You are on page 1of 4

SEKRETY KABAY, czyli wiat zbudowany jest ze sw Wedug tradycji kapan Melkizedech wprowadzi patriarch Abrahama w tajniki Kabay.

Kabali ci wierz, e sowa i liczby maj moc tworzenia i niszczenia. Sowo emeth (prawda) ma moc oywiania, a meth ( mier) - odbierania ycia. T wierdz, e caa prawda o wiecie zapisana jest w Biblii boskim szyfrem. Gdy kto odczyta wszystkie znaczenia sw, zdobdzie wiedz absolutn.

W tradycji ydowskiej istnieje legenda o Golemie, postaci ludzkiej ulepionej z muu i gliny, ktr mona oywi, wkadajc jej w usta kartk z mistycznym imieniem Boga. Golem po za si jak maszyna, ma martwy wzrok i t cer. Na jego widok przechodnie truchlej ze stra hu, lecz trudno go schwyta, gdy pojawia si nagle i rwnie szybko znika. Najsynniejszeg o golema stworzy podobno w XVI wieku w Pradze czeskiej kabalista, astronom i alch emik cesarza Rudolfa II, rabbi Loew ben Becalel. Golem, dziki nadludzkiej sile i odporno ci, mia broni prze ladowanej spoeczno ci ydowskiej. I sprawdza si w tym bardzo e, dopki pewnego razu nie wpad w sza i nie zacz sia powszechnego zniszczenia. Wtedy ur zdzono na niego nagonk, zapano go i zgadzono.

Przypowie o Golemie musiaa zainspirowa Mary Wollstonecraft Shelley, twrczyni "Frankens teina", poniewa obie historie kocz si moraem, e nie naley przywaszcza sobie boskiego wileju tworzenia ycia. Jednake w tradycji ydowskiej wci istnieje szkoa mistyczna, ktra naucza, e za pomoc pewnych sw mona powoywa do ycia rne istoty. Co wicej, przedstaw j szkoy uwaaj, e cay nasz wiat tworz sowa, a kluczem do zrozumienia wiata jest wa n ienie prawdziwego znaczenia sw. T tradycj jest kabaa, wiedza tajemna, ktra wedug ydw odzi od proroka Abrahama. Wspcze ni okulty ci posuwaj si do jeszcze bardziej odwanych stwierdze, mwic, e kaba z Egiptu. Najpewniej jednak ani jedni, ani drudzy nie maj racji, poniewa pierwszym znanym dzieem kabalistycznym jest powstaa w III wieku n.e. "Sefer Jecirah" (Ksiga Stworzenia). To wielce zawie i niezrozumiae dzieo przedstawia wiat jako kombinacj liter i odpowiad ajcych im liczb. Jzyk hebrajski jest bowiem w ten sposb zbudowany, e kada litera ma s woj warto liczbow. Dziki temu kade sowo da si wyrazi za pomoc konkretnej liczby. Taka moliwo skonia niektrych okultystw do twierdzenia, e sowa o tej samej warto ci l j s ze sob w pewien ukryty sposb powizane. A znajomo tych powiza sprzyja lepszemu roz eniu otaczajcego nas wiata. Dla przykadu, inaczej czyta si Bibli, kiedy si wie, e warto liczbowa apokaliptycznej B stii (666) jest rwna warto ci liczbowej sowa "mesjasz" (zbawiciel). W ten sposb Antyc hryst przestaje by zwykym zem wcielonym, a okazuje si by mesjaszem, ktry odgrywa wan w dziejach zbawienia wiata. Jak wida, kabaa jest systemem rewolucyjnym, poniewa obal a nasz codzienn wizj wiata, ktry tak naprawd jest inny, ni si nam wydaje. Metoda kaba tyczna polegajca na podstawianiu sw o tej samej warto ci liczbowej nazywa si GEMATRI. M ona j stosowa rwnie do duszych konstrukcji zdaniowych. Sumuje si wtedy warto jakieg a i szuka sowa bd wyraenia posiadajcego t sam warto liczbow. Na przykad w Biblii powiedziane jest, e gdy Abraham by na rwninie Mamre "a oto trzej mowie stanli midzy nimi". Ze zdania tego nie wynika, kim byli ci mczy ni. Kabali ci je k z atwo ci rozszyfrowuj t zagadk. Wystarczy sprawdzi warto liczbow wyraenia "trzej a wynosi cznie 701, i poszuka jednego lub wikszej ilo ci sw odpowiadajcych tej liczbie kazuje si, e wyraenie "s to Micha, Gabriel i Rafael" posiada t sam warto liczbow, z mona wnioskowa, e mczyznami, ktrych spotka Abraham na rwninie Mamre, byli trzej archa wie. Oczywi cie, gematria nie suy tylko czystym spekulacjom lub grze sw. Jest magicznym nar zdziem wykorzystywanym przez okultystw do tworzenia rytuaw. Staraj si oni bowiem, by w arto liczbowa konkretnych instrumentw magicznych (poczwszy od barw szaty, skoczywszy na broniach magicznych) odpowiadaa warto ci liczbowej danej operacji magicznej (prz ywoywanemu bstwu, wywoywanemu duchowi itp.). To wa nie z gematrii wywodzi si tak dzisia j popularna numerologia, chocia wikszo podrcznikw numerologicznych amie wszelkie regu ej sztuki i przedstawia wyssane z palca wiadomo ci. Zama boski szyfr Kabaa zna jeszcze dwie inne metody wizania ze sob sw. S one bardziej skomplikowane od

gematrii i z tej racji rzadziej stosowane. Pierwsza z nich, NOTARIKON, polega na czeniu ze sob pierwszych lub ostatnich liter jakiego wyraenia, w wyniku czego powsta je nowe sowo bd wyraenie. I tak na przykad z pierwszych i ostatnich sw biblijnego wyra ia "kt nam wstpi do nieba", mona utworzy sowa oznaczajce "Boga" i "obrzezanie". W ten posb staje si jasne, e tylko obrzezani dostan si do nieba. Oczywi cie, nie naley si na ernie martwi tym odkryciem, gdy je li tylko uwanie popracujemy nad tym cytatem, bardz o moliwe, e wyjdzie nam co innego. Kabali ci korzystali z notarikonu w interpretacji snw. Wystpujce w nich sentencje skracali do jednego sowa, ktre stawao si kluczem do z ozumienia snu. Jeszcze bardziej skomplikowan technik kabalistyczn jest TEMURA. Pole ga ona na podstawianiu liter w sowie lub zdaniu, na wstawianiu koca sowa na jego po cztek oraz na czytaniu wyrazu od tyu. W ten sposb powstaj nowe sowa i zdania, ktre s " agicznymi bli niakami" ich poprzednikw. Obie te metody kabalistyczne okulty ci wykorz ystywali do kreowania magicznych sw umieszczanych na talizmanach i uywanych jako ry tualne zaklcia. Na tym nie koniec kabalistycznych technik rozszyfrowywania prawdz iwych znacze sw. My jednak obdziemy si bez dalszych przykadw, poniewa w innym razie m iby my zabrn tak daleko, jak Abraham Abulafia (1240-1291), ktry wierzy, e dziki staemu wtarzaniu sowa boego "JHWH" w rnych kombinacjach (czyli JWHH, HWHJ,WHHJ itd.) mona os ign zbawienie. Jak wida, kabali ci take posiadali swoje mantry.

Menora, obrzdowy ydowski wiecznik, te jest symbolem Drzewa ycia. Kabalistyczne Drzew o ycia Ale kabaa to nie tylko praca ze sowami i odkrywanie ich prawdziwego znaczenia. To rwnie system medytacyjny opierajcy si na zoonej strukturze kabalistycznego Drzewa ycia I co istotne, system ten jest wszechstronnie wykorzystywany przez zdecydowan wiks zo okultystw w naszych czasach. Kabalistyczne Drzewo ycia stanowi drabin czc wiat l wiatem boskim. Drabina ta skada si z dziesiciu poziomw poczonych ze sob dwudziestoma dwoma ciekami. rudno zauway wystpujce tu podobiestwa z tarotem, w ktrym znajduj si dwadzie cia dwa W e Arkana, zwane niekiedy atutami. Tarot jest bowiem skonstruowany w oparciu o Dr zewo ycia, dziki czemu moe suy nie tylko wrbom, lecz i medytacjom kabalistycznym. Wpa jc si w kolejne Wielkie Arkana tarota, mona przechodzi na kolejne poziomy Drzewa ycia , nazywane sefirotami. S one umieszczone na trzech kolumnach zwanych filarami sur owo ci, rwnowagi i aski. Drzewo ycia jest zatem systemem inicjacyjnym, umoliwiajcym kabali cie kontakt z Bogie m. Oczywi cie, zanim do tego dojdzie, trzeba przej dziesi kolejnych stopni wtajemnicze nia, a nie jest to atwe! Co wicej, nie naley si zajmowa wyszymi stopniami, kiedy si ni opanowao niszych. W historii magii znane s przypadki osb, ktre - pene dumy i pychy omijay nisze sefiroty (stopnie wtajemniczenia) Drzewa ycia i zabieray si od razu do n ajtrudniejszych zada. Jeden z nich, brat Achad, synny kabalista i ucze Aleistera Cr owleya, opaci sw pych szalestwem. Zamiast dostpi najwyszego wtajemniczenia, wpad w o ega po ulicach na golasa w prze roczystej pelerynie, przekonany, e jest niewidzialny . Krlestwo materii Nasz wdrwk po kabalistycznym Drzewie ycia naley zatem rozpocz od najniszego sefirotu khut (Krlestwo), obejmujcego sfer Ziemi, materii i fizycznego ciaa. Kabali ci powiadaj, e cae Drzewo ycia znajduje si w Malkuth. Naley przez to rozumie, e cao naszych pra gicznych odbywa si w wiecie fizycznym, a nie gdzie w za wiatach. Celem kadego okultyst y jest zjednoczenie tego wiata ze wiatem boskim. Na poziomie materii mag stwarza p ierwsze magiczne zwizki, budujc swoj wityni, wyposaajc si w rytualn szat i bronie (rdk, miecz, puchar i pentakl). Odbywa te regularne praktyki, ktre zapisuje w dziennik u magicznym.

Podstawa ducha Powyej Malkhut znajduje si pierwszy poziom wiata duchowego, nazywany Jesod (Podstaw) . Jesod obejmuje wszystko, co znajduje si na planie astralnym. Kiedy nimy, marzymy na jawie lub poruszamy si w krainie wyobra ni, to znajdujemy si wa nie na tym poziomie . Aby opanowa t sefir, naley zbudowa sobie w wyobra ni wityni astraln i szkoli si cjach i podrach astralnych. Dopiero po dugim treningu bdzie mona przej do nastpnej se y, znajdujcej si u podna filaru surowo ci.

Chwaa rozumu Hod to inaczej Chwaa. Jej atrybutami s logika i intelekt. Tutaj mag rozwija swoje zdolno ci naukowe, a wic szkoli si w gematrii i studiuje rne systemy religijne. Dziki t emu lepiej pojmuje wspzaleno zjawisk i uczy si tego, e kada wiedza jest wzgldna. Jes niezmiernie wane, poniewa tylko w ten sposb mona si uchroni przed fanatyzmem religijny m. Zwycistwo zmysw Po opanowaniu tych zdolno ci mag moe przej do sefiry Necach (Zwycistwo), znajdujcej si o przeciwlegej stronie Drzewa ycia, u podna filaru aski. Jest to sfera zmysw, uczu i ia, czyli tego wszystkiego, co zapewnia spjno wiatu. Dlatego mag uczy si na tym pozio mie przywoywa bstwa oraz rozwija swoje zdolno ci artystyczne. Na tym poziomie zdobywa nia wiedzy odbywaj si praktyki zwizane z magi seksualn.

Pikno przeznaczenia Po opanowaniu wspomnianych sefir mona przej do sefiry Tiferet (Pikno). Jest to wszake pierwszy drastyczny przeom na drodze inicjacyjnej Drzewa ycia. Tiferet to sia yciow a czowieka, jego prawdziwa wola, innymi sowy - przeznaczenie. Wstpujc na ten poziom, mag musi raz jeszcze sprawdzi wszystkie nabyte dotychczas umiejtno ci magiczne. Na tym poziomie jego zadaniem jest odnalezienie witego Anioa Stra, ktry od tej pory towar zyszy mu bdzie w rozwoju duchowym. Sia okruciestwa Z Tiferet mag przechodzi do Gebury (Siy), sefiry znajdujcej si na filarze surowo ci. Nic tak jak Gebura nie oddaje mrocznego aspektu tego filaru. Gebura to sfera gwat ownych si, ktre le u podoa wszelkiej destrukcji, okruciestwa i nienawi ci. Kabali ci u aj j ze srog wadz matki. Na tym poziomie mag wiczy swoj wytrzymao , praktykujc medy nia oddechowe i hatha jog. Pomog mu one we wdraaniu jego woli. aska tworzenia Zanim to jednak nastpi, bdzie musia jeszcze opanowa cnoty zwizane z sefir Chesed (aska , znajdujc si po drugiej stronie, na filarze aski. Chesed to dobrotliwa wadza ojca i w kabale oznacza twrcz aktywno . Mag rozwija na tym poziomie swoje moce energetyczne zwizane z energi Kundalini, eby mc lepiej wykorzysta nabyte dotd umiejtno ci. W tym punkcie koczy si znany nam wiat, a otwiera przestrze nie znanych nam moliwo ci. M ag moe czyni cuda, a dziej si wok niego rzeczy, od ktrych atwo popa w obd. Powiad siedmioma niszymi sefirotami i trzema najwyszymi rozpo ciera si otcha - Daat - w ktrej zyhaj demony rozumu. Je li si chce j przekroczy, naley porzuci wasne "ja", wyzby si swego "ego" i zda si o si bdzie dziao. W innym bowiem razie atwo o szalestwo. Mona te sta si czarnym magi oniewa w otchani znajduje si przej cie na drug, mroczn stron drzewa ycia. Ponad otchani znajduje si wiat duchowy, o ktrym kabali ci mwi, e skada si z trzech Biny, Chochmy i Kether. Binah (Rozumienie) to Wielka Matka, przestrze moliwo ci, zasada eska we wszech wiecie, k tr taoi ci nazywaj jin. Chochma (Mdro ) jest Wielkim Ojcem, impulsem do dziaania, zasad msk, jang. Kether (Korona) znajduje si na czubku Drzewa ycia. Jest to Pierwszy Sprawca, Bg, ktr y u kabalistw nie ma oblicza, poniewa jest nico ci. Mora pynie z tego taki, e tylko dziki dotarciu do nico ci mona si sta rwnym Bogu. HUDUN Wielkie Ksigi Kabay Pierwsza ksiga kabay, Sefer Jecira (Ksiga Stworzenia) powstaa w III wieku naszej ery . Nastpna, Sefer ha-Bafir (Ksiga Jasno ci) w XII wieku. Zawiera ona komentarze do Se fer Jecira. Najwiksz jednak saw zdobya Sefer ha-Zohar (Ksiga Blasku), napisana w XIII wieku przez kastylijskiego mistyka, Mojesza z Leon. W ksidze tej znajduj si komentar ze do Pisma witego, ezoteryczne interpretacje ydowskiego prawa, a take teksty po wicone fizjonomistyce i chiromancji. Tajemna tradycja Hebrajskie sowo kabbala oznacza "otrzymanie", "to, co zostao przyjte" lub "tradycja ". ydowscy mistycy wybrali to sowo, chcc podkre li, e kabaa jest nauk wpisan w przymi narodu izraelskiego z Bogiem, przekazywan w sposb tajny, z ust do ust, by tylko wy

brani mogli j poj.