You are on page 1of 44

Sưu t m b i: www.daihoc.com.

vn

Khoa Hoaù

Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng

MUÏC LUÏC

Noäi dung

Trang

Muï luï.....................................................................................................................334 c c Moâ hoï: Thö ï haøh Phaâ tích ñ nh lö ôïg ...............................................................335 n c c n n ò n Noä dung thö ï taä .....................................................................................................336 i c p Chö ông 1: Phö ông phaù phaâ tích theå ...............................................................337 p n tích Phaà 1: Phö ông phaù axit – bazô ..........................................................................337 n p Baø1: Pha cheá c dung dò ............................................................................. 337 i caù ch Baø2: Ñ nh lö ôïg axit maïh - baz maïh ..........................................................340 i ò n n n Baø3: Ñ nh lö ôïg ñ axit yeá-baz maïh ñ nh lö ôïg ñ acid maïh-baz yeá . 343 i ò n ôn u n ò n ôn n u Baø4: Ñ nh lö ôïg ñ acid vaø n hôï acid ........................................................ 345 i ò n a hoã p Baø5: Ñ nh lö ôïg ñ baz vaø n hôï baz ..........................................................347 i ò n a hoã p Baø6: Ñ nh lö ôïg muoá......................................................................................350 i ò n i Phaà 2: Phö ông phaù oxi hoù – khö û......................................................................352 n p a Baø7: Chuaå ñ Pemanganat ñ nh lö ôïg Fe 2+, H2O2 vaø 2- ...........................352 i n oä ò n NO Baø8: Chuaå ñ Pemanganat ñ nh lö ôïg Fe 3+, Cr6+ ..........................................354 i n oä ò n Baø9: Phö ông phaù Iod ñ nh lö ôïg vitamin C, SO 32- .........................................356 i p ò n Baø10: Phö ông phaù Iod - Cromat ñ nh lö ôïg H2O2, Cu2+, Pb2+ ....................... 358 i p ò n Phaà 3: Phö ông phaù chuaå ñ phö ù chaá............................................................. 360 n p n oä c t Baø11: Ñ nh lö ôïg Ca2+ - Mg2+ ........................................................................360 i ò n Baø12: Ñ nh lö ôïg Zn2+, Fe3+, Al3+ vaø n hôï Al3++ Fe3+ ...............................362 i ò n hoã p Baø13: Ñ nh lö ôïg hoã hôï Mg2++ Zn2+ vaø n hôï Mg2++ Ca2++ Fe3++ Al3+ . 365 i ò n n p hoã p Baø14: Ñ nh lö ôïg Ba2+ vaø 42 ......................................................................368 i ò n SO Phaà 4: Phö ông phaù chuaå ñ keá tuû ................................................................. 370 n p n oä t a Baø15: Phö ông phaù Mohr vaø i p Volhard ñ nh lö ôïg ion Clo ...............................370 ò n Chö ông 2: Phö ông phaù phaâ tích khoálö ôïg ..........................................................372 p n i n Baø16: Xaù ñ nh SO42 (hoaë Ba2+)....................................................................372 i c ò c Baø17: Xaù ñ nh Fe3+ ........................................................................................ 373 i c ò Baø18: Xaù ñ nh Mg2+ ....................................................................................... 374 i c ò Baø19: Xaù ñ nh Photphat .................................................................................375 i c ò

334

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Khoa Hoaù

Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng

MOÂN HOÏC: THÖÏC HAØNH PHAÂN TÍCH ÑÒNH LÖÔÏNG

Maõ moân hoïc: 056HO220 Soá ñôn vò hoïc trình: 3 Trình ñoä thuoäc khoái kieán thöùc: Khoácô sôûngaøh. i n Phaân boá thôøi gian: thö ï haøh 90 giôømoã baø5 giôø baø c n , i i (18 i) Ñieàu kieän tieân quyeát: hoï xong Cô sôûlyùthuyeáHoù phaâ tích c t a n Moâ taû vaén taét noäi dung moân hoïc: thö ï haøh moä soá c n t thao taù phaâ tích ñ nh lö ôïg c n ò n caù ion vaø t soáhôï chaáthoâg duïg c moä p t n n 7. Nhieäm vuï cuûa sinh vieân: Tham dö ï c vaø o luaä ñ y ñ . Thi vaø m tra giö õ hoï thaû n aà uû kieå a hoï kyø c theo qui cheá 04/1999/QÑ -BGD vaø T. Ñ 8. Taøi lieäu hoïc taäp: Giaù trình lyùthuyeá giaù trình thö ï haøh, caù saù h tham khaû . o t, o c n c c o 9. Taøi lieäu tham khaûo: [1]. Nguyeã Thaï Caù , Tö ø ng Nghi, Ñ o Hö õ Vinh - Cô sôû lyù thuyeá hoù hoï n c t Voï aø u t a c phaâ tích - Xuaá baû laà 2, Haø i 1985 n t n n Noä [2]. Laâ Ngoï Thuï Cô sôûlyùthuyeáhoù hoï Phaâ tích - Hueá 2002 m c t a c n 3/ [3]. Herbert A.Laitinen - Chemical analysis - LonDon, 1960 [4]. Nguyeã Tinh Dung - Hoù hoï phaâ tích, phaà I. Lyùthuyeá cô sôû- NXB Giaù n a c n n t o Duï - 1991 c [5]. LeâXuaâ Mai, Nguyeã Thò Baïh Tuyeá - Giaù trình Phaâ tích ñ nh lö ôïg n n c t o n ò n NXB Ñ i hoï Quoá Gia Tp. HCM, 2000 aï c c [6]. Hoaøg Minh Chaâ - Cô sôû hoù hoï phaâ tích - NXB Khoa hoï Kyõthuaä, Haø n u a c n c t Noä, 2002 i [7]. Tö ø ng Nghi - Hoù hoï phaâ tích - NXB Ñ i hoï Quoá Gia Haø i, 2000 Voï a c n aï c c noä 10. Tieâu chuaån ñaùnh giaù sinh vieân: - Naé ñ ôï noä dung moâ hoï, kieå tra thö ôøg xuyeâ trong caù buoå thö ï haøh. m ö c i n c m n n c i c n - Coùtính chuûñ ng vaø i ñ nghieâ tuù trong hoï taä . oä thaù oä m c c p 11. Thang ñieåm thi: 10/10 12. Muïc tieâu cuûa moân hoïc: Giuù cho sinh vieâ naé vö õ g caù thao taù thö ï haøh, hieå p n m n c c c n u vaø n duïg ñ ng caù nguyeâ taé phaâ tích ñò lö ôïg ñ hoï trong phaà lyùthuyeá vaä n uù c n c n nh n aõ c n t nhö : phö ông phaù chuaå ñ axit-bazô, chuaå ñ oxy hoù khö û chuaå ñ taï phö ù , p n oä n oä a , n oä o c chuaå ñ taï tuû vaø ông phaù phaâ tích khoá lö ôïg. n oä o a phö p n i n 13. Noäi dung moân hoïc: Chö ông 1: Ñ nh lö ôïg theå ò n tích Chö ông 2: Ñ nh lö ôïg khoálö ôïg ò n i n

1. 2. 3. 4. 5. 6.

335

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

Khoa Hoaù

Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng

NOÄI DUNG THÖÏC TAÄP

Caûhai heäphaâ tích chuyeâ ngaøh ñ u laø 18 baøthö ï haøh n n n eà m i c n - HeäCao ñ ng: Thö ï haøh tö ø i 2 ñ n baø19. aú c n baø eá i - Heätrung caá: Thö ï haøh baø1, 3 ñ n baø19. p c n i eá i

336

Sưu t m b i: www.daihoc.com.vn

CM .M M A m] = M A .com.C .V Roõ ng giaùtrònaø sai bieä vôù noà g ñ caà pha laø M moä lö ôïg raø y t i n oä n C t n m . Ñ coùñ ôï noà g ñ caà pha thì phaû pha loaõ g ñ baèg 1 moä lö ôïg H 2O coùtheå n eå ö c n oä n i n i n t n tích laø : Aù duïg quy taé ñ ôøg cheù : p n c ö n o V dung dò A coùCM1 ch CM V' dung dò H2O coùOM ch CM1 . Neâ caà dö moä ít so vôù lö ôïg caà caâ: V. maø caà caâ gaà chính xaù (baèg caâ phaâ tích vôù lö ôïg caâ) laø n chæ n n n c n n n i n n V.vn . Baø naø giôù thieä moä phö ông phaù pha ñ ng noà g ñ ñ ñ nh saü cuû moä dung i y i u t p uù n oä aõ ò n a t dò maø ng caà caâ chính xaù .MA (g): laø i lö ôïg caà caâ n i n ch khoá n n n Giaû sö û xem sö ï pha troä giö õ (A) vaø 2O khoâg coù sö ï n a H n thay ñ i veànhieä lö ôïg hay oå t n veàtính chaá cuû caù chaá tö ù noù caù h khaù . a ch Neâ khoálö ôïg A coùtrong dung dò = V.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng CHÖÔNG I: PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH THEÅ TÍCH Phaàn 1: PHÖÔNG PHAÙP AXIT – BAZÔ Baøi 1: PHA CHEÁ CAÙC DUNG DÒCH I. c i c c pha troä naø theå n y tích cuû chaá raé a t n (A) khoâg aû h hö ôû g ñ n theå n n n eá tích chung cuû dung dò a ch.CM CM V = C C1 C VH 2O V H 2O V. MA + m (g) o n n t i n n n Theâ V(lít) H2O vaø coá. Ñ khaé phuï vieä khoù caâ ñ ôï chính xaù giaù trò soá ch khoâ n n c eå c c c n ö c c caâ V. M A . MA m (g) (vôù m laø tròsai soá i giaù trong khi caâ so vôù lö ôïg caâ yeâ caà ) cho n i n n u u vaø beaker. thì noà g ñ dung dò coùtrong coá seõ : m o c n oä ch c laø C1M = [V.CM . n y Soá mol cuû A coùtrong dung dò = V.CM (mol).V Noù caù h khaù dung dò vö ø pha xong coù noà g ñ "ñ m" hôn noà g ñ dung dò i c c ch a n oä aä n oä ch caà pha.C M . C1 C C = m M A .C M. Tính khoá lö ôïg raé (A) vaø ôïg nö ôù n ch n oä i n n lö n c caà laá.C 337 Sưu t m b i: www. Baøi tính maãu: Caà pha V(lít) dung dò A noà g ñ C M.MA (g).daihoc.V CM m (mol/lít) M A . KYÕ THUAÄT PHA CHEÁ HOAÙ CHAÁT: 1. trong sö ï t a c t.

caà tính theå aä aë n tích HCl ñ m ñ c caà laá laøbao nhieâ ñ pha ñ ôï 100ml coù noà g ñ 0.com.daihoc. PHA CHEÁ MOÄT SOÁ DUNG DÒCH: Caù dung dò dö ôù ñ y laø õ g ví duï u cho moä caù h pha tö ông ö ù g nhaè taï c ch i aâ nhö n maã t c n m o moä soá t dung dò hay chuyeâ duøg. ñ y naé bình ñ nh mö ù .1N Khaù vôù hai dung dò treâ.1N c duø n n eå n ch Thí nghieäm 3: Pha dung dòch HCl 0. moã laà 10ml. phaû saïh.1N. n n t c saï m (lít) M A . duøg nö ôù caá traù g coá 3 laà .1N ñ pha thaøh 1 lít dung dò NaOH 0. ch n n i ch a n 338 Sưu t m b i: www. vieä caâ NaOH trong khoâg khí theo moä giaù trò n m t où c n n t chính xaù cho trö ôù laø ieà khoâg laø ñ ôï trong ñ u kieä bình thö ô øg. chæ ñ o nheïchö ù khoâg xoá i c aä p ò c aû c n aû c n c maïh bình. ñ o ngö ôï bình 4 5 laà . chuyeå vaø bình ñ nh mö ù 100ml theo ñ a thuû tinh qua uõ y y n o ò c uõ y pheã . duøg ñ a thuû n n t i a c n n c n uõ y tinh khuaá cho tan. n a c c a n o c où n o ò mö ù nhö phaà treâ.1N c duø n n eå n ch II. khoâvaø n i y c eá c n i i c coù nhieä ñ caâ baèg vôù phoøg caâ. i où m p n ch Hoaë coùtheå ng oág chuaå NaOH 0.2H2O. chôø y nguoä. MA n m] lö ôïg raé (A) trong moä coá khoâ ch. theâ nö ôù caá ñ loaï CO 2 (nö ôù caá t oä n n i n n n m c t aõ i c t ñ soâ 10 phuù .1N ñ pha thaøh 1 lít dung dò HCl 0. n t Chaú g haï ñ pha cheá n n eå 100ml dung dò NaOH 0. sau ñ chuyeå vaø ñ nh . dung dò HCl ñ ôï pha tö ø c i ch n ch ö c HCl ñ m ñ c.1N. ñ trong bình kín vaø un i t eå nguoä ñ n nhieä ñ phoøg) khoaû g 30 40ml. khi caâ phaû laá chính xaù ñ n 0. haá thuïCO 2 moâ trö ôøg vì vaä noù deã chaû t t t t m p i n y y rö û . n Thí nghieäm 2: Pha cheá dung dòch NaOH 0. duøg i eá t oä n n n ñ a thuû tinh khuaá cho tan. y t t c tích ñ tính. - Kyõ thuaät pha : Caâ [V. Do ñ . coá caâ loaï 100ml. coù% ñ ôï ghi treâ n n n c cuû ö c n bao bì cuû hoù chaá tö ông ö ù g taï phoøg thí nghieä .4(g) NaOH ch n n raé trong caâ kyûthuaä. Roà hoø tan NaOH trong coá caâ baèg 50ml nö ôù . Moã dung dò chö ù khoaû g 50mg ion/ml.vn .CM . maø pha t ch n oä c n chæ ñ ôï dung dò NaOH coù noà g ñ xaá xæ giaù trò ñ nh trö ôù .1N Vì NaOH laømoä chaá raá deã huù aå . sau ñ aä aë n y u eå ö c n oä où chuaå bò saü moä coá loaï 100ml coùchö ù saü 50ml nö ôù caá Laá pipeù huù chính xaù theå n n t c i a n c t. n i caâ thaä nhanh. nö ôù rö û cho luoâ vaø coá pha. Noù caù h khaù . sau ñ laø tieá nhö phaà pha dung dò axit. nhanh choù g nhuøg ngaä ñ u pipet vaø trong coá ñ chuaå bò sau ñ thaûtö ø aõ n n p aà o c aõ n . ñ pha ñ ôï 100ml dung dò acid a a t n i n m eå ö c ch 0.C Cho vaø coá moä lö ôï g H2O laøV + o c t n Huù ra laïlö ôïg theå t i n tích dung dò laø (lít) thì dung dò A seõ noà g ñ laø M ch V ch coù n oä C Thí nghieäm 1: Pha cheá dung dòch H 2C2O4 0. c c ñ u n m ö c ieà n n i c c khoâg theå n pha moä dung dò NaOH coù noà g ñ chính xaù nhö mong muoá. vaø a cho saû phaå sai bieä. caà phaû caâ lôù hôn lö ôïg caâ tính theo lyù thuyeá moä n c n n i n n n n t t lö ôïg nhoû (tuyeä ñ i khoâg neâ caâ dö quaù nhieà roà laá ngö ôï ra trôû laï khi caâ phaû n t oá n n n u i y c i).0002g. duøg bình tia rö û ñ a vaø ò mö ù u n c t n c n i n n a uõ ñ nh c tôù vaïh.1N thì caâ khoaû g 0.1N Sinh vieâ phaû tö ï n i tính toaù lö ôïg caâ thö ï teá a H 2C2O4. Ñ deãdaøg trong vieä hieä ö c ch n oä p ò c eå n c u chænh baèg caù h pha loaõ g. sau khi caâ. où tö øduøg bình tia rö û saïh pipet.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 2. c n n Hoaë coùtheå ng oág chuaå HCl 0.

theâ 2 gioïHNO3 ñ c.daihoc. theâ 2 gioïHNO3 ñ c.6H2O 261g/l Mg(NO3)2.1M SnCl4.3H2O 190g/l. pha trong HNO3 0.1M FeCl3.1M Cd(NO3)2.4H2O 160g/l CaCl2.6H2O 248g/l.2H2O 70g/l.4H2O 137g/l.10H2O 167. pha trong H2SO4 0.7H2O 248g/l. pha trong HNO3 0.5H2O 136g/l NaCl 86. pha trong HNO3 0.5g/l : NaCH3COO.1M Bi(NO3)3. pha trong HNO3 0.1M Co(NO3)2.1M Cr(NO3)3.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 1.vn . m t aë ö n thuû u Pb(NO3)2 80g/l.1M SbCl3 95g/l. pha trong HCl (1:1) Ba(NO3)2 95g/l BaCl2 90g/l Sr(NO3)2.3H2O 115g/l Sr2+ : Ca2+ : Mg2+ : Mn2+ : 2. pha trong HNO3 0.5H2O 145g/l. ñ ïg trong loï y tinh maø.9H2O 695g/l. pha trong HNO3 0.5H2O 115g/.5g/l Na2SO3. pha trong HNO3 0.7H2O 252g/l Cu(NO3)2. - Dung dòch chöùa khoaûng 50mg cation/mL Hg22+ : Ag+ : Pb2+ : Hg2+ : Fe3+ : Fe2+ Bi3+ Al3+ Cr3+ Sn4+ Sb2+ Ba2+ : : : : : : : Hg2(NO3)2.4H2O 180g/l MnSO4.5H2O 111g/l Na2CO3 88.5g/l Na2HPO4 49g/l Na2SiO3 61g/l Na2SiO3.1M FeSO4. theâ 2 gioïHNO3 ñ c m t aë Fe(NO3)3.1M Zn(NO3)2. pha trong HCl 0.6H2O 240g/. - Cu2+ Co2+ Ni2+ Cd2+ Zn2+ SO42 SO32 S2O32 CO32 PO43 SiO32 : : : : : Dung dòch chöùa khoaûng 50mg anion/mL Cl : 2 S : NO3 : CH3COO 339 Sưu t m b i: www.H2O 32g/l.1/2H2O 85g/l.H2O 376g/l NaNO3 68.6H2O 230g/l : : : : : : Na2SO4.9H2O 385g/l. theâ 2 gioï HNO3 ñ c.7H2O 157.6g/l Na2S2O3.1M Ni(NO3)2.com. m t aë Hg(NO3)2. pha trong HNO3 0.6H2O 246g/l.6g/l Na2S.1M Al(NO3)3. m t aë AgNO3 20g/l.6H2O 530g/l Mn(NO3)2. pha trong NO3 0.6H2O 260g/l MnCl2.4H2O 160g/l Ca(NO3)2.

MR c : Pha cheá dung dòch H2C2O4 0. khoâvaø nhieä ñ caâ baèg vôù phoøg caâ. c i c t c n i thuaä tö ông tö ïchæ khaù ôûlö ôïg t . vaø a cho saû phaå sai bieä. Chuaå bòcaù dung dò sau: NaOH 0.com. duøg t i a c n c n ñ a thuû tinh khuaá cho tan. duøg uõ y u n c t n c n i n n bình tia rö û ñ a vaø ò mö ù tôù vaïh. vieä caâ NaOH trong khoâg khí theo moä giaù trò n m t où c n n t chính xaù cho trö ôù laø ieà khoâg laø ñ ôï trong ñ u kieä bình thö ôøg. a p ò n 2.1 N. aû chö n c n Chuù yù: Caù dung dò ñ ôï sö û duïg trong quaù trình phaâ tích ñ nh lö ôïg taï Giaù c ch ö c n n ò n i o N trình naø ñ u ñ ôï tính theo noà g ñ C y eà ö c n oä 0. Caù dung n theå ò c n n c p n ò c c dò goá phaû ñ ôï pha heásö ù caå thaä vaø ch c i ö c t c n n chính xaù vì noùquyeá ñ nh ñ n ñ ñ ng c t ò eá oä uù cuû pheù ñ nh lö ôïg. Sau khi caâ. Ñ deãdaøg trong vieä hieä ö c ch n oä p ò c eå n c u chænh baèg caù h pha loaõ g.daihoc.1N ch Caù chæ thò phenolphtalein.1N. chaú g haï. ñ o ngö ôï bình 4 5 laà .Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 2: ÑÒNH LÖÔÏNG AXIT MAÏNH . a uõ ñ nh c i c aä p ò c aû c n chæ ñ o nheï ùkhoâg xoá maïh bình. chuyeå vaø bình ñ nh mö ù n n n uõ y y n o ò c 100ml theo ñ a thuû tinh qua pheã . 2N.1N ch Dung dò Na2B4O7 0.vn . ÔÛñ y chæ trình baø caù h pha aâ y c chung ñ i vôù caù chaá deã hoø tan trong nö ôù vaøquaù trình hoø tan toû hay thu nhieä oá i c t a c a a t khoâg ñ ng keåCaù h pha vôù caù chaá khaù cuõ g vôù kyõ n aù .1N pha thaøh 1 lít. c n caâ vaø tích bình ñ nh mö ù . ñ y naé bình ñ nh mö ù .1N ch Dung dò HCl 0.1N: Vì NaOH laømoä chaá raá deã huù aå . caà phaû caâ lôù hôn lö ôïg caâ tính theo lyù thuyeá moä n c n n i n n n n t t lö ôïg nhoû (tuyeä ñ i khoâg neâ caâ dö quaù nhieà roà laá ngö ôï ra trôû laï khi caâ phaû n t oá n n n u i y c i). khi caâ phaû laá chính xaù ñ n 0. Do ñ . Roà hoø tan NaOH trong coá baèg 50ml nö ôù . CHUAÅN BÒ: 1. n i caâ thaä nhanh.4(g) NaOH raé baèg caâ kyõ n n n thuaä.1N.2H2O. c duø n n n 340 Sưu t m b i: www.05 .1N thì caâ chính xaù khoaû g n n eå ch n c n 0. moã laà 10ml. Noù caù h khaù . n t Chaú g haï ñ pha cheá100ml dung dò NaOH 0.1N: Sinh vieâ phaû tö ïtính toaù lö ôïg caâ thö ï teácuû H 2C2O4.0002g. khoâg neâ pha trö ï tieá treâ bình ñ nh mö ù . sau ñ laø tieá nhö phaà pha dung dò axit uõ y y i où m p n ch treâ. coù p% (ñ tinh n i n n n c a oä khieá ñ ôï ghi treâ bao bì cuû hoù chaá tö ông ö ù g taï phoøg thí nghieä . n Hoaë coùtheå ng oág chuaå NaOH 0. ñ trong bình kín vaø c t aõ i c t un i t eå nguoä ñ n nhieä ñ i eá t oä phoøg) khoaû g 30 40ml. ñ t) ö c n a a t n i n m n n eå pha ñ ôï 100ml dung dò acid 0. coá caâ ö c ch n i y c eá c n loaï 100ml. c c ñ u n m ö c ieà n n i c c khoâg theå n pha moä dung dò NaOH coù noà g ñ chính xaù nhö mong muoá.0. phaû saïh. duøg ñ a thuû tinh khuaá cho tan. duøg nö ôù caá traù g coá 3 laà . chôønguoä. MO. Pha cheá dung dòch NaOH 0. theâ i i c coù t oä n n i n n n m nö ôù caá ñ loaï CO2 (nö ôù caá ñ soâ 10 phuù .BAZ MAÏNH I. 5N n c ch Dung dò H2C2O4 0. maø pha t ch n oä c n chæ ñ ôï dung dò NaOH coù noà g ñ xaá xæ giaù trò ñ nh trö ôù . haá thuïCO 2 moâ trö ôøg vì vaä noù deã chaû t t t t m p i n y y rö û .

laø 3 t ch u c t t o m maã u Ñ chuaå ñ baèg dung dò HCl 0. 2. Ghi theå n n u tích axit HCl 0. Naï dung dò NaOH (laø p ch dung dò NaOH ñ ñ ôï pha tö ø ch aõ ö c NaOH raé ôû treâ) leâ n n n buret 25 ml. u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . tính noà g ñ dung dò NaOH theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.1N cho vaø erlen. Tö øburet. n a c c a n o c où chuyeå vaø ñ nh mö ù nhö phaà treâ. nhanh choù g nhuù g ngaä ñ u pipet vaø trong coá ñ chuaå bò aõ n n p aà o c aõ n . Pha dung dòch HCl 0. Cuõ g laø tö ông tö ï n khoâ u n u n n m vôi 2 erlen coø laï n i. 3.1N. laø 3 maã . 2.1N: Khaù vôù hai dung dò treâ ñ ôï pha tö ø c chaá raé.com. n o ò c n n Hoaë neâ pha tö ø ng chuaå HCl 0. y t t chính xaù theå c tích ñ tính.1N tieâ toá. i t n m u 341 Sưu t m b i: www.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 3.1N thaøh 1 lít dung dò c n oá n n ch.vn . ÑÒNH LÖÔÏNG DUNG DÒCH NAOH: Thí nghieäm 1: Huù chính xaù 5 ml dung dò H2C2O4 0. sau ñ où . II. sau ñ chuaå bò saü moä coá loaï 100ml coù chö ù saü 50ml nö ôù caá Laá pipeù huù où n n t c i a n c t. theå o ö c u n oä ch Giaû thích sö ï c bieä veàgiaù trò cuû noà g ñ i khaù t a n oädung dò NaOH trong 2 thí nghieä ch m treâ? n Khi theâ nö ôù caá vaø dung dò NaOH thì keá quaû chuaå ñ coù thay ñ i gì m c t o ch t n oä oå khoâg? n Thí nghieäm 2: - Caâu hoûi: 1. nhoû tö øg gioï NaOH xuoág erlen cho ñ n khi dung dò n t n eá ch chuyeå tö ø ng maø sang hoà g. Taï sao phaû theâ 30ml nö ôù caá vaø dung dò acid khi tieá haøh chuaå ñ i i m c t o ch n n n oä H2C2O4 0. vaø erlen + 30 ml nö ô ù caá ch aä aë n o c t vôù 3 gioïphenolphtalein.daihoc.1N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ømaø em n oä n ch eá ch n u hoà g tím sang khoâg maø.1 N baèg NaOH? n Khi theâ nö ôù caá vaø dung dò acid thì noà g ñ cuû acid vaøtheåtích NaOH m c t o ch n oä a chuaå ñ coùthay ñ i gì khoâg? n oä oå n Haõ tính khoaû g noà g ñ dung dò NaOH trong 3 thí nghieä treâ vôù ñ tin caä y n n oä ch m n i oä y 95%? Huù 10 ml dung dò maã NaOH + 30 ml nö ôù caá +3 gioï pp cho vaø erlen. cuõ g laø 3 maã . III. ÑÒNH LÖÔÏNG DUNG DÒCH HCl: Thí nghieäm 1: Huù 10 ml HCl vö ø pha tö ø t a dung dò HCl ñ m ñ c treâ. dung dò HCl ñ ôï pha tö ø c i ch n ö c caù t n ch ö c HCl ñ . laé nheï m o i u n c t t c . nö ôù rö û cho luoâ vaø coá pha. Ghi theåtích NaOH tieâ toá. t c ch o m u Theâ vaø moã maã khoaû g 30 ml nö ôù caá+ 3 gioïphenolphtalein. tính noà g ñ dung dò NaOH. caà tính theåtích HCl ñ caà laá laø ñ n ñ n y bao nhieâ ñ pha ñ ôï 100ml coù noà g ñ u eå ö c n oä 0. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . sau ñ thaû tö øtö ø duøg bình tia rö û saïh pipet.

i n oä o a pheù i n 342 Sưu t m b i: www. theå o ö c u n oä ch Thí nghieäm 2: Laë laïthí nghieä 1 vôù chæ thò MR. coùdaù i i i m c n p c maã aõ ö c a c n nhaõ soá cuû mình ñ giaù vieâ chuaå bò caù maã ôûbuoå thí nghieä sau. aõ n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .1N vaø erlen + 20 ml nö ôù caávôù 3 gioïMR .Caù h caâ hoaùchaá c n t .Caù h hieä chænh caâ khoálö ôïg vaø tích ñ c u n i n theå o . t o c t i t N Naï dung dò HCl vö ø xaù ñ nh C treâ. phaû tö ïpha cheácaù dung dò chuaå. so saù h vôù trö ôøg hôï hieä chænh baèg chæ thò p i m i n i n p u n phenolphtalein.Tính sai soá ng keâ thoá . u n Tö ø tích HCl.Vôù chuaå ñ Acid . caù sinh vieâ noä caù loï u ñ ñ ôï rö û saïh. Chuù yù: ÔÛbaø naø chæ giôù thieä 3 caù h pha cheádung dò vaøpheù hieä chænh i y i u c ch p u chuù g. tích NaOH ñ nhoûxuoág. coø dung dò maã laø n n n i i c ch n n ch u do giaù vieâ pha tö ø ôù giao cho sinh vieâ.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - - Cho dung dò NaOH CN vö ø xaù ñ nh ôû treâ.Vôù chuaå ñ taï tuû vaø p khoá lö ôïg: C% hay Cppm. Thí nghieäm 4: Huù 10 ml Na2B4O7 0. o n trö c n Qua buoå thö ï haøh sinh vieâ xaù ñ nh noà g ñ cuû dung dò maã vaø lôùi caù i c n n c ò n oä a ch u traû c caâ hoû ñ vieábaù caù cho giaù vieâ. n toå a eå o n n c u i m Noà g ñ dung dò caà baù caù cuû sinh vieâ coùtheå ö ôï gôïyùlaø n oä ch n o o a n ñ c i : .Vôù chuaå ñ oxy hoaùkhö û: CN hay CM i n oä . 2. ñ u ñ ôï tính cho ñ tin caä = 95%.baz : CN hay CM i n oä . Thí nghieäm 3: Laë laï thí nghieä 1 vôù chæ thò MO. Tö ø p ch a c ò n o buret nhoû dung dò HCl ch xuoág erlen coù chö ù maã cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u vaøg chanh sang n a u eá ch n maø n maø hoà g tía . n ch Haõ tính khoaû g noà g ñ dung dò HCl trong 4 thí nghieä treâ vôù ñ tin caä y n n oä ch m n i oä y 95% Vì sao ôûthí nghieä 4 khoâg theå oå vò trí : treâ buret chö ù Na 2B4O7 vaø m n ñi n a erlen chö ù a HCl ? - Caâu hoûi : 1. Vì theágiaù vieâ neâ hö ôù g daã laï cho n eà ö c oä y o n n n n i sinh vieâ caù phaà : n c n . so saù h vôù trö ôøg hôï hieä chænh baèg p i m i n i n p u n phenolphtalein. tính chính xaù laï noà g ñ cuû HCl vaø saù h vôù trö ôøg hôï hieä theå c i n oä a so n i n p u chænh baèg dung dò NaOH. Coø nhö õ g baø sau. u i eå t o o o n Giaù vieâ neâ thu baø baù caù sau moã buoå thí nghieä Caù keá quû baù caù ñ nh o n n i o o i i m c t a o o ò lö ôïg.vn .Vôù chuaå ñ taï phö ù : CN hay CM i n oä o c . vaø buret: nhoû tö øtö ødung dò ch a c ò n o ch NaOH xuoág erlen coùchö ù maã cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø ng maø sang n a u eá ch n khoâ u maø hoà g nhaï Ghi theå u n t. vaø buret.com.Ghi theå u n tích HCl tieâ toá .Tính sai soá pheù chuaå ñ theå cho p n oä tích Cuoámoã buoåThí nghieä . tính noà g ñ dung dò HCl.daihoc.

1N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u hoà g em n oä n eá ch n maø n tím sang khoâg maø. t c ch u n u o laø 3 maã . MR c : II. CHUAÅN BÒ : Chuaå bòcaù dung dò sau: NaOH 0.vn .1N .daihoc.5N) ñ ôï giaù vieâ pha ch ö c o n ôù . Ghi theå y tích NaOH tieâ toá. Ghi theå n u tích CH3COOH 0. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .1N tieâ toá.0.1N . coù laø thay ñ i soá m c t o c m m oå ñ ông lö ôïg cuû dung dò HCl khoâg? Cho bieá caù tính soáñ ông lö ôïg ôû thí ö n a ch n t c ö n nghieä naø? m y 2.1N ch Caù chæ thò Phenolphtalein. Naï dung dò NaOH 0. tính noà g ñ dung dò CH 3COOH theå o ö c u n oä ch - Thí nghieäm 2: Dung dò maã laødung dò NaOH C N (0. Theâ vaø moã maã khoaû g 20 ml nö ôù caá+ 3 gioïPP. MO. laø 3 t ch c t t o m maã u Ñ chuaå ñ baèg CH3COOH 0. Khi tieá haøh chuaå ñ axit yeá baèg bazô maïh neá thay chæ thò pp baèg MR n n n oä u n n u n hoaë MO coùñ ôï khoâg? Giö õ MR vaø c ö c n a MO coùgaâ aû h hö ôû g gì khaù nhau khoâg? y n n c n (ñ chö ù g minh. ÑÒNH LÖÔÏNG ACID YEÁU . Bö ôù nhaû chuaå ñ cuû vieä chuaå dung dò CH 3COOH baèg dung dò NaOH c y n oä a c n ch n ch coù gì khaù vôù bö ôù nhaû trong vieä chuaå dung dò HCl baèg dung dò NaOH? c i c y c n ch n ch Giaû thích? i 3. Tö ø p ch n buret. Cuõ g laø tö ông tö ï i 2 erlen coø laï u n n m vôù n i. nhoû tö øg gioï NaOH xuoág n t n erlen cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø ng maø sang hoà g nhaï (beà trong 10 eá ch n khoâ u n t n giaâ). Khi pha theâ nö ôù caá vaø erlen trong bö ôù 2 ôû thí nghieä 1.5N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . tính noà g ñ dung dò NaOH u n oä ch Caâu hoûi: 1.BAZ MAÏNH ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÔN ACID MAÏNH . CHUAÅN ÑOÄ ÑÔN AXIT MAÏNH .BAZ MAÏNH: Thí nghieäm 1: trö Dung dò maã laø ch u dung dò CH3COOH CN (0.1N n c ch Dung dò CH3COOH 0. sinh vieâ caà thö ï nghieä ngay baèg caù h thay Phenolphtalein eå n n n c m n c baèg MO vaø n MR) III.com.1N leâ buret 25 ml. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû u n theå o ö c 3 maã . sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù c n n ö c t c Huù chính xaù 10 ml dung dò maã CH 3COOH baèg pipet baà 5 ml cho vaø erlen.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 3: ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÔN AXIT YEÁU .0. laé nheï m u m o i u n c t t c .BAZ YEÁU: 343 Sưu t m b i: www.BAZ YEÁU I. ch u ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 10 ml dung dò NaOH C N + 20 ml nö ôù caá +3 gioï pp cho vaø erlen.

vn . nhaä xeù . Chuaå ñ baèg dung dò HCl ñ n khi dung p ch o n oä n ch eá dò tö ø u vaøg chuyeå sang maø ñ cam.5N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Ghi theå n tích NH4OH tieâ toá (laø 3 maã ).1N . khi thay Phenolphtalein baèg MO vaøMR thì caù giaù trò V m n c (NH3) thu ñ ôï naø coùsai soá nhaá? Giaû thích? ö c o beù t i Vì sao trong 2 thí nghieä bôû cuøg dung dò HCl vaø 3.0.1 N p ch u n ch xuoág erlen coù chö ù HCl cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ømaø hoà g sang maø n a eá ch n u n u vaøg chanh. tính noà g ñ dung dò NH3. 3.0.1N t ch n Chæ thòMR . ghi theå ch maø n n u oû tích HCl tieâ toá u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 10ml dung dò maã cho vaø bình noù 250ml + 20ml nö ôù caá 3 gioï MR t ch u o n c t. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 10 ml HCl chuaå 0. u n m u Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .daihoc.1N vaø erlen + 20 ml nö ôù caávôù 3 gioïMR . cho bieá thí nghieä naø cho pheù i c n oä c m t m o p xaù ñ nh noà g ñ NH3 chính xaù hôn? Giaû thích? c ò n oä c i 344 Sưu t m b i: www. tính noà g ñ dung dò NH 3 theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.1N vaø buret. laø 3 maã t n o c t i t m u Naï dung dò maã NH3 CN leâ buret. Trong thí nghieä 1.1% trong coà ) n Naï dung dò HCl 0. nhö ng m i n ch NH n laïcoùsö ï i chuyeå maø ngö ôï nhau? n u c Vôù 2 caù h chuaå ñ khaù nhau ôû 2 thí nghieä .com. cuøg chæ thòMR. Tö øburet nhoû dung dò NH 4OH 0. theå o ö c u n oä ch Thay chæ thòPhenolphtalein baèg MR vaø n MO.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - Hoaùchaá: dung dò chuaå HCl 0. n t Thí nghieäm 2: Dung dò maã laø ch u dung dò NH3 CN (0. t (0.nö ôù caá c t Thí nghieäm 1: Dung dò maã laø ch u dung dò NH3 CN (0. 2.5N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .1N .

Naï dung dò NaOH 0. nö ôù caá c t II.1% / Etanol 20% (BCL) thì keá quû coù thay u n c t a ñ i khoâg? Giaû thích? oå n i ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP AXIT HCl + H 3PO4: Hoaùchaá dung dò chuaå NaOH 2N t: ch n Chæ thòMO. t n p u t t 345 Sưu t m b i: www. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù c n n ö c t c Huù 5 ml hoã hôï maã + 10 ml H2O caá+ 1gioï MO 0. Ghi theå oû tích NaOH tieâ toá (ñ t laø MO) u n aë V Tieá tuï cho vaø maã 3 gioï PP. t ch n u o m u theâ vaø moã maã khoaû g 10 ml nö ôù caá+ theâ 1 gioïMO 0. roà chuaå ñ tieá baèg dung dò NaOH.1N . ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 20 ml maã + 10 ml H2O caá+ 1 gioïMO 0.1N vaø t: ch n 5N Chæ thòMR.1N . CHUAÅN BÒ Hoaùchaá dung dò chuaå NaOH 0.vn . nhoû tö øg gioï NaOH xuoág n t n erlen cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u ñ cam sang vaøg cam.5N) ñ ôï giaù vieâ ch n p ö c o n pha trö ôù . Ghi theåtích NaOH tieâ toá (V PP).0. Chuaå ñ tieá baèg NaOH cho ñ n khi dung dò p c o u t n oä p n eá ch chuyeå tö ø u vaøg cam sang hoà g cam. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 10 ml dung dò H3PO4 CN baèg pipet baà 5 ml cho vaø erlen (laø 3 maã ). Ñ nh giaùkeáquû tìm ñ ôï ôû2 TN naø. Phenolphtalein. ÑÒNH LÖÔÏNG ACID ÑA CHÖÙC H 3PO4: Thí nghieäm 1: Dung dò maã laø ch u dung dò H3PO4 CN (0.5N ) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .daihoc. Laø n maø n n u n m tö ông tö ï 3 maã coø laï cho u n i Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Giaû thích? aù t a ö c y i Neá thay MO baèg Bromcrezol luï 0.com. t u t t o m u Chuaå ñ baèg dung dò NaOH 0.1 % vaø erlen.0. laø 3 maã .0. Laø tö ông tö ï 2 maã coø laï u n n aë V m cho u n i.1N . 2.1N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ømaø ñ n oä n ch eá ch n u oû sang ñ cam. III. ghi theå p c o u t i n oä p n ch tích NaOH tieâ toá laà sau (ñ t laø PP).1N leâ buret 25 ml.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 4: ÑÒNH LÖÔÏNG ÑA ACID VAØ HOÃN HÔÏP ACID I. nö ôù caá c t Dung dò maã laø ch u dung dò hoã hôï [HCl + H 3PO4 ] (0. tính noà g ñ dung dò H 3PO4 CN theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1. tính noà g ñ dung dò H 3PO4 CN theå o ö c u n oä ch Thí nghieäm 2: Dung dò maã laø ch u dung dò H3PO4 CN (0. Ghi theåtích eá ch n maø oû n NaOH tieâ toá (VMO) u n Cho tieá tuï vaø maã 3 gioï PP.5N ) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .1%. laé nheï m o i u n c t m t c . Phenolphtalein.1 %. Tö ø p ch n buret.

tieá tuï chuaå ñ baèg dung où m t o p c n oä n dò NaOH cho ñ n khi dung dò chuyeå tö øvaøg cam sang hoà g cam. Laø tö ông tö ï i 2 maã coø laï u n m vôù u n i.5N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø ñ cam n oä n ch eá ch n oû sang vaøg cam. Ghi theå n tích NaOH tieâ toá (V MO).Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - 1.daihoc. Ghi theå ch eá ch n n n tích NaOH tieâ toá (Vpp). pK2=7. tính noà g ñ tö øg dung dò acid trong hoã hôï theå o ö c u n oä n ch n p Giaû thích caù bö ôù ñ tieá haøh trong kyõthuaä.21. 2.12. u n Sau ñ cho theâ 3 gioï Phenolphtalein vaø erlen.vn . Chuaå ñ baèg dung dò NaOH 0. Tö øñ thieá laä coâg thö ù tính i c c aõ n n t où t p n c noà g ñ tö øg acid coùtrong hoã hôï? n oä n n p Tính sai soá chuaå ñ naá I vaø c II cuû axit Photphoric cho pK 1=2. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .38? Caâu hoûi: 346 Sưu t m b i: www. n oä c naá a pK3=12.com.

Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 5: ÑÒNH LÖÔÏNG ÑA BAZ VAØ HOÃN HÔÏP BAZ I. Ghi theåtích HCl tieâ toá eá ch n oû u n (VMO) .vn . ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 5 ml dung dò maã Na2CO3 CN + 10 ml nö ôù caá + 3 gioï pp cho vaø erlen. ñ nguoä.1N. MO. dung dò NaHCO 3 0. m p c t o u ch n u n n roà cho tö øg gioï HCl tö ø n buret nhoû xuoág cho ñ n khi dung dò chuyeå sang i n t treâ n eá ch n cam.1N em un i u n t eå i i p c n oä n cho ñ n khi dung dò chuyeå tö øcam sang ñ cam. Chuaå ñ caù maã baèg dung dò HCl 0. PP.1N .1N. dung dò NaHCO3 0.1N t: ch n ch Chæ thò Phenolphtalein.1N n Chæ thòMR.5N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Caà huù 5 ml NaHCO3 0.0.1N.1N cho ñ n khi où n n n oä c u n ch n eá dung dò chuyeå sang maø cuû bình chö ù g. Giaû thích vì sao phaû duøg ñ n hai chæ t p n c n oä i i n eá thò ? III. Ñ ñ soâ maã khoaû g 2-3 phuù . Ghi theå n aä u a n tích HCl tieâ toá (V pp) . ÑÒNH LÖÔÏNG BAZ ÑA CHÖÙC Na2CO3: Dung dò maã laø ch u dung dò Na2CO3 CN (0. o n c n n ö c t c Thí nghieäm 1: Huù chính xaù 5 ml hoã hôï maã NaOH + Na 2CO3 CN vaø ml nö ôù caá ñ loaï t c n p u 10 c t aõ i boû CO2 + 3 gioï PP cho vaø erlen (laø 3 maã ). c t t o eå m n u n Sau ñ tieá haøh chuaå ñ caù maã baèg dung dò HCl chuaå 0. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù . u n Theâ tieá tuï 1 gioï MO vaø maã .1N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u n oä c u n ch eá ch n maø hoà g tím ñ m sang maø cuû bình chö ù g. Roà tieá tuï chuaå ñ baèg HCl 0.daihoc.5N) ñ ôï ch u hoã p ch ö c giaù vieâ pha trö ôù . BaCl2 0. dung dò NaOH t: ch n ch ch chuaå 0.com. u n - 347 Sưu t m b i: www. dung dò chuyeå sang maø hoà g tím aù h cam. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Ghi theå ch n u a n tích HCl tieâ toá (Vpp ). Thieá laä coâg thö ù tính noà g ñ Na2CO3. dung dò seõcoù maø hoà g ñ m. - ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP NaOH VAØ Na 2CO3: Hoaùchaá dung dò chuaå HCl 0. Roà huù 5 ml NaHCO 3 0. Vì sao vieä chuaå ñ dung dò Na2CO3 laï duøg dung dò NaHCO3 laø chö ù g ñ c n oä ch i n ch m n eå so saù h maø taïñ m tö ông ñ ông? n u i ieå ö 2.1N. nö ôù caá : c t Dung dò maã laø n hôï dung dò (NaOH + Na2CO3) CN (0. tính noà g ñ dung dò Na 2CO3 theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1. BromCresol luï.1N . CHUAÅN BÒ : Hoaù chaá dung dò chuaå HCl 0.0.1N + 10 ml m u ch u n aä i t nö ôù caá + 3 gioï PP cho vaø erlen thö ù 4 ñ laø bình chö ù g (coù maø hoà g tím c t t o eå m n u n nhaï t). t ch u c t t o laø 3 maã .1 N+ 10 t o m u n t ml nö ôù caá+ 3 gioïPP cho vaø erlen 4 ñ laø bình chö ù g (coùmaø hoà g tím). nö ôù caá c c t II.

moã bình 10ml maã + khoaû g 20ml u n p ch o n i u n nö ôù ñ loaï heá CO2 + 3 gioï MO. ghi theå n n u tích HCl tieâ toá tö ù laø PP. ñ noù g khoaû g 50 C. Sau ñ ñ chuaå ñ baèg dung dò HCl chuaå n c t a i t où em n oä n ch n 0. moã bình 10ml maã + 20ml nö ôù ñ loaï heá i y u o n i u c aõ i t o CO2 + 20ml dung dò BaCl 2 1N. ñ nguoä + 3gioï ch un n n eå i t Phenolphtalein. 2. ghi theå ch n maø n u tích HCl tieâ toá tö ù laø MO. 3. Roà tieá tuï chuaå ñ baèg HCl em un i u n t eå i i p c n oä n chuaå 0.1N . tính noà g ñ dung dò hoã hôï theå o ö c u n oä ch n p Cho 3 maã hoã hôï dung dò vaø 3 bình noù . u n Huù 5 ml hoã hôï maã cho vaø erlen + 10 ml nö ôù caá + 10 ml NaOH 0. Chuaå baèg dung dò HCl cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u n n ch eá ch n maø hoà g sang khoâg maø.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - - Theâ tieá tuï 3 gioï MO vaø maã roà cho tö øg gioï HCl tö ø n buret nhoû xuoág m p c t o u i n t treâ n cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u ñ cam sang vaøg cam eá ch n maø oû n Ñ ñ soâ maã khoaû g 2 . Caà huù 10 ml NaHCO 3 0. tö ø oùñ a ra coâg thö ù tính haø lö ôïg %? Tính m n t ñ ö n c m n sai soá ù g vôù hai chæ thò boûqua ñ tan cuû CO 2? ön i .vn .5N) ñ ôï ch u hoã p ch ö c giaù vieâ pha trö ôù .1N . IV. o n c n n ö c t c Huù chính xaù 10 ml hoã hôï maã + 10 ml nö ôù caá + 3 gioï Phenolphtalein cho t c n p u c t t vaø erlen (laø 3 maã ).1 N+ 10 t n p u o c t ml BaCl2 0.1N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö øvaøg cam sang hoà g cam.1 N (laø 3 maã ). u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù . oä a Vì sao phaû ñ soâ khi ôûgiai ñ n chuaå ñ vôù chæ thòMO? i un i oaï n oä i ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP NaHCO3 + Na2CO3: Thí nghieäm 2: - Caâu hoûi: 1. Ghi theå oû tích HCl tieâ toá (VMO). o eå m n u n 348 Sưu t m b i: www. tính noà g ñ hoã hôï dung dò theå o ö c u n oä n p ch Thí nghieäm 2: Dung dò maã laø n hôï dung dò (NaHCO 3 + Na2CO3) CN (0.ñ nguoä. u n c V Laï laá 3 maã cho vaø 3 bình noù .1 N + 10 ml nö ôù caá +3gioï PP o m u n t c t t cho vaø erlen 4 ñ laø bình chö ù g (coùmaø hoà g tím).5N) ñ ôï ch u hoã p ch ö c giaù vieâ pha trö ôù .daihoc. Thí nghieäm 1: Dung dò maã laø n hôï dung dò (NaHCO 3 + Na2CO3) CN (0.1 N cho ñ n khi dung dò maámaø hoà g tím.0. Ñ ñ noù g khoaû g 50 – 600C. Ghi theå n eá ch n n n tích HCl tieâ toá (VMO) u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . u n c V Trong hai thí nghieä treâ.3 phuù . ñ m khaù bieä quan troïg cuû chuù g laøgì? Vieá m n ieå c t n a n t N phö ông trình phaû ö ù g minh hoaï Tính C cuû tö øg chaá trong hoã hôï ôû 2 thí n n . a n t n p nghieä ? m So saù h VPP vaøVMO trong chuaå ñ ñ nh lö ôïg Na2CO3 vaøhoã hôï NaOH + n n oä ò n n p Na2CO3 ôûthí nghieä 1? Nhaä xeù .com. chuaå baèg dung dò HCl cho ñ n khi dung c aõ i t t n n ch eá dò chuyeå tö ø u vaøg sang maø da cam.0. khoâg m u em un n n eå i n caà loï keá tuû roà cho 3 gioï PP. Ghi theå eá ch t u n tích HCl tieâ toá (Vpp ) . ñ nguoä. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù o n c n n ö c t c Huù 5 ml hoã hôï maã cho vaø erlen + 10 ml nö ôù caá + 2 gioï MO (laø 3 maã ).1 N cho ñ n khi dung dò chuyeå sang i n oä n ch n eá ch n ñ cam. t n p u o c t t m u Roà chuaå ñ baèg dung dò HCl chuaå 0.

neâ cuoá i c ch ö c n t y n i buoå thö ï haøh naø. tính noà g ñ hoã hôï dung dò theå o ö c u n oä n p ch Caâu hoûi: Neâ sö ï c bieä giö õ hai phö ông phaù ñ ñ ôï aù duïg trong 2 thí nghieä treâ. 2.com. n i c n 349 Sưu t m b i: www. ñ nguoä. Sau ñ tieá haøh chuaå ñ caù maã baèg dung dò HCl chuaå 0. Roà tieá tuï chuaå ñ baèg HCl em un i u n t eå i i p c n oä n chuaå 0. sinh vieâ caà hoû giaù vieâ ñ taä pha trö ôù dung dò naø nhaè i c n y n n i o n eå p c ch y m chuaå bòcho buoåthö ï haøh sau. Ghi theåtích HCl tieâ n eá ch n n u toá (VMO) n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .vn .1N cho ñ n khi dung dò chuyeå sang hoà g cam. eá ch n maø n n Ñ ñ soâ maã khoaû g 2-3 phuù .daihoc. u khaù t a p aõ ö c p n m n Thí nghieä naø cho keá quaûcoùsai soá hôn? Giaû thích m o t beù i Chuù yù: Vì baø sau coù caù dung dò ñ ôï chuaå bò trö ôùc ít nhaá 1 ngaø.1N cho ñ n khi où n n n oä c u n ch n eá dung dò chuyeå tö ømaø hoà g tím ñ m sang maø cuû bình chö ù g. u n Theâ tieá tuï 1 gioï MO vaø maã roà cho tö øg gioï HCl tö ø n buret nhoû xuoág m p c t o u i n t treâ n cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u vaøg cam sang hoà g cam.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - - 1. Ghi theåtích ch n u n aä u a n HCl tieâ toá (Vpp).

u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . ñ noù g khoaû g 60 – 70 C.03 N. i c n aõ n ch y i Loï keátuû baèg giaá loï baêg xanh. un n n eå n eâ (ôûbaø4 caù sinh vieâ ñ chuaå bòdung dò naø roà). ghi toåg theå a n tích NaOH ñ sö û duïg. moä ít keá tuû vaã coø baù treâ thaøh erlen.0. vì haï keátuû raá mò vaø t deãtroâ theo nö ôù c t a n y c n t t a t n raá i c traù g neâ khoâg ñ ôï ñ dò loï quaù 1/3 pheã . NH4NO3 0.5 N (NH4)6Mo7O24 15% Chæ thò Phenolphtalein. eå n .1 N cho ñ n khi dung dò maá maø hoà g nhaï Ghi theå n ch eá ch t u n t. theâ tö ø ø ml (NH4)6Mo7O24 10%. tích HCl tieâ toá. tính noà g ñ PO 43-.1N nhoû xuoág erlen ñ hoø tan tuû cho ñ n khi n n ch n eå a a eá dung dò chuyeå tö ømaø vaøg chanh sang maø hoà g nhaï (neá lö ôïg keá tuû ch n u n u n t u n t a nhieà thì coùtheå ng NaOH coùnoà g ñ cao hôn). 5 thì duøg NH 4NO3 3% ñ c n oá i c n c n eå traù g hoaø toaø thay cho KNO3 3%. sau ñ duøg KNO 3 3% traù g vaø n i n 5 où n n chuyeå keá tuû leâ pheã . MR : II. y Chuyeå keá tuû cuøg giaá loï vaø ñ ng caù erlen ñ sö û duïg trö ôù ñ .1N .com.vn . laé nheïñ noù g khoaû g 60 – 700C. sau khi chuyeå heá keá tuû leâ n n n ö c oå ch c u n t t a n pheã . quaù trình traù g caù bình cho ñ n khi nö ôù n n n n c eá c traù g trung tính (thö û baèg giaá pH) . ñ laég c . ñ laég qua ñ m c . ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù . Keátieá cho c t o laé n eå a n n m n y c p vaø moã erlen 3 gioïPhenolphtalein o i t Chuaå baèg dung dò NaOH 0. 4 coø caù bình 2. KNO3 0. laé nheïñ noù g khoaû g 60 – 700C. CHUAÅN BÒ: Hoaùchaá caù dung dò NaOH 0. coùghi soá n ñ tieä theo doõ y nhaõ eå n i Bình 1 vaø5: Duøg pipet baà huù 10 ml maã H 3PO4 + 5 ml HNO3 1:1 + 5 ml n u t u 0 NH4NO3 3%. Bình 2: Duøg pipet baà huù 10 ml maã H 3PO4 + 5 ml HNO3 1:1 + 5 ml NH4NO3 n u t u 3% + 20 ml (NH4)6Mo7O24 10%. Bình 3 vaø4: Duøg pipet baà huù 10 ml maã H3PO4 + 5 ml HNO3 1:1 + 5 ml n u t u NH4NO3 3% + 20 ml (NH4)6Mo7O24 10%. 3.cho theâ n t a n y c o uù c aõ n c où m nö ôù caá vaø erlen vaø c maïh ñ tuû khoâg coø baù treâ giaá loï. n n ö c t c Laá 5 bình erlen.1N t: c ch HCl 0.daihoc.1 N.5N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG PHOTPHAT: Dung dò maã laø ch u dung dò H3PO4 CN (0. khuaá un n n m tö 20 y nheïñ laég 2 giôø . duøg NH 4NO3 3% traù g erlen u t t a n n m n n n n 3 laà (moã laà laø ml).vaø û tuû cho ñ n khi tuû heá axit (thö û baèg n n y rö a a eá a t n giaá pH). sau ñ cho dö theâ khoaû g 2 ml u duø n oä où m n NaOH nö õ.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng BAØI 6: ÑÒNH LÖÔÏNG MUOÁI I. HNO3 1:1. Laé ñ u. ñ chuaå lö ôïg NaOH aõ n c eà em n n dö baèg dung dò HCl 0. theå o ö c u n oä 350 Sưu t m b i: www. un n n eå n 2 giôø . n t a n u chæ thö ï hieä ñ i vôù caù bình 1.

daihoc. ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Duøg pipet baà huù 5 ml NH4Cl 0. thö û xem ñ bay heá hôi NH 3 chö a (baèg giaá quyø m ö ôù ).1 N + 25ml NaOH chuaå 0. m u Ñ treâ beá ñ n khoaû g 5 -10 phuù ñ i vôù moã maã .vn . tính noà g ñ dung dò NH 4Cl.com. Ruù ra aù c ò n n ch i (baø t nhaä xeù gì veà2 caù h ñ nh lö ôïg ñ thö ï haøh? n t c ò n aõ c n III. cho ñ n khi caï coø 1/ 3 un n p ieä n t oá i i u eá n n theåtích ban ñ u. theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.5N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . XAÙC ÑÒNH HAØM LÖÔÏNG MUOÁI AMONI: Dung dò maã laø ch u dung dò NH4Cl CN (0. Giaû thích vai troø a caù hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû c a t aõ n i c p Haõ thieálaä coâg thö ù tính noà g ñ PO43 ? y t p n c n oä Ñ nh giaù vieä ñ nh lö ôïg H3PO4 baèg dung dò NaOH (baø 3) vaø i 5).1N cho ñ n khi m t em n oä n ch n eá dung dò chuyeå tö ø ng chanh sang hoà g tím. 2.0.1 N cho vaø erlen n u t n o (laø 3 maã ). 3. 2. Ghi theå ch n vaø n tích HCl tieâ toá. Vieá caù phaû ö ù g xaû ra vaøcoâg thö ù tính cho moã trö ôøg hôï xaù ñ nh t c n n y n c i n p c ò CH3COOH.1N . NH3.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Caâu hoûi: 1. Ñ chuaå ñ baèg dung dò chuaå HCl 0. NH4Cl? Tính sai soá ù g vôù tö øg chæ thòsö ûduïg khi xaù ñ nh CH 3COOH vaø 3? ön i n n c ò NH 351 Sưu t m b i: www. sau aà aõ t n y taå t ñ ñ nguoä où eå i Theâ 2 gioï MR. u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .

Hoã hôï baû veäzymmerman n p o Thí nghieäm 2: Dung dò maã laø ch u dung dò Fe2+ (0.ä Huù 10 ml maã + 1ml H3PO4 ñ m ñ c + 5ml H2SO4 2N laé ñ u.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .Dung dò H2SO4 2N ch . Taïsao khi chuaå ñ Fe 2+ baèg KMnO4 chuaå khoâg caà phaû ñ noù g? i n oä n n n n i un n Giaû thích vai troø a caù dung dò H2SO4 vaø 3PO4 trong thí nghieä ? i cuû c ch H m III.05N ch II.05N ñ n khi dung dò coùmaø hoà g nhaï n n ch eá ch u n t. 2+ Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . laø 3 maã trong 3 bình noù un n n p c y t m u n 250ml. tính noà g ñ dung dò NO 2-. 2. Chuaå baèg dung dò maã ñ n khi dung dò coù maø hoà g nhaï (luù ñ u caà n n ch u eá ch u n t c aà n chuaå ñ nhanh cho tôù khi coù maø hoà g nhaï thì chuaå ñ chaä cho ñ n khi maá n oä i u n t n oä m eá t maø) u Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.01N (chænh veàpH 5-6).Dung dò chuaå KMnO4 0.vn . n n ö c t c n oä Huù 5ml KMnO4 0.05N vaø bình noù + 5ml H2SO4 2N.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Phaàn 2: PHÖÔNG PHAÙP OXI HOÙA – KHÖÛ Baøi 7: CHUAÅN ÑOÄ PEMANGANAT ÑÒNH LÖÔÏNG Fe2+.05N ch n .01N .daihoc. ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG CUÛA NO2-: Dung dò maã laø ch u dung dò KNO2 CN (0.com. sinh vieâ ch ö c o n c n khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n ö c t c n o.Dung dò H2C2O4 0.50 C) trong 3 phuù . Laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong bình noù 250ml. ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ . ÑÒNH LÖÔÏNG Fe2+: Thí nghieäm 1: Xaùc ñònh chính xaùc noàng ñoä dung dòch KMnO 4 Huù 10ml H2C2O4 0. n n Chuaå baèg dung dò KMnO4 0. ñ noù g 80-90oC trong 3 t o n un n phuù .01N .0. CHUAÅN BÒ: .Dung dò H2SO4 2N ch .05N vaø erlen + 1gioï H2SO4 0.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . H2O2 VAØ NO2- I. laé ñ u. tính noà g ñ dung dò KMnO 4 theå o ö c u n oä ch .0. laø 3 maã trong 3 t u aä aë c eà m u bình noù 250ml trong bình noù 250ml. theå o ö c u n oä ch 352 Sưu t m b i: www.Dung dò H3PO4 ñ m ñ c ch aä aë . tính noà g ñ dung dò Fe . t c eà m u n n Chuaå baèg dung dò KMnO4 ñ n khi dung dò coùmaø hoà g nhaï n n ch eá ch u n t Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . laé ñ u t o t c eà o ñ noù g treâ beá caù h thuû (40.

haõ tính sai soá p chuaå ñ naø? i lieä ö c thí m y pheù n oä y 3.com. tính noà g ñ dung dò H 2O2 coùtrong maã . Neá thay ñ i vò trí caù chaá ngö ôï laï trong thí nghieä : coá ñ ïg KMnO 4 vaø u oå c t c i m c ön buret ñ ïg dung dò maã . Vì sao khi chuaå ñ axit Oxalic. 3.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Vôù dö õ u thu ñ ôï tö ø nghieä . neâ cuoábuoå i ch ö c n c t y n i i thö ï haøh naø.0. n n ö c t c n oä Huù 5ml maã + 5ml H2SO4 2N. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 t u c eà m u n bình noù 250ml. ghi theå n y tích KMnO4 0.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Caâu hoûi: 1. sinh vieâ caà hoû giaù vieâ ñ taä pha trö ôù dung dò K 2Cr2O7 cho baø c n y n n i o n eå p c ch i thí nghieä sau? m 353 Sưu t m b i: www. theå o ö c u n oä ch u Caâu hoûi: 1. u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . 2.01N . n Chuaå baèg dung dò chuaå KMnO4 0. Nitrit caà phaû ñ noù g.daihoc. thì keáquaûcoùthay ñ i khoâg? Giaû thích? ön ch u t oå n i 2. ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG CUÛA H 2O2: Dung dò maã laø ch u dung dò H2O2 (0.05N ñ n khi dung dò coù maø hoà g nhaï n n ch n eá ch u n t (beà trong 30 giaâ). coø chuaå ñ Saé II vaø n oä n i un n n n oä t Hydro peoxyt thì khoâg caà ñ noù g? n n un n Chuù yù: Vì baøsau coùdung dò ñ ôï chuaå bòtrö ôù ít nhaá1 ngaø.vn . laé ñ u.05N tieâ toá. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ . Taï sao khi baé ñ u chuaå ñ thì ta phaû chuaå nhanh vaø i ñ noù g dung dò i t aà n oä i n phaû un n ch trö ôù khi chuaå ñ ? c n oä Coù theåchuaå ñ nitrit baèg KMnO4 trong moâ trö ôøg trung tính hay kieà hay n oä n i n m khoâg? n Khi chuaå ñ thaá xuaá hieä keátuû naâ thì caà phaû xö ûlyùnhö theá o? n oä y t n t a u n i naø IV.

com.05N.1% Chæ thòFeroin CH3COOH ñ m ñ c aä aë Chæ thòMR Dung dò Zymmerman ch II. t m u n n Chuaå ñ baèg dung dò KMnO4 0.daihoc. laé vaø un soâdung dò ôû60-70oC t u c ñ i ch Nhoûtö øg gioïSnCl2 10% cho ñ n khi dung dò maámaø vaøg n t eá ch t u n Khi dung dò ñ chuyeå maø thì nhoûtheâ 2gioïnö õ vaø m nguoä dung dò baèg ch aõ n u m t a laø i ch n caù h pha loaõ g dung dò baèg nö ôù caáñ n toåg theå c n ch n c t eá n tích 100ml.05N ch Dung dò HCl 1:1 ch Dung dò H2SO4 10% ch Dung dò CH3COOH 10% ch Dung dò Amonioxalat 1% ch Dung dò AgNO3 0. ÑÒNH LÖÔÏNG Fe3+: Dung dò maã laø ch u dung dò Fe3+ (0. dung dò coù keá tuû daû luï traég (neá coù keá tuû traég o ch t a i a n u t a n boâg. m n p Chuaå baèg dung dò KMnO4 0. Cr6+ I. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 bình noù 250ml.05N ch Dung dò H2C2O4 0.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .0. vì sao neá thaá keá tuû xaù ñ thì c ò oaï o u y t a m en phaû huù maã khaù laø laï tö ø aà ? Taï sao phaû cho dö 2 gioï SnCl 2 sau khi dung i t u c m i ñu i i t dò maámaø vaøg? Maø vaøg ñ laø ch t u n u n où gì? Vai troø a hoã hôï Zymmerman? cuû n p ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG CUÛA Cr 6+: 2.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . ñ m tö ông ñ ông nhaä ñ ôï khi dung n oä n ch ieå ö n ö c dò chuyeå tö ø u xanh laùcaâ sang maø hoà g nhaï ch n maø y u n t. n c m en i m i ñu Theâ 10ml hoã hôï Zymmerman. ôû giai ñ n cho SnCl 2 vaø.01N . tính noà g ñ dung dò Cr 2O72-. theå o ö c u n oä ch 354 Sưu t m b i: www.5 ch eä tat Dung dò AgNO3 0. laé ñ u.vn . CHUAÅN BÒ: Dung dò KMnO4 0. Dung dò maã laø ch u dung dò Cr2O72. III.05N tôù dung dò coùmaø hoà g nhaïbeà n n ch i ch u n t n Chuù yù: neá maã laøquaëg saé muoá coù laã Saé II thì haø lö ôïg laøSaé toåg chö ù u u n t.(0.1N ch Chæ thòMO 0. ñ noù g t u o c eà un n 70-80oC trong 3 phuù .0.05N + 5ml H2SO4 2N.05N ch Dung dò SnCl2 10% ch Dung dò H2SO4 2N ch Dung dò K2Cr2O7 10% ch Dung dò ñ m aceâ pH = 5. hoaë xaù ñ phaû laø laïtö ø aà ). n n ö c t c n oä Huù 10ml maã + 5ml H2SO4 6N. ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ noà g ñ .01N .Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 8: CHUAÅN ÑOÄ PEMANGANAT ÑÒNH LÖÔÏNG Fe3+. Cho 5ml HgCl2 5% vaø. Khi xaù ñ nh Fe3+. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ . n n ö c t c n oä n oä Huù 5ml maã vaø erlen + 10 ml Fe 2+ 0. i n t m n t n khoâg phaû laø t III n i Saé Caâu hoûi: 1.

baèg CaCl2) n Hoø tan keátuû ngay treâ giaá loï baèg 30 ml H 2SO4 10%.1% + 50 gioï NH4OH 2N ñ chænh dung dò veàmaø vaøg (chæ thò MO). Ñ noù g 80-90oC un n Chuaå ñ baèg dung dò KMnO4 0.vn . 2. m u n n Ñ soâ5 phuù khuaá ñ u (laé) ñ keátuû laég treâ beá caù h thuû 45 phuù un i t y eà c eå t a n n p c y t Loï dung dò qua giaá loï baêg xanh baèg kyõthuaä loï gaï chuyeå heá phaà c ch y c n n t c n n t n dung dò leâ giaá loï .01N .Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Caâu hoûi: 1. 2. Vieá ñ y ñ caù phaû ö ù g xaû ra trong qui trình xaù ñ nh.daihoc. vai troø a tö øg hoù chaá t aà uû c n n y c ò cuû n a t ñ sö ûduïg? aõ n Thieálaä coâg thö ù tính noà g ñ Ca 2+? t p n c n oä 355 Sưu t m b i: www.05Ncho ñ n khi coùmaø hoà g beà 1phuù n oä n ch eá u n n t 2+ Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .05N + 5ml CH3COOH 10% + 1 t ch u gioï MO 0. a t a n y c n Thu dung dò qua loï vaø m nö ôù caá ñ n theå ch c theâ c t eá tích 50ml.gaï keá tuû baèg dung dò Amonioxalat 1% (3 laà moã laà ch n y c n t a n ch n i n 10ml) Rö û keá tuû treâ giaá loï baèg nö ôù caá noù g cho heá Ion C 2O42. tính noà g ñ dung dò Ca theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.(kieå tra ñ heá a t a n y c n c t n t m aõ t C2O42. Ñ a ra caù coâg thö ù tính vaø ù g minh? ö c n c chö n Giaû thích quy trình kyõ i thuaä baèg phö ông trình phaû ö ù g? t n n n ÑÒNH LÖÔÏNG ION Ca2+:(phöông phaùp theá) Dung dò maã laø ch u dung dò Ca 2+ (0. t t eå ch u n laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 bình noù 250ml. IV.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .com. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n n ö c t c n oä Huù 10ml dung dò maã + 20ml (NH4)2C2O4 0.0.

tính noà g ñ dung dò Na 2S2O3 theå o ö c u n oä ch Caâ 2. tính noà g ñ dung dò I 2. ÑÒNH LÖÔÏNG VITAMIN C: (Axit Ascobic) 356 Sưu t m b i: www.05N + 5ml ñ m Aceâ + 5 gioï hoàtinh n y c eä tat t boä 1% laé.vn . sau ñ chuyeå vaø bình ñ nh mö ù 250ml.1g Na2CO3 ch cho m Huù 5ml K2Cr2O7 0.1g Na2CO3? ch i m n Vì sao phaû ñ y kín vaøñ yeâ trong boù g toá trö ôù khi hieä chính noà g ñ i aä eå n n i c u n oä Na2S2O3? - - Thí nghieäm 2: Xaùc ñònh chính xaùc noàng ñoä I 2 - 1. ÑÒNH LÖÔÏNG DUNG DÒCH Na2S2O3: Thí nghieäm 1: Xaùc ñònh chính xaùc noàng ñoä dung dòch Na 2S2O3 Pha cheá 250ml dung dò Na2S2O3 0. c troä eà t u t chö a tan heá thì theâ moä ít KI. neá Ioâ n c t.05N ch Dung dò ñ m acetat ch eä CH3COOH 2N KI 5% KSCN 10% H2SO4 4N (NH4)2MoO4 3% Chæ thòhoàtinh boä 1% t II. n eå m Chuaå baèg dung dò Na2S2O3 cho tôù khi dung dò coù maø vaøg rôm. sau ñ n n ch i ch u n où theâ 5 gioï hoàtinh boä roà chuaå tieá baèg Na 2S2O3 cho tôù khi dung dò maá maø m t t i n p n i ch t u xanh dö ông (Vml) Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Chuaå ñ dung dò thu ñ ôï baèg dung dò I 2 môù pha ñ n khi xuaá hieä maø n oä ch ö c n ch i eá t n u vaøg naâ (coùaù h xanh beà ) n u n n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .com. theå o ö c u n oä ch Vì sao khi pha dung dò Na2S2O3 phaû cho theâ lö ôïg 0.05N + 40ml nö ôù caá + 1ml H2SO4 ñ m ñ c + 5ml KI 5% laé t n t aä aë c nheïñ y kín ñ yeâ 10 phuù trong toá laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 aä eå n t i.05N vaø theâ 0.05N ch Dung dò Iot 0. n Duøg pipet laá chính xaù 5ml Na 2S2O3 0. chuyeå vaø bình chö ù maø naâ coù nuù nhaù ñ sö û c t ò c i c n o a u u t m eå duïg. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 bình noù 250ml ñ kieå t c m u n n eå m tra.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 9: PHÖÔNG PHAÙP IOD ÑÒNH LÖÔÏNG VITAMIN C.5 gam I2 + 10ml nö ôù caá laé vaø n ñ u cho Ioâ tan.daihoc.5 gam KI + 1. 2.05N H2SO4 ñ m ñ c aä aë Dung dò KI 5% ch Na2S2O3 raé n Dung dò Iot pha trong KI 0. m u n bình noù 250ml ñ kieå tra. Caâu hoûi: III. SO32- I. duøg t m t où n o ò c n nö ôù caá ñ nh mö ù tôù vaïh. CHUAÅN BÒ: K2Cr2O7 0.

01N . u n n Chuaå lö ôïg I2 dö baèg dung dò Na2S2O3 0. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù .05N) ñ ôï giaù vieâ pha ch u maã Na ö c o n trö ôù . 2. tính noà g ñ dung dò Vitamin C theå o ö c u n oä ch Vieáphö ông trình phaû ö ù g xaû ra trong quaùtrình thí nghieä ? t n n y m Ñ m tö ông ñ ông trong pheù chuaå ñ I 2 naø. ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG SUNFIT: Dung dò maã laø u SO32.05N ñ n khi dung dò coùmaø n oä n ch eá ch u Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .vn . laø 3 t u o aä c eå n i t m maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 bình noù 250ml.0.01N . Dung dò maã laø ch u dung dò acid Ascobic (0. 2.pha tö ø 2SO3 (97%) (0. coùmaø gì? Giaû thích? ieå ö p n oä y u i Caâu hoûi: IV.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng trö 1.daihoc.0. c n n ö c t c Huù 5ml maã vaø erlen + 10ml I2 0. Vì sao phaû ñ y kín dung dò trong boù g toá Neá duøg ngay coù aû h hö ôû g gì i aä ch n i? u n n n khoâg? n So saù h hai caù h ñ nh lö ôïg baèg Iod vaø n c ò n n Pemanganat? 357 Sưu t m b i: www.05N ñ y kín laé ñ yeâ trong toá 5 phuù . tính noà g ñ dung dò SO32theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.05N) ñ ôï giaù vieâ pha ch ö c o n ôù . sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ noà g ñ c n n ö c t c n oä n oä Huù 10ml maã + 10ml nö ôù caá+ 5ml H2SO4 6N + 5gioïhoàtinh boä 1% t u c t t t Chuaå ñ baèg dung dò I2 0.com.05N ñ n khi dung dò maá maø naâ n n n ch eá ch t u u coùaù h xanh n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .

: ch ö c ñ nh n i c II. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .05N ñ n maø vaøg nhaï n n ch eá u n t Theâ 5 gioïhoàtinh boä 1% chuaå tieá ñ n gaà maámaø xanh tím m t t n p eá n t u Theâ 5nl KSCN laé kyõ m c chuaå tieá ñ n khi maá maø xanh n p eá t u Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .05N ch H2SO4 ñ m ñ c aä aë KI 5% Na2S2O3 raé n Dung dò Iot pha trong KI 0.05N ch Dung dò Iot 0. n i t m u n n Chuaå baèg dung dò Na2S2O3 0.SV khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n ö c t c n oä Huù 5ml maã +1ml CH3COOH ñ (hay 5ml CH3COOH 2N) + 5ml KI 5% laé ñ t u ñ c eå yeâ trong toá10 phuù . Chuaå lö ôïg Iot sinh ra baèg dung dò Thiosunfat ñ n khi dung dò maá maø n n n ch eá ch t u xanh.vn .01N .(NH4)2MoO4 3% . HS ch ö c c .0. 2. mlÑcuû Cu trong baønaø laø nhieâ? Giaû thích vì sao Cu laïphaû ö ù g a i y bao u i i n n vôù I maø ng xaû ra theo chieà ngö ôï laï KSCN dö nhieà thì coùaû h hö ôû g gì? i khoâ y u c i? u n n KI dö nhieà thì coùphaû ö ù g naø xaû ra? u n n o y III.KI 5% .H2SO4 4N . sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ noà g ñ n n ö c t c n oä n oä Huù 5ml maã H2O2 vaø erlen + 5ml H2SO4 2N + 5ml KI 5% + 2gioï t u o t Amonimolypdat ñ y bình laé ñ yeâ trong toá 10 phuù .05N ch . Pb2+ I.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng BAØI 10: PHÖÔNG PHAÙP IOD .CH3COOH 2N Chuùyù Dung dò Na2S2O3 ñ ôï pha vaø ò lö ôïg nhö ôûbaøtrö ôù .CROMAT ÑÒNH LÖÔÏNG H2O2. laø 3 maã trong 3 bình noù aä c eå n i t m u n 250ml.KSCN 10% . ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG H 2O2: Dung dò maã laø ch u dung dò H2O2 (0.Chæ thòhoàtinh boä1% t . tính noà g ñ dung dò H 2O2.05N) ñ ôï GVHD pha trö ôù . theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 358 Sưu t m b i: www. Giaû thích quy trình ñ nh lö ôïg Cu2+ baèg phaû ö ù g minh hoaï i ò n n n n ? Vì sao phaû theâ KSCN vaø giai ñ n cuoá cuû quaù trình chuaå ñ khi xaù ñ nh i m o oaï i a n oä c ò 2+ 2+ 2+ Cu . tính noà g ñ dung dò Cu 2+ theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.01N .com.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . CHUAÅN BÒ: Dung dò K2Cr2O7 0. ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG Cu2+: Dung dò maã laø ch u dung dò Cu(NO3)2 (0.0. Laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml trong 3 bình noù 250ml.Dung dò ñ m Acetat ch eä .daihoc. Cu2+.

com. theå o ö c u n oä ch Caâu hoûi: 1.daihoc. n u c n n . giaû u c ò n oä n n eá t n i thích? IV.05N hoø tan keá tuû treâ giaá loï baèg HCl 1:1 noù g khoaû g 20ml rö û saïh heá a t a n y c n n n a c t acid treâ giaá loï thö ûbaèg giaá pH. t a c ö c n leâ pheã loï tö øg lö ôïg nhoû moã laà keø theo 5ml K2Cr2O7 1%. rö û n ch aõ a n a a a heá tuû baèg nö ôù caá noù g cho ñ n heá ion Cromat. theâ 5ml K2Cr2O7 10% ñ laég tuû qua ñ m laø vôù 3 maã trong 3 m eå n a eâ m i u coá 250ml c Loï keá tuû baèg giaá loï baêg xanh vôù kyõthuaä loï gaï.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g ñ thö ï hieä trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n aõ c n i c p Neá xaù ñ nh hydropeoxyt ôûnoà g ñ cao thì coùaû h hö ôû g ñ n keá quaûkhoâg.1N rö û tuû .vn . sau moã laà chuyeå c t a n y c n i t c n i n n nö ôù loï leâ giaá loï laø t laà nö ôù caá xen keõ keá tuû trong coá ñ ôï chuyeå c c n y c moä n c t .Theâ 2ml HCl 1:1 + 2ml H3PO4 ñ m ñ c +nö ôù caá sao cho toåg theå m aä aë c t n tích khoaû g n 100ml + 3gioïFeroin t Chuaå baèg dung dò Fe2+ cho ñ n khi dung dò coùmaø naâ ñ .6).Duøg dung dò K2Cr2O7 1% ñ acid hoù baèg acid CH3COOH 0. 2. 2.01N . Thö û baèg dung dò AgNO 3 t a n c t n eá t n ch 0. tính noà g ñ dung dò Chì. n n ch eá ch u u oû Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . ÑÒNH LÖÔÏNG CHÌ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP CROMAT: Dung dò maã laø ch u dung dò Pb 2+ (0.0. n y c n y . Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøtaä ? t aà uû c n n i p Giaû thích ñ y ñ vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i aà uû cuû n a t aõ n i c p 359 Sưu t m b i: www. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n n ö c t c n oä Huù 10ml maã + 5ml dung dò ñ m acetat (thö ûlaï baèg giaá pH vaø ieà chænh veà t u ch eä i n y ñ u pH =5 . i n m .Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 1.

ÑÒNH LÖÔÏNG Ca2+: Dung dò maã laø ch u dung dò Ca(NO3)2 (0. u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . tính noà g ñ dung dò Ca 2+ theå o ö c u n oä ch Thí nghieäm 2: Huù 10 ml dung dò Ca2+ + 5 ml NaOH 2N vaø chæ thò Murexit cho vaø erlen t ch ít o (laø 3 maã ). ch Chæ thò ETOO : Huù 10ml dung dò chuaå Mg2+ 0. u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u em n oä n ch eá ch n maø ñ nho sang xanh chaø . ch n c t). m u bình noù 250ml n Chuaå ñ caù bình baèg dung dò EDTA mô ù pha cho ñ n khi dung dò vö ø n oä c n ch i eá ch a chuyeå maø tö ø u ñ nho sang maø xanh luï. eä ít c t o m u Ñ chuaå ñ baèg dung dò EDTA 0. tính noà g ñ dung dò EDTA theå o ö c u n oä ch II. Ghi caù theåtích EDTA cuû maã n u maø oû u c c a u thaä vaø u traég t maã n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .01g t ch n ch eä ETOO (chuaå bò moä bình ñ laø maã traég vôù theå n t eå m u n i tích tö ông ñ ông bình maã vaø ö u caù hoù chaá tö ông tö ï chæ thay dung dò Mg 2+ baèg nö ôù caá laø 3 maã trong 3 c a t .Mg2+ I.01M ch n NaOH 2N Dung dò EDTA 0. tích EDTA tieâ toá. phaû duøg axit hoaë i t u i n c m n i n c bazô ñ ñ u chænh ñ n gaà giaù trò pH qui ñ nh roà môù cho ñ m vaø. Ghi theå oû m tích EDTA tieâ toá. m u Ñ chuaå ñ baèg dung dò EDTA 0.05M) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .01M .daihoc.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Phaàn 3: PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ PHÖÙC CHAÁT Baøi 11: ÑÒNH LÖÔÏNG Ca2+ . tính noà g ñ dung dò theå o ö c u n oä ch. Chuù yù: Vôù moä maã coù moâ trö ôøg axit hoaë kieà maïh.0. trö ôøg hôï vôù chæ eå ieà eá n ò i i eä o n p i 360 Sưu t m b i: www. CHUAÅN BÒ: Dung dò ñ m pH =10 ch eä Dung dò chuaå Mg2+ 0. ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Thí nghieäm 1: Huù 10 ml dung dò maã (chænh maã veàpH = 9 -10 baèg caù h cho NH4OH vaø) + t ch u u n c o 5 ml ñ m pH = 10 vaø chæ thòETOO + 10 ml nö ôù caácho vaø erlen (laø 3 maã ).01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u em n oä n ch eá ch n maø ñ nho sang tím hoa caøGhi theå oû .vn .01M + 5ml dung dò ñ m pH = 10 + 0.01M.com. XAÙC ÑÒNH NOÀNG ÑOÄ CUÛA DUNG DÒCH EDTA: - - III.

2. ÑÒNH LÖÔÏNG Ca2+ + Mg2+ TRONG HOÃN HÔÏP: Thí nghieäm 1: Dung dò maã laø n hôï Ca 2+ vaø 2+ (0.vn .01M .01M .01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u em n oä n ch eá ch n maø ñ nho sang xanh chaø .05M) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .05M) ñ ôï giaù vieâ pha ch u n p ö c o n trö ôù . Vieá ñ y ñ caù phaû ö ù g ñ tieá haøh trong baø thö ï taä ? Cho bieá ETOO ôû pH t aà uû c n n aõ n n i c p t 2 2 trong qui trình ôûdaïg H2Ind . Chuaå bò moä bình ñ laø maã traég vôù theåtích u n n t eå m u n i tö ông ñ ông bình maã vaø c hoù chaá tö ông tö ïchæ thay dung dò maã baèg nö ôù ö u caù a t . theå tích NaOH 2N phaû tính theåtích phuø p sao cho ñ a veàñ ôï pH = 12. n H Giaû sö û theåtích cuû dung dò xaù ñ nh laø a ch c ò 50ml coù pH = 2. trong eä ít c t o m u ñ 1 maã chö ù g).01g chæ thò ETOO. EDTA laø 2Y . u c theå o ö c u n oä ch u Thí nghieäm 2: Dung dò maã laøhoã hôï Ca 2+ vaøMg2+ (0. Giaû thích caù maø saé coùtrong thö ï nghieä ? i c u c c m Thí nghieä naø cho keá quaûgaà ñ ng hôn. o ö c u n oä a n dò Ca2+ vaø 2+.daihoc. laø 3 t ch u ch m maã trong 3 bình noù 250ml. i hôï ö ö c ôûgaà ñ m tö ông ñ ông caà theâ NaOH 2N.01M . laø t n p ch u ch eä m 3 maã trong 3 bình noù 250ml. giaû thích? m o t n uù i IV.05M) ñ ôï giaù vieâ pha ch u hoã p Mg ö c o n trö ôù .01g chæ thòMurexit. u n theå o ö c u tính noà g ñ dung dò Mg2+ n oä ch V. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ c n n ö c t c n oä Huù 10ml dung dò maã + 5ml dung dò NaOH 2N + 0. Chuaå bò moä bình ñ laø maã traég vôù theåtích u n n t eå m u n i tö ông ñ ông bình maã vaø c hoù chaá tö ông tö ïchæ thay dung dò maã baèg nö ôù ö u caù a t . tính noà g ñ dung dò maã .Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng thò murexit. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû 3 maã . c n n ö c t c n oä Huù 10ml hoã hôï dung dò maã + 5ml dung dò ñ m + 0. 2. Ghi theå oû m tích EDTA tieâ toá. ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 10 ml dung dò maã (chænh veàpH = 9 -10 baèg caù h cho NH4OH vaø) + 5 ml t ch u n c o ñ m pH = 10 vaø chæ thò ETOO + 10 ml nö ôù caá cho vaø erlen (laø 4 maã . tính noà g ñ cuû tö øg dung u .com. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .0. Chuaå ñ caù bình baèg dung dò EDTA: dung dò vö ø chuyeå tö ø u ñ nho n oä c n ch ch a n maø oû sang maø tím hoa caø Tö øtheåtích ñ ñ ôï ôû 3 maã .0. haõ tính caà theâ bao y n m nhieâ ml NaOH 2N ñ coùpH = 12? u eå 361 Sưu t m b i: www. ch Mg Caâu hoûi: 1. ch u n c caá t.0. ch u n c caá t. n ieå ö n m Caâu hoûi: 1. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ . Chuaå ñ caù bình baèg dung dò EDTA: dung dò vö ø chuyeå tö ø u ñ nho n oä c n ch ch a n maø oû sang maø xanh luï. ÑÒNH LÖÔÏNG Mg2+: Dung dò maã laø ch u dung dò Mg(NO3)2 (0. où u n Ñ chuaå ñ baèg dung dò EDTA 0.

Al3+ VAØ HOÃN HÔÏP Al3++ Fe3+ I.01N . theå o ö c u n oä ch Thí nghieäm 2: Huù 10 ml dung dò maã (chænh maã veàpH = 5 . 2.com. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml m u n Chuaå bò moä bình ñ laø maã traég vôù theåtích tö ông ñ ông bình maã vaøcaù n t eå m u n i ö u c hoù chaátö ông tö ïchæ thay dung dò maã baèg nö ôù caá a t . n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . o n t a n oä y m c n p c nghieä sau.0.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 12: ÑÒNH LÖÔÏNG Zn2+.01M .0.5 ch eä Dung dò EDTA 0. Fe3+.6 baèg caù h cho NH4OH vaø) + t ch u u n c o 5 ml ñ m pH = 5.5 + 3 gioï Xylenol da cam + 10 ml nö ôù caá cho vaø erlen. ÑÒNH LÖÔÏNG DUNG DÒCH Zn2+: Dung dò maã laø ch u dung dò Zn2+ 0. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n n ö c t c n oä 362 Sưu t m b i: www.01M + 5ml dung dò ñ m acetat + 3 gioï chæ t ch n ch eä t thòXylenon da cam. tính noà g ñ dung dò Zn 2+. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n n ö c t c n oä Thí nghieäm 1: Huù 10ml dung dò chuaå EDTA 0.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Thí nghieä naø coùtheå keáquaûít sai soá m o cho t hôn. axit Sunfosalicilic : c II. laø 3 eä t c t o m maã vaø maã traég u 1 u n Chuaå ñ baèg dung dò EDTA 0.01M ch Dung dò NH3 2 N ch Chæ thò Bromcresol luï.05M) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . u n u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Giaû thích? i Giaû thích sö ï i chuyeå maø trong caù thí nghieä treâ? n u c m n III. ch u n c t.vn . m Caâu hoûi: 1. ÑÒNH LÖÔÏNG DUNG DÒCH Fe3+: Dung dò maã laø ch u dung dò Fe3+ (0.01M: dung dò chuyeå tö ømaø ñ cam sang n oä n ch ch n u oû vaøg cam. theå o ö c u n oä ch 2+ Chuù yù: Caà baù ngay noà g ñ Zn ñ tìm ñ ôï cho giaù vieâ ñ ñ ôï ñ n h giaù n o n oä aõ ö c o n eå ö c aù ñ m vaø oà g thôø giaù vieâ seõcho keá quû noà g ñ naø nhaè thö ï hieä tieá caù thí ieå ñn i. CHUAÅN BÒ CAÙC DUNG DÒCH CHO BAØI THÖÏC TAÄP: Dung dò ñ m acetat pH =5. Chuaå ñ caù bình baèg dung dò maã cho ñ n khi dung dò vö ø chuyeå maø tö ø n oä c n ch u eá ch a n u maø vaøg sang maø hoà g tím. tính noà g ñ dung dò Zn 2+.daihoc.

n oä n ch u ch n khoâ u u oû 3+ Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .vn . Caâu hoûi: V. Ghi theå t u tích EDTA tieâ toá.05M) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .5 + 1 gioïchæ thòXylenon da cam (laø 3 maã ).01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø nho n oä n ch eá ch n tím sang maá maø.5 + 1 gioï axit t ch u eá t Sunfosalicilic cho vaø erlen. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ n n ö c t c n oä Thí nghieäm 1: Huù 5 ml dung dò maã + 10 ml dung dò chuaå EDTA + 3 gioï chæ thò t ch u ch n t Bromcresol luï (chænh maã veàpH = 5-6 baèg caù h cho NH4OH vaø ñ n khi dung c u n c o eá dò coùmaø xanh) + 2ml ñ m pH = 5. tính noà g ñ dung dò Al 3+ theå o ö c u n oä ch Huù 5 ml dung dò maã (chænh maã veàpH = 5 baèg caù h cho NH 4OH vaø) + 5ml t ch u u n c o ñ m pH = 5.05M) ñ ôï giaù vieâ ch n p ö c o n pha trö ôù . 3. 2. u n Tieá tuï cho vaø 1 gioï Bromcresol luï + NH 4OH 2N chænh ñ n pH = 5 + 2 ml p c o t c eá ñ m pH= 5. ch n khoâ u u Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .daihoc. theå o ö c u n oä ch IV.01M . m o eä t m u 2+ Chuaå ñ baèg dung dò Zn vö ø xaù ñ nh ñ ôï noà g ñ trong thí nghieä treâ n oä n ch a c ò ö c n oä m n (chuaå noù g): dung dò chuyeå tö ø n n ch n xanh luï sang hoà g tím. c n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Laø nguoä baèg nö ôù laïh vaøtheâ vaø gioï eä un m i n c n m i t Xylenon da cam vaø erlen o Chuaå ñ baèg dung dò Zn2+ ñ xaù ñ nh noà g ñ trong thí nghieä treâ: dung n oä n ch aõ c ò n oä m n dò chuyeå tö ø ch n xanh luï sang cam tím. ÑÒNH LÖÔÏNG Al3+: Dung dò maã laø ch u dung dò Al 3+ (0.5 + 10 ml dung dò EDTA + 3 gioï chæ thò axit Sunfosalicilic. chænh maã veàpH = 2 baèg caù h cho tö ø ø t ch n u n c tö dung dò NH4OH vaø 3 gioï chæ thò axit Sunfosalicilic laø 3 maã trong 3 bình noù ch o t m u n 250ml. Pha theâ 1 maã traég ñ laø maã ñ i chö ù g. u n 363 Sưu t m b i: www. ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP Al3+ + Fe3+: Dung dò maã laø ch u dung dò hoã hôï Fe 3+ + Al3+ (0.0. m u n eå m u oá n Chuaå ñ baèg dung dò maã : dung dò chuyeå tö ø ng maø sang naâ ñ . nhaä xeù vaø aù h giaù giaû thích? n t n t ñn . sinh vieâ khoâg ñ ôï bieá trö ôù noà g ñ c n n ö c t c n oä Huù 5ml dung dò maã + NH4OH 2N chænh ñ n pH = 2. tính noà g ñ dung dò Al 3+ theå o ö c u n oä ch So saù h keáquaûhai qui trình. tính noà g ñ dung dò Fe .5 + ñ nheï(80 0C).0. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml ch u eä m u n Ñ nheï un khoaû g 800C n Theâ vaø 2 ml ñ m pH = 5.5.com.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - - Huù 10 ml dung dò chuaå EDTA. Ghi theå c tích Zn 2+ tieâ toá . i Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baø thö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p - Thí nghieäm 2: 1. laø 3 eä ch t m maã trong 3 bình noù 250ml u n Chuaå ñ baèg dung dò Fe3+ ñ xaù ñ nh ñ ôï noà g ñ ôû thí nghieä treâ: dung n oä n ch aõ c ò ö c n oä m n dò chuyeå tö ø ng maø sang naâ.01M . laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml o m u n Chuaå ñ baèg dung dò EDTA 0.

Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . 3. 2.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 1.vn . 4.daihoc.com. tính noà g ñ cuû tö øg dung dò Fe 3+ vaø 3+ theå o ö c u n oä a n ch Al Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Vì sao phaû ñ soâ dung dò phaâ tích trö ôù khi cho chæ thòXylenon da cam vaø? i un i ch n c o 3+ 3+ Thieálaä coâg thö ù tính noà g ñ Al vaø t p n c n oä Fe ? Caâu hoûi: 364 Sưu t m b i: www.

laø t ch u eä o m 3 maã trong 3 bình noù 250ml u n Chuaå ñ baèg dung dò chuaå EDTA 0.01M: dung dò chuyeå tö ø u ñ nho n oä n ch n ch n maø oû sang xanh chaø . tích EDTA tieâ toá.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 13: ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP Mg2+ + Zn2+ VAØ HOÃN HÔÏP Mg2+ + Ca2+ + Fe3+ + Al3+ III. 2. u n Huù 10 ml dung dò maã + 10 ml ñ m pH = 10 vaø chæ thò ETOO +5 ml KCN t ch u eä ít 20% cho vaø erlen. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôùc noà g ñ c n n ö c t n oä Thí nghieäm 1: Huù 10 ml dung dò maã + 10 ml ñ m pH = 10 + 0.01M: dung dò chuyeå tö ø u ñ nho n oä n ch n ch n maø oû sang xanh chaø cuû bình chö ù g.5 ch eä Dung dò EDTA 0. tích EDTA tieâ toá.com. tính noà g ñ tö øg dung dò Zn 2+ theå o ö c u ôû m n oä n ch vaø 2+ Mg Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Ñ a ra vaø ù g minh caù coâg thö ù tính? ö chö n c n c Thí nghieäm 2: Caâu hoûi: 1.01M ch NaOH 2N NH4OH 2N HNO3 ñ m ñ c aä aë NH4Cl 5% Giaá loï baêg vaøg y c n n Dung dò HCl 1:4 ch Dung dò Zn2+ 0. CHUAÅN BÒ : Dung dò ñ m acetat pH =10 ch eä Dung dò ñ m acetat pH =5.01M . u n Cuõ g tieá haøh nhö treâ cho maã traég tö ông tö ï ghi theå n n n n u n . laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml o m u n Chuaå ñ baèg dung dò chuaå EDTA 0. Ghi theå m a n tích EDTA tieâ toá. Ghi theå m tích EDTA tieâ toá. u n Cuõ g tieá haøh nhö treâ cho maã traég tö ông tö ïghi theå n n n n u n . 365 Sưu t m b i: www.01M ch ETOO Murexit MR 0.1 % Sunfosalicilic Bromcresol luï c IV.01g ETOO cho vaø erlen.0.05M) ñ ôï giaù vieâ ch u hoã p ch ö c o n pha trö ôù .daihoc. u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû 3 maã vaø 2 thí nghieä . ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP Mg2+ + Zn2+: Dung dò maã laø n hôï dung dò Zn 2+ + Mg2+ (0. 3.vn .

tính noà g ñ dung dò Mg 2+ vaø 2+. ch 2+ 2+ Vaä : (dung dò 1) ñ ñ xaù ñ nh Ca vaø y ch em i c ò Mg .01M: dung dò chuyeå tö ø u ñ nho n oä n ch n ch n maø oû sang xanh chaø .1% (dung dò coù maø hoà g) + nhoû tö øg gioï NH 4OH 2N cho ñ n i t ch u n n t eá khi dung dò maø vaøg (coù keá tuû ). Ghi theå u tích EDTA tieâ toá. tính noà g ñ dung dò Fe vaø theå o ö c u n oä ch Al Caâu hoûi: 366 Sưu t m b i: www. u n Laø maã traég tö ông tö ïnhö ng thay maã baèg nö ôù caá Ghi theåtích EDTA tieâ m u n u n c t. sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù noà g ñ ö c o n c n n ö c t c n oä Huù 20 ml dung dò maã + 5 gioï HNO3 ñ m ñ c. Ghi theå c tích Zn tieâ toá (tieá haøh chuaå u n n n n ñ noù g).Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng V. thu ñ ôï dung dò môù .01g Murexit cho vaø erlen t o Chuaå ñ baèg dung dò chuaå EDTA 0. u toá n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Al3+. Ghi theå uï cuû n tích EDTA tieâ toá . Dung dòch 1: Xaùc ñònh Ca2+ vaø Mg2+ Thí nghieäm 1: Huù 5 ml (dd 1) + 5 ml ñ m pH = 10 + ETOO.daihoc. Huù 5 ml (dd1) + 2 ml NaOH 2N + 0. u n Laø maã traég tö ông tö ïnhö ng thay maã baèg nö ôù caá Ghi theåtích EDTA tieâ m u n u n c t. m maã trong 3 bình noù 250ml u n Loï keá tuû baèg giaá loï baêg vaøg. u toá n Tieá tuï cho vaø 1 gioï Bromcresol luï + NH 4OH 2N chænh ñ n pH = 5 + 2 ml p c o t c eá 0 ñ m pH= 5.5 + ñ nheï(80 C). ch em i c ò Fe 1. Ghi theå m tích EDTA tieâ toá. tích Zn 2+ tieâ toá u n 3+ 3+ Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . ñ n t eå nguoä + 2 gioï MR 0. u toá n Thí nghieäm 2: 2. ñ nheï t ch u t aä aë un trong khoaû g 2 – 3 phuù . t eä Chuaå ñ baèg dung dò chuaå EDTA 0. coù muø NH 3 bay ra. ÑÒNH LÖÔÏNG HOÃN HÔÏP Ca2+.05M) ch n p ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . Mg2+. goïlaø tan t a n n ö c ch i i dung dò 2. u n Laø maã traég tö ông tö ïnhö ng thay maã baèg nö ôù caá Ghi theåtích EDTA tieâ m u n u n c t. rö û keá tuû 5 laà baèg NH 4Cl 5% noù g .0.com.01M . Fe3+: Dung dò maã laø ch u dung dò hoã hôï Fe 3+ + Al3+ + Ca2+ + Mg2+ (0. ñ cho heá NH3 tö ï laø 3 ch u n t a i un t do.01M : dung dò chuyeå tö ømaø hoà g n oä n ch n ch n u n ñ c sang tím hoa caø a bình chö ù g. oä n Laø maã traég tö ông tö ï ng thay maã baèg nö ôù caá Ghi theå m u n nhö u n c t. (dung dò 2) ñ ñ xaù ñ nh Al 3+ vaø 3+. c t a n y c n n a t a n n n Dò loï vaø ôù rö û ñ ôï goä chung. Goïlaø ch c nö c a ö c p i dung dò 1 ch Hoaø keátuû baèg HCl 1: 4 noù g. Laø nguoä baèg nö ôù laïh +1 gioï Xylenon da eä un m i n c n t cam vaø erlen o Chuaå ñ baèg dung dò Zn2+ ñ xaù ñ nh noà g ñ trong thí nghieä treâ: dung n oä n ch aõ c ò n oä m n 2+ dò chuyeå tö ø ch n xanh luï sang cam tím.01M: dung dò chuyeå tö øtím nho sang maá n oä n ch ch n t maø.5 + 3 gioï axit Sunfosalicilic cho t eá t vaø erlen o Chuaå ñ baèg dung dò EDTA 0.vn . theå o ö c u n oä ch Ca Dung dòch 2: Xaùc ñònh Al 3+ vaø Fe3+ Huù 5ml (dd2) + NH4OH 2N chænh ñ n pH = 2.

2. 3.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng 1. Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Ñ a ra vaø ù g minh caù coâg thö ù tính? ö chö n c n c 367 Sưu t m b i: www.vn .daihoc.com.

chuaå ñ tieá baèg dung dò t o n c 5 t n oä p n ch EDTA 0.1N ETOO MO 0.01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ømaø xanh chaø n ch eá ch n u m 2+ sang ñ nho.01M Mg2+ 0.01M NH4OH 2N H2SO4 0.01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u ñ nho sang n ch eá ch n maø oû xanh chaø . u n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã .0. Ghi eá ch n maø oû m theå tích EDTA tieâ toá (V2).Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 14: ÑÒNH LÖÔÏNG Ba2+ VAØ SO42 I.01M (chænh maã veà pH = 9 -10 baèg caù h cho t ch u n c NH4OH vaø) + 10 ml ñ m pH = 10 vaø chæ thòETOO (laø 2 maã ).com.01N . ÑÒNH LÖÔÏNG Ba2+: Dung dò maã laø ch u dung dò BaCl 2 (0.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . CHUAÅN BÒ: Dung dò ñ m pH =10 ch eä Dung dò HCl 1:4 ch BaCl2 0.daihoc. Ghi theå m tích EDTA tieâ toá (V1). Caâu hoûi: Dung dò maã laø ch u dung dò Na2SO4 (0. tính noà g ñ dung dò Ba 2+ theå o ö c u n oä ch Huù 10 ml dung dò EDTA 0. u n Huù 5 ml Ba2+ cho vaø erlen treâ.01M cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u ñ nho sang xanh chaø .01M (chænh maã veà pH = 9 -10 baèg caù h cho t ch u n c NH4OH vaø) +10 ml ñ m pH = 10 vaø chæ thò ETOO (laø 3 maã ). 2. theå o ö c u n oä ch Ñ nh lö ôïg Ba2+ baèg 2 thí nghieä treâ coùsö ï c bieä gì? Thí nghieä naø coùtheå ò n n m n khaù t m o cho keáquaûgaà ñ ng hôn? Giaû thích? t n uù i Giaû thích caù hieä tö ôïg coùtrong 2 thí nghieä naø? i c n n m y ÑÒNH LÖÔÏNG SUNFAT BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP GIAÙN TIEÁP: - - Thí nghieäm 2: - 1. Ghi theå eá ch n maø oû m tích EDTA tieâ u toá (V2).0. n Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . Ghi theå oû tích Mg tieâ toá (V1). Ñ chuaå ñ o eä ít m u em n oä 2+ baèg dung dò Mg 0. III.vn . ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c 368 Sưu t m b i: www. Ñ chuaå ñ o eä ít m u em n oä baèg dung dò EDTA 0. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Thí nghieäm 1: Huù 10 ml dung dò Mg2+ 0. tính noà g ñ dung dò Ba2+ . u n Huù 5 ml Ba2+ cho vaø erlen treâ.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù .02N EDTA 0. laé chôø phuù .01M cho t o n n oä p n ch ñ n khi dung dò chuyeå tö ø u ñ nho sang xanh chaø .1% II.01N . chuaå ñ tieá baèg dung dò EDTA 0.

02N vaø. 3. khi ñ dung dò coù n c t eá t n où ch maø ñ daâ).02 N cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø n oä n eá ch n xanh chaø sang ñ m oû nho. Ñ chuaå ñ baèg EDTA 0. Ghi theå eá ch n ñ m tích EDTA tieâ u toá. Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . m 3 u n Ñ noù g khoaû g 800C. tính noà g ñ dung dò SO42 theå o ö c u n oä ch Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Ñ a ra vaø ù g minh caù coâg thö ù tính? ö chö n c n c Caâu hoûi: 369 Sưu t m b i: www. laé ñ u.daihoc. rö û keá tuû c t a n y c n ch c ö c n o n a t a baèg nö ôù caá cho ñ n heá ion Ba 2+ (thö û baèg H2SO4 0. u oû u Laá dò loï chænh veàpH = 9 . eå t a n n p un c t Loï keá tuû baèg giaá loï baêg xanh. ch o y eà ñ keá tuû laég treâ beá ñ caù h thuyû30 – 45 phuù . goïlaø 2) i (dd Huù 10ml (dd 1) cho vaø erlen coù chö ù (dd 2).Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng - - - 1. goïlaø(dd 1). Huù 10 ml dung dò maã + 10 ml nö ôù caá + 1 gioï MO 0. dò loï ñ ôï hö ù g vaø bình noù . theâ tö ø ø un n n m tö 30mL dung dò BaCl 2 0. n y c où ch u i Laá 1 erlen khaù huù 10 ml EDTA 0.1N.vn . theâ tieá 2 gioï HCl 1:4 nö õ .1% + 1 gioï HCl 1:4 t ch u c t t t (cho HCl 1:4 ñ n khi dung dò coù maø hoà g ñ ). eá ch u n oû m p t a Laø tö ông tö ï maã trong 3 bình noù 250ml.01g chæ thò y c t eä ETOO.01M + 10 ml ñ m pH = 10 + 0. c eà Chuaå ñ baèg Mg2+ 0.com.10 baèg caù h cho tö øg gioï NH4OH 2N vaø (thö û y ch c n c n t o baèg giaá pH) luù ñ dung dò coùmaø cam. Laø tö ông tö ï i caù maã coø laï n m vôù c u n i. 2.01M t o a em n oä n cho ñ n khi dung dò chuyeå tö ø oû nho sang xanh chaø . khuaá ñ u.

05N (coù heä soáhieä chænh) tôù khi dung dò n oä n ch u i ch xuaá hieä keá tuû ñ gaïh.Chæ thò K2CrO4 8% . sau ñ loï caë qua giaá loï baêg xanh.01N .Fluoressein 0.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . n n ö c t c Huù 10 ml AgNO3 (coù noà g ñ vö ø ñ ôï hieä chænh ôûtreâ) + 3gioï HNO 3 ñ m ñ c t n oä a ö c u n t aä aë + 5 gioïFe3+. u aà 370 - - Sưu t m b i: www. duøg nö ôù noù g n n u i.Hoàtinh boä 1% t .05 N + 10 gioï chæ thò Cromat + khoaû g 20ml nö ôù caá Laø 3 t t n c t. XAÙC ÑÒNH NOÀNG ÑOÄ CAÙC DUNG DÒCH CHUAÅN: Thí nghieäm 1: Dung dò maã laø ch u dung dò AgNO3 (0.01N . Tính haø lö ôïg % t n t a oû c c aõ u n m n NaCl trong maã ban ñ u. duøg nö ôù caá noù g rö û cho ñ n a où c n y c n n c t n a eá heáion Cl (thö ûbaèg dung dò AgNO3) t n ch Dò qua loï vaønö ôù rö û taä trung vaø bình ñ nh mö ù 100ml. i u t c eà Chuaå ñ baèg dung dò AgNO3 0.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Phaàn 4: PHÖÔNG PHAÙP CHUAÅN ÑOÄ KEÁT TUÛA Baøi 15: PHÖÔNG PHAÙP MOHR VAØ VOLHARD ÑÒNH LÖÔÏNG ION CLO I.05N HNO3 ñ m ñ c aä aë Fe2(SO4)3 5% . n o c y i n c n hoø tan. ñ nguoä vaøduø g ch c c a p o ò c eå i n nö ôù caá ñ nh mö ù tôù vaïh. Ghi theåtích Nitrat baï ñ tieâ toá.2g maã muoá chuyeå vaø coá thuû tinh loaï 100ml.com. ch ö c o n c sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù n n ö c t c Huù 10 ml NaCl 0.0.05N) ñ ôï giaù vieâ pha trö ôù . m maã trong 3 bình noù 250ml u n Chuaå ñ baèg AgNO3 cho ñ n khi tuû coùmaø cam nhaï n oä n eá a u t.0. sinh ch ö c o n c vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù . Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . laé ñ u.vn . Duøg pipet laá 3 maã cho vaø 3 bình noù loaï 250ml c t ò c i c n y u o n i moã bình 5ml maã + 5 gioïchæ thòK2CrO4.1% trong coà n II. CHUAÅN BÒ: Nitro benzen NaCl 0. tính noà g ñ dung dò KSCN theå o ö c u n oä ch III.daihoc. tính laïchính xaù noà g ñ dung dò AgNO 3 theå o ö c u i c n oä ch Thí nghieäm 2: Dung dò maã laø ch u dung dò KSCN (0. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml t m u n Chuaå ñ baèg KSCN cho ñ n khi dung dò coùmaø ñ hung n oä n eá ch u oû Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG CUÛA NACl TRONG MUOÁI AÊN COÂNG NGHIEÄP THEO PHÖÔNG PHAÙP MOHR: Maã laø u muoá NaCl coâg nghieä daïg tinh theå i n p n : Caâ khoaû g 0.

laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml. laø 3 maã trong 3 bình noù 250ml. Fajans. Volhard. theå o ö c u n oä ch So saù h keáquaûtính toù n noà g ñ cuû NaCl trong 2 thí nghieä treâ? n t a n oä a m n Giaû thích vai troø i NitroBenzen? Huù 25ml dung dò maã + 5ml Fluoressein.com. - Thí nghieäm 2: Caâu hoûi: V. Coù nhaä xeù gì veà 3 n t a p n t phö ông phaù naø? p y Vieácaù phö ông trình phaû ö ù g xaû ra trong thí nghieä .Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Dung dò NaCl caà giö õ i ñ laø thí nghieä sau. n Chuaå ñ baèg KSCN (ñ ñ ôï hieä chænh ôû treâ) cho ñ n khi dung dò coù maø n oä n aõ ö c u n eá ch u ñ hung oû Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . laé ñ u. vaø i thích chuù g? t c n n y m giaû n 1. t t c eà m u n Chuaå ñ baèg KSCN (ñ ñ ôï hieä chænh ôû treâ) cho ñ n khi dung dò coù maø n oä n aõ ö c u n eá ch u ñ hung oû Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . 2. theå o ö c u n oä ch So saù h keá quû ôû 3 phö ông phaù Mohr. laé ñ u.0.vn .daihoc. tính noà g ñ dung dò NaCl. Caâu hoûi: 371 Sưu t m b i: www. tính haø lö ôïg % NaCl coùtrong maã muoá theå o ö c u m n u i.01N . Tö ø tích ñ ñ ôï ôû3 maã . gaà ñ m tö ông ñ ông AgCl keá tuû daà daà ñ ng tuï o uï n ieå ö t a n n oâ laïluù naø ta phaû laé manh khi keátuû nhuoá ñ thì dö øg laï i c y i c t a m oû n i). 2. ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG CUÛA NACl TRONG MUOÁI AÊN COÂNG NGHIEÄP THEO PHÖÔNG PHAÙP VOLHARD: Dung dò maã laødung dò NaCl (0. tính noà g ñ dung dò NaCl. Huù 5 ml maã + 1 gioï HNO3 ñ m ñ c + 10 ml AgNO3 (ñ ñ ôï hieä chænh ôûtreâ) t u t aä aë aõ ö c u n 3+ + 3gioïFe + 2 gioïNitro benzen. ÑÒNH LÖÔÏNG HAØM LÖÔÏNG CUÛA NACl THEO PHÖÔNG PHAÙP FAJANS: 1.05N) ñ ôï sinh vieâ ñ laø thí ch u ch ö c n aõ m ngieä ôûtreâ m n Thí nghieäm 1: Huù 5 ml maã dung dò muoá aê ñ pha ôû treâ + 3 gioï HNO 3 ñ m ñ c + 10 ml t u ch i n aõ n t aä aë 3+ AgNO3 (ñ ñ ôï hieä chænh ôû treâ) + 3 gioï Fe . t ch u m u n Chuaå ñ baèg dd AgNO3 thì dung dò coùkeá tuû traég AgCl nhuoá maø ñ (khi n oä n ch t a n m u oû cho AgNO3 vaø thì dd bòñ c. laø 3 maã trong 3 bình aõ ö c u n t c eà m u noù 250ml. ch n laï eå m m IV.

ÑÒNH LÖÔÏNG SUNFAT: 1.(thö ûion Cl. 3.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng CHÖÔNG II: PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH KHOÁI LÖÔÏNG Baøi 16: XAÙC ÑÒNH SO42 (hoaëc Ba2+) I. tieá eá n y keá a n t p c p tuï ñ soâtreâ beá caù h thuyû c un i n p c . ñ caù h thuû trong 30 phuù (khoâg ñ ôï pheù ñ soâ aë c o i un c y t n ö c p un i) Cho tö ø ø tö BaCl2 1% (ñ n khi khoâg nhìn thaá sö ï t tuû treâ beàmaë tieá xuù ). nung ôûnhieä ñ 850 oC trong 30 phuù t oä t Ñ nguoä trong bình huù aå ñ n nhieä ñ phoøg ñ caâ laïm 1 (g) eå i t m eá t oä n em n i Tính haø lö ôïg cuû Na2SO4. Ñ loï baèg kyõthuaä loï gaï. ò c n c t eá Huù 10ml maã cho vaø 2 coá + 3 gioï MO 0.daihoc. 2. ñ tro hoù treâ beá ñ n ñ n khi em t a aõ c n y c o n em a n p ieä eá giaá loï hoù ñ vaø t khoù .1% maã coù maø vaøg + nhoû tö øg gioï t u o c t u u n n t HCl 1:1 ñ dung dò chuyeå tö ø ng sang hoà g eå ch n vaø n Ñ t coá vaø noà. n n n ö c Caâ chính xaù khoaû g 0. y c a en heá i Ñ cheù ñ ñ ôï tro hoù vaø loø em n aõ ö c a o nung.baèg dung dò AgNO3) p c a t a eá t n ch Ñ keá tuû ñ loï baèg giaá loï cho vaø cheù . c Tieá tuï rö û keátuû cho ñ n heá Cl . ñ nguoä trong bình huù aå ñ n nhieä ñ phoøg. CHUAÅN BÒ: Dung dò HCl 1:1 ch Dung dò AgNO3 0. Duøg nö ôù caá t y c eå i em c n t c n n c t noù g traù g coá lieâ tuï cho ñ n khi maã khoâg coø trong coá (phaà nö ôù traù g ñ n n c n c eá u n n c n c n oå vaø giaá ñ o y ang loï). hoø tan Na 2SO4 vaø bình n c n n n t a o ñ nh mö ù baèg nö ôù caá ñ n 100ml.05N ch Dung dò BaCl2 1% ch Chæ thòMO 0.1% pha trong nö ôù c Nung cheù ôû850oC trong 30 phuù .vn . n t eå i t m eá t oä n caâ cheù khoâg ñ ôï m0. Sau 30 phuù laá coá ra ñ nguoä.2g Na 2SO4 baèg caâ kyõthuaä.com. Caâu hoûi: 372 Sưu t m b i: www. m n a Nguyeâ nhaâ gaâ maámaã ? n n y t u Giaû thích quaùtrình cho caù chaá vaø ñ taï tuû ? i c t o eå o a Vì sao phaû ñ caù h thuyûtrong 30 phuù vaø i khoâg ñ ôï ñ soâdung dò i un c t laï n ö c un i ch? II.

Laá 25ml maã cho vaø cheù (laø theâ maã ñ i chö ù g) + 2ml HNO 3 2N. n n ö c t c m n y Nung cheù Ni ôû 9000C trong 30 phuù .daihoc. 3. 2. ñ yeâ trong 5 phuù . HNO3. Tieá tuï rö û tuû baèg nö ôù noù g ñ loaï trö ø aõ ö c un n p c a a n c n eå i Cl (thö ûlaïbaèg AgNO3) i n Cho tuû vaø cheù nung vaøtro hoaù (laø giaá hoaù ñ vaøkhoâg coø khoùi). CHUAÅN BÒ: Dung dò AgNO3 1% ch NH4NO3 5% Dung dò NH3. ÑÒNH LÖÔÏNG Fe3+: Raé maã laø n u tinh theå FeCl3 coùhaø lö ôïg xaù ñ nh do giaù vieâ giao. n eå n t Thö û dung dò ñ keá tuû hoaø toaø chö a baèg caù h nhoû 5 gioï NH 3 1N vaø dung ch aõ t a n n n c t o dò neá dung dò coø tuû thì cho theâ vaø 10ml dung dò NH 3 1N ch. roà caâ cheù n t eå i t m i n n khoâg (m0) n Caâ chính xaù khoaû g 0. Rö û tuû baèg c c c n y c n n n a a n NH4NO3 0.4 gam FeCl3 maã baèg caâ kyõthuaä. FeCl3 ch II. nhö ng sinh m n c ò o n vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù haø lö ôïg naø. hoø tan vaø ò mö ù ñ n 250ml baèg nö ôù caá aë a ñ nh c eá n c t. Ñ nguoä trong bình huù aå . y u o n m m u oá n Ñ noù g khoaû g 75 .5N ñ ñ ôï ñ noù g. taå ö ôù maã baèg n c n u n n t m t u n 5ml HCl ñ c. Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Ñ a ra vaø ù g minh caù coâg thö ù tính? Giaû thích yù nghó cuû caù coâg ñ n ö chö n c n c i a a c n oaï trong qui trình xaù ñ nh? c ò 373 Sưu t m b i: www. caâ laï(m1) m eá t oä n n i Aù duïg coâg thö ù tính khoálö ôïg ñ xaù ñ nh haø lö ôïg Fe 3+.vn .com. Ñ a o n m y en n n em nung ôû 9000C trong 30 phuù (khoâg ñ ôï nung quaù laâ). Ñ nguoä trong bình huù t n ö c u eå i t aå ñ n nhieä ñ phoøg. p n n c i n eå c ò m n Caâu hoûi: 1.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 17: XAÙC ÑÒNH Fe3+ I.800C (khoâg laø soâ dung dò + 30ml dung dò NH3 1N un n n n m i ch) ch + 50ml H2O noù g. u ch n a m o ch Loï nhanh ngay tö ù khaé baèg giaá loï baêg vaøg khoâg tro.

thö û c n n c n ch a t a eá t baèg AgNO3).7 H2O coùhaø lö ôïg xaù ñ nh do giaù vieâ giao.450C + theâ 2ml NH3 ñ c (dung dò hoù vaøg) ch m aë ch a n Ñ nguoä haú theâ tieá 5ml NH3 ñ c eå i n m p aë Ñ caù h thuû 30 phuù . moã laà 5ml NH 4NO3 5%. theâ 3ml HCl 1:1 + 40ml nö ôù caá + 2 m m t c eå m u m c t gioïMR 0. Sau ñ ñ nguoä 5 phuù thì ñ caâ n n t où eå i t em n (m1) Caâ khoaû g 0. tro hoù cheù maã treâ beá ñ n ñ n n y c a t a o n a n u n p ieä eá khi giaá loï chaù ñ vaø t khoù . n n ö c t c m n y 0 Nung cheù Ni ôû 850 C trong khoaû g 40 phuù . Tieá haøh loï noù g qua giaá loï baêg xanh vôù kyõthuaä un c y t n n c n y c n i t loï gaï (baèg caù h duøg dung dò NH3 1:10 rö û keá tuû cho ñ n heá ion Cl . laá ra ñ bình huù aå 5 phuù .(NH4)2HPO4 5% . caâ m 2 n t i t a n y eå t m t n Tö ø oùtính ñ ôï haø lö ôïg cuû Mg2+ coùtrong maã . CHUAÅN BÒ: Dung dò HCl 1:1 ch AgNO3 0. m n c ò o n nhö ng sinh vieâ khoâg ñ ôï bieátrö ôù haø lö ôïg naø.Giaá loï baêg xanh y c n II. Tieá tuï rö û keátuû 2 laà . Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Ñ a ra vaø ù g minh caù coâg thö ù tính? Giaû thích yù nghó cuû caù coâg ñ n ö chö n c n c i a a c n oaï trong qui trình xaù ñ nh? c ò 374 Sưu t m b i: www.1% + 15ml (NH4)2HPO4 5% t Ñ nheï un dung dò ôû40 . chuyeå vaø loø y c y en heá i n o nung ñ chænh tôù nhieä ñ 850 oC. cho vaø cheù nung n n t m n o n (laø theâ moä coá ñ laø maã song song).1% trong coà n . ñ ö c m n a u Caâu hoûi: 1.com.daihoc.7H2O chö a bieá haø lö ôïg.3 0.MR 0.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 18: XAÙC ÑÒNH Mg2+ I. ÑÒNH LÖÔÏNG Mg2+: Raé maã laø n u tinh theå MgSO4 . n p c a t a n i n Chuyeå giaá loï chö ù keá tuû vaø cheù nung. 3. 2.5 gam MgSO4. aõ i t oä nung khoaû g 40 phuù (tôù khi keátuû traég).05N NH3 1:10 NH4NO3 5% .vn .

6H2O + nö ôù caá ñ nh mö ù ñ n 100ml.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Baøi 19: XAÙC ÑÒNH PHOTPHAT I. a n eå i t i em n Tính haø lö ôïg PO43. pha n p c t ò c eá trö ôù ñ sau 1 ngaø roà loï môù ñ ôï sö ûduïg c eå y i c i ö c n NH3 ñ m ñ c.daihoc. 2.1% : Dung dò thuoá thö û magieâ 70g NH4Cl + 55g MgCl2. Coá 2 ñ yeâ 1giôøsau ñ loï tuû qua giaá loï baêg c un c y t c eå n . Caâu hoûi: 375 Sưu t m b i: www.05N aä aë Dung dò AgNO3 0. Ñ ra ngoaø5 phuù roà ñ caâ. m n u Vieáñ y ñ caù phö ông trình phaû ö ù g trong baøthö ï taä ? t aà uû c n n i c p Giaû thích vai troø a tö øg hoù chaáñ sö ûduïg trong baøthö ï taä ? i cuû n a t aõ n i c p Ñ a ra vaø ù g minh caù coâg thö ù tính? Giaû thích yù nghó cuû caù coâg ñ n ö chö n c n c i a a c n oaï trong qui trình xaù ñ nh? c ò II.3089g.6H2O + nö ôù caá = 1 lít. baé ñ u rö û tuû baèg NH 3 1:10 (ñ haï cheá y c t n c t aà a a n eå n thuû phaâ vaø m giaû ñ tan) n laø m oä Sau vaø laà rö û tuû trong coá ta chuyeå toaø boätuû vaø trong coá roà tieá tuï rö û i n a a c n n a o c i p c a tuû cho heáCl (khi ñ i heáCl laø ng ñ i heá caù ion dö khaù ) a t uoå t cuõ uoå t c c Thö û Cl baèg AgNO3 0. CHUAÅN BÒ: Na2HPO4. Ñ nguoä haú theâ vaø 5ml NH3 ñ m ñ c. sau ch c : c t 1 ngaø loï môù ñ ôï sö ûduïg. oá i c c n n c c n Sau khi loï heá phaà nö ôù trong.12H2O.3g Na2HPO4.05N ch Chæ thò PP 0. NH4NO3 0. Theâ 50 ml nö ôù caá vaø maã ñ hoø tan + 5ml c n ö c m c t o u eå a NH4Cl 2N + 15ml hoã hôï Mg + 3gioïPP 0. coá 2 caâ ñ ôï 0.com. y c i ö c n Nung cheù niken ôû850oC trong 40 phuù sau ñ ñ nguoä ñ caâ n t où eå i em n Caâ khoaû g 0.3064g). n eå i n m o aä aë Coá 1 ñ caù h thuû 30 phuù .Ñ i vôù coá1 loï noù g baèg caù h loï gaï. où c a y c n xanh.coùtrong maã . NH4Cl 2N Hoã hôï Mg: 14gNH4Cl + 11g MgCl 2.12H2O coù haø lö ôïg 99% (laø 2 maã coá 1 caâ ñ ôï n n m n m u c n ö c 0.1% n p t Ñ khoaû g 40-45oC + theâ tö ø ø un n m tö 2ml NH3 ñ m ñ c (cho ñ n khi dung dò hoù aä aë eá ch a hoà g). 3.05N (tuû khoâg coø Cl khi nö ôù rö û tuû khoâg bò ñ c khi n a n n c a a n uï cho AgNO3) Ñ tro hoù maã treâ beá ñ n sau ñ ñ nung ôû 850 oC trong 40 phuù (cho ñ n em a u n p ieä où em t eá khi tuû traég). NH3 1:10 .vn . ÑÒNH LÖÔÏNG PO43 : - 1.

com.Khoa Hoaù Giaùo trình thöïc haønh Phaân tích ñònh löôïng Chuûbieâ n Bieâ soaï n n Hieä ñ u ính Sö û baû in a n : ThS.vn .9. Leâ Thanh Hö ông Thò : Boämoâ Phaâ tích n n : Trö ông Baù h Chieá c n : Leâ Thanh Hö ông – Nguyeã ThòCaå Tuù Thò n m Xong ngaø 1.2004 taïkhoa Hoù trö ôøg Cao ñ ng Coâg nghieä 4 y i a n aú n p 376 Sưu t m b i: www.daihoc.