You are on page 1of 256

HI_1_7_ 29-10-09 17:46 ™ÂÏ›‰· 2

∏ National Geographic Society, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜
Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ȉڇıËΠÙÔ 1888 Ì ÛÙfi¯Ô «ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹
Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘». ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi
7.000 ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ °Ë˜,
Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ NGS ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ
Î·È ÂÌÓ¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔ‰Èο, ‚È‚Ï›·, ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‚›ÓÙÂÔ, ¯¿ÚÙ˜ Î·È ¿ÙÏ·ÓÙ˜, Ì ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi National Geographic
Bee, Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Ì ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‰È‰·Ûηϛ·˜.
∏ NGS ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· ̤ÏË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ National Geographic, ÙÔ Â›ÛËÌÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ NGS, Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÓfiÌÈ·, fiˆ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·
Ù˘ NGS Î.¿.

HI_1_7_ 29-10-09 17:46 ™ÂÏ›‰· 3

∫. ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√À

π™Δ√ƒπ∞
Δ√À ∂§§∏¡π∫√À
∂£¡√À™
™Δ∏¡ ∫√π¡∏ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞
™Àª¶§∏ƒøª∂¡∏ ∫∞π ∂¶π∫∞πƒ√¶√π∏ª∂¡∏ ª∂Ãπ Δ√ 2004

Δ√ª√™ 5
421 - 362 .Ã.

HI_1_7_ 29-10-09 17:46 ™ÂÏ›‰· 4

∫. ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√À

π™Δ√ƒπ∞
Δ√À ∂§§∏¡π∫√À
∂£¡√À™
ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ National Geographic Society
∂∫¢√Δ∏™

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÂÏÈ¿‰Ë˜
¢π∂À£À¡™∏ ∂∫¢√™∏™

™¿‚‚·˜ ∫·Ú¤Ï˘

NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY
«For the increase and diffusion of
geographic knowledge»

™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™

¡›ÎÔ˜ ª¿ÚÁ·Ú˘
¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√À

¶ÂÏ·Á›· °È·ÎÔ˘Ì¿ÎË
∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√π ™Àªμ√À§√π - KEIMENA

μ·ÁÁ¤Ï˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
ª. ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ô˘, ª. £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿Î˘, ¶. °˘ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘,
μ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¡. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, μ. ΔÚÈ¿ÓÙË
∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡ - ª∂Δ∞°§øΔΔπ™∏

ª·Ú›· ∞ÏÂ͛Ԣ
∞. μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘, ∂. °ÏÂ˙¤ÏÏË, μ. ∫ÂÚÂÛÙÂÙ˙‹,
™. ∫ÚÔΛ‰Ë, ∞. ∫ÒÙÛË, ∂. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∏. ™ÈÓÈÁ¿ÏÈ·,
ª. ΔÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∞. ºˆÙÂÈÓÔ‡, ∞. ÷ÌÂ˙ÔÔ‡ÏÔ˘

John M. Fahey, Jr.
President and Chief Executive Officer
Gilbert M. Grosvenor
Chairman of the Board
Tim T. Kelly
President, Global Media Group
John Q. Griffin
Executive Vice President; President, Publishing
Nina D. Hoffman
Executive Vice President; President, Book
Publishing Group

∫∞§§πΔ∂áπ∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ¢ÂÛÔÙ›‰Ë˜
∞. ∫·ÙÛ¿, °. ª·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, ∂. ∫Ô‡ÛÎÔ˘ÚË,
°. ∫Ô˘Ú¿Û˘, ™. ∫·ÓÛÔ‡
∂¶πª∂§∂π∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™

ª·ÓfiÏ˘ ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘
ª. ª˘ÏˆÓ¿˜, μ. ªÈÚÌÈÏfiÔ˘ÏÔ˜
∞¡∞¶ΔÀ•∏ §√°π™ªπ∫√À

¡›ÎÔ˜ ∫fiÓÙ˘
°. ¶·¯fi˜, ∫. °ÂÚÔÓÙ‹˜, ª. ¶ÂÊ¿Ó˘
∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∂π∫√¡∞™
ª. Δ˙ÒÚÙ˙˘
3D DESIGN
Δ. ∫·Ùۛη˜
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∂π™
°. ¶ÈÛÎÔ¿Ó˘
∂¶πª∂§∂π∞ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏™
ª. ∫·ÏÂÒ‰Ë, Δ. μÂÓÂÙÛ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ™. ∫Ô˙·Ó›‰Ô˘
¶∞ƒ∞°ø°∏
∂ÎÙ‡ˆÛË: 3∂ ∂ÎÙ˘ˆÙÈ΋ ∞.∂.
∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: μ·Û›Ï˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘,
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘, General Pack A.E.

TE™™∂ƒ∞ ¶π ∞.∂.
www.4pi.gr
∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÂΉfiÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ù˘ National Geographic Society ÁÈ· Ù· μÈ‚Ï›·
Î·È Ù· ¶ÂÚÈÔ‰Èο National Geographic Magazine
Î·È NG KIDS.
£fi‰ˆÚÔ˜ ™›ÓÔ˘Ï·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙‹˜
¢È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ
∏ÓÈfi¯Ô˘ 26, ÷ϿӉÚÈ 152 38
ΔËÏ. 210 6070100 Fax: 210 6070199
™˘Ó‰ÚÔ̤˜: 210 6070060, e-mail: syndromes@4pi.gr

©2009-2010 National Geographic Society - Δ¤ÛÛÂÚ· ¶È ∂ȉÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∞.∂.

HI_1_7_ 29-10-09 17:47 ™ÂÏ›‰· 5

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

[5]

70

∏ ∫¿ıÔ‰Ô˜
ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ
8 ™ÈÎÂÏÈ΋ EÎÛÙÚ·Ù›·
& ¢ÂÎÂÏÂÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ (421-404 .Ã.)

∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜

∏ ™ÈÎÂÏÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·

º˘Á‹ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë

∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·

§‡Û·Ó‰ÚÔ˜

∏ Ó›ÎË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙȘ ∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜

∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔ˘˜
∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜

∫·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜

Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘

101
¶ÂÏÙ·ÛÙ¤˜

HI_1_7_ 29-10-09 17:47 ™ÂÏ›‰· 6

[6]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

145

∏ Ì¿¯Ë
ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·

56 ∏ÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘

∏ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

™˘ÓˆÌÔÛ›· ∫ÈÓ¿‰ˆÓ· ● ¶fiÏÂÌÔ˜ Ì ÙÔ˘˜

¶¤ÚÛ˜ ● ∞Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ ·fi ÙËÓ
∞Û›· - ∏ Ì¿¯Ë Ù˘ ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜ ● ∫fiÓˆÓ·˜ ∞ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ›Ú·˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ

ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ● ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË

£ÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡

ÎfiÛÌÔ˘ ● ∏ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ £‹‚·˜

206
ƒËÙÔÚÈ΋

251
£ÂÙÈΤ˜
ÂÈÛً̘

4Ô˜-5Ô˜ ·È. .Ã.

HI_1_7_ 29-10-09 17:48 ™ÂÏ›‰· 7

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

[7]

124 ∏ÁÂÌÔÓ›· Ù˘ £‹‚·˜

∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ● ¶ÂÏÔ›‰·˜

∏ Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ΔÂÁ‡Ú·

∏ Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·

∞ÎÌ‹ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ £‹‚·˜

∏ Ì¿¯Ë ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·

108

∞Ú¯·›· ∫‡ÚÔ˜

198

√È ÂÙ¿ ÛÔÊÔ›
Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜

164 ∫·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡

∏ıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ·Ó·Ú¯›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

º›ÏÈÔ˜, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ● ¢ËÌÔÛı¤Ó˘

∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË - ºˆÎ›ˆÓ·˜

∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ √χÓıÔ˘ ● ∏ Ì¿¯Ë ÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ·

190 ¶·Ú¿ÚÙËÌ·

Δ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÈ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛً̘

ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·

HI_8_55_ 29-10-09 14:17 ™ÂÏ›‰· 8

[8]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞
& ¢∂∫∂§∂π∫√™
¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜

¶fiÏÂÌÔ˜

̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË

Ù˘ ∞ı‹Ó·˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·
ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÙÚ›Ù˘ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜
ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘,
ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô¯‡ÚˆÛ·Ó ÙË
¢ÂΤÏÂÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
¤Ó· ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ Ôχ ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Δ· Ï¿ıË fï˜
Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË
ÓÈÎËÊfiÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜
Ó·˘Ì·¯›· ÙˆÓ ∞ÚÁÈÓÔ˘ÛÒÓ
(406 .Ã.), ›¯·Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·
ÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡
ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜
Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜
ÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË ÛÙÚ·ÙËÁfi
§‡Û·Ó‰ÚÔ (404 .Ã.).

HI_8_55_ 29-10-09 14:18 ™ÂÏ›‰· 9

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.) [9]

¡·fi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·, ™Ô‡ÓÈÔ.

DAVID H. SEYMOUR/SHUTTERSTOCK

HI_8_55_ 29-10-09 14:18 ™ÂÏ›‰· 10

[10]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ë ÂÌʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë

̤¯ÚÈ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜

‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ê¿ÓËΠfiÙÈ ÙÂÏ›ˆÛÂ Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜,
·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ. ΔÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ¿ÊËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
Ì ÛÔ‚·Ú¿ Ï‹ÁÌ·Ù·. ∏ ™¿ÚÙË fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â
ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·fi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· Ù˘
∞ı‹Ó·˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ
Ù˘Ú·ÓÓ›·, ηıÒ˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Â›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·
Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ ۈÛÙ‹
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ˘ÔÙ·Á̤Ó˜ fiÏÂȘ.
∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ë ™¿ÚÙË ‰˘ÛÊËÌ›ÛÙËΠ۠fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ÂÂȉ‹ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÍÂÛËΈı› ¤ÂÈÙ· ·fi ‰È΋ Ù˘
·ÚfiÙÚ˘ÓÛË, ÁÈ·Ù› ı˘Û›·Û ٷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÈÔ
ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ Ù˘ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› Ù·ÂÈÓÒıËΠÙfiÛÔ Ôχ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ™Ê·ÎÙËÚ›·1.
ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÚ¯fiÙ·Ó Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ
·ÓÙ›ÏË„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë
fiÏË ‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÂÙ·È ÔÙ¤ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ Ôϛ٘ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ∞ı‹Ó·, ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË, ‰È·Ù‹ÚËÛ ·Î¤Ú·ÈË ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜
Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÓÂÏ¿ÎË ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·˘Ùfi fï˜ Ù˘
ÎfiÛÙÈÛ ÙËÓ Âڋ̈ÛË Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ¯¿ıËηÓ
ÔÏÏÔ› Ôϛ٘, ¿‰ÂÈ·Û·Ó Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÁÈÓ Ôχ ÈÔ ÌÈÛËÙ‹ Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ÛÊ·ÁÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú·ÍÂ.
ÕÏψÛÙÂ, Ë ÂÈÚ‹ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›¯ÙËΠ۠·ÛÊ·Ï›˜ ‚¿ÛÂȘ. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó, ‚¤‚·È·, Ó·
‰ÒÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜
ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘

ª∂ ∞ÀΔ√ Δ√¡ Δƒ√¶√ Δ∂§∂πø™∂

ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ∞ÌÊ›ÔÏË, Ó· ˘ÔÙ·¯ıÔ‡Ó Í·Ó¿ ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ô‡Ù ¤Î·Ó·Ó οÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÙȘ
ÂÍ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·ÏÒ˜ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Ù·
ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘˜ ·fi ÂΛ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ¤Ó·
·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ı¤·ÙÚ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘.
⁄ÛÙÂÚ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·Ó Ó·
‰ÒÛÔ˘Ó ›Ûˆ Ô‡Ù ÙËÓ ¶‡ÏÔ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘
›¯·Ó ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÂÈ ÛÙË ™Ê·ÎÙËÚ›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›‰·Ì fiÙÈ Î·È ÔÈ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ μÔȈÙÔ›, ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓËØ ÂÈϤÔÓ, ÂÂȉ‹ ÔÈ μÔȈÙÔ›, Ô˘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ¶¿Ó·ÎÙÔ2, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠԇÙ ·˘Ùfi˜ Ô fiÚÔ˜
Ù˘ ·Ó·Îˆ¯‹˜. ΔfiÙ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂ
ÙËÓ ÂίÂÈÚ›· ¤Ù˘¯·Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ÙˆÓ
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ı¤ÏËÛ·Ó Î¿ÓÔÓÙ·˜ οÔÈ· Ó¤· ı˘Û›· Ó·
¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÛÙË Û‡Ó·„Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹˜ Û˘Óı‹Î˘
Û˘ÌÌ·¯›·˜ Î·È ÂÈÌ·¯›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÙÔ
Ó¤Ô ·˘Ùfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ¤‰ˆÛ·Ó ÙÂÏÈο ›Ûˆ ÛÙÔ˘˜
§·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘˜. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ,
fï˜, ·Ó Î·È Î¿ı ̤ڷ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó
ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Û˘Óı‹ÎË, ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜

√ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ¿ÊËÛ ÔÏϤ˜ ÏËÁ¤˜
Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ· ÛÙÚ·Ùfi‰·.
WILLIEROSSIN/SHUTTERSTOCK

HI_8_55_ 29-10-09 14:19 ™ÂÏ›‰· 11

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[11]

HI_8_55_ 29-10-09 14:19 ™ÂÏ›‰· 12

[12]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
ηٷÁfiÙ·Ó ·fi
·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.
HULTON-DEUTSCH
COLLECTION/
CORBIS/APEIRON

∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙ‹ ÂÈÚ‹ÓË, ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ,
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ÚˆÓ·Ó ÙȘ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ
Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì ÙË Û‡Ó·„Ë Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ηÈ
΢ڛˆ˜ ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ·Ó ›Ûˆ ÙËÓ ¶‡ÏÔ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏÔ, Î·È ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó
ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ¶¿Ó·ÎÙÔ. √È μÔȈÙÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ
fiÚÔ Ó· Û˘Ó·Êı› ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Û˘Óı‹ÎË Û˘ÌÌ·¯›·˜ ηÈ
ÂÈÌ·¯›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‹ıÂÏ·Ó
Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË
ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË
¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·‚È¿ÛÔ˘Ó
·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ◊Ù·Ó, fï˜,
Ù¤ÙÔÈ· Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜
Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙËÓ
¶‡ÏÔ, ÒÛÙÂ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ
μÔȈÙÒÓ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ
ÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ìʈӛ·,
Ô˘ ‹Ù·Ó Ì˘ÛÙÈ΋, ‰ÂÓ ı· ÙËÓ
Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ÀÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, Ë Û˘Óı‹ÎË Ì ÙÔ˘˜
μÔȈÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ
‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙÔ ¶¿Ó·ÎÙÔ ˆ˜ ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ÙÔ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ‹Á·Ó
ÛÙË μÔȈٛ· Ú¤Û‚ÂȘ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ ¶¿Ó·ÎÙÔ, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. Èڛ˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Â›·Ó
«È‰Ô‡ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÙˆÓ μÔȈÙÒÓ,
ȉԇ Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó¿ÎÙÔ˘». ∫·ıÒ˜ ÏÔÈfiÓ, ›¯Â
ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÂÈÚ‹Ó˘, ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÎÈ ·˘ÙÔ› Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·Ê›
Ë ¶‡ÏÔ˜. ¢È·›ÛÙˆÛ·Ó fï˜ fiÙÈ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
›¯Â ÌÂÙ·ÛÙÚ·Ê›.

∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤Ì·ı·Ó ÙfiÙÂ, Èı·Ófiٷٷ
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÌÌ·¯›· Ô˘ ›¯·Ó
Û˘Ó¿„ÂÈ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Ì ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜. ŒÌ·ı·Ó
fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ·ÏÏ¿
ÌfiÓÔ Ô Á˘ÌÓfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó¿ÎÙÔ˘. ΔÔ ÂͤϷ‚·Ó,
fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ˆ˜ ÂÌ·ÈÁÌfi, Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›¯·Ó ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·
·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜
Ù˘ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ›¯·Ó ·È¯Ì·ÏˆÙÈÛÙ› ÛÙË ™Ê·ÎÙËÚ›·, ÂÓÒ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ‰ÂÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛ·Ó Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ™˘ÓÂÒ˜,
Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ‰È¿ıÂÛË Ó·
·ԉ¯Ù› ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ.
ΔË ‰È¿ıÂÛË ·˘Ù‹ ÂÓ›Û¯˘Û Ì οıÂ
ÙÚfiÔ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙfiÙÂ
ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙ·
ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜
¤ÌÂÏÏ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ó·
ÂËÚ¿ÛÂÈ Ì ÔÏÏÔ‡˜
ÙÚfiÔ˘˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘
Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ô
ϤÔÓ ÔχÏ¢ÚÔ˜
·fi ÙÔ˘˜ ÔχÌÔÚÊÔ˘˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. √ ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜.

∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
√ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ηٷÁfiÙ·Ó
·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∞È·ÎȉÒÓ,
ÂÓÒ Î·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜
ÙÔ˘ ·Ó‹Î ÛÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. √ ·Ô‡˜ ÙÔ˘,
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛı¤ÓË, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â
ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Ô˘
‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠηٿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô ∫ÏÂÈÓ›·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÔÍ¿ÛÙËΠÛÙË
Ó·˘Ì·¯›· ÙÔ˘ ∞ÚÙÂÌÈÛ›Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Ì ‰È΋
ÙÔ˘ ÙÚÈ‹ÚË, ÛÎÔÙÒıËΠÛÙË Ì¿¯Ë Ì ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·. ∞fi ÙË ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘ ¢ÂÈÓÔÌ¿¯Ë, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎfiÚË ÙÔ˘ ªÂÁ·ÎÏ‹, Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ·fiÁÔÓÔ˜ ÙˆÓ ∞ÏÎ̷ȈÓȉÒÓ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ
Á¿ÌÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ π·Ú¤ÙË, ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡
ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘

HI_8_55_ 29-10-09 14:19 ™ÂÏ›‰· 13

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

√ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ «‹Ù·Ó Ôχ ÈηÓfi˜
ÛÙÔ Ó· ÂÈÓÔ› ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂÂ
Î·È Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·».
πfiÓÈÎÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎÔÙÒıËΠÛÙË Ì¿¯Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
¢‹ÏÈÔ, Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÚfiÛıÂÛ ÛÙËÓ ‹‰Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋
ÙÔ˘ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÙË ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙË Úԛη
ÙˆÓ ‰¤Î· Ù·Ï¿ÓÙˆÓ. ∏ ʇÛË, Û·Ó Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ
ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ÚÔ›ÎÈÛ ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯Èο ¯·Ú›ÛÌ·Ù·. ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘
‹Ù·Ó ·ÚÔÈÌÈ҉˘ ηÈ, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
Î·È Û‡Á¯ÚÔÓfi ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·, ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ·ÎfiÌ· ηÈ
ÔÈ ÈÔ ÛÂÌÓ¤˜ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ· ‹Ù·Ó,
ηٿ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÚÔÛ¿ÚÌÔÛÙÔ, ÁÈ’
·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÙÔÓ ·ÚÔÌÔ›·˙·Ó Ì ¯·Ì·ÈϤÔÓÙ·
-ÌfiÓÔ ÙÔ Ï¢Îfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ Ó· ·Ú·ÏÏ¿ÍÂÈ-, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ÈηÓfi˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÙÚ˘Ê‹ÛÂÈ Û ·˘ÙfiÓ. ™ÙË ™¿ÚÙË
‹Ù·Ó ·ıÏËÙÈÎfi˜, ÏÈÙÔ‰›·ÈÙÔ˜, Û΢ıÚˆfi˜, ÛÙËÓ πˆÓ›·
·¯·Ï›ÓˆÙÔ˜, ÊÈÏ‹‰ÔÓÔ˜, ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜, ÛÙË £Ú¿ÎË ÂÈÚÚÂ‹˜ ÛÙÔ ÔÙfi, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ
È·Û›·, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ˙Ô‡Û ̷˙› Ì ÙÔ Û·ÙÚ¿Ë ΔÈÛ۷ʤÚÓË3, ÍÂ¤Ú·Û ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ ÛÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·. ΔÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ·˘Ùfi Ï¿ÛÌ· ‹Ù·Ó ÚÔÈÎÈṲ̂ÓÔ Ì Û¿ÓȘ ·ÚÂÙ¤˜. ∞fi Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ·
¤‰ˆÛ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜ ÙÔ˘. ΔÔ 432 .Ã., ÌfiÏȘ
20 ¯ÚÔÓÒÓ, ÎÈÓ‰‡Ó¢Û fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÙ›‰·È·, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÁϛوÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
¯¿ÚË ÛÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, Ô
ÔÔ›Ô˜ ˘ËÚÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ˆ˜ ÔÏ›Ù˘ Ì·˙› ÙÔ˘.
√ÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ͯÒÚÈÛ ˆ˜ È¤·˜ ÛÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢‹ÏÈÔ, ηÈ
ÂΛ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË
ÙË ¯¿ÚË, ηıÒ˜ ÙÔÓ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜
μÔȈÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷ‰›ˆÎ·Ó. ΔÔ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ
Ó‡̷ ÙÔ˘ Î·È Ë Â˘Ê˘˝· Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜
ÙÔ˘ ı‡ÌÈ˙·Ó Û ÔÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. °È· ÙËÓ
¢ÁψÙÙ›· ÙÔ˘ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó, ηıÒ˜ Ô £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Â›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÚÔÛˆÈο, ·ÊÔ‡ ¤˙ËÛ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ·ÈÒÓ·, ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ «‹Ù·Ó Ôχ ÈηÓfi˜ ÛÙÔ Ó·
ÂÈÓÔ› ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÚÂÂ Î·È Ó· ηٷϷ‚·›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ·», ·ÏÏ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÛΤ„ÂÒÓ

ÙÔ˘, Ôχ Û˘¯Ó¿ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ӷ ÌÈÏ¿, ηıÒ˜ ÙÔ˘ ‰È¤Ê¢ÁÂ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Ï¤ÍË. √ ΈÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ ∂‡ÔÏȘ,
Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ:
ÕÚÈÛÙÔ˜ ÛÙË ÊÏ˘·Ú›·, ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ÛÙÔ Ó· ÂÍËÁ›,
ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi fiÙÈ ‹Ù·Ó ÈÔ Î·Ïfi˜ ÛÙȘ ȉȈÙÈΤ˜
Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, ÌÔÚ› Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÚÈÛÙԇ̠ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘
¢ËÌÔÛı¤ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÈηÓfiÙ·ÙÔ Ú‹ÙÔÚ·. ¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ó ÌË ÙÈ
¿ÏÏÔ, ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÙȘ
·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·È
ÙË ÌfiÚʈÛË Ô˘ ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘
›¯·Ó ͯˆÚ›ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ‰ÂÓ Â›¯Â. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÁÈ·
Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜,
Ô ¶Úfi‰ÈÎÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÙÔ˘ ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ÙȘ ϤÔÓ ˘ÁÈ›˜ ·Ú¯¤˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÚÂÙ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘,
Ô ÈÔ ÛÔÊfi˜ Î·È ËıÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Ù˘
·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ì ·ÙÚÈ΋ ÛÙÔÚÁ‹ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘
ÌÂÙ·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·fiÛÙ·ÁÌ· Ù˘ Û‡ÓÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ ÙÔ˘. ∫·È ‚¤‚·È· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ √χÌÈÔ˜, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙÔ˘ ‰È‰¿ÍÂÈ ÙȘ
˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ıˆڛ˜.
øÛÙfiÛÔ, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Â˘ÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ʇÛ˘ Î·È Ù˘
Ù‡¯Ë˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ›¯·Ó ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ·Ú·‚›·˙ Ì ·˘ı¿‰ÂÈ·
ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ӷ ÚÔ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·
ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÔÈ ÔÏÏÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÔÙ·ÌÔ› Ô˘ ¯‡ÓÔÓÙ·È ·Î·Ù¿·˘ÛÙ· ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ fiÓÙÔ ‰ÂÓ Î·ÙÔÚıÒÓÔ˘Ó Ó· ÁÏ˘Î¿ÓÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÏÂοÓ˘, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ÔÏÏÔ› Î·È ËıÈÎÔ› ‰¿ÛηÏÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÛÙËÏÈÙ‡ÂÈ ÙÔÓ «˘¤ÚÌÂÙÚ·
ÂÎÙÚ·¯ËÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÎfiÏ·ÛÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘» Î·È [ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË Û ·˘Ù¿] «ÙȘ ¿ÏϘ ÂÎÙÚÔ¤˜ ÛÙÔÓ

[13]

HI_8_55_ 29-10-09 14:19 ™ÂÏ›‰· 14

[14]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

°ÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ 1827,
ÛÙËÓ ÔÔ›·
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È
ÙÔÓ ™ˆÎÚ¿ÙË
ÛÙË Ì¿¯Ë
Ù˘ ¶ÔÙ›‰·È·˜
ÙÔ 432 .Ã.
STEFANO BIANCHETTI/
CORBIS/APEIRON

ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Û‡ÌʈÓ˜ Ì ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË». ¶ÔÙ¤ ηÓ›˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù·¿ÙËÛ Ì ÙfiÛË ·Ó·›‰ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.
ŒÊÙ·Û ̿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ¯·ÛÙԢΛÛÂÈ Î¿ÔÈÔ
ÁÚ·ÌÌ·Ùԉȉ¿ÛηÏÔ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘, ÂÓÒ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈÛ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ÛÙÔ
ı¤·ÙÚÔ, Î·È ÙÔ ¯ÔÚËÁfi Δ·˘Ú¤· ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù›
‹Ù·Ó ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘. ÷ÛÙÔ‡ÎÈÛ Â›Û˘ ÙÔÓ πfiÓÈÎÔ, ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂıÂÚfi ÙÔ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ÁÈ·Ù›
ÙÔÓ Â›¯Â ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ÁÈ’ ·ÛÙ›Ô, ÂÂȉ‹ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ
ÛÙÔ›¯ËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒıÂÛ ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÙÔ £¿ÛÈÔ ÔÈËÙ‹ ∏ÁÂÌfiÓ· Î·È Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘
Ù· ¯¤ÚÈ· ‰È¤ÁÚ·„ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙËÓ Â›ÛËÌË Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜,
ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ, ·Ó ÙÔÏÌÔ‡ÛÂ, ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∫·È fiÙ·Ó Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ π·Ú¤ÙË ˙‹ÙËÛ ÓƠ̂̈˜ ‰È·˙‡ÁÈÔ, ηıÒ˜
‰ÂÓ ¿ÓÙ¯ ¿ÏÏÔ ÙÔÓ ¤ÎÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙȘ ·ÈÛٛ˜ ÙÔ˘, Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ·˘ı·›ÚÂÙ·, ‰ÂÓ
Ù˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ·Ú¿ ÙË Û‹ÎˆÛ Ì ÙË ‚›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·
ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙË
ÁÂÌ¿ÙË ·ÁÔÚ¿ ÙËÓ ‹Á ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. √È ‚›·È˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ Â›Ó·È ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜. ¶ÔÈÔ˜ ·ÁÓÔ› ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÏÈÙ‡ÙËÎÂ; ∞ÊÔ‡ ÂÍÒıËÛ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ™ÈÎÂÏÈ΋˜ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠ›Ûˆ
ÁÈ· Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·ÓÙ› Ó·
˘·ÎÔ‡ÛÂÈ, ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜
¤‰ˆÛ ԉËÁ›Â˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Î·›ÚÈ·
Ï‹ÁÌ·Ù· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.
¶Ô‡ ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÓÙÈ· ÌÈ·˜ ʇÛ˘ Ô˘
Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ Â›¯Â _Î·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›¯Â_ ÙȘ ηχÙÂÚ˜
ηٷ‚ÔϤ˜; ∂›·Ó fiÙÈ Ù· ¿ıË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ ηÈ
ÌÂÁ¿Ï·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜
Î·È ‹ıÂÏ ¿ÓÙ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ¿ Û ÔÏÏÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
Î·È Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÈÛ¯˘Úfiٷٷ ΛÓËÙÚ·,
Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÓ ÛÙÔ Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∏ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·, ›·Ó, ·Ú·ÌÂÏ‹ıËÎÂ, ÂÂȉ‹ ÛÙ· ¤ÓÙ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÔÚÊ·Ófi˜ ·fi ·Ù¤Ú·Ø ·ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ Ë ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ‹ ÙÔ˘
∫›ÌˆÓ· Û ÂΛÓË ÙËÓ ËÏÈΛ· ›¯Â ÚÔÛ¯ı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ∂›·Ó fiÙÈ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ Ì‹Î ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘
ÔÏÈÙÈ΋˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ¤ÚÂÂ. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·,
Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈο˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂΛÓÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ

Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, Â¿Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ
ÈÔ ÒÚÈÌË ËÏÈΛ· Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. øÛÙfiÛÔ, Ô
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë 31 ‹ 32 ¯ÚÔÓÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ó· ‰È·Ú¤Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÚ›Ô˘
20 ÂÙÒÓ Î·È Ó· ΢‚ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· 25. ŸÌˆ˜, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Îϛ̷ٷ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
ˆÚÈÌ¿˙ÂÈ Ì ÈÔ ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·’ fi,ÙÈ ÛÙ· ÓfiÙÈ·.
∏ ·Ï‹ıÂÈ·, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Â›Ó·È fiÙÈ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
¤ÁÈÓ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ Î·È ÓÔÛËÚ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤˙ËÛÂ Î·È ÔÏÈÙ‡ÙËÎÂ. ∏ ËıÈ΋ ηٿÙˆÛË Ô˘ Â¤ÊÂÚÂ Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ٤ÙÔÈ· Û‡Á¯˘ÛË, ÒÛÙÂ
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ οı ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ̤ÛÔ ‹Ù·Ó ıÂÌÈÙfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È Ë ÚÔ‰ÔÛ›·.
¶ÔÈÔ˜, ¿ÏψÛÙÂ, ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ, Ó· ÛˆÊÚÔÓ›ÛÂÈ ‹ Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë; ΔÔ ·¯·Ï›ÓˆÙÔ Ï‹ıÔ˜, Ô˘ ‹‰Ë
΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯Â
ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı› ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ ∫ϤˆÓ·,
·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÂΛÓÔ ÙÔÓ Í¯ˆÚÈÛÙfi Ó¤Ô Ì ÌÈ·
¢ÎÔÏ›· Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÙˆÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙˆÓ
ÚÔÙÂÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. ∞Ó¿ÌÂÛ·
Û ·˘Ù¿ ͯÒÚÈ˙Â Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·, Ë
ÔÔ›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÔÓfiÌÈÔ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ·fi ÙȘ
Ôԛ˜ ηٷÁfiÙ·Ó Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. ∂ÈϤÔÓ ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙÔ˜ ÛÙÔ ÏfiÁÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ï·fi˜ ÙÔÓ Ï¿ÙÚ¢ ηÈ
ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ, Û˘Á¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·,
ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ οı ÙfiÏÌËÌ·, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ‹ ·ÎfiÌ·
Î·È Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ οı ·Ú·ÓÔÌ›· ÙÔ˘. Δ¤ÙÔÈ· ‹Ù·Ó
Ë ·‰˘Ó·Ì›· Ô˘ ›¯Â Ë fiÏË Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ,
ÒÛÙ ·ÎfiÌ· ηÈ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ Úfi‰ˆÛÂ Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÈÙ›·
ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ù˘, Î·È ¿ÏÈ, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜
ı¤ÏËÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ·˘Ù‹Ó, ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿
Ù˘. ΔÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë
ÙÔ ÂÚȤÁÚ·„ ¤ÍÔ¯· Ô ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘ fiÙ·Ó Â›Â:
∞fi ÙË Ì›· ÙÔÓ ÂÈı˘Ì›, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔÓ ÌÈÛ›, ı¤ÏÂÈ
fï˜ Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ.
∞˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Ô˘ ˘·ÈÓ›ÛÛÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë:
¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ
fiÏËØ ·Ó fï˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˘ËÚÂÙ›.

HI_8_55_ 29-10-09 14:19 ™ÂÏ›‰· 15

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

Δ¤ÙÔÈ· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ· Ë fiÏË Â›¯Â ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ù· ˘ËÚÂÙ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù·
·Ó¿ÁηÛ ӷ ÙËÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó. ΔfiÙÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ, ÂÓÒ
ÙÒÚ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ô fi¯ÏÔ˜Ø Ô fi¯ÏÔ˜ Ô˘, ÌfiÏȘ
¿ÎÔ˘Û fiÙÈ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ
∞Á¿ı·Ú¯Ô Ó· ÙÔ˘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ, ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿Ø Ô fi¯ÏÔ˜ Ô˘, ÌfiÏȘ
¤Ì·ı fiÙÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÊÒÓÙ·˜ ·ÂÈÎfiÓÈÛ ÙË ¡Â̤· Ó·
ÎÚ·Ù¿ ηıÈÛÙfi ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë,
¤ÙÚÂÍ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. ∫·È fiÙ·Ó Ô Δ›ÌˆÓ·˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ηÙ¢ԉÒÓÂÈ Ì ÂÈʈӋ̷ٷ ÙÔ Ó¤Ô,
›Â: «∫·Ï¿ οÓÂȘ Î·È ÎÔÚ‰ÒÓÂÛ·È, Ó·ڤ, ÁÈ·Ù› ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Îfi ı· ‚ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜», Ô fi¯ÏÔ˜ ÁÂÏÔ‡ÛÂ
·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ¶ÔÈÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ۯ‰fiÓ fiÏË Ë fiÏË ÂÈÎÚÔÙÔ‡ÛÂ
Ù· ηÌÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·ÏÈÓ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
·Ù›ı·ÛÔ Ó¤Ô; √ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ Ô‡Ù ›¯Â ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙÔÓ
ÂÈÙËÚ› Û˘Ó¯Ҙ Ô‡ÙÂ Î·È ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó
¤Ó·˜, Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ fiψÓ. 줂·È·, ›¯Â
ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ‹Á οÔÈ·
ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ÂÈ ÙÔÓ ÎˉÂÌfiÓ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ›·Ó fiÙÈ
‰ÂÓ Â˘Î·ÈÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ‰Â¯Ù› ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜, Ô Ó·Úfi˜ › Ê‡ÁÔÓÙ·˜: «¢ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ Ì ÙÔ Ò˜ Ó· ÌË
‰ÒÛÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜;». ªfiÓÔ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¤·Û οˆ˜ ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ÂΛÓË
„˘¯‹, Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ
ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ›Â: «∞fi ·˘ÙfiÓ ÌfiÓÔ
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ¤·ı· ·˘Ùfi Ô˘ ÓfiÌÈ˙· fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â›, Ó· ÓÙÚ¤ÔÌ·È ÙfiÛÔ Ôχ».
∞ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÍÂÁÏ›ÛÙÚËÛÂ Î·È ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
™ˆÎÚ¿ÙË Ô ·ÏËıÈÓfi˜ ·˘Ùfi˜ ¶ÚˆÙ¤·˜4. ∞fi ÙË Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ËıÈÎfiÙÂÚÔ Î·È ÛÔÊfiÙÂÚÔ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ‡ ¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÂÍÔÈΛˆÛË Ì ٷ
Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘.

™˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜
Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÊÙ·Ó·Ó
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¶‡ÏÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶·Ó¿ÎÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ ÙˆÓ μÔȈÙÒÓ. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ÔÏÈÙ¢Ù› ÊÈÏÈο ÚÔ˜

[15]

HI_8_55_ 29-10-09 14:19 ™ÂÏ›‰· 16

[16]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ‰È‰·¯¤˜
ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.
°ÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ 1821.
BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ·ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ ·˘ÙÔ› ÙÔÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙÔÓ ¡ÈΛ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÙÔ˘, ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ Î·È ‚ڋΠ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂı›,
ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·¿ÙË Î·È ·Ú·‚›·ÛË ÙˆÓ
Û˘ÌʈÓË̤ӈÓ. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·ÚÎÔ‡Û fï˜ ÌfiÓÔ Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ
Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ·¤ÎÚԢ Ì fiÏË ÙÔ˘ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î¿ıÂ
ÚfiÙ·ÛË Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ‰È·Ì‹Ó˘Â Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÚ˘Ê¿ ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó
Ú¤Û‚ÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û˘Óı‹ÎË. ΔÔ ÕÚÁÔ˜ ›¯Â ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ
ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘,
ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, ÂÓÒ
·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘.
∂›¯Â ‹‰Ë οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹
ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È Â›¯Â Û˘Ó¿„ÂÈ Î¿ÔȘ Û˘Óı‹Î˜,
Ë ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ì ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÈÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∏Ï›Ԣ˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ‚ڋΠÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜

¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ Ú¤Û‚ÂȘ. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, Ì ÙË
ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı·Ó Ù· ·Ú·¿Óˆ, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Í·Ó¿
Ó¤Ô˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó Î¿ı ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Ï·fi˜ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂÂ
Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, fi¯È fï˜ ÁÈ·Ù›
‹ıÂÏ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó·
οÓÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ¤ÚÂ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi
ÙÔ˘. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ ›·Ó ÂÓÒÈÔÓ
Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÚÒÙ·
-ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ë μÔ˘Ï‹ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹
Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷˙ ÙËÓ ·ÎÚfi·ÛË ÙˆÓ Ú¤Û‚ÂˆÓ ·fi ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘-, fiÙ·Ó Â›·Ó, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ Â›¯·Ó
Ï‹ÚË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÛË ÙˆÓ ‰ÈÂӤ͈Ó
‹, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, fiÙÈ «Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·fiÏ˘Ù·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜», Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÌÂ
¢¯·Ú›ÛÙËÛË. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ fï˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÔ‚¿Ù·È
Ì‹ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÙÔÓ Û˘Ó¤ÊÂÚ ηıfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‹ÏÈ˙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ,
ÏÔÈfiÓ, ÛÔÊ›ÛÙËΠ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ

HI_8_55_ 29-10-09 14:24 ™ÂÏ›‰· 17

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[17]

∏ ª∞Ã∏ Δ∏™ ª∞¡Δπ¡∂π∞™ 418 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

HI_8_55_ 29-10-09 14:24 ™ÂÏ›‰· 18

[18]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘
5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘
ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌÔ‡
··ÍÈÒıËΠηÈ
ÛÙ·‰È·Î¿
ÂÁηٷÏ›ÊıËÎÂ.
ŸÛÙڷη ·fi ÙÔ
ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞Ú¯·›·˜
∞ÁÔÚ¿˜ ∞ıËÓÒÓ.
Δ∞™√™
μ∂¡Δ™∞¡√¶√À§√™/4

·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ. ΔÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ηْ
ȉ›·Ó Î·È ÙÔ˘˜ › fiÙÈ, ·Ó Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÂÓÒÈÔÓ
Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ›¯·Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË, Ô ‰‹ÌÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ı· ··ÈÙÔ‡Û ·fi
·˘ÙÔ‡˜ Ù· ·‰‡Ó·Ù·. ∞Ó ¤ÏÂÁ·Ó, fï˜, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ÂÈÚ‹Ó˘, ·ÏÏ¿ ‹Á·Ó
·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, ı· ηٿÊÂÚÓ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ËÈfiÙÂÚÔ˘˜
fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ Ì οıÂ
ÙÚfiÔ. √È Ú¤Û‚ÂȘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·Á›‰· ηÈ, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘,
‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË.
ΔfiÙÂ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÂÙ¿¯ÙËÎÂ Î·È ÊÒÓ·ÍÂ: «μϤÂÙÂ
ÙËÓ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ; Ãı˜ ›·Ó ¿ÏÏ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Û‹ÌÂÚ· ϤÓ ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ¶Ò˜ ›ӷÈ
‰˘Ó·ÙfiÓ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Û˘ÓıËÎÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì Ì ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜;». √È Ú¤Û‚ÂȘ
¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÊˆÓÔÈ Î·È Ô Ï·fi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, fiˆ˜
‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ ›¯Â ÁÈ· ÙÔ˘˜
§·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ ηÈ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë
-·Ú¿ ÙȘ Â›ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈΛ· Î·È ÙˆÓ
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ ÙÔ˘-, Ó· οÓÂÈ ÛÔÓ‰¤˜ Î·È Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜
ÙÔ˘˜, ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 420 .Ã.
ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ·ÈÛ¯Ú‹ ·¿ÙË ¤Î·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ
ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹˜
Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÚÁ›ˆÓ
‹Ù·Ó ÔÏ˘ÂÙ›˜ ¯ıÚÔڷ͛˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜
Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ˆ˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜
ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ 416 .Ã. ÛÙË ‚›·ÈË ··ÁˆÁ‹
300 ∞ÚÁ›ˆÓ Û 20 ·ıËÓ·˚ο ÏÔ›· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ 416
.Ã., Û˘Ó¤‚Ë Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ, Ôχ ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜.
√È ª‹ÏÈÔÈ, Ô˘ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ Ô˘‰¤ÙÂÚÔÈ, ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó·
ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È Úfi‚·Ï·Ó ÁÂÓÓ·›· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ì›ÏÈÎÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ¤ÛÊ·Í·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
¿Ó‰Ú˜ Î·È ‹Ú·Ó ÛÎÏ¿‚Ô˘˜ Ù· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰·, ÂÓÒ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û 500 ∞ıËÓ·›Ô˘˜
ÎÏËÚÔ‡¯Ô˘˜. Δ· ›‰È· ›¯·Ó οÓÂÈ ÚÈÓ ·fi ¤ÓÙÂ
¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ™ÎȈӷ›Ô˘˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ,

·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ μÚ·Û›‰· 5, ›¯·Ó ·ÔÛٷًÛÂÈ ÙÔ 423 .Ã. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË ¡ÈΛÂÈÔ ∂ÈÚ‹ÓË ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÔÏÈÔÚΛ·, ›¯·Ó
ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ fiÏË, ÛÎfiÙˆÛ·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜,
¤Î·Ó·Ó ÛÎÏ¿‚Ô˘˜ Ù· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· Î·È ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙË
¯ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ¶Ï·Ù·È›˜. ∫·È ÂÓÒ Ë
fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È
Ì ٤ÙÔÈ· ·ÁÚÈfiÙËÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÌÔÁÂÓ›˜, ÔÌfiÁψÛÛÔ˘˜ Î·È ÔÌfiıÚËÛÎÔ˘˜, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ
ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÂÌÊ¿ÓÈ˙ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÛËÌ¿‰È· ·Ú·ÎÌ‹˜.
√È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ηÈ
ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ˘‹ÚÍÂ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÛÙÚ·ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Ì fiÛË Û‡ÓÂÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ŸÌˆ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ÙÒÚ·, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 420 .Ã.
Î·È ÙÔ˘ 416 .Ã., Î·È ·˘Ùfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜ ηٿÓÙËÛ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ ÙÚfiÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÂÍ·¯ÚÂȈÓfiÙ·Ó, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÈΛ· Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÛÙËÓ
ÎÔڇʈۋ Ù˘, ÎÚ›ıËΠÏÔÁÈÎfi Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô Ï·fi˜
ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¤ÚÂ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› ·fi ÙËÓ
fiÏË. •·ÊÓÈο, fï˜, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÁÓÒÌË Î·È, ·ÓÙ› Ó· οÓÔ˘Ó „ËÊÔÊÔÚ›·
ÁÈ· ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÍÔÛÙÚ¿ÎÈÛ·Ó ÙÔ ‰ËÌ·ÁˆÁfi À¤Ú‚ÔÏÔ,
ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÚÁfiÙÂÚ·: «…∫·È
οÔÈÔÓ À¤Ú‚ÔÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÔ¯ıËÚfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÍÔÛÙڷΛÛÙËΠfi¯È ·fi ÙÔ Êfi‚Ô
Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÓËÚÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÓÙÚÔ‹˜ Ù˘ fiÏ˘». ⁄ÛÙÂÚ· ·fi
·˘Ùfi, Ô ıÂÛÌfi˜ ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÙËΠ۠٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ηÈ
··ÍÈÒıËΠÙfiÛÔ Ô˘ ‰ÂÓ Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ.

∏ ™ÈÎÂÏÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·
∏ ÂÈÚ‹ÓË ÌÂٷ͇ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·Ó ηÈ
ÛÙÔ ÂӉȿÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ¯ıÚÔڷ͛˜, ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·Ú·‚È¿ÛÙËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ
416 .Ã., Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Ú‹ÍË ÂÍ·ÈÙ›·˜ fiÛˆÓ
Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ∂Λ ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜, ·ÊÔ‡
Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›Ô˘˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ∏ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙÔ˘ °¤ÏˆÓ·6 Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ
΢‚ÂÚÓ¿ ÙËÓ fiÏË Ì¤¯ÚÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 466 .Ã., Ô˘
ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ °¤ÏˆÓ·, Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, Î·È ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔÈ ÂÁηı›‰Ú˘Û·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ
Û fiϘ ÙȘ ÛÈÎÂÏÈΤ˜ fiÏÂȘ. øÛÙfiÛÔ Î·È Ì ÙÔ Ó¤Ô
ηıÂÛÙÒ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰‡Ó·Ì‹

HI_8_55_ 29-10-09 14:24 ™ÂÏ›‰· 19

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÙÔ˘˜. ∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ Ù˘
™ÈÎÂÏ›·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜, η٤ÛÙÂÈÏ·Ó ÌÈ· ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂͤÁÂÚÛË ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ™ÈÎÂÏÒÓ, Ù·Â›ÓˆÛ·Ó ÙË
‰Â‡ÙÂÚË Û ‰‡Ó·ÌË fiÏË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÙÔÓ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·,
Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Û fiÏË ÙË ™ÈÎÂÏ›·.
°È· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔϤÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ §ÂÔÓÙ›ÓˆÓ, ÂÓÒ Â›¯·Ó ‹‰Ë ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ˆÚÈ΋˜
Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó Û¯¤ÛÂȘ ηÈ
Ì ÙËÓ ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. √È §ÂÔÓÙ›ÓÔÈ
‹Ù·Ó ¿ÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡¿ÍÔ˘ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Ô˘ ›¯Â È‰Ú˘ı›
·Ï·ÈfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô £ÂÔÎϤ·, Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÙÔ 427 .Ã., Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó·
·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ™ÈÎÂÏÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ
424 .Ã. Ô ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜ ∂ÚÌÔÎÚ¿Ù˘ ÙÔ˘ ŒÚ̈ӷ7
¤ÂÈÛ fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ÂÊ¿ÌÈÏÏÔ ÙˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û fi,ÙÈ

·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›·, ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘
ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ËıÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔı¤ÛÂȘ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi
ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· fï˜ ͤÛ·Û·Ó Í·Ó¿ ¯ıÚÔڷ͛˜ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ∂ÁÂÛÙ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ÂÏÈÓÔ˘ÓÙ›ˆÓ. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›¯·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™˘Ú·ÎÔ˘Û›Ô˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ 415 .Ã. ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.
√È ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÌÈ· Ó·˘ÙÈ΋ ÌÔ›Ú· ÛÙË
™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∞ÏÏ¿
fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ·˘Ù‹ Ë ·›ÙËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜,
·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË ·ÚÎÂÙ‹ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ Î·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Û fiÏË ÙË ™ÈÎÂÏ›·, Û fiÏË ÙË ¢‡ÛË. √È ϤÔÓ
ÊÚfiÓÈÌÔÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ¡ÈΛ·˜, ıˆÚÔ‡Û·Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔ Ó· ÛÙÂÚËı› Ë fiÏË ÙÔ˘˜ ÈÔ
ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ù· ηχÙÂÚ· ÏÔ›· Ù˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ ‰È·Ê·ÈÓfiÙ·Ó Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ë ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘

[19]

HI_8_55_ 29-10-09 14:24 ™ÂÏ›‰· 20

[20]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÂÓÙËÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ∞ÏÏ¿ ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Ô˘ ¤‚ÏÂ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË fiÛˆÓ Âȉ›ˆÎÂ; °Ú¿ÊÂÈ Ô
ÈÛÙÔÚÈÎfi˜: «£¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓ·ÓÙȈı› ÛÙÔÓ ¡ÈΛ·... ηÈ
Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· ÛÙ·Ï› ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, Ó· ΢ÚȇÛÂÈ ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ ∫·Ú¯Ë‰fiÓ· Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ
Ô ›‰ÈÔ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ‰fiÍ·. §fiÁˆ ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘
›¯Â, Ífi‰Â˘Â Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘, Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ¿ÏÔÁ· Î·È ¿ÏÏ·
ÔÏÏ¿, Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ». √ ¡ÈΛ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜
ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, ·Ó¤‰ÂÈÍÂ
ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈʤÚÂÈ Ë ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ϤÁÔÓÙ·˜: «∞Ó fï˜ ˘ÔÛÙÔ‡ÌÂ
οÔÈ· ‹ÙÙ· Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÙfiÙ ÔÈ
¯ıÚÔ› Ì·˜ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ÁÈ·Ù›

·˘ÙÔ› ¤Î·Ó·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Óı‹ÎË Ì·˙› Ì·˜ ·fi
·Ó¿ÁÎË Î·È Î¿Ùˆ ·fi Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·›ӈÛ˘ ·fi ÂÌ¿˜Ø Î·È ¤ÂÈÙ· Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ·˘Ù‹ Û˘Óı‹ÎË Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·». ª¿Ù·È· fï˜ Ì›ÏËÛÂ Û·Ó ÚÔÊ‹Ù˘. ª¿Ù·È· ÂͤÊÚ·Û·Ó
ÙËÓ ›‰È· ÁÓÒÌË ÔÈ ÛÔÊfiÙÂÚÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô
ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ Î·È Ô ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ª¤ÙˆÓ·˜8. √
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÂÚȤÁÚ·„ Ì ÙfiÛÔ ˙ˆËÚ¿ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙË
Ï·ÌÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È
Î¿Ï˘„ Ì ÙfiÛÔ ˆÚ·›· „¤Ì·Ù· fiϘ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜,
ÒÛÙ ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜
ϤÂÈ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, Ô‡Ù ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ô‡Ù ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ
Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Û ·˘Ùfi. ∫·È fï˜, Î·È ·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ
¿Û¯ÂÙÔÈ Ì ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·˘ÙÔ› ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó
ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ fiÏ˘! ¶Ò˜ ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌË Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÛÙÔ ‚¿Ú·ıÚÔ Ô˘ ÙËÓ
¤ÚÈÍ·Ó; ∏ ™ÈÎÂÏÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘
·ÓÔËÛ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› Ô‡Ù Ì ÙËÓ ÂÎ-

HI_8_55_ 29-10-09 14:24 ™ÂÏ›‰· 21

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[21]

∏ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ·
‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ Ù˘
¡¿ÍÔ˘ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·
‹Ù·Ó Ë ·ÊÔÚÌ‹
Ó· ÂÌϷΛ
Ë ∞ı‹Ó·
ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ
™ÈÎÂÏÒÓ. ∏ ÂÚÈÔ¯‹
Giardini Ù˘
ÛÈÎÂÏÈ΋˜ ¡¿ÍÔ˘,
ÎÔÓÙ¿ ÛÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹
Δ·ÔỨӷ.
GUENTER ROSSENBACH/
CORBIS/APEIRON

ÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ¡·ÔϤÔÓÙ· ÛÙË ƒˆÛ›·, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ‹‰Ë ÙËÓ ÏËÁ‹
ÙÔ˘ ∞ÁÁÏÔ˚Û·ÓÈÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, ÙÔÓ ¯ÒÚÈ˙ fï˜ ·fi
ÙË ¯ÒÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Â Ë Â¯ıÚÈο
ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ‰È·Î›ÌÂÓË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ·fiÊ·ÛË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ·ÎfiÌ· ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋, ηıÒ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ˘ÂÚfiÓÙÈ· Âȯ›ÚËÛË Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘, ÁÈ· Ù· ÙfiÙ ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ
Ó·˘ÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ·›¯Â ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔ Ë ∞ÌÂÚÈ΋ ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÙÌÔÌ˯·ÓÒÓ.
ŸÙ·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ
∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 415 .Ã., ÍÂΛÓËÛ·Ó ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜
ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Î·È ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ·¤Ï¢Û ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË
‰‡Ó·ÌË Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÔÙ¤ ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË. √ ÛÙfiÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÌÏËÚÒıËΠϤÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 134 ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ
5.100 Ôϛ٘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 1.500 ‹Ù·Ó ÁÓ‹ÛÈÔÈ

∞ıËÓ·›ÔÈ, Î·È 1.300 ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˘fi ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÚÈÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ, ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ÙÔ˘ §¿Ì·¯Ô˘
Î·È ÙÔ˘ ¡ÈΛ·, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ı·˘Ì·ÛÙfi ‰Â›ÁÌ· ·˘ÙÔı˘Û›·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ ÓfiÌÔ, ¤Ó· ÂÁ¯Â›ÚËÌ·
Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔ ·Ô‰ÔΛ̷˙Â. √ ·fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘
¤ÁÈÓ ·ÓËÁ˘ÚÈο, Ì οı ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·, οÙÈ Ô˘
Ì·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜. ¢ÂÓ
Î·Ù¤Ê˘Á Û ٤ÙÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô‡Ù fiÙ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚfi·È· ÛÙÔÓ ∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙ· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ◊Ù·Ó Ï˜ Î·È Ë fiÏË ÁÓÒÚÈ˙Â
fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Í·Ó·‰Â› ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·Î¤Ú·È˜ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜, Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔ˘˜
·ÔÙ›ÛÂÈ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Â›ÛËÌÔ ÙÚfiÔ.
√ ÛÙfiÏÔ˜ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ η٤ÏËÍ ÛÙÔ
ƒ‹ÁÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤Ï¢Û ÛÙËÓ
∫·Ù¿ÓË Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¤ÊÙ·Û ·fi ÙËÓ
∞ı‹Ó· Ë ‰È·Ù·Á‹ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ›Ûˆ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÁÈ·
Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ‚·Ú‡Ù·Ù˜ ηÙËÁÔڛ˜.

HI_8_55_ 29-10-09 14:24 ™ÂÏ›‰· 22

[22]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ª›ÏËÙÔ˜
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ˘˜
ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜
Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘
∞ı‹Ó·˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿
∞Û›· ÌÂÙ¿ ÙȘ
ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë.
√ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ Ù˘
ªÈÏ‹ÙÔ˘.
VALERY SHANIN/
SHUTTERSTOCK

∏ ‰›ÎË ÙˆÓ ÂÚÌÔÎÔȉÒÓ º˘Á‹ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë

™˘Ú·ÎÔ˘Û›Ô˘˜ Î·È Ó· Â·Ó·ÏËÊı› Ô fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙÚfiÔ.

√ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ›Û¯˘Û ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¡ÈΛ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙÔ‡˜
˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ‹Ù·Ó
·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› Ô˘ ÙÔ˘
ÂÓ·ÓÙÈÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ fiÛÔ Â›¯·Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙÒÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘
ıˆÚÔ‡Û·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ·ÔχÛÂÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜, ¤Ó· ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ª·˝Ô˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÌÂ
ÎÔÌ̤ӷ Ù· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ∂Ṳ́˜9
Ù˘ fiÏ˘. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˘˜ ΛÔÓ˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚ‹ ÎÂÊ·Ï‹ ηÈ
‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ Û ‰ËÌfiÛȘ Ï·Ù›˜, ÌÚÔÛÙ¿
·fi ηÙÔÈ˘, ÙfiÛÔ ˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο fiÛÔ Î·È ˆ˜
ÈÂÚ¿ Ê˘Ï·¯Ù¿. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó, ¿Ú·ÁÂ, ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ
ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë; ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ¤Ì·ı ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÂΛÓÔÈ fï˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú¿ÍË, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË
ıÚËÛΛ·, Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ fiÏ· ·˘Ù¿ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó
fiÙÈ ÚÔÂÙԛ̷˙ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ›¯Â ÂÈÌ›ÓÂÈ Ó· ‰ÈηÛÙ› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÛÙÔ› Û ·˘ÙfiÓ Î·È ı·
ÂÙ‡¯·ÈÓ·Ó ÙËÓ ·ıÒˆÛ‹ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ Î·Ù‹ÁÔÚÔ› ÙÔ˘
ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ÒÛÙ ӷ ·Ó·‚ÏËı› Ë ÂΉ›Î·ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘. ªfiÏȘ fï˜ ¤Ê˘ÁÂ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ‰ËÌ·ÁˆÁfi
∞Ó‰ÚÔÎÏ‹ Î·È ÙÔÓ £ÂÛÛ·Ïfi, ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË, ·‹ÁÁÂÈÏ·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È ¤Ù˘¯·Ó Ó· ·Ó·ÎÏËı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÁÈ· Ó· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ. ∫·Ù¤Ê˘Á ÚÒÙ· ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙË
™¿ÚÙË, fiÔ˘ Ì ·›ÛÙ¢ÙË ·Ó·›‰ÂÈ· Ô ÊÚÈÎÙfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔ‰fiÙ˘ Â¤ÌÂÓ ӷ ·ÔÛÙ·Ï› ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜

∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÂȉ‹ Ô §¿Ì·¯Ô˜ ›¯Â ÛÎÔÙˆı›, Ô ¡ÈΛ·˜
Û˘Ó¤¯ÈÛ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Ì ÙË ‚Ú·‰‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ›¯Â
ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ÔÏÈÔÚÎÒÓÙ·˜ ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜, ¤ÊÙ·ÛÂ
Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÙȘ ΢ÚȇÛÂÈ. ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ fï˜
¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‹Úı·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ™˘Ú·ÎÔ˘Û›Ô˘˜
3.000 ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË
°‡ÏÈÔ10, ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÂÈfiÙ·Ó ÙÔ˘ ¡ÈΛ·
Û ÂÌÂÈÚ›· ηÈ, ÂÈϤÔÓ, ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜
Î·È ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·ÍÂ. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ
¤ÛÙÂÈÏ·Ó ‚¤‚·È· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 413 .Ã. ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÂ
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË11, Ô˘ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi
70 ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È 5.000 Ôϛ٘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 1.200 ‹Ù·Ó
ÁÓ‹ÛÈÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·ÏÏ¿
·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ë Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ·¤Ù˘¯Â. √ ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ۠٤ÛÛÂÚȘ Ó·˘Ì·¯›Â˜, Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÍËÚ¿˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó·
ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÎÈ ÂΛ ¤Ó·
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÏÔıÚ‡ÙËΠÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎÂ
ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 413 .Ã. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ
‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. √ °‡ÏÈÔ˜
¤Î·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÛÒÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÙÔ˘˜ Âȉ›ÍÂÈ ˆ˜ Ï¿Ê˘Ú· ηٿ ÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋
Â¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙË ™¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·Ì›ÏÈÎÙÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔÈ ÙÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ. √ ÛÔÊfi˜ Î·È ÁÂÓÓ·›Ô˜
∂ÚÌÔÎÚ¿Ù˘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠ̠ÙÔ ›‰ÈÔ Ûı¤ÓÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ
·fiÊ·ÛË Î·È, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘
‹Ù·Ó ̿ٷȘ, ÚfiÛÊÂÚ Û ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿Ù˘¯Ô˘˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹
ÙÔ˘˜. ∏ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û˘ÓÔÏÈο Û 7.000, ‹Ù·Ó Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, ηıÒ˜

√ ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜
ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ۠٤ÛÛÂÚȘ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ηÈ
Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÍËÚ¿˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó·
ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 23

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[23]

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 24

[24]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ∞£∏¡∞´∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ ™Δ∏ ™π∫∂§π∞ 415-414 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

√ ·ıËÓ·˚Îfi˜
ÛÙfiÏÔ˜
ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÛÙË
™ÈÎÂÏ›· ηÈ
ÛËÌ›ˆÛ ÌÂÁ¿ÏË
ÂÈÙ˘¯›·, ·ÊÔ‡
ηٿÊÂÚ ӷ
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ
ÂÚ›Ô˘ 135
·ıËÓ·˚Τ˜
ÙÚÈ‹ÚÂȘ. ŸÙ·Ó ÙÔ
ÈÂÚfi ÏÔ›Ô ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ, ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙËÓ ∫·Ù¿ÓË,
ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ
ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘
·Ó¿ÎÏËÛ˘ ÙÔ˘
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë. ™ÎÔfi˜
Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë
‰È·Ï‡ηÓÛË ÙˆÓ
˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙ·
ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔÓ
·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi
ÙˆÓ ∂ÚÌÒÓ.

ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙ· Ï·ÙÔÌ›·, fiÔ˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜
ηÎÔ‡ÚÁÔÈ, Î·È ÂΛ ˘¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ·. ªÂÁ¿ÏÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ¤ı·ÈÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙË Ì¤Ú·, ÙÔ˘
„‡¯Ô˘˜ ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ·›ÛÙÂ˘ÙˆÓ Ù·Ï·ÈˆÚÈÒÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi 70 ̤Ú˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ Â¤˙ËÛ·Ó,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô˘Ï‹ıËηÓ
ˆ˜ ÛÎÏ¿‚ÔÈ. ¶ÔÈ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ,
ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ™ÈÎÂÏÒÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ
Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.
∏ fiÏË ¤¯·Û Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ù˘, ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘,
ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÁÓ‹ÛÈÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 3.000,
¿Óˆ ·fi 200 ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È fiϘ ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ ¡ÈΛ·, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Û 3.000
Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ 18.000.000 ·Ú¯·›Â˜ ‰Ú·¯Ì¤˜.
ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ϤÔÓ
Ì ÙË ‰fiÍ· Ô˘ ›¯Â ·Ï·ÈfiÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ‹Ù·Ó
·Ó›ÎËÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ,
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ËÙÙ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜

™˘Ú·ÎÔ˘Û›Ô˘˜ Û ӷ˘Ì·¯›Â˜. 줂·È·, ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë
ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ
ÂȉÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜,
ˆÛÙfiÛÔ ÓÈ΋ıËÎ·Ó Î·È ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÙfiÛÔ ˘ÏÈο fiÛÔ
Î·È ËıÈο. «°È·Ù› ·˘ÙÔ›, ·ÊÔ‡ ÓÈ΋ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ˘¤ÛÙËÛ·Ó fi¯È ÌÈÎÚ¤˜ ηÈ
Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, fiˆ˜
ÎÔÈÓÒ˜ ϤÁÂÙ·È, ·ÓˆÏÂıÚ›·. ∫·È ÙÔ Â˙ÈÎfi Î·È ÙÔ
Ó·˘ÙÈÎfi Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯¿ıËηӻ.
∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¤ÎÙÔ Î·È ÛÙÔ
¤‚‰ÔÌÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ›ӷÈ
·Û‡ÁÎÚÈÙË. ¶ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠοÙÈ
ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi, ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi, ÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi ·fi
ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ÛÙË ƒˆÛ›· ÙÔ 1812 ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÂÊ¿ÌÈÏÏË
Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Ù¯ӛÙË. ŸÔÈÔ˜ ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô °¿ÏÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
¯ÚfiÓˆÓ, ÙÔÓ £È¤ÚÛÔ˘12, ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÊÔ‚ÂÚÔ‡ ∞ıËÓ·›Ô˘.

HI_8_55_ 29-10-09 16:59 ™ÂÏ›‰· 25

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[25]

ª∂Δ∞§§∞ ∫∞π ª∂Δ∞§§∂π∞
™Δ∏¡ ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∞¢∞

Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘
∏ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ·fi ¤Ó·Ó
ÔÏÈÙÈÛÌfi Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô
Ô˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ‹
fi¯È Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜, Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ
Ó· ÙÔÓ Î·Ù·Ù¿ÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÂÍÂÏÈÎÙÈ΋ ‚·ıÌ›‰·. ∏ ÂÚÈÔ‰ÔÏfiÁËÛË
Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›·˜ ¤ÁÈÓ ÌÂ
‚¿ÛË ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÌË ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ηÈ
ÙˆÓ ÎÚ·Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Î·È Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ˚ÛÙÔÚ›·
Ì ‚¿ÛË ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘
ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ Ûȉ‹ÚÔ˘.
√È ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡, ÙÔ˘ ·ÚÁ‡ÚÔ˘,
ÙÔ˘ ÌfiÏ˘‚‰Ô˘, ÙÔ˘ ηÛÛ›ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
¯Ú˘ÛÔ‡, ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ÛÙËÓ
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹Á·Ó ·fi
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘.

ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜, Ì ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‹Ù·Ó ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë
ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ‰È¿ÊÔÚ·
ηٿÏÔÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜
–ÛÙÔ¤˜, ÂÚÁ·Ï›·, ÛΈڛ˜ Î.Ï.– Ô˘
ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ
ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηÈ
ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ‰È¤ıÂÙ·Ó
ÒÛÙ ӷ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÌÂÙ·Ïχ̷ٷ.
Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ̤ٷÏÏ· Ô˘
ÂÍÔÚ‡ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 6Ô Î·È ÙÔÓ
4Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ‹Ù·Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:
ñ ™›‰ËÚÔ˜. √Ú˘¯Â›· ÙÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ Ù˘
ƒÔ‰fi˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï›ÌÓË μfiÏ‚Ë, ÛÙËÓ
∫‡ıÓÔ, ÛÙË ™¤ÚÈÊÔ, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È
ÛÙË §·ÎˆÓ›·.
ñ ÕÚÁ˘ÚÔ˜ Î·È ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. ∏ ÂÍfiڢ͋
ÙÔ˘˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ, ÛÙË
™›ÊÓÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘
¶Ú·ÛÈ¿‰·˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ï›ÌÓË ¢Ô˚Ú¿ÓË).
ñ ÃÚ˘Ûfi˜. ∂ÍÔÚ˘ÛÛfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ
¶·ÁÁ·›Ô, ÛÙË £¿ÛÔ, ÛÙË ™›ÊÓÔ Î·È
ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∂¯¤‰ˆÚÔ (ÛËÌÂÚÈÓfi˜
°·ÏÏÈÎfi˜ ÔÙ·Ìfi˜). ∂›Û˘,
ÚÔÛ¯ˆÌ·ÙÈÎfi˜ ¯Ú˘Ûfi˜ ˘‹Ú¯Â ηÈ
ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∞ÏÈ¿ÎÌÔÓ· Î·È ÛÙȘ
Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·.
ñ ÷ÏÎfi˜. ªÂÙ·Ïχ̷ٷ ¯·ÏÎÔ‡
˘‹Ú¯·Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ‚fiÚÂÈ· ηÈ
ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·.

Δ· ÌÂÙ·ÏÏ›· ÙÔ˘
§·˘Ú›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÏÂÙËı›
ÂÎÙÂÓÒ˜, fi¯È
ÌfiÓÔ ÛÂ
Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi
Â›‰Ô, ·ÏÏ¿
Î·È Û fi,ÙÈ
·ÊÔÚ¿ ÙȘ
ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ηÈ
ÔÏÈÙÈΤ˜
ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘˜.

ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™ DISCOVERY & SCIENCE/4

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 26

[26]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ñ 梉¿ÚÁ˘ÚÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì·˙› ÌÂ
ÌfiÏ˘‚‰Ô ÂÍÔÚ˘ÛÛfiÙ·Ó ÛÙË ƒÔ‰fiË.
√ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚÔ˘
ÎÔÈÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙË
‰È¿ÓÔÈÍË ÎÂÎÏÈÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÒÓ, Ì ÙȘ
Ôԛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó·
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
ÎÔÈÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜
ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ηٷÛ··˙·Ó ÙȘ
ηÓÔÓÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘, Ô˘
ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ 1 ̤ÙÚÔ
Î·È Ù· 0,60 ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. √È ÛÙÔ¤˜, ›ÙÂ
‰È¤ıÂÙ·Ó ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ ›ÛÔ‰Ô Â›Ù fi¯È,
‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÂÓfi¯ˆÚ˜ ηÈ
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙȘ
ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚ˜ ÊϤ‚˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ‰È¿ÓÔÈÍ‹ ÙÔ˘˜
Ô‰ËÁÔ‡Û Û ÌÂÁ¿Ï· ‚¿ıË, Ô˘
¿ÁÁÈ˙·Ó ‹ Î·È ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·ÌÈ¿
ÊÔÚ¿ Ù· 200 ̤ÙÚ·.
™Ù· ÊÚ¤·Ù· Î·È ÛÙȘ ÛÙÔ¤˜
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ Ì¤Û· ÛÂ Û˘Óı‹Î˜
Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ, ÙfiÛÔ ·ÎÚ·›Â˜, ÒÛÙÂ
Ï›ÁÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¿ÓÙ¯·Ó ¿Óˆ ·fi
¤ÓÙ Ì ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·. (∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ
Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· ÙÔ˘
19Ô˘ ·ÈÒÓ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
Δ· ÌÂÙ·ÏÏ›·
Î¿Ï˘Ù·Ó ¤ÎÙ·ÛË
40 ÂÚ›Ô˘
ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ
¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ
ÛÙË §·˘ÚˆÙÈ΋.
™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó
ÂÓÙÔÈÛÙ› ¿Óˆ
·fi 1.000
ÊÚ¿ÙÈ· ηÈ
·Ó¿ÏÔÁÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔÒÓ.

¤ı·ÈÓ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·
ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙ· ÌÂÙ·ÏÏ›·.) ΔÔ fiÛÔ
‰‡ÛÎÔÏ· ‹Ù·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ
Î·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÁÂÁÔÓfi˜: ™ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡
¶ÔϤÌÔ˘, fiÙ·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜
η٤Ϸ‚·Ó Î·È Ô¯‡ÚˆÛ·Ó ÙË ¢ÂΤÏÂÈ·
(413 .Ã.), ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ô‡ÏÔÈ Ô˘
ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›· ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘
˙‹ÙËÛ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘˜.
Δ· ÌÂÙ·ÏÏ›· ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÙË ÌfiÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÌÂÙ·ÏÏ›Ԣ Ô˘ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ
ÌÂÏÂÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÂ
‚¿ıÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ Û ηı·Ú¿
Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ
Â›Â‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ
ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘
∞ı‹Ó·˜ ˆ˜ ËÁ¤Ùȉ·˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ˘‹ÚÍÂ
ηıÔÚÈÛÙÈÎfi˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ù·
ÌÂÙ·ÏÏ›· ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ
«ÂÈÙÔÌ‹» Ù˘ ÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘
ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.
∏ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜
ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ
¶ÔϤ̈Ó, Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ·ÎÌ‹

Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘
fiÏ˘ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ™‡ÏÏ· ÛÙËÓ
∞ÙÙÈ΋ ÙÔ 87 .Ã.
∏ ¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi
Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·, Î¿Ï˘„Â
40 ÂÚ›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·
Ù˘ §·˘ÚˆÙÈ΋˜, ÛÙÔ ÙÚ›ÁˆÓÔ
∫·Ì¿ÚÈ˙·-™Ô‡ÚÈ˙·-¶Ï¿Î·. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ¿Óˆ ·fi
1.000 ÊÚ¿ÙÈ· Î·È ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÛÙÔÒÓ (ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó
˘fiÓÔÌÔÈ ‹ ‰È·‰‡ÛÂȘ ‹ ‰ÈÒÚ˘Á˜ ‹
ÔÚ‡ÁÌ·Ù· ‹ Û‹Ú·ÁÁ˜).
√È ÌÂÙ·Ïψڇ¯ÔÈ Î·Ù¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙȘ
ÛÙÔ¤˜ ·fi Ù· ÊÚ¿ÙÈ·, ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù·
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÛÙÂÚ¤ˆÓ·Ó ͇ÏÈÓ˜
ÛοϘ. ∂ÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î·
ÒÚ˜, ۯ‰fiÓ Í·ψ̤ÓÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ
ÛÙÔÒÓ. √È ÛÙÔ¤˜ ʈٛ˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ
‹ÏÈÓ· Ï·‰ÔÏ˘¯Ó¿ÚÈ·, Ù· ÔÔ›·
ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó Û ÂȉÈο ÎÔÈÏÒÌ·Ù·,
ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÁÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ
·ÂÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÂȉÈο ÊÚ¿ÙÈ·.
√È ÂÚÁ¿Ù˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍfiÚ˘ÍË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜ ·Í›Ó·,

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 27

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÛÊ˘Ú› (Ù˘›˜) Î·È Î·Ï¤ÌÈ (ÍfiȘ), fiÏ·
ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi Û›‰ËÚÔ Ì ͇ÏÈÓ˜
Ï·‚¤˜. Δ· ‰ÈÔÚ‡ÙÙÔÓÙ· ·Ó‰Ú¿Ô‰·, ÔÈ
‰Ô‡ÏÔÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ¤‚Á·˙·Ó ÙÔ
ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì·, ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÛÂ
ÂȉÈÎÔ‡˜ ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓÔ˘˜ ‹ ÏÂÎÙÔ‡˜ ·fi
Û¿ÚÙÔ Û¿ÎÔ˘˜ (‹Ú·È). ∫·ÙfiÈÓ, Ù·
ıËÏ·ÎÔÊfiÚ· ·Ó‰Ú¿Ô‰·, ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹, Ù· ·Ó¤‚·˙·Ó
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ∂‰Ò ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó
Ë Ê¿ÛË Ù˘ ÂÍfiڢ͢ Î·È ÌÂÙ¿
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi˜.
ΔÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· Ì ¯ÂÈÚԉȷÏÔÁ‹
ηı·ÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi Ù· ¿¯ÚËÛÙ· ˘ÏÈο
Î·È ıÚ˘ÌÌ·ÙÈ˙fiÙ·Ó Û ÌÂÁ¿Ï· Ï›ıÈÓ·
ÁÔ˘‰È¿ (Ï›ıÈÓÔÈ fiÏÌÔÈ). ™¯Â‰fiÓ ÛÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ Ú‚ÈıÈÔ‡, ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì·
·ÏÂıfiÙ·Ó Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ̇ÏÔ˘˜ ηÈ
ÁÈÓfiÙ·Ó Ôχ „ÈÏfi (Τ¯ÚÔ˜).
√ Τ¯ÚÔ˜ ÎÔÛÎÈÓÈ˙fiÙ·Ó Û ÂȉÈο
ÎfiÛÎÈÓ· (ۿϷΘ) Î·È ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó
ÛÙ· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·, fiÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó
Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡.
∏ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘
ÂÎη̛Ó¢Û˘. ΔÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ
ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· Ì·˙› ÌÂ
¿¯˘Ú· ‹ ›Ù˘ÚÔ Û η̛ÓÈ·
͢ÏÔÎ¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘ Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ηÈ
ηÓÔ‰fi¯Ô˘˜. ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÓfiÙ·Ó
Î·È ·˘Ù‹ Ë Ê¿ÛË, ›¯·Ó ·ÔÛ¿ÛÂÈ
·fi ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· ÙÔÓ ·ÚÁ˘ÚÔ‡¯Ô
ÌfiÏ˘‚‰Ô.
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÂÏ›ˆÓ Ì ÙËÓ
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚÁ‡ÚÔ˘, Ë ÔÔ›·
ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ Î˘¤ÏψÛË, ÙËÓ
ÔÍ›‰ˆÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘, Ô˘
ÁÈÓfiÙ·Ó Û ÂȉÈο η̛ÓÈ·.
∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜ ÛÂ
¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È ÌfiÏ˘‚‰Ô ‹Ù·Ó Ë
·ÎfiÏÔ˘ıË: ∫¿ı ÙfiÓÔ˜ ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜
¤‰ÈÓ 200 ÂÚ›Ô˘ ÎÈÏ¿ ÌÔχ‚‰Ô˘ ηÈ
400 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·ÚÁ‡ÚÔ˘.
√ ηıËÁËÙ‹˜ ∫. ∫ÔÓÔÊ¿ÁÔ˜
˘ÔÏfiÁÈÛ fiÙÈ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Ù· ÔÚ˘¯Â›· ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· ¤‰ˆÛ·Ó 2.500 ÙfiÓÔ˘˜
·ÚÁ‡ÚÔ˘ Î·È ÂÚ›Ô˘ 1.300.000
ÙfiÓÔ˘˜ ÌÔχ‚‰Ô˘.
∏ ÈÔ ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ ‹Ù·Ó Ô
5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã., Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù·
ÚÒÙ· 50 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘,
Î·È Û·ÊÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹
Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ∞ÈÒÓ· ÙÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹ ‹, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔÓ ∞ÚÁ˘Úfi ∞ÈÒÓ· ÙÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ·˘Ù‹ Ë
Ï·ÌÚ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·Ì·˘ÚÒÓÂÙ·È,
ηıÒ˜ ÛÙËÚ›¯ÙËΠÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋
ÂÚÁ·Û›· ÔÏÏÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·ÔϤÛÂÈ ÙËÓ
·ÓıÚÒÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ηÈ
·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó‰Ú¿Ô‰·.

∞Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
Ù˘ Ù‹Í˘
ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜
ÛÙË §·˘ÚˆÙÈ΋.
∏ Ê·ÛË Ù˘
ÂÎη̛Ó¢Û˘
¿Ú¯È˙ Ì ÙËÓ
ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ˘
ÌÂÙ·Ïχ̷ÙÔ˜ ÛÂ
η̛ÓÈ· Ì·˙› ÌÂ
¿¯˘Ú·‹ ›ÙÔ˘ÚÔ.
∂Λ ‰È·¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó
Ô ·ÚÁ˘ÚÔ‡¯Ô˜
ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ ·fi ÙÔ
ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì·.

[27]

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 28

[28]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∂·Ó¿ÏË„Ë
ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ
ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ·ÎfiÌ· ÙÔ˘ 413 .Ã., Ô fiÏÂÌÔ˜ ÁÂÓÈ·ÙËÎÂ, ηıÒ˜ ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜ ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, fiˆ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÕÁË
ÙÔ˘ ∞Ú¯›‰·ÌÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ë ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙ ÌÂ
ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Û ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË
ηٿÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜
ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ Ô¯‡ÚˆÛ·Ó ÙË ¢ÂΤÏÂÈ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÂΛ ÊÚÔ˘Ú¿ Ô˘
·Ú¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ∏ ÊÚÔ˘Ú¿ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û ·‰È¿ÎÔ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, Ì¿˙¢ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È Â›¯Â
‰È·Îfi„ÂÈ ÙË ¯ÂÚÛ·›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂ
ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙËÓ
fiÏË ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ
¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Ë ¢ÂΤÏÂÈ· ›¯Â ηٷÏËÊı› Î·È Ô¯˘Úˆı›, ÂÓÒ Ì¿ı·ÈÓ·Ó fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÈÓËı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¡ÈΛ·, ÚÔ˜ ÁÂÓÈ΋ ηٿÏËÍË ¤ÛÙÂÈÏ·Ó
ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Â˙ÈÎfi Î·È Ó·˘ÙÈÎfi Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ
¢ËÌÔÛı¤ÓË, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·ÎfiÌË
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ‹‰Ë ÂÓȯڤ˜ ·Ì˘ÓÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ fï˜ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ
·ÓÔËÛ›· ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Â›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó·
‰È·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·. ∞Ú¯Èο ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ
‹ıÂÏ·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÙȘ ¿Û¯Ë̘ Âȉ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ
·ÚÁfiÙÂÚ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹, ηıÒ˜ ·fi ÙË Ì›·
fiÛÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ ηÈ
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È ÙˆÓ
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘, ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ӥ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ ÂÈ·ڈӷÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·Ó
·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘
™¿ÚÙ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘
ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ›
‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ó·
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ fiÏ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ÂÏÔÔÓÓËÛȷ΋ Û˘ÌÌ·¯›· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó
ÛÙËÓ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ë ÊÚÔ˘Ú¿
Ù˘ ¢ÂΤÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÂÙԛ̷˙ 100 ÙÚÈ‹ÚÂȘ -¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ó¤Ó·Ó

ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi, ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·- ÁÈ· Ó·
ÂÈÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘
ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÏÏÔÙ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙÔÈ.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂÈ˜Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ë ∂‡‚ÔÈ·, Ë §¤Û‚Ô˜, Ë
ÛԘ Î·È ÔÈ ∂Ú˘ıÚ¤˜13 ÍÂΛÓËÛ·Ó ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ
Ì ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘ Ó·
·ÔÛٷًÛÔ˘Ó ÌfiÏȘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô Ô ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ÛÙfiÏÔ˜. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜ ‹Ù·Ó
fiÙÈ Ô ¢·Ú›Ԙ μã, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË ∞ã, ıˆÚÒÓÙ·˜
ηٿÏÏËÏË ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓ˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ¤ÛÙÂÈÏ Ú¤Û‚ÂȘ ÛÙË
™¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ. √È ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÂÚ›Ô‰Ô
ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙË
Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ,
fï˜, ‰ÂÓ ·¤ÊÂÚ·Ó Î·ÚÔ‡˜, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·˘Ùfi˜ ¤ı·ÓÂ Î·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ
Ë ¡ÈΛÂÈÔ˜ ÂÈÚ‹ÓË.
ΔÒÚ· fï˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘
¢·Ú›Ԣ Î·È ÙÔ 412 .Ã. ˘¤ÁÚ·„·Ó ‰‡Ô Û˘Óı‹Î˜ ÌÂ
ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË, Û·ÙÚ¿Ë Ù˘ πˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∫·Ú›·˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ
§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·
ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∞Û›·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô
ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘. √È Û˘Óı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ _ÊÚÈÎÙfi ÚÔÌ‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ Ò˜
·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë
™¿ÚÙË, Ë ÔÔ›· ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó
ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·_ fi¯È ÌfiÓÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÛ· Û˘¯Ó¿ ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈÔÙÂÏ‹
Î·È ·ÓıÂÏÏËÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ·. ∏ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
Û ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌË ı¤ÛË, Ô˘ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ı· ÓÈÎÔ‡Û·Ó Â‡ÎÔÏ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó
_Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙfiÛ˜ ı˘Û›Â˜_ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ›¯·Ó Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó
‹Ù·Ó Ì‹ˆ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·Ó ·ÔÙ‡Á¯·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË,
ÚfiÛÊÂÚ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ì ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·›ı·ÓÔ Ó· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, Ë ÚÔ‰ÔÛ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÔÙ¤ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı› Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂΛӘ ‹Ù·Ó ηٿÙ˘ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÙ·Ó Î·È Ó¤· ‚¿Û·Ó· ÛÙÔ˘˜

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 29

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[29]

™Δƒ∞ΔπøΔπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ™Δ∏¡ ∫Àƒπø™ ∂§§∞¢∞ 413 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘
·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È Ù˘ ·›ÛÙ¢Ù˘ ηΛ·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Á ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·
Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ Ã›ÔÈ Î·È ÔÈ ∂Ú˘ıÚ·›ÔÈ, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ∫Ï·˙Ô̤ÓÈÔÈ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜ ÔÈ Δ‹ÈÔÈ, ÔÈ ªÈÏ‹ÛÈÔÈ Î·È ÔÈ ƒfi‰ÈÔÈ.

√ÏÈÁ·Ú¯È΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘
ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
™ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ 412 .Ã. Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ
›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Î·È ÙˆÓ
‰·ÊÒÓ Ù˘, ÂÓÒ ¤‚ÏÂ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘ Ó· ÛÙ·ÛÈ¿˙Ô˘Ó, ‹ Ó· ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó, Î·È ÙËÓ
˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¢ÂÓ
Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÏ›‰· ÛˆÙËÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ,
·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÂ› ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛËÌ›ˆÛ ÔÏϤ˜ ӛΘ. ¶Ò˜ ·¤ÙÚ„ ÁÈ· ÙfiÛÔ

ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È Ò˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÙfiÛ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ηٿÊÂÚ fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηÙÔÚıÒÛÂÈ
ÚÈÓ ·fi ·˘Ù¤˜; ¶ÔÏÏÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘
ÔÏÈÙ›·˜, Î·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ¤ıÓË Ô˘
¢ËÌÂÚÔ‡Û·Ó -·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ›Ù ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ›Ù ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi- Î·È ÌÂ
·fiÏ˘ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Î·È ÌÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÔÓ·Ú¯›· ηÈ
Ì ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∫·ı¤Ó· fï˜ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÔÏÈÙ‡̷ٷ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁËı› Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·¯Ú›ˆÛ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜.
∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë Ì ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ̤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÏÔÈfiÓ, Ô˘
Ô fi¯ÏÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ë ÔÏÈÙ›·, ÂÂȉ‹ ·Ú·‰fiıËΠÛÙËÓ ·Ì¿ıÂÈ· Î·È ÛÙËÓ
·ÂÚÈÛ΄›· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ ηٿÓÙËÛÂ. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ
ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ Ë ∞ÙÙÈ΋ Î·È ·Ô‰ÂηٛÛÙËÎ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘. ∞¤ÚÚÈ„Â ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ıËÌ· Ù˘

√ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘
ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿ Ì ÙÔÓ
·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi
Î·È ÛÙfiÏÔ Î·È,
ÔÚ¢fiÌÂÓÔ˜
ÚÔ˜ ÙË ™ÈÎÂÏ›·,
ÏÂËÏ¿ÙËÛÂ Ù·
·Ú¿ÏÈ· Ù˘
™¿ÚÙ˘. √È
™·ÚÙÈ¿Ù˜
Ô¯˘ÚÒıËÎ·Ó ÛÙË
¢ÂΤÏÂÈ·
ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜
·ÓÂÊԉȷÛÙÈÎfi
·ÔÎÏÂÈÛÌfi
ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ó· ÙÔ˘˜
·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó·
ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó Ù·
·Ó·Áη›· ‰È¿
ı·Ï¿ÛÛ˘.

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 30

[30]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ô fi¯ÏÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ë ÔÏÈÙ›· ·Ú·‰fiıËÎÂ
ÛÙËÓ ·Ì¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ.
™Ê·ÎÙËÚ›·˜, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜
ÛÙÔ ¢‹ÏÈÔ Î·È ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi, ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙË ™ÈÎÂÏÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·, ÛÙËÓ
ÔÔ›· «¤¯·Û ٷ ¿ÓÙ·». øÛÙfiÛÔ, Ô Ï·fi˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜
›¯Â ÌÂÓ ·Ú·Ï·ÓËı›, ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ fï˜ Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÍ·¯Ú›ˆÛ˘, Ô˘ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ. ∏ ÎÔڇʈÛË ÙˆÓ
Û˘ÌÊÔÚÒÓ ÙÔ‡ ¿ÓÔÈÍ ٷ Ì¿ÙÈ·, ›‰Â ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Î·È Î·Ù¿Ï·‚ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ
ÁÈ· Ó· Ûˆı›. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Û˘Ó‹Ïı ·fi ÙËÓ Ù·Ú·¯‹,
Ô˘, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ¤ÓȈÛ fiÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙȘ
Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ Î‡ÎψӷÓ, ¤‚·Ï ·Ú¯Èο ¤Ó·
ÊÚ¤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÂÚÈÛ΄›· Î·È ÛÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·.
™˘ÁÎÚfiÙËÛ ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹ ·fi 12 ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜
¿Ó‰Ú˜, Ì ۇÓÂÛË Î·È ÂÌÂÈÚ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Úfi‚Ô˘ÏÔÈ Î·È Â›¯·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó
οı ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘Ô‚ÏËı› ÛÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· Û˘˙ËÙ¿ ÌfiÓÔ fi,ÙÈ
›¯·Ó ‹‰Ë ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÔÈ Úfi‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÓÒ Î·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË
ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¿ËΠӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛˆÙËÚ›·. ªÂ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÏÔÈfiÓ ·fiÊ·ÛË
¤ÁÈÓ ¿ÌÂÛË ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜, ÙȘ
ı˘Û›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·Û΢‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈˆÓ ÏÔ›ˆÓ
Î·È Ô¯˘ÚÒıËΠÙÔ ™Ô‡ÓÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ
∂‡‚ÔÈ·, Ô˘, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, ›¯Â ‰È·ÎÔ›. ∂ÈϤÔÓ,
·Ó·ÎÏ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÊÚÔ˘Ú¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi
·˘Ù‹Ó Ù˘ ¶‡ÏÔ˘ -·ÊÔ‡ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó
Ó· η٤¯Ô˘Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜-, ‰fiıËÎÂ
·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙˆÓ
ÂÚÌÔÎÔȉÒÓ Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó Í·Ó¿ Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜
‰ÈηÈÒÌ·Ù· fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÂÍÔÚÈÛÙ› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ
›¯·Ó ¿ÂÈ Ê·ÓÂÚ¿ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ∂Âȉ‹ Ù·
‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È Ë Â›ÛÚ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜
·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙ·ÛÈ·ÛÌÔ‡ -‹ ÙÔ˘
ÂÈΛÌÂÓÔ˘ ÛÙ·ÛÈ·ÛÌÔ‡- ÔÏÏÒÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
̤ÙÚˆÓ: ™ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤ-

ÌÔ˘, Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› fiÙÈ
·fi ÙÔ ·fiıÂÌ· ÙˆÓ 6.000 Ù·Ï¿ÓÙˆÓ 1.000 Ù¿Ï·ÓÙ·
ı· ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ‰ÂÓ ı· Íԉ‡ÔÓÙ·Ó ·Ú¿
ÌfiÓÔ ·Ó ·ÂÈÏÔ‡Û ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ¯ıÚÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜.
ª¿ÏÈÛÙ·, ›¯Â „ËÊÈÛÙ› Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ı·Ó·ÙÈ΋˜
ÔÈÓ‹˜ Û fiÔÈÔÓ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ù·
¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÎÔfi. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÍÔ‰¤„ÂÈ
ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ¶Ï¤ÔÓ, fï˜, ·Ó Î·È Ô ¶ÂÈÚ·È¿˜
‰ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ·, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ÂȉÂÈÓˆı› Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙÂ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
ÔÌfiʈӷ ηٿÚÁËÛ ÙË ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ Ô˘ ›¯Â
ÔÚÈÛÙ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È
·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ηÙÂ›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË.
∞˘Ù¤˜ ÔÈ Û˘ÓÂÙ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÛˆÙ‹ÚÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· η٤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·,
Ô˘ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ
Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ 412 .Ã. ¤ÛÙÂÈÏ·Ó, ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·, 128 ÙÚÈ‹ÚÂȘ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ∞Ó·ÎÙ‹ıËÎÂ
Ë §¤Û‚Ô˜, Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÛٷًÛÂÈ, Î·È ÓÈ΋ıËÎ·Ó ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª›ÏËÙÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ú¯‹
ÙˆÓ ÚԂԇψÓ, Ô˘ ›¯Â ıÂÛÈÛÙ› ÛÙ· Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘
ÙÔ˘ 413 .Ã., ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËΠÙÔ 412 .Ã., fi¯È ÌfiÓÔ
ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¤ÎÙ·ÎÙË Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚·˙fiÙ·Ó Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÔÈ ÔÏÏÔ› _ÔÈ ÔÔ›ÔÈ,
fiÙ·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË, ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ
Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜_ ÌfiÏȘ ›‰·Ó fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·Ó, Ê·›ÓÂÙ·È
ˆ˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‚Ú·¯Ó¿
ÙˆÓ ÚԂԇψÓ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë fiÏË Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓË
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯Â ·ÓÙ¤ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÁÈ· Ôχ ·ÎfiÌ·, ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘
fiÚˆÓ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fiıÂÌ· ÙˆÓ 1.000 Ù·Ï¿ÓÙˆÓ
›¯Â ÂÍ·ÓÙÏËı›, ÔÈ Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·, ÂÓÒ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂ
ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË, ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ·ÚÎÂÙÔ› ‡ÔÚÔÈ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› οÔÈÔ Ù¤ÏÔ˜

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 31

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È, ΢ڛˆ˜, fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜
fiÙÈ, fiÛÔ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ô fi¯ÏÔ˜ ηÈ
ÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ›, Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· ηٷÛ·Ù·ÏÔ‡ÓÙ·Ó
Û ÌÈÛıÔ‡˜ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó
ÛÔ‚·Ú¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, Ô‡ÙÂ
Ô fiÏÂÌÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ -·Ó·ÁηÛÙÈο- Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÂ Û˘ÓÂÙfi ÙÚfiÔ. ∞˘Ù¿ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ
ÙÚÈ‹Ú·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘
ÛÙfiÏÔ˘, Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›¯Â
ˆ˜ ·ÚÈÔ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙË ™¿ÌÔ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› fi¯È
ÌfiÓÔ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ fiÚˆÓ Î¿Ï˘Ù·Ó ÔÈ
›‰ÈÔÈ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÛÙȘ
Ï¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ÿÛˆ˜
ÔÈ ÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÙ¤ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹ Ó· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó, Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÈÙÂ, ηٿ Ù·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 412 .Ã., Ó· ·Ó·ÁηÛÙ› Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ Ó·
ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·.
√ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓfi˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Î·È ÛÙ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ‹Ù·Ó ÌÔÈÚ·›Ô Ó· ¯¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔ-

Û‡ÓË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰È·‰Ô¯Èο ˘ËÚ¤ÙËÛÂ, ÏfiÁˆ
ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÕÁ˘14 ›¯Â
ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÌÈÛ› ÂÂȉ‹ ·ÔÏ¿ÓËÛ ÙË Á˘Ó·›Î·
ÙÔ˘ ΔÈÌ·›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ ˘Ô„›Â˜
Ô˘ ›¯·Ó -Ôχ ÏÔÁÈο- ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ÔÙÈ΋ ʇÛË ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙË ª›ÏËÙÔ, ηÙfiÚıˆÛ ӷ
ÂΉÔı› ‰È·Ù·Á‹ ÚÔ˜ ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÙÔÓ ∞ÛÙ‡Ô¯Ô, Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë. ∞˘Ùfi˜ fï˜ ÙÔ ¤Ì·ı ¤ÁηÈÚ· Î·È Î·Ù¤Ê˘ÁÂ
ÛÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ
·ÚÓËÙÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿Ù˜, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ë Ï‹Ú˘ Ù·›ӈÛË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ë
·fiÏ˘ÙË ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. √È ¶¤ÚÛ˜ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û ÈÛÔÚÚÔ›· ·ÏÏ¿
Î·È Û ‰È·Ú΋ ‰È·Ì¿¯Ë ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ›Â
fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË ·fi ÙË
Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ·Ó Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™˘ÌÏ‹ÚˆÓÂ, fï˜, fiÙÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¤ÙÔÈ·
Ô˘ ı· ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ

[31]

∏ §¤Û‚Ô˜
ÚÔÛ¿ıËÛÂ
Ó· ·ÔÛٷًÛÂÈ
·fi ÙËÓ ·ıËÓ·˚΋
Û˘ÌÌ·¯›·, ·ÏÏ¿
Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜
ÛÙfiÏÔ˜ ηٿÊÂÚÂ
Ó· Ù˘ ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ
Ù· Û¯¤‰È·.
WALTER BIBIKOW/
JAI/CORBIS/APEIRON

HI_8_55_ 29-10-09 14:25 ™ÂÏ›‰· 32

[32]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ·ıËÓ·˚Îfi˜
ÛÙfiÏÔ˜, ˘fi
ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘ £Ú·Û‡ÏÏÔ˘,
ÛÙ¿ıÌ¢ ÛÙË
™¿ÌÔ ÙËÓ ÂÔ¯‹
Ô˘ Ô
¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜
ÂȯÂÈÚÔ‡ÛÂ
ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡
ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜.
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÛÙË ™¿ÌÔ.
YANN ARTHUSBERTRAND/
CORBIS/APEIRON

Ô˘ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘,
fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ·Ú·¿Óˆ, ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÙÚÈ‹Ú·Ú¯Ô˘˜ ÛÙË ™¿ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, ÁÈ·Ù›
Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ηٷÚÁËı› Ë ·ÂÈı¿Ú¯ËÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ¤ÎÚÈÓ·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ™¿ÚÙË
ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ΔÈÛ۷ʤÚÓË. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË
Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ›¯·Ó Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ
·ÏÔ› ‰ËÌ·ÁˆÁÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› Ôϛ٘ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ fiÏ˘. ¶¤Ú·
fï˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰‡ÛÎÔÏË
ηٿÛÙ·ÛË ÔÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ê·ÓÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈ̘, ÔÈ ÈÔ ÚÔÓÔËÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË
ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙȘ
·Ú¯¤˜, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ 411 .Ã. ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔÓ
¶Â›Û·Ó‰ÚÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. √ Ï·fi˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ¿ÏÏË
ÂÏ›‰· ÛˆÙËÚ›·˜, Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È „‹ÊÈÛ ÒÛÙÂ Ô ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜ Î·È ‰¤Î· ¿ÏÏÔÈ Ôϛ٘ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÁÈ· Ó·
οÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ì ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Î·È ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜

Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ, ‰ÂÓ ‚ڋΠٷ Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜
Ù· ¿ÊËÛ fiÙ·Ó ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË, Ô ÔÔ›Ô˜
ıÂÒÚËÛ ÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‚ÔËı¿ ÙÔ˘˜
¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ÛÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·ÍÈÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¤˜, ÂÓÒ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û‡Ó·„Ë ÙÚ›Ù˘
Û˘Óı‹Î˘ Ì ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ·ڈÓ ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. ΔfiÙÂ Ô ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜ ηÈ
·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Ù›ÔÙ· Ì ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, Ó·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤ÓÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ Ú¤Û‚ÂȘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÓÙ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÛÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ fiÏÂȘ. ∏ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 411 .Ã. √È Ô·‰Ô›
ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ÂÓÒ Ë
Ô¯ÏÔÎÚ·Ù›· ¤¯·ÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ¤‰·ÊÔ˜, ηıÒ˜ Ô ™·ÚÙÈ¿Ù˘ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜ ÌfiÏȘ ›¯Â ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜

HI_8_55_ 29-10-09 14:27 ™ÂÏ›‰· 33

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙËÓ Õ‚˘‰Ô Î·È ÙË §¿Ì„·ÎÔ, Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ·ÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ fiÏÂȘ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Ì ۇÓÂÛË Î·È ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, fiˆ˜ ÙËÓ Â›¯·Ó Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÔÈ
‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙË ™¿ÌÔ. √È
¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ‹ıÂÏ·Ó ·ÏÒ˜ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹Ø Ó· ‰È·ÙËÚËı› ‰ËÏ·‰‹ Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙÂÚËı› ηÓ›˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó·
ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ·ÍÈÒÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó
ÔÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È
ÏfiÁˆ ·˘Ù‹˜ ›Ûˆ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿ÏË„Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿¯ÚËÛË Ù˘ Ô¯ÏÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔοÏÂÛ ÌÈ· Ó¤· ηٿ¯ÚËÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, Ë μÔ˘Ï‹ ηÈ
Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ë ÚÒÙË
·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi Ó¤· μÔ˘Ï‹ 400 ·Ó‰ÚÒÓ, Ë
ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ fï˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ
‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ.
√ ‰‹ÌÔ˜ ›¯Â ÔÚ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó Úfi‰ÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¿ÏÂÍ·Ó
¿ÏÏÔ˘˜ 95, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ 100. ∫·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 100 ‰È¿ÏÂÍ ¿ÏÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ, Î·È ¤ÙÛÈ
¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 400. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ μÔ˘Ï‹, Ô˘ ÂÚÈÛÙÔȯÈ˙fiÙ·Ó ·fi ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜15, ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙË
‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ fiÏ˘ Î·È fiÊÂÈÏ ӷ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È, ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤ÛÙˆ, ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘
··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi 5.000 Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ϤÔÓ Â‡ÔÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ÙË Û˘ÁοÏÂÛ fï˜ Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿, ¤ÛÙÂÈÏÂ
Ú¤Û‚ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÈÚ‹Ó˘
ηÈ, ÁÂÓÈο, ¿ÛÎËÛ ÔÏÈÙÈ΋ Ì fiÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ù‹˜
Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÛˆÛÙfi˜.
ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó, ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ™¿ÌÔ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, fiÏÔÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó fiÛ· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ
ıˆÚÒÓÙ·˜ Ù· ·Ó¿ÚÌÔÛÙ· Î·È ·Ú¿ÏÔÁ·. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ,
Û˘ÓÂÙÒÓ, ÁÂÓÓ·›ˆÓ Î·È ÊÈÏfiÙÈ̈Ó, ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘
Î·È ÙÔ˘ £Ú¿Û˘ÏÏÔ˘, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË
Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰È·Ì‹Ó˘Û·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· fiÙÈ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙˆÓ 400, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ μÔ˘Ï‹˜

ÙˆÓ 500, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‚¤‚·È· οı ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÁÈ·
ÔÏÈÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Ôϛ٘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔÏ›·
ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó 5.000 ÂÚ›Ô˘.
∑‹ÙËÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ·’ fiÏÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ÂΛÓÔ
ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, οı ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ› ›¯·Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ʷÙڛ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. √È Â¯ıÚÔ›, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi
·˘Ùfi, ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘
∂‡‚ÔÈ·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó
Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÁηıȉڇÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ fiÏÂȘ ·˘ÙÔ›
Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¿ÓÂ
Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó
fiÙÈ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ú¿ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ŒÙÛÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚ڋηÓ
Î·È Ì ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË fiÙÈ ÛÙÂÚ‹ıËÎ·Ó ¿‰Èη Ù·
ϤÔÓ ÔχÙÈÌ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôϛ٘ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÁÎÚ¤ÌÈÛ·Ó Ì ÚÔı˘Ì›·, ÂÚ›Ô˘ ηٿ Ù·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 411 .Ã., ÙÔ ··›ÛÈÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ, ÙÚÔÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘ÓÂÙ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηÈ
„‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë.

Δ· ∂ÏÏËÓÈο ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·
√ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙfiÙÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ¿ÚÈÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË «ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÚ¿Ì· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ Î·È
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜
¤ÁÈÓ Ì ۇÓÂÛË Î·È, ÂÓÒ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ
¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÚÒÙ· ·fi fiÏ·
·ÓfiÚıˆÛ ÙËÓ fiÏË Í·Ó¿». ΔÔ ÈÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È
fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ. 줂·È·, οÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ηٷ‰ÈοÛÙËηÓ. ¶Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÏψÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÔ‡Ó Ô ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜, Ô ∞Ú›ÛÙ·Ú¯Ô˜, Ô √ÓÔÌ·ÎÏ‹˜ ηÈ
¿ÏÏÔÈ, ·ÊÔ‡ ‹Á·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ; ∏ ÌÔÓ·‰È΋ ı·Ó·ÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË Ô˘ ÚÔηÏ› ıÏ›„Ë Â›Ó·È
ÂΛÓË ÙÔ˘ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ Î·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘
∞ÓÙÈÊÒÓÙ·16, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ıËΠӷ ʇÁÂÈ ÁÈ·
Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÌÈÏÒÓÙ·˜ ÌÂ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔʇÁÂÈ
ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ. ΔÈ Â›Ó·È fï˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï›Á˜

[33]

HI_8_55_ 29-10-09 14:27 ™ÂÏ›‰· 34

[34]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‰ÈηÛÙÈΤ˜ ηٷ‰›Î˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜
ÛÊ·Á¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂΛӷ
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Û˜ οı ÊÔÚ¿ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ; ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÏÔÈfiÓ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÂÓÒ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÛÙ· ̤و· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ªÂ ÙËÓ ÔÌÔ„˘¯›· Ó· ¤¯ÂÈ
ϤÔÓ ·ÔηٷÛÙ·ı› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÛÙÔ
ÛÙfiÏÔ ÛÙË ™¿ÌÔ, Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë
ηÈ, ΢ڛˆ˜, Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰Èη›ˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ
Ë ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜, ÙÔÓ £Ú¿Û˘ÏÏÔ17 Î·È ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÈÎËÙ‹˜. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘
411 .Ã. Ó›ÎËÛ Û ӷ˘Ì·¯›· ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜
ÛÙÔ ∫˘Ófi˜ ™‹Ì· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™ËÛÙfi, ÂÓÒ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ
ÙÔ˘˜ Ó›ÎËÛ ÛÙËÓ Õ‚˘‰Ô.
∞fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ì¿¯Â˜ Ë ÚÒÙË Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
£Ô˘Î˘‰›‰Ë, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·.
√ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘,
Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ˙Ô‡ÛÂ
ÛÙË £Ú¿ÎË, ÂÚ›Ô˘ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ·ı¿Ó·ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂¤ÛÙÚ„Â, ‚¤‚·È·, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ı·ÓÂ. √ Â›Û˘ ∞ıËÓ·›Ô˜ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 445 .Ã., ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÚÂ›˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË Î·È, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ™fiψӷ,
Ô ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ
Û˘Ó‰‡·Û ÙÔÓ Ú·ÎÙÈÎfi Ì ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ‚›Ô, ÁÈ·Ù›
·ԉ›¯ıËÎÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ,
Î·È ÔÏ˘Ú¿ÁÌˆÓ Û˘ÁÁڷʤ·˜. μ‚·›ˆ˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘,
Ù· ∂ÏÏËÓÈο, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂÙ¿ ‚È‚Ï›· Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ
ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÁÎÚÈı› ÌÂ
ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Ô‡ÙÂ
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÙËÎÂ Ô‡ÙÂ
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÙÔ ¤Î·ÓÂ. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿-

‰·˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ηÈ
ÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ,
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ‰È¿ıÂÛË Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜. √ £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇
∞ı‹Ó·˜ Î·È ™¿ÚÙ˘, ÌÂٷ͇ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÌÂٷ͇ πÒÓˆÓ Î·È ¢ˆÚȤˆÓ, Î·È ÂÚȤÁÚ·„Â
Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÔÏÈÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÚÔÛˆÈο ¿ıË
Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜
Ì ٤¯ÓË ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ Î·È ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ Î·È
·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ı·˘Ì·ÛÙ‹ ·ÌÂÚÔÏË„›·, Ô˘ ·ÏËıÈÓ¿
ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‹ıÂÏ ӷ ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë ·¯·Ï›ÓˆÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο Ù˘
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ó·
ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ì¿ÏÈÛÙ·
Ô˘ Ë ™¿ÚÙË Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ Ù˘.
∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó Ï·Óı·Ṳ̂ÓË, fi¯È
ÁÈ·Ù› -‰›Î·È·- ·ÛÎÔ‡Û ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Ô¯ÏÔÎÚ·Ù›·,
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÙ›ÌËÛË Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ÛÙË
Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ÔÏÈÁ·Ú¯›·. Ÿ,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Â›¯Â Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ë ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·
‹Ù·Ó Ë ·ıËÓ·˚΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. ™Â ·˘Ù‹Ó ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ fiÏÔ
ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Î·È Ë ¯¿ÚË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ
Ë Û·ÚÙÈ¿ÙÈÎË ÔÏÈÁ·Ú¯›· fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¤‰ÂÈÍ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ٛÔÙ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ÙȘ
ÂÈÛً̘ Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜. ∂ÈϤÔÓ Î·È Ë ËÁÂÌÔÓ›·
Ù˘, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ‹Ù·Ó ηÙÒÙÂÚË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜.
∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜
Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ï‹Ú˜. ∞ÎfiÌ·
Ë ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁˆÓ
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Â›Ó·È ÍÂÚ‹ Î·È Û‡ÓÙÔÌË, Ϙ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ı¤ÏËÛ ӷ ÌÈÌËı› ÙÔÓ ÙÚfiÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ô˘
‰›‰·ÛÎÂ Ë ÔÏÈÙ›· Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ı·‡Ì·˙Â. øÛÙfiÛÔ,
Â›Ó·È Â˘Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ∂ÏÏËÓÈο ηÈ

«ΔÔ ÎÚ¿Ì· ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ Î·È
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ·ÓfiÚıˆÛ ÙËÓ fiÏË Í·Ó¿».

HI_8_55_ 29-10-09 14:27 ™ÂÏ›‰· 35

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ¿ÏÏˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ ·ÏÏ¿
Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÂÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹ıÔ˘˜
ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·. ∞˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘ÌÂ, fï˜, ÙÔ Ó¤Ô Ì·˜
Ô‰ËÁfi.

∏ ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫‡˙ÈÎÔ
√È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· ÛËÌ›ˆÓ·Ó ÂÈÙ˘¯›Â˜.
π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 410 .Ã. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫‡˙ÈÎÔ
›¯·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ԉ›¯ıËΠË
ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë. ∫·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ‹ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÏÔ›· ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÎÔÙÒıËÎÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÌÂ
ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ª›Ó‰·ÚÔ˜. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ªÈÓ‰¿ÚÔ˘, Ô πÔÎÚ¿Ù˘, Ë
ÔÔ›· ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ٷ
ÂÍ‹˜: «ŒÚÚÂÈ Ù· Î¿Ï·Ø ª›Ó‰·ÚÔ˜ ·ÂÛÛ‡·Ø ÂÈÓÒÓÙÈ
¿Ó‰ÚÂ˜Ø ·ÔÚ›Ô̘ ÙÈ ¯ÚË ‰Ú·Ó», ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ·›ÓÂÈ
«¯¿Û·Ì fiÏ· Ì·˜ Ù· ÏÔ›·Ø Ô ª›Ó‰·ÚÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂØ ÔÈ
¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÈÓÔ‡ÓØ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ, ‰Â, ÙÈ
¿ÏÏÔ Ì·˜ ̤ÓÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì»18. √ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘

Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÛÙË ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˜, Ô˘ ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ
‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË. ΔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô
•ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ÙÔ Î¿ÓÂÈ fï˜ Ô ¢Èfi‰ˆÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Èı·Ófiٷٷ ›¯Â ˆ˜ ËÁ‹ ÙÔÓ £ÂfiÔÌÔ Î·È ıˆÚ›ٷÈ
·ÍÈfiÈÛÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ, ÏÔÈfiÓ, Ì ·˘Ù¤˜, Î·È ÔÈ ‰‡Ô
Ï¢ڤ˜ ı· ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó fiÛ· ηÙ›¯·Ó Î·È ı· ·ÔÛ‡ÚÔÓÙ·Ó ÔÈ ÊÚÔ˘Ú¤˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÙË ¢ÂΤÏÂÈ· Î·È ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙËÓ ¶‡ÏÔ.
¶ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ
- ¤Ó·˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ÁÈ· ¤Ó· §¿ÎˆÓ·. ªÈ· ÂÈÚ‹ÓË Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ı· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÓ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ fiÛ·
ηÙ›¯·Ó ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ı· ¤¯·Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÛٷًÛÂÈ - Î·È ‰ÂÓ
‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ. øÛÙfiÛÔ, Ë Û‡ÓÂÛË Â¤‚·ÏÏ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹
ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Â‡ÎÔÏ· ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙfiÏÔ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÂÓÒ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, Â¿Ó ¤¯·Ó·Ó, ‰ÂÓ
›¯·Ó ÙÚfiÔ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏÔ›·. ∏ ÂÏ›‰· Ó·
·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ìˉ·ÌÈÓ‹. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÙfiÙÂ
ÏÔÁÈο Ó· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ‹Ù·Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù· ‰¿ÊË ÙÔ˘, ÎÈ ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ
ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈ· Ó›ÎË Î·È fi¯È ¤ÂÈÙ·

[35]

ΔÔ ™Â٤̂ÚÈÔ
ÙÔ˘ 411 .Ã.
Ô ·ıËÓ·˚Îfi˜
ÛÙfiÏÔ˜
ηٷÙÚfiˆÛ ÙÔÓ
ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi
·ÓÔȯٿ
Ù˘ ∞‚‡‰Ô˘.
∞ƒÃ∂π√ ¡. ™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

HI_8_55_ 29-10-09 14:27 ™ÂÏ›‰· 36

[36]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ∞ıËÓ·›ÔÈ
Ì ËÁ¤ÙË ÙÔÓ
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ÛÙ·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 410 .Ã.
΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó
ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο
ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ,
ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜
Î·È ÙË
ÃÚ˘ÛfiÔÏË.
ORHAN CAN/
SHUTTERSTOCK

·fi ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹. °È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ô ¢Èfi‰ˆÚÔ˜
·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÈÔ ÏÔÁÈÎÔ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÈÔ ÏÔÁÈÎÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ
˘ÂÚ›Û¯˘·Ó ϤÔÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ô˘
›¯Â „ËÊÈÛÙ› ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 411 .Ã. ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ
Ì Ӥ· ÂÈÛ¯ÒÚËÛË ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ. ΔȘ ·ÍÈÒÛÂȘ
ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¢ÓÔÔ‡Û·Ó Ù· Ó¤· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ù˘
fiÏ˘, Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛʤÚÂÈ ˆ˜ ΈËÏ¿Ù˜ Î·È Ó·‡Ù˜ ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ Î·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ.
ŒÙÛÈ, ‹Ú ¿ÏÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô fi¯ÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ
fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Í·Ó¿ ÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ›, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ͯÒÚÈ˙Â Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ∫ÏÂÔÊÒÓÙ·˜, ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ϤˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, ¤ÂÈÛ ÙÔ Ï·fi
Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË.
√ fiÏÂÌÔ˜, ÏÔÈfiÓ, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ë
Ù‡¯Ë ¤ÌÂÈÓ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∫ÔÓÙ¿ ÛÙ·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 410 .Ã., Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜
ÙË ÃÚ˘ÛfiÔÏË, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ™ÎÔ‡Ù·ÚÈ ·¤Ó·ÓÙÈ
·fi ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ, ÂÓÒ ÔÈ

§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÂΉÈÒ¯ıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙË £¿ÛÔ.
ΔËÓ ÂfiÌÂÓË, ‚¤‚·È·, ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ
¶‡ÏÔ Î·È ÙË ¡›Û·È·19. ŸÌˆ˜ ÙÔ 408 .Ã. Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜
·Ó¤ÎÙËÛ ÙË Ã·ÏÎˉfiÓ· Î·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ı¿ÚÚÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙ·
̤۷ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 407 .Ã. Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÂÏÈο ÛÙËÓ
∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌ· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ·Ú’ fiÙÈ Ë
ÂÍÔÚ›· ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·ÎÏËı› ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ϷÌÚ¤˜ ÙÂÏÂÙ¤˜, ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ·fiÏ˘ÙÔ ËÁÂÌfiÓ· fiÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó 100 ÏÔ›· ηÈ
1.500 Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ.
¢ÂÓ ‹Ù·Ó fï˜ ÁÚ·ÊÙfi Ô‡ÙÂ Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ó·
Ûˆı› ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â ¿ÏÏÔÙ ÚÔ‰ÒÛÂÈ Ô‡Ù ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, fiÛÔ ÌÂÁ¿Ï·
Î·È ·Ó ‹Ù·Ó, Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÔ›Ú·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ
·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ,
·ÙÈÌÒÚËÙË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηÎÔ‹ıÂÈ·. ª¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹
ÂΛÓË, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ë
™¿ÚÙË ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌ· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ Î¿ÔÈÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi
·Ú¯ËÁfi ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ °‡ÏÈÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ
ÙÔÓ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙȘ ¯ıÚÔڷ͛˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù›, ·Ó ηٿÊÂÚÓ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹
fi,ÙÈ Â›¯Â οÓÂÈ Î·È ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Ë ‰fiÍ· ÙÔ˘ Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó

HI_8_55_ 29-10-09 14:28 ™ÂÏ›‰· 37

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ fiÛÔ Û˘Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.

§‡Û·Ó‰ÚÔ˜
ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ fï˜ ÙÔ˘ 408 .Ã. ‹ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘
407 .Ã. ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ Ô Ó¤Ô˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜. √È ÁÔÓ›˜
ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÊÙˆ¯Ô› Î·È ·Ó‹Î ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÌÔı¿ÎˆÓ ‹ ÌÔıfiÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÏÔ‡ÛÈˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Û˘ÛÛ›ÙÈ· ηÈ
ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿
ÙÔ˘, ·Ó Î·È ÊÙˆ¯‹, ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ ÙÈÌË̤Ó˜ Ù˘
™¿ÚÙ˘. μ‚·ÈÒÓÔ˘Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ›‰Â˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙÂÓ‹ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ‰È¤ıÂÙ ÚÔ ¿ÓÙˆÓ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Ê˘ÛÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù· Î·È ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ
¤ÌÂÈÚÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ ÈηÓfi˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο. ∂ÈϤÔÓ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȤÊÂÚ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ù·
˘ÏÈο ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜
Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙ ·fi ·È‰›, Î·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ¤Î·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ
·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ, ·ÊÔ‡ ›¯Â ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜
·fi οı ¿ÏÏÔ ŒÏÏËÓ· ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜,

‹Ù·Ó ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˘ fi¯È ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û οı ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó·
Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ Â›Ù ٷ ‰Èο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ›Ù ·˘Ù¿
Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËΠÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÛÎÏËÚfiÙËÙ· οı ›‰Ô˘˜ ηÎÔ‡ÚÁËÌ·,
Ù· ÈÔ ¿ÁÚÈ· Î·È Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Î·È ÙË ÛÊ·Á‹ Î·È ÙÔ
ÊfiÓÔ, Î·È ÙËÓ ·¿ÙË Î·È ÙËÓ „¢‰ÔÚΛ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÔÈΛÔ, Ô˘ ÙÔ Â›¯Â
·Ó·Á¿ÁÂÈ Î·È Û ·Í›ˆÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «Ù· ·È‰È¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂȘ Ì ÛÙÚ·Á¿ÏÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜
Ì fiÚÎÔ˘˜». ¢ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ϿıÔ˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÂ
fiÏ· ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ μÚ·Û›‰·. √ μÚ·Û›‰·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙË
™¿ÚÙË, Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi
Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ›·Ì fiÙÈ
Ô μÚ·Û›‰·˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô
§‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ȉÈÔÙÂÏ‹ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘
Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›Û·Ì ÁÓ‹ÛÈÔ Ù¤ÎÓÔ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ıÂÏ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘
Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∏ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÎfiÌ·
ÈÔ ÊÔ‚ÂÚ‹, ηıÒ˜, ηٿ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ, Û˘Ó‰˘·˙fiÙ·Ó Ì ¤Ó· ÏÈÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙÂ
ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì ÂÚ›Û΄Ë. √ ÊÈÏÔ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÊÈÏ‹‰ÔÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, fiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ηÈ
·Ó Á›ÓÂÈ, ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· οÙÈ ÎÔÈÓfi Ì ÙÔÓ fi¯ÏÔ, ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÙfiÛÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË Ù¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË, Ô˘ ÛÙËÓ
Ô˘Û›· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·
ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚfiÛ‚ÏËÙÔÈ, fiˆ˜
‹Ù·Ó Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ηıÒ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘˜ Ì ˘ÂÚ¿ÓıÚˆ˜, ηٿ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ, ȉÈfiÙËÙ˜, ηٷϋÁÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ôχ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ
ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Û ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ
ÌfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, Ë
ÔÔ›·, ·ÊÔ‡ ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘
ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ, ‚ڋΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÚfiÔ Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ
˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘.
∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ‡Ô¯Ô, ÙÔÓ ª›Ó‰·ÚÔ, ÙÔÓ
¶·˘Û›È‰Ô Î·È ÙÔÓ ∫Ú·ÙËÛ›È‰Ô Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
Ó·˘¿Ú¯Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ΔfiÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ

[37]

HI_8_55_ 29-10-09 16:59 ™ÂÏ›‰· 38

[38]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÊÔ‚ÂÚfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ηıÒ˜ ÂΛӷ Ù·
¯ÚfiÓÈ· ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ‰˘ÙÈο Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜
¤ÁÈÓÂ Ô ∫‡ÚÔ˜, Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜,
ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ ӷ ·Ú¿ÍÂÈ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘, ÙË ‚·ÛÈÏ›· ·fi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË, ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜. ¢ÂÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ ·ÛÙ·ı‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ΔÈÛ۷ʤÚÓË,
·ÏÏ¿ ¤ÎÚÈÓ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌfiÏȘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ‹Á ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ, ÛÙÔ
Ó¤Ô ËÁÂÌfiÓ·, ÂÓ›Û¯˘Û ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ì ¤Í˘ÓÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙÔ ‰Â›ÓÔ
Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤ıÂÛÂ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ
·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÌÈÛıfi ÙˆÓ Ó·˘ÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘
ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ·fi 3 Ô‚ÔÏÔ‡˜ Û 4. √ ∫‡ÚÔ˜,
ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ı· ‹Ù·Ó Û·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó·‡·Ú¯Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÂÈ ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛÂ
οÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ı·‡Ì·Û ÙËÓ ·ÊÈÏÔΤډÂÈ¿ ÙÔ˘,
ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÏÏÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ Ó·‡Ù˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó ·Ú¿ 3 Ô‚ÔÏÔ‡˜ ÙËÓ
Ë̤ڷ, ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ‚Ú¤ıËΠ¤ÙÛÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË
ı¤ÛË. √ ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚¤‚·È· ‰È¤ıÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏÔ›·
·fi ÙÔ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ı· ÓÈÎÈfiÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ¯Ú˘Û¿ÊÈ,
·¤Ê¢Á ӷ Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÈ. μϤÔÓÙ¿˜ Ù· fiÏ· ·˘Ù¿ ηÈ
ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ¯ıÚÈο ·Ú¿ÏÈ·,
ηıÒ˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¿ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÛÙË ºÒηȷ,
›ÛÙ„ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ ÛÙfiÏÔ
Î·È Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ∞ÓÙ›Ô¯Ô, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ
·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ÂÌϷΛ
Û ӷ˘Ì·¯›·. √ ∞ÓÙ›Ô¯Ô˜ fï˜ ÙÔÓ ·Ú¿ÎÔ˘Û ηÈ
Ó·˘Ì¿¯ËÛ Ì ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ ÙÔ
ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 407 .Ã., ËÙÙ‹ıËÎÂ, ¤¯·Û 15 ÏÔ›· ηÈ
ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë.
∞˘Ù‹ Ë ‹ÙÙ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋, ÚÔοÏÂÛÂ
ÔÏÏ¿ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ŸÏÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜

ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Ì η¯˘Ô„›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiϘ
ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜, ·Ó
›¯·Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÔÙ˘¯›·, Ó· ·ÚÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ù‡¯Ë Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÔ‰fiÙË. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, fiÛÔ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ Ù· ‹Á·ÈÓ ηϿ,
›¯·Ó ͯ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, Î·È ÙË ¢ÂΤÏÂÈ· Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›·
Î·È ÙË Ã›Ô, Î·È ÙÔ˘ ›¯·Ó ·Ú·‰ÒÛÂÈ fiÏË ÙË ‰‡Ó·ÌË
Ù˘ fiÏ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ¤Ì·ı·Ó ÙËÓ ‹ÙÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
ŒÊÂÛÔ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙfiÏÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó Ù· ¿ÓÙ· ηÈ
˘ÔÙ‡ÙËÎ·Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ Úfi‰È‰Â ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿.
ΔÔÓ Î·ı·›ÚÂÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· Î·È ÂͤÏÂÍ·Ó
‰¤Î· ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔÓ ∫fiÓˆÓ· ηÈ
ÙÔÓ £Ú¿Û˘ÏÏÔ. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ
‹Á ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙË £Ú·ÎÈ΋
¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, fiÔ˘ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ
Ô¯‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘.

∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜
∞˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 407 .Ã., ‰ËÏ·‰‹
ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤ÏËÍÂ Ë Ó·˘·Ú¯›· ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ ηÈ
ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¿ÏÏÔ Ó·‡·Ú¯Ô, ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·. √ ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜
ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·fi ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ, ÒÛÙ ÓfiÌÈ˙ ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó
οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÌÔ›Ú·˜, ηıÒ˜ ·Ú·‰È‰fiÙ·Ó
‰È·‰Ô¯Èο Û ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜. ∂ÓÒ
Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û Ì οı ÙÚfiÔ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ÒÛÙ ̤ۈ ·˘ÙÒÓ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÛÙ·
ÂÚ›È¿ Ù˘ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜ ıˆÚÔ‡Û ·ÔÙÚÔÈ·ÛÙÈ΋ οı ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ ÙÔ˘
¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘
Ì ‰›Î·ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. √ ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜ Î·È Ô μÚ·Û›‰·˜
‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Âȉ›ˆÎ·Ó ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ Ë
™¿ÚÙË ÚÔÙÔ‡ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ
·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙˆÓ

√ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ‰È¤ıÂÙ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
Ê˘ÛÈο ¯·Ú›ÛÌ·Ù·, ‹Ù·Ó ¤ÌÂÈÚÔ˜
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Î·È Ôχ ÈηÓfi˜ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο.

HI_8_55_ 29-10-09 14:28 ™ÂÏ›‰· 39

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· Ù¤ÎÓ·
ÙÔ˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Ë fiÏË
ÙÔ˘˜ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙ·ÌÂÈÊı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘
¤Î·Ó Â› 20 ¯ÚfiÓÈ· ÎÏËÚÔÓÔÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‰‡Ô Ù¿ÛÂȘ ›¯·Ó οı ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ
Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο Ë ‰Â‡ÙÂÚË.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›·˜ ÙÔ˘ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜ ÛËÌ›ˆÛ ·Ú¯Èο ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·Ó Î·È ÔÈ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜
ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘Ó¯›˜. √È ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘, ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÙÔ˘
ÔÓËÚÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ¿Ó‰Ú·, ·Ú¯Èο ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËηÓ, ·ÏÏ¿
Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÍ·›ÚÂÙÔ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¿ÂÈ ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ, ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ,
ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Ó·˘ÙÒÓ Î·È, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ
·Ì¤Ûˆ˜ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶¤ÚÛË ËÁÂÌfiÓ·, Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Û ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ, ¤Ê˘ÁÂ
«ÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Â› fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Â›Ó·È ·ıÏÈfiÙ·ÙÔÈ
ÁÈ·Ù› ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ηÈ
ÙfiÓÈÛ fiÙÈ, ·Ó Ûˆ˙fiÙ·Ó Î·È Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·,

ı· ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÊÈÏÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜». ∞ÊÔ‡ ¤ÁÚ·„Â
ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™¿ÚÙË ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Úfi¯ÂÈÚ· οÔȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ªÈÏËÛ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ã›Ô˘˜ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ
fiÏË ª‹ı˘ÌÓ· ÛÙË §¤Û‚Ô, Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∂Λ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·
·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜, fiÙ·Ó ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ··›ÙËÛ·Ó
Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ˆ˜ ÛÎÏ¿‚ÔÈ ÔÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ªËı˘ÌÓ·›ÔÈ,
·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ ÂχıÂÚÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜ «fiÙÈ fiÛÔ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó·˜
ŒÏÏËÓ·˜ ‰Ô‡ÏÔ˜». ΔÈ ‰È·ÊÔÚ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÁÚȘ
ÛÊ·Á¤˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘
Î·È Ù· ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï· ̤ÚË! ªÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ª‹ı˘ÌÓ·˜, Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜, ·ÊÔ‡ ηٷ‰›ˆÍ ̤¯ÚÈ ÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô ∫fiÓˆÓ· Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ,
ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÈ, ΢ڛ¢Û 30 ·fi ÙȘ 70
ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È ÙÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ̤۷ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ŸÙ·Ó Ô ¿ÏÏÔ˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ô ¢ÈÔ̤‰ÔÓÙ·˜, ¤ÊÙ·Û ÌÂ
12 ÏÔ›· ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫fiÓˆÓ·, Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜
ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ Î·È ·˘ÙfiÓ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ 10 ÏÔ›· ÙÔ˘.

[39]

ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ
‹ÙÙ· ¤Íˆ ·fi
ÙËÓ ŒÊÂÛÔ,
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ
ηı·›ÚÂÛ·Ó
ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë
·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡.
DOBROSLAWA SZULC/
SHUTTERSTOCK

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 40

[40]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ŒÍˆ ·fi
ÙȘ ·ÎÙ¤˜
Ù˘ ª‹ı˘ÌÓ·˜
(ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡
ªfiÏ˘‚Ô˘),
ÛÙ· ÓËÛÈ¿
∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜,
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ
Ó›ÎËÛ·Ó Î·Ù¿
ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ ÛÙfiÏÔ
ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ
Î·È ÙˆÓ
Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

∏ Ó›ÎË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
ÛÙȘ ∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜
√È ∞ıËÓ·›ÔÈ, fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ˘
∫fiÓˆÓ·, ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÔ˘Ó.
ªÂ ¤ÎÏËÍË Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤Û· Û 30 ̤Ú˜ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠӤԘ ÛÙfiÏÔ˜ Ì 130 ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ÂÍÔÏ›ÛÙËÎÂ
Î·È ÛÙ¿ÏıËΠÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ΔfiÛÔ
·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘
ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÂΛӢ fiÏ˘. √ Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙfiÏÔ˜, Âӈ̤ÓÔ˜ Ì ٷ ÏÔ›· ÙˆÓ ™·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ¤ÊÙ·Û ÙȘ 150 ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È ·Ú·Ù¿¯ıËΠ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 406 .Ã.,
ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜ Ó‹ÛÔ˘˜, ÌÂٷ͇ Ù˘
§¤Û‚Ô˘ Î·È Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. √ ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜ ‰¤¯ÙËΠӷ Ó·˘Ì·¯‹ÛÂÈ. √ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ÙÚÈ‹ÚÔ˘˜
ÙÔ˘, Ô ŒÚ̈ӷ˜ ·fi Ù· ª¤Á·Ú·, ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ ӷ
˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÙÚÈ‹ÚÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‹Ù·Ó
Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ¤‰ˆÛ ۋ̷ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Ì¿¯Ë ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ «ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Îfi ÙÔ Ó· Âı¿ÓÂÈ Î·Ó›˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ʇÁÂÈ».
ŒÙÛÈ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ˘Ì·¯›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ,
¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÚfiÓÙ˜ ÔÎÙÒ ·fi ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜

Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Í˘Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ï·ÌÚ‹
Ó›ÎË. «√È ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤¯·Û·Ó 5 ÏÔ›· Î·È 20 ¿Ó‰Ú˜,
ÂÎÙfi˜ ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÍËÚ¿,
ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ ¤¯·Û·Ó 9 ÏÔ›· ·fi Ù· 10 Û˘ÓÔÏÈο
ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60». ™ÙË Ì¿¯Ë ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ËÚˆÈο Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜, Â·ÏËı‡ÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ Ù· fiÛ· ›¯Â ÂÈ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ˘.
√È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÏÔÈfiÓ, Ì ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ
ÂȉÂÍÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ
Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ∂›¯·Ó fï˜ ÙË Û‡ÓÂÛË Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó
·fi ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ·˘Ù‹ ¤Î‚·ÛË; §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË Î·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜
·ÔÚÚ›ÊıËηÓ, fiˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂ
ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡ ∫ÏÂÔÊÒÓÙ·. ∞˘Ùfi fï˜
ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È
Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ ·›ı·ÓÔ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô‡ÙÂ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ Ô‡ÙÂ Ô ¢Èfi‰ˆÚÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô °ÎÚfiÙ ÈÛÙ‡ÂÈ -Î·È Ôχ ÏÔÁÈο, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜- fiÙÈ Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ Ì¤Ú‰Â„Â, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, Ù·
ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 41

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[41]

∏ ¡∞Àª∞Ãπ∞ ™Δπ™ ∞ƒ°π¡√À™∂™ 406 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫‡˙ÈÎÔ ÛÙË Ó›ÎË ÛÙȘ ∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜.
∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜
›‰È˜ Ì ÂΛӘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∫‡˙ÈÎÔ.
Δ· ¿ÓÙ·, ÏÔÈfiÓ, Û˘ÓÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ͷӷοÓÔ˘Ó ÙÔ
Ï¿ıÔ˜ Ó· ·ÔÚÚ›„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜,
¤Î·Ó·Ó ¤Ó· Ôχ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÛÊ¿ÏÌ· ·fi ·˘Ùfi.
√È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ Û˘ÛΤÊıËÎ·Ó ÌÂÙ¿
ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ¤ÚÂ ӷ ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙË
Ó›ÎË Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ó· ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∫fiÓˆÓ·,
Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi 50 ÙÚÈ‹ÚÂȘ ˘fi
ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ∂ÙÂfiÓÈÎÔ˘, ‹ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË
‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Ô˘ Â¤ÏÂ·Ó ·ÎfiÌË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÂÏÈο Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ, ¿ÊËÛ·Ó fï˜ 46 ÙÚÈ‹ÚÂȘ ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ £Ëڷ̤ÓË ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·˘·ÁÔ‡˜ Î·È Ó· ÂÚÈÛ˘ÏϤÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. §fiÁˆ fï˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡
·Ó¤ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ‡Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ ·fi ·˘Ù¿. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ ÔÈ Ó·˘·ÁÔ› Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Ô˘ ‰ÂÓ Îˉ‡ÙËÎ·Ó fiˆ˜ ¤ÚÂ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ›, ÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ› ∞Ú¯¤-

‰·ÌÔ˜, ∫ÏÂÔÊÒÓÙ·˜, ∫ÏÂÈÁ¤Ó˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ÏfiÁˆ Ù˘
˙‹ÏÈ·˜ Ô˘ ¤ÓȈı·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÏÂÌÈ΋ ‰Ú¿ÛË, ˘ÔΛÓËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ
·Ú·Ì¤ÏËÛ·Ó ÈÂÚfi ηı‹ÎÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ οÏÂÛ·Ó Û ·ÔÏÔÁ›·. ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ô ¶ÚˆÙfiÌ·¯Ô˜ ηÈ
Ô ∞ÚÈÛÙÔÁ¤Ó˘, ÂÂȉ‹ ÚÔ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘
ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓÂ, ‰ÂÓ ‹Á·Ó. √È ¿ÏÏÔÈ ¤ÍÈ ‹Ù·Ó Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¿Ó‰Ú· ·fi ÙËÓ ∞Û·Û›·, Ô
¢ÈÔ̤‰ÔÓÙ·˜, Ô §˘Û›·˜, Ô ∞ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˘, Ô £Ú¿Û˘ÏÏÔ˜ Î·È Ô ∂Ú·ÛÈÓ›‰Ë˜, Î·È ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó.
ªfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó, ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜
‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚÈ‹Ú·Ú¯Ô £Ëڷ̤ÓË,
Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ¿ÍÈÔ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎfi˜, ·ÏÏ¿
ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ fiÏ· ‹Ù·Ó ıÂÌÈÙ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÍÔ˘Û›·.
√ £Ëڷ̤Ó˘ ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› fiˆ˜ ηӤӷ˜ ¿ÏÏÔ˜
Ì ÙÔ˘˜ 400, ÌfiÏȘ fï˜ ›‰Â fiÙÈ Ë ·ÓÙ›·ÏË ·Ú¿Ù·ÍË ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌË Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ, ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â
Î·È ÚÔÛ¯ÒÚËÛ Û ·˘Ù‹. ∞Ó ˘‹Ú¯Â Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔÈÔ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜, ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 42

[42]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

›¯Â ·Ó·ÙÂı› Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ. ªfiÏȘ fï˜
›‰Â fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó, Ì ÚÔı˘Ì›· ‚Ô‹ıËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ›‰ÈÔ˜,
Û·Ó ¿ÏÏÔ˜ Ó·˘·Áfi˜, Ó· ÂÈχÛÂÈ. √È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÌÂ Û˘ÓÙÔÌ›· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Â¤ÌÂÓ·Ó fiÙÈ
›¯·Ó ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ £Ëڷ̤ÓË, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÛÂ, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó fï˜
·ÓÙȉÈÎÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·Ì¤ÏÂÈ·, ÁÈ·Ù›
Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›¯Â ηٷÛÙ› ·‰‡Ó·ÙË. ªÂ
Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘Ù¿ ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔ Ï·fi, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ›
¤Ù˘¯·Ó ÙË ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û ¿ÏÏË ∂ÎÎÏËÛ›·,
Ì ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚ·Ṳ̂ÓË Ë ÒÚ· Î·È ‰ÂÓ
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ „ËÊÔÊÔÚ›· Ì ·Ó¿Ù·ÛË ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ·Ó, ‰Â, Ì ‡Ô˘ÏÔ ÙÚfiÔ, Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ ·Ô‰¤¯ÙËÎÂ, Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ë μÔ˘Ï‹ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ
ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂΉÈο˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜.
∞ÊÔ‡ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÍÂÛ‹ÎˆÛ·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜
Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ, ¤Ù˘¯·Ó ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ԉ¯Ù› Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ
·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ÚÔÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈͤÓË, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜: «ªÈ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›¯·Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÙȘ
ηÙËÁÔڛ˜ ηٿ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Î·È ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜
ÙÔ˘˜, Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÙÒÚ· fiÏÔÈ Î·Ù¿ Ê˘Ï¤˜. °È· οıÂ
Ê˘Ï‹ Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ‰‡Ô οÏ˜. ™Â ηıÂÌ›· Ê˘Ï‹ Ó· ‰È·Ï·Ï‹ÛÂÈ Ô Î‹Ú˘Î·˜ fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ıˆÚ› ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜
ÂÓfi¯Ô˘˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂÚÈÌ¿˙Â˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Ù˘
Ó·˘Ì·¯›·˜, Ó· Ú›ÍÂÈ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î¿ÏË
Î·È fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ıˆÚ› ÂÓfi¯Ô˘˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË. ∞Ó
ÎÚÈıÔ‡Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ, Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ì ı¿Ó·ÙÔ Î·È Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη, ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÌ¢ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ Ó· ·ÊÈÂÚˆı› ÛÙË ı¿».
ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ·Ú·‚›·˙ Ì ÛηӉ·ÏÒ‰Ë
ÙÚfiÔ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó. £ÂˆÚÔ‡Û fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ›¯Â
ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘
Î·È ·¤ÌÂÓ ÌfiÓÔ Ë ·fiÊ·ÛË. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
fï˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∂ÎÎÏËÛ›· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÈ·
·Ï‹ ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ‰ÂÓ Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› η̛· ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ô‡Ù ›¯Â ‰Ôı›
ÌÈ· ‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó·
ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ
·ÔÛÎÔÔ‡Û ÛÙÔ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜
ÂÓfiÚÎÔ˘˜, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú›¯Â η̛· ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ‰È·Ù‹-

ÚËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfiÙËÙ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ
ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Ú·‚›·˙ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÓÒÓÔ˘, Ô˘
¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ ÙÔ ÚfiÙÂÈÓÂ, ¿ÁÓˆÛÙÔ fiÙÂ, Î·È fiÚÈ˙ fiÙÈ ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ‹ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÂÓÒ,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ̛· Î·È ÌfiÓË „ËÊÔÊÔÚ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÂÓÔ¯‹ ‹ Ë ·ıˆfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Ì·˙›. ΔÔ fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó
Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÙÔ˘ ∫·ÓÓÒÓÔ˘ Î·È fiÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔÙ·ı› Ê¿ÓËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ ÛÙÔ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, Ô ¢ÈÔ̤‰ÔÓÙ·˜, ›¯Â ÚÔÙ›ÓÂÈ
Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙË
‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹. ™˘ÓÂÒ˜,
·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ, ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹Ù·Ó ·ıÒÔ˜. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ‹Ù·Ó ÂÈϤÔÓ ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, Ô §˘Û›·˜, ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ÛÒıËΠÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚˘ıÈ˙fiÙ·Ó ÙÔ
ÏÔ›Ô. ™‡Ìʈӷ fï˜ Ì ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ë ∂ÎÎÏËÛ›·,
Ì ̛· „ËÊÔÊÔÚ›·, ı· ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û·Ó ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÏÔÁÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÌË Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi,
·ÏÏ¿ ÙÔ Ï‹ıÔ˜, ·Ú·Û˘Ṳ́ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜,
ÊÒÓ·˙ fiÙÈ «Â›Ó·È ηÎfi Ó· ÌËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ Ó·
οÓÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÈ». ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌ·ÁˆÁÔ‡˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
›¯·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÛÒ·ÈÓ·Ó, ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ. ª¿Ù·È· ÔÈ Ú˘Ù¿ÓÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Â›ÙÚÔÔÈ Ù˘
μÔ˘Ï‹˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ ÚÔ‹‰Ú¢·Ó ηÈ
ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó
ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ ·˘Ùfi ·›ÙËÌ·. ŸÙ·Ó fï˜
Â·Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÂÈÏ‹,
·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·fi ¤Ó·Ó ÌfiÓÔ
Ú‡Ù·ÓË20, Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. √ ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Á¤ÚÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘.
ÀÔ‚Ï‹ıËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Î·Ù·‰ÈοÛÙËηÓ

∂ÚÌ‹ Ì ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË.
GIANNI DAGLI ORTI/CORBIS/APEIRON

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 43

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[43]

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 44

[44]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË
§¿Ì„·ÎÔ Ù· ÏÔ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜,
¤ÛÊ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ fiÛÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó
∞ıËÓ·›ÔÈ, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 4.000.
fiÏÔÈ Û ı¿Ó·ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÂı› Ô‡ÙÂ Ô ¢ÈÔ̤‰ÔÓÙ·˜
Ô‡ÙÂ Ô Ó·˘·Áfi˜ §˘Û›·˜. ∫·È ÔÈ ¤ÍÈ ·ÚfiÓÙ˜ ı·Ó·ÙÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ, ›ÓÔÓÙ·˜ ‰ËÏ·‰‹ ÎÒÓÂÈÔ, Î·È ‰Ë̇ÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜.
¶ÂÚÈÙÙ‡ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ÂÂÎÙ·ıԇ̠ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ·‰ÈΛ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
·fiÊ·Û˘. √ ‰‹ÌÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÓÙ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ
¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÚÒÙ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ϙ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
Û ηٿÛÙ·ÛË Ì·Ó›·˜, ÙÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û Û ı¿Ó·ÙÔ Î·È
¤¯·Û ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Û Ôχ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ù· ¤Î·Ó fiÏ·
·˘Ù¿; ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ‰ÂÓ
›¯·Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ, ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Ù¤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ηÈ
ÔÈ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÛˆÙËÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ
ηı‹ÎÔÓ ·Ú·Ì¤ÏËÛ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ Ë
˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔ‰›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘
¯ÂÈÌÒÓ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Î·È
›¯Â Â·ÚÎÒ˜ ·Ô‰Âȯı›, ·ÊÔ‡ Ô ‰‹ÌÔ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â
ÂÈÛÙ› Î·È ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ıˆÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜. ∏ ηÎÔ‹ıÂÈ· fï˜ ÙˆÓ ‰ËÌ·ÁˆÁÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚÂ
Ì ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜
ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ô˘ Âȉ›ˆÎÂ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·ÏËıÈÓ‹ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ª¿Ù·È·, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô
‰‹ÌÔ˜, ÂÂȉ‹ ÌÂÙ¿ÓȈÛÂ, ·Ú¤ÂÌ„Â Û ‰›ÎË ÂΛÓÔ˘˜
Ô˘ ÙÔÓ ÂÍ·¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ÊÚÈÎÙ‹ ÂΛÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË Î·È
΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ∫·ÏÏ›ÍÂÓÔ. ΔÔ Î·Îfi fï˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÔÙ¤
¿ÏÏÔÙ ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ÛÊ¿ÏÌ· ‰ÂÓ ÙÈ̈ڋıËΠ̠٤ÙÔÈ·
Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· fiÛÔ ÂΛÓÔ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.
∏ ÚfiÓÔÈ·, Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È
΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÛÒÛÂÈ ÙËÓ fiÏË
·fi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, Û·Ó Ó· ·ÂÏ›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÁÎÏËÌ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÛÙËÓ
ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹.

∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜
√È Ã›ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Û˘ÁοÏÂÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÛÙȘ ∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÔ
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Í·Ó¿ ÙÔ˘
§‡Û·Ó‰ÚÔ˘ ˆ˜ Ó·˘¿Ú¯Ô˘. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ì ÙËÓ
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· Ú·ÎÙÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ
ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ‰È·ÙÂÏ› οÔÈÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Ó·‡·Ú¯Ô˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ
·›ÙËÌ·, ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ó·‡·Ú¯Ô ÛÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ οÔÈÔÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÕÚ·ÎÔ Î·È ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ˘ÔÓ·‡·Ú¯fi ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ, ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ·Ú¯ËÁfi fiψÓ. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 405 .Ã., ÙfiÓˆÛÂ
ÙÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹‰Ë
·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ó·˘Ì·¯›· ›¯Â ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÛÂ
ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘¿ÎÔ˘·Ó ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ·
‹Á ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ, ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛ ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏË ÚÔı˘Ì›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, Î·È ¤ÙÛÈ
ηٷÛ··ÛÂ Î·È ÂÍfiÏÈÛ Ӥ˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ÂÓÒ, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ
Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙË ı¤ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘
ı·Ó¿ÙˆÛ·Ó, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· fi¯È ÌfiÓÔ ÎÔÓÙ¿
ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÔÏÈÔÚ΋ÛÂÈ ÙË §¿Ì„·ÎÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ·ÛÈ·ÙÈο
·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÔÚıÌÔ‡. ΔfiÙ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfiÏÔ
ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 180 ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ̤۷ ÛÙÔÓ
ÔÚıÌfi. ŒÌ·ı·Ó fï˜ fiÙÈ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ›¯Â ‹‰Ë ηٷϿ‚ÂÈ ÙË §¿Ì„·ÎÔ.
¶Ï¤ÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜
·ÎÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ› ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ
§‡Û·Ó‰ÚÔ Û ̿¯Ë. OÈ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ› Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 45

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË §¿Ì„·ÎÔ Î·È ·¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·
·ÁÁÏÈÎfi Ì›ÏÈ Î·È 3/4 (2.816,34 ̤ÙÚ·). ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó
Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÔÔıÂÛ›·˜,
ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ԇÙ ·ÛʷϤ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô‡Ù ηÙÔÈ˘ Ô‡Ù ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ‹ ÙÚfiÊÈÌ·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó
fiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó·
ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙË ™ËÛÙfi, Ë ÔÔ›·
·›¯Â ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· Ù˘ ÒÚ·˜. ∂Âȉ‹ Ù· ¯ÚfiÓÈ·
ÂΛӷ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÂȉÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÚÔʛ̈ÓØ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ó·‡Ù˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÏÔ›· Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ê‡Ï·ÎÙ·. ∂ÈϤÔÓ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ·Û˘Á¯ÒÚËÙÔ ÛÊ¿ÏÌ·.
Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ,
Ô˘ ›¯Â ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ Û ·ÛʷϤ˜ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Â›¯Â
›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· fiÏË Ô˘ ‰È¤ıÂÙ Û ·ÊıÔÓ›· fiÏ· Ù·
··Ú·›ÙËÙ· Î·È Â˙ÈÎfi ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ,
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ·˘Ùfi.
∫·È ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ̠¤Ó·Ó ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Úˆ› ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔÓ
ÔÚıÌfi, ÏËÛ›·Û·Ó ÛÙË §¿Ì„·ÎÔ Î·È ÙÔÓ ‚ڋηÓ
·fiÏ˘Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· Ì¿¯Ë, Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ

Â›ıÂÛË. ∫·ıÒ˜ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘ÓÂÙfi Ó· ÙÔ˘
ÂÈÙÂıÔ‡Ó, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÛÊ·Ï‹ ÙÔÔıÂÛ›·, ηÈ
¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ
ÏÈÌ¿ÓÈ, ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó
¿Ú·ÎÙÔÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜
Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋, fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ, ÂÚÈÊÚfiÓËÛË
ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·‰Ú·Ó‹˜. ª¿Ù·È· Ô
∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ηÙÔÈÎÔ‡Û ÂΛ
ÎÔÓÙ¿ Î·È ¤‚ÏÂ ٷ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·Ó, ‹Á ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ¤Î·Ó·Ó Ï¿ıÔ˜, fiÙÈ Ù·
ÏÔ›· ¤ÌÂÓ·Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·Ê‡Ï·ÎÙ·, ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Ù· ··Ú·›ÙËÙ·, Î·È fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ™ËÛÙfi, fiÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ·ÛÊ·Ï›˜ fiÛÔ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË §¿Ì„·ÎÔ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ó·˘Ì·¯‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ‹ıÂÏ·Ó. √È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ‡ ›·Ó Ó· ʇÁÂÈ
ÁÈ·Ù› ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ϤÔÓ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· Î·È fi¯È ÂΛÓÔ˜
Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ, ÂÓÒ, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜,
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù· ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ó·

[45]

°ÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÌÂ ¿Ô„Ë
Ù˘ §·Ì„¿ÎÔ˘.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 46

[46]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ
¤ÌÙË Ì¤Ú· Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ¤ÛÙÂÏÓ ÛÙÔ Î·ÙfiÈ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÏÔ›· ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó, ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ‰È·Ù·Á‹,
ÌfiÏȘ ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È, Ó· οÓÔ˘Ó Û‹Ì· ÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ï·ÌÂÚ‹ ·Û›‰·. ŸÙ·Ó
›‰Â ÙÔ ÛÈÓÈ¿ÏÔ, ÍÂΛÓËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙË §¿Ì„·ÎÔ,
ÂÈÙ¤ıËΠÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È ¿ÏϘ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚ڋΠ¿‰ÂȘ Î·È ¿ÏϘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ì›· ‹ ÙÔ
Ôχ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÛÂÈÚ¤˜ ΈËÏ·ÙÒÓ. ŒÙÛÈ, ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ¯ˆÚ›˜ ÎfiÔ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ 170 ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ªfiÓÔ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ·, Ô˘ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi 12 ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ηٿÊÂÚ ӷ
ÍÂʇÁÂÈ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘. √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙË §¿Ì„·ÎÔ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÏÔ›· Î·È ÙÔ˘˜
·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ¤ÛÊ·Í ·Ì¤Ûˆ˜ fiÛÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó
∞ıËÓ·›ÔÈ, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 3.000 ‹ 4.000, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ
fiÛÔ ‰È¤ÊÂÚ ·fi ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·.

∫·Ù¿Ï˘ÛË
ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
§fiÁˆ Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ë fiÏË ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹21. √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ fï˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÚÒÙ· fiÏ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ·ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙË Û ÌÈ· ÔÏÈÔÚΛ· ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Â¤ÙÚÂ ÛÙȘ
ÊÚÔ˘Ú¤˜ Ô˘ Û˘ÓıËÎÔÏÔÁÔ‡Û·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ·ÏÏ¿
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ÚÒÙ· η٤Ϸ‚ ÙË Ã·ÏÎˉfiÓ·
Î·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, fiÔ˘ ÂÁη٤ÛÙËÛ ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ ™ıÂӤϷÔ. ¶ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË §¤Û‚Ô Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÂÁη٤ÛÙËÛ ·ÓÙÔ‡ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈΤ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰¤Î· ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ıÚ·Û›˜ ηÈ
·Ó‹ıÈÎÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 47

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

‰Âηگ›Â˜ ‹ ‰Âη‰·Ú¯›Â˜ Î·È ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì·˙› Ì ÙÔ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. √ ∂ÙÂfiÓÈÎÔ˜ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ £Ú¿Î˘ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó
·ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î·È ÂΛ Ù· ›‰È·.
™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË fiÛÔÈ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
›Ù ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·Ó Â›ÙÂ Ê˘Á·‰Â‡ÔÓÙ·Ó, ÂÓÒ Ô˘ıÂÓ¿
‰ÂÓ Úfi‚·Ï·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ΢ڛ·Ú¯Ô˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ™¿ÌÔ, Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÏfiÁÔ˘ ·Ó¤‚·ÏÂ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÙËÓ ˘ԉԇψۋ Ù˘.
ªÂ ÌÔÓ·‰È΋, ÏÔÈfiÓ, ÂÍ·›ÚÂÛË ·˘Ùfi ÙÔ ÓËÛ›, Ë ˘fiÏÔÈË ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ô˘ οÔÙ ‹Ù·Ó
ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Ï·ÌÚ‹, ›¯Â ˘Ô‰Ô˘Ïˆı›, fiÙ·Ó ÙÔ
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 405 .Ã. ¤ÊÙ·ÛÂ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ™·ÚˆÓÈÎfi ÎfiÏÔ, Ì ÈÛ¯˘Úfi ÛÙfiÏÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
·fi 200 ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÕÁË Î·È ¶·˘Û·Ó›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û fiÏË ÙË Û˘ÌÌ·¯È΋ ‰‡Ó·ÌË Â˙ÈÎÔ‡ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ∏ fiÏË, Ô˘ ‹Ù·Ó
·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·fi ·ÓÙÔ‡, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÚÔʛ̈Ó, ÂÓÒ
Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ›¯Â ·˘ÍËı›, ηıÒ˜ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜
›¯Â ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂΛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ›¯Â
‚ÚÂÈ ÛÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ fiÏÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÙË.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜,
ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·˘Ù‹ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÁηÚÙ¤ÚËÛË ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï›Ԣ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏÔÙÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ. 줂·È·, fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
Âı·›ÓÔ˘Ó Ôϛ٘ ·fi ÙËÓ ›ӷ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó
οÔȘ ‰›Î·È˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘, «ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó· Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ì ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜,
η٤¯ÔÓÙ·˜ Ù· Ù›¯Ë Î·È ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿». √È ™·ÚÙÈ¿Ù˜
fï˜ ·¤ÚÚÈ„·Ó ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ··ÈÙÔ‡Û·Ó
΢ڛˆ˜ Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙÔ‡Ó Ù· ª·ÎÚ¿ Δ›¯Ë. ΔfiÙ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ·Ó Î·È ˘¤ÊÂÚ·Ó, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∞ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ‹˜ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È ÂÈϤÔÓ ÔÏÏÔ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜
ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ
§·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ÁÈ·Ù› ‹ÏÈ˙·Ó fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ΤډÈ˙·Ó
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.
ŒÙÛÈ, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô £Ëڷ̤Ó˘, ·˘Ùfi˜ Ô˘
¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÛÙȘ ∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ, ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ ‹ıÂÏ ӷ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ë ÔÏÈÔÚΛ· Û ̿ÎÚÔ˜ ÒÛÙÂ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ó· Á›ÓÂÈ ¿Ó¢
fiÚˆÓ. ∫·ıÒ˜ Ë fiÏË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË,

·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. √ £Ëڷ̤Ó˘ ‹Á ÛÙÔÓ
§‡Û·Ó‰ÚÔ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ › fiÙÈ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ
ÎÚ¿ÙËÛ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜. ™ÙÔ
ÌÂٷ͇, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·›ÛÙÂ˘ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ Ù˘ fiÏ˘,
Ë ¿Ô„Ë ÂÚ› ÂÈÚ‹Ó˘ ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ. ŸÛÔÈ ›ÛÙ¢·Ó
fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Î·Ù·‰ÈÒÎÔÓÙ·Ó Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·Ó Û ı¿Ó·ÙÔ. ΔfiÙÂ, Ì·˙› ÌÂ
¿ÏÏÔ˘˜, ı·Ó·ÙÒıËÎÂ Î·È Ô ∫ÏÂÔÊÒÓÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó
Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó, ‰ÂÓ
ÂÎÏ‹ÚˆÓ ٷ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. ∏ ÚfiÙ·ÛË, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘ £Ëڷ̤ÓË ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ÚÔı˘Ì›· Î·È ÔÚ›ÛÙËΠ·ÔÛÙÔÏ‹ Ú¤Û‚ÂˆÓ Ì ·Ú¯ËÁfi
ÂΛÓÔ ÙÔÓ ÚÔ‰fiÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙË
™¿ÚÙË ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË. ∂Λ, fiÙ·Ó
Û˘ÁÎÏ‹ıËΠۇÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›ˆÓ, ÔÏÏÔ›
·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Î·È ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ··ÈÙÔ‡Û·Ó Ó· ÌË Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Û˘ÓıËÎÔÏfiÁËÛË
Ì ÙÔ ÌÈÛËÙfi ·˘Ùfi ¯ıÚfi, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· Ô˘ÏËıÔ‡Ó
ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔÈ. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ fï˜ ›·Ó fiÙÈ «‰ÂÓ
‹ıÂÏ·Ó Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË Ô˘
›¯Â ÚÔÛʤÚÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰·». ∂Âȉ‹ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›·
·Ô‰¤¯ÙËΠ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÌË, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û˘ÌʈӋıËÎÂ
Û˘Óı‹ÎË, Ë ÔÔ›·, ·Ó Î·È ‰˘ÛÌÂÓ‹˜, ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∏ fiÏË ·Ú·‰fiıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ̤۷ ‹ ÛÙ· Ù¤ÏË ª·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 404
.Ã., ‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ 27 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù·
ª·ÎÚ¿ Δ›¯Ë Î·È ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó
Ù· ÏÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi 12, Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Û ÛÙÂÚÈ¿ Î·È Û ı¿Ï·ÛÛ·, fiÔ˘ Î·È ·Ó ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ·˘ÙÔ›.
ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ›Ûˆ˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù·Ï‡ıËΠÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÔÏÈÁ·Ú¯›· 30
·Ó‰ÚÒÓ. Δ· Ù›¯Ë ηÙ‰·Ê›ÛÙËÎ·Ó Ì ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi
ÙÚfiÔ, Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· ·˘ÏÔ‡. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ê¿ÓËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ·
Úfiı˘ÌÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi, «ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂΛÓË ÙË Ì¤Ú·
΢Úȷگ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ÂÏ¢ıÂÚ›·». √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜,
·ÊÔ‡ ÂfiÙ¢Û ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË fiÛˆÓ ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ, ‹Á ÛÙË ™¿ÌÔ, ÙËÓ ÔÔ›· η٤Ϸ‚ ϛÁÔ
·ÚÁfiÙÂÚ·.

[47]

√ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜
˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜
Ó· ηÙ‰·Ê›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛË
Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜.
BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

HI_8_55_ 29-10-09 14:29 ™ÂÏ›‰· 48

[48]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§›ıÈÓË Á¤Ê˘Ú· ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ ¿Óˆ
·fi ÙÔÓ ∏Úȉ·Ófi Î·È Ù·
ÎÙÈÛÙ¿ ÙÔȯÒÌ·Ù·, Ô˘
ÚÔÛٿ٢·Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ
∫Âڷ̤ˆÓ ·fi ÙȘ
ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡.
Δ∞™√™ μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶

√ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘
∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡, Ô˘ Û‹ÌÂÚ·
ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜,
∂ÚÌÔ‡, ªÂÏȉÒÓË Î·È ∞ۈ̿وÓ,
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ¤Ó· ·fi Ù·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜
∞ı‹Ó·˜. ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ‰‹ÌÔ˘
ÙˆÓ ∫Âڷ̤ˆÓ, ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ
ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ

«¢ËÌfiÛÈÔ ™‹Ì·», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¯ÒÚÔ
fiÔ˘ ÂÓÙ·ÊÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÂÈÊ·Ó›˜
∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ÙˆÓ ÔϤ̈Ó
‰ËÌÔÛ›· ‰·¿ÓË.
√ ‰‹ÌÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ·fi Ù·
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ô˘
˘‹Ú¯·Ó Â‰Ò ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË
°ÂˆÌÂÙÚÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô. √È
·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘

HI_8_55_ 29-10-09 14:31 ™ÂÏ›‰· 49

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜
¤Ó· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô
ÌÔÓ·‰È΋˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜
·ÚÁÈÏÒ‰Ô˘˜ ‰¿ÊÔ˘˜, Ô˘ ·Ú›¯Â
ηٿÏÏËÏÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
·ÁÁ›ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÊıÔÓ›·˜
ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â Ô ÔÙ·Ìfi˜
∏Úȉ·Ófi˜.
√ ∏Úȉ·Ófi˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¤Ó·˜ ÔÚÌËÙÈÎfi˜
¯Â›Ì·ÚÚÔ˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿
ÏËÌ̇ÚÈ˙Â Ë ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ó· Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË.

∞˘Ùfi˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô
∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ Î·È ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ù·Ê‹˜.
∂Ӊ›ÍÂȘ Ù·ÊÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·fi
ÙËÓ 3Ë ¯ÈÏÈÂÙ›· .Ã. (¶ÚÒÈÌË ∂Ô¯‹
ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡), fï˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¿Ú¯ÈÛÂ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ˆ˜
ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÀÔÌ˘ÎËÓ·˚΋
¶ÂÚ›Ô‰Ô (11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.), Î·È ·˘Ùfi

Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹ ¤ˆ˜ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜.
√ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ
‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈΤ˜ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜
fiÏ˘ ηÈ, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ·Ú¯·›·
ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· (·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ
ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ), ‹Ù·Ó ¤Íˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë
Ô˘ ÙËÓ ÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó. ΔÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ
ÔÔ›Ô ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, Î·È Â›Ó·È
ÔÚ·Ùfi ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ì·˙›

[49]

HI_8_55_ 29-10-09 14:31 ™ÂÏ›‰· 50

[50]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙÔÓ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi
¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›
ÔÈ ÚÒÙ˜
ÂÈÎÔÓÈÛÙÈΤ˜
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ
¿Óˆ Û ·ÁÁ›·.
EÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ
∂ıÓÈÎfi
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
ªÔ˘Û›Ô.
GIANNI DAGLI ORTI/
CORBIS/APEIRON

Ì ÙËÓ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÊÚÔ Ô˘
˘‹Ú¯Â ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ
478 .Ã. Â› £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹. º·›ÓÂÙ·È,
fï˜, fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ô¯‡ÚˆÛË
Ú¤ÂÈ Ó· ˘‹Ú¯Â Î·È Û ÚˆÈÌfiÙÂÚ˜
ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ΔÔ Ù›¯Ô˜ ·˘Ùfi
ÂÚȤ‚·ÏÏ ΢ÎÏÈο ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ
fiÏË Î·È Â›¯Â ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ‡Ï˜
ÂÈÛfi‰Ô˘. ¢‡Ô ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡:
ñ ∏ πÂÚ¿ ¶‡ÏË, ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÁÂ
Ë πÂÚ¿ √‰fi˜. ◊Ù·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘
ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· ηÈ
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ›‰È· ÔÚ›· Ì ÙËÓ
ÔÌÒÓ˘ÌË Û‡Á¯ÚÔÓË Ô‰fi.
ñ ΔÔ ¢›˘ÏÔ (‹ £ÚÈ¿ÛȘ ¶‡Ï˜), ÌÈ·
ÌÓËÌÂȷ΋ ηٷÛ΢‹ Ì ‰‡Ô ı‡Ú˜
ÂÈÛfi‰Ô˘. ™Â ·˘Ù‹Ó η٤ÏËÁÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜

Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›·
¶Ï¿ÙˆÓÔ˜. ∞fi ÂΛ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë Ô‰fi˜
ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·›ˆÓ, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ·fi
ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∞ÁÔÚ¿ Î·È Î·Ù¤ÏËÁ ÛÙËÓ
∞ÎÚfiÔÏË.
∏ πÂÚ¿ √‰fi˜ ·ÓÔÈÁfiÙ·Ó Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜
ÙÔ˘ ∏Úȉ·ÓÔ‡, Ë ÎÔ›ÙË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÂÓ‰‡ıËΠÌÂ
¯ÙÈÛÙ¿ ÙÔȯÒÌ·Ù· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙËÓ
·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙfiÎÏÂÈÔ˘ Ù›¯Ô˘˜
(478 .Ã.) ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÏËÌÌ˘ÚÒÓ.
∂η٤ڈıÂÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ √‰Ô‡ ˘‹Ú¯·Ó
ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ȉȈÙÈο Ù·ÊÈο ÌÓËÌ›·,
ه̂ÔÈ, ÂÚ›‚ÔÏÔÈ Î.Ï.
√ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ
¢›˘ÏÔ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ηÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Û ̛· ·fi ÙȘ ·ÚȘ

ÂÈÛfi‰Ô˘˜ (ηْ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙËÓ Î‡ÚÈ·
›ÛÔ‰Ô) Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙË Ì›· Î·È ÙËÓ
¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ Ù¿ÊÔÈ ÙˆÓ
ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÂÛfiÓÙˆÓ ÔϤÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó
ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™‹Ì·. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ
‡ÏË ˘‹Ú¯Â ·ÓÔȯÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiÔ˘
Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙÂÏÂÙ¤˜ Î·È ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·Ó
ÂÈÙ¿ÊÈÔÈ ÏfiÁÔÈ, fiˆ˜, .¯., Ô
ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙÔ
430 .Ã. Ô˘ ¤ÁÚ·„Â Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜.
™¯Â‰fiÓ ÂÍ·Ú¯‹˜ Ô ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜
ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠¤Ó· ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi
ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ◊‰Ë ·fi ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·
.Ã. Á›ÓÔÓÙ·Ó Â‰Ò ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛȘ

HI_8_55_ 29-10-09 14:32 ™ÂÏ›‰· 51

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ٷʤ˜ Ì ÏËıÒÚ· ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ
ÎÙÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜
ÔÈfiÙËÙ·˜ ÁˆÌÂÙÚÈο ·ÁÁ›·.
øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÁ¿Ï˘
·ÎÌ‹˜ ‹Ù·Ó Ô 8Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã. ªÂÙ¿
ÙÔ 775 .Ã. ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Â‰Ò ÔÈ
ÚÒÙ˜ ÂÈÎÔÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘
·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘
˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂Ó˜ ¿Óˆ Û ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜
·ÌÊÔÚ›˜ Î·È ÎÚ·Ù‹Ú˜ Ô˘
¯ÚË̢ۛ·Ó ˆ˜ Û‹Ì·Ù· ٿʈÓ.
Δ· ·ÁÁ›· ·˘Ù¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÁÂÈÙÔÓÈο
ÎÂÚ·ÌÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÈ
·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ›ÙÂ
ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ «∑ˆÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘
¢È‡ÏÔ˘» ›Ù ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∂‰Ò Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›
Ë ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹
¯·Ú·Á̤ÓË ¿Óˆ Û ٷÊÈ΋ ÔÈÓÔ¯fiË.
∏ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡
ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·˚ÎÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜, ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·
·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÒıËÎÂ Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘
fiÏ˘-ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë ∞ı‹Ó·
·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠ÛÔ˘‰·›· ÔÏÈÙÈ΋ ηÈ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÙÂ
ȉڇıËÎÂ Î·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™‹Ì·, ·ÊÔ‡
Ë ·Ú¿‰ÔÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â‰Ò
˘‹Ú¯·Ó ÔÈ Ù¿ÊÔÈ ÙˆÓ Ù˘Ú·ÓÓÔÎÙfiÓˆÓ
∞ÚÌfi‰ÈÔ˘ Î·È ∞ÚÈÛÙÔÁ›ÙÔÓ·,
ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÔÌÔı¤ÙË
™fiψӷ. ™ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÛηÊ›
ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Ù¿ÊÔÈ Î·È Ù‡Ì‚ÔÈ Ù˘
ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ÂÍ·›ÚÂÙ˘
Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ ·ÁÁ›·, ÂȉÒÏÈ· ηÈ
ÌÂÙ·ÏÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. Δ· Ù·ÊÈο
·˘Ù¿ ÌÓËÌ›· ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù¿
ηÓfiÓ· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÏ˘Ù¿

Δ·ÊÈ΋ ÛÙ‹ÏË
(·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘
ÚˆÙÔÙ‡Ô˘) ·fi
·ıËÓ·˚Îfi
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ù¿ÊÔ
ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘
∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡.
Δ∞™√™ μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4

[51]

HI_8_55_ 29-10-09 14:32 ™ÂÏ›‰· 52

[52]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

°ÂÓÈ΋
¿Ô„Ë ÙÔ˘
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡
¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘
∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡
(·¤Ó·ÓÙÈ,
¿Óˆ).

√ÏfiÁÏ˘ÊÔ
Ì·ÚÌ¿ÚÈÓÔ
ÌÓËÌ›Ô
Á˘Ó·ÈΛ·˜
ÌÔÚÊ‹˜ fiˆ˜
¤¯ÂÈ Ûˆı› ̤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ
√‰fi ÙˆÓ Δ·ÊÒÓ
(·¤Ó·ÓÙÈ ‰ÂÍÈ¿).
Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4

Δ·‡ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ
Ù·ÊÈÎfi ÂÚ›‚ÔÏÔ
ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘
ÙÔ˘ ∫ÔÏÏ˘Ù¤ˆ˜,
‰›Ï· ÛÙËÓ
√‰fi ÙˆÓ Δ¿ÊˆÓ.
Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4

Î·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÛًϘ, ·fi Ù· ÔÔ›·
fï˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î·Ï˘Êı›
ηٿ ¯ÒÚ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÓÙÔȯÈṲ̂ӷ ÛÙÔ
£ÂÌÈÛÙfiÎÏÂÈÔ Ù›¯Ô˜, ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘
ÛÔ˘‰‹˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô¯˘ÚÒıËΠË
fiÏË ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ
¶ÂÚÛÈÎÒÓ ¶ÔϤ̈Ó. Δ· ÁÏ˘Ù¿ ·˘Ù¿
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÔ‡ÚÔ˘˜, „ËϤ˜
ÛًϘ Ì Â›ÛÙÂ„Ë ·fi ÔÏfiÁÏ˘Ê˜
ÛÊ›ÁÁ˜, ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ÛًϘ Î.¿.
√ 5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã. ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÙ·È
·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο Ù·ÊÈο
ÌÓËÌ›· Î·È ÂÚÈ‚fiÏÔ˘˜, ηıÒ˜ ηÈ
·fi ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜, Ô˘
fï˜ ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÌÂ
ÂÓÂ›Áڷʘ ÛًϘ Î·È fi¯È Ì ÁÏ˘Ù¿
Î·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê·. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È
·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÛÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË
·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Ù·ÊÈÎÒÓ
ÌÓËÌ›ˆÓ Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ô ∫ÏÂÈÛı¤Ó˘
ÙÔ 508/507 .Ã., Ë ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÂ
ÈÛ¯‡ ۯ‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. ŸÌˆ˜,
·fi ÙÔ 430 .Ã. Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘

4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜
º·ÏËÚ¤·˜ ··ÁfiÚ¢Û ¿ÏÈ ÙËÓ
·Ó¤ÁÂÚÛË ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ Ù·ÊÈÎÒÓ
ÌÓËÌ›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜
ÁÓÒÚÈÛ ÌÈ· ¿ÓıËÛË ¿Ó¢
ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘.
ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È
ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ·
·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈο ·Ó¿ÁÏ˘Ê·, fiˆ˜ ÔÈ
ÂÈÙ¿ÊȘ ÛًϘ Ù˘ ∞ÌÊ·Ú¤Ù˘, Ù˘
∏ÁËÛÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘ ¢Â͛ψ, ı·˘Ì¿ÛȘ
Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ Ï‹Î˘ıÔÈ Î·È ÏÔ˘ÙÚÔÊfiÚÔÈ,
Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ˙ÒˆÓ Î·È
ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ Ù·ÊÈο ÌÓËÌ›·,
Ù· ÔÔ›· ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘
∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi
·ÓfiÚ·Ì· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ (΢ڛˆ˜ Ù˘
Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘) Ù˘ ⁄ÛÙÂÚ˘
∫Ï·ÛÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ·
Â˘Ú‹Ì·Ù· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘
Ï¢Τ˜ Ï‹Î˘ıÔÈ Ì ÙȘ ı·˘Ì¿ÛȘ
˙ˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.
√ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÂÓÙ·ÙÈο Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋
Î·È ÙË ƒˆÌ·˚΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô. ŸÌˆ˜,

Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ‡„ÈÛÙ˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘
–ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ¿Ô„Ë
ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜–
‹Ù·Ó Ô 4Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.
√π ∞¡∞™∫∞ºπ∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™
™Δ√¡ ∫∂ƒ∞ª∂π∫√
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ,
Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡
Î·Ï˘ÙfiÙ·Ó ·fi ·¯‡Ù·Ù˜ ÂȯÒÛÂȘ
ÔÎÙÒ ¤ˆ˜ ÂÓÓ¤· ̤ÙÚˆÓ. Δ· ÚÒÙ·
Ù˘¯·›· Â˘Ú‹Ì·Ù· ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ
1863, ÂÓÒ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜
ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1870 ·fi ÙËÓ ∂Ó
∞ı‹Ó·È˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·.
ΔÔ 1913 ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ
°ÂÚÌ·ÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÙȘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·‰È¿ÎÔ· ̤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙËÓ
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›·.
™ËÌ·ÓÙÈÎfiٷٷ Â˘Ú‹Ì·Ù·,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È ÌÈ·˜
ÔÌ·‰È΋˜ Ù·Ê‹˜ Ô˘ Èı·Ófiٷٷ
ÂÚÈ›¯Â Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÔÈÌÔ‡ Ô˘

HI_8_55_ 29-10-09 14:32 ™ÂÏ›‰· 53

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

ÂÓ¤ÛÎË„Â ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 430/429 ηÈ
ÙÔ 427/426 .Ã., ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛˆÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ
Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋
ÀËÚÂÛ›· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990,
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È¿ÓÔÈ͢ ÙÔ˘
ÛÙ·ıÌÔ‡ «∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜» ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi.
∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ
∂ÓÔÔ›ËÛ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÃÒÚˆÓ Ù˘
∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2004 Û˘Ó¤‚·Ï ԢÛÈ·ÛÙÈο
ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÓfi˜
ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ,
‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Î·È Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘
ÙÔ›Ô˘, ·ÊÔ‡ Â‰Ò ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó·
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ÙËÓ
˘‰¿ÙÈÓË ÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡
∏Úȉ·ÓÔ‡. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë
Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘
ÎÔ›Ù˘ ÙÔ˘ ∏Úȉ·ÓÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›·
ªÔÓ·ÛÙËڷΛԢ Î·È ÛÙÔÓ ÔÌÒÓ˘ÌÔ
ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ÌÂÙÚfi Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó
ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘
·Ú¯·›·˜ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

[53]

HI_8_55_ 29-10-09 14:32 ™ÂÏ›‰· 54

[54]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡
¶ÔϤÌÔ˘
∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘.
√ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¿Ú·Á ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÊ¢¯ı›; ∂¿Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘˜ ÛÂ
ηıÂÛÙÒ˜ ÈÛÔÓÔÌ›·˜, fiˆ˜ ÙÔ ÂÍËÁ‹Û·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ÌËÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜
‹ Ó· ÌËÓ Â›¯Â, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÙfiÛÔ ÁÂÓÈÎfi Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. °È·Ù›, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘ÌÂ
fiÙÈ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ, ÙÂÏÈο, ı· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó,
‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ fiÏÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂıÓÈÎfi Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ú›ˆ˜ Ó›ÎËÛ·Ó: ΔÔ fiÙÈ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó· Ì¿¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ΢ÚÈ·Ú¯›·, Ë ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·ÈÙ›· Ô˘ Ô fiÏÂÌÔ˜
·˘Ùfi˜ η٤ÏËÍ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ıÂÒÚËÛÂ
Ô £Ô˘Î˘‰›‰Ë˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ¤Î·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ŸÛÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘˜, ›Ûˆ˜ Ó· ÌË
ÁÈÓfiÙ·Ó Ô fiÏÂÌÔ˜ ‹ Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ÂÁη›Úˆ˜, ¿Ó
Ô fi¯ÏÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙfiÙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ÙÔÓ
ÚÔηÏÔ‡ÛÂ, ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘Ô‰·‡ÏÈ˙Â, ‰ÂÓ ÙÔÓ ·Ó·Ó¤ˆÓÂ
Û˘Ó¯Ҙ. √È Û˘ÓÂÙÔ› Ôϛ٘, Ô˘ οÔÙ ›¯·Ó ÙË
‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ fiÏ˘, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Â Î·Ù¿
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ›‰Ú˘Â ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ¿Ó
Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó,
‚‚·›ˆ˜, Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ¿‰ÈÎÔ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜
ªÂÁ·Ú›˜, ·Ú¿ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi
·ÁÒÓ·. ∫·È Â¿Ó ÂÌϤÎÔÓÙ·Ó, ı· ›¯·Ó Û‡ÛÂÈ Ó·
ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÛÙË
™Ê·ÎÙËÚ›· ÁÈ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË. £· ›¯·Ó
·ÔʇÁÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, ı·
›¯·Ó ·ԉ¯ı› ÙȘ ÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÙ·ı› ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∫‡˙ÈÎÔ Î·È ı· ›¯·Ó ‰È·ÛÒÛÂÈ, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ·Ó fi¯È fiÏË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ̤ÚÔ˜
Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ fiÏ˘. ∞˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÓ Â› 27 ¯ÚfiÓÈ· ·‰È¿ÎÔ· ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi,
ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ›
Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ˘ÁÈ›˜ ·Ú¯¤˜ ¿Óˆ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙËÚȯÙÔ‡Ó Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËÎÂ
Ë ÚÒÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·ÏÏ¿ fi¯È ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. √ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ Î·È ÂÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ¿ÊËÛ ÏËÁ¤˜
ÛÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÔ˘ÏÒıËÎ·Ó ÔÙ¤. √È ÏËı˘ÛÌÔ› ÔÏÏÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ
fiÏÂˆÓ ÂÍÔÓÙÒıËÎ·Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ‹ ۯ‰fiÓ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘. ∏ fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, Ë ·ÏËıÈÓ‹ ÂΛÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, ¤¯·Û fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·
·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘
Ù˘, Ù· Ù›¯Ë Î·È Ù· Ó·˘ËÁ›·, ÙÔ ÛÙfiÏÔ, Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù· Î·È Ù· ˘¤ÚÔ¯· ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ·ÛˆÙ›· ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹
·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÂÎÙÚ·¯‡ÓıËÎ·Ó Û ·ÎfiÌË ÈÔ
ÙÚÔÌÂÚ¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ·ÓÙ›·ÏˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó
Ë ËıÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ·Ó·Ú¯›· Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ηÈ
ÓfiÌÈÌ˘ ·Ú¯‹˜ Î·È Ô‰ËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ηıÂÙ›
¿ÏÏÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜.
∞Ó ·˘Ù¿ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÓÈÎË̤ÓÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ ‹Ù·Ó
ηχÙÂÚË Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ; √È fiÏÂȘ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó
ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ·ÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ıÚ›·Ì‚fi Ù˘ ‚Ú¤ıËηÓ
·¤Ó·ÓÙÈ Û ̛· Ù˘Ú·ÓÓ›· Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË. √È ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú·ÎÌ‹˜, ÒÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ›‰·Ó ·fi ÙÔ 410 .Ã. ¤ˆ˜
ÙÔ 405 .Ã. ÙÔ˘˜ ∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›Ô˘˜ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È Ó· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙËÓ π̤ڷ, ÙÔ
™ÂÏÈÓÔ‡ÓÙ·, ÙÔÓ ∞ÎÚ¿Á·ÓÙ·, ÙË °¤Ï· Î·È ÙËÓ ∫·Ì·Ú›Ó·,
·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘. √È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÛ˜ ı˘Û›Â˜ ˘¤Ú
ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ·, ‰ÂÓ ·ÔÎfiÌÈÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηӤӷ
ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙËÓ ËıÈ΋ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ó·
‰Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·
ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÔϤÌËÛ·Ó.
ªfiÓÔ Ë ™¿ÚÙË Ê¿ÓËΠӷ ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î˘Ú›·Ú¯Ô˜
fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÚ›·Ì‚fi Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù‹
Ë ËÁÂÌÔÓ›· ‹Ù·Ó ÂÈÊ·ÓÂȷ΋ Î·È Û‡ÓÙÔÌË.

∏ Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙË ™¿ÚÙË
ÌÔÓ·‰ÈÎfi ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ.
PANOS KARAPANAGIOTIS/SHUTTERSTOCK

HI_8_55_ 29-10-09 14:32 ™ÂÏ›‰· 55

™π∫∂§π∫∏ ∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞ & ¢∂∫∂§∂π∫√™ ¶√§∂ª√™ (421-404 .Ã.)

[55]

HI_56_71_ 29-10-09 14:35 ™ÂÏ›‰· 56

[56]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏°∂ª√¡π∞
Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›·
Ù˘ ™¿ÚÙ˘
Î·È Ë Î·Ù¿Ï˘ÛË

Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜

∏ ™¿ÚÙË ·¤Ê˘Á ӷ
ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ËÙÙË̤ÓË ∞ı‹Ó·
ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ¢ÓfiËÛÂ
fï˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÙ˘¯›·, ÙËÓ
΢ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ
ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘.
øÛÙfiÛÔ, ÁÚ‹ÁÔÚ· Ê¿ÓËÎÂ Ë
·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÌÔÓÈ΋˜
‰‡Ó·Ì˘ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÛÙ·
ÂÏÏËÓÈο Ú¿ÁÌ·Ù·.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË
Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÛ·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ·. ΔÂÏÈο, Ë
ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÔÓ›‰ÈÛÙ˘
∞ÓÙ·ÏÎÈ‰Â›Ô˘ ∂ÈÚ‹Ó˘
ÛÊÚ¿ÁÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘.

HI_56_71_ 29-10-09 14:35 ™ÂÏ›‰· 57

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

∞Ú¯·›· ™¿ÚÙË.

[57]

KOUMARIS_ANCIENT SPARTA

HI_56_71_ 29-10-09 14:35 ™ÂÏ›‰· 58

[58]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ÁÂÌÔÓ›·
Ù˘ ™¿ÚÙ˘
Ù˘
™¿ÌÔ˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Â¤ÛÙÚ„Â
ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ÛÙË ™¿ÚÙË. ª·˙› ÙÔ˘ ›¯Â fiϘ ÙȘ ÙÚÈ‹ÚÂȘ Ô˘ ‚ڋΠÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· 12 ÏÔ›·
Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, fiÏ· Ù· ¤Ì‚ÔÏ· ÏÔ›ˆÓ
Ô˘ ΢ڛ¢Û ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Î·È 470 ·ÚÁ˘Ú¿ Ù¿Ï·ÓÙ· Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô ∫‡ÚÔ˜ ÁÈ·
ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. ¶ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ οÔÈÔ˜
ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙfiÛÔ Ï·ÌÚ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ù¤ÙÔȘ ÙÈ̤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
√È fiÏÂȘ „‹ÊÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ¯Ú˘Û¿ ÛÙÂÊ¿ÓÈ·,
ÙÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ‚ˆÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ·Ó ·È¿Ó˜ ηÈ
‡ÌÓÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘. √È ∂ʤÛÈÔÈ ¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ı¿˜ ÙÔ˘˜, Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘, ÂÓÒ
ÔÈ ™·ÌÈÒÙ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fi¯È ÌfiÓÔ ¤ÛÙËÛ·Ó
·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ∏Ú·›·,
ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘˜, Ù· ÌÂÙÔÓfiÌ·Û·Ó Û §˘Û¿Ó‰ÚÂÈ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÏÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔ› ÙÔ˘ ÔÈËÙ¤˜,
Ô ∞ÓÙ›ÏÔ¯Ô˜, Ô ÃÔÈÚ›ÏÔ˜, Ô ¡È΋ڷÙÔ˜ Î·È Ô ∞Ó̷ٛ¯Ô˜,
‡ÌÓËÛ·Ó ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÏÔ‡ÛÈ· ‚Ú·‚›·.
∞ÏÏ¿ ·Ó ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ
ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÙÔ 404 .Ã.,
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· η̛· ¿ÏÏË fiÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ÙË Ê‹ÌË Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë ™¿ÚÙË Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘. √È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ -·˘Ù¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¿Ú¯ÈÛÂ
ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó Ô μÚ·Û›‰·˜ Î·È Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·˜, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, fiÙ·Ó ÁÎÚ¤ÌÈ˙·Ó Ù·
ª·ÎÚ¿ Δ›¯Ë Î·È Ù· Ó·˘ËÁ›·, ıˆÚÔ‡Û·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜
Î·È ·ÏËıÈÓ¤˜- ÂÍ·ÓÂÌ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ë ™¿ÚÙË ·Ó¤Ï·‚Â
¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.
√ §À™∞¡¢ƒ√™, ∞º√À ª∂ Δ∏¡ ∞§ø™∏

∏ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û ηٿ Ôχ ÂΛÓË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÔÓ›‰ÈÛÙË. ∏ ·ıËÓ·˚΋ ËÁÂÌÔÓ›· ›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› Ì ÛÎÔfi
ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘,
·ÊÔ‡ ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ
·˘ÙÔÓÔÌ›· fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›·. ∏ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘
¿Ú¯ÈÛ Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ πˆÓ›·˜, Ù˘ ∞ÈÔÏ›‰·˜ ηÈ
ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÌfiÓÔ Ù˘ ∞‚‡‰Ô˘. √È ÎÔÏÔ‚ˆÌ¤Ó˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ
ÎÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Ù·
·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ˘ÔÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈΤ˜
‰Âηگ›Â˜ (Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó
30 Ù‡Ú·ÓÓÔÈ), ÙȘ Ôԛ˜ Û¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. ™Â ηıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ fiÏÂȘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ¤Ó·˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ·ÚÌÔÛÙ‹˜. ™Â ÔÏϤ˜
ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛ·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È fiϘ η٤‚·ÏÏ·Ó ÊfiÚÔ ÛÙË ™¿ÚÙË, Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÂΛÓÔ
Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó Î¿ÔÙ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ·fi
ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· 1.000 Ù¿Ï·ÓÙ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
∞Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÌÂ
ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ë ™¿ÚÙË, ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ Ô˘ ›¯Â ¿ÓÙ· -Î·È Ì ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛÂ

™ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ
˘„ÒıËΠ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘,
ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘ Â› ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.
GIAN BERTO VANNI/CORBIS/APEIRON

HI_56_71_ 29-10-09 14:36 ™ÂÏ›‰· 59

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[59]

HI_56_71_ 29-10-09 14:36 ™ÂÏ›‰· 60

[60]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ
·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó
fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜
fiÏÂȘ ÛÙ·
·Ú¿ÏÈ· Ù˘
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜
ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ
Õ‚˘‰Ô.
™ÙËÓ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
Ë ·Ú·Ï›·
Ù˘ ∞‚‡‰Ô˘.
∞ƒÃ∂π√ ¡. ™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

Î·È Â¤ÎÙÂÈÓÂ-, ı· ηٷϿ‚Ô˘Ì Û ÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÔ
Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙȘ
ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙ·
ÓËÛÈ¿ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿ÔÙ ÙËÓ
·ıËÓ·˚΋ ËÁÂÌÔÓ›·. ∂Λ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
Û˘¯Ó¿ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘
™¿ÚÙ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ı §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿
ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ fi,ÙÈ ‹ıÂÏÂ, ÂÓÒ fiϘ ÔÈ fiÏÂȘ
˘¿ÎÔ˘·Ó Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó ‰È¤Ù·˙ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜. ™ÙȘ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ë ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘
™¿ÚÙ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ̿ÏÏÔÓ ÙËÓ ·Ï·È¿ Ù˘ ÌÔÚÊ‹.
√È fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô‡Ù ÊfiÚÔ Ï‹ÚˆÓ·Ó Ô‡Ù ‰¤¯ÔÓÙ·Ó
·ÚÌÔÛÙ¤˜ ‹ ÊÚÔ˘Ú¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.
∏ ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ԢÓ
˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘
Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈ˙ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. √È
§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ‚¤‚·È·, ›¯·Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ
ÎÔÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ·˘Ùfi, ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›·˜ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, Ë ÔÔ›·, ·Ó ηÈ
Û‡ÓÙÔÌË, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰ÂÛÔÙÈ΋ fiÛÔ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ÔÈ
™·ÚÙÈ¿Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ¯ÒÚ· Ì Ôχ ÈÔ
·fiÙÔÌÔ ÙÚfiÔ ·’ fi,ÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ·, ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ·fi
ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ „ËÊ›ÛÌ·Ù· Î·È ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ «ÔÈ

ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ
ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤ÓÙ ٿϷÓÙ·». ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÏÔÈfiÓ, Ë ™¿ÚÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Â¤‚·Ï ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È Ê¿ÓËΠӷ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ô˘
ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ΢ӋÁËÛ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
◊Ù·Ó fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο fiÓÂÈÚÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, ·ÊÔ‡ Ë ÂÚ›ÊËÌË ËÁÂÌÔÓ›· ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎÂÛ ԇÙÂ
‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ÕÏψÛÙÂ, ÁÈ·Ù› Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó fiÏ· Ù· Ï¿ıË Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ηÈ
ÂÈϤÔÓ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ÛÎÏËÚ‹; √‡Ù ·˘Ù‹ ‰ËÏ·‰‹
ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÔÏÈÙ›·, ÂÓÒ ·ÛÎÔ‡Û ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ Ì Ôχ ÈÔ ‚›·ÈÔ Î·È Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎfi
ÙÚfiÔ. 줂·È· Ë ™¿ÚÙË Â›¯Â ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ó· ÌË
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÌÈ· fiÏË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÌÈ·˜
Û˘ÌÌ·¯›·˜ ‰˘Ó·Ù‹˜ Î·È ¤ÙÔÈÌ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·Ù·ÈÂṲ̂ӈÓ. ™ÙË ™¿ÚÙË, ˆÛÙfiÛÔ,
ÂÓ˘‹Ú¯·Ó Û Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó· Ù· Û¤ÚÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·fi
Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ‹‰Ë ÂˆÊÂÏËı› Ì ¤Í˘ÓÔ ÙÚfiÔ ÔÈ
ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ËÂÈÚˆÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ 22.
√È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ·˘ÙÔ›, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Î·È ÔÈ
∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ, ·Ú¯Èο ·Á·Ó¿ÎÙËÛ·Ó ÂÂȉ‹, fiÙ·Ó ··›ÙËÛ·Ó, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï·Ê‡ÚˆÓ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ›‰·Ó ÙÔ ·›ÙËÌ¿

HI_56_71_ 29-10-09 14:36 ™ÂÏ›‰· 61

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[61]

√È ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·, ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ
Ù˘ fiÏ˘, η٤ÏËÍ·Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó
ÊÔ‚ÂÚ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·.
ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÙ·È Ì ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË, Ë ›‰È· Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó¯ı› ÁÈ· Ôχ ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘
›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜.
∞˘Ù‹ Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ô˘ ›¯Â ÊıÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ
μÚ·Û›‰· Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó¯ı› ÙÔÓ Ôχ ÈÔ
‰˘Ó·Ùfi Î·È ÔÓËÚfi ¿ÓıÚˆÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Â›¯Â Ú˘ıÌ›ÛÂÈ fiˆ˜ ‹ıÂÏÂ
Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·,
¤ÊÙ·Û ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂΛ ÙÈ̤˜ ۯ‰fiÓ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜; ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Û‡ÓÙÔÌ·
ͤÛ·Û ‰È¯fiÓÔÈ·, Ô˘ ·ÏÒ˜ ˙ËÙÔ‡Û ÌÈ· ·ÊÔÚÌ‹
ÁÈ· Ó· ÂÎÚ·Á›. 줂·È·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ·ÊÔṲ́˜
‰›ÓÔÓÙ·Ó ÔÏϤ˜, ·ÊÔ‡ Û οÔȘ fiÏÂȘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó
ÛÎÏËÚ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ›¯·Ó ¿ÏÏÔ˘˜
ÏfiÁÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤Ó˜.

√È ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·
Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
∂›‰·Ì fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜
·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û 30 ¿Ó‰Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ı· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜
Î·È ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∞ÓÙ› ÁÈ’ ·˘Ùfi fï˜ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔÈ
ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÚÈÛ·Ó fiÔȘ Î·È fiÛ˜ ·Ú¯¤˜ ‹ıÂÏ·Ó, ηıÒ˜
Î·È ‚Ô˘Ï‹, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ
Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηٷϋÍÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ù˘ÊÏfi fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ΢‚ÂÚÓËÙÒÓ.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ ›¯ÓÔ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∏ÏÈ·›·˜. √È ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·, ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó
΢ڛ·Ú¯ÔÈ Ù˘ fiÏ˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, η٤ÏËÍ·Ó Ó·
·ÛÎÔ‡Ó ÊÔ‚ÂÚ‹ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·, Ë ÔÔ›· Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Î·È ÌÈ·
ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ù˘Ú·ÓÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
Ï›ÁÔ Ôχ Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ú·‰fiıËΠ·fi ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ‰È·‚¿ıÌÈÛË, Ô˘
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙË Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Û fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ Â›‰·Ì ӷ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÌÂ
··Ú¿ÏÏ·ÎÙÔ ÙÚfiÔ Î·È ÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ‰È·‚fiËÙ˘ ΔÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙË °·ÏÏÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∞Ú¯Èο

ÔÈ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÈÛ¯Ú‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¿ÍÈÔÈ ÙÈ̈ڛ·˜. «¶ÚÒÙ·» ϤÂÈ Ô
•ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ «fiÛÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ˙Ô˘Ó Û˘ÎÔÊ·ÓÙÒÓÙ·˜ Î·È ‹Ù·Ó ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜
ηÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿Ì‚·Ó·Ó,
ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙˆÓ·Ó». ™‡ÓÙÔÌ·, fï˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ηÈ, ÂÂȉ‹ Úfi‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ fiÏ˘, ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ™¿ÚÙË
Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÂÈ
ÊÚÔ˘Ú¿ Ì §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ÂÓÒ ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ
fiÙÈ ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹˜ Ù˘.
ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∫·ÏÏ›‚ÈÔ˜ Ì ÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ηÈ
η٤Ϸ‚ ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË, ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ‰Ë̇ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ fiÏˆÓ fiÛÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ʇÁÔÓÙ·˜, fiˆ˜
¤Î·Ó·Ó Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ŒÙÛÈ, ηٷ‰›Î·Û·Ó
fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Û ÂÍÔÚ›· Î·È Âͤ‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· ÂÍÔÚ›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó
ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ηٷ‰›ˆÍ·Ó Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ͯÒÚÈ˙·Ó ›Ù ÁÈ· ÙÔ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· Ù· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· ÙÔ
·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜, ·fi fiÔÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ·Ó
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Î·È
ÔÏÏÔ› ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ›, ·ÊÔ‡ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ
·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¡ÈΛ·, ∂˘ÎÚ¿ÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ÙÔÓ
¡È΋ڷÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙË
ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÓˆÛÙ‹
ÙÔ˘ ··Í›ˆÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·.
øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó Î·È ÔÈ 30 Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÌÂ
fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÓÔ˘˜. √ £Ëڷ̤Ó˘, Ô˘ ‹Ù·Ó
¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ›ÛÙ¢ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ·ÚÎÔ‡Û Ë
ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ÈÔ ÈηÓÒÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ, ÁÈ·Ù› ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰È·ÛÊ·ÏÈ˙fiÙ·Ó Ë ÔÏÈÁ·Ú¯È΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÂÓÒ, ·Ó ¯˘ÓfiÙ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ ·›Ì·, ·˘Ùfi ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ԃ› ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ, ηıÒ˜ ı·
Ô͇ÓÔÓÙ·Ó Ù· Ó‡̷ٷ, ı· ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ

HI_56_71_ 29-10-09 14:36 ™ÂÏ›‰· 62

[62]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Î·È ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ Ê›ÏÔÈ fiÛÔ
Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰È¿ÊÔÚÔÈ. ΔÔ ›‰ÈÔ ›ÛÙ¢·Ó ηÈ
·ÚÎÂÙÔ› ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, ηıÒ˜
Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜
‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ŸÌˆ˜ Ô ∫ÚÈÙ›·˜ ‹Ù·Ó ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ‚›·˜
Î·È Ì ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¤Û˘ÚÂ, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰ÂÈÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˜.
√ ∫ÚÈÙ›·˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ·ÚÈÛÙÔ-

ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ fiÏ˘, ‹Ù·Ó Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˜,
ȉȷ›ÙÂÚ· Â˘Ê˘‹˜ Î·È ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ›¯Â ηٷϋÍÂÈ
ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ôχو˜ ıÂÌÈÙfi Ô ÊfiÓÔ˜, Ë ÏËÛÙ›· Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹. √ £Ëڷ̤Ó˘, Ô˘ ¤‚ÏÂ fiÙÈ
ÔÏÏÔ› ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·Ó fi¯È ÁÈ·Ù› ¤Î·Ó·Ó ηÎfi Û οÔÈÔÓ ÂÓ¿ÚÂÙÔ ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ›¯·Ó οÔÙ ÙÈÌËı› ·fi ÙÔ ‰‹ÌÔ, › ÛÙÔÓ ∫ÚÈÙ›· fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÏÔÁÈÎfi. «∞ÊÔ‡ Î·È ÂÁÒ» ÚfiÛıÂÛ «Î·È ÂÛ‡ ›·Ì ηÈ
οӷÌ ÔÏÏ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ›̷ÛÙ ·ÚÂÛÙÔ› ÛÙÔ
Ï·fi». √ ∫ÚÈÙ›·˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÙËÓ ·Ó·È‰‹ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·
Ô˘ Û˘¯Ó¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Á·¿ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·: «∞˘Ùfi˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ fiÔÈÔÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÌfi‰È·
ÛÙËÓ Â˘fi‰ˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘. ŸÔÈÔ˜, ¿ÏÈ,
ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ›̷ÛÙ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÎÈ fi¯È ¤Ó·˜, ÁÈ’
·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ì ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË
‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÓfiËÙÔ˜». ™˘Ó¯›ÛÙËηÓ, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ ÛÊ·Á¤˜ Î·È ÔÈ ‰Ë̇ÛÂȘ. ΔfiÙ Ô
£Ëڷ̤Ó˘, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó
ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ fiÛÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ
Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ıËÙ›·.
√ ∫ÚÈÙ›·˜ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ̿ÏÈÛÙ· Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ηٿÏÔÁÔ˜ 3.000 ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜
ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Û ·˘ÙfiÓ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÈÔ
ÈÛÙÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜, ·’ fiÛ·
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ¤‰ˆÛ ÌfiÓÔ ¤Ó· ‰Èη›ˆÌ·: Ë ı·Ó¿ÙˆÛ‹
ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ „ËÊÈÛÙ› ÌfiÓÔ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹, ÂÓÒ
Ë ˙ˆ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ÌfiÓÔ
·fi ÙË ı¤ÏËÛË ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ. ™ÙËÓ Ù·Ú·Á̤ÓË ÂΛÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔχÙÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÙÔ Ò˜ Ó· ÛÒÛÂÈ
οÔÈÔ˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ Ò˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.
ŸÙ·Ó Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ 3.000 ÔÏÈÙÒÓ, Ô ∫ÚÈÙ›·˜ Î·È fiÛÔÈ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÊfiÏÈÛ·Ó,
Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ›ÛÙ„·Ó

√È ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó
ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Û ÂÍÔÚ›·. ¶ÚÔÙÔÌ‹
ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡.
BETTMANN/CORBIS/APEIRON

HI_56_71_ 29-10-09 14:36 ™ÂÏ›‰· 63

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó, «Î·ıÒ˜
ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁˆ ¤¯ıÚ·˜, ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁˆ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù·
Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÙˆÓ ÌÂÙԛΈÓ, Ó· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰Ë̇ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜». μϤÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô ∫ÚÈÙ›·˜ fiÙÈ Ô £Ëڷ̤Ó˘ ¤ÊÂÚÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·Ó, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ··ÏÏ·Á› ·fi ·˘ÙfiÓ. ∂Âȉ‹
fï˜ Ô £Ëڷ̤Ó˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 3.000, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷ‰ÈηÛÙ› ÌfiÓÔ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. ŸÙ·Ó Ë
μÔ˘Ï‹ ¿ÎÔ˘Û ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, Ù¿¯ıËΠ̠ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ∫ÚÈÙ›·˜ Ó· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi
ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ 3.000 Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ Û ı¿Ó·ÙÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·. √ £Ëڷ̤Ó˘ ¤ı·Ó ÌÂ
ÁÂÓÓ·›Ô ÙÚfiÔ Î·È Ï¤Ó fiÙÈ, ·ÊÔ‡ ‹È ÙÔ ÎÒÓÂÈÔ,
¤¯˘Û ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ϤÁÔÓÙ·˜:
«∫ÚÈÙ›·, ·˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi», ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜
Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ô˘ ¿ÍÈ˙Â Ô ‚›·ÈÔ˜ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘. ŸÏË Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ∫ÚÈÙ›· ‹Ù·Ó ηٷÎÚÈÙ¤·,
ÁÂÌ¿ÙË ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ Î·È È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ
¤ÏÂÁ·Ó «ÎfiıÔÚÓÔ»23, ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡
Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·›ÚÈ·˙Â Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ Î·È ıˆÚÔ‡Û·Ó
fiÙÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ¿ÛÙ·ÙÔ ¿ÓıÚˆÔ, Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ
fiÔ˘ Ê˘Û¿ÂÈ Ô ¿ÓÂÌÔ˜.

∫·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜
∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘
404 .Ã. Î·È Ù· ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜, ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· 1.500. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ı¤Ì· ¯ÚfiÓÔ˘. ™‡ÓÙÔÌ· Ë fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ı· ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘
Û˘ÌÊÔÚ¿. ∂›‰·Ì fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó
ʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó. √È Ê˘Á¿‰Â˜ ·˘ÙÔ›, ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ‹Ù·Ó Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, Ô˘
·Ó·Ê¤Ú·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ‚Ú‹Î·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÛÙË
£‹‚· Î·È ÛÙ· ª¤Á·Ú·. √È fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜, ÂÂȉ‹ ›¯·Ó
‰˘Û·ÚÂÛÙËı› ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÔÙÈ΋ Î·È ¿‰ÈÎË ÛÙ¿ÛË
ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘·Ó ÛÙÔ
„‹ÊÈÛÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Ê˘Á¿‰Â˜ ¤ÚÂ ӷ
·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·, ÁÈ·Ù› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ï‹ÚˆÓ·Ó ÚfiÛÙÈÌÔ ¤ÓÙ ٿϷÓÙ·.
√ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜, ÏÔÈfiÓ, Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙›
ÙÔ˘, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ÙÔ˘˜
ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ÂΛӘ fiÏÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
Ë £‹‚·, η٤Ϸ‚·Ó Í·ÊÓÈο ÙË º˘Ï‹. ∂Âȉ‹ ·˘ÙÔ›
Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

·fi 70, ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ‰ÂÓ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈο. ŒÙÛÈ, Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ,
¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· η٤Ϸ‚ ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ΔfiÙÂ, ÛÙË
Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ∫ÚÈÙ›·˜ Î·È ÔÈ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ¤¯·Û·Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ
ÂÔ̤ÓË ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ù·ÂÈӈ̤ÓÔÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ô·‰Ô‡˜
ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒ Î·È ÔÈ 3.000 ›¯·Ó ‰È·ÈÚÂı›. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ·
ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ú·¯ı›, ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó·
‰Èˆ¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Ê˘Á¿‰Â˜.
Δ¤ÏÔ˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ηı·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó·, Î·È ‰ÈfiÚÈÛ·Ó ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ¿ÏÏÔ˘˜, ¤Ó·Ó ·fi οıÂ Ê˘Ï‹. ∞˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó
ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 403 .Ã., ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰¤Î· Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÂ˘Û›Ó· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Í·Ó¿·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.
ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÂÓÈÛ¯˘fiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ
ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, Î·È ÔÈ ‰¤Î· Î·È ÔÈ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ¤ÛÙÂÈÏ·Ó
Ú¤Û‚ÂȘ ÛÙË ™¿ÚÙË ˙ËÙÒÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·. √È ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ‰¿ÓÂÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ‡˜ 100 Ù¿Ï·ÓÙ·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÔÏÈÔÚ΋ÛÔ˘Ó
ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·fi ÍËÚ¿ Î·È ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. °È’ ·˘Ùfi
¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ì ÛÙÚ·Ùfi ηÈ
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ §‡‚È ˆ˜ Ó·‡·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘. ∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË, ÂΛÓË fï˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ê¿ÓËΠÍÂοı·Ú·
Ë ·‰ÂÍÈfiÙËÙ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È μÔȈÙÔ› Î·È ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Â›¯·Ó ‹‰Ë ·ÚÓËı› Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi
ÍËÚ¿˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ
ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ͤÛ·Û ‰È¯fiÓÔÈ· ÛÙË
™¿ÚÙË. ∏ ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó Â‰Ò
Î·È Î·ÈÚfi ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ ηÈ
‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÈÌ‹ ηÈ
‰fiÍ· ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ¤ÛÙÂÈÏÂ
‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ Î·È ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ÙÔÓ
¶·˘Û·Ó›·, Ì ÛÙÚ·Ùfi ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜
¤Û¢Û ӷ Û˘ÓÂÓÓÔËı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ Î·È ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 403 .Ã. ŸÙ·Ó
ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ·ÔηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ·Ï·Èfi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ·Ó·ÎÙ‹ıËÎÂ Ë ∂ÏÂ˘Û›Ó· Î·È „ËÊ›ÛÙËΠ·ÌÓËÛÙ›·, ·fi
ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· Î·È fiÛÔÈ
‹Ù·Ó Ù˘ÊÏ¿ ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó·.

[63]

HI_56_71_ 29-10-09 14:36 ™ÂÏ›‰· 64

[64]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ˆÎÚ¿Ù˘
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Ï‡ıËÎÂ Ë ‰È·‚fiËÙË ÂΛÓË
Ù˘Ú·ÓÓ›‰·. ¡· ÌËÓ ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ηٷ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ηıÒ˜ Ì ÚËÙ¤˜
‰È·Ù¿ÍÂȘ ··ÁÔÚ‡ÙËΠοı ·ÓÒÙÂÚË ÂÎ·›‰Â˘ÛË
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ ÌfiÓÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ Ô˘ ÁϛوÛÂ
‹Ù·Ó Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤Ê˘Á ÔÙ¤
·fi ÙËÓ fiÏË, ‰ÂÓ ¤·„ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Î·È, ÌÔÏÔÓfiÙÈ

·ÂÈÏ‹ıËΠ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙÂ. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù› Ô ∫ÚÈÙ›·˜, Ô˘ ˘‹ÚÍ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘,
¤ÙÚÂÊ ·ÎfiÌË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÙÔÌfi ÙÔ˘ ‹ Ì‹ˆ˜
·ÏÒ˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘; ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ
ÛÒıËÎÂ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÈÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰È¤Ê˘Á ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙË
‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ.
√ ™ˆÎÚ¿Ù˘ 24, Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ô ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ
469 .Ã. ¢ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘,

HI_56_71_ 29-10-09 14:37 ™ÂÏ›‰· 65

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

Ì ٷ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ.
∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÈ ıÂÔ› ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔÓ
¿ÓıÚˆÔ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ηÈ
fiÙÈ Ë ÌfiÓË ·ÍÈfiÏÔÁË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ
¤Ú¢ӷ, ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›‚ˆÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وÓ. °È’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, Ó· Û˘˙ËÙ› ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Â˘Û‚¤˜, ÙÔ ·Û‚¤˜, ÙÔ Î·Ïfi, ÙÔ ·ÈÛ¯Úfi, ÙÔ ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ ¿‰ÈÎÔ, ÙÈ Â›Ó·È ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, ÙÈ ·-

Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË, ·Ó‰Ú›· Î·È ‰ÂÈÏ›·, ÙÈ Â›Ó·È fiÏË, ÔÈÔ˜
Â›Ó·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ô ÔÏ›Ù˘,
ÔÈ· ÌÔÚÊ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ
οÔÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ηÈ
¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∫·Ù¤ÏËÁÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ̤ۈ
Ù˘ ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ‰È·ÏÂÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Ù¤¯Ó˘ ÛÙ· ÈÔ Û˘ÓÂÙ¿ Î·È ËıÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ÛÂ
fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ Ù‹ÚËÛ ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘
¤ıÂÛÂ Î·È ˘‹ÚÍ ÂÁÎÚ·Ù‹˜. ÀËÚ¤ÙËÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
ˆ˜ ÔÏ›Ù˘, ÂÓÒ ÛÙË ‰›ÎË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÛÙȘ
ÕÁ·ÏÌ· ÙÔ˘
™ˆÎÚ¿ÙË ¤Íˆ
·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ
Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜
∞ıËÓÒÓ.
ANGELO CAVALLI/
CORBIS/APEIRON

[65]

HI_56_71_ 29-10-09 14:37 ™ÂÏ›‰· 66

[66]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ ¤·„ ÛÙÈÁÌ‹ Ó·
ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ
ÙˆÓ Ù˘Ú¿ÓÓˆÓ Î·È, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·ÂÈÏ‹ıËÎÂ
·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‰ÂÓ ¤·ı ٛÔÙ·.
∞ÚÁÈÓÔ‡Û˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛÂ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÚËı› Ô
ÓfiÌÔ˜, fiˆ˜ Î·È fiÙ·Ó ÂÓ·ÓÙÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÎÔÓÙ·.
ΔÈ ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ùfi Ô˘ ÍÂۋΈÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙËÓ
ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜; ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ Û‚fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ Ù˘
fiÏ˘, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÂÎÏ‹ÚˆÓ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηχÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔÓ. ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ÂÈÛ‹Á·ÁÂ
Ó¤Ô˘˜ ıÂÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤ÏÂÁ fiÙÈ
ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ·fi οÔÈ· ıÂ˚΋ ʈӋ, ÙËÓ ÔÔ›·
ÔÓfiÌ·˙ «‰·ÈÌfiÓÈfi ÙÔ˘». 줂·È·, Ë ıÂ˚΋ ·˘Ù‹ ʈӋ
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÎÏËÊı› ˆ˜ οÔÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ıÂfiÙËÙ·. ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ‰È¤ÊıÂÈÚ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó
ÔÈ ‰‡Ô ÈÔ Î·ÎfiÙÚÔÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘, Ô ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ηÈ
Ô ∫ÚÈÙ›·˜. øÛÙfiÛÔ Î·Ó¤Ó·˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠÔÙ¤ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Î·Ó ËıÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÓ¿ÚÂÙÔ˘˜
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ÊıfiÓÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÔÊÈÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÎÔÏ·ÎÂ‡Ô˘Ó ·Ú¿ Ó·
·ÓÙÈÌ¿¯ÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘, Ù· ¿ıË ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÔ›ıËÛË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ‹ ÛÂ
ÔÏÏÔ‡˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·,
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fï˜ fiÙÈ
Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ‰È·ÏÂÎÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, ·Ó ηÈ
Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈfiÚÈ˙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó, ÙÂÏÈο, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔ˘
ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÚ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ,
ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
˘ÔÛο„ÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ıÚËÛΛ·˜.
∏ ·Ù˘¯›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Âȉ¯fiÙ·Ó
η̛· ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‹ ·ÏÒ˜ ËıÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ Úfi‚ÏËÌ·: ‹ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ
ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜ ‹, ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË
ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜, Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î¿ıÂ

ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ŒÙÛÈ, ‚ϤÔ˘Ì ÙËÓ ÈÔ Â˘Ê˘‹
Î·È ÊÈÏÂχıÂÚË ÂÏÏËÓÈ΋ Ê˘Ï‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ÁÈ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ΢ڛˆ˜, ηٷ‰ÈοÛÙËÎÂ Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ 25 ÙÔ 399 .Ã. √ Á¤ÚÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ÛÙ¿ıËΠ̠ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Î·È ËÚÂÌ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÚÓËı› η̛· ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘.
∂‡ÏÔÁ·, ÏÔÈfiÓ, ıˆڋıËΠ۠fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ˆ˜
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜,
·ÊÔ‡, ÙÂÏÈο, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ·
Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ıÚËÛΛ·˜. ∂ÈϤÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È Î¿ÔÈˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋
ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË
Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ Ô˘ Ë ı›· ÚfiÓÔÈ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜, ı· ·ÔÎ¿Ï˘Ù ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.
√È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, fi¯È fï˜ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ
¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È fiÊÂÈÏ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ÈÛÙÔÚ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó·
ÙÔ˘˜ ηٷÎÚ›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó Û οı ÚÔÛ‚ÔÏ‹, ¤ÛÙˆ ηÈ
Ì Ï¿ÁÈÔ ÙÚfiÔ, Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘˜. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi
fiÏ· ·˘Ù¿, ·˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·.
∂›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÌfiÏȘ 18 Ì‹Ó˜ (·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ
ÙÔ˘ 404 .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 403 .Ã.) ·fi
ÙfiÙ Ô˘ Ë ™¿ÚÙË Â¤‚·Ï Ì ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi ÙÚfiÔ
ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·È ·˘Ù‹ ›¯Â
‹‰Ë ‰Â¯Ù› ‰‡Ô Ï‹ÁÌ·Ù·: ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Î·È ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÔÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ›¯·Ó ·ÚÓËı› Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ, ÂÓÒ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ fiÏÂȘ
Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ, Ë ∞ı‹Ó·, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¯fiÓÔÈ·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ™¿ÚÙË, ··ÏÏ¿¯ıËÎÂ
·fi ÙÔ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, Ô˘ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ›¯Â
ıˆڋÛÂÈ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. 줂·È·, Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ

HI_56_71_ 29-10-09 14:38 ™ÂÏ›‰· 67

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÙÔ ÎÒÓÂÈÔ
√ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¤ı·Ó ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÒÓÂÈÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ô ¯˘Ìfi˜
·fi ÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ Ê˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô
··ÓÙ¿ ·˘ÙÔÊ˘¤˜ Û fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. √ Ï·fi˜ ÙÔ ·ÔηÏ› Ì·ÁÎÔ‡Ù·
‹ ‚ÚÔÌfi¯ÔÚÙÔ. Δ· ʇÏÏ· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó
Ì ÙÔ˘ Ì·˚ÓÙ·ÓÔ‡ Î·È Ù· ˙Ò·
·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÙÔ ‚fiÛÎÔ˘Ó, ›Ûˆ˜ ηÈ
ÁÈ·Ù› Ì˘Ú›˙ÂÈ Ôχ ¿Û¯ËÌ·. ΔÔ ∫ÒÓÂÈÔ
ÙÔ ÛÙÈÎÙfi (Conium maculatum) ˙ÂÈ ÌfiÓÔ
‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Óı›˙ÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË

¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ŸÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘
Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ËÏËÙËÚÈÒ‰Ë.
∞Ó Î¿ÔÈÔ˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘
·fi ηٷӿψÛË ÎÒÓÂÈÔ˘, ÙfiÙÂ, ÙÔ
Èı·ÓfiÙÂÚÔ, Â›Ó·È Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ú¿Ï˘ÙÔ˜
‹ ÌÂ Ì˘˚΋ ·‰˘Ó·Ì›·.
ΔÔ ÎÒÓÂÈÔ ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ηϿ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ
ŒÏÏËÓ˜. √ £ÂfiÊÚ·ÛÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ
ʤÚÓÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔ˘˜, ÂÓÒ Ô
πÔÎÚ¿Ù˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ΢ڛˆ˜
ˆ˜ ·Ó·ÏÁËÙÈÎfi. √ ¢ÈÔÛÎÔ˘Ú›‰Ë˜

Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ Âί‡ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ‚Ï·ÛÙÔ‡
ÁÈ· ÙËÓ… ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô˘ ı·
Â¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· ¤Ó·˜ ·ÈÛıËÙÈÎfi˜
¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ì ÙËÓ
ÚÔÛı‹ÎË ÛÈÏÈÎfiÓ˘ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜.
™ÙË Ï·˚΋ È·ÙÚÈ΋, Ì ÙÔ Âί‡ÏÈÛÌ¿ ÙÔ˘
·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÔÈʤ˜ ÁÈ·
Â͈ÙÂÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·˘Û›ÔÓË ‰Ú¿ÛË Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ
ηÚΛÓÔ˘, ¤ÚËÙ·, „ÒÚ·˜ Î·È ¿ÏψÓ
·ÛıÂÓÂÈÒÓ.

[67]

HI_56_71_ 29-10-09 14:38 ™ÂÏ›‰· 68

[68]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∫Ú›ÙˆÓ·˜ ÎÏ›ÓÂÈ
Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘
ÓÂÎÚÔ‡ ™ˆÎÚ¿ÙË.
ŒÚÁÔ ÙÔ˘ Antonio
Canova (Ù¤ÏË ÙÔ˘
18Ô˘ ·ÈÒÓ·).
MIMMO JODICE/
CORBIS/APEIRON

·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÂÏ› ˘fi ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ·ÏÏ¿
‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ›ÛÙË Ù˘ Û ·˘Ù‹ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÓÙ·Ó ‹‰Ë Î·È Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚·‰›˙ÂÈ ÁÈ· Ôχ Ì ÙË
Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.
§›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ˘¤ÛÙË Î·È
ÙÚ›ÙÔ Ï‹ÁÌ·, ·ÎfiÌ· ÈÔ Î·›ÚÈÔ. ∂›·Ì fiÙÈ ¤Ó· ·fi
Ù· ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ
›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ·ÓÙ›·ÏÔ ÈηÓfi Ó· Û˘ÛÂÈÚÒÛÂÈ
Á‡Úˆ ÙÔ˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˘˜. ∂Λӷ fï˜
Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ë fiÏË ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜
¶¤ÚÛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ‰ÈÔÁÎÔ‡ÌÂÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘Û‹ Ù˘.

∫‡ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛȘ ηÈ
∫¿ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ
ΔÔ 404 .Ã. ¤ı·ÓÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ¢·Ú›Ԙ μ′.
∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ë ¶·Ú‡Û·Ùȉ·, Á˘Ó·›Î· ȉȷ›ÙÂÚ·
ÈηӋ Î·È ÔÓËÚ‹, ·Á·Ô‡Û ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÁÈÔ Ù˘,
ÙÔÓ ∫‡ÚÔ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙfiÙÔÎÔ, ÙÔÓ ∞ÚٷͤÚÍË. √ ∫‡ÚÔ˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ˆ˜ ÈÛÙfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘˜. ™Â ·˘ÙfiÓ, ÏÔÈfiÓ, ‹ıÂÏ ӷ
ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· Ë ¶·Ú‡Û·Ùȉ·, ·ÏÏ¿

Ô ¢·Ú›Ԙ μ′ ¤ı·Ó ÚÔÙÔ‡ ÙÔÓ ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ‰È¿‰Ô¯fi
ÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô ∞ÚٷͤÚ͢ μ′, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠªÓ‹ÌÔÓ·˜. √ ∫‡ÚÔ˜ fï˜
‰ÂÓ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜
ÛÙ‹ÚÈ˙ ΢ڛˆ˜ Û ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë Ôχ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË
ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ -ÛÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ›¯Â ÛÙËÚȯı›
Î·È Ô •¤Ú͢- fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠηٿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÚÔÙÈÌ¿Ù·È Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙfiÓ
Ô˘ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÚÈÓ. ∂ÈϤÔÓ Â›¯Â Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, ÂÓÒ ‹ÏÈ˙Â Î·È ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ
·ÏÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ, ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·ÊÔ‡ ·¤ÎÙËÛÂ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û·ÙÚ·›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÎÂÙ‹ ‰‡Ó·ÌË. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙ¤˜
·fi ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ˘˜
∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÛÊ·Ï‹˜ ÛÙË £Ú·ÎÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ›¯Â ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ºÚ˘Á›· ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔÓ º·ÚÓ¿‚·˙Ô Î·È Û¯Â‰›·˙ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙ·
™Ô‡Û·, ÛÙÔÓ ∞ÚٷͤÚÍË, ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Í·Ó¿ ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ
ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¢ÂÓ ÚfiÊÙ·Û fï˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› Ë
™¿ÚÙË, Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠٷ Ó¤· ÙÔ˘ Û¯¤‰È·,
··›ÙËÛÂ ·fi ÙÔÓ º·ÚÓ¿‚·˙Ô Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ.
√ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜, ·Ó Î·È Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó Ì ÙÔ ‰ÂÛÌfi Ù˘
ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ÊÔ‚fiÙ·Ó Ó· ·ÓÙÈÙ·¯ı›
ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ. ŒÛÙÂÈÏÂ, ÏÔÈfiÓ, ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë Î·È ÙÔÓ

HI_56_71_ 29-10-09 14:38 ™ÂÏ›‰· 69

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÛÎfiÙˆÛ·Ó. √ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ¤ı·Ó Ì ÙÚfiÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ
Ì ÂΛÓÔÓ Ô˘ ¤˙ËÛÂ.
ŸÛÔ ˙Ô‡Û ›¯Â οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÚÔ‰Ôۛ˜ Î·È Ë ˙ˆ‹
ÙÔ˘ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÌÈ· Ú¿ÍË ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. √ ∫‡ÚÔ˜,
ˆÛÙfiÛÔ, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· Ë ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ∫Ϥ·Ú¯Ô˘, ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘,
Û˘Ó¤‚·Ï ٷ ̤ÁÈÛÙ· ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÚ·ÙÔ‡, οÙÈ
Ô˘ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ, ηıÒ˜ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿
ÔÏÏÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·Á·Ô‡Û·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.
√ ∫‡ÚÔ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰È¤ıÂÙ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·,
ÂÓÒ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ Û fiÏÂȘ Ù˘ ∞Û›·˜
ÚfiÛÊÂÚ·Ó Î·Ï¤˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË
ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ªÂ ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ÂÙԛ̷˙ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ÙˆÓ ¶ÈÛ›‰ˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiÏ· Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÂΛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 401 .Ã. ÚÔ‹Ï·Û ÛÙÔ
πÎfiÓÈÔ, ÙËÓ Δ·ÚÛfi Î·È ÙËÓ πÛÛfi. ∂Λ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ
Ó·‡·Ú¯Ô ¶˘ı·ÁfiÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÛÙ·Ï› ·fi ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ
∫‡ÚÔ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ, ·Ó ΤډÈ˙Â, ı· ·ÔÎfiÌÈ˙·Ó
·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÚÈÓ. ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜
ÛÙfiÏÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜, Ô˘ Â›Û˘ ›¯Â
¿ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫‡ÚÔ, ÂÌfi‰ÈÛ·Ó
Ô ¤Ó·˜ ÙÔ Û·ÙÚ¿Ë Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ Û·ÙÚ¿Ë Ù˘ ™˘Ú›·˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. ∂Ù·ÎfiÛÈÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Ôϛ٘ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ÃÂÈÚ›ÛÔÊÔ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Â˙ÈÎfi ÙÔ˘
∫‡ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ
ÂÌfi‰È· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË, ¤Ú·Û ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
ÙÔ˘ fi¯ıË, Î·È ¤ÊÙ·Û Û ÌÈ· ‰ȿ‰· Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∫Ô‡Ó·Í·, fiÔ˘ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô ∞ÚٷͤÚ͢.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ›¯Â ÏËÚÔÊÔÚËı› ¤ÁηÈÚ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙÚ·Ùfi, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó ‰ÂÓ
˘ÂÚ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ˘˜
1.000.000 ¿Ó‰Ú˜. √ ∫‡ÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ·Ú¿ 10.400 Ôϛ٘ Î·È 2.500 ÂÏÙ·ÛÙ¤˜, Û˘ÓÔÏÈο 12.900 ŒÏÏËÓ˜ -§¿ÎˆÓ˜, ∞Úο‰Â˜, ∞ıËÓ·›Ô˘˜, £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜- Î·È 100.000 ∞ÛÈ¿Ù˜.
™ÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· ∫Ô‡Ó·Í· ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ∫‡ÚÔ˜ Î·È Ù·
·ÛÈ·ÙÈο ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ªfiÓÔ
ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó›ÎËÛ·Ó ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ
Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜
ÙËÓ ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó
Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó, Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó, ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ηÈ
ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Í¤¯·ÛÙË ∫¿ıÔ‰Ô˜

ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚȤÁÚ·„Â Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜
ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ ∫‡ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛȘ.
√È ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÙÔÓ ∫‡ÚÔ, ·ÏÏ¿ ‹Á·Ó ̤ۈ Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, Ù˘ ªË‰›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ÚÔ˜ Ù·
ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘, ÒÛÙ ·fi ÂΛ
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË £Ú¿ÎË. √È ¶¤ÚÛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂıÔ‡Ó, ÚÔÛÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ
‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜.
∫¿ÏÂÛ·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ∫Ϥ·Ú¯Ô Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó.
¶›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Ô˘ ›¯Â ÛÙÂÚËı› Ì ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ı· ·ÂÏÈ˙fiÙ·Ó Î·È ı·
·Ú¤‰È‰Â Ù· fiÏ· ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ‰È·Ï˘fiÙ·Ó. ∞ÏÏ¿
‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÔÈ· ¢ÁÂÓ‹ ÛÙÔȯ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ· ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÂÈı·Ú¯›· Ù· ‰È¤ÎÚÈÓÂ. ΔÔ ÛÔÎ Ô˘ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÔÈ ª‡ÚÈÔÈ ÎÚ¿ÙËÛ ϛÁÔ. °Ú‹ÁÔÚ· Û˘Ó‹Ïı·Ó Î·È ÂͤÏÂÍ·Ó Ó¤Ô˘˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi ˆ˜ ·Ïfi˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋
·Ú¯ËÁ›· Ù˘ ηıfi‰Ô˘, ÂÓÒ Ô ™·ÚÙÈ¿Ù˘ ÃÂÈÚ›ÛÔÊÔ˜
‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Î·Ù’ fiÓÔÌ· ·Ú¯ËÁfi˜. ∫·ÙfiÚıˆÛ ¤ÙÛÈ, ÌÂ
ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÂÁηÚÙ¤ÚËÛË Î·È Ì ٷÎÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÛ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ÒÚ˜, Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ -̤۷ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜- ÛÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ÛÎÏËÚÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙfiÔ˘˜ ¿ÁÚÈÔ˘˜, ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ Î·È ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜, Ì Ϸԇ˜ ηٿ ηÓfiÓ· ¯ıÚÈÎÔ‡˜. ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ·‰È¿ÎÔ· ÂÓ¤‰Ú˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔ‰Ôۛ˜ ÙˆÓ ÂÔÙÒÓ Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜
ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ¯¿ÚÙ˜ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÁÂÊ˘ÚÒÓ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·fi Ù·
‚ÔËı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ›.
∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‚·ı‡ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi
·›ÛıËÌ· Ô˘ ‰È¤ÎÚÈÓ ٷ ÂÏÏËÓÈο Ù¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ùfi ÙÔ
·›ÛıËÌ· Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ·fi ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔ˘
ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ.
∞fi ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, ̤ۈ Ù˘ μÈı˘Ó›·˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
¤ÊÙ·Û ÛÙË £Ú¿ÎË ¤ÂÈÙ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜. ΔÔ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ÔÚ›·, ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÛÙ·
∫Ô‡Ó·Í· Î·È ·fi Ù· ∫Ô‡Ó·Í· ÛÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· ηÈ
·fi ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· ÛÙË £Ú¿ÎË, ‰ÂÓ ¤¯·Û ԇÙ ÙÔ
ÌÈÛfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË.

[69]

HI_56_71_ 29-10-09 17:41 ™ÂÏ›‰· 70

[70]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

H ∞¡∞μ∞™∏ Δ√À ∫Àƒ√À ∫∞π ∏ ∫∞£√¢√™ Δø¡

HI_56_71_ 29-10-09 17:41 ™ÂÏ›‰· 71

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[71]

ªÀƒπø¡

Ã∞ƒΔ∂™ 4

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 72

[72]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫‡ÚÔ˘ ·Ó¿‚·ÛȘ
Î·È Ë Î¿ıÔ‰Ô˜
ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ
ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¢·Ú›Ԣ μ′,
ÙÔ 405 .Ã., ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ô
ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÓfiÌÈÌÔ˜
‰È¿‰Ô¯Ô˜, ∞ÚٷͤÚ͢ μ′, ·Ú¿ ÙȘ
Ì˯·ÓÔÚڷʛ˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘,
¶·Ú˘Û¿Ùȉ·˜, Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ
ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·Á·Ë̤ÓÔ ÁÈÔ Ù˘, ÙÔÓ ∫‡ÚÔ. ΔÔÓ
∞ÚٷͤÚÍË ÙÔÓ Â›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ô
ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡ÓÙÔÌ·, ÌfiÏȘ
Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË Û·ÙÚ·›· ÙÔ˘,
·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘
∫‡ÚÔ˘, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ·
ÛÙ¿ÛË. °Ú‹ÁÔÚ· ÔÈ ˘Ô„›Â˜
·ԉ›¯ıËÎ·Ó ·ÏËıÈÓ¤˜, ·ÊÔ‡ Ô ∫‡ÚÔ˜
ÂÍ·Ú¯‹˜ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó·
‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ΔȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›·
ÙȘ ÛÙ‹ÚÈ˙ ΢ڛˆ˜ Û ¤Ó· ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·
∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë
·fi ÙÔ 403 .Ã. Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ. √È
ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ
ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡
¶ÔϤÌÔ˘ ›¯·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
·ÁÔÚ¿ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ηÈ
ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó
Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ˆ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ.
™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜
‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ¤Ó·˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜
™·ÚÙÈ¿Ù˘, Ô ∫Ϥ·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜

‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘
∫‡ÚÔ˘. ª¤Û· Û ϛÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·
Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, Î·È ¿ÓÙ·
·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜
ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘, 13.000 ŒÏÏËÓ˜, ΢ڛˆ˜
Ôϛ٘. ∫ÔÓÙ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˙‡ÙËηÓ,
ÌÂÙ¿ ÙÔ 402 .Ã., Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ÂÚ›Ô˘
70.000, ÓÙfiÈÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∏ Â›ÛËÌË
‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÙÚ·ÙÈ¿˜ ‹Ù·Ó Ë
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·Ó˘fiÙ·ÎÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ
ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· Ù˘ ¶ÈÛȉ›·˜.

√ •∂¡√ºø¡Δ∞™,
√ ¶ƒøΔ√™ ¶√§∂ªπ∫√™
∞¡Δ∞¶√∫ƒπΔ∏™
™Δ∏¡ π™Δ√ƒπ∞
∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «∫‡ÚÔ˘
∞Ó¿‚·ÛȘ», ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÚÈÂÙÂÈ҉˘
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜
«∫¿ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ» –‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÚÔηÏ› Û‡Á¯˘ÛË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹
·ÔÙ‡ˆÛË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË, ηıÒ˜ ÔÈ
·Ú¯·›ÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó Â›Â‰Ë ÙË ÁË Î·È

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 73

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

οı ΛÓËÛË ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÚÔ˜ Ù·
ÂÓ‰fiÙÂÚ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ·Ó¿‚·ÛË Î·È
·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, οı ΛÓËÛË ·fi Ù·
ÂÓ‰fiÙÂÚ· ÚÔ˜ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ˆ˜
οıÔ‰Ô˜– Â›Ó·È ÔÈΛ˜ ÈÛÙÔڛ˜
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·
ÂÓfi˜ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË, ÙÔ˘
•ÂÓÔÊÒÓÙ· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘. √
•ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜
Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ È¤ˆÓ –ÏÔ˘Û›ˆÓ–, Ô˘
›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È Ì ÙËÓ
ÚÔÛ‰ÔΛ· ˘„ËÏ‹˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ˘fi Ù·
fiÏ· ÙÔ˘ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˘ ∫‡ÚÔ˘

·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Á›ÓÂÈ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˜.
∏ ·Í›· Î·È Ë ¯¿ÚË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ∞Ó¿‚·ÛȘ
ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·ÌÂÛfiÙËÙ· Î·È ÛÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ
ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È‹ÁËÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ fiÏ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜
¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· Ù˘.
√ ∫Àƒ√™ ∞ƒÃπ∑∂π Δ∏¡
∂∫™Δƒ∞Δ∂π∞
ΔËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 401 .Ã., ·ÊÔ‡
ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜, Ô
∫‡ÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿

ÙÔ˘, ÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ (Sart), Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË
ÚÔ˜ ÙËÓ ¶ÈÛȉ›·, ÌÈ· ηÈ, fiˆ˜
ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ˜
ÛÎÔfi˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó Ë
ηı˘fiÙ·ÍË ÙˆÓ ¶ÈÛȉÒÓ. °È’ ·˘Ùfi
ÎÈÓ‹ıËΠÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ηÈ,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿Óˆ ÚÔ˘ ÙÔ˘
ªÂ¿Ó‰ÚÔ˘ (Mnderes), ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ
∫ÔÏÔÛÛ¤˜ (Honaz) Ù˘ ºÚ˘Á›·˜, fiÔ˘
Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ ÙÔ ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎfi ÛÒÌ· ÙÔ˘
ª¤ÓˆÓ· ÙÔ˘ £ÂÙÙ·ÏÔ‡. ∞fi ÂΛ
ηÙ¢ı‡ÓıËΠ·Ó·ÙÔÏÈÎfiÙÂÚ· ηÈ
ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ∫ÂÏ·ÈÓ¤˜ (Dinar),

[73]

¶›Ó·Î·˜ Ù˘
∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘,
ÙÔ˘ Adrien
Guignet, Ô˘
·Ó··ÚÈÛÙ¿
ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ·fi
ÙËÓ ∫‡ÚÔ˘
∞Ó¿‚·ÛË ÙÔ˘
•ÂÓÔÊÒÓÙ·.
ΔÔ ¤ÚÁÔ
ÊÈÏÔÍÂÓ›ٷÈ
ÛÙÔ §Ô‡‚ÚÔ.
WHITE IMAGES//SCALA

WOLFGANG KAEHLER/CORBIS/APEIRON

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 74

[74]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ŒÎıÂÌ· ·fi ÙÔ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘
πÎÔÓ›Ô˘
(ÛËÌÂÚÈÓÔ‡
Konya).
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

fiÔ˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÛÙÂÓÔ‡
ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, ∫Ϥ·Ú¯Ô˘. ∞ÓÙ› fï˜
Ó· ÎÈÓËı› ÓfiÙÈ·, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÚÔ˘
ÙÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ηÈ
¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ fiÏË ¶¤ÏÙ˜ (Civril) ηÈ
·fi ÂΛ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ∫ÂÚ¿ÌˆÓ ∞ÁÔÚ¿ (Uÿak). ∏
ÔÚ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·Ó·ÙÔÏÈο ·˘Ù‹ ÙË
ÊÔÚ¿ Î·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘
¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜
∫·˛ÛÙÚÔ˘ ‰›ÔÓ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi
Cay), ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ π„Ô‡.
∂Λ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó
ÙÔ˘˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜
ÙÔ˘˜, Ô ∫‡ÚÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù·
Ó· ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÛÂÈ. ΔÂÏÈο, ·fi ÙË
‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔÓ ¤‚Á·ÏÂ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·

Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜ ∂‡·Í·, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘
™˘¤ÓÓÂÛË ¢′, Ë ÔÔ›· ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ ÎÚ˘Ê¿
ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· Ù˘ ¯Ú‹Ì·Ù·,
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹
ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÊÔ‡
ÈηÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ, Ë ÔÚ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠηÈ,
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ £‡Ì‚ÚÈÔ (Akÿehir)
Î·È ÙÔ Δ˘ÚÈ¿ÂÈÔ (Ilgin), Ô ∫‡ÚÔ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙÔ πÎfiÓÈÔ (Konya). ∞fi ÂΛ
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙË
§˘Î·ÔÓ›· ηÈ, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ·fi Ù·
§¿Ú·Ó‰· (Karaman), ÎÈÓ‹ıËÎÂ
·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ˜ ÙË ¢¿Ó· (·ÚÁfiÙÂÚ·
Δ‡·Ó· Î·È Û‹ÌÂÚ· Kemerhisar, 25
¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ¡›Á‰Ë˜). ™ÙÔ
ÌÂٷ͇ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ‰‡Ó·ÌË ˘fi ÙÔÓ

ª¤ÓˆÓ·, ·ÊÔ‡ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ·
§¿Ú·Ó‰·, ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ
∫ÈÏÈΛ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡. ΔÂÏÈο, ÔÈ ‰‡Ô
ÛÙÚ·ÙȤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Δ·ÚÛfi
(Tarsus), ·ÊÔ‡ Ô ∫‡ÚÔ˜ ¤Ú·ÛÂ
·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔ˜ ÙȘ ¶‡Ï˜ Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜.
∏ ¶√ƒ∂π∞
¶ƒ√™ Δ∏ μ∞μÀ§ø¡∞
∏ ¿ÊÈÍË ÛÙËÓ Δ·ÚÛfi ‰È¤Ï˘Û fiϘ ÙȘ
·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘
∫‡ÚÔ˘. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏÔ˘˜
ıÔÚ˘‚‹ıËÎ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ,
fi¯È ÁÈ·Ù› ı· ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ

HI_72_79_ 29-10-09 17:43 ™ÂÏ›‰· 75

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

√ ÔÙ·Ìfi˜ ª·›·Ó‰ÚÔ˜
ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

∏ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Âڿ̈Ó
∞ÁÔÚ¿ (ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi
Usak), ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË
¶¤ÏÙ˜.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

∂Ú›È· ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡
οÛÙÚÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
Δ˘ÚÈ¿ÂÈÔ (ÛËÌÂÚÈÓfi
Ilgin).
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

[75]

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 76

[76]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ·Ú¯·›Â˜
™¿Ú‰ÂȘ.
∞ƒÃ∂π√ ¡. ™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ı· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó
Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÙËÓ
·ÎÙ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰Â Ì ÙËÓ
·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ·ÙÚ›‰·. √È
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙ·Û›·Û·Ó Î·È ·ÚÓ‹ıËηÓ
Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË fï˜
ÙÔ˘ ∫Ϥ·Ú¯Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì οÔÈ·
„¤Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ηıËÛ‡¯·ÛÂ, Î·È Ë
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ
∫‡ÚÔ ÙÔ‡˜ ¤ÂÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó,
¤ÛÙˆ Ì ‚·ÚÈ¿ ηډȿ. √ ÛÙÚ·Ùfi˜
‚¿‰ÈÛ ·Ó·ÙÔÏÈο ηÈ, ·ÊÔ‡ ¤Ú·ÛÂ
·fi Ù· Õ‰·Ó· (Adana), ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ
πÛÛfi (Dörtyol), fiÔ˘ Ô ∫‡ÚÔ˜
Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘ Î·È 700
™·ÚÙÈ¿Ù˜ ˘fi ÙÔÓ ÃÂÈÚ›ÛÔÊÔ, ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ™¿ÚÙË ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ,
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙË
ÛÔ˘‰·›· ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË
ÙÔ˘˜. √ ‰ÈÂΉÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘
ÎÈÓ‹ıËΠ·Ú·Ïȷο, ¤Ú·Û ÙȘ
™˘ÚȷΤ˜ ¶‡Ï˜ (ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi
Iskenderun, Yakacik) Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙË

ª˘Ú›·Ó‰ÚÔÓ (Arsuz). ∂Λ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÙËÓ ÙfiÛÔ ·Á·Ë̤ÓË
ÙÔ˘˜ ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ fiÛ˜
̤Ú˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘ ηÈ
fiÛ· ÙÚÔÌÂÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÙÔ˘˜
Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙËÓ Í·Ó·‰Ô‡Ó.
¢È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔ fiÚÔ˜ ∞Ì·Ófi Î·È ¤ÂÈÙ·
·fi ÔÚ›· 12 ËÌÂÚÒÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË
£¿„·ÎÔ –Tiphsah (Deir ‹
Carchemish)– Î·È ·Ù¤ÓÈÛ·Ó ÙÔÓ
∂˘ÊÚ¿ÙË. ∂Λ ·Ó·ÁοÛÙËΠϤÔÓ Ó·
·Ú·‰Â¯Ù› ·ÓÔȯٿ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi
ÛÎÔfi Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘
ÂÚÛÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘. √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È ¿ÏÈ
·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ·ÏÏ¿ Ӥ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ
ÁÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÔ‡˜ ¤ÂÈÛ·Ó
Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰È¤Û¯ÈÛ ÙÔ
ÔÙ¿ÌÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· ηٿ
Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ fi¯ı˘. Δ·
Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰˘ÛÎÔχԢÓ
fiÙ·Ó ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ¿Ú¯È˙ ӷ ‰È·Û¯›˙ÂÈ
ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Ù˘ «∞Ú·‚›·˜», fiˆ˜

·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜. ∏ ÔÚ›·
̤۷ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ÎÚ¿ÙËÛ 13 ̤Ú˜
ˆÛfiÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ ¶‡Ï˜ Ù˘
μ·‚˘ÏˆÓ›·˜. ∏ ÒÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË
Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ…
∏ ª∞Ã∏ ™Δ∞ ∫√À¡∞•∞
∫∞π Δ∞ °∂°√¡√Δ∞
¶√À Δ∏¡ ∞∫√§√À£∏™∞¡
∏ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
∞ÚٷͤÚÍË ‰fiıËΠÎÔÓÙ¿ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi
¯ˆÚÈfi, Ù· ∫Ô‡Ó·Í·, 70 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·
‚fiÚÂÈ· Ù˘ μ·‚˘ÏÒÓ·˜, ÛÙȘ 5
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 401 .Ã. ™ÙË Ì¿¯Ë
Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÈ, ÂÓÒ Ë ÔÚÌËÙÈ΋
Â›ıÂÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›¯Â ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ
ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË, Ë ·ÂÚ›ÛÎÂÙË
Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘
·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, ∞ÚٷͤÚÍË, ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤ÙÚ„Â
ÛÂ Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ Ô˘ ›¯Â Ì·˙›
ÙÔ˘. ªfiÓÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 77

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÙÔÓ ∫Ϥ·Ú¯Ô ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó·
ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜
fï˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
∫‡ÚÔ˘. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËηÓ
ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó·
¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜.
√ ∞ÚٷͤÚ͢ ÙÔ‡˜ οÏÂÛ ӷ
·Ú·‰ÔıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ·ÚÓ‹ıËηÓ
˘ÂÚ‹Ê·Ó·. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ‰ÂÓ
·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ËÙÙË̤ÓÔ˘˜.
∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÙfiÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
Ó· ÙÔ˘˜ ÂÊԉȿÛÂÈ Ì ÙÚfiÊÈÌ· ÁÈ· Ó·
ʇÁÔ˘Ó ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·fi ÙË
¯ÒÚ· ÙÔ˘. √ ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘, Ì¿ÏÈÛÙ·,
ÚÔÛʤÚıËΠӷ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó·
Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ ‰ÚfiÌÔ
Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÎÓ˘Â. ªÂ ÙȘ
‰ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ηٿÊÂÚÂ
Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ. √È ª‡ÚÈÔÈ,
·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·fi ·fiÛÙ·ÛË ÙÔÓ
ΔÈÛ۷ʤÚÓË, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi
Δ›ÁÚË Î·È ÙÔÓ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË
ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘ Á¤Ê˘Ú· ÛÙË ™ÈÙÙ¿ÎË.
∫ÈÓ‹ıËÎ·Ó ‚fiÚÂÈ· Î·È ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔ
ÌÈÎÚfi ∑·Ì (ªÈÎÚfi ∑·¿Ù· ηٿ ÙÔÓ
•ÂÓÔÊÒÓÙ·). ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ fi¯ı˜
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∑·¿Ù·, Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘
οÏÂÛ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔ¯·ÁÔ‡˜ ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‰‹ıÂÓ ÁÈ· Ó· ͉ȷχÓÔ˘Ó ÌÈ·
·ÚÂÍ‹ÁËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ŒÏÏËÓ˜ ηÈ
¶¤ÚÛ˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ÌÈ·
ηÏÔÛÙË̤ÓË ·Á›‰·, Ë ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛÂ
ÛÙËÓ ÂÍfiÓÙˆÛË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙˆÓ
ª˘Ú›ˆÓ.
∏ ∞¡Δπ¢ƒ∞™∏ Δø¡
∂§§∏¡ø¡ ∫∞π ∏ ∞¶√º∞™∏
°π∞ Δ∏¡ ∂¶π™Δƒ√º∏
√ ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÔfi Ó·
ÂÈÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ΔÔ˘˜ ›¯Â
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi fiÔ˘ ı·
‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·Ó fi¯È
·‰‡Ó·ÙÔ, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. ŸÏ· Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ¯·Ì¤Ó· ÁÈ’
·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ ÂÚ›ÌÂÓÂ
ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ∞ıËÓ·›Ô˜,
fï˜, •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÛÙÚÔÊÔ˜, ηÙfiÚıˆÛ ӷ

ÂÌÊ˘Û‹ÛÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙÔ˘˜
Û˘ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·
Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·.
∞˘ÙÔ› ›ÛÙ„·Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙ· ÏfiÁÈ·
ÙÔ˘, ÒÛÙ ÙÔÓ ÂͤÏÂÍ·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi.
∏ ·Ú¯ÈÛÙÚ·ÙËÁ›· ‰fiıËΠÛÙÔ
§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ ÃÂÈÚ›ÛÔÊÔ, ηıÒ˜ ÂΛÓË
ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë ™¿ÚÙË Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. Èڛ˜ ¿ÏÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË,
ÙÔ ÌÈÎÚfi ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠӷ

ÛÙËÓ ∫·Ú‰Ô˘¯›·, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ,
·Ó ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ‰˘ÙÈο, ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó
ÛÙË §˘‰›· Î·È ÛÙËÓ πˆÓ›·, ‰È·Û¯›˙ÔÓÙ·˜
fï˜ fiÏË ÙËÓ ¿Óˆ ªÂÛÔÔÙ·Ì›· Î·È ÙË
ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÂÓÒ, ·Ó Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó·
ÔÚ‡ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿, ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó
ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‰ÂÓ
ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜.
∞ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù·
‚fiÚÂÈ· ̤۷ ·fi Ù· ‰‡Û‚·Ù· ‚Ô˘Ó¿

ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÙÔÏÌËÚ¤˜
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘
ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
̤۷ ·fi ÙfiÔ˘˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ Î·È ÛÂ
ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ıÚÈÎÔ‡˜.
∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·
·fi Ù· ÈÔ ¤Ó‰ÔÍ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘
·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.
¢È‹ÚÎÂÛ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 401
¤ˆ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 399 .Ã., fiÙ·Ó Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ
ÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘
™·ÚÙÈ¿ÙË £›‚ÚˆÓ·.

Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÔÈ ∫·Ú‰Ô‡¯ÔÈ Î·È ÁÈ· Ó·
ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ·ÂÈÏ‹
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫·Ú‰Ô˘¯›· ı·
¤ÂÚÂ ӷ ‰È·Ó‡ÛÔ˘Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË
·fiÛÙ·ÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ·
·Ú¿ÏÈ· Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÙÔÈÎË̤Ó˜
·fi ŒÏÏËÓ˜. ∏ ÔÚ›· ̤۷ ·fi ÙË
ÁË ÙˆÓ ∫·Ú‰Ô‡¯ˆÓ ˘‹ÚÍ ÙÔ ÈÔ
ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘
ηıfi‰Ô˘ ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ.
√È ∫·Ú‰Ô‡¯ÔÈ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ
ÔÏÂÌÔ¯·Ú›˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜, Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó Î·È Ó·
ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· „ËÏ¿ Î·È ‰‡Û‚·Ù· ‚Ô˘Ó¿
Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÚÎÒ˜
ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ÛÙ·
·ÁˆÌ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ̤۷ ÛÂ
ı˘ÂÏÏÒ‰ÂȘ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Î·È Î¿Ùˆ ·fi
ÁÎÚÂÌÔ‡˜ Ì ÙÔ Êfi‚Ô ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ
ηÙÔÏÈÛı‹ÛˆÓ.
ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 400 .Ã. ¿ÊËÛ·Ó
›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÊÈÏfiÍÂÓË ÁË ÙˆÓ

∏ ¶√ƒ∂π∞ ∫∞π Δ∞ °∂°√¡√Δ∞
Δ∏™ ∂¶π™Δƒ√º∏™
Δø¡ ªÀƒπø¡
√È ª‡ÚÈÔÈ, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi
∑·¿Ù·, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÔÚ‡ÔÓÙ·È
ÚÔ˜ ‚ÔÚÚ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚÔ˘ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ Δ›ÁÚË. √ ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘
ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›
Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÚÂÓԯϛ. ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜

[77]

√È ª‡ÚÈÔÈ
¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi Δ›ÁÚË
(ʈÙÔÁÚ·Ê›·)
·fi ÙË ÌÔÓ·‰È΋
ÙÔ˘ Á¤Ê˘Ú· ÛÙË
™ÈÙÙ¿ÎË.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 78

[78]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

°ÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÌÂ ÙËÓ
ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

∫·Ú‰Ô‡¯ˆÓ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û·Ó ÛÂ
οÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÛÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ∫ÂÓÙÚ›ÙË (Botan),
·Ú·ÔÙ¿ÌÔ˘ ÙÔ˘ Δ›ÁÚË, Û‡ÓÔÚÔ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· Î·È ÛÙËÓ
∫·Ú‰Ô˘¯›·. ∫·È ÂΛ fï˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó
‰˘ÛÎÔϛ˜, ÁÈ·Ù› ∞Ṳ́ÓÈÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜
˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û·ÙÚ¿Ë √ÚfiÓÙË
ÙÔ‡˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Ú· ·fi ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ
ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó,
ÂÓÒ ÛÙ· ÓÒÙ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∫·Ú‰Ô‡¯ÔÈ ‹Ù·Ó
¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó. ªÂ ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ·
ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÍÂÁ¤Ï·Û·Ó Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ
ÙÔ˘ √ÚfiÓÙË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ
·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË, Î·È Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ˘˜
∫·Ú‰Ô‡¯Ô˘˜.
∞ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ∫ÂÓÙÚ›ÙË ÔÙ·Ìfi,
‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÂÓÔ¯ÏËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ· ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈο
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ∞Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó fï˜ Ó·
·Ï¤„Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ
ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÙȘ
‰‡Û‚·Ù˜ ÔÚÔÛÂÈÚ¤˜ Î·È ÙËÓ ›ӷ.
¶ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi º¿ÛÈ (∞Ú¿Í˘

‹ Aras), ›‰·Ó Û ÌÈ· ÔÚÔÛÂÈÚ¿
·Ú·ÙÂÙ·Á̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ã¿Ï˘‚˜, ÙÔ˘˜
Δ·fi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ º·ÛÈ·ÓÔ‡˜, Ï·Ô‡˜
·Ó˘fiÙ·ÎÙÔ˘˜ Î·È ¿ÁÚÈÔ˘˜.
∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘
•ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó›ÎËÛ·Ó Ù·
‚·Ú‚·ÚÈο ʇϷ Î·È Ù· ¤ÙÚ„·Ó ÛÂ
Ê˘Á‹.
∂ÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Δ·fi¯ˆÓ ηÈ,
ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ
¯ˆÚÈfi, ‹Ú·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·.
∫·ÙfiÈÓ, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο ηÈ,
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Ã·Ï‡‚ˆÓ,
¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ, ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi ÕÚ·ÛÔ (Coruh). ∞ÊÔ‡ ÙÔÓ
‰È¿‚ËηÓ, ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ
™Î˘ıËÓÒÓ, ·fi fiÔ˘ ÚÔÌËı‡ÙËηÓ
ÙÚfiÊÈÌ·. ŒÂÈÙ· ·fi ÔÚ›·
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ª‡ÚÈÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó
ÛÙËÓ fiÏË °˘ÌÓÈ¿‰· (Bayburt), ÙËÓ
ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÏÔ‡ÛÈ· fiÏË
Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó Û ÂΛӷ Ù· ̤ÚË,
ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ‡˜
˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÊÈÏÈο. ∂Λ ÙÔ˘˜

ÏËÚÔÊfiÚËÛ·Ó fiÙÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi
ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ÔÚ›·, ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ
ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
¤ÓÙ ̤Ú˜ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi £‹¯Ë
(Deveboynu ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË 50 ÂÚ›Ô˘
¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·),
·fi fiÔ˘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙË
ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Λ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÎÚ·˘Á‹
«ı¿Ï·ÙÙ·, ı¿Ï·ÙÙ·» ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜
Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘
fiÓÙÔ˘. √È ŒÏÏËÓ˜, ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË
ı¿Ï·ÛÛ·, ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ë ·ÙÚ›‰·.
ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Û ¤Ó· ÛÙÂÓfi Ͽو̷, ·fi
fiÔ˘ ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó Ë ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·,
ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤ÂÛ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÛÙËÓ
·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, Ì ‰¿ÎÚ˘· ÛÙ·
Ì¿ÙÈ·, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó
fiÙÈ Ù· ›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ. ΔfiÙÂ, ¤ÊÙÈ·Í·Ó
¤Ó· ÛˆÚfi ·fi ͇Ϸ Î·È ¤ÙÚ˜. ¶¿Óˆ
ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÛˆÚfi ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó
‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ‰¤ÚÌ·Ù·
˙ÒˆÓ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·Û›‰Â˜ Ô˘ ›¯·Ó
·ÔÛ¿ÛÂÈ ˆ˜ Ï¿Ê˘Ú· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

HI_72_79_ 29-10-09 14:41 ™ÂÏ›‰· 79

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÙˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó·
ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ. ªfiÏȘ ÚÈÓ ·fi Ï›Á·
¯ÚfiÓÈ· ¤Ó·˜ μÚÂÙ·Ófi˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, o T.
Mitford, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÂÓÙfiÈÛ ÙÔ
ÛËÌÂ›Ô ·fi fiÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Λ Ô T.
Mitford ÂÓÙfiÈÛ ÙËÓ Î˘ÎÏÈ΋ ‚¿ÛË
ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÛˆÚÔ‡ ·fi ¤ÙÚ˜.
ΔÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 400 .Ã. ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·
(Trebizont), ÙËÓ ÚÒÙË ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË
Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜. ∂Λ
ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ôχ ÊÈÏÈο ηÈ
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Ó· Ì‹Ó·, ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Ì ·ÁÒÓ˜ ηÈ
ı˘Û›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜. ™ÙË Ì·ÎÚ¿
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηıfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÈ
¯ıÚÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÙÔ ÎÚ‡Ô, Ë ›ӷ
Î·È ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏϤ˜
·ÒÏÂȘ. ªfiÓÔ 8.600 ·fi ÙÔ˘˜
13.000 ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó
ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ

·¤Ê˘Á·Ó ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙȘ
ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ηÈ
ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜. ŒÊ˘Á·Ó
ÁÈ· ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÔ‡ÓÙ· (Giresun) Î·È ·fi
ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· (Eregli) ÙÔ
Ù·Í›‰È ¤ÁÈÓ ΢ڛˆ˜ Ì ÏÔ›·, ÌÂ
ÂӉȿÌÂÛË ÛÙ¿ÛË ÛÙË ™ÈÓÒË (Sinop).
°È· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÊÈÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÓ·Ó
ÏËÛÙÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜. ¶ÔÏÏÔ› fï˜
‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ ·ÔÈΛ·˜
ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Î·È ÛÙË μÈı˘Ó›·, Ô˘
ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ‰ÂÓ
ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ
ÙÔ˘ Û·ÙÚ¿Ë º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘.
ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ,
Ô §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ Ù˘
¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜, ∞Ó·Í›‚ÈÔ˜, ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ÙÈ
Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ. ∞ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤Ú·Û ÛÙÔ
μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙÔ˘˜ οÏÂÛ ¤Íˆ ·fi Ù·
Ù›¯Ë, ‰‹ıÂÓ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÈÛıfi
Î·È ÙÚÔÊ‹, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â.
√È ª‡ÚÈÔÈ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
ÙÂÏÈο ÂÓfi˜ ÂÎıÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˘ £Ú¿Î·

‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔ˘ ™Â‡ıË, Î·È ¤Ú·Û·Ó ÙÔ
¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 400-399 .Ã. ÔÏÂÌÒÓÙ·˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ¿ÏÏˆÓ £Ú·ÎÒÓ. Δ¤ÏÔ˜,
ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ
̤وÔ Ô˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·.
ΔÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ¤Ú·Û ·fi ÙË £Ú¿ÎË
ÛÙË §¿Ì„·ÎÔ Î·È ·fi ÂΛ ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙËÓ ¶¤ÚÁ·ÌÔ, fiÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙȘ
‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™·ÚÙÈ¿ÙË £›‚ÚˆÓ·.
∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘
Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ٷ ıÂ̤ÏÈ· Ù˘
·¤Ú·ÓÙ˘ ¶ÂÚÛÈ΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
Î·È ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÂÈˆı›
fiÙÈ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ, ·Ó ηÈ
·ÔÙÂÏÔ‡Û «È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ·»
Î·È ÂÍÂÏ›¯ÙËΠ¤Ú· ·fi Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ
ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÌÈ· Âͤ¯Ô˘Û·
ı¤ÛË, ·ÊÔ‡ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·
Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ
·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Ï·ÒÓ.

[79]

∏ ™ÈÓÒË
·ÔÙ¤ÏÂÛ ¿ÏÏË
Ì›· ÂӉȿÌÂÛË
ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ Ù·Í›‰È
ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ.
NATIONAL GEOGRAPHIC

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 80

[80]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

H ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ∞›ÙÈ· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜

ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜, Ô‡Ù ÌÂ
ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ô‡Ù Ì ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·
ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ.

√ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈ·
¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ∞ÁËۛϷÔ,
ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ô˘ ¤Î·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ,
ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙfiÙ ›¯·Ó
ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠ۠οÔÈÔ ÎÙ‹Ì·, fi¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ
√Ï˘Ì›·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ù ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Â›Ù ÙÔ˘ ›¯Â
‰Ôı› ˆ˜ ‰ÒÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ∂Λ, fiˆ˜ ηÈ
ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, fiÔ˘ ‹Á ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ
ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ÙÔ 455 .Ã., ¤ÁÚ·„ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¤ÚÁ· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È Ë ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÚ›· ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘
ÔÏÂÌÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. ªÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙ·
‚¿ıË Ù˘ ∞Û›·˜, ÂÚÈ΢Îψ̤ÓË ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Û η̛· ‚Ô‹ıÂÈ·,
‚Ú¤ıËΠͷÊÓÈο ¯ˆÚ›˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿,
‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ·‰È¿ÎÔ· ÁÈ· ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì ٷ
fiÏ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ΔÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ı¤·Ì·! ΔÈ Â›Ó·È
ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· Ë ÂÚ›ÊËÌË ÔÚ›·
ÙÔ˘ ªÔÚfi 26 ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ °ÂÚÌ·Ó›· ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ë
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ °¿ÏÏˆÓ ·fi ÙË ƒˆÛ›·, Ô˘ η٤ÏËÍÂ
Û ·ÓˆÏÂıÚ›·; ΔÈ ¤ÏÂÈÂ, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ
¤ıÓÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Ù¤ÙÔÈÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, Ù¤ÙÔÈ· ÂÈı·Ú¯›·, Ù¤ÙÔÈ· ËıÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹,
ÁÈ· Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Î·È ˘ÏÈο ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ËıÈο ÁÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·;
ΔÈ ¤ÏÂÈÂ; ŒÏÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂͤÊÚ·Û Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘: «ΔÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ…
fiÙ·Ó Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ Î·È Î˘‚ÂÚÓ¿Ù·È Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ
ÙÚfiÔ, ÌÔÚ› Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ Â¿Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Â›Ó·È ¤Ó·». ŒÏÂÈÂ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÔÏÈÙÈ΋
ÂÓfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È Ù· ÈÔ ı·˘Ì·ÛÙ¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ‚›Ô ÙˆÓ ÂıÓÒÓØ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ÔÈ
ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÔÙ¤ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó

∞˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì fï˜ ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘.
∏ ËÁÂÌÔÓ›· ·˘Ù‹, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, ¿Ú¯ÈÛÂ,
fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÈÔ ¿Óˆ, Ó· ¤¯ÂÈ ·ÒÏÂȘ, Ì ÙËÓ
·Ó˘·ÎÔ‹ ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ, ÙˆÓ ªÂÁ·Ú¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ
£Ë‚·›ˆÓ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ
∞ı‹Ó·. §›ÁÔ ÌÂÙ¿, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ Î·È Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· η٤ÏËÍ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ¿ ÙÔ˘, ·¤ÎÙËÛ ¤Ó·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. ∞ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜
·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘. ΔÔ 400 .Ã. ÂÚ›Ô˘
Ë ËÁÂÌÔÓ›· ·˘Ù‹ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ‰È·ÙËÚ› ·Î¤Ú·È· ۯ‰fiÓ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘. ŸÏ· Ù· ÓËÛÈ¿ Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ù˘ η٤‚·ÏÏ·Ó ÊfiÚÔ Î·È ‹Ù·Ó
˘fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÊÚÔ˘ÚÒÓ Î·È ·ÚÌÔÛÙÒÓ. §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ·ÚÌÔÛÙ‹˜ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı› Â›Û˘ ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ΔÚ·¯›Ó·, ÛÙÔ ª·ÏÈ·Îfi ÎfiÏÔ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜, Ì ÙȘ ÊÚÔ˘Ú¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı›
Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙfiÓ, ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ ÌÂٷ͇
£ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È μÔȈٛ·˜. ∂›Û˘ ·ÎfiÌË ÈÔ ‚fiÚÂÈ·
˘‹Ú¯Â ·ÚÌÔÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ë ™¿ÚÙË ÊÂÚfiÙ·Ó ÈÔ ‰ÂÛÔÙÈο ·fi ÔÙ¤, ÁÈ·Ù› ÂΛ, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ
ÕÚÁÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ·ÏÈ¿ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ
fiÏÂȘ ˘¿ÎÔ˘·Ó Û ·˘Ù‹Ó. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Â¤‚·Ï ÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜
ÛÙÔ˘˜ ∏Ï›Ԣ˜. √È ∏Ï›ÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ›¯·Ó ·ÓÙÈÙ·¯ı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ·˘Ù‹, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋÛÂÈ,
··›ÙËÛ ӷ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙÔ
ÔÔ›Ô Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó, Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó
ÂχıÂÚ˜ ÙȘ fiÏÂȘ Á‡Úˆ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ
∏Ï›ÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÕÁ˘
ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙË ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û ·ÓÂϤËÙ·, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁηÛÂ
Ó· ÁÎÚÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· Ù›¯Ë, Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÔÏÂÌÈο
ÏÔ›· Î·È Ó· ·Ú·ÙËıÔ‡Ó ·fi οı ΢ÚÈ·Ú¯È΋

∂ÓÒ Â͈ÙÂÚÈο Ë ™¿ÚÙË Ê·ÈÓfiÙ·Ó
·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË, ÂÛˆÙÂÚÈο ÙËÓ Î·Ù¤ÙÚˆÁÂ
¤Ó· Û·Ú¿ÎÈ Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ ÙËÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ.

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 81

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

·Í›ˆÛË ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ΔÚÈÊ˘Ï›·˜. ∂ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓË
·fi ÙË ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ë ™¿ÚÙË ·Ó¿ÁηÛ ÙfiÙ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜
·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ù˘ ¯ıÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜,
Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ›¯·Ó ‚ÚÂÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· ηٷʇÁÈÔ ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ Î·È ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿,
Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Ó·
¿Ó ÔÈ ÌÂÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË.
∞ÏÏ¿ ÂÓÒ Â͈ÙÂÚÈο Ë ™¿ÚÙË Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË, ÂÛˆÙÂÚÈο ÙËÓ Î·Ù¤ÙÚˆÁ ¤Ó· Û·Ú¿ÎÈ Ô˘
¤ÌÂÏÏÂ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ó· Ì·Ú¿ÓÂÈ Î·È Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙÔ
ÈÛ¯˘Úfi Ù˘ ÛÒÌ·. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ËÁÂÌÔÓ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ‹Ù·Ó ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙË Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿ Ù˘.
°È· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ·˘Ùfi, ·ÚΛ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷÓ
·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ Ù˘ ÊfiÚÔ˘ ˘ÔÙÂÏ‹ Î·È Ô‡Ù ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜.
ΔË ‰Â‡ÙÂÚË fï˜ ÂÚ›Ô‰Ô Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú¤‰ˆÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Û ¯Ú˘Ûfi Î·È ¿ÚÁ˘ÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ·fi Ù· ÎÂÊ¿Ï·È·
Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô ∫‡ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘,

ÂÓÒ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ™¿ÚÙË ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿
·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘ÔÙÂÏ›˜. ΔÔ 432 .Ã. ‹Ù·Ó
·ÚÁ‹, ÓˆıÚ‹, ı· ϤÁ·ÌÂ, ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘, ΢ڛˆ˜
fiÙ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì·ÎÚÈ¿
·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∞fi ÙÔ 404 .Ã. Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È Úfiı˘ÌË Ó· ÎÈÓËı› fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó
Ôχ Ì·ÎÚÈ¿. ΔÔ 432 .Ã. ‰È·ÙËÚÔ‡Û ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ· Ù·
‹ıË Ù˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È Û Â·Ê‹ fi¯È ÌfiÓÔ
Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Ù˘ Û¯¤ÛÂȘ ›¯·Ó Ù¤ÙÔÈÔ
‡ÚÔ˜, ÒÛÙ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ù˘. ŒÙÛÈ,
¤ÁÈÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Î·È ‰È·Ú΋˜ ÙfiÛÔ Ë Û˘ÚÚÔ‹ ͤӈÓ
ÛÙË ™¿ÚÙË fiÛÔ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘
Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi fï˜ ·Ú·ÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈı·Ú¯›· Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˜ Î·È ÌÂÈÒıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ë ÔÌ·Ï‹ ηٷÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (Ë ÊËÌÈṲ̂ÓË ÈÛfiÙËÙ·, ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÔÙ¤). ŸÛÔÈ Í¯ÒÚÈ˙·Ó ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ÔÈ Ó·‡·Ú¯ÔÈ Î·È ÔÈ
·ÚÌÔÛÙ¤˜, Ì ηٷȤÛÂȘ, ·Ú·Á¤˜ Î·È ‰ˆÚÔ‰Ô˘
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜, ÂÓÒ Ì ٷ ÔÏÂÌÈο ÙÔ˘˜ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Û ͤÓ˜ ¯ÒÚ˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó

[81]

∫˘ÎÏÒÂÈ· Ù›¯Ë
ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿.
√È ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ
Ô˘ ›¯·Ó ‚ÚÂÈ
ηٷʇÁÈÔ ÛÙËÓ
∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿
·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜
Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó
ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË.
GARY DYSON/
SHUTTERSTOCK

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 82

[82]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·Á¿Ë ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô› Ôϛ٘
¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó
Ô‡Ù ÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÁÈ· Ù· Û˘ÛÛ›ÙÈ·, ηÈ
¤ÙÛÈ ¤¯·Û·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·¤ÚÚÂ·Ó ·fi ·˘Ù‹Ó. ∏ ÚÈ˙È΋ ·˘Ù‹ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ›¯Â Î·È ¿ÏϘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ŒÊÂÚ ÛÙÔ
ÚÔÛ΋ÓÈÔ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ Ë ‰‡Ó·ÌË Î·È Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi
ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜
ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, Ë ÔÔ›· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜
ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ η٤ÛÙÚ„ ÙÔ ıÂ̤ÏÈÔ Ï›ıÔ
Ù˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘: ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›· ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó¤ÂÈ· ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ÛÂ
fiÏÔ Ù˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿
ÔÈ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¿ÌÂÛ· ·ÈÛıËÙ¤˜.

√ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÂȯÂÈÚ› ÙËÓ
·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ
√ ÈÔ ÈηÓfi˜ Î·È ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ Ë
ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙȘ ͤ¯·ÛÂ.
¶fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó ·fi ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÊˆÓ¤˜ Ô˘ ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ™ÙË ™¿ÌÔ
¤„ÂÏÓ·Ó ·È¿Ó˜ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘, Ô ÃÔÈÚ›ÏÔ˜ Î·È Ô
∞ÓÙ›ÏÔ¯Ô˜ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÂÁÎÒÌÈ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ¤Ó·˜ ÔÈËÙ‹˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û ȉȷ›ÙÂÚ·, Ô
∞ÓÙ›ÁÔÓÔ˜, Û˘Ó¤Ù·ÛÛ ٷ §˘Û¿Ó‰ÚÂÈ·, ÂÓÒ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜
Î·È ÛÔÊÈÛÙ‹˜ ∫ϤˆÓ·˜ ·fi ÙËÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛfi ¤ÁÚ·ÊÂ
ÏfiÁÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ·ԉ›¯ıËΠ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, fiÙÈ Ë ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌ¿Ù·È ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘
ηٷÁˆÁ‹˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ÛÙÔÓ
ÈÔ ¿ÍÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏ›‰Â˜. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ¤„·Í ӷ ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ
‚·ÛÈÏÈÎfi ·Í›ˆÌ·. Ÿ¯È ÂÂȉ‹ Ì ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi ı·
·ÛÎÔ‡Û Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË ™¿ÚÙË, ·ÏÏ¿
ÁÈ·Ù› ›ÛÙ¢ fiÙÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·
Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›·˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ¤ÙÛÈ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ,
Ó· ıˆÚ·Î›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙË ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ¿ÚÂÈ
·fi Ù· Ì·ÓÙ›· ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Î·È Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘, ·ÏÏ¿
Î·È ÙÔ˘ ÕÌ̈ÓÔ˜ ¢Èfi˜ ÛÙË §È‚‡Ë ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘. ∫·Ó¤Ó· fï˜ ·fi ·˘Ù¿
Ù· Ì·ÓÙ›· ‰ÂÓ ›ÛÙËΠӷ ‚Á¿ÏÂÈ ÌÈ· ·fiÊ·ÛË

Ë ÔÔ›· Ó· ηٷÚÁ› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó ÛÙË
™¿ÚÙË ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ‰È·‰Ô¯‹. ΔfiÙÂ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜
ÛΤÊÙËΠӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó Ï¿ÁÈÔ ÙÚfiÔ ÁÈ·
Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘.

∞ÁËۛϷԘ
¶ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ÔÈ ‰‡Ô
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‹Ù·Ó Ô ÕÁ˘, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯›‰·ÌÔ˘, Ô˘ ‚·Û›Ï¢Û ·fi ÙÔ 426 .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ 399
.Ã., Î·È Ô ¶·˘Û·Ó›·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÏÂÈÛÙÔ¿Ó·ÎÙ·, Ô˘
‚·Û›Ï¢Û ·fi ÙÔ 408 .Ã. ̤¯ÚÈ ÙÔ 394 .Ã. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ÕÁ˘ ¤ı·Ó ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ◊Ïȉ·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ¤Ó·
ÁÈÔ, ÙÔÓ §ÂˆÙ˘¯›‰Ë, ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Δ›Ì·È·, ÂÓÒ
˘‹Ú¯·Ó ÔÏϤ˜ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ŒÙÛÈ, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ¤‚·Ï ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ·Í›ˆÌ· ÛÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘
ÕÁË, ÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô 27, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙÔÓ Î·Ù‡ı˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›·. √ ∞ÁËۛϷԘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÂÚ›Ô˘ 40
ÂÙÒÓ Î·È, ÂÂȉ‹ ›¯Â ·Ó·ÙÚ·Ê› ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ì›·
ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏ›·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ Ì ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋
ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ·˘Ù‹Ó ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜.
◊Ù·Ó ·Ïfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘, ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘, ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜,
ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙfi˜ Î·È ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ fi‰È ‹Ù·Ó
·‰‡Ó·ÌÔ Î·È ÎÔ˘ÙÛfi. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ
Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ, ·Ó ηٿÊÂÚÓ ӷ ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿,
ı· ΢‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
·˘Ùfi ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ·ÎfiÚÂÛÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘.
øÛÙfiÛÔ ¤ÂÛ Ôχ ¤Íˆ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘,
ÁÈ·Ù› Ô ∞ÁËۛϷԘ, ÌfiÏȘ ÛÙ¤ÊıËΠ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ÙȘ
ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘, ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜:
◊Ù·Ó -fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜- ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ˘ÂÚ¿Óˆ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜ Î·È Ì ¢ÁÂÓÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. √ ∞ÁËۛϷԘ ›¯Â ‚¤‚·È· Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘,
·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ¢ÁÂÓ‹. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ˆ˜ ¯ıÚfi˜
·Ú¿ ˆ˜ Ê›ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηÎfi ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜
ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ÂÓÒ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ
·ÎfiÌ· Î·È ¿‰ÈΘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ¡ÙÚÂfiÙ·Ó fiÙ·Ó ÔÈ
¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÓ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙÈ̤˜, ÂÓÒ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì·ÏÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙ·Ó

√ ∞ÁËۛϷԘ, ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘,
·fi ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ï·ÈfiÙ˘Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
HULTON-DEUTSCH COLLECTION/CORBIS/APEIRON

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 83

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[83]

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 84

[84]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ Δ√À ∞°∏™π§∞√À

¤ÛÊ·Ï·Ó, Î·È ¤ÙÛÈ ¤Î·ÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Ì·˙›
ÙÔ˘˜, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó Ôχ ËıÈÎfi˜. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ
Ó‡̷ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ÛÙÔ ÚÒÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘
Ë Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘. °È· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, ·ÚΛ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯Â fiÏ· Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘
§‡Û·Ó‰ÚÔ˘, ηӤӷ ·fi Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È fiÏ·
Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·Ù›‰·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ηÈ
Ôχ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜. √ fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÌϷΛ Ë ™¿ÚÙË ÙÔ‡ ÚfiÛÊÂÚÂ
Ï·ÌÚfi ‰›Ô ‰Ú¿Û˘. ™Â ·˘Ùfi ›ÛÙÂ˘Â Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜
fiÙÈ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂΛ ΢ڛˆ˜ ·¤Ù˘¯Â. ¶ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi fï˜ ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ
Û ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ·fi ÙËÓ
ÔÔ›· ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛÂ.

™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙÔ˘ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·
¢ÂÓ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘
¤ÁÈÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô ∞ÁËۛϷԘ, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ηًÁÁÂÈÏ ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ fiÙÈ ÂÍ˘Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹
Û˘ÓˆÌÔÛ›· ηٿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ
∫ÈÓ¿‰ˆÓ·. √ ™·ÚÙÈ¿Ù˘ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÁÂÓÓ·›Ô˜ Ó¤Ô˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔ›Ô˘˜ 28 ηÈ
·ÛÎÔ‡Û ٷ ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ÂÓÒ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ›¯Â ÙÔÔıÂÙËı›
·fi ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ϷΈÓÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ◊Ù·Ó fï˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi Ù· ·ÓÒÙÂÚ·
·ÍÈÒÌ·Ù·, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÈ̤˜ ηÈ
Ù· ·ÓÒÙÂÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ï›ÁÔÈ
ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ÔÏÈÁ·Ú¯›·.
√ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·˜, ÏÔÈfiÓ, fiˆ˜ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÚÔÓfiÌÈ·, ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Û·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÓˆÌÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. «√ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·˜» › ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÛÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜ «Ì ‹Á ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È ÌÔ˘ ›Â
Ó· ÌÂÙÚ‹Ûˆ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ. ∂ÁÒ, ·ÊÔ‡ ̤ÙÚËÛ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔ˘˜ ÂÊfiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔÓÙ˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 40,
ÙÔÓ ÚÒÙËÛ· ÁÈ·Ù› ÌÔ˘ › ӷ ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚ‹Ûˆ. ∂ΛÓÔ˜
ÌÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ÂÂȉ‹ ÂΛÓÔ˘˜ ¤ÚÂ ӷ ıˆÚÒ
¯ıÚÔ‡˜, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿,
Ã∞ƒΔ∂™ 4

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 85

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

¿Óˆ ·fi 4.000, ‹Ù·Ó Ê›ÏÔÈ Î·È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ. ∫·È ηıÒ˜
ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û·Ì ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÔ‡ ¤‰ÂȯÓ fiÙ ¤Ó·Ó ηÈ
fiÙ ‰‡Ô Á¤ÚÔÓÙ˜ ‹ οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘
ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ì·˜,
ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜». ΔfiÙ ÔÈ
¤ÊÔÚÔÈ ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘
·˘ÙÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·˘Ùfi. «§›ÁÔÈ» ·¿ÓÙËÛÂ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· «·ÏÏ¿ ·ÚÎÂÙÔ›,
ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, Î·È ÔÈ Â›ÏˆÙ˜ Î·È ÔÈ
ÓÂÔ‰·ÌÒ‰ÂȘ Î·È ÔÈ ˘ÔÌ›ÔÓ˜ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, ı·
¤·ÈÚÓ·Ó Ì¤ÚÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó
ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÛÂ
Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ ‚‚·›ˆÓ·Ó fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜
¤ÙÚˆÁ·Ó Î·È ˆÌÔ‡˜».
«∞fi Ô‡» Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ «‹ÏÈ˙Â Ô ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·˜ fiÙÈ ı· ÚÔÌËı¢fiÙ·Ó fiÏ·;». «√ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·˜» ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· «¤ÏÂÁÂ
fiÙÈ fiÛÔÈ ·fi ÂÌ¿˜ ˘ËÚÂÙԇ̠·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯Ô˘ÌÂ
fiÏÔÈ fiÏ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Í›ÊË, Ì·¯·›ÚÈ·, ·È¯ÌËÚ¿ ÂÚÁ·Ï›·, ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ·, ‰ÚÂ¿ÓÈ·, Ôχ
¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙÔÓ fi¯ÏÔ Ô˘ Â·Ó·ÛÙ·Ù›. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿,
οı ÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ Á˘ ¤¯ÂÈ Í‡Ï· Î·È ¤ÙÚ˜, ÂÚÁ·Ï›·
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ fiÏ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÔÏÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜». ŸÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËÎÂ
fiÙ ÔÚ›ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚÂ
Î·È fiÙÈ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠÌfiÓÔ Ó· Â›Ó·È ·ÚÒÓ Î·È ¤ÙÔÈÌÔ˜.
√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· Û˘ÓˆÌÔÙÒÓ.
√È ¤ÊÔÚÔÈ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó Ì ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ
Î·È ÙËÓ ·Ì›ÏÈÎÙË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™˘Ó¤Ï·‚·Ó
·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ· ηÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ‚·Û¿ÓÈÛ·Ó, ¤Ì·ı·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓfi¯ˆÓ ÙÔ˘, ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó Ô Ì¿ÓÙ˘ ΔÈÛ·ÌÂÓfi˜. ∞ÊÔ‡
Ê˘Ï¿ÎÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜, ÂȂ‚·›ˆÛ·Ó Ù·
Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂ
ÙÔÓ ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÙÈ
Âȉ›ˆÎ Ì ٷ Û¯¤‰È· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «¡· ÌËÓ Â›Ó·È Î·Ó›˜ ηÙÒÙÂÚÔ˜ ÛÙË §·Î‰·›ÌÔÓ·». ΔfiÙÂ, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¤‰ÂÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ
Ï·ÈÌfi, ÙÔÓ ÂÚȤÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ fiÏË Ì·ÛÙÈÁÒÓÔÓÙ·˜ ηÈ
ÏËÁÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ. Δ· ›‰È· ¤Î·Ó·Ó Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó fiÏÔ˘˜.
ŒÙÛÈ, Ë ™¿ÚÙË ··ÏÏ¿¯ıËÎÂ Î·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ
ΛӉ˘ÓÔ. ∞ÏÏ¿ ·Ó Ë ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ù˘ fiÏ˘ ηٿÊÂÚÂ
Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
Ù˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ
‰ÈÎÒÓ Ù˘ ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ - ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·Ú·Ì¤ÏËÛË
ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÛÙÔÓ

fiÏÂÌÔ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, Ô˘ ı· ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ
ÂÚÈÏËÙÈο.

¶fiÏÂÌÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜
ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙ· ∫Ô‡Ó·Í· Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘, Ô ∞ÚٷͤÚ͢, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚Ú·‚‡ÛÂÈ ÙÔÓ
ΔÈÛ۷ʤÚÓË, Ô˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÛÙfi˜, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ›¯Â ÚÒÙ· Ô ∫‡ÚÔ˜, ÂÓÒ Ô Û·ÙÚ¿˘ ‹‰Ë
ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙË
ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Ô˘ ‹Ù·Ó ¢ÓÔ˚ο ‰È·Î›ÌÂÓ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ. ΔfiÙ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 400 .Ã., Û ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ
£›Ì‚ÚˆÓ·, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û 2.000 Ôϛ٘ ÓÂÔ‰·ÌÒ‰ÂȘ
Î·È 4.000 ¿ÏÏÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È 300
∞ıËÓ·›Ô˘˜ È›˜. ∏ ™¿ÚÙË ÂÓÂÏ¿ÎË Û ·˘Ùfi ÙÔÓ
fiÏÂÌÔ fi¯È ÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ ÓÔÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›· fiÛÔ ÁÈ·Ù› ›¯Â ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ
ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ‚Ô‹ıÂÈ·
ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì‹ˆ˜ Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘
‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘
ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó Â›ıÂÛË Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿
Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ·Ú¿ÏÈ· Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·
Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÂÚ›ÊËÌË ∫¿ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ
ª˘Ú›ˆÓ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È fiÏÔÈ Â›¯·Ó
ÂÈÛÙ› fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË Ë Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘˜. ΔfiÙ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË £Ú¿ÎË Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ
∫˘Ú›ˆÓ (¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ›¯·Ó
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÔ˘) Î·È ÂÓÒıËÎÂ
Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ £›Ì‚ÚˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˘ ‰‡Ó·Ì˘. ¢ÂÓ ¤Î·Ó fï˜ Ù›ÔÙ ·fi
·˘Ù¿ Ô˘ fiÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ
ηٷϿ‚ÂÈ ÙË §¿ÚÈÛ· 29, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÛÙ· Ù¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘
Â¤‚·Ï ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›·, ηıÒ˜ Ï‹ÛÙ¢·Ó ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜
Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 399 .Ã. ÛÙ¿ÏıËΠÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, Ô ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜. √ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ Î·È ÔÓËÚfi˜, ÒÛÙ ÙÔÓ
ÊÒÓ·˙·Ó ™›Û˘ÊÔ, ·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì˘ıÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿
Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ŸÌËÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
ÛÙËÓ πÏÈ¿‰· fiÙÈ ‹Ù·Ó «Ô ÈÔ ÔÓËÚfi˜ ·fi ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜».
√ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜ ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ·ÚÌÔÛÙ‹˜ ÛÙËÓ
Õ‚˘‰Ô, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Ù·Ó Ó·‡·Ú¯Ô˜ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜,
›¯Â Û˘ÎÔÊ·ÓÙËı› ·fi ÙÔÓ º·ÚÓ¿‚·˙Ô Î·È Â›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ·fi ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô Ó· ÛÙ·ı› ‰ËÌfiÛÈ· «ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÙËÓ ·Û›‰·, οÙÈ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜

[85]

HI_80_89_ 29-10-09 17:01 ™ÂÏ›‰· 86

[86]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÙÈ̈ڛ·
ÁÈ· ·Ú¿و̷». ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÊÔÚÌ‹ ‰ÈÛ·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ηٿ ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘,
ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÌÈ· ‰È¤ÓÂÍË ÙÔ˘ Û·ÙÚ¿Ë ·˘ÙÔ‡ ÌÂ
ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË Î·È ¤Î·Ó ·Ó·Îˆ¯‹ Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô,
ÂÓÒ ÂÈÙ¤ıËΠ̠fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ˘˜
8.000 ¿Ó‰Ú˜, ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ∞ÈÔÏ›‰·. ∞fi ÂΛ ̤۷ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜, ÚÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 398 .Ã., η٤Ϸ‚ ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÎÙÒ ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÎÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘
·fi ÙÔÓ º·ÚÓ¿‚·˙Ô. √È ¤ÊÔÚÔÈ, ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ
·fi Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ·Ú¤ÙÂÈÓ·Ó ÙË
ÛÙÚ·ÙËÁ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È, ÂÂȉ‹
Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ¤ÏËÍÂ Ë ·Ó·Îˆ¯‹ Ì ÙÔÓ
ΔÈÛ۷ʤÚÓË Î·È ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi
ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘,
Ô ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜ ‹ÚÂ
‰È·Ù·Á‹ Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘

ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û·ÙÚ¿ˉ˜ Ù˘ ∫·Ú›·˜. ΔfiÙ Ô
º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ ÂÓÒıËΠ̠ÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË Î·È, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi ÛÙËÓ ‰ȿ‰· ÙÔ˘
ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰· Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ
·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜ ÁÈ· Ì¿¯Ë, ÒÛÙÂ, ·Ó ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó Â›ıÂÛË, Èı·Ófiٷٷ Ó· ÙÔÓ ÓÈÎÔ‡Û·Ó. ∞ÏÏ¿ Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ ÊÔ‚‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ, ηıÒ˜
ı˘ÌfiÙ·Ó ÙÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘˜, Î·È ·ÊÔ‡ ÂÍ··Ù‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Î¿Ï˘„ Ô
¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ·Ù·Í›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì¿ ÙÔ˘, ·¤Ê˘Á ÙË Ì¿¯Ë, ·ÏÏ¿
Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ·Ó·Îˆ¯‹. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ
¤ÁÈÓ ÂÈÚ‹ÓË, ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ Ô ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜ ··ÈÙÔ‡Û ÙËÓ
Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙË ªÈÎÚ¿
∞Û›·, Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ Î·È Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ Â¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ
Ï‹ÚË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
·fi ÙËÓ ∞Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ·ÚÌÔÛÙÒÓ
·fi fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙËÓ ∞Û›·. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó
ˆÛÙfiÛÔ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ó·Îˆ¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙË ™¿ÚÙË. ŒÙÛÈ
‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·˘Ùfi ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 397 .Ã., ‰ËÏ·‰‹ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘.
ΔfiÙÂ, ηıÒ˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÈ ¤ÚÂÂ
Ó· οÓÔ˘Ó, Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË
ÛÙÚ·ÙËÁ›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ
ÌfiÓÔ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó 30 ™·ÚÙÈ¿Ù˜
·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÔ›Ô˘˜ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, 2.000 ÓÂÔ‰·ÌÒ‰ÂȘ
Î·È 6.000 Ôϛ٘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÂÓÒ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, Ô˘
‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 30 ÂΛÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘˜, ‹ÏÈ˙Â, ÏfiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ ·˘Ù‹˜
Î·È Ù˘ ÂÈÚÚÔ‹˜ Ô˘ ›ÛÙ¢ ˆ˜ ›¯Â ÛÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ
fiÏÂÌÔ Î·È fiÙÈ Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ı· ˘ÏÔÔÈÔ‡Û ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘.

∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›·
ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ ÛÙËÓ ∞Û›·

æËÊȷ΋
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÔÏ›ÙË Û ·Ì˘ÓÙÈ΋
ÛÙ¿ÛË.
PAUL B. MOORE/
SHUTTERSTOCK

∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘, ·Ó Î·È Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ, ÙÔ˘ £›Ì‚ÚˆÓ· Î·È ÙÔ˘ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·, ‹Ú ·fi
ÙