You are on page 1of 1

KETAKSAMAAN PELUANG PENDIDIKAN DARI ASPEK JANTINA

Pada zaman penjajahan, peluang melanjutkan pengajian diutamakan untuk golongan lelaki.

Golongan wanita seolah-olah dinafikan peluang untuk menerima pendidikan pada ketika itu.

Hasil kajian mendapati bahawa kadar pencapaian murid perempuan di Pengajian Tinggi telah meningkat daripada 0.5% (1970) pada tahun 1970 kepada 4.9% pada tahun (1991).

Peningkatan pencapaian dalam pendidikan formal telah mempengaruhi kadar penglibatan guna tenaga.

Siti Rohani Yahya (1989 & 1998) melihat secara Makro penyertaan tenaga wanita dalam proses pembangunan.

Faktor Pertama ialah kemudahan dan peluang pendidikan yang sama antara wanita dan lelaki.

Faktor Kedua ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan dalam proses perindustrian.

Faktor Ketiga ialah pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru(1971-1990) yang telah mempercepatkan peralihan penglibatan wanita Melayu luar bandar ke kawasan bandar.

Penyelidik Aminah Ahmad (2000), menyatakan penglibatan wanita dalam pendidikan sangat menggalakkan tetapi masih wujud segregasi mengikut gender dalam pendidikan di peringkat menengah, sekolah vokasional dan teknik serta di Institut Pengajian Tinggi, khususnya di Politeknik.

Di pusat pengajian tinggi, kebanyakan ruang dan peluang lebih dimonopoli oleh golongan perempuan.