You are on page 1of 235

T. C.

OSMANGAZ NVERSTES ESKEHR TEKNOLOJ ETM UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YAYIN NO: TA 97 001

YAPI LETMES DERS NOTLARI

Prof. Dr. lker ZDEMR Mhendislik Mimarlk Fakltesi naat Mhendislii Blm (gzden geirilmi, dzenlenmi ve gncellenmi basm)

ii

NDEKLER
NDEKLER.................................................................................................................. NSZ .............................................................................................................................. 1. TANIMLAR, AIKLAMALAR .................................................................................... 1.1 Genel Tanmlar ............................................................................................................ 1.2 hale Yasas, Genel ve Teknik artnameler ile dier Yazl Belgelerde Kullanlan Tanmlar/Aklamalar .................................................................................................. naat Mhendisliinde Yap letmesinin Yeri ve nemi ................................................ 2. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNKLER ........................................................... 2.1 Planlama Teknikleri ................................................................................................... 2.2 ubuk Diyagramlar (Bar / Gantt Charts) ................................................................... 2.3 CPM Kritik Yol Yntemi ........................................................................................ 2.4 PERT Yntemi ........................................................................................................... 2.5 Kutu Diyagramlar (Precedence Diagrams) ............................................................... 2.6 LOB Denge ve Devre Diyagramlaryla Planlama ................................................... 2.7 Kaynak Kullanm Yntemleri (Resource Allocation) ............................................... Planlama Teknikleri ile lgili Uygulama rnekleri ............................................................ A) CPM(Kritik Yol Metodu) rnekleri ........................................................................... B) PERT (Program Gelitirme ve Gzden Geirme Teknii) rnekleri ........................ C) Kutu Diyagram rnekleri .......................................................................................... D) Denge (LOB) Diyagram rnekleri ........................................................................... 3. NAATA HAZIRLIK VE N ALIMALAR .......................................................... 3.1 Arsa Seimi ................................................................................................................ 3.2 Arsa Temini Yollar ................................................................................................... 3.3 Yatrmn Planlanmas, Yaklak Maliyetinin belirlenmesi ........................................ 3.4 Avan ve Uygulama Projelerinin Hazrlanmas ........................................................... 3.5 Arsa snrlarnn Belirlenmesi .................................................................................... 3.6 naat 1. ve 2. Kefinin Hazrlanmas ........................................................................ 3.7 Metraj ve Keif leri iin Tanm ve Dokmanlar ..................................................... 3.8 Kamu hale lem Dosyas, hale n Yeterlik Dokman ve Kamu hale Szlemeleri................................................................................................................. 4. KAMU NAAT YATIRIMLARI HALE MEVZUATI ............................................... 4.1 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU ......................................................................... 4.1.1 Genel Hkmler ve Uygulama lkeleri .................................................................... 4.1.2 haleye Katlabilme Kurallar ................................................................................... 4.1.3 hale Sresi, Usulleri ve Uygulamas ....................................................................... 4.1.4 n Yeterlik lan ve hale Dokmanlar ................................................................... 4.1.5 Teklif ve Bavurularn Sunulmas ............................................................................ 4.1.6 Tekliflerin Deerlendirilmesi ................................................................................... 4.1.7 Danmanlk Hizmet haleleri zel Hkmleri ....................................................... 4.1.8 KK ve Kuruma ikayet ncelemeleri, Anlamazlklarn zm ......................... 4.1.9 Yasaklar ve Ceza Sorumluluu ................................................................................ 4.1.10 eitli Hkmler .................................................................................................... 4.1.11 Son Hkmler ........................................................................................................ 4.2 4735 SAYILI KAMU HALE SZLEMELER KANUNU .................................. 4.2.1 Genel Hkmler, Ama, Kapsam, Tanm ve lkeler ................................................ 4.2.2 Szlemelerin Dzenlenmesi ................................................................................... 4.2.3 Fiyat Fark, Sigorta, Mcbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul lemleri....... 4.2.4 Kesin Teminata likin Hkmler ........................................................................... 4.2.5 Szlemede Deiiklik, Szleme Devir ve Feshi ................................................... 4.2.6 Yasaklar ve Sorumluluklar ....................................................................................... 4.2.7 eitli Hkmler ...................................................................................................... 4.2.8 Son Hkmler ..........................................................................................................

Sayfa No
ii v 1 1 9 11 12 15 15 17 25 28 31 36 40 40 43 49 53 58 58 54 59 59 60 60 61 62 66 66 66 68 72 73 75 76 79 81 85 87 88 90 90 90 91 92 92 94 96 96

iii

4.3 YAPIM LER HALELER UYGULAMA YNETMEL ..................................... 4.3.1 Genel Hkmler, Uygulama lkeleri ........................................................................ 4.3.2 Yaklak Maliyet ...................................................................................................... 4.3.3 Uygulanacak hale Usulnn Tespiti ....................................................................... 4.3.4 hale ve n Yeterlik Dokmanlar ........................................................................... 4.3.5 hale Onay ve Komisyonlar, hale lem Dosyas .................................................. 4.3.6 hale Kurallar ve n Yeterlik Dokmanlarna likin Hususlar ............................. 4.3.7 haleye Katlmda Yeterlik ....................................................................................... 4.3.8 Ekonomik ve Mali Yeterlie likin Belgeler .......................................................... 4.3.9 Mesleki ve Teknik Yeterlie likin Belgeler .......................................................... 4.3.10 Yeterlik Deerlendirmesi ....................................................................................... 4.3.11 haleye Katlamayacak Olanlar ve hale D Braklanlar ..................................... 4.3.12 Deneyim Belgelerinin Dzenlenmesi, Verilmesi ............................................... 4.3.13 Deneyim Belgelerinin Deerlendirilmesi ........................................................... 4.3.14 Teklif Mektuplar ve Teminatlar ............................................................................ 4.3.15 Bavuru ve Tekliflerin Almas, Deerlendirilmesi ............................................. 4.3.16 Son Hkmler ......................................................................................................... 4.4 YAPIM LER GENEL ARTNAMES ....................................................................... 4.4.1 Genel Hkmler ....................................................................................................... 4.4.2 yerleri ..................................................................................................................... 4.4.3 Projeler ..................................................................................................................... 4.4.4 Yap Denetim Hizmetleri ......................................................................................... 4.4.5 in Yrtlmesi ....................................................................................................... 4.4.6 Malzeme Ocaklarnn Kullanlmas, Ykma ve Kazlar ........................................... 4.4.7 Yklenicinin altrd Personel ........................................................................... 4.4.8 Hakedi Raporlar ..................................................................................................... 4.4.9 Kabul lemleri ......................................................................................................... 4.4.10 Szleme likileri .................................................................................................. 4.5 HALE AAMALARI ....................................................................................................... 4.6. BAYINDIRLIK LER KONTROL YNETMEL .................................................. 4.6.1 Kapsam, Tanm, Kontrol rgt .............................................................................. 4.6.2 Kontrol Amirinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar .................................................. 4.6.3 Kontrol efinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar ..................................................... 4.6.4 Kontrol Mhendisinin Grev, Yetki ve Sorumluluklar ........................................... 4.6.5 Kontrol Yardmcsnn Grev, Yetki ve Sorumluluklar .......................................... 4.6.6 Srveyann Grev, Yetki ve Sorumluluklar, Son Hkmler ................................... 4.6.7 Ataman Defteri Hakknda Genel Aklamalar ........................................................ 5. LK KEFNDE BULUNMAYAN BRM FYATLARIN TESPT VE KULLANILMASI ..................................................................................... 6. YAPI LERNDE ZEL FYATLAR HAKKINDA AIKLAMALAR VE RNEKLER ............................................................................................................... 7. YAPI LERNDE TAIMA ARTNAMES VE TAIMA BRM FYATLARININ TESPT, TAIMA FORMLLER........... 7.1 Tama Formlleri ........................................................................................................ 7.2 Tama Formllerinin Kullanmyla lgili rnekler .................................................... 7.3 A Katsayl Tamalarla lgili rnekler ................................................................... 8. YAPI LERNDE FYAT FARKI UYGULAMALARI (ESKALASYON KARARNAMES) ............................................................................. 8.1 Demir, imento, Akaryakt ve Madeni Aksam Fiyat Fark Hesab ............................. 8.2 imento Fiyat Farkna Ait Bir rnek .......................................................................... 8.3 Akaryakt Mlz. + Tama Fiyat Fark Hesabna Ait Bir Uygulama ............................ 8.4 imento Fiyat Fark nterpolasyonlu Hesabna Ait Bir Uygulama ............................. 8.5 Dier Malzeme ve Tamalarla lgili Fiyat Fark rnekleri ......................................... 8.6 Kamu Sektrne Dahil darelerin halesi Yaplm Ve Yaplacak lerinde hale Usul Ve ekillerine Gre Fiyat Fark Hesabnda Uygulayacaklar Esaslar .......

97 97 99 100 101 103 103 105 106 108 109 110 112 115 116 117 119 120 120 121 123 124 126 130 131 133 135 137 141 144 144 145 146 146 150 150 152 153 153 155 156 157 158 159 159 160 161 162 162 164

iv

9.

10.

11.

12.

8.7 13181 Sayl Fiyat Fark Kararnamesi ......................................................................... 8.8 Eskalasyon Kararnameleri le lgili Aklama Genelgeleri ........................................ 8.9 4734 Sayl Kamu hale Kanununa Gre halesi Yaplacak Olan Yapm lerine likin Fiyat Fark Hesabnda Uygulanacak Esaslar ................................................... 8.10 Maliyetlerindeki En nemli Unsurun Fiyat Kamu Kurulular Tarafndan Belirlenen Malzeme in Fiyat Fark Uyg. rnekleri ................................................ 8.11 Bina Tesisat lerinde Kullanlan Malzeme in Fiyat Fark Uyg. rnekleri ............ YAPI LERNDE HAKED DZENLENMES ESASLARI VE ANTYELERDE KULLANILAN DEFTERLER ................................................ 9.1 Hakedi Raporlarnn Dzenlenmesi ........................................................................... 9.2.Yeil Defterin Yaps ................................................................................................... 9.3 Rlve Defterinin Yaps ............................................................................................. 9.4 Ataman Defterinin Yaps ......................................................................................... 9.5 antiye Defterinin Yaps ........................................................................................... 9.6 Hakedi eitleri ........................................................................................................ 9.7 Hakedi rnei (saysal gerek bir rnek) .................................................................. YAPI LERNDE DERNLK VE SU BOALTMA ZAMMI, KSA EV ........... 10.1 Derinlik Zamm Uygulamas ve Formlleri .............................................................. 10.2 Derinlik Zamm Uygulamasyla lgili rnek ............................................................ 10.3 Su Boaltma Zamm Uygulamas ve Formlleri ....................................................... 10.4 Su Boaltma Zamm Uygulamasyla lgili rnek ...................................................... 10.5 ksa ve ev Yaplmas ............................................................................................... YAPI LERNDE SALII VE GVENL TZ .......................... 11.1 Genel Hkmler ......................................................................................................... 11.2 Yap lerinde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ............................................................. 11.3 Kaz lerinde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ............................................................. 11.4 skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri .................................................................. 11.5 Ahap skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ....................................................... 11.6 elik Borulu skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ............................................ 11.7 Asma skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ........................................................ 11.8 Spa skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri .......................................................... 11.9 Betonarme Kalb Yapm ve Skmnde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ................... 11.10 Merdivenlerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri .......................................................... 11.11 Ykm lerinde Alnacak Gvenlik Tedbirleri ......................................................... 11.12 Yap lerinde Kullanlan Makine ve Tehizatta Alnacak Gvenlik Tedbirleri ...... 11.13 eitli Hkmler ....................................................................................................... 100 YAPI LETMES TERM SZL ................................................................ YAPI LETMESNDE YARARLANILAN BAZI TRKE KAYNAKLAR .........

164 173 178 182 183 185 185 185 185 186 186 187 188 192 192 192 194 196 197 198 198 198 200 202 203 205 206 208 208 209 210 211 213 214 219

NSZ
Trkiyede naat Mhendislii eitimi ve yerinde gerekletiriminde belki de en byk yeri ve nemi olan konu, Yapnn temelden atya ynetimi (management), yrtlmesi (execution), kontrol (control and testing) , yapnn denetimi (auditing, inspection), ekonomisi (economics), gvenlii (security), yani ksaca Yap letmecilii (Construction Engineering & Management) dir. Ne varki rencilik yllarnda kymeti bilinmeyen bu konunun renim tamamlandktan sonra ve zellikle alma hayatna gei ve balang dneminde nemi anlalmakta, ne denli geni bir alana yayld, karmakl, bilimler aras ve arakesit (interdisipliner) bir konu olduu farkedilmektedir. Belli bir i tecrbesi ve bilgi birikimi gerektiren YAPI LETMES mevzuatnn, bu renimi grenler iin byk lde ilgin ve bilinmeyenlerinin de ok olmas doaldr. Bu alanda yazlm ve yaynlanm pek ok kitap, ders notu, dokman ve eser bulunmasna ramen iin banda olanlar iin kaynaklara eriim, yardmc dokman temini, danmanlk gibi hususlarda duyulan youn gereksinim her ortamda karmza kmakta ve zm beklemektedir. Bu amala hazrlanan ve pekok eksik konunun ve hususun mevcut olduu bilinmesine ramen bu Ders Notlarmn naat Mhendislii eitimi ierisinde bulunan herkes iin belli lde yararl olaca inancn tayorum. Her kitap ya da ders notunda olduu gibi bunda da tam anlamyla bir yardmclk, destek ve yol gstericiliin mmkn olamayacan, bilgi birikiminin bir ok yerli ve yabanc kaynakla birlikte salanabileceini ve tek bana bu notlarn her eyi yanstamayacan, eksiklerin daima bulunduunu okuyucuya hatrlatmak yararl olacaktr. 2003 ylnda nc kez yeniden ele alnan, dzenlenen, gzden geirilen ve mevzuattaki deiimler nedeniyle olabildiince gncellenen bu ders notlar, elden geldiince gelitirilmeye allmtr. Yararlanmak isteyen herkese faydal olmasn dilerim. Ayrca, bu notlarn hazrlanmasnda, dzenlenmesinde, yazmnda her zaman zverili, iyi niyetli, zahmetli katklarn grdm ve youn emei geen meslektam, retim yemiz Yrd. Do. Dr. Sayn Osman AYTEKNe de teekkr de bir bor bilirim. Prof. Dr. lker ZDEMR 2003 - ESKEHR

1. TANIMLAR VE AIKLAMALAR
Trk Yap hale Mevzuatnda ve uygulamalarnda aada verilen tanmlar, deyim ve aklamalar bilmek konuya aklk, kolaylk ve ortak dil birlii getirecek; bir uzla salayacaktr. Ayrca ikinci blmde de dier teknik ve genel artnamelerde, tzklerde, szleme ve dier yazl belgelerde kullanlan baz tanmlara yer verilmeye allmtr.

A) GENEL TANIMLAR:
ANALZ (GENEL FYAT ANALZ): Yaplan bir imalatn ierinde ne kadar iilik, ne kadar malzeme veya makine kullanldn aratran almalardr. ARTIRMA: darenin satmak veya kiraya vermek iin, ii yaptrrken daha fazla kazanabilmek iin uygulad ihale yntemleridir. ATAMAN: Yap ilerinde imlat, ihzarat, tama ve dier nemli ileri, yapnn rtret kotu altnda ileride grlmeyecek, llp hesaplanamayacak veya kontrol edilemeyecek imalat ksmlarn perspektif, plan, kroki, kesit izi ve ekilleriyle (veya resimleriyle) kendi zel ve onayl defterlerine nshalaryla, hesap ve tablolaryla kaydetmek ve taraflarca onaylama ilemine denir. AVANS: n deme anlamna gelen, Franszcadan Trkeye gemi bir szcktr. Yaplan bir hizmet, bir retim veya harcanan bir emekten nce, denecek toplam parann yzdesi orannda ve ii yapacak kiiye denen paradr. Avanslar, daha sonra ara deme ve son deme niteliindeki alacaklardan mahsup edilir (hesaplanp kesilir). (rnek: haleyi kazanan isteklinin ie balarken % 10a kadar avans talep etmesi, iilerin bir sonraki aylklarnn belli bir blmn bir nceki ayda avans olarak istemeleri gibi.). AYN VE NAKD GDERLER: Nakit(=para) ve ayn(=para dnda) szlk anlamlarna gre bir retim, rn veya btn iin harcanan para ve bunun dndaki dier giderler (masraflar) btnne denir. (r: ilere yaplan giyecek ve yakacak yardmlar ayn, izin paralar, fazla alma demeleri nakddir.) BAKANLAR KURULU KARARI (BKK): Acil yada sreli uygulama kararlarnn yasalardaki eksiklik, hkm boluklar ve farkllklar gidermek bakmndan bir an nce grlerek kartlmas yetkisi Anayasaya gre mevcut Bakanlar Kuruluna ve dolaysyla TBMMye verilmitir. Bu ekilde kurulun geici ve yasa hkmnde alm olduu uygulama kararlarna BKK denilir; yasa karlnca bu kararlarn hkm sona erer. BRM FYAT TARF (SERDPR TARF): Bayndrlk leri Birim Fiyat Listelerinde gsterilen ve poz numaralaryla belirtilen, imalatlarda kullanlan malzeme miktarlar, yapm tarz ve sras, uygulama koullar ve kapsamyla birim fiyat demelerine nelerin girip girmediini gsteren, her yl yaynlanmas zorunlu olmayan, imlatlarn l tarzlarn veren bir dokmandr. BRM FYAT: yaplan imalatlarn iilik, hammadde, genel giderler ve yklenici krn ieren fiyatdr. Yaplan bir ite imalatn metrajyla birim fiyatlar arpmlarnn toplam keif bedelini verir.

KEF =

(METRAJ x BRM FYAT)

BRM MALYET: Yapnn birim lsnn (binalarda birim alan, m2) Bayndrlk ve skn Bakanlnca her yl, mimarlk ve mhendislik hizmetlerine esas olan snflar iin ayr ayr tespit ederek ilan ettii gncel ve ortalama maliyet bedelleridir. (TL m2 ) BRLK: Ayn amaca ve ayn kazanca ynelik kii, kurulu yada meslek rgtlerinin birleerek oluturduklar organizasyonlara denir. DERUHTE- MESULYET: Hiyerarik piramitlerde, her ynetim kademesi ve amirin deiik l ve snrda yetkileri vardr. Piramidin en stnden verilen emir, en alt birimlere kadar paylalarak ve grev alanlarna gre dalarak gelir ve uygulanr. Sistemin halkalar ierisinde herhangi biri yada bir ka,

ou veya bir ksm bu emir zinciri iinde uygulamay aksatr, kar kar, gerekeler ne srer ve halkay koparmaya zorlarsa, ilgili en st amir, hizmetin veya retimin srmesi bakmndan, kamu yarar ve selameti asndan (isterse) bu alt birimlerin yetki ve grevlerini resen stlenir. Buna Deruhte-i Mesuliyet denir ki sonuta doacaklardan (olumlu yada olumsuz) bu amir sorumlu olacaktr. DEVR: Bir iin, bir kazan, fayda yada hakkn, sorumluluuyla birlikte ve st ynetiminde onay ile bir bakasna (ayn koullar altnda) verilmesidir. DNER SERMAYE: Belirli meslek ve kitle rgtleri yada kamu veya zel sektr kurulularnn teknik ve idari nitelerince retilen her trl proje, imalat, hizmet vb. rnlerin deerlendirilerek (sat, ithalat, ihracat vb) elde edilen gelirlerden pay almalarn salamak amacyla kurulmu ve devlet tarafndan denetlenen organizasyonlara denir. ECRMSL: Bir maln, sahibinin rzas dnda ve onun bu mal kullanmamakla bir zarara urayp uramayaca sz konusu edilmeksizin bu maldan igal, tasarruf veya her ne ekilde olursa olsun yararlanlmas sebebiyle fuzul gil tarafndan denen veya idarece talep edilen tazminata denir. EKSLTME: darenin almak ve yaptrmak istedii ilerde, ii daha ucuza getirmek iin uygulad ihale yntemleridir. EMANET USUL : 2886 Sayl Devlet hale Kanununun 81. Maddesinde ngrlen iler ve bu iler iin gerekli her trl malzeme, ara ve gerelerin salanmas ve gerektiinde geici sre ile ii altrlmas ilerinin ita amirlerince idare grevlilerinden oluturulacak komisyonlar (Emanet Komisyonlar) eliyle emaneten yaptrlmasna denir. ESKALASYON (FYAT FARKI): Uygulama yl ierisinde, szleme ve artnamelerde ngrlen ve yl ierinde imalatlarda kullanlan malzemelerin imalata girdikleri tarihteki satn alma fiyat ile uygulama yl bandaki rayi fiyat arasndaki fark. Bu fark hakedilere ek olarak ihale tenzilatna tabi olmayan demeler olarak verilir. FESH: Kiiler, kurumlar yada her ikisi arasnda yaplan szleme, yazl anlama yada protokollerin, eitli nedenlerle bozulmas ve ilem hale gelmesi sonucu bu anlamalarn resm yoldan (hukuken) ortadan kaldrlmasna denir. Fesihler, yazl olarak, onayl ve belli gerekeler de iinde yer almak kaydyla usulne uygun yaplmaldr. Fesih kararlar, taraflarca imzalanm olmaldr. FON: Yardm (Sosyal yardm, destek vb. amal), retim ve benzer amal kurulmu ve deiik kii, rgt, irket vb. giriimlerden olumu kurulular denir. FORM: Standart uygulamay salamak ve ileri kolaylatrmak amacyla, pratik olarak gelitirilerek hazrlanm (izilmi), uygun izelge, tablo veya izimlerdir. (Ambar malzeme Kayt Formu gibi). FUZUL GL: Kusuru aranmakszn kendisine ait olmayan ve sahibininde rzas veya muvafakat bulunmayan bir maln zilyedliini ele geiren, elinde tutan veya her ne ekilde olursa olsun bu maldan tasarrufda bulunan kimselere denir. GENELGE (TAMM): Kamu kurum ve kurulular arasnda ayn yetki, uygulama ve maca ynelik standartlar salamak zere st ynetimce hazrlanarak kurum ii ya da d ortak yaynlanan emir yazlar, uyarlar, bildirimlere denir. (rnek: Bakanlar Kurulu Hazrlk Komisyonu Genelgeleri veya SSK hastaneleri hasta yat ve taburcu ilemleriyle ilgili genelgeleri gibi.) GEREK K: nsanlardan oluan ve Meden Kanunun ngrd, bilinen yaanty srdren kii hkmiyetidir. Gerek kiinin belirlenmesinde isim, bir sicile ilikin durum, hsmlk ve ikmetgh gibi konular nemli rol oynar. HADD LYIK (UYGUN DZEY): Eksiltme ihalelerinde keif bedelinin altnda, artrmalarda da keif bedeli zerindeki deerlerin tmne denir.

HAFRYAT (KAZI): Binann sfr kotundan temel smeli altna kadar olan derinlikte ve bina oturduu alandan 1.5-2.5 m fazla olacak ekilde topran kazlmas ve temellerin gelecekleri yerlerin boaltlmasna denir. Elle yada makine ile yaplr. HAKED (STHKAK-STASYON): Yklenicinin, yapt imalat ve ihzarat karl alacan gsteren hesaplar toplamdr. (B. . G. . Mad. 39) DARE (VEREN): Bir inaat iini yapan yada yaptran devlet veya zel kurum / kurulularna denir. Yklenici dare (Kontrol) (antiye efi) FRAZ: mar Kanunu ve buna bal ynetmelik uygulamalarnda birden ok mlkiyet, ortaklk yada zilyetlie sahip tanmaz mallarn (arsa, arazi, bina vb.) yasalar nezdinde ve bilirkiiler araclyla ayrtrarak uygun paralara blnmesi ilemidir. HALE (TENDER): in yaplmasn isteyen tarafn, ii yaptrmak iin uygulamak zorunda olduu almalar topluluudur. (lan vermek, szleme dosyas hazrlamak, istekliler arasnda seim yapmak, ihaleyi onaylatmak vs.) (.Y. Mad.5-6). HALE BEDEL: Keif bedelinden tenzilat miktarn indirdikten sonra elde edilen rakamdr. (HALE BEDEL = 1. KEF BEDEL TENZLAT MKTARI) HKAKAK: Genel hukuk ierisinde bir tanmazn kullanm hakknn izin alnmadan dorudan doruya ele geirilmesi; bir bakma haksz kullanlmas ve igal edilmesi anlamn tamaktadr. Fuzuli agile benzer yorumlanan ihkakakn mal sahibince zmlenmesi ancak hukuki yoldan, yetkili zabta gcyle ve yasalar lsnde mmkndr. HZARAT: Yapm srasnda kullanlmak zere iyerine getirilen malzemelerdir. MALAT: Proje, szleme ve eklerine bal olarak yaplan retimdir. NTFA HAKKI: Tanr yada tanmaz mal veya bir yetenek, zellik, stnln (mmelek) zerinde kurulmu bulunan faydalanma hakkdr. Bu hakkn iine ilgili eya veya maln her trl kts ve getirilerinden faydalanma girmektedir. ntifa hakk, tanr mallar ve alacaklar zerinde bir szleme ile , tanrn intifa sahibine teslimi ve alacan devri ile; tanmazlar zerinde ise ilgili tanmazn intifa hakknn tapu siciline kayt ve tesciliyle kurulur. ntifa hakk sahibi, ilgili konu veya madde zerinde zilyetlik, kullanma, yararlanma ve idare hakkna sahiptir. POTEK FEK: potek edilmi olan mallarda, bor denip bittikten sonra, bu mallarn mlkiyetinin maln esas sahibine devredilmesine denir. POTEK: Bir maln satn alnmas, kiralanmas yada mlkiyetin gayr ayn hak tesisinde, szleme gereklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelebilecek zarar, ziyan veya maliyetin karlanmas amacyla kar tarafdan alnacak olan tanr yada tanmaz mal veya bor deninceye kadar bu mallarn mlkiyetinin geici olarak stlenilmesine denir. RTFAK: mar Kanununa gre kullanm, pay veya hak sahiplii anlamna gelmektedir. (rtifak hakk=kullanm yada mlkiyet hakk). KALEM (POZ=POZSYON): naat ilerinin her birini ayr ayr tanmlamak ve ayrt edebilmek zere, bu sektrde ortak bir dil ve kullanm oluturmaya ynelik olarak devletin resm ve yetkili makamlarnca belirlenmi, standart ve sistemli kodlamalar, numaralandrmalar ve bunlarn tanmlamalarna verilen isimdir. (rnek: mlat i kalemi, birim fiyat yada rayi pozlar gibi). TA AMR: Resm ve idar hiyeraride bir kurum yada kuruluun en st ve para harcama yetkisine sahip ynetici olarak tanmlanmaktadr. 1. ve 2. derece ita amiri olarak ikiye ayrlr. Genellikle 1. derece

ita amirleri Bakanlar Kurulunun yeleri veya bal icrac kuruluun en st yneticileri olmakta; 2. derece ita amirleri de kuruma bal alt uygulayc ve harcama yetkisi verilmi bamsz kurum yetkilileri olmaktadr. (rnek: Bayndrlk ve skn Bakan 1. derece ita amiri iken Bayndrl ve skn l Mdr veya DS 3. Blge Mdr 2. derece ita amiri durumundadr.) ZALE- YU: Belirsizliin giderilmesi olup; arsa, arazi, vs. gayri menkullerde, mlkiyet yada kullanm hakknn tam olarak ortaya karlmasna ynelik ortak yada mal sahiplerince mahkemeler yoluyla alan davalarn konunun uzmanlar bilirkiilerce zmlenmesine denir. KABUL: Szleme sresinin sonunda, iin szleme ve eklerine bal olarak yaplp yaplmadn kontrol etmek amacyla uygulanan bir ilemdir. Geici ve kesin olmak zere iki tr kabul vardr (B..G.. Mad. 41) KANUN HKMNDE KARARNAME: Baz ynetim dnemlerinde ve zorunlu koullarda bavurulan, yasa ve ynetmelikler yerine, onlardaki deiiklikler ve ekler iin Bakanlar Kurulu Kararlaryla karlan, yasa hkmiyetini tayan uygulama yazlmlar ve kararnameleridir. KARARNAME: Kamu uygulamalarnda bir hizmet, bir retim veya iin nasl, kim tarafndan, ne ekilde, hangi koullarla uygulanacann, yasa, artname ve ynetmelikler dnda, deiiklikleriyle aklayan; ilgili bakanln alma ve denetiminde, Bakanlar Kurulu Yetkisi ve imzasyla yazl olarak yaynlanm olan yazl belgelerdir. KAYYUM: Bir anlamazlk, lm, doal afet vb. sebebe dayal olarak szleme hkmleri sona ermi, arzal ve yarm kalm resmi ileri tamamlatmak, sonulandrmak yada deerlendirmek zere iin konuyla ilgili kii yada kiilerce yada kurumlardan yetkili uzman birisine zel izin ve grevle devredilmesidir. KEF (PRICING OF THE BILL OF QUANTITY): haleye karmak zere hazrlanan kefe denir. (.Y. Mad. 9) 1. 2. KEF: Arsa, proje, kontrollk giderleri dndaki tm giderlere denir. KEF: Fiil imalatlara baklarak srekli keif hazrlanr. Bu keif gerek deerleri verir ve 2. Keif olarak adlandrlr.

KOMSYON (KOMTE=COMMITTEE): Bir ii veya gr olgunlatrarak gerekletirmek, deerlendirmek, takip etmek zere konuyla ilgili, yetkili veya grevli uzman kiilerce oluturulan topluluklardr. KONTROL (DENETLEME=MURAKABE): im teknik kurallara uygun olup olmadn izleyen organlardr. veren namna alrlar. KURUL (HEYET): ounlukla komisyon anlamnda kullanlan bu szck de yine resm bir grevi yerine getirmek zere konu uzman kiilerce oluturulan alma gurubudur. Kurullarda bazen deiik meslek ve branlarda uzmanlar da bulunabilir. Kurul yada heyetler, genellikle inceleme, deerlendirme ve prensip kararlar almak zere toplanrlar. MAHAL LSTES: Bir inaat imlatnn tamamnda kullanlacak ve her ortamda yaplacak tm uygulamalar ayr ayr gsteren imlat listeleri (duvar kaplamalar, deme kaplamalar, boyalar vs. ) btndr. MALYET (EDER): Arsa, proje, kontrollk, iilik ve malzeme gibi giderlerin tamamna denir. METRAJ (BILL OF QUANTITY): yaplan imalatlarn birim miktarlarn gsteren rakamlara denir. Bunlar mt, m2 , m3 , kg, adet, ton vb. gibi birimlerle belirtilir. MUKAYESEL KEF: 1. ve 2. Keif gz nne alnarak hazrlanr. Her iki keif arasndaki fark belirlenir.

1. Keif xxxxx xxxxxx xxxxxx

2. Keif xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Fark xxxxx xxxxx xxxxx

MUVAFAKATNAME: Bir kiinin kendi dnda bir baka zel yada tzel kiilie, zerindeki kar ve haklarn kullanabilmesini salamak zere verdii zel bir izin, kabul veya yetki belgesine denir. MLKYETN GAYRI AYN HAK TESS: Tapu kayd ve nitelikleri belirli olan hazinenin zel mlkiyetindeki/devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmaz mal zerinde skna hakk hari olmak zere irtifak haklar ile kat irtifak tesisi ilerine denir. NEFASET: Hatal veya kusurlu imalatn kurulandrlmas yaplarak gncel fiyatlarla yada para i yapm zel fiyatlaryla yklenici hakedilerinden kesilen para cezasna denir. OLUR (KABUL): Resm uygulama ilerinde yaplmas alt organlar tarafndan tespit edilmi ve nerilmi, gerekli ve nemli ek ilemler, harcamalar ve deiikliklerin st makamca (ounlukla ita amirliince) ayn teklif yazs altnda ayrlan yere is,m, unvan, imza, tarih ve mhrle belirlemek suretiyle, kabul edilme iaretine denir. Ancak olur alnm yazlar ve onaylar ile gerekli deme, harcama yada uygulamalar yaplabilir. ONAY (TASDK): Bir resm uygulama iini, st makam yada yetkili organn onamas, imzalayp, mhrleyip kabul ettiini ve sorumluluu stlendiini ayn evrak zerinde ve uygun yerde bildirmesi ilemine denir. ORTAK GRM: Baz ihalelerde i birden fazla ykleniciye verilebilir. Yani ihale iki veya daha fazla yklenicinin belli szlemeler erevesinde yapm olduklar ortaklklara (giriimlere) verilir. Genelde byk lekli yatrm projelerinin ihalelerinde bu durumlara sk rastlanr. ZELGE (THAT=MUKTEZA): Dantay, Saytay ve Yargtay gibi st ve yetkili yarg organlarnn baz kiisel hak talebi, hak kayb ikayetleri, alm davalar ve benzeri durumlar iin sonuta ilgili dava konusuna bal olarak verdikleri zel yorumlu kararlardr. Kii yada konuya has olarak, yasa hkmleri dnda verilen bu kararlar daha sonra birletirilerek yasa hkmnde yazlma alnr; yaptrm vardr ve rnek (emsal) tekil eder; ilerde de yasalaabilir. PLANKOTE: naat mahallinde yaplacak olan hafriyatn yapmnda yardmc olacak rper noktalarnn ve kotlarnn bulunduu kubak lekli planlardr. PROJEKSYON, PREVZYON: leriye ve izleyen senelere ynelik olarak yaplacak say, nfus, miktar, parasal gelimeler, niceliksel deiiklikleri tahmin ve belirlemede geride kalan veri, rakam, istatistik ve saysal deerleri kullanarak; istatistik yntemlerin (regresyon, kolerasyon, eri uydurma vb.) bilimsel olarak kullanlmasna denir. PURSANTAJ USUL HAKED: Yklenimlerin bir blmnde, szlemesinde belirtildii zere, ii yapan ykleniciye, her ay yapm olduu imalat, ihzarat ve tamalarla ilgili olarak, hakedilerde denecek olan alacaklarnn, toplam i tutarnn (bedelinin) yzdesi (pursantaj) kartlarak, global biimde ve basit yntemle denmesi biimidir. RAY: ilik, makine ve hammadde (malzeme) birim deerlerini veren bedellerdir. Bu deerler krsz deerlerdir. RLVE: Bir imlat, bir byklk veya ekli, mevcut durumuyla kaybolup bozulmadan, azalmadan hemen l, izim ve kayt altna almak ve tespit etmektir. Bu yazlm ve izimler kroki biiminde, tablolarla belirli kayt defterlerine, isim, unvan, tarih belirterek ve imzalayarak yazlr. Rlve defterinde genellikle ataman defterindeki hususlarn ilkel ekil ve tespitleri ile n kaytlar yer alr.

RPER: naat mahallinde yaplan nivelman lmlerine ve aplikasyonda kullanlacak olan ynlerin, kot noktalarnn arazi zerindeki yerini belirleyen betondan yaplm ve ortasnda bir demir ubuk bulunan toprak ierindeki paralardr. Kaz alan dnda bulunurlar ve zerlerine kot lmleri yazlr. RTRET (TOPRAK) KOTU: Yapnn oturduu yerdeki siyah kot olarak tanmlanan gerek arazi kotunu ifade etmekte olup, yapnn genel olrak bodrum ve temelinin yer ald zemin kotu altndaki kottur. SRKLER: Bir kurumun uygulad sistem, yntem, idari prensipler ve kurallar gsteren resmi tebliler ya da gereklii ispatlanacak (genellikle noter onayl) resm evrak, belge, imza, mhr vb. yazlara denir. SZLEME (MUKAVELE, PROTOKOL, KONTRAT): dare ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamadr. SUBASMAN KOTU: Yapnn temel ve bodrum dahil zemin yada giri kat deme kaplamas st yzeyine kadar olan, genellikle inaat iinden sonra toprak altnda kalp kapanacak ve gzlenemeyecek olan ksmlarnn en st seviyesidir. SKNA HAKKI: Bakasna ait bir evde yada evin bir ksmnda oturma hakkdr. Kiiye bal bir hak olduundan bakasna devredilemez, mirasya geemez; ancak kullanm bakasna braklabilir. Kiralama ilerinden farkl bir anlam olan skna hakkna gre, bu hakk kazanan kiinin hayat sresince mesken gereksinimi karlanm olmaktadr; ancak bu hakkn tapu siciline tescil edilmi olmas gerekir. SRVEYAN: naat imalatlar yapm esnasnda idare adna; yaplan imalatlarn ve ihzaratlarn (beton, demir denmesi, kum, akl imento, kalp alnmas, vb.) gvenlik ve alma dzeninin artnamelere uygun olarak yaplp yaplmadn kontrol eden en alt dzeydeki teknik rgt elemanna denir. ANTYE EF: Kii yada kurulular adna ii teknik ynden yaptran kiidir. ANTYE: Bir yapy en dk maliyet ve ekonomik olarak oluturmak zere o yapya ait makine, malzeme ve insan gc arasndaki optimum dengenin salanmas amacyla proje nitelerinin ina edilecei yerlere denir. ARTNAME: Yaplacak ilerin genel, zel, teknik ve idari esas ve usullerini gsteren belge yada belgelerdir (. Y. Mad. 7). TAHLYE: Fuzul gilin, ecrimisil oluturan mallar terketmesi veya ecrimisil oluturan ilerin meydana geldii alanlardan ayrlmas yada boaltmasna denir. TASFYE: Feshedilen ilerin, taraflar arasnda hukuken bir eksik, noksan yada kusur (prz) brakmayacak biimde, anlama yoluyla sonulandrlmasna ynelik alacak-verecek hesabnn kartlmasdr. Bu ilemler genel olarak devletin resmi makamlar ve uzman kurullarnca gerekletirilir. TAERON: Yklenicinin nam ve hesabna ve onun izniyle ii yapan, yrten kk yklenicilerdir. TAIMA UZAKLII: Bir malzemenin karld ocaktan i yerine kadar olan uzaklktr. Bu uzakla ve tamann verildii yolun durumuna gre tama creti deiir. TEBL: Resm bildirim yazs. Kurum yada kurulularn uygulayclar, zel veya tzel kiilere, dier kurumlara bildirmek, bilgi vermek, yaymlamak veya cevap istemek zere gnderdikleri st ynetim yazs. (Bayndrlk ve skn Bakanl personel alm ve inaat kontrol uygulamalaryla ilgili teblileri vb. ) TECHZAT (DONATI=DONANIM): Bir btn oluturmak, kurmak yada tamamlamak zere gerekli olan ve ona bal her trl asl yada yardmc ara, gere, para, makine ve unsurlardr.

TEKLF ANALZ: steklilerce uygulama yllar ierisinde yada ihaleye balang proje ylnda, her bir i kalemi iin ve rayilerinden hazrlanan imalat (veya hizmet) fiyat analizi alma ve belgeleridir. TEKLF BRM FYAT: Her yl, deien teklif rayilerden alnan malzeme, makine veya iilik bedellerine kr, yatay-dey tama ve retim genel giderlerini de katarak elde ettii yeni teklif imlat veya hizmet fiyatdr. TEKLF MEKTUBU: Bir ihaleli i iin bavuruda bulunan istekli(ler)nin ilgili ihale komisyonuna vermek durumunda olduklar, ii ne kadar bir bedelle yada yzde ka indirimle yapacaklarna dair, matbu, ksa ve z mektuplardr. TEKLF RAY: Teklif mektuplaryla ihalelere istekli olarak katlan yklenici adaylarnn ilgili i iin her bir imalat kalemine rayi fiyat olarak verdikleri (iilik, malzeme ve makine) tekliflere denir. TEMNAT (GVENCE): i stlenen yklenicinin, ii szleme ve eklerine uygun olarak yapacana ve iin yaplmasndan vazgemeyeceine dair alnan kymetlerdir (.Y.Mad. 26). TEMNAT MEKTUBU: Yklenicinin, ii szleme ve eklerine uygun olarak yapmasn salama balamak iin alnabilecek kymetlerden birisidir. Teminat mektubu, Maliye ve Gmrk Bakanlnca belirtilecek bankalarca verilir ve bankalarn daha nce verdii miktara, denmi sermayelerine baldr (. Y. Mad.27). TEMNAT SRES: Geici ve kesin kabuller arasndaki sredir (B..G.. Mad. 42). TEMLK: Bir tanr yada tanmaz mal, eya veya unsurun yada kullanm hakknn bir baka kullanc veya hak sahibine, belirli koul ve hkmlerle devredilerek terk edilmesi ilemidir. Genellikle devirden nceki koullar devirden sonra da geerli saylmaktadr. TENZLAT (NDRM): ykleniciler arasnda seim yapma olanan idareye vermek zere, istekliler arasndan 1. Keif zerinden nerilen indirim veya artrm yzdeleridir. TESCL (SCL KAYDI): Mlkiyetin, uygulama, alm - satm, imalat, ihzarat, ara -gere ve dier nemli ilem ve haklarn resm yazm ve evraklarla kayda geirilmesi, onaylanmas ilemidir. TESSAT (KURMA): Bir ii yada iletmeyi btnyle hizmete aabilmek iin, tamamlayc nitelikteki ve kullanma ynelik unsurlarn (su, havalandrma, aydnlatma, stma, ulam vb.) inaat imlatlarna monte etme, ekleme veya kurma ilemidir. TESVYE: Bir dzensizliin, toporafik engebelerin dzeltilerek yzey oluturulmas ilemidir. Bu ilemde fazla yada yksek olan ksmlar kesilerek boluk yada ukurluk alanlara dolgu yaplr (yol st yap tesviyesi, toprak tesviye kazs vb.). TEVHD: fraz uygulamasnn tam tersine, tanmazn daha iyi, verimli ve yasal adan salam kullanmn temin etmek zere sz konusu yasa ve kiiler erevesinde yaplan birletirme yada bloklama ilemidir. TUTANAK: Bir imlat, bir olay, bir sonu yada uygulamay yerinde hemen tespit ederek gerekli kaytlar yapmaya verilen isimdir. Genel olarak yazl yaplan tutanaklara, resim, ekil, tablo, grafik ve izimler eklemek de mmkndr. Geici yazlmlar saylmakla birlikte taraflarca veya hazirun tarafndan imzalandnda mahkemeye esas tekil edecek belge nitelii kazanabilir; resm evrak saylabilir. (hzarat tespit tutana, demir teslim tutana gibi.) TZEL K: Belirli bir amacn gereklemesi iin, bamsz bir zerk kiilii, ismi ve ikmetgh olan, sicil haklarndan yararlanabilen ve onu kullanabilen, belirli yetki ve olanaklara sahip; madd varllar olmayan kii yada kurululardr. Kamu ve zel hukuk tzel kiileri olarak ikiye ayrlrlar. TZK (NZAMNAME): Herhangi bir kurum yada kuruluun almalarn ve ynetimini dzenleyen, ilgili hkmleri ancak o kuruluun genel kurulunca deitirilebilen maddeleri basl yaynlara denir.

UYGUN BEDEL: Artrmalarda, tahmin edilen bedelden aa olmamak zere teklif edilen bedeli gememek zere, teklif edilen bedellerin tercihe lyk grleni, bedel tahmini yaplmayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin uygun grlenine denir (. Y. Mad.29). VAZYET PLANI: naat mahallinde var olan tm elerin (Bina yeri, telefon direi, yol, yn durumu, aa, su ve elektrik hatlar vs.) gsterildii lekli planlardr. VEKALETNAME: Kiiler yada kurumlar adna genel yada zel bir uygulama veya hak tesisi iin alnm, noter onayl, kimlik gsteren, temsil veya uygulama yetki belgelerine denir. YAKLAIK YAPI MALYET (YYM): Bir inaat iinin brt keif bedelini ortaya karmaya ve global maliyetini ortaya koymaya ynelik bir alma olup dtan da brt yap izdm alanyla resm ve gncel birim m2 maliyet bedeli arplarak elde edilen parasal rakamdr.(TL). YEDDEMN (YED EMN): Bir iin, kymetin yada varln ortada kalmas, zarara uramas ve buna benzer nedenlerle kamu yararnn tehlikeye dmesini nlemek amacyla yine bu konu uzman ve gvenilir kii ve kiilere (baz durumlarda kurulua) teslim edilmesi iidir. leride yeddemin, teslim ald i veya deeri ayn ekilde, eksiksiz, noksansz ve ziyansz teslim etmek sorumluluundadr. YETERLLK BELGES: i stlenmek isteyen yklenicilerde aranan bir belgedir. Bu belgede, yklenicinin teknik gc, mali durumu, ekipman durumu, daha nce yapt ve halen yapmakta olduu ilerin dkm bulunur. YNETMELK: Bir kuruluun almalarnda uymak zere ortaya kard ve uyulacak ilkeleri kapsayan basl yaynlara, talimatnamelere denir. YKLENC (MTEAHHT) KARNES: Yklenicinin daha nce yapm olduu ilerin parasal toplam veya cinslerini gsteren belgedir. Bu belgeye dayanlarak daha sonra hangi ileri yapabilecei tespit edilir. YKLENC (MTEAHHT): i, para karlnda, kr amacyla bakasnn adna yapan kiidir. YKLENC KR VEYA ZARARI: kinci keiften, tenzilatn (indirimin), iilik, malzeme ve dier giderlerin drlmesi sonucu elde edilen rakamdr. Dier bir deyile, ihale bedelinden iilik, malzeme ve dier genel giderlerin drlmesi sonucu elde edilen rakam yklenicinin kr veya zarardr. ZABIT: Tespit etmek anlamna gelen bu szck de ou kere tutanak yerine kullanlr. l, tart, tespit, vukuat kayd, izim, hesaplama ve grsel belirlemeleri yazmak iin herhangi bir kat (veya matbu form) zerine serbest el yazsyla yaplan yazlmlara zabt denmektedir. (Dkme ve ktle eya Tespit zapt vb.)

B) HALE YASASI, GENEL VE TEKNK ARTNAMELER LE DER YAZILI BELGELERDE KULLANILAN TANIMLAR / AIKLAMALAR
AMBAR: Yaplacak olan iin byklne ve yapnn cinsine gre kapal yada ak olarak rafl yada rafsz yaplan ve malzemelerin (imento, demir, kereste, vs.) konulduu yerlere denir. ANTREPO: Malzemelerin byk ktleler halinde uzun srelerle yklenmek yada sevk edilmek zere bekletildii yerlere denir. ATKA DUVAR: Eik yzeyli her trl at rts ve rt alt ahap kaplamalar zerine, eitli nedenlerle devam eden (yangn duvar, parapet duvar, ayrc duvar, montaj ve ankraj duvarlar, gizli at yan duvarlar vb.) her trl yaltm ve inko iilii isteyen, st yzne harputa yaplmas gereken duvarlara denir. BADAD SIVA: Mevcut veya yeniden yaplm aa veya madeni tayc konstrksiyonlar zerine 20*20 mm veya 25*15 mm en kesitli talar aklp, bu tal ksmlara yaplan svalara denir. Bu tr svalar eski Seluklu dnemi krgir inaat duvar harc ve svas olarak bilinirler. Bu harca kil, su, kum, kire, ot, p, saman, tula krntlar, ve belirli oranlarda yumurta ak katlarak yaplan bir svadr. BLOKFLLER: Sva ptrlerini doldurup al sva ayarnda bir yzey hazrlamak iin kullanlan yzey kaplama malzemelerine denir. BRT BETON LER: Sonradan zeri svanmayacak ve olduu gibi braklacak, yzeyi ok dzgn ve ekilli olmas istenilen, boya malzemelerle boyanabilen, vibrasyonu iyi yaplm, genellikle elik yada fiber kalp ierisine dklm olan betonlara denir. DENZLK, PARAPET, LMONLUK, KPETE, DUVAR HARPUTASI V.B. MALATLAR: Mozaik kaplanacak yzey iyice temizlendikten sonra mevcut svadan 5 cm tamak, ngrlm kalnl 5 cm arkaya doru kalnlk % 10 eimle artmak suretiyle mozaik dkmek veya ayn ekilde tesviye betonu yapldktan sonra zeri detay resimlerine gre mozaik harc ile kaplanmas ilerine denir. DEPO: Yapm esnasnda imalat daha ge balanacak olan malzemelerin (shh tesisat, kalorifer tesisat, hazr sva, kap, pencere doramalar vs.) sakland kapal yada ak yerlere denir. EDELPUTZ SIVA: Homojen renkte ve byklkte elenmi zel akl (Edelputz akl) ve en az sndkten sonra bir ay dinlendirilmi beyaz kire (mermer) hamuru ve renkli imento (edelputz akl ile ayn renkli) kullanlarak hazrlanan dekoratif amal svalara denir. EMPRENYE LEM: Ahap malzemelerin bnyesinde oluabilecek rme ve bcek tahribat ile yanma, deformasyon ve benzerlerini nlemek amacyla belirli standartlara gre eitli kimyasal maddelerin fiziksel olarak uygulanmasna denir. GEME, PROFL ELK, TELESKOPK YAPI SKELES: Betonarme, beton ve dier kalp malzemeleri tayacak olan veya d sva, i sva, tavan svas gibi ilerde i iskelesi olarak kullanlacak iskelelerin eitli boy ve ebatlardaki profil elik malzeme ve fitingler kullanlarak yaplm iskelelere denir. GLAZOL: Sva yzeylerinin geirimsizlik zelliini, darbe, srtnmeye dayankl ve temizlenmeye msait bir yzey haline getirilmesini salayan kimyasal yzey kaplama malzemelerine denir. NAAT BLOK CAMLARI (LKSFER): Akla gre hesap edilmi profil demirleri ile Lksfer (Plak) ebadnda hazrlanm ereveler ierisine imento ve kum ile yaplm bir harla yada asfalt ile deme kaplamas olarak yada duvarlarda k geirmek/geirmemek amacyla yekpare kaplama malzemesi olarak kullanlan camlardr. Genelde bina d cephe kaplamalarnda kullanlrlar.

10

KARO FAYANS: Kil, kaolin, kuvars, feldspar, kalker gibi seramik hammaddelerinin muhtelif oranlardaki karmnn zel kalplarda preslenerek ekillendirilmesinden sonra 900 Cden yksek scaklklarda piirilmesiyle elde edilen, bir yz srlanm, dier yz oluklu, trtrl ve gzenekli, kalnl 4-6 mm olan seramik plaklardr. Yatay ve dey kaplama malzemesi olarak kullanlrlar. KARO MOZAYK-KAROSMAN: Talarn tabi veya sun olarak paralanmas ile meydana gelen agregaya; istenildiinde madeni boyutlarla katlmak suretiyle bir veya iki tabaka halinde normal veya beyaz imento harc ile imal edilen plaklardr. Yatay deme kaplama malzemesi olarak kullanlr. MALA PERDAHLI VEYA MASTARLI YZEY YAPILMASI: Beton, betonarme, tesviye betonu dkldkten sonra yada serildikten sonra, prizlerini almadan nce m2 ye 2.5 kg imento serpilerek mala veya mastar ile yzeyin dzeltilerek ap grn elde edildii ilere denir. METAL DEPLUVAYE (RABTZ): Mevcut veya yeniden yaplm aa veya madeni tayc konstrksiyonlar zerine yaplacak olan svann tutmasn salayan metal levhalara verilen addr. METAL PRMER: Demir oksit ve inko kromatla hazrlanan ve metal yzeylerin korozyon direncini artrc yzey kaplama malzemelerine denir. NRENG: lke apnda kot, semt as, denizden ykseklik, mesafe ve rperlemeleri yaplm ve balanm, belirli toporafik ve kartografik tepe ve st noktalara (tepe st, blge st noktalar, balant zirveleri vs.) denir. OPAL, ARNOVA, STRYE, KRSTAL, FLORT VE ARME CAMLAR: Bileimlerinde sodakire ve silis ihtiva eden ve harmanna baz metal veya metal oksit katlarak renklendirilen, renkli veya yar saydam camlardr. Opal, arnova, striye camlar yar saydam camlardan; kristal, florit ve arme camlar ise zel yapml ve zel amalar iin kullanlan camlar olarak snflandrlrlar. PALLADYEN PLAK MALT: st kat tekil eden beton ierisine doal ta veya mermer paralarnn el ile dizilerek yerletirilmeleri suretiyle elde edilen plaklar olup 30*30*4 cm olmak zere bir veya iki tabaka halinde yaplrlar. PERE MLAT: Belirli, eit kalnlkta, dzgn geometride kesilmi talarn dere, ev ve eimli yan yzeylerine kaplanarak kullanlmas ilerine denir. Bu talarn en kk kenar boyutu 15 cm ve arlklar da 25 kgdan az olmamaldr. PVC (Polivinyl Klorr), PVA (Polivinyl Almin) PLASTK ESASLI YZEY KAPLAMALARI: PVC veya PVA esasl plastik yer deme kaplamalar termoplastik balayc vinil klorr veya kopolimeri ile deiik dolgu maddeleri ve pigmentlerden imal edilen, dzgn yzeyli, kare , dikdrtgen veya okgen levha eklinde, genellikle demelerde kullanlan kaplama malzemeleridir. RLEF: Yzey ondlasyonlar ve kabarklklar. Desen oluturan girinti ve kntlar olarak tanmlanabilir (r: rliefli gre-seramik fayans vb.) VALE (SIPA) SKELE: Tavan svas ve benzer iler iin kullanlan ters V ayakl bir yardmc i iskelesidir. ki tanesi zerine kalaslar konularak kullanlrlar. Ykseklikleri 0.80-1.50 m arasnda deiir.

11

NAAT MHENDSLNDE YAPI LETMESNN YER VE NEM

YAPI TASARIMI

KARAR

PROJELENDRME

DENETM VE ORGANZASYON

YASALAR

UYGULAMA YRTME

YARGI

TESLM

nterdisiplin olarak yap iletmesi; inaat mhendislii, hukuk ve iletme ekonomisi bilim dallarnn bir kesiimi (ara kesiti) olarak ortaya kmtr.

naat Mhendislii

Hukuk YAPI LETMES

letme Ekonomisi Planlama Teknikleri:


Planlama Trleri 1. 2. 3. 4. CPM PERT Kutu Diyagramlar LOB

antiye Teknii:
Genel Konular 1. 2. 3. 4. 5. 6. Yol, Servis yolu Servis kprleri Yatakhane Yemekhane Atelye Depo 7. Patlayc Madde

Kaynak Kullanm

12

Mhendislik Ekonomisi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Masraf kavram nedir? Kontrol nasl yaplr? Bte Gelir Tablosu Bilano Fon ak Yatrm Planlamas Ksa vadeli planlama Orta vadeli planlama Uzun vadeli planlama Finans kaynaklarnn maliyeti Karllk (fizibilitesi) Baa ba analizi yeri Dzenlemesi

zel antiyeler 1. Liman 2. Baraj 3. Demiryolu, yol 4. Tnel 5. Kpr 6. Kanalizasyon 7. Hava Meydan

Yasal Durum:
mar Yasas ve mevzuat hale Yasas (Kamu kurulular asndan) 3. Arsa seimi ve temin 4. Proje yapm ve yatrm gerekletirecek oranlarn belirlenmesi 5. Szleme yapm 6. Szlelmenin uygulanmas Mali iler Hukuki iler 7. in bitimi 1. 2.

2. PLANLAMA VE PLANLAMA TEKNKLER


Planlama; neyin, ne zaman , nerede, nasl ve kim tarafndan yaplacann nceden belirlenmesidir. Planlama, ynetimin 6 deiik fonksiyonundan ilkidir. Bu fonksiyonlar srasyla; 1. Planlama, 2. Organizasyon, 3. Yrtme (emir-komuta) 4. Kontrol 5. Koordinasyon, egdm 6. Ynetici yetitirilmesi

Planlama teknikleri bir kuruluta ne zaman kullanlmaldr?


a) ok byk ya da karmak ise, b)Ynetim kademesindeki kiiler bu teknikleri biliyor ve benimseniyorsa.

1. Planlamann zellikleri
1. Planlama bir seim ve tercih srecidir. 2. Plan bir kararlar toplamdr. 3. Plan gelecee yneliktir. Amaca ulamak iin bir sre gereklidir.

13

4. Planlamada ileriyi doru grmenin nemi fazladr. 5. Plan bilinli bir seim srecidir. 6. Planlama ynetimin belirleyici veya yasalatrc nitelikte ilevidir.

2. Plann Yararlar
1. Zaman ve emek savrukluunu azaltr. 2. Yneticinin dikkatini amaca yneltir. 3. Uyumlu alma olana salar. 4. abalarn amaca uygunluunun denetlenmesine ortam salar, 5. Olumsuz etkenler nceden grlp nlem alnabilir. 6. Rasyonel kural ve yntemlerin gelitirilmesine yardmc olur. 7. Yetki devrini kolaylatrr. 8. Denetimin standartlamasna katk salar.

3. Plann Sakncalar
1. Gerekli igc ve aralar kaliteli ve pahaldr. 2. Amalardan ok dilek ve istekleri ierir. 3. Kiiyi bir lde gelecekte yaatr ve bugn unutturur. 4. Uygulayclarn giriim gcn azaltr. 5. Getirdii yeni dzene direnmeler olur. 6. Yeterli hz ve dorultuda yaplamayan planlarn amaca ulamas gleir. 7.Plann kapsad sre ve ayrnt derecesi eitli olup sakncalar dourabilir.

4. Ynetici Asndan Serimlerle Planlama


1. Ynetimde kolayca iblm yaplabilir. Yetki devri, koordinasyon, denetim ve yrtme sreleri daha kolay yaplabilir. 2. Benzer ilerde benzer planlar yaplr. Bu da planlamay sistematik hale getirir. 3. Yneticinin ilgilendii ilemleri balama, biti, igc ve masraf konularnda daha belirginletirir. 4. Sre, masraf ak, igc, ekipman, hammadde gibi verilerin ilk tahmini yaplabilir nitelikte deilse, verileri nceden deitirmek olana vardr. 5. Hiyerarinin her dzeyinde sorumluluklar belirlemek olana vardr. departmanlara gre ayr renklerde gsterilebilir. 6. Dier planlama almalarna gre serimlerle planlama daha az kuramsal, daha ok uygulamaya yneliktir. 7.Periyodik izleme raporlar ile yatrm, kaynak, (igc, ekipman, malzeme, para, v.s.). sre, masraf, ara hedefler ynnden sistematik olarak denetlenir ve normal sapmalarda gerekli dzeltici nlemler alnr. Bu sorumluluklar serimde

14

8. Ynetici, kaynak kullanm ynnden u kolaylklar salayabilir; - Bolluklu ilemlerdeki kaynaklar, kritik ilemlere aktarlabilir. Bunun iin de kaynaklarn kullanm esneklii aratrlmaldr. - Deiik yatrmlarda ortak kaynak kullanmn planlama olana verir - lemlerin fiziki zelliklerini daha ayrntl aratrma gereini dourur. ak analizine ve yntem deiimine ortam hazrlar. Btn bunlarn yannda; a) Serimle planlama tekniklerinin yalnzca ara olup olmad, b) Giderlerin zamanla deiimi nemli olduundan ayr bir hesab gerektirdii, c) Bu tekniklerin hibir zaman kendi uygulaycsndan daha iyi olamayaca, d) Yeniliklere kar uygulayclarda her zaman tepki gsterilecei unutulmamaldr.

5. Serimlerle Planlama Yntemlerinde Tarihsel Geliim


Kritik yrnge (CPM) ve PERT metotlar gelitirilmeden nce, yatrmlarn i programlar ubuk (Gantt) metoduna gre yaplmakta idi. Bu metot, baz hallerde faydal olmasna ramen, faaliyetlerin birbirlerine gre lojik balantlarn gstermekten yoksundur. Her ne kadar, bir faaliyet bitmeden dierinin balayamayaca, baz faaliyetlerin ayn zamanda devam edebilecei v.b. gibi basit kurallar, ok kark olmayan projelerde, bu metotta da gz nne alnmakta ise de, hangi faaliyetlerin kesin sresinde bitmesinin zorunlu olduunu, yatrmn toplam sresine hangilerinin daha ok etkidii, en ekonomik srenin nasl bulunaca, yatrmn sresinin ksaltlmasyla maliyeti arasndaki bantnn nasl deitiinin cevaplar alnmaktadr. 1957 yllarnda gelien ihtiyalara cevap vermek zere ngilterede Central Electricty Generating Boardun Operations Research ksm, bir kuvvet santralnn tevsii inaatnda ksaltlamayan en uzun sreli faaliyetler diyebileceimiz bir metot gelitirdiler. 1958 ylnda ise bu metodu dzelterek ve baka bir kuvvet santralna tatbik ederek, yatrm sresini % 40 ksaltmay baardlar. Ayn tarihlerde Amerika Birleik Devletlerinde bu problemle uralmaya balanmtr. 1958 ylnn banda, US Navy Special Projects Office adl bir bro kurularak planlama ve kontrol iin yardmc olabilecek areler aratrmaya baladlar. almalarn, ksa ad PERT olan, Program Evaluation Research Task ismi ile akladlar. 1958 ubatnda, bu grubun matematikilerinden Dr. C.E. Clark, ilk defa teorik almalarn grafik gsterili haline getirerek ok diyagram diye anlan faaliyet ebekesini kurmutur. almalar byk gelimeler kaydederek, Temmuz 1958 de, imdiki PERT metodu, diye adlandrlan Program Evaluation and Review Technique metodu tamamlanmtr .

15

Benzer almalara A.B.D. Hava Kuvvetlerinde de rastlanmaktadr. 1958 ylnda, Du Pont de Nemours Company adl kimyasal yatrmlar yapan firma, ok byk bir yatrmn planlanmas ve yrtlmesinde Critical Path Method ksa adyla CPM, ad verilen yeni bir sistem uygulanmtr. Bu metot sayesinde firma birka yl iinde milyonlarca dolar tasarruf salamay baarmtr. 1959 da Dr. Mauchly, CPM metodunu basitletirerek endstri yatrmlarna tatbik edilebilir hale getirmitir. 1958 ylndan beri, bilhassa A.B.D. de, bu metotlarn gelitirilmesi ve dzeltilmesi iin youn almalar yaplmtr. Elektronik hesap makinalarnn uygulamal alanlara girmesinden sonra CPM ve PERT metotlaryla, byk ve uzun vadeli yatrmlarn, kapasite dengelenmesi, maliyet kontrol v.b. ilerin yaplmas mmkn olmutur. Bugn eitli maksatlar iin hazrlanm ok sayda Elektronik hesap makinas programlar, her cins yatrmn daha abuk ve daha ekonomik sonulandrlmasna yardmc olmaktadrlar.

6. Planlama Teknikleri
Balca i programlama ve planlama teknikleri unlardr; 1. ubuk diyagramlaryla planlama ( Bar Charts-Gantt Chart) 2. CPM Kritik Yol Yntemi (Critical Path Method) 3. PERT Seenekli Deerlendirme Yntemi (Program Evaluation and Review Technique) 4. Kutu Diyagramlaryla Planlama (Precedence Diagram) 5. L.O.B. Denge ve Devre Diyagramlaryla Planlama 6. Kaynak Kullanm / Kaynak Atama Yntemleri (Resource Allocation / Resource Assignment)

6.1. ubuk Diyagramlar


Plan yaplan projenin ilemleri birer yatay ubuk eklinde blmlenmi bir tablo zerinde, birbirini izleyecek tarzda izilir. En son ilemin biti noktas, ayn zamanda projenin tamamlanma sresini verir. ok salkl bir planlama tr deildir, ancak ok basit olarak projenin aknn kontroln mmkn klabilir.

16

Blok, kat veya MAYI HAZ TEM Birim S RAN MUZ ilemler 12341234 Hafriyat Kalp, demir Beton dk. Duvar rlmesi Sva yaplmas Dorama, at A blok (I.Grup)

Yl, Ay, Hafta,Gn 1997 1998 AUST EYL EK KASI MAYI HAZ OS L M M S RAN

B Blok (II.Grup)

ubuk diyagramlar ile ilgili uygulama rnei:


Aada verilen bilgilerden yararlanarak yalnzca bir bloktan oluan 4 katl (temel ve at dahil) yapnn antiye yntemi iin ubuk Diyagram i programn yapnz ve verilen i kalemlerine gre kaba inaatn tamamlanma sresini hafta baznda yaklak olarak bulunuz.

lem Hafriyat Kalp Demir Beton Tula Duvar

Birim Metraj 350 1200 17000 700 80 m3

l m3 m2 kg m3

ilik-Makine Analiz sre deeri 0.25 saat / 1 makine (yalnz temelde) 0.25 saat / 1 usta-ii (her katta) 0.085 saat / 1 usta ii (her katta) 2 saat / 1 usta ii (her katta) 4 saat / 1 usta ii (her katta)

(Beton dkmnden sonra 15 gn priz sresi mutlaka alnacaktr.)

Her bir ilem hafriyat hari 10ar kiiden oluan bir ekiple gerekletirilecektir. Yukardaki deerler 1er ii iin verilmitir. Hafriyat ve kalp ayn ayna balayabilmekte ve bamsz yrtlmekte, izleyen dier ilemler birbirine bal ve aralksz devam etmekte (demir ve beton), bundan sonra 15 priz ve kalp bekleme ara termini braklmakta ve ardndan duvar ekibi aralksz alabilmektedir.

Gnde normal 8 saat alma ve fazla alma olarak da 2 saat allmaktadr.

17

Her bir ilem % 85 verimlilik faktrne mutlaka blnecektir. alma mevsimi balangc 15 mart 2003 ve sonu 30 aralk 2003 alnacak, bu 9 ayda haftalk 6 gn ayda da 4 hafta alld 30 aralk ile 15 mart arasndaki 2.5 aylk dnemde bo beklendii kabul edilecektir.; taan iler bir sonraki seneye devredilecektir.

izelge, haftalk lem

aylk yllk alma program eklinde dzenlenecektir. Hesaplama Yapm sresi (Hafta) 1.72 3.53 2.83 2.75 0.63

Haftalk olarak ilem srelerinin bulunmas (her bir kat iin)

Hafriyat 350*0.25=87.5 saat /0.85103 saat / (8+2)=10.3 gn /6 Kalp Demir Beton Duvar 1200*1.5=1800 saat /0.852118saat / (8+2)=211.8 gn /6 17000*0.085=1445 saat /0.851700 saat / (8+2)=170 gn /6 700*2=1400 saat /0.851647 saat / (8+2)=165 gn /6 80*4=320 saat /0.85376.5 saat / (8+2)=38 gn /6

Mart Nisan
3 4 2 1 3 2 4 3 5 4 6

Mays
1 7 2 8 3 9 4 10

Haziran
1 11 2 12 3 13 4 14

Temmuz
1 15 2 16 3 17 4 18

Austos
1 19 2 20 3 21 4 22

Eyll
1 23 2 24 3 25 4 26

Ekim
1 27 2 28 3 29 4 30

Kasm
1 31 2 32 3 33 4 34

Aralk
1 35 2 36 3 27 4 38

lem Hafriyat Kalp Demir Beton Duvar

Yaklak olarak kaba inaatn tamamlanma zaman Aralk 2003 aynn 3. haftasnn son gnleridir. Toplam alma sresi 37 haftadr.

6.2. CPM (Kritik Yol Metodu)


Bir yatrmn planlamasnda, yatrmn unsurlarn oluturan ana faaliyetlerin, sre, maliyet ve kapasite bakmndan programa ve neticeye etkime miktarlarnn bilinmesi ok nemlidir. Yatrmn istenen sre iinde ve ekonomik olarak gerekletirilmesi iin hangi ilerin daha kontroll yaplmasnn zorunlu olduunu da bilmek arttr. Bu sebeple, yatrm ve iletmelerin,modern teknolojinin hzla gelitii bu ada

18

her trl imkanlardan faydalanarak geni maksatl programlara gre yaplmas gerekmektedir. Hazrlanan programlar, 1. Ksa vadeli (stratejik) planlar, 2. Uzun vadeli (taktik) planlar, olmak zere iki grupta yaplmaktadr. Her cins yatrmlara uyabilen ve sonularna etkili olan yeni metodlarn gelitirilmesine gerek duyulmutur. Kritik yrnge (CPM) VE PERT metotlar bu ihtiyalardan doan modern planlama metotlarndan ikisidir. Her iki metodun ana prensibi, insann akln kullanarak gnlk hayatta yapt ilerin metodik olarak deerlendirilmesidir. CPM le planlamada ilem gsterimi yle zetlenebilir:

lemin gsterimi

Sre (t) +

Yaplan +

Ad lem

rnek .Duvar rlmesi .Beton Dklmesi Beton Kr Kalp Bekleme

Sre lemi + Kukla lem (dummy activity) eitli ilem tanmlamalar: TiE TiG i j tt j Ti E Tj G SB TB : Balang Dm : Biti Dm : lemin Sresi : i dmnn en erken tamamlanma zaman : j dmnn en ge tamamlanma zaman : Serbest Bolluk : Toplam Bolluk A A A tij SB/TB

TjE TjG

B B C C

19

CPM de yanl olan durum: A B C D B tamamlandktan sonra D balar. A ve B tamamlandktan sonra C ilemi balayabilir.

A B

C D

Projelerde bu ilemlerin birbirlerini mantkl ve teknik olarak izlemesinden oluan btne serim (network) a diyagram , ebeke) denir. Serim hazrlanmasnda uyulmas gerekli kurallar yle zetlenebilir:

YANLI A 1) ki dm arasnda yalnz bir ilem tanmlanabilir. B C C

DORU A B

2) lemler bir halka oluturacak ekilde dzenlenemez. A C 3) Serimde yalnzca bir balang ve bir biti dm olmaldr. Ba. B A C B

Bit.

20

4) Ana serimden alnan bir ilem, bir ayrnt serimi ya da alt serim haline getirildiinde balang ve biti dmleri ana serimin ilem u dmleri ile akmaldr.

5) lemler arasnda ilikiler kurulurken mantksal hata yaplmamaldr. A A B B C C A A B B C C A B A B

6) Serimde oklarn ekillerinin nemi yoktur. Doru, eri, krk izgilerle gsterilebilir. Ayn dm nolar birden fazla ileme verilmemeli, ancak bilgisayar programlar iin ok ynnde byyen ardk numaralama yaplmaldr.

Serimin lem ilikilerine gre oluturulmas:


Aada verilen ilemler aras ilikilere gre serimi izelim. -(A, B, C) serimin ilk ilemleridir. -(A)dan sonra (D), (C)den sonra (G), (B)den sonra (E) ve (F) ilemleri balar. -(I) ilemi (D)den sonra, (H) ilemi (E)den sonra balar. -(K) nn balamas iin (H), (F) ve (G) nin tamamlanmas gerekir. -(H) ve (I) y (J) ilemi izler. -(J) ve (K) ebekenin son ilemleridir.

21

D A B E H F C G K I J

RNEKLER:
1) K ilemi A ve B tamamlandktan sonra, L ilemi ise B ve C tamamlandktan sonra balar.

B C

2-a) K ilemi A dan sonra, L ilemi, A, B den sonra ve M ilemi de B, C den sonra balayacaktr. 2-b) K ilemi A dan sonra, L ilemi A, B den sonra ve M ilemi de A, B, C den sonra balayacaktr.

a) B C

K L M

b)

A B

K L

3) lemler arasnda aadaki bantlar olan ebekenin gsterilii; * P ilk ilemdir, * M ve L, P den sonra ayn zamanda balamaktadr, * B, E ayn zamanda balayan ve ayn zamanda biten ilemler olup M den sonra balamaktadr. * H ilemi L yi takip ediyor fakat balamas iin M in tamamlanm olmas arttr. * G ve S son ilemlerdir; G, E den sonra; S, H dan sonra balamaktadr.

22

B P M E G L H

CPM ile izilmi Bir Serimde Yatrm Sresinin Bulunmas in Hesaplama ekli (Dm Zamanlar):

(1) Ts E = 0 (T1E = 0) alnr. Ts= start, ilk (2) Tj E = max (Ti E + ti j ), i j (3) Tt G = Tt E, (11=11) Tt= tamamlanma (4) Ti G = min (Tj G - ti j ) i j (5) TiE < TiG ve TjE < TjG TiE TiG tij SB / TB TjE TjG 3 0 0 1 5

3 2

4 2 1 7 6 3 11 11 4

TiE = TiG veya TjE = TjG olduu yerlerde KRTK YOL vardr. Yatrm projelerinde kritik yrnge zerinde bulunan faaliyetlerin gsterilen sreler iinde bitirilmesi zorunludur, zira bunlarn tamamlanma srelerinde meydana gelen aksamalar yatrmn toplam sresini uzatr.

lemlerin Kritiklik Koullar:


1. Bir lemin kritik olabilmesi iin balang ve biti dmlerinin her ikisinin de en erken ve en ge tamamlanma zamanlar eit olmaldr.

(TiE = TiG , TJE = TjG)


2. lemin balang dm en erken tamamlanma zamanyla ilem sresi toplam, biti dmnn en erken tamamlanma zamann vermelidir.

(TjE = TiE + ti j)

23

3. Kritik yol, balang dmmden balar ve biti dmnde biter. Mutlaka her serimde en az bir kritik yol vardr.

4. Kritik yol birden fazla olabilir.

5. Kritik yolun uzunluu bize yatrm sresini verir.

6. Toplam bolluu sfr olan ilemler kritik ilemlerdir. kullanlr. Toplam bolluk negatif olmamaldr.

Hesaplamalarda serbest ve toplam bolluklar

Kiritik olmayan ilemler, belirli zaman aralklar iinde tamamland takdirde yatrmn toplam sresini deitirmeyen ilerdir. Bu tr faaliyetlere bolluu olan faaliyetler denir. i-j ilemleri iin drt eit bolluk tarif edilmitir:

* Toplam Bolluk (TB) [ngilizce Total float (TF), Almanca Gesamtschlupt (SG) veya Gesamte Pufferzeit
(GP)] i j ilemi en erken balama zaman olan Ti E zamannda balamakta ve t i j sresince devam etmektedir. Bu ilemin bittii zaman ile j dm noktasnn (veya i-j ileminin) izin verilen en ge tamamlanma zaman arasndaki sre farkna faaliyetin toplam bolluu denir.

* Serbest Bolluk (SB) [ng. Free float (FF), Alm. Freienschlupf (SF) veya Freie Pufferzeit (FP)]
i j ilemi izin verilen en erken Ti E balama zamannda balamakta ve t i j sresince devam etmektedir. Bu ilemin bittii zaman ile j dm noktasnn en erken tamamlanma zaman Ti E arasndaki sre farkna serbest bolluk denir. * Bamsz Bolluk (BB) [ng. Independent float (IND.F), Alm. Unabhaengige Schluphf (SU) veya unabhaengige Pufferzeit (UP)] i j ilemi, i dm noktasnn en ge tamamlanma zamannda balayp t i j sresinde devam ederek ve gene de j dm noktasnn en erken tamamlanma zamanndan evvel bitebilir, aradaki sre farkna bamsz bolluk denir.

* Ara Bolluk (AB) [ng. _, Alm. zwischen Schlupf (SZ) veya zwischen Pufferzeit (ZP)
i j ilemi, i dm noktasnn en ge tamamlanma zamannda balayarak t i j sresince devam etmekte ve j dm noktasnn en ge tamamlanma zamanndan erken bitmektedir. Bu iki zaman arasndaki sre farkna arabolluk denir.

24

TB = TJ G (Ti E + ti j ) SB = TJ E (Ti E + ti j) BB = TJ E (T G + ti j) AB = TJ G (T G + ti j) TB : Toplam Bolluk SB : Serbest Bolluk BB : Bamsz Bolluk AB : Ara Bolluk

ti j

TB SB BB AB

Ti E Ti G

Tj E TjG

lemlerin en erken ve en ge balama ve tamamlanma zamanlar;


Bolluk eitlerinin tamamlanmasndan sonra herhangi bir ilemin en erken balama (bitme) ve en ge balama (bitme) zamanlar bolluklar ve dm noktalarnn en erken ve en ge tamamlanma zamanlar cinsinden hesaplanabilir.

EBi j = Ti E (En erken balama zaman) ETi j = Ti E + ti j (En erken tamamlanma zaman) GBi j = Tj G ti j (En ge balama zaman) (En ge tamamlanma zaman) GTi j = Tj G CPM in Bir Uygulama (1): 11 11 11 0/0 0/6 0 0 4 7/7 4 1/1 6 0/1 6 7 8 3/6 17 20 10 8/8
Kritik yol : 7-3, 3-2, 2-4, 4-1 dir.

4 2/2

11 11 6 0/0

17 17 7 0/0 0/3 4 3/3 24 24

25

lem 7-3 7-8 7-2 3-4 8-2 8-5 8-1 2-4 4-1 5-1

Sre ti j 11 6 4 4 4 8 10 6 7 4

Dm Zamanlar TjE TjG Ti E Ti G 0 0 11 11 0 0 6 7 0 0 11 11 11 11 17 17 6 7 11 11 6 7 17 20 6 7 24 24 11 11 17 17 17 17 24 24 17 20 24 24

S B 0 0 7 2 1 3 8 0 0 3

T B 0 1 7 2 1 6 8 0 0 3

EBi j 0 0 0 11 6 6 6 11 17 17

lem Zamanlar ETi j GBi j GTi j 11 0 11 6 1 7 4 7 11 15 13 17 10 7 11 14 12 20 16 14 24 17 11 17 24 17 24 21 20 24

Bolluklarn kullanld yerler: 1- lemlerin kritik olup olmadn ve esnekliini hesaplama, 2- Malzeme, ekipman ve gider gibi kaynaklarn en uygun bir biimde kullanlmalarna yardmc olmak zere, 3- Optimum yatrm sresinin hesaplanmasnda, 4- lem srelerinin deitirilmesinde, ekip bykl ya da ekip saysnn deitirilmesinde.

6.3. PERT (Seenekli Deerlendirme) Yntemi:


Kritik yrnge (CPM) ile programlamada, serimin tm ilemlerinin srelerinin bilinmesine ihtiya vardr. Baz yatrmlarda, serimin baz ilemlerinin sreleri tam olarak bilinemez. Eer sresi belirsiz olan bu ilemler kritik yrnge zerinde deilse ve bulunduu dm noktalarnda byk bolluklar varsa, gene kritik yrnge metodu ile programlama yaplabilir. Ancak i programnda zorlamalar, kapasite dengelemesi ve maliyet hesab gibi irdemeleri yaplamaz. Eer ilem sreleri belli olmayan ilemler kritik yrnge zerinde ise, artk yatrmn tamamlanma sresinin bile tayini mmkn deildir. Bu hallerde yatrmlarn planlanmas PERT metodu ile yaplmaldr. nk bu metotta belirsiz sreler, ihtimaller hesabna gre, hesaplanabilmekte ayrca dm noktalar ile yatrmn toplam sresinin programa gre yzde ka ihtimalle tamamlanabilecei de bulunabilmektedir. Bu metot uzun zamanl, elemanlar sre ve i bakmndan pek ok artlara bal olan kark yatrmlarda ok kullanlmaktadr. PERT metodu, sreleri tam bilinemeyen ilemlerin programda gz nne alnmasn saladndan kapsam, kritik yrnge metoduna nazaran daha genitir. Kritik yrnge (CPM), PERT metodunun zel hallerinden biridir.

26

Bir projede

ta : En iyimser sre (en erken tamamlanma, optimist sre) tb : En ktmser sre (en ge tamamlanma, pesimist sre) tm : Normal ya da ortalama sre te : Beklenen tamamlanma sresi Vte : Beklenen srenin varyans te : Beklenen srenin standart sapmas

1 te = ( ta + 4 tm + tb ) 6

t t Vte = b a 6

te = Vte

lemin tamamlanmasna ait ihtimal dalm erisi aada gsterilmitir. En muhtemel tamamlanma sresi Beklenen tamamlanma sresi En erken Tam. sresi ta t m te tb En ge tam. sresi Zaman ti j

PERT ynteminde projenin belirli bir yzde olaslkla ne zaman tamamlanabilecei;

Ts = Tx + Z x Tx
bantsyla hesaplanr. Burada: Ts : Projenin yeni tamamlanma sresi (ngrlen tahmin) Tx : Beklenen tamamlanma sresi (sonu sre Tx : Tx sresinin standart sapmas Z : Tamamlanma olasl

PERT seriminde her ileme ait olas en erken ve en ge gerekleme sreleri (ta , tb) normal gerekleme sresi ilem ayrtlar zerinde verilir. Serimin ilemlerinin tamamlanma sreleri (te), varyanslar (Vte) ve standart sapmalar (te) yukarda verilen formllerle hesaplanr.

Serimin programlanan zamanda tamamlanma olasl (P), yine yukarda verilen Ts formlnden ve ilgili deerler yerine yazlp Z deeri ekilerek, normal dalm tablosundan da bu P deeri okunarak belirlenir.

27

RNEK : Bir projedeki ilem sreleri aadaki tabloda verilmitir. Programlanan tamamlanma zaman 17.5 gndr. Projenin programlanan zamanda tamamlanma olasln bulunuz.

lem 1-2 1-3 1-4 2-5 3-5 4-6 5-6

Sreler ( Gn) ta tm tb 6 4 4 5 7 7 3 8 8 8 6 8 10 4 10 7 12 8 9 14 5

ta / t m / t b

te

te i

tgi

Vte

vei vei

te i

tgi

vei vei

ZM : lem 1-2 1-3 1-4 2-5 3-5 4-6 5-6 te 8.0 5.8 8.0 6.2 8.0 10.2 4.0 Vte 0.44 0.25 1.78 0.25 0.11 1.36 0.11 8

te
0.66 0.50 1.33 0.50 0.33 1.17 0.33 8 14.2 14.2 0.69 0.11 6.2 0.25 5.80 6.20 0.25 0.0.2 5.8 0.25 3 8 5 0.11 18.2 18.2 3.14 0 4 0.11

0.44 0.36 8 0.44 0 0 0 3.14 1 2

8 1.78

4 8.00 8.00 1.78 1.36

10.2 1.36

28

Uygulamada Karlalan Glkler:


1- Yatrm izlenirken, ilemlerdeki sre deiikliklerinin kontrol ve programa aktarlmas gerekir. Bu ilem, kontrol ve revizyon ilemi olarak adlandrlr. 2- Sonradan yaplacak ekleme ve karmalarn zmlenmesi istenir. 3- allamayan gnlerin programa aktarlmas gerekir. 4- Balang ve bitme ara terimlerinin istenilmesi de baka bir zorluktur.

Serimde Kontrol ve Revizyon Yaplrken:


_ Belirli aralklarla iyerine gidilir, yaplan ve tamamlanan ilerin durumlar izlenir. _ Biten ilemler, ilk serim zerinde sfr sreli ,ilemler olarak kaydedilir, _ Devam eden ilemler, o ilemin bitmesi iin gerekli olan srelerle tanmlanr, _ Henz balamam olan ilemler iyerinde yaplan yeni belirlemelerde elde edilen srelerle gsterilir.

allmayan gnlerin programa aktarlmasnda da;


_ allmayan ve ksa rastlanan ilemler iki deiik karakterde olur: lem paralanm biimde yaplabilir. lem paralanamaz, balanan i bitirilmelidir. _ Bu problemler programa ara terminler eklinde aktarlr. Balang ara termini (makinelerin, ancak temel iinin bitiminden sonra gelebilmesi zorunluluu), Bitme ara termini (ar souklar balamadan beton dkme iinin tamamlanmas zorunluluu), Kritik yol, ara termin zmlemelerinde balangtan bitie kadar srmeyebilir.

6.4. Kutu Diyagramlar (Precedence Diagrams) :


zm teknii olarak CMPe ok benzeyen kutu diyagramlarnda, bir inaat iinin plannn kartlmas ve birbirini izleyen rutin ilemlerin kontrol ok kolay olmaktadr. Kutu diyagramnda ilem tanmlar ve CPM'e kyaslamas yle yaplabilir:

Ej GB EB t ij GT ET Ek

Burada; : lemin tanm (ad, nosu, v.s.) tij : lemin sresi EB : lemin en erken balama zaman ET : lemin en erken tamamlanma zaman GB : lemin en ge balama zaman GT : lemin en erken tamamlanma zaman

29

LEMN TANIMI
1. A ilemi tamamlandktan sonra B ilemi balar. 2. A tamamlandktan sonra B ve C beraberce balarlar 3. A ve B tamamlandktan sonra C ilemi balar

CPMde
A B

KUTU DYAGRAMINDA
A B B A C A C B

4. B den sonra D, A ve Bden sonra C ilemi balar

A B

C D

Kutu Diyagramnda liki Trleri:

(1) Normal liki (NR) (2) Balama Tamamlanma likisi (FR) (3) Balama likisi (SR) (4) Tamamlanma likisi (ER) (5) Yaklama likisi

min z max z min z max z min z max z min z max z

J J

T1+min = B j T1+max = B j B1+min = T j B1+max = T j B1+min = B j B1+max = B j T1+min = T j T1+max = T j T1+min = T j B1+min = B j T1+max = T j B1+max = B j

J J J J J max z J

min z min z max z

30

Kutu Diyagram Uygulamas:


En Erken Balama ve Tamamlanma Zamanlarnn Bulunmas: (1) lk lemin en erken balama zaman EBA = 0 dr. (2) Herhangi bir ilemin en erken balama zaman: EBJ = max (Et i + Z) (3) Herhangi bir ilemin en erken tamamlanma zaman: ETj = max (EB i+ t i ; ET j + Z) dr.

3 5

8 B

8 4

12 D

2 1

14 17 3 H 1

0 3

3 A

5 3

8 E

11 16 5 G 1

16 20 4 I 6

21 24 3 K

3 2

5 C

5 6

11 F

12 15 3 J

En Ge Balama ve Tamamlanma Zamanlarnn Bulunmas: (1) Son lemin en ge tamamlanma zaman GTK = ETK dr. (2) Herhangi bir ilemin en ge tamamlanma zaman: GT i = min (GB j Z) dir. (3) Herhangi bir ilemin en ge balama zaman: GB i = min (GT i t i ; GT j - Z) dir. 4 3 5 0 0 3 3 3 A 3 3 2 5 5 C 9 8 B 9 8 4 8 5 3 5 5 6 13 12 D 11 8 E 11 11 F 2 1 11 16 11 16 5 G 1 16 20 16 20 4 I 12 15 12 15 3 J 1 21 24 21 24 3 K 15 13 14 17 3 H

* EB i = GB i veya * GB i EB i veya

ET i = GT i ise ilem kritiktir. GT i ET i bolluu verir.

31

6.5. L.O.B. (Line of Balance) Denge Diyagramlar:


Cyclogramm diye de adlandrlan denge diyagramlar, verileri belirli tekrarlanan ilemli ve az sayda, rutin ilemli projelerde kullanlr. Demiryolu, kanal, baraj, toplu konut v. S ilerde sk sk kullanlan bu diyagramlar ayn zamanda Devre Diyagramlar olarak da kullanlabilir. Bu teknikle gsterim serim eklinde deildir. Ancak CPM ile birletirilerek kullanlmaktadr. Bu teknikte; Apsis, iin sresini (t=gn, hafta, ay vs.) Ordinat, yaplacak iin hacmini (v= kg, m3, m2, %, ton, adet vs.) lem dorularnn eimi, ilemlerin hzlarn gsterir.

Denge Diyagramlarnda likiler: V V

b) Balama-Balama likisi I: Hendek Ama J: Boru Deme

a) Tamamlanma-Balama likisi I: Beton Dkme J: Kalp Alma

I J

I J

t t
c) Tamamlanma likisi I: Kalp Yapm J: Demir Denmesi d) Balama-Balama likisi I: Mimari Proje J: Statik Hesaplar

32

Bir Atlye naatna ait Denge Diyagram rnei. V 1 2 3 4

(%)

6 T Tp

T1

0.25 T2

0.25 T3 0.25 T4

(1) Hazrlk, (2) Kaz, (3) Kalp, (4) Beton,

(5) Dolgu, (6) Montaj,

(t) Priz Sresi

L.O.B.da retim hznn doal tamponun tam kat olmas halinde alma dzeni:

nite Says 6 4 2 0

nite Says 6 4 2 0

3 Sre (Hafta)

3 Sre (Hafta)

lem Sresi Doal Tempo retim Hz Ekip Says

: 0.5 Hafta....................................................................0.5 hafta : 2 nite/hafta ..............................................................2 nite/hafta : 2 nite/hafta ..............................................................4 nite/hafta : 1 Ekip ....................................................................... 2 Ekip

33

L.O.B.da retim hznn doal temponun tam kat olmas halinde alma dzeni:

nite Says 6 4 2 0

Bo Sreler

nite Says

6 4 2 0

Bo Sreler

3 Sre (Hafta)

3 Sre (Hafta)

lem Sresi Doal Tempo retim Hz Ekip Says

: 0.5 Hafta....................................................................0.5 hafta : 2 nite/hafta ..............................................................2 nite/hafta : 3 nite/hafta ..............................................................5 nite/hafta : 2 Ekip ....................................................................... 3 Ekip

Devre yada denge diyagramlarnda, birbirini izleyen iki ilem arasnda bulunmas gerekli olan bekleme sresi yada bo sreye Zaman Tamponu (TB)= Time Buffer ilemlerin birbirlerini kesmemesini teminen dey ynde konulan tampona da Yer Tamponu (UB)=Unit Buffer denir.

Denge Diyagramlarna Ait Uygulama:

lem 1 2 3 4 5

Eim
2/1 3/2 2/1 4/1 1/

Tampon (gn)
--1 (balang) 2 (biti) 2 (biti) ---

Birim lem Sresi


1 1.5 1 1 2

34

Yukarda serimi, eimi ve tamponlar verilen kanal hafriyatnn denge diyagramn izerek optimum yatrm sresini bulunuz.

nite Says 7 6 5 4 3 2 1 0

2 1 1.5

10 1

12

14

16 18 Tp=16.5 hafta

Sre (Hafta)

Denge Diyagramlaryla Yatrm Sresinin Ksaltlmasna ait Bir rnek:

2 3 4

-2/300

-5/400 -1/200

+3/300

-2/900

10

12

14

16 Sre (gn)

Yukardaki denge diyagramnda optimum yatrm sresini ver toplam ceza azalmasn bulunuz. Ardk ilemlerde en kk zaman tamponu 1 gndr. (TB=1). Endirek giderler 500 Milyon TL dir. 10 ncu gnden sonra 300 milyon TL/gn gecikme cezas denecektir.

1. KISALTMA: Uzatma gideri: 3*300 = + 900 Milyon TL. Endirekt Gider: 3*500 = -1500 Milyon TL. Ceza azalmas: 3*300 = -900 Milyon TL. Toplam: -1500 Milyon TL. Yatrm Sresi : 13 gn Toplam Ceza Azalmas: 1500 Milyon TL

35

2 3 4

-2/300

-5/400 -1/200

0/0 -2/900

10

12

14

16 Sre (gn)

2. KISALTMA: Uzatma gideri: 3*400 = + 1200 Milyon TL. Endirekt Gider: 3*500 = -1500 Milyon TL. Ceza azalmas: 3*300 = -900 Milyon TL. Toplam: -1200 Milyon TL. Yatrm Sresi : 10 gn Toplam Ceza Azalmas: 1500 + 1200 = 2700 Milyon TL.

2 3 4 5

-2/300

-2/400 0/0 -2/900

-1/200
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Sre (gn)

Ayn denge diyagramnda (balang durumunda) 1, 2 ve 5 nolu ilemlerin retim hzlar iki katna kartlrsa yatrmn yeni sresinin ne olacan bulmak istersek;

Eski (gn) 1. lemin Sresi 2. lemin Sresi 5. lemin Sresi 5 8 5

Yeni (gn) 2.5 4.0 2.5

Zaman tamponlaryla birlikte yatrmn yeni sresi 9.5 gn olarak bulunacaktr.

2 3 4

6 8 Ty= 9.5 gn

10

12

14

16 Sre (gn)

36

6.6.Kaynak Kullanm (Resourse Allocation - Assignment):


1. 2. 3. Kaynak, igc, malzeme, para, gider, gelir, vs. gibi kullanlan yada kullanmna ihtiya duyulan her eye kaynak denir. Kaynaklar projelerde ya mevcut bulunur (irketin sahip olduu mal varl, makine park), yada kiralanrlar (makine-ekipman, bor, kredi, istihdam) yada satn alnarak temin edilirler. Albert BATTERSBYye gre kaynak kullanmnda balca amalar unlardr:

Sabit sre-serbest kaynak kullanm: (a) Kapasite optimizasyonu

Kap. Kull.

al . i Toplam i

Kapasite

B C A

K
D

t Ty = St
(b) Maksimum kaynan en kklenmesi:

K max 1 K ort

= YlmaOran

Kaynak Kmax Kort Ty = St t

37

(c) Varyansn veya ortalamadan sapmalarn en kklenmesi:

= ( K K ort
Kaynak

, V = 2

Kort

t
(d) Kaynak deiiminin mutlak deerleri toplamnn en kklenmesi:

min D = K i

K K3 K2 K1
(e) Kaynak artlar toplamnn en kklenmesi:

K4

K5

min D = K i

K K2 K1 K3

(f) En byk kaynak deiiminin en kklenmesi:

min Dmax = max ( D1 , D2 , D3 ......Dn )


K D3 D2 D1 t

38

rnek: BURGESS YNTEM (Sre Kstl Kaynak Optimizasyonu):

lem Ad t/K A 3/5 B 4/7

t: Sre K: Kaynak Miktar C 2/2 D 3/3

A0, A1, A2 ve A3 gnlk kareler toplamlarn ifade eder. Bolluu olan son ilemden balayarak baa doru eer; A1 A0 ise ilem telenir, A2 A1 ise telemeye devam edilir, A3> A2 olduu iin telemeden vazgeilir. Varsa dier bolluklu ilemlerde ayn uygulama devam edilir.

rnein bir iyerinde iki gnlk bir iimizin olduunu varsayalm: 1 1 2 3 4 5 8 7 6 5 4 2 0 1 2 3 4

K
64 50 40 34 32

2 i

8 7 6 5 4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Sabit Kaynak Serbest Sre Optimizasyonu:


Burada Wiest yntemi kullanlmaktadr.

