You are on page 1of 9

Budzik, Buczek, drzewo swiata 29120812 Stefan Kosiewski Fascynacja obledem 61 Zniweczona rzeczywistosc 7.

mp3 @Rafaù Prost – W pi¹tek, 10 sierpnia 2012 r. magazyn europejski sowa zwróciù siê o godz. 2:53 PM do Kurii Archibiskupiej w Lublinie oraz Parafii Rzymskokatolickiej w £opieniu Górnym z dziennikarskim zapytaniem o bli¿sze okolicznoœci dot. samospalenia czùowieka, dokonanego w tym samym dniu na cmentarzu parafialnym w tej¿e miejscowoœci i niestety nie otrzymaù do niedzieli 12 sierpnia ¿adnej odpowiedzi, co jest chyba kary boskiej godne, bowiem zapytanie to byùo ujête w formie nadzwyczaj uprzejmej i poprzedzone zostaùo znakiem + (krzy¿a), po którym Katolicy i Polacy od wieków zwykli rozpoznawaã nawzajem swoj¹ to¿samoœã i dobr¹ wolê rozpoczynaj¹c tym jasnym dla Katolików znakiem pisanie i czytanie listów oraz dokumentów, zaœ sama treœã zapytania byùa nadzwyczaj kulturalna, dlatego jest w tym miejscu uprawnione stwierdzenie: ¿aden ksi¹dz rzymskokatolicki w opanowanej przez kryptosyjonistów Rzeczypospolitej Polskiej nie ma prawa olewaã kwaœnym moczem zapytania wypeùnionego trosk¹ o Koœcióù, który jest nasz¹ wspólnot¹ religijn¹ Polaków, nie zaœ przedmiotem gry i zabawk¹ w rêkach zniewolonych ksiê¿y, czy infantylnych, bezmyœlnych biskupów ¿ydowskiego pochodzenia etnicznego, bowiem o takie chamstwo jak sikanie w koœciele do naczyñ liturgicznych pos¹dzony zostaù w ob¿ydliwym paszkwilu byùy prezydent RP i noblista pokojowy L.W., który ma prawo uganiaã siê po s¹dach z oszczerc¹, natomiast nie ma prawa ¿aden kapùan Archidiecezji Lubelskiej, kierowanej przez arcybiskupa o ¿ydowskim nazwisku Budzik, lekcewa¿yã swoich obowi¹zków sùu¿bowych, bo nie za to mu siê pùaci, a jeszcze Episkopat Polski w rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem zabiega o to, ¿eby perfidnie obùo¿yã Polaków podstêpn¹ form¹ nowej dziesiêciny, czyli tzw. pogównego liczonego w promilach od zarobku, co winno byã nie nagrod¹ za zwodzenie Polaków i Katolików na manowce, lecz ma zapewniã klerowi dodatkowe œrodki finansowe (oprócz dotychczasowej tacy, której nikt przecie¿ nie zamierza zlikwidowaã), przeznaczone ju¿ w caùoœci na wzrost dobrobytu materialnego blisko tysi¹ca ksiê¿y w tej jednej diecezji dziaùaj¹cej poœród miliona obywateli (wierz¹cych i niewierz¹cych), tzn w proporcjach 1 do tysi¹ca, podczas, gdy np. w takich Niemczech, z których piszê i przesyùam do Ojczyzny te sùowa, jeden ksi¹dz katolicki przypada w mojej dzielnicy na jakieœ 200 tys. mieszkañców, a z ka¿dym wiernym wita siê i ¿egna po ka¿dej mszy œw. przez osobiste podanie rêki w drzwiach koœcioùa i tak¿e ka¿dy biskup spotyka siê z ka¿dym Polakiem i Katolikiem, kiedy ten zechce zbli¿yã siê do Biskupa, bo na Zachodzie Europy, gdzie przebywa na zesùaniu wiêkszoœã Emigracji Politycznej z Polski, czyli na terenie dawnego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego ¿aden biskup tak siê nie wywy¿sza, jak w Polsce wynosz¹ siê biskupi zwyczajem cadyków ¿ydowskich, jak mi Bóg œwiadkiem w Trójcy Przenajœwiêtszej Jedyny.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

