You are on page 1of 16

KEÁ TOAÙN CHI PHÍ

Ví duï 1: 27/01/2010
Taïi 1 Cty chuyeân SX 3 loaïi SP X, Y Z theo quy trình coâng ngheä giaûn ñôn. Caên cöù
vaøo thoâng soá kyõ thuaän Cty xaùc ñònh ñöôïc heä soá tính giaù thaønh cuûa SP X =
1. SP Y = 1.2, SP Z = 1.5
I)
SOÁ DÖ ÑAÀU KYØ:
- 154: 12.000.000
- 155 X : 21.600.000 (240 sp)
- 155 Y: 15.600.000 (130 sp)
II)
CAÙC NGHIEÄP VUÏ PHAÙT SINH LIEÂN QUAN NHÖ SAU:
1.Xuaát kho NVLC 84.000.000, Xuaát VLP 27.000.000 tröïc tieáp saûn xuaát saûn
phaåm.
2.Tieàn löông CNTT SX : 26.000.000. CPQLPX: 5.200.000. Caùc khoaûn trích BHXH,
BHYT, KPCD, BHTN theo quy ñònh
3.Khaáu hao maùy moùc thieát bò TTSX: 43.750.000, thieát bò phuïc vuï quaûn lyù:
12.350.000.
Phaân boå CC- DC tröïc tieáp SX: 800.000
Phaân boå CC- DC QLPX: 600.000. Chi phí ñieän nöôùc chöa thanh toaùn ôû BPQLPX :
3.100.000.
4. Tình hình SX:
+ Trong thaùng nhaäp kho: 540 spX, 700 sp Y, 800 sp Z
+ Soá löôïng SPDD cuoái kì goàm : 122 sp X, 140 spY, 150spZ möùc ñoä hoaøn thaønh
30%
+ Pheá lieäu thu hoài nhaäp kho : 290.500
+ Thu ñöôïc 30 sp phuï bieát raèng ñôn giaù sp phuï laø 70.000 ñ/sp. Lôïi nhuaän kyø
voïng laø 5% treân giaù baùn
Yeâu caàu:
Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï phaùt sinh vaø tính giaù thaønh sp Z. Laäp phieáu tính
giaù thaønh sp,
Bieát raèng Cty aùp duïng PP ñaùnh giaù SPDD thep PP NVLC.
BAØI GIAÛI
1. Xuaát kho NVL
Nôï 621
111.000.000
Coù 152 C
84.000.000
Coù 152 P
27.000.000
2. Tieàn löông
Nôï 622
26.000.000
Nôï 627
5.200.000
Coù 334
31.200.000
Trích BHXH…………
Nôï 622
5.200.000 (26.000.000 x 20%)
Nôï 627
1.040.000 (5.200.000 x 20%)
Nôï 334
2.184.000(31.200.000 x 7%)
Coù 338
8.424.000
3.Khaáu hao maùy moùc
Nôï 627
56.100.000
Coù 214
56.100.000 (43.750.000 + 12.350.000)
Phaân boå CC –DC
Nôï 627
1.400.000
Coù 142
1.400.000 (800.000 + 600.000)
Chi phí tieàn ñieän:
Nôï 627
3.100.000
Coù 331
3.100.000

3. Keát chuyeån chi phí:
Nôï 154
209.040.000
Coù 621
111.000.000
Coù 622
31.200.000
Coù 627
66.840.000
Toång sp chuaån hoaøn thaønh = (540 x 1) +(700 x 1,2) +(800x 1,5)= 2.580
Toång sp chuaån dôû dang = (122 x 1) + (140 x 1.2 )+(150 x 1.5) = 515
12.000.000 + 84.000.000
Chi phí SXDDCK =
X 515 = 15.974.151,86
2.580 + 515
Pheá lieäu thu hoài
Nôï 152
290.500
Coù 154
290.500
Lôïi nhuaän = 30 x 70.000 x 5% = 105.000
Z sp phuï = (30 sp x 70.000) – 105.000 = 1.995.000
Z sp chuaån = 12.000.000 + 209.040.000 – 15.974.152 - 290.500 – 1.995.000 =
202.780.348
202.780.348
Z ñôn vò sp chuaån =
= 78.597
2.580
Z sp X = 540 x 1 x 78.597 = 42.442.380
42.442.380
Z ñôn vò sp X =
= 78.597
540
Z sp Y = 700 x 1,2 x 78.597 = 66.021.480
66.021.480
Z ñôn vò sp Y =
= 94.316,4
700
Z sp Z = 800 x 1,5 x 78.597 = 94.316.400
94.316.400
Z ñôn vò sp Y =
= 117.895,5
800
Nhaäp kho TP trong kyø
Nôï 155 X
42.442.380
Nôï 155 Y
66.021.480
Nôï 155 Z
94.316.400
Coù 154
202.780.260
LAÄP PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM X, Y, Z
Chæ tieâu

CPNVL TT

Dôû dang ñaàu kì

12.000.00
0
111.000.0
00
15.974.15
2
290.500
1.995.000
104.740.3
48
2.580
40.597
1
540

Phaùt sinh trong kì
Dôû dang cuoái kyø
Pheá lieäu
SP phuï
Toång Z sp chuaån
Toång sp chuaån
Z ñôn vò sp chuaån
Heä soá sp chuaån X
Soá löôïng SPHT X

CP NCTT

31.200.0
00

31.200.0
00
2.580
12.093
1
540

CPSXC

66.840.0
00

66.840.0
00
2.580
25.907
1
540

Toång
coäng
12.000.000
209.040.00
0
15.974.152
290.500
1.995.000
202.780.34
8
2.580
78.597
1
540

Soá löôïng sp chuaån
X
Z sp X
Z ñôn vò sp X
Heä soá sp Y
Soá löôïng SPHT Y
Soá löôïng sp chuaån
Y
Z sp Y
Z ñôn vò sp Y
Heä soá sp Z
Soá löôïng SPHT Z
Soá löôïng sp chuaån
Z
Z sp Z
Z ñôn vò sp Z

540

540

540

540

21.922.38
0
40.597
1.2
700
840

6.530.22
0
12.093
1.2
700
840

13.989.7
80
25.907
1.2
700
840

42.442.380

31.101.48
0
48.716
1.5
800
1.200

10.158.1
20
14.512
1.5
800
1.200

21.761.8
80
31.088
1.5
800
1.200

66.021.480

48.716.40
0
60.896

14.511.6
00
18.139

31.088.4
00
38.861

94.316.400

78.597
1.2
700
840

94.316
1.5
800
1.200

117.897

Ví duï 2: 29/01/2010
Taïi Cty Minh Long, SX 2 loaïi sp thieát bò. Ñoái töôïng keá toaùn chi phí SX. Ñoái töôïng
tính giaù thaønh laø töøng loaïi sp. Trong thaùng coù caùc taøi lieäu sau:
I)
SOÁ DÖ ÑAÀU THAÙNG
- TK 154: 29.100.000. Trong ñoù:
+ 154X: 19.000.000 goàm NVLTT: 10.000.000, NCTT : 6.000.000, CPSXC:
3.000.000
+154Y: 10.100.000 goàm NVLTT: 6.000.000, NCTT: 2.840.000, CPSXC:
1.260.000
- TK 155: 50.560.000. Trong ñoù:
+155X: 300 sp, trò giaù: 28.200.000
+155Y: 450 sp, trò giaù :22.360.000
II)
TRONG KYØ COÙ CAÙC NGHIEÄP VUÏ PHAÙT SINH NHÖ SAU:
1.Xuaát NVL cho caùc boä phaän:
+ NVLC xuaát duøng cho sp laø: 400.000.000. Trong ñoù SXSP X laø 240.000.000, coøn
laïi SXSP Y: 160.000.000
+ NVLP duøng cho SXSP: 50.000.000. Trong ñoù SXSP X: 30.000.000, coøn laïi SP Y:
20.000.000
+ Nhieân lieäu duøng cho BPQLPX: 5.000.000, BPBH: 1.000.000, BPQLDN: 2.000.000
2. Xuaát coâng cuï duøng cho QLPX: 4.500.000. Trong ñoù: thuoäc loaïi phaân boå 1
laàn: 500.000. coøn laïi phaân boå 2 laàn laø: 4.000.000
3. Toång hôïp tieàn löông phaûi traû trong thaùng:
- Tieàn löông CNSX sp X: 120.000.000, CNSX sp Y: 80.000.000, BPQLPX:
10.000.000, BPBH: 8.000.000, BPQLDN: 22.000.000
4. Giaû söû Cty trích 16 % BHXH, 3% BHYT, 1% BHTN tính vaøo chi phí vaø tröø vaøo
löông CN: 6% BHXH, 1.5 % BHYT, 1% BHTN.
5. Phaân boå daàn chi phí traû tröôùc ngaén haïn, tieàn thueâ TSCD ôû BPSX:
2.000.000, BPBH: 1.000.000
6. Trích KH TSCD höõu hình PXSX: 22.000.000, BPBH: 1.000.000, QLDN:2.000.000
7. Tieàn mua ngoaøi phaûi traû:9.000.000, VAT 10%. Trong ñoù PXSX: 7.600.000,
BPBH : 400.000, BPQLDN: 1.000.000
8. Baùo caùo PXSX cuoái thaùng:
- Hoaøn thaønh nhaäp kho 4.500 spX, coøn laïi 500 sp DDCK. Möùc ñoä hoaøn
thaønh laø 60%
- Hoaøn thaønh nhaäp kho 5.400 spY, coøn laïi 600 sp DDCK. Möùc ñoä hoaøn
thaønh laø 50%

• Taøi lieäu boå sung:
- CPSXC phaân boå vaøo Z sp X, Y. Tieàn löông CNSX sp ñaùnh giaù theo SPDDCK
- SPDDCK ñöôïc ñaùnh giaù theo öôùc löôïng sp hoaøn thaønh töông ñöông
- Cty keá toaùn baùn haøng toàn kho theo PP keâ khai thöôøng xuyeân
- Xuaát kho theo PP BQGQ cuoái kì
- Noäp thueá theo PP khaáu tröø
Yeâu caàu:
1. Tính toaùn , ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh
2. Laäp phieáu tính Z saûn phaåm
BAØI GIAÛI
1. Xuaát NVL
a) Xuaát NVL sp X
Nôï 621 X
270.000.000
Coù 1521 240.000.000
Coù 1522
30.000.000
b) Xuaát NVL sp Y
Nôï 621 Y
180.000.000
Coù 1521 160.000.000
Coù 1522
20.000.000
c) Xuaát nhieân lieäu:
Nôï 627
5.000.000 Xuaát nhieân lieäu:
Nôï 641
1.000.000
Nôï 642
2.000.000
Coù 1527
8.000.000
2. Xuaát coâng cuï
a)
Nôï 1421
4.000.000
Coù 153
4.000.000
b)
Nôï 627
2.500.000
Coù 153
500.000
Coù 1421 2.000.000
3. Tieàn löông phaûi traû
Nôï 622 X
120.000.000
Nôï 622 Y
80.000.000
Nôï 627
10.000.000
Nôï 641
8.000.000
Nôï 642
22.000.000
Coù 334
240.000.000
4.Trích BHXH
Nôï 622 X
24.000.000 (20%)
Nôï 622 Y
16.000.000 (20%)
Nôï 627
2.000.000 (20%)
Nôï 641
1.600.000 (20%)
Nôï 642
4.400.000 (20%)
Nôï 334
20.400.000
Coù 338
68.400.000
5.Phaân boå chi phí traû tröôùc
Nôï 627 2.000.000
Nôï 641 1.000.000
Coù 142 3.000.000
6. Trích KH TSCD
Nôï 627
22.000.000
Nôï 641
1.000.000
Nôï 642
2.000.000
Coù 214
25.000.000

7. Tieàn mua ngoaøi phaûi traû
Nôï 627
7.600.000
Nôï 641
400.000
Nôï 642
1.000.000
Nôï 133
900.000
Coù 331
9.900.000
Phaân boå CPSX chung theo tieàn löông
51.100.000 x 144.000.000
CPSXC sp X =
= 30.660.000
240.000.000
CPSXC sp X = 51.100.000 – 30.660.000 = 20.440.000
8. Cuoái thaùng keát chuyeån chi phí
Nôï 154 X
444.660.000
Coù 621 X 270.000.000
Coù 622 X 144.000.000
Coù 627 X
30.660.000
Ñaùnh giaù SPDD theo PP öôùc löôïng HTTÑ
10.000.000 + 270.000.000
CPNVL TTDDCKsp X =
x 500 = 28.000.000
4.500 +500
6.000.0000+144.000.000
CP NC TTDDCK sp X
=
x (500 x 60%) = 9.375.000
4.500 +(500 x 60%)
3.000.000 + 30.660.000
CP SXC DDCK sp X=
x (500 x 60%) = 2.103.750
4.500 +(500 X 60%)
Toång CP DDCK sp X = 28.000.000 +9.375.000 + 2.103.750 = 39.478.750
Toång Z sp X = 19.000.000 +444.660.000 – 39.478.750 = 424.181.250
424.181.250
Z ñôn vò sp X =
= 94.262,5
4.500
PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM X
Chæ
CPNVL TT CP NCTT
CPSXC
Toång
tieâu
coäng
DDÑK
10.000.000
6.000.000 3.000.000 19.000.000
PSTK
270.000.00 144.000.00 30.660.00 444.660.00
0
0
0
0
DDCK
28.000.000
9.375.000 2.103.750 39.478.750
Toång Z
252.000.00 140.625.00 31.556.25 424.181.25
btp
0
0
0
0
Z ñôn vò
56.000
31.250
70.125
94.262,5
8. Cuoái thaùng keát chuyeån chi phí sp Y
Nôï 154 Y
296.440.000
Coù 621 Y 180.000.000
Coù 622 Y
96.000.000
Coù 627 Y
20.440.000
Ñaùnh giaù SPDD theo PP öôùc löôïng HTTÑ
6.000.000 + 180.000.000
CPNVL TTDDCKsp Y =
x 600 = 18.600.000
5.400 +600
2.840.000 + 96.000.000
CP NC TTDDCK sp Y=
x (600 x 50%) = 5.202.105
5.400 + (600 x 50%)
1.260.000+20.440.000
CP SXC DDCK sp Y =
x (600 x 50%) = 1.142.105
5.400 + (600 x 50%)

Toång CP DDCK sp Y = 18.600.000+5.202.105+1.142.105 = 24.944.210
Toång Z sp X = 10.100.000 + 296.440.000-24.944.210 = 281.595.790
281.595.790
Z ñôn vò sp Y =
= 52.147, 37
5.400
PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM Y
Chæ
CPNVL TT CP NCTT
CPSXC
Toång
tieâu
coäng
DDÑK
6.000.000
2.840.000 1.260.000 10.100.000
PSTK
180.000.00 96.000.000 20.440.00 296.440.00
0
0
0
DDCK
18.600.000
5.202.105 1.142.105 24.944.210
Toång Z
167.400.00 93.637.895 20.557.89 281.595.79
btp
0
7
2
Z ñôn vò
31.000
17.340,35
3.807,02
52.147,37
Ví duï 3: 31/01/2010
Taïi Cty ABC coù quy trình SX sp A qua 2 giai ñoaïn. PX I vaø PX II. NVLTT söû duïng
töø quy trình SX tham gia trong sp hoaøn thaønh vaø SPDD cuøng möùc ñoä caùc
chi phí cheá bieán phaùt sinh theo möùc ñoä SX
I ) Taøi lieäu veà SXSP A trong Cty thaùng 01/2010 nhö sau:
- CP SX DD ÑK PX I: SLSP 400 sp, chi phí SX: 560.000.000. Trong ñoù CPNVLTT:
400.000.000, CPNCTT: 95.200.000, CPSXC: 64.800.000
- CPSXDD ôû PX II: SL 500 sp ôû moãi PX. Möùc ñoä hoaøn thaønh CPNCTT vaø
CPSXC ôû PX II laø 50%. Chi phí SX : 1.450.000.000. Trong ñoù:
+ CPNVL TT PX I: 500.000.000, PX II: 100.000.000
+ CPNCTT: PX I: 297.500.000, PX II: 238.000.000
+ CPSXC: PX I: 202.500.000, PX II: 112.000.000
II)Chi phí thöïc teá phaùtsinh trong kyø:
1. Xuaát kho nguyeân lieäu ôû PX I: 1.600.000.000, PX II: 360.000.000
2. Tieàn löông phaûi traû PX I: 860.000.000, PX II: 1.520.000.000. Caùc khoaûn trích
theo löông theo quy ñònh 30.5%
3. Tieàn ñieän phaûi traû PX I: 196.600.000, PX II: 151.200.000
4. Löông quaûn lyù PX I: 100.000.000, PX II: 200.000.000. Caùc khoaûn trích theo
löông 30.5%
5. Hao moøn TSCD: PX I: 467.000.000, PX II: 550.000.000
6. Chi phí khaùc baèng tieàn: PX I: 81.000.000, PX II: 62.000.000
7. Baùo caùo tình hình SX caùc phaân xöôûng:
+ PX I: soá löôïng hoaøn thaønh chuyeån qua PX II: 1800. Soá löôïng SP DD CK : 200.
Tyû leä hoaøn thaønh 40%
+ PX II: Soá löôïng SP HT nhaäp kho : 2.000. Soá löôïng SP DD : 300. Tyû leä hoaøn
thaønh laø 50%
+ Ñôn giaù phaân boå SX chung theo döï toaùn: PX I: 405.000, PX II: 448.000
Yeâu caàu: Laäp baùo caùo Z saûn phaåm.
Baøi giaûi:
1. Xuaát kho NVL:
Nôï 621 (PX I) 1.600.000.000
Nôï 621(PX II)
360.000.000
Coù 152
1.960.000.000
2. Tieàn löông phaûi traû:
Nôï 622 (PX I)
860.000.000
Nôï 622(PX II)
1.520.000.000
Coù 334
2.380.000.000
Trích 30.5 %: BHXH 22%, BHYT 4.5%, KPCÑ 2%, BHTN 2%
Nôï 622 (PX I) 189.200.000 ( 22%)
Nôï 622(PX II) 334.400.000 (22%)
Nôï 334
202.300.000 (8.5%)
Coù 338
725.900.000

3. Tieàn ñieän phaûi traû:
Nôï 627 (PX I)
196.600.000
Nôï 627(PX II)
151.200.000
Coù 331
347.800.000
4. Löông quaûn lyù:
Nôï 627 (PX I)
100.000.000
Nôï 627(PX II)
200.000.000
Coù 334
300.000.000
Trích 30.5 %: BHXH 22%, BHYT 4.5%, KPCÑ 2%, BHTN 2%
Nôï 627 (PX I) 22.000.000 ( 22%)
Nôï 627(PX II) 44.000.000 (22%)
Nôï 334
25.500.000 (8.5%)
Coù 338
91.500.000
5. Hao moøn TSCD:
Nôï 627 (PX I)
467.000.000
Nôï 627(PX II)
550.000.000
Coù 214
1.017.000.000
6. Chi phí khaùc baèng tieàn:
Nôï 627 (PX I)
81.000.000
Nôï 627(PX II)
62.000.000
Coù 111
143.000.000
7. Keát chuyeån chi phí PX I:
Nôï 154 (PX I)
3.410.600.000
Coù 621 (PX I)
1.600.000.000
Coù 622 (PX I)
1.049.200.000
Coù 627 (PX I)
761.400.000
Soá ñuùng 627 = 196.600.000+100.000.000 + 22.000.000+ 467.000.000 +
81.000.000 = 866.600.000
Nhöng vì ñôn giaù phaân boå CPSXC theo döï toaùn neân = 405.000 x[1.800 +(200 x
40%)] = 761.400.000
Nôï 632
105.200.000
Coù 627 (PX I)
105.200.000 ( 866.600.000 – 761.400.000)
Ñaùnh giaù SPDDCK
400.000.000 + 1.600.000.000
CPNVLTT DDCK =
x 200 = 200.000.000
1.800 + 200
95.200.000 + 1.049.200.000
x (200 x 40%) = 48.697.872
1.800 +( 200 x 40%)
64.800.000 + 761.400.000
CPSXCTT DDCK =
x (200 x 40%) = 35.157.447
1.800 + (200 x 40%)
Toång coäng CP DDCK = 200.000.000 + 48.697.872 + 35.157.447 = 283.855.319
Z btp cuûa PX I = 560.000.000 + 3.410.600.000 – 283.855.319 = 3.686.744.681
3.686.744.681
Z ñôn vò btp cuûa PX I =
= 2.048.191
1.800
PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH BAÙN THAØNH PHAÅM PX I
Chæ
CPNVL TT CP NCTT
CPSXC
Toång
tieâu
coäng
DDÑK
400.000.00 95.200.000 64.800.00 560.000.00
0
0
0
PSTK
1.600.000. 1.049.200. 761.400.0 3.410.600.0
000
000
00
00
DDCK
200.000.00 48.697.872 35.157.44 283.855.31
CPNCTT DDCK =

0
7
9
Toång Z
1.800.000. 1.095.702. 791.042.5 3.686.744.6
btp
000
128
53
81
Z ñôn vò
1.000
608.723
439.468
2.048.191
8. Keát chuyeån chi phí PX II:
Nôï 154 (PX II)
3.177.600.000
Coù 621 (PX II)
360.000.000
Coù 622 (PX II)
1.854.400.000
Coù 627 (PX II)
963.200.000
Soá ñuùng 627 = 151.200.000+200.000.000 + 44.000.000+ 550.000.000 +
62.000.000 = 1.007.200.000
Nhöng vì ñôn giaù phaân boå CPSXC theo döï toaùn neân = 448.000 x[2.000 +(300 x
50%)] = 963.200.000
Nôï 632
44.000.000
Coù 627 (PX II)
44.000.000 ( 1.007.200.000 – 963.200.000)
Chuyeån baùn thaønh phaåm PX I sang PX II
Nôï 154 II
3.686.744.681
Coù 154 I 3.686.744.681
600.000.000 + (360.000.000+3.686.744.681)
CPNVLTT DDCK PX II =
x 300 = 606.097.132
2.000+ 300
Chi tieát :
600.000.000 + (360.000.000 + 1.800.000.000)
CPNVLTT DDCK =
x 300 = 360.000.000
2.000 + 300
0 + 1.095.702.128
CPNCTT DDCK =
x 300= 142.917.669
2.000 + 300
0 + 791.042.553
CPNVLTT DDCK =
x 300 = 103.179.463
2.000+ 300
Toång coäng CP DDCK = 360.000.000 + 142.917.669 + 103.179.463 = 606.097.132
535.500.000+1.854.400.000
CPNCTT DDCK PX II =
x (300 x 50%) = 166.737.209
2.000 +(300 X 50%)
314.500.000 +.963.200.000
CPSXC DDCK PX II =
x (300 x 50%) = 89.141.860
2.000 X (300 X 50%)
Toång CPSX DDCK = 606.097.132 +166.737.209+89.141.860 = 861.976.201
Toång Z PX II = 1.450.000.000+(3.686.744.681 +3.177.600.000 – 861.976.201) =
7.452.368.480
7.452.368.480
Z ñôn vò btp cuûa PX I =
= 3.726.184
2.000
PHIEÁU TÍNH GIAÙ THAØNH BAÙN THAØNH PHAÅM PX II
Chæ
CPNVL TT CP NCTT
CPSXC
Toång
tieâu
coäng
DDÑK
PSTK
DDCK
Toång Z
btp
Z ñôn vò

Ví duï 4:
Taïi Cty A keá toaùn haøng toàn kho theo PP keâ khai thöôøng xuyeân, Xuaát kho theo
PP nhaäp tröôùc. Soá lieäu lieân quan trong kyø caùc taøi lieäu sau:
I)
Dôû dang ñaàu kì:
- 154: 15.000.000
- 155: 75.000.000
II)
Phaùt sinh trong kyø:
1. Xuaát kho VLC 180.000.000, xuaát kho VLP 47.000.000 duøng tröïc tieáp SXSP, xuaát
kho nhieân lieäu phuïc vuï BPSX: 20.000.000
2. Mua loâ VLP 16.500.000 goàm 10% VAT, thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn,
VLP mua veà giao cho PX söû duïng ñeå TT SX SP
3. Tieàn löông phaûi traû cho CNVTTSX söû duïng 40.000.000, NVQLPX 20.000.000.
Giaû söû Cty tính BHXH, BHYT, BHTN, KPCD tính vaøo chi phí 22%, Tröø vaøo
löông 8.5%
4. Xuaát kho coâng cuï söû duïng PX loaïi phaân boå 1 laàn. Trò giaù xuaát kho ban
ñaàu 4.000.000
5. Trích KHTSCD söû duïng taïi PX theo soá löôïng SP möùc khaáu hao cho ñôn vò
saûn phaåm 10.000
6. Chi phí DV mua ngoaøi cuûa PX 19.800.000 goàm 10% thueá GTGT thanh toaùn
baèng TM
7. Baùo caùo cuoái thaùng cuûa PXSX nhö sau:
Nhaäp laïi kho VL thöøa cuoái kì :2.000.000
SLSPSXDDCK: 100. Cty ñaùnh giaù SPDD theo CPNVL TT vaät lieäu phuï boû ngay
töø ñaàu quaù trình SX
- Trong thaùng hoaøn thaønh nhaäp kho: 1.000 sp
- Bieán phí SX chung goàm CP nhieân lieäu, KH TSCD theo PP KHSLSP
- Coâng suaát bình thöôøng 1.000 sp trong kyø
Yeâu caàu:
Ñònh khoaûn caùc NVPS tính toång Giaù thaønh, Giaù thaønh ñôn vò trong caùc
tröôøng hôïp sau:
a) Coâng suaát thöïc teá laø: 900 sp
b) Coâng suaát thöïc teá laø: 1.000 sp
c) Coâng suaát thöïc teá laø: 1.100 sp
1.Xuaát kho NVL
a.Xuaát NVL chính vaø NVL phuï
Nôï 621
227.000.000
Coù 1521 180.000.000
Coù 1522
47.000.000
b. Xuaát kho nhieân lieäu:
Nôï 627
20.000.000
Coù 1524 20.000.000
2. Mua NVL phuï
Nôï 621
15.000.000
Nôï 133
1.500.000
Coù 112
16.500.000
3. Tieàn löông phaûi traû
Nôï 622
40.000.000
Nôï 627
20.000.000
Coù 334
60.000.000
b. Trích caùc khoaûn BH
Nôï 622
8.800.000
Nôï 627
4.400.000
Nôï 334
5.100.000
Coù 338
18.300.000
4. Xuaát kho coâng cuï:

Baøi laøm

Nôï 627
4.000.000
Coù 153
4.000.000
5. Trích KH TSCD
Nôï 627
1.000.000
Coù 214
1.000.000
6. CP DV mua ngoaøi
Nôï 627
18.000.000
Nôï 133
1.800.000
Coù 111
19.800.000
Nhaäp laïi kho NVL thöøa cuoái kyø
Nôï 1522
2.000.000
Coù 621
2.000.000
7. Baùo caùo cuoái thaùng
Taäp hôïp chi phí
Nôï 154
365.200.000
Coù 621
240.000.000
Coù 622
48.600.000
Coù 627
76.400.000
Tröôøng hôïp 1.000 sp:
15.000.000 + 240.000.000
Ñaùnh giaù SP DDCK =
x 100 = 23.181.818
1.000 + 100
Z saûn phaåm = 15.000.000 + 365.200.000 –23.181.818= 357.018.182
357.018.182
Z ñôn vò =
= 357.018
1.000
Tröôøng hôïp 900 sp:
Chi phí NVLTT = 900 x

240.000.000
= 216.000
1.000
48.800.000

Chi phí NC TT = 900 x

= 43.920

1.000
20.000.000
46.400.000
Chi phí SXC = [
x 900] +[ 900 x 10.000} + [
x 900] = 68.760.000
1.000
1.000
Nôï 154
Coù 621
Coù 622

259.920.000
216.000.000
43.920.000

Nôï 154
Nôï 632
Coù 627

68.760.000
4.640.000
73.400.000

Toång Nôï 154 = 259.920.000 + 68.760.000 = 328.680.000

15.000.000 + 216.000.000
SP DDCK =

x 100 = 23.100.000
900 +100

Z saûn phaåm = 15.000.000 + 328.680.000 –23.100.000 = 320.580.000

320.580.000
Z ñôn vò =
= 356.200
900
Tröôøng hôïp 1.100 sp:
Döôùi möùc coâng suaát bình thöôøng phaân boå theo möùc coâng suaát bình thöôøng
soá cheânh leäch ñöa vaøo GVHB
Treân möùc coâng suaát bình thöôøng phaân boå theo coâng suaát bình thöôøng coøn
laïi ñöa vaøo
Nôï 154
397.080.000
Coù 621 264.000.000
Coù 622
53.680.000
Coù 627
79.400.000( 22.000+11.000+46.400)
15.000.000 + 264.000.000
Ñaùnh giaù SPDD =
1.100 + 100

x 100 = 23.250.000

Z saûn phaåm = 15.000.000 + 397.080.000 –23.250.000 = 388.830.000
388.830.000
Z ñôn vò =
= 353.481
1.100
Ví duï 5:
Taïi khaùch saïn Thuûy Coâng coù haøng toàn kho theo PP kieåm keâ ñònh kyø : Thueá
GTGT theo PP khaáu tröø . Khaùch saïn goàm caùc loaïi phoøng H1, H2, H3. Coù caùc
soá lieäu lieân quan ñeán hoaït ñoäng trong kyø vôùi caùc taøi lieäu nhö sau:
I)
Soá dö ñaàu kyø:
152: 150.000.000
154: Soá phoøng dôû dang
- Phoøng haïng 1: 30 phoøng
- Phoøng haïng 2: 10 phoøng
- Phoøng haïng 3: 50 phoøng
Bieát raèng Z ñònh möùc moãi phoøng
- Phoøng haïng 1: 300.000
- Phoøng haïng 2: 200.000
Phoøng haïng 3: 100.000
II)
Caùc nghieäp vuï phaùt sinh nhö sau:
1.CPNVL taäp hôïp trong thaùng 100.000.000. Cuoái kyø kieåm keâ toàn kho trò giaù
50.000.000
2.CP nhaân coâng TT 50.000.000 vaø caùc khoaûn trích theo löông tính vaøo CP 22%.
Tröø vaøo löông 8.5%
3.CP SXC goàm: TSCD ñang söû duïng 6.000.000.000. Khaáu hao thieát bò 5%/ naêm.
CC-DC theo baûng phaân boå 10.000.000, chi phí baèng tieàn khaùc 15.000.000
Soá phoøng DDCK haïng 1: 5 phoøng
Soá phoøng DDCK haïng 2: 20 phoøng
Toång hôïp tình hình tieâu thuï trong kyø:
Haïng 1: 200 giaù thueâ goàm thueá GTGT: 400.000 ñ/phoøng
Haïng 2: 400 giaù thueâ goàm thueá GTGT: 300.000 ñ/phoøng
Haïng 3: 100 giaù thueâ goàm thueá GTGT: 200.000 ñ/phoøng
Yeâu caàu:
Ñònh khoaûn vaø tính giaù thaønh ñôn vò
Bieát raèng:
- Cty tính thueá theo PP tyû leä
- CPDD tính theo PP ñònh möùc
- Giaû söû VAT 10%
BAØI LAØM

1a. CP NVL trong thaùng
Nôï 611
150.000.000
Coù 152
150.000.000
b. Chi tieát: Kieåm keâ toàn kho
Nôï 152
50.000.000
Coù 611
50.000.000
c. Söû duïng trong thaùng
Nôï 631
100.000.000
Coù 611
100.000.000
2. Chi phí nhaân coâng
a. Tieàn löông vaø khoaûn BHXH tính vaøo chi phí 22%
Nôï 622
61.000.000
Coù 334
50.000.000
Coù 338
11.000.000 (50.000.000 x 22%)
b. Tröø vaøo löông 8.5%
Nôï 334
4.250.000 (50.000.000 x 8.5%)
Coù 338
4.250.000
3. Chi phí saûn xuaát chung
Nôï 627
50.000.000
Coù 111
15.000.000 (Chi phí TM)
Coù 153
10.000.000 (Phaân boå coâng cuï – duïng cuï)

Coù 214 25.000.000 (khoâng hieåu)

4. Giaù voán
Nôï 632
211.000
Coù 621
100.000
Coù 622
61.000
Coù 627
50.000
CPDDÑK = (30 x 300) +(10 x 200) +(50 x 100) = 16.000
=
9.000
+ 2.000 + 5.000 = 16.000
CPDDCK = (5 x 300) +(20 x 200) = 5.500
=
1.500
+
4.000
5.Tính giaù thaønh
Toång giaù thaønh thöïc teá = 16.000 + 211.000 – 5.500 = 221.500
Toång Z KH=[(5+200 - 30) x 300]+[(20+400 - 10) x 200]+[(100 - 50) x100] = 139.500
=
52.500
+
82.000
+
5.000
221.500
Tyû leä Z =
x 100% = 159%
139.500
Toång giaù thaønh töøng haïng phoøng:( vì laøm troøn soá neân
83.475+130.380+7.950 = 221.805 dö hôn vôùi soá 221.500)
- Haïng 1: 175 x 159% x 300 = 83.475
- Haïng 2: 410 x 159% x 200 = 130.380
- Haïng 3: 50 x 159% x 100 =
7.950
83.475
Giaù thaønh ñôn vò haïng 1 =
= 477
175
130.380
Giaù thaønh ñôn vò haïng 2 =
410
7.950
Giaù thaønh ñôn vò haïng 3 =
50
6. Giaù thaønh saûn xuaát
Nôï 154
5.500

= 310
= 199

Coù 631
5.500
7. Giaù thaønh töøng phoøng
Nôï 1551
83.475
Nôï 1552
130.380
Nôï 1553
7.950
Coù 631
221.500
Ví duï 6:
Taïi 1 Cty coù 1 trang traïi nuoâi gaø ñeå laáy thòt vaø laáy tröùng phuïc vuï cho nhaø
haøng. Söû duïng heä thoáng keá toaùn theo PP keâ khai thöôøng xuyeân, coù soá
lieäu ôû trang traïi nhö sau:
I)
SDÑK:
- 152: 640.000.000
- 141: 23.000.000
II)
Trong kyø coù caùc nghieäp vuï phaùt sinh sau:
1. Thöùc aên duøng trong chaên nuoâi gaø laáy thòt laø 298.200.000, duøng trong
chaên nuoâi gaø laáy tröùng laø 245.800.000
2. Thuoác phoøng beänh vaø chöõa beänh kieåm nghieäm tröùng gaø traû baèng TM.
Tröôøng hôïp ñoái vôùi gaø laáy thòt laø 8.600.000, Gaø laáy tröùng laø 20.400.000
1. Chi phí veä sinh chuoàng traïi thanh toaùn baèng TM laø 28.000.000
2. Tieàn löông phaûi traû cho coâng nhaân tröïc tieáp SX ñoái vôùi ngöôøi chaên
nuoâi gaø laáy thòt laø 60.000.000, chaên nuoâi vaø laáy tröùng laø 80.000.000
3. Tieàn löông quaûn lyù cho nhaân vieân quaûn lyù tröïc tieáp laø 20.000.000 vaø
boä phaän phuïc vuï trang traïi laø: 10.000.000
4. Giaû söû Cty trích caùc khoaûn theo löông tính vaøo chi phí laø 22% tröø vaøo
löông ngöôøi lao ñoäng laø 8.5%
5. Khaáu hao chuoàng traïi vaø phöông tieän nuoâi gaø laø 58.000.000
6. Moät soá chi phí khaùc phaùt sinh trong quaù trình nuoâi gaø thanh toaùn baèng
TGNH 30.000.000, Tieàn maët laø 20.000.000, taïm öùng laø 10.000.000
7. Saûn phaåm ñaøn gaø laáy thòt coù 1 soá thoâng tin lieân quan nhö sau:
- Troïng löôïng soáng cuûa ñaøn gaø ñaàu kì : 12.000 kg
- Troïng löôïng soáng cuûa ñaøn gaø cuoái kì : 16.500 kg
- Troïng löôïng soáng cuûa ñaøn gaø laáy thòt baùn ra trong kyø : 1.500
- Trang traïi nhaäp gaø trong kyø 1.000 kg
- Phaân chuoàng thu töø ñaøn gaø nuoâi laáy thòt trò giaù öôùc tính baùn cho
noâng daân boùn cho caây troàng laø 10.000.000
8. Saûn phaåm gaø laáy tröùng trong kyø laø 360 tröùng, 480 con gaø con, Giaù
thaønh keá hoaïch laø 20.000/ con, tröùng gaø chuyeån heát cho boä ñoùng goùi
ñeå cung caáp cho thò tröôøng
Phaân chuoàng thu töø ñaøn gaø nuoâi laáy tröùng baùn cho noâng daân thu baèng
TM laø 2.500.000
Yeâu caàu:
Ñònh khoaûn, nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh , tính giaù thaønh thöïc teá cuûa tröùng
vaø thòt. Bieát raèng chi phí chung ñöôïc phaân boå theo tieàn löông CN tröïc tieáp
BAØI GIAÛI
1.Mua NVL (thöùc aên)
Nôï 621(thòt)
298.200.000
Nôï 621(tröùng)
245.800.000
Coù 152
544.000.000
2. Mua NVL (thuoác chöõa beänh)
Nôï 621(thòt)
8.600.000
Nôï 621 (tröùng)
20.400.000
Coù 111
29.000.000
3.Chi phí veä sinh
Nôï 627
28.000.000
Coù 111
28.000.000
4.Tieàn löông phaûi traû

Nôï 622(thòt)
Nôï 622(tröùng)
Coù 334

60.000.000
80.000.000
140.000.000

5.Tieàn löông phaûi traû cho BPQL
Nôï 627(NVQL)
20.000.000
Nôï 627(BPPV)
10.000.000
Coù 334
30.000.000
6. Trích caùc khoaûn theo löông
Nôï 622(thòt)
13.200.000
Nôï 622(tröùng)
17.600.000
Nôï 627
6.600.000
Nôï 334
14.450.000
Coù 338
51.850.000
7.Khaáu hao chuoàng traïi
Nôï 627
58.000.000
Coù 214
58.000.000
* Nôï 009 58.000.000
8. Saûn phaåm
Nôï 627
60.000.000
Coù 112
30.000.000
Coù 111
20.000.000
Coù 141
10.000.000
Taäp hôïp CPSX = 28.000.000 + 30.000.000 + 6.600.000 + 58.000.000+63.000.000 =
185.600.000
Phaân boå chi phí SXC
185.600.000
CPSXC Gaø thòt =
x 60.000.000 = 79.542.857
60.000.000 + 80.000.000
CPSXC Gaø tröùng = 185.600.000 – 79.542.857 = 106.057.143
Cuoái kì keát chuyeån chi phí gaø thòt
Nôï 154
459.542.857
Coù 621(thòt)
306.800.000
Coù 622(thòt)
73.200.000
Coù 627
79.542.857
Nguyeân lieäu nhaäp kho
Nôï 152 (thòt)
10.000.000
Coù 154
10.000.000
458.542.857
Giaù thaønh thòt =
= 91.709
(16.500 +1.500 – 12.000 –1.000)
Cuoái kì keát chuyeån chi phí gaø tröùng
Nôï 154
469.857.143
Coù 621(tröùng)
266.200.000
Coù 622(tröùng)
97.600.000
Coù 627
106.057.143
Thu phaân boùn
Nôï 111
2.500.000
Coù 154 (tröùng) 2.500.000
Giaù thaønh gaø con = 480 * 20.000 = 9.600.000
Tröùng = 469.857.143 –2.500.000 – 9.600.000 = 457.757.143
457.757.143
Giaù thaønh thòt =
= 1.272
360.000
Tröùng chuyeån sang boä phaän ñoùng goùi
Nôï 621 (ñoùng goùi)
457.757.143
Coù 154 (tröùng)
457.757.143

Nhaäp kho thaønh phaåm
Nôï 155
457.757.143
Coù 154
457.757.143
Ví duï 7: Baøi taäp xaây laáp
Taïi coâng ty chuyeân cung caáp dòch vuï söûa chöõa thieát bò, ñaàu tö vaø muïc ñích.
Thueá VAT theo PP khaáu tröø. Keá toaùn haøng toàn kho theo PP keâ khai thöôøng
xuyeân coù soá lieäu lieân quan ñöôïc keá toaùn ghi nhaäp trong caùc taøi lieäu sau:
I)
Soá dö ñaàu kì :
TK 152: 150.000.000
TK 154: 15.000.000
II)
Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø:
1. Xuaát kho phuï tuøng thay theá söõa chöõa trò giaù 80.000.000
2. Chi TM mua ngoaøi ñem veà duøng ngay hoaëc söõa chöõa trò giaù
50.000.000
3. Tieàn löông tröïc tieáp coâng nhaân söõa chöõa 140.000.000, NVQL
10.000.000. Giaû söû trích khoaûn theo löông trích vaøo chi phí 22%, tröø
löông 8.5%
4. Xuaát kho 6.000.000 vaät lieäu duøng cho BPQLPX söõa chöõa
5. DV mua ngoaøi söû duïng taïi PX söûa chöõa thanh toaùn laø 1.400.000,
VAT 10%
6. Caùc chi phí söûa chöõa khaùc, thanh toaùn baèng TM 4.000.000, VAT 10%
7. Cuoái kyø keát chuyeån coøn toàn 1 soá phuï tuøng thay theá vaø 1 soá
CPNVL khaùc xuaát kho nhöng chöa söû duïng heát trò giaù 10.000.000
8. Ñaùnh giaù SPDDCK theo ñònh möùc coù giaù trò laø 7.200.000
9. Thu chöa thueá trong kyø 480.000.000, VAT 10% thu baèng TM laø
280.000.000. Soá coøn laïi = TGNH. Coøn 1 soá thieát bò veà maùy tính
ñaõ söõa chöõa xong khaùc khaùch haøng chöa nhaän neáu tích thu chöa
thueá coøn phaûi thu dòch vuï naøy laø 20.000.000. CPBH, CP QLDN taêng
trong kyø laàn löôït laø 62.400.000 vaø 37.600.000
Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Tính chi phí
dòch vuï keát chuyeån trong kyø. Doanh thu vaø chi phí dòch vuï chöa thöïc
hieän toàn cuoái kyø. Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh.
BAØI LAØM
1.Xuaát kho phuï tuøng
Nôï 621
130.000.000
Coù 152
80.000.000
Coù 111
50.000.000
2. Chi TM mua ngoaøi
Nôï 622
140.000.000
Nôï 627
10.000.000
Coù 334
150.000.000
3. Tieàn löông CN söûa chöõa
Nôï 622
30.800.000
Nôï 627
2.200.000
Nôï 334
12.750.000
Coù 338
45.750.000
4.Xuaát kho
Nôï 621
6.000.000
Coù 152
6.000.000
5. Dòch vuï mua ngoaøi
Nôï 627
14.000.000
Nôï 133
1.400.000
Coù 331
15.400.000
6. Caùc chi phí söûa chöõa

Nôï 627
4.000.000
Nôï 133
400.000
Coù 111
4.400.000
7. Cuoái kyø keát chuyeån
Nôï 621
10.000.000
Coù 152
10.000.000
Taäp hôïp chi phí
Nôï 154
327.000.000
Coù 621
120.000.000
Coù 622
170.800.000
Coù 627
36.200.000
8. Ñaùnh giaù SPDDCK theo ñònh möùc 7.200.000
9.Doanh thu
a. Doanh thu
Nôï 111
280.000.000
Nôï 112
248.000.000
Coù 511
480.000.000
Coù 3331
48.000.000
Toång doanh thu trong kyø = 480.000.000+20.000.000 = 500.000.000
Toång chi phí trong kyø = 15.000.000 +327.000.000 – 7.200.000 =
334.800.000
334.800.000
Tæ leä chi phí sau doanh thu =
x 100% = 66.96%
500.000.000
Chi phí dòch vuï chöa thöïc hieän cuoái kyø = (20.000.000 +7.200.000) x
66.96% = 18.213.120
b. Giaù voán haøng baùn:
Nôï 632
321.400.000
Coù 154
321.400.000
334.800.000
Xaùc ñònh giaù voán =
x 480.000.000 = 321.408.000
500.000.000
c. Keát chuyeån doanh thu thuaàn
Nôï 511
480.000.000
Coù 911
480.000.000
d. Keát chuyeån GVHB, CPBH, CPQLDN
Nôï 911
421.408.000
Coù 632
321.408.000
Coù 641
62.400.000
Coù 642
37.600.000
e. Keát chuyeån laõi loã hoaït ñoäng kinh doanh
Nôï 911
58.600.000
Coù 421
58.600.000