You are on page 1of 11

STJLIT

02tr

02lr
Bahasa

Melayu Kertas 1 Ogos 2012 1 jam

4l-4 'J-trrlJlJ
YAYASAN PEKAK

1.'.ll

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PEPERIKSAAI{ PERCUBAAN PEI{ILAIAN MENENGAH RENIDAH II{EGERI PERAK 2OI2


BAHASA MELAYU KERTAS 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
Tiap-tiap soalan diilcnti oleh empat pilihan jowapan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan semua jawapan anda pada kertas iawapan obiektif yang disediakan.

T.

2.

3.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak dan

halaman tidak bercetak

02tl

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

02ll

Soalan 1-7 Lengkaplrnn ayat-ayat berihtt dengan memilih iawapan yang paling sesuai. Soalan

berdasarkon gambar di bawah.

Tiran

pengetua
menyatakan menyampaikan menyernpumakan

...

hadiah kepada pemerumg pertandingan pidato sekolah itu'

A B C D

mempenetujui

sumbangan
bumi di [n.

...orang ramai itu akan diagihkan kepada mangsa-mangsa gempa

dari
rnrruk

C D

kepada daripada

Encik Ram lukisan di rumah barurYa.

mengupah....

..... dalaman untuk menyusun atur perabot dan lukisan-

A B C D

jurucerakin

jt*tldih
junthias jurubina

Ralcyat Malaysia begitu

terkejut.

....

.. . ...mendengar

berita penemuan mayat jutawan wanita

yang dilaporkan hilang itu.

A B C D
02tl

apabila sejak
akan

bila

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT 5

O2II

Semua pelajar tingkatan dua dikehendaki 10.30 pagi ini kerana ada perkara penting yang hendak disampaikan oleh pengetua sekolah.

A B C D

berjajar bersrsun
bertrimprm

berlonggok

6 Rombongan
Perdana

..... dari Jepun telah sampai ke Putrajaya untuk bertemu dengan menyertai Seminar Pelaburan Asean. Menteri sebelum

A B C D

karyawan
usalrawan sejarawan

budayawan

7 Wama...... A biru kebiru-biruan B telur kuning C perang-perang D biru laut

....merupakan wama kesukaan anak perempuan Puan Zalina.

Soalan 8-14 Ayat-ayat yang berikur mungkin betul dan mungkin salah. Jika terdapat kesalahan, kesalahan itu telah ditandqkan dengan A, B, atau C dan jika tiada kesalahan telah ditandakan dengan D. Pilih jawapan yang paling sesuai.

Majikan itu menueasi banyak kerja yans berat kepada beberapa orang pekerjanya.

ABC

Tiada kesalahan.

9 10

Adik menequnakan pembaris untuk membuat garisan yang iurus. Tiada kesalahan.

ABCD

Para pemain

itu akan didenda jika sekiranya mereka tidak menghadiri sesi latihan pada petang ini.

ABC

Tiada kesalahan

11

Peserta-peserta dalam pertandingan perbahasan oada peringkat kebangsaan pandangan tentang masalah alam sekitar. Tiada kesalahan.

itu saling berhrkar

12

Datuk Misbun Sidek mengarahkan para pemain badminton mengumpulkan bulu tangkis dan

AB

diletal<kan ke dalam bakul. Tiada kesalahan.

02tl

[Lihat sebelah
SULIT

F-

r-SULIT a2n

13

dibenarkan menyertai lawatan anir:ran Tbndatangan pendaga perlu diperolehi sebelum murid-mwid

ABC

pihak sekolatl Tiada Kesalahan

14

kerana dia adalatr bekas banduan' Walauprm tidak berbuat jahat tetapi dia tetap dituduh mencuri Tiada Kesalahan.

-ABC
D

Soalan 15-17 betul' Pilih ayat-qtat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan

15 I II ru [V
A
B
C

cepat kotor' Kakak jarang memakaf pakaian yang berwama cerah kerana hari kembali cerah' Latihan uota-sepat< itu terpalsa ditangguhkan sehingga agar mudatr dilihat' Ayatr memasukkan kunci kereta dalam balang yang cerah mendapat pekerjaan Kehidupan pak Ramli sekeluarga semakin cerah sejak anak-anaknya
tetap.

dan II III dan IV I, II dan III II, III dan IV

16

il
m
IV

RM3 sahaja. Harga barang yang dibeli oleh kakak dan ibu berselisih sentiasa berselisih faham' Wafiupun Ariir dan Alin adik-beradik kembar, mereka orang lain ketika hendak ke Oleh sebab lorong itu sempit, dia sentiasa berselisih dengan
sekolah.

ke arah saya' Sungguhpun berselisih bahu dengannya dia tidak menoleh

A
B
C

I dan II III dan IV I, II dan III il, III dan IV


fikirannya' Johari asyik termenung sejak persoalan itu menimpa dengan kayu' perompak y*g ke rumah Pak Samad menimpa kepala orang gajinya beberapa buah kereta' Pokok besar yang tumbang ketika ribut itu menimpa adik sejak dua hari lalu' Ibu amat risau memikirkan demam panas yang menimpa

t7

il
ilI
IV A
B
C

-*rrI

I dan II III dan IV I, II dan III [" III dan IV

02lr

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

02tr

penggunaan bahasa dan mungkin juga


Tandakan sama ada

nrirgti" yang bergaris dalam ayot-ayat


A, B atuu
C

Soalan 18-21

yang berikut mangkin mengandungi kesalahan

tidak

jil(a ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D iilu tiada

kesalahan.

18

pihak-ke,lajaan telatr menyediakan bermacam kemudahan-kemudatran untuk pernbangunan pendidikan

di Malaysia.

A B C D 19
banjir.

bermacam-mzrcam kemudahan-kemudahan

bermacam-macam kemudahan bermacam kemudalran bermacam kemudahan-kemudahan

Kutipan derma orang ramai itu kami akan serahkan kepada wakil setiap kampun$ yang dilanda

A B C D Z0

akan kami serahkan akan kami serahkan kami akan serahkan kami akan serahkan

kePada
Pada Pada

kePada

perjumpaan itu diadakan adalah untuk berbincang tentang segala masalah yang dihadapi oleh persatuan itu.

A B C D 2t

ialah untuk membincangkan tentang segala masalah ialah untuk berbincang segala masalah adalah untuk berbincangkan segala masalah adalah untuk berbincang tentang segala masalah

Setelah mencapai kata sepakat, kami bersetuju untuk menehadiahi kotak pensel kepada Razif sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-5.

A B C D

menghadiahkan Pensel kotak Pada menghadiahkan kotak pensel kepada menghadiahi pensel kotak Pada menghadiahi kotak pensel kepada

02ll

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

O2II

Soalan 22-24 Pilih ayat yang mempunyai malcsud yang s^ma atau malaud yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebal.

22

Puan Saodah selamat'kembali ke tanah air selepas kira-kira dua bulan setengah menjalani rawatan lanjutan kanser tulang di luar negara.

A B C D
23

Felepas merawat pesakit kanser nrlang lebih kurang dua bulan setengah di luar negara puan Sdodah selamat kembali ke tanah air. Puan Saodah selamat menjalani rawatan susulan penyakit kanser di luar negara kira-kira dua

bulan setengah. Selepas dua bulan setengah Puan Saodah di luar negara untuk menjalani rawatan susulan penyakit kanser nrlang yang dihidapiny4 kini beliau selamat kembali di tanah air. Selepas lebih kurang dua bulan setengah Puan Saodah di luar negara untuk menjalani rawatan susulan penyakit kanser nrlang yang dihidapiny4 kini beliau selamat kembali di Malaysia.

Hujan dijangka turun pada petang esok mengikut ramalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca

V
|

A B C D 24 I I

Petang esok Jabatan Kaji Cuaca akan meramalkan keadaan hujan. Jabatan Kaji Cuaca meramalkan bahawa hujan akan turun pada petang esok. Pada petang esok, Jabatan Kaji Cuaca akan mengeluarkan ramalan tentang hujan. Ramalan hujan pada petang esok, akan dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca.

Kecuaian manusia terutamanya pemandu kenderaan merupakan faktor utama terjadinya kemalangan jalan raya.

A B C D

Kemalangan jalan raya berpunca daripada sikap lalai manusia terutamanya para pemandu.

Pemandu yang tidak mematuhi peraturan jalan raya sering menyebabkan berlakunya
kemalangan

Kelalaian sewaktu di jalan raya telah meningkatkan kadar kemalangan dalam kalangan pengguna jalan raya. Kemalangan jalan raya sering dikaitkan dengan sikap ingin berlurnba-ltrnba di jalan raya.

,
I

02tr

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT
Soalan 25-27

02ll

Pilih ayat-q)at yang betul.

25 I Dia tetap tabah walaupun menempuh pelbagai halangan. il Kejayaannya mewakili sekolah dalam pertandingan badminton amat membanggakan. m Bangunlah awal-awal jika takut bas meninggalkan anda. [V Kampungnya jauh terpencil kerana kurang kemudahan asas. A " I dan II sahaja B III dan IV sahaja C I, II dan III sahaja D II, III dan IV sahaja 26 I il m W A B C D 27 I il il Jy A B C D
di datam gulungan tikar mengkuang itu. tiga tahun, dia sudah dapat menunggang basikal. Walaupuryusia adik baru Pengenf's itu duduk di kaki tima sarnbil menadah tanganDia sedang tidur atau sedang menonton televisyenkah?
Seekor tikus sedang bersembunyi

I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja
Setengah orang tidak menggemari sikapnya itu'

Ibu bapa akan meluangkan masa bersama dengan anak-anak untuk menghalang mereka
daripada keluar rumah. Dengan menggunakan besi, Sulaiman memecahkan tingkap rumatrnya. Penjahat itu menyamar sebagai perempuan supaya dia dapat melepaskan diri daripada buruan
polis.

I dan II sahaja III dan IV sahaja I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja

Soalan 28-30

Pilih peribahasa atau malrsud peribah^s^ yqng paling sesuai.

28

Hakim dan Taufik selalu bersama-sama untuk menyiapkan sesuatu pekerjaan walaupun mereka
mempunyai kemahiran yang berbeza. Peribahasa yang sesuai dengan penyataan di atas ialah

A B C D

seperti isi dengan kuktt. bagai atr dengan tebing. seperti pahat dengan Penukul. seperti anjlng dengan kucing.

02lL

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

02tl

29

'?andai-pandailah kamu membawa diri di tempat orang nanti, kerana lain padane lain belalanslva" pesan emak kepada Abang Long yang berpindatr ke tempat baharu. Peribahasa yang bergaris bermaksud.....

A B C D 30

setiap tempa! berbeza-bezaragurm penduduknya. setiap tempat; ada adat yang diamalkan. setiap tempat, berbeza-beza adattya. qtiap tempat, ada penduduknya.

Lelaki itu tidak mempedulikan jirannya yang susah walaupun dia mempunyai wang untuk disedekahkan. Sifat lelaki itu dikatakan bagai

A B C D

rambut sama hitam, hati lain-lain. melepaskan aqjing tersepit. enau dalam belukdr, melepaskan pucuk masing-masing. dwian dan mentimun, menggolek ken4 kena golek pun kena-

Soalan 31 hingga 35 Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
Wanita tabah ini pernah perit dimamah malang. Siapa sangka suami yang kuat beragam4 tibatiba dituduh pengedar dadah? Siapa sangk4 Lebai Sidi dikatakan musuh dalam selimut? Siapa sangk4 ketika kandungan baru dua bulan, ayah bayi itu telah dipenjarakan?

"Ayah kamu telah dikhianati, nak. Dalam perjalanan ke pekan, ayah ditahan polis. Puas menggeledah, sebungkus dadah dijumpai di bawah kusyen kereta ayah. Ayah lantas digari.Ayah betulbetul tiada bukti untuk tuduhan itu. IagipurL kita mana ada duit nak upah peguam?" Bonda
berjeda dalam getaran suara.

"Masa bonda mengandung tujuh bulan, ayah kamu meninggal dunia di penjara kerana sakit jantung. Sejak itu bonda asyik menangis dan menangis. Bonda amat buntu dan hampir gila jadinya. Malahan, bonda pemah cuba menggugurkan kandungan, tetapi dihalang oleh arwah atuk kamu. Agaknya... adik kamu jadi begitu kerana bonda tidak pemah tenteram masa menggandungkannya." Begitulah suatu hari bonda menghikayatkan riwayat hidupnya kepada saya dan kakak kembar.
masa kejadian itrf masing-masing masih berhingus. Pastinya pada saat ih1 bonda bagaikan terhumban ke jurang nilmar. Bonda bagaikan tercampak ke pulau hana. Masyarakat mencerlung hina.

Maklmlab

'?ercayalah suatu hari nanti adik akan berubah, Cft." Bonda menyuakan harapan setelah melihat
saya hampir menaikkan bendera putih.

'ocik...semua orang hendak ke puncak, tapi semasa mendaki, kita mesti sanggup jatuh tergelincir. Jadi, sebelum dapat membawa adik ke puncak impian bond4 kita mesti sanggup hadapi kerenah adik." Begitulah coretan kak long dalam utusan rindunya dari perantauan.

(Dipetik daripada cerpen Mutiara Bond4 antologi Harga Sebuah Lukisan. Tingkatan 3, Dewan Bahasa dan hstaka)

02tr

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

02lr

3l

Mengapakah Lebai Sidi dianggap sebagai musuh dalam selimut?

A
B
C

Meninggal drrnia di dalam penjara akibat penyakit jantung. Hanya berpura-pura sebagai seorang yang hnt beragama. Ditangkap keraria mengedarkan dadah. Dipenjarakan akibat fitnah

32

Berdqarkan petikan apakatr harapan bonda terhadap adik?

A B C D

Mengikut jejak langkah kakak-kakaknya melanjutkan pelajaran ke menara gading. Berubah sikap dan mencapai impian bonda Tidak terlibat dalam masalah sosial. Menjadi seperti ayahnYa.

Bonda bagaikan tercampak ke pulau hana


33

Unsur gaya bahasa yang terkandung dalam petikan di atas ialatt

A B C D
34

sinkope. peribahasa. metaforasimile.

Yang berikut merupakan perwatakan bonda berdasarkan petikan kecuali

A B C D
35.

tabah.

berkeyakinan.
penyayang. pemurah.

Apakah tema cerpen ini?

A B C D

Kegigihan dan kesabaran seoftutg ibu dalam mendidik anakrya hingga bedaya. Kegigihan remaja dalam mengejar impian untuk berjaya. Kepentingan menuntut ilmu dalam kehidupan. Keinginan remaja untuk hidup bebas.

02tr

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

10

02tl

Soalan 3G40 Baca pantun di bawatr dengan teliti, kemtdian jawab soalan-soalan yang berikutryaPantun Empat Kerat ( Muhibah dan Perpaduan)
Petang hari pergi ke pekan Pulang mernbawa sebungkus lalsa HiduP muhibahPerlu diamalkan Di negara Malaysia berbilang bangsa

Cantik bergugus buah papaya Masak dipetik satu persatu Walaupur berlainan bangsa budaYa Kerana muhibah hidup bersatu

Air mengalir dalam terusan Mengairi sawah beratus relung


Bekerj asama segala urusan Tanda bersatu bergotong royong Tuan Puteri dari kayangan Senyuman manis seperti madu Bermacitm keturunan bukan halangan

Untuk membina bangsa yang Padu


Enak nian airkelapa
Penawar sakitmuj arub sekali

Kebudayaan asal tidak dilupa


Kebud ay aar:nasional mereka banggai

(Dipetik daripadaAntologi Gema Sepi Gadis Genius,


Dewan Bahasa dan Pustaka)

36

Permuafakatan perlu diamalkan oleh penduduk di Malaysia kerana

A B C D

ralryatrya terdiri daripada berbilang kaum. dapat membina bangsa Yang maju. dapat menjana ekonomi negara. dihormati oleh negara lain.

a2tr

[Lihat sebelah
SULIT

SULIT

11

02tr

Bermocom keturunan bukan halangan Untuk membinq bangso yang padu

37

Maksud baris pantun di atas ialatt

A B C D

masyarakat yang berbilang bangsa perlu meningkatkan semangat perpaduan. - masyarakat yang berbilang bangsa perlu mengamalkan kebudayaan sendiri tanpa kesusahan. masyarakat yang berbilang bangsa tidak mustahil dapat mewujudkan bangsa yang bersatu
Padu.

masyarakat yang berbilang bangsa perlu bekerjasama dalam semua pekerjaan.

Cantik bergugus buah papaya Enak nian air kelapa


38

unsnr

gaya

bahasayffig digunakan dalulm baris pantun di atas ialah

A B C D
39

metafora.

imej alam.
personifikasi.
simile.

Berdasarkan rangkap ketiga pantun, kita hendaklah...

A B C D
40

mengamalkan sikap kerjasama dalam kehidupan. menghargai kebudayaan nasional kita.

memupuk semangat perpaduan. menyemai perasaarl kasih sayang.

Yang berikut merupakan nilai yang

tidak terdapat dalam pantun ini.


'

A Keharmonian. B Perpaduan. C Keadilan. D Kerjasalna.

KERTAS SOALAN TAMAT

02ll

SULIT