Cha sẽ cùng với gai Tòa của Cha ngự xuống giữa các con. Cho nên, các con hãy đến mà ăn sám hối trong khi còn thời giờ. Này các con là những ngƣời đang nao n ng và do dự giữa sự thiện và sự dữ, những ngƣời muốn lẻn vào nhà ngƣời hàng x m để lợi dụng các phụ nữ nhẹ
122

ăm 1990

dạ là những ngƣời đang bị ám ảnh về tội lỗi riêng m nh và chạy theo hết say mê này tới say mê khác nhằm cố gắng tự rèn luyện m nh, nhƣng chẳng bao giờ c thể đạt đến chỗ hiểu biết Chân Lý1. Các con hãy nh n nhận t nh trạng th thảm của m nh, và đừng bao giờ hiểu lầm các lời khiển trách của Cha. Các con hãy ý thức rằng Cha thƣơng y u các con biết bao! Các con hãy hoạt động v anh Cha và đừng nên nhìn sang trái sang phải chi nữa, bởi v nếu nh n sang trái, các con sẽ thấy một bầy s i dữ sẵn sàng nhẩy vào cắn x các con. Còn nh n sang phải, các con sẽ thấy một hố sâu đào sẵn để các con rơi xuống. Vậy h i thế hệ hôm nay, các con hãy vui mừng về các điều Cha ban cho các con, và chia sẻ với nhau nhƣ Cha từng chia sẻ với các con. ửa của Cha sẵn sàng rồi, thế mà!... rất nhiều ngƣời trong các con chƣa sẵn sàng, v thế hệ các con kh ng tin tƣởng. ọ kh ng thờ lạy Cha, không đặt hy vọng g nơi Cha và c ng kh ng y u mến Cha. Thế hệ các con thay v sống theo Chân ý và iới uật Cha, đã thốt l n những điều phạm thƣợng. T nh thƣơng y u đang mất dần giữa các con. Các con kh ng sống đời sống y u thƣơng. Các con c ng chẳng hiểu ý nghĩa câu: “Việc k nh sợ Thi n Ch a là khởi đầu của Kh n goan”. ếu các con k nh sợ Cha, các con sẽ đƣợc ch c ph c. ếu các con k nh sợ Cha, các con c thể đạt tới sự hoàn thiện. ếu các con k nh sợ Cha, Cha sẽ cho các con tha hồ thƣởng thức Rƣợu ngọt của Cha, và đổ xuống cho các con mọi thứ hoa mầu. ếu các con k nh sợ Cha, các con sẽ sống trong b nh an. ếu các con k nh sợ Cha, thì Đấng Kh n goan lập tức đến ngay trƣớc cửa nhà các con. ếu các con k nh sợ Cha, các con sẽ nhiệt thành tuân giữ các iới uật Cha, mà kh ng thay đổi một dầu phẩy nào. o đ , Cha xin các con đừng sống với trái tim hai mặt! Các con hãy để linh hồn m nh thấm nhuần Ân Thánh của Cha trong khi còn thời giờ. Các con hãy sám hối trong khi còn thời giờ. Các con hãy trở về với Cha trong khi còn thời giờ. Th i các con đừng chồng chất thêm vào m nh tội lỗi nữa. Khốn cho những linh hồn cố chấp đang bịt tai kh ng muốn nghe những lời cảnh giác cuối cùng này! Các con sẽ làm g vào lần Trở ại của Cha? Cha hiển danh là Đấng Trung T n và Chân Thật2, và Cha nói cho các con hay: Công Lý sẽ thắng! ày con ơi, con đừng hoang mang. Con đừng tỏ ra sững sờ về những điều Cha ban để con ghi ch p ra, vì đã c lời tiên báo rằng trong thời đại của con, Giáo Hội Cha sẽ bị một ngƣời tâm phúc
1 2

2 Tm 3:6-7. Kh 19:12.

123

ăm 1990

của Cha phản bội, giống nhƣ iu-đa, và sự phản đạo sẽ đến ngay từ bên trong Giáo Hội! Cha sẽ bị bội phản bởi ch nh những ngƣời đã cùng tham dự một bàn ăn với Cha, những ngƣời đã từng có liên hệ với Cha, những ngƣời cùng ăn cùng uống với Cha. Thế nhƣng giờ đây sắp đến l c những gì bị che dấu sẽ đƣợc lộ ra, và những gì Cha nói bằng dụ ngôn, hay ngụ ngôn và cách ngôn cho ngƣời nghèo c ng sẽ trở n n rõ ràng ý nghĩa. Trƣớc khi thế hệ này qua đi, Cha sẽ dùng Quyền ăng và Vinh Quang của Cha để đánh ngã t n Ti n Tri ỉa. Tất cả những gì Thánh Kinh nói phải đƣợc ứng nghiệm từng chi tiết một. Đ là ý do tại sao Cha đã viết xuống mọi sự, để sau khi kiểm chứng các Sứ Điệp này, các con sẽ hiểu đƣợc sự xác thực của từng chữ, và hiểu đây chính là Những Lời Cha, đƣợc ban cho các con nhờ Ân Sủng của Cha. Cha đến để khơi l n lại ngọn lửa y u thƣơng đang leo lắt này, trƣớc khi tên Tiên Tri Gỉa c thể dập tắt nó hoàn toàn ... (Chúa Giêsu khóc) ... Cha khóc. Phải! Tên Tiên Tri Gỉa này đang ở trong Nhà Cha. Và thay vì dâng lên Cha của lễ thơm tho và các hy sinh, hắn lại thế vào bằng mọi thái độ gian ác do qủy dữ cống hiến nhƣ: v tinh khiết, gặp chăng hay chớ, bất công, bất tuân Giới Luật của Cha, trụy lạc và say sƣa đổ máu các tiên tri là những ngƣời con ƣu t đƣợc Cha tuyển chọn… Môi miệng hắn không ngừng loan đi bốn phƣơng trời những lời huênh hoang phạm thƣợng. C ng chính môi miệng này còn đang phun ra những câu chúc lành gỉa dối và lời nguyền rủa thực sự. Cha biết hết về hắn. Cha biết hắn từ trong ra ngoài, và Cha nói cho con hay: hắn sẽ không bao giờ tới đƣợc nơi an nghỉ. ày con ơi, Cha là Chúa sẽ ban cho con những thị kiến về hắn là kẻ tr n m nh đang vấy máu của nhiều ngƣời, và thị kiến về cả những kẻ tôn thờ hắn. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện xin sức mạnh để đƣợc đứng vững bên Cha. Các con hãy nghe Cha: tội của tên phản loạn này đã thấu tới Trời Cao, và đã khi u kh ch Công Lý của Cha. Linh Hồn Cha đau đớn tận cùng khi phải lên án hắn và toàn thể những ngƣời sống theo hắn. - Thân hụ Cha đã tạo dựng nên chúng với niềm vui và Tình Thƣơng Yêu lớn lao, và Cha đã y u thƣơng ch ng đến hy sinh chính ản Thân M nh để cứu chuộc không những ngƣời công chính mà th i, nhƣng còn cứu cả những ngƣời tội
124

ăm 1990

lỗi nữa! Cha đã chết cho chúng, thế nhƣng hắn và bè phái của hắn đã quay lƣng chống lại Cha với tất cả quyệt ch phá hủy đi Đức Tin của m nh. (Chúa Giêsu c)

...Và phá v vĩnh viễn iao Ƣớc của Cha… Mục đ ch của hắn là bóp méo Thánh Kinh từ đầu đến cuối và làm cho Lời Cha, Chân Lý của Cha, Khôn Ngoan cùng ngôn ngữ Thập Gía của Cha biến thành tiếng não bạt phèng la ồn ào, thành chủ thuyết duy Lý, một học thuyết của triết gia nào đ . Việc nhái lại Khôn Ngoan và với những lời giảng dậy rỗng tuếch này đang nu i dƣ ng vô số ngƣời, để dẫn mọi ngƣời đi vào cõi chết. o Với miệng lƣ i khoe khoang, hắn bắt chƣớc Tin Mừng, nhái lại Sự Phục Sinh và trọn vẹn Thiên Tính của Cha. i i! Thời giờ buôn bán của ngƣơi sắp tàn rồi. Những con bu n làm ăn với ngƣơi đã từng cung cấp cho ngƣơi những thứ tốt nhất, c ng sẽ bị đánh ngã, và mọi sự kinh hoàng sẽ đến với số phận của ngƣơi. Con gái yêu quý của Cha ơi, con hãy đọc ti n tri zekiel đoạn 28: ”Tự kiêu tự đại, ngƣơi hu nh hoang n i ngƣơi là thần linh, ngƣơi ngồi trên Ngai Thiên Chúa có biển cả bao quanh. Mặc dù ngƣơi chỉ là phàm nhân chứ không phải thần linh, thế mà ngƣơi đã tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Hiện nay ngƣơi kh n ngoan hơn aniel. Kh ng c hiền nhân nào khôn ngoan bằng ngƣơi. Nhờ khôn ngoan và thông minh, ngƣơi đã g p nhặt đƣợc rất nhiều của cải. ngƣơi đã kiếm đƣợc biết bao vàng bạc chồng chất trong các kho lẫm của ngƣơi. Những thứ này c đƣợc là do tài buôn bán khéo léo của ngƣơi. Sự giầu sang của ngƣơi càng ngày càng tăng, th tâm địa ngƣơi c ng càng ngày càng trở nên ngạo mạn. gƣơi tự cho mình ngang hàng với Thi n Ch a! Đƣợc lắm, Ta sẽ đem các ngoại bang, những kẻ tàn bạo nhất trong các dân tộc đến để chống lại ngƣơi. “ ọ sẽ r t gƣơm ra chiến đấu với sự khôn ngoan của ngƣơi. ọ sẽ phỉ nhổ lên vinh quang của ngƣơi. ọ sẽ quẳng ngƣơi xuống vực sâu, và ngƣơi sẽ chết cách thê thảm dƣới lòng biển cả. Liệu ngƣơi c còn ph trƣơng mình là thày cả thƣợng tế với phẩm phục ghim đầy vàng bạc đƣợc nữa chăng? Liệu ngƣơi sẽ còn nói: ta là một vị thần, một ti n tri trƣớc mặt những kẻ sát hại ngƣơi nữa chăng? Đ ng vậy, ngƣơi chỉ là ngƣời chứ không phải thần linh bị k m kẹp dƣới nanh vuốt những kẻ sát hại ngƣơi! gƣơi sẽ chết nhƣ kẻ v đạo dƣới tay ngoại bang
125

ăm 1990

“C thời ngƣơi là mẫu mực hoàn hảo, đầy đủ khôn ngoan và trọn phần xinh đẹp. gƣơi ở trong vƣờn Địa Đàng, trong vƣờn Thiên Chúa, trong trung tâm Đền Thánh của Ta. Thế nhƣng vì bận rộn buôn bán, nên ngƣơi đã trở nên bạo loạn và tội lỗi. gƣơi đã làm hƣ hỏng sự khôn ngoan của mình qua cái vẻ đẹp huy hoàng của ngƣơi. Do bởi vô số tội lỗi ngƣơi phạm từ việc buôn bán gian lận của ngƣơi, ngƣơi đã làm cho Đền Thờ Ta h a n n ô uế” Rồi tiếp theo con hãy đọc Khải uyền chƣơng 18: o “ iờ đây thế gian đang bị xét xử. Giờ đây hoàng tử thế gian sắp bị lật đổ. Con thú thứ hai c danh hiệu giả là Tiên Tri, Thƣợng Tế, ƣõi ƣơm iáo, loài chó rừng, tất cả danh hiệu này đều chỉ về một ngƣời mà thôi. Ch nh là kẻ tự v trang đầy m nh để gây chiến với Lề Luật1 của Cha và các tiên tri 2 của Cha. ắn và đồng bọn là loài chó rừng mà Cha đã cho con biết ỏ trong các sứ điệp trƣớc. - Cha đã mệt mỏi về hắn và đồng bọn của hắn lắm rồi, và Cha c ng chẳng vui sƣớng gì khi phải xử phạt cả bọn ch ng! Cha muốn cứu vớt và nhận chúng vào hàng con cái, nhƣng ch ng đã để mình bị mua chuộc bởi những tên lái buôn giầu có, những kẻ này trƣớc sau g rồi đây c ng sẽ bị ngã đổ nhƣ ch ng. Con hãy cảm nhận nỗi phiền muộn của Cha, hãy cảm nhận sự sầu não của Cha. Con hãy cảm nhận sự đau đớn của Cha. Còn bọn họ chẳng qua chỉ là những kẻ sùng bái tiền bạc. Lậy Thiên Chúa của con, x ãy đến và nghỉ ngơi trong tâm hồn các A-Bel của Chúa. Có thể họ chỉ là một t ểu số mà t , ƣ ọ t ực sự y u mế Chúa, ọ b ết số tr tro t ử thách Họ là dâ tộc yêu mến Chúa, Họ à những ngƣời tr và có niềm tin. Họ là những ngƣờ đồng hành với Chúa, à nhữ o trá đầu mùa của Chúa, à những ngƣời không b o ờ mở miệng nói lời gian dối, Con xin tiến dâng Chúa những linh hồn này để Chúa có thể nghỉ ngơi trong họ.

1 2

C ỉ Mo se C ỉE

ệu ệu: K 11:1-13

126

ăm 1990

- Cha sẽ dựa đầu nghỉ ngơi trong tâm hồn các con cái nhiệt thành của Cha (Các thánh trong thời đại của con). Nào, các con hãy y u mến Cha. Các con hãy an ủi Thánh Tâm Cha và đền tạ thay cho những ngƣời đang tâm tách l a mọi dân tộc ra khỏi Tình Thƣơng Yêu của Cha bằng cách dựng n n bức tƣờng ngăn cách giữa Cha và các con cái Cha. - Cha kh ng bao giờ xua đuổi bất cứ linh hồn nào ra khỏi T nh Thƣơng Yêu của Cha. - ày Vassula của Cha, con hãy cầu nguyện kh ng ngừng. C nhiều linh hồn sẽ đƣợc thanh tẩy nhờ lời cầu nguyện, và c ng c nhiều ngƣời sẽ đƣợc thanh tẩy bắng hy sinh và chay tịnh. Con đừng chần chờ nữa, v thời giờ cấp bách lắm rồi. Con hãy ch c tụng Cha nhiều hơn, hãy yêu mến Cha nhiều hơn để x a đi những gian ác của thế giới. i Vassula con gái của Cha, con hãy làm vui lòng Cha bằng cách thƣa lên với Cha những lời này: ạy Ch a i su, xin Ch a dậy con biết y u Ch a nồng nàn, và xin Ch a c ng ban ơn này cho những ai chƣa y u mến Ch a và chƣa hiểu đƣợc gọn ửa Thi u Đốt nơi Thánh Tâm Ch a. men.

Ngày 17 tháng 8, 1990 - L y Đức Giavê, co đến xin Chúa tha thứ tội lỗi củ co . C ơ,x lắng nghe lời con kêu van. Con biết Chúa sẽ tha thứ cho chúng con và không còn nhớ đến tội chúng con nữa! o Cha tha thứ cho con. Cha tha thứ cho con thay v để cơn thịnh nộ của Cha giáng phạt con… Con đã n n giống nhƣ sa mạc ti u điều, hoang vắng, chẳng khác g khu vƣờn khô cằn, và Cha nhƣ suối nƣớc chảy vào tƣới đẫm đất đai của con. Cha đã cứu con khỏi nanh vuốt kẻ thù của Cha. Sƣ tử đ i mồi đã phải bỏ đi, và giờ đây vùng đất của con lại biến thành một thửa vƣờn tốt đẹp. Các con hãy cảm tạ lòng Thƣơng X t V ờ ến của Cha . o Cha là Đấng Cứu Độ của con và Giêsu ch nh là Tên của Cha. Con hãy để Cha viết sứ điệp sau đây cho1(...). Cha là Chúa ở trƣớc mặt ng ấy và Cha đang để trƣớc mặt ng ta nƣớc và lửa. Cha cho ng ta quyền tự do lựa
1

Một

ƣờ ở đ o R odes.

127

ăm 1990

chọn. Ông c thể chọn điều m nh ƣa th ch hơn. Cha ghi lại mọi hành động của ng ấy. Cha ghi nhận lƣơng tâm thành thực và đ ng đắn của ng ấy đối với Cha, c ng nhƣ lƣơng tâm thiếu thành thực và đ ng đắn của ng ấy nữa. “Con hãy mau mau đến với Cha, và Cha sẽ khơi lại ngọn lửa trong con, ch t lửa còn lại trong con đang tắt dần. Cha thƣơng y u con bằng T nh u vĩnh cửu, và òng Thƣơng X t của Cha th Kh n ƣờng. Con đang hƣởng sự ƣu đãi của Cha”. o gày nay nhiều ngƣời trong các con nói: hôm nay, hãy để ch ng t i ăn, hãy để ch ng t i uống, rồi ngày mai ch ng t i chết c ng đƣợc! Các con đừng tự lừa dối m nh… Các con trở về với cảm thức chân ch nh của m nh để đối diện với Cha là Thi n Ch a các con. Tuân giữ iới uật của Cha tức là y u mến Cha. ất cứ ai sống trong t nh thƣơng y u là sống trong Cha. Cha kh ng cần đến các triết gia hay hiền nhân của thời đại các con, c ng chẳng cần đến các bậc thày. Cha cần ngƣời yếu đuối... ngƣời nghèo khổ... ngƣời đơn sơ... Con c hiểu kh ng? Đã gần đến thời điểm Cha đặt iới uật Cha trong tâm hồn các con. Trong những ngày này Cha đến với òng Thƣơng X t để chuẩn bị cho các dân tộc và nhắc nhở mọi ngƣời rằng: Cha c thể gột tẩy những đ hèn trong tâm hồn các con cùng các việc làm xấu sa đang c thể dẫn các con cuốn tr i vào lửa kh ng hề tắt. Thế nhƣng tâm hồn thế hệ này đã trở nên tồi tệ, và cho dù Cha đang n i c ng khai với các dân tộc, thế nhƣng họ vẫn kh ng chịu lắng nghe Cha. ào, con hãy vác thập g a m nh và theo Cha. Cha sẽ ch c lành cho mỗi bƣớc con đi.

(S u đ , C

vớ một

m

ỏ cầu

uyệ )

- Cha đã mời nhiều ngƣời đến dự Tiệc của Cha, những c rất t ngƣời sẵn lòng đến.1 Cho n n Cha n i thật với các con: các con hãy đi mời những ngƣời nghèo kh , những ngƣời mù lòa! Các con sẽ thấy một vài ngƣời đã chết, thế nhƣng, các con đừng lo lắng, Cha sẽ làm cho những ngƣời này sống lại. Cha đã làm cho tất cả các con sống lại, và Cha sẽ làm cho nhiều ngƣời sống lại nữa. Cho n n các con hãy đi ra mời tất cả ngƣời nghèo khổ,
1

m ỏ cầu uyệ ều ầ cố mờ các mục và các tu v ệ trƣở à t ờ Hy L , y c các tu sĩ tớ t m dự, ý tất c đều từ c ố , c tỏ r qu tâm c t ào đế các sứ đ ệ củ C . Các à c ỉ tỏ t á độ c sự t . N

128

ăm 1990

những ngƣời ốm đau, hãy mời họ vào cho đầy nhà Cha. Các con hãy để cho những ngƣời l c đầu đƣợc mời dự tiệc, những lại từ chối, sẽ phải ng ngàng vì thấy ngƣời mù đƣợc sáng, ngƣời nghèo đƣợc dồi dào sự Th ng iết của Cha và ngƣời chết sống lại. Các con hãy lớn mạnh trong sự giẩu c của Cha, chứ đừng tàn lụi! Các con hãy ki n tr hoạt động cho vinh quang Cha. i các con, các con hãy x a bỏ đi cái t i của m nh. Vƣơng Quốc Cha đang rất gần b n các con. Các con hãy nhiệt thành tuân giữ ời Cha, hãy giữ m nh thanh sạch, hãy qu n m nh đi, để Thần Kh Cha hoạt động trong các con. o i các thi n thần của Cha, Cha chọn các con kh ng phải v các con xứng đáng, mà v các con nghèo hèn và khốn khổ. Các con hãy t n vinh Cha bằng cách họp nhau lại mà phụng sự Cha Các con hãy t ch cực trong mọi c ng việc tốt lành. Cha lu n lu n ở b n tất cả các con.

Ngày 3 Tháng 9, 1990 (Tôi đã đ ặp một linh mục. N ƣờ à một linh mục dòng và tôi biết lo i áo dòng của v linh mục đ . Cửa mở, và vừa thấy ƣờ , t rất đỗi ng c nhiên khi thấy đ à một ngƣờ đ mặc lo i áo l lùng của bu i d hội tr ! N ƣờ mặc áo dài màu tím nh t, v i giố ƣ s -tanh. Tôi có thể nhìn thấy màu ô-liu nh tphía bên trong hai tay áo rộng và dài củ ƣờ . N ƣờ đeo dây t ắt ƣ màu vàng và b c sặc sỡ, quanh c là một dây chuyền to bằ và . N ƣờ đeo tƣợ T á G á. Tr ƣờ giố ƣ v vua thờ xƣ . L c đầu t ĩ c ẽ ƣờ à một nhân vật đặc biệt, nên ngƣờ ta mới mặc c o ƣờ tr ục ƣ vậy. Rồi khi ƣờ c ào t , t ƣờ và qu u o áo ƣờ đ mặc. H m ấy, tôi đ đế cùng với cha (…), một linh mục khác cùng dòng tu vớ ƣờ , ƣ v linh mục này không có ph n ứng gì. Về ầ t , t ĩ mọi sự ƣ t ế đều à b t ƣờng, nên tôi đã để ý mấy về chuyện này nữ , c o đến khi tôi nhớ ra sứ đ ệp của Chúa ban tuầ trƣớc. Chúa nói: “Cha sẽ cho con thấy th kiến về những kẻ đ t eo co t ”. Chúa nói, những kẻ đ t eo co thú trong Giáo Hội t y mặc lo áo ƣ các v T ƣợng Tế, đƣợc gi trang với màu sắc vàng b c. Họ sẽ lừa dố đƣợc nhiều ngƣời, ngay c các
129

ăm 1990

linh hồ đƣợc tuyển chọn. Chiều m đ , t t ấy m linh mục b t ƣờng, mà là gặp một ƣờ ăn mặc phục ã m .)

đã ƣ„

ặp một vu ‟ với y

- ày Vassula ơi, Cha đã n i với con rằng: Cha sẽ dùng g n Tay Cha để chỉ cho con thấy tất cả các gai nhọn đâm vào hiệmThể Cha1. hững ngƣời làm điều nhƣ thế, lẽ ra phải bị loại ra khỏi cộng đoàn.2

Ngày 10 Tháng 9, 1990 L y Đức Giavê là Thiên C các đ o binh, xin C đƣ c co trở về! Xin Thánh Nhan Chúa mỉm cƣời với chúng con, và chúng con sẽ đƣợc an toàn.3 - Bình an ở cùng con. Con hãy nƣơng dựa vào Cha. Cha không tạo dựng nên con vô ích đâu. Cha không bắt đầu Công Việc này với con để rồi bỏ dở. Cha chúc lành cho Công Việc của Cha để vinh danh Cha. Còn con, con là hƣ không và chẳng c g để dâng tiến Cha. Cha đặt l n đ i vai con ách của Cha, để làm hoang mang những ngƣời th ng thái và làm họ phải tán loạn, cùng tỏ cho họ biết rằng: bao lâu họ còn duy tr quan điểm của m nh, thì Cha là Chúa, sẽ không tỏ Mình ra cho họ. Còn con, này con gái ơi, đ ng thế… con bị chao đảo khi đƣợc Cha chọn bởi v con hoang mang trƣớc câu mà ngƣời đời c thể n i: “T i đã dọn lòng thanh sạch, t i đã đƣợc thanh tẩy khỏi tội lỗi.” Thực ra, những ngƣời bách hại con đều là những kẻ điếc không nghe thấu đƣợc Các Lời iáo huấn của Cha. Họ mong mỏi sử dụng đƣợc điều g đ để mà chống lại con. Cha thành thật nói với con rằng: trong số tất cả các con cái đƣợc sinh ra bởi ngƣời nữ, ngƣời ta không bao giờ c thể thấy ai lại tồi tệ hơn con. Con gái ơi, những vết thƣơng nơi con c ng là những vết thƣơng của Cha nữa.

T mở T á 1 Cr 5:2. 3 Tv: 80-3
1 2

K

một các

ẫu

ðể t m một ờ t

tr .

130

ăm 1990

Thật vậy, hầu nhƣ mọi ngƣời trong thế hệ này đều phạm tội ngoại t nh, nhƣng Cha muốn cứu thế hệ của con nhƣ Cha đã cứu con, ngay cả nếu cần th Cha sẽ lôi họ vào sa mạc và thực hiện nơi họ điều Cha đã thực hiện nơi con1. Cha sẽ cho họ thấy m nh trơ trụi nhƣ thế nào, và ngay khi thấy họ tỏ lòng sám hối, Cha sẽ mau ch ng đến với họ nhƣ Cha đã đến với con. Rồi trƣớc sự hiện diện của các thiên thần, Cha sẽ hát cho họ nghe Bài Ca Tình Ái của Cha. Cha sẽ đƣa họ ra khỏi con đƣờng sai lầm và ban cho họ hồng ân là Giới Luật của Cha. thế rồi, Cha sẽ cầm tay dẫn dắt họ trở về Nhà Cha, là nơi Cha sẽ tỏ cho họ biết tất cả sự Giầu Có của Thánh Tâm Cha. Đây là những kho Báu mà Trái Tim Cha sẽ duy tr đến ngày vi n mãn của Thời Đại: để khơi dậy ngọn lửa lập lòe gần nhƣ muốn tắt này bằng ngọn Lửa Bừng Cháy, để mang ánh sáng cho những ai còn đang sống trong tối tăm và bóng của sự chết. o ày Vassula con gái của Cha, những ngƣời bách hại con sẽ cố ý t m cách tƣớc đoạt y phục mà Cha đã ban cho con, và cƣớp đi khỏi tay con những Châu Báu của Cha. Thế nhƣng Cha hứa sẽ gạt tay của bất cứ ai muốn chạm đến con. Cha muốn nói là sẽ chấm dứt đời sống trụy lạc và những việc hƣớng dẫn sai lầm của họ. Cha muốn bày tỏ ra một thông báo bền vững c giá trị mu n đời rằng: Cha là Vua trên các vua, là Chiên Thiên Chúa, là Khởi Đầu và Cùng Tận, là Ngôi Lời Thi n Ch a, là Đấng Phục Sinh, là Chúa Kitô, là Đấng Cứu Thế. Cha muốn loại bỏ và chấm dứt âm mƣu của họ chống lại Giáo Hội Cha, cùng các lời dạy dỗ sai lầm của họ về Lời Cha và Hình Ảnh Cha. Giờ đây Cha kh ng n i bằng ẩn dụ nữa, mà nói với con bằng những lời rõ ràng thẳng thắn rằng: họ đang bàn thảo với nhau về một danh hiệu không thuộc về Cha và c ng không phải là Cha, nhƣng là một Kitô giả, một hình ảnh vô tri v giác, một thần minh giả tạo, đƣợc ẩn nấp một cách tinh vi dƣới hình thức phong trào đại kết giả tạo... Thế nhƣng con của Cha ơi, Cha hứa với con rằng cuối cùng Cha sẽ thắng. Cha sẽ chế ngự các thứ thày giả hiệu của thời đại con, và Cha sẽ ban cho con kho tàng b ẩn của Thánh Tâm Cha. Cha sẽ đặt trên miệng lƣ i con ngôn ngữ Thập giá của Cha, đ là T nh Thƣơng Yêu, với tất cả những Bí Nhiệm, h p Lạ, và Kỳ Diệu của Ch a Tình Yêu! Rồi Cha sẽ nhắc các chủ chăn của Cha nhớ lại từ ngữ “thủ lãnh và phục vụ.” Cha sẽ truyền cho họ không nên giống nhƣ những ngƣời cao
1

Một cuộc t

t y

ƣ tro

uyệ tộ ,

C

c ot

t ấy tộ ỗ củ t

ƣC

t ấy.

131

ăm 1990

trọng tỏ ra uy quyền trƣớc những ngƣời nghèo. Kh ng đƣợc nhƣ thế, v bất cứ ai muốn trơ n n cao trọng giữa những ngƣời nghèo, hãy trở n n đầy tớ để phục vụ ngƣời nghèo. i muốn lên nhất, hãy hạ mình xuống chót hết, nhƣ Cha đến không phải để đƣợc phục vụ, nhƣng để phục vụ và hiến Mạng Sống M nh để cứu chuộc nhiều ngƣời. o Còn con, h i ngƣời con b mọn của Cha, con đừng sợ Cha1. Cha sẽ mãi mãi duy trì Ánh Sáng Cha ở trong con! Con hãy cầu nguyện cho sự cứu rỗi và trở lại của thế hệ con. Cha ban ph c lành cho con. Con hãy ch c tụng Cha và y u mến Cha.

Ngày 12 Tháng 9, 1990 - C C G su

- Cha đây. i bông hoa, bình an ở cùng con. Con hãy ghi ch p xuống sứ điệp này của Cha cho mọi phần đất trên thế giới. Bình an ở cùng các con. H i con cái của Thánh Tâm Cha, các con hãy nhận thức ra Thi n Đàng đang mở ra mỗi ngày cho các con qua Ân Thánh của Cha để ban cho các con lời mời gọi hoán cải nhƣ thế nào, …ban ơn cho các con nhớ đến các Lời Cha n i…, cùng các huấn dụ để hƣớng dẫn các con biết tuân giữ Các Giới Răn của Cha. Thi n Đàng đang mở Các Cửa ra mỗi ngày ở một vài nơi tr n thế giới, để đem đến cho các con nh n và u Thƣơng. Đấng Khôn Ngoan với tất cả Vinh Quang đang từ Ngai Tòa đang ngự xuống ngay giữa mọi ngƣời, để mở mắt cho ngƣời mù, mở tai cho ngƣời điếc, và làm hồi sinh những thây chết đang nằm la liệt trong sa mạc này. Quả thực, Đấng Khôn Ngoan sẽ không tỏ M nh ra cho ngƣời xảo trá, mà chỉ đến để hƣớng dẫn những ngƣời đơn sơ, nghèo kh , và ban cho họ đầy tràn Ân Sủng của Ngài, vì các linh hồn này hiểu biết thế nào là kính sợ Cha là Chúa, và mến giữ Lời Cha. Vậy còn món qùa nào lớn hơn là đƣợc Đấng Kh n goan đến ngay ngƣ ng cửa nhà các con? Còn niềm vui nào lớn hơn nụ cƣời của Đấng
1

T

sợ C

G êsu đã bực m

vớ t .

132

ăm 1990

Khôn Ngoan dành cho các con? Còn lạc thú nào lớn hơn khi đƣợc nghe Đấng Khôn Ngoan hát cho các con nghe Bài Ca Tình Yêu Mới của Ngài? Vậy h i loài thụ tạo, các con hãy vui l n, v Cha Đang ở ngay trƣớc cửa nhà các con. H i thế hệ hôm nay, niềm vui này đƣợc dành cho thời đại của các con, thời đại mà ch nh Satan và mọi qủi dữ trong vƣơng quốc của nó, cùng với quyền lực hoàn v c sẵn trong tay ch ng đang gia tăng tối đa bên trong Giáo Hội Cha và trên toàn thể các dân tộc. Trong bọn ch ng còn c cả tên tiên tri giả, kẻ mà mỗi ngày các con càng lúc càng nghe thấy rõ các bƣớc chân của nó rảo quanh khắp mọi nơi. Ch ng trang bị đầy mình v kh để gây chiến chống lại Giáo Hội Cha và chống tất cả những ai tuân giữ Giới Răn Cha. Các con yêu dấu, Cha dành sẵn cho thời đại các con thức ăn Manna Thiên Quốc này, thức ăn ban từ Thần Kh Cha. Đ là Manna b nhiệm1 mà Cha đã để dành cho thời kỳ sống sa mạc xa xƣa, thời kỳ đầy tội lỗi. Đ là thức ăn dành cho ngƣời nghèo và ngƣời đ i khát. Cha bảo đảm với các con rằng: họ có thể nhận bao nhi u c ng đƣợc để ăn thỏa thích, và Cha sẽ ban cho họ Tên Mới của Cha. Đó là Của Ăn Thiên Quốc đƣợc Cha đổ xuống từ Trời cao. Đ là ân sủng của Thánh Thần Cha đổ đầy xuống sa mạc nội tâm các con. Đ là Ch a T nh u đang n i với thế giới thù hận. Đ là Ch a T nh u đang gõ mọi cánh cửa còn khóa chặt chẽ. Đ là Ch a T nh u đang mời gọi từ phía bên kia bức tƣờng đƣợc dựng lên bởi kẻ thù Cha để ngăn cách chúng ta. Đ là Ch a T nh u nhƣ gƣời Ăn Xin đang năn nỉ hãy đáp trả bằng tình yêu mến...một nụ cƣời...một sự ân hận...một tiếng thở dài. Đ ch nh là Cha: à Thánh Tâm Cha - Một lần nữa, Cha đến để khơi dậy ngọn lửa đang tắt trong tim các con thành Ngọn Lửa Tình Yêu Bừng Cháy Nồng Nàn. Cha đoái xuống để đổ xuống dồi dào trên các con tất cả Kho Báu của Trái Tim Cha… và đem ánh sáng đến cho những ai đang sống trong tối tăm và bóng của sự chết. Cha đến để phá tan cánh cửa ngục tối của các con, và làm chảy tan xiềng xích tội lỗi của các con bằng Ngọn Lửa của Cha.
1

Xem K

Huyề 2: Per mum, v.17.

133

ăm 1990

Cha đến để giải thoát các con khỏi cảnh giam cầm, bất công, và dứt điểm lối sống trác táng của các con. H i thế hệ hôm nay, Cha muốn cứu các con. Cha sẵn sàng kéo các con đi nhanh vào sa mạc để nói và bầy tỏ cho các con biết các con khô cằn ra sao, toàn thân các con ch m đắm trong tối tăm nhƣ thế nào. Cha làm thế để mà cứu các con. Ôi h i loài thụ tạo, còn sự gì mà Cha không làm cho các con?... Thần Khí Cha ngự trên các con và ở với các con luôn mãi. Vậy các con hãy mở lòng ra để Cha đổ đầy Ân Phúc của Cha xuống cho các con. Các con hãy đến để múc lấy sức mạnh từ nơi Cha. Các con hãy bén rễ sâu trong Cha, vì các con đâu c làm đƣợc g trong ngày tai ƣơng, khốn khó, nếu rễ của các con mong manh dễ đứt? Các con sẽ quay cuồng trong gió và bị l i cuốn đi bởi cơn bão dữ dằn. Các cành cây của các con sẽ dập tan nhƣ lớp k nh mỏng manh. Đ ng vậy, các con không thể tồn tại đƣợc! Vậy các con hãy đến với Cha để mà lớn mạnh trong Sự Giầu Có của Cha, và các con không bị tàn lụi. Các con hãy đến với Cha với hiện thân nguy n vẹn của mình. Các con đừng chờ đến lúc các con nên thánh rồi mới đến với Cha. Các con hãy đến với Cha với hiện thân của các con hiện giờ. Cha sẽ tha thứ và thanh tẩy linh hồn các con. Rồi qua Thánh Danh Cha, Cha sẽ mặc cho các con áo Thiên Tính của Cha để chuẩn bị các con xứng đáng với Lễ Cƣới thiêng liêng của chúng ta. H i thế hệ hôm nay, Cha là Chúa muốn kết thân với các con trong Vinh Quang Cha, và làm cho các con hoàn toàn thuộc về Cha. Cha muốn xếp đặt để các con thấy Đƣờng Đi, và hƣớng dẫn bƣớc chân các con đi sao cho tránh khỏi những lối quanh co xảo trá. Cha sẽ chuẩn bị các con để trở thành những ngƣời thuộc về Cha mãi mãi và thuộc về Cha đến mu n đời. gày nay ch nh vì Tình Thƣơng u và òng Thƣơng X t mà Cha từ Trời cao đoái thƣớng xuống với các con, và đồng thời Linh Hồn Cha c ng phiền muộn và đau khổ tột cùng khi thấy các chi n con c ng nhƣ chiên mẹ của Cha: một số đã bị tan rã, một số khác bị lạc đƣờng, số khác nữa đã bị đàn s i đội lốt chiên cắn x . o đ , các con đừng ngạc nhiên về việc Cha đến thăm các con, bởi vì từ đây mỗi ngày qua đi là mỗi ngày các con sẽ gặp Cha nhiều hơn cho đến khi các con đƣợc trực diện gặp Cha. Cha sẽ đến nhƣ ngọn lửa cháy để quét sạch tất cả những ai không thừa nhận Cha là Thiên Chúa của họ. Cha nói thậy cho các con hay: thời gian thì cấp bách lắm rồi, thời giờ th đang qua đi rất mau, và Ngày Vinh Quang của Cha sắp đến với các con. Các con đừng giống nhƣ những ngƣời
134

ăm 1990

n i: “ , thế Lần Trở Lại của Chúa là khi nào chứ? Lời Hứa Trở Lại nhƣ thế ở đâu vậy?” - Lần Trở Lại của Cha th sắp tới, và Lời Hứa trở Lại của Cha đang đƣợc hoàn tất. Thời gian chờ đợi của các con sẽ đƣợc rút ngắn lại nhờ lời cầu nguyện của Thánh Mẫu Cha và của tất cả các thánh của Cha. Cho nên, h i các con yêu dấu, trong khi các con chờ đợi, các con hãy hòa giải và sống thánh thiện để Cha thấy đƣợc là các con đang sống trong bình an. Cha sẽ đến vào một ngày rất gần đây với tƣ cách là Ch a Tình Yêu. Chẳng bao lâu nữa, mọi sự sẽ đến hồi kết th c. Điều gì sẽ đến cho những ngƣời gian ác và tội lỗi? Chuyện gì sẽ xảy ra cho những ngƣời ngƣời không ngừng xúc phạm đến Cha? Cha là Đấng Trung Tín và Chân Thật, và Lời Hứa của Cha sẽ trở nên hiện thực. Cha sẽ không trì hoãn nữa đâu. Chừng nào các con nghe thấy bƣớc chân của tên tiên tri giả cùng đồng bọn của n bƣớc đi tr n mặt đất, thì Cha sẽ cho các con nghe đƣợc ƣớc Chân Cha rõ ràng hơn, để rửa sạch bằng ch nh Máu Cha mọi dấu vết nọc độc mà ch ng để lại trên lối đi của chúng làm miếng mồi nhử các con. Tên nổi loạn này và đồng bọn giờ đây đang gia tăng hoạt động, tự che dấu dƣới bộ áo dài thày cả thƣợng tế, dƣới dạng con chi n, dƣới dạng Chân ý, để khuyến dụ nhiều ngƣời và dẫn họ đến sự chết. Giờ Đây Cha kh ng dùng dụ ngôn nữa, nhƣng n i thẳng ra cho các con. Thời điểm là bây giờ đây! Thời điểm này đã đƣợc tiên báo trong Thánh Kinh, vào l c các kẻ thù của Cha bàn thảo về một danh hiệu mới không thuộc về Cha và c ng không phải là Cha, nhƣng là một Kitô giả, một hình ảnh v tri v giác, một thần minh giả mạo, một ngẫu tƣợng, đƣợc ẩn nấp một cách tinh vi dƣới hình thức phong trào đại kết giả tạo: lƣ i đòng đang còn nằm sâu trong Thánh Tâm Cha, khiến máu chảy ra quá nhiều... Chúng sẽ dùng gƣơm để th c ép các con ăn thức ăn uế của chúng: phần ăn hôm nay là Chủ Thuyết Duy Lý, phần ăn hôm khác là Chủ Thuyết Tự Nhiên, vân vân… Ch ng giả dạng về Chân ý, về Lời Cha, về Khôn Ngoan và ngôn ngữ Thập Giá Cha. Thế nhƣng Lửa từ Trời sẽ đổ xuống tr n ch ng để thiêu hủy tất cả bọn ch ng. Đây là điều chắc chắn và sẽ trở nên hiện thực. Các con yêu dấu, Cha nói cho các con tất cả những điều này, để cảnh giác các con về những ngƣời giả làm t n sƣ cùng với học thuyết loài ngƣời của họ, c ng nhƣ để nói với các con là vào những ngày khổ não sắp tới đây, Thánh Tâm Bừng Cháy của Cha hằng tiếp tục theo đuổi các con. Giống nhƣ ngƣời ăn xin đang mong đợi của bố th , Cha c ng hy vọng chiếm đƣợc trái tim các con, trƣớc khi ngày đen tối sắp tới đổ xuống trên các con.
135

ăm 1990

Cha ban ph c lành cho mỗi ngƣời các con, và in tr n trán các con Sinh Khí Tình Yêu Cha. Cha là Ch a Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, để lại cho các con trọn vẹn Bình An của Cha. Cha thƣơng yêu các con vô vàn. Các con hãy nên một với nhau!

Ngày 18 Tháng 9, 1990 Lậy Chúa củ con, C à Đấng b o vệ con khỏi qủi dữ, và bao phủ hồn con bằng những Bài Tình Ca của Chúa. X T á N C tƣơ cƣời với những ai yêu mến Chúa. Xin d y b o giới trẻ ngày nay bƣớc theo C và o ƣơ C . Xin tỏ cho họ b ết đế Kho Tàng Châu Báu à Thánh Tâm Chúa và d y dỗ nhữ ƣờ vẫn c c ƣ ểu cũ ƣ ề o trƣớc T D mà C đã c ọn: đ à Thánh Tâm Chúa để họ biết đƣợc rằ đ à C , à Đức Kitô. Xin C hãy làm cho những ai c đ tự cho mình khác biệt bằ những thuật ngữ thần học, ƣ vẫn ở dƣới Thánh Danh Chúa, đƣợc trở về với c m thức tru t ực của mình và ậ r c í ọ là ữ ƣờ đ c võ Sự Chia Rẽ giữa các Kitô hữu, cũ ƣ ọ à ữ ƣờ đã àm t eo T á Ý Chúa và đ để cho Satan vữ c â ơ tro v ệc duy tr t tr phân rẽ ữ chúng con. N ƣ t ế à làm suy yếu Giáo hội Chúa! C à Đức Giêsu Kitô, Con Một Yêu Dấu củ Chúa Cha, à Đấng Cứu Thế, Thánh Tâm C , Ngôi Lời, là Khởi Đầu và Cùng Tận, à Á Sá , Đấng Cứu Chuộc, Đấng H C : Chúa là Đức Kitô DUY NHấT không b chia ra từ phần! Cho nên con cầu nguyện cùng Chúa à Đấng muố c co đƣợc hiệp nhất, xin hiệp nhất chúng con l tro y u t ƣơ , trong tâm hồn, trong niềm tin và thực hành. ày con của Cha oi, đ là điều con phải hƣớng dẫn để họ tin tƣởng, và
136

ăm 1990

thuyết phục để họ thi hành. hƣng con ơi, sẽ có những ngƣời kh ng chịu lắng nghe do tính tự cao tự đại của họ. Những ngƣời này đang đè nặng tr n Trái Tim Cha. Họ thiếu lòng khiêm tốn và Khôn Ngoan chân thật. òng họ đầy những điều tin tƣởng và hiểu biết đối nghịch, mà loại hiểu biết này thực ra không phải là sự hiểu biết chân ch nh cho họ phán đoán hay lên án, mà chỉ tranh cãi về từ ngữ khiến kh ng ngửng dẫn đến các nghi vấn mà th i. Thế mà họ không hề nhận thức đƣợc rằng m nh đang là con mồi của Tên Cám Dỗ. ày con của Cha ơi, con hãy vì Cha mà chịu đựng các thử thách này. Tất cả thử thách này sẽ không trở nên vô ích. Sẽ c ngày con đƣợc tận mắt trực diện với Nguồn Ánh Sáng… iờ đây con hãy đến dự tiệc trong Tình Thƣơng Yêu và Sự Dịu Dàng của Cha. Con hãy dựa đầu vào Trái Tim Cha và lắng nghe tiếng gọi của Ch a Tình Yêu. Con hãy vui mừng trong Cha, hãy vui mừng trong sự Giầu Có và Huy Hoàng của Cha. H i thế hệ hôm nay, Cha đã t ch trữ Sự Giầu Có này cho các con, để dẫn các con đến với Cha bằng những nối kết Thƣơng Yêu. Nếu các con hỏi: “Còn bao lâu nữa th Điều Kỳ Diệu này sẽ xảy ra?” Cha sẽ trả lời các con: Thực sự đang xẩy ra rồi. Một số ngƣời trong các con đã nghe thấy ƣớc Chân Cha. Ch a mà các con đang t m kiếm sẽ bất thần xuống với các con. Đấng mà các con mong mỏi, đang đến. Cho nên, Cha nói với các con rằng: đừng cƣ ng lại Thánh Thần Cha là Đấng giờ đây đang đến với tất cả quyền lực để tháo bỏ khăn liệm ngƣời chết đang phủ xuống các dân tộc và cấm cản các con nh n thấy Ánh Sáng. Cùng với Thần Khí Cha, Cha sẽ ngự xuống để lột mặt nạ các tên lừa đảo và tống cổ các lái buôn đã xâm nhập vào trong Đền Thánh Cha. H i thế hệ hôm nay, các con hãy ngƣớc mắt về Cha mà nh n ra Niềm Vui Mừng sắp đến với các con. Thánh Thần Cha sẽ ngự xuống không phải chỉ để cứu những ngƣời khốn khổ, nhƣng còn ngự xuống để phán x t, để ban ánh sáng cho ngƣời mù và cất đi sự sáng của ngƣời tự cho mình là sáng mắt. Đối với những ngƣời tự cho mình là khôn ngoan và có kiến thức, Cha sẽ làm cho họ ra bối rối đến mức họ không còn biết mình là ai và từ đâu mà đến. Ta nói rất thật với các ngƣơi, Ta sẽ chỉ dạy cho những ngƣời tầm thƣờng và những ngƣời mà các ngƣơi cho là ngu dốt, đáng khinh. Ta sẽ đƣa họ l n và hƣớng dẫn họ bằng Sự Thông Biết của Ta, biến họ thành các học trò nhiệt thành của Chân ý để làm bẽ mặt những kẻ đang gạt bỏ Vƣơng Quốc của Ta ra khỏi họ. Ta n i cho các ngƣơi hay: “ hững ngƣời chết sẽ mở đƣờng tiến vào Vƣơng
137

ăm 1990

Quốc Ta trƣớc các ngƣơi.”1 Ân h c Ta đến với các ngƣơi ở ngay trƣớc cửa nhà các ngƣơi, thế mà các ngƣơi lại không muốn tin vào Sự Kỳ Diệu của Ta, c ng chẳng tin vào các Phép Lạ của Ta. Còn những ngƣời mà các ngƣơi cho là đáng khinh và những ngƣời bị xã hội các ngƣơi loại bỏ, những ngƣời này đã tin với lòng khiêm tốn, với sự nhiệt thành và lòng yêu mến. Đ là lý do tại sao Ta sẽ đƣa ngƣời tội lỗi trở về và làm cho ngƣời chết sống lại trở thành những cột ánh sáng. C điều Ta thật là đau buồn, vì ngay cả sau khi các ngƣơi thấy đƣợc những kỳ diệu lớn lao này, các ngƣơi vẫn từ chối sửa sai lối suy nghĩ của m nh để mà đặt niềm tin vào các Công Việc hiện nay của Ta. o đ , Ta n i cho các ngƣơi biết: “Vƣơng Quốc của Ta sẽ đƣợc cất khỏi các ngƣơi để ban cho ngƣời nghèo khổ, là ngƣời chƣa biết phân biệt phải trái thế nào, và với ngƣời khốn khổ này, Ta sẽ ban cho họ T n Mới của Ta”.

- Vassula của Thánh Tâm Cha ơi2, con đừng để ai lấy đi khỏi con món quà Cha đã ban cho con. - C ơ,x C ngăn c n họ àm đ ều này cho con. M con không thể àm đƣợc gì. Chúa biết rõ sự h n ẹ của con t ế ào! - Vassula con gái của Cha ơi, con đừng c sợ. Cha sẽ chế ngự kẻ thù của Cha, và c ng là kẻ thù của con, đồng thời những Lời Dạy Dỗ của Cha sẽ cải h a đƣợc nhiều ngƣời hơn nữa, con hiểu chứ? Con của Cha ơi, đã bao lần Cha cứu con khỏi miệng sƣ tử? Con của Cha ơi, đã bao lần Cha đã ban ơn soi sáng cho con? Và đã bao lần Cha đã chỉ cho con Đƣờng Lối của Cha?

N ữ ƣờ c o m à khôn ngoan. Ở đây, t ĩ c ẽ t à ƣờ C í Tâm.
1 2

T ố

G áo đầu t

đƣợc ọ : V ssu

củ T á

138

ăm 1990

ày học trò dễ thƣơng của Cha1, con hãy tin tƣởng ở nơi Cha. Con hãy lệ thuộc vào Cha, hãy xin và Cha sẽ ban cho con. Nào bây giờ con hãy rao truyền Tin Mừng với tình yêu mến Ch a Tình Yêu. Con hãy đƣa các linh hồn về với Cha. Con hãy khao khát Cha, hãy yêu mến Cha và tin tƣởng nơi Cha.

-

iáo ội sẽ hồi sinh! Ngày 19 Tháng 9, 1990 C ơ,x ãy c ếm ự linh hồn con, trái tim con và đem đặt vào trong Thánh Tâm Chúa.

ày con của Cha ơi, Cha đã mong mỏi nghe con nói lại những lời này dƣờng nào! Cha mong mỏi đƣợc nghe những lời này phát ra từ trái tim của mọi ngƣời biết bao!

Ngày 20 Tháng 9, 1990 - C C

- Cha đây. Con hãy đến để an ủi Cha. Con hãy đến để làm khuây khỏa tâm hồn Cha. Con hãy để cho Cha đƣợc nghỉ ngơi. Cha đã dựng n n con để Cha có thể là Đấng duy nhất chiếm ngự trái tim con. Cha dựng n n con để con g bỏ các gai nhọn đang đâm vào Thân Thể Cha. Cha dựng n n con để con trở nên của lễ hy sinh của Trái Tim Cha. Cha yêu con tha thiết. Con hãy chấp nhận Tình Thƣơng Yêu của Cha, hãy chấp nhận Sự Thông Hiểu của Cha, hãy kiên nhẫn chấp nhận thử thách và đừng rỏ ra vẻ khinh thƣờng các thử thách. Cha đã chấp nhận Thập Giá với Tình Thƣơng Yêu lớn lao và tinh thần tuân phục. Ch nh vì Tình Thƣơng Yêu, mà Cha đã uống ch n đắng đến giọt cuối cùng để làm vui lòng Ch a Cha trên Trời.
1

Chúa Giesu tràn trề vu mừ

N à ớ tế

u

ày!

