I.

,I

"n-" .'

..

I

_" J_J

'.~.'

Olrga:1I'I1 !"ang
bi!'ilrlpe f,iI,m :

I, l,el "an~"lm,e,

1, t::_ ~Idlun,~-I ..
,2',. I 'arliJJnll 3,,., ILallrl nlg I 4,,., 'Tr'l,k,eal I,,. IIrDlnlk us 6i~ II,[lfYon k,b,')I~'IU5,
'1',",
,I]',",

Flaim, -,lpas"an: '1,,, IP'Q:lrn:apasailn
dad,a 2,~ IP'e'rn,1 ~,asalln

l'l've!lrte bla tal: 11,., ~olr'lfer, :::os-'111lJ mt ,2~ V'llfMI9:S,: pe'_'-l!!!l -II U Ie,: aiD (U In~llh

Ve rte! b r.s,'la: 11~ P~ S,C,8S: illnls,,' nlg :2~ ,A, rill h iii 'b _I '.
~I

,:

a,

~J 0 I I u
1

,S,

e

a :'
J

...

Ip1erul

Filsanlg

p" ,ru.. ' ,pta rlUl1i d,lI In IIIeull ~It R,e,pU I hI: 114u1 llIll ru
1-,

'"lU,. HI:

Ins eilc'Ail,,: S ~iSI'le m

p,anl

;~ra,kea

AVEHJ::Il!3luru'1'1
11,11 ila: ""',

flUI

,Ah/IIOlu 51 IP O,IilUI "'P' ru ,...

pia rillJ ""

",_,'

(Ie.

1ft IIIIpU

n a·

,,1111

I dl.OIIBh!)

._ amllpllU Ims,ngaiUcsmI :~UlrukIJur~ 'f'unIQI:sli, dan kela,inan atau pen,yslk'"l, y,llng dSiP,a:_' tenj,'_:_ i pa,:_a sistem plsrn'll[paS.an manl~ sla d delln hewSln '~elrtll'ntu,., I'

Imenglaml:- 'ska_1 _P~_:S,seeara p_~llhan~ Aipa y.alng A'ndal ra:sa_,_an pada rrongga dada saat menghl~rulPdanl mlsngemlb'll:skan In,ap,;s? INIsh medal,uii ba'b' ini A_-~'a ak,an billaj,ar l,stJ'ih bSI-y'sk mSlngen,alii sis,teMI pe:rnlsp,B'san manusia, y,sn,g melipllJ~,iofg,an·... org:- n p,sm,ap'8Jsan dian pifloseS pEn'n,SI ~'_'saln~ ,Selellah mempellaja.rJ bab iifiilii tUhars,pkan ,A,ndia dapat menlgenal org,an .... gan 'y,angl barper:allrll dallam IP~:rnJalpasalnl o disn dapat Imenlja,g!iI ." s .. lh_'taln olfg an",o,rgall1l p emIEilp,aSa,nl 'ta rsebut, e~
1__ '

Coiba ,And,a, perha "ken ,or8lng yalng habis-.erolaihJlagrs s'Bpedi pada gam -'ar di, atas, Or,sn:g yang haltl:is berelahragsakan 'Bmpl_ k;, kelBllahsl1 dan 'f'rekIUBns~ IPBl'inap'asanny,s, sBlmallkin CBlpat" ,Anda [brsB ml'n,g,ams'tii IP_r,gslfakan ronlg,ga ,dad,l,ny,. yan,g1 ml._ingl mban'!:;) dlUll Im_liig.mpisl secara 'IU·S'ur' Idarn loopal. ,S~:allnllng~ coba_ah And,ll m,engl lrup dan
_ __ _ l!! _ _ _ _

pemlplS&n

o ~Sl' grsn

I(O~) ka~borru d 'olksi;d1a (1[;,0'2)

in SlP jlras i
e ,:slpli a slu ,aSBill' mkD .
Ins,lr:tg

l1

,slleolus
U7a8a

I

kapa.sltas v. 1 p ·li1JIlo.p,eFLI

1

d illJragmSI

. 'II' U1p,;a,k,Slnl Ila' s,sl,u c,iilri mlakh~uk hlOdup" SSlmU81 S," makhllullk ldup ,mlelalkuk;an prOSI!!S, lnl, d'l'miik',an juga manusla, K!etik;sl bemspas, ti-a msnghifiUlIP' D Ig:n 1(°2) den ~'_I_le'ng"mllbusllta,n karbon dl 0 _;sida (CIO,2)~ K harus me _,g: Jii ru p ol!csigen k ~rena :s,lltiap ,1,-11 n6-111- y--u ~ IIJ -'AI '1--b-I-hIIJ _ I m'"em'.b-'U--1-U-h· k'~n IO·I~~"iIf1l '.' T,~IIA-p'~ o"k's'ne'n__ ,~c '''''~'!I1;i! ~ 'n sel '~Ii!lliilill ".,'g _ ~,u/ I .: ~ __ .. ',a,_ .11l\,~III,~1 II a ' .__ 'I:u '. penyu:sun "ulb'Uh manusia '~jeru,tamaJ:s,el~sed IQ'I;ak ,akalnl rusalk hsny,a
-!lilli' ,I!!!
I .'_ ~I! _'~ .. / '
_I. '.. '

IBs!rnapa,s,

II

dalam "lalk,i:!Iili~ip- m'I :: 6In····iit' 'CI 1 ..~iU·~, 1I1.~ O'ksige'n diglunaksfii
I!CiII CiII' "l:Ii1 .g,
I~

-'f ,- - - - - - - -- b -d - - - - - _." - - k - '. 12i,BU proses, pe,ma,.s - k - an za-'1 I, eng,an b amuan- O,S,IIQllJn - h· - - -I. Ingl,g,Ei
.' i'· .":. .,--.
"1:" ... ( "j ., .... . " .' -'. . . . J .' .. ,(' ,_:-. . .... . . ., '.' .

Iml:8',aIlISnl (Iprote'i n, lie' ",. dan ka r1bolhii.·:_ ra t,)1 d,8111,am :sJe,~sel tu buh, P'emlba kJer,.nl ... "'iii, k I!... "II" .S,=,,2t E'nelflgl ~ .11"11' ,I" ya(rnlgl "h I'I~U ~ ,lengll2IJSI 'Ilk n II'ne.rgll " I'e _8iarUon ,)~ IUtIO ~dl di'gun,akln ml,tnUls'irl, un~Ullk melaku ~,an k~Igil ~tanl se :hlri-lha~LP',a,dalbab j'tni~ Anoa akan Im8imlpe~aj,ar~ m,enlQl1enta'j pernl·. pasan atau proses ~!~"u' til,,;; Fto:'.liilln;-;-·l~ d -I'd· ' Clilll'l'!lilm' tu b'lu- ..... ~S--::c ma~, n-··,'j'B.. Ir-\~Ii~ .'~ m-'- en '1,01"01~'cu tr-e,~ n · _ u i"U iI p'; ·11 rr',_IIIj." a _g I 1m '.~ e _
un"l,uk, pernbakaran
i

Z,S' ,,,,,z8,1

····!I

10-1

r\UII

~I

Q~ iIlal!i:!!'

.",'

lIi:OI_iIi!II

Iii,

!!iOi!i _ 1-.~iII
I"" '.'

'g.

!II "!iOO'!!ili!I' ..

i!'\~jle !!l:IIhi:!!
('
I

.

'.,.

.' '.

menghslsdlkan energii ,ak.an Andla IPBI,a:jari di S,' .- , kia' a's, Xll pads bab A

Ms'talbolliS1m,fJ) Sel~
II

mP
IDi dalam 'lu -'uh manusla 'telrd,l,p: ,ct. bll'rbagaii

rnaeam Ol1"glllHi penyusun sls'II'm Ipema,pa,s;ln,. Pada w,akJ.JI SIM_': ~:~ V'~III Andsl t@llah S mernpe ajlri tl!intalng sihl,'llem IPI'ml _paSiltrli p ~,da mlanusiml, ya,f1g meilrputii mek;a,nisms, secara Slede'lrhana dan orgl!II1"'!Ci'rg,Bn pe1nryusun :si:stslml pe ~n,alpasan~ICoball,a,h ,AlntIO,11Is •. ~ukan Ik,lelgl~!alan b'I'lrik)uJt inii un'~uk - ""',a~~IIn.r-lg:-:..o r::,g--::;I~a-;rnII p-lli!:!iin'y·u~: ,~!I!le:~a,:-':- eem ~Ip"--:: I p.'-: I....i1;a an asan .. m-- Qn~I. In;nnil'!!i"t' k:,£!ii'm:- U!Ii::id ~ 1<: a . t"'d~1 a··.· ,~u,
:;Q'IUII!:~'!I:I ...
'.1iiii!I ..

Y'

I.

....

.•

II!

'!!ii:i!I

' ..

~,

In--::'

'Jj;3'

~'1J.1Ii:iii

..

'''3 aUlla,

I.. '1'1','"

',ta'ti IDlr'gl-, ' 1'.-Olrg'
~,' 8'_
LI=

n
1__

"Ie'l I,UI:S 1I1
,_

Iii's: lam

p'3SJ.:_::_IfiI

SlnlIU:1 ~_:

Na.a IO,lilain
P'8lma pasan t.
s. .._

'~lIlb'lil-il a mlpi'ing~ s

,Amian galmbalr dii lbslwlalh "nlli dan sebu tan secara urut cU"lga n -Olf'lg,IIrru pien yu sun sii stern psma pasan pada m -J1U 5..ia" KIsmLlld:aln 11~1 ,i JI, .... n ilbah

bill 2.,

111111

..

IPs rstmp'i) n Sian ~ Ian

na pas denlg m j.;101"
miafa all1

3.,
4l.1

..~
~ .,

·~ ~ ·- ~
.'

m

s,
6,.,

-

"

~~

~

.. ~ ~

--

r.

..~

..~

Dalrl kle~gila~:al1 i~ II!pSlnl, eoba tulisdalh ksalmpulan Anda ImBn~g'Bn'ai dii ollg an"'It'llrg}sn penlYlusun sha:ba ml IpS mlapa'sa n pad a manosla. ,S'B'kcslr Bll1g'll rs~m:Jda,lh UIf, usn ma _en dlllb!a_-~all ~n~ UilntUlk : . _le:l. _PSUliB,I,3S pema ._,alman
I
Ii Ii ill
I Iii

ill

,"

ill

"

i

Anda, meng:s,naii IOr]gan"Qlrlg1il.n p1srnalpa:san menusia ..
:S~sb3Iml -na!pasan pada Imlsnl s;ia melll~p'U"i semua struktur pI! yang men,ghubunglk,an udara ke dan dart aaru paru, Org],a,n

pe'mapas!~_nut_mil b_llrupa p:a,lrl!J"IP\arl1J~ Anda d,apslt mema __ ifJ!lm( Oll"ig8)In'"'lQlrg a n pern a pasan p\l.dla man usla denglsn mem pe 18)j'a rrn ill m',=_'d!Jnl h 0;1... _'~ ~'Ii:r_ nJJ

1,"odU m b u Iii B 1111 Pilll

S'lUIS 11",

I

aln pita su 81m~ p iI~Jang 'IoU SU3 f81. dalll kete.t)all'a nn ya.
1

seer rlgi 31rnallic I'Bkl ",1211 '.' m,en,cBIP' i alkil banl~ H'Oiimlon 'e s lostelil'tJ Ii1 In e A1p etrb e S·Blr Ia Fiogi seh ilogl'ga pila S·IJSr: n,a lelblh pa nj,8 "IS drain j BI11Uilrl a le lbIII menD rilJDk B,ll!· ran'y,a bf!'liubaJ - 1- ani n Il'chUiI y,a ft!ue 1m U -LJ n siBil!\(Ita r s a ~u okIBf'~ ·nlmk. -.- an i~;a me.nga-'alml i h a~ sejrupa ~Ilebip i Ipa dla mas ill , •II ba1liftll peru lb allha r:lln, "I] ~eOi)8 c,ill. ". radial SlJcnm Ibe.!2I1'lIIurng piI,fla ··,eteg1ang:-'
'B,

Ket

..

-·erhlaj'~iik,an,GI,amba,r 1'",1,"
La -, n m S· n Ing,~ _ 111 I"':;"I
~iU!!ill ~ "3

.1.. - ~i ~. n

wa'n

1

rakilisl I(ba,t ng t,snggIDJrok,an)1 p;i!:!jj In !~i';n'I~- i- k'"ra Ik"IIIi"~1 In ern 10; Tra ke' a' li'l!'3l1i"'n n ilIa ' _ .1 u:~ - i1
1[;11
'''1

till

,~,:

-

I ,:_'

~_

l'e!'lf,Slusunatas enam bslas sampal .-ua pullllh c'inclOn ... inci,n c 'IUII,2IJililgrra:_-_-an yang Iberet _tILJj_~C~ Cin,c~IIt1,cJncin 'iuIII ngl r,a _-_-an ... ini dlil baglila,l_~ Ib,ella!kang!nlya 'lmd,a '!, '~Irs!amlbung yaru di ~e,,--pat __ 'irake'l me:nempe'll pada e:safagus~H,SIII nil be'rgluna u:-J~ulk ~- _ m .., ~ _e
Strulkl . r tra'kea m an~ls~a

p'BrtahslrnkJB,n :ag,a "Iralkea 'e~aIP''Isr::lulka,,. c"";1 IL· ~alnn an'·' Iil •. ii'L I..·!li:iii ,;;3 mo· ··Iah J~a- n-.. '~n In I 'C :"1'111' in' , "..:i n ,~II" . tu ~ _ . :::I rli':!il'u~a d', II ~,t bI·.' L~: .. 11111 'fiibrlosa,~ selaln itu ,juiga terdapat bebsrapa ]ar~nllgan O;~Qt,
~iI' f,lij,JQi II!:!iI 'a C!I iii!!; "'l:!II1 'Cill ii"~ "'!!II Ci,

'TIl"·EI,k,ll!iS aplsl olllel'h ss,llapur: Ilien,dir yanlg djhlBsUkaln lo'llsh dl 'I'pite liUlm bsrs iiIhi" S!iliia ... ,s,illiia irill," be~,e'r-a,k,k!1 atas J! a ra h Ia:rir!iIQ s hing,g,2Jj d~e",gatng'l,rakan ini detn!J dBI" bUltir~b,utJirhalus L_linlnry,1 "I:~Ing i~lJJ'l: __ .'s,u:,·~ at m Singhiru p .nI,PS:I de'IP,I':, ,dIU!(,e IIUIJlf_,a~_ :SUI .. IDi p\aru,~p\IIiUtr,sk,ea ini bS1lf,cllbanlg dua m'l'mbl:ntulk bifiQtnlk.u,s;..
. III

ro

IBronkus, msrupakan calbang, blstang

'~ngrgo:rokan YSmilQI

'"

jilt Imhih,nya s,epas,ang~ y'sng s;;du menu]u ke paru-paru kanan d rtU"I1 y,a "lgJ sau la,g~ Imlenuju Ik,e paru ... paru klrl. l empa 1 perea Iban,g lin n ~ dl ise'b U1't I~'iiifjuIrL JII.Sil8..B ron k :JS me m pllUl"'ya ii S,'J JktUf IBN pll d engllin '__8kia·I, dralnldHllpiisi 10 _ethj;enils se I y_:Jilgl , sama, B,f,onku:s, 'yl,lng ke kirni ~ebih IP,anj,sng dan slelmIP~'t sena kadudukannya leblih mandie'lar ,darip'sd,f)'yen,91 ke kan!an~Hrsl iin: mlB'rupakslrI, salah satu S,I'D,abl menglapa paru-paru tanan 1,!eb~1h u dlah Ie rS,8ran'g Iptsnly-a kJt IB lonl kus SS'b'B II 81h kanan m DIII'f'ca,iban'g m'lll1,jadii Ug,a b olnlkli,D'_U:SI!1 sled angka Inl bronkus ~selbelahlkin bs'rcaibs!I11QI m e~jadiJ due bro,nkrnQ- us. Iron lc lu' , IBro n -~~D~llJIs,l!U1'U P"stan,caibalng dis Ii b,oon'k U S"I d indingl n y,ll Iml h!'ib,ih tipis dian salur'lsnnya Ilelbr~ ktecL~ S'Er~_;-,a,_jn kecjll salurannya, semakin berkuranq tu,I'ran'Q r'8JWanln'ya, dlalnl lakhimya 'r~ngg,a~ilnd~ngflbrosa dengan laplsan :sUha" SIB' lap d b -lClnkljlCllus 'tB rmliinal ('_8:f,akhiiir) bermu a ir,aIkil' dat:alm sebe -'kIEls! k.lln {ung ... lkalnIUllnlg keciill mii~i_. an ~Ig Ur y,an,QI d iiseeu a Ilw,e!o,]u:s ..
rn
l
t

I

I,

..

I .'0 Ill' ,Allveo'lus mrafiup,a.k:an :sa,lura n alklhir dalri! ,1.~lalJ'~: pem,I_·.asan Y,I,ngl berupa gel It _-_bung ..ge lelmbtlung uda ra ~ -:'I~ndi ngnya ;~p:i S'[I Ilembs Pi dEU'1 be'~lekatan e -,a'l, den glsn kapl lellr.... laf' dlalf,a,[h.. l~uElp,i A veollus 'tslrdiri ,8rtas satulapls sa epUeliiuml p~p~1h d~s~nliltahl ,dan dalr:a:h hamplr ~Ianglsung bB,rsenlUilhan d,engsln uda a" AdanY,BI ,1.hl'ISOIII_!S mern u ngllki 111IUI.nl liB Ilta d ~:nya ptBr~u,alsan d a arah I permukaan y'a'",!; ibs'rps'r,an ps'nlting di,allalm pS'lrituka.nanl gaui '02 dan udara balbs's ke 5J.sll...ssl darah drain IC,02' dB_ ii se~"lrBII ,calr,i1,h lk.e udara, IPerh,s:tikan Ga,mbar 1',,2 be,ri,lkui.,
I

P,=ru",, __U .__ J :AfOOI- ~~ ru-paifJJ

.'v

n:l:l'pa'fU~a~

G

m

Ii"

,,2

Bi81g,ia n"lba'g is n pa ru-paru ma n USlla)

fIJI,

p\S, ~U IP,I. uad,s ~

dual ICa n meru IPakan a !'lIt pernla~llHasan

u'talmJ8.. Pa u ..p nu te'rl~B'lak dial aim' lrongrg,a dada, 1L'8'lalknya dl~ sa hs,lah kanan da n Ikliri ss rta di t,en,Qlah n ya di,Pisaihlk,8n D~Bh 181n:~ung ~,J81rilnlga f1 pta FU""PSlru rnem p u nya iI 'siifa't [8:1a,srtiik, bs r)J!ori dan SBIP,srti SiPDn~Ap,albil,1 dilataklkan di .--,.lalml,lilf paru-paru
jl li

akaril Im'lingaplJIng karena manglalndungl
_ ig_ - "' __ "~L__'_'!3,_'~

lo!jJ;ru

'~llru-d-·b·~g~ ~1"l!,gU_~; I__mDlnill~~...dI·llb'A-b~~ b-AI-li":!Iih'~ln ~I'II~~II n'~1 ...• t""Ia-~;_'ia!Ug i!li!I!Ililolu
~"I-'_I

ud,l_

,I dil

•. ·~-allamnya~
-110'

_-, - ui!;~h

'-blillit!:"

mellmIIPuny,a~ 'li'ga I'obus dan paru-pa -. ki,rm dua lobus. ,S,etiap lobus II,e:rsus,un atas lebula, P,aru,..pairu dlilapisd eleh I~uallapu", atau m,e'lmlib an serosa ranlgki81p r ua dlisB~:~U'-lple_r _" D~ antar,l, I_J3Jua Ila,p,iis,an pleura i~.u 'lB:rd,3_-il't e -l~S,Ue at IU ntuk m'Slm iln'Y!I.~~ii ~u!U~lmk.. _ nlln ya :S8' lh in gig a .. LlI a IP',2I,lfu"paru kalnan

mene -gah te'~l:dinY,1 gEHlh!ikau'l ,anta,na paru-paru dBln diindiJlng d,sdal y,ang iberrgl'Brak, sast blernalpas~ l.islam' keadaan sshat
pls'ural wtudan :fUlan'g dl ,antaranyal menjiu1ii jela,s~
'T1ii:l;1IL., __ -_I 11'~ll'\gl ,g_
~I

Ike d'uaJ Ispi:lsan i~11J salii nQI erat ... rse ntll.llh8n~ N a mun Id,ai,am e ksadaan tidak normal udlara atau cailran memlsahkan kJe'dua n~n p __ ,....yj ~ ro n'ii~['piii'1-I.£iIi u a' 3"~!g U il~,1< r''''3'iIi'D ig ks - b~h 11l\,~_J I n c~' =: UI,g _ =;_ iIf"In ~ ~I g ~ _ ll:ll~l_ :,', _. 'gl'I!, = 1dla rl Pi_:,dlalIO':llnaln uda ra Iluar' r( ± 3,--4, mmllHlg) ~[0 i bagl tan da~,a:m psru-paru "',e',~d,alpliaJI, gelelmD[ilJlngl halus y,8!n"QI merupakan pili IlI'uasan IPe -mukS,8 n paru-pa ~1lJ )1',I,ngldliisebut. a liveollus dIan j lUIm 1,1!'hnlya ~eb,i ku Iran 9 ,3,001juta b uah IOe,ng,BIf:l ,8,dl,an'ya h aluBo!lu5-, IU8:S, permukaan paru-paru diIPBrki~ak,an Im,8nrcapa~ 116,0 Iml2 ,atau 11010k;alili lle'bih h,J3S daripada luas permu .aan
I _:_ ,_: __

F~i

~i

~

ii3

_I

11!.o~

Ja!llanl Ud alra, Ike.da IlolM liubu iii Sa'ts 1,13 h ma eUJ •. me aMu

eo

ala I!.IJ

mILl

iell. 0511 U t, IlIdam me 118, .. ' 1M IPipsl

angllm BriBU tr,Bkea d baglan lats's, e'lilggo~Dlkalmt lrakea .18 n:,a~'u ,I n udara e paru ..paru m,etalu,i n'B'al Yi2U1Ig mem beniu' IBlbu rng b mn .US'. Iabung in' be rem ..alftQl c.a,ba n I lag' h ·l1gill m enca p'a i ban~ak ~a lu"91 Ilu:lalra VSlng sanglarllec I yaillilgi

tulbuh"

dm Ibul a veo us.

Trakas dan Ibron<'!!Js ki~a 'lar.s,u5un II-as 'lul1ang rSIw'an (kil_- ~lmg'D)" [M,e'mluru'~nda-, m,engap,s tra1kea dialn bronkus kiita 1s r&usun atas 'Iu~alng A
l

~awalll? Apal keu'n'tungannya?
bersalm's

DIII'sk,us,ikSllllah pe'rmasallahaJ'n 'terse:bu~, kel,ompok ,AndiS", Tullis! halsii dis.'usiii And,l dan pre,3 l'ntas,ilka'n
1

di .•. plain kelas ~ -

An[~-I, 'lei illih m Bing "n[gllt Ik,e m b ::1~iJ blilrbag,a'~ m aean ~ olfigllJn"olr-g'IJ'n I
penyusun sii,s:~;Bm pemapasan pada manusla, P,ada manusla, lorglan pemapasan utamanya ,sdsli,ah IP,BFiu...paru (pulmo') dan .'..ban U D,lah l al,s'I,... lat pSlrnlaJlp,a.saln, ~ai'n., alu -'udara pemapasan Ullntuk misnujiu sala J selll t~ buh adalallh: rlonglga tlidung -i' falriing (rOinlg,gs, te'kalk) -i' Iialring 4 'ts'nggo,rok,) ,--+ bronkus --7' alive ollus -i' :9 6'1-8e:1 '~!Ubuh,
t

'1If,a. 'liS

I(,baang

N,8Im,un mekanisme pernapasan pada manusia l~d!a,Ik;Jal,h sssederhana ii~u~, Deism sils,ts'm pemapasan ·te!~ia,di pertullkaran 'gl~s 0 2 "~-an 'C:02" Baga,"m'Ei,nB me'l,,_ ni,s,me plnukJa~allnl 0,2 dan 'C,O'2 dii dall',a,m i1iubu - I 1["i\iI,_ f:_:' IU'ntul[" - .."_Ienn>liili'3lhul!'nU~1Q~ - - Q .J ~ I1II I~ IIII~\Ji'3'"'g __= b n~l[,.uilt. '_IwII .. Ii>3n [L ~ .~I_I Ii\lf[LICI -II ..~' II( ~ -1'''1' ~.~gl - I~ I -1,IUi ~i:m!l!'3llk~a"~'U1i' I Ii\..~ It l'iAlill
1

#)1

_II

2~

"n '

-

iii

n-

2'

-

C,O,2

B1lf!IFn'S,pas, msrupakan keg~'l'~an Imien!ga,~-_Dliil IdSI- mJe'ngsl-u,sr kSln lIIda ra pe rna pta S81n ml9'~a Ilui IPSru-paru, ,Arlii yallF1g II1I i h kh us IJS: b y!s ilu (J'ls,rluksir:an g,ss' 'y'aJ nlg '119 =,'\a,d; i Id i dalam :8,811 d 19111 IQI nl a lin,gkunlg,annya . Padla pemi81paSI,n lalng's.,~ "9 psnlgamllbUan udarlBI pernr_IP,8salnl dil1allklUlK;an SIICS,IFElI IlalF1lgslungl allah perm,ukaan 'tub~ 'I dI,I," pad,a pernapasan tmd,slk, langsUln,'g Imell=- luii :9,8 uran pernapasmn .. -J,anus:a bern.pelS s,ecara liid,ak ~lang,sUlngl arllnY',rI udar.a per ... n,B pasa n '-'id,IIIk:, befitH'r'u I,i ':ll11gil U n 9 _-~-_lltaui :!;lfiL --rllJh IParm u ka,s n l kUl11t., SIB Ie put Uphs, tern pal lbe' la,ng's.IUI ng Il'ya, d iifu ai 19 8S, ~:18'rs 'bu'l: i B 'te'mlilndlllrlQ1 d i bagi alll1l dlal~,am tlllbulh - ib erupa IS6 embun 9 paru-paru (,a~v8Icl~USI)mPemspasan lalslUI pertukaran gasl pada manusia be(angsung mell!e,h .. dua tlJhl~ yaitu pemapasan IUil" (ek5te'rnl~)1 d dan pelrn. pass n dIal18m I(i n ~<emall)!PelrhlltillkanGi.lmlbllll.. t .,:31~
1 1

" Pm iii u r (E. ' n I) P'B:-na,pasan luar mlsrulP'ak,anl pB,rtukaran Ig!ElS .- i disl11a,m paru-paru ~10 Ish Ilksre na ~IU1' be 11 n gsu ng d ifus!ii g,9:9 ds rt Iua r a masuk kJB da am alir~allildalf,ah.IOs'ng,8J111 ka,ta lai'n- aemapasan , Ilu~~rnerupakan Ipa'rtuk11rSIn gas (10 2 dlalnl C'02) antara udara r dalln darah, ',' Pl'~d' ~ pemap~I~:.:.. _,~_:::_n~ li'II~''''' d,~,'Ig_~ "-1 '__'k,gn'l m" §'~Ullk- --",8' oalam __ ~1i"U~I!lil . ,,·II'~h~iI,_~~
1

1

.

,

,~,:__·!§i!1

~I~

··;i!'iI.i~

,'~Iii"~

,_Q

_~_.~~

.:

__

k,ap1iI1er' paru-paru 'y,anlg meng!allngku~: sabia,gila,n b1eS:BrF' klafi1b1olnl ,dio~ksiiida. 's8'bagaii i'onllbikarbona'~, (HIC 03 ....llds,ngi81In IPIB'rsamaanl )
1

rea ksii se p ern. beri kut, ,H+ + HCOl-· -l' IHI21C03 S~saIksFboln d~loksldla, berdfrfus,i kalluEur dial1li deism Idafish H, - 03
)

dan mlslla'k!ukIB,n Feak's,ji :sB'baglail bs'rikut.

IH::zIO ' -' C,02

En2:~m,H:arb'ona;t an'hllrJrass' !llangl 'teIF'dllapllBtdialll,am sel-sel darah merah d,BIIP"1 rnempereepat reaksl, IKeUka r'B,sksii be Ii::!ngsung~ hempg obln '--IB~epalslkan len-ion hidr,ogen 'yan~g '~:elahdlilan,gkut;; HHb melnJadi ~ ~b~~lb merupakan siin!glkaltanl daln lh.al;molgl~lol,biini 'yaitu j_lniis, pn,'tein d,ala'm sel d~arahm,~,vah~ SIEd~Inl~lny',a'il hermlolgiliobini m,engilk,s;1 ,ok:silgen dan _-~'_enj.a,di 10 -sihslm'tfJgJo'blin (HbIOI:2)1..,

,lbO':;! Sieliallm,a, pernapasan -usr,.di ,d'a'alm p: IIFJJ.Ji''';tPIJIFUI a,-:aln 'ti!·~,adii pe ~-;ukamngas yali 'U CiOI,2 men'inglgalksn Id'aralh dan 0 2 mssuk tel d alam da riah S'B'C81ra dl ._lsi", 'TBI~,a drnlnlya dif'llJIS,~ 0 2: dan C'02 iini karsna adanva pSIJbedaan ~e;kai'nanparslal, Telkalnan udarlB Ilu-" r' sebesar 1 8'Im f160' rnml ,-gll,1 S,-,d!,8nQllksln ~~ k,llnan palrSl~latl di plllru~p\arJJJ sebesa ±, 11EJO mllmIHI!g,.,TS'-_In,an _-·alln;J~IIIP,ad,a, 2 kllpi II~Ir' dl:~rialtl,SIrta I'li ± '1100 mm IHgl1 d,s n d i vena ± 410 Iml_-,·IHIg~ Hallinlii 1msiinyab,sbk,anl 0 2 Id,-~i udara be'rniwsi kil! daihgM darah, Seme'ntarra ilu~ 'Iekananl parsi:g a02,da l'am 'VIB:niB i:"-7 mmH~g' ,IB,k;ana,n parsii,allC02 d,al,aml 8Iri)8'ri' ,.....,.',1 ImlmHg~, d':lI-_ II,ekana,nl : palfs,ial, C 02 dalam ,aIV\8Ioilus,'~ 4,0 mmHg,. ,Adslnya IPs:rbe:da,an '~e IJ!na,- P'81r.si.iallt1fl'r.B1sbut 1melnyelbab - "an CIOl2 !dap1al, Ibemlfrfu~sliJ dIll" dSlrslh k.~ ,alfrvecd Us!,.
Hb
2, ~, 1 1 •

*

°

Gambr

1.-3,

PI~os-es, elrnalpasa n Inie mal-),gan p
e'kste f111S11 ::ada manus la

1

l

I

I

"

rn .

n
j

( , n I)
I.'"

P',ada pemap ..S&.1,II11 alam lo,Qlnuk,s,ran a d g= as laii dall,B,m F \r,jarilnJlgan ',uiblUh) dall"sih rnasuk ke dalarn ja,IF'iingan tubulh"1 oksigsin ms'nlinggallka,nl hem'ogio,bin danl berdifi'us~ masuk Ike da laml cairan Jan n gain 'IJilibuh. R"eaksi n lIa sa balgai ,b eini kut
HlblO1JI'2
1

J H..

hoi"

LA

','

10: .'.

~,,i'if'~ oksige'nl ·.llllu,lllf dari daral dan masuk ke' da:-,sm 's,i1 ca.ira,f1J j,alring'llnl dlapa't ~Ielrj,a!di~I- .'Ilrena teta,lna,n o k,sii'genl d~

dallaml caiir!sn jaliingalnJ Ilaibih rendah dliba,ndin,Qllkan di d,lil,=- m darah, H-=-II ii 111dliseb,abka n karenls s;,e'll...:se~Silica ~a terus .. Ijl me~nlall~U'S, mlsng:glulniak,s,nl ,o:ksig:en ,allalm, respira',sli' sa~;u'la'r:" Dian proses pemapasan :y,a n.g 'te~j:!uj~ il da~a'ml j arHrlgan d me:ny,e,balblkan t's'rjadinrya pe be'daan ko.mlf:U'Jls,ilsiUd,8f18 'yang malsuk. dan yaln,g k.€du,B paru-paru, -!ISiri u di- e'lahu ~b ~~!I t),kalnl8 n IP!arsi a I ,0:2 p! -_d,. lite _.i Ier _d,ar.Qllh nr- di ±jOQI mmIHg-a,ln-,kalll1'lln pars,i.all. 102' ,dall;l.m ,jsringl:-_" tubulh kUlralngl dar:i~~,-)O mHgl,~ S,i!,baliJlknl)!'a 'te'~:a,--~mn -ka rbo Fill tUc,kslida 'tii n ggii I~U3l FlI'CEIka rbo n Id io k'sida sa cara t'9!nutS," il"B
i~ I

l!ompo,sis!(J Udalll',ll 11(011,o.-lf - -18U,k

'8

r ../,a liill.l

mensrus d,j . asllkan olsh ssl-ssl '~lLIb'uh~ Te!EilnalJ1 ptarsLall'CO' , dalam jj,Silll"ing,ji,n·:t: 6;10 m'mlHg dan dalam kapller darah ::1:: -'~,1 mml I~g [~~;al ,ah )f,llng m-nyebal-lkan .. inli 02~,lpmt. ber... di'rus,~ d1mll,;I:mjil1lling,an dan C'OI2 b rdif~usflk~eluar ja,rinlg,l,n., Dl,llalrml -,IBa.··-,.,an btasa, 'llulbuh kita mie'ngllh,-;Iil~kan ,2,010 ImlkamOrilllci'C,ksid,BI per he Pen'gs,ngk,tJ'lan COI2'~ j d;sllglm dliBlfiah dapal~ ,dilaku:k!an dlls'l1gBln itrng,g eara be'rii ·.•U ',. 11) Sie'k~t'a,lr 16, QI,-700" C'Q2 d~an,glk,u': dalam bantu •. i:on bU<srbo,m1Sl't ,(IHIC,Q'31-)1 olsh p,l:asmJElI •. aran, SiB"tell,ah asarn ~
I . c

:~IIII

I

,0 (6,1 . )

karb D nat y,sng terbs ,11'lUi Ie, dalam dla~ra;h teru rai 1m B'nja,dI~ lio:n hrndflDgs n (H+)I dJSllirn toni b il..·arbonat I(H le,03 =)~ · ~D'n H' bersifa-: r·acunr.. IOI~let1ellbab, itu io.- ini :segl",:-,diiks't s
H b, s,e:dal11gkanl ton HIIC'0;J'=' Imelntingglslkan sri'tros·ill ma:suk ka pla:sma d,arah" Ke:dl uL1l11kan ion HCO,3,-dalam ,mj~~t:ais~t d ig,a nlii o~1h ii on Iklont e ·18FS;amaan n3\aks!~li1ya s,sb,2iIQa,~berl ··.·ul. HI2~'O'+ C'O,2 ~ HI2C03 -i' H ,- IHe,jOI31

2)

1k;,uran'Q' 25~/~ C'02 diJlil'k,B,t: ,olileh helmog,lliobiin meml'ben'-uk, k,arbolksi'h. __ 'moglllobilf1~ Seeara sederhans I' _'I',a,ksi 'COI:2 d'__ ln!gan Hb ·~-i'tulli·s31. Jb~ be'rilku'l" g,ai CO',2: + Hb HbCO'2 Kalrboks,~hemDg~,c!bin dis!sbu .1: j'uga karbom~nohem,oghJ;b~nl karena ba,ghEl,n r aril hll'mlolb~ll!cgiin yang menlgljk,a'~, 'C,I02 adalhah 'Qllugus alsam [almlino~
-ebilh
.1

Re',ak:sl~ny,a smb ai b,elri:ku~~ C O',2: ,+ IRNlHI2 =, _<:NIHC,OOIIH 3) S,I! .... ~tEn~'e--.110%,'C02 i:a.ngku: plasma daralh d_ him lbenlwlk, d ;sslnY'awa asam ';allrboniat (IHI2IC,03).' A.nell,e dapat le,bi:h m'I'IIilQIB"taihuii Imen,genai kan,d, Ingl,an karblD'111 dlokslda dlli, ,dla1Ia,m Ipern,8,pa:SSln Idang,enl mel~,akukan ke g ~a'~aln be ri _IU)~
I
1

:_:IiiIJ,gl_,denltl1lkas,i KJln,dung'_: 1"1 IKi_ rib a'l ' I DI~ID,kJsJ""da ,~I_II'_:lml ',',Ilpa:s, '1111111, IDlhlmlbUHsi!c:lllnl ,
biD,to b 11_.,~,_::s], soda Y,I,n g te~~uat. 'slrii d Ita ell t ,a,iIi- s!~'ld 0111 rta 91 h! bell ii n d1li kater bro m j mo,ll Sl~d iill:!

n2

blru I(b,ram' ,th:ymoJ' bJ'u _")'1 2; _'ullllh sedota n dian Btopwat:'c,h,~ Se~diakanl pula b'~'hln daln ,~Ia~ un~llIk: mll'mlbuIJ'-, IIa IlUlalnl brom ti_--ioll blru y:~lilu :s:~oplll'sJ beulkapa:sii-as 11Ulsr '1 ~tsr air sulliin.gl'l' O~1'Qlram brom 'Um,ol lb~rui dan ,amlon~a c'air ,a:ta.u H,,_:IOI _ UliiklB, dipe[rIIUlkalnl~ ',81 - embU8't: lalfllJrlaln brom '~;imD,1 biru slebsJg,_ 'il berliku't. .. 1'.' ~:I,iis:flo_hsuSi dll,ng IJn ' _it' IJIUIn g" .2'.' ',tllmlib t1-~,Ii,n-lfom 'ti mlo,ll bi IlU kJeda ~lJlm st1opllll!JI"., ,3,., 'r'U'tli p s:topt -,:5dan kocok~tllhl SUpliY,I'- ercannpul " 4,., Jli ka Ilarul_B ~I y',sn QI di has,i~ ken -:lerwIBJma lhi~,alLll atau kun ~ ta mbankal11lla ttl a -. 0'" hi rair ,S9'teteS ng dlB,mli sat,stes sehiinglQs Ihirurtalr1l barwam,a. ·~.liJru" Sab!,lah mlsm,buai, [halruianl brem 'tim'DIII b'lfU IIB.JJlkslnlll',ah k,sgliialslnt in'~ Pentama... l, 'ama, ~ Iia II Slflu Iii Dotal, soda c' angsl" ,air setelnglslhnY,BI ,emipeilkanlll,sh ,~B rtas ~labEdpada sisl lbo'l,o,11 ,ole In fu Ilsll'ah ~IK,lcll1'~,m,l!I 11'9,1111111 soda yan,g Ikedua dlengHlfll :indiik.s'IIOIIf Ibetel: bliO'ml '~i mlbc,1 b ilfU bBlf~llah liSllbsl1 ~ B,lf'Dm ' _Imoll Blirul~ .. 'Qlunallkan sedo'tan un'~lllIl,' meng1elmbuu;,kan napas kite da ~aml brorn tiim D~ biru, be_ halli~ha~ihl h, j'Blng,- n sampai men'Qllhirup II,arut;lInny!Si,. Hli:d,upk,l,nlah ,s:roipw:al'c'h I liilk,iI Anda lmu a~ mlengemlbusk,an napas k,ls dalam Ib,lroml 'Umoll bilru.. [. l,aUk,llnh:ah ,stop ..wa',~c\h kei~i,8 aru ta n be ru bah m sn!l- _II ~u n 11151.. , 'C,a~atlah~oi~all w~lklu -:'Iililka ,An dlSJ _. _Isn,g .."'mlbusKlln 1!1,'~pas .. S:'te'lalh i'tu- Igu.nak;~_nslldo'taln ya_'lgJ Ik.. dul 1

'I

un'tu .' meng:embUiskan napas Ik8 d'a~,am~oiled :s,Dda Y'_"n,g beriis-i aiilli.. IHid __ kanlah st,op'iilwed'c'h' k,'st)ika p A_nldl mulai ml1lngslmbuskan napas Ike dial'sm ,a[li~ Lal~jlUl-kanl'ah untulk me ngillm bus, !J)" napas delngan tOitaf ~_~_-mklll I1:QI sarna dang'sn yang A_nd,a bU-lIh· .. y~ kan un'~ulk Im,snge'mbus!kan Inapl;3lS ke dallam brom
"' '~,Im'D~ ~ LI... '. 11..11 u~ ~

ll,

l

1

11

'

II

l·erl-I~"la,a[~I~ 1 ~ Apm ngl ,sta,n 'te~adlii ~'.~_IdalI'arut.,n inldlilkat'or' .. y,anlg ~e:ri'si DI =IQI -- tilm,o!lllbilru sstelah ,Andis me' .. :-Igem ~Ulskannap.ss Ik,e'Ida -1,slmnYls? Meng!8 ~ ::81'1 ,2~ Apa ,,'8 1191 're' -"'sid II pa d a 18,m~;a,n kOlfl ']fo,'1 y',snlg bB'risl~a,ilr' B,e~e!llah ,AndlaJ mlsngembuskslJl nlspas "Ie' da 2Jlmnya1 ,3,~ BSlf,SIIPSI 'wak:lu ya niSI d1ipe'riLlilka n brom timlO I ·"i ru Ilailln~ !4,~ Ape ~(Il!S,ilmpultanlAndla d,alril -'lsglif:eU:sn,,dJii ,a'la:s:?'

l

'aengsJ'11 kslompok

untuk biEU;'lll!lb\a,-~_ Imlsnjadi kuninl; (I Bandi'n,glkan

~

• tJ:L.,.~

II

,_iulis,hah ha'lill,lpD~an ,Anea dian _·.~umpullkaln _:,BIPsda ba pea ~.~,11".,U ib U gllUru An d a!

ldak !iH!'mIUla10 02 y,8!ng diL ngk,u'~:dalrah melbailluii paru parul d"bebas, <,an,s udars bsbas, D'llr,ah 'ya,lngllmleill~' ali paru peru
1

nalnya memlbeb,as,kllnI1,O% IC,OI:2~ Siis,slnY'8J 'se'besaF'910o/~,'~,e'llpl belrlt;aha.n d i dalalm d erath d ala :--- benltuk i,Q,n ~iDnbilks'rno nat, ~1'CU1 ~'oln llikarlbo,I11SJ'1 dalam darah itni 's,eb,B,gai bu ff:elIf' atau ... penly.Bl1gga karBlna mem,pun'ys1' PSf,S:HipenUngl dala - . Iml'nj'agsl 81tab ~llilta5! pHI d sllf,ah .. ,AlPs,biiI1a, 'je'l~ja,'~' Iglangguan pll,ngangkutan 10,10,2: i" daiaml

(IHI2C'O',3) a,k- ~ mlning_I:'JII, s,Blhing,ga ak.an Imls:nY1ebablk,-_n tlJrunn')fa kadar .a,_ka~ii d,~r,-~ yangl bler-Iperan se,b,s'g,l: larutan buf','ler", H,al] iini akan m'B'niY'Blbisbtan 'te~adinya g,snggluan ·li:slc,~oQis ':V,llng diisebut
karbonat
II' i2Ui" 'i ' I0:811&",

d arah, kadar asarn

I~-

O~'_ II' 0. Oil;: '" H~ _, ~CO~ _tliI

00

~ Ii'

G R1 r 7.. 4 Skem a pern B,PBisan da1aml dan IPsf1I1'apa

rsan Il'uer m Bnusisl
1

Slle'be'II'~_,h samlpail Id1al,I_- __ jSJfing,I,lnl!1'gas, 0 2: dlipe~gun~_lk-:;_n un'tuk r'I!!'Spiir&sii I-elll yailu Ulrru'lUlIK me'ngoks,i:d!msi ~ _',: ,._;anmn m 1(1(;111 u_ ,'OSa) se h~lnlgg,a,da P'lit ,di:h,.sill ka n ensirgii, 'Qr;::s CO 2 dan - ' - - ~ An' - d - ~"'!'::Ii'n m' li':!iim-"Q, tiI!!!Ii,s,'a, b I"lh I- -" ~ - --- --,. ---~ - k - __ - ,I--Ib CiII ,,~' 1- " "I an!IU' m""lcn"gania,", rlill:iis':pll'ra!C"I~ -_ ,,~ ~ --_ IUS'IP" a ,lI ' ' ,~I sellu ar Id~kslas X,III pads bab I~ ten'snIQ"Ed;aboUsmel ,S,et
'1' , , " ~,'iIi"" I ~ I!:iJI , "_,' ,'" 1\':1, g
'I

,g,

,!!Wll

"g,

,g

1111,

'

~

, • ',~

, , ' 'iii:!I ~

,An,~ tell,: hi Imamp!el C1!ja r'll p IlCHses, IP ertlu k,alrilfl 0 ksi 9 e n da n a

karbon dioksi:d,CI saat pEJ.'rn,alpa's,illn m'E;:hl,IUli Idi'li5i~ Il,akukan~,a,h kellg~aban dJs,k,u,Siiiiber'"k,u", agar ,Anlda "Blb~h rnemahaml proses
"D.,.'! ~ ~~II]gU

.AI"'I Q "lI I'll,j'g,

d",I W1::~ ',' _ iI"UiC' I..,

Saha ·__ ,lini Imungkinl k]11 lamin.g - ._en· nga_· tau 1
1

hk~·nllm. "rha:l
yang

per~s:.~.'18 orang ts'nggeiam .. Bany,ak :sekali 10 ;EU11Q] '~B'nQgetallm

jawaba,nllilY,! balfs,aJlmSI 'te'mall-'Ielman ,Aln~a daln bahaslah bapilk. atau iIlbu guru, And,! di kell!a,I.,

m,B'n'ingglsl dUnis", ' engapa lorang yangl '~lelnQQelam,clap-at m,sning'Q'Ei dunia Idan is '8 lilIanll11YSI laBtngan difus:i 02 dian lelOI:21iDis,kusiikanlan

b._fS,Ilma

e
An,d,g 'ten'lu bernapas setiap saat, Ha~ ~lnii:kallrelna ,S,B'mU8 sls'll ~ : u' I: ,m ",~,Ii,n a , ,~", dl"~I-1d"~ Iialim-; tubu -:' IL.o ;ti'~1 m-'-' m-:'-Ib~'tu ~~ kan 0'-:' Dln~ S~~'- 'a':-' a:- n "/CiIU~alIm--:b-,~· "'~ ~ I !l!\lllu. proses --litabolliismsiny's dan ma'ii biilla! 'ti:dak, rnsndapat oK'sigl9'I1 ba,hlkSln gell'''''8 811 otak akan rusak alp,abli~a Ud,8,k, m1e'lmlPero"i'Blh D'k:~~flgeln samlpaiil empat ImenU: saja. IL~'kUlk!alnlllah Ik!e;gila~,an 'Uga >Iii k "' ~ Ib .,.. k" pra ::~II_:. b "'kc"ut II nil ,Si 8 ='8', 'IIum Ik"t rnempe I ajan mel_,:alln~'Sm'e ~jler~ :.,IIJ'J3J petflli1JIP,eU;,I,n pa d,s m,srruusial!
,J!jJ!!j;;L

jD

!!iiii!!,"',

'

"'~~I.~V,"'

,~.

.

I\.;;

""/ .. II!I!

'IIQ,..!..... I'~

Bi

1

I

J

__ lJII'lrllllg,1 ml,.:t,ii

~__ s_::Jlnl;i m,re IPsn -_,a~~s ~ ~-_I pad:=. a
___,tcU11IU:S 1131
--,

---~-

Sedlhl ·.··!lln botol 'p1111,as,li k - balon pii'lpa ka 'C Pllf!U'1IY umbat d an I~ ml b aIii~: n kare t, IK,~'m a udla b1!J,1J'lla h m Dds:11 ~lng Biro gil -- _ a r be vliku t p _b
j

I__: ,

Ii1

,J ilk II botol PIa sii_.,~ m pa Imla kan :11,11ba 'gl,mi diu rOlng'glli dada, belon s,ebagai' paru-paru, .•aln ms mbr,lln _JSlre', s:e,b,l,gaii .·.liaflnl"gmHIJ' ,jlr_-_,a,Ib~lJh ps'ns nyasJ'n""p'B nallrliys,8 n lei j' b awa h iIIIIi~
_:__ltl'nal-

1~ Apa,la h

pada b,s,lon k,8JIlB't saa ~ _.-_embr,lln k,ar~t di'~2U"ik?' .. -Isngslpa tlsrjJadw ,deml~'kian?'
_:18 g,8iim,ana
I

"I

1

II fll: )Ne ng t.e~j adili

,2~

, ,alri:l< mambran klarel Ilk,sbawah kemudlan I:epaskan l!a~g'iiJ ,Am,a:tii kea _aan bal:Dn yanlg aa1a d1i d,·~_laml 'o,toll pl:~, IsUk'li

pulls k.s',I,dllanlnY,1 SI ~ ~,e,l,a,h -~Jam-::.r,anlkalret dikeml ~aUk,anplld;a k:edudu1kan semu a~ IMang,spa 'tel~adi demiilkiaJn?! 3.!-~ B,llrd,asatkan model 'YiB,ngll,sI1alh dids'm,Q"ns'ns,i •. ,splskislih yanlg menrY'B'bslbkan K,U1QIQ8 dada ·anl~ --_,snjadi fib~h besa ? 4'~I,agal'i1lm, nakeh '1Islrj:s.dliiny',a p ··.ml,asukan dI,ll,n _~lan'gelue.r',llln UldSlra ks, pam-peru Id- fill .... sf I PSIFlUI'" ru? 3~,_ enurut ,And,a~ Ib.agaiml,an,~lk,ah m,ekan·slme ''In:s1pilras,i dan Bksplil~B's~? 'TiUUsl,9_'_ imp'U~anlAJnda :_ ,~u1Ik_giili'tan dli etas d: - In :.ulmpu~kankepadm pak s'lau :ilbu guru And:!,.
lOJ

Ailitarll udara dllJlril Ud'I,_,1 bebas II< ' P,lru"'IPIJI0U dart sebajlknya di',en' ukaln IOI~ p'e'~ubllhll 'te1kln an udara Ida ~IJ Irronglg,l, _~.aJJiriU'" Ill. n m paru, Iron gig ,8 dada da n rongga -:)erut ~ IP!9liuc,shan te kanan ~ n-' - e at"'a' :. u ann I:Jg;.a' lI'iI.!a· a-Ilal.... I~g ....• iinua. ~Iln 'II'!U dl'"18-b>!'!3llb'l!., I:~~urw, '~'£i;r-]~Iad-I oj IP FU 1iJ',:a- h ia" ,,,,\nlll'ulm- ,~;g-, Ip 1,1.' ... ~InlP'SrlJlb,alhan volume sB,tliap Iruangan lnl dlbalulr olah 'Cd:IQII ,..01;0'1,
l !II

D

II .

"~'II-

£iii

I . ",

I..

.

~

!it'!

Ii"

!::IIIiClL;;;

pemapasan yai'tUi otot an'~a'rtullalng rusuk, otot dlia,rraglmal~1d,anl oto'l dlii nd!li mig p e rut, B'le'lr'da.s,a,rK;3,n ClitlOt yan!g berperan ,1,lktir' padi,sl proses per... .-a,p\8 san, Iperrui pasan paid a manusia d,aps,1 dlibedak!an-:~enjadi' pe,rnIBIP,8,S,Stn dada dan ps,=nsips:san perut, " P. rr n Olto,'l 'ya;ng bSl'fJerSln ,s'k:U-dls!II'a,lmIps'mapasanl ada adsla -I 'O~D'_! IS n':s,I1'ula': rU's',uk' (intlfJ'rklastal)~ Otc,'t jn~ drapsil d;i bsda;JI,n _-_ .Ilnl~ dii dua y,sirtu 10 _01,a,ntartulangl rusus ~uarr I(in,f::e,r./(os,t's,/ ,ek.s,t':__."nla,~ )f',an 91ber ~·e'ranl men gSlngka:t '~ulalng,..tu II,sn!Q nJ,IU k dan otot arfartu~,a"'gl rusu k Ida, a m (in'terkos,ta,' ini~,s'm,all) ya_-:.QI belrper,2i,MI m,enurUln,'~aln lulang rus,uk ke' pos,is,"" sernu ,a..
l.i
1

i

~.~e.an Isme '\s:m,BpU\S,BII1iIl Dada, daln P,fun - p _,-ani P,eru't

Iebj h rna I:Ig B,t·· .Ih ILlil m,ei•anisnl e' Pie" na Il as an ~ laku lean :eg Illlanl beirikiw t, 111 l, 1," Lletakk,an '8 ng In di dia da dan lank rti,il1P'ilS do nglan m,e nl9 gel-:-,~ ~ngkan da da r,ahJ em buslk,an~ ,2. Ulangi s,Bkad I,agil deng,i!n ~a, m'B'ng gembulnglkan p,eru'~,1811uI
Agllt!l' ,And

''I'

'AI ru .

ItUFd'I ilbnl

elm'bus,' n.

3.

.mapam, srecarsl nClnmlll!.
.,_1)'_

'taJilQafm ~I,a ts illig iii 'A lie illri Iml
LB~t81k ':3" YQlmlg,

'anan di,r

en

ad p 8 FU ~ I' lUI
f'II

Anlda

r,asak,_

d_ i Gamn-,7Ji
'/ ,_kalrlliirimle

. JQhn "

'>ell iallan te~sEdJu?

pre lilupasa Fli

padsl

m ~Ul'l a us·

._ilsrhs'Ul!tan IGam>1J1r '7",5~ ,Apalbii~aotet antalru'lJngl rusuk ~UIIr berkon,trs'h'si'l "lllIi,llng lrusuk 't'I'lrslngl!k;llt, hii nglg'-=- v'lollulme
~onggadada bertsmbah besar, Hal iini'Im,enyebalbkEu1t tskanan IUd a ra l'iolngga dada menjad~ :1b'ih IkEM::,ildrEuii" '~e'lkan,anuda ra e r'D'lnlggl,a paru-paru, s'B'ihiingg,a, mendoronq paru ... paru Imengemlba,ngl dliin Im,eJn,g,ulbalh tekananny,a m!lnja,di~ IIIID'iht _~Iecii. di,llrjj paJd 't\I'ka nSIifJ1uda ra bebas ~ S;':_:' Iil,j utnya aka n I.e~iilUj ~ II 1111 aliran U1d,rlf,l, daliil IIuar ke Idallam lron··~.~gaparu-peru mlllllhJ~ f,otnl£Ul a, h·d'Ungl~1 bats ngl lenIQ,QlofDlkan'l bmnlku:S'li ,dan allvr9'o Ius" IPro SIB s h'~ 10lsebu in:s Jf rail t B,i~a otot ,elln~anlliliia n~grlUlsu k da Ilaml be -,k,Q'1iI trall(;s,i JI '~UIa ng rusuk alkan lei.' JIrik ke plDsisi sernula sie,hiJln,~-'ga mendesak di nd,in,~.psmu ...paru ~ A -~ii'ba,tnyal- rOlnlSlti1 8 p'8:ru"'p'sru mll'n g1iBCii' d,anl m s'nlyeb,abkanl Islkal1,ll!1 udara dii dla~amnya me'ni'ngkat~ -IH'_!CilJ -II " .n· ma nylD "'1 b ",k-',.Ia '. u1;;;;iII at ra "'"'[ a rn ro"Inl ' g' lei p. ~,.ru1,,,,,, r"~11 F,U,·. ~I an U'CI lal U ~lli I ' '1 ." "1:-~<: ~, g " .. 1~. _ _ !l!;iU!D lell~d orong ke ,I USIF'.,PI__ I[lIS!elIS in i ,d1li but. 1.lk~5 a& il" s'8 pl~lr
j 1

,tAlpa Salb n: 'my- lit rs d,ilk IBarsin [btl

Ilh.11iiI1

" med Ik. a nl ' rainl Imre rur~a~a nil eks,pllr,a511 m,enda _8 k 0 0 p e'n 9le~u I~ an Bee-al-a Ube -I i'ba ,dl_ ioto't~'lo~ pelr\I!J t~ se:h i g9- Is~ pe'lu _' me'n", do~ong dhlfragml:e at'_s~ IHal J't
mllon'g - ki I;a,~",,Uri rlullFlig
I

9~!:'tal

~III!I'

,I

aJil."

ell

n.· '.

'9.· ..

1

me~gecijll sec Ili,m . bal-'Hbs!1 sel!1ingg I ~e'anal1da'l,am panl-peru menjs,dli 'illrUiU;J1 d ami I da ra (hkl~~u'rIC: AI dang B,n Ikeras da ri. PSIIl\I;..p a ru., Ma_~a ~er,s'da ... ,2I'n b,'_s~n m - rUl'lalkan usa h a tu b' h unl~w.ik Ii1ge1ua - 8 n MB b ,ncisl asingl Ell Rim salu"en bI~a( I
jUJmslpas
-In"

i

rn' .
-,8·· a
,n1"::A',f" UI,~Ur~::

fl

pem!ap,asan !pIer-uti lo'tet. yaln'g belrpe~an ak:ur yaitu ,;f;'tfPl"3nm'~ dJi,i"li -I,inn "'UI'I,~I~~:glfJ a ng~ ~g:fIU,~~ ,~,,,dJlw,llgl n'l+A'iI! Alr'fII b m't'il:li ul!;,y,l "~'g',~ ·.U da n y,I:'U_ 1~·,f~'~'IU"f[ ':.:_.A rf.'A"
I~
~I

ti"Ii

~i;mj,

IQ

posisl d~a.agmlaa,kanlme:n,da~ar~'ISI. ini m,ml_! babksn velun I' UlI'glga dada b ..... Y ~ mbmlh b,&'us,ar " sehillngiQj,I, 'ttif~anlal 1_ udera dil dall,lmnY,B ms'ngeciil.. P,IUiiUlru,_ ~mn lekana,n udalra akan Idii~I'UI~ e ~_glllmlb,anglinyia paru-paru m Hain i rn ienyelbalb~lt· n berja,dinY,B alliran udara kel daIs m jpsru,..pa ru dhs[fra,'gm,a be kontraksil
j

I(inspiral,sl',~ Apab:il1a Oi~Oi~, d~alragl,mal ber-elaksas" dan elIot dil1d"ng peru~, berkontra •. ~ iIii Ir'on '&1 Ig a per u t a ka n 'tIe rdesa k, k,'I' IIra h ··5;1 di'l'fr,ag'ml,ia" sll!h-n'ggISJ _'Io:sis,i d~a'~r,a,gma ::8n cek,l~ngl ke ara h [I IFon~ggla d,adla~ -_- ll iini Im,snyelb,abk;a,n a VIOI~ ume IIi'Ong1g,1 d,i,I,da me,nglecU dan teks'nannya menlil1gat'l 'sehin,ggI8 me,nly's:tuSlDI'" kan i's.,i l1ong,918 paru-paru 'b~'njor,ong il,s Iluar ![j,an 's~a,diillan elk'spifasi~
'I

Anda sudah Imeng6u1lall bahwa mskanlsme bernapas diilb'I'dakSlnl anl'~;ara pernapasan dada dan Iprerut S,ekar',ang. co!b,ali;lih An,dl:-_ ta _JJ,kan k,egia(an ,•.isku:s'i Idr bawalh i,nt "

tPem'_"pasa n P\Drm!t:

lulbulh R'II~I_;ks,

'o.'bual

Coba dis,lkuslikan bersarna ternan.. "t,_:','mhillin A,nldal me'l!1lglsnaiii p';_'rrnj;asa[_~,~ bl~'nikl!J't i'nj" _, 'I'fllgapa Slt:_"'_, perut knll 'l'rla~LI'~_nlyangl han maka kits ~-_a~jadi s,ulil Ibarns ~,a:s;,?A'p'. hlilbungl,sn -_Y',8 IdSI1IQ}lln 'm:-- 19k~a:-- n--;-II L ~ p- ern ~ln91!ii:i! n-:--? Tlu-' ii ~ - a ei n:-;y~ Ii13ln-'1 'alljj3l~IU . - D 1Ii"i~'~lm--'19i iil~'m-:h'~llh~,,~ !'~Ih-:--' . '-_ Ulul' '~eman..ttit~ Andel di kalas. -,a~1
_~I __ ~...

Tern~ara be~pas, se am klra~ra 110 fiRe n ill denga n pema ,asa", p ern' 8efliap lmaam :s,ebe um IMdll.hi' 8bu.l pag .an ,se'~el'lh bangun - d ur, iii a ta n m 8'mb,1jJ211.1 IWlbu h rillE! S. Berlllku~ b1ebelrapa 't,IPS~,aga,Anda d apalt m e1a kil!J kal- ny,a detnga n
balk..

IJIJ~J

iii!!Ii,

IIjjjjlll . u,~ICI~a

l~

~ [II'

.'

~~I

.

al. _ :. lEI

,;;;4 UICI

_

[b" ~iJ l~a

lUI

..

nsi

rn

as

G,srakan pernapasan d~a'~lIr' pusat pIBr:na:p'Elsan ,d1i 101'-ak[l D'lah sadan'Qlkaln a-:_'Jviitas sar,s:f pe~ma,pals_"n dliirangs.a Igi obs,h sfmluluSi (ralnllgsalnt~l,aln,) dari karhon (Uo,ksi: a (C:[OI2)~ Pada iUmumlnY',2[i'1 manfUI,ill m·~mlPu [b_rlnlapa,s antara 15--1,8, ka~~seUap m,s'nlm'tnya .. Flr'ekuensi pem,lp'Bllln dii[pengmruhi 101- eh . lebe ra,p a,'fak'to'r' berikut
"' Uur

1. lakukan CM!Hil'U~lp,as,an s _eara pmslU Ipmlan'"'pel a n, d,11il $I ba It 2. B iIBlIr,'_ n di Iii ,Amdal Imle If,Dsa, ka II son sa S' IIP 81 y,a - 91 terjld'l. 3. _Ii abe Iu mrn be'f iu;HI m a,al k;o_1sen trusna h Ipada pemafJBsa 11 bEhilk,urn),al dan n)! Imslnk.8i!!i1
t

nua:n,gusa p,.,us, ,p P_'I'\I_ m eilngglUilrll kOlr1 tang _n YSlngl tIDa galt ILukaln peiiita h mn,cJl h iii It ses uai kebutu ha n And a u ntulk bi salb.- rn _,pas .. eru;golill iaf~ QjrfUJI ~ d~-,--n pernt.
lJ

dlengan

Ba:y" Idsln b,sllii'tB Ime1m-likil 'frelk,uln's,ii be,mapas la,:-iih ban'yak diba ndjng Ic,~an' d:B~_·,a g 511" Ha i'w d1ihaebalblk.sn VIO~Uml8 paru .... paru yanlg re a'~jif se iIda n sa I""\s'ellub llI'h seda 111 9 be,rkemlib a 11:01 k 'seniingg 81 ms'mbutuhkanl -~·alnyallk, alli(sigIIBn~ 0 -an91 tUB jlug,eil me,mililiki "R'ledtu ansi napm:s, I'~b'i~-I nY',8k karena I n traksi ,o'loit,.., ba 101 110. t, dada dan di,iJJ'rtSJ.!glmlmli~",ak, e.blsilk s 'S,IJSJtIm,;a:s;,j[-t muda :s,ehingrga udlara pemapa:sanl Ils'biih sedllik~'I"
l
ll

b,

J 'nls ---I mini Frekuensi pamapasan " ·.·:ani! pada umumn'yiBJ [~B,b·ih '8 bany,ak, d,srilpad,i3J lllakji'..il,a,ki~ IHlsl inii dlsebab ·.··8,n - anlta pada

urnurn n y,a mEl __:lkii_ D~llJIllm,e! ii[1 paru-peru ~,ebi i k; .c I dlis ri ba: ~"... h Ilaikii sehi'nglgm 'r"s[kuensi bernlpsslnY,B ~ebih b- n'yallt
c,,, - uhu _ u 'Iinglgi suhu '~ubu_~~ :semakiin ce'_~.;-,t 'frle;~Ju,en:slii plerln,a[pas,allnnya~ Hal linllii DllerhlubunlQ,an erat ,denganl pSlnii n gkatalnl proses m'B'taIIDoli's, ne ':ulb'Uh ..
..

Seml:lkin

Posi i,uh

Poslsii 'tubuh sanJlga,1 berpl.~ngarun lerhad,·. p 'freku .~.nsi p "Ilm,sp,8;S:ian.. P'a da 'lUibuh yllng berdl ri Dtot'~D'lot [kalk i atlUln b 'lik,ontr - ks ii sua h ii n gig al dl ip" 'rllu [•.. n 'tSIl1I:Sl.!g u nltu 11!c,m' .."!j a,gl,ll al is ' '"ubuh t,eta,p l,sglsl!c, belrdilrt IUnltl!lk ~"u:: ilpel1ukan [D\any,a[k, 10 2 dan Id:ipro dl u ksi banya ,lie, CO2 P.!,ada p o's,~s~'ttl b,unl berd ii,ril~ 'f'relkuIen s,ii pem,apasianlnyal m,einlingkat. -',ad,a, p1ols'i.s'ii duduk atau 'Iiiduran bebanl Ibl,ra'l, 'Iubuh disang,Q!8 olle-'I s'eba~gi!ami bessr iba'gialn 'Iubuh sel iin'Q,Q'8 I,e~adiii pSllnyeb,sra,n beban, H:_ II ,ini, mli~'nga,k,i1bat "an jWlml,~ h e n._iF:gii y,an g Idi,pe(J1 kan u n'tuk me ny, ~,ngg,a ~lJI" IUlIIl1 tida,k, 'tart.:; ~UIb esar u ~Ih"~~n-I n g' ,Ji!lij,iwa/ku- -~ ii n ~ _. C!l1tJ'\I!~I"'iii!iiC!Ln' __~',_' j~IUIg 'f'DlntPi~ h l!ii 'n -y-,~I ~,~, ~'~I' f"-n~'I'"[n u,~_
-I 1 'I'

if\!!

_~I_a_~1

un-

- ~IIII~'_

lI'iliHIi,~;'1 '1

oJ:lii~,.o;:Jj

Q ", -.

"!i!ii
~

I!U; __

'I

h

Orslng yaln,g lb,anYIII!<, mel1alkJUlkJsn Ik,e~g~af~a,n '~,~,em,e~I'ukan
leblh Iban'yBllk ,s'ns,fgli dlibran ingllksln d'Bngalln 'Of,sngl'yalng tjd "k

(SElllnllaUfdur)l. ,0:1",h karsna itllJ:~ ~ublUlh , mem,erlu!kan Ilslbih balrl,ysllk D,ksiige,n un'luk eksldasl bio~lo!gidan IlebH1 bany,ak ml'mproduksi ,z3't sisa,., Tulbuh penu Imenling - al .. k,an 'fE'le'kuf!lnsii pernapasan II,QI!lr'd,._,lat ms!ny,ediialkan oK;sigen yang ~alb banya k,~ iltil

me:laik.u :,an 'egistsln

If'ijllilklul'nl:siJ ~"allilnapala n :se'tilsp or,i!llln!g dlilpal berlbedsl ...bldla l 'te:rga nbJln,g IP,g,dla k}o,n,dilisilnya,. IU ,nlUi k, h!b:i hi j'ella;s,n ya , II,a,kuIkantah k,sglhl'-gln lberikut inli ..,

I-_-Iellnl,~,alt,urIKete,e!

:~n'\elml:~

p'a,I~llnl

Sed" al '~-Inllalh SIO;P-W8'ltC.-h da n allla~'tulli's,~:Sle~,a"jutnya hitun,gl',ah '_,s'kusnsi nl,> .-:S, ps'mnenit, ,1:t8U,julmllh barapm Ik:~'~~Alnd,a m'I'nSlrflk, napas PIL~-_'IUlit, dala,m Il,.;.,~ ~d-gg n'- tq h "~ rr\~ ~:a!!:iil.···~ ~ ("I-IS;li~; !'!~I-h'~I".'\ d,~ _' I ~'AIAII. It. 10 AI"-_U r:; II g 1a' U ~,' ..•.• n !i'~I ~

IPsna ~~~ alln: J'la '11 ~ A,d.. ka t1 plmrb'l,d,IHanl

fll,. k,IUIBln,:sii napas Idla 'n

JIIi'!ii ~ g 11111

II

.. , .•..

9

~~I.

~;~,::;

~·lll

~I

I'

II 1!.... ~,C;UI-11

g";;

'&iekuBnsi ,denyut 'nBldlii pa,d'ij b!Brbag,si kondis;~ 'tJubuh? Ape Ikes~m;pull,Bn Anda? 2,~ B,sgaiimB,rla hubunfgan ,an~ara f~e'kuensiinspas

'k'E;'cilt 5 me,n~t~ .. lin 'ialah bantiuan tsman ,Anld,ii, untuk menglh~'-'ulngl '(rs,kUl6ns'i pernapasan Anda .. Dal'alml wak'~lII bersamaen Irni'n'Ia~:ah ter Ian And,ei, y,a ng Ila:in unitu k meng h:lung "reikue n slii IdenyrlJJt nadi A_nda" U Ie n~g~ p erh ilu _.galli1 seba IilYI,_:: .. U II k,11ii ,I:UUJ : IISbill d,an buadah rala ..a'If1YlJl. ~:slikanhl,S,ill ks'gi'a:lalil r

At;,da dalam ta :-. p'eng;sm,BtBIr1 benkU'~~ni~ .e
l

K,ondii'si rulb'lJltil

frIBkuen, i
NBlpa:9~M'enit
•• 1.1 •

J~lmlah Eh~ 1l1,IU't: IN,sdUl Bfdl
.

,aar,El'h) 'li2uik!I',an k,Qsiimpuh1nl '~anilang !hubul-ga,n ,ani~a,r!al bamlspa,s Ich9n,gsin pererdlaran ,dlalrlJh~ Tiullisfah kesi'mlpull,anl An:_ a m,en,gienia~ k'egiiatal1 dl~ ata,s dan kumIPlJJll_~an Ikepardla bap,a~'.stau ii ~:.ru 'gllUlriU ,An,d,a~

d~engln 'frlekull'nsii d .-;nyut n:ldil'? :3~ ,Jiik,1 d,l~nlYI1.ft nadi _-Ielru,_~,2.-JlfI m,~llni'rel't:~uJ,ii __ ~··.~e plal'ta n s is,lfe m '1J'II,fI S pOllrtl- _I i I( per -'d,1I r,an C"-..

1. Sl,anta
2: _"

.....
• ~

Setetah lari_II' keei

.!

-, •

'!1

ILf~II'~~'-'; la ,.-'-,C n ciJim-II" ." I". iar;.:'a!~:S m n' G, ,Ciilll\liU ,. I' 'iCiI'iIi;;'''Ii' p'~ 'I'~aa IL.'~ d ~'r 1L.l\:!ii rbo n dlalP t!'::3It' m '1 >a II... aln n n~~ .,I~I- - :I.all 1L.,1h, I~ i!\iCi),'. 1~'Ld dioksfda daba ml daral na i'k,rnaka akan ' ~mbllJ~ Q sanglsn unnik se:glera If,BJl1 me'nlgh~lriUp udara IP- 'rn,lpasa,n dslam-ca Illm~Kefk,a dlarah Imieitalllu~ a I Ius, kal ndliln,ga n k,;a,1bon d j,olksidi,lnlya S,Im a dengllifl d ii allv'ICUlIIU5t 'VIEU)' IDalrah kremudl~,11f1 mJencapa,iJ rn - du,llaJ oblo~ _Igam Y,lngl m,-·nga,ndungl s811sell y,sngl salngai~ peka I'B,rhadap' k,onS;Blnb'8ed ... !lrbolnJ diollks:~,da Id,ail-:am a dalflsh,. ,Jiika kandtjn'Q,sn karl-;; 0 ~'.cliloksiJdlal i"nii naik, .;;:i atas norma Imeujlul a , obl'Dn,gs'IBI ,m!en.anggs!p,iilnya ,de:RQlan me'nilnlgkaltkan bany,a,k,niya, lmpuls sa,I~_,'dBln, 1,~jWli1mpulls, s ariel I' y.a .rgl m Blfiiogon'~~DIaksl OIOi ',-o'tot peHlinlapasan 1(;otD'~' diel'firs;glmsi dan Clto:~, int~eflmslta,),. ,Aklbamya ii_Blah [PBflli'nlglkatanl pertu rani udara da,ta'm paru-palfu 'yanl!g Imiengsimbslll'iilkan llo,nsB'ntJi',asii "arbo'n diok's,idla dlall'am 1I111VlIOIlus, dl ,l1lgan CI "pal,d!mn ~emudiianImengemb,a,~i .. n ko ~on'rae" I\iu~: Iwlh ...:I _.. -"~;d d--~ !I,'-I..... _~'ID ken eiDn-'1'1l"'9~'; 1j1- 0- rm"_'-I _~ '" ,e. Hi ~_II:~~_' !j.II,.ad~ _I_'IIL ~ Ik:'- __ _';_n-I:~lcl ~I_,'_ :~_ karbon iU lo' .~.-~, Sabe'r,apa Ibanyak jlUml~,ah uldar,. yang dB,p,at rnasuk ke, 'da~am tUD,uh klita,? IB,er~lkulll1lialkan •... i ijeliaskan mlsnlQen,aJ'ii vlolume udsra pemapasan,
111'\, ILJ.i:.il1 "
iI!:ii '0
iCii

Gl8vak!an ,peflnap'BSSln d'i,jj.'IJUr olein plula~, IPsf1n.ap'llsa,n yangl ada d~ Dta,~~_, dis 8,blJit mel~- ub:. 10 11:1,1 daln olnlgia'ta.,~ S elb,slliik ny,a, 'sHirai" IPS rn,2i,pasa'n inii ,~uga, dlii p\BCILlI ohe,hkadar karbo n di oksi d a yang Ii),dlal dllii dala m diar!ah ~
1 I

Cii II!O:::iil

~,II"~

~

",11

b' ....

!CII. - Il\!QII

., •.

,

l

I

§

iii"

an
'VIOI~umie, Ud,81F',a pernapasan dapat dlukur Imenlgguln,akJanl

respiiromete~" P1s'ma'Uksln IGambeli 7 J3.,S'scaira gantS lbesar~vo,lumsi udara ps'map\sssn dapa,'~::'bedakanllml'nJadi j IB,n,Slmlseba,gaii DS'liikut a, Volume tidal ('tida" 'volu,m'e)l~ y_ltu volu -.8' udara pernapasan (lnsplrasl) bi!IUJa y,Sln,gl ~'ellaJrny,a Ilebiih k,I!JIr;~ 5;010ee (cm3) ng atsu 510 0 mt, boo Vo~umle IcsdarrnQllln rnli1sp,iirasi l(inBtP,jrato,ty 1iS',S!B'rve' vo:lum's') atau Wldalf,g ko'm,p~eilm,enlelr:1 y,a,~luvolu m e udara yang --_ -,IJ!,ilh d a pat, dimasukklen seeara mak:siilmed sete~,::-_-bernapas (ilns:pi'_~as,:), blasa, y'laJng Ibes,smy,a, leblh kUIi',EIi,nlg 1,. .500 IC:C 1(,cm3)1 atau " .,5 00 mil. c, Vo~ume Icadalii~g,an @'ksp'"lrasi 1(:e~)fpiratlolY reSe,nt6 ~JumI8) ata,u lIIdiallr,ill suph!me",~er Y,lilu '1'0 iUlmllB' ud· ra YIJlng Ima:lij h d IIPiI' , d ilk,1(!lu arC_aln lie eara mlll!klii ,~II se"eihlh mit! ng el U,I~1!c1Jn nepas I (ekrs:pl~lr,2UI,ii)-.j ~'S )fa ngl be'sautnym Ileibi h [~IUJIr.ang '11",50 0 ICC, (em 3,) atau 11~SOO ml.. dll> Vollums sisaires ldu (resirlu'sl \folum's lit yaiilllll volume udara ')flang m_ :sih 'Ie -si,sa dii da Simi paru-paru :setelalh m,engeb.lJ8Irkanl iii IIIJ:UI,S (le,11<9;p iilfaslil) Ima kSii-. yal n'&1 b esa n1'ya 1118 'l h kUlra liI'gl b I. ,.,0 00 ee, (,cm3,) atau 11 ~OOO mt; e. K-Bpasirtas vii'ta:~ l(vilallcapalcil)t)11 yali~'lu w,lumlB udarsl yan,g dapat ,crnlkellu,Blri-sln semakslmal mungl-:iin setelah melakukan illf' s pI ria sl sema ksi m alii MIUI'I11QI'nl ,j Ugls~ 'ySIfiI,g bess my a lie b ihl kJ ~'liJr!an,gl3J5.00 cc (em3,) atau 3,.5010 ImIL~ JI,B"diJ IU3~a:sl~JBSvi:l;a11
'J
1
1

i

11'1

1

_,al~'I

1

IiI!:fii '!t::il,

'I..

I,

dl~'11h _ u m- -ilah d C:iI - ","'AII'IIJ' m' iI!'i~ ~ +-, ,~,,tD'III' Ic;I iii"'~'d' a n n.~ In in' ~ In~II Db I a aJ ',' 1'1, -. ,,' UI ",'Cii' IIlIIIO, II !!br.a., ,'. r tIIrc:il-1 II ~t""~ .. vOllu miS' Ica,dang,a,1l1 eks;p,ilr,as ~,. Vol,umllB 'I,Dt_a~ pa IfU-P,S ru (to,tal jU,rJi,g ,;;o.lu'm" )~ YSlitJU VIOI~ ume III da ra ''lIB I1,lgl dlapat ,',~- IP n Sli pam-pa ru :S,leimleJlkJs,rnlmlalll i tam u munglkin, yangl b -,s·amY,t), leb'~h kurangl 4,~tSOOICC (cmI3) alsul .,500 ml., J stili I vc,~u I,ota I paru-p ~tu ,ada,~a hi j til ~_-Iah d a,ri m,a VICI IUmill' ,s,i1sa ,+ :k;B pasltas y~ta I.,
iI3

I'

," ;a

)' ''I'

£Iii

j

'1",1-,'

II lLIII.

- Cii

~,C"

'"I'

Ga,I1n - - r 1. , Re;spil~ometeli sebagai al,at gennlgu eur v-01hJ,mle ud'_:_ ~al pelifn,8,p asa n

depa t d i:jela,slka n

SilB1C -:_1T';a r'jnglkasl

'vo,1 me uda rial. pernap ~s a n pa ~,a, m a,nlu:sitsl u elall,ui~ gra'_ il k,pada Galmb~r 7~ d il baW,l,h 'in~ 7 ~
~5~~;C:cc ~ Kapssils!lvilal : 1~5001 ClC J (3~500 Ice) : '1~DDO ee
Vol u milt '~oma'ipa ru ..pa flJJ 1~4J}(1D'ce,),

'Vo Ulm~' eada ng'aifill ~mls.pliriasl 'Va U1me; lcadangan eks,pllras1 'Vo~um e' sis a
_ (mL) :

~.OOO [
'_ ~ _' __ J _ ~ l~ I~ ~J ~ 1_ 1 __ ~, 1 __ ' _ ' __ ' ~'

1,

!

I

.·.000· •

_~5noml

Vdllllllll-

'Volume 'tcm~1
pa n.JIi-jJlnJ

eadanoanl - ,a-Iras]

·~'.'IIIIIIIIII'

11IIIIIIII-11IIIIIIII' ·IIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIDD

mL
IIIIIIIIII llllllllll

"-IIIIIIIIII· IIIIIIIIIIIIIII' 11IIIIIIII- IIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIII' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 11IIIIIIII'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' ~~IIIIIIIIIIIIIII'

11IIIIIIII' -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIIIIIIII-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIII-

11IIIIIIII' IIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIII' -1IIIIIIIII'!!II!I!ili!!!!1

11IIIIIIII' 'VOIIIIIIIIII'·IIIIIIIIII~UIIIIIIIIII:nlIlllllllllQIIIIIIIIIII'~IIIIIIIIII·tsallllllllll~ 'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII' 11IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!I!-'

~-

'IIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

11IIIIIIII' IIIIIIIIII'IIIIIIIIII~'

1

0

, .1
IPlBda 'ma nu sial

G:ll'iI'fIk ~olum-' ua,ara p, rnapasan

telah m'6'ln'gelahlll i ibdl'lrbs'g,a,i ImI8CII,m volume udara pe rnapas alnl~ K,egiata n ben ku', li'nliid alPa', dig una ...• untu k Imleng EU' v,oll,um,!' uld.· ra p,.'m.-_pas,an,.,
A,lruj,a

h'il~ng

-_~lel1lll-~' iitlUnlg
_ _S,'B,dli,llka

[~= -~Ias,iitas UlldlalJa _

Idall'a~j_ IParllJl@n'illflllJ ~
bD'~D,1 kaca
1

~e'~pasjl-as, 4, ~iite'r ,de,ng,an tut plril(V1J Ig'alls! LJklU~r b'llfuku'r;an 250 m- s,pli,dl!ol[l p:anc'i-haslilk btiH!;,ar~ :sllaJlngselpartljslng 60 em lalan SI:do'- alln~ ~1'lmpencan kartas label di sepanjang slsl bolol kaea deng,an II -',;:111ke ba ah, IG un311_ nl gOlh!ll:SI ukur untuk ' mlenamballMlkan "", liter' allir kill da almnly~··,. GUlnlak:_"n :s,plrdilo: unnn Imll ___b' ,'_I 'lands ~~uJ,da , kertas I-'Ib'l :~eti~l:p, kali ~'al menam'tulhlkanl,si'rr un uk men gUllurr ~e.'~inglglia,nnya~ Sets'lah itu~')ukJ1p1Ialh -:0'1:0) Ide'ng;,~ Ii1I penJulupnya ~Is,Uiahpa nlei p,la,s~~lk den~g;an alir h ingg,a, se Is!ng,ahn'Ya ~ 8iiali k ah bc"lnll [kales d t atas pa nlc'i "ang be:rii si a,~lr dan bUlk,s,ah tUllUi,P'ny,al,~ Mij~l'la~lah '~'B:~ln ~dla un'-u'k m_,mega,ng dian jan~ga_J bill_ K!a:n g,sl, bUI!ii'QI..,g- llklmbung sill" Imls'mla:s,Li_.j Ibcl'toll .. Mlasuk_~alnl IUjung I_arrngl ~· ... jil'i··~ 0 c,m k!' dialam •. k ~Irla 1 mul,ut. D,olo, IK,la'~,_ud ~an 'ta,rikl aft n'8Jlpa'S,a,e:ngan no rl m,B,1 ,dl:a.,'~1k~l,uar .an napas -:-·iel~,al[I...lli ujunlg, s)lang satunya. Gunaks:nl :8 ... .ala pac a blol,lo,1 untuk ,mS'lnIS'tnUJI',an [umlsl udara ya,ngl dllijk_'~UI,alr ",1:11 d,slnglliin Iml~_'ngallma'j v'ollulm'B alr y,a,nIIQ,~U1_ un .. ICal~alah Ipe -_S1IUlK!Uran ini s~lba~ga~ VOllUlm ~.~'Jdal. ~s)j' kemb;ll~ lbollD,~ dl,e'ngan, air sampal .b ilJI,8,S 4lIIUelf,. Taril-:' nalPIHS ,delng,sn n,Q,f --_'sll dian k,elluaek .. an
I I
to

n kerta

Ii 1,81b'8

1

-:1

yang

mlfJ,la.lui !U!:dotallnl" IBi~:;FueL_ ha'l'ah Uli'tU_ Imen,ge_uafka1n ssmua udara yang aoa clallaml IP\alru~p'aru A_nld,a., Ca'ta.hil,hl penglukur,sn linlii seba!gai vo~um'l [,d-II ' VOI~U_~-e cs,dalngl,sn e kl'p1ii res il I(SU ~.llle'me_-'e',",~ ls~ kern .~all bo,toll dl1engalnl air sami[p"adi batas 4 I-ba'r:., 'Tallriikliah napas dla~!,am..dialalml dan keluarkan s,s'blsa m:ung'l!dnlsemlu,a udara dani Illtlrul,..pslru ,Anda. 'CatatF.ah
I _'

pe n gulkUllf,a n ini .,e'ba~.a ii kSJUBs,illa S viital,. Kapas ita! vf',1111 a,da~I,lh jum_ah d,.rii VIOIJJme -idall ... v,ollulme Ie __ dan~galtntinspirasi + vO'~lUlmlll ca,--I,ngr - 1m e:klpiira~s,i.,

,Slang

':!l:lII1! 'ii!!l.I!1 i:iIUI ~ !l.II,~

l

_,. U 1_ ng i halQ ~ IP~BlrICDbaa nl ters B but, tetap . et~ situ ~anl se:t -~Iah Andis, me aku kanl lalri ...I,ani ;)8 cii [ sela -a ±: :5 m en.'t., IL.Ag ku I~mnpiSngu-u raln terseblu t pada selialP' ,alnglQ'Oita k,e' D'mlpck Alnd,a~ Il,sihEIJhhasiil kJe'g'ia:~af!l A_nl~,8 d':al,am 'l_able!11 befku'-', ilni",
l_

'e

rEO

oa ani

0

Jeni: IKelaminJUllnu
1 "

,II

T11111n

_Ii'/!B Ira Badami

Vol:um'8 T~dall

VollulmlO CadlEurll, an

IIIiis p h~a II s

'Volume ICad In, ,an Ek,spilrasil

Ii( alia

vnal
~ ., ~ ~~~ ~ ., ~ ~~

s itals

DWfidruk d\elngan
lllnUri

s

,

2.

11.

~ ., ~

· ., ,.

~ ~

3. 4.
dsl..
1.

·~~
~~~

~ ,. ~ ~

·•

·· ·

. ·~
~

· ~ ,.
·. ~
~

··
·
!

·•

.•

·~ ~ ·~

,.

· .,

·~~
• ~~

· ., .,

· ~ .,

.

··

··~
,.

·~~ · .. ~
.. ~

... So!fida be afl~i -~ I. n .,eei~

2'~ ,3.
'!

.~

~~

~ ,. ~ ..

.. ~
~

-

~~

,ds.~,
P18 r1a nY'SIIC-_ :
1

·~~

·" ~

·· .. · •
~

,. .•

··

·

·

· .,
..

·~~

••

·· ~

·~~

~• •

·•

··

··~

••"

·~~

,~ S:ams,k:ah kapasi'~:a:s, vii'tal IP'SriU paru A,n,da, selbe~U1m dan sss,udiah befDII,ahr,ai'Q'II?
:2,.,

Sams,k,B'n kapasltas v j taII • aru par1U allnlar,l, 1_:_:'m,aniiitem1lllil A-ndal?!

IF,akto~ alpa saja-\llh !I,ang, d,.pat ml .:m'lsngaruhi psrb sdaan ka pasitas, vii~a'll PSlfU:Hp\B:ru?' ,4~ Apa kes,~mpullanl An,d1adan ke!Qlii,slan iln~?1 Tiullis,lah ~,~'poln~ln -,~;egila1alnl "n'i dan k.ulmlP'ullkaln darli, IkelPada ba p,a 1, a:ta,Ui ~'bll 'gliU And a ~ rUi -

3t

be rb:s,gsli macsm v'ol1ume udara pernapasan. D'arli 'I,ks,pe,rimen 'Y811ng 'm~ahdill,akukSln d'a,~uJ'~, dilksltallhuiii b,- _:_WIJ vcdu~_II udara IP'Eu__ _' ,apa.slln s,Ir'liap' 'D~,ang berbeda ... ,I~ Halll bee i'n i IdiJ:SH! b ~,blka n _1,I,r'8'na ,Si'S:ti I,P D'rSI", .,- m e'~__ iiki v10llums palru:,..,plaru yangl ~II be~bedlJ""beda juga" Vol,ulmel pa ~ u-pani selatn diIJll1nlgaf'luh'il ollls__fsk',Dr !getl1le'~ikm ,~lLlIga dipeng'srUilhiii oleh ~a'liha,n" P'SJtf:S, ,a'~,h3iti' perle'nangl~, d,an Qlli'sng y'angllbe ~~,a:Uh me,mIUil~d volume peru ... yo,g,a paru 'y,8n9 lebih bes,a,f .. D'Bllmli KJi:tan-li h:1 Q,ran'g ya milOI 'Ij n~g glsll ell i d,arararn tiinglg ii d i Im!s n a Ita,dalf' o,ts,ig ennY,llll1"endah cendlelrung memliilik,ji VQ;IUlm,e IP,arUl~iPalru y,8,ng 1._lbih
l

,Ands sudah dalPat, m'snghii'tulng

d,an -_: -alnrii~a~ ID,a~alm ks'sdaan blasa, m,enllltsia: metngisBIP dan mengedu,arkan U· ara p ern aeasa n kWlr,afri'gl lab ih :5010 co" B ihi se,'teng,ah Iliter ini 'Isha -I diemblJsk;sn,., maka d'B'ngsln m,enge,ll'luwkan 'Dt'OI't peru'l klllal:... ik.u,a;~:~ as'ih m dapat menlglemblJJs_'~an satu seleng!sh i,ler udara cada,ng,sn dlii daj~a,ml p\alru ... aFWI~, p SIS ballli; :;nysl" seaudah menglh'lfulP UdiSlf,lil sistengah Ili't'e'r~Ikita maslh d,~. men gl hi ru p Ikuat, ...kJUal'S1- JUI ele n g I:h ~li' uds ra hl,Qli ~ JI,I,di j IJJ m 1,1 I IP'I,t l s ~e!r' ~ u(,ara ,)f,lngl ~erd -~pa:1 d,l~amIli:s'~,e'ml--lem'a_ .aJsIJn 'y,a~tumAlar!a :sa'teng,lhi ,d,: n tlj'ga sel'~eng,ah Ili'tslr'" Jlumllah IUdafi~ pt!lrrtul_-1aJSlJln :sek"aJ'n i~u dapat diman ,aalka,n SBIC8ir8 ~eral!IUtlr' o~,eh ·.ara D~lah~a,g,a,wan y,an'Q Ile!rl:arlh~
t

bsss r.. lLak~'""hl'~pad! umumnryal m,emliir_J vo urns pa,ru"p'Bru lablh bssar , ....

Mesk"pun ada 500 cc udara yang dapatklta hiirup dalh~lmllke'ad,a,anl blasa bEdslPii hBlnrya 350 ce y'angl dapat s,8lmpai di Igel,embung palru..,
1

paru, ,s'I'dSltn'glka,n ya ng 150 cc ll!ai'nny,a han.Y,ill samp;a~' d~ sa,lur'anr
1

pe·mapasan S I!j a". _~e~,a,t1 i ~·a,has dli ,[j'I,IP'I,Hl blahwil bemhlh ragla da pial m'B'm:pl!!'iil,g,a rul h'ii d i'rD' u-ensl IP- 0 -n:-' p'asan ·d''a~' n:-·kaoas ~I·~S;-;1uU(.. ra d- -la:-'IL~lm- FoUIP~ ru A-','au ·'I,..4Ia·~ - IP-··a~ a nl'~lrW 1·· 8:-· '. ~ La' Arn,da lebilh Iml9'mlsh,aminya ihaklUksln ~ug,a,sb'Briikut in:j"
U ',.,. . ".1.~I~ _,I!II:il '.all ~ .". . l\aJr-"lla~!

l!C!l

. ," (.

,eI

..

"I:

II

-"

.1C1j.

"

Ii

':

Carillah orang 'yarn'g b,I,as,iI be,ro~ahrag!a secara r t!i " denlganl 1c.1'Ifang 'y,aJlng 'tidak, pel-na.h ,stau j'aJlr,iI.ng .Ie~:'alli,IOreroJa-·lr,Bga .. Kemudlij,anl Ilaku n keig ialta nl ri I :."u't inil~ IB:sndiing .. ··C)lntI16Ih k'e:c-epa'tan napa,s ,Ilrrrlara Orliing yanlQI biass bero'la,hlra,ga ,dengsmi oralng y,ang tidak, IP ···.mlalhbelro,ahraga~ Jl'klii ada p'I'r-.md,aan., hal.·· _pI h I1g m,eila'~II~blljlJk,ln'g: ,pllrbl'dilJ n ini?
,i,
_I
l

_-_.13_1

_J_nf:aat IBI~IL_tlh
IPe ml,O]) IIS,iBHII1J'1'
l ,

Isrlla't.lh p. nl pass n s,···ngsllt mengun'!ung- ·an bJbuh k 1- . ,- ,-e1~1lJ
I,BI" han perlfiU:Jp,BSBn ,BII'iI". b,alk

\I'olume

,2" L,lKukaln pull, :se'pelrti I!1,OmOlr ·-1,. akan lerta-·,i --n'.ulk kemlIJlmlpU, HI lama mena '~:n In as" ,Jiika IJI-,I ,pm ,edamn,. Ihall apa IPuia yal1 (;1l · ,I Rl,ehEl'laribe111a ka -g~? ,A,d'aka h ha iinlil b ~·Irkaliitan Ideng;s n Ika pa:s'itas!
paru"'palliU'? IBua'tJ!ah ;BlPoran deli tugas'te,rgebu~"dan ,I'lau iibu gUlIllJ An.~,a,. .··umIPulkan Ikepadsl :·spak

lu!sa f. M ei1a,I u i 1st 'tria IiIJ ~n sem a lit! Ii1
b mY-,8k. D slg'e.n ',anlldapa~d sera, tub u h da n'iB nbon dleks ida de pa~, d~ Ll3 rkan den g an, ba k dafli ~ buh. kifd B er a la Ih r a gl,a s,le era fa 'le'r,' u'
I

Pi

fWJ"PBlfU

bertalmDah

nTll sal ya,

Il'enalng

III eru,paka IfrI 181 Ilia f'II

dianl y,ogal lpi'm a pais an.

And.a 'tel'alh m,enlgena~ b&IVbags'ii m,8cam a~alpernapasan m,l]lntU'si'a daln m,elkan'~sm,e peiir1niapasanny'8.. Sis:tem pemapasan aksl:- seilallut bs' .·.erja ssla - a k,irla maslh h~dUlpm ,S'islmm pemapasan ,kii'na jjug,a dSlpa . menlga, ami b..'rb,ag,ail maeam ganggu8,nl seh~lnlggal funlQlsin'ya dapat
'lerlga ngg LII ~

n
IGanglQuaJln pada !IS8Im pemapasan IbiIIJsanY'!ai diseba Lkan oilleni keb9Ji:nan daln lPenry,aki:' ,'y,aniQ Im,ein1yerangl a at-'!1.~a't: peimapasan" B,ebers!p'8 j'eni's, Ikaha,in,an dian ,psln1yaki't pada sii:s,'te:m Ipleniru:.palsan S 8'bsIg,aii berlkut, ia,~ AS'fiksi; y,a~tUl k)I'iaiinlsn i~'Iau gang:guianl d,a,llaml IPlenlganlgk.u'~aln olksilgSlr1I ·:'8' jaring_ 'n atau Iglangrglus,n ps'n:g'gun,a,an o:k:s~geln olsh ,jarling!af1~ P!e'lny'e ~a ··11);11dapat te'rl,e'tak di IP,srlJJ ...paru .., ~ .• , IpemlblullJh d,iu·,ah ,If;all, dl,sll':am j,aringan tu Luh~ Miis!l!dlnya:: seseorsng yang 'tiengglsl!a ,-__~B ~veD~uslnya terjs,:,siir,:,or!ang y'sng m end'B'rfl~!a, p nBUmIQ:n'f81 a,IUls 0 usn y,e 'len ef C8liifl8J111imrs; S,B Ilia orang y,ang Iker,a,CUrilan k,arbOln rnonokslda ,daln ,18am sianiida'i IlHb..,ny,a terce:lmar oleh ,Z8'_ raeun tsrsebut K 8 fBcunllB'n _ .. --arbon Imonoksilda .'-an asam ,siililn'idIJ '-11lrjlJdii ~·_lJren,~_ k!e.dulJ zat iin~ mem~llikJi ,I'n'nii'las lerhl,dlJp hemoglilobin I!elbih besar dlri'padlJ ok/sigen", b, Plelnlyem:pl~"'t'at1' atau ,P eIJly'u,mlba,t::sln ,sa,/ullr.arll 111 as, 10 IP at SiP a .... nDm'loDIl1- nlL.~ l'an "'ya d"I';c'B'bl\'3lblkon ole~;,rli, I~d 'I·. Ig -I~ I\lg,: ...' kQICn,iiGlr- 1III'lmfa~'m-,..,d I11I . ( .. po IiIp ,(dii h~ UIiIQ) d ani ams nlch~dI(dij , ekalk.)I' )I,ang miS:l1'ye ba ..kan d penys,m1lpiit-&,n saluran _ i!!rnlsp'8Issln sehmlnggsJ Imen,ilmbulkaln .. kesan w,lJalh Ibol-IOiih dI,lln sermng dliis,ebut .,aEah aJideno~d;, IP8nYl!lmpi'taln lilni d,a,pat pull I, '~I~a,d1ii11KIre na sa luran pelrn:spS'Sr.. ! anny,a 'y,llnlg maenyempU 1.:- iiba'l: ,slllergi!1 Im'lis.alny',a pada aSIMIIB k
l

I

1

l

~.~

:laI

• fr\,CiIJ'

.:

!

,11Wl'Ig'

'~UI'

... , .' ~

.

C",~ iIi:iI.

G rn r 7.. Be'nbaga il macaml penys ki t pada pa ru~paru

bro :-~dall 81~

c

An'

ftakosl,s~yaillu kela iiniB In. pad la alat pernapasa f1 yan g dlisB,bablk n olteh ma:SlJJknY,aIdsbu "amlb,anlg. ,Jliik,s,ySlng masuk
debu silli dlss but &,UiC;D~si'B,~ iI!'~ it"]' ~ d-~ ka r~n ~ r-:al:r~·d' na g' :'_ ~n U an" L\.,. IlLc'~ iCI:- 1,:_ _
'1.11
g'g, ~'g,-'
.-1· ....

~nn iJI",,;f.t,C!iI -1m" U U,fIllI,"-~IJ'fi,j,ru d. le~, PJ:e,urllJs" y'a~bJ pier, ~.'daililg,anseilalpu'l. l(pleura') karena plleru IrIJ
i£:l!I' ,~.,

:SBlkJ~llas,IS'IiiII ,B'n!-, IP1enlya1k'iit A'lmal
men,e r" ng a Idb,a I ~ub IJJ h F1B nilan Jar II agap :S,B:SlJ, 'UI z8,1: ~e'lrlenlu", se:Ii"Du1k., b lidbli bin ata II1Ql 111J P , ba u, 8 makanamil oDal., atau,u_ -ln~!I!lIman d!a~a h itt u gl da 111 ~,e m I1IllOfDI a n, Se ", 91- n p enya_~Jt in I ile1D· h serl n91 ~erjadi IP: cia pe" de' 1,8 Bng, Itau seo,B n Imengalam te'kel Ian eI111DS' heibat" 'sel1a pada saL,~ pergantlan mlus~m .. JI:,a ~Jelija cU selra n g ,8 n as,ma pl!'ngolbai'I:~In d ~p 8'1 dlillalku ka dBmilga' • Ie ng gun akan Dba I,-a Rna!1 sepe II adlrenaUn, a mino'fiUn," er lodllrlna dBII" oBst. antjhii's't.allllin,., atSJu jiLl 9181 abet tr,ild I cUIJal1d'enga n m,em illlrnf;hidka n tUmI'buh illIII~ sep EHt t,e!C bUIn 9 € Ds ',uta melel IL~ Ite:h (C D)'ell,_ sjJ·n,e',ns~,s)~PUIltlii m,alUI (, '/m'IIJsa lJb'iflic _ l.)1, d,iUl pat.! kanl obo (E.ulJtU'lftb/a plilulitt 18 ld).
1
j

,,sm" merupa_·, - 'n pe nt"

ljt ',a

nil

me'ngl!all,amii pena:mbahan cair:-_n ilnlrap~lle'ur,a" ak~b,a,.nya"imbu' rasa nY'I!'ri saat benrnapa:s,,, Tubs"kuI,Iol,si's' ("TBC')i 'yai:'~:u penyakit paru... paru karena At:yc,obac l8lRulm' Itu,bs(JclutosiS't .8,ndanya '~erbranbJIIk, bl nrtik .... nlik lbi
i

t

kelci~ pada dindinlg aillve!o~us, Ig,~ PI1I ~umo.n,ial atsu lo,g, ,nl,lt:eking\, ,/,- litlJ pe'nyakilt Ir, ~,dmn~gparuIP,BfiUl ymng d'is'I'blb n Dlp'!oCOCIC,US' ,P" ,um!onli8e~ b. p, ,ny."ol' d~pht;sl,rii' mms,al~nya diiplhteIii 'skmkll 'teng,gIDJro!kan dan dilPh'bBir'~ hidJlLln, ~ PenY'·8,k;,ii!1 injl blasa mSlnY'81ralnQI S,,8 lurs n pernapasan anak D"sgian atas, IKl1Jm,B,n pl9nyelb,abnya
!

i

'I

1

I

Co,tynebs'ct.erium' d,fp#]i,f, ria,9,. IKlum,an dipht,er" 'ierseDut m B:OIl ngleIUl:~ rkan ra,CUln dian bill.:. raCUllnl iini ben3dar bell sama c arah II
I

.,

II.,

I

JI~ k,.

.,

I

selll a,put. ,jsn tungl .. IF,fjiringitis Yt_:_jlu i"ln'fak'sil Ipad,., ',:. rlingl 0 Ish Ib.a'-len dialn virus. IQe:j,a~alny'la,,adalah Ik,8IfO,n'gk D nIQ,B,n,terasa nyen saat mene-,sn", Tons'i/n'ia 'yallu 1=,B,dalr1!Q Illu!1Jren.a,~ln'Jelks,li ol!s'h b,ak:~8( lelrlteil11'~.u padla ,~IDllSil'~'G e:jishen'ya, '!i'sUU irlB111!9 g Of ok an s!alk!it. sui iI: mls ne laln!~, suhllJl tubuh na,"k dernam, dan. otlot ... to't 'terIB]:SB, sallkit. o IKanksr fJ'alru~paru bii,asa. did:arita o,leh p,BI"Olk,Q,k .. ···'_anlk:er iini di'sI8,bablkJ8,n iQII!eh adanIY~· trumllol,' gan.a,s Yian,g t'SlrbSIn'_U: d~ dalam eplite~ bKl,nkm.Dlus~ As'm 8 yai'-u gl.~nglgllJan pa,da lrong:glai s,a~u In plemap,lsan .'.~ YSlng, dia:kil-:a:]csn ohi!I~:- l.flkDn'~r,ldcsiinya IO'ltol PCIOI5;, p!adlm'trske::., b :Halll iin~ allan ImBnjgakiba~kan penderirla :sulkar' •. lmapas" e
mS'fU'Sl'l k.
I

akan

I

l

1

11

J

1

11

m, IntlufJnZB[I di:sJI'baI1b1k,_·n, IOI~eh virus yang me'n'"mbu~ka_nlrad,smi!QI

pads s e apu t

1mukosa dil sal una nl perna pas;an~

n,

'U'B ,: _'ylg'.

E:mflss'ffl'B y,ai'tu suatu IPI nY,I,k,it y'an'g ,.-,~jladi karena k·lt:d,., .nor m ,8 ~II n I( a b,nl 0 rma Iltas) ,S UIs una n da nl fu'ng',s.lil ~·d·ill iii" ~'fill!~ n I o···I'IUIS A:. I!..! ~'~ atn y'"!ili 'lr.orJ~g, _ n!!!~i __ra "1:,0n ~; IPIS nt'll· ~a'iI!'.gJ 0' .~~ ... -J!\I!IIlJ'~J,!!a,~g" '~_I!\;:: 1!l;~' '..-·· ·.··2~ eo
1

I '"

g!llhl'~ "'

__

tl"nlggs, psmapasan ,mlsnjadi :suli'l .. Ilih,s't GSlmb,BIf 1,.,9..

udar,ei juga da:pat meniY,8,babk;an g,an'gguBI1 pem,8lPBlSan? Cob,ala'i ,Anda slmak ,a,rI'ik8~ dlii bal., ,.Ed'i lnl.

Andl,B 'tel"atl Ime'ngena~ blllr'b,agai maeam penyaki'" y',.n!QI menyerang Sla~ur,an IPEH'1napaSaln~ 'Tat1ukelh Aln a balhwa IpIO'u:sil

Keliik:a IUIII,ar,a ,Ja ~:ana T~'ldak l,a glii ,AI '--Ian ID'~ iilfUIPI h
"', ne ',_I Pusa :~ __ :1ian Kesehalmiri Un iVlor,s itas Inldon!!ls ia (PP : UI" menye,b\lll{ an, Ibensin 'Eanp'81 limbel bisa manys !lab an un '~U'darah ~Ii~ ~lijf91llr~1Il) ka raniS ,pe'n gig una ann !{,a Ud ak IiiI k,u'lli ,fJstaliti'c 001i ~16l1ROfPada knrail'pcl~, Y'an g be rf'U"9 s i m smyer! "91 mll.... Ills a:eu n za't hasl I WJ enl ba karali~lsen fSiwa, a rn maUk~ , enur·1 p neU~J]dar PIIPK. U~~ B,ud,i Har;a ~to S. ,'MSPH ~_' ada Iempa~ sc, sIn ,II '. a yil ng fII iglulnll' :IIII lI!J nllEUIe, me'rngganUkan Umba'" rai~w S,ell!llya _:_',S arorrla~ .,. stmya - loeig i n at[, ~B ntVa ,3 iolsVt, n~,dcarn ' ' n. . ,va I some.l'3l I !'e"unJ~pele.~ltlan'ya n,gl al1akll ~an , i n'B'ga ra- n e g a ra I! rap a ~ Ik.'8 tUJICO ra n 'sellle sal' 12: pers~H' ,clala m '~ngglu~ula It

bl'ln'~'1 In blm r't~Ifi b alJ. :9a] a SLId mh b is,al me 'Imb!J .,' n In ,,0 niter. ~Ap lag' ki1al yalnl :$ltIJ,ap llarl mmnJlghlrup udiiaull bemaJll '~MI~gl b9rpapar s~nymva a~~ j" " ilan,p3i tfselfinQl rebiJf1 d~lflw u~ ~ _"~ta Bw!1tli.
I,

I

l'

m 'ngiisapl s,o'nya'~,al a fOma'li ' :se~alma 13 ltahun i " lilU SO ,'" Jak,arta suca
I.

Ka~a'UIIrJeii1eman

~Lul !be rliar:

bernr.ti ".-

T{UII

frhJmw . Mira bons n pm" -~ (!pmm um miM, JO PI,saran pada tahun' 1SI1 ~ S m,11II~n a d a s;enya w,a b a ru 'Y~s 91 n me mc:unl IU dars Ja~ar[a sa at lnl Jl_ lUI ,J 'lila . I!~um I 00 pe-r.senballas,ltim " '~d'aJnl
I

GI[Jmb r 1.

AIV'f.)ohJS pa FU .. pa rWJ dl,~'bablkan eFrl' ..lSen1'al

)rim n91

rusak

SuI Uf. iStJllfur ImfJrup'akalll1l bahla~ yangl tell'dlJN:1t d'a1a m SOl,9 r, Padah I, ~ pa dal

yangl ~hl,g'l suiUur dopal' many 'Ii]albkan tlirtDnlki:E&s. - dang paru, om,a, c:hun.a umpuhan pusa.t plar'~ ad! ~r

nallasan.

lOla ri a rUk.all tSifselb'Ut. d 2i1[pat. dL __ Blalh-~i Ib,ahwa ,o[uli udara j UlgBI ,aapal,menYElba,b,kan gangguan padal sisb:1m pSlrn,BIP'8san" Se'ka~aln,g., carillah ''In'fOlmasi daf dDlkter ,emu' iilnas kesehalan di sekitar rurna 'I Andla mlengen,ai b'Blr'ib,il'QI,BI'" macarn gangrgu,iiul atau IJ!IBU1IY"Blkiiil:

p' rnapasan y,an,g e is" babksilni karenal adsll1Iy,a pDlu~9iil udallf,l. lalnya n pulaJ I',·,ag,lj imaln a eara p nlceg,lhaHi dilin pe'ril,g,olblj'~alf1lnlya~' ulilllll h hIUliII la.paran Anfd,':, dalln bahiaslalih bersama 'temlan~l~man ,An,da d~ Ike~l!als~

IBi,l,s'Ie~,a,di 'ganggu8 n pada s al~Ullr,an ernapasan IP

ps'rl u dibefkJsn

pen}o~onlg- n lelglera~IPenolongan '~e,rselbu":Iharus disesuaiikan d\e1ng,an j:eniis Ipi~,l1ye'" lb ny -_ sep e rU ura ii'_n berl ku"'" !I,., P',aldal pendelF'ita pernapasan 'yang dihsle<[",alb,,~an iin'~ks:, p'srJu diberilkan sl1'bib.ioftka .. 'T'u"uannya a,dahah ImlsmaUkan lkumsn pre n~ebab hl~eksi~
b.. IBiil~a , Ibag:~an p 811.l1peru ada yangllerillJka, maka
l

te ',sebt[, harus dnstiraha:tJkan dengll,rrnf eara m,snlgi:st udara sienl p!ad,8 ,celslh anta,rpleural~
pSIiU1l81ftJ

IIng IiJ Ja ng:all~ / ..m enjadl p,Q;ro,kidk kalm~n
i

c.,',ad,a
'.

_c_.

pende ~t;a 'Qlsn'g,guan pernS!fJ,a:san akibat lenlggel1alm !slau ,S\h01Ck' Ikar,ena sen'ga:lal1 arus IlistJr'il'~ p usat IPemapasa nn,'ya s:slring
l

,d.ap'a'-.

IiiiU~ nryelt),ab

ka,

bBlFilag,ai macsm p s'nya-,it.

ar__n't:ii sementara s'e'h ~nglg~· eralkj~_n bemap 91 jug,s :sisring s g '-'II!'rh IS n'li IUnltuk 's,e,mlllni'~\- w'ak~u U __ __ f,a .. tIUk: m. Jlngs'taslinlY,il pler~u d ib e rlka n Pi Ina pIIJ:s.anl Itl--ata n '.' D alia~_ Ik,le',luj,a,i~ n d IJlrU 1", _ i _ perna ~Sian IbU,B,taln seri'ng Idibe,r~kan dengan D,sn'tu.81l mu~tU'. 0,ar,8 se~perti inlil dts!ecLJ't 'caVB sylvelste',~ A-n,d,;! '~e'llalh ml~mi'g'I"'ahUili balhw,aIIPCill.~ s,iiudalia ds,pat ImenlQI&langgu s is:telml peillna p aUs,sn kii' ~ A;sap ro!k,lo~····. a Imlerupa karl' :5- I,ah satu jug penY'l!,bidJ 'te~ad~tny!a, pD~lusiudar,a yang daIPI~:t meng:glalng'g:u 's:j:s lem pe rn,ap,as.aln'? IU ntuk ~!eb jle,~al'sny,a~· sku klu,'~a tUQla:s, beri klU'- in l, in h
"I
j

I'

_'I

,Msmkok ,S'am'sh,aya Biagi 1(18811 8"8 n -~Ta:n'u sll:Dgan in~ siudah
1 1

e::a~Baimana Cars
1,1-

I~_-

ifJl~aklurc,- nl

·map'- :S3n
pm-,ak tls

IB'IIU1't-

n'

-= erikUlf tn me rupa

I Blng:kah

plotrHgllpaSEI n eua t In~
!

k'- n la.l1g'k,a ~ m eJllalku kaRl

.'", lie' ulkka n pa s le'lI1 ~,re n IBn 91 dl~ rio
Ilallpa'l, dabJr._ ~ '3 P a'slen h B,bics, 'Ie Ii]! IIgliB':am '. fiB ',BIIi'I, dad ,Blilii y al l diengsll1 d a langan Ainus agar

~hi' dl dal,am d'a,d -IB'luar. ,2. S8'lte:~ah ,81r ke uar, t~ _'Iy..kan

'li:d"a,k s,slinl,g lagi,. IP's:merillrn-:ah pun sudah me,nganjulrlk.an uln'luk m,s'ngullfanlgii ImlsrokDkl, meng~ngal. D,shlsya, 'yanlg Id1apat d'itimbulk;an., _,IJIP:il s,ampai s'B::alrallng~ Imasjh ballnyak olraflJg tua ILnak mluds bat kaln ana_ rcil yBlng [d,a_ b~sa menghtanglkan aktlv~;la'stll'~Sfl'bul. IBulillah su:a'lu '~:uliislJln ICh!nlgl,an Ikmllompolk ,An,da· I-nlangl allsl- _" 'orll,nlg ... rang o 'ta rs,sD,ul, mle:rok,ok bleralll',1 bats ng s,mltJsnli'l ak'il~al,y,a n g dliti- - b u nee ,n danl calrs ps'nceglsha,nnyall 'Carli data ... -:-e:ngan mlJ'rlQlin'leNrl,'· Ibeberapa or,alng (lD,aik cUisnlQ ,IIWai!m m,BuIP'Mn pIlla anllli)I!, lejlata d,aMii inll1lrlnelII ~or;ln mef"alalh atau yang ai'nnya~,SIB,tslah sBh~;sai:jbUliI,t ,Iaporan '~elril.l~isr1lyaJ' JUiB'S. ···tn' asl i'en. dan kumpul .•• kl'pada ·an Igluru Ands ..
II J

I

•.

l

'I'

'II

1

pier ap:asan blual~n, L_1alkaAI sa I h 5 1i!l1 MJ lSI g,;3,n And dilm ba -ah '19.'11 er paiS end a IfI an!!;) al I k sed iki : ag, If' :salriJimn pem BIP,e SiB

3,.

,81Iriltny,a tsrbu ka~ ,-Jfn na as d

~q,en tiu~~kan kJe mul. ' 11l,~s,ieAI sa 1ft oil ~,ut,Ulpl h idu ng pasliefll

<~

_ rm:.da am I~an .

de mg,af'l If_sluga Alndill ',;ang ali n
4,. llepa5i ·,an !liupan

p,sda sllll,!Ulr,atn pemilpla,san~,IHis II jin~dis,eibabkan karena aS811P rokok y,ang ," ..' lie ... dl - - f"'- ,omponsn d d~t1i' I mrup s,8orraln,g pe~o,.o k ,m,elng~ ."It_: IU1ng k ".-" - - .. -. _' .. ".. . g,as, .. ,s.!n IPS rt~lk II ]_el,par1i1kle~ yang dliibe:basikan sell,a - ,~. meroko se'!banYII.- 51'x 111019_-.p,m" I~Ollmplonen g,as, '__'rdilrji dari karbon monekslda, lItel bon .. ~ioksida, hidill"cgen s,ian~id~~ il amenia, oksida l[hl,IIi':1 nUlrtOlgenl, dan ,SllenYIJ':- la . l·iU·__:on,., _- da - ., . -.·1·1·".. . '... ··-r-· ,.~ ··rt'~lk··-1 ··1 hid·II....._0 ··k· .... - .- A-··~_;_,apun_olmlponefll - .. pa_J .. __e,. , ·~l-· d~'·' 1--· ~ '..t-·,a,lr~ ntJO . '-!Ii'Illn. _ , SF" _Ut, da _an _-. .. ~-k·
i
.. ," I, -

A'sap Iroklok, '!8'lrnY s,ta dapat m,!snJlga ['i:baJ'U(,anl iganggluanl
-I .-" :'" ....-. .-. ,,'1',-· '-',',' .. _.. '. , _.'- ..... ", ,',-.. ",,.... I. '. I" -

.... J..

'

..

"'.

-

e ' ••

'I····

l,

d,EI,n biarkan udsr I .. ~uall"hemb::-·I da '" p,asio - 1_:::@nlgr8lrka - jUtl adal
Anda

desa'l!1lIriI,a:pas ,ang

rI

nan- -8' a ITiI

k,es ii,g,I'f,alit ,5.. ,Ji',aJ be WWI,e d ii!1 peru ba hill n u la gi I,- n'gka ,:2,....... , s,a.lp,ai pashiA

benZ)oip~ren"e'no:I'I' den Ikadm'ilum~ Asap yang cils' -- b,uskan p 8J'ra per,okok IdapaJ~ diilbagii atas asap A--- ·1------- --k-- asap ·1- nbaks --u tame dan as,ap salmpun.gl~s,ap Iualma, ImSflUlps,an arna . an ---- -----.-.lsma -au y'snlQ Idijhl~::uIP II,Eu11gsung 011'9,h Ipeflok,o,k :sB1dangkan asap s,a,lmli~fng " m,e upalkan as·ap ts,mllbakau 'yslngl dlis,s ~.alilkan Ike' lua,B,ra beD,sls 'yang
l
. ..' t" ..

i"

'JI·

.

"1

..',

- I"

.'

.. ' .. ' .

J

~

••

"

!

-

,.

"

.

..[.

'.

~

'.

...!.....",.'..

. '".

.

J'

.

sad,e r ala m nitarail ~-:rtc longsAI d olktat!" ji Ita It l(fak segerra sa da ~

n ',I· •. n - . II., IIIb I '~;.. .... r A U U : n I '>.', ule;\!! a-Ika- n- dl·lllo.."'ru p-., lUi18~1..., 0- ~ n- nlI1Ia-· 'I'n- Ta I!':'3lhd-I'I'I'om u k'~ III ~,~If'll0-. ;"II, J~e--..",·s· i\o;. ~ h. a In k'II'lm-··- ;a dallalm rolkok denlQ'snl 4 Or jenrns dlli Slnrt;arranyal b em;sifa'l. k:a rSlinoglsniik 1('dapIEd, m,eulye _·.slbkan lk.anklB' )., Ba,hsln rstun ~niiIlebit1 ba,ny,;,k di'tIB'mllikan Ipada as,B!p' ,s,almlPing d,Blri:padl,aJ, asapi uta,ma, . . ,liBro kiD'.... dap81t mllnyebabkslnl pSlr"1ubaha n slm kt)l1Jr 'WlnlQ si :sa,lluran napIIS, dan ,jarilngan ,p,a,lru~"plaru., IMiisa,llnY'3 p'Ej,da salluran: nalpas! bes,~r':!1 sel~ ImUilkosa mem ···Bsalr~dan ke,l~e'rljia'r mWl1k,us beuialm'~'ahbalnyak~ IPada n a n_1iI3 s· ~ ~I ri1 dil" I.:.: ,110 .. 1'\", n glan d' InI n n1,1 g mpi'loa n ,g,hi),gl(, a··....:1 ~ Ing a k'!'1i..., Q~I11111111F·a· ~'-IC.~,g:Q k'.•._ c··I' IhL~ ~,1I ;1,'= g penum'pu ·'Iln II'B'n,diirrii Ak1bEIit, peruibalhan allniato,ml~ sa~uran In.apEtS, padla pie l'lolk,lok ,I Ik,anl timb u I ps fU b,a,hanl fu nl'ged Ipaflu,,,p'8Iru d Ii n'gSIIl Ig8jalla kllinlisul1y,a,~ ·llisel.Il"s. '~~mllbWl~ny'a 1= ·enysllki_:_ IO'bs,t:ruk,9,i~ P'_:_ r~_:_ I Melnl,lhlUIII11 I(POPiM)1 yait~ em:fI:s,ems[I bronillci~i,sk~oln'isi' dan aiSlm!al~SI__ itUii Ju.ga llalinl dlapil:t menillmibullk!ln Ik,lnke', palnJ~palru~~:,agaillmanha k,londiiisi Ipll- "'IP,aru an1ar,B ,orangl !peUllkallt dan buks,n pierckok?'
1

,fllHell

.. ~~'

CiI,

c,CiI

.1

aillill

•..

II ..

;a;'l!:i ,II1,;II w ,:_-

In

0

.,a

IiI3

III -:

'_'_ .

I~ ..:~ '!I;iI

D t"'g'lI

'ilJO

'.IIIIi_:_

_

1iI3,1I!,

IQ,rang S :'ha': dang.HI pllrU~IPllrUi IQIi8J ng IPSmk;,IQI:yanlgl ta,~ah'~erselmn!gkanlle'r~
l

Almlit ~,IJhIglamllDalli paru-paru

Anda mang,srna'ii gam,;;uf oli atas, cobs A"fU:bl de:sJ-'-rip:s,~kan bersama ternan-taman Anda mll!lngana pe'rbeuj,satl k.IB1dua gamblar d~ atas, IDis,kusii:';sn ba' rsama 'lemalfIJ, ..'t:slmanl Andl,a men,ganai I!uaads,an paru ... paru 101 eng bul!uan peliokok, dan palrlJ~pam I[},rang pemkok, serta :ss,bulkan ps'rbe:da,annl'y,a" Blaha,slah has'l~diislku:sil b- rs~ ,a ,t an-te main And, _ dH k,_bls ..
_I-_

s., 1111,811

:~n'gal .. :ali IKamun,:~k,iilnl,. -_DI,slm-lalk, A;s~ p
IR'Dlkok, 'ierhal -iap IP',alr1U1,~Palil
ll..'tOl lie! IJ II

I

S,sai,skan 'IBlbuI1IQ IU, piplB kaea, s-,sngl p,-aslik~ ko n 10 1\ ftJaf p a :~j In.!.···.Ii'Dk a p il d a n ab-' :/allJ· g F'O ko L, k' re i"lL~; Ii.. Ig K'6'mudialnJ susun~ahall,a:t""'la~~d,'te:rse'butSra'lJe pada g,~mba!r benk!_ t,
~.!I' ~1 ::j
I. 1•.

,,:

I,'

i~' ~IU]

::"IlOi,' "~I

!lf~"-.o

Ij-[ ..::

0·1;_"· (. ~

'.

- ..

ill

_OJ

,S,e'-:s',ahl i·tlU Iny,a,~alk,aln 1111_1'-'o:k yan,Q ada p~'da salah satu ujung silang denlgan korek ap ~ IKemlUldh:ul i's,iBIP,lllah U,jUll1g slang y,an~gl :EM:IJunya dB n!&lBlni Mlulu't be lb~J~a,pata Ililsahiin'g gla iI'S 8 P rflolkO'K m engl,li r' ~-_as!U 1mSlm,s:nu hi ta -l_ U~gl,,, lLaku ~]anlah k beir'I~--llan,g k.alli IlJlmlll:uai 'tilmbull Ibf!U~CI,k eokelat ketkJlJJnilng,ln ]llangl menmlmpe~, pa!-=-,I kaFHls da~~m
'tabung,.,
I

"e ria.!' J\IJIlI I'll::: ,1._ B ~Iuan:i:::I an ~ -'CI,J' ,- "'I
Cill

J"I'I"IIL. - ~a,IIU, ,I!\d

tabu ng ds 111ka ,"!CI!i3 d ·II~Ih,conal ali tr.~'lIk~ n' -, _ ,- tiI", p
"'!!iI1C" 1
,. '

"'!:IiI

ru,lngl 1p.'aru-lpa~U1 dan a111'11 ' pa y'an!g me011 us. nllmpell di .''-,allalmny-_, ,jik:1 ,a,saIP rok1o!k. Imal~, _k?' ,2.~ B,ayan,g n IPulllJ j ilk;a k,sj:adian itu b -t a n gllung 'tSJlrU!flI'meneUllUS delsm-.·. ak'iu 'yangl h3JlmSlil :Ilpa 'y,sngl akan 'tslfj,sdi dalam paru-paru? 3,~ ~pla ks,si m pulan ,Andl:ElIICI.i1 ri k,eg i.slan 'tiersetlul? Bu, I,h lapor,snl ,dalri k,e ·.i1at-n :ll1'i dan kumpullk>~ n ke[pa"d,:i QjiUllU AndslI'

0"'. de'pan 'slab 1= ~ ~ _ : glQ.!II~!'ILh;JI',_1 biICiiFib'~ga'l m,":iI}~g: - ca ra meneatasl aeam ~- '_ - - ~- ~lUlll/~~' -'::"1-1 Il_"~ II-~ dlbahas

gang,gusln ..gan,ggUian salursn pemapasan, ,Sekalr:a:ng :s,udah banyalk di'-e,mlutuan b,stJb,I'gslii macem t'B!_Jnc!loglii uln~iUIk, lsng!Sla,Sii 'g,ang'guan m ~'~III'-ran l-p·.e'rn~lp~,eo'~ln.. Mi~a"llf1y·,a~· i!a i - ~.d-i~Ip" -,n_I~~'t~1 _ hi,a 1t11iE!li,'tan--~ g _~ di-p.n'ort~I ~a .,IJJL g~g __ ~ _" _ _ ." _ _ ~ '!.g!l u~ atau _ __ __.g akut :salurran pSlrnap:lsannlya m,llng,a~almii plenyumbll,'~i2U'" OI!!lh _:8Jlfsna ltu p-' ~d'~ p~,o,'n::··d··"Ilu dilb·,I!J"a··' ka n lubano til psrn '::'>O'p::ii!lli,;~~n- ba nil+llll~n n,,-,Aa::," a J~~ ,"~ ~ilal . I.· lUclL a u. '1Ii;l!'!i~I""'£!i. ~ IiI"'II . D,'· ulli" ~ ill, 111.", . k)A '0"·,·t'o::lm;1 IIllIIa f\j~la i'!CI n1I:t:I Id'I~I"~ ,~ .... 1 .. III,. 'I l\': Solla~II'n". 'IIll·UJ ,0' r~'ln::"g.. i:'1"=11'n"g- 'U''''!!!iInnl m',o'ln"g:-' ,cd!ii1a:: 1m::'" k~il!"'iliOl~~IL.~~n·m "1~~lln"'~'ya lI1Oiil'h:t CiII ;.,. '0-' I r.: ,!!COiI!.:tI ~".'. I I.,~ !!i.J~'.,a I 'iii:Ii CI I," Ie nlgg,e'iam'~1 :senlg,al'lan r ~is hl( i < 'II,abJu seran g,an ,ja n'_.~lingI' .-.Iemerlulksln ok;s'j'ge:nl ga r bmrtahalln h idup. ,0111111 ~If ena p,emlarpl;!UII n nlOillimllll1m:dak k
Q __ I ." ~
'II

.1:.111

II . '!l

.:' l!eIIl'

!I:jij

..

IJ

.....

j·· •.

1.!CIl

'.. l~J!Q.ICI!

1

':" ..

'

IJll~U~a

.

~'"

\li!!:!Il

rii3!!i:i!i

II I

1

I

ii'

.....

ai,

Ili\;CiI'iCI

i~

i~

eukup m_lny,.dislkan oks'g'!Jn m~ka diglllUna,kan 1i~·lt. be,nUl ~·emap.alsan~ A~al,bantu pa napasan :n~ blBIIJUpllB tangki beris,i Qlllu;,igIB,n yang d" k ., k-~ lamp,s, tk an y,ang a kan mane Dillon. O_r·s,~gIBn me,m,BSUI paru paru ... d-~ ko rban I,,, ~S-:::,ii@illl'a'-1 ~'t"··I,1 JliiU'Q' a- Id~1'S:-'IP" anlnnU"'a:- ka n- ,~~~'ii 'U'a- n-::,n d·iiS'lalb"'u'!I;I, 11~:t.'II .• II' I Ilmllo'tiD,r" Pru~lm,o 'or merupakan alat y,;3lng dii'gun,B,kaln untuk m,B'mbeflkan pemapasan ~Iuar~an,. __"1!8s,iih ba n.yalK Ie : nOli ogii _ '.ng tIe, a h d'T~Ie:m ulkan un'tu ..~m'I8'ng ata,s~ 11g .,Ii!l!ii, -li]- ~ d'-~II p'~ d ~ ,ah~IL~__ m· n1e-,'iii'" ~; ,~'~lA fr"' "Ik- 'II'n ~ ~ ... ",A,I-II~, In' - In·" JI!'\'~-n""I,A- as . ,a k.,;~lea-·ffliIIV~ 'd'-'Ip" ,~ridIIUI-k·· In' "11'e ~P,,r;i!!!ii'y-l:.- 111,lln"'lUIIII" men 1._-... ~1",i"!jjI·S'~~ 'I~".~I ~ ~D_I ftu ~~ll·_ .. SSlranlQ,sn las, -_'IJ~ Aps :sebi.in:amlya gill sp'ra:y li'-ur1 Co -·.. And,s, ~aklJJka,n a k'E!:gisltanl bsrikut iinii un'luk m,engeilahuiiny,CSi,.,
l -..:-. :-'.-.. ,.. :-,' .,'.:- .. ,' .....-". ,.-;-. :.:,:-. :: .,.- ... -.,~ · .. ·1::· .::":: ,.. ", ,".- ".

'1-::'

-::'1'-" -'-'.-

.:-

'.

.": ':-

"",:::-:--'

,'.

". a.

i'!!OO!lIi·

'"11111-

_'!!.ill

I."

."

..

~,JIi; gi!j,

~"-

vIJ

'If··

'. '1!i:i!!I,

a~'!!:i!I'''';J''

'.

~

." II .. '!i:O!ii ".'

A ~~

~II'

-

1111'e! Ii II ..

_,!O!,~

;'1

_-

_.1

\,f'g J"!!al-

I,.'.

!j,!~

I .. ~I-

_'I!:!!I",~
I

·11 __ ,g~Q!,.;;J~I!Ij
U
."f

,glf'iiI,,"'3I!~ ~

In

I ..,

__:_~~

B-::::·· ,~,

UI~

Ul-,

__

U!!!l'~~l.-'

I-~~"I~

_' _.· ..

I

._.

~i._

~I

l~

..•.

"IU.'

_~l

_._

'g" ll:l,lLa.·::..

- - -- '. - " d·,elllllll,a - - - t·el - d - - '.- ,all gasl ,s,pra,Y b.a,g~ pe,n- ... - lit IEls!ma" penglElfLll IhIny,a [.I( - mIii.··· alP ,~a1- nya pern8lP,8'san la,an zet sipe aaja y,B,ng 1'I'rkandllUlng d~ d,allamln~l'a~ Tulli'e;,lah S811l1i1JUa "nform,a,s!i ~llng Anda p "·.Ir,ol."h Ikemu'_~aln bahas,lah lb"~ Irsllma 'Ie ma n-tem a n And,1 dI i~IB'la:1 ~
. '.' .. .. ', " ~ ,:. " .. ~ '. . . .'... -", ,I ,. .' ~I

'Cari~iah iinl'orma:si .' ,llri ,d,okb!Jr ,IJ'lalu dinas, ke:seha.tan ,d~:sekitaf fU_~'_ahlAIlda, menglen,aii pelnlyakJt as __ Lakukanjuga observasi pillda ia. pend's'rihg asma, Kemludialn kumpu kan ~n'o ...,89," mengen8Jli m,an:fae~
I.. .' ',. .' ....
"t .... '.'

'I

"

' ", "

.

."'

'1

',,'

....

'.

.

,Jswb,'lah

S'lol:··I/..
i

soa'l b,s'rikul'.,

," ID,alslrlO ml9 kanis,m,8 pemapasan k~'~a~ IIIBllrjElu:tli pre JJ,aranl CO'2 dian O2 seeara di'rus.iJ. ApsJ s_ .... bien,. ny,s yafl'g d" mlaks ud di' lUIS i' lilu? B,is,;) k!3,1t1 ,AJndll Imem~·ericonltoh perlj'sl a difuli ~a,innYilt1' ' :2
i,

,4~ Apa )f,ang ,Andel Ipemu,a:t ,jilk~ 'tilb,a~fba lam'al" .- "Id,a, ···.iingsln d,an nlapas,ny,l 'Iarhl!' Ii?
6,~ e,ayang I'an '·Iike, And:s, me ,akukan :3 ~u3'gli,a'tan seeara b'erganftiialn y,airlu 'tldlllJr~ "~'B'mba,ca dan ",si __~urUin tan!gg,iIJ Kir,a-Idra .. agiia't'~n mana .. ~ yangl mmnyebalbkl'l!1 "ra_:~UI "si p _ma, ··.a!~lannya

AlP a ya nlgl ak,anl ~:Ierjiadil j iik,a tu Ib u h Ikita Ita kUlrB ngs 11 'Dk:s,~gIEnl17'

om

~HIUngb,.nyak?'

J1ela!k:IL _ja,_-_'sbanl

Andlt

,3,.,

Api 'k;h manurn . An,dl:, a,d a
1

volumsi parur FU Ideng~n frekuensil,pemapasan1' IBslgaimana, t1ubun,QI8 I1n:ya? e a~skan,.,

hlll-· 'un ga n antara

'ada subbab dii depa n 'I' A,nd,a telah m'Blmpelll,s,j,slri slstem ·• peuinapaSi~ ,nl rnanusra .. rneu~"pu t'"II orglan""'Or"QI,Eiln pe nyu,sllU' n srste m _' 'f' k P -:rnapasa n'lime k:,lilnU),mSI p", rnapasaJn I rr ,_'~ule'n'SI pe,rn,l,p,I,:!H!I,n,,1 __ Violl'ume, udisra pe~_ alpaSlan,~ 'g,anglglll,,,_" afau ps·nya'k,ft p'ada 'suliluiran n psmapasan, dlalrl, 'teknol,o'lg: yangl d~lgtln,alkan uIn'tuk meu"gI12f'SJsi t~u n-a,:: u~IL>'I'-, psrn tltI .. · L~IJ ~~ ',' Q"an::,l'NinU1'8'-'ln-: . 'a-,..~..".-~I III aF\ 1 pa d'!:iii ~"oI)3,llu~1'!!iIn- ,:~n,IiO'~a'li1- iliiaill"\oob::lu" -S'-a ~iin-:" manusla, makh uk hldup I'swn,jJuiga mempuny',ai sl's'te - . pemapasen. Pada '~Ui~,b- b IJ!I ~.. 'I ,',U~' lin"-"I'I MJ L akan m·· p-:.. lola,"'a-Il"ii slstern pernap "'!!!Is~·~'n~' a Aiiio"IOd·.I~1 am" ~ .. , . ~ a,Ua, IIJ ..a!.~ ba, 'I, l~ t'" u ..
,i i,

':.

I

J

j': ... '

_"!eIl

~~~.'

11113.

.~

I

I!CI,~~Q.

ltLi

[', .)~i

Jell;

'!i:!I...

I

....

II

I!;lII 1!Cil!I!\;JC;I.,

I

~'I!"

~

'1;iI

... JC;II

.!Il:iIl

.

pad,8, bebera,P[~ hews",,,,

K,slbal1yak,anl Ihe'w,8In memliililkii tempat p 6,nY"iimp,snan untuk makanan 'yang mereka makan, ts":,a.[pi 'tidak m.~···mpu,ny,ai; tempat pe n~i m plnl_ ~g2JJ:!;,~ dalll ami II in!gk.tU n g,llnl seeara 'le'lr~:s."m Dii enerus tSHrJadii per1ulkalrmn 02 d _n 00,2'.' OL~_lalml subbab in,~ Ik.itl. ,slk,.nl _::·_s,mb;l:h·-:1 ,,", -"d: ~ ... .. ,, ' I,e· d3Jusn .e 111~le sis 'i"" ,,-' pie rna -p asa FlIpH. a . 110;.IrBW,an.. 1"'nve 'rt-" ,-b·· : ,,!t._ ..,II ... V···· . ~, .,1.\.;., r,Eliu:JJ ~ ~Blm ,",-', . -'~- ·.Ina Il.J
l
'j' ,'_', ',' , ,,'
-~-'~\!"'lIi1

_I

_8W,an""'hs'W,B,n 1IIInVfu1s'-rsltsl sid a, y,angllbllu_'-_

,l pernapasa n rhusue, seperf IPo' ife'lr,8 (V,S nne S!)I", IU1mum,nya he·_-_-sJln ...,hs'wIJ,rl tersebut mellalkukal,r1i p ern,s pasen h; n,QlsulngJ y,a itu sec·iui,~~diiru s~ Imlellal u i pe Ilmlu'k,aan '!ulbut1nlya~ Namu ~ pada hew,a,n",hsr -~,a,nyang II'ebihl 'Unglgii! sepslrtm IA~ln-'.' A:'1F=It~klll"'n,p-:oda sud ~ -;I. m:: milm--: ~111·11L.'li 's-:-·i:~~'m!lm-- p- am-=-:: ~p:: ~,r:o:~ln:: ' . hi IO-II'llllliOll"!i'o!!:!i Ua U '. ,,"",, ..... .r.~I''-i.~ I.
'I ......... .1 '1Uhi::!llliJ'CI !~II !lUI. , 1ciiII. g' I!I .r\!II.~'

lms'mln:lkl si:s:tm dan s ebagii,11l1 cIl'c'ing

'!CiiI .. !!tI.~iCiIl

.

khusus, Wal,B.UpUn masih sederhana .. Miis,aln'ya, ~nj:S.Bcta d,s.n f' I'yrii,apodli-. beranapas menlgglun,B··.·.;an tra •. ··.B'Sjl hie' isnl,iii,tMBiwian ,Araclhnid;BJ,. miisallnya laba-laba be linalpas, meln~ggUinakaln !paru,. . paru buku. H,ewatn... ::~'ew,an ,llng hlidu--::I d: air'lmisalllnya Crusla,cea ~ Y (gollonlg'IJ,n udan.g~uld:ang,an) dan MIQI~IIu.s,ca I(S'i1IPu-' dan kerang)
t.

m apas melnggUltn:a1k,aml
Glrif' ra

lnsa ngl,,,
air ····B'~alllllJ~

Ostium

-IQri'fe~i bernapas deng,an eara mem,Elsukk,anl

po HI- P0 ~j (Iolst/um) ')fa ngl ts ,rdla pelt pa_ 18 se~u ruth p arm U ..·aan 'lublUlhnY',Blj masulk k~; datam ongll[lla 'S'IPlolnlgIQICoa~. Pliosres Pit!rn,a,PIJ:I~· sieia n)JI'I·'ya diihl ~JJlka n ,o{eh s,sli Ileh.'r (,1<08" OSir)i n yaiJ~,UI :5"ell yangl berbatasan 1,I,nI'Qlsung dengan Ir'olnIQ'QIIJ s pO'ililgOCO e~" Pelrhafk,llIl Gil m1balr '1 11 O~, Alli,rBln ah"' 'yangl masuk m,s',slluiil 08: 'ium ml BI1U!ju m:ng:gls spc ngo1coe--,smb'8wa 10.1 ~·.·s~genseka ·iglUls zat-zat makanan. IP',S1tngikEd;an 1012,dan pelep 8lsaln C 02 loiill',akukal11 olah :sellle:hs'r' l(klcI8'niosN:),. Ss'liaiilnt melallku'kian fungisi pemISI[paS'1lrllII sisil Ileher
'I'

l

l

l

l

I

sa Ileal iglils melalk,uka n p IIISIS,S ,pa fI,cernaan da in ,sirku:lftsi za t m allkananl~ Sal allnju~nly,a iIi If' I!cJEdu.~ mlslla -lIUJi' os,k,uiu'm., ir'
II

.. G mb 7"t lnsan m,al in 'S,Ii1Q [Ili nd ingl iu buh P'orifle:ra

er

. s (C el

Sllslt.iH!l.giJ,i1'n ·'8S!Blr 'VeI11TlIIJS, bsm apas Imeng gunaka n pat .. mukJB,8,n 'tubiuhnys, m,~:salllny,a lang'gc'la 'filllJJm IPI,9'lylh,s!'l'lmilnhJlBs y_·itu PlanSllfrua d,S,lnlan~gg:o'al'Ii urn AnnslUda y,a~~llII,cacJingl t.l,nJah
t(Ph'e,~:_ltima' sp.), INsllm,ulnl" pada belberapa AnneJlida bernapa 51 dang,sin inslangl, m"salinysl ,AJnlnl~·lid~·· ,sng Ihfldup di ,em,1]" YSliitu y IP'lc,liychaelta (golo,n,gan c8Jic:ng b,e'r,amb~---t,balnyak) iinl: blmslpa:s

meng'Q,un::- kan :sll'pasang por,ap1odia yangl berub,sh meu,jeu:f ~nsanlg,.

a P1anari8'ft, 0 ,2: 'I, n'g terlarut, dl dalam ah" bSlldifusii me~aIIUl~ pllllrmu',aan tu bunny,s,., D'emik~an jjUlg:a di'6lnlQl8ln pie n.g"tUB ria n Ic,a 2" Pad I caci[ng 'lanl,.t1,. 0':2 here irfusd 'I'~,allui permuka ,-n tubulhlnya yaln,&] basah, 'tipis ,dl,an men ,i'lliik~ IP,smblJJ:uh ... emtJ,wLuh dl,arah., Sel,-J1)ju-''_Iy'a, 10 2 diied rkan Ike p sellu uh 'llulbulh 'Ollah, sistsm p,sredlar-an ,dalr,allh~ IC'OI2 seb,sg'ai slsa psrnapasan ,d~k}e'lluamk;an dSlri Jar:il1Qil,n 'D~,e,h embu~uh p darah, kem,udisn kelusr rnelalul permukaan tubuh S,B C,8ra dIifu si, ' .ielrh aUk~n Ga mb,H Ii' 7. 11~ ermu ',·.alanl 'Iubulh Cil,cingl 'tanlslh $II'".,'U basah, IHI,I,, iin~
1:8
1

il

1

I

r. 11
Pe 1i1U ka fa n ga s pads Planafl-l1J

lbe'riUllng,s,~ un'~ulk, mempermudah plro'ses difusi 02 mle'lla~uj parmulka,B,n 'tubuhlny's", coba And,s lall!c:ukanl kegiialJ'tan b'liU"ikut un'w k m,em bu k,ti"kartinrya ~

l-,,~)n'ga'_lart~ PJr[ _,ap"~~Si,lr'_ ,aclingl 't__alhl C n S,ediak;arl~ah,2 lca:c~ng ta, "IShiI lup kacs, dlB,n kJertas is'illP ,('tisu).. LIB _akJk:ln I,SltU C,aic~lnlg ta n,sh di !I']IS kaea dan :salunly,a Ilagi: plld.a kertas isa'Jl'~ Am.tii k!,-,dua Icac~lng ~e'rs,-'bul m,e~iputike'ads2:_nl tubuhn'ya, d!- n geFialta,nlnya eHel~ama :t15 manit 101, ,nu!'kaniliah Ilup ag,ar' , nda ,d1aIP2d: lm,erlig,am,a,~ii secara jehls., P\eN~t~ n'~'aan: 1,~ ,',I'nlgapa psrmukaan tubuhl,cacingl,oij,lga

,2~ Bagaliml,81nllli g,ll 1IIIten ::adua icacin~g tanah 'ta rs-s blu t?; 31~- _'Iing~alP,I, cin g II:~lJh ya n~g,d'ii~ ,akka~I,lada 1Cl1 II _'Ie,-"as ":S,I,P se~allu/,ce pat ber1hen'tiir?' , 'e'lla:s1k ~ n ~ 4~ Ape ke'$,-m pu~alnl ,"nd!1I d,e ~i '., al'~:ann'ii?' ,1!Q]ii .
lull ~rII" dl;a 111 ba tl ,8 S ,alhl bill rsama '-:elmql n- 119'ma,nl An,d a Id~ k,le'~as,,,
il:s

IIa Ih lapora n k,eg latan

agalr'

sell B:IU - as,an?'

c~

lIu ca

HI,f.;!lwan t:HJI1U •. hl ~Iulnak (,1 .o11Iu:sa::=a) y'sng Ill'idup d'ii ,aiir: u sepllBrtil siiput:- cUlmlii..c_ [,mi dan kB:rangl,Biv-slvia) bemapas

11

" m eng'Q,unakan inSis n gl., P,erh aUkan Gamber 7,.'1,2" ,AI'irsn ai rmasuk ke daillam insang dan Isrja,diii pelrtuka,r,an ud;ara dalam

Sum '. r: ~)'.

Rjjjnn

l_

Immmn

lameta ~n,llngl~ ,Mollu:sca y,angl hidliUp di dar,,~,t seps,rti sip,ut eta m'· I( be~kli,c(Jit) be rnlIJIP\1 5, me n g:gu IrU)ksn Ips'ruo;oIP=- ~ fU
d ..
opal

G mba 1~12

Alia' pem spas .'n s ~PILll'

1)1 In .. ct
~nSB',cl,8J bema pas Imlsn'ggllLll nak a n ste "s,m' "rs',k,I'B., allLQ !li:lil~~ IL I~' .... I. - ,a, -~g ~.," I' S ·1~'i\Dm-_ 'il-rake' a pada i~.Dill"a'lngnla t m'I "lsal~I!"riI\lab Ig~a' ann ta d"II:"~
I

_"g!

:_ ~

~~II

['.-'.

~1II-'II..1~'-

1~lg;

,'~:[

W

atas ,spi_ra_ II sa/urtJ'n ,(ps,mb,uluh' ,trak,~a')tdan trakeolu!s',~ ~ra,kfJ',1 tau a ,8' m,enJ;:ualkJan jia~a,n Ike!luar' ml,a~nlllk~ 1!1ya ud 2U",1 'd Ilrm dian kil!l da Ia ___ ,I,i!' J8 m ~ra[k,le\:; Ie I'1d S,lpat, ,dli IkeranlJ ka uar (,eiks'Ds,k'Ede'~on)b'eJ:'D'B'In"uk pembu ~u'h si Ilindirhs, y'lsngl bertapiis Z'ed kttl"i' 'Ielr~~ei; be rp,g s;slflg:an 'elk, pada S,IB'lj,BIP' S,Qgffl'Q'n tubulh dan me -up'sllc:an 'tempsJ't, bermua 81Iny'8l pembulluh 'tr'ak!,s,., ,·,I:da Ulmumlnya spj'rakell 'terbuka slelllSlma SB'rangga ')srbang'i dan te1rl,u'l,up saat s..Iranglg,a, beristirahat, :_:
ii_,

1

I

I

j,

UdsllFa ,'-asuk mella, uii 'l'mIP'B,'t pa,sang spiir,sk'sl depan dan el ua F' rnela luiiiIB'nam, p·ssang :s,pil~a,:e~ lbe~,aka,ngii 0' ,'s,ig'snl d- ri luar m,I,SU __ le'w,II'-' splrakel k,il'mudl j,l fill ~__ ',11jlUl u [p~,mlblull,ulh'~'p,.,"mlb,ululh tr a k,'B,II S Ii ~I n,ju'lnya [p: "m b'u~u_' ~r,alke'a ber,c,albanl'QI ~,I,glil rns nj,l,dli cabs Ifl,,' hallUl:s yanllgl ·r-' '0:I"' dii,~a,b' ut 't,I --:- (' ~'O" IIIIII~ D"a'n- g~n-; d' It:Iii'lm-'-: '1·I'k"'~I~I\'!!i'n- 'fu.,~ii,na.n d:-a~'It'iI'!'!li," 'l ,fr\i ....,~ h:!lir-' bac m- encap ,"!:!!i,i ~iii!:!i;'I-luil!"iuh I'n-'g~ o!':I;,n< dan slatIi. '1111I1II...,uh- ,LJII",,' ii-ain::'d alam Il!Cill~ U 1CiII, IlJulU, cdilCiill", Tra,k,'9'oJus'me'ru,palkan calbang, ... cabalng l,e'r'kec~IIIbEuu[kuranl ± 0 -'1 mllJJI dlSllriii salura 11 pe,mlbu lu h 'Ir,llk'e,. 'ya,ng berhubUlngaln angsung=:enlgafii jallfWnt;an bJbuh dan rd,.-' berta _-is zat Ilidti Iii~ Trakeolus in i "erUlpa ':,1,1111 'Jm'l"n~,~ ,I -:-1' I.er-';'-'Id"·-n".:-- 'Ioriol k~"- --'!'!il'~ -u 'd' ara eernar asa n_.,T--~~'~- ,]laJuL _ya'~1 I/;,LL,allran aara "I-rnOlp~-~',r,an-BO_US, ~ d k ·'1 • memllPunyal . ~ungs,~ sama c en,gan _slPter pa ,9 ,Sllst,eml pengla'ngkutaln (:'~rans:pOrlas,il):p'ada'Ve~,ebrar~~erhatikan P Gambar' '1.13.
l

I

t

_I

Mi,!ij3 g, ~III

'".I",

!WI

~I,../

!!i:i!i

'!CiI

" !!;;iil

,I'CI,

"I

~I~

1111

I",

g,

!I U!till

,!Cillil

,~~

,,"

1

I,

[lCIl

II

lCi!I

lIi1Cii11

,,',

!Iii ;--',

.

'.

-. -I - ..~ ...

-,~.

i

-.(--:,

....

.'~'

:---~-.

o( ,", ; .

I'

.:-

:-"

..•..

~ ...

1'-;" -,

-

I"

:-'1"

".

I.-

j.",

i'-

--

G,_ rnbar 1.1.3
Si~s~em Ilrnb,aJ pada 'be'la'[lCln,g

[M'I'_~allnis,mIB pernapasan pada -~'eh:Jl!alng di,alur 'oll'l'h otot plll'I"U't (abdo'm,';,n)~ Ke'lik~J etot ple!r~t (s'b,d'o,ms'n) Ibe'--'Ia:~as,i't voumel!lr,::: kes normal sehing'SlB udara masu" Seb,slillkln'y,s! Iketillcls otet ,sbd,o,me n b@urkc,nitJI\"I- kSi 'vol Ul -- e ~rakJea me,ngeoill selhling'Q'B udara ~e'lllUa rll' Jla IUIi yang dIilsll u'il uda ,8 psrn p!EiSISliI11[1 y,aitu udaral Illuar -i' stigllma/splirak!sll --+ :8a Iu ria nl/lPem bIlJ Iu h tra ,K.'sa --=J tra Ike 011 lS ,--+, 121 n gl,alHI U ri ~Ulbuh~ Ja:di',!,slstsm tr,ak"sa be:ITungsi mlengan,glkul, 02' dan
l

ml,engeda rk:ilitnrl'ya, Ikrl' S'I'IIUIfuih tub lllh 1:(9 se b,alr~ny,al ria meng,2I n gllk,ulC'02 ItlaSiiiII pemapasan unl1Jk di IU,I an d ari lu Ibu h, IO,l!lng'lJn d II ~, iilkia n da rah pi),d 8 SIB Iran g gl,I,
'I
t~

h,snya bs'rrungsli mBn~galnglk!U', sarii makan.an dan bukan IUrll'lu k m,sn'Q,Bl n gk1ul LIId alll'a IpemapiBl San ~ P,ad!8 IH1!irSInQlga alii " seper~'i jentiik, nyamluk udara

dip'sr ol'B't1 dlI811'&Uln milenjuIIJJ rka n tab ung pema sa,n kill [piennu ta 81n ,8ir u nlUlk ml8IIIgSlmlib illl WI il ra, S,re IrS "'{;J'{;J II ,8ir d 't'8!l_-en'~u Im,B'lm,pUlII!1Y,.~ Ige'I'e'mIbUltnlg u dara, se:h ~Ing_,a d 81par· m,sn'y\9ham d,i dalam air da'~;a'm " '!aktu lama, M,i's,811Inya k,e,pn~,Noto,n,lBhc,ta so, Im,empunlys,i g'B!emb,ung 1U1~ a leU ,I o'!gan y,ang Imef-IYlsru,PBii rambu, ,pada, pe!rmulkaan ve'n:mt,sl .. Sfds,m,a, Im'Bnyle' aim" 0 2 dalam gelembung udara dli;... plndshkan meta!lui s:is;tem tr kea l~[esel""8elll pemapasan, A,d,apull' sBran'g:gal 'y,s,n,gl -,' 8'mpunl)"Biiiins!sng tr'Sk,i!'81 yang be,rfungsi Imenya,nlllP udara daln air. atau peliilgalmb·II,~ an udara me.h~duiicabmng~c~lbal11lg h,a~lJ:s,serupa ~nsaf1g" ! Se:danju'bl)f,&1 02 dlied!arkan mela[lui pembululrl'tra1ke,al"
l
1

IIJc,egiatsln, belrlii~ku't agl,lll" A,nd:a leblh me .. mahaml prosea pemapasan dan Ibany,a,knya 'oks,igsln yalng ,diamllbi~ 5H!'nanggal -_-_~alk'tubamapas.
Lakukan

. !a: "§lllm allii

p!- :1[11·.plaIS;~np,lI,d rI :S.llral I,-lg'll ' -'.

Se:~-"a,k[aln nI'Spiro'lm'lB,ter s,ed!~'rlhaln[a 3 IblU!'~ , h plipmt, le'tes"11 p iins,ell, ~lJIP~ 2: e,lk,or be,~alllngi 'yan!Q berbeda U1Jran 'lubunnY3!j kapas, pllasfisinlv,aseJin, NaIO'Hi/IKIO,H krls 'all' dan eosin (csllran belrA'[,Elll"na)l" I' "lasUlIl¢:,k:alln Ikillisla~ NarOH/K!OH ke' d,all,am: tabulnlg reJspifiom,II!II'r A Bill dan C" Tutup'~a'h _lJ~I[t-all t,srslelbul d'l'ngan :sel!ap:is, kSI_ is, Mas- Jklkan seekor belal~alng k; d[a~am,-jbung ra:spiro,meter 18 d a nl C~Pasang1fa,h [~ufuPIII bung rli8SIPii;:Qimls,'le r y'sl1g m,smllP ul1y,a i piipa, ksplle:r beirs!kaJa~LSIPis!il'ahs.B'mli ~u nga.n isIillaliB lu up dan tabung rIB.S, ~·•~om9Iellr ,de:nga fll p:lasllst nJv',ase~lli:n, . !I'galf' tlid.a...~boeer, Slslsllah ibJ mafsuk~:~an ' se't8~I&S 18iOS,iI.n ,(ca:iran Ibet _-_-amls) pads ujiul_'_g Ipii_a kaJ"ille'r~ La ~:u:_-an ~uall 'y,ang S,lmal pllda tabu _&I resIP:iro'ml!!i IB"-Sf ~ain sscara bersslmaJE:Ul. Alm~a·tii perubaha n Ietak 110:8,·n Ipada~:edUl,a plpa kS,lPiiler be[rskJitl,ta, :s,8Ij'ap, 5[ Imeini!~,C,a'taj'~ll,ahl nasil pen,gama'lllin ,An,da dlalam '~abejl.
1,

s II,Bln Ihas,iil pengamaJ"8'1iI1 ,Anda d,slll,I,lml 'tal be I . ~ be - ,alh ini,
Re'SIPiro ..
me'l:er

A
B

C

IPe~-' I~'y[a,al-:-I:
1~ 2~ "B:ng,spa dalsm keglifalaln '"In~ Na'OIH !81'1au,K"OH?' Ii.. ; B'81In,diingk,an I6ltaft. eOSlnl pa da
-.

lenglguna

I,

'an

I"

•• ·,'Ie;'.JI'ga

re:SjJnro..
"

,A

pa I~elmilkliln~ :3~ __: 'tgl;1 ii IfTll,a s ,An dl a me n Igeta h u ii Ib a ~_IW"IJ n :5I'ra ng:glll bernapas men gambil 0 ~<si:g alili[? ,~t H~I.unlglah rata..~a·Mk 9'DIU ru hal ~. ol,·gen :yang Icrgul1a1'sn ,olehl ~let\alh3Jngseti.ap me1nit 5,~ A,ma'~ibagiianl a ~domen hSlwsln percobaan .. "B"Uka berada dls'l am '~al~. ng 1riB1spi[flom ster, ,J'ike u 'tidal_.: j;el,Bs'l gunlak,an ~Upl~ ~,ag,aima'l11a gler[llkaln ,paruJtnY,BI1 6,~ Apa k6HsilmpU~lJn Andlm da mi •.··,I:gliiII-an -In if Tu~~ sdah h asl I Is p oran ,Andira .~a ri ke gha:ta n ~IMii dan Ikumpul \'8n k!spa,da bapak, a'lrau ilbu guru AndiS",
I .~

___ Ia'telr~,Je~, ·s,kant Imen

I

1

I

c

..\ t
2)1 A

'rep . L in Laba,-I!aba(Ar~ch n~dal) ,d,Bn kalajsnglkinjQ (Scorpio nida) belmSIIP,S;SI dern!~lanl p,8mu..,.paru buku, IP,aru"'jp,aru buku ii!n~ m,srup'8,kaIIEl invllginasi ,(pleh3Ikuki~'nl I!cl" d1alam) abdomen. :,:ru: ... aru bulkr~ mlsmlilmki -·.3Inlysllk.llam. -.111 p sepslrti' hsllam!srnl biU~U yal n g dliJP isahka n ,0,lle h batan gl-blal~ang 's.eitlingl,g a ud!slra ,da,IP,Br: berg'lllr,B.k: Ibe[bas (Iiha'~Gam bar 7.; 1 [4 )I~IU1d,a ra dalrilllll1lBlr rnasuk mlleh11lu'i :sp~r:a,ke~1 ,se'ca:lral,diifus!i~ .Se~anjlul'" nysl udk_.. -~m asuk dii anta ra sel-ael ,Ia m'ISlSI d,sn _e'~d ifusi ~ .. ds'ng,anl p!Bmllbu~ulh darah di ,s,elk~I~:aF,amle[-Ia.. ~
t

m

Gamb.ar 1.1

,5&"11,911& fllM)mOliu il parui -:-[m bu.].[1 n rum
ii

a

d ell !allba-Ils

bill

S,1unsBng

, , tarn

~~nljc1 '!.as i'lUl!I1~ m,elaJ y, -JIfI 9 'leUipa ul

pad 'Sumtn.l unlml

Gamlb
l'l1IS3 ngl

7.15
palfia C rus'tac'ea

2•
Hew,SII1 'V'erJtebr,all'ta '~}e~a.h Slmillilk.ii slstem silrku~as,i YSlngl m Iungs,jl11'y,a ,8 n t_a.Ii'Bhain Ultnltuk m sng1an QIJt gas pema pa.SI:al'n (02)
l l

d!aIi tempat ptsnangkapsn 'g!BS Imenuj'u set~'slellia~inglan" IBegi'IUi pula s,eba~illknya~ untu t, M,sn!gan,glkul. Ig,asi 'buI.ngarl ('COI2) da.ri;sfd~ le~ jlfing,lln ke "s,mllpaL IPlenlge'~IlJ,ar,annyia~ ~ekanh;mie_slrruJ,pa:san pada he, ,'_',anl 'Ven)B'braita ber,ag!am" ,Simalklalh urslian dii baw,sh ~n'ii
1_ .~

agalr' 'n,dal ~et"ihmelm'iSI,hamii mekanlsme
Ve rle brata _~ Pic.,i,

p,e:rnapas,an pada hiS, ,an

~ In bem alpes, -__ g UInnaJk-81ln ilnJS,1 g!~ lin,san g Ib,-'Irbenlu -,~~ ka 'I'n,g n Il'sm b,lI ralll1-I'- rn bera n, Im,p'j':s b erVrl'iI'mla m. -,If,Bh mlud II d l'__ r.I, sH!,II!all-I IIIBlmb,ap'! ' -!agi~ull'telrlliUaF' darii :in.s,llngl --erhiulbungl,ln den _al11airseda ng ba 9! i!l,ln dalam belrihluDIUlnlQ's n e rat den g,en Ikepilar.., talpiiter' d,Brs'h,. n,~ Iemb"sr,sn iinsan.g "e:rdlili ciani eaepassl1lgl Pi fl'amen' dan tisp IIhgm'B'n Imelng,andung .'-:,snlyak lap,he,sn '''piS, (ta',mls,t,eJ P',a,da 'fliISllm,8'lnl terda pial" pam Ibu .u h dlsrSJ - yan'OI me'miilll"ki banys . k,a:pm[le,t"'I' s,shiilrilgl'gI8 memulniglkiJnlk,an '02 belll[Uru'si masu •..• dSlnl 'C02 IbsfidtfuSli k,Eduali~ P',I.d,;. ikan be:r1ulliang s8,',Ellli (IOS'~,'I'ilchithy=i:S,) in,s,a.n!gnyal dl 'Bn,gkap~ dllsng}sn 'Iulup i'n~sa,lng (ops'r:k,ulu'm), s,B-an~gkJanl Pr'sda ntH'n b-I!'nu ~ang raw,an (CtuonldlrichlhY1f!'s,) :ins angnysl 'Ud 81_ .. ~ -,elmp'U1lny,a~ 'U'U,PI ~ns,alln!g" S-I'la,in bernapas dSI-:'gan in~sang ads [pulla, keilompok iikan yang bemapas dien:ga,rli gel emlbul1lg1 udara (pu/mosis)~1yalitu it,lIn palru ... ,paliiU (Dipn:D,'ll~ 'Inl~sangl'Jidak, ha filya be fu n g s i s elba g II i a Ii'I per n a pa saini '1,let,jJ,piljlUllgl,l1 D1erfunglsi :s,ec,a,g,SJi allat ekskresl 'glaJ'8---' ,garam pen'y,a =·n,gl makanan, IS· at, pertokaran len, d,anl os,mlcllregull,a:to,r ..
l).
II jl

1)
;o::!i;

n
C\'!' ICiI~iil

5

'd ins'~
l
. Iil:!iI
J

I~

S,a~ah s311u clontah ii'sn bel:m1ullsln g sej,atii 'y!a~~u iiksn II nn ~k n m'"]a:a, ,1Ii'aIi~",'m' ~ n IUa~ra" Il"in nn n~ in SGI ng' .....I~m' ,~ ~·."JalJ-lI 1I}!ICil d'i -.'::lI:::'lCi . m 'yalng 'b!rilindtln,gllc~8h 'Iutup in:sang ('op,'rku/um) ..,P'!,'rn.a:tikan rn bar' 7..1161~ Ing ~kain ' lns mas 'l8!rdlliri d,a:rii .8 n g'ung illns,ang yaJ'ng tersusun atas 'tulla,ng Ir.aw,alnl bSNI,ama putih"1 rigi,~(gi iinsangl ~tangl berfulng:s1i unt.Ul~~ Imenyal1l ngl a'jlm"perna pasan )f,lng mella,'ui iins!lln,QI" ean 'nl~aIllen,B'mula mba,r,an in Ba,n,g~ F'~lame n ii ns,an'Q IlelfS,USIJI1I atas ,jaF'iing,sn lunak, berbentuk sh;;.ilr an lbe:Marna milera In mud a kan!na rnsmd p'Ulnyai' Ibanys'k p'sm,bulu kapil'l'(, daralh Idan mIB'fupa;kanl Icabang dian an'Blri insl,lnlg" Ojl ~:_--. '1:t inUalh pS'.ukslran P gas, C:02, dan 02 bellrllallng:sUln,g~
n; £!!! iiI3 II-llri::i'!i:31 .-' ~

I

~,i~

:.Ia'

II' lui .,

~~':a . l.~

I,

l

Koos g'1r89
I!"~

d-

Mil r

n

O,Z

8__0

1''1.1_

S,lrukJlu r lin9B n,gl Ikan

Gas 102 d~a,mllbillldilsri QiBS, 10 2 yallng IIa rut dalam a'ir' ...II"'f.,.. '. 0' d~ r me' , IIILIII" ~nsang secara I[J '1IIuSI.. Dsn'"'" a, . Insang-~:2 I,~ liangkUII, dara h mell.;:duii pam bullluh dalran k'B' selu rulh j1a ringan 'Iubu,h ~ ID,sri ,jafnlg,an '~u'buhl ga,s 100,2:diialnlgkut d,aran msnuju jla~"I!U lOan jaln~Ullnlg m B,nulju ins !iBllnfgu ntu i: meh1 kuka n lIiI~g
1 iIo ,i,

p,elrtukl,ran gas ~'roses ini 'elrjadil :SIC _~a,eruSf""lm.-nsrus " da,n nJ,~,lng"'lJJ -lJn,~., 1M!!! 1I\,I,n.[" m e IPI&U"ln a pas a n iklUl berlu~a iiilS}I :1IIji a t,~ s dilallk,ukallni Imela~I'UiI mlekanislm,e iins,p1ira:s,i Id!an ,elkspiilral:si;, £1..:.... '131";lit.."~I11--:-' IG'--::-'~Im"" ba _ 7-" 1:'7'~ .!!iiiiiili UU!ll\,u.1 ..
l,"
1 1

··iu

... 'iii

'.'

II

.~

a)

lbe l1ul a 9 sejD,' ~.'
1

G a mba f' :7 .17 1-.1 ka ms m!e p _Irn,ia pa e

G,anl "a,dis, Iika 1!1

Fase inspirasi IG!8'Ji8'kan '1lutlllp ins,an'gl tie' :8.8mping .' a nl sslaput '(IU' up i1n,B,i3ln'g 'Ietap mB'ne'mpe~ pada tubuh ml'B'ng'" aklbatkan ronglgal mulut bertambah beaar, sieba~ilk,ll1y,a celah bleillak~ng tnea ngl 'te'lf'lu'-,up .. ,A -jbatnY,I,~ t.. I)lnl ud __ da!hlm [~Ongg,ll m ulurt ~ebih ··kian ra, Ik,e!cill d,llf'iIPSI,diil balk,lln,aln udara II ar .. C'liliah mutut u, ms,m,blLilka sehhlgg,aJ '1IB~adli,alii'mn,ia," If' k.s' dalhSlJIM rongga muiliut Plen1haUk;an 'Q'8Jlmbar' d~ :sampwng~

b)

-as

ekspirasi

,Sei~etallhair Im'8sulk ks' d,al'81Im rOl1lggls mullul~, Icelahl mulut ,nu'hJIP .. _nsang _;'IJ bar k,la Ik,B:dudulkan ~U![_I_ullscHik.uti, m,imbullkany,a ,oela'h lnss ngl~ Ai:r dl,al~l,ml mlu~u'tn ie'lnglsllir mell,a,ll- -Iii CrB'_,I:lh ...c ,"Iahl i,n:sang dan m,enyen~uh ~Ilmba-an... l!embaranl insang ..P',EI,da's'mp\e, in i lerjad i psrtukaran udara pernapasan, Dara-I m,edep,a~dtan,'C'D2, kJBdalslm iaiir' dian Ml9ln!glkal 0 2 dalr~
8111_ ~

.,

1

',aid,s 'fa,se "n,spir:8s1, 0 2 d~ nair masuk I dSltaml iinsangl~ 'kemudian 0'2 Idi'ii~at oh9h kap'ih!lf'ldar,s,h un'tuk djba- a ke jaringl,an"'jarmngl.an yan'g m's'mbU'tuhlkan~ Siebaliiknya Ipada 'r:ase e \_spl~asi" C O 2:y,sllnlg dii-···aw,11 ..4~rjj r= -li~!a· a k'~'[n- kiCirm-ILI~r~ k"D 1~1l1~~,nn ~Irll ....I,iIj3lr!:lilh -II i[I·i!Eiir-·'nnl~in-.•..:·u_. U!!j.~{ n ,,'cu-a'I~: ci!iallll;;:J1II 0- £!iiI.'... 'Uall-U_ dSJln d,aril Iinsang diekskre'sdkslnJ k,e,llulJlr 'tubulh~,
1

I

I

U,CiI

!I! .

2' I

P rn - -, n p - - _-

If n .. -

,!llU ,_
,tj

'Ins.llng illkan belrtul!sln,· If,jl_-_-an fdlak. mem _~~., - il tu~u _-I u ins,alng I( ·~'rku'/um) rnrsa ~Inya pada Ucan hiUl",-· -Ias,uk dan kelu;ur ~·.y,l! u dar,a da rti IfO,n,glga :--U IIut, d i1sebab k-111 101-1;-:-1 pe f1ulba:han 'Iakana n p!adla Illcn,g:g!aJ m u~t.d 'Y,iSlln 9 dlliUmbu~ Ita n
oleh perulbahan volume 'f'on)gg,aJ mu~u',akibat ger'a1lltan na ik turu n ron 9gB mu ~IUI'~ B ~II dasa r m,ul ut b en~gle'r,aIk kJe • a

n9-",'_. -

A'

ba~_-_·,ah~olume ron!gg,a mullult, bertambah, sehillilggl,l] v tek ::nannY,;1 Ilaibiih ~:Ie'lcil darli I" -Ilkanan 1,"1i di selk,ttarny-a .. Ak~>-_~nya~ ailr' Imeln!g,aiir ~'J!i Iron!'U~ll, Imlulut mrdlJ~ui 'f}_lhl~~ mulU'l,'y,8,ngl pads s,kh'irnnya b3'~',ad ilalh IP:msIU!I iln spl r:asi" 8,iilira dasar mlu~ut be,rge ",ak ke atas, volume ron,gga mulu', mlsnlgecU tekanannya natk. ,cellah mututtertu up, s'ehilnlg'g,a, aliI" mlen!gla,~iir -.'119 Iluar ms'llalui IC8,lalh i1nsa,ng d,anl ~Ie:lrjadilah IP,raSI8:S elkslpJl"i1 s,1C10l2 ~ IP~a,da s a at iniit: h le( adii pe~~u_~al~a,n '02 dan ICO,:!" 'g:I,S ." P n i.· n p . ru (Dip oi) Perna ~a,sa.n ike ~..pm =u..~·alru meny's,rupalil pem'B,pasanl .. pada AmIIP~h'ibia,. Ss'lsJ'iln --:-s;mpunY,Bi insanlgl!~ ikan palru ... pa u ...emlplLlnyai satu atau ,s,Eilpa:s,sng gel!slmlbung udara se par 'ii pa ru -IP,B ru y,s,n'QI d,a,plait dI ij'g lUI na : a n UI n ,lUI .. m'Slmban'tu pernapasan 'y,ai"tu IPlUlllmosl'~5~Putmosls Ibl,ny,alk, d:keilliili,nllgi~ pellmlbu~ut1 dS'I\"',ah dlanl d'lhubungkan dislnlQani ke.irong[[~Dn,g!ainIIDllle'h,rlu,,"us; ,pn,s,umaiUklus" Sail uran in,~ mlirlJi~mkan jiallls,nl ~-_:-_a.slUlk, aln Iks!luBrnY,8 udara d,ani d mulut ke g6' elmbunlg dan seba IIlk,I1,Y',BI siB'lk,B,llw'QIIUlS, i
coo,

Lllb lir1iiol Ika I1i 10 lei" Ilkaitii ga bus, d,a iil like n be~!o' ,mampUI Iliii':_ up d'i pereiral" Ideng,a n tad r loks· gen Jelloa -~Hal wl11i ail Bllfe'll1alk,an iikan ~Ie'rs,e,bu~ Im,8'miii ,ah9l~bani U JHer a ~- 5 - n
I.

beRipa ~'albirin", ,Adanya Is "'irin akan,
1m elm p1urlluil S

I

aimI~ n Flu -" Ii"'iI 'la IIC. ,;' I IIII j' " i1Ud ' ',." ICII i , ' lin m lUi] - - I!U," '~ IL.. iln k a'I11-,1II:.~" riIiI!!ii 'd',nva d ','f"1Ilr!' ',I, udlara.

L. a I\;!~'

ka p'·lllar dara h ,. ai', I ~a ".". ',CiI,-

ii

Ikan t arUl-l)lllrU hid u ." d" [raW,I"1ii -~ dan diJsung Ii .. _ W,II 1-·JI,ninii mamou b-,Irtahlln h~ldupw,lhlIIUIIPUHI '1,~FlnY,1 ke~imJ,gl dan inl's,anIQlnI'Y,s 't:iid,B,lk Ibedulngs:ii, 11le!;rena ii,a b a,rn Ell pas mjlengl,~ un,akalrrli Ig'~IIBmbung udara. ,Ada IllgS, jellliis, ilk,anl p,lru~parudi diurnill'l yai' lUIiksliii peru-peru ,afn~a'M iik:I'n paru ... pa ru am e mi'lka, sa I!stsnl. d 8111,iilksn paru -pa ru 'q,U8I'n.s,ia I1ldl
I(AJU s;~ral~jla,)",

s'e - iIIIggr penl~,a'[ail1 oks gen.

ple'_ m u k 811a'n, Ins alI'g IIIen i111 ka ,It- n 18 Ii SilHl'si 9

.adaaubob'S' _raoa .illig -11:g ~IIL.., n I slDnert" 'ik"an lola iii g~'lbIiIIS ~'Qln·lc ,g> 11""'( '_:~'II"""~' .: ~I gur,talmil dan betck Imemjlliiki alst ban't:lJI pernlapaSUi,ln 'y~ ng di's,s'U'-, Ilabiir1in'~ _,abinn mlslnJlpa n ps'rllull:sHlnl :~a stas him ronglga ~ns,angl dan Imll'lmb,'ntu'k lip,s'-an... llip,atan sel Jin,.·.'ga mlllf1uP,llklsn ,'o:ngl!ga,"",rD __ ,gga tid,ak I: .Jr~._'tllr, Rc'n'g'g,1I Illab,iir~ n bent'u rrugl:sli me nylm,p,sln u d a ',8 (10 2)1 'sdfdlljinl QI'QI iikan ,.ii Iou) n a treu'sQlbu', dapat bertahan hh11IJp ada peralran 'yang kandungan ,oksii!Q,ennya ,f'8InldatiiL., Sal,Bin denga:n Ilabliriln~ IUI:-ara , 1(02) jug,a diis,iJlm'IP,ln dii gl,e~l~emlblUngl rena ng yan,&11t.rle:lak d~ die: at IPWI ,g gu ng;o n
II" IUll\:' II,~' l!!.:iii
I.'

1l;1li

.• 1IJ,;III"'!1

1

__phi ia Katak muds 1(' ~.·erudlU) m 'lI1lQ'9 l11ffJ,sk.,I'n iiIn sa nl'QI unluk mengamb~~ 'a "eng 'le~la~ut all,am '~Ir~ O d Sete,~alh berulm,ur Ileb~h kurang 1,2 h,Bm1r., ins,8lng Iluar di:g'anti dlsngs'n in~su3Jngl deism", Ss'tsh! Ih dewasa, k.a'lJak,bernapas Iml l'll1lgg UIn a k.aln s,elll,ap'lJ't r,onlglga mulut, paru"'pSIIL ~ dian kullt, S"e~ap,u!~. ron'gg,s rnulut dapat berlunlgsi 's,eb,agai_ lat pe Fin. pilsa n ka re n 21 '~i dimn bllny, = ·'k.'ielrd alPa't, IklJ,pii:te r ylJlng pls lbermulJrlJ di '~elmIPlJt, litu '.' Pada 1·.,1;1 '~erjlldi:g'elf,1 kaleI Kl,ngglJ m ulh.Jt ..'an 'ra rill·-.g, lu blan.g hiidung I,e~b Ika ,dilln gll,oti S '-,e,rtu,up'!1 u sehilf1lQlga, udara bsrada dl rongga mullurl' dan bSlrdlifu·sillmasu'k m a:I'alui sela PIU~~Dng'galm u ut 'yanlg l_i,P ijs~ -Iemlap a san de nganl k.ulli', dlla kuka n EUjCSra d~fusi,.IHI,a'l:iil1~ karena I JuliJ' kalak tipis,. se~alilu _B,mlb,a,p~ Id,a n mSlnganldllJng . Ib,1nIY,II.< Ika!pil~e,rrd:a ralh '. IIP'ern.pa san die ngaln Ik,lJ~iil. er~,a Q:s! -ling b nse eara efrektfIf balik dli air' -. ,I U P U1lnJi dalralt" Ok:! ig,sn (°2) yang IC m asuk lef.· s'!.lku'I'l ak:sn dli'al.ngIKu: Imleil alui v'lens kul n, IP,a.ru""IP,H ru 1(' Ul911,B' p',ulmtJ ku~t;anl'hgl) men U!jlUl Ik'B' ,~Ian~u uri'lull dhgdsrkan ng k.S' :819IluIlU h 'ilulblUI ,SHiba IiIkny',a, ka blo,n lei ii olk:s:i dis (C h, 2) d S'(i .ja rilngl n ,allkan diiba - -s liU! jlj'n'~Ulnlg'jl dari ja ntun'g aii p 0-- - pa Ik.a Ikulit dait1 paru-paru mehallui ,iI,riJI!mi t!IJJlli~. pa1ru"'paru (,an'~,'ri /J,ul.m'(JI leut: n,s's)(! IDl1tnJgan, demlik.iJsln~ IpertuksllJIIln 'Olksiilglen dJlrn -'arbo,n dloksida 'te~j,adiidi kU~lit K:sJ-,ak jugls bernls:piB,S ,dang,en ru-paru, tetap,il oedlum sebaiik paru paru Malmm,ara~ PemlsUlkan 'G,;,mD'8Ir '7,",1,8" P,aru .. pa ru ks'tallk, be -lJp:a sspa sa n·gl ;··an'tu:n gl Upi8, ~lan,g ISlla,st:is' slshi_'lgg'BI udara pemapasan d,apa', berdUusiJ dan dindingll1l,Y,8J b,a ny,ak 'dik!8,IIUinglikal pnB'r' de Ir:ah :SB h lOng ga pa ru-paru ·~:a'talk be__ -.,arn!,. kmmmrtlh,aln,~ P'aru.;;oplllf dl'Enlgan lf1o:ngIQI,a,mulut dih,ubung:'al- DIsh bronkus yang pe,ndel~t ,S;!IP'l!trti Ida iklsn pemapasan p.I,d,sl-,l2l'tm- m,lm[putii ..• ~D,ses lin:sp~'ra,s~an ekspil~as'" yang belrilangsung pada sa: 1mulut ...• ,sl!aml esadaan 'helrtlUtu p, 'Me kan is m e pe rna P B sa n, ii n i dliiElltIUliF' 10,1Bh etot-otot pernapasan, yai~u:otot rla,hang ba .alh ,(s\Un,m'Bndibulans)il s',t' ..:.mohloilcil'U,s'I' ,gsil1 iohioid;S',U,!. dllnl IOilot petru t. IPerrhaJ'tilka n IGalm~a'r; !~'1'91~ 7 1M eklllll1i sme IInt:spi ra si dan e ks,p,mlf,as,id ijell askan se p ani be ri!tut.,
l I
l !

'mil· '1~ IB,en'tu " Ipa ru"'pa u pad' - Aimp h ibm

°

l

-'

1.-

l,

1

l

1) F·

tn fJi~ si
I

F'S:SIQi 'j n splras! ilerjadl bll a 0110': sternohioldeus berkontraksl ,seitliiI1IQ'ga r Din'QIQ,8J mu.lu'~ membesar, ,akiba"nySI,olks'"'geln masuk m,elallui hioan,e (ce!hl,h lhtidun!g)",

,SII~1itlelalh ~tu - :[:1';1 n e 'me nu'llIlJIP'~ otot :SUlbmland ilbu1 arms, dan I II Q'lnili' g n 11nh~ 1,'dliiO. ,~, b rko n'il Q kS"1 I' -_:'~il h· 1111"11•••• I:t,I'1;i!II~~' .' li::::I:_' m u IIUI gn!':lii ng' na ~ . L II, _ II.tUll ;:I~I I, 1",,1 'I I~:= I~(_ U S U~1l ;,~ ': '!I: ..•. sai _.
1
1

iICii

A

iICii

lFlG,

,'11i"ii

IrA

me n glajC~ ~Jle nlg Ie. oil n'l'al rongg.a mul u I msndo rtHl gl IJ,. okstgen masulk paru~palrWl l'slwt cela __ ,,,,c!:II:ah .. IDal~l,ml Iparu~p,lru '~Iarjjaidi ps'rtlJkslr:-_n gas~ IOik:si'g'ln diiks,t, 'Oll,sh
l

d,8F,sih ')fI'U1Ig lbsrada d a~,a'm kap'illlBIi di ndin,g~aru.,parul' dan S!SitJ'8 Iikn'ya !kalJbo n OnD' .... s,idla la~I'B:paskan kel ~ingk.LWng'an ~
2)

F

lit:
I

i
iI;

kselrasl h 1M k _, s_I·:an,lsme le~s,pllraSII tterjaed" S'B'U!'"I.I II p'srlulkllllf,ei,nl g,IS dl di,a'llslml IP,llrul-PSlfU. !QI'iQ'·' ra halng

bSL·_~ah e'ngendur,I,'tau ber,shll,'sasfii'i semantara m 01'1:01. P erut d Bin :s,'~lirno:h10id.eus bSlrkonJ'lr,Q ksi Hall ini mIB:lnglaki'b,s,-l,kan paru-paru MI,sn'QI8ci' ~ ~£u3hing,g,a udl,sra '~ert)B ;\"B,ln ,k,ehJar ,dian rnasuk ke' datam rOlngga rnutut. Selll,anljulnYltal koane ml 8'mbulklB sedll,,n'gkan cBII'~h 'I;ekalk m 8,nutuPt sishi1nlgt;81 'te~,a.di Ik,OIrn'ir,Sllks I oltot. rat1ang Ibawah yang diilkuf lbe~ontr.a,'Js,iJny: at,ot gI8nioihi,o,i:d IIUS" A~JblJ'tn- Irongg,1 mulut m,e_~.gllecii~dan udara Y,llng klay. Ika~bon dio:t5,idal te.'rdorongl ke:~Uli~ r
to
1

,
',.0-,_ ,

om1:n 'liIIobteu

l1'UO-

il

i

[I

G,' Mba

Ii

J~ 1,

mlsll'aiuii koane,
lem

R. - - tUi

Paru-paru R'S'IP,lillia berada dallam r'Qlngga dada dan d]w.lndu_'Qli ,ollah l~u~,ln,gl__ suk, PI~ tth'-~,'jkan, (31: mllbarr 1';210..IPalru'"" J)1&ru R, -;:p:t~ t118lnya tJBlld ilr,jl da til Ib,-,'b e r~ p\~- pa Jain diin d i111' Y ::_ngl Ii:~_ _Ilil Il,'_rfu ng s~ me m,P'-.b .s,ar _•...r 1__U_llsn P I!irtul ka IrartI Ig,as,~ IPIIlru'"" r I paru laldal kUllral-·kun:1I dan b'ua.'y,a, I,sbihl k,Q,mpha1ks, ,deng,anl DIiBbr9lr,apa be ,EI a n,...bB!,ahhan V,an QI -- el'MlibUS", pa ru -pa ru ny',BI h [ be rtekstu Ir' sepia rt,i sp 0 n ParlUl- pair u ,pad a Ibe1lb Blra pa j e n is ka dal~~ __is,a.llnya bun gll!onl A',lrli'ka rn e m pr unyla~ pllJIlnd li,~pu nidi i tria__ atau k.~nl'~ung uda a eadanqan 'a :s,ehlrin!gg,ll mll'_, un,glkiin-~liu'l Ihewan '_;~Irs,e!bu'l. ml'~,ay,ang di udara,
_I

,I,

1

R,epl'li_",s, bemapas m,s:ng,gunakan paru-paru, GISS 102 dalam ud,B'rs lmasull( me lalu~~ll.lIb!a,ng lhil,dung --i rongg!aJ mulut -i' anak '~:,e'kak~, 'Ivsklea 'yan~g panJang ~ bmnk.iolllls, dl,a'lliiMI 1=118 ~ -paru, Ds mipIaru ... _ 0'2' dian glkut dlslah m SnU]U1 se ~ pa uruh jjarinlg e,nl tub u hi ID811riialri nlga,n '~Ubuh, ga 81 CO2 d1li,alngk!U'~ darah j mlsnu,j u ,la nfu ng u ntu k d U!c,'iB,1 Ilk,aln mela U Ii p'8IriUl-pSIIiU --+ ua broinkiilo~U1I 4 'tr,.klel Y,lngl panjang ~ anak '~elklJk '4 rongigll :-_-. ~, lubang ~:-lidung", P',adllJ R,8IP' Uil, )f,I,ng hi'dupl ulut ,lllr Iluibang hiidunlg ,dIIIP,I'I, diitu' 'up .:"B'tika m.nyellilml~
[j I
E

en

1(;

rnb r 1~'2
0

l

IBeAikrik pam ..palnJ pach31:,e'p~ Ui

v=,EJ;:. "Ulrumig~1 temp ", bemflLlsfinya udalmi PBmapasafll.'~,adi' S, dl pam, ... anJI.. Paru-paru bUfulng DSlrjJUmllah S8'pasa'nlg d,an p '~Brl~8talk dall~iamfOliigga dada y_ .ong dii nlndlungl~ 0:1'8h 'Iullanlgl ms u lit. JI, ~ IIIU r _ ::cla'ma pas: - 111 (ma S,UI kn y ud I ra kill da ~al '. 'till b U hl)1 r;:Hadla burungl benurut: ... turu' se:bs,gai tJe'nkut 1) !Duapasanglluban,g hi:d'unlg :ys,rI,g 'tB'rd,B,pat pads IP'B,ngkall1 p,stilllh s ~"be!a 811als dalnJ pada la ngi'n... h lsllngit r,onglg,l 1mullut ,2) C,tEd_'n '_8 II( 'y,anlgl'_.·~II~dalp,a'l d!asa,r hulu Ik ~.n:ulg k!olnlg... pada ani atau 'f'~"r'iingl Y,8,n,lg Imll~'n'g[-" ubun'gK,sln 'o'Qllnglg,1 mU~ld, den,gsin 'W:a,ke,l"
0

3) TlrakEMEJ atsu IbalanlQ 'le,nlg,g orok y,a,lnlg pan jiall1lQ" be rb emrt.llk pli,P a d,an d isokolngl aIle h cineilln tul,a ngl If,lW,3 n~ ,4) S"epasang paru ... paru blair.. arne merah mudla y'sng 'm(Fdap,B' dall.tam ronglga: dada, B,sg:ianl inil m,e~iip'U' b,RJ'nku,s kanan' dan ,bro,nk,u,s kJr-i 'y,s,nlg me.rupalk!an c'abslng Ib.agian ,I, - ~hir ,o!alri '~r:alkea" D a 1811m ib:ronku 5, pada [piaiii glkall ltr,akil',; tlel:rd,ap,EiJ't siri"k' (:8 irinl'QI) '~I'a ng IPad a IO,S 91 ilan d1;Eda,mn'~t'a '~_lrdl,IIPlaJ't I'! _=' ,S 'J! n...1ii P'SI ta n ,b:~ [P,I: S elll,a,I~'ut y',a n g da IPart 1 ru ber'gle~ar d 81 . dialp,at mIIS'"1ii mb u II k.. ~S,iUIIIf'S, .., Bron .. Slrll ·~WI,S b-e'rcabangl ~a'f m'lnj.adi ffl'li'sob,mn'ku'S'11 yan'g merupakan
II
to

II

m

_I

dapat dlbsdakan menj,a,d~ vsn~'ro',bron'k'us (lbaglian yen'tr,a,~)1 dl,llnl ,dtJ,rs'fj,b'ronk.us (ba,gi an do r:sal~)., Ve'ln'~rD bron kus di': _ b u ng_;~and'en· '-an u dor.s,obronku:s ol~ehl b,snyak,p',Q'r8'tJron,ku8 1(" 00 atau 1,I'b~'h).,
bron cus sekunder, dan

_'8rabr'Olnlllc,us

bll'lrmu,:

udara berdrfi ,-Ii.

kI8"CU,. D'li parabronkus ra bllny,mk IkIJIPl~f!lr~ :sehiin.ggll mlll!'lmlU nQlki'n ~JDln hl-U-llfUA"'g'-] h,il,g'C!'~'nvl~1 )~ 1_ _ 1\ -... u- !!!.ill! __ .... UI~~,~~ 'J a Im~m"I'IPIIII·I-IL,.;·I--- p'~-~~nig' g~,i!:Oi!!, _,<

berupa tabunlg

:S~··lalol"ln P''!1iIIIi''--I.. ' .~IOlru-1'~I ... I~I!a ~III _- ~~I 1--

[Iu r Ulnll -, lam PUI 'l,or'llI,a nil ,J,E!IUlhl

Iperlluasan IparU"'IP~JU 'yang dis.but [!Tnr-lli~~-liUlnld;; l1a,'_--'1 III I-?:~ -r IInlll - -I,dl,; ra (S,8 CCUS p'ni-,lfJ',m!a,tt:c[J',S)1 'y!aIn gl mll!lnye bar' n
I

,an ~' tama, .lJJWungl ~,a,"-n,g··dal,aJg dapl.a~, ~e'rbangl s ejau h 'set ii r SOltO 00 km,
bil:fil!J'
I: ..

!I,u 1f1J1I11,g d. II' 8 t, te rb,B nlg I· a re 11131 m,e,mUlkl salvap,~ Adan,a I.,anl)ungl ud\an:1 m's mung kl n kan bUlru n II caps'

s,amp,ai' Ike ipSr'U':[j .eher[W dan SEJ'yap. Kan'~!Un~g ..k,an'tungl ;
I

udara inil terdapat pada planQllkallh~lher (S6 CCUS' cSI,rvi1calfs,)I' rOlngga dada, (SIS,CCU,s,rhO't6ICsllis' 811Iterio,rd,an pos\fe'rio'r)[j ant-ara 'Iu-ang

mgl

~am '- _ k _a

1lJ '.

daln Ime filg haJj)i;s' ~a_n - at,tUl hidlulP - val fU udara .. Hall Jilliii dalp,al~ ~erJad dlenganlld,8fl1r"a sistem, mal "as-ani ya'g baik dan pengglllJiftaJan ok'5 ,~,eB
secara Ie

sell,angk,a ,ltIlIU _~ol~-alk'Qliidl I(saccus ;tJ'terc/a~i'cu'I,II,f'~S')111 k,eliak ~sa,f.}cu.s ,axillar/s).1 dallnl ,d~iianlta,lf,a lipa'tan U:S,l(!Si !It-au K)lngga Iperu~ I(S'8 OCU.S' IJ',bdo'minalis),,, Kan'tulng udara berhu-uiIllg'aJ,n
I

s1en.

de ngisllr'1 PSIlU",PI8IFU ~ bersel apu~:' Ii PI~S!t,s1tspi tii dak ' erj a,d~let ~fus~ udara pernapasan ..Adlall11ya k"a,ntungl udera .. IsngalkiibsJtklan!, Ipem,apas~~, ps,d:.= burungl :menlJadi efiSli,elrl~ In

K;mntl.J ng u cia Ira me m il i1(: 1:-. ra P',I, 'fu ngl:si tJ.eulikut able '11)_·ls'mtHanlu pernapasan, leruslma pada waljd-- te'rD',ang!, kSlrs'na - "8I11y~mllpan oks,iglsn cadangIBn,. 2) lembsnt rnempertahankan suhu badalnl dSlnglan mlsnceg h hitaln!gnya panas badan seeara Iberi,e,biiha,n~ 3) ~ :Js'mbantu memperkeras suara denglan ,mel'mp:e'~be.sar

sil-i'ng ,4) ~Js'nga:tu If' berat ,js111Iis' 1(lm,e,rriing,9n :
i

IrIlJ lin g

~:JtU')

tubuh P 2U:l.a,saat
I

DtU,flUng .erbslnIQI .. ,

·.·118' .'B,n,i,s,m!B' pemapasan pada bUFuln,g dibedalkan menjadi dlu8 y!a~tlUll pemapasan w,aklu i1s'ulrrahaJ' dan pernapasan
j

wl,lklu terbang,.
_ 'ip.·'
-k.-

. .ad~ .__ '- _'J.:_. II~ J _',~_'~liIi'I, 1-~UI_,g'l"~n r. Ul~ _ 1\, b,.-, '!I;~'~~ k' -ki£fii d'i,v~\~,_llln It-u~stlra h -I ~ n ~'U l, • m,a l.ili n g 'Q1 W'" i'g'Ll f'~!!W! Ifong'gl, d,I"dia membesar, paru-paru mlen!gembl:ng se!hingga ud ,ara masuk dan men'Qis, i,lf Ilew,iSlll br,onllk,u:s kSI kanlung UL;-ara It:MIgian be~aklaj'nglll bsrsamaan ds'ng!sn li'l udara ,'angl s,uda'h
li II iP'i-~ _l_ _
I..

ada ,oil kalntung ud,ara Iblellakan!g Ime,ng'Bl ir Ike paru ... parul dan mlB1lnIUju ...isn'lunIQudara depan. PI_ da saat liU[lang rusuk · kembali':'8 posh;ij se,mlulla,!, Ilonlgg,s dada Imsf-_Igll,c:i111 ,Ed'li1n,gga S udara dallrmIkantulng udaramasuk Ike paru-paru, Se'llllnj'uUl')f,BII ssat dli ,a~ve,o,IIIUl5t~ 102 dliiilkmt,'Oll_ehd,ar,alhl kapiler alh/eohJ's~ Jlm-il'I' pen'QlikaJ'-JI,n 0 ,2' b,erl!angl's,ung da 'SIJ,.'t ilnslpi'rs'si ImalUpun
1

eks,piira;s l,

ilns'pir,Bsi dan Ilkspilriasi dliil,akullclsnl IOlleh '.'an tu ngr""kianllU ngl Ud a ra ~WaiJ.du ,s,ays,P' d ialngik,8' _ IkiB' atas, k,; "'tungl unara dii kletlilk m,B'ng:e'mlb,angl" :SI ·d ~'(i1'g kSlntung udara di tu_sng _I,orako:d rjeIP,i't~s,"'hiin'giga 't'Euj,a,di linspir,asi {OI21:H!,(jJI:1 '~e'lmlp'al~,ltu masuk k.Il' P'IIIJ'1LJ"'P, - ,ru)" B,ii~,a Sli~'yap dit u run kan, tan lUling uda ]:i 01 k'Bl1a ...•. i lell~iep:it, eMid,ang kan~ug udalfB Ielii n
Pada
'W',ak~Ul '~'e'rbangl'
,II!; I. 1111 a 1~)U~'CiI

'Go nIlk8ID S IIlJ nlu_ ~ IKe,s eli mlb ;;UiI, an

iiI".'

n g':: .ko t"ii!':!li'k. :'1"0' '1"lld. PI.! ..
.~., ,I !CII .. ' ..
'.'

pads 'lemp,8':
ICBPld bUIIr_
_:
.A1'C'lI \,,;II .. ~.,~I

n~gmen,g1[ep,I.·.··kslln sayiapnya untuk mand,.pl't "nl -n' , "I ~/~Innl 0"-u k'.:"4,IIr-' a nu~I, Illr'rIi-· J,g,." Udara ~U8r )fll,ng mas Ukl ,~H!,ba:giili,nIke,ci~ 'le'~2i,p lbel~1 a dlil d paru-paru ~Ida n set)'B,g· n b a sal" alk,an dlirte IlUskan ~e Itan tungl a ca d::li§ln'-lg:- Ud' ,'O,AI·a· t:'il :'-. udara k,:.on-; Lu I : U IU a _ an uUh· ..' liI~I~'lr-\O' ~Dh"Q,g' a- i~1 !WIJU 1..4· 1--;:: ·::f:: - ,:: tk·· ,- ,- 110... _ ;-;'. :--.:...:Il'i'!:Iil 'C'_:: :-".-. - ..sr ulman aUi_sn II~alnyaplBu,a ,~, ~Ii' lUuaJ ra' I,:-'- -) .... paru ...,palnJ Ib·\·::;·, =... . '0 "2 d::,. :-,~.-:: 11 kUlriang~ yak,n'" s,a,8 llburung ~au3'dan,gmeng,e'pa,lk'kan :say,apnya.
,1gl ~i '.:__',._ Ii
'1iI!i, UUlI'CIJ ~!~ CI .. ". 1III,..;o;IIOI"-i'"!ll IU" I~I!'II U .' 'I:~ Ig . _!i
,_'._.•...

nu Ikelulllf),. IMakin

m-IIi!:!i;'n::' . In D'mI!i:i!!, i'!lII g.

'k.I~ill... 'I ~ ,.... ,~ g:-' '~IDlh 1UI!CiI,

~n::'gIi!!i ,1,0 ..~'I.• -i::II!COiI, Il,~ '.'CII.

n

~~

~ liCIi

~i~

Il.;.,£!i' p.::. ""1'
, --

I

'Ell iii:!I

.o'~ I '. .. /:2

'I'(10.•... ._

,!hiJ Bin s- bS'g8 I all,- i unt, be'lrgle[l1'at terb3Ing" S,,;lV Pi ' 8,81
I-iSle ',ak-kEuiI UliLUk m_,Il1J,_gs, k e,s,IB i 1!11 ba n g a n 4lI buh ~ IEhJl U 11;;1 r

tinggli bUFung 'Blrbangl, mlakJn

kol: orii lI1almpl!lJ m hly,anl9 tan.IP,8. [.jiIlH3i IU d I ulchu a rei an 1,2Ul III II '" 1,21 n,gle p. 'lkk 81 S 3',S pin vasa be n n 50 lali ,atau lebi'h errdeUk~
Slum : 'i'!
~

,oe

P;

l!l:il ~

~Ii'\OI U

.. _._.

U _l

'In- 'g'

CI

ICI_

.
II Jol

,8.~

I'tllillUl

I .,',1111'. B.ulll!1l g~

,giL,

,,...i,I-

i

len' UI ,Anda pe,m,slh me'l1,d,sngar ·.icallBmI-:urung~ Coba bawahahl
dUB IBlke - Iburul1Q pi,pn ke k,e,,81.13ntu[k S8' ~,alpllle'llomlpD,k~ Pelrhafka u I dian II,ml'tlil s·;ua:t ItnJr -ling b -rnapa:s dan b,r~icalUll( .·lers,ua.,a)l~ ·":skusi 'HI

b .rsam,., :kelomlpo- .•Anda t~entang p ,roSIBS,tel~adilnly,a IP.-·m'~ pas~andilln · balSll- lmana suara _·"ad,. Ibur~ng tiimbull .. Buat _apor,an k:-I:,olmpo_!:1 p rIJ:sa nlla:g,j Iks," an ku m pu Ika 111 Ike p,u:~aIgU IruJ ~
~_J

.•
'

lulbuh Qllah d,a,rah~ Dl,lnl --' nSi IU-_ .. ,.~ -'-,2 I . I ·1'~IIIJ1t"'aJ~I" n'" !~CiiI_ --.- +'U k,IU h·~ g:-~ e C---'·IQ.:-..··.m n II ,e'n:-' UJ~lUI ~'~I 1FiII'liU n- g', n'~llru"" nl~'[ru:, danI I\,~ 1~liI!:!iiIIU~Ii-m-",al~I 111'i1o':-'r-nl~'ln- :-n I'1',i'1I,a1n:: n sam 'CiilI. p-'IUlII~, ~ ,"~ Ua aI ,~ 'a. ~all
! -.

IMammslliiB bSlrnapa,s, me,ng'Qunakan paru ..paru, GIS'S, 0 2 masuk ks dla~ tubulh m'Eda lui Iulbang hid u nlg ,--+ falin'Q '--iI am . . - ." Ilaf1.'" n'ln ~ ". iIi_~ 14-_,~ ". 1... ul_-niL.u'~ ~. . n~ll -ru "". _~ fIlii 11lI-""~'-m--U'~ n l"'IlI!!i ,c;. 0'.'~:2 _ I _~' lUig~iJt~h;;;ilI' _' IJIIIII .II!\ __ ~' Frg _: . u' N~ - _,U~g,~II~gliQ ·,a, €III I d~'[n'~ _: iiit"'~1 _ d·i'!i!i1n,"-k--lIiIi'I" da rah _ \:~ lanuIL.YIIIII~", Da ill·i~ntlllln·" ~Pl~' __ u_. earu naru _: t"'P Yl ..:.111 g __'.,g,__ I ~U ~I~ n~c
1

1

,'li"ft

"\'!Iii

'!"!!I;

Illig

_~_I:_
._"

illPlir"l
"_"

"1'1

]llg,
_"

_

l

_"

._"

2 dis'disrkani _:_ SehJlfUlih jllriilng'8ln
n::

1;,-

'c:!Iii:!I'

.'

IJ.; II~' m~' ~I!'I!;IW!1. ~ .. . -Ull'
1

",

-

Jlg.'111l

-

,-""'"

raJ-!l'

I. -

U~

..... ~aI

''l,I!On-' I~I 'oi:!!ia,. J!"CiI

~dll

41"

B lIlfUll1'QI Ib'" . -'11~als,any',a ms'mpun'l!:-I ~ ", p,s:s:aln'QI perillJasslrJ pSIIFUr .. paru y,a~'u 'Iundii:-p,unldl he ,;81 a'lalu kalf1rlUlIi1'gudal [,II" MenWlN'I, An:,I't SIP,,1 !I,angl

2 ~ AlP,S p'8lrtJ!lad aa n a lat pre rn :apas,an pad a lka n barlUl~alllilJg a,ajar.'~ ~kan bartullang r!aWlsn, dan
'I

ilkan paru ... paru?

3~ B,erudu memlpllny,si sis;te:m perlnlapaSsl1 yang Dlerbed,B, de'rl!g!sn lkai~skdewasa .. Blaga~rnan,a , p 9rk e --.-:ba,ng,sn ,11- 8" Ipe rinIBlj:u;s a.rlliny - '7
i l
1

~-,alln 'te~jadi j'i,a, burung '.'iidl,Slk,rn.empunryaii P WI n,(f -pu n ~iJ Itli,Sf: at? 51~ M'enlgapa ,ese:n!g lmsllmpunyai Ip.,rmukaan tuli'~: y,ang :sel~allUl basah?

_akIUlf ... 'akIID:_r ,',an,s ~_ F -Ie'mlpenl~-,a,rll_-_ i K_:lceplala~~' IB~,llnl,ap,as Jk'&ll

d.. C~_~imlu~ut ikan d,an pnutup

i'ns:~n'g'~

nly ~ ikan
II. IHli~unlg . limbuka mu~'Ut dan mle n'lllIUp Imlullul S61rta 'tu'lul,P ~nlSl18ngrIJYII selsma 2 ml.-.rilli'£, meng :gl!Uilrulkan stop""---atch,, Ul- lngii proses a
-'IIU ikan

Ik n bema pas chmng,an il!'ilsmngl~ II'nsang

bar _,IPS

I

m,e1nglhilrWlIP 0_- s,ligen ,dl,alri ,alir se1iplE1'rti paru ...p:BIF'U m,lln. ·s,ia !liang Im'lng!hilrup ok;s,iigl,eln d,llri udar!-" Ka,nldun 9 a n o,ks,ig!en dlii udallfa :se,ki,lar ,2"Qi ,kal" Iha'lblh ,b_nlyalk, darilP,ada kandUlng,alnIIDlks,~ nl •_l~ dal,aml air" IO~eh karena illl 'I untuk bernapas o:flg:anhslme' :ailIF' :1 .pertii' ikeln m,.-··tnghllbi~s,~'·a,n enl- rgii !H!ki'tar 2,0 ~JI~i l~ebiit1 nyak da,riilP-_da ~_8wanl ... el_-:,ani y~lJl",g, ~__ ,.ngl'" h " hiru ." lok's,~gleln ~,I,lngslll1lng • -,.( udara. And,! •_kan me'1I!19,n':ulkaln k e capata n bernapas II k,an rya ng d ips n; aru h i Q,~ehILl ku Fain,- b'lLlih; IPB'rulb,a,hsln su h,u u da n kJsg ilatan flj:s'iik ~iln g "',till Ii19 a n s'9'k~tB,r:~
1, fI

iii

A~

I

"'i

_1_'lng,8ImaU pembu kaan mulul: ~-:Jllln dli~ n DP~ I1kulluml ('~u,-urp ilns,~J,'g)i U1n'tuk Imenen'tuk;~.n kece'p.a'sn .·e'lrn,a ··.a58In i-sin y,- ng d1ipengaru bi .. 0118 n u k,ursnl tu bu h plle'lr b,ahal1 su hU'I' dan u k,eg'ia;t;anl ~Esiik~,
1

_ u'__::

ps 1119 h,-Iun,Q18 n sebra n'Y,t2iI 'llga .'. ~ k a i'. f.. Biu;irjla,h ria: :::",-rallajs1Iiga, pSlnlgam,B' '8'n dill" kSlmudiiall__ lbagillih dl .In!fd a '" .. us Ullntuk m!lnllilni'wkaln _,1'ta''''f,aJta, k eCI'pal!!!J ,ambernapas (julml~ah pemb kaen m IlJ Iu tlCI ~. lrku LlIm) 8Iel~,a,m:aS8J'JU m I'nlt ~ 8 : Waklu peng,sm,at:aln :selslma due Im,I'n~t, ,[Ugunak,an un uk menQh~ntdaf besSllilfnY,11pe,r~eda,an plsrh]un,g,sn bii[s __,s,nglukur dall~am wakt.ur y,angl sin,gk at, ' g,,, PI'-~'h,allral:a-I ilkll,nl tarsabut. sehilm'lJ 1
blUllla,n~ Ag,er ii'kanl d,apat hidup Ids'nQ1aJin ba,ikl IPBII~haral,ah lkan le'rsebut dengan bEMl1;B r Im,61In!Unu.', p 8~unju dari 9U3:olf,EI,ng k ..f,ofeHliilonall- 't,IJU darii buku mile.., __ ill.r. JII ilka n~ 'M,embar[ m' - k,an ilk." _'alruls menjadi sllll,ah SIJ,t- - 1b,I,giafil da'rli -s'melilharaan ikan dBln bukan selbagef

i

I

I

')'i

,Al~t-'-,1111 I,',a 'I,'~'n

1" ,s:top es belru:ku ra n 1 Ilf,s r be1rmu ~IJI ha,ballf
(3 busllh)

2~ air
:3'" jiari ngl i ·;allfl h. b' jj!I~p!~ "I-k' n_ 1_- _I,p~,vane mas ""g.~1 Im·Ii!3iS"b. c~-I iU-I_'::'I,11 ~,:-g II_~'_::_ _ '!iitl~lfll IL.. ~--'-E
,_:! l

salah satu parca!ba,sn!..

ih.. S;,lill:an"u 'tn y II
_ 1!liiiII11~. U

i

IC:'i

dallam prD'y,elk -nil dibagllii -~enjiadi 'Iig,a perC 08_" yang berlbed:8J y,al~tu IlJnlu '.: mllB'ngs'llallrl j pful!galru, uku an I,ubuih ikan, sUlhu ~dan Ik,eg iSll_an 'fis,ik Iinglkutngan sek~ ~allm'ya Ie' adap kece;PI'itlln bs mapas iilkan", 1 PiIBl tn 918 U hi U'IU ra n 'tUID'UIl 'ilk,an 'linlh,adsp ~B'CeiP;B' Ibs,m,spa's ikan .. an Kegiialtan
1
to

5~ s!~op...watiCh l iC,•. ra kl~; tJ 81

~ P- ~llnJ· In-"I da - I
I;;::J .- 'U,

:JJ rlla,h PH-IIr1"llmbahen b...!!iiiiii -r-,'!3·i· '~-Iiu- b,' -u- h- "I!.o~ n-:-'~ _'ii'~,,-p" l ,!!liiI! Ii. '.' 1i\J!tii!I II 1iiii!I1~1~l!a, ,-.
1._

··jli!!!i;

m~ngglWlnya~Hi'hJI-g ,"UgSI Ib e'ra per k:alli -llUi In 1m m butsl Ich;nl- - e:nlJllup rnulut a
serta utllJP linsanglf1lya seps'l1i langlkah nom Of' 5 dan let, B,sndiingkaln kec91Psi 181tl bema ~ias ilkaln pada setlap .. --_llng'gunya ~,
iii

,2~" ,p' B n 9 ,81,rlJlh su h lUI te'rh ad Pi k e CISI p a 'IJaJ n IlJe'rruEipas! pad,s Ii Itan ..
a,

a.
b,

~s,iilahstoples dls'ln,lgJlsn aiL' hingga
Sep'IIJUhi penuh,

G lUIn IJ ka n

r'~ Hi!g ika n - ~ - ~. - ,;;oJI- I~ k - - - _.- -, ~I!.o' _ Ik k mlllmlnu,i!I~I_··an see,!C ' I~an p;JIII •.
jlli

UI n'Iu,k
dl- -

uiJL:lm

---

Gunlskanj1aring ikan untuk melm~lnd!an... k;,;§Iln ikla,n y,alngl p:alinlg Ikecll~ dS'lngian hli~ii- ha Ii d IJIrii ,- k LIlarl LIm ka s'toIIP,11 es pe n.gluj i A m alt~ana'-'olm i [- iika n '..,IUi1 ';1_ cltat, ke 1IiI11_ _ pak' ~n nY,I,~

c., T'ulnggu

5 ms,nit 1_ n~uk ml1lm ... biarlu:J n ~kln m .. at~ 'Ie'nang se'lel~llh ~n,~ ii PI'::" m i; f!I d,11h~' n ~ JII_::_ n,lgl,an b,s rii s; i ,~,-=- ill11 ~ang,an bisrrgerak: sislama And,I! mil ... la,kulkan pelf1cobman ..
SI' alml!

hlJli~ha'li. . Iboo LIBJ't,ak.'sntermometer ke dalam '1'~opllllS d,aHl m~ Illdtk,an ~111,Dplas ke Id1allam mangkuk y~-_ng diiiis,iJ ,Iir hiingga ~I,ep,aru h PI nuh ~ Ie. 'urunl'k,anl (slulhu dii d,II iaml S'~,DIIPllle:s ,2:,--3a,C, Ideullg:an 'C81ra menambslh 1:'8In Plol,olnganl 8':51, b"lLU k!f! Idalia __ ,I ~r':_ i ,d!alla,m manglkuk,,,

:&,'0 pies, u,jii secara

d., AdLJkalrdl d,sllalml stloplllS, piela,n ... e~,an p Sli'thiIP' kall menambahkan las batu ul!iI'~ukImenY,lllmak,a n :SUt1U1 dan call - 'I, 'Ullny" P-~d'!l!i' s,Bllg-nn [~ulll Uilh.1 'I' r -!a '~.ulngl,ul~:-h se tama ~ilmal m~nil't 1= ,glsr .: i',an m,snye"suaiikanl dengsln suhu ylsng baru, L.. akukan slS'oora ha'H..h,atii kJ8lren,a ps'rubahan suhu "ang l'e~alllLll fiba .. iba dapa:t mil' uk!ai ikJJlnJ. t e, SEdanjut~'yal' hitung be,fap, kallil ik:l,n m,e,-'~bulkla lulaln menutlllJpl mullLl'.:ln'ya sisiamal di1U1S mennt dan bSlgi' d,engan 2: un'~ me nl91 h il'l,llIng k e'ceiP,¢[~;aJnl be rulk, napas s8,lalma sa,lu rnsnlt ..
[~U_

'~IIII

~l

II!!]

Cli

g

1~lg~_g,~1

'iE!'o.",'!',g,n

. ~-g-

'~II

_I

S,'sm[ln'iar;B i'lu telmp,~lka111 .~inl ,An,d:a ,algal' A,n,dia d,iEl,p,;sIl'_,S'I!gBIi',S mulal ___ngL_i' ung g' .ra n ~' ulluJ'~"sa'~t Anda s __ msrnbu __ k;ailnlnya, d:eng,an cepiat s d.. Sedanl,j'llIl'tnY2!, tl .n'tuk,an ke'cBIP,= '1,llln belm'spas, ~kJan yangl 'eirke,ju: Ide'ngan mel1ghlUung ~9 fapa kaU U~,!aln ms,mlbulka dan m Ie:nlU'~,U mul~IIlJI,Il1i'ya P
IC~,
1
1

sela ,.,I dU,1 m,enii'~,.
ID,[O

-'a'mlib,il

1

i,

f.,

lleru:s;,ka,nl Iml91l1U n kan ,slUlinu samlpaii ru ml 9'ncapaii sloe. IBuB'Wlalhl 'Qlllrafik y,slng ml'SIiIIUrtljlu'k,kan rata ..rats, k,ecapar:a,1ll bernapas Ikan _ d,l, s'8'Uapl tmng _Jslla,n
1

SU_IU~

3.. ~ie~lglJllfuh k,'I'!Qli'alln '.,s,L' lingkun'Qisu, sekl amlya '~Brhad,ap'ecIBpla,lan bemapas p1ada ilkan~ a. IGuna n jla ~nglkan untuk meminldah ... k:ln SBI. ,.korr lilkan dlaJlam SitO'_',.~, .s ujii emra __II 'i...h ,tii da n j :-!g al,a h SUIh'IJJ,.ilr I ag,8 If' 'ti:d'-_k Ibe r ,Iba'h,~ D'" Turtup,sh stop~es dengls,n kain hitaml dan ,~I,anganl gl(!U1ggu iikanlnlya ,d!eng,~n suara s'tau IQlllrakan selama Um,B mB'II1i't~
~,.I

J.' las -:::1 n jlIW,a -min And:- ~ ,2 ,AP,llk,,;llh kecepa III n be rrnl pas Iii kill n a di,fH3'n\g,arutlii oialhl suhu? Jehisksln ja . -ab,an ,,',nldl;9,. ,!iIl'IIi '"p',B,k;an lk.egiiat.Btn 'fisik m Slim pe nllQI,al Inii I"U Ikec'p'a!_,an bemapaspada U!(;an? Jela:5tJJln" _" Ba,glaJ im.3r11IJ Ikecepatanllbs'm,ap'fj,s; ~kanbill a dib.andingk"8In dl' nlgan mak,hluk hiidup ng Ims'nghi,f)up Qikisige ~ -angs;ulngl ,a,ani u.,~'!ali"a :sepe,n~ Imllllllu:sjia,? 5'1J ,'~a kesilmp,uh;n IArm,da ,dsln k,egliatal'~1 inii'?
1 ,

,~a!d 'plullan Apakah cecepstan barnapas li'k;,,81In ,Up .ng,IIF'uhli oreh ukur'an '.ubiUlhny,II'?

I3JSi:31i1 ,_ ,an

~I

1

IE

0;'

ILap~_:)lra[_

._:I::_

B,uai~:la,t1 laporan :s:lru ,tum" Ipenulisan

keg'h1"anl sesusl d'9lngan

iil'mLah~

ii

A IISt,"',811 &1 t pSllfn,IIp 1lS8n Im',t:i:lnJIUISiIB~Brdlr i darii hiidlung ~, fali'intQ1 ~ lar'ngl ,~ t,ra 'eel ~,
1

boonu:s, ~, bron dolus ~ a v'fJolus ~ ,paflUl'p,.ru .. 2.,
f.

6,~ As;ap fO,k/olk dapat mang'skiibai jan Q,angguan pada saluran pernapasan k,af'~na mengandung Ibahaln kimila be'rbahaly~l~ 7~ 'ls,kno ogi ySlng bemUitn.Jng,an dlEu,gan kella'"n,sn
pada sistsm peuinapaStalr1 a, Tlrallklr~)I'tQm~ y,al,U[ ps,mbuat,an ~ub,ang

ekanilslM,B

dl!al!sIM paru ... aru dian laf,in,glsin '~,ubu .. p '-I

pa:rtukallf,an.

0 2, darli CIQi2 'IB,~'adiioil
1

l

,3,.,
,~

--[I,lk nlsn 1mpernapasan manusia ,ada psmapasan ds,d.a, ,daln ~lemaIP,asallnl perot

IliekUI'n,s.i ~el~nalpaSatnidlilpen:g,~ ruhi IUlmur~ jBnis k 11m m iiln :sUlh U 't,IU bull 'OI:SI~'S,~ '1J.jJ - •. u h da _ J
I
II 'I
~I

kmgiiataln tUIbUlh .. 51", Volume; udara pamap'BsB'n dibed!akan m,Q,flj,adi Iirna j'lln,"s yailu 'VolUlmJI ~ida'~ volurne eada ngSlnl
;n ~ n; li·iiI3i'~'ii .. "'''0'1 u m,lIi!li; ad 1I!111~'I,...I~_ Gg~ '!f::_ _ '.' ~' c ~.::._
-~ n nl'!!!.n 1I111~g
~:

IPs'Jrlllspa:salil bantuan pada Ilr,slk,ea -, aJigi III ,Indents 'teuarnu:s, alau diphte'rill ,Iku' '~ ~ P'ullmlonai ~ory,liltlJl _lat-antu pemapas,~' In berupa Illng •. blSt-iisi oksigs,n Y'B,lnlg 1 IOlni'u ng a,ii un'lu k n,apa:s, bualan ~
8. ,Sis:eml pamepa,sanl
Ill"

pads, he '~' InveJtebra'la ., s,n

elk'~ n ~ 1!!iiI~ ~iii '~'*lI!~11 ~ ~

IIi.,liD IILJ m a. '¥!_, 1_ I_l,~

101211 paru"palrWl'1 da,n v'olum,s SilS,S.

Ala'~PI!_napasan par- a Porii.'ra '1lllrdin dan IP,Q'fi~:-olri l(osmium)I' sel,le'har I(k,o'llnosil) dan osku~lJJm,~

b.. Alal Iper11!1'-p'IJS I pada Ver_' 's ada 2~ h ~ __ JiClm ya_tUl permukaan ubu __ds_' Insang ..
iI -

l

'

C'" A,tlJ't Ip rnSII=UISan padls MIOllhJIS'Ca ada 2~ ~~' aeam y,aUJIJ iIFlS,B g d,ln Ip,sru"ip,aru ~ n d" AtSJt pe,rnarHI:SIJln Iplsda ,'.lftlhfQPod,8 ada

9~ Si:si'IJJ m pern- _p,aS8ln lpads Ih -,WI-J'iI Va_ :atJr,a,'JB :S .bag i be ~i ut ~ A __ :-. ,_-I a t: I:U!'- _Ilapasani .'1"';')11 P~ ~ _-I se:! yll_"tu II nsang " .. ' · lbl" . -,lsI peirnapasa -I pads ' -Imlph~biial b!elfu~ u
;AI

ya j,tJlliI ilnsa n gi,,,

tJ.tl)~maCamllEmalcam,~

,-,lallpemSIP,aSEUl pada ,.. ~::·fd'ilbia, de .ssa ya i:~1Jj pal' IJJ .. paru, c ,A~al,IPIl·· napasan IPI,I,d,11 R·:_···Pllt:lill~,a .•r yail't:u selaIPut.110Ing g,illmluhJlt dan pelrmlU! -·;Ulnl kuli)~ ...- I" AJ]atlpema_asan padaA,,-eslymuRJ-~aR.l~ e,~ AlaI IpeFn,ilIP'as,an pada Mammaliia ya~'tu
l

IP,ar u-paru,

A~ PI'lih,lalh s,slrslh
'0'

,SBltu

Js " .aba'n ,ang
~_!I;'lnm,l,nluli'a

I~epst

4,., Aliran 'Udar,El :k!B paru paru Idapa:t tJlelr1aln~Qsung
naif'

UI!lU'-'~- alaI p.map n
,lJitu ~~~~

'y,ang b.

11) ~'Iring
,2) b 10 Ik,WI s 3) '~:rak,8Ia 4) 'fan'ng
1

51} a IVlo,lus Ie;) b ron .'iDI~ us

nOlrm,Cl i fi -,n ill ~~ '.'~ Iii" m!ng'- cii~ '1D~I~Wlmll·rain Siga, dld.~ nyaJ .,' b. .~il'frag m ~~ I!lvkontra k'I,: -. IC. msnlnc kab1ya'~ekanan dalllM liongga dad~ let gl&nrakan kel d,Ellslm '~iUlh1 rus -,'k, ngl 18' r;el,aks-ssi 0'101, ,antanu~a,nlg rusUlk,
l1'

a,
10',.,

c,,:.') dl~
B'~ ,tt

1) .._4) 2,) - 6) -- 3)1 -,3 ,4)1 1:) -- 6) ,2)1 ~ ~')1 3,:) 2) 6)1 -<.) .... 3 )1 --- 1)1 ~ 2') ~ '6)1 -,3 4)1 --- 1) - 2) -- '6')1 -1) ~ 1

5')1 5)1 6)1

6.. B!sgii'slnl si's:tem ps'mapalsan
m ~

y,8lnlglrusak
ih

.•ada

1)

--

5)1 5)
101,•

pain dlenita BMlfhi81m a 'y,at"~u ,II.. all~eDtlus, d, ... l!'mbr,8 n IP,lfilJJr,SJ b" bron_Jo!I'Uts e" '-,alks'a e, lar ngl
co'

,JaIlur' ya"9 1ep:art un;~.uk mlsnunj u kka n iklB'uarnya ka lion dlihJ,ksida dian IUDUh yai,tu " ~" " s.. aIV,Bo,lus, bro __iiD_US,'~ bronkus ,~, _Bringl k

~,' rakea
b,
c,
.,IV'D,IIUI:S,
,!I;'r~lb-,o"1:ll IIlJ ·CilI~I!~lii::ll,
~I

bra n ~.. iIIDluIS, ~ ~

br 0 nIKiUl, ~:'

Fung:sil S'illUa pa,dB'tr ,ke;a yaUu ~., I. ,. Im,l1lmlb'LUI'" Ile'ndii~meng,sJi ~kJe fanng blJ meimperkJUar dlnding !tr-alke'8 c rnembua dan . s'ngeluarkan I!endir di" menghanglaJ'l 'ani udara pS'lmapasan y,ang
• OJ

i,

---I.
. ----11

11<a'IR'n---:'Q.. m~:II ' ~

ml=IU~.

-

,a,lvIB'DI~1 us'
,!I;'r"'!5li,iL;'£i,aJ "1:11 Ill' a ftrU
~I -

--11'

111iI!3t1n alii I..

ng

b IiID n lklll 5 -+ IO'IIr,olnk i0 Iu 5 ,-+
: :-"

__ m-lnlangkalp kU-~,ln'ylJlng m,I,5,u-,',lbe~s:~ma,
Ud,IIr:l,

IP.,n" ap,.,S-ln

d.. lalring
.. i,

alea ~, brlOln~us~ bronk,iolus -.: ailveolul 'lcr~1Il.. _:_g, ' 11~':~ng bi\"JDnlL..IJJ~· brnnlL..'"Aluil'f1i1~ II. ,gllft , I g 1,1 I,.:: yl 1'Ii.,llv _
IiI3I ~I _:::III~ -~ _:_ ~ _. ~ III

~, !alveolus ,3",-, S'lo'flng! atlJet r .'. ling d,.p,at
1

7'.. Cilri pH mapasa VI dad a pad a . B,ktiUl iin,splrasl y,aitul " ~ ~" a, 0101 an ta rtlJJla nl91 ru s!luk lUI·· r be rnkcn'tr,a ks"" . ·11111 lrongg,. dlsrj,a, m_ml··_'!lIU
O '

I-l ...

_.nahlln

CUI

Pi

llalm,a mSf1Y e,lam dil dalam a~If'~Hal lini meInlunjuklk,an bah'.a, allel, lers:ellbut ImemiiUkw ~ ~ ,. .. a, vlollumellm. ,8 '1'_ n~gl mnglSI't besar s
b,

c, udara residu paru-paru yan,g sangal be,sar' d[i kapas i'las ins)plir,il,si be; Sf e. ua:alra ca,dang,an paru ·pam bssar

kapas ltas p a ru ..p[allU basar

an,tartlJJian'gl ru,s,Ulk IUI~r lbe~kQn'traks~ ean lrongga dlada Im,-:ngs!cill IC~ 0'0 an,tartula ngl ru S,UI: berkion Ira I!cS,~ dan liongga perut me'mlblJsar Id" l10ngga dsda membssar dian Oi,ot anl'tar.., III ,angl fUSUIIt IusI' rel~aksasi I.__: fionggiS d,l,dial mlsmbesar dian ronglgs, peru ~ I.., m~.ngecU b..
DtD~

i8,., ,Aliiran Wldla~a ~ami u:dlaraJ bebas tSI palru ...paru dlanl s'I'b _Iik,ny. di'~a lIlan o~ .h pe1fuba_lan n'~u 'lslkalnsl1 udara pada " ~
,II ~

13,., PernY,Eiltaan

8..

oto
1

a nl'lart.u~alngl

rusuk

ato'I' d ia'flragma~

,f,IIk.I me n,Q!e1n,;Eili faktor ... ,[tI'l1" ya ng '"' ., __"'lllmpellngafllJl" h_II Jr' ,_~u· nS11 parn': ·_passln~· ng 'tld a k, s e,s,u,ai y'a~tu~~" 18:. ISemalk,in bsrtarnbah umur ses aora In g
I

'II

dan ab:d ,-i1ndingl plITu'l it c,
['11'10 1: tu la,llllg rill S,U kill 1'0 n 9 9 a
I

.~ada dian
I

ron&U;;l S IP~J'U'_ oitalt I-ullls,ng ru~SIJJ ,I ro:n!gglaJ Pa ru- paru, dian k
'I

INJn'ggl8J dada d.. rongga Iparlll -paru
ll

sam,llklinllr8ndah I'kuli'n~f p.-:m'llpasannya~ b~ Volume paru-par u 11,8 Iki-!~alkii leblilln IDle,S,S-' :seh~lnlggl fre' JJJ:~nlsijpem,apa,sll_nya ~abih IFend,.h dii_:__and,ilngllkanldI_,l1galn_ ani~a~ e, ,Semalkin liRg,gi sUlhu 'bub uh ,se __.- lkin cepat
l

:-ongga perut, da In

rongg,IJ dadla e, rong'ga perut ron,g'gs paru-paru, dan atal, ,ants "uleU1rQI rusuk
Iltt,

Aku me rullpl8i,(j(,8In pi,PIII y,S,lngl 'tfJ'fSU suun at_a.sID'tol, pOllos dlaln 'tI -11,lln,~ r: -"-"-,lln y,ang br-.ntuk !I,..,IUIl'1U" -- LI_ Ull glL..llll 't'o S:-.IliC'-llllnC Ir'!Iirn:-A~n~ If\w ..~ u~u atas =" ta nfiic's" n 1"1 ella. ~ •. L,iEI,piSiSn '"'srdsllam "U m,enghas~lkaln bSI1l'YIsk Is'nd'i 'yang b~Jglulla, Ul1itU .. 1m~ nangkap dilln, ~ mlelngembllJ,~ik,a,ln benda ... benda ,asimlg Ike'
1 •

III -'.~

","-'ii,

J

["

••

!."

~IQ

~

fre,kuensi Ipern.apas::alnny,a,,, dl,. P'adal pDsisil__:__udlu_ Ibl_~[lnl b srat tubuh diis,sngga ,Dlsh s 91b.argllilsln bssar blJ'QI:',sln lubuh se hi Igig's, freklll'6 na,iIpemapl8;s Slnnlya .jugllJ Ilelbih li'nggi ..ia dinglkllnl SII· " tidluri lel~ IQ1rslngi yanlg bSlnlyallk, :-'~el,akJlIkanl keg'jiaalnll fr-elkuens'j pe rn apasan ny,s latJilhl '~ii'g,gl eli", D'8lndilnglkanl ds "ganl 'Dl1"lnl gl y'sn,'g' '~.ia,lll Imellallku,Kan, keglli.lB,1 lin (santa' ;;diUfJ"
l

l

sall.uranl pernelp aSHI" selbellu m -"asuk k,e paru P,i!Jlr1Jllbe'rsalmal ~I-.~ar pe'm,apaslan ..Aku disebu_. _
Ii ~ ~ II

8.. bro.'fllkus
I!I

d.

I alliS

11,4~Sele ah Imll~a[kulkan eksJff,asi In'DlflmlJllld~ dla~lJm I ,peru ... pallru m,a !!f:h '~,ellrlJi'nggaII udslira a, vi t,1 tid,. I b~ 1r8:sj:du .111 licoMI,pl!emlenb;f c, Iupll,smelnl,slf'
m _ ~, ~
_I . ~

'f~rinn _u_ ~-a

e.

b_',onllkilolu:sl

C'~

Ilaming
I

IGrlsfik benku~ b,emublunganl 5 dan 1EL
(mLl
r6J1lnOO .

d,snglsn

sDal nomor

- O~

ea _ lSI ukam nIIQ!: S ali parU""lpaf1U1, ud'lr,l yang .. MI:asulk url'l!Uk meny1sgar an udar,a a~ve:ollJs sebanlyak ~""~rnl.,

a, !,QO
b,., 360
C,_

e,

,2.,,50 [J

o

2.50
I

. 1" IP'sn'Y 3'irl )fal n 9 'e'l~a d i ka rsna ,8IblnICi'lrlma Ii' as sus unan dan fungll i .'c-I,veollus s'eriilnlg d1i II!b -I,
ill iI IIIl Il

IJ..

b..
c,

plenu:s'jls pl~IUlri'US Dillon itis k

d. Ism'Js,smlS e~ IlIs.'f[si
l

1,5~ B,81gi18 yal ng d i~t1J'nj k U mIIB'f'Upalk;a n violulme n u udara yang ri a pal di'l:ampu - g paru- _aru ssb "'11:'",8' r
l~gl ... ~ ......:
iii ii i iii

~I,.

vol,~Jm,etjdal +, kapl.!,i;tl,s 'vUall
vO~llIme slsa -,volume cadangan ekslplira,s~ v'olUlme calldl~_lng,anl lnsplrasl T vOI,lume c~_dalnganl eks,pirasi kapasitas, v'firsl '. vlDlu '-1 :Si18
V'cl,Ulm,B

~",2" pIBlrny'a'~;aan y'angl mBFlun]julkkan m'B,kslniis,me plsmapasan dad,s, dan "a,s,snY!B, 'yaitu .,,"" " IJ" OitOit a itartl Ii ling ru s u k ~ a r bIlr - :IOln'_Ira WI ks~ --+ ,elkslP,i ria s,il b,., ot'Oi~: sek,ar, fon,gga dada blsfonlraksi 4'

b. e.
101,•
le!~

'lidsl -,
"flit.,1i
ill Eli il iii

'V1CI~UmjlB' :SiS,8

-1 '8 d asarsan ,e k D~, :·llelrl.~ '

';:llk yanlQ: d~ b llJ!ili, seUa!gal~ ~ I:... 'gI1i81111:'-1 lise, I

e'-~sIPj",as,i Co, [lIlai, an'srtulang rusuk daha.m tHlr~'Dn'.'-=ak;slii " II , Iek.9 P,IIr,IS · d.. aitef.'din.·· ingl PSlrut Ib, .Ii(onlralksil ~, ins,pilr,Bs,ii eO, OICit a",-'artu~ang -uluk ,dalam blm_~D_'_Ilrak:sii ~, inspiflBS.

udara
DI~' Lu I

SIJ.f

bertu I.' . ''1'1.11 FU' " r,U,t...iI~
II Il .'
'J

Jsm

dan udara ~:.',omlpllt__ntler e
d,. P dan
r: '

la. e.

T' dan P _~ Pi dan T

rei" Q dan ,S

R, dla, =-' IP

c

1'" Ka~bc,n m'Dn,Dlksida dan a,sa - ' s,ianhj!a da,pal

- 22", PSimyataan

m,engg Iln,gg, - SliJS~-, pe1mapa s, n _'~al'i:fi,a ~~ " " a" ~~ l:ny',eb,&lbkmnl pSlmbe'ngkakal1 lce"9Inji,ar Ilimfa b", m ,nulrunkan IJ'_:niltas, Hc, m,sny'eb,sbkan penambehan G,slilr'an iin'_ apl BUlf,S dJ.. ,.,'fii _ ltas zat ',S rsa bu I b II"S 1,If' ~,6L~'ada Pi C!,ksigsin e, m,l'nys,batdtan terbantuknY,81 bin'tH :~,bin'lik kl'e'il, _:Iada ',~iindling ,allv,eo~iU,l,
,._.'8' :"!!

'y,aniQI tep,a'l. m,unae'n'ai Ipem,spasan 'terda pla~ p,a ~,a, ~ ~ •

a.
b~

e.
d,.

iel~

P'SrnallPl,a,sa__ merupakan p rio 1I11 s pelr~ tukar:an CO,:! d'atri udalr,8 ··.elbas d,sulgalnr ,0 2 Ih11S,i11 Ime'talbollis ma~ P'l'mapassln Isks,;g 1- aI, 'te~,adi dil USIi' ubuh Q,liglsnII S,MI9'" IP'I'ma,paSBIIrn in'I'9~n,a 'tQ~a,di ,(li d,slam g,e y~ i~1lJ dli rilbo:lom dan mUo,kondria. ICOflh"nt~ rata dan ,Artlhro'p,oda 's,lud,ah 1m:,m Uikil 5 ~stem pel'lrna P,IJ5UJ,n kh _j:IU,111 '.,aI,aupun masih se-erh:a_na~ Ha'w,sn ... elwan ~nv,ar1[eb'r',al,a umUlmn'l,a rnellakukan IP,sm,apas,I'n sscara d,irfus;,i"
1

,2:3~.Pie hafkall1l blBlbe ra pal org,snlisme berilkut .. ')1 Insecta 4:)1 MYThapods, :~-:)I ,AVIIIC_ Inlid:a 5,) Annejdl'~ ,3,)1 ICruslacel ,OfiQlEunis;me y,sng bernapas .... angan 10,alni 'Qillmlbar di
lI" C,_ 18:'_88, tf'IB,

",ea

yang ms'rupalk= n 'ampsl
01 ,~. ;; "

k_ ~'uar Im.su knya udlar, -I '.~'d ail,. hi Ino
b~, 2:

y,aitu nomo_ .. la. 1) dan ,3,) b, 1) dlan_,)
IC.,

co

"

~

d ~ ,2)1 d!a'l!1 :5) e, 3')1 dian :5)
ll

2) dan 4)
c-

3,
111dan2

d~ 4,

e.

,2,4~ ,S,e_,llin lb' .I, -ng,s-,i seba,gaii ,1111.J't pernap'3j:san 511~Ihlr "ada Ro···...JIUIU J.iu-;8" - UC~II~~'~[~_ "..... - ~~ n· h-,mA~-n- aEaL 911~'m'' BIOJ proses JuanCBlrlni!SSln d,an siilrkullas,j zat
_' • ~-1.

j_

'_

II!

III

II

II

- 9" IP'IB'rn,l,pasan ps,da ~lab,a,11Iaba Idsln kala!jl19nlgk~ng ..
mSI11Qlg,unakan, .,'"',',.

Im,a'kanan b, Ipm'se8, peliigIB~ak,andian ,diifu:si m akana nl let IP'- 0:18 1 pemeeahan 's'alnys _-._ dan IPS'ln31
1

s'tigm,a b.. ''falke,s , C,;; Pi: ru- P' uu d;; iin'IHBngl
:I"

esrnaan

d.
161"

IProsesl drru.sf makalnan filaln pe,mecah.an
se:nyaw,CI

proses sirk,1IJI as" m a k,a n a In dl,ilIjn
Imak,B,naJI11
_I'

10[ii' ~1Ul:Si

e,

paru -paru

'U

ku

:2(~I" Plsrnapas!an pB,da ka~ak dSlpat.lmelnlggUlln!sk;an

kullU, 1k:_llren,s " a" frne-'-,Bf1 am'mlbi b,", k.u ti~y'a berlub,sng ..lubangl
Oi, • ~

2:!.!t B rfJJ!, m 'rupaka n wing::;~in sang Ii ka 1 :)1 Alid pemapasan
,2::)1 ,AlaJ'1 perlulkaran 's,e'B~am"nl

YIJj'lJ " ~~,~

c.. ku iltny,s 'jpisil I.. mbaIP"~,dan ml,sngslndung' ·~ b~llny,: I. p ~Imbulliln darah d~ ku~:~tnY,1 CLI- ,dla n ke~·lng 'hI e. ku iil~mly,a m s'mill i,kii irlls:an'g

3:)1 ,Ala' penyafll'inglan mlslkanail"l 4,)1 ,A- 11'_, e1lkslkresi' li'a,n

,5)1 IQ1smo:reglulaltor
,II.

b.
IC~

1') dan 3,) 1) ,dan 4) 1) dian 5 )1
1

.. ~ '-~)Idan ,4)
it

3) dSln ,4)

:21,. Paru-parUi burun,Q mengiahlm~ IPS· uasan ya'n'g d- 0b,u-'t
'Ii ~
~j~j. ~
III -.! "I

IJ"

b..
e,
dj"

paru ..palru 'lamtuihLan P'81i1\1,b f:lo,n ki kSlntUing udar,l,
-rakecllu:&,

,26" P'l:dla Ikata,k, ,de, . ass pS'llsdalr:a,n 102 Ike 5,1,111 'tub u h d ilia Uti·.·· aln 'D~llh~~.... _
I .•

run

81,.

=I~

ar1)eri pu!lmo' .utSlln,ea v.~na pulllm,cl kJul_lln,ea

(t

eli sp~lmk,all

let
I-i~

aniY ,ri' kuta'neSJ 'Ill n a kluta nea vena pu'llmonalis

2'1'" Pllrtu .. ··araln 0'2 dBln 10:0 2: pada Iklartak del asa
1 :

6 ~ K,sl"lka ud a ra mlem asuld I~onggah'idu n,Q Ud,8 ra

lei j'adil ...ii ~ ., " .. ~

a ii~,_slng b.. , u~u't C'" kullit

d.
Ii,.

ta_lla PSriU""P'lru

alka n m,elngs, a m i b Ilibuli',SP'ill plfioses se belum -:--:19m asus i IrinIQ.,ICaD,s Jlellas·ka.r~. III roses 'yang lalilsllillmli ud!alliaillerse1but" 6.. Ap -_yangl anlda keta, _ui ten-,'- n,g::,
a,

2.8~Susu_!an y-:-ng benar la'sri proses e;kspir,Blii R.api~ilia Y,li~~1JJC:OIZ danjalnlngmn tu '·'Uihdflngkul, I dl,ar-alh ml'n~j'l)J ~" "," 1) tilfOlnlk i:o~ lUIS 6 mSln'JUnlgl 6 pa,~u pa,ru ... 2) ~Ira,kea
1 ) 1 )

b,

as m B lulbe rk u liens is,~
I

c. dI~

3) ,~ )

,analk 'tekall IIUb,1 ngl h~dlUn:g

'7') mnl!ggal,···U luI

C,_ 6 16)1 d~ 5) ~ 6 e" 16 5 )1 29~ IFWllngef k:anllUlng udar ~, pada lblUlflun,g wll.lk.'t1!J ;111_ ban g y,.Uu ~...,.. a.. _- .-lmperkJ,-.cil ~olngg,Bd,ada , __ _" ml,-lmparbl;Sj,llr fonlg,ga dada e" _ -__·,-Imb Iinl~1J _·ernIIJ1P. SI,n d.. m·lmpeu'kerasl :SUStl e." m11Ii'n,dulnl·· i ,lllal"'lllllJ't dalam
1) 1)

8- lei) - ,SI)I .... ,- ) b~ 16) -- '1)1"'" 6)

1)

~

1

3) -- 2) - 4')1 .....7]1 3) -- 2)1 - 7")1 - ,tq()1 '_) 2) 3)1 ........ .)I '1)1 1) ,2) 3) ~ 7) 4)1 '1) ~ 2) 3)1 ~ :_,)I - '1)1

7~ B"ailgai-=- ana mIIEd(snis:mI9 pern,Blpss,an pada hie -·Ian ... ei an ~nv9'neb~a'~Jayang tUi!!,lum mlB'~ h --ili~d !,Isilellml IJ,emapasan thuliUS? a~,JIB Isk-ln J. JI-'~ n~sme I_~·'map aSal1lpads lns _'c1lt 9,. IJe'la~s·lIc;a meka n is,· e ~nsp:i a a,i diralll1 e k;slPliras ~ n pads ~kan b s,rtlJlll,ang ,se:ja" i,. 1O~ J&daskliliin fung'slii dari, kan't,un9 ud,mrs pada Iburung pl,ada :sla~·Ulru~·'~':·.'t,e'rbaln~g,"
l

Iisiu 1'11" iSII fa rj n gl ilj 9,~

C~ ,SsqJikir kAris., ,Sp1lmmerer a Iishalat un 11k ImsnQuku r W?lulm'll udara pe f1n,apasan" Clallam sablumh ekspl!u~imlenll S 8S S,Q r,ang iisllirllihat, :581a __ 11 Imleni'· It,·, -__ I udi,atn m-.I··~ kukan lk gia~aln se1lallma 1 m,l!nit Ib.~rikull1ya~ , K, .cepatan Ipelrnapllslan lor,an'g I-·rs.··bu " dlL -.:,~ '~am - -- d" d-" -b - 21 .It. cialllm,Jagr,-_m- s - pIn)] . 11 . __ h ~n"
1
I I

l

I

...,JI,"

,30 .. S,ist,IS-··_, ,,;8,"1 &1 b.. ~.'rkali'~an 1,IBlngs,ung denQ,illm1 plernapaJsan adal1ah sli:s'em .. ' ., ~
1

a~ Qltoil
b..

d.
IS;o

s iilrku'l asl

"a I

::I,

:2
1

"~~Sklli-~S~

IFa'gu~:asi

c,

pelnlcB'flna&n


,ij ....

BI" Jawablah sO,8lr-saal barikut l, ,Ap·. ~- ng1 dim;aksu:d danglJlIl p -,:rn- pa,5ullln? ,2", Je~a,skanperba· aan Id:SI1 PS'FSSlmaan anar,HI

pa'ma san leks' ami:lllld.an pemlspasan "ns'mal.. ,31,~ ~ _~I~Jig: pia maklhlluk Ihidup perlu m ,'_llkutan
es IP·-·map,as,aln? 4,,, Jlella,ska,n mekan~,sme psmapasan san pen.Jt, pIedra ma usia,
P,FlD

dSld,a d,sn

-lllralPa perlnalplasaA or,sng 'te,fse b 1lJ: Sa! ~:a 1 nmsin if? mill ,2~ B,erapm vlo~umeuda_1J yan,;_ • liihll,p darlm sekalli pernaplJ:s,ln IPldl• wllk - - is[~lJlhat: ian di:sbul d 'v1oilume uca -,I apll'?' 31~ ~_,-an.I Y,llng menIJ.urnjl- Ik-_mlll1 ··.l"jlJ,-InIYIJ elkspirs'!,i A, ala,u IB'?'

IPe rta!ln ya,l,n ,: 1 ~ ,Sa,a'~ lis,tirahIB",

I

Il_'~'

IlaIP_~Sanl pada danl H··~· an ...

Jarw',abJah beberapa pl_ n'y',' en berikut, ~ Apia 'sa,jsl org,an pe 'lnls,p1,Bs,sn Y'eng terdspat pada mSlnuIB{,I, IP,o'lriifs'rra, sBirlan,gg,8l1 ii !;IJln~ dan kalt-~k'? _._Ia.,u_'· !!!I 2,~ Jle!~as,k,a_- mekanlsme pelrnlsp,a.san inspi'rs,s,i dan ,ek,S'lpliiras,i pad a m I:~ nlUsliilB,~ 31~ ,J,si,lslullnmacam-macam 'V10 ume pemapasan ~ ,4,~ Apia sSlja! Iks\I'8iinsln dan ps'nyakii,t, pada sistern pernapasan m an Us'i:a,'?1
I