PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

1 Lakaran Balapan 200 meter 3.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.3 Lari Berpagar 2.2 Lari Berganti-ganti 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Sejarah Olahraga 1.1 Lari Pecut 2.

Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.1 Lompat Jauh 5.1 Strategi Penyampaian 7.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.3.1 Gaya Lontaran 4.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. vi . Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. dan masa anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. 4. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. sumber-sumber pembelajaran. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 2. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 3. 1.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Teliti maklumat yang diterima. vii . Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. 7.

Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Acara Lompatan.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. tajuk empat. v . Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Pada setiap akhir tajuk. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. tajuk dua Acara-acara Balapan. tajuk enam. tajuk lima. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. soalan-soalan berbentuk refleksi. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. tajuk tiga. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Pengenalan Olahraga. tajuk tujuh. Acara Balingan. Kursus. Tajuk satu. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga.

(Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.1 Acara Lompatan 4.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.2 Acara-acara Balapan 2.2 Acara Balingan 3.1 Pengenalan Olahraga 1. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 3. diharap anda dapat: 1.

Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. 1500 m : 3000 m.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. iv. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. membaling dan melompat. iii. vi. v. ii. 200 m dan 400 m : 800 m . Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).

jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.Acara padang pula terdiri daripada: i. Acara lompatan : lompat tinggi. lompat jauh. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. 3 .melempar cakera.1 1. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. 2. Acara balingan : Merejam lembing.

5. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. peraturan-peraturan lari pecut. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berganti . perbincangan. lari berganti . 2. 4. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 3.ganti dan lari berpagar. lari berganti . lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. 6.ganti dan lari berpagar. diharap anda dapat: 1. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berganti-ganti.

panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. pertandingan.22 meter dan maksima 1. Sub Tajuk 2. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Di peringkat antarabangsa. 5 . Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah.25 meter . Tiap-tiap lorong lebar minima 1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat sekolah.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.

c. Berdiri di blok. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Kepala dan leher didongak. c. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. v. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. ii. iv. b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. kepala dan leher a. diletak di belakang garis permulaan. mata pandang ke hadapan 6 . Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan.

c. pelari haruslah berlari untuk 110 m. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. c. Fasa Sedia a.ii. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. b. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. b. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. d. Fasa Berlepas a. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Fasa penamat a. e.Larian untuk larian 100m. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Contoh :. 7 . c. berlari mengikut jarak tertentu. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. d.

8 .

 Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. kaki atau tangan peserta. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Bagi 4 X 400m. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. 9 .Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.

Sub Tajuk 2. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).

Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. 11 .2000 meter berhalangan.800 meter . Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. 10 km.Sub Tajuk 2. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.Merentas desa. Pelari memerlukan taktik. 3000 meter berhalagan .1500 meter  Larian Jarak Jauh . dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.  Larian Jarak Sederhana . Perbezaannya cuma dari segi jarak. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. 5000 meter.000 meter . halangan dan peraturan larian. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. 10. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.3000 meter. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.

pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. 12 . Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. dan tembakan pistol dilepaskan’.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Bagi acara 800 meter. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Jika peserta 8 orang dan kurang. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari.

 Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya. 13 .Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Berlari di lorong paling dalam. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.

2. 3.1 1. 4. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.Aktiviti 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 14 .

menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. 3. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 300m dan 400m. 2. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . diharap anda dapat: 1.

Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16. 300 meter dan 400 meter. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.1.1. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter. Di peringkat antarabangsa.18 m2 16 .219. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.1 Keperluan Awal 3. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.248. Tiaptiap lorong lebar minima 1. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.82 m2 > 10.710.36 m2 > 5.22 meter dan maksima 1.1. Sub Tajuk 3. Di peringkat sekolah.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.86 m2 > 9.448.25 meter .804.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan .1.482.17 m2 > 15.1.86 m2 > 4.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.

Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.1. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.1. Pita fibre . Pita besi .3.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.21 m – 1.1. 17 .

00 – 3. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm. lebar garisan ialah 5 sm.3. Tiang penamat. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.21 meter ( minimum ) hingga 1. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”. .Tinggi tiang = 1.Tinggi tiang = 1.1.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. Garisan permulaan dan garisan penamat.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 .23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.50 m Tebal tiang = 2.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .

4 Zon-zon di balapan.1.3.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .00 m 10.00 m 10.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.

.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.0m dan 200m = 10. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. D N C M F J H K E P E G A B .0m. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .0m. CMEB + DNPA bahagi 2.2. 3. 300m =15. Dalam sub tajuk ini.Sekiranya untuk trek 400m.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .Sub Tajuk 3.

67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.5 = 30.30m dan lebar lorong 1.142) x 50.415 x 2 = 68.527 +116.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.164 + 51.86 x 2 = 63.529 = 112.896 + 30.386 = 7.5m.142) x 29. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .192 = 248.792 + 51.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.142) x 31.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.084 = 120.20 = 51.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.054 Lorong 3 + 1.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.72 Lorong 4 + 1.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.142) x 51.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.83 + 55. 21 .635 =227.807 Lengkok APND + BEMC = 63. .64 = 54.807 = 116.896 = 61.27 = 172.142) x 49. JD = 29.362 = 124.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.693 = 225.386 = 15.86 = 55.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.72 + 52.192 + 124.86 = 34.529 Lengkok APND + BEMC = 61.084 Lengkok APND + BEMC = 66.42 = 52.142) x 52.138 x 2 = 66.635 + 113.73.Sekiranya ditolak 0.0m.054 – 225.5 = 51. = 86.64 = 33.36 = 240..142) x 32.362 Lengkok APND + BEMC = 68.72 – 225.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 49.843 = 113.142) x 30.142) x 29.42 = 31.582 x 2 = 61.527 = 233.36 + 120.386 Lorong 2 + 1.365m .20 = 30.20m. KJ =20.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.693 + 112.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.276 + 54.

505m ( 1½ stagger ) = 3.67m ( 1 stagger ) = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.83m Pelari ketiga = 3.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.505m (1½ stagger ) = 7.

2.a2 b= 1/3 x 3.1 1. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. a. a=b b. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. Garis lurus (GL) a. b. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.142 x a1. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. 23 . c. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d.288x w /y)] Aktiviti 3. GR = √2y2[ 1-kos(57. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. Lengkung a=1/3 x 3. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2.

2. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. diharap anda dapat: 1. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 .

1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru.Sub Tajuk 4. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. iv. i.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. v. ii. iii. 25 . Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. menggunakan kekuatan tangan.

Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. 26 . Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga.ii. membelakang sektor lontaran. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. iii. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Bagi gaya lungsur selangkah.

Tangan kanan mengikut arah lontaran. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. v. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 . siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Memulakan lontaran. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki.iv. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu.

Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.1 1. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.Aktiviti 4. 28 . 2.

menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan.TAJUK 5 : ACARA PADANG . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 3.

kepantasan. lompat jauh. melontar peluru dan membaling tukul besi.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. lompat kijang. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. 30 . koordinasi. merejam lembing. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. lombol bergalah. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. melempar cakera. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. anda juga perlu tahu acara-acara padang. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. Sub Tajuk 5.

Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. iv. i.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. 31 . ii. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. iii.

Bagi gaya layar. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. Bagi gaya tendang kayuh. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Apabila tangan mencecah tumit. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. iv. iii. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum.ii. Bagi gaya gantung pula.

 semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. iv. ii.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. iii. gaya barat. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting.   semasa mendarat. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. gaya pelana. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 .

L/Bergalah 2. 34 . adalah pemenang. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. Untuk tempat pertama.50m Berat : L/Tinggi 2kg. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.00m.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. L/Bergalah 4.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1. Dengan adanya gelanggang / sektor.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.1.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti. Bagaimana pun di peringkat sekolah.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran. 6. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 .  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.1.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.1. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan. Sub Tajuk 6. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.1.1 Keperluan Awal 6. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.1.1.1.

00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 . Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.22 meter dan lebar 300 mm.1.2.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.22 meter dan lebar 300 mm.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.75 m x 9.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.1.2.1.6.75 m x 9.

1.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.6.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.00 m x 5.00 – 4.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.2.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .1.2.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.00 – 4.

   Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.2.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.1.

42 .6. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.1.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.1 3.2.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan. 4.

2.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

kerja bersama-sama .1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .sumbangsaran 44 . a. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M.main peranan .Kumpul maklumat P4. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Buat tafsiran P5. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Anthony 1963).Rancang penyelesaian P3. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.Buat kesimpulan b. Sub Tajuk 7.Kenal pasti masalah P2.perbincangan kumpulan . Kaedah kumpulan .

mendengar. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.kepimpinan f. 45 .memberi galakan.lawatan e.eksperimen . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi. Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.permuafakatan .projek .pemerhatian . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.bimbingan rakan sebaya .tunjukcara atau demonstrasi .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. . murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.memberi pertolongan. .d. Kaedah Koperatif Unsur.

2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.Statik ke dinamik .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .menampakkan cirri-ciri keseronokan . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .suasana aktif & penglibatan ramai 46 .ada perbezaan antara pasukan .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Jarak ( Dekat ke jauh ) . Biasanya dijalankan secara station.penerapan semangat berpasukan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.berkait kemahiran yang diajar .Sub Tajuk 7.Mudah ke lebih kompleks .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .

murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak.45 Pagi – 8. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. 47 . : Penanda. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. Sains. sabar. batang penyapu : Peka pada situasi. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. patuh kepada arahan. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. Matematik. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. tali. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran.

 Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.  Semasa berlari. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Tunjuk cara 2.

Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 . Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti.

Berlari tumit sentuh punggung 3. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. • Bangun perlahan. Berlari lutut tinggi 2. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1.lahan sambil membuka pelukan. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . • Peluk badan sekecil-kecilnya.

1 1. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.Latihan 7. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. 2. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. 51 . Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. Berdasarkan RPH di atas. 3.

merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2.

Sebagai panduan. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. lompat jauh dan lontar peluru. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. Selain daripada itu. 53 . Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid.

Peserta berlari di lorong sendiri.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. b. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. d.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Kedua-dua kaki bersudut. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°.  Bahu melepasi garisan. Peserta diberi 2 kali percubaan. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Koordinasi tangan dan kaki. e. a.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Balapan Baton .4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Ayunan tangan maksimum. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan. baton berlaku dalam zon pertukaran. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam.

 Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Posisi dan kedudukan dekam.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Ayunan tangan maksimum. Tiada koordinasi tangan dan kaki.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Bahu tidak melepasi garisan.  Bahu melepasi garisan.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Teknik mula yang salah.  Bahu melepasi garisan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.  Posisi dan kedudukan dekam. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Kedua-dua kaki bersudut.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. 55 .10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Mengekalkan kepantasan.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki tidak bersudut. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.

imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. 56 . Kedudukan pemberi berselang seli. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah.. Teknik penamat salah. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Mengekalkan kepantasan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli.       Gerakan tangan dari atas ke bawah.. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Mengekalkan kepantasan.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.     Tidak menamatkan larian.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton.

Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik Penerbangan. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. c. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Kedua-dua tangan berada di hadapan. b. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti.     e. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Kaki bebas dihayun dengan kencang. Teknik Lonjakan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Prosedur: a. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Lari di atas bebola kaki. d. boleh diterima. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik Mendarat. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal.

     Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Lari di atas bebola kaki. Lari di atas bebola kaki.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik penerbangan yang salah. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Teknik lonjakan yang salah. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Teknik mendarat yang salah 58 . Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. boleh diterima. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. boleh diterima. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Lari di atas bebola kaki. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. boleh diterima. Teknik lari lantas yang salah. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.

Prosedur: a.  Pindah berat badan. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. sama. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.dibengkok sedikit pada masa yg. Peserta mula apabila arahan diberi. LONTAR PELURU  e.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Alatan : b.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. bawah telinga. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. b.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. 10 markah 59 . Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. c.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.

    Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Teknik lontaran salah.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Tidak pemindahan berat badan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Ikut lajak.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Ikut lajak.  Ikut lajak.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Lemah ( 1. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. bawah telinga.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. bawah telinga.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Teknik persediaan salah.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. bawah telinga.  Pindah berat badan.  Kurang pemindahan berat badan. Teknik lunsuran salah. 60 .  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.

Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 61 . Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.1 1. Aktiviti 8. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut.

membaling dan melontar. Kuala Lumpur. Pustaka Cita Tinggi. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. melompat. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. 62 . Olahraga. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Olahraga – Padang. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien.

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 2.

v. vi. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. ii. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. membaling dan melompat. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. 1500 m : 3000 m. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. iv. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. iii. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). 200 m dan 400 m : 800 m . 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu.

Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 2.melempar cakera. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.Acara padang pula terdiri daripada: i. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Acara balingan : Merejam lembing. Acara lompatan : lompat tinggi. 3 . melontar peluru dan membaling tukul besi ii.1 1. lompat jauh. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.

lari berganti-ganti. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. 5.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. 6. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. peraturan-peraturan lari pecut. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. 4. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut.ganti dan lari berpagar. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. lari berganti . lari berganti .TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. perbincangan. lari berganti . 3. 2.ganti dan lari berpagar. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh.

5 .22 meter dan maksima 1.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. pertandingan. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Di peringkat antarabangsa. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Sub Tajuk 2.25 meter . Di peringkat sekolah. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.

Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Berdiri di blok. c. kepala dan leher a. b. ii. v. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. c. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. diletak di belakang garis permulaan. Kepala dan leher didongak. mata pandang ke hadapan 6 .Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. iv.

c. b. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Fasa Sedia a. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. c. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. d. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.ii. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Fasa penamat a. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. b. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. 7 . Fasa Berlepas a.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. e. berlari mengikut jarak tertentu. Contoh :. pelari haruslah berlari untuk 110 m. c. d.Larian untuk larian 100m.

8 .

Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. kaki atau tangan peserta. 9 . pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Bagi 4 X 400m. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.

110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

 Larian Jarak Sederhana . 5000 meter. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain.1500 meter  Larian Jarak Jauh . Pelari memerlukan taktik. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Perbezaannya cuma dari segi jarak. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 3000 meter berhalagan .800 meter . Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.000 meter . 10.3000 meter. 11 .2000 meter berhalangan. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.Merentas desa. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.Sub Tajuk 2. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. halangan dan peraturan larian. 10 km. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.

Bagi acara 800 meter. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. dan tembakan pistol dilepaskan’. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. 12 . Jika peserta 8 orang dan kurang. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari.

13 . jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Berlari di lorong paling dalam.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.

1 1. 3. 4. 14 . Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.Aktiviti 2. 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.

15 .

Panduan Pengajaran Olahraga. Successful track and field. Thomas. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. & Boyle R.      Gallahue. Petaling Jaya: Longman Malaysia.).C.). Dubuque. Taman Serdang Raya. (1978). CA: Benjamin Cummings. IL: Human Kinetics. ____________. ____________.M. A. (2003). Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Teaching physical education (5th ed. Clarke. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Teng Boon Tong (1989/1994). Champaign. San Francisco. & Donnelly. J.L. S. Brown. (2003). D. Lee. Manual Olahraga. Bahagian Pendidikan Guru. The primary physical education handbook (2th ed. Iowa: William C. J. Wee Eng Hoe (1995). M.      . (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia.). Wee Eng Hoe (2002). Ltd.R. & Thomas. Bhd. Shah Alam: Fajar Bakti. Kegiatan Profesional Olahraga. Helen Ten (1997). Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. . & Ashworth. (2002). Developmental physical education for all children (4th ed. Mosston. F. Hall. K. (2005). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). IL: Human Kinetics.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Champaign.T. R. (2004). Penerbit Open University Malaysia (OUM). London: A & C Black Pub.. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Hasbullah (2007). Kementerian Pelajaran Malaysia.

MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. NORIATI BINTI A. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. Edu.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UM B. Hons.Edu.com .A.my nordinabubakar@yahoo. Jasmani). MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).com Kelulusan: M Scs.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. Pahang Darul Makmur. Cyberjaya nordin.(Geografi & Bahasa Melayu).bakar@moe. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis.UPM Bac. UM Dip.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. Pend. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian).(Pendidikan Teknik Vokesional). jalil_osman@yahoo.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. (Pend. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). UPM Bac. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. UPM Bac. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). (Sains Sukan).UM Kelulusan: PhD.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). (Pendidikan Jasmani). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). (Sains Pertanian). zzakari97@yahoo. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.goy. Cyberjaya Dr. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.(Sosiolinguistik).

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 3. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. the acquiring of skills in the track and field event. This course stress on rules and regulations. 4. 6. kemahiran acara padang. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. 5. . Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. 2. kemahiran acara balapan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. 3. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. 2. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. 2. 2. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. . Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful