Asistenta maternală

1.1 Legislaţia în domeniu şi caracteristicile asistenţilor maternali Principalul act normativ care reglementează în mod expres statutul asistentului maternal profesionist este Hotărârea Guvernului României nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist. Prevederile acestui act normativ se completează cu detaliile menţionate de Ordinul nr. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de aplicare al acestor standarde. Potrivit hotărârii de guvern, asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestata în condiţiile prevăzute de HGR mai sus menţionată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul sau creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau încredinţare. Potrivit acestei definiţii, asistenţi maternali trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele caracteristici: - pot deveni asistenţi maternali numai persoanele fizice şi nu organizaţii neguvernamentale, firme sau alte asociaţii sau fundaţii, - aceste persoane fizice trebuie să aibă un atestat eliberat de CPC - să asigure la domiciliul lor (fie că acesta este proprietate personală sau este închiriată - trebuie să existe un drept de folosinţă asupra locuinţei respective) îngrijirea copilului. De asemeni, cnditiile minime menţionate în actul normativ referitor la caracteristicile asistenţilor maternali sunt: - să aibă capacitate deplină de exerciţiu (adică să fie major); - prin comportamentul lui în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; - să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale tuturor celor care o folosesc, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau încredinţare; - să fi urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului său organismul privat autorizat care efectuează şi evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist; - să nu mai desfăşoare o altă activitate salarizată, (să nu fie angajat cu carte de muncă în altă parte, pentru că o dată cu atestarea lui ca şi AMP devine salariat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.)

Direcţia desemnează pentru fiecare solicitant un asistent social care se va ocupa de evaluarea acestuia. Acesta începe cu cererea de evaluare a capacităţii de a deveni AMP. La cerere se anexează o serie de documente: . inclusiv copiii proprii sau cei deja plasaţi. suspendare/ retragere a atestatului de asistent maternal profesionist Îndeplinirea condiţiilor minime mai sus enumerate se verifică în cursul aşa-numitului proces de evaluare. este vorba despre: a.certificate medicale pentru toate persoanele care locuiesc cu solicitantul . alocaţiile şi beneficiile disponibile. b. acestea urmăresc mai multe lucruri. până la capacitatea afectivă de îngrijire a unui copil. ale medicului său de referinţele ce sunt . de reînnoire. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. pe care orice solicitant care doreşte să practice aceasta ocupaţie o depune la direcţia pentru protecţia copilului său la un organism privat autorizat să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului. buletin/carte de identitate) . criteriile pe baza cărora se va face evaluarea şi procedurile de revizuire a rezultatului evaluării. ele neputând să intre în procesul de formare şi evaluare pentru a deveni asistent maternal profesionist.În cadrul aceluiaşi act normativ se menţionează în mod expres persoanele care sunt excluse de la bun început. Procedura de acordare. În ceea ce priveşte întâlnirile şi vizitele asistentului social. În cazul în care se constată existenta anumitor probleme care pot afecta această capacitate de îngrijire a unui copil.copii de pe actele de stare civilă (certificat de naştere. Informaţiile date potenţialilor asistenţi maternali includ o listă a competentelor pe care asistentul maternal va trebui să le aibă. persoana care suferă de boli cronice transmisibile. c. pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. în vederea stabilirii capacităţii sale de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesită o măsură de protecţie. sprijinul acordat. de la spaţiul fizic de care dispune solicitantul. la domiciliu. Evaluarea ţine cont de recomandările de la locul de muncă.curriculum vitae . Solicitantul primeşte informaţii despre procesul de evaluare. se poate lua decizia întreruperii procesului de evaluare.cazier judiciar pentru toate persoanele care locuiesc cu solicitantul . Procedura de evaluare implica toţi membrii familiei sau alte persoane care locuiesc cu solicitantul.copii de pe actele de studii Evaluarea constă pe de o parte în vizitele asistentului social la domiciliul solicitantului. iar pe de altă parte în sesiunile de pregătire la care acesta trebuie să ia parte. certificat de căsătorie.

se va propune solicitantului să repete modulul sau se va recomanda încetarea procesului de evaluare şi pregătire. neacordarea atestatului de asistent maternal profesionist. religie) . există modulele specializate adresate îngrijirii copilului cu dizabilităţi şi celui cu HIV/SIDA. abilităţile şi experienţa solicitantului. Raportul de evaluare este întocmit de către asistentul social al AMP şi menţionează cunoştinţele dobândite de solicitant în urma cursurilor de formare profesională. activitatea profesională a AMP este evaluată de către asistentul social în fiecare an. precum şi de verificările acestuia întreprinse la poliţie şi la autoritatea locală. Toate informaţiile din întreg procesul de evaluare – vizite şi formare sunt cuprinse în raportul de evaluare a capacităţii solicitantului de a deveni asistent maternal profesionist. referitoare la eliberarea sau.numărul şi vârsta copiilor ce pot fi plasaţi . acesta primeşte informaţii de la asistentul social despre evoluţia procesului de evaluare şi indicaţii clare asupra demersurilor pe care trebuie să le facă solicitantul pentru înaintarea procedurii. În mod obligatoriu. totuşi. numărul de copii şi menţiuni referitoare la sexul. Dacă se constată că nivelul de cunoştinţe sau atitudinea solicitantului nu sunt corespunzătoare după absolvirea unui modul. opiniile familiilor copiilor.durata de valabilitate a atestatului .obţinute pentru fiecare solicitant de către asistentul social. la care se adăugă un număr total de 66 ore de pregătire practică.perioadă în care se va realiza prima evaluare anuală Atestatul de AMP are o valabilitate de 3 ani.particularităţile copiilor ce pot fi plasaţi (deficienţe. se întocmeşte un raport care rămâne la dosarul profesional şi reflectă evoluţia profesională a AMP. Pentru aceia dintre solicitanţi care îşi exprimă interesul iar evaluarea asistentului social a dovedit că au şi capacitatea/posibilitatea. Pentru a culege aceste informaţii. vârsta şi nevoile copiilor. asistentul social va avea întâlniri şi va consemna opiniile asistenţilor sociali ai copiilor ce au fost plasaţi. limba. Aspectele ce se discută în timpul vizitelor de evaluare sunt sintetizate de asistentul social în rapoarte de vizită. atestatul va cuprinde informaţiile următoare: . 2008) În ceea ce priveşte partea de formare aceasta constă dintr-un pachet obligatoriu cuprinzând un număr total de 7 module de formare. cu un număr total de 84 ore de teorie. etnie. Raportul de evaluare anuală va conţine informaţii despre nivelul de pregătire şi nevoile identificate de instruire ale asistentului maternal. precum şi nevoile de sprijin şi pregătire pe care solicitantul le are.datele de identitate ale titularului . (Manualul cursantului. precum şi propunerea motivată a celui care a efectuat evaluarea. În urma acestei evaluări. De asemenea se fac referiri la tipul de plasament.nivelul de specializare al AMP (în urma modulelor de pregătire absolvite) . după caz. realizate pentru fiecare întâlnire în parte. opiniile copiilor precum şi . Solicitantul este încurajat să participe activ la evaluarea să şi la pregătirea raportului său de evaluare.

