You are on page 1of 52

TEUXO~ 20

M~va~ Malle;
.6PX. 300

I

c::c•
I
I

••
<C
..

.

C w
6<C

:E

c,

-

IYNTA:IEI

./\

oe; AVT~&A&e;. H «noAI') TWV ayytAwv» oAI')e; TI')e; YI')e;. Kal

tYIV& noAI') TWV KoAaalJtvwv

TI')e;. To «alJ&PIKaVIKO OV&IPO» tYIV&

&q)laATI')e; yla TOUe; Kupiapxoue;

ro 24 XPovla ana TOV Mal') TOU '68 YIOPTaaTI')KaV 101&OV KaAllT&pO T

" rporro ovousco oro O~OIPpaYlJaTa TI')e; rno lJ&yaAI')e; t:~tYt:pal')e;, IJt:Ta TO '68.

H Fepucvlo
KoA-wlJa.

aUYKAovi~t:Tal

ana

TIe;IJt:yaAllTE:pt:e;

IJETanoAEIJIKte; anEpyiEe;

Kal Yla npWTI') IPOpa UnaPXEI TEpaaTIEe; KOIVWvIKte; a-

H Nta Ta~I') KAovi~ETal. TI')v it5la wpa nou 0 KamTaAlalJOe; Kuplapx~i

naYKOalJla,

vTl9taEIe; anEAEu9EPWVOUV TO EKPl')KTIKO t5uVaIJIKO TOUe;, npoKaAwVTae;

KIVI')lJaTIKte; EKp~~EIe;.

TI') xwpa lJae;, I') anEPyia TWV OTA tt5t:I~E Kal orouc rno t5uamaToue; OTi unapxouv nAaTlte; ~WVEe; KOIVWcvrtorucnc, IKavte; Yla «ayplt:e;» aUYKpoUaEIe;. H IJOVI') nou KaVEI OTI t5EV TO KaTaAa6aivEI aUTO £ivai I') OIKOUIJEVIK~ !WEaia TI')e; rIEE. Ta KOlJlJaTa auvExi~ouv rc KOlJnpElJi TOUe;, nOTE uno TI')V aKla TWV IPPUt5IWV TOU, 110Tt: uno TI')V IJnaKtTa TOU NTEAop Ka! nOTE aTOV pU91J0 nou TOUe; t:m6aAAouv ro ucco 61aalolou auvEIt5~aEwv, KaT' EUIPI')IJIVIK~e; OIJOV «pcoo EVI')lJtpwall<;».

I

ortxovror,
al')e;

n

oHoi

Eival t5uaapEOTlllJtvOI o~we; Tie; xopote; KI

Alyon:pol

aKtIPTOVTaI av IJnOPOUV va KI 00'01 ernuevouv KI anEAni~ovTal

ovnorcaouv. AKoIJa rno Aiyol aVTIaTOV ouaKoAo aAM ernuevouv. ana TO YKptlJlalJa TOU ovurrnpxrou opo~o TI')e; aVa~~TI')al')KWVOVTal Kal ~ava-

ayyi~ovTae;

noxu neprccoreoev,
Ev90uala~OVTal

cncvoorcnxov uovonorrev,

OTIlV ~ouYKAa TOU KOIVWVIKOU Kal noAITIKOU cuvrnpnnouou,

ntIPTOuV auvExwe;, EAni~ouv

cnovonrsuovrcr,

ocorcnouou O'Ta OOOIPpaYlJaTa TOU L.A. Ano TO TEixoe; TOU Bspoxivou O'TIe; anEPyiEe; TWV rEplJaVWV Epya~OlJtvwv.
Ano Til viKIl TOU KanrTaAlalJOU ornv ~TTa Tile; av9pwmvlle; VElaKO TtAlJa one 6a9&lte; aVTl9tO'&Ie;. Ate; nr9avoTIlTEe; unapxouv « va
'00'0

H roroolo T

KuMEI. To al')IJEiO npoO'ox~e;

IJETaTOni~ETal noAu vp~yopa npoaWmKOTI')Tae;

Kal TIe; aVTIO'TaaEIe; TI')e;. Ano TO ernecloavlKwv.

rno yp~yopa

rrpoouppooroupc crnv npaYlJaTIKOTI')Ta aUT~, roco nro nosTWV EnavaaTaTIKWV

~EKIV~O'EI I') aVTEni9Eal') 9a ~avaal')Kw90uv.

I')e; YI')e; 01 KoAaalJtvol»

To O'~oiXl')lJa £iVai av EIJEie; 9a KaTaIPtpOUIJE va anaaOUIJE O'TI')VOl')lJloupyia TI')e; noAITIK~e; «TWV KoAaalJtvwv TI')e; YIl<;»".

rnv O'I')IJEPIV~KoAaal') TI')e; noAITIK~e;, ouvncecpovtnc

.! .

nEPIEXOMENA
H KopolltAo TOU M~vo

ANCl.IP€U£I~
Ml1VIOio n£pIOOIK6 TIle: KNE t:.1£u9lJV£TOl KOI EKOio£TOl on6 aUVTOKTIKrl O~aoo Tl1A.: 8230.997, Fax: 8232868 8220.285

..............................................2

HIl£POAOYlO - AYPlOAOYlO

3

o Konvoc, Tl <l>umo KOlTl APlOT£PO
ElO~O£IC; OTO Hlli<pwc; OTA: To OIOIlOVTlO TWV 0ywvwv KOI TO OKoun[OIO

4 5
6-7

TTlC;noAlTlK~C;.................................................... NtOl £PYO~OIl£VOl: nOlO 8wpo; , 2:u~~TTlOTl: <l>OITTlTlKO K[VTlIlO KOI AplOT£pO.... APlOT£PO OTO A.E.I.: AXMET M09TlTtC;: E~£TOO£IC; - 0 ouYXpovoC; O~1l10C; AVTOnoKplOTl ana nOTpO: H ~w~£[VOI tva

8-9 11 -14 15
16-17

norou . 18

A~IEpnMA
MOK£OOV[O: Mu90c; KOI npOYIlOTlKOTTlTO................ Ev OUO KOTW............................................................

19-30 31 32-34 35-36
.

AOlOPlOTOl EKnOlO£UTlKOI. 2:EB: EKOUYXPOVlOIl0C; KOI «KOlVwvlKtC; oUVOVOOTPO<ptC;» Tl Y[V£TOl OTO FM NopKWTlKO - 2:X£TlKO 11£TTlV ovncncvopeuon n£plpOAAOV
<l>OTOLTOIXEI00ELIA

45 46
· 47

48
• <l>II\ML • LEI\I1'10nOlHLH
MWOAOyyiou 2 - TIlA. 36.13.349

• MONTAZ • EKTVnOLH

Superpbot

• EAENH rKOAEMA

1

nOAITIKH
ME A<I»OPMH TO IIAN~IIOY~TIKO ~YNEM>IO
Ta Y&YOVOTQ nou &~&Mx9I]KaV 11& aIPOPIl~ TO navonouoaOT1KO ooVtOP10, tIP&pav OTl]V emIPOV&la ilia ~OIP&P~ npaYllaTlKOTl]Ta. 01 OUO ~&VGA&<;napaTO~&I<;, Mn Kat nALn, IPaiV&Tat OTl O&V &ivat 0IaT&9&lIltv&<; va aIP~OOUV va noel xalltvo TO 70% rtou TOU<;towoav 01 noocecrec IP01Tl]nKt<; &KAOyt<;. 6pOllOAOYouv erot olaolKoolec nou OTOX&UOUV0& ilia Pl~lK~ Il&TaPOA~ TWV xapaKTI]plOTtKWV KOI TWV oOllwV TOU IP01Tl]TlKOU Kl~llaTo<;. 01 POAOI 1l01pO~ovTal. H Mn nou &MYX&1 apmou<; OUAAOYOU<; pxi~&l ro olaonaa OlIKO natXViola «mo KOTW», 11&OTOXOTl]V nooeroecolo 1l1a<;rno OUVOA1K~<; KiVl]OI]<;. H I]ywia TI]<; nALn, A&lTOUPYWVTQ<;oav UOOUP&IO<;irtrtoc» TWV KUP&PVl]TlKWV-KpaT1Kwv &mAoywv, avaAallPOV&1 TOV nopcnepo &KIPUAA10110 TOU oPyavwlltvou IPOII]TlKOUKl~llaTo<;, KOvovroc apx~ ana rnv E<I>EE. 'OAa o&ixvouv on I] WlIlO~ TI]<; I]y&oia<; TI]<; nALn Yla Il&T09&0I] TOU navonouoaonKou LUVtoP10U TOV OKTWPPI], &ivat ilia &mAO~ nou Wlj3A~9I]K& ana "noAu lI1'1AO» napa nc avnpp~O&I<; oopap~<; Il&pioa<; , oovtopwv TIl<; Kat napa rnv anopia TWV tJirJIPOIPopWV TI]<; OT1<; XOAt<;. O o olleoo<; OTOX0<; &iVOI TO ntpoollo 0& ilia n&p[ooo nopOT&TalltVl]<; OOpOV&la<;KOI nA~pou<; &KIPUAA1QllOU TWV OOIlWV TOU IPOll]T1KOUKl~llaTO<;nou 90 QIlnapaA100&1 aKolla Kal Ta rno 01]1l0KpanKo OTOlX&ia TOU (oUAAOYOl, f .L.). Movo. TOT& 9a unopel va wlX&lpI]9&i 0 ooVatV&TlKO<;· «&~wpwndiQllo<;» TOU IPOII]TlKOUKl~llaTo<;, OlO OTUA TWV avolXTo ypaIP&IOKpaTlKWV IP01Tl]TlKWV OUV01KOTWV I]<; 6UTlK~<; EupwnI]<;, rtou ~ouv Yla T va OUV010X&IPi~oVTQlro naVem~llla us nc KUP&P~O&I<; Kal nc emX&lp~O&I<; Kat OOVOlaxelpi~OVTOlYla va ~ouv. To npOpAl]lla iivOl OTl nooc TO rtopov, UnOPX&1tva Il&YGAO aYK091 nou MY&TOl opiorepo peullo OTa AEI, us KOPIlO rnv EAAK. H E<I>EE O&V&iVOl fLEE tTm WOl& va unooet TO nALOK va XWV&1Tl]V AplOT&PO OlO TO&nOKI TOU. nOAU n&plOOOT&POrtou I] n&pmK~ tKPI]~1] OTO IP01Tl]TlKO KiVl]lla toel~e OTl OTl<; KpiOIll&<; OTlYllt I] E.A.A.K. unopei va nai~&l Ka90plOlIKO POAO TO00 0Tt<; 1l0PIPt<; 000 Kal OTO neplexollevo TI]<; nGAI]<; TWVIPOlTl]TWV. H emAo~ TI]<; I]y&oia<; TOU nALOK &iVal allIPiI3oAo av unoost va n&pOO&1 xwpi<; oopapou<; KpaoaQllOu<; Kat 1l0A1Ola 0& m9a~ npoeKAOY1K~ n&piooo. Einallg &OW O&V &iVOl fLEE.

~--------------------------~.-

H KAPAMEAA .. W1;TOY MHNA Ipg/)

H nOAITIKHTaN IKOVnll1laN .KAI TA IKOVnll1IA THI nOAITIKHI .
KOl ~aIPV1KOWllioall& OKoumooMyou<;-avaAuTt<; 11&oloaKToplKO ornv rtooorcoto TI]<; ol]lloma<; uyeia<;1 Ta M.M.E Y&lli~av nc 090V&<; 11&OKouniola- nooc anoIPu~v nap&~I]~O&W<;,IlIAOlle 1l0VO Yla ro oKouniola TWV &10~oeev-. 0 npw9unoupyo<;, couvorevrcc va KpUljJ&1tOTW Kat Yla Aiyo ro npaYllaTlKO TOU at09~llaTa, nrov oaIP~<;. "nOlOU<; TOAamw· POUv; EIlEi<; OTl]V KUPtPVI]OI] oev 9a eij.taoTe 01 npWTOI nou 9a n&90vOUIl&, av PPWlliO&1 I] A9~va. Ga eillaOTe 01 T&AWTaiol ana TOU<;T&AWTOiou<; ... ». Kl uorsoc aKOAougei TO YVWOlO tpyo ... H KUptPVI]OI] aVaAaIlPOV&1 Tl]V nooorcolo TI]<; uyeio<; 1l0<;, ana nc «ouvTexvie<;». Kawia tKnAI]~I]. EivOI YVWOTO oMWOle, OTI Yla MyOU<; uy&ia<; I] KUPtpVl]OI] &~aVOYKaO& 0& 000otno TO AauplO Kal Tl]V LUpO. npOIPavEi<; AOVOl uyEia<; (<<w90vooia» eivol 0 opoc) emPOAAOUV TO KOljJlllO TWV ooVTO~&WV OlOU<; «1l&yaAoouvTa~IOUXOU<;» TWV 50.000 oPX. Kat IPUmKO MyOl uyeia<; TOU Aaou, &mpoMouv rnv OIOAUOI] TWV aOIPaA10TlKWV Talleiwv Kal rnv KaTOPYllOl] Kat TWV rno OT01X&IWOWVnopOXWV uy&ia<; Kat npOVOla<; nou I] KUPtpVl]OI] yopyo npow9&i. 'OOOV aIPOpa nc «OUVT&Xvi&<;», PpIOKOllaOTe ~OVO OTO i010 tpyo geaTt<;, «6ev urtopei ilia oUYKeKpllltvl] K01VWV1K~OIlOOO va &KplO~el XPl]mllOnOlwvTo<; rnv ol]lloma uveio» , &iX& rta 0 A, nanavoptou ornv an&pyia TWV OT A TOU 1987, 0 X, <l>AWPOKI]<;,orcv pplOKOTav OTO «KtVTPO TI]<; nOA1TlK~<; ~w~<;» &iX& npoT&iV&1 Tl]V ypallll~ TI]<; K01VWV1K~<;cnouove01]<; TWV anepywv TWV OT A. 0 MI]TOOTOKI]<; A&lTOUPYllO& "noAuouM&KTlK~», 6~AWO& OX&OOV OTI Kat 0 nanavoptou,» 6&v unopet ilia OA1YOpu91l1]011000 &pya~olltvwv va Ila<; ruAamwpgi OAOU<;gllO<; Kat va nOi~gl ue rnv 01]porno uvelc. "Kat OKOAou91]0e rnv ypallll~ <l>AWPOKI],W10lwKovTa<; tnv 000 yiVgTal 11&yaAuTepl] K01VWV1K~ cnouoveor; TWV crtspywv. Kl 000 Yla nc ouvrsrvlec, npoot~T& KOTl rtou 01 &IPl]llgpio&<; nepconv OTO ljJ1AO:45 01<; 9a ncpouv 01 OIKQOTt<;, avaopolllKt<; aU~~O&I<; ana TO 1987. AVOAOYOUV ana 12-21 gKOTOIlIlupla OTOV Ka9tvo! 'ETOI gival. H "avop09'11101]» TI]<; 01K010oUVI]<; noounoeera ygvva[a XPl]llaTOOOTl]OI] TWV oIKaOlWV, 01 onotor GAAWOl& napoyouv 0IP90VO tpyo T&AWTaia (noVTW<; 11& Tooa AgIPTO IlnopOUV va lla~gUOUV Kat to OKouniola), Kat Y10 va &mOlptljJoUIl& OlO 9tlla, TO tpyo tXgl ooVtX&IO', AApavou<; rtou I] coruvoplo Ilo~eug oav OKouniola, TOU<; tpaAavTwpa va lla~tljJouv rc OKouniola! KUPOTO&<; nou nore OgV txouv mOO&1IPapom, Ila~&uouv OaKOUAg<; oKoumolwv 11&npwTopouAia TI]<; N,6,! Kat aIPOU rc MAT OgV unopeoov va oropornoouv Tl]V cnepvlo. avtAap& 0 roueoc AUT0010iKI]01]<; TOU nALOK va Kovel ouorooac OlOU<; oovolKaAloTt<; 01 onolec glOOKouOTI]KaV Kal trot IPTOOOlle OTI]v ovoorosn, H KUPtpVl]OI] novTw<; ~&ntpao& TOV ecurornc: 11&aIPoPIl~ rnv angpyia TWV OTA, npow9gi Kat Tl]V 101wnKonoil]OI] TWV 01]1l0TlKWVunrpeouevi 000 Kl av IPOiVgTOl rteptepvo, I] KUPtpVl]OI] srncoe TO Il~vulla TI]<; B' A9l]vwv. '000 TO nALOK 9a pMnel mo KOVTl~ Tl]V npoorrrun KuPtpVl]OI]<;, TOOO 9a OnOIlOKpUV&Tal KOl 9a KpaTO&1 anOOlOO&I<; ana nc MiKt<; aVTlOlO0&1<;, '000 rno nOAU 9a OI]KWVOVTal 01 TOVOI Yla «&KAOyt<;», TOOO rteoiooorspo TO nALOK 9a OiV&1 mOTOnOll]TlKO KaA~<; oolln&plIPOpo<; ornv aOllK~ TO~I]. KOAUT&PI] nsotrrreon Yla rqv KUptpVl]OI], ue OAO rc YVWOlO TI]<; npoPA~1l0TO oev unOpxgl. 'ETm emMyel rnv emTOXUVOI] TI]<; nopeloc TI]<; KamTaA10TlK~<; ava010p9pwOI]<; oav TOV 1l0VO oPOIlO rtou urtopet va olallOPIPwO&1 tva oumovsc K01VWV1Ko-noAlTlKO IlnAOK, nou Sa orceeoononoe Kal TO nOAlTlKO OKI]V1KO,oro nporuno TI]<; M, Bp&TTavia<;. KOl IPUOlKO I] &nlTOXUVOI] au~ npoun09tw ilia aKolla rno aUTapXlK~ aVTlIl&TWm01] TWV KOlVWV1KWVaVTlOlOOeWV, 11& OlOXO Tl]V &~aIPOvIOl] TOU<; Kl 0Xl anM Tl]V ~TTa TOU<;, Ta nOAlTlKO OKouniola npoona90uv va nvi~ouv K0ge aywvlOTlK~ cvcoo, K09g rtvon 0vnorconc OTI]V Ilnoxa TOU<;. H onepvlc TWV OTA, napa tnv KaTOAI]~~ TI]<;, to&I~& OTl unopxouv oopapoi nup~ve<; cvnoroonc rtou avanvtouv Kl &Ani~ouv oxopo. H pl~OOnOOTlK~ optotepc, ov 9tAei vaYAuneoa ana rnv nOAlTlK~ aOIPu~ia, nptn&l va avaoovellla~i TOU<;.

'OnoIOC; etA&1 va nal~&1 «Ku6&pVIlTIKO» nalxviC5la, ea nAIlPWC1&1TO avaYKaio TilJlllJa. A.MAYPOnOYAOI

2

nOAITIKH

HMEPO-l\.OrIO
5/4: EKAoyec; O11)v8' AlJrivwv. 0 K. Ae{3tVT17e;raipvel 115.000 tJn'jrpoue;. r 6/4: Ta KOllllara epll17VeUOUv arroreAeC1j1arwveKAoywv. ro
BopuOl'jI10VT£11 KOTQyy£Ala YIO crtcnapo liOAOcpOV[OC;TOU K. J\£l3tvTl'\, 11£1181K0cuTOUPYO TOV K. TOoxoT~onouAo.

I'

10 YVWOlOC; nOA1T£loMyoC; ZoupOPI1C; £PI1I1V£U£1TO cpolv6I1£vo J\£~tVTl'\, KOI IliIOiT£po TO I1£YOAO TOU noooorc 010 ~6p£10 npoaonc. ..01 OIKOVOI1IKO£UPWOTOI ov8pwnol li£v 0l'\1l0iv£1 6T1 £ivOI KOI nV£UI10TlKO £UpWOlOI!».
YPOlllloTtoC; Tl'\C; KNE (KKE) liI1AooV£I: «EiIloOl£ 11Tp[Tl'\ £vloio 00 auyKPOTl'\l1tVl'\ liuV01l11 ("OTOV xoopo Tl'\C;OPIOl£pOC;» OUllnAI1PoovoUv KOK£VTP£X£ie: nOpOTl'\PI1TtC;). ~T£AtXI1 TOU ~YN lil1AooVOUV 6T1 11 KOTOYPOCP~010 lilocpopo Y[V£TOI VIa va onocp£ux8£[ 11 KOTQYPOCP~ 010 nAWK.

8/4: ~OITTlnKec;eKAoyee;

10

9/4: H eYKUP17 al avnKelllevlKrj eVl7llepWaTIarrorpaoi(el TTlv1117 K rwv EAAK TO raou{3aAlalla roue; O11)VKa81(IOTJ e KKE Kal IYN u 11/4: To arjplaA «Tpele; xaplrec;» Vlopra(el TO reAoe; rou ue tuunu. 13/4: To n:A£uToio £n£106510 TOU Ol'jP10A «TP£IC; XOpIT£C;». UII\'UUU<.VllI.U
OOUTOlOV ~0110p6

1M£To one 110KPOov6AuOl'\ TWV onoT£A£OIJOTWV, 0 ~YN lil1AooV£1 OTI TO 8% TWV lilocpopWV £ivOI lilK6 TOU! KUKAOCPOpouv CP~Il£C;on TO KKE £TOI110~£1li~AWOl'\ on OAO TO ax~110TO nou opXi~ouv on6 "K» KQTOYPocpovTal OTIC;n.K.~. 1To Ol'jPIOA -Teooeoic XOPIT£C; 0Tl'\ OKlO TWV cppuliloov Tou «auV£X[~£1 va 110C;~aAi~£1 TO cppUlilO ... AVOl1tV£TOI OVTl TOU I1I1Vloiou T£TpOWPOU £n£looo[ou va npO~OVTOI KO8t'l11£PIVO 5 A£nTO, Ol1towc; Il£TO TO «EMoe: unopclc; va npoKpI8£iC;» 1KOAIO «001l0p6-~£v£» napa uOOIlOPO-YUpw£» ... 0 K. ~011ap6 ~TQV oocp~e: 010 £pooTl'\110Ylon aullcpwvtllla~i TOU TO nA~OK: «aUTO 8tAOUV va yivouv KU~tpVl'\Ol'\ KOI OKOAou80uv Tl'\V 1101111 op8~ YPOI1l1~... 1H OVTlnOAiT£UOl'\ rnv tliwo£ ov 80 IjJT]cpio£1KI 0 ~0110poe: ...
ornv
OIKOUIl£VIK~ OOOK£IjJT] To 116vo £vlilocptpov ... ~TOV

14/4: 0 K. narravopeou e{17yei on OUllrpwvci IlC 17JvypaJ1J1rjIallapli rrporelvel TTlvouverrrj erpaplloyr) inc. To llT)vulla TTle; 8' AlJrivwv «eOlciAc» 400.000 tJn'jrpOI neo TOUIallapa. o 15·1714: «AYPla Ilam
ll

011)

(3ouAT)VIa TTlVtJn'jrpoellmarouVl7e;

19/4: H GT11..\17 rrporeivel mv Ka81epWOTJ e 19/4 We; e8vlKrje; m . 0 AoyoC; olrrAa..

..

eo

one nOAUWPI1 110m, 0 ~OuyA6KOe: VTUl1tvOe: TOOAIOC;KtP~IO£ TOV ~Komov6 NTOUOKOCP oyooVO KaTe: 010 ~n£lio Tl'\e: J\£wcp6poul Alltowc: I1£TO TOV ayoovo li~AWO£ O£: «To Il~VUIlO ~TOV oocpte:: onolToull£ rnv ~PI1Ol1 .TWV 3 6pwv nou 8toOl1£ we: t8voe:». ~UIlCPWVO11£ OnOKA£IOTIKte: nAI1Pocpopi£C; 0 £n6I1tvOC; oyoovoe: TOU ~OuyMKOU £ivOI svcvnov oneovou TWV OT A.

1 M£TO

20/4: ApXI(cl 17 e{3oollaoa rwv «rra8wv». 21/4: To eM17vlKo 017110010rpoaAa{3llavel A,\f3avoUc; VIa va Ka8aplcrouv r ra 1JK0urriola. . 22/4: AMayr) ypallllT)C;VIa ra IKoma arro oAouC; roue; «aAl.i'{laroue;». 23/4: 0 rrpw8urroupyoc; TTlAerpwveiarov Mrrouc;: «Please George ... A neoaae: ro ovosa MaKeoovia 8a ue Kavouv lJKourriola ...». 28/4: 01 erp17lleplocC; puovral yra roue; «rellrreA17oee;" o17ll0oioue; w AT)AouC;rou oev exouv emarptlJ!el '011) OOUMa'rOUe;Kal r va rrapouv 3llepce; nopanav» aoela.
, :.

1 ~£

£8V1KO lilKTUO, K08£ I1tpo unopetre va nopoKoAOu~OtT£ 11£ nA~PI1 tl~110toypoCPIK~KOAI1IjJT],6Aa TO T£AtUTOio Y£YOV6TO TOU EUOyytAiou KOI Tl'\e: naAOIOC; 610~KI1C;.

1EMYXOVTOI we: OVOKptj3e:[e:01 CP~l1tC;on IltTO TO 110~t110TWV OKouTn&ooV, 01 AAj3avoi nOpouv ~wp£ov tIOl~PIO tmOlpO<p~e: ornv AAj3avlo, at nOAUU:~ OOTUVOI1lK~KAoUj3a.

eo

1H OUVTQ~ £[VOI YVW~: «AUTO nou 1l0C; KOVOUV HnA KOI EOK va TO KOVOUI1£KOI £I1tie: OlOUe: oneovouc, YIO va ~YOAOUl1t TO Oxnl1oe:». 10 nAOVl'\TOpme: £[VOI K08t'lauX00TlK6C;: «So O£ 110~t1jJOUV01 A~vo[ ~C; I1lKpt 1l0U... »
nou npootAo-

Tn"'JnrTIll1

29/4: H K. norraprjya o17Awvcl VIa !'Iv KiVl7, on ripoarptpel «ilia rrou txel axtarj Ile TTlVrrpoarra8eta (luroavarrru{17e; Kat aUTqn;I\cforroi17aT1e; aOOlaAl'aj1ou»» . rou . ;

,.

1Entlli~ ~I1AOli~ txouv mootl TOUC;li111100l0YPOcpouc; Kop6'ilia KOI 6OUA£uouv16 00P£C;, xwp[£e: Olitl£C; Kl oPY[£C;, nptn£1 va yivoul1£ 6AOI tTOI; I\MWOl£ 01 rOMOI oIKoA6YOI TO tXOUV na: «0 «nopaYWYlKoe:» ov8pwnoc; ylVtTOIIjJuXlK0I1100v8pwnoc;». 1H 10
«OUTOT£AtlonoiI1Ol'\» olil1y£i rnv OUToytAOIonou,Ol1I npWToipovtC;.

cpoVOTIK6C;TO eme: «L.A., L.A. tuck the U.S.A.».

215: H eiol7OTJ 17llepae;arro ra «NEA» (KevrplKoe; TlrAoc; TTlC; aeMoa): «IraXTTl 30 eM17V1Ka Ilaya(ui»» ."

1nA~PI1I1
3

£Vl'\lltpwOl'\ YIO rnv £~ty£pOl'\ OTIC;H.n.A. 0144 vtKpO[ OMWOl£ litv KOaTl~OUV rmorc, OlOV on6611110 EMI1V101J6, «TO 110YO~OKI0110C; ». ...

nOAITIKH
TlOU pOV(~£1TT] OUVTT]PI]TlK~1]V£1I0V(OKOI IITlOP£( va TlpoKOA£i £TllJ.ltpooc £KP~~£I<; KOI 1I0X£<; 11£ K£VTPlKO OTOlX£(O TT]<; ouvTT]PI]TlK~<; TlOAlTlK~<; ATltvOVTl 0' OUTt<; TI<; KOlVWVlKt<; 61£PVooi£<;, txouv OUYK£VTpw8£( KOI ouv£vw8&( 0& tvo Tlovioxupo TlOAlTlK6 - '16£OAOVlK6 KOI KOTOOTOAlK6 Il1lA0K T 6A&<; 01 6uvOII£I<; TOUOUcm'JIIOTO<;.M&

E

(Val TtTOlO I] £KPI]KTlKOTT]TO TWV KOlVWVlKWVTlPO~AI]1I0TWV

o KAUNOl:,
H <J>QTIA KAI ... H APIl:TEPA

tPX£TOl 11£ II&VOAll MVOIIIl

OTO TlPOOK~VIO OTl' 116vOl Kat 0~0~-

OA£<; TI<; KOlVWVlKt<; KOI TlOAlTlKt<; £~£Al~£l<;. ATl' TOU<;OVWV£<; TlOU uevouv enTOI.

Ano

OVTlOTOO£I<; TlOU 15& IITlOPOUV va TT]<; OTlOIl6vwOT]<; Kat va TOU<;. ATl'

OTlOOOUV TOV Toixo

~£Tl£POOOUV TOV KOTOK£Pllon0lJ6

TOU<; OV£~OpTT]TOU<;OvwvlOTt<; TlOU nepc OTlO 1110 TlpOOWTllK~ OTOOT] 15£ IITlOPOUV va ~pouv 1110auMOVlK~ POOTlO K£v6 au~~TT]OT] KOI 15poOT].ATl' TO T&TlOAlTtK~<; OVTlTlOAiT&UOT]<;. ATl' li5t£<; vo

noAlopKIlTIKo KPIO unoTay~e; Kal tV· OWIIOTWC7Ile;TWV &pya~olltvwv Kal Tile; v&oAillae; Kal illI'JAuOIle; TWV KIVIlIIOTWV TOV &9VIKI0JI0. EnlX&lpoUV TaUToxpova va napaAuoouv TIe; aVTIOTOO&Ie; Kal Kuplwe; TIl iluvaToTIlTa eV&~OPTllTIle; apIOT&p~e; ilpOC7lle; 11& TIl illallop.pwoll tvoe; Iilo· 1I0p.pOU KOIVo6ouAtunKOU Kal illKaonKou oAoKAIlPWnOJlOU, noAmK~e; Kal liI&oAoYIK~e; TPOIIOKpaTlae; Kal KaTaOToA~e;.
Mtoo 0' OUTO TO 1lA0iOlO, I]

TT]V OVOVKll 01 OTl£A£u8£pWTlKt<; via. MlO TtTOlO

~POUV I5p6110U<; £TlOV£~OPIIIlOT]<; OTT]V KOlVWTlPOOTl08£10 15£ 0IITlOp£i VO TlPOXWP~O£1TlOPO 1I0VO-

N .fl. £TlIX£lp£( 1110«qluyi} npoc
TO IITlP0<;", £TlITOXUVOVTO<; TT]V Tlpow8T]OT]TT]e;OUVTT]PI]TlK~<; 0 VOOUYKPOTT]OT]<; 6AOU<; TOU<; O£ TOII£i<; (161WnKOTlOl~0£1<;,nOl6&(0, OO<POAlOTlKO, 61]1160101uTlOMI]AOI K.ATl.) KOI TT] ~8UT£PI] Tlp606£0T] O£ EOK KOIAII&-

Te:AIKO ornv eAAnvll<::Ilxoivovlo uncpxei KQl xonvoc KQl cpc.uno. B' A8Ilva~, cpOlmnKe~ eKAoye~, aA}.Q KQl lleYOAOl epvcnxoi ayci:Jve~once tev OTA, pe 131acpopenK6rpono, ~o8o~ KQl xcpcxrnpc ecpepav ornv emccveio tn lleYOAn KOIVc.uVIKlll3uoapeoKela xoi ovovcxrnon nsunovepvcnxov, Aai'Kci:JvKQl veoscnionxov otpepcrev, cnevcvn am ouvmpnnxn nosmxn. IHa8eoel~ nou tpopodotouvroi xm 8a ouvexioouv va tPOCP0130lOUVtQl tnv npooanon tnc ouvtnpnnxnc an' cvcouvxpomonc, rnv emseon ore Aai'Ko 131Kalci:Jllata KQl eAeu8epie~ ore nscloio lOU MOOtPIXt KQl tn~ Nea~ To~~

XO O£ oUv15£OT] 11£ TI<; nxcnec vnouvrrpnrxec

15108to&I<;, OTO t-

OO<jlo<; TlpoOTl08£IWV VlO KOlVWVlKOU<; oVwv£<;, 11&OTlO<jlOOlOTlK~0VOlltTPllOT] 11£TO auVTT]PllTlOlJO 0& K£VTPlKT1<; OT]1I0oiO<; TlOAlTlKO IItTWTlO. H auyKtvTpwOIl,

PlKOVOU<; EOKlK~ enonreio KOI K0806~V110T] TT]<;01( KOVOII(O<;,vt£<; NOTO'iKt<; 6uVOII£I<; Kat ~O£l<; OTT]V EMooo, OUIITlOP£uOT]'(l0 I\lj3U!], AII£PlKOVlKl] AUOT] OTO KUTlPlOKO). To nAmK OVaAOII~V&1 I]V£TlKO POAOOTT]v Tlpow8T]OT]TOU£8VlKlOlJOUKOI TOUTOXPOVO ~VO~£1'to KOOTOVOOTl' TT] qlwno VlO AOVOPlOOlJO TT]<;KU~tpVT]OT]<;tXOVTO<; TOV TlPWTOPOAO OTT]V0Tl0610PVOVWOT] WV KlVT]1I0TWV,(TlOUAI]1I0 TT]<;OTl&PT V(o<; TWV OTA, OlKOUII£VlK~ OTOOT]OTT]rrEE, 1l0~ VIO OVO~OA~ TOU novOTlou600TlK0U ernouvt15Pl-

ANE:APTHTH PIZOInAITIKH APIITEPA AITHMA KAll1YNATOTHTA
~ OUTOV TOV KOT08AlTlTlK6 OUox&nOlJO 15uVOII£WV, UTlOPXOUV PWVIIC<;. ATl' TI<;

ee-

nvec <jlOlTT]TlKt<; &KAovt<; <jlOVT]K£1'1 liu·

0 auVTOVI· 0jI0e; Kal 11 KOIV~ naptll6aOl1 TWV aV&~OPTIITWV Kal aplOTtpwv pl~O· anaOTIKwv iluvolIEWV ano TOUe; xwpoue; Tile; v&oAalae; Kal TWV &p. ya~olltvwv yupw ano npoano9EI· &e; lipOOIle; &VOVTla OTllv EOK Kal TO MoaOTpIXT, &VOVTla OTII Nta TO~Il, TOV &9VIK10jI0 Kal TOV euTapXIOjIO &lval ilpOIIOI IItoa an' TOUe; onoloue; IInopEI va ylvoYTal 6~lIaTa OlIl auYKPOTIlOIl, EIICPOVI· 011 Kal OvOlYlla OlIlV KOlvwvla Tile; PI~oanaon· K~e; ApIOTtpoe;. ria va anoKTo 1I0XIIIIl UAIK~ U· nOOTaOl1 Kal iI&OjIoue; 11&Til v&oAala Kal TOUe;tpya~OIl&VOUe; lila aplOltp~ avaTptnnK~ aVTIAllljlll nou npOTOO&1 Aa'iKo aullCPtpovTa, aVOyKEe;, illKalwllaTa antvavTI OlOV OilOOlpWT~Ta Tile; Ka· nlTaAIOTIK~e; ava~YKpOTIlOIle; Kal oAoKA~pWOIle;, TWV &8VIKIOjIWV, TOU aUTapXIOjIOu. 'OIIW<;, O£ 1110

eo

ou). ETlIX&IP&( va £KqlPOO&1TO P&UIIO TT]<;KOlVWVlK~<; 15101l0PTUpio<; va TO &VOWIIOTWO&1 1110sKOI 0& Tll8&TlK~ £8VIKlOTlK~ AOVlK~ Kat 0& OUllqlWV(O 11&TO TllO K£VTPlKO OTOIX&(OTT]<;OUVTT]PI]TlK~<;TlOAlTlK~<; (IOIWTlKOTlOl~O&I<;, MOOTPIXT, AlTOTT]TO,TO~IK~ -ouvspvoolo»). '000 VlO TT]v £TlIOT]III] APlOT£PO, TO KU~Vl TT]<;«&VOMOxnK~<;, TlPOOO&UTlK~<; UOT]<;" 11& A TO nAmK, I] UTlOTOvri O£ Kupiapxo OTOlX&io TOU OUVTT]PI]TlKOU p£liI!OTO<; (OVopo, EOKlK~ OAOKA~PWOT]K.ATl.) KOI I] &VKOTOA&lljlT] OU1I0~lKOUKl~1I0TO<;, T TT]VCXOUVII&TOTptljJ&1 0& O&~OIl&~ A&I]AOoio<; OTlO TO nAmK KOI TT]VOOI]VOUVOTT]VTl&pI8WPlOTloiI]0T] KOI TOV TlOAlTlKO86VOTO. Eivat XapOKTT]PlOTlKOTlW<; OKOIII] Kl OUTt<; 01 008£VlKt<; 1510qlOPOTlOl~0£1<; TOU KKE '{l0 TOV &8VlKl0lJ6 KOI TO MOOTPIXT K08w<; O£V OUv6tOVTOI 11&1110 OUVOAlK~01lq>1~~TT]0T] TT]<;KOTllTOAlOTlK~<;OVOOUYKPOTT]OT]<; OAOKA~PWOT]<;,&KOI VKOTaA&iTlOVTOI & TlPWTT]£UKOlpio &(T£ OTO OaAO0 VlO TOU KOPOIIOVA~, stre OTI<; OIKOUII£VlKC<;OUV&Pvcotec TT]<;rrEE.

vaTOTIlTa va unOPX&1 ApIOT&po, va OTtKETal Op· 91a, va auanElpwvEI Kal va aVTIOTtKETal. Mtoo
OTT] v£oauVTT]PI]TlK~ KUPlOpxio, 11&OKOIII] rno au11&&~OVTT]PI]TlK~ TT] OT]1I£PI~ oOOloAli1]1I0KpoTio,

£TlOX~ TlOU ouyKAovi~£TOl AWV TWV ovn8to&wv

OTl' TOV TlOPO~UOIJO0-

TOU aucm'JIIOTO<; OTl' TT]V 0-

TloV£lwOT] TT]<; ovTi15poOT]<;, TOU OKOT01510lJ0UKat TT]<; KOTOrti&OT]<;, 11 APlOT£PO TlOU 80 UTl6p~&I, 15& , IITlOp&1 vc £IVOI 116vo

<jlOVlOT]TT]<;&TliOT]III]<; AplOT&PO<;, I] OVTOm TlOU t15&I~OV 01 OV&~OpTT]T£<; Pl~OOTlOOTlKt<; 15UVOl!&I<; TWV EAAK, 15£(XV&1 TlWe; o£v Tlp6K&ITat Via 1110 TlPOOKatPI] Kat &Tll<jlOV&IOK~ auV08pOlOT] 15uVOII&WV. Kl OKOIII] TlW<; o£v £(VOI 1I0V015POII0<; 11 nepi-

11 AplOT&PO

TWV OIl&OWV TlO-

AlTtKWV II&TWTlWV KOI TWV OVwvwv. AUo

lila ApI· OTEPO nou Ta 60~EI auvOAIKO liE Til auYTIlPIlTIK~ noAITIK~ Kal TIlV KaniTaAlonK~ 6ap6apOTIlTa nou a1lCP1061lT&1 ToAIIIlpO Ta iloYllaTa Tile; Kuplap· XIle; lilEoAoylae;, nou IiI&KilIKEI aY£~opTIlTIl ano TO aOTIKO noAITIKO aUOTlllla noAITIK~ tKcppaOIl Kal naptll6aOl1, nou TpocpoiloTEI Kal TpocpoilOTEI· Tal ano anocpaOIOTIKOUe; KOIVWVIKOUe; ayWY£e; IInopti va anoTdto&1 006apo noAo auan&lpwOlle; Kal ilpOOIle; 11&npoonTIK~ Kal IItUOV. H auVKPOTT]OT]KOI OVOTlTU~1l1110<; TCTOlO<;APlOT£PO<; 0TlOT&A&i TO TllO £TllTOXTlK6 oiTT]1I0 TWV KOlPWV, TlOU

8WPlOTlO(ll0T] TT]<; APlOT£PO<;. AVTI9ETa

Kal TOU vtou auAAoYIKOU antA&u9tpwTIKOU opollaTOe;, Tile; 6t6aloTIlTae; nwe; antvavTI OlO aUYXpovo' KanITaAIOjIo &Ival ailuvaTo va unop~tl lila 6tA· TIWlltvll tKiloX~ TOU, Tile; nlO pl~IK~e; KOI Ko90AI· K~e; OVTIKOniOTOAIOlIK~e; KpITIK~e;, Tile; KOlllloUVI·
OlIK~e; npoonnK~e;. H AplOT&PO 1110<;vecc ov8T]OT]<;TWV OTl&A&u8&pwTlKWV 115£wV,TlOU Sa KOTOq>tP&l VO IITlOAIOO&1 TI<; OT]1I&PIVt<; TlOAlTlKt<; 1I0X&<; KOI TOU<; OT]1I&PlVOU<;OVwv£<; 11& TO 01~1I0TO KOI TOU<;OT6xou<; 1110<; AAll<; KOlVWVlK~<; TlpoYlloTlK6O TT]TO<;.KOTlVO<; KOI <jlWTlO Ufl(lPXouv. Xp&IO~OVTOI OIlW<; KOI 01 &IITlPllOTt<; TlOU 80 TO ~VOAOUV 11&TOU<;TlOAUTlOU<V.OU<; TlUpO~tOT£<; ... XAPIT AKHr KOH Ar

nsoc

4

EIL\HIEII

EI~HLEIL....LTO HMI$OL
=ANAZEI H AErEONA TON =ENON
Hlltpee; M~ae; ~el Kal TlOAl Tl Tlep$6TlTTJ Aeyewva TWV ='tvwv. MeTa TO YKp€lllOlla TOU Teixoue; TOU BepOAivou, Ol ormoac Yla va KaTaTO~Tl OTT]v Aeyewva TWV =.€VWV ~eTltpaoav K0ge nconvoopevo. Ev6l0<pep6lleVOl aun; TTJ<popo 01 AvaToAlKo EupwTlaiol, 611jJOOlltvol 6Xl T600 YlO e~wnKr') nepmerao, aAAO Yla OKATlP6 V61ll0ll0 Kal 6unK6 6l0~On;plO. nOAwvoi, Ot'JyyPOl, T oexooAo~KOl KOl POUIlOVOl aTlOTeAOUv or)llepo TO 50% TWV 1500 ov6pwv TlOU KOTOTOOOOVTOlK0ge XP6vo KOl cvcueveror V€O KUlla egeAovTwv OTl6 TTJPwolo KOl nc oMee; TlpwTlV IO~lenK€e; llTlIlOKpoTiee;. Ot Tleplo06Tepol eivOl V€Ol 21-24 xp6vwv TlOU 9€AOUV va e~oo<paAioouv TO Il€Mov TOUe;. KaTo TOV ovnouvToWOTOPXTl nl€p <l>poIlO~€, uTleu9uvou TTJe;OlpoToAoyloe;: «Ol AvaToAlKo EupwTloiol TlOpOUOlO~OUV TloMo TlAe0VeKn;1l0TO. Elvol Ol rno l6oVlKOi Yla TTJAeyewvo TWV ='tvwv. ElvOl 6loKplTIKoi KOl IlLAOUV T600 OlyO, eore oure Ol ToiXOl va IlTlv TOUe; oxouve. ElvOl ouVTJ9lOll€VOl OTT]v Tlel90Pxlo KOl OTT]V onopnOnKTl ~wr') KOl 6ev KOVOUVXpr')OTJVOPKWTIKWVKOl TO KUpl6Tepo, KaTOTOOOOVTOl, crroeootouevo. va UTlOOlOUV TO TlOVTO, <pTovel va uelvouv OTT]MOTJ». 'OTlW<; 6leuKplvi~el 0 avnouvTaWaT0PXTle; <l>pollo~t "eilloOle npo9UIl01 va e~eToooulle K0ge oiTTJOTJ,ue TTJv TlpoOTl6geOT] ~€~OlO 01 ev6lo<pep6lleVOI va unv eivOl TlOpWIl€VOI (I) eYKATlllaTiee;. Ol AmoToKTee; elvoi eUTlp606eKTol, <pTovel va IlTlV €XOUV 610TlpO~el eovo. LTo KOTWKOTW, 6ev unooccpe va OXTJllaTiooulle Ill0 O~l6AOYTl TlOAelllKr') IlTlxavr') ue Tlp6~aTa ... ». Kl OIlWe;. 0 eIKOOl6e; Olwvae; OTT] MOT] TOU, 6ev o<pr')vel TloMo Tlepl9wpiO YlO TlOAAOUe;V€OUe; OTlO TO 6pOllO va cnorexecouv Iltpoe; Oun;e; TTJe;TlOAlTIKr')e;IlTlXovr')e;... KOl n KOTOOlOOT].OlOV K601l0, UTl6OXeTOl "xpuote; 60UAelCe;" YlO TTJAeyewva ...

YI09ETEITAI onoz EINAI EnlnAOMENO ...
'OTOV TO a90vOTO eMTlVlK6 eunopxo TlVeUIlO us TO 090VOTO MOKe60VlK6 TlVeUIlO, KOvel 90UllaTO. Mia MOKe60vlKr') emxeipTlOT], 0 « MTlopuno ITa9Tle;» ul09€TTJoe (sic), nocoecrc, tva oxoKATlPO XWPl6. I>.YlOe; AxlMeloe;, TO ()vOila TOU, xnouevo TlOVW ce VTJOOKl OTT] AiIlVTJ MlKPr') nptono. 'OTlWe; slns Tl emxelpTlOT]: « 0 osonoc TTJe;ul0geoiae; eivOl €VOe; KOl ucvov: oe ourec nc KplOlllee; ouver;Kee; va OUIl~OAAoulle eore OKPlTIKO XWPlO TTJe;MaKe60vloe; va ~e<pUyouv ono TTJv OIKOVOlllKr') KOl TlOAl0TIKr') OTlOlloVWOT] KOl va ovaTlTux90uv OTT] ~OT] TWV em9uIllwv TWV 16lwv TWV KOTOiKwv". To npoYPolllla ul0geOlwv €xel oxe6looTei cno TO YTlOUPyelo MOKe60vioe; - 0pOKTle; KOl ~plOKeTol ce TlAr'jPTl e~€Al~Tl ... No Aom6v, Ol oUyXPOVOI AKpITee; 1l0e;. B€~aLQ, OTlWe; e~r')YTloe Tl emxeipTlOT], 90 Kovel K0ge 6uvan; npooncseic, va eVTOxgei TO XWPlO, TlOU ~piOKeTOl OTT]V Kop6l0 evoc OTlO TOUe; KaAUTepOUe; U6PO~IOTOTlOUe; TTJe; EupWTlTJe;; OlO el61KO TlPOYPOIl1l0TO TlOU XPTlllOT060Tei Tl EOK. AAiIlOVO, Koge ueYOATl TlaTplwnKr') ArOPA Tlp€Tlel va 0lloij3eTOl ...

ouvcvnero

BAAKANIKA LENAPIA
El~OAr') OTlO TTJv... nOUKAOvna ovolltveTOl OlO ~opelO ouvopo TTJe;Xwpoe; 1l0e; TlPOKOAWVTOe;TTJvcueon eTl€Il~OOT] TOU NATO. Tnv i610 wpa, oe 1110OAATl xwpa TTJv... rKPTlVAOVnO 6TllllOUPYOUVTOl e9vlKlonK€e; e~ey€pOele; KOl evonxec OTlOOXlOTlKCe;6uvoIlele; el~6Mouv OTT]v EM060 KOI TTJvT oupKio. T eAlKo ue TTJouv6pOIlr') TOU NATO, aTloKo9iOlOTOl Tl TO~Tl. AUTo eivOl TO oevoplO OOKr')oeWe; eTli XOPTOU TlOU 61e~r')x9T] OTT]V t6pa TOU NATO one; Bpu~cMee;, ue TTJoulllleToxr') eMr')vwv oroonenxev KOl 6mAw1l0TWV. IT6xoe; TOU oevopiou -n OTlOTPOnr'j 6uoopeOlwv xcrcotcoeev TlOU IlTlOPOUV va 6TllllOUPyr'joouv TlpO~Ar')1l0TO one; 610OUIlIlOxlKte; oxtoele;" ... H OOKTlOT]61e~r')x9Tl ue 6e60lltvo on cxel r')6Tl ouYKpoTTJgei Tl MVOIlTl Toxeioe; eTl€Il~oOT]e; TlOU TlepLAall~OVel 6uvollele; TTJe;EM06oe;, TTJe;ToupKloe; KOl TTJe;ITOAloe;. H EMMa, 1l0AlOla, 61eK61Kei TTJVt6po TOU crpotnveiou OTT] Bopao EAM6a. AUTO eTli XOpTOU. ria va eivOl erouio va lleTO<pep90uv eTli TlTWlJOtwv, 1l0Ale; xpeloOlei.

o rKOPMnATLO<l> LE NEA TAINIA!
Le TOlvia TOU YVWOlOU OKTlv09tTTJ Bill BtvTepe; 9a ell<Pavl0gei o MlXOr')A rKOPIlTlaTow<p. ITO vee TOU POAO, evoapKwvel TOV eouro TOU, oe 1110OKTlvr') OTT]v onoto <polveTOl Ko910lltvoe; OlO ypo<peio TOU OTO KpellAivo, OTOV ~O<PVlKOTlOpOUOlO~eTOI IlTlPOOlO TOU tvae; oyyeAoe; ue <pTepo KOl oKoAougel OUVOIlLAia lleTO~U TOUe;. 0 BtVTepe; eixe 6woel OlOV rKOPIlTlOTo<ixp tva 1l1KPOKeillevo YlO va TO OTloyyeiAel. LTO YUPlOllO 0IlWe; TTJe;TOlvloe; 0 rKOPIlTlOTOW<p onr'jyyelAe oMo MYlO, 61KO TOU, eKTOe; osvcplou AMo Tl OKTlvr') ~yr'jKe TOOO emTUXTllltVTJ TlOU 0 Bevrspc OTltpplljJe K0ge OKtljJT] va TTJV~ovayupioel: ueTloyyeAllaTiae; Tl90TlOI6e;1. elnov OOOl TOV ei6av.

5

EPrATIKA

Mia IlEvoAEIC;)15~,ioCll~ ~ IlEVOAiJT£P~,

Via T~V IOTopio TOU KM150u onEPvio 01 EPVO~O~EVOIOTTlvT.A. npoYllOTonoirlOov tva nOAur;~EpO onEPVloKO OVwvo nou auyKtVTPWOE TT] AuoooMo Eni9EOTJ OAOKATJpOU KPOTlKOU~TJXOVlTOU ouou MAT - MEA - IuM~\jIEle;, lllKEe;, KAEiOlj.lo6po~wv Via va IlTJv OU~~t:Ttxouv EPVO~O~EVOI KOIonopPl~OTOCPOPOIOE noose OlO KtVTPO TT]e;A~voe;. ITT] ~OXTJKOTOTWVonEPVwv EnlOTpaTEUTT]KOVEniOTJe; 01 Tp~nouKol TOUll. A9T]volwv, TJ OUVTT]PTJTlK~ nAElo\jIT]cploTWV15TJ~OPXWV TEllKNA - KEllKE - E~oipEOTJ cnoressocv OPl~tVOl,' OXI OAOl, 01 6~~OPXOI TOU K.K.E. H N.ll. XPTJOl~onolTJOE OAO TOV KO~~OTlKOKOI KPOTlKO~TJXOVl~O TOUe;. InoToM9T]Kov 610EKOTO~~UPlO Via va ~noptoEI va 0TT]9El tvoe; ~TJXOVlOlJOe; «onoKo~I15~e;» OKoum151wv, 15EV 6fOlOOE ~CiAlOlO TJ KUj3tpVTJOTJ £K~ETaMEuTEi KOITOUe;AA~ovoue; ~Eva TOVOOlEe;.To M.M.E. tnol~ov Via ~10 OKO~TJcpopo TO POAO TOUe;,OUKOCPOVTWVTOe; TOUe;onEPVOUe; KOInpo~MOVTOe; TT]V«UYEio» TOUAOOU.Tt ElPWVEio OPOVE; AUTOi nou ~oe; nvivouv K09T]~EPlvO OlO veeoc, nou 6EV 151OlO~OUVva nATJ~~upKouv OMKATJPEe; nsoroxte; ~E nETptAOlo, Ev1510cptPOVTOIVia TT]vUYEio ~0e;1 LTT]VonEPvio OU~~ETElXE TO 90-100% TWVEPVO~O~EVWV, 01 onolor Eixov OVWVlOTlKte;6109toEle; KOI npov~oTonolTJoov ~O~IKte; OUVKEVTpWOEle;. H KlVTJTOnoiTJOTJ 151oPKElOKOI aUTO TO XOpOEiXE K~PO TT]e;oUyKpOUOTJe;,0Xl VlOTi TO ~9£AE TJTJvwio TT]e;O~oonov15ioe; oMo ytoTi TO Ent~E TJ~OOTJ. o aywvoC; TillY om:pywy auYK£VTPCllOt onb T~V npwT~ "tpa TIIY tni8to" .. Kal TIlY aillaAAa~ia T~C; Ku6tpy~~C; Via TptlCj KupiCllCjAbVOUC;. BOOIKa alTljuoTo nTOY:

A£yyUTje; EVOVTlO 0TTl OUVTT]PTJnK~MAono nou XElPOT£PEUEI TT] ~w~Iloe;. 'Eva KiVTJIlOnou So IlnOPOUOE va OVOTPE\jI£I TT]VnOAlTIK~ TT]e;lle~loe;, va TT]e;liTJ~IOUp~O£1 P~YIlOTO KOI Kupiwe; va OCP~OEI oo~opte; nopoKOTO~KEe; Via TT]v ovcrponn TT]e;li£~IOe; KUptPVTJOTJe; TO KOTW. Kon TETOlO li£v EVlV£ VlOTi liEV ana TOV ~SEAOV OUT£ TO KO~~OTO TT]e; AvnnoAiTEUOI)e; OUTE 01 OUVlilKOAlOTIKEe; TJVwi£e;. To nAWK ana TT]v oPX~ 0PVlOTOV va nopa 8tOTJVia TO OI~~OTO, KOI va OUVOVTT]9£iIlE cvnnpooenelc TWV Olloonovlilwv KOI va liWO£1 nOAlTIK~ KOAU\jIT]OTTlVoneovlo, To npoTtplJllO TIJ~ Ku6tpvllOI)<; AvTi9£TO ana TIe; npwTEe; ~tpEe; TT]e;KIVTJTOnollJKOI I) o15uvollio TCIlVonEPVwv OT]e;, lilacpopo OlEMXTJ TOU IllAOUOOVVia TT]v uYEio TOU AOOU,Via OVOOlOA~ TT]e;onepyioe;. H N.ll. liEV So IlnOPOUOE va naPEI aUTO TO IlETo nAWK ~Am~£ OE 1110KlVTJTOnoiTJOT] TJIlE4-5 TpO OV liEV £lX£ £~OOCPaAlOlJEVTJana nprv oMa KOI pwv nou So E~UnTJPETOUO£ KOIlIlOTlKEe;TOU oKomlloKOTOTT]lilaPKEIO TT]e;on£Pvioe; TT]VnOAlTIK~ KOIOUVTT]TEe;IlE OVTlliE~IEe; KOVTpEe;. To y£yovoe; on TJTJYEliIKaAIOTIK~ ouvctveon, Mia OUVOiVEOTJTOOO ana TO 010 TOUnAWK liEV ~PI~E TT]VonEpyio li£iXVEI noKOIlIlOTO 000 KOI ana TIe; OUVlilKOAlOTIKte; opvove» 00 nPOYllOnKa «lilOCPWVEi»IlE TT]VOVTlA<i(K~nOAlTlK~ oac. TT]e;N.ll. . 1. 01 ouotooruec OU~~OEle; OlO ~1090. H on£Pvio ou~ KOI aMOI ovwv£e; EPVO~olltvwv To TJYETlKa KAIIlOKIOTOU CPO~~9TJKOVana ou~ n.x. Aouplo - MOVToulil - rupoe; - Ko~aVTJ, tCPEP£ 2. 'OXI 0TIe; 1l5lwTIKonOI~O£Ie;. TT]VKlVTJTOnoiTJOT] TO XOPOKTT]PIOTIKO KOI nou £iXE: auyKpOUOEle;, ~aOT] OVE~apTT]3. AOCPaAlOTlKOSt~OTO. TT]we; EVa pa91lo ana TT]VTJvwio TT]e;0To uuv8maAIUtmO Kivqpa XPClclZCtQl a anallayci v 'CAo TO noponovw Eixov oov OlOXO Iloonovliioe;, 0 cpo~oe; TOUe; EXEl va KaTT]v Kop61a TT]e; VEOOUvTT]PTJnK~e;nOAlTIana tqv ouvuiveoq uvapeou Utou«; etuipouc, VEl IlE TT]VEvliEXOIlEVTJovoM TOUe;OTTlV K~e;. HTOV Ol~~OTO, nou O~CPl~TJTOUOOV E~ouoIo. tl}VAOYllUltWVCq)lKtWV,l} AOYllUltl}«;uup6oAi}«; oAwv t OTT]V npa~1J TT]v nOAlTIK~ TT]e; N.ll. KOI TTJ AOYIK~ TOU nAWK ~Pl~OV KOI yIa va 6yoUpc ana tqv Kpiul} nou ov TJom:pvio EiXE EmTUxlo 90 TT]Vu01 1l~1l0PXOI nou npOOKEIVTOI 0' aUTO, 0noxptwvE va unoxwp~oEI ana TT]VnOAleou Ilno TT]V npWTT] E~liOIlMo cneonK~ TT]e;. Viae; EKOVOV O,TI ~TOV liUVOTOV YlO va H KUj3tpVTJOTJ aV lKovonOlOUOE tOlW KOItva an' E TT]v unovopeuoouv KOI Il£Ta TO naOXO nPWTOOlaTT]OTTlV£mcpaVEIO TO IlEVCiAoouvllilKOAlOTIKa KOInOAITIaUTO S' aVOlV£ TO 15po~o KOI Via TOUe; unoxomouc oov OlO va TT]VonaOOUV. Ka ~TJ~1l0TO TT]e;t:nox~e; ucc: TT]VOUVOiVEOTJ ntvoo £PVo~o~tvoue; OTO lllJllOOlO KOI EUPUT£PO TO~tO VIO H OlOOT] TOU TEllKNA EivOI XOPOKTT]PlOllK~: «0VTl OTT]VVt:OOUVTT]PTJnK~nOAITIK~ nou unovooeuerot VEEe;KOTOK~OEle;. liEIOOE» OOOue; SEWPOUOOV TOUe; liTJIlOPXOUe; CPUOlana TT]VEOK KOITOV IEB. AUTO TO 0I~1l0TO ~TOV nou E~OVaVKOOOV TT] KOUe;OUllllaXOUe; TWV EPVo~olltvwv. Ano liIOIlEOOAON.ll. va naPEI aUTO TO npwTocpoVli KOTOOlaAnKaIlE~TJ~e; KOTEATJ~Eva naPEI TT]v SEOT] TOU MTJTOOTOKIJ H OTOOI) TCIlVKOIlIlOTCIlV TPO, TJoUyKPOUOTJonEPVwv - MAT 0TTl XWIlOT£P~ SuKOI 01 li~1l0PXOI enoiovov IlETPO YlO va cnooa IJ 0KOI TWV IUV15IKOAIOTIKWVIlVCOIWV ~i~El OKlJvte; ana nOAElllK~ TOlVio. nEpvio. o 6EUTEpOe; Mvoe;, ~TOV on TJ N.ll. niOlE\jI£ on o Iuv. liEV O~PI~E ana TT]v oPX~ TOUe; EPYO~OH cnepvlo OTOUe; OT A ~TOV 1110£UKOlplo Via va IlnopEi va 6WOEI TO T£A£IWTlKOKTUTIlJIlO,OTOV KM150 IlEVOUe;, OUOlOOlIKOtliWOE KaAU\jIT]OTT]VN.ll. Via TT]v ovonTUxS£i EVa Il£VMo KiVTJIlOovTiOlOOTJe; KOIaMTJ-

TCIlVO.T.A. r tva KAMo nou EnOVElATJlllltvo, napa TO npO~A~1l0TO, TIe; 06uVOlliEe;, TO «~EnOUA~1l0TO» ana nc OUVliIKOAIOlIKEe;TJv£oIEe;, KOTOcptPVEI KOS£ cpopa va liTJlllOUPV£i Oo~opa npO~A~1l0TO OlOUe; £KaOlOT£ KU~EpVWVT£e;. L~IlEPO nou £TOllla~OVTOI vto IlETPO, nou 01 TJIlEpEe; nou EPXOVTOI EivOI XEIPOT£pee, VEO AlTOTT]TO,Ilivi oocpaAlOnKO K.An. TJN.ll. SEWPTJOE on pnopel va liWOEI TtTOIO KTUTIlJIlQOlOUe; O.T.A. nou So EXEI nopOliElYllOTlK~ OTJIlOoiO Via 0AOUe;TOUe;EPVO~OIlEVOUe;.

6

EPrATIKA
0110 TO Xwpo IT)e; C~WKOIVO~OUACUTlK~e; ApIOTCpOe; 06laAo~io IT)e;. <l>WTE:lVO l1op06EIWO 0 K. AoyoStlT)e;, 0 H OI1EPYIOK~ KIVT]Tol1oillOTJ TWV OT A EiXE 1110 OEI0110[0e; I1PWTOOTOlT)OE YIO TO 0I10CJll.lO IT)e; OI1EpyiOe; po KOlVOUPYIO 11010TlKO XOPOKlT)PIOTlKO. 'HTOV 610p110U IlI1OPOUV va aull~OAOUV OE OU~ IT)V KOTCUSUVOTJ. H OUV6IKOAIOTIK~ llycaio 0I1t6CI~C IlC IT) OTOOTJ 6~AWOE OTl lKOV0l101li0EI TO 0l~1l0TO TWV OI1EPYWV K~e; - 1l0~IK~ - 1l0xnTlK~ liE OpKnte; auYKpOUOEle; 110U IT)e; oMlllliO q>opo OTI OUVOlVC[ 0' OU~ IT)V 110AlTlK~. TOU f::.. nElpOlO EOV UI10P~EI VOIlOSETlK~ PUSIlIOTJ. TIe; El1t~OAOV 01 EPYO~OIlEVOI ue IT) 61K~ TOUe; OUIlIlE<l>OVT]KCYIO MAll lira q>opo OTI TO OUV61KOAIOTlKO To K.K.E. TOXlT)KE 0110 IT)v oprn unsp IT)e; OI1EPTOX~ usoo 0110 TIe; r .~. KOI IT)V ~UVtAEUOTJ TWV I1pOYioe; KOI 0TIe; owovrnoac TOU IlC TOUe; at6pwv. 'HTOV II IlEYaAUTEPll KIVT]T0l10illOTJ OlT)V roroolo TOU KMI1cpyoue; KOI IlC IT)v 110pOUaiO ~OUACUTWV -------------------------ZIiT'lIlO ~1Il1i~ 90VOTOU EivOi TO lIuVOlllllllO T'l~ APIOl£pli~ nTtpuyo~ Ii OlOV KAo60u KOI II 1110 6uVOIlIK~. Avt6EI~E TOU 0TIe; KIVllT0I101~OCIe;. 'HSCAC 0IlWe; KOI 110. Mlo~ nTtpuyo~ ncu tnol~E a06op6 p6Ao Ol'lV 6A'l E~tAI~'l TOU Aywvo. YIO 6MllllIO q>OpO - EiXE ~OVOyiVEI aUTO 1110 CACYXOIlCVT] KIVT]T0I10illOTJ 110U 01 IlIt£~ KOI npOTOaEI~ TIIlV lIuVOIIEIIlV T'l~ EnOVOOlOTIKIi~ APIOlEPO~ TO '87 KOI TO '90 - IT)e; llYCaiOe; So KIVIOTOV OTO I1AoiOlO TWV 61KWV TOU 110AlTlKWV CI1I6IW~CWV: 0XI auyKpOUOCle; IlC IT)e;, 01l00110v6ioe; nA~KE - nAK t6plaKOV IIEyoA'l onIiX'la'l OlOV KAolio KOI ee noAAt~ n£pIl1TWaEI~ . TO MAT, 0XI YCViKCUOTJTOU OVWVO CVOVTlO 01 9taEI~ T'l~ tYIVOV KOI 9taEI~ TIIlV EPYO~OlltVIIlV va 0611~00UV tva IlEYOAEIw61l aYWVO OE viKll XOple; ornv 110AITIK~ omv KU~EPVT]OTJ, 0XI KOTOYYCAio IT)e; __________________________ r~EE KOI MEf::. V YIO IT)v OTOOTJ TOUe;. KOI auV6IKOAIOTlK~ TOUe; AOYIK~. KiVT]1l0 6cv StACI KOI 6cv unooe! va 110CI KOVTPO OTO AVTll10AiTCUOTJ VOl oAM IlEOO OTO OPIO, pe 1110 Mia AOYIK~ 110U 0pVE[TOI IT) auVKPOUOTJ, IT)v 1l0~IK~ OVTlI10POSEOTJ, IT)v YCViKCUOTJ TOU oywvo KOI IT)v IlPCUIlO TOU VCOOUVlT)PllTlOIlOU. 110AITIOlltVT] OVTlI10poSCOTJ ~PCIlWV 110PCIWV KOI 61001 nopOTO~Cle; KOlllllvcoio TOU ciVOl IIlOVTOe; IlC110TO~ OTIe; KpiolllCe; OTIWCe; OTIe; KOIlIlOTlKCe; CVTO611Awocwv, ce Kallio I1cpil1TwOTJ 6uVOIlIK~ OVOlltTPllAte;. To~i~OOTJe; IT)e; KOIlIlOTIK~e; ypOIlIl~e; OTOUe; cpyo~oOTJ us IT)v Ku~tpVllOTJ KOI TOV Il11XOVIOIJO IT)e;. IlEVOUe;. AA~SCIO TI UI10KpITte; CiVOl 01 llycaice; TWV To OTCAexn TOU K.K.E. ornv 01l00l10v6io txouv 1610[Tcpo II llYCTlK~ 011060 TOU KKE ornv 0110nEE KOl MEf::. V OTOV IlIAOUV YIO TO 0+0%, YIO 0110CUSUVEe; YIO IT)v nopeio IT)e; ol1cPyioe;, AClTOUPYOU0110v6io IlC IT)v TOKTlK~ TOUe; ~O~SIlOE va ll11v yivouv ocv I1UpO~COTIKO Ol1eVOVTI OTIe; 610Stocle; TWV ep01110 IT)e; cIo06111l0TlK~e; 110AITIK~e; KOI OTOV tPXeTOl II I1PO~1l 1110 OClPO I1POTOOEle; YIO IT)v 611lllouPyio eoc 0PKOUVTOl OlT)V tK600TJ OVOKOIVWOCWV. A I1CpVIOK~e; EI1ITpO~e; Via IT)v I1EPlq>pouPllOTJ TOU yo~olltvwv YIO 1110 1110 6uVOIlIK~ ovolltTPllOTJ Ilc IT) rKOpO~ IT)e; AS~voe; KOI IT)e; XWIlOTEp~e; KOI sror va XOPOKlT)PIOTlKO 110P06CIYIl0 CiVOl 1l I1POOKAllOTJ Ku~tpVllOTJ KOI TOUe; 1l1lXOVIOIJOue; IT)e;. IT)e; r ~EE 110U tq>TOOC OTO vpoeelo IT)e; 01l00l10VTo OTI ~pc StOTJ uneo IT)e; oncpyioe; 61CUKOAUVC IlEYOAWVOUV TO 06UVOTO OTJIlEio IT)e; oI1EPyioe;. To6ioe;, IT)V lllltpo 110U TO MAT KOI MEA XTUI10UOOV OYWvlOTte; 0lT) ~OOTJ TOUe; va 110i~ouv OUOlOOTlKO XlT)KE IlE IT) AOYIK~ TOU OUIl~I~OOIlOU IT)e; llYEoioe; IT)e; nA~KE. TOUe; oncPyoue; ornv XWIlOTEP~, YIO CK6~AWOTJ nou POAO YIO IT)v ~PI~1l IT)e; oncpyioe;. 'OTOV 01 oneovot OI1OlTOUOOV va I1EPOOOUV 610PVOVWOE TO YUVOlKE[O TIl~1l0 IT)e; nEE Via nc os01 6~llopxol TOU K.K.E. Ul1tp IT)e; cnspvlcc, e~OUaAIKte; 110pevoxMoEle; OTOUe; xwpoue; Epyoaioe;. ~VOAOV OVOKO[VWOTJnou KOAOUOC IT)v KU~tpVT]OTJ va IlI1POOTO 0110 TO NtYKpo Mo~iIlOU YIO va 011000UV To auV61KOAIOTlKO KiVT]llo xpclo~nOl va ol1oMo. TOV KACIO IT)e; OOTUVOllioe;, 01 I1POE6pOI IT)e; 01106woci AUOCle;. ~TO usee ollWe; IT)e; M. E~601l060e; KOI YEi 0110 IT)v auVOiVEOTJ OVOIlEOO OTOUe; cToipoue;, IT)v ourot va I1It~ouv YIO TO KAciOlIlO IT)e; Al1cpyioe; OTO 0I10v6ioe; tKOVOV TO 110VTO va TOUe; KOSllOUXOOOUV. AOYIK~ TWV Cq>IKTWV, IT) AOYIK~ IT)e; aull~oA~e; OAWV OVOIlO IT)e; uycioe; TOU AOOU. Opiolltvol UI10XWPOU'OTOV 01 I1POE6pOI TWV OWIlOTEiwv t~o~OV ~~lT)YIO va ~YOUIlC crto IT)v KpiOTJ. OOV KOI tl1OlPVOV Ilo~i IlC TIe; KAlviKte; KOI TO OKOUl1i110 Via I1EPlq>pOUPllOTJ TOU f::.. AeHNA~ KOI IT)e; XWIlON' OIlq>IO~Il~OEI IT) AOVIK~ TOU MooOTplXT KOI 610 0110 «CI1lACWEVOUe;" XwpOue; onwe; TO ~OUI1Cp TEp~e;, TO nposopelo IT)e; 01l00110v6ioe; 110POI~SIlKE IT)e; EOK KOI va I1POOOPIIOOEI TOUe; OTOxOUe; TOUe; MopKn BCP0l10UAOU OTO Bupwvo. TIe; TCACUTOice; 0110 TIe; I1pWTEe; lllltpEe;. KOI IT) 601l~ TOU 0TIe; OTJIlEplvte; OVOYKCe; TWV EPYOIltpce; KOI 6~llopxol TOU EKOVOV 611AWOCle; va orouoH cnepvto EI1I~E~oiwoe Via 1110 OKOllll q>opo TO 0~olltvwv KOI IT)e; veoAoioe;. ~lT) AOYIK~ IT)e; :A.IlEOTJe; ~OCI II cnepvlo 610q>OPCTlKO So t~yo~ov OUTOKiVT]TO pia IT)e; llyeaioe; OlT)V 01l00l10v6io xpEIo~nOl 01 EP6111l0KpoTioe;, TWV r~ KOI TWV AI1CPYIOKWV ernrpoYlo TOV KOSOPIOIlO TWV Mllwv (f::.. BYPONA YO~OIlEVOI ueoc 0110 IT)V auIlIlETOX~ KOI IT)V 110M I1WV. ria va yivouv aUTO cnopclrnm I1POUI10SEOTJ EirKOTOYL N. IONIA). TOUe; va oMo~ouv IT) AOYIK~ KOI TOUe; OUOXETlOIJOUe; VOl va 6uvallWOCI II APIOTEP~ rrrepuvo TOU ~.K. v' 01 6uVOIlCle; TOU NAP KOI MAOI OVWvIOTte; IT)e; aKOI v' 0110AAOVOUV 0110 OUTte; TIe; llYEaiEe;. Z~lT)1l0 aMo~ouv 01 ouorenouo: v' aI10K~OEI TO O.K. IT)V pIOTCpOe; tI1Ol~OV oo~opo POAO KOI ~PI~OV onoec~w~e; ~ SOVOTOU EivOl TO 6uVOllWIl0 IT)e; ApIOTEp~e; OUTOVOllio TOU 0110 TO KpOTOe; OAM KOI cno TO KOIlOlOTIKO IT)V KIVllTOl1oillOTJ. To OPIO TOUe; Ollwe; OVTlI1Ttpuyoe; OTOV KAMo. Mloe; I1TtpUYOe; 110U tI1Ol~E uoro, av 6EV yivouv auVOAIKO ~~1l0TO I1pOe; au~ IT)v KOTOl1pi~ouv TO OTJIlCPIVO CI1il1c60 OVOI1TU~Ile; KOI Oo~opo POAO OTT)V OAll E~tAI~ll TOU Aywvo. Ou6tEe; KaTEuSUvOTJ av 6EV ~EI1EPOOTOUV 01 OTJIlEplvte; OUVAClTOUPY[Oe; TOUe;. KpiOlIlO ~~lT)1l0 v,o IT)V 110P0l1tpo KOI I1POTOOEle; TWV 6uVOllEWV IT)e; EI10VOOTOTlK~e; 6IKaAIOTIKte; llYEoiEe;, 6EV I1POKEITOI va txoullE VIKllnopelo TOUe; EivOl II IKOVOlT)TO YIO TIe; 6uVOIlCle; TOU ApIOTEpOe; t~PIOKOV IlEyoM O~XllOTJ OTOV KM60 q>opoue; aywVEe; cnsvovn OTIe; ouvmornsec 110AlTlNAP va KOTOK~OOUV tva OVWTCPO cI1il1c60 cno TO KOI OE 110Mte; I1EPII1TWOEle; 01 StOEle; IT)e; eVlvov KOI Kte; ono onoio Ku~tpVllOTJ KOI ov nooeprovrc. rl' OTJIlCPIVO, ce 16eoAOYIK~, nOAlTlK~ KOI OPYOVWTlK~ StOEle; TWV EPYO~OlltvwV. H I1PWTOI10pO OTOOTJ OlT)V aUTO XpCIO~ETOI OPYOVWlltVT] EVEPY1lTlK~ allq>IO~~lT)AOVIK~ KOI auyKpOlT)OTJ. No KOTOKTOUV XOPOKlT)PIOTlKIVT]T0I10[IlOTJ, OUTWV TWV 6uVOllEWV OE OAO TO El1iOTJ TOU OTJIlEPIVOU ouv61KaAIOTlKOU KI~1l0TOe; KOI 0XI KO evoc I1UP~VO oUyxPoVT]e; CpVOTlK~e; 1l0VIlllle; noI1E60 0110 TOV OI1AO EPYO~OIlEVO IltXPI TOV EKI1POtva VCVIKO KOl aq>IlPlllltvo OlXTiplolla. OWI10 OTT)V 01l00l10v6io, t6EI~E OTI II AOYIK~ KOI II ptll~OOTJe;· H OI1CPYIOK~ KIVT]Tol1oillOTJ t6cI~c OKOllll I1POKTlK~ IT)e; ~P~KOV Oo~op~ O~XllOTJ IT) 6UVOTOlT)TO 110U unoPxcl YIO 1110 1l0VIIlll KOI UI10~PI~1l OTOUe; EPYO~OIlEVOUe;. KOI~ 110ptll~OOTJ TWV 6uVOllCWV IT)e; srrovo'OIlWe; YIO va 60KIIl0~OVTOl KOI va OTOTlK~e; ApIOTCpOe; OTOV KM60 TWV O.T.A. ovSi~ouv OIIMEe; IT)e; CI10VOOTOTlK~e; a01 KOlvte; OVOKOIVWOCle; 110U KUKAOq>OPllpIOTEpOe; XPCIO~CTOI KOTI va KIVciTOl, va oov e6woov tva 610q>OPCTlKO I1VCUIlO ornv V[VOVTOI oywvce; OI1We; OUTOe; TWV O.T.A. KIVllTOl1oillOTJ KOI tI1Ol~OV POAO ornv C~tAI~~ IT)e;. E!VOl OVOVKll YIO 1110 vee oxtOTJ CI1IKOIMl1opc[ 110Moi va OUVt~OAOV Via vwv[oe; KOI i6puOTJe; OVOIlCOO OTOUe; OYWVIva Il11V 0I100CI II Elo06111l0TIK~ 110AITIK~ IT)e; N.f::.., 6cv So Ill10ptOOUV OIlWe; va orec 110U StAOV va OUIl~MOUV YIO 1110 TO~IK~ oVTlauVOlVCTlK~ OVOauyKPOlT)OTJ TOU auv61OTOIlO~OOUV XIAIMce; CPYO~Olltvoue; KOAIOTIKOU KI~1l0TOe;. H KIVllTOl1oillOTJ t~yo110U t61vov tva TO~IKO oyWVO 0lT) XWAC omv CI1Iq>OVCIO OYWVIOTte; 0110 IT) ~OOTJ 1l0TCp~, OTO rKOpO~ one YClTOVIEe;, OTO 6IKO~pIO. rl' aUTO va C[VOI oiyoupol. TOU KKE TIl~1l0TO IT)e; ~OOTJe; TOU nAWK, aYWvlOTte; 110U ~IlCpO CiVOl 'ovtVTOXTOI KOI 01 AncPYo[ So CI10VtASOUV.

eo

)(PHI.TOl. flANArlf?TonouAO.1

7

NEOI EPrAZOMENOI

__
.. '~1"·~

ItFJ1'8I1JP(lXP(lNfl •
01,0 '~~"j~j " '/;"~~

,',' , -

MINION
0; j_ • • •

.11EN EN~OOYME ~.t~ 9~~atPYO,uc;';Tjou tXQuv. «AneploPtOTo-eM:u8epo XPOV:O»-lOOTe ,TOUC; X~lPrU.loTiee;.."epy.q~9.~¢yQye;)~:tIoO$at'!i~toi txouv ."A1}ef)IOpIOTQ-eAeOSr;pO XPOVO» ",.l, ENOQYMEToue; ytQU~ nou I,lng_ivouv .OTTJvnapaywY!i 15ouAeOovTOe; ti us rnv «wpo» ti TO "KOl1l1aTI» ti "Iltivo» Q tva ooV151Q0J.I6 .ciu~~~ 'tillY ~op<pwveK~eTaMwOT]C; .. noli ov elvat YVWPl110 ana TiMl6, (cin6 TIe; . Tlle; ~IOI1~XOVlKtie;i:lJoXTie;l; ~pxeidl ~~ '~ey6A~ O~OTllTa one; l1epee; 110e;.' .':. ,. '. , ". , ;'. Me·o~OTT]T(j 6XL~9Vf~~ ,JI1v ~tKT6.oil'.1JOUtX~1 napel oe OPlOl1tvoUe; kM15oue; TO q>atVollevq'OMa'KOI n~Oqn6SE:lO nou Yi~~'r?I,:~~:,~~IDJq~§;'illS~.i: (~~I1Qe;·1.892~90) ~oLvagnpT~Moel 1110. OKOI1DKP~O~Tll9llT~V XOVWVKat TWV-lXPUW)( IPY KQ~~u.':.k.' ~'j;J -: I,' .' '-1', . nOlO 8wpo; • n~!0~UXA~Y.I~~;P~6aqJl! Epyoola~; nOl(1 ao.~g_Alolj; ··}~PIP 'a!'C),~n·! 111111011 alTOAUa&IIIV; nOla 116vIIIO Epyaolq;'\\ napolloloi VOIlOl' aov,~ xouv.OapWOE:lOA~ mv E:nlK~a:re;igjne;J~OK:' lIloq>opeC;"IOtEe;» KOl ~6vT~Aa':,lJ~pgXwY!i<; 150KI110~OVTOl .XPOVIO q'T0 .~P'g!1i:.~t~~··Tll<; EOK. 015~yie~ 11E:TOUe; ynq~PI:t:i~~O<; twe; Xu15oloue;TiTAqUe; «OTOlxeia opygVI!lO!)C;, TO~; Xpovou E:pyaoioc;" il«LUI1~OATi:rw",' Tom-1 KWV npwTo~oUAlWV lI~1110Upyio~ Stoe'w,/ci. naoxoA~OTl<; orqv . KaTOnq~tI1Qffi]' j~ TIlt; Avepy(oc;». IPXOVTOI VatVOlOnOltiOOUV. Tllv: nOAtnKti TWV KPOTWV ~E~WV;Tll~' EOK~v' AOY1KtiTWV ~Ol) nOPl-!tvwv OTipq>ooe~v)ue;. llle6volic; OpYUVWOTle;,EpYooor\iiv .• nou 111) Aivo MYlq StAOUV TllVMtip~ ooo15oola No110SeTll1t~. 8tAOUV I1too .0n6" \(0110UC;va: nE:poOOUV OUTo rno noMte; ~cipt<;"yiYOVTQl , npoc; Wq>EAOe; OUe;MM 1,I0.I1TJV;VlWSOUVJ. T u . ," .' '. _ -:"» • j nOXPEwlltvOl OOTE:OTO KO~l1a:r!rnOu 10 KOYO\JV;OOTEOTa 15.u<aOTtjplanou TO emKUpwvoUV, ours 15EoI10i, «mo-' wv IlUOTlKWVoollq>WVltilV ~~. -ri]v:oUV6U<Mlp:nK~ I)veolo TWV EpyaTwv .. To "E:l1n6151o»nou I1nciivouY,llnp,oOTo'01J]v.ep,yo15oola Elvat TO «npovotuu» TWV epyOTwv. 'Onwc; 01 151aTU-l nwoelC; oro ~~TtiI10TO TWV 0I105u<u~v~no~ooewv - oJ (~ut!JriMc;" 0n.0~~111woele; one; onoAlioele; - TO KOTWTaTO PIO onoooxwv, I) oOV15E:OT] 1119861v' l1E:l.0V, WoPlSI10 - I) luMoYlKti lI10np0Yl1oTWOTl TWV·11108wv..KOI ~t~Ola, va l1T]vUn6PXE:l ~ oOl1~oori Epyaolae; aQpiOT9U Xpovou, K06wC; KOl TO noose sci eivOl 01 wpee; epyaola~. . .' ." To ~~1l0TO nou Cxouv yivelorio nheupae; rnc epyo15oolae; noMa, O'OA~ outti rnv KaTeOSuvOTl, ue rnv apwYti, ~e; Ku~tpVT)o.ne;,.ovTIn?~lTeY01Je; OUv15IKMlonKte; I)yeolee;. ' , NtOl WOnOl E:KIlE:TOAEUOT]e;I1E: wpolou~ TlTAOUe;AE:e;KOI npoKelTOI YlO 1510q>til1~0Tlunotvouv 0T1) ~wti TllC; veoAoloC;., .: i (EnOXlQK~ onOOxoAI)OT) ; l1eplKi')'cnooxoA~OTl - OUI1~OAOlOOPlOl1tvOU xpovou • KOT' OiKOV E:pyaolo(q>ooov): - ~AEpvooio -lIE:ATiO napoxtie; Ufrr]pealwv Kat to OTOlXE10 rnc ola<p_tiI1IOTlC; OTOl1aTOel e15w,.~(NtE:e;.StOE:le; 15E:V epvcotcc- . "E:mMYEle;~OOEC; WPE:~'ii I)I1E:PEC;Sa 15ouMljJelC;» '«1510npaY~OTeOeoOl O'[OIOe; ue rnv epyo15ooio Tol 1110S0OOU" . H unOXPE:WTIKtioyopo OUTOO:'r0U.'npO'tqVToe; Kupiwe; ce veooc Kat yuvoiKE:e; otil1E:PO txel q>Tooel oe t!JriM 'no-' OOOTO.nEplnou TO 30% Oyyi~El' oe'noMt~ XWpE:e;I1tAI) rnc EOK, 0 OplS110e;TO E:pyo~ol1eVOe; ue TtTOlO. rpono. To 1988 TO 70% TwvNtwv riPOOAtiljJEWV om raMia~Tov oXtOTl Epyao(Oe; ooiouevou XPOVOU, TO 1/3 TWV npooMljJE:wv OTll rEPl1aVld nplv iT)v evono~OTl - TO 90% OT1)v lonavio TO A' E:~oI1I)VOTOU 1989. LTllV EAM15o: TO nOOOOTOTlle; tKTOTllC; onoox6A~OTlC; q>TOVE:l O 17,6% evcvn 9,6% Tlle; EOK. KOl TO rtooooro rnc l1eplKtie; 0-, T nooxoA~OTl~ ercva TO 4%tvOVTI 13,6% rnc EOK. LTllV I1f.PlKti onooxoA~OTl TO XOI1I)M nooooro nou 15ivouv' TO OTOlXE:[Ouie; EOK 15E:V OVTonOKplveTOl 0TllV npaYl10TlKOTllTO onwe; OVOq>tPE:lKOI ~ [151aMyo TOU "Ut!JriAOO
1 • ~ ":

1630

&pya~611&VOl 11&"II6vllIll"

oxtail

&pyaolac;.

1150 "II£PIKWC;') alTooxoAoulI£vOI

·IIIP01l108101,

1 20 11&oUII6aall

"OPlolltvou

XP6vou"

= &lTOXloKol

[U(1ITOII& 11&TOV rrpo&5po TOU [WIIQT&fou TOU MlVlov rtriJpyo ntppo .

+qV'~~1.~92i~0) t/

EPnT.: tiooa OTTOroue; epyo(opevoue; eivQl \ OUVOIKOAICJl.ltVOI; rlWpyOC;: H I1E:YOAI)nAE:lOljJl)q>io TWV "110vil1wv» elvnt ypal1l1tVOI OTO OWI10Te(o. AUTO ~t~Ola 15ev AOvel ana 110VO TOU Kavtva npO~Al)l1a, vurri l1eYOAO POAO nai~el OXI 110VO n eyypaq>ti OTO OWl1aTE:(oOAM I) OAI) oTaOTl TWV one TO va OUl1I1eTtxouv 0' 0xec TIC; 151a151Kao(ee; OU oeucretou twe; KOl TO ruo T ~OOlKO OTO vo OI0110pq>WVOUV 01 (15101Epya~Ol1eVOl TeAWTOia r eVlKti LUVtAWOTl Yla TO npo~Al)110 TWV onoAOoE:wv nou e[xal1e. nep(nou 4 E:pya~Ol1eVOl TOnoSettiSI)KaV KOl I1tAl)OOV Yla TO nwc; So naAtljJouv oov OWI10Te[o, EPnT.: 01 wpopio8101 Ii oup/3001OUX01 eivQI ypopptvol oro IWj.1oreio. rlwpyOC;: Teroic nE:plSWpla eyvpaq>iie; OTO ow110Te[0 oev Oq>iiVE:l 0 V0I10e;. AAM Kl av o<p~ve npaYllaTlKO So nrov tva npO~hl)110 YlO noMoli~ Myoue;. npWTOV noxol on' aUTOOe; TOUe; epyo~ol1E:vouc E:iVOl veoi nou ti TeAE:[WOOV TO AOKEIO KOI 15E:V ntpaoav Kanou ti mUXloOXOl nou 15E:V txouv OK0l10 OloploSe( KOl nou otil1E:pa e(vOl OOPIO 15ev e[VOl KOI OUTO elvrn KOSOpO YlOT( VIO 33.000 TO I1tivo 15E:v I1nOpE:[ 0 aMoe; vo I1tiVE:l 110Vll1a tTOI. AUTO( 01 vtOl epyo~OvTat 3wpo ti 9-12 rtu. ti 5-8 11.11· Ol unapXEl K TO q>OlVOl1eVO nOAAO( an' OUTOOC;va OAM~ouv KOl ova E:~150110150. lIEuTepov ov one nw neplOTOTIKO nou txouv npooernsc on epva~allE:VOe; tiPSe Y10 WPOl1iOSlO ue KOPTO unoupyoO Yla 150uAEla KOTW ana rnv nieOl) Tlle; q>o~ep~e; cveovelcc nou unoPXEl KaTaho~a(vsror TO T( rueoac unopouv va oexTOOv ornv neotnreon nou So npoonosouoe n E:pyo15oo(o va aAAlWOE:l TOUe; OUOXE:Tl0110ue; npoc Oq>EAOe;Kat 0TllV neomroon nou ~TOV I1tATl TOU LWI10Te[OU. E15w Sa tiSeAa va noooasoc OTI OUTO TO nOI1510 av Kat oev sivor ovn15pooTlKO novroc olaq>tpouv cno npoTlyoul1evE:e; yE:Vlte;. E(Vat rno KOUllnWl1tvol cnevcvn OTO LWl1aTE:io ana on napoTllPw UnaPXE:l 1110OIOq>OPETlKti OTOOl) 0Xl 011we; 0151a<pop(o. EPnT,: umipxouv TTpo/3Alipara OTT) axt017 QVQP£OO oe povipoue; KI wpopio8IOue;; rlwpyOC;: ME:plK£e; q>opte; val. Ynapxouv nepinreoac nou nOAlO( ouv615eA<pol aq>~vouv OAO TO ~opoe; Tlle; OOUAelOe; OTOUe; veouc. Bt~ma E:(Vat Kat o pOAoe; rnc epvooooioc nou 151QI10pQ)(iJVE:l ovnss-

0::

.<,< -;.,~~.. :."
• • \},,,'" •

.'

.

"

'

.~.

,

.t:

':p,'

"'.'

'

110000TOO.

nopcouovouloc» '"

<

t"

.

.

XOPOK1T)Pl0T1KtiE:ivOl I) npoonoSelo nou KOVOUVTO el1nopOl1oyo~o KOI TO Super Markets OTO va ~eyoAwoel, OUTOTO nooooro 0TllV EM615~. Mtop OlT' aUT6 TO ap8po aUa Kal 11&TIC:li.uo OUVEVTE9~&IC:rou lTpotlipou TOU IWllaT&lou. MlvI6v KOI TOU lTpoclipouC; TIIIV £pya~611&VIIIV TOU AalllTp6lTouAou lTpoona80UII& va cp8oUII& a& 1110 lTPWTIl ElTOqUj liE TO lTp66AIlila lTOU OUOIOOTIKO80 lilalloP!PwY£1 oro 'IItAAov TIC;IuvlilKOAIOTIKCC; oAAlI KOI lTOAITIKtC; &~£AI~&IC;, O£ lI£yaAo 6a8110. ,. ,

~,i':

.

8

NEOI EPrAZOMENOI
cere. 01 veor £iVOl t~w ana K08£ £ni501l0 li TO nplll nwAlio£wv. nOAlOT£PO nou £iXOIl£ ~0A£1 xcnorc otTJilloTO YlO WOXlOKOUe; onwe; va KOAUnTOUV8to£le; TWV 1l0VlllWV nou ql£Uyouv Il 510iKIl0T] 5£v TO MXTIlK£. Avli8£TO n AOYlKli TOUe; dVOl ov onOAU£TOl tvoe; "1l0VlIl0e;" £PYO~OIl£VOe; va napOUV WPOlli081ouc KOltT01 0TIl 8tOT] TOU £Voe; va TIlV 1l01PO~OVTOl Tp£le;. Bt~OlO unOPX£1 KOl TO ~liTllIlO OTOV 01 1l0Vl1101KOVOUVKonOlO KlVllTOnoillOT] Il £py050alo va npooncset va AmoupYlio£1 TO KOTOOTllIlO11£ TOUe; WPOlli0810Ue;..

AAMnpOnOYAO~

I l\allnponouAoe;: 45'0 cpya~6I1cvol. I 150 "IIOVIIIOI» OTO KaTOOTlllla I 40 WPOlli09101.

IU{IjTIJUIJ p£ TOVAtwv/~a Kau,~ciJvlJ. np6£~po TOUIwpaTtiou Aaprrp(mouAou.

EPnT.: 'Exw; Kavel npoana8elo va {3pe8eire oa awporeio ue roue; wpopia810u<; ntoa ono ro npo{3AT)po orl oMa(ouv noAAu auxva; nwpyoe;: BYOAOIl£ nOAlOT£PO ilia OVOKoivwOT]. KOl npooncenocpe va noptll~oUIl£ 0' OUTOUe;TOUe; £PYO~OIl£VOUe; KOl va TOUe; 1l0~tlfJOUIl£ O£ ilia GUYKtVTPWOT]OAM ouTJi Il npoon08£10 ensoe TO 5100TIl1l0 nou dXOIl£ Konol£e; onoAuO£Ie; KOI11££u8uVIl 51KlO1l0e; 5£v tYlV£ oUTJi 1l1l0~W~Il. Bt~OlO 0TIl V£oAaio 80 noena va nop£Il~OiV£1 Kat OAAlWe; OOV OWIlOT£io KOI ueoo ana QM£e; 5pOOTllPlOTllT£e; noAlTtOTIKO.npoYllO nou txoUIl£ va Kovoull£ £5w KOI 3XPOVlO. Bt~OlO 000 Il£YOAIl o~io tX£1 0 GUVTOVlOlJOe; TWV OWIlOT£iwv '{t' aUTO TO npo~AIlIlO - OXI ~t~atO Il€ oWlloT€ia nou txouv on05£XT£i aUTO TO 8eOll0 YlO va £iIlOOT£ K080poi - OAAIl TOOT]KOl Il€YOAUT€PIl o~io tX€1 Il YVWIlIlKat Il 5101l0PqlWOT] OITllIlOTWVan' aUTO TO nat510 OTIlV KOT£u8uvOT] va anOO£1 aUTO TO £l50e; TIle; £KIl£ToMwOT]e;. EPnT.: 'Exere naae: oov oouatec Kanolee; npwro{3ouMee; Ij eKoT)Awoele; YIO yevlKorepo (T)rIjpara ttou 80 oYKoAla(ouv oAoue; roue; epyo(opevoue; onwe; YIO TT)V npwropoYla - Ij oMT)AeyyuT) otox; onepyoue; rwv O. T.A. rlwpyoe;: Av £~atpto£le; rnv Illltpo TIle; ruvoiKOe; 0Xl. KoiTO~£ £ivat £noxte; nou Kat TO i510 TO OWIlOT£io 5£v £iVOl O€ KOAO£nin£50. Ti e:VVOW;Unopxouv KonOle:e; cnovonreuoac, OllqllO~IlTJiOe:le;, qlUOlOAOYlKte;0' tva ~081l0 txoUIle: OTOIlO nou ~piOKOVTOlone; 5101Klioe:le; TWV OWIlOT£lwv «mou KOvouv niow, TO ~OVOOKtqlTOVTOl. nOAlO va oou ruo TIlV npWTOIlOYlO KOVOIle:e:K5IlAWOe:le;YlO TIlV npwTOIlOYlO«u usoc 010 XWpo. '000 YlO TO ~liTllIlO TIle; oMIlAe:YYli!le;, npWTO KOI KUPlO e:u8uVIl tXe:l Il rE~EE rrou 5e:v noipve:l tKTOOT], nou cvrt va noipvel 8tOT] nupo~tOTll KoM 80 KOVe:l va noi~e:l TO POAO IlnpOOTOPIl. KOl va oou nw nwe; KOTOAO~oivw rnv oMIlA£YYli!l. 'OXI ue lfJIlqliOlJOTOoMo once tXOUIle:KOVe:llle:plKte; qlOpte; noAloTe:pO. 00 oou nw tva XOPOKTIlPlonKO nopMe:lYllO. 'OTOV cneovouoov 01 VOUTe:PYOTe:e;e:iXOIle: ouOK£lfJIl010 E.K.A., KonOlOe; ntTo~e: 5e:v KOTe:~oivoupe 010 ne:lpOlO Yla oUllnOpoOToOT] KOl qlUyOIle: 600 mOIlO ue TO TPOAe:UKOInJiYOIle:. Xpcla~ovTal npwTo6ouAlce; TtToICe; nou va 15£1xvouv 0' aUTOUe;nou aywvi~ovTOI OTI 15cv £ivOi 1l0VOI TOUe;, KOI OXI npwT06ouAice; 15laKon~e; TOU aywva.

EPnT.: ttoo« epyo(opevol eivol YPOI1l1CVOI 010 oouateio; I\cwvi15ae;. Il ~08Ul KpiOT] rrou ~piOKe:TOl TO OUVOIKOAlonKO KiVllIlO oe:v qlOiV£TOl iowe; Ile: TO nOOOI e:iVOl YPOlllltVOl OTO OWIlOT£io oAM ue TO nwe; Kat rtooot GUIlIle:Ttxouv 0TIl 5poOT] KOl nc npwTO~ouAie:e; TOU OWIlOT£iou. XOPOKTIlPlOTIKOva cou nw on e:vw OTIlv £KAoyoonoAoYlOTIKli ouvtAWOT] oullll£TJiXOV 52 e:Pyo~OIle:VOI ana TOUe; 300 YPOlllltvoue; Kat OTIe; e:KAoyte; lfJilqllOOV 250. AUTO Kallio qlOPO os npO~AIlIlOTi~e:l ov O£ Aiyo XPOVlO Kat ue TO 8£0110 (VOIlOl) TWV WPOlll09iwv 80 unopxouv e:PYO~OIle:vOl Kat YlO TO tJ..~. Bt~ato e:ivat K080po on 01 WPOlli08101 5e:v unopOUV va ypOqlTOUV OTO OWIlOTe:io. EPnT.: To oouatea CXel nope: ximou«; rrpwro{3ouMee; Yla va nAT)OIOael aurouc; roue; VCOUC;; I\cwviliae;: AUTO TO Ile:AOVOOT]1l£iO01 WPOlli08101 OPXlOe: va IlnOive:l tVTOVO orn ~wli TWV eunopounOAAliAwV KUPlO uc TIlV om:Ae:u8tpwOT] TWV wpWV Ae:lTOUPyioe; TWV KOTOOTllIlOTWVKat Ile: TO npOOXTJIlO nc OU~liOe:le; TWV 8toe:wv e:pyooioe;. AAM aUTO OTIlV npOYllOnKOTllTO 5e:v tYlVe:, oVTi8e:TO orn 8tOT] TOU evoc rnv KOAUnTOUV oJille:PO 3. rov OWIlOT£lo TOUe;veouc OUTOUe;WPOlli0810Ue; TOUe;txoulle: KoMoa 1l0VO ce KonOle:e; TOlxoie:e; oU~IlTJiOe:le; OTO xwpo TOU «rrcornpcrcc OTO (Mnop) oAM 5£v lip80ve:. Bt~OIO curol 01 ov8pwnol oAM~ouve: ouxvo ana TIl ilia ana TIlV OAAIl li OUIlIl£TOxli TOUe; ce KOTI TO GUAAOYlKOOT]1l0iV£1 KOI OTOIlOTllIlO TOUe; ana TIlV 50UA£10. H 510iKIl0T] ~t~OlO e:KIl£TOAWOIle:VIl aUTO ono~Mn£1 KOl OTO va KOlllfJll TOUe; £PYO~OIle:VOUe; nou ov Kat Il oUIlIle:Toxli one; «vnronomoe«; nAIl010~e:l TO 70-80% 80 unopouoc va AmouPYlio£1 TO Iloyo~i «n ue WPOlli0810Ue;. EPOT.: Exeral rropcp{3el OTT)oloiKT)OTJYIO TT)v KorapYTJOTJourou rou 8eopou;.

I\cwviliae;. AUTO nave: ncxsro £PYOOlOKte; oxtOe:le; - OOqlOAlOTIKO- KalaMa. tJ.e:v opKe:i TO e:mX£IPIl010KO oeuoreto 1l0VO TOU. AUTO 8tAe:l OUVTOVl0110 ana TO novw KA051KO - ouoortovolo Ylmi neena va KOTOPYliOe:lVOIlOUe; nou 5101l0PqlWVOUV ouTJi rnv KOTOOTOOll. Eyw 5£v Ilnopw va nw OTO 110IlnpOnOUAO IlIlV noipVe:le; WPOlli0810Ue; OqlOU unepXe:l vouoc nou TOV KOAUnTf:l. Bt~ato txoUIle: ~OAe:l ocv oiTllIlO OV KOI50UAe:Uouv 3 li 4 wpe:e; va oOqloAi~oVTOl nAlipwe; OAM Kat aUTO ana 1l0VOl uoc 5£v IlnOPOUIl£ va TO KOTOqltPOUIle:· Eyw 5e:v 8tAW Il r~EE va KOV£I oywvo YlO TO npo~AlillOTO Iloe; OTO 1I0llnponouAo OAAO ov 5£v KOTOqltpvOUllat £Il£ie; oov WlX£IPIlOiOKO OWIlOT£io va ouvTovi~e:l Kat TO unoxomc 1l0YO~10 va KOTOKTJiOOUIl£ 11£KOlVOoyWVO. npOYIlO nou oe:v TO KOV£l. EPnT.: Ynapxel KanolO oporlj Moel oro too(3AT)po rwv wpopl08iwv; I\cwviliae;. Eyw YlO oJille:PO oe:v TO ~Mnw. 00 O~l~£ £5w va ovoq>tpw OplOlJeVO npOYllOTO YlO TOV KAMo, OTO e:~WTe:PlKOonwe; 0TllV re:PIlOvio - ~0UT]5io nou unopxouv oxoMe; £llnOpOUnoAAliAOUe; Kat OVTiOTOlXO 80 unopouoe va unop~e:l KOl e:5w ~e~ato aUTO 5e:v OPKe:i. Av TO t~A£no OOV OVOyKIl oJille:PO TO OWIlOT£io va exouv AOYO OTOV TPOno npooAlllfJlle; OAM KOl ye:VlKWTe:pOOTIlV e:mxe:iPIlOT]. 00 eA£Yo YlO £PyonKo tA£yXO. rlOTi 5e:v unop£i oJill£po va npooAoll~OVe:le; oov £mxe:ipIlOT] 20 Ile:TO va TOUe;onoAUe:le; YlOTi oe:v liTOV KOAAOiKOl va ~IlTOe; ana TO OWIlOT£io TIl OUllqlwvio TOU. EPnT.: Kanolo npwro{3ouMo oAAT)AeyyUT)<;YIO tnv oneovia rwv OTA 80 teeove mo KOVra "POVIuouc» KOI wpoj.lia810u<; OTO xwpo oouAela<;; I\cwviliae;: Eyw 5e:v 8e:wpw OAAIlA£yyull OUTe:TO lfJIlq>iOIlOTOOUTe:TO 5e:Alio Turtou Arto TO KOTWo£v VOlli~w on 80 unocouooue va KOVOUIle: nOAM npowmo. E5w rnv ouoonovolo Iloe; ncoonoeouie va niooull£ Kat oe:v unoooepe vtort 01 cnoccoac e:ivOlli51l nOPllev£e;. tJ.£v £iVOI oo~opo npowoTo aUTO nou KaV£1 KOl Il r~EE. tJ.IlA05li va noipve:l TO OWIlOT£lo nou BpiOKoVTat O£ oywvo va TOUe; q>ep£l O£ e:noq>li Ile: TOV npw8unouPYo ovn va npOKTJPU~1l Kat va 0PYOVWO£1 re:VlKli Ane:Pyio.

9

EPrATIKA
KOl TO 270 ouvtiiplo TI]<; rrEE TO xopaKn;pros Tl Mela ai90uoa, xwpi<; ~~Ola aUTO va Ofl~alvel on t~w ana TI]v alaouoc un~p~e n aVa~~TI]Ofl Yla TOV rporro e~60ou TOUO.K. ana TO TtA~a. AVTlgeTa t~w ana TI]V ai90uoa tiilve tnalPve TO na~opI Yla TI]V KaTa~tTPTlOfl KOUKHilvKI 01 Tl9IKoi eK~la~oL EMXloTe<; nrcv 01 OTIWt<; nou Tl aiTOU ouveiiplou yt~loe pe TI]v eAeugepTl 9tATlOfl TWVouvtiipwv. 'orcv ouveiipo<; TI]<; nArKE t~Ae ~IKpOq>WVO~aYVflToq>wVfl~tva cnouno xapaKTI]pI~oU<; oe exnoTI]<; ET Yla TOU<; anepyou<; TI]<; nOmEPT. OTOU<;unoAomou<; on aKpI~W<; TO liilO ixovcv KOl curet Kal TOU<;KOAEOETO MYla TOU va EivOl oU~q>WOI~E TI<; npO~EI<; TOU<;. VOKo~~aTIK~ Ku~tpVTlOfl nALOK, U~PIOTt<; Hrcv 0 ~OVO<;OUViilKaAloTi)<; nou OAOITOV epyanKwv KIVflTonOl~oEwv Tl «aupla~». ~9EAav OTO ~~~a. 'DAOI q>wva~av -nsc ucc Movo TO OIKou~eVIKO nOAlTlKO OKTlVIKO KI oMa ». 0 EnO~EVO<;O~IATln;<; nrov 0 ~O~ntpiiEIjJE apKeTO TO O.K. YlaT! OAOI tVIWvee nou xwpl<; va npoana~oEI ~iATlOEoe 9av oUVtvOXOl ~E TI]v anoiiom TWV ~tye~OTI] al90uoa. METa I1 al90uoa oiiElaoE TPWV npowa nou exove TI]v evox~ MxuKal nap' OAE<;nc npoano9EIE<; iiEV ~avaytTI]. Aq>ou ornv «OIKOU~EVIK~»Tl ouviilKaAI~IOE. onK~ TlYEoia tVlwge TI]v avoYKI1 va TI]v U:tI~la npooox~<; ~Tav I1 o~lAla Epya~oneocorncret TO OIKOVO~IKOTI]<; npoypa~~EVOU OTOVOTE ~tAOU<; TI]<; llloU<TlOfl<; uo, Bt~Ola TOTE t~PI~E 0 KO~O<;, TI]V liila TOUOTE Yla TI]v liilwnKonoiTlOfl TOUOpyaonw~ nou OAE<;01 nAEUpt~ XElPOKPOTOUVI~OU nou TI] xapaKn;pIOE OKoviiaAO KOl oav TI]V OIKOVO~IK~ eruorooreuon TWV nap' OAO nou EiXE EKAEyEl ~E TO ljJflq>OOEAOTA. TIO TI]<; £lAKE, KaTt~I1KE aVE~OpTI]TO<;EKTnv ncpcorcon o~OAoYOU~tvw<; tKAeq>pO~OVTO<; aVTi9E~ TOU Yla TI]v liilwTI]V IjJE ouviilKaAloTi)<; TI]<; £lAKE, 0 onoloc ansonolqon, Vt~OlVOVTO<; 010 ~~~a, ou~nEplq>tp9TlKE ntpa an' aUTO TO ruvtiiplo nrcv nlow KOl onw<; OAOI01 oMOI uovo nou ems: «90 Kal ~aKplo ana nc aVOYKE<;TWV Epya~o~E00<; ~1A~OW KOl yw oav ~OUAEUn;<;.. «KOl vwv. To uovo ~t~ala nou KaToq>EpE nrcv 90 ~E cxouocre-, unEpaonlOTI]KE TO noova ~9UVEI TI]v AOYIK~ TOU MoaOTpIXT. ypa~~a TI]<; Nll oav ~OUAEUn;<;, 9U~110E

noooom, uljJW9TlKaV 01 cncpotmrec xcTayyeAie<; evovno OTI]v iie~lo nou XPTlOIuonoiet tva KpanKo OTa9~0 Yla q>TI]V~ nponayoviia svcvnc 010 O.K. 01 ouveiipol TI]<; nArK E iiEV nposo~av va XapOUV TO EUPTl~anKO eq>t Ylall 0~tOW<; OUVEiipo<; TI]<; £lAKE avt~TlKE 010 ~~~a KOl iilo~aoE cnooncouorc ana TI]v «auplav~» OE aVllOToIXTl nEpioiio. TOTe ~E avOAoyo uq>o<;~v.aye Tl aupla~ ovceeoo~eVfl OTOU<;epya~o~EvoU<; Yla aVEYKtq>aAOU<; ouviiIKaAIOTOpOOE<; «ouvTExvle<;», -pcnoe- KI -unovao» KI OAAa nopouoto. Kavtva<; npO~ATl~ano~o<; Yla TI]v eVOX~ Kal ana nc 500 nAEupt<; nopoxo nou 01 POAOI TWV «meovoonoorov- KOl TWV «U~PIOTWV" aAM~ouv aVOAoya TO noAITIKOOKTlVIKO. MovoKo~~aTIK~ Ku~tpVflOfl TI]<; N.ll., U~PIOTt<; EpyaTIKwv KIVflTonOl~oEwv. Mo-

M£TO TO Mt(l TEAEUTOlo ruvtiiplo TI]<;, I1 MrUl VU fit) rErEE ~EYOAWOE TI]v ouvtXI~av aKo~a av iiEV nAl1ola~E I1 npwcnocrcon TI]<; ana TOU<; TO~aYlO onou enpens va ~youv OTO ~naA£pya~o~£vou<;, npootYYlo£ ~t~Ola KOVI. TOU<; OTOXOU<;TOU MaaOTpIXT Yla TO «Mlaq>opouoav» ~~Ola KaTO TI]V 1996, KOl q>povTI~el va TOU<;KA£iv£1 O£ iilopKEla TOU ~aYElp.t~aTO<; TOU npoEiipEiOA£<;nc nTWOEI<;. ou orcv 01 O.T.A. ~piOKOVTOl OE aYWVIOTIrl' aUTO nrov cvcuevouevo, nap' OAI1 K~ xrvnronolqonnou srtaipve sror onw<; eTI]V KaTOOTaOfl OTI]V onolo ~piOKOVTOl 01 Aeyav 01 iila9toEI<; TWV Epya~o~tvwv xa. , aq>ou TO ~aYE~EljJav nopa paKTI]pIOTIKO ~EnEpao~tva TWV iiEIATl~O. KOlPO, npOXWPTloav OTI]V nOliiapHilTWV TI]<; KpiOfl<; TI]<; E9vIK~<; oxovoulcc iilaiilKaoia aUYKpOTI]Ofl<;TOU npoEiipeiKOl iilEKiilKouoav ~E ~OOfl nc aVOYKE<; nou npoOn09tTEl nOAlTlK~ ouvaAayl') TOU<;. anoiiEIKVUEI TO ~90<; TI]<; ouvalvEOfl<;. H nEE "ou~napaOTo9TlKE» ~E llEAllEV ~tpw av TO ~aYElpt~aTa 90 TO rio Turtou nou Elxav oav Enw06 TOV Kiv-

6~n

aU "as ooun:t.
yivu uymvu.suo.
iiuvo Yla TI]v iil1~oma uyda, KOl nperoru~OE vm OMTl ilIa q>opo ~I1TOVTO<;ouvoVTI]Ofl ue TOV npw9unoupyo VIa va KOTa9toouv npoq>avw<; nc -noorcoac- TI]<;. Aq>ou homov ii&v t~P&X& TI]V npWTO~aYlo Yla va tXEI TI]v w9UVfl TI]<; TI]<; ~IKP~<; OUYKtVTPWOfl<; I1 ~pOX~ 011<; &K~~0&1<;TI]<; rErEE Yla rnv cncrunc TI]<; ouYKtVTPWOfl<;, 01 &KTIIl~OEI<; TI]<; rErEE euavcv 010 TpI~~epa nou ~TOV YIopTaonKO. O~w<; 01 nAaTEiE<; 011<; nOAEI<; nc npWTo~aYlt<; YE~i~ouv ~E EPYOTE<;rrou 0ywvl~ovTal Kal 01 Epya~O~&VOl OTOU<;ll~uouc nrov EKEi Aiyo npiv TOU<;napaiiwo&1

6.Jilll!}

I1 nAEloljJf1q>laTI]<; OUViiIKaAIOnKD<; TOU<;nveoicc OVEUopov. To ~aY&lpt~aTa KOl Tl iily}.woia nou napaKoAou9~oa~E ornv EKAOyl') TOUnooeiiPEiou TI]<; rErEE Kal OTI]v npwTO~aYloTlKTl EKii~AWOfl iidxvouv OTI unoPXEI auOWPEulltVfl iiuoopi:oKelo OTOU<;epyo~olleVOU<; KOl I1 iilYAwola ElvOl a iipOIlO<; VIa nALOK Kal EnlOfllla APIOTEPO Yla va nvi~EI aun; TI]v iil09EOfl TWV Epya~oIlEvwV. rlyo-myo KOI ~oavlonKo 01 Epya~oIlEVOI KaTaAa~ivouv OUOWpEuovTa<;nc eIlnElPiE<; TOU<;,ueoo ana TOU<;aywvE<; TI]V avoYKI1 OUYKPOTI]Ofl ~ETwnwv OTOU<;KAQiiou<;, ova xwpo iiOUAEIO<; nou 90 ~OTl90uv 0TI] iiTlllloupyla Ta~IK~<; nTtpuya<; OTO OUViiIKaAIOTIKOKlvl1~a. -

Op rcu sVE<;OIKoytvelE<; OTI]v 10nwvia txouv KOVEI aywyt<; evcvnov TWV epyoiioTwv IlE TI]V KaTI]yopia on KUPIOAEKnKo unt~aAav oUYYEvEl<; TOU<;OE EPyaoia IltXPI 9avOTOU. 01 icnevcc epya~o~evOI txouv KaTo 11£00 opo 254 WPE<; unEpwpie<; iiTlA. 160 ncproooreosc an' on OTI]v npwTlV . rep~avia (1989). rn<; iiE aUToKIVflUIJI\JUIIYUVIl>Cq>TOVOUV 419 wpe<; unen<; anaOxOAI1Ofl<;. rTOU<; iie epya011<; u~peoie<; an' on txouv 01 em9Ewp~oEI<; epyaola<; KOl oe OPIO~tvE<; Tpone~E<;, 01 uneiiEV alloijlovTOI nOvTOTe.

Bt~ala ~TlV ~exvo~e KOl TOV xovovxo Xpovo epyaoia<; nou KOl ouroc eival KOla nosu aU~Tl~tvo<; an' OTI oe OAAa ~IOIlTlxaVIKO KpOTI] KOl q>Tovel one 2.016 wpe<; Yla TO 1991. Av npo09toou~e eiiw OTI KOl I1 XpoVIOTIKTl MEla ii£v ~£nEpvoEI nc 10 Tl~tpe<; KaTaAa~aivou~E iiloq>opou<; nou us Ko9E aq>op~~ npooavaToAi~oVTOl 0' aUTO TO 1l0VTtAO. KOl lanWVIKO 9aulla TO av£~o~ouve, lanWVIKO 9au~a TO KOle~O~ouve. KaTO oU~nTWOfl OAOI aUTOi I1 KU~EPVflTIKoi ~ ~lo~~xavOI. AUTOi O~W<; nou TO iiOKI~o~ouve oTI]v npo~11 txouv Kal oplo~tva oAAa ou~nepoo~aTQ ~YOAel, TtTola nou TOU<;avoYKaoav va eYKplvouv oXtiilo VOIlOU nou va £v-

Boppuva TI] ~eiwOfl TI]<; iilopK£la<; epvootoc Kal TWV unepwplwv. KaTOAa~av on ue ourov TOV e~aVTAl1nKO pu9~0 £K~eTOAAeuOfl<; Tl avanapaywyI') TI]<; epyanK~<; Mva~l1<; 9a elvOl ~Ia MOKOATl un0geOfl vm TOU<; lonwve<; sovcrec. EKTO<; ourou 01 vi:OI epya~o~evOl ~~ouv emTaKnKO TO otmuo Yla neproootepo eAeugepo Xpovo KOl eroi Tl OUViiIKaAIOTIK~ ouoonovolc elxe ~11n;oel Kon TtTOIO KaTo npoTepaIOTI]Ta. . AUTO TO oxtiilo VO~OU nalpvovTa<; oo~apo un' OIjJIV TI]V anoq>aOfl noMwv ~IO~TlXOVWVneplopi~el an' TI] ~Ia TO w~~a TWV epya~o~evwv nou ~nopEi va £. IjIOPIiOOTtill! KOl M~e ~nopEi Ylall iiev ~~el va txouv Kupwoel<; 01 ~lo~~xavOl nou iiev 9a TI]pOUV n<; iilaTo~el<;·Tou.

rTI]V ouoia aUTO TO oXtiilO vouou aq>~VEI an' t~w to 213 TWV Epya~ollevwv iSl1Aaii~ oAe<; nc IlIKpolleoaiE<; emXEIP~OEI<;KOl ~~Ola nc unEpwplE<; nou o~q>wVOUVTOl lleTa~U ~Ia<; Emxe~I1Ofl<; KOl TOU OUViSlKOTOU TOU<;. 01 epya~o~EvOI one ~IKpo~Eoale<; Emxelp~oEI<; EPyo~ovTal 55 wpe<; TI]v e~iio~oiia. To iie nev9r;~epo eq>ap~o~eTOl OE OPIO~tvE<; ~eyOAe<; Emxelp~oel<;. npocecro Kal I1 KU~PVflOfl tXEI onocootoa va geanioel TI]V nEv9~~EPI1 E~iio~ooo Yla TOU<;iil1~OOlOU<;UnaAA~Aou<; TO 1993. An' OATl aun; TI]v un0geOfl ~yaivouv 2 oo~apo ou~nEpo~aTa TO npWTO Yla TOU<;Epya~O~&Vou<; va ~TlV yivouv lanwvOKla. Kal iiEuTepo Yla TI]v Ku~tpVflOfl OTI ~nopEl va ~YOAel VO~O va ~elwoel TO XPOvo epyaoia<; aM lanwvIKo.

10

IYZHTHIH

EPnTHIEII.
1. Alyo Kalp6 ~cTa TIC; cp KAoyte;. Ta anoTcAtopaTa np6ocpopa Yla au~IlTIlOIl .. w,-..,,,',,,, o~aTa. 0 renee KU,,.Ol!.i! ou~ntpao~a Tllv nniJoll np6KCITai c~aAAou Yla t;.Y\I~rJl'!I'P!". . napalSoolaKo 01 apIIOTcp'I~C;~~lU~tC;.:.it:It~1 IlSiaiTcPIl CnJPPOIl. Ti rn anoTcAto~aTaj 2. nOla APIOTCPO rupw an6 nOla plcX6~cvo Kal nOlte; III0i~cp:eC:.~tII ,.. ;", .. , ... . lSpa ~toa OTO (j)0ITnTiK6r~cMtii'(\I:'\1 npoOnTIKllj

nv~;~t'I('Tn1rl"\

KiVTl~a. nou xcaxelilaOilouc; KOI TO npopA1wa svoc avTinaAou

·.,cl.-,-c,m

,WmVIJU<.'iU

nou

OlO onorsxeopo q>aiveTOlI] e~eAi~ewv usoo ern ncvemorruac ue nc KOIVWVIKtC;e~eAi~elC;. MIM~e Yla Tl]V aMaYli TOUnaYKoa~IOU ouaxeTlOilOU liuvo~£WV ~eTO TO 1989 Yla Tl]V KpiOl] TOU KO~. Klv~~aTOC;. m aliuva~i£c; nou tX£1 I] enovcorcnxn Ap. va v xelpaq>eTl]e£i OlpaTl]YIKo ana TI] ouYXpoVTl ocoicx-

nOllilO

~t-

auvtxela TOU KI~~aToe;l roorcrnoa oe aywvloTlKte; np~~toI36u.Mt"~:;,~~ VTPIKO neplexo~£vo. MUl T£TOla lmllon!e·tia,i'J~'Yabbt':j KTI]pioel]Ke ana Tl]V tAAellJllJ pue~lonKou AOYOU,~tad one; 6x'o~t<:KOI oe oxtOl] ue Tl]V KOlvwvia. nrov KaTO'TI]~yVW~1luoc, tno cvnK£I~evIK~ po~eela OlO liIKop~anopo. va aYKaAlooel nAaTlte; ~o~ee; q>OITl]TWVorn 136'01] Tl]e; liIK~e; TOU eKnOlIi. KOI nOAITIK~C; nooroonc. 0 yevIKoAoy0C; q>paonKoe; aVTlKup£PVTlTlO~Oe;nou eruspcrnoe TO liuo T£AeUTOia XPovla, POA£U£ KOI £~aKoAoue£i va POA£U£1Tl]V nALn. T£A£lwvoTvae; eo 'eeAa vaKOVW tva ~IKPO OXOA10.Tnv ertopevn TWV anoT£A£OIlO-

~la q>ptaKla OTllV KiVTlOl] TOU KpOTOUe;.uto KiVTlOl]nou, unopel va ~IlV txel TO eea~aTIKO xapaKnipa nou eiX£ nspuot, aAM eivOl npawaTlK~. elvct unapKni. eivOl Kael]~£pl~. ecno unovao KOI pe xa~I]AOue; pue~OUC;.AUTO nou M~£ avalilOpepWOIj oro novernonjnc eivOl uo npovuoTIKOTl]Ta. AnoTtA£a~a. nne TI] ~la I] Mn va xoroq>tP£1 va Kpanioel KOI TO OKAl]pO nup~va Tl]C; po0I]e; Tl]e;. aAM KOI KonOlOUe;eorrnrec, nou TO coouo aUTO TOUveOq>lA£A£Ue£pIOilOUTOUe; • ~ va £Kq>POO£1 OA£e; curse nc KOIVWvIKte; ou~n£plq>Opte;,
'~~r\vntlT~i

onevcvn

11

IYZHTHIH
TOV OVTOVWVla~O, TOV OTO~IKI~O. To nALOK cno Tl)V oMll, KOTOq>CPC nveuoveuoa aTl) ~ou~Ti 5uva aoptaKclo, nou unoPxcl ouTi] Tl) aTlwTi aTO novemaTi]~lo, oeou ~cV<iAo KO~~OTIO TWV <I>nATiTTovTol an' ourn rnv nOAITIKTi. KOI TO npo~All~O Via ~a~ €iVOl aKpl~W~ aUTO. LTO nw~ 5cv uni]P~E: tva ovrmoAO 5£0~, nou nepc cno q>paaTIKOU~ aVTlnOAITCUTIououc, nepc one VCVIKOAOVC~KaTayycAic<;, KOI nepo one rnv cuKOIplaKTi C~q>oVIOTlTi rnv cuKOIplaKTi npoKTipu~l1, Ka' Sc usee V' cnorexet tva lI,n"nn,u'TI• • KO nOAo aTO AEI. Anevovn crnv ano~opq>wOTl, q>Twxcla, oro IjJt~~aTQ, va um'lPxcl tva~ KO<;nOAo<; nou So CKq>pO~CIOAll auTi] KTl)OTlKal TO KUPIOTCPOva me 5lvCI ~Ia Tl)V npoonTlKTi TWV aVC~OpTl)TWV VCXwv aUVKpouacwv ue TTlV KPOTOU~,KOI TOU KCq>OAOIOU, 11 ovc~apTl)alo~ one TO Ko~~aTa, T1~ KaSllY11T1Kt<;KAiKC~. KOI ()~():.',~".,.",., TlIKOAClaOIanAW<; rnv cnouoio wv 5cv OPKel 5cv elvOI 11~0V11 ~TiY11OTl. o 5cI Kavcl<; vunt N vnronomoac. KOI TO unTip~c ~IQ aTpOq>TiVia va 51051Koalo Tl)~ aTi]~lo rnv Kap510 Tl)<; naVCTlIaTi]~la. MM pcl ~Ia OVC~opTl)Tl) ~cvaMaXll~WV aXll~oTwV

ouoenote rnv ouaia Tl)e; aaTIKTie; nOAITIKTi~ uecc oro ncvemornno, nOAU AOVIKO clvOI 01 q>OITTlTte; KOI va aTpaq>OIJV a' ue ouvsnao rooo xpOVla,
KI 11anAi] wlKAllOTl ~Ia<; vo~i~w OTI unopei va AuaCI KplOTl<; TTl<;AplaTCpo<;

nou

5cv a~q>la~TiTTlaav

TOU AEI, coo KOI YI' aUTO TWV q>0ITl)aTO OTl~CPIVO OTl~clo, ce auv5la· nOAITlKTi auVKupla. ,nn'\lTT'nTI a' aUTO rtou M~c q>01Tl)fj,cv tXCI ylv£1 ~cMTl), nnn~Tlnn'".n~riTOU OTl~CPIVOUq>011.'l\U"\f~~'!"UAclncl, KOI uovo 11!:.An tXCI KO'~4~q9~lW>lW~19fJX~lo. 'Orcv 5£v txou~c cncvrnoa 1lJJ,~),tr$llt&P<i!:n:II1Q', ~Mnou~c ~Ia aaq>ri a5uva~la va nperoerelc q>OITTlTte;. 'Eva TTlV eKq>pa011 ueoc cno auMoo~M£<;, ri napaTo~cle; KI c5w TTl<; AplOTcpo<;. Av E:~OIpeKlV11~a, KaTO TTl 510pKcla TOU 011cUKalpla va pl~oanaanKonolllScl KO~O~, tK-

e-

<l>t·
To

unoPxcl q>w<; ornv OTI unopxouv 5uKOVTO aTO q>01Tl)Ti] StAOUV va 'VOl 0Av SeAou~c va JjI6O:Xi:l~Q.nig~;9!clno·rtA!;0J So 'VOl

av clvOI 01 0\\~?i5IaIKp[(JCI~ npena Mvou<; clvOI ai]~cpo a' auTi] rnv Orcv Via rooo XPovla nai~cl aTO vTinE:50 TOU aVTlnOAOU, orcv Via rooo XPovla 11wlOTl~11 aplOTcpo 5cv opSpwac napa uovo ~Ia cK50xTi TOU wiOTl~OU Mvou, TTl<;ava~oS~I011~, Tl)~ ava510pSpWOTl~, me oUv5COTl<; TOU noveTlIaTi]~lou ~E: rnv napavwvTi, KI OAWV cunev TWV

va~ia TOU mo ",' ,","'n"'~lfn"" '''~Iffi'~ ',')O:U, XCI auTi] Tl) aTlv~Ti piorepev 5uvo~E:wV, rtou 5cv TiPSE:va eKq>pa011<;, ~t~I(A,nV",IVI uno TI<; auv5101KriaclC;, TOV KAaaOlKO rporto eKq>pa0Tle;. Mtaa cno TOV KaTQKCp~aTla~o TTlC;KOI TTlV 05uva~la ancuSuvOTl<; u' tva auYKPOTl)~tvo Myo, 5cv KOTOq>CPC ouonaoeoe; aUTO TOV «oouo. 151va ctrspo 11a5uvo~lo Tl)<; AplaTcpOe; va nporsiva tva aUYKcKpl~tvo opouc aMo KOI Auacl<; rooo Yla TO

5cv cvKOTW.. KaTo TTl vvw~11 rtou cmxclpouv TO onorexeoucro KOI 11a~lonolllai] TOUe; civOl ~Ia ncoonceac va naVlwScl TO 5KO~~aTlKO OKIlVIKO KOI ueoc oro ncvcmornum, va unopeon va cuSuypa~~laTc[ 11 Y£VIKOTCPll ~OUXAa, nou ernspcrel OTT)v cMllVlKTi KOlvwvla, KOI aTO l510 TO <I>.K. KOTl TeTOIO ouvcvroa ai]~cpa oro ncvernonuno ao~apee; cvnorcouc. KOI ourec 01 0VTlaTOaCIC; 5cv q>aiVOVTOI ~OVO aTO CKAOYIKO onerexsouo, OTI auVCX[~CI va unoPxcl tvae; aplaTCpo<; pl~OanaaTIKO<; nOAO<; oro AEI, aAM SO TO 5cl~ouv Kal 01 ~OXC<; nou So unop~ouvc. fj,la~opq>wvCTOI

12

IYZHTHIH
AOtnOV Illa vee KaTOOlaOTl 010 4>.K. Eival aAr)SEla .on KaVEi<;, 010 e~a<po<; TWV EKAOVlKWV aTlOTEAEOJ.IOTWVTWV <pOlTTlTIKWV£KAOVWV, aAM Kat TTl<; B' A9r)va<;, IlTlop£i va OU~IlTOEl TO ~r)TTllla TTl<;KpiOTl<; TTl<;APlOlEPO<;. H KpiOTl TTl<;APlOlEPO<; Elval KpiOTl opollaTo<;, OlpaTTlVlKr)<;. To TlpO~Alllla ~EV Eivalllov6xa aUTO or)ll£pa. T 0 TlpO~Alllla £lval exovTQ<; ~aSlO ouv£i~IlOTl TTl<; lOlOPlKr)<; nrroc TlOU eX£l UTlOoret TO ~l£Sve<; £PvaTIKO Kal vEOAauonKo KlVlllla, va unooeoouv Ol ~wvTavt<; ~UVOIlEl<; TlOU UTlOPXOUV OTIlV KOlvwvla Kat ta AEI, va ~£<pUyOUV TO KOllnA£~ TTl<; KaTWTEpOTTlTa<; cnevovn KOllllanOj.lO Kat TTl 00CJlaA~1l1l0KpaTla Kal va OOUVva OUV~ESOUV£IlE TOV pl~OCJTlaonOj.lO oAala<;. 0 pl~OCJTlaonOj.lo<; TTl<;v. Kalil OIl Kalil UTlOTayr') Kl aTOlllOj.lo<; ~uo Ila~l. To IlEVOAO EpWTTllla Elval, 11 av£~oPTTlTTl pl~OCJTlaonKr) aUTO TOV pl~OCJTlaonOj.lO, va <pPOO£l11'tva ~uvallLKo VOALKO11£TO opalla TlOU 0TIl xwpa Ila<;, va KO opalla TOOOVla rnv TTlTa EVO<; KaAUT£pou OUVTOVlOj.lOU, TTl<; tK<ppaOTl<; CJUVOAlKOT£POUAPlOl£POU xovou vupw one K£VTPlKO TlOAlTIKO ~1lTr)llaTa, TTl<; OUV~Eor)<; TOU 11£ rnv Ka9!lll£plvr) ~wr) TWV <pOlTTlTWV.EK£l aVTIj.lETwTll~ETal Kal TO Oo~po TlpO~Alllla TlOU tX£l axeOIl 11£ nreouvo oro AEI. nptTl£l va £K<PPO~£l Illa aplOl£pr), EVWTOV pl~OOTlaOllK6 KOOj.lO. eva Il£VOAO oUV Vla

evoc

oro ncvernonuao,
~laXWlonKe<; vpalllle<;, TlpeTlEl va TOTlOS£TTlSEL Lr)Il£pa, ~EV IlTlopEI <I>.K., av ~£V ElVat oupf3tj3aOj.lO, TTl ~£V £lval APlOTEPO, 11 VO KOVTpa 010

TOU opalloTwv aUTr) rnv noo11 EVlala, eve~OPTTlTTl, ao<paAw<; 11£ ro ~lKO TTl<; TlpO~Ar)llaTQ. npO~Ar)llaTo TlOU ~£V exouv KUplw<; va KOVOUVE11£rnv TlOAullop<pla, aM6 cvn' S£rc 11 TlOAUllop<pla Elvat eva ~uvalllKo OlOlX£lo TlOU UTlOPX£l 010 £OWTEPlKO, 000 Kuplw<; IlE Tl) ~uvaTO-

11£ reroio TPOTlO ro ueoo XEtpavWYTlO£ uovrc KOllllanIllovTa .IlETaI3ll3aOTl<; e~w en' n<; a£K<ppo~ovTal 11£ TTl TOU<;Via ava~oSIlIOTl TWV CJTlOU~WV, ia ouV CJloOTIKe<; onouoec. BMTloUIl£ rnv avaVKalOTTlTa TTl<; uTlap~ll<; OXIlIlOTWV TlAaTUT£pwV, TlOU Sa ~lvouv TTl ~UVaTOTTlTa eK<ppaOTl<;O£ KOS£ <1>., AvoVKIl OUVKPOTTlOTl<;evoc aV£~OPTTlTOU coiorepou p£ullaTO<;. H UTloP~1l TloMwv aTloljJ£wv eva ~£lYlla TlAOUTOU or)ll£pa CJTl1v APIOl£PO, So TlpeTlEI 0IlW<; va ~OUIl£ TTl ~uvaTOTTlTa 'OUCJTl£[pwOTl<;TlOVW O£ KOrtoio ~1lTr)llaTa, KOIl~IKO Vla TTl OTlIl£Plvr) npovponKOTTlTo. nAEUpe<; TTl<; £iVat 11 ~la~IKaola TTl<; llo9!l-

13

IYZHTHIH
Olle;, aTO m:plCXO~CVO, aTTlV auVTTlPllTlK~ tK<PPOOll, ern AClTouPVlo TWV oPVavwv nou txouv VlVCl tva ncolo tK<PPOOlle; aUvTTlPllTlKWV AOVlKWV KOI neocoucroc aUVTTlPTlKWV~tTPWV. No ~c<pUyou~c orto rnv novloo lOU OIKOVO~Iouou, oAM KOI ono TO va <pOVOU~Cwe; neplspvot 0AOU<pA~Oe:e;, 1 onoior 90 OOXOAOUVTOl~C KanOlCe; 0 cKollAwacle; OIKOAOvloe;~ KanOlO oorr. ~1l~~OTO . . XPCla~CTOl va ~pou~e: TTlV tooppornc. 1 KO~~IKO ~~TTl~O dvOl aUTO TTle; OVO~a9~10fle; l!~if! TWV anouowv. ntpo one TO opo~o VIa OIl~OKPOTU( ~e:TOppu9~10ll, 90 nosna va UnaPXCl npoanaee';' VIa OUOlOaTlK~ o~<pla~~TTlOll TTle;npowoTlK01T1T "",

XPHITOI K.

14

APIITEPA ITA A.E.I.

,

TWV TOU, IJOVOlilKO olirwo

0TTf

lipoOl]

TOU

vKes KOl TO lilKOUi1IJOTO TWV lPOlTTlTWV OlO 1l~£UPO , OU .' . a lOlJtVO, OIlO

15

MAeHTEI
0 (~TT]J.la Tl7~ a~loA6YT)OTJ~ oro XWpO Tl7~ sKnaiOE;UOTJ~ eivoi seuo noAuaU(T)T17J.ltvo aVCIJ.lSaa as natoaywyou~ oro nooeseov, aAACI «o: a' tva J.lSyCIAOKOJ.lJ.lCITI KOlvwvia~ ar)J.lSTl7~ pa. n~ps IOlaiTSpT) tKTQOTJ TQ TSASUTQia 2 Xp6vlQ AOYW Tl7~ slaayw~~ TWV s~sTaoeev oto LlT)J.lOTlKCI Fvuvaoa Kal Tl7~ Kal tvroVT)~ aVTiopaOTJ~ TWV J.la8T)TWv a' auTO. nplV J.lIA~aOUJ.lS Yla Tl7V ouaia Kal Tl7 AOYIK~ TWV J.ltTPWV XPSlCI(STOl va snava. cptpOUJ.lS aT17v emeovaa J.lSPIKt~ naAlt~ aA~8sls~, ttou ar)J.lspa 6J1w~ onoxoutttovral tVTsxva «o: aKomJ.la.

11

EEETAI:EII: ...
.~. I

EEETAI:EII: ... EEETAI:EII: ... EEETAI:EII: ...
,

~

o l;UyXQovo; A~~LO;

... _" nanayaAol 1.1& ocppayi~a

IxoA&lo KaS' &IK6va Kal KaS' ol.lolwOIl Tile; KOlvwviae;
To oxoM:(o ~e ~p(oKeTOl oe yuoAa, crroortc-

ouevo ana rnv KOlvwv(a. AVT(8eTa ellTJPeO~eTat
oueco an' oumv. 0 rponoc opyovwm;<; TOU, 11iepapXlK~ ~o~~ TOU, 01 ~t80~01 ~1~aOKaA(a<;,11UAIl TWV ~a9!l~oTwv eKq>po~oUVTO OUYKeKpl~tvo KOlVWVlKOnOAlTlKO ouornuc ueoo OTO onolo avanruoosror TO £KnOl~£UTlKO ouornuo. 01 enoree aAAayt<; 0TTlV napaywYli O~IlYOUV crxe06v aUTO~OTa oe lleTappu8~(O£I<; 0TTlV eKna(~EUOIl. An' rnv 0'\'\11 01 ~a8IlTt<;. ana TO noero KlOAa<; ~~~aTO TOU<; 0TTlV eKnat~eUTlK~ ~la~IKao(a, tXOUV novw TOU<;TO OTiy~a TTl<;KOlVWVlK~<;- TO~IK~<;KaTaywYli<; TOU<;.01 QV8pWnOI ana TTlq>uOIl TOU<;~ev txouv oo~opt<; KAIlPOVO~IKt<; ~laq>opt<;. Me an,\(] '\oYla, ~ev unopxouv ana TTl ytvVI1~ TOU<;(KaTo «cvovc) t~unvol Kal xa~o(, lKaVO( Kl aV(Kavol ov8pwnol. H en(~paOll TOU nept~OMOVTO<; - 11oxovevao, 11KOlvwv(a ... - nape~~a(vouv Kat ~laq>oponOlOUv ~ cvcrrruooouv nc apXlKt<; TOO£I<;TOU Ka8evo<;. To nal~( ana epvoTlK~ ~ aypOTlK~ olKoytvela an' rnv tnc, Kal ana 0OTlK~ an' TTlV 6,\AIl, txouv ~laq>opt<; nptv aKo~a q>TOOOUV ncern q>opo 0TTlv ouxonoorc TOU Yla oxoAe(ou. To ~opo<; TWV OIKOVO~IKWVnpo~AIl~OTWV, TO oYXO<; TTl<; Ka9!l~epl~<; em~(wOIl<;, TO xallllAo ~Opq>WTlKOw(nelio OTTlV epyaTlK~ OIKOytv£la ~1l~IOUPYouv tva ~laq>opeTlKo, uno~a8~1ouevo uno~a8po 010 nOl~L 01 yove(<; nou KOvouv liuo liOUA£lt<; cru~8w<;, Yla va TO ~YOAOUV nepc, txouv nOAU neproptopevo XPOVO Yla ~la OUOlaOTlK~WlKOlvwv(a ~e TO nat~L H AUOIl TTl<; TTlAeOpaOl1<;Kal TTl<;~lvTeoKaotTa<;, Yla va 1l0UXOOOUVA(yo e(vat tno ~la~e~o~tVll Kl cnorexeO~aTlK~ lilt~O~O<;. To nal~( aUTO txel neorootoueVO A£~IMYlO vum Kav£(<; ~£v TOU ~(,\1l0e nOAU, nepioplo~tve<; nopoorcoetc YlaT! ~ev ~ye nou8evo eKTO<;an' TO omn TOU, TTl verrovie TOU, TO XWPlOTWVYOVlWVTOU. E(vOl eoveoo nw<; TO not-

~( ana aOTlK~ ~ ~eyaAoaatlK~ oxovevac txel nsprooorepc «aTOU", aKo~a Kl orcv ~ev acrxoM9!lxov 01 YOVE(e;TOU Ila~l TOU, YlaT( aiyoupa KonOlOl aoxoM81lKav (,\oyw TWV ~EYOAWV OlKOVO~IKWV ~uvaToniTwv). 'OAa aUTO ~t~ata liEV OIllla(vouv nwe; ~EV Unopxouv E~atptOEl<;. 'O~w<; liEV nououv va 'val E~alptoEle;, nou liEV aAM~ouv TO YEVlKO xovovo. To OXOAE(OtPXETat ~E TTl oelpo v' ovcnopcVEl Kal va O~UVEI ourec nc aVTl8toEle;. Ano mv npwTTl KloAae; OTlY~~ XWp(~El TOUe; ~a9!lTte; OE KaAOU<; Kat KaKOU<;, xwp(<; va txel rportouc va ~OIl~OEI TOU<;«KaKoue;", Ano tva OIl~E(O KOl ~ETO 01~a8IlTte; TOl~eVTonOlOUVTal oe KonOla ~a8Ili~a lKaVOTl1Tae; ue 1l0ValilK~ ~lt~olio Yla TOUe; noxxooc npoc TO KOTWKl OXI npoc TO novw. E~w noena va norus nee Yla TO IlOVO rtou ~EV urtopet KavE(<; va KaTTlyop~oEI TO EKnal~CUTlKO oUOTTl~a E(VOl Yla couvenac OTTlv EKnMpwOIl TWV OTOXWVTOU. AVTi8ETO na(~El ue ~EyQ,\1l OUvtnEla TO po,\o TOU, nou ~EV EivOl oMoe; an' TTlV avanapayw~ TWV Ta~IKwv aVTl8toEWV OTTlVKOlvwvia. 0 llu80e; TOU «oxoAelou Yla OAOU<;". TWV «iowv CUKOlPlWV" Kal TTle;«a~loKpaTiae; » E(VOl nopa~u81 Yla aq>EAde;. Auni TTlV KaTEu8uvOIl ~p8av va e~uIlTJPenioouv TO uerpc TWV E~ETOOEWVKOl TTle;op181l1lTlK~<; ~a8~oAoy(a<;.

'O~W<; KUPlOI cru~~ouMTope<; Kl 18uvOVTe<;TOU Y.n. 0 KGAOmOlJO<;TOU 0xoAe(ou rtou npOTe(VETE, ~ev E(VOl nnor' oMo an' TO KaAounw~a TTl<;OKt!jJr]<;TWV ~a8IlTWV 010 ~IKO 00<; uerpc. OaT! 01 e~ETOOEl<;~EV O~IlYOUV OTTlv ~opq>wTlK~ OVO~O KOl OTTlv OUOlaOTIKn a<pouo(wOI) YVWoewv, aMo OTOV nanayGAlO~O .TTl<;UAIl<;. nOlO<; 00<; E(nE aA~8Ela OTl 11~OPq>WOllE(Vat KaT£~aTO Il~EpO~IlVlWV KOl YEYOVOTWV0TTlV loroplo, E~IOWOEl<; oro Ma9!l~aTlKO KOl tUnOI 0TTl XIl~E(a. H 0VonTU~1l TTl<; av8pwmVll<; yvwOIl<; oro neocouc TWV OlWVWV,11OIl~aaia 0,\,\0 KOlIl ouoio TWV EmOTTl~WVaiyoupa ~EV EiVOl aUTO nou eOE(<;~a8a(VETE 010 crxoAE(a. Mopq>WOIl ~EV e(vOl 11 KaA~ anOIlVll~OVCUOl1 anOOnaOlJaTlKWV YVWOEWV GAM 11 liUVaTOTTlTa KP(OIl<;, eAtyxou, npoowmK~<; cru~~OA~<;Kl ernxo~<; Iltoa 0' tva ouorruo YVWOEWV. 01 E~ETOO£I<;Aomov y(vovTal OVTW<;Yla va ~a8a(vouv 01 ~a9!lTt<; 0,\,\0 OTl 8tAeTE Kl onw<; TO 8tAETE EOE(<;.L'l1l~IOUPyOUVTattTOl ov8pwnot AElTOUPYlKOavaAq>O~IlTOl, ~la KOl unoooov rurnxc va yvwpl~ouv apKETO, xwp(<; O~W<; va yvwpl~ouv OUOlaoTlKO. tJrjPlOupyouvrat trOl TTpwTOTTAaapara

'II&KaOT& ... oKounioT& ... T&A&I(;)OaT&

I

aypapparwv epyarwv, errtCJTTjpOvwv ttou ~t..., pouv va KOVOUV awato on aTTatrel 0 KarrtrcMtGnKOC;«atoueaouoc epyaoiac;, a,ua oiyoupa OE:V etvo: poprpwptVOt ue tnv TTAanatvvota TTOU anatrE:iKat oiVE:tTTj ouvaroTTjra 0 ouavo; uac. <l>UOlKO
01 E~ETOOEl<;~EV ElvOl 01 ~OVE<; nou oenvouv 0' aUTO. NO~lllonOlOUV O~W<; Kat EVTE(VOUVKOTl reTEOlO. 'O~w<; aUTO ~EV E(VOl Kal 0 llaV~lKO<; TOU<;POAOe;.

H Emxelpl1~OToAoy(a uneo TWV IltTPWV E(VOI anM. 01 ~a8IlTt<; ~E ~la~o~ouv KOl ~EV ano~(liouv vum liEV unopxouv rponoi EAtyXOU TOUe;. To OXOAEIO tXEl XOOEI TOV ncoccvoroxiouo TOU, EmKpaTE( avopx(a KOl xa~aAte;. EmTtAoue; noena va ~nEI ~Ia TO~1l oro EKnal~euTlKo npoy~OTQ. AUTO TO POAO tPXOVTOl va na(~ouv 01 E~ETOOEl<;Kal 11apI8~IlTlK~ ~a81l0Aoy(a, ~la KOI 011109!lTt<; 8a avaYKaOTOUV va ~EAETOUV K081l~EPlVO YlaT( 80 ~tpouv OTI K08e rplpnvo ~ E~O~IlVO 80 eXOUVe~ETooEl<; Eq>'OAIl rnc uAIle;.

I

0tAIll.la 0&00
L'llaxwp(~ouv TOUe; lla9!lTt<; OE «O~IOU<;" Kal «av~u<; ». AnootxovTm p OtlTO-TOVeueoo TPO~ q>UOlKO TOV cuoiovo XWPIOlJOTTle;KOl-

16

MA9HTEI
vwvloe;. 01 «O~IOI" m:TUxolvouv, 01 «OVO~IOl" 0~o8r)T;tle; nou nolova XO~I1AOue; ~oS~oue; eivOl oviKovoe; va npoxwptiael, evoo ouT6e; ue utJn1A6Tepl1 ~oS~oAoylo toec txel neoicooreoec ouvoT6T1lTee;. MoSoivouv ana YW~ Tl KOlvwvio omOTeAeiTruon6 «IKOVOUe;" Kl «oviKoVoue;". 01 npOOTOl ~nopouv va e(eXlx80uv, 01 . OeuTepol cc ~pouv ~10 oouAirao KOI xwpie; nOAMe; onormoe«. O_LOYTlBtoel<; UOll Ziql"ollpvri rD_ !Qlo TO m'!ClJJWO yiYOYTOl IooQO CJ!T) auveiol1011 TOU !loSnTti «SeOaIOATIl OVIlKel!leVlKi)" npowoIlK6T1lTO. ""iyo euetc nou yevVl19i)Ko~e KOUTOi,.Aiyo nou oe Olo~o~o~e ... eror etv' 11~wti KOI noioc va rnv oAM~el".

norurolvouv.

a

~E nwe; 01 E~eToaEle; KOI uovo curse e~unnpeTOUV enopKooe; OAO TO noponove. EivOl OA6KAI1PO TO eKnOloEUTlK6 aUOTI1~O, tva ouvoxo ~tTPWV aJi~epo. 01 e~eToaEle; KOI 11opI8~. ~08~OAOyio tXOUV TIl OIKti TOUe;au~~oAti·

Ta aVail TOU cCKaKOU»
To nepoivo KOI q>ETlVOKiVl1~O TWV KOToAtiljJewv noooncenoe va ~oAel, sore Kl cnooncoucnKO nAEUpte; ~10e; TtTOIoe; AOYlKtie;. 1010in:po ue nc KOToA!iljJele; TWV ru~voaiwv, 01 ~o8r)Tte; ovreoococv aIO aUYKeKpl~tvo uerpo. AuTti TIl q>opo 6~we; ~ptiKOV ovrinoxouc TOUe;0Xl uovo TO Ynoupvelo KOI TOUe;KOTOaTOATlKOUe;~11xovla~OUe; oAM ce nAti8oe; rteprrtrtooetov Kat TOUe; vovelc Kl eKnatOE:UTlKOUe;, rrou aIO seouo TWV e~eToaewv ~ptiKOV TIl Xo~tVl1 Tl~ti TIle; natoeioe; KOI TIlV OVO~08~10l1 TOU KUpOUe;TOUe;. An' rnv OAAI1, TO AUKela oev unopeoov va auvoeSouv ~e ouoioorno rpono, usee an' TO 01-

ccEA&u9&plp> • avaYKaarlKrl &nrAoYrl
~o8r)Ttis nou «auveloI1TOnOlei" 6Tl «oev TQ. n(_lJQVEI O vpiJppOIo»_(6Ao 8 Kal 10 naipvEI am . T oloywvi~OTO) ono<poai~El nwS oev unopXEl A6-

a

~.'

YOe: va GUvEXiaea TO axoAeio. i\MWaIE !lnV SEXVOTEOIl TO axoAeio oev EivOl Xoopoe; YlO YEVlKti ~6pq>wOTl KOI KdMlepYElO oAAo 0 rtpo60xapo( TOU novEmOTrJ~iou. "ETm Aomov 6aOl KOTOI\a~Olvouv cno vw;;rc;-nwe; «oev txouv TO KOTmo" YlO KOTl TtTOlO TO eYKOTOAeinouv coo EivOl KOlpOe;. M080lvouv «mom TtXVl1 ti OOI1YOUVTOl n' EUSEia oe; OTIlv nopoywYli. LTIlV KOAUTepl1 neplrrnoon oloMyouv tva runo AUKeiou nou TOUe; noptxel TEXVlKte; yvooaele;, ~laOElolKeUOVTOl ti elolKeUOVTOl ce KOTI.01 EPYOTEe;TIle; ~iooe;, nou ~tpOUV va KOVOUV ~10 aUYKEKpl~tVl1 EPYOaiO KOI nAI1PooVOVTOl q>TIlv6 EivOl tTOl~OI YlO va q>oyw80uv ana TOUe; KOmTOAlaIte;. To aU a Aomov e~aO(pa}.i(el Ji' aUTO rov toone av8pwnoue; ttou ~epouv va IQ a Xo 0XI va OKcnrOVTOI, 0JiIAOUVTCe;Jil1xavce;, npoypaJ1J1aTlOJievee; OTle; avoYKee; me; emxelPI1OT"Je;· ~uvaptK(j VIa IT/V napaywyr), at aDVTOJio XPOVIKO OIOOTrJJia,Jila Kal 11 eYKaToAel!Jn7 TOU 0xoAetbO 6aool1yrjocl OTrJv e~eupeOT"J epyaaias, qJTrJVO Ylari TO «aTou»rou eival }.iya, enapKee; Ylari yvwpi(el OTi 11 KamTOAlaIIKI1 napaywyrj xpel.o(eral~ 00 nrov OVOI1TOan' TIlV nAeupo ~oe; va nou-

feyanko

KO TOUe; orrnucrc, u' oUT6 TO KiVl1~a. t:,.ev ~nopeae va 0lKooo~118ei ~la eVlaia AOYlKllYlO TIlv CKnaioE:UOI1 nou v' anOVTO 0Xl ~ovo ae KonOla Tpa oAAo OTI1V eVlOla eniSeOl1 TIlS ovoauYKpOTll0I1e; OTI1V natoeia. rtaTi 01 e~e:TOaele; ce t:,.n~oTii«i Kat ru~v6mo, 11enovoq>opo TIle; opI8~I1TlKtie; ~oS~oAoyiae;, 11ioPUOl1 TWV IEK, n ol1~loupyio 101WTlKooV novernornukov OTI1V EAMoa, ro volJ/ola Yla TEl Kat AEI e~UnnpeTOUV OAO, TO KaStvo ue TOV roono TOU, TOV iOlO aI6xo: rnv npoaop~oYli TIle; eKnaioEUOI1e; one aVOYKee; TIle; KamTaAlaIlKtic:___s napaywYtie; aJi~epo. 01 onolce; aVTlopooelq aIO JieUOV £ivai avoYKI1 va oe8ouv Ji' oAoue; roue; xwpoue; me; cKnaiOellC1QC eTOl WaIC va I.lQV eXouv aJiUVTIKO aUo em8eTIKo a aKrrjpa. I KOToA!iljJele; TWV ru~vaaiwv, rtou tAel~av OXWKO ooo~a, Myw TIle; q>o~eptie; KOlvwvlKtie; nieOl1e; nou otXTllKaV, q>avepoovouv nwe; aIO xoopo TWV ~08r)TooV unopxouv ao~apte; ecnec ovnaIOOl1e;. rIa va ~I1V uelvouv 6~we; TtTOIee; elvat ortoporrnro va auvoe80uv Kat va evortomsouv ce ~10 ypo~~ti cvrloooonc 0Xl uovo onevovn one emueoou aAAoyte; aAM aTO aUVOAO ourov .

~r-

NTiva Penna

17

MA0HTEI
OUlmV010, I) ocvolveon KOI I) OVOYK010Tl)TO Y10 oj.loAli rtopelo OTO ccj.lETOPUSj.llOT1KO» (OVOliIOpSWT1KO) tpyo TI)<; KU~tPVI)OI)<; OOOVOqlOpO TO EKnOlliwTlKO OUOTl)j.lO EivOl tVV01E<; KOI M~El<; nou TOV TEAWTOio KOlPO OKOUyOVTOI ana q>opEi<; KOI nopOYOVTE<; TI)<; wiOl)j.ll)<; nOAmK~<; OKI)V~<; KOI nponoyovlii~oVTOI tVTEXVO ana TO M.M.E. LUj.lnV010 KOI OUVOiVEOI)us O~OVOKOI OI)j.lEio OVoq>opo<; TO ccUljJ10TO ESV1KOOUj.lq>tpOV». IIt~El<; KOI tVV01E<; WpoiE<;, KOAOliiOTUnWj.ltvE<;, nou cvrt va E~Oj.laAUVOUV KOI va aq>Oj.lE1WVOUVurtootnpiKTt<;, TPOj.lO~OUVKOI yiVOVTOI OVTlKEij.lEvo lil)j.llOUpyio<; EVO<; pEUj.laTO<; ueoc OTl) vEOAaia Kal TO j.laSI)TOKOOj.lO ue (apKETO Evlilaq>tpovTO) xapaKTI)plOT1KO. H K1Vl)j.laTlK~ Ej.lnElpia TOU j.laSI)TOKOOj.lOUOTl)V nATPA Oq>I)OE moe TI)<; j.110 OE1PO KOOiJOU nou ncconoset va EKq>pOOEIrnv liuoq>opla TOU, rnv avoYKI) TOU Y10 OU~~TI)OI) Kal novw an' OAO, rnv avoYKI) TOU Yla j.lla KaAuTEpl)

1~~@!I!/jJI!I/!j
ApK&1 va ~tp&le; va KaV&Ie; nanavaAia, aUTO &1val TO KPIT~PIO Via va &iaal KaAoe; lla9IlT~e;» EPnT.: Ti moteoeu; naene: va aMa~el aro axoAeio; ccOAA" EPnT.: 'Exel TI Nto yevla ooouata; 'EX&I aAAa aK&na~OVTal ana Til pO~ Tile; KOIvlllviae; ana TIe; ccaVaVK&e;»nou lillIlIOUPv&i 11 Ilila •••• EPnT.: nOla TI YVWIlTlox; Yla ra KOllllara; t:.&V txouv Kailia a~ia. nOUAlovTal &uKoAa, noAu &uKoAa.•.. EPnT.: To neooouevo OlaOTT)lla unTjp~e tva KivTllla ouvaro Kal lla(IKo, Ti onuoive: aTjllepa Yla oiva KivTllla; «Elval, erev unaPX&1 &Uala9llTOnolllall Kal lipaall, OXI Alllva~ovTa v£pa, OTav unaPX£1 OUVKpoUOIl 11£TO KaT£oTlllltvo, OTav li£v na~ap£u£le; TIe; aVaVK&e; OOU, aAAa «nptntl va &naVaaraT~OOUllt!!!!» EPnT.: MlAae; Yla enavaaraOT) T1) anYllTi ttou OTT)V Av.Eupwnry 0 K0J1J10UVI(]J10e; Karapeuae, oe ilia enoxTj aav T1) OI7lleplvTj. TI £vvo£le; oTav Ate; £navaaraolli Evw litv ~tpw TI KaTtp&UO£ Kal OUT£tXtl oxt011 II' aUTO, Via lit va &naVaOTaoll Ollllaiv&1 li,a tvllloll TIIIV VtlllV Kal aAAlllv lI&vaAlllv nou 9a aVIIIVIOTOUVVia aAAIl 1I0P!P~ KOlvlllvlae; •.••» EivOl TEA1KOaUTO TO nOllilO TO noio UYlt<; KO!lj.lCITlTOU Kl~j.lOTOe;; EivOl TO rtoio noeronooo KOfJfJOn Tl)e; K01VWviae;;

on

~w~.
LU~I)TWvTa<; j.lE j.laSI)Tt<; npwTonopOU<; OTO nepoivo KiVl)j.la aMo OXI uoVO, q>OiVETOl KaSapo I) aj.lq>I~~TI)OI) TWV lioj.lwV AElTOupyia<; TOU OXOAElou TWV j.lIlXOV10iJWV Kal TWV SWj.llKWV nAOloiwv, KOSW<; KOI 01 oVa~I)~OE1<; j.llO<; YEV10<;avSpwnwv nou liEV txouv xaSei an' TO AE~tAOY10TOU<;,tVV01E<; 0nw<; opoucrc, EVOTl)Ta, EnaVOOTaOl). nOloi Eival AOtnOV nurot 01 16opl)liE<;; Mia ccOUVtVTW~I)>>OlO nool, j.lEOI)j.ltPI t~w ana TO 70 Aliwo nATPAL, j.lEP1KO ueroo ana TOV reno -euoicc- Kal TO j.lVl)j.lEio TOU N.TEj.lnovtpa.

EPnT.: Ti eivOl TI(wTi ylQ otva; «H ~III~ 1I0U]~tl aav tva nOTa1l1 11&lipoa&po Vtpo nou n&pva&1 IInpoara 1I0U Kal li&v IInOpw va mill. Elval Kpilla ..... XavlII Toaa noAAa" ...• Kal tlval aMBtla..... TO Kuvllvalll 6aBIlOUe; KaTa TO KUVIlyaw xp~lIaTa &ival 11anOljl1l Tile; unapxouaae; KOIVIIIVIK~e;~1II~e;ara axoA&ia. cclj)povTlar~plo-aniTI!ppovTlar~plo Kal ·naAI cnrn Via lila6aalla, litvaVTtXIII aAAo" . EPnT.: Ti £iVOl ro axoAeio Yla oiva; «Mia &navaAIlIjIIl TOUCPPovTlaTllplou nwe; vlwBm Til vvwalli «nAnArAAIA,,*
nOU OKOj.la KOI Yl' ourn npena va tXE1<; AEq>TO va nAl)pwoEl<; epovnorrpto, llilain;pa, v' ovopn~El<;~1~Aia.

MnopEi KOva liWOEI oncvrnaEl<; OlOU<; opounouoec KOI nc 0VO~'l~OE1<; TOU<;. H OUvlilOOKEljJI) TI)<; K.N.E. nA'lOlO~El Kal otvoupo KOI KonOlO an' aUTO TO nOllilO So unopeoouv va ~piOKOVTOl EKEi, So StAav va StOOUV TOU<;npO~AI)ucnououc TOUe;. Touc npO~Al)fJonOiJOUe; TOU<; Yla TO nEpOlVO j.lEYOAE1WliE<;KlVl)j.la Kat Yla TOV KOOiJO TOU, nou 0AOI cvoperneuoore nou Eivat reco. T OU<; npO~Al)fJanOfJOu<; TOUe; Yla TO novw OE nOla ~oon TCA1KOSo avamuxSEi aUTO To.lilopKte; pEUfJa cvncroonc OTI) j.laSl)nK~ VEOAala Kat nee Sa nOljJEl aUTO nou So unOPXEl va Eivat WKatplaKO, rlaTi TO KWfJa liuoq>opiae; liEV EKq>PO~ETatKal KOTW ana noiec OUVS~KEC;Sa EKq>paOlEi; YnoPXEl avoYKI) Yla nOA1TlKtl evonomon TWV vtwv; Tl sxcve I) KNE yl' aUTO; Tl So KOVE1; H EfJnClpia ucc, MCI OTl OVE~OpTl)Ta ana TI) 9tAI)~ fJae; tl OX1,fJEyMo Kat Oo~opo 9tj.lOTa OU~I)TlOUVTat: 0 E9V1K10iJOe;, I) rlOUYKOOAa~ia, 0 LOUq>A10<;,01 E~ETOOE1<;, ue TO 61KO TOUe; rpono OAa .... -ovoxoovnn- Kat KOU~EVTlO~OVTat. nwe; So OUfJ~OMEI tva vto EnOVOOlOTlKO unoxeurevo OTI)V VEoAaia OE TtT01Ee; OU~I)~OE1<;, ue noio rpono 90 «6E90uv» 01 aVl)OUxiEe; Kat ccovaAUOE1<;»anWVTWV nat61WV ue Tl)V OVnKanlTaAlonK~ KPltlK~ KOI TI) 6poOl); H ~w~ ... E~aKOAouSEi va fJ010~El oav tva nOTOj.ll ue 6POOEPO VEPO nou nEpVOEI unoocrc uou Kat liEV unopte va mw. Kat rt yivCTat .... Ta~tpva - Kaq>ETtpla - PUB - OXOAEiO - onm, KOAI)OaV oAa OTO j.lUoAO uou, 00 XUj.ltVOI KOq>t6e<; ....• nptnEI va encvoorcmooue- ..... Keij.leva - ouvEvTeu~el<; KWOla<; nA10KO<; - Loq>ia MnepoTl) - nATPA

rtotoc

4

r p4

EPnT.: KOIYla ro poAo rwv e~£T(iaewv ri txere va tuits; cct:.tV xptla~&Tal KPITIK~ IKavoTIlTa aAAa Kal OUT&TIlV avanrUatl.

-.r

18

~:::-_-.::;:-

~---

To Ao~ ANTZEAE~ <I>AErETAI
81 5wn:poACnTa oe ~IVTCOTQlvla,llc 4 aOTUVOIlIKOU<; TOU"0<; :AVT~CAC<;va XTUnovc aAUnTlTa TO uoepo 1l0TOOUKACTI<mi POTVCU KIVYK Yla rporolo napo~aOT], 5cv snaccv TOU<;, oxc06v anOKACIOTlKO, AWKOU<; CVOPKOU<;OTt Ol 4 aOTUvolllKOi nrov tVOj(OI untp~aOT]<; Ka9~KovTO<; KQl XP~OT]<;uncp~oAIK~<;~ia<;. Erot, ilia un09cOT], nou ana nOAAou<; 9cwpouvrov 1l0Va5lK~ cUKQlpia va an05clKTCi Tl KaKOnoiTlOT] TWV Ilaupwv ~Ilcpa ana 1I]v Amuvollia, IlCTQTPO"IlKc oe ilia ana nc no xapaK1I]plOTlKt<; unosecac <j>UACT1K~<; KaTanicOT]<;, c~alTla<; 11]<; a9WWTtK~<; anO<j>aOT]<; AWKWV CVOPKWV11]<;Simi Valley, nsTWV P10X~<; onou tY1VC Tl 5iKTl (1110ncplOX~ AWKWV IlCoalwv OTPWIlOTWV,ouv~9w<; OUVTa~IOUXWVKal 5Tl anOOTPQTWVmpalTWTtKWV, aOTUvolllKWV, K.An.). POVTVCU K1VYK clVQl "aponn<;" KQl "llcyaAOOWIl0<;" ooc «KaAO TOU tKavav» nrnv oav va tACyav 0112 tVOPKOlllC 1I]v ano<j>a~ TOU<;.'Eva ~CKO9apo Il~VUlla nou CA~<j>9Tl no TOU<;A<j>po-allcpIKac vouc: "H ~W~ Ila<; 5cv tXCI Kawla a~la. f1cv txouIlc xovsvo 51KaiwIla nou 9a enoene 01 AWKoi va oc~aOTOUV". Llyoupa, Tl ayavOK1I]0T] Yla 1I]V cnopoon au~ 5cv nrov napa 1l0VO Tl a<j>oPIl~, Tl orcvovo nou ~cXCiA10CTO norrp; M10 OK61111OTlYII~ 0& 1110aT&A£IWTI1 noptio £~09Aiwal1e;, KOTOni&OI1e;, cpuA&TIKWY ~IOKpio&wY KOI POTOIOTIKWY ~IW~&IIlY, CPTWX&IOe; Kl &KII&TOAA&UOI1e;.rl' OUTOUe;,TO YK&TO, TO tYKAI1110 KOI TO YOpKIIlTIKO. AUToi 1I0~i 11&TIe; unoAOIll&e; 1I&IOY6TI1T&<;,1I0~i 11&Til Y&oAoio, 11&TOUe; OY&~OPTI1TOUXPWIIOTO<;, a& T&AIK~ OyoAuOI1, OOT&youe; KOI Oy&pyoue; ~TOY nOYTO KOI nopOII£VOUY 11 lI&yoAI1, &aIllT&pIK~ onoll(io TillY HnA. KQl au~ n e~tyepOT] TWV KOAaolltvwv ntpa ana TOU<; veKPOU<;,TOU<; TpaullaTie<; KQl nc UAlKt<; ~Tllllt<; 11]<; ~p9c va 9UIlloCI aUTO aKplj3w<; KQl va YCV~OCI C<j>IOATC<; OOOU<;ruorseovc OTt IlnPOOTO TOU<; a0' volva ilia nsotoooc cnoooxorrmc wtAaOT]<; eru nTWIlOTWV. ITo OI1I1&io YO 6Y&1 TO News week KOI YO XOPOKTI1Pio£1TI1Y £~ty£pol1 OUT~ 1Ile;TO~IK~ KOI 6XI onAo we; CPUA£TIK~OYTopoio.

o

«Kawla 51KatOoUVTl - Kallllia etp~vTl" typa<j>av ro neve TWV 5ta5TlAwniJv KQl nooeovec 5cv avaeeoovrov 1l0VO ornv anaAAa~ one nc Ka1l]yoplc<; TWV 4 aOTuvoIlIKWV. MOAI<;, nspor avTioTOlXC<; ropaxt<; elxav OT]llclw9cl OTO L.A. orcv TO 51Kao~plO O<j>TlOC CACu9CPTl pte KOpeOTtOoa KaTaOTllllaTOPXtOco, nou nupO~OA10C 01l]V nA01I] t<Ql OKOTwoe ilia 15xpoVTlllauPTl, nou !:Ixc KMljJCt KOTI ana TO Ilaya~l 11]<;. 3 XPovla noiv coruvopxot OTal101l]0aV TO auTOKlvTlTO TOU Don Jackson, ucupou t51WT1KOU VTCTtKTt~ Yla tvav Ka91cpwIltvo 051KO tACYXO. H llayvTlTOn01TllltvTl OKTlV~ 11]<; aVOKptOT]<;, KaTo 1I]v onolc o aOTuVOlltKO<; XTUnouoc TO KC<j>QAtTOU Jackson OTO napo9upo TOU aUTOKtV~TOU, nQAt 5ev snaoe TOU<; svopxouc, nou 5ev KQTtATl~aV nore ce cno<j>aOT]. TTl 5eKaeTla TOU 70, 16 uouooi ensocv 9uIlaTa oTpayyaAtOIlOu, 1I]V wpa 11]<; OUAAI]ljJ~<; TOU<; cno coruvopxouc TOU"0<; :AVT~CAC<;, nou, onw<; uno-

<mipl~av, ncoonoaouocv va TOU<; auyKpa~oouv. o apXTlY0<; 11]<; cotuvoulcc TOU L.A., Daryl Gales unepocniornse 11] XP~OT] 11]<;51a51Kaaia<; au~<; KQl uneaeoe OTt Ol llaUPOI dxav KOnota avaTolllK~ a5uvopto, nou TOU<; sxuvs 10ialTcpa TPWTOU<;0' au~ 1I]v Ilt9050 OUYKp01l]0T]<;. 0 ioto<; "CtOtKO<; 11]<; avoroploc- TWV Ilaupwv xapaK~ploc TOU<; c~cycpuevouc TOU L.A., oav "Ilta xou<j>Ta XOuAtYKav<; KQl 50AO<j>OVWV1» . 'OAo aUTo, KOI 1I0~i, 110060p~ unoxlilpl1ol1 KO9& OPYOYIIlII&YOU KIYIlIiOTOe; oYTiorool1e; OTI1Y 011&pIKOYIK~ KOIYIIlYio, oAAo KOI 11 on60nool1 TillY 1I0UPlilY I1Y&OIWY KOI TillY opyoYIiIO&IIlY on6 TI1Y npOYliOTIK6TI1TO KOI Tie; i5109to£le; TOU K601l0U nou TOUe; OKoAou90UO&, O£ OUYi5UOOIl6 11& Til OUY£X~ X&IPOT&P£UOI1 Tile; 9&011e; TillY oCPPO-OII£pIKOYWY (KOTIil KOI on6 TO £nin&i5o Tile; i5&KO£Tioe; TOU '70) i5I1I1IOUPYOUY1110£KPI1KTlK~ KOTOOTOOI1. MaupOl e~eyeplltvol t<j>Tl~Ol <j>wva~av os nM90<; 01l0<j>UAWV TOU<; (nou elxav auyKcvTpw9cl ce

aepplKavIKiJ eKKAT]oia ~Wl TT]V cnoec011): ,,'O,n KI av OU~T]TOTe,liev txel xovtva VOT]~a, EMTe ~a~i ucc. Ae; rc KOljJou~e», 'Eva aKO~T]~tanaOlJa TWV ~aupwv, iJ npooyyeAoe; ~eAAonKWV e~eytpaewv' ue OTl~aia TO uiooc cnevovn OTT]v eniOTl~T] a~eplKavIKiJ KOlvwvia, nc a~iee; TT]e; Kat ro au~~oM TT]e;; Kat TI OTl~a[vel TO on ~a~i ue TOUe; ucepouc oro olioeppowaTa Kat nc ~oxee; ue TT]v convopto, aMo Kat 010 nAIOTOlKO Kat oro KaljJI~aTQ au~~eTeixav Kat lanavoepwvOl, AOlOTee;, aMo Kat AWxot, veoi, yuvaiKee; Kat natolO; Mia lIa~IK~ allcploB~TIlOIl an6 Ta IItoa Tile; all&pIKaVIK~e; KOlvwvlae;, ora nAaiola Tile; Ntae; Ta~lle; Kal Tile; Pax Amerikana, t:.ev nrcv TUxalo Kat TO cvooxou~nw~a TT]e; nOAlTIKiJe; T]ywlae;, rooo TOUnpotopou Mnoue;, 000 Kat TOU unOljJl'Jeplou TWVt:.T]~OKpanKWv, KAiVTOV, 01 onoloi npoonosouv va KpaTilaouv nc Aemte; «roppontec cvoueoo orouc ayavaKna~tvoue; AWKOUe; Kat Aeppoa~epIKavOUe; Kat TOUe; AWKOUe;, rtou Yla nOAU KatPO ana liw Kat unooc 8a ~Atnouv nc epA6yee; TOU L.A. orouc eeploATee; TOUe;. Etot, 0 Mnoue; Alyo aepou elxe auyxape[ TOV apXTlYo TT]e;oorovopioc TOU/\oe; 'AvT~eAee;, t~yatve 0TIe; TT]AWpOaele; Kat liiJAwve OTevaXWpT]~tvoe; vto TT]v onoecon Kal o KAivTOV, ~eTO TT]v "aKAT]piJ» KpmKiJ TOU OTT]v lilKaOTIKiJ anoepaOTl, liiJAwve on 8a OU~~eToaxel ce "e8vIKiJ ~tpa npoawxiJe;» OTT]v OUOOlVYKTOV. Ptvo XpuooX6ou

"l-tTQV ~Ia eAeyxo~eVT] XPiJOTl~iae;. AKOAOu8T]ae nc lilalilKaoiee; TT]e; coruvoploc Kat TT]e;eKnailiwOTle; rtou M~a~e KaTO ypo~~a. H 116vll i510cpopa oValltOO 0' OUT~V KOI TIe; tKOTovTai5te; aAAte; Xp~Otle; Bio on6 TIlV coruvoptc, tlval 6TI OUT~ IIOYVIlTonOI~· aliKE.» AUTO liiJAwae evcc ana TOUe;4 KaTT]yopou~evouc aOTuvo~IKOUe; Yla TOV ~op~apo ~uAoliap~a TOU Povrveu KIVYK, ornv unepoomon TOU. 'EeppI~e Kat pe TO elKIO TOU 0 "ov8pwnoe;».

KaVtTt II' OUTa TO p6noAo;» t:.IKT]y6poe; unepcomon TWV AOTUVO~IKWV «No onoll£ K6KKOAo» nOVTT]OTlTOUellilKou rrou entoel~e OTOUe;evapKOUe; TIe; TexvlKte; ue ~OOTlnc onolec eKnatoeUovTal

Ie 1110OUVaAAOvJ\!OUVQVlTlOT] lie rnv OOTUVOllio vlOlgele; 6TI Klv1\uveuele; vo 01\IKI1geic;;
NOI

OXI
TI XopoKlTlpi~el TO Myo 09WWTIK6 an6 TOUe; evooxouc: KOKTj tilotilKooio AverropKTj OTolxeio

23 72
ACUKOI

48 41
AIPPo·AIICPIKovol

21
19

19
2

Eutuotoouvt; omv OOTUVOllio
POTOIOIlOC;

K o),Tj imepumun;
nOlC; A&lToupyei TO 1\IKOOTlK6 OUOlT]Il0 OTOUe;A&uKOUe; & TOUe; 0cpPO'OllepIKOVoue;; !OOTtIlO Yrrtp TWV),WKWV eo J\TOV 1\locpopeTIKIi 11cnoecon ov 01 oaruvOlllKoi XTUmjocl IiTOV 6Aol AcuKol; Kat 01 QVTpee; nou eixov LlIOCPOPCTIKTj Hitilo Llev eivo: aiYOUPOI An' 600 yvwpi~EIC; Ylo rnv un6geOT] vOlli~ele; 6TI 1109WWTIKJ\ onoeoon J\TOV 1\IKoIOAOYlllltvol 1\ 6XI; LlIKOIO),°Yl1IlCVOI Yrrtp TWV),WKWV

18 12 10
ACUKOI

21 45 3
A.ppo·AII£PIKovol

28 43
ACUKOI

5 84
AIPPo·AIICPIKovol

44 37 19
A£UKOI

82 10 8
AIPPo-AIICPIKovol 4

12 73

92

1950-1956
n&pio1)ot; TOUj.lOKKOp810jJ0U. lIou8&p KlV'{K yiV&TOl yvwaTOt; aTOV uoupo nA~8uaj.lo ue TO j.lnOUKOTa~ TWV A&W<j>op&iwv aTO Mo· VTyKOj.l&PUme AAoj.lnaj.lo, ortou yiVOVTOl qluA&nKee:; 1)IOKpl· OW:;. H viK~ &mruyXaV&TOl j.l&Ta ana 381 ~j.lep&t;. iIl&~POU<iplOt; -. To sit in recoooev j.lOUpWV onouooaTWV aTO rKp~V-OjJnopo rnc BOP&IOe:;Koposivcc, nooxoA&i nOAAet;, 1l~-~10l&t;, olo1)~AWa&lt; unep ~t; qlUA&TlK~t; IaO~TOe:; a' OMKA~PO TO NaTO. AnpiAloe:; - li~j.llOUpyio ~t; Fair Play for Cuba Commitee aTO LOV iIlpovTOiaKo.KoAoKoipl - LTO NaTO TO Ki~j.lO TWV sit in auv&Xi~&1 va ovOmUaO&TOI. li&KOO&e:;Aj.l&PlKOVoi eorrnTtt; &mOKtmovTol rnv Kou~o. Ernorpeeouv &V80uOloOjJevol

o Mapnv

1955-1956

1960

KOI 0 T~wv IIlOUle:;, npo&1)poe:; TOU SNCC, KPlTlKap&1 rnv KU~ep~~. L&mej.l~ploe:; - E~l ucopo nOlOla ~piaKOUV TO 8aVOTO oe j.110pOTOlaTlK~ OUVOj.llTlanK~ Eni8&~ svcvnov j.llOe:;&KKA~aioe:; aTO Ilnipj.llYX0j.l rnc AAoj.lnaj.lO. An&pyi&t; &VOlKlOaTWV one j.lOUP&e:;auvolKee:; TOU XapA&j.l, TOU NlOiJaPK KOI TOU LOV iIlpOVTOiaKO. Noej.l!3PlOe:;- To SNCC opYOVWV&t eva &A&u8&po 0~j.l0l)JTiqllOjJO( freedom vote) YlO ~V &KAO~ ucooou KU~p~~ TOU MlOlOl~. 80.000 crouc j.l&TOKlVOUVTOlVIa va ljJr]qliaouv, Teaa&ple:; qlopee:; neproootepor an' oooo; &ixov yp0qlT&1 orouc &KAOYlKOUe:; KOTOMyoue:; ou~e:; ~e:; nOAlT&iot;.

XpOVOilOYIIiO~ nivoli«;
~

1961

r&Vap~t; -lillOKO~ TWV 01nAwj.lonKwv axtoewv ue rnv Kou~. iIlot~TlKee:; OIOOTjAWa&te:; untp rnc &nOVaA~ljJr]e:; TWV otnAWj.lonKWV oxea&wv. LTO LOV iIlPOVTOiOKO OTjj.llOUPYOUVTOI TO Dubois Clubs ana veouc KOj.lj.lOUVlaTte:;,qliAOue:;TOU K.KA iIl&~POUaPlOe:; - To LTOi~T N~naPTil&VT cncvopeua TO TO~iolO ~V Kou~o. Mapnoe:; - 0 npo&opoe:; Kevvevru OTjj.lloupy&i TO Peace Corps (LWj.lOTO Etp~~t;), aTO onoio auj.lj.l&TexOUV nOAloi 0ywVlaTet; YlO TO nOAlTlKa OIKOl<illloTO. AnpiAloe:; - AnoTuxrlilt~ cnoneec &lopOArie:; ornv Koupo (elopOAri TOU KOAnou TWV Xoipwv). iIlOl~TlKee:; 010j.lOprupiee:;. MalOt; - 01 .TO~IOtiJT&t; ~e:; &Aw8&plot;» (freedom riders) eYKoToA&inouv rnv OUaOlV'{KTOV ps VOlKloOjJevo A&W<j>opeio,j.l& KOT&u8uv~ TO NaTO. XrumouvTol KOl auAAOj.l~aVOVTOI' AiYOl an' OUTOUC:; qlTaaOUV aTOV nooopi80 ouo roue (Neo OpAea~). KaAOKOipl - To SNCC npoan08el va ypaljJel TOUe:; j.lOUpoue:;orouc &KAOYlKOUe:; OTOMyoue:; ant; qlTwxee:; neK PlOXet; TOU MlOlOl~ (nalK Kaouvru). L&mej.l!3Ploe:; - 0 POlln&pT ill. rotMlOj.le:;, npo&opot; ~e:; TonlK~t; eveonc TOU uovpos ~e:; BOP&IOe:;KOPOAivoe:;, KOA£i TOUe:;.loupoue:; os tvonATj OUTOaj.lUVO.AvoYKoOjJevoe:; j vo £~oplaT£I, ql£uyel YlO rnv Kou~o an' onou KOAei TOUt; 0j.l0CPUAOUe:; oo£pcpoue:; TOUoe £~ey£p~. LTC MOKOj.ln TOU MlOlOl~ 0 oywvta~e:; TWV nOAlTlKwv OlKOlWj.laTWVXepj.ln£pT II~ oOAoqlov&iTOl ana evov A£UKO, o onoloc 08wti>V£TOl.

RI'V 1i1'plO.epll'V yeyovoRI'V .01' po-rpOl' Iilmpo.O~ ma; lOlA
oOAoqlov&iTOl one 22 lieKej.l~plot; - 0 SDS ~&KlVO tva npoypowo OlKOVOj.llKrie:; epsuvcc KOl opa~e:; (ERAP) us OKono va opyovwaet TOUe:;qlTWXOUe:;,uouoouc KOl AeuKoue:;, one uno~08j.ltOjJtv£e:; auvolKi£t; OWO£KOj.leyOAWV nOA£wv TOU Bopon. '

KaAOKOipl - LTO NaTO TO E8vlKO LUj.l~OUAlO EKKA~atWV, TO SNCC KOl 800 &8&AovTtt; .&mrt8&VTol» aTO litATO TOU MlOlatn~ ue aT0XO va ypaljJouv TOUe:; j.lOUpoue:; orouc &KAOYlKOUe:; OTOMyoue:;, va oovoveoouv erntportec K one qlTWXte:; auvolKi&e:;, va O~j.llOUp~aouv .nop<iM~Ao» oxoA&io KOl va lopuaouv tva vso KOWO, TO Mississippi Freedom Democratic Party (MFDP). liOAOqloviee:; AeUKWV KOI j.lOUpWV OYWVlaTWV. EnetaOolO aTO YKeno TWV j.lOUpWV aTO X<ipA&j.l, ~ iIllAootAqletO KOI TO POTOeaTep. 01 HnA KAlj.lOKWVOUV~V ej.lnAoKri TOUe:;aTO Bt&TVaj.l. 47 qlot~Tte:; TOU M2M auMOj.lPaVOVTOl KOTa rn OlapK&IO nopeloc otOiloPruploe:; svcvnc aTOV nOAej.lo. L TO li~j.lOKPOTlKO auveoplo aTO ATMvTlK Liru, TO MFDP ~TjTO va yiV&1 oeKTO aov ovnnoooenelc TOU liTjj.lOKPOTlKOU Koj.luoroc ana TO Mtaataat~. 0 ~ auj.lIl$aOjJOt; nou TOUe:; noorelverot 8ewp&iTOl unoTlllTjTlKoe:; KOl

rov cnopolnrouv,

o Ktvv£vru

L&mtj.l~pTjt; - lieKej.lppTje:; En&laOOlO aTO MntpKAeU, onou ej.lqlovi~eTOl TO Free Speech Movement. eo cnoxouloe, j.l&plKte:; viK&e:;- TO olKoiWj.lO va KaVel nOAlTlKri one ncvsmomj.llOUnOAett; - j.leTa ana sit in, onepyiee:; Kat KOTOATjljJr]TOU nOVem~j.llOU.

1964
iIl£PPOu<iPlOe:; - To CORE npow8d j.lnoUKoTo~ TWV axoAdwv ~e:; Neoe:; Y OPK~e:;YlO va 010j.loprup~8£1 evcvnc one qlUA&TlKee:;OIOKpia£lt; a' ourn. 500.000 j.lo8TjTee:; nolpvouv usooc, Eva ';nopoM~AO» pt~OanoanKo axoA£lo ovoly£t aTO LOV iIlPOVTOiOKO (San Francisco New School). 0 SOS 80 OVOMP£1 ~ 0leiJ8uvan TOU TOV 10iJvlO TOU 1965. Mapnoe:; - 0 MaAKOAil X. oloqlwv£l ue TOV EAlVlO MOUX0j.lOVT, nvsrn TOU «laAOj.llKOU E8voue:;». EYKOTaA£ln£1 rnv opyovw~ KOl OVOyytAA£1 TOV OXTjj.lOTlOjJo svoc j.loupOU £8vtKlanKou KOj.lj.lOTOt; KOl KplTlKOpel rnv j.lTj-piOlTj TOKTlKri TOU Kt~1l0TOt; YlO TO nOAlTlKO OIKOlWj.lOTO. MalOt; - 10pu~ TOU Proressive Labor Party (llpooOWTlKO EpyonKo Koj.lj.lo) ana TOUt; KlV£~OqltAOUt; OIOqlWvouvrec TOU K.K.A. LTO rOiTjA TOU Ntou.

1m
rIa ncem qlOpa svcc j.louPOt;, 0 T~oiTjj.lt; Mtp£vTl8, yiv£TOl O£KTOe:;OTO ncvemomao TOU MlOlOl~, npawo nou npoKaA£1 PIOl£t; POTOlOTlKtt; OIOOTjAWa£Ie:;.

T§"63
Mapnoe:; - To SNCC KOl aM£e:; opyovwa£le:; YlO TO noAlTlKa 1)IKOlWj.lOTO, XTjj.loTi~ouv TO LUIl~OUAlO Luvepyo~oa j.l£VWV Opyovwa£wv (COFO) ue OKono va ypaljJouv TOUe:; 1l0UpOue:;orooc £KAOYlKOUt; KOTaAOYOUe:; TO litATO TOU j.lla 0l0l~ (Mississippi Delta Project). MalOe:; - L TO Mnipj.llYX0j.l ~e:; AAoj.lnoj.lo 01 j.l~-PiOl£e:; OVTlpOTatOTlKee:; £vepY£I£t; nou oPYOVWVOVTOl ana TOV M.II. KlV'{K, KOTaAriyouv oe 1li0l£e:;OUVKPoua£Ie:;. AuyouaToe:; - LTlt; 28, 200.000 oropo OIOO~AWVOUV ~V Ou6OlVYKTOV untp TWV nOAlTlKWV olKOtWj.laTWV. 0 MA KIVY £Kqlwv£l TOV n£piql~j.lo Myo «OV£tp£U~KO ... »

To rOUOTe;, n&pIOX~ TOU K&VTPO-OVOTOAIKOU AOe; i\vT~&A&e;, 6nou &IVOI TO KtVTPO Tile; £~ty£paile;, ~TOV TO KtVTPO KOI Tile; &~ty£pol1C; TOu '65, nou on6 noAAoue; auYKplv£TOI 11&TO TIllPIVO '1.£'1.0V6TO. AVTlorolXo &IXOV nUpOliOTI19&1 on6 TIlV 0-, OTUVOIIIK~ KTI1Vllllilo 0& 6opoe; 1I0UPOU 1I0TOauKA&T1or~. 6 XOOTIKte; IItp&C; oKoAou9110ov, 11& 34 V&-, KpOUe;, novlII on6 1000 TPOUIIOTI&C; KOI 40 &KO,TOIIlIuPIO $ UAIKtC; ~l1l1ltC;. Xp&IOorI1K£ 11 &nJorPOTtUall 20000 E9vocpuAoK~e; YIO va onoKoTooro9&1 11 TO~11 oro Aoe; i\vT~&A&C;. 0 novlK6e; noli 11 KOTlI-' orOOI1 ou~ &IX& li111110UPY~0£1 0' tva II&YO~O KOIIlIoTI A&UKciJV, &IX£ 60119~0&1 T6T&' TOV NI~ov TIIIV P£noullnAIKovIIIV, &VOVTIO erev T6Tt np6£lipo' NI T~6voov, Ko9ciJe; £nlol1C; 11 un69£011 OUT~ £IX£ ntO£I 0& npo£KAoYIK~ n£plolio. . , ,.

lovou<iptoe:; - To Ol~ilOTO TOU MFDP ortopptnrovrct ana TO KOVYKpeaao. iIl£PPOUOPlOt; - BOil~OPOlOjJoi TOU POP£IOU Btew6j.l, lioAoqlovio TOU MOAKOAj.l X. Mapnot; - 0 M. II. KlV'{K oOTjyei j.110nopelo ana ~ rtAj.lO aTO MOVryKOil£pu ~t; AAOj.lnoj.lO, ~ onoio ~£ana oe plata enEtaOolo. H BlOAO IIlOUT<O, ilIa AEUKri oywviaTPlO, ooAoqlov£ITOI. l1ipu~ TOU nperou «nopoMTjAOU» nov£m~illou ~ Neo YOPKTj. KaAOKOlpl - 10pu~ aTO MOUVT£t; Koouvru ~t; AAOilnoj.lo svoc nosmsou KOj.lj.lOTOt; OnOKA&lanKO ilOUPOU, j.l£ rnv nopoKiVTj~ TOU SNCC. o npo£opot; T~ovaov unoyp0ql£l TO O£UT£PO j.lepOt; ~e:; VOj.l08£aiot; ylQ TO nOAlTlKa OIKOlWj.lOTO(Voting Rights Bill), nou auj.lnATjpWV£1 aUTO TOU 1964 (Civil Rights Act NOj.lOt; VIa TO nOAlTlKO OIKOl<illlOTO). E~ty&p~ aTO ¥Keno TOU r OUaTt; aTO 1I0e:; AVT~£A£t;. neptaa6Tepot ana TPlOVTO j.lOUPot OKOTWVOVTOl. no npw~ qlOPO orpcnemsc Pt~AtOPlO KolyoVTOl OTjj.lOatO ana roue ovnn8tj.l£voue:; aTOV nOA£j.lO TOU Bl£TVaj.l. NOej.lpploe:; - 0 NOpj.lOV Mopplaov, 0 POT<£P 1I0nopT KOI Tj ANt; XepT< curoneonoxoevnn oe tvoet~Tjpruploe:; VIa rnv OJ.l£PlKOVlKTjEntj.lPO~ aTO Bl£TVOj.l.

1.965

1966
10VOUOPlOe:;- To SNCC KOTOyytAAel TOV nOAEj.lO aTO Bl£TVOj.l KOI uno~pi~£l TOUe:;ovnppTjaiee:; auv£ioTj~e:;. 10UVlO<; - 0 T~oir]j.lt; Mep£vn8 ~£KtVO uovoc TOU nopeic aTO Mlatat~. nATjYWV£TOl ana aqloip£e:; ~ O£UT£PTj iltpo. 0 L. KOPj.lOlKA KOl 0 M. II. KlVYK auv£XI<ouv orn 8ton TOU. To oUv8Tjj.lo Black Power (MoupTj liuVOIlTj) 010010£Tal TOXUTOTOone Ilo<ee:;. En£lao1ilo - H New York Review of Books (N£OUOPKt~lKTj Em8£tiJpTj~' BtJ3Aiwv) OTjIl0at£Uel TO ap8po TOU L. KOPllolKA «What We Want· (Ti 8tAoUIl£), onou cvcrrruoosnn Tj aTPO~YlK'; rnc MoupTje:; liuvoj.lTjt;. LemellPplOt; - OKTWPPlOt; - To aUv8Tjllo .We won't go· (.liev 80 nOIl£') yiveTat TO aUllPOAO ~e:; OVTlaTo~e:; ~ aTpOT£U~.

ANOIP€(J£I~

nOIlUopI8~c<; CVtpYClC<; lilO~apTupla<; 0' aliI) TT) xwpa, ~ePlKt<; ana nc onolec KaraMYOUV oe ~iate<; oUYKPOUoel<; ue TT)V coruvopio, 01 KaTT)Yopou~CVOl KaTalilKO~OVTat OTT) ~CyaAUTepl) npo~lIeno~eVl) nOlVr; - nevre XPOVla ipUMKlOl) Kat 5.000 liollMpla T1pOOll~O ana TO lilKOan; T~oulIlOU<; XOipip~av nou opvelror va TOU<; aq>noel clleu8epou<; ps CYYUI)01).

1967
lovouoptoc - MeYOAI) xlnmKI) YlOPTri (be-in), OTO rKOllvTev rKoIl)T napK TOU !av $paVToiOKo. XCl~wva<; - aVOl~1)- t.laliI)AWocl<; OTO MntpKAeO evavna OTT)OlpaTOMYI)OI) ne~ovaUTwv one novenomaounollcl<;, evcvnc OTT)CIA Kat Tl)V cTalpela Dow Chemical nou KaTaOKeua~el vanOA~. Ancpyle<; Kat oullAr;ljJel<;. KaAOKalpl - E~cytpoel<; oro YKtTTO TWV ~aupwv TOU NlouapK, TOUNTT)TpOlTKat allAwv nOACWV TOU Boppa. H aOluvo~ia Kal I) e8voipullaKr; avolyouv nup. 80 veKpol, OAOl oxe1i6v ~aupol. Lemt~~plo<; - nave8VlKr; ovlilaOKeljrr] Yla TI) Maupl) t.uva~1) 010 NlouapK. nave8vlKr; LuvliuiOKeljrr] Yla ~la Nta nOAlTIK~ (NCNP) 010 !IKOyO. $v.elleu8epol Kal pl~oanaOle<;, ~aupOl Kat AWKoI, liev KaTaiptpvouv va oU~ipwVrioouv oe ~la KOlVri OlpaTT)YlKr; Yla Tl)V CPXO~CVI), npoeKAoYlKr;, xpovla. Lelpa evepyelwv evcvnc OlOV nOAc~o TOU BleTVo~ nou KOPUipWVOVTatpe Tl)V nooelo 75.000 aTo~wv 010 IlsvTaywvo. .

YWVlOlt<; Kal rnv ooruvoplo oTO MntpKlleu. 10ulIlO<; - T tooepl<; ~tpe<; ouvxpouoeev OTO uoooo YKtTTO TOU Kllr;~eAavT. LKOTWVOVTOl 8 ~aupOl Kat 3 ooruVO~IKO!. AOyOUOTO<;- 0 EAVTPlT~ KAr;~ep (Maupol nov8I)pc<;) opi~eTal unotlJriiploc; TOU PFP Yla nc npoeliplKt<; eKAoyt<;. Lemt~~plo<; - 0 x.n. NIOUTOV, l)ytTl)<; TOU Ko~~aTO<;TWV Maupwv nav8r;pwv, KaTalilKa~eTOl oe lieKantvTe XPovla ipuAaKr; Yla TI) 1i0Aoipovia evoc aOTUvo~IKOU. AOlUVO~IKt<; ~IOlOTl)Te<; evovno 010 vpceelo Pl~Oonoonsev ~aupwv opvcvroosev OTT) Nta Y OPKI) Kat TO 'OKAavT.

MOlO<; - E~r;VTa ncvernan;~la onepvouv Kat nolluopI8~e<; lilalil)lIwoel<; yiVOVTat OTI<; navemOTT)~lounollel<;. !n<; 4, oTO KpaTlKo rtovsrnan;~10 TOU KCVT oTO 0XOlO, I) .e8voq>ullaKr; ovotve. nup evevna oe oonllou<; cormrec. Avoeepovro, rsooeoic vCKpoi Kal evvcc Tpau~aTie<; (cno TOU<; onotouc tva<; ~tVCl nopolluTo<; Yla 0111)TOU TT) ~wr;). !e tVliCl~1) ouunopnoroonc 350 nuveruorrunourroxnc aKlvnronoioo ana TT)v anepyla «n 536 oxollelo Klleivouv nc noprec TOU<;. Ta nepiccorepa nevemcmuc ~avapxl~ouv ypr;yopa ro ~a8r;~aTa, napa TOU<;nupo~olllo~OU<; oTO novernornno TOU T~OKoOV nou txouv oav anoTtlleo~a liuo uouoouc veKpou<; cvoueoo oTOU<; lilalil)lIwTt<;. AUyouoTo<; - !TO !av Mapiv TT)<;KallAlip0pvla 0 T~6vcscv T~6Kaov, aliepq>o<; TOU T~WPT~ T~6Kaov (oliepipoi TT)<; !olle1i6li) oxoreverc, evw npooneset va cnovcve, tva lilKaoTri Yla va TOV aVTallM~el ue TOV ipUIlOKlO~tVO aliepq>o TaU. H "AvT~clla Vrall)~l<;, unorrm Yla ouvspvic, Kara~I)TeiTat ana rnv ccruvouo, OKTW~PlO<; - IulIlIl)ljrr] TI)<; "AvT~ella Nrail)~l<;.

1971
$e~pouoplO<; - t.loOnaOl) TOU KO~~OTO<;TWV Moupwv nav8r;pwv (BPP). A8wwOI) TWV 13 Moupwv nav8r;pwv rrou ntpaoav liuo XPovla ern ipUllaK~ ~e rnv KaTl)yopia TT)<;tpouoxpoTlKr;<; ouvopeotcc. euo OIlAOl n6v8I)pc<;, 0 Mno~nu II)II Kal I) EpplKa XaYKlv<;, uncnrot ipOVOU, anelle8epwvovTOl Myw tAAelljrr]<; OTolxeiwv. AuyOUOTO<; - !n<; 21 liolloq>oveiTal OTI<; q>ullaKt<; Iav KOUCVTiv TI)<; KaAAlip0pvla a T~WPT~ T~aKoov. NOt~~PlO<; - 0 l)ytTl)<; TWV Maupwv nav8r;pwv XlOUl n. NIOUTOV a8wwvcTOl ana rnv xornvoptc TOU covou

1969
AnpiAlo<; - EnlSeOl) OTa ypaipeia TOU Ko~~aTo<; TWV Maupwv navSr;pwv 010 LlKoyO, NTtv~ep, IwllT Aail)K LiTU. LUAAl)ljJl) KOI KaTaliiKI) TWV ~aOlKwv oTellexwv TOU KO~~OTO<;.LTT) Nta YOPKll, 27 novSl)pe<; ipuAaKi~ovTOl oav urtorrroi Yla noosroumolo TpO~OKpOTlKWV evepyelwv evevna oe liloipopa KTipla. AOyOUOTO<;- $eon~oll ~OUOlKri<; POK oTO r OUVTOTOK, KOVTOOTT)Nta Y OPKI). Lcmt~~plo<; - Evap~1) TI)<; liiKl)<; TWV «OKTW TOU LlKOYO» (PtVl) NTail)~I<;, NTail)~ NTtAAlvYKep, T~wv $pOlV<;, To~ Xeuvtev, "A~m XOipip~av, T~tppu Pou~mv, Mno~nu LI)II, AI) rouivep), nou KaTl)yopoUVTatOTlliltoXloav ro ouvopa TI)<; nOlllTeia<; Yla va npoxoxeoouv eneloolila KaTo TI) 1il6pKela TOU t.1)~OKpaTlKou oUVtliPlOU oTO LlKOYO (AUYOUoTO<; 1968). t.eKt~~Plo<; - LTO LlKoyO liOAOipOVOUVTOl ana rnv aoruvoplo Mo MaupOl nov8I)pe<;, 0 epevr xcunrov Kat 0 MapK KAapK, evw KOl~OVTOUoOV. 0 EAVTPlT~ KM~ep e~aipOVi~CTOl.eo ~elvel OTT)vKou~a Kat ~eTO 010 AAytpl. LTO Ao<; i\vT~elle<; I) cotuvoptc KaTalla~~ovel ~C tipOlio rnv tlipa TOU KowaTo<; TWV Maupwv navSr;pwv ~eTo ana neVToWpl) ~oXI). !TI) liiKI) TOU LlKoyO, 01 errrc «rmvopouuevo. - aipou I) unoSeOl) TOU Mn. LI)A. lilaxwpioTl)Ke - ~pt8l)KaV tvoXOl.

1968
$c~pOUoPlO<; - t.1)~loupyia TOU Youth International Party (Yippie) (t.le8vt<; Ko~~a TI)<; Neollala<;), ana TOU<; T~tppu Pouirnv Kal "A~m XOipq>~av. AnpiAlo<; - LTl<; 4 liolloipoveiTOl 0 M. A. KlVYK 010 Mt~ipl<; TOU Tevvean. E~eytpoel<; ~eanouv ore ~aupa YKtTTO TWV nollewv TOU Boppa Kat TOU NOTOU. AnpiAlO<; - MolO<; - KaToIII)ljrr] TOU ncvernomptou Ko1I0u~ma ana ipOlTT)Tt<; nou KOTayytllAouv TI) pOTOlonK~ nolllTIKr; TOU, nc oxtoel<; TOU us TT)CIA Kat nc nollue8vlKt<; nou ~ya~ouv Ktplil) ana TOV nolle~o TOU BI£TVo~. H oouvrcuio 8a Ola~aTrioel rnv KaTalll)ljJl) ue TI) ~Ia. 10UVlO<;- MCTa rnv emTuxia TOU one npoKpl~anKt<; OTT)v KallAlipopvla 0 P. Kevvevn, liolloipovelOl 010 Ao<; i\vT~eAe<;. 10UVlO<;- 10UAlO<;- MeTo ana ~la lilalir;AWOl) ou~napoOlaOl)<; OlOU<; rillou<; ipOlTl)Tt<;, ~IOla eneloolila iptpvouv av~tTwnou<; Yla Ttooepl<; ouvexel<; I)~tpe<; TOU<;0-

1972
Mapno<; - T 0 uoupo C8VlKO ouvtliPlO ippOP~IOTIKO uceoo e8VlKlO~O. A8wwOl) TWV Mo em~wvTwv alicllipwv ($. NTpa~YKo KOl T~. KAouToer). 10UVlO<;- A8wwOI) TI)<; "AvT~eAa NTail)~l<; nou neocoe lieKat~1 ~r;vc<; OTT)ipuAaKr;. NOt~~PlO<; - Ava8ewpl)0I) TI)<; cnocconc TI)<; liiKl)<; TOU IlKayo ($c~pouaplo<; 1970) 01 KaraliiKe<; TWV enrn KaTl)yopou~evwv ovoipouvrot. TI)<; LOAeMIi TOU r Kapu TT)<; Iv1il6va<; anoq>aoi~el Tl)V emOTp0ipr; OTOV ~eTplOna8r; pe-

1970

• AT16 TO {Jt{3Mo L' Amerique de la contestation P.F.N.S.P., nap/at 1985. me; Map(-KplOT(V rKpav(6v

O~ MOUQOL nUveI]QE~ xou to ilEAl] TOU~ bEY SE1tEQVOUVto 3.000 iliu b~oSETOUV ~lEYUAI]E1tLQQOIiXUL l1ltOAI]\jJ1]011] 1I0UQI] ~ vomrc, TO 1968 OUYXWVEUoVlaLltQOOXOL!1? liE TO SNCC OE liLa EVLaLa OQYUVUlOI],iLa XaL 10 SNCC YVWQLOE l liE I ~~~ XE <poo~XU (.lLa 11) OELQOTOU ~1~0OVTloTOLXI)ltOQELOQt.l;oollaonxoltoll)ol)~. 0 Pen !lOUQI] OQYUV(llOllOf MltQUouv, OltOOO~ TI]~ EVOltAI]~OUTOO!lUVO~,ylVEI0~ ltgOEOQO~ TOU SNCC , ~ rrAliQI] uv8LOl] XaL XOAOXOLQ~ OU 1967. To lbLO XOAOXOLQ~mrroUv ~Lal.£~ ESEYEQOEL~ E 72 • T s O OQ<loTliQLaOTI]VOXTIi: TO KO(.lIlO XaL YKETTO(23 VEXQOL OTO NLOUaQX, 43 OTO NTI]TQO~Tx.Alt.). 0 POlt HOV MoilQWv nov8liQWv Y~OTI)V OUTO""'"nnmft' EX<pWvEl~l~a ~lOLI) O(.l~Alo OTO KEIlltQt1~ (.lETU0lt0 1l]V onota SEU!LUVO, 1)~lLOUQY11IlEVO TOV X~01j'iNLOU- . 6 OJ10 liLa ESEYEQOI] ou TO Kovxpeooo OltoOlbEL OTO~ lb~o. MM~OTO eo \jJ1]: n TOV, ~mQUvo TI]; E~EYEgOl)~TOU rOOOT~ XO~ XOLEVOvOIIO TOV<Rap Brown Act», nou IIEto~MAEL OE OIlOOltOVO~OXO Mrro~l1tu LI]A (XOL 01 buo ELXUVoQYUVWoEL·'"'If,$'(l'i¥'Y:;',jUOLXI]I.la TI] IIETUjXxOI] no TI] liLa nOALTElo 011]V MAl] liE 010XO TI]VltQOXAI]u rrgOYQ<lIl~lullauQWv orroubWv OTOxowonxo tOEOAoylo TWV MouQWv nuv8TiQWv aUYXQOIElTaL ltUVW OE 0;noTIi~lLO lOU MEQ~T), TO XOIl(.lO TWV ~mxE~ ltaQuboXE~ 1l0U Su Ell~XELQliOOUIlEo OXLaYQO<P!jOOUllE: v nav8TiQWv (BPP) ltEQ~OQt.l;OtaVailoAUta A. Ot MuuQO~ nUv8l]gE~, TOUAaX~OTOV uUTIi TI]VltEQloOo, OEVOJl00E0' TI]VErrOxTiOE(.ltO OIlUOOOUTOU(.lUVO~ou n n~ aQXE~ TOU ~lauQOu E9v~XLO~10U, EY Olt~I)TOUV EVO XWQLOnxo xlb

"

.

0.

O~

\. eel

'HIIOUV cuT01tTI]~ IIUQTU~ QO~ OUTWV TWV OXI]VWV, XOL 1l0~l ~IE 10U~ OUVlQ6<po~ (.lOUfkJ1]8Tjo0(.lEOTl]V QQ_ YUVWOl] OVllOTOOl)~ IIEOO OTI] MouQI] Kowcmrc, NWQ~ XUrrOLOltQWl _ YUQW OT~ ltEVlE _ bEX11]XOEvO tl]AE<pWVI]1I0,ltOU liE ltAI]QO<II6QI]OE ELXEOI]IILOUQyl]8d XOTUOTOOI]Eon XTUXTOU ovuYXI]~ OTl]V EOQ<l TWV nov8liQWv 011]V KEV1Q~xli IIEoxpOQO. H oaTuvo!lla ElXE EmXE~QTjaE~VUlIltEL ore YQO<pELa, Uu OLaOEQa <pol XaL O~ UOEQ<pE~ nou ntcv IlEOU, 10U~ xQUTI]OOVE1;w XaL ltUAEUUVcxopc liE TO OltAO OTO xEQ~..,

~

8000E VOE~1J10010ELI] OQOOTl)gLOTI]TO1]~ T 1 IlLU~TOU'OxAaVl nou TOTElitov (XOL ~lLa ano n~ 1tL0 IlIOI]TE~aOTUVOlIlE~ TWV vwv noALTELlilv). Ko~ 01 OOTUVOII~xol 'OxAaVl ElXOV TO OUVTj8EIOVO OXOTWVOUV ~lUIiQoU~xou O~U(.lOQTUQOVlOV TI] y~o nou rou; ErrE<pUAUOOUV (<<0lt01tE~Q<l Kat va XTurroUv UYQto 600u£ EXWVOV OTI) o NIOUtov Xl 0 21]A OltO<pUalOOVVO ~lto WUOO ~lO\iQWvltOU XUXAO<POQOUOE liE vnto OTI)VllEQlOXTiY~Ovo XQI]O~IIEUaouv TUQE~OEXU8Eounl]\jJl]. 'EYQ<l<pUvTOV aOTUVOIl~XWV, li>QO Xo~ TOV TOltO TI)V \jJl]~, TI]V rrEQ~YQ<l<pTi SUlluTWV XOL TWV oov UUT01tTE£ ~lUQTUQE~!lE n~ OI](.lE~WoEl~ oav anoOELxTLxu OTOIXELa.Evvoenc, lt~ 01 (.lltUTOOlbEY EXTLIlI]OOV auuj TI]VTOXTLxTj aL uQX~oov X vo XTUrroUv TO~ nUv8I]QE~. Auroi vc onAlOlOUv orr~ TO~ EltETQEJlE10TE 0 0Tl]V KOA~<p6gVLa'01 (.lltUTOOl OVlEbQOoov fkJAWVlO£ rou; nuvel)QE£. Orcv cutot e!]XOV, una!;ov TO VO(.lOXOL I] oltAo!pOQlo YLaOUTOli£rroQUvo~l!].

TI]V lbQool] EVO~XWQ~OTOU E8vou~. Av bl.£xb~xoUv rnv OUTOVOlllo lWV H ltEQ~OXTiYUQW0lt0 to YQO<pELaElXE aXaL TWVxorvotnterv TOU~ bEY TO XUVOUVltOQU yLa vc OVOJ1TuxSEll] . ltOXAE~OTEL KUSE IIltAOXO ntov TouMX~OlOV TWV 1I0UQWVXaL I) autoOuiSm!j TO~. Fi' aUTO OTQE<poVlaLE- ,:,:-:.: TQLa mQUYwvo 1I0XQ~U 0lt0 10~ nuQ0(30A~EVUVl~O OTOV ltOAtTLOnxO E8v~x~OIlO, Olt~ XaL evcvnc OTO~ OltO-',: . OIlOU~. TOU 1I0UQOUEeV~X~OIlOU.Ilop' OAO nou OltoOEXOVlaL lt~ I) 1I0U~1] xo~- ,,':' L' OAOmno 10 buiOTI]1I0 OXOUyOVlOV,OTO , [vormc OLae~m (.l~o O~UOTOOI), OXEHXU OLa:01;~xTi, Olt~EXOVTOL toutOXQO~o ";_: It,UQ0(30A:<'lIol. Ko~ xOTE~lv~IIE TI]V ' X(1I 11)VuQXI] TI]~ ltOAI]~ lWV tosEWV. O~ 1I0UQO~eEWQOUVlaL OIOVE~ltQOAETO-.~ KEV1Q~xl] IIEU)(jJOQO ltQO~ TO OOTuvolIlXO IlltAO. " QLOIxou TO~ EX(.lEtoUEUETOl I] QOTo~onxli ltAElo\jJl]<plo, 01100£ OTO m~TEQlXO, ElXEOQXlOEl vo eoIlltO<pEYYEL .., .;TOU~ UltUQXELOVl18EOl) - EOtU) bEUTEQEUOOOO OVUIIEOOOTOU£ 1I0UQO~ AXOIIO 1tL0 ltoUol EVOltAOl liE (.lOUQE~ . AU'iXWVTUSEWVKOL10U£ 1I0UQOU£XOmtoAlOTE£. 01OAE£ OTExOVtoV OTI~ OTEyE£, XOTU IIlixo£ 0B. r~' curo 10 kOyo Y[VETOIOltoOEXtTi xo~ I] OUll(.loXlo ue TOU£ AEUXOU£ AOXAl1QOUTOU TETQOYWVOU, ;(011 ~loxoVlOv 0 X(1I xUQl~ 10~ AEUXOU£Qt.l;OOlto· 01E£, 1000 OTO xlVl](.lO Eto YQO<pELa,Eve EA~xomEQO ltAOVLOI0V ltUVoo OTOVltOAE(.lOTOU B~ETVU(.l000 XaL YEV~XOIEQO OTl]V Jt(iAI] 'Ito TI]V 0- '. 0lt0 10 XE<pUAto 110£. Mto ~~ ElXE (.lOA~ 11]£ «B~UAWVO~». Movo xou ltgOxmaL '110 OUllllOXlo XOL0Xl 'Ito :. ,:. oxaoEL OTI] OTEYI]lWV YQO<pELwV lWV nov8liIi ouyxWVEUOI]. '; QWv. H OOTUVO(.lLa TOU 1I0~ AVl~AE~ ElXE r. ·O(.lW£ OL MouQO~ nuv8l]QE£ bEY (.lEVOUVOltOXAELOT~XU (.l~o mWIE- i.. · ltAI]~lIlUQ[OElOAOxAl]QI)TI]VltEQLOXTi, OE . Q~x!j, «oIlEQ~xav~xl]« oltTLxli TWVoU!l(.loXLlilv. 8EWQOUv l~V EOUTO10U£ X~Il- . H OLWltli nrcv 0XEOOVOAOxAI]QWnxli. 610(.lun TI]~ ltoyx60~lto~ EltOVUOTOOI]£,IlE KEVlQO TI]V EllOVOOTOOl)OTOVTQt10 ~i'~ xomotcv (.lOVO ozo TOV Tjxo lWV ltUQ0(30AIKcouo. , .~''''' O~lWV. O~ ltuQ0j30AIOIIOl xou OXOUyOVlOVcxo 6. LE o.n a<pogO n~ ~lEe6bo~ ltUAI]~, O~OXUQTiooouv TO O~XOLW(.laTWV to YQO<pElo, ntcv uovn OJl00Etl;1] lt~ xUrrOLO~ 1l0uQWv VO O(.lUVOVTOl VOltAOOTL£QOTo~onxE£ EmeEOEl~ 11]£ 001UVO(.llo£. H '. E 0lt0 1O~ nuvel]QE£ litov OXO~IOtWVlOvOl. Hl£ nOAmxTi~ 10U£ toxnxTi£ ltOQO~lEVEL Community Organizing. BETO AltOOltOO~lO 01t0 To «Av curot Eg80llV n TEA~xli oUyxQOUOI) (.lE TI] QOTOboTLxliXOL XOltLTOALOTLxti 1;ooolo bEY E

~eo~,

~i:

,1;ceJI-''''V\:'.'

ltoQu va ElvOL EVOltA!].

H ~o)li to" "a"Qo" tllavMtUtll, 110" allo "aOtl!(,)!IO~ Xal i"1I01!0~ Val!XllltllUllViYIV£ qJ«vanxo~ "o"oo"i."uvo~ I£QOxljQ"xa~, ollabo~ tll~ 9£1ll' I!ia~ on 01 ).£"XOI £ivai tva. 10tOQIXOat"XII"a, Yla va yiv£l OtO tHo~ £"IIV£"Otlj~ tll~ t!;ty£"oll~ ;'£"XI1IVxal "a"l!lllv «by any means necessary» (,,£ xu8e alla"altlltO "ioo), "ioa allo alloollUO"ata allo tllv a"to~loYQaljlia to", 110"y"UljltIlX£ i.iy£~ "il!£~ III!IVtllV bo).o'llovia to" to '65.

Ito

tT)V EVO!tA T) ,

x (LmLE) Malcolm (X (AlTA) Mui.· xOi.,,), 1915·1965. r£vv1j8qx£'trtqv O"uxa «0 aJlEQLxoVLXO~ TUlTo~ TWV AEUXWV xct~ NEpIII!UOl!a. ival t;l X"OVI1IV 0 TO lTAELo~lTJqJla aQvTjOI]XE va lTQof36nEL TO E Otav lIatiQll~ io", II«lItlott IIUOtOQll~al olla· ytyovCx:, on T<IlQU lTQOolTaOouoa va OLoo;W x oo~tliw 8EIlll!Irovo" MUI!l!O~rxul!~£ii, 00· OTO~ vEyQOU~ JlLa vEa XaTEUSUVOl], ME TO t i.OljlOvEitlll: QIl~Oloti~ ME,ta EIltU a· «JlaxQu, xam6 xaAoxalQL» TOU 64 OTaOEQO 1lII0 6iI!'PIa xal a6tl!'Pi~ 'to" av«8l!icpEtal «110til va YEWO XaL vEa ElTEWOOLa,OUVEXW~JlE xu"qtiQll t~", 00II0'" a"llj xi.EiVEtal O£ "Ill' tl]yoQouoav on «UlTOXLVWrou; VEYQOU£,>, 1jJ\lXlatl!lxlj X~IVIXlj •.Tov a~ai.aJIIIUVEI I) ton Ano OE XQELO~ETaLUltOXLVI]tTj 0 XOLVWXOIV,?"IXIj, neOvo,~ 'xal, O£ 1)i.lXi~ OOJ6~'!l VLXCx:,ouvaJlltl]~ lTOU OlJVOEtOUV I] aVEQy[a, XQOVIllY, "I~:~£I!'PI) IIO~~£~ot~ "a"QO Yl<Et.!I. m ottyaonxo ltQo~ATjJla XaL I] xaJlI]AT] Jl6Q' t~ t?" Po;~O"I!'" ~~ Boot~,.A~~1 ' CjlWOI] Tjbl] OTa yxEto. AutTj I] EXQTpmxo E,'rot[ tl~ "lxQOllaQllllUo£~av~l'fIcivEtal ,0£ YXAI]JlanxTj XatOOTaOl] UlTOQXELt600 xaLQ6 r~i.Lilia£~~IEva X~ xa,l Xata~lx~~al lTOU OE XQELOtETaLq'UtLAL lTuQoooTElTaL ~l6V1] O£EIItUXQOVIQ cpvi.UXI). cpvi.UXI) Itll 8a TI]~, Au86QJll]ta EXQT]yVUTaL.. . "EtUOXUoto.loi.a"lxo 'E8v0~ MEtu tllY a· ME anoxoAEOav tOY «mo OQYLOJlEVO VEYQOotnv A~lEQLXTj». t.EV 0' aQv!]Ow amTjv mv xat1]YOQLa, MlA!]1I~i.w9EQIllolj.tO"1954) 8a yiv£1 ~0"1rf~ ( oa 6lT~ aXQLj3w~ VLWSW. nWTEUCJ.lomv oQyT]. H Bl~AO~ AEEL on ElVaL xaLQ6e; YLa OQyT], ME altOXOAEOav 91!1JOl!£""U!iov UIJtt' t~ Olrfavlllo~ xaljld· «oooxaAO t!]~ ~la~». AUT6 ElVaL ljJiJla. Mv ElVaL OXOlT6e;!] ~la ano !] OLXaLOOUVI],Av OL AEUXOLOEXOVtaV EOIX~t~ olui.qtt xa~.otll avviX£la 6£;i Xi. ltlOEOI] a1[6 JlauQO~ XaL OL OuvoJlEL£ rou vopou alTOOELxvUovtav avlxavE~ Tj uVElTaQxEle; Tj anQ60UJlEe; va QI to" «~I"o~ato~~ 61~1J8vvt1j E;'ly~a , ltQOOtatEuOOUV tOU£ AEUXOU; a1[6 exetvou; rou; NiYQou£, rote EXElvOL OL AEuxol Oa EnQElTEva u1[EQaolTl·t~ Moxa"avt. ~"pjIci).).£1iblaiteQll otqv ava·, ' oouv tou; EamoU£ tOU£, va aJluvSouv XQ!]OLJlOlTOLWvtU~61[AU, uv XQELUOtEl. KaL mOtE\lW on orcv 0 vouo; 1It"!;1)to" «IOi.apIXOV'~o~ PixQI tqv anoTU'(XovEL va UlTEQUomOtEl rou; VEYQOUe;alT6 ne; EmOEOELe;WV AEUXWV tors EXElvOL OL VEyQOLlTQEnELva t ,6UIYQ«cpIj pEta 1lII0plablllljlOQci~'tOYI XQT]OLJlOltOLTjOOUV io" 6ltAa, av XQELUOtEl, YLa va a~luvOouV, E. MoxajlaVt. Itt~ 22 MUl!tl) 1964 o£ iva EiJlUL U1[EQTT]e;~lae;, av Jlll-~la OI]JlalvEL va ouvEXl~oUJlE va avaf36nOUJlE til AUOIl OTO 1[Q6~AIlJla tWV 1I£l!icpq"o.Oyo (Ihe Ballot or the Bullet) a.~, JlauQWv Tile; A~lEQLxTje;,uovo XaL uovo YLa va alToqJEuxOEl!] ~la. t.EV OUJlCjlWvw JlE rn JlT] - ~la av ElTloT]e;01]i vayyti.l£1 on 01 "av1!018a Xl!l)OlJIOIIOlljaOIJY JlalvEL JlLa xaOUOtEQIlOT] om AUOT]. Fie JlEva ~lLa xaOUOtEQl]JlEVTJAUOT]OI]JlalvEL Jlll - AUOIl, 'H Oa TO JtCJ.l OLatl). ~ia av bEYblxallJl80vv 1lII0 tqv \jnjcpo. qJOQEtLXO,Av XQELOtETaL~lu YLa vc onoxmoe, 0 JlUuQOe; to uvOQwmvu OLxULw~latO tOU 0' umTjv rn XWQU, "'Eliyu y~ IlQOOXimIpa tl) Mixxll, EIIIOl!£, ElJlaL U1[EQTTJ£~lae;. H AEUXTjxOLvwvLa OLxalvEtUL v' UXOUELnno OlTOLOvOTjlTOtE,LOLULtEQUEVU JluuQo va JlLo IItEtal tip' Ai~o,' tl) rxava' xal tqv !.ly£. AOELYLa TO EYXAT]JlalTOU 0 AEUX6e;EXELIiLa1[QOsEL OE f36Qoe;tOU JlUUQOU, Ilnvrc XUtaA6~ULVU on YL' aUT6 JlE "ia, xal I6"V£IEIIlotl!£ljlOvta~ «0lrfavlll anOXUAOUv «EJtaVaOtOtll» t600 OUXVO. AXOUyEtUL OU vc Elxu XOVELXOlTOLOEyxAT]JlU». tqv ,all AcpQOllP~"lXaVlx~. Evotqta9>. AlJtlj £1', val ai.llli.tyyW p£ tO~ ayciW£~ Ti!itO~ to" Koo"o", allOXAElotixapaVQIIXClI-acpl£l!Illp£, 'VI) otqv ivo~ll) citnoo"lJYa troy f'IlVQIllV, E· xd 0110"aOl!Eital EY~vdov'tO~ 'Q«tCJ.Iotlxq, ~ia. 0 MQlxo~" X. ooi.ocjiov1j8qx£ tOY41i.E~, ~I!I) !o" 19'65'III8avotata allo to~ lIa).I«t~, to" cpiio~ to" 10i.a~IXOV "E8vo~ 9a yiv£I' o Ijl!lll«~tlllY'MavQIllviIav8ljQlllvxal' oi.IllY' 'COIVi Ap£l!Ll«xvrov avaotatrov, i.£vxrovxa~ , m paVI!IllV.' ")", ' ' , ~' «Zovp£ ce pia EIIavaotatlxlj 1I£l!ioOO ' XaL 11 ti;iy£QOI) rov Ap£l!lxav~ MavQIllv£i·, t val t'vil· pi~ 1lII0tqv' avtaQOia xata t~ tIJQIlvvia;- al t~ «IIOlxlOl!QIltia~ x 110"xaQll· Xtlll!i~£1ilmlj tl)\' 1I£l!ioOO., Eival i.a~ va xatataaaovp£' tqv ti;iy£Qal) troy .Mixvl!Illv' oav iva cpvi.EtlxO. ayrovii to" ,patillO" tva· vtla oto' ~£lJXo.,I~p£Q« ~i.£1I0"p£ -'pallov' , olXo"pEvixljavtalloia tlllVxatalll£~opi.~ VIllY EYavtla atOY ilatlllli£otlj' tIllY£xpE'Cai.· AEOOPEVIllY ot;'V'EXpEtai.j,~lJtlj.l' EVc1vtlll .. ,. «AEvitlotWw oto pl).~ialo 'ayrova,oVi£, ' a' alJtov'lib" Y"l!va; ~aL1:ci aao 00" pciio'" i.o. H mavaotaotl 1101£bEY!kiOlm:qx£inqv) , aY11II11 ~1llY.tx8Q1i1v»;' , " ,

av,,·

o

1

"Ill

'.~r- .. ,

~.A.: 01 mipivoi OpOpOI tWV oveipov
25 m:pinou XPOVlO IJWl 11 AIJEPIK~ OUYKAovi~ETOI ~ovo ana 1J10E~tYEP011 TWV 1J0Upwv. 01 IJtpEe; TOU 64 010 r OUOTe;,01 510511AWOEle;,01 Em8toac evovno ornv ootuvoulc ~OVO~WVTOVEUOUV. 'HTOv Aomov 11 E~tYEP011 TWV IJOUPWV 1J10EKOUYXPOVlOlJtVll cnoneuxr ana TO "XPOVlO TO nOAlO" ~ "1J10OKIl~ ana TOlVio npooEXWe;"; noMa TO KOlVO XOPOKTIlPlOnKO oMo KOI Bo81te; 510<pOpte; xwpi~ouv TO KiVllIJO TWV IJOUPWV TIle; 5EKOETioe; TOU 60 ana TO O11IJEPIVO. KOVEie; 5EV OIJ<PI~oMEI on ~ pi~o TOU TO KiVIlIJO TWV IJOUPWV Tpo<p050TEiTOl ana TO TEPOOTlO KOlVWVlKO npO~A~IJOTO . Tnv EKTETOlJtVll <pTWXElO KOI E~08Aiw011. Tov POTOlOlJO, Tijv oVEpyio, TO TEiXll nou Ulj!WVOVTOl ana novrou KOI 511IJIOUPYouv tva ~08u oi08rwo 051E~60ou KOI cnexmoicc, nou piXVEI OTl1v 1J0IPOAOTpio, rnv n0811nKOTllTO KOI TOV oMllAOOnOpOYIJo oAM nou TOUTOXPOVO auOOWPEUEI tva OVE~OVTAllTO oi08111J0 lJiooue; YlO rnv OIJEPIKOVlK~ KOlvwvio KOI rnv AEUK~ nAElOlj!11<pioOUVOAlKO. Trw 5EKOETio TOU 60 0 Jim Crow OXllJOVO 5EV Ei5E mv 8t011 TOU va ~EAnoveror IJETO TOV B noYKOOIJIO nOA£lJo onwe; EAni~£ IJETO nc 8uaiEe; OTO OVOIJO"TIlV EA£U8Epioe; KOI TIle; 511IJOKpOTloe;",oAM tVlw8£ TO KOlVWVlKO XOOIJO OVOIJWO OTOV nAOUTO KOI TIlV <pTWX£IO, TOUe; A£UKOUe; KOI TOUe; 1J0UpOue; va ~080iv£1. Kiana nove, YlO 1J10OKOIJIl <popo TOV KOAOUOOVva "~YOAEI TO <pi51 ana TIlV rpunc" va nAllPWO£1 010 BlETVOIJ IJ£ TO 51KO TOU oij.lo TIlV npoormsao YlO auVTPl~~ K08E AOOU nou cvnoreKETal 0TllV MEYOAO A<p£vnKO. 6101J10U5£Ko£TiEe; OPYOTEPO TO i510 npO~A~IJOTOonOTEAOUV OKpl~We; TO i510 EUAEKTOUAlKO rrou nupnoAllo£ TO LA KOI KOIJIJIO5£KOPlO OMEe; OIJEPIKOvIKte; nOA£Ie;. A~uoooAto lJiooe; cvcnroooeror EVOVTlO a' OUTOUe;rtou OTO OVOIJO TIle; 51KOlOOUvlle; WlTi8£VTOI 010 IpOK E~OVTWVOVTOe; EKOTOVTOO£e; XlAlOOEe; OIJOXO nA118ull0IJO OE 1J10"XElPOUPYlK~ £ntlJ~o011", nou OTO OVOIJOTIle; i510e; 51KOlOOUVIle;08wwvouv 4 A£UKOUe;ooruvOIJIKOUe; nou TOOAOnOTlloov TOV POVTV£U KlVYK.
TIle; 510VOllTlK~e; EPYOaioe; KOI we; EK TOUTOU 1J0~IKOnoi1l011 TOU nOVErnorrulou, OO<pUKTlKO IItTPO nou va E~OO<pOAi~OUV TOV KOnlTaAlOnKO tAEYXO 0TllV nopoyw~ KOI TIlV o~lonoil1011 TIle; YVW011e;K.A.n., OAM KOI TIlV 5pOIJOnK~ enexrc011 TIle; 5p0011e; twv IJOvonwAiwv OTOV EAEU8Epo XPOVO,TIlV lj!UXOYWYio, TOV nOAlTlOIJO nou unovopeua OUVTIlPlTlKO, -KOIJ<PoPIJIOnKO KOI TtAoe; novTwv oo<pUKnKO nporuno npootornxoTIlTOe;, OXtOEWV, ~w~e;. Eva KlvlllJO IJE ern011e; nnvto KOTW Ka90plolI£va nOAITIKa xapaKTIlPlOTIKa. To TEA£UTOio TOOO 1J0~IKO IJE ElJmOTOOUvll 0TllV nOAlTlK~ 5p0011 (oVTi8ETO ue on YEVlKO mOTEUETOl), 11£ ovoeopo 0TllV WOVOOTOO11 KOI OTOV IJOP~IOllO, IJE TIlV ol0811011 1J10e;OPlOTEp~e; ovcvse011e;TOU ana TIlV "nOAlTlOTlKll WOVOOTOO11", IJE TIlV olYAll TWV WOVOOTOnKWV 1J0p<PWVTOU rKt~opO KOI TOU Koorpo. KOI TOUTOXPOVO IJE nAnPll cnorunc TOU KOlIlJOUVlmlKOU Kl~IJOTOe; va tp8El OE Eno<p~ IJE TIlV pl~oonomlK~ OIJ<PIO~~TIlO11,va 51oa~El KOI va 5100XTEi, va OVO~WOYOVI18Ei cno <pptOKEe; KOlVWvlKte; 5UVOIJEIe;. Kl OXllJOVO aUTO, oMo ue 5po011 nou, KOTO KOVOVO, t~O~E ElJn6510 ornv epvcnK~ TO~11va nol~El POAO npow811TlKO KOI llYEIJOVIKO ornv KOlVWVlK~ oVOOTOTw011 , IJE onoTtAWIJO va XElPOTEPEUOEI oo~opo mv 51K~ TIle; nOAlTlK~ KOI KOlVWVlK~ TIle; 8t011. ITO KlVlllJO TWV 1I0UPWV TIle; 5EKo£Tioe; TOU 60 y£vvIt9IlK£ 6Ao TO !PaOlla TWV noAITIKWV ypallIIWV Kal KIVllllaTWV. Ana TOV 0YWVlOTlKO PE<pOPIJIOIJO TOU MOPTiv Aou8EP KlVYK, TOV IJOUPO E8vlKlOIJO TOU KOPIJOIKA IJtXPI TO 8PUAlKO 1J0p~IOnKO KOII1J0 TWV Moupwv nov811PWV. AOKillaO& 6Aa Ta litoa. Ano TO ueco TIle; oonK~e; KOlVo~ouAEUnK~e; 0111J0KpOTioe; .nc £~OPIJ~m:le; 010 MloOlom~ YlO £Yypo<pte; OTOUe; EKAOYlKOUe; KOToMyoue; KOI IJO~IK~ aulJlI£TOX~ one; £KAoyte;,TO sit in, rnv IJIl ~lOlI1 nOAll IItXPI ro'Batot or Bullet" (lj!~<poe; ~ o<poipo) TOU MOAKOAIJ X KOI TIlV tvonAll OUTOOIJUVO,TIlV ypOIJIJ~ TIle; KOlVWVlK~e; 0pYOVW011e; oMo KOI TIle; TU<pAte; £~£ytpo£le;. Ev oAiYOle;, TO KlVllIIO TWV IJOUpWV TIle; AIJ£PIKlle; TIlV 5£KO£TlO TOU 60, YEvvlllJEVO ana rnv omAll TO~IKll KOI <PUA£TlKll KOTom£011,oTo nperm ~I1IJOTO 1J10e;repccncc KomToAlOTlKlle; cvoouvspornonc.oKOUIJ~OE orov pl~oOnOOTlOlJO KOI rnv OIl<Pl~I1T1l011 TOU AII£PIKOVIKOU IlJnEplOAIOIJOU O'OAO TOV nAovllT1l KOlIOlOlT£PO OTOV TPlTO Koouo. 6£v £IVOI ~E~010 TUXOIO on TO KOIJIJO TWV Moupwv nov811pWV 8£wpouo£ rnv nOAll TOU TlJlllJo 1J10e;nOYKoOIJIOe; 0-

pa~

vnonOlKlOKlle; snovcorconc KOI TIe; uoopec KOlVOTIlTEe; "WWTEplKll onOlKlO" TIle; AIJ£pIKIle;.To Bl£TVOIJ KOI 11Kou~o WOl~OV rspocno pOAO. 6£v noenEI va ~£XVOIJ£ OKolJ1l tnv WlOPOO11 TIle; ovncnoiKlOKlle; encvoorconc evovnc moue; r oMoue; OTl1v AAYEPlO IJE TOV MnEMo Kouv KOI rnv OVOTPO~ TOU BOOlAlO ~OPOUK IJE TOV Noosp OTl1v Alyumo. 6£v unopece olJwe; va Ep8El OE IJIO crceepn 0XE011 IJETO OAAO pl~oonoOTlKo PEUIJOTO 0Tl1 xwpo TOU,IOIOlTEPO TO eorrnnxo- VEOAOllOTlKO.nOU YVWPlOE 1J10TOUTOXpoVll repoono ovonTU~11 KOI pl~oonocnxtonomon IJE KOpU<pOlEe; OTlYIJEe; TO YEYOVOTO OTO MnEpKAEI KOI TO KOAOUlJmO,ne; OIOOI1AWOEle; KOI auYKpOUOEle; svcvno orov nOAEIJO TOU BlETVOIJ.HTOV 5uo nopOAAllAO OAAllAOTP0<POOOTOUIJEVO PEUIJOTO oMo 0Xl 1J10 EVlOlO npoon08ElO,npOYIJO nou KOVEI OAO<POVEPll TIlV EMEllj!11 TIle; EVlOlOe; noAlTlKlle; KOT£u8uV011e;.TOKnKIle; KOI OTPOTllYlKlle;· llOKilJOOE IJE TIlV <pPEOKOOOTOU KOlVOUPYlOU OAEe; TIe; uoocec nOAlTlK~e; nOAlle;, Kl OAEe; nc KOTEU8uvOEle; TIle; nOAlTlK~e; IJtxPIe; OTOU OTO AUKO<pwe; TIle; 5£KoETioe; TOU 60 eneoe xouoccuevc IJ£ nAaTla anoY0ItT&UOIl onoPlJtVll one ypowte; TOU, IJE TOUe;llYETEe; TOU OOAO<pOVlwtvoue;, KOTOOlWYlJtvouc ~ OIE<p80PlJtvoue; 010 nAoiOlo 1J10e;auvoAlK~e; unoxwPl1011e; OTO KiVllIJO TIle; OIJ<PIO~I1Tij011e;·

Ae; yupiOOUIJE KOlJnOOOXPOVlO niow. To KiVllIJO TWV 1J0UpWV OTl1v 5EKOETiO TOU 60 <pOUVTWOEOTO nAoiOlO 1J10e;1J0~IKOT£plle; lIa~IK~C; all!Plo6ItTlOIlC; TOU KanlTaAIOIIOU nou OYKOAlOOE 0AOKAllPO TOV cvcrrruvpsvo KomTOAlonKO KOOIJO (AIIEpIK~ , rOAAio, ITOAio, rEPIIOvlo, AyyAio K.A.n.) liE KOlVOKOlVWVlKOKOI nOAlTlKO XOPOKTIlPlOnKO. Evoe; Kl~1I0TOe; nou YEvv~811KE ana nc ~O81te; oMoyte; OTl1V KomTOAlOTlK~ nopoyw~. ntpo0110 OE tva oMo £VTaTlK6 1I0VTtAo ovonru~l1e; IJE n:XVOAOYlK~ cncvcorcon, IJE cncrrnoac YlO lj!11AWrepo EI51K£UlJtVll EPYOTlK~11OlJVOIJIl KOI TOUTOXPOva "nEpio£uIJO" EPYO~OlJtvwv, IJE ov050 TOU POAOU

KOI O11IJEpo; 'HTOV 0POYE tva' "onovEVOlllJtvO OIO~I1IJO" ,EVa ~tonoOlJO onEAmoioe; ~ 11"XopO~ 1J10e;veoc EnOX~e;"; 6UOKOAO va nEI KOVEie;.H YVWOll TIle; npovponK~e; KOTOOTOO11e;noM AEl~.To "olJopTwM nop£A80v" TWV £UKOAWV KOI EmOEplJlKWV cumepcOIJOTWVnOAu KOVTlVO.Ol 8EWpiEe; "EV IJla vUKTi"noAMe;, KI oUTte; nou onM EK<PPO~ouv TOV "pEOAIOIJO"

ANulP£U£IS

TI]<; unoToYli<; Kl OUTt<; nou 1l0AAOV tKq>POOll "EUOE~WV noSwv"e:lVOl rtopo npoortcssm OVO~~TI]Oll<; vtWV TO~IKWV npooEyyioEWV. napoAo OUTO0<; KOTOetOOlJl.l£ ClplOlltVE<; OKtl\lU<;: TEPOOTIO Ollllooio tXEl TJ E~tYEPOll OU~,OKPl~W<; YlOTi auvTpl6tl T~V tlK6va T~e; navToliuvajl~e; Kal 'jlOVOAleIK~e; AjltpIK~e;,Twpo nou TJ AIlEPlK~ OTOV nOYKOOlllO OTi~o "OEV noi~ETOl"."EPXETOl OKpr~W<; OTI]V KOTOAATJATJ oo YlO vo UnOIiTJAwOEI on 01 e OVTlStoEl<; oro iliiO E:OWTEPlKO TOU ovonruvpevou KomToAlOl1oU ~uooIiOIlOUV.'OTl ov 0 KomTOAlollo<; eivOl TO TtAO<; TI]<; IOTOpio<;,OUTO OllIlOivE:l on So elVOl KOI TO TtAO<; TI]<; ovSpwmo<;, TJ cnosrnvcon TE:POOTIWV 1l0~WV TOU nAo~TI] KOI OE:V EVVOOUIlE: 110VO TO eve ana TO 3/3. KI aUT6 npaYllaTIKo anOTEAtl alTla t~tytpatwv. Ano TI]V oUTJ OIlW<;;EivOl OUTO KiVT]llo;Mnopd VOXE:l npOOnTlK~;nOU E:iVOl 01 MOUPOI nOVSTJPE<;,O MOAKOAIl X, 0 EAVTPlT~ KAl~E:P KOI 0 XlOUI NlOUTov;EivOl IiUVOTOV vo ovnKoTooTOSOUV ana nc OUIlIlOpiE<;; KOTOPxilv liev nptnel va auyKPlVOUIlE liuo Iiloq>opEnKo npOYllOTO.LTO KOTW KOTW TOV lliiO TOV MOAKOAIl X TOV ytVVT]OE TO " MOKPU KOUTO KOAOKoipl TOU 64",01 MOUpOl nOVSTJpE<; ~EKIVT]OOV cno nc nEpmoAiE<; OTOU<; OPOIlOU<; IlE OTOXO nc ESEAOVTlKt<; KOTOStOEl<; 1l0prupwv OTOU<; OUXVOU<; ~UAO1i0PIlOU<; TWV 1l0UPWV n<; VUXTE<;.LTO EOOq>O<; TI]<; U:pOOTlO<; OUTI]<; OIEPYOOlO<; ,OXI 1l0VO YlO nc KOlVOTI]TE<; TWV 1l0UPWV, noUo unopa va YEVVT]SOUV. Kl OKOIlTJ. MTJnw<; O'OUTI] OKPl~W<; TI]V IOTOPIKTJ neplolio TI]<; novroouvouoc TOU KomTOAlOl1ou neenEI va oVOSEWPTJOOUIlE TI]V OVnATJljJr] 110<; VlO TO KlVTJIlO, IlE TI]V EVVOia evoc AlYO nosu YPOlllllKO OVOrrruooouevou KOI KOSTJIlEPlVO EIlq>OVl~OIle:vOU Pe:UIlOroc: ITO KaTW KaTW T~e; ypaql~e; 01 jltyaAte; KOIVWVIKte; p~~tle; li&v tYlvav note ana Klv~jlaTa VWx&AIKa avamuaaOjltva twe; OTOU xcnore cpTaaouv OTI~ ntplcp~lIte; "nOIOTIKte; aAAayte;".OI tKp~~tle;. AUTte; on'on cpalVtTal aUT&e;ea tlval ~ 1I0PCP~ TOU lIa~IKOU Klv~lIaTOe; T~V tnOlltV~ ntplolio. Ano KEI OVOKUmouv ~E~OlO xcnoic Oo~opo EPWTI]I.JOTo;nou IiEV mpopouv ~E~OlO 1l0VO TO KlVTJIlO TWV 1l0UpWV: nOla ea tlval re xapaKT~plOlIKa T~e; npWTOnoplae; T~V ntplolio T~~ "vtKpOqlaVtlae;" TOU KIv~lIaTOe;; lloioc So ElVOl 0 POAO<; TI]<; KOI nw<; So e:KnATJPWVe:TOl;nW<; So OVTe:Xe:l OTI<; Ile:YOAE<; IiUOKOAlE:<; v'ovomuxSouv 1l0~IKE<; ovnOTOOEI<; OKOIlO KOI OTO mo "XOVTpO" ~TJTI]1l0To;Tl So OllIlOlVEI "lipOOll" KOI nw<; So IlETPlETOI TJ "onOTEAE0I10nKOTI]TO";nOlO So e:lVOl TJ auYXpov~ "T&XV~ T~e; &~&ytpalle;"; (0<; EXOUIlE nOVTW<; un'OljJr] on 01 MOUPOI nOVSTJpE<; O1T]V nEplolio TI]<; IlEYOAUTEPTJ<; EmppoTJ<; TOU<; OEV TJTOV neptooorepot ono 3000 EVW TO S.D.S (Students for a Democratic Society) ,TJ rno IiTJIlOq>IATJ<;V€OAOlOTlKTJ OplOTEpTJ opvoveon, IiEV ElXE nePlOOOTEPO ono 27000 "TOIle:lOKW<; e:VTO~e:l" IlEATJ).

"Eva one TO ~OOlKO StllOTO TO onolo nptne:l va OTpOq>EI TJ npoooxilllO<; EivOl TJ OIOIlOPq>WOllllilorrepo OTO ovonruvpevo KomTOAlOTIKO KtVTPO TI]<; KOlvwvlae; TWV 2/3 .ME To·1/3 ce 1110 1l0VlllTJ oxe:n-

KO KOTOOTOOll nMpouc OOIE~60ou ~USlouevou OTTlv ove:pyio KOl 0TI] q>TWXe:lO.EiVOl npoccvec OTl TJ TOOll OU~,tVTOVTJ YlO OAOKATJpO TO KomTOAlOTlKO KOOIlO,SO 010~OSlli~ETOI KOI SO nOlpve:l IilOq>Ope:TlKO XOPOKTI]PlOTIKO OVOAOYO IlE TI] OXE:nK~ Se:Oll KOSe: Xwpo<; OTO IilES~ KOTOIle:Pl- , 0110 TOU nAOUTOu. ME ~00ll TO YEYOVO<; 0IlW<;OTI OTI<; . H.n.A. ouro nou 0VOIlO~OUIlE KomToAlOTIK~ ovoouYPOTI]Oll,tX!:1 ~e:Kl~Oe:l TJIiTJ cno TO usee TI]<; lie:KOETio<; TOU 60 KOI ~1le:PO ~piOKe:TOl oe tva noAU npoxwpTJuevo OTOIiIO(OV lie:v tXe:l ~OTJ OAOKATJPWSEi), TJ OllIle:Pl~ KOlotatovoaoia aTTOTO Newsweek ... TJ ApeplKr7 olKo(eTQl vwvio TWV H.n.A. 0nOTEAEi TI] lle:AAOVTlK~ npo~oM OAWV KOllllOUVlOTlKO KiVT]llo,Yupw cno TO PeAO KOI nc eTWV KOlVWVlWV lliIOiTe:pO TOU ovcrrruvuevou KOnlTOnOVOOTOTlKt<; npoormxec 0Xl 1l0VO TOU unonooAlOTIKOU K00l10U. Ae:TOPlOTOU oUo KOI TI]<; veoxoloc.nov q>OITI]TWV Ln<; H.n.A. slvot ~OTJ OIOlloPq>Wlltvo tva nAoce oxtOlllle: TO peAO TI]<; EPYOTlK~<; TO~TJ<;. ro KOlVWVlKO OTpwllO nou ne:plAoll~OVe:l TI] OUVTPlLE: 1110 nosu OXTJllOTlK~-npOYlloTl- ncpouolonTlK~ nAe:lOljJr]q>io TWV 1l0UPWV, TWV «rnovoeevev 011, So unopococue va rtonie OTl 01 noeror ue ernKOI tva oo~opo nooooro AEUKWV xwpi<; 1l0VlllTJ StXEiPTJIlO TI]v npOYllOTlKOTI]TO TI]<; npotouooc copeOll ornv nopoywYli KOI ue nosu lle:yoAe:<; neorooouc veloc KOI onorcvnc -nv 0Xl ocouoteonc-rnc epvooVEpyio<; q>UAOKlOlltvwv OUOIOOTIKO OTOV e:q>IOATI] TlK~<; TO~TJ<;, OVO~TJTOUOOV nc encvoorcnsec ouvoTWV YKtno ~ OOTtyWV ,0000v iOlO TI]V KOPOlO TOU lle:l<; OTOU<; OnOKATJpoU<; TI]<; KOlvwvio<; TI]<; "e:UOOl"nopooEioou" TI]<; Alle:PlKOVlK~<; KOlVwvio<; e:TOI Wuovloc KOI TOU KOTOVOAWTlOllou" KOI TI] OTe: TJ "AnolipoOll cno TI] Nto YOPKTJ"TOU KopneOIOVOTJOll·Kol cno TI]v OAATJ TO enionpo KOlllloUVlvreo va llTJ 1l010~El KOI noxu lie: TOlVio ernomuovrOTlKO KiVT]llo·unEpoom~oIlEvo" TO peAO TI]<; epvcnK~<; q>q>oVTooio<;. K~<; TO~TJ<;, ue TO noAU OUOIOOTIKO e:mxe:iPTJllO OTl 01 iOle:<; oAAoyt<; ornv KomTOAlOTIK~ nopoywoe:v oPKEi TO piece YlO 1110 KomTOAlOTIK~ KOlVwvio Yli,nou onooe:lKvUOUV rno Ke:pOOq>OpO TI]v OVTlKOTOoAAO Xpe:lO~ETOI KOI TJ liuVOllTJ YlO TI]v OVQTPO~ creon TWV oVSpwnivwv Xe:PlWV one TI]v Te:XVOAOTI]<;, Kl ou~ crtoppea one TI] StOll OTI] nopoywYli yio,IiTJIlIOUPYWVTO<; TOUTOXPOVO veec OVOYKe:<; YlO OTTlV KOAUTEPTJ ~t~OlO neotnreon- ,KPOTI]OE erneunOllq>8T]VT] OVElliiKEUTI] EPYOTlK~ IiUVOllTJ .onoeAOKTlK~ ~ KOI OVOlXTO OpVT]nK~ OToOll OTO veo q>0lXVOUV TOV KomTOAlDllO npoc TI]v KOTe:USUVOll OU~. VOllE va nou OllIlOlie:uoov TO neooouc TOU KKomTOnpOKumouv tTaI KonOlO e:PW~1l0TO . AlDllOU oe 1110 vee econ. Mnoptl va ovojlaOl£I II TtpOaTla OUT~ KOIL~Ile:PO TOOO 01 OpOOTIKt<; KOlVWVlKt<; 01.1.0VWVIK~ ~W~ "ntplewpIO"; H ~wv~ aUT~ anoT&Atl yt<; ,000 KOI TJ e:~Wq>SOAllTJ onouoio 1110<; OAOKATJOUOIaOlIK6 xapaKTIlPI0lIK6 T~e; KamTaAIOTIK~e; PWlltVT]<; KOI OUVEKTlKTJ<; Se:WPlO<; rtou va onOVTO KOlvwvlae; OlIlv auy~ Tile; TpIT~e; XIAI&Tlae;, opyavlOTO OllIlEPlVO e:PW~IlOTO YlO TI]v OIOIlOPq>WOll TOU KO li&lItvo 11&TIlv qlUOll aUTWV TWV KOIVWVIWV Kal IOTOU TI]<; oUYXpoVT]~ KomT9AlOTIKTJ<; KOlVWVlO<; KOI 6XI anAwe; "ntpiootulla" TOUe;KOI TaUT6xpova liunc enovcoronsec KOlVWVlKe:<; OUVOIle:l<;,e:m~oAAouv vaIlIT~e; Ola etlltAlo TOUe;.XOpOKTI]PlOTlKO elvrn OTl OTI<; liuVOIlEl<; TI]<; pl~oonoOTlK~<; OPlOTE:PO<; va 0tva Ilnopo~ 0TJllOOIEUIlOTWV nou OKOAOuSTJoe: TI]V KOAouS~OOUV TO OUOKOAO OPOIlO TI]<; TOUTOXPOVTJ<; mwOll 11]<; LO~. EvwOll<; Ile: nooexeuon TOU<; e:YKe:enlOTI]1l0vlK~<; OVO~~TI]Oll<; KOI TI]<; nOAlTlK~<; opoq>oAou<; TI]<; 01le:PIKOVlKTJ<; nOAlTlKTJ<; pixvouv TO q>w011<;· TO OKPl~W<; e:KEI ue KOlVO uncnrxo :" 0 e:XSpo<; d~tV £iVai 611we; wpalo nou 01 cpA6yte; nou vcr usoc ". nupn6A~oav TO L.A KOVOUV va cpaiVtTal ~ npoH Iie:KOE:Tio TOU 60 OllIlOOe:UTI]Ke: e:niOll<; ana onoatlO jlae; me anapoIT~T~,mo 6j10pcp~ aAAa TI]V ovnnopcecon OVOlle:OO a OUTOU<; nou OVOIlOKal mo ptaAloTIK~ ;... OTTlKOV ouU~~IiTJv " Nto APlOTe:pO " KOI TO e:niOllIlO AHMHTPHLKAA~MnAKOL

'OAO OPXtOOV TO 1619, OTOV KOnOtOe; OMov06e; ue TO OUVT]StOlltvo ovouo Smith tKptV!: on OVOIl!:00 OlO OAAO !:~oyW'{lI.Io npoiovrc, nou !:iX!: OVOYKI) o Ntoe; K00ll9e;, !'tTOV Kat TO !:pyonKo Xtpto. Em ana TO 1619 IltXPI TO 1865 nou TUmKo OlOIlOTl)O!: TO ~OUA!:llnoptO novw ana 30 !:KOTollIlUpta llaUPOI Aq>ptKOVOttq>Tooav OTI) «veo naTpi~a». noMoi nePlOOOT!:POt l'\TOV ourol nou ~!:KiVT]OOV ov OK!:q>T!:i Kov!:ie; nwe; 1l0VO tva nooooro yupw OlO 25% eorcve OlOV npooplOilo TOU. Ot npWTOt Aq>ptKOVOt ~OUAOI .0~rlYOUVTat Kat !:YKoSiOlOVTOt OlO MATO TOU norouou Missisipi. EK!:i one;, q>UT!:[e:e;IlnallnOKtOU Kat ~oxopoKOAallou nou opXi~ouv va ~OUA!:UOUV,Il!:TOq>tpOUV OAO TO AoiKO t~tWIlC1TO'TI)e; xwpae; ana Tl)V anoia npotpxOVTOI. Avall&Oa er' lJAAa oqllaVTlK~ 9toq tX&1 q 1I0UOtK~, TO Tpovoulh,' nou TWPO 0& IItp&C; KOTOni&oqc; Kal oKA06taC; noipv&t aUo v6q1l0' ViV&TOI OriOPOiTqTO OTOIX&io OUV&VVO~oqC;, &Anilloc;, ~w~C;. To npwTa TPoyou~la nou TPOYOU~I)OOV Ot 1l0Upot tpYOT!:e; OVOIlOOTl)KOV "Work songs». Tpayou~l'\8r]KOV noero one; q>UT!:[!:e;Kat «rrornv 0' OA!:e; nc oM!:e; 60UA€tte; nou unOXP€WVOVTOV va KOV€t 0 vtvooc. LTa nOTallonAOtO, OlO OTitoq.tO TWV m~l)po5POjltKWV YPOIll1WVKt onou oMou. To €pyonKo Tpayou6ta, ana TO onoio oVTAl'\SI)xov noMa on'. m jlnAOU~, nrcv oav onopoi nou oKopn[OTI)KaV ana rnv jlta we; rnv OAAI) OKpl) TOU Ajl€ptKOVlKOU NOTOU. OnoulI~nOT& Kia'; onop9q· Kav, ~&n~lSqoov TO IInAou~, KI 6TOV Konoloc; TpO· voulSouo& OK6pm~& TO uAIK6 OK6111]mo lIaKplo, lit· XPI nou TO IInAou~ tVIV& I] KOIV~ tKcppaOl] TOU vt· Vpou aTqv AII&PIK~. 01 ouvSl'\K€e; ~wl'\e; KOl I) !:Ani60 ytO KonOta Il€A" AovnK!'t MTPWOI) TOU vtypou nou OTI)piXSI)K€ OlO 0!:0, ovtnTU~E: ilia PaSta SpI)OKE:UnKoTl)TO one; napOlKi!:e; Kat TO YKtTO TWV vtypWV. TI)V SPI)OK!:UTtKOrnro ourn So !:VtOXUOOUVKat So POI)8itoouv vo OVOnTUxS!:i 01 A€UKOi; «rrorneorec - €~oMou I) Il€TOSavcno MTPWOI) O€ ouvouoouo 1lE:Tl)V eniY!:la KOPT!:plKOTl)Ta Kal unoKol'\, Ilta Xapo «5tvav» 11' curov, ETm ro Spirithals - SpI)OKE:UnKO Tpoyou6tO TWV KuPlOKOTlKWV A!:lTOUPYlWV, aVOnTOxSI)KOV 0X€TlKO 0V€jln061OlO. Kl aVOjlE:oa 0' aUTo - OjlWe; OUXVOOKOUYOVTOV nVlxTit - on!:AnIOlltVT] I) q>wVit TOU KOTomOjltVOU. Konwe; tTm YE:VVit8r]KOV rc jlnAou~. An' TO Work Songs, TO Hollers KOl TO Spirithals, TO Gospes OAAO. KOI TOUe;!'txoue; TOU nOTOllonAOlOU KOSWe;ov!:PO[V!:1 TOV Missisipi, TO Tp[~IIlO TOU rpevou one; poy!:e;, nc q>wvte; TWV nAov!il61WV nWAI)TWV, TOUe; !'tXOue; Tl)e; <pUOI)e; OUe;A<PPlKOVlKOUe; uSjlOUe;. T p AUTte; nc 0€A[5€e; StAOUjl€ va nc OlOA[OE:l «m ana Tl)V OYPlO, OOPKlVT]OIlOP<PlOTOU VtYPlKOU blues, TWPO nou nl't~01l€ OlO nAaonKo KOlljJ!:unKo. (nOpmmovTWe;, ToiTWV!: TO 6tpjla oou Michaei Jackson. BOA€ conoec nouopec, KOljJ€-POljJ€, loteoe rnv jlUTI) OOU'KOl jlU<pOlV!: TO X!:!Ari OOU. 6!:v Sa xoTa<ptp!:le; napa vo !:iOOl evcc !:PIl0<Pp051TOe; nOAloTOOe;.E~6Mou black is beautiful) 6HMHTPHL KMIAMnAKOL.

orcv TPlYUPVOW 1l0VOXOe; OTOUe;5pOIlOUe; TOT!: OlOSOVOllat Ti E:iVal blues. MlO KPOUYit, jllO OUVTpOqllO, 1110cnsxrnolo KOlIlIO xopo».
SONNY TERRY.

txw A!:<pTO, 0TOV 5!:v txw va <paw,

,,'OTOV ~E:V

"KoStvoe; Tpoyou5OE:l TO i610 blues KOl TO npoOOPIlO~€1 OTO 51KOTOU TO~IKO, OlKOVOIlIKO l'\ OTOIlIKO npoPMIlOTO. Eyw 5150XTl)KO TO blues ana TOV 8!:[0 1l0U nou !'tTOV oKMpoe;. 0 Seioe; 1l0U ueoo ana TO blues ~tPVOYE: TO jlOpTOPlO Tl)e; OKAOPlOe; TOU. TIe; TlIlWpi!:e;, TOUe;~uA050PIlOUe;, TI) OKAI)p!'t 50UA!:IO. AUTO !:iVOl TO blues. 01 ouv8itKE:e;~w!'te; TOU KOSE:VOe; cc» u

BIG BILLY BROONZY.

SIPPlE WALACE I'm A Mighty
Tighty Woman
'Epxollal oe osvo VAUKt 1I0U, Kat ntCjnw

ore vovaTo oou
liUOKOAIl yu-

re napaKaAW, Kp0lT10e lie rlOTi eijJOI ilia liuvan;, valKa AAIl81vo liuvan;. • IInopw va KCtVWoAe<;

nc

iSouAelt<;

Mnopw va yivw 11 yuvaiKa oou AKolla KOI 11 oKAopa oou AKOUW OAOU<;va Atve

On eijJOI OKAIlP~ 0' an KI av KOVW 'On KCtVWTOU<;CtVTpe<;va KAa[ve
EijJOI tva KopiTOl rtou nOTE liev eivOi AUllT]lItvo To 1I0VO nou 8tAW Via KaM OVTpa. Kat 8a TOV KOVW KI

usvc e[vOi ourov

tva

eUTuXI-

°IlEVO.

«Mve on TO Blues dvOl na6l]TlKo. f::,.evnpooceoe lipo~oue; yta lipo.01]. MiAo.etyta xa~cve:e;yuvaiKe:e;KOITCTOta.Ti Ae:e; ta oAa aUTO.; y

«To Blues eivOl aA~6eta on ~iAo.e:1 la nOAu anACtnpo.WOTa, uo Ka61]~e:plvo. Y npo~A1i~aTa onwe; TO va xo.oete;~ta yuvaiKa nou cvcncc. EKei o~we; nou 0 rpovoulit~e; litl]ydTOI TO Tpayoulit TOUKo.nOtOe; nou aKoue:teUKoAa TaUTi~eTOI al vtw6et on liev K e:ivat uovoc, EivOl iowe; evoc rponoc va ~yaive:le;ana rnv ~ova~lo. oou. To Blues note liev eival KaTaOlpoeptKO auvai061]~a -ovnserc ce ave:~o.~el,oou liivet KCepl. o -vo xTuno.e;TOK£epo.AI T OOU OlOV Toixo £ivOl ~ta liIC~olioe; nou nOTCli£v 6a ~Y£l ana ro Tpayoulita aUTO. » An61J1a auv£VT£U~11TOU JOHN MAYAL.

BLUES KAI ETAIPIEE
Era leAn me; aeKaerioe; TOU 30 01 erOlpiee; oopiKepan ana tnv pcupn POUOIKil. Eneoov nnvw me; rnv KaTaAl'towpav KOl nera!;av uotepc TOUe; anploupvoue; me; oav onuevec AepovoKounee;. Elver xcpcxmpionxo TO ncpcxore xoppcn TOU JOHNNY OTIS, VIOU TOUpevaAou SHCIGGIE OTIS (nou MverOl on elxe e:hAnvIKl't KaT0VWVl't. BeAJ(inne;. tc e:pn6c5lo . cvcpeoo oe perovcore; ne; npwree; ae:Kaeriee; TOU 190u ci, xci rev pcupov aev nrcv tooo qmM) cno pia QUvevreu!;l't TOU. «flepooo noM coxnpo pe mv Savoy. VlOri poe; Vc5Uvave: reAeiwc;. Eixape oxre hit aioKoue; ueoc o' eva xpovo Kl evw rmpo ora xepic pou povo 1400 aoA. Via va pnv unosovtoouue TO vevovoe; on evw eixo vpa1Jlei KOl rc rpovouala aura. Hrcv pia KovovlKl't ocpavl't aAM ae:v !;epape finale KaMre:po KOl pae; mv eixcv ompevn pe Aivo 1.6Vlo. H POUOlKl'tnou noisope TOUe;ecpe:pve alOeKOTOPPUPIOKOl epeie; c5ev eixope 1c5ea VI cuto. 1I.ivo opvotepo opxlocpe va KOTaAo~oivoupe n oupj3aivel npcvpcnxd OAhO.nrcv nan noM oPVa. Mae; etxov j36hel KI oAoe; OTOxepi,» <u'\tpe: noAM Via pisee; KOl ncpodoon oAM aev exoupe lata nepi nvoc npOKelTOI. Exoups cpxerouc tporrouc Via va ne; aIOlwviooupe:. aAM ro rl)pQvlO me; Madison Avenue . exouv rexvixec reroiec nou va xcvouv tnv POUOlKl't aoAhOplo KOl netouv ora oxourndrc Ka6e KOhhlTeXvIKl't nopMoon. DAn n cpooopio vtveroi Via c5ohhaplo KI cum n nosunpn KAnpovopic pae; eire nenerci OTOVunovouo eire: oe:p~iperm aloorpej3Awpevn one oVSpwnoue; nou ae:v VIWSouv finale: Via oumv. 01 vsoi aev exouv po.Se:10omxcv

BIG BILLBROONZY (Black, Brown and White)
AUTo TOTpayoulit nou 6a occ Tpayouli~ow i\v6pwnot, ~tP£Te:nwe; £ivOl aA~6£ta Av £ioOl ~aupoe; KOItjJo.xvete; ta lioullE:to. y Na n 6a oou nouv. Av eioOl A£UKOe; £VTo.~£l. Av £ioal xocrcvoc n£pi~£v£. AMo. e:ioOl~aupoe;. rl' ouro Olpi~£, Olpi~£, Olpi~£. Bo~6I]0a va xnOl£i ourn I] xwpa Kat n6.Ae:tjJa la aUTO. Y Twpa ~avTeuw nwe; unopetc va li£le; Ti npsrta va Ko.V£1 cvae; ~aupoe;. AUTOiMve «Av ncoov A£UKOe; .,» Bo~61]0a Yl' au~ Tl]V yAUK£1o. ViKI] M£ TOaMTpl Kat TOepTUo.Pl 7 'O~we;repc 6CAWva uou na alieAepc ~OU TI SA KANOYME riA TON rEPO JIM-CROW?

xopn vicuto ...»

"Epeie; neecvope KuplOAeKnKa orcv eueovtornKOV 01 Brather KI 01.01 01 unosoirroi, 0Upo.pOl xcnots KAeioape: o' eva pavasi VIO xcn rmpcorcoerc, PQAIora to Aecpra nrcv noAu KOhO..DOl Aomov epcpavicmxo pe rnv blues pnovro pou KOiro!;a rnv oxnvn KOI pomoc: «Euvvwpn. c5e:vexele; rncvo» 0 avSpwnoc nou elxe TO povosi pou Mel "KOl noio; TO xpeiai:;erOl... c5ev noii:;ouv pe mayo rno» Exe:a6v pae; nero!;e t!;w aivovroe; poe; KOl pia PIKPl't alaAe:/;n on rwpo elver n enoxn rou Brather KOl rev rock-groups. OXI rou rncvou Eipcore Aomov e!;w an' cum tnv 1oroplo Via nOhhOUe;Mvoue;. OXI povo Via TO rnnvc. Evw npouvo KanWe; ruxeooc plOe; KOl cpvorepo elxo eva hit pe ro "Willie the hand live». vevovoe; nou pouawoe xcnoio poxevpononm xpoic KOScIlc;KOi TO slow oro pac510cpwvoKOi m mseopcon nou pnopeoo va Kavw tore. Opwe; n 10TOpio eixe re:Aelwoe:1opicnKa Via TOUe;unosoinouc pcupouc oaeAcpoue; KOi 0ae:Acpee;.onwe; 01 nperonopoi Roy brown. CharIer Brown. Roy Milton. T. Bone Walker. Kcnote poune xcnoioc ouvvpocpeoe;. "EivOI c5IKOOOU TO MSoe;. Eou /;eKivnoee; tnv 10TOpio pe rnv nAeKrpIKl't KISapo» l1e:v pnopel opwe; KOve:ie; va rrei on !;e:Klvl'toope KOi TO oxtalO Via TO nwe; So poe; Vc5uoouv 01 ermpie; Epe:ie; ae:v /;epope cure KOV on /;eKlvavope xcn. AnAwe; noisope: ...».

H E8ErEPEH TQN KOAAEMENQN
v

ENA IVrXPONO AnAPTXAINT E~PAlnNETAI

LTO 'OAl~eT TOU MlolYKOV, a' tva KoMtYlO YVWOTO YlO TT]V OVOX~ TOU OTT]V (JnOP~1l q>01TT]nov OIOq>OPWV e9VO~TWV, 01 KOTT]yoplee; 1l10e; AWK~e; OTl TT]e;enlTt9nKov 1l0UPOl, npOOq>OTO, eYlve 11erne TT]e;onO~OA~e; OAWV TWV 1l0UPWV q>01TT]TWV ana TO KOAAtYlO. Kcm TtTOlO oev elvOl tva ruxolo rtectorcnxo. L~llepo, lleTIl TO Tlvowo IlnpOOTO TWV 1l0UPWV 1l1KpOaOTWV, OA'l TT]V oeKOsrlc TOU 70, nou olllllouPyouoe TT]v evruneon, OTl 01 q>uAeTlKte; OloKploele; elxov nope I OPlOTIKO TT]v KOTW ~OATO, nOpOTIlP&iTOI 1110 Y&VIK~ &mli&i· VWOll TIl<: KOTOOTOOll<: TWV tYXPWIIWV KOI KU· piw<: TWVIIOUPWV, a' OAOUe; TOUe; KOlVWVlKOUe; rouetc, 1110 ouvex~e; nepl9wplonolll~ TOUe; KOI neptoptouoc TOUe; one; eYKoToAellltvee; ana TOUe; AWKOUe; neploxte; KOI TIe; ncocvsounoxe«. To YKtTO TIl<: onoyvwoll<: KOI TIl<: oPy~<:, OXI 1I0VO li&v &~oA&icp91lKOV, oAAO ouv&XIil<: lI&yoAlilvouv, OXIlIIOTi~ouv 1110 ~IilVIl KOIVWVIK~<: K09uOTtPIl· 011<: KOI &~09AiwOll<: yupw ana oA&<: TI<: 01l&PI· KOVIKt<: noA&I<:. To 1l0VO nou creve: we; eKei slVOl TO VOPKWTlKOKOI 11~lo. ria nop6i5elWo, OTT]V OUOOlVYKTOV, KOI OUYKeKpllltvo OTT]V T~wpT~Toouv txel OlllliOUPYllgei npOWOTlKO onopVTXCIlVT. OIIlOUPOI ellq>ovi~oVTOl 1l0VO TO ~p6i5u OTOUe; 0pOIlOUe;, nol~OVTOe; pan (va Il'lv xagei KOI TO q>OAKAOp), Il11V tXOVToe; TO OIKaiwlla 0Xl 1l0VO va ~~OOUV eKel, OAM OUTe KOV va IlnOUV oe lleYOAee; ncoesc OTO IlnOP TT]e; neplOX~e;. Kt OAO aUTO oe ilia m;plOX~, nou XOpOKTT]Pl~OTOVana TT] OUYKtVTPWOfl eKe! OAWV TWV «emTuXlllltvWV» 1l0UPWV: YlOTpoi, OIKllYOPOl, KpOnxot UnOM'lAOl, emxelPlllloTlee;, Kl OAO aUTO ueXPI npiv lleplKO XPOVlO. LUIlq>WVO ue nc OTonOTIKte;, 01 1l0UPOl txouv 3 (j)opte; lleyoAuTepll m90VOTT]TO ana TOUe; AWKOUe; va m;90vouv ana ceolpo OOTUVOIlIKOU. Anorsxouv oxe06v TOV 11100 nATl9UOIlO TWV euAOKWV, TOUe; neorcoorepouc eYKATlIlOTlee; ue rtotv~ 90VOTOU. Pourivo rexoc ortorexel OTa OXOAeia TWV llaupWV 01 OOAoq>oviee; lleTO~U TOUe;, KOn nou gewpelTOl ana nc rno OllIlOVTlKte; Tooele; OTT]V e~tAl~Tl TT]e; eYKATlIlOTlKOTT]TOe;OTIe; uepec ucc. 'EYXPWIIOI 1I091lTt<: O~II&PO lillAlilvouv en li&v K&plil~&I<: TOV 0&600110 ov li&v KPOTO<: moT6AI KOI 6TI li&v npoolioKOUV va ~~oouv novw ana TO 25!.

xnPII IYNOPA
«:Ei}pepa 0 Tzov Mail}tzop pnopei va nepnutqoe; 1I(1VW OtO vepo. To Ayy AIKOouorqpn eivm jnu eKAeYPcvl} OlKtatopia.»
ll~Ac.xJ1'jOU Popnept I'ouopoeotep, t Illcu8lJVt~ t!]<; MOP! (Mia ana nc Jl£yaAUuP~ £Ullpe!C~ IllJJlOOKomjacwv otqv AyyAial

-------------------------------rAAAIA
'ETOI, OTllV r OAAio, Il£TO TIe; rornsec £KAOyte;, 01 rOAAOI OOOlGAlOTte; rtcpopevouv pnpo010, txovTOe; XOO£1 TO 12% T11e; lilJVOIlr'je; TOUe;.

rEPMANIA
LT11V r£PIlOvio OVT[OTOlx£e; n£plq>£p£IKte; eKAoyte; tliel~ov 1110 mwClTl T11e; TO~T)e; TOU 10% YlO TOUe; yepllovoUe; XPlOTlOVoliT)1l0KpciTee;.

01 teAIKtl; Bl)llO(JKOm}aelC;npiv tl~ eKAoytl; Kill rqv l)llcpu tev eKAoywv, eBelxvav jnu eAa<ppul atpoq>Il IIP<X:tOU~ ~UVtIlPl}tlKOu~,"·oe.avtiSeol} pe tc yKaAOII ' tIl~npoeKAoyuu}!; rreploBou, rrou cBelXvav oapW'tllGl fJ.hu tOU MaiII{;ZOP. AKopa Kill tota, oPCUC; oupnepovnv on to anOteAeopa Bev Sa cBlve oe xcvevcv tqv cnonoupevq nAelOqII}cpia vm va OXl)llatioei Ku~epvi}Ol} Kill oiyoupa 0Xl otouc ~UVtIlPl}tlKOU~. Ilpopovoc 01 AYYAOl eoieiAav «piJ.vupa» ototn; Topl}Be~ pe to YKaAorr , . KillBev xpcu'unJ)_:Ke.Kill pe tIl lJ1l1q>O tou~ .. ;· . . . - Ta QIIoteMoptna lOU npooq>ata ou~Sevta KUxAOU eKAoY6lv Otl}v EupWIII}, evBetirnKa nov oo(Uv ~a ClKoAouSqoouv,-qpeav va emocppuyioouv pe tl}V QKpi~em nov aplSpwv rna, tl~ IIpDOIItlKtl; alia Kill ta 'aBla;oBu toU emonpou nOAltlKOU xoopou ·atI}v'EupwIIl}. -~ "
VOTOAlOIlO, lie OMYKOV TOUe; .r'jpBE 11 wpo vm TTJV cAAOYr'j» ontTUXov Kat liE TTJAoIKr'j OYOVOKTTJOTJva WlKOlVWVr'jOOUV (Kat va K£poioouv ana Kel) Kat va cnooncoouv tjIrj<po<popOue; ana TTJV nopOOOOlOKr'j EKAOYlKr'j POOTJTWV T OpTJOWV. Ti yevvo ouTr'jv TTJV KpiOTJ TOUTOTTJTOe;; 0 runoc, nou nOAAO OXOAlOOTTJKOV 0XETlKO, oiyoupo tnat~e TO POAO TOU. 'OIlWe; one TTJV OAAIl, TJ ven ouTr'j KOTOOTOOTJ liEV urtopel va EPllllvEUBel OUVOAlKO ana aUTO. LOV rmpo ovorrruooovro OlOUe; KOAnOUe; TTJe;, pe TO Klvr'jIlOTO Kat TO ~EOnoolloTo TTJe; onouM~ouooe; VEOAOioe;, 0' 0AOKATJPTJTTJv EupwnT]. 0 eYKAwPlOlJOe; TTJe; OTTJv oreoc AOYlKr'j TWV nOAlTlKWV OVOKOTOTO~EWV, TTJe; noOTJ 8uoio oUlllleTOxr'je; OE vuv r'j IlEMoVTlKOUe; KU~epVTJTlKOUe; auvooruououc oov ooo Em~iWOTJe;, TO OO<pUKTlKOKAEiOlIlO TOU npO~ATJIlOTlOIlOU Kat TTJe; noptll~OOTJe; TTJe; oe OIOPBWTIKte; TTJe; U<plOTOIlEVTJe;nOAlTIKr'je; nopEIl~OOEIe;, OTTJv OOlt~OOl1 Aoyveio TTJe; EOK nou we; 010 lloYEioe; Bo lie TO-

ITAAIA
L T11v !ToAio 0 KUP£pVT)TlKOe; ouvooruouoc XPlOTlOVoliT)1l0KPOTWV Kat OOOlOAlOTWV, SO OUV£XiO£1 va KUP£pVo., KP£1l01l£VOI ana 1110 KAWo-n; 010 POSIIO nou liev ortoxrnoouv KOI vee erolpo ana TO OAAO 1l1KpOTepo KOIlIlOTO (n.x. OKtTO r'j T) q>OOlOTlKr'j AiYKO.).

'On(l); £tnt xaQaxt1)Qt6tUUl ~o"l.t\JtliS t(l)VI;uvt1)Qllttxffiv" IUt« tL~ tx).oyt;, 1)al.l.ui'~ tt)~ nOLOt1)ta; l'tOUlt~o~anUv Q,L EQyattxoi, dXt q(1) yivu ~E t1)Val'to!Jax~u\,(J1)t1)~ eUtaE~.
yr'] TTJe; KpiOTJe; nou TOPOKOUVOEI TTJV eupwno'iKr'j OKTJvr'j, 1l0AAOV npena va oOUlle nc e~EAi~ele; lie TTJV EOKlKr'j OAOKAr'jpWOTJ Kl OKOIlO noiv an' aUTO TIe; oMoyte; OTTJV OUVBEOTJ TOU nOAueSVlKOU nOAUKAOOlKOU XOPOKTr'jpO TWV 1l0vonwAiwv. H OAOKAr'jpWOTJ (r'j KOAUTepa Ol OAOKATJPWOEIe;) nou or']llEPO Ent~oMoVTOI OE OIKOVOIlIKO KOI nOAlTIK6 en!nElio, OlllllOUPYOUV 1110 peuoTr'j Kat OVTI<pOTIKr'j KOTOOTOOTJ OUyKpOUOTJe; oUIl<PepovTwv Kat noPOMTJAO oreveuouv OO<pUKTlKO TO neplBwplO lilO<pOpOTloiTJOTJe;TWV nOAlTlKWV OXTJIlOTlOIlWV OE eSvlKo enlne00, TWV e9vlKwv OOlIKWV TO~EWV, KPOTWV KOI nOAITIKWV OUOTTJIlOTwv. To neplSwplO Eivat TOOO Ol£VO, nou 5EV o<pr'jvouv xwpo OUTE xov YlO 1110 KoBopo npOEKAOYlKOU XOpOKTr'jpo OVTlnOpOBEOTJ. KOTI nou or']ll£PO TO nATJpwvOUV 000l So <ptAolio~ouoov va yivouv 0 xOAi<PTJe; OTTJ BcOTJ TOU xoAi<PTJ· K!VOK, "TO nOlo! TOU OVBPOKWpUXOUn Ilnopei va KOUXltTat YlO TTJV OE~16 OlpO<pr'j nou Ent~oAAE OlOUe; EpYOTlKOUe;, onoAEi<poVTOe; ana TO nOAlTlKO TOUe; ncoYPOIlIlO KoBE OVo<popo OTTJV KOlVWVlKr'j 1010KTTJoia TWV IlCOWV nopoywyr']e;, TO KiVTJIlO, TO NATO Kat TOV nupTJVIKO o<ponAlollo. Liyoupo 0IlWe; oev unopsl va KOUXlCTOI YlO TTJV EmTuxio 1l10e; TETOme; orooenc. H AOYIKr'j TTJe; liIOXEiPTJOTJe; or']llEPO cncrrsl OUBeVTlKOUe; EK<ppoOlte;. AKOIlO Kl ov enaoe TOUe; ct>atVOVotOA TOIIle;, Yl' aUTO, OEV enaoe TO eKAOYlKO OWIlO. UTO TO oumepoopo 0IlWe; 10XUEI KI ana TTJv OAAll oX8TJ .... H IlEiw~ OAWV TWV KOIlIlOUVIOTl.KWV Kl 0PIOTEPWV KOIlIlOTWV KanWe; eror IlnoPEI va epllTJveuBei. To YKptlllOIlO TOU TEixoue; TOU BEPOAivou oiyoupo OEV E~IlYEi or']llEPO TTJv cnoorotnon ana nc To~ele; TTJe; EniOTJlllle; ApIOlEpOe;. nOAU neoiocorepo, TWPO XPEWV£TOI TTJV OOUVOllio TTJe; va EnavoouvoEB£i 11£ TTJv KOIVwvio, pe TIe; ~WVTOvte; OIEPyooiEe; nou or']IlE~ATJBEi (OUYVWIlTJ, 1l0e; lileq>UYE TJ nOATJ TWV AOWV OE 1110 TtTOlO KOTEUSWOTJ) O£ EupwnJ] KOlVO onin TWV AOWV TTJVtX£1 lleToTptljJel ce 1110 K080po OUllnAIlPWIlOTlKr'j KOI liEUT£PEUOUOOe; OTJllooioe; 1iUVOIlTJ, nou onOOXOAEl KUpiwe; TIe; OTr'jAee; TWV nopOnOAlTlKWV 0TIe; KoBIlIlEplvte; e<PTJIlEpio£e;. Bt~0I0, 01 iOIOI IlnopEi va IlllV TO auVElOllTOnOlOUV ... llEiWo Kl aUTO TTJe; nOAITlKr'je; oq>aoioe; TWV Katpwv.

ArrAIA
TtAoe;, TO eupwno'iKo Il£TeKAOYlKO OKT)VlKO OAOKAT)pWST)Ke lie TOV SpiOIlPO TWV LUVT11PT)TIKWV ornv Ayy}.io, nou «rrceeos va OUYKevTpwoa ilia cvern KUpepVT)TlKr'j nAeloljJr]q>[o oe neiopo TWV npopMtjJ£wv, TWV liTJIlOOKonr'joewv, nou elilVOV tva TtAoe; ornv 13XpoVT) liIOKUPtpVT)ClTl TWV TOpT)liwv.

AO

I

n

A

'000 YlO TO AOtnO, ovolio 0' OAT)V T11V Eupwrm ClTlIlE:lWOOV 01 oKpolie~loi q>OOlOTIKOi OXTJIlOTlOIJOi, Kat 1l0VOlilKr'j «q>WTelvr'j" £~o[peClTl T) KOIl1l0UVlOTlKr'j EnovilipuClTl 11£ TO 6% nou ntTUX£ OTllV ymovlKr'j ITOAio. too OlO nAr'jBoe; TWV OVOAUO£WV TWV ortoreA£OIJOTWV OUTWV ana EnwvullOUe; KOI OVWVUuouc, tva OTJIlE:lO<jlQiVnOI va ~exwpi~El, Kat va ~piOKETat OTO KtVTPO: H YEVlKEUlltVTJ TOOTJ OIlq>IO~r'jTTJOT]e; TWV nopoliOOlOKWV nOAtnKWV 0XTJIl0TtOlJWV OE auvliuoOlJO lie TTJVOVlKOVOTTJTOemKOlVWV[Oe; TOOO TWV KU~EPVWVTWVKOWClTWV, 000 Kat TWV .0VTtnOAlTEUOIlEVWV» us TTJVOU~OVOIlEVTJAOiKr'j liUooptoKelO. XOPOKTTJPlOllKOTEPTJ 11 nEpimwOT] TTJe;AyyAioe;. nopo TO noMa npo~ArilloTo nou cvruereruoov Ol LUVTTJPIlnKoi, nope TTJV Ao'iKr'j liuoopeoKelo nou TO lilO<pOpO npOYPOllllOTO llilWTtKOnoillOTJe; TTJe; uyeioe; Kat TTJe; natliEioe; ~Eor']KWOOV, Ol EPYOTlKOi liev KOTO<pEPOV va TOUe; KOVOUVva XPEwBouv TO nOAlTlKO KOOlOe;. 1l101l0P<PWVOVTOe; TO npo<piA TOU mo OWOTOU e<pOPlloOTr'j TTJe; iOlOe; ouTr'je; nOAtnKr'je; us evov mo KOlVWVlKO-EOKlKO npooo-

°

fA

31

IITOPIA

~AKEdONltt
MY00~
To rpuAAa310, p£ TiTAo ICMAKEJlONIA

KAI nPArMATIKOTHTA

. lotook: Kal rroAITIKt}" rrou KUKAorpoP'l(}£ TO utt. naI3£fae;, rpIA030~£1 va 3Ia6o(}£1 rrAaTla (}T'IV v£oAaia

Kal TOUe;£KrraI6£uTlKOUe; T'IV £rri(}'1P'l £AA'IVIKIj orrol/l'l Yla T'IV I(}Topia £voe; xwpou . (}'1p£iou Tp161je;eta BaAKaV/a. EKrppa{OVTae; T'IV IC£rri(}'1P'I" £AA'IVIKIj arrol/l'l, KpaTa£1 arrO(}Ta(}£Ie; arro TOV t~aAAo £9VIKI(}PO. To y£yovoe; aUTO TOUXapl(}£ OPI(}ptvoue; £x9poue; (rpa(}I(}TIKa ivtuna Turrou ICIToxoe;"), opwe; tYlv£ 3£KTO p' £v90u(}la(}po Ij (}Iwrr'lplj (}uva/v£(}'1 att' oAo TO £rrio'lPo rrOAITIKO rpaopa Kal TOV nmo TOU. fla TOUe;apl(}T£pOUe; opwe; pa9'1Tte; Kal £Krral6£UTIKOUe;, Yla Ka9£ (}K£rrTOp£vo av9pwrro, TO rrpo8A'Ipa 3£v 8pi(}K£Tal eta KaVTaPla £9VIKOrppO(}UV'Ie; rrou rr£pltX£I. To rrpo6A'Ipa 6pi(}K£Tal ota (cl/l£uTIKa ta AOYla ta p£~"aAa"

ta ottoia rrpo(}rra90uv va KaVOUV iua OAOKA'IP'l y£V/a (}uvtvOX'l (}TO rpovo rrou £TOlpa{OUV. Bpi(}K£Tal (}T'IV aVaYK'I va xTurrlj(}OUP£ T'I xoAtpa TOU £9VIKI(}POU arr06£IKvuovTae; T'IV 16£oAoYIKt} arraT'I nou TOV (}T'IPi{£I. Ae; pIAIj(}oup£ Aomov mo (}UYK£Kplptva. H K£VTPIKIj 13£0 TOU rpuAA6310u £ival OTI (}T'IV MaK£60via urrljpx£ ttavta Kupiapxo TO EAA'IVIKO (}ToIX£io. KaTa (}Uvtrr£la, 'I EAAa6a 61KalouTaI T'IV arroKA£I(}TlKOT'ITa (}TOV ooo MaK£60via, £VW TO ICMaK£60vIKO rrpo6A'Ipa" sev £ival tittote aAAo
p£ rrapo 'I rrpo(}rra9£la £m60uAIje; aUTOU TOU 6IKaIWpaTOe;.

M£ 3uo AOYla, At£ll/ItpaTa.

At£ll/ItpaTa

0XI TO(}O YlaTi rr£pltX£1 avaKpi8£1£e; • urraPXOUV Kal rroAAte; TtTOI£e; • O(}O Kupiwe; nat! rr£pirrTW(}'1 6IaT£TayptV'Ie; l(}Toployparpiae;

arro TOV ttoaono rrAOUTOI(}TOPIKWV (}TOIX£iwv Kal arrol/l£wv KaV£1 pIa rrpoKA'ITIKIj £mAoylj O(}WV (}UprpWVOUV p£ TIe; rrOAITIKte; (}KOmpOT'IT£e; TOUEAA'IVIKOU KpaTOUe;. 'Exoup£ pIa xapaKT'IPI(}TlKIj orrou

ta (}Uprr£pa(}paTa tXOUV 1j3'1 8Y£1 Kal 'I 30uA£lo TOU (}uyyparpta £ival va £mAt~£1 ooa (}TOlx£ia (}UprpWVOUV p£ aUTO 9tA£T£ rrapa6£iypaTa;
KOl noMa cc£tnW9rjKOV». nOTt o~w<; 0 XOPOK111Plouoc «~OP~OP01", Lu~n£poolloT1KO ncvrec, npena vo nooue £(VOl OOTt(O vc KpiV£TOl TO ~~1111l0CC~TOV AAIjV£<; C ~ OXl" us KPltr'jPlO TOU mi~£po. '000 aA~S£lO eivOl 01 MOKeMve<; ~TOV eMljvoq>wvo q>UAO, ilio roco eiVOl KOl TO yeyovo<; nw<; oev O~KOV 0' aUTO nou ovo~a~oulle oPXo[o £MIjV1KO KOO~O, ours euOlKa ~TOV... HO~Ol onw<; npooncsouv vo neloouv xcnoror iliOl (Ij yeA01011)TO ~MneTe oev txel ouvopo).

«To ytyovo~ OTI 01 Apxaiol MaKt()OVt~ aV~Kav OTOV KOOpO TWV apxaiwv EAA~vwv ()uoKoAa apCPlo61lTtiTai nAtov».
AUTO £ivOl TO au~ntpoa~o nou ~YO~£1TO q>UAA0010 cno ilia aUVTOllTl ncoouoicon 111<;MoK£OOvio<; a111v 0PXOl0111TO. EIlO<; 0<; 1l0<; ernrponei VO TO o~q>la~rrniooUIl£. EK£ivo nou OVTW<;o£v o~qlla~IjT£iTOl £iVOl OTI 01 MoK£06vOl, npovovoi TWV MOK£06vwv, £ixov K01Vt<;pi~£<; pe oMo £AAIjVOq>wvo <jllJAO.'O~w<; Ij 1OTOP1K~ TOU<;nooelo ~TOV T£A£(W<;OIQ(pOP£TlK~. npWT' on' OAO TO KPOTO<;TWV MOKt06vwv O£V ~ToV sviolo £SVOAOY1KO.n£pl£MIl~OV£ ~10 O£IPO oMou<; AoOU<; (IMuP10U<;, 0pOK£<; dn.). 01 oxtoac oUTOU TOU KPOTOU<;w<; 111v WOX~ TOU<!ltAinnou (oxta£l<; q>tA1Kt<;~ oVnnaA0111To<;) ~TOV KUpiw<; npoc ~oppo KOl ouOT] KOI nOAu A1YOT£POus nc £MIjV1Kt<; nOA£I<; - KP0111, £vw OTOU<; n£pOlKOU<;noMllou<;, ortou 0 cc£MIjVlKO<; KOO~O<;" eveSIjK£ npoaKolpo, 01 MOK£06v£<; 0Xl uovo cnouoto~ov oAM a' corouevec neomrecac TOX111KOVIl£ 111vOAATJ nAwpo. nOAlTIOT1KOn MOK£oovio ~TOV eve KOSUOT£pljusvo KpOTO<;.To q>UM0010 oVOKOAUnT£l, cno TOV 70 n.X. IlOA1OTo,poyooio nOAlTlOnK~ cvoool 'OIlW<;, o£v unolva aTOV xono VO 1l0<; OWO£1«moo nopoo£iYIlOTO, Y10Ti onAouOToTO o£v unopxouv. EK£[VO

all

all

KaAa, curoi t~tAAllvlOTIlKav vwpi~ (OTOU~aAAou~ 6yaAap& Ta paTla).
Kl O~W<; oev t(VOl OOTC(O. Eivm, TPO~ljy~tvo q>UOlKa, TO VOIj~O 11)<; nopouoloonc 11)<; MeoOlwvlK~<; IOTOp(O<; 11)<; MOKtoOV(O<;. E(VOl Ij nep[ooo<; nou Ij ~cToq>opa 111<;npWTtuOUOO<; O11)vKWVOTOvnvounoxn Kat 01 ~tTOVOOTtUOtl<; TWV AOWV q>tpvouv 111V MOKCOOV[O 010 ucn TOU KUKAWVO. 00 XPC10~OVTOVotAiot<; Y10 vo KOTQypOq>ouv onM TO OVOIlOTO TWV AOWV nou nepcocv KOl oltllelVQV (npocopive ~ ~OVIIlOTepo) 010 xwpo OUTO. To q>uAMoIO TO St~o OUTO TO ovvoet.. AvoYKo~tTOl v' ovoq>tpel ~OAl<; rpac AOOU<;, 111v nooelc TWV onokov nopouOla~el ~' tKnAIjKnKO rpono: Touc Ha~ou<;, nou onw<; nopootXtTOl OIj~lOUPYTl-

nou unOPX£1 £(VOl Ij woq>~ OVWT£PWV OIKOVO~IKWV KOl KPOTlKWV ncpovovrev ue TOV noxmouo 111<;N. EAMoo<; KOlIj npooncaao Il(~ljari<; TOU. TtAO<;, ourot nou npwTol 0~q>10~~11100V outr'j 111v oxtOlj ~TOV 01 i010101 "EAAIjV£<;. Enov£tAljll~tvo TOU<;on£KoA£OoV cc~Op~opou<;" ~10 M~1j KA£IOi Y10 nc axta£l<; TWV EM~vwv Il' oMou<; AOOU<;. '000 Y10 11101K010AOyio nOAlTlKt<; OVTtnOPOStO£I<; 0O~YTlOOV a' ouro, VO un£vSUIl(OOU~£ OTI 01 £MIjVlKt<; nOA£I<; - KP0111~piOKOVTOV O£ OUV£X~ OIOllaXIj

all

32

IITOPIA

.ANCU.P€(J€I~

MY00l:
aov OhOKAT]pee;~wvee; eYKoTomoOlle; (IKAO~T]viOl), 01 onoloi oe nnorc liev ernpeoocv TT]v neploxr'j KOI TeAIKo e~eMT]viOTT]KOvll) Toik; BouAyopoue;, nou liT]~loupYT]OOV KpOTOe;oAM 0q>0~0Iw9T]KOV YAWOOlKO ana TOUe; no~oue; nou nponvoiuevo eixov e~eAAT]VlaTei (!Ii) 01 BOUAYOPOI novTWe; neIO~OTtKO OpVT\9T]KOVva e~eAAT]VlmOUV KOI va liouv TO q>we; TOUe;, onere liev xpeIO~OVTOV TO ~OTtO TOUe; KOI 0 BoaiAeloe; 0 B', q>optoe; TOU eAAT]VIKOUnOAITI~OU, TO t~yOAe. AnoTtAea~o, oU~q>WVOue TO q>uAMliIO, va nopoTT]pT]gei «vee eAAT]VIKr'jovoytVVTJOil a' OAT] IT) MOKeliovio". TtAoe;, TOV 140 OlWVO, enssrelvsror 010 xwpo TT]e;MOKeliovioe; T] Iep~IKr'j OUTOKPOTOpioTOU NTOUOOV, T] onoio o~we; 0XI uovo - ou~q>wvo ue TOV KO8T]YT]Tr'jK. BOKaAOnOUAO- liev ~eTt~oMe TOV e9voAOYIKOXOPOKTr'jpoTT]e;MOKeliovioe;, aAM oq>T]ae nlow TT]e;uovo ,,9pUAOUe;KOI nopoMoele;,,(I) !:J.ev vo~i~ou~e OTt o~i~el va magei Kaveie; 00~opo 010 napanovw. EKe[vo nou txel a~ia va on~elwoou~e eivOl OTt moue; Olwvee; aUTOUe;T] e9voAOYIKr'joUvgeOll ournc TT]e;neploxr']e; ~eTa~OMeTOl rooo ypr'jyopa nou TO va noooncsel onoiooonnote va lileKlilKr'joel onoKAeIOTIKOTT]Ta eivOl TO Aly6Tepo OUTOntKO. H MaKeliovio eivOl tva xwveuTr'jpl AOWV nou ~ouv elpT]vlKO r'j OUYKPOUOVTOl eTQ~U TOUe;xw~ p[e; Kovtvae; va KQTop9woel va KUpIOPXr'jael nAr'jpwe; YAWOOIKOKOI nOAITIOTIKO,yeyovoe; 0XI anapoiTT]TOapVTJTtKO. Eival ~eyoAoe; 0 napcopoc va noure KOTI aKOuo: Orcv OTT]v nepiolio auTr'j ~tAo~e yla eMT]VIKr'j KUPIOPXio evvooepe TO Bu~ovTlo. AKo~a KI av lieXTOu~e auTr'j TT]v rounon, TT]V O~q>IO~T]TOUV copepOTOTee;anOtjJele;, liev npsrta va ~exvo~e OTI avoq>epo~ame a' tva ana ru rno ~op~apa, oxorcotonKO l~neplaAlOTIKO KPOTT]nou yvwploe T] av9pwnoTT]TO.Eva KpOTOe;nou OTQVHAT]Vee; TT]e;MaKelioviae; npWTOmOTT]Oav 010 oo~apoTepo KOIVWVIKO KiVTJ~aTOUMeoaiwvo, TO KiVTJ~OTWV ZT]AWTWVOTT] 0eaaaAovIKT], aU~~OXTJae pe TOUe;TOUpKOUe;KOI TO tnv# 010 ai~a. ETOI, Yla va ~T]v ~exvlo~ame ...

KAI nPArMATIKOTHTA
KCVTpIKr'je;KOI AvaToAIKr'je; MOKelioviae;, ana TO OA' AO, HAT]Vee; TT]e;MaKelioviae; Kat TT]e;Hneipou ~e· TOKIVOUVTOIKat npoxwpouv elpT]VlKO npoe; Boppo oXTJ~aTi~ovTae; EHT]VIKte; napOIKiEe;. NOTIOI Ho~ol Kal Kupiwe; BouAyapol KQTe~aivovTae; npoc VOTO, 0vcveevouv naAatO KaTOAoma TWV Ha~IKWv enOIKI~wv OE ootopevo Oll~eia TT]e; MaKelioviae; r'j KOVOUV KI ourol vtee; eYKaTamOoele; ... » nOlol EiVat aUTOi 01 av9tHT]vee; nou unoorrpl~ouv OTI an' TT]v MaKEliovia uoc tq>uyav 01 EMT]vee; Kat r'jp9av TOUPKOI KOI Ho~OI; uo TO q>uHolilo Kat 0 Ka9T]YT]Tr'je;BaKOAonOUAOe;, Kl 01 5U0 unepove unoelcc. AnM, licv unopouv va unv ovoyvwpiaouv tva yeyovoe; nou OAOI napalitxovTOI. 'O~we;, liev unopouv Kat va ~T]V npoana9r'joouv va "O~~AUvouv» TIe; eVTUnWOCIe;. ETOI lilo~o~ou~e OTI «cno TOV 180 atWVO T] nOAUnAeUpT] ovolioe; TOU EMT]vlKOU oronetou orov OIKOVO~IKOKOIVWVIKOKOI sxrtotlieuTIKO roueo eixe we; cnorexeouo TT]v nAr'jpT] emKPOTT]Oll TT]e;EAAT]VIKr'je;unepoxr'je;, ue TT]oumcpccreon KOI Ka90lir'jYT]0ll TOU EAAT]VIKOUKAr'jpOU". Ae; npoona9r'joou~e va ~eTOq>poaOU~E aUTO TO TOOO wpala MYla. Av npoot~QTC, nougevo liev avoipetrot T] - oe ~opoe; TWV EAAr'jVWV - nAT]9uo~laKr'j ~eTQ~OAr'j (~e TT]v eYKaTooTOOll T OUPKWV KOI Ho~wv). nwe; urtopsl xomov va e~T]YT]gei ouTr'j T]... "noAUnAeupT] cvoooc»; Ma, nOAU onM, ueoo ana TT] ouvepvooio ue TOV KaTaXTT]Tr'j. 01 HAT]Vee;, 00q>toTaTa rno npoolieu~tvol KOI ~e OUVeKTlKO 1010 TT]v eKKAT]ola (~e ~aKpo neipa OTT] ouvepyaaia ~e TOUe; TOUpKOUe;) unooecov va xorocrnoouv Oll~oVTtKte; OIKOVO~IKte; 9toele; aMo Kat lilOIKT]TlKte;. AVToMawa, T] nAr'jpT]e; unorcvn Kat T] OU~~OAr'j OTT] AClToupyia TOUTOUPKIKOUKpOTOUe;.TT] OUVTOyr'j ouTr'j TT]v csoxoueooccv oMwoTe 01 4>avaplwTee; atWvee; vwpiTepa. ETOI, orov ~tonaoe T] encvcotoon TOU '21, OTT] MOKeliovio ouvovrnos TT]v ex9pOTT]TO TT]e; nAelotjJT]q>iae; TWV EMr'jvwv (nola e9vlKr'j eve~apTT]alo, KoM neovouoov 01 ov9pwnol) oAM KOI TWV q>TWXWV OAO~IKWV nAT]9uo~wv nou t~Aenov TOUe; EMT]vee; oav UnOMT]AOUe; nou ~T]TOUOOVva yivouv lileu9uvTte; oTT] 9tOll TWV TOUpKWV. 'OXI OTI liev unr'jp~av e~atptoele;. 'O~we;, onwe; nevrc onM em~e~OlwvouV TOV «ivovc.

o XIAu6 nGaas KGI 01 IGpaVTG KAtCPT£S
Av"'[Iypoq>ou~e ana TO q>uMoliIO, oeAilia 20: ,,'awc; mo KOVTO OTT]v npawaTtKOTT]TO nrov T] 09w~avlKr'j anoypaq>r'j TOU XtA~r'j noaa (1904) nou nopouala~e TT]VOKOAOu9T]avaAoyia EMr'jvwv KOI BOUAYOpwv.

BIAotTI e£oooAovIKI1C;:
EMHNEI: EMHNEI: 373.227 BOYArAPOI: 207.317

BIAotTl MOVOOTI1Plou:
261.283 BOY Ar APOI: 385.729 634.510 593.046 EniOlle; 010 aavT~oKI IKoniwv avaq>tpoVTat 13.452 EMT]VEe; KOI 172.735 BouAyapol (0.0. Acmo~tpclO aVO~IOva ~nel OTT]vnpoageOll). To ou~ntpa~a aUTOvOT]TO: 01 EAAT]Vee; ~eyoAT] nAeIOtjJT]q>ia OTT]MOKcliovia r'j T] ayupTe[a 010 orroxopuq>w~o TT]e;.0tAET€ oMKAT]pT] TT]Vanoypaq>r'j;

IuvoAo nAI10uopou

3.171.690

H MaK&~oviaun6 09w~avlKIl KUplapxia.
« ... H 09w~avlKr'j Kuplapxia entq>epe ~eYOAee; oHoyte; orov nAT]9u~0 TWV BaAKaviwv, Kal TT]e; MaKelioviae; yevIK6Tepa. 0 vrornoc XPlmlavlKoe; nAT]9u~0e; oPXloe va eYKOTaAeinel rc m:lilvo KOI va mptq>eTOI npoc rc opel va, evw T] OIKOVO~IKr'jKOI nveu~OTlKr'j eAiT KaToq>euyel OTT]MOll. TaUTOXPOVO eYKa9imovTOl Kupiwe; OTT]v KevTplKr'j MaKeliovio ToupKo~avIKoi nAT]9u~0[". " ... evw ana TO tva uepoc TOUPKOI tPXOVTQI Kat eYKa9imavTOl ce liloq>opa ~tpT] TT]e; !:J.UTlKr'je;,

MOYLOY AMANOI 1.720.007 EMHNEI 648.962 BOYAr APOI 557.734 IEPBOI 167.601 EBPAIOI 48.720 KOYTLOBMXOI 30.116. AnM liT]Aalir'j, TO q>uMoliIO ... ~txaoe va avaq>tpel ro unoxomo 2.000.000 KaToiKOUe;TT]e;MaKelioviae;1 Kat va OKeq>TelKoveie; OTt auTr'j eiVOl T] euvo"iKr'j Yla TOUe; EMT]vee; eKlioxr'], onou orov nivaKa .EMHNEL» xoroypOq>OVTat01 no~Oq>WVOI, oA~avoq>wvol KOI ~oUYAapoq>WVOInaTplapXlKoL Lu~q>wva ue TT]VciMT] eKlioxr'] (aVaAUTlKO TO 9pr'jaKeu~a Kat T] e9VIK0TT]Ta) 01 EMT]vee; ovtPXOVTOI oe 307.000 r'j 10,6%. Na lileuKplvioou~e eniOT]e;OTI orov nlvaKa "MOUOOUA~OVOI", 01 TOUPKOIxcTtypotjJav OAOUe; TOUe; MOUOOUA~OVOUe;aVe~OpTT]Ta ana e9VIK0TT]Ta. BMneTe, ~tpouv Kat 01 oMOI TO PT]TO: «ov liev ~ae; ou~q>tpel T] npaWOTlKOTT]Ta rooo TO xelporspo YI' OUTr'jV".

KOI

ora un6Y&lo, ~apla TOUt; OIWV£t; nOlxvi~1nai~ouv 01 apyupa~oI60i...

Tl r'jTQV TEAlKO 0 MaKeliovlKOe; Aywv TOOO TWV EAAr'jVWV 000 KOI TWV BouyMpwv. Tl eneli[wKav ce tnc yewypaq>IKr'j neplOXr'j nou onwe; eilia~e ana TIe; anoypaq>te; liev Eixav ours TT] OxeTlKr'j nAeIOtjJT]q>io. nOAU w~O TO ~olpao~a TT]e; xcrcopeouooc 09w~aVlKr'je; aUTOKPQTopiae;, 0TIe; nMTee; TWV Aawv TT]e;

33

IITOPIA
MOKE:60vioe;. TE:AlKOOE:IlE:YaAO~o91l0 VlKI'}Tte;~y~KOV01 HAI'}VE:e;. H UnOxpE:WTlK~ OVTaMOyi) nAI'}9uOIJWVIlE:TO~UEAM60e; Kat ToupKioe; TO 1924 «tAUOE:» TO npO~AI'}1l0: 937 XtA. MOUOOUAlloVOl nooore9J'}KOVOTIe; 125.000 nou tq>uyov ana TJ'}v MOKE:60via OTOVA' nOYKOOlJlO. LTO 6100TJ'}110aUTO tq>uyOV wiOJ'}e; 90 XtA. BOUAyOPOl. 'DA0l OUToi OVTlKOTOOTo9J'}KOVna 638.000 XtA. a XPlonOVOUe; noooeuvec ana TJ'}VAVOTOAlK~ 0poKI'},TJ'}MlKPO Aoio K.An. o lll'}Il~TpI'}e; !\190~00u, OTO ~t!3Aio TOU «ME:lOVOTlKO~I'}~1l0TO Kat E:9VlK~ OUVE:i61'}0J'}rnv EMoo 00» Ton09E:TE:i ntOTE:UOUIlE: WOTOTO ~~TJ'}1l0: O «To vee ouvooc OTO BaAKOVlO XOPOKTJ'}KOV TO O E:ntTE:A£ioTWV VlKI'}TWV rIa ilIa OKOIll'}q>opo nou... ,TOVWOE:TO 6iKlO TOU 10XUPOU, TO OUIlq>tPOVTO TJ'}e; onOlKloKpoTioe; I'} ~io TWV OnAWV. Evoe; E:Vloioe; 1OTOpIKOe;Xwpoe; nou YlO OIWVE:e;ov9pwnOl, lMEe;, KE:q>aAatOKUKAOq>OPOUOOVAEU9EPO OTO EOWTEPIKO E TOU 1l01pOOTJ'}KE Tpont~lo TJ'}e;0lE9voue; omAWOTO pence EP~Ill'}V TWVAOWVTOU. Eivat OA~9ElO OTl I'} IOTOPlKi) KAI'}POVOlllO,I'} unE:PXtAlOXPOVJ'}EntKOlvwvio, IlntpOEljJE E9voTJ'}TEe;, YAWOOEe;,nOAlTlOIlOUe; Kat 9P'lOKEiEe; Kat OUOKOAEljJE TJ'}Vopl09tTJ'}0J'} IlETO TJ'}Vnrrc TWVTOUpKWV. To IlE:YOAUTEPO 0llwe; Ellnoolo TJ'}vEnOm TWV ~OAKOVlKWVnoMllwv KOI TOU A' nOYKoOlJiou ~TOV Kupiwe; I'} E:ntKPOTJ'}OJ'} TJ'}e;lllnEplaAlOTlK~e; AOYlK~e;TWV oq>atpwv cneoonc Kat TO ntpoOlJO ana TOV E9VlKlOlJO OTO O~IVlOlJO. To OIKOiwllO TJ'}e;EntAoyi)e;, TJ'}e;ouTOOl08E:0J'}e; WVAOWVovoYVWp(OTJ'}KE1l0VO eoconT KO ana TJ'}vK.T.E. Kat TO IltAI'} TJ'}e;. H KPOTlK~ ou9atpE:oio KOII'}KOTonoTJ'}OJ'} TWVov9pwnivwv OIKOlW1l0TWV ~TOV 0 OpOIlOe; nou OKOAOU9J'}OOV OAEe; 01 ~OAKOvlKte;KU~Ep~OEle;».
6. "leo~6ou
«M£IOVOTlKO ~l)tiUJQTaKal £eVIK~ OUV£iliI)OI)OTI)v EMMa· o.

'OXI 6T1 01 aAAol &ival KaAuT&pOI •••
00 ~TOV OOIKO va Ill'}Vovoq>Ep9Ei I'} OvTiOTOIXI'} TOKTlK~ nou OKOAou90uv Kl 01 OMEe; nAEupte;. To00 ornv BOUAYOpio 000 Kat OTJ'} rlOUYKOOAO~IK~ MOKEOovio I'}OIOTETOWtVJ'} 10ToplOypoq>io EiXE oVOX9E( OE KEVTPIKOKO~KOV TWV 10TOplKWV. To TPOYlKO E(Vat on I'} cnorn f:OW YlVOTOV ue f:PYOAf:(O IlE9000AOYlKO unoTi9f:Tat TOV MOP~IOlJO - !\f:VlVlOlJO Kat OTO OVOIlO TJ'}e;f:pyonK~e; TO~I'}e;. H npoono9f:lO TOUe; f:ntKf:VTPWVOTOV OTJ'}v 010YKWOJ'}TJ'}e;nopouoioe; TWV nO~lKWV q>UAWV,ooov oq>opo TOUe; BOUAyopoue;, Kat OTJ'}VonOOEl~I'} TJ'}e;Unop~I'}e; ~f:XWPlOTOU MOKf:OOVlKOUt9voue; ue KOTOAUTlK~ ncoouotc, OOOV oq>opo TOUe; rlOUYKOoM~oue;. KOI 01 OUO ~tlkllO 'Of:V noptAf:mOV v' o~lonOlOUV Ko9f: f:vtpYf:lO TOU EMI'}VlKOU KpOTOUe;. Eva ana TO rue XOPOKTJ'}PlOTlKOnopOOE(WOTO E(VOI TO f:~~e;: LTJ'}Vf:q>I'}Ilf:p(OO«MOKf:OOV(O» TJ'}e;LOq>IOe;f:(Xf: 0TlIlOOlf:UTf:i noiv 3 XPOVIO tva IOTOPIKO op9po YlO TJ'}v 9f:Ilf:AiwOTJ TWV ~OUAYOPlKWVOIf:KOlK~Of:WV OTJ'}MOKf:OOV(O. AVOIlf:OO OTO oMo f:KnATlKTlKO0VO<Pf:POTOVKat Tl unop~Tl XtAlOOWV E~OPl09tVTWV BOUAYOPWVOf: VJ'}OlOTOU AlYO(OU! AnM 01 ov9pwnot o~lonoil'}oov KOTOMI'}AOTO KOTJ'}YOPTl~PlO TOU EMTlVlKOU KpOTOUe; npoc TOUe; EMI'}Vf:e; KOIlIlOUVlorec KOITOUe;~oq>TlOOV BouAyopOUe;. Kat IlTl vouioa KOVf:(e;OTl npOKf:lTOl YlO nnorc nf:pI9wplOKOUe; E~TPEllloTte;. LTO iOlO q>uMo u~PXE XOlpETlOIlOe; TOU «01)1l0KPOTTj» npotopou ZtAEq> KOIf:ntq>ovwv IOTOpIKWV. Ae; I.IIAqooulI£ Aomov y.o TIlV MOK£15ovlo ... rloTi xomov TO ypoljJOIlf: OAO aUTO, Tl 9tAoUIlf: va of:i~OUIlf:; 'OXI uovo OTl TO OUYKf:KPlIltvo q>uMa010 f:ivat OVlOTOPTlTO~ OTI TO «3000 XPOVIO EMTlVl-

22.

Krie; MOKEOOV(Oe;» f:(Vat ilIa cncrn, 0tAoUIlf: KUp(We; va noullE OTl curse o. 9£lIIpl£e; TIIIV «K090pwv £. 9vwv» nou nop£uovTO. aroue; o.wv£e; ouvTpl60· VTae; TOUe; KO. KOTWT£p£e; £(VO. KO. noA.te; KO. ov.· aroPIlT£e; KO. TOUTOXPOVO txouv XPWIIO ,0.0 KO. IIUpl~ouv aOXIlIlO. Elvo. o. 9£lIIpl£e; TOU £KA£KTou Aoou TOU 10poqA q Tile; ~p£.oe; ,uAqe; TOU XITA£p, 000 K. ov n£p.6AIl90uv 11£ TO «£nrarIlIlOV.KO KU' poe;» KPOTlK015IKO.IIIV1510vooUII£VIIIV. Ae; IltAriOOUPE Aomov YlO TJ'}v MOKEOOV(OYlO va nooue on 01 «opo. MOKf:06vf:e; Kat MOKf:OOV(O1l0VO «yE:WypOq>IKri OTJIlOO(Ounopouv va txouv» KOI nwe; o WpUTf:pOe; MOKEOOVlKOe; xwpoe;, KOTOVEllri9J'}Kf: we; E~rie;: EMooo 51,57%, riOUYKOOAO~(O 38,32 BOUAYOpio 10,11%». MTl ooc qJO(Vf:TOlnOpa~EVO, TO noponaVW ElvOl OVT\ypoq>~ ana TO qJUMOOlO. rt' OUTOUe; OKpt!3we; TOUe; Myoue; E(VOIYEAO(On anoljJTj. «01 OPOI MOKEoov(o - MOKf:06vf:e; O~KOUV OTOV EMTlVIOlJO KOI TOUe;EMTlVEe;". novw an' OAO 0IlWe;, EnElo~ OEV EiJ,IoOTEBOUKEqJaAEe; YIO va ntOTtljJOUIlE on ETOlllo~OVTOI va KaVOUV TO BOAKaVIO OqJOYE(O'(to TO ov riP90V noero 01 IMuPIOI ri 01 MOKE06vOI, cc IltAriOOUIlE YIO TJ'}OTJIlEPI~ MOKEOOV(O: no TJ'}0EOOaAoviKTl, noereuou00 TJ'}e;oVEPY(Oe;, YlO TO OpUXE(O OTO MOVTEIlOXWpic, YlO TO XWPla TJ'}e;lluTlKrie; MOKEOOV(Oe;nou EPTlllwVOUV, YIO TO YKtTO TOU BOUAIVOU.No IltArioouliE YIO TO BOAKaVlO Kat rtotoc OVa~EI TO qJUTiAl, YlO TJ'}VWo(o9J'}TJ'} 01E9~ KOIVOTJ'}TO TJ'}VEOK, '(to KOI TTjVunEPriqJOVJ'} E~WTEPlKri 1l0e; nOAlTlKri nou nouMf:l TOOllnOUKa OTO LKOntO KOI TJ'}VArET OTOUe; IToAOUe;. rIa TOUe; qJOVTapOUe; nou Of:V XPEla~ETat va nove OTOV nOAEllo YlO va OKOTW90uv. rIa TO nwe; 90 oPyoVWOOUIlE EIlE(e; TJ'}v OVTiOTOoi) Iloe;, nwe; 9' ovoljJOUIlE TO OIKa 1l0e; qJUMlO KOTWana TO rpone~10 TWV «E9vlKWV» OUOKtljJ£WV. LU~IO Kf:PEOTET~ri

34

ITPATOI
~.

tv
npoe:
AU~1l01l

o KB""
o Mnol1"lle: 0 LupIonOUAoe: liIKOlW8I')KE:. AvTt VO U"llPE:TTiOE:l 2 neoinou 11~VE:e:ncooneve 811TE:ioA6yw CPUAOK~e:,urmoemoe 1l0VO 15 I1tpE:e: 11E: nE:U8E:ioe: o noptl1~oOT] TOU OTPOTf1YOU. AnoTtAE:OIJa me liIK~e; TOU anocpoOlOT1K~e: OTOOlle: KOI Tf1e: aTJiPI~Ile:, tOTw KOI nE:pIOpIOlJtVlle:, nou ~P~KE an' t~w. (anocpoOll E~EE KOI ~OITf1TIKc.ilv ouMoywv, WEpwTf10ll om BOUA~ ana TO LUVOanI0I10). AMo unoPXE:I Kal KOTI OAAO nosu 0ll110VnKo. Ma~i 1lE: TO Mnol1"ll lilKOlw8I')Kav Kal OAAOI 2-3 CPOVTOPOIana Tf1 110volia TOU, 1lE:OE:KOOE:e: ernnxeov U"llPE:TTiOlIlE:e: IltPE:e: Myw cpuAaK~e:. TE:AIKO anoliE:lKVUE:TOlYIO 1110OKOllll cpopo. H cvnoroon E:iVOl 1l0VOOP0I10e:. H opyaVWl1tVll nOAll YIO TO OIKOlWl1aTOlloe: I1nOPEi va yivel 0 ecpIOATf1e:TOUe;. rlan av OE:nopE:I II KaTf1cpOpa ...

Tile: 0Il'n:iae:;

o Ynouovoc :4l1uvoe;, onOKOAumOVTOe; TOV nOVIKO Tf1e;Ku~tpVllOlle; KOI EVW KOVtvO oMo I1tTPO liEV tXEI OU~I')Tf18E1YIO TO LKomo, npOTElVE E~OI11')Vll OU~I')aT] Tf1e;8I')TEioe; (II) OE neptrmoon KAElaiI10TOe; TWV OUVopWV I1E TO LKomo, EVW OOV EvaMOTIKO OEVOPIO OKOUyETOl II OUYKPOTf1Oll nM80ue; 110volioe; ana eniOTpOTOUe;,nou tXOUV U"llPETTiOEI OTflV nEploXTi. 01 KU~E:pVI\OE:le;urtopel va oMo~oUVE: 110 II AOYIK~ I1tVEI [lila KOI onopOAAOXTf1. TI') Vucpl') KOAOUVTOl va rnv nAllPc.iloouv YIO 1110OKOIll') cpopo 01 CPOVTOp01. 'OIlWe; Ku~tpVllaT] KOI OTPOTOKpOTE:e;nperta vo nnovrnoouv K080po. LKtCPTOVTOl 01' OA~8E:IO vo npoxwp~oouv OE tva TtTOlO, E~OVTWVTlKO YlO 11') veoxolo, I1tTPO, YIO v' cvnpercmoouv ncorocnec TWv ... LKomovc.ilv Il1nEpIOAIOTc.ilV; M~nwe; npOKE:ITOl YIO nupoTtXVllIlO 110~IK~e:KOTOVOAWOlle:, nou svretva rnv E:8VIKIOT1K~UOTE:pio KOI npOAE:lOiVE:l TO tliocpoe: YIO rnv E:novocpopo Tf1e: 811TE:ioe: 010 nnAIO OTOVTOP (18-20-22 I1~VE:e:);'H l1~nwe: ~PIOK0I10OTE: unooorc OE: nooeTOI110oiE:e:TUxoliIWKTlKc.ilV KOI E:m8ETlKc.ilv EVEPYE:IWV, onou 80 OTOAOUV va liwoouv Tf1 ~w~TOUe: XlAl61iE:e: 'EMllVE:e: CPOVTOPOI,010 «vee ocpoye:io» nou ornva I') «vee TO~I')>>;MllV ~~AE:ljJE:coove 0 K. BOP~ITOlWTf1e: TO YE:pOKiOlO npocpiA nou CPTlOXVE:l L0I10pOe; TWPO TE:AE:UTOioKOI elns va TOlI1~OEl AiY'l 1i6~0, YOPVIPl0 OIJtVll ana «oPXo[o E:MI')VIK~ nE:pI')cpoVE:lO»; 'OTl KOI va OKtCPTOVTOlnovTwe:, oe: Il11V txouv oUTOnOTEe:. Av I1E:TO~UTOUe: TO ~piOKOUV nlvovrcc TTiAIO, I1E TOUe: ljJE:UTOTOOKWI10Ue: TOUe: VO 8Ulli~ouv OljJI110 KO~YOOQKIOonOTf1lltvwv eocorev, E:1lE:ie:iE:v tXOUIlE: KOl1iO lil08e:0ll va ~OAOUI1E l TO Ke:CPOAI 110e:E8E:AOVTlKO ornv KOPI10VlOAO. Ae: ~tpouv, on 80 ~pe:80uv unpo010 OE:IlE:YOAE:e:E:KnA~~Ele; ana Tf1 110~IK~, 1l0XI')TlK~ KOI OVE~tAE:YKTf1 YI OUTOUe; avTtlipoaT] KOI nOAI') Tf1e: VE:OAoioe: KOI OAOU TOU AOOU, ueoo KI t~w on' TO OTpOTonE:lio.

lllvoTOV OTOUe: cpaVTopoue: TOU KEllB 1l0~i 11E:TO xapn Tf1e: E:~oliou. To YE:yovoe: E:ioe TO cpwe: Tf1e: OIl1100l0Tf1Tae:, oAM KOI1IOW[OllI111 rono8tTf10ll OEV eercce 01' ounc uoc. EIlE[e: cml1tvoUIlE:. llcv Ilae: TO KOVE:TE: Alavo TO nE:pIE:XOI1E:VOTOU «KUPIOl»; rlaTi av KOVOUI1E:TOUe: liIKOUe: 110e:OUVE:lPIlOue:, TOTE:~yoivouv unorrro oullnCpoOlJOTO. EKTOe: av anOTCAE:i npwTo~ouA[o TOU KEllB. AMo 0' auTTi rnv neotrrreon 1l0000V 0 ololKllTTie: TOU oloKaTtxcTOl ana TOOE:le: OUTOKaTOO1pOcp~e;. MIa II curosrovc, 1110TO XOAOOlJtVO ool, 1110TOUTO. To ~Mnouie ouvroun va OVl\KEI O1OUe: «E:UooKiIlWe; TE:PI10TiooVTE:e; rnv OTOlilolipol1ia TOUe:».

KllPUyIlOTOe: OUVtXE:IO... ana TO KtVTPO E:KnoiliE:UOlle: nupo~oAIKOU Bouoncc (K.E.n.B.-SHBA). rIa TOUe: «KOTWTE:POUe:YUCPTOUe:»nou OE:V e:[VOl O~IOI va OUVOAAQOOVTOII1E: TOUe: tMI')vE:C; CPOVTOPOUC; nperta va onoeeuvovror (OllI1E:loTtov OTI IfKOl nOPXE:I OPKE:TOI1CYOAll ncooudo TOIYKOVWV orn SHBA). AAM K~PUYl1a KOI YIO TO TPOno OUl1nE:plcpopoe: TWV C~OOOUXWV, once ~OOIOlJO avo liuooce: OXI TOlYOPO 010 opo110 (0 OTPOTOe: va oiVE:I TO nOpOOE:lYllO ... ) KOI YIO TOUe: Toeoxouc nou 80 tp80uv va «~IOOOUV TIe: OOE:pcpte: 110C;KOI nc 110volice: 110C;».TCAIKO iowe: 01 nOAE:1101va vlvovrcr YlO OE:~OUOAIKOUC; youC;. M

35

ITPATOI

tv
... H E:~Wn:pIK~ E:IKOVa, n ~ITplva, al!JOYTl, eKpU~E: gnll1E:A~e; TT]V npav~aTlKOTT]Ta. TIe; 08AIE:e;OUV8~KE:e;OTpaTWVICJl.lOU,~E: TOUe; 8aMuouc xwple; 8tp~avOT] rtou ~a~l ~E: TT]v uvparna ta:TE:lAaV noMoue; q>aVTapOUe; ~E: ~POVX~TlOE:e; Kal nvw~ovia OTO avvapw~plo Kal TO 401. 'O~we; TT]v Tl~tpa TT]e; E:m8E:wPTlOT]e;,TO 10rpelo nrov q>pE:a:Ko~awtvo KOl Ka8apo, 01 «apPWOTOIE:~Q(paVICJl.ltvOlan' TOUe;8aM~oue; KOl Tl E:lKOVaAa~np~. ~TO KtVTPO Ka8E: OppWOTOe; E:iVOl unorrroc «Aouq>ae;», TO q>ap~aKWTIKO UAIKO cvuncosro KOl Tl nE:pi8aAlIJT] XE:lPOTE:PTl unOTUnWOTle;. KOl EivOl TUxaioe; apaVE: 0 8aVaTOe; ouvaotAq>ou an' TT]V npoTlvou~E:VTJ EnO ana nE:pIOTanKO pounvcc; ... Anoon. ana vpo~~a q>avTopwv ana KEMX NaunAiou ... Mtaa a' oAa, npoOTc8T]KE: KOl Tl q>lAOAOVia Via TT]v aU~TlOT]TT]e;8TlTE:lae;OTO ovoun TWV avaVKwv KOlTWV KIVOUVWV, ~tTPO rtou avolXTo nponavaVOi~E:TOl ~a~l ~E: aW~IVIOTlKa Kup~waTO ana WPICJl.ltvoue; 8E:p~OKE:q>aAOUe;, • 'O~we; KavE:ie; OE:V unopel vo ~ae; rtelca Via ~la reroio aVOVKTl, orov ~OU~E:nc uveu Mvou KOl orrloc aVTlnapavwVIKte; OpaOTT]ploTT]TE:e;, TOUe; E:KaTOVTOOE:e; nE:plq>E:pO~E:VOUe; ou neen nE:1 «m va TOUe;~aMou~E: va KaVOUV (vomVYK K.T.A.) nc OE:KaOE:e; ICJl.lanKte; ~E:Ta8taE:le;, TIe; ~ OlnAOa:KOmte; E:X8pwv, TT]v OlapKE:i E:naVOATlllJT] TWV iOIWV aVnKE:lI1tvwv OTT]VE:KnaioE:uOT]... Anoon. ana vpo~~a q>avTapwv ana KEMX NaunAiou .... E~E:ie; PWTa~E: TT]v E:KPTlKTIK~KaTaaTaOT]

Olia~

~

'ITE naii5EC; EAA~YWY, aAM Yla nou; M~nwe; Via TO ~Koma nou E:m~OUAE:UOVTOlTO «t8voe;". M~nwe; Via va anE:Acu8E:pwaOUIlC TO aotpqHa ucc TOUe; AA~avouc ~ BOpE:IOllnE:lpWTE:e;; (nOVTWe; TO ~UAO rtou 'xouv q>OE:1 ornv O~OVOla KOl am ouvopo, tXCI ~la MOT] E:Aw8E:piae;, OE:VVO~i~CTE:;) 11 ~~nwe; Via va owaou~E:' tva ~o8Tl~a aTOV TPO~OKPOTT] KaVTOq>I;To orvouoo £iVOl OTl TO v£pOKla aKovi~ouv TO po~q>Tl TOUe;.

IX6AIO 1:

To ~tPOU~E: nOlolo OTi 80 npOTl~OUaaTE: TO ..naTpie;, 0PllaKE:ia, Oxovevetc» cvrl Via TO "nE:pVOE:1 0 OTpaTOe;... Eni TT] E:UKOlpia KOl TT]e;25Tle; snerelou ~OAIOTa. Ae; Ol!JOVTOl TO npoax~~aTO O~we;. KOUpaVIO.

IX6AIQ

2:

>

,M&PIKtC; &vl)lacptpoUO&~ '&il)~o&IC;'tXOUIJ& qn6 'lb' 301 &p,{oOTaoIQ (MovdlSa T~'XvlKOU):cTr~u~}~y.:·~~~p~~po~c;.f~;:i"' .. }
v: .: '.

ME:pIKte; cvolaq>tpoua£e; £lo~a£le; tXOU~E: ana TO 301 E:PVOaTOOlo ~OOT]e; (Movaoa T£XVIKOU) aTOUe; Av, Avapvu· pouc.

To «E:8V£V£PTIKO» KTlPUv~aTa Ka8T]~£plvO. Avaq>tpou~c xapaKTT]plaTiKO napao£lwa. «ME: TO ~Koma 01 nOAlTIKoi txouv KaV£1 ~aAaKiE:e; KOl KIVOUVE:UOU~£". YnapXCI KOl KanOIOe; unoAoxavoe;, ovoucn l1Aoe;, nou tX£1 Tle; rtoivec Via l!Jw~otUpl. 'AAAE:e;E:noxte;; 80 PW~OE:1 KonOIoc. l.:Tl~£PIV~ npawaTlKoTT]Ta, anaVTO~E:.

E0NIKIITIKH AI4lY:IA ITHN :AN0H
Ano ccvrcoouc TT]e; 139 AKMMn =AN0H~ lla8aivou~E: OTi oe au~ TT] nOAIl tX£1 E:mTE:ux8E:l ernrexouc Tl «noAuno8uTT] tVWOT] orpcrou KOl Aaou». l.:uVKE:Kpl~tva Ko8E: q>opo nou TO OYTl~a TOU aTpaTOU nal~E:1 TOV E8vlKO U~VO KOl Ul!JWVE:1 E:MIlVIK~ onuclc ornv K£VTPIK~ nAan:ia TT]C;=AN0Hl.:, TT]V TO nOVTa OTa~aTOVE: 0 «oouoc OTtKE:TOl npooom, TO Kaq>E:v£ia aOCIO~OUV K.T.A. Mia q>opo tvae; q>01TT]~e; "ToA~TlaE:" va nE:pOaCI TO OPOIlO TT] aTIVIl~ nou nQl~OVTaV 0 £8VIKOe; UIlVOe; KOl au~ TOU TT]V "avTE:8vIK~" npO~Tl TT]V nA~pWaE: ~E: ~UAOoap~o cno TOUe; n£piOIKOUe; «tMTlVE:e;". 'OAa aUTO ce Ilia nOATl nou OAE:e;01 E:8VIKlaTlKte; oovcvece« KOVOUV OUVa~IKa TT]V E:~q>aVI~ roue, ortou 0 «hoxoe;" tXE:1 TT]V ~E:vaAUTE:PTlOlaKiVTJaT] oc oxtaT] ~E: OAAE:e;nOAE:le;, onou Tl M~1l nO~aKOC; 8E:wpdTOl Tl ~E:vaAUTE:PTlnpoa~oA~ ... noAI ana TIJY 139 AKMMn =AN0HI: K~puwa uno TOV Ta~iapxo orouc oovrcpouc OXI Via TOUe; E:8VIKOUe;KUVO~VOue; aAM Via TOUe; KIVOUVOUe; TOU AIDS KOl Via TT]v avaVKIl TWV q>avTopwv va E:iVOl ruorol OTOV ... EMTlvoXPlanavlKo rpono ~w~e;... 0 enoloe; CiVOl 0 nMov KaTaAATlAOe; Via TT]v anoq>uv~ TOU AIDS ...
,

oro BaMaVla TT]V OTl~IOUPVOUV01 «KOlvoi 8VTlrot- ~ TO ~E:v6Aa ou~q>tpovTa (nou unapxouv
ueoo KOl t~w an' TO BaAKOVla); rlaTl 01 anAol aV8PWnOI KOl ~aq KOl 01 eoVTaPOI va nATlPwaOUV TO «nalxviola TWV 8E:-

wv;,)

nlOTE:UOU~E:nwe;, aaXE:TO ~E: TT] VVW~Tl nou tXE:1 0 Ka8tvae; ~ae; VI' aUTte; Tie; E:~E:Ai~E:le;, e c Ka~~IO nE:pimwOT] OE:V~nopd va OlKOlOAOYTl8d aU~TlOT]TT]e;8TlTE:iae;.. . Anoon. nne vpo~~a q>avTopwv cno MUTlA~VTJ

rlATI 6pioKOVTai O£ £nl(pUAaK~ 01 n£ploo6T£P£~ ~oval)£~ T£xvIKOU;
36

IYNl1IAIKElIJH KNE

1\ A I, A & A Ano tl~ OXCOCI~ naeOU~OtO OPIOtlKO

N E0
_

OIUZUYIO;

-~._._--- _ ...•. ... ---_.- ... MBPH TO PH _1._.

_ -_

o NOEIl~Pll<; TOU '73, liEV EivOl npoeovw<; 11 OPXtl TOU VEOAOioTIKOU KlvtlIlOTO<; OTT\v EAAolio, nou 'XEl 1l0KPlO roropto, orroTEAEi oiyoupo 0IlW<; OTlIlEio TOlltl<; KOI KOIlntl<;. To PtlYllO rtou XOpO~E liEV EXEl OKOIlO KAeiOEl. 0 ililO<; 0 MllTOOTOKll<; liEV IltAOUOE npOO<jlOTO YlO 111v «cnpoocpuoorn KOI npo~AllIl0TlKtl" YEVlO TOU nOAuu:Xvciou; Av KOI OUXVO TO nOAUU:XVEio OTlIlElWVETOI OOV 11 O<jlC111Pio 111<; 1l0~lKonoillOTl<; TOU APlO1EPOU PEUIlOTO<; OTT\ VEOAOio KOI 0Xl 1l0VO, 11 011110010 TOU liEV ~pioKeTOl KUpiw<; 010 OTl E<jlEPE 010 npOOKtlVlO TOU<; KOTOlilwKOIlEVOU<; OYWVlO1E<; KOI TI<; l5£e<; TOU<; KOI TOU<; KOTEOTT\OE nAElOljJrl<jllKO PEUIlO. To 1110OT)paVnKO cival on ro nOAUTCxvcio rjrav roprj 010 rrcplcxopcvo TTfe;aplO1cprje; aVriAr)l/fl7e; MrroAlaoc TTfv oooteo« pc rov auBcvnKo pl(oorraOTlOJJo TTfe;avnolKraToplKrje; rraAr)e;. 'Eowoc tvrova avniiJrTcplaAIOTlKo TOVO 0' oAce; nc veosoiotu»; OlcKolKrjocle;, ~enEpvTwvTO<; 111v nOAl Yla 111v unepcomon Kat KOTOXUPWOTl TWV ouvrcvucnKWV eAEUgeplWV Kat EyvunOEWV, rtou nrcv OE IlEYOAO ~o91l0 TO nEplExollEVO 111<; nOAll<; 111<; EM 111 liEKOCTiO TOU '60.

AlME<; lilolillAWTE<;. H oi0811011 111<; oiyoUPll<; viKll<;, Ka~OAO Kat 0' Eva nOYKoolllO PEUIlO E~EYEPOEWV Kat EnovaOTOOEWV (BlETVOIl, Mo<;, XlAtl, nOpTOYOAio), liuVOIlWVE TO PWAlOlJO 111<; OVOTP0ntl<;, KOVTPO 010 PEOAlOlJO TOU E<jlTlKTOU KOl 111<; OUVlilOAAOyJl<;. !lcv civOl Aomov TuXaio nox: r) veosoia eotoTcuBr)KC pia TCTOla AplOTcpa. 0 ~oAOVTOPlOIlO<; 111<; VEOAOio<;, 11 lilo8EOTl 111<; K080AlKtl<; oMoyJl<; TOU KOOIlOU, nou unoPXEl oov TOOTl IlEOa 111<; Kat EVlOXUETat OE KpiOlIlE<; KOlVWVlKE<; KOI nOAlTlKE<; KOunec raipla(c ue PIG sooteo« rrou plAouoc 010 0voua TTfe;avaTporrrje; Kal TTfe;cnavaoraOT)e;. LE Ill0 enOXtl nou 11 enOVOOTOTlKtl npoormxn nOTOUOE noVW KOl OE KOlVWVlKE<; EllnElpiE<; 111<; VEOAOio<;. H TOlltl TOU NOEIl~Pll, aVETpcljJE OUvtl8ElE<; liEKOETIWV. AVOOTOTw811KOV OlKOYEVElE<;, OXOAEio, oxoM<;. E<jlEPE Ill0 npwTOYVWPll ov811011 TWV lOEWV, 111<; 8EWPllTlKtl<; OU~tl111OTl<; KOI .0VO~tl1110Tl<;· Evo<; OVEIl0<; 1l0P~lOTlKOU lilO<jlWTlOIlOU lilonEpvouOE 111 veoxolo. 'EYlve 118lKO TO va '001 OPlOTEPO<; Kat avtl9lKO va '001 liE~lO<;. Avoi~ov nOAlTlO1lKE<; npWTO~OUAiE<;, VE<; KoMlTExvlKE<; 0l1lll0upyiE<;.

'Ecpcpc tva C11lBCTlKOnvauo, ycparo aurorrcrroiBr)OT) «ovtoa 0' oAr) TTfV lJiuxoAoyia TTfe; rjTrae;, nou ~6POlVE ocv O~EnEpOOTT\ OKlO 111V IlETEIl<jlUAlOKtl OplO1EpO. AUTO TO nvceuo rtou ElilVE 111 liuvmo111TOAiYE<; IlEPE<; IlETO TO 54% TOU KoPOIlOVAtl TOU 74, va nAllllllUpi~El 11 A9tlvO ana EKOTOVTOliE<; Xl-

TEKNO '1'1113ANArKH~
'GAo aUTO OUXVO noooncenoe TO KOT00111IlEVO, va TO lilKOlOAOyJlOEl OOV Ill0 oUIlnTWOTl, OOV Ill0 110lio tl E01W oov onorexeouo Konolwv YEYOVOTWV. H

aArjBcla elva: rrwe; r) tKPr)~r) rou 1973, eivo: anotiseoua ouooopWOT)e; KOIVWVIKOU Kal rroAITIKOU cKpr)KnKou UAIKOU. E~ aAAou oAr) n Eupwrrry, !lUTlKrj Kal AvaroAIKrj, avaoTOTwvt:ral ano c~cycpocle; O1a TcAr) tnc Ot:KacTiae; TOU '60, ue evao O1olxcio mv CVTOvry Kal oe pcyaAo {3aBpo auroTc}.rj rroAITIKrj napouoia tnc veosoiac (rOAAlKO<; MOll<;, Fepuovic, EPYOO1OOlOKO oUIl~oUAO IToAlo, npoyo). LTo TEAll 111<; liEKO£Tio<; TOU '60 TO lilE9vE<; KomTOAlOTlKO OU0111110 IlETO ana liuo liEKoETiE<; <jlpcVT\Twliou<; ov6nTU~I1<;, novw 010 eoelmc 111<; KaT001p0<jlr'j<; TOU W nOYKOOlJlOU noxcuou nopouoro~El EVTOVO <jlOlVOIlEVO AOXOVlOOlJOTO<;. To ccKPOTO<; noovomc», Ol oomoAlillIl0KPOTlKE<; IlE90liOl EVOWIlOTwOTl<; nou KUPlOPXll00V YlO Ill0 OAOKAllPll rteptooo, aVE~op111TO notoc KU~EPVOUOE, OKUPWVOVTOV reoo IlnpOO1O OTT\ 9UEAAo 111<; KpiOTl<;· rTO rrpooKrjvlO cpxorav r) avaYKr) {3iOlr)e; avaauYKpOTTfOT)e; TOU ouottuatoc. H oVEPyia, 11 OVaO<jlOAEla, 11 00108Ela, 11 KpiOTl a~lWV lilOIlOP<jlWVE 111 OUVEilillOTl 111<;VEOAOio<;. Tourojpovc 11 IlETOTPOntl 111<; entOTtlllll<; OE 0IlEOTl nopOYWYlKtl liuVOllll, <jlEPVEl Ill0 cKrralOt:UTIKrj CKPr)~r). H EKnoiliEUOTl 1l0~lKOnOlEiTOl. H VEOAOio IlEOO Kat yupw 010 EKnatliEUTlKO OU01111l0, 0111V 0<jlE111Pio 111<; liOUAElO<;, OUYKEVTPWVETat nEplOOOTepo, XPllOlll0nOleiTOl nEplOOOTEPO OOV KOlVWVlKtl KO111yopio. H yvwOT) KOI r) cKrraiOt:uOT) eimooeuxnottouita, 01 onooono: tnc rrpoAt:raplorrOIOUvral. McyaAwvcl arrOTOpa 11 anOOTOOTl cvoueoo OTl<; npOKAtlOEl<; 111<; enX0tl<;, 0Tl<; OVOYKE<; KOI nc Em8UlliE<; 111<; VEOAOio<; KOI OTT\V KupioPXl1 noovpcnK0111TO. H CKcppaOT) aUTWv TWV avaYKWv rjrav ro neaeXopCVO TTfe;pcyaAclwooue; auvavTTfOT)e; tnc veoso; ae; ue TTfv AploTcpa, ue TTfv rrpoorrnKrj TTfe;KOIVWVIKrje; arrcAwBCpWOT)e;. Htav r) acpt:rr)pia Yla TTfV W cpavlOT) aUTOTCAoue; KOI rrOAITIKOrrolr)pcvou vsoAai01IKou KlvrjpaTOe;. EllilKo 0111V EMMa 11 <jlOOlO1lKtl YPOlllltl 111<; 0OTlKtl<; TO~I1<;, 11 OVOlXTtl 0IlEPlKOVOVOTO'IKtl E~OP111011 ElilVOV VEE<; nllYE<; pl~OOnOOTlOIlOU. AUTO cnoTEAEOE 5UvOllll yo TO IlETOnOAlTEUTlKO OPlO1EPO PEullO, OAAO KOI oliuVOllio TOU TOUTOXPOVO. !JUvapr) YlOTi EOWOE 111 liUVOT0111TO Illo<; cmoreurnc 1l0~lKO-

37

IYNl1lAIKElPH KNE
OPKE:TWV OPlOTE:PWV 0PYOVWOE:WV VE:oAoio<; oMo KOI 0 rponoc ~E: TOV ortoto ouom:lpw9TlKE: Tl KNE TOTE: (~TlAO~~ Kupiw<; ~E: TT]V WiKATlOT] TOU E:nOVOOTOTlKOU nopE:A90VTO<; KOI TT]<; KO~~OUVlOTlK~<; t~E:lXVOV nw<; Tl veosclc nou E:PWauVOlKtOlO lOU 17% ~ TT]<; ~Tl~OKPO-

H ~E:YOATl OVO~tTPTlOT] nATlOlO~E:l nOA!. Ano TO TtATl TOU 1985 Tl E:ntAoOT] TT]<; KomToAlOTlK~<; 0VOOUYKPOTT]OT]<;, TT]~ OVTlAaiK~<; AE:TlAOoio<; TWV KOlVWVlKWV ~IKOlW~OTWV ~E: nc OT]~oiE:<; TOU 1992, OPXi~E:l ~E: KU~tPVTlOT] nALOK.

N

npoonnsnc),

o
A A I A & A

E

TE:UTT]KE: 10 OVOTpE:nTlK~ OPlOTE:PO ~E:V ~OAE:UOTOV ~ ~E: TO OXopo TlK~<; OAAO~<;.

Tourorpovo I'} ONNElJ TTpow8E:i TT/v 1000AoYIKrj TTE:PIKUKAwOTJ TT/<;' veosdac. A~IOnOlWVTQ<; TO
npO~A~~OTQ MM tva nou YE:VVO Tl KU~E:PVTlTlK~ nOAlTlK~ TT]<; OUO[O, npO~OME:l KOI TT]V auVTT]PTlnK~

rnet

H wiOT]~Tl APlOTE:PO OXI uovo ~E:V tOKUlj!E: va
VE:PO ana

nc

vtE:<; nTlyt~ oMo

pl~oonooTlKOnoiTlOE: E:PYOTlK~ WOVO-

OT]<; KOI va nc vovuronomoa OTOTlK~ KOTE:u9uvOT],

OlX~TlPO, WlSE:TlKO I~WAOYlKO opopo TOU VE:-

noiTlOT]~ KOI yovl~onoiTlOT]~ ~E: E:Up(JTE:PE:~ AoiKt~ WOl09TlOiE:~, oMa KOI aouvJiaia YlQTi aUTO oe

JiE: KamOTaA TlKO TPOTTO, ueo» TWV KOwaTlKWV Jil'}xaVIOJ.lWV. ETOI CKaVE: TToAu mo E:UKoAI'} Kal TT/ OOUAE:la TWV olarpopwv KCVTPWV TOU KaTE:OT17JiCVOU TTOUcaTTpwxvav aTT/V E:~OUOeTCPWOI'J Kal aVTIKOJiJiOUVlaTlKrj E:KTPOTTrj TWV aYWVIOTWV. H E:niKATlOT] TT]<; E:PYOTlK~<; TO~Tl<; YlVOTOV ~OVO KOI ~OVO YlO va OVTtnOPOTE:9E:[ oTT] VE:OVlK~ O~q>10~~TT]0T].

TI<;' aVTlJiE:TWmaE:

0q>tAE:AE:U9E:Pl~OU. MtAWVTO<; YlO TT]v E:AE:uSE:pio, TO OTO~O, TT]V ovooc, TT]V O~IOKPOTiO, TOV E:UpW-

notouo, noooncsa

KOI OE: ~E:YOAO ~09~o

KOTO-

q>tPVE:l va nopa TT]v npwTo~oUAio

TWV Kl~OE:WV

auvouaOJ.lO JiE: TT/ YE:VIKOTE:PI'} TToAITlKrj TWV KUpiapxwv aplaTE:pWV KOJiJiOrWV, UTTOVOJiE:UE: TO KOIVWVIKO Kal E:PyaTiKO TTE:PIE:XOJiE:VO.LUVTO~O 90
aVOlYE: TO ~po~o YlO TT]V KUPlOPXio TT]~ PE:q>OP~IOTlK~~ OVTiATltjJrJ~ TT]~ «oMo~~", nou sror Kl OAAlW~ ~p[OKE:TOl OE: OOU~q>tAiWlO E:~q>UAlO ~E: TT]V E:nOVOOTOTlK~ 0t00TT]~0.

H ItAPKO, m MaVTCJi MPKO OXI JiOVO rjmv Mya, ouaruxw<;" aMa Kal TTOTC Oev YE:VIKE:u8I'}KaV Kal OE:V xapaxrrjplaav TT/V TToAITlKrj TT/<;' Ka8soTWTlKrj<;, ApIOTE:pa<;,.

ana TT]v APlOTE:PO. ATTcvavTI oe ua oaoteo: TTOU CTE:lVE: OT17v TTArjpl'} E:VaWJiaTWOTJ, JiE: TOV «maoKTO aOOlaAIOJ1o" va 'xE:1xaaE:1 Ka8E: IKJiaOa (wvTavla<;" 0 VE:orplAE:AE:u8E:pI0J10<;, KaTarpE:pE:VE: va TTE:iaE:1 aav Jila TTpOmOTJ aAAayr)<;, TOU KOOJ.lOU. H EOK tnOl~E: E:VE:PYo POAO 0' oum TT] ~E:TOOTPOq>~. rtVE:TOl

nxeov

E:OWTE:PlKO,

cueoo

KOSO-

P
I
E

~TlYT]TlKO KtVTPO TT]<; E:MTlVlK~<; nOAlTlK~<; KOI KOlVWVlK~<; ~w~<;. 0 nOAlo<; ovnEOKl~o<;, ana TT]v EOK", ~E:V TOU «t~w

npoorrnxn,

OAO TO npOTlYOU~E:VO

!:TA

XRIIIHlill'lllllhl~:<I>IKTOY
OTT]V KU~tPVTlOT], ~O<; TT]<; ~E: TO ~OPl", ~IOXE:iplOT] TOV pt«OplOTE:pOi ~E: TT]V nALOKlK~

unopouoe

va oVTonoKplSd.

Tourojpovo

vtE:<; oUTOnOTE:<; YlO KOlVWVlK~ 0OVE:lPO TOU VWq>tAE:AE:USE:PlnMi

H OVO~O<; TOU nALOK

VtAl~Tl OTO nAooTlKO

TO II PUTU M M N rnA
H VE:OVlK~ op~~ TT]~ ~E:TOnOAiTE:UOT]~ tYlVE: ~10 TpO~E:P~ npOOn09E:lO va KOVOAl~OPl09E:i sror WI'}YE:OIWV Kal KO~~OTWV. Avn va E:vw9E:i Tl OPlOTE:P~ vWAoio Kal va E:KrppaaE:1 E:vlaia, ~E: o~u~tVT] au~tlTT]OT]KOI OVTtnopo9E:0T], onw~ E:~ oMou TO au~91~E:, TI<;' KaIVOTOJiE:<;' pl(OOTTaOTIKC<;' 10CE:<;'TTOU01'}OTE: va pi~E:l VE:PO OTO ~UAO TWV TTapaoomaKWV

tq>E:pE: OTO XPOVlO TT]<; «E:q>IK~<; oMo~<;", nopMAo~<;.1I10q>OPOI ~IOnpOWOTE:UOVTOl

ouou ovcnruooovrcv,
OnE:ipE:l 0 PE:q>OPl~O<;.

one

nOAlt<;

nou

'XE:

T E
p A

TO nOAlTlKO TOU<; nopE:A90V, ~OonOOTlO~O

SPTlVOUV nove OTO

MIA I!lTOPIKII EllKAIPIA
Av Tl KomToAlOTlK~ OVOauYKpOTT]OT] TOV ~IOq>OpO YlO TO ~tMov, OTO rtcpov

~IKO TOU<; nOAlTlKO VOUOYlO, ovoprtopouv

TOU OPlOTE:POU OVTlWnE:plOAlOTlKOU

unooroeoneove

/JloUPYl7aE: TO nOAUTE:XVE:io, KamKE:pJiariOT17KE: oe rroAmKC<;' WIPPOC<;' TWV KOJiJiaTWV. 'EVO<; oyOVO<;
KOI E:~OVTWTlKO<;nOAE:~O<; XOPOKW~OTWV ~tanOOE:. 01 nopO~OOlOKt~ nOAlTlKt<; TlyeoiE:~ TT]<; APlOTE:PO<; OVTl~E:TwmOE:V TT] YE:VlO TOU nOAUTE:XVE:iOU, OTT]V KOAUTE:PTl neolrrreon piw<; O~W<; OOV XE:lPOKpOTT]~, OTOAO KOI OTOUpOq>Opo. OOV ~ITPlVO, KUKO~~OTlKO

aAAu

H O{UVOIj ~wv avmneoecov epepe otivtouec;
e.Anloopopel;

teas enava.Aap6avopevel;
(Jue.A.Ael;
oveuouc. H O~UVOTJ TWV aVTl8caE:wv

PE:U~OTO<; TT]<; ~E:TQnoAiTE:UOT]<; KOI KTlPUnOUV TtAO<; TOU. napa O~ TO OTI TO nopO~OOlOKO

TO

iceoe au-

uocno-

KO~~OTO TT]<;

Oao TrIO TToM rpOUVTWVE: 0 TToAE:Ji0<;,JiE:m~u TOU<;', YW TT/ OIE:KOiKI'}OI'J TOU poAou TT/<;' E:TTiOTJJiI'}<;' AplaTE:pa<;, OTO TToAITIKO OKI'}VIKO, tooo TTIO TToM {3ouAla(av aTO aOTlKO TToAITIKO TTQlXviOI, ~090lVE:
Tl E:~OpTT]OT] ana TOV WPWKO~~OUVl~O TlK~ nOAlTlK~ TT]<;EHlI TOV KOpO~OVAlO~O, TOU KKE TOU KKE. nou 0' auTT]V EOK, TT]V KPO-

APlOTE:PO<;, ouvoSpO[~OVTOl TWV «~Tl~OKpnKWV O~O<; AE:TlAOTE:iKOP~lt<; XE:l, KOI 0' tva ~oS~o

OTOV [~IO nopcvopo-

VTOJiE:<;,aMa E:ATrloorpopE:<;' KQI wavaAaJi{3avoJiE:VE:<;'8uE:ME:<;'. Tnv i~IO wpo nou TO «KOAUTE:PO not~IO KOUpOOTT]KOV KOI YUPlOOV OlO onln», vtE:<; ~UVO~E:l~ OKOYOV ~UTT] OlO VWAoIOTlKO K[VTl~O. MoSTlTt<;, TEfl, VUXTE:PlVO, q>OITT]Tt<;, TEl, TT] ~1E:Tio

~uv<i!JE:WV", KOI 0 PE:q>OPlKOI auVE:l~~OE:l<; TWV OPl-

OTE:PWV Tl APlOTE:PO OTT] VE:OAoio ~E:[XVE:l va OVTtva OVTWlTiSE:TOl ... eo ~10TT]TT]v nE:pl~OTlTT] ovo~o~. KOI OTT] AOYlK~ ~IOXE:[plOT]<; npOTOOE:WV" P~OE:l ~10 O~IOAOYT] E:KAOYlK~ nOAlTlK~ srnppon, 90 OnOOE:l nporn ou~v AvnOTtKE:TOI nou TWV «auYKE:KPl~tvwv npowSOUOE: OTT]V 9eo~OAOYVE:[0 TO nALOK,

'86-'87, OVOOTOTWVOUV TT] xwpo.
nou KOVOUV yupo OTT]v EupwnTl, nOAu XOPOKTT]plOnKO KOI Ol~~OTO,

AUTO[ 01 oYWVE:<; ~E: KOlVO Aiyo -

eo.,

ana

KOI TT]v nOAlT\K~ oupo<; 0-

vcvno
~E:io,

novcvn

OTO nALOK

otoeeovrm E:OTT]V norOTT]V urtorcvn TT]<; one OnOl~OE:l<; TWV ernOTT] auVTT]PTlnK~ ovo~lop9pwOT]

To ~E:YOAO KU~O TWV KOTM~lj!E:WV TOU 79-80, ~' OATl TT]V OVTlq>OTlKOTT]TOTOU, TO nOlxvi~IO KOI TO KOTWTT]~tVO tnol~E: TO, rjmv

XE:lP~OE:WV, OTl<; 1~IWTlKOnOl~OE:l<;, OlO E:VlO[O nAty~o oMoywv nou npowSE:i TO EOKlKO ~1E:U9u-

usee

KOI yupw

npO~OAAE:l TT]V O~[O OTO OVO~O ~10<;

vmpto.
nap' OTI ~E:KIVOUV aav aJiuvTlKoi aYWVE:<;' KamXTouv OIya - OIya, eva aVTlEOKIKO noooavatoA10J10, cvav TTIO {3a8u KOIVWVIJ(O TTE:PIE:XOJiE:VOav Kal ooset« aoaecc. lITl~IOUPYOUVTOI vtE:<; o~iE:<;,
~E: OPlOlE:PO Xpw~o, OVO~TlTOUVTOl TO «nOAUTE:xvdo" TT]<; vto<; E:nOX~<;. Nto XOPOKTT]PlOlIKO OTO KiVT]~o onec Tl 10XUP~ TOOT] YlO E:VOTT]TO, Tl 0-

cva TTPWTO ao{3apo JiUVI'}Jia TTW<;'I'} VE:OAaio OE:V uncoe: va E:JiTTVE:uaBE:iJiCXPI TcAou<;, aTT' aurrj TT/v AplOTE:pa Kal TT/v arpJila{3I'}TE:i. H vee ~opq>~ nou ertmpve 0 ovevcc, O~E:oo<;
KOI ovunOxwPTlTO<;, oioc KOI oUTow9uvTl<; Tl tVTOVT] ~lo9E:0T] OVE:~OpTT]TOU, Tl KPlTlK~

TT]<; OUAAOYlK~<; nOATl<;, TWV OYWVlOTlKWV KlVTlTOnOl~OE:WV KOI KOTOX~OE:WV. MlM vto<; KOlVWV[O<; 'O~w<; ~TQV ~~Tl OPKE:TO AO~W~t~IOXE:iplOT], TO ~E:9u~0~0 TOU KPO-

VT]. H OUVW~OO[O TWV OOOlOAlOTlKWV I~OVlKWV ana TT]V nALOKlK~ nAE:lO~ooio. OlOU TOU Not~~PTl, Oq>TlVE:Kupiw<; ~10 OYWVlOTIK~

-cno

T' OPl-

OTE:PO" OTT]V KOTWTT]~tVT] OPlOTE:PO, 01 ~109toE:l<;

38

IYNl1lAIKElPH KNE
AOU I] KNE OIOTT]pOUoe opseTOU~ OiOUAOU~ ~WVTOvr')~ emKOlvwvio~ ue TT] V£OAO[O. !:.ev riTOV IJOVO eve veavlKo OXI OTT]V nopwoio Aplarepo~ nou nopouoio~ov 01 nOPIlKIJOOlJtvee Ilywie~, oMa KOI eve VOl OTT]V npocncsac ovovevvn0Tl~ OTT] vee enoxri· An' ouTr') TT]v onotfJl] ry OTpaTT)YIKrj 017uaoa TT)r; aVE:~apTT)TT)r; ttpoana8E:lar; TT)r; KNE £lVal 11E:yoJ.ry. Fiat! KpaTT)OE: avolxnj TT) ouvarOTT)ra Kal TT)V avav£WOE: l1aJ.lora, va ouvavTT)8E:i ry VE:aVIKrj XE:lpacp£Tlary 11E: TT)v vea KOPOUVllJTIKrj npoonnst; ueoa ono too; npotonmo»; OPO110ur; rwv KOIVWVIKWV aywvwv Kal TT)r; rroJ.mKrjr; E:vonoiryarye; KOI 0XI ueo» rwv unoTll1ryl1£VWV ita KI aMlwr;, KowanKwv KaTT)xrynKwv. 'VOl OoUIJCjlIAiWTOoloCjlopeTlKri IJ' OAO TO KOTeOTT]-

uevo. AplOTepo TT]e; TO~IKri~ epYOTlKri~ oOloMo~io~, TT]~ Ko90AlKrie; ovcrponnc, TT]~ oneAeu9tPWOTl~ TOU KOlVWVlKOU OTOIJOU, TT]e; KOIJIJOUVIOTlKri~ OVOOlOPYOVWOTle;OAWV TWV KOlVWVlKWV OXtosev. Aplarepo TOU 0le9vlOlJOU, TT]~ OUTOOleu9uvone, TWV KOlVOTOIJWV 10eWv. AplOTepo nou 90 0neAE:UgepwVel KOI oev 90 KoneAwvel TO veaVlKO OUVOIJIOIJO. E~ aMou naVTO IJIO TtTOlO AplOTepo ouvenoipvs TT] VE:OAoio. KOI ov OTT]V eMI]VlKri veoAoio I] emppori TT]~ AplOTepa~ riTOV OUoOVOAOYTl TOU yevlKou nOAlTlKOU TT]~ papou~ riTOV OKPlPW~ YlOTi OTolXE:ia l1,ar; r£rolar; avriJ.ryl/Jl)r;, 11E: olacpopour; toottouc, urrrjpxav. AUTO e~ aMou eiVOl Kal TO l1E:yaJ.o I1UIJTIKO TT]e; IJCTOnOAITeUTlKri~ toroploc TOU VE:OAoiOTlKOU Klvr')IJOTO~. Movo nou TWPO ry avay£vvryar} I1lae; r£rolOr; ApIOTE:pae;, 000 avavsaia dVOI, aJ.J.o TOGO E:ivOI OUOKOJ.ry. ntpo ana IJIO oUOoWPWlJtVT] elJnelpio Kl ourn oe Aiyou~ noeronooouc oywvlart~, nou 'VOl nOAU OTlIJOVTIKriYlOTi Xwp[~ enOVOarOTlKO nopeA90v oev unapXel enOVOarOTIKO IJtMov, oev eivat oxe06v nnoro tTOlIJO. MIO neomereic IJO~ nepllJtvel. Av 01 cprorepol VtOllJeTO TT] lJeTOnOA[TWOfl ~eKivoyov ue TT]V niOTT] OTT]V OVWTepOTT]TO TOU oOOlOAlOlJOU, E:11£1e;~E:KIVal1E: 11E: TT) (3E:{3010TT)ra TT)e; (3op{3opOTT)rar; TOU K011lTQJ.10IJ0U Kal TT)e; 110TQI0TT)TQe; rwv E:KauYXPOVIOTIKWV KGI I1E:TQPpu81110TIKWV nooonasec». 0 enOVOarOTlKOe; poIJOVTIOIJOe;TT]~ enoxr'j~ IJO~, 0 peOAlOlJO~ TOU 0YWVloTr') , elVOl OTT] YOI]TeiO nou oivel TO «KUvr')Yl TOU KOKKIVOU OXTWpPI]» TT]e;KOIJIJOUVIOTIKr'je; noe vioPUOTl~. Ano TT]v OVTOXr'j, TT]v lKOVOTT]TO,TT]v tIJnvE:UOTl TWV enovcororov KOI TWV OTpOTT]YIKWV nperortopeuov orouc O0oKOAOUe; KOlpOU~, onw~ YlO nop60elYIJO TT]v nepiooo TT]~ XOUVToe;, Kp[VOVTOI noMa. o ayvwaroC; ex9poe; TOU KOTeOTT]lJtvou, I] vto epYOTIKr'j Ta~1] KOI 11 poupr'j OuooptOKelo nou enwo~eTol oTO YKtTO TO~IKWV KOI TO~IKWV one-

N

o
A

E

A
I

VTIypaCjlelOKpaTIKri Kal aVTInapaTa~laKri 0logeOTl, I] npoonogela Yla aUToopyOVWOTl napa TT]V rsocone nOAlTIKri cnsiplo, I] alJCjllopriTT]OTl TWV nosmKWV veOAalWV, oryl1lOuPYOUV tva 1110 rroAUrrJ.OKO aMo auVOJ.,KO E:J.11I00cpOpo uno{3a8po. H KNE nou noooncaouoe va xapo~el ypawri ue paOTl nc aVOYKe~ TOU Klvr')lJaTO~ TT]~ veoAaia~, aAAO KOI ue IJla yevlKoTepll ava~riTT]OTl vtwv loeWV, rrpow8ryoE: TT)V aplOTE:prj auanE:ipwar} oJ.wv rwv rOOE:WV pl(oorralJTll1ou, YIO va avarrwx8d tva EVlaio M£rwrro noJ.ryr; oJ.ryr; TT)r; aywvl(ol1E:vryr; vE:oJ.a/ar; YlQ ra OIKOIWl1arO TT)r;, E:VOvna OTT) auVTT)prynKrj avaolop8pwary, TT)r; EOK Kal ro KPOTOr;. Mnpooro OTT] oe~la AaiAana TT]e; enoxrie;, oev OIOAe~e' OUTe TT]V napMoOTl, OUTe TT]V napaxapaKwOTl, aMa ava~riTT]oe TOU~ OpOIJOU~ optOTepri~ KaTeu9uvOTl~. To opolJa OAI]~ TT]~ percnOAiTeuOTl~ nAl]oia~e OTT]v Ka9apar') TOU. l1TOV IJla IOTOPIKri wKalpia Yla IJla vta e~OPIJI]OTl TT]~ AplOTepae; OTT] v£OAaia KOI euourepo OTT]v KOlVWvia. H KageOTwTlKri AplOTepa ptpOlO npoxwPlloe 0' oMo opOIJO. npOXwpl]oe oro ouvcornouo TT]~, noManAaOla~OVTa~ TO apVT]TlKO OAWV TWV eKOOXWV TT]~. npaYllaTOnoiryOE: TT)V Ko8aporj TT)r; arro oJ.a ra unoJ.E:/JJl1ara TOU aVTIll1rrE:plaJ.IOIJOU Kal TT)r; avarpE:rrnK£r; urrotjJiE:r;. npoono9T]oe vo IJnel OTO aOTIKO nOAlTlKO nOlxviol Kat OTOV ooreprouo TT]~ ouvaiveOTl~· H oio91]0Tl TT]~ KOTeOTT]lJtVT]~ nOAlTIKri~ oUValJll~, TT]~ OIYAWooio~ Kat TWV nOAlTlKWV natXVlOlWV OYKOAlooe OPllJTIKO KOI TT]V snl0Tl1J1]AplOTepO. Mrra/vovrar; «OTO sivtoo rwv E:~E:M~E:wv», OTa Ku{3E:pvrynKO Kal unouPYIKO oaJ.oVIO, nE:pVOUOE: OTO nE:pl8WplO rwv KOIVWVIKWV aYWVWV, rwv VE:aVIKWV ava(rynjOE:WV, txove OPlOTIKOTT]VoplOTePri TT]~ TaUTOTT]TO. 01 0le9vei~ e~eAi~el~, ue TT] oe~IOOTpOCjlI] nepeOTpO"iKo, TT]V auvolaMoYri Kat TT]V unoToYri OTOV OlJeplKOVIKO lIJneplOAIOlJO, ouveravov OTT]V iOlO elKOvo. H KOToppeuOTl TWV 10lOTUnwv KOTOnteOTlKWV KogeOTWTWV TT]~ AVOTOAri~ riTOV 0nAW~ 11 XOPlOTlKri poM. H npOOnTIKri IJIO~ OAAI]~ KOlVWV[O~ e[xe riOI] xo9ei ono TO Ae~IA6YlO TT]~ 0plOTepO~. 01 Ilyeaie~ TT]~ KogeOTWTIKri~ AplOTepo~ tYlVOV TPOCjlllJOlOTO IJnOUCjlt TOU OOTlKOU eKauYKXPOVloIJOU. ~' OUTt~ TIe; auv9riKe~ ry avrapaio TT)r; KNE, nos 00rjYl70E: OTT) oloanaorj TT)r;, £Kcppa(E: E:upurE:pee VE:aVIK£r; 0108£0E:1r; KOI WOIoBryaiE:r;. E~ OA-

A & A P
I
~,

OJ ~IQI Ito; 11(" M I ,H~ANE

01 nepoivec IJ09I]TlKte; Kat CjlOlTT]TlKte; KlVT]TOnomoac nou auYKAOVloOV TT]V EMMo, tYlVOV YlO noem CjlOPO lJe TT]v anouaio OKOIJO Kat evevTiov OTT]V eniOTllJ1] AploTepO. Hrav Kal auror; £vee ano TOUr; J.oyour; TT)r; E:11ITUxiar; Kal TT)r; au8E:VnKOTT)rOr; TOUr;. 01 eenvcc CjlOlTT]TIKte; eKAoyt~ KOTtYPOtfJov TOV eKAoYlKO xcrcnovnopo TWV ouvolJewv KOI TWV 000 eKooxwv TOU oinoAou oeXTOplolJO~ - onnopTOUVloIJO~. Ie P0910 KpiOTl KOI ovunoAlltfJio PpiOKOVTOI oAe~ 01 nOAlt~ nopoooOloKt~ 1J0pCjlt~ KOI opyovwoel~ TT]~ oploTepo~ KOI TOU KOlJlJouv. Klvr')IJOTO~. To ola(uYlo touc 11E: ro veosoioto» pl(oorraIJTIOIJO E:ivOI OPIIJTIKO. 'ETOl Kl OMlW~ novro aVTIlJeTWm~Ov ue KoxunotfJio TT] VE:OAoio KOI TOV ou90pIJI]TIOIJO TT]~. To nopoooOlOKO KOIJIJOUVIOTIKO KOI optcrspo K[VIlIJO onoxwpei cno TO laroplKO npoOKrivlO, tarw opya KOI r------IIJ.--.~I'!r-rIT1lT:_-----------, OOUVT]pa. ~IlIJOiVel OUTO KOI TtAO~ TT]~ oplOTepo~ OTT] v£OAoio KOI yevlKoTCPO; AnOVTalJe OPVllTlKa KOI OXI IJOVO YlOTi OUTO 9tAOUue. H veoAoio oTO KtVTPO IJIOe;onov9pwnl]~, «rtcmearlKri~ OOlt~OOI]~, onopAoKWTIKrie; KOI OIJOIOIJOpCjlI]~ KOlvwvio~ nou OIOIJOPCjlWvel I] nOYKOolJlO OIKTOTOpio TWV nOAue9vlKWV £XE:I avaYKry noAU neaoooteoo ano Ka8E: OJ.J.ry cpopa arro aplOTE:pa. AUTO TO POAO OIJW~ IJOVO IJIO Ove~apTT]TT], Pl~OPAr'jTWV TT]e;oUvXPOVT]e; OUTOKPOTOpio~ TOU xeecanooTlKri KOI enOVOmOTIKri Aplon:po unopel vo Aoiou, aKOel IJUTT] onw~ nepor r'j ceroc OTO tvx; KOToXTr')oelar')lJepo. AVT~eAe~ KOlIJO~ oivel vee npOKAI]TIKa pcvrepou MIO ovoyeVVIllJtVT] Aprorepo, OI]IJIOUPYTlIJO oro IJtMov. "We 'lie la there» oncvrouoc 0 Toe. TWV KOlVWVlKWV oywvwv KOI TWV veovlKwv ovo~l]EIJ£i~; r.EAA~POI rnceev Kl OXI KOTooKeUoOlJo IJI]XOVlolJWV, nou 90

T E
p

A

39

AnOllJEII
'--Ll-e-v

z:

-w-xo-io-o-[1-n-Ve-oA-ol-'o-rr-po-+-

oeyyisel rnv errovoorarlKll 8e())pio XOl IIpo~n peao orro ro OlXO rn9 OpOpo. Kl aura oev O!peiAeral povo arov ou8oppnnapa rn9 II ornv eAAell[ln rroAJrlx1l9 opo-

TH

on9 XOl eunapio; OAAO xupi())9 yJQri OJQPop!pwvovrQJarn xo8e yevlo vee; ,0- £.. £.. ~ vnxelpeV1XC9 auv811xe9, vea ep())rnponxcJ XOl oeoopcvo, vee; avnouxio; XOl rrpooooxie9 tiou n rrponyoupevn yevlo sev [19 eixe vlwoel, Av aura JOxuel P10 !popo yJQ ro OUVOAOrn9 veoAoi09, yJQ roll9 po8nre9: ro mo veo XOPPO[1 rn9 veoAoi09 laxuel xiAle9,

EY.l\...l\..OrIKH ~ ITOlVI I KO T H TA .E"1. ~TOY~ lVIAE>HTE~

ANA ZH TO NT A E

flEKAETIA '80 ENA fllAZYrlO ME AIiTiA
TTJVnpoTJyoulJE:VTJ 5£KO£Tio tva ~OOlKO oumepc01.l0 TTJ~OPlOT£PO~ ~TOV OTl TJv£OAolo ~oSlJloio onenoAlTlKonOl£iTOI. Kl aUTO TO £~TJYOUO£ IJ£ ~OOTJ TTJv ontxSE:lO npoc KOS£ Tl OUMOYlKO KOI nperc KOI KUpia IJE:~OOTJTTJv OnOIJOKpUVOTJ ana nc OPYOVWO£I~ TTJ~ Ton: OPlOT£PO~ «£niOTJIJTJ~" KOI «ov£niOTJIJTJ~", TOUTOXPOVO oov orne npo~oA£ TTJVV£OOUVTTJPTJTlK~ wtAOOTJ, TO nepcouo TTJ~ V£O<ptA£A£US£PTJ~ 0l5£poq>POXTTJ~OPIJ050~, $OiV£TOI OIJW~ OTl aUTO ~1OV TJ 1l1~ OMS£IO, rloTi n OnOAlTlKOnoiTJOTJ 5£v oq>opOUO£ IDV tMB)j!n ilOXlTlKO<: OTOQDC m<:, oM..a' TTJVE:IJ~ UOK' a XlKO, £mKpOTTJOTJvtwv 15£wv - noAiwv op WV, vtwv 1l0pq>WV no lTlKOU KW lKO no ' 'IlOlVOV mv OplO £TTJOl) TIl, n E:loWTJ(l>io~ v£OAoio~ ana TTJVOPlOTE:PO, KOI IJTJ~E:XVOIJE:OTl 0 ~WVTOVZlc;- 0 XWPIOIlO~ nOVOE:l nE:plOOOTE:PO, nou M£l KOI TO TpoyoU51. 'Eva KOI1 OTl Aomov OTPOT£UTIlKE: IJOXTJ-. TlKO 1lE: V£OOUVTTJPTJTlKTJ £0 I tC OOTE:POnAOTWVlKn axton van m~ agv OIQllIKQ OTO:. On. ~W~~~ napa 00 I.1101J0XI~ 5.Q0~mpI6mIO F\l~ OAA~~lQ.~QflO, ov KOl, l!.!!5QOTE:PO nO~OTlKO KOIJ~y.onTJo&-TI]v-op~o.n;pa...IJI?W"\ll~nOqn.aI~_ SUl.ll~E: OPlOTE:PO, llnA05n OPblWVE:VO ono Tl<: ,ovoyw;, TO 051t~lio, KQl TIl; Q~(a~qm~l<: TO!J~ 6Plo~0VTOV OTTJV,~00ATJ oxSry" O~?~tplOP~!l~_<!AOYlO, O~.!_O,XPOVO 5E: TOUTl~O~1OV VE:,T? nopoOoOlOKO OP.lOTE:0 , onOl~ TOU _qxn,~ ETOl YlO TTJv KOSE:,OlWTlK~ OPlOTE:PO IJE: TTJv KOVTO<pSOAIJTJ PE:<pO_PIJIOTlKTJ AOYlKTJTTJ~5E:~ TJTOVOPlOTE:POI?UTE: KOV "0~10l:> YlO va ~onTloSouv OpYOTE:po opS050~01 ooiotepot.

Mia 5UVOTOTTJTO nou 5E:v So UnOPXE:l «E:oOE:i", nou E:UKOAO,ov 5£v unoPX£1 0 KOTOMTJAO~ <pUOlKO~ ~TJlJoToMTTJ~, 05TJYE:iTOl O£ oppuSlJi£~ P£<pOPIJIOTlKOU nmou ~ OKOIJO KOI OE:£IJ<PPOYIJOTO£YKOTDA£ltJnl~ KOI OTOIJIKOU ~oMlJoTo~, Tt ontYlvov opoy£ 01 IJOXTJtee TOU KOKKlVOU MOTJ TOU 68, 01 lonovol KOI rDAAOl 1J0STJTt~ TTJ~5£KO£Tio~ TOU '80;

OU~~Tllalle; Tile; noAITIK~e; 01l0150e; TillY oro nAoialo Tile; KNE • NAP.
=E:Kl~OOIJE: Kat OUVE:Xi~oUIJE:00 1J10OVOlX~ 01!950 nou OVO~TJTO1J0~i IJE:TO vio KOOlJO nou nb'bd'il.oAOUSE;[ KOSE: <popo TIl 50UAE:lO, TTJ oU~~TTJ~ !1OEJ TTJ S£wpio npooncaovrcc va TTJIJ£TOUOlWOE:1OTTJV npg~TJ TTJ~ KOSTJIJE:PI~~ ~w~C; 010 0xoAE:io, nou lvolipo OOXOATJS~KOIJE:IJE:TO «OUV51KaAlOTlKO" KOllTU:elOOOTE:POI IJE: TOU~ nOAlTlKOU~ 5polJou~, TO IJhJno nou So ovoi~ouv TO 5pOIJ0 YlO TTJVOVomU~TJ OU Kl~IJOTO~. Mia 01J050 nou OKPl~W~ TO OTl npOKaAOUOE: TO E:V510<ptpOV TWV i51WV TWV OUIJIJE:TE:XOVTWV 05TJYouOE: TOU~ 1J08TJTt~ va <ptpvOUV veouc OUVOY\llVIg;ft~ IJE:nepinou nOpOIJOIE:~ OVTJOUXiE:~KOl OVO~TJlj'(Ofi~1 H E:vonoiTJOTJ OU~~ TTJ~ OIJMo~ KOI TJ II1PISPUOT6Mw~ TTJ~ OE: KNE-NAP -veou TunOU"J~irQV TO ~TJTOUIJE:VO 0Xl TJ noounoseon OUIJIJE:TO KO 01Kat OU. Ev5£IKTlKO TTJ~ unoSE:OTJ~ £iVOl TO nA~ twv OU~TJ~OE:WV YlO nc XWPE:~ TOU «QV"-UnOpKIOU" 0OlaAlOlJOU aMo KOl YlO TO Tl OTJIJOiVE:1 nE:A S£p~nO K~ nooormsn IJE:~OOTJ nc OVOYKE:~ nou Y£ O£l!l i510 TJ£nox~ KOI TJKOlVwvio. 0 POAO~ KOl 0 X0Pod ~poe TTJ~ n0l5E:io~ OTO KOnlTaAlOTlKO KOTOIJ£illgj10.£pyocrio~ oMo KOI TJnpOOWmKOTTJTO, 01 o~iE:~ v6~ tou nou OVO~TJTOTOU~ WOVOOTOTIKOU~ 5poJfoue;'1 0 POAO~ 1J10e;oPYOVWOTJe;TTJe;£nOVOOTOOTJ~ K I Q! ~tcere TTJ~ IJ£ nc 510<POpt~ oIJ05E:~ IJOSTJTWV(EIil. on' ournv. Kl DAO aUTO YE:WllJtvO OTTJO<poipo ~ 1J6~.,e; TTJe; oMoYTie; OUVE:15~0£WV, OTIe; 510<poponot1lOCle; TTic; KOS"IJ£pl~e; 1J0XTJe;·Mtoo uno TTJ nR~ ~TJ oMo KOI TO ~0l1J0 nOAlTlKO-Ouv61KaAl~~ on£lpWOCWV O£ crxOAClO Ii 0~66£C; 0xoA£iwv. Mfoo one TTJV npoownlK~ nOAlTlK~ OU~~TTJOTJaMu KOl\O oiTTJIJOOTTJKlVTJTOnoiTJOTJ· KOI TJ ~WVTOVlO OU~ <pOiVE:TOl OTO n pl05 a, one 01J05£C; nou Ol i610l Ol ooeol 1J0~ OUlJlJqe~uv KOI ornvouv ouv5uo~oVTQ~ TTJ «O<PlK~» nOAI 'K~ 60UAE:lO IJ£ TO rno nAoru - YIO TO 5£50lJtvo IJ q. 0VOlYIJO OTOU~ 1J0STJTt~. 'Iow~ cum TJ nOAlTI onoi OIl TTJe; ouoloc, TWV OVOYKWV, TWV O~IWV aM' Kai';rT]e; 1J0XTJe;KOI 0Xl TWV «Sto£wv - E:KStO£WV» KO~VPOIJIJWV - E:vo£pioe; KUKAO<popio~, IJO~ 610<POPO~~&i no TOUe; 5£K05E:~ OUTOKATJTOUe;<popE:i~ TTJ~ «owTIlploe; TWV KOTaATJtlJlWV", one TO YOlJtlJO VUXlO TTJ' OPXOUOO~ TO~TJe;.Twv opSo06~wv KOSE:AoYlie; • IOTW ;rtou npoonoSouv va spttIJOUV TO Y£POVTOKOpl~{ ,tT~U~ IJ£ TO veo oilJO TWV OYWVlOTWV. '000 1J0KPl0 KpontTol an' OUTOUe;TJVE:OAtiltJTp,OO 1J0KPl0 O~ KPOTTJSOUI.l£Kl E:1JE:i~ one TtTOlO n10ruriQ,

am 'wn

mc

I

H EnOMENH MEPA

01 nepcivsc KOTOA~tlJE:l~aMo KOI 01 <pwvt~ IJOXE:~ OlO OXOA!:iO nou ytVVTJOOV XtAl05E:~ OPlOTE:PO £v 5UVOI.lE:l, OAM KOI ~WV1OVO OKlp~IJ01O, cno IJOV£~ TOU~ 5E: unooeoov KOI 5E: So unopouocv vo TE:KvonOl~OOUV TO OWIlO KOI TO nVE:UIJO TTJ~ NEAL APIHEPAL, 'AVOl~ov TOU~ OOKOU~ TTJ~ OVO~~TTJOTJ~ TTJ~ OnE:AE:US£pWOTJ~one TO 5E:01J0 TTJ~ OTJI.lE:PI~~ ~OP~OPTJ~ npOYIJOTIKOTTJ1O~, aMo KOI TWV XtAl05wv E:PWTTJIJOTlKWV lO TO OV urtopel KOTl TtTOlO v' onoY K~OE:l OOPKO KOI OOTO, OV E:iVOI npOOWntK~ unoSE:OTJ ~ onoTtAE:OIJO OPYOVWlltVTJ~ npoonoS£IO~, Tl unooet vo 'VOl TJOAATJKOlVwvio, IJE:Tl XOPOKTTJPlOTlKO,501l~ KOl npoormsn. rtVVTJOOV Aomov TO t50<p0~ YlO I.110OPlOlE:P~, E:nOVOOTOTlK~ OVTwiSE:OTJ, llTJlllOUPYTJOOV TTJ 5UVOTOTTJ10 TTJ~ no OUSE:VTlK~~, pl~OOnOOTlK~~ WOVE:~OpI.lTJOTJ~poOTJ~ KOl OKttIJTJ~ TTJ~i510~ TTJ~v£oAoio~, 5

e£WpWVTO~ OTl 1110v£OAofOTlKTJ oPYOVWOTJ !:iVOl v£OAofoTlKTJ 0Xl Myw TJAlKio~ Kupiw~, aMo YlOTi ~£l ueoc OTO nOAIJO KOI OTTJOKttJnl TTJ~ VE:oAoio~, OTTJpi~Oll£ OATJTIl 5poOTJ IJO~ OTTJVo~lonoiTJOTJ KOI 51E:UPUVOIl OUTWV nou 01 i5101 01 1J0STJTt~ ~iwvov, OTTJKOlVWVlK~ npoYIJOTlKOTTJ1O KOI OTO KPU<p0 TOU~ OVE:lPO, =E:KlVWVTOC;IJE: TO «nA£OvtKTIll10n TTJ~ 0YWVlOTIK~~ I.l0~ neoiouotoc OAM KOI TO npW1OYWVlOTlKO ooAO OTl~ K01OA~tIJ£l~ ~E:KlV~OOIJE:1J10OU~~TTJOTJJE:TO~U I «OUVOYWVlOTWV" 010 050<PPOYIJOTO, 'ETOl TJ noem IJO~ oMo KOI TJ IJE:MOVTlK~ cneueovon tYlVE: OTO nperonopo nOl510 TOU KlV~I.lOTO~, OTOV -cepo- TTJ~ OVE:~oPTTJTTJ~pl~OOnOOTlK~~ <POUPVlO~ TWV K01OATJtlJlWV IJOSTJTWV,'EXOV1O~ 00 5E:501Jtvo aUTO, OATJ TJ ~OOTJTTJ~ npOOnOSE:lO~ IJO~ ~TOV OTO 1J0~IKO KtVTPO TOU 1J0STJTlKOUKlV~IJOTO~, 010 nOAUKA051KO, T£XVlKO aAM KOI OE:OUYKPO~I.lOTO rEA, To KDAE:OIJOIJO~ 5E:V ~TOV tvo~ 5E:KDAOYO~ unePWOVOOTOTlKWV ~ tOTW onAwv AUOE:WV OTO E:PWTTJ1J0TlKO TOU~, nou oov «E:15~lJoVE:~" TTJ~ nOAlTlK~~ TOU~ onwSuvolJE:, oMo ~1OV tva KOAE:OIJO100TlIJTJ~ oU~~TTJOTJ~,npO~ATJIJOTlOI.lOU KOI 5poOTJ~ 010 IJE:YDAO ~ I.llKPO E:PWTTJIJOTlKOnou ~E:nn50uoov IJE:O<POPIJ~TO TtAO~ TWV K01OMtlJE:WV KOI TIlV OPX~ TTJ~ ~OUTlO~ OTO ~opoSpo TTJ~ KOlVWVlK~~ npOYIJOTlKOTTJTO~, llE:V ~1OV tva UnOOXE:OlOAOYlO AUOE:WV, OUTE:evcc Myo~ untp TTJ~ o~io~ TTJ~ oPYOVWlJtVTJ~ nOATJ~ KOI TTJ~ KOIJIJOUVIOTlK~~ nooorrnsnc. EivOl 1J10 ~OSIO, ~OOOVlOTlK~, OAM mOTE:UOUIJE: OUOlOcrnK~ OU~~TTJOTJKOI oVTaMoYli OVOIJWO OE: ovSpwnou~, OE: OKE:mOIJE:VE:~ OUAAOYlKO OTOIJIKOTTJTE:C;, nou TO KOSE:Tl YlO va TO noMtlJouv tXOUV OVOYKTJva nE:iSOV1Ol OXI ana TTJVWq>P05E:lO ~ TOV "nOAlTlKOVTlOIJO" TWV E:lOTJYTJTWV oMo ana TTJV oVTmopo~oM TWV 510<P0PWKWV onotIJE:wv ncvto OTO StlJO - 0Xl IJOVO OUTWV nou uncpxouv usee OTTJ crUvSE:OTJTTJ~ nOAlTlK~~ 01J050~ TWV IJOSTJTWV- KOI TTJv nE:ipo ana TIlV E:q>oPlJoYli OTTJ ~w~ OUTWV nou oUIl<PW~STJKOV 1JE:1O~UIJO~, AtY 90 ~TOY untp60M YO nOulit 6TI II KNE . NAP 1I0911TWY ~TOY onoT&A&OIlO Tile; 15pOOlle; KOI

I

ANAZHTfiNTAI TH IYAAOriKH ATOMIKOTHTA ITOYI MA0HTEI

?

pu-

AOYKAI KABAK HI

40

AnOllJEII

TI nI~TEYOYME OTI nPEnEI NA rINEI ~TH ~YNL\IA~KE\IlH TH~ KNE '(NAP)
XUJpie;vnEpf30M KcMovllaarE va npoaoIOpiaovllE rnv vnadn ua; an' rnv apxri Na napovmoaovj1E: EK vEOVrove; £Qvrove;llae; llHO ana nav» ana OVOxpOv/Q avMOYIKne; op6ane; ce tva aKnVlKO laropIKO Yla rn pwarornro rov, aMo Kal Yla ra llnwllara nov KpIXpOYEWO£l. Qe; oPyovUJan anovc56zovaae; norpae; n nopeia avrn EixE' ne; OIKte; rne; IO/QlrEpOrnrEe;. Ana rnv Enoxn rov qJfX1~IOVl(Jj10V rne; avrmap6ewne; llE ro llnxaVl(Jj10 rov KKE lltxPI ro anllEpa, KOl rinora &v tXEI ll£ivEI ro rOIO. Ta f3aevrEpa oitia rne; avrinnrpne; nov emxpatnoe on; ypallllte; llae; f3piaKovrOl arnv laropIKri aavv£xEla rn~ 0PyovUJane;an' rn YEVlOrne; Oloanaane;, aMo Kal arnv nonvllo[Xpia Kal IOlOlrEpOrnra Ut)v nonwKwv npopnnllOfUJV nov KflneriKallE va nvaovllE. nlarEVovllE on 01 BEIEII &v P6zovv f3aelo ro 86xrvno ara znttuata rov Kalpov llae; Kal 01 OlOq>6)viEe; ave~oprnra ana fie; Epj1nveiEe; ov llnopei va tXEI. n To K.I. Karo rn yvwlln llae; of{JEinEIva £~nynaEI:
TlKEe; OVOqlOpEe; iJE: OlOXO TIl OTpOTllYlK~ 5I]iJlOUPyio OVOTpE:mlKOU PE:UiJOTOe;.AUTO yiVE:TOl onooneVTOe; Kowono an' TIlV 15wAOYlK~ ernppon TIle; coxOUOoe; Ta~I]e;. ~) tlloxwpi~oVTOe; TIl SEOll uoc an' OAOV TOV E:niOlliJO nOAlTlKO KOOiJO OVTliJE:Twni~oVTOe; TOV oov OUVE:KnKO nOAlTlKO E:KqlpO~ TIle; iJlOe; ~ TIle; oMI]e; E:K50X~e; TIle; ovoouvsoornonc KOl TOU fKOUYXPOVlopou :Apo ovniJE:Twni~ouiJE: KOI TO KOiJiJOTO 00 euOlKI') E:nEKTOOll TOU OOlIKOU KpOTOUe;. y) APVOUiJOOlE: OAOKAI]PWTlKa, OnOqlOOlOlIKa KOl EiJnpOKTO KOSE: n nou iJoe; E:VWVE:liJE: TO nOAlO «KOiJiJOUVlOTlKO» nOpE:ASOV. KaSE: npOKnK~ nou qlO~OTOI TO OUSOPiJI]TO, SEAE:l va E:MY~E:l TIlV KiVl]011 TWV iJO~WV KOI TE:AlKO npocnceet va KaVE:l nOAlTlKI') or' OVOiJa TIle; xwpie; ourn va EXE:l WPliJaOE:l KOl ~E:KoSopiOE:l OTPOTllYlKOUe; OlOXOUC; KOI OPOiJOTO 5E:v EXE:l va ~I]MljJE:l nnorc an' rnv nop0500l0K~ vooroomo TOU I]TTIliJEVOU «KOiJiJOUVlOllKOU» Kl~iJOTOe;OTI) tuo I') ornv OAAI] EK50or') TIle;· 5) No OpVI]SOUiJE: TOV 0PYOVWTlOiJO KOl TIlV urtorovn TIle; OKEljJI]e; Kat TIle; OVO~~11l0lle; OlO OVOiJO TIle; OiJE:Olle; nOAlTlK~e; Kat TOU aYXoue; TIle; «nooep~00l]e;». KaVOUiJE: nOAlTlK~ YlO va ~enE:pOOouiJE: TO ~apoe; TWV OUOXE:TlOiJWV KOI 0Xl YlO va ouvunco~OUiJE: iJ' OUTOUe;. !J.E:V npena E:iJE:ie;va EXOUiJE: TIl AOYlK~ 5l]iJlOUPyioe; PI]YiJOTWV OTI) OUVTllPI]TlK~ noAlTlK~ OTOV aUTO TlTJYO~E:l ana TIl AOYlKI') TIle; niE:Olle; OE:oMoue; KOiJiJOTlKOUe;iJIlXOVlOiJOUe; Kat OTO OUVOAO TOU eniOlliJOU nOAlTlKOU OKI]VlKOU E:151KO OTOV 01 ouoXE:TlOiJoi eiVat OUVTpmTlKOi Kat 5E:50iJtvol. AUTO So iJOe; 051]YE:i iJOSl]iJOTlKO va yivOUiJE: TO OPlOTE:PO npOqliA TIle; ouvolveonc OVE:~OPTIlTO ana nc KaMe; iJoe; npoStOE:le;. npEnE:l va nE:pOOOUV overnorpenn 01 KOlpoi XPIlOliJOnoiIlOlle; TIle; enoree nOAlTlKI')e; E:-

rnpoonc oov 510npOYiJOTWTlKO xopTi OnEVOVTl "0 ~ • OTOV eniOlliJO nOAlTlKO KOOiJO. ,.. E:) No naljJOUiJE: va ~MnouiJE: rnv 15wAOY[0_00v aAAOSI OUTapKE:lOe;. o.n EXOUiJE:KOTOKn;OE:1we;TWpo, 000 noeronopo Kat va qlOVTO~E:l OE: OXEOll iJE: TO unoxomo, TOOO nioto E:ivat OE: 0XEOll ue-nc 0ncrrnoac TIle; enoxl')e; uoc. Ae; iJl] ~IO~OiJOOlE: va KAdOOUiJE: ~1]n;iJOTO YlO va KOVOUiJE:nOAlTuol «rtcVW OE: o.n EXE:l KOTOKTIlSE:i». !J.E:VeiVat AiyF!f'OI eopte; nou I] nOAlTlKI') OKOTWVE:l rnv 15wAOyio, rtou 11 15wAOyio Kat I] «onOljJl]» OTPOTE:UOVTOIOTI)V urmccoic TOU iJopKE:nVYK TIle; nOAlTlKI')e;. ' or) No npo0510pioouiJE: iJE: TIl IltYlOTl) ElAlKpiVE:lO nou 510SETOUIlE: TIlV 10TOPlKOTllTo pee we; PE:U110. AUTO 5E:v unopet va yiVE:l napa 1l0VO 1lE:TIlv nopoMI]AI] iJE:MTIl TIle; lOTOp[Oe; Kat TWV OVoq,opw,V YE:VlKOTE:PO nOYKOOiJlO TOU PE:UiJOTOe; Ile; 1:novoKat T OlOTlK~e; OvovtWOlle; nou SEAOUIlE:va E:KqlpoOOU~E:. !J.E:VIlnOPOUIlE: va ~E:KoSopioOUIlE: rt StAO[j~E: OV 5E:v KoVOUIlE: iJlO ncocnosao va npo0510p!OOUIl'E: nc KOlVWVlKEe; TO~IKEe; OVOql0pEe; (IlE:AAOVnKEe; EOlW) novw one ortolec So 0IK0501l~00UIlE: TO VEO PE:UIlU TIle; KOlVWVlK~e; XE:lpOqlETIlOlle;. Av 5ev.KoVOUIlE: OAOnAE:Upl] KPlTlKI') OlO E:PYOTIKOKiVl]llo, ern 50111')TOU Kat TIe; iJOpqlEe; opyoVWor')e; TOU K.An.
I

i

,I

Ti OTU.loivE:lOUYKPOTllOll TIle; OplarE:p~e; rrrspuyoe; TOU VWAOliOlIKOU Kl~iJOTOe; (E:iTE:curn MYE:TOl iJnAOK TWV KOTOMljJE:wV E:iTE:VEOe; vWAoiOTlKOe; Pl~oonoOTlOiJOe; E:iTE: onwe; OMlWe; OVOiJO~E:TOl). EKTliJaE:l OTl 0 XOpOKn;pOe; TIle; enoxl')e; iJoe; nopeXE:lTO OVTlKE:liJE:VlKO uno~oSpo va yiVE:l «m TETOlO; KOl rtoiol E:iVOl01 KOlVWVlKOi TO~IKOi OPOI rtou TO E:m~aAAOUV; nOlee; 01 npoonoSE:lE:e; nou yivov iJEXPI TWPOVI' OUn; TIl OUYKPOTllOll KOI note TO onorexeOiJOTa TOUe;; nwe; E:PiJI]VE:UE:TOl OlliJE:Pl~, omvoI] iJE:VlK~ iowe;, OnaSE:lO TIle; vE:oAoioe; unoooro OTI) VWOUVTIlPI]TlK~ SUE:AAO OTOV nepot tKTliJOUOE: TO K.L. OTl aPXlOE: I] OVTiOlPOqll] nooelc YlO TO PE:UiJO TOU VE:OOUVTIlPI]TlOiJOUOTI) VE:OAoio; rlOTi I] OUV~ST)e;E:~~YIlOll YlO TO on 5E:V npOxwpl]OE: I] TOKnK~ iJoe; E:KqlUAi~E:TOI OlO OTI 01 OUVTPOqlOl 5E:v TPEXOVE: ~ 5E:VKOTaAa~OVE:~ OTI)V KaAUTE:PI] nepmreon n 0VE:naPKE:laiJoe; OTI)V opyovwnK~ iJOe;OUYKpoTllOll; KOTO TIl YVWiJl] iJOe;, onOl051')nOTE: npOOnOSE:lO va OnOKn;OE:l 0 OlliJE:plVOe; VEOe; pl~oonoOTlOiJOe; iJOVliJO0PYOVWTlKa XOPOKTIlPlOTlKa So OlE:qlSE:i ana onoTUxio.

rIATI;
a) !J.E:Vunopel va MiJE: on TO PE:UiJOaUTO E:ivOl nOAUiJOpqlO KOl OTl npcna va E:iVOl TETOlO OTOV I] npOKTlK~ iJoe; E:iVOl va SeAOUiJE: va TO KoS051]~OOUiJE:~ OKOiJO XE:lPOTE:POva KaVOUiJE: «nOAlTlKI')>> OlO OVOiJa TOU. !J.lK~ iJOe; 50UAE:lO E:iVOl va OUiJiJOXOUiJE:iJo~i TOU we; ovnKOmTOAlOTlK~ TaOll KOl va 5I]iJlOUPYOUiJE:iJEOO 0' aUTO OUYKPOUOlOKEe;KlVl]iJO-

npEnE:l WlTEAOUe; va naljJOUIlE: va ~MnouiJi TOV KOOiJO TIle; «AplOlE:poe;» Kat E:151KOTE:PO roo KKE oov npOVOlllOKO Xwpo onE:USUVOlle;. AUTollIolphio So 1l0e; KaVE:l oullnAl')pwllo TOU npOqliA TOU .rrywvlOlIKOU PE:qlOpiJlOiJOU TIle; nonopl')yo. 00 !E:VTeiVE:l TIlV 05uvoiJio iJoe; va oUTonpo0510PlOTOUiJdoUTO E:. AWe; oov I] onopxr') E:VOe;510ql0PE:TlKOU PE:UIlOtOt;. No snovonpoooroplooepe ~ova noioc dvdl aplOTE:pOe; Kat notoc nperonopoc Kat va nOljJOOI1E:iVO ~MnOUIlE: OTO i510 XOPoKWIlO TOV E:~E:YE:PiJENO.5E:KOE:~opl]llE: TOV KaSE: ovO~OmlOiJEvO «nop6yov1TO» TOU xwpou. No noljJoUIlE: va ovoPWTlOIlOOTE:; Ti :9PyovwOI] SEAOUiJE:npiv OVOPWTIlSOUIlE: npwT9'oV SEAOUIlE: oPyovwOll Kat YlO noio oxono TIl SEAOUIl!:: TtAoC; ee aUTr') Til IuvlliOOKtljlll &ivai av",ilaio o Ka9tvac; aTOlIlKQ va nop£1 TIC;£u9uv£c; TOYf"tvovn OTO£Vx£lpIllia nou txoulI£ IInpoOTo lIac;.'To aywvIOTIK6 lIuvalllK6 nou an£VKAw6IOTIlK£ nplv lIu61110ll XP6vla an6 TO KKE lI£v IInop£i va aYTIII£TWnlOT£1 Ylo OUIl 1110!popa OTIl 6aOll ,.tic; AO,VIKr')C;TWV <eKoAlilv np09to£wv». 01 KoAtc; pdetO£IC;OTIlv noAITIKr') £Ivol 11nOPllvoplO TWV,'I""IlItvwv. ria va VivOUII£ "I onopxr') lilaC; VIK"IIjIQPOC; nop£ioc; nptn£1 va Opv"I90UII£ TO <enoAI6»,nou lIu· OTuXIilC;oK611a Kou6aAOlit 1I0~i 1I0C;. i ~ To 10TOPlKO OToiXI]Ilo OTO onoto KOAOlJI.IOOTE: va noi~OullE: E:iVOIvn IlIlV KOTOXUPWSOUIlE:Kl ~1.IE:ie; 1 OlOPlKo oov EVa SpouoiJa 1l10e; OKOIlO 51&0ft00lle; TOU KOllllOUVlOlIKOU Kl~1l0TOe;, oov Illil o~AIl YKpoLmo ana TIe; nOAMe; nou uoc nE:plTplyUPl~OUV. , No Illlv KOToXUPWSOUIlE: OOV 01 TE:AWTOiol (YlOTi 01 TE:AWTO[OI So E:iIlOOlE:) nou qlE:uyouv, o~M OOV 01 nporor nou EPXOVTOI. ~' ::

,

.

aHA YKOI llHMHTRHI NAIHrKOrKOI llHMHTPttI Ii6/4/92

41

IYNl1IAIKE'IIH KNE
To cyxcipqpo 1;1}~cnovoo1;o1;IKit~ ovovewol}~ 1;1}~ xoppouvrorncqc oncACUecpw1;IKit~ npoorrcncrjc nou Oqp01;OOO1;I}OCI} oHlonool} 1;1}~KNE KOI I} cpq>avIOI} 1;~U NAP nprv 1;p_iooxcoov XPOVIO, ono1;cAci K01;a 1;1} YVWPIl po~ pIO noAu oqpOVt;lKi} KOI OVOIX1;itunOeCOI} YIO 1;0 peUov 1;l}~oplmcpit~ ecwpio~ KOI npa~l}~ 01;I}VEUaoo. ~~ CK 1;01J~OUpIG npoorrutleru unocipqoqc 1;1}~w~ 1;WPO nopeioc CXCI6opuvouo? o~ooio KOI xpclazuol vu yiVCI OV1;IKCipcvo OUUOYIKI}~, 1pUXPOlPIl~ KOI 006opit~ npoonaeclG~. EXCI OC noUa vn OWOCI yIG 1;0 uno cow KOI rrepu, Enopcvu cow OCV eo prroporroe nopa vu K01;OypOq>Orrv Kanolc~ OqpCIWOCI~ ndvoo 01;0 eepo, nou vn OICUKOArrvouv 1;I}VOUZit1;I}OI}. OllKO nOAI1IKO KO~O, xovrpo 0TllV EOKIKi) KamTaAIOTI' Ki) 0lE9vonoil]OTJ, KPlTlK~ npootYYIOTJ ornv -nepeorpotxo» KOI rnv nopelo TOU (ov)unapKTou OOmaAIO~OU, 01]' poxporlo ueoo OTl]V KO~~OUVIOTlKi)opyaVWOTJ, cptorepo-evioio ~cTwno nOAI]e; OE aMI] ~aOTJ.Auni I] nocm nOAITIKi) 10EOAOYIK~TaUTOTllTO,tipEPVE usee TIle; rnv I· OlopIKi)·noATIKi) KaTOyw~ TIle; KNE, rnv eprtapio ana TIlV EnOipi), OUVOEOTJ OI opaOTJ ~E rnv vEOAatioTIKI] PI' K ~oonaoTlKonoil]OTJ TWV TEAEUTaiwv Xpovwv, rnv sniopaOTJ TWV KOIVWVIKWVKat 10EOAOYIKWVOUOXEll~WV OTllV EMaoo KOI0IE9vwe;. TlKWV 1l0pipW~aTWV KOI npcrronopuav nou txouv eveipOpa ornv EPYOTIKi)nooormsn. XOV1PIKOTO EYXEipl]1l0 TIle; KNE Kat TOU NAP, cnoresece ~Ia cnoneoo sncvc8EIlEAiwOTJe;TIle; EmAO~e; TIle; avaTpOnne; KOI TIle; KOIl' 1l0UVIOlIKi)e; avaoloPYOVWOTJe;TIle; KOIvwviae;. AUTO nrcv OMWOlE nou COWOEKOIo~ia OTllV OAI] npooncaao, xo9we; ~avo~aAE ornv au~nTllOTJ TWV KO~~OUVIOlWVauniv tnv npoormxn, EiXE ~Ia noM ~EYOAUTEPI]a~ia KOI EU' PUTEPI] EniopaOTJ ana oOTJ ipavTOoTi)KollE nplv Tpia XPovla. 6.Ev EnpOKElTO ipUOlKO Yla Ka~llia KOlVOUPYIO9Ew, PI]TIKi) KOTaOKEtn;. 001000 I] npo~oM 1l10e;TCTOIae;oVTIAI]ljir]e;, onosrouoe ~ExwPloTi) OTJ~aaia, A6yw TIle; ouYKupiae; OTllV onoia olaTUnwvoTOv: Mcoa 0TllV OAOKAI]' pWTlKn alXllaAwoia TOU KO~~ouvlanKou KI~llaTOe; ornv EMMa Kat 01E8vwe;, ore ipAI]VaipAi)~aTa TIle; «vtae; OKEljir]e;" TOUrKOPllnaTOwip, TOUmodus vevendi IlE TOV l~nEplaAlOIlO, lOU E~O~AI~OU TOU TO~IKOUana TO «01' KOU~EVIKO", TIle; auvaivEOTJe;, aKOll1] KOI TIle; onosvoronoil]OTJe; ana rnv aPIOlEpa TIle; OE~IOe;ornv EMMa. 6.laTUnovomv 0XI npocnepvevroc eMa EVOWIlOTWVO' vrcc 0TllV npo~AI]~anKi) TIle; TIlV npawaTIKOTllTa TOU EKipUAI~OU TWV avaTOAIKwv KpaTWV KOITIle; nEpl9wplo, noiI]OTJe;·i)nae; TOUEPyaTlKou KI~~aTOe; OTOVKannaAI' OTIKOKOO~O. npoona90uoE va unEp~Ei on6 TO cororepo, rnv XPEwKonia TOU naAlou aplOlEpou KI~llaTOe;, ~E avayw~ orqv ~amKn AOYIKn OIK006~I]~e; lOU: EiTE nAi)pl]e; VIKI] TIle; AOYlKne; lWV KOIVWVIKWVavaYKWV KOI TIle; OVOnTU~i]e;TIle; av9pwmVl]e; npoowmKoTllTOe;, oav Kupla KplniPla TIle; av9pwmVl]e; E~tAI~I]e;, EiTE EopaiwOTJ Kat aVanTU~1] TIle; EK~ETQAAEUOTJe; av9pwnou ana av· 9pwno. LOmaAIO~Oe; n ~ap~apoTllTO KOl TO KUPI01EPO, 01 E~EAi~Ele; iptpvOUV ruo KOVla 10 nOAIllKO oumepoope: Av I] cvcrporm TOUKa9EOlWTOe; TIle; ~109wnie; epyaoiae; ipOiVETOl~IlEpa nOAU QUOKOAI],aUTO nou EivOl EVTEAWe;avtiplKTO, YEAOio KOI crmm Eival I] onoic npoOna8Ela ~ETOppu81l1~e; TOU. LUVEIOl'1Tai) 0XI, l'1aipETIl' pia Ilae; ~piOKE10l 0' ouni rnv EmAo~, l'1 nopelc ~ae; oippayiOTllKE, aVE~aPTllTa av TO sctovooepc, ana rnv Ou~nTllOTJYI' aUTO KOI TO ~tMov ~ae; 80 OippaYIOTEi TO iOlO ana rnv aVanTU~l'1 aunie; TIle; npO~Al'1~aTlKi)e;, ana rnv oUllnuKvwon TIle; OE KIVI]TOnOlO 9Ewpia, nOAlTlKn npo~l'1 KOI opyavWIlCVI] oUVTa~l'1.

TI EK4lPAIE IITOPIKAH KNE _. Ii MEr AAH ANTI4lAIH ....... ~-.
Eivat ~~TIl~a KAEIOiva ~EKI~OOU~E 0XI ana 10 '89, aAM ana ~Ia EKTijJl]OTJYla TIlV OAI] nopelc TIle; KNE. AUTOaVanOipEUKla avoiYEI TIl OU~~TIlOTJ Yla 10 xoKat paKnipa Kal 10 POAO TOU KKE Kat lOU napaoomaKOU KO~~OUVIonKOU. I~~aTOe; YEVIKa. 001000 9a unoeuK yOU~EEOWTC10la YEviKEUOTJ at 9a OT090U~E OE ~EXW' K plaTa XapaKTIlPIOlIKa TIle; KNE. Kar' apx~v, ana TIlV i· ola TIlV YCVVI]~ TIle; EiXE Kanma ~EXWPIOla yvwpio~a· TOana 10 napaoomaKO K.K. Kat aUTO EKippaOTllKE 0TllV O!6onaOTJ.H KNE OTJ~Ql006T1l0Emv ~aXl]lIK~ Kat iplAO' OO~I] E~ipaVIOTJEVOe;~a~IKOU VEOAatiOlIKOU 0PIOTEPOU pEu~aTOe;, nou aYVI~E Kat CYIVE aVTlKEijJEVOnpooox~e; ana OAOKAI]PI]TIlV KOIVwvio. npOKOAEOE~io oumoollK~ 10~n 0TllV ~O~IKi) nOAlTlKn OUllnEplipOpae; TIle; VEOAOie;. LE ~EyaAO ~09~o OVl]OUXI]OEnc K09EOlWTlKCe;KOIVWVI' KCe;Kat nOAlTlKCe;OUVa~Ele;,lPOIlO~E (Kat 0XI 1l0VO 10 '89, oAM noMa XPOVIO npiv], 10Ue; iOloue; TOUe;"1010, KniTEe;" TIle;, TIlV I]YEOia lOU KKE. KupIO oronelc: Mo· XI]TlKOe;oVTU~nEplaAIO~Oe;,ovn~ovonwAloKi) ovceooc, ~WVTOVi)OXCOTJ E TOUe;vEOAatianKOUe; OYWVEe;,aUTO· ~ nEnoi9l]OTJ YIO TOV 10TOPIKOPOAO TIle; EPYOTlKi)e;la~I]e;. KOVTa a' aUTo npena va OU~nAl]pWOOU~EKanOIEe;, aTE· AEie;~~ata EIOIKaOTI]V opxi), olEPyaoiEe; OI]~OKpOTlKi)e; ou~i)TIlOTJe;010 EOWTEPIKOTIle; KNE, nou ~01]90uoov omv ova~i)TIlOTJKat TIlV npOOOEUTlKi)"OVaKaAUljir]" lOU oMou nOAou TIle; oVTiipoOTJe;:TOU10XPOVO nrov CVO PEU~Oxwpie; ~OKpUTEPI]npOOnTlK~, K09we; KOTE9m Kat E~CipPO~EOAI] rnv "PW~I]" me, IlEOO KOI KalW ana TIlV Ka900i)YI1OTJEVOe;KO~~ouvlanKou KOIl~oTOe; ~I] XElpa· ipETIl~EVOUana TOV nupi)va TIle; oOlIKi)e; 10EoAoyioe;, KOvip0PIlIOlIKO ornv OVTI~ETtimIOTJ Ile; pI~oonoOllKonoi· T I]OTJe;, POipEIOKpaTIKO "KOUipO" OTllV avo~i)TIlOTJ Kat Y Kat unOTOWEVOOTOPEipOPIlIO~OOlOV ropsc TIle; nOAlTlK~e; npa~I]e;. MIa avTiipaOTJnou OIOpKWe;YIVOTav Kat ruo xoruvonrn. Ano Eva OTJ~EioKat nepo, I] "AUOTJ" TIle; nrov ovonoeaxm. Ano Eva OTJ~EioKat nsoc I] «AUOTJ"TIle; i). rov avonOipEUKTIl. 'AMOI i)9EAav TOV E~O~AI~O, WOTE va ~I]V "1l0MJVEI", QAAOIaVa~I]TOUOaVTIlV XElpaipETIlOTJ, Tl]v aVE~apTl]TIl EKippaOTJ.01 OUvaTOTl]TEe;KOI ro opla Tl]e; ~ETOYEVEOlEpl]e;nopEiae; OUmaanKa CXOUVTIlV ~a· OIl TOUe;a' OAI] auni TIl olaopo~~ Kat TIlV wpijJavOTJ·

<
Z

AVNATOTHTEI KAI OPIA
-~~ ;-, "'J .... ,. "£'-, ..,.~ ...t.r ..

L TIlV nOAAanAi) EniopaOTJ ourev TWV nopovovrev 9a ~poullE aMWOlE nAEovEKnillaTa KOI ~ElovEKni~aTa aunie; TIle; ononapcc, nOAlTlKi) E~ipaVIOTJ~E op9i) avo· AUOTJ Kupla ~ETwna lWV aVTl6toEWV Kal TIle; nosrnOTa Ki)e; OUYKpOUOTJe;: KamTaAloTIKi) avaoUYKpoTllOTJ,0IE9vo· noil]OTJ, aVTlOpaoTIKi) aVOnAaOTJTOUnOAnu<ou auoTi)lla· TOe;,npow91]OTJ covolveonc 9EWPI]TlK~ ova~i)TIlOTJ eMa Kat aouvallia unEp~OTJe; TIle; XPovlae; 9EWpI]TIKi)e; ipTW' Xlae; Kat OTpt~AWOTJe;TIle; EnaVaOlOTlKi)e; ouoicc TOU 1l0P~10~OU. 6.UVOTOTllTO CKippOOTJe;VEWV EPYOTlKWV OTPW~aTWV,EPYO~O~EVI]e;OIOVOI]OTJe; npOOnTIKi) TIle; (I] nAEloljJl]ipioe; TIle; OTJ~EpI~e; VEOAOiae;),oMa Kat opa~o· TIKi) EniopoOTJ TIle; IlIKpi)e; nopouoioe; TOU iOlou TOU OIl' ~EPIVOUEPYOTIKOUOTOIXEiou 0TllV nPOOna9EIO. ZWVTO' vi) oxtOTJ ~E TO ~O~IKa KI~~aTO, ~o~i ~E lOY Kivouvo TIle; UnOKAIOTJe; OlOV "KIVI]~OTIOIlO" 1010iTEPO~ETa rnv anoTuxio TIle; "Ka9ItpwOTJe;" OOV nOAITIKOUnOAou one EKAoyte; TOU 1990. 6.1]1l0KpOTIKOe;aVE~Oe; OU~nTllOTJe; aMa KOIUnOKAIOTJ Tllv aOlIKI') AOYIKi) TIle; aToIlIKi)e; ouO 80p~I]TIle; aVanTU~I]e; TIle; ouvEiol]OTJe; ana opyavw· usvo nAaima EYKatpOTEPI] OE oxtOTJ TouMXIOlOV ~E TO KKE opl08tTllOTJ Kat KOTaVOI]OTJTIle; nopeioc KOI TIle; ipUOTJe; XwpWV TOU (ovunapKTOU OOmaAI~OU, aou· TWV vo~ia o~we; ljJuxpatlll]e; cnoiunonc TWV OUVOAIKWVE' . ~nElpIWV TIle; 1010plKl')e; Oloopo~i)e; TOU EPYOTIKOUKI~' uoroc KOI TIle; WaVaOTOTlKi)e; 9Ewpioe;. TtAoe; ~E ilIa KOU~CVTO:AipETIlPia Kat OUVaTOTllTOOAOKAl]pWTlKne;pn' ~I]e; ~E TIlV aOTIKn Ta~1] npay~alWV KOI OKEljir] Kat TIlV EVOWllaTWOTJ Ile; aPIOTEpae; a' outnv, aMa Kat ermoeoT o~oe; cno TIlV wiopaOTJ TWV OUO~EVWVOUOXETI~WV a' o/,a to winEOa.

.z-_

c~w

,

npnTH nOAITIKH OPI00ETHIH
-r~

METAPPV0MIIH H ANATPOnH;
-_.-.. ..... "'1;',( ••' ....

6.EVEivat ETm TUXaio, TO nOlce; OTJ~aiEe; KWOOV I] ~ KNE KOI TO NAP TIlV nporn onw~ TIle; E~ipaVI~e; TOUe;,oa Kupla opnrn yvwpio~aTa: AVTlnapa9EOTJ OTllV nOAITlKi) Tl]e; OUVOiVEOTJe; TIle; ouvaMayi)e; IlE TOV cKOl

:..i&..

1AUr;.m .. "",,~,..

__

Aovropnro, aUTO TO oiAAI]~a, nou ou~nUKVWVEI TOV nuonvo TIle; KOIVWVIKne;1000pIKi)e; OlanOAI]e; lWV 10~EWV, EiVat TO iOlO - ~E Ka90pn n OXI ~opipi) - nou ovTavaKMTOl ornv olanOAI] EVTOe;TWV Ka9E Eiooue; nOAI'

... ... 01 1l0pipte; nou naipvEI Kte~~ ..l'1"" ou~riTllOTJ ounie; TIle; nocormsnc EivOl olaipOpETlKte;, 01 aipOPllte; ipaiVOVTOl Emlltpoue;, WOlOOO TO WiKEVTPO ~piOKETOl0' aUTOV TOV nupi)vaTEAIKO, Kupla ueoc one TOV npO~Al'1' llaTl~O Yla TIe; npoUn09toEle;. LUVOAIKn nOAlTl~i) nOAl'1 one KUpIEe; aVTl9COEle; i) unoTa~ OlOV KIVI]llaTIOIlO;

AIAAHMATA ME MErAAH IHMAIIA

-- -~~

42

IYNl1lAIKEtlJH KNE
noAITIKiJue O~OVOTIlV tK!PPOOll TWV OU~!p£pOVTWV TIle; £PYO~O~VI1e;nA£lolJn1!pioe;iJ ~£ KUPIOjlQpoe; 0TIe; K09£ £i~au<; "~£IOVOTllT£e;»; UTOT£Al')e; A 1I10~0p<pWlJI1 nOAITlKOU £nOVOOlOTIKoU UnOK£lI!£VOU 1Il0XUOI)KOIo~op<pio; 9£wiJ pnTIKOc;£nov£~orWOIlOc;, ovo~n £mOTn~ovlKiJ TIle; noAITIKtie;npO~ne;,~nliKvwOI) TIle; S£wpioe; ornv npO~n iJ npOOJ.lovriousop~nTlle; S£WpI]TlKiJe; ~£AI~I]e;; nOAlTlKiJ £ ~~OxuiJv pe KPlTiJPlOTIlV noAAonAiJ £~Unl]p£Tl]OI) TIle; OVOYKl]e; lIl~OP<PWlJI1e; V£~OPTllTlle;£nOVOOlOTlKiJe; O OPlOl£pOe;iJ "'(to va £ijJoOl£ 010 nOAITIKOnOlyviIl1»; oouv OVOlXTa Kat enloruo ovmv rnv npO~AnIJOnKiJ. 'CAn n IOTOpio TIle; aAAoYiJe; TWV TiTAWVTWV KK. aUTO ou~nUKVWVElKupiwe;, napa TO cnoio OAAo £ntX£lpiJ~OTO npo~aAAOVTat. H OlPO!PiJ nOAIOT£PWVOPIOTEPWV KpiOEwv TOUKO~~OUVIOTIKOUlvri~OTOe;OTOOOPIOlO "KOlVWK VIKO», OTnV «OIKOAOyio», YEVIKOornv eni ~tpoue; IIpoOTnPIOTllTO,TO i1l10uno1ll]AWVEl. npoooxiJ! H OOTlKiJTO~n OTnV Xwpo ucc Kat noM nEplOOClTEPOnOYKOOIJIO, yvwpi~£l OPIOTOnwe; OlOV 21 OlWVOKOl So unoPX£1 KOl npena va unapX£1 Yl' curnv OpIOT£pO! rl' aUTO KOl 0oxoA£iTOl OTnV 1I10~Op!pWoiJ Tl]e;. KUPIO£mlliw~n; H 1110~op!pWOI) ~10e; nAonae; ~tiJVl]e;, nOAunoiKtAne; ~£~oiwe;, Tl]e; oplOTepae; TIle; iJTTOe;.llnAolliJ ~10e;OplOl£pOe; nou So tXEl onollEXTEi oov oviKnTll rnv KonlToAlonKi] unaPloAlOTlKi] npoY~OTlKOTl]TO KOl So OKt!pT£TOl KOl So IIpo ... ana KEI KOl nepo. KOl elltiJ So noi~ouv OAO.H lTOAlKi] EKIIOxiJ TOUOKETOSo SEWpnTlKOnOlEi,So an01ltXETOI OVOlXTO,So npOOY£1 OUV£lllnTa Tl]V ovaYKOlOTllTO TIle; KOntTOAlOllKiJe;aplOlepae;. YnOAA£i~~OTa KK, aAAa Mopoai Kal il>AwpaKn Sa KpaTOUVTOUe;TITAOUe;. o OoAe ni~ouv rnv oPYOVWTlKiJnEplxapaKwOI) KOl SEwpnTlKiJ 0KlVl1oia. 90 aywvi~OVTat Yla rnv nOAlTlKiJ Ent~iwOI) Ileow oaATOIiOPlOllwV, xwpie; SeAI]OI) Kat lIuvaTOTllTa va III£KIIIKi]OOUVtva aAAO £OUTOunEp~oivoVTOe; TOnapeASOV, xwpie; va Iln0POUV va eunveocoev aUTon£noiSnOl). APIOT£pte;, aVTlKOnlToAlOTIKte;!pwvte; So OTPIIJWXVOVTOl OlOV npoSCAolJo Tl]e; nSlKiJe;KOTOYY£Aiae; OUKantTOAIT OIJOUYlO TO "nEpl~aMov», TIe; £9VIKte; i] KOIVWVIKte; ~£IOVOTllT£e;,~£ KUPIOO~OVOnopt~~OOl)e; KOl ovoeopoe; TO nEplSwplonOllllltva ana TIlV avo1l1opSpwOIl KOlVWVlKOOTptiJIlOTO.KOl 01 roac OUTte; EK/ioxte;, Sa Unop~ouv OVTIK£ljlEVlKO, 9a OUVTIlPIlSOUVavaYKaOllKO, So ovcnnocvovro 1I10pKWe; eoo 0' 6Aoue; TOUe;nosrnu KOUe;OUOX£TlO~OUe; KOSWe; iVat aliuvaTov va unop~ouv E KOl otevova. H K£VTPlKi], 11OTPOTllYlKti OTOXWOI) cpo Tl]e; vtoe; cncvootcnmc aplOl£pOe; nai~£l tepdcno 01)~ooio. XP£IO~£TOIva £iVOl opcm, IIlaTunw~tVl1 ue 00cpi]v£la, va unOOTnpi~£TOI S£WPIlTlKO, ~£ TIlV nOAlTlKiJ npo~ll, ne; KlvrioEle; TOKTlKi]e;,nc opyaVWTlKte; npoono9El£e;. npoUnoStm ~10 oUVEXi] npoono9ElO EnOVOKOTOXTllOl)e;, £navaIl1aWnWOI)e;, npoKTlKi]e; £~n£lpioe;, aV61I0u 0' aVWTEpo enine/io TIle; ~eTO~aAM~£Vl]e; KOlVWVlKiJe;npOwaTIKOTllTOe; Kat 11nOAlTlKiJ £VT£IVO~£VI1peuoronoincn OlOV euourepo cpcreco Xwpo 9a Ton09£1£i 1I1apKWe;OEee ~OOl) Kat uroooru OE OAAEe;anatTiJoele; v TIlV ovaYKat0TllTa Tl]e; KO~~OUVlOllKlie;enavillpuOI)e;.

. H BAllKH ~IA410PA AnO Til npOHrOYMENEI KPllEll TOY K.K.
H ~£xwPloTiJ nOlOiT]TOTOU£YX£tpti~oToe; Tl]e; KNE, ~pioK£Tat 010 OTl £ntX£lp£i va OVOnTU~£1 ouTiJ Tl] ou~iJTIlOll, txoVTOe; ~npoOlo TIle; OAOTO OlOlX£io TIle; OVO1I0u Kat TIle; onoTUxioe; TOUnponvoiuevou KO~~OUVlOTlKOUKlvri~OTOe;.EX£1 ~npoOlo TIle; OKO~I] rnv OUV£IO!pOpo Kat TIlV onoTUxio ana oA£e; nc npOl]you~£v£e; npoonoS£I£e; .1I10p8woiJe;· TOU.Mnop£i opo Kat O!p£iA£1VOX£11l10!pOP£TlKti wm. EX£1 TIlV IIUVOTOTllTOva ronoseTiJO£1 op8Q TIlV 1I10XWPl0TlKl'J rno ypo~~iJ YIO TIlV £ntAOyiJ TWVaplOl£pWV oiJ~£po: EiT£ OVOnAOOl)TOUlIinoAou onopTOUVlOllOU O£XTOPlOllOU, ~tow TOU ~£TOPPUS~I0Il0U KoSoAlKOUti £nljltpoue;, etre nCAI] YlO rnv KO~~OUVlOTlKiJ£novillpuOI) KOI OlOXO rnv OUVOAlKtiOVOTPOniJ. H cnoneoo ovoIl10PYOVWOI)e;TIle; OplOT£pOe; ornv EAM1Ia novw O£ ~10 TtTOlO ~00ll, cnorexeoe OAAWOT£ Kat TOOIl~£io KA£llli '(to TIlV OV~£T(iJntOl) TOUNAP ana roue Kupiopxoue; OOTlKOUe; pe!pop~IOTlKOUe; UKAOUe;. Kat K E~!povrie; emSeTIKOTllTO Kat nooonoaac e~O!pOVloiJe; TOU010 ~S~O nou III£KlIlKOUO££VO T£TOIOpOAO, npoonOS£IO un61l£1~1]e;£KeiVl1e;TIle; !pUOloyvw~ioe; nou So iJTOVon01l£xTiJ (ent~tpoue; IIpOOTnPIOTllT£e;pe nopoiTllOIl ono TIlv KOIl~OUVlOTlKiJ npoorrnsn, lIoplJq)oponoil]OI) ylipw ana oAAoue; OXT1~OTlOllOUe; K-An., 1I10KPlTlKiJEviOXUOIlOAAwv lIuv~ewv TIle; e~OKOlVO~OUA£UTlKiJe; OPlOTEpOe;,nou KlVOUVTOl010 IIp6jJo TIle; £VO~OTWOI)e;, KO~~IO!popo OUToi01 KUKAOIOvnAO~~OVOVTOl OAUTepo K ana TOUe; yWVlOlte; TIle; OplOl£pOe;, nooo OI)~OVTlKiJ a elVOlKuvO<popiovtwv OvnAiJljJ£WVKO~~ouvlOTlKiJe; pcxnn KiJe;ov£~apTllTO ana TO ~eyt8l] TOUe;KOI OOXOAOUVTat rno Oo~po ~o~i TOUe;Kat KOVOUV nOAU OWOlO.Ae; OK£!pToU~ ~OVOnoon TO tXOlJlle OUVEllll]TOnouioEl apoy£; TIlV £nilipoOll nou £ixov 01 npoo£yyiO£Ie; TOUP£U~OTOe; nou onoonaOTnK£ ana TO KKE TO 1989, OTnv enO~EVl] KpiOll TOUKKE (1I10onOOl)TOUrYN), aAAo Kat OlOV 01)~£PlVOnp~AI]~OTlOllO KOOllOUTOU,11l10iT£PO xwpo 010 TIle;veoAoioe; KOITOUepyoTIKou ouvlIlKOAlOllou.

z

rTO Tpixpovo nou ~£ooM~I]OOV ouvt~I]OOV TOOO Kat TOOO.KOI Kupiwe; XWVeUTIlKe0TIe; OUVEllliJO£Ie;OUOlOOTlKOT£PO, OI)~Ooio TOUe;.lllCAuOI) EHll, ovcvon oeoon HnA O£ nOYKOOlllOXWPO<pUAOKO, £KPI]KTlvtee; K£e;yewOlpoTllYlKte; ovnSto£Ie;. MiJnwe; Aomov repo nptn£l va 1I10ntOlWOOU~£OTl eivat oveniOlp£nTl] I]KOTo~iWOIl TOUKontTOAlOTlKOU OUoTiJlJOTO<; T£A£UTOioov oc ~S~illoe; TIle; KOlvwvlKiJe;£~tAl~I]e;; MiJnwe; T£A£iwo£ oplOllKa I] npOOnTlKiJ TIle; epYOTlKiJe;X£tpO!ptTllOl)e; Kat aUTOnou txou~e oiJ~£po 010 nOAlTlKO£nin£1I0 iJ 010 1I1a!popoKOlvwvlKa ~eonoOlloTo eivat onM 01 npoSovonOI onoouot; noMoi uptotepol OKt!PTllKOV son, oMKAnpo p£~OTO OTnv oplOl£pa "TOA~nOOV» va £K!ppa-

- ~~.~~
....

mo KONTA H ruo MAKPIA;

..-

Anonou v' apxioel<; Kal nou va n:AElwo£I<;; YnoPX£1 apx~ xorc TT) yvwlllllla<;. 'Onw<; O£ KOS£ OKOTllllll aVSpWTllVll OpaOTT)plOTT)Ta, noxu neoioooteoo OTT)v auv£loll~ £TllAO~ TT)<; encvaOTaTIK~C; npo~ll<;, npotxouv ncvro ro «pioso» TWV K£VTPlKWV £TllAOYWV. AUTt<; nosna notv an' OAa va OlaTunwSouv Kat 01 ncounoseoac - OPOIlOl K.An. va unOTQXSOUV O£ ourec, ea unOPX£1 ptpata ilIa OlapK~C; aAAllA£niopaOf], aMoillOVO OIlW<; av cvnoroceet II KUPIO nA£Upo OU~<; TT)<; oxtOf]C;. Move YlO Il£SOOOAOYlKOUC; MyouC;, xwpi<; KOllllio IOlaiT£Pll £OW T£KllllPiwOf] , Of]1l£IWVOVTQl £OW OPlOlltv£C; KupioPX£C; npOT£patOTT)T£<; . KOIIIIOUVIOTIK~ ovoliloPVaVWOIl TWV KOIVWVIKWV OXtOEWV. Eivat II POOlK~ 110<; £~ TllAO~ nou npounoeerer TT)V OVOTPO~ TT)C;1l10SW~C; epvcotcc, TT)<;OAAOTpiwOf]C; Kat ano~tvwOf]C; TOU avSpwnou. AVOTlTU~1l OKOllll TT)C;aVTlKaTllTQAlOTlK~<; Of]1l£Pl~<; nOAll<; 11£ reTOIO £V OUVOIl£1 n£pl£xoll£VO. nOAITIK~ noptll6001l liE o~ovo TIC; KUpIEe; KOIVWVIKte;, nOAITIKte; OVTl8tOEIe; TT)<; xwpa<; Kat OI£SVW<;. KoS£ £TlllltpouC; KOVTPO nou OlO OVOIlO TOU «£<jllKTOU» o£V Sa XWV£U£1 usee TT)<; uro reroic AOYlK~, So oOlly£i OTT)v n£plSwplOnoillOf]. I110116PCPWOll oVC~apTIlTIle; ~WVIle; Tile; cnOVOOTOTIK~e; OpIOTCpOe;. Av aUTO nou A£in£l Kupiw<; ~Il£pa Kat XP£IO~£TOl OVOTlTU~Il, £iVat TO auV£KTlKO n£pl£XOIl£VO uioc OUYXPOVll<; £nOVOOlaTlK~<; S£wpia<; Kat npo~IlC;, OnOOlaOf] ano TOV OlOXO OUYKpOTT)Of]<; £voC; P£UIlOTO<; nou So OU~IlTO a' cum TT) POOf], Sa elvct KaTQOlpO<jllK~, KpiOllla StllaTa £ow ortoreAOUV II aVTiAllljJf] Yla TO enovcorcnxo urtoxefueVO TT)<; Of]1l£PlV~<; £nox~<; Kat 01 1l0p<jltc; IlETapaTlK~C; £naVaOlOTlK~<; nOAlTlK~<; OPyOVWOf]<;.

EvonoillOIl. unopouv va OlaTunwSouv Kat £iVat £VT£AWC; cncpotrnro aUTO, uovrexo aVOTlTU~Il<; KOlV~C; aPlOT£P~<; OVTlOUVTT)PllTlK~C; nOAll<; Kat va npayucronotouvrot ouoioonxc p~llaTa nOAlTlK~C; evonomonc TWV ~£XWPlOlWV PWIlOTWV Kat TWV KOlVWVlKWV 0YWVlOTWV. etAOUIl£ TT)V av£~opTT)TT) cncvcorcnm ~WVll VIa va UTlf]P£~O£1 aUTO TO npawaTlKO KaS~KOV Kat 0Xl OOV OUTOOKonO. IuvliEOIl KOI ovocpopo ornv EPVOTIK~ TO~Il. H nOAlTlK~ OUVaTOTT)TO, ouroncnotSIlOf] ~ TaAOVT£UOf] novro oUllnuKvwv£1 T£AlKO «TO rt tX£1 va XOO£1 Kat va K£poio£l" xov£i<; £iVat OPlO enouevec TWV OUVOTO~TWV II tK<jlpaOf] Kat npWTOKaS£opia £pya~oll£vwV ouVOIl£WV OlO £yx£iplllla uoc. Ano ournv TT)V 0noljJf] Sa nai~£l £VTUnWOlaKO KaSoplOTlKO POAO II noocncsao TT)<; KNE OTT) veoxolo. Kupiw<; YlaTi Sa Kpiv£l TT)v OUVaTOTT)TQ OTPOTWOf]<; 11£ , TT)v enovcorcnxn npOOTlTlK~ TWV auplavwv ouYXpovwv napaYWYlKO £pyaTlKwv OlPWIlOTWV. Kat II OpOOf] O£ llaSllTtC;-<jlOlTT)Tt<; cno 1110 reTOlO OTlTlK~ noena va £loWS£i. Ko80AIK6e; noAIT101l6e; Tile; enOVOOTOTIK~e; E",Aov~e;. fj,£v npoxerroi OUT£ Yla aMaTonin£po, OUT£ YlO IlSIK~ ncoolveon. Movo ovSpwnOl nA~pw<; OUIl<jllAlWlltVOl 11' aUTO nou KOVOUV, urropouv va VlK~OOUV:. H OIOIlOP<jlWOf] TT)<; noillOf]<; TT)<; £nOVOOTOOf]<;, II aUTOn£noiSllOf] TT)<; OPOOf]<; 11£ l3<i0f] TT)V ANArKAIOTHT A Kat 0Xl Y£POVTlKOU<; unOAOYl0IlOU<; Kat «1l£TP~1l0TO", II OVOO£I~1l TT)C; Olivo1l11<; TT)C; OVSpWTllVllC; StAllOf]<;, TO KUV~Yl TT)<; OYTOnIAL, £ival OUOlOOTIKOi nopOYOVT£<; sncVaOTaTlK~<; cvovevvnonc.

EVloio

Move 11£ TT)v noonvouievn £TllAO~,

MtTwno-noAITIK~

®

MAYPOEII1HI nANArinTHI

43

EKnAIf1EYTIKOI

MIOPII;TOI EKnAIAEYTIKOI:MIA llPQTH llpOI;EffII;H
~
YPOljJE:l KOVE:[e;YlO TO Xwpo nou ~E ~10 At~11 XopOKTIlpi~E:TOl «OOIOPlOTOl E:KnOlOWTlKOi», KOTOAO~oiVE:l w8ue; E:~Opx~e; on 1l1ME:l YlO tva Xwpo nou ~OVO EVlOioe; OE:V unopet va XOPOKTIlPlOTE:i. LKonOe; TOU OUYKE:KPllltvou op8pou OE:VE:ivat va E:1l~8UVE:l one OlliE:e; TIle; KOTOOTOOl1e; ou UnOPXE:l ~E: TIlV E:noYYE:AIlOnK~ KOTOOTOOl1TWV onO<pO[TWV TWV K08I1Y11nKWV' n 0XOAWV KOl TWV nOlOOYWYlKWV TIlI11l0TWV. Bt~ato 80 EiXE: Kl OUT6 TIlV o~[o TOU, on6 TIl OTiw~ nou 11onoKoAUlJJI1 Kalil KOTOVOI1011 OUTWV TWV ornev OE:VE:iVOl ncvrc OE:oolltvn. H npowonK6T1lTO 61lwe; Iloe; <ptPVE:l a; vnperomouc ue opiouevo npO~A~1l0TO nou ov Kat OE:V unopocv va Au80uv ~E:~IOOlltvo, npsna wOT600 v', OPXiOE:l ecre ~10 oo~op~ OU~~TIlOl1 YlO rnv KlVI1~OTlK~-nOAnK~ OPOOTllPl6T1lTO OUTOU TOU XWpOU. nptnel va OU~I1~OOUIlE: YlO rnv unop~11 KOTOPX~V ~10e; opOOl1e;, TOUT6xpovo ~t~OIO us TOV npooolOPl0ll6 TOU neplE:x6~E:VOU,TWV OTOXWV, TOU noooovoronopou rnc. Ae; npoono8!iooulle 61lwe; va KovoUlle 1110OKIOYP0<Pl1on TOUI xwpou TWV «oolopioTWV E:KnOlOeunKwv" -E:noyyeAIlOTlKO KOI OUVOlKOAlOTlKO.
1

:=.. E:KlVWVTOe;va

.

no npem llana, olomOTWVOUIlE: .on IltAOIlE: YlO. tva OUVOAO XtAloOWV onoeorrev XWPlOlltvo oe OeKOOE:e; -unoouvoso» 600v a<popo nc E:noyyeAllonKte;: TOUe;1010ITEpOTllTee;. LTIlV «KaAUTE:PI1" nE:pimWOI1 onaoXOAOUVTal we; aVOnAI1PWTte; Kat WPOIl[09101, 0TIl XE:lp6Tepl1 ereoocncoroxoovroi. 0 KUplOe; 6YKOe; TOUe; neptnAavltTOl OTO E:KOTOVTOOE:e; q>pOVTlO~PlO ueonc E:KnoioE:UOI1e;Kal ~tvwv YAWOOWV ~ an6 ontn OE: onm KOVOVTOe; 1010iTE:PO.01 OXtOE:le; E:Pyoaioe; Kat 01 Ollolj3te; E:iVal ou~9we; TOOO Olo<popOnOll1lltVE:e;, rtou crnecvaosc <paiVE:Tat 11 9tOl1 TOU K0ge epyo~OIlE:VOU va E:~apToTol ana rnv npoowmK~ TOU olonpOWOTWTlK~ lKov6T1lTO KOI ~OVO. 01 m:piq>I1~E:e;«ou~~ooele;" OE:VE:ivat TinOTE: oMo, napa 1l0VO 1110unonseuevn E:~ao<pQAlon E:VOe;«KaTWTOTOU OPlOU», nou oev ~E:ne:pvo nc 1200 oPX. rnv wpo YlO roue OE:~E:VOYAWOOOUe; 900 oPX. TIe; H'OIlOlj3~ 0IlWe; E:[vatl1ll[a OlJJl1TOU vOIl[OIlaTOe;. Ano TIlV oMI1, UnOPXE:l TO ~~TIl~O TIle; ouaioe; TOU nepieXO~E:VOUTIle; OOUAE:lOe;OUTWV TWV E:KnOlOWTlKWV. Av 010 011110010OXOAE:io 0 p6AOe; TOU E:KnOlOeUTlKOU OUPPlKVWVE:TOl OAO Kat nE:plOOOTE:PO, 010 epovnorrpio 110[0811011TIle; «OIE:KnE:poiWOI1e;"eivalIlOVl~l1· 0 E:Pyo06T1le; Kat 01 E:~E:TOOele;mt~ouv. IlE:V Yla va au~~oel TO T~ipO TOU. 01 OE:,Yla va anooe:i~ouv on nepveve «1l0VO 01 0~101KOI 01 lKovoi". H E:m<pove:loK~ Aomov nOAuoloonoOl1 Kal E:~aTo~iKwOI1 TOU E:Pya01oKou Ka9E:OTWTOC;<pa(VE:Tat va ~o~el oo~opo ellnoolo OTIlV OPyoVWOI1 TOU pou. YnoPXouv oPlolltvo oeuorelo, TO onolo e:ixov <ptA6lio~ee; npoorrnxsc 010 ~E:Kivnllo TOUe;. 0 «LuMoyoe;;E:pyo~ollevwv OTO epovnotrpic K09I1Y11TWV" (LE<I>K) KOl o «Bupwvoe;" TWV ~EVOYAWOOWV~TOV TO ruo OVTmpOOWnWTlKo. Twpa 61lwe; txouv «naAlWOE:l", 6Xl TOOO XPOVlKo, 000 nvoeopun ue TOV rporto 0PYOVWOI1e; Kal opo0I1e; TOUe;. H E:m~ov~ TOUe;ce «o~uvnKo" OlKOVO~IKO at~llaTa, TO Tpt~1Il0 ana oiKl1 OE:oiKT] - Olav «moroc OUVOOE:A<pOe; tXE:l rnv TOAIlI1 va OTelAE:1TOV E:Pyo06T1l nou oe:v TOUKoMoE:l tVOI11l0 010 OIKOO~PlO - Kat 11nopt~~aOl1 OTO neplE:XOlleVO TIle; oloaOKoAioe; 1lE:6poue; TE:XVtK~e;KOI 1lE:8000Aoyioe; Kat 0Xl ~E: opouc KOlVWVlKO-nOAlTlKOUe;,~TOV KOI E:iVOlTO nE:plEXOIlE:VO TIle; opoOl1e; TOUe;. nE:plE:X61lE:VO nou 00~YI10e OTIlV E:VTUnW010K~ anOl.la~IKOnoil1~ TOUe;, o<pou OTE:PEiTat oUVOlllK~e; KOI npoormK~e;. Ilto nooocorec npoon09E:lE:e; ouonskxoonc Kat oPYOVWOI1<; E:[VOI TO CCLWIlOTE:ioEpYO~OIlE:VWV rUllvaatWv" Kat 11 «naVE:M~VlO EvwOI1 AOlOp(OTWV EKnatoWTlKWV". To npero tXEl ~10 OPKE:TOtVToVl1 OPOOTllPlOTllTO, 1lE:~la TOOl1 enavaouonE:ipWOI1e; ~E: a<poPIl~ rc noocecrc uerpc LOU<pAlO. H OE:UTE:PI1, :VWOTIlv OPXlK~ <P00l1 E ol1~loupyioe; TIle; ouonelpovs OE:noMte; nOAE:le; TIle; EAMooe; eKaTOVTOOE:e;nrouo, ~piOKE:Tat oe ilIa <p9ivouoo rtopslo. Lne; apxte; TOU Mall, ro IltAI1 TOU LuMoyou 0olopioTWV TIle; A8~voe; 90 lJJI1<pioouv YlO TO vto lllOIKI1TlKO LU~~OU~IO.. ,i

A.

a

xw-

Eival "I1AioU <p0E:lv6TE:PO» OTI XpE:lO~E:TQlevcc E:novanpOOOlOplOlloe; TOU xapaK~pa KQl TIle; opOOl1e; TOU ouAAOyoU. EnovonpOOOlOplOllOe; nou unooet va ~OOlOTe[ 010 e~~e; epernucrc: nOla E:[val 11E:VOnOll1nK~ ~OOTJ~10e; OUMOYlK~e; opOOl1e; Kat OPYOVWOI1e;aUTOU TOU 010onoprou 010 <pPOVTl~PlO - YKpounOOlKO - 1010iTE:PO,KOOllOU; Tl E:iVOleKeivo nou 90 TpO<pooo~oelllla OIOPK~ KOl ~E: ouvtXE:la opoon; MtXPl OTlYIl~e; &iXOIlE: nc OPKE:TO ne:TUXI1~tVe:e; OUOnE:lpWOele; yupw ana Qlx~te; - ~Mne eneTllPioa -Ile: IllKPO 0IlWe; KUKAO ~wr'le;, <puolK6 E:naKOAOu90 TOU xapoK~pa aUTWV TWV OUOnE:lpWOE:WV.Emq>OVE:lOKOI1 WE:TIlPioo OnOTEAEl TO evrolc OTOIX&iO, TO E:Vloio XOpaKTIlPl0TlK6 -lltAolle VIa ccaoI6plOTOUe;'" Av lleivOUlle 0IlWe; 1l0VO 0' aUTO, ayvooulle oe lleyoAo ~a9llo TIlV Tptxouoo woyye:AIlOTlK~ npowanKoTllTO TOU xwpou. Eival aiyoupo on 0 K09tvae; 1l0e;, Ile 136011nc npoowmKte; TOU eunaolec KOl enoeec, txe:lllla a ~ ~ exovo ylO TOUe;WOYYE:AIlOnKOue; OTOXOUe;TWV ouvoOtA<pWV TOU. 'AMOI npo~Mnouv 010 OIOplOllo. 'AMOI ~Atnouv TO ncpov Kat TO ~tAAOV TOUe; OTIlV 10IWTlK~ E:KnoioE:UOI1 K08e nmou. 01 em~tpoue; OIlWe; nAwpte; TIle; npowonKOTllTae; OE:VOUVIOTOUV OhOKAI1PI1 TIlV npawaTlKOTllTO. AE:V nptnE:l Aomov va Ilnaivouv OtAi)llllaTa aVOIlE:Oa one nAE:Upte; nou npsna va yivouv ovnxeuevo noAile; ~ OIE:KOiKIlOl1e;·H oVTlllenilmOl1 npsna va e:iVOl e:vloio nGAI1 Yla TIl ola~pl1011 TIle; E:ne:TIlPioae; Kat VIa lla~IKOUe; OIOplOllOUe; 1lE:TOUTOXPOVI1 OIE:KOiKI1011 KoMTE:PWV ouv811KWV 0~01~~e; KOl eovcoicc OTOUe;xwpoue; OOUAe:lOe;.L' ou~ TIl ~00l1 0111l10UPYOUVTQlnpoOn09tOe:le; oP9011e; KOl ovnnopoeeonc ue TIlV KU~e:PVl1TlK~ nOAmK~ KOl YlO TIe; npOY~OTlKte; OVoYKe:e;KOl npo~M~oTO TOU TWPO Kat Yla rc ~11~llaTa TIle; npoorrnxnc, Eow va KOVOUIlE:Ilia enl~llavOI1. 01 npawanKte; aVOYKe:e; Kat TO ~11~llaTa TIle; npoonnK~e; OVTl~e:Twn[OTIlKOV KOl OVnllE:Twn[~OVTal TIe; neq>opte; ~e: opouc TIle; TptxOUOoe; Ko9e: <popo OUYKUpiae; - OIKOVOlllKO Ol~llaTci, VOIlOOXtOlO nou KOTO KOlpOUe; unoivouv OE:OU~~TIlOl1 K.O.K. - Kat 1lE:opuvnKO we; em TO nAeioTOv rpono. 01 OU~Il~Oe:le; Yl' aUTO KOl 01 OIE:KOlKi)OE:le; nopet v' anOKTOVE: ouone:lpwnK~ lKaVOTllTa (~A. npoorrnxn KOTOPYI1011e;TIle; E:nE:TIlP[Ooe;) OE: u ~10 oe:oo~tVl1 q>00l1, ~e: npooxmpo 0IlWe; cnorexeoporo. 01 aOloplOTOI E:KnalOWnKoi txouv Ko9e: hOYO va OU~I1~OOUV Yla ro ~11~~OTO TIle; ouolcc, Yla TO Ile:YOAO npO~A~1l0Ta TIle; e:KnoioWOl1e;. XtAlOOE:e;OloonopTOl e:Knatoe:unKO[ oe:v tXOUV xovevo hOYO Yla rc TE:KTatv61lE:va 0' oU~V - Kl ouro oev TO M~e: ue TIlV tVVOlO TIle; 010TunwOI1e; nporcceev 0' tva TPont~lllE: TOV LOU<pAlO, OAM ue rnv tVVOlO ouoiconxnc nap08E:one; Kat ovnnap0geone; onoljJe:wv Yla TO OUVOAO TIle; E:KnalOWTlK~e; 010OIKooiae;. npena v' OVO~I1T1l90UV e:KeivOl 01 OpO~OI nou 9a unepVlKOVE: TIlV nOAuoloonaon, TIlV E:VTaTlKOnO[l1on, TIlV ai0911011 TOU «npoowplVOU" KOl 9a OUIl~oMouv oe ~10 TtTOlO OU~~TIlOl1 KOI OPOOl1. . 1

oioooreoec

F'la va <PTOOOUIle:61lwe; OTIlV KaTOKTIlonlllae;. TtTOlOe; AOYlK~e; Xpe:lO~e:Tat nOAU nooonceac. EUTUXWe;, oe:v ~E:KlVO~E: na TO ~l1otv. Exou~E: TIe; ~Oll OIOIlOP<PwlltVE:e; OUMOYlK6T1lTE:e;, ilIa ~oon ou~i)TIlone; YlO TIl YE:VlKOTE:PI1KOTOOTOOl1OTIlv E:KnoioWOI1 - ana TIl onw~ nou 0a noroonnore npOOn09E:lO t~w ana TIl YE:VlKOTEPI1Kivl1011 oTllVEKnaioE:UOI1 OE:VtXEllltMov -, rnvneoc nou i)011 UnOPXE:l 010 OUAAOYO oOlopi01TWV.

44

OIKONOMIA
Em;; 25 Man, OTOXi.\TOV eo yivel n emote yevlKl'l ouveseuon TOUEuvoeollou EAAr'lVc.uV Biopnxovov pe oxono mv ov60el~n veo<;; olOiKnon<;;. 0 j3001K6<;;0lllAnn'l<;; 0' cum rn OlOOlKooio eo 'VOl 0 ZOK Nresop, 0 onoioc c.u<;; Ko.\6<;; «ocpevm<;;» eo 'peel va lll.\noel OTOU<;; «urrotcxnxouc» TOU.0 onpepivo; np6eopo<;; Apyup6<;; exei oro evepvnnxo rou. TO OVOlYllO rou EEB cmv xorvovio. rn ouppcxlo TOUpe ro~el<;;, K611110raoK611n KOl OUV01Ko.\10TlKe<;; veoiec H olKn rou unoypocpn n cplyoupopel, 1l0si pe cum rou npoeopou me rEEE 1\. KoveH6nou.\ou, ornv OleIn eeV1Kn. OU'\AoY1Kn oUllj3oon epyooio<;;, on.\oon omv eipnvn llera~u EEB KOl rEEE, epyoooOlwv KOl epyosollevc.uv, nou unorpmpov 01 cpc.uTlolleve<;; OUV01KOA10TlKe<;; nveote; (xoro cnoxseionxe; nsnpoeopie; TOUneplOolKoU, n vee OUllCPc.uvio rEEE-EEB, eo npoj3Mnel mv onepvlo OAAO loncvto KOl ornv xepo 110<;). Neoc np6eopo<;; TOUEEB eo 'VOl I. ErpoTO<;, onoioc llOsi pe tnv oixoveveio Kcroopno OlOXE:lpls6rav Y10 noHo Xp6VlO mv «Ilelpo'iKn Ilorpmxn», 1l0si ps o.\.\ou<; «oorepe<;» me eAAnV1KI'I<;; j31ollnxovio<;;.

°

°

TTle; unoTovrie;, Ano Tie; E~EAi~EIe; OUTte; t:n1~E~OIWVETOI KOTOPxr'}v 0 KOIVWVIKOnOAITIKOe;pOAOe; TOU rEB. To lipo110 OVOI~E 0 b: MaplvonouAOe;, 0 ortoioc one TTl liEKOETiO TOU '70 npoono9TjoE va TOVWOEI TO liTJIlOKPOTIKOPOAO TOUrEB OTTlV EMTJVIKr'l KOIVWV!O KOI va ~r'}OEI TTlV ElKova EVOe; KAEIOTOU KAOlln. To' TE liev r'lTOVnou YUp!OTTlKEKOI TJTOIV!O «H KOPTJ1l0U TJ oOOlaAiOlpla .. IlE TTl BOUYIOUAAOKTJ OlO POAO TTle; KaMe; liIEU9uVTpI0e;, nou tppovTi~EI YIO rnv UYEio, rnv lilaOKt000!') KOI mv.. ljJuxoywy[o TWV EPyaTwv; npWTO O!')IlMla EKOUYXPOVlOlJOUKOI TJ TtXVI) OlO nAwpo TOU. KOI or)IlEPO; rr'lIlEpo 0 poxoc TOUrEB liuVOIlWVEI. Ta KowoTa Ilno!vouv OlO nEpl9wPIO, KOI 0 pOAOe; nou TOUe;liivETOI EivOI TWV KOllnopowv, nou KOUVOUVOUYKOTO~OTlKOTO KEtpOAI 0TIe; onotpaOEIe;TWV npwTOywvlOlWV. To OOTIKO KpaTOe; y[VETal rue OUYKEVTPWTlKO, OUYKEVTpWVOVTae; TTlV E~ouo!a OE OAOtVO OE AIYOTEPO XtPIO KOI nopaMTJAO anAWVOVTOe; TTl OE oxoevo KOI nEpIOOOTEpOUe; IllKpOnOllnoUe;. XapOKTTlPIOTlKa, YIO TO pMo nou 9tAEI va nai~El, Eivol 01 EvtpYEIEe; nou TOU liTJlllOUPYouv tva KOIVWVIKOncooeneto. riO nOpOliEIYllO, 0 rEB OlO AOUpIO. H IlEYaATJ VTPOnr'} TTle; KOIVWvioe; Iloe;, nou o rEB 9tATJOE va ~EI KaTw one Tie; npOOlOTEUTIKtC; TOU ereoouvec, Tt unoKploio!! t.1K0 TOUe;AOtnOV KOI TO Aouplo. AUTWV nou tKAEIOOVTO EPYOOlOOlO, uAonolwVTOe; Tie; EnlAoyte; TOU EOKIKOUlilW9uvTTlPiou KOI TWV ernroonev, auTWV nou tOlElAaV OTTlv OVEPy[O xIAIMEe; Epya~oIlEVOUe;, OUTWV nou TOUe; olir'lYTJoov OTTlv unoypaq>r'lEtpr'lVl)e;, rnv OTIVIlr'l TTle; rno OKATJPr'le; valltTPTJo O!')e;, nou TOUe; aq>onAloov rnv wpo TTle; 1l0XTJe;IlE TTJ ~0r'l9Ela TWV nOUATJlltvwv EKnpoownwv TOUe;. Twpa 9a 1l0lpaOOuv TTl q>tpa ~EpoKollaTo nou TOUe; neoiooeua, 0' OUTOUe;nou 90 'nosne va lilEKlilKOUV OAO TO Kap~tAI, KOI 9a «1l0PtpWOOUV.. rc nallila TOUe;IlE Tie; O~!Ee; TTle;epvonsotnrcc, TTle;unoKor'le;,

TOU OVTOYWVIOIJOU KOI TOU OTOI.II-

ouou
Ano Tie; f#Ai~EIe; OlO rEB, unopxouv liuo vee OlOIXEio. To noero EivOI OTi lilOIlOPtpWVETOI tva evouo IlnAOK IlE tnv K090lir'lYTIOll TTle; EOK, nou onOTEAEiTOlono TTlV KU~tpVl)O!') Tie; TponE~Ee; KOI TOUe; ~IOIlTJXOVOUe;,TO onoio Emlilw~EI va nepcoa IltxPI TtAoue; 0' OATJTTl ypallllr'}, TTl VEOOUVTTlPTJTlKr'} nOAI-

eo

EKOUYXPOVIOP°C; «KOIVWVIKCC;

xm

,

ouvuvuotpopee»

TlKr'l. t.EV EivOi TUxoio OTi OAO TO vee IltATJ TTle; liloiKTJOIlC;TOU rEB EivOi unoonpxrec TOU K. Movou, unoupyou OIKOVOllioe;, 0 onoloc 9EWPEi OTi TJ KU~tpVI)OIl ontTUXE, 0XI EnEllir'lliEv EivOi OWOTO npoYPOIlIlO oAM YloTi rnc tAEl1!Jt: TJnuYIlr'l KOI cnoecOIOTIKOTTlTOva nEpooEI AUOEIe;, aYVOWVTOe; TO noAITIKOe; KOOlOe;. r' ouT!') TTlV npoana9Ela 9' o~lonOlr'lOEI Tie; ouvlilKaAIOTIKte; ypaq>EloKpaTiEe;, TOUe; xoTaOlaATIKOUe; IlTJxavlOIJOUe; (~A. nOn-OTA), rnv nOAulilaanoO!') nou OUVOliEUEI Tie; IliIWTlKOnomoe«; TOV «EtpElipIKO OlPOTO" TWV ovtpywv, nou 000 IlEYOAWVEI 0 0p191l0e; TOUe;, TOOO 90 unoxurrra OE EvtpYEIEe;

,

cneovooncoioc onooo-

eo

xr'le; E~WTEAIOTIKWV 0pWV epvcotoc, roue IlETOVaOlEe; (~A. AA~ovoue; KI o~lonoiTJor') TOUe;OTTlv anEpyio nOn-OTA). To liEUTEPO EivOi 0 cueoo K090liTJYTJTlKOe;poAOe; nou nol~EI TJ EOK. 0 rEB EmlilwKEI va tXEI 0IlEO!') oUVliEO!') IlE rnv EOK. t.EV elvrn TUxa!o TJnpoana9Ela TOU va nEpaoEI TJliIOXE!PIOll TWV EOKIKwv npoYPollllaTwv OlO lilKa TOU XtPIO. H nopouoio we; ~OOlKOU 0IlIATJT!') TOU ZOK NTEMp ouT!') rnv Emlilw~TJ EKtppa~EI. Emli!w~TJ nou EVOPllovi~ETOI nAr'lpwe; IlE TOUe; EOKIKoue; EAEYKTte;, TIe;' auxvee; KpITIKte; OUOlaOEIe; OTTlV KU~tpVl)O!'), ana rnv nAwpa TTle; EOK, Tie; onoeeoeic MaoOlpIXT. To VEOAOIiOTIKO KOI EPYOTIKO KiVl)llo liEV IlnopEi anAWe; va XAEu6~EI. XpEla~ETOI v' apx!oEI TJ1l0XTJEVOVTlO OlO MaaOlpIXT, TO '32, KOI TTlV EvwlltVl) EuPWnTj TOU. H Ilam EVaVTlO OlOV E9vIKI0IJ0 noena va liE9E! IlE TTl Ilam EVOVTlO OlOV wpwna·iOllo. H YPOIlIlr'l TOU wpwno'iOlJou ouanElpwvEI or)llEPO IlEYOAO Iltpoe; TWV IlTJ OKpO!WV E9vIKIOlWV K09we; KOI KOIlIlOTIO TTle;ApIOlEpOe; 0XIIlOVO TTle;En!O!')IlTJe;,110 KOI me aVEn!OIlIlTJe;· rl' ourn TTlV ncocnesac TJ KNE 90 napEI npwTo~ouAiEe;: TO t:n0IlEVO liIOOTTl110. O. ZAtEIPH

45

M.M.E.

Z '=0 /?=fl

B~

lFb.
ME: TT]v KaToPYllOTl TOU KPOT1KOU ~ovonwAiou aTT] paoloq>wvia - YE:V1KOTE:paoro llAE:KTPOV1KOMME - 11uncvrc TWV F M KaTaKAuOTl'JKE:ana oTa8~oue; KO8E: E:iooue; ce cnoorcon ovonvonc 0 evoc ana TOV oMo. ME:yaAlJTE:Pll OTl~aoia WOlOOO ana TT]V aU~IlOTl TOU apl8~ou TWV oTa8~wv tXE:l 11aU~IlOTl TWV cxpocTWV, TO POAO TE:A1KO pa010q>WVOU OTl'JVE:Vl'J~tpwTOU 011 KOI TT]V ljJuxaywyla WpUTE:PWV ~1l~OTWV TT]e;K01vwvlae;. AU~OVE:l OUVE:nWe;11poTi nAllPOq>OP1WV - noAlTlKWV KOI ~ll - ~tow TWV FM KOI 0 pOAOe; TOUe; aTT] ola~opq>wOTl anoljJE:wv, aUVE:loTiaE:WV, ljJuxaywX1KwV nporunev KOI a~lwv. lloco ~oMov nou 0 paoloq>wV1KOe;Myoe; - nooeoouoc Kal o~woe; - E:mopo mo svrovc KOI xwple; cncpolmru va E:nlXE:1Pll~aToAOYE:i. H OAWOTl TWV FM ana ~E:yOAa OIKOVO~IKO ouYKpoTij~aTa Kal aUYKpoTij~aTO TOU runou nrov ouvenwe; cvcpcvopevo e:naKOAou80. npOKE:1TOl ouoiconKO Yla 101WT1KO ~ovonwAla TOU llAE:KTPOV1KOUrunou AiYOI OT08~01 E:AtyXOUV TT] ~E:ploa TOU AE:OVTOe;TT]e; aKpoa~OT1KOTT]Tae;. AUTO TO YE:yovoe; E:~apyupWVE:Tal 0Xl ~OVO ClIKOVO~IKO (a~la olaq>Il~laE:wv K.An.) aAAO nosu nepiooorspo noAlUKo. llla~opq>WVE:TOl ai]~E:pa ~10 vta axtOTl ovoueoo OTOV runo, TT]V nOAlUKTi E:~ouala KOI TO KE:q>OAalO. 0 nmoc, aVT1Ka81OlO KOl roue nOhlUKOUe; ce ooiousvsc nepmneoac. LTi~E:pa, Yla TT]V KOlvij YVW~Il, 11onoljJl'J E:VOe;oll~OOlOypOq>ou - oueoo Ti eueoc E:hE:YXO~E:VOU ana TO pao100Ta8~0 unopa va E:lvOl mo OTl~avnKTi ana TT]V onoljJl'J evoc nOAlnKOU, 0 rponoc ~E:TOOOOTle;~lae; E:lOllOTle; rue OTl~avnKoe; ana TT]v E:lOllOTl, 11 a~E:OOTT]Ta TOU ortoTE:M~aTOe; ~E:yaAUTE:Pll ana TO npWToathloo ~lae; E:q>Il~E:ploac;. H avnnapo8E:0Tl ~E:Ta~u MME Kat KU~tpVl'JOTle; TOV TE:AWTaio Kalpo (SKY, E:q>Il~E:pioE:e;, TPO~OVO~oe;) Kat 0 rportoc nou xa~TiAwaav - tOTW npooeoivo - 01 TOVOI anOOE:1KVUOUV on E:i~aOTE: unooorc oe ~la WWTE:P1KTiavnnapo8E:0Tl TOU ouornucroc ~E: TE:A1KOaToxo TOV thE:YXO TT]e; Ola~opq>w0Tle; TT]e;KOlvwvlKi]e; auvE:iOllOTle; aMo Kal TT] uoipc010 TT]e;E:~ouoiae; OlO WWTE:P1KOlOU. To 0Tl~E:P1VO Ka8E:OlWe; AE:lToupyiae; TOU llAE:KTPOV1KOUnmou E:ivat "0 vouoc TT]e;~ouYKAae;». EiVOl q>UOlKOAOtnOV va oxouvovnn E:KaTtpw8E:v q>wvee Yla TT]v avoYKll ~E:Ka8api~aToe; TT]e; uncvrcc TWV FM. Ancrrerro. PU8~10Tl Konolwv aT01XE:1WOWV0pwv aVTQywvlO~OU aMo Kat tAE:YXoe; ana TT]V nAWpo TT]e;Ku~tpVl'JOTle; Kat TOU Kpo.ToUe;. To pOAO aUTO KaMlTOl va nai~E:l TO E8vlKO Pa010TT]AE:OmIKO LU~~OUA10 (E.P.L.) KOI TO VO~IKO Ka8E:OlWe; nou KpiVE:Tat eoroco aVE:napKte; ana TT]V Ku~tpVl'JOTl (aq>TiVE:lKOnoio avn~ovonwAlaKo. unOVOOU~E:va). H nepioooc "aq>TiaTE: OAa TO AOUAOU010 v' ov8ioouv» q>TOVE:laTO TtAoe; TT]e;. Twpo nou 11 "XAwploa» TWV FM avamux811KE:, ~E:xwPllOav TO OtVTPO ana TO ~OVOE:Tij, nptnE:l va "KaM1E:PYll8E:i» Y10 va 0nOOWaE:l TO MOVTO. To POAO TOU "KaAA1E:PYllTij» 0vaAa~~ovouv avoAoya ~E: ne; nE:ploTo.0E:le; OMOTE: TO

tL1Llx. ~a;:
F~

\\

ZTA

EPL, OMOTE: TO unoucveio, aAM KOl TO MAT Kal 01 E:lOaYYE:AE:le;.H t~wll OIKOVO~IKTi KaTaaToATi E:ivat 11 rno OlaOE:Oo~tVl'J Yla TT]V reocono nAE:loljJl'Jq>ia TWV oTa8~wv) TWV ~IKPWV E:~nOplKwv) nou OE:V unopouv va aVTt~ouV TOV aVTOywvl~O TWV noMwv KWalt ~E: TT]V TE:pOOna oanoVl'J E:YKaTo.0TaOTle; Kat AE:lTOUPViae; nou OTl~aivE:l ouroc. LTT] 8E:aaaAoviKllll ueroeopn TWV KE:patWV t~w ana TT]v aanKi] nE:ploxTi nai~E:l cvriorono KaTOOTaAnKo POAO IOlaiTE:pa Yla TOUe; ouo KOlVWV1KOUe;,aUTOOlaXE:lpl~O~E:VOUe; oTa8~oue;, P<iI510 -Outomc- Kat P<iI510 "Kl~WTOe;». LTT]V neptnreon auTij ~t~Ola XPE:lo.aTT]KE:11 ouva~IKTi napt~~aOTl TWV ouvo.~E:WV «rmaToATie; Ka8we; TO ~tAll TWV CUO oTa8~wv E:lxav 010q>OPE:TIKTionoljJl'J Yla TT]v svvom TT]e; E:AE:u8E:Plle;paoloq>wviae;. LE: Ka~ia neplnreon OE:V TT]V KaTaAa~aivouv we; TT]V olaXE:lpllOTl Kal XE:lpaywYllOTl ana TO Kpo.Toe;, TT]V Ka8E:OlWnKTi nOAlUKTi Kal TO IOIWnKO ~OvonWAla TT]e; E:Vll~tpWOTle; Kal TIle; ljJuxaywylae;. nTipay AOtnOV TT]V cnoenon va unepoornoouv ~E: Ka8E: usee TO OIKaiw~a va E:Knt~nouv. Ko.nou E:KE:lxomov tY1VE: KOl 11 napt~~aOTl TWV MAT nou onosorscmaav TT]v Ta~ll. An'.oAll auTl'j TT] Oia01Kaoia TO anoTtAE:~a E:lvOl 11 EAEY8EPH ArOPA THL PMIO~ONIAL Kat OE: Ka~la ncplrrneon n EAEY8EPH PMIO~ONIA.

H nAHPOCllOPIA dEN EINAI nOTE OYdETEPH EINAI OMOI AnAPAITHTH
To TE:XV1Ka ueoo olvouv ai]~cpa TT] oUVaTCTT]TO ornv nAllPoq>opia va yiVE:l ruo npoOlTl'j oe rspcono ap18~0 av8pwnwv. Apa 11 CVl'J~tpwOTl 8a 'npene va ~CAT1W8E:lKat 01 nOAiTE:e; va tXOUV Oha TO ocoo~tva WOTC va Ola~opqJWoouv OVnKE:l~E:V1Ka TIlV anoljJi] TOUe; Y10 TT]V KOlvwvia, TT]V nOAlTlKTi, OAO TO cpc81eucre ana TT]V KaM1TcxviKTi napaywyl'j, TT] qJ1AOOOqJio K.An. dn. WOTC E:AE:u8E:pa va ola~opqJwvouv a~iE:e; Kat rpono ~wTie;... !!! MaMov unoAoyi~ou~c XWpie; TOV ~cvoi56xo. t:,E:VylvE:Tat Ka8E: ycyovoe;, ciollOTl Kal nAllPoqJopia napa uovo orcv E:MYXCTat I] npoeAWai] TOU, I] o.noljJl'J nou urtopsl va ~CTaqJtpcl Kat 0 anootKTT]e; TT]e; nAIlPoqJoplae;. Tov tACYXO ocv Kavouv 01 napaywyoi TT]e;ciol]OTle; aMa tva OMKAl]pO KUKAw~a - OiKTUO MME nou onec elnoue AE:llOUpyE:l ~E: ~aOTl TOUe; vououc TT]e; ovoocc Kat ruo OUYKCKP1~tva TT]e;ayopae; nAllPoqJoplae;. lowe; TO napaoclwa CNN - nOAE:~Oe; aTOV nCpOlKO va E:ivat TO mo E:~Wq>8aA~0 civat o~we; X1AlaOE:e; ro napaoE:lwaTa avaMyou uq>Tie;nou nspvouv Ka811~E:P1Vaoncocmpnrc. KaT' ourov TOV rpono OE:V cMyxcTal uovo I] nAllPoqJopia aMa Kal I] a~q>I~TiTT]ai] TT]e;. LE: TCA1KTi avaAUOTl ~nopE:ie; va a~qJ10~1]Tl'j0E:le; aUTO nou yvwpi~Cle; Kat OXI TT]V nAl]poCjlopia nou OCV tAa~E:e; nOTt.

ria va allqJ10~I]Tl'jOCle; OC ntpa ana TT]V nAl]poqJopia Kal rnv npawanKoTT]Ta XPCIo.~E:Tat va ylvouv nAl]pOCjlopia aUTO. nou ouvij8we; ucvouvs ~aKPla ono TO KaVaAla Kat ro svruno TWV wiOTl~wv KUKAW~aTWV. LC ncplooo nou cvcrrroooovtor Klvij~aTa 0 poAOe; TOU runou antvavn one; nAIlPoqJopice; nou ~E:KlVaVE: ana aUTO anOTCAci TO rno xapaKTT]plonKO nop<il5clwa XE:lpaywYllOTle; TT]e;nAl]poqJopiae;. nOAU nePlOOOTCPO orov Ol KOlVWV1Kte; cvnorcoac ovomuoOOVTat ortoonooucten, I] avn~CTwmOTl TOU runou C~nooi~Cl TT] yvwOlonoillai] TOUe; noco ~OAAOV TT]V npoorrnxn TT]e; E:VlalOnoil]ai]e; TOUe;. OnolooTinOTE: ai]~cpa Yla va cm~lWOCl, XPCla~E:Tal npoo~aOTl OlOV runo. 'Eva svmlo K01VWV1KOKiVl'J~a eorooo OCV unopE:l va OTl'Jpi~ETOl oro ~UAlva nOOla TWV OUYKpOTT]~aTWV TWV MME. XpCla~qal tva OIKO TOU olKTUo poTie; nAl]POqJOPlWV tva "t:,IKTYO ANTlnAHPO~OPHLHL» aVE~aPTllTO ana TO KpaTOe;, rnv Ka8cOlwnKTi nOAlUKTi Kal TO KCq>OAOlO. ntpa ana TIlV nAIlPOqJOPI]OTl tva TtTOlO olKTUo OU~~OMCI OTl'Jv cVlalonoill011 OlOXWV Kat anoljJcwv. pOAOe; TOU P. «Ouromo» one; nE:pOlvte; ~a8l]nKte; KaTaATiljJEle; Kal C101Ko.nc KpiOl~Ce; ~tpce; TWV CqJOOWVTT]e;N.t:,. cnorsxel napaOC1Wa rsroicc nooona8Clae;. E~aOqJOAl~E: olKTUO OUVE:VOI]OTle;Kal KlVl'Jronoinonc TWV KaTttAll~tvwv 0XOAtlwv, OtV cvoeeporcv one; KaTaATiljJCle; oro oCATia E:loTiOE:WVaAAa avO. naoo OllWTi. To YE:yovoe; aUTO OE:V naptXE:l CUOTl~a aVTLKC1~CVLKOTT]Tae;,OUTC OMWOTC ro OICKOlKOUOt TO P. -ouromc- ~t auTl'j TOU TT] creon, AnoTCACi o~we; E:UOTl~O KOlVWVlKOU p6Aou KOl OU~~OATi 0Tl'J OUYKPOTT]OTl0Xl ~OVO opyaVWnKo. aAAo. Kat noAlTLKo.TWV ~a8l]TlKwv KaTaATiljJCwV. To napo.oclwa TWV ~a8l]nKwV KaTaATiljJ&WV E:ivat crovovo OlOV WKE:OVO. Or oUVaToTT]TCe; TOU paoloqJwvou oe tva YCVLKE:U~tVO KlVl'J~a CiVOl repeonec, MtXPl va qJTo.00WC OE:aUTO TO OTl~clo npoOno8cOTl CiVOl I] ou~TiTT]OTl, I] OUYKPOTT]OTl TWV OTl~CPlVWV qJauplKWV OUVTCAE:OlWV CVoe; TtT010U Klvij~aTOe;. I] t~aaqJOAlOTl TT]e; nAIlPOqJopI]OTle; t~w ana TO cnlOTl~a KaVOAla elVOl tvae; noeroc cnopcrrnroc opoc. o nAl]poqJOplKOe; pOAOe; tiVOl nooonoaeon Yla TOV nOAlTlKO POAO xwple; aUTO va OTl~aivCl unoTiIll]011 TOU OCUTE:POU.AvTi8E:Ta ~t TT] OTl~aoia nou tXE:l ai]~cpa I] nAl]p0qJopia xwpie; TT] XPTiOTl TT]e;OCV unopel va tXE:le; OUOlaOlLKO nOAlnKO pOAO. napOMIlAa o~we; nptntl va yiVCTOl OUVCiol]OTl on I] XpTiOTl TT]e; xwpie; nOAlTlKTi aVTIAI]ljJl'J CiVOl noMte; q>opte; t~laou Ktvij ~C TT]V cncoiemon TT]e;Ti KOl XtlpoTcpa. Mnopci ai]~cpa ouvenec va uno.p~cl npawaTLKo. CAtu8cpo pa010q>WVO xwpie; va tivat KOlVWV1KO,K1Vl'J~aTlKO, Kal cvcrpsrmxo: H OlKTi ~OU cncvrnon 0' auTl'j TT]V CPWTT]OTltiVOl OXl. APKE:i o~we; va ~IlV ~txvo.~t nwe; tvae; TtTOlOe; xapaKTl'jpae; nptncl va xapaKTT]pi~tl 0Xl Ta MYla TOU Ko.8E: aUVTCAtoTl'j aMo. TT] ytVlKTi E:lKOVa nou t~qJavi~CTOl npoe; TO t~w. Ol npo-

o

_.

46

KOIN!lNIKA 0EMATA
~

TO nPArMATIKO
To oinwo Ylo vo~.lliJonoiTJOT) TWV vopKwnKwv npopoMe:TOl one lilOq>Ope:e:;nAwpte:; KOl OUXvo unoOTT]pi~e:TOlcno «E:nlOTT]iJOVlKO e:nlXe:lP~iJoTo», onwe:; OTl erot 60 e:AoTTW60uv 01 60VoTOl one XP~OT) ~ 60 nOljJe:l va unoPxe:l TJYOTJTe:ioTOU oncvooeepevou K.o. !ilUotKO lie:v e:iVOl TO £nlOTT]iJOVlKO 5e:50iJtvo nou 60 Kpivouv TT]v vOiJliJonoiTJOT) ~ 0Xl TWV VoPKWTlKWV ouotev. onooc TO morena e:iVol TOUAOXIOTOV oeeA~e:; Kol lie:v tXe:l KoToMpe:l rtnorc on' TOUe:;VOiJOue:; KiVTjOT)e:; T]e:;KOlVwvioe:; nou ~OUiJe:. AUTO nou Te:AlKO T 60 Kpive:l e:ivOl TO OIKOVOiJlKO OUiJq>tpOVTO. rl' aUTO OTIe:;YPoiJllte:; TWV -cvncnovooeurevOUVWoTi~OVTOl M.Friedman noreocc- TOU poveroptOiJOU, 0 r xplvorov TT]e:; Ke:VTPlK~e:; T pone:~oe:; TWV HnA, 0 XOPiJoV 0 51£u6uv~e:; TOU EKOVOiJlOT K.o. LTT]V EAM50 TJ llito ppioKe:l UnOOTTjpIKTte:; cno TO Xwpo TT]e:;«Ve:0q>tA£AEu6e:PTJe:;"5E~10e:; (AvliploVOnousoc, ToTOUATJe:;K.An) iJtXPl TO nALOK (r. nonovliptou) KOl TO LYN (KOuPtATJe:;), one «oPlOTEPOue:;» OOV TOV BOTOT) iJtXPl TO iJ651OTPO r.TOEKMVTJ. OPlOiJtVOl on' oUTOUe:;5TJAWVOUV e:u60powe:; nwe:;

A'MEPOI nsotano THI

I
«ANTIAnArOPEYIHI»
iJE on' TT] OTOOT) TWV q>OPiJOKWTlKWV £TOlPlWV oe oxtOT) iJE TO VOiJliJO q>0PiJOKO, nou KOTO TT] YVWiJTJ uoc EivOl KOI mo £nlKivliuvo oriiJ£po on' TO VOPKWTlKO YloTi onEu6lJVOVTOl 0' OMKATJpO TOV nATJ6uoiJO Kl neopouv K06E npOpATJiJO: HPEiJlOTlKO, unVWTlKO, OYXOAUTlKO, X0nlO YlO TT] liUOKOtAlOTT]TO, TO iJOUoiopo, TO oliuVOTlOiJO Kl OTl oMo q>OVTOOTe:i o vouc. Tl onOKOAUnreror iJ' OUTO; noVTWe:; OXI TJ WOl06TJoio TWV q>OPiJOKEUTlKWV e:TOlPlWV YlO nc ov6pwrnvec OVOYK£e:;, OAM iJOAAOV TJOKOPWTT] li[ljJo TOUe:;Ylo Ktplioe:; 0KOiJTJKl OV OUTO KOTOOTptq>e:l TT]V ov6pwnlVTj uvstc. LTle:; HnA oriiJ£po TO 2/3 TOU nATJ6uOiJou PpiOKOVTOl 0' Enoq>~ iJE TO ljJUX0q>OPlOKO q>OPiJOKO nou KUKAOq>OpOUV VOiJliJO. LTT]V AYYAio TO 1/5 TWV YUVOlKWV KOI TO 1/10 TWV ovlipwv noipv£l TOKTlKO ljJuX0q>0PiJOKo. Ken liEV EivOl iJOVO TO VOPKWTlKO KOI TO ljJuxoq>OPiJoKO 01 iJOV051Kte:; TITJyte:; e:~OpTT]OT)e:;one OUYXPOVEe:; KonlTOAlOTIKte:; KOlvwviEe:;. lowe:; VO £lVOl eruKivliuve:e:; oAM 5EV £iVOl 01 uovec, E~ioou e:~OpTT]iJtVOl e:iVOl 01 XP~OT£e:; TWV MME nou K06TJiJEPlVO noipvouv iJe:YOAEe:;MOEle:; TJAI610TT]TOe:; onOpMKWOT)e:;. KOI E~OpTT]iJtVOl E[VOI Kl ooor oev ~OUV TT] ~W~ TOUe:;, oMo TT] ~W~ KonOlWV oMwv. LUXVO~OUV OTO unop nou TOUe:; emov OTl E[VOI in, Konvi~ouv TO Tmyopo nou lilOq>TJiJi~e:l 0 TMe: Kl 0Xl YlOTi TO 510A£~OV, nlvouv TO nOTO TT]e:;T05£ q>ipiJoe:;YlOTi TOUe:;«ouvopnc~£l» ~ YlO v' «OKOAou6~00uv TT]v KoplilO TOUe:;" oliTJYOUV TO X OUTOKiVTjTO, YlOTi tTm KOTO~IWVOVTOl OTOV KUKAO TOUe:;K.An. AM6e:lO Ti nEplOOOTEPO unOOXOVTOl TO VOPKWTlKO on' optouevc «06wo" KOTOVOAWTlKO oy060 nou iJoe:; POiJpop5i~ouv iJE 510q>TJiJiOEle:; TO MME; Ynoon' 0XOVTOl eve rpono ~w~e:; nou PpiOKe:TOl iJOVO OTO K£q>OAlO iJoe:;. Yrtooyovror TT] q>u~ on' TT]V npovponKOTT]TO Kl eve neoccuc 0' svo KOOiJO q>ovTomoKo. tJ.UOTUXWe:; OiJwe:; 10XUOUV nOVTO TO MYlO TOU Habermos: «H eovrcolo TWV 10XUPWV e:iVOl q>OVTO0[0, EVW TJ q>OVTOO[O TWV OliUVOTWV £iVOl q>ovTooiwOT)>>.EM PpiOKETol KOI TJ ouoio TT]e:;TOUTlOT)e:;TOOO TT]e:;«movooeunxnc- 000 KOI TT]e:;-cvncnovooeunK~e:;" nOAlTlK~e:; KOTO TWV VOPKWTlKWV. Kl 01 liuo euvoouv TT]v onOXouvwOT), TT]v e:~opTT]OT) KOI TT] eovrcoieon. tJ.lOq>tpouv onAwe:; 0' oprouevec OUOiEe:; KOI ueoo, nou poq>Ti~ouv VOiJliJEe:;~ nOpOVOiJEe:;. FrouTO Kl tXOUV onOTUXEl Kl 01 liuo oov nOAlTlKte:;, ortou e:q>OPiJOOTTjKOV.

on06e:le:e:; TWV liuo oUToliloX£IPl~OiJEVWV OT06iJwV TT]e:; 0e:ooaAoviKTJe:; liivouv nOAU UAIKO Ylo npOpATJiJoTlOiJo. Exouv WOTOOO nOAU lipoiJo oKOiJTJ iJnpOOTO TOUe:;. nlO oopop~ 05uvoiJio e:iVOl TJTOOT)Ylo KOlVWVlK~ nept8wplonO[TJOT) nou TOUe:;XopOKTT]pi~e:l onec OAAWOTE nOAAO one TO EnliJtpOUe:; Kl~iJoTo nou ovorrruoooVTOI. Arto TT]v oMTJ TJ KOlVWVlK~ £uOl06TJoio TWV iJe:AWV TOUe:;oq>~VEl ne:pl6wplo Ylo untppoOT) TWV oliuVoiJlWV. EivOl OMWOTE 5UOKOAO va ~TJTOe:;cno tvov OT06iJo va KOV£1aUTO nou li£v ntTUX£ oKOiJTJTO KiVTjiJO. noon iJoMov nou 0 OT06iJoe:; OUTe: e:iVOl OUTE nptne:l va yiVEl nOAlTlK~ OPyOVWOT). lipoiJoe:; TT]e:;EA£u6£PTJe:;polilOq>WV[oe:; e:iVOl 5pouoc TOU Kl~iJoTOe:; Kol 0Xl Konolwv EllilKWV ~ Konolwv ypoq>IKWV Tunwv. 0tAe:l OiJwe:;iJe:POKl neoc nne ouvslliTJOT)KOl nOAu liOUAe:lO. LTT] 0Eo/vlKTJ 0 5poiJoe:; ouTOe:;£IvOl oVOlXTOe:; Kol 60 nopcuelva KOVTPo OE MAT KOl e:lOoYYEAEie:;,KpoTlKOUe:; nOAlTlKoue:; ~ OIKOVOiJlKOUe:; e:KPloOiJOUe:;. MlxaAonouAou EAtvIl

o

«liEV 60 TJOUXooouv OV li£v liouv TT]V TJPw[VTj OTo poq>lo TWV Super Markel». Ae:; £nlOTptljJoUiJE OiJwe:; OOpOTO KOl OPOTO OIKOVOiJlKO OUiJq>tpOVTO. No 6uiJTJ60uiJe: TT]v nEp[mWOT) TOU KAnNOY 0ToV ~TOV onovooeuiJtVTJ ouoio. NOiJliJOnOl~6TJKE Ylo noem q>opo ana TO rOMo unouovc OIKOVOiJlKWV KOAiJntPT (1619-1683) nou K061tPWOE TO KpoTlKO iJOVOnWAlO OTOV «mvo uercrpenovrnc TT]V eunoolc TOU ce KpoTlK~ EnlXE[PTJOT).ETot EVOWiJOTWOE OTO OIKOVOiJlKO OUOTTjiJo TT] A06po[0 510K[VTjOT) TOU «mvou Ylo vo EVlOXUEl TO OIKOVOiJlKO TOU KPOTOUe:;TOU. Kl OUTO nope nc OVTi6£T£e:; KpOUyte:; YlOTPWV TT]e:;EnOXHL ynEP TT]e:;oncvoceuonc. MTJV ~EXVOiJE OTl oov KOABEPTILMOL OVOiJOOTTjKE TO onOYElO TOU KpoTlKOU nope:iJPOTIOiJOU. L~iJEPo 01 VEOq>tAe:AEU6EPOl 6EWPTJTlKOi ~TJTOUV TT] VOiJliJonoiTJOT) TOU eurtoptou TWV VOPKWTlKWV iJ' £~ioou OOq>e:ie:; O~IKOUe:;OTOXOUe:;.tJ.£v iJOXOVTol unep T TT]e:;«KpOTlKOnoiTJOT)e:;» TOU A06p£iJnopiou TWV vcpKWTlKWV OAM, OTO nVEUiJO TT]e:;£nox~e:; nOVTO, ~TJTOUV v' OVoMPe:l TJ 151WTlK~ npWTOpOUA[O TT]V nopeYW~ KOI 510KiVTjOT) TWV VOPKWTlKWV ououev. 'HliTJ, 5t6q>OPEe:; iJEYOAEe:; KonvoplOiJTJXoviEe:; eXOUV KOVEI KPOUOEle:; YlO TT] OUOTT]iJOTlK~ nopoyw~ Kol eunopio iJOPlXOUOVOe:;KOl xooie:;. E VW 01 q>OPiJOKwnKte:; e:TOlpi£e:; lile:KlilKOUV TT]V nopoyw~ Kl EiJnopio TT]e:; TJPwiVTje:;, TT]e:; KOKOiVTje:;, TOU LSD K.An. MTJv ~EXVOiJe: OTl OUTte:; nc OVOKOAUljJov YlO noern q>opo. H TJPwivTJ nopOOKWOOTT]Ke: TO 1895 cno TT] Bayer OTT] rEpiJovio KOl TO LSD, iJETO nne nElpOiJoTo, nopoOKEUOOTT]K£ ana TOV Hoffman TT]e:;Hoffman-Laroche. H VOiJliJOno[TJOT) TT]e:; eurtoploc 60 TOUe:; OVOi~£1 veouc 5poiJoue:; vo nAouTi~ouv O£ popoe:; TWV E~OpTT]iJtvwv. EKTOe:; Kl ov rnoreua KOVEie:; OTl 60 nopeYOUV YlO OV6PWnlOTIKOUe:; AOYOUe:;. An' TT]V OAATJ TO KPOTOe:;liE 60 PY£1 ~TJiJlWiJtVO. lowe:; vo q>0POAOye:i 0yplO nc ouo[£e:; onwe:; KOV£1 pe TO noro KOl TO TmyopO Kl ont~w vo ypOq>£1 «TJ TJPW[VTj pMnm oopopo TT]v uye:[o». To onorexeouc 60 £iVOl £q>IOATlKO! 'OAOe:; 0 nATJ6uOiJoe:; 60 PpiOKETOl £KT£61iJtVOe:; 0' OAO TO VOPKWTlKO. KOl 5e:v e:ivOl iJOVO OTl 0 K06tvoe:; unopel v' oyoPOO£1 YlO VO 50KliJOOEl, npoYiJo £~OlP£TlKO £nlKivliuYO. AMo lie:v iJnOpOUiJE vo q>OVTOOTOUiJ£ nc £nlXe:lp~Oe:le:; vo nopcvouv xwpie:; q>IAOlio~ie:e:; v' OU~OVOUV TO to050 TOUe:;on' nc nwMo£Ie:;, ope vo TO nAooopOUV, VO TO lilOq>TJiJi~ouv K.An. Ae:; nopolie:lWOTlOTOU-

r.K.

47

,nEPIBAAAON

Map~ &iX& xapqKTllpia&I" TO n&pl60AAov aav CPUOIK~.npotKTaa~ Tou'-av8pwnou, H av·: 9pwmvll KOlvlllvia'y~vvI\8IlK& ~taa OTIl cpuall, a·' vclnruQa&Tal·Kal 6&v IInopei vQ u.nOp'~EI·t~1Il an' aUT~. ea tnpEn& Aom6v va (EI' apliovlKO 11&TO cpual!(6: Jl.epl60AAov Kal va EKlletaAAEueTal Til YVWOIJTIIlV CPUOIKWV v611,,?~. , Ta' napanovlIl 116vo' liE anopia IInop£i va XPlIlllaTlaouv Ta tKnAIlKTO 1I0Tla TIIlV OUYXP9VIIlV lIa~. ME nOl6 opaYE nepl6iJA'Aov va lI~optaEI O~' IIcpa 0 ov8p!a)noe; va OUIl6,waEI; '. !. ria TOUe;noAITee; TIl~ YIle; TOU 1992 TO·1I6vo' EpWTlJlla nou IInopel va IInaivEI elval ccYIQTI.0 ov9plllnoe; 061lYEI TO m:pI6lJAA,ov aE KaTairipo' cp~»~' «YlaTI TO nEpl6lJAAov, va 061lyel nAtov TOUe;av9pwnoue; OE E.~6VTtt,lall;», «eival 11oxtail' av9p1i1nou",uOlJe; aVTaylllvIOTlKI\; Elval axta~ KaTaKTIlTI\'KaTaKTlllltvoU;» . '. '

o

,

.

N
nAPANEITI
TepoaTle<;(;) nOaOTT]Te<; oupaviou KOI IlaAlOTa eKlleTaMeuOIllou ppt81lKav OTT]v neotoxl') cum, aUIlq>wva IlC TO IrME. 'OIlW<; 01 KOTOIKOI q>WVO~OUVOTl TOU<; 8epi~Cl 0 KapKivo<;, xwpi<; va viveTal Il nopcuKPI') epeuvo nou va e~eTo~cl av Via TOU<; xopKivou<; w8uveTOl TO OUpOV10. "Le rsroiec KpiOllle<; Y10 TT]V c8V1KI') uoc OIKOVOllia ncptoOOU<; n010<; CVolOq>tpeTOl Yla TT]V uvelc TWV KaToiKWV evoc KOl 1l0VOV Xwpiou». ea unopouoe va eivOl 0 onouovoc neplpoMoVTO<;.

1

To OTOlxe(onou MBrlKOV cmj,6f]~00lOlT]TO cno IT]v I 'EKgeOl]Ti]<; nayKOOllto<; Opyov!OO1J<; yeio<; npiv 2 1Ir;V ve<;npocr6160uv OTOnaponovw epwT1'J~9To. TpOytK~-j ~tO IT]TO:To 75% TWV49 eKoTo~~uplwv 9avoTwv nou 01]lletWVOVTatKoge Xpovo OTOVnAovl')lT] ocpeiAeTot ce 0cretvete<; nou ouv6tovtat ue TO neptj3<'VJ.ov' Kat TOV' tporto ~wr;~. IUIICPwva 11&IT]v EK9&0I] nou MBrlKe 0lT] Of]~OOlOlT]Ta reveliT], TO KUptOTepan~ptj3aMoVTIKO 0lT] npo~Ar;1I0ta oe naYKOOlltOKAiIloKOQlPOpOUV n090AoytKt<; KOtaOTocret<; Otnocepcuc 90VOTOU<;, ou ouv6to-' K n VTQl lie IT]v nopouato'[3IoAOYlKWV OUOlWV,OTO vtpo. T9 TpOCP1l10. TOVoepo Kat TOe60cpo<;. MeplKOnopooeiYIlOTO elvot OnOKaAUntlKO. neVTe eKaTOIl~upIOnOl6tQ KOI~ptCPf]neBolvouv KO-. Be xpovo ono 6tOPPOlOnou ocpelAetal 0lT] ~OAUVOl]IT]<; TpOcpr;<; TOU<; al TOUvepou nou nlvouv. K Mo eKaTolllluptO ovBpwnol neBolvouv cno eAOVOato. . EmnMov eKoTovT66e<; eKoTollllUptO unoescouv ana ovonveuOTIK&<;ooBtvelE<; nou npOKaAOUVTOt; 0r ~tlvoVTOt ono TOV Konvo Kat IT]v Tiopouato' ~tOAOYlKWV Kat xnlllKWV OUOlWV OTOVosoc, XWptOn 'o~tvn ~poxli, n KOTOoipocpr;TOUO~OVTO<;. TOcpolvo~evo TOUBepIIOKnn(ou... -

flE:AMENH

nETPEJ\AIOY

H EAEYI.INA, nEPIIKOI

TA YAAJA THI, ..

To OUllPOUA10 cmKpaTeia<; evtKplve TT]v ertexrcOI'J TT]<; nETPOAA OTT)v EAwaiva. w<; Illl purrovoYOU.

IAXAPA flEN EXEI MONO H MPIKH.
LC tpf]1I0. aav IT] Laxopa, 8a uercrponouv noMt<; neploxt<; ornv EMooa oro npoaexl') XpOvia. H ~wVTavr; UAf] a' curse TI<; neploxt<; tXel opxiael va llelWVeTal £nlKivouva KOl oev 8a elvrn ucKP10 n uspo nou 8a e~aq>aVlaTci nMpw<;, Via va uercrocnouv rsoconec eKToael<; oe npawaTlKt<; epl')llou<;, onou nMov oev 8a unopxouv ours Mvopa, ours q>UTO,ours vepo. To q>OIvollevo noporrpetrm oAo KOl rno tVTOvo rc TeA&UTOia xpovla. 0Xl 1I0VO OTT]v EAAOoa. Avollwa one omsc TT]<; epf]llonoiIlOl'J<; &ivOl TO coivopevc TOU 8ePIlOKf]niou. aMo KOl Il tVTOVIl eKllnaM&uOI'J IT]<; VIl<; ana TOU<;av8pwnou<;.

Mia oe~Ollevl') nsrpexolou tXCI 01l1l10UPVll8c[ ana olappot<; ... oe~allevwv TT]<; nETPOAA, aUllq>Wva lie aTOlxeia TT]<;"rKpivm<;»; L81lq>wvo IlC ro orotxe[a aUTO, TO neTptAOlo tXCI punuva TO toaq>o<; oe pa80c; 4,5 IltTPWV KOI oe OKTiVO TouMXlaTOV 6 XlAlolltTPWV ana TO 01uAlatl')P10. AMo autl') Il purtov011, c[val anAw<; Il KOPUq>1') OU ncvopouvou 'ETOI 01 T auyKevTpwael<; uopoyovov8pOKWV aTO toOq>O<; novw ana TT] vee e8VlKr; 006 &lVOl tw<; KOl 100 q>opt<; novw ana TO unopo8po TT]<;ncploxli<;. H 0TllOaq>OlplKl') ouncvon OTT)v ncploxl') tXel npoKoAtael noMa npoPMllaTo OTT)v neploxli KQl aVQq>tpeTol OTi 01 nepmTwael<; PPOYX1KOUOa8llaTo<; KOI XPOV10<; ppoyXITloa<; aTOUe; lleal')A1Kee; ciVQl 01nMOIee; TT]e;oYPOTlKr;<; neploxlie; TT]<;Lnepxelooa<;. H aTllOaq>alplKI') punovon, 8a oU~118ei OI'JllaVTlKa lie TT] AelToupyio TWV vtwv 1l0VOOWV TT]e;nETPOAA, aMo nap' oAa OUTO OUTe TO ynEXOllE OUTe 11 nETPOM OtXTT]KaV va 06aouv OTT)0111l00l0TT]Ta TT] lleMTT] nepipaMovT1KWV cmrrreocev. H « rKpivme;» KaTayytAel TT]v apVTJOIl autl') • ynEXOllE KQl nETPOAA, napa TT] aaq>1') K01VOTlKI') oOl1y[a, 11 onola emp6Mel TT]v nAI1POq>OPI101l TWV

KaToiKWV 1l1a<; neploxli<; Yla TT]V eTI1KUVOUVOTT]TO plollllxavlKwv eYKaTaaTOaewv. T a aTOlXeia nou aVOKOlVw81lKav Yla TT] purtovon aTO eplOOlO neoio CIVOl auyKAOV10TlK0. XapaKTT]plaTlKO napooelwa: .. H ueon auyKtVTPWOI'J uopoyova8poKwv oro 1~l')llaTa TOU KOAnou, avaq>tpcTOl oro oroirelc TT]<;"rKpivm<;», eivm 5mg/g, 50 q>opt<; novw ana TI<; auyKcvTpwacl<; rtou npo~cvouv. pAOpe<; orouc 8oMaOlou<; oPyavlallou<; KOI TT]<;[ola<; TO~Il<; lleyt80u<; lie' TI<; Tlllt<; nou uerpnce n « rKp[vm<;» orov nepou<o KOAno alltaw<; lleTO TOV npcoeoro nOAello.

48

I DIAN

11

!fJQ(UJII«Ot ymovtxoi

Aaoi brv £ivUt £XOQoi ~la~» xatlJYoQdtat

ytU «btataQu~11 toov btrOv(ov (JXE(JEOOV XWQa~», EVO)tu !tQ(J)toattll~

Albu' «Na ~utOU'IEere rxoma»

XUI «UQO(JUQt11(Jllt11~ B. H!triQotl tWQu», OHOQOUVtutalto bIXU(JtlXOU~ «rOvoyrQtlxa».

I OTAN II OEa11Ott: 0 rOVtXt(J'IO~ obqyd (Jt11Vxatu!tUt11(Jll t(ov XOlvOOVtxWv bIXUIO)~IUtOOV rQya~o~IEvOOVxat tll~ vEoAaia~ OEooQ£itul «btUt(J)V (J!toQu ljJEvbwv Elb11(JHov».

I OTANII ot(J1]: va ~I1IVxatamt~ovtat xat (JvvtQi~ovtut «!tQOXA11(J1] !tOAttWV (JE btxovota». t(OV

Ot !lUOVOtlltE~ xat vc ~I1IVyivovtat

oQyava U(Jxll(J1J~E~OOtEQtx~~!toAtttxl1~ OrooQdtUt

!tOtQ(Jb11!tOtE» .

xaOuQu tn (JII!lubw EVO~XOtVO~OVAEVttXOU btxa(Jtlxou sm AOXAtlQ(Ott(J!lou.

0-

BArrEAIO InTHPOnOYAOY XPIITINA TIAMOYPA MAPIA KAAorEPOnOYAOY ITPATHI MnOYPNAZOI

AYTO~ 0 MAH~ ... ITw<; -ra xrrrurpepver, KUeE CPOpU Kal cncoprrizer OEYEa a-ra~ia on rrncrorrojqoe 0 XElpwva<; roue. Mmrpec I}Alax-rioE<;, pa<; ecpEpE, n' ro Aor; AV-rZEAE<;. a KI an' -rl} T'eppuvtu, 6nou avan-rUxel}KE ro pEyaAu-rEpo p.E-ranoAEpIKUanEpYlaKo ~ivl}pa, Cpyq-rIKq yupl} Yla veec urrorrerpec, AKopl} Ral O-rI}VIurrooviu, Kaiu<pEpE vu aV(uEiAEI Yla npcoun cpopu rov qAIO roov aVepwnlvwv avaYKwv: EKU-r0PP'!.pla EpYU-rE<; olaoqAwoav -rI}V rrpooropuvrq pE KUPIOah;l}pa -rl} p,~iwol} rcov oopcovepvuo iuc.

Mrprcoc au-ro OEBu nEI AVOI~I}; Nq KUVl}yU<; •• •
«ru xpwpa-ra cu xpwpa-ra nou eAElll'"Uv -ra xpwpa-ra nou ~ecpuyav urro rouro ro yKpizo OUpUVl,O .-ro~o' nou eMEloE -rl} zwq pa<;» .