Kaynak

Kmax

Snr

t Ty1 Ty2

39

Sre ve Kaynak Serbest - Gider Optimizasyonu:


Toplam retim Giderleri Gider (TL) Toplam End. Deiken Giderler Deiken End. Giderler

M=e-d
d e Toplam Direkt Giderler Sabit retim Giderleri t opt
d : Direkt gider e : Endirekt gider

t (sre)

Giderler (Masraflar) yle snflandrlr:


1. retim giderleri 1.1. Direkt giderler 1.1.1. Direkt ilik Giderleri 1.1.2. Direkt Hammadde Giderleri 1.2 Endirekt Giderler 1.2.1. Endirekt Deiken retim Giderleri (antiye efinin yada bekinin aylklar) 1.2.2. Endirekt Sabit retim Giderleri (antiye binasnn malzemeleri, tesis yap elemanlar, amortismanlar). Direkt iilik yada malzeme olarak ykleyemediimiz giderler, endirekt giderler olarak alnr. Bunlar bro-krtasiye malzemeleri, aydnger, kalem vs. gibi giderlerdir. Ticari giderler (Bu konu bizi fazla ilgilendirmemekle birlikte ikiye ayrldn bilmekte fayda vardr.) 2.1 Sat Giderleri 2.2 Ynetim Giderleri

2.

Bu optimizasyonda, yapm sresi, t1 yerine tde sona ererse endirekt sabit bir takm giderler (proje giderleri) olumaya devam eder, bunlar deimezler. Ancak bu sre zarfnda endirekt deiken giderler (beki giderleri, aydnlatma, enerji, kiralar, vs.) artar. i , t1 den daha nce bitirmeye kalkarsak giderler yine artar. Bunu en iyi ekilde bulmak iin e ve f giderleri toplanarak toplam endirekt giderler bulunur.

40

PLANLAMA TEKNKLER LE LGL UYGULAMA RNEKLER


A) CPM (KRTK YOL METODU) RNEKLER:
1) Aada verilen bilgilerden yararlanarak a) Projenin CPM serim modelini oluturunuz. b) Her bir ilem iin verilen ti j ilem srelerini kullanarak projenin yatrm sresini (Ty) ve dmlerin en erken ve en ge tamamlanma zamanlarn, ilemlerin bolluklarn ( SB/TB), kritik yol yada kritik yollar, ilemlerin en erken ve en ge balama zamanlarn (EBi j , ETi j , GBi j , GTi j ) bularak bir tabloda (12 stunlu) gsteriniz.

C, F ve I ilemleri beraber biti ilemleridir. A, E ve H ilemleri balangi ilemleridir. H ileminden sonra J, G ve I ilemleri balar. F ilemi B, D ve G ilemlerinden sonra balar. A, E ve J ilemlerinden sonra D ilemi balar. A ilemi B ve D ileminden ncedir. C ilemi B ve D ileminden sonradr. Kukla ilem says iki tanedir. NOT:Dmlere kendiniz artan srada numaralar veriniz.

LEM A B C D E F G H I J

SRE (Ti j) 15 Gn 7 Gn 4 Gn 17 Gn 10 Gn 6 Gn 19 Gn 3 Gn 20 Gn 5 Gn

ZM:
a) CPM Seriminin oluturulmas

b) Oluturulan CPM seriminin dm noktalarnn en erken ve en ge tamamlanma zamanlar, bolluklar, kritik yollar, toplam tamamlanma zaman, dm ve ilem zamanlaryla bolluklarn tabloda gsterilmesi:

41

lem Tij 1-2 15 1-3 3 1-4 10 2-4 2-5 7 3-4 5 3-6 19 3-7 20 4-5 17 5-6 5-7 4 6-7 6

Dm Zamanlar lem Zamanlar G E G T i T i T j T j SB TB EBij ETij GBij GTij Yol 0 0 15 15 0 0 0 15 0 15 * 0 0 3 10 0 7 0 3 7 10 0 0 15 15 5 5 0 10 5 15 15 15 15 15 0 0 15 15 15 15 * 15 15 32 32 10 10 15 22 25 32 3 10 15 15 7 7 3 8 10 15 3 10 32 32 10 10 3 22 13 32 3 10 38 38 15 15 3 23 18 38 15 15 32 32 0 0 15 32 15 32 * 32 32 32 32 0 0 32 32 32 32 * 32 32 38 38 2 2 32 36 32 38 32 32 38 38 0 0 32 38 32 38 *


E

Projenin Yatrm Sresi = Ty = 38 Gn Kritik Yol = 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-7 dir.

42

2) Aada verilen CPM serimini zmleyerek;


a) Dm noktalarnn en erken ve en ge tamamlanma zamanlarn, yatrmn sresini gn olarak bulunuz. lem bolluklarn (SB/TB), kritik yolu/yollar belirleyip diyagramn zerinde iaretleyiniz. b) lemlerin en erken ve en ge balama ve tamamlanma zamanlarn bularak bolluklarla ve dm zamanlaryla birlikte bir tabloda toplu halde gsteriniz.

ZM: a) Verilen CPM seriminin dm noktalarnn en erken ve en ge tamamlanma zamanlar, bolluklar ve kritik yollar:

43

Dm Zamanlar lem Zamanlar lem Tij TEi TGi TEj TGj SB TB EBij ETij GBij GTij Yol 1-2 5 0 0 5 5 0 0 0 5 0 5 * 1-4 16 0 0 17 17 1 1 0 16 1 17 2-3 6 5 5 11 11 0 0 5 11 5 11 * 2-4 12 5 5 17 17 0 0 5 17 5 17 * 3-4 6 11 11 17 17 0 0 11 17 11 17 * 3-5 11 11 11 20 0 9 11 11 20 20 3-9 8 11 11 40 40 21 21 11 19 32 40 4-7 13 17 17 31 31 1 1 17 30 18 31 4-8 10 17 17 31 31 4 4 17 27 21 31 4-9 17 17 17 40 40 6 6 17 34 23 40 4-6 17 17 17 17 0 0 17 17 17 17 * 5-7 11 11 20 31 31 9 9 11 22 20 31 5-9 15 11 20 40 40 14 14 11 26 25 40 6-7 14 17 17 31 31 0 0 17 31 17 31 * 7-8 31 31 31 31 0 0 31 31 31 31 * 7-9 6 31 31 40 40 3 3 31 37 34 40 8-9 9 31 31 40 40 0 0 31 40 31 40 *
Ty = 40 Gn Kritik Yollar = (I. Yol) 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6-7, 7-8, 8-9 (II. Yol) 1-2, 2-4, 4-6, 6-7, 7-8, 8-9

B) PERT (PROGRAM GELTRME VE GZDEN GERME TEKN) RNEKLER:


1) Aada verilen PERT serim modelini zerek; a) Projenin tamamlanaca sreyi (Ty), varyansn (Vy), ilem bolluklarn (SB/TB), kritik yol/yollar bulunuz. b) Bu projenin 117 gnde tamamlanabilme olasln hesaplaynz (Standart Normal Dalm Erisi Altnda Kalan Alan Tablo Deerleri kullanlacaktr.).

44

lem Ta
1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-7 4-6 4-8 5-6 5-7 6-7 7-8 8-9 8-10 9-10

8 15 0 22 11 22 0 10 0 16 11 30 13 18 0

Tm

10 15 0 24 19 23 0 56 0 21 18 45 15 19 0

Tb

24 15 0 39 20 49 0 79 0 37 31 61 25 26 0

ZM:

45

a) Proje tamamlanma sresi, varyans, bolluklar, kritik yol/yollarn bulunmas

lem
1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-7 4-6 4-8 5-6 5-7 6-7 7-8 8-9 8-10 9-10

Te

Vte

te
2.67 --2.83 1.5 4.5 -11.5 -3.5 3.33 5.17 2 1.33 --

12 7.11 15 ---26.17 8.03 17.83 2.25 27.17 20.25 --52.17 132.25 --22.83 12.25 19 11.11 45.17 26.69 16.33 4 20 1.78 ---

Projenin: Ty= 122 Gn ve Vte=54.7dir. b) Ts= 117 gn ise Ts=Ty+z. tx formlne gre 117=122+z 54.7 z = -0.68 iin (Standart Normal Dalm Tablosundan) P = 0.2483 P % 25dr.

46

2) Aada bir su deposu, kaptaj odas, pompa istasyonu, cebr boru, kanal, terf/isale hatt inaat ile dier ilemlere ait verilen bilgi ve srelerden yararlanarak; a) PERT proje serimini oluturunuz. b) Proje tamamlanma sresi, Varyans ve projenin 75 gnlk srede tamamlanma olasln bulunuz. c) Projenin, hesaplanandan 5 gn nce tamamlanma olasl ile % 100, % 80 ve % 70 olaslkla tamamlanabilecei sreleri ayr ayr hesaplaynz.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Teknolojik Yapm Srasna gre Alt Yap/st Yap malat Pozlar Hat aplikasyonu iaretleme Kanal kazs ksa payanda Cebr boru denmesi Montaj, kaynak, yaltm Telrelerin aklmas, ip ekilmesi Aks rperleme Temel kazlar Kalp hazrlk yerletirme Demir denmesi Su deposu inaat Kaptaj odas inaat Pompa istasyonu inaat Tahliye kuyular almas Drenaj ve dearjlar Dolgu sktrma (stabilize dahil) Teslim- tesellm ileri Tamamlayc (mteferrik) iler

Ta 2 4 3 10 4 2 1 2 3 8 30 15 14 2 6 4 1 2

Tm 2 5 3 12 5 2 1 3 4 10 35 16 14 3 9 5 1 2

Tb 4 6 3 15 5 2 1 5 5 13 45 20 17 3 11 6 2 2

PERT Serimi kurulurken ardk, ncelikli ve e zamanl ilem ilikilerine dikkat edilmelidir.

47

ZM: a) PERT Proje Seriminin oluturulmas

48

b) Proje tamamlanma sresi, varyans ve olasln bulunmas;

49

Tx = 76.33 Gn, Vx = 8.32 Kritik Yol = 1-2, 2-3, 5-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-15, 15-17, 17-18 dir. Ts = 75 gn ise Ts=Ty+z. tx formlne gre 75=76.33 + z 8.32 z = - 0.46 iin (Standart Normal Dalm Tablosundan) P = 0.3228 P % 32dir. c) Hesaplanandan 5 gn nce tamamlanma olasl 71.33=76.33 + z 8.32 z = - 1.73 iin (Standart Normal Dalm Tablosundan) P = 0.0418 P % 4dr. Projenin % 100 olaslkla tamamlanaca sre: P=1.00 Tablodan z2.59 Ts=76.33 + 2.59 8.32Ts = 83.8 Gn Projenin % 80 olaslkla tamamlanaca sre: P=0.80 Tablodan z0.84 Ts=76.33 + 0.84 8.32Ts = 78.75 Gn Projenin % 70 olaslkla tamamlanaca sre: P=0.70 Tablodan z0.52 Ts=76.33 + 0.52 8.32Ts = 77.83 Gndr.

C) KUTU DYAGRAMI RNEKLER


1) Aada blok ve kat durumu, ilem ilikileri ve sreleri verilen yma bina inaatnn kaba inaat ilerine ait Kutu Diyagram Program n izerek projenin tamamlanma sresini, bolluklarn, kritik yol/yollar hesaplayarak iaretleyiniz.

NOT: Yapm sras C bloktan balayacak srasyla B ve ardndan A blok yaplacaktr. Hafriyat almndan sonra Temel daha sonra srasyla Duvar ve Tabliye eklinde izlenecektir.

lem Hafriyat Temel Duvar Tabliye Z:8 Z:22

C Blok 6 11 1.K:8 1.K:22 2.K:8 2.K:22 Z:6 Z:20

B Blok 5 9 1.K:6 1.K:20

A Blok 7 13 Z:10 Z:25

50

ZM:

52

Ty = 156 Gndr. Kritik Yol = Ch-Ct-Czd-Ctb-Btb-Atb-C1t-B1t-C2t yoludur. 2) Aada verilen 3 katl bir yma bina inaatnn 8 kalem imalat ii iin Precedence Diagram oluturulacaktr. programnda ilem adlar anlaml ve alfanmerik olarak verilecek elde edilecek Tij ilem srelerine gre; Projenin tamamlanma sresi ile ilemlerin en erken ve en ge tamamlanma srelerini, lem bolluklarn ve kritik yollar bulunuz ve diyagram zerinde gsteriniz.

Verilenler: No 1 2 3 4 5 6 7 8 lem Adlar Dorama taklmas sva (bir kat iin) D sva skele Deme kaplamas Denizlik (bir kat iin) --------Duvar Kaplamas ---------Boya Badana Madeni Aksam Yal Boyas ---------Cam Taklmas lem Sresi (Gn) 4 5 15 5 2 gn bekleme 4 3 gn bekleme 3 2 5 gn bekleme 2

Not: Yma bina 1 bodrum + 1 Zemin ve 1 Normal kattan olumaktadr. lemlerin yapm sras yukardaki sraya gre olacaktr. Min Z ara bekleme sreleri --- ile gsterilen deerler olarak verilmitir.

53

ZM:

D) DENGE (LOB) DYAGRAMI RNEKLER:

1)

a) Aada verilen bilgilerden yararlanlarak, ilgili projenin tamamlanma sresini (LOB) denge diyagram ile ksaltp optimum yatrm sresi ile ilk izelgeye nazaran toplam gider kazancn bulunuz. b) 1 ve 5 nolu ilemlerin srelerini yarya indirdiimizdeki durum nedir? Verilenler: lemler izgisel ve dorusal alnacak, dengeleme sonunda TBlar; Balang iin: 2 gn Biti iin : 1 gn Endirekt Giderler: 650 TL/gn Ceza Giderleri: 550 TL/gn NOT: Diyagramn altndaki saylar gnleri ifade eder. stndeki rakamlar ilem adedini gsterir. lemler zerindeki rakamlar ise; Ksalabilme/Uzayabilme Sresi / Ksalma/Uzama Birim Gideri olarak tanmlanmaktadr.

54

ZM: a) 1. KISALTMA: (2 Nolu lem) Ksaltma Gideri = 4*450 = +1800 End. Gider Azalmas = 6*650 = -3900 Ceza Azalmas = 6*550 = -3300 Proje Sresi = (Ty = 14 gn) = -5400 Toplam Kazan: 5400 Br. TL

2. KISALTMA: (1. ve 2. lemler Beraber) Ksaltma Gideri = 1*650 + 1*450 = +1100 End. Gider Azalmas = 1*650 = -650 Ceza Azalmas = 1*550 = -550 Proje Sresi = (Ty = 13 gn) = -100 Toplam Kazan: 5400 + 100 = 5500 Br. TL

3. KISALTMA: (5 nolu ilem) Ksaltma Gideri = 1*1100 = +1100 End. Gider Azalmas = 1*650 = Ceza Azalmas = 1*550 = Proje Sresi = (Ty = 12 gn) = Toplam Kazan:

-650 -550 -100 5500 + 100 = 5600 Br. TL

55

Ksaltma ilemi burada biter. 1, 3 ve 5 nolu ilem erileri deitirilemiyor. 2 ve 4 nolu ilemlerin ise ksaltlmalar halinde yalnzca gider art getiriyor; endirekt gide ve ceza giderlerinden kazan salanamyor. Ayrca balang ve biti tamponlar ilemlerin telenmelerine engeldir. Proje tamamlanma sresi normal sreye (Ty=12 gn) gelmitir. Planlamayla elde edilen kazan 5600 Br. TLdir.

b)

1 ve 5 nolu ilemlerin sreleri yarya indirildiinde (hzlar iki katna kartldnda) sonu diyagrama gre T1, T5 = 2 gn, T4 = 3 gn olmaktadr. Bu durumda; Toplam Gider Art = 2*850 = +1700 End. Gider Azalmas = 2*650 = -1300 Ceza Azalmas = = 0 Toplam Kazan: 400 Br. TL
Kmlatif gideri 400 Br. TL artrd iin (azalma salamadndan) sre 10 gne inmesine ramen bu dzenlemenin zarar vardr. Aada verilen bilgilerden yararlanarak, ilgili projenin tamamlanma sresini (LOB) denge diyagram ile ksaltp optimum yatrm sresi ile ilk izelgeye nazaran toplam gider kazancn bulunuz.

2)

lem I II III IV V VI

Normal Sre (Gn) 5 8 15 4 2 5

Balang Tamponu (Gn) --4 4 12 3 2

Uzayabilme/Ksalabilme Bedeli (Br.TL) -1/500 -3/300 -7/400 - + 2/600 - + 4/800 0

56

Verilenler: lemler izgisel ve dorusal alnacak, dengeleme sonunda TBlar; Balang iin 2, Biti iin 3 gnden az olmayacak, 22. Gnden itibaren endirekt giderler: 850 Br. TL/Gn Ceza demeleri: 400 Br. TL/gn alnacaktr.

ZM:

Tp = 30 gn. 1. KISALTMA: (3 nolu ilem) Ksaltma Gideri = 7*400 = End. Gider Azalmas = -6*850 = Ceza Azalmas = -6*400 = Toplam Kazan: +2800 -5100 -2400 4700 Br. TL Tp = 24 gn.

2. KISALTMA: (2 nolu ilem) Ksaltma Gideri = 2*300 = +600 End. Gider Azalmas = -2*850 = -1700 Ceza Azalmas = -2*400 = -800 Toplam Kazan: (-1900)+(- 4700) = -6600 Br.TL ve Tp = 24 gn.

57

3. KISALTMA: (5 nolu ilem) Uzatma Gideri = 2*800 = +1600 End. Gider Azalmas = -2*850 = -1700 Toplam Kazan: (-100) + (-1900)+(- 4700) = -6700 Br.TL Tp = 20 gn (sonu).

58

3. NAATA HAZIRLIK VE N ALIMALAR


A. B. C. D. E. F. G. H. . J. K. L. Arsa seimi ve temini yollar Planlama ve yaklak maliyet Avan projelerinin hazrlanmas D.P.T. yatrm btesi yasa tasla ve programna alnmas Btenin T. B. M. M.de yasalamas Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan kesin ve tatbikat projelerinin hazrlanmas hale ileri Szleme uygulamalar Arsa snrlarnn belirlenmesi-Aplikasyon Plankote, enkesitler, parselasyon plan, imar ap, inaat ruhsat ileri, vaziyet plan naat 1. ve 2. keif bedellerinin belirlenmesi Metraj ve kesin hesap almalar, mahal listesi

Arsa Seimi:
Yatrm konusu bir inaatn gerekletirilebilmesi iin ncelikle bu inaatn yaplaca bir arsann tahsisi veya satn alnmas gerekir. Arsa seiminde ncelikle imar durumu, boyutlar, yol, su, elektrik, gaz, telefon, gibi balantlar ile zemin durumu, toporafik durumu ve sel veya heyelan blgesinde bulunup bulunmad gibi hususlar yetkili bir ekip tarafndan ett edilerek Arsa Bilgi Formu dzenlenir. Arsa Bilgi Formu temel olarak; Yol durumu, Zemin durumu, Heyelan durumu, Su durumu, Kanalizasyon durumu, Elektrik ve telefon durumu, Mevcut tesisler, Malzeme durumu gibi konularda bilgiler toplanr ve bir rapor dzenlenir. Bu form ilgili Bayndrlk ve skan l mdrlnce yeterli sayda teknik eleman tarafndan dzenlendikten sonra Bakanla gnderilir. Yukarda yazl temel kriterlere uyan arsa zerinde yaplan ettlerde dikkat edilmesi gerekli bilgiler unlardr: Arsann yeri ve yzlm, Arsa ve yakn evresinin toplumsal yaant ile ilikisi, Ulam durumu, Toporafik durumu, Jeolojik yaps, Jeomorfolojik ynden elverililii ve yer st sularnn etkisi, Yer st sularnn yer alt sular ile ilikisi, naat iin gerekli ime ve kullanma suyunun temin imkanlar, Drenaj ve derivasyon imkanlar, Malzeme temin imkanlar, klim zellikleri, Arsa imar durumu, inaat alan, yaplabilecek yap ykseklii, binann ileride bytlebilme imkanlar, Arsa mlkiyetinin yatrm ylndan en az bir yl nce temini kamulatrma ile ilgili deneklerinin bteye konulmas. Arsann Hazine arazisi olmas durumunda tahsis ilemlerin bir yl nceden tamamlanmas Arsa zerindeki mevcut tesisler ve bunlarn hukuki ynden bir anlamazlk yapp yapmayaca Devlete ait yatrmlarn gerekletirilmesinde gerekli arsa 3 deiik yoldan birisiyle temin edilir.

59

1.

2.

3.

Arsa Ofisi genel Mdrl kanalyla: Bu kurulu Bayndrlk ve skan Bakanlna bal olarak 1164 sayl Arsa Ofisi kanunu kapsamnda faaliyet gstermektedir. Bu kurum, devletin yapaca yaplara ait arsa temin eder. 1164 sayl Arsa Ofisi kanunun 12. maddesi uyarnca, kamu tzel kiiliine haiz kurulularla kamu kurulular arsa ihtiyalarn Arsa Ofisi Gen. Mdrlne bildirerek karlamak zorundadr. Ancak bu talepleri drt ay ierisinde karlanamad ve bu husus daha nce bir yaz ile bildirilmi olduu takdirde, Kamu kurulular ihtiya duyduklar arsalar hazine, belediye ve dier kaynaklardan karlayabilir. Hazineden, baka kamu kurulularndan yada belediyelerden ba deime, anlama vs. biimlerde: Ancak bu ekilde temin edilen arsa ve arazilerin lekli krokileri ve kullanm amac, cins, miktar ve dier zelliklerinin en ge alt ay ierisinde Arsa Ofisi Genel Mdrlne bildirmek zorunludur. Kamulatrma (istimlak) yoluyla: 6830 sayl stimlak Kanunu uyarnca rzai satnalma veya kamulatrma yoluyla arsa temin edilmesi durumunda, ncelikle arsa veya arazinin tasarruf durumunu gsteren kadastro haritas temin edildikten sonra tanmazn sahipleri, yzlm, tahmini rayi bedeli ve imar durumu tespit edilir ve varsa imar ap alnarak arsann kanalizasyon, yol, elektrik, su, telefon, gaz gibi balantlar planda gsterilir. Daha sonra ilgili yasaya gre kymet taktiri iin Bakanlk onay alnarak yasa hkmlerine uyularak kymet taktiri maliklere bildirilir. Bakanlk oluru ile teekkl ettirilen satnalma komisyonu ile malikler anlamaya varrlarsa arsann Bakanlk adna tescili yaplr. Aksi halde ayn yasann ilgili hkmleri gereince umumi menfaat karar alnarak kamulatrma yoluna gidilir. Mahkeme kararyla arsann bedeli devlet tarafndan denir. Gerekli planlar yaplarak uygulamaya geilir. naas istenen herhangi bir yap veya tesis iin bteden denek ayrlabilmesi iin ncelikle DPT tarafndan 5 yllk kalknma veya yllk yatrm planna alnmas gerekir. Bunun iin ilgili Yatrmc Kamu Kuruluunca belirlenen ihtiyaca gre dzenlenen ve Bayndrlk ve skan Bakanlnca incelenerek onaylanan n Proje Formu yatrm program teklifi ile DPTna gnderilir.

Yatrmn Planlanmas, Yaklak Maliyetinin Belirlenmesi D.P.T. Programna Alnmas:

Yatrm Program teklifi DPTnda, DPT, ilgili kamum kuruluu ve Bayndrlk ve skan Bakanl yetkililerinin itiraki ile grlr ve DPT programna alnmas uygun grld takdirde, konu Yksek Planlama Kuruluna gnderilir. Konu YPL tarafndan da uygun grlmesi halinde TBMM Plan ve Bte Komisyonuna oradan da TBMM Genel Kurulunda grlerek kabul edildikten sonra Yatrm Program Resmi Gazetede yaynlanarak yrrle konulur. Yukarda sz edilen n proje formu yatrm konusu iin toplam maliyetini, sresini, yllara gre denek dilimlerini de kapsadndan yatrm programna alnmas istenen yap veya tesisin yaklak maliyetinin de bilinmesine ihtiya vardr. Arsas ilgili yatrmc kurum tarafndan tahsis edilen bir yapnn yaklak maliyetinin belirlenmesinde, ihtiya program dikkate alnarak (yaplacak yapnn cinsi ve kapasitesi) yap iin gerekli toplam inaat alan ile yaklak metrekare birim maliyet bedelinin arplmas yoluna gidilir. Tip projelerde ise, nceki yllara ait maliyetin belirli bir oran dahilinde artrlmas ile yap yaklak maliyetinin bulunmas mmkndr.

Avan ve Uygulama Projelerinin Hazrlanmas:


Yatrm programna alnm iin yaplabilmesi iin gerekli olan mimari, statik-betonarme ve tesisat projeleri; n hazrlk program, arsa bilgileri, imar durumu ve yrrlkteki kanun ve ynetmeliklere bapl kalnarak hazrlanmak zorundadr. Uygulama projeleri 1/50, detay projeler 1/20, 1/10 ve 1/5 lekli olarak hazrlanr. Projeler hazrlanrken ilgili kuruluun ihtiyalar gz nnde tutulur ve resmi yaz ile proje zerindeki muafakat alnr. Kurulu bu projeleri kendi veya ilgili yklenici ykml klnarak hazrlattrabilir.

60

Arsa Snrlarnn Belirlenmesi:


naatn yaplaca parselin ke noktalar imar yada kadastro planna uygun olarak ve ileride herhangi anlamazlk, eliki, belirsizlik dourmayacak biimde tespit edilerek snrlar belirlenmelidir. Gerek arsa gerekse ke kazklar sabit rperlere balanmaldr. Belediye mcavir alan snrlar ierisinde imar parsel snrlar imar planna uygun olarak mar irketleri yada mar mdrlklerinde grevli yetkili elemanlarca, bu alanlarn dndaki arsalarn snrlar ise Tapu ve Kadastro Mdrl Tapu Fen Memurluu yetkili elemanlarnca belirlenirler. Belirlenen ke noktalar daha sonra krokide belirlenen apsis-ordinat eklinde lei dahilinde bytlerek araziye aplike edilir.

B C A h2 h1 h4 P1 L1 L2 D L4 L3 h3 P1

Araziye ait tesviye erili plan ve plankote hazrlandktan sonra imar durumunda verilen kot, ap, zemin durumu, komu bina yada parselden uzaklk, yol, kanalizasyon snrlar erevesinde, binann estetik, ekonomik ve statik durumuna gre Vaziyet Plan hazrlanr. Vaziyet Planlarnda itibari kotlara gre temel alt, bahe, tretuvar, yol ve bina deme kotlar bulunur.

naat 1. ve 2. Kefinin Hazrlanmas:


1. Kefin dzenlenmesi srasnda bina uygulama projeleri ve detaylarnn eksiksiz olmas istenir. Fakat genellikle 1. keifte zemin cinsi, su durumu, malzeme tamalar, yapm srasnda meydana gelecek proje deiiklikleri belirli olmadndan binann bitmi imalatlarna gre yaplan 2. kefi gerek maliyeti vermektedir. Genel olarak 1. keifte, projelere bal olarak, metrajlarla hesaplanan u niteler ksmen yada tamamen yer alr: a) Projedeki mevcut imalatlarn miktar, birim fiyatlar ve bedelleri, b) malatlarn ykleme, boaltma, istif miktarlar, birim fiyatlar ve bedelleri, c) Dorama, madeni aksam miktar, birim fiyat ve bedelleri, d) Birim fiyat cetvellerinde bulunmayan zel imalatlarn miktar, birim fiyat ve bedelleri, e) Nakliye bedelleri (Tahminen yada imalat bedelleri toplamnn % 8-12si kadar) f) lk ihale ilanndan nceki fiyat farkna tabi malzemenin, ilgili sene iin ilan edilen yeni birim fiyatlardan sonra, fiyat fark bedelini karlamak zere tahminen konulan bedel, g) Maktuen denecek bedeller. Miktara baklmakszn 1. keifte belirlenen bedeller 2. keifte deitirilmeksizin denir. (rn. skelesi), h) Projesi bulunmayp da sonradan projelendirilen bir ksm ek imalata fiyat zapt tekili yoluyla denecek tahmini bedeller,

61

Metraj ve Keif leri in Tanm ve Dokmanlar: a) Poz Ad ve Poz No (Birim Fiyat No ve malat Ad):
Rayi yada birim fiyatlarn tanmlanmasna yarar. Buna gre Poz Ad ve Poz No : Teknik, zel ve yapm artlar ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlamalarnda bedeli gsterilen veya sonradan yeni fiyat yaplan birimleri ve bu birimleri tanmlayan numaralar sitemi olarak tanmlayabiliriz.

b) l Birimi:
Metraj, keif ve hakedi dzenlenmesinde her imalat iin uygulanan her birim fiyatn birim nitesinin l tarzn gsterir (mt, m2, m3, ton, kg, adet gibi. rnek olarak 18.211: Kiremit (m2), 18.231 Mahya Kiremiti (mt); 18.001 Tula duvar (03); 23.211 Demir imalat (Kg); 23.001 nce B.A Demiri (ton);24.022 Pikdofen (adet) vs.)

c) Rayi:
Bayndrlk Bakanlnca her yl ait olduu yl iinde geerli olan ve yaynlanan, idarelerin ilerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklar malzeme, iilik,makine fiyatlar, katsay ve baz fiyatlardr. ( rnein Elle Yaplacak Kaz iin Kullanlacak ilik cretini Belirler.) Karsz deerlerdir. ilik Rayici (gndelik, aylk, saat creti brt bedeller) Tat rayici (tat gndelii veya motorlu ara K katsaylar) naat makine ve ara rayici (makinelerin piyasa satnalma yaklak bedelleri) naat gereleri rayici (inaat malzemelerinin birim satnalma bedelleri olup yerleri belirtilerek gsterilir.) -- Ocakta satnalma bedeli belirtilenler 04.0033 -- Fabrikada satnalma bedeli belirtilenler 04.008 -- banda satnalma bedeli belirtilenler 04.4131 -- Depoda satnalma bedeli belirtilenler 04.015 d) Fiyat Analizi : Birim imalat maliyetleri ierisine giren gerekli iilik, makine, tat, gere miktar ve tutarlarn tespit eder. Her takvim yl banda o yln rayilerine bal olarak dzenlenen Genel Fiyat Analizi deerlerinden yararlanlarak ilgili yln Birim Fiyat Listeleri Bayndrlk ve skan Bakanl Yksek Fen Heyetince yaynlanr.

Poz No

Cinsi

l Birimi

Miktar

Birim Fiyat

Tutar

Blm Toplam

Yardmc Analiz: malat Birim Fiyatlarnn oluturulmasnda esas analizler kullanlan, ncelikle hesaplanarak analiz ierisinde yerini alan ve yklenici karn tamayan analizlerdir. e) Aktarmasz Analizler:
Her yl Genel Fiyat Analizlerinden yararlanlarak ve aktarma yaplmamas iin tretilen analizlerdir. f) Birim Fiyat Listesi (Seridpri): Her takvim yl banda rayilerden alnan bedellerin tespit edilen imalatlara ait nakliye, ykleme, boaltmay, malzeme ve iilik miktarlarn ieren analiz deerlerinden elde edilerek Bayndrlk ve skan Bakanl Yksek Fen Kurulunca bastrlp datlan listelerdir.

62

Sra No Poz No malatn Cinsi

l Birimi

Birim Fiyat (TL)

g) Yap leri Birim Fiyat Tarifleri (Seridpri Tarifleri):


Birim Fiyat Listesinde gsterilen her poz nosuna gre imalatlarda kullanlan malzeme miktarlar, yapm tarz ve sras, uygulama koullar ve kapsam ile birim fiyat demesine nelerin girip girmedii ve imalatn l tarz her yl kitap halinde yaynlanr.

h) Genel Teknik artname:


Bu artname esas itibariyle 24 blmden olumaktadr. 1. Blm: Birim Fiyat Analizi ve tarifleri hakknda uygulama notlarn, 2. Blm: Tama Genel Teknik artnamesini, 3. Blm: Kaz leri Genel Teknik artnamesini, 4. Blm: Tneller Genel Teknik artnamesini, 5. Blm: Balast leri Genel Teknik artnamesini, 6. 24. Blmler ise eitli inaat malzemelerinin standart ve tekniine uygun vasf ve kullanma ekillerini aklamaktadr.

i)

zel Fiyatlar:

Yklenim konusu i Bayndrlk ve skan Bakanl Birim Fiyat Cetvellerinde bulunmayan kalemlerden oluuyorsa, ya benzeri birim fiyatlardan yada szleme ylna ait rayilerden yararlanlarak dzenlenecek zel Birim Fiyat Analizlerinden elde edilir. Ykleniciyle anlamazlk olursa, Kamu hale Kurumunun tespit ettii birim fiyatlar geerlidir. Bu fiyatlarn taraflarca kabul zorunludur.

j) Metraj Hazrlanmas:
Yapm ilerinde u gereksinimler iin metraj hazrlanmaktadr. 1. Keif iin (hale Kefi), 2. Keif iin (kesin Hesap Kefi), Hakedi dzenlenmesi iin, Fiyat Analizi, Ataman, vs. iler iin 1. Keif Metrajlar, avan projeler ve detay projeleri zerinden ve Birim Fiyat listelerindeki her poz iin yaplr. Bunun iin mahal listelerinden yararlanlr. 2. Keif Metrajlar, hakedi, fiyat analizi, ataman iin yaplan metrajlar ise, her imalattaki gerek miktarlar bulmak zere, projeler ve atamanlar zerinden hassas olarak yaplr.

Kamu hale lem Dosyas, hale n Yeterlik Dokman ve Kamu hale Szlemeleri:
dareler, bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde; saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece mal alm, hizmet alm ve yapm ileri birarada ihale edilemez. denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz. lgili mevzuat gereince evresel Etki Deerlendirme (ED) raporu gerekli olan ilerde ihaleye klabilmesi iin ED olumlu belgesinin alnm olmas zorunludur. Ancak, olaanst haller ve deprem durumlarnda ED raporu aranmaz.

63

hale yetkilisi, biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, ilgili idare personelinden en az drt kiinin, genel ve katma bteli kurulularda maliye memurunun, dierlerinde ise muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir. haleyi yapan idarede ihale konusu iin uzmannn bulunmamas halinde, bu Kanun kapsamndaki idarelerden komisyona ye alnabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, iln veya daveti izleyen gn iinde ihale komisyonu yelerine verilir. hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. hale komisyonunca alnan kararlar bir st makama iletilerek ihalenin yaplmas iin izin alnr. halesi yaplacak i iin olur alndktan sonra idarece yani ihale komisyonunca ihalesi yaplacak her i iin bir ilem dosyas dzenlenir. Bu dosyada, hale yetkilisinden alnan onay belgesi Yaklak maliyete ilikin hesap cetveli hale dokman ln metinleri Adaylar veya istekliler tarafndan sunulan bavurular veya teklifle Gerekli dier belgeler hale komisyonu tutanak ve kararlar gibi ihale sreci ile ilgili btn belgeler bulunur. hale Komisyonu tarafndan hazrlanan hale Dokmannda ise; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgiler bulunur. n yeterlik dokmannda ise adaylarda aranlan artlara, n yeterlik kriterlerine ve gerekli dier belge ve bilgilere yer verilir. dari artnamede ihale konusuna gre asgari aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm. b) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras. c) hale usul, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei. d) steklilere talimatlar. e) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. f) hale dokmannda aklama isteme ve yaplma yntemleri. g) Tekliflerin geerlilik sresi. h) hale konusu iin tamamna veya bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olup olmad, mal alm ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyecei. i) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin teklif fiyatna dahil olaca. j) Tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesinde uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. k) hale kararnn alnmasndan szlemenin imzalanmasna kadar uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar.

64

l) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. m) Teklif ve szleme tr. n) Geici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar. o) hale gnnden nce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu. p) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu. r) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde alnacak cezalar. s) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar ile szleme konusu iler iin eer denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei. t) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar. u) Vergi, resim ve harlar ile szleme ile ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei. v) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar. y) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar. z) Anlamazlklarn zm. hale ve n yeterlik dokman idarede bedelsiz grlebilir. Ancak, n yeterlik veya ihaleye katlmak isteyen isteklilerin bu dokman satn almalar zorunludur. Dokman bedeli, hazrlanma maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek ekilde idarelerce tespit edilir. 4735 Sayl Kamu hale Szlemesi Kanununa gre dzenlenecek szlemelerde aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm. b) darenin ad ve adresi. c) Yklenicinin ad veya ticaret unvan, tebligata esas adresi. d) Varsa alt yklenicilere ilikin bilgiler ve sorumluluklar. e) Szlemenin bedeli, tr ve sresi. f) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar. g) Szleme konusu iler iin denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei. h) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin szleme bedeline dahil olaca. i) Vergi, resim ve harlar ile szlemeyle ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei. j) Montaj, iletmeye alma, eitim, bakm-onarm, yedek para gibi destek hizmetlerine ait artlar. k) Kesin teminat miktar ile kesin teminatn iadesine ait artlar. l) Garanti istenilen hallerde sresi ve garantiye ilikin artlar. m) in yaplma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artlar. n) Gecikme halinde alnacak cezalar. o) Mcbir sebepler ve sre uzatm verilebilme artlar.

65

p) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar. r) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar. s) Szlemede deiiklik yaplma artlar. t) Szlemenin feshine ilikin artlar. u) Yklenicinin szleme konusu i ile ilgili altraca personele ilikin sorumluluklar. v) hale dokmannda yer alan btn belgelerin szlemenin eki olduu. y) Anlamazlklarn zm. Gibi temel ve esas konulara ilikin uygulama hkmleri ve detaylara yer verilir.

66

4. KAMU NAAT YATIRIMLARI HALE MEVZUATI 4.1.) KAMU HALE KANUNU


KANUN NO: RESM GAZETE SAYI: 4734 24648 KABUL TARH: RESM GAZETE TARH: 04.01.2002 22.01.2002

BRNC KISIM Genel Hkmler BRNC BLM Uygulama lkeleri


Ama MADDE 1. - Bu Kanunun amac, kamu hukukuna tbi olan veya kamunun denetimi altnda bulunan veyahut kamu kayna kullanan kamu kurum ve kurulularnn yapacaklar ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2. - Aada belirtilen idarelerin kullanmnda bulunan her trl kaynaktan karlanan mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihaleleri bu Kanun hkmlerine gre yrtlr: a) Genel bteye dahil daireler, katma bteli idareler, zel idareler ve belediyeler ile bunlara bal; dner sermayeli kurulular, birlikler, tzel kiiler. b) Enerji, su, ulatrma ve telekomnikasyon sektrlerinde faaliyet gsterenler dahil, kamu iktisadi kurulular ile iktisadi devlet teekkllerinden oluan kamu iktisadi teebbsleri. c) Sosyal gvenlik kurulular, fonlar, zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilie sahip kurulular (mesleki kurulular hari) ile bamsz bteli kurulular. d) (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 10 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin dorudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip bulunduklar her eit kurulu, messese, birlik, iletme ve irketler. e) 4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalarn yapm ihaleleri. Ancak, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine ksmen ya da tamamen sahip olduu bankalar ile 4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalar ( (e) bendinde belirtilen yapm ihaleleri hari) bu Kanun kapsam dndadr. stisnalar MADDE 3. - a) Kanun kapsamna giren kurulularca, kurulu amac veya mevzuat gerei ilemek, deerlendirmek, iyiletirmek veya satmak zere dorudan reticilerden veya ortaklarndan yaplan tarm veya hayvanclkla ilgili rn almlar, b) Savunma, gvenlik ve istihbaratla ilgili; uak, helikopter, gemi, denizalt, tank, panzer, roket, fze gibi ara, silah, silah malzeme ve tehizat ve sistemleri ile bunlarn aratrma-gelitirme, modernizasyon ile yazlm ve mhimmat ihaleleri ile devlet gvenlik istihbarat kapsamnda, hizmet, malzeme, tehizat ve sistem almlar, c) Uluslararas anlamalar gereince salanan d finansman ile yaptrlacak olan ve finansman anlamasnda farkl ihale usul ve esaslarnn uygulanaca belirtilen mal veya hizmet almlar ile yapm ileri, d) darelerin yabanc lkelerdeki kurulularnn mal veya hizmet almlar ile yapm ileri, e) (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 11 md.) Kanun kapsamna giren kurulularn; Adalet Bakanlna bal ceza infaz kurumlar, tutukevleri iyurtlar kurumlar, Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumuna bal yetitirme yurtlar, Mill Eitim Bakanlna bal retim yapan okullar ve merkezler ile Tarm Bakanlna bal enstit ve retme istasyonlar tarafndan bizzat retilen mal ve hizmetler iin anlan kurululardan, Devlet Malzeme Ofisi ana statsnde yer alan mal ve malzemeler iin ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Mdrlnden yapacaklar almlar, f) Ulusal aratrma gelitirme kurumlarnn yrtt ve destekledii aratrma-gelitirme projeleri iin gerekli olan mal ve hizmet almlar, g) (Ek : 12/6/2002 - 4761/ 11 md.) Kamu iktisadi teebbsleri, zelletirme kapsam ve programnda bulunan kurulular ile bunlarn dorudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar kurulularn; uluslararas kurallara gre yrtmesi gereken ve

67

uluslararas piyasann koullarna gre anlk karar verme zorunluluu bulunan faaliyetlerine ilikin olarak, ilgili veya bal bulunulan Bakanln teklifi zerine Kurum tarafndan belirlenecek mal veya hizmet almlar; Bu Kanuna tbi deildir. Tanmlar MADDE 4. - Bu Kanunun uygulanmasnda; Mal : Satn alnan her trl ihtiya maddeleri ile tanr ve tanmaz mal ve haklar, Hizmet : Bakm ve onarm, tama, haberleme, sigorta, aratrma ve gelitirme, muhasebe, piyasa aratrmas ve anket, danmanlk, mimarlk ve mhendislik, tantm, basm ve yaym, temizlik, yemek hazrlama ve datm, toplant, organizasyon, sergileme, koruma ve gvenlik, mesleki eitim, fotoraf, film, fikr ve gzel sanat, bilgisayar sistemlerine ynelik hizmetler ile yazlm hizmetlerini, tanr ve tanmaz mal ve haklarn kiralanmasn ve benzeri dier hizmetleri, Yapm : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havaliman, rhtm, liman, tersane, kpr, tnel, metro, viyadk, spor tesisi, alt yap, boru iletim hatt, haberleme ve enerji nakil hatt, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak slah, takn koruma ve dekapaj gibi her trl inaat ileri ve bu ilerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, byk onarm, restorasyon, evre dzenlemesi, sondaj, ykma, glendirme ve montaj ileri ile benzeri yapm ilerini, Tedariki : Mal alm ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Hizmet sunucusu : Hizmet alm ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Danman : Danmanlk yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yarar iin kullanan, danmanln yapt iin yklenicileri ile hibir organik ba iinde bulunmayan, idareden danmanlk hizmeti karl dnda hibir kazan salamayan ve danmanlk hizmetlerini veren hizmet sunucularn, Yapm mteahhidi : Yapm ii ihalesine teklif veren gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Aday : n yeterlik iin bavuran gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri, Ortak giriim : haleye katlmak zere birden fazla gerek veya tzel kiinin aralarnda yaptklar anlama ile oluturulan grubu, stekli : Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesine teklif veren tedariki, hizmet sunucusu veya yapm mteahhidini, Yerli istekli : Trkiye Cumhuriyeti vatanda gerek kiiler ile bu gerek kiilerin oluturduu tzel kiilikleri, Yklenici : zerine ihale yaplan ve szleme imzalanan istekliyi, dare : haleyi yapan bu Kanun kapsamndaki kurum ve kurulular, hale yetkilisi : darenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluuna sahip kii veya kurullarn, Bavuru belgesi : Belli istekliler arasnda ihale usulnde n yeterlie katlan aday tarafndan yeterliinin tespitinde kullanlmak zere sunulan belgeleri, hale dokman : hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgileri, n proje : Belli bir yapnn kesin ihtiya programna gre; gerekli arazi ve zemin aratrmalar yaplmadan, bilgilerin halihazr haritalardan alnd, evresel etki deerlendirme ve fizibilite raporlar dahil elde edilen verilere dayanlarak hazrlanan pln, kesit, grn ve profillerin belirtildii bir veya birka zm ieren projeyi, Kesin proje : Belli bir yapnn onaylanm n projesine gre; mmkn olan arazi ve zemin aratrmalar yaplm olan, yap elemanlarnn llendirilip boyutlandrld, inaat sistem ve gereleri ile teknik zelliklerinin belirtildii projeyi, Uygulama projesi : Belli bir yapnn onaylanm kesin projesine gre yapnn her trl ayrntsnn belirtildii projeyi, hale : Bu Kanunda yazl usul ve artlarla mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin istekliler arasndan seilecek birisi zerine brakldn gsteren ve ihale yetkilisinin onayn mteakip szlemenin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri, Teklif: Bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde isteklinin idareye sunduu fiyat teklifi ile deerlendirmeye esas belge ve/veya bilgileri, Ak ihale usul: Btn isteklilerin teklif verebildii usul,

68

Belli istekliler arasnda ihale usul: n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idare tarafndan davet edilen isteklilerin teklif verebildii usul, Pazarlk usul: Bu Kanunda belirtilen hallerde kullanlabilen, ihale srecinin iki aamal olarak gerekletirildii ve idarenin ihale konusu iin teknik detaylar ile gerekletirme yntemlerini ve belli hallerde fiyat isteklilerle grt usul, Dorudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyalarn, idare tarafndan davet edilen isteklilerle teknik artlarn ve fiyatn grlerek dorudan temin edilebildii usul, Szleme: Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinde idare ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamay, Kurum: Kamu hale Kurumunu, Kurul : Kamu hale Kurulunu, fade eder. Temel lkeler MADDE 5. - dareler, bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde; saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece mal alm, hizmet alm ve yapm ileri birarada ihale edilemez. Eik deerlerin altnda kalmak amacyla mal veya hizmet almlar ile yapm ileri ksmlara blnemez. Bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde ak ihale usul ve belli istekliler arasnda ihale usul temel usullerdir. Dier ihale usulleri Kanunda belirtilen zel hallerde kullanlabilir. denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz. lgili mevzuat gereince evresel Etki Deerlendirme (ED) raporu gerekli olan ilerde ihaleye klabilmesi iin ED olumlu belgesinin alnm olmas zorunludur. Ancak, olaanst haller ve deprem durumlarnda ED raporu aranmaz. hale Komisyonu MADDE 6. - hale yetkilisi, biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, ilgili idare personelinden en az drt kiinin, genel ve katma bteli kurulularda maliye memurunun, dierlerinde ise muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir. haleyi yapan idarede ihale konusu iin uzmannn bulunmamas halinde, bu Kanun kapsamndaki idarelerden komisyona ye alnabilir. Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, iln veya daveti izleyen gn iinde ihale komisyonu yelerine verilir. hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr. Kararlarda ekimser kalnamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr. hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. hale lem Dosyas MADDE 7. - halesi yaplacak her i iin bir ilem dosyas dzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alnan onay belgesi ve eki yaklak maliyete ilikin hesap cetveli, ihale dokman, iln metinleri, adaylar veya istekliler tarafndan sunulan bavurular veya teklifler ve dier belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlar gibi ihale sreci ile ilgili btn belgeler bulunur.

KNC BLM haleye Katlm Kurallar


Eik Deerler MADDE 8. - (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 12 md.) Bu Kanunun 13 ve 63 nc maddelerinin uygulanmasnda yaklak maliyet dikkate alnarak kullanlacak eik deerler aada belirtilmitir: a) Genel bteye dahil daireler ve katma bteli idarelerin mal ve hizmet almlarnda yzmilyar Trk Liras. b) Kanun kapsamndaki dier idarelerin mal ve hizmet almlarnda beyzmilyar Trk Liras. c) Kanun kapsamndaki idarelerin yapm ilerinde onbirtrilyon Trk Liras.

69

Yaklak Maliyet MADDE 9. - Mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesi yaplmadan nce idarece, her trl fiyat aratrmas yaplarak katma deer vergisi hari olmak zere yaklak maliyet belirlenir ve dayanaklaryla birlikte bir hesap cetvelinde gsterilir ve bu yaklak maliyetin ihale sonulanncaya kadar gizlilii korunur. haleye Katlmda Yeterlik Kurallar MADDE 10. - haleye katlacak isteklilerden, ekonomik ve mal yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilikin olarak aada belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir: a) Ekonomik ve mal yeterliin belirlenmesi iin; 1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mal durumu ile ilgili belgeler, 2) steklinin bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri, 3) steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler. b) Mesleki ve teknik yeterliin belirlenmesi iin; 1) steklinin, mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler, 2) steklinin ihale konusu i veya benzer ilerde; mal ve hizmet almlar iin son be yl iinde, yapm ileri iin ise son onbe yl iinde kamu veya zel sektrde szleme bedelinin en az % 70'i orannda gerekletirdii veya denetledii veyahut ynettii idarece kusursuz kabul edilen benzeri ilerle ilgili deneyimini gsteren belgeler, 3) steklinin retim ve/veya imalat kapasitesine, aratrma-gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasna ynelik belgeler, 4) steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin yeterli sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana ilikin bilgi ve/veya belgeler, 5) hale konusu hizmet veya yapm ilerinde isteklinin ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler, 6) hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin gerekli grlen tesis, makine, tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler, 7) stekliye dorudan bal olsun veya olmasn, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler, 8) hale konusu iin ihale dokmannda belirtilen standartlara uygunluunu gsteren, uluslar aras kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kurulular tarafndan verilen sertifikalar, 9) darenin talebi halinde doruluu teyit edilmek zere, tedarik edilecek mallarn numuneleri, kataloglar ve/veya fotoraflar. hale konusu iin niteliine gre yukarda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik deerlendirmesinde kullanlaca, ihale dokmannda ve ihale veya n yeterlie ilikin iln veya davet belgelerinde belirtilir. (Ek : 12/6/2002 - 4761/ 13 md.) Birinci fkrann (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen belgelerden, yapm ve yapmla ilgili hizmet ilerinde, denetleme veya ynetme grevi nedeniyle alnanlarda gerek kiinin mhendis veya mimar olma art aranr. bitirme, ynetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kii veya kurulularn dndaki istekliler tarafndan kullanlamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satlamaz. Bu belge sahiplerinin kuracaklar veya ortak olacaklar tzel kiiliklerin ihaleye girebilmesinde tzel kiiliin yarsndan fazla hissesine sahip olmalar, her ihalede bu orann aranmas ve teminat sresince bu orann muhafaza edilmesi zorunludur. Ynetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle alnacak belgeler, en fazla bete bir orannda dikkate alnr. Aada belirtilen durumlardaki istekliler ihale d braklr: a) flas eden, tasfiye halinde olan, ileri mahkeme tarafndan yrtlen, konkordato iln eden, ilerini askya alan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan. b) flas iln edilen, zorunlu tasfiye karar verilen, alacakllara kar borlarndan dolay mahkeme idaresi altnda bulunan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan. c) Trkiye'nin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu olan. d) Trkiye'nin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi vergi borcu olan. e) hale tarihinden nceki be yl iinde, mesleki faaliyetlerinden dolay yarg kararyla hkm giyen. f) hale tarihinden nceki be yl iinde, ihaleyi yapan idareye yapt iler srasnda i veya meslek ahlakna aykr faaliyetlerde bulunduu bu idare tarafndan ispat edilen.

70

g) hale tarihi itibariyle, mevzuat gerei kaytl olduu oda tarafndan mesleki faaliyetten men edilmi olan. h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanltc bilgi ve/veya sahte belge verdii tespit edilen. i) 11 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlan. j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen. haleye Katlamayacak Olanlar MADDE 11. - Aada saylanlar dorudan veya dolayl veya alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihalelere katlamazlar: a) Bu Kanun ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan ve organize sulardan dolay hkml bulunanlar. b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler. c) haleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda grevli kiiler. d) haleyi yapan idarenin ihale konusu ile ilgili her trl ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve onaylamakla grevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile irketleri (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin % 10'undan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari). hale konusu iin danmanlk hizmetlerini yapan ykleniciler bu iin ihalesine katlamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu iin yklenicileri de o iin danmanlk hizmeti ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklar, bunlarn ortaklk ve ynetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar irketleri iin de geerlidir. haleyi yapan idare bnyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amala kurulmu olursa olsun vakf, dernek, birlik, sandk gibi kurulular ile bunlarn kurmu olduklar veya ortak olduklar irketler bu idarelerin ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklara ramen ihaleye katlan istekliler ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. Ayrca, bu durumun tekliflerin deerlendirmesi aamasnda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri zerine ihale yaplmsa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. artnameler MADDE 12. - hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin her trl zelliini belirten idari ve teknik artnamelerin idarelerce hazrlanmas esastr. Ancak, mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin zellii nedeniyle idarelerce hazrlanmasnn mmkn olmadnn ihale yetkilisi tarafndan onaylanmas kaydyla, teknik artnameler bu Kanun hkmlerine gre hazrlattrlabilir. hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin teknik kriterlerine ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar iermeyecek ve btn istekliler iin frsat eitlii salayacaktr. Teknik artnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlara uygunluu salamaya ynelik dzenlemeler de yaplr. Bu artnamelerde teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmamas hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir. hale ln Sreleri ve Kurallar MADDE 13. - Btn isteklilere tekliflerini hazrlayabilmeleri iin yeterli sre tanmak suretiyle; a) Yaklak maliyeti 8 inci maddede yer alan eik deerlere eit veya bu deerleri aan ihalelerden; 1) Ak ihale usul ile yaplacak olanlarn ilnlar ihale tarihinden en az krk gn nce, 2) Belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplacak olanlarn n yeterlik ilnlar son bavuru tarihinden en az yirmibe gn nce, 3) Pazarlk usul ile yaplacak olanlarn ilnlar ihale tarihinden en az yirmibe gn nce, Resm Gazetede en az bir defa yaymlanmak suretiyle yaplr. Belli istekliler arasnda yaplacak ihalelerde n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterlii belirlenen isteklilere ihale gnnden en az krk gn nce davet mektubu gnderilmesi zorunludur. b) Yaklak maliyeti 8 inci maddede belirtilen eik deerlerin altnda kalan ihalelerden;

71

1) Yaklak maliyeti, yirmibe milyar Trk Lirasna kadar olan mal veya hizmet almlar ile elli milyar Trk Lirasna kadar olan yapm ilerinin ihalesi ihale tarihinden en az yedi gn nce ihalenin yaplaca yerde kan gazetelerin birinde, 2) Yaklak maliyeti, yirmibe milyar ile elli milyar Trk Liras arasnda olan mal veya hizmet almlar ile elli milyar ile ikiyzelli milyar Trk Liras arasnda olan yapm ilerinin ihalesi ihale tarihinden en az ondrt gn nce Resm Gazetede, 3) (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 14 md.) Yaklak maliyeti, elli milyar Trk Lirasnn zerinde ve eik deerin altnda olan mal veya hizmet almlar ile ikiyzelli milyar Trk Lirasnn zerinde ve eik deerin altnda olan yapm ilerinin ihalesi ihale tarihinden en az yirmibe gn nce Resmi Gazetede, en az bir defa yaymlanmak suretiyle iln edilerek duyurulur. (Ek : 12/6/2002 - 4761/ 14 md.) Bu fkra kapsamnda ilan edilen ihalelerden hangilerinin, ayrca Basn ln Kurumu araclyla Trkiye apnda datm olan gazetelerin birinde iln edileceini belirlemeye Kurum yetkilidir. halenin yaplaca yerde gazete kmamas halinde iln, ayn sreler iinde ilgili idare ile hkmet ve belediye binalarnn iln tahtalarna aslacak yazlar ve belediye yayn aralar ile yaplr. Bu ilemler bir tutanakla belgelenir. dareler, yukarda belirtilen zorunlu ilnlarn dnda iin nem ve zelliine gre ihaleleri, uluslararas iln veya yurt iinde kan baka gazeteler veya yayn aralar, bilgi ilem a veya elektronik haberleme (internet) yolu ile de ayrca iln edebilir. Ancak, uluslararas iln yaplmas halinde yukarda belirtilen asgari iln srelerine oniki gn eklenir. Ortak Giriimler MADDE 14. - Birden fazla gerek veya tzel kii ortak giriim oluturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. hale aamasnda ortak giriimden kendi aralarnda bir ortak giriim yaptklarna dair pilot ortan da belirtildii anlama istenir. halenin ortak giriim zerinde kalmas halinde ise, szleme imzalanmadan nce noter tasdikli ortaklk szlemesinin verilmesi gerekir. Gerek ortaklk anlamasnda gerekse ortaklk szlemesinde, ortak giriimi oluturan gerek veya tzel kiilerin taahhdn yerine getirilmesinde mtereken ve mteselsilen sorumlu olduklar belirtilir. Alt Ykleniciler MADDE 15. - hale konusu iin zellii nedeniyle ihtiya grlmesi halinde, ihale aamasnda isteklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmeleri, szleme imzalamadan nce de alt yklenicilerin listesini idarenin onayna sunmalar istenebilir. Ancak bu durumda, alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz. hale Gnnden nce halenin ptal Edilmesi MADDE 16. - darenin gerekli grd veya ihale dokmannda yer alan belgelerde ihalenin yaplmasna engel olan ve dzeltilmesi mmkn bulunmayan hususlarn bulunduunun tespit edildii hallerde ihale gnnden nce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere hemen iln edilerek duyurulur. Bu aamaya kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildii ayrca tebli edilir. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan btn teklifler reddedilmi saylr ve bu teklifler almakszn isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gzden geirilerek yeniden ihaleye klabilir. Yasak Fiil veya Davranlar MADDE 17. - halelerde aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr: a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek. b) steklileri tereddde drmek, katlm engellemek, isteklilere anlama teklifinde bulunmak veya tevik etmek, rekabeti veya ihale kararn etkileyecek davranlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek. d) Alternatif teklif verebilme halleri dnda, ihalelerde bir istekli tarafndan kendisi veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek. e) 11 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlmak. Bu yasak fiil veya davranlarda bulunanlar hakknda bu Kanunun Drdnc Ksmnda belirtilen hkmler uygulanr.

72

KNC KISIM hale Sreci BRNC BLM hale Usulleri ve Uygulamas


Uygulanacak hale Usulleri MADDE 18. - darelerce mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalelerinde aadaki usullerden biri uygulanr: a) Ak ihale usul. b) Belli istekliler arasnda ihale usul. c) Pazarlk usul. d) Dorudan temin. Ak hale Usul MADDE 19. - Ak ihale usul, btn isteklilerin teklif verebildii usuldr. Belli stekliler Arasnda hale Usul MADDE 20. - Belli istekliler arasnda ihale usul, yaplacak n yeterlik deerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr. in zelliinin uzmanlk ve/veya yksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle ak ihale usulnn uygulanamad mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalesi bu usule gre yaptrlabilir. Bu usule gre yaplacak ihalelerde adaylarn bavurularn hazrlayabilmeleri iin en az yirmibe gn sre tannarak n yeterlik iln yaplr. 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve n yeterlik dokman ile n yeterlik ilnnda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre adaylarn n yeterlik deerlendirmesi yaplr. Belirtilen asgari yeterlik koullarn salayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduu tespit edilen btn adaylara tekliflerini hazrlayabilmeleri iin en az krk gn sre verilerek ihaleye davet mektubu gnderilir. n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekeleri yazl olarak bildirilir. in niteliine gre rekabeti engellemeyecek ekilde 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokman ile davet mektubunda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre tekliflerin deerlendirmesi yaplarak ihale sonulandrlr. haleye davet edilebilecek aday saysnn beten az olmas veya teklif veren istekli saysnn ten az olmas halinde ihale iptal edilir. Teklif veren istekli saysnn ten az olmas nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokman gzden geirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, n yeterlii tespit edilen btn istekliler tekrar davet edilerek ihale sonulandrlabilir. Pazarlk Usul MADDE 21. - Aada belirtilen hallerde pazarlk usul ile ihale yaplabilir: a) Ak ihale usul veya belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplan ihale sonucunda teklif kmamas. b) Doal afetler, salgn hastalklar, can veya mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafndan nceden ngrlemeyen olaylarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas. c) Savunma ve gvenlikle ilgili zel durumlarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas. d) halenin, aratrma ve gelitirme srecine ihtiya gsteren ve seri retime konu olmayan nitelikte olmas. e) hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin zgn nitelikte ve karmak olmas nedeniyle teknik ve mal zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde iln yaplmas zorunlu deildir. Ancak, bu bentlere gre yaplacak ihalelere en az istekli davet edilmelidir. ln yaplacak hallerde, ilnda ihale konusu alanda faaliyet gsteren ve idarece yeterlii tespit edilen adaylar ile grme yaplaca belirtilir. Gerek iln yaplan gerekse iln yaplmayan hallerde, sadece idare tarafndan 10 uncu maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokmannda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre yeterlii tespit edilenler ile grme yaplr. stekliler, ncelikle ihale konusu iin teknik detaylar ve gerekletirme yntemleri gibi hususlarda fiyat iermeyen ilk tekliflerini sunar. darenin ihtiyalarn en uygun ekilde karlayacak yntem ve zmler zerine ihale komisyonu her bir istekli ile grr. Teknik grmeler sonucunda artlarn netlemesi zerine bu artlar karlayabilecek isteklilerden, gzden geirilerek artlar

73

netletirilmi teknik artnameye dayal olarak fiyat tekliflerini de ierecek ekilde son tekliflerini vermeleri istenir. (a), (b) ve (c) bentlerine gre yaplacak ihalelerde, verilen son teklifler zerinde fiyat grmesi yaplarak ihale sonulandrlr. (a), (d) ve (e) bentlerine gre yaplacak ihalelerde teklif veren istekli saysnn ten az olmas halinde ihale iptal edilir. Dorudan Temin MADDE 22. - Aada belirtilen hallerde ihtiyalarn iln yaplmakszn dorudan temini usulne bavurulabilir: a) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi. b) Sadece gerek veya tzel tek kiinin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olmas. c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin ilk alm izleyen yl iinde ihtiya duyulan yedek para, ek malzeme veya hizmetin ilk alm yaplann dnda baka gerek veya tzel kiiden temin edilememesi. d) darelerin be milyar Trk Lirasn amayan ihtiyalar. e) darelerin ihtiyacna uygun tanmaz maln alm veya kiralanmas. (a), (b) ve (c) bentlerine gre, tekliflerin hazrlanmas iin yeterli sre tannmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyalarn en uygun ekilde karlamak amacyla teknik artlar ve fiyat zerinde grme yaplarak ihtiyalar temin edilir. (d) bendinin uygulanmas halinde, ihale komisyonu kurulmadan ve teminat alnmadan ihale yetkilisince grevlendirilecek kiiler tarafndan piyasada fiyat aratrmas yaplarak ihtiyalar temin edilir. Bu bent gereince temin edilen ihtiyalara ilikin olarak hazrlanan szlemelerin notere onaylattrlmas ve tescil ettirilmesi zorunlu deildir. (e) bendinin uygulanmas halinde de, piyasada fiyat aratrmas yaplmas zorunludur. Tasarm Yarmalar MADDE 23. - dareler gerekli grdkleri mimarlk, peyzaj mimarl, mhendislik, kentsel tasarm projeleri, ehir ve blge plnlama ve gzel sanat eserleri ile ilgili bir pln veya tasarm projesi elde edilmesine ynelik olarak, ilgili mevzuatnda belirlenecek usul ve esaslara gre rekabeti salayacak ekilde iln yaplmak suretiyle, jri tarafndan deerlendirme yaplmak zere dll veya dlsz yarma yaptrabilir.

KNC BLM halenin ve n Yeterliin ln, hale Dokmannn Verilmesi


hale lnlarnda Bulunmas Zorunlu Hususlar MADDE 24. - hale dokmannda belirtilmeyen hususlara ilnlarda yer verilemez. hale ilnlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras. b) halenin ad, nitelii, tr, miktar. c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ve yapm ihalelerinde ise iin yaplaca yer. d) hale konusu ie balama ve ii bitirme tarihi. e) Uygulanacak ihale usul, ihaleye katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu. f) Yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. h) hale dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle alnaca. i) halenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yaplaca. j) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilecei. k) Teklif ve szleme tr. l) Teklif edilen bedelin en az % 2'si ile % 4' arasnda, isteklice belirlenecek oranda geici teminat verilecei. m) Tekliflerin geerlilik sresi. n Yeterlik lnlarnda Bulunmas Zorunlu Hususlar MADDE 25. - n yeterlik dokmannda belirtilmeyen hususlara ilnlarda yer verilemez. n yeterlik ilnlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras.

74

b) halenin ad, nitelii, tr, miktar. c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ve yapm ihalelerinde ise iin yaplaca yer. d) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi. e) n yeterlie katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu. f) n yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak kriterler. g) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. h) n yeterlik dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle alnaca. i) n yeterlik bavurusunun sunulaca yer ile son bavuru tarih ve saati. lnn Uygun Olmamas MADDE 26. - 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hkmlere uygun olmayan ilnlar geersizdir. Bu durumda, iln bu maddelere uygun bir ekilde yenilenmedike ihale veya n yeterlik yaplamaz. Ancak, 13 nc maddede belirtilen ilnn yaplmamas veya iln srelerine uyulmamas halleri hari, yaplan ilnlarda 24 ve 25 inci madde hkmlerine uygun olmayan hatalar bulunmas durumunda, idarelerce ilnlarn yaymlanmasn takibeden on gn iinde hatal hususlar iin dzeltme iln yaplmak suretiyle ihale veya n yeterlik gerekletirilebilir. hale ve n Yeterlik Dokmannn erii ve dari artnamede Yer Almas Zorunlu Hususlar MADDE 27. - hale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier belge ve bilgiler bulunur. n yeterlik dokmannda ise adaylarda aranlan artlara, n yeterlik kriterlerine ve gerekli dier belge ve bilgilere yer verilir. dari artnamede ihale konusuna gre asgari aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm. b) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras. c) hale usul, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verilecei. d) steklilere talimatlar. e) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri. f) hale dokmannda aklama isteme ve yaplma yntemleri. g) Tekliflerin geerlilik sresi. h) hale konusu iin tamamna veya bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olup olmad, mal alm ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyecei. i) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin teklif fiyatna dahil olaca. j) Tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesinde uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. k) hale kararnn alnmasndan szlemenin imzalanmasna kadar uygulanmas gereken ve bu Kanunda belirtilen usul ve esaslar. l) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca. m) Teklif ve szleme tr. n) Geici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar. o) hale gnnden nce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu. p) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduu. r) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde alnacak cezalar. s) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar ile szleme konusu iler iin eer denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei. t) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar. u) Vergi, resim ve harlar ile szleme ile ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei. v) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar. y) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar. z) Anlamazlklarn zm. hale ve n Yeterlik Dokmannn Verilmesi MADDE 28. - hale ve n yeterlik dokman idarede bedelsiz grlebilir. Ancak, n yeterlik veya ihaleye katlmak isteyen isteklilerin bu dokman satn almalar zorunludur. Dokman bedeli, hazrlanma maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek ekilde idarelerce tespit edilir.

75

hale Dokmannda Deiiklik veya Aklama Yaplmas MADDE 29. - ln yapldktan sonra ihale dokmannda deiiklik yaplmamas esastr. Deiiklik yaplmas zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek nceki ilnlar geersiz saylr ve i yeniden ayn ekilde iln olunur. Ancak, iln yapldktan sonra, tekliflerin hazrlanmasn veya iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazl olarak bildirilmesi halinde, ihale dokmannda deiiklikler yaplabilir. Yaplan bu deiikliklere ilikin ihale dokmannn balayc bir paras olan zeyilname, son teklif verme gnnden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ihale dokman alanlarn tamamna gnderilir. Zeyilname ile yaplan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi gn zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname dzenlenmesi halinde, teklifini bu dzenlemeden nce vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkan salanr. Ayrca, istekliler tekliflerini hazrlarken ihale dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gnnden yirmi gn ncesine kadar yazl olarak aklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun grlmesi halinde yaplacak aklama, bu tarihe kadar ihale dokman alan btn isteklilere son teklif verme gnnden on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ve aklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazl olarak gnderilir.

NC BLM Tekliflerin ve Bavurularn Sunulmas


Tekliflerin Hazrlanmas ve Sunulmas MADDE 30. - Teklif mektubu ve geici teminat da dahil olmak zere ihaleye katlabilme art olarak istenilen btn belgeler bir zarfa konulur. Zarfn zerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan idarenin ak adresi yazlr. Zarfn yaptrlan yeri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir. Teklif mektuplar yazl ve imzal olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas, zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas zorunludur. Mal alm ihalelerinde, ihale dokmannda alternatif teklif verilebileceine dair hkm bulunmas halinde, alternatif tekliflerde ayn ekilde hazrlanarak sunulur. Teklifler ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar sra numaral alndlar karlnda idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve almakszn iade edilir. Teklifler iadeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Posta ile gnderilecek tekliflerin ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar idareye ulamas arttr. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin aln zaman bir tutanakla tespit edilir. Verilen teklifler, zeyilname dzenlenmesi hali hari, herhangi bir sebeple geri alnamaz ve deitirilemez. Bavuru Belgelerinin Sunulmas MADDE 31. - n yeterlie katlabilme art olarak istenilen btn belgeler 30 uncu maddenin birinci ve nc fkralarnda belirtilen esas ve usullere uygun olarak idareye sunulur. Tekliflerin Geerlilik Sresi MADDE 32. - Tekliflerin geerlilik sresi ihale dokmannda belirtilir. darece ihtiya duyulmas halinde bu sre, teklif ve szleme koullar deitirilmemek ve isteklinin kabul kaydyla, en fazla ihale dokmannda belirtilen teklif geerlilik sresi kadar uzatlabilir. Geici Teminat MADDE 33. - halelerde, teklif edilen bedelin % 2'sinden az % 4'nden fazla olmamak zere, danmanlk hizmeti ihalelerinde ise, teklif edilen bedelin % 2'sinden az olmamak zere, istekli tarafndan verilecek tutarda geici teminat alnr. Teminat Olarak Kabul Edilecek Deerler MADDE 34. - Teminat olarak kabul edilecek deerler aada gsterilmitir: a) Tedavldeki Trk Paras. b) Bankalar tarafndan verilen teminat mektuplar. c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler.

76

lgili mevzuatna gre Trkiye'de faaliyette bulunmasna izin verilen yabanc bankalarn dzenleyecekleri teminat mektuplar ile Trkiye dnda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurulularnn kontrgarantisi zerine Trkiye'de faaliyette bulunan bankalarn dzenleyecekleri teminat mektuplar da teminat olarak kabul edilir. (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine dzenlenen belgelerden nominal deere faiz dahil edilerek ihra edilenler, anaparaya tekabl eden sat deeri zerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektuplar dndaki teminatlar ihale komisyonlarnca teslim alnamaz. Bunlarn saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine yatrlmas zorunludur. hale zerinde kalan istekli ile ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplar ihaleden sonra saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine teslim edilir. Dier isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. hale zerinde kalan istekli ile szleme imzalanmas halinde, ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibine ait teminat szleme imzalandktan hemen sonra iade edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz. Banka Teminat Mektuplar MADDE 35. - Bu Kanun kapsamnda bankalarca verilecek teminat mektuplarnn kapsam ve eklini tespite Kamu hale Kurumu yetkilidir. 32 nci maddeye gre belirlenen tekliflerin geerlilik sresinden en az otuz gn fazla sreli olmak kaydyla, geici teminat mektuplarnda sre belirtilir. Teklif geerlilik sresinin uzatlmas halinde, geici teminat mektuplarnn sresi de ayn sre ile uzatlr. Kesin teminat mektuplarnn sresi ihale konusu iin biti tarihi dikkate alnmak suretiyle idare tarafndan belirlenir. lgili mevzuatna aykr olarak dzenlenmi teminat mektuplar kabul edilmez.

DRDNC BLM Tekliflerin Deerlendirilmesi


Tekliflerin Alnmas ve Almas MADDE 36. - Teklifler ihale dokmannda belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilir. hale komisyonunca ihale dokmannda belirtilen saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. 30 uncu maddenin birinci fkrasna uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alnmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alr. steklilerin belgelerinin eksik olup olmad ve teklif mektubu ile geici teminatlarnn usulne uygun olup olmad kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. stekliler ile teklif fiyatlar aklanr. Bu ilemlere ilikin hazrlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanr. Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere oturum kapatlr. Tekliflerin Deerlendirilmesi MADDE 37. - hale komisyonunun talebi zerine idare tekliflerin incelenmesi, karlatrlmas ve deerlendirilmesinde yararlanmak zere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazl olarak tekliflerini aklamalarn isteyebilir. Ancak bu aklama, hibir ekilde teklif fiyatnda deiiklik yaplmas veya ihale dokmannda yer alan artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacyla istenilmez ve yaplmaz. Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmad 36 nc maddeye gre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme d braklmasna karar verilir. Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerin eksik olmas veya belgelerde nemsiz bilgi eksiklii bulunmas halinde, idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Belirlenen srede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr. Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrntl deerlendirilmesine geilir. Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad incelenir. Uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr.

77

En son aamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad kontrol edilir. Teklif edilen fiyatlar gsteren teklif mektubu eki cetvelde arpm ve toplamlarda aritmetik hata bulunmas halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alnmak kaydyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafndan re'sen dzeltilir. Yaplan bu dzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yaz ile bildirilir. stekli dzeltilmi teklifi kabul edip etmediini tebli tarihini izleyen be gn iinde yazl olarak bildirmek zorundadr. steklinin dzeltilmi teklifi kabul etmediini sresinde bildirmesi veya bu sre iinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi deerlendirme d braklr ve geici teminat gelir kaydedilir. Ar Dk Teklifler MADDE 38. - hale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye gre deerlendirdikten sonra, dier tekliflere veya idarenin tespit ettii yaklak maliyete gre teklif fiyat ar dk olanlar tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden nce, belirledii sre iinde teklif sahiplerinden teklifte nemli olduunu tespit ettii bileenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak ister. hale komisyonu; a) malat srecinin, verilen hizmetin ve yapm ynteminin ekonomik olmas, b) Seilen teknik zmler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapm iinin yerine getirilmesinde kullanaca avantajl koullar, c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapm iinin zgnl, Hususlarnda belgelendirilmek suretiyle yaplan yazl aklamalar dikkate alarak, ar dk teklifleri deerlendirir. Bu deerlendirme sonucunda, aklamalar yeterli grlmeyen veya yazl aklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Btn Tekliflerin Reddedilmesi ve halenin ptali MADDE 39. - hale dokmannda belirtilmi olmas kaydyla, ihale yetkilisinin onayndan nceki herhangi bir aamada, ihale komisyonu karar zerine idare, verilmi olan btn teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. halenin iptal edilmesi halinde bu durum btn isteklilere derhal bildirilir. dare btn tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir ykmllk altna girmez. Ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunmas halinde, ihalenin iptal edilme gerekelerini btn isteklilere bildirir. halenin Karara Balanmas ve Onaylanmas MADDE 40. - 37 ve 38 inci maddelere gre yaplan deerlendirme sonucunda ihale, ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr. Ekonomik adan en avantajl teklifin sadece en dk fiyat esasna gre belirlenmesinin mmkn olmad durumlarda; iletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinlii, verimlilik, kalite ve teknik deer gibi fiyat dndaki unsurlar dikkate alnarak ekonomik adan en avantajl teklif belirlenir. Ekonomik adan en avantajl teklifin fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenecei ihalelerde, ihale dokmannda bu unsurlarn parasal deerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal deerler olarak ifade edilmesi mmkn olmayan unsurlar iin ihale dokmannda nispi arlklar belirlenir. Bu Kanunun 63 nc maddesine gre ihale dokmannda yerli istekliler lehine fiyat avantaj salanaca belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantaj da uygulanmak suretiyle ekonomik adan en avantajl teklif belirlenerek ihale sonulandrlr. En dk fiyatn ekonomik adan en avantajl teklif olarak deerlendirildii ihalelerde, birden fazla istekli tarafndan ayn fiyatn teklif edildii ve bunlarn da ekonomik adan en avantajl teklif olduu anlald takdirde, ikinci fkrada belirtilen fiyat dndaki unsurlar dikkate alnmak suretiyle ekonomik adan en avantajl teklif belirlenerek ihale sonulandrlr. hale komisyonu gerekeli kararn belirleyerek, ihale yetkilisinin onayna sunar. Kararlarda isteklilerin adlar veya ticaret unvanlar, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli zerine hangi gerekelerle yapld, ihale yaplmam ise nedenleri belirtilir. hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge yirmi gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder. hale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr. hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce idareler, ihale zerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye gre yasakl olup olmadn anlan maddeye gre teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararna eklemek zorundadr. Kesinleen hale Kararlarnn Bildirilmesi MADDE 41. - hale sonucu, ihale kararlarnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil ihaleye teklif veren btn isteklilere iadeli taahhtl mektup

78

ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden ondrdnc gn kararn isteklilere tebli tarihi saylr. haleye katlan isteklilerden teklifi deerlendirmeye alnmayan veya uygun grlmeyenlerin tebli tarihini izleyen be gn iinde yazl talepte bulunmalar halinde, idare talep tarihini izleyen be gn iinde yaz ile gerekelerini bildirmek zorundadr. hale kararlarnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere ayn ekilde bildirim yaplr. Szlemeye Davet MADDE 42. - 41 inci maddenin ikinci fkrasnda belirtilen srelerin bitimini veya Maliye Bakanl'nn vizesi gereken hallerde bu vizenin yapldnn bildirilmesini izleyen gnden itibaren gn iinde ihale zerinde kalan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu, iadeli taahhtl mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gn kararn istekliye tebli tarihi saylr. Ancak, bu bildirim isteklinin imzas alnmak suretiyle idarede de tebli edilebilir. 43 nc madde hkm gereince szlemeden nce kesin teminat alnmayan danmanlk hizmet ihalelerinde szlemeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fkra hkmlerine gre yaplr. Kesin Teminat MADDE 43. - Taahhdn szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla, szlemenin yaplmasndan nce ihale zerinde kalan istekliden ihale bedeli zerinden hesaplanmak suretiyle % 6 orannda kesin teminat alnr. Ancak, danmanlk hizmet ihalelerinde ihale dokmannda belirtilmesi kaydyla, kesin teminat szleme yaplmadan nce alnmayabilir. Bu durumda, dzenlenecek her hakediten % 6 orannda yaplacak kesintiler teminat olarak alkonulur. Szleme Yaplmasnda steklinin Grev ve Sorumluluu MADDE 44. - hale zerinde kalan istekli 42 ve 43 nc maddelere gre kesin teminat vererek szlemeyi imzalamak zorundadr. Szleme imzalandktan hemen sonra geici teminat iade edilir. Bu zorunluluklara uyulmad takdirde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn ihale zerinde kalan isteklinin geici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik adan en avantajl ikinci teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere gre szleme imzalayabilir. Ancak ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile szleme imzalanabilmesi iin, 42 nci maddede belirtilen on gnlk srenin bitimini izleyen gn iinde ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen ekilde tebligat yaplr. Ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibinin de szlemeyi imzalamamas durumunda ise, bu teklif sahibinin de geici teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Szleme Yaplmasnda darenin Grev ve Sorumluluu MADDE 45. - dare, 42 ve 44 nc maddede yazl sre iinde szleme yaplmas hususunda kendisine den grevleri yapmakla ykmldr. darenin bu ykmll yerine getirmemesi halinde, istekli srenin bitmesini izleyen gnden itibaren en ge be gn iinde, on gn sreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek artyla, taahhdnden vazgeebilir. Bu takdirde geici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek iin yapt belgelendirilmi giderleri istemeye hak kazanr. Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrca haklarnda 60 nc madde hkmleri uygulanr. halenin Szlemeye Balanmas MADDE 46. - Yaplan btn ihaleler bir szlemeye balanr. Szlemeler idarece hazrlanr ve ihale yetkilisi ile yklenici tarafndan imzalanarak notere onaylattrlr ve tescil ettirilir. Yklenicinin ortak giriim olmas halinde, szlemeler ortak giriimin btn ortaklar tarafndan imzalanr. hale dokmannda belirtilen artlara aykr szleme dzenlenemez. hale Sonucunun ln MADDE 47. - Szleme bedeli mal veya hizmet alm ihalelerinde bir trilyon liray, yapm ihalelerinde ise iki trilyon liray aan ihalelere ilikin ihale sonular, szlemenin Saytay Bakanlnca tescilinin idareye tebli edildii, bu tescilin gerekli olmad durumlarda ise szlemenin noter tarafndan onaylanp tescil edildii tarihi izleyen en ge onbe gn iinde Resmi Gazetede yaymlanmak suretiyle iln edilir. dareler ihale konusu iin nem ve zelliine gre ihale sonularn, yurt iinde ve yurt dnda kan baka gazeteler veya yayn aralar, bilgi ilem a veya elektronik haberleme (internet) yolu ile de ayrca iln edebilirler.

79

lnlarda aada belirtilen hususlara yer verilir: a) haleyi yapan idare. b) hale tarihi. c) hale usul. d) hale konusu iin ad, nitelii, tr, miktar ve yeri. e) haleye katlan istekli says. f) zerine ihale yaplan isteklinin ad veya ticaret unvan. g) Szleme bedeli. h) Szleme bedelinin hangi kaynaktan karlanaca ve kaynan miktar. i) in balama ve biti tarihi.

BENC BLM Danmanlk Hizmet haleleri ile lgili zel Hkmler


Danmanlk Hizmetleri MADDE 48. - ED raporu hazrlanmas, ett ve proje, harita ve kadastro, pln, imar uygulama, tasarm, teknik artname hazrlanmas, denetim gibi teknik, mal, hukuki veya benzeri alanlarda nitelii itibariyle kapsaml ve karmak olan, zel uzmanlk ve deneyim gerektiren danmanlk hizmetleri hizmet sunucularndan alnabilir. Danmanlk hizmet ihaleleri bu Kanun hkmlerine gre yaplr. Ancak, aday ve istekli seimi ile deerlendirilmesinde bu blmde belirtilen zel hkmler uygulanr. Danmanlk hizmetleri, bu blmde yer alan hkmlere uygun olarak sadece belli istekliler arasnda ihale usul ile ihale edilir. n Yeterlik ve steklilerin Belirlenmesi MADDE 49. - n yeterlik ilnlar 13 nc maddede belirlenen sre ve esaslar dahilinde yaplr. Bu Kanun hkmlerine gre yaplan n yeterlik ilnnda, adaylarn genel uygunluklarn, mal kapasitelerini ve teknik yeteneklerini deerlendirmek zere belirlenen n yeterlik kriterlerine ilikin bilgiler yer alr. Ayrca bu ilnda, ksa listeye alnmak ve teklif vermek zere davet edilecek adaylarn says veya say aral belirtilir. n yeterlik iln sonucunda bavuru sunan adaylarn, n yeterlik dokman ve ilnnda belirtilen n yeterlik kriterlerine gre deerlendirilmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasndan en az en fazla on adayn yer alaca ksa liste oluturulur. haleye Davet MADDE 50. - 49 uncu maddeye gre oluturulan listede yer alan adaylara, teknik ve mal tekliflerini hazrlayabilmeleri iin en az krk gn sre verilerek, ihale dokman ile birlikte ihaleye davet mektubu gnderilir. n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayanlar ile ksa listede yer verilmeyen adaylara yazl olarak bildirim yaplr. haleye davet edilebilecek aday saysnn ten az olmas halinde davet mektubu gnderilmez ve ihale yaplmaz. stekliler tekliflerini hazrlarken ihale dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gnnden yirmi gn ncesine kadar yazl olarak aklama talep edebilir. darece aklama yaplmas halinde yaplan aklama, ksa listede yer alan btn isteklilere son teklif verme gnnden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde yazl olarak gnderilir. Davet mektubu gnderildikten sonra, tekliflerin hazrlanmasn veya iin gerekletirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazl olarak bildirilmesi halinde, ihale dokmannda deiiklikler yaplabilir. Yaplan bu deiikliklere ilikin ihale dokmannn balayc bir paras olan zeyilname ksa listede yer alan btn isteklilere, son teklif verme gnnden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde gnderilir. Zeyilname ile yaplan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi gn ertelenebilir. Zeyilname dzenlenmesi halinde, teklifini bu dzenlemeden nce vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkan salanr. Tekliflerin Hazrlanmas ve Verilmesi MADDE 51. - hale konusu danmanlk hizmeti iin teklif edilen bedelin yer ald teklif mektubu ile geici teminat isteklinin mal teklifini oluturur. Bu teklif, zerine mal teklif olduu yazlmak suretiyle bir zarfa konulur. Teklif mektuplarnn 30 uncu maddede belirtilen artlara uygun olmas zorunludur.

80

Teknik deerlendirme iin istenilen dier btn belgeler isteklinin teknik teklifini oluturur. Bu teklif, zerine teknik teklif olduu yazlmak suretiyle ayr bir zarfa konulur. Her iki zarfn zerine de isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi ve teklifin hangi ie ait olduu yazlr. Zarflarn yaptrlan yerleri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir. Mal ve teknik teklife ait zarflar birlikte ayr bir zarf veya paket ierisine konularak, zerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan idarenin ak adresi yazlmak suretiyle sunulur. Tekliflerin Deerlendirilmesi ve halenin Yaplmas MADDE 52. - hale komisyonunca ihalenin yaplaca saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek, hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. 30 uncu maddenin birinci fkrasna uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek deerlendirmeye alnmaz. Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazr bulunanlar nnde aln srasna gre alarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmi olup olmad kontrol edilir ve durum bir tutanakla tespit olunur. Mal teklifleri ieren zarflar ise bir tutanaa balanarak almakszn ihale komisyonunca toplu halde paketlenir, mhrlenip imzalanarak muhafaza altna alnr. Bu aamada; hibir teklifin reddine veya kabulne karar verilmez, teklifi oluturan belgeler dzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen deerlendirilmek zere oturum kapatlr. Verilen teklifler, zeyilname dzenlenmesi hali hari herhangi bir sebeple geri alnamaz ve deitirilemez. Danmanlk hizmet ihalelerinde tekliflerin deerlendirilmesi, teknik ve mal deerlendirme olmak zere iki aamada yaplr. lk aamada teknik teklif, ikinci aamada ise mal teklif deerlendirilir ve her iki aama iin ayr puanlama yaplr. Teknik ve mal puan iin belirlenen arlk katsaylar dikkate alnarak yaplan hesaplama sonucunda toplam puan tespit edilir. Teknik ve mal puan arlk katsaylar, teknik puan arl daha yksek olmak zere hizmetin nitelii ve zgnlne gre farkl oranlarda belirlenebilir. Bu ihalelerde teknik deerlendirme kriterleri, 10 uncu maddede belirtilen kriterlere uygun olarak belirlenir. hale dokman ve davet mektubunda belirtilen bu kriterlerin belirlenmesinde; benzer nitelik ve lekteki szlemeleri yerine getirme deneyimi, i iin nerilen yntem, organizasyon yaps, ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki nitelikleri esas alnr. Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle isteklilerin teknik deerlendirmeye esas btn belgelerinin ihale dokmannda istenilen artlara uygun olarak dzenlenip dzenlenmedii incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit edilen isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr. Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerin eksik olmas veya belgelerde nemsiz bilgi eksiklii bulunmas halinde, idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir. Belirlenen srede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr. hale komisyonu ihale dokmannda ve davet mektubunda belirtilen teknik deerlendirme kriterleri ve puanlara gre teknik deerlendirme yaparak isteklilerin teknik puanlarn belirler. hale dokmannda belirlenen asgari teknik puann altnda puan alan isteklilere ait teklifler deerlendirme d braklr. Belgeleri eksik olan veya istenilen artlara uygun olmad tespit edilen veya asgari teknik puann altnda puan alan isteklilere, deerlendirme d brakld ve mal tekliflerinin almadan mal tekliflerin alaca tarih ve saatte kendilerine veya vekillerine elden iade edilecei yazl olarak bildirilir. Ayn tarihte, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilere de mal tekliflerin alaca tarih ve saat yazl olarak bildirilir. hale komisyonunca bildirilen tarih ve saatte ncelikle teknik deerlendirme sonular ile teknik puanlar hazr bulunanlar nnde aklanr. hale komisyonunca toplu halde muhafaza altna alnm olan ve mal teklifleri ieren paket alr. Teklifleri deerlendirme d braklan isteklilerin mal teklif zarflar almakszn kendilerine veya vekillerine elden iade edilerek, bu istekliler ihale salonundan karlr. Bu ilemlerden sonra, asgari teknik puan ve zerinde puan alan isteklilerin mal teklif zarflar alr ve teklif fiyatlar okunarak bir tutanakla tespit edilir. ade edilemeyen mal tekliflere ait zarflar ihalenin sonulandrlmasndan hemen sonra posta ile gnderilir. Mal teklif ierisinde teklif mektubu ile geici teminat bulunmayan veya usulne uygun olmayan istekliler deerlendirme d braklarak tutanakla tespit edilir. Teklif mektubu ile geici teminat uygun olan isteklilere ait mal puanlar belirlenir.

81

Bu isteklilere ait teknik ve mal puanlar ihale dokmannda belirlenen arlk katsaylaryla arplarak toplam puanlar tespit edilir. Toplam puan en yksek olan istekli i tanm, szleme artlar, personel ve mal teklif ile ilgili grme yapmak zere davet edilir. Ancak bu grme, ihale dokmannda yer alan artlar nemli lde deitirecek nitelikte olmamaldr. Grme sonucunda artlarn netletirilerek anlamaya varlmas halinde, bu istekliye ihale yaplr. hale komisyonu tarafndan alnan karar ihale yetkilisinin onayna sunulur. Yaplan grmede anlama saland halde ihale zerinde kalan isteklinin szleme imzalama ykmlln yerine getirmemesi halinde, idarece geici teminat gelir kaydedilir. Bu durumda, teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, ikinci en yksek toplam puana sahip istekli ile de grme yapmak suretiyle szleme imzalanr. kinci isteklinin szleme imzalama ykmlln yerine getirmemesi halinde, idarece geici teminat gelir kaydedilir. Gerek n yeterlik sonucunda gerekse teknik veya mal deerlendirme sonucunda ten az aday veya isteklinin kalmas halinde ihale yaplmaz.

NC KISIM Kamu hale Kurumu, ikyetlerin ncelenmesi ve Anlamazlklarn zm BRNC BLM Kamu hale Kurumu
Kamu hale Kurumu (KK) MADDE 53. - a) Bu Kanunla verilen grevleri yapmak zere kamu tzel kiiliini haiz, idari ve mal zerklie sahip Kamu hale Kurumu kurulmutur. Kamu hale Kurumu, bu Kanunda belirtilen esas, usul ve ilemlerin doru olarak uygulanmas konusunda grevli ve yetkilidir. Kurumun ilikili olduu Bakanlk Maliye Bakanldr. Kurumun merkezi Ankara'dadr. Kurum grevini yerine getirirken bamszdr. Hibir organ, makam, merci ve kii Kurumun kararlarn etkilemek amacyla emir ve talimat veremez. Kamu hale Kurumu; Kamu hale Kurulu, Bakanlk ve hizmet birimlerinden oluur. b) Bu Kanuna gre yaplacak ihaleler ile ilgili olarak Kurumun grev ve yetkileri aada saylmtr: 1) halenin balangcndan szlemenin imzalanmasna kadar olan sre ierisinde idarece yaplan ilemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine uygun olmadna ilikin ikayetleri inceleyerek sonulandrmak. 2) Bu Kanuna ve Kamu hale Szlemeleri Kanununa ilikin btn mevzuat, standart ihale dokmanlarn ve tip szlemeleri hazrlamak, gelitirmek ve uygulamay ynlendirmek. 3) hale mevzuat ile ilgili eitim vermek, ulusal ve uluslararas koordinasyonu salamak. 4) Yaplan ihaleler ve szlemelerle ilgili Kurum tarafndan belirlenen ekilde bilgi toplamak, adet, tutar ve dier konular itibariyle istatistikler oluturmak ve yaymlamak. 5) Haklarnda ihalelere katlmaktan yasaklama karar verilenlerin sicillerini tutmak. 6) Aratrma ve gelitirme faaliyetlerinde bulunmak. 7) hale ilnlar ile ilgili esas ve usulleri dzenlemek, basl veya elektronik ortamda Kamu hale Bltenini yaymlamak. 8) Yerli isteklilerin, yabanc lkelerde alan ihalelere katlmalarna engel olunduunun tespit edilmesi halinde, bu uygulamann yapld lkenin isteklilerinin de, bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelere katlmalarnn nlenmesine ynelik tedbirlerin alnmasn ve gerekli dzenlemelerin yaplmasn salamak zere Bakanlar Kuruluna teklifte bulunmak. 9) Kurumun yllk btesi ile kesin hesabn ve yllk alma raporlarn hazrlamak, Kurum btesinin uygulanmasn, gelirlerin toplanmasn ve giderlerin yaplmasn salamak. Kurum gerekli grd takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hkmlerine aykrlk bulunduuna ilikin iddialar da inceler ve sonulandrr. Kurum, grevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve zel btn kurum, kurulu ve kiilerden belge, bilgi ve gr isteyebilir. Belge, bilgi ve grlerin istenilen sre iinde verilmesi zorunludur. Kurum, Kurul kararyla bu Kanunun ve Kamu hale Szlemeleri Kanununun uygulanmasna ilikin standart ihale dokman, tip szleme, ynetmelik ve tebliler karmaya yetkilidir. Kurul ve Kurum yetkilerini, dzenleyici ilemler tesis ederek ve zel nitelikli kararlar alarak kullanr. Standart ihale dokmanlar, tip szlemeler, ynetmelik ve tebliler Resm Gazetede yaymlanarak yrrle konulur.

82

c) Kurumun karar organ biri bakan, biri ikinci bakan olmak zere on yeden oluan Kamu hale Kuruludur. Kamu hale Kurulu yeleri; Maliye Bakanlnca nerilecek iki kii, Bayndrlk ve skn Bakanlnca nerilecek kii, Hazine Mstearlnn bal olduu Bakanlk ile Dantay ve Saytay Bakanlklarnca nerilecek birer kii, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Trkiye veren Sendikalar Konfederasyonu tarafndan kamu almlar ile ilgili meslek gruplarndan nerilecek birer kii olmak zere Bakanlar Kurulunca atanr. Bakanlar Kurulu, atanan yelerden birini Bakan olarak grevlendirir. Kurul Bakan, Kurumun da bakandr. yelerden biri Kurul tarafndan ikinci bakan olarak seilir. yelerin en az drt yllk renim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurtdndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmalar gerekir. Kurul yeliine nerilecek kiilerin; kamu kurum ve kurulularnda en az oniki yl hizmetinin bulunmas (konunun uzman olmas dnda, Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Trkiye veren Sendikalar Konfederasyonu tarafndan nerilecek adaylarn kuruluta alma art aranmaz), kamu ihale mevzuat ile ilgili yarglama, inceleme, denetleme, uygulama veya danma konularnda fiilen en az drt yl alarak ulusal veya uluslararas ihale mevzuat asndan kantlanm nitelie ve deneyime sahip olmalar, gemite ve halen bir siyasi parti ile aday gsterilme dahil yelik ve grev alma ilikilerinin bulunmamas gerekir. Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii ile Trkiye veren Sendikalar Konfederasyonu tarafndan nerilecek adaylarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaral alt bentlerinde belirtilen artlar tamas zorunludur. (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) Kurul yelerinin grev sresi be yldr. Bir ye bir defadan fazla seilemez. Kurul yelerinin grev sresi dolmadan grevlerine son verilemez. Ancak yeler, ciddi bir hastalk veya sakatlk nedeniyle i grememeleri veya atamaya ilikin artlar kaybetmeleri halinde atandklar usule gre sresi dolmadan grevden alnr. yeler grevi ktye kullanmaktan veya yz kzartc bir sutan mahkm olmalar halinde ise Babakan onayyla grevden alnr. Grevden alma nedeniyle veya sresi dolmadan herhangi bir sebeple boalan Kurul yeliklerine bir ay ierisinde yukarda belirtilen esaslara gre yeniden atama yaplr. Bu durumlarda atanan ye, yerine atand yenin grev sresini tamamlar. Kurumun genel ynetim ve temsili ile Kurulca alnan kararlarn yrtlmesi bakana aittir. Bakann izin, hastalk, yurt ii veya yurt d grevlendirme ve grevden alnma hallerinde ikinci bakan bakana vekalet eder. d) Kurul yeleri, Yargtay Birinci Bakanlk Kurulu huzurunda yeliklerinin devam sresince grevlerini tarafsz ve drst olarak yerine getireceklerine, bu Kanun hkmlerine ve ilgili mevzuata aykr hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler. Yemin iin yaplan bavuru Yargtay'ca acele ilerden saylr. Kurul yeleri yemin etmedike greve balayamazlar. e) Kurul yeleri zel bir kanuna dayanmadka resmi veya zel hi bir grev alamaz, ticaretle uraamaz, serbest meslek faaliyetinde bulunamaz, cret karl konferans veya ders veremez, her trl ticari amal ortaklklarda hissedar veya ynetici olamazlar. Kurul yeleri, greve balamadan nce sahip olduklar Hazine Mstearl tarafndan karlan borlanmaya ilikin menkul kymetler dndaki, piyasada faaliyet gsteren tzel kiilere veya bunlarn itiraklerine ait her trl hisselerini ya da menkul kymetlerini nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ve evlatlklar dndakilere, grev srelerinin balamasn izleyen otuz gn iinde satmak veya devretmek suretiyle elden karmak zorundadr. Bu hkme uygun hareket etmeyen yeler yelikten ekilmi saylr. Kurul yeleri ile Kurum personeli grevlerini yerine getirmeleri srasnda ilgililere ve nc kiilere ait edindikleri gizli kalmas gereken bilgi ve belgeleri, bu konuda kanunen yetkili klnan mercilerden bakasna aklayamazlar, kendilerinin veya nc ahslarn yararna kullanamazlar. Bu ykmllk grevden ayrlmalarndan sonra da devam eder. Kurul yeleri ve Kurum personeli, grevleri nedeniyle iledikleri ve kendilerine kar ilenen sular bakmndan Devlet memuru saylrlar ve bunlar hakknda 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmleri uygulanr. Soruturma izni, Kurul Bakan ve yeleri iin ilikili Bakan, Kurum personeli iin ise Kurum Bakan tarafndan verilir. f) Kurul yeleri greve balama ve grevden ayrlma tarihlerini izleyen bir ay iinde ve grevleri devam ettii srece her yl genel mal beyannda bulunmak zorundadr. g) Kurul, bakann veya bakann bulunmad durumda ikinci bakann ars zerine ye tam says ile toplanr ve ounlukla karar alr. Oylarn eit olmas halinde Bakann bulunduu taraf ounlukta kabul edilir. Kurul yeleri ekimser oy kullanamaz. Kurul yeleri oy ve kararlarndan sorumludur. zin, rapor, grevlendirme veya boalan yelie henz atama yaplmamas hallerinde en az yedi ye ile toplanlabilir.

83

Kurul yeleri, kendilerini ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklarn ilgilendiren kararlarla ilgili toplant ve oylamaya katlamaz. Bu maddede belirtilen haller dnda bir nedenle bir takvim ylnda be toplantya katlmayan yeler yelikten ekilmi saylr. h) Bakana grevlerinde yardmc olmak zere Kurul kararyla bakan yardmcs atanabilir. Bakan yardmclar, Kurul yeliine atanacaklarda aranan niteliklere sahip olanlar arasndan veya en az drt yllk renim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olduktan sonra aralksz olarak en az on yldan beri Kurumda meslek personeli olarak almakta bulunanlar arasndan atanr. Kurumun hizmet birimleri, kurumun grev ve yetkilerinin gerektirdii sayda daire bakanlklar eklinde tekilatlanm ana hizmet birimleri, danma birimleri ve yardmc hizmet birimlerinden oluur. Kurum hizmetlerinin gerektirdii asli ve srekli grevler, kamu ihale uzman ve uzman yardmclarndan oluan meslek personeli ve dier personel eliyle yrtlr. Bunlar, szlemeli olarak istihdam edilir. (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) Kamu ihale uzman yardmclna atanacaklarn; ynetmelikte belirlenen yabanc dillerden en az birini iyi derecede bilmeleri, en az drt yllk eitim veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, iletme, iktisadi ve idari bilimler, mimarlk ve mhendislik faklteleri ile bunlara denklii yetkili makamlarca kabul edilen yurt dndaki yksek retim kurumlarndan mezun olmalar, ynetmelikte belirtilen zel yarma snavnda baarl olmalar ve snavn yapld yln Ocak aynn ilk gnnde otuz yan doldurmam olmalar gerekir. Bu ekilde kamu ihale uzman yardmclna atananlardan, en az yl fiilen alan, her yl olumlu sicil alan ve katlm olduu eitim faaliyetleri ile grevdeki performans gibi ynetmelikle belirlenen esas ve kriterler dahilinde kamu ihale uzmanl grevini baarl bir ekilde yrtebilecei anlalanlar kamu ihale uzmanl yeterlik snavna girmeye hak kazanr. Yeterlik snavnda baarl olanlar kamu ihale uzman olarak atanrlar, kamu ihale uzmanl yeterlik snavna girmeye hak kazanamayanlar ile bu snavda baarl olamayanlarn Kurumda durumlarna uygun baka bir greve atamalar yaplr. Kamu ihale uzmanlarnn meslee giri ve yeterlik snavlarna, grev, yetki ve sorumluluklarna, alma esas ve usullerine ilikin hususlar Kurul kararyla yrrle konulacak ynetmelikle dzenlenir. Kurumun hizmet birimleri ile bunlarn grev ve sorumluluklar, personelin atanma ve alma usul ve esaslar ile altrlacak szlemeli personelin unvan, says, nitelikleri Kurulun nerisi ve Maliye Bakanlnn gr zerine Bakanlar Kurulu tarafndan karlacak ynetmelikle dzenlenir. Kurum personeli, bu Kanunda ngrlen hkmler sakl kalmak kaydyla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa tbidir. i) Kurul bakan ve yelerinin aylk cretleri Maliye Bakannn nerisi zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Kurum personelinin cretleri ile dier mal ve sosyal haklar, Kurulun nerisi ve Maliye Bakanlnn gr zerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar, usul ve esaslar erevesinde Kurul tarafndan belirlenir. Kurul yeliklerine atananlar ile Kurum personeli 5434 sayl Trkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanunu hkmlerine tbidir. Emeklilik asndan Kurul Bakanna Bakanlk Mstear, Kurul yelerine Bakanlk Mstear Yardmcs, Kurum Bakan Yardmclarna Bakanlk Genel Mdr, Kurum Daire Bakanlarna Bakanlk Genel Mdr Yardmcs iin tespit edilen ek gsterge, makam ve temsil tazminatlar ile dier mal hkmler uygulanr. Bu grevlerde geirilen sreler makam tazminat ve yksek hakimlik tazminat denmesini gerektiren grevlerde gemi saylr. Kurul Bakan ve yeliklerine atananlardan atama yaplmadan nce kanunla kurulmu dier sosyal gvenlik kurumlarna bal olanlarn istekleri halinde bu kurumlara ballklar devam eder ve bunlar hakknda yukardaki hkmler uygulanmaz. (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) Kurul Bakan ve yeliklerine atananlarn Kurulda grev yaptklar srede eski grevleriyle olan iliikleri kesilir. Ancak kamu grevlisi iken yelie atananlar, memuriyete giri artlarn kaybetme dndaki herhangi bir nedenle grevlerinin sona ermesi, grevden ayrlma isteinde bulunmas veya grev srelerinin dolmas durumunda otuz gn iinde eski kurumlarna bavurmalar halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili dier makamlar tarafndan mkteseplerine uygun bir kadroya atanrlar. Belirtilen atama yaplrken Kurul Bakan ve yelerinin Kurumda geirdikleri sreler makam veya hkim snfndan olup da yksek hkimlik tazminatn almaya baladktan sonra atananlar iin yksek hkimlik tazminat denmesini gerektiren grevlerde gemi olarak deerlendirilir. Kurumda grev alanlar grevden ayrlma isteinde bulunmalar halinde, durumlar daha nce tbi olduklar Kanun hkmlerine gre hizmetlerinde deerlendirilmek suretiyle mkteseplerine uygun bir kadroya, yetkili

84

makamlarca atanr. Bu hkmler akademik unvanlarn kazanlmasna ilikin hkmler sakl kalmak kaydyla niversitelerden gelen personel hakknda da uygulanr. (Ek : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) Kurumun grev alan ile ilgili konularda genel bteye dahil daireler ile katma bteli idareler ve kamu iktisadi teebbslerinde alanlar kurumlarnn, hkimler ve savclar ise kendilerinin muvafakat ile Kurumda grevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarndan maasz izinli saylr ve aylk, denek, her trl zam ve tazminatlar ile dier mal ve sosyal hak ve yardmlar Kurumla ilgili arasnda imzalanacak szlemede belirlenir. zinli olduklar srece memuriyetleri ile ilgili zlk haklar devam ettii gibi, bu sreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katlr, terfileri bakaca bir ileme gerek duyulmadan sresinde yaplr. niversite retim elemanlar uzmanlklarna uyan iler iin, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayl Yksek retim Kanununun 38 inci maddesine gre Kurumda grevlendirilebilir. Bu ekilde grevlendirilecek personel says toplam kadro saysnn % 10'unu aamaz. j) Kurumun gelirleri aada belirtilmitir: 1) (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 15 md.) Bu Kanun kapsamndaki idarelerce yaplan ihalelere ilikin dzenlenecek szlemeler iin ykleniciden tahsil edilecek szleme bedelinin onbinde bei (dareler ve noterler bu tutarn yklenici tarafndan Kurum hesaplarna yatrldn szlemelerin imzalanmas aamasnda aramak zorundadr.) 2) ikyette bulunan isteklilerden alnacak yzelli milyon Trk Liras. 3) Eitim, kurs, seminer ve toplant faaliyetlerinden elde edilecek gelirler. 4) Her trl basl evrak, form, dokman ve yaynlardan elde edilecek gelirler. 5) Gerektiinde genel bteden yaplacak yardmlar. 6) Dier gelirler. Kuruma ait gelirler T.C. Merkez Bankas veya Trk bankalarndan birisi nezdinde alacak bir hesapta toplanr. Kurumun mal ve varlklar Devlet mal saylr, haczedilemez, rehnedilemez. Kurumun tahsil edilemeyen gelirleri 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanun hkmlerine gre mal sandklarnca tahsil edilerek bir ay ierisinde Kurum hesaplarna aktarlr. k) Kurumun giderleri, Kurul kararyla yrrle giren yllk bteye gre yaplr. Kurumun bte yl takvim yldr. Bte, bte ylnn balamasndan nceki otuz gn iinde hazrlanr. Kurumun bte uygulama sonularna ilikin yllk mal raporu ve bte kesin hesab Bakanlar Kurulu Karar ile ibra edilir. Kurumun yllk hesaplar ile gelir ve harcamalarna ilikin i ve ilemleri, Saytay denetimine tbidir.

KNC BLM nceleme Talebinde Bulunulmas ve ikyetlerin ncelenmesi


nceleme Talebinde Bulunulmas MADDE 54. - dareler ve ihale komisyonlar, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yaplmas hususunda yapm mteahhidi, tedariki veya hizmet sunucusuna kar da sorumludur. Bu sorumluluklarn ihlali sonucu bir hak kaybna veya zarara uradn veya zarara uramasnn muhtemel olduunu iddia eden yapm mteahhidi, tedariki veya hizmet sunucusu aada belirtilen aamalar takip ederek yazl ikyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. dare Tarafndan nceleme MADDE 55. - halelere ilikin olarak yapm mteahhidi, tedariki veya hizmet sunucusu tarafndan ncelikle idareye ikyette bulunulur. Bu ikyetler; a) Szleme imzalanmamsa, b) Yapm mteahhidi, tedariki veya hizmet sunucusunun ikyete yol aan durumlarn farkna vard veya farkna varm olmas gerektii tarihi izleyen onbe gn iinde yaplmsa idarece dikkate alnr. hale srecinin herhangi bir aamasnda idareye bir ikyetin ulamas halinde, idare ihaleye katlan btn isteklilere ikyet konusunda bilgi vermek suretiyle, ayn konuda bir ikyetleri varsa idarece belirlenen sre iinde vermeleri gerektiini yazl olarak bildirir. Bu aamada ikyetini iletmeyenler ayn konuda daha sonra baka ikyetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar grdn iddia edemez. Taraflar, ikyet konusu anlamazl ncelikle bu Kanun hkmlerine gre sulhen zmeye alr. Karlkl anlamann olmamas durumunda idare, ikyetin verilmesini izleyen otuz gn iinde gerekeli bir karar alr. Bu kararda, ikyet tamamen veya ksmen hakl bulunmusa alnmas gereken dzeltici nlemler de belirtilir. Alnan karar, btn isteklilere karar tarihini izleyen yedi gn iinde bildirilir.

85

Belirtilen sre iinde bir karar alnmamas veya sresinde alnan kararn istekli tarafndan uygun bulunmamas durumunda yapm mteahhidi, tedariki ya da hizmet sunucusu karar verme sresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbe gn iinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. ikyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yarar bulunmas nedeniyle ihale ilemlerine devam edilmesi gerektii onaylanmadka idare szleme imzalayamaz. hale ilemlerine devam edilmesi konusunda gerekeli olarak alnan bu onay, szleme imzalanmadan en az yedi gn nce ikyette bulunan istekliye tebli edilmi olmasn salamak zere gerekli sre dikkate alnarak bildirilir. darece usulne uygun bildirim yaplmadan szleme imzalanmsa, ihale karar ve szleme hkmsz saylr. hale ilemlerine devam edilerek szleme imzalanabileceinin bildirilmesi durumunda ise, yapm mteahhidi, tedariki ya da hizmet sunucusu kendisine bildirim yapld tarihi izleyen yedi gn iinde Kuruma inceleme talebinde bulunabilir. Kamu hale Kurulu Tarafndan nceleme MADDE 56. - halelere ilikin olarak yapm mteahhidi, tedariki ya da hizmet sunucusu tarafndan, Kurumun nihai kararlar zerine yargya bavurma hakknn sakl olduu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hkmlerine uygun olmad iddia edilen ve dzeltilmesi istenilen durumlarn bildirilmesi kaydyla, yukarda belirtilen hallerde ve srede Kuruma szleme imzalanmadan nce ikyette bulunulabilir. Kurul, Kuruma gelen ikyetlerle ilgili olarak gerekesini belirtmek suretiyle aadaki ilemlerden birine karar verir: a) dare tarafndan dzeltme yaplmas yoluyla giderilebilecek ve ihale srecinin kesintiye uratlmasna gerek bulunmayacak durumlarda, dzeltici ilemi belirler. b) hale srecinin devam etmesine engel oluturacak ve dzeltici ilemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatna aykr bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale ilemlerini iptal eder. c) ikyetin uygun bulunmadn belirler. ikyet konusunun aka bu Kanuna ve ilgili mevzuatna aykr olmas veya ihale srecinin devam etmesi ile yapm mteahhidi, tedariki, hizmet sunucusu, kamu, idare veya dier isteklilerin telafisi g ya da imkansz zararlarnn doma olaslnn bulunmas durumlarnda, kesin karar verilinceye kadar ihale srecini durdurur. hale yetkilisince ivedilik ve kamu yarar bulunmas nedeniyle ihale ilemlerine devam edilmesi karar zerine yaplan ikyetler, gerekli grlmesi halinde ihale sreci durdurularak ncelikle incelenir. Szleme imzalandktan sonra yaplan ikyetler Kurul tarafndan deerlendirmeye alnmaz. Usulne uygun olarak yaplan ikyetlerin Kurul tarafndan szleme imzalanncaya kadar incelenerek sonulandrlmas zorunludur. (Ek : 12/6/2002 - 4761/ 16 md.) ikyet, dava almas ncesi kullanlmas zorunlu bir bavuru yoludur. Kurum, yaplan ikyetler zerine en ge altm gn ierisinde karar verir. Bu kararn ihale srecinin durdurulmas ynnde olmas halinde, Kurum, durdurma kararndan itibaren en ge altm gn ierisinde nihai kararn verir. Kurul tarafndan verilen btn kararlar, taraflara karar tarihini izleyen be gn iinde tebli edilir. Ayrca, bu kararlar Resm Gazetede Kurum tarafndan yaymlattrlr. Yargsal nceleme MADDE 57. - ikyetler ile ilgili Kurum tarafndan verilen nihai kararlar Trkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar ncelikle grlr.

DRDNC KISIM Yasaklar ve Ceza Sorumluluu


halelere Katlmaktan Yasaklama MADDE 58. - 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler hakknda fiil veya davranlarnn zelliine gre, ihaleyi yapan bakanlk veya ilgili veya bal bulunulan bakanlk tarafndan bir yldan az olmamak zere iki yla kadar, zerine ihale yapld halde mcbir sebep halleri dnda usulne gre szleme yapmayanlar hakknda ise alt aydan az olmamak zere bir yla kadar, bu Kanun kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilir. Haklarnda yasaklama karar verilen tzel kiilerin ahs irketi olmas halinde irket ortaklarnn tamam hakknda, sermaye irketi olmas halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olan gerek veya

86

tzel kii ortaklar hakknda birinci fkra hkmne gre yasaklama karar verilir. Haklarnda yasaklama karar verilenlerin gerek veya tzel kii olmas durumuna gre; ayrca bir ahs irketinde ortak olmalar halinde bu ahs irketi hakknda da, sermaye irketinde ortak olmalar halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olmalar kaydyla bu sermaye irketi hakknda da ayn ekilde yasaklama karar verilir. hale srasnda veya sonrasnda bu fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler, idarelerce o ihaleye itirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararnn yrrle girdii tarihe kadar ayn idare tarafndan yaplacak sonraki ihalelere de itirak ettirilmezler. Yasaklama kararlar, yasaklamay gerektiren fiil veya davrann tespit edildii tarihi izleyen en ge otuz gn iinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yaymlanmak zere en ge onbe gn iinde gnderilir ve yaym tarihinde yrrle girer. Bu kararlar Kamu hale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katlmaktan yasakl olanlara ilikin siciller tutulur. haleyi yapan idareler, ihalelere katlmaktan yasaklamay gerektirir bir durumla karlatklar takdirde, gereinin yaplmas iin bu durumu ilgili veya bal bulunulan bakanla bildirmekle ykmldr. steklilerin Ceza Sorumluluu MADDE 59. - Taahht tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranlardan Trk Ceza Kanununa gre su tekil eden fiil veya davranlarda bulunan gerek veya tzel kiiler ile o iteki ortak veya vekilleri hakknda Trk Ceza Kanunu hkmlerine gre ceza kovuturmas yaplmak zere yetkili Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Hkmolunacak cezann yansra, idarece 58 inci maddeye gre verilen yasaklama kararnn biti tarihini izleyen gnden itibaren uygulanmak artyla bir yldan az olmamak zere yla kadar bu Kanun kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan mahkeme kararyla 58 inci maddenin ikinci fkrasnda saylanlarla birlikte yasaklanrlar. Bu Kanun kapsamnda yaplan ihalelerden dolay haklarnda birinci fkra gereince ceza kovuturmas yaplarak kamu davas almasna karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fkrasnda saylanlar yarglama sonuna kadar Kanun kapsamnda yer alan kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlamaz. Haklarnda kamu davas almasna karar verilenler, Cumhuriyet Savclklarnca sicillerine ilenmek zere Kamu hale Kurumuna bildirilir. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranlar nedeniyle haklarnda mkerrer ceza hkmolunanlar ile bu kiilerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduu sermaye irketleri veya bu kiilerin orta olduu ahs irketleri, mahkeme karar ile srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanr. Bu madde hkmlerine gre; mahkeme karar ile yasaklananlar ve ceza hkmolunanlar, Cumhuriyet Savclklarnca sicillerine ilenmek zere Kamu hale Kurumuna, meslek sicillerine ilenmek zere de ilgili meslek odalarna bildirilir. Srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlara ilikin mahkeme kararlar, Kamu hale Kurumunca, bildirimi izleyen onbe gn iinde Resm Gazetede yaymlanmak suretiyle duyurulur. Grevlilerin Ceza Sorumluluu MADDE 60. - hale yetkilisi ile ihale komisyonlarnn bakan ve yeleri ile ihale ilemlerinden szleme yaplmasna kadar ihale srecindeki her aamada grev alan dier ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklarnn, grevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafszlkla yapmadklarnn, taraflardan birinin zararna yol aacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarnn tespiti halinde, haklarnda ilgili mevzuatlar gereince disiplin cezas uygulanr. Ayrca, fiil veya davranlarnn zelliine gre haklarnda ceza kovuturmas da yaplr ve hkmolunacak ceza ile birlikte taraflarn uradklar zarar ve ziyan genel hkmlere gre kendilerine tazmin ettirilir. Haklarnda kamu davas almasna karar verilen idare grevlileri yarglama sonuna kadar bu Kanun kapsamna giren ilerde grevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamna giren ilerden dolay yarg organlarnca herhangi bir ceza verilmi olanlar, bu Kanun kapsamna giren btn kamu kurum ve kurulularnca bu Kanunun ve ilgili dier mevzuatn uygulanmas ile grevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve grev alamazlar. 5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykr olarak ihaleye klmasna izin verenler ve ihale yapanlar ile yaklak maliyete ilikin gizlilik esasn ihlal edenler hakknda da yukarda belirtilen meyyideler uygulanr. Bilgi ve Belgeleri Aklama Yasa MADDE 61. - Bu Kanunun uygulanmasnda grevliler ile danmanlk hizmeti sunanlar; ihale sreci ile ilgili btn ilemlere, isteklilerin i ve ilemleri ile teknik ve mal yaplarna ilikin olarak gizli kalmas gereken bilgi ve belgeleri ifa edemezler, kendilerinin veya nc ahslarn yararna kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakknda ilgisine gre 58 ve 60 nc maddede belirtilen meyyideler uygulanr.

87

BENC KISIM eitli Hkmler


darelerce Uyulmas Gereken Dier Kurallar MADDE 62. - Bu Kanun kapsamndaki idarelerce mal veya hizmet almlar ile yapm ileri iin ihaleye klmadan nce aada belirtilen hususlara uyulmas zorunludur: a) Yatrm projelerinin plnlanan srede tamamlanarak ekonomiye kazandrlabilmesi amacyla, birden fazla yl kapsayan ilerde ihaleye klabilmesi iin, iin sresine uygun olarak yllar itibariyle denein btelerinde bulunmasn salamak zere programlamann yaplm olmas zorunludur. lk yl iin ngrlen denek proje maliyetinin % 10'undan az olamaz ve balangta daha sonraki yllar iin programlanm olan denek dilimleri sonraki yllarda azaltlamaz. b) ngrlen deneklerin kullanlmasna imkan verecek sre dikkate alnarak, idarelerce ihalelerin zamannda yaplmas, birden fazla yl kapsayan ve yatrm nitelii olan ilerde (doal afetler nedeniyle yaplmas gerekenler hari) ise yln ilk dokuz aynda ihalenin sonulandrlmas esastr. c) (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 17 md.) Yapm ilerinde arsa temin edilmeden, mlkiyet, kamulatrma ve gerekli hallerde imar ilemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yaplmadan ihaleye klamaz. Uygulama projesi bulunan yapm ilerinde anahtar teslimi gtr bedel teklif alnmak suretiyle ihale yaplmas zorunludur. Ancak, doal afetler nedeniyle uygulama projesi yaplmas iin yeterli sre bulunmayan yapm ilerinde n veya kesin proje ile iin yapm srasnda belli aamalarda arazi ve zemin ettleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden nce uygulama projesi yaplamayan, bina ileri hari, yapm ilerinde ise kesin proje ile ihaleye klabilir. Bu ilerin uygulama projesi yaplabilen ksmlar iin anahtar teslimi gtr bedel, uygulama projesi yaplamayan ksmlarda ise her bir kalem i iin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yaplabilir. d) darelerce btesinin programlanmasnda, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karlatrlmasnda kullanlmak zere tespit edilen yaklak maliyet isteklilere duyurulmaz. Bu maliyete ilikin herhangi bir bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dnda hibir belgede yer verilmez. e) darelerce kanun, tzk ve ynetmeliklere gre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas halinde, en st ihale yetkilisinin onay alnmak kaydyla bu Kanunda belirtilen hizmetler iin ihaleye klabilir. f) hale dokman hazrlanmadan iln yaplamaz. ln srelerinin hesaplanmasnda ilnn yaymland gn dikkate alnr, ihale gn veya son bavuru gn dikkate alnmaz. 13 nc maddede belirtilen iln srelerine uyulmak zere, iln yaplmasna kadar geecek sre de gznne alnarak iln yaplacak yerlere yeterli sre ncesinde iln metinlerinin gnderilmesi zorunludur. g) hale iin tespit olunan tarih tatil gnne rastlamsa ihale, tekrar ilna gerek kalmakszn tatili takip eden ilk i gnnde ayn yer ve saatte yaplr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. hale saati alma saati dikkate alnarak tespit edilir. lndan sonra alma saati deise de ihale iln edilen saatte yaplr. h) Yapm ilerinde denetim ve ynetim grevlerinde bulunmayan mhendis veya mimarlarn, yapm ihalelerine girebilmeleri iin mezuniyetinden sonra geen her yl iin altm milyar lira olarak hesaplanmak zere dikkate alnr ve bu Kanunun 10 uncu maddesi kapsamndaki mesleki ve teknik yeterlilik art ilgilinin ie balad yl iin aranmaz. Yerli stekliler ile lgili Dzenlemeler MADDE 63. - Yaklak maliyeti eik deerlerin altnda kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katlmas, yaklak maliyeti eik deerlerin zerindeki ihalelerde; hizmet almlar ve yapm ilerinde btn yerli istekliler lehine, mal almlarnda ise Sanayi ve Ticaret Bakanl ile dier ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Kurum tarafndan yerli mal olarak belirlenen mallar teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranna kadar fiyat avantaj salanmas hususlarnda idarelerce ihale dokmanna hkmler konulabilir. Ancak, yabanc istekliler ile ortak giriim yapmak suretiyle ihalelere katlan yerli istekliler bu hkmden yararlanamaz. Srelerin Hesab MADDE 64. - Bu Kanunda yazl srelerin hesaplanmasnda hkm bulunmayan hallerde Borlar Kanunu hkmleri uygulanr. Tebligat MADDE 65. - Bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde yaplacak tebliler hakknda Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr. Deiiklik Yaplmas

88

MADDE 66. - Bu Kanun hkmlerine ilikin deiiklikler, ancak bu Kanuna hkm eklenmek veya bu Kanunda deiiklik yaplmak suretiyle dzenlenir. Eik Deerler ve Parasal Limitlerin Gncellenmesi MADDE 67. - Bu Kanunda belirtilen eik deerler ve parasal limitler bir nceki yln Toptan Eya Fiyat Endeksi esas alnarak Kamu hale Kurumu tarafndan gncellenir ve her yl 1 ubat tarihinden geerli olmak zere ayn tarihe kadar Resm Gazetede iln edilir. Ancak gncellemede bir milyon Trk Lirasnn altndaki tutarlar dikkate alnmaz. Bu Kanunda belirtilen eik deerler ve parasal limitler, olaanst hallerde, belirtilen tarihin dnda da Kurumun teklifi zerine Bakanlar Kurulu Karar ile gncellenebilir.

ALTINCI KISIM Son Hkmler


Uygulanmayacak Hkmler MADDE 68. - a) Bu Kanun kapsamnda yer alan ilerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu hkmleri uygulanmaz. b) Dier kanunlarn 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunundan muafiyet tanyan hkmleri ile bu Kanuna uymayan hkmleri uygulanmaz. Standart hale Dokmanlar ve Ynetmelikler GEC MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasna ynelik olarak karlacak standart ihale dokmanlar ve ynetmelikler, ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Kamu hale Kurumu tarafndan Kanunun yrrle girecei tarihe kadar hazrlanr ve Resm Gazetede yaymlanr. Bunlarn yrrle konulmasna kadar idareler, mevcut esaslar ve ynetmelik hkmlerini uygulamaya devam eder. Balanm Olan haleler GEC MADDE 2. - Bu Kanunun yrrle girdii tarihten nce ihale edilecei yazl olarak duyurulmu veya iln edilmi olan iler ilgili olduu kanun ve usullere gre sonulandrlr. Gncelleme GEC MADDE 3. - Bu Kanunda yer alan eik deerler ve parasal limitler, Kanunun Resm Gazetede yaymland tarih ile yrrle girdii tarih arasnda geen sre iin Kurum tarafndan 67 nci maddede belirtilen ekilde gncellenir. stisnalara likin Esas ve Usuller GEC MADDE 4. - a) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (b) bendine ilikin esas ve usuller ilgili kurumlar tarafndan, b) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (d) bendine ilikin esas ve usuller, Kamu hale Kurumunun uygun gr zerine, Dileri, Mill Savunma, Maliye ve Bayndrlk ve skn Bakanlklar tarafndan, c) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (f) bendi gereince yaplacak mal ve hizmet almlarna ilikin esas ve usuller, Kamu hale Kurumunun uygun gr zerine, ilgili kurumlar tarafndan, lgili kurum ve kurulularn grleri alnmak suretiyle Kanunun yrrle girecei tarihe kadar hazrlanarak, Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulur. (Deiik : 12/6/2002 - 4761/ 18 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (e) bendi gereince yaplacak almlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafndan, Devlet Malzeme Ofisinden yaplacak almlara ilikin esas ve usuller ise gerekli grlmesi halinde Maliye Bakanl tarafndan belirlenebilir. (Ek : 12/6/2002 - 4761/ 18 md.) Bu Kanunun 3 nc maddesinin (g) bendi gereince yaplacak almlarda uygulanacak esas ve usuller, Kurumun uygun gr zerine ilgili idareler tarafndan hazrlanarak, Bakanlar Kurulu karar ile yrrle konulur. Kamu hale Kurumunun Kurulmas GEC MADDE 5. - Bu Kanunun 53 nc maddesinde belirtilen Kamu hale Kurulu, Kanunun Resm Gazetede yaymland tarihi takip eden otuz gn iinde atanr. Kamu hale Kurulu yeliine yaplacak ilk atamalarda, Maliye Bakanl ile Bayndrlk ve skn Bakanlnn nerecei adaylar arasndan seilecek yelerden Bakanlar Kurulunca belirlenecek birer ye yedi yl sreyle grev yapar. Kurul, Kanunda yer alan grevleri yerine getirmek zere atand tarihi izleyen altm gn iinde Kurum tekilatn oluturarak bu tarihe kadar Kurumun faaliyete gemesini salar. Kurumun bu Kanunun yrrle girecei tarihe kadar yapaca ihalelerle ilgili esas ve usuller Kurulun nerisi zerine Bakanlar Kurulu kararyla karlacak ynetmelikle dzenlenir. Bu Kanunun 53 nc maddesinde belirtilen ynetmelikler ile nc fkrada belirtilen ynetmelik Kurumun faaliyete geecei tarihe kadar karlr.

89

Kurumun her trl giderleri, gelirleri ile karlanacak aamaya gelinceye kadar, genel bteden salanacak yardmlardan finanse edilir. GEC MADDE 6. -(Ek : 12/6/2002 - 4761/ 19 md.) Bu maddenin yrrle girdii tarihten itibaren bir yl iinde; a) Kamu kurum ve kurulularnda grevli personelden, 53 nc maddenin (h) fkrasnda saylan yksek retim kurumlarn bitirerek meslee zel yarma snav ile girilen ve belirli sreli meslek ii eitimden sonra zel bir yeterlik snav sonunda atanm olanlar ile hkimler, savclar ve bu meslekten saylanlar, b) Kurumun grev alan ile ilgili dallardan olmak kaydyla en az lisans st eitimini tamamlam niversite retim elemanlar, c) Mhendislik veya mimarlk fakltelerinde lisans eitimi yapm olanlardan en az be yl, lisans eitimini mteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans st eitim yapm olanlardan ise en az yl sre ile kamu kurum ve kurulularnda kendi grev alanyla ilgili konularda alm olanlar, Krk yandan gn almam olmalar, (a) ve (c) bentlerinde saylanlarn kamu ihale mevzuat ile ilgili yarglama, inceleme, denetleme, uygulama veya danma konularnda alm olmalar kouluyla kurumlarnn muvafakat alnmak suretiyle, Kurulca kamu ihale uzman olarak atanabilirler. 31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardmcs dndaki kadrolarna, genel bteye dahil daireler, katma bteli idareler, kamu iktisadi teebbsleri ve bunlarn bal ortaklklar, zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilie sahip kurulular ile bamsz bteli kurulularda alan personel kendilerinin istei ve kurumlarnn muvafakati ile atanabilirler. Yrrlk MADDE 69. - Bu Kanunun 53 nc maddesi ile geici 1 ve geici 5 inci maddeleri yaym tarihinde, dier maddeleri 1.1.2003 tarihinde yrrle girer. Yrtme MADDE 70. - Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. 4761 Sayl Kanunun, 4734 Sayl Kamu hale Kanununa lenemeyen Maddesi MADDE 20. - zel kanunlarla kamu tzel kiiliini ve idar ve mal zerklii haiz olarak kurulmu veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, st kurul, kurum ve kurulularn Bakan ve yelerinin aylk cretleri ile mal ve sosyal hak ve yardmlar, bu kurul, st kurul, kurum ve kurulularn fonksiyonlar, cret adaleti ve 631 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin geici 1 inci maddesi uygulamas dikkate alnarak Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenir. Bakanlar Kurulu gerektiinde cret adaletini salamak amacyla kamu grevlilerine denmekte olan temsil ve grev tazminat tavan gsterge rakamlarn katna kadar artrmaya ve artrlan miktar ierisinde kadro ve grev unvan itibaryla dzenlemeler yapmaya yetkilidir. Yukardaki fkradaki dzenleme yaplncaya kadar, Kamu hale Kurulu Bakanna, Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakanna aylk olarak denen net cret ve dier demeler toplam kadar, Kamu hale Kurulu yelerine ise Kurul Bakanna yaplan toplam demelerin yzde doksanyedisi orannda aylk net deme yaplr.

90

4.2.) KAMU HALE SZLEMELER KANUNU


KANUN NO: RESM GAZETE SAYI: 4735 24648 KABUL TARH: RESM GAZETE TARH: 05.01.2002 22.01.2002

BRNC KISIM Genel Hkmler BRNC BLM Ama, Kapsam, Tanmlar ve lkeler
Ama MADDE 1. - Bu Kanunun amac, Kamu hale Kanununa gre yaplan ihalelere ilikin szlemelerin dzenlenmesi ve uygulanmas ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam MADDE 2. - Bu Kanun, Kamu hale Kanununa tabi kurum ve kurulular tarafndan sz konusu Kanun hkmlerine gre yaplan ihaleler sonucunda dzenlenen szlemeleri kapsar. Tanmlar MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasnda Kamu hale Kanununda yer alan tanmlar geerlidir. lkeler MADDE 4. - Bu Kanuna gre dzenlenecek szlemelerde, ihale dokmannda yer alan artlara aykr hkmlere yer verilemez. Bu Kanunda belirtilen haller dnda szleme hkmlerinde deiiklik yaplamaz ve ek szleme dzenlenemez. Bu Kanun kapsamnda yaplan kamu szlemelerinin taraflar, szleme hkmlerinin uygulanmasnda eit hak ve ykmllklere sahiptir. hale dokman ve szleme hkmlerinde bu prensibe aykr maddelere yer verilemez. Kanunun yorum ve uygulanmasnda bu prensip gz nnde bulundurulur.

KNC BLM Szlemelerin Dzenlenmesi


Tip Szlemeler MADDE 5. - Bu Kanunun uygulanmasnda uygulama birliini salamak zere mal veya hizmet almlar ile yapm ilerine ilikin Tip Szlemeler Resmi Gazetede yaymlanr. darelerce yaplacak szlemeler Tip Szleme hkmleri esas alnarak dzenlenir. Szleme Trleri MADDE 6. - Kamu hale Kanununa gre yaplan ihaleler sonucunda; a) Yapm ilerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilikin mahal listelerine dayal olarak, iin tamam iin isteklinin teklif ettii toplam bedel zerinden anahtar teslimi gtr bedel szleme, b) Mal veya hizmet alm ilerinde, ayrntl zellikleri ve miktar idarece belirlenen iin tamam iin isteklinin teklif ettii toplam bedel zerinden gtr bedel szleme, c) Yapm ilerinde; n veya kesin projelere ve bunlara ilikin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alm ilerinde ise iin ayrntl zelliklerine dayal olarak; idarece hazrlanm cetvelde yer alan her bir i kaleminin miktar ile bu i kalemleri iin istekli tarafndan teklif edilen birim fiyatlarn arpm sonucu bulunan toplam bedel zerinden birim fiyat szleme, Dzenlenir. Szlemede Yer Almas Zorunlu Hususlar MADDE 7. - Bu Kanuna gre dzenlenecek szlemelerde aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur: a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm. b) darenin ad ve adresi. c) Yklenicinin ad veya ticaret unvan, tebligata esas adresi. d) Varsa alt yklenicilere ilikin bilgiler ve sorumluluklar. e) Szlemenin bedeli, tr ve sresi. f) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar. g) Szleme konusu iler iin denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei.

91

h) Ulam, sigorta, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin szleme bedeline dahil olaca. i) Vergi, resim ve harlar ile szlemeyle ilgili dier giderlerin kimin tarafndan denecei. j) Montaj, iletmeye alma, eitim, bakm-onarm, yedek para gibi destek hizmetlerine ait artlar. k) Kesin teminat miktar ile kesin teminatn iadesine ait artlar. l) Garanti istenilen hallerde sresi ve garantiye ilikin artlar. m) in yaplma yeri, teslim etme ve teslim alma ekil ve artlar. n) Gecikme halinde alnacak cezalar. o) Mcbir sebepler ve sre uzatm verilebilme artlar. p) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar. r) Yapm ilerinde i ve iyerinin sigortalanmas ile yap denetimi ve sorumluluuna ilikin artlar. s) Szlemede deiiklik yaplma artlar. t) Szlemenin feshine ilikin artlar. u) Yklenicinin szleme konusu i ile ilgili altraca personele ilikin sorumluluklar. v) hale dokmannda yer alan btn belgelerin szlemenin eki olduu. y) Anlamazlklarn zm.

KNC KISIM Szlemenin Uygulanmas BRNC BLM Fiyat Fark, Sigorta, Mcbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul lemleri
Fiyat Fark Verilebilmesi MADDE 8. - Szleme trlerine gre fiyat fark verilebilmesine ilikin esas ve usulleri tespite Kamu hale Kurumunun teklifi zerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Szlemelerde yer alan fiyat farkna ilikin esas ve usullerde szleme imzalandktan sonra deiiklik yaplamaz. ve yerinin Sigortalanmas MADDE 9. - Yapm ilerinde yklenici; iyerlerindeki her trl ara, malzeme, ihzarat, i ve hizmet makineleri, tatlar, tesisler ile yaplan iin biten ksmlar iin, zellik ve niteliklerine gre ie balama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geen sre iinde oluabilecek deprem, su baskn, toprak kaymas, frtna, yangn gibi doal afetler ile hrszlk, sabotaj gibi risklere kar ihale dokmannda belirtilen ekilde sigorta yaptrmak zorundadr. Mcbir Sebepler MADDE 10. - Mcbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aada belirtilmitir: a) Doal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgn hastalk. d) Ksm veya genel seferberlik iln. e) Gerektiinde Kurum tarafndan belirlenecek benzeri dier haller. Sre uzatm verilmesi, szlemenin feshi gibi durumlar da dahil olmak zere, idare tarafndan yukarda belirtilen hallerin mcbir sebep olarak kabul edilebilmesi iin; ykleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi olmas, taahhdn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, yklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gcnn yetmemi bulunmas, mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde yklenicinin idareye yazl olarak bildirimde bulunmas ve yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi zorunludur. Denetim, Muayene ve Kabul lemleri MADDE 11. - Teslim edilen mal, hizmet, yapm veya yaplan iin muayene ve kabul ilemleri, idarelerce kurulacak en az kiilik muayene ve kabul komisyonlar tarafndan yaplr. Mal veya yaplan i yklenici tarafndan idareye teslim edilmedike muayene ve kabul ilemleri yaplamaz. Ancak szlemesinde hkm bulunmas halinde; imalat veya retim sreci gerektiren iler, muayene ve kabul komisyonlarnn yetki ve sorumluluunu kaldrmamas artyla, ihale dokmannda belirtilen kalite ve zelliklere gre yaplp yaplmad hususunda, ilgili idare tarafndan belirli aamalarda ve aralklarla denetlenebilir. Taahhdn tamamlanan ve mstakil kullanma elverili blmleri iin ksm kabul yaplabilir.

92

KNC BLM Kesin Teminata likin Hkmler


Ek Kesin Teminat MADDE 12. - Fiyat fark denmesi ngrlerek ihale edilen ilerde, fiyat fark olarak denecek bedelin % 6's orannda, hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle veya teminat olarak kabul edilen deerler zerinden ek kesin teminat alnr. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatlarn Geri Verilmesi MADDE 13. - Taahhdn, szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirildii ve yklenicinin bu iten dolay idareye herhangi bir borcunun olmad tespit edildikten sonra alnm olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn; a) Yapm ilerinde; varsa eksik ve kusurlarn giderilerek geici kabul tutanann onaylanmasndan sonra yars, Sosyal Sigortalar Kurumundan iliiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanann onaylanmasndan sonra kalan, b) Yapm ileri dndaki ilerde Sosyal Sigortalar Kurumundan iliiksiz belgesinin getirildii saptandktan sonra; alnan mal veya yaplan i iin bir garanti sresi ngrlmesi halinde yars, garanti sresi dolduktan sonra kalan, garanti sresi ngrlmeyen hallerde ise tamam, Ykleniciye iade edilir. Yklenicinin bu i nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borlar ile cret ve cret saylan demelerden yaplan kanun vergi kesintilerinin yapm ilerinde kesin kabul tarihine, dier ilerde kabul tarihine veya varsa garanti sresinin bitimine kadar denmemesi halinde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn kesin teminatlar paraya evrilerek borlarna karlk mahsup edilir, varsa kalan ykleniciye geri verilir. in konusunun piyasadan hazr halde alnp satlan mal alm olmas halinde, Sosyal Sigortalar Kurumundan iliiksiz belgesi getirilmesi art aranmaz. ade Edilemeyen Teminatlar MADDE 14. - 13 nc maddeye gre mahsup ilemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; yapm ilerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanann onaylanmasndan, dier ilerde ise iin kabul tarihinden veya varsa garanti sresinin bitim tarihinden itibaren iki yl iinde idarenin yazl uyarsna ramen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hkmsz kalr ve bankasna iade edilir. Teminat mektubu dndaki teminatlar srenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

NC BLM Szlemede Deiiklik, Szlemenin Devri ve Feshi


Szlemede Deiiklik Yaplmas MADDE 15. - Szleme imzalandktan sonra, szleme bedelinin almamas ve idare ile yklenicinin karlkl olarak anlamas kaydyla, aada belirtilen hususlarda szleme hkmlerinde deiiklik yaplabilir: a) in yaplma veya teslim yeri. b) in sresinden nce yaplmas veya teslim edilmesi kaydyla iin sresi ve bu sreye uygun olarak deme artlar. Szlemenin Devri MADDE 16. - Szleme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazl izni ile bakasna devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki artlarn aranmas zorunludur. Ayrca, isim ve stat deiiklii gerei yaplan devirler hari olmak zere, bir szlemenin devredildii tarihi takibeden yl iinde ayn yklenici tarafndan baka bir szleme devredilemez veya devir alnamaz. zinsiz devredilen veya devir alnan veya bir szlemenin devredildii tarihi takibeden yl iinde devredilen veya devir alnan szlemeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakknda 20, 22 ve 26 nc madde hkmleri uygulanr. Yklenicinin lm, flas, Ar Hastal, Tutukluluu veya Mahkumiyeti MADDE 17. - Yklenicinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aadaki hkmler uygulanr: a) Yklenicinin lm halinde, szleme feshedilmek suretiyle hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek kesin teminatlar ve varsa dier alacaklar varislerine verilir. Ancak, ayn artlar tayan ve

93

talepte bulunan varislere idarenin uygun grmesi halinde, lm tarihini izleyen otuz gn iinde varsa ek teminatlar dahil taahhdn tamam iin gerekli kesin teminat vermeleri artyla szleme devredilebilir. b) Yklenicinin iflas etmesi halinde, szleme feshedilerek yasaklama hari hakknda 20 ve 22 nci maddeye gre ilem yaplr. c) Ar hastalk, tutukluluk veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti nedeni ile yklenicinin taahhdn yerine getirememesi halinde, bu durumun oluunu izleyen otuz gn iinde yklenicinin teklif edecei ve ilgili idarenin kabul edecei birinin vekil tayin edilmesi kouluyla taahhde devam edilebilir. Ancak, yklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmamas halinde, yerine ilgililerce ayn sre iinde genel hkmlere gre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hkmlerin uygulanmamas halinde, szleme feshedilerek yasaklama hari haklarnda 20 ve 22 nci maddeye gre ilem yaplr. Yklenicinin Ortak Giriim Olmas Halinde lm, flas, Ar Hastalk, Tutukluluk veya Mahkumiyeti MADDE 18. - Ortak giriimlerce yerine getirilen taahhtlerde, ortak giriimi oluturan kiilerden birinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu, zgrl kstlayc bir cezaya mahkum olmas veya dalmas szlemenin devamna engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmi ise, pilot ortan gerek veya tzel kii olmasna gre iflas, ar hastalk, tutukluluk, zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyet veya dalma hallerinde, szleme feshedilerek yasaklama hari haklarnda 20 ve 22 nci maddeye gre ilem yaplr. Pilot ortan lm halinde ise szleme feshedilmek suretiyle yaplm olan iler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumlarn oluunu izleyen otuz gn iinde dier ortaklarn teklifi ve idarenin uygun grmesi halinde de, teminat dahil o i iin pilot ortan yklenmi olduu sorumluluklarn stlenilmesi kaydyla szleme yenilenerek ie devam edilebilir. Pilot ortak dndaki ortaklardan birinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu, zgrl kstlayc bir cezaya mahkum olmas veya dalmas halinde, dier ortaklar teminat dahil iin o ortaa ykledii sorumluluklar da stlenerek taahhd yerine getirirler. Yklenicinin Szlemeyi Feshetmesi MADDE 19. - Szleme yapldktan sonra mcbir sebep halleri dnda yklenicinin mali acz iinde bulunmas nedeniyle taahhdn yerine getiremeyeceini gerekeleri ile birlikte yazl olarak bildirmesi halinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir. darenin Szlemeyi Feshetmesi MADDE 20. - Aada belirtilen hallerde idare szlemeyi fesheder: a) Yklenicinin taahhdn ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ii sresinde bitirmemesi zerine, ihale dokmannda belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak zere, idarenin en az yirmi gn sreli ve nedenleri aka belirtilen ihtarna ramen ayn durumun devam etmesi, b) Szlemenin uygulanmas srasnda yklenicinin 25 inci maddede saylan yasak fiil veya davranlarda bulunduunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir. Szlemeden nceki Yasak Fiil veya Davranlar Nedeniyle Fesih MADDE 21. - Yklenicinin, ihale srecinde Kamu hale Kanununa gre yasak fiil veya davranlarda bulunduunun szleme yapldktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir. Ancak, taahhdn en az % 80'inin tamamlanm olmas ve taahhdn tamamlattrlmasnda kamu yarar bulunmas kaydyla; a) vedilii nedeniyle taahhdn kalan ksmnn yeniden ihale edilmesi iin yeterli srenin bulunmamas, b) Taahhdn baka bir ykleniciye yaptrlmasnn mmkn olmamas, c) Yklenicinin yasak fiil veya davrannn taahhdn tamamlamasn engelleyecek nitelikte olmamas, Hallerinde, idare szlemeyi feshetmeksizin ykleniciden taahhdn tamamlamasn isteyebilir ve bu takdirde yklenici taahhdn tamamlamak zorundadr. Ancak bu durumda, yklenici hakknda 26 nc madde hkmne gre ilem yaplr ve ykleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle de tahsil edilebilir. Szlemenin Feshine likin Dzenlemeler MADDE 22. - 19 uncu maddeye gre yklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine gre belirlenen srenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye gre ise tespit

94

tarihi itibariyle szleme feshedilmi saylr. Bu tarihleri izleyen yedi gn iinde idare tarafndan fesih karar alnr. Bu karar, karar tarihini izleyen be gn iinde ykleniciye bildirilir. 19, 20 ve 21 inci maddelere gre szlemenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alnd tarihten gelir kaydedilecei tarihe kadar Devlet statistik Enstitsnce yaymlanan aylk toptan eya fiyat endeksine gre gncellenir. Gncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar arasndaki fark ykleniciden tahsil edilir. Hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle teminat alnan hallerde, alkonulan tutar gelir kaydedilecei gibi, szlemenin feshedildii tarihten sonra yaplmayan i miktarna isabet eden teminat tutar da birinci fkra hkmne gre gncellenerek ykleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, yklenicinin borcuna mahsup edilemez. 19, 20 ve 21 inci maddelere gre szlemenin feshedilmesi halinde, ykleniciler hakknda 26 nc madde hkmlerine gre ilem yaplr. Ayrca, szlemenin feshi nedeniyle idarenin urad zarar ve ziyan ykleniciye tazmin ettirilir. Mcbir Sebeplerden Dolay Szlemenin Feshi MADDE 23. - Mcbir sebeplerden dolay szlemenin feshedilmesi halinde, hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. ngrlemeyen Durumlar Nedeniyle in Tasfiyesi MADDE 24. - Hizmet veya yapm szlemelerinde, ngrlemeyen durumlar nedeniyle iin, szleme bedelinin zerinde bir art ile tamamlanabileceinin tespit edilmesi halinde, hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, iin tamamnn ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

NC KISIM Yasaklar ve Sorumluluklar


Yasak Fiil ve Davranlar MADDE 25. - Szlemenin uygulanmas srasnda aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr: a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla szlemeye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek. b) Sahte belge dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek. c) Szleme konusu iin yaplmas veya teslimi srasnda hileli malzeme, ara veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarna aykr, eksik, hatal veya kusurlu imalat yapmak. d) Taahhdn yerine getirirken idareye zarar vermek. e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararna kullanmak veya 29 uncu madde hkmlerine aykr hareket etmek. f) Mcbir sebepler dnda, ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak taahhdn yerine getirmemek. g) Szlemenin 16 nc madde hkmne aykr olarak devredilmesi veya devir alnmas. halelere Katlmaktan Yasaklama MADDE 26. - 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler hakknda fiil veya davranlarnn zelliine gre, szlemeyi uygulayan bakanlk veya ilgili veya bal bulunulan bakanlk tarafndan bir yldan az olmamak zere iki yla kadar bu Kanun kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilir. Haklarnda yasaklama karar verilen tzel kiilerin ahs irketi olmas halinde irket ortaklarnn tamam hakknda, sermaye irketi olmas halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olan gerek veya tzel kii ortaklar hakknda birinci fkra hkmne gre yasaklama karar verilir. Haklarnda yasaklama karar verilenlerin gerek veya tzel kii olmas durumuna gre; ayrca bir ahs irketinde ortak olmalar halinde bu ahs irketi hakknda da, sermaye irketinde ortak olmalar halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olmalar kaydyla bu sermaye irketi hakknda da ayn ekilde yasaklama karar verilir. Bu fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler, yasaklama kararnn yrrle girdii tarihe kadar ayn idare tarafndan yaplacak ihalelere de itirak ettirilmezler. Yasaklama kararlar, yasaklamay gerektiren fiil veya davrann tespit edildii tarihi izleyen en ge otuz gn iinde verilir.Verilen bu karar Resmi Gazetede yaymlanmak zere en ge onbe gn iinde

95

gnderilir ve yaym tarihinde yrrle girer. Bu kararlar Kamu hale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katlmaktan yasakl olanlara ilikin siciller tutulur. dareler, 25 inci maddede belirtilen yasaklamay gerektirir bir durumla karlatklar takdirde, gereinin yaplmas iin bu durumu ilgili veya bal bulunulan bakanla bildirmekle ykmldr. Yklenicilerin Ceza Sorumluluu MADDE 27. - tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranlardan Trk Ceza Kanununa gre su tekil eden fiil veya davranlarda bulunan gerek veya tzel kiiler ile o iteki ortak veya vekilleri hakknda Trk Ceza Kanunu hkmlerine gre ceza kovuturmas yaplmak zere yetkili Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Hkmolunacak cezann yansra, idarece 26 nc maddeye gre verilen yasaklama kararnn biti tarihinden itibaren uygulanmak artyla bir yldan az olmamak zere yla kadar bu Kanun kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan mahkeme kararyla 26 nc maddenin ikinci fkrasnda saylanlarla birlikte yasaklanrlar. Bu Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranlar nedeniyle haklarnda mkerrer ceza hkmolunanlar ile bu kiilerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduu sermaye irketleri veya bu kiilerin orta olduu ahs irketleri, mahkeme karar ile srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanr. Bu madde hkmlerine gre; mahkeme karar ile yasaklananlar ve ceza hkmolunanlar, Cumhuriyet Savclklarnca sicillerine ilenmek zere Kamu hale Kurumuna, meslek sicillerine ilenmek zere de ilgili meslek odalarna bildirilir. Srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlara ilikin mahkeme kararlar, Kamu hale Kurumunca bildirimi izleyen onbe gn iinde Resmi Gazetede yaymlanmak suretiyle duyurulur. Grevlilerin Ceza Sorumluluu MADDE 28. - Muayene ve kabul komisyonlarnn bakan ve yeleri, yap denetim grevlileri ve ihtiyacn karlanma srecindeki her aamada grev alan dier ilgililerin, grevlerini kanun gereklere uygun veya tarafszlkla yapmadklarnn, taraflardan birinin zararna yol aacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarnn tespiti halinde, haklarnda ilgili mevzuatlar gereince disiplin cezas uygulanr. Ayrca, fiil veya davranlarnn zelliine gre haklarnda ceza kovuturmas da yaplr ve hkmolunacak ceza ile birlikte taraflarn uradklar zarar ve ziyan genel hkmlere gre kendilerine tazmin ettirilir. Haklarnda kamu davas almasna karar verilen idare grevlileri yarglama sonuna kadar bu Kanun kapsamna giren ilerde grevlendirilemezler. Bu Kanun kapsamna giren ilerden dolay yarg organlarnca herhangi bir ceza verilmi olanlar, bu Kanun kapsamna giren btn kamu kurum ve kurulularnca bu Kanunun ve ilgili dier mevzuatn uygulanmas ile grevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve grev alamazlar. Bilgi ve Belgeleri Aklama Yasa MADDE 29. - Bu Kanunun uygulanmasnda grevliler ile danmanlk hizmeti sunanlar; yklenicilerin i ve ilemlerine, teknik ve mali yaplarna ilikin olarak gizli kalmas gereken bilgi ve belgeleri ifa edemezler, kendilerinin veya nc ahslarn yararna kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakknda ilgisine gre 26 veya 28 inci maddede belirtilen meyyideler uygulanr. Yapm lerinde Yklenicilerin ve Alt Yklenicilerin Sorumluluu MADDE 30. - Yapm ilerinde yklenici ve alt ykleniciler, yapnn fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamas, hileli malzeme kullanlmas ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan, yapnn tamam iin ie balama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olaca gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de onbe yl sreyle mteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre yklenici ve alt yklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca haklarnda 27 nci madde hkmleri uygulanr. Yap Denetim Grevlilerinin Sorumluluu MADDE 31. - Yap denetimini yerine getiren idare grevlileri, denetim eksiklii nedeniyle iin fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamasndan ortaya kan zarar ve ziyandan onbe yl sre ile yklenici ile birlikte mteselsilen sorumludur. Ayrca haklarnda 28 inci madde hkmleri uygulanr. Danmanlk Hizmeti Sunucularnn Sorumluluu MADDE 32. - Danmanlk hizmetlerinde; tasarm hatas, uygulama yanll, denetim eksiklii, hatal yaklak maliyet tespiti, ilerin yrrlkteki mevzuata uygun olarak yaplmamas, meslek ahlakna uygun davranlmamas, bilgi ve deneyimin idarenin yararna kullanlmamas ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu dorudan, yap denetimi hizmetinin sunulduu durumda ise yapm iini stlenen yklenici ve alt yklenicilerle birlikte onbe yl sre ile mteselsilen sorumludur.

96

Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca haklarnda 27 nci madde hkmleri uygulanr. Tedarikilerin Sorumluluu MADDE 33. - Tedarikiler taahhtleri erevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanlmas, taahhdn szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan dorudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre tedarikiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca haklarnda 27 nci madde hkmleri uygulanr. Hizmet Sunucularnn Sorumluluu MADDE 34. - Hizmet sunucular taahhtleri erevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seilmesi, verilmesi veya kullanlmas, tasarm hatas, uygulama yanll, denetim eksiklii, taahhdn szleme ve artname hkmlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan dorudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca haklarnda 27 nci madde hkmleri uygulanr.

DRDNC KISIM eitli Hkmler


Teminat MADDE 35. - Bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde, Kamu hale Kanununun teminatlara ilikin hkmleri uygulanr. Hkm Bulunmayan Haller MADDE 36. - Bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde Borlar Kanunu hkmleri uygulanr. Tebligat MADDE 37. - Bu Kanunda hkm bulunmayan hallerde yaplacak tebliler hakknda Tebligat Kanunu hkmleri uygulanr. Deiiklik Yaplmas MADDE 38. - Bu Kanun hkmlerine ilikin deiiklikler, ancak bu Kanuna hkm eklenmek veya bu Kanunda deiiklik yaplmak suretiyle dzenlenir.

BENC KISIM Son Hkmler


Uygulanmayacak Hkmler MADDE 39. - a) Kamu hale Kanununa gre yaplan ihalelere ilikin dzenlenen szlemeler asndan 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu hkmleri uygulanmaz. b) Dier kanunlarn 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunundan muafiyet tanyan hkmleri ile bu Kanuna uymayan hkmleri uygulanmaz. Tip Szlemelerin Hazrlanmas GEC MADDE 1. - Bu Kanunun uygulanmasna ynelik olarak karlacak tip szlemeler, ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak Kamu hale Kurumu tarafndan Kanunun yrrle girecei tarihe kadar hazrlanr ve Resmi Gazetede yaymlanr. Bunlarn yrrle konulmasna kadar idareler, mevcut szleme esas ve hkmlerini uygulamaya devam ederler. Yrrlk MADDE 40. - Bu Kanun 1.1.2003 tarihinde yrrle girer. Yrtme MADDE 41. - Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

97

4.3.) YAPIM LER HALELER UYGULAMA YNETMEL


BRNC KISIM Genel Hkmler BRNC BLM Uygulama lkeleri
Ama ve kapsam Madde 1- Bu Ynetmelik, 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsamndaki idarelerin, bu Kanuna gre gerekletirecekleri yapm ileri ihalelerinde uygulayacaklar esas ve usulleri dzenlemek amacyla hazrlanmtr. Hukuki dayanak Madde 2- Bu Ynetmelik, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 53 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr. Tanmlar Madde 3- Bu Ynetmeliin uygulanmasnda 4734 sayl Kamu hale Kanununun 4 nc maddesindeki tanmlar yannda; Eik deer : lanlara ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj salanmasna ilikin hkmlerin uygulanmasnda kullanlmak zere 4734 sayl Kanunun 8 inci maddesinde yapm ileri iin belirlenen ve ayn Kanunun 67 nci maddesi uyarnca gncellenen parasal limitleri, Benzer i : hale konusu i veya iin blmleriyle nitelik ve byklk bakmndan benzerlik gsteren, ayn veya benzer inaat usul ve teknii gerektiren, tesis, makine, tehizat ve dier ekipman ile mali g, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer zellik ve glkteki ileri, deneyim belgesi : steklinin ihale konusu i veya benzer ilerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Ynetmelikte yazl esas ve usullere gre dzenlenen, verilen ve deerlendirilen; i bitirme belgesi, i durum belgesi, i ynetme belgesi ve i denetleme belgelerini, Yaklak maliyet : hale yaplmadan nce idarece her trl fiyat aratrmas yaplarak katma deer vergisi hari olmak zere hesaplanan ve dayanaklar ile birlikte bir hesap cetvelinde gsterilen ve ihale sonulanncaya kadar gizlilii korunan, ihale konusu yapm iinin ngrlen bedelini ifade eder. Temel ilkeler Madde 4- dareler yapacaklar ihalelerde; saydaml, rekabeti, eit muameleyi, gvenirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur. Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece mal alm, hizmet alm ve yapm ileri bir arada ihale edilemez. Eik deerlerin altnda kalmak amacyla yapm ileri ksmlara blnemez. halelerde, ak ihale usul ve belli istekliler arasnda ihale usul temel usullerdir, dier ihale usulleri ancak Kanunda belirtilen zel hallerde kullanlabilir. denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz. lgili mevzuat gereince evresel Etki Deerlendirme (ED) raporu gerekli olan ilerde ihaleye klabilmesi iin ED olumlu belgesinin alnm olmas zorunludur. Ancak, olaanst haller ve deprem durumlarnda ED raporu aranmaz. Yapm ileri ihalelerinde idarelerce uyulmas zorunlu hususlar Madde 5 Yapm ilerinde, ihaleye klmadan nce idarelerin aada belirtilen hususlara uymalar zorunludur : a) Birden fazla yl kapsayan ilerde ihaleye klabilmesi iin, iin sresine uygun olarak yllar itibariyle denein btelerinde bulunmasn salamak zere programlamann yaplm olmas zorunludur. lk yl iin ngrlen denek proje maliyetinin % 10undan az olamaz ve balangta daha sonraki yllar iin programlanm olan denek dilimleri sonraki yllarda azaltlamaz.

98

b) ngrlen deneklerin kullanlmasna imkan verecek sre dikkate alnarak, idarelerce ihalelerin zamannda yaplmas, birden fazla yl kapsayan ve yatrm nitelii olan ilerde (doal afetler nedeniyle yaplmas gerekenler hari) ise yln ilk dokuz aynda ihalenin sonulandrlmas esastr. c) Yapm ilerinde arsa temin edilmeden, mlkiyet, kamulatrma ve gerekli hallerde imar ilemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yaplmadan ihaleye klamaz. Uygulama projesi bulunan yapm ilerinde anahtar teslimi gtr bedel teklif alnmak suretiyle ihale yaplmas zorunludur. Ancak, doal afetler nedeniyle uygulama projesi yaplmas iin yeterli sre bulunmayan yapm ilerinde n veya kesin proje ile, iin yapm srasnda belli aamalarda arazi ve zemin ettleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden nce uygulama projesi yaplamayan, bina ileri hari, yapm ilerinde ise kesin proje ile ihaleye klabilir. Bu ilerin uygulama projesi yaplabilen ksmlar iin anahtar teslimi gtr bedel, uygulama projesi yaplamayan ksmlarda ise her bir kalem i iin birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yaplabilir. Yerli istekli MADDE 6 - Yerli istekli; Trkiye Cumhuriyeti vatanda gerek kiiler ile bu gerek kiilerin oluturduu tzel kiiliklerdir. Bir tzel kiiliin yerli istekli saylabilmesi iin; a) Limited irketlerde; ortaklarn, b) Anonim irketlerde; nama yazl hisse senetlerine sahip olanlarn, c) Komandit irketlerde; ortaklarn ve hissedarlarn, d) Kollektif irketlerde; ortaklarn, e) Vakflarda; kurucularn, f) Derneklerde; yelerin, g) Kooperatiflerde; ortaklarn, h) lgili mevzuat gerei tzel kiilie haiz olar kurum ve kurulularda; ortaklarnn, yelerinin veya kurucularnn tamamnn, Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmas gerekir. Yukarda belirtilen tzel kiilerin ortaklar arasnda baka tzel kiilerin bulunmas durumunda ayn artlar, bu ortak tzel kiiler iin de aranr. Ortak giriim isteklilerde bu artlar, her ortak iin ayr ayr aranr. Katlmclarn yerli istekli olup olmadna ilikin belgeler, sadece yerli isteklilerin katlabilecei ihaleler ile yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanaca belirtilen ihalelerde istenir. Gerek kiiler, ihaleye bavuru belgeleri ile birlikte Trkiye Cumhuriyeti vatanda olduklarna dair nfus czdan suretini sunarlar. Tzel kiiler ise ihaleye bavuru belgeleri ile birlikte, yelerinin, ortaklarnn, hissedarlarnn veya kurucularnn tamamnn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olduunu belirten bir beyanname verirler ve bu beyannameye durumlarna uygun aadaki belgeleri eklerler: a) zelletirme programnda olan kurulular: zelletirme daresi Bakanlnca dzenlenen belge, b) Kamu ktisadi Teebbsleri messeseleri: Bal olduu Kamu ktisadi Teebbsnce dzenlenen belge, c) Bal ortaklklar ve itirakler: Anonim irket statsnde olduklarndan, anonim irketlerden istenecek belgeler, d) Vakflar: Vakflar Genel Mdrlnce tutulan merkezi sicile kaytl olduklarna dair merkezi sicil kaydnn rnei veya Resmi Gazete rnei ile kurucularn tabiyetini gsteren nfus kaytlar, e) Dernekler :Son genel kurul toplantsna ait hazirun listesi, f) Anonim irketler: 1) Paylar senede veya ilmhabere balanmamsa, ortaklk pay defterinin noter onayl sureti, 2) Paylar nama yazl senede balanmsa, ortaklk pay defterinin noter onayl rnei ile ortaklk pay defterinde ortak olarak ad geenlerin pay devri yapmadklar yolunda resmi ve yazl beyan, g) Limited irketler: Ticaret sicili kayd ve pay defterinin noter onayl sureti, h) Komandit irketler: Ticaret sicili kayd, i) Payl komandit irketler: Ticaret sicili kayd, j) Kollektif irketler: Ticaret sicili kayd, k) Kooperatifler: Sanayi ve Ticaret Bakanlnca dzenlenen belge, l) Dier tzel kiilikler : lgili mercilerce dzenlenen belge. htiya duyulmas halinde idare, yelerinin, ortaklarnn, hissedarlarnn veya kurucularnn Trkiye Cumhuriyeti vatanda olduklarnn belgelendirilmesi amacyla nfus kayt bilgilerini isteyebilir.

99

KNC BLM Yaklak Maliyet


Yaklak maliyetin tespiti ve gizlilii Madde 7- hale yaplmadan nce idare tarafndan, bu Ynetmelikte belirlenen esas ve usullere gre ihtiya konusu yapm iinin yaklak maliyeti tespit edilir. dareler, ihale konusu yapm iinin yaklak maliyetini dikkate alarak ihalenin eik deerlerin altnda kalp kalmadn belirler. Yaklak maliyet, bu Ynetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarnca ayrntl miktar ve fiyat aratrmas yaplmak suretiyle gereki biimde tespit edilir ve dayanaklar ile birlikte bir hesap cetvelinde gsterilir. darelerce, ihale ncesi tespit edilen yaklak maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye onay belgesi ve eki hesap cetveli dnda hibir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklak maliyetin ihale sonulanncaya kadar gizliliinin korunmas zorunludur. Yaklak maliyet hesabna esas miktarlarn tespiti Madde 8- Yaklak maliyet hesabna esas miktarlarn tespiti iin ncelikle aada yer alan almalarn yaplmas gereklidir. a) Arazi ve zemin etdnn yaplmas Uygulama projesi zerinden anahtar teslimi gtr bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapm ilerinde arazi ve zemin ett almalarnn; n ve/veya kesin proje zerinden birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapm ilerinde ise, mmkn olan arazi ve zemin ett almalarnn yaplm olmas zorunludur. b) Proje zorunluluu Bina ilerinde uygulama projesi, dier yapm ilerinin uygulama projesi yaplabilen ksmlar iin uygulama projesi, yaplamayan ksmlar iin kesin proje; doal afetler nedeniyle uygulama projesi yaplmas iin yeterli sre bulunmayan yapm ilerinde ise, n ve/veya kesin projenin hazrlanmas ve yaklak maliyetin sz konusu projelere dayanlarak hesaplanmas gerekir. c) Mahal listesi hazrlanmas n, kesin veya uygulama projelerine dayal olarak, yapm iinin bnyesindeki imalat kalemlerinin yaplaca yerleri gsteren ve yaklak maliyetin hazrlanmasna esas tekil eden mahal listeleri hazrlanr. d) Metraj listelerinin hazrlanmas hale konusu yapm iine ait proje ve mahal listelerindeki l ve tariflere gre iin bnyesine giren imalatlarn hangi ksmda ve ne miktarda yaplacann belirlenmesi amacyla; anahtar teslimi gtr bedel teklif almak suretiyle ihale edilecek yapm ilerinde i kalemi ve/veya i grubu, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapm ilerinde ise i kalemi eklinde metraj listeleri dzenlenir. e) Uygulama projesi yaplamayan onarm ileri Uygulama projesi yaplmas mmkn olmayan onarm ilerinde, hazrlanan rlevelere dayal olarak dzenlenen mahal listeleri ve metrajlara gre yaklak maliyet hesaplanr. f) Birim fiyat ve imalat tariflerinin hazrlanmas n ve/veya kesin projeye dayal olarak birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilecek yapm ilerinde, idareler, i kaleminin adn, yapm artlarn, l eklini, birimini, birim fiyata dahil ve hari unsurlar ihtilafa meydan vermeyecek biimde teknik olarak aklayan birim fiyat tarifleri hazrlar. Anahtar teslimi gtr bedeli ilerde ise, uygulama projeleri ve mahal listelerine dayal olarak imalat i kalemleri veya i gruplarnn teknik tarif ve zellikleri belirlenir. Yaklak maliyet hesabna esas fiyat ve rayilerin tespiti Madde 9- darelerce, ihale konusu yapm iine ait yaklak maliyet; a) Kamu idarelerince belirlenmi, iin niteliine uygun yap yaklak maliyetlerinden, rayilerinden ve birim fiyatlarndan, b) lgili meslek odalar, niversiteler veya benzeri kurulularca belirlenen fiyatlardan, c) Yklenici veya alt yklenici olarak faaliyet gsteren konusunda deneyimli kii ve kurululardan alnacak yap maliyet deerlerinden biri veya birka birlikte kullanlmak ve gerekli dier fiyat aratrmalar yaplmak suretiyle belirlenir. Kamu idarelerine ait yap yaklak maliyetlerinin, birim fiyatlarn, rayilerin ve fiyat analizlerinin yaplacak i veya i kaleminin niteliine uymad, iin yapm teknii ile ilgili teknolojik

100

aamay ve/veya gerek piyasa rayilerini yanstmad durumlarda, sz konusu fiyat ve analizler esas alnmaz, idarece yaplacak gereki maliyet analiz ve tespitleri kullanlr. in btn, i grubu, i kalemi ve malzeme rayici baznda yaplacak piyasa aratrmasna dayal fiyat tespitlerinde; imalatn ve/veya malzemenin yapmclarndan, reticilerinden, ana bayilerinden, toptanclarndan, yetkili satclarndan ve satclarndan fiyatlar veya proforma faturalar alnmak ve gerekli karlatrmalar yaplmak suretiyle uygun fiyatlar belirlenir. Tereddt edilen fiyatlarn gerek piyasa rayilerine uygun olup olmad hususu Ticaret ve/veya Sanayi Odalarndan alnacak yazl rayilerle netletirilir. Fiyat aratrmas iin yaplan almalarda fiyat sorulacak kii ve kurululara yazlan yazda fiyat tespit edilecek i grubu, i kalemi veya malzemenin ayrntl zellikleri ve standardna yer verilir, fiyat istenecek kii ve kurululara ayn koullar tayan yazlarla bavurulur ve fiyatlar Katma Deer Vergisi hari istenir. stenen zellikleri tamayan fiyat bildirim ve proforma faturalar dikkate alnmaz. Yaklak maliyetin hesaplanmas Madde 10- Bu Ynetmelik hkmlerine uygun biimde i kalemi ve/veya i grubu eklinde tespit edilen imalat miktarlarnn bu Ynetmeliin 9 uncu maddesine gre belirlenen fiyatlarla arpm sonucu bulunan tutar KDV hari olarak hesaplanr ve bulunan bu tutara iin nitelii dikkate alnarak %25 orannda kar ve genel gider karl eklenmek suretiyle yaklak maliyet tespit edilir. Buna ilikin hesap cetveli hazrlayanlarca imzalanmak suretiyle onay belgesi ekine konulmak zere ihale yetkilisine sunulur. darece malzeme verilmesi halinde yaklak maliyetin hesab Madde 11- hale konusu yapm iinin bnyesine girecek malzemelerden bir ksmnn idarece verilmesi durumunda; yaklak maliyet hesab idarece verilecek malzemelerin bedeli hari tutularak belirlenir ve bu malzemelerin listesi ihale yetkilisine sunulacak yaklak maliyet hesap cetvelinin ekine konulur. Yaklak maliyetin danmanlk hizmet sunucularna tespit ettirilmesi Madde 12- darenin kanun, tzk ve ynetmeliklere gre istihdam ettii personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas halinde, en st ihale yetkilisinin onay alnmak kaydyla, yaklak maliyet tespiti hizmeti, danmanlk hizmet sunucularna ihale edilmek suretiyle de karlanabilir. Yaklak maliyetin kullanlmas, gncellenmesi ve yeniden hesaplanmas Madde 13- denei bulunmayan iler iin ihaleye klamayacandan idareler btelerini hazrlarken ihale konusu yaplacak her i iin yaklak maliyeti tespit eder. denek miktarnn belirlenmesinde ise bu yaklak maliyete katma deer vergisi de dahil edilir. Tespit edilen yaklak maliyetin belirlendii tarihten ihalenin ilk ilan tarihine kadar geerliliini koruyamayabilecei dikkate alnarak, idarelerce gerek duyulduunda bu maliyetler Devlet statistik Enstits tarafndan yaymlanan aylk TEFE (Toptan Eya Fiyatlar Aylk ndeks Blteninin Tablo-2 deki Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar blmnn Genel satrna ait Toplam) oranlar zerinden gncellenir. Ancak zerinden bir yl getii halde ihale edilemeyen yapm ilerinin yaklak maliyeti idareler tarafndan yeniden hesaplanr. Yaklak maliyete ilikin gizliliin korunmas Madde 14- Yaklak maliyetin tespiti almalarna katlan veya bu bilgiye sahip olan kiiler ihale sonulanncaya kadar yaklak maliyetin gizliliini korumak zorundadr. Bu gizlilik esasn ihlal edenler hakknda 4734 sayl Kamu hale Kanununun 61 inci maddesinde belirtilen yaptrmlar uygulanr.

NC BLM Uygulanacak hale Usulnn Tespit Edilmesi


Uygulanacak ihale usulnn tespiti Madde 15- dare tarafndan, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 18 ila 22 nci maddeleri dorultusunda, uygulanacak ihale usul belirlenir. Bu belirleme yaplrken ncelik ak ihale usulne verilir. Ancak, yaplacak iin tr, nitelii, uzmanlk ve/veya yksek teknoloji gerektirmesi, yaklak maliyeti ve

101

ivedilii gibi kriterler esas alnarak, Kanunda belirtilen hallerde belli istekliler arasnda ihale usul veya pazarlk usul ya da dorudan temin yolu ile de ihale yaplabilir. Ak ihale usul Madde 16- Ak ihale usul, btn isteklilerin teklif verebildii usuldr. Belli istekliler arasnda ihale usul Madde 17- Yapm iinin uzmanlk ve/veya yksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle ak ihale usulnn uygulanamad yapm ilerine ait ihaleler, teklif verebilecek nitelikte adaylar semek zere n yeterlik deerlendirmesi yaplmas suretiyle belli istekliler arasnda yaplabilir. Pazarlk usul Madde 18- Aada belirtilen hallerde yapm ileri pazarlk usul ile ihale edilebilir: a) Ak ihale usul veya belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplan ihale sonucunda teklif kmayan yapm ileri, b) Doal afetler, salgn hastalklar, can veya mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafndan nceden ngrlemeyen olaylarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas, c) Savunma ve gvenlikle ilgili zel durumlarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas, d) halenin, aratrma ve gelitirme srecine ihtiya gsteren ve seri retime konu olmayan nitelikte olmas, e) hale konusu yapm iinin zgn nitelikte ve karmak olmas nedeniyle teknik ve mal zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi. Dorudan temin Madde 19- Aada belirtilen hallerde ihtiyalarn ilan yaplmakszn dorudan temini usulne bavurulabilir: a) in sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi, b) Sadece gerek veya tzel tek kiinin i ile ilgili zel bir hakka sahip olmas, c) Yaplacak iin yaklak maliyetinin 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 inci maddesi (d) bendinde belirtilen ve Kamu hale Kurumunca gncellenen miktar amamas,

DRDNC BLM hale ve n Yeterlik Dokmanlar


hale ve n yeterlik dokmannn ierii Madde 20- dare tarafndan hazrlanacak olan ihale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artname ile szleme tasars, iin projesini de kapsayan teknik artname ve gerekli dier belge ve bilgiler bulunur. Belli istekliler arasnda ihale edilecek yapm ilerinde n yeterlik dokmannda adaylarda aranlan artlara, n yeterlik kriterlerine ve gerekli dier belge ve bilgilere yer verilir. Pazarlk usul ile ihale edilecek yapm ilerinde ihale dokmannda isteklilerin yeterliinin tespiti iin belirlenen deerlendirme kriterlerine yer verilir. hale ve n yeterlik dokmanlarnn hazrlanmas Madde 21- dare, ihtiya duyduu yapm iinin ihale edilebilmesi iin gerekli dokmanlar, Kamu hale Kurumu tarafndan karlan standart ihale dokmanlarn esas alarak hazrlar. darelerce ihale dokmanlarnn hazrlanmasnda, belirlenen ihale usul ve szleme trne gre bu Ynetmeliin ekinde yer alan; a) Standart Formlar (EK : 1), b) Ak hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artname (EK :2) , c) Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesi (EK : 3), d) Belli stekliler Arasnda hale Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artname (EK : 4),

102

e) Pazarlk Usul ile hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip dari artname (EK : 5), f) Yapm lerine Ait Tip Szleme (Anahtar Teslimi Gtr Bedel ler in) (EK : 6), g) Yapm lerine Ait Tip Szleme (Teklif Birim Fiyatl ler in) (EK : 7), h) Yapm leri Genel artnamesi (EK : 8) ve Kamu hale Kurumunca karlan dier mevzuat esas alnr. dare, ilan yaplacak hallerde ihale dokmann ilk ilan tarihine kadar kesinletirir. Belli istekliler arasnda ihale usul ile gerekletirilecek yapm ileri ihalelerinde, n yeterlik dokman ile ihale dokman, n yeterlik ilan tarihine kadar hazrlanr. dari artnameler Madde 22- dareler, hangi ihale usuln uygulayacak ise, o usule gre bu Ynetmelik ekinde yer alan Tip dari artnameyi esas alarak ihale edecei ie ilikin idari artnamesini hazrlar. Tip dari artnamelerde bo braklan ve idarelerin tercihine gre doldurulmak zere dipnota alnan hususlar iin zellii ve ihale usulne gre 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuatn emredici hkmlerine aykr olmamak kouluyla idarelerce dzenlenir. Ayrca, idareler Tip dari artnamelerde dzenlenmeyen ve iin zelliine gre dzenlenmesine gerek duyulan hususlar da, ihale konusu yapm iinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu, ilgili mevzuatn emredici hkmleri ve Kamu hale Kurumu tarafndan karlan ynetmelik, tebli, genelge, artname ve dier dzenleyici ilemlere aykr olmamak kouluyla , maddeler halinde dzenleme yaparak Tip dari artnamelerde yer alan Dier Hususlar blmne eklerler. n yeterlik artnameleri Madde 23- dareler, belli istekliler arasnda ihale usul ile yapacaklar yapm ihalelerinde, n yeterlik artnamelerini, bu Ynetmelik ekinde yer alan Belli stekliler Arasnda hale Usul le hale Edilen Yapm lerinde Uygulanacak Tip n Yeterlik artnamesi ni esas alarak hazrlar. Sz konusu artnamede bo braklan ve idarelerin tercihine gre doldurulmak zere dipnota alnan hususlar iin zelliine gre 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuatn emredici hkmlerine aykr olmamak kouluyla idarelerce dzenlenir. Ayrca, idareler Tip n Yeterlik artnamesinde dzenlenmeyen ve iin zelliine gre dzenlenmesine gerek duyulan hususlar da, ihale konusu yapm iinin gereklerini dikkate alarak, 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu, ilgili mevzuatn emredici hkmleri ve Kamu hale Kurumu tarafndan karlan ynetmelik, tebli, genelge, ve dier dzenleyici ilemlere aykr olmamak kouluyla , maddeler halinde dzenleme yaparak Dier Hususlar blmne eklerler. Teknik artnameler Madde 24- Yapm iinin teknik ayrntlar ve artlar ile projesini de kapsayan teknik artnameler hazrlanarak ihale dokmanna dahil edilir. darelerce hazrlanacak teknik artnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olmas, rekabeti engelleyici hususlar iermemesi ve btn istekliler iin frsat eitlii salamas zorunludur. Teknik artnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlara uygunluu salamaya ynelik dzenlemeler de yaplr. Bu artnamelerde teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilmez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmamas hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir. hale konusu yapm iinin her trl zelliini belirten teknik artnamelerin idarelerce hazrlanmas esastr. Ancak, iin zellii nedeniyle idarelerce hazrlanmasnn mmkn olmadnn ihale yetkilisi tarafndan onaylanmas kaydyla, teknik artnameler 4734 sayl Kamu hale Kanunu hkmlerine uygun olarak danmanlk hizmet sunucularna ihale yoluyla hazrlattrlabilir. Szlemeler Madde 25- dareler ihale dokman kapsamnda sunulacak szleme tasars metninin hazrlanmasnda iin niteliini dikkate alarak bu Ynetmeliin ekinde yer alan Tip Szlemelerden uygun olann esas alr. Tip szlemelerde bo braklan ve idarelerin tercihine gre doldurulmak zere dipnota alnan hususlar iin zelliine gre 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu ve dier mevzuatn emredici hkmlerine aykr olmamak kouluyla idarelerce dzenlenir.

103

Ayrca, Tip Szlemelerde hkm bulunmayan hallerde hazrlanacak szleme tasarsnda tip szlemeye, emredici hukuk kurallarna ve ihale dokmanna aykr olmamak art ile Dier Hususlar blmnde maddeler halinde dzenlemeler yaplabilir.

BENC BLM hale Onaynn Alnmas, hale Komisyonu ve hale lem Dosyas
hale onaynn alnmas Madde 26 hale edilecek ie ilikin olarak idarelerce dzenlenen yaklak maliyet hesap cetveli, artnameler, szleme tasars ve hazrlanm dier dokmanlar onay belgesine (standart form KK001.0/Y) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanr. hale komisyonunun kurulmas ve alma esaslar Madde 27- dare, ihaleyi gerekletirmek zere 4734 sayl Kamu hale Kanununun 6 nc maddesi gereince bir ihale komisyonu oluturur. hale komisyonu; biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, idare personelinden en az drt kiinin, genel ve katma bteli kurulularda maliye memurunun, dierlerinde ise muhasebe veya mali ilerden sorumlu bir personelin katlmyla, tek say olmak zere en az be kiiden oluacak ekilde ve komisyonun eksiksiz toplanaca dikkate alnarak yeterli sayda yedek ye de belirlenerek oluturulur. haleyi yapan idarede ihale konusu iin uzmannn bulunmamas halinde, bu Kanun kapsamndaki idarelerden komisyona ye alnr. hale komisyonu dnda baka adlar altnda komisyonlar oluturulmakszn, ihale srecindeki btn deerlendirmeler ihale komisyonu tarafndan yaplr. hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr ve kararlar ounlukla alnr. Komisyon yeleri, kararlarda ekimser kalamaz. Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumlu olup; kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekelerini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr.hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr. 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendi uyarnca dorudan temin usulyle yaptrlacak ilerde ise ihale komisyonu kurulmaz. hale ilem dosyas Madde 28 dare, ihalesi yaplacak her i iin bir ilem dosyas dzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklak maliyet hesap cetveli, ihale dokman, yaplmsa ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafndan sunulan bavurular veya teklifler ve dier belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlar, yklenici tarafndan szleme bedeli zerinden hesaplanan on binde be oranndaki Kurum paynn Kamu hale Kurumunun banka hesabna yatrldna ilikin makbuzun asl gibi ihale sreci ile ilgili btn belgeler bulunur. Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, iln veya daveti izleyen gn iinde idare tarafndan ihale komisyonu yelerine verilir.

ALTINCI BLM lan Kurallar, hale ve n Yeterlik Dokmanlarna likin Hususlar


hale ve n yeterliin ilan Madde 29- Yapm ilerine ilikin ihale ve n yeterlik ilanlar aada belirtilen sre ve esaslara gre yaplr: a) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eik deerlere eit veya bu deerleri aan ihalelerden, ak ihale usul ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az krk gn nce, pazarlk usul ile ihale edilecekler ihale tarihinden en az yirmi be gn nce, belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplacak olanlarn n yeterlik ilanlar son bavuru tarihinden en az yirmi be gn nce Resmi Gazetede en az bir defa yaymlanmak suretiyle ilan edilir. Belli istekliler arasnda yaplacak ihalelerde n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterlii belirlenen isteklilere ihale gnnden en az krk gn nce davet mektubu gnderilmesi zorunludur. b) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eik deerlerin altnda kalan ihalelerden;

104

1) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 13 nc maddesinin (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yedi gn nce ihalenin yaplaca yerde kan gazetelerin birinde, 2) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 13 nc maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az ondrt gn nce Resmi Gazetede, 3) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 13 nc maddesinin (b) bendinin 3 nc alt bendinde belirtilen miktarlarda olanlar, ihale tarihinden en az yirmibe gn nce Resmi Gazetede, En az bir defa yaymlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur. Bu madde kapsamnda ilan edilen ihalelerden Kamu hale Kurumunun belirledii niteliklere uyanlar ayrca Basn lan Kurumu aracl ile Trkiye apnda datm olan gazetelerin birinde ilan edilir. halenin yaplaca yerde gazete kmamas halinde ilan, ayn sreler iinde ilgili idare ile hkmet ve belediye binalarnn ilan tahtalarna aslacak yazlar ve belediye yayn aralar ile yaplr ve ilgili idare tarafndan bu ilemler bir tutanak ile belgelendirilir. dare, yukarda belirtilen zorunlu ilanlarn dnda iin nem ve zelliine gre ihaleleri, uluslararas ilan veya yurt iinde kan baka gazeteler veya yayn aralar, bilgi ilem a veya elektronik haberleme (internet) yolu ile de ayrca ilan edebilir. Ancak, uluslararas ilan yaplmas halinde, yukarda belirtilen asgari iln srelerine idarelerce oniki gnlk sre eklenir. ln srelerinin hesaplanmasnda ilnn yaymland gn dikkate alnr, ihale gn veya son bavuru gn dikkate alnmaz. Bu maddede belirtilen iln srelerine uyulmak zere, iln yaplmasna kadar geecek sre de gznne alnarak iln yaplacak yerlere yeterli sre ncesinde iln metinlerinin gnderilmesi zorunludur. hale iin tespit olunan tarih tatil gnne rastlamsa ihale, tekrar ilna gerek kalmakszn tatili takip eden ilk i gnnde ayn yer ve saatte yaplr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. hale saati alma saati dikkate alnarak tespit edilir. lndan sonra alma saati deise de ihale iln edilen saatte yaplr. 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen haller uyarnca pazarlk usul ile yaplacak ihalelerde, ilan yaplmas zorunlu deildir. Dorudan temin usulnde, ilan yaplmakszn ihtiyalar temin edilebilir. hale ve n yeterlik ilanlarnn dzenlenmesi Madde 30 dareler, ihale ilanlarn uygulanacak ihale usulne gre standart ihale ve n yeterlik ilan formlarndan uygun olann esas alarak hazrlar (standart formlar KK002.0/Y, KK003.0/Y ve KK004.0/Y). hale ve n yeterlik dokmannda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. lann uygun olmamas Madde 31- Bu Ynetmeliin 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen hkmlere uygun olmayan ilanlar geersizdir. Bu durumda, iln bu maddelere uygun bir ekilde yenilenmedike ihale veya n yeterlik yaplamaz. Ancak, bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinde belirtilen ilnn yaplmamas veya iln srelerine uyulmamas halleri hari, yaplan ilnlarn Ynetmeliin 30 uncu madde hkmlerine uygun olmadnn anlalmas durumunda, ilanlarn yaymlanmasn takip eden on (10) gn iinde olmak kaydyla hatal hususlar iin dzeltme iln yaplmak suretiyle ihale veya n yeterlik gerekletirilebilir. Bu durumda yaplacak dzeltme ilannn dzeltmeye konu ilann yaymland yayn organnda ayn formatta yaymlanmas salanr. hale ve n yeterlik dokmannn grlmesi ve satn alnmas Madde 32- n yeterlik dokman ile ihale dokman adaylar ve istekliler tarafndan idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak grlebilir. Ancak, n yeterlie veya ihaleye katlmak isteyen adaylarn ve isteklilerin bu dokmanlarn idarece her sayfas onaylanm rneklerini satn almalar zorunludur (standart form KK005.0/Y). Dokman bedellerinin, hazrlanma maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satlmas zorunlu olup, bu dokmanlarn sat hakk yalnz idareye aittir. dare, dokmanlarn satna ilikin olarak ba, yardm veya baka her ne ad altnda olursa olsun ek bir cret talep edemez, ihale dokman bedelini btesi dnda vakf, sandk, dernek, birlik gibi kurulularn hesabna yatrlmasn isteyemez.

105

hale ve n yeterlik dokmannda deiiklik veya aklama yaplmas Madde 33- lan yapldktan sonra ihale ve n yeterlik dokmannda deiiklik yaplmamas esastr. Deiiklik yaplmas zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek nceki ilanlar geersiz saylr ve i yeniden ayn ekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve bavurularn hazrlanmasn etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli veya adaylarca yazl olarak bildirilmesi halinde, zeyilname dzenlenmek suretiyle ihale ve/veya n yeterlik dokmannda deiiklik yaplabilir. Yaplan bu deiikliklere ilikin zeyilname, son teklif verme veya son bavuru tarihinden en az on gn (10) ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ihale veya n yeterlik dokman alanlarn tmne yazl olarak iadeli taahhtl mektup yoluyla gnderilir ve son teklif verme veya n yeterlik son bavuru tarihinden en az on (10) gn nce bilgi sahibi olmalar salanr. Yaplan deiiklik nedeniyle tekliflerin veya bavurularn hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, teklif verme veya n yeterlik son bavuru tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi (20) gn sreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname dzenlenmesi halinde, tekliflerini vermi veya bavurularn yapm olan istekli veya adaylara teklif veya bavurularn geri ekerek, yeniden teklif verme veya bavuru yapma imkan tannr. n yeterlik bavurusu veya teklif verme aamasnda, ihale veya n yeterlik dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son bavuru veya teklif verme gnnden yirmi (20) gn ncesine kadar yazl olarak aklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yaplacak aklama talepleri deerlendirmeye alnmaz. Aklama talebinin idarece uygun grlmesi halinde idarece yaplacak aklama, bu tarihe kadar ihale veya n yeterlik dokman alan tm istekli veya adaylara yazl olarak iadeli taahhtl mektupla bildirilir. darenin bu yazl aklamas, teklif verme veya son bavuru gnnden en az on (10) gn nce tm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarn salayacak ekilde yaplr. Aklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrntl cevaplar yer alr; ancak aklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimlii belirtilmez. Yaplan yazl aklamalar, aklama yapldktan sonra ihale veya n yeterlik dokmann alanlara, ihale ve n yeterlik dokman ile birlikte verilir. hale gnnden nce ihalenin iptal edilmesi Madde 34- darenin gerekli grd veya ihale dokmannda yer alan belgelerde ihalenin yaplmasna engel olan ve dzeltilmesi mmkn bulunmayan hususlarn bulunduunun tespit edildii hallerde ihale gnnden nce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere hemen iln edilerek duyurulur. Bu aamaya kadar teklif vermi olanlara ihalenin iptal edildii ayrca tebli edilir. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan btn teklifler reddedilmi saylr ve bu teklifler almakszn isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gzden geirilerek yeniden ihaleye klabilir.

KNC KISIM haleye Katlmda Yeterlik BRNC BLM Genel Hkmler


Yeterliin belirlenmesinde uyulacak ilkeler Madde 35- steklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin deerlendirilmesi amacyla idarelerce istenilecek her trl bilgi, belge, dokman ve deerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonu douracak ekilde belirlenemez. hale konusu iin niteliine gre, bu Ynetmelikte dzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik deerlendirmesi iin isteneceklerin, ihale dokmannda ve ihale veya n yeterlie ilikin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur. stenecek belgeler Madde 36- Bu Ynetmelikte dzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterlii ile mesleki ve teknik yeterliinin belirlenmesinde deerlendirilmek zere;

106

a) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eik deerin altnda kalan yapm ileri ihalelerinde; 1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2) steklinin mesleki faaliyetini srdrdn ve teklif vermeye yetkili olduunu gsteren belgeler, 3) steklinin ihale konusu i veya benzer iteki deneyimini gsteren belgelerin, darelerce istenilmesi zorunludur. Ancak, yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirlenen eik deerin altnda kalmakla birlikte ayn Kanunun 13 nc maddesinin (b) bendinin 2 nci alt bendinde yer alan st limit tutarnn da altnda kalan yapm ilerinde yalnzca isteklinin mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler ile i deneyim belgesinin aranmas zorunludur. Bu Ynetmelikte dzenlenen dier belgeleri idare iin zelliini dikkate alarak isteyebilir. b) Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen eik deere eit ve bu deeri aan yapm ileri ihalelerinde; 1) Bankalardan temin edilecek, isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler, 2) steklinin bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri, 3) steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler, 4) steklinin mesleki faaliyetini srdrdn ve teklif vermeye yetkili olduunu gsteren belgeler, 5) steklinin ihale konusu i veya benzer ilerdeki deneyimini gsteren belgelerin, idarelerce istenilmesi zorunludur. Yukarda saylanlara ilave olarak 4734 sayl Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan dier belgelerden hangilerinin istenecei ve yeterlik deerlendirmesinde kullanlaca, ihale konusu iin niteliine uygun biimde ve bu Ynetmelikte belirlenen esaslar erevesinde ilgili idarece belirlenir. Belgelerin sunulu ekli Madde 37- Bu Ynetmeliin uygulanmasnda; idareler, belgelerin asln veya aslna uygunluu noterce onaylanm rneklerini isterler. Ancak bu belgelerden; ihale konusu i veya benzer ilerdeki deneyimini gsteren i deneyim belgeleri, kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu ve kesinlemi vergi borcu olmadna dair belgelerin asllarnn idareye verilmesi zorunludur. dareye verilen belgelerin asllar, idarece, okunakl fotokopilerine asl idarece grlmtr veya bu anlama gelecek bir erh dldkten sonra, isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Noter onayl belgelerden sureti veya fotokopisi grlerek onaylanm olanlar ile ibraz edilenin ayndr veya bu anlama gelecek bir erh tayanlar geerli kabul edilmez. Yerli veya yabanc isteklilerce sunulacak Trke dndaki belgelerin, yukardaki artlar tamalar yannda ait olduu lke mevzuatna gre dzenlenmi, denetlenmi ve onaylanm olmas, apostille kaesi tamas (standart form KK035.0/Y) ve Trke tercmelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasna kaytl bulunduu yerdeki Trkiye Cumhuriyeti konsolosluunca veya Trkiyede Dileri Bakanlnca onayl olarak verilmesi gerekir. dareler yurt dnda faaliyet gsteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildii yerin meslek Odas ile ticaret sicil kayd (istekli irket ise kuruluu ve ortaklar) hakknda yazma yapabilir ve isteklinin gvenirliinin tespiti iin bu konuda uzmanlam kurululara yurtdnda aratrma yaptrabilirler. Yabanc para ihtiva eden belgeler, ihalenin ilk ilan tarihindeki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz al kuru zerinden Trk Lirasna evrilerek deerlendirilir.

KNC BLM Ekonomik ve Mali Yeterlie likin Belgeler


Bankalardan temin edilecek belgeler Madde 38 steklinin, teklif edecei bedelin % 10undan az % 20 sinden fazla olmamak zere, iin niteliine gre idarece belirlenecek bir oran aralnda, bankalar nezdindeki kullanlmam nakit kredisini

107

veya kullanlmam teminat mektubu kredisini gsterir yerli veya yabanc bankalardan alnacak belgelerin (standart form KK034.0/Y) istenilmesi zorunludur. Bu belgeler ilgili bankann genel mdrlnden teyit ettirilir. Faks ile yaplan teyitler, banka ubesinin en az iki yetkilisinin imzasn tamaldr. Ortak giriimlerde, bu belgeler hisseleri oranna baklmakszn ortaklarca mtereken karlanabilir. steklinin bilanosu Madde 39 Yaklak maliyeti eik deere eit ve zerindeki ihalelerde, isteklinin, ihalenin yapld yldan nceki son yla ait yl sonu bilanolarnn istenilmesi zorunludur. Yaklak maliyeti eik deerin altnda kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapld yldan nceki son yla ait bilanolar istenebilir. Bu belgelerin istenildii durumlarda, isteklinin; a) Belli srelerde nakit akn salayabilmesi iin gerekli likiditeye ve ksa dnem (bir yl) iinde bor deme gcne sahip olup olmadn gsteren cari orann (dnen varlklar / ksa vadeli borlar) yllk ortalamasnn en az 0,50 olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri, dnen varlklardan ve hakedi gelirleri ksa vadeli borlardan dlecektir), b) Aktif varlklarn ne kadarnn z kaynaklardan olutuunu gsteren z kaynak orannn (z kaynaklar/toplam aktif) yllk ortalamasnn en az 0,10 olmas (hesaplama yaplrken, yllara yaygn inaat maliyetleri toplam aktiflerden dlecektir), c) Ksa vadeli banka borlarnn z sermayeye orannn, yllk ortalamasnn 0,75 den kk olmas, Yeterlik kriterleri olarak ngrlr ve saylan kriter birlikte aranr. Sunulan bilanolarn tek dzen muhasebe sistemine gre dzenlenmi ve yeminli mali mavirce veya serbest muhasebeci mali mavirce ya da vergi dairesince onaylanm olmas gereklidir. steklinin ortak giriim olmas halinde, ortak giriim ortaklarnn her birinin istenen belgeleri ayr ayr vermesi ve ortaklardan her birinin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen artlar salamas zorunludur. steklinin i hacmini gsteren belgeler Madde 40- Yaklak maliyeti eik deere eit ve zerindeki ihalelerde, ihalenin yapld yldan nceki son be yla ait, isteklinin toplam cirosunu gsteren gelir tablosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgelerin istenilmesi zorunludur. Yaklak maliyeti eik deerin altnda kalan ihalelerde de, isteklinin, ihalenin yapld yldan nceki son be yla ait i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler istenebilir. hale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktar hesabnda, isteklinin yurt iinde ve yurt dnda gerekletirmi olduu inaat sektrndeki faaliyetlerinden elde edilen gelirler toplam dikkate alnr. Bu belgelerin istenildii durumlarda; son yldaki yllk ortalama deerlerin; toplam ciro iin isteklinin teklif edecei bedelin % 10 - % 20 si aralnda, yapm ileri geliri iin ise isteklinin teklif edecei bedelin % 8 - % 15 i aralnda idarece ngrlecek bir oranda olmas, asgari yeterlik kriteri olarak belirlenir. darece yeterlik kriteri olarak her iki ciro deeri birlikte istenir ve isteklilerin ngrlen bu kriterlerden birisini salamalar yeterli kabul edilir. Bu artlar son ylda salayamayan istekliler, son be yla kadarki belgelerini sunmakta serbesttirler, bu takdirde belgeleri sunulan yllarn ortalamas zerinden idarece istenecek yllk asgari ortalama deerlerin salanp salanmadna baklr. Sunulan gelir tablosu ile ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarna ilikin yapm ii gelirini gsteren belgelerin yeminli mali mavirce veya serbest muhasebeci mali mavirce ya da vergi dairesince onayl olmas gereklidir. Taahhd altndaki ilerin deerlendirilmesinde, iin kamu veya zel sektrde szlemeye bal olarak srdrlmesi art aranr. steklinin, ortak giriim olarak taahhd altndaki ve bitirdii i miktarna ilikin yapm ii gelirleri o ortak giriimdeki hissesi orannda dikkate alnr. Ortak giriim isteklilerde, yllk ciro veya yllk yapm ii geliri olarak pilot ortaktan asgari deerin % 70i, dier ortaklarn her birinden ise % 30u istenir. Pilot ortan ve dier ortaklarn tek bana taahhd altndaki ve bitirdii i miktar tam olarak, pilot ortan ve dier ortaklarn baka ortak

108

giriimlerde taahhd altndaki ve bitirdii i miktar o ortak giriimdeki hisseleri orannda dikkate alnr. Ortak giriim ortaklarnn her birinin istenen belgeleri ayr ayr vermesi zorunludur. Gelir tablosundan alnacak toplam yllk ciro veya yapm ii geliri elde edildii yln 30 Haziran tarihinden itibaren Devlet statistik Enstitsnce yaymlanan aylk TEFE zerinden, hakedilerden alnacak yapm ii gelirleri ise hakediin tahakkuk tarihinden itibaren aylk TEFE zerinden ihalenin ilk ilan tarihi itibariyle gncelletirilir.

NC BLM Mesleki ve Teknik Yeterlie likin Belgeler


steklinin mesleki faaliyetini srdrdn ve teklif vermeye yetkili olduunu gsteren belgeler Madde 41 darelerce bu Ynetmelik kapsamnda yaplacak yapm ii ihalelerinde isteklilerden; a) Gerek kii olmas halinde, ihaleye ilikin ilk ilann yapld yl ierisinde alnm, Ticaret ve/veya Sanayi Odasna kaytl olduunu gsterir belgenin, b) Tzel kii olmas halinde, tzel kiiliin siciline kaytl bulunduu Ticaret ve/veya Sanayi Odasndan, idare merkezinin bulunduu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihaleye ilikin ilk ilann yapld yl ierisinde alnm, tzel kiiliin sicile kaytl olduuna dair belgenin, c) Gerek kii olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin, d) Tzel kii olmas halinde, irket ortaklarnn hisse durumlarn ve irketteki grevlerini belirten, son durumu gsterir Ticaret Sicil Gazetesinin asl veya noter tasdikli rnei ile tzel kiiliin noter tasdikli imza sirklerinin istenilmesi zorunludur. Vekaleten ihaleye katlma halinde, istekli adna katlan kiinin vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi istenir. Ortak giriimlerde, ortak giriim beyannamesi (standart form KK030.0/Y) ile birlikte ortak giriimi oluturan gerek veya tzel kiilerin her birinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki belgeleri ayr ayr vermeleri zorunludur. deneyim belgeleri Madde 42- stekliden, son on be yl iinde yurt iinde ve yurt dnda kamu veya zel sektrde szleme bedelinin en az % 70' i orannda gerekletirdii veya denetledii veyahut ynettii idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu i veya benzer bir ile ilgili deneyimini gsteren belgelerin istenilmesi zorunludur. deneyimi olarak, istekli tarafndan teklif edilen bedelin % 50 sinden az ve % 100 nden fazla olmamak zere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu i veya benzer ilere ait tek szlemeye ilikin i deneyim belgesi istenir. Ortak giriim isteklilerde, pilot ortan asgari i deneyim tutarnn tamamn, dier ortaklarn her birinin ise bu tutarn asgari %30 unu salamas gerekir. deneyimini gsteren belgeler, isteklinin ihale konusu i veya benzer ilerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Ynetmelikte yazl esas ve usullere gre dzenlenerek verilen ve deerlendirilen; i bitirme belgesi, i durum belgesi, i ynetme belgesi ve i denetleme belgesidir. deneyiminde deerlendirilecek benzer iler; ihale konusu i veya iin blmleriyle nitelik ve byklk bakmndan benzerlik gsteren, ayn veya benzer inaat usul ve teknii gerektiren, tesis, makine, tehizat ve dier ekipman ile mali g, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer zellik ve glkteki ilerdir. Belirtilen esaslara uygun biimde, hangi nitelikteki i ya da ilerin benzer i kabul edilecei ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya n yeterlik dokman ile ihale veya n yeterlie ilikin ilan veya davet belgelerinde belirtilir. hale komisyonlar, i deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu ie benzerlik ve ngrlen asgari tutar salayp salamadklar ynnden yapacaklar yeterlik deerlendirme ilemlerini bu Ynetmelikte yer alan esaslara gre gerekletirirler. steklinin organizasyon yapsna ve personel durumuna ilikin belgeler Madde 43- steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin idarece ngrlen sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana dair bilgi ve/veya belgeler ile isteklinin ynetim kadrosu ve ii yrtecek teknik personelin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler, deneyim sresini gsterir ilgili meslek odas ye belgesi veya iletmedeki alma sresini tevsik eden sosyal gvenlik kurumu onayl prim deme belgelerinin istenmesinin ve incelenmesinin gerekli

109

grld ihalelerde bu bilgi ve belgelerin bir ksm veya hepsi istenebilir ve bunlar zerinden asgari yeterlik kriterleri belirlenebilir (standart formlar KK036.0/Y, KK037.0/Y, KK038.0/Y ve KK039.0/Y). Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel ngrlmesi halinde, bu personelin en az be yl deneyimli mimar veya mhendis olmas ve halen isteklinin bnyesinde alyor bulunmas art aranr. Deneyim sresi ilgili meslek odas ye kayt belgesiyle, isteklinin bnyesinde halen almakta olduu hususu ise sosyal gvenlik kurumu onayl prim deme belgeleri ile tevsik edilir. Bu niteliklere sahip gerek kii isteklilerden, ahs irketi ortaklarndan ve limited irketlerde mdrlk grevini yrten ortaklar ile anonim irketlerin ynetim kurulu bakan, ynetim kurulu yeleri, murahhas yeleri ve genel mdr ortaklarndan tzel kii isteklide altna dair belge aranmaz. darenin, ihale dokmannda istedii Teknik Personel Taahhtnamesi bu kriter kapsamnda deerlendirilemez ve anahtar teknik personel ayn zamanda Teknik Personel Taahhtnamesinde yer alamaz. Ortak giriimlerde, ortaklk oranna baklmakszn, pilot ve dier ortaklara ait anahtar personelin tamam deerlendirilir. Makine ve dier ekipmana ilikin belgeler Madde 44- dare, ihale konusu iin yaplabilmesi iin gerekli grd tesis, makine, tehizat ve dier ekipman ile ilgili bilgi ve belgeler (standart formlar KK041.0/Y, KK042.0/Y) isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri belirleyebilir. Tesis, makine, tehizat ve dier ekipman iin kendi mal olma artnn aranmamas esastr. steklinin kendi mal olan tesis, makine, tehizat ve dier ekipman fatura, demirba veya amortisman defterinde kaytl olduuna dair noter tespit tutana veya yeminli mali mavir raporu ya da serbest muhasebeci ve mali mavir raporu ile tevsik edilir. Taahht edilerek temin edilecek tesis, makine, tehizat ve dier ekipman iin ise, noter onayl taahhtnamenin (standart form KK040.0/Y) verilmesi gerekir. Geici ithalle getirilmi veya 3226 sayl Finansal Kiralama Kanunu hkmlerine gre edinilmi tesis, makine, tehizat ve dier ekipman da, kira szlemesi eklenmek ve ihale ilk ilan tarihine kadarki kiralarn dendii belgelenmek art ile isteklinin kendi mal saylr. Ortak giriimlerde, pilot ve dier ortaklara ait tesis, makine, tehizat ve dier ekipman ortaklk oranna baklmakszn tam olarak deerlendirilir.

DRDNC BLM Yeterlik Deerlendirmesi


Yeterlik deerlendirmesi esas Madde 45- dareler yeterlik deerlendirmesinin hibir aamasnda puanlama usul ngremez. Yeterlik deerlendirmesi, bu Ynetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen asgari yeterlik deerlerinin isteklilerce salanp salanmadna gre yaplr. Ak ihale usulnde yeterlik Madde 46- Ak ihale usulnde, isteklilerin, ihale konusu ii yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad incelenerek, uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri deerlendirme d braklr. Belli istekliler arasnda ihale usulnde yeterlik Madde 47- in zelliinin uzmanlk ve/veya yksek teknoloji gerektirmesi sebebiyle belli istekliler arasnda yaplacak olan ihalelerde, adaylarn uzmanlk ve/veya yksek teknoloji bakmndan asgari yeterlik koullarn salayp salamadklarnn belirlenmesi iin n yeterlik dokman ile n yeterlik ilannda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre n yeterlik deerlendirmesi yaplr. n yeterlik aamasnda istenen bilgi ve belgelerin, bu Ynetmelikte dzenlenen esas ve usullere uygun biimde belirlenmesi ve deerlendirilmesi zorunludur.

110

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin i hacmini gsteren belgeler ve i deneyim belgelerinin iin niteliine uygun ve yaklak maliyetle uyumlu biimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. Yaplan n yeterlik deerlendirmesi sonucunda, belirtilen asgari yeterlik koullarn salayamayanlar yeterli kabul edilmez ve bu kiilere yeterli bulunmama gerekeleri yazl olarak bildirilir. Yeterli olduu tespit edilen btn adaylara tekliflerini hazrlayabilmeleri iin en az krk gn sre verilerek ihaleye davet mektubu gnderilir. dare, tekliflerin alnmas aamasnda da n yeterlikte sunulan bilgi ve belgelerden gncellemeye konu olabileceklerin de gncellenerek verilmesini isteyebilir. Pazarlk usulnde yeterlik Madde 48- in zelliinin gerektirmesi nedeniyle pazarlk usulyle yaplacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu Ynetmelikte dzenlenen esas ve usullere uygun biimde belirlenir. Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin i hacmini gsteren belgeler ve i deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, sz konusu belgelerin iin niteliine uygun ve yaklak maliyetle uyumlu biimde yeterlik kriterleri olarak tespit edilmesi gerekir. Sunulan bilgi ve belgeler zerinden ihale dokmannda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir. Ortak giriimlerin yeterlii Madde 49- Ortak giriimin yeterlik alm olmas ortak giriim ortaklarnn her birinin ayr ayr yeterlik aldn gstermez ve n yeterlik deerlendirmesi sonucu yeterli grlen ortak giriimin ihaleden nce bozulmas halinde, davet mektubu geersiz saylr.

BENC BLM hale D Braklma ve haleye Katlamayacak Olanlar


hale d braklma Madde 50- 4734 sayl Kamu hale Kanununun 10 uncu maddesi hkm gereince; a) flas eden, tasfiye halinde olan, ileri mahkeme tarafndan yrtlen, konkordato iln eden, ilerini askya alan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan, b) flas iln edilen, zorunlu tasfiye karar verilen, alacakllara kar borlarndan dolay mahkeme idaresi altnda bulunan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan, c) Trkiye'nin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu olan, d) Trkiye'nin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi vergi borcu olan, e) hale tarihinden nceki be yl iinde, mesleki faaliyetlerinden dolay yarg kararyla hkm giyen, f) hale tarihinden nceki be yl iinde, ihaleyi yapan idareye yapt iler srasnda i veya meslek ahlakna aykr faaliyetlerde bulunduu bu idare tarafndan ispat edilen, g) hale tarihi itibariyle, mevzuat gerei kaytl olduu oda tarafndan mesleki faaliyetten men edilmi olan, h) Bu Ynetmelik hkmlerine gre idareler tarafndan belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanltc bilgi ve/veya sahte belge verdii tespit edilen, i) 4734 sayl Kanunun 11 inci maddesine gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlan, j) 4734 sayl Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen istekliler ihale d braklr. haleye katlan btn isteklilerden yukarda belirtilen durumlarda olmadklarna dair beyanlarn ortaya koyan yazl taahhtnamelerin (standart form KK029.0/Y), ihale zerinde kalan istekliden ise, ihale yetkilisinin onayndan nce (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde saylan durumlarda olmadna dair belgelerin istenilmesi zorunludur. Ancak (c) ve (d) bendi gerei alnacak belgeler ihaleye katlacak btn isteklilerden istenir. Kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadna dair belgelerin son teklif verme ya da

111

son bavuru tarihinden nceki ay iinde alnm olmas gerekir. Ortak giriimlerde bu belgelerin btn ortaklarca verilmesi zorunludur. Trkiyedeki Kesinlemi sosyal gvenlik prim borcunun deerlendirilme- sinde, isteklinin; 1) lgili sigorta mdrlklerine tasdik ettirilen aylk prim bordrolar ile drt aylk dnem bordrolarna gre sigorta prim demeleri takip eden ayn sonuna kadar yaplmam ise kesinlemi prim borcu olduu, 2) Prim borcuna kar dava almsa bu dava kesin hkme (karar dzeltme aamas dahil) balanana kadar kesinlemi prim borcu olmad, 3) Vadesi getii halde denmemi ancak ilgili kurum tarafndan belli bir vadeye balanarak tecil edilmi prim borlarnn, vadesindeki demeler aksatlmad srece, kesinlemi prim borcu olmad, 4) Prim borcunun 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanuna gre tahsili iin ilgili kurum tarafndan yaplan her trl ileme kar dava almas halinde alan dava kesin hkme balanana kadar (karar dzeltme aamas dahil) kesinlemi prim borcu olmad kabul edilecektir. Trkiyedeki Kesinlemi vergi borcunun deerlendirilmesinde ise, isteklinin; 1) Beyan zerine alnan veya maktu olarak belirlenip demesi belirli tarihlerde yaplan vergilerde deme vadesi gemi olup deme yaplmam ise kesinlemi vergi borcu olduu, 2) Resen, ikmalen veya idarece yaplan tarhiyatlara kar dava ama sresi geirilmedii srece, kesinlemi vergi borcu olmad, 3) Resen, ikmalen veya idarece yaplan tarhiyatlara kar vergi yargsnda dava almsa bu dava kesin hkme (karar dzeltme aamas dahil) balanana kadar kesinlemi vergi borcu olmad, 4) Vadesi getii halde denmemi ancak vergi idaresi tarafndan taksitlendirilmi veya tecil edilmi vergi borlarnn, vadesindeki demeler aksatlmad srece, kesinlemi vergi borcu olmad, 5) Vergi borcunun 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanuna gre tahsili iin vergi idaresince yaplan her trl ileme kar vergi yargsnda dava almas halinde alan dava kesin hkme balanncaya kadar (karar dzeltme aamas dahil) kesinlemi vergi borcu olmad kabul edilecektir. haleye katlamayacak olanlar Madde 51- Aada saylanlar dorudan veya dolayl veya alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihalelere katlamazlar: a) 4734 ve 4735 sayl Kanunlar ile dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan ve organize sulardan dolay hkml bulunanlar, b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler, c) haleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda grevli kiiler, d) haleyi yapan idarenin ihale konusu ile ilgili her trl ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve onaylamakla grevli olanlar, e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri, f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile irketleri (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin % 10'undan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari), g) 4734 sayl Kanunun 53 nc maddesinin (b) fkrasnn 8 inci alt bendi gereince alnacak Bakanlar Kurulu Kararnda belirtilen yabanc lkelerin isteklileri. hale konusu iin danmanlk hizmetlerini yapan ykleniciler bu iin ihalesine katlamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu iin yklenicileri de o iin danmanlk hizmeti ihalelerine katlamazlar. Bu yasaklar, bunlarn ortaklk ve ynetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar irketleri iin de geerlidir. Ayrca; 1) Sermaye paylarna baklmakszn ihaleyi yapan idarenin dorudan veya dolayl olarak hissedar olduu irketler, 2) haleyi yapan idarenin bnyesinde bulunan veya ihaleyi yapan idare ile ilgili her ne amala kurulmu olursa olsun vakf, dernek, birlik, sandk gibi kurulular, 3) Sermaye paylarna baklmakszn ikinci bentte belirtilen kurulularn kurmu olduklar veya ortak olduklar irketler bu idarelerin yapacaklar ihalelere katlamazlar.

112

Bu yasaklara ramen ihaleye katlan istekliler ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. Ayrca, bu durumun tekliflerin deerlendirmesi aamasnda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri zerine ihale yaplmsa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

ALTINCI BLM Deneyim Belgelerinin Dzenlenmesi ve Verilmesi


Belgeyi dzenleyecek merci Madde 52- deneyim belgeleri; Bir szleme kapsamnda kamu kesimine gerekletirilen iler iin, i sahibi idare tarafndan dzenlenir ve szlemeyi yapan yetkili makam tarafndan onaylanr. sahibinin gerek veya zel hukuk tzel kiisi olmas halinde, i, belediye snrlar veya mcavir alan iinde ise ilgili belediye tarafndan, belediye snrlar veya mcavir alan dnda ise ilgili bayndrlk ve iskan il mdrl tarafndan dzenlenir. Belediyece dzenlenen i deneyim belgeleri belediye bakan veya yetki verdii kii tarafndan, bayndrlk ve iskan il mdrlnce dzenlenenler ise, valilik tarafndan onaylanr. Belge dzenleme koullar Madde 53- deneyim belgeleri; yurtiinde veya yurtdnda, kamu kurulularna veya zel sektre yazl bir szlemeye bal olarak taahht edilen ve szleme bedelinin asgari yzde yetmilik ksm gereklemi olan ilerde, tek szleme esas alnarak; a) Geici kabul yaplm iin yklenicisine i bitirme belgesi (standart form KK043.0/Y), b) Geici kabul yaplmam iin yklenicisine i durum belgesi (standart form KK044.0/Y), c) Kamu sektrne taahhtte bulunan ykleniciye kar bir szleme ile taahht ettii i blmn tamamen bitirmek ve asl szlemeye ilikin iin geici kabul yaplmak artyla alt yklenicilere i bitirme belgesi (standart form KK045.0/Y), d) Mhendis veya mimar olmak artyla, kamuda veya zel sektrde, tek bir iin (szlemenin) en az yzde yetmiinde fiilen denetleme veya ynetme grevlerinde bulunanlara i denetleme belgesi (standart form KK046.0/Y) veya i ynetme belgesi (standart form KK047.0/Y) eklinde, ilgilinin mesleki tecrbesini tevsik amacyla dzenlenir. Szleme bedelinin asgari yzde yetmi gereklemesi; kefindeki birim fiyatlar zerinden szlemeye balanm ilerde, her trl fiyat farklar hari, szleme birim fiyatlaryla denen tutarn ilk keif bedeline oranlanmas; anahtar teslimi gtr bedel veya teklif birim fiyat szlemeli ilerde ise, her trl fiyat farklar hari, szleme fiyatlaryla denen tutarn szleme bedeline oranlanmas suretiyle bulunur. zel sektrde, herhangi bir deme program bulunmayan ilerde, asgari yzde yetmilik gerekleme oran belge vermeye yetkili klnan idarece belirlenir. Szleme bedelinin asgari yzde yetmilik ksm gereklemi ilerde i durum belgesi dzenlenebilmesi iin; yaplan ilerin bedelinin denmi ya da tahakkuka balanm olmas, ilerin gerekleen ksmlarnn miktar, nitelik ve tutaryla ilgili bir ihtilaf ve nizann bulunmamas, i durum belgesine esas tekil edecek kontrollk tespitinde szlemeye, projeye, teknik ve sanat kurallarna aykrlk tekil eden ak kusur ve eksiklikler bulunmadnn belirlenmesi koullar aranr ve i durum belgelerine, belgenin geici kabul tazammun etmediine dair erh dlr. Szlemenin idarenin izni ile devredilmesi halinde, devir ncesindeki veya sonrasndaki dnemde iin en az %70 i oranndaki ksmn gerekletiren ykleniciye ve szlemenin devri ncesinde ve sonrasnda iin en az %70 i oranndaki ksmn fiilen denetleyen veya ynetenlere i deneyim belgesi dzenlenir. Alt yklenicilere de szlemenin devri ncesindeki veya sonrasndaki dnemde stlendikleri ileri bir btn olarak bitirmeleri halinde i deneyim belgesi verilir. Ortak giriimce gerekletirilen ilerde ortaklarn her birine ortak giriimdeki hissesini de belirtir i durum veya i bitirme belgesi dzenlenir. Yabanc ykleniciler ile yerli yklenicilerin yurt dnda gerekletirdikleri ilerle ilgili olarak, i sahibi kurum veya kuruluun o lke mevzuatna uygun biimde dzenlemi olduu i deneyim belgeleri kabul edilir. Ancak bu belgelerin ilgili Trkiye Cumhuriyeti Konsolosluu veya Trkiyede Dileri Bakanlnca onaylanmas ve onayl Trke tercmelerinin verilmesi gereklidir.

113

Belge iin bavuru Madde 54- deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptklar ii veya grevi tevsik amacyla, dilekelerine aada saylan belgeleri de ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kurulua bavururlar, a) Kamuya taahhtte bulunan ykleniciler iin; szleme, hakedi raporlar, biten ilerde geici kabul tutana, varsa; kesin hakedi raporu, tasfiye tutana, keif art olurlar, devir szlemesi, b) zel sektre taahhtte bulunan ykleniciler iin; noter onayl inaat szlemesi, yap ruhsat, yap kullanma izin belgesi, ilgili sigorta mdrlnden alnan i yeri bildirgesi, varsa yapm harcamalarna ait belgeler, c) Kamuda mhendis veya mimar olarak grev alanlar iin; mezuniyet belgesi, hizmet cetveli, hakedi raporlar, grevlendirme yazs, biten ilerde geici kabul tutana, varsa kesin hakedi raporu, d) Kamuya taahhtte bulunan yklenicilerde mhendis veya mimar olarak grev alanlar iin; mezuniyet belgesi, meslek odas belgesi, hakedi raporlar, mhendis veya mimarn iin banda idareye vermi olduu noterden taahhtname, mteahhidin teknik personel bildirimi, biten ilerde geici kabul tutana, varsa kesin hakedi raporu, sosyal sigorta prim demelerini gsteren belgeler, e) zel sektre taahhtte bulunan yklenicileri mhendis veya mimar olarak denetleyenler iin; mezuniyet belgesi, meslek odas belgesi, fenni mesuln iin banda belediyeye vermi olduu noterden taahhtname, yap denetim grevlisinin Bayndrlk ve skan Bakanlndan ald grev belgesi, yap ruhsat, yap kullanma izin belgesi, ilgili sigorta mdrlnden alnan i yeri bildirgesi, f) Alt ykleniciler iin; yklenici ile yaptklar noter onayl szleme, bu i iin ykleniciye dzenledii fatura suretleri, altrdklar personelin vergi ve sosyal sigorta prim demelerini gsteren belgeler, Sunulan belgeler ile bu belgelere dayanlarak dzenlenen i deneyim belgesinde yer alan bilgilerin doruluundan, belgeyi dzenleyen ve onaylayanlar ile adna belge dzenlenen kiiler sorumludur. deneyim tutarnn tespiti Madde 55- deneyim belgelerine, fiilen gerekletirilen, denetlenen veya ynetilen ilerin tutar olarak, devam eden ilerde ara hakedi raporundaki, geici kabul yaplm ilerde ise, son hakedi raporu veya varsa kesin hakedi raporundaki i veya grevle ilgili tutarlar herhangi bir gncelletirmeye tabi tutulmadan yazlr. Bu tutar, yurt iinde kefindeki birim fiyatlar zerinden szlemeye balanm ilerde, her trl fiyat farklar hari, varsa keif artlar dahil, ihale indirimi yaplm, hakediteki szleme fiyatlar ile yaplan iin tutar; yurtiinde anahtar teslimi gtr bedel veya teklif birim fiyat szlemeli ilerde, fiyat farklar hari, varsa yasal keif artlar dahil hakediteki szleme fiyatlar ile yaplan iin tutar; hakedilerinde dviz cinsinden deme yaplan ilerde ise, varsa fiyat farklar hari, yasal keif artlar dahil szleme fiyatlar ile iin dviz cinsinden tutar zerinden belirlenir. denetleme veya ynetme grevlerinde bulunanlarn i deneyimi, denetledikleri veya ynettikleri ilerin kendi meslekleri ile ilgili tutarlar zerinden tespit edilir. Ayn i ksmnda ayn sfatla grev yapan birden fazla eleman varsa, i deneyim tutar blnerek bulunur. zel sektrde gerekletirilen ilerin i deneyim tutar olarak, szlemede yazl tutar alnr. darece ykleniciye verilen ve inaatn bnyesine giren malzeme bedelinin yars (malzeme bedeli yklenicinin hakediinden kesilse bile) i bitirme, i denetleme ve i ynetme belgelerinin tutarnn tespitinde deerlendirilir. deneyim belgelerinin verilmesi Madde 56- deneyim belgesi, ilgilinin i ve/veya mesleki tecrbesini tevsik amacyla, yklenicilere, ykleniciye kar bir szleme ile taahht ettii i blmn bitiren alt yklenicilere, mimar veya mhendis olmak artyla kendi meslekleriyle ilgili denetleme veya ynetme grevlerinde bulunanlara, talepleri halinde, i sahibi idare veya ilgili belediye veya valilik tarafndan aadaki esaslar dahilinde verilir. a) Ykleniciler: 1) Yurt iinde veya yurt dnda kamu kurulularna taahht edilen iler iin; bitirme belgesi; yurt iinde veya yurt dnda kamu kurulularna yapm iini dorudan tek szleme ile taahht ederek bitirmi ve geici kabuln yaptrm yklenicilere ilgili idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan dzenlenir ve verilir.

114

durum belgesi; yurt iinde veya yurt dnda kamu kurulularna yapm iini dorudan tek szleme ile taahht ederek, szleme bedelinin en az yzde yetmilik ksmn gerekletirmi, ancak geici kabuln yaptrmam yklenicilere, ilgili idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan dzenlenir ve verilir. 2) Yurtiinde veya yurt dnda zel sektre taahht edilen iler iin; bitirme belgesi; gerek veya zel hukuk tzel kiilerine ait yapm iini noter tasdikli szleme ile taahhtte bulunarak bitirenlere, szlemelerinde yazl bedel esas alnarak fiilen yaplan i miktar zerinden ilgili belediye veya valilik tarafndan dzenlenir ve verilir. durum belgesi; gerek veya zel hukuk tzel kiilerine ait yapm iini noter tasdikli szleme ile taahhtte bulunarak szleme bedelinin en az yzde yetmilik ksmn gerekletirenlere, szlemelerinde yazl bedel esas alnarak fiilen yaplan i miktar zerinden ilgili belediye veya valilik tarafndan dzenlenir ve verilir. b) Alt Ykleniciler : bitirme belgesi; yklenici tarafndan yurt iinde veya yurt dnda kamu kurulularna dorudan tek szleme ile taahht edilerek bitirilmi ve geici kabul yaplm ilerin bir blmn malzemeleri ve/veya makine, ekipmanlar ile birlikte ve kendi iine balamas srasnda noterce tasdikli szlemeye dayal ekilde yapan alt yklenicilere; szlemesinin tamamn bir btn olarak gerekletirip bitirmeleri artyla, yaptklar iin esas szleme fiyatlar ile hesaplanan tutarn gememek zere, kendi szlemelerinde yazl bedel ve i tr esas alnarak iin sahibi idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan dzenlenerek verilir. Yklenici ile alt yklenici arasnda yaplan szlemelerde, nevi itibariyle verilen bir iin batan sona yaplmasnn ngrlmesi art aranr. c) Mhendisler veya mimarlar : 1) denetleme belgesi; Kamu kurulularnda kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri ilerde, szleme bedelinin en az yzde yetmilik blmnde grev yapm olmak artyla, kontrol mhendisi, antiye mhendisi, kontrol efi, antiye efi, kontrol amiri, ube mdr, proje mdr, il mdr ve yardmclar, blge mdr ve yardmclar, kamuya ait inaat ve tesisat mdr ve yardmclar ve bunlarla ayn teknik seviyede grev yapanlara i sahibi idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan tek szleme ile ilikili olarak dzenlenir ve verilir. Kamu kurulularnn ihale ettikleri ilerde, yurt iinde veya yurt dnda idare adna danmanlk hizmeti veren kontrol tekilatnda, kendi meslekleri ile ilgili olarak mahallinde fiilen denetledikleri ilerde, szleme bedelinin en az yzde yetmilik blmnde bulunmak artyla, kontrol mhendisi, kontrol efi veya kontrol amiri olarak grev yapanlara, iin sahibi idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan tek szleme ile ilikili olarak dzenlenir ve verilir. Kamuya taahhtte bulunan yklenici bnyesinde, kendi meslekleri ile ilgili olarak yklenici adna denetledikleri ilerde, szleme bedelinin en az yzde yetmilik ksmnda fiilen bulunmak artyla, antiye mhendisi, antiye efi, iin szlemesinde teknik personel olarak ngrlm olmas kaydyla proje mdr olarak grev yapanlara i sahibi idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan tek szleme ile ilikili olarak dzenlenir ve verilir. zel sektre taahhtte bulunulan ilerde; fenni mesul veya bu ile ilgili yap denetim grevlisi veya yklenici bnyesinde antiye efi, proje mdr olarak denetledikleri ilerde, szleme bedelinin en az yzde yetmilik ksmnda fiilen bulunmak artyla, ilgili belediye veya valilik tarafndan tek szleme ile ilikili olarak dzenlenir ve verilir. 2) ynetme belgesi; Kamu kurulularnda ynettikleri ilerde, szleme bedelinin en az yzde yetmilik blmnde fiilen grev yapm olmak artyla, kurumlarn merkez ynetiminde grevli yapm ve/veya teknik iler ube mdr, yapm ve/veya teknik iler daire bakan, yapm ve/veya teknik ilerden sorumlu genel mdr yardmcs ve genel mdr, yapm ve/veya teknik ilerden sorumlu mstear yardmcs ve mstear olarak grev yapanlara iin sahibi idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan tek szleme ile ilikili olarak dzenlenir ve verilir. En az 10 yllk mhendis veya mimarlarn, kamuya taahhtte bulunan zel sektr kurulularnda kendi meslekleri ile ilgili olarak ynettikleri ilerin szleme bedelinin en az yzde yetmilik blmnde fiilen grev yapm olmak kaydyla, (her hangi bir ortaklk art aranmakszn), anonim irketlerde genel mdr, murahhas ye, ynetim kurulu yesi ve ynetim kurulu bakan, limitet irket mdr olarak grevlerini aralksz en az 5 yl yaptklarn Trk Ticaret Kanununa gre tevsik edenlere iin sahibi idare (szlemeyi yapan yetkili makam) tarafndan tek szleme ile ilikili olarak dzenlenir ve verilir.

115

ynetme belgesinin verilmesinde, bu ite ilgilinin ii yneten olarak altna dair yklenicinin imzas ile ilgilinin sosyal sigorta prim demelerini gsteren belgelerin verilmesi gerekir.

YEDNC BLM Deneyim Belgelerinin Deerlendirilmesi


Deerlendirmeye ilikin esaslar Madde 57- deneyim belgeleri, ihale komisyonlarnca aadaki esaslar dahilinde deerlendirilir : a) hale konusu i veya benzer ilerle ilgili i deneyiminin belgelendirilmesinde tek szlemeye dayal olarak alnm i deneyim belgeleri deerlendirmeye alnr. Birden fazla i deneyimi, bunlar benzer ilere ait olsa dahi toplanamaz. b) bitirme ve i durum belgesi tutarlar tam olarak, gerek ahslarca denetim faaliyetleri nedeniyle alnan i deneyim belgesi tutarlar 1/5 orannda, ynetim faaliyetleri nedeniyle alnan i deneyim belgesi tutarlar ise 1/10 orannda dikkate alnr. c) Kendi meslekleriyle ilgili faaliyetlerini srdrmeleri artyla fiilen denetim veya ynetim grevlerinde bulunmayan mhendis veya mimarlarn mezuniyetlerinden sonra geen her yl iin 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendinde belirtilen tutar kadar i deneyimi olduu kabul edilir ve bu tutar tam olarak dikkate alnr. Bu kiiler ihaleyi yapacak idareye mezuniyet belgeleriyle birlikte kamuda veya zel sektrde mesleklerini icra ettiklerini tevsik eden meslek odas kayd veya hizmet izelgelerini verirler. Bu ekilde hesaplanan i deneyim tutar i bitirme, i denetleme ve i ynetme faaliyetlerinden elde edilmi deneyimlerle toplanamaz. d) bitirme, i durum, i denetleme veya i ynetme belgeleri belge sahibi gerek veya tzel kiiler dndaki istekliler tarafndan kullanlamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satlamaz. Bu belge sahiplerinin orta bulunduu tzel kiilerin ihaleye girebilmesinde, tzel kiinin yarsndan fazla hissesine sahip olmas, her ihalede bu orann aranmas ve teminat sresince (kesin kabule kadar) bu orann muhafaza edilmesi zorunludur. Yllara sari yapm ilerinde idareler, ykleniciden, bu ortaklk orannn muhafaza edildiine dair Ticaret Sicil Memurluunun teyit yazsn her yl istemek zorundadrlar. e) ahs irketlerinde (komandit irketin komanditer orta hari), ortaklarn irketten ayrlmalar halinde, ortaklk dneminde bitirilen veya en az % 70 orannda gerekletirilen ilere ait, irket adna dzenlenen, i durum veya i bitirme belgesinin verilmesi kaydyla, ortaklk dneminde yaplan iler hisseleri orannda ortaklarn ahsi i deneyimi olarak deerlendirilir. f) steklinin, baka ortak giriimlerde gerekletirdii i nedeniyle elde ettii i deneyimi, o ortak giriimdeki hissesi orannda dikkate alnr. g) deneyimlerinin deerlendirilmesinde ihale veya n yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doru son on be ylda yaplan iler ve i ksmlar dikkate alnr. deneyim belgelerinde yazl deneyim tutarlarnn asgari yzde yetmilik ksmnn ilk ilan tarihinden geriye doru son 15 yl iinde gerekletirilip gerekletirilmedii hususu i deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin i deneyim belgeleri zerinden yaplamad durumlarda; o ie ait dzenlenmi hakedi raporlar ve/veya idarece onayl hakedi deme cetveli esas alnr. Ancak, hakedi raporlarnn ve deme cetvelinin zorunlu nedenlerle verilemedii durumlarda, son on be ylda gerekleen ilerin yzde yetmilik oran ve tutarlar dorusal orant yoluyla bulunur. h) Yerli ve yabanc yklenicilerin yurt dnda gerekletirdikleri iler 1/2, mhendis veya mimar olarak denetledikleri iler 1/10 ve ynettikleri iler 1/20 orannda dikkate alnr. i) Alt yklenicilik faaliyeti dolaysyla alnm i bitirme belgesi nevi itibariyle birden fazla ii ierse dahi, bunlardan sadece ihale konusu i veya benzer ilere ait olan dikkate alnr. j) Ortak giriim ortaklarnn tek bana gerekletirdikleri iler tam olarak, dier ortak giriimlerde ortak olarak gerekletirdikleri iler ise o ortak giriimdeki hissesi orannda deerlendirilir. Gncelletirme Madde 58- hale komisyonlar, i deneyim belgelerinde yazl deneyim tutarlarn; yurt iinde kefindeki birim fiyatlar zerinden szlemeye balanan ilerde, szleme birim fiyatlarna esas yln bandan itibaren ihale ilk ilan tarihine kadar Devlet statistik Enstitsnce yaymlanan aylk TEFE zerinden, anahtar teslimi gtr bedel veya teklif birim fiyatl ilerde, szlemenin yapld aydan itibaren,

116

ihalenin ilk ilan tarihine kadar aylk TEFE zerinden, yabanc para cinsinden i deneyim tutarlarn ise, ihale ilk ilan tarihindeki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz al kuru zerinden, gncelletirir. Komisyonlarn inceleme yetkisi Madde 59- hale komisyonlar isteklilerce sunulan i deneyim belgelerindeki bilgilerin incelenmesi amacyla; bitirme belgesinin ekinde; szleme, noter onayl szleme, hakedi raporlar, geici kabul tutana, kesin hakedi raporu ve iin niteliine gre varsa tasfiye tutana, keif art olurlar, ek szleme ve devir szlemesi, ortak giriim szlemesi, alt yklenici ile yklenici arasnda dzenlenmi noter onayl szleme, alt yklenicinin i iin ykleniciye dzenledii fatura suretleri, alt yklenicilerde alanlarn vergi ve sosyal sigorta prim demelerini gsterir belgeler, durum belgesinin ekinde; noter onayl szleme, hakedi raporlar, varsa tasfiye tutana, devir szlemesi, ortak giriim szlemesi, denetleme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odas belgesi, grevlendirme yazs, geici kabul tutana, hakedi raporlar, varsa kesin hakedi raporu, zel sektrde grev yapanlar iin iin banda idareye vermi olduu noterden taahhtname, mteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal sigorta prim demelerini gsteren belgeler, ynetme belgesinin ekinde; mezuniyet belgesi, meslek odas belgesi, grevlendirme yazs, geici kabul tutana, hakedi raporlar, varsa kesin hakedi raporu, zel inaatlara ait iin sahibiyle yklenici arasnda noter onayl inaat szlemesi, yap ruhsat, yap kullanma izin belgesi, ilgili sigorta mdrlnden alnan i yeri bildirgesi gibi belgelerden gerekli grdklerini, yurt dnda i veya grev yapanlardan da yukarda saylanlarn muadili belgeler isteyebilir. Bu ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce alnm belgeler Madde 60- 01.01.2003 tarihinden nce veya sonra alnan mteahhitlik karneleri bu tarihten sonra yaplacak ihalelerde i deneyimini tevsik eder belge olarak kullanlamaz ve deerlendirilemezler. Sz konusu tarihten nce alnan i bitirme, i denetleme ve i ynetme belgeleri ise, bu Ynetmelikte ngrlen artlar salamalar halinde, ihalelerde i deneyimini tevsik eder belge olarak kullanlabilir ve bu Ynetmelikte belirlendii ekilde deerlendirilme- ye tabi tutulur.

NC KISIM Teklif Mektuplar, Teminatlar, Tekliflerin Deerlendirilmesi, Kullanlacak Standart Formlar ve Szlemenin Dzenlenmesi BRNC BLM Teklif Mektuplar ve Teminatlar
Teklif mektuplarnn ekli Madde 61- Teklif mektuplar bu Ynetmeliin ekinde yer alan standart formlardan iin niteliine uygun olan esas alnarak hazrlanr (standart formlar KK018.0/Y, KK019.0/Y). 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine gre ihtiyacn dorudan temin usulyle karlanmasnda alnacak tekliflerin standart forma uygun olma art aranmaz. Teklif mektubunun aadaki artlar tamas zorunludur : a) Yazl olmas, b) hale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, c) Teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas, d) zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas , e) Ad, soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas. Sunulan teklif mektuplarnn ekil ve ierik bakmndan yukarda belirtilen niteliklere uygun olmamas teklifin esasn deitirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarnn tamas zorunlu zelliklerden herhangi birini tamayan teklif mektuplar deerlendirme d braklacandan, bunlarn sonradan deitirilmesi, dzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara bavurulmaz. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi deerlendirme d braklm saylr.

117

Tekliflerin geerlilik sresi Madde 62- Tekliflerin geerlilik sresi ihale dokmannda belirtilir. darece ihtiya duyulmas halinde bu sre, teklif ve szleme koullar deitirilmemek ve isteklinin kabul kaydyla, en fazla ihale dokmannda belirtilen teklif geerlilik sresi kadar uzatlabilir Teminatlar Madde 63- steklilerden 4734 sayl Kanun hkmleri ve Tip dari artnamelerde yaplan dzenlemeler esas alnarak geici teminat istenir. Teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarnn kapsam ve eklinin, bu Ynetmeliin ekinde yer alan standart formlara uygun olmas zorunludur (standart formlar KK031.0/Y, KK032.0/Y, KK033.0/Y). Bu esaslara aykr olarak dzenlenmi teminat mektuplar geerli kabul edilmez. 4734 sayl Kamu hale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendine gre dorudan temin usulyle ihtiyalarn karlanmasnda teminat alnmaz.

KNC BLM Bavurularn ve Tekliflerin Alnmas, Almas, Deerlendirilmesi


Bavurularn ve tekliflerin alnmas, almas Madde 64- Bu Ynetmelikteki esaslara gre idarelerce dzenlenen n yeterlik ve ihale dokmanlar n yeterlie veya ihaleye katlmak isteyen adaylar ve isteklilere bedeli karlnda verilir. n yeterlik deerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen bavurular ve tekliflerin alnmas ve almas ilemleri 4734 sayl Kanun ve Tip dari artnamelerde belirtilen hkmler erevesinde ve aadaki standart formlar kullanlmak suretiyle gerekletirilir. 1- n yeterlik Bavurusu / Yeterlik Bavurusu / hale Teklif Zarf Alnd Belgesi(standart form KK006.0/Y). 2- Alnan n Yeterlilik Bavuru Belgelerinin / hale Teklif Zarflarnn hale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak (standart form KK007.0/Y). 3- Postadaki Gecikme Nedeniyle leme Konulmayan n Yeterlik Bavurusunun / Yeterlik Bavurusunun / Teklif Mektubunun Aln Zamanna likin Tutanak (standart form KK008.0/Y). 4- Uygun Olmad in Deerlendirme D Braklan n Yeterlik Bavurularna / Yeterlik Bavurularna / Teklif Zarflarna likin hale Komisyon Tutana (standart form KK009.0/Y). 5- n Yeterlik / Yeterlik Belge Kontrol Tutana (standart form KK010.0/Y). Dorudan temin usulnn uygulanmas durumunda teklifler 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre alnr. Bavurularn deerlendirilmesi Madde 65- Belli istekliler arasnda ihale usulnde n yeterlik belgeleri, pazarlk usulnde ise yeterlik bavuru belgeleri 4734 sayl Kanun, bu Ynetmelik ve hazrlanm olan artnamelerde belirtilen esaslar erevesinde aadaki standart formlar kullanlmak suretiyle deerlendirilir. 1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Saylmama Gerekelerine likin Tutanak (standart form KK011.0/Y). 2- n Yeterlik / Yeterlik Deerlendirme Sonu Tutana (standart form KK012.0/Y). 3- Belli stekliler Arasnda hale / Pazarlk Usulnde / n Yeterlik / Yeterlik Deerlendirilmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine likin Form (standart form KK013.0/Y). 4- Belli stekliler Arasnda halede n Yeterlik Deerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Gnderilmesine likin Form (standart form KK014.0/Y). 5- Pazarlk Usul halede Yeterlik Deerlendirilmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teknik Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu (standart form KK015.0/Y).

118

Tekliflerin deerlendirilmesi Madde 66- steklilerce verilen teklif belgeleri 4734 sayl Kanun, bu Ynetmelik ve hazrlanm olan artnamelerde belirtilen esaslar erevesinde aadaki standart formlar kullanlmak suretiyle deerlendirilir. 1- Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Saylmama Gerekelerine likin Tutanak (standart form KK011.0/Y). 2- Pazarlk Usulnde Uygulanacak Teknik Teklif Zarf Ama ve Belge Kontrol Tutana (standart form KK016.0/Y). 3- Pazarlk Usul halede steklilerin Son Tekliflerini Vermeye Davet Edilmelerine likin Tutanak (standart form KK017.0/Y). 4- Ak / Belli stekliler arasnda hale Usul Teklif Zarf Ama ve Belge Kontrol Tutana (standart form KK020.0/Y). 5- Pazarlk Usulnde Uygulanacak Mali Teklif Zarf Ama ve Belge Kontrol Tutana (standart form KK021.0/Y). 6- Ak hale / Belli stekliler Arasnda hale ve Pazarlk Usullerinde Uygulanacak Teklif Edilen Fiyatlar Formu (standart form KK022.0/Y). Ar dk teklifler Madde 67- Teklifler deerlendirildikten sonra , dier tekliflere veya idarenin tespit ettii yaklak maliyete gre teklif fiyat ar dk olanlar tespit edilir. hale komisyonu bu teklifleri reddetmeden nce, belirledii sre iinde teklif sahiplerinden teklifte nemli olduunu tespit ettii bileenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak ister. hale komisyonu; a) malat srecinin, verilen hizmetin ve yapm ynteminin ekonomik olmas, b) Seilen teknik zmler ve teklif sahibinin yapm iinin yerine getirilmesinde kullanaca avantajl koullar, c) Teklif edilen yapm iinin zgnl hususlarnda belgelendirilmek suretiyle yaplan yazl aklamalar dikkate alarak, ar dk teklifleri deerlendirir. Bu deerlendirme sonucunda, aklamalar yeterli grlmeyen veya yazl aklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali Madde 68- Tip dari artnamelerde belirtildii ekilde, ihale yetkilisinin onayndan nceki herhangi bir aamada, ihale komisyonu karar zerine idare, verilmi olan btn teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. halenin iptal edilmesi halinde bu durum btn isteklilere derhal bildirilir. dare btn tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir ykmllk altna girmez. Ancak, idare isteklilerden herhangi birinin talepte bulunmas halinde, ihalenin iptal edilme gerekelerini btn isteklilere bildirir. Ekonomik adan en avantajl teklifin belirlenmesi Madde 69- Yaplan deerlendirme sonucunda ekonomik adan en avantajl teklif belirlenerek ihale sonulandrlr. Yapm ileri ihalelerinde ekonomik adan en avantajl teklif, en dk fiyat teklifi olarak kabul edilir. Dorudan temin usulnn uygulanmas durumunda teklifler 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesi hkmlerine gre deerlendirilerek ihale sonulandrlr. Ayn fiyatn teklif edilmesi Madde 70- Birden fazla istekli tarafndan ayn fiyatn teklif edildii ve bunlarn ekonomik adan en avantajl teklif olduunun anlald durumlarda, ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan i deneyimi belgelerinin tutarlarn fiyat dndaki unsur olarak deerlendirmek suretiyle ekonomik adan en avantajl teklifi belirler ve ihaleyi sonulandrr. halenin karara balanmas, onaylanmas ve szlemenin imzalanmas Madde 71- Yaplan deerlendirme sonucu ihale ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr ve ihale komisyonunca dzenlenen gerekeli karar ihale yetkilisinin onayna sunulur (standart form KK023.0/Y).

119

hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge yirmi gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder. hale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde hkmsz saylr. hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce idareler, ihale zerinde kalan isteklinin 4734 sayl Kanunun 58 inci maddesine gre yasakl olup olmadn anlan maddeye gre teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararna eklemek zorundadr. hale zerinde kalann anlan maddeye gre yasakl olduunun anlalmas durumunda ihale yetkilisi ihale kararn onaylamaz ve ihaleyi iptal eder (standart form KK027.0/Y). halenin ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibinin zerinde braklmas, kesinleen ihale kararna ilikin sonucun bildirilmesi, szlemeye davet ve szlemenin imzalanmas ilemleri 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve bu Ynetmelik esaslarna gre dzenlenmi ihale konusu ie ait idari artname hkmleri erevesinde gerekletirilir (standart formlar KK024.0/Y, KK026.0/Y). Szlemenin taraflarca imzalanmasndan sonra hazrlanacak hale statistik Bilgi Formu imza tarihinden itibaren en ge otuz gn ierisinde Kamu hale Kurumuna gnderilir (standart form KK028.0/Y). hale zerinde kalan isteklinin szlemeyi imzalamamas Madde 72- hale zerinde kalan isteklinin kesin teminat vermemesi veya szleme imzalamamas durumunda ekonomik adan en avantajl ikinci teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla bu teklif sahibi istekliyle szleme imzalanabilir. hale sonucunun ilan Madde 73- 4734 sayl Kanunun 47 nci maddesinde belirtilen ve ayn Kanunun 67 nci maddesi uyarnca gncellenen parasal tutar aan yapm ihalelerine ilikin ihale sonular, szlemenin Saytay Bakanlnca tescilinin idareye tebli edildii bu tescilin gerekli olmad durumlarda ise szlemenin noter tarafndan onaylanp tescil edildii tarihi izleyen en ge on be gn iinde Resmi Gazetede yaymlanmak suretiyle ilan edilir (standart form KK025.0/Y). dareler ihale konusu iin nem ve zelliine gre ihale sonularn, yurt iinde ve yurt dnda kan baka gazeteler veya yayn aralar, bilgi ilem a veya elektronik haberleme (internet) yolu ili de ayrca ilan edebilirler.

DRDNC KISIM Son Hkmler


Dier hkmler Madde 74- 4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun uygulanmasna ilikin olarak karlan bu Ynetmelik ekleri ile birlikte bir btndr. Uygulanmayacak hkmler Madde 75- Dier kanunlarn ve bu kanunlara dayanlarak karlan dzenlemelerin 4734 sayl Kamu hale Kanununa ve bu Ynetmelie uymayan hkmleri uygulanmaz. Balanm olan ihaleler Geici madde 1.- Bu Ynetmeliin yrrle girdii tarihten nce ihale edilecei yazl olarak duyurulmu veya ilan edilmi olan iler ilgili olduu kanun ve usullere gre sonulandrlr. Yrrlk Madde 76- Bu Ynetmelik 01.01.2003 tarihinde yrrle girer. Yrtme Madde 77- Bu Ynetmelik hkmleri Kamu hale Kurumu Bakan tarafndan yrtlr.

120

4.4.) YAPIM LER GENEL ARTNAMES


BRNC BLM Genel Hkmler
Ama Madde 1- 4734 sayl Kamu hale Kanununun 53 nc maddesinin (b) fkrasnn ikinci bendine dayanlarak hazrlanm olan bu Genel artnamenin amac, i sahibi idareler tarafndan 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununa gre szlemeye balanan her trl yapm iinin yrtlmesinde uygulanacak genel esaslar tespit etmektir. Kapsam Madde 2- Bu Genel artname, 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabi idareler tarafndan bu Kanun hkmlerine gre ihalesi yaplan ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununa gre anahtar teslimi gtr bedel veya birim fiyat szlemeye balanan yapm ilerini kapsar. Yaklak maliyeti 4734 sayl Kanunun 13 nc maddesinin (b) bendinin iki numaral alt bendinde yer alan st limit tutarnn altndaki yapm ilerinde, bu artnamenin 7 ve 17 nci maddeleri ile 35 inci maddesinin alma artlar ile ilgili son fkras, iin gereine gre idareler tarafndan ksmen veya tamamen uygulanmayabilir. Balklar ve yorum Madde 3- Balklar ve madde kenar balklar, bu Genel artnamenin bir paras olarak telakki edilmeyecek ve bu Genel artnamenin, ilgili ihale dokmanlarnn veya szlemenin yorumlanmasnda gz nne alnmayacaktr. lgili hkmn konulu ve dzenleme amacna aykr dmedii veya bu amac deitirmedii srece, hkmn metnindeki tekil manaya gelen kelimelerin oullarn ve oul manaya gelen kelimelerin de tekillerini ierdii kabul edilecektir. Tanmlar Madde 4- Bu Genel artnamenin uygulanmasnda, 4734 sayl Kamu hale Kanununun 4 nc maddesinde yer alan tanmlar aynen geerlidir. Bunlara ilaveten: : Szlemeye balanan her trl yapm iini, Yap denetim grevlisi: dare tarafndan, ilerin denetimi iin grevlendirilecek bir memur veya bir heyeti ve/veya idare dndan bu ileri yapmak zere grevlendirilen gerek veya tzel kii veya kiileri, Yklenici vekili: Szleme konusu ile ilgili olarak ykleniciyi temsil eden, o i iin ykleniciden noterce dzenlenmi bir vekaletname ile tam yetki alm ve idarece kabul edilmi olan gerek kiiyi, nc taraf : dare, yap denetim grevlisi ve yklenici dndaki kii ve kiileri, yeri: Yapm iinin meydana getirildii yerler ile i sresince geici veya srekli olarak kullanlan bina, arazi, arsa, malzeme ocaklar vb. yerleri, Anahtar teslimi gtr bedel szleme : Uygulama projeleri ve bunlara ilikin mahal listelerine dayal olarak, iin tamam iin yklenicinin teklif ettii toplam bedel zerinden yaplan szlemeyi, Birim fiyat szleme : n veya kesin projelere ve bunlara ilikin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayal olarak idarelerce hazrlanm cetvelde yer alan her bir i kaleminin miktar ile yklenici tarafndan bu i kalemleri iin teklif edilen birim fiyatlarn arpm sonucu bulunan tutarlarn toplam zerinden yaplan szlemeyi, kalemi : Birim fiyat szleme ile yaplacak ilerde, teknik ve zel yapm artlar belirtilen, birim fiyat tarifleri bulunan ve szlemelerinde bedeli gsterilen veya sonradan yeni birim fiyat yaplan demeye esas birimleri, grubu : Anahtar teslimi gtr bedel szleme ile yaplacak ilerde, ara veya kesin demelere ilikin i kalemlerinin toplamndan oluan ve szleme bedelinin belli (ilerleme) yzdeleri ile gsterilen demeye esas birimleri, Gn : Takvim gnn, Yl : Takvim yln, Uygulama ay: darece onaylanm i programna gre ilerin gerekletirildii ay, Alt yklenici : Szleme konusu iin nevi itibariyle bir ksmn yklenici ile yapt szlemeye dayal olarak gerekletiren gerek veya tzel kiiyi, artname: Yapm iine ait genel, zel, teknik ve idari esas ve usulleri gsteren belgeleri ifade eder.

121

Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler Madde 5- dare, yklenici ve yap denetim grevlisi arasndaki her trl iletiim, yazl olarak yaplr. Szlemeye gre herhangi bir ahs tarafndan bir izin, onay, belge, olur verilmesi, veya tespit yaplmas, ihbar, ar veya davette bulunulmas gerektiinde, bunlar taraflar aksini kararlatrmadka yazl olacaktr.

KNC BLM yerleri


yerinin ykleniciye teslimi Madde 6- Szlemenin imzalanmasndan sonra yklenicinin szlemede yazl sre iinde ie balayabilmesi iin iyeri, eksen kazklar, someler, rperler vb., zemin zerinde kontrol edilerek yap denetim grevlisi tarafndan ykleniciye teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasnda ortak bir tutanak dzenlenir. Yklenici, kendisine teslim edilen bu kazk ve rperleri iin sonuna kadar korumak ve toprak ilerine ait eksen kazklarn da, bu iler bittikten sonra boy kesite gre tekrar yerlerine akmak zorundadr. dare, iin yaplaca yerleri, szleme veya eklerinde aksi yazl olmadka, i iin gerekli tesislerin kurulmasnda ihtiya duyulan sahalar ile hizmet yollarnn geecei yerleri, her trl toprak ilerine ait olup szleme veya eklerinde belirlenmi veya sonradan idarece tespit edilmi olan ariyet ve depo yerlerini, ykleniciye bedelsiz olarak teslim eder. yeri ykleniciye ksmlar halinde de teslim edilebilir. iin gerekli olmas nedeniyle, el konacak tanmaz mallarn kamulatrlmasna veya geici igaline ait harita, plan, cetveller ve dier btn ilemler, szlemede aksi yazl olmad takdirde, idarece yaplr ve kamulatrlacak veya geici olarak el konacak yerler, ilemler tamamlandka i programna uygun olarak ksm ksm ykleniciye teslim edilir. lerin yaplaca yerlerin ykleniciye tesliminde gecikme olmas ve bunun iin bir ksmnn veya tamamnn zamannda bitirilmesini geciktirmesi halinde, szlemede tespit edilen i sresi, iin bir ksm veya tamam iin gecikmeyi karlayacak ekilde uzatlr. Zorunluluk halinde, szleme bedelinin almamas ve idare ile yklenicinin karlkl olarak anlamas kaydyla ykleniciye teslim edilmi olan iyerlerinde deiiklik yaplabilir. Bu durumda, i bana getirilmi olan malzeme, ara ve makinelerin yeni i yerine tanmas giderleri ile eski i yerinde (kurulmu ise) antiye bina ve tesislerin yeni i yerine tanma ve kurulma giderleri ykleniciye aittir. Bu durumda iin sresi, iin bir ksm veya tamam iin gecikmeyi karlayacak kadar uzatlr. Yklenicinin kendi ihtiyac iin kullanaca yerler Madde 7- Ykleniciye ait malzeme ve ara ambarlar ile ii barakalar gibi kendi ihtiyac olan tesisler iin kullanaca yerlerin idare tarafndan ykleniciye cretsiz olarak verilecei szleme veya eklerinde yazl olduu takdirde, idare, bu tr yerlerin, ulam, malzeme temini ve iin arlk merkezi gibi hususlarla uyumlu olmasn gz nne alr.Yklenici ihtiya duyduu bu yerlere ait harita, plan ve cetvelleri zamannda idareye vermek ve bu yerlerin sahipleri ile komu yerlerin sahiplerine en az zarar verecek ekilde yer seimini yapmak zorundadr. Bununla birlikte idare, gerekli grd takdirde, yklenicinin kullanaca en uygun yeri kendisi seip ayrarak ykleniciye gsterebilir. Bu durumda yklenici, idarenin gsterdiinden baka yerleri ancak sahipleri ile anlamak art ile kullanabilir ve idareden bu kullanm karl olarak bir bedelin denmesini isteyemez. Yklenicinin kendi ihtiyac iin kullanaca yerlerin cretsiz olarak verilmesi szleme veya eklerinde yazl deilse, yer temini iin gereken btn giderler ykleniciye ait olacaktr. Ancak bu yerlerin geici igali, resmi ilemleri gerektirdii takdirde bu ilemler (geici igale ilikin harita, plan ve cetveller yklenici tarafndan hazrlanmak art ile) idare tarafndan yaplp tamamlanr. Malzeme ocaklar Madde 8- Yklenicinin kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklardan malzeme temin etmesinin istenildii hallerde, bu malzeme ocaklar ihale dokmannda aka belirtilir. Bu durumda yklenici kamuya ait arazi ve sahalardaki ocaklar herhangi bir bedel demeden bu i iin geici olarak kullanr. Ocaklarn izin belgesinin (ruhsat) alnmas idareye ait olup bunlar izin belgesi alnm olarak ykleniciye teslim edilir.

122

Ocak yerlerinin kullanm iin baz ilemler gerekli ise, szleme veya eklerinde aksi yazl deilse sz konusu ilemleri idare yrtr. Ancak, bu ilemlerde ihtiya duyulan plan ve cetvellerle dier belgeler yklenici tarafndan hazrlanr ve ocak yerlerinin igal giderleri de yklenici tarafndan karlanr. Sahipli arazi ve sahalar iinde ocak almas ve bu ocaklarn kullanlmas giderleri ykleniciye aittir. Ocak yeri teslimi idare tarafndan yaplmam ocaklarda, yklenici tarafndan yaplacak almalardan dolay meydana gelebilecek her trl hasar ve zararlar ile bunlarn bedelleri ykleniciye aittir. ve iyerlerinin korunmas ve sigortalanmas Madde 9- Yapm ii ile ilgili iyerlerindeki her trl ara, malzeme, ihzarat, i ve hizmet makineleri, tatlar, tesisler vb. ile 44 nc madde hkmleri dikkate alnmak art ile ie balama tarihinden kesin kabul tarihine kadar szleme konusu yapm iinin korunmasndan yklenici sorumludur. Bu sebeple yklenici, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 9 uncu maddesi hkmleri dahilinde; iyerlerindeki her trl ara, malzeme, ihzarat, i ve hizmet makineleri, tatlar, tesisler ile yaplan iin biten ksmlar iin, zellik ve niteliklerine gre ie balama tarihinden kesin kabul tarihine kadar geen sre iinde oluabilecek deprem, su baskn, toprak kaymas, frtna, yangn gibi doal afetler ile hrszlk, sabotaj gibi risklere kar ihale dokmannda belirtilen ekilde (all risk) sigorta yaptrmak zorundadr. Sigortaya esas alnacak bedeller, iin kendisi iin (varsa fiyat farklar dahil) hakedi tutarlar; her trl ara, malzeme, ihzarat, i ve hizmet makineleri, tatlar, tesisler ve benzeri iin ise piyasa rayilerine gre hesaplanan bedellerdir. denen toplam hakedi tahakkuk tutarnn (fiyat farklar dahil) poliedeki sigorta bedelini amas ve/veya poliede ngrlen sigorta biti tarihinin sre uzatm veya cezal alma sebebiyle almas hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artrlmas ve/veya sigorta sresinin uzatlmas zorunludur. Sigorta poliesinde; idare iveren sfatyla, yklenici ii gerekletiren sfatyla ve varsa alt ykleniciler yer almaldr. Kymetler tam deer zerinden sigorta ettirilmeli, muafiyet tannmamaldr. in devam srasnda iyerinde yaplacak almalar nedeniyle, iilerle evre halknn kazaya uramalarn, zarar grmelerini ve ilerde zarar ve hasar meydana gelmesini nleyici tedbirlerin alnmasndan da yklenici sorumlu olup, alnan btn tedbirlere ramen, yklenicinin yapt ilerden dolay nc ahslarn kendilerine veya mallarna zarar verilmesi ihtimaline kar mali mesuliyet sigortas yaptrmakla da ykmldr. Mali mesuliyet sigorta bedeli olarak, bu konuda sigorta irketlerinin uygulamalarnda kulland bedeller esas alnr. Sz konusu sigortalara ilikin polielerin, idarenin yazl izni dnda polienin kesin kabul tarihinden nce iptal edilemeyecei ve sresinin ksaltlamayaca hkmn tamas ve ilk hakedi raporunun dzenlenip tahakkuka balanmasndan nce idareye verilmesi gerekir. Aksi halde hakedi tutar ve ngrlm ise avans denmez. Yklenicinin szleme ile stlendii sorumluluk ve ykmllkler sz konusu sigortalarla snrlandrlmam olduundan, inaat sigorta polielerinin genel artlarnn Teminat dnda kalan haller maddesinde belirtilen, yklenicinin kusurlu olduu hallerde, kusur nedeniyle sigortann demedii bedeller iin yklenici idareden hibir talepte bulunamayaca gibi, iin devam sresince meydana gelecek kazalardan, bu kazalarn sebep olaca can ve mal kaybndan ve nc ahslara verilecek her trl zararlardan yklenici dorudan sorumlu olacaktr. Yklenici veya alt yklenicilerin sigorta kapsam iinde veya dnda kalan hareket ve fiillerinden dolay meydana gelecek btn talep ve iddialarn karlanmas ykmll de ykleniciye aittir. Yklenici bu gibi mesuliyetlerden idareyi ve idare personelini sorumlu tutmayacak ve bu hususu kabul etmi saylacaktr. Szlemenin feshi veya tasfiye halinde bu sigortalar, i, yeni ykleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu sreye ait sigorta giderleri yklenici tarafndan karlanr. Ancak bu sre, fesih veya tasfiye olur tarihinden balamak zere ay geemez. ehir ve kasaba snrlar dndaki i yerlerinde gvenlik ve dzenin salanmas iin idare tarafndan verilen talimata yklenici uymak zorundadr. yeri ve evresindeki blgede, yeterli gvenlik nleminin alnmamas sebebiyle doabilecek hasar ve zararn denmesinden yklenici sorumludur. Yklenici, kazalarn, zarar ve kayplarn meydana gelmesini nlemek amac ile gerekli btn tedbirleri almak ve yap denetim grevlileri tarafndan, kaza, zarar ve kayp ihtimallerini azaltmak iin verilecek talimatlara uymak zorundadr. Ayrca yklenici,

123

iyerinde kullanlan ara, gere ve makinelerle patlayc maddelerin yol aabilecei kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini alanlara retmek zorundadr. Bu konularda gerek yap denetimi grevlileri tarafndan istenen ve gerekse yklenicinin kendi arzusu ile uygulad gvenlik ve koruma nlemlerine ilikin giderlerin tm ykleniciye aittir. yerlerinin temizlenmesi ve tesislerin kaldrlmas Madde 10- Yklenici tarafndan iin sonunda iyerleri her trl ihzarattan ve alma artklarndan evreyle uyumlu olacak ekilde temizlenir. Bundan baka yklenici tarafndan kendi ihtiyalar iin yaplm olan baraka, ambar, garaj, atlye vb. tesisler, iin sonunda yklenici tarafndan sklerek gtrlr ve bu iler iin kendisine hibir bedel denmez. Yklenicinin ykmll olan bu ilerin yaplmamas veya eksik yaplmas halinde idarenin takdir edecei bir bedel yklenicinin hakediinden, hakedi kalmamsa teminatndan kesilir. Yklenicinin iyerlerinde kendi ihtiyac iin yapt bina ve barakalar ile dier tesislerden, idare gerekli grdklerini, yklenicinin de rzasn almak kaydyla, iin geici kabul tarihindeki piyasa rayileri ve/veya 23 nc madde hkmlerine gre belirlenecek fiyatlar ile ypranma ve amortisman paylar, iilik ve malzemedeki zellik farklarn da dikkate almak suretiyle bulunan bedel zerinden, iin sonunda satn alabilir.

NC BLM Projeler
Anahtar teslimi gtr bedel ilerde uygulama projelerinin ykleniciye teslimi Madde 11- Anahtar teslimi gtr bedel szlemelerde, yaplacak ilerin uygulama projeleri, artnameler ve dier teknik belgelerle birlikte, szlemenin imzalanmas srasnda ykleniciye verilir. Birim fiyat szlemelerde n ve/veya kesin projeler ile uygulama projelerinin hazrlanmas ve ykleniciye teslimi Madde 12- Birim fiyat esasl szlemelerde, ilerin n veya kesin projeleri, artnameler ve dier belgelerle birlikte, szlemenin imzalanmas srasnda ykleniciye verilir. Yaplan arazi ve zemin ettlerinin kesin projenin revize edilmesini gerektirdii iler ile doal afet sebebiyle n veya kesin proje zerinden ihale edilen ilerde uygulama projesinin idare tarafndan hazrlanmas veya hazrlatlmas esas olup, bunlar, i programna gre gerekli olduklar zamanlarda, ikier takm olarak bir yaz ekinde ykleniciye teslim edilir. Ancak, uygulama projelerinin yklenici tarafndan hazrlanmas da istenebilir, bu durumda aadaki esaslar geerlidir: Yklenicinin yapaca uygulama projeleri, hesaplar vb. szleme ve eklerinde belirtilen artlara, idare tarafndan kendisine verilen n/kesin projelere, talimatlara, esaslara, fen ve sanat kurallarna uygun olarak i programn aksatmayacak ekilde hazrlanr ve uygulamada gerekli grlecek tm lleri ve ayrntlar kapsar. Uygulama projelerinin hazrlanmas srasnda, farkl tercihlerin mmkn olmas hallerinde, yklenici, seim yaplabilmesini salamak zere bu tercihleri gsteren projeleri, hesaplar ve dier gerekli bilgi ve raporlar hazrlayp idareye verir. Yklenici tarafndan hazrlanan uygulama projelerinde idarece deiiklik yaplmas gerekli grld ve/veya verilen bilgiler yeterli grlmedii takdirde, projelerde ve ilgili raporlarda istenen deiikliklerin yaplmas ve/veya eksik bilgilerin tamamlanmas iin projeler, istenilenlere uygun ekle getirilmek zere, ykleniciye geri verilir. dare, isterse projeler zerinde kendisi de deiiklik yapabilir. Onay ilemi srasnda idare tarafndan proje ve eklerinde hatalar ve eksikler tespit edildii takdirde, yklenici idarenin yazl talimat zerine ve verilen sre iinde, ayrca bir bedel denmesini istemeksizin bunlar dzeltmek zorundadr. Szleme veya eklerinde baka bir hkm bulunmad takdirde, yklenici tarafndan idareye verilen projeler ve ilgili raporlar, verildikleri tarihten balamak zere bir aylk sre iinde aynen onaylanm veya gerekli grlen deiiklikler yaplm olarak veya eksiklerin tamamlanmas kayd ile ykleniciye geri verilir. Bu konuda gecikme olursa yklenici, i sresinin bu gecikme sresi kadar uzatlmas hususunda hak kazanm olur. dare, deitirilmesini gerekli grd projeleri, deiikliin zelliine, iin aciliyet durumuna gre, isterse, yaplmas gerekli grlen deiikliklerin daha sonra yaplmas art ile onaylayabilir.

124

Yklenici, hazrlad projelerin ve hesaplarn hata ve eksiklerinden ve bunlarn her trl sonularndan sorumludur. Projelerin idare tarafndan grlm ve onaylanm olmas ykleniciyi bu sorumluluktan kurtarmaz. Yklenici tarafndan hazrlanan proje ve hesaplarn belirlenen tarihlerde idareye verilmemesinden, verilen proje ve hesaplarn hata ve eksiklerinden dolay, idarece onaylanmadan geri verilmi olmalarndan kaynaklanan zaman kayplar ve gecikmeler- den yklenici sorumludur. lerin geici kabul yapldktan sonra, uygulama projeleri ister idarece verilmi, ister yklenici tarafndan hazrlanarak idarece onaylanm olsun, uygulama srasnda yaplm deiiklikleri de ieren ve iin bitmi durumunu gsteren nihai projeler (as-built drawings) yklenici tarafndan bedelsiz olarak hazrlanp orjinalleri idareye teslim edilir. Proje hizmeti iin ykleniciye, ihale dokmannda ngrlmesi artyla birim fiyat zerinden proje bedeli denir. Projelerin uygulanmas Madde 13- Szleme konusu iler, idare tarafndan ykleniciye verilen veya yklenici tarafndan hazrlanp idarece onaylanan uygulama projelerine uygun olarak yaplr. Birim fiyatl ilerin, onayl uygulama projesi hazrlanmam ksmlarna idarenin izni olmadan balanamaz. Aksine bir davrann sorumluluu ykleniciye aittir. Projelerin zemine uygulanmas srasnda meydana gelen hatalarn sorumluluu ve hatalarn neden olduu zararlar ve giderler ykleniciye ait olup, bunun sonucu olarak meydana gelen hatal iin bedeli de ykleniciye denmez. dare, szleme konusu ilerle ilgili proje vb. teknik belgelerde gerekli grecei her trl deiiklii yapmaya yetkilidir. Yklenici, ilerin devam srasnda gerekli grlecek bu deiikliklere uygun olarak ie devam etmek zorundadr. Proje deiiklikleri, ilk projeye gre hazrlanm malzemenin terk edilmesini veya deitirilmesini veya baka yerde kullanlmasn gerektirirse, bu yzden doacak fazla iilik ve giderleri idare ykleniciye der. Proje deiiklikleri iin sresini etkileyecek nitelikte ise yklenicinin bu husustaki sre talebi de idare tarafndan dikkate alnr. darenin veya yap denetim grevlisinin yazl bir teblii olmakszn yklenici, projelerde herhangi bir deiiklik yapt takdirde sorumluluk kendisine ait olup bu gibi deiiklikler nedeniyle bir hak iddiasnda bulunamaz. lerin devam srasnda yklenici, proje uygulamas konusunda kendisine yaplan tebligatn szleme hkmlerine aykr olduu veya tebligat konusunun fen ve sanat kurallarna uygun olmad grne varrsa, bu husustaki kar grlerini 15 inci madde hkmlerine gre idareye bildirmek zorundadr. Aksi halde ayn maddenin dier hkmlerine gre ilem yaplr. Projelerin tesliminde gecikme olmas Madde 14- Birim fiyat szlemelerde, i iin gerekli olan projelerle dier teknik belgelerin ykleniciye tesliminde gecikme olmas veya uygulanmak zere ykleniciye verilen proje ve teknik belgelerde, yeni proje veya belge hazrlanmasn gerektirecek ve dolaysyla zamana ihtiya gsterecek ekilde deiiklik yaplmas hallerinde yklenici hibir itiraz ne sremeyecektir. Ancak bu gecikme, iin bir ksmnn veya hepsinin zamannda bitirilmesini geciktirirse szlemedeki i sresi, iin bir ksm veya tamam iin gecikmeyi karlayacak ekilde uzatlr.

DRDNC BLM Yap Denetim Hizmetleri


lerin denetimi Madde 15- Szlemeye balanan her trl yapm ileri, idare tarafndan grevlendirilen yap denetim grevlisinin denetimi altnda, yklenici tarafndan ynetilir ve gerekletirilir. Herhangi bir iin, yap denetim grevlisinin denetimi altnda yaplm olmas yklenicinin, stlenmi olduu ii btnyle projelerine, szleme ve artnamelerine, fen ve sanat kurallarna uygun olarak yapmak hususundaki ykmllklerini ve sorumluluunu ortadan kaldrmaz. Yklenici, stlenmi olduu ileri, sorumlu bir meslek adam olarak fen ve sanat kurallarna uygun olarak yapmay kabul etmi olduundan, kendisine verilen projeye ve/veya teknik belgelere gre ii yapmakla, bu projenin ve/veya teknik belgelerin i yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarna uygun

125

olduunu, ayrca iin yaplaca yere, kullanlacak her trl malzemenin nitelik bakmndan yeterliliini incelemi, kabul etmi ve bu suretle iin teknik sorumluluunu stlenmi saylr Bununla birlikte yklenici, kendisine verilen projelerin ve/veya artnamelerin, teslim edilen iyerinin veya malzemenin veyahut talimatn, szleme ve eklerinde bulunan hkmlere aykr olduunu veya fen ve sanat kurallarna uymad hususundaki kar grlerini teslim edili veya talimat al tarihinden balayarak on be gn iinde (zellii bakmndan incelenmesi uzun srebilecek ilerde, yklenicinin istei halinde bu sre idarece artrlabilir) hem yap denetim grevlisine, hem de idareye yaz ile bildirmek zorundadr. Bu srenin almas halinde yklenicinin itiraz hakk kalmaz. Yklenicinin iddia ve itirazlarna ramen, idare ii kendi istedii gibi yaptrd takdirde yklenici, bu uygulamann sonunda doabilecek sorumluluktan kurtulur. nemli grlen durumlarda yklenici isteklerini idare veya yap denetim grevlisine, ayn ekilde idare veya yap denetim grevlisi de istek ve talimatlarn ykleniciye yaz ile bildirir. Sz zerine yaplm iler ve ilemler hakknda yklenici- nin istek ve iddialar idare tarafndan dikkate alnmaz. Yklenici ile yap denetim grevlisi arasnda anlamazlk olursa, bu anlamazlk 52 nci madde hkmlerine gre idarece karara balanr. Yap denetim grevlisinin yetkileri Madde 16- Yklenici btn ileri yap denetim grevlisinin, szleme ve eklerindeki hkmlere aykr olmamak art ile verecei talimata gre yapmak zorundadr. Yklenici kullanaca her trl malzemeyi yap denetim grevlisine gsterip i iin elverili olduunu kabul ettirmeden i bana getiremez. Malzemenin teknik artnamelere uygun olup olmadn inceleyip gzden geirmek iin yap denetim grevlisi istedii ekilde deneyler yapabilir ve ister iyerinde, ister zel veya resmi laboratuarlarda olsun, bu deneylerin giderleri szlemesinde baka bir hkm yoksa yklenici tarafndan karlanr. Yklenici, deneylerin iyerinde yaplmasn isterse bunun iin gerekli ara ve tehizat kendisi temin eder. Yap denetim grevlisinin kabul ettii malzemeden mmkn olanlarn rnekleri mhrlenerek iin geici kabulne kadar saklanr. Yklenicinin iyerine getirdii malzemenin, teknik artnamesine veya daha nce alnm mhrl rneine uygun ve ie elverili olmad anlald takdirde yklenici, yap denetim grevlisinin bu husustaki yazl tebli tarihinden balamak zere on gn iinde bu malzemeyi iyerinden kaldrp uzaklatrmak zorundadr. Bunu yapmad takdirde yap denetim grevlisi bu malzemeyi, btn zarar ve giderleri ykleniciye ait olmak zere, iyeri evresi dna karmaya yetkilidir. Yklenici tarafndan fen ve sanat kurallarna aykr olarak kusurlu yapldklar anlalan i ksmlarn yktrp ykleniciye yeniden yaptrmak hususunda yap denetim grevlisi yetkilidir. Yklenici, bu konuda kendisine yazl olarak verilen talimat zerine, belirlenen sre iinde sz konusu i ksmlarn ayrca bir bedel istemeksizin ykp yeniden yapmak zorundadr. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluu ykleniciye aittir. Yap denetim grevlisi iin gerekli binalarn yaplmas Madde 17- Yklenici, yap denetim grevlisinin ilerle ilgili her trl almalar ve gerektiinde yatp kalkmalar iin, szlemesinde belirlenen artlar altnda uygun yerler, bina ve/veya barakalar hazrlayp bedelsiz olarak idareye teslim etmek zorundadr. Yklenicinin szleme gerei bedelsiz olarak yapmak zorunda olduu binalarn dnda, idarece istendii takdirde yklenici, yap denetim grevlisi iin gerekli olan baka binalar da artlar ihale dokmannda belirtilmesi halinde bedeli karlnda yapacaktr. Bu binalarn, proje ve zel artnamelerinin ykleniciye verildii tarihten balamak zere, szlemesinde belirtilen sre iinde tamamlanarak yap denetim grevlisine teslim edilmeleri gereklidir. Bina ve barakalarn teslimi gecikirse bunlar iin szlemede yazl cezalar uygulanr. Yap denetim grevlisi iin yaplacak binalar, idarenin gsterecei yerlerde yaplacaktr. Bina ve barakalar ister bedeli karlnda, ister bedelsiz olarak yaplm olsun, iin bitiminde bunlar idarenin mal olur.

126

BENC BLM in Yrtlmesi


program Madde 18- Yklenici, szlemenin imzalandnn (Saytay tesciline tabi ilerde tescilin) idare tarafndan kendisine tebli tarihinden itibaren szleme veya eklerinde belirlenen sre iinde, idarece verilen rneklere uygun ve szlemede belirtilen i ksmlar ve bitirme tarihleri ile yllk deme miktarlarn da dikkate alarak hazrlayaca; i kalemlerini,i gruplarn, aylk imalat ve i miktarlarn, (ihzarat demesi ngrlen birim fiyat esasl ilerde ihzarat), yllk denek dilimlerini ve bunlarn aylara dalmn gsterir ayrntl i programlarn (en az drt nsha) hazrlayarak onaylanmak zere idareye teslim edecektir. hzarat denmesi ngrlen birim fiyat esasl ilerde, i programlar imalat ve ihzarat i program olarak dzenlenir. hzarat, i programlarna uygun yaplacaktr. Bu programlarda gsterilenden fazla yaplan ihzaratn bedeli hakedie konulmaz ve i programlar onaylanmadan imalat ve ihzarat bedelleri denmez. dare, i programnn verildii tarihten balamak zere szleme veya eklerinde belirlenen sre iinde, i programn olduu gibi veya gerekli grd deiiklikleri yaparak onaylar ve onayl bir nshasn ykleniciye verir. programlar idarenin onayyla geerli olur. Bu i programnda, resmi tatil gnleri ile szlemesinde belirtilmi ise, iklim artlarndan dolay almaya elverili olmayan dnemler dndaki btn gnlerin alarak geirilecei gz nnde tutulur. Ancak iin bitimi almaya elverili olmayan dneme rastlar ise idare ykleniciden, teknik artlar yerine getirerek ii tamamlamas iin bu devre iinde almasn isteyebilir. programnn bro almalar ile ilgili blmlerinde iklim artlar dikkate alnmaz. Kapsaml ilerde idare, ykleniciden, ubuk diyagram yerine yatrmn zelliine bal olarak hazrlanm paket yazlm i program (Critical Path Method -CPM) veya benzeri bilgisayar destekli i program dzenlemesini isteyebilir. Yklenici idarece onaylanm i programna aynen uymak zorundadr. Ancak zorunlu hallerde idarenin uygun gr ile i programnda deiiklik yaplabilir. te idarece onaylanan bir sre uzatm bulunduu takdirde, yklenici bu hususun kendisine teblii tarihinden balamak zere yedi gn iinde yeni sreye gre revize i program dzenleyerek idarenin onayna sunmak zorundadr. Yklenicinin i banda bulunmas Madde 19- Yklenicinin stlenmi olduu iin devam sresince, i yerinde bulunmas esastr. Bununla birlikte, yklenici, ilerin gecikmesine ve durmasna yol amamak art ile noterce dzenlenmi bir vekaletnameyle tam yetki alm ve idarece kabul edilmi bir vekil brakarak i bandan ayrlabilir. Yklenici veya vekili i yerinden ayrlmalarn gerektiren hallerde, yap denetim grevlisinden izin almak zorundadr. in yrtlmesi iin gerekli personel ve aralar Madde 20- Szlemenin imzalanmasndan sonra yklenici, stlenmi olduu iin nemine ve i programna uygun olarak, ilerin yaplmas iin gerekli her trl makine, ara ve yardmc tesisleri hazrlamak, her trl malzemeyi ve iileri temin etmek ve ihzaratla ilgili tedbirleri almak zorundadr. in balangcnda ve devam srasnda, iin programa uygun olarak yrtlmesini teminen, yklenici tarafndan yaplan hazrlklarn ve alnan tedbirlerin yeterli olup olmadnn takdir hakk idareye aittir. Yklenici, iin szleme sresi iinde bitirilmesi iin, gerekli miktarda malzemeyi ve yeterli sayda iiyi her an i banda bulunduracaktr. Aksi halde, bu hususta kendisini uyarmak zere yaplacak tebligat tarihinden balamak zere on gn iinde bunlar istenen sayya ve miktara tamamlamak zorundadr. Yklenici ilerin yrtlmesinde altrlmak zere eitim grm, diplomal elemanlar her zaman dierlerine tercih edecektir. Yklenici, altrd iilerle kulland makine, ara ve malzemenin idarece her an kontrol edilebilmesi iin, bunlarn miktarlarn (altrldklar yerler ve iler ayr ayr belirtilmek zere) ayrntl ekilde gsteren cetvelleri istenmesi halinde yap denetim grevlisine vermek zorundadr.

127

Alt yklenicilerin altrlmas ve sorumluluklar Madde 21- 4734 sayl Kamu hale Kanununun 11 inci maddesi uyarnca ihaleye katlamayacak olanlar, 58 inci maddesi uyarnca ihalelere katlmaktan yasakl olanlar ve 53 nc maddesinin (b) bendinin 8 inci alt bendi gereince alnacak Bakanlar Kurulu Kararnda belirtilen yabanc istekliler ile 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 26 nc maddesi uyarnca yasakl olanlar alt yklenici olamazlar. dareler, iin zellii nedeniyle alt yklenici altrlmasn ngrmedikleri ilerde, ilerin tamamnn yklenicinin kendisi tarafndan yaplmasn isteyebilirler. in tamam hibir suretle alt ykleniciler marifetiyle yaptrlamaz. hale dokmannda, szleme imzalanmadan nce alt yklenicilerin listesinin idarenin onayna sunulmasnn istendii hallerde, onaya sunulan listede yer alan alt yklenicileri, idare, on be gn iinde onaylayp onaylamadn bildirir ve idarece onaylanmayan alt ykleniciler hibir suretle i yerinde alamaz. Yklenicinin onaylanan alt ykleniciler ile bunlar ie balamadan nce szleme yapmas ve bir rneini idareye vermesi gerekir. darece onaylanm alt yklenicilerin ve/veya bunlara ait i ksmlarnn iin devam srasnda deitirilerek, iin baka alt yklenicilere yaptrlmas da idarenin iznine ve yukardaki artlara tabidir. Alt yklenicilerin yapt btn ilerden idareye kar yklenici sorumludur. Alt yklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanmas bu sorumluluu hibir ekilde deitirmez. dare, alt yklenici tarafndan yaplan ilerin szleme ve artname hkmlerine uygun olmadn tespit ederse, alt yklenicinin deitirilmesini veya alt ykleniciler tarafndan yaplmasn istemedii herhangi bir i blmnn bizzat yklenici tarafndan yaplmasn her zaman isteyebilir. Yklenici ve alt ykleniciler, iin fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamas, hileli malzeme kullanlmas ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan, yapnn tamam iin ie balama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olaca gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on be yl sreyle mteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre yklenici ve alt yklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca haklarnda 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 27 nci maddesi hkmleri uygulanr. in szleme bedelinin altnda tamamlanmas Madde 22- Birim fiyat esasl iin szleme bedelinin altnda bir bedelle tamamlanacann anlalmas halinde, yklenici her hangi bir tazminat talebinde bulunmakszn ii szleme ve artnamesindeki hkmler erevesinde bitirmekle ykmldr. Szlemede bulunmayan ilerin birim fiyatnn tespiti Madde 23- Doal afet sebebiyle n veya kesin proje zerinden szlemeye balanan iler ile iin yapm srasnda arazi ve zemin ettleri gerektirmesi sebebiyle kesin proje zerinden szlemeye balanan ilerde, iin yrtlmesi aamasnda idarenin gerekli grerek yaplmasn istedii, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyat bulunmayan yeni i kalemlerinin bedelleri yklenici ile birlikte aadaki usuller erevesinde tespit edilen yeni birim fiyatlar zerinden ykleniciye denir. Yeni birim fiyatn tespitinde ncelik srasna gre aadaki analizler kullanlr. a) Yklenicinin birim fiyatlarn tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdii ve yeni i kalemi ile benzerlik gsteren i kalemlerine ait analizlerle kyaslanarak bulunacak analizler. b) darede veya dier idarelerde mevcut olan ve yeni i kalemine benzerlik gsteren i kalemlerine ait analizler. c) Yeni i kaleminin yaplmas srasnda tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarlar ile ii ve makinelerin alma saatleri esas alnarak oluturulacak analizler. Yukardaki analizlere ncelik sras ile aadaki rayiler uygulanr : 1) Yklenicinin teklifinin ekinde idareye verdii teklif rayiler. 2) darede veya dier idarelerde mevcut rayiler. 3) darece kabul edilmek art ile uygulama ayna ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasnca onaylanm yerel rayileri. Yeni birim fiyat yklenici ile birlikte yukarda belirtilen usullerden biri ile tespit edilerek dzenlenen tutanak idarenin onayna sunulur ve otuz gn zarfnda idarece onaylanarak geerli olur. Yeni birim fiyat tespitinde yklenici ile uyuulamaz ise, taraflarca anlamazlk tutana dzenlenir ve anlamazlk idare tarafndan on gn ierisinde Bayndrlk Kuruluna intikal ettirilir. Bayndrlk Kurulu tarafndan tespit edilen fiyatn iki tarafa kabul zorunludur. Yklenici, birim fiyat uyumazl hakkndaki Bayndrlk Kurulunun kararn beklemeden idare tarafndan tespit edilmi fiyat zerinden ie devam etmek zorundadr.

128

Yeni birim fiyatn hesabnda, (a) bendine gre, teklif analiz ile kyaslanarak bulunan analizin kullanlmas halinde, bu analizin temsil ettii i kalemi miktar ile yeni tespit edilecek i kalemi miktarnn rayilere ve genel giderlere tesiri dikkate alnr. dare istedii takdirde szleme ve ekleri kapsamnda bulunmayp ayrca bir ykleniciye yaptrlmas mmkn olan ii bakasna da yaptrabilir, bundan dolay yklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Szleme ve eklerine uymayan iler Madde 24- Yklenici projelerde kendiliinden hi bir deiiklik yapamaz. Proje ve artnamelere uymayan, eksik ve kusurlu olduklar tespit edilen ileri yklenici, yap denetim grevlisinin talimat ile belirlenen sre iinde bedelsiz olarak deitirmek veya ykp yeniden yapmak zorundadr. Bundan dolay bir gecikme olursa sorumluluu ykleniciye aittir. Bununla birlikte, yklenici tarafndan proje ve artnameden farkl olarak yaplm olan ilerin, fen ve sanat kurallarna ve istenen zelliklere uygun olduklar idarece tespit edilirse, bu iler yeni durumlar ile de kabul edilebilir. Ancak bu takdirde yklenici, daha byk boyutta veya fazla miktarda malzeme kullandn ve daha fazla emek harcadn ne srerek fazla bedel isteyemez. Bu gibi hallerde hakedi raporlarna, proje ve artnamelerde gsterilen veya yazl talimatla bildirilen boyutlara gre hesaplanm miktarlar yazlr. Bu ekilde yaplan ilerin boyutlar, emein deeri ve malzemesi daha az ise bedeli ona gre denir. Hatal, kusurlu ve eksik iler Madde 25- Yap denetim grevlisi, yklenici tarafndan yaplm olan iin eksik, hatal ve kusurlu olduunu veya malzemenin artnamesine uygun olmadn gsteren delil ve iaretler grd takdirde, gerek iin yapm srasnda ve gerekse kesin kabule kadar olan srede bu gibi eksiklerin, hatalarn ve kusurlarn incelenmesi ve tespiti iin gerekli grlen yerlerin kazlmasn ve/veya yklp yeniden yaplmasn ykleniciye tebli eder. Bu incelemeler yklenici veya vekili ile birlikte yaplr. Yklenici veya vekili bu konuda yaplacak teblie uymazsa, incelemeler yap denetim grevlisince tek tarafl olarak yaplp durum bir tutanakla tespit edilir. Bu gibi inceleme ve aratrmalarn giderleri, ilerin eksik, hatal ve kusurlu olduunun anlalmas halinde ykleniciye ait olur. Aksi anlalrsa genel hkmlere gre ilem yaplr. Sorumluluu ykleniciye ait olduu anlalan hatal, kusurlu ve malzemesi artnameye uymayan ilerin bedelleri, geici hakedilere girmi olsa bile, yklenicinin daha sonraki hakedilerinden veya kesin hakediinden veyahut teminatndan kesilir. Yklenicinin bakm ve dzeltme sorumluluklar Madde 26- Taahht konusu yapm iinin her trl sorumluluu, kesin kabul ilemlerinin idarece onaylanaca tarihe kadar tamamen ykleniciye aittir. Yklenici, gerek malzemenin artnameye uygun olmamasndan ve gerekse yapm ilerinin kusur ve eksiklerinden dolay, idarece gerekli grlecek btn onarm ve dzeltmeler ile srekli bakm ilerini kendi hesabna derhal yapmak zorundadr. Yklenici bu zorunlulua uymad takdirde, idare, kendisinden bir yaz ile ykmllklerini yerine getirmesini isteyecektir. Bu talimatn ykleniciye teblii tarihinden balamak zere iin zelliine gre, talimat yazsnda idarece daha uzun bir sre verilmemise, yklenici on gn iinde ykmllklerini yerine getirmeye fiilen balamad veya balayp da belirlenen sre iinde teknik gereklerine gre ii bitirmedii takdirde idare, sz konusu onarm, dzeltme ve bakm ilerini, btn giderleri ykleniciye ait olmak zere 4734 sayl Kanunda gsterilen usullerden biri ile yaptrabilir. dare bu iler iin yklenicinin teminatndan veya varsa dier alacaklarndan deme yapmaya yetkilidir. dare, yklenicinin yapt ilerde kesin kabul tarihine kadar geen zaman iinde herhangi bir aksaklk grd takdirde, bu aksaklklar yukarda belirtildii ekilde dzelttirip onarmakla birlikte, iin niteliine gre aksakl tespit edilen yapm ilerinin kesin kabul ilemlerini uygun bir tarihe erteleyebilir. Bu takdirde kabul ertelenen ksm iin, idarenin uygun grecei bir miktarda teminat alkonur. Yaplan ilerde yklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alnmas gereken aksaklklar meydana geldiinde, yklenicinin o anda ile ilgilenip konuyu ele almas imkan yoksa bu takdirde idare, yazl olarak haber vermek suretiyle yklenici adna bu aksakl giderir. Yklenicinin tebligat adresinde bulunamamas veya ie ilgi gstermemesi halinde idare, yklenici hesabna aksakl giderip gerekli tedbirleri alr ve yklenicinin bu uygulamaya itiraz hakk olmaz.

129

Yapm ilerinde yklenici ve alt ykleniciler, yapnn fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmamas, hileli malzeme kullanlmas ve benzeri nedenlerle ortaya kan zarar ve ziyandan, yapnn tamam iin ie balama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olaca gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on be yl sreyle mteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hkmlere gre yklenici ve alt yklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrca haklarnda 4735 sayl Kanunun 27 nci maddesi hkmleri uygulanr. Yklenicinin kusuru dndaki hasar ve zararlar Madde 27- Olaanst haller ve doal afetlerin iyerlerinde ve yaplan ilerde meydana getirecei hasar ve zararlar ile sigortalanabilir riskler (all risk) sigorta kapsamnda bulunduundan yklenici, bu hasar ve zararlar iin idareden hi bir bedel isteyemez. Ancak bu hasar ve zararlardan meydana gelecek gecikmeler iin ykleniciye gerekli ek sre verilir. Sava, yurt iinde seferberlik, ayaklanma, i sava ve bunlara benzer olaylar veya bir nkleer yakttan kaynaklanan radyasyonlar ve bunlar iin alnan nlemler sonucunda meydana gelecek riskler gibi sigortalanmas mmkn olmayan riskler ile idarenin ilerin tamamlanm ksmlarn teslim alarak kullanmasndan dolay bu ksmlardan doacak riskler idareye aittir. Ykleniciye ait giderler Madde 28- in gerekletirilmesi iin gerekli ve yklenicinin yapmak zorunda olduu baz ilerin karl olan, aadaki bentlerde gsterilen giderlerin tm, szleme veya eklerinde kimin tarafndan denecei belirtilmemi ve aksine bir hkm bulunmamakta ise, a) Gerek iin ynetimi, gerekse ite kullanlacak her trl malzeme, ara, makine, tat vb. nin tanmalar (teklif birim fiyatlarda yer alanlar bunun dndadr), bunlar iin gerekli depo, baraka, hangar, garaj vb. tesislerin yaplmas, bunlarn korunmalar ve sigortalar ile ilgili giderler, b) in yerine getirilmesi iin, yklenici tarafndan gerekli grlen btn hizmet yollar (31 inci maddede aklanan malzeme ocaklarnn deitirilmesi halinde alacak yollar bunun dndadr) ile bunlarn zerindeki geici kpr ve geitlerin yapm ve bakm giderleri ile kamuya ak yollarda i sresince alnmas gerekebilecek tedbirlerin giderleri, c) Projelerin zemine uygulanmas, rleve gibi iler ile yap denetim grevlisi tarafndan denetim amacyla istenen her trl lmeler iin gerekli ara, malzeme ve personel giderleri, d) Szlemede veya eklerinde belirtilen ykleme ve benzeri teknik deneylerin giderleri, e) Kabul heyetlerinin gerekli grd durumlarda, yklenicinin yapt ilerle ilgili olarak gven salamak iin yaplacak btn ykleme deneylerinin giderleri, f) antiye hizmetleri iin gerekli enerji ve suyun (yapnn bnyesine giren su ve enerji bunun dndadr) salanmas, tanmas ve datlmas iin gerekli tesislerin yaplmas ve bunlarla ilgili iletme giderleri, g) Yap denetim grevlisinin iin durumunu, ilerlemesini gstermek ve tespit etmek zere, i sresince gerekli grecei zamanlarda ve belirleyecei yeterli grnmlerde ekilecek, iin deiik aamalarn gsterir er kopya fotoraflarnn filmleri ile birlikte giderleri, ykleniciye aittir. Atamanlar ve ilgili dier defterler Madde 29- yerlerinde, yaplan ilerin btn ayrntlarn gn gnne kayt altna almak iin, rneklerine gre antiye gnlk defteri, rleve ve ataman defterleri, bunlarla ilgili belgeler yklenici ile birlikte yap denetim grevlisi tarafndan tutulur. Yklenici bu defterleri ve ilgili belgeleri imzalamak zorundadr. Bunlardan imzal birer kopya ykleniciye verilir. Yklenici bu belgelerle defteri imzalam olmakla iindekileri ve yaplan hesaplarn doruluunu kabul etmi olur. mzalamaz ise veya ihtiraz kaytlar altnda imzalarsa kar grlerini yazl olarak bildirmesi iin, defter ve belgelerin kendisine gsterildii tarihten balamak zere, on gn sre verilir. Bu sre iinde kar grlerini yaz ile bildirmezse belgelerin ve defterlerin iinde kaytl hususlar kabul ve imza etmi saylr. Bu sonucu tespit eden bir tutanak dzenlenerek atamana eklenir. Ataman defterinde, mrekkep veya sabit kalem kullanlacak ve yaz, rakam, resim, kroki ve kesitler zenle, ak ve noksansz olacak, kaznt ve silinti olmayacaktr. Herhangi bir yanllk yapld veya grld takdirde ilk rakam ve yaz okunacak ekilde zeri krmz mrekkeple izilip, dorusu yazlarak ayn renkli mrekkeple imza edilir.

130

in sresi ve srenin uzatlmas Madde 30- in, szlemesinde belirlenen zamanda tamamlanp geici kabule hazr hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her takvim gn iin szlemesinde ngrlen gnlk gecikme cezas uygulanr. Szlemesinde belirtilen mcbir sebepler ve/veya idarenin sebep olduu hallerden dolay, ite sorumluluu ykleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece incelenerek ii engelleyici sebeplere ve yaplacak iin niteliine gre iin bir ksmna veya tamamna ait sre uzatlr. Yklenicinin, srenin uzatlmasn gerektiren hallerin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde, idareye yazl olarak bildirimde bulunmas ve yetkili merciler tarafndan usulne gre dzenlenmi belgelerle mcbir sebebin meydana geldiini tevsik etmesi zorunludur. Yklenici bildiriminde, i zerinde gecikmeye yol atn dnd sebeplerin ayrntlarn, iin sresinin ne kadar uzatlmas gerektiini belirtecektir. Uzatlacak srenin tespiti o anda mmkn deilse bunun da sebeplerini ayrca belirtecek, durumun netlik kazanmasndan sonra istedii sre uzatmn da ayr bir yaz ile derhal bildirecektir. Ancak idarenin sebep olduu sre uzatmn gerektiren gecikmelerde, yklenicinin yirmi gn iinde yazl bildirimde bulunma art aranmaz. Zamannda yaplmayan yazl bildirimler dikkate alnmaz ve yklenici mracaat sresini geirdikten sonra sre uzatm talebinde bulunamaz. Mcbir sebeplerin devam srasnda yaplacak bildirim, yirmi gn ncesinden geerli olmak zere dikkate alnabilir. in tamamlanmas iin szlemesinde tespit edilen tarih veya sre haricinde bakaca kayt bulunmayan ilerde, havann fen noktasndan almaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil gnleri gz nnde tutularak i bitim tarihi veya sresi belirlenmi saylacandan, yklenici, almad bu gibi gnleri ne srerek sre uzatlmas isteinde bulunamaz. Ancak sre uzatmlarnda, yaplacak iin zelliine gre allamayacak gnlerde dikkate alnarak verilecek sre belirlenir.

ALTINCI BLM Malzeme Ocaklarnn Kullanlmas, Ykma ve Kazlar


Malzeme ocaklarnn kullanma artlar ve ocak deiiklikleri Madde 31- darenin szleme veya eklerinde, ta, kum, akl, graviye, balast, tula, kire, stabilize vb. yap malzemelerinin kamuya ait ocaklardan teminini ngrd hallerde, yklenici bu malzemeleri gsterilen ocaklardan salamak zorundadr. Szleme veya eklerinde, malzeme temin edilecek ocaklarla ilgili her hangi bir belirleme yaplmad durumlarda, szleme ve eklerinde istenen zelliklere uygun olmas kaydyla, yklenici gerekli malzemeyi uygun grd yerlerden temin edebilir. Ancak iin devam srasnda szleme ve eklerinde ngrlen ocaklarn deitirilmesi zorunluluunun domas halinde, yklenici idarece gsterilen yeni ocaklardan malzeme temin eder. Bu durumda, szlemede aksine bir hkm yoksa, tama uzakl vb. farklar her iki taraf iin de dikkate alnr. Ocak deitirildii takdirde, fark bedel denmesi veya kesilmesi, ocak deiikliine ilikin onaylanm tutanakta belirtilen tarihten balamak zere uygulanr. e uygunluu daha nce tespit edilmi ocaklardan alnan rnekler, ykleniciyle yap denetim grevlisi tarafndan mhrlenerek saklanr. Yklenici ocaklardan getirecei malzemeyi elde bulunan bu rneklere uygun olmak art ile iyerine tayabilir. Kabul edilmi rnee uygun olmayan ihzarat, ilerde kullanlamaz. Ocaklardan karlacak malzemenin en iyi damarlardan alnmas ve ie en elverili cinsten olmas gereklidir. Szleme veya eklerinde aksine bir hkm yoksa szlemesinde belirlenen ocaklar iin ocak ama giderleri ykleniciye aittir. Ocaklarn iletilmesi oca krletecek ve iletmeyi gletirecek ekilde yaplmayacaktr. Ocaklarn kullanlmas sonucunda yklenici, buralarn ocan tekrar iletilmesi iin uygun bir ekle getirmek ve temizlemek zorundadr. Bu iler iin ykleniciye herhangi bir bedel denmez. Yklenici bu ileri yapmad takdirde 10 uncu madde hkmleri uygulanr. Yklenici,iin yaplmas iin idare tarafndan kendisine gsterilen ocaklardan elde ettii malzemeyi, szleme konusu iten baka hibir yerde kullanamayaca gibi hibir ekilde de satamaz.

131

Mevcut yaplarn yklmas Madde 32- yerlerinde yklmas gereken ve ykleniciye yktrlan mevcut yaplardan kacak malzemenin, yeniden deerlendirilmesi ve gerektiinde kullanlabilmesi iin bu malzemenin yklenici tarafndan dikkatle ayklanmas ve yap denetim grevlisinin gsterecei yerlere istif edilmesi gereklidir. Bu ykmalar iin birim fiyat teklif cetvelinde yazl bedeller denir. Eer birim fiyat teklif cetvelinde bu ykmalar i kalemi olarak ngrlmemi ve bir bedel konmamsa, bu ilerin bedeli, 23 nc madde hkmlerine gre ykleniciye denir. Kaz ve ykmalarda bulunan deerli eya Madde 33- Devlete ait yerlerde yaplan kazlarda ve ykmalar srasnda elde edilen malzeme idareye aittir. Ayn ekilde kacak kltr deerleri, deerli eya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi eyay karmak iin gerektii takdirde yklenicinin yapaca, idarece kabul edilecek giderler kendisine denir. Bu gibi eya ve sanat eserlerinin meydana kmasnda, yklenici derhal i bandaki yap denetim grevlisine bilgi vermek ve ilgili memurlar gelip teslim alncaya kadar bunlar saklayp korumak ve bu husustaki kanun, tzk ve ynetmelik hkmlerine uymak zorundadr. Aksi takdirde kanunlarda belirtilen ceza hkmleri uygulanr. Kazlardan veya devlete ait ykmalardan karlan malzeme Madde 34- in szlemesinde veya eklerinde gsterilenler dnda kazlardan veya Devlete ait yaplarn yklmasndan kacak malzemenin ite kullanlmasn yap denetim grevlisi uygun grrse, yklenici bu gibi malzemeyi kullanmak zorundadr. Bu trden malzeme iin ihzarat bedeli denmez. Ancak bu malzemenin karlp ayklanmas iilii ile kullanlmasndan kaynaklanan giderler 23 nc madde hkmlerine gre tespit edilerek ykleniciye denir.

YEDNC BLM Yklenicinin altrd Personel


alanlarn haklar ve alma artlar Madde 35- Yklenici, yrrlkte bulunan mevzuat hkmlerine uygun olarak, ie ald her iiye, personele ve teknik elemana, bunlarn adn ve soyadn, ie giri tarihini, cretini ve cretin denecei tarihi gsteren, kendisi veya vekili tarafndan imzalanm usulne uygun bir karne vermek zorundadr. cret miktar ve deme tarihi deimedike bu karne geerli saylr. Deiiklik olduu takdirde yklenici alanlarna verdii karneyi bu esasa gre, yedi gn iinde deitirmek zorundadr. Bu yeni karnede nceki bilgilere ilave olarak yeni karnenin geerlik tarihi mutlaka yazlr. Yap denetim grevlisi i yerinde alanlar arasnda yklenici veya alt ykleniciler tarafndan cretleri denmeyenlerin bulunup bulunmadn kontrol ederek cretleri denmeyen varsa ykleniciden ve alt yklenicilerden istenecek bordrolara gre bu cretlerin yklenici hakediinden denmesini salayacaktr. Bunun iin yklenicinin hakedi istemesi zerine bu istek ve hakediin denecei tarih (yaklak olarak), 1475 sayl Kanunu'nun 29 uncu maddesinde yazl olduu ekilde ilan olunur. lann yapld, yap denetim grevlisinin ve yklenici veya vekili ile ii temsilcisinin imzaladklar bir tutanakla tespit edilerek bu tutanan bir sureti hakediin deme yerine gnderilir. Ykleniciden alaca olan ii, personel ve teknik elemanlar, ilan tarihinden balamak zere bir hafta iinde yap denetim grevlisine bavurabilirler. Alacaklar, hakedi raporunun dzenlendii tarihten nceki (ii cretleri deme gn ncesindeki) gnler iin belirlenmi saylr. Bu tr alacaklarn aylk tutarndan fazlas hakknda idareye herhangi bir sorumluluk dmez. Bildirilen alacak iddialar, yklenici veya alt yklenicinin kaytlar ile varsa puantaj ve daha nceki hesap pusulalarndan incelenip anlamaya varlan miktarlarn ( aylk cret tutarn gememek zere) yklenici tarafndan bordroya balanmas salanr ve bu bordrolar hakedi raporu ile birlikte deme yerine gnderilir. Yklenicinin hakediinin denmesi gereken ksmndan indirilen bu bordro tutar ayr bir ekle deme biriminin ilgili mutemedine verilir ve bordroda gsterilen alacaklar ilgililere yap denetim grevlisi, yklenici veya vekili ile ii temsilcisinin nnde denir, bu husus ayrca bir tutanakla tespit

132

olunur. Yaplacak tebligata ramen yklenici veya vekili demede hazr bulunmazsa bu husus tutanakta belirtilir. Yklenicinin i verdii alt yklenicilerin gndeliki, haftalk veya aylk olarak iyerinde altrd ii, personel ve teknik elemanlarn tamam da yklenicinin elemanlar hkmnde olup bunlarn cretlerinin denmesinden de dorudan doruya yklenici sorumludur. Yklenici, bunlarn cretleri hakknda da aynen kendi elemanlar gibi ve yukarda belirtildii ekilde ilem yapmak zorundadr. Personel alacaklarnn kontrol edilebilmesi iin yklenici, teknik ve idareci personeli ile iilerine yapt demelerin bordrolarndan birer suretini, bordrolarn dzenlenme tarihinden balayarak en ok bir ay iinde, yap denetim grevlisine verecek ve bu bordrolarda teknik ve idareci personel ile iilerin sanatlar ve altklar yerler, ad ve soyadlar ile doum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yklenicinin veya vekilinin imzas bulunacaktr. Bu tr alacaklarn tm para ile denir. Para yerine ksmen de olsa marka veya baka bir eyin kullanlmas usul, yklenicinin kantinlerinde paradan baka herhangi bir eyin para yerine kullanlmas yasaktr. Yklenici altrd iilerin, bu ikolunda veya meslekte ayn veya benzer i iin toplu szleme veya mevzuatla kabul edilenlerden daha az elverili olmayan artlarda almalarn ve cret almalarn salayacaktr. cret, yan deme ve alma artlarnn toplu szleme veya mevzuatla tespit edilmemi olmas halinde yklenici, en yakn ve uygun bir blgedeki ikolu veya meslekteki ayn veya benzer bir i iin toplu szleme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yklenicinin bulunduu ikolu ve meslekteki benzer iverenlerin verdii genel seviyeden daha az elverili olmayan cret, yan deme ve alma artlarn salayacaktr. Yklenici, varsa alt ykleniciler bu alma artlarnn salanmas iin gerekli tedbirleri alacaktr. sahibi idarede szlemenin devri halinde ii devir alan yklenicinin bu alma artlarna uymalarn salayacak gerekli tedbirleri alacaktr. Yklenicinin yukardaki paragrafta aklanan alma artlarna uymamas veya bu artlar uygulamamas halinde 48 inci madde hkmleri uygulanr. alanlarn salk ileri Madde 36- Yklenici btn giderleri kendisine ait olmak zere hizmetinde alanlar iin, gerek teker teker ve gerekse topluca yaadklar ve altklar yerlerde, yrrlkte olan salk ve gvenlik mevzuat hkmlerine uygun olarak her trl salk nlemlerini almak ve alanlarn bulunduklar artlara gre salkl bir ekilde yiyip imeleri, yatp kalkmalar ve ykanmalar, hastalklardan korunmalar, hastalk veya bir kaza halinde tedavileri konularnda ilgili mevzuat hkmlerine ve idare veya yap denetim grevlisinin kendisine verecei talimata uymak zorundadr. alanlarn kazaya uramalar Madde 37- Yklenicinin 9 uncu madde hkmlerine gre tedbirler almasna ramen olabilecek kazalarda, yklenicinin ii ve personelinden kazaya urayanlarn tedavilerine ilikin giderlerle kendilerine denecek tazminat ykleniciye aittir. Ayrca ii ve personelden i banda veya i yznden lenlerin defin giderleri ile ailelerine denecek tazminatta yklenici tarafndan karlanr. Yklenici bu hususta, yrrlkte bulunan genel hkmlere uyacaktr. alanlarn yiyecei ve iecei Madde 38- Yklenici, ie ald ii ve personelin, zellikle ehir ve kasabalardan uzak yerlerde, yiyeceini ve ieceini salamak zere gereken btn tedbirleri almak zorundadr. Ancak bu, hibir ekilde zorlama halini almayacak ve alanlarn diledii herhangi bir yerden yiyeceini ve ieceini temin etme hususundaki serbestlikleri bozulmayacaktr. Ayrca yklenici, iyeri evresinde satclarn da bulunmasn engellemeyecektir. Yklenicinin iyerinde sataca her trl yiyecek ve ieceklerin fiyatlar, iyerine yakn kasabadaki perakende sat fiyatlarndan hibir suretle fazla olmayacaktr. Yklenicinin altrd kiilerin uygunsuzluklar Madde 39- Yklenicinin teknik ve ynetici personeli ile hizmetli, ii ve alt yklenicileri arasnda her ne ekilde olursa olsun, i banda bulunmasna engel durumlar tespit edilenler, idare veya yap denetim grevlisi tarafndan yaplacak tebligat zerine yklenici tarafndan derhal i bandan uzaklatrlr.

133

SEKZNC BLM Hakedi Raporlar


Geici hakedi raporlar Madde 40- Yklenici tarafndan yaplan ilerin bedelleri, a) Birim fiyat esasna gre yaptrlan ilerde; Szlemeye ekli birim fiyat teklif cetvelinde yazl veya sonradan dzenlenen yeni birim fiyatlar ile metrajlarndan hesaplanan i kalemi miktarlarnn arpm zerinden hesaplanan tutardan szlemedeki kaytlara ve ilgili kanunlara gre yaplacak kesintiler de ktktan sonra, szlemenin demeye ilikin hkmleri erevesinde kendisine denir. Szleme eki birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir i kaleminin ngrlm ve birim fiyatnn gsterilmi olmas ykleniciye, mutlaka o nevi ii yapma hakkn vermez. Yklenicinin yapt iler ile ihzarattan doan alacaklar, metrajlara gre hesaplanarak szleme hkmleri uyarnca kesin deme niteliinde olmamak ve kazanlm hak saylmamak zere geici hakedi raporlar ile denir. Metrajlar, yeil defter ve eklerinde gsterilir. Yklenici, idarenin istei halinde, kesin hesaplar da yap denetim grevlisinin denetimi altnda ie paralel olarak yrtmek zorundadr. Bu halde, geici hakedi raporlarnn dzenlenmesinde, bitmi i ksmlar iin kesin metrajdaki miktarlar dikkate alnr. Hakedi raporlarnn dzenlenmesi aadaki esaslara gre yaplr. Geici hakedi raporlar yklenicinin bavurusu zerine, szleme veya eklerinde aksine bir hkm bulunmadka ayda bir defa dzenlenir. Yklenici bavurmad takdirde idare, en ok ay iinde, tek tarafl olarak hakedi dzenleyebilir. Gelecek yllara sari olmayan szlemelerde yaptrlan iler iin, son hakedi raporu bte ylnn sonuna rastlayan ayn yirminci gn dzenlenir. e balanld tarihten itibaren meydana getirilen iler ile o tarihteki ihzaratn miktar yap denetim grevlisi tarafndan yklenici veya vekili ile birlikte llr ve bulunan miktarlar szlemedeki esaslara uygun olarak hakedi raporuna dahil edilir. hzaratn hakedi raporlarna geirilebilmesi iin, bunlarn iin bnyesine girecek veya yardmc olarak kullanlacak malzemeden olmas ve fiyatlarnn hale dokmannda gsterilmi bulunmas gereklidir. Szlemelerinde aksine bir hkm yoksa, ibana getirilmemi ihzaratn bedeli denmez. hzaratn, i programlarnda, szleme ve eklerindeki esaslara gre belirtilecek miktarlardan fazla yaplmas idarenin iznine baldr. Bedeli denmi ihzarat malzemesi, ancak yetkili makamn onay ile antiyeden karlabilir. Dzenlenen hakedi raporunun ileme konulabilmesi iin, yklenici veya ibanda bulunan vekili tarafndan imzalanm olmas gereklidir. Yklenici veya vekili, bildirilen gnde, hakedie esas llerin alnmasnda hazr bulunmazsa yap denetim grevlisi lmleri tek bana yaparak hakedi raporunu dzenler ve yklenicinin bu husustaki itirazlar kabul edilmez. Hakedi raporu dzenlendikten sonra bir hafta iinde yklenici raporu imzalamazsa yap denetim grevlisi, hakedi raporunu idareye gnderir ve rapor yklenici tarafndan imzalanncaya kadar idarede hibir ilem yaplmakszn bekletilir. Yklenici hakedi raporlarn zamannda imzalamam olursa demede meydana gelecek gecikmeden dolay hibir ikayet ve istekte bulunamaz. Hazrlanan ve iki tarafa imzalanm bulunan geici hakedi raporu, tahakkuk ilemi yaplncaya kadar, yetkili makamlar tarafndan dzeltilebilir. Ancak bu dzeltme srasnda eski rakam ve yazlarn okunabilir ekilde izilmi olarak hakedi raporunda bulunmas ve dzeltme yapan yetkililerin imzasn tamas gereklidir. Ancak bu dzeltmeler yeniden sayfa dzenlemeyi gerektirecek lde fazla ise, esas sayfa zerinde dzeltmenin yapldna ilikin aklama bulunmak art ile, yeniden ayr bir sayfa dzenlenip hakedi raporuna eklenir. Yklenicinin geici hakedilere itiraz olduu takdirde, kar grlerinin neler olduunu ve dayand gerekleri, idareye verecei ve bir rneini de hakedi raporuna ekleyecei dilekesinde aklamas ve hakedi raporunun "idareye verilen ........tarihli dilekemde yazl ihtiraz kaytla" cmlesini yazarak imzalamas gereklidir. Eer yklenicinin, hakedi raporunun imzalanmasndan sonra tahakkuk ilemi yaplncaya kadar, yetkililer tarafndan hakedi raporunda yaplabilecek dzeltmelere bir itiraz olursa hakediin kendisine dendii tarihten balamak zere en ok on gn iinde bu itirazn dileke ile idareye bildirmek zorundadr. Yklenici itirazlarn bu ekilde bildirmedii takdirde hakedii olduu gibi kabul etmi saylr. Her hakedi tutarndan, bir evvelki hakedi tutar karldktan sonra kalan miktara idarece ilgili mevzuata gre hesaplanacak Katma Deer Vergisi eklendikten sonra bulunan miktardan szlemede

134

yazl kesintiler, varsa yklenicinin idareye olan borlar ve cezalar ile kanunen alnmas gereken vergiler kesilir. Hakedi raporu, yklenici veya vekili tarafndan imzaland tarihten balamak zere en ge szlemesinde yazl srenin sonunda, eer szlemede bu hususta bir kayt yoksa otuz gn iinde tahakkuka balanr. Bu tarihten balamak zere on be gn iinde de deme yaplr. b) Anahtar teslimi gtr bedel esasna gre yaptrlan ilerde; Bu ilerin hakedi raporlar, szlemesinde ve eklerinde yazl esaslara gre dzenlenir. Bu hakedi raporlarnn imzalanma, dzeltme ve demeleri yukarda (a) bendinde yazl hkmlere gre yaplr. Gerek bu madde hkmlerine gre geici hakedi raporlarnn gerekse 41 inci madde hkmlerine gre kesin hesaplarn ve kesin hakedi raporunun hazrlanmas ve gerekli lmelerin ve bunlarla ilgili dier hizmetlerin yaplmas iin yklenici, yeterli sayda ii ve personeli bedelsiz olarak yap denetim grevlisinin emrine verir. Kesin hakedi raporu ve hesap kesilmesi Madde 41- Birim fiyat esasl szlemelerde, iin geici kabul yapldktan sonra, kesin hakedi raporunun dzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesaplarn tamamlanmasna balanr. Bunlar biri asl olmak zere en az suret halinde dzenlenir. Yklenicinin kesin hakedi raporunun dzenlenmesinde geici hakedi raporlarndaki rakamlara itibar edilmez ve kesin metraj ve hesaplar sonucunda bulunan miktarlar esas alnr. Kesin metraj ve hesaplarnn yapld srece yklenici veya vekili hesaplarn yapld yerde bulunmak zorundadr. Yap denetim grevlisi, yklenici veya vekili ile birlikte iin gidiine paralel olarak daha nce hazrlanp karlkl imzalanm bulunan kesin metraj ve hesaplar ve iin gidiine paralel hazr olmayanlar, yine birlikte tamamlayp imzalayarak geici kabul tarihinden balamak zere en ok alt ay iinde idareye teslim etmek zorundadr. Bu hesaplarn yaplmas srasnda yklenici veya vekili tarafndan yaplm ve fakat yap denetim grevlisince zme balanamam itirazlar varsa bunlar da incelenmek zere hesaplarla birlikte idareye verilecektir. Kesin metraj ve hesaplarn dzenlenmesi srasnda yklenici veya vekili, yap denetim grevlisinin yazl tebliine ramen hazr bulunmad takdirde, yap denetim grevlisi hesaplar tek tarafl olarak hazrlar ve geici kabul tarihinden balamak zere en ok alt ay iinde idareye teslim eder. Bu aamada ykleniciye, hazrlanm bu kesin metraj ve hesaplar altm gn iinde incelemesi iin tebligat yaplr. Yklenici incelemesini daire dnda yapmak isterse kesin metraj ve hesaplarn asl olmayan suretlerinden bir takm kendisine verilir. Yklenici kesin metraj ve hesaplar inceleyip itirazsz imzalarsa hesaplarn idarece incelenmesine balanr. Anahtar teslimi gtr bedel szlemelerde ise, kesin hakedi raporu dzenlenmesine iin geici kabul yapldktan sonra balanr ve szleme ve eklerinde ngrlen hkmler erevesinde kesin hesap ilemleri gerekletirilir. Gerek birim fiyat szlemeli ilerde gerekse anahtar teslimi gtr bedel ilerde; yklenicinin kesin hesaplara itiraz varsa ayn inceleme sresi iinde idareye yazl olarak bildirmek zorundadr. Byle yapmad takdirde kesin hesapla ilgili btn belgeleri kaytsz kabul etmi saylr ve bundan sonra bu hususta yaplacak herhangi bir itiraz dikkate alnmaz. Yap denetim grevlisi belirtilen sre iinde kesin hesaplar idareye teslim etmedii takdirde, yklenici kendi hazrlad kesin hesaplar idareye vererek incelenmesini ve onaylanmasn isteyebilir. Her durumda da idareler teslim aldklar kesin hesaplar, teslim tarihinden balamak zere en ok alt ay iinde inceleyip onaylarlar. Aksi halde yklenici, varsa itirazlarnda hakl saylaca gibi, iin kesin kabul yaplm olmak art ile, kesin hakedi raporunun dzenlenmesini de isteyebilir. Yklenicinin, kesin hesaplarn yaplnda hazr bulunmayp sonradan altm gnlk srede hesaplar incelemesi halinde, idarenin alt aylk inceleme sresi, yklenicinin incelemeyi bitirdiini idareye yazl olarak bildirdii tarihten balar. Kesin hesaplarn ve kesin kabul tutanann idarece onaylanmasndan sonra, bunlara ilikin onay tarihlerinin sonuncusundan balamak zere en ok otuz gn iinde, idarece onaylanm kesin hesaplara dayal olarak, yap denetim grevlisi tarafndan kesin hakedi raporu dzenlenir. Kesin hesaplarn idareye tesliminden sonra idarece incelenmesi srasnda yaplabilecek deiikliklere yklenicinin bir itiraz olursa itirazlarnn yerlerini de ak seik belirtmek suretiyle bu husustaki kar grlerinin neler olduunu ve dayand gerekeleri 40 nc maddedeki usuller erevesinde dileke ile idareye bildirir. Hesap kesme ileminde, gerekletirilen btn ilerin kesin hakedi raporuna geirilen bedelinden i srasnda geici hakedi raporlar ile denen miktarlar dlr. Daha sonra 40 nc maddede

135

aklanan geici hakedi deme usulleri erevesinde, hakedie yaplan ek ve kesintilerden sonra kalan tutar ykleniciye veya vekiline denir. Hesap kesme ilemi sonucunda, yklenici idareye borlu kald takdirde, borcu genel hkmlere gre tasfiye edilir. Kesin metraj ve hesaplarn yaplp onaylanmasna ve kesin hakediin dzenlenmesine ait yukardaki sreler, ancak mcbir sebeplerle, ihale yetkilisinin onay ile yeteri kadar uzatlabilir. Bu onay yetkisi alt kademelere verilmez.

DOKUZUNCU BLM Kabul lemleri


Geici kabul Madde 42- Szleme konusu i tamamlandnda, yklenici idareye verecei dileke ile (faksla da olabilir) geici kabul isteinde bulunur. Yaplan iler, idarece verilecek talimat zerine yap denetim grevlisince n incelemeden geirilir. n inceleme sonucunda iin szleme ve eklerine uygun olarak tamamland ve kabul ilemlerinin yaplmasnda bir engel bulunmad anlalrsa idarece geici kabul komisyonu oluturulur. kabule hazr deilse, eksik ve kusurlu ileri gsteren tutanak, yap denetim grevlisinin iin kabule hazr hale gelmesi bakmndan yaklak bitim tarihini tespit eden dncesiyle birlikte en ge gn ierisinde idareye gnderilir. Yklenici veya vekili hazr bulunmazsa veya kabul tutanan imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrca belirtilir. Kabul komisyonunun oluturulmas ve iyerine gnderilebilmesi, yaplan iin kusurlu ve eksik ksmlarnn bedelleri toplamnn iin szleme bedelinin yzde beinden fazla olmamasna baldr. Bu oran gemeyen kusur ve eksiklikler, ayn zamanda iin idareye teslimine ve kullanlmasna engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmaldr. Kabul komisyonu tarafndan, yklenici veya vekili ile birlikte, yaplacak incelemelerden sonra iin durumu uygun grld takdirde bir kabul tutana dzenlenir ve bunu yklenici veya vekili de imzalar. Yklenici veya vekili, yaz ile yaplacak arya ramen kabulde hazr bulunmazsa veya kabul tutanan imzalamak istemezse tutanakta bu husus ayrca belirtilir. Kabul komisyonu gerekletirilen ilerin nevini, niteliini, szleme ve ekleri ile teknik gereklere ve i srasnda onaylanan deiikliklere uygunluunu ve kabule hazr olup olmadn inceler. Bu inceleme sonucunda komisyon, nitelikleri yukarda belirtilen kusur ve eksikliklerin varln tespit ederse, kabul tutanan yapmakla birlikte, grd kusur ve eksikliklerin ayrntsn gsterir bir liste dzenler ve bunlarn giderilmesi iin gerekli olan sreyi tespit eder. Kabul komisyonunun tespit ettii eksiklikler, belirlenen srede yklenici tarafndan giderilmezse bu srenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geecek her gn iin, giderilecek eksikliklerin durumuna gre szlemesinde gnlk gecikme cezas olarak yazlan miktarn belli bir orannda gnlk ceza uygulanr ve geici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz gn getii takdirde idare, yklenici hesabna eksiklerin giderilmesini kendisi yaptrabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanncaya kadar ceza uygulamas devam eder ve kabul tarihi ertelenir. Geici kabul tarihi olarak esas alnacak tarih, iin geici kabule elverili bir halde tamamland tarih olup bunu geici kabul komisyonu tespit ederek tutanaa geirir. Ancak yklenici tarafndan tamamlanmas ve dzeltilmesi gereken eksik ve kusurlardan, teknik bakmdan tamamlandktan sonra bir deneme sresi geirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden balayarak kesin kabule kadar gemesi gereken sreyi de kabul heyeti belirleyerek tutanaa yazar. Geici kabul tutana, idarece onaylandktan sonra geerli olur. Geici kabuln yaplmasn mteakip yapnn igal edilmesi, iin kesin kabul mana ve hkmn tazammun etmez. Ayn szleme erevesinde bulunan yapm ilerinin ksm ksm ve deiik zamanlarda tamamlanaca szlemesinde ngrlmse, taahhdn tamamlanan ve mstakil kullanma elverili bu ksmlar iin idarenin istei zerine iin btnnn geici kabuln tazammun etmemek artyla ksm kabul yaplabilir. Szlemenin belirledii tarihte, iin tamamlandnn tespit edilebilmesi ve kabul ileminin yaplabilmesi iin yklenicinin idareye zamannda bavurmas gereklidir. Yklenici bavurusunda gecikmi olursa veyahut ii sresinde kabule elverili duruma getirememise szlemeye gre iin bitmesi gereken tarihte yap denetim grevlisi veya idarece grevlendirilecek iki eleman tarafndan i yerinde incelenerek o gnk durum bir tutanakla tespit edilir.

136

Bu inceleme srasnda yklenicinin veya vekilinin de hazr bulunmas gereklidir. Ykleniciye yaplacak tebligata ramen kendisi veya vekili gelmezse yap denetim grevlisi veya idare bu incelemeyi tek tarafl olarak yapar ve dzenlenen tutanakta bu husus belirtilir. te kusur ve eksikliklerin varl halinde bunlarn giderilmesi iin belirlenen srenin sonunda, yklenici bulunsun veya bulunmasn, ayn ekilde durum, yap denetim grevlisi tarafndan dzenlenecek bir tutanakla tespit edilir. Yklenicinin yapt iin sresinde tamamland yap denetim grevlisi tarafndan tespit edilmi, ancak kabul komisyonunun i yerine gitmesi ve kabul yapmas herhangi bir nedenle gecikmi ise kabul tutananda iin gerek biti tarihi belirtilir ve bu, iin geici kabul tarihi olur. Szlemeye gre gerekli grlen ykleme deneyi veya buna benzer dier teknik deneyler, istek halinde yklenici tarafndan yaplr veya yaptrlr. Kabul komisyonu, yklenicinin yapt ite tereddt douran durumlar grrse, durumun tahkiki iin, szlemede yazl olmasa bile, her trl giderleri ykleniciye ait olmak zere ykleme ve benzeri deneylerin yaplmasn isteyebilir. Geici kabul iin yaplan incelemede, teknik olarak kabulnde saknca grlmeyen ve giderilmesi de mmkn olmayan veya fazla harcama ve zaman kaybn gerektiren, kusur ve eksiklikler grlecek olursa yklenicinin hakedi veya teminatndan uygun grlecek bir bedel kesilmek art ile, i idare tarafndan bu hali ile kabul edilebilir. Bu gibi kusur ve eksikliklerin niteliinin ve kesilecek bedelin kabul tutananda gsterilmesi gereklidir. Yklenici bu ileme raz olmazsa, her trl gideri kendisine ait olmak zere, kusur ve eksiklikleri verilen srede dzeltmek ve gidermek zorundadr. Yapm ilerinin kabul ilemlerinde, varsa szlemelerindeki zel hkmler de gz nnde bulundurulur. in sresinden nce bitirilmesi halinde, yklenicinin istei zerine, idare szlemedeki i bitim tarihini beklemeksizin yukardaki usullere uygun olarak iin kabuln yapabilir. Teminat sresi Madde 43- Geici kabul ile kesin kabul arasnda geecek sre teminat sresidir. Yapm ilerinde teminat sresi, szlemesinde aksine bir hkm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak szleme kapsamnda yapm iiyle birlikte ifas istenen montaj, iletmeye alma, eitim, bakm-onarm, yedek para gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti sreleri ilerin zelliine gre arttrlabilir veya eksiltilebilir. Bu sreler szleme veya eklerinde belirtilir. in szlemede ngrlen bitim tarihinden nce bitirilmesi ve i bitim tarihini beklemeksizin iin kabulnn yaplmas halinde, teminat sresi geici kabul itibar tarihinden itibaren balar. Ksmi geici kabul yaplan mstakil kullanma elverili blmlerin teminat sresi ksmi geici kabul tarihinden itibaren balar ve teminat sresi sonunda iin tmnn kesin kabulnn yaplmas iin artlar olumam ise, ksmi geici kabul yaplm i ksmnn teminat sresi sona erer. Teminat sresindeki bakm ve giderler Madde 44- Yklenici ilerin, teminat sresi iindeki bakmn yapmak ve tmn iyi bir ekilde korumak ve kabilecek kusur ve aksaklklar gidermek zorundadr. dareler, iin nem ve niteliini gz nnde bulundurarak, teminat sresi iinde yklenicilerin bakmlarn yapmakla ykml olduklar hususlarda szleme ve eklerine zel hkmler koyarlar. Ancak bitirilmi yaplarn idare tarafndan kullanlma ve iletilmesinden kaynaklanan veya yklenicinin kusurlar dndaki hallerin gerektii onarmlar bakm ykmllnn dndadr. Kullanma ve iletme sonucu olmakszn ortaya kan kusur ve aksaklklarn giderilmesi ve teminat sresince ilerin bakm giderleri ykleniciye aittir. Kesin kabul Madde 45- Kesin kabul iin belirlenen tarihte, yklenicinin yazl mracaat zerine, kesin kabul komisyonu oluturularak geici kabuldeki esas ve usullerle kesin kabul yaplr. Geici ve kesin kabuller arasnda, yklenici tarafndan yaplmas gereken, srekli bakm niteliindeki ilerin szleme uyarnca yaplp yaplmad kabul komisyonu tarafndan incelenerek tespit olunur. Devaml bakm hususunda yklenicinin herhangi bir ykmll yoksa kesin kabul komisyonu, geici kabul srasnda iyi durumda ve kabule elverili olduu tespit edilmi olan ilerde teminat sresince kullanlma sonucunda meydana gelen normal anma ve eksilmeden doan durumlar haricinde, iin fen ve

137

sanat kurallarna uygun yaplmamasndan kaynaklanabilecek herhangi bir bozukluun veya geici kabulden sonra ortaya kan bir kusurun olup olmadn inceler. Teminat sresi iinde yklenicinin, btn ykmllklerini yerine getirmi olduu ve kendisine yklenebilecek kesin kabul engelleyecek bir kusur ve eksiklik grlmedii takdirde kesin kabul tutana dzenlenir. Eer bu sre iinde, sorumluluu ykleniciye atfedilmeyecek bir kusur veya eksiklik tespit edilmise bu da tutanakta ayrca belirtilir. in kesin kabulne engel herhangi bir durum grld takdirde, kabul engelleyen kusur ve eksikler kabul komisyonu tarafndan bir tutanakla tespit edilir ve kesin kabul ilemi yaplmakszn kusur ve eksiklerin giderilmesi iin bir sre belirlenerek durum idareye bildirilir. dare bu kusur ve eksiklerin tutanakta belirlenen sre ierisinde giderilmesi hususunu ykleniciye tebli eder. Kusur ve eksiklerin yklenici tarafndan giderildii idarece tespit edildiinde kabul ilemi sonulandrlr. Yklenici teminat sresi veya yukardaki fkrada sz konusu edilen sre sonunda, idarenin kabul edebilecei gecikmeler dnda, szleme ve artname hkmlerine gre ii kesin kabule elverili duruma getirmeyerek bir gecikmeye yol am ise, idare ya ykleniciye 42 inci maddede belirtilen ekilde ceza uygulayarak eksik ve kusurlarn giderilmesini bekler, ya da gecikme otuz gn geerse ceza uygulamasna devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yklenici hesabna kendisi giderir. dare, gerek kusur ve eksikliklerin yklenici hesabna giderilmesi bedellerini, gerekse vukuunda belirtilen bekleme cezalarn yklenicinin hakediinden, hakedii kalmamsa teminatndan kesmeye yetkilidir. Kesin kabul tutanann yetkili makam tarafndan onaylanmas ile kesin kabul ilemi tamamlanm olur. Kesin teminatn iadesine ait artlar Madde 46- Taahhdn, szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesinden ve varsa ie ait eksik ve kusurlarn giderilerek geici kabul tutanann onaylanmasndan ve yklenicinin szleme konusu iten dolay idareye herhangi bir borcunun olmad tespit edildikten sonra, alnm olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn yars; Sosyal Sigortalar Kurumundan iliiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanann onaylanmasndan sonra kalan, ykleniciye iade edilir. Yklenicinin szleme konusu i nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borlar ile cret ve cret saylan demelerden yaplan kanun vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar denmemesi halinde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn kesin teminatlar 4735 sayl Kanunun 13 nc maddesi hkmne gre paraya evrilerek borlarna karlk mahsup edilir, varsa kalan ykleniciye geri verilir. Yukardaki hkmlere gre mahsup ilemi yaplmasna gerek bulunmayan hallerde; kesin hesap ve kesin kabul tutanann onaylanmasndan itibaren iki yl iinde idarenin yazl uyarsna ramen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektuplar hkmsz kalr ve bankasna iade edilir. Teminat mektubu dndaki teminatlar srenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

ONUNCU BLM Szleme likileri


Szlemenin devri Madde 47- Szleme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazl izni ile bakasna devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki artlarn aranmas zorunludur. Ayrca, isim ve stat deiiklii gerei yaplan devirler hari olmak zere, bir szlemenin devredildii tarihi takip eden yl iinde ayn yklenici tarafndan baka bir szleme devredilemez veya devir alnamaz. zinsiz devredilen veya devir alnan veya bir szlemenin devredildii tarihi takip eden yl iinde devredilen veya devir alnan szlemeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakknda 4735 sayl Kanunun 20, 22 ve 26 nc madde hkmleri uygulanr. Szlemenin feshi ve tasfiye durumlar Madde 48- Szleme yapldktan sonra mcbir sebep halleri dnda yklenicinin mali acz iinde bulunmas nedeniyle taahhdn yerine getiremeyeceini gerekeleri ile birlikte yazl olarak bildirmesi halinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir.

138

Aada belirtilen hallerde idare szlemeyi fesheder: a) Yklenicinin taahhdn ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya ii sresinde bitirmemesi zerine, ihale dokmannda belirlenen oranda gecikme cezas uygulanmak zere, idarenin en az yirmi gn sreli ve nedenleri aka belirtilen ihtarna ramen ayn durumun devam etmesi, b) Szlemenin uygulanmas srasnda yklenicinin 4735 sayl Kanununun 25 inci maddesinde saylan yasak fiil veya davranlarda bulunduunun tespit edilmesi, Hallerinde, ayrca protesto ekmeye gerek kalmakszn kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir. Yklenicinin, ihale srecinde Kamu hale Kanununa gre yasak fiil veya davranlarda bulunduunun szleme yapldktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve szleme feshedilerek hesab genel hkmlere gre tasfiye edilir. Ancak, taahhdn en az % 80'inin tamamlanm olmas ve taahhdn tamamlattrlmasnda kamu yarar bulunmas kaydyla; vedilii nedeniyle taahhdn kalan ksmnn yeniden ihale edilmesi iin yeterli srenin bulunmamas, Taahhdn baka bir ykleniciye yaptrlmasnn mmkn olmamas, Yklenicinin yasak fiil veya davrannn taahhdn tamamlamasn engelleyecek nitelikte olmamas, Hallerinde, idare szlemeyi feshetmeksizin ykleniciden taahhdn tamamlamasn isteyebilir ve bu takdirde yklenici taahhdn tamamlamak zorundadr. Ancak bu durumda, yklenici hakknda 4735 sayl Kanunun 26 nc madde hkmne gre ilem yaplr ve ykleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle de tahsil edilebilir. 4735 sayl Kanunun 19 uncu maddesine gre yklenicinin fesih talebinin idareye intikali, 20 nci maddenin (a) bendine gre belirlenen srenin bitimi, 20 nci maddenin (b) bendi ile 21 inci maddeye gre ise tespit tarihi itibariyle szleme feshedilmi saylr. Bu tarihleri izleyen yedi gn iinde idare tarafndan fesih karar alnr. Bu karar, karar tarihini izleyen be gn iinde ykleniciye bildirilir. 4735 sayl Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gre szlemenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alnd tarihten gelir kaydedilecei tarihe kadar Devlet statistik Enstitsnce yaymlanan aylk toptan eya fiyat endeksine gre gncellenir. Gncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarn tutar arasndaki fark ykleniciden tahsil edilir. Hakedilerden kesinti yaplmak suretiyle teminat alnan hallerde, alkonulan tutar gelir kaydedilecei gibi, szlemenin feshedildii tarihten sonra yaplmayan i miktarna isabet eden teminat tutar da birinci fkra hkmne gre gncellenerek ykleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, yklenicinin borcuna mahsup edilemez. 4735 sayl Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine gre szlemenin feshedilmesi halinde, ykleniciler hakknda 4735 sayl Kanunun 26 nc madde hkmlerine gre ilem yaplr. Ayrca, szlemenin feshi nedeniyle idarenin urad zarar ve ziyan ykleniciye tazmin ettirilir. Doal afet, kanuni grev, genel salgn hastalk, ksmi veya genel seferberlik ilan ve gerektiinde Kamu hale Kurumu tarafndan belirlenecek benzeri dier hallerin idare tarafndan mcbir sebep olarak kabul edilerek szlemenin feshedilmesi iin; ykleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemi olmas, taahhdn yerine getirilmesine engel nitelikte olmas, yklenicinin bu engeli ortadan kaldrmaya gcnn yetmemi bulunmas, mcbir sebebin meydana geldii tarihi izleyen yirmi gn iinde yklenicinin idareye yazl olarak bildirimde bulunmas ve yetkili merciler tarafndan belgelendirilmesi zorunludur. Bu durumda hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Szlemenin feshedilmesi halinde 4735 sayl Kanunun 20 nci maddesine gre yklenicinin kesin teminat: a) Tedavldeki Trk paras ise dorudan doruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler ise paraya evrilmek suretiyle, Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yklenicinin borcuna mahsup edilemez. Feshedilen szleme konusu ilerin hesab genel hkmlere gre yaplr ve bylece yklenicinin idare ile ilikisi kesilmi olur. Bunun iin de szlemenin feshedilmesine ait onay tarihinde ilerin mevcut durumu, idarece grevlendirilecek bir heyet tarafndan yklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir

139

"Durum Tespit Tutana" dzenlenir. Yklenici veya vekili hazr bulunmad takdirde bu husus tutanakta belirtilir. dare fesih ileminden sonra ii 4734 sayl Kanunda ngrlen usullerden herhangi biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan ilerin baka bir ykleniciye ihalesinden dolay, yklenici hibir hak iddiasnda bulunamaz. Bundan baka iin durmamas iin, idare yklenicinin tesisleri, malzeme ocaklar, ihzarat, ara ve makinelerinden gerekli grdklerine el koymak yetkisine de sahiptir. Bu durumda 49 uncu madde hkmleri uygulanr. ngrlemeyen durumlar nedeniyle iin, szleme bedelinin zerinde bir art ile tamamlanabileceinin tespit edilmesi halinde, hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Ancak bu durumda, iin tamamnn ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. Yklenici ile idarenin, Borlar Kanunu hkmleri erevesinde karlkl anlamas halinde szleme tasfiye edilir. Ayrca 4735 sayl Kanunun 17 nci ve 18 inci maddelerinde aklanan yklenicinin lm durumunda da szlemenin feshi ve hesabn tasfiyesi sz konusu olabilir. Tasfiye halinde, iin yklenici tarafndan yaplm ksmlar iin, tasfiye onay tarihi geici kabul tarihi saylmak zere, geici kabul, teminat sresi ve bu sredeki bakm sorumluluu, kesin kabul ve teminatn geri verilmesi hakknda szlemesinde bulunan hkmlerle bu artnamenin 42, 43, 44, 45 ve 46 nc maddeleri hkmleri, normal ekilde bitirilmi ilerde olduu gibi aynen uygulanr. Ancak iin yaplm ksmnn son hakediindeki miktarna gre hesaplanacak kesin teminat miktarndan fazlas, tasfiye protokolnn imzasndan sonra ykleniciye geri verilir. Teminatn kalan ksmnn geri verilmesi ise 46 nc madde esaslarna gre yaplr. Tasfiye edilmi iin, kendi teminat sresi iinde veya daha sonra ortaya kabilecek kusur ve hatalar idarece grevlendirilecek bir komisyon tarafndan, yaplacak tebligat zerine, hazr bulunmas halinde yklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. Szlemenin tasfiyesi halinde yklenicinin tesis, ara ve makineleri idarece satn alnmak istendii takdirde yklenicinin buna raz olmas art aranr. Gerek szlemenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabn yaplabilmesi iin ilerin ve ihzaratn llebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yaplm i ksmlarnn korunmasn salamak zere ilerin belli bir aamaya kadar yaplmas gerekiyorsa, bu husus ayrntl olarak tasfiye geici kabul tutananda veya szlemenin feshedilmesi hali iin "Durum Tespit Tutana"nda belirtilir. dare, belirli bir sre vererek bu ilerin yaplmasn ykleniciden isteyebilir. Yklenici bu hususlar yerine getirmedii takdirde idare, bu belirli ileri yklenici hesabna yapar veya yaptrr. Bu ilerin yaptrlmas bedeli, szlemeye gre ykleniciye denecek bedelden fazla olursa aradaki fark yklenicinin alacaklarndan dlr, alaca kalmamsa tasfiye halinde teminatndan kesilir, fesih halinde ise genel hkmlere gre ilem yaplr. Szlemenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra "hesap kesme hakedii" idarece belirlenecek bir sre iinde yklenici ile birlikte 41 inci maddesindeki esaslara gre yaplr. Yklenici gelmedii veya yetkili bir vekil gndermedii takdirde, idare bu hakedii tek tarafl olarak yapar ve yklenicinin bu hususta hi bir itiraz hakk olamaz. Szlemenin feshi halinde yklenicinin mallarnn satn alnmas Madde 49- Szlemenin feshedilmesi halinde yklenici, idarenin iznini almakszn i yerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatn hibirini bozup yerinden kaldrmak ve iyerinde bulunan ihzarat ve dier malzeme, ara ve makinelerinden herhangi birini baka yere gtrmek veya herhangi bir ekilde bakasna devretmek veyahut iyerinde deiiklik yapmak hakkna sahip deildir. Yklenicinin bu hususlarda herhangi bir fiilini nlemek iin idare, gerekli grd takdirde iyerine el koyarak yklenicinin tekilatn ibandan uzaklatrabilir. dare, bu tesisleri, tesisat, ihzarat, dier malzemeyi, makine, ara ve yedek paralar isterse satn alabilir. a) Satn alnmas uygun grlen ihzarat, szlemesinde fiyat fark denmesi kabul edilmi olanlar dahil, hakedie girdii tarihteki ihzarat fiyatlar zerinden alnr. Hakedilerde bedeli denmemi dier malzeme iin ise szlemenin feshedildii yla ait, varsa szlemedeki ihzarat fiyatlar, yoksa 23 nc maddenin uygulanmas ile yeni ihzarat fiyat tespit edilir.

140

b) Ayr bir birim fiyat bulunmayan ve szleme bedelinin belli bir yzdesi ile bedeli denen her trl montaj malzemesi de piyasa rayileri dikkate alnarak yklenici ile anlamaya varlacak fiyatlara gre deerlendirilip satn alnabilir. Bina, baraka, antiye tesisleri vb. szlemenin feshedildii ylda geerli rayiler ile deerlendirilerek bulunan bedel zerinden, makine, ara ve yedek paralar ise benzer piyasa deerleri dikkate alnarak tespit edilecek deer zerinden, ypranma, amortisman, iilik ve malzeme nitelik farklar da dikkate alnarak devir alnabilir. dare sz konusu tesisler, malzeme ve dierlerini satn almak istemezse yklenici, idare tarafndan belirlenecek sre iinde bunlar iyerinden karp uzaklatrmak zorundadr. Yklenicinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu veya mahkumiyeti Madde 50- Yklenicinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu veya zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aadaki hkmler uygulanr: a) Yklenicinin lm halinde, szleme feshedilmek suretiyle hesab genel hkmlere gre tasfiye edilerek kesin teminatlar ve varsa dier alacaklar varislerine verilir. Ancak, ayn artlar tayan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun grmesi halinde, lm tarihini izleyen otuz gn iinde varsa ek teminatlar dahil taahhdn tamam iin gerekli kesin teminat vermeleri artyla szleme devredilebilir. Teminatn verilmesinde 46 nc madde esaslarna gre ilem yaplr. b) Yklenicinin iflas etmesi halinde, szleme 4735 sayl Kanunun 17 nci maddesi hkmlerine gre feshedilerek yasaklama hari hakknda 4735 sayl Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine gre ilem yaplr. Kesin hesap tasfiyesi 48 inci madde esaslarna gre yaplr. Szlemenin feshi sebebiyle idarenin urad zarar ve ziyan ykleniciye tazmin ettirilir. c) Ar hastalk, tutukluluk veya hrriyeti balayc bir ceza mahkumiyeti nedeni ile yklenicinin taahhdn yerine getirememesi halinde, bu durumun oluunu izleyen otuz gn iinde yklenicinin teklif edecei ve ilgili idarenin kabul edecei birinin vekil tayin edilmesi artyla taahhde devam edilebilir. Eer, yklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkanndan mahrum ise, yerine ilgililerce ayn sre iinde genel hkmlere gre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. Bu hkmlerin uygulanmamas halinde, szleme feshedilerek 48 inci madde esaslarna gre kesin hesap tasfiyesi yaplr ve yasaklama hari haklarnda 4735 sayl Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine gre ilem yaplr. Yklenicinin ortak giriim olmas halinde lm, iflas, ar hastalk, tutukluluk veya mahkumiyet Madde 51- Ortak giriimlerce yerine getirilen taahhtlerde, ortak giriimi oluturan kiilerden birinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu, zgrl kstlayc bir cezaya mahkum olmas veya dalmas szlemenin devamna engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot ortak olarak bildirilmi ise, pilot ortan gerek veya tzel kii olmasna gre iflas, ar hastalk, tutukluluk, zgrl kstlayc bir cezaya mahkumiyet veya dalma hallerinde, szleme feshedilerek yasaklama hari haklarnda 4735 sayl Kanunun 20 ve 22 nci maddelerine gre ilem yaplr. Pilot ortan lm halinde ise szleme feshedilmek suretiyle yaplm olan iler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumlarn oluunu izleyen otuz gn iinde dier ortaklarn teklifi ve idarenin uygun grmesi halinde de, teminat dahil o i iin pilot ortan yklenmi olduu sorumluluklarn stlenilmesi kaydyla szleme yenilenerek ie devam edilebilir. Pilot ortak dndaki ortaklardan birinin lm, iflas, ar hastal, tutukluluu, zgrl kstlayc bir cezaya mahkum olmas veya dalmas halinde, dier ortaklar teminat dahil iin o ortaa ykledii sorumluluklar da stlenerek taahhd yerine getirirler. Anlamazlklarn zm Madde 52- in yrtlmesi veya kesin hesaplarn karlmas aamasnda yap denetim grevlisi ile yklenici arasnda kabilecek anlamazlklar, ncelik sras szlemesinde belirtilen, szleme eklerindeki hkmler dikkate alnmak suretiyle aada yazl olduu ekilde idare tarafndan zme balanacaktr. Yklenici, anlamazla yol aan konuda, bu durumun ortaya kt gnden balamak zere on be gn iinde itiraz ve ikayetlerinin sebeplerini aklayan bir dileke ile idareye bavuracaktr. dare, bu dilekeyi ald tarihten balamak zere en ok iki ay iinde inceleyip bu husustaki kararn ykleniciye bildirecektir. ki ay iinde kendisine bir cevap verilmedii veya verilen karara raz olmad takdirde, yklenici anlamazlklarn zmne ilikin szleme hkmlerine gre hareket etmekte serbesttir.

141

4.5. HALE AAMALARI


1. htiyacn Belirlenmesi 2. Etd almas Yaplmas a. Arsa Temini (4734/62-C) ( YUY 5-C ) b. ED Raporu alnmas (4734/5) ( YUY-4) 3. Yatrm programna alnmas veya lave edilmesi 4. denein Btelenmesi (4734/62-a) a. Yl inde bitecek ise tm deneinin planlanmas (4734/62-a) b. Bir den fazla yl kapsayan ihalelerde ilk yl iin proje maliyetinin en az %10'u orannda denein planlanmas. (4734/62-a) 5. Proje almalar a. n Proje (4734/62-c) b. Kesin Proje (4734/62-c) c. Uygulama Projesi (4734/62-c) 6. Yaklak maliyetin belirlenmesi (4734/9) (YUY/7,8,9,10,11,12,13,14) ve yaklak maliyet icmal tablosunun dzenlenmesi (Standart hale Formu KK.001.1/Y) Not : 5 ve 6'nc sradaki proje almalar ve yaklak maliyetin belirlenmesi ilemlerinin ihaleyi yapacak idare tarafndan yaplamamas halinde (4734 sayl Kanunun 62/e maddesi) gereince , ayn kanunun 48'nci maddesinde belirtildii ekilde , bu hizmetler danmanlk hizmetleri hizmet sunucularndan alnabilir. 7. Eik Deerler (4734/8) (YUY-29) Yaklak maliyetin belirlenmesi sonucunda 12'nci maddede belirtilen ilan sreleri (4734/13) belirlenir, ayrca ihaleye sadece yerli isteklilerin teklif verebilecei veya ihalenin hem yerli ,hem yabanc isteklilere ak olduu hususu ile yerli istekliler lehine fiyat avantaj salanp salanamayaca (4734/63) ihale dokmannda belirtilir. 8. Uygulanacak ihale usulnn belirlenmesi (4734/18) a. Ak hale Usul (4734/19) (YUY-16) b. Belli stekliler arasnda hale usul (4734/20) ( YUY-17) c. Pazarlk Usul (4734/21) ( YUY-18) d. Dorudan Temin (4734/22) (YUY-19) 9. hale dokmann hazrlanmas (4734/4) (4734/27) a. dari artname (8'nci maddedeki ihale usullerinden hangisi seildi ise o usule ait artname kullanlacaktr.)

142

b. Projeler (4734/62-c) c. Teknik artname d. Szleme Tasars - (Anahtar teslimi gtr bedel - YUY-Ek-6) ve (Teklif birim fiyat szleme - YUY-Ek-7) e. Gerekli dier belge ve bilgiler 10. hale ve n Yeterlik dokmannn verilmesi (4734/28) ( YUY/29,30,31,32) (Standart hale Formu KK 005.0/Y) 11. hale onaynn alnmas (YUY-26) (Standart hale Formu KK 001.0/Y) 12. hale ve/veya n yeterliin ilan (4734/13) (4734/62-f) (4734/62-g) (4734/24) (4734/25) (4734/26) (YUY 29,30,31) [(Standart hale Formlar - ( KK 002.0/Y) - ( KK 003.0/Y) - (KK 004.0/Y)] 13. hale Komisyonun tekili (4734/6) (YUY-27) 14. hale lem Dosyas (4734/7) ( YUY-28) a. hale Onay Belgesi (YUY-26) (Standart hale Formu KK 001.0/Y) b. Yaklak maliyete ilikin hesap cetveli (Standart hale Formu KK 001.1/Y) c. hale dokman (9'ncu maddede belirtilen belgeler) (4734/4) (4734/27) d. lan metinleri [(Standart hale Formlar- ( KK 002.0/Y) - ( KK 003.0/Y) - ( KK 004.0/Y)] e. Varsa adaylar veya istekliler tarafndan sunulan bavurular veya teklifler ve dier belgeler f. hale Komisyonu tutanak ve kararlar [(Standart hale Formlar - (KK 012.0/Y) (KK 013.0/Y) - (KK 014.0/Y) - (KK 015.0/Y) - (KK 016.0/Y) - (KK 017.0/Y))] g. hale sreci ile ilgili dier belgeler 15. hale dokmannda deiiklik veya aklama yaplmas (4734/29) (YUY-23) a. hale dokmannda hata veya eksiklerin idarece tespit edilmesi (4734/29) b. Hata veya eksiklerin isteklilerce yazl olarak bildirilmesi (4734/29) c. hale dokmannda deiiklik yaplmas (4734/29) d Zeyilname dzenlenmesi (4734/29) e. Zeyilname dzenlenmesi nedeniyle ek sreye ihtiya duyulmas halinde ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak zere en fazla 20 gn ertelenmesi (4734/29) 16. Bavuru ve tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas (4734/30) (4734/31) (n yeterlik ise bavuru, dierlerinde teklif) a. Geici Teminat (4734/33) (4734/34) (4734/35) (YUY-63) (Standart hale Formu KK 031.0/Y) b. Teklif mektubu (4734/32) (YUY-61,62) [(Standart hale Formlar - (KK 018.0/Y) - (KK 018-1.0/Y) - (KK 019.0/Y)]

143

c. Dier belgeler (4734/10) gereince idari artname istenilen bilgiler ve bunlara ait standart ihale Formlar) [(Standart hale Formlar (KK 029.0/Y) - (KK 029.1/Y) (KK 030.0/Y) (KK 034.0/Y) (KK 034.1/Y) (KK 035.0/Y) (KK 036.0/Y) (KK 037.0/Y) (KK 038.0/Y) (KK 039.0/Y) (KK 040.0/Y) (KK 041.0/Y) (KK 042.0/Y) (KK 043.0/Y) (KK 044.0/Y) (KK 045.0/Y) (KK 046.0/Y) (KK 047.0/Y)] 17. Bavurularn ve tekliflerin alnmas ve almas ( n yeterlik ise bavuru , dierlerinde teklif)(4734/36) (YUY-64) [(Standart hale Formlar - ( KK 006.0/Y) (KK 007.0/Y) - (KK 008.0/Y) - (KK 009.0/Y)] 18. Tekliflerin deerlendirilmesi (4734/37) (YUY/65,66) [(Standart hale Formlar - (KK 010.0/Y) - (KK 011.0/Y) - (KK 012.0/Y) - (KK 013.0/Y ) - (KK 014.0/Y ) - (KK 015.0/Y) - (KK 016.0/Y ) - (KK 017.0/Y) - (KK 020.0/Y) - (KK 021.0/Y) (KK 022.0/Y)] (ihale hangi ihale usulne gre ise ona ait standart ihale formu kullanlacaktr.) 19. Ar dk teklifler (4734/38) (YUY/67) 20. Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali (4734/39) (YUY/68)( Standart ihale Formu KK 027.0/Y) 21. halenin karara balanmas ve onaylanmas (4734/40) (YUY/69,70,71) [(Standart hale Formlar (KK 023.0/Y) - (KK 027.0/Y)] 22. Kesinleen ihale kararnn bildirilmesi (4734/41) (Standart hale Formu KK 026.0/Y) 23. Szlemeye davet (4734/42) (YUY/71) (Standart hale Formu KK 024.0/Y) 24. Kesin Teminat (4734/43) (YUY/63) (Standart hale Formu KK 032.0/Y) 25. Szlemeye yaplmasnda isteklinin grev ve sorumluluu (4734/44) (YUY-71,72) 26. halenin Szlemeye balanmas (4734/46) (YUY-71,72) 27. halenin sonucunun lan (4734/47) (YUY/73) (Standart hale Formu KK 025.0/Y)

144

4.6. BAYINDIRLIK LER KONTROL YNETMEL I.Kapsam Madde 1


Devlet ve kurulular, Katma Bteli Daireler, l zel dareleri, Belediyeler ve Kamu ktisadi Kurulular ve tm Kamu Kurulularnca Yaptrlan her trl yap, tesis, onarm, bakm, imalat, ameliyat, ett ve proje ilerinin kontrol bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplr.

II.Tanmlar Madde 2
- Bu Ynetmelikte : dare : in ihalesini yapan, szlemeyi akteden i sahibi tzel kiilii olan daire veya kurulu (DARE) deyimiyle, Kontrol : dare tarafndan iin kontrol ve denetlenmesi iin belirlenen mteahhide yaz ile bildirilen kii veya kurullar bu Ynetmelikte (KONTROL) deyimiyle, Mteahhit : zerine ihale yaplan gerek veya tzel kii (MTEAHHT) deyimiyle, tanmlanmtr.

III.Kontrol rgt Madde 3


Kontrol rgt : veren makam veya vekili ile kontrol amiri, iin byklk ve nemine gre yeterli sayda kontrol efleri, kontrol mhendisleri, kontrol yardmclar ve srveyanlar ile dier yardmc elemanlardan oluabilir. (Bu unvanlar yetkili makamn onay ile verilen grevleri belirler. Kadro ve ema unvanlaryla bal deildir.)

Madde 4
Kontrol genel ad altnda ynetim ve denetim yapan grevliler, Bayndrlk leri Genel artnamesinin ilgili hkmlerine uygun olarak ve aada yazl sraya gre birbirlerinin emir denetim ve gzetimi altnda grevlerini yrtrler. 4.1. veren Makam : in ihalesine karar veren makam veya yetkili kld vekilidir. 4.2. Kontrol Amiri : (Mhendis, Mimar) Kontrol amirlii iin idari ve teknik iliki durumuna gre idarelerin aada yazl mhendis veya mimarlar tarafndan yaplr. Kontrol amiri her i iin yetkili makamn yazl emri veya onay ile belirlenir ve grevlendirilir. Blge Mdrleri veya Bamdrleri llerde (Teknik) ube Mdrleri naat Mdrleri Fen leri Mdrleri Bamhendisler veya Servis efleri in zelliine gre dorudan doruya idareye bal olarak grevlendirilen Kontrol Amirleri. Bir kontrol amirinin sorumluluunda birden fazla iin kontroll toplanabilir. 4.3. Kontrol efi : (Mhendis, Mimar) Kontrol amirine baldr. Bir kontrol efinin sorumluluundan birden fazla iin kontroll toplanabilir. 4.4. Kontrol Mhendisi : (Mhendis, Mimar) Kontrol efine baldr. Bir kontrol mhendisine birden fazla iin kontroll verilebilir. Kontrol mhendislii grevi idarece zorunlu grlen hallerde iveren makamnn onay ve kontrol grevlisi unvan ile Teknikerlere de yaptrlabilir. 4.5. Kontrol Yardmcs : Gereksinime ve iin nemine gre Mhendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyen olup kontrol mhendisine baldr. 4.6. Srveyan : Teknisyen Okulu, Yap ve Endstri Meslek Liseleri, Yap ve Sanat Enstitleri mezunlar srveyan olarak denetimde grev yaparlar.

Madde 5
Kontrol edilecek i byklk ve nemine gre ksmlara ayrlabilir ve her ksm iin ayr bir sresi iinde idare veya idarece yetkili klnan nite tarafndan mteahhide ve kontrol rgtne yaz ile ismen bildirilir.

Madde 6
Kontrollk grevinin hangi kurul ve kiiler tarafndan yaplaca szlemedeki ie balama sresi iinde idare veya idarece yetkili klnan nite tarafndan mteahhide ve kontrol rgtne yaz ile ismen bildirilir.

Madde 7
Kontrol edilecek ie ait szleme dosyas rnei, ie balama sresi iinde, proje, resim ve dier evrak, iin gerektirdii zamanlarda, dairesi tarafndan kontrol rgtne bir yaz ekinde gnderilir.

145

IV.Grev, Yetki ve Sorumluluklar Madde 8 - Kontrol, Amiri ve Yetki Sorumluluklar


8.1. Ynetim ve denetimi kendisine verilen ilerin, szleme ve eklerine, artnamelere, fen ve sanat kurallarna uygun olarak ve i program gereince iyi bir biimde yaplp sresinde bitirilmesini salamakla grevli ve sonularndan sorumludur. 8.2. Kontrol mhendisliince dzenlenecek, rleve, ataman defteri, plankote, proje, hesap, tutanak, antiye defteri ve iin yrtlmesi iin gerekli dier evrakn zamannda ve usulne uygun olarak hazrlanmasn ve kontrollk hizmetinde alanlarn grevlerini eksiksiz olarak yapmalarn titizlikle izler. Bu evrak kontrol ettii tarihleri yazarak imzalar. 8.3. Sorumluluundaki ileri bizzat veya kontrol efi marifetiyle yerinde inceleyerek yaplan ileri denetler ve kontrol mhendisinin sorunlarn zmler. 8.4. i, idarece onaylanm projeler ve detaylara gre yaptrmakla ykmldr. Ancak, idare tarafndan verilen genel veya zel yetkiler erevesinde kalmak kouluyla proje, keif ilavesi, detay ve tadilat resimlerini hazrlatarak onaylayp uygulamak zere kontrol mhendisine ve mteahhide verir, bilgi iin de idareye sunar. 8.5. darece verilen projeleri, mahal listesi ve detaylar inceler, kendisi veya kontrol rgtnde grlecek eksikleri saptar. Gerekli grd dzeltme nerilerini yapar ve uygulama iin idarenin iznini alr. 8.6. Yap veya tesiste herhangi bir deiiklii zorunlu grr veya daha uygun zmleri saptarsa; 8.6.1. Birim fiyat esas zerinden yaplan ilerde, deitirilmesi gerekli grlen imalatn yerine, birim fiyat ve tutar karlatrmas yaparak iin ilevini bozmamak koulu ile baka bir imalat yaplmas nerisinde bulunabilir. 8.6.2. dareden veya idarece yetkili klnacak makamdan onay almak koulu ile mteahhide ilk keif tutarndan fazla i yaptrlabilir. 8.7. in, kendisi tarafndan grlmesini zorunlu grd safhalar iin kontrol efine veya kontrol mhendisine talimat verir ve uygulamalar izler. 8.8. Temel kotlarnn saptanmas ve temel sisteminin seilmesinde; 8.8.1. Kontrol efinin veya kontrol mhendisinin kararszlk gsterdii, 8.2.2. Kendisinin grmeyi istedii, 8.8.3. zellik gsteren, ileri grr ve bunlar hakknda bizzat karar vererek bu karar idarenin bilgi veya onayna sunar. 8.9. Usulne gre ve en az teknik elemandan oluturulacak zemin klas kurullarnn kuruluunu salar. Gerektiinde bu kurula yelik veya bakanlk eder. Dzenlenen klas tutanaklarn inceleyerek idarenin onayna sunar. 8.10. Szleme ve eklerinde idarenin izni ile yaplaca kaytl bulunan rpriz, iksa, sktrma, nemlendirme gibi ilerin (idarece yetki verildii takdirde) yaplmasna izin verir. 8.11. i denetleyip ihzarat ve inaatn szleme ve artnamesine, fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplp yaplmadn ve almalarn, i programna gre sresinde ii bitirmeye yeterli olup olmadn inceler. Yaplmas gerekli grlen hususlar ve alnmas zorunlu nlemler hakknda kontrol efine veya kontrol mhendisine ve mteahhide gerekli direktifleri verir ve idareye haberdar eder. 8.12. Mteahhidin ihzarat, ameliyat, imalat, inaat, tesisat ve onarm ileri ile dier almalarnda, bir eksiklik, kalitesizlik, uygunsuzluk, yetersizlik veya kusur grd takdirde, 8.12.1. artnamelere uygun olarak yaplmayan ihzaratn antiye dna karlmas ve uygun ihzaratn yaptrlmas, 8.12.2. Kusurlu imalatn dzeltilmesi veya tamamen yklp yeniden yaptrlmas, 8.12.3. Aksayan almalarn hzlandrlmas, 8.12.4. Yetersiz, uygunsuz antiye personeli ve iilerin deitirilmesi, 8.12.5. i alacaklarnn zamannda denmesini salamak iin yasal nlemlerin aldrlmas, 8.12.6. yasasna gre, ii sal ve gvenliinin salanmas ve dier ii haklarnn korunmas, 8.12.7. Szleme ve eklerindeki hkmlere uyulmas Hakknda mteahhide yaz ile bildiri ve uyarlarda bulunur. (Bu bildiri ve uyarlarda mteahhitten istenilen hususlarn ak ve belirgin olmas ve mteahhidin, bu ileri yapabilmesine yetecek srenin verilmesi gereklidir.) Mteahhit bu uyarlara uymad takdirde iin esenlii bakmndan gerekli grd ksmlardaki almay bir tutanakla durdurur ve durumu derhal szlemeyi akteden makama tutanakla birlikte bildirir.

146

8.13. Kontrol efi ve kontrol mhendisince hakedi raporlarnn zamannda, usulne gre ve noksansz olarak dzenlenmesini izler. Bunlar zerinde gerekli incelemeyi ve dzeltmeleri yapar veya yaptrr, imzalayarak veya onaylayarak ileme konulmasn salar. 8.14. Kesim metrajlarn iin gidiine paralel olarak yrtlmesini salar, geici kabul tarihinden itibaren en ok alt ay sonra kesin hesaplarn tamamlanmas iin her trl nlemi alr. (Zorunlu hallerde) idarenin yazl izni ile bu sre kesin kabul tarihine kadar uzatlabilir. Kontrol amiri bu ilemlerde doacak gecikmelerden dorudan doruya sorumludur. 8.15. Birinci keifte fiyat bulunmayan ve yaplmas zorunlu grlen ilerde: 8.15.1. Szleme eklerinde fiyat bulunmayan iler iin de, iin yaplmas emredilmeden nce mteahhitle birlikte o ie ait yeni fiyat tutanan dzenletir. darenin iznini alr. 8.16. Sorumluluundaki iin mteahhitlerine ait (Mteahhit Kymetlendirme Raporlarnn) dzenlenerek zamannda kendi merkez rgt kanalyla Bayndrlk ve skan Bakanlna (Yksek Fen Kurulu bakanl) gnderilmesini salar. 8.17. Kontrol ef ve kontrol mhendislerinin sreli veya sresiz ayrllarnda, iin yrtlmesini aksatmamak iin gerekli nlemleri alr. 8.18. Szleme gereince mteahhidin getirmekle ykml bulunduu ara ve gerelerin zamannda antiyeye getirilmesini ve alr halde bulundurulmasn salar. 8.19. Szleme uyarnca mteahhitlik teknik personelinin veya mesleki kontrollerin ie devamlarnn izlenip izlenmediini denetler ve gerekli ilemleri yapar. 8.20. naatta grlecek kusurlu ilerden, dzeltilmesi olanaksz ve kalmasnda fenni bir saknca grlmeyen ilerin kabullerinde gz nnde bulundurulmak zere atamana ilenmesini salar ve durumdan idare, kontrol efi, kontrol mhendisi ve mteahhidi yaz ile haberdar eder. 8.21. in bitiminde geici kabul iin gerekli ilemleri tamamlatr ve idareye teklifini yapar. Kabul raporunda saptanan noksan ve kusurlu ilerin sresinde bitirilmesini salar ve sonucunu idareye (raporla) bildirir. 8.22. antiyede gerek ihzarat olarak bedeli denen ve gerekse idarece verilen malzemenin ve idareye ait ara ve gerelerin yerinde ve iyi bir ekilde kullanlmasn ve korunmasn denetler ve salar. 8.23. naatta i miktarnn art ve eksililerinde, mukayeseli keiflerin zamannda hazrlanmasn salar ve keif ilavelerini idarenin onayna sunar. 8.24. Yllk denekleri ve karl fiziki gereklemeleri izler ve salar. 8.25. Yukardaki fkralarda saylmayan, szleme artnameler gerei iin iyi bir ekilde yrtlmesi ve bitirilmesi iin gerekli her trl nlemi alr, kontrol ef ve kontrol mhendislerine gereken direktifleri verir.

Madde 9 - Kontrol efi, Grev Yetki ve Sorumluluu


9.1. Kontrol amirinin yardmcs olup, kendisine bal olan kontrol mhendislerinin her trl grevlerini szleme artname ve usulne gre zamannda yapp yapmadklarn denetlemekle grevli ve sorumludur. 9.2. Kontrol mhendisleri arasndaki koordinasyonu salar. 9.3. Kontrol mhendisinin dzenledii btn evrak inceler gerekli dzeltmeleri yapar, kontrol amirine bildirir. Kontrol efi inceledii btn evraklardan kontrol mhendisinden sonra ikinci derecede, yapt dzeltmelerden ise birinci derecede sorumludur. 9.4. Kontrol mhendislerinin karlatklar sorunlar zmler, gerekli grdklerini kontrol amirine bildirir ve direktiflerini almak suretiyle gereini yapar veya yaptrr. 9.5. Kendisine bal ilerin szleme ve eklerine, artnamelere, fen ve sanat kurallarna ve i programlarna uygun olarak yrtlp bitirilmesini salar. 9.6. Kontrol amirinin yardmcs olarak 8. Maddede saylan grevlerden kendisine verilenleri yapar.

Madde 10 - Kontrol Mhendisi Grev, Yetki ve Sorumluluu


Kontrol mhendisi, kendisine verilen ileri, szleme ve eklerine, artnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarna ve i programna uygun olarak yrtlp sresinde bitirilmesini salamak iin (aada belirtilen ileri) kendisi alarak, iin byklk ve nemine gre emrine verilen kontrol yardmclar, srveyanlar ile dier personelin hizmetlerinden de yararlanarak yapmakla grevli ve sorumludur. 10.1. yerinde nceden saptanm rperlerle, yeniden gereksinim duyulacak rper, eksen ve iaret kazklarnn, zelliini deitirmeyecek biimde korunmasn salar ve durumlarn uygulama proje kotu ile balantl olarak atamana geirir. 10.2. Szleme hkmlerine gre iyerine ait plan, kesitler, plankote ve rleveleri, ie balamadan nce yapar, yaptrr ve mevcut rperlere gre kontrol eder, plankotedeki kotlarla tabii zemin, zemin taban ve

147

su seviyesi gibi kotlar, mevcut rperlere balamak suretiyle saptar. (Bu ilemler yaplmadan nce ie balatlmayacaktr. 10.3. dare tarafndan szleme eki olan artnamelere gre mteahhide verilmesi gereken 10.3.1. Vaziyet plan, kesitler ve plankoteleri, 10.3.2. Uygulama proje ve detaylarn, 10.3.3. Mevcut inaat ve varsa ihzarat, tesisat, ara ve gereleri, Zamannda vererek bunlarla ilgili tutanaklar dzenler ve kontrol efi aracl ile kontrol amirine onaylattrr. 10.4. Mteahhide zemin zerinde gsterilerek verilecek esas iyeri ile yardmc yerler rper ve eksen kazklar ile dier iaretler ve malzeme ocaklar gibi yerleri, mteahhit veya yetkili vekili ile gezerek gsterdikten sonra iyeri teslim tutanan alt kopya olarak dzenler. 10.5. Szleme hkmlerine gre; 10.5.1. Mteahhitle birlikte saptanmas gereken tama uzaklklarna ait kroki ve tutanaklarla tart, l ve benzeri tutanaklar, zamannda dzenleyip tutanaklarn bir kopyasn saklayarak dier kopyalarn en ge 15 gn iinde kontrol efi aracl ile kontrol amirinin onayndan sonra idareye gnderilmesini salar. 10.5.2. e balamadan veya iin yapm srasnda, iyerinde meydana kacak veya tehlike douracak su, kanalizasyon, elektrik, PTT hatlar, gaz ve petrol boru hatlar gibi engeller iin gerekli nlemleri alr veya aldrr. 10.5.3. Mteahhide verilen veya verilecek veya mteahhitlike dzenlenen uygulama projelerinin, yerine uygunluunu kontrol eder. Gerekli ve zorunlu grd deiiklii saptayarak gerekeleriyle birlikte kontrol efi aracl ile kontrol amirine bildirir. 10.5.4. darece onanm tiplere ve cetvellere gre, yaplacak ilerin, proje ve detaylar zamannda dzenleyerek kontrol efi aracl ile kontrol amirine onaylatr. 10.5.5. Mteahhide verilecek her trl evrak teslim tarihleri yazlmak kouluyla imza karl verir veya yaz ile resmi olarak gnderir. Mteahhidin sre uzatm ve dier istemlerine yol amamak iin sresi iinde bitirilmesini salamak zere kontrol mhendisi 10.5 fkrada yazl konular titizlikle yerine getirecektir. 10.6. Her trl ihzarat 10.6.1. te kullanlacak ta, kum, akl, tula, imento ve dier inaat malzemesi ile her trl tesisat ilerine ait malzemenin, ihzaratna balamadan nce veya antiyeye getirildiklerinde, rnekler alarak veya aldrarak gerekli grd deneyleri yapar veya yaptrr. Bu malzemenin, niteliinin, ocak ve aln yerleri boyut, ekil ve markalarnn szleme eki artnamelerine uygunluunu kontrol etmekle beraber, gerekirse bu incelemeyi yeterli bulmayarak ad geen malzemenin kullanlaca yere ve ie gre fennen uygun olup olmadn inceletir. 10.6.2. te kullanlacak imentonun taze, talamam olmasna ve antiyede iyi bir ekilde korunmasna dikkat eder. 10.6.3. darece, ara hakedilerle bedeli denen tm ihzarat malzemesinin antiyeye giri ve klar ile yapar veya yaptrr. 10.7. Szleme eki artnamelerine gre antiye veya laboratuvarda yaplmas gereken deneyleri kendisi yapar veya yaptrr. 10.8. Temel sondajlar ile ykleme deneylerini yaparak veya yaptrarak gerekli raporlarla birlikte kontrol efi aracl ile kontrol amirine gnderir. 10.9. Her trl inaat, imalat, tesisat ve ameliyat, boyut ve ekillerine uygun, proje ve detaylarna gre eksiksiz olarak yaptrr, onanm projesi olmayan hibir ii yaptrmaz. 10.10. Her trl temellerini kalbn, betonarme demirin ve betonunun denetimini yapar, fenni gerekeye ve gereksinime uygunluunu saptayarak gerekli ie devam iznini verir. Gerektiinde bunlarla ilgili tutanaklar hazrlar ve sonucu kontrol efi aracl ile kontrol amirine bildirir. 10.11. zne bal imalatn yapm iin gerekli malzeme, iyerinde yeteri kadar bulundurulmadka ie balatmaz. 10.12. Zemin katlarnn, zamannda saptanmas iin gerekli kaytlar tutarak nlemleri alr ve klas kuruluna katlr. 10.13. Szleme hkmlerine gre, mteahhit tarafndan dzenlenecek ihzarat ve imalat i programlarnn sresinde dzenlenip idarenin onayna sunulmasn salar. hzarat ve imalatn onanm i programlarna gre yrtlmesini izleyerek gecikmeler olduu ve giderilmesine allmad takdirde mteahhide gerekli uyarmalarda bulunur ve durumu kontrol efi aracl ile kontrol amirine bildirir.

148

10.14. hzarat, inaat, imalat ve tesisatn, szleme ve ekleriyle artnameler fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplp yaplmadn srekli kontrol eder, uygun olmayan hususlar grldnde dzeltilmesi iin gerekli direktifleri verir, sonu alamad takdirde o ksmn durdurup durumu derhal kontrol efi aracl ile kontrol amirine bildirir. 10.15. Mteahhit tarafndan yaplan her trl imalat ve ameliyat yerinde ler, uygulama projesinde gre uygun olup olmadn denetler, uygun olmayan hallerde yklp yeniden yaplmasnda yarar salanmayan ve bu ekil ile kalmasnda saknca grlmeyen eksiklikleri, kesin hesapta gereini yapmak zere kontrol efi aracl ile kontrol amirine bildirerek ataman defterine kaydeder. 10.16. Kontrol ilerini srekli yapar, ilerin devam sresince yapaca denetimlerle yanllarn zamannda dzeltilmesini salar. 10.17. Beton dkm, yaltm gibi nemli ve ileride dzeltilmesi olanak d ilerin yapmn kontrol eder. 10.18. antiye rleve ve ataman defterleri ile tutanaklarn dzenlenmesi iin her trdeki kaytlar tutar, tutturur ve denetleyerek her ksm iin balang ve bitim tarihlerini saptar. 10.18.1. antiye defteri antiye defterine her gn, hava durumundan balayarak iin ilerleyiini, gelimesini, kan engelleri, antiyeye gre ihzarat bedeli denecek gereler ile fiyat farkna tabi gerelerin eit ve miktarlarn fatura, tarih ve No' su ile, szlemesi gereince mteahhidin i bandan bulundurmas art koulan teknik elemanlarn o gn i banda bulunup bulunmadn, mteahhitle yaplan nemli grme ve sonularn ite kullanlan ii, makine ve tehizatn miktarn, st kademeden gelenlerin ziyaretlerini ve konuularak karar verilen hususlar, ile birlikte imza eder. (antiye defteri, ift yaprakl ve biri zmbal olarak dzenlenecektir. Zmbal kopya imzadan sonra mteahhide verilir.) 10.18.2. Rleveler Rleve defterlerine: 10.18.2.1. Kesin projesi bulunmayp szleme ve eki artnameler gereince tiplere ve tanmlara gre yaplmas zorunlu bulunan ameliyat, imalat, tesisat ve inaat ait ekil, kroki ve her trl lmeler, 10.18.2.2. Her trl yapnn temel st kotu altnda kalan ksmlar, bunlarla ilgili doal zemin, temel taban, yer alt ve yerst su kotlar, su debileri, zeminin klas, ev ve durumlar, rpriz ve iksalara ait ekil, kroki, kot ve her trl lmeler, 10.18.2.3. Her trl kaz, ariyet ve depo yerlerine ait kroki uzaklk kot ve llen boyutlar, 10.18.2.4. Her trl malzemenin figre ve istiflerine ait kroki ve lmeler, 10.18.2.5. artnamelerine gre tartlarak, llerek veya saylarak saptanacak miktarlar, (Bu miktarlara ait gerekli tutanaklar ayrca dzenlenir.) 10.18.2.6. yerinde bulunup ta artnamelerine gre kaldrlmas veya bedeli llere gre denmesine gereken her trl yap, geici kpr, tesis, yol ve kanatlar ile aa kesimi gibi ileride saptanmas ve llmesi olanaksz her trl ameliyat, imalat, tesisat ve inaata ait l, kroki ve ekiller, Kontrol mhendisi veya yetki verdii yardmcs tarafndan mteahhit veya yetkili temsilcisi ile birlikte ve zamannda zemin zerinde veya yerinde llp, i banda kroki ve kesitleri izilerek l, boyut ve kotlar ve bunlarla ilgili nivelman okumalar kaydedilir ve birlikte imza edilir. (Rleve defteri sahifeleri sra numaral olup ilk sayfasna iin ad, yeri ve mteahhidin ad yazlr, Rleve defterine geirilen kaytlarn bana ilgili imalatn cinsi, tr ve yeri belirtilir ve bu hususta dier bilgiler yazlr.) 10.18.3. Atamanlar Ataman defteri, kontrol amiri tarafndan ilgili kontrol mhendisine (ismen) her sahifesi mhrlenmi ve numaralanm, ka sahife, hangi ie ve mteahhide ait olduu yazlm ve imzalanm olarak verilir. Kontrol mhendisi, ataman defterine aada belirtilen hususlar zamannda kaydederek mteahhit veya yetkili temsilcisi ile karlkl olarak imza eder. Rleve defterine kaydedilen ilerden, plan ve projelerinde llerin tahkik ve kontrol mmkn olmayan iler ataman defterine geirilir. Ayrca, szleme eki artnamelere gre zamannda tutulmas gereken, tart, yerinde l, saptama ve benzeri dier tutanaklar, tarihleriyle birlikte kapsadklar konular da belirtilerek atamana geirilir. Ataman defterinde, mrekkep veya sabit kullanlacak ve yaz, rakam, resim, kroki ve kesitler zenli, ak seik ve noksansz olacak, kaznt ve silinti olmayacaktr. Herhangi bir yanllk yapld veya grld takdirde ilk rakam ve yaz okunacak ekilde zeri mrekkeple izilip, dorusu yazlarak ayn renkli mrekkeple imza edilecektir.

149

Ataman defterinin kroki blmne, izilecek plan, kroki ve kesitlerde, rleve, kot ve boyutlar, zeminin cinsi, oluum ve tabakalarnn durumu ve dier bilgileri ile rlevenin yapld tarihin yazlarak geirilmesi gereklidir. Metraj blmnde ise, yaplan imalatn ad, birim fiyat numaras ve birimi gsterilecek, kroki blmndeki llere gre miktarlar hesaplanarak yazlr. 10.18.4. Tutanaklar Szleme eki artnameler gereince, mteahhitle birlikte saylmak, tartlmak, llmek veya durumu saptamak koulu ile bedelleri denecek imalat veya ameliyatn miktarlar yapld veya kullanlacak yerlerle, nicelik ve niteliini ak bir ekilde belirtilerek kontrol mhendisi bakanlnda en az iki kiilik bir kurul ve mteahhit ile birlikte dzenlenir ve imzalanr. (Tutanaklarda, iin ad, ka kopya olduu ve hangi tarihte dzenlendii ve No' su kesinlikle belirlenir.) 10.19. Hakediler Kontrol mhendisi, mteahhide verilecek geici ve kesin hakedileri, mteahhidin istei zerine ve szleme hkmlerine uygun olarak zamannda dzenlenip kontrol efi aracl ile kontrol amirine gndermekle grevli olup ierii ve sonularndan birinci derecede sorumludur. 10.19.1. Ara hakediler Mteahhidin, szleme ve eki olan artnamelerindeki hkmlere ve birim fiyatlarna gre yapt ilerden doan alacaklar lmlere veya saptanan dier sonulara uygun olarak ara hakedilerle denir. Yaplm olan ve demeye esas olarak hakedilere geirilen ilere ait miktarlar, her hakedi iin dzenlenen (rnek No : 5) yeil defterlerde, nereden alndklar veya ne ekilde hesaplandklar ak olarak belirtilerek hakedilere aktarlrlar. 10.19.2. Yeil defterler 5 No.lu rnekle gsterilen yeil defter, kontrol mhendisi tarafndan her hakedi iin bir nceki yeil defterdeki miktarlarda gznnde tutularak kopya alarak dzenlenir. Hakedie eklenecek bu deftere, yaplan ve birim fiyat bulunan her bir i kalemine ait miktarlar. 10.19.2.1. Bitirilmi ve kesin metrajlar yaplm olan ilerin miktarlar kesin metrajdan aynen alnmak, 10.19.2.2. Henz bitirilmemi (yapm devam eden) imalat, ameliyat, tesisat ve inaat ile ihzaratn miktarlar, yerinde yaplan lmlere gre bulunan veyahut projesinden alnan boyutlar yazlmak, gerekenlerin krokileri izilmek veya tespit edilmek ve bunlarn sonular (zel hanesinde) hesap edilmek, 10.19.2.3. Ataman defterinde hesaplanan miktarlar aynen almak, 10.19.2.4. Szleme ve eklerinde, fiyat fark denmesine dair hkm bulunan her trl malzemenin iyerine geli tarihleri, miktarlar ( fatura tarih ve No.lar ile) satn alma fiyatlar ve iin bnyesinde kullanlan miktarlar ve sonular gsterilmek, 10.19.2.5. Szlemesine gre tartlarak, saylarak zamannda ve i bandan saptanan miktarlar, ilgili tutanaklardan alnmak, Suretiyle kaydedilir. Bu miktarlar toplanarak sonular ara hakedi raporlarna geirilir. 10.19.3. Ara hakedi raporlar dzenlendikten sonra idareye gnderilmesi gerekli bulunan i ilerleme raporu, yap durum cetveli ile ite alan ii, tama aralar ve yap makinalarnn durumunu gsteren (alma izelgesi) gibi dier rapor, izelge ve grafikleri dzenleyerek kontrol efi aracl ile kontrol amirliine gnderilir. 10.19.4. Kesin hakedi Szleme eki olan artname hkmlerine gre dzenlenmi ve onanm ve kesin metraj ve kesin hesap sonularna gre dzenlenir. 10.20. Kesin hesaplar Yapm tamamlanan inaat, imalat ve ameliyatn kesin hesab: 10.20.1. Projesine uygun olarak yaplan temel st kotundan yukar ksmlarn, onanm proje ve detaylarna uygun olarak, metrajlar yaplmak, 10.20.2. Temel st kotu altnda kalan ve dier konular, ataman defterinden alnmak 10.20.3. Kaz ileri projesinde gre ve gerekirse enine kesitler zerine genilikler ve evler (zemin zerinde olduu gibi) geirilerek artnamesine ve usulne gre kbaj miktarlar ve tama erisi izilerek de tamalarn hesaplamak, 10.20.4. Tama bedelleri, usulne ve artnamesine gre dzenlenip kontrol amirliinde onanm uzaklk, kroki ve tutanaklarnda belirtilen uzaklklar ve szlemesinde tama formllerine gre dzenlenecek yeni birim fiyatlaryla yerinde l veya analiz esaslarna gre bulunacak miktarlar esas alnmak, 10.20.5. Her trl fiyat farklar iin, szleme ve artnamelerde istenilen belgeleri eksiksiz olarak eklemek ve iin bnyesine giren veya yardmc olarak kullanlan malzeme miktarlarn artname ve analiz esaslarna gre hesaplamak,

150

10.20.6. Szleme konusu iinde, tanabilir ara, gere, mal veya eya bulunduu takdirde, bu mal veya eyann yapy kullanan veya kullanacak olan kuruluun yetkili eleman ile mteahhit ve kontrol mhendisi arasnda birlikte dzenleyecekleri dever ve teslim tutanandaki bedel ve miktarlar esas alnmak, Suretiyle, szleme ve eki artnamelerdeki dier hkmlerde gz nne alnarak kontrol mhendisi tarafndan dzenlenerek kontrol efi aracl ile kontrol amirine gnderilir. 10.21. Mteahhit ehliyetsiz ve uygunsuz ii ve personelinin deitirilmesi iin szle bildiride bulunur, mteahhit bu bildiriye derhal uymaz ve yerine getirmezse, durumu kontrol efi aracl ile kontrol amirine bildirerek alaca emre gre hareket eder. 10.22. Yeni birim fiyat, analiz ve tutanaklar, ait olduu imalatn yapmna balamadan nce szleme eki artnamelerindeki hususlara ve usullerine gre dzenleyerek incelemesi iin kontrol efi aracl ile kontrol amirine gnderir. 10.23. Kontrol amirinin iznine gre yaptrlacak, yer alt suyunun boaltlmas, kaz evlerinin saptanmas iksa yaplmas ve rpriz gibi ilerde, en ekonomik hal eklini nerir ve ii, alnacak yazl emre gre yaptrr, neticesini rleve ve ataman defterine geirir.

Madde 11 - Kontrol Yardmcs Grev, Yetki ve Sorumluluu


11.1. Kontrol mhendisinin yardmcs olup, kontrol mhendisi tarafndan kendisine verilen lme hesap proje ve denetim ilerini kontrol mhendisinin sorumluluu altnda yapar. Srveyanlarn almalarn izler ve kontrol eder. 11.2. Grevlendirildii takdirde kendisi tarafndan llen ve dzenlenen rleve, ataman, tutanak, kesit, proje ve benzeri evrak paraf ederek, incelenip imza edilmek zere kontrol mhendisine verir. 11.3. Mteahhide yazmada bulunamaz, Fakat, szlemenin uygulanmasna ve iin yrtlmesine ait hususlarla yanl ve uygunsuz olarak yaplan inaat, imalat ve ihzarat hakknda mteahhit veya adamlarna szle uyarda bulunur. Mteahhitlike bu uyarlara uyulmad takdirde kontrol mhendisine bilgi verir. 11.4. Kontrol mhendisince kendisine zel olarak verilen yetkileri aynen kullanr ve neticeleri kontrol mhendisine bildirir. 11.5. Kontrol yardmcs kendisine verilen grevlerin iyi bir ekilde yaplp sonulandrlmasndan sorumludur.

Madde 12 - Srveyan Grev ve Sorumluluu


12.1. Grevlendirildii antiyede (iyeri ve mahallelerde) srekli olarak bulunup inaat, tesisat, imalat, ameliyat ve her trl ihzaratn kontrol mhendisinin tarif ve direktiflerine gre artname, fen ve sanat kurallarna uygun olarak yaplmasn gzetleyerek salar. 12.2. Grevlendirildikleri antiyede (iyeri ve mahallerde) fiilen alan ii, tat aralar ve i makinalarnn eit ve saylarn saptayarak yaptklar i cinsine gre ayr ayr belirterek puantaj defterine kaydeder. (rnek No : 6) 12.3. yerinde toplad bilgileri, inaat, tesisat ve ihzaratn yerini ve bu yerlerde alanlarn ve ekip balarnn ad ve soyadlarn puantaj defterine yazar. 12.4. Kontrol mhendisince kabul edilmi rneklerine uymayan kum, akl, ta, tula ve dier inaat ve her trdeki tesisat malzemesi ihzaratnn yaptrlmasn ve kullandrlmamasn salar, uyulmad takdirde kontrol mhendisine derhal bildirir. 12.6. antiye getirilen her trdeki inaat ve tesisat gerecinin artnamelere uygun olarak istif ve depo edilmesini salar. 12.7. Her trl har ve betonlarn, aplarn, asfalt kaplama karmlarnn ve dier benzeri imalatn karmlarna giren malzemenin, artnamesine gre ve kontrol mhendisinin, tarifine uygun, belirli ve karalatrlm leklerle llerek veya tartlarak kullanlmasna, yaplacak har, beton veya karmn tek cins haline gelinceye kadar iyi bir biimde kartrlmasna, konulacak su miktarnn belirlenen miktara uygun olmasna dikkat eder. yi bir biimde kartrlm betonun, bekletilmeden (belli sre iinde) yerine konulmasn, dklrken tanelerinin ayrlp birleimin bozulmamasna, gerekli sktrmann tekniine uygun yaplmasna, kalplarnn sulanmasn ve yabanc maddelerden temizlenmesini, dklm betonun sulanp d etkilere kar korunmasn ayrca sulanmas gereken dier imalat, inaat ve gerelerin gerektii ekilde sulanmasn ve bunlar iin gerekli nlemlerin alnm olmasn salar. 12.8. Blokaj, stabilize, krmata ve dolgu gibi her trl imalatn serilmesi, sulanmas ve sktrlmasn gzetir ve bu ite alan makinalarn alma saatleri saptayarak zel defterine yazp gn gnne imzalarn tamamlatr.

151

12.9. dare tarafndan szleme hkmlerine gre kira ile mteahhide verilen her trl inaat makinalarnn gnlk alma saatlerini saptar. 12.10. Her gn yaplan i miktarn, btn gn alp allmadn, havann almaya elverili olup olmadn ve ite gnlk tketilen imentonun miktar ile kontrol mhendisinin isteyecei dier malzeme tketimini srveyan defterine kaydeder. rnek No : 7) 12.11. Srveyan yukarda belirtilen ileri yaptrmak iin mteahhide szl uyarda bulunmaya yetkilidir. Ancak, devamnda saknca grd kirli malzeme ile beton veya har yaplmas, zamanndan nce kalp sklmesi, demir kontrol ve teslimi yaplmadan beton dklmesi, temel taban seviyesini bulmadan inaata balanmas ve kontrollke kt nitelikte olduu saptanan ve antiye dna karlmas istenen malzemenin kullanlmas gibi hallerde bu ksmlardaki almalar durdurur ve derhal kontrol mhendisini haberdar eder.

Son Hkmler Madde 13


Kontrol amiri, kontrol efi, kontrol mhendisi ve yardmclar ile srveyanlarn grevlendirildikleri iten srekli veya iin akn etkileyecek srede ayrlmalarnda, bu zamana kadar i iin tutulmas gerekli her trl rleve, ataman, yeil defter, tutanak v.s. leri ikmal etmi olanlar ve eksiklikleri tamamlanm bulunmalar arttr. Bu evrak yerine grevlendirilecek elemana veya amirine bir tutanakla devir teslim etmesi arttr. Ancak bu takdirde grevden ayrlmasna izin verilebilir. Grevi sresinde yapt ilerden dolay sorumludur.

Madde 14
Kontrol rgtnden herhangi bir eleman yukardaki 13. Maddede yazl hususlar yerine getirmeden ayrld takdirde durum bir tutanakla saptanarak ilgili hakknda idari ve gerekirse adli mercilere bavurularak soruturma almas salanr. Bu ilemlerin yrtlmesinden st amirler mteselsilen sorumludur.

Madde 15
Kontrol amiri, kontrol efi, kontrol mhendisi ve yardmclar i yerlerinde doal afet, kaza, yangn, salgn hastalk v.s. gibi hallerde gerekli nlemlerin alnmasn salar ve durumu ilgililere zamannda duyururlar.

Madde 16
Kontrol rgtnde grevlendirilenler, kontrol tarafndan szleme hkmlerine gre alma ve barnmalar iin gsterilecek yerlerde bulunurlar ve bu yerlerin srekli temiz ve bakml tutulmasnda sorumludurlar.

Madde 17
Kontrol rgtnde grevlendirilenler, iyerlerini ziyarete gelen Devlet ve Hkmet ileri gelenleri ile kendilerinin st ve amirlerini karlayarak, grevleri ve yapmakta olduklar iler hakknda bilgi verir ve iyerlerinde kendilerine elik ederler.

Madde 18
Kontrol rgtnde grevlendirilenler mteahhit ve vekillerine ve grevlilere kar ciddi davranmaya, kabilecek anlamazlklarda, ii tartmaya dkmeyerek, konunun zm iin en yakn amirine bildirmeye, iilere iin ciddiyetine uygun ve ll olarak iyi davranmaya zen gsterirler.

Madde 19
Bu Ynetmelikte ad geen her trl basl evrak, rneklerine ilere ve kullanlmaya elverili olacak biimde idarece hazrlatlarak kontrol rgtne verilir.

Madde 20
Bu Ynetmelik, Bayndrlk ve skan Bakanl tarafndan Kurulu ve Grevleri Yasas uyarnca dzenlenmi olup, kapsam maddesinde belirtilen ihale ve emanet usul ile yaptrlacak Bayndrlk ilerinin kontrol ve denetiminde uygulanr.

Madde 21
Bu Ynetmeliin yaym ve yrrle girmesi tarihinden nce yrrlkte bulunan 28.4.1972 tarihli Kontrol Ynetmelii ile ek ve deiiklikleri yrrlkten kaldrlmtr.

Madde 22
Bu Ynetmelik, yaym tarihinde itibaren yrrle girer.

152

Ataman Defteri Hakknda Genel Aklamalar


1. yerinde mevcut veya sonradan gereksinime gre konulan veya konulacak rper ve mihver kazlar, iin sonuna kadar deimeyecek noktalarla saptayp, kroki, tarif ve gerek ve itibari kotlar ile birlikte ibu ataman defterinde gsterilir 2. Yapnn (uygulama proje ve planlarnda) +- 0.00 itibari kotu ile gsterilen yerleri (yukarda saptanan) rper kotuna gre kotlandrlr. 3. naatn yapm srasnda, plankote yaplmas, doal zemin, temel taban, su dzeyi, kaz tesviye kotlar gibi kotlandrma ilemi ile ilgili tm ilerin kotlar, i bu ataman defterinde saptanan (Rper) kotlarna uyularak saptanr. 4. Kontrol mhendisi, yukardaki esaslara uyulmadan yaplan kotlandrmalarn sonularndan sorumlu tutulur. 5. Ataman defterine geirilecek ller, bilgiler, kroki ve ekiller, defterin sol sahifesindeki milimetrik blml ksmda gsterilir. ekil ve krokiler lekli olarak izilerek ve teknik resim kurallarna uygun olarak boyutlandrlr. 6. Defterin sahife numaralar basl olduundan hibir nedenle yaprak koparlmayacaktr. Yanl yazlan yaz ve hesaplar ayn renkli mrekkeple okunabilecek ekilde zeri izilip ayn renkli mrekkeple parafe edilecektir. Tam sahifenin bozulmas ise, keden keye ayn renkli mrekkeple izilip geersiz saylmann nedeni yazlarak imza edilir. 7. Her ne sebeple olursa olsun, ekil, yaz ve rakamlarla hibir silinti veya kaznt yaplmayacaktr. Dzeltilmesi istenen yaz ve rakamlar, okunmasna zarar verilmeyecek ekilde tek izgi ile izilerek dorusu yazlr ve o ksm mteahhitle birlikte parafe edilir. 8. Ataman defteri, mteahhitle birlikte imza edildikten sonra, tek tarafl olarak hibir ekilde dzeltme yaplamaz. Herhangi bir yanlln sonradan anlalmas halinde bu dzeltme yine birlikte ve yukarda akland gibi yaplr. 9. Btn ekillerle yaz ve hesaplar, nce yumuak kurun kalemle dzenlenip ve kontrol yapldktan sonra zerinden mrekkeple geilebilir. Ataman defteri, inaatn gidiini takiben gn gnne dzenlenir. (Bu husus Bayndrlk leri Genel artnamesinin 32. Maddesinde aka belirtilmitir.) Bitirilen iler, yaplan son rleve tarihinden itibaren en ok 10 gn iinde ve biti tarihleri de yazlarak ataman defterine geirilir. 10. Mteahhit, taahhdne ilikin olarak dzenlenen her trl hesap cetvelleri, rleve ve ataman defterlerini imza etmek zorundadr. Bu defteri imza etmekle de, iindekileri hesabn doruluunu ve bakaca hibir iddiada bulunmadn kabul etmi olur. Mteahhit, ad geen hesap ve defterleri itiraz kaytla imza ederse, imza ettii tarihten itibaren Bayndrlk leri Genel artnamesi gereince on gn iinde ak ve belirgin itirazlarn yaz ile birlikte bildirmek zorundadr. Mteahhit bu mddet iinde itirazlarn yaz ile bildirmedii takdirde itirazsz imza etmi saylr. Mteahhit, ad geen hesap ve defterleri imza etmekten kanrsa bu durum bir tutanakla saptanr ve Bayndrlk leri Genel artnamesinin 32. Maddesine gre ilem yaplr 11. Rleve ve ataman defterleri, deerli belge niteliinde olup, kaybolmasndan kontrol mhendisi sorumludur. Herhangi bir nedenle kontrol mhendisi grevinden ayrlmak zorunda kald takdirde veya iin sonunda ibu defterleri idareye veya kontrol amirine tutanakla devir ve teslim etmekle ykmldr.

153

5. LK KEFNDE BULUNMAYAN BRM FYATLARIN TESPT VE KULLANILMASI


Szlemeye ek 1.nci Keif zetinde ve Birim Fiyat Cetvelinde bir imalata ait fiyat gsterilmi olmas, ykleniciye mutlaka o imalat yapma hakkn vermez. lk kefinde bulunmayan fakat sonradan yaplmas gerei ortaya kan iler iin B..G..'nin 20.nci maddesi uygulanr. Buna gre yeni birim fiyatlarn tanzimi iin: a) Yeni imalata ait birim fiyat, szlemenin eki birim fiyat cetvelinde varsa, ilgili birim fiyatn uygulanmas idarenin iznine sunulur. Yeni bir analiz ve fiyat tutana dzenlenmesine gerek yoktur. -Yeni imalat miktar kesin metraja dayanmal,ihtiyatan dk gsterilmemeli, hakedie giren imalat miktarlar OLUR daki miktarlardan fazla olmamal , -Deiik zamanlarda alnan yeni imalat olurlar toplam % 30'u gememeli, -Yeni imalatlar gerekten gerekli imalatlar olmal, pahal ve gereksiz imalatlar yznden maliyet artlarna sebep olunmamaldr. A: Yaplacak yeni imalatlar. B: Yaplmasndan vazgeilen imalatlar. K: 1.nci Keif Bedeli, olmak zere imalat artnn ilk kefe etkisi; (A-B) / K = %... olarak hesaplanr. b) Yaplmas idarece istenen, fakat ilk kefinde ve szleme eki birim fiyat cetvelinde bulunmayan imalatlar iin ilgili idarede mevcut Fiyat Analizi esaslarna ve varsa ihalede kararlatrlan dier fiyatlara kyasla B..G.. madde 20'ye gre fiyat dzenlenir. Gerek imalata, gerekse malzeme nakliyesine ait birim fiyatlar Genel Fiyat Analizi'ne malzeme, iilik, ara ve gere rayi fiyatlar uygulanarak elde edilir. Buna yapm koullar da eklenerek Fiyat Tutana hazrlanr, taraflarca karlkl imzalanr. Yeni fiyatn tayininde taraflar arasnda anlamazlk olsa bile imalat bekletilmeden ie devam edilir. Anlamazlk konusu Bayndrlk Kurulu'na gnderilir. c) Fiyat Analizi ve Birim Fiyat Cetveli'nde bulunmayan imalatlar iin zel Fiyat uygulanr. malat ve yerine montaj iin hazrlanan her zel fiyat; -Kontrol ve yklenici arasnda yeni imalat birimindeki malzeme, zayiat, iilik ve montaj gibi konularda i srasnda puantaj dzenlenerek, -Proje zerinden malzeme, zel para, metraj cetveli ve arlk tart tutanaklar dzenlenerek, -Rayi cetvelinde bulunmayan malzeme iin Ticaret Odasndan ilgili seneye ait onayl fatura alnarak, -zel Fiyat Analizi'nde geen pozlarn her aamas iin Ek Analizler yaparak oluturulur.

6. YAPI LERNDE ZEL FYATLAR HAKKINDA AIKLAMA VE RNEKLER


Birim Fiyat Tarifleri ve eki Birim Fiyat Listelerinde bulunmayan, Analizlerde de mevcut olmayan iler iin zel Birim Fiyatlar uygulanr. Mevcut bir analizden baz niteler kartlarak yada baz niteler eklenerek uygulanr. rnein, imento idare tarafndan veriliyorsa, beton imalatnda imento kalemi karlr. RNEK.1) Mevcut kaba sva zerine kire-imento karm harla ince sva yaplmas ii iin 27.533 poz no'lu analizden yararlanlarak bu pozdan kaba sva malzeme ve iilii kartlp 27.533/A ince sva yaplmas fiyat konur.

154

2003 yl rayilerine gre; 10.042 nce har (m3) Malzeme: 04.031 Su (m3) ilik: 01.012 Svac ustas 01.212 Svac yardmc 01.501 Dz ii (sa.) 01.501 Yatay-dey ta.

0.010 * 35.412.800,= 354.128,-TL. 0.010 * 2.272.000,= 22.720,-TL. 0.15 * 2.359.000,= 353.850,-TL. 0.10 * 1.670.000,= 167.000,-TL. 0.10 * 1.544.000,= 154.400,- TL. 0.15 * 1.544.000,= 231.600,-TL. TOPLAM................: 1.283.698,-TL. % 25 Yklenici kr.............: 320.925,-TL. 1 m2 ince sva fiyat: : 1.604.623,-TL. Yapm koullar: Mevcut kaba sva zerine 1 m3 mil, 250 kg. imento ve 0.100 m3 kire hamuru katlarak elde edilecek harla ortalama 0.8 cm. kalnlnda ince sva yaplmas, sulanmas ve her trl malzeme, iilik, yatay ve dey tama, ykleme, boaltma, yklenici kr ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatdr. Yukardaki analize yardmc analiz olarak: 10.042 (0.100 m kire/250 kg. imento karm ince har) pozunun analizini yapalm: Malzeme: 04.007 nce kum (mil, m3 ) 1.000* 9.264.000,= 9.264.000,-TL. 04.008 imento (ton) 0.250* 69.600.000,=17.400.000,-TL. 08.321 Kire hamuru (m3 ) 0.100* 28.904.000,= 2.890.400,-TL. 04.031 Su (m3 ) 0.200* 2.272.000,= 454.400,-TL. ilik: 01.501 Dz ii (saat) 2.50 * 1.544.000,= 3.860.000,-TL. 01.501 Yatay-dey tama(sa.)1.00 * 1.544.000,- = 1.544.000,-TL. 1 m3 fiyat: 35.412.800,-TL. 08.321 (Kire hamuru yardmc analizi): Malzeme: 04.015 Snmemi Kire (kg.) 500 * 44.000,- = 22.000.000,-TL. 04.031 Su (m ) 1.00* 2.272.000,- = 2.272.000,-TL. ilik: 01.501 Dz ii (sa.) 3.00* 1.544.000,- = 4.632.000,-TL. Toplam: 28.904.000,-TL.

RNEK-2) Sklm at kerestesine yeni kereste eklenmesiyle yeni at yaplmas. En yakn poz olan 21.240 -Kullanlm at kerestesiyle alt ahap kapl kiremit rtl ahap oturtma at yaplmaspozundan hareketle (2003 yl rayiciyle); Eski at kerestesi (21.240) ile yeni at kerestesi (21.210) arasndaki fark 0.055 - 0.050 = 0.005 m3 tr. Malzeme: 04.152 II. Kalite am kereste(m ) 0.005*375.000.000,- =1.875.000,-TL. 04.270 ivi (kg.) 0.500* 565.000,- = 282.500,-TL. 08.010 Demir Ba Mlz.(lama)(kg.) 0.150* 1.920.590,- = 288.089,-TL. Malzeme tutar: 2.445.589,-TL. 01.017 Dlger(saat)......................... 1.30* 2.359.000,- = 3.066.700,-TL. ilik: 01.501 Dz ii(saat)...................... 1.200* 1.544.000,- = 1.852.800,-TL. ilik tutar: 4.919.500,-TL. Malzeme ilik tutar.................. 7.365.089,-TL. % 25 Yklenici Kr: 1.841.272,-TL. Sklm at kerestesiyle yeniden ahap oturtma at yaplmas : Birim Fiyat:...........................................: 9.206.361,-TL. 08.010 Poz no'lu Demir balant malzemesi(lama) Yardmc Analiz (kg. fiyat): Malzeme: ilik: 04.255 Demir (zayiat dahil) (kg)....... 1.10* 379.000,- = 416.900,-TL. 04.255 Yaplmas iin gerekli kmr,elektrik,kaynak, perin, enerji vs. (demir x 0.10kg)..... 0.11* 379.000,- = 41.690,-TL. 01.018 Demirci.............(saat)...............0.40* 2.359.000,- = 943.600,-TL. 01.503 rak...............(saat)..................0.40*1.296.000,- = 518.400,-TL. 1 kg. Lama Fiyat:........................: 1.920.590 ,-TL.

155

RNEK-3) 350 dozlu beton bordr (kaldrm ta) imalat ve yerine denmesi ii yaptrlacaktr. Bordr talarnn enkesit ve uzunluk olarak boyutlar; en:15 cm., ykseklik:45 cm., uzunluk: 100 cm. standart imalat olup, dendikleri zemin altyaps olarak 15 cm. genilikte ve 25 cm ykseklikte bant eklinde, aralksz 200 dozlu temel betonu zerine yerletirileceklerdir. Bordrler arasnda 4 cm.lik ekme derz braklacak; temel kazs gznne alnmayacaktr. 2003 yl rayi ve analiz deerlerini kullanarak bu zel imalatn birim fiyatn hesaplayalm: Malzeme: 16.002,(200Dz.Temel Betonu karsz bedel)1.00*0.25x0.15*52.928.372 =1.984.814,-TL 16.005,(350Dz.Bordr Betonu karsz ) 1.00*0.15*0.45*65.264.112 =4.405.328,-TL. 21.001,(Ahap Seri Kalp, karsz) 2*(0.15+1.00)*0.45*3.856.812 =3.991.800,-TL. 10.013,(500 Dz. Ara Harc (karsz ) 0.004 * 39.355.699 = 157.423 ,-TL. Malzeme Tutar:........ : 10.539.365,-TL. ilik: (Bordrn denmesi) 01.014,(Kaldrm Ustas : saat) 0.50 * 2.359.000 = 1.179.500,-TL. 01.501,(Dz ii : saat) 1.00 * 1.544.000 = 1.544.000,-TL. ilik Tutar:..............: 2.723.500,-TL. Malzeme ilik Tutar....: 13.262.865,-TL. %25 Yklenici kar ve genel giderler..: 3.315.716,-TL. 1 m3 350 Dz. Beton Bordr mali ve Denmesi: 16.578.581,-TL. Yapm artlar: Onayl projesine gre 0.15*0.45*1.00 mt. boyutlarndaki 350 dozlu beton bordrlerin imali ve 200 dozlu betonla 0.25*0.15 boyutundaki temele oturtularak denmesi iin her trl malzeme ve iilik, yklenici kar ve genel giderler dahil, beton malzemesinin tanmas hari, herbir metre uzunluk iin bedeli 16.578.581,- TL.dir. Baz tip zel fiyatlarn tekil edilebilmesi iin imalatn uygulama projesi zerinden zayiatyla birlikte malzeme metraj kartlmaldr; iilik Saatleri mevcut analizlerle karlatrmal olarak ve ksmen de inaat srasnda yerinde hassas olarak tespit edilmesi gerekir.

7. YAPI LERNDE TAIMA ARTNAMES VE TAIMA BRM FYATLARININ TESPT, TAIMA FORMLLER
1.) zel artnamesinde aksine bir kayt bulunmadka karayollarnda yaplan tamalara motorlu tat forml uygulanr ve denir. 2.) lk keifte, iyerine motorlu tatla ulalamayaca tespit edilmi ve ihaleden sonra da ayn durumun devam ettii idarece yazl olarak kabul ve izne baland durumlarda hayvan ve hayvanla ekilen tat forml uygulanr. 3.) El arabas forml en ok 100 m.ye kadarki tamalar iin kullanlr. 4.) Aada yazl malzemelerin, temin edildikleri yerden ibana kadarki tama bedelleri tama formllerinden, ykleme, boaltma ve istif bedelleri de kendi birim fiyatlar zerinden denir. a)Tm kaz malzemeleri, b) Stabilize, c) Kum, akl, tuvenan, hafif agrega, mermer tozu ve pirinci, d) Snmemi kire, imento (beyaz imento hari), e) Ta (blok, moloz, yonu, krma), f) Tula (delikli, deliksiz, harman, fabrika, blok), g) Tehizatl-tehizatsz hafif gazbeton (ytong v.b.), h) Kiremit, i) Demir (B.A. hasr elik, nervrl, profil, siyah D.K.P. v.b.), j) Direk, k) Boru (madeni, plastik, B.Arme ve ek paralar), l) Bz, kanalet, m) Yol, sedde, baraj dolgu sktrmada kullanlan su.

156

Tama formlleri, kaz veya malzemenin 1 tonunun Tama Bedelini vermektedir. Tanan Malzemenin Younluklar Yumuak Toprak Sert Toprak Yumuak Ksklk ok sert kaya Sert Ksklk Sert Kaya Yumuak Kaya (Ton/m3) 1.600 1.600 2.000 2.800 2.200 2.600 2.400 hzar Edilen Figre Mlz.nin Younluklar Kum- akl, Krmata Tvenan, Stabilize Moloz ta, Tahkimat Parke, Kaba yonu ta nce yonu ta Kesme ta Kiremit Tula (Ton/m3) 1.600 1.800 1.800 2.000 2.200 2.400 2.500 Ton/1000 Ad. 2.500 Ton/1000 Ad.

Delikli ve pres tula, hafif gazbeton, hafif agrega mermer tozu ve pirinci gibi malzemelerin younluklar ayrca ve tutanakla tespit edilir. naat veya malat Birimi Malzeme Younluklar: Malzeme (Ton/m3) Malzeme Kuru duvar in ta Harl kargir in. Ta Moloz tala kargir in. Moloz tala kemer in. Kaba yonu kargir inaat nce yonu kargir inaat Kesme Kargir inaat 2.200 2 .000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.600 stifsiz dolguda ta stifli dolguda ta 20 cm.lik pere 30 cm.lik pere 40 cm.lik pere Tulal in.,Tula 15 cm.lik Blokaj (Ton/m3) 1.800 2.000 0.400 0.600 0.800 1.250 2.000

Tama formllerinden elde edilen (TL/Ton) deerleri yukarda verilen younluklarla arplarak T ama Bedelleri bulunur. (1 m3 Mlz. Bedeli = 1 Ton Tama Bedeli * Mlz. Younluu TAIMA FORMLLER Poz No: Tama eidi 07.001 El arabasyla tama K: Dz ii saat creti M: 100 mt. ye kadar. Forml F = 0.013* K* M Birim TL/Ton

07.002 Hayvan srtnda tama F = K*(0.0002* M+0.025) K: 3 At/3 Katr 1 Src gndelik c. M: Tama uzakl (mt.) , 07.003 Hayvanla ekilen tatla F = K*(0.00016* M + 0.03) tama, K: Araba gndelii, M: Tama uzakl (mt.) 07.005 0<M<10 Km. Aras Tama F = 0.00017* K*M iin eim <% 10'a kadar motorlu tama M: (mt.) olarak uzunluk K: Motorlu ara K Katsays (TL.)

TL/Ton

TL/Ton

TL/Ton

07.006 M>10 Km. iin Motorlu F = K*(0.0007* M + 0.01) Tama Forml M: Km. olarak tama uzakl, K: Motorlu ara K katsays (TL.)

TL/Ton

157

07.005 ve 07.006 pozlarnn uygulanmas srasnda; -Tama yolu zellii, -Tamann kt iklim koullarnda yaplmas, -O blgede ok youn ticari trafik mevcut olmas gibi nedenlerle tama formllerinden elde edilen tama bedelleri bir A katsaysyla arplr: A = 1+ (0.25 / M)* [b+d+2*(c+ e)+3*f ] Burada; M : Toplam tama yolu uzunluu (mt), b : %10-15 meyilli her cins kaplamal yol (mt), c : >%15 meyilli her cins kaplamal yol (mt), d : <%10 meyilli ham yol uzunluu (mt), e : %10-15 meyilli ham yol uzunluu (mt), f : >%15 meyilli ham yol uzunluu (mt). Tama Bedelleri Hesaplanrken: 1-Plastik boru younluklar az, kanaletler de tat tonajna gre geni hacim kapladndan formllerden elde edilen bedelin 2 kat denir, 2- Demiryollar iin TCDD'den, deniz tamas iin D.Dz.Yollarndan, deniz motoru iin Liman Reisliinden yazl olarak alnan bedellerin en ucuzu kullanlr, 3- 7 Adet Nakliye Fiyat Tutana ve 3 adet Analiz dzenlenir, ilk 3 nsha tutanaa yeterli damga pulu yaptrlarak iptal edilir, 4- hzarat ve nakliye iin yklenici ilgili fabrika ve ocaklar idareye bildirir ve iznini alr. Daha sonra tama ilemlerine balanr, 5- Tm tamalarda, idare ve yklenici arasnda Mesafe Zapt, en ksa ulam yollar ve gzergahlar rperleriyle birlikte krokiler dzenlenerek imzalanr. Buna bal nakliye fiyat analiz ve tutanaklar dzenlenir, onaylanr. Ara hakedilerde, tutanak dzenlemeden geici hesaplara gre deme yaplr, 6- Tama uzaklklarnn Karayollar haritasndan, bu yoksa uzaklklarn bizzat yerinde llmesi yoluyla tespiti gereklidir. 7- 1971 ylndan bu yana tama bedellerine ykleme, boaltma ve istif katlmadndan bu bedeller kendi birim fiyatlar zerinden denmektedir, 8- Tama srasnda birden fazla ykleme-boaltma yapmak gerekirse, durum idare ile yklenici arasnda bir tutanakla tespit edilerek denir, 9- Sadece demir ve imento tamalarnda ykleme fabrika tarafndan yapldndan, tama bedelinden karsz ykleme creti dlp yeni fiyat tutana yaplr, 10- Demiryolu, Denizyolu ve Karayolu tamalarna ait alternatif karlatrma hesaplar evraka eklenir, 11- Genel Teknik artnamede birim younluu olmayan malzemelerin tart zapt da evraka eklenir, 12- Kazdan kan malzemenin dklme yeri Belediyeden sorularak ve belediyenin bu konudaki yazs da analize eklenerek tama fiyat hesaplanr.

Tama Formlleriyle lgili rnekler: ,


(1). Sert Toprak Tanmas:
M=24.600 Km, M > 10 Km, K= 72.500.000,- TL/Ton (2003 yl rayileriyle), Younluu:1.800 Ton/m3 (hacimden arlk ltne dntrme gerektiinden younluk parametresi kullanlacaktr) F=K.(0.0007.M+0.01), F=72500000*(0.0007*24.6+0.01)*1.800 = 3.552.210,-TL/m3 % 25 yklenici kar ve genel giderler karl........................: 888.053,-TL/m3 3 1 m toprak tanmas birim fiyat..........................................: 4.440.263,-TL/m3

(2). Demir Tanmas (Karabk'ten kamyonla):


M=259 Km(Haritadan), M > 10 Km, K= 72.500.000,- TL (2003 yl rayileriyle) 09.012/1 Her cins B.Arme, Profil ve lama demirinin, salarn ykleme + boaltma + istif bedeli (2003) : 9.650.000 TL/Ton' dur; younluk parametresi kullanlmaz. F= K.(0.0007.M+0.01) = 72500000*(0.0007*259+0.01) ............... =13.869.250,-TL/Ton % 25 yklenici kar ve genel giderler karl................................ = 3.467.313,-TL/Ton TOPLAM =17.336.563,-TL/Ton

158

Demir fabrika tarafndan yklendii iin ykleme+boaltma+ istif bedeli iinden ykleme bedelinin dlmesi ve buna gre yalnzca boaltma + istif + yatay-dey tama bedeli vermek gerekir, bunun iin Analizlerde toplam karl bedelin % 40nn boaltma ve istif, % 60nn da ykleme olarak verildiini varsayarsak: (09.012/1) lgili analiz pozundan karl bedel olarak ykleme hari bedel: 9.650.000 5.790.000 = 3.860.000 TL/Ton ..........= 3.860.000,-TL/Ton 1 Ton demir tama birim fiyat:......................................................: 21.196.563,-TL/Ton

(3). Tula Tanmas:


M = 9800 mt (tutanaktan); M < 10 Km, Normal, cephe ve delikli tula tama,ykleme,boaltma ve istif karl bedeli iin, (09.017/1 : 2003 yl, 7.720.000,- TL./1000 Ad.) Max. eim % 8, K= 72.500.000,- TL (2003 yl rayileriyle), Younluk: 2.500 Ton/Bin (hacimden arlk ltne dntrme gerektiinden younluk parametresi kullanlacaktr). F=0.00017*K* M = 0.00017*72500000*9800 * 2.500 ............ = 3.050.282,- TL/Bin % 25 yklenici kar ve genel giderler karl ............................... = 762.570,- TL/Bin TOPLAM ..............: 3.812.852,- TL/Bin (09.017/1) Yk+Ta.+stif+Boaltma Karl Bedeli .......................: 7.720.000,- TL/Bin 1000 Adet tula tama birim fiyat................................................: 11.532.852,- TL/Bin

A Katsayl Tamalarla lgili rnekler:


Aada verilen bilgilerden yararlanarak bir inaat iinde imalatta kullanlan demir, imento ve kum-akln Tama Birim Fiyatlar'n hesaplayalm: Malzeme nce Demir ( 8-14) imento (torba) Kum-akl Miktar (Y+B+) Poz No 15.675 ton 09.012/1 0.750 ton 09.001/1 355.992 m3 09.003/1 Karl Bedel Mesafe Younluk 9650000 TL/Ton 220 Km 7.850 1930000 TL/Ton 8.625 Km 1.600 3860000 TL/m3 12.770 Km 1.200

Dier Verilenler: *.Tamalarda antiyeye ana yoldan girite 2.5 Km. %12 eimli kaplamal yol, 1.2 Km. %8 eimli ham yol ve 600 mt. %18 eimli ham yol mevcut olup dier yol kesimleri 1. snf Devlet Karayolundan olumaktadr. A katsays ve bu katsayda da b,d,f parametreleri kullanlacaktr. Tamalar kamyon ve TIRla yaplmaktadr. *.2003 yl Motorlu Ara Katsays :72.500.000,- TL dir. *.Tama Yolu Kalite Katsays : A=1+(0.25/M). [b+d+2.(c+e)+3f ]

ZM: a) Fabrika-antiye arasnda ( 8-14) nce Demir Tanmas:


(Yklemeler fabrikalar tarafndan, boaltma ve istif ilemleri ise ilgili yklenici firmalarca yaplmaktadr) M=220 Km.> 10 Km, K=72500000, F=A*K*(0.0007*M+0.01), younluk alnmyor. A=1+(0.25/M). [b+d+2.(c+e)+3f ] ; b=2500 mt., d=1200 mt., f=600 mt. A=1+(0.25 / 220000)*(2500+1200+3*600) = 1.006 F=1.006 *72500000 * (0.0007 * 220+0.01) :.................................= 11.961.340,-TL/Ton %25 Yklenici kar+Gn. Giderler karl :.................................: 2.990.335,-TL/Ton 09.012/1Yk.+Bo.+stif (ykleme hari karl toplam bedel / 2).: 4.825.000,-TL/Ton nce Demir Tama Birim Fiyat ..................................................: 19.776.675,-TL/Ton TOPLAM DEMR TAIMA BEDEL: 15,675 * 19.776.675,- = 309.999.380, 63 TL

159

b) Fabrika-antiye arasnda Torba imento Tanmas:


M=8625 mt < 10 Km, K=72500000, F=A*0.00017*K* M , younluk alnmyor. A=1+(0.25/M). [b+d+2.(c+e)+3f ] ; b=2500 mt., d=1200 mt., f=600 mt. A=1+(0.25 / 8625)*(2500+1200+3x600) = 1.159 F=1.159*0.00017*72500000*8625 :..........................................= 1.326.630,-TL/Ton %25 Yklenici kar+Gn. Giderler karl :.................................: 331.658,-TL/Ton 09.001/1Yk.+Bo.+stif (ykleme hari karl toplam bedel/2)...: 965.000,-TL/Ton Torba imento Tama Birim Fiyat ...........................................: 2.623.288,-TL/Ton TOPLAM MENTO TAIMA BED.:0,750 * 2.623.288,- = 1.967.466, - TL

c) Kum Oca-antiye arasnda Kum- akl Tanmas:


(Yalnzca kum-akl iin ocakta ykleme bedeli de denmektedir) M=12.770 Km.> 10 Km., K=72500000, F=A*K*(0.0007*M+0.01)*, k=1.200 Ton/m3 A=1+(0.25/M). [b+d+2.(c+e)+3f ] ; b=2500 mt., d=1200 mt., f=600 mt. A=1+(0.25 / 12770)*(2500+1200+3*600) = 1.108 F=1.108*72500000* (0.0007*12,77 + 0.01)*1.200:....................= 1.825.644,-TL/Ton %25 Yklenici kar+Gn. Giderler karl :.................................: 456.411,-TL/Ton 09.003/1 Ykleme+Boaltma+stif karl bedeli(tamam).............: 3.860.000,-TL/Ton Kum - akl Tama Birim Fiyat.................................................: 6.142.055,-TL/Ton TOPLAM KUM-AKIL TA. BED.:355,992*6.142.055,- = 2.186.522.443, 56 TL

8. YAPI LERNDE FYAT FARKI UYGULAMALARI (Eskalasyon Kararnamesi) DEMR, MENTO, AKARYAKIT VE MADEN AKSAM FYAT FARKI HESABI (AIKLAMA VE RNEKLER)
Malzeme Fiyat Farklar iin;
malatlarn gerekletirilmesinde, fiyat fark denecei szlemesinde belirtilen malzemelere fiyat fark denmesi yada kesilmesi, bunlara ilikin miktar ve farklarn tespit edilmesi ile buna bal esaslar szlemelere eklenir. a) Bayndrlk ve skan Bakanl rayileriyle ve birim fiyat esasyla yaplan ihalelerde mevcut Genel Fiyat Analizlerinden fiyat fark denecek miktarlar hesaplanr. Yklenicilerce getirilen faturalara gre, kullanld idarece belirlenen miktarlar iin ve analizlerde hesaplanan miktarlar gememek zere akaryakt fiyat fark denir. b) Fabrika fiyatlarnda deiiklik olursa, uygulama yl rayileriyle bu fiyatlar arasndaki farklar, c) Uygulama yl rayileriyle yetkili makamlarca onanm faturalar arasndaki farklar, d) Akaryakt perakende sat fiyatlarnda deiiklik olursa, bununla uygulama yl bandaki fiyat farklar, e) Herhangi bir yla ait onayl Programdenek dilimi gerekletirilemedii taktirde, bu dilime ait iler ertesi yl yaplacak iler tamamlanncaya kadar szleme- sinde belirtilen yl iin belirlenen fiyatlarla yaplr. Fiyat fark denmez. f) Fiyat fark denecek yada kesilecek balca malzemeler unlardr: - Portland imentosu, - 6- 50 mm. aras Betonarme demirleri, nervrl elikleri lamalar profil demirleri, kebentleri nervrl hasr elik ve dz siyah salar, font ve elik borular, - Her cins akaryakt, asfalt, patlayc maddeler (fitil,kapsl ve amonyum nitratlar). Fiyat Fark: Fiyat Fark: (Motorin iin) (Benzin iin) FF = A*B*0.0788(C-D)*0.850, FF = A*B*0.09375(C-D)*0.735

160

Formllerde; A : Malzeme miktar (ton), B : Tama uzakl (km), C : Akaryakt zaml (yeni) fiyat (TL/kg); iyerine en yakn sat yeri fiyat, D : Akaryakt zamdan nceki (eski) fiyat (TL/kg) olarak kullanlmaktadr. Buna, ayrca imalata giren yada ihzarattaki miktarlarn fiyat farklar da eklenir. Formllerdeki (0.0788 ve 0.09375) katsaylar 1 ton*km'ye akaryakt tanmas iin tketilecek yakt (0.850 ve 0.735) katsaylar ise akaryakt younluklar gstermektedir. Her hakedite balangtan o gne kadarki fiyat fark yekn bulunur. Bir nce denen fiyat fark tutar dlerek kalan ykleniciye o hakedite denir. Bylece nceki hatalar da dzeltilmi olur.

MENTO FYAT FARKI HESABINA AT BR RNEK:


TL/Ton). Tama fiyat ayrca denmektedir. 25.2.1997'de imento fiyat 6.9*106 TL/Ton olmu; antiye imalat ve ihzarat miktarlarnn tespiti ancak 11.4.1997'de yaplmtr. Genel olarak imento fiyat fark hesabnda; a) Zayiat (kayp) alnmaz. Bu nedenle miktar olarak geerli analiz esaslarna gre tespit yaplr. b) imento miktar fiyat fark kesin hesab iin, her fiyat artndan nceki, art sonuna kadarki miktarlar ve imalatlar ayr ayr hesaplanr ve aradaki farklara fiyat fark uygulanr. c) Piyasadan alnacak imento iin, buna ait OLURve Ticaret Odas Onayl Fatura rnei kesin hesap dosyasna konulmaldr. d) imento fabrikalarnn Aralk, Ocak, ubat ve Mart aylarnda Fabrika teslimidier aylarda ise antiye Teslimi yaptklar gznne alnarak; - Fabrika Tesliminde (Fb.Sat Fiy.- Baz Fiy.) Tama; - antiye Tesliminde (antiye Tes. Fiy.- Baz Fiyat) olarak fiyat fark verilecei, antiye teslimi satta ayrca tama denmeyecei dnlmelidir. HakediTarih No malat hzarat Gelen Baz imento imento (Ton) 57 12 55 (*) 22 (+) 28.55 31 11 6 125 15 164 19 14 ----19.635 7.365 25 6900000 15 6900000 1900000 20 Fab. Fiyat Fark Tutar Tes.Fiy.(TL) 5000000

RNEK-1) 1997 birim fiyatlaryla yaplan bir ie ait olup imentonun tamam fabrika teslimidir (5*106

Szleme Balangc 1 2 25.12.96 45 01.02.97

5000000

Fiyat Art 25.02.97 68.09 3 05.03.97 73

6900000 1900000x38.36=72893500 TL. 6900000 --------

4 05.04.97 118 Kararname (11.04.97) 5 05.05.97 135

Kesin Hesap

161

imento Fiyat Fark: 72893500 - C bedeli (*) : 25.02.1997'deki imento imalat, 55+24/33x18=68.09 Ton (+) : 25.02.1997'deki imento ihzarat 22+24/33x 9=28.55 Ton 11.04.1992 Tarih ve 7/7793 Sayl Kararnameyle ihzarattaki 10 ton imentodan kesilecek C bedeli: C = 1.25 (1 - t) * (6900000-1.10*5000000) formlyle hesaplanr. Burada t , Tenzilat yzdesidir (Bu uygulama yrrlkten kaldrlmtr).

RNEK-2) Akaryakt Malzeme ve Tama Fiyat Fark'nn Birlikte Hesaplanmas:


Bir yklenici 5.Ocak.2003 de ihaleli ii iin 40 Ton motorin balantsn ilgili bayii ile i balantsn szlemesi gerei yapmtr. Aada verilen bilgilerden yararlanarak bu ykleniciye 2003 uygulama yl iin (31.12.2003 itibariyle) yl sonu hakediiyle denecek akaryakt malzeme ve

tama fiyat farknn birim fiyat ve toplam bedellerini hesaplaynz. VERLENLER: Motorinin 2003 yl iinde deien %18 KDV li fiyatlar tarihler itibariyle
aadaki gibidir. Tarih 01.01.2003 31.07.2003 31.12.2003 Motorin Fiyat (TL/Lt.) 1.349.000,1.416.500,1.428.600,Tarih Motorin Fiyat (TL/Lt.) 01.03.2003 31.10.2003 1.384.440,1.405.000,-

*.Ara hakedilerde hibir ihzarat ve harcama tespiti yaplmam, akaryakta daha nce fiyat fark denmemi ve malzeme stokta bekletilmitir. *.Motorin'in younluu =0.850 Kg/Lt.,Tankerlerin 1 ton*km.de harcad yakt miktar 0.0788 Lt.dir. *.Motorin'in satn alnd antiyeye en yakn akaryakt bayiinin uzakl 15 Km.dir. .Motorin iin malzeme fiyat fark iin: F=A*1000*(C-D)* , tama fiyat fark iin ise: F=A*B*0.0788*(C-D)* forml kullanlacaktr.

ZM: 40 Ton akaryaktn tamam (A) fiyat farkna girmektedir. 05.01.2003'de Motorinin fiyat 1.349.000,-Tl/Lt (KDV'li); D=1349000 / 1.18 = 1.143.220,- TL/Lt.(KDV'siz) dir. 31.12.1997'de Motorinin fiyat 1.428.600,-Tl/Lt (KDV'li); D=1428600 / 1.18 = 1.210.678,- Tl/Lt.(KDV'siz) dir. Akaryakt Malzeme FiyatFark:F=40*1000*(1210678-1143220)*0850= Akaryakt Tama Fiyat Fark : FF=40*15*0.0788*(1210678-1143220)*0.850 = TOPLAM FIYAT FARKI: F + FF = 293572000 + 2711002 =

2.293.572.000,2.711.002,2.296.283.002,-

RNEK-3) Bir antiyede imalat dneminde (15.03.2003-15.11.2003 arasnda) 289.655 Ton yuvarlak inaat demiri kullanlmtr. Ara dnemlerde hakedilerle ykleniciye belirli dnemlerde fiyat fark denmemesi nedeniyle dnem sonunda ilgiliye aylk almalar eit oranda interpole ederek denmesi gereken ve aada miktarlar verilen demir malzeme zam tarihlerini gznne alarak ToplamDemir Fiyat Farkn hesaplaynz.
Tarih 01.01.2003 05.02.2003 25.03.2003 01.06.2003 01.07.2003 Kardemir Fb.Sat Fiy. 429.000.000,- TL/Ton 430.000.000,- TL/Ton 432.000.000,- TL/Ton 440.000.000,- TL/Ton 445.000.000,- TL/Ton Tarih 19.07.2003 26.08.2003 25.09.2003 27.11.2003 26.12.2003 Kardemir Fb.Sat Fiy. 450.000.000,-TL/Ton 452.500.000,-TL/Ton 455.000.000,-TL/Ton 460.000.000,-TL/Ton 467.500.000,-TL/Ton

162

ZM:
*.Kullanlan toplam demir miktar:289,655 Ton. *.Aylk interpolasyon deeri:289.655 / 8 = 36.21 Ton/Ay. (3-11. aylar arasnda 8 aylk alma dnemi vardr) Tarihler Kul. Dem. (2003) nt. De.[A] Baz Fiy. [D] (TL) Zaml Fiy. [C] (TL) 432000000 432000000 440000000 445000000 450000000 452000000 455000000 455000000 Fark(TL.) Tutar(TL.) [C-D] [A*(C-D) ] +3000000 ---+8000000 +5000000 +5000000 +2000000 +3000000 ---108.630.000,------289.680.000,181.050.000,181.050.000,72.420.000,108.630.000,------941.460.000,-TL.

15/03-15/04/2003 36.21 429000000 15/04-15/05/2003 36.21 432000000 15/05-15/06/2003 36.21 432000000 15/06-15/07/2003 36.21 440000000 15/07-15/08/2003 36.21 445000000 15/08-15/09/2003 36.21 450000000 15/09-15/10/2003 36.21 452000000 15/10-15/11/2003 36.21 455000000 TOPLAM DEMR (Malzeme) FYAT FARKI:

RNEK-4)
01.05.200330.11.2003 Tarihleri arasnda szleme gerei, tabloda verilen miktar ve tarihlerde antiyeye gelen, imalatta kullanlan ve depolanan imento iin aylk hakedilerle denmesi gereken Toplam imento Fiyat Farkn hesaplaynz. Zam Tarihlerindeki imento Miktar (Ton) NP Zam Tarihleri Fab. Teslim Fiyat (TL/Ton) 01.01.2002 69.600.000 05.02.2002 70.000.000 25.03.2002 73.945.000 21.06.2002 75.115.000 30.07.2002 77.250.000 26.08.2002 80.310.000 24.09.2002 85.332.000 26.11.2002 90.000.000 malata Giren -------------------------45 80 --------60 17 hzarattaki 12 12 12 52 52 77 17 ---------Gelen imento (Ton) ---------------------85 80 25 ----------------------

22.12.2002 93.150.000 ZM: Toplam imento Malzeme Fiyat Farknn Hesaplanmas:


Tarihler hzar.+ Gelen Baz Fiy. Zaml Fiy. (2003) imento[Ton:A] [D] (TL/T) 0131/05/2003 aras ---69600000 0130/06/2003 aras 52+80 73945000 0131/07/2003 aras 52+25 75115000 0131/08/2003 aras 77 77250000 0130/09/2003 aras 77 80310000 0131/10/2003 aras ---85332000 0130/11/2003 aras ---85332000 TOPLAM MENTO (Mlz.) FYAT FARKI: Fark(TL/T) [C] (TL/T) 73945000 75115000 77250000 80310000 85332000 85332000 90000000 FF Tutar(TL) [C-D] +4345000 +1170000 +2135000 +3060000 +5022000 ---+4668000 [A*(C-D) ]

------154.440.000,164.395.000,235.620.000,386.694.000,------------941.149.000,-TL.

RNEK-5)
Bir yklenicinin, iin bandan sonuna kadar ald motorin miktar ve tarihleri aada tabloda verilmitir. sonu hakediiyle bu ykleniciye denecek Toplam Akaryakt ve Tama Fiyat Fark Tutarlarn Aylk eit interpolasyonlar yntemiyle ayr ayr hesaplaynz. Motorinin 2003 yl iinde deien fiyatlar ve gerekli bilgiler aada ayrca verilmitir. (2003 Yl Motorin Rayi Fiyat 1.349.000,TL/Lt)

163

VERLENLER:
Motorinin 2003 yl ierisinde deien Motorin Al Tarihleri: %18 KDVli Fiyatlar: Tarih Miktar (Ton) Tarih Fiyat (TL/Lt) 18.02.2003 20 03.05.2003 1.349.000 21.06.2003 30 18.06.2003 1.385.620 17.07.2003 45 26.06.2003 1.416.071 05.08.2003 15 05.07.2003 1.405.900 28.08.2003 30 19.07.2003 1.402.000 29.07.2003 1.400.880 *in Szleme dnemi15.05.2003-15.09.2003 12.08.2003 1.420.600 tarihleri arasndaki 4 aylk dnemdir. 19.08.2003 1.460.335 *Motorin 12 Km mesafeden en yakn akaryakt 26.08.2003 1.488.250 bayiinden alnmaktadr. 29.09.2003 1.518.700 *FF=A*B*0.0788*(C-D)*0.85;F=A*1000*(C-D)*0.85 ZM: Toplam Akaryakt Malzeme ve Tama Fiyat Farknn Hesaplanmas: 15/05-15/09 2003aras 4 aylk interpolasyon deeri (20+30+45+15+30) / 4 = 35 Ton/Ay Tarihler [A:Ton] [B:Km] KDVsiz Fark Fiy. Mlz. Fiy.Fark(TL)Ta.Fiy.Fark(TL) (2003) nt.De. Ta.Uz. [C-D] (TL/Lt) A1000[C-D]0.850 AB0.0788(C-D)0.850 15/514/6/2003 35 12 1143220 - 1143220 = --------------------------15/614/7/2003 35 12 1143220 - 1191441 = 48.221,- 1434574750,- 1356534,- 1.435.931.284,15/714/8/2003 35 12 1191441 - 1203898 = 12.457,- 370595750,- 350435,- 370.946.185,15/815/9/2003 35 12 1203898 - 1261229 = 57.331,- 1705597250,- 1612813,- 1.707.210.063,TOPLAM AKARYAKIT (Mlz.+Tama) FYAT FARKI: 3.514.087.532,TL.

164

KAMU SEKTRNE DAHL DARELERN HALES YAPILMI VE YAPILACAK LERNDE HALE USUL VE EKLLERNE GRE FYAT FARKI HESABINDA UYGULAYACAKLARI ESASLAR
13181 SAYILI KARARNAME Ama ve Kapsam
Madde 1- Bu esaslarn amac, kamu sektrne dahil idarelerin, ihalesi yaplm ve yaplacak ilerinde ihale usul ve ekillerine gre, fiyat fark hesabnda uygulayacaklar esaslar tespit etmektir. Bu esaslar, idarelerin ihale yolu ile yaptrdklar, ilerde, ihale usul ve ekillerine gre fiyat farknn hesabnda uygulayacaklar hususlar kapsar. Madde 2- dareler, ihaleyi dzenleyen teklif, pazarlk ve eksiltme artnamelerine ve szlemelerine bu Esaslarda belirtilen hkmleri, ihale usus ve ekillerine uygun olarak koyacaklardr.

Tanmlar
Madde 3 -Bu esaslarn uygulanmasnda ; a) dare, kamu sektrne dahil genel ve katma bteli daireler, kamu iktisadi kurulu ve teebbsleri, il zel idareleri, belediyeler, dner sermayeler, ofis, banka fon, birlik, sandk gibi her trl kamu kurum ve kurulular ile zel kanunlarla veya kanunlarn verdii yetki ile kurulmu bulunan tzel kiilikli kurum ve kurulular ve burada saylanlarn bir ksmnn itiraki ve kurulmu bulunan tzel kiilie sahip kurulular, b) hale, sabit veya deiken fiyatlarla eksiltme, zam, teklif alma, anahtar teslimi, gtr bedel, adam/ay, pazarlk veya bunlarn karmas eklinde yaplan ihaleyi, c) , hale yolu ile ve/veya Emanet Komisyonlar eli ile yaptrlan her trl inaat, tesisat, onarm, montaj ve bunlarla ilgili tamalar, ihzarat, etd, planlama, proje, aratrma, mimarlk, mhendisli ve mavirlik hizmetlerini, d) Kalemi, teknik, zel ve yapm artlar ile birim fiyat tarifleri bulunan, szlemelerinde bedeli gsterilen veya sonradan yeni fiyat yaplan birimleri; ihzarat ve tamay ; mimarlk, mhendislik, mhendislik hizmetlerinde i kalemi, teknik zelliklerine gre rapor, ett, planlama ve proje aamalarnn her birini, adam/ay' veya varsa szlemelerindeki hkmlere esas kalemleri, e) Yl, mali yl, f) Teklif Yl, teklif birim fiyat esasna gre yaplan ihalelerde tekliflerin ihale artnamesine uygun olarak idarece alnd, tavan birim fiyatlar mevcutsa bu tavan fiyatlarn tesbit edildii yl, g) Uygulama Yl, daresince onaylanm i programna uygun olarak ilerin gerekletirildii yl, h) Rayi, Bayndrlk ve skan Bakanlnca, her bir uygulama yln temsil etmek ve yl iinde geerli olmak zere tespit edilen ve yaymlanan, idarelerin ilerinde ve ihalelerinde uymak zorunda olduklar malzeme, iilik, inaat makineleri rayileri yerine mteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladklar rayileri, i) Teklif Rayi, Bayndrlk ve skan Bakanl rayileri yerine mteahhitlerin tekliflerinde kendilerinin tespit ederek analizlere uyguladklar rayileri, j) Analiz, i trne gre Bayndrlk Ve skan Bakanlnn yrrlkte olan analizlerini (TCK, DS, TEK, DLH, ller Bankas ile Ky Hizmetleri Genel Mdrl analizleri dahil) k) Teklif Analiz, Mteahhitlerin tekliflerine ait fiyatlarn hesabnda kullandklar ve Bayndrlk ve skan Bakanl analiz sistemine uygun malzeme, iilik, makine ve amortisman katsaylar (mutad olmayan glk zamm ve katsay kullanlamaz ) ile mteahhit kar ve genel giderlerini ayrntl olarak gsteren analizleri, l) Birim Fiyat, i kalemleri iin ihale ve ekline gre Bayndrlk ve skan Bakanlnca her yl tespit edilen ve yaymlanan bedeli ve bu bedellere ait her trl uzunluk, derinlik, ykseklik, ve su zamm gibi zamlar, TCK, DS, TEK, DLH, ller Bankas ve Ky Hizmetleri Genel Mdrl birim fiyatlarn, teklif birim fiyatlarn, inahtar teslimi veya gtr fiyatlar ve mimarlk, mhendislik ve mavirlik hizmetlerinde adam/ay usul fiyatlar (bedeli fatura karl geri denen kalemler hari ), planlama ve proje ilerinde aamalarn ve blmlerin bedellerini, maket cretleri ve dier birim fiyatlar, m) Teklif Birim Fiyat, her i kalemi iin, ihalelerde mteahhitlerin teklif ettikleri bedeli, n) Tavan Birim Fiyat, teklif birim fiyatlarn geemeyecei en yksek birim fiyatlar, o) Tavan Keif Bedeli, teklif birim fiyatlarla deerlendirildiinde toplam teklif bedelin geemeyecei en yksek keif bedelini,

165

p) Szleme Birim Fiyat ;ihale usul ve ekline bal olarak, birim fiyat tarifine, teknik ve zel artnamesine uygun olarak yaplacak her i kalemi iin szlemesinde tespit edilmi veya eklenmi tutarn, teklif alma usul ile yaplan ihalelerde mteahhitlerin teklif ettikleri fiyat, anahtar eklenmi tutarn, teklif alma usul ile yaplan ihalelerde mteahhitlerin teklif ettikleri fiyat anahtar teslim ve gtr ilerde kesin ve ara demeler iin kullanlacak bedelleri, mimarlk, mhendislik, ve mavirlik hizmetlerinde yukarda belirtilen birim fiyatlara ek olarak adam/ay, pazarlk, yarma, belli istekliler arasnda kapl teklif, ak teklif usullerine gre yaplm szlemelerde tanmlanan demeye esas birim fiyat, proje aamalarna ve blmlerine ait fiyatlar ve dier birim fiyatlar, 1977 ylndan nce ihale edilmi olan ilerde daha nceki kararnameler gerei fiyat fark uygulamas ynnden 1977 yl seviyesine getirilmi her i kalemine ait bedeli, q) Uygulama Yl Birim Fiyat, bu esaslara gre hazrlanm onayl i programna uygun olarak her yl yaplacak i kalemlerine ait olup Bayndrlk ve skan Bakanl'nca tespit edilen veya bu esaslarda ihalenin yapl ekline gre her i kalemi iin ne ekilde hesaplanaca belirtilen, uygulama ylna ait bedeli, r) Fiyat Fark, uygulama yl ierisinde fiilen yaplacak i kalemlerinin her biri iin her uygulama ylnda, ihale usul ve ekline uygun olmak zere hesapla bulunarak denecek veya kesilecek fiyat farkn, s) Sanayi rn, "" tanm kapsamna girenlerin dnda olmak zere, maddelerin ve malzemenin ekil, fiziksel ve kimyasal zelliklerini makine, tezgah, cihaz ve dier ara ve kuvvetlerin yardmyla veya sadece el emei ile ksmen veya tamamen deitirmek ve bu ilerden geirilmi eitli unsurlar birletirmek suretiyle yaplan imalatn, t) malat Sanayi, sanayi rnn imal eden gerek veya tzel kiiyi veya kiileri, u) Sanayici Mteahhit, montaj ilemde dahil olmak zere idarelere sanayi rnn imal eden mteahhidi, v) Madde, sanayi rnnn bnyesinde bulunan iilik dndaki her trl girdiyi, w) Maliyet Analizi, rn maliyetini oluturan unsurlarn tek tek deer olarak gsterilmesini, fade eder.

halenin Usul ve ekline Gre Fiyat Fark Uygulamas


Madde 4 - (1 Temmuz 1988) tarihinden itibaren fiilen yaplacak i kalemlerine bu esaslar uygulanacaktr. Her i kalemi iin uygulanacak fiyat farklar, ihalenin yapl ekline gre, aada belirtildii gibi her uygulama yl iin ayr ayr hesaplanarak birim fiyata ek olarak denecek veya kesilecektir. 4.1. Birim Fiyat Esasna Gre ve Eksiltme le Yaplan halelerde Uygulama Her i kalemi iin fiyat fark ayr ayr hesaplanacaktr. Szlemesindeki ihale indirimi, szleme birim fiyatlarna ve fiyat farklarna da aynen uygulanacaktr. 4.1.1. Birim fiyat listelerinde bulunan i kalemlerinde Uygulama ylnda her i kalemi iin szlemesindeki birim fiyata ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama yl birim fiyat ile szleme birim fiyat arasndaki farktr. 4.1.2.Birim fiyat listelerinde bulunmad iin szlemesinde bir ksm veya bir ka zel rayi ve analizlerle hesaplanm zel birim fiyat olan i kalemlerinde; Uygulama yl birim fiyatlarnn hesab, szleme birim fiyatlarnn hesabna esas olan analizler kullanlarak uygulama yl rayileri ile yaplacaktr. Her uygulama ylnda szleme birim fiyatna ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama yl birim fiyat ile szleme birim fiyat arasndaki farktr. 4.2 Birim Fiyat Esasna Gre ne Zaml Yaplan halelerde Uygulama Her i kalemi iin fiyat farklar ayr ayr hesaplanacaktr. Varsa szlemesindeki ihale indirimi, szleme birim fiyatlarna ve fiyat farklarnda aynen uygulanacaktr. 4.2.1.Yl iinde fiyat art nedeni ile ihaleye istekli bulunamad iin Bayndrlk ve skan Bakanl'nn uygun gr alnarak, birim fiyatlara belirli bir oranda zam yaplmak suretiyle eksiltmeye konan ilerde; Bu zaml birim fiyatlar, szleme birim fiyatlar olarak kabul olunur. Her uygulama ylnda szleme birim fiyatlarna ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama yl birim fiyatlar ile bu zaml szleme birim fiyatlar arasndaki farktr. 4.2.2.in yaplaca yerdeki ve artlardaki glkler nedeniyle, ilgili bakanln onay alnarak birim fiyatlara belirli bir oranda zam yaplmak suretiyle eksiltmeye konan ilerde; Bu husus, alnan Bakanlk onaynda ve ihale dosyasnda belirtilmi olmak art ile uygulama yl birim fiyatlarna da sz konusu glk zamm ayn oranda uygulanr. Her uygulama ylnda szleme birim fiyatlarna ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama ylna ait bu zaml birim fiyatlarla, zaml szleme birim fiyatlar arasndaki farktr.

166

4.2.3.Yaplan ihalesinde birim fiyatlardan indirim yerine mteahhitlerin zam teklifleri kabul edilmek suretiyle szlemeye balanm olan ilerde ; Mteahhitlerin zam tekliflerinin kabulne neden olan gereke gz nnde bulundurularak ve idaresince karara balanmak art ile bu tr ilerde (4.2.1.) veya (4.2.2.) bentlerdeki usullerden biri uygulanr. 4.3 Teklif Birim Fiyat Esasna Gre Yaplan halelerde Uygulama Her i kalemi iin fiyat farklar ayr ayr denecektir. Birim fiyatlar mteahhit teklif etmekle beraber, gerek teklif birim fiyatlarn her birine ve gerekse toplam teklif bedeli amil olmak zere, mteahhite yaplm bir indirim varsa bu indirim teklif birim fiyatlara olduu gibi fiyat farklarna da aynen uygulanacaktr. (4.3.1.) ve (4.3.2.) bentlerinde belirtilen ekillerde alnacak tekliflerde, baz i kalemleri iin idarelerince kesin tavan tespit edilemeyen zorunlu hallerde tavan birim fiyatlar gsterilmeyebilir. Ancak bu takdirde dahi keif bedeli (tavan keif bedeli) ihale artnamesinde belirtilecektir. Ayrca, alnacak bu tr tekliflerde mteahhit kar ve genel giderler oran Bayndrlk ve skan Bakanl analizlerindeki oran gemeyecektir. 4.3.1.Teklif alma artnamesinde keif bedeli belirtilmek (tavan keif bedeli) teklif birim fiyatlarnn geemeyecei en yksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek, teklif analizler ve teklif yl rayileri kullanlarak hesaplanm teklif birim fiyatlar alnmak suretiyle ihale edilen ilerde; Her i kalemi iin, Teklif analiz ve teklif yl rayileri kullanlarak hesaplanan teklif birim fiyat aynen alnacaktr. Ayn analizle ve uygulama yl rayileri kullanlarak uygulama ylna ait itibari teklif birim fiyat hesaplanacaktr. Uygulama ylnda her i kalemi iin szlemedeki teklif birim fiyata ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark hesapla bulunacak bu uygulama yl itibari teklif birim fiyat ile teklif birim fiyat arasndaki farktr. 4.3.2.Teklif alma artnamesinde keif bedeli belirtilmek (tavan keif bedeli), teklif birim fiyatlarn geemeyecei en yksek birim fiyatlar (tavan fiyatlar) tespit edilmek suretiyle teklif birim fiyat alnarak ihale edilen ilerde; Her i kalemi iin, a) Teklif birim fiyat aynen alnacaktr. b) Tavan birim fiyatn tespitine esas olan idare analizleri ve uygulama yl rayileri kullanlarak uygulama yl tavan birim fiyat bulunacaktr. c) Bu uygulama yl ile tavan birim fiyatna, teklif birim fiyat ile szleme tavan birim fiyat arasndaki oran uygulanarak uygulama yl itibari teklif birim fiyat bulunacaktr. Uygulama ylnda her i kalemi iin szlemesindeki teklif birim fiyata ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, hesapla bulunacak bu uygulama yl itibari teklif birim fiyat ile teklif birim fiyat arasndaki farktr. Ancak bu tr ihaleler iinde tavan fiyatlar tespit edilmemi veya analizleri olmayan baz i kalemleri varsa, bu i kalemleri iin (4.2.4.) bendindeki uygulama yaplacaktr. 4.3.3.Teklif Analizler verilmek ve teklif rayiler kullanlmak suretiyle teklif birim fiyat alnarak ihale edilen ilerde; Her i kalemi iin, a) Teklif Birim fiyata ait teklif analiz, teklifin alnd yla ait rayilerle deerlendirilerek itibari teklif birim fiyat bulunacaktr. b) Ayn analizle uygulama yl rayileri kullanlmak suretiyle uygulama yl itibari teklif birim fiyat hesaplanacaktr. Uygulama ylnda her i kalemi iin szlemesindeki teklif birim fiyata ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama yl itibari teklif birim fiyat ile itibari teklif birim fiyat arasndaki farktr. 4.3.4.Teklif birim fiyat analizleri verilmemi bulunan, rayileri belli olarak veya olmayarak teklif birim fiyat alnmak suretiyle ihale edilen ilerde; Her i kalemi iin, a) Srasyla, varsa Bayndrlk ve skan Bakanl analizleri, yoksa idaresinde mevcut analizler hesaba esas alnacaktr. Bu ekilde bir analiz temin edilemedii takdirde, mteahhitte bir analiz varsa bu analiz de dikkate alnarak, idare ve mteahhit birlikte teklifin alnd tarihteki piyasa rayilerini kullanmak suretiyle, teklif fiyat temsil edecek itibari bir teklif analizi usulne uygun olarak yapacaklardr. b) Bu analiz ve teklif yl rayileri ile hesap yaplarak itibari bir teklif birim fiyat bulunacaktr. Ayn analizle ve uygulama yl rayileri kullanlarak uygulama yl itibari birim fiyat hesaplanacaktr. Uygulama ylnda her i kalemi iin szlemesindeki teklif birim fiyat ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama yl itibari birim fiyat ile itibari teklif birim fiyat arasndaki farktr.

167

4.4 Anahtar Teslimi Veya Gtr Bedeli le hale Edilen lerde Uygulama
Devam eden ilerde i programna gre her yln iinde yaplacak ilere ait metraj, szlemesi ekinde varsa aynen alnr, Byle bir metraj yoksa, i programna uygun olarak her yl yaplacak ilerin metraj karlr. Yeni yaplacak ihalelerde bu hususta gz nne alnarak dosya hazrlanr. programna uygun ve her yl yaplacak ilere metraj, szleme birim fiyatlar ile deerlendirilir ve szleme itibari keif bedeli bulunur. Ayn metraj uygulama yl birim fiyatlar ile deerlendirilir ve uygulama ylnda yaplacak ilerin itibari keif bedeli bulunur. Fiyat bulunmayan i kalemlerinin birim fiyatlar (4.3.4.) bendindeki usule gre tespit edilecektir. Uygulama ylnda yaplacak ilerin itibari keif bedeli ile szleme itibari keif bedeli arasndaki fark, teklif tutara ek olarak denecek veya teklif tutarnda kesilecektir. (Szleme ve eklerinde belirtilen deme artlar, bu ileme esas alnr.)

4.5 Etd, Proje, Mhendislik ve Mavirlik Hizmetlerinde Uygulama


Birinci derecenin son kademesindeki bekar bir devlet memuru olarak Bayndrlk ve skan Bakanl Yap leri Genel Mdrl Mimari Proje Dairesi Bakannn, btn ek dentileri dahil net maann szlemeye esas yl dnemi (Szleme birim fiyatlarnn ait olduu yl dnemi) ile uygulama yl dnemine ait szleme birim fiyatlaryla arplarak suretiyle bulunacak fiyat fark, uygulama ylnda szleme fiyatna ek olarak denecek veya kesilecektir. Bu madde kapsamna giren hizmet ilerinde szleme gerei fatura zerinden demesi yaplacak i ksmlarna, sabit kar fatural gider kalemlerine, yabanc lke paralar (dviz) cinsinden demelere ve kur farklar ayrca denmek suretiyle bedeli dviz karl, Trk Liras ile denen i kalemlerine fiyat fark uygulanmaz. 4.5.1. Pazarlk ve eksilme sureti ile ihale edilen ilerde; Yukarda belirtilen art oran, uygulama yl iinde yaplacak demelerde birim fiyatlarnn hepsine aynen uygulanr ve varsa ihale indirimi dnlr. 4.5.2. naat ve tesisat ile ilgili ihalelerde bedeli maktuen belirtilen hizmet ilerinde; Maktuen belirtilen bedele yukarda belirtilen art oran aynen uygulanr, ve varsa ihale indirim dlr. 4.5.3. Adam/ay esasna gre ihale edilen ilerde; Personel ile deme kalemlerinde ve bu kalemlerin genel giderlerine yukarda belirtilen art oran aynen uygulanr.

4.6 Sanayici Mteahhitlerin Yapaca malat, Tesis Ve Montaj lerinde Uygulama


darelerce ihale yolu ile yaptrlacak veya satn alnacak sanayi rnlerine tesis montaj ilerine uygulama ylnda denecek veya kesilecek fiyat fark, taahht konusunda iin bnyesine dorudan giren yerli madde fiyatlarndaki art veya eksili ile yabanc paralar karsnda Trk paras deerinin deimesi nedeniyle ithal mal madde girdilerinin maliyetlerinde meydana gelecek deiiklikler ve iilik cret farklarndan oluur. Sz konusu farklar, ihalenin usul ve ekillerine gre (4.1.), (4.2.), (4.3.), (4.4.) ve (4.5.) bendlerinde birimdeki veya bir kandaki usullerle tespit edilemiyorsa aada aklanan usullerle ve maliyet analizlerine dayal olarak bulunacaktr. Sanayici mteahhitler, fiyat farklarnn hesab iin gerekli bulunan, imalatn bnyesindeki yerli ve ithal mal maddelerin miktar ve bedelleri ile temin edildikleri yerleri, iilik tutarlarnn ayrntl bir ekilde gsteren ve szlemenin eki olacak maliyet analizlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadrlar. Devam eden ilerde bu nitelikle maliyet analizi yok ise, sanayici mteahhitler bu esaslarn yaymlad tarihten itibaren otuz takvim gn iinde szleme eki olarak maliyet analizlerini idareye vereceklerdir. Szlemede belirtilen imalat bedeline ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark tutarlar yerli ve ithal maddelerin ve iiliklerin bu maliyet analizlerindeki miktarlar esas alnarak hesaplanr. ayet idarelerde sanayi rnleri, tesis montaj ileri iin maliyet analizleri var ise uygulamada, teklif srasnda veya sonradan sanayici mteahhit tarafndan verilmi maliyet analizleri bulunan ve bunlar szleme eki olsa bile idarenin maliyet analizleri esas alnr. Maddeler iin fiyat fark denebilmesi, o maddelerin imalatn bnyesine grme artna baldr. Sanayi rn olup da birim fiyatlar Bayndrlk ve skan Bakanl'nca yaymlanan i kalemleri arasnda yer alan imalat iin sadece birim fiyatlar arasndaki fark ile varsa yl iindeki malzeme fiyat fark denir.

168

Bir maddenin imali yurt iinde ve yurt dndan temininden sonra balyorsa, normal temini sresinin ne olmas gerektii idarelerce kararlatrlr. Bu madde temin edilmeden iin tamamlanabilecek blmlerinin neler olduu dikkate alnarak fiyat fark hesaplanr. darenin ihaleye kard birok kalemden oluan imalat sanayii ile ilgili tesis, imalat ve montaj ilerinin ihalesini alacak olan sanayici mteahhidin bu rnlerde bir veya birkann dorudan doruya imalats olmas gerekir. dare ile sanayici mteahhit arasnda ortaya kacak anlamazlk halinde taraflardan birinin istei zerine, gerekli incelemeler ve hesaplamalar Saniye ve Ticaret Bakanl'nca yaplarak sonucu idareye bildirilir. Taahht konusu imalat, tesis ve montajn yapmnda sanayici mteahhidin neden olduu gecikmeden doan fiyat farklar denmez. Bu esaslarn dier hkmleri sanayici mteahhitler iin de aynen uygulanr 4.6.1.Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farklar ile iilik cret farklarnn denmesinde uygulama. Yerli madde ve yerli malzeme fiyat farklar ile iilik cret farklar, szlemesinde baka bir forml ve usul konulmam ise, aada belirtilen deerlere ve usullere gre hesaplanr. Sanayi rn toplam maliyetinin, yerli madde ve malzeme ile iiliklerin bedelleri toplamndan oluan Trk paras blm iin hakedie eklenecek veya dlecek fiyat farklarnn hesabnda : F = Fo (a x M/ Mo + b x K / Ko) Forml kullanlacaktr. Bu formlde: (F) malat bedelinin Trk paras blmnn fiyat fark uygulanm deerini, (Fo) malat bedelinin Trk paras blmnn szlemede belirlenmi deerini, (F-Fo) malatn Trk paras ile deerlendirilmi blmne denecek toplam fiyat farkn. (a) Yerli malzeme bedelleri toplamnn, sanayi rn toplam maliyetinin Trk paras blm iindeki yzde orann, (M) Yerli malzemelerin, imalatn idareye teslimi tarihindeki toplam bedelini, (Mo) Yerli malzemelerin szleme fiyatlarna esas alnan toplam bedelimi, (b) ilik tutarnn, sanayici rn toplam maliyetinin Trk paras blm iindeki yzde orann, (K) malatn idareye teslimi tarihinde geerli olan memur maa katsaysn, (Ko)Teklif tarihinde geerli memur maa katsaysn, ifade eder, Fiyat fark formlnn uygulanmasnda ; a) Kamu kurulular tarafndan retilen ve/veya fiyatlar kamu kurulularnca tespit edilen malzeme ve maddeler iin, imalatn idareye teslimi tarihinde tespit edilmi geerli fiyat amamak zere, belgelenmi ve idareye faturas getirilmi maddenin fiyat, b) Kamu kurulular tarafndan retilmeyen veya fiyatlar kamu kurulularnca tespit edilmeyen malzeme ve maddeler iin, ilerin nitelikleri ve geerli piyasa rayi gz nnde tutularak, imalatn idareye teslimi tarihinde tespit edilecek fiyat, c) hale artnamesindeki hkmler gereince sanayici mteahhit tarafndan, yerli maddelerin fiyatlar ve temin edilecekleri yerler teklifte belirtilmi ve szlemesinde yer alm ise imalatn idareye teslimi almam ise "a" ve "b" paragraflarndaki hkmlere uyulur.) alnr. d) Bte Kanunlar ile belirlenen memur maa katsaysnda teklif tarihindeki katsayya gre bir art olmas halinde yeni katsay, bu artn uygulanmaya balanaca tarihten itibaren yaplacak iilik cret farklarnda (K) deeri olarak alnr. malatn bedelinin hakedi raporlar dzenlenerek denmesi halinde formln uygulanmasnda yukardaki paragraflarda belirtilen imalatn teslim tarihi yerine hakedi raporu dzenleme tarihi esas alnr. Bu formle gre bulunacak. (F-Fo) fiyat fark KDV' siz olarak hesaplanr, mteahhit kar ve genel gider pay eklenmez ve varsa ihale indirimi veya zamm uygulanmaz. 4.6.2.Trk paras deerinin deimesi sonucu meydana gelecek fiyat farklarnn denmesinde uygulama thal mal malzeme ve maddelerin fiyatlarndaki, Trk paras deerinin deimesi veya maln temin edildii d lkede, szlemesinde belirtilecek zorunlu nedenler sonucu olmak art ile, fiyat art meydana gelmesi halinde maliyet analizindeki ithal mal madde iin fiyat farknn hesabnda aada belirtilen usuller uygulanr. Szlemelerinde aksine bir hkm bulunmuyorsa, teklifin verildii tarihte Merkez Bankas tarafndan ilen edilen dviz al kurlar d paradan kaynaklanan fiyat farknn hesabnda esas alnr. a) Sanayici mteahhidin szlemesinde baz olarak belirtilen dviz al kurlar ile imalat ve montaj iin ithal mal malzeme ve maddelerin ithalini szleme ve eki artname hkmleri ile i programna uygun

169

olarak gerekletii (gmrk giri beyannamesinin tescil edildii) tarihteki dviz al kurlarn arasndaki fark esas alnmak suretiyle imalatn maliyetinde tespit edilecek fiyat fark mteahhit hakediine eklenir veya kesilir. b)Szlemenin imzalanmasndan sonra, ithal mal malzeme ve maddelerin temin edildii d lkede, szleme ve eki artnamelerde ayrntl olarak belirtilmi zorunlu nedenlere dayal fiyat deiiklii olduu ve bunlarn dikkate alnaca szlemelerinde belirtilmi olduu takdirde, belgelenmi olmak art ile (lgili resmi dairenin onay alnr.) tespit edilecek fiyat fark mteahhit hakediine eklenir veya kesilir. Szleme ve eklerinde belirtilmi nedenlerle ortaya kan fiyat artlar iin bir deme yaplmaz.

Fiyat Fark Uygulamasnda zel Durumlar


Madde 5 -halenin usulne ve ekline gre 4'nc maddede belirtilen usullerle fiyat fark hesabnda karlalabilecek deiik durumlarla aada aklanan uygulamalar yaplacaktr. 5.1. hale ekillerinin Karma Olarak Kullanlmas Halinde Uygulama Bir ihale (4.1.), (4.2.), (4.3.), (4.4.) fkralarnda belirtilen ihale ekillerinden birkann veya tmnn bir arada karma olarak kullanlmas suretiyle yapld takdirde, her ihale eklinin kullanld i blmnde bu esaslarn o ihale eklinin kullanld i blmnde bu esaslarn o ihale ekline ilikin olarak belirtildii fiyat fark hesap usulleri uygulanacaktr. 5.2. Yeni Birim Fiyat Yaplacak lerde Uygulama Szlemesinde birim fiyat bulunmayan bir i kalemi iin, szlemeye esas olan analiz ve rayiler kullanlarak yeni birim fiyat yaplacak ve hakedilerde bu yeni i kalemine de fiyat fark uygulanacaktr. Ancak yeni birim fiyatn szlemeye esas analiz ve rayiler ile yaplamad hallerde, yeni birim fiyatn yapld uygulama ylna ait rayiler esas alnarak bir fiyat tespit edilecek ve sonraki yllarda bu yeni i kalemine fiyat fark, yeni birim fiyatn tespit edilmi olduu yla gre uygulanacaktr. Bu durumda keif art hesaplarnda esas alnacak itibari szleme birim fiyat, kalemlerinin yeni birim fiyatn yapld uygulama ylndaki birim fiyatlar ile ayn kalemlerin szleme birim fiyatlar arasndaki oran gznnde tutularak idarelerince tespit edilecektir. 5.3. Szleme ve Eklerinde Bedeli Tahminen ve Maktuen Konan lerde Uygulama Tahminen ve maktuen konan bedelin kendisi veya bnyesindeki ayr ayr i kalemleri, i trne gre 4'nc maddede belirtilen usullerden hangisine uyuyorsa o usullere gre fiyat farklar hesaplanacaktr. Devam eden ilerde fiyat fark hesabna esas olan teklif analizlerde maktuen konan bedellerin bulunmas halinde, bu maktu bedeller toplamnn bakiye toplama oran esas alnarak uygulama yaplar. Analizin yaplabilmesi mmkn olmayan, malzeme zellii ve imalatta tarifleri yaplmak suretiyle bedeli tek kalem olarak ilk kefe maktuen konan ilerde, idarelerince tespit edilecek i veya i kalemlerindeki fiyat art ve eksili oranlar fiyat fark hesabna esas alnr. 5.4. Uygulamada Esas Alnacak Analizler ve Bulunmayan Rayiler 4'nc maddede aklanan usullere gre yaplacak fiyat fark uygulamalarnda; Bir i kaleminin ilk kefindeki birim fiyatnn analizinde sonradan bir deiiklik olmas halinde szlemeye esas birim fiyatn tespitinde kullanlan analiz esas alnacaktr. Gerek szleme birim fiyatlarna ve gerekse uygulama yl birim fiyatlarna esas herhangi bir rayi bulunmad taktirde, idarenin yetkili sayd makam ve kurulularn onaylayaca fiyat rayice esas alnacaktr.

Programlar ve denek Dilimleri


Madde 6 -Mteahhitler, szleme yapldktan sonra ihale trne gre i kalemlerini, yllk i miktarlarn, ihzarat, yllk denecekleri ve bunlarn aylara dalmn gsteren ayrntl bir i program yapacaklar ve idareye onaylatacaklardr. Herhangi bir yla ait onayl i programndaki denek harcanamad takdirde ertesi yl yaplacak hakedilerde, bu hakedi toplamlar denein harcanamayan ksmna eit olana kadar, i program gerekletirilmemi yln fiyat farknn uygulanmasna devam edilecektir. ( programnn 1988 ylna sarkan gerekletirilmemi ksm iin, yrrlkteki szlemesi ve varsa tabi olduu kararname hkmleri ve artlar esas alnr.) Mteahhide, szlemesinde belirtilen zorunlu nedenlerle sre uzatm verilmesi (devam eden ilerde 1 Temmuz 1988 tarihinden nce domu sre uzatm haklar dahil) veya yasal oranda keif art olmas veya yl iinde i programnda ngrlen ie yetecek kadar denein ayrlmas hallerinde, uzatlan sreye gre yllk denek dilimlerinde ve i programnda deiiklik yaplarak onaylanr.

170

Yl iinde bitirilmek zere ihaleye karlan ilerin sresi sre uzatm verilmek suretiyle veya yasal oranda keif art nedeniyle ertesi yla sarkarsa ertesi yl yaplacak i kalemlerine, i programna uygun olmak artyla bu esaslara gre fiyat fark uygulamas yaplr. Bu maddede belirtilen ekilde bir i program bulunmayan ilerde, bu esaslarn yrrle girdii tarihten itibaren krk be tarih gn iinde mteahhitlerce szlemesindeki artlarna uygun yeni bir i program yaplarak onaylanmak zere idareye verilecektir. Mteahhitler byle bir i program yaparak idareye onaylattrmad takdirde bu programlar idareler tek tarafl yaparak onaylayacaklardr. Mteahhitler bu ekilde idarece yaplarak kendilerinde verilen i programlarna uymak zorundadr.

hzarat Tespiti ve Kesinti lemleri


Madde 7 -Her yln sonu itibariyle yaplm ihrazat durumunu belirten bir tespit tutana dzenlenecektir. Yaplan bu tespitteki ihzarat miktarlarnn tespit yl ihzarat fiyatlaryla (hzaratn tespit bedelleri tutar arasndaki fark, varsa ihale indirimi veya zamm uygulanmak suretiyle mteahhidin ilk hakediinden kesilir. Sonraki hakedilere ihzarat, uygulama yl ihzarat fiyatlar ile dahil edilir. Sz konusu tespit tutanandaki ihzarat miktarlar o yl iinde dzenlenmi son hakediteki ihzarat miktarlarndan az olamaz. Ancak son hakediten sonra o yl sonuna kadar imalata giren ihzarat varsa dikkate alnr. Yln sonu itibariyle yaplan tespitte, i programndaki denek diliminin harcanamadnn anlalmas halinde, ihzarat durumunun tespiti ile ihzarat iin kesilecek bedel fark ilemleri, i programndaki denek diliminin harcand tarihten sonra dzenlenen ilk hakedi raporunda yaplr. Szlemesinde gre ihzarat bedeli denen malzeme, yllk i programnda olan i kalemleri iin o yl yaplacak ie yeterli miktarda ihzar edilecektir. Yl ihtiyacndan fazla ihzar edilmi malzemenin fazla ksmnn bedeli denmeyecektir. Ancak ileriki yllar iin gerekli olan malzeme, onayl i programna uygun olarak ve idarenin yazl izni ile uygulama yl ihtiyacndan fazla miktarda ihzar edilebilir ve bedelleri denir.

malat Tesbiti ve Hesap Esaslar


Madde 8 -Gelecek yllara sarkan ilerde her yln sonu itibariyle yaplm imalat durumunu belirten bir tespit tutana dzenlenecektir. Bu tespit tutanandaki imalat miktarlar o yl iinde dzenlenmi son hakediteki imalat miktarlarndan az olamaz. denek dilimleri ile ilgili olarak 6'nc maddede yer alan hkmler dikkate alnmak art ile, kesin hesapta veya iin devam srasnda herhangi bir imalat iin yaplan kesin ve ara metraj sonucu bir imalatn miktarnda artma veya eksilme tespit edildii takdirde artan veya eksilen miktar (imalat hangi ylda yaplm olursa olsun), geici kabul itibar tarihini gememek zere, art ve eksiliin kesinletii yln fiyatlar ile deerlendirilir. Ancak szleme ve ekleri gereince, baz imalat bedellerinin belli bir yzdesi orannda inaatn ileriki aamalarnda denecek zamlar varsa bunlarn hesabna baz alnan imalatn fiilen yapld yln fiyat ve bedelleri zamlarn hesabnda esas alnr. denecek bu zamlar, hakedie yeni girmi deme kalemleri olarak dikkate alnmayp imalatn fiilen yapld yl fiyatlar ile denir.

Malzeme Fiyat Farklar


Madde 9- (4.6.) Fkras kapsamna girmeyen veya bu fkra hkmleri idarelerince uygulanmayan ilerin meydana getirilmesinde kullanlan veya yardmc olarak tketilen malzemeden bu maddede belirtilenlere, bunlarn, szleme birim fiyatlarna veya uygulama yl birim fiyatlarna esas olan rayilerinde yl iinde deiiklik olmas halinde fiyat fark denir veya kesilir. Bununla ilgili uygulama usulleri idarelerce szlemelerine eklenir. 9.1. Malzeme Fiyat Fark Hesabna Esas Alnacak Miktarlar Szlemesinde aksine bir hkm yoksa, malzeme fiyat fark denecek malzemenin miktarlar aada belirtilen usullerle hesaplanr. 9.1.1.Malzeme miktarlarnn analizlerde hesaplanmas; a) Bayndrlk ve skan Bakanl rayileri ve birim fiyatlar ile yaplan ihalelerde Bayndrlk ve skan Bakanl'nda mevcut veya kabul edilen, b) Mteahhitlerden Bayndrlk ve skan Bakanl rayileri ve kendi analizleri ile birim fiyat teklif alnarak yaplan ihalelerde teklif fiyatlarna esas olan,

171

c) Mteahhitlerin fiyat teklifleri ekinde analiz bulunmayan ilerde fiyat fark hesabna esas alnan, analizlerden fiyat fark denecek malzeme miktarlar hesaplanr. Analizlerde gsterilmi ise kayplar, miktar hesabnda dikkate alnr. Akaryakt ve patlayc madde iin, mteahhitlike ibraz edilen faturalara gre, kullanld idaresince tespit olunan miktarlar esas alnr. Ancak bu miktarlar analizlerle hesaplanan miktarlar geemez. 9.1.2.Tama ilerinde tketilen akaryakt miktarlarnn hesaplanmas; Bu esaslarn kapsamna giren idarelerin, tama i kalemlerinde fiyat fark denecek akaryakt miktarnn hesabna esas olmak zere beher "ton x kilometre" veya (beher metrekp x kilometre) tama iinin yaplabilmesi iin tketilen miktarn hesaplanmas amac ile nce konulmu kriterleri mevcut bulunmad takdirde, tama i kalemleri zellikleri, yol ve tat eitleri gz nnde tutulmak suretiyle beher (ton x kilometre) veya (beher metrekp x kilometre) tama ii iin hesaba esas alnacak akaryakt miktarlar, idarelerce en ksa srede tekilatlarna genelge ile bildirilecektir. Bu esaslarn yaymland tarihten sonra ihale edilecek ilerde, tama i kalemlerinde fiyat fark denecek akaryakt miktarlarnn hesabnda kullanlacak kriter ve miktarlar szlemelerinde belirtilecektir. 9.2. Malzeme Fiyat Fark Hesabna Esas Alnacak Fiyatlar Deiik malzeme gruplarna gre, malzeme fiyat farknn hesabnda esas alnacak fiyatlar aada belirtilen usullerle tespit edilir. 9.2.1.retici kurululardan temin edilen malzeme; Bu bentte belirtilen kurulularca retilen malzeme fiyatlarnda, szleme birim fiyatlar esas olan rayilere gre, yl iinde meydana gelen art ve eksililerin hesabnda (idarece yetkili saylan kurulular tarafndan belgelenmi olmas kaydyla): a) Her cins patlayc madde (teknik amonyum nitrat v.b. fitil, kapsl dahil) iin, ibraz edilecek faturasna gre Makine ve Kimya Endstrisi Kurum Genel Mdrl veya TGYSA A..' deki b) Betonarmede kullanlan dz ve nervrl demir ve elikler iin 12 mm. dz beton elik ubuunun, hasr elik iin ise 8 mm. dz beton elik ubuunun Trkiye Demir ve elik letmeleri'ndeki, c) Demir elikten imal edilmi her eit lamalar, demir ve galvanizli boru; her kalnlktaki dz siyah, DKP ve baklaval salar;galvanizli dz ve dalgal sa,satan yaplm profil,boru ve bu saylanlarla imal edilen demir-elik aksam ve elik borular iin 2.5 mm. kalnlkta ve 1200 x 2400 mm. boyutlarndaki dz siyah san (HRU) Ereli Demir ve elik Fabrikalar T.A..' deki, d) Profil demirleri ve kebentleri iin Trkiye Demir ve elik letmeleri'ndeki, e) Basnca dayankl font borular (ek paralar dahil) iin Trkiye Demir ve elik letmeleri'ndeki, f)Yukarda saylanlar dnda kalan, elik ve fonttan her trl imalat iin elik pikinin Trkiye Demir ve elik letmeleri'ndeki, g)Alminyum profiller, dz ve Trapezoidal levhalar, iletkenler iin kle alminyum (Etial-5) Etibank Seydiehir Fabrikasndaki, h) Normal ve dz cam ve hava boluklu ift cam (tek yz) iin Trkiye ie ve Cam Fabrikalar'ndaki, ) Her nevi imento iin iyerine en yakn olan veya idarece uygun grlen fabrikadaki, i) Asfalt iin iyerine en yakn olan veya idarece uygun grlen rafineri veya depodaki, j) Bakr iin blister bakrn Etibank Genel Mdrl'ndeki, Fabrika toptan sat fiyatlar KDV' siz olarak esas alnr. (darenin yazl izni ile alnmas halinde patlayc maddelerin bayilerdeki perakende fiyat esas alnr.) (Devam eden ilerde ngerme elikleri iin varsa szlemelerindeki hkmler uygulanr.) 9.2.2. Maliyetlerindeki en nemli unsurun fiyat kamu kurulular tarafndan belirlenen malzeme; Malzemenin maliyetini etkileyen unsurlarn kurulularca belirlenen KDS' siz fiyatlarnda, szleme birim fiyatlarna veya uygulama yl birim fiyatlarna esas olan rayilere gre, yl iinde meydana gelen art ve eksililer (idarece yetkili saylan kurulu tarafndan belgelenmi olmas kaydyla) aadaki hesap usullerine gre (F) malzeme fiyat farklarnn hesabnda deerlendirecektir. a) Duvar yapmnda kullanlan her eit dolu gvdeli tula ile yatay - dey fabrika tulas, boluklu - boluksuz bimsbeton bloku ve harl hafif gazbeton bloklar iin; (M) Motorinin Ankara'da uygulama yl iinde deien bayii sat fiyatn, (Mo) Motorinin Ankara(da uygulama yl bandaki bayii sat fiyatn, (To) Duvar elemannn szlemeye esas rayicini veya uygulama yl rayicini, gstermek zere: F = 0.45 To ( M - Mo ) / Mo forml ile bulunacak deer; b) Kalp, iskele, dorama, at ve iksalarda kullanlan kereste iin;

172

(K) III' nc snf normal boy am tomruunun uygulama yl iinde deien, i yerine en yakn Orman letmesinin onayl fiyat protokolndeki tahsis fiyatn, (Ko) III.' nc snf normal boy am tomruunun uygulama yl banda ayn Orman letmesinin onayl fiyat protokolndeki tahsis fiyatn gstermek zere, zel idare pay, tellaliye, Bakanlk Fonu, bime kayplar ve maniplasyon gibi tomruun kereste haline getiriliine kadar ki giderleri de kapsayan: F = 1.50 (K - Ko) forml ile bulunacak deer, c) Sert plastik (PVC) borular iin; (P) PETKM Petrokimya A.. uygulama yl iinde deien PVC sspansiyon hammaddesi sat fiyatn, (Po) PETKM Petrokimya A.: uygulama yl bandaki PVC sspansiyon hammaddesi sat fiyatn, (To) Sert plastik (PVC) borunun, montaj bedeli hari olarak, szlemeye esas karsz birim fiyatn veya uygulama yl karsz birim fiyatn, gstermek zere: F = 0.70 To (P - Po ) / Po forml ile bulunacak deer malzeme fiyat fark olarak kabul edilir. 9.2.3.Akaryakt; Her cins akaryaktn iyerine en yakn sat yerinde, uygulama yl banda tespit edilmi perakende sat fiyat ile, yl iinde bu fiyatta bir deiiklik olmas halinde, akaryaktn yeni perakende sat fiyat arasndaki fark KDV' siz hesaplanmak suretiyle fiyat fark olarak kabul edilir. 9.2.4.Bina tesisat ilerinde kullanlan malzeme; Szlemesinde aksine bir hkm yok ise (bundan evvel karlm fiyat fark kararnamelerine gre devam eden ilerde malzeme fiyat fark ile ilgili maddelerde bulunan "bina tesisat ileri hari" ibaresi aksine bir hkm saylmaz) birim fiyat analizleri bulunmayan ve Bayndrlk ve skan Bakanl birim fiyat listelerinde yer alan tesisat i kalemleri iin, karlarnda gsterilen gruplara gre o grupta yer alan malzemelerin, szleme fiyatlarna veya uygulama yl fiyatlarna esas olan rayilerinde ilgili tesisat i kalemlerinde hakedi raporuna girdii tarihte bir art veya eksili olmas halinde, aadaki formle gre, malzeme fiyat fark denir. Teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyat ile miktar aka gsterilmemi veya teklif fiyata ait hi analiz verilmemi ise o imalata e deer olan veya en yakn imalat iin Bayndrlk ve skan Bakanl tesisat birim fiyat cetveli esas alnarak malzeme fiyat fark denir. Malzeme fiyat fark forml: F = 0.80 x (R) x (S) x (n) olup bu formlde; (F) Beher birim iin malzeme fiyat farkn, (R) Fiyat fark denecek tesisat i kaleminin montajsz fiyatn, (S) Her yl Bayndrlk ve skan Bakanl'nca yaymlanan fiyat listesinde i kalemlerinin karlarnda gsterilen katsaylar, (n) Art orann (o birim fiyatta malzeme fiyat fark iin hangi cins malzemenin esas alnaca, her yl Bayndrlk ve skan Bakanl'nca yaymlanan Tesisat Birim Fiyat listelerinde fiyatn karsna n1, n2, n3, n4 iaretleri konmak suretiyle belirtilir. Belirtilmemi olmas o birim fiyat iin malzeme fiyat fark verilmeyeceini gsterir. ) ifade etmektedir. 1988 ylnda sz konusu malzeme iin esas alnacak katsaylar ve gruplar ayr bir liste halinde Bayndrlk ve skan Bakanlnca tespit ve ilan edilir. Art oran: n = (fd - fo ) / fo olarak hesaplanr. Burada (fo) Szleme birim fiyatna veya uygulama yl birim fiyatna esas olan rayi bedeli, (fd) Art veya eksiliten sonraki bedeli gsterir (KDV' siz olarak) (n1): Ereli Demir ve elik Fabrikalar T.A..' nin , mm. 2,5 kalnlkta 1200*2400 mm boyutlarnda dz siyah sac (HRU), (n2) : Trkiye Demir elik fabrikalarnn elik piki kt, (n3) : Etibank Genel mdrl fabrikalarnn blister bakr, (n4) :Etibank Genel Mdrl fabrikalarnn kle alminyumu (Etial-5), sat fiyatlarndaki art oranlar olarak hesaplanrlar. Bu tesisat kalemleri iin bu bentte belirtilen fiyat farklarnn dnda ayrca bu fkrann dier bentlerine gre malzeme fiyat fark denmez. Ancak sert plastik borular iin ( 9.2.2. ) bendinin (c) blm hkmleri geerlidir. 9.3. Yurt inde Deiik Yerlerden Veya Yurt Dndan Malzeme satn Alnmas in devam srasnda ortaya kan zorluklar nedeniyle malzemenin, idarenin yazl izniyle yurt iinde deiik yer ve satclar ile d lkelerden satn alnmas halinde, idarenin yetkili sayd makam ve kurulularca onaylanm sat faturalarndan faydalanlarak tespit edilen KDV' siz fiyatlarla szleme veya uygulama yl birim fiyatlarna esas olan rayiler arasndaki farklar malzeme fiyat fark olarak alnr.

173

9.4. Malzeme Fiyat Farklarnn denmesi Veya Kesilmesi Malzeme fiyat farklar mteahhit kar ve genel gider pay eklenmeksizin ve eksiltme oran veya varsa ihale zammn hesaba katlmakszn hakedilere eklenir veya hakedilerden kesilir. 9.5. Programlarndaki denecek Dilimlerine Uygunluk art Herhangi bir yla ait onayl i programndaki denecek dilim harcanamad takdirde, ertesi yl yaplacak ilerde bu denek dilimi tamamlanncaya kadar, szlemesinde belirtilen veya bu maddede sz edilen malzeme iin fiyat fark ile uygulamaya devam edilir. 9.6. Kurulularca retilen Malzemeye Dayal Fiyat Farklarnn denmesi Zorunluluu Szlemelerinde belirtilmemi olsa bile, aksine bir hkm yoksa (9.2.) fkrasnda belirtilen malzemeye fiyat fark yukardaki usullere gre denir. 9.7. imento Fabrikalarnn antiye Teslimi Sat Yapmalar Hali Fabrikalarn imento satn dorudan doruya fabrikadan yapmayarak kurduklar bir organ aracl ile veya antiyede teslim suretiyle yapmalar halinde, bu tr satlardan uygulanan tarifeli fiyatlarla fabrika sat fiyatlar arasndaki farklar ayrca mteahhide denir, Ancak bu durumda tama uzakl da imentonun fiilen teslim alnd yere gre hesaplanr. 9.8. Bu Maddede Saylmayan Dier Malzemeye Fiyat Fark Verilebilmesi Yukarda (9.2.) fkrasnda belirtilen malzemenin dnda olup ta idareleri tarafndan, ilerin zellii bakmndan adlar, baz fiyatlar ve fiyat fark hesap usulleri ayrca szlemelerine eklenen malzemeye de, szleme birim fiyatlarna veya uygulama yl birim fiyatlarna esas olan rayilerinde yl iinde bir deiiklik olmas halinde fiyat fark denir.

ESKALASYON KARARNAMELER LE LGL AIKLAMA GENELGELER


AIKLAMA - 1 88/13181 sayl Kararnamenin 20.8.1988 tarih ve 19905 sayl Resmi Gazede'de yaymndan bu yana geen zaman iinde yaplan mracaatlar da gznne alnarak bu mahiyetteki aklamann lzum hasl olmutur. 1. Kamu kuruluu olan bankalardan veya fonlardan veya birliklerden kredi alan kooferatifler 3' nc maddedeki "idare" tanmna girmemektedir. Kamu kuruluu olan bankalara, fonlara veya birliklere kar dorudan i taahdnde bulunanlar ise bu Kararname uygulamasna tabi olmaktadr. Bu esaslar, 2' nci madde uyarnca, "idareler" iin balaycdr. Bununla beraber "idare" tanmna girmeyenlerin, mesele kooferatiflerin istekleri halinde bu Kararnamenin Hkmlerine ksmen veya tamamen uygulamalar mmkndr. 2. 3-c fkrasndaki tarifine alm ileri girmemektedir 3. Madde 4'te "1Temmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yaplacak i kalemlerine bu esaslar uygulanacaktr." denilmi, ancak Kararnamenin Resmi Gazete' de 20.8.1988 tarihinde (yani 1.7.1988'den ilerki bir tarihte) neredilmi olmas itibariyle geriye dnk bir tespitin nasl denecek fiyat farklar iin ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten nce dzenlenip onaylanm en son hakedi raporundaki miktarlar esas alnacaktr." 4. 4.4. fkrasndaki anahtar teslimi veya gtr bedel ile ihale edilen ilerde uygulama; i programna uygun ve her yl yaplacak ilere ait metraj, szlemesinde yl belirtilmemi ise teklifin alnd yla ait birim fiyatlarla deerlendirilmek suretiyle szleme itibari keif bedeli bulunacaktr. rnek olarak teklif 1987 ylnda alnm fakat szleme 1988 ylnda imzalanm ise 1987 birim fiyatlar ile szleme itibari keif bedeli bulunacaktr. Ancak szlemesinde; szleme itibari keif bedelinin hangi yl fiyatlar ile bulunaca yazlm ise, ona gre ilem yaplaca tabiidir. 5. 4.6. fkrasnda "hale yoluyla yaptrlacak veya satn alnacak sanayi rnleri" nde maksat belli bir sre verilmek suretiyle sanayi rnlerinin ihale yoluyla yaptrlmas veya satn alnmasdr. Hazr bir sanayi rn satn alnmas bu madde kapsamna girmemektedir. 6. Madde 6'da ifade edildii gibi yl iinde bitirilmek zere ihaleye karlan ilerin sresi, sre uzatm verilmek suretiyle veya yasal oranda keif art nedeniyle ertesi yl yaplacak i kalemlerine, i programna uygun olmak artyla bu esaslara gre fiyat fark uygulamas yaplacaktr. 7. 9' ncu maddenin akaryakt fiyat fark ile ilgili uygulamasnda, 9.1.1. bendinde de ifade edildii gibi, miktar tespitinde "Akaryakt ve patlayc madde iin, mteahhitlike ibraz edilen faturalara gre,

174

kullanld idaresince tespit olunan miktarlar" esas alnacaktr. Buna gre teeronlar tarafndan iin ad yazlmak suretiyle alnan faturalardaki miktarlar; bu faturalar mteahhidi tarafndan iin ad yazlmak suretiyle alnan faturalardaki miktarlar, bu faturalar mteahhidi tarafndan idareye ibraz edilmek ve idaresi tarafndan da i'te kullanld tespit edilmek artyla, hesapta nazar dikkate alnacaktr. Ancak bu ekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktar geemez. Makine ya, benzi, stp, v.s. karl olarak analizlere konmu bulunan mazot miktarlar, fiyat fark hesaplarnda dikkate alnmaz. 8.9.2.1. bendine gre ime nto fiyat fark hesab yaplrken, "szleme veya uygulama yl birim fiyatlarna esas olan rayilere gre, yl iinde meydana gelen art ve eksili" denildii cihetle, rayiteki fiyatla iyerine en yakn olan veya idarece uygun grlen fabrikada KDV' siz toptan sat fiyatlar arasndaki fark nazar dikkate alnacaktr. Fark hesabnda baz; rayiteki fiyattr. 9. Esaslar' n (9.2.2./b) paragraf uygulamasnda (Ko) ve (K) fiyatlar tespit edilirken., Orman Genel Mdrlnn iyeri en yakn Orman letmesi'nin onayl fiyat protokolndeki "nc snf, normal boy, kerestelik am tomruunun ayn normal depo tahsis bedelleri" esas alnacaktr. 10. 9.2.3. bendine gre akaryakt fiyat fark hesabnda ise, rayice baklmakszn, iyerine en yakn sat yerinde uygulama yl bandaki perakende sat fiyatnda bir deiiklik olmu ise bununla yeni perakende sat fiyat arasndaki fark (KDV' siz) gznne alnacaktr. Fark hesabnda baz; uygulama yl bandaki en yakn sat yerindeki KDV' siz perakende sa t fiyatdr. 11. 9.2.4. bendinin uygulamas; miktar hesabna elverecek birim fiyat analizi bulunmayan ve de Bayndrlk ve skan Bakanl birim fiyat listelerinde yer alan tesisat kalemleri iin yaplacaktr. Esasen malzeme fiyat fark formle ve bu formldeki (R), (S) ve (n) faktrleri miktar hesabna elverecek analizlerin bulunmayndan konulmutur. 12. Ancak teklif analizlerde malzeme cinsi ve fiyat ile miktar akca gsterilmi veya teklif fiyata ait hi analiz verilmemi ise o imalata edeer olan veya en yakn imalat iin Bayndrlk ve skan Bakanl tesisat birim fiyat cetveli esas alnarak malzeme fiyat fark listelerinde yer almyorsa tesisat niteliindeki i kalemlerine 9.2.1.9.2.2. ve 9.2.3.' n ilgili hkmlerine gre malzeme fiyat f ark denir. 13. 9.6. fkrasndaki "aksine bir hkm yoksa" ifadesi, devam eden ilerin szlemelerinde "... malzemeleri dndaki malzemelere fiyat fark denmeyecektir," mealinde bir ifade varsa bu Esaslarda yazl olsa bile malzeme fiyat farknn denmeyecei anlamndadr. Hibir kayt yksa bu Esaslara gre deme yaplacaktr. u kadarki 9.2.4. fkrasnda bahsi geen, bine tesisat ilerinde kullanlan malzemeyle ilgili, devam eden ilere ait szlemelerdeki "bina tesisat ileri hari" ibaresi aksine hkm saylmayacaktr. Yeni ihalelerde; bu Esaslarda belirtilen malzemelerden ilgili Bakan'n onay ile belirlenecektir. 14. Esaslar' n 16' nc maddesinde (a)'dan (f) paragrafna kadar " Bu Esaslarn Kapsamna Girmeyen ler" sralanarak, bu ilere "Bu Esaslarda belirtilen hkmler" uygulanmaz denilmitir. Ancak "" szlemeleri dndaki szlemelere 4.6. fkras hkmlerinin uygulanaca dolayl olarak ifade edilmitir. Dolaysyla, kazanlm haklar da gznne alndnda, Esaslarn 17.3. fkrasn a gre "Bu Esaslarn yrrle girdii tarihten nce szlemeleri yaplan ve devam eden ilerden, 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 Sayl Kararnamelere gre fiyat fark almak suretiyle devam eden ilerde" 88/13181 Sayl Kararname Eki Esaslarnn 4.6 fkrasn n uygulanaca tabiidir. 15. Esaslarn Resmi Gazete'de yaymlan srasnda bask hatalar olmutur. Su nedenle 2 Ekim 1988 tarihli ve 19947 sayl Resmi Gazete' nin 5. Sayfasnda yymlanan dzeltmeler dikkate alnmaldr. AIKLAMA-2 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Austos 1988 tarih ve 19905 Sayl Resmi Gazete' de yaymlanarak yrrle giren 88/13181 Sayl Kararnamenin malzeme fiyat fark ile ilgili 9.2.1. maddesinde belirtilen kurululardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile, motorin Ankara' da 1988 yl bandaki ve ayn yl iinde deien, bayi sat fiyatn gsterir liste, ekte gnderilmitir. Bu malzemeler dnda kalan imento, kereste, asfalt ve mahalli akaryakt fiyatlarnn, Kararnamenin konuyla ilgili hkmleri dorultusunda Valiliklerce, ma hallen temini gerekmektedir. lgi (b) de kaytl genelge eki "Aklama" nn "NEMLDR" balkl son blmnde de yer ald gibi; "Kararnamenin 10' ncu maddesine gre, fiyat fark iin yaplan tespitlerde "Bayndrlk leri Kontrol Ynetmelii" uyarnca tutulacak antiye defterinin geerli belge olarak kubul ngrlmtr. Fiyat fark uygulanacak malzeme kapsamnn geniletilmesi sebebiyle, bu tespitlerin gn gnne; salkl olarak yaplmas, bu gn daha da byk nem kazanmtr.

175

Bu nedenle; f azla ve mkerrer fiyat fark demelerine meydan verilmemesi iin, bata Bayndrlk ve skan Mdrlerimiz olmak zere tm ilgililerin bu konuda azami titizlii gstermeleri, ayrca; 25.4.1985 gn ve aB.06/99-2/3623-B sayl genegemiz ile de daha nce beli r tildii gibi, her fiyat deiikliini mteakip yaplacak antiye tespitlerinin bir tutanaa balanmas ve bu tutanaklarn muhafazas gerekli grlmtr." AIKLAMA -3 88/13181 Sayl Kararnameye gre Kereste Fiyat Fark Uygulamas, 88/13181 Sayl Kararnamenin 9.2.2' nci maddesi (b) fkrasnda kalp, iskele, dorama, at ve iksalarda kullanlan kereste iin uygulanacak fiyat fark hesabnda; III' nci snf normal boy am tomruunun iyerine en yakn Orman letmesinin uygulama yl bandaki ve ayr Orman letmesinin uygulama yl iinde deien onayl sat protokolndeki tahsis fiyatlarnn esas alnmas n g rlmtr. Konuya ilikin olarak Bakanlmza intikal eden bilgilerden: Baz Orman letmelerinin am tomruunu "Kzlam", "Karaam" olarak ayr isimler altnda fiyatlandrd; deiik am tomruu fiyatlarnda, uygulama yl bandaki fiyatlara nazaran farkl artlar, baz iletmelerde ise, dler grld, baz iletmelerde yl iinde fiyat deiiklii olmad; baz iletmelerde uygulama yl fiyatlarnn uygulanmasna devam edildii; baz iletmelerde ise, itibar tarihi geriye dnk olarak fiyat tespiti yapld; fiyat bildirimlerinde hatalar olduu v.b. hususlar belirlenmitir. Bu durum muvacehesinde; Uygulamada olabilecek aksaklklarn nlenebilmesi iin konu hakknda Yksek Fen Kurulu Bakanlnn da grleri alnarak 1. Kereste f iyat fark hesabndaa; artname ve projelere gre veya idarenin yazl msaedesi ile fiilen kullanlan am cinsine ait fiyatn esas alnmas gerektii, 2. Madde metninde yer alan " yerine en yakn Orman letmesi" ifadesinden; ngrlen am tomruunun satnn yapld, inaata en yakn Orman letmesinin anlalmas gerektii, 3. Orman letmesinin tahsis fiyatlar, hangi tarihten geerli olmak zere tespit edilmise, fiyat fark hesabnda bu tarih ve fiyatlarn esas alnmas gerektii, 4. yerine en yakn Orman letmesi fiyatnda, yl iinde bir art olmas halinde fiyat farknn eksili olmas halinde ise farkn kesilecei, 5. letmelerin hatal bildirimler yapmas ihtimaline kar, tahsis fiyatlarnn ilgili iletmelerin bal olduu Orman Blge Mdrlklerinden de yazl olarak istenebilecei, Anlalmtr. AIKLAMA - 4 83/13181 Sayl Bakanlar Kurulu Karar Eki "Kamu Sektrne Dahil darelerin halesi Yaplm ve Yaplacak lerinde hale Usul ve ekillerine Gre Fiyat Fark Hesabnda Uygulayacaklar Esaslar" la ilgili Aklama: 20.8.1988 tarih 19905 sayl Resmi Gazete' de yaymlanan 88/13181 sayl Kararname ile yrrle konulan esaslarla ilgili aklamann 12.11.1988 tarih 19987 sayl Resmi Gazete' de yaymndan sonra yaplan mracaatlardan genellik arz ettii anlalan sz konusu esaslarla ilgili aadaki hususlarda da aklama yaplmasna lzum hasl olmutur. 1. (4.6.) maddesi kapsamndaki sanayici mteahhitlerin yapaca imalat, tesis ve montaj ilerinde uygulama ile ilgili olarak; Gerek devam eden gerekse yeni szlemelerde, idarelerce ihale yoluyla belli bir sre verilerek yaptrlacak veya satn alnacak sanayi rnlerine tesis ve montaj ilerine denecek veya kesilecek fiyat fark; ihalenin usul ve ekillerine gre (4.1.), (4.2.), (4.3.), (4.4.), ve (4.5.) maddelerinden birindeki veya birkandaki usullerle tespit edilemiyorsa (4.6.) maddesindeki esaslara gre maliyet analizlerine dayal olarak hesap edilecektir. (Sanayi rn olupta birim f iyatlar Bayndrlk ve skan Bakanl'nca yaymlanan i kalemleri arasnda yer alan imalat iin sadece birim fiyatlar arasndaki fark ile varsa yl iindeki malzeme fiyat fark denir.) Zira 88/13181 sayl kararname eki esaslarn 2. Maddesindeki "idareler, ihaleyi dzenleyen teklif, pazarlk ve eksiltme artnamelerine ve szlemelerine bu esaslarda belirtilen hkmleri, ihale usul ve ekillerine uygun olarak koyacaklardr" hkm ile 4. Maddesindeki "1 Temmuz 1988 tarihinden itibaren fiilen yaplacak i kalemlerine (i ve sanayi rnleri dahil) bu esaslar uygulanacaktr" hkm, devam eden ve yeni szlemeler iin (4.6.) maddesindeki uygulanma mecburiyetini getirmitir. Ancak, devam eden szlemeler ynnden (17.3.9 maddesinde "bu esaslarn yrrle gir d ii tarihten nce

176

szlemeleri yaplan ve devam eden ilerde 8/505 ve 8/2574 veya 84/8921 sayl kararnamelere gre fiyat fark almak suretiyle devam eden ...." hkmnn gznnde bulundurulmas da gerekmektedir (16.g.) maddesi ise sanayici ve mteahhitle rle ilgili olmayp; uygulamada, idarelere gerekli grecekleri "i"lerde bu esaslarn (4.6.) maddesini ksmen veya tamamen uygulayp uygulamama yetkisini getirmi olup (3.u.) maddesinde tarif edilen sanayici mteahhitlerin dnda "i" yapan mteahhitlere a it szlemelerde de (4.6.) maddesinden yararlanlabileceini ifade etmektedir. 2. (9.2.2/a) maddesi kapsamndaki motorinin Ankara'da uygulama yl iinde deien bayi sat fiyat (M) deeri ile ilgili olarak 20205 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 89/14364 sayl Bakanlar kurulu karar ile; petrol rnlerinin azami sat fiyatlarnn datm irketleri tarafndan tespiti ngrlmtr. Ayn kararnamenin 8. Maddesinde: "datm irketleri tarafndan tespit edilen petrol rnleri mahalli pera k ende azami sat fiyatlar Bakanl ve Valiliklere bildirilir..." hkm bulunduundan, Esaslar'n (9.2.2/a) maddesinde:" motorinin Ankara'da uygulama yl iinde deien bayi sat fiyat" olarak tarif edilen (M) deeri iin, yeni uygulamada; motorinin Ankara Valiliine bildirilen perakende azami (KDV'siz) sat fiyatlarndan en d alnmaldr. 3. (9.2.2/b) maddesi kapsamndaki kalp, iskele, dorama, at ve iksalarda kullanlan kereste tahsis fiyatlar deerleri ile ilgili olarak: Kereste fiyat fark hesabna esas olarak, esaslarn (9.2.2/b) maddesinde; 3. Snf normal boy am tomruunun "en yakn orman iletmelerindeki" tahsis fiyatnn kullanlmas ngrlmtr. Bu tanmdan 3.snf normal boy am tomruunun satnn yapld en yakn iletm e anlalmaldr. Ayn blgeye bal olsa bile baka iletmelerdeki fiyatlar dikkate alnmayacaktr. Kereste kullanlarak meydana getirilen imalatta, artnamelere ve projelere gre veya idarenin talimat veya uygun gr ile fiilen kullanlan am cinsinin satnn yapld en yakn orman iletmesindeki fiyat, fiyat fark hesaplarnda esas alnmaldr. 4. ( 9.2.4.) maddesi kapsamndaki bina tesisat ilerinde kullanlan malzeme ile ilgili olarak: Esaslar'n (9.2.4.) maddesinin uygulanmasnda; fiyat fark uygulanacak tesisat malzemelerinin ihzarat olarak hakedilere girdii tarihler esas alnmaldr. hzarata giren tesisat malzemesi iin fiyat fark hesabnda, hakedie girdii tarih itibariyle hesaplanacak (n) art oran ile formlde (R) olarak belirtilen montajsz fiyat alnmak suretiyle bulunacak (F) beher birim iin malzeme fiyat farknn szlemesine gre ihzarat olarak montajsz ilemlerinin ne esaslar 'n 7. Maddesine gre (yl ii malzeme fiyat fark da gznne alnarak) yaplmas gerekir. 5. (9. 3.) maddesi kapsamndaki; yurt iinde deiik yerlerden veya yurt dndan malzeme satn alnmas ile ilgili olarak: Malzemelerin ii devam srasnda ortaya kan zorunluluklar nedeniyle idarenin yazl izni ile serbest piyasadan satn alnmas halinde, Esaslar'n (9.3.) maddesi hkm gerei, (9.2.1.) malzemelere ait onayl KDV' siz sat faturalarndaki fiyatlarla, bu malzemelerin szlemeye veya uygulama yl birim fiyatlarna esas rayileri arasndaki farklar, malzeme fiyat fark olarak alnmaldr. AIKLAMA - 5 88/13181 Sayl Kararnamenin 9.2.2/a Maddesine Gre Yaplacak Fiyat Farkna Esas Motorin Fiyatlar 88/13181 Sayl Kararname'nin 9.2.2/a maddesine gre (Duvar yapmnda kullanlan her eit dolu gvdeli tula ile yatay - dey fabrika tulas, boluklu - boluksuz bimsbeton bloku ve harl hafif gazbeton bloklar iin) fiyat fark uygulamasnda esas alnmak zere, Ankara Valilii'nden alnan ilgi (b)'de kaytl yaz eki motorin fiyatlarn gsterir li s te (Akaryakt datm irketleri tarafndan Valilie bildirilen fiyatlardan en d alnarak tanzim edilmitir.) genelge ekinde gnderilmitir. Ancak, bu Listedeki fiyatlara K.D.V. dahil olduundan, fiyat fark uygulamasnn K.D.V. dldkten sonra (bu fiyatlarn 1.10'a blnmesi neticesi kan fiyatlar zerinden) yaplmas gerekmektedir. AIKLAMA - 6 Malzeme Fiyat Listeleri 20 Austos 1988 tarih ve 19905 sayl Resmi Gazete' de yaynlanarak yrrle giren 88/13181 Sayl Kararnamenin "Malzeme Fiyat Farklar" uygulamas ile ilgili olarak; 9.2.1. maddesinde belirtilen kurululardan temin edilen malzeme fiyat listeleri ile,. 9.2.2. maddesinin (a) bendi uygulamasnda (Duvar yapmnda kullanlan her eit dolu gvdeli tula ile yatay - dey delikli fabrika tulas, boluklu -

177

boluksuz bimsbeton bloku ve harl hafif gazbeton bloklar iin) esas alnmak zere Ankara Valiliinden alnan motorine ait fiyat listesi, genelge ekinde gnderilmitir. Bilindii gibi; bundan nceki fiyat deiiklikleri ilgide kaytl genelgelerimiz ile intikal ettirilmiti. Bu malzemelere ilikin fiyat fark uygulamasnda: Kararnamenin 9.2.1. ve 9.2.2/a maddeleri uyarnca "....... szleme birim fiyatlarna ve uygulama yl birim fiyatlarna esas olan rayiler ........." in baz fiyat olarak alnmas, K.D.V. li olarak bildirilen fiyatlarn (T.D.. letmeleri mamulleri, motorin fiyatlar) K.D.V. dldkten sonra ileme konulmas gerekmektedir. AIKLAMA - 7 *.Bu kararname; Kamu Sektrne Dahil darelerim ihalesi yaplm ve yaplacak ilerinde ihale usul ve ekline gre, fiyat fark hesabndan uygulayacaklar esaslar kapsamaktadr. *.dare tanm, madde 3' n (a) fkrasnda, bu esaslarn uygulanmayaca iler madde 16' da belirtilmitir. *.Madde 16' nn (a) fkrasna gre; 20.8.1988 tarihinden nce fiilen bitirilen ve/veya tasfiye edilen ilere, (bu ilerin, bu tarihten sonra yaplacak kabul noksanlar dahil) bu kararname esaslar uygulanmayp, kendi szleme veya tabi olduu kararname esaslar uygulanacaktr. *.Bu esaslarn yrrle girdii tarihte devam edip, 30 gnlk bavuru sresi iinde biten iler iin de, (1.7.1988 tarihinden sonra yaplan i kalemlerine) kararnamenin "cezal alan ilerde uygulama" ya ilikin 11. Maddesi hkm sakl olmak kaydyla, bu kararname esaslar uygulanacaktr. *.Kararnamenin "sakl hkmler"e ilikin 18. Maddesinin a, b, c bendleri uyarnca; Gerek bu esaslara, gerekse kendi szleme veya tabi olduu kararname esaslarna gre devam edecek iler iin; 84/8341, 84/8342 ve 84/8921 sayl kararname hkmlerinin uygulanmasna aynen devam edilecektir. (rnein, 84/8341 sayl kararnamenin 1. Maddesinin uyguland ilerde,birim fiyat farklar iin mukavele tenzilat yerine %20 tenzilat uygulamas yaplacaktr.) *.Kararnamenin 4. Maddesinde "1 Temmuz 1988 tarihinden sonra fiilen yaplacak i kalemlerine bu Esaslar uygulanacaktr." Denilmi ancak kararnamenin Resmi Gazete' de 28.8.1988 tarihinde (yani 1.7.1988'den ileriki bir tarihten neredilmi olmas itibariyle geriye dnk bir tespitin imkanszl dikkate alnarak geici madde ile 1.7.1988 tarihinden itibaren denecek fiyat farklar iin ihzarat ve imalat durumunun tespitinde bu tarihten nce dzenlenip onaylanm en son hakedi raporundaki miktarlar esas alnacaktr.) Ancak, bu uygulamada; kararnamenin "i program ve denek dilimleri" ne ilikin 6. Maddesi hkm zellikle (i programnn 1988 ylna sarkan gerekletirilmemi ksm iin yrrlkteki szleme ve varsa tabi olduu kararname hkmleri ve artlar esas alnr.) dikkate alnacaktr. *. Yl iinde bitirilmek zere ihaleye karlan ve fakat sre uzatm verilmek veya yasal oranda keif art nedeniyle, sresi ertesi yla sarkan iler iin de, szlemesinde aksine bir hkm yaslmam ise, (ertesi yl yaplacak i kalemlerine) i programna uygun olmak artyla bu kararname esaslar uygulanacaktr. Bu kararname esaslarn; a) Kalemleri in Uygulanacak Fiyat Farklar b) Malzeme Fiyat Farklar Olarak iki ana blmde deerlendirecek olursak a) Kalemleri in Uygulanacak Fiyat Farklar Bu kararnamede, 8/2574 sayl kararname eki esaslara gre yaplan en nemli deiiklik, birim fiyat farklarnda 8/2574 sayl kararname eki esaslarda uygulanan %5 noksann kaldrlm olmasdr. Buna gre : Birim Fiyat esasna gre ve eksiltme ile yaplan ihalelerde uygulama: "4.1.1. - Birim fiyat listelerinde bulunan i kalemlerinde; Uygulama ylnda her i kalemi iin szlemesindeki birim fiyata ek olarak denecek veya kesilecek fiyat fark, uygulama yl birim fiyat ile szleme birim fiyat arasndaki farktr." Dier nemli bir deiiklikte; kararnamenin "malat Tespiti ve Hesap lerine" ne ilikin hkmnde olmutur. 88/13181 sayl kararnamenin 8. Maddesinde yer alan yeni dzenleme ile kesin hesapta veya ara hakedilerde tespit edilen artma ve eksilmelerde, geici kabul itibar tarihini gememek zere, artma ve eksilmenin tespit edildii yln fiyatlar ile ilem yaplmas esas getirilmitir.

178

Bilindii gibi, 8/2574 sayl kararnamenin bu konudaki hkm, artan veya eksilen i kalemlerinin fiilen gerekletirildii yln fiyatlar ile deerlendirilmesine amir idi. Kararnamenin 4.4. fkrasndaki anahtar teslimindeki gtr bedel ile ihale edilen ilerde uygulamada; i programna uygun ve her yl yaplacak ilere ait metraj, szlemesinde yl belirtilmemi ise teklifin alnd yla ait birim fiyatlarla deerlendirilmek suretiyle szleme itibari keifbedeli bulunacaktr. rnek olarak teklif 1987 ylnda alnm fakat szlemesi 1988 ylnda imzalanm ise 1987 birim fiyatlar ile szleme itibari keif bedeli bulunacaktr. Kararnamenin bu blmne ilikin dier hkmlerinde 8/2574 sayl kararname hkmlerine gre esasta byk farkllklar (Yap ler Genel Mdrlmzn itigal konusu dnda olan madde 4.6. hkm hari) grlmemitir. Bu nedenle, bu blmle ilgili bakaca aklamaya gerek duyulmamtr. b) Malzeme Fiyat Farklar Bu kararname ile; daha nce, yl iinde fiyat farklar ayrca denen malzeme listesine ek olarak, *.Alminyum *.Cam *.Bakr *.Dolu gvdeli ve delikli tula, bims beton bloku, hafif gaz beton blok duvar elemanlar *.Kalp, iskele, dorama, at ve iksalarda kullanlacak kereste, *.Sert plastik (PVC borular) *.Baz tesisat kalemleri olmak zere malzeme fiyat fark esas getirilmitir. Kararnamenin 9. Maddesinin akaryakt fiyat fark ile ilgili uygulamasnda 9.1.1. bendinde de ifade edildii gibi miktar tespitinde "Akaryakt ve patlayc madde iin, mteahhitlike ibraz edilen faturalara gre, kullanld idaresince tespit olunan miktarlar" esas alnacaktr. Buna gre taeronlar tarafndan iin ad yazlmak suretiyle alnan faturalardaki miktarlar; bu faturalar mteahhidi tarafndan idareye ibraz edilmek ve idaresi tarafndan da o ite kullanld tespit edilmek artyla, hesapta nazar dikkate alnacaktr. Ancak bu ekilde bulunacak miktarlar analizlerle hesaplanan miktar geemez. Makine ya, benzin stp, v.s. karl olarak analizlere, konmu bulunan mazot miktarlar fiyat fark hesaplarnda dikkate alnmaz. Malzeme Fiyat Fark Hesabnda Esas Alnan Fiyatlar ve Tespit Usulleri *.retici kurululardan temin edilen malzeme; *.Maliyetlerindeki en nemli unsurun fiyat kamu kurulular tarafndan belirlenen malzeme; *.Akaryakt; *.Bina tesisat ilerinde kullanlan malzeme; Olarak kararnamenin 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., ve 9.2.4 maddelerinde yer almtr. Kararnamenin RETC KURULULARDAN TEMN EDLEN MALZEME' ye ilikin 9.2.1. bendinin uygulamas hakknda (konu yeterince ak olduundan) ayrca bir aklamaya gerek grlmemitir. 9.2.3. bendine gre AKARYAKIT FYAT FARKI hesabnda rayice baklmakszn iyerine en yakn sat yerinde uygulama yl bandaki perakende sat fiyatnda bir deiiklik olmu ise, bununla yeni perakende sat fiyat arasndaki fark (KDV' siz) gznne alnacaktr. Fark hesabnda baz uygulama yl bandaki en yakn sat yerindeki (KDV' siz) perakende sat fiyatdr.

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNA GRE HALES YAPILACAK OLAN YAPIM LERNE LKN FYAT FARKI HESABINDA UYGULANACAK ESASLAR RESM GAZETE SAYI: 24980/ 3. Mkerrer TARH: 31.12.2002
Ama Madde 1- Bu Esaslarn amac, 4734 sayl Kamu hale Kanununa tabi idarelerin 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu hkmlerine gre szlemeye balanan yapm ilerine ilikin fiyat fark hesabnda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- darelerin, 4734 sayl Kamu hale Kanununa gre anahtar teslimi gtr bedel veya birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edecekleri yapm ilerinde uygulanacak fiyat fark hesabna ait ilemler, bu Esaslara gre yrtlr.

Dayanak Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

179

darelerin uyacaklar hususlar Madde 4- darelerin, 4734 sayl Kamu hale Kanununa gre ihale edecekleri yapm ilerinde fiyat fark verebilmeleri iin, sz konusu ilerin idari artname ve szlemelerine bu Esaslarda yer alan hkmleri koymalar zorunludur. Fiyat fark hesab Madde 6- Fiyat fark aadaki formle gre hesaplanr: F = An x B x ( Pn - 1 )

Formlde ;

In n Dn Yn Kn Gn Mn Pn = [ a + b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + c ] I0 0 D0 Y0 K0 G0 M0

F : Fiyat farkn (TL), An: lk geici hakedite (n=1) olmak zere (n) inci hakedite, birim fiyatl ilerde, uygulama aynda gerekleen i kalemleri ve ihzarat miktarlarnn szleme birim fiyatlaryla arplmas sonucu bulunan tutar (TL); anahtar teslimi gtr bedel ilerde ise, uygulama aynda gerekleen ilerleme yzdesiyle szleme bedelinin arplmas sonucu bulunan tutar (TL), B : 0,90 katsaysn, Pn : lk geici hakedite (n=1) olmak zere (n) inci hakedite, fiyat fark hesabnda kullanlan temel indeksler ve gncel indeksler ile a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c arlk oranlar temsil katsaylarnn yukardaki formle uygulanmas sonucu bulunan fiyat fark katsaysn, a : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak iilik arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, b1 : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak imentonun arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, b2 : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak demirin/eliin arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, b3 : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak akaryaktn arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, b4 : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak kerestenin arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, b5 : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak dier malzemelerin arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, c : Szleme kapsamndaki ilerin yaplmasnda kullanlacak makine ve ekipmann amortismanna ilikin arlk orann temsil eden sabit bir katsayy, fade eder. a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c iin belirlenecek sabit katsaylarn toplamnn bire ( 1.00 ) eit olacak ekilde, ihaleden nce, iin niteliine ve gereklerine gre idarece belirlenerek ihale dokmannda gsterilmesi zorunludur. Bu sabit katsaylar, szlemenin uygulanmas srasnda hibir gereke ile deitirilemez.

180

Formldeki temel indeksler (o) ve gncel indeksler(n) ise; o, n : ilik temel indeksleri ve gncel indeksleri, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-3: Blgelere ve llere Gre Kentsel Yerler Tketici Fiyatlar ndeksi Tablosunun Trkiye satrndaki sayy, o, n : imento temel indeksleri ve gncel indeksleri, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2 : Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Metalik Olmayan Dier Mineral rnleri malat satrndaki sayy, Do, Dn : Demir/elik temel indeksleri ve gncel indeksleri, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2 : Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Ana Metal Sanayisatrndaki sayy, Yo, Yn : Akaryakt temel indeksleri ve gncel indeksleri, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2: Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Kok Kmr, Rafine Edilmi Petrol rnleri satrndaki sayy, Ko, Kn : Kereste temel indeksleri ve gncel indeksleri, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2 : Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Aa ve Mantar rnleri malat satrndaki sayy, Go, Gn : Dier malzemelerin temel indeksleri ve gncel indeksleri, idarelerin ihaleden nce iin niteliine ve gereklerine gre Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2: Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosundan alt sektrler itibariyle belirleyerek ihale dokmannda gsterecekleri ve i bnyesinde kullanlacak olan dier malzemelere karlk gelen temel indekslere ve gncel indekslere ait saylar; idarelerin bu tespiti yapamadklar veyahut yapmadklar durumlarda ise, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo- 2 :Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Genel satrndaki sayy, Mo, Mn : Makine ve ekipmana ait amortismann temel indeksleri ve gncel indeksleri, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo-2: Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Makine ve Tehizat malat satrndaki sayy, fade eder. Yukardaki indekslerden birinin veya birkann szlemenin uygulanmas srasnda Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan deitirilmesi halinde, deitirilen indekse edeer yeni bir indeks belirlenir ise bu indeks; yeni bir indeks belirlenmez ise, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo- 2 : Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Genel satrndaki say, esas alnarak fiyat fark hesaplanr. Ancak, idari artname ve szlemede bu Esaslara gre fiyat fark verilecei belirtilmesine ramen, ihaleyi yapan idare tarafndan ihale dokmannda iin niteliine ve gereklerine gre a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c sabit katsaylar iin toplamlar bire (1.00) eit olacak ekilde herhangi bir arlk oran temsil katsays belirlenmemi ise, fiyat fark hesaplanrken temel indeks ve gncel indeks olarak yukardaki indeksler yerine, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo- 2 : Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Genel satrndaki say esas alnr. Uygulama esaslar Madde 7- Fiyat fark hesabnda aadaki hususlara uyulmas zorunludur: a) Szlemelerde yer alan fiyat farkna ilikin esas ve usullerde szleme imzalandktan sonra deiiklik yaplamaz. b) Bu Esaslarn uygulanmas sonucu szleme bedeline ek olarak denecek ya da kesilecek bedeller, fiyat fark olup szleme bedelini etkilemez. c) Bedeli yabanc para birimi cinsinden veya kur farklar ayrca hesaplanmak suretiyle yabanc para birimi karl Trk Liras ile denen iler iin bu Esaslar uygulanmaz. d) Hakedilerin dzenlenmesi srasnda, hakedie uygulanacak indeksin henz belli olmad durumlarda, bir nceki gncel indeks kullanlarak fiyat fark hesaplanr. Yeni indeksler temin edildiinde sonraki hakedilerde fiyat farklar buna gre dzeltilir.

181

e) Bu Esaslara gre hesaplanan fiyat farklar, fiyat fark denmesine konu olabilecek tm fiyat artlarn kapsar. Bunun dnda yklenicinin kulland usuller, makine, ekipman, malzeme ve iiliin cins ve miktar, Trk Lirasnn yabanc paralar karsnda deer kaybetmesi, yurtdndan temin edilen malzemenin menei lkede fiyatnn artmas ve benzeri dier nedenlerle ilave fiyat fark denemez. f) Avans denen ilerde, hakediten mahsup edilen avans tutar, formldeki (An) tutarndan dldkten sonra fiyat fark hesap edilir. Fiyat fark katsaysnn (Pn) birden kk olmas halinde, (An) tutarndan avans miktar dlmez. g) Bu Esaslar, i programna uygun olarak yaplan i kalemleri ve/veya i gruplar ile ihzarata uygulanr. h) Birim fiyat szlemelerde, szlemede birim fiyat bulunmayan ve yaplmas idarece istenen bir i kalemi iin iin devam srasnda yeni birim fiyat yaplmas halinde, bu fiyat, hazrland uygulama aynn rayilerine ve artlarna gre tespit edilir. Belirlenen bu yeni birim fiyatn uygulama ay fiyat fark katsaysna (Pn) blnerek bulunan fiyat, i kaleminin miktar ile arplr ve bulunan tutar hakediteki szleme birim fiyatlar ile yaplan iler stununa dahil edilerek yeni i kaleminin szleme baznda bedeli ykleniciye denir. Bu i kalemine ait fiyat fark ise, uygulama aynn indeksleri zerinden hesaplanarak bulunur. program ve denek dilimi Madde 8- Yklenici, szleme yapldktan sonra i kalemlerini, aylk imalat, ihzarat ve yllk denekleri ve bunlarn aylara dalmn gsteren ayrntl bir i program hazrlayarak idareye onaylatmak zorundadr. Herhangi bir aya ait onayl i programndaki denek harcanamad takdirde, daha sonraki aylarda yaplacak hakedilerde, hakedi toplamlar denein harcanamayan ksmna eit olana kadar, i program gerekletirilmemi ayn indeksi uygulanr. Ykleniciye, 4735 sayl Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mcbir sebeplerle veya szlemenin ifasnn gecikmesine idarenin kusurunun sebep olduu durumlarda sre uzatm verilmesi halinde, uzatlan sreye gre yklenici tarafndan hazrlanan ve idarece onaylanan revize i programna uygun olarak yaplan iler iin fiyat fark hesaplanr. Yklenicinin i programn hazrlayarak idareye onaylattrmad durumlarda, i program idarece tek tarafl olarak yaplr ve onaylanr. Yklenici, bu ekilde yaplan ve kendisine verilen i programna uymak zorundadr. hzarat uygulamas Madde 9- Birim fiyat szleme ile yaptrlan iler ile birim fiyat szleme ve anahtar teslimi gtr bedel szlemenin birlikte uyguland szlemelerin birim fiyat szlemeye gre yaptrlan ksmna ait ilerde kullanlan malzemelere ihzarat bedeli denebilir. Ancak, ihzarat bedeli denecek malzemelerin listesinin ve fiyatlarnn ihale dokmannda gsterilmesi zorunludur. Bu malzemeler, i programnda yer alan i kalemleri iin ve o ilere yetecek miktarda ihzar edilir. programnda ngrlen miktardan fazla ihzar edilmi malzemelerin fazla ksmna ihzarat bedeli denmez. Yukarda belirtilen artlara uygun olarak ihzar edilen malzemelere, bu Esaslara gre fiyat fark hesaplanr.

182

malat art ve azallar Madde 10- Birim fiyat szlemelerde, denek dilimleri ile ilgili olarak 8 inci maddede yer alan hkmler de dikkate alnmak art ile, herhangi bir imalat iin yaplan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatn miktarnda artma ya da azalma tespit edildii takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yaplm olursa olsun) geici kabul itibar tarihini gememek zere, art ya da azaln kesinletii ayn fiyat fark katsays (Pn) ile deerlendirilir. Cezal allan ilerdeki uygulama Madde 11- Szlemesine gre sresi bitmi, sre uzatm alamayan ve idarenin izni ile cezal allan ilerde, fiyat fark hesaplanrken sre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) deeri ile cezal allan sredeki (Pn) deerinden dk olan esas alnr. Fiyat fark verilmesi ngrlmeyen iler Madde 12- dari artname ve szlemesinde fiyat fark verilmesi ngrlmeyen ilerde, mcbir sebepler ya da idarenin kusuru sonucu iin bitim tarihinin sre uzatm verilmek suretiyle uzatlmas halinde, uzatlan sre iinde ve bu sreye gre revize edilen i programna uygun olarak yaplan i kalemleri ya da i gruplar iin, bu madde hkmne iin idari artname ve szlemesinde yer verilmi olmas artyla bu Esaslara gre fiyat fark verilebilir. Fiyat fark hesabnda temel indeks, i bitim tarihinin iinde bulunduu aya ait indeksi; gncel indeks ise, hakedi dzenleme tarihinin iinde bulunduu aya ait indeksi ifade eder. Temel indeks ve gncel indeks olarak ise, Babakanlk Devlet statistik Enstits tarafndan aylk yaymlanan (1994=100) bazl Tablo- 2 : Toptan Eya Fiyatlar ndeks Saylar Tablosunun Genel satrndaki say esas alnr. Yrrlk Madde 13, 14 - Bu Esaslar, 1/1/2003 tarihinde yrrle girer ve BakanlR Kurulu tarafndan yrtlr.

88 / 13181 Sayl Kararnamenin 9.2.2. bendinde yer alan MALYETLERNDEK EN NEML UNSURUN FYATI KAMU KURULULARI TARAFINDAN BELRLENEN MALZEME ye ait uygulama rnekleri: RNEK-1)
(T0) (M0) (M1)

TULA: (2003Yl Birim Fiyatlarna gre)


80.000,- TL/Adet 1.296.000,- TL/kg 1.416.000,- TL/kg

04.018/bYatay delikli (19*19*8.5 cmlik tula szleme ve/veya uygulamaya esas rayi fiyat (2003) 04.109 Motorinin Ankarada uygulama yl bandaki bayii sat fiyat (2003) Motorinin Ankarada uygulama yl iinde deien bayii sat fiyat (2003)

31.07.2003 Tarihinden sonra 18.071 Poz Nolu 200 Dozlu imento harl, yatay delikli, normal, modler veya her boyutta blok fabrika tulas ile duvar imalatndan 10 m3 yaplm olsun. 18.071 analizinden 275 adet tula/m3 (zayiat dahil) 10 m3 *275 = 2750 adet tula

Forml: F = 0.45 *T0*

(M 1 M o ) Mo

F = 0.45 *80000 *

(1416000 1296000) = 3333.33 TL/Adet 1296000

(Bir adet iin denecek fiyat fark) 2750 Adet tula iin denecek fiyat fark: 2750 * 3333.33 = 9.166.666,67 TLdir.

183

RNEK-2)

KERESTE (2003 Yl Birim Fiyatlarna Gre)

(K1) = 3. Snf normal boy am tomruunun uygulama yl iinde deien, iyerine en yakn orman iletmesinin onayl fiyat protokolndeki tahsis fiyat: 385.750.000 TL/m3 (2003) (K0) = 3. Snf normal boy am tomruunun uygulama yl banda, ayn orman iletmesinin onayl fiyat protokolndeki tahsis fiyat: 315.200.000 TL/m3 (2003) 28.07.2003 tarihinden sonra a) 21.011 Poz Nolu Dz yzeyli beton ve betonarme kalb imalatndan 100 m2 yaplm olsun. lgili analizden 0.012 m3/m2 kereste miktar (zayiat dahil) 100*0.012=1.200 m3 kereste b) 21.210 Poz Nolu Rendesiz am kereste ile ahap oturtma at yaplmas imalatndan 500 m2 yaplm olsun. 21.210 analizinden 0.050 m3/m3 kereste miktar (zayiat dahil) 500*0.050=25.000 m3 kereste (atda kullanlan tm ahap malzeme dahil) c) 22.045 Poz Nolu Birinci kalite ral amdan telarolu tek sathl pencere yaplmas, yerine konulmas imalatndan 100 m2 yaplm olsun. 22.045 analizinden 0.040 m3/m2 kereste miktar (zayiat dahil) 100*0.040=4.000 m3 Fiyat Farkna tabi Toplam Kereste Miktar: a) Kalptan 1.200 m3 b) atdan 25.000 m3 c) Doramadan 4.000 m3 30.200 m3 Forml : F = 1.50 * (K1 K0) F = 1.50 * (385.750.000 - 315.200.000) = 105.825.000,- TL (1 m3 kereste iin denecek fiyat fark) 30.200 m3 kereste iin denecek fiyat fark: 30.200 * 105.825.000 = 3.195.915.000,- TLdir. NOT: 1) Kereste fiyat fark sadece kalp, iskele, dorama, at ve iksalarda kullanlan keresteler iin uygulanr. 2) Dorama, Yap leri Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Listesinin ahap kap ve ahap pencere doramalar blmlerinde yer alan imalat kapsamaktadr. 3) hzarattaki kereste iin fiyat fark uygulanmaz.

Kararnamenin 9.2.4. bendinde yer alan BNA TESSAT LERNDE KULLANILAN MALZEME FYAT FARKLARI na ilikin uygulama rnekleri: RNEK-1) (2003 Yl Birim Fiyatlarna Gre)
152.1105 Birim Fiyat Nolu scak su retici, duman borulu, elik kalorifer kazan (150.000 Kcal/h lik) 2003 yl montajl birim fiyat : 4.224.024.000,- TL/Adet 2003 yl montaj bedeli : 180.500.000,- TL/Adet R= montajsz fiyat : 4.043.524.000,- TL/Adet

n1 =

( fd f0 ) f0

formlnden 152.1105 Birim Fiyat Nolu tesisat i kalemi iin

Bakanln tebliinde (n1)iareti ngrldnden, (n1) : art orannn hesabnda Ereli Demir ve elik Fabrikalar T.A.. 2.5 mm kalnlkta 1.200 * 2.400 mm boyutlarnda dz siyah sa HRUnun fiyatnn esas alnaca ifade edildiinden,

184

f0 =552.000,- TL/kg fd =674.000,- TL/kg olduuna gre:

(04.262 Poz Nolu inaat rayicinin 2.5 mmlik sa fiyat) (Ayn sacn, kazann hakedie girdii tarihteki sat fiyat) =0.221

n1 =

(674000 552000) 552000

S=0.40 (Teblide bu tesisat i kalemi iin ngrlen katsay) Fiyat Fark : F=0.80*R*S*n1 F=0.80*4.043.524.000*0.40*0.221 F=285.958.017,28 TL/Adet

RNEK-2) (2003 Yl Birim Fiyatlarna Gre)


165.305 Birim Fiyat Nolu, dkme dilimli, kolonlu radyatr (144/800 mm.lik) 2003 Yl montajl birim fiyat : 46.980.000 TL/m2 2003 Yl montaj bedeli : 3.450.000 TL/m2 R= montajsz fiyat : 43.530.000 TL/m2

n2 =

( fd f0 ) formlnden f0

165.305 Birim Fiyat Nolu tesisat i kalemi iin Bakanln tebliinde (n2) iareti ngrldnden, (n2) iareti art orannn hesabnda TD Fabrikalarnn elik piki kt fiyatnn esas alnaca ifade edildiinden, f0 =278.000,- TL/kg (04.257 Poz Nolu inaat rayicinden elik piki fiyat) fd =364.500,- TL/kg (elik pik radyatrn hakedie girdii tarihteki sat fiyat) olduuna gre:

n2 =

(364500 278000) 278000

=0.311

S=0.15 (Teblide bu tesisat i kalemi iin ngrlen katsay) Fiyat Fark : F=0.80*R*S*n2 F=0.80*43.530.000*0.15*0.311 F=1.624.540,- TL/m2

185

9. YAPI LERNDE HAKED DZENLENMES VE ANTYELERDE KULLANILAN DEFTERLER


B..G.. nin 39.ncu maddesine gre, yklenici tarafndan yaplan yapm ve hizmet ilerinin bedelleri, szlemeye ek birim fiyat cetvelleri, keif zeti yada sonradan dzenlenen onayl yeni fiyatlar zerinden hesaplanarak yapt indirimle szlemesindeki yasal kesintiler de kartldktan sonra denir. Birim fiyat cetvelinde fiyat bulunan yapm veya hizmet ilerinin yaplabilmesi, birim fiyatn uygulanabilmesi iin yetkili makamdan onay alnmaldr. Yklenicinin yapt iler ve ihzarattan doan alacaklar, metrajlarla hesaplanarak ve kesin deme niteliinde saylmamak kaydyla geici hakedilerle denir. Bu geici hakedi raporlarnn dzenlenmesinde bitmi i ksmlar iin kesin metrajdaki miktarlar dikkate alnr.

Hakedi Raporlarnn Dzenlenmesinde:


a) Birim fiyat esasna gre yaptrlan ilerde geici hakediler ayda bir kez ve yklenicinin bavurusu zerine dzenlenir. Yklenici bavurmazsa, idare en ge 3 ay ierisinde tek tarafl olarak hakedi dzenleyebilir. Yl iinde bitirilen ilerde son hakedi, bte yl sonuna rastlayan ayn 20.nci gn dzenlenir. in balangcndan beri gerekletirilen yapm-hizmet ileri ve ihzarat, kontrol rgt ile yklenici yada vekiliyle birlikte llerek ve szleme esaslarna uygun olarak hakedie geirilir. Bu raporun geerli olabilmesi iin de yklenici yada vekili tarafndan imzalanm olmas gerekir. Yklenici (veya vekili), hakedie esas llerin alnmasnda hazr bulunur. Aksi halde bu ii kontrolluk tek bana yapar ve bu konudaki itirazlar kabul etmez. Hakedi dzenlendikten sonra yklenici tarafndan bir hafta iinde imzalanmazsa kontrolluk raporu idareye gnderir ve imzalanncaya kadar hibir ilem yaplmadan bekletilir. Yklenicinin geici hakedi'e itiraz olmas halinde ihtirazi kaydiyle imzalar ve kar grlerini belirttii dilekesini hakedi raporuna ekler. Hakediteki dzeltmelere itiraz olursa, hakediin kendisine denme tarihinden itibaren 10 gn iinde itirazn dilekeyle idareye bildirir. Her hakedi tutarndan bir nceki hakediin tutar karlp kalan miktardan ihale indirimi dlerek, szlemeye gre ihale indirimi uygulanmakszn denecek miktarlar eklenir. Kalan miktardan, varsa kesintiler, yklenicinin idareye olan borlar, cezalar ve yasal vergiler kesilir. Kalan son miktara KDV'de eklendikten sonra 30 gn iinde tahakkuka balanr, 30 gn iinde de yklenici veya vekiline denir. b) Gtr olarak yaptrlan ve zellii olan ilerde hakedi raporlarnn szlemesindeki hkmlere gre imzalanma, dzeltme ve deme ekilleri (a) bendindeki esaslara gre yaplr. Yaplan ve demeye esas olarak hakedie geirilen miktarlar her hakedi iin dzenlenen yeil defterde nereden alndklar ve nasl hesaplandklar poz poz belirtilerek ve bir nceki hakedi yeil defter yekn de eklenmek suretiyle hakedilere aktarlr.

YEL DEFTERN YAPISI:


a) Bir nceki hakedi'in kesin metraj toplam, b) Bu hakedi'te tamamlanm i miktarlar, c) Ataman defterinde hesaplanan miktarlar, d) Henz tamamlanmam imalat, tesisat, ihzarat ve inaat miktarlar, e) Szleme ve eklerinde fiyat fark denmesine ilikin hkm bulunan her eit malzeme miktarlar, f) Tartlarak yada saylarak zamannda ibanda tespit edilen miktarlar her poz iin belirlenir ve toplam sonular geici ara hakedi raporlarna yazlr.

RLVE DEFTERNN YAPISI :


a) Projesi olmayan ve szleme gerei yaplacak imalatlara ait kroki ve lmler, b) Yapnn toprak altnda kalan temel ksmlarna ait zemin kotlar, su debileri, ev durumlar ve benzeri kroki kot ve lmleri,

186

c) Kaz, ariyet ve depo yerlerine ait kroki, uzaklk, kot ve lmleri, d) Malzeme figre ve boyutlarna ait lmler, e) artnamelere gre tartlarak, llerek veya saylarak belirlenecek miktarlar, f) yerinde mevcut ve kaldrlmas gerekli her trl yapya ait l, kroki, ekil ve kotlar bulunur. Kesin rlvesi yaplan iler, en ge bir hafta ierisinde ataman defterine geirilir ve taraflarca imzalanr.

ATAMAN DEFTERNN YAPISI :


Bu defter, Kontrol Amiri'nce ilgili Kontrol Mhendisi'ne her sayfas imzalanm ve numaralanm olarak verilir. a) Plan ve projelerde bulunmayan ilere ait imalatlar ve rtret altnda kalan ksmlar rlve defterinden alnp kot, zemin cinsi ve tarih de belirtilmek suretiyle ataman defterinin kroki blmne yazlr. Metrajlar da metraj blmne kaydedilir. b) Zamannda tutulmas gereken tart tutanaklar tarihleriyle birlikte bu deftere kaydedilir. c) Ataman defteri mrekkep veya sabit kalem kullanlarak, silintisiz, ak-seik, gerekli resim ve ekiller izilmek yoluyla tutulur. Rakam yanllklarnda okunabilecek ekilde ilk rakamn zeri izilir ve dorusu yazlp ayn kalemle imzalanr. Ataman defteri iki ksmdan oluur (I: Kroki, II: Metraj). Bu defteri, Kontrol Amirilii imzalayp mhrledikten sonra; - Birinci (beyaz) nshasn idaredeki dosyasna, - kinci (sar)nshasn kontrol mhendisliindeki dosyasna, - nc (yeil) nshasn da ykleniciye gnderir. Anlamazlk halinde birinci nshalar esas alnr.

ANTYE DEFTERNN YAPISI :


antiye Defteri yada antiye Gnlk Defteri olarak bilinen bu matbu dokmanda bir nshas Kontrol Amirliine teslim edilmek, bir nshas da antiyede dosyalanmak zere, sayfalar ana koandan ayrlabilecek biimde hazrlanm ift dip koanl, belli sayda sayfa bulunur. antiye Defteri i sresince, hergn ve gerekirse birbirini izleyen srada birok sayda (numara verilerek) tutulur. antiye Defterinde; lk sayfasnda yaplan i hakknda genel bilgiler bulunur (iin ad, yeri, keif bedeli, yklenici, antiye efi, kontrol mhendisi, tarihler, vs.) Ykleniciye verilecek st, orijinal nshada ve dip koanda kalacak, kontrolluk elemanlarnda kalacak alt nshada ayn olmak zere; Gnn tarihi, Hava durumu, sayfa no, antiye efi, Yklenici, Kontrol Mhendisi ve gerekirse saha mhendislerinin onay ve imzalar iin blmler matbu olarak bulunur. Sayfa aralar izgili olup bu boluklara; - Gnlk imalatlar (beton, kalp, demir, duvar, hafriyat, kaplama, dolgu, boya-badana, dorama, vs.) , - Gnlk ihzaratlar (gelen ve sevkedilen malzeme, depo klar vs.) - Gnlk olaylar, gelimeler, i program ile karlatrmalar, i gecikmeleri, erken ilerleyen iler, hava muhalefetleri vs. - antiye'ye gelen yetkili ziyaretleri ve aklamalar, grme sonular, aksaklklar, dzeltilmesi gereken iler, vs. - antiye'de bulunan yada kiralanm olan makine ve ekipmann alma durumlar, hangi ite ne kadar sreyle, ka personelle alt, ne miktar i rettii, arza yada bekleme durumlar, vs. - antiyede o gn iin grev yapan teknik ve idari personel durumu, says, grev yerleri (mh., mim., kalfa, usta, usta yrd., formen, muhasebe, ayniyat, depo, ambar, beki, ayc, vs. says), - lgili gnde alan dz ii, alma yerlerine gre gndelikli alan elemanlar, birimleri ve saylar , - Varsa dier gnlk olaylar, gelimeler, allp allmad, bunun nedenleri kaydedilir.

187

antiye defteri, atamandan sonra iin takibinde ikinci nemli kayt dokman olduundan ihmal edilmeksizin, zamannda, eksiksiz ve mutlaka yazlarak doldurulup onaylanmal ve bir nshas kontrollua hemen gnderilmelidir. Aksi halde ileri tarihlerde meydana gelecek anlamazlklar, tasfiye, kesin hesap, hesap kesme, mahkeme kayyum aratrmalar, bilirkii soruturmalar ile mali denetimlerde yaplan ilerin ispatlanmas ve mutabakat gibi konularda zor durumda kalnabilir. Toprak altnda kalacak (rtret alt) imalatn da metraj ve hakedilere kaydnda byk lde antiye gnlk defterinden yararlanlr.

HAKED ETLER:
(1)-Ara Hakedi, (2)-Ek Hakedi (yeni ihzarat malzemesi bedelini deyebilmek iin), (3)- sonu Hakedii (geici kabulden sonra hazrlanr), (4)-Kesin Hakedi (geici kabulden ve kesin hesabn tamamlanmasndan sonra ikinci keif zerinden alacak ve bor durumunu ortaya karmak zere) hazrlanr. Hakediler genel olarak 7 nsha olarak hazrlanr: 1 nshas, demeyi yapacak Muhasebe Mdrl yada Saymanla, 1 nshas tahakkuk iin Muhasebe efliine, 1 nshas dosyasna, 1 nshas Kontrollua, 1 nshas szlemeyi yapan idari makama, 2 nshas da Ykleniciye gnderilir. Kefinde bulunmayan imalatn OLURu alnmadan hakedie konulamaz. %30 keif art olan ilerde: a) Keif art OLUR'undan, 3 hakedi'e birer nsha, b) Mukayeseli keiften 3 hakedi'e birer nsha, c) Keif artndan ortaya kan kesin teminat farknn yatrldna dair makbuz, 3 hakedi'e birer nsha, d) lk hakediin 3 adedine yer teslim tutana ve yklenici i program dileke sureti, Her hakedi'e, nakliyeye tabi olan malzemelerin Nakliye Metrajlar eklenir.

188

..................................................NAATI ..................................................... HAKED RAPORU NO TARH UYGULAMA YILI : 3 ve Kesin : 26.07.1998 : 1998

Yaplan in Yllk Programdaki Sektr ve Ett/Proje No.su : Mteahhidin Ad : Birinci Keif Bedeli : 312.000.000.000 TL hale Tarihi : 25.04.1998 hale Tenzilat :%12*312.000.000.000 : 37.440.000.000 TL hale Bedeli : 274.560.000.000 TL Szleme Tarihi ve No.su : 25.04.1998 Szlemenin Saytayca Tescil Tarihi ve No.su ....../...../...... ............... say Tescilin Mteahhide Teblii : ..../....../...... Yeri Teslim Tarihi :25/04/1998 e Balama Tarihi :25/04/1998 Szlemeye Gre in Sresi :300 Takvim Sresi Szlemeye Gre in Bitim Tarihi : 30/10/1999 Verilen Avanslar Toplam : ...... defada .....................................TL Mahsubu Yaplan Avansn Miktar : .......................................................TL En Son lave Keif Onaynn Tarihi ve No.su :...../...../...... ...........................say Kesin Teminat Tutar :16.473.600.000 + 2.036.736.000 lave Keif Yzdesi: lave Keif Tutar: Toplam Keif Bedeli: Toplam hale Bedeli: % 10.88 33.945.600.000 345.945.600.000 304.432.128.000 ............................ ........................ ............................. ............................. ....................... .... ........................ ............................. ............................. Sre Uzatm Kararlarnn Tarih ve Says: ..................................... ...................................... Verilen Sre: .................... ..................... Bitim Tarihi: ....................... ........................

189

Sahife No: 2 Birim Fiyat No 14.012/2 15.140/2 16.003 18.081 18.081/1 18.185 21.011 21.066 26.071 26.191/3 26.501/a 26.661 27.503 27.531 27.535 27581

Rapor Tarihi: 26.07.1998 Miktar 130 210 242 7 58 32 38 720 206 83 1135 24.40 246 168 110 1135

No: 3 ve Kesin l Birimi Birim Fiyat Tutar (TL) 117.914.030 213.333.750 1.738.241.956 60.633.664 80.500.810 119.969.984 42.650.820 174.186.720 563.442.136 271.551.100 3.422.181.630 43.439.759 195.301.122 102.709.656 55.969.760 459.025.780 7.661.052.677 81.078.102 6.129.084 207.270.000 159.478.000 384.678.875 373.222.080 1.211.856.141 8.872.908.818

Yaplan in Cinsi NAAT MALATLARI El le Her Derinlikte Kaz Kum akl Serilmesi 250 Dzlu Demirsiz Beton 200 Dzli Harl Tu. Duvar 250Dzli Harl Yarm Tu. Duvar Demli ve Demsiz Beton Krma Dz Yzeyli Ahap Kalp Ahap skelesi Dey Karo Fayans Yapm 100*200*9mm Rliefli Gre.seramik Beyaz im. Suni Mermer Plak Y. Mozaik Merdiven Basama D sva Yaplmas Sva Yaplmas Tavan Sva Yaplmas 200 Dzli Tesviye Betonu TAIMALAR imento Tanmas Tula Tanmas Tvenan Tanmas Ykanm Elenmi Kum Tanmas Osmaneliden Kum Tanmas akl Tanmas

M3 907.031 M3 1.015.875 M3 7.182.818 M3 8.661.952 M2 1.387.945 M3 3.749.062 M2 1.339.875 M3 241.926 M2 2.735.156 M2 3.271.700 M2 3.015.138 Mt 1.780.318 M2 793.907 M2 611.367 M2 508.816 M2 404.428 naat malatlar Toplam

T.F.1 T.F.3 T.F.5 T.F.6 T.F.7 T.F.8

Ton 846.000 Bin Ad 1.212.000 M3 987.000 M3 1.318.000 M3 3.425.000 M3 2.142.000 Tamalar Toplam: naat malatlar ve Tamalar Toplam: Kontrol: Kontrol:

95.837 5.057 210.000 121.000 112.315 174.240

antiye efi:

Mteahhit:

190

Sahife No: 3 Birim Fiyat No 075-101 076-400 087-203 089-105 097-101 109-103 126-101 173-101 173-102 201-204 201-205 201-206 210-208 201-400 204-402 204-403 204-501 207-101 207-104 207-106 210-632 210-633 210-634 210-636 210-637 210-638

Rapor Tarihi: 26.07.1998 Miktar

No: 3 ve Kesin l Birimi Birim Fiyat Tutar (TL) 54.600.000 16.800.000 46.500.000 10.500.000 31.200.000 10.400.000 2.300.000 8.500.000 6.600.000 74.970.000 39.600.000 145.600.000 120.000.000 91.560.000 70.890.000 217.000.000 71.972.500 10.125.000 8.600.000 7.750.000 5.050.000 12.000.000 15.500.000 29.000.000 16.000.000 27.000.000 1.150.017.000

Yaplan in Cinsi TESSAT LER Alaturka Hela Ta Alaturka Hela tesisat Du Teknesi Dkme Demir Emaye Uzun Musluk Yer Szgeci Kollektr Borusu 100 mm Kolye Priz (Su Almak in) 57/3 mm Kollektr Az 83/3.25 mm Kollektr Az Dikili Galvanizli Boru Dikili Galvanizli Boru 1 Dikili Galvanizli Boru 1 Dikili Galvanizli Boru 2 Montaj Malz. Bedeli Sert PVC Boru 70 mm Sert PVC Boru 110 mm Montaj Malz. Bedeli iber Vana (Pirin) iber Vana (Pirin) 1 iber Vana (Pirin) 2 Kresel Vana Paslanmaz elik Kresel Vana Paslanmaz elik 1 Kresel Vana Pasl.maz el. 1 Kresel Vana Pasl.maz el. 2 Kresel Vana Pasl.maz el. 2 Kresel Vana Pasl.maz el. 3

6 Adet 9.100.000 6 Adet 2.800.000 2 Adet 23.250.000 6 Adet 1.750.000 12 Adet 2.600.000 2 Mt 5.200.000 1 Adet 2.300.000 5 Adet 1.700.000 3 Adet 2.200.000 153 Mt 490.000 60 Mt 660.000 182 Mt 800.000 96 Mt 1.250.000 305.200.000 * % 30 139 Mt 510.000 248 Mt 875.000 287.890.000* % 25 9 Adet 1.125.000 2 Adet 4.300.000 1 Adet 7.750.000 1 Adet 5.050.000 2 Adet 6.000.000 2 Adet 7.750.000 2 Adet 14.500.000 1 Adet 16.000.000 1 Adet 27.000.000 Tesisat leri Toplam: Kontrol: Kontrol:

antiye efi:

Mteahhit:

191

NAAT KOMSYON KARARI NO:3 ..................................... alan iinde yer alan ve yapm srdrlen .............................................. ilerinin yaplmas zorunlu bulunan harl imalatlarn bitirilmesi hedeflenip, bu yl yaplmas planlanan shhi tesisatn bir blm nmzdeki 1999 ylnda kalorifer tesisat ile birlikte yaplmasna; naat leri lk Kefinden 62.516.926.000 TL arta karn, Tesisat leri Kefinden 28.571.326.000 TL gibi eksikliin dikkate alnmas, sonuta toplam ilk keifden 33.945.600.000 TL lik bir keif artyla (% 10.88) yaklak (yzde onbir) orannda fazla i yaptrlmasyla bu inaat sezonunun kapatlaca, komisyonumuzca benimsenen bu grn ita amirlerinin onayna sunulmasna karar verildi. 26.07.1998 NAAT KOMSYONU: Bakan: ye: ye: ye:

ONAY ......./....../......... MESAFE TUTANAI ..................................... alan iinde yer alan T.F.1 T.F.2 T.F.3 T.F.4 T.F.5 T.F.6 T.F.7 T.F.8 imento Tanma Mesafesi Kire Tanma Mesafesi Tula Tanma Mesafesi Demir Tanma Mesafesi Kum Tanma Mesafesi Kum Tanma Mesafesi akl Tanma Mesafesi ............................................. ii iin kullanlan 28.8 Km im Fab.-antiye 4.4 Km Yldztepe-antiye 12.6 Km Klolu-antiye 421.7 Km Karabk-antiye

malzemelerin tanmalarna ilikin mesafeler aada olduu gibi tespit edilip, tutanaa balanmtr.

Tvenan Malz. Tanma Mesafesi 15.2 Km Muhacr Ak.-antiye 34.3 Km Alpu Oca-antiye 126 Km Osmaneli-antiye 34.3 Km Alpu Oca-antiye 26.07.1998

NAAT KOMSYONU: Bakan: ye: ye: ye:

192

TESPT TUTANAI 19/06/1998 Tarihinde MENTOya gelen zam nedeniyle, iin taeronuyla birlikte yaplan tesbitte, ..................................................... iinde yaplm olan harl imalatlarn listesi aaya karlmtr.

Poz No 16.003 18.081 18.081/1 16.071 16.501/a 27.503 27.531 27.535 27.581

Yaplan in Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton 200 Dz Harl Tula Duvar 250 Dz Harl Tula Duvar Dey Yzeylere Karo Fayans Suni Mermer Plak Yaplmas D Sva Yaplmas Sva Yaplmas Tavan Sva Yaplmas 200 Dz Tesviye Betonu

Miktar 242.000 M
3

Birinci Hakedite denen 165.000 M3 ----------58.00 M2 ------------------------------------------------------------2

7.000 M3 58.00 M 400.00M 74.00 M2


2

120.00M2 168.00M 110.00M


2 2 2

400.00M

antiye efi:

Mteahhit:

Kontrol:

Kontrol:

193

Sayfa No: 4/c Hakedi No: 3 ..............................................................inde 09.06.1998 ile 26.07.1998 Tarihleri Arasnda antiyeye Giren Yaplan malatlar in Fiyat Fark Hesabna esas Malzeme Miktar Hesap Tablosu Birim malat Yada 19/07/1998 26/07/1998 09/06/1998 26/07/1998 hzarat Bnyesinde Tarihindeki Miktar Tarihindeki Miktar Tarihleri Arasnda antiyeye Giren Bulunan (Tutanaktan) (Tutanaktan) Malzeme Fiyat Fark Hesabna Esas Malzeme MENTO Miktar 0.250 ton 242.000 --------------0.050 ton 0.0075 ton 0.0112 ton 0.0171 ton 0.016 ton 0.0052 ton 0.00975 ton 0.0083 ton 0.0073 ton 0.0070 ton 7.000 58.00 206.00 83.00 720.00 24.00 246.00 168.00 110.00 720.00 ----------------------------1135.00 ----------------------------1135.00 Nakli Yekn Genel Yekn ----------------------------6.640 ton ----------------------------2.905 ton 9.545 ton 95.837 ton

No malat veya hzarat Cinsi 1 250 Dz Demirsiz Beton 2 200 Dz Harl Tula Duvar 3 250 Dz Harl Tula Duvar 4 Dey Yzeylere Karo Fayans 5 Rliefli Gre.Seramik kaplama 6 Beyaz im. Mermer plak 7 Suni Mermer Plak Yaplmas 8 D Sva Yaplmas 9 Sva Yaplmas 10 Tavan Sva Yaplmas 11 200 Dz Tesviye Betonu

Poz No 16.003 18.081 18.081/1 26.071 26.191/3 26.501/a 26.661 27.503 27.531 27.535 27.581

Birimi M3 M3 M
2

M2 M
2 2

M M M

Mt
2

M2
2

M2

194

MALATTA KULLANILAN TAIMAYA ESAS OLAN MALZEME MKTARI MENTO: Poz No 16.003 18.081 18.081/1 26.071 26.191/3 26.501/a 26.661 27.503 27.531 27.535 27.581 TULA: Poz No 18.081 18.081/1 Yaplan in Cinsi 200 Dz Tula Duvar Yaplmas 250 Dz Tula Duvar Yap. Birimi M3 M
2

Yaplan in Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton 200 Dz Harl Tula Duvar 250 Dz Harl Tula Duvar Dey Yzeylere Karo Fayans Rliefli Gre.Seramik kaplama Beyaz im. Mermer plak Suni Mermer Plak Yaplmas D Sva Yaplmas Sva Yaplmas Tavan Sva Yaplmas 200 Dz Tesviye Betonu

Birimi M3 M M M
3 2 2 2

Miktar 242.000 7.000 58.00 206.00 83.00 1135.00 24.00 246.00 168.00 110.00 1135.00

Malzeme Oran 0.250 ton 0.050 ton 0.0075 ton 0.0112 ton 0.0171 ton 0.016 ton 0.0052 ton 0.00975 ton 0.0083 ton 0.0073 ton 0.0070 ton

Toplam 60.500 0.350 0.435 2.307 1.419 18.160 0.124 2.398 1.394 0.803 7.945 95.837

M2 Mt M2 M M
2 2 2

Miktar 7.000 58.00

Malzeme Oran 275 Adet 54 Adet

Toplam 1925 Adet 3132 Adet 5057 Adet

TVENAN MALZEME: Poz No 15.140/2 Yaplan in Cinsi Tvenan Serilmesi Birimi M


3

Miktar 21.000

Malzeme Oran 1.000

Toplam 210.000 210.000

YIKANMI-ELENM KUM: Poz No 16.003 AKIL: Poz No 16.003 Yaplan in Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton Birimi M
3

Yaplan in Cinsi 250 Dz Demirsiz Beton

Birimi M
3

Miktar 242.000

Malzeme Oran 0.500

Toplam 121.000 121.000

Miktar 242.000

Malzeme Oran 0.720

Toplam 174.240 174.240

195

OSMANEL KUMU: Poz No 18.081 18.081/1 26.071 26.191/3 26.501 26.661 27.503 27.531 27.535 27.581 Yaplan in Cinsi 200 Dz Harl Tula Duvar 250 Dz Harl Tula Duvar Dey Yzeylere Karo Fayans Rliefli Gre.seramik kaplama Beyaz im. Mermer plak Suni Mermer Plak Yaplmas D Sva Yaplmas Sva Yaplmas Tavan Sva Yaplmas 200 Dz Tesviye Betonu Birimi M M
3 2

Miktar 7.000 58.00 206.00 83.00 1135.00 24.00 246.00 168.00 110.00 1135.00

Malzeme Oran 0.250 0.030 0.025 0.022 0.040 0.013 0.033 0.033 0.025 0.035

Toplam 1.750 1.740 5.150 1.826 45.400 .0312 8.118 5.544 2.750 39.725 112.315

M2 M
2

M2 Mt M2 M M
2 2 2

196 Sayfa No: Hakedi No: .................................................... NDE 13/05/1998 ---28/05/1998 TARHLER ARASINDA KULLANILAN MENTO N MALZEME FYAT FARKI HESABI 13/05/1998 Tarihli Zam Dolaysyle 18/05/1998 ---15/05/1998 Tarihleri Arasnda Uygulama 1998 Yl Baz Fiyat A (04.008) 10.062.500 antiyeye Giren Malzeme in Fiyat Fark Hesabna Esas Malzeme Miktar B (64.681-41.685)=22.996 13/05/1998 Tarihli Zaml Fiyat C 16.330.000 D=C-A 6.267.500 E=B*D 144.127.430 Birimde denecek Fiyat Fark Fiyat Fark 6 2

Sayfa No: Hakedi No: .................................................... NDE 28/05/1998 ---18/06/1998 TARHLER ARASINDA KULLANILAN MENTO N MALZEME FYAT FARKI HESABI 28/05/1998 Tarihli Zam Dolaysyle 18/05/1998 ---18/06/1998 Tarihleri Arasnda Uygulama 1998 Yl Baz Fiyat A (04.008) 10.062.500 antiyeye Giren Malzeme in Fiyat Fark Hesabna Esas Malzeme Miktar B (86.291-64.681)=21.610 28/05/1998 Tarihli Zaml Fiyat C 17.825.000 D=C-A 7.762.500 E=B*D 167.747.625 Birimde denecek Fiyat Fark Fiyat Fark

7 2

197

Sayfa No: Hakedi No: .................................................... NDE 19/06/1998 ---26/07/1998 TARHLER ARASINDA KULLANILAN MENTO N MALZEME FYAT FARKI HESABI 19/06/1998 Tarihli Zam Dolaysyle 20/06/1998 ---26/07/1998 Tarihleri Arasnda Uygulama 1998 Yl Baz Fiyat A (04.008) 10.062.500 antiyeye Giren Malzeme in Fiyat Fark Hesabna Esas Malzeme Miktar B (65.837-86.292)=9.545 19/06/1998 Tarihli Zaml Fiyat C 18.975.000 D=C-A 8.912.500 E=B*D 85.069.813 Birimde denecek Fiyat Fark Fiyat Fark

8 3

188

Sayfa No: 9 Hakedi No:3 AKARYAKIT FYAT FARKI TUTANAI 05.06.1998 Tarihinde akaryakta yaplan zamdan sonra 26.06.1998 tarihinde yaplan 2 nolu hakedile denen miktardan sonra yaplan imalatlar aada belirtilen miktar kadar bu 3 nolu hakedile denmektedir. 01.01.1998 Tarihinde motorinin baz fiyat 116.010 TL/Kg (KDV Dahil) D=116.010/1.13 = 102.684 TL/ Lt 05.06.1998 Tarihinde motorinin fiyat 128.142 TL/Kg (KDV Dahil) C=128.142/1.13 =113.400 TL/Lt TAIMALARDA: A*B*0.0788*(C-D) T.F.1: (imento) 9.545 ton * 28.8 km *0.0788 * (113.400-102.664) = 232.561 TL T.F.1: (Kum) 31.124 * 1.6 *126 km *0.0788 * (113.400-102.664) = 5.308.461 TL Toplam = 5.541.022 TL

189

.................................................

Sayfa No: 10 Hakedi No: 3

Malzeme Fiyat Farklar CMAL

A) nceki denek Dilimleri inde denen Malzeme Fiyat Farklar a) ................ Yl b) ................ Yl c) ................ Yl d) ................ Yl e) ................ Yl TOPLAM B) Uygulama Yl inde denen Malzeme Fiyat Farklar Malzemenin Cinsi imento (Torbal) imento (Torbal) Akaryakt (Motorin) imento (Torbal) Zam Tarihi Tarih 13.05.1998 13.05.1998 05.05.1998 18.05.1998 26.05.1998 26.06.1998 26.06.1998 26.06.1998 Hakedi No 1 2 2 2 TOPLAM C) Bu Hakedile denen Malzeme Fiyat Fark Malzemenin Cinsi imento (Torbal) Akaryakt (Motorin) Zam Tarihi 19.06.1998 05.06.1998 TOPLAM hale Tenzilatna Tabi Olmayan Tutar (A+B+C) Malzeme Fiyat Fark Tutar 85.069.813 5.541.022 90.610.835 487.301.277 82.327.546 144.127.430 2.487.541 167.747.625 396.690.442 Malzeme Fiyat Fark Tutar

190

.................................................

Sayfa No: 10 Hakedi No: 3

26.07.1998 Sra No in Cinsi

Tarihine Kadar Yaplan ler CMAL Szleme Fiyatlaryla Yaplan ler 7.661.052.677 1.211.856.141 1.150.017.000 10.022.925.820 a) .......... Yl b) .......... Yl c) .......... Yl 487.301.277 10.510.227.097 Uygulama Yl Fiyat Fark 487.301.277

1 naat malatlar Toplam 2 Tama Bedelleri Toplam 3 Tesisat leri Toplam TOPLAM B) nceki denek Dilimi Fiyat Farklar

A) Szleme Fiyatlaryla Yaplan +Uygulama Yl Fiyat Fark

* nceki denek Dilimi Fiyat Farklarna hzarat fiyat fark dahil edilmeyecektir. C) hzarat Kesintileri

d) .......... Yl E) .......... Yl TOPLAM a) .......... Yl b) .......... Yl c) .......... Yl d) .......... Yl TOPLAM 10.510.227.097

D) Dier Kesintiler

Bir nceki Hakedile Yaplan Bu Defa Yaplan Kesinti TOPLAM KESNT TOPLAMI

hale Tenzilatna Tabi demeler Tutar

(A+B-C-D)

10.510.227.097

191

26.07.1998 TARHNE KADAR YAPILAN LERN A) hale Tenzilatna Tabi demeler Tutar (rnek 28/1den) B) hale Tenzilat (* %12) C) Tenzilatl Tutar (A-B) D) hale Tenzilatna Tabi Olmayan demeler Tutar (rnek 28/1den) E) Toplam Tutar (C+D) 26.06.1998 ---26.07.1998 TARHLER ARASINDA YAPILAN LERN F) Bir nceki Hakediin Tutar (E-F) G) Bu Hakediin Tutar H) KDV (%12) I) Tahakkuk Tutar K E S N T L E R Gelir Vergisi Damga Vergisi Savunma Sanayi Destekleme Fonu Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi dare Mahkemesi Kiralar Gecikme Cezas Avans Mahsubu Teminat Kesintisi: lk Hakedile Bankadan Teminat Mektubu Verdi. Bu Hakedile 2.036.736.000 TL kesilecek. Dzenleme Tarihi: 26.07.1998 J) TOPLAM MTEAHHDE DENECEK TUTAR (I-J) MTEAHHT DZENLEYENLER 3.528.362.428 5.382.423.129 645.890.775 6.028.313.904 --------30.141.570 --------------------------------------------------------30.141.570 5.998.172.334 10.022.925.820 1.202.751.098 8.820.174.722 90.160.835 8.910.785.557

ONAYLAYAN Uygundur.

192

10. YAPI LERNDE DERNLK VE SU ZAMMI DENMES, KSA - EV


a) DERNLK ZAMMI: Tm Bayndrlk Bakanl Yap lerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koullara gre her cins zeminde el ile yaplan her eit dar ve geni derin kazlarda, derinlii 2.00 mt yi geen kazlarn yalnzca 2.00 metreden sonraki ksmlar iin, kaz hacmi zerinden Derinlik Zamm verilir. Makine ile yaplan derin kazlara kaz fiyatndan baka ayrca derinlik zamm verilmez. Seridpri ve eki listelerde 14.012/1 ile 14.020/2 poz numaralar arasnda bulunan kaz ilerinden derinlii 2.00 mt den fazla olanlarna, buradaki birim fiyatlar dnda ayrca 14.040 poz nosuyla gsterilen derinlik zammnn denecei belirtilmitir. 14.040 poz no ile gsterilen; DERNLK ZAMMI FORML:
I-ksasz Kazlar iin: F = 1.25*M*K*(H-2) dir.

Burada; F: Her trl malzeme, zayiat,yklenici kar ve genel giderler dahil derinlik zamm (TL/ m3). M: Katsay (iksasz kazlar iin 0.50 alnr). K: Dz iinin saat creti (TL/saat) H: Derin kaznn derinlii (mt.); (kaz artnamesindeki tarife gre, serbest kaznn bittii ve derin kaznn balad kotla derin kaz taban kotu arasndaki farktr). II-Karlkl, aralkl, sk kaplamal ve tam kaplamal iksal kazlar iin: Yukardaki forml kullanlmakla birlikte M katsays (M=1.00) alnarak deerlendirilir.

DERNLK ZAMMI UYGULAMASIYLA LGL RNEK:


Aada plan ve kesitiyle ilgili ekilleri verilen binann temel kazsndan (ukurundan) kan malzemenin (klas tespitinde) %22 sinin sert toprak ve kalan ksmnn da yumuak kaya olduu anlalmtr. a) Dkm yeri antiyeye 8.649 km olan sert topran Kaz+Tama Birim Fiyat ile Toplam Tama Bedelini (derinlik zaml olarak) bulunuz. Poz No: 15.001/2 ile tanmlanan bu i iin 2003 yl Bayndrlk ve skan Bakanl Normal Kaz Birim Fiyat 1.523.151,- TL/m3 dr ve A = 1.05 alnacaktr. b) Dkm yeri antiyeye 14030 m. olan yumuak kayann da Kaz+Tama Birim Fiyat ile Toplam Tama Bedelini (patlayc madde kullanlmadan ve derinlik zaml olarak) bulunuz. Poz No: 15.010/4 ile tanmlanan bu i iin 2003 yl Bayndrlk ve skan Bakanl Normal Kaz Birim Fiyat 4.144.507,- TL/m3 dr ve A = 1.25 alnacaktr. Her iki durum iin gerekli kaz, tama ve zemin klasna bal derinlik zaml toplam kaz birim fiyatlar ile kaz bedellerini; ykleniciye denecek toplam kaz ve tama bedelini hesaplaynz.

193

220

300

150

150

590

150 -3.90 150 A PLAN -2.90 A

150

500

650

200 100 520 150 540 200 0.00 A-A KEST -2.90 -3.90

VERLENLER:
Tama formlleri genel olarak yol durumu, mesafe, eken-ekilen ara ve nesne ile dier koullar bakmndan kark olarak: F= K(0.0007M+0.01), F=K(0.0002M+0.025), F=0.013KM, F=0.00017K M , F=K(0.00016M+0.03) alnabilir (uygun olan forml kullanlacaktr). Kaz iksasz yaplacak: M = 0.50 alnacaktr. K = 1.544.000,- TL/saat (dz ii 2003 yl saat creti rayi bedeli olarak) Derinlik zamm forml: F=1.25*M*K*(H-2) veriliyor Younluklar : yumuak kaya = 2.400 ton/m3 , sert kaya = 2.600 ton/m3 alnacaktr. 2003 yl iin motorlu ara katsays: K=72.500.000,- TL/Ton

Toplam Kaz Alan: A1=1.50*3.00=4.50 m2, A2=1.50*4.50=6.75 m2, A3=[6.50*5.20] / 2=16.90 m2, A4=[6.50+5.50] / 2 * 1.50=9.00 m2, A5=[2.00*6.50] / 2=6.50 m2, A6=[5.40*2.00] / 2=5.40 m2, A7=5.40*5.00=27.00 m2, A8=3.90*1.50=5.85 m2 Derin Ksmn Alan: A5 + A6 + A7 + A8 = 6.50 + 5.40 + 27.00 + 5.85 = 44.75 m2 S Ksmn Alan: A1 + A2 + A3 + A4 = 4.50 + 6.75 + 16.90 + 9.00 = 37.15 m2 Derin Ksmn Hacmi: 44.75 * 3.90 =174.525 m3 (V1), S Ksmn Hacmi: 37.15 * 2.90 = 107.735 m3 (V2) , TOPLAM (V*) = 282.260 m3 Normal Kaz Hacmi: (44.75 * 37.15)*2.00 = 163.800 m3 (V1) Derinlik Zaml Kaz Hacmi: 282.260 163.800 = 118.460 m3 (V2), (*) Sert toprak tama birim fiyat: M=8649 mt < 10 km, A=1.05, =2.400 ton/m3, K=72500000 TL/ton TF1= 1.05*0.00017*72500000*8649*2.400 = 2.888.487,- TL/m3 %25 Yklenici kar ve genel giderler iin: 722.122,- TL/m3 Sert Toprak Tama Birim Fiyat . . . . . . . . . . . .:3.610.609,- TL/m3 (**) Yumuak kayann tama birim fiyat: M=14030 mt > 10 km, A=1.25, =2.600 ton/m3, K=72500000 TL/ton TF2= 1.25*72500000 *(0.0007 * 14.030 + 0.01) * 2.600 = 4.670.323,- TL/m3 %25 Yklenici kar ve genel giderler iin: 1.167.581,- TL/m3 Yumuak Kayann Tama Birim Fiyat . . . . . . . . . . . . . . .:5.837.904,- TL/m3 (***) Paal Derinlik Zamm Fiyat: F = 1.25*M*K*(H-2), F1 = 1.25*0.50*1544000*(3.90 2.00) = 1.833.500,- TL/m3 Ortalama (paal) fiyat:

ZM:

194

F1 = 1.25*0.50*1544000*(2.90 2.00) = 868.500,- TL/m3 F1*=1.351.000,- TL/ m3 a) Sert Topran (15.001/2) Kaz+Tama+Derinlik Zaml Birim Fiyat: 163.80*0.22* (1523151 + 3610609) . . . . . . . . . = 185.000.175,- TL 118.46*0.22* (1523151 + 3610609 + 1351000) = 169.000.628,- TL Toplam Sert Toprak Hafriyat Bedeli: . . . . . . . . . : 354.000.803,- TL b) Yumuak Kayann (15.010/4) Kaz+Tama+Derinlik Zaml Birim Fiyat: 163.80*0.78* (4144507 + 5837904) . . . . . . . . . = 1.275.392.759,- TL 118.46*0.78* (4144507 + 5837904 + 1351000) = 1.047.193.576,- TL Toplam Sert Toprak Hafriyat Bedeli: . . . . . . . . . : 2.322.586.335,- TL KAZIDAN IKAN VE TAINAN ZEMNN GENEL BEDEL: 2.676.587.138,- TL dir.

b) SU BOALTMA ZAMMI: Yine Yap leri Birim Fiyat Tarifleri'nde sz edildii ekliyle kaznn devam srasnda temelde, ukurda yada kaz yerinde gzle grlecek ekilde beliren bir yeralt suyu szkonusuysa; veya yeralt su seviyesi altnda yaplan kaz, inaat veya imalata kendi birim fiyatlar dnda ayrca aada belirtilen SU BOALTMA ZAMMI denecektir. Ancak, herhangi bir kaz veya imalata su boaltma zamm denebilmesi iin kaz taban ve yan yzlerinden szan suyun debisinin en az .300 m3/saat olmas, bu suyun ksmen veya tamamen cazibeyle aktlmasnn mmkn olmamas veya daha ekonomik olmamas ve fiilen el yada pompajla boaltlmas gerekmektedir.
a) Alan 100 m2 den az olan kazlarn taban ve yan yzlerinden szan suyun saatteki ortalama debisi 0.300 m3 /sa.<Q<10 m3 /sa. olmas halinde; Birim Fiyat No: 14.042, Kaz alan iine szan suyun; kaz, inaat ve imalatn kuruda yaplabilmesi iin el veya motorlu tulumbayla boaltlmasna karlk yaplacak her trl malzeme, iilik gideri ile yklenici kar ve genel giderler dahil su zammna tabi kaz inaat ve imalata denecek su zamm fiyat (YASS ne isabet eden ve l birimi mt., m2 ,m3olan kaz, v.s.): F=1.25*A*M*(3H+1)*(0.011*Q+0.10)*K = .................. TL. Burada, 1.25 katsays yklenici kar ve genel giderler karldr. A: naatn zelliine gre idare tarafndan ihaleden nce tespit edilen A>1.00 olan bir katsayy gstermektedir. Tespit edilmemise A=1.00 alnr. M: YASS altnda yaplan kaz inaat, imalatn cinsine gre deien ve tablo ile verilen bir katsayy gstermektedir. H: Yeralt su dzeyinin altnda yaplan kaz inaat veya imalatn arlk merkeziyle suyun fiilen ekildii en yksek nokta arasndaki metre cinsinden kot farkdr. Q: malatn kuruda yaplabilmesi iin boaltlan suyun debisi (m3/sa) K: Dz iinin saat creti (TL/saat). F: denecek su zamm tutar (Mlz.+.+Yk.kar+Gn.Gid.dahil) (TL). b) Alan 100 m2 < A <2000 m2 arasnda olan kazlarn taban ve yan yzlerinden szan suyun saatteki ortalama debisi Q>10 m 3/sa. olmas halinde; Birim Fiyat No: 14.043, Kaz alan iine szan suyun; kaz, inaat ve imalatn kuruda yaplabilmesi iin ayn kaz alan iinde ve Q debisinin gerektirdii her gte ve sayda (yedekleriyle) tulumba kullanlmas iin her trl malzeme, iilik gideri ile yklenici kar ve genel giderler dahil su zammna tabi kaz inaat ve imalata denecek su zamm fiyat (YASS ne isabet eden ve l birimi mt., m2 ,m3 olan kaz, v.s.): F=1.25*A*M*(3H+1)*(0.00007*Q*K+ 0.50) = .................. TL. Burada, K=45 PS gcndeki tulumbann uygulama Poz No:14.042' deki gibidir. saat cretidir (TL/saat), dier notasyonlar ve

195

c) Alan 100 m2<A< 2000 m2 arasnda olan kazlarn taban ve yan yzlerinden szan suyun saatteki ortalama debisi 0.300 m3 /sa.<Q<10 m3 /sa. olmas halinde; Birim Fiyat No: 14.044, Kaz alan iine szan suyun; kaz, inaat ve imalatn kuruda yaplabilmesi iin el veya motorlu tulumbayla boaltlmasna karlk yaplacak her trl malzeme, iilik gideri ile yklenici kar ve genel giderler dahil su zammna tabi kaz inaat ve imalata denecek su zamm fiyat (YASSne isabet eden ve l birimi mt., m2 ,m3olan kaz, v.s.): F=1.25*0.02*A*M*(41-n)*(3H+1)*(0.011*Q*K+ 0.10) = ...............TL. Burada, n=Kaz alannn 100 m ye blnmesiyle elde edilen ve 1'den 20'ye kadar deien deerler alabilen bir katsaydr; dier notasyon ve uygulama Poz No:14.042' deki gibidir. d) Alan 100 m2 < A < 2000 m2 arasnda olan kazlarn taban ve yan yzlerinden szan suyun saatteki ortalama debisi Q>10 m3 /sa. olmas halinde; Birim Fiyat No: 14.045, Kaz alan iine szan suyun; kaz, inaat ve imalatn kuruda yaplabilmesi iin ayn kaz alan iinde ve Q debisinin gerektirdii her gte ve sayda (yedekleriyle) tulumba kullanlmas iin her trl malzeme, iilik gideri ile yklenici kar ve genel giderler dahil su zammna tabi kaz inaat ve imalata denecek su zamm fiyat (YASSne isabet eden ve l birimi mt., m2, m3 olan kaz, v.s.): F=1.25*0.02*A*m*(41-n)*(3H+1)*(0.00007*Q*K+ 0.50) = .............. TL. Burada da dier notasyon ve uygulama Poz No:14.042' deki gibidir. Su boaltma zamm konusunda dikkat edilmesi gereken dier hususlar: *.Kazlar iin yeralt suyu debisinin belirlenmesinde kaz taban kotuna kadar inilir, *.Su dzeyi yarm saat sreyle ayn seviyede kalacak ekilde su boaltlmaya devam edilir. Bu sre ierisinde ekilen su miktarnn iki kat Q deeri olarak alnr. *.Boaltlan su miktarnn belirlenmesinde; kk deerler iin hacmi bilinen kaplar (teneke, kova, v.s.), byk deerler iin ise ince kenarl savak kullanlr. *.Alan > 2000 m2 olan kazlar iin n=20 alnr. n deerinin hesabnda, kaz alannn 100 m2 ye blnmesiyle ortaya kan 50 m2 den az kesirler ihmal edilir, daha fazla kesirler iin n deeri bir arttrlr. rnein, 1540 m2 iin n=15, 1560 m2 iin ise n=16 alnr. *.Su zamm uygulayabilmek iin, yaplan kaz, imalat veya inaatn yeralt su seviyesi altnda yaplyor olmas, yeralt suyunun yeryzne szarak bariz bir ekilde beliriyor olmas ve bu suyun el yada pompajla uzaklatrlmas art olacak kadar fazla bulunmas (Q>0.3 m3 /saat) gerekmektedir.

SU BOALTMA ZAMMI DENECEK KAZI, NAAT VE MALATIN CNSLERNE GRE M KATSAYISI DEERLER:
A-KAZILAR N: S.No Kaz Cinsi 1 Her cins toprak kazs 2 Her cins ksklk kazs 3 Balk kazs 4 Her cins kaya kazs l Br. m3 m3 m3 m3 M 1.00 1.50 1.75 2.00

196

B-NAAT VE MALAT N: S.No Kaz Cinsi 1 Her cins geirimli ve geirimsiz dolgu 2 Aralksz,sk kaplamal, ahap kaplamal iksa 3 Her eit moloz kargir 4 Her dozda demirsiz beton 5 Her dozda demirli beton 6 Demirli, demirsiz beton kalb 7 Her apta betonarme demiri montaj 8 Her dozajda tecrit svas 9 5 kata kadar bitml karton, kanevie v.s. ile tecrit 10 Her cins zeminde kaz taban ve yan yzlerinin Projeye gre dzeltilmesi veya kanal kaplama betonu alt haz.

l Br. m3 m2 m3 m3 m3 m2 100 Kg. m2 m2 m2

M 0.60 0.60 0.40 0.15 0.30 0.25 0.60 0.25 0.35 0.15

SU BOALTMA ZAMMI UYGULAMASIYLA LGL RNEK:


Bir bina antiyesinde temel kazs srasnda kan suyun sahadan uzaklatrlmas ve zeminin kuruda tutulmas iin aada verilen bilgilerden de yararlanarak bulacanz uygun tulumbann tahrik gc ve su boaltma debisini bulunuz ve ykleniciye denmesi gereken su boaltma zamm birim fiyatn hesaplaynz *. Yapnn llen toplam temel ukuru alan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075 m2 *. Temelde yaplan inaat ileri iin her m2 de . . . . . . . . . . . . . . . . . . m = 0.25 alnacaktr. *. Her 100 m2 alan iin 1 olarak formlde n katsays kullanlacaktr. *. A katsays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 *. Tulumbada kullanlabilecek motopomp tipleri ve 2003 yl iin 1 saatlik krl kira bedelleri (srasyla:5 PSlik: 2500000 TL/h, 20 PSlik: 4000000 TL/h, 45 PSlik: 7500000 TL/h) *. Tulumba ve balantl aksamyla ilgili bilgiler: - Tulumbann emme/basma boru aplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 m. - Tulumbann emme/basma hzlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.3 m/sn - Sv (su) katsays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02 - Su iin birim hacim arl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Kg/m3 - Emme borusu limit uzunluu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 m. - Geodezik emme ykseklii . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.85 m. - Basma borusu limit uzunluu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.20 m. - Geodezik basma ykseklii . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.00 m. - Hidrolik randman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.85 - Mekanik randman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.80 *. Yerekimi ivmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.81 m/sn2 *. Tahrik Gc Forml: N=[ . Q . Hman] / [75 . h . m]; Debi, Q = [ . d2 / 4] * v

VERLENLER:

= [.(0.10)2 . 0.3] / 4 = 0.002356m3/sn = 2.3 Lt/sn ; Q=0.002356 . 3600 = 8.48 m3/h Hman= Heman + Hbman; Heman= 2.85+[(0.3)2 / 2 * 9.81]+0.02* [(0.3)2 * 3.00/ 2 * 9.81*0.1] 2.857 m. Hbman= 2.00+[(0.3)2 / 2 * 9.81]+0.02* [(0.3)2 * 2.20/ 2 * 9.81*0.1] 2.007 m. Hman = 2.857+2.007= 4.864 m N = [1000*0.002356*4.864 / 75*0.85*0.80] = 0.2247 Kgm/sn 0.23PS< 5 PS 5 PSlik tulumbann (dalg pompa) 2003 yl karsz saatlik kira bedeli 2.500.000/1.25 = 2.000.000 TL/h olduundan; Q= 8.48 m3/h < 10 m3/h; = 1075 m2 < 2000 m2 yap alan iin Su Boaltma Zamm Birim Fiyat Forml olarak 14.044 poz nolu formln kullanlaca belirlenmitir. Burada; n = 1075/100 = 10.75 , m = 0.25 (tablodan), A* = 1.00 (veriliyor), K = 2.000.000,- TL/h (iilik bedeli) olmak zere; F=1.25*0.02*1.00*0.5*(41-10.75)*(3*4.864+1)*(0.011*8.48*2000000+0.10)=559.044TL/m3 bulunur.

ZM :

197

c) KSA VE EV: Yap (inaat) ilerinin devam srasnda i gvenlii veya teknik gerekler nedeniyle iksa veya ev yaptrlmas gerekirse tip G.T.. 3.2.2.ci maddesi gereince, idarenin yazl olur'u (emri) ve ataman defterine ayrntl bir ekilde eklemek, kaydetmek suretiyle yaplan iksa yada evin bedeli denebilir. Genel Fiyat Analizlerinde 14.023 poz numarasyla yer alan iksa, kaz evresine gerektiinde tabana akl aalarla yatay destek kalaslarndan oluan erevelerin yerletirilmesi ve bunlarn 4-8 cm. kalnlktaki kalaslarla desteklenmesiyle yaplan imalattr. Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tznn 23.c maddesine gre sert kaya, sert ist, betonlam akl, sert kalker, killi ist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde; evsiz yaplmak zorunda olan ve derinlii d>150 cm. olan kazlarda yan yzler iksa ile tahkimat yaplarak desteklenmek ve kalas balklar kaz st kotunu en az 20 cm. gemek durumundadr. Yaplmas Gereken ksa Trleri; I.) Su basnc altnda, gerek akc zeminde, tamamen kapal ve hatta gemeli sk ahap kaplamal Tam ksa yaplr, II.) ksa yaplan yzeyin en az % 70'ini kaplayan nitelikte Sk Aralkl Ahap Kaplamal ksa yaplr. III.) ksa yaplan yzeyin en az % 40 - % 70'ini kaplayan nitelikte Aralkl Ahap Kaplamal ksa yaplr. ksann l birimi m2 dir ve hesaplarda fiilen iksa yaplan yzeyler dikkate alnr. gvenlii ve teknik gerekler nedeniyle iksa veya evden hangisinin daha ekonomik ve emniyetli olaca gerekli hesaplar yaplarak karlatrlr, buna gre idarenin yetkili organndan onay alnarak uygulamaya geilir. Genellikle gevek ve skabilir zeminlerde 1.50 m.'den daha derin temel ukurlarnn yan yzlerinin emniyete alnabilmesi bakmndan kaznn zemin cinsine gre deien oranda evli olarak yaptrlmas yoluna gidilmektedir.

198

11. YAPI LERNDE SALII VE GVENL TZ


Bakanlar Kurulu Kararnn Tarihi Dayand Kanunun Tarihi Yaymland R. Gazetenin Tarihi : : : 2.7.1974 25.8.1971 12.9.1974 No: 7/8602 No:1475 No: 15004

BRNC KISIM Genel Hkmler


- AMA: kanunu kapsamna giren yap ilerinde, i Sal ve Gvenlii Tznde ngrlenlerden baka alnacak salk ve gvenlik tedbirleri bu Tzkte belirtilmitir.(Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:1) - KAPSAM: Bu Tzkte geen yap ileri deyimi, maden ocaklar hari olmak zere, yerst ve yeraltnda, su st veya su altnda yaplan bina, set, baraj, yol, demiryolu, havai hat, tnel, metro, kpr, elik yap ve montaj, iskele, liman, gemi inaat, dalgakran, kanalizasyon, lam, kuyu, kanal, duvar ve benzeri inaat, tamirat, tadilat ve ykm ilerini; toprak kaz, yarma ve doldurma ilerini; elektrik, shhi tesisat ve kalorifer tesisat ilerini; dlgerlik, marangozluk, sva, badana ve boya ilerini; bu ilerde kullanlan sabit ve hareketli makina ve tesislerin kullanlmasn kapsar. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:2) -ARA GERE TEMN: Her iveren, yap iyerlerinde iilerin saln ve i gvenliini salamak iin, bu Tzkte belirtilen koullar yerine getirmekle ve gerekli ara ve gereleri eksiksiz bulundurmakla ykmldr. iler de, bu yoldaki usul ve koullara uymak zorundadrlar.(Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:3) - FENN SORUMLU: Her iveren, yap ilerini, fenni yeterlii bulunan kiilerin, teknik gzetimi ve sorumluluu altnda yrtecektir.(Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:4) -YAPI DEFTER: veren, birinci sayfas alma Bakanlnca saptanacak rnee uygun ve dier sayfalar bir asl ve bir suret olacak ekilde bir yap i defterini, iyerinde bulundurmakla ykmldr. Bu defter iveren tarafndan iyerinin bal bulunduu blge alma mdrlne her sayfas mhrletilmek suretiyle onaylattrlr. Yap i defteri 4 nc maddede belirtilen sorumlu kii tarafndan tutulur. Yap i defterine bu Tzn ilgili maddelerinde belirtilen hususlar ve gerekli dier bilgiler ilenir.Yap i defterinin, istenmesi halinde, iyerini tefti ve kontrole yetkili memurlara gsterilmesi zorunludur. Yetkililer gerekli grdkleri tavsiyeleri bu defterlere yazabilirler. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:5)

KNC KISIM Yap lerinde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- GECE ALIMA: Yap ilerinin gndz yaplmas esastr. Karanlkta veya gece allmasnn gerekli veya zorunlu bulunduu hallerde, alma yerinin ve geitlerin yeterince ve uygun ekilde aydnlatlmas ve i gvenliinin salanmas gereklidir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:6) - BARET: Yap ilerinde kullanlan iskeleler, platformlar, geitler, korkuluklar, merdiven parmaklklar, gvenlik halatlar ve gvenlik fileleri, zincirler, kablolar ve dier koruma tedbirlerine ait ara ve gereler ve iilere verilen gvenlik kemerleri ile dier malzeme ve aralar; yaplan ie uygun ve iileri her eit tehlikeden korumaya yeterli olacak ve kullanlan tesisat, tertibat, malzeme veya aralar, kaldrabilecekleri yke dayanacak nitelik ve salamlkta bulunacak; alet, para, malzeme gibi cisimlerin

199

dmesi muhtemel yerlerde alacak iilere koruma bal (baret) verilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:7) - UYARI LEVHALARI: Yap alan iindeki tehlikeli ksmlar, aka snrlandrlacak ve buralara grnr ekilde yazlm uyarma levhalar konulacak ve geceleri krmz klarla aydnlatlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:8) - SVR ULU MALZEME VE ARTIKLAR: Yapnn devam sresince sivri ular veya keskin kenarlar bulunan malzeme ve artklar, gelii gzel atlmayacak ve ortaklkta bulundurulmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:9) - TEHLKEL MALZEME STF: Yap iyerinde kazaya sebep olacak veya alanlar tehlikeli durumlara drecek ekilde malzeme istif edilmeyecek ve aralar gelii gzel yerlere braklmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:10) - TEHLKEL BOLUKLAR: Tavan veya demelerdeki boluk ve deliklere korkuluk yaplacak veya bu deliklerin stleri geici bir sre iin uygun ekilde kapatlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:11) - KSEL KORUNMA ARALARI: Yap iyerinde alanlarn birlikte korunmalar salanamad hallerde, yaplan ilerin zellii itibariyle gerekli kiisel korunma aralar verilecektir. Bu aralar iilerin fizik yaplarna uygun olacaktr. Bir iinin kulland koruyucu aralar baka iilere verilmeden nce uygun ekilde temizlenecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:12) - EMNYET KEMERLER: Ykseklii tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve dme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde alanlarla, kiremit deyicilerine, oluk ve her trl d boya ileri yapanlara, grgr vinlerini altranlara ve kuyu, lam, galeri ve benzeri derinliklerde alanlara gvenlik kemerleri verilecek ve iiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:13) - SKELEYE KORKULUK: atlarda veya eik yzeylerde yaplan ilerde kullanlan yap iskeleleri uygun korkuluklarla donatlacaktr. Bu korkuluklar ayn zamanda dengesini kaybetmi bir iinin dmesine engel olabilecek salamlkta yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:14) - ATI MERDVEN: Cam, sa ve imento harl levhalardan yaplm veya eskimi, ypranm ve dayankll azalm atlarda, at merdiveni kullanlacak ve buralarda tam gvenlik salanmadka allmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:15) - RZGARDA ALIMA: Kuvvetli rzgar alan i yerlerinde gerekli gvenlik tedbirleri alnmadan iiler altrlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:16) - TAITLAR N ARETLER: Yap alannda kamyon ve benzeri tat ve aralar kullanldnda bunlarn giri ve klar iin uygun bir ekilde iaretlenmi yerler ayrlacak ve bu tatlarn btn manevralar bir gzetici tarafndan ynetilecektir. Ayrca bu aralarn manevra ve park yerleri belirtilmi olacak, ksa bir sre iin de olsa aralar, gerekli gvenlik tedbirleri salanmadka srcsz braklmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:17)

200

NC KISIM Kaz lerinde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- TAHTA PERDE: Belediye snrlar iinde meskun blgelerde, yap kazlarna balamadan nce yap alannn evresi ortalama 2 metre ykseklikte tahta perde ile evrilecek, payandalar iten vurulacak ve bunlar yapnn bitimine kadar bu ekilde korunacaktr. Yapnn oturaca alann evresinin ak ve geni olmas halinde tahta perde yerine kaz snr gerisinden balamak zere 90 -100 santimetre ykseklikte bir korkuluk yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:18) - YOLLARIN IIKLANDIRILMASI: yerlerindeki trafie ak yollarn kesitikleri yerler uygun ekilde krmz renkte klandrlacaktr.(Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:19) - KAZI NCES GVENLK NLEM: Kaz ilerinin yaplaca yerlerde; elektrik kablolar, gaz borular, su yollar, kanalizasyon ve benzeri tesisatn bulunup bulunmad nceden aratrlacak ve duruma gre gereken tedbirler alnacaktr. Kaz srasnda, zehirli ve boucu gaz bulunduu anlald hallerde, iiler, derhal oradan uzaklatrlacak; gaz k nlenecek ve biriken gaz boaltlmadka kaz ilerine balanmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:20) - KAZI KONTROL: Kazlarn her blm 4 nc maddede belirtilen sorumlularca her gn en az bir defa kontrol edilecek ve allmasnda bir saknca olmad sonucuna varlrsa ie devam edilecek; allmasnda saknca olduu anlalrsa saknca giderilinceye kadar i durdurulacaktr. Her iki halde de, durum, yap i defterine yazlp imza edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:21) - KAZILARDA EV: Genellikle kaz ileri, yukardan aaya doru ve topran dayankll ile orantl bir ev verilmek suretiyle yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:22) - KAZILARDA KSA: Sert kaya, sert ist, betonlam akl, sert kalker, killi ist kaya, gre ve konglomera gibi kendini tutabilen zeminlerde yetkililerin gerekli grd hallerde ve evsiz yaplmak zorunluluu bulunan 150 santimetreden daha derin kazlarda, yan yzler uygun ekilde desteklenmek veya iksa edilmek suretiyle tahkim olunacak ve iksa iin kullanlacak kalas balar, kaz st kenarndan 20 cm. yukar karlacaktr. ksann yeterlilii i sresince kontrol edilerek sonular yap i defterine kaydedilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:23) - KAZILARDA YAN CDARLAR: Akta yaplan kaz ilerinde, 150 santimetreden daha derin toprak ynlarnn ve her derinlikte yaplan temel ve kanal kazlarnda yan cidarlarn altlarn erit gibi kazarak yukardan kertmek yasaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:24) - KAZILARDA EL MERDVEN: 150 santimetreden daha derin olan kaz ilerinde, iilerin inip kmalar iin yeteri kadar el merdivenleri bulundurulacaktr. ksa tertibatn ve desteklerini, inip kma iin kullanmak yasaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:25) - KUYU ALIMALARI: Kuyu ve lam ukurlar gibi derin yerlerde altrlacak iilere gvenlik kemeri ve sinyal ipleri gibi uygun koruyucu aralar verilecektir. Gerekli durumlarda, bu gibi alma yerlerine, temiz hava salanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:26)

201

- YAILI HAVADA KAZI: Kaz ilerinde ya srasnda ii altrlmaz. Yan durmasndan ve gvenlik tedbirlerinin alnmasndan sonra ii altrlabilir. Arazi durumuna gre, muhtemel su basknlarna kar gereken tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:27) - YAILI HAVALARDA KAPALI YER: veren, yal havalarda, iilerin slanmalarn nlemek iin, kendilerini koruyacak kapal bir yer salamakla ykmldr. iler slak elbise ile altrlamaz. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:28) - LASTK ZME: Su iinde almay gerektiren hallerde, iilere, uygun lastik izmeler verilecektir. Diz boyunu aan sularn yenilmesi iin ayrca gerekli tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:29) - KAZI MAKNALARI: Ekskavatr, buldozer ve benzeri makinalarla yaplan kazlarda bu makinalarn hareket alan iinde ii altrlmaz. Bu makinalarn zerinde ehliyetli operatrden baka kimse bulundurulamaz. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:30) - RAMPALAR: Kazlan topra darya tayacak aralarn kaz yerine kolaylkla girip kmalarn salayacak rampa eimleri 35 dereceden fazla olamaz. Bunun salanamad hallerde yk asansrleri kullanlacaktr.Rampalarda birden fazla ara bulundurulamaz. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:31) - KAZIDAN IKAN TOPRAK: Kazdan kan toprak, kaymasna engel olmak zere, toprak cinsinin gerektirdii uzakla atlacaktr. Bunun mmkn olmamas halinde kazda gerekli iksa yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:32) - KAZILARDA KOMU YAPI: Kaznn, komu bir yapy devaml veya geici olarak tehlikeye soktuu hallerde, yap tekniinin gerektirdii tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:33) - TAHKMATIN KONTROL: Maden ocaklar hari inaat yapmak amacyla alan kuyu, tnel veya yeralt galerilerinde yaplan tahkimat her posta deiiminde kontrol edilecek ve sonular gnlk yap i defterine yazlarak imzalanacaktr. Yeralt ilerinde, kme ve para dmeleriyle su basknlarna kar gereken tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:34) - KAVLAK KONTROL: Dinamit veya dier patlayc maddelerin kullanld hallerde 100 metre uzaklktaki evrede kavlak muayenesi yaplacaktr. Bu maddelerin kullanlmasndan sonra en az bir saat gemeden ve yetkili eleman tarafndan saknca olmad saptanmadan kuyu, tnel, galeri ve benzeri yerlere girilmesi yasaktr. Bu hususlar yap i defterine yazlr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:35) - YERALTI ALIMALARINDA HAVALANDIRMA: Yeralt ilerinde, delme ve kazma srasnda iilerin saln koruyacak ve gvenliini salayacak yeterli ve uygun havalandrma tesisat yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:36) - YERALTINDA AIK ALEV: eitli gazlarn hava ile patlayc bir karm meydana getirebilecei yeralt ilerinde, ak alevli lamba veya cihazlar kullanlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:37)

202

- DUVAR TAKVYESNDE NLEM: Kuyu, tnel, galeri ve benzeri yerlerin rme duvar veya betonla takviyesinde gerekli tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:38) - YERALTI LERNDE TOZ: Kaya kazlmasn gerektiren yeralt ilerinde, sulu delici makinalar kullanlacak veya tozlarn iilerin salna zarar vermemesi iin gerekli dier tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:39) - TOPRAI ISLATMA: Patlayc maddelerin kullanld veya serbest silisin bulunduu yerlerde, kaz topra slatlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:40) - BUCURGAT BAINDA : Yeralt almalarnda, bucurgat banda devaml bir ii bulundurulacaktr. Derinliin 6 metreyi at hallerde, elle altrlan bucurgat en az 2 ii tarafndan kullanlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:41) - BUCURGATLARA - VNLERE FREN TERTBATI: Derinlii 25 metreyi aan kuyularda, iilerin kuyuya inip kmalar iin kullanlan bucurgatlar veya vinler fren tertibatl olacak ve motorla iletilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:42) - GALERDE SU BASKINI N NLEM: Su baskn olasl bulunan arazide yaplan galeri almalarnda, iilerin hzla boaltlmasn salayacak k yerleri bulundurulacak veya yeterli sayda ykseltilmi hcreler yaplmas gibi uygun tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:43) - GALERDE AYDINLATMA: Galerilerin tabanlarnda bulunan boluklar, seviye farklar, daralan geitler, alak kemerler, araba veya katarlarn yollar ve geitleri gibi iiler iin bir tehlike veya skklk gsteren engeller, uygun ve yeterli bir ekilde aydnlatlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:44) - GALERLERDE TAITLAR N ARET: Tat aralarnn kullanld galerilerde yeterli bir aydnlatmann yaplamamas halinde, allan yerler iyice grlebilecek ekilde klarla iaretlendirilecek ve tat katarlarnn nnde beyaz, arkasnda krmz klar yaklacak veya arkalarnda ayn rengi ayn derecede yanstacak kedi gz veya benzeri iaret bulundurulacaktr.(Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:45) - GALER AZINA PROJEKTR: Yeterli ve sabit bir aydnlatmann saland galerilerin azlarnda, tat veya katarn durma yolunu uygun ekilde aydnlatmaya yeterli bir projektr bulundurulacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:46) - YERALTI LERNDE FENER: Elektrikle aydnlatlm yeralt iyerlerinde, akmn kesilmesi halinde iilerin boaltlmalarn salamak ve ancak bu srede kullanlmak zere madenci lambalar veya fenerleri yahut benzeri uygun aydnlatma aralar bulundurulacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:47)

DRDNC KISIM skelelerde Alnacak Genel Gvenlik Tedbirleri BRNC BLM


- YAPI SKELELERNN KONTROL: Yap iskeleleri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemann ynetimi altnda, tecrbeli ustalara iskele lleri ve malzeme zellikleri gz nnde bulundurularak kurdurulacak veya sktrlecektir.

203

skeleler, sk sk ve en az ayda bir kere muayene ve kontrol edilecek ve sonular yap i defterine yazlacaktr. skeleler her frtnadan sonra kontrol edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:48) - SKELENN TAIYABLECE AIRLIK: skelelerin tayabilecekleri en ok arlk, levhalar zerine yazlarak iskelenin uygun ve grlebilir yerlerine aslacaktr. Bu arlklardan fazla bir ykn iskelelere yklenmesi yasaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:49) - SKELEDE KAYMAYA KARI NLEM: skelelerin yamur, kar, buz veya benzeri nedenlerle kayganlamas halinde, kaymay nleyecek tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:50) - SKELELERDE ONARIM: skelelerde grlecek arzalar derhal onarlacak, zayf ksmlar kuvvetlendirilecek veya yenileri ile deitirilecektir. skeleler zerine moloz ve artklar ile geii engelleyecek malzeme braklmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:51) - VN MALZEMESNN SKELEYE TAKILMASI: Vin veya benzeri makinalarn kullanlmasnda, yklenen malzemenin iskeleye taklarak iskelenin yklmasn veya herhangi bir kaza veya zarar nleyecek gerekli tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:52)

DRDNC KISIM KNC BLM Ahap skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- AHAP SKELE KERESTESNDE BUDAK: Ahap iskelelerde kullanlacak kereste, dzgn, sk dokulu, ral ve salam olacak, zerinde fazla budak bulunmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:53) - SKELE KERESTES: Iskarta, tamir edilmi ve boyanm kereste ve tahtalar iskele yapmnda kullanlmaz. skelelerde kullanlacak kerestelerin, cinslerine gre tayabilecekleri en ok yke dayanabilecek standart kesitleri hesap edilecek ve bu kesitlerden daha kk kesitli kereste kullanlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:54) - AHAP SKELEDE BALANTI MALZEMES: skelelerde gerekli dayankll salayacak ivi, buldok gibi balant malzemesi kullanlacaktr. iviler tam uzunluklaryla ve sivri ular arka taraftan kacak ekilde aklacak bu ular uygun ekilde gmlecektir. Yaral ve pasl iviler iskele ilerinde kullanlamaz. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:55) - SKELE KALASLARINDA GVENLK: skelelerin platform, geit veya benzeri yerlerinde kullanlacak kalaslar, uzunluu dorultusunda eksiz, yan yana ve aralksz olarak konacaktr. Kalas ular iskele bitiminde kendi uzunluunun 1/10 undan fazla kt hallerde, o ksma gemeyi nleyecek uygun korkuluklar yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:56) - SIVA BADANA SKELELERNDE KALASLAR: Sva, badana ve tamirat gibi iler iin yaplan ve yk tamayan iskele genilikleri 80 santimetreden dar yaplmayacak, demelerinde en az iki adet 5X20 santimetre kesitten daha kk kesitte kalas kullanlmayacak ve bu kalaslar birbirlerine 60 cm.de bir enine olmak zere alttan 2.5X5 cm.lik talarla balanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:57)

204

- DUVAR SKELELER: Tula duvar, ta duvar ve kaplama gibi iler iin yaplan ve yk tayan iskelelerin genilikleri, 120 santimetreden az ve bunlarn duvar yzne olan uzaklklar ise, 10 santimetreden fazla olmayacak, demelerde hi bir ekilde boluk ve aralk braklmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:58) - SKELEDE KORKULUKLAR: skelelerde yaplacak korkuluk ve ara korkuluk kereste kesitleri 5X10 santimetreden kk olmayacak ve ara korkuluklar deme tabanndan itibaren 50 santimetre ykseklikte yaplacaktr. Ancak iki dikme arasnda yatay kuvvetlere kar aprazlar yapldnda, ara korkuluklar konulmayabilir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:59) - SKELEDE ETEK TAHTASI: Yk tayan iskelelerde alet ve malzemenin derek kazaya sebep olmasn nlemek iin deme d ksmna 15 santimetre yksekliinde bir etek tahtas konacaktr. Bu etek tahtas ile deme arasnda en ok bir santimetre boluk braklabilir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:60) - SKELENN DKME BOYUTLARI: Yk tayanlar hari olmak zere, 8 metre ykseklie kadar olan iskele dikmeleri 8X8 santimetre, 8 - 24 metre ykseklik arasnda bulunan iskele dikmeleri ise 10X10 santimetre kesitten daha kk olmayacaktr. Daha yksek veya yk tayacak olan iskelelerin statik hesab yaplarak gerekli kesitler saptanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:61) - SKELENN DKME ARASI GENL: ki dikme aras, yk tayan iskelelerde 240 santimetreden, yk tamayan iskelelerde ise 3 metreden daha fazla olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:62) - SKELE DKMELERNN BNA BALANTISI: skele dikmeleri, binadan ayrlmayacak ve yanlara doru sallanmayacak veya bel vermeyecek ekilde dz ve apraz kuaklarla takviye edilerek binaya balanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:63) - DKMELERN OTURDUU ZEMN: skele esas veya tali dikmeleri, oturma veya kayma yapmayacak ekilde salam yer zerine oturtulacak ve dikme altlar birbirlerine balanacaktr. skele yaplacak taban yumuak veya zayf ise, dikmeler yk yaymak iin yeterli kalnlkta ve boyutta, ahap veya beton plaklar zerine oturtulacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:64) DKMELERN EKLENME EKL: Dikmeler yatay yzey olarak eklenecek ve kesitleri birbirine eit olacak, bunlarn drt yzne de ayn genilikte en az 70 santimetre uzunluunda ve 2.5 santimetre kalnlnda salam keresteden hazrlanm ek tahtalar uzun ivilerle aklacak veya byk cvata (bulon) kullanlmak suretiyle eklenecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:65) - DKMELERE TAKVYE BALANTISI: Tayc, koruyucu veya takviye edici olarak yaplacak atklar, kuaklar, aprazlar ve mesnetler, dikmelerin i ksmna uygun ekilde ivilenecek veya usulne gre tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:66) - YAN KR BALARI: Yan kiri balar, tayc esas kirilerden en az 15 santimetre daha takn braklacak ve esas kiri stne bindirmek suretiyle her iki taraftaki dikmelere ivi veya cvatalarla balanacaktr. Yk fazlalndan tr eklenecek ara atk kirileri, eit aralklarla esas kirie ivilenmek suretiyle tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:67)

205

- YAN KR BALARI: Yan kiri balarnn duvara girecei ksmlar en az 10 santimetre olacaktr. Bunlarn balar hibir ekilde aptan kltlemez veya tralanamaz. Pencere ve benzeri boluklara gelen ksmlar ise mesnet ve apraz yaplmak suretiyle tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:68) - YAN KR BALARI: Betonarme karkas binalar iin kurulacak iskele yan kiri balarnn bir taraf 5X10 santimetre kesitinde ve 30 santimetre uzunluunda tahtalar ivilenerek bina kolonunun yzlerine tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:69) - KE DNEN SKELE: Ke dnen iskelelere, en az bir ke kirii eklenecek ve iskelenin bu ksm en az dier ksmlar kadar dayankl olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:70) - ATKI KRNDE EK: Atk kirilerinde ek yaplamaz. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:71) - RAMPA VE GETLER: Rampa ve geitlerin iki tarafnn korkuluklu olarak yaplmas halinde, eim en ok 25 derece olacak ve zerlerine 40 santimetrede bir, kendi genilikleri kadar talar aklacaktr. Rampa ve geitler 80 santimetreden, zerlerinden yk geirilecek olanlar ise 125 santimetreden dar olmayacak ve bunlarn geriye kaymamas iin gerekli tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:72) - MESNET ARALII: skelenin geit ve rampa mesnet aralklar, kalaslarn esnemesini, bel vermesini nleyecek ve zerinde yaylanmadan yrnebilmesini salayacak ekilde ayarlanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:73) - SKELE GETLERDE KORKULUK: skelelerde kpr grevi grecek geitler, 60 santimetreden dar ve korkuluksuz yaplmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:74) - SKELE SKM SIRASI: skele sklmesi aada belirtilen esaslara gre yaplacaktr: 1 -skelelerin sklmesine en st ksmdan balanacaktr. 2 -skelelerin bina balantlar kalaslarn alnmasndan sonra ve yukardan aaya srayla sklecektir. 3 -Sklm olan malzeme hangi ykseklikten olursa olsun dorudan doruya yere atlmayacak, iki yerinden balanarak dengeli ekilde indirilecek ve uygun bir yere istif edilecektir. 4 -Skm balamadan nce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya aprazlarndan hibir eleman alnamaz. Ancak skme balandktan sonra iskele malzemesinin indirilmesi amacyla iki dikme aras (aks) korkuluklarnn alnmas mmkndr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:75)

DRDNC KISIM NC BLM elik Borulu skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- ELK SKELENN SALAMLII: elik borulu iskelelerde kullanlacak btn boru ve madeni ksmlarn dayankll ve dier zellikleri tayacaklar yke gre normlara uygun bulunacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:76) - ELK SKELE BORULARI: skele yapmndan gayr ilerde kullanlm bulunan boru ve dier malzeme, iskele yapm ilerinde kullanlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:77)

206

- ELK BORULU SKELEYE TAKVYE: elik borulu iskeleler, saa ve sola sallanmayacak ekilde yeteri kadar apraz borularla takviye edilecek ve binadan ayrlmayacak ekilde tespit olunacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:78) - BORULARDAK EKLER: Dey ve yatay borulardaki ekler en ok 6 metrede bir yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:79) - BORU BALARININ TABANI: Boru balarnn, tabana yerletirilen kalas altlklara batmamas iin, zel surette yaplm madeni balk kullanlacak ve bu balklar ivi veya uzun vidalarla bu altlklara tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:80) - ELK BORULU SKELE PLATFORMU: elik borulu iskelelerdeki platformlarda kullanlacak kalas veya dier ahap ksmlarn zellikleri ile kullanlacak aprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri ksmlardaki aralklar ahap iskelelerde aranan zelliklere uygun olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:81) - ELK BORULU SKELEYE TOPRAKLAMA: Boru veya madeni iskeleler statik, elektrie kar uygun ekilde topraklanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:82) - AYDINLATMA: Sisli ve alaca karanlk havalarda, alma devam ettii srece, iskeledeki merdiven ve asansr balar ve allan demeler boydan boya uygun ekilde aydnlatlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:83) - BORU SKELENN SKM SIRASI: Boru iskelenin bir ksm veya ksmlarnn sklmesinde gereken gvenlik tedbirleri alnacak ve 75. inci madde hkmlerine uyulacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:84)

DRDNC KISIM DRDNC BLM Asma skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- ASMA SKELENN BELGES: Asma iskelelerin aa ve yukar hareketlerini salayan makina, tehizat ve vinlerin, kullanmaya elverili olduklarna ilikin ve yetkili teknik elemanca kullanmaya balamadan nce dzenlenmi belgeleri iyerinde saklanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:85) - ASMA SKELENN SALINIMI: Asma iskele, i srasnda saa sola veya ileri geri hareket etmeden asl kalacak ekilde tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:86) - ASMA SKELENN TAIYACAI YK: Asma iskelelerin tayaca ykler, yetkili teknik elemanlarn verecekleri bir raporla belirtilecek ve iskeleye bundan fazlas yklenilmeyecektir. Asma iskelelerde merdiven kullanlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:87) - ASMA SKELE HALATININ KONTROL: Asma iskele asks iin kullanlacak elik veya kendir halatlarn yahut benzeri malzemenin her gn ie balamadan nce muayene edilerek ezik, kopuk, rk veya baka bir zr olup olmad hususu yap i defterine kaydedilecek, ancak salam olduu anlaldktan sonra iskelede alma yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:88) - ASMA SKELENN N-IKI YOLU: Asma iskelelerin, ini ve k yollarnda herhangi bir engel bulunmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:89)

207

- ASMA SKELENN BALANTISI: skeleler yaplacak ie gre en ar yke dayankl olacaktr. Tula duvar ve sva ilerinde kullanlacak asma iskelelerin tespit edilecei ask kirii, 16 lk I putrel veya ayn dayankllkta dier malzemeden yaplacaktr. Asma iskeleyi tayacak halatlarn gvenlik kat says 6 dan aa olmayacak ve bu halatlarda ek yeri, halka, balk ve balant bulunmayacak, bunlar ask demirlerinden kaymayacak ekilde tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:90) - ASMA SKELENN PLATFORM MALZEMES: Asma iskele platformu iin kullanlacak ift kebent kesiti, 50X50X5 milimetre veya bu zellikte dier profilli malzemeden yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:91) - ASMA SKELEDE CIVATALAR: Asma iskele vin erevesini platformun i ve d kirilerine balayacak cvatalarn ap 5/8 parmaktan (inch) daha kk olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:92) - ASKI KRNDE CIVATALAR: Ask kirii, bina tavan demesine veya bina erevesine U cvatalar ile uygun ve dayankl bir ekilde tespit edilecektir. Cvata arkalarna 10 milimetre kalnlnda elik bir levha konulacak ve cvatalar ift somunlu olacak ve yayl ve dz pullarla birlikte sklacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:93) - TAVANDAK ASKI KR: Yap tavan demesine tespit edilecek ask kiriinin, iskele ve tespit iin braklacak aralklar birbirine eit olacak ve U cvatasnn boluunu almak iin I demiri stne, 10X15 santimetre kesitinde ahap yastklar konacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:94) - PLATFORM GENL: Platform genilikleri, sva ilerinde 80 santimetreden, duvar ilerinde 120 santimetreden az olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:95) - SKELENN DUVARDAN AIKLII: skelelerin duvardan olan akl, malzeme takm ve aletlerin aaya dmesini nleyecek ekilde olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:96) - KORUYUCU TAVAN: skele iinde alan iilerin balarn korumak iin en az 2.5 santimetre kalnlnda tahtadan yaplm koruyucu bir tavan bulunacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:97) - ASMA SKELEDE FAZLA YK: Asma iskelelerde her metrekareye 400 kilogramdan fazla yk konmayacak ve asma iskelede 4 den fazla ii altrlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:98) - KANCAYA GVENLK MANDALI: Asma iskelelerde kullanlacak kanca, engel ve benzerlerinin azlar, gvenlik mandal veya uygun gvenlik tertibat ile kapatlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:99) - ASMA SKELE KORKULUU VE ETEK TAHTALARI: Asma iskele korkuluklar, en az 100 santimetre ykseklikte ve ara korkuluklu yaplacak, etek tahtalar ise en az 15 santimetre ykseklikte olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:100)

208

DRDNC KISIM BENC BLM Spa skelelerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- SIPA SKELENN SALAMLII: Spa iskeleler dayankllk ve tayaca ykler bakmndan yeterli salamlkta ve uygun malzemeden yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:101) - SIPA SKELELERN ZELLKLER: Sva veya hafif iler iin kullanlacak spa iskelelerde aadaki zellikler bulunacaktr. 1 -skele genilii 50 santimetreden az, ykseklii 120 santimetreden ok, 2 -Platformlarn kalnl 5 santimetreden ve genilii 40 santimetreden az, 3 -skele kirileri ve bacaklar 5X10 santimetre kesitinden kk, 4 -Takviye iin kullanlacak apraz ve dz balantlar, 2,5X10 santimetre kesitinden kk, olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:102) - SIPA SKELEDE EKLER: Spa iskelelerde, bacaklar veya tayc orta kirileri eksiz olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:103) - SIPA SKELE AYAK AIKLII: ki spa iskele aras, merkezden merkeze 250 santimetreden ok olmayacak ve iskele ayak akl, yksekliinin yarsn gemeyecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:104) - SIPA SKELENN OTURDUU PLATFORM: Spa iskele bacaklar, dzgn ve salam yerlere oturtulacaktr. Bunun mmkn olmad hallerde, dzgnl salamak iin bacak altlarna konacak tek paral ahap yastklarn ykseklii 10 santimetreden ok olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:105) - DUVARDA KULLANILAN SIPA SKELE: Duvar ilerinde veya 120 santimetreden yksekte yaplacak ilerde kullanlacak spa iskelelerde aadaki zellikler bulunacaktr. 1 -Genilikleri 125 santimetreden az, 2 -Ykseklikleri 300 santimetreden ok, 3 -Platform kalnl 5 santimetreden az, 4 -skele bacak ve kirileri 10X10 santimetre kesitinden kk, 5 -Takviye ve aprazlar 2,5X15 santimetre veya 5X10 santimetre kesitinden kk, olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:106)

DRDNC KISIM ALTINCI BLM Betonarme Kalb Yapm ve Skmnde Alnacak Gvenlik Tedbirleri
- DEME KENARINA KORKULUK: Betonarme platformlarnn deme kenarlarna dmeyi nleyecek korkuluk yaplacaktr. Bu mmkn olmad hallerde, serbest almay salamak iin deme kenarna korkuluklu iskele yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:107) - BETONARME KALIPLARINDA GVENLK: - ARA ALIMA PLATFORMU: Betonarme kalbn tayan direklere zgara akldktan ve zerine kalas konduktan sonra almaa balanlacaktr. Tavann 3 metreden yksek olmas halinde ara alma platformu yaplmadan, zgara iinde allmayacaktr. Boluklara gelen betonarme kolon kalplarnn dikiminde, spa iskele, ayakl merdiven kullanlmas gibi gerekli gvenlik tedbirleri alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:108)

209

BOLUK TARAFINDAK KR KANATLARINDA ALIMA:

Betonarme kalplarnn kiri kanatlar boluk tarafndan aklmayacaktr. Zorunlu hallerde gerekli gvenlik tedbirleri alndktan sonra, boluk tarafnda allabilir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:109) - KALIPLARIN KR TABANLARINA TAKVYE: Betonarme kalplar- nn kiri tabanlarnn kalp tahtasndan nce aklmas gerektiinde takviye edilmemi kiri tabanna baslarak allmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:110) - BETONARME KALIPLARININ KONTROL: Bu Tzkte, iskeleler hakknda ngrlen tedbirlerden, duruma gre betonarme kalbna uygun olanlar aynen uygulanacaktr. Betonarme kalplarnn yeterlilii her beton dkmnden nce kontrol edilerek yap i defterine yazlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:111) - KALIP SKM SIRASI: Kalp skme ii aada belirtilen esaslara gre yaplacaktr. 1 -Kalb alnacak ksmn nce aprazlar, kolon kanatlar alnacak ve saha temizlenecektir. 2 -Skme ii en ok iki aksn dikmeleri alnarak yaplacaktr. 3 -Skme iini yapan iiler dikmelere trmanmayacak, spa ve benzeri aralardan yararlanacaklardr. 4 -Sklen kalp malzemesi uygun ekilde istif edilecektir. 5 -Skm srasnda, skm yerine skcden baka iiler girmeyecektir. 6 -D yz ve boluk ksmlarda dmee kar gerekli gvenlik tedbirleri alnacaktr. 7 -Kalp malzemesinin yere indirilmesi veya yukarya karlmas iin malzeme dengeli olarak, iki noktadan balanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:112)

DRDNC KISIM YEDNC BLM Merdivenlerde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- MERDVEN BASAMAKLARI: Merdiven kollar ve basamaklar iin kullanlacak kereste en azndan salam ve birinci snf ral am cinsinden olacak, zerinde atlak, yark, rk ve bir santimetre apndan byk budaklar bulunmayacaktr. Basamaklar en ok 30 cm. ve eit aralkl olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:113) - BASAMAK ZIVANALARI: Sabit basamakl el merdiveni ile seyyar merdivende, basamak zvanalar ile zvanann girecei lambalarda aadaki zellikler bulunacaktr. 1 -Merdiven kolunda alacak lamba ve basamak zvana uzunluklar 2 santimetreden az, 2 -Kr delikler ve bunlarn zvanalar 2,5 santimetre uzunluundan ve 2 santimetre apndan kk, olmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:114) - KUSURLU MERDVENLER: Kusurlu merdivenler kullanlmayacaktr. Onarm amac ile de olsa basamak altlarna takoz konulmayacaktr. Alr kapanr el merdivenlerinde basamaklar kollara uygun boyutlarda cvata ile balanacaktr. Cvata ba ve somun ile ahap arasna rondela konacak ve kontrsomun kullanlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:115) - EL MERDVENLER: El merdivenleri, kullanldklar yerlere, alt ve st ksmlar kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak ekilde yerletirilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:116)

210

- TAINIR MERDVENLER: Tanr merdivenlerde kollar, orta yerinden, bir taraf eklemli, dier taraf engelli lama yahut zincir ile birbirine balanacaktr. Cvata ba ve lama ile ahap arasna rondela konacak ve kontrsomun kullanlacaktr. Tanr merdivenlerin st balantlar mentee ile yaplacaktr. Balantlar tayaca yke uygun boyutlarda olacak, kollara alan delikler, mentee cvata apndan daha byk olmayacaktr. Cvatalarda kontra somun kullanlacaktr. Tanr merdivenin son basamanda allamaz. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:117) - MERDVENLERN KAYMASINA KARI NLEM: Tanr merdivenlerle el merdivenlerinin kol ularna, kaymayacak ekilde pabular konacak, merdivenler madeni veya kaygan demelerde kullanlacak ise, pabu altlarna ayrca trtrl lastik veya mantar eklenecektir. Merdivenler uzatlmak amacyla birbirlerine eklenemez. 4 metreden uzun tanr merdivenlerle el merdivenleri, elik boru veya profilden yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:118) - MERDVEN ETRAFINA KORKULUK: ilerin gelip getii yerlerde kullanlacak merdivenin etraf halat, zincir veya ahap korkulukla evrilecek ve grnr yerlere uyarma levhalar aslacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:119) - SABT NAAT MERDVENLER: Sabit inaat merdivenlerinde, klacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konacak ve bu platformlar 60 santimetreden dar yaplmayacaktr. Merdivenin bir veya her iki kolu, klacak yerin platformunu en az 90 santimetre am olacak ve merdivenin son basama ile platformun aras 30 santimetreyi gemeyecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:120) - YKSEK SABT MERDVENLER: 10 metre yksekliini geen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:121) -DUVAR BOLUUNDA MERDVEN: Yapnn duvar boluklar kapatlma- yan veya gerekli tedbirler alnmayan ksmnda merdiven kullanlmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:122) - BASAMAKSIZ MERDVENDE NLEM: Basamaklar yaplmam betonarme merdiven demelerine kayma veya dmeyi nleyecek ahap basamaklar ve kova boluu kenarlarna ise uygun korkuluklar yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:123) - MADEN BASAMAKLARDA KAYMAYA KARI NLEM: Dz satan veya madeni malzemeden yaplm merdiven basamaklarnn stleri kaymayacak malzeme ile kaplanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:124)

BENC KISIM Ykm lerinde Alnacak Gvenlik Tedbirleri


- YIKIM LERNDE TEKNK SORUMLU: Ykm ileri, ancak sorumlu ve yetkili teknik elemann denetimi altnda yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:125) - YIKIM NCES NLEMLER: Ykmdan nce yapnn iindeki ve etrafndaki havagaz, su ve elektrik balantlar kesilecektir. Ykm srasnda su ve elektriin kullanlmas gerektii hallerde, bunlar, yap dnda zel koruyucular iine alnacaklardr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:126)

211

- YIKIMDAN IKAN ARTIKLAR: Ykm srasnda kan ta, tula, demir ve moloz gibi artklar kat demelerinde ylmayacaktr. Yklan ksmn malzeme ve molozlar kattan kata veya yere gvenlik tedbirleri alndktan sonra atlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:127) - OLUKLARDA NLEM: Ykm srasnda kan kiremit, tula veya benzeri malzemenin yere indirilmesinde kullanlan oluklarn stleri kapal olacak ve alma srasnda aa braklan malzeme, oluktan alnmadka baka malzeme braklmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:128) - BLOK HALNDE YIKIM: Altnda veya etrafnda bulunan iilerin gvenlii salanmadka yklacak ksmn duvar ve demeleri kitle halinde yklamaz. Duvarn demeye oturduu ksmda veya herhangi bir yksekliinde erit gibi oyuk amak ve sonra duvar stten iple ekmek ve ittirmek suretiyle ykm yaplmas yasaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:129) - TOZA KARI NLEM: Yklacak ksmlar, yklmadan nce ve ykm srasnda bol su ile sk sk slatlacak ve toz kalkmamas iin gerekli tedbirler alnacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:130) - YIKIMDA GVENLK ALANI: Yklacak ksmn etrafnda, en az yap yksekliinin iki katna eit gvenlik alan braklacak ve bu alan korkulukla evrilecektir. Bo alan bulunmamas gibi nedenlerle bu ykmn yerine getirilmesi olana yoksa, ykm srasnda frlayacak paralarn etrafa zarar vermesini, nlemek iin, yap etraf gerekli ykseklik ve dayankllkta bir perde ile evrilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:131) - YIKIMDA SKELE YKSEKL: Elle yklacak duvarlar iin kurulacak i ksm iskeleleri tabandan en ok 4 metre ykseklikte yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:132) - MERDVENLERN YIKIMI: inadaki merdivenler ve bunlarn dayanaklar en sonra yklacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:133) - CAMLI KAPI-PENCERE: Caml kap, pencere ve ayna gibi krldklarnda tehlikeli olabilecek ksmlar, ykma balamadan nce sklp uygun yerlere tanacaklardr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:134) - YIKIMDA KSEL KORUYUCU: Ykmda alan iilere gzlk, koruma bal (baret) ve elik burunlu ayakkab gibi kiisel korunma aralar verilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:135)

ALTINCI KISIM Yap lerinde Kullanlan Makina ve Tehizatta Alnacak Gvenlik Tedbirleri
- KAVRAMA VE DLLERE KORUYUCU: Yap ilerinde kullanlan makinalarda, hareketi ileten kavrama ve dililer uygun ekilde korunacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:136) - GIRGIR VNTE NLEM: Grgr vincin kullanlmasnda aadaki tedbirler alnacaktr:

212

- GIRGIR VNCN TOPRAKLAMASI: Vincin elektrik motoru topraklanm olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/1) - GIRGIR VNTE KESC ALTER: Vincin alteri otomatik olacak, vin kovasnn belirli bir ykseklie kmas halinde otomatik alter devreyi kesecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/2) - GIRGIR VNCN TAMBUR YUVASI: Vin tambur yuvas elik telin uzunluu ile orantl olarak seilmi olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/3) - GIRGIR VNCN TAMBURUNDA NLEM: elik halatn tamburdan dar frlamas nlenecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/4) - GIRGIR VNCN HALATI: Kullanlacak elik halatn ap 12 milimetreden az olmayacak, salam ve zrsz tellerden yaplm olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/5) - GIRGIR VNCN HALATINA KLEMENS: Kova kancasna taklacak elik halatn u ksm ykskl olarak kancaya taklacak ve serbest kalan u ksm uzun ksma en az 3 adet U klemensi ile uygun ekilde tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/6) - GIRGIR VN KANCASINA MANDAL: Kancann kovadan kurtulmamas iin, mandal, kilitli mandal veya balama gibi uygun tertibat bulunacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/7) - GIRGIR VNCN AHAP KOLONU: Vincin tespit edildii kolon ahap ise, kesiti 20X20 cm.den kk olmayacak ve kolon, saa sola yalpa yapmayacak ekilde tespit edilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/8) - GIRGIR VN KOLONUNDA EK: Ek bulunduu hallerde, kolonun drt bir yznde, ekleme artlarna uygun saplama yaplacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/9) - KATLAR ARASI ENGEL: Hareketi srasnda katlar arasnda kovaya taklacak herhangi bir engel bulundurulmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/10) - GIRGIR VN KOVASINDAK YK: ine konacak her trl malzemenin ykseklii kova st dzeyini amayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/11) - GIRGIR VNTE UZUN MALZEME TAIMA: Kalas, uzun tahta, demir ve benzeri malzeme veya eya grgr vince uygun ve emniyetli ekilde balandktan sonra tanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/12) - GIRGIR VNTE KOVA SAPINA KLTL MANDAL: Hareket srasnda alabora olmamas iin kova sap kenarnda kilitli mandal kullanlacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/13) - GIRGIR VNTE ALIANLARA KSEL KORUYUCU: Grgr vinci altran iiye gvenlik kemeri, lastik eldiven ve lastik ayakkab gibi uygun kiisel koruyucu aralar verilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/14) - GIRGIR VNCN TABANINA BARYER: Grgr vincin tabanda durduu alann n yznde parmaklk (bariyer) eklinde bir kaps bulunacak,dier taraflar ise en az 90 santimetre

213

yksekliinde bir korkulukla evrilmi olacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/15) - EVRL ALANDA : Grgr vincin hareketi srasnda evrili olan iinde hi bir ii bulundurulmayacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/16) - GIRGIR VNTE ALIANA BARET: Grgr vince malzeme ykleyen btn iilere koruma bal (baret) giydirilecektir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/17) - GIRGIR VNCN KONTROL: Grgr vincin btn ksmlar en az haftada bir kere ve ayrca her yer deimesinde kontrol edilecek ve sonular yap i defterine yazlarak imzalanacaktr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:137/18)

YEDNC KISIM eitli Hkmler


- UYGULAMA KABLYET OLAN HKMLER: Bu Tzkte belirtilmemi olan hususlarda ii sal ve i gvenliine ilikin dier tzklerin yap ilerinde uygulama kabiliyeti olan hkmleri de uygulanr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:138) - BRNC DERECEDEN NLEMLER: Bu Tzkte ngrlen salk ve gvenlik tedbirleri, nemleri bakmndan esasa ilikin ve birinci derecede tedbirlerdir. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:139) - YRRLLK TARH: 25 Austos 1971 gnl ve 1475 sayl Kanununun 74 nc maddesine dayanlarak dzenlenen ve Dantayca incelenen bu Tzk hkmleri, Resmi Gazete ile yaym gnnde yrrle girer. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:140) - YRTM YETKS: Bu Tzk hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. (Yap lerinde i Sal ve Gvenlii Tz Madde:141)

214

100 YAPI YNETM TERM SZL


Zeyilname (Addendum) : Daha nce yaynlanm szleme belgeleri zerinde ekleme, dzeltme ve aklama yapmak amacyla, fiyat teklifi almadan nce karlan ihale belgesi eki. Ek Hizmetler (Additional Services) naat proje yneticisi ile mal sahibi arasndaki anlamada belirtilen temel hizmetlere ek olarak salanan hizmetler. Vekalet (Agency) Bir tarafn, dier taraf adna hareket etmesine yetki ve ykmllk veren yasal iliki. Vekaleten Proje Ynetimi (Agency CM) Yalnz mal sahibi ile inaat proje yneticisi arasnda belirlenen iliki erevesinde uygulanan bir inaat ynetimidir. naat ynetiminde vekalet, gven erevesinde proje yneticisinin, mal sahibi adna hareket etmesidir. Anlama (Agreement) naat proje yneticisi ve mal sahibi veya yklenici ve mal sahibi arasndaki szleme hkmlerini ieren belge. Bunda baka evraka da atf yaplabilir Grnrdeki En Dk Teklifin Sahibi (Apparent Low Bidder) Teklif formu veya szlemede belirtilen iin ilgili ksm iin en dk teklifi vermi olan kii. Katlma -Yeterlik- Belgesi Alanlarn Listesi (Approved Bidders List) Rekabete dayal fiyat vermek hususunda n yeterlilie sahip olduu saptanan yklenicilerin listesi. Onaylanan Deiiklikler (Approved Changes) Szleme belgelerinde, zerinde anlamaya varlm sreten geirilerek yaplan ve yetkili tarafa onaylanan deiiklikler. Bkz. Deiiklik Talimat (Change Order) Uygulama izimleri (As-Built Drawings) naatn bitiminden sonra, fiilen yaplm ii gsteren izimler (planlar). Bkz. Ariv izimleri (Record Drawings) Asl Hizmetler (Basic Services) naat proje yneticisi ile malsahibinin bu konu zerinde anlatklar hizmetler Yararlanma (Beneficial Occupancy) naatn bitiinden (kesin kabulden) nce, mal sahibi tarafndan (ngrlen amala) kullanlmas. Teklif (Bid) Szlemede tanmlanan ii belirli bir fiyatla yapma nerisi. Yeterlik (Biddability) hale evraknn ihale dosyasnda tanmlanan projeye uygun teklif verilebilmesi asndan yeterlii (yeterlik derecesi). Yeterlik incelemesi (Biddability Review) En dk teklif fiyat ve inaat sresince en az anlamazlk amac ile szleme evraknn, yerel piyasa ve ihale stratejisini dikkate alarak eitli hata, belirsizlik ve eksiklerin ortadan kaldrlmas hususunda rutin incelenmesi. hale dosyas (Bid Documents) ngrlen ii ve szleme koullarn aklamak amacyla malsahibi tarafndan ykleniciler iin hazrlanan belgelerdir. hale dosyasnn tipik ekleri, izimler, artnameler, szleme formlar, genel ve zel artnameler, teklif veya neri formlar ekleri ile dier bilgilerdir. Geici Teminat (Bid Bond) Yklenicinin malsahibi tarafndan, ihale evraknda tanmlanan ii, teklif fiyat ile gerekletirmek hususunda szleme taahhdn yerine getirmemesi halinde, bir sigorta kuruluunun mal sahibine teminat miktarn deyeceini bildiren beyan. Kesin Teminat Poliesi (Bond) Geici ve kesin teminat, yevmiye ve malzeme deme teminatlarn, birinci (ana) yklenicinin sigortalya (malsahibi veya yklenici) dememesi veya mzayakas halinde ilgili (sigorta) kuruluunun kendisine, polie zerindeki miktar deme beyan. Prim (Bonus) Malsahibi ile yklenici arasnda yaplan szlemede ngrlen temel hedeflerin almas halinde malsahibi tarafndan dl biiminde ykleniciye yaplan veya yaplmas gereken deme. Bte (Budget) Bir inaat projesi iin malsahibi tarafndan ayrlan, para ve zaman miktar. Keif (Budget Estimate) n hazrlk bilgilerine dayanarak maliyetin yeterli dorulukta tahmin edilmesidir. Deien Koullar (Changed Conditions) Szlemelerin dayand koullar deitiren fiziksel veya dier koullar. Deiiklik Talimat (Change Order) Szlemeye yaplan eklemeler, karmalar veya deiiklikler ile szleme taraflar aras yazl anlama veya talimatlar olup szleme deiiklii ad da verilmektedir. Ek stekler (Claim) Szlemedeki hkmlerine gre yasal tazminat istemi Pozlar (Code of Accounts) Malsahibinin muhasebeletirme amacyla, proje maliyet kalemlerini yazl biimde tanmlanmas Hizmete Alma (Commissioning) Bir tesisin altrlmas, ayarlanmas ve belgelendirilmesi. naat Proje Yneticisi creti (CM Fee) Proje yneticisine yapt hizmet karlnda szlemeye gre verilen cret

215

Malsahibinin Gvencesi (Contingency) Projede beklenmedik deiikliklerden doacak zarar karlamak amacyla malsahibinin ayrd para miktardr. na edilebilirlik (Constructibility) Projede, tm hedeflere ulama asndan ihale, uygulama ve yorumlamada kullanlan szleme evraknn ak, tutarl ve eksiksiz olmas sonucu kolay inaat yapabilme (zellii). na edilebilirlik incelemesi (Constructibility Reviews) Tm proje hedeflerine ulalmas iin szleme evraknn aklk, tutarlk inaat kolayl ve eksizlik asndan deerlendirilme sreci. naat Btesi-Portesi (Construction Budget) Genellikle proje (inaat) iin planlama veya tasarm evresinde belirlenen toplam (baz hallerde hedef rakam) naat Maliyeti (Construction Cost) Bkz. naat maliyeti (Cost of Construction) naat letmecilii-Ynetimi (Construction Management) Bir inaat programnda inaatn proje tasarmndan gerekletirilmesine kadar olan evrelerinde sre, maliyet ve kalite denetimi amacyla kullanlan profesyonel ynetim (iletmecilik) sreci. naat letme-Ynetim Plan (Construction Management Plan) Proje ynetimi ve uygulamasnn altyap ve prosedrlerini aklamak amacyla CM tarafndan hazrlanan metin. naat letmecisi-Yneticisi (Construction Manager) naat ynetim hizmeti verecek nitelikte uzmanlk ve olanaklara sahip kii veya rgt. naat Program (Construction Schedule) lemleri, srelerini ve ilem zincirlerini gstererek inaat sresini ortaya koyan grafik, tablo, metin veya baka aklamalar. Szleme Uygulamas (Contract Administration) Bilinen sistem, politika ve prosedrlere dayal olarak, szleme koullarn yerine getirme ilevi Yklenici (Contractor) naat vb. ilerin szleme, plan ve artnamelere uygun biimde yapm iin sorumluluk alan ve bu amala igc, malzeme ve ekipman salayarak bunlar yneten (denetleyen) kii veya rgt. Szleme Evrak (Construction Contract Documents) Yklenici ile malsahibi arasndaki szlemeyi oluturan dokmanlardr. Bunlarn iinde, malsahibi ve yklenici arasndaki anlamay gsteren revize edilmi (gncellenmi) teklif evrak bulunur. Maliyet Kontrol (Cost Control) naat maliyetinin mal sahibince onaylanan prosedr ve yetki erevesinde hesaplanan snrlar iinde tutulmas ilevi Maliyet Ynetimi (Cost Management) Belirlenen bte snrlar iinde kalmak amacyla, planlama, tasarm ve yapm srelerindeki tm veya ksmi maliyetlerin ynetimi. naat Maliyeti (Cost Of Construction) Bu maliyetler, inaat szleme giderleri, destek ve genel giderleri ile kullanlan iilik, malzeme ve tesisat harcamalarn ierirler. Kritik Yol Metodu (CPM- Critical Path Method) Bir projenin planlama ve denetimi iin tm geerli bilgileri tek bir planda toplayarak onun tamamlanmas iin gereken ilemlerin sra ve sreleri ile aralarndaki ilikileri gsteren bir ynetim aracdr (tekniidir). Kritik yol, proje sonunun a diyagramndaki en ksa sresini belirleyen -en uzun- ilem dizisidir. Kritik lemler Program (Critical Date Schedule) Bkz. Ara-hedefler (milestone) program. Eksik (Deficient Work) izimler, artnameler ve ilgili standartlar asndan henz eksik, yetersiz ve iilii kt ilerdir. Bkz. Szlemeye uygun olmayan (aykr) iler (Non-conforming Work) Profesyonel Tasarmc (Design Professional) Gerekletirilecek projenin tasarmn yaparak izim ve artnamelerini hazrlayan profesyonel kii ya da kurululardr. Bu profesyonel kii mimar, mhendis veya profesyonel hizmetleri veren bir kurulu olabilir. Eskiz Evresi (Design Phase-Schematic) Geleneksel olarak bu evre, tasarm hizmetinin ilk basamadr. Bu evrede tasarmc projenin gereklerini saptar, projenin boyut ve yapsn gsteren evrak ve izimlerden oluan eskiz ettlerini yapar. n Tasarm Evresi (Design Phase-Preliminary) Bu evre, eskizden tasarmn tamamlanmasna kadar olan evreye geii belirler. Bu evrede hacimler gelitirilir ve boyutlar kesinletirilir. ereve artnamesi teknik artnameye dntrlr, kesitler ve gabariler belirlenir. Bu evre tasarm gelitirme evresi adn da alr. Son Tasarm Evresi (Design Phase Final) Bu tasarm srecinde izim ve artnameler inaat iin teklif alacak dzeyde gelitirilmilerdir (tamamlanmlardr). Bu evreden nce n tasarm evresi, sonra ise ihale (teklif alma ve szleme) evresi gelir. Bu evre, tasarm srecinin teklif aamasndan nceki son blmdr. Bu tasarmlara uygulama izimleri (working drawings) ad da verilmektedir. Dolaysz Maliyetler (Direct Costs) Bu maliyetler, antiyede projenin yapm ile dorudan ilikili olarak, iilik malzeme, ara gere, alt szlemeler ve bunlara ilikin tm harcamalar kapsarlar.

216

izimler (Drawings) in gerekletirilmesi iin, proje elemanlarnn yer, biim ve boyutlarn gsteren izgelerdir (grafiklerdir). Kalan Maliyet Projeksiyonu (Estimated Cost to Complete) Bir projedeki belirli bir zaman noktasndan iin sonuna kadar olumas beklenen maliyettir. Bu maliyet, o gne kadar gereklemi olan ile planlanm toplam maliyet arasndaki farktr. Toplam Maliyet Tahmini (Estimated Final Cost) Bir proje veya proje elemannn, tamamlandnda gereklemesi beklenen maliyetidir. Bu maliyet, belirli bir tarihe kadar gereklemi maliyet ile o tarihten iin bitimine kadar tahmin edilen maliyetin toplamdr. Hzl Yol (Fast Track) Bir tasarm iini tm tasarm bitmeden nce inaata balanabilecek biimde evrelere ayrma srecidir. Bylece inaat evresi ile tasarm evresi (ksmen) rtrler . Yeddi Emin / Emaneti (Fiduciary) Szlemeye gre grevi, malsahibi iin namus, drstlk, gven ve titiz bir iyi niyetle hareket etmek olan kii veya kurulu. Saha Talimat (Field Order) Mal sahibi veya inaat proje yneticisinin ykleniciye szleme evraknda bulunmayan bir ii aklamak ve/veya bunu gerekletirmek hususunda antiyede verdii talimattr. Saha talimat genellikle szleme fiyat ve sresinde deiiklik yaratmayacak derecedeki kk deiiklikler iin verilir. Deiiklik talimat, buna dayanabilir veya bundan bamsz olarak verilebilir. Biti Tarihi (Final Completion) naat szlemesindeki tm koullarn yerine getirildii tarih Bolluk (Float) Bir ilem grubunun programdaki tolerans (emniyet pay). Bolluk, balama ve bitie bal erken ve ge tarihlerin karlatrlmas ile hesaplanr. Emanet (Force Account) Taerona yaptrlan, szlemesiz i. Genel artname (General Conditions) Szleme erevesindeki artnamenin genel hkmlerini ieren bu blm projenin nasl gerekletireceini (taraflarn hak, sorumluluk ve ilikilerini) gsterir. Bu evrakta geici inaat, sigorta ve antiye ynetim brosu (field office) salama gibi ykmllkler de bulunur. Teminat (Guarantee) nc bir kiinin rn (veya i) kalite veya miktar veya yeterli performans zerinde belirli bir sre iin szlemede verdii ve gereklememesi halinde yasal yaptrm gndeme gelen karlk (gvence). Azami Maliyet Esasl Proje Ynetimi (Guaranteed Maximum Price CM) in yaplmas iin gereken tm ykmllk ve szlemeleri stlenen proje yneticisine maksimum maliyet tavan koyan bir PY szleme biimi. Bir proje yneticisinin ap zerinde anlamaya varlan bir i iin koyduu (tavan) maliyete dayal bir szleme ile gerekletirilen proje ynetimi (biimi). htiyati Haciz (Lien) Bir ykmlln yerine getirilmesini veya bir borcun denmesini salamak iin bir mlkiyete ipotek koymak, emanete almak, zerinde hak iddia etmek. (Yapnn) mr Boyu Maliyet(i) (Life Cycle Cost) Bir yap veya tesisisin yapnn mr boyu maliyeti onun bugnk deere indirgenmi (dntrlm) planlama, tasarm, yapm, kullanm, bakm ve ykm ile ilgili tm maliyetlerini kapsar. Maddi Tazminat (Liquidated Damages) Szlemeye gre yklenicinin ii bitirmede gecikmesi halinde malsahibine genellikle gn baznda demeyi kabul ettii para miktar. Uzun Vadeli Sipari Kalemleri (Long-Lead Items) Uzun teslim sresi (delivery time) nedeniyle vaktinde temin ve satn alma hususunda dikkate alnmas gereken malzeme ve ekipmann ad. Bunlar, dierleri ile birlikte tedarik edilmeleri veya satn alnmalar halinde, inaatn ok ge kalmasna neden olacak kalemlerdir. Ge Teslim Sresi (Long- Lead Time) Ge teslim sreli kalemlerin satn alnmas ile teslimleri arasnda geen zaman. Uygun Teklif (Low Bidder) hale dosyasnda veya szlemede tanmlanan bir ie uygun en dk teklifi veren. Gtr cret (Lump-Sum Fee) Bu cret belirli (sabit) bir miktar olup iin gerekletirilmesi iin denen tm dolaysz ve dolayl giderler ile birlikte, genel harcama ve fiili kr ierir. ereve (Master) Program (Master Schedule) st ynetim dzeyi iin hazrlanm bir zel program olup projenin ana unsurlar ile onlarn sre ve sralarn gsterir. Bu program bir a grafii, ara hedefler program (milestone chart) veya ubuk grafik biiminde olabilir. Ara Hedefler Program (Milestone Schedule) Projenin tamamlanmasna kadar olan yol zerindeki nemli olaylar gsteren programdr. Tm ara hedeflerin nem derecesi ayn deildir. Bunlar arasnda en nemli olanlar Byk ara hedefler adn alr ve genellikle bir grup ilemin tamamlanmasn gsterirler. (Bir ilem grubunu gsterirler.) Birok Ana Szleme (Multiple Prime Contracts) in zgn ve belirlenmi ksmlar iin eitli (ayr) yklenicilerin mal sahibi ile dorudan yapt szlemeler.

217

Szlemeye Uygun Olmayan (Aykr) ler (Non Conforming Work) Szleme evrakndaki koullara uygun olmayan ilerdir. hale Uyars (Notice of Award) Kii ya da kurulua ihaleyi kazandn bildiren belge. e Balama Emri (Notice to Proceed) Kii veya kurulua bir projedeki szlemesi ile ilgili olarak ie balama yetkisi veren belge ve / veya an. Mal Sahibi Proje Yneticisi (Owner CM) Bu bir proje ynetim biimi olup burada mal sahibi, bamsz bir proje ynetim kuruluunu -proje ekibi yesi olarak- kullanmaz ve proje ynetim hizmetinin tamamn irket ii personel ile karlar. Mal Sahibi Temsilcisi (Owners Representative) Proje ekibinde mal sahibini temsil eden kii. Ceza (Penalty) Szlemedeki ykmlln yerine getirilmemesi hali iin genelde ngrlen ceza Kesin Teminat (Performance Bond) Szlemedeki ykmllklerin yerine getirilmemesi halinde bir sigortann sigortal malsahibi veya ykleniciye teminattaki miktar deyeceine dair beyan (vaadi). Evreli naat (Phased Construction) naat yada tasarm ile birlikte inaatn ksm ksm gerekletirilmesidir. Bunda her rten veya izleyen evre veya unsurun (parann) belirli bir ap olup, her biri ayr bir proje biiminde dikkate alnmaktadr. Tasarmlar (Plans) Bkz. izimler (drawings) Yapm Sonras Evre (Post-Construction Phase) Kesin kabul izleyen evre. Tasarm ncesi Evre (Pre-Design Phase) Projeye baladktan sonra ve, eskiz evresinden nce, inaat programnn hazrland planlama ve konsept (fizibilite) gelitirme evresi. Ana Szleme (Prime Contract) Mal sahibi ile dorudan yaplan szlemedir. Bu szleme inaatn blmlenmesine bal olarak bir veya birden fazla sayda olabilir. Ana Yklenici (Prime Contractor) Mal sahibi ile szleme yapan yklenici. Profesyonel Hizmetler (Professional Services) Mesleksel (ve teknik) bilgi ve beceri isteyen bir alma alannda,gereken performans standardna sahip kii veya kurulu tarafndan salanan hizmetler. Program Ynetimi (Program Management) Birden fazla inaat projesi olan bir mal sahibinin, tm projelerine standart teknik ve ynetim uzmanl salamay amalayan hizmetlerdir. Hakedi Toplants (Progress Meeting) Yapmn herhangi bir evresinde ilerlemenin izlenmesi amac ile yaplan toplant. Hakedi (Progress Payment) Tamamlanm i ksmlarnn inaat proje yneticisi tarafndan periyodik biimde denetlenip onaylanmas zerine, bunlarla ilgili szleme tutarnn periyodik olarak mal sahibi tarafndan denmesi. Proje (Project) Malsahibinin amalarn gerekletirmek iin konsept oluturma, tasarm ve yapmn sonuna kadar harcanan abann tm. Proje Btesi (Project Budget) Mal sahibinin projeyle ilgili tm harcamalarn kapsamak zere hesaplanan veya hedef alnan toplam miktar. Bu miktar inaat maliyetinden baka arazi, yasal, danma giderlerini, faiz (finansman) ve projeyle ilgili dier tm harcamalar kapsar. Proje Maliyeti (Project Cost) Tm Projenin gerek giderleri Proje Ynetimi (Project Management) Proje tasarm ve inaatnda profesyonel bir ekip (Proje Ekibi) tarafndan tmleik (entegral) sistem ve prosedrlerin kullanlmas. naat projelerinde proje ynetimi deyimi, inaat ynetimi deyimi ile eanlaml kullanlabilir. Proje Ekibi Toplants (Project Team Meeting) Proje ekip yelerinin (Mal Sahibi, Tasarmc, Proje Yneticisi ve Ykleniciler) katlmyla, projenin tm konularna ynelik olarak yaplan toplant. Proje Prosedrleri El Kitab (Project Procedures Manual) Proje ekibi sorumluluk ve yetkileri ile proje sistem ve prosedrlerinin ayrntl aklamas. Proje Ekibi (Project Team) Balangta mal sahibi, tasarmc, proje yneticisinden oluur. Daha sonra ana yklenicilerin ihaleleri almalar zerine, onlar da ekibe katlrlar. Eksikler Tutana (Listesi) (Punch List) Bu liste inaatn sonuna doru hazrlanr. Bunda yklenicinin eksik, artnamelere miktar ve kalite asndan uymayan ve iin sonundan nce telafi edilmesi gereken iler belirtilir. Kalite (Quality) Projenin yada onu oluturan unsurlarn izim, artname ve uygun standartlar asndan, malsahibinin istek, hedef ve beklentilerine ne dereceye kadar uyduunun ifadesidir. KG Kalite Gvencesi (QA Quality Assurance) Kalite kontrol prosedrlerinin gerekten kullanldna gvenmek asndan, planl ve sistematik yntemlerden yararlanlmasdr. KD Kalite Denetimi (QC-Quality Control) nsanlar, sistemler, malzemeler, evrak, teknik ve iilik dahil tm proje unsurlarnn plan, artname ve ilgili standartlara uygun olup olmadn saptamak amac ile yaplan srekli inceleme, tefti, belgeleme ve testlerdir.

218

Kalite Ynetimi (Quality Management) Kalitenin salanmas dorultusunda, yararlanlan kaynak ve ilemlerin egdm ve ynlendirilmesinde sz konusu sistematik prosedr ve yaklamlarn planlanmas, organize edilmesi, uygulanmas ve dkmante edilmesidir. Ariv izimleri (Record Drawings) naat tamamlandktan sonra, fiilen yaplan ii gsteren izimlerdir (planlardr). Telafi Program (Recovery Schedule) Bu program master programa gre olan gecikmeyi kapatmak iin gereken faaliyet ve zel abalar gsterir. Burada, her istenen proje ekip yesinin faaliyetleri de gsterilebilir. Deiiklik nerisi (Request for Change Proposal) Maliyet ve sreyi etkileyen nedenlerle, szleme evraknda yaplmas nerilen deiiklilikler hususundaki aklamalarn proje yneticisi tarafndan yazl veya szl olarak bildirilmesi. Bu neriye Bulletin, Request for information, Request for Quote adlar da verilmektedir. Hakedi Program (Schedule of Values) Tanm ve maliyetler ile birlikte iilik ve malzemeyi ieren pozlarn toplam szleme bedelini verir. Pozlar yardm ile yklenicilerin hakedileri hesaplanr. in ap (Scope) Proje yada szlemedeki gereksinimlerin tmnn tanmdr. in apndaki Deiiklikler (Scope Changes) Bunlar, tasarm ve yapm srecinde iin apn (hacmini) artran ya da azaltan deiikliklerdir. Saha izimleri (Shop Drawings) Bu izimler, yklenici tarafndan szleme evrakna dayanarak yeterli detaylarda hazrlanr ve amac, yklenicinin sz konusu inaat tasarm hedeflerine ve szleme koullarna uygun biimde gerekletireceini tasarmcya gstermektir. Ksa Vadeli Program (Short Term Construction Activity Plan) Yklenicilerin antiyedeki faaliyetleri ile ilgili programlar, ksa vadeli veya yakn gelecek iin hazrlanrlar. Haftalk olarak hazrlanan bu programlar birbirlerine ara hedeflerle (milestones) balanrlar ve bunlarn egdmn proje yneticisinin antiye personeli salar. Bunlara Rolling Schedule, Look Ahead Schedule, Short Interval Schedule adlar da verilir. zel Koullar (Special Conditions) Bkz. Genel artname Eki (Supplementary General Conditions) zel Meslek Adamlar (Special Professionals) Mimarlar, mhendisler, tasarmclar ve zel konularda uzmanlk sahibi eitli meslek adamlar. artnameler (Specifications) ile ilgili malzeme, ekipman, sistem, gereken ii vb. kaliteler konusunda, ayrntl biimde yaplan yazl aklamalardr. letmeye Gei (Start-Up) Mal sahibinin tesise yerlemesinden nce ve mal sahibince atanan iletme ve bakm personelinin kontrol ele almas ile sistemin, iletme ve kontrol dnemine balamas. Altyklenici (Subcontractor) Ana yklenici ile szleme yapan yklenicidir. Geici Kabul (Substantial Completion) Bir inaatn -tamamen bitmemi bile olsa- malsahibi tarafndan ngrlen amca uygun olarak kullanlmak istendii dzeye ulatn, tasarmc veya proje yneticisi veya her ikisinin belgeledii tarih. Onaya Sunulan Evrak (Submittals) Szleme evraknda istenen enformasyonun (bilgi, dkman) iletilmesi Genel artname Eki (Supplementary General Conditions) Teklif ve/veya szleme evraknn bir paras olan genel artnameye yaplan ek ve/veya deiiklikler. Deney (Testing) in artnamede yazl biimde ve istenen kalitede tamamlandn saptama dorultusunda zgn prosedrler uygulamak. Uzman Ykleniciler (Trade Contractors) Bir projenin btn iinde belirli unsurlar salayan ve/veya spesifik elemanlarn montajn yapan inaat yklenicileri. Karlatrmal Keif (Trade-Off Study) Bir tasarm bileeninin bir alternatif ile deitirilmesi asndan karlkl maliyet ve riskleri ortaya koyan analiz. Bu analiz hem parasal, hem de fonksiyonel deerler (ltler) asndan yaplr. Bu analizlere Alternative Analysis ad da verilmektedir. Deer Analizi (Value Analysis) Bkz. Deer Mhendislii (Value Engineering) Fizibilite (Value Engineering) zel bir maliyet kontrol yntemi olup, projede istenen fonksiyon, performans ve gvenirlii, en dk mrboyu maliyetle salamak asndan proje veya iletim fonksiyonlarnn sistematik ve yaratc analizlerini ierir. Garanti (Warranty) Projede bir tarafn kendi ii iin saptanm sorumluluu ykleneceine dair gvence vermesi. (Work) Szleme evrakna gre ii, malzeme ve ekipman gerektiren her trl inaat.

219

YAPI LETMESNDE BAZI KAYNAK KTAP VE YAYINLAR (Trke)


AKALI, nal, 1995, 1995 Yl naat Birim Fiyat Analizleri, Aktarmasz naat Fiyatlar Dkm, afak Matbaaclk Ltd. ti., Ankara, ISBN: 975-95558-2-4. AKALI, nal, 1992, Yap Mevzuat El Kitab, Yap Yasalar ve artnameleri Dkm, Set Ofset Ltd. ti., Ankara, ISBN: 975-95558-1-6. AKTU, A. Tufan, 1974, Yap lerinde Fiyat Fark Esaslar ve Hesap Tarz, Yargolu Matbaas, Ankara. ARLI, Sezai, 1985, Yap leri Uygulamas, Babakanlk Basmevi, Ankara. ARTUKMA, Sadk, Trk mar Hukuku, Olga Matbaas. BERKMAN, A. Fuat, 1963, Yap letmesi daresi, (naat Mevzuat ve lemler), T naat Fakltesi Matbaas, stanbul. BURSAL, Nasuhi ve Ycel ERCAN, 1986, Maliyet Muhasebesi, Avcol Matbaas, stanbul. ETMEL, Enver, 1972, Yatrmlarn Planlanmasnda Kritik Yrnge (CPM) ve PERT Metotlar, alayan Basmevi, stanbul. FIICIOLU, Ziya, 1978, tihatl, Aklamal Artrma, Eksiltme ve hale Kanunu ile Muhasebe-i Umumiye Kanunu. GENYA, Ylmaz, 1986, Yap leri Tatbikat, Ankara. GENYA, Ylmaz,1974, Yap lerinde Hakedi Dzenlenmesi ve Kesin Hesap almalar, Yargolu Matbaas, Ankara. GNEN, Diner ve Hikmet IIK, 1985, Ekleriyle Aklamal 2886 Sayl Devlet hale Kanunu, Sevin Matbaas, Ankara. GNEN, Diner ve Hikmet IIK, 1985, Devlet hale Kanunu ve lgili artnameleri, Ynetmelikler, Tebliler, Sevin Matbaas, Ankara. GNEN, Diner ve Hikmet IIK, 1986, Devlet hale Kanunu ile lgili Saytay Kararlar, Muktezalar, Genelgeler, Sevin Matbaas, Ankara. GZ, akir Uur, 1985, naat Metraj ve Keif lemi, Semih Ofset, Ankara. GVEN, Ercan, 1976, Kazas Ynnden Sosyal Politika Sorunlar, Sosyal Sigortalar Genel Uygulama lkeleri ve Sigorta Kollar, E..T..A. Yayn, 149/1, Eskiehir. KIZILOT, kr, 1994, naat Muhasebesi, Vergilendirilmesi ve Mevzuat, Yaklam Yaynlar, Daily News, ISBN:975-7903-03-5, Ankara, 1440 sayfa. CAL, M. Emin, 1995, naat Yapan ve Yaptran Herkes in Yap Projelerinin Ynetiminde Proje + Teknik artname + Birim Fiyat - Anahtar Teslimi Maliyet Art Kar Usul halelerde Szleme, Teknik Yaynevi, Ankara.

220

PANCARCI, Ali ve M. Emin CAL, 1995, Yap letmesi ve Malolu Hesaplar, Birsen Yaynevi, ISBN: 975-511-126-3, stanbul. SORGU, Doan, 1983, Yap letmesi Ders Notlar, Cilt I, II ve III, T Matbaas, stanbul. SUNGUROLU, Kerim, 1982, Yap letmesi, antiye Teknii ve Maliyet Hesaplar, TMMOB naat Mhendisleri Odas Ankara ubesi yayn, No: 1982/1, afak Matbaas, Ankara. TRKOLU, Yekta, Ercan EGEMEN ve Turhan AKI, 1985, hale Hukuku ve naat leri, Olga Matbaas, Ankara. YELADA, Ekrem ve Y. HAKMAN, Bina naat Kontrol El Kitab, Bayndrlk Bakanl Bask leri. YELADA, Ekrem, 1974, naat Planlama, Programlama ve Kontrol Teknikleri (CPM ve PERT), T.C. Bayndrlk Bakanl yap leri genel Mdrl Yayn, Say: 75/70, Ankara. YILDIRIM, Fikret Kemal, 1986, Mhendisler, Mimarlar ve Bilirkiiler in Mevzuat El Kitab, TMYAD naat Mhendisleri Yardmlama Dernei Yayn, Teknik Yaynevi, Ankara. YKSEL, Besim, 1973, naat Planlamasnda Modern Metotlar CPM ve PERT, T naat Fakltesi Ders Notlar, T naat Fakltesi Matbaas, stanbul. YKSEL, Orhan, 1978, Yap letmesi Ders Notlar, E.D.M.M.A. Yayn, Eskiehir. YKSEL, Orhan, 1983, Bilimsel Modellerin Serimlerle (Networks) Gelitirilmesi ve Analizi Kurs Notlar, MPM ve MO Ortak Yayn, Ankara.