You are on page 1of 8

Tajuk 9.

1: Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian (Merujuk tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 9) Soalan: Revolusi Pertanian telah memberi pelbagai kesan terhadap Negara kita, bincangkan. Format Pengenalan Aspek Memahami kehendak tugasan soalan Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang; - Revolusi Pertanian 2. Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah Menganalisis kesan revolusi pertanian 3. Kesan revolusi pertanian Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah 15 markah 30 markah 5 markah Markah Penuh

Isi dan huraian

Memahami aspekaspek perkembangan Revolusi pertanian

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai pusat kegiatan pertanian antarabangsa

4. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa

Cadangkan langkahlangkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa 5. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa Mencipta/menjana idea usaha-usaha ke arah menghadapi cabaran di abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara 6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

15 Markah

10 markah

10 markah

Menghayati bilainilai murni/ iktibar / patriotise daripada perkembangan ekonomi negara

7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada 10 markah

perkembangan ekonomi negara Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Soalan 1

Isi dan Huraian Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang Revolusi Pertanian Suatu perubahan besar yng berlaku secara mendadak Berlaku secar menyeluruh Beraku dalam bidang politik, sosial dn ekonomi Memakan masa yang agak lama Secara berterusan Tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau sebulan Menyediakan asas bagi Revolusi Perindustrian

Markah

5 markah

Aspek-aspek perkembangan revolusi pertanian Terangkan aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di Eropah Pemilikan Tanah Persendirian - Sistem pemilikan tanah persendirian - Sistem pemilikan tanah awam - Dipunyai oleh golongan kaya - Dimiliki oleh orang perseorangan - Digunakan untuk berucuk tanam secara kecilkecilan - Memelihara ternakan - Memburu binatang - Memancing - Untuk menampung kehidupan harian - Memanfaatkan tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran - Tuan tanah memagari tanah awam - Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan - Tersedia kawasan lebih uas untuk penanaman - Rakyat biasa kehilangan punca rezeki - Petani kecil-kecilan menjadi buruh ladang - Berhijrah ke bandar - Menjadi buruh kilang Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian - Sistem penggiliran tanaman oleh Lord Townshend - Digunakan secara berterusan sepanjang tahun - Menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim

Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan subur Tanaman baru diperkenalkan Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang Alatan baru dicipta/Jethro Tull untuk menggali dan menugal dilakukan dengan lebih pantas

Pertanian komerial - Baja asli mula digunakan - Tanaman lebih subur - Hasil pertanian bertambah - Peningkatan kualiti hasil pertanian - Lebihan produk diperdagangkan 3 Kesan revolusi pertanian Bincangkan kesan revolusi pertanian di Eropah 4 Sebagai puna ekonomi negara Dikomersilkan Lebihan produk pertanian dieksport Peladang menjadi pedagang antarabangsa Menyediakan makanan yang cukup Tenaga buruh banyak Tuan tanah menjadi penguasaha ladang Peningkatan perdagangan antarabangsa/tidak dapat dipasarkan semuanya di dalam negara Keuntungan dimaksimumkan Kemajuan bidang pengangkutan Rekaan enjin berkuasa wap Penggunaan keretapi Kemunculan golongan buruh dan majikan Muncul sistem ekonomi berskala besar Buruh tidak mendapat layanan baik

15 markah

Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa 15 markah Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian antarabangsa -menguasai ilmu pengetahuan -menguasai kemahiran -menjamin keamanan

-mengekalkan perpaduan kaum -kreatif dan inovatif -mengalakkan pelaburan asing -menaik taraf infranstrutur -menambah tenaga mahir -tingkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan -kurangkan karenah birokrasi -memberikan bantuan modal -mencari pasaran baru -melakukan penyelidikan Mana-mana munasabah 5. Kejayaan Malaysia dalam sektor pertanian antarabangsa Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Melaysia dalam sektor pertanian antarabangsa -Pengeluar komoditi utama dunia (koko/getah/kelapa sawit) -Bioteknolog -menjadikan pertanian sati industri -pusat pengeluaran herba -peranan agensi penyelidikan seperti RISDA,MARDI -Pengurusan pertanian: FAMA, FELDA, FELCRA -Teknologi pertanian (Hydrophonic/petigasi gantung/baja) -pasaran luas di peringkat antarabangsa -pelopor hab halal 9. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke-21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kesejahteraan ekonomi negara (5M)

kewangan -kekurangan moda -nilai mata wang turun naik Pelaburan -Kejatuhan pasaran saham

-Masalah menarik pelabur asing Teknologi -Masih rendah -Bergantung kepada teknologi luar Globalisasi -Persainagn dengan negara maju -Pengiktirafan oleh negara-negara maju Pasaran -Menembusi pasaran antarabangsa -Pasaran terhad -Tekanan negara maju Tenaga kerja -Kurang mahir -Bergantung kepada negara luar Ramai tenaga mahir berkhidmat di negara luar

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)

-Penguasaan ilmu pengetahuan -Menguasai ICT -Penyelidikan dan pembangunan R&D -Mengukuhkan sistem kewangan -Meningkatkan kualiti barangan -Mencari pasaran baru -E-dagang -promosi -modal insan 1. Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh daripada perkembangan ekonomi negara Nilai murni -Kerjasama

-perpaduan -kegigihan/kesungguhan bekerja -Jati diri -kebijaksanaan pemimpin -Berdaya saing -pembangunan dan penyelidikan -penguasaan ilmu pengetahuan -penguasaan pelbagai kemahiran -memanfaatkan sumber -bijak mengambil peluang -bersyukur 10. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

-pengetahuan yang diperoleh -Iktibar kepada diri bangsa dan negara -Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang