You are on page 1of 15

D&3H

H NG D N T

H C HA H C 10

Ti liu c cung cp bi tp ch dy v hc ha hc Xin vui lng ghi r ngun bi vit khi pht hnh http://ngocbinh.dayhoahoc.com

D&3H

H NG D N T

H C HA H C 10
Chng IV

Phn ng ho hc
I. Kin thc trng tm

Phn ng to ra nng lng di dng nhit

Phn ng to nhit

Phn ng to nhit v phn ng thu nhit Phn ng hp th nng lng di dng nhit

Phng trnh nhit ho hc

Phn ng thu nhit

Phn ng ho hc

Phn ng khng c s thay i s oxi ho

Phn ng trao i

Phn ng phn hu Phn ng oxi ho-kh v phn ng khng oxi ho-kh Phn ng c s thay i s oxi ho

Phn ng ho hp

Phn ng th

II. Nhng ch quan trng


1. Phn loi phn ng ho hc

Phn ng to nhit : gii phng nng lng ( H < 0). a) Theo nng lng : Phn ng thu nhit : hp th nng lng ( H > 0).

D&3H

H NG D N T

H C HA H C 10

Phn ng khng c s thay i s oxi ho khng l phn ng oxi ho kh. b) Theo s oxi ho : Phn ng c s thay i s oxi ho l phn ng oxi ho kh.
2. Phn ng oxi ho kh

L phn ng trong c s thay i s oxi ha ca mt s nguyn t (c s cho nhn electron) Phn ng oxi ho kh (2Na + Cl2 2NaCl)

S oxi ho : Cht kh thc hin s oxi ho (qu trnh cho electron, lm tng s oxi ho) (Na Na+ + e)

S kh : Cht oxi ho thc hin s kh (qu trnh nhn electron lm gim s oxi ho) (Cl2 + 2e 2Cl )

Nguyn tc cn bng phn ng oxi ho kh : Tng s e do cht kh nhng bng tng s e do cht oxi ho nhn. III. Cu hi, bi tp 1. Cc cu sau, cu no ng ? A. Phn ng trung ho l phn ng oxi ha kh. B. Phn ng phn hy lun l phn ng oxi ha kh. C. Phn ng c kim loi tham gia lun l phn ng oxi ha kh. D. Phn ng trao i lun l phn ng oxi ha kh. 2. Th mt mu vi vo dung dch H2SO4. y l phn ng A. trao i. C. th. 3. A. SO2 + H 2O H 2SO3 B. 2SO2 + O2 2SO3 C. SO2 + CaO CaSO3 D. SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H 2O B. phn hu. D. ho hp.

Trong cc phn ng sau phn ng trong ss SO2 th hin tnh kh l

D&3H
4.

H NG D N T

H C HA H C 10

Cho mu st vo dung dch CuSO4, phn ng ha hc xy ra l : A. phn ng th B. phn ng oxi ha kh C. phn ng ha hp D. C A v B.

5.

Cho cc phn ng sau Fe + 2H Cl FeCl 2 + H 2 FeO + 2H Cl FeCl 2 + H 2O Fe + FeCl 3 3FeCl 2 FeSO4 + BaCl 2 FeCl 2 + BaSO4 Cc phn ng thuc loi phn ng oxi ha kh l A. 1 ; 2 B. 2 ; 3 C. 1 ; 3 D. 3 ; 4 (1) (2) (3) (4)

6.

Cc mnh sau mnh no ng A. Cc phn ng ha hp u l phn ng oxi ha kh B. Cc phn ng phn hy u l phn ng oxi ha kh C. Cc phn ng trao i u l phn ng oxi ha kh D. Cc phn ng th u l phn ng oxi ha kh.

7.

iu ch kim loi t hp cht ca chng l : A. Thc hin qu trnh oxi ha B. Thc hin qu trnh kh C. Thc hin phn ng phn hy D. Thc hin phn ng ha hp

8.

Cho phng trnh phn ng : NH3 + O2 NO + H2O Tng cc h s trong phng trnh phn ng l A. 20 B. 18 C. 19 D. 21

9.

NH3 th hin tnh kh khi A. phn ng vi Na B. phn ng vi HCl C. phn ng vi H2SO4 D. phn ng vi oxi

D&3H
10.

H NG D N T

H C HA H C 10

Hin tng g xy ra khi cho mu Cu vo dung dch FeCl3 A. ng y st ra khi dung dch B. ng tan ra to dung dch mu xanh C. Khng c hin tng g D. To kt ta mu xanh.

11.

Xt phn ng sau : Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + NO + H2O a) Lp phng trnh phn ng oxi ha- kh trn theo phng php thng bng electron. b) Xc nh cht oxi ha, cht kh, qu trnh oxi ha, qu trnh kh. c) Xc nh t l s phn t HNO3 tham gia lm cht oxi ha v s phn t HNO3 tham gia lm mi trng.

12.

Cho cc phn ng sau : (1) Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2O + H2O (2) KMnO4 + KNO2 + H2SO4 MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O (3) NH3 + O2 NO + H2O (4) FeCl3 + KI FeCl2 + I2 + KCl (5) Fe3O4 + HNO3 Fe(NO3)3 + NxOy + H2O (6) Mg(OH)2 MgO + H2O (7) Fe(OH)2 + O2 + H2O Fe(OH)3 (8) Al + HCl AlCl3 + H2 (9) Ca + O2 CaO (10) BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 + NaCl a) Xc nh xem phn ng no l phn ng oxi ha - kh, phn ng no khng phi l phn ng oxi ha kh ? Ti sao ? b) Cn bng phn ng (1) ; (2) trn. i vi phn ng oxi ha - kh hy xc nh r cht oxi ha, cht kh, qu trnh oxi ha, qu trnh kh.

13.

Trong phng th nghim, ngi ta thng phun dung dch NH3 trnh nhim c khi kh Cl2 sinh ra trong cc phn ng b thot ra ngoi. Phn ng gia NH3 v Cl2 to thnh HCl v N2. a) Vit phng trnh ho hc ca phn ng xy ra. b) Trong phn ng s oxi ho ca cc nguyn t thay i nh th no ? Nguyn t no b oxi ho ? Nguyn t no b kh ? u l cht oxi ho ? u l cht kh ?

14.

Cn bng cc phn ng sau. Xc nh cht oxi ho v cht kh trong mi phn ng . Biu din s thay i s oxi ho. a) H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 MnSO4 + K2SO4 + CO2 + H2O

D&3H

H NG D N T

H C HA H C 10

b) Cu + HNO3 Cu(NO3)2 + NO + H2O c) Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O d) FeO + CO Fe + CO2 15. Cho cc bin i ho hc sau : iu ch oxi bng cch in phn nc. Ti vi. a) Vit cc phng trnh ho hc ca phn ng xy ra. b) S oxi ho ca cc nguyn t trong nhng phn ng bin i nh th no ? 16. Ch ra cc phn ng iu ch cc kim loi theo cc trng hp sau : a) T 1 cht duy nht (2 phn ng). b) T 1 n cht v 1 hp cht (1 phn ng). c) T 2 hp cht (1 phn ng). Cho bit s oxi ho ca cc nguyn t trong cc phn ng thay i nh th no ? 17. Hy dn ra phn ng oxi ho kh trong : kim loi tc dng vi mui to thnh 2 mui. kim loi tc dng vi oxit kim loi. kim loi tc dng vi phi kim. kim loi tc dng vi dung dch kim. kim loi tc dng vi axit. Cho bit s oxi ho ca cc nguyn t trong cc phn ng thay i nh th no ? u l cht kh ? u l cht oxi ho ? 18. Trong cc phn ng oxi ho kh sau, cc nguyn t phi kim ng vai tr g ? a) 3Cl2 + 2Fe 2FeCl3 b) S + O2 SO2 c) Cl2 + NaOH NaCl + NaClO + H2O 19.
2+ 2+ Trong s cc nguyn t v ion sau : Ag, Cu , Br , Fe

Nguyn t (ion) no c th ng vai tr l cht kh ? Nguyn t (ion) no c th ng vai tr l cht oxi ho ? Nguyn t (ion) no c th ng vai tr va l cht oxi ho, va l cht kh ? Ly th d minh ho 20. to ra 1mol HCl t cc n cht cn tiu hao mt lng nhit l 91,98 kJ. a) Vit phng trnh nhit ho hc ca phn ng. b) Nu 365 g kh HCl phn hu thnh cc n cht th lng nhit km theo qu trnh l bao nhiu ?

D&3H
21.

H NG D N T

H C HA H C 10

Hon thnh cc phng trnh ho hc ca phn ng sau : a) FeSO4 + HNO3 + H2SO4 Fe2(SO4)3 + NO +... b) NH3 + Br2 N2 +... c) KMnO4 + HCl Cl2 + MnCl2 +... d) CuO + CO ... +...

22.

Cn bng cc phng trnh phn ng sau : a) Fex Oy + HNO3 Fe(NO3)3 + NO2 + H2O b) Fex Oy + H2SO4 Fe2(SO4)3 + SO2+ H2O c) M + HNO3 M (NO3 )n + NO + H2O d) M + HNO3 M (NO3 )n + NH4NO3 + H2O

C. Hng dn gii v p n 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. C A B D C D B C D B


Fe+ H N O3 Fe(N O3 )3 + N O + H 2O
0 +5 +3 +2

1 Fe 1 N
+5

Fe+3 + 3e + 3e + N (cht oxh)


+2

(Qu trnh oxi ha ) (Qu trnh kh )

Fe

4HNO3 Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(cht kh) 12.

T l HNO3 tham gia phn ng OXH-K v lm mi trng l :1/3 a) Cc phn ng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 l phn ng oxi ha kh, v trong c s thay i s oxi ha ca cc nguyn t.

Cc phn ng 6, 10 khng phi l phn ng oxi ha - kh v trong cc phn ng khng c s thay i s oxi ha ca cc nguyn t. b) (1)

D&3H
0

H NG D N T
+5 +3

H C HA H C 10
+1

A l + H N O3 Al(N O3 )3 + N 2 O + H 2O

8 Al

Al+3 + 3e

Qu trnh oxi ha Qu trnh kh

3 2N+5 + 4e.2 2N+1 8Al + 30HNO3 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O (2)


+7 +3 +2 +5

K M nO4 + K N O2 + H 2SO4 M nSO4 + K NO3 + K 2SO4

2 Mn 5 N

+7

+2 + 5e Mn

Qu trnh kh Qu trnh oxi ha


(mi trng)
+11

+3

N+5 + 2e
(cht kh)
0

2KMnO4 + 5KNO2 + 3H2SO4 2MnSO4 + 5KNO3 + K2SO4 + 3H2O


(Cht oxi ha)
3 0

13.

2 N H3 + 3Cl 2 N 2 + 6 HCl S oxi ho ca N tng t 3 ln 0, s oxi ho ca Cl gim t 0 xung 1. Nguyn t b oxi ho l N, nguyn t b kh l Cl. Cht oxi ho l Cl2, cht kh l NH3.
+3
+7 +2 +4

14.

a) 5H 2 C 2O 4 +2KMn O 4 +3H 2 SO 4 2 MnSO 4+K 2 SO 4 +10 C O2 + 8H2O


(cht kh)
0

(cht oxi ho)


+5 +2 +2

b) 3 C u + 8H N O3 3 Cu( NO3 )2 + 2 N O2 + 4H2O


cht kh
+4

cht oxi ho
+6

c) 3Na 2 S O3 + K 2 Cr2 O7 + 4H2 S O4


(cht kh)
+6 +2

+6

(cht oxi ho)


+6 +2 +3 0 +3

3Na 2 S O4 + K 2 S O4 + C r2 (S O4 )3 + 4H2 O d) F eO + CO F e + C O2
+4

(cht oxi ho) (cht kh)

15.

2 H 2 O O2 + 2H 2

+1 2

in phn

(1) (2)

CaO + H2O Ca(OH)2 Trong phn ng (2) khng c s thay i s oxi ho ca cc nguyn t.

Phn ng (1) : s oxi ho ca H gim t +1 xung 0, s oxi ho ca O tng t 2 ln 0.

D&3H

H NG D N T
+2 2
to 0 0

H C HA H C 10

16.

a) 2 Hg O 2Hg + O2 S oxi ho ca Hg gim t +2 xung 0, s oxi ho ca O tng t 2 ln 0. 2 Na Cl 2 Na + Cl 2 nng chy S oxi ho ca Na gim t +1 xung 0, s oxi ho ca Cl tng t 1 ln 0. b) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu S oxi ho ca Cu gim t +2 xung 0. S oxi ho ca Fe tng t 0 ln +2. c) Cu O + CO Cu + CO2
+2 2 +2 2
to 0

+1 1

in phn

+4 2

S oxi ho ca Cu gim t +2 xung 0, s oxi ho ca C tng t +2 n +4. 17. a) 2FeCl3 + Cu 2FeCl2 + CuCl2 S oxi ho ca Fe gim t +3 xung +2, s oxi ho ca Cu tng t 0 ln +2. FeCl3 l cht oxi ho, Cu l cht kh. b) 2Al + Fe2O3 Al2O3 + 2Fe S oxi ho ca Al tng t 0 ln +3, s oxi ho ca Fe Al l cht kh, Fe2O3 l cht oxi ho. c) 4Na + O2 2Na2O S oxi ho ca O gim t 0 xung 2, s oxi ho ca Na tng t O2 l cht oxi ho, Na l cht kh d) 2Al + 2H2O + 2NaOH 2NaAlO2 + 3H2 S oxi ho ca Al tng t 0 ln +3, s oxi ho ca H gim t +1 xung 0. Al l cht kh, NaOH, H2O l cht oxi ho. e) Mg + 2HCl MgCl2 + H2 S oxi ho ca Mg tng t 0 ln +2, s oxi ho ca H gim t +1 xung 0. Mg l cht kh, HCl l cht oxi ho. 18. a) 3Cl2 + 2Fe 2FeCl3
0 1

gim t +3 xung 0.

0 ln +1.

Cl + 1e Cl
(Cht oxi ho)

b) S + O2 SO2
0 +4

S S + 4e
(Cht kh)

c) Cl2 + NaOH NaCl + NaClO + H2O

D&3H
0

H NG D N T
1

H C HA H C 10

Cl + 1e Cl
(Cht oxi ho)
0 +1

Cl Cl + 1e
(Cht kh)

(Cl2 va l cht kh, va l cht oxi ho) 19. Ag, Br c th ng vai tr cht kh. 2Ag + Cl2 2AgCl 2NaBr + Cl2 2NaCl + Br2 Cu2+ c th ng vai tr cht oxi ho Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu Fe
2+

c th va ng vai tr cht oxi ho va ng vai tr cht kh

2FeCl2 + Cl2 2FeCl3


(Cht kh)

FeSO4 + Zn ZnSO4 + Fe
(Cht oxi ho)

20.

a) Phng trnh nhit ho hc ca phn ng : 1 1 H2 + Cl2 HCl H = 91,98 kJ/mol 2 2

b) Khi phn hu 1 mol HCl cn tiu hao 91,98 kJ. Vy khi phn hu 365 g HCl (10 mol) th lng nhit cn tiu hao l 10.91,98 = 919,8 kJ. 21. a) 6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O b) 2NH3 + 3Br2 N2 + 6HBr c) 2KMnO4 + 16HCl 5Cl2 + 2MnCl2 +2KCl + 8H2O d) CuO + CO Cu + CO2 22. a) Fex O y + (6x2y)HNO3 xFe(NO3)3 + (3x2y)NO2 + (3xy)H2O b) 2Fex O y + (6x2y)H2SO4 Fe2(SO4)3 + (3x2y)SO2 + (6x2y)H2O c) 3M + 4nHNO3 3M (NO3 )n + nNO + 2nH2O d) 8M + 10nHNO3 8M (NO3 )n + nNH4NO3 + 3nH2O

D&3H

H NG D N T

H C HA H C 10
Chng IV

phn ng ha hc
1
1. Cu trc kim tra
Nhn bit Ch 1. Phn loi phn ng 2. Phn ng OXHkh 3. Khi nim nhit phn ng Tng 2 2 2 2 1 1 5 5 4 4 1 1 1 1 10 10 2 2 TN TL 1 1 1 1 2 2 5 5 Thng hiu TN TL Vn dng TN TL 3 3 Tng

Ch : Ch s bn trn, gc tri mi l s cu hi, ch s bn di gc phi mi l s im 2. bi Chn cu tr li ng trong cc cu sau : 1. S oxi ho ca nguyn t clo trong cc hp cht ca dy no di y c sp xp theo chiu tng dn ? A. HClO4, HClO3, HClO2, HClO B. HClO2, HCl, HClO3, HClO, HClO4 C. HCl, HClO3, HClO, HCl D. HClO, HClO2, HClO3, HClO4 2. Dy cht xp theo chiu tnh oxi ho gim dn : A. HIO, HBrO, HClO C. HBrO, HIO, HClO 3. B. HBrO, HClO, HIO D. HClO, HBrO, HIO

Cho mt inh st vo dung dch ng(II) sunfat, xy ra phn ng : A. trao i, oxi ho kh B. phn hu, oxi ho kh C. th, oxi ho kh D. ho hp, oxi ho kh

D&3H
4.

H NG D N T

H C HA H C 10

Cho phng trnh phn ng : Fe + H2SO4 (c, nng) X + Y + Z X, Y, Z ln lt l : A. Fe(SO4)3 ; H2O ; H2 B. Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O C. FeSO4 ; H2O ; SO2 D. FeSO4 ; H2O ; H2 Phn ng gia Cu vi axit sunfuric c nng thuc loi phn ng : A. phn hu. B. ha hp. C. th. D. oxi ha kh. Cho cc phn ng sau : 1 H = 411,1 kJ/mol (1) Na(r) + Cl2(k) NaCl(r) 2 1 1 (2) H2(k) + Cl2(k) HCl(k) H = 185,7 kJ/mol 2 2 (3) CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) 1 1 bng ti (4) H2(k) + F2(k) HF(k) 2 2 Phn ng thu nhit l : A. Phn ng (1) B. Phn ng (2) C. Phn ng (3) D. Phn ng (4)
to

5.

6.

H = + 572 kJ/mol
H = 288,6 kJ/mol

7.

Cho phn ng : CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) Gi tr H= + 572 kJ/mol phn ng cho bit : A. lng nhit to ra khi phn hu 1 mol CaCO3. B. lng nhit cn hp th phn hu 1 mol CaCO3. C. lng nhit to ra khi phn hu 1 g CaCO3. D. lng nhit cn hp th to thnh 1 mol CaCO3. Cho cc phn ng : 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 2Al(OH)3 Al2O3 + 3H2O CaSO3 + H2SO4 CaSO4 + H2O + SO2 Cu +2AgNO3 2Ag + Cu(NO3)2 SO3 + H2O H2SO4
to

to

H = + 572 kJ/mol

8.

(1) (2) (3) (4) (5)

9.

Phn ng oxi ho kh l phn ng : A. (1) v (4) ; B. (2) v (4) ; C. (4) v (5) ; D. (1) v (3) Trong phn ng no di y HCl ng vai tr l cht kh ? (1) MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O (2) Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (3) CuO + 2HCl CuCl2 + H2O

D&3H
A. (1) 10.

H NG D N T
B. (2)

H C HA H C 10
C.(3) B. phn hu. D. ho hp. D. (1) v (2)

Nhit phn KMnO4, y l phn ng : A. th. C. phn hu- OXH-kh.

p n : Cu A 1 D 2 D 3 C 4 B 5 D 6 C 7 B 8 A 9 A 10 C

2
1. Cu trc kim tra
Nhn bit Ch 1. Phn loi phn ng 2. Phn ng OXHkh 3. Khi nim nhit phn ng Tng 1 1 3 3 1 1 5 5 3 3 1 1 2 2 10 10 2 2 2 2 2 2 7 7 TN TL Thng hiu TN TL Vn dng TN TL 1 1 Tng

Ch ; Ch s bn trn, gc tri mi l s cu hi, ch s bn di gc phi mi l s im 2. bi Chn cu tr li ng trong cc cu sau : 1. Cho natri oxit phn ng vi kh cacbonic. y l phn ng. A. trao i. B. ho hp. C. phn hu. D. th. Phn ng gia C2H5OH v K2Cr2O7 xy ra theo PTHH sau : C2H5OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 2CO2 + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O tc dng ht vi 112 g dung dch A c cha C2H5OH cn 140 ml dung dch K2Cr2O7 0,07M. Nng % ca C2H5OH l : A. 1,88% B. 2,88% C. 2,50% D. 1,44%.

2.

D&3H
3.

H NG D N T

H C HA H C 10
2+

Trong s cc phn t v ion sau : Mg, Cu , Cl , S , SO4 . Phn t v ion ng vai tr cht oxi ho l : A. Cl , S B. Cu , Cl C. Mg, Cu D. Cu , SO4 Phng trnh nhit ho hc ca phn ng tng hp amoniac nh sau : 3H2 + N2 2NH3 H = 92,82 kJ/mol Lng nhit thu c khi to ra 340 g amoniac l : A. 920,0 kJ B. 1000,0 kJ C. 928,2 kJ Cho cc phn ng : PbS + 4H2O2 PbSO4 + 4H2O H2O2 H2 + O2 2KI + H2O2 + H2SO4 2H2O + K2SO4 + I2 CaCl(OCl) + H2O2 H2O + O2 + CaCl2 H2O2 ng vai tr l cht kh trong phn ng A. (1), (4). B. (1), (5). Trong cc cu sau, cu no sai ? C. (2), (5). D. (2), (3). D. 828,2 kJ (1) (2) (3) (4) (5)

2 2+

2+

2+

4.

5.

5H2O2 +2 KMnO4 + 3H2SO4 5O2 + K2SO4 +2MnSO4 +8H2O

6.

A. S t chy st trong clo l phn ng oxi ho kh. B. Khi H2 tc dng vi N2, th H2 l cht kh. C. Cht oxi ho l cht c s oxi ho gim sau phn ng. D. Cht kh l cht c s oxi ho gim sau phn ng. Trong cng nghip, ngi ta iu ch photpho trng theo phng trnh ho hc : Ca3(PO4)2 + A + B CaSiO3 + CO + P Bit A l mt n cht v trong phn ng A ng vai tr l cht kh. B l mt oxit axit v s oxi ho ca cc nguyn t trong B khng i trong phn ng. A, B l : A. Si v CO2 8. B. SiO2 v CO C. SiO2 v C D. Si v C to ra 1mol HCl t cc n cht cn tiu hao mt lng nhit l 91,98 kJ. Nu 365 g kh HCl phn hu thnh cc n cht th lng nhit km theo qu trnh l : A. 919,8 kJ. 9. Cho PTHH : NH3 + Br2 N2 + HBr H s cc cht trong PTHH ln lt l : A. 2, 3, 4, 6 10. Cho PTHH : Cl2 + NaOH NaCl + NaClO + H2O B. 2, 3, 1, 6 C. 1, 3, 4, 6 D. 2, 3, 1, 4 B. 819,8 kJ. C. 910,8 kJ. D. 919,0 kJ.

7.

D&3H

H NG D N T

H C HA H C 10

Trong phn ng Cl2 ng vai tr : A. Cht OXH B. Cht kh C. Va l cht OXH va l cht kh D. Khng ng vai tr cht OXH hay cht kh p n : Cu A 1 B 2 A 3 D 4 C 5 B 6 D 7 C 8 A 9 B 10 C