la propunerea foarte bine motivată a direcţiei. Atestatul de AMP poate fi retras. asistentul social poate propune retragerea sau suspendarea atestatului de AMP.în privinţa copiilor plasaţi. să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă. Ce înseamnă aceste noţiuni ? Reînnoirea atestatului are loc atunci asistentul maternal îşi schimbă domiciliul iar direcţia de la noul domiciliu întocmeşte un nou atestat. Dacă situaţia o impune. . în urma acestei analize anuale. Direcţia este obligată să vină să facă o evaluare la noul domiciliu. la familia naturală/adoptivă şi respectiv la angajator: . după caz. Retragerea sau suspendarea atestatului se poate face numai în urma unei evaluări din partea direcţiei. care atestă faptul că există un pericol pentru copilul îngrijit sau că AMP nu mai face faţă cerinţelor pe care acesta le are. în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice. în acest caz nu trebuie făcute încă o dată cursurile de formare. îngrijirea şi educarea copiilor. atunci când cultura şi religia familiei AMP diferă de cea a copilului. Retragerea sau suspendarea atestatului se poate face dacă: a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia. g. să asigure integrarea copiilor în familia sa. intelectuale şi afective a acestora. b. d. să asigure integrarea copiilor în viaţa socială. să recunoască importanţa menţinerii identităţii culturale şi religioase a copilului. cu referire la copil. f. c. aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei. h. psihice.orice alte persoane sau specialişti. să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului său organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor. reînnoirea atestatului se realizează şi la finalul celor 3 ani de valabilitate prevăzuţi de cadrul legal în vigoare. reînnoit sau suspendat de CPC. De asemenea. Pentru punctul b) menţionat mai sus. AMP trebuie: a. cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator. există mai multe categorii de obligaţii. să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii. să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă. e. să asigure creşterea. sau dacă b) asistentul maternal profesionist nu respectă vreuna dintre obligaţiile prevăzute în HGR 679/2003.

există următoarele obligaţii pentru AMP: a. . sănătatea şi îngrijirea medicală a acestuia. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale şi de eliberarea certificatului medical se suporta de către angajator. să noteze evenimentele deosebite privind viaţa copilului. Este bine de ştiut că asistentul social care monitorizează activitatea AMP poate să facă în egală măsură vizite anunţate şi neanunţate la domiciliul AMP sau poate sta de vorbă cu persoane din comunitatea în care trăieşte AMP pentru a afla cât mai multe detalii despre felul în care acesta se simte în “pielea” acestei ocupaţii. metodologiile şi regulamentele interne elaborate de angajator. să informeze de îndată direcţia cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală. AMP şi persoanele cu care acesta locuieşte au obligaţia să prezinte anual comisiei pentru protecţia copilului un certificat medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea desfăşurării activităţii. dar şi să îl ajute să depăşească perioade mai dificile în exercitarea acestei profesii (spre exemplu. să informeze familia naturală/adoptivă cu privire la evoluţia copilului. starea de sănătate etc. să realizeze obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute în convenţia de plasament pentru fiecare copil. activitatea şcolară. respect şi consideraţie. l. să respecte procedurile. c.în relaţia cu familia naturală/adoptivă. e. să trateze părinţii naturali/adoptivi ai copilului cu demnitate. să participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajatori. situaţia lui şcolară. . .în relaţia cu angajatorul AMP au obligaţia: a. Modalitati de monitorizare si sustinere a activitatii asistentilor maternali profesionisti Responsabilitatea principală pentru monitorizarea dar şi pentru susţinerea activităţii AMP revine asistentului social desemnat special de direcţie în acest scop.i. dacă aceasta nu contravine interesului superior al copilului. b. să întocmească jurnalul copilului. care trebuie acesta să facă în mod concret pentru a sprijini solicitantul să îngrijească cât mai bine copilul care este plasat. k. j. să respecte dreptul la identitate şi istoria proprie a copilului. să informeze de îndată direcţia cu privire la orice schimbare survenită în situaţia copilului aflat în plasament . b. d. familială sau socială care ar putea să influenţeze activitatea lor profesională. progresul înregistrat în aceste activităţi precum şi performanţele. cu prietenii şi cu orice alte persoane relevante din viaţa copilului. momentul în care copilul ocrotit pleacă de la AMP sau atunci când propriul copil al AMP se poate simţi neglijat din cauza atenţiei care se acorda copilului plasat etc). frumoasă dar şi grea în egală măsură. să sprijine copilul în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu familia sa naturală.

Dacă acuzaţia este foarte gravă sau abuzul. uneori. Este vorba despre aşa-numitele grupuri de suport sau de sprijin. va recunoaşte şi găsi mai uşor soluţii la comportamentele dificile ale copilului şi “uzura” nervoasă/profesională va fi mai redusă). care ia decizia finală. În decursul activităţii de ocrotire a unui copil se poate că. alţi profesionişti – medici. se ia o decizie care poate merge de la absolvirea de orice vină/responsabilitate a AMP. Orice învinuire este în mod obligatoriu investigată. soluţiile pe care le-au găsit în diverse situaţii. în condiţiile legii. asistenţi sociali. în funcţie de sitatie. dar este bine că toată lumea să ştie că astfel de situaţii pot avea loc şi mai ales să se cunoască procedura în situaţiile respective. să-şi împărtăşească unii altora experienţele trăite.În acest proces de monitorizare a activităţii de AMP este/va fi foarte important să existe o atitudine cât mai deschisă faţă de asistentul social al AMP. în egală măsură. poliţişti etc). Concluziile investigaţiei se prezintă în cadrul unei întâlniri la care participa şi AMP în cauză şi. În afara acestora. Învinuirile ce pot fi aduse sunt din cele mai diverse dar cele mai grave sunt cele legate de abuz (sexual. alte persoane din comunitate. se procedează la mutarea imediată a copilului şi la . sentimentele pe care le-au avut etc. psihologi. în cursul cărora aceştia au ocazia să discute una sau mai multe teme de interes comun. AMP pot face apel împotriva deciziei CPC. şi alţi profesionişti din direcţie (asistenţi sociali. Acuzaţiile pot fi aduse la cunoştinţă asistentului social în cursul vizitelor de monitorizare sau pot fi primite la direcţie. Investigaţia este condusă de coordonatorul comisiei numită de direcţie să investigheze acea situaţie/acuzaţie. odată intraţi în comunitatea AMP. Astfel de momente sunt deosebit de neplăcute pentru toţi cei implicaţi. până la recomandarea de mutare a copilului şi de retragere a atestatului de AMP. educatori. care sunt întâlniri ale AMP. AMP să li se aducă diverse învinuiri. familia naturală. exploatare şi neglijare. exploatarea sau neglijarea sunt evidente. bine argumentate. Subiectele acestor întâlniri pot fi propuse de asistentul social care observă că mai mulţi dintre AMP sunt interesaţi sau întâmpina probleme similare. emoţional). Vizitele sau întâlnirile cu asistentul social sunt prilejuri pentru monitorizare şi pentru susţinerea activităţii AMP. rude ale AMP. în funcţie de caz. jurişti etc). Investigarea eventualelor acuzatii aduse la adresa AMP Ultimul aspect al acestei lucrări este legat de posibilitatea apariţiei de acuzaţii la adresa modului în care AMP îngrijeşte copilul care a fost plasat şi felul în care aceste acuzaţii sunt investigate. şi implică. există posibilitatea de participare la diferite activităţi împreună cu alţi AMP sau viitori AMP. fizic. asupra copilului (care va depăşi mai uşor diferitele probleme şi se va dezvolta armonios) dar şi asupra membrilor familiei AMP (care nu se vor simţi neglijaţi. Acuzaţiile pot fi aduse de diverse persoane (copil. sau pot fi propuse de AMP care se confruntă cu situaţii mai dificile. se va putea discuta cu asistentul social modalităţi de a-i face să simtă valorizaţi şi implicaţi cu adevărat în îngrijirea copilului plasat). sunt înaintate CPC. pentru că acest lucru se va răsfrânge atât asupra AMP (ex. Recomandările. vecini.

suspendarea atestatului de AMP pe durata investigaţiilor. medicină legală). procuratura. . vor fi sesizate şi autorităţile în drept să investigheze astfel de situaţii (poliţie. Dacă se considera necesar (abuzuri grave).

“Manualul cursantului”. 35/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul maternal profesionist şi a ghidului metodologic de aplicare al acestor standarde. Iaşi. . . Dumitrescu. Popescu.Hotărârea Guvernului României nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului. . Editura Polirom. L. Bucureşti. O. D. Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie. Clocotici. Gheorghe. 2008. . Roşu.C.Cojocaru Daniela. D.Bibliografie: . procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist. Copilăria şi construcţia parentalitatii asistenta maternală în România. mai 2008.Ordinul nr. I. Nedelcu.