1.

FAKULTETI EKONOMIK A. PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror x − 5,5 x + 2,5 = 0 janë : b) x = 0,5 ; x = 5 Zgjidhja e jobarazisë 5 x − 4 < 3 − 2 x është : a) x < 1 b) x > 4 a ) x = −5,5 ; x = 2,5 c) x = −5 ; x = −0,5 .

2.

3.

c) 1 < x < 4 . Cila prej parabolave nuk e pret boshtin Ox të sistemit xOy : a ) y = −0,25 x 2 + 4 x − 4 ; b) y = −0,5 x 2 + 2 x − 3 ; c) y = 2 x 2 − 2 x − 1 . 1 y = −x + 1 + x +1 : Cila prej drejtëzave nuk e pret lakoren a ) y = −2 x b) y = x + 1 ; c) y = 2 x . 1 x − 3; 3

4.

5.

Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza normale : a ) y = 0,25 x − 4 , y = 0,5 x − 2 ; b) y = 0,75 x + 1 , y =

6.

c) y = −0,25 x + 2 , y = 4 x + 3 Cilën përqindje të shumës së tyre e përbëjnë numrat 54600 dhe 36400: a) 60% , 40% b) 54%, 46% c) 65% , 35% . Progresioni ( vargu ) aritmetik është dhënë me gjymtyrën e parë a1 = 4 dhe diferencën d = 10.Cila është shuma e dhjetë gjymtyrëve ( kufizave) të para të tij : a) S10 = 525 b) S10 = 490 c) S10 = 455 . Progresioni ( vargu ) gjeometrik është dhënë me gjymtyrën e parë a1 = 80 dhe koeficientin q = 1,02 . Cila është shuma e dhjetë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të tij : Kapitali K = 20000 euro , i dhënë me 2% interes të përbërë vjetor dhe kapitalizim vjetor për n = 10 vjet është : a) K10 = 26817,88 b) K10 = 24190,49 c) K10 = 24379,89 Cili prej numrave paraqet vlerën e derivatit të parë të funksionit 5 3 5 y = x3 − x 2 + x + 7 6 4 2 në x = -1 : a) 6,5 b) 3,5 c) 1,5

7.

8.

9.

10.

1.

FAKULTETI EKONOMIK B. PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror 0,75 x − 2,25 x − 3 = 0 janë : b ) x = −1 ; x = 3 Zgjidhja e jobarazisë 0,25 x − 10 > x − 4 është : a) x > 4 a ) x = 1 ; x = −4 c) x = 0,25 ; x = 2 .

2.

3.

b) − 4 < x < 0,25 c ) x < −8 . Cila prej parabolave nuk e pret boshtin Ox të sistemit xOy : a ) y = − x 2 + 2 x − 0,75 ; b) y = − x 2 − 3x − 4,5 ; c ) y = −0,25 x 2 − 5 x + 1 . 1 y = x+ 2x − 1 : Cila prej drejtëzave e pret lakoren a ) y = 2( x + 1) b) y = 1 − x c) y = x +1 2 .

4.

5.

6.

Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza normale : 4 5 3 2 a ) y = x − 2 , y = x + 2 ; b) y = − x + 3 , y = x − 3; 5 4 2 3 c) y = 0,5 x + 2 , y = 2 x − 0,5 Cilën përqindje të shumës së tyre e përbëjnë numrat 30450 dhe 56550: a) 37% , 63% b) 35%, 65% c) 39% , 61% . Progresioni ( vargu ) aritmetik është dhënë me gjymtyrën e parë a 1 = 6 dhe diferencën d = 8.Cila është shuma e dhjetë gjymtyrëve ( kufizave) të para të tij : a) S10 = 455 b) S10 = 420 c) S10 = 385 . Progresioni ( vargu ) gjeometrik është dhënë me gjymtyrën e parë a1 = 70 dhe koeficientin q = 1,04 . Cila është shuma e dhjetë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të tij : a) S10 = 875,98 b) S10 = 859,79 c) S10 = 840,43 Kapitali K = 16000 euro , i dhënë me 4% interes të përbërë vjetor dhe kapitalizim vjetor për n = 10 vjet është : a) K10 = 24190,49 b) K10 = 23683,91 c) K10 = 22804,51 Cili prej numrave paraqet vlerën e derivatit të parë të funksionit 5 y = −1,5 x 3 − x 2 + 3 x − 5 4 në x = -2 : a) 14 b) -10 c) 12

7.

8.

9.

10.

1.

FAKULTETI EKONOMIK C. PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror 1,25 x − 3,75 x − 5 = 0 janë : b) x = 2,5 ; x = 1,25 Zgjidhja e jobarazisë 2 − 3x > x + 5 është :
a) x <− 3 4 b) 2 < x <5

a ) x = 1 ; x = −5

c) x = −1 ; x = 4 .

2.

c) x > 5

.

3.

Cila prej parabolave e pret boshtin Ox të sistemit xOy : a ) y = 3 x 2 + 3 x − 1 ; b) y = x 2 + 2 x + 2 ; c ) y = −3 x 2 + 4 x − 2 . 2 y = x+ x−3 : Cila prej drejtëzave nuk e pret lakoren a) y = 6 − x b) y = 3 x − 3 c) y = 2 x − 3 .

4.

5.

6. 7.

Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza normale : 5 2 4 a ) y = x + 2 , y = x − 2 ; b) y = x + 3 , y = 0,75 x − 3; 2 5 3 c) y = −2 x + 1 , y = 0,5 x + 2 Cilën përqindje të shumës së tyre e përbëjnë numrat 39900 dhe 55100: a) 39% , 61% b) 42%, 58% c) 45% , 55% . Progresioni ( vargu ) aritmetik është dhënë me gjymtyrën e parë a 1 = 7 dhe diferencën d = 7.Cila është shuma e dhjetë gjymtyrëve ( kufizave) të para të tij : a) S10 = 385 b) S10 = 420 c) S10 = 455 . Progresioni ( vargu ) gjeometrik është dhënë me gjymtyrën e parë a 1 = 65 dhe koeficientin q = 1,05 . Cila është shuma e dhjetë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të tij : a) S10 = 859,79 b) S10 = 840,43 c) S10 = 817,56 Kapitali K = 14000 euro , i dhënë me 5% interes të përbërë vjetor dhe kapitalizim vjetor për n = 10 vjet është : a) K10 = 22804,52 b) K10 = 23683,91 c) K10 = 21490,51 Cili prej numrave paraqet vlerën e derivatit të parë të funksionit 3 3 y = x 4 − x 2 + 10 x − 5 8 4 në x = -1 :

8.

9.

10.

a) 14

b) 12

c) 10

1.

FAKULTETI EKONOMIK PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 1 2 x + x−6 = 0 Zgjidhjet e ekuacionit katror 3 janë : D. b) x = 3 ; x = −6 Zgjidhja e jobarazisë − 4 x + 2 < −3 x + 6 është :
a) x < −4 b) x > −4
2

a ) x = 2 ; x = −5

c ) x = 1 ; x = −4 .

2.

c) x < −6

.

3.

Cila prej drejtëzave nuk e pret parabollën y = x : a) y = − x b) y = x Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza paralele : a) 2 x − y = 1 2x + y = 3 b) 3 x − 2 y = 5 2x − 3y = 2 c) y = x − 1 . c) − 5 x + 4 y = 6 5 x − 2y = 3 2 .

4.

5.

Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza normale : a ) y = x + 4 , y = − x − 2 ; b) y = 2 x + 1 , y = 3 x + 2; c) y = −2 x + 2 , y = 2 x + 4 Cilën përqindje të shumës së tyre e përbëjnë numrat 24000 dhe 51000 : a) 34% , 66% b) 32%, 68% c) 36% , 64% . S8=156 është shuma e tetë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të progresionit aritmetik : a) a1=-1, d=6 b) a1=2 , d=5 c) a1=3 , d=4 . S7=137257 është shuma e shtatë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të progresionit gjeometrik : a) a1=4 , q=5 b) a1=2 , q=6 c) a1=1 , q=7 . Kapitali K = 30000 euro , i dhënë me 5% interes të përbërë vjetor dhe kapitalizim vjetor për n = 9 vjet është : a) K9 = 43033,90 b) K9 = 37800,10 c) K9 = 46539,85 Cili prej numrave paraqet vlerën e derivatit të parë të funksionit 1 x= 3 2 y = 4 x − 3x + 2 x + 10 në 2 :

6. 7.

8.

9.

10.

a) -3

b) 2

c) 6

1.

2.

FAKULTETI EKONOMIK PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 1 − x2 − x + 4 = 0 Zgjidhjet e ekuacionit katror 2 janë : 1 a) x = − ; x = 4 b ) x = −4 ; x = 2 c ) x = −1 ; x = 4 . 2 1 − ( x − 2) < x + 4 2 Zgjidhja e jobarazisë është : E.
a) x > −2 b) x < −2
2

c) x < −4

.

3.

Cila prej drejtëzave nuk e pret parabollën y = ( x − 1) : a) y = − x b) y = x c) y = x − 1 . Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza paralele : 1 3 1 a) x + y =1 b) x + y = 2 c) − x + 2 y = 1 2 2 2 1 − 2x − 6 y = 4 x+ y =5 − 2x + y = 2 2 . Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza normale : 1 1 1 a ) y = − x + 4 , y = − x + 3 ; b) y = − x + 1 , y = 4 x − 1; 4 2 4 3 2 c) y = x + 3 , y = x + 2 2 3 Cilën përqindje të shumës së tyre e përbëjnë numrat 33600 dhe 46400 : a) 40% , 60% b) 44%, 56% c) 42% , 58% . S8=172 është shuma e tetë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të progresionit aritmetik : a) a1=-3, d=7 b) a1=-1 , d=6 c) a1=1 , d=5 . S7=599186 është shuma e shtatë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të progresionit gjeometrik : a) a1=2 , q=8 b) a1=4 , q=7 c) a1=6 , q=6 . Kapitali K = 27000 euro , i dhënë me 6% interes të përbërë vjetor dhe kapitalizim vjetor për n = 8 vjet është : a) K8 = 46539,85 b) K8 = 43033,90 c) K8 = 37800,10 Cili prej numrave paraqet vlerën e derivatit të parë të funksionit

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

y=

5 3 3 2 x − x − 5 x + 12 3 2 a) 1

në x = −1 : b) -4

c) 3

1.

FAKULTETI EKONOMIK F. PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 2 Zgjidhjet e ekuacionit katror x − 36 = 0 janë : b ) x = −6 ; x = 6 2 Zgjidhja e jobarazisë katrore x − 4 > 0 është :
a ) x ∈( − ,−2) ∪ (2,+∞ ) ∞ b) x ∈(−2,2)
2 2

a ) x = 3 ; x = 12

c) x = −12 ; x = −3 .

2.

c) x ∈( − ,+∞) ∞

3.

Cila prej drejtëzave e pret rrethin x + y = 4 : a) x − y = 0 b) x + y = 2 2 Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza paralele : a) 2 x − 3 y + 4 = 0 b) x − 2 y + 1 = 0 x − 4y + 3 = 0 2x + y − 1 = 0 c) x + y = 10 . c) − x + 3 y + 5 = 0 2x − 6 y + 4 = 0 .

4.

5.

6. 7.

Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza normale : 1 a ) y = 2 x + 3 , y = −2 x + 1; b) y = −3x + 2 , y = x − 2; 3 c) y = − x + 1 , y = 2 x − 1 Cilën përqindje të shumës së tyre e përbëjnë numrat 22400 dhe 12600 : a) 58% , 42% b) 64%, 36% c) 68% , 32% . S6=78 është shuma e gjashtë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të progresionit aritmetik : a) a1= -1, d=3 b) a1=3 , d=4 c) a1= -5 , d=5 . S5=4665 është shuma e pesë gjymtyrëve ( kufizave ) të para të progresionit gjeometrik : a) a1=5 , q=4 b) a1=4 , q=5 c) a1=3 , q=6 . Kapitali K = 25000 euro , i dhënë me 10% interes të përbërë vjetor dhe kapitalizim vjetor për n = 8 vjet është : a) K8 = 63859,34 b) K8 = 53589,72 c) K8 = 53053,25 Cili prej numrave paraqet vlerën e derivatit të parë të funksionit 2 3 y = x 3 − x 2 + 5x + 2 3 2 në x = −1 : a) 12 b) 10 c) 8

8.

9.

10.

1.

FAKULTETI EKONOMIK PROVIMI PRANUES NË MATEMATIKË 3 x − 1 13 − x 7 x 11( x + 3) − = − 5 2 3 6 Zgjidhja e ekuacionit është : G. c) x = 2 . Sa është vlera e parametrit a ashtu që drejtëza 2 x + 3 y + 3a − 6 = 0 të kaloj nëpër origjinën e sisitemit koordinativ :
a) a =2 b) a= 3 2 c) a = −2

a) x = 3

b ) x = −2

2.

3.

2 2 Cila prej drejtëzave nuk ka pika të përbashkëta me rrethin x + y = 9 :

4.

a) x − y = 0 b) x + y = 5 Cili çift ekuacionesh paraqet dy drejtëza paralele : a) 2x − y = 1 2x + y = 3 b) 3 x − 2 y = 5 2x − 3y = 2

c) x + y = 3 . c) − 5 x + 4 y = 6 5 x − 2y = 3 2 .

5. 6. 7.

2 2 Qendra dhe rrezja e rrethit x − 6 x + y − 2 y − 6 = 0 është :

a) Q(3,-1), r=4 7% e numrit 120 është :

b) Q(-3,1), r=3

c) Q(3,1), r=4

a) 7,4 b) 8,4 c) 9 . Vargu aritmetik me kufizën e parë a1 = - 8 dhe diferencë d = 4 është : a) –4,-2, 2,4,8,... b) –8,-4,0,4,8,... c) 8,12,16,18,22,...

. 8.

2 3 Nëse A = x − 2 , atëhërë A dhe A është :

A2 = x 2 − 4x + 4
3 3 2 a) A = x − 6 x + 12 x − 8

A2 = x 2 + 4
3 3 b) A = x + 12 x − 8

A2 = x 2 − 4x + 4
3 3 2 c) A = x − 6 x + 8

. 9.

Çmimi pas ngritjes 10% është 66 euro. Sa ishtë çmimi para ngritjes? a) 55 b) 60 c) 62

10.

x − 2 y = −8  3 x + y = −3  është : Zgjidhja e sistemit a) { 2, 7} b) { 3, 4}

c) { -2, 3}

Testi I ( Provimi pranues në Matematikë-Fak.Ekonomik )

1.

Cakto parametrin b në drejtëzën bx + 2 y − 3 = 0 që ajo të kalojë nëpër pikën A(2,-1). 1 a) b=2 2 7 c) b= 2 .

b) b=3 x 2 − 6 x + y 2 − 8 y − 24 = 0 .

2.

Cakto qendrën dhe rrezen e rrethit : a) Q(4,3), r=49

b) Q(-4,-3), r=5

c) Q(3,4), r=7

3. Shkruaj disa terma të vargut aritmetik nëse janë dhënë : a1=2, d=3. a) 2,6,18,54,... b) 2,5,8,11,... c) 2,8,14,20,...

4.

2 3 Gjeje A dhe A nëse A = x − 3 .

A2 = x 2 − 6x + 9
3 3 2 a) A = x − 9 x + 27 x − 27

A2 = x 2 − 6 x − 9
3 3 2 b) A = x + 9 x − 27 x + 27

c)

A = x + 6x + 9
2 2

A 3 = x 3 − 9 x 2 − 27 x − 27 7 + 6x − 3 + 5x −3= 7 8 Të zgjidhet ekuacioni : x=5 2 3
x=7

5.

a) 6.

b)

c)

x=

3 16

Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve :

x + 4 y = 2  − x + y = 3 a) x = 2, y =1 y = −1 b) x = −2, y = −1 c)

x = −2, 7.

Gjeni 12% të numrit 120. a) 14,4 b) 144 c) 1,44

Testi II ( Provimi pranues në Matematikë-Fak.Ekonomik )

1. Cakto parametrin b në ekuacionin 3 y − 5 x + 4b − 3 = 0 ashtu që drejtëza e pret boshtin Oy në 3. 2 a) b= 3 1 2 . − 2. Cakto qendrën dhe rrezen e rrethit : a) Q(1,0), r=1 1,0), r=3

b) b= -6

c) b=-1

x 2 + y 2 − 2x = 0 . b) Q(0,1), r=2 c) Q(-

4. Shkruaj disa terma të vargut aritmetik nëse janë dhënë : a1= - 6, d=3. 2 1 − ,− a) -6,-2, 3 9 ,... 6,3,6,9,...

b) –6,-3,0,3,...

c) –

4.

2 Cakto prodhimin e polinomeve : ( x − 3)( x − 3 x − 4) .

3 2 a) x + 6 x − 5 x + 12

b) 5 4x + 3 4 − 6x = − 2 4 16

x 3 − 6 x 2 − 5 x − 12

c)

x − 6 x + 5 x + 12
3 2

5.

Të zgjidhet ekuacioni : x= 16 3

x+

a) 2 x=5 3 6.

b)

x=

3 16

c)

Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve : − 2 x + 3 y = −7   − 5 x − 2 y = 11  a) x = 1, y=6 y=3 b) x = −1, y = −3 c)

x = 2, 7.

Gjeni 0,25% të numrit 100. a) 25 b) 2,5 c) 0,25

Testi III ( Provimi pranues në Matematikë-Fak.Ekonomik )

1. Cakto parametrin a në ekuacionin − 5 x + 3 y − 3 + 4a = 0 ashtu që drejtëza e pret boshtin Ox në 3. 1 a) a = 2 a = 18 . 4 2. Cakto qendrën dhe rrezen e rrethit : a= 7 2

b)

c)

x 2 + y 2 − 4x = 0 .

a) Q(0,2), r=2 2), r=3

b) Q(2,0), r=1

c) Q(0,-

5. Shkruaj disa terma të progresionit gjeometrik nëse janë dhënë : a1=2, q=3. 2 2 2 2, , , ,... b) 3 9 27

a) 2,5,8,11 ,... 2,6,18,54,...

c)

4.

2 Cakto prodhimin e polinomeve : ( x + 3)( x − 7) . 3 2 a) x − 7 x − 3 x − 21

b)

x 3 − 7 x 2 + 3 x − 21

c)

x + 7 x − 3 x − 21
3 2

5.

Të zgjidhet ekuacioni :
x=3

x−

2 − 3x 8 − x − =2 8 12 x= 1 2

a) 6.

b)

x=2

c)

Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve : 3 x + 4 y = 11  4 x + 3 y = 10 a) x = −1, y=2 y = −2 b) x = 2, y =1 c)

x = 1, 7.

Gjeni 0,37% të numrit 1000. a) 3,7 b) 37 c) 0,37

Testi IV ( Provimi pranues në Matematikë-Fak.Ekonomik )

1.

Është dhënë drejtëza 5 x − y + 3 = 0 .Të gjendet koeficienti i drejtimit k dhe prerja e saj me boshtin e ordinatës. a) k=5 ; A(3,0) A(1,3) . b) k=5 ; A(0,3) x2 + y2 −1 = 0 . b) Q(2,2), r=2 c) c) k=3 ;

2.

Cakto qendrën dhe rrezen e rrethit : a) Q(1,1), r=2 Q(0,0), r=1

3.

Shkruaj disa terma të progresionit gjeometrik nëse janë dhënë : a1=4, q=5. b) 4,9,14,19,... c)

a) 4,20,100,500,... 4 4 4 4, , , ,... 5 25 125 4.

Cakto prodhimin e polinomeve : (−2 x + 3)( x − 5) .
a)
2

− 2 x 2 − 13 x − 15

2 b) 2 x + 13 x − 15

c)

− 2 x + 13 x − 15 4 x 3x − 17 5+ x + − 17 = 4 2 Të zgjidhet ekuacioni : 3 x= 1 15 x = 15

5.

a) x=5 6.

b)

c)

Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve : 5 x − 7 y − 1 = 0  8 x = 30 − 3 y  a) x = 3, y = −2 y=2 b) x = 2, y=3 c)

x = −3, 7.

Gjeni 0,25% të numrit 500. a) 125 b) 1,25 c)

12,5

Testi V ( Provimi pranues në Matematikë-Fak.Ekonomik )

1.

Është dhënë drejtëza x − 4 y + 1 = 0 .Të gjendet koeficienti i drejtimit k dhe prerja e saj me boshtin e ordinatës. 1 b) k= 4 ; A(1,0) x 2 + y 2 − 6x + 8 y = 0 . b) Q(3,-4), r=5 c) Q(1 c) k= 4

a) k=4 ; A(1,0) ; A(-1,0) . 2.

Cakto qendrën dhe rrezen e rrethit : a) Q(-3,4), r=4 3,-4), r=6

3.

Shkruaj disa terma të progresionit gjeometrik nëse janë dhënë : a1=5, q=5. b) 5,10,15,20,... c)

a) 5,25,125,625... 1 1 5,1, , ,... 5 25 4.

Cakto prodhimin e polinomeve : (− x − 2)(−3x − 4) .
2 a) − 3 x − 10 x − 8 2 b) 3 x − 10 x + 8 2 c) 3 x + 10 x + 8

5.

2( x − 4) 3(2 x − 3 3 x + 13 + = −7 − 3 5 8 Të zgjidhet ekuacioni : a) 1 x= 49 x = 49 b) x=7 c)

6.

Të zgjidhet sistemi i ekuacioneve :

3( x − y ) = 5( x + 3) − 13   2(2 x − 3 y − 10) = 5( y + 2) a) x = −2, y = −1 y=2 b) x = 2, y = −2 c)

x = 1, 7.

Gjeni 40% të numrit 80. a) 0,32 b) 3,2 c) 32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful