·· <$-:6/-28:-8=-(3?-:.?-e?-G-;-$-=?

·
Fra teksten De Fire Testamentariske Belæringer fra Vidyadharaerne.

.$:-<2-h-e:-8=-(3?-5$?-$?3-$/.-.-2h$-0-8$?-?·
er heri indeholdt Tre Udsagn, som Rammer det Vitale Punkt ifølge Garab Dorjes testamente

/-3· X-$-<-;·
Namo Śri Guruye
<%-<$-g$?-0:-$.%-=-K$-:5=-=·
Hyldest til den tillid som kommer af selv-årvågenhedens erkendelse!

;/-0<-P2-0-3.-0:-<$-0-:.·
Da denne årvågenhed er til - uden at være skabt
<%-$%-:(<-5=-&<-;%-3-:$$?-0?·
Opstår tilsynekomster af sig selv - uafbrudt, uhindret.
$%-Y.-!/-G%-(?-{:-8%-.-><·
Alt, hvad der viser sig og er til, opstår som Dharmakayas udfoldelse
><-2-.-*.-<%-$-,$-+-P=·
Og bliver direkte udfriet i sin opståen i sådanhed i sig selv
.-./-2.-$>$?-!/-I-.$%?-:.?-0·
Denne mening, som samler alle Sugata'ers hensigt,
2o=-2-2a%-K<-5$-$?3-3/-%$-:.·
Disse tre udsagn af hjerteråd til ham, som faldt bevidstløs om
:#<-:.?-$*?-G-$.?-,$-2&.-0:-K<·
Fordi de fuldstændig sikkert afgør samsara og nirvana
:(-#:-8=-(3?-~%-$-.G=-.-&?·
Bør dette dødsstundens testamente gemmes i hjertet

A-A·
A I

<$-0-,-2g=-.-2!/-0:-3/-%$-/·
Dette hjerteråd åbenbarer uden tøven Årvågenhed
%-<%-,$-+-3.-0-.%·
Introducerer direkte til ens egen natur og
,$-$&$-,$-+-2&.-0-.%·
Direkte beslutning på een ting og
$.%-P=-,$-+-2&:-2:·
Direkte fortsættelse i tillid til udfrielsen
<%-%-;/-0-$8/-%<-$%·
Egennaturen er til, viser sig som yde tilsynekomster
5=-$*?-:S?-0-:U.-0:·
De to måder smelter sammen, hvor de mødes

¿·
ITHI
&<-$%-<%-;/·
Alt hvad der viser sig
!2?-<%-$?-<%-(·
opstår selv-tilstrækkeligt ved egen kraft
<%-<%-U.-0:·
hver møder sig selv,
3-,$-+-3-<%-:U.·
Moderen møder direkte moderen i sig selv
2-,$-+-2-<%-:U.·
Sønnen møder direkte sønnen i sig selv
$&$-,$-+-$&$-<%-:U.-0:·
Enheden møder direkte enheden i sig selv
<$-0-$&$-0-<%-.%-:V=-2·
Årvågenhedens enhed er kun forbundet med sig selv
P=-2-$&$-0-<%-.%-:V=-0:·
Udfrielsens enhed er kun forbundet med sig selv
<%-,$-+-3,<-$%-$-,$-(.·
Tilstanden i sig selv afgør den endelig vision
$&$-,$-+-<%-$%-$-,$-(.·
Den unikke tilstand afgør tilsynekomster i sig selv
P=-,$-+-,-53-I-,$-(.-0:·
Udfrielsens tilstand afgør tvivl

¿·
ITHI
<%-=-L/-5.-0-K$-0:-2%-36.-v-2:-$.%·
Tillid er som et skatkammer af ens egne oplevelser i sig selv
$8/-=-L/-5.-0-:#<-=?-+<-2:-o=-0-v-2:-$.%·
Tillid er som en Chakrvartin-konge hvad angår oplevelser med hensyn til andre
P=-?-=-L/-5.-0-3#:-=-3#:-,3-0-v-2:-$.%-%·
Tillidens kerne er som oplevelsernes udfrielse i rum, der opløser sig i rum

¿·
ITI
<%-,$-+-<%-P=·
Selv-udfrielsen direkte i sig selv
$&$-,$-+-$&$-P=·
Den unikke tilstand udfries direkte i en unik tilstand
3-2-$*?-.<-2:·
Således forenes moder og søn
¿·
ITHI
<%->?-0?-$8-.%-%-:U.-0:·
Erkendelse i sig selv er introduktion til Væren
.:-K<-/-3-.%-2-:U.-0-v-2-!-P=-?-$&$-0-;/-0<-%->?-0:·
Derfor er det, som når moder møder søn, når udfrielsens unikke tilstand erkendes
<%-$?-<%-P=-2<->?-0?-,$-3-<$-0-*.-=-,$-2&.-0:·
Når selv-udfrielsen i sig selv erkendes, afgøres uvidenhedens essens
.:-K<-S-3?-S-3-:O-2-.%·
Derfor som at vaske snavs bort med snavs
i3-g$-*.-=-i3-g$-!-$*/-0-$8/-=-<$-3-=?-2<-,$-2&.-.·
Afhænger diskursive tanker af diskursive tanker og man behøver ingen modgift
$8-*.-=?-P=-2?-$.%-$%-;/-.-2&:-2:·
Eftersom Værens hjerte er udfrielsen, fortsættes overalt med tillid
.:-K<-3=-I-3..-0-*.-3=-<%-$?-P=-2-v-2-!·
derfor er det som en slanges knuder der løses af slangen selv
$8/-v?-G-<$-0-5-(.-0?·
Men en årvågenhed, der indfanges af andet, synker hen i fortvivlelse
.%?-$8-<%-,$-+-$8-2&:-2:·
Derfor er det at fortsætte direkte i tilstanden i sig selv den grundlæggende afgørelse

¿·
.$:-<2-h-e-;%?-?-M-%/-=?-:.:-2:-5=-2!/-0:-5·
På den tid da Prahe Vajra (Garab Dorje) åbenbarede metoden for fuldstændig overskridelse af samsaras lidelser
:)3-.0=-2>?-$*/-2o=-8%-?-=-:I=-/?-G-@.-&?-1-(/-0-K%?-0?·
faldt Manjushrimitra bevidstløs på jorden og udstødte højt "Ak, ak!"
<-=%?-2.-2-:.-G-.G=-/?-K$-$-;?-0-K%?-+·
Vetalakshama manifesterede - fra midten af lyset - sin symbolske form
2o=-2-a.-2:-./-.-$?%-2:-8=-(3?-($-$?3-$/.-.-2h$-0·
For at vække inspirationen til at opstå hos den, som faldt sanseløs om, blev disse Tre Udsagn som rammer Det Vitale Punkt
K$-$;?-0:-3,=-.-2.#-3,%-#-8/-3?-<%-//-.-V?-0-22?-+·
Det faldt i hans åbne højre hånd, skrevet med blæk af smeltet azurblå lapis-lazuli
</-0-(-8=-I-9-3-+$-?/-$%-0-$&$-$.-.-22?-0?·
og anbragt i en beholder af kostbar krystal
l:)3-.0=-2>?-$*/-2o=-2-=?-P=-2<-I<-&%· g$?-0:-$.%-.%-w/-0<-I<-+·
Manjushrimitra blev udfriet af sin besvimelse - og han blev opfyldt af den sikre erkendelses tillid
.:-K<-/-,$?-G-.G=-:#<-.-&-2<-L:·
Derfor blev dette skjult i hans hjertes mandala
:(-#-3:-8=-$.3?-5$-$?3-o.-,3?-&.-I-2<-&.-K%?-0·
Dødsstundens testamentes tre udsagns nektar strålede og flød over og blev som
v-2:-./-$?<-v-2<-2!/-0· .<-O.-(/-0-2?=-.-22?-0·
Denne sande anskuelses belæring, der er som guld Dette skete på den store gravplads Silvatsal
(-2-./-+$-3-$<-$%-2<-L?-0:-$.3?-%$-.3-0·
Ved Dantig-floden blev frembragt denne hellige, hemmelige anvisning
?3?-&/-,3?-&.-.2$?-:L/-0<-L.-0:-3/-%$-m$?-?·
Dette hjerteråd, der lader alle væsner ånde ud i frihed, er hermed fuldendt


5$-$?3-$/.-2h$-0:-3/-%$-28$?-0-.$,


Instruktionen angående
De tre udsagn,
som rammer det vitale punkt,
er heri indeholdt
·, ,]-3-=-K$-:5=-=, ,
Hyldest til guruen

v-2-[%-(/-<2-:L3?-;/, ,
Anskuelsen er Longchen Rabjam, (Endeløs stor Vidde)
|3-0-3H/-2l:-:.-9<-;/, ,
Træningen er Khyentse Ödzer (Lysstråler af Viden og Kærlighed)
,.-0-o=-2:-M-$-;/, ,
Adfærden er Gyalwa Nyugu (De Sejrriges Sønner)
.-v<-*3?-?-=/-0-=, ,
For den, som praktiserer på denne måde,
5-$&$-?%?-o?-=-,%-3., ,
er der ingen tvivl om Oplysning i dette liv

3/-G%-]-2.-A-=-=, ,
Men selv, hvis ikke, er der stadig lykke - Alalala!
v-2-[%-(/-<2-:L3?-/, ,
Anskuelsen, som er Longchen Rabjam, er som følger:
5$-$?3-./-I-$/.-.-2h$, ,
At ramme det vitale punkt med tre udsagn
.%-0-<%-?3?-z.-.-28$- ,
Først lad sindet hvile løst!

3-3-3-2#-i3-g$-3., ,
Uden at sprede, uden at samle - uden tanker
%%-=-K3-$/?-z.-.:-.?, ,
Når der er afslappet, ligevægtig forbliven i denne tilstand
,=-L%-]-h$-1B-&$-o2, ,
Udbryd pludselig et sindssplintrende PHAT!

S$-=-.<-,.-A-3-@, ,
Vredt, kort og skarpt - Emaho!
&-;%-3-;/-@.-.-2, ,
Intet overhovedet - totalt blank

@.-.-2-=-9%-,=-=,
En blankhed, som er fuldstændig åben
9%-3-,=-L%-2e.-.-3., ,
En total åbenhed, som er ubeskrivelig
(?-{:-<$-0-%?-9%?->$ ,
Genkend den som dharmakaya årvågenhed!
%-<%-,$-+-3.-0-!-$/.-.%-0:, ,
Direkte udpegning af ens egen natur; det er første vitale punkt


.-/?-:U:3-$/?-G%-<%-, ,
Efter dette, hvad enten (tanker) spredes eller er stille, er det passende
O:3-($?-?3-*.-.3-#$, ,
Hvad enten der er vrede eller begær, lykke eller lidelse
.?-.%-$/?-{2?-,3?-&.-., ,
Til alle tider og ved alle lejligheder
%->?-(?-{-%?-29%-=, ,
Anerkend den genkendte dharmakaya
}<-:S?-:.-$?=-3-2-3., ,
og lad barne-lyset forenes med den allerede kendte moder
2e.-3.-<$-(:-%%-=-28$ ,
Hvil i den ubeskrivelige tilstand af årvågenhed!
$/?-2.-$?=-:U-;%-;%-2>$ ,
Ødelæg igen og igen ro, fryd, klarhed og tankers opståen!

,2?->?-;-$-\-2<-:22?, ,
Lad stavelsen af visdom og midler pludselig slå ned!
3*3-$8$-e?-,2-,.-.3., ,
Ingen forskel mellem træning og efter-træning
,/-.%-,/-353?-.L-2-3., ,
Ingen opdeling mellem praksis og pauser
.L<-3.-%%-.-o/-.-$/?, ,
Hvil uden ophør i den udelte tilstand!
:/-G%-2g/-0-3-,2-2<, ,
Alligevel, så længe du ikke har nået stabilitet
:.-:6-%%?-/?-|3-0-$&?, ,
er det nødvendigt at øve sig i at opgive adspredelser
3*3-$8$-,/-.-2&.-=-L, ,
Del din træning i sessioner
.?-.%-$/?-{2?-,3?-&.-., ,
Til alle tider og i alle situationer
(?-{-$&$-0:-;-=%?-2*%-, ,
Oprethold den enkle vedvaren i alle situationer
.-=?-$8/-3.-#-,$-2&., ,
Beslut, at der ikke er noget andet end dette
,$-$&$-,$-+-2&.-0-!-$/.-$*?-0:, ,
At beslutte sig for een ting‚ det er det andet vitale punkt


.-5-($?-#%-.$:-#$-.%-, ,
På dette tidspunkt overfor velvilje og modvilje, glæde og lidelse,
\-2<-i3-g$-3-=?-0, ,
Alle forbipasserende tanker uden undtagelse
%->?-%%-=-e?-3,.-3., ,
Forbliv uden at forfølge dem i tilstanden af erkendelse.
P=-(:-(?-{-%?-29%-2?, ,
Ved at anerkende dharmakaya i alt som er udfriet
.0<-/-(-;-<-3-28/, ,
som i billedet med tegningen på vandet
<%-><-<%-P=-o/-(.-3., ,
Er der uophørlig, selvopstående selv-udfrielse,
&-><-<$-!%-e/-0:-9?, ,
Hvad end, der opstår, er frisk føde for den tomme årvågenhed
)-:I-(?-{-o=-0:-l=, ,
Hvad end der tænkes er Dharmakaya Kongens udfoldelse
e?-3.-<%-.$-A-=-=, ,
Sporløst og naturligt frit -- a la la
:(<-=$?-}<-.%-:S-2-=, ,
Måden, tanker viser sig på, er den samme som før
P=-=$?-H.-0<-$/.-.-(, ,
Men måden, de udfries på, er den vigtigste del
:.-3.-|3-0-:O=-0:-=3, ,
Uden dette er træning blot forvirringens vej
:.-w/-3-2|3-(?-{:-%%-, ,
At besidde dette er dharmakayas uoptrænede tilstand
$.%-P=-,$-+-2&:-2-!-$/.-$?3-0:,
At vinde tillid til udfrielsen; det er det tredje vitale punkt

$/.-$?3-w/-0:-v-2-=, ,
Denne anskuelse er udstyret med tre vitale punkter
3H/-2l-:V=-2:-|3-0-.%-, ,
Og træningen i forenet viden og medfølelse
o=-Y?-,-;-,.-0-P$?, ,
Understøttes ved De Sejrriges og deres sønners almindelige handlen

.?-$?3-o=-2:-8=-2#<-G%-, ,
Selv hvis De Tre Tiders Sejrrige skulle mødes
:.-=?-z$-0:-$.3?-.$-3., ,
Kunne de ikke give mundtlige belæringer højere end dette
<$-l=-(?-{:-$+<-!/-I?, ,
Årvågenhedens skaberkraft, som er Dharmakayas skattefinder (tertön)
>?-<2-[%-/?-$+<-.-]%?, ,
Opdagede denne skat i Visdommens store Vidde
?-h:-2&.-.%-:.-3-:S, ,
Den er ikke som udtræk af jord eller sten
.$:-<2-h-e:-8=-(3?-;/, ,
Den er Garab Dorjes testamente
2o.-0-$?3-I-,$?-2&.-;/, ,
Den er de tre liniers saftdråber
~%-$-2=-$+.-.-o, ,
Den betros hjertesønner med segl
92-./-;/-/-~%-$-$+3, ,
Dette er den dybe mening, ord fra hjertet
~%-$+3-;/-/-./-I-$/., ,
Den er ord fra hjertet, den sande mening.
./-$/.-;=-2<-3-.<-&$- ,
Lad ikke den sande mening blegne bort!
$.3?-%$-9$?-?-3-:)$-&$- ,
Klat ikke denne anvisning væk!
3#?-0-X-o=-0:-H.-(?-?,, ,,
Dette er den særlige belæring fra Khepa Sri Gyalpo
- Den Vise og Strålende Konge.


Hyldest til den mageløse medfølelses herre, kærlige rodguru!

er skal forklares lidt af metoden til at øve sig i de tre nøglepunkter som er anskuelsen,
træningen og anvendelsen.
Først, eftersom vor guru i sin egen essens fuldt ud legemliggør de Tre Juveler, så vil vi –
blot ved at hylde ham – give vor hyldest til at alle tilflugtens kilder.
Derfor: “Hyldest til guruen”.
Og videre, hvad angår den egentlige betydning, som her vil blive forklaret:
Hvis vi praktiserer med forståelsen af, at vor rod-guru og alle guruer, som tilhører
overførselslinierne til de transmissioner, som vi har modtaget, faktisk er uadskillelige fra vort eget
sind, så er alle tre - anskuelse, træning og anvendelse - forenet og indbefattet heri.
Derfor forklares det, at anskuelse, træning og anvendelse svarer nøjagtig til den virkelige
betydning af navnene på rod- og linie-guruerne.
For det første, anskuelsen er viden om, at det grænseløse antal tilsynekomster i samsara og nirvana
er helt fuldkomne indenfor sugatagarbhas endeløse store vidde (Longchen Rabjam), som er
dhamadhatu selv. fri af alle begreber. Derfor: “Anskuelsen er Longchen Rabjam, (Endeløs stor
Vidde)”.
Dernæst, hvad angår denne begrebsfri anskuelses karakter af Viden (Khyen) så bestemmes den
gennem visdom fra indsigts-træning (vipashyana); Det er essensen af tomhed - og det vil (også)
sige: Medfølelse og stor kærlighed (tse) findes i balancen, som kommer af evnen til rolig
koncentration (shamata). Essensen af tomhed og medfølelse forenet er træningen, derfor
“Træningen er Khyentse Ödzer (Lysstråler af Viden og Kærlighed)”.
I en tilstand, hvor vi har denne anskuelse og denne træning, praktiserer vi helhjertet til gavn for
andre de Seks Fuldkommenheder (paramitaer) i overensstemmelse med bodhisattvaernes, De
Sejrriges Sønners (Gyalwa Nyugu)s adfærd. Derfor: “Adfærden er Gyalwa Nyugu (De Sejrriges
Sønner)”.
Et menneske, der praktiserer helhjertet og har anskuelse, træning og adfærd som dette, beskrives
som en, der har god karma. Derfor hedder det: “For den, som praktiserer på denne måde, “
Og videre: Hvis vi – efter at have trukket os tilbage i en afsondret eneboerhytte – har opgivet
denne verdens gøremål og er i stand til at praktisere med kun ét for øje, vil vi i dette liv blive
udfriet (forløst) i det oprindeligt rene grundlag. Derfor hedder det: “er der ingen tvivl om
Oplysning i dette liv”
Men selv hvis vi ikke kan opnå dette, vil vi – blot vi vender vort sind mod denne anskuelse,
træning og anvendelse, – gøre dette livs vanskeligheder til vejen. Livets begivenheder
vil ikke
skabe håb og frygt; og derefter vil vi gå

fra den ene lykkelige eksistens til den næste, så derfor :
“Men selv, hvis ikke, er der stadig lykke - Alalala!”
.
H
(DET FØRSTE VITALE PUNKT)

Nu vil vi forklare, skridt for skridt, den anskuelse, den træning og den anvendelse, der besidder
sådanne fordele. Først vil vi udførligt forklare måden at udøve anskuelsen på. Derfor hedder det i
teksten: “Anskuelsen, som er Longchen Rabjam, er som følger: “
Ydermere ved hjælp af den hemmelige, mundtlige belæring om disse tre udsagn, der rammer det
væsentlige punkt i praksissen, overskærer vi selve forvirringens livskraft. Derfor hedder det i
teksten:
“At ramme de væsentlige punkter med tre udsagn”
For det første er der metoden til at udpege den anskuelse, som ikke er blevet udpeget tidligere. I
almindelighed, ifølge de filosofiske metoder etableres anskuelsen gennem skriftlig autoritet og
logisk tænkning. Mens vi – i overensstemmelse med den sædvanlige tilgang i den Hemmelige
Mantras system – efter at være etableret i oprindelig vågenhed gennem årvågenheds eksempler
under den 3. indvielse - direkte får udpeget den oprindelige vågenhed i den 4. indvielse. Men her –
i overensstemmelse med metoden i De Hellige Mestres Praksis-linie – udpeges sindets
forsvindingspunkt direkte.
Ydermere, når forvirrede og oprørte bølger af fejlagtige tanker opstår, vil grove, diskursive tanker,
som efterstræber genstande, tilsløre sindets sande ansigt. Derfor vil vi, selv om vi har fået den
udpeget, ikke genkende (sindets natur). Derfor må vi først lade sindets grove diskursive tanker
blive gennemlyst ved at lade det falde til ro; derfor: “Først lad sindet hvile løst!”
Ikke desto mindre , vort sind er – når vi simpelthen giver det lov til at være, som det er, uden at
ændre på det – i sig selv Det Klare Lys’ årvågenhed. Eftersom vor naturlige tilstand ikke kan
forstås ved forestillingernes vej, så hedder det – for at pege på vor egen spontant opståede,
oprindelige vågenhed, som hverken er forestillet eller sammensat – i teksten: “Uden at projicere,
uden at koncentrere - uden tanker”.
Selv om vort sind kan opnå vedvaren i en naturlig, selv-beroende tilstand, vil det – når vi er
begyndere – stadig ikke, som en del af denne rolige tilstand, være muligt for os at overskride
tilknytning til erfaringer såsom fryd, klarhed og ikke-tanke. Derfor hedder det i teksten: “Mens du
afslappet i ligevægt forbliver i denne tilstand”.
For at udfri os fra hulheden i tilknytningen til erfaringer , for at afsløre den ubesmykkede naturlige
tilstand af nøgen iboende, uhindret vågenhed, hedder det i teksten: “Udbryd pludselig et
sindssplintrende PHAT!”
Dette afbryder tankernes flugt og eftersom det er afgørende vigtigt at afbryde den træning, som er
skabt ved intellektuel aktivitet , er det nødvendigt at udstøde lyden “PHAT”, vredt, kort og skarpt,
derfor hedder det: “Vredt, kort og skarpt - Emaho!”
Og i det øjeblik, hvor vi er udfriet for alle forestillinger om, at “dette er en tanke” eller “dette er
sindet”, da bliver vi virkeligt og konkret udfriet. Derfor hedder det i teksten: “Intet overhovedet -
totalt blank”. (“Totalt blank” er en oversættelse af ʺhadevaʺ, et særligt tibetansk udtryk for en forundret,
tanketom, afkoblet bevidsthed, som efter et chok).
I denne dharmakayas tilstand, udfriet for alle forestillinger som disse, forbliver den fuldstændigt
åbne nøgne årvågenhed netop som den er, en vågenhed, som overskrider sindet. Derfor “En
blankhed, som er fuldstændig åben”.
Hvad mere er, den er fuldstændig åben på den måde, at den overskrider alle begrænsninger såsom
opståen og ophør, eksistens og ikke-eksistens, og så videre. Denne selv-eksisterende tilstand, som
overskrider alle tankens genstande og alle sindets og talens anstrengelser, repræsenterer det
væsentlige punkt, som er den ubeskrivelige, oprindelige vågenhed. Derfor hedder det i teksten:
“En total åbenhed, som er ubeskrivelig”.
Den virkelige mening af dette væsentlige punkt er, at grundlagets iboende årvågenhed er
dharmakaya selv. Og eftersom oprindelig renhed, fri af alle begrebsmæssige tilføjelser, er den
sande anskuelse ifølge yoga-vejen, så vil vi – indtil vi har erkendt dette – skønt vi træner og
praktiserer, ikke nå ud over en anskuelse og en træning, baseret på vore egne intellektuelle
aktiviteter. Vi vil derfor være så langt fra Den Naturlige Store Fuldkommenhed (dzogchen) som
jorden er fra himlen. Og vi vil mangle det væsentlige punkt som er Det Klare Lys’ vedvaren i ikke-
træning. Således er det afgørende vigtigt først at anerkende dette, derfor hedder det i teksten:
“Genkend den som dharmakaya årvågenhed!”
Den sande betydning af dette er det første af tre udsagn som rammer det væsentlige punkt. Hvis
der ikke var nogen udpegning ved hjælp af anskuelsen, ville der ikke være nogen fortsættelse i
tilstanden ved hjælp af træning. Derfor er det meget vigtigt at få udpeget anskuelsen fra den første
begyndelse. Ydermere, når først denne oprindelige vågenhed er blevet udpeget som
selveksisterende i os selv, vil den ikke længere eksistere for os som noget, der skal søges
andetsteds. Siden det ikke handler om at skabe noget i vort sind, som ikke eksisterede der i
forvejen, hedder det i teksten: ”Direkte udpegning af ens egen natur; det er første væsentlige
punkt”

(DET ANDET VITALE PUNKT)

Nu skal vi udførligt forklare måden træningen udføres på. Hvis vi finder os selv i en tilstand af
træning, der er som en flods vedvarende flyden, og til alle tider og ved alle lejligheder fortsætter
uden at prøve at skabe eller stoppe noget, eller prøve at udvikle eller bringe tanker til ro, så er
dette dharmakayas sande natur. Når tankerne spredes, fortsæt i vågenhedens iboende skaberkraft.
Derfor: “Efter dette, hvad enten (tanker) spredes eller er stille, er det passende”
Ydermere, fra skaberkraften af tankerne i sindet opstår lidenskaber såsom vrede og begær, som
repræsenterer Sandheden om Opståen, så vel som følelser som lykke og sorg, repræsenterende
Sandheden om Lidelse. Men hvis vi er opmærksomme på, at den iboende natur af alle disse
diskursive tanker er dharmata selv, vil de blive omformet til dharmakayas tilstand. Derfor hedder
det i teksten: “Hvad enten du er vred eller begærlig, lykkelig eller trist, “
Videre, i almindelighed: Selv om anskuelsen er blevet udpeget, vil vi, hvis ikke vi er i stand til at
fortsætte i denne tilstand ved hjælp af træning, igen henfalde til den ordinære mangfoldighed af
fejlagtige illusioner, og vi vil igen blive lænket til samsara ved diskursive tankers opståen i vor
bevidstheds strøm. Således vil dharma og vor egen sinds-strøm skilles ad, og vi vil ikke være
forskellige fra andre mennesker. Derfor er det nødvendigt ikke at blive adskilt fra denne
fuldstændigt selv-beroende tilstand af ikke-træning. Derfor hedder det i teksten: “Til alle tider og
ved alle lejligheder “
Derfor, hvad end tanker og lidenskaber spredes eller forbliver i ro, er situationen ikke, at vi prøver
at undertvinge hver enkelt tanke med en særlig modgift. Snarere er det sådan, at når som helst
tanker eller lidenskaber opstår, er den unikke og tilstrækkelige modgift, som vil udfri hver af dem,
anerkendelsen af den enkle anskuelse, som vi tidligere fik udpeget. Derfor hedder det i teksten .
“Anerkend den genkendte dharmakaya”
Uanset hvilke tanker og følelser, der opstår, er de ikke noget andet end dharmakaya årvågenhed.
Snarere, naturen af disse tanker er den virkelige “dharmakayas grund-Klare-Lys”. Når du
erkender dette, kaldes det “moder-Klare-Lys’s tilstedeværen som grund”. Erkendelsen af din
essens, anskuelsen det selv-årvågne Klare Lys tidligere udpeget af mesteren, kaldes “praksis-
vejens Klare Lys”. Derfor kaldes det at hvile i den natur, hvor de to Klare Lys , grundlagets og
vejens, er uadskillelige, “mødet mellem moder- og barn-Klare Lys”. Så derfor, ”og lad barne-lyset
forenes med den allerede kendte moder”.
Når du forbliver tilstedeværende i denne anskuelse, Det Klare Lys ved genkendelsen af din egen
natur og hvilen i dets vedvaren, er nøglepunktet fuldstændigt at undlade at undertrykke eller
dyrke, acceptere eller afvise tankers og følelsers udtryk.
Så: “Hvil i tilstanden af årvågenhed hinsides udtryk!”
Som en begynder vil du – når du opretholder denne vedvaren i lang tid – opleve, at erfaringer af
fryd, klarhed og ikke-tanke vil tilsløre den iboende egen-natur. Vågenhed vil fremstå indefra, når
du er udfriet for erfaringernes tildækning og har afklædt årvågenheden til dens nøgne tilstand.
Det bliver sagt: “En yogi forbedrer sin træning ved at ødelægge. En bjergstrøm forbedres ved at
falde”. Så derfor: “Ødelæg igen og igen stilhed, fryd, klarhed og tænkning!”
Du kan spørge, hvordan skal det ødelægges? Når erfaringerne af stilhed, fryd og klarhed
indtræffer, eller når du føler noget som glæde eller behag, skal du fuldstændig splitte
tilknytningen til disse erfaringer med den frygtelige lyd “PHAT”, som en tordenkiles nedslag.
PHAT er kombinationen af stavelsen PHA, som er “samlingen af midler” og bogstavet “T”, der er
“skærende viden”. Så “Lad stavelsen af viden og midler pludselig slå ned!”
Ved til alle tider og i alle situationer at opretholde den uudtrykkelige årvågenheds åbenhed, der
ikke er adskilt fra erfaringens nøglepunkt, vil der ikke være nogen forskel mellem at praktisere
træning og efter-træning. Så: “Ingen forskel mellem træning og efter-træning.”
Af denne grund er den essentielle praksis under sessionen og praksissen på tidspunktet for din
aktive handlen ikke adskilte. Så “Ingen opdeling mellem praksis og pauser”.
Ligesom der i den store ikke-træningens træning, den selv-eksisterende og altgennemtrængende
årvågenhed, yogaʹen, der er som den vedvarende strøm af en flod, ikke er det ringeste element,
som skal dyrkes, så er der end ikke et øjebliks adspredthed. Som det siges: “Træn aldrig og skilles
aldrig, forbliv uadskillelig fra ikke-træningens natur”. Det er meningen: Så: “Hvil uden ophør i
den udelte tilstand!”.
Hvis du er en egnet modtager af den særlige vej til den naturlige Store Fuldkommenhed, i
bogstavelig forstand, og tilhører den type, der øjeblikkelig når udfrielse blot ved at høre, så bliver
begreberne og sindet til den store, udfriede grund; hvad end der viser sig, er af dharmakayas natur
og der er hverken noget at træne i eller nogen træning at udføre. Andre individer, som er mindre
begunstigede og er af den gradvise type, som er styret af forvirret tænkning, må praktisere indtil
de opnår stabilitet. Så: “Alligevel, så længe du ikke har nået stabilitet”.
Hvad angår denne praksis, så vil erfaringerne indfinde sig, når forudsætningerne for træningen er
fuldførte. Lige meget hvor længe du praktiserer midt mellem gøremål og adspredelser, vil du ikke
opnå nogen erfaring. Så: “... er det nødvendigt at øve sig i at opgive adspredelser.”
Ydermere, når man praktiserer er der ikke nogen forskel på træning og efter-træning. Alligevel, vil
du være ude af stand til at blande erfaret visdom med efter-træning, hvis du ikke først har opnået
stabilitet i træningen. Du kan anstrenge dig med den daglige praksis samtidig med dine
aktiviteter, men sidesporet “den basale skriden ud i adspredelse” vil vise sig. Så: “Del din træning
i sessioner”.
Når du opdeler din praksis i sessioner, vil det– selv om du har tiltro til, at du kan opretholde
essensen gennem træningstilstanden – ikke være noget tilstrækkeligt middel, stillet overfor
vanskeligheder, hvis du ikke ved, hvordan du skal blande den med dine aktiviteter under efter-
træning og konstant opretholde den. Hvis du bliver henført af tilfælde af begrebsmæssig
tænkning, vil du fortabe dig i det almindelige. Derfor er det essentielt vedvarende at opretholde
efter-træningens årvågenhed, Så: “Til alle tider og i alle situationer.”
På dette tidspunkt behøver du ikke søge efter noget andet at træne i. Uden at forlade
træningstilstandens dharmakaya-anskuelse, skal du vedvarende opretholde den med en
ubekymret ubundethed overfor handlinger og tanker. Så: “Oprethold den enkle vedvaren i alle
situationer”.
For at opretholde denne type praksis – enheden af shamatha og vipashyana, den iboende yoga af
enkelhed, den usammensatte sammensmeltning, dharmkayas naturlige udtryk – essensen af alle
paksisser i tantraʹer i hemmelig Mantra Vajrayana. Det er den “sande visdom” fra den fjerde
indvielse, den særlige kvalitet ved den Ønskeopfyldende Praksis Linie og den uforlignelige
erkendelse hos alle mesterlige linie-guruer fra Indien og Tibet i de nye og de gamle skoler. Så
afklar dit sind beslutsomt.
Hvis ikke du stopper din munds savlen efter andre instruktioner, vil du falde i de sindsskabte
fremstillingers fælde. Nøjagtig som hvis du søger efter elefantens fodaftryk i skoven, mens du har
elefanten derhjemme , vil du ikke have nogen mulighed for udfrielse. Af denne grund er det
nødvendigt at beslutte dig om din praksis.
Derfor: “Beslut, at der ikke er noget andet end dette”.
At opretholde vedvaren efter at have afklaret, at den selveksisterende og nøgne dharmakaya-
vågenhed er den årvågne tilstand, som aldrig har kendt forvirring, er det andet væsentlige punkt.
Det er essentielt. Så “At beslutte sig for een ting‚ det er det andet vitale punkt”.

(DET TREDJE VITALE PUNKT)

Nu, hvis du mangler tiltro til metoden til udfrielse, vil du ikke komme ud over den rene “træning i
hvilen”, sindslig ro, som er de øvre rigers blindgyde. Dette vil ikke slå til som modgift mod begær
og vrede. Det vil ikke overskære strømmen af karmiske dannelser og du vil ikke vinde den afgjorte
tiltro. Det er af den yderste vigtighed.
Yderligere, lige meget hvad der sker, hvad enten du føler inderlig lidenskab mod en tiltrækkende
genstand eller stærk vrede mod en frastødende genstand, eller om du bliver opstemt ved at vinde
sådanne ting som gunstige betingelser og fornøjelser eller føler dig forpint ved ugunstige
betingelser og sygdom, så er det årvågenhedens udtryk, der viser sig i dette øjeblik. Det er
essentielt at erkende den vågenhed, som er grundlaget for udfrielse. Så “På dette tidspunkt, din
velvilje og modvilje, glæder og sorger.”
Ydermere, hvis du mangler praksissens kernepunkt, som er “udfriet ved opståen”, så vil, hvad end
der opstår, dine sindslige tilstandes understrømme af tanker, samle samsarisk karma. Derfor er det
vitalt at bevare de grove og fine tanker, der opstår, som sporfrit udfriet i deres opståen. Så derfor:
“Alle dine forbipasserende tanker uden undtagelse”.
Når dette er sådan, uden at lade dine tanker blive en understrøm af formørket adspredelse, så
erkend det “egen-naturen” af hvilken tanke, der end finder sted, mens du er i en tilstand
uadskillelig fra en naturlig og vedvarende tilstedeværen, som ikke er sindsskabt eller tvungen. Du
må opretholde tilstanden som er “udfriet ved opståen”, i hvilken intet spor efterlades, som når
man tegner på vand. Derfor. “Uden spor i tilstanden af erkendelse”
Hvis tanker ikke renses som “selv-udfriede”, mere anerkendelse af tankerne vil ikke afskære
strømmen af fordrejet karma. Så ved samtidig at se dit naturlige ansigt direkte og anerkende dine
tanker, så er det vigtigste punkt at tankerne bliver sporløst renset gennem anerkendelse af den
tidligere erobrede årvågenhed og hvilen i dens vedvaren. Så derfor: “Ved at anerkende
dharmakaya i alt som er udfriet”.
For eksempel vil en form, tegnet på vand, forsvinde i det same øjeblik den er tegnet. Tegningen og
dens forsvinden er samtidig. På samme måde er opståen og udfrielse af tanken samtidige og
således er selvopståen og selvudfrielse uden afbrydelse. Så “som i billedet med tegningen på
vandet”.
Af denne grund tillad hvad der viser sig at vise sig uden undertrykkelse af dets tilsynekomst. Du
skal betragte denne metode til at rense hvad end der viser sig indi den naturlige tilstand som
praksisens kernepunkt. Så: “Der er uophørlig, selvopstående selv-udfrielse”.
Ved at træne på denne måde, hvor tanker er dharmakayas udtryk, opstår hvad tanker der end
viser sig som træning i årvågenhedens udtryk. Uanset hvor grove de fem sindsgiftes tanker viser
sig, i samme grad udstyres årvågenheden om deres udfrielse med klarhed og skarphed. Så “Hvad
end der opstår er frisk føde for den tomme årvågenhed.”
Når alle tanker, hvad end der opstår, viser sig som det naturlige udtryk fra årvågenhedens naturs
åbne tilstand, oprethold det uden at modtage eller afvise, og de vil blive udfriet det øjeblik, de
viser sig og aldrig glide væk fra dharmakayas vedvaren. Så: “Hvad end du tænker er et udtryk for
Dharmakaya Kongen”.
Eftersom sindets begreber, de fordrejede former af uvidenhed, rensens i årvågenheds visdom,
dharmakayas udstrækning, så er enhver tanke-bevægelse indenfor det uophørlige Klare Lys’
udstrækning tom i dets “naturlige ytring”. Så.: “Sporløst og naturligt frit -- a la la”.
Når du har vænnet dig til denne praksis efter lang tid, vil tænkning vise sig som træning og stilhed
og tilsynekomst vil blandes. Således, tankens tilsynekomst vil ikke være skadelig for stilheden. Så.:
“Måden tanker viser sig på er den samme som før”.
På dette tidspunkt, måden på hvilken tankers udtryk opstår som glæde og sorg, håb og frygt er
den samme som for almindelig mennesker. Men for et almindeligt menneske opstår disse som
solid accept og afvisning, efter hvilket de ophober karmiske dannelser og bliver styret af begær og
vrede. For en yogi opstår tanker og er udfriede i det øjeblik, de opstår gennem anerkendelse, just
som at møde en person, du allerede kender. Dernæst, tanker udfries af sig selv som en knude på
en slange. Endeligt, tanker er udfriede uden fordel eller skade, som en tyv, der trænger ind i et
tomt hus. Siden du besidder nøglepunkterne til måden at udfri dem på: “Men måden, de udfries
på, er det mest særlige nøglepunkt.”
Det siges: “At være i stand til at træne, men ikke til at udfri, er det ikke netop som dhyana-
guderne?” De som sætter deres tiltro til en træning, som er den rene “dhyana ved sindets hvilen”,
som mangler kernepunktet for måden at udfri på, vil glide ind i de øvre rigers dhyana’er. De som
anser det for tilstrækkeligt at anerkende stilhed og tanke-opståen er ikke anderledes end
almindelige mennesker med fordrejede tanker. For de mennesker, der foretager generaliseringer
som: “Dette er tomhed!” eller “Dette er dharmakaya!” vil den iboende fejl ved deres værktøj blive
blotlagt, når de møder vanskelige omstændigheder og de er ude af stand til at forblive i ro.
Så.: “Uden dette er træning blot forvirringens vej”.
Uanset hvordan du benævner det, som “udfriet i opståen”, “selv-udfriet” eller “direkte udfriet”, så
har måden til udfrielse ved hvilken tanker er selv-udfriede og sporløst rensede det samme
nøglepunkt af direkte anskueliggørende selv-udfrielse. Dette er det særlige træk ved Den
Naturlige Store Fuldkommenhed .
Hvis du har tilegnet dig dette væsentlige punkt, vil enhver tanke og følelse, der viser sig,
fremtræde som dharmakaya. Fordrejet tænkning renses til visdom. Dårlige betingelser opstår som
hjælpemidler og forstyrrende følelser bruges som vej. Uden at forlade samsara er den spontant
renset og du er udfriet fra eksistensens og fredens lænker. Dette afgøres indenfor en vedvaren af
ikke-handlen, uden anstrengelse og opdyrken.
Hvis du ikke har tillid til måden et udfri på, uanset hvor “høj” anskuelse eller “dyb” træning du
måtte foregive at besidde i din værens strøm vil det ikke gavne dit sind eller være effektivt som
middel mod forstyrrende følelser. derfor er det ikke den rigtige vej. Men hvis du har tilegnet dig
dette væsentlige punkt af “selv-opstående selv-udfrielse”, så – selv om du mangler selv den
mindste stump fastholden af en høj anskuelse eller ethvert støttepunkt af dyb træning – vil det
alligevel være umuligt for din værens strøm ikke at udfri sig for den dualistisk fastholdens lænker.
Hvis du drager til en ø af guld vil du ikke finde almindelig jord eller sten, selv om du leder efter
dem. på samme måde, hvilken stilhed, tilsynekomst eller diskursiv tænkning, der end finder sted,
vil det opstå som træning og du vil ikke kunne finde nogen konkret forvridning, selv om du ville
lede efter den. Dette alene er retningslinien for at afgøre hvorvidt din praksis rammer det
afgørende punkt eller ej. Derfor: “At vinde tillid til udfrielsen; det er det tredje vitale punkt”.

Disse tre væsentlige punkter er ufejlbarlige nøglepunkter for beslutsom udøvelse af anskuelse,
træning, adfærd og frugt af Den Naturlige Store Fuldkommenhed indenfor årvågenhedens
uhindrede vedvaren. Dette er også instruktionerne for træning og adfærd. ikke desto mindre anser
vi ikke anskuelsen for noget som kan måles med eller etableres ved skriftlige erklæringer, logik
eller fornuftsbetragtninger i overensstemmelse med den almindelige tekstlige traditions Dharma-
terminologi. Om du direkte har virkeliggjort den nøgne visdom i sig selv, det er den årvågne
visdoms anskuelse. De mangfoldige anskuelser og træningsformer er af en og samme smag, så der
er ingen modsigelse i at forklare de tre væsentlige punkter som værende udøvelsen af anskuelsen.
Så “Denne anskuelse er udstyret med tre vitale punkter”.
Denne praksis er den ufejlbarlige nøglepunkt til Den Naturlige Store Fuldkommenheds vej . Selve
højdepunktet af de ni “gradvise fartøjer”. Ligesom en konge ikke kan være foruden sit følge, når
han rejser, således vil alle fartøjer understøtte og fremhjælpe disse nøglepunkters vej.
Ydermere, når du mødes med den oprindeligt rene årvågenheds “naturlige ansigt”, den
selveksisterende visdoms lampe, så vil dens udtryk flamme op som den “viden, der kommer af
træning” og visdommens vidder vil svulme som en sommer-flod. Tomhedens natur vil vise sig
som medfølelse, efter hvilket du vil engagere dig upartisk i kærlighedsfuld medfølelse. Så “Og
træningen af forenet viden og medfølelse”.
Når du virkeliggør nøglepunkterne for denne vej af forenet tomhed og medfølelse, vil havet af De
Sejrrige og deres sønners handlinger, vejen, bestående af de seks paramitaʹer, fremstå som dit
naturlige udtryk, som lysstråler fra solen.
Eftersom sådanne handlinger er lænket til opbyggelse af fortjeneste, vil hvad end du gør være til
gavn for andre og et ufejlbarligt hjælpemiddel til fred, velvære og rigtig anskuelse. Så
“Understøttes ved De Sejrriges og deres sønners almindelige handlen”.
Denne form for anskuelse, træning og handlen er hjertet af erkendelsen hos alle De Sejrrige, som
har vist sig, som er tilstede og som vil vise sig. Så: “Selv hvis de tre tiders Sejrrige skulle mødes”.
Intet er højere end denne top af modning, disse nøglepunkter af vejen til “det sejrrige højdepunkt
for alle fartøjer”, Vajra Essensen af Hjerte Bindu. Så: “Kunne de ikke give mundtlige belæringer
højere end dette”.
Meningen udtrykt i denne instruktion er definitivt kvintessensen af de mundtlige belæringer af
liniemestrene. Dog, selv sammensætningen af de korte ord, som udtrykker den, må fremtræde fra
årvågenhedens udtryk. Så “Årvågenhedens skaberkraft, som er Dharmakayas skattefinder
(tertön)”
Selv om jeg mangler erfaring i betydningen af alt dette gennem “træningens viden”, sammensatte
jeg dette efter omhyggeligt at have rettet misforståelse gennem “viden ved at lære” fra de
ufejlbarlige mundtlige belæringer fra min hellige mester, og sikrede det med “viden ved
overvejelse”. Så: “Opdagede denne skat i Videns store vidde”.
Dette er forskellig fra almindelige, jordiske skatte, der blot lindrer midlertidig fattigdom: “Den er
ikke som udtræk af jord eller sten”.
Disse tre punkter for anskuelsen, kendt som Tre Udsagn, Der Rammer Det Vitale Punkt blev givet
til den store mester Manjushri af nirmanakaya Garab Dorje fra en lys-masse i himlen, idet han gled
ind i nirvana. De er de mundtlige belæringer gennem hvilke deres erkendelse bliver uadskillelig.
Så: “Den er Garab Dorjes testamente”.
Ved at anvende nøglepunkterne af betydning i denne instruktion, nåede Den Alvidende Dharma
Konge (Longchenpa) erkendelsen af den oprindeligt rene tilstand af “udtømmelse af alle
fænomener” i sin livstid og opnåede sand og fuldkommen buddha-tilstand. Han viste sig i
visdoms-krop for Rigdzin Jigme Lingpa og velsignede ham ved metoden fra Vidyadharaernes
Symbolske Transmission. Jigme Lingpa videregav dette mundtligt til vor gavmilde rod-guru og
gav ham den udpegende instruktion efter hvilken han direkte erfarede dharmata. Dette er den
mundtlige instruktion, som jeg modtog fra denne mester, den strålende beskytter af væsner. Så:
“Den er de tre liniers saftdråber”.
Jeg ville beklage, hvis jeg lærte om disse mundtlige instruktioner, der er som renset guld eller
essensen af mit hjerte til mennesker, som ikke praktiserer dem. Jeg ville også beklage hvis jeg ikke
lærte dem til folk, som vil værdsætte den mundtlige instruktion som deres eget liv og som, ved at
praktisere den vitale mening, ville opnå buddha-tilstanden i deres ene livstid. Så “Den betros
hjertesønner med segl”.
Den er ord fra hjertet, den sande mening.
Lad ikke den sande mening blegne bort!
Klat ikke denne anvisning væk!

Dette er den særlige belæring fra Khepa Sri Gyalpo
- Den Vise og Strålende Konge.


Sign up to vote on this title
UsefulNot useful