139

ăm 1990

Con gái của Cha ơi, Cha muốn khép con vào kỷ luật một cách vừa phải. Nếu con lắng nghe Cha, con sẽ học đƣợc. Mắt Cha không ngừng trông chừng con, gìn giữ và ban ph c cho con. Cha là Đấng Hằng Hữu, là Đấng thƣơng yêu con nhất. Vậy h i Vassula con gái của Cha, con đừng sợ, đừng kinh sợ kỷ luật của Cha, vì n sẽ dẫn dắt con sống theo huấn lệnh của Cha, cùng tỏ cho con biết sự tuyệt vời của các Công Việc Cha, Sự Huy Hoàng và Sự Giầu Có của Trái Tim Cha, và Ngọn Lửa Yêu Thƣơng Nồng Nàn của Cha. Đã bao giờ Cha thất hứa với con chƣa? C khi nào Cha từ chối lời kêu xin của con, mỗi khi con cần đến Cha không? o Các con là những dân tộc đƣợc chúc phúc, những ngƣời đƣợc chúc phúc, loài thụ tạo đƣợc chúc phúc! Vậy làm sao các con lại cƣ ng lại Tình Thƣơng Yêu của Cha, để đi vào con đƣờng lầm lạc, biến m nh trở thành miếng mồi ngon cho Satan bằng cách tự cho phép mình kêu Tên Cha vô cớ? H i thế hệ này, tinh thần trong các con bây giờ là tinh thần nổi loạn. Tinh thần này đƣa đẩy tất cả các con đi đến đời sống ham mê nhục dục, một đời sống v nghĩa, một đời sống vô thần. o đ , sự thánh thiện đã đƣợc thay thế bằng sa đọa. Ôi h i thế hệ các con! Dấu Chứng giữa Cha và các con đâu? Các con đã làm g với Dấu Chứng ấy? Niềm tin vào Cha của các con đâu? Sao các con để mình biến thành ngƣời từ bỏ Cha nhƣ thế? hải chăng các con đã kh ng nghe Cha n i từ trƣớc rằng: các con càng đến gần Cha bao nhiêu, thì Cha sẽ càng đến gần các con bấy nhi u đ sao? Con hãy để mắt mà nh n l n Cha chứ đừng nhìn sang phải sang trái. Con hãy để Cha có ngày nói đƣợc rằng: “H i con, chào mừng con tiến vào Nhà Cha của con. Con là hƣơng thơm gi p cho Cha đƣợc khuây khỏa. Con đã tuân giữ Giới Luật của Cha và sống thánh thiện. Con đã sinh ra nhiều hoa trái và nuôi nấng ngƣời nghèo đ i. Vậy h i con, con hãy đến mà gieo mình vào Vòng Tay Cha để mu n đời sống trong Trái Tim Cha.” Ngày 21 Tháng 9, 1990 L y Đức Giavê yêu dấu của con, một lần nữa xin làm cho chúng con t ấm uầ t tí ều ơ . X đ i mới chúng con. Xin nhào nặn chúng con theo
140

ăm 1990

Hình Ảnh Thần Linh củ Chúa, à Hình Ảnh Thánh T ệ mà c co đã đá

mất.

- ày Vassula của Cha ơi, Cha nhậm lời cầu xin của con, và nhƣ thế Cha đổ xuống các con các Phúc Lành của Cha. Cha sẽ bao phủ trái đất này bằng lễ phục lộng lẫy. Cha sẽ mặc cho áo hoàn hảo tuyệt vời và làm cho muôn dân phục lạy tôn thờ Cha. Thế nhƣng trƣớc hết, Cha phải đem ửa Thanh Tẩy xuống để thanh luyện thế hệ này. Cha phải xuống để xua đuổi loài cáo ra khỏi hang ổ của ch ng, v ch ng đã tàn phá mọi vƣờn nho mới của Cha. Giờ đây Cha nói cho các con biết trƣớc, để khi điều này xảy ra thì các con có thể tin tƣởng. Giống nhƣ làm cho một xác chết sống lại, Cha sẽ phục sinh thân thể mục rữa của trái đất này thành một thân thể vinh quang, biến đổi các con, từ linh mục đến giáo dân trở nên một dân tộc thánh thiện. Ngày nay thế hệ các con thiếu niềm tin và từ chối tin tƣởng vào Cha. Mỗi ngày qua đi càng c nhiều chủ chăn của Cha bị thế gian l i cuốn và bị sự giầu có sang trọng quyến r . Họ đang giả dạng Khôn Ngoan, nên khi Ân Sủng đến với họ, họ liền chối từ. Họ không muốn nhận Ân Sủng để khỏi phải đáp lại bằng ân nghĩa. Có sự chia rẽ trong Giáo Hội Cha, nhƣ Ca-in và A-bel là anh em với nhau nhƣng lại chia rẽ nhau. Cùng một giòng máu, mà hai ngƣời lại khác biệt nhau. A-bel có khả năng còn Ca-in thì không. Một ngƣời thành thật, ngƣời kia th không. Một ngƣời c ý tốt và làm đẹp ý Cha, ngƣời kia c ác ý và không làm vừa lòng Cha. Và ngày nay, các A-bel của Cha làm tròn nhiệm vụ trong Giáo Hội Cha, th đang phải đau khổ… ọ đau khổ vì họ thấy chính các anh chị em của họ đang phản bội Cha. Đây là tai họa đang đè nặng trên các mục tử của Cha, và làm cho t nh huynh đệ lâm vào t nh trạng tƣơng tàn để rồi chia rẽ nhau. Phúc cho những ai biết tuân giữ Giới Luật của Cha, vì họ sẽ cảm nhận đƣợc Tình Thƣơng Yêu dịu dàng của Cha. Phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, vì khi hoạt động cho hòa bình, họ sẽ đƣợc gọi là con cái của Cha. Chẳng bao lâu nữa, Ch a Tình Yêu sẽ ở với các con. Đ là lý do tại sao các con phải bền lòng nhƣ các A-bel tuân giữ các Giới Luật của Cha và duy trì niềm tin nơi Cha. Vassula của Cha ơi, sau này Cha sẽ ban cho con phần còn lại1. Con hãy ki n tr trong lời cầu nguyện và tâm t nh tạ ơn. Con hãy làm vui lòng
1

P ầ c

củ một đo

T á

K

N à muố d y t .

141

ăm 1990

Ch a Cha tr n Trời của con. Con đừng sợ. Cha ở với con. Ch a Tình Yêu đang để mắt tr ng chừng con. i su là T n của Cha.

- Alleluia! Ngày 24 Tháng 9, 1990 - Bình an ở cùng con. Vassula con ơi, Cha sẽ không bao giờ thất hứa với con. Con hãy kéo dài việc cầu nguyện của con. Điều này làm vui lòng Cha. Con hãy đọc: Lạy Ch a i su, Ch a là Đấng đã cứu con, con xin chúc tụng Chúa. Lạy Ch a i su, Ch a là Đấng nuôi dƣ ng con, con xin chúc tụng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin Ch a dạy con biết cách yêu mến Ch a hơn. Amen. - Con hãy chiều mến Cha bằng những lời đơn sơ nhƣng phải xuất phát từ trái tim. àycon yêu dấu, con hãy chúc tụng Cha không ngừng. Con hãy nghỉ ngơi trong Trái Tim Cha và an ủi Cha nhƣ Cha ủi an con. Vassula của Cha ơi, đây là điều mà lúc này Cha cần

Ngày 25 Tháng 9, 1990 (Đây à sứ đ ệp củ Đức Mẹ ban cho tất c chúng ta): - H i các con yêu dấu của Mẹ! Bình an ở cùng các con. Các con hãy để Mẹ nhắc cho các con nhớ rằng: Chúa thấu hiểu mỗi tâm hồn. Chúa muốn tìm
142

ăm 1990

đến tâm hồn các con. Con hãy đến cùng gài với trái tim trong sạch, rồi gài sẽ dạy dỗ các con. Chúa sẽ an ủi linh hồn các con. gài sẽ dẫn các con đi tr n Đƣờng Lối của gài và đi trong Chân ý. H i các con là những ngƣời vẫn còn đang lƣ ng lự, Mẹ van xin các con, đừng ngăn cản lòng m nh đi đến nhận thức minh mẫn. Các con hãy trở về với Chúa rồi gài c ng sẽ đến với các con. Giờ đây, iềm Vui từ Trời đang đến giữa các con, một Luồng Ánh Sáng sẽ chiếu tỏa giữa các con. Các con hãy chuẩn bị để lãnh nhận Ánh Sáng này, hãy chuẩn bị để gặp mặt Chúa. o Ngày nay, bàn tay những ai đƣợc kể là thanh sạch? Và ai có thể thành thật nói rằng m nh có trái tim tinh khiết? Tâm hồn nào c đƣợc sự hòa hợp hoàn hảo với Chúa? H i các con yêu dấu! H i các con của riêng Mẹ! H i các con của Mẹ… đƣờng dẫn đến với Ch a đang ở giữa các con, và con đƣờng này đƣợc tìm thấy trong vùng đất của ngƣời sống. Vậy các con hãy vƣơn tay các con hƣớng về Đền Thánh gài, rồi từ Trời cao Chúa sẽ kéo các con đến với gài. Các con hãy vƣơn tay hƣớng về gài, rồi với lòng thƣơng x t lớn lao, gài sẽ đoái xuống trên các con. Các con hãy đến với Chúa chứ đừng chậm trễ nữa. Các con cứ ngƣớc mắt nhìn lên Trời Cao và đừng nhìn ai khác nhƣng nh n m nh gài là Thiên Chúa của các con mà thôi. Ngoài gài ra, các con đừng tìm hạnh ph c nơi bất cứ ai khác, v gài là Đấng Cứu Thế của các con. Các con đừng tìm kiếm ai khác ngoài Chúa, là Đấng Cứu Độ của các con. Các con đừng xƣớng ca, đừng xƣớng ca tung hô ai khác ngoài gài là Đấng Thánh. Chẳng lẽ Mẹ phải nhắc nhở cho các con rằng: Thi n Ch a là Đấng Dịu àng và Thƣơng X t, chậm bất bình và hết sức Khoan Dung sao? Chúa i su là Vi n Đá bị thợ xây loại bỏ, nhƣng đã trở n n Vi n Đá c Tƣờng. Mẹ nói thật với các con rằng: Vƣơng Quốc của Thi n Ch a đang ở giữa các con và Thần Ân Sủng giờ đây đang nhẹ nhàng thổi hơi xuống dân tộc các con để làm hồi sinh các con. Vậy các con hãy đến để chi m ngƣ ng cuộc Hôn Nhân của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ kết duyên với lãnh địa của các con. Các con đừng chối bỏ Chúa Thánh Thần, là Đấng đang đổ Ân Sủng đầy tràn xuống các con một cách tỏ tƣờng. Các con đừng nhƣ “những thợ xây” loại bỏ tảng đá đã trở nên tảng đá g c tƣờng. Thiên Chúa muốn mọi ngƣời đƣợc cứu rỗi. Và giờ đây Mẹ thành thật cảnh giác tất cả các con là những ngƣời đang nghe những lời tiên báo trong cuốn sách này rằng: Đừng ngăn cản Thần Khí Ch a!
143

ăm 1990

là Ch nh Thần Khí mà giờ đây đang thổi xuống ngay giữa các con, và c ng là thời điểm các con đang ở tình trạng phản đạo cao độ. Sau này vào Ngày hán X t, các con đừng n i: “Tôi chƣa từng bao giờ đƣợc nghe, tôi chƣa từng đƣợc biết”. Ch a i su và Mẹ đang tiết lộ trƣớc cho các con các sự việc, trƣớc khi tất cả xẩy ra, để các con không thể nói vào l c các con trực diện với Thiên Chúa rằng: “Tôi không biết...” - ...Thành l y của kiêu căng sẽ xụp đổ và các qủi dữ sẽ bị quét sạch tận gốc. o Chớ gì các con là những ngƣời đƣợc chúc phúc. Chớ gì tất cả các con đƣợc ch c ph c v đã lắng nghe Mẹ. Mẹ là Mẹ yêu dấu của các con. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ y u thƣơng tất cả các con.

Ngày 28 Tháng 9, 1990 - C C G su

- Cha đây. Con hãy nƣơng tựa vào Cha, hãy tựa đầu vào Vai Cha, v Cha đã đến để nâng con lên khỏi vực thẳm và đƣa con về hà Cha, nơi Cha đã chữa lành con, cho nên Cha sẽ tiếp tục hƣớng dẫn bƣớc chân con đi tr n Đƣờng Công Chính. Con hãy để tay con nắm chặt lấy Cha. Cha biết con thật là nhút nhát1, nhƣng Cha sẽ làm cho con n n mạnh mẽ để chống lại qủi dữ. o H i loài thụ tạo! iện nay lòng Thƣơng X t đang ngự xuống trƣớc giờ hán X t. Các con hãy đ n mừng òng Thƣơng X t Cha bây giờ đi , rồi Thần Kh Cha sẽ ngự xuống tr n các con, là những ngƣời khao khát Cha. Các con hãy đến gần Cha và m c lấy từ iếng Sự Sống V Tận của Cha, v những ai ăn M nh Cha, sẽ càng cảm thấy đ i, và những ai uống máu Cha sẽ càng cảm thấy khát2. Về phần Cha, nhƣ Man-na, sẽ bồi dƣ ng th m cho linh hồn các con. C ng giống nhƣ ngƣời thợ gốm, Cha sẽ uốn nắn các con vào trong điều mà các con đã đánh mất: đ là Thiên Tính của Cha. o Rồi Cha sẽ tỏ cho các con thấy Vƣơng Quốc của Cha. Cha sẽ gửi Đấng Khôn goan đến với các con để dạy dỗ các con đạt đƣợc Sự Th ng iểu của Cha về các sự Thánh của Cha. Rồi Cha sẽ làm cho các con thuộc về Cha mãi mãi. Các con sẽ là những con trai con gái của Cha, những ngƣời
1 2

Chúa Giêsu mỉm cƣờ . Eccl 24:21.

144

ăm 1990

hiệp với các Triều Thần tr n Trời cùng chúc tụng Cha. Rồi Cha sẽ trƣơng các con ra nhƣ tấm màn để trƣng bầy các con nhƣ ngƣời ta trƣng bầy tấm biểu ngữ : Sự Th ng iết mà các con tiếp nhận của Cha là qua Đấng Khôn Ngoan, và nhờ đ các con dạy ngƣời khác biết kh n lớn l n theo đƣờng công chính qua việc học hỏi, để Thánh anh Cha lu n đƣợc duy tr từ thế hệ này tới thế hệ khác. Con cháu của các con sẽ đƣợc thừa hƣởng gia tài phong ph các con để lại nhò lòng Thƣơng X t V i n của Cha. Cả đến đời cháu chắt của các con c ng thế. Và trong tƣơng lai, các dân tộc sẽ hiểu biết ý nghĩa của Sự K nh Sợ Thi n Ch a. Các ân ph c của Cha th kh ng bao giờ cạn. Các ân ph c của Cha th v tận, lấy đầy mọi thung l ng, và òng hân Từ của Cha cứ tiếp tục đoái xuống các con mỗi ngày. Cha kh ng ngừng đổ tràn xuống các con Tình Thƣơng u từ Trái Tim Cha, nhƣ giòng suối dẫn thủy vào tƣới đẫm sa mạc của các con và hồi sinh các con. Cha Kh ng phải là Đấng đã bắt các con sống trong tối tăm. Cha Kh ng phải là Đấng từ tr n cao muốn nh n xuống thấy các con đang xây tƣờng tự giam hãm m nh để nhốt linh hồn m nh trong ngục tù v cùng tối tăm nhƣ thế. Điều mong muốn của Cha là đem các con trở về hà trong b nh an. Điều mong muốn của Cha là biến sa mạc và vùng đất kh cằn của các con thành cánh đồng xanh tƣơi để nu i dƣ ng các con. ày Vassula ơi, tất cả các sứ điệp của Cha là những lời cầu nguyện. Con hãy đọc và ghi ch p thƣ gửi Roma 8: 26-27: Hơ ữ , T ầ K í c đế để đỡ sự yếu m củ c t .V c t b ết c ọ ữ ờ ẽ để cầu uyệ t ế ào cho , nên chính T ầ K í b ểu ộ r các ờ u v củ c t một các t ề ào dễ t t à ờ đƣợc. Và Thiên Chúa à Đấ t ấu suốt tâm c c t , b ết rõ à muố , cũ ƣ b ết c ữ ờ u cầu củ các thánh qu T ầ K í à ữ đ ều đều ợ vớ tâm ý Thiên Chúa. - Con hãy suy niệm những lời này. Cha thƣơng yêu con. Con hãy nhắc lại theo Cha lời cầu nguyện này: ạy Ch a i su, cho dù sự chết hay sự sống, thi n thần hay ma vƣơng qủi dữ,

145

ăm 1990

hiện tại hay tƣơng lai1 hoặc bất cứ sức mạnh nào trên cao hay dƣới vực thẳm, hoặc bất cứ một loài thụ tạo nào khác, đều kh ng c thể tách rời con ra khỏi Ch a đƣợc. Con xin thề sẽ giữ lòng trung thành với Ch a. Đây là lời thề long trọng của con. Xin Ch a gi p con giữ đƣợc lời thề hứa này đến mu n đời. men. (T ắc ữ C G su đã b c o t .)

(S u đ :) - H i linh hồn, con hãy cầu nguyện. Cầu nguyện c nghĩa là: hãy thƣa chuyện với Cha! Con đừng coi thƣờng Sự-Hiện-Diện-Ở-Mọi- ơi của Cha, bởi vì ma qủi liên tục cám dỗ con ở mọi nơi. Con hãy nghe Cha: hãy chống cự, cố gắng chống cự lại nó. Giờ đây con hãy đến, Cha sẽ tỏ Mình Cha ra qua con một lần nữa, nếu con biết khiêm tốn qui phục Cha và để Thần Khí Cha nghỉ ngơi trong con vào giờ phút Khổ Nạn Cha.

- Cha Đây, là Ch a Giêsu của con.

Ngày 1 Tháng 10, 1990 - Vassula của Cha ơi, Cha đây! Cha là Thiên Chúa của con. Con hãy cảm nhận ra Cha. Cha đang ở gần bên con. Con hãy nhận thức rõ về Cha2. Cha đang chia sẻ với con Thập Gía của Cha, Mạo ai và các Đinh của Cha. Cha đã chọn con từ vùng đất đầy chết ch c, và hồi sinh con trong Thánh Tâm Cha, để làm cho con nên lễ vật hy sinh cho Tình Yêu Không Bao Giờ Thỏa Mãn của Cha, và làm cho con n n ngƣời đền tội thay cho nhiều linh hồn, những ngƣời th ch duy tr t nh trạng chia rẽ và chỉ muốn mình trở thành khác biệt dƣới Thánh Danh Cha. Con gái ơi, Cha đang chia
1 2

Rm. 8:38-39 Rồ C G su c m vào cá

t yt .

146

ăm 1990

sẻ với con những đau đớn và buồn khổ của Cha. Con hãy an ủi Cha và Cha sẽ ủi an con. i Vassula con của Cha, Cha đã chọn con để làm nguôi dịu xuống phép Công Thẳng của Cha. Cha đã nâng con lên để làm hoan lạc Linh Hồn Cha. Vậy con ơi, con đừng sợ. Ch a Cha là Thân hụ Cha đã ƣu đãi con về tất cả những g con không c . Con không có công trạng g , và c ng chẳng có gì cả! Thế mà Cha vẫn chiếu cố đến con, măc kệ những tồi tệ của con, bởi vì Lòng Trung Thành và Sự hân Từ của Cha thì khôn lƣờng. ày con của Cha, con hãy hy sinh hơn nữa. - H i con là trầm hƣơng và mộc dƣợc thơm tho của Cha, Cha thƣơng yêu con biết bao! Cha sẽ làm cho con trở nên ngƣời nhiệt thành với Cha là Thiên Chúa của con, và trung thành với Giới Luật của Cha. Cha sẽ sức dầu cho con bằng dầu thơm của Cha. ày con ơi, con là gia sản của Cha, hãy sống trong Cha, và hãy để cho Cha sống trong con! Cha là Đấng con không bao giờ n n cƣ ng lại, không bao giờ quên, không bao giờ chối từ. Cha là Đấng thở Sự Sống vào con! Con hãy để Cha chiếm lấy con trọn vẹn, đừng chống cự lại Cha. Cha đã chẳng ƣu đãi con quá sức rồi đ sao? Cha đã chẳng hoàn toàn thi u đốt con bằng Ngọn Lửa ồng Cháy của Trái Tim Cha đ sao? Cha đã chẳng tỏ con ra cho các thiên thần và các thánh đang hợp hoan tr n Thi n Đàng đ sao? i linh hồn, c bao giờ Cha cất đau khổ đi khỏi con đâu? Nhƣ thế, linh hồn ơi, từ nay đ ch nh là món nợ của con để con yêu mến Cha, để phục lạy tôn thờ Cha. Giờ đây đ ch nh là món nợ của con để làm hoan lạc Hồn Cha và tiếp nhận Cha trong Hy Tế Thánh. Con hãy đến... hãy đến gần Cha hơn nữa, và thỉnh thoảng hãy để Cha thì thầm bên con về Tình Thƣơng Yêu của Cha dành cho con. Con hãy để Cha chiều chuộng con bằng sự Dịu Dàng của Cha. Con hãy để Cha chiều chuộng con bằng những Phúc Lành của Cha. Con hãy đến dựa đầu vào Trái Tim Cha. Linh hồn ơi, con kh ng phải chỉ là tấm bảng viết của Cha mà th i, nhƣng còn là hiền thê yêu dấu của Cha nữa, ngƣời mà Trái Tim Cha thƣơng yêu và mong muốn hát cho con nghe. Giọng hát của Cha thì ngọt ngào, và Trái Tim Cha là Lò Lửa Tình Yêu ồng Cháy, c ng nhƣ ƣơng Thơm Cha thì hấp dẫn và tinh diệu. Con hãy xem Cha đã mau mắn đến với con nhƣ thế nào, ngay cả trƣớc khi con mở miệng muốn thƣa chuyện với Cha? Giờ đây Cha c đƣợc
147

ăm 1990

con, chẳng khác g bông hoa giữa những cây gai, giống nhƣ chiếc lƣới Cha tung xuống biển để bắt các linh hồn cho Cha là Minh Vƣơng của con. H i Vassula con gái của Cha, nếu con chƣa hiểu việc này, thì giờ đây Cha n i cho con hay: con hãy đi theo các dấu vết Máu đã đổ ra của Cha và nhận lấy Thập Gía mà Cha ủy thác cho con. Con hãy đi theo các dấu vết Máu ấy, là những dấu vết con đã đƣợc thấy trong hồi niên thiếu1. hững dấu vết này sẽ dẫn con đến với Cha, dẫn vào trong Vòng Tay Cha, vào Trái Tim Cha. Vassula con ơi! Cha sẽ canh chừng con nhƣ Con gƣơi trong Mắt Cha. Cha đã đƣa con l n từ vực thẳm và ban cho con một vị thế nhƣ các linh hồn đƣợc tuyển chọn đặc biệt của Trái Tim Cha. Cha đã kết thân với con để con chia sẻ Thập a Cha nhƣ chiếc giƣờng thân thƣơng của ch ng ta. Rồi từ nay về sau, con sẽ thuộc về Cha vĩnh viễn. iờ đây con hãy cúi đầu thấp xuống trƣớc Thánh han của Đấng Minh Vƣơng và Vị n hu của con. Con hãy cúi đầu thấp xuống và dể cho àn Tay Cha đặt tr n đầu con và ban ph c lành cho con. Con hãy h t thở Sinh Kh T nh u ngọt ngào mà Cha lƣu lại trên trán con, là ơi Thở ịu Dàng của Cha. Con của Cha ơi, Cha muốn thấy con thoát ra khỏi mọi lo âu. Cha chỉ đợi đến l c tỏ ra ân cần với con. Cha chỉ đợi đến l c dấu con vào trong Thánh Tâm Cha mãi mãi, là nơi con sẽ t m đƣợc nh n Đ ch Thực.

Ngày 10 Tháng 10, 1990 - Con y u dấu, bình an ở cùng con. Con hãy để cho Cha dùng bàn tay của con. Cha đây, là Ch a Giêsu của con đ ! Ch nh Ch a T nh u đang n i với con và xin con... - Ôi xin C ãy đến và chiếm ấy con! - Vậy h i Vassula của Cha, Cha sẽ làm thỏa mãn ƣớc muốn của con... Con hãy nghe và ghi ch p xuống sứ điệp của Cha gởi cho toàn thế giới.

1

K c ỏ, t t ấy một t ế , tro ầ b N à duớ c â T ậ Gí .

đ t

đ t eo C

G su

đồ Go ot

và đứ

148

ăm 1990

Bình an ở cùng các con. Ch a T nh u đang n i. Ch a Tình Yêu đang hiến tặng. Ch a T nh u đang chữa lành, ngay cả những vết thƣơng xem chừng không thể chữa đƣợc! Ch a T nh u đang an ủi những tâm hồn c đơn. T nh Thƣơng u Cha dành cho các con là t nh y u vĩnh cửu, và Cha hiển danh là Đấng ki n định trong tình yêu. Các con hãy đến gần Cha, hãy đến gần bên Cha bằng cách cầu nguyện với tất cả tâm hồn. Cha sẽ ban cho các con một chỗ trong trƣờng học của Cha. Cha ban tặng các con Kh n goan để dạy các con Sự Thông Biết của Cha. Phúc cho những ai khiêm tốn chấp nhận Sự Dạy Dỗ của Cha và ghi nhớ trong lòng Lời Cha dậy. Các con yêu dấu, các con hãy nghe lời Cha. Thánh Kinh nói: ng n ngữ của Thập a đối với những ngƣời kh ng đi tr n đƣờng dẫn tới ơn cứu rỗi là điều v lý, còn đối với các con, là những ngƣời đang ở tr n đƣờng cứu độ, th coi đ là quyền năng cứu độ của Thiên Chúa1. Và đây ch nh là ngôn ngữ mà Cha sẽ đến để dạy các con. Các con sẽ nghe biết về ng n ngữ T nh Thƣơng êu này trong trƣờng học của Cha. hần các con là những ngƣời c thiện tâm muốn học, các con sẽ đƣợc ch c lành, đƣợc mạnh sức, và đƣợc hạnh ph c. Mặc dù c những trở ngại tr n đƣờng, nhƣng các con đừng sợ, mà hãy nƣơng tựa vào Cha. Thế nhƣng, khốn cho những ai gây n n trở ngại ấy, họ sẽ phải trả lời với Cha trong ngày Phán Xét! Việc trở lại của Cha là điều minh nhi n, và Cha đã li n tục ban cho những dấu chỉ để chuẩn bị các con. Ch a T nh u đang Tr n Đƣờng Trở ại. Cha đang tr n đƣờng trở lại với các con. o Các con hãy cho Cha hay: khi một vị vua đi vào thành thành phố nào đ , chẳng lẽ lại kh ng c việc chuẩn bị tiếp đ n hay sao? Cả thành sẽ nhốn nháo, và nhà vua sẽ sai những ngƣời đƣợc tuyển chọn, cùng các triều thần đến trƣớc để chuẩn bị sẵn sàng, và dọn đƣờng cho sạch sẽ, dọn lối cho ngay thẳng. Ông sẽ gởi các sứ giả đến tuyên bố chuyến viếng thăm của m nh. Ông sẽ lệnh cho họ k u to l n rằng: “ ày là Vua của các ngƣơi. Vua của các ngƣơi đang đến với Trái Tim sẵn sàng tr n Tay để ban tặng cho các ngƣơi! òng Thƣơng X t giờ đây đang đoái xuống từ trời cao và từ gai của gài, vì Ngài rất xót thƣơng các ngƣơi”. Đ là lý do tại sao vào trƣớc gày Trở ại của Cha, Cha gửi con nhƣ Cầu iao Ƣớc đi trƣớc Cha. Cha gửi gƣời ữ của Khải uyền, và
1

1Cor.1:18

149

ăm 1990

thứ ai, là gƣời sẽ đạp nát đầu Satan dƣới g t chân à. Cha gửi Thánh Mẫu của Cha đi trƣớc Cha đến với các con, để khai thông một xa lộ rộng lớn, bằng phẳng trong sa mạc này. Trƣớc lần Trở ại Trọng Đại của Cha, Cha sẽ gửi ữ Vƣơng Thi n Đàng, Cửa Thi n Đàng đến với các con, để dọn lòng các con, cùng dạy dỗ tất cả các con là những ngƣời còn đang trong u mê, đồng thời gi p các con làm hòa với Cha là Đấng Minh Vƣơng của các con. Cha gửi ữ Vƣơng òa nh đến với các con, để Mẹ k u gọi các con từng ngƣời một hãy qui tụ lại từ khắp mọi phƣơng trời. Vào trƣớc ần Trở ại Trọng Đại của Cha, Cha sẽ sai các các tiên tri là t i tớ của Cha đến với các con, để nhắc cho các con nhớ đến iới uật của Cha, và đƣa các con trở về đƣờng ngay nẻo ch nh, sống thánh thiện, và c ng loan báo cho các con biết trƣớc khi các biến cố xảy ra. Cha sai các thi n thần đến với các con để nhắc cho các con nhớ đến sự Thánh Thiện, vẻ ộng ẫy và uy oàng của Cha. Cha sai các ng n sứ đến với các con để lớn tiếng tuy n bố tr n các n c nhà các con về ễ Kết Giao của Thánh Thần Cha. Cha sẽ kh ng sợ mệt khi k u gọi các con kết giao với Cha. Cha không nản chí trƣớc sự thù hận và lạnh nhạt của các con. Cha sẽ tim chiếm trái tim các con, và nhƣ chàng trai trẻ cƣới nàng trinh nữ, th Đấng mà các con đã gây cho biết bao Thƣơng T ch, sẽ kết giao với các con. Còn Cha, với T nh Thƣơng u của Cha, Cha sẽ gi p các con thay thế những gai nhọn quấn quanh Trái Tim Cha bằng triều thi n kết bằng hoa. Và c ng giống nhƣ chàng rể đội vòng hoa cƣới, Cha c ng sẽ đội l n đầu vòng hoa này, bởi v đây là Vòng oa Chiến Thắng của Cha. Đây là Chiến ợi hẩm do òng Thƣơng X t của Cha mang lại.. i thế hệ hôm nay, Cha sẽ biến các con thuộc về Cha. Cha sẽ nâng các con lên và ẵm bồng các con nhƣ chàng rể ẵm c dâu vào phòng m nh, và trong Tình Thƣơng u mu n thuở của Cha, Cha sẽ ẵm bồng các con vào trong Thánh Tâm Cha và làm cho các con thuộc về Cha mãi mãi. Chẳng bao lâu nữa, mà c ng rất gần đây thôi, Cha sẽ mở rộng cửa nhà trời ra để đến với các con với tất cả quyền lực! ếu các con hiểu hoàn toàn điều Cha muốn n i, các con sẽ kh ng còn ph thời giờ cho những giấc ngủ mê, nhƣng sẽ chuy n cần cầu nguyện cùng Cha, v vào ngày giờ bất thình lình và nhanh nhƣ tia chớp, Cha sẽ ngự xuống trong ánh lửa hào quang, để mà phơi bầy tất cả những g còn che dấu các con. Cha sẽ dùng Ngón Tay chỉ cho các con biết ai là ngƣời chỉ vinh danh Cha bằng m i miệng, mà chƣa bao giờ phụng sự Cha bằng ng n ngữ Cha đã dạy, đ là
150

ăm 1990

g n ngữ Thập a của Cha, ng n ngữ của Tình Thƣơng u, ng n ngữ dạy các con những điều vƣợt quá khả năng hiểu biết của loài ngƣời. Cha sẽ tỏ ra cho các con biết các tên Ca-in, những ngƣời mà ngôn ngữ họ dùng kh ng phải là g n gữ của Cha, nhƣng của nh m con buôn giầu c . Các con hãy cầu nguyện cho các tên Ca-in này, c ng đừng kết án họ, mà hãy dành thời giờ cầu nguyện cho họ. Các con dừng để miệng lƣ i m nh n i lầm l . o Các con đừng a dua theo những ngƣời n i với các ngƣời đƣợc ơn thị kiến của Cha rằng: “kh ng c thị kiến g hết”, và n i với các ti n tri của Cha: “đừng n i ti n tri nữa”. Các con hãy để các Triều Thần của Cha dọn Đƣờng cho Cha. Kh ng c lời ti n tri nào đến từ sáng kiến loài ngƣời. Khi các ti n tri và ngƣời đƣợc ơn linh kiến n i thay Cha, đ là do Ân Thánh th c đẩy, và do Ch a Thánh Thần linh ứng, th c dục và mở miệng họ nhắc lại các ời của Cha. Và qua các ng n sứ, Cha sẽ tiếp tục nhắc nhở bằng ch nh miệng Cha để các con nhớ đến Chân ý, cho dù các con đã hiểu biết Chân ý rồi. Cha sẽ còn bầy tỏ các kế hoạch của Cha cho các ti n tri là tôi tớ của Cha. Và qua các thị kiến, Cha sẽ tỏ ra sự Cao Trọng của Cha ra cho những ngƣời đƣợc ơn linh kiến. Các con hãy để những ngƣời Cha tuyển chọn và ƣu đãi đƣợc tự do để họ chuẩn bị Đƣờng ối cho Cha là Minh Vƣơng của các con. Các con hãy để họ hoàn tất sứ vụ chứng nhân của họ. Cha gửi Triều Thần tr n Trời xuống để n i ti n tri về ngày Vi n Mãn Của Thời Đại ở nơi hoang dại trong kỷ nguy n các con, để cải h a các con trƣớc khi ngày Trọng Đại của Cha đến. Các con hãy nhận ra một điều là Cha không những đến với òng Thƣơng X t, nhƣng còn đến để mà phán x t nữa. Cha kh ng bảo các sứ giả của Cha chỉ k u gọi ngƣời c ng ch nh, mà còn k u gọi cả ngƣời bất ch nh, ngƣời nghèo khổ, ngƣời tàng tật, những ngƣời bị xã hội bỏ rơi, và cả những ngƣời mà họ gặp tr n đƣờng phố, để làm đầy trƣờng học của Cha. Cha muốn k u gọi cả những ngƣời kh ng bao giờ t m đến Cha, chƣa bao giờ biết Cha, để họ c ng đến và đƣợc hƣng thịnh trong hà của Cha bởi v đây là Thời iờ của òng Thƣơng X t và Ân Sủng. Rồi các con cứ để cho những ngƣời mà các con gặp, phải ng ngàng sửng sốt trƣớc sự biến đổi h nh dạng của các con. Các con hãy để sự biến đổi này biểu lộ tr n khu n mặt của các con, cùng với sự sốt mến nồng nàn nơi trái tim các con là nhờ việc các con đã học hỏi ở Trƣờng ọc Cha, và nhờ các con là học trò của Cha, và Cha là T n Sƣ của các con. Các con hãy
151

ăm 1990

để họ thấy trong đ i mắt các con phản ánh mọi điều các con đã chứng kiến. Các con hãy để họ thấy tr n thân thể các con các dấu vết Thƣơng T ch Cha, và nếu c ai hỏi làm cách nào các con nhận đƣợc những dấu vết này, th cứ nói rằng các con đã nhận đƣợc trong hà của các bạn của Sƣ hụ các con, nơi mà Sƣ hụ đã tiếp nhận họ trƣớc nhất... Rồi các con hãy nhấc thập giá các con l n và đi theo Cha. Cha là Đức Giêsu Kitô, là Con u ấu Thi n Ch a, và là Đấng Cứu Thế, Cha thổi ơi Thở của Cha xuống các con và ban ph c lành cho tất cả các con, cùng để lại tr n trán các con Sinh Kh T nh u của Cha. Các con hãy ra đi trong nh n và trở n n một với nhau dƣới Danh Cha.

(Sứ đ ệ củ Đức Mẹ:) nh an ở cùng các con. i các con là trầm hƣơng của Thi n Ch a, hãy can đảm l n, v Mẹ đang ở với các con. Cùng với v số thi n thần của Mẹ, Mẹ lu n ở b n các con để bảo vệ các con. Mẹ từ trời xuống cùng với các thánh, để hƣớng dẫn các con. Mẹ là ữ vƣơng Thi n Đàng, ữ Vƣơng oà nh. Mẹ là Mẹ Ch a Cứu Thế, là gƣời tới trƣớc khi Chúa đến. Mẹ là gƣời khai thông một đại lộ cho Đấng Cứu Thế ngự xuống dƣơng thế. Và ngày nay, Đấng Tối Cao lại gửi Mẹ đến để san phẳng Đƣờng Đi nhằm chuẩn bị cho Ngài Trở ại. Mặc dù Satan đã dùng loài ngƣời để làm tr trệ C ng Việc của Mẹ, và đặt chƣớng ngại vật giữa lối đi. Thế nhƣng các con đừng sợ, Ch a là Đấng Toàn ăng, và cuối cùng ai Trái Tim Ch ng Ta sẽ toàn thắng. Các con hãy nƣơng tựa vào Sức Mạnh vạn năng của Ngài, vì Ngài c thể bứng nhổ n i non, khiến cho đá tảng chảy tan ra. Kh ng g c thể ngăn cản Cánh Tay Quyền ăng của gài. o Các con c nh n thấy g tr n đầu các con không? Các con hãy nhìn l n để thấy những g Thi n Ch a đang trƣơng cao. Ngài đang giƣơng lên biểu ngữ òng Thƣơng X t và T nh Thƣơng u Cao Cả của gài. Với t nh thƣơng tr u mến, Ngài sẽ đến để hồi phục các con, và lấy làm vui th ch nuôi dƣ ng các con. gài đến để sức dầu thơm hảo hạng tr n các con. gài đến chữa lành các vết thƣơng của các con bới bàn tay Đầy ịu àng. i thế hệ hôm nay, gài đang đến để tu n đổ dầu hoan lạc và sức dầu tr n các con. Đức Minh Vƣơng sẽ đem các con vào các Phòng mà gài dọn sẵn để
152

ăm 1990

an ủi và lau kh giọt lệ của các con. gài hằng chăm s c các con nhƣ con ngƣơi trong Mắt gài. hần các con, các con c đáp trả T nh Thƣơng u của gài kh ng? Các con hãy dâng l n gài trái tim và ý muốn của các con. o hiều ngƣời trong các con đã qu n đƣờng lối của Thi n Ch a. Các con đã bị cuốn theo giòng nƣớc xoáy trong biển hồ và trôi dạt vào vùng vịnh ngày m . o bị nhiễm bởi chủ nghĩa duy vật, đƣờng đi của các con đã đổi hƣớng. Từ đời sống thánh thiện và Đƣờng C ng Ch nh, các con bị dẫn thẳng vào lƣới bẫy ma qủi và vào miệng sƣ tử! Các con đã kh ng còn đi theo dấu vết Máu Châu áu mà Ch a i su để lại ph a sau gài nhƣ mốc chỉ đƣờng cho các con đi theo. Đ ng vậy, các con đã đi theo các hƣớng đƣờng nhiễm mà Satan đã đặt ra cho các con, là những đƣờng hƣớng dẫn tất cả các con vào sa mạc, nơi kh ng c ai chăm s c những vết thƣơng của các con, kh ng ai an ủi các con, và là nơi các con sẽ phải chết. Thế hệ các con đã kh ng cảm k ch trƣớc Tình Thƣơng Yêu Cao Cả của Thi n Ch a. Đây là lý do tại sao vùng đất của các con đã bị thi u rụi bởi t nh ch kỷ, bởi đời sống vô đạo nghĩa, và bởi sự đi n cuồng của Satan. Cho tới ngày nay, bàn tay của hắn vẫn còn giáng đòn xuống các con và châm lửa thi u rụi mọi dân tộc. Ch nh do chủ nghĩa v thần và t nh ƣơng ngạnh của các con, mà các con tự b mình vào tấm khăn liệm ngƣời chết. Các con đã bao phủ những ngƣời thân y u của các con trong đám mây của sự chai đá. Từ tr n cao, Mẹ đau buồn k u gọi tất cả các con hãy giao hòa với Thi n Ch a, và giải hoà với gia đ nh của các con. Khi các con đến để hành hƣơng cầu nguyện, các con c đến với trái tim trong sạch kh ng? Các con c ngƣng làm điều ác kh ng? Các con c sống hòa hợp với những ngƣời chung quanh các con kh ng? Các con c xƣng tội và thật lòng ăn năn sám hối kh ng? Các con c ch c ph c và tha thứ cho kẻ thù các con kh ng? Các con có dùng tình yêu thƣơng để đáp trả điều ác kh ng? Các con đã sẵn sàng ra trƣớc mặt Ch a với bàn tay chất đầy việc thiện hay chƣa? o Các con hãy ch c ph c cho những ngƣời bách hại các con, và cầu nguyện cho họ, đừng kết án họ. Các con hãy cầu nguyện kh ng ngừng. Của lễ của các con c ch lợi g khi lòng các con chƣa chịu tha thứ và còn giữ sự thù hằn? Thế th sự thánh thiện của các con ở đâu? Các con hãy tự thanh tẩy m nh và sống trong Ánh Sáng của Thi n Ch a và T nh Thƣơng u của Ngài, hãy trở n n các chứng nhân đ ch thực của Tin Mừng với trái tim đầy
153

ăm 1990

nhiệt t nh và bừng cháy ngọn lửa y u mến. Các con hãy trỏ thành chứng nhân của Ch a i su bằng cách vác Thập iá cùng với gài, hãy trở thành chứng nhân của iáo ội bằng cách sống ki n tr trong đức tin và hiệp nhất với Vị Đại iện Ch a Kit . Các con đừng bao giờ để miệng lƣ i các con n i điều g khinh xuất. Các con hãy n n hoàn thiện v Ch a là Đấng oàn Thiện, hãy để nếp sống này chứng tỏ các con là hoa trái đầu mùa của T nh Thƣơng u lớn lao của Thi n Ch a, hãy để con mắt ngƣời đời chứng kiến những hành vi tốt lành của các con và nhận biết các con là con cái của Đấng Tối Cao. Các con hãy để dấu t ch của ăm Vết Thƣơng của gài đƣợc nhận ra trên thân thể các con nữa, hãy để các sinh hoạt này trở thành những ấu Chỉ cho biết các con là học trò của gài và gài là Vị T n Sƣ Thần inh của các con. Các con hãy sống theo các Sứ Điệp của Ch ng Ta, và phổ biến rộng rãi. Các con hãy để lời k u gào y u thƣơng của các con vang vọng khắp nơi và tới tận cùng trái đất. Mẹ ch c lành cho mỗi ngƣời trong các con, và Mẹ cám ơn các con đã dành thời giờ cho Mẹ. Các con hãy ra về trong Bình An.

Ngày 17 tháng 10, 1990 - C G su ơ , C đã với chúng con nhiều đ ều trong các cuốn sác ày, trƣớc khi sự v ệc x y r , để khi x y ra, chúng con có thể tin. Chúa đã c o c co v ệc Chúa phục s ƣờ c của chúng con là Russia nhƣ thế nào và Chúa sẽ chấm dứt triết thuyết vô thần của c Russ ra sao. Và xin C hãy xem kìa! vào ngày 14, nhà thờ Thánh Basil t i Qu ng Trƣờ Đỏ đã mở cửa cho Chúa! Và con, à đứa em của ch vội vã đến với ch để mừng ngày ễ hội của ch ! T ế ƣ co đã ậ đƣợc gì ơ c ngoài một cái tát vào mặt con...Tôi tớ củ C và à ƣờ củ 1 co , ƣờ mà con yêu mế , đã đá co . - Tôi tớ Chúa từ chối chúc phúc cho con, c nói, con à ẻ đã đến với các anh c em Công Giáo và c rƣớc Mình Thánh Chúa từ tay ữ ƣờ ày ữ . Lậy Chúa củ co ơ , con có nên xấu h trƣớc mặt Chúa không? Sự kiện này là một đ u buồn con có thể ch u, ƣ c đ ều khác tệ h ơ ữ . N ƣờ ấy đã vớ co : “Làm ƣ vậy c ĩ à b r t t c ”. C đã b c o
1

T

đ

t eo ố b ểu tƣợng.

154

ăm 1990

con một dấu chỉ trƣớc khi chuyện này x y ra, ờ t ế con mớ c m nhận đƣợc sự sầu kh của Chúa v vừa mớ đây C để miệng ƣỡ con bỗ ơ ỗ, và môi con c ơ c miếng da khô. Các Kitô hữu còn b chia cắt bao lâu nữa? Xin C ãy đến và làm cho lòng chúng con nên ngay thẳng. Xin C đƣ c co trở về với tình tr ng vô tội. Xin C ãy đế để x bỏ đ đ m đe tố . Lậy Chúa củ co ơ , co t ơ C đã b cho con đƣợc d p b đá đập và ch u bẽ mặt, cũ ƣ b c o co c đ m đứ xếp hàng với nhữ ƣờ ác, mà qu tâm đế nhữ t ƣơ tíc m c u để trở l b ƣờ ấy và t á á ƣờ ấy đ đeo, cùng hôn c í bàn tay củ ƣờ vừa mớ đá co . - Vassula con ơi, nỗi đau đớn của con chả thấm vào đâu so với nỗi đớn đau của Cha!... Con gái của cha ơi, cho dù ngƣời ấy c dùng gƣơm mà đâm con, th con c ng đừng thất vọng, . Vẫn còn có hy vọng hòa giải đƣợc. Sắp đến l c Cha sẽ làm con ngất ngây trƣớc một phép lạ trọng đại1. Chẳng bao lâu nữa, Cha là Chúa sẽ trang điểm cho àng dâu của Cha bằng cả tuổi thanh xuân hoàn toàn rực r của àng. o đ , một giao ƣớc hòa bình sẽ đƣợc chấp thuận giữa các anh em. Giáo Hội Cha sẽ nổi bật lên nhƣ Sao Mai. Việc rút phép thông công sẽ đƣợc bãi bỏ... Nhƣ cây Oliu sai trái, Nàng sẽ đứng vững trƣớc mặt Cha. Nhƣ cây nho trổ sinh các chồi ân phúc, các nhánh bông của Nàng sẽ sinh hoa trái vinh quang, huy hoàng... Và rồi sẽ chỉ còn một đàn chi n và một Chủ Chăn... Cha là Đấng Phục Sinh... C d ng kh ng con gái?2 Con đừng để hy vọng của con bị tàn lụi. Con c ng không cần phải sợ hãi. Sự kinh hoàng của đ m đen sắp phải chấm dứt tới nơi.3 Con hãy nhớ l c nào c ng c Cha Ở bên con. ý do Cha kh ng để Mắt nh n đến phẩm hạnh xấu của họ quá lâu, e rằng cơn thịnh nộ của Cha sẽ khơi dậy h p Công Thẳng. o đ , Cha mới để òng Thƣơng X t của Cha lấn lƣớt đi. Cha sẽ chữa lành mọi bệnh tật của các con, và dùng Máu Thánh
Bỗ ụ á 2 C 3 C
1

dƣ một t ế tro t c o t ấy một c dâu ào đ mặc ễ ục vớ o v màu b c, tất c đều ộ ẫy trá ệ G su qu y s t , Đ Mắt N à đầy trà t ƣơ y u. G su đ ủ t . Lờ N à ƣ dầu t ơm c ữ à các vết t ƣơ củ t .

u

155

ăm 1990

Cha để tẩy sạch mọi hậu quả nọc độc, để cứu tất cả các con thoát khỏi Vực Thẳm Cha là Ch a Tình Yêu. Cung với tất cả sự Dịu Dàng của M nh, Ch a Tình Yêu sẽ tha thứ cho những kẻ đánh đập, chế nhạo, đối xử bất công với M nh. Thế rồi với Lòng Trắc n Thánh Thiện của Cha, Cha sẽ nâng tất cả các con đƣa vào Trái Tim Cha. Vassula con gái cha ơi, con đừng tuyệt vọng, v vẫn còn hy vọng cho sự hoà giải và phục hƣng... Vẫn còn hy vọng1... “con dừng sợ những kẻ chỉ giết đƣợc thân xác mà kh ng giết đƣợc linh hồn, chỉ sợ Đấng hủy diệt đƣợc cả thân xác và linh hồn trong địa ngục.”2 Cha sẽ đến đem lại thuận hòa cho các anh em, cùng nhắc cho họ nhớ đến sự ịu àng của T nh Thƣơng Yêu, Lòng Nhân Ái của Cha, để cả họ nữa c ng sẽ noi gƣơng Cha. o Con dừng c vội bỏ đi3. Này con à, iáo ội sẽ hồi sinh. iáo ội sẽ hồi phục lại. Con hãy chờ mà xem, và rồi con sẽ thấy.

Ngày 20 tháng 10, 1990 - C C G su - Cha Đây. Tất cả những điều Cha xin nơi con là t nh y u mến. Đây là chủ điểm của Cha. Cha cần đến từng giọt tình yêu mến trong trái tim con. Cha muốn trọn vẹn tình yêu của con để cứu rỗi những ngƣời còn đang ỏ trên con đƣờng dẫn đến ngọn lửa đời đời. Khi Cha n i: “ ãy hồi sinh Giáo Hội của Cha”, hay n i: “ ãy canh tân Giáo Hội của Cha”, hoặc n i: “ ãy hiệp nhất Giáo Hội của Cha”, là Cha c ý n i con hãy cầu nguyện, cầu nguyện, và cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện với hết cả tâm hồn con. Con hãy yêu mến Cha nồng nàn. Sự đền tạ của con hợp với sự đền tạ của các thánh tử đạo của Cha, sẽ làm vinh danh Cha. Con gái ơi, đ ng vậy qua việc đền tạ và lời cầu nguyện sốt sắng dâng lên Cha với tình yêu mến, con có thể thay đổi đƣợc các tai ƣơng sắp đến. Con có thể thay đổi đƣợc thiên tai. Con có thể dập tắt đƣợc cơn thịnh nộ đang bùng l n từ Thân hụ Cha.
1

Một ầ ữ C ặ đ cố ủ Mt. 10:28. 3 T tƣở đã xo
2

G su đ cố ủ t .Gố ƣ trƣờ ƣờ ác b t ƣơ tích ít trầm trọ ơn. t c uẩ b để đ .

ợ một

ƣờ b t ƣơ

tíc

156

ăm 1990

Thiên Chúa có thể ngu i bớt cơn giận. Ngài có thể ngu i bớt cơn giận vì lời cầu nguyện của con. Con có thể t điểm Giáo Hội của Cha. Con có thể qui tụ dân Cha lại dƣới Thánh anh Cha để cử hành Thánh Lễ quanh một bàn thờ. Con có thể nối lại gậy chủ chăn của họ. Gậy quyền này đầu tiên bị họ bẻ gẫy làm hai, rồi thành ra nhiều kh c. Đối với con ngƣời, th sự kết nối thành một để hiệp nhất này không thể nào thực hiện đƣợc. Thế nhƣng với Cha thì mọi sự đều có thể đƣợc. Vậy, con hãy cầu nguyện và đền tạ thay cho các anh em con Cha cần đến những linh hồn làm lễ vật. Cha cần đến các tâm hồn quảng đại biết đáp trả sự dữ bằng t nh y u thƣơng, đáp trả sự dữ bằng cách hy sinh bản thân mình. Vậy con hãy tiến dâng lên Cha ý muốn con, rồi Cha sẽ làm cho con biến thành dụng cụ Hòa Bình và dụng cụ của Tinh Yêu Thƣơng. Cha sẽ làm cho con nên dụng cụ Hòa Giải và Hiệp Nhất, C ơ , sự đ o của chính chúng con đ quở trách ƣơ tâm chúng con. Xin tha thứ cho chúng con và giúp chúng con sám hối. X đem c co trở về với tình yêu củ ày cƣới, của những ày mớ cƣới, và nhắc nhở cho chúng con về các c m xúc mà trƣớc kia trong hồ t xuâ c co đã c với Chúa. X đừ để bất cứ sự dữ nào lấ át đƣợc chúng con thêm nữa. - Đƣợc lắm. Con hãy tiến dâng lên Cha lời cầu nguyện, rồi Cha sẽ sửa lại Nhà của Cha và c ng là hà của các con. Con hãy trung thành, rồi ân sủng đặc biệt này sẽ đƣợc ban cho con. Giống nhƣ trong lần biến hình, Cha sẽ biến đổi Giáo Hội của Cha, để Giáo Hội đạt đƣợc trọn vinh quang rạng r của tuổi thanh xuân và trong ngày cƣới của àng Dâu. Vì Thánh Danh Cha, Cha sẽ thực hiện tất cả những việc này. Cha sẽ hiệp nhất các con lại, để quyền lực Cha đƣợc hiển vinh. - C ƣ ơ, c ều chuyện khác nữ . Trƣớc đây co đã x C rồ co i muốn xin một lần nữa. Con không biết ph ƣ t ế nào!

- Cha sẽ mở miệng con để con nói ra1!
1

Đột

, một uồ

tƣ tƣở

ào đế vớ tôi.

157

ăm 1990

- C ơ,C đã c ẳ rằ Đấ P Hộ, à T á T ầ C sẽ d yc co mọ đ ều và sẽ ắc c o c co ớ về tất c ữ C đã á d y s o Và rồ K T á c ă đã c ẳ : “T C đã đặt các t đồ đứ đầu tro G áo Hộ , t ứ đế à các t tr ”1sao? Và Kinh Thánh cũ đã c ẳ nói: “c một số ít ƣờ còn x t , ữ ƣờ đƣợc tuyể c ọ bở â sủ . Do â sủ – ƣ Chúa ghi chú - c ứ bở c tr ào c , y c ẳ ẽ â sủ c tác dụ ữ 2 hay sao? Sau cùng, Kinh Thánh c ă đã c ẳ : “tro các bu ộ ọ ãy àm c o tâm ồ mọ ƣờ đƣợc sẵ sà bằ một bà t á v , y một uấ dụ, oặc một m c ào đ ”3 hay sao? Vậy ậy C , t s o ày y một số mục tỏ vẻ m ệt các ờ t tr oặc các m c tƣ nhƣ vậy, và tất c đều đƣợc các à bằ ử co mắt T s o một số mục, y c một số ám mục, đ tấ c và x c m đế các Sứ Đ ệ củ C ƣt ế - Con của Cha ơi, tr n thực tế họ đang đấu vật chống lại Cha, vì họ đang ngăn cản Đấng hù ộ hoạt động. Con gái ơi, những ngƣời này kh ng chống đối con. ày thiên thần của Cha ơi, đ ng vậy, họ không chống đối con, mà ch nh ra là họ chống đối Cha. i b ng hoa của cha, nếu họ coi thƣờng con, đ là v con đã lớn lên giữa sa mạc của họ. Họ kh ng tƣới nƣớc thêm cho con, nhƣng để mặc cho con sẽ khô héo và tàn lụi đi. ọ tiếp tục bỏ quên con. Tuy nhiên, Cha là Đấng Chăm S c Nhiệt Tình của con. ày Vassula, Cha nhắc cho con về dụ ngôn tiệc cƣới.4 Con gái à, c nhiều ngƣời đƣợc gọi nhƣng t ngƣời đƣợc chọn. iềm tin là một ân sủng Cha ban. C đức tin c ng là một ân sủng do Cha ban. Đây là Thời Điểm của Ân Sủng và của òng Thƣơng X t. Đây là Thời Điểm trong đ Thánh Thần Cha đƣợc đổ tràn đầy xuống các con. Đây là Thời Điểm mà Thánh Thần Cha sẽ đƣa các con ra khỏi tình trạng phản đạo lớn lao của các con, để kết thân với các con. Các con sẽ đƣợc gột sạch khỏi tình trạng tồi tệ của kỷ nguyên này, vì ch nh Tay Cha sẽ tháo bỏ khăn liệm các con ra và mặc cho các con bộ áo cƣới. Vassula của Cha ơi, con hãy cảm nhận niềm vui sƣớng của Cha! Con hãy cảm nhận ra Cha đang vui mừng vì biến cố sắp đến này!
1 2 3

1 Cor. 12:28. Rm 11:5-6 1Cor. 14-26 4 Mt. 22: 1-14.

158

ăm 1990

Thánh Thần Cha sẽ đến để đem ửa xuống trái đất, và Cha mong sao cho lửa ấy cháy lên biết bao! Đây là Thời Điểm hôn lễ của Thánh Thần Cha: đây là Thời Điểm mà Vua nh n của các con sẽ gởi các tôi tớ, các thiên thần và các tiên tri của gài cùng Triều Đ nh Thi n Quốc đến khắp bốn phƣơng mời gọi các bạn hữu gài tới dự Đại Tiệc, và tiến vào trong Vƣơng Quốc của Ngài, rồi gài sẽ ban cho họ Manna Thiên Quốc Cha đang sai các sứ giả của Cha đƣờng đƣờng ch nh ch nh nha ch ng tới trƣớc ngƣ ng cửa nhà họ để loan báo về Lần Trở Lại của Cha. Thế nhƣng nhiều ngƣời trong các con đã kh ng tin tƣởng họ và đối xử với họ nhƣ những kẻ mạo danh. Những ngƣời khác kh ng muốn đến vì họ đặt vinh dự loài ngƣời l n tr n vinh dự đến từ Cha. V rằng Cha đã nài nỉ mời mời gọi các con nhƣng các con đã kh ng quan tâm g , và v con cứ coi thƣờng những lời năn nỉ của Cha và chối bỏ các hồng ân của Ch a Tình Yêu, nên Cha sẽ mời những ngƣời bị xã hội các con loại bỏ vào cho đầy hà Cha và ban Vƣơng Quốc của Cha cho họ, để làm cho tất cả các con phải hoang mang. Cha sẽ cho mắt họ lại nh n thấy và sẽ chữa lành họ. Cha sẽ mở rộng Cửa Nhà Cha cho họ vào. Các sứ gỉa của Cha sẽ lớn tiếng kêu gọi ngoài đƣờng phố và tại các quảng trƣờng. ọ sẽ đƣợc Cha sai đi để mời gọi cả các thây chết mà họ gặp trên mọi nẻo đƣờng. Những ngƣời chƣa bao giờ đƣợc biết về Cha sẽ nh n thấy Cha, những ngƣời chƣa bao giờ đƣợc nghe nói về Cha sẽ đƣợc nghe và đƣợc hiểu. Cha sẽ đƣợc t m thấy bởi những ngƣời chƣa từng tìm kiếm Cha.nhƣ Cha đã mặc khải Thánh Nhan Cha ra cho con. Con gái ơi, Cha c ng sẽ tỏ lộ Cha ra cho cả các ngƣời đã kh ng đến hội kiến với Cha. Thần Khí của Cha, các con không muốn. Trái Tim Cha đang sẵn sàng trên Tay để ban tặng cho các con, mà các con c ng chẳng muốn! Giờ đây Cha n i điều này cho các con trƣớc khi sự việc xảy ra để khi xảy ra thực sự, các con sẽ tin rằng Cha Là Đấng Hằng Hữu. Vƣơng Quốc của Cha sẽ đƣợc lấy đi khỏi các con để ban cho những ngƣời mà các con cho là đáng khinh và ngu dốt, những ngƣời bị xã hội các con ruồng bỏ. Nhà Cha sẽ đƣợc xây dựng lại và kh i phục l n do những ngƣời mà các con gọi là những bộ óc ngây ngô. hững ngƣời này trong tình yêu mến sẽ sửa lại những hoang tàn của Nhà Cha cùng tất cả những g đã bị tàn phá, và Thánh Thần Cha sẽ chăn dắt, an ủi họ... Thành trì kiêu căng sẽ sớm sụp đổ biến thành đống đất bụi. Công Chính sẽ toàn thắng. Con hãy cầu nguyện cho những chủ chăn này. Con hãy cầu nguyện để họ đƣợc ơn
159

ăm 1990

hoán cải. i con của cha, con hãy nhận lấy phúc lành. Chẳng bao lâu nữa, con sẽ đƣợc gặp Cha mặt đối mặt. Cha là Đấng Tự ữu.

Ngày 22 tháng 10, 1990 - Vassula con y u dấu, Cha là Đấng Thánh đang ở trong phòng con. Cha là Ch a Giêsu đây. Con c vui v Cha đến thăm con không? - Con vui lắm ! Con chúc tụ C …C ơi, con vui lắm!

- Con hãy giữ vững các lời dạy dỗ Cha ban cho con, đừng để ai lừa dối đƣợc con, hãy từ từ gặt hái mùa gặt nhân từ và dịu hiền của Cha. Cha sẽ thêm cho con nhiều thị kiến, để con có thể làm chứng cho Danh Cha. Cha sẽ ban cho con đủ ngôn từ để làm chứng nhân. Con gái của cha ơi, hãy nhắc cho thế giới về Tình Thƣơng Yêu Cao Cả của Cha. Đây sẽ là sứ điệp cho mọi thời đại. Bình an ở cùng con. Cha là Ch a Giêsu là Đấng Cứu Độ của con. Cha là Đấng Thánh trên hết mọi bậc thánh, là Đấng đang n i với con. Cha nói thật với con: Cha sẽ đổ tràn ân sủng đặc biệt xuống các ngƣời đ n nhận lời chứng này, và do việc chấp nhận lời chứng về Tình Thƣơng Yêu này, họ đang làm chứng đ ch thực về Tình Yêu Vô Biên của Đấng Tối Cao, vì tất cả những điều đã đƣợc viết ra đều do từ Cha mà đến. Các con yêu dấu, Cha trao ban xuống trọn vẹn Thần Khí Cha. Cha trao ban Thần Kh Cha để nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho thế giới nhớ đến mối thiện cảm và tình yêu cao cả của Cha dành cho các con. Cha trao ban trọn vẹn Thần Kh Cha để nhắc cho tất cả các con nhớ về Năm Vết Thƣơng c ng nhƣ về Cuộc Khổ Nạn của Cha. H i con, là ngƣời đang đọc và nghe Cha, con hãy nhìn quanh con đi. Bình Minh sắp đến với con... và con sẽ không phải quan tâm đến những tiếng đang xì xào lẩm bẩm trong b ng đ m nữa. Con c ng sẽ không phải bƣớc đi trong đau buồn và tối tăm nữa, bởi vì những tay phù thủy thƣờng báng bổ Thánh Danh Cha, những ngƣời thay thế ánh sáng bằng tối tăm, rồi đây sẽ bị quét sạch.
160

ăm 1990

Các con yêu dấu, Bình Minh sắp ló dạng cho các con, và ngay khi trời sáng, những cây non của các con sẽ trổ bông. Những con bu n đã thâm nhập đƣợc vào trong Giáo Hội Cha sẽ phải khiếp sợ, và tất cả những kẻ mua bán sẽ phải thất vọng, mọi thƣơng gia đang giầu có sẽ bất tỉnh v ch a mắt trƣớc Vinh Quang và Ánh Sáng của Cha. ọ sẽ thất bại và sửng sốt trƣớc mặt Cha. T n hiệu của Cha đang đƣợc báo trên các nóc nhà các con. Các sứ gỉa của Cha giờ đây đƣợc gửi đến vị trí đã ấn định để chờ tín hiệu của Cha. Lần Trở Lại của Cha là điều minh nhi n. Cho nên các con là những sứ gỉa của Cha, các con hãy nhanh chân đi tới mọi khu đồi và loan báo rằng sự phán xét sắp đổ xuống trên những con bu n đ , v ch ng đã trở nên vật đáng kinh tởm trƣớc Mắt Cha! Chẳng lẽ các con lại kh ng đọc thấy trƣớc đ hay sao lời cảnh báo là hãy tỉnh thức mà quan sát, để khi các con thấy những hoang tàn ghê tởm xảy ra trong Đền Thánh của Cha, nhƣ lời tiên tri Đa-ni-en đã n i, thì các con sẽ biết đây là dấu chỉ của hững gày Vi n Mãn Của Thời Đại đã đƣợc nói qua các tiên tri? Sao các con kh ng đọc đƣợc dấu chỉ của Thời Đại? Các viên gạch của Đền Thánh Cha đã đổ xuống và các con đang sống giữa cảnh phản đạo lớn lao trong kỷ nguyên các con. Những kẻ áp chế cứ nghĩ rằng giờ đây m nh đang ở thế thƣợng phong, trong khi các con buôn th lại tin tƣởng m nh vẫn còn tiếp tục bán bu n trong Đền Thánh Cha. Thế nhƣng Cha nói cho họ rằng: “Các ngƣơi ch nh là những kẻ đã biến khôn ngoan của m nh ra hƣ hỏng bằng cách đổi chác Hình Ảnh Ta để lấy một h nh tƣợng vô hồn, một thần minh gỉa, một ngẫu tƣợng. Các ngƣơi là những kẻ làm ra cảnh hoang tàn ghê tởm này và loại bỏ Hy Tế Mu n Đời của Ta. Các ngƣơi sẽ phải uống cạn Chén Công Lý của Ta”. nh ảnh mà họ tô vẽ bằng cách phối hợp nhiều màu sắc, hình ảnh mà những con bu n này đang cố gắng dụ dỗ các con sùng k nh và đi theo thì không phải là Cha. Đấy là sáng kiến tiểu xảo của con ngƣời hƣ hỏng làm ra nhằm giảm gía trị về khái niệm Sự Thánh Thiện của Cha và Thiên Tính Cha. Đ là chủ nghĩa đại kết gỉa mạo. Đ là sự khinh thƣờng tất cả những gì là thánh thiện. Cha đau khổ vì tội lỗi của các con buôn này. Các con hãy cầu nguyện cho các linh mục đã trở nên những con buôn nhƣ thế. Tội của họ thật là ghê gớm. Các con hãy cầu nguyện để Cha có thể truyền Thần Khí Chân Lý của Cha vào trong họ, cùng giúp họ tuân giữ Giới Luật Cha và biết thành tâm tôn thờ Thiên Tính Cha. Các con yêu dấu, các con là những
161

ăm 1990

ngƣời đã đƣợc Cha in trên trán dấu ấn của Cha. Các con đừng để những con buôn này ép buộc phải đi theo h nh ảnh giả đ . Các con hãy thận trọng. Cha n i trƣớc cho các con về tất cả sự việc này, vì Cha muốn các con tin tƣởng vào Cha là Thiên Chúa của các con, khi mà các thời buổi sầu khổ nặng nề ập xuống các con. Cha muốn đến thăm các con. Thời điểm của lần Trở Lại Trọng Đại của Cha đang đến rồi. Thật khốn cho những con buôn này, là những kẻ đang cố gắng đem vào trong Đền Thánh Cha sự hoang tàn ghê tởm và xóa bỏ Hy Tế Mu n Đời của Cha bằng cách ép buộc các con ăn loại lƣơng thực uế của họ! Khốn cho những tên bán buôn này, là những kẻ âm mƣu phá hủy Lời Cha bằng cách giải thích Lời Cha theo thuyết duy lý! Khốn cho những kẻ chỉ biết báng bổ, những kẻ nhiều lần xúc phạm đến Thánh Danh Cha! Khốn cho những kẻ đi theo Con Th , những kẻ đã khắc những hình ảnh1 xúc phạm đến bẩy Thần Khí của Cha! Kinh thành của chúng sẽ trở thành đống cát bụi dƣới ơi Thở từ Miệng Cha! Còn con là con của Cha, con là ngƣời đọc hoặc nghe Cha, con là ngƣời mà Cha đã đến thăm ng i mộ của con và đã Thở ơi vào con. Cha nói với con: con hãy đi theo những vết Máu mà Cha để lại phía sau cho con nhƣ là dấu chứng. Và nếu con phải ngừng lại và bị ngƣời qua đƣờng chất vấn, th cứ nói với họ rằng: con là học trò của Cha và Cha là Minh Sƣ của con, và con đang đi tr n đƣờng làm chứng nhân cho Chúa Kitô chịu đ ng đanh, cho Ch a Kit phục sinh. Còn nếu con bị tên bán buôn chặn lại, con hãy coi chừng về sự thiếu thành thực của họ. Con hãy thận trọng để họ không chuyển đổi Thập iá Cha đã ban cho con sang điều đồi bại mà họ gọi là khôn ngoan. Con hãy giữ thinh lặng tuyệt đối để ôm lấy thanh gỗ trên vai một cách nhiệt thành hơn bao giờ, và bƣớc đi theo những dấu vết Máu của Cha, những dấu vết sẽ dẫn con đến với Cha. Còn nếu có ai trong họ bắt đầu khởi tố con, con đừng dấu mặt khi bị đánh hay bị xỉ vả, con hãy giơ cả lƣng con cho họ nữa, để họ nhận biết con bằng các thƣơng t ch của con. Con hãy để các thƣơng t ch này trở thành những dấu vết giống hệt các Vết Thƣơng của Cha, vì các dấu t ch ấy đƣợc gây ra cho con bởi chính những kẻ đã đánh Cha là Thân hụ của con. Và rồi Dấu Chỉ của Con gƣời sẽ xuất hiện trên bầu trời. Một ánh sáng vĩ đại sẽ đƣợc nhìn thấy giữa cảnh tối tăm của con, vì Cha là Đấng Thánh muốn cứu con bằng Thánh Danh Cha.
1

Chúa Kitô ỉ . N ữ ĩ tự .

ờ d y dỗ s

ầm. N ữ

ờ d y t uầ dự tr

ý trí và tr

c ủ

162

ăm 1990

ày con của cha, con là ngƣời nghe hoặc đọc ời Cha, Cha muốn tỏ cho con Tình Thƣơng Yêu của Cha qua lời chứng này một lần nữa. Con dừng nói Cha quá là Đấng quá xa vời n n kh ng thể yêu mến đƣợc, bởi vì ngay l c này đây, Mắt Cha đang hƣớng nhìn đến con với tất cả lòng dịu hiền và thƣơng mến, mà con không bao giờ hiểu thấu đƣợc! Gỉa nhƣ Cha phải trở lại để cứu chuộc con, thì Cha c ng sẵn sàng trở lại mà không chút do dự để chịu sự Thƣơng Kh một lần nữa chỉ vì con! Giờ đây con có tin khi Cha nói rằng: không có tình yêu nào lớn hơn t nh y u của ngƣời hy sinh chính mạng sống mình vì bạn hữu chăng? Cha nói cho con tất cả mọi việc này để con t m đƣợc bình an trong Thánh Tâm Cha, để con có thể tìm thấy Đời Sống thật trong Cha, để con có thể tìm thấy tình yêu chân thật và nghỉ ngơi trong Cha là Thiên Chúa của con. Con của Cha ơi, Cha biết con yếu đuối, nhƣng sự yếu đuối của con l i cuốn đƣợc Sự Toàn ăng của Cha. Con có thể tin vào những điều Cha nói chứ? Cha nói: b nh an ở cùng con ! Cha là Tễ Vật Hy Sinh của T nh Thƣơng u, là Đấng đang n i với con. Cha là Đấng đã ban cho con lời chứng Tình Thƣơng Yêu này nhƣ một điều nhắc nhở về Tình Yêu Thƣơng của Cha. Con hãy thấm nhập vào Cha và để Cha chiếm hữu lấy con. Con hãy cảm nhận ra Trái Tim Cha đang mong mỏi sự đáp trả bằng tình yêu mến nhƣ thế nào! Con dừng cƣ ng lại ý Cha. Con hãy đến với Cha với cả hiện thân của con. Con hãy đến mà uống dòng nƣớc trong mát bắt nguồn từ Trái Tim Cha và con sẽ luôn khao khát uống mãi. Ôi, c nhiều ngƣời trong các con con đã lạc đƣờng Chân ý và còn lang thang đ đây. Chân ý là C TÌNH YÊU. Cha là Chân Lý. Các con hãy trở n n chứng nhân cho Chân Lý. Các con hãy tiếp nhận Thánh Thần Chân Lý. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần Ân Sủng. Cha ban ph c lành cho tất cả các con, cùng in trên trán các con Sinh Khí Tình Thƣơng Yêu Cha. Các con hãy nên một dƣới Thánh Danh Cha.

Ngày 23 tháng 10, 1990 - C ơ, à ày co đƣợc đối diện với nhữ đ ều kỳ diệu vƣợt quá sức co và sự hiểu biết nghèo nàn của con. Đƣợc gặp Chúa mỗi ngày qua cách ƣ thế này thật vƣợt quá trí khôn củ con!
163

ăm 1990

- Bình an ở cùng con. i con b mọn của Cha, con hãy nhận ra niềm vui con dành cho Cha trân qu nhƣ thế nào. - Giờ đây co ƣớc o đƣợc ở với Chúa biết bao. Chúa có biết không? i con của cha, c Cha biếtđiều đ mà, nhƣng con phải chờ, bởi v trƣớc hết, con phải hoàn tất sứ vụ của con đã. ây giờ đ là món nợ của con. Con hãy biến đổi những vùng đất khô cằn này trở nên màu m bằng tất cả những g Cha đã ban cho con. Con hãy vun xới kỹ càng. Cha y u con đến v chừng. Con dừng bao giờ nghi ngờ về Tình Thƣơng Yêu cao cả của Cha. Con sẽ kh ng c đơn, không bao giờ. Bất kỳ con đi đâu th Cha đều hiện diện ở đ với con. Cha là Đấng Đồng Hành Thánh Thiện của con. Ôi N uồ Suố Nƣớc, à iòng suối biế đ i miề đất khô cằn thành nhữ u vƣờ màu mỡ! Ôi Giế Nƣớc Hằng Sống! Xin ban cho chúng con nguồ ƣớc tu c ẩy mã để chúng con có thể sống... Xin cho co đƣợc chia sẻ Chén của Chúa. - Vậy, con hãy nhận lấy Chén của Cha mà uống. Nếu con cảm thấy mùi gh tởm vì sự đắng đ t của Ch n này, con hãy đến nƣơng tựa vào Cha. Con hãy đến nghỉ ngơi trong Cha. i Vassula là gia sản của Cha, Cha là Đức Minh Vƣơng của con, Cha muốn cầm giữ con trong Tình Thƣơng Yêu của Cha, và Cha sẽ canh chừng con nhƣ lính canh c phận vụ gác cổng. Cha đã ban cho con món quà là T nh Thƣơng u của Cha, cùng kết thân thành bạn trăm năm với con. C nhƣ thế Cha mới bảo đảm không ai có thể xâm phạm đƣợc đến Tài Sản của Cha. Tài Sản của Cha giờ đây đƣợc Cha biến thành khu vƣờn của Cha, nơi Cha c thể đến và nghỉ ngơi. Con hãy để Cha thở trong con. Con hãy để Cha hoàn tất Công Việc của Cha trong con. Con hãy ngoan ngoãn và chấp nhận Cha là Thày và là Minh Vƣơng của con. Tên của Cha là Ch a Tình Yêu. Con hãy đến và ăn uống do Tay Cha nu i nấng1. Cha sẽ nu i nấng con đến cùng.
1

C

G su c ý

ồ t

đƣơc u

dƣỡ

qu v ệc

c

.

164

ăm 1990

Ngày 24 tháng 10, 1990 - Lòng con muốn phục vụ Chúa à Đấ Cao C , ƣ co èo à , khốn kh , và không thể nhấc ngón tay lên ếu ƣ không có sự trợ giúp của Chúa. - Đ ng là nhƣ vậy, nếu Cha kh ng đứng bên con, con sẽ không thể đứng vững đƣợc. i linh hồn, con hãy để Ánh Sáng Cha bao bọc con. Con có vui lòng vâng phục mệnh lệnh của Cha không? - D con vui lòng vâng phục mệnh lệnh của Chúa. - Vậy con hãy đến chia sẻ áo choàng của Cha. Con hãy để Cha làm gƣời ƣớng Đạo của con, và Cha sẽ tiếp tục tỏ ra cho con những bí nhiệm của Thánh Tâm Cha. Cha sẽ tiếp tục vén mở cho con biết sự sâu thẳm của Trời Cao. H i linh hồn ơi, Cha sẽ không để con bơ vơ đâu... Con cứ sống nghèo khó, trong t nh trạng thiếu thốn và khao khát Thức Ăn của Cha. Đ ng vậy, con hãy khao khát Thức Ăn của Cha và nài xin cho đƣợc thức ăn đ . Đừng giống nhƣ những ngƣời giầu có, họ không khao khát và c ng kh ng đi tìm kiếm Thức Ăn của Cha. Con hãy tìm kiếm Sự Giầu Có của Trái Tim Cha. Cha đã h mở Sự Cao Cả của Cha qua sự hƣ kh ng của con. Cha biểu lộ òng Thƣơng X t của Cha qua nỗi thống khổ của con. Cha bầy tỏ Sức Mạnh của Cha qua sự yếu đuối của con. Giờ đây, Cha đã tỏ cho thế giới thấy iềm Khát Khao ồng àn của Trái Tim Cha. Tất cả điều Cha mong muốn nơi các con l c này là hãy đáp lại Cha bằng tình yêu mến. Con gái ơi? Cha nói thật với con là ngƣời ao ƣớc đƣợc phụng sự Cha là Thiên Chúa của con rằng: mỗi lần con mở lời làm chứng cho Chân ý, thì Cha sẽ ban ph c lành cho con. Mỗi lần con nói về Cha, thì Cha sẽ đốt lên trong con một ngọn lửa. Con hãy cầu nguyện và hãy van xin, rồi Cha sẽ ban cho con những điều vƣợt quá lòng con mong muốn. Cha sẽ luôn nhắc cho con nhớ Lời Dạy Dỗ của Cha, để con có thể nhắc lại Lời Cha. Cha sẽ không bỏ con. Cha đƣợc hiển danh là Đấng Trung Thành Vẹn Toàn. Vậy
165

ăm 1990

h i Vassula của Cha, con hãy để cho Cha dùng con cho đến khi Cha đến và đƣa con về. H i ngƣời con đƣợc chúc phúc1! H i con là ngƣời còn xót lại của Cha! H i bông hoa, hãy đến với Cha với tinh thần chân chính và hãy tin tƣởng ở nơi Cha. Con có muốn hôn Chân Cha không? Con hãy đến cầm lấy Tay Vị Tôn Sƣ là Cha của con và đi theo Cha.

Ngày 30 tháng 10, 1990 - ày vassula là tạo vật nhỏ bé của Cha ơi, con c biết con đã nhổ đƣợc bao nhiêu gai nhọn ra khỏi Trái Tim Cha không? - L y Chúa, con không biết . - Đủ để khuây khỏa đƣợc tâm hồn Cha. Con của Cha ơi, đã đủ để Cha đƣợc khuây khỏa thực sự. Mục đ ch của việc tạo dựng n n con c ng là để cho Cha đƣợc nghi ngơi. Cha đã tạo dựng nên con, và dù con chỉ là tro là bụi, Cha c ng t m thấy sự đƣợc nghỉ ngơi thanh thản ở nơi con. Con hãy chấp nhận Cha. Con hãy chấp nhận Thập Gía của Cha đặt trên vai con. Giờ đây con hãy tỏ lòng biết ơn Cha. Con ơi, con hãy nhìn vào Môi Miệng Cha và lắng nghe cẩn thận: hãy tin tƣởng, hãy đặt niềm tin vào Cha, và ph thác nơi Cha. Cha biết con yếu đuối khôn tả, và nếu không có Cha th con c ng không có đủ sức mà nhấc nổi ngón tay út của con lên đƣợc. Đ là lý do tại sao Cha chọn con. Cha chọn sự yếu đuối để tỏ cho thế giới biết Sức Mạnh của Cha. Cha có lý do để cắt nghĩa tại sao Cha lại chọn con với thực chất của con nhƣ thế. Con hãy t n thác nơi Cha và nhận lấy sức mạnh từ Cha. Cha sẽ nhắc cho con biết ma qủi thù gh t con nhƣ thế nào, và hôm nay con sẽ cảm nhận đƣợc nanh vuốt của nó áp chế tr n con. Đ ng vậy, nếu Cha để yên cho nó hành động, th n đã x con ra thành từng mảnh rồi. Thế nhƣng con luôn luôn ở trong sự che chở của Cha. Nó không bỏ qua giây phút nào mà không nhắm vào con và những linh hồn đƣợc tuyển chọn của
1

Một ý ĩ t oá qu tro tôi. Đ à một ý co đƣơc c c c!

trí t , đ là T C ĩ sá suốt. Do vậy C

sẽ àm gì vớ t s u G su mớ c

N à đế t m , ỡ ƣờ

166

ăm 1990

Cha. H i con là tạo vật nhỏ bé của Cha, Cha cho con hay, do bởi sự hƣ không của con, do bởi sự nghèo khổ của con, mà con đang phá hủy đƣợc các c ng việc của Satan. Con đang tháo g từng m i th u nơi các m n đồ thêu của nó. Nó gọi con là loài sâu bọ, khi nó biết con đã đƣợc Cha tuyển chọn. Đƣợc lắm! Con cứ n n nhƣ loài sâu bọ để ăn dần mòn và tàn phá các kế hoạch của nó. Con c hiểu không? Cha có thể dùng ngay cả loài sâu bọ để hoàn tất Công Việc của Cha... Đ ng vậy! Con cứ làm nhƣ loài sâu bọ để ăn dần mòn các kế hoạch của n . Cha đã cho con cảm nhận đƣợc sự thù ghét của nó. Nó thù ghét con vì chính Chúa Cha thƣơng y u con, v con đã yêu mến Cha. Điều này làm nó giận đi n l n tới mức vƣợt quá sự tƣởng tƣợng của loài ngƣời. Phúc cho những ai không mất niềm tin nơi Cha. Con hãy làm vui thỏa Linh Hồn Cha và làm hài lòng Cha bằng việc duy trì sự hƣ kh ng của con. Ngày 3 Tháng 11, 1990 (Sứ đ ệp củ Đức Mẹ): - H i các con bé nhỏ của Mẹ, Bình an ở cùng các con! hƣ ngƣời mẹ nuôi nấng và an ủi các con nhỏ bé của mình, Mẹ c ng nuôi nấng linh hồn các con nhƣ vậy, bằng cách cung cấp cho các con Lời Ch a. hƣ ngƣời mẹ an ủi các con cái mình trong những thời điểm khổ đau, Mẹ c ng nghi ng m nh xuống tr n các con để an ủi các con. Mẹ chăm s c linh hồn các con bằng lời cầu nguyện của Mẹ. Chúa không chậm trễ trong việc thực thi lời hứa của Ngài, nhƣng gài đang ki n nhẫn đợi chờ cho mọi ngƣời nhận đƣợc ơn thấy Ánh Sáng và đƣợc trở lại. Trời Mới và Đất Mới đƣợc hứa đang ở gần bên các con lắm rồi. Đồng thời trong khi các con chờ đợi, Mẹ van xin các con hãy thánh h a đời sống và sống thánh thiện. Các con yêu dấu, Mẹ muốn thấy các con cải hóa thực sự! i đã tránh đƣợc những thói xấu của thế gian, nhƣng rồi lại để mình đi theo những nguy n tắc đạo lý kh ng đến từ Đấng Khôn Ngoan, mà đến từ sự đi n rồ, ngƣời đ chắc chắn sẽ sa ngã. Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài chậm bất bình và mau mắn tha thứ. Thi n Ch a là gƣời Cha Nhân Từ nhất. Thỉnh thoảng các con hãy kiểm điểm linh hồn để xem mình còn đứng về phía Ánh Sáng hay không.
167

ăm 1990

Các con hãy n n nhƣ khu vƣờn tƣơi tốt, nơi Thi n Ch a c thể nghỉ ngơi trong các con, là nơi inh ồn Ngài có thể đƣợc thỏa mãn vì phẩm chất tuyệt vời của vƣờn, và là nơi gài có thể ngả Đầu trên thảm cỏ xanh. Các con hãy để Mẹ biến đổi linh hồn các con thành khu vƣờn tốt đẹp cho Chúa, để khi Vị Vua tr n các vua đến thăm viếng các con, Ngài sẽ không ngoảnh Mặt khỏi các con, nhƣng sẽ làm cho các con trở nên của lễ hy sinh của Linh Hồn Ngài, nên ngƣời bị cầm giữ trong Thánh Tâm Ngài. o đ , các con đừng bỏ phí thời giờ, vì Mắt Ngài lu n dõi theo từng bƣớc đi của các con. Hoàng Tử Hòa Bình thúc dục các con cầu nguyện cho hòa bình, và Mẹ là Nữ Vƣơng òa nh van xin các con cầu nguyện cho hòa bình. Ngày nay Satan chẳng khác g con bò đi n, và Trái Tim Mẹ buồn phiền khi thấy nhiều điều đang tới, dù Thiên Chúa Cha với Lòng Nhân Từ, gài không tỏ cho Mẹ thấy tất cả mọi sự. Mẹ đi rảo khắp nơi tr n thế giới để tìm kiếm các linh hồn quảng đại, thế nhƣng Mẹ đã kh ng t m đủ số ngƣời quảng đại để tiến dâng lên Chúa Giêsu và xoa dịu h p Công Thẳng của Thiên Chúa Cha. Nhiều sửa đổi lớn lao cần đƣợc thực hiện. Ch a i su đang cần những tâm hồn quảng đại, những ngƣời vui lòng đền tạ thay cho ngƣời khác. Đ là lý do tại sao Mẹ phải khóc. Mắt Mẹ đầm đ a giòng huyết lệ về những cảnh tƣợng khủng khiếp mà Mẹ nh n thấy đang diễn ra đến nơi. Ngày nay nếu Mẹ nói cho các con biết tất cả sự này, không phải để gây ấn tƣợng hoặc làm các con sợ hãi, mà để xin các con cầu nguyện cho hòa bình. Chính Thiên Chúa, do lòng Thƣơng Yêu, đã gửi Mẹ đến khắp nơi trên thế giới và đến mọi nhà, để tập họp từng ngƣời một trong các con và giúp các con trở lại trƣớc gày gài đến. Các con yêu dấu, các con đừng đến với các buổi tập họp này với mục đ ch để tìm kiếm dấu chỉ mà th i. Mẹ từ Trời Cao xuống tận trƣớc cửa nhà các con với mục đ ch đem đến cho các con Bình An của Thiên Chúa và Bình An của Mẹ. o đ , các con hãy để Mẹ biến đổi trái tim các con thành những khu vƣờn đẹp đẽ cho Đấng Thánh, để Ngài có thể tìm thấy tận thâm cung các con một tinh thần thánh thiện, yêu thƣơng, b nh an, trong sạch, tuân phục, khiêm nhu và trung thành. Rồi Đấng Minh Vƣơng của các con sẽ sử dụng các nhân đức này của các con để chiến đấu với quyền lực quỉ dữ. H i các con y u dấu, các con hãy thức tỉnh khỏi cơn mê ngủ, và hãy cải đổi tâm hồn các con. Mẹ vui mừng khi thấy nhiều ngƣời trong các con đang ăn chay với bánh m và nƣớc lạnh. Hôm nay, Mẹ xin các tâm hồn
168

ăm 1990

quảng đại này hãy làm thêm sự gì khác nữa vào những ngày ăn chay của m nh. Các con yêu dấu, Mẹ xin các con hãy sám hối và đến với tòa hòa giải, hãy canh giữ môi miệng m nh để kh ng đoán x t ngƣời khác. C ng nhƣ để việc ăn chay đƣợc trọn vẹn, c ng đừng để miệng mình trở nên nguyên nhân cho việc lên án m nh. Các con hãy y u thƣơng nhau. Các con hãy sống sứ điệp của Chúng Ta. Đấng Minh Vƣơng của các con đang ban nh n của Ngài cho các con. Mẹ sẽ tiếp tục đi rảo quanh khắp thế giới để đem về cho Chúa những ngƣời còn sống xa cách Ngài. H i các con của Mẹ, Mẹ cần đến lời cầu nguyện quảng đại của các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con. Mẹ ch c lành cho gia đ nh các con, bạn bè các con, và ngay cả cho những ngƣời làm cho các con đau khổ. Đ ng vậy, tất cả các con đều là con cái của Thiên Chúa.

Ngày 7 tháng 11, 1990 L y Chúa, xin duy trì n ữ đƣợc đặt nền t tr C â Lý, cùng lo i bỏ và ném vào lửa n ữ dựa trên Sự Sai Lầm. C ơ , con c m thấy Chúa xa con cho dù con vẫ biết à Chúa không ở xa con. Ph c ă à con thiếu nhậy bén với Sự Hiện Diện của Chúa? i con của Cha, con hãy cố gắng hết sức con đi, bao nhi u phần còn lại Cha sẽ làm. Mặc dù Cha có vẻ ở xa con, nhƣng con đừng sợ, Cha không xa con đâu. Cha là Thiên Chúa luôn luôn để Mắt theo dõi con. i linh hồn, con hãy cầu nguyện! Con hãy cầu nguyện để làm nguôi dịu phép Công Thẳng, để không giáng xuống quốc gia các con một cách thình lình. ày Vassula ơi1, Cha đã cầu nguyện cho con trƣớc mặt Ch a Cha, và xin gài mau Chân lên.2 Con hãy đọc Giê-rê-mi-a 44:9. Con hãy để Cha dùng bàn tay nhỏ bé của con.

1 2

Chúa Giêsu thay đ ọ P b ế các sứ ð ệ .

ở đây.

169

ăm 1990

- L y Chúa, xin hãy cứ sử dụng, và ãy dùng mọi sự thuộc về con n ƣ một đền tộ theo T á Ý của Chúa. - Cha vui mừng1 và vui th ch khi con hoàn toàn đặt tin tƣởng vào Cha, vì con đang thƣa chuyện với Cha là Thiên Chúa của con, chứ không phải với ngƣời thƣờng. Con đang đặt niềm tin tƣởng nơi Cha, nên con phải trọn vẹn tín thác vào Cha. Vậy khi con đến với Cha, con hãy dâng lên Cha ý muốn con. Con hãy nhìn thật sự lên Mặt Cha. Cha vui sƣớng khi thấy con từ bỏ mình hoàn toàn và t n thác nơi Cha. Cha hoan hỉ chấp nhận sự tôn thờ này, vì bản chất của sự tôn thờ là khi con hoàn toàn dâng hiến mình con, trái tim con, linh hồn con và trí khôn con cho Cha. i Vassula linh hồn b mọn, làm sao Cha có thể chối từ lời van xin của con, khi biết rằng những lời van xin này đến từ một linh hồn dễ bị tổn thƣơng, một linh hồn mà mới h m qua đây Cha đã cho sống lại! i linh hồn nhỏ b , làm sao Trái Tim Cha có thể đi ngƣợc lại lời kêu xin của con? Con hãy múc k n từ Trái Tim Cha, hãy nƣơng tựa vào Cha và cầu cho các anh em của con, cho những ai vẫn còn nằm trơ trụi nhƣ các xác chết dƣới lớp bụi dày đặc. Con hãy cầu nguyện để ơi Thở của Cha thổi sạch lớp bụi đ đi và dùng g n Tay Cha đụng tới trái tim họ, để cả họ nữa c ng trở về với Cha, dù họ đã bỏ rơi Cha để chỉ mải m các thú vui mà kh ng biết n i điều g khác. Con Cha ơi, Cha ch c lành cho con. Con hãy chúc tụng Cha!

Ngày 11 Tháng 11, 1990 - C C

- Cha đây. Con hãy nghỉ ngơi trong Cha. Cả Thiên Quốc tràn đầy vui mừng. Đây là điều mà các con gọi là vinh phúc tuyệt đỉnh và trọn vẹn. i con gái, nếu nhƣ các linh hồn mà biết đƣợc sống trong Thiên Chúa sẽ vui sƣớng nhƣ thế nào, th họ sẽ kh ng để mình bị lạc mất một cách quá dễ dàng, trừ khi chính họ chọn sự lạc mất nhƣ iu-Đa. Ch nh iu-Đa đã chọn con đƣờng dẫn đến sự hƣ mất. Tâm hồn Cha không phải là không
1

C

mỉm cƣời.

170

ăm 1990

héo hắt vì buồn phiền, mỗi khi Cha thấy ngƣời ấy càng ngày càng bƣớc xa cách Cha. Không phải là Cha không cầu nguyện cho ngƣời này. Không phải là Cha không than khóc kêu gọi ngƣời này. Cha đã mở ra cho ngƣời này rất nhiều con đƣờng, tất cả đều để dẫn tới Cha. Thế nhƣng, ngƣời này đã mau chóng rẫy bỏ khi nhận ra rằng Cha đã đặt đƣờng lối ấy ra cho m nh. Còn về đàng tội, ngƣời ấy đã ch m vào sự nổi loạn, chất đầy sự lạm dụng trong lòng đối với Cha là Thiên Chúa của m nh. Sau khi nhận thức đƣợc rằng Vƣơng Quốc của Cha không phải là vƣơng quốc trần gian với vinh quang trần thế, đƣơng sự liền đ ng cửa lòng lại và cắt đứt sợi giây liên hệ với Cha, và ngay lập tức tỏ thái độ xa lạ ngay đối với Cha. Việc nhận thức về vấn đề đâu là lẽ phải, đâu là sai trái, l c đ đã h a ra mù tối, nên đƣơng sự nhắm mắt đi phục tùng kẻ cầm quyền thế gian. gày nay Cha đang hỏi ngƣời đau ốm, nhƣ xƣa Cha đã hỏi bệnh nhân ở bên hồ Bét-Gia-tha1: “ nh c muốn đƣợc khỏe lại kh ng?” Cha c ng có thể chữa lành cho con một cách mau chóng, và rồi cả Thi n Đàng sẽ vui mừng! Món quà này Cha ban cho một cách nhƣng không. Vậy hãy đến với Cha với cả hiện thân của con. i linh hồn, Cha sẽ chữa lành con, để con có thể chung phần Vƣơng Quốc của Cha và sống trong Cha là Thiên Chúa của con.

Ngày 15 Tháng 11, 1990 “Lậy Đức Giavê, đế mu đời con sẽ tán tụ Tình Yêu của Chúa từ đời này tớ đời kia, con sẽ o truyề về Lòng Trung Thành của Chúa , bở v con tuyên xƣ rằng t y u đƣợc dựng n để tồn t mu đời, và sự Trung Thành của Chúa đƣợc đặt ề vững chãi trên Trời Cao2”

1 2

Jn 5:1-9. Tv. 89:1-2.

171

ăm 1990

- T ế ƣ giờ đây một nhà thần học Chính Thống Giáo Hy L đ tấn c co và đ truy các sứ đ ệp của Chúa. Ôi lậy Chúa, xin tỏ cho họ thấy c í C à Đấng trợ giúp và an ủi con, và Chúa cứu con c n ữ ƣờ ác c ỉ vì T T ƣơ Y u c o c của Chúa mà thôi. - H i Vassula của Thánh Tâm Cha1, Thánh Thần Cha là Đấng dẫn dắt con. Vậy con đừng quan tâm tới các kết luận của nhà thần học. Con hãy cầu nguyện cho cả bà ta nữa để bà c thể c ng nhận đƣợc Thần Kh , và hiểu ra rằng những t nh toán cùng học thuyết loài ngƣời đã biến iáo ội Cha h a thành sa mạc ti u điều. - C C ơ , bà t b c ấ độ ố n ƣ ƣờ ă x t đọc các sứ đ ệ củ C y u củ c co . , tro đ

- hải chăng bà ta đã kh ng đọc: “ h c cho những đầy tớ nào ông chủ đến mà thấy họ vẫn tỉnh thức. Ta bảo thật với các con, ông sẽ mặc áo khoác vào, mời ngƣời đ ngồi xuống bàn và hầu tiếp họ.”2 Cha không những chỉ hiển danh là Đấng Toàn ăng, là Đấng Uy Quyền, và là Thiên Chúa Công Thẳng mà th i, nhƣng còn là một gƣời Cha Đầy òng hân Từ nữa, và chỉ c những ai đƣợc Thần Kh Cha dẫn dắt mới gọi Cha là “Abba” ( ố ơi!) Cha là Thi n Ch a đầy òng Thƣơng X t và òng hân Từ của Cha th v bờ bến. - C ơ , bà t rất bực bộ về sự t â mật ữ co vớ C . Bà t ọ đ às t và t uộc về t nh c m! - à ta chƣa thâm nhập đƣợc vào các Vết Thƣơng của Cha n n chƣa hiểu đ th i. Giá nhƣ bà ta thâm nhập vào đƣợc các Vết Thƣơng của Cha, bà ta sẽ hiểu đƣợc rằng các Vết Thƣơng mà Cha đã từng chịu là do Tình Thƣơng u của Cha dành cho bà. Kh ng c t nh y u nào lớn hơn ngƣời th mạng sống m nh v bạn hữu. Còn tất cả các con, các con là bạn hữu của Cha. Cha đã hy sinh mạng sống Cha v t nh thƣơng yêu. Thế nhƣng con gái ơi, đây là

Chúa Giêsu c ý ọ t Tâm‟. 2 Lc. 12:37.
1

bằ

t

ày v tro

C í

T ố

G áo Hy L

không có từ „Thánh

172

ăm 1990

Thập a Cha muốn con vác. Con hãy nhớ rằng Cha vác Thập iá với con. Sự C ng Ch nh sẽ phải can thiệp để hiệp nhất các con lại với nhau.1 Vassula của Cha ơi, Cha sẽ luôn ở với con tới cùng. o đ , con đừng sợ hãi và phiền muộn. Thiên thần của Cha ơi, Cha biết những ngƣời này sẽ tiếp tục săn lùng con. Mỗi ngƣời trong họ chẳng khác g các ngƣời thợ săn đều rút khí giới ra săn đuổi con, vì Cha sắp sửa sai con đến với một dân tộc không phải là dân tộc của con. Các nhà lãnh đạo của dân tộc con sẽ bách hại con, làm con nản ch và đối xử với con theo sở th ch của họ, bởi vì những g Cha trao vào tay con không phải là những lời dạy dỗ của loài ngƣời, mà là của Cha. Ngôn Ngữ và hững ời giáo huấn của Cha không thấm nhập vào họ đƣợc, n n họ không chấp nhận và sẽ đối xử với con nhƣ ngƣời lừa đảo. Cha đã n i với con trƣớc rằng: thế gian sẽ kết án con. Thế nhƣng dù họ c kết án con thế nào, con vẫn cứ loan báo cho thế giới về những g con đã học đƣợc từ Cha, Con gái ơi, nếu thế gian không hiểu đƣợc g n gữ của Cha, đ là vì học thuyết của họ kh ng đặt nền tảng tr n Chân ý là T nh Thƣơng Yêu. Cha đã đƣa con ra từ Ai Cập để đến với một dân tộc không phải là dân tộc của con, để hiệp nhất Giáo Hội Cha lại. Thế nhƣng chƣa c ai hiểu tƣờng tận con đƣờng dẫn tới hiệp nhất, và chƣa c ai nắm đƣợc tiến tr nh trong Kế Hoạch của Cha. Họ chƣa nhận ra đƣợc con đƣờng Cha đang chuẩn bị cho họ bƣớc đi. Các nhà thần học và triết gia chƣa t m ra đƣợc ch a kh a của Sự Hiệp Nhất mà Đấng Khôn Ngoan cầm giữ. Cha c nói, nhƣng họ không tiếp nhận những g Cha n i. Chỉ các con cái Riêng của Cha mới tiếp nhận những gì Cha nói mà thôi. Cha biết họ và họ biết Cha. Cho nên, h i Vassula của Cha, con hãy làm công việc của con trƣớc giờ đƣợc ấn định. Cha đã ủy thác cho con Thập iá của Cha. Con hãy vác lấy với t nh y u mến. Chẳng bao lâu nữa sẽ là thời giờ của tai họa khủng khiếp chƣa từng thấy. C điều là chẳng bao lâu sau, một suối nƣớc sẽ chảy ra từ hà Cha để tƣới vào sa mạc này. Vậy con gái ơi, con hãy can đảm l n! Con hãy mang thanh gỗ này tr n vai với lòng y u mến, và mọi việc làm sẽ kh ng nên v ch. ếu thân xác c bị cuốn đi bởi những giọt nƣớc mƣa đầu ti n, th linh hồn con vẫn tồn tại mãi2. hƣ thế sự chết sẽ mất h t trong chiến thắng.

1 2

Các Giáo Hộ . Nói cách khác: “Nếu các co , oà bụ ðất và tro tà , c b c ết đi, nhƣ bất tử”.

ồ các co sẽ

173

ăm 1990

Ch a T nh êu ở b n để hƣớng dẫn con. Cho nên con hãy thận trọng với các triết gia và thần học gia này. Họ sẽ bị kết án nặng nề hơn! Con hãy chúc tụng và hãy yêu mến Cha nhƣ Cha đã dạy con mến yêu Cha một cách thân tình. Thế nhƣng con c ng đừng bao giờ quên Cha là Đấng Thánh.

Ngày 23 Tháng 11, 1990 - Bình an ở cùng con. Con gái ơi, con có mong muốn tiến bộ không? - T ƣ c . L y Chúa, con muốn.

- Vậy thì h i con của Cha, Cha sẽ giúp con tiến bộ. Đây c ng là mong muốn của Cha nữa. Con đừng c ngủ mê. Con hãy cảnh giác về các nguy hiểm chung quanh con. i b ng hoa, ngay cả nếu kẻ thù của Cha có xé nát con ra và ngắt từng cánh hoa của con, thì Cha sẽ xếp tất cả lại vào vị tr c . Con đừng sợ hãi, nếu chúng làm cho con ra tàn tạ, thì Cha sẽ đổ Sƣơng Trời của Cha xuống để hồi sinh con. Cov sẽ trở n n đẹp đẽ và Cha sẽ giữ gìn con lu n lu n đƣợc tƣơi đẹp. Con sẽ là đặc sứ của Cha, và con chẳng có gì phải sợ ai cả. Nếu ngƣời ta buộc tội con vì con gọi Cha là Cha, đ là v họ không hiểu rằng Thần Khí Sốt Mến mà con đã lãnh nhận và n i qua con, đem lại cho con bình an và yêu thƣơng để con kêu lớn tiếng “Abba!” ( ố ơi!). H i con của Cha, Thần Khí Cha kết hiệp với con. Cha ban cho con sứ điệp đã đƣợc Thần Khí sức dầu, để con đem trao cho thế hệ của con, nhằm để hồi sinh các con. Mỗi lời Cha ban cho con là Thần Khí và là Sự Sống. Các con chiên thuộc về Cha thì nhận ra Tiếng Cha từ đàng xa. Chẳng bao lâu nữa Cha sẽ chiếu toả Ánh Sáng Cha ra tới rất xa, và chiếu tỏa rộng khắp nơi, từ chân trời này tới chân trời kia. Đ ng vậy, Cha sẽ làm cho giới luật Cha tỏa ánh sáng. Con hãy nhận lấy Bình An của Cha. Đây là Phúc Lành Cha ban cho con . Con hãy y u mến Cha nhƣ Cha thƣơng yêu con và hãy nhớ rằng Cha là Minh Vƣơng của con. Vậy h i con, là ngƣời đƣợc ch c ph c, con hãy dâng lên Đức Minh Vƣơng của con tình yêu mến mà Ngài cần hƣởng.

Ngày 27 Tháng 11, 1990
174

ăm 1990

i linh hồn rất đáng y u, bình an ở cùng con. Con c vui khi đƣợc ở với Cha không? - T ƣ c . Con vui lắm C ơ.X c c tụng Chúa.

- Con gái ơi, khi con gắng sức làm việc cho Cha, thì Cha sẽ dùng sự cố gắng và lao nhọc của con để cứu chữa các linh hồn khác. Đ ng vậy, con hãy biết rằng: mọi công việc con làm với tinh thần hy sinh thì Cha sẽ biến nó trở nên hữu ích... Cha là Vị T n Sƣ của nhân loại. Con hãy duy trì sự gần g i b n Cha, để Cha thì thầm vào tai con các dự định của Cha. Con yêu dấu của Cha, hãy ở gần bên Thiên Chúa của con. gài là Đấng thƣơng yêu con nhất. ày con của cha, con hãy ở gần b n Cha để Cha nuôi con bằng Bánh của Cha. Con gái của Cha ơi, con hãy lại gần bên Cha, và khi ở bên Cha con sẽ không bị ngƣợc đãi. Cha sẽ luôn trông chừng con và sẽ là Vị Cố Vấn của con. Cha sẽ hát cho con nghe Bài Ca Tình Ái của Cha, Bài Ca sẽ cứu con và toàn thể nhân loại. Con là đất s t, nhƣng đâu có sao? Cha đã ban cho con một linh hồn bất tử, một linh hồn sẽ sớm trở về với Cha. Con không cao sang, c ng chẳng xinh đẹp, trừ khi con phản ảnh Vẻ Cao Sang và Vẻ Đẹp Thiên Tính của Cha qua linh hồn thanh sạch của con. ày con của cha, điều này chỉ có thể đƣợc biểu lộ ra nếu con theo gƣơng Cha. Việc theo gƣơng Cha là nằm trong quyền hạn của con. Vậy h i con Cha, hãy đến bên Cha và dâng lên Cha ý muốn của con. Rồi Cha không chậm trễ chút nào, nhƣng sẽ mau đến với con để cột chặt con lại với Cha bằng dây xích tình thƣơng yêu, cùng dạy con cách chúc tụng Cha và cách thờ lạy Cha ngày c ng nhƣ đ m. Cha sẽ dạy con những bài thánh ca chúc tụng của các thiên thần. Cha sẽ tỏ cho con Vinh Quang và Sức Mạnh của Cha. Cha sẽ dạy con cách gắn bó với Sự Sống. Cha sẽ dạy con cách phục lạy trƣớc Mặt Cha để tôn thờ Cha. Vậy con hãy đến gần bên Cha và Cha sẽ canh giữ linh hồn con. - N ƣ C ở ơ co ? ơ , co c ỉ à một tội nhân t . Vậy C y u t íc đ ều gì

- Ch nh là cái hƣ kh ng và nỗi khốn khổ của con!... Khi con không thể chịu nổi cái gía lạnh của thế giới, con hãy mau mắn vào ẩn mình trong ngọn
175

ăm 1990

lửa bừng cháy của Trái Tim Cha. Cha là ơi Tr n của con và Cha sẽ che chở con. Cha trên Trời của con biết rằng: con không thuộc về thế gian này tuy thế, Ngài vẫn sai con đđiều vào thế giới để tỏ cho thế giới biết Trái Tim của Thiên Chúa các con, và biết rằng Cha là Đấng Tự Hữu, đã sai con. iờ đây, con hãy đến nghỉ ngơi trong Cha và để Cha nghỉ ngơi trong con.

Ngày C

T

g

99

ơ,C à Tất C , còn con là ƣ không. Chúa t ực v c Vĩ Đ i, ƣ vậy các lời tán tụng củ co đem ợ gì cho Chúa, à Đấng Thánh trên hết mọi bậc thánh? Không ai có thể vinh danh t ế mà trái tim con không ngớt v C đã đặt trái tim con ở ơ Chúa rồ .

u Danh Chúa,

- Những lời tán tụng và kêu xin của con sẽ không h a nên vô ích đâu. Con hãy yêu mến Cha và hãy chúc tụng Cha không ngừng. V bao lâu đƣợc thốt ra từ trái tim con, tất cả đều đƣợc Cha chấp nhận. Lậy Chúa, C đã mở cửa Trời ra cho con, và C đã u co bằng Manna ấy xuố từ Kho Lẫm trên Trời mà C đã để dành sẵn cho linh hồn con. C đã b c o co Bá tr Trời. - Tất cả những lời Cha đã n i với con đều là Thần Khí và là Sự Sống. Con hãy lớn mạnh trong Thần Kh Cha, để trở nên chứng nhân hoàn hảo cho Thánh Danh Cha. Giờ đây Cha xin con đừng mở đƣờng cho phiền muộn len lỏi vào con. Vassula của Cha ơi, con hãy xem: Thánh Giá của Cha thì nặng nề, vả lại đ i khi Cha c ng cần nghỉ ngơi. Cha đã n i: “ i là ngƣời quảng đại đủ để vác đ Thập Giá của Cha?” Và con đã thƣa: “Xin Ch a hãy chiếm lấy
176

ăm 1990

con. Xin Ch a hãy thanh tẩy con và sử dụng con nhƣ Ý Chúa muốn.” Thập Giá Bình An và Yêu Thƣơng để hiệp nhất tất cả các con lại giờ đây nằm trong tay con... Thế nhƣng này cô học trò, từ thuở đời đời Cha đã định trƣớc trao cho con Thập Giá này. Con thuộc về Cha, v thế con phải phản ánh Hình Ảnh Thần Linh của Cha. Cha là Đấng đã cung cấp cho linh hồn con Nguồn Tài Nguyên Vô Tận của Cha. Cha sẽ không bỏ rơi linh hồn con. Cha sẽ đổ đầy trong con nhƣ đổ đầy bình trầm hƣơng, để tình y u mến của con nhƣ cột kh i thơm tho bay tới Trời cao. o đ , con đừng chán nản trong việc ghi chèp. Con đừng mệt mỏi trong việc chúc lành cho những ngƣời bách hại con, và c ng đừng nao núng khi đƣa lƣng cho những ngƣời đang đánh con. Con có thể bị buồn phiền đến chết đƣợc, nhƣng ữ Vƣơng sẽ lu n chăm s c con và đƣa con trở lại với niềm vui và cuộc sống. ữ Vƣơng sẽ cung cấp cho con sự can đảm, và sẽ đến băng b các vết thƣơng của con bằng Tình Thƣơng Cảm và Tình Từ Mẫu của Mẹ. ày con của cha, Mẹ Thánh của con sẽ chăm s c cho con nhƣ Mẹ đã chăm s c cho Cha. Trong nỗi khốn khổ và đau buồn của con, Mẹ sẽ mau mắn đến với con để đƣa con vào trong Căn hòng của Mẹ,1 chính là Căn Phòng mà Cha đã xuống nhập thể. Vậy con đừng ngăn lại giòng lệ của con, bởi v khi con trào lệ giữa nơi lƣu đày này trƣớc các bức Tƣờng bị dân Cha dựng n n ở mọi ph a trong hà Cha để phân rẽ nhau, th Cha c ng tu n giòng huyết lệ của Cha hòa với nƣớc mắt của con, và khi Ch a Cha thấy nƣớc mắt của con hòa nhập với giòng Châu ệ của Cha, gài sẽ kh ng từ chối lời k u xin g bỏ lệnh lƣu đầy, vì đ sẽ kh ng còn là giòng nƣớc mắt của con nữa, nhƣng là của Cha. i học trò của Cha, con hãy cất tiếng lớn lên cho toàn thế giới, từ khắp mọi phƣơng trời, biết sám hối và trở về với Cha và kết hợp n n một dƣới Thánh anh Cha. ày Vassula con ơi, con hãy vác Thập iá của Cha với tâm tình yêu mến, mà kh ng sợ hãi. Vậy con hãy vui lên!

Ngày
1

T
177

g

99

Trái Tim Ngài.

ăm 1990

(Sứ đ ệp cho một linh hồn tận hiến) - Môi Cha đã thốt lên: Con hãy đến, hãy đến với Cha, rồi Cha sẽ dẫn dắt con. Cha sẽ không bao giờ bỏ quên con, Cha c ng không bao giờ quên nuôi nấng con. Ở với Cha, con sẽ chẳng bao giờ phải đ i khát.

Ngày - Lậy T Chúa dƣờ C !C ào! C

T

g

99 trƣớc Tình T ƣơ Yêu của vì khát khao Chúa b ết b o!

àm c o co đ u àm c o co đ u

- Con gái ơi, con muốn sống trong các Vết Thƣơng Cha nhƣ thế nào? - Con muốn bất cứ sự gì Chúa muốn. - Vậy Cha sẽ mặc áo thánh thiện cho con. Cha sẽ làm cho con nên mạnh mẽ trong tình yêu mến con luôn luôn dành cho Cha. Dù con còn xa vời đƣờng trọn lành, Cha vẫn có thể làm cho con nên hoàn hảo. Cha đã rèn luyện con bằng cách đặc biệt nhƣ thế này, để con làm chứng nhân cho Chân Lý và làm vinh danh Cha. Cha sai con đến với một dân tộc không phải là dân tộc của con, để loan báo về Tình Thƣơng Yêu của Cha. Con hãy để ai muốn nghe cứ để họ nghe, còn ai không muốn nghe cứ để mặc họ. Con đừng chán nản suy niệm và ghi ch p. Con không nên có cảm giác là m nh bị mất mát g cả. Cha ở với con, bên cạnh con ngay trong chốn lƣu đày này. Con hãy yêu mến Cha, hãy thờ lạy Cha và sống vì Cha là Chúa của con. Con hãy bằng lòng để Cha đƣợc tự do che chở con trong Tình Thƣơng Yêu Vô Bờ ến của Cha... Vả lại Cha sung sƣớng biết sao khi con mong

178

ăm 1990

ƣớc Cha và khao khát Cha! i con là ngƣời đƣợc tái sinh!1 Con hãy thờ lạy Cha! Con c chắc chắn là kh ng để cho Vị Tân Lang phải đợi chờ quá lâu chứ? Con hãy mau mắn đến với Đấng Thánh của con, và Ngài sẽ áp đầu con vào Thánh Tâm Ngài. Một khi con lắng nghe Nhịp-Tim-Đập của Ngài, con sẽ kh ng còn cƣ ng lại Ngài nữa. Từ đ con chỉ khao khát làm vinh danh gài mà th i. Rồi gài sẽ tu n đổ Thần Kh gài tr n con để xâm chiếm lấy tinh thần con và làm tan biến đi tất cả những gì là con. Con sẽ không bao giờ là “con” nữa, cái “tôi” của con sẽ không còn nữa. i con b mọn, Cha sẽ xâm chiếm lấy con hoàn toàn, để mọi động lực của con sẽ là các Động ực của Cha, mọi khao khát của con sẽ là Khao Khát của Cha, mọi lời nói của con sẽ là Lời Nói của Cha, mọi ý nghĩ của con sẽ là Ý ghĩ của Cha, và Cha sẽ dẫn con vào tận thẳm cung Thánh Tâm Cha. Cha sẽ xóa bỏ hoàn toàn cái “tôi” của con đi, nếu con bằng lòng để Cha làm nhƣ vậy. Từ nay trở đi, con đã tận hiến cho Thánh Tâm Cha 2 rồi, vậy con sẽ t n thờ Cha trong lòng và phụng thơ Cha tận đáy trái tim của con, sẽ phụng sự Cha bằng ch nh gọn ửa Mến ở trong con, sẽ phụng sự Cha với lòng trung thành và nhiệt thành hơn trƣớc. Con yếu đuối nhƣng Sức Mạnh của Cha sẽ nâng đ con. Cha sẽ kh ng để con rời khỏi tầm Mắt Cha, kh ng cho ph p trái tim con rung động ở nơi nào khác. Trái tim con chỉ t m đến một Cha, và chỉ khao khát một M nh Cha mà th i. Cha sẽ làm cho con chán ngán tất cả những g đối nghịch với Sự Thánh Thiện của Cha, nghịch với Ý Cha. Cha sẽ sàng lọc con để bảo đảm không còn đối thủ nào ở lại trong con. Từ h m nay, các sợi giây mà Cha đã buộc chặt con lại với Cha sẽ đƣợc Cha xiết chặt hơn nữa. Cha sẽ làm cho hồn con khao khát Cha và trái tim con tƣởng nhớ đến Cha là Thi n Ch a của con. iờ đây, Cha chỉ chờ để nung nấu con trọn vẹn trong gọn ửa ồng Cháy của Trái Tim Cha và Tình Thƣơng Yêu của Cha. Từ nay trở đi, bất cứ điều g con làm, c ng sẽ chỉ làm theo các Quan Tâm và Vinh Quang của Cha mà th i, chứ kh ng phải làm v con. i cách khác, từ nay trở đi con sẽ là n lệ trong Tình Thƣơng Yêu của Cha, là vật hy sinh của Trái Tim Cha, và làm thỏa niềm vui của Cha, mang lại lợi ch cho inh ồn Cha. Cha sẽ làm cho n t mặt con trở n n giống t Mặt Cha, từ những n t buồn phiền khi con thấy sự câm điếc của các linh hồn, cùng với sự đau đớn tột độ khi con thấy họ sa
1 2

Chúa Giêsu đã ọ t bằ t đ . T đã ĩ đế v ệc tậ ế c oT á

Tâm, đ ều mà t

muố

àm vào c ều tố

ày.

179

ăm 1990

ngã. Vassula của Cha ơi, Cha sẽ để những sự này tràn ngập linh hồn con. Đ ng thế, Cha sẽ kh ng miễn trừ cho con Thập a của Cha, c ng nhƣ Ch a Cha đã kh ng miễn trừ cho Cha. àm sao Cha lại miễn trừ cho con đƣợc chứ? òng Thƣơng Cảm Cha dành cho con thật kh n lƣờng. Thực ra, tất cả đều do òng Quảng Đại và T nh u V ờ ến của Cha. Cha sẽ chộp bắt mắt con, ý nghĩ con, ƣớc muốn của con để tất cả trở n n các vật đƣợc cầm giữ trong Trái Tim Cha. Ch a Tình Yêu đi t m kiếm t nh y u mến. Con chỉ là kẻ tầm thƣờng và bất xứng, thế nhƣng ch nh sự dòn mỏng của con, sự nghèo khổ của con, sự v năng lực hoàn toàn của con và sự hƣ kh ng của con đã thu h t T nh Thƣơng Yêu của Cha và ngăn cản đƣợc Cơn iận của Cha. Con hãy nhìn lên Mắt Cha đây! (T vào Mắt Đấ Cứu T ế.)

- Con thấy chƣa? Con đã trực diện với Đấng Trung T n và Chân ý. Từ nay trở đi, việc tận hiến của con phải luôn luôn trung thành, khẩn cầu lên Danh Cha ngày c ng nhƣ đ m, đ m c ng nhƣ ngày. Cha sẽ làm cho tinh thần con biết từ chối tất cả những g kh ng phải là Cha. hƣ một lữ hành đ i khát, con sẽ đ i khát tất cả những g là Thánh Thiện, và Cha l c nào c ng sẵn sàng để ban cho con nƣớc từ Suối guồn Sự Sống và ban cho con Máu Thánh từ Trái Tim Thần inh của Cha. ơn khi nào hết, linh hồn con sẽ mang Các ấu Vết của Thân Thể Cha, để nhiều linh hồn đƣợc ơn trở lại. Đ là lý do tại sao con sẽ t nh nguyện đi theo con đƣờng l n n i Can-va-ri. Cha sẽ gia tăng lòng nhiệt thành của con để làm vui lòng Cha nhiều hơn nữa, và tuân giữ iới uật Cha, nhƣ thế con mới t ch l y và vun trồng đuọc tất cả những g Cha đã ban cho con. iờ đây con hãy x c tiến việc điều chỉnh lại hà Cha. Con hãy yêu mến Cha kh ng ngừng, còn không, con sẽ bị kh h o mau ch ng nhƣ loài cỏ và sẽ tàn lụi dần. Con hãy lu n nhớ một điều chủ yếu: Ch a Tình Yêu thƣơng yêu con.

- X

c

c tụ

C

!X

v

d

C

!

180

ăm 1990

- hƣ đất s t trong tay ngƣời thợ gốm, Cha sẽ nhào nặn con theo Ý Cha muốn, v con đã dâng lên Cha ý chí và tự do của con. X !C đã muố co ệ củ T Y uC . V co xứ đá à một ệ củ C , một ệ củ T C , y Đức M Vƣơ củ co , xin N à ãy đặt co vào tro N ọ -Lử T củ C để t uyệ co , ƣ và đƣợc t uyệ để co c t ể v d C a, vì thân con đã m ết tộ ày đế tộ ác. C ơ ! X đây Ánh Sáng Chúa C ếu tỏ vào c tố tăm củ co . X c c tụ trở C

Tẩy

d y co b ết trở vật y s cho Trá T m Chúa, và b ết ệt t à m ấy T ậ G á C , mà o sợ bƣớc đ tr đƣờ lên núi Can-va-ri-ô, à co đƣờ dẫ đế c, v đ à Co Đƣờ T á T ệ , và cũ à co đƣờ mà Chúa đã đ trƣớc vớ tƣ các à Tế Vật Hy S Hoà H o. Co ừ m tộ , vậy mà C đã uậ t co ƣ co đá tộ . C ằ luôn c ấ tộ ỗ co và còn để Ánh Sáng Chúa ự tr trong con. Đ à ý do t s o co mớ b ết đƣợc rằ : C đ ởb c co . oà tất ờ t ề mà co đã ứ vớ C co ế dâng mình cho Thánh Tâm Chúa. X c o co đƣợc cƣ ụ mã tro Lều T á củ C a. X b c o co đƣợc bám c ặt ấy C c đƣợc chiêm ngắm Dung Nhan Thánh Chúa. và co sẽ ca tụ C suốt đờ co , đồ t ờ ồ co sẽ mừ vui trong T T ƣơ Y u
181

G ờ đây co

ăm 1990

và Sự H ệ D ệ củ C

.

i học trò! Con hãy vui sống trong ều Thánh của Cha và thờ phƣợng Cha. Con hãy nhớ Cha đã ban cho con điều rất q i giá, nên hãy bảo vệ và m lấy điều qu giá này với lòng y u mến. i linh hồn nhỏ b , Thập iá của Cha sẽ dẫn con vào đƣờng thánh thiện. Cha ban nh n của Cha cho con. - L yC G su, con xin c c tụ C .

- Đấng thƣơng y u con nhất ban ph c lành cho con.

Ngày (Tôi c m thấy là tôi đ Thiên Chúa. Nó giố làm việc vất v ơ .) - C C

T

g

99

t ến vào một đo n khác củ đời sống trong ƣ một học sinh lên lớ c o ơ , đ ỏi ph i

- Cha đây. Con hãy cầm Tay Cha và đọc với Cha lời nguyện này: ”Lạy Cha, xin chiếm lấy tất cả những g con c . men”. - Con hãy tiến dâng lên Chúa Cha mọi sự, và con sẽ đƣợc cứu rỗi. Con đừng sợ Ngài. Con hãy quên mình đi v gài. Vassula ơi, hãy để cho Cha thở trong con. Con hãy tin Tƣởng vì Cha luôn ở với con - Hãy đọc Isaia câu 55. ày vassula con ơi, con hãy thêm những giòng chữ này vào Sứ Điệp đƣợc ban cho buổi cầu nguyện: m nay Cha đến để nói cho các con về niềm vui trọn vẹn của Cha nhƣ thế nào. H i các con rất yêu dấu, Cha là Đấng các con đang t m kiếm và các con đã từ xa đến đây để nghe Cha, cho nên Cha nói cho các con hay: Cha là Thiên Chúa của các con đang mỉm cƣời với các con. Các con hãy ở
182

ăm 1990

lại trong Tình Thƣơng Yêu của Cha. Các con hãy cầu nguyện cho Hòa Bình và hãy trở n n chứng nhân của Chân ý. Cha là Thiên Chúa ở cùng các con và ban ph c lành cho các con.

Ngày 9 T - Chúa củ co ơ ! - Cha đây. - Giá mà dân tộc con1 b ết ắ e…

g

99

- ệnh rút phép thông công sẽ đƣợc bãi bỏ, rồi họ sẽ lắng nghe. Cho nên, h i con b mọn của Cha, con hãy can đảm lên... Cha đang ở với con…Ch a Tình Yêu đang ở gần con… ày Vassula ơi, Cha thực sự ở rất gần bên con!2 Thật đ , và Cha tr ng chừng mỗi bƣớc con đi. Con hãy đứng l n và h n Cha. Cha ở gần b n con. Con hãy hôn k nh Thánh Tâm đang ở trƣớc mặt con. (T T á Tâm N à )

- Tốt lắm… ào bây giờ con hãy làm vui lòng Cha và hãy ghi ch p đi. (T ắm T á N N à và trá t m t y mừ .) nh an ở cùng các con. Các con y u dấu, ch nh Cha là Thánh Tâm đây, ch nh Cha là Đấng Cứu Thế của các con, là Đấng đang theo đuổi các con để chiếm đƣợc trái tim các con và biến thành thuộc về Cha trọn vẹn. m nay Cha tập họp các con lại nhƣ trong một trƣờng học, để cùng nhau học hỏi trực tiếp từ Đấng Kh n goan. Cha muốn cho ngƣời mù đƣợc nh n thấy để họ c thể thấy Vẻ uy oàng của Cha, và muốn dạy dỗ ngƣời v học để họ đƣợc lớn l n trong Thần Kh Cha và biết phân biệt tội lỗi khác với nhân đức nhƣ thế nào. Cha muốn chiếm hữu mọi trái tim, ngay cả các ngƣời đã ra chai cứng và kh lay
1 2

N ƣờ C í T ố Chúa Giêsu c ý

G áo. về c ếc bà v ết

ỏ củ t .

183

ăm 1990

chuyển nhƣ các cối xay bằng đá. hƣ một ngƣời mời các bạn hữu chia sẻ tài sản của m nh, Cha c ng mời các bạn hữu Cha chung phần Tài Sản của Cha. hững nh m của Cha họp mặt tƣơng tự nhƣ một trƣờng học, sẽ giúp các con tiến triển trong đời sống tinh thần và nhắc nhở mỗi ngƣời các con về các nội dung của ời Cha. Trong Trƣờng ọc của Cha, Cha chuẩn bị tinh thần các con cho ần Trở ại Trọng Đại của Cha. Và nhờ Ân Sủng Cha, đ i khi Cha chuyện trò với các con về các sự việc tƣơng lai, để các con biết đƣợc thành quả của sự việc. ếu các con kh ng học từ Đấng Kh n goan th làm sao các con c thể sống theo iới uật của Cha? Vả lại, nhiều ngƣời trong các con đã kh ng biết Cha, kh ng biết g hơn biết ngƣời mà Cha đã gửi đến với các con. Thế nhƣng Cha là Sự hục Sinh, các con hãy nh n xem các lời ti n báo trƣớc đây đã trở thành hiện thực nhƣ thế nào? Cha đã đƣa ngƣời sứ giả lên từ ng i mộ của nàng, cầm tay nàng và đào luyện nàng rồi kết thân với nàng. Đ ng thế, Cha là Sự hục Sinh và là Ánh Sáng. hải chăng Cha đã kh ng làm nhƣ thế với các con sao? Cha đã kh ng x t Thƣơng các con sao? Còn các ngƣời sống xa cách với Trái Tim Cha, phải chăng Cha đã kh ng đi t m kiếm và đã t m thấy đ sao? Với T nh Thƣơng u vĩnh cửu, phải chăng Cha đã kh ng đƣa các con trở về với Cha đ sao? Và Cha, là Ch a của các con, trong những năm tháng qua, phải chăng đã kh ng chi u dụ tất cả các con để chiếm đoạt trái tim các con sao? Cha đã để lòng hân Từ của Cha lấn lƣớt Cơn Thịnh ộ của Cha cùng đổ T nh Thƣơng Yêu tràn xuống các con thay cho sự C ng Thẳng của Cha. nh n của Cha đƣợc ban cho các con và theo sau là Ân Sủng, và từ Trời cao, òng Thƣơng X t Cha đoái xuống các con để ban cho các con điều nhƣ cầu xin. Cha kh ng ngừng ch c lành cho các con. Cha đã n i: “nhƣ giòng nƣớc chảy vào khu vƣờn, Cha sẽ tƣới nƣớc cho vƣờn cây của Cha. Cha muốn dẫn nƣớc vào các luống hoa của Cha. Các con hãy xem: giòng nƣớc của Cha đã thành một giòng s ng, và giòng s ng của Cha đã biến rộng thành biển cả”1. Hôm nay Cha nói cho các con hay: Vị Chủ Chăn của các con sắp đến sống giữa các con rồi, và sẽ chăn nu i đàn chi n của gài trong những Khu Vƣờn nơi Thành Đ của gài. Ôi buồn thay, các con chƣa thuộc về
1

Gv 24:30-31.

184

ăm 1990

một đàn chi n. C điều là Cha sẽ vào tận sa mạc để t m đến các con từng ngƣời một. o đ , h i đàn chi n nhỏ của Cha, khi từ xa các con thấy Vị Mục Tử của các con đến với các con từ vùng sa mạc, các con biết rằng Cha đang dẫn theo Cha số chi n còn lại của Cha. Con gái ơi, tất cả những g Cha đã làm cho con, th Cha c ng sẽ làm cho các anh chị em của con nữa. Cha sẽ cứu các con. Cha sẽ hiệp nhất các con với những anh chị em khác của các con. Và Đấng Kh n goan sẽ là Đấng Đồng ành Thánh Thiện của các con, để hƣớng dẫn các con kh ng ngừng. Cha sẽ bãi bỏ lệnh r t ph p th ng c ng, và t nh trạng phản đạo gh gớm của các con sẽ đƣợc chấm dứt. Thế rồi lời nguyện cầu mà Cha đã dạy các con sẽ đƣợc hoàn tất. Ý Cha sẽ đƣợc thể hiện dƣới đất c ng nhƣ tr n Trời. hiều dân tộc từ xa, từ mãi tận cùng trái đất sẽ đến ở gần Thánh anh Cha. o bởi Cha ban thần t nh lại cho các con, mà sự cao trọng của Cha đƣợc hiển dƣơng. Rồi Vƣơng Quốc Cha sẽ đến, gai Toà Cha sẽ từ tr n cao ngự xuống Thánh Đ của Cha. Cha sẽ cai trị những ngƣời con còn lại, là những ngƣời sẽ đƣợc trực diện với Cha. - Ch a T nh u sẽ trở lại v t nh thƣơng y u -

và Ý Cha sẽ đƣợc thể hiện dƣới đất c ng nhƣ tr n Trời, v các con sẽ trở n n một với nhau, sẽ cùng nhau thờ lạy Cha quanh một hà Tạm với t nh yêu mến trong trái tim và gọn ửa ồng Cháy trong tâm hồn. Cha sẽ hoàn tất lời cầu nguyện tƣ tế của Cha ở dƣới đất c ng nhƣ tr n Trời. inh hồn các con sẽ đâm rễ sâu trong Cha, trong Ch a T nh u, trong iệp hất và đƣợc tràn đầy Thần Kh sung mãn tuyệt đối của Cha. H i các con y u dấu của Cha, đ ng vậy Cha kh ng chỉ ban cho các con lƣơng thực hàng ngày mà thôi, mà còn ban cho các con cả Kho Tàng sâu k n của Trái Tim Cha: đ là Man-na Thi n Quốc1. Nhờ đ các con sẽ đƣợc biến đổi và tinh thần các con sẽ đƣợc nâng l n giống h nh ảnh của Thần Kh Cha. Các con sẽ đƣợc biến đổi bởi sự tràn đầy Thần Kh Cha, để các con biết thế nào là tha thứ hoàn toàn cho những ngƣời x c phạm đến m nh. Cha sẽ đặt vào lòng các con Thần Kh Th ng iểu và Thƣơng Xót, để gi p các con hiểu câu “k nh sợ Thi n Ch a” c ý nghĩa là gì. Đ ng thế, các con y u dấu, một khi các con biết k nh sợ, Cha sẽ ban cho các con Đấng
1

C

ĩ

à: C

T á

T ầ .

185

ăm 1990

Kh n goan để trở thành Vị Đồng ành và là ngƣời hƣớng đạo của các con, dẫn dắt các con đi vào con đƣờng thánh đức. Sự thánh đức này sẽ làm t liệt Satan đến một ngàn năm, nhằm ngăn cấm nó chen chân vào giữa chúng ta, c ng nhƣ giữa các con và T nh Thƣơng Yêu của Cha. Cho n n khi các con thấy bầu trời ch m trong lửa và thi n nhi n chảy tan ra v sức n ng, th các con biết rằng đây là dấu chỉ của sự khởi đầu của ời Cha ứa, và của Trời Mới Đất Mới: đ là Sự Canh Tân của iáo ội Cha, Sự hục ƣng của iáo ội Cha, cùng Sự Đổi Mới của tâm hồn các con. - Còn phần các con, là những linh hồn đã tận hiến cho Cha, là những ngƣời đại diện Cha, Cha n i cho các con điều này: các con c nhớ Cha đã nghe lời phàn nàn của -li-a với Cha về thái độ của dân o Thái nhƣ thế nào kh ng? Và ng đã tin rằng họ đã giết tất cả các ti n tri của Cha, c ng nhƣ phá đổ các bàn thờ của Cha nhƣ thế nào kh ng? Các con c nhớ câu trả lời của Cha cho vấn đề đ nhƣ thế nào kh ng? Cha đã n i: Ta đã giữ lại cho Ta bảy ngàn ngƣời, những ngƣời không bái qùy trƣớc Tƣợng a-al. Và h i anh em yêu dấu, hôm nay Cha c ng n i với anh em rằng: Cha giữ cho Cha số còn lại, những ngƣời đƣợc chọn và đƣợc biến đổi do Ân Sủng của Cha để duy tr lòng trung thành với Cha. Cha sẽ dùng số còn lại này để xây dựng lại các bàn thờ của Cha đã bị tàn phá, cùng tái thiết lại Đền Thánh Cha. ọ là những ngƣời thợ xây lại iáo ội Mới của Cha. Cho n n, trong khi những ngƣời độc ác vẫn tiếp tục các hành động gian ác của m nh, bách hại các con, bách hại các tiên tri và các thánh vào những ngày vi n mãn của thời đại, và trong khi những kẻ ki u căng tranh dành nhau thống trị toàn thế giới, th Cha là Đấng Cứu Độ của các con sẽ sử dụng và huấn luyện các thợ xây này trong Thánh Tâm Cha, để họ trở n n những cột trụ của iáo ội Cha. i anh em thân mến, Cha sẽ kh ng bao giờ bỏ rơi anh em. Kh ng bao giờ... Các con hãy đến… hãy vác thập giá của các con l n vai mà bƣớc theo Cha. Các con hãy nƣơng dựa vào Cha, nếu các con cảm thấy mệt mỏi tr n đƣờng đi. Các con hãy dựa vào Trái Tim Cha, và các hịp Đập của Trái Tim Cha sẽ ban cho các con sự can đảm và sức mạnh mà các con cần, để các con c thể leo l n tới tận đồi Canvari . Thật là ph c cho các con, h m nay Cha n i cho các con tất cả sự này, để các con c thể t m đƣợc b nh an và niềm hy vọng nơi Cha. m nay
186

ăm 1990

Cha n i với các con bằng những lời rõ ràng, kh ng b ng gi . Các con y u dấu, các con hãy cảnh giác và tỉnh thức, rồi các con sẽ nghe đƣợc ƣớc Chân Cha. iờ đây, g i ời giờ đây đang ở rất gần các con. gài đang trên Đƣờng Trở ại. Cha ban ph c lành cho tất cả các con. Cha để lại Sinh Kh T nh u Cha tr n trán các con. Sinh kh này là dấu chỉ cho biết các con thuộc về Cha. Các con hãy trở n n một dƣới Thánh anh Cha.

Ngày - C C G su củ co

T

g

99

- Cha đây. Cha đối xử rất dịu dàng với con, để con triển nở nhƣ b ng hoa của Cha. Cha muốn con có đƣợc sức mạnh và biết tin tƣởng vào Cha. Cha sẽ làm cho điều này thực hiện đƣợc. Con gái ơi, con sẽ đƣợc mạnh sức, vì con là ngƣời chuyên chở Lời Cha. ầng Tụ ữu Ở trƣớc mặt con để phá đổ tất cả các chƣớng ngại vật tr n đƣờng làm chứng nhân của con. Cha là Đấng Tối Cao và Cha cho con biết rằng: Cha nhất định kh ng để một quyền lực dƣới đất nào ngăn cản đƣợc con trong việc loan báo Sứ Điệp của Cha. Cha đã đƣa con ra khỏi đất Ai Cập để con đáp lại tiếng Cha gọi nơi vùng đất ngoại bang, và đi làm chứng cho một dân tộc không phải là dân tộc của con. Cho n n, dù con c thái độ kinh hãi và tri giác bị u mê khiến con không thể nhìn thấy Ánh Sáng, th Lòng Nhân Từ và Thƣơng X t1 đã bị lôi cuốn trƣớc nỗi khốn khổ, tội lỗi c ng tinh trạng hƣ đốn quá đỗi của con, nên đã đến để cứu vớt con. Vassula con ơi, kh ..ông đâu, con không xứng đáng với bất cứ quà tặng nào của Cha. Tại sao? Mặc dù trong Tay Cha có nhiều tôi tớ làm vinh danh Cha, không hề bao giờ thốt lời nào xúc phạm đến Thánh Danh Cha, mà luôn chúc tụng Cha không ngừng, hết lòng tôn vinh Ba Ngôi Cực Thánh, còn phần con ch nh Thánh Tâm Cha là Vực Thẳm u Thƣơng đã kêu gọi con. Con đã chồng chất lên Trái Tim Cha hết đau buồn này đến đau buồn kia, hết phản bội này đến phản bội nọ. H i tạo vật bé bỏng, con đã
1

L

N â Từ và T ƣơ

X t

à Chúa.

187

ăm 1990

chống lại Cha... Thế nhƣng Cha biết con có một trái tim thuần nhất. Thế nên một khi Cha chinh phục đƣợc trái tim con, n sẽ hoàn toàn thuộc về Cha. Con là một kẻ đáng Thƣơng của thời đại, đã giao đấu với Cha, nhƣng Cha đã quật ngã con trong cuộc giao đấu này, và dìm con trong cát bụi sa mạc và để con một mình sống ở đ . Cha đã ban cho con một thiên thần hộ mệnh từ ngày con đƣợc sinh ra để bảo vệ, yên ủi và dẫn dắt con, nhƣng Đấng Khôn Ngoan của Cha đã lệnh cho thiên thần hộ mệnh của con rời khỏi con, để con một mình phải trực diện với sa mạc. Cha đã phán: “Con phải sống, dù là phải sống cảnh trơ trụi của con!”1 Kh ng ai c thể sống s t một m nh đƣợc.2 Satan sẽ chiếm ngự hoàn toàn và muốn giết con đi. Cho nên Cha đã ra lệnh cấm n kh ng đƣợc đụng đến con. Thế rồi, trong kinh sợ con đã nhớ đến Cha và ngƣớc nh n Trời Cao để tha thiết t m đến Cha. Tiếng r n xiết và van xin của con bỗng phá tan sự thinh lặng chết ch c chung quanh con, và tiếng k u hãi hùng của con đã chọc thủng trời cao, thấu tới Tai a g i Cực Thánh... - “ i con Cha!” Đ là tiếng của Ch a Cha, tràn đầy vui mừng, vang vọng trên toàn cõi Thiên Cung. - “Ôi... giờ đây Ta sẽ để nàng thâm nhập vào trong các Vết Thƣơng của Ta 3 và cho nàng ăn Mình Ta và uống Máu Ta. Ta sẽ kết thân làm bạn trăm năm với nàng và nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về Ta. Ta sẽ tỏ cho nàng biết Tình Thƣơng Yêu Ta dành cho nàng. Rồi từ đ , m i miệng nàng sẽ khao khát Ta và trái tim nàng sẽ là Gối Đầu của Ta. Nàng sẽ nhiệt thành qui phục Sự Công Chính của Ta mọi ngày. Ta sẽ làm cho nàng trở nên bàn thờ của Tình Thƣơng Yêu và Sự Khổ Nạn Ta. Ta, và chỉ mình Ta mà th i sẽ là Tình Thƣơng Yêu và Sự Khổ Nạn đối với nàng. Rồi cùng với Sứ Điệp của Ta, Ta sẽ gửi nàng tới tận cùng trái đất để chinh phục những ngƣời v t n ngƣ ng, và đến với cả một dân tộc không phải là dân tộc của nàng. Nàng sẽ tình nguyện vác Thập iá òa nh và u Thƣơng của Ta l n đồi Calvari .”

T trở „trầ trụ ‟ B Trờ C o từ bỏ. 3 Tế C Co á .
1 2

y

t

t ầ b

mệ

và c T

Đà

quay lƣ

vớ t .

188

ăm 1990

- “Còn Ta, là Thánh Thần Thiên Chúa, sẽ ngự xuống trên nàng để tỏ cho nàng Chân Lý và sự sâu nhiệm của Chúng Ta1. Qua nàng, Ta sẽ nhắc nhở cho thế giới biết rằng: hồng ân lao nhất trong tất cả các hồng ân chính là Tình Thuong u”. - “Thế rồi, Ch ng Ta2 hãy ch c mừng! Cả Thi n Đ nh hãy ch c mừng!”... - Cha sẽ cầm tay con và làm cho con trở thành dấu chỉ sống động của T nh Thƣơng u Cao Cả của Cha, thành một chứng nhân của Thánh Tâm Cha và việc canh tân iáo ội Cha. (C C , rồ C Co , và rồ C T á T ầ phán):

Ta là Sự Sống ại.

t íc sứ đ ệ 22-12-1990 ày: N y từ ở đầu, t t ầ ộ mệ củ t bất c ợt đế để mở đƣờ trƣớc cho Thiên Chúa, tôi c đ c ỉ à một ƣờ tộ ỗ “chuyên ệ ” đã y u mế T C ,c od t t ầ ộ mệ củ t c o t ữ đ ều về T Đà , và t cũ c ỉ à vớ v ệc đƣợc c sẻ vớ t t ầ củ t mà t . T ế rồ t đã t m ểu gì thêm. Đế T C đế vớ t , và t y t ế c ỗ củ t t ầ ,t c vẻ c á s o đ . T c c m ác N à à một ƣờ x , tro c m ác bỡ ỡ củ t vớ t t ầ đã đ t à c m ác y u mế rồ . C ữ , t đã t ể ểu àt s oT C muố t y t ế c ỗ t t ầ củ t ! T còn dám ĩ x tớ mức rằ : T C đã tỵ t y u mế mà t dà c o t t ầ ộ mệ củ t , và t c m t ấy tộ ệ c ot t ầ ! S u ày, s u t t ầ củ t đem đế c o t sự t tẩy rất đ u đớ , T C đế vớ t ầ t ứ để t y t ế c ỗ t t ầ . N à ở vớ t một và ày. N à đã K N o mở t từ từ để t ỏ sợ ã . T ế rồ t vừ bắt đầu mở tâm ồ r vớ N à , N à ề lẩ trố t . T qu y đ tmt t ầ , ƣ t c ẳ t ấy t (G
1 2

B N B N

Cực T á . Cực T á

.

189

ăm 1990

t ầ đâu. T t ấy một và ồ (từ uyệ tộ ) đế x t cầu uyệ và chúc lành cho ọ. T đã cầu uyệ và c c c c o ọ. Họ x t c c phúc c o ọ bằ ƣớc t á . T m u mắ c y tớ N à T ờ ấy ƣớc t á về để vẩy tr ọ và c c c c o ọ. T đã ợ dụ d ày để ỏ xem ọ c b ết t t ầ củ t và Đấ mà t vừ mớ c ớm yêu mế ở đâu , ƣ t đã ậ đƣợc câu tr ờ . Mỗ ày qu đ t ấy t ật à âu ƣ một ăm. T đã ếm t m sự B A , ƣ t t ể ặ . Mặc d t số ữ ều ƣời và ều b bè, tôi chƣ b o ờ t ấy c đơ vớ c m ác b bỏ rơ ƣ trong ữ ày ày. T ƣt ểđ số tro đ ục. N ều ầ t u ào xin t t ầ trở vớ t . T ế ƣ không t ấy tr ờ , t t ầ đã qu y ƣ vớ t và b ệt tăm b ệt tíc ! L ồ t bất ực trƣớc sự c y trố củ à . “T t m ếm N à , ƣ t ấy. T ọ, ƣ n à tr ờ ” (Dc: 5:6). T t suốt b tuầ ễ tro s m c c o đế t c t ể c u đƣợc ữ . T ế rồ ữ cơ ố c ,t ƣớc lên Trờ Cao kêu à đế Đức Giavê: “Ôi Cha ơ ! Ôi ậy Thiên Chúa ơ , x ãy c ếm ấy co và sử dụng co ƣ ý N à muố . X C ãy t uyệ co để N à c t ể sử dụ co !” Vớ t ế u át xuất từ tậ đáy ồ , bỗ Bầu Trờ mở r và T ế C C ƣ T ế Sấm đầy x c độ ớ tế ọ t : “Cha à Thiên Chúa t ƣơ yêu con!” Lậ tức t c m t ấy m ƣ t ể vừ t oát r ỏ cơ bão xoáy và rớt vào tro một t ế ớ ỳ d ệu củ b .T t ầ củ t xuất ệ , và vớ t á độ ết sức d u dà , n à bắt đầu bă b các vết t ƣơ c o t , ữ vết t ƣơ xẩy đế c o tôi khi ở tro s m c. B ế cố ày x y r tro M P ục S 1986). Ngày T g 99

Ôi l y Cha, con khát vọ C ƣ t ử đất o át ƣớc. Giờ đây x Cha cho con đƣợc nghỉ ơ một chút trên Đầu Gối Cha và xin an ủi con. Xin cho con c m nghiệm t ấy rằng co đ đƣợc b o bọc bởi Trái Tim ủ củ Cha. Con cần đế ơ ấm á của Cha.
190

ăm 1990

- Con hãy dựa đầu con vào Trái Tim Cha. Con hãy nghỉ ngơi và cảm nhận lấy niềm an ủi. ố của con đang chăm s c con. ố của con vui sƣớng c con ở bên. ày con của cha, con hãy dựa đầu vào Trái Tim Cha mà lắng nghe những Khao Khát của Trái Tim Cha. Trái Tim Cha vẫn đang t m kiếm, mong mỏi, nài xin tình yêu mến của những ngƣời con khác... (N ƣ một ây át)

- Con à?1 Con sẽ tiến dâng g để an ủi Cha của con? - Ôi l y Chúa, bất cứ đ ều con, trái tim và linh hồn con. - Và còn g nữa? - Đờ số co , ƣ một b đắp cho những khao khát của Chúa Chúa muốn: tình yêu mế của con, ý muốn

- Vậy con hãy xuống khỏi Đầu Gối Cha để mà ra đi làm chứng nhân cho Danh Cha. Con hãy ra đi và n i cho mọi quốc gia dân tộc biết về Tình Thƣơng Yêu Cao Cả của Cha. Con hãy nhắc cho họ nhớ rằng: Lời Hứa của Cha thực sự sắp hoàn tất rồi, và sự Trở Lại của Cha c ng sắp đến rồi. Giêru-sa-lem mới2 đang ở trong tầm tay. Cha sẽ canh tân iáo ội của Cha và dân Cha. Vậy con của Cha ơi, hãy xuống khỏi Đầu ối Cha mà đi vào thế giới v Danh Cha... để làm cho mọi ngƣời biết đến Tình Thƣơng u của Cha. Con hãy làm cho thế giới nhận thức đƣợc Cha thƣơng y u các con cái Cha nhƣ thế nào. Thực ra, kh ng phải con đã chọn Cha, mà ch nh Cha đã t m đến con, chọn con, sai con đi đến với thế giới trƣớc gày Trọng Đại của Cha. Chính Cha là Đấng đã tác thành n n con, và dù con c xa cách với Cha, Cha vẫn chọn con cùng mặc khải Thánh Nhan Cha ra cho con. V vậy h i con của Cha, sau khi con hoàn thành tất cả c ng việc Cha trao ph , Cha sẽ đƣa con l n cùng Cha, và rồi con lại c thể nghỉ ngơi tr n Đầu ối Cha.

1 2

Đột C G áo Hộ .

C

qu y Đầu

nhìn tôi.

191

ăm 1990

Đồng thời trong khi con còn ở trong thế giới này, Cha sẽ bảo vệ con khỏi những kẻ áp bức. hần con, Cha muốn con hƣớng nh n l n Trời Cao kiếm t m Cha kh ng ngừng để thƣa chuyện với Cha. Những lời “Đức Giavê ở cùng con” là điều con hãy lu n khắc ghi trong tr kh n và trái tim con, v Cha-Đang-Ở-Cùng-Con. iờ đây, con hãy để lòng con giữ lại tất cả những g Cha đã n i với con, và con hãy nhớ tiến dâng lời cầu nguyện nhƣ trầm hƣơng tỏa bay l n Cha, để xin ơn trở lại cho các linh hồn và cho iáo ội Cha hồi sinh.

Ngày 5 T (N ày Lễ C Giáng Sinh)

g

99

Con sẽ loan báo Danh Chúa cho các anh c em con1, và c c tụ C tro bu ộ ọ đ c o d ọ3 c muố y .

đủ2,

- Con gái ơi, mặc dù nhiều ngƣời trong các con kh ng biết đƣờng dẫn đến òa nh và đƣờng dẫn đến iệp hất, con đừng chán nản. Con hãy hy vọng ở Cha. Cha sẽ sớm đến an ủi con. ày con của cha, về phần con những lời cầu xin của con4 đã đƣợc toàn thể Thi n Đàng lắng nghe. Cha sẽ đến hiệp nhất các con lại. ời Cha đã đƣợc ban ra, và Ý Cha sẽ đƣợc thực hiện. Đồng thời, con hãy qui tụ dân tộc mà con chƣa hề biết và trao cho họ những chỉ dẫn Cha đã ban cho con. ếu một „hiền nhân‟ buộc tội con là đã gọi Cha là Cha, th hãy nhắc cho họ rằng: h m nay một con trẻ đã đƣợc sinh ra và anh gài là Vị Cố Vấn Kỳ iệu, là Thiên Chúa Toàn Năng, là Cha ằng Sống và oàng Tử òa nh5.

C í T ố Tv. 22:22. 3 C í T ố 4 C o sự ệ 5 Is 9:5.
1 2

G áo Hy L . G áo Hy L . ất.

192

ăm 1990

Con hãy cầu nguyện cho những ngƣời tự nhận m nh là nhà th ng hiểu uật ệ, để họ c đƣợc lòng khi m tốn và tinh thần nghèo kh . Con hãy cầu nguyện để cho mọi quốc gia dân tộc đến với Ánh Sáng Cha, và để lòng hận thù đang soi mòn tim gan họ đƣợc x a bỏ, để Cha c thể bao bọc trái tim họ trong nh n của Cha, hãy cầu nguyện để phƣơng Đ ng làm hòa với phƣơng Tây và phƣơng ắc giải hòa với phƣơng am, hãy cầu nguyện để sự ki u căng và ngạo mạn quá đáng đang chiếm ngự nơi một số mục tử của Cha đƣợc thay thế bằng lòng khiêm tốn, hãy cầu nguyện để họ hiểu đƣợc ý nghĩa lời Cha đã phán: “ ất cứ ai muốn trở n n cao trọng giữ các con, phải là ngƣời t i tớ của các con. Và bất cứ ai muốn lên cao nhất giữa các con, phải là n lệ của các con. Thực vậy, c ng nhƣ Con gƣời kh ng đến để đƣợc phục vụ, nhƣng là để phục vụ và hy sinh Mạng Sống M nh hầu làm giá cứu chuộc cho muôn dân”1. Các con hãy theo gƣơng Thiên Ch a của các con, và các con sẽ đƣợc sống…

Ngày

T

g

99

- L y Chúa là Đấng Cứu Chuộc con ơ ? - Cha đây. Con hãy làm vui lòng Cha và làm việc cho Cha. Con hãy cầu nguyện cùng Cha và nhớ đến Cha. Con hãy đến với Cha.

1

Mt 20: 26-28.

193

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful