'/'

PEPEfrt(8rfl PERCTBA
BAHASA XEIAYU.
I
I

P€IAH{AX DAT PEH'IJSIII

I t Fti 2012

PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR 2012

1

D

11

A

21

2
4

o

B r,

12

c
D

to
14 15
16

4 5 6

A
D

BA

c
A
E
D

a.

B
lA

22 zo 24 25 26

cb
R

B

31

A
B

L'

B B B
A

1''
18 19 2A

,7
28 29 30

32 oo 34 35 36 aa

r,
D

A
B rt v

I
9
10

A
B D

D

c
A

c tl

38 39 40

c
A
B

Aspek yang perlu dinilai:

4\^-^"1"-jt^ ,

1, 2. 3. 4. 5. -

u

Menjawab tugasan.

'- ,''l^'- ?L

Ayat gramatis.
Kata: irnbuhan / kata ganda / kata majmuk. Kosa kata.

*J^t^'+ U
,f

, i."* (
^g

L

s"^,

t'{,,

Ejaan dan tanda baca.

urr^-^

ldea Gadangan bertugas di kaunter
memilih buku .i meminjam buku mencatat nota membaca buku memerhati berjalan masuk mengulang kaji pelajaran

BA'IASA IEIIYTts PEIAHAXAI{ OAIT PEM,I.|8A!I

PEPER}IGAAII PERCUBAAN UPSR A}I2

Format - Keperihalan ldea Cadangan

Pendahuluan

r o o e c
Penutup

Bersesuaian dengan tajuk

lsi Cadangan
tindakan diri sendiri iindakan bersama-sama rakan tindakan bersama-sama orang ramai tindakan dengan agensi (bomba/polis/ambulans) tindakan susutan

-

melawat rakan

. .

Perasaan dan harapan Pengajaran
lain yang berkaitan/togik diterima

n**ldea-idea

1* ^Y
,\

\\vz4'\"/'la,, ,/ /
$
'1
/

.t,

0

v.\r,

+
/

\t

.N
"h' IJ
Y)

'l

l4

\

lr

7

BAI{ASA TELAN'.

PEPERTGAAI' PERCTtsAAil THiB M12

PEIA}IAIAX

DAT PE}T.ILBA,.

Format

-

Surat Kiriman Tidak Rasmi

/

ldea Cadangan Pendahuluan pembuka kata
mendoakan kesihatan dan kesejahteraan bertanya khabar

lsi

I

tujuan menulis surat
-menceritakan tentang aktiviti gotong-royong penglibatan - guru - murid - waris pengalaman semasa aktiviti membersihlmenceriakan kelas/bilik khas ltaman sains, kawasan sekolah - gembira aktiviti berjaya - berialan dengan lancar

lsi 2

lsi 3

-

-lsi4

pengajaran - sikap menjaga keberpihan di sekolah - manfaat untuk semua warga sekolah. - sekolahku rumahku harapan

Penutup

-

Penting
Pastikan calon menulis surat tidak rasmi. Sekiranya tidak mematuhi fonnat, 2 markah daripada markah keseluruhan akan ditolak.

*

,r$
ldea-idea lain yang be*aitan boleh diterima

\En
B \.v v\

40
ir\ ',x \"3\

Li

,^

\t ,/
,{ \

t{

\., /,

//r\

-T

BAflAEA ELAYT} PEXAHil'W OAII

PEPERSGAA'I FERCUBAA'{ t'FsR

Format

-

Ucapan

ldea Cadangan - Pendahuluan kaia alu-aiuan terima kasih diberi peluang berucap tujuan majlis

-lsi1

perasaan sedihlterharu - kehilangan guru yang disaYangi - melanjutkan pelajaran mengucapkan terima kasih - pengorbanan guru - jasa guru - tunjuk ajar jadi panduan harapan - berjaya dalam mengejar cita-cita - meneruskan khidmat bakti - tamat pengajian dapat menabur bakti di sekolah ini

-lsi

2

-lsi

3

-lsi4

memohon maaf - kesalahan tutur kata - tingkah laku dan perbuatan - sukar untuk membalas jasa mengucapkan selamat berpisah - harap akan dapat bertemu lagi - mendoakan keseiahteraan - pantun I peribahasa

- Penutup

"{dea-idea lain yang sesuai dilertma

aA'asrfr:lffi lFlili^1xfi?t",Eiitf,',li

I
rbertanggungjawab rberdikari

nota-nota untuf menrUuat -Hazri bersamaEEilT

oberdlsplin oberdikari

rrasional alaj tutis lre datam

bEdffilEt

sebelum mqsuT tidur