You are on page 1of 3

SAINT TERESITAS ACADEMY Aritao, Nueva Vizcaya HIGH SCHOOL DEPARTMENT Pangalan: _____________________________________ Taon at Seksiyon: _____________________ First

Preliminary Exam Filipino IV Inihanda ni: Maam Price I. MULTIPLE CHOICE. Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong. Lagyan ng shade/ I-shade ang bilog na katapat ng titik ng tamang sagot. A B C D O O O O 1. Ang masining na paraan ng paghahatid o paglilipat ng informasyon, ideya at kaalaman ng isang tao at sa kanyang kapwa tao ay . A. komunikasyon B. wika C. lingguistika D. diskurso O O O O 2. Sistema ng mga tunog arbitraryo na ginagamit sa komunikasyong pantao. A. ponema B. wika C. morpolohiya D. k omunikasyon O O O O 3. Ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika o pambalarila ay . A. pampanitikan B. pambansa C. lalawiganin D. kolokyal O O O O 4. Tumutukoy sa mga tao o pangkat ng mga taong pinagmumulan ng mensahe at ang siyang tumutukoy sa mensaheng ipinapadala. A. Mensahe C. Tagatanggap ng mensahe B. Tsanel ng Mensahe D. Nagpapadala ng Mensahe O O O O 5. Ito ay ang mga bagay-bagay na maaaring makasagabal sa proseso ng isang mabisang komunikasyon. A. Tugon o Fidback C. Daluyan/ Tsanel ng Mensahe B. Tagatanggap ng mensahe D. Mga Potensiyal na sagabal sa komunikasyon O O O O 6. Anong tugon naman ang nangangailangan pa ng panahon upang matanggap o maipadala ang mensahe? A. Naantalang-tugon C. Tuwirang-tugon B. Di-tuwirang tugon D. Walang tugon na naganap O O O O 7. Tinawagan ni Leah sa telepono si Bryan. Magandang tanghali, pwede bang makausap si Bryan? Tugon ni Dindi na may kapinsanan sa pandinig Ano po iyon, paki-ulit nga po? Ano ang dahilan ng suliraning pangkomunikasyong ito? A. Semantikong Sagabal C. Saykolohikal na Sagabal B. Pisikal na Sagabal D.. Pisiolohikal na Sagabal O O O O 8. Ang teorya ng wika na nagmula sa mga panggagaya ng mga tunog ng hayop at kalikasan ay . A. Tata B. Pooh-Pooh C. Ding-dong D. Bow- wow O O O O 9. Hayun siya, akyat na / wahh / Nandiyan na ako. Anong salita ang nagpapakita ng matinding damdamin ayon sa teoryang Pooh-Pooh? A. Akyat na B. Hayun C. Wahh D. Nandyan na O O O O 10. Naanyayahan si Gov. Banti Cuaresma na magsalita sa harap ng mga mag-aaral ng STA. Tinalakay niya ang mga pangangailangan at mga hakbang tungo sa tagumpay. Ano angtungkulin ng wika ang inilarawan ng pahayag na ito? A. Interaksiyunal C. Impormatib B. Instrumental D. Heuristic O O O O 11. Ang ay talaan ng buhay sapagkat dito inilalahad ng tao ang kanyang kaisipan at damdamin. A. panitikan B. Alpabetong Filipino C. wika D. retorika O O O O 12. Uri ng panitikan na nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maamyong salita sa mga taludtod na may sukat o bilang. A. Tuluyan o Prosa B. Patula C. Tulang Liriko D. Tulang Pasalaysay O O O O 13. Anyo ng paglalahad na nagsasaad ng sariling opiniyon o kuro-kuro ng sumulat hinggil sa isang paksa. A. Sanaysay B. Maikling Kwento C. Pabula D. Tula O O O O 14. Isang uri ng laro na naglalarawan sa isang bagay at siyang tumutulong upang mapatalas ang isipan ay tinatawag na . A. Salawikain B. Bugtong C. Sawikain D. Palaisipan O O O O 15. Anyo ng panitikan na naglalarawan sa kagandahan, kariktan at kadakilaan na ginagamitan ng mga piling salita upang maging kaakit-akit at mapalawak ang imahinasyon ng mambabasa. A. Sanaysay B. Maikling Kwento C. Pabula D. Tula
[ [ [ [[[ [[[ [[

IDENTIFICATION. Panuto: Basahing mabuti ang sumusunod na pahayag at isulat sa patlang ang tamang sagot. __________________1. ang tawagsa makabuluhang tunog ng isang wika. __________________2.Binubuo ng maliliit na yunit ng mga salita. __________________3.Ang tawag sa makaagham na pag-aaral sa mga makabuluhang tunog ng wika. __________________4.Ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga maliliit nay unit ng salita ay . __________________5. ang tawag sa makaagham na pag-aaral sa mga pangungusap. __________________6.Kapag pinag-ugnay ang mga salita ay maaari tayong makabuo ng mga . __________________7.Ano ang tawag sa makabuluhang palitan ng mga pangungusap ng dalawang tao o higit pang mga tao. __________________8.Lahat ng wika ay nakabatay sa . __________________9.Sino ang gumawa sa ABAKADANG Alpabeto ng mga Pilipino? __________________10. ang tinuring ng mga Pilipino na sinaunang alpabeto noong panahon ng mga kastila .

II.

III.

PAGSUSURI AT PAG-UNAWA SA BINASA. Panuto: Basahin at unawain ang bawat tanong/seleksiyon saka Ishade ang bilog sa tapat ng bawat titik ng tamang sagot mula sa ibinigay na mga opsiyon. Paksiw na Ayungin Ni Jose F. Lacaba Ganito ang pagkain ng paksiw ayungin Bunutin ang palikpik (para sa pusa na iyan at ang natirang tinik), At ilapat sa labi ang ulo, at sipsipin ang mga matang dilat; Pagkatapos ang mismong ulo ay sipsipin hanggang sa maubos ang katas nito.

Saka mo umpisahan ang laman Unti-unti lang, dahandahan, at simulan nang hustokakaunti iyang ulam natin, mahorap humagip ng ulam. Damihan mo ang kanin, paglawain sa sabaw,at huwag kang maangal, Payat man ang ayungin, pabigat ditto sa tiyan. A B C D O O O O 1. Sa anong uri ng tula nabibilang ang Paksiw na Ayungin? A. Patnigan B. Pandulaan C. Pasalaysay D. Pandamdamin O O O O 2. Ang tula ay nauuri sa . A. nakaugaliang tula C. kumbensiyonal B. blangkong berso D. malayang taludturan O O O O 3. Ang paksa ng tula ay tungkol sa . A. paglalarawan ng mga katotohanan sa buhay B. isdang ayungin na kahit payat ay masarap kainin C. isdang ayungin na kahit payat ay biyayang maituturing D. isdang ayungin na dapat tama ang paraan ng pagkain O O O O 4. Ano ang inilalarawan ng tula? A. Kahirapan at pagtitiis sa buhay C. Matinik at mahirap kainin ang ayungin B.Paraan ng tamang pagluluto ng ayungin D. Kasiyahan sa pagkain ng ayungin O O O O 5. Ang taludturang damihan mo ng kanin, paglawain sa sabaw ay nangangahulugang . A. Damihan ng kanin, punuin ng sabaw B. Palutangin ang kanin sa maraming sabaw C. Masarap ang pagkakaluto sa kanin at malasa ang sabaw D. Damihan ang paglalagay ng kanin at sabaw sapagkat kakaunti lang ang ulam

IV.

MATCHING TYPE. Panuto: Hanapin sa HANAY B ang kahulugan ng mga salita/salitang nasalungguhitan sa sumusunod na pangungusap sa HANAY A. Isulat ang titik ng tamang sagot bago ang bilang. HANAY A HANAY B

1. Dininig ng pangulo ang hinaing ng mga magsasaka 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.


sa Hacienda Luicita. Hindi nagustuhan ni Ana ang inaasal ng kapatid niya sa pngunguya ng pagkain. Ang mga tinedyer na lalaki ay mahilig mag-dota. Ang kapatid kong si Rene ay may insomnia. Maganda ang dulot sa pag-aalaga natin sa kalikasan. Animoy santo ang turing sa batang anak mayaman. Ang mga salita ng matatanda ay dapat nating itatak sa noo. Huwag mong biruin ang mga taong balat-sibuyas. Mag-ingat ka kay Raffy, at nang hindi niya mabilog ang ulo mo. Maraming napapasagot na dalaga ang mga binatang may matamis na dila. A. B. C. D. E. F. G. H. I. bigay maloko piko;iyakin kabataan daing kinikilos tandaan hindi makatulog taong napakabanal

J. bolero

V.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

K. maawain WASTONG GAMIT NG MGA SALITA. Panuto: Salungguhitan ang wastong salitang nasa kahon na gagamitin para mabuo ang bawat pangungusap. Ang kabayong pigil pigil ni Mang Juan ay kanyang (binitiwan, binitawan.) Ang (bibig, bunganga) ng aso ay maluwang. Hintayin mong may kumatok sa (pintuan, pinto) bago ka lumabas. (Pahirin, Pahiran) mo ang iyong luha sa mata. (Subukin, Subukan) nating alamin kung ano ang itinatago niya sa silid. Ang aso ay tumakbo (ng, nang) tumakbo para mahabol ang pusa. Nakasulat (ng, nang) tula si Dr. Jose Rizal nang siyay tatlong taong gulang pa lamang. Sasama rin ako (kung, kong) sasama si Anthony. Si Ariel ang kapatin (kung,kong) panganay. Magkasing ganda (rin, din) pala sina Eriel at Chrisline..