You are on page 1of 58

Informator

dla kandydatw na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2012/2013

www.pk.edu.pl

SPIS TRECI
Zaproszenie Rektora Politechniki Krakowskiej............ ................. 3 Studia stacjonarne kierunki, specjalnoci i rodzaje studiw ........................................................................................ 5 Studia niestacjonarne kierunki, specjalnoci i rodzaje studiw......................................................................... 12 Sylwetki absolwentw ................................................................ 17 Zasady przyj na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia ...................................................................................... 42 Uchwaa Senatu Politechniki Krakowskiej w sprawie przyj laureatw i finalistw olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu okrelonej dziedziny wiedzy ........................................................................ 51 Dane teleadresowe wydziaw ................................................... 56

INFORMACJE O REKRUTACJI
Dzia Spraw Studenckich PK ul. Warszawska 24 31-155 Krakw budynek Wydziau Inynierii Ldowej, pokj 101 tel.: 12 632 86 44, 12 628 22 02, 12 628 22 22 tel/fax: 12 628 20 57 e-mail: rekrutacja@pk.edu.pl

www.pk.edu.pl/rekrutacja

Stopka redakcyjna Oddano do druku w dniu 1.07.2011 r.

Drodzy Kandydaci! Politechnika Krakowska ju od szedziesiciu siedmiu lat ksztaci kadry inynierskie, osigajc wymierne sukcesy. O tym, e absolwenci naszej uczelni s bardzo cenieni na rynku pracy, wiadczy fakt, e w rankingu pracodawcw w 2008 r. PK zaja pierwsze miejsce wrd wszystkich polskich szk wyszych. To na pewno zasuga absolwentw, ale i dowd, e uczelnia oferuje atrakcyjne i adekwatne do potrzeb rynku pracy kierunki studiw, a wyksztacenie zdobywane na niej przez kolejne pokolenia inynierw jest wysokiej jakoci. Obecnie na PK mona podj studia I stopnia na jednym spord 22 kierunkw, prowadzonych na 7 wydziaach uczelni. Tak duy wybr oznacza rnorodno poszukiwa intelektualnych, rozwizywanie ambitnych zada pod okiem wietnie wykwalifikowanej kadry nauczajcej. Wielu spord 1200 pracownikw naukowych i dydaktycznych to wybitni specjalici, uczestniczcy w pracach midzyuczelnianych czy midzynarodowych zespow badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalaj naszej uczelni utrzyma odpowiedni pozycj w Polsce i w midzynarodowym rodowisku naukowym. Kontakty zagraniczne kadry naukowej owocuj rwnie umowami, ktre PK podpisuje z uczelniami na caym wiecie, by umoliwi swoim studentom odbywanie praktyk i studiw za granic. Z punktu widzenia modego czowieka, ktry rozpoczyna karier zawodow, trudno przeceni znaczenie zdobytych w ten sposb dowiadcze. Studia na PK to nie tylko gwarancja wysokiego poziomu nauczania. Moecie zaufa dowiadczeniu Uczelnianej Rady Samorzdu Studentw i wielu organizacji studenckich, a wrd ponad 40 sekcji Klubu Uczelnianego AZS kady z Was znajdzie na pewno tak, ktra odpowiada jego sportowym aspiracjom. Nie zawiedziecie si rwnie, oceniajc nasze socjalne i sportowe zaplecze, ktre naley do najnowoczeniejszych i najbardziej rozbudowanych wrd krakowskich uczelni oraz uczelni technicznych w Polsce. W wytyczaniu cieki rozwoju zawodowego, w poszukiwaniu pracy pomoc bdzie Wam suy Biuro Karier. Z ankiet, ktrych przedmiotem byo badanie losw naszych absolwentw, wynika, e radz sobie wietnie i znajduj zatrudnienie w firmach pastwowych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, w administracji rzdowej i samorzdowej, w biurach projektowych i przedsibiorstwach wykonawczych, a take na wyszych uczelniach i w instytutach naukowych. Decydujc si na studia na naszej uczelni, staniecie si czci ponad 16-tysicznej braci studenckiej PK. Jednoczenie bdziecie czci duej, bo liczcej 190 tysicy, grupy studentw Krakowa miasta kultury, nauki i modziey studiujcej. Zachcam Was do studiowania na Politechnice Krakowskiej. To prawdziwe wyzwanie, moliwo dobrego przygotowania si do dojrzaego ycia zawodowego, a take szansa rozwizywania problemw godnych inyniera XXI wieku inyniera lepszego jutra. prof. dr hab. in. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

STUDIA STACJONARNE kierunki, specjalnoci i rodzaje studiw


Wydzia Architektury
KIERUNKI
Architektura i urbanistyka

SPECJALNOCI

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

bez specjalnoci

Architektura krajobrazu

bez specjalnoci

Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki


KIERUNKI SPECJALNOCI
fizyka fazy skondensowanej modelowanie komputerowe nowoczesne materiay i nanotechnologie technologie multimedialne bez specjalnoci grafika komputerowa i multimedia informatyka stosowana inynieria obliczeniowa teleinformatyka matematyka w finansach i ekonomii modelowanie matematyczne

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne (dla kandydatw z tytuem inyniera) studia II stopnia 2-letnie (dla kandydatw z tytuem licencjata) studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne (dla kandydatw z tytuem inyniera) studia II stopnia 2-letnie (dla kandydatw z tytuem licencjata) studia I stopnia licencjackie 3-letnie studia II stopnia 2-letnie studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Fizyka techniczna

Informatyka

Matematyka

Nanotechnologie i nanomateriay makrokierunek

inynieria nanostruktur

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej


KIERUNKI SPECJALNOCI
automatyka w ukadach elektrycznych inynieria systemw elektrycznych trakcja elektryczna Elektrotechnika elektryczne urzdzenia sterowania informatyczne systemy automatyki monitoring i diagnostyka ukadw elektrycznych systemy trakcji elektrycznej elektroenergetyka rozproszona generacja energii elektrycznej bez specjalnoci

RODZAJ STUDIW

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

Energetyka kierunek midzywydziaowy Informatyka

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne studia I stopnia 3,5-letnie

Wydzia Inynierii Ldowej


KIERUNKI SPECJALNOCI
bez specjalnoci Budownictwo (w jzyku polskim) budowlane obiekty inteligentne drogi kolejowe drogi, ulice i autostrady infrastruktura transportu lotniczego mechanika materiaw i konstrukcji budowlanych konstrukcje budowlane i inynierskie mosty i budowle podziemne technologia i organizacja budownictwa zarzdzanie i marketing w budownictwie zastosowania informatyki w budownictwie

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

bez specjalnoci Budownictwo (w jzyku angielskim) Gospodarka przestrzenna kierunek midzywydziaowy budowlane obiekty inteligentne drogi kolejowe drogi, ulice i autostrady infrastruktura transportu lotniczego mechanika materiaw i konstrukcji budowlanych konstrukcje budowlane i inynierskie mosty i budowle podziemne technologia i organizacja budownictwa zarzdzanie i marketing w budownictwie zastosowania informatyki w budownictwie

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

bez specjalnoci

studia I stopnia 3,5-letnie studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

bez specjalnoci Transport systemy transportowe i logistyczne transport lotniczy transport miejski

Wydzia Inynierii rodowiska


KIERUNKI
Budownictwo Gospodarka przestrzenna kierunek midzywydziaowy Inynieria rodowiska

SPECJALNOCI
budownictwo wodne i geotechnika

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie studia I stopnia 3,5-letnie studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

bez specjalnoci

hydrotechnika i geoinynieria instalacje i urzdzenia cieplne i zdrowotne inynieria sanitarna

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Ochrona rodowiska

ksztatowanie rodowiska monitoring i zarzdzanie rodowiskiem

studia I stopnia 3,5-letnie

Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej


KIERUNKI SPECJALNOCI
biotechnologia przemysowa i w ochronie rodowiska inynieria odnawialnych rde energii inynieria procesw biotechnologicznych inynieria procesw technologicznych inynieria odnawialnych rde energii inynieria procesw biotechnologicznych inynieria procesw technologicznych

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie

Biotechnologia

Inynieria chemiczna i procesowa (w jzyku polskim)

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Inynieria chemiczna i procesowa (w jzyku angielskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

Nanotechnologie i nanomateriay makrokierunek

technologie nanomateriaowe analityka przemysowa i rodowiskowa lekka technologia organiczna proekologiczne technologie nieorganiczne technologia ropy i gazu technologia tworzyw sztucznych chemia i technologia kosmetykw

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Technologia chemiczna

studia II stopnia 2-letnie

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wydzia Mechaniczny KIERUNKI SPECJALNOCI


automatyzacja systemw wytwarzania mechatronika sterowanie i monitoring maszyn i urzdze technologie informacyjne w systemach produkcyjnych energetyka odnawialna systemy i urzdzenia energetyczne urzdzenia i instalacje ochrony rodowiska energetyka odnawialna klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza systemy i urzdzenia energetyczne urzdzenia i instalacje ochrony rodowiska informatyka przemysowa inynieria oprogramowania bezpieczestwo maszyn, urzdze i systemw energetycznych bezpieczestwo pracy i rodowiska bezpieczestwo transportu drogowego biomechanika urazw inynieria kliniczna biomechanika inynieria kliniczna inynieria spajania materiaw materiay konstrukcyjne

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Automatyka i robotyka

studia I stopnia 3,5-letnie

Energetyka kierunek midzywydziaowy

studia II stopnia 1,5-roczne

Informatyka

studia I stopnia 3,5-letnie

Inynieria bezpieczestwa

studia I stopnia 3,5-letnie

Inynieria biomedyczna

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-letnie studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Inynieria materiaowa

10

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

aparatura i instalacje przemysowe budowa i badania pojazdw samochodowych mechanika konstrukcji i materiaw silniki spalinowe urzdzenia chodnicze i klimatyzacyjne Mechanika i budowa maszyn (w jzyku polskim) aparatura i instalacje przemysowe budowa i badania pojazdw samochodowych mechanika konstrukcji i materiaw silniki spalinowe urzdzenia chodnicze i klimatyzacyjne zastosowanie informatyki w budowie maszyn zaawansowana mechanika obliczeniowa eksploatacja i zarzdzanie w transporcie eksploatacja pojazdw samochodowych inynieria maszyn budowlanych i systemw transportu przemysowego logistyka i spedycja inynieria jakoci i wsprzdnociowa technika pomiarowa inynieria mediw elektronicznych inynieria produkcji rodkw transportu masowego inynieria wytwarzania inynieria zarzdzania zarzdzanie jakoci zarzdzanie mediami elektronicznymi zarzdzanie produkcj zarzdzanie przedsibiorstwem

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

Mechanika i budowa maszyn (w jzyku angielskim)

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Transport

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

studia I stopnia 3,5-letnie

Zarzdzanie i inynieria produkcji (w jzyku polskim)

studia II stopnia 1,5-roczne

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

11

Zarzdzanie i inynieria produkcji (w jzyku angielskim)

logistyka i zarzdzanie acuchem dostaw

studia II stopnia 1,5-roczne

Do uruchomienia specjalnoci na studiach I stopnia wymagana jest minimalna liczba 20 studentw.

12

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

STUDIA NIESTACJONARNE kierunki, specjalnoci i rodzaje studiw


Wydzia Architektury
KIERUNKI
Architektura i urbanistyka

SPECJALNOCI

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

bez specjalnoci

Architektura krajobrazu

bez specjalnoci

Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki


KIERUNKI SPECJALNOCI
bez specjalnoci Informatyka grafika komputerowa i multimedia informatyka stosowana teleinformatyka matematyka w finansach i ekonomii modelowanie matematyczne

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 4-letnie

studia II stopnia 2-letnie studia I stopnia licencjackie, 3-letnie studia II stopnia 2,5-letnie

Matematyka

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

13

Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej


KIERUNKI SPECJALNOCI
inynieria systemw elektrycznych elektroenergetyka elektryczne urzdzenia sterowania informatyczne systemy automatyki monitoring i diagnostyka ukadw elektrycznych wspczesne systemy trakcji elektrycznej elektroenergetyka rozproszona generacja energii elektrycznej bez specjalnoci

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 4-letnie

Elektrotechnika

studia II stopnia 2-letnie

Energetyka kierunek midzywydziaowy

studia I stopnia 4-letnie studia II stopnia 2-letnie studia I stopnia 4-letnie

Informatyka

Wydzia Inynierii Ldowej


KIERUNKI SPECJALNOCI
drogi kolejowe drogi, ulice i autostrady konstrukcje budowlane i inynierskie technologia i organizacja budownictwa budowlane obiekty inteligentne drogi kolejowe drogi, ulice i autostrady konstrukcje budowlane i inynierskie mechanika materiaw i konstrukcji budowlanych mosty i budowle podziemne technologia i organizacja budownictwa zarzdzanie i marketing w budownictwie zastosowania informatyki w budownictwie

RODZAJ STUDIW

studia I stopnia 4,5-letnie

Budownictwo

studia II stopnia 2-letnie

14

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

bez specjalnoci Transport systemy transportowe i logistyczne transport lotniczy transport miejski

studia I stopnia 4,5-letnie studia II stopnia 2-letnie

Wydzia Inynierii rodowiska


KIERUNKI
Budownictwo

SPECJALNO
budownictwo wodne i geotechnika hydrotechnika i geoinynieria instalacje i urzdzenia cieplne i zdrowotne inynieria sanitarna ksztatowanie rodowiska monitoring i zarzdzanie rodowiskiem

RODZAJ STUDIW
studia I stopnia 4-letnie studia I stopnia 4-letnie studia II stopnia 2-letnie studia I stopnia 4-letnie

Inynieria rodowiska

Ochrona rodowiska

Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej


KIERUNKI SPECJALNOCI
analityka przemysowa i rodowiskowa lekka technologia organiczna proekologiczne technologie nieorganiczne technologia ropy i gazu technologia tworzyw sztucznych chemia i technologia kosmetykw

RODZAJ STUDIW

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Technologia chemiczna

studia II stopnia 2-letnie

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

15

Wydzia Mechaniczny
KIERUNKI SPECJALNOCI
automatyzacja systemw wytwarzania mechatronika sterowanie i monitoring maszyn i urzdze technologie informacyjne w systemach produkcyjnych energetyka odnawialna systemy i urzdzenia energetyczne urzdzenia i instalacje ochrony rodowiska Energetyka kierunek midzywydziaowy energetyka odnawialna klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza systemy i urzdzenia energetyczne urzdzenia i instalacje ochrony rodowiska bezpieczestwo pracy i rodowiska bezpieczestwo maszyn, urzdze i systemw energetycznych bezpieczestwo transportu drogowego inynieria spajania materiaw materiay konstrukcyjne aparatura i instalacje przemysowe budowa i badania pojazdw samochodowych silniki spalinowe urzdzenia chodnicze i klimatyzacyjne

RODZAJ STUDIW

Automatyka i robotyka

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

studia I stopnia 3,5-letnie

studia II stopnia 1,5-roczne

Inynieria bezpieczestwa

studia I stopnia 3,5-letnie

Inynieria materiaowa

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

Mechanika i budowa maszyn

studia I stopnia 3,5-letnie

16

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

aparatura i instalacje przemysowe budowa i badania pojazdw samochodowych mechanika konstrukcji i materiaw silniki spalinowe urzdzenia chodnicze i klimatyzacyjne eksploatacja i zarzdzanie w transporcie eksploatacja pojazdw samochodowych inynieria maszyn budowlanych i systemw transportu przemysowego logistyka i spedycja inynieria jakoci i wsprzdnociowa technika pomiarowa inynieria mediw elektronicznych inyniera produkcji rodkw transportu masowego inynieria wytwarzania inynieria zarzdzania zarzdzanie jakoci zarzdzanie mediami elektronicznymi zarzdzanie produkcj zarzdzanie przedsibiorstwem

studia II stopnia 1,5-roczne

Transport

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

studia I stopnia 3,5-letnie

Zarzdzanie i inynieria produkcji

studia II stopnia 1,5-roczne

Do uruchomienia specjalnoci na studiach I stopnia wymagana jest minimalna liczba 20 studentw.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

17

SYLWETKI ABSOLWENTW

Wydzia Architektury Sylwetka absolwenta i urbanistyka studiw I stopnia kierunku architektura

Absolwent studiw I stopnia kierunku architektura i urbanistyka dysponuje wiedz z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk piknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli, a take z projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, metody organizacji i przebieg procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku pozwalaj mu opanowa umiejtno gromadzenia informacji, ksztatowania rodowiska czowieka zgodnie z jego potrzebami uytkowymi z uwzgldnieniem wymaga osb niepenosprawnych oraz tworzenia projektw speniajcych wymagania estetyczne, uytkowe i techniczne. Absolwenta cechuje znajomo prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i procesu projektowego w kraju oraz w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej. Wyrnia go rwnie znajomo jzyka obcego na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy. Studia przygotowuj do podjcia dziaalnoci zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym z zakresu projektowania urbanistycznego i projektowania obiektw architektonicznych wraz z ich otoczeniem. Absolwent studiw I stopnia kierunku architektura i urbanistyka jest take przygotowany do podjcia studiw II stopnia.

Sylwetka absolwenta krajobrazu

studiw

stopnia

kierunku

architektura

Absolwent studiw I stopnia kierunku architektura krajobrazu posiada wiedz z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk piknych. Potrafi j wykorzysta, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, w pracy zawodowej. W trakcie studiw opanowuje umiejtno ksztatowania obiektw architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami uytkowymi, psychicznymi i biologicznymi czowieka. Studia przygotowuj go do: wykonywania prac zwizanych z obiektami architektury krajobrazu, takich jak inwentaryzacja i ocena szaty rolinnej; opracowywania projektw zagospodarowania terenu, rwnie obiektw zabytkowych; budowy i pielgnowania obiektw architektury krajobrazu oraz elementw ich wyposaenia; kierowania robotami realizacyjnymi i pielgnacyjnymi

18

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

i nadzoru nad nimi; zarzdzania jednostkami zajmujcymi si projektowaniem obiektw architektury krajobrazu, ich budow i pielgnowaniem; wsppracy z innymi specjalistami uczestniczcymi w projektowaniu, budowie i pielgnowaniu obiektw architektury krajobrazu. Ponadto absolwent kierunku architektura krajobrazu legitymuje si znajomoci jzyka obcego, posuguje si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku ksztacenia. Absolwent tego kierunku studiw ma kompetencje, by podj prac w jednostkach opracowujcych projekty zagospodarowania obiektw architektury krajobrazu, jednostkach realizujcych i pielgnujcych obiekty architektury krajobrazu, w administracji rzdowej i samorzdowej oraz szkolnictwie (po ukoczeniu specjalnoci nauczycielskiej). Jest rwnie przygotowany do podjcia studiw II stopnia.

Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku fizyka techniczna
Gwnym celem ksztacenia jest zrozumienie mechanizmw zjawisk fizycznych i ich wykorzystanie w nowoczesnych technologiach. Studiujcy s przygotowywani do obsugi specjalistycznej aparatury i oprogramowania komputerowego, stosowanych w rnych gaziach gospodarki, medycynie, a take w badaniach naukowych. Innowacyjny stosunek do rzeczywistoci, wsparty rzeteln wiedz na temat matematyczno-fizycznych podstaw technologii i praktyka laboratoryjna uatwiaj absolwentom tego kierunku studiw przystosowanie si do zmieniajcych si wymaga rynku pracy. Specjalno: fizyka fazy skondensowanej Ciaa stae, ciecze oraz caa gama stanw porednich, zwanych materi mikk, stanowi przedmiot najnowszych bada naukowych oraz s podstaw technologii materiaowych. Studia zapoznaj z metodami bada struktury, ruchw atomowych i molekularnych oraz stanw elektronowych w materiaach. Przybliaj rwnie komputerowe techniki ich analizy, przydatne w firmach, ktre wykorzystuj zaawansowane technologie materiaowe. Specjalno: modelowanie komputerowe Studenci poznaj zaawansowane techniki komputerowe, wspomagajce procesy przemysowe, wyjaniajce zjawiska naturalne, uatwiajce prognozowanie ekonomiczne, a take takie, ktre umoliwiaj analiz i przetwarzanie danych. W nauczaniu wykorzystuje si nowoczesne algorytmy i metody obliczeniowe, programowanie obiektowe i mobilne oraz techniki wizualizacji wynikw. Specjalno: nowoczesne materiay i nanotechnologie Obecnie inynieria materiaowa wykorzystuje w coraz wikszym stopniu kwantowe wasnoci ukadw polimerowych, ciekokrystalicznych, magnetycznych

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

19

i pprzewodnikowych w skali mikro- i nanometrycznej. Dziki podstawom teoretycznym, praktyce laboratoryjnej i dowiadczeniu w symulacjach komputerowych studenci zdobywaj przygotowanie do pracy w orodkach badawczych i przemysowych, stosujcych te technologie. Specjalno: technologie multimedialne Studenci ucz si, jak wykorzystywa narzdzia elektroniczne i informatyczne do celw informacyjnych, wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przesyania obrazw, filmw, cieek dwikowych itp. S przygotowywani do pracy w firmach posugujcych si obrazowaniem i przekazem medialnym, zwaszcza w takich branach, jak: reklama, diagnostyka medyczna i archiwistyka. Wiedza z zakresu fizyki technicznej zapewnia absolwentom moliwo kontynuowania nauki na studiach II stopnia oraz studiach III stopnia w jednostkach prowadzcych studia doktoranckie.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku informatyka


Absolwent kierunku informatyka (prowadzonego przez Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki) posiada ogln wiedz informatyczn w zakresie treci waciwych dla studiw I i II stopnia i osiga biego w wybranej specjalnoci. Wiedza i umiejtnoci zdobyte podczas studiw pozwalaj mu rozwizywa problemy informatyczne rwnie w niestandardowych sytuacjach a take wydawa opinie, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji. Jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na tematy informatyczne zarwno ze specjalistami, jak i niespecjalistami, a take potrafi kierowa prac zespow. Nawyki ustawicznego ksztacenia i rozwoju zawodowego pomagaj mu w podejmowaniu wyzwa badawczych i studiw III stopnia (doktoranckich). Studia przygotowuj do pracy na stanowiskach wymagajcych wiedzy i umiejtnoci informatycznych, znajomoci nowoczesnych technik oraz zdolnoci tworzenia nowych rozwiza na podstawie wspczesnych systemw informatycznych. Przede wszystkim jest to projektowanie, tworzenie oraz wdraanie systemw informatycznych, ale i administrowanie systemami informatycznymi, systemami baz danych, sieciami komputerowymi czy serwisami internetowymi przedsibiorstw. Dziki nabytym w czasie studiw umiejtnociom rozwizywania problemw (poprzez analiz, tworzenie modeli, ich algorytmizacj, a po projektowanie i tworzenie oprogramowania) absolwenci tego kierunku znajduj zatrudnienie w firmach komputerowych, programistycznych, dziaach informatycznych firm prywatnych oraz administracji pastwowej czy na stanowiskach pracy powstajcych w zwizku z dynamicznym rozwojem rynku technik informatycznych.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku matematyka


Studenci kierunku matematyka stacjonarnych studiw licencjackich I stopnia zapoznaj si z podstawowymi dziaami matematyki, a take elementami informatyki. Poznaj podstawy algebry liniowej, analizy matematycznej, rwna

20

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

rniczkowych, rachunku prawdopodobiestwa i statystyki. W ramach przedmiotw specjalistycznych uzupeniaj sw wiedz o zasady ekonometrii, bankowoci, finansw, prawa gospodarczego, ubezpiecze, strategii rozwoju firmy i innych pokrewnych zagadnie. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne absolwentw tego kierunku predysponuje ich do pracy w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, instytucie naukowym czy na uczelni technicznej. Solidny zasb wiedzy matematycznej pozwala na aktywno zawodow rwnie w administracji pastwowej i rnych sektorach gospodarki. Specjalno: matematyka w finansach i ekonomii Absolwent tej specjalnoci posiada umiejtno praktycznego stosowania matematyki i informatyki w rnych zagadnieniach ekonomicznych i finansowych. Posuguje si modelami matematycznymi procesw ekonomicznych, zachodzcych na rynkach finansowych. Specjalno: modelowanie matematyczne Absolwent tej specjalnoci posiada wiedz i umiejtnoci zwizane z modelowaniem procesw dyskretnych i cigych w fizyce i technice, symulacjami komputerowymi i ukadami dynamicznymi. Potrafi, posugujc si metodami numerycznymi, rozwizywa konkretne problemy techniczne i finansowe.

Sylwetka absolwenta studiw 1 nanotechnologie i nanomateriay

stopnia

makrokierunku

Absolwenci makrokierunku nanotechnologie i nanomateriay (prowadzonego przez Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej) posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz wiedzy z zakresu technologii, projektowania i wytwarzania nowoczesnych nanomateriaw. Opanowuj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz specjalistyczne sownictwo techniczne w jzyku angielskim zwizane z makrokierunkiem. W dziedzinie technologii informacyjnej s przygotowani do uzyskania certyfikatu European Computer Driving Licence (ECDL). Studia przygotowuj ich do pracy o charakterze technologiczno-inynierskim w rnych gaziach przemysu zwizanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriaw. Absolwenci tego makrokierunku maj atwo przystosowywania si do zmieniajcych si wymaga rynku pracy, potrafi podj samodzieln dziaalno gospodarcz. Mog kontynuowa ksztacenie na studiach II stopnia, zarwno na makrokierunku, jak i na kierunkach takich jak technologia chemiczna i fizyka techniczna. Specjalno: inynieria nanostruktur Absolwenci tej specjalnoci (prowadzonej przez Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki) posiadaj wiedz teoretyczn na temat nanostruktur (polimery, cieke
1

Makrokierunek studiw to obszar ksztacenia stanowicy poczenie kierunkw studiw majcych podobne standardy ksztacenia.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

21

krysztay i nowoczesne materiay o waciwociach magnetycznych), popart dowiadczeniem w pracy laboratoryjnej. S dobrze przygotowani do pracy w laboratoriach przemysowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych oraz naukowych.

Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku elektrotechnika
Absolwent studiw I stopnia kierunku elektrotechnika jest przygotowany do podjcia zada zawodowych inyniera elektryka, takich jak: projektowanie i uytkowanie sieci i urzdze elektrycznych, maszyn i napdw elektrycznych, eksploatacja urzdze energoelektronicznych, sterujcych i pomiarowych. Legitymuje si znajomoci i praktyczn umiejtnoci stosowania komputerowych technik obliczeniowych i technik informatycznych oraz znajomoci jzyka obcego, potwierdzon uczelnianym certyfikatem. W ramach kierunku studiw kady ze studentw uzyskuje dodatkow, ukierunkowan wiedz w zalenoci od wybranej specjalnoci. Predysponuje go to do podejmowania i wykonywania zada zawodowych o szczeglnym charakterze. Absolwent tego kierunku jest rwnie przygotowany do podjcia studiw II stopnia. Posiada take wiedz dotyczc problematyki organizacji pracy oraz umoliwiajc podejmowania samodzielnej dziaalnoci gospodarczej.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku midzywydziaowego 2 energetyka


Absolwenci midzywydziaowego kierunku energetyka uzyskuj gruntown wiedz na temat operowania wszystkimi formami energii: mechaniczn, ciepln oraz elektryczn. Zdobywaj wyksztacenie w dziedzinie technologii energetycznych oraz projektowania maszyn i urzdze energetycznych. Ich atutem jest rwnie wiedza z zakresu systemw i urzdze ochrony rodowiska w energetyce, co pozwala waciwie rozumie idee przyjaznego dla rodowiska wytwarzania i uytkowania energii we wszystkich jej formach oraz realizowa zadania, ktre odpowiadaj potrzebom zrwnowaonego rozwoju krajowej energetyki. Specjalno: elektroenergetyka Absolwenci tej specjalnoci zdobywaj poszerzon wiedz o maszynach i urzdzeniach elektrycznych, sucych do generowania, przesyu, dystrybucji i uytkowania energii elektrycznej, take energii ze rde odnawialnych. S

2 Midzywydziaowy kierunek studiw to wyodrbniony obszar ksztacenia prowadzony wsplnie przez uprawnione jednostki uczelni.

22

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

rwnie przygotowani do obsugiwania nowoczesnych informatycznych systemw kontroli zoonych procesw energetycznych i sterowania nimi. Znajduj zatrudnienie przede wszystkim w subach energetycznych oraz inwestycyjnych przedsibiorstw wytwarzajcych, dystrybuujcych i wykorzystujcych media energetyczne oraz w organach administracji pastwowej czy samorzdw terytorialnych, zwizanych z sektorem energetycznym. S take przygotowani do samodzielnego prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, zwizanej z projektowaniem komunalnych instalacji cieplnych i elektrycznych i zdobywaj w czasie studiw niezbdne do tego certyfikaty.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku informatyka


Absolwent tego kierunku studiw posiada wiedz z zakresu podstawowych zagadnie informatyki. Zna organizacj i architektur wspczesnych systemw komputerowych, systemw wbudowanych, systemw operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Studia pozwalaj mu opanowa umiejtno programowania komputerw oraz projektowania systemw informacyjnych. Dostarczaj mu take podstawowej wiedzy z zakresu sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej oraz systemw multimedialnych. Absolwent tego kierunku studiw zna zasady inynierii oprogramowania i jest przygotowany do pracy w firmach i zespoach programistycznych, zajmujcych si projektowaniem, wdraaniem i eksploatacj systemw informacyjnych. Wiedz z zakresu technologii internetowych opanowa w stopniu umoliwiajcym projektowanie i zarzdzanie sieciowymi systemami informacyjnymi. Moe rwnie podj studia II stopnia.

Wydzia Inynierii Ldowej Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku budownictwo


Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, prestiowych i poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy zawodw. Absolwent kierunku budownictwo po studiach I stopnia uzyskuje kwalifikacje w dziedzinie projektowania i realizacji wszelkich budowlanych obiektw i konstrukcji inynierskich takich, jak: budynki, drogi, mosty, konstrukcje powokowe, zbiorniki, budowle podziemne wykonywane w technologii elbetowej, murowej, metalowej, drewnianej. Jest przygotowany do nadzorowania procesw budowlanych i zarzdzania nimi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobw budowlanych. Jego wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki nowoczesnych metodach komputerowych i technologiach informatycznych. Absolwent studiw I stopnia kierunku budownictwo otrzymuje tytu inyniera.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

23

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku midzywydziaowego 3 gospodarka przestrzenna


Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadaj interdyscyplinarn wiedz z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju spoeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogln wiedz ekonomiczn, przyrodnicz i spoeczn, a take specjalistyczn wiedz z zakresu uwarunkowa oraz zasad i techniki ksztatowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Studenci tego kierunku ucz si zasad ksztatowania rodowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzgldniajc ad przestrzenny oraz wymagania rwnowaenia rozwoju; opracowywania analiz przestrzennych oraz projektowania i planowania przestrzennego. Nabywaj umiejtnoci: oceny stanu rodowiska oraz wpywu zmian w uytkowaniu terenu i inwestycji technicznych na rodowisko; planowania i projektowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej oraz zwizanych z ni obiektw, przede wszystkim w kontekcie uwarunkowa, kontroli zmian stosunkw wodnych i zmian ekosystemw z wod zwizanych. S przygotowani do wykorzystywania Systemw Informacji Przestrzennej (SIP) w wielodyscyplinarnych analizach przestrzennych, w procesie planowania i zarzdzania przestrzeni. Studia ksztac specjalistw, ktrzy dbajc o jako przestrzeni w kontekcie rozwoju spoeczno-gospodarczego, potrafi wsppracowa z fachowcami innych bran w procesie rozwoju i ksztatowania przestrzeni. Absolwenci tego kierunku s przygotowani do: uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjnoci struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziaanie zagroeniom naturalnym (powd i susza). Mog take uczestniczy w procesie zarzdzania na szczeblu lokalnym. Posiadaj kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami. Potrafi opracowywa dokumenty z zakresu oddziaywania inwestycji na rodowisko czy plany rozwoju, zwaszcza systemw infrastruktury technicznej i transportowej. Wykonuj take specjalistyczne analizy inynierskie i plany z zakresu transformacji przestrzennych (z uwzgldnieniem technicznych wymaga rnych form zagospodarowania). Opanowuj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posuguj si jzykiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej. Absolwenci tego kierunku mog by zatrudniani w jednostkach lokalnego samorzdu terytorialnego zwaszcza w zarzdach gospodarki komunalnej i transportu oraz w jednostkach wykonawczych, realizujcych zadania planowania, ksztatowania rozwiza i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw, gospodarowania wodami opadowymi i innych branowo powizanych z gospodarka przestrzenn; w jednostkach regionalnego samorzdu terytorialnego i ich strukturach branowych
3 Midzywydziaowy kierunek studiw to wyodrbniony obszar ksztacenia prowadzony wsplnie przez uprawnione jednostki uczelni.

24

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

zwizanych z gospodark przestrzenn; w biurach projektw (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujcych si zarzdzaniem, ksztatowaniem warunkw i kontrol rozwoju.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku transport


Transport to druga, rwnorzdna z budownictwem, dziedzina gospodarki, a inynier transportu to rwnie jeden z najbardziej atrakcyjnych, prestiowych i poszukiwanych na krajowym i europejskim rynku pracy zawodw. Studia ksztac specjalistw w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, z uwzgldnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemw transportowych i logistycznych. Absolwenci tego kierunku studiw uzyskuj kwalifikacje niezbdne w dziedzinie zarzdzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urzdze oraz technologii informatycznych. S przygotowani do pracy w przedsibiorstwach spedycyjnych oraz wasnych firmach tego typu; w dziaach transportu i logistyki; w biurach urbanistycznych; w przedsibiorstwach przewozw pasaerskich. Absolwenci otrzymuj tytu inyniera.

Wydzia Inynierii rodowiska Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku budownictwo


Studia na kierunku budownictwo (prowadzonym przez Wydzia Inynierii rodowiska) maj charakter techniczny. Ich absolwenci uzyskuj tytu zawodowy inyniera z zakresu budownictwa, wybierajc specjalno budownictwo wodne lub geotechnika. Absolwenci tego kierunku posiadaj podstawow wiedz z zakresu nauk matematyczno-fizycznych i technicznych, a take praktyczne umiejtnoci w dziedzinie projektowania budowli i ich posadowienia, stabilizacji osuwisk na trasach komunikacyjnych i terenach zurbanizowanych. Zdobywaj kwalifikacje potrzebne do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budowli ziemnych, obiektw budownictwa wodnego i gospodarki komunalnej, a take do prowadzenia robt geotechnicznych. S przygotowani do kierowania zespoami wykonawczymi i firm budowlan. Umiejtnie stosuj nowoczesne technologie w projektowaniu i wykonawstwie obiektw. Znajduj zatrudnienie w jednostkach projektowych, przedsibiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwrniach betonu i elementw budowlanych, przemyle materiaw budowlanych oraz jednostkach administracji

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

25

pastwowej i samorzdowej zwizanych z budownictwem i architektur. Mog rwnie podj studia II stopnia, umoliwiajce kontynuacj ksztacenia. Absolwenci tego kierunku po zdobyciu wymaganego prawem dowiadczenia zawodowego oraz zoeniu stosowanych egzaminw mog ubiega si o uprawnienia budowlane i certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku midzywydziaowego 4 gospodarka przestrzenna


Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadaj interdyscyplinarn wiedz z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju spoeczno-gospodarczego, zasad i techniki planowania przestrzennego, ogln wiedz ekonomiczn, przyrodnicz i spoeczn, a take specjalistyczn wiedz z zakresu uwarunkowa oraz zasad i techniki ksztatowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej. Studenci tego kierunku ucz si zasad ksztatowania rodowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, uwzgldniajc ad przestrzenny oraz wymagania rwnowaenia rozwoju; opracowywania analiz przestrzennych oraz projektowania i planowania przestrzennego. Nabywaj umiejtnoci: oceny stanu rodowiska oraz wpywu zmian w uytkowaniu terenu i inwestycji technicznych na rodowisko; planowania i projektowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej oraz zwizanych z ni obiektw, przede wszystkim w kontekcie uwarunkowa, kontroli zmian stosunkw wodnych i zmian ekosystemw z wod zwizanych. S przygotowani do wykorzystywania Systemw Informacji Przestrzennej (SIP) w wielodyscyplinarnych analizach przestrzennych, w procesie planowania i zarzdzania przestrzeni. Studia ksztac specjalistw, ktrzy dbajc o jako przestrzeni w kontekcie rozwoju spoeczno-gospodarczego, potrafi wsppracowa z fachowcami innych bran w procesie rozwoju i ksztatowania przestrzeni. Absolwenci tego kierunku s przygotowani do: uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i w programowaniu sektorowym, ukierunkowanym na podniesienie konkurencyjnoci struktur lokalnych i regionalnych oraz na przeciwdziaanie zagroeniom naturalnym (powd i susza). Mog take uczestniczy w procesie zarzdzania na szczeblu lokalnym. Posiadaj kompetencje doradcy z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomociami. Potrafi opracowywa dokumenty z zakresu oddziaywania inwestycji na rodowisko czy plany rozwoju, zwaszcza systemw infrastruktury technicznej i transportowej. Wykonuj take specjalistyczne analizy inynierskie i plany z zakresu transformacji przestrzennych (z uwzgldnieniem technicznych wymaga rnych form zagospodarowania). Opanowuj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posuguj si jzykiem specjalistycznym z zakresu gospodarki przestrzennej.
4 Midzywydziaowy kierunek studiw to wyodrbniony obszar ksztacenia prowadzony wsplnie przez uprawnione jednostki uczelni.

26

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Absolwenci tego kierunku mog by zatrudniani w jednostkach lokalnego samorzdu terytorialnego zwaszcza w zarzdach gospodarki komunalnej i transportu oraz w jednostkach wykonawczych, realizujcych zadania planowania, ksztatowania rozwiza i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia w wod i odprowadzania ciekw, gospodarowania wodami opadowymi i innych branowo powizanych z gospodarka przestrzenn; w jednostkach regionalnego samorzdu terytorialnego i ich strukturach branowych zwizanych z gospodark przestrzenn; w biurach projektw (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infrastruktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmujcych si zarzdzaniem, ksztatowaniem warunkw i kontrol rozwoju.

Sylwetka absolwenta rodowiska

studiw

stopnia

kierunku

inynieria

Studia na kierunku inynieria rodowiska (prowadzonym przez Wydzia Inynierii rodowiska) maj charakter techniczny. Ich absolwenci uzyskuj tytu zawodowy inyniera z zakresu inynierii rodowiska w kadej z trzech specjalnoci. Absolwenci tego kierunku posiadaj podstawow wiedz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a take umiejtnoci rozwizywania problemw technicznych, technologicznych i organizacyjnych zwizanych z ochron, wykorzystaniem i przeksztacaniem zasobw rodowiska. S przygotowani do realizacji prac projektowych, inwestycyjnych i eksploatacyjnych dotyczcych urzdze, instalacji i obiektw inynierii rodowiska. Posiadaj umiejtnoci zawodowe, dziki ktrym znajduj zatrudnienie bezporednio po studiach w biurach projektw i przedsibiorstwach wykonawczych zwizanych z inynieri rodowiska, a take w jednostkach administracji pastwowej i samorzdowej. S przygotowani do podjcia pracy zwizanej z eksploatacj obiektw i urzdze infrastruktury komunalnej (w zalenoci od specjalnoci mog to by przedsibiorstwa wodocigowe lub energetyczne). Studia przygotowuj ich rwnie do prowadzenia wasnej dziaalnoci usugowej. Mog rwnie podj studia II stopnia, kontynuujc ksztacenie na Wydziale Inynierii rodowiska. Po zdobyciu wymaganego prawem dowiadczenia zawodowego absolwenci tego kierunku mog ubiega si o uzyskanie uprawnie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoci instalacyjno-inynieryjnej (dotyczy to: instalacji urzdze cieplnych, wentylacyjnych, wodocigowych i kanalizacyjnych) oraz do wykonywania dokumentacji hydrologicznej. Studenci kierunku inynieria rodowiska wybieraj jedn z trzech specjalnoci po trzech semestrach nauki i kontynuuj nauk zgodnie z wybranym profilem. Specjalno: hydrotechnika i geoinynieria Absolwenci uzyskuj kwalifikacje do projektowania, wykonawstwa obiektw i urzdze w inynierii i gospodarce wodnej lub inynierii geotechnicznej. Specjalno: instalacje i urzdzenia cieplne i zdrowotne

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

27

Specjalno pozwala absolwentom zdoby kwalifikacje do projektowania oraz wykonawstwa systemw, instalacji ciepowniczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Specjalno: inynieria sanitarna Absolwenci s przygotowani do projektowania, wykonawstwa obiektw w brany wodocigowo-kanalizacyjnej oraz ich nowoczesnej eksploatacji.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku ochrona rodowiska


Studia na kierunku ochrona rodowiska (prowadzonym przez Wydzia Inynierii rodowiska) maj charakter techniczny. Ich absolwenci uzyskuj tytu zawodowy inyniera z zakresu ochrony rodowiska, wybierajc jedn z dwch specjalnoci. Absolwenci tego kierunku posiadaj podstawow wiedz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, a take umiejtnoci stosowania narzdzi technicznych, ekonomicznych i prawnych do rozwizywania zada z dziedziny zarzdzania rodowiskiem i problemw ekologicznych. Potrafi take ocenia stan rodowiska za pomoc technik i technologii monitoringu, dbajc o racjonalne wykorzystanie jego zasobw i przywrcenie dobrego stanu ekosystemw. S przygotowani do podjcia studiw II stopnia, umoliwiajcych kontynuacj ksztacenia. Mog by zatrudnieni jako urzdnicy administracji centralnej, regionalnej lub w strukturach administracji pastwowej i samorzdowej, a take jako specjalici w subach ochrony rodowiska (przedsibiorstwa produkcyjne, laboratoria badawczo-kontrolne) i w firmach konsultingowych, opracowujcych programy, ekspertyzy oraz oceniajcych oddziaywania na rodowisko. Po zdobyciu dowiadczenia zawodowego absolwenci tego kierunku mog ubiega si o uzyskanie uprawnie do wykonywania dokumentacji hydrologicznej. Studenci kierunku ochrona rodowiska wybieraj jedn z dwch specjalnoci po czterech semestrach nauki i kontynuuj nauk zgodnie z wybranym profilem ksztacenia. Specjalno: ksztatowanie rodowiska Specjalno przygotowuje do realizacji zada z zakresu kontroli stanu rodowiska. Specjalno: monitoring i zarzdzanie rodowiskiem Absolwenci tej specjalnoci zyskuj przygotowanie do realizacji zada na rzecz wykorzystania zasobw rodowiska i jego ochrony.

28

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku biotechnologia
Absolwenci tego kierunku posiadaj umiejtno praktycznego korzystania ze zdobytej podczas studiw podstawowej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i technicznych, wspczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesw technologicznych i biotechnologicznych. Znaj obowizujce w przemyle chemicznym przepisy prawne i etyczne. W dziaaniach zawodowych postpuj zgodnie z wymogami ochrony rodowiska, kierujc si zasad zrwnowaonego rozwoju. S przygotowani do pracy na stanowiskach zwizanych z organizacj i prowadzeniem procesw produkcyjnych w przemyle chemicznym, biotechnologicznym i pokrewnych branach przemysu oraz do pracy w laboratoriach badawczych, prowadzcych analizy kontrolne i diagnostyczne za pomoc nowoczesnej aparatury analitycznej. Wykonuj rwnie podstawowe prace badawcze z zastosowaniem materiau biologicznego. Ponadto potrafi wsppracowa ze specjalistami z rnych dziedzin, kierowa zespoami ludzkimi oraz s przygotowani do prowadzenia samodzielnej dziaalnoci gospodarczej. Absolwenci tego kierunku znaj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posuguj si specjalistyczn odmian jzyka angielskiego z dziedziny biotechnologii. W zakresie technologii informacyjnej s przygotowani do uzyskania certyfikatu European Computer Driving Licence (ECDL). Posuguj si oprogramowaniem CAD, wspomagajcym proces projektowania oraz symulatorem procesw technologicznych ChemCAD. S przygotowani do samodzielnego rozwijania wasnych umiejtnoci zawodowych oraz do podjcia studiw II stopnia. W ramach kierunku biotechnologia prowadzi si jedn specjalno: biotechnologia przemysowa i w ochronie rodowiska.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku inynieria chemiczna i procesowa


Absolwenci tego kierunku posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy oglnej z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz podstawowych praw tej dyscypliny. Znaj obowizujce w przemyle chemicznym reguy prawne i etyczne. Rozumiej zjawiska zachodzce w procesach chemicznych i potrafi je interpretowa, opisywa oraz kontrolowa. W dziaaniach zawodowych kieruj si ideami zrwnowaonego rozwoju i ochrony rodowiska. Rozumiej zasady projektowania procesw i aparatury chemicznej. Znaj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz sownictwo techniczne w jzyku

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

29

angielskim zwizane z kierunkiem studiw. W zakresie technologii informacyjnej s przygotowani do uzyskania certyfikatu European Computer Driving Licence (ECDL). Posuguj si wspomagajcym projektowanie oprogramowaniem CAD, symulatorem procesw technologicznych ChemCAD oraz oprogramowaniem do obrbki statystycznej wynikw i obsugi baz danych. S przygotowani do podjcia pracy w biurach inynierskich i pracowniach projektowych, m.in. w przemyle chemicznym, farmaceutycznym, spoywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym oraz w drobnej wytwrczoci. Mog pracowa w jednostkach administracji publicznej oraz prowadzi samodzieln dziaalno gospodarcz. Rozumiej konieczno samodzielnego rozwijania wasnych umiejtnoci zawodowych. Absolwenci tego kierunku s przygotowani do podjcia studiw II stopnia. Specjalno: inynieria odnawialnych rde energii Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno rozwizywania problemw technicznych z zakresu inynierii chemicznej i procesowej. Ponadto dysponuj pogbion wiedz z zakresu wymiany ciepa, energetyki cieplnej, oszczdzania energii i wpywu sposobw wytwarzania energii na stan rodowiska naturalnego. Potrafi projektowa instalacje, wykorzystujce kolektory soneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepa i koty na biomas oraz instalacje hybrydowe, wykorzystujce specjalistyczne oprogramowanie. Zyskuj przygotowanie do wykonywania oceny energetycznej budynku za pomoc specjalistycznego oprogramowania. Mog kontynuowa ksztacenie w dziedzinie projektowania i budowy instalacji, ktre wykorzystuj rda energii odnawialnej. Specjalno: inynieria procesw biotechnologicznych Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno rozwizywania problemw technicznych z zakresu inynierii chemicznej i procesowej w odniesieniu do procesw biotechnologicznych, rozumiej specyfik procesw enzymatycznych i mikrobiologicznych. Potrafi modelowa i projektowa reaktory biochemiczne oraz dobiera optymalne dla wspczesnej biotechnologii i bioinynierii rozwizania reaktorw. Specjalno: inynieria procesw technologicznych Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno rozwizywania problemw technicznych z zakresu inynierii chemicznej i procesowej. Potrafi modelowa i projektowa reaktory chemiczne oraz dobiera optymalne rozwizania reaktorw.

Sylwetka absolwenta studiw 5 nanotechnologie i nanomateriay

stopnia

makrokierunku

Absolwenci tego makrokierunku (prowadzonego przez Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki oraz Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej) posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania podstawowej wiedzy z zakresu fizyki, nauk chemicznych i technicznych oraz z zakresu technologii, projektowania
5

Makrokierunek studiw to obszar ksztacenia stanowicy poczenie kierunkw studiw majcych podobne standardy ksztacenia.

30

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

i wytwarzania nowoczesnych nanomateriaw. Znaj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz sownictwo techniczne w jzyku angielskim zwizane z makrokierunkiem. W zakresie technologii informacyjnej s przygotowani do uzyskania certyfikatu European Computer Driving Licence (ECDL). Uzyskuj przygotowanie do pracy o charakterze technologiczno-inynierskim w rnych gaziach przemysu, zwizanych z wytwarzaniem i stosowaniem nanomateriaw. Maj atwo przystosowywania si do zmieniajcych si wymaga rynku pracy. S take przygotowani do podejmowania samodzielnej dziaalnoci gospodarczej. Mog kontynuowa ksztacenie na studiach II stopnia, zarwno na makrokierunku, jak i na kierunkach: technologia chemiczna i fizyka techniczna. Specjalno: technologie nanomateriaowe Absolwenci tej specjalnoci (prowadzonej przez Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej) posiadaj wiedz na temat zagadnie zwizanych z nowoczesnymi technologiami i nanotechnologiami. Zdobywaj ukierunkowane wiadomoci na temat metod otrzymywania nanomateriaw, metod badania ich waciwoci, a take przetwrstwa i recyklingu materiaw kompozytowych z nanoczstkami. Potrafi prowadzi gospodark surowcami i odpadami, zgodnie z zasad zrwnowaonego rozwoju.

Sylwetka absolwenta chemiczna

studiw

stopnia

kierunku

technologia

Absolwenci tego kierunku posiadaj umiejtno praktycznego korzystania ze zdobytej podczas studiw, podstawowej wiedzy z zakresu nauk chemicznych i technicznych oraz procesw technologicznych w przemyle chemicznym. Znaj obowizujce w przemyle chemicznym przepisy prawne i etyczne. W dziaaniach zawodowych postpuj zgodnie z wymogami ochrony rodowiska. S przygotowani do pracy na stanowiskach zwizanych z organizacj oraz prowadzeniem procesw produkcyjnych i bada analitycznych. Ponadto mog wsppracowa ze specjalistami z rnych dziedzin, potrafi kierowa zespoami ludzkimi, firm, jak rwnie mog prowadzi samodzielnie dziaalno gospodarcz. Jzykiem obcym wadaj na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy. W zakresie technologii informacyjnej s przygotowani do uzyskania certyfikatu European Computer Driving Licence (ECDL). Posiadaj umiejtno posugiwania si oprogramowaniem typu CAD oraz symulatorem procesw technologicznych ChemCAD. S przygotowani do podjcia studiw II stopnia. Specjalno: analityka przemysowa i rodowiskowa Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtnoci wykorzystania technik analizy klasycznej i instrumentalnej do okrelania stenia zanieczyszcze rodowiska naturalnego, wywoanych przez zwizki nieorganiczne i organiczne.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

31

S przygotowani do wsppracy z technologami innych specjalnoci w opracowywaniu metod oceny jakoci surowcw, produktw i kontroli przebiegu procesw technologicznych. Posiadaj umiejtnoci oceny statystycznej wynikw bada oraz znaj zasady pracy zgodne z systemami jakoci, obowizujcymi w laboratoriach. S przygotowani do pracy w przemysowych i rodowiskowych laboratoriach analitycznych. Specjalno: lekka technologia organiczna Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania podstaw chemii i technologii organicznej, uzupenionych o wiedz z zakresu chemii surowcw kosmetycznych oraz technologii kosmetykw i lekw. Potrafi opracowa proste technologie otrzymywania materiaw pomocniczych uywanych do komponowania preparatw kosmetycznych, farmaceutycznych, a take chemii gospodarczej oraz tworzyw sztucznych. S przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inynierskim w duych zakadach syntezy organicznej, w zakadach zwizanych z produkcj maotonaow, w laboratoriach kontroli jakoci oraz w placwkach naukowo-badawczych. Specjalno: proekologiczne technologie nieorganiczne Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu technologii i biotechnologii nieorganicznych, dbajc o ich wpyw na rodowisko naturalne. Znaj nowoczesne technologie wytwarzania nawozw sztucznych, dodatkw paszowych, garbnikw, pigmentw i soli nieorganicznych o szerokim zastosowaniu. Wiedz, jak gospodarowa surowcami i odpadami, a take ogranicza negatywny wpyw chemii na rodowisko naturalne. Posiadaj umiejtnoci niezbdne do stosowania nowoczesnych metod oceny zanieczyszcze rodowiska i analityki rodowiskowej oraz przemysowej. S przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inynierskim w przemyle chemicznym i laboratoriach analitycznych. Specjalno: technologia ropy i gazu Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu chemii i technologii ropy naftowej, gazu ziemnego, biopaliw, poszerzonej o wiadomoci z zakresu towaroznawstwa produktw naftowych i technologii ich wytwarzania. S przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inynierskim w przemyle rafineryjno-petrochemicznym oraz przedsibiorstwach dystrybucji produktw naftowych (magazynowanie, transport, kontrola jakoci), w biurach projektowych i jednostkach badawczych. Specjalno: technologia tworzyw sztucznych Absolwenci tej specjalnoci posiadaj umiejtno praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu metod otrzymywania monomerw do produkcji zwizkw wielkoczsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerw, metod badania ich waciwoci, a take przetwrstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. S przygotowani do pracy o charakterze technologiczno-inynierskim, jako specjalici w dziedzinie materiaw polimerowych, w zakadach produkujcych polimery, dodatki do tworzyw sztucznych oraz w zakadach przetwrstwa

32

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

i recyklingu polimerw. gospodarcz.

Mog

take

prowadzi

samodzieln

dziaalno

Wydzia Mechaniczny Sylwetka absolwenta i robotyka studiw I stopnia kierunku automatyka

Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka przygotowuj specjalistw posiadajcych wiedz i umiejtnoci konieczne do rozumienia zagadnie z zakresu informatyki, analizy sygnaw, regulacji automatycznej, robotyki oraz algorytmw decyzyjnych i obliczeniowych. Absolwenci tych studiw potrafi si posugiwa profesjonalnym oprogramowaniem inynierskim i zdobywaj umiejtno programowania sterownikw logicznych, projektowania sieci komputerowych i przemysowych. Posiadaj wiedz niezbdn do projektowania ukadw automatyki oraz systemw sterowania i systemw wspomagania decyzji, a take nadzorowania ich eksploatacji. Znajduj zatrudnienie w przemyle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwrstwa materiaw, spoywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym, samochodowym oraz ochrony rodowiska, take w przedsibiorstwach produkcyjnych, wykorzystujcych automatyzacj procesw technologicznych. Mog rwnie podj studia II stopnia. Specjalno: automatyzacja systemw wytwarzania Specjalno przygotowuje do rozwizywania problemw automatyzacji dotyczcych zarwno lokalnych stanowisk wytwarzania, jak i kompleksowych, zautomatyzowanych systemw wytwrczych, zwaszcza w przemyle elektromaszynowym. Nabyta przez absolwentw wiedza daje podstawy do podjcia wsppracy z zespoem specjalistw: mechanikw, informatykw, elektronikw i automatykw. Wiedza z zakresu systemw komputerowego wspomagania CAx, umiejtno programowania sterownikw, majcych zastosowanie w zautomatyzowanych systemach obrbkowych, w przemyle spoywczym, papierniczym, w energetyce itd. oraz umiejtno korzystania z zaawansowanych programw komputerowych, wspomagajcych projektowanie procesw i systemw wytwarzania, to atuty nowoczesnego inyniera mechanika, ktry w przemyle podejmuje zadania zwizane z automatyzacj procesw wytwarzania. Specjalno: mechatronika Absolwent tej specjalnoci zyskuje wyksztacenie z zakresu modelowania, konstruowania i obsugi wspczesnych urzdze mechatronicznych. Posiada wiedz ogln z dziedziny mechaniki, automatyki, elektroniki i informatyki oraz specjalistyczn znajomo konstrukcji czujnikw, ukadw wykonawczych (aktuatorw), sterownikw i sieci informatycznych. Praktyczne umiejtnoci w dziedzinie diagnostyki i obsugiwania ukadw mechatronicznych, szczeglnie

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

33

pojazdw samochodowych i szynowych, maszyn roboczych i robotw przemysowych, s pomocne w poszukiwaniu pracy. Absolwenci tej specjalnoci mog znale zatrudnienie w brany automatyki przemysowej, w orodkach projektujcych i produkujcych pojazdy samochodowe, maszyny robocze, aparatur diagnostyczn, na stanowiskach odpowiedzialnych za eksploatacj i marketing tych urzdze. Specjalno: sterowanie i monitoring maszyn i urzdze Studenci tej specjalnoci maj w programie ksztacenia zagadnienia projektowania i symulacji pracy maszyn i urzdze, systemw sterowania oraz budowy ukadw diagnostyki i monitoringu. Zarwno w nauczaniu przedmiotw podstawowych, jak i przedmiotw typowych dla specjalnoci zostay uwzgldnione wspczesne, profesjonalne narzdzia komputerowego wspomagania prac inynierskich. Absolwenci tej specjalnoci zdobywaj wic wyksztacenie inynierskie na wysokim poziomie i s przygotowani do podjcia pracy w rnych gaziach przemysu lub do kontynuowania studiw. Specjalno: technologie informacyjne w systemach produkcyjnych Specjalno ta jest ukierunkowana na nowoczesne zastosowania technik informatycznych w systemach produkcyjnych. Absolwent otrzymuje wiedz o charakterze narzdziowym z zakresu technologii informatycznych, stosowanych w systemach produkcyjnych, takich jak: sieci komputerowe i technologie internetowe, programowanie mikrokontrolerw, programowanie obrabiarek i robotw. Studiowanie tej specjalnoci gwarantuje zdobycie wiedzy o szerokim zakresie, co pozwala na pewn elastyczno na wspczesnym, konkurencyjnym rynku pracy. Dziki programowi uwzgldniajcemu trendy rozwojowe najnowszych technologii absolwenci tej specjalnoci mog poszukiwa satysfakcjonujcej pracy, ale i podejmowa dalsze ksztacenie, niezbdne w dynamicznie rozwijajcym si wspczesnym wiecie.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku midzywydziaowego 6 energetyka


Studia I stopnia na kierunku energetyka zapewniaj znajomo zagadnie techniki cieplnej, nauk technicznych i problematyki energetycznej. Absolwenci tego kierunku posiadaj wiedz na temat wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w elektrowniach i elektrociepowniach konwencjonalnych i jdrowych, jej przesyania i dystrybucji, a take gospodarki cieplnej w zakadach przemysowych. Duy nacisk kadzie si na aspekty ekologii i zrwnowaonego rozwoju kraju. Studenci tego kierunku poznaj konstrukcj i zasady eksploatacji maszyn i urzdze energetycznych: kotw parowych i wodnych, reaktorw jdrowych, turbin parowych i gazowych, pomp i wentylatorw, wymiennikw ciepa
6 Midzywydziaowy kierunek studiw to wyodrbniony obszar ksztacenia prowadzony wsplnie przez uprawnione jednostki uczelni.

34

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

i rurocigw. S przygotowani do projektowania instalacji grzewczych w obiektach mieszkalnych i przemyle. Znaj zagadnienia zwizane z projektowaniem i eksploatacj sieci cieplnych i dystrybucj energii cieplnej w aglomeracjach miejskich. Studia przygotowuj ich rwnie w dziedzinie elektrotechniki i elektroenergetyki, z zakresu niezbdnego do objcia funkcji odpowiedzialnego za zarzdzanie energi ciepln i elektryczn energetyka w zakadach przemysowych. Due znaczenie przywizuje si do umiejtnoci wykorzystania odnawialnych rde energii: wody, soca, wiatru oraz energii geotermalnej, a take biomasy do produkcji ciepa i energii elektrycznej. Absolwenci tego kierunku posuguj si komercyjnymi pakietami komputerowymi. S przygotowani do pracy w przedsibiorstwach, zajmujcych si eksploatacj systemw energetycznych i zakadach zwizanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyaniem i dystrybucj energii. Mog by take specjalistami w dziedzinie problemw energetyki w jednostkach samorzdowych. Znaj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posuguj si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku ksztacenia. Maj take moliwo uzyskania uprawnie energetycznych w zakresie zgodnym z Ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie urzdze: elektrycznych, energetyki cieplnej oraz instalacji gazowych. Po zakoczeniu studiw mog si ubiega o uprawnienia do projektowania (z doborem waciwych urzdze) lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji (wraz z przyczami i instalowaniem tych urzdze) dla obiektw budowlanych. Absolwenci tego kierunku s przygotowani do podjcia studiw II stopnia.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku informatyka


Absolwent studiw I stopnia kierunku informatyka (prowadzonego przez Wydzia Mechaniczny) posiada gruntown wiedz z zakresu informatyki, opart na podstawach oglnych dyscyplin nauki (matematyka, fizyka, elektrotechnika, elektronika itp.). Opanowuje jzyk angielski na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz potrafi si nim posugiwa w zakresie informatyki. Studia na tym kierunku wyposaaj go w umiejtnoci informatyczne z zakresu: algorytmw i struktur danych, architektury systemw komputerowych, systemw operacyjnych, technologii sieciowych, jzykw programowania, technik multimedialnych, grafiki komputerowej, analizy obrazu, sztucznej inteligencji, sieci neuronowych i algorytmw genetycznych, systemw wbudowanych i mobilnych, mikrokontrolerw i przetwarzania sygnaw, systemw czasu rzeczywistego oraz baz danych, take zarzdzania projektami informatycznymi. Dziki kontaktowi ze specjalistami (m.in. z dziedziny automatyki i robotyki, budowy i eksploatacji maszyn, energetyki, inynierii materiaowej, mechaniki, transportu itp.) zatrudnionymi na Wydziale Mechanicznym absolwenci zdobywaj wiedz praktyczn i w ten sposb zyskuj przewag na rynku pracy.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

35

Po ukoczeniu studiw s przygotowani do: sprawnego wykorzystania technik komputerowych, tworzenia specjalistycznego oprogramowania oraz aplikacji internetowych, projektowania systemw sieciowych i administrowania nimi, projektowania baz danych, podejmowania zada z zakresu analizy obrazu i grafiki uytkowej, projektowania w systemach CAD, wykonywania oblicze numerycznych. Absolwenci tego kierunku mog liczy na prac w bankach, zakadach przemysowych i usugowych, centrach naukowo-badawczych, zarwno w Polsce, jak i poza jej granicami, gdy wszdzie potrzebni s informatycy z praktycznym przygotowaniem. Mog rwnie podj studia II stopnia.

Sylwetka absolwenta bezpieczestwa

studiw

stopnia

kierunku

inynieria

Wraz z rozwojem technologii produkcji, zwaszcza w sektorach gospodarki zwizanych z mechanik, energetyk, transportem, take w przemyle chemicznym, pojawio si wiele zagroe dla zdrowia i ycia ludzkiego (np. katastrofy obiektw technicznych spowodowane przez zjawiska naturalne czy umylne, destrukcyjne dziaania ludzi) oraz wiele moliwoci uszkodzenia lub zniszczenia urzdze i instalacji wykorzystywanych w produkcji. Ochron i popraw poziomu bezpieczestwa ludzi, rodowiska naturalnego i dbr cywilizacji zajmuje si inynieria bezpieczestwa. Oglnym celem ksztacenia na tym kierunku studiw jest dostarczenie studentom wiedzy na temat bezpieczestwa zintegrowanego, obejmujcego: bezpieczestwo czowieka, bezpieczestwo rodowiska naturalnego i bezpieczestwo procesowe. Cele szczegowe to: zapoznanie suchaczy z problematyk bezpiecznej eksploatacji maszyn, konstrukcji, urzdze i instalacji technicznych. Zadania te s realizowane przez poczenie wiedzy z zakresu inynierii bezpieczestwa technicznego i cywilnego. Pierwsza dziedzina obejmuje zagadnienia zwizane z projektowaniem, budowaniem, eksploatacj i likwidacj obiektw technicznych w kontekcie minimalizowania w rozsdny sposb moliwoci i rozmiarw ich negatywnego oddziaywania na otoczenie. Druga problematyk ograniczania i usuwania skutkw spowodowanych przez katastrofy obiektw technicznych, zjawiska naturalne lub celowe destrukcyjne dziaania ludzi. Potencjalne zagroenia wynikaj zarwno z wprowadzania nowych rozwiza i technologii, jak i s powodowane zaostrzaniem wymaga i standardw wiatowych dotyczcych bezpieczestwa maszyn, urzdze i instalacji oraz ich obsugi. Rwnie polityka Wsplnoty Europejskiej wpywa na wiksze zapotrzebowanie na specjalistw w dziedzinie inynierii bezpieczestwa. Absolwenci tego kierunku studiw s przygotowani do rozwizywania interdyscyplinarnych problemw z zakresu bezpieczestwa maszyn, urzdze i instalacji, identyfikowania zagroenia technicznego oraz jego prognozowania. Potrafi oceni ryzyko zawodowe, przeciwdziaa wystpieniu zagroe, ograniczy lub zmniejszy szkody, zorganizowa systemy ratownictwa. Nabyta wiedza pozwala im take np. na efektywne dziaania zwizane z bezpieczestwem i higien pracy, na stosowanie zasad ergonomii w projektowaniu i modernizacji stanowisk pracy, na

36

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkole, kontrol pracy oraz analizowanie zdarze wypadkowych i chorb zawodowych. Studia na kierunku inynieria bezpieczestwa przygotowuj m.in. do pracy zwizanej z atestacj urzdze technicznych w dziedzinie ich bezpieczestwa, ale i w ratownictwie, jednostkach administracji terenowej, w firmach wdraajcych i eksploatujcych ukady bezpieczestwa, przedsibiorstwach eksploatujcych rodki transportu, zespoach badajcych przyczyny wypadkw itp. Absolwenci tego kierunku maj podstawow wiedz na temat systemw zarzdzania bezpieczestwem i rodowiskiem zewntrznym (ISO 14000 oraz PN-OHSAS 18000). Posuguj si rwnie komercyjnym oprogramowaniem komputerowym, jzykiem specjalistycznym z zakresu nauk technicznych i inynierii bezpieczestwa. Ukoczenie studiw na tym kierunku pozwala im sprosta wszystkim wymaganiom stawianym subom bezpieczestwa i higieny pracy w kraju, a tym samym uatwia znalezienie zatrudnienia w duych firmach pastwowych i prywatnych, a take daje szans na niezalen dziaalno gospodarcz. Specjalno: bezpieczestwo maszyn, urzdze i systemw energetycznych Absolwenci tej specjalnoci posiadaj wiedz z zakresu technologii energetycznych, projektowania maszyn i urzdze energetycznych oraz bezpieczestwa maszyn, konstrukcji, urzdze i instalacji technicznych. Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji obiektu technicznego jest zapobieganie powstawaniu i rozwojowi awarii oraz minimalizowanie ich skutkw. Rne warianty rozwoju sytuacji awaryjnych pozwalaj dobra rodzaj i parametry urzdze technicznych oraz opracowa zasady zapobiegania awariom. Absolwenci tej specjalnoci uzyskuj wiedz i umiejtnoci wymagane do pracy w charakterze specjalisty i eksperta do spraw bezpieczestwa i higieny pracy. Stwarza im to moliwo znalezienia zatrudnienia w rnych firmach pastwowych i prywatnych, a take prowadzenia niezalenej dziaalnoci gospodarczej. Specjalno: bezpieczestwo pracy i rodowiska Absolwenci tej specjalnoci posiadaj wiedz z zakresu bezpieczestwa i higieny pracy na poziomie wymaga stawianych pracownikom tych sub. Znaj akty prawne dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony rodowiska naturalnego. Podczas studiw zdobywaj umiejtno identyfikacji zagroe rodowiska pracy i rodowiska naturalnego, co pozwala im na prowadzenie dziaa profilaktycznych, ograniczajcych wypadki, choroby zawodowe, a take awarie rodowiskowe. W trakcie studiw s zapoznawani z trybem certyfikacji oraz wystawiania deklaracji zgodnoci dla maszyn i urzdze (jeli s wymagane), jak rwnie z minimalnymi wymaganiami dotyczcymi bezpieczestwa pracy w dziedzinie uytkowania maszyn i urzdze, zasadniczymi wymaganiami dla maszyn i elementw bezpieczestwa, dla urzdze i systemw ochronnych przeznaczonych do uytku w przestrzeniach zagroonych wybuchem, dla zbiornikw cinieniowych oraz rodkw ochrony osobistej. Posiadaj wiedz na temat zagroenia powanymi awariami przemysowymi, zwaszcza metod zabezpieczenia ogniowego i wybuchowego instalacji, ochrony przed zagroeniami elektrycznoci statyczn i atmosferyczn oraz zagroenia

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

37

wynikajcego z niekontrolowanego uwalniania si do otoczenia substancji gazowych i ciekych. W programie nauczania znajduj si rwnie zagadnienia zwizane z ocen oddziaywania na rodowisko planowanych przedsiwzi oraz obowizkami, jakie posiada osoba prowadzca zakad, ktry stwarza zagroenie wystpienia awarii przemysowej. W trakcie studiw zdobywaj umiejtnoci wykonywania sprawozda rodowiskowych i naliczania opat za korzystanie ze rodowiska. Posiadaj podstawow wiedz z zakresu identyfikacji zagroe rodowiskowych, metod pomiarw emisji zanieczyszcze pyowych i gazowych, jakoci odprowadzanych ciekw oraz zasad dziaania urzdze i instalacji ochronnych. Znaj sposoby magazynowania i utylizacji odpadw niebezpiecznych, jak rwnie bezpiecznego magazynowania, transportu i uytkowania substancji stwarzajcych szczeglne zagroenie dla czowieka i rodowiska. Ucz si sprawowania kontroli nad przestrzeganiem zasad bezpieczestwa. Potrafi przeprowadza analiz przyczyn oraz bada okolicznoci awarii i wypadkw, prowadzi dokumentacj powypadkow i zwizan z bezpieczestwem pracy. S przygotowani do identyfikowania w procesach pracy czynnikw niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciliwych; do okrelania zagroenia zwizanego z miejscem pracy i wynikajcego ze stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych czy z oddziaywania drga, haasu, fal elektromagnetycznych, promieniowania, zapylenia, niewaciwego mikroklimatu. Na podstawie analizy warunkw pracy i czynnikw rodowiska pracy oceniaj pod wzgldem ilociowym i jakociowym ryzyko na kadym stanowisku pracy. Potrafi zastosowa rodki ochrony zbiorowej oraz dobra rodki ochrony osobistej do warunkw wynikajcych z wymienionych zagroe. Wiedz, jak projektowa i dobiera bariery bezpieczestwa i sygnalizacji. Znaj zagadnienia ergonomii, stanowice podstaw w projektowaniu ergonomicznych stanowisk pracy. Specjalno: bezpieczestwo transportu drogowego Absolwenci tej specjalnoci posiadaj podstawow wiedz z zakresu budowy pojazdw samochodowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem elementw bezpieczestwa czynnego i biernego, infrastruktury drogowej, zasad bezpieczestwa ruchu drogowego, przewozu materiaw niebezpiecznych i obiektw wielkogabarytowych. S zaznajamiani z problematyk ekologicznych i prawnych aspektw transportu, rzeczoznawstwa samochodowego i rekonstrukcji wypadkw drogowych. Podczas wicze i zaj laboratoryjnych studenci tej specjalnoci uczestnicz w badaniach diagnostycznych i trakcyjnych samochodw. Poznaj komputerowe programy symulacji ruchu pojazdw samochodowych i analizy przebiegu wypadkw drogowych. Poszerzaj rwnie swoj wiedz o zagadnienia mechaniki i biomechaniki zderze. Zajcia prowadz specjalici, ktrzy posiadaj uprawnienia rzeczoznawcze, m.in. w dziedzinie techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz biegli sdowi.

38

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wiedza zdobyta podczas studiw pozwala absolwentom tej specjalnoci ubiega si o prac w przedsibiorstwach transportowych, ubezpieczeniowych, policji oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku inynieria biomedyczna


Studenci kierunku inynieria biomedyczna realizuj interdyscyplinarny program nauczania. Poznaj podstawy anatomii i fizjologii czowieka, systemy diagnostyczne i terapeutyczne, zagadnienia z zakresu biofizyki, biochemii i bioreologii. Przedmioty kierunkowe daj im wiedz m.in. z zakresu biomechaniki inynierskiej, sztucznych narzdw i technicznego wspomagania funkcji czowieka czy mechatroniki i inynierii biomateriaw. Oprcz metod projektowania wspomaganego komputerowo, podstaw metod numerycznych, w tym MES, i podstaw elektroniki medycznej ucz si projektowania urzdze biotechnicznych, wspomagajcych funkcje czowieka. Rosnce znaczenie diagnostycznych technik komputerowych w medycynie znajduje odzwierciedlenie w takich przedmiotach, jak: aparatura medyczna, biocybernetyka, radiologia, metody cyfrowego przetwarzania sygnaw czy techniki obrazowania medycznego. Studenci korzystaj z nowoczesnej aparatury oraz systemw diagnostycznych i terapeutycznych, opierajcych si na nowoczesnych metodach, technikach i technologiach informatycznych, teleinformatycznych, elektronicznych i materiaowych. Istotn czci wyksztacenia absolwentw tego kierunku jest rwnie podstawowa wiedza z zarzdzania w subie zdrowia. Umoliwia im to prac w administracji medycznej. Absolwenci tego kierunku s przygotowani do wsppracy z lekarzami, pracownikami placwek medycznych w dziedzinie eksploatacji, obsugi, konserwacji, odbioru technicznego, atestacji aparatury i urzdze medycznych oraz obsugi systemw diagnostycznych czy baz danych. Wdraajc najnowsze osignicia nauki i techniki w oglnie pojtej technologii ochrony zdrowia, s poszukiwanymi specjalistami z dziedziny oprogramowania, projektowania, budowy, obsugi i konserwacji sprztu medycznego w placwkach suby zdrowia, zakadach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego, firmach zaopatrujcych w sprzt medyczny oraz w orodkach i instytutach naukowo-badawczych, jak i konsultingowych. Absolwenci tego kierunku znaj jzyk obcy oraz posuguj si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku ksztacenia. S przygotowani do podjcia studiw II stopnia.

Sylwetka absolwenta materiaowa

studiw

stopnia

kierunku

inynieria

Studia na tym kierunku oferuj wiedz o materiaach inynierskich oraz metodach sterowania ich jakoci, zaznajamiaj rwnie z zagadnieniami konstrukcyjnymi i technologicznymi oraz ekonomicznymi aspektami ich

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

39

wytwarzania. W programie nauczania poza zagadnieniami oglnymi, informatycznymi oraz ekonomicznymi znajduj si przedmioty stanowice baz inynierii materiaowej zwizane ze zjawiskami strukturalnymi, zachodzcymi w trakcie wytwarzania, ksztatowania oraz uytkowania materiaw inynierskich. Oprcz wiadomoci na temat inynierii oraz metod badania materiaw, absolwent uzyskuje wiedz dotyczc zasad tworzenia i ksztatowania ich waciwoci (przedmioty technologie wytwarzania i technologie przetwrstwa materiaw). Studia na tym kierunku dostarczaj take praktycznych umiejtnoci z zakresu stosowania nowoczesnych metod komputerowych w technice. Absolwenci tego kierunku mog znale zatrudnienie w charakterze materiaoznawcw i technologw, pracownikw kontroli jakoci produkcji w firmach przemysowych, laboratoriach naukowych, a take placwkach badawczo-rozwojowych. Mog kierowa pracami zwizanymi z optymalnym doborem i doskonaleniem materiaw konstrukcyjnych i narzdziowych w rnych gaziach przemysu maszynowego, motoryzacyjnego i lekkiego. Atrakcyjne posady oferuj im rwnie firmy, ktre zajmuj si dostarczaniem tworzyw konstrukcyjnych dla przemysu lub recyklingiem materiaowym.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn


Studia na tym kierunku ksztac specjalistw posiadajcych podstawow wiedz i umiejtnoci konieczne do rozumienia zagadnie z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn, gruntownie zaznajomionych z zasadami mechaniki oraz projektowania, w ktrym wykorzystuje si nowoczesne narzdzia obliczeniowe. Absolwenci tych studiw s przygotowani do: realizacji procesw wytwarzania, montau i eksploatacji maszyn; prac wspomagajcych projektowanie maszyn, dobr materiaw inynierskich stosowanych w elementach maszyn; nadzoru nad eksploatacj maszyn; koordynacji i oceny wynikw prowadzonych prac; pracy w zespole; sprawnego posugiwania si nowoczesnymi technikami komputerowymi. Mog podj studia II stopnia. Absolwenci znaj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posiadaj umiejtnoci posugiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku ksztacenia. S przygotowani do pracy w: przedsibiorstwach przemysu maszynowego oraz zajmujcych si wytwarzaniem i eksploatacj maszyn, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, zwizanych z organizacj produkcji i automatyzacj procesw technologicznych, instytucjach odbioru technicznego produktw i materiaw, orodkach akredytacyjnych i atestacyjnych, centrach naukowo-badawczych i firmach konsultingowych. Znajduj zatrudnienie w administracji i edukacji. Na studiach I stopnia kierunku mechanika i budowa maszyn prowadzone s specjalnoci: aparatura i instalacje przemysowe, budowa i badania pojazdw samochodowych,

40

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

mechanika konstrukcji i materiaw, silniki spalinowe, urzdzenia chodnicze i klimatyzacyjne.

Sylwetka absolwenta studiw I stopnia kierunku transport


Studia na tym kierunku pozwalaj uzyska niezbdn wiedz i umiejtnoci z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji pojazdw oraz urzdze transportowych. Absolwenci tego kierunku posiadaj gruntown znajomo systemw transportowych, umiejtno ich planowania, organizowania i nadzorowania eksploatacji za pomoc nowoczesnych narzdzi informatycznych. S przygotowani do: zarzdzania procesami eksploatacji systemw transportowych; organizowania procesw utrzymania i obsugi technicznej pojazdw ldowych i urzdze transportowych; projektowania systemw transportowych i logistycznych; wykorzystywania nowoczesnych technik wspomagania komputerowego w transporcie. Mog podj studia II stopnia. Absolwenci tego kierunku znaj jzyk obcy na poziomie biegoci B2 wedug Europejskiego Systemu Opisu Ksztacenia Jzykowego Rady Europy oraz posuguj si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku ksztacenia. Zatrudnienie znajduj w: przedsibiorstwach transportowych i komunikacyjnych, firmach spedycyjnych i centrach logistycznych, przedsibiorstwach zwizanych z obsug techniczn transportu, wydziaach komunikacji, firmach ubezpieczeniowych i innych zwizanych z sektorem transportu, dziaach marketingu przedsibiorstw, jednostkach gospodarczych, w ktrych wymaga si interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i informatycznej.

Sylwetka absolwenta i inynieria produkcji

studiw

stopnia

kierunku

zarzdzanie

Zarzdzanie i inynieria produkcji to interdyscyplinarny kierunek, czcy podstawow wiedz inyniersk z dziedziny mechaniki i budowy maszyn, zastosowania technologii informacyjnych z przygotowaniem do organizacji procesw produkcyjnych, zarzdzania przedsibiorstwem od poziomu operacyjnego do strategicznego. Absolwenci tego kierunku znaj metody badania rynku i zarzdzania marketingowego. Posiadaj te wiedz na temat prawnych podstaw organizacji przedsibiorstw i ochrony wasnoci intelektualnej. Zatrudnienie oferuj im firmy produkcyjne i usugowe rnych bran. Po ukoczeniu studiw na tym kierunku absolwenci s rwnie przygotowani do podjcia wasnej dziaalnoci gospodarczej. W ramach studiw I stopnia prowadzonych jest pi specjalnoci:

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

41

Specjalno: inynieria jakoci i wsprzdnociowa technika pomiarowa Absolwenci tej specjalnoci znaj zasady organizacji, wprowadzania i stosowania wspczesnych systemw jakoci (np. TQM) w przedsibiorstwach produkcyjnych i usugowych. Nabywaj umiejtnoci posugiwania si nowoczesn, wsprzdnociow technik pomiarow i programami komputerowymi, wspomagajcymi organizacj i zarzdzanie systemami jakoci. Specjalno: inynieria mediw elektronicznych Absolwenci tej specjalnoci zdobywaj wiedz i umiejtnoci inynierskie z zakresu stosowania nowoczesnych technik i technologii informacyjnych, przydatnych we wsppracy z orodkami telewizyjnymi, radiowymi, teatralnymi, organizatorami masowych widowisk. Posiadaj umiejtnoci posugiwania si grafik komputerow, tworzenia ruchomych obrazw i filmw, korzystania z oprogramowania do komputerowej analizy obrazu. S take przygotowani do wsppracy z dziennikarzami. Specjalno: inynieria produkcji rodkw transportu masowego Absolwenci tej specjalnoci posiadaj wyksztacenie w dziedzinie produkcji nowoczesnych rodkw transportu masowego, ich eksploatacji i odnowy. Znajduj zatrudnienie w przedsibiorstwach, ktre je produkuj i modernizuj, przedsibiorstwach komunikacyjnych i przewozowych, w instytucjach projektowo-konstrukcyjnych oraz badawczych i naukowych. Specjalno: inynieria wytwarzania Absolwenci tej specjalnoci posiadaj podstawowe umiejtnoci z zakresu technik wytwarzania, projektowania procesw wytwrczych z zastosowaniem wspczesnego oprogramowania (np.: MASTERCAM, SOLID EDGE, CATIA i innych). Nabywaj podstawowe umiejtnoci programowania CNC maszyn i urzdze technologicznych oraz nadzorowania jakoci wyrobw. Znaj metody szybkiego prototypowania oraz rekonstrukcji wyrobw (reverse engineering). Specjalno: inynieria zarzdzania Absolwenci tej specjalnoci s przygotowani do planowania i zarzdzania przedsiwziciami gospodarczymi w dynamicznie zmieniajcym si otoczeniu rynkowym. Posiadaj wiedz i umiejtnoci w dziedzinie tworzenia planw biznesowych, negocjacji w biznesie, zarzdzania projektami, analizy i oceny ryzyka. Posiadaj umiejtno korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych (np. zarzdzania systemami ERP, MRP). Znaj zasady komunikacji interpersonalnej, niezbdne w kierowaniu zespoami pracowniczymi. Na studiach II stopnia ksztacenie jest prowadzone wedug specjalnoci: logistyka i zarzdzanie acuchem dostaw, zarzdzanie jakoci, zarzdzanie mediami elektronicznymi, zarzdzanie produkcj, zarzdzanie przedsibiorstwem.

42

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ZASADY PRZYJ NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

Wydzia Architektury
Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstpny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnie plastycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzaoci, matury midzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzaoci zdawanego za granic. Egzamin wstpny skada si z 2 prac rysunkowych wykonanych w dwch dniach egzaminacyjnych. Na kierunku architektura i urbanistyka s to: rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementw kompozycji bry elementarnych lub pochodnych tych bry rysunek z wyobrani kompozycja o charakterze architektonicznym. Na kierunku architektura krajobrazu s to: rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementw kompozycji bry elementarnych lub pochodnych tych bry rysunek z wyobrani kompozycja o charakterze architektury krajobrazu. Szczegowe tematy egzaminacyjne na kierunku architektura i urbanistyka s inne ni na kierunku architektura krajobrazu. Kady rysunek oceniany jest w skali: 6,0; 5,5; 5,0; 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0 Uzyskane oceny przelicza si na punkty wedug poniszej tabeli: ocena 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 liczba punktw 100 90 80 70 60 50 40 30 0

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

43

Warunkiem przyjcia na studia jest uzyskanie redniej ocen z egzaminu rysunkowego wynoszcej co najmniej 3,0. Wskanik rekrutacyjny dla kandydatw na I rok studiw na kierunku architektura i urbanistyka ustala si wedug wzoru:

W = R1 + R2 +

J +H +M 6

gdzie R1 i R2 oznaczaj punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M oznaczaj odpowiednio: 1. W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin maturalny (now matur), liczb rwn P albo 2R, gdzie P i R oznaczaj odpowiednio wynik procentowy, podany na wiadectwie dojrzaoci, uzyskany w czci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: jzyka polskiego (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M). W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci (star matur) oceniany w skali szeciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z czci ustnej lub rednie ocen z czci pisemnej i ustnej) z: jzyka polskiego (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M) wedug poniszej tabeli: ocena 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3. liczba punktw 200 185 170 155 140 120 100 80 60

2.

W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci (star matur) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z czci ustnej lub rednie ocen z czci pisemnej i ustnej) z: jzyka polskiego (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M) wedug poniszej tabeli:

44

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 4.

liczba punktw 200 175 150 125 100

W przypadku kandydatw z matur midzynarodow, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: jzyka polskiego (J), historii albo historii sztuki (H) i matematyki (M) wedug poniszej tabeli: Liczba punktw dla kandydatw zdajcych na poziomie standard level (SL) 100 85 70 50 30 10 0 Liczba punktw dla kandydatw zdajcych na poziomie higher level (HL) 200 170 140 100 60 20 0

Ocena

Excellent Very good Good Satisfactory Mediocre Poor Very poor 5.

W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotw obowizujcych kandydatw z now matur przeliczane s w skali 200punktowej przez Wydziaow Komisj Rekrutacyjn.

Kandydat, ktry nie zdawa jednego lub dwch z w/w przedmiotw, moe ubiega si o przyjcie na I rok studiw otrzymujc 0 punktw z tych przedmiotw. W przypadku finalistw i laureatw stopnia centralnego olimpiad z w/w przedmiotw oraz z zakresu wiedzy i umiejtnoci budowlanych oraz wiedzy technicznej wskanik rekrutacyjny dla kandydatw na I rok studiw na kierunku architektura i urbanistyka ustala si wedug wzoru:

W = R1 + R2 +

J + H + M + 400 8

gdzie R1 i R2 oznaczaj punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H i M maj interpretacj zgodn z rodzajem zdawanej matury.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

45

Wskanik rekrutacyjny dla kandydatw na I rok studiw na kierunku architektura krajobrazu ustala si wedug wzoru:

W = R1 + R2 +

J +G +M 6

gdzie R1 i R2 oznaczaj punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J,G i M oznaczaj odpowiednio: 1. W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin maturalny (now matur), liczb rwn P albo 2 R, gdzie P i R oznaczaj odpowiednio wynik procentowy, podany na wiadectwie dojrzaoci, uzyskany w czci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z: jzyka polskiego (J), geografii (G) i matematyki (M). W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci (star matur) oceniany w skali szeciostopniowej od 1 do 6, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z czci ustnej lub rednie ocen z czci pisemnej i ustnej) z: jzyka polskiego (J), geografii (G) i matematyki (M) wedug poniszej tabeli: ocena 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3. liczba punktw 200 185 170 155 140 120 100 80 60

2.

W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci (star matur) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze (oceny z czci ustnej lub rednie ocen z czci pisemnej i ustnej) z: jzyka polskiego (J), geografii (G) i matematyki (M) wedug poniszej tabeli: ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 liczba punktw 200 175 150 125 100

46

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

4.

W przypadku kandydatw z matur midzynarodow, punkty otrzymane z przeliczenia ocen uzyskanych na maturze z: jzyka polskiego (J), geografii (G) i matematyki (M) wedug poniszej tabeli: Liczba punktw dla kandydatw zdajcych na poziomie standard level (SL) 100 85 70 50 30 10 0 Liczba punktw dla kandydatw zdajcych na poziomie higher level (HL) 200 170 140 100 60 20 0

ocena

Excellent Very good Good Satisfactory Mediocre Poor Very poor 5.

W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotw obowizujcych kandydatw z now matur przeliczane s w skali 200punktowej przez Wydziaow Komisj Rekrutacyjn.

Kandydat, ktry nie zdawa jednego lub dwch z w/w przedmiotw, moe ubiega si o przyjcie na I rok studiw otrzymujc 0 punktw z tych przedmiotw. W przypadku finalistw i laureatw stopnia centralnego olimpiad z w/w przedmiotw oraz z zakresu wiedzy i umiejtnoci budowlanych oraz wiedzy technicznej wskanik rekrutacyjny dla kandydatw na I rok studiw na kierunku architektura krajobrazu ustala si wedug wzoru:

W = R1 + R2 +

J + G + M + 400 8

gdzie R1 i R2 oznaczaj punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, G i M maj interpretacj zgodn z rodzajem zdawanej matury.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

47

Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Wydzia Inynierii Ldowej Wydzia Inynierii rodowiska Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej Wydzia Mechaniczny

Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzaoci, matury midzynarodowej (International Baccalaureate) albo egzaminu dojrzaoci zdawanego poza granicami Polski. Tryb naboru 1 Wskanik rekrutacyjny dla kandydatw, ktrzy zdawali egzamin maturalny (now matur) ustala si wedug wzoru:

W = P albo 2R
gdzie P i R oznaczaj odpowiednio wynik procentowy, podany na wiadectwie dojrzaoci, uzyskany w czci pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z jednego ze wskazanych w poniszej tabeli przedmiotw:
Wydzia Fizyki, Matematyki i Informatyki Fizyka techniczna Nanotechnologie i nanomateriay Informatyka Matematyka matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo informatyka matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka

Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Elektrotechnika Informatyka Energetyka matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia

48

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wydzia Inynierii Ldowej Budownictwo (w jzyku polskim) Transport Budownictwo (w jzyku angielskim) matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka udokumentowana znajomo jzyka angielskiego* matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo geografia

Gospodarka przestrzenna

Wydzia Inynierii rodowiska Budownictwo Gospodarka przestrzenna Inynieria rodowiska Ochrona rodowiska matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo geografia

Wydzia Inynierii i Technologii Chemicznej Biotechnologia Inynieria chemiczna i procesowa Technologia chemiczna Nanotechnologie i nanomateriay matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo informatyka

Wydzia Mechaniczny Automatyka i robotyka Informatyka Energetyka Mechanika i budowa maszyn Transport Zarzdzanie i inynieria produkcji Mechanika i budowa maszyn (w jzyku angielskim) matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia udokumentowana znajomo jzyka angielskiego* matematyka albo fizyka i astronomia albo informatyka albo chemia albo biologia

Inynieria bezpieczestwa Inynieria biomedyczna Inynieria materiaowa

* Od kandydatw na studia prowadzone w jzyku angielskim na kierunku Budownictwo (Wydzia Inynierii Ldowej) oraz na kierunku Mechanika i budowa maszyn (Wydzia Mechaniczny, specjalno: Zaawansowana mechanika

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

49

obliczeniowa) wymagana jest znajomo jzyka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE, CAE, FCE lub TOEFL, wiadectwem matury midzynarodowej, wiadectwem potwierdzajcym ukoczenie liceum z wykadowym jzykiem angielskim albo wiadectwem dojrzaoci potwierdzajcym uzyskanie co najmniej 60% z jzyka angielskiego zdawanego na poziomie rozszerzonym. Znajomo jzyka angielskiego mona rwnie udokumentowa zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzanego na Politechnice Krakowskiej w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Tryb naboru 2 Wskanik rekrutacyjny dla kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci (star matur) oceniany w skali szeciostopniowej od 1 do 6, ustala si przeliczajc oceny uzyskane w czci pisemnej egzaminu dojrzaoci z przedmiotw obowizujcych kandydatw z now matur (z wyczeniem informatyki) wedug poniszej tabeli: ocena 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 liczba punktw 200 170 140 100 60

Wskanik rekrutacyjny dla kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci (star matur) oceniany w skali czterostopniowej od 2 do 5, ustala si przeliczajc oceny uzyskane w czci pisemnej egzaminu dojrzaoci z przedmiotw obowizujcych kandydatw z now matur (z wyczeniem informatyki) wedug poniszej tabeli: ocena 5,0 4,0 3,0 liczba punktw 200 150 100

Dla kandydatw, ktrzy posiadaj star matur, natomiast nie zdawali w czci pisemnej egzaminu dojrzaoci adnego z przedmiotw wymaganych podczas rekrutacji na dany kierunek studiw, przeprowadzony zostanie na Politechnice Krakowskiej Centralny Egzamin Wstpny (CEW) z matematyki zgodnie z zasadami egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (do wyboru). Po ogoszeniu wynikw przez Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie, wszystkie osoby zdajce CEW zostan poddane analogicznej procedurze rekrutacyjnej jak kandydaci legitymujcy si wiadectwem dojrzaoci wydanym na podstawie egzaminu maturalnego (nowej matury) (tryb naboru 1).

50

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Wynik z CEW przeprowadzonego w danym roku akademickim moe by uwzgldniany w postpowaniu rekrutacyjnym take w latach nastpnych, bez ogranicze czasowych. Podstaw do przeprowadzenia Centralnego Egzaminu Wstpnego jest porozumienie zawarte pomidzy Politechnik Krakowsk a Centraln Komisj Egzaminacyjn.

Tryb naboru 3 Wskanik rekrutacyjny dla kandydatw, ktrzy zdawali matur midzynarodow (International Baccalaureate) ustala si przeliczajc oceny uzyskane w czci pisemnej matury z przedmiotw obowizujcych kandydatw z now matur wedug poniszej tabeli: ocena Liczba punktw dla kandydatw zdajcych na poziomie standard level (SL) 100 85 70 50 30 10 0 Liczba punktw dla kandydatw zdajcych na poziomie higher level (HL) 200 170 140 100 60 20 0

Excellent Very good Good Satisfactory Mediocre Poor Very poor

Tryb naboru 4 W przypadku kandydatw, ktrzy zdawali egzamin dojrzaoci poza granicami Polski, wyniki uzyskane na maturze z przedmiotw obowizujcych kandydatw z now matur przeliczane s na punkty w skali 200-punktowej przez Wydziaow Komisj Rekrutacyjn.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

51

Uchwaa Senatu Politechniki Krakowskiej nr 24/d/05/2009 z 22 maja 2009 r. w sprawie zasad przyj na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiw I stopnia laureatw i finalistw olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad z zakresu okrelonej dziedziny wiedzy w roku akademickim 2012/13

Dziaajc w oparciu o art. 169 ust. 6 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z pniejszymi zmianami), Senat Politechniki Krakowskiej na swoim posiedzeniu 22 maja 2009 r. uchwala, co nastpuje: 1 1. Olimpiadami, ktrych laureaci i finalici uzyskuj szczeglne uprawnienia w trakcie postpowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych lub niestacjonarnych studiw I stopnia, s: 1) olimpiady przedmiotowe, 2) olimpiady z zakresu okrelonej dziedziny wiedzy. 2. Szczegowy wykaz uprawnie przysugujcych kandydatom laureatom i finalistom olimpiad, o ktrych mowa w ust. 1 zawarty jest w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2 Zasady ustalania list laureatw i finalistw poszczeglnych olimpiad okrelaj odrbne przepisy wydane przez komitety organizacyjne. 3 Podstaw uzyskania uprawnie okrelonych w 1 niniejszej uchway jest zoenie oryginau dokumentu wydanego przez komitet gwny danej olimpiady, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursw, turniejw i olimpiad (Dz. U. nr 13, poz. 125 z 2002 r.) zacznik nr 2. W przypadku zmiany rozporzdzenia podstaw uzyskania uprawnie bdzie zoenie oryginau dokumentu zgodnego z obowizujcym wzorem. 4 Z uprawnie okrelonych w 1 niniejszej uchway mona korzysta tylko jeden raz w roku uzyskania wiadectwa dojrzaoci.

52

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

Zacznik nr 1 Uprawnienia przyznane laureatom i finalistom olimpiad w rekrutacji na rok akademicki 2012/13
Nazwa olimpiady 1. Olimpiada Matematyczna 2. Olimpiada Fizyczna 3. Olimpiada Wiedzy Technicznej 4. Olimpiada Informatyczna Przyznane uprawnienia Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiw oprcz kierunkw: architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiw oprcz kierunkw: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, inynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna oraz biotechnologia. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: technologia chemiczna, inynieria chemiczna i procesowa, inynieria rodowiska, budownictwo (WI), ochrona rodowiska, inynieria materiaowa, inynieria biomedyczna, inynieria bezpieczestwa, biotechnologia, nanotechnologie i nanomateriay. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunek studiw: budownictwo. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: inynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, inynieria rodowiska, ochrona rodowiska, biotechnologia, energetyka (WM), zarzdzanie i inynieria produkcji.

5. Olimpiada Chemiczna

6. Olimpiada Wiedzy i Umiejtnoci Budowlanych 7. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

53

8. Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna EUROELEKTRA

Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka, informatyka (WFMiI). Przyjcie laureatw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: transport (WM), informatyka (WM). Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: matematyka, fizyka techniczna. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: inynieria rodowiska, ochrona rodowiska, inynieria biomedyczna, biotechnologia. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: inynieria rodowiska, ochrona rodowiska, inynieria biomedyczna. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: elektrotechnika, energetyka, informatyka (WFMiI, WM), automatyka i robotyka, transport (WM).

9. Olimpiada Astronomiczna

10. Olimpiada Biologiczna

11. Olimpiada Nauk o Ziemi

12. Oglnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

54

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

13. Olimpiada Innowacji Technicznych

Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: fizyka techniczna, informatyka (WFMiI, WM), budownictwo (WIL, WI), transport (WIL, WM), inynieria bezpieczestwa, inynieria biomedyczna, inynieria materiaowa, inynieria rodowiska, inynieria chemiczna i procesowa, ochrona rodowiska, technologia chemiczna, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka (WM), zarzdzanie i inynieria produkcji. Przyjcie laureatw i finalistw stopnia centralnego bez postpowania kwalifikacyjnego na kierunki studiw: fizyka techniczna, informatyka (WFMiI, WM), budownictwo (WI), inynieria bezpieczestwa, inynieria biomedyczna, inynieria materiaowa, inynieria rodowiska, inynieria chemiczna i procesowa, ochrona rodowiska, technologia chemiczna, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka (WM), transport (WM), zarzdzanie i inynieria produkcji.

14. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczoci

15.

Kandydaci ubiegajcy si o przyjcie na I rok studiw stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Architektury otrzymuj dodatkow liczb punktw uwzgldnion we wzorze, wedug ktrego wyliczany jest wskanik rekrutacyjny, jeli posiadaj status finalisty lub laureata stopnia centralnego olimpiad z przedmiotw obowizujcych w trakcie rekrutacji na dany kierunek studiw w danym roku akademickim, a take olimpiad z zakresu wiedzy technicznej oraz wiedzy i umiejtnoci budowlanych.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

55

Zacznik nr 2 ...........................................................
(nazwa komitetu gwnego olimpiady)

................................................
(siedziba komitetu gwnego)

ZAWIADCZENIE ..................................................................................................................................
(imi i nazwisko)

urodzony(a) dnia ................................ 19....... r. w................................................... ucze/uczennica klasy .............................................................................................


(nazwa i adres szkoy)

..................................................................................................................................

bra(a) udzia w ..........................................................................................................


(nazwa olimpiady)

przeprowadzonej w dniu ..........................................................................................


(dzie, miesic, rok)

w.................................................. i uzyska(a) tytu ..................................................

Nr ................. ..............................................................
(podpis i piecz przewodniczcego komitetu gwnego olimpiady)

.......................................
(miejscowo, data) * Naley wpisa tytu laureata lub finalisty.

56

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

DANE TELEADRESOWE WYDZIAW STUDIA STACJONARNE WYDZIA ARCHITEKTURY ul. Podchorych 1, 30-084 Krakw, tel.: 12 628 24 05, 12 628 24 06 e-mail: a-0@pk.edu.pl www.pk.edu.pl/arch WYDZIA FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI ul. Podchorych 1, 30-084 Krakw, tel.: 12 628 25 81 e-mail: fmi@pk.edu.pl www.fmi.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 26 01, 12 628 26 10 e-mail: e-0@pk.edu.pl www.wieik.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII LDOWEJ ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 23 02 e-mail: wil@pk.edu.pl www.wil.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII RODOWISKA ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 20 95, 12 628 20 97 e-mail: s-0@wis.pk.edu.pl www.wis.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 27 71, 12 628 30 78 e-mail: wiitch@chemia.pk.edu.pl www.chemia.pk.edu.pl WYDZIA MECHANICZNY al. Jana Pawa II 37, 31-864 Krakw, tel.: 12 628 36 03, 12 628 36 07 e-mail: studia.stacjonarne@mech.pk.edu.pl www.mech.pk.edu.pl

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

57

DANE TELEADRESOWE WYDZIAW STUDIA NIESTACJONARNE WYDZIA ARCHITEKTURY ul. Podchorych 1, 30-084 Krakw, tel.: 12 628 24 05, 12 628 24 06 e-mail: a-0@pk.edu.pl www.pk.edu.pl/arch WYDZIA FIZYKI, MATEMATYKI I INFORMATYKI ul. Podchorych 1, 30-084 Krakw, tel.: 12 628 31 51 e-mail: fmi@pk.edu.pl www.fmi.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 26 06 e-mail: e-0@pk.edu.pl www.wieik.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII LDOWEJ ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 23 05 e-mail: wil@pk.edu.pl www.wil.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII RODOWISKA ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 28 05 e-mail: s-0@wis.pk.edu.pl www.wis.pk.edu.pl WYDZIA INYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Warszawska 24, 31-155 Krakw, tel.: 12 628 27 01 e-mail: wiitch@chemia.pk.edu.pl www.chemia.pk.edu.pl WYDZIA MECHANICZNY aI. Jana Pawa II 37, 31-864 Krakw, tel.: 12 628 36 05, 12 628 36 13 e-mail: studia.niestacjonarne@mech.pk.edu.pl www.mech.pk.edu.pl

58

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

NOTATKI