You are on page 1of 28

Studenci polecaj!

www.prz.edu.pl

Sowo od Dziekana .............................................................................................................3 Korzyci ze studiowania na naszym Wydziale ........................................................4 Kierunki na studiach I stopnia .......................................................................................5 Zarzdzanie ....................................................................................................................5 Logistyka .........................................................................................................................6 Finanse i rachunkowo ............................................................................................7 Stosunki midzynarodowe ......................................................................................8 Bezpieczestwo wewntrzne ..............................................................................10 Kierunki na studiach II stopnia ..................................................................................12 Zarzdzanie ..................................................................................................................12 Logistyka ......................................................................................................................15 Studia podyplomowe ......................................................................................................16 Zagraniczne wyjazdy studentw ...............................................................................17 Studenckie organizacje i koa naukowe ..................................................................18 Nasi absolwenci ................................................................................................................20 Pomoc materialna ............................................................................................................23 Zasady rekrutacji .............................................................................................................24 Kontakt .................................................................................................................................27

Spis treci

Studenci Wydziau Zarzdzania.

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA

Drodzy Kandydaci! Wydzia Zarzdzania Politechniki Rzeszowskiej ksztaci kadry menederskie od niemal dwudziestu lat, odnoszc wiele sukcesw. Wrd naszych absolwentw s dyrektorzy rnych instytucji i organizacji, waciciele firm, pracownicy naukowi, reprezentanci wiata polityki - posowie do Sejmu Rzeczypospolitej i parlamentu Unii Europejskiej. Nasi absolwenci s poszukiwani na rynku pracy, znajduj zatrudnienie w przedsibiorstwach krajowych i zagranicznych, w administracji rzdowej i samorzdowej, w instytucjach naukowo-badawczych. Sukcesy osigamy dziki konsekwentnie realizowanym zaoeniom studiw. Ksztacimy licencjatw, inynierw i magistrw, ktrzy odpowiadaj wymogom rynku pracy. Systematycznie aktualizujemy kierunki, specjalnoci i programy ksztacenia, co wynika z potrzeb nowoczesnej gospodarki. Gwarancj wysokiej jakoci nauczania jest certyfikat ISO 9001:2009 na wiadczenie usug dydaktycznych. Co roku najlepsi studenci otrzymuj stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego lub nagrod Rektora PRz. Bywaj laureatami bd finalistami oglnopolskich konkursw. Reprezentuj Podkarpacie i kraj w rnych dyscyplinach sportu, osigaj tytuy mistrzw Polski. Obowizujcy system punktw kredytowych ECTS (European Credit Transfer System) daje studentom Wydziau Zarzdzania prawo pobierania nauki jeden bd dwa semestry w zagranicznych uczelniach, np. Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugali, Belgii, Turcji, Cypru. Odbywaj praktyki i stae w szkoach wyszych Ukrainy. Rzeszw jest gwnym miastem akademickim regionu. Politechnika za - wedug rankingu Newsweeka - to najlepsza uczelnia Podkarpacia z szedziesicioletni tradycj. Podejmujc studia na Wydziale Zarzdzania, doczysz do grona kilkunastotysicznej braci studenckiej uczelni prnej i nowoczesnej, ale te cenicej pikn tradycj uniwersyteck. Serdecznie zapraszam na wszystkie kierunki licencjackie, inynierskie i magisterskie Wydziau Zarzdzania Politechniki Rzeszowskiej. dr hab. Grzegorz Ostasz, prof. PRz

SOWO OD DZIEKANA

wz.prz.edu.pl

KORZYCI ZE STUDIOWANIA NA NASZYM WYDZIALE


Decydujc si na studia na naszym Wydziale, bdziesz mie moliwo y wyboru spord wielu kierunkw, ktrych programy s na bieco dostosowywane do wymogw rynku pracy, y korzystania z wiedzy i dowiadcze wykwalifikowanej kadry dydaktyczno-naukowej, y rozwijania zainteresowa w wybranych (spord kilkunastu) koach naukowych, y studiowania w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus, y uczestniczenia w pracach wielu organizacji akademickich (m.in. Akademickiego Zwizku Sportowego, Studenckiego Zespou Pieni i Taca Pooniny), y uzyskania prestiowego dla pracodawcw dyplomu ukoczenia studiw, y odbywania zaj dydaktycznych w jednym miejscu zwartym i nowoczesnym kampusie Politechniki Rzeszowskiej.

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA

KIERUNKI NA STUDIACH I STOPNIA


Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne Po ukoczeniu studiw I stopnia na kierunku zarzdzanie moesz realizowa powierzone zadania z zakresu rnych funkcji zarzdzania w firmach i instytucjach. Bdziesz posiada wiedz i umiejtnoci niezbdne do prowadzenia wasnej firmy. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y prowadzenie wasnej firmy, y ksztatowanie strategii firm i instytucji, y zarzdzanie finansami, y projektowanie strategii marketingowej, y zarzdzanie personelem, y realizowanie bada marketingowych, y wykorzystanie technik sprzeday, y stosowanie najnowszych technologii informacyjnych w praktyce zarzdzania, y przeprowadzanie analizy i oceny wynikw dziaalnoci gospodarczej. Instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y przedsibiorstwa o rnym profilu dziaalnoci, y firmy doradcze, y instytucje otoczenia biznesu, y instytucje zajmujce si badaniem rynku, y organy administracji publicznej. Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno nowoczesny marketing y marketing w internecie, y techniki perswazji, y public relations, y postpowanie nabywcw. Specjalno zarzdzanie dziaalnoci gospodarcz y ochrona konkurencji i konsumentw, y formy zatrudnienia w gospodarce, y zarzdzanie produkcj, y metody rozwizywania konfliktw.

Zarzdzanie

wz.prz.edu.pl

Specjalno zarzdzanie przedsibiorstwem w warunkach globalizacji y podstawy doskonaoci menederskiej, y zarzdzanie zmian, y zarzdzanie organizacjami pozarzdowymi, y systemy informatyczne w zarzdzaniu personelem. Specjalno zarzdzanie finansami y midzynarodowe standardy rachunkowoci, y ubezpieczenia gospodarcze, y komputerowe wspomaganie rachunkowoci, y finanse Unii Europejskiej.

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

Studia I stopnia (inynierskie), stacjonarne i niestacjonarne Po ukoczeniu kierunku logistyka bdziesz dysponowa wiedz z zakresu nowoczesnych rozwiza logistycznych w przedsibiorstwie i umiejtnociami podejmowania racjonalnych decyzji, z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik inynierskich oraz zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Bdziesz przygotowany do sprawnego zarzdzania procesami i funkcjami logistycznymi. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y wiedza z zakresu logistyki i zarzdzania acuchem dostaw oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacyjnych i zarzdzania, y organizowanie i realizowanie operacyjnej dziaalnoci logistycznej, y zastosowanie metod i techniki inynierskiej w logistyce, y praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejtnoci z dziedziny logistyki w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y przedsibiorstwa produkcyjne i usugowe, y specjalistyczne firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne obsugujce ruch krajowy i midzynarodowy, y jednostki projektowe i doradcze zajmujce si problematyk logistyczn, y jednostki administracyjne, w ktrych wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna i umiejtnoci organizacyjne.
6

Logistyka

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno systemy transportowe y infrastruktura transportowa, y rodki transportu, y systemy informatyczne w transporcie, y optymalizacja procesw logistycznych, y handel i spedycja midzynarodowa. Specjalno zarzdzanie procesami logistycznymi y zintegrowane systemy zarzdzania, y prognozowanie i symulacja w logistyce, y instrumenty zarzdzania jakoci, y logistyka gospodarki odpadami, y informatyka w przedsibiorstwie logistycznym.

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne Po ukoczeniu kierunku finanse i rachunkowo bdziesz posiada wiedz i umiejtnoci pozwalajce na sprawne funkcjonowanie w przedsibiorstwach i instytucjach rynku finansowego. W trakcie studiw zdobdziesz wiedz oglnoekonomiczn oraz specjalistyczne umiejtnoci z zakresu rachunkowoci przedsibiorstw i zarzdzania finansami. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y rachunkowo przedsibiorstw, y zarzdzanie finansami, y rachunkowo finansowa i zarzdcza, y rachunek kosztw, y obowizujce przepisy i standardy sprawozdawczoci finansowej, y metody analizy finansowej i funkcjonowania rynkw finansowych, controlling i audyt finansowy. Zawody i instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y dziay finansowe i ksigowe przedsibiorstw i instytucji budetowych, y biura podatkowe i rachunkowe, y izby i urzdy skarbowe,

Finanse i rachunkowo

wz.prz.edu.pl

y instytucje finansowe, y dziay odpowiedzialne za zarzdzanie inwestycjami w przedsibiorstwie, y firmy audytorskie. Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno rachunkowo i podatki y kadry i pace, y rachunek kosztw i wynikw, y zobowizania podatkowe, y sprawozdawczo finansowa, y ewidencje podatkowe przedsibiorstw. Specjalno finanse przedsibiorstw y analiza rynku usug finansowych, y ubezpieczenia finansowe, y zarzdzanie ryzykiem finansowym, y techniki inwestowania na rynkach kapitaowych, y gieda i operacje giedowe.

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne Po ukoczeniu kierunku stosunki midzynarodowe bdziesz mg peni rne role w yciu spoeczno-politycznym oraz podejmowa prac w podmiotach gospodarczych i instytucjach publicznych, ktrych dziaalno przekracza granice kraju. W trakcie studiw bdziesz mie moliwo doskonalenia umiejtnoci jzykowych oraz poznawania kultur innych krajw. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y z zakresu historii, socjologii, politologii, prawa midzynarodowego, ekonomii, y stosunki gospodarcze i polityczne wybranych regionw wiata, y procesy globalizacji i integracji, y zagadnienia bezpieczestwa midzynarodowego w aspekcie politycznym, ekonomicznym i militarnym,

Stosunki midzynarodowe

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA y analiza i ocena procesw i zjawisk zachodzcych w poszczeglnych regionach wiata. Zawody i instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y organizacje midzynarodowe, rzdowe i pozarzdowe, y firmy ubezpieczeniowe, finansowe i leasingowe, y hotele i biura podry, y firmy spedycyjne obsugujce ruch zagraniczny, y media. Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno bezpieczestwo midzynarodowe y konflikty midzynarodowe, y zagroenia bezpieczestwa midzynarodowego, y bezpieczestwo ekonomiczne wspczesnych pastw, y bezpieczestwo systemw informacyjnych. Specjalno integracja europejska y polityki wsplnotowe, y marketing midzynarodowy, y polityka monetarna strefy euro, y spoeczestwo obywatelskie UE.

Studenci Politechniki Rzeszowskiej w midzynarodowym towarzystwie w Islandii.

wz.prz.edu.pl

Specjalno midzynarodowe stosunki gospodarcze y handel midzynarodowy, y wybrane problemy wspczesnej gospodarki wiatowej, y negocjacje i umowy w handlu midzynarodowym, y midzynarodowe standardy ksztatowania przewagi konkurencyjnej.

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne Po ukoczeniu kierunku bezpieczestwo wewntrzne bdziesz posiada kompleksowe umiejtnoci i kompetencje zwizane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagroenia wewntrznego oraz przeciwdziaaniem mu. W trakcie studiw zdobdziesz umiejtno analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczestwa i zarzdzania bezpieczestwem w skali lokalnej, regionalnej oraz narodowej. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y podstawy nauk spoecznych, organizacji i zarzdzania, y regulacje prawne zwizane z bezpieczestwem wewntrznym, y konkretny i optymalny w danych warunkach sposb postpowania, y uwzgldnianie ryzyka i przewidywanie skutkw podejmowanych decyzji, y kierowanie zespoami ludzkimi, y zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji, y zasady i formy funkcjonowania podmiotw bezpieczestwa, y zadania i zasady funkcjonowania organw pastwa, administracji publicznej, y zarzdzanie w sytuacjach kryzysowych, y ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, y zwalczanie przestpczoci i terroryzmu. Zawody i instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y jednostki organizacyjne sub pastwowych (m.in. Policja, Siy Zbrojne RP, Suba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Stra Graniczna, BOR), y organy administracji rzdowej i samorzdowej, y firmy i instytucje z sektora ochrony osb i mienia, y wewntrzne suby ochrony firm i instytucji, y agencje detektywistyczne.
10

Bezpieczestwo wewntrzne

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno bezpieczestwo w komunikacji i transporcie y infrastruktura transportu, y zarzdzanie transportem, y prawo transportowe, y wypadki i katastrofy w transporcie. Specjalno zarzdzanie kryzysowe y strategia bezpieczestwa wewntrznego, y psychologia w sytuacjach zagroenia, y logistyka w zarzdzaniu kryzysowym, y zarzdzanie ryzykiem.

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

Studenci podczas wykadu w auli S-1.

wz.prz.edu.pl

11

KIERUNKI NA STUDIACH II STOPNIA


Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne Po ukoczeniu studiw II stopnia na kierunku zarzdzanie bdziesz posiada specjalistyczn wiedz z zakresu rnych obszarw nauk o zarzdzaniu oraz umiejtnoci jej zastosowania w praktyce. Bdziesz przygotowany do podjcia pracy na stanowiskach wymagajcych podejmowania autonomicznych decyzji dotyczcych zrnicowanych aspektw funkcjonowania przedsibiorstw i innych organizacji. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y zarzdzanie organizacjami w turbulentnym otoczeniu, y projektowanie aktywnoci gospodarczej w skali midzynarodowej, y wykorzystywanie aplikacji informatycznych w zarzdzaniu przedsibiorstwem, y prognozowanie efektw dziaalnoci gospodarczej, y rozumienie specyfiki nowoczesnych form komunikacji, y realizowanie aktywnoci marketingowej w rnych sektorach gospodarki,

Zarzdzanie

Zajcia w nowoczesnym Laboratorium Komputerowym.

12

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA y stosowanie technik autoprezentacyjnych, y prowadzenie negocjacji handlowych, y organizowanie struktur handlowych. Instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y przedsibiorstwa produkcyjne, usugowe, handlowe o rnym profilu dziaalnoci, y firmy doradcze, szkoleniowe, consultingowe, y firmy zajmujce si badaniem rynku, y agencje reklamowe, y organizacje pozarzdowe, y jednostki samorzdu terytorialnego i organy administracji publicznej. Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno profesjonalny meneder y nowoczesne formy komunikacji z klientem, y komunikacja midzykulturowa, y satysfakcja i lojalno klienta, y etykieta menedera. Specjalno rachunkowo w zarzdzaniu finansami przedsibiorstw y informatyczne programy finansowe, y rachunkowo korporacji midzynarodowych, y zarzdzanie ryzykiem w inwestycjach giedowych, y gry decyzyjne. Specjalno zarzdzanie organizacjami publicznymi y audyt w administracji publicznej, y administracja publiczna w zarzdzaniu funduszami Unii Europejskiej, y zamwienia publiczne, y postpowanie administracyjne. Specjalno zarzdzanie wasn firm y metody heurystyczne, y wywiad gospodarczy, y zarzdzanie projektami Unii Europejskiej, y restrukturyzacja przedsibiorstw. Specjalno komunikacja w biznesie y reklama, y komunikacja w biznesie,

wz.prz.edu.pl

13

y wspczesne stosunki polityczne, y analiza opinii publicznej. Specjalno zarzdzanie logistyk w przedsibiorstwie y logistyka produktu, y infrastruktura logistyczna, y logistyka dystrybucji, y ekologistyka. Specjalno zarzdzanie produktem y strategia cenowa, y badanie i ocena jakoci produktw, y zarzdzanie mark produktu, y techniki sprzeday produktw. Specjalno informatyczne techniki w marketingu y grafika reklamowa, y poligrafia uytkowa, y systemy identyfikacji wizualnej, y digital merchandising.

Laboratorium Gospodarki Magazynowej i Grafiki Inynierskiej.

14

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA Specjalno zarzdzanie rozwojem regionalnym i projektami UE y europejska polityka regionalna, y marketing regionalny i lokalny, y zarzdzanie jednostkami samorzdu terytorialnego, y zrwnowaony rozwj UE. Specjalno zarzdzanie zasobami ludzkimi y nowoczesne metody rekrutacji kadr, y ksztatowanie kadry menederskiej, y zarzdzanie konfliktem i negocjacje, y zarzdzanie zespoami projektowymi.

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne i niestacjonarne Po ukoczeniu kierunku logistyka bdziesz posiada wszechstronne przygotowanie z zakresu logistyki podmiotw gospodarczych (produkcyjnych, handlowych i usugowych) oraz innych organizacji funkcjonujcych w ramach acucha dostaw. Podczas studiw zdobdziesz praktyczne umiejtnoci wykorzystania wiedzy w rzeczywistych procesach gospodarczych przy zachowaniu zasad prawnych i etycznych. Bdziesz w peni przygotowany do pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym oraz prowadzenia wasnej dziaalnoci logistycznej. Umiejtnoci i wiedza, jakie bdziesz mg zdoby y wszechstronna wiedza i umiejtnoci z zakresu logistyki oraz uwarunkowa ekonomiczno-finansowych w dziaalnoci gospodarczej, y umiejtne wykorzystanie i zastosowanie nowoczesnych koncepcji, metod zarzdzania i technologii informacyjnych w logistyce, y twrcze i racjonalne podejcie do biznesu z zachowaniem zasad etycznych, y rozumienie i praktyczne zastosowanie norm i regulacji prawnych w dziaalnoci logistycznej, y przygotowanie do objcia stanowisk kierowniczych, y przygotowanie do pracy badawczej i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Logistyka

wz.prz.edu.pl

15

Instytucje, w ktrych bdziesz mg pracowa y przedsibiorstwa o rnym profilu dziaalnoci, y specjalistyczne firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne obsugujce ruch krajowy i midzynarodowy, y jednostki projektowe i doradcze zajmujce si problematyk logistyczn, y jednostki administracyjne, w ktrych wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna i umiejtnoci organizacyjne. Wybrane przedmioty na specjalnociach* Specjalno logistyka dystrybucji i handlu y system logistyczny obsugi zamwie, y kanay dystrybucji, y zarzdzanie logistyczne dystrybucj i handlem. Specjalno logistyka miejska y zarzdzanie systemem logistycznym miast, y transport miejski, y logistyka odpadw komunalnych. Specjalno transport w logistyce y systemy transportu dbr, y nowoczesne technologie transportowe, y symulacja procesw transportowych. Dla absolwentw, ktrzy chc kontynuowa edukacj na studiach podyplomowych, oferujemy nastpujce kierunki*: y doradztwo zawodowe, y public relations, y zarzdzanie bezpieczestwem i higien pracy, y zarzdzanie informacj, y zarzdzanie i pozyskiwanie funduszy europejskich, y zarzdzanie parafi, y nowoczesne techniki komunikacji z klientem, y zarzdzanie placwkami owiatowymi, y zarzdzanie transportem zbiorowym,

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

STUDIA PODYPLOMOWE

16

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA y zarzdzanie w sytuacjach szczeglnych, y stosunki transgraniczne i euroregionalne, y podyplomowe studia menederskie.

Studiujc na Wydziale Zarzdzania, bdziesz mie moliwo wyjazdu w ramach Programu LLP/Erasmus do 15 szk wyszych w 11 krajach (Belgia, Cypr, Dania, Hiszpania, Islandia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Sowacja, Turcja i Wochy). Dziki tym wyjazdom moesz osign wiele korzyci 1) zawodowych: y poznasz sposoby nauczania w innych krajach, y poszerzysz wiedz o podejcia prezentowane w innych krajach, y nabdziesz specjalistycznych umiejtnoci jzykowych, y zbudujesz kompetencje interpersonalne w otoczeniu midzynarodowym, y bdziesz mie moliwo odbycia praktyki w firmie zagranicznej i nawiesz kontakty z potencjalnymi pracodawcami, y stworzysz sie kontaktw o charakterze midzynarodowym, mogcych w przyszoci zaowocowa profesjonaln wspprac, 2) osobistych: y poszerzysz wiatopogld, y nabdziesz umiejtnoci empatii i tolerancji wobec innych kultur, mentalnoci, religii oraz stylu ycia, y umocnisz pewno siebie, umiejtnoci szybkiego i samodzielnego podejmowania decyzji, y nabdziesz umiejtnoci kreatywnoci i przedsibiorczoci, y bdziesz mie moliwo podrowania i poznawania nowych miejsc w Europie, y nawiesz nowe, ciekawe znajomoci. Studenckie wspomnienia wyjazdw z Erasmusa () Przeycia trudne do opisania: rado, satysfakcja, duma, uczucie dobrze spdzonego czasu ogarniay mnie czsto przez te sze miesicy studiw za granic. ycz tego zreszt serdecznie kademu studentowi i dzi-

* Liczba i rodzaj specjalnoci w danym roku akademickim bd uzalenione od liczby zainteresowanych osb.

ZAGRANICZNE WYJAZDY STUDENTW

wz.prz.edu.pl

17

() To ogromne dowiadczenie yciowe, zwaszcza dla osoby, ktra cae ycie mieszka w jednym miecie. O tym, co zyskaam mogabym dugo opowiada. () Trudno zawrze w kilku zdaniach par najlepszych miesicy ycia, to trzeba po prostu przey. aden wykadowca, adna uczelnia nie przekae takiej wiedzy, praktyki i dowiadczenia, jak samodzielny wyjazd na studia za granic. Magdalena Pcherek, Portugalia Wyjecha na Erasmusa mona tylko raz, jednak Erasmusem zostaje si ju na zawsze. To tylko semestr bd dwa, a zmieni si moe cae ycie ;-). Ola Gawlak, Portugalia

kuj Politechnice Rzeszowskiej za szans wzicia udziau w tym niesamowitym programie, jakim jest Erasmus. Powodzenia! Anna Czech, Niemcy

() Polecam kademu wyjazd w ramach programu Erasmus. Jest to niezapomniane przeycie uczce ycia, samodzielnoci, pozwalajce pozna nowych ludzi, ich zwyczaje, kultur i pozostawiajce wspaniae wspomnienia i przyjanie, ktre mam nadziej w moim przypadku przetrwaj wiele lat. Renata Urzdowska, Dania

Studiujc na naszym Wydziale, bdziesz mg rozwija swoje pasje i zainteresowania, korzystajc z bogatej oferty uczelnianych organizacji dziaajcych m.in. w obszarze sportu, nauki, turystyki. Na Politechnice Rzeszowskiej dziaa Klub Uczelniany Akademickiego Zwizku Sportowego. Prowadzi on zajcia w 20 sekcjach sportowych i or18

Jeli marzysz o zagranicznych wyjazdach w ramach programu Erasmus, moesz skorzysta z programu ICEC International Classroom - Erasmus Challenge (ICEC) to autorski program zainicjowany i zorganizowany przez pracownikw Wydziau Zarzdzania PRz. Gwnym jego celem jest promowanie wyjazdw zagranicznych i studiowania za granic studentw PRz. Pragniemy przybliy atmosfer studiw zagranicznych, proponujc wykady w jzyku angielskim oraz integrujc rodowisko studentw polskich i obcokrajowcw.

STUDENCKIE ORGANIZACJE I KOA NAUKOWE

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA ganizuje wiele sportowo-rekreacyjnych imprez, w tym akademickie mistrzostwa wojewdztwa i Polski. Najlepsi sportowcy mog korzysta ze specjalnych stypendiw. Realizacji sportowych zainteresowa w obszarze rnych dyscyplin su trzy areny sportowe z przeznaczeniem do: koszykwki, siatkwki, tenisa ziemnego i halowej piki nonej oraz sale do sportw walki, fitness, gimnastyki, tenisa stoowego. Posiadamy take saun, siownie, korty tenisowe, jak rwnie pierwsz w Rzeszowie profesjonaln ciank wspinaczkow. Osoby zainteresowane tacem mog zosta czonkiem liczcego obecnie ponad 100 osb Studenckiego Zespou Pieni i Taca Pooniny. W jego skad wchodz 4 grupy taneczne, grupa wokalna i kapela. Zesp wzi ju udzia w 2 tys. krajowych i zagranicznych koncertw na 3 kontynentach; by laureatem wielu folklorystycznych festiwali. Naukowe zainteresowania, wiedz i umiejtnoci studenci naszego Wydziau mog poszerza, uczestniczc w wybranym spord kilkunastu k naukowych. Obecnie dziaaj: y Koo Naukowe Przedsibiorczoci i Zarzdzania rodowiskiem Ekobiznes, y Koo Naukowe Pikna w Zarzdzaniu i Technice,

Czonkowie dwch k naukowych Wydziau Zarzdzania na obozie integracyjnym.

wz.prz.edu.pl

19

Koo Naukowe Komunikacji Marketingowej, Koo Naukowe Reklamy, Koo Naukowe Finansw i Zarzdzania, Koo Naukowe Inynierii Finansowej, Koo Naukowe Rachunkowoci i Ubezpiecze Gospodarczych, Koo Naukowo-Badawcze Turystyki Tuptu, Koo Naukowe Lex, Koo Naukowe Ekonomii Alternatywnych, Koo Naukowo-Badawcze Merceologw MERC, Koo Naukowe Interdyscyplinarnego Mylenia w Naukach Ekonomicznych, y Koo Naukowe Logistykw, y Koo Naukowe Informatyki Stosowanej. Wicej informacji znajdziesz na stronach: y http://portal.prz.edu.pl/pl/studenci-i-doktoranci/studenci/organizacjestudenckie/ y http://wz.portal.prz.edu.pl/pl/studenci/kola-naukowe/ y y y y y y y y y y

Wiedza i umiejtnoci zdobyte na Wydziale Zarzdzania pozwalaj absolwentom podj prac na stanowiskach przeznaczonych dla specjalistw. Na rynku pracy nasi absolwenci znajduj zatrudnienie na stanowiskach analitycznych i operacyjnych oraz menederskich w przedsibiorstwach produkcyjnych, usugowych i handlowych, instytucjach publicznych oraz organizacjach non-profit. Nabyta wiedza i umiejtnoci pozwalaj im na samodzielne prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. Wydzia Zarzdzania moe pochwali si ju liczn grup absolwentw, wrd ktrych s waciciele firm, dyrektorzy rnych organizacji, pracownicy naukowi oraz przedstawiciele mediw, polityki i ycia spoecznego. Nasi absolwenci odnosz sukcesy nie tylko na polskim rynku, ale i w innych pastwach wiata, gdzie s cenionymi profesjonalistami. Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentw, stworzylimy Klub Absolwentw, ktry umoliwia wspistnienie z uczelni i wspiera rozwj naszego Wydziau. Chcemy za jego pomoc tworzy nowe perspektywy naukowe, zawodowe i towarzyskie oraz lobby na rzecz naszej uczelni.
20

NASI ABSOLWENCI

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA

Jak wspominaj nas absolwenci? Mc powiedzie rb to co kochasz, a nigdy nie bdziesz pracowa i sprawi, by to zdanie stao si zawodow yciow dewiz to niewtpliwe szczcie i przywilej pasjonatw. Bez wtpienia do rozwoju pasji, jak jest marketing i wszystko co z nim zwizane, przyczyni si w moim przypadku Wydzia Zarzdzania Politechniki Rzeszowskiej. Co sdz na jego temat? Powiem krtko: wiedza przekazana z pasj pasj kreuje Jacek Wach, kierownik Dziau Marketingu i Obsugi Klienta, BMM Sp. z o.o.

Studia na Wydziale Zarzdzania Politechniki Rzeszowskiej przygotoway mnie dobrze do sprostania obowizkom zawodowym. Nauczyy midzy innymi pracy grupowej, szukania niestandardowych rozwiza, stymuloway kreatywno i ciekawo, ktra to z kolei pozwalaa traktowa nowe wyzwania bez obaw, jako potencjaln szans. Justyna Kalisz-li, kierownik Dziau Realizacji Dostaw i Gospodarki Materiaowej, BWI Poland Technologies Sp. z o.o. Oddzia w Kronie

To nie przypadek, e tak bogate dowiadczenie praktyczne i teoretyczne w dziedzinie zarzdzania zaczo si od Wydziau Zarzdzania Politechniki Rzeszowskiej. Wykadaj tu wymienici fachowcy, wysoko cenieni w rodowisku naukowym i praktyce biznesowej. Pracujc w Sekcji Pozyskiwania Zasobw Ludzkich, byem odpowiedzialny za proces rekrutacji. Z przyjemnoci musz stwierdzi, e absolwenci Politechniki Rzeszowskiej bardzo korzystnie wypadali na tle pozostaych kandydatw. dr Marcin Kak, WSK PZL-Rzeszw S.A. Dziki wiedzy zdobytej na Wydziale Zarzdzania, zaangaowaniu w ycie studenckie, dowiadczeniom, ktre uksztatoway moj osobowo, od paru lat pracuj jako copywriter i pracownik dziau eventw w jednej z krakowskich agencji reklamowych. Niewtpliwie za rozbudzenie moich pasji zwizanych z dziedzin reklamy naley wini 4-letnie uczestnictwo w Studenckim Kole Naukowym Komunikacji Marketingowej. Stao si ono dla mnie nieskoczon skarbnic wiedzy, cudownych, pozytywnie zakrconych ludzi oraz rdem bezcennej moliwoci uzupenienia wiedzy teoretycznej praktyczn. Agnieszka Wojtyniak, copywriter

wz.prz.edu.pl

21

Do dzi z umiechem na twarzy wspominam kady dzie na uczelni, yczliwych ludzi i przyjaci ze studiw. Na temat Wydziau Zarzdzania mog wypowiada si w samych superlatywach, poczwszy od rewelacyjnej kadry, przez sprawnie funkcjonujcy dziekanat, do wietnie przygotowanych sal dydaktycznych. auj tylko jednego, e ten czas tak szybk min... Wiele dabym, by mc ponownie studiowa na Wydziale Zarzdzania. ukasz Wojtas, przedstawiciel handlowy ds. kluczowych klientw

Powodzenie zawodowe zaley od nas samych. Kady czowiek dostaje swoj szans czy nawet kilka szans w yciu i zazwyczaj pojawiaj si one niespodziewanie. Przygotowanie do niej zaley tylko od nas samych, nawet nie od samej uczelni, bo kada szkoa daje nam wicej moliwoci ni jestemy w stanie wykorzysta. Uczmy si wic nie dla dyplomu, ale dla bycia przygotowanym do naszej szansy. Marcin Kabaa, manager, Goodyear Luxemburg

Ceremonia graduacji.

22

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA

Jeli jeste studentem Politechniki Rzeszowskiej i speniasz okrelone warunki, moesz korzysta z rnych form pomocy materialnej, w tym ze stypendiw: socjalnego, rektora dla najlepszych studentw, specjalnego dla osb niepenosprawnych, a take z zapomogi, stypendium ministra za osignicia w nauce i stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe. Stypendium socjalne moesz otrzymywa ju od pierwszego roku studiw, jeli znajdujesz si w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium jest przyznawane na wniosek studenta, zoony w dziekanacie Wydziau, na ktrym studiuje, wraz z dokumentacj potwierdzajc sytuacj materialn wnioskujcego. Student studiw stacjonarnych znajdujcy si w trudnej sytuacji materialnej moe otrzymywa stypendium socjalne w zwikszonej wysokoci z tytuu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym ni dom studencki, jeeli codzienny dojazd z miejsca staego zamieszkania do uczelni uniemoliwiaby lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Stypendium rektora dla najlepszych studentw moe otrzymywa student, ktry uzyska za rok studiw wysok redni ocen lub posiada osignicia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. Stypendium rektora dla najlepszych studentw jest przyznawane na wniosek studenta przez rektora. Stypendium ministra za osignicia w nauce moe by przyznane studentowi szczeglnie wyrniajcemu si w nauce oraz posiadajcemu osignicia naukowe, ktry zaliczy kolejny rok studiw. Stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe moe by przyznane studentowi, ktry osign wysoki wynik sportowy we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym i zaliczy kolejny rok studiw. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentw, stypendium ministra za osignicia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osignicia sportowe student moe ubiega si nie wczeniej ni po zaliczeniu pierwszego roku studiw. Stypendium specjalne dla osb niepenosprawnych moe otrzymywa student z tytuu niepenosprawnoci potwierdzonej orzeczeniem waciwego organu, poczwszy od pierwszego roku studiw. Stypendium jest przyznawane na udokumentowany wniosek studenta.

POMOC MATERIALNA

wz.prz.edu.pl

23

Zapomoga moe by przyznana na wniosek studenta, ktry z przyczyn losowych znalaz si przejciowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym mog by: nieszczliwy wypadek, cika choroba studenta, mier lub cika choroba czonka rodziny studenta, klski ywioowe (np. poar, powd) i inne, na skutek ktrych student znalaz si w trudnej sytuacji materialnej.

ZASADY REKRUTACJI

Podstaw przyjcia na studia I stopnia stanowi wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzaoci. Kandydaci, ktrzy uzyskali wiadectwo dojrzaoci w systemie nowej matury, przedstawiaj wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotw objtych procedur kwalifikacyjn dla danego kierunku studiw, uzyskane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w czci pisemnej. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczeglnych przedmiotw s przeliczane na punkty za pomoc wag ustalonych odpowiednio dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. Kandydaci, ktrzy uzyskali wiadectwo dojrzaoci w systemie starej matury, w postpowaniu kwalifikacyjnym przedstawiaj oceny z przedmiotw objtych procedur kwalifikacyjn dla danego kierunku studiw, przy czym: y oceny z egzaminu dojrzaoci s traktowane na rwni z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie rozszerzonym w systemie nowej matury, y oceny ze wiadectwa dojrzaoci (lub w przypadku kandydatw, ktrzy dysponuj dwustronicow wersj wiadectwa dojrzaoci - oceny ze wiadectwa ukoczenia szkoy redniej) s traktowane na rwni z wynikami egzaminu maturalnego uzyskanymi na poziomie podstawowym w systemie nowej matury. Suma punktw uzyskanych w postpowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotw decyduje o kolejnoci na licie rankingowej kandydatw na dany kierunek. Studia II stopnia Podstaw przyjcia na studia II stopnia jest posiadanie tytuu zawodowego licencjata, inyniera, magistra lub rwnorzdnego oraz spenienie

Studia I stopnia

24

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA obowizujcych na Politechnice Rzeszowskiej warunkw rekrutacji. Przyjcie na studia nastpuje na podstawie wynikw konkursowego postpowania kwalifikacyjnego. Rejestracja kandydatw na studia odbywa si drog elektroniczn w terminach okrelonych w harmonogramie rekrutacji. Kandydaci mog korzysta z dostpu do systemu we wasnym zakresie, w trakcie caego okresu przewidzianego na proces rekrutacji. Uczelnia zapewnia dostp do stanowisk komputerowych, a pomocy kandydatom udzielaj pracownicy wydziaowych komisji rekrutacyjnych. Aby zarejestrowa si w systemie, naley y wyrazi zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji oraz zaakceptowa zasady systemu, y zoy owiadczenie o odpowiedzialnoci za prawdziwo i kompletno danych przekazanych podczas rejestracji i przyjciu do wiadomoci, e Politechnika Rzeszowska nie ponosi odpowiedzialnoci za tre podawanych przez kandydata informacji, y zaoy konto osobiste, ktrego identyfikatorem jest numer PESEL kandydata, y wypeni kwestionariusz osobowy, y dokona wyboru kierunkw studiw, y poda przedmioty zdawane na maturze, ich poziom i wyniki, y wnie opat rekrutacyjn. Zaoenie konta osobistego jest niezbdne w celu y dokonania i potwierdzenia rejestracji, y przekazania przez komisj rekrutacyjn wszelkich wiadomoci niezbdnych w postpowaniu kwalifikacyjnym, y przekazania przez komisj informacji o wynikach postpowania kwalifikacyjnego. Informacje przesane kandydatowi za pomoc jego osobistego konta uwaa si za przekazane. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki niezapoznania si kandydata z tymi wiadomociami. Kandydat jest zobowizany do zachowania w tajemnicy hasa dostpu do osobistego konta rejestracji. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialnoci za skutki udostpnienia tego hasa.

wz.prz.edu.pl

25

Dokumenty Kandydat zakwalifikowany do przyjcia na pierwszy rok studiw ma obowizek dostarczy nastpujce dokumenty: y ankiet osobow (formularz PODANIA SIR wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata), y orygina potwierdzenia wniesienia opaty za postpowanie zwizane z przyjciem na studia, y orygina lub odpis wiadectwa dojrzaoci albo duplikat wiadectwa dojrzaoci wydany przez waciw Okrgow Komisj Egzaminacyjn (dotyczy kandydatw z tzw. now matur), y orygina lub odpis wiadectwa dojrzaoci albo duplikat wiadectwa dojrzaoci wydany przez szko redni, a w przypadku kandydatw dysponujcych dwustronicow wersj wiadectwa dojrzaoci rwnie orygina wiadectwa ukoczenia szkoy redniej (dotyczy kandydatw z tzw. star matur), y kopi dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo kandydata na studia (w skali 2:1), y trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodw osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej zaczona do formularza PODANIA SIR. Niedopenienie obowizku potwierdzenia podjcia studiw poprzez dostarczenie wymaganych dokumentw jest rwnoznaczne z rezygnacj ze studiw. Uyteczne adresy internetowe Szczegowe zasady postpowania kwalifikacyjnego na poszczeglne kierunki studiw znajdziesz na stronie: http://rekrutacja.prz.edu.pl

26

wz.prz.edu.pl

WYDZIA ZARZDZANIA

KONTAKT
Wydzia Zarzdzania al. Powstacw Warszawy 10, 35-959 Rzeszw fax: +48 17 862 81 93 tel.: +48 17 865 13 83 +48 17 865 16 34 +48 17 865 19 32 +48 17 865 10 99 +48 17 865 18 24 +48 17 865 11 82 +48 17 865 17 40 e-mail: rz@prz.edu.pl http://wz.prz.edu.pl Dzia Ksztacenia al. Powstacw Warszawy 12, 35-959 Rzeszw tel./fax: +48 17 854 30 55 tel.: +48 17 865 12 85 +48 17 865 11 09 +48 17 865 15 72 e-mail: rekrut@prz.edu.pl http://rekrutacja.prz.edu.pl

Budynek gwny Wydziau Zarzdzania.

Autorzy zdj: K. Kud, D. oza, M. Misiakiewicz, A. Surowiec

Opracowanie: M. Jagieowicz, A. Worosz 27

wz.prz.edu.pl

Wydzia Zarzdzania Politechniki Rzeszowskiej al. Powstacw Warszawy 10 35-959 Rzeszw wz.prz.edu.pl rz@prz.edu.pl