You are on page 1of 4

PKB 3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 – KAEDAH BAB 7 KAJIAN TINDAKAN : KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN

7.1 JENIS TEMU BUAL : I. Berstruktur   Formal dan soalan-soalan ditentukan Contoh : adakah anda mendenda pelajar yang buat kesilapan ejaan ? Jika ada, apakah

denda yang anda gunakan ?siapakah pelajar yang selalu didenda

II.

Separa berstruktur  Cuma soalan utama disediakan. Soalan susulan berdasarkan jawapan informal.

III.

Tidak berstruktur   Informal, perbincangan terbuka Contoh : Adakah apa-apa yang hendak diberitahu kepad kami ? mengapa anda rasa begitu ? apakah pandangan atau pendapat anda ?

7.2 PEMERHATIAN : I. Complete participant ( penyertaan sepenuhnya) Penyelidik menjalankan kajian sebagai pemerhati tetapi fungsinya sebagai penyelidik dan tidak diketahui oleh sampel.

II.

Participant observer ( sebagai pemerhati penyelidik) Adalah peserta dan dalam masa yang sama membuat pemerhatian , fungsinya sebagai penyelidik diketahui oleh sampel.

III.

Complete observer ( pemerhatian sepenuhnya) Penyelidik membuat pemerhatian sepenuhnya. Dia tidak terlibat dalam aktiviti sampel.

4 TRIANGULASI DATA KAJIAN 7.1 CIRI-CIRI:        Berbagai sumber data Berbagai tempat Pengumpulan data Beberapa penyelidik Sekurang-kurangnya ada tiga jenis data untuk membuat justifikasi sesuatu ciri Kaedah meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan penyelidikan Meningkatkan ketepatan pentafsiran Mengesahkan data yang diperolehi adalah benar dan bukan secara kebetulan sahaja .PKB 3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 – KAEDAH BAB 7 KAJIAN TINDAKAN : KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN 7.3 DATA BERBENTUK DOKUMENTASI a) Portfolio b) Fail peribadi pelajar c) Soal selidik d) Hasil kerja murid e) Rekod kehadiran pelajar f) Buku persediaan mengajar g) Minit mesyarat h) Laporan i) j) Diari Jurnal k) Senarai semak l) Rakaman video dan kaset m) Nota lapangan n) Borang catatan temu bual o) Fotografi 7.4.

PKB 3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 – KAEDAH BAB 7 KAJIAN TINDAKAN : KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN  Triangulasi data boleh dikumpul dalam 2 situasi a) Tiga sumber data (Data yang sama tetapi tiga sumber yang berbeza) Temu bual dengan rakan sejawat Temu bual dengan pentadbir Temu bual dengan murid b) Tiga jenis data ( 3 data yang berbeza ) Pemerhatian Temu bual Dokumen .

PKB 3113 PENYELIDIKAN TINDAKAN 1 – KAEDAH BAB 7 KAJIAN TINDAKAN : KAEDAH PENGUMPULAN DATA KAJIAN TINDAKAN \ .