12 sierpnia 2012

A

Budzik, Buczek, drzewo œwiata. Stefan Kosiewski: Fascynacja obùêdem 61 Zniweczona rzeczywistoœã 7

sowa magazyn europejski

Home

M

Ksi¹dz i Biskup, kapùani Jezusa Chrystusa winni chodziã prost¹ drog¹ i prowadziã wiernych do Pana Boga i do zbawienia, albowiem taki jest sens powoùania kapùañskiego, natomiast w ¿yciu przyziemnym sùuga Bo¿y ma tylko sùu¿yã czùowiekowi bez wywy¿szania siebie ponad tego¿ czùowieka, który jest wszak podmiotem nauczania katolickiej nauki spoùecznej, znajduje siê w jej Centrum, a nie jest kul¹ u nogi wygodnickiego, tj. dbaj¹cego tylko o swoje, prywatne wygody klechy, którego polskojêzyczne media obwiniaj¹ w zwi¹zku z tym o najgorsze grzechy tego œwiata: Sodomê i Gomorê, pieprzenie siê z gosposiami, robienie im dzieci, które utrzymuj¹ potem z tacy, ùapanie chùopców za krocze i onanizowanie siê w konfesjonaùach i po plebaniach, itd., itd.; nie mamy zatem nikomu za zùe przemilczenie obowi¹zku udzielenia pomocy dziennikarzowi zainteresowanemu z obowi¹zku wszak, nie zaœ ze zboczonej ciekawoœci; chodzi nam o wyjaœnienie wszystkich okolicznoœci tajemniczego samospalenia dokonanego w pi¹tek, 12 sierpnia 2012 r. w 14 dniu 30 nowo¿ytnej Olimpiady na cmentarzu katolickim w £opieniu Górnym, co winno le¿eã w ¿ywotnym interesie Koœcioùa zarz¹dzaj¹cego tym cmentarzem i pobieraj¹cego opùaty za pochówek w poœwiêconej ziemi, czego nie poddaje siê tu dyskusji w œwietle maj¹cego wejœã w ¿ycie ustawowego uregulowania zastêpuj¹cego ¿enuj¹ce “co ùaska”, czyli ob¿ydliwe wyùudzanie pieniêdzy przez ksiê¿y od spauperyzowanego Narodu Polskiego przez ¿ydokomunê i ¿ydokracjê.

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

“Oœwiadczenie Kurii Metropolitalnej w Lublinie w zwi¹zku z tragiczn¹ œmierci¹ ks. Bogusùawa Psujka“ narusza bezprawnie dobra zmarùej osoby, albowiem podaj¹c peùne imiê i nazwisko zmarùego ksiêdza informuje o postawieniu mu we wtorek zarzutów przez prokuraturê i mówi zarazem o bardzo niem¹drej, bo pozbawionej serca, niechrzeœcijañskiej decyzji biskupa Budzika, który powierzonego jego opiece ksiêdza zd¹¿yù ju¿ skazaã w zwi¹zku z samymi tylko podejrzeniami opartymi na pomówieniach po 10 latach, których wiarygodnoœci nie ustaliù jeszcze ¿aden s¹d.

Home

M

Edition

ag

Biskup umyù dùonie jak Piùat w sprawie Pana Jezusa a staùo siê to w nadzwyczaj szybkim tempie, w przedziale czasowym od wtorku do pi¹tku. Tyle trwaùa mêka pañska ksiêdza z Biskupem o ¿ydowskim nazwisku Budzik, który wsparù prokuratora o ¿ydowskim nazwisku Buczek.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Zacytowany fragment pochodzi z tekstu zawieszonego na stronie archidiecezji kilka godzin po naszym zapytaniu, Tekli Stañczyk a nosz¹c tytuù:

pe j

Czy postawiony w stan oskar¿enia przez prokuraturê we wtorek, 11 dnia olimpiady a zmarùy tragicznie w pi¹tek, 14 dnia czùowiek znalazù zrozumienie u swojego przeùo¿onego, Biskupa, którego zapewniaù solennie o swojej niewinnoœci? “Ks. Bogusùaw Psujek, zarówno wobec instytucji wymiaru sprawiedliwoœci, jak i przed swoimi zwierzchnikami nie przyznaù siê do winy, wyraênie oœwiadczaj¹c, ¿e zarzucane mu czyny nigdy nie miaùy miejsca”).

sk iS

O

Je¿eli nie jest to czeska Praga, ani stadion w Warszawie, to Samospalenia dokonuje w jednostkowym proteœcie czùowiek, który jest zwyczajnie pokrzywdzony i nie widzi dla siebie nigdzie ratunku, ani pomocy. Dla tych ostatnich Pan Jezus ustanowiù wùaœnie Koœcióù swój, a¿eby mogli w nim zaj¹ã przeznaczone dla nich pozycje pierwszych, bùogosùawionych, za którymi wstawiù siê On osobiœcie w Kazaniu na Górze, w Najwy¿szej Deklaracji Praw Czùowieka, na której oparù swój Koœcióù jak na prawdziwej skale, a nie na greckim imieniu Petrus, które przybraù sobie ¿yd Szaweù, wczeœniejszy przeœladowca pierwszych Chrzeœcijan, zanim przejrzaù wg. wùasnego oœwiadczenia na drodze do Damaszku.

W

A

Buy RoboPDF

Powiedzenie ¿ydowskie mówi, ¿e poœpiech wskazany jest przy biegunce i przy ùapaniu pcheù, natomiast Polak i Katolik mo¿e dodaã, ¿e taki poœpiech potrzebny jest do zaszczucia czùowieka na œmierã. W takim poœpiechu bracia Jarosùaw i Lech Kaczyñski stawiali Papie¿a Benedykta XVI pod murem zapoznaj¹c Ojca œw. za poœrednictwem agentów zainstalowanych w Watykanie przez ks. kardynaùa Dziwisza z pomówieniami pod adresem Biskupa Warszawy mianowanego ju¿ przez Zastêpcê Chrystusa na ziemi. Pospiesznie bij¹ce sobie brawo maùe r¹czki Lecha Kaczyñskiego w katedrze œw. Ducha ukazane zostaùy wszak z perspektywy ptasiej przez kamerê i taki zawziêty antychryst pozostaù w oczach i w pamiêci Narodu Polskiego i dlatego trzeba niezwùocznie oczyœciã z materialnych resztek tego nieszczêœnika Wawel. A gdzie¿ podziaù siê, pyta Polak i Katolik ks. abp Wielgus, o polskim nazwisku, nie urodzony, lecz z chùopa arcybiskup? Gdzie zesùany zostaù ten skazany pomówieniem przez Kaczyñskich kapùan? Tych samych Kaczyñskich, których podawaùy do chrztu œw. dwie bliêniaczki ¿ydowskie (patrz wikipedia) cudem zaprawdê ocalaùe z ofiary caùopalnej narodu ¿ydowskiego, bo trudno byùo chyba znaleêã po wojnie, w spalonej Warszawie, za rz¹dów ¿ydokomuny dwóch Polaków i Katolików na tak¹ okazjê, jak podawanie do chrztu œw. dzieci zrodzonych ze zwi¹zku ¿ydówki ukrywanej caù¹ okupacjê w Skierniewicach na aryjskich papierach z ¿ydokomunist¹, wykùadowc¹ marksizmu-leninizmu na Politechnice Warszawskiej, ¿eby nie odwoùywaã siê do wszystkich koligacji w rodzinie z ¿ydami, wspominanych przez Lecha Kaczyñskiego (rumuñski ¿yd Beck, sanacyjny minister i kobieta fatalna Nely, na której ùonie zmarù, czy primo voto Fyuth, które to przeszùo do przysùowia w zapytaniu o fjuta) . Wycieczka do Skierniewic i £odzi, gdzie Rajmund Kaczyñski zrobiù magistra zaledwie w kilkanaœcie miesiêcy, po sùu¿bie w ¿ydowskim puùku Baszta, powstañczej Warszawy a wkrótce jak oka¿e siê tak¿e pod Tomaszów Mazowiecki, wycieczka, albowiem dla unaocznienia szatañskich zwi¹zków diabelskich band ¿ydowskich, w których œmiertelnych trybach wykañczany jest nie jeden Lepper i nie jeden generaù policji, czy Gromu, minister sportu, budownictwa, szef Najwy¿szej Izby Kontroli, gdy¿ tak to ju¿ jest urz¹dzony ten tajemny konkordat piekùa z niebem, zabawka z papieru na palcach dùoni ludzi wtajemniczonych, ogarniêtych fascynacj¹ obùêdem morderców, katów Narodu Polskiego; nale¿y w tym miejscu jasno powiedzieã, ¿e po spaleniu go w Warszawie ks. abp Wielgus przekazany zostaù wùaœnie na Lubelszczyznê, pod nadzór koœcielny abpa Budzika, który nie uchroniù ks. Psujka przed samospaleniem, a wrêcz odwrotnie. Zacytujmy Oœwiadczenie Kurii z godzin wieczornych, z pi¹tku: ”ks. Psujek w ostatnim czasie zostaù zawieszony w peùnieniu wszelkich posùug o charakterze duszpasterskim, w zwi¹zku z postawionymi mu wczeœniej zarzutami. Prokuratury w Krasnymstawie i Lublinie prowadz¹ dochodzenie w tych sprawach”. Przypomnijmy: czùowiek oskar¿ony we wtorek przez prokuratora, zostaù natychmiast i bez ceregieli, bez odsyùania kogokolwiek do psychologa, bez badania wariografem przez detektywa-wariata, odsuniêty jak ks. abp Wielgus na skutek ob¿ydliwego pomówienia. Jednoczeœnie w tej samej instytucji Koœcioùa ks. abp Skworc, TW D¹browski zasiada sobie w najlepsze na fotelu Arcybiskupa Katowic, chocia¿ to wùaœnie w Katowicach ¿ydokomuna i bezpieka poobsadzaùa wszystkie stanowiska w Kurii ludêmi o nazwiskach ¿ydowskich i tu wùaœnie byùa afera z drukarni¹ diecezjaln¹, która praùa dla mafii ogromne pieni¹dze i tu prokuratura postawiùa
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

zarzuty o przestêpstwa zwi¹zane z bezprawnym przekazywaniem przez pañstwo Koœcioùowi tysiêcy hektarów ziemi. Ks. abp Dziwisz rozwozi natomiast bezkarnie po caùym kraju ampuùy z cudownie rozmna¿aj¹c¹ siê krwi¹ jp2, co ju¿ nikogo nie œmieszy, gdy¿ nie ma kto zawiesiã natychmiast staruszka w peùnieniu tych posùug szamañskich. Tak samo ks. abp Skworc godzi w œw. wiarê katolick¹ szamañskim chrztem, czy poœwiêcaniem dla kasy, tzn. dla pieniêdzy tysiêcy samochodów w Tychach i te¿ go nie ma kto odsun¹ã za te bezeceñstwa. Zaœ szary ksi¹dz, jeden z tysi¹ca zwykùych ksiê¿y w Archidiecezji Lubelskiej zostaù ukarany przez swojego biskupa za niewinnoœã, bo nikt mu przecie¿ niczego nie udowodniù, nie wykazaù, bo tylko w Niemczech znalazù siê jakiœ nie Polak, lecz cwaniak, który oskar¿yù po 8 latach polskiego ksiêdza o rzekome ùapanie go za krocze, gdy¿ w Stanach Zjednoczonych ¿ydowscy adwokaci doprowadzili ju¿ Koœcióù Katolicki do ruiny takimi oskar¿eniami, wiêc na to samo kopyto myœli siê o przejêciu budynków poùo¿onych w centrach wielkich miast europejskich, a w Polsce usiùowaùo siê najwyraêniej wyci¹gn¹ã kasê od ksiêdza, który pracuj¹c wczeœniej w Niemczech przez kilka lat jako wikary musiaù zaoszczêdziã jakieœ pieni¹dze, gdy¿ w Niemczech ksi¹dz pracuje na pensji, natomiast od spalonego nikt ju¿ kasy nie wyci¹gnie i taka jest prawda, lub jak ¿yd woli: zawziêtoœã Polaka, ¿e pozbawiony wsparcia psychologa, opieki biskupa, podpali siê, powiesi na worku bokserskim, zastrzeli, por¹bie, a ¿ywcem ¿ydowi nie da. Pisaùa o tych cechach narodowych obojga narodów Rzeczypospolitej Maria Konopnicka w opowiadaniu “Nasza Szkapa”, które je¿eli nawet nie nale¿y ju¿ do lektur szkolnych w Polsce, to warto jednak, aby Mùody Polak literaturê polsk¹ znaù i okazywaù szacunek do wybitnych dzieù literatury i kultury Narodu Polskiego.

Home

M

Albowiem œwiadomoœã narodowa umacnia wnêtrze Polaka i dodaje otuchy jak obecnoœã Ducha œw. w obliczu tak niecnych, grzesznych i haniebnych czynów, jak “oddawanie duszy zmarùego ksiêdza miùosierdziu bo¿emu”, jak to nazywa wedùug diabelskiego rytuaùu Oœwiadczenie, które podpisaù ks. Krzysztof Mikoùajczuk Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

W

A

Buy RoboPDF

Naród, a¿eby trwaã i rozwijaã siê potrzebuje ludzi m¹drych i wysportowanych, zdrowych. Rz¹dz¹cy winni dbaã o kondycjê Narodu i stawiaã na to¿samoœã narodow¹ i profilaktykê zdrowotn¹, której szeroko uprawiany sport jest podstaw¹, skaù¹. Na tym Putin buduje siùê Rosji, a nie na wspieraniu geszeftów przemysùu leków i szczepionek, które s¹ chorob¹ wszczepian¹ zdrowemu czùowiekowi. Za ostatnie uregulowania antypolskie w sprawach wszczepiania Narodowi Polskiemu zarazy i chorób, a wiêc za œwiadome niszczenie materiaùu genetycznego Narodu Polskiego, caùy ten ¿ydowski Sejm i Senat w Rzeczypospolitej Polskiej a nie tylko jeden Niesioùowski(-Myszkowski/ Nussbaum) jest winien tak samo jak Kaczyñski jest winien, ¿e nie przeniósù jeszcze szcz¹tków ukochanego brata i bratowej na Pow¹zki. Bo brak wyobraêni politycznej jest typow¹ cech¹ chazarsk¹, która prowadzi zadufanych do zaœlepienia i nie potrafi taki wyci¹gn¹ã wniosków z historii np. Hiszpanii w 1936 r., kiedy to ró¿ne trumny i ró¿ne zwùoki wyci¹gane byùy z katedr i wùóczone po ulicach przez doprowadzony do ostatecznoœci lud. Po co to byùo dzieliã Naród Polski przed drug¹ wojn¹ fataln¹ decyzj¹ o pochówku ewangelika sprzyjaj¹cego masonerii w podziemiach katolickiej katedry na Wawelu? Po co byùo powtarzaã za podpuszczeniem Michnika, osobistego sekretarza masona Sùonimskiego ten sam numer z czùonkiem masoñskiej Grupy Windsor?

Home

M

Edition

ag

Samospalenie siê dokonane przez ks. abpa Budzika w czasie odmierzanym przez Polaka i Katolika ze spokojem olimpijskim miêdzy 10 a 14 dniem 30 Igrzysk Nowo¿ytnych, które masoneria zafundowaùa biaùym ludziom na caùym œwiecie przy pomocy niesprawiedliwych oszustów ¿ydowskich w rolach sêdziów sportowych (nazwisko ¿ydowskie Scharmach – to sêdzia z Niemiec, który nie puszczaj¹c rêkawicy boksera daù mu 3 razy ostrze¿enie w ci¹gu 24 sekund po to tylko, ¿eby go nastêpnie zdyskwalifikowaã wiedz¹c, ¿e kruk krukowi oka nie wykole, nie zostanie taki sêdzia za jawn¹ nieuczciwoœã odesùany do domu z tej olimpiady; przyznawanie ¿ydówce z Niemiec dodatkowego rzutu mùotem niesprawiedliwego w stosunku nie tylko do Polki Wùodarczyk, ale do wszystkich innych uczestników zmagañ podobno zgodnych z jakimiœ zasadami olimpijskimi, które masoneria postanowiùa schowaã pod dywan tak samo jak znicz olimpijski w Londynie; wszystko to musi zasmucaã chùopców z Ludowych Zespoùów Sportowych na polskiej wsi, którzy od sponsorów miejscowych mog¹ dostaã najwy¿ej jabùka i gruszki, fasolkê po bretoñsku, któr¹ dokarmiaùa siê Wùodarczyk w dniu startu. Mówi siê o tym nie bez kozery, bowiem w Polsce mieliœmy niedawno jeszcze sukcesy w szachach i Mistrzów Szachowych takiej klasy jak chocia¿by rezyduj¹cy na stare lata dzisiaj w Reims Pytel, który wci¹¿ gra i to z Maù¿onk¹ i rozsùawia Polskie Szachy. A czy Irena Kirszensztajn-Szewiñska nie odnosiùa sukcesów w sporcie wtedy, kiedy nie badano jeszcze sportowców na doping? A jak tylko zaczêto badaã, to skoñczyùa siê jej kariera, ¿eby nie wspominaã ju¿ tego, co ludzie mówili, ¿e staùo siê z Kùobukowsk¹, Sodoma i Gomora. Taki to byù duet, ale czy to powód, ¿eby Grzegorz Lato wykañczaù bezkarnie Polsk¹ Piùkê No¿n¹, jak banda ¿ydowskich dziaùaczy wykoñczyùa Polski Zwi¹zek Szermierczy?

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

O

“Deus, qui inter apostolicos Sacerdotes famulum tuum Boguslaus sacerdotali fecisti dignitate vigere: praesta, quaesumus; ut oerum quque perpetuo aggregetur consortio. Per Dominum nostrum”.

W

A

Brewiarz Koœcioùa Rzymskokatolickiego nosi bowiem przy sobie ka¿dy ksi¹dz i nie ma w brewiarzu nic o tym tzw. miùosierdziu bo¿ym lansowanym od czasów jp2 przez œrodowisko masoñskie w Koœciele £agiewnickim. Za tragicznie zmarùego ksiêdza modlimy siê zatem modlitw¹ z dawnych lat, sùowami:

Buy RoboPDF

Nie po to Pan Jezus Chrystus ustanowiù Koœcióù Katolicki na ziemi i nie po to mamy Kurie Archibiskupie, jakie one s¹ w wyniku dùugoletniej historii, ¿eby kapùani przeznaczeni do reprezentowania instytucji Koœcioùa na zewn¹trz nabierali jak ryba wody w usta, kiedy dziennikarz katolicki a zarazem Polak pyta ich grzecznie o coœ, czym interesuje siê caùa katolicka Polska, a co le¿y przecie¿ w interesie Koœcioùa a tak¿e Ustawa o dostêpie do informacji publicznej w RP zobowi¹zuje zapytanych ksiê¿y z Archidiecezji Lubelskiej do udzielenia stosownej odpowiedzi niezwùocznie, gdy¿ takich rzeczy mo¿e nie chcieã rozumieã @Rafaù Prost, który pos¹dza Polaka i Katolika na fejsbuku o przesadzanie, bo nie zrozumiaù nic z tego, co zrozumiaù zapewne spanikowany ksi¹dz w Kurii i na Parafii, który sparali¿owany jest strachem œmiertelnym przed gùosem Budzika, arcybuskupa, dlatego w szczegóùach podaje siê teraz, ¿e onet w pierwszej wersji komunikatu, skopiowanej przez sowê w caùoœci, wymieniù 3 (trzy) razy zmarùego czùowieka po imieniu, przy czym dwa razy nazwaù go imieniem Bolesùaw a raz okreœliù go: Bogusùaw, podaj¹c przy tym wyraênie, ¿e chodzi o ksiêdza/ kapùana Archidiecezji Lubelskiej. Imiê Bolesùaw podane zostaùo na pocz¹tku i na koñcu komunikatu onetu zgodnie ze sprawdzonymi zasadami ekspozycji i multiplikacji kùamstwa wymyœlonymi przez ministra III Rzeszy niemieckiej Goebellsa. Tymczasem na upowszechnionej wczeœniej w internecie liœcie ksiê¿y Archidiecezji Lubelskiej pod liter¹ nazwiska P. znajduje siê tylko jeden ksi¹dz, arcybiskup Bolesùaw Pylak, który te¿ na jedynej udostêpnionej przez wikipediê fotografii nie patrzy siê – jak wszyscy fotografowani partyzanci – prosto do kamery, lecz odwraca siê caùym ciaùem od kamery uwagê swoj¹ poœwiêcaj¹c mùodym kolegom z partyzantki.

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Zarzucaùy ¿ydy historyczne Panu Jezusowi, ¿e jego uczniowie kradn¹ kùosy i z cudzego pola ob¿eraj¹ siê kradzionym, nadu¿ywaj¹ wina, itd., itd. Polakom wystarcza zapytanie: czy rwali w szabat? Czy szabat dla czùowieka, czy czùowiek dla szabatu, bo mataczenie ¿ydowskie jest przynale¿ne do kultury tego narodu, a nie ma nic wspólnego z europejsk¹ klarownoœci¹ antyczn¹, rozwijamy zatem naukê eksplikuj¹c i reasumuj¹c:

Eu ro

pe j

A nam nie raczyù odpowiedzieã ¿aden z czterech ksiê¿y i jak by na to nie spojrzeã, to nie nie wró¿y to nic dobrego dla lubelskiego sprawcy samospalenia, gdy¿ 4 to liczba w kabale ¿ydowskiej zwi¹zana z diabùem, astrologia czwórce przypisuje kwadrat na póùkuli odkrytej dla zesùañców, na figurze tej masoneria rozci¹ga ciosany na warsztatach mùotkiem kamieñ, czterema paluchami trzyma siê hoùota kielicha wùadzy.

sk iS

Biskup i ksi¹dz w Koœciele Rzymskokatolickim, je¿eli chce byã pasterzem, nie mo¿e wysùugiwaã siê aparatowi represji. Przypomnijmy: w œredniowieczu, które dzisiaj tak chêtnie nazywane jest z pogard¹ ciemnym, budynek koœcioùa stanowiù azyl, miejsce ucieczki. Moj¿esz ustanowiù miasta ucieczki, do których uciekaù morderca ¿ydowski. Na tym polega zawód ksiêdza rzymskokatolickiego, ¿e ma taki odpowiadaã jak rabin u ¿ydów na zapytania ludzi wierz¹cych, którzy nie rozumiej¹ porz¹dku zdarzeñ, nie wiedz¹, co jest grane na igrzyskach symbolicznie opatrzonych znakiem chleba.

O

W

A

Koœcióù Rzymskokatolicki jest wspólnot¹ religijn¹ ustanowion¹ przez Jezusa Chrystusa nie po to, ¿eby w jego Diecezjach i Parafiach odrzucaã ludzi przysiêgaj¹cych siê na Krucyfiks i Pismo œw., ¿e s¹ przez wrogów Koœcioùa niesùusznie oskar¿ani, a¿eby piekùo miaùo radoœã.

Buy RoboPDF

- Jeden ze znajomych rozpoznaù ciaùo kapùana i jest w stu procentach pewny, ¿e to zwùoki nale¿¹ce do Bogusùawa P. – powiedziaù w rozmowie z Onetem Mirosùaw Buczek, zastêpca szefa Prokuratury Okrêgowej w Zamoœciu. Co wiêcej, Buczek potwierdziù, ¿e ksi¹dz zostawiù list po¿egnalny. Modlitewnego wsparcia wiernych potrzebuje natomiast biskup rzymskokatolicki w Lublinie, który zaraz tylko po tym, jak usùyszaù od ks. Bogusùawa P. , ¿e to wszystko nieprawda, o co go oskar¿ono, zawiesiù ksiêdza profilaktycznie we wszystkich czynnoœciach kapùañskich tylko dlatego, ¿e do Archidiecezji Lubelskiej udaù siê na wygnanie mianowany przez Benedykta Biskupem Warszawy ks. abp Wielgus oskar¿ony zaraz potem bezwstydnie przez braci Kaczyñskich o wspóùpracê z ubecj¹, chocia¿ obaj Kaczyñscy wszystko, co tylko w swoim ¿yciu osi¹gnêli, zawdziêczaj¹ zgodnie Kiszczakowi, generaùowi Sùu¿by Bezpieczeñstwa a tak¿e swoim zwi¹zkom rodzinnym z oficerem Smiersza i KGB znanego Polakom jako pùk. Wilhelm Úwi¹tkowski, po którym Jarosùaw odziedziczyù nota bene pistolet parabellum; ojciec Rajmund zrobiù w 1,5 roku magistra, potem dostaù nie za darmo przecie¿ willê w Warszawie, wczeœniej wùasnoœã gen. Kuli-Lisa, od którego ubowcy jej nie odkupili, a Powstanie Warszawskie podobno prze¿yù Mundek w ¿ydowskim puùku Baszta… patrz w internecie: Kim s¹ Kaczyñscy. – RAPORT NOWAKA – Poseù Zbigniew Nowak ; Kiszczak wyró¿niù Lecha Kaczyñskiego zaproszeniem do Magdalenki, zaœ Jarosùawowi Kaczyñskiemu ¿ydowska prokuratura w RP umo¿liwiùa bezkarnoœã w zwi¹zku z wnioskami o ukaranie za przeszabrowanie mienia pañstwowego przez Fundacjê Prasow¹ Solidarnoœci, Porozumienie Centrum, Spóùkê Srebrna, PiS oraz wszystkie inne, nie wymienione tu z imienia podmioty i bandy ¿ydowskie, które byùy i s¹ przedmiotami w rêku Jarosùawa K., który jednoosobowo oraz instrumentalnie zarz¹dza wielomiliardowym maj¹tkiem udaj¹c dziada bez konta i sznurówek. Natomiast przesadza ogrodnik, lecz nie o tej porze roku, Drogi Panie Prost, Zdrówko, Sköll; o, ten ma postaã wilka i usiùuje podgryzaã Sùoñce, zaœ kiedy podnios¹ siê wody oceanu i pochùon¹ drzewo œwiata, to po tym wszystkim nast¹pi zmartwychwstanie i Nowy Swiat bêdzie peùen radoœci i spokoju bez wojen, bêdziemy ¿yã bez przemocy, z kultur¹ i bez poleko¿erców; w harmonii, spokoju i w zgodzie z Panem Bogiem.
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Prokurator Buczek potrzebuje byã mo¿e teraz opieki psychologa a mo¿e i psychiatry, nie powinien z pewnoœci¹ przebywaã samotnie w pobli¿u materiaùów ùatwopalnych i winno siê takiemu odebraã sznurówki tudzie¿ zapaùki, bowiem powiedziaù stanowczo za du¿o:

pe j

sk iS

Zamieszanie wokóù tragicznej œmierci czùowieka o nie ustalonej jeszcze to¿samoœci wywoùaù niew¹tpliwie prokurator o sùowiañskim imieniu Mirosùaw i ¿ydowskim nazwisku Buczek, (patrz: ¿ydokomunista Marian Buczek, 16 lat we wiêzieniach II RP za dziaùalnoœã antypañstwow¹, antypolsk¹ we wrzeœniu 1939 r. Zakùad Karny Rawicz i areszt w Pùocku; nazwisko Buczek, obecne i na Wêgrodzie w Czeladzi, utworzone zostaùo od ¿ydowskiej miejscowoœci Buczek, dzisiaj Gmina Buczek, woj. £ódzkie), natomiast prokurator Buczek nie posiadaj¹c jeszcze sekcji zwùok pozwoliù sobie na ra¿¹ce naruszenie obowi¹zków sùu¿bowych i poù¹czenie ciaùa spalonej osoby o – przypomnijmy – nie ustalonej jeszcze to¿samoœci, z ks. Bogusùawem P. oskar¿onym przez lubelsk¹ prokuraturê we wtorek, jedynie na podstawie donosów zgùoszonych do prokuratury po 10 latach tylko dlatego, ¿e zgùaszaj¹cy dowiedziaù siê z mediów, ¿e przeciwko temu wùaœnie ksiêdzu toczy siê ju¿ w Niemczech œledztwo z oskar¿enia po 8 latach latach przez byùego ministranta niemieckiego o dotykanie go rzekomo przez ksiêdza w kroczu.

O

W

A

Buy RoboPDF

Z Frankfurtu nad Menem mówiù Stefan Kosiewski http://www.spreaker.com/user/mysowa/budzik_buczek_drzewo_swiata_fo61_zr7

Kanclerz: ks. dr Wojciech Pêcherzewski tel. 81/534 61 45 e-mail: kanclerz@kuria.lublin.plSpalone zwùoki na cmentarzu. To ksi¹dz podejrzany o pedofiliê? dzisiaj, 13:18 Na cmentarzu w £opienniku Nadrzecznym na Zamojszczyênie (woj. lubelskie) w pi¹tek rano spùon¹ù mê¿czyzna. Prokuratura ustala, czy znalezione ciaùo to zwùoki ks. Bolesùawa P., podejrzanego o molestowanie nieletnich – informuje Radio Zet.Policja – Fot. Dariusz Suchan/Onet Zwêglone zwùoki znaleziono obok grobu rodziców ksiêdza. W pobli¿u le¿aù nó¿ i pojemnik z ùatwopalnym pùynem.Lubelska policja twierdzi, ¿e byùo to najprawdopodobniej ciaùo mê¿czyzny. Potwierdza to Prokuratura Okrêgowa w Zamoœciu. – Jeden ze znajomych rozpoznaù ciaùo kapùana i jest w stu procentach pewny, ¿e to zwùoki nale¿¹ce do Bogusùawa P. – powiedziaù w rozmowie z Onetem Mirosùaw Buczek, zastêpca szefa Prokuratury Okrêgowej w Zamoœciu. Co wiêcej, Buczek potwierdziù, ¿e ksi¹dz zostawiù list po¿egnalny.Ks. Bolesùaw P. usùyszaù zarzuty molestowania dwóch nastolatków. Jest równie¿ oskar¿ony o wykorzystanie seksualne ministranta z parafii w Niemczech, gdzie pracowaù.(Radio Zet/KT) ks. abp Bolesùaw Pylak byù czùonkiem partyzancji AK BCH http://sowamagazyn.wordpress.com/2012/08/12/budzik-buczek-drzewo-swiatastefan-kosiewski-fascynacja-obledem-61-zniweczona-rzeczywistosc-7/

Home

M

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

W Parafii pw. œw. Bartùomieja w £opienniku Nadrzecznym jest dwóch ksiê¿y, ale nie o tych inicjaùach, co podaje prokuratura; w spisie kapùanów archidiecezji lubelskiej http://diecezja.lublin.pl/strona,kaplani jest na literê P tylko jeden Bogusùaw, ale to jest Arcybiskup, prof. dr hab. (teologia), ur. 1921-08-20, 91-letni starzec, którego jp2 przeniósù na emeryturê w 1997 r. a jeœli dzisiaj ¿ydy rozpowszechniaj¹ w tym kontekœcie kalumnie powoùuj¹c siê na prokuraturê to czy nie dlatego, ¿e ks. abp Bolesùaw Pylak byù czùonkiem partyzancji AK BCH, patrz zaù. fot., pierwszy z lewej; uprzejmie proszê o ustosunkowanie siê do zaù. art. Z up. Tekla Stañczyk. Z Panem Bogiem

Eu ro

pe j

Post pierwotny Stefan Kosiewski 10 sierpnia 18:31

sk iS

Rafaù Prost 10 sierpnia 21:59 E chyba Pan trochê przesadza http://diecezja.lublin.pl/news,746

O

Chazaria Rafaù Prost skomentowaù(a) Twój post w na stronie Protest przeciwko szykanowaniu przez Policjê obroñców ¿ycia.

W

A

Buy RoboPDF