You are on page 1of 17

TRNG I HC CNG NGHIP TP HCM

KHOA KHOA HC C BN

T-D

BI TP XC SUT THNG K

MSSV:.....................................................................
H tn:....................................................................

TPHCM - Ngy 7 thng 5 nm 2012

Bi tp xc sut thng k

BIN C V XC SUT

Cu 1.1. Hai x th cng bn vo mt mc tiu, mi ngi bn mt vin.


t cc bin c:
A : X th th nht bn trng mc tiu
B : X th th hai bn trng mc tiu
C : C hai x th bn trng mc tiu
Chn pht biu ng:
a. C = A + B

b. C = AB

c. A C

d. B C

Cu 1.2. Hai x th cng bn vo mt mc tiu, mi ngi bn mt vin.


t cc bin c:
A : X th th nht bn trng mc tiu
B : X th th hai bn trng mc tiu
C : t nht mt x th bn trng mc tiu
Chn pht biu ng:
a. C = A + B

b. C = AB

c. C A

d. C B

Cu 1.3. Hai sinh vin d thi mn ton cao cp. t cc bin c:


A : Sinh vin th nht thi t
B : Sinh vin th hai thi t
C : C hai sinh vin thi t
Chn pht biu ng:
a. B xy ra ko theo C xy ra
b. C xy ra khi v ch khi AB xy
ra

c. A xy ra ko theo C xy ra
d. A v B xung khc

Cu 1.4. Hai sinh vin d thi mn ton cao cp. t cc bin c:


A : Sinh vin th nht thi t
B : Sinh vin th hai thi t
C : t nht mt sinh vin khng thi t
Chn pht biu ng:
a. C xy ra ko theo B xy ra
b. C xy ra khi v ch khi AB xy
ra

c. C xy ra ko theo A xy ra
d. A v B xung khc
1

Bi tp xc sut thng k

Cu 1.5. Ba bnh nhn b phng. t cc bin c:


Ai : Bnh nhn i t vong i = 1, 3
Bi : C i bnh nhn t vong i = 0, 3
A2 B1 l bin c:
a. Ch c bnh nhn th hai t
vong
b. Bnh nhn th hai t vong

c. Ch c mt bnh nhn t vong


d. C ba bnh nhn t vong

Cu 1.6. Ba sinh vin thi mn xc sut thng k. t cc bin c:


Ai : Sinh vin th i thi t i = 1, 3
B : C khng qu hai sinh vin thi t
Chn pht biu ng:
a. B = A1 A2 A3
b. B = A1 A2 + A1 A3 + A2 A3

c. B = A1 A2 A3
d. B = A1 + A2 + A3

Cu 1.7. Hai x th cng bn vo mt tm bia, mi ngi bn mt pht.


Xc sut x th I, II bn trng ln lt l 70%; 80%. t cc bin c:
A : Ch c mt x th bn trng
B : X th I bn trng
C : C hai x th bn trng
Xc sut ca bin c (A|C) l:
a. 0

b. 1

c.

19
28

d.

7
8

Cu 1.8. Hai x th cng bn vo mt tm bia, mi ngi bn mt pht.


Xc sut x th I, II bn trng ln lt l 70%; 80%. t cc bin c:
A : Ch c mt x th bn trng
B : X th I bn trng
C : C hai x th bn trng
Xc sut ca bin c (B|A) l:
7
1
a.
b.
19
2

c.

7
38

d.

7
8

Cu 1.9. Hai ngi cng bn vo mt mc tiu mt cch c lp, mi ngi


bn mt vin n. Kh nng bn trng ca ngi I; II l 0, 8; 0, 9. Xc sut
mc tiu b trng n l:
a. 0, 980

b. 0, 720

c. 0, 280

d. 0, 020
2

Bi tp xc sut thng k

Cu 1.10. Hai ngi cng bn vo mt mc tiu mt cch c lp, mi


ngi bn mt vin n. Kh nng bn trng ca ngi I; II l 0, 8; 0, 9. Bit
mc tiu b trng n, xc sut ngi II bn trng l:
a. 0, 9800

b. 0, 7200

c. 0, 9184

d. 0, 8160

Cu 1.11. Mt xng c 2 my I, II hot ng c lp. Trong mt ngy


lm vic xc sut my I, II b hng tng ng l 0, 1 v 0, 05. Xc sut
trong mt ngy lm vic xng c my hng l:
a. 0, 140

b. 0, 100

c. 0, 050

d. 0, 145

Cu 1.12. Mt xng c 2 my I, II hot ng c lp. Trong mt ngy


lm vic xc sut my I, II b hng tng ng l 0, 1 v 0, 05. Bit trong
mt ngy lm vic xng c my hng, xc sut my I b hng
a. 0, 1400

b. 0, 0500

c. 0, 6897

d. 0, 1450

Cu 1.13. Mt ngi c 4 con g mi, 6 con g trng nht trong mt lng.


Hai ngi n mua (ngi th nht mua xong ri n lt ngi th hai
mua, mi ngi mua 2 con) v ngi bn bt ngu nhin t lng. Xc sut
ngi th nht mua 2 con g trng v ngi th hai mua 2 con g mi l:
1
13
3
4
a.
b.
c.
d.
14
14
7
7
Cu 1.14. Ba sinh vin cng lm bi thi mt cch c lp. Xc sut lm
c bi ca sinh vin A l 0, 8; ca sinh vin B l 0, 7; ca sinh vin C l
0, 6. Xc sut c 2 sinh vin lm c bi l:
a. 0, 4520

b. 0, 1880

c. 0, 9760

d. 0, 6600

Cu 1.15. Ba ngi cng lm bi thi c lp. Xc sut lm c bi ca


sinh vin A l 0, 8; ca sinh vin B l 0, 7; ca sinh vin C l 0, 6. Xc sut
c khng qu 2 sinh vin lm c bi l:
a. 0, 452

b. 0, 188

c. 0, 976

d. 0, 664

Cu 1.16. Ba sinh vin cng lm bi thi mt cch c lp. Xc sut lm


c bi ca sinh vin A l 0,8; ca sinh vin B l 0,7; ca sinh vin C l
0,6. Bit c t nht mt sinh vin lm c bi, xc sut C lm c bi l:
a. 0, 6148

b. 0, 4036

c. 0, 5044

d. 0, 1915

Cu 1.17. Chia ngu nhin 9 hp sa (trong c 3 hp km phm cht)


thnh 3 phn bng nhau (c tn phn I; II; III). Xc sut trong mi phn
u c 1 hp sa km cht lng l:
9
15
3
a. 1
b.
c.
d.
28
28
5
3

Bi tp xc sut thng k

Cu 1.18. Trong mt k thi, mi sinh vin phi thi 2 mn. Mt sinh vin
A c lng rng: xc sut t mn th nht l 0,8. Nu t mn th nht
th xc sut t mn th hai l 0,6; nu khng t mn th nht th xc
sut t mn th hai l 0,3. Xc sut sinh vin A t mn th hai l:
a. 0, 720

b. 0, 480

c. 0, 860

d. 0, 540

Cu 1.19. Trong mt k thi, mi sinh vin phi thi 2 mn. Mt sinh vin
A c lng rng: xc sut t mn th nht l 0,8. Nu khng t mn
th nht th xc sut t mn th hai l 0,3. Xc sut sinh vin A t t
nht mt mn l:
a. 0, 720

b. 0, 480

c. 0, 860

d. 0, 540

Cu 1.20. Trong mt k thi, mi sinh vin phi thi 2 mn. Mt sinh vin
A c lng rng: xc sut t mn th nht l 0,8. Nu t mn th nht
th xc sut t mn th hai l 0,6. Xc sut sinh vin A t c hai mn
l:
a. 0, 720

b. 0, 480

c. 0, 860

d. 0, 540

Cu 1.21. Rt ngu nhin mt l bi t mt b bi ty chun (4 nc, 52


l). Xc sut rt c l bi ch hoc l bi c l:
1
7
6
4
a.
b.
c.
d.
13
13
25
13
Cu 1.22. Cho P(A) = 0,2 v P(B) = 0,4. Gi s A v B c lp. Chn
pht biu ng:
a. P (A|B) = P (A) = 0, 2
b. P (A|B) = P (A)P (B) = 0, 08

P (A)
1
=
P (B)
2
d. P (A|B) = P (B) = 0, 4
c. P (A|B) =

Cu 1.23. Mt nhm kho st s thch tit l thng tin l trong nm qua


+ 45% ngi xem Tivi thch xem phim tnh cm Hn quc.
+ 25% ngi xem Tivi thch xem phim hnh ng M.
+ 10% thch xem c hai th loi trn.
Tnh t l nhm ngi thch xem t nht mt trong hai th loi phim
trn.
a. 50%

b. 40%

c. 60%

d. 90%

Cu 1.24. C ba l hng mi l c 20 sn phm, s sn phm loi A c


trong mi l hng ln lt l: 12; 14; 16. Bn mua chn ngu nhin t mi
l hng 3 sn phm, nu l no c 3 sn phm u loi A th bn mua nhn
mua l hng . Xc sut khng l no c mua l:
4

Bi tp xc sut thng k

a.

11
57

b. 0, 2795

c. 0, 2527

d. 0, 7205

Cu 1.25. C hai chung g: Chung I c 10 g trng v 8 g mi; Chung


II c 12 trng v 10 mi. C hai con g chy t chung I sang chung II. Sau
c hai con g chy ra t chung II. Xc sut hai con g chy t chung I
sang chung II l 2 con trng v hai con g chy ra t chung II cng l hai
con trng:
a. 0, 0970

b. 0, 0438

c. 0, 1478

d. 0, 2886

Cu 1.26. Mt nh my sn xut bng n c hai phn xng I v II. Bit


rng phn xng II sn xut gp 4 ln phn xng I, t l bng h ca phn
xng I l 10%, phn xng II l 20%. Mua 1 bng n ca nh my, xc
sut bng ny l bng tt do phn xng I sn xut l:
a. 0, 180

b. 0, 640

c. 0, 980

d. 0, 820

Cu 1.27. Mt nh my sn xut bng n c hai phn xng I v II. Bit


rng phn xng II sn xut gp 4 ln phn xng I, t l bng h ca phn
xng I l 10%, phn xng II l 20%. Mua 1 bng n ca nh my, xc
sut bng ny l bng h l:
1
8
a. 0, 180
b.
c.
d. 0, 820
9
9
Cu 1.28. Mt nh my sn xut bng n c hai phn xng I v II. Bit
rng phn xng II sn xut gp 4 ln phn xng I, t l bng h ca phn
xng I l 10%, phn xng II l 20%. Mua 1 bng n ca nh my th
c bng h, xc sut bng ny thuc phn xng II l:
1
8
a. 0, 180
b.
c.
d. 0, 820
9
9
Cu 1.29. Trong mt vng dn c t l nam, n l 45% v 55%. C mt
nn dch bnh truyn nhim vi t l mc bnh ca nam l 6%, ca n l
2%. T l mc dch chung ca dn c vng l:
a. 2, 8%

b. 3, 8%

c. 4, 8%

d. 5, 8%

Cu 1.30. Mt l hng do ba nh my I, II, III sn xut. T l sn phm do


nh my I, II, III sn xut tng ng l 30%; 20%; 50% v t l ph phm
tng ng l 1%; 2%; 3%. Chn ngu nhin mt sn phm t l hng, xc
sut sn phm ny khng phi l ph phm (chnh phm) l:
a. 0, 940

b. 0, 060

c. 0, 022

d. 0, 978

Cu 1.31. Mt l hng do ba nh my I, II, III sn xut. T l sn phm do


nh my I, II, III sn xut tng ng l 30%; 20%; 50% v t l ph phm
5

Bi tp xc sut thng k

tng ng l 1%; 2%; 3%. Chn ngu nhin mt sn phm t l hng v


c ph phm, xc sut sn phm ny do nh my III sn xut l:
5
4
3
15
a.
b.
c.
d.
22
22
22
22
Cu 1.32. Mt phn xng c s lng nam cng nhn gp 3 ln s lng
n cng nhn. T l tt nghip THPT i vi n l 15%, vi nam l 20%.
Chn ngu nhin 1 cng nhn ca phn xng, xc sut chn c cng
nhn tt nghip THPT l:
a. 0, 1500

b. 0, 0375

c. 0, 1875

d. 0, 2000

Cu 1.33. Mt phn xng c s lng nam cng nhn gp 3 ln s lng


n cng nhn. T l tt nghip THPT i vi n l 15%, vi nam l 20%.
Chn ngu nhin 1 cng nhn ca phn xng, xc sut chn c nam
cng nhn tt nghip THPT l:
a. 0, 1500

b. 0, 0375

c. 0, 8000

d. 0, 2000

Cu 1.34. Mt phn xng c s lng nam cng nhn gp 3 ln s lng


n cng nhn. T l tt nghip THPT i vi n l 15%, vi nam l 20%.
Chn ngu nhin 1 cng nhn ca phn xng v cng nhn ny tt
nghip THPT, xc sut ngi ny l n l:
a. 0, 1500

b. 0, 0375

c. 0, 8000

d. 0, 2000

Cu 1.35. C hai chung th:


+ Chung I c 5 th en v 10 th trng.
+ Chung II c 7 th en v 3 th trng.
T chung I c mt con chy sang chung II, sau c mt con chy ra
t chung II. Xc sut th chy ra t chung I l th en v th chy ra t
chung II l th trng l:
14
1
2
1
a.
b.
c.
d.
33
11
3
3
Cu 1.36. C hai chung th:
+ Chung I c 5 th en v 10 th trng.
+ Chung II c 7 th en v 3 th trng.
T chung I c mt con chy sang chung II, sau c mt con chy ra
t chung II. Xc sut th chy ra t chung I l th en v th chy ra t
chung II l th trng l:
14
1
2
1
a.
b.
c.
d.
33
11
3
3
6

Bi tp xc sut thng k

Cu 1.37. C hai chung th:


+ Chung I c 5 th en v 10 th trng.
+ Chung II c 7 th en v 3 th trng.
T chung I c mt con chy sang chung II, sau c mt con chy ra
t chung II. Bit rng th chy ra t chung II l th trng, xc sut th
chy ra t chung I l th trng l:
3
8
9
2
a.
b.
c.
d.
11
11
11
11
Cu 1.38. Trong mt thng kn c hai loi thuc A, B. S lng thuc A
bng 2/3 s lng thuc B. T l thuc A, B ht hn s dng ln lt l
20%; 25%. Chn ngu nhin mt l t thng, xc sut l ny l thuc A v
ht hn s dng l:
2
3
23
8
a.
b.
c.
d.
25
20
100
23
Cu 1.39. Trong mt thng kn c hai loi thuc A, B. S lng thuc A
2
bng s lng thuc B. T l thuc A, B ht hn s dng ln lt l
3
20%; 25%. Chn ngu nhin mt l t thng v c l thuc ht hn s
dng, xc sut l ny l thuc A l:
3
77
8
15
a.
b.
c.
d.
20
100
23
23
Cu 1.40. C hai l sn phm: l th nht c 10 sn phm loi I v 2 sn
phm loi II. L th hai c 16 sn phm loi I v 4 sn phm loi II. T mi
l ly ra mt sn phm, xc sut 2 sn phm ny c mt sn phm loi I l:
3
49
3
32
a.
b.
c.
d.
10
60
16
39
Cu 1.41. Trong mt trm cp cu phng c 80% bnh nhn phng do
nng v 20% phng do ha cht. Loi phng do nng c 30% b bin chng.
Loi phng do ha cht c 50% b bin chng. Xc sut khi bc s m tp
h s ca bnh nhn gp bnh n ca bnh nhn phng do nng v b bin
chng l:
a. 0, 640

b. 0, 340

c. 0, 100

d. 0, 240

Cu 1.42. Trong mt trm cp cu phng c 80% bnh nhn phng do


nng v 20% phng do ha cht. Loi phng do nng c 30% b bin chng.
Loi phng do ha cht c 50% b bin chng. Xc sut khi bc s m tp
h s ca bnh nhn gp bnh n ca bnh nhn phng do ha cht v b
bin chng l:
a. 0, 640

b. 0, 340

c. 0, 100

d. 0, 240
7

Bi tp xc sut thng k

Cu 1.43. Trong mt trm cp cu phng c 80% bnh nhn phng do


nng v 20% phng do ha cht. Loi phng do nng c 30% b bin chng.
Loi phng do ha cht c 50% b bin chng. Bit khi bc s m tp h s
ca bnh nhn gp bnh n ca bnh nhn phng b bin chng. Xc sut
bnh nhn ny b phng do nng gy ra l:
a. 0, 6400

b. 0, 3400

c. 0, 7059

d. 0, 2941

Cu 1.44. Hai SV d thi mn XSTK vi xc sut c mt SV thi t l 0,46.


Bit SV th hai thi t l 0,6. Tnh xc sut SV th nht thi t, bit c
mt SV thi t:
a. 0, 6087

b. 0, 3913

c. 0, 7000

d. 0, 3000

BIN NGU NHIN

Cu 2.1. Cho BNN ri rc c bng phn phi xc sut:


X
P

-1
0
2
4
5
0,15 0,10 0,45 0,05 0,25

Gi tr ca P [(1 < X 2) (X = 5)] l


a. 0, 9

b. 0, 8

c. 0, 7

d. 0, 6

Cu 2.2. Cho BNN ri rc c bng phn phi xc sut:


X
P

1
2
3
4
0,15 0,25 0,40 0,20

Gi tr k vng ca X l:
a. 2, 60

b. 2, 65

c. 2, 80

d. 1, 97

Cu 2.3. Cho BNN ri rc X c bng phn phi xc sut:


X
P

1
2
3
4
0,15 0,25 0,40 0,20

Gi tr phng sai ca X l:
a. 5, 3000

b. 7, 0225

c. 7, 9500

d. 0, 9275

Cu 2.4. Mt kin hng c 6 sn phm tt v 4 ph phm. Chn ngu nhin


t kin hng ra 2 sn phm. Gi X l s ph phm trong 2 sn phm
chn ra. Bng phn phi xc sut ca X l:
8

Bi tp xc sut thng k

a.
X
P

0
2
15

1
8
15

2
1
3

b.
X
P

0
1
3

1
8
15

2
2
15

c.
X
P

0
1
3

1
7
15

d.
X

2
1
5

0
3
5

1
4
15

2
2
15

Cu 2.5. Cho BNN lin tc X c hm phn phi xc sut

0 khi x 0
F (x) =
x4 khi 0 < x < 1

1 khi 1 x
Hm mt ca X
{ 3
4x
a. f (x) =
0
{ 3
4x
b. f (x) =
0

l
khi
khi
khi
khi

x (0; 1)
x
/ (0; 1)
x
/ (0; 1)
x (0; 1)

Cu 2.6. Cho BNN lin tc c

f (x) =

5
x
c. f (x) =
05
5
x
d. f (x) =
05

khi x (0; 1)
khi x
/ (0; 1)
khi x
/ (0; 1)
khi x (0; 1)

hm mt xc sut
2
x khi x [1; 2]
3
0
khi x
/ [1; 2]

Hm phn phi xc sut F (x) = P (X < x) ca X l:

0
khi x < 1

(x2 1) khi 1 x 2
a. F (x) =
3

1
khi 2 < x

0
khi x < 1

0
khi
x < 1

1 2
(x + 1) khi 1 x 2
b. F (x) =
3

1
khi
2<x

0
khi
x 1

0
khi x < 1

1 2
c. F (x) =
x khi 1 x 2

13
khi 2 < x

0
khi x 1

1 2
d. F (x) =
x khi 1 < x < 2

1
khi 2 < x

Bi tp xc sut thng k

3 2
x khi x (2; 2)
Cu 2.7. Bin ngu nhin X c hm mt xc sut f (x) =
16
0
khi x
/ (2; 2)

Gi tr ca P ( 2 < Y < 5) vi Y = X 2 + 1 l:
a. 0,3125

b. 0,4375

c. 0,8750

d. 0,6250

Cu 2.8. Cho BNN lin tc X c hm mt xc sut


{
a(3x x2 ) khi 0 x 3
f (x) =
0
khi x
/ [0; 3]
Gi tr trung bnh ca Y vi Y = 3X 2 l:
a. E(Y ) = 8, 1

b. E(Y ) = 7, 9

c. E(Y ) = 4, 5

d. E(Y ) = 5, 4

Cu 2.9. Cho BNN lin tc X c hm mt xc sut


{
a(3x x2 ) khi 0 x 3
f (x) =
0
khi x
/ [0; 3]
Gi tr phng sai ca Y vi Y = 3X 2 l:
a. D(Y ) = 38, 0329
b. D(Y ) = 38, 9672
Cu 2.10. Thi gian hc rnh ngh
phi

3 3
F (x) =
x +

140

c. D(Y ) = 38, 5329


d. D(Y ) = 38, 0075
l BNN X (n v : nm) c hm phn
khi x 0
1
x khi 0 < x < 2
5
khi 1 x

Tnh xc sut hc rnh ngh di 6 thng.


a. 0,8906

b. 0,1094

c. 0,0262

d. 0,9738

Cu 2.11. Tui th X (tui) ca ngi dn mt a phng l BNN c


hm phn phi
{
0
khi x 0
F (x) =
0,013x
1e
khi 0 < x
T l dn th trn 60 tui l
a. 0,0130

b. 0,1361

Cu 2.12. Thi gian hc rnh ngh


phi

3 3
F (x) =
x +

40

c. 0,4055

d. 0,4584

l BNN X (n v : nm) c hm phn


khi x 0
1
x khi 0 < x < 2
5
khi 1 x
10

Bi tp xc sut thng k

Tnh xc sut hc rnh ngh trn 6 thng.


a. 0,8906

b. 0,1094

c. 0,0262
d. 0,9738

x3

x
khi x (0; 2)
Cu 2.13. BNN X c hm mt f (x) =
4
0
khi x (0; 2)
Mod(X) l:
a. 0

b. 2

3
c.
3

2 3
d.
3

Cu 2.14. Cho BNN lin tc X c hm mt xc sut


{
a(3x x2 ) khi x (0; 3)
f (x) =
0
khi x
(0; 3)
Gi tr trung bnh ca X l:
a. 1,2

b. 1,4

c. 1,5

d. 2,4

Cu 2.15. Cho BNN lin tc X c hm mt xc sut


{
a(3x x2 ) khi x (0; 3)
f (x) =
0
khi x
(0; 3)
Gi tr phng sai ca X l:
a. 0,64

b. 0,45

c. 2,70

d. 1,50

Cu 2.16. Cho BNN lin tc X c hm mt xc sut


{
a(3x x2 ) khi x (0; 3)
f (x) =
0
khi x
(0; 3)
Gi tr Mod(X) l:
a. 0

b. 1

c. 3

d.

3
2

Cu 2.17. Cho BNN lin tc X c hm mt xc sut


{
a(3x x2 ) khi x (0; 3)
f (x) =
0
khi x
(0; 3)
Gi tr xc sut P (1 < X 2)
a. 0,4815

b. 0,4915

c. 0,5015

d. 0,5115

Cu 2.18. Bin ngu nhin X c bng phn phi xc sut


11

Bi tp xc sut thng k

X -1
P 3k

0
1
2k 0,4

2
0,1

trong k l hng s. K vng ca X l:


a. 0,2

b. 0,1

c. 0,5

d. 0,3

Cu 2.19. Bin ngu nhin X c bng phn phi xc sut


X -1
P 3k

0
1
2k 0,4

2
0,1

1
trong k l hng s. Tnh P (X ).
2
a. 0,2
b. 0,1
c. 0,5

d. 0,3

Cu 2.20. Cho bin ngu nhin ri rc X c bng phn phi xc sut


X a
P 0,3

0,1
0,2

0,3
0,2

0,4
0,2

2
0,1

Gi tr ca tham s a E(X)=0,3 l:
a. 0

b. 0,01

c. - 0,1

d. - 0,2

Cu 2.21. Cho bin ngu nhin ri rc X c bng phn phi xc sut


X
X

0 0,1
a 0,2

0,3
b

0,4
0,2

0,7
0,1

Gi tr ca tham s a v b E(X)=0,2 l:
a. a = 0,1; b = 0,4
b. a = 0,2; b = 0,3

c. a = 0,4; b = 0,1
d. a = 0,3; b = 0,2

Cu 2.22. Theo thng k, mt ngi M 25 tui s sng thm trn 1 nm


c xc sut l 0,992 v ngi cht trong vng 1 nm ti l 0,008. Mt
cng ty bo him ngh ngi bo him sinh mng cho 1 nm vi s
tin chi tr l 15.000 USD, ph bo him l 130 USD. S tin li trung bnh
ca cng ty khi bn bo him cho ngi l:
a. 10 USD

b. 13 USD

c. 15 USD

d. 20 USD

Cu 2.23. Mt ca hng in my bn 1 chic my lnh X th li 850.000


ng nhng nu chic my lnh phi bo hnh th l 1.000.000 ng. Bit
xc sut my lnh X phi bo hnh ca ca hng l p = 15%, tnh mc li
trung bnh khi bn 1 chic my lnh X ?
a. 722.500 ng

b.
ng

675.500

c. 605.500 ng

d.
ng

572.500

12

Bi tp xc sut thng k

CC BIN NGU NHIN C BIT

Cu 3.1. Xc sut mt bnh nhn c cha bnh thnh cng vi k thut


mi l p = 0, 8. Gi s c 10 bnh nhn. Xc sut c 6 bnh nhn c cha
bnh thnh cng vi k thut mi ny
a. 0,0881

b. 0,2621

c. 0,1296

d. 0,6219

Cu 3.2. Xc sut mt bnh nhn c cha bnh thnh cng vi k thut


mi l p = 0, 8. Gi s c 10 bnh nhn. Xc sut c t 4 n 5 bnh nhn
c cha bnh thnh cng vi k thut mi ny
a. 0,0881

b. 0,2621

c. 0,0319

d. 0,0055

Cu 3.3. Xc sut mt bnh nhn c cha bnh thnh cng vi k thut


mi l p = 0, 8. Gi s c 10 bnh nhn. Xc sut c nhiu nht 8 bnh nhn
c cha bnh thnh cng vi k thut mi ny
a. 0,0881

b. 0,2621

c. 0,0319

d. 0,6242

Cu 3.4. Xc sut mt bnh nhn c cha bnh thnh cng vi k thut


mi l p = 0, 8. Gi s c 10 bnh nhn. S bnh nhn c kh nng cha
bnh thnh cng vi k thut mi ny ln nht
a. 8

b. 2

c. 6

d. 7

Cu 3.5. Theo mt nghin cu gn y ca phng o to, 40% sinh vin


Cng Nghip c kh nng t hc. Chn ngu nhin 5 sinh vin hi. Xc
sut t nht 1 sinh vin c hi c kh nng t hc
a. 0,9132

b. 0,8918

c. 0,9222

d. 0,0778

Cu 3.6. Mt my sn xut ln lt tng sn phm vi xc sut c 1 ph


phm l 2%. Cho my sn xut ra 10 sn phm. Xc sut trong 10 sn phm
c ng 3 ph phm l:
a. 0,0008

b. 0,0006

c. 0,0010

d. 0,0020

Cu 3.7. Mt my sn xut ln lt tng sn phm vi xc sut c 1 ph


phm l 4%. Cho my sn xut ra 12 sn phm, hi kh nng cao nht c
bao nhiu ph phm?
a. khng c ph phm
b. 2 ph phm

c. 1 ph phm
d. 3 ph phm

Cu 3.8. Mt nh vn trng 8 cy lan qu, vi xc sut n hoa ca mi


cy trong 1 nm l 0,6. S cy lan qu chc chn nht s n hoa trong 1 nm
l:
a. 4

b. 5

c. 6

d. 7
13

Bi tp xc sut thng k

Cu 3.9. thi trc nghim mn XSTK c 25 cu hi, mi cu c 4 p


n v ch c 1 p n ng. Mt sinh vin km lm bi bng cch chn ngu
nhin 1 trong 4 p n ca mi cu hi. Tnh xc sut sinh vin tr
li ng 10 cu hi ?
a. 0,0417

b. 0,0517

c. 0,0745

d. 0,2255

Cu 3.10. thi trc nghim mn XSTK c 25 cu hi, mi cu c 4 p


n v ch c 1 p n ng. Mt sinh vin km lm bi bng cch chn ngu
nhin 1 trong 4 p n ca mi cu hi. Tnh xc sut sinh vin tr
li ng t 5 n 7 cu hi ?
a. 0,4127

b. 0,5128

c. 0,7145

d. 0,8275

Cu 3.11. Mt l hng cnh g ng gi ng lnh nhp khu vi xc sut


b nhim khun ca mi gi l 0,9%. Kim tra ln lt 100 gi, xc sut c
nhiu hn 1 gi b nhim khun l:
a. 0,2273

b. 0,7727

c. 0,6323

d. 0,5231

Cu 3.12. Mt l hng cnh g ng gi ng lnh nhp khu vi xc sut


b nhim khun ca mi gi l 0,9%. C quan V sinh an ton thc phm
kim tra ngu nhin ln lt 1475 gi. S gi cnh g c nhiu kh nng b
pht hin nhim khun nht l:
a. 10 gi

b. 12 gi

c. 13 gi

d. 14 gi

Cu 3.13. Mt ngi bn c lp 12 vin n vo 1 mc tiu, xc sut bn


trng ch ca mi vin n l 0,2. Mc tiu b ph hy hon ton nu c t
nht 2 vin n trng vo mc tiu. Tnh xc sut mc tiu b ph hy
hon ton ?
a. 0,7251

b. 0,2749

c. 0,4549

d. 0,6751

Cu 3.14. Mt thng bia c 24 chai trong ln 3 chai qu hn s dng.


Chn ngu nhin t thng ra 4 chai bia (chn 1 ln). Xc sut chn c
c 4 chai bia khng qu hn s dng l:
a. 0,4123

b. 0,5868

c. 0,4368

d. 0,5632

Cu 3.15. Mt bn xe khch trung bnh c 40 xe xut bn trong 1 gi. Xc


sut trong 1 pht c 2 xe xut bn l:
a. 0,1711

b. 0,1141

c. 0,2510

d. 0,0744

Cu 3.16. Mt trm in thoi trung bnh nhn c 100 cuc gi trong 1


gi. Xc sut trm nhn c nhiu hn 2 cuc gi trong 1 pht l:
a. 0,5121

b. 0,4811

c. 0,4963

d. 0,2623
14

Bi tp xc sut thng k

Cu 3.17. Mt bn xe khch trung bnh c 70 xe xut bn trong 1 gi. Xc


sut trong 5 pht c 3 xe xut bn l:
a. 0,1609

b. 0,1309

c. 0,1209

d. 0,0969

Cu 3.18. Mt trm in thoi trung bnh nhn c 900 cuc gi trong 1


gi. Xc sut trm nhn c ng 32 cuc gi trong 2 pht l:
a. 0,0659

b. 0,0481

c. 0,0963

d. 0,0624

Cu 3.19. Quan st thy trung bnh 5 pht c 15 khch hng vo 1 siu th


nh. Tm xc sut c nhiu hn 2 khch vo siu th trong 30 giy ?
a. 0,1255

b. 0,7490

c. 0,1912

d. 0,2893

Cu 3.20. Quan st thy trung bnh 1 pht c 2 t i qua trm thu ph.
Xc sut c 6 t i qua trm thu ph trong 3 pht l:
a. 0,2606

b. 0,1606

c. 0,3606

d. 0,0306

Cu 3.21. Trong k thi u vo mt trng chuyn, nu mt th sinh c


tng s im cc mn thi cao hn 15 im th trng tuyn. Bit tng im
cc mn thi ca hc sinh l bin ngu nhin c phn phi chun vi trung
bnh 12 im v lch chun 5 im. T l hc sinh thi t l:
a. 50%

b. 60%

c. 22,57%

d. 72,57%

Cu 3.22. Trong k thi u vo mt trng chuyn, nu mt th sinh c


tng s im cc mn thi cao hn 15 im th trng tuyn. Bit rng tng
im cc mn thi ca th sinh l bin ngu nhin c phn phi chun vi
trung bnh 12 im. Nu t l hc sinh thi t l 22,57% th lch chun
l:
a. 5

b. 25

c. 7

d. 49

Cu 3.23. Gi c ph trn th trng c phn b chun vi gi trung bnh


l 26000 ng/k, lch chun 2000 ng. k l gi tr ti c ph c gi
ln hn k vi xc sut 90% . k bng
a. 3436 ng

b. 22710 ng

c. 21347 ng

d. 23420 ng

Cu 3.24. Cho bin bin ngu nhin X N (4; 2, 25). Gi tr ca xc sut


P (X > 5, 5) l:
a. 0,1587

b. 0,3413

c. 0,1916

d. 0,2707

Cu 3.25. Cho bin ngu nhin X c phn phi chun vi E(X) = 10 v


P (10 < X < 20) = 0, 3. Gi tr ca xc sut P (0 < X 15) l:
a. 0,3623

b. 0,4623

c. 0,5623

d. 0,6623
15

Bi tp xc sut thng k

Cu 3.26. BNN lin tc X c phn phi chun vi trung bnh 4,5 v lch
chun 1,1. Gi tr ca xc sut P(3,5<X<5) l:
a. 0,1736

b. 0,6324

c. 0,3186

d. 0,4922

Cu 3.27. Cho bin ngu nhin X c phn phi chun N (3; 4). Gi tr ca
P (|X 3| 4) l:
a. 0,5826

b. 0,6826

c. 0,9546

d. 0,9846

Cu 3.28. Cho bin ngu nhin X c phn phi chun N (3; 4). Gi tr ca
P (|X 2| 1) l:
a. 0,7013

b. 0,9013

c. 0,7085

d. 0,8085

Cu 3.29. Cho bin ngu nhin X c phn phi chun vi D(X) = 25 v P


(X 20) = 0,6217. Tnh E(X) ?
a. 27,750

b. 20,239

c. 21,550

d. 21,195

Cu 3.30. Cho bin ngu nhin X c phn phi chun vi E(X) = 5 v P


(X > 9) = 0,1949. Tnh D(X) ?
a. 7,0771

b. 4,6512

c. 21,6333

d. 24,5664

Cu 3.31. Thi gian mang thai ca sn ph l bin ngu nhin c phn


phi chun vi trung bnh 280 ngy v lch chun 15 ngy. T l mt sn
ph mang thai di 270 ngy l:
a. 25,14%

b. 24,86%

c. 44,21%

d. 31,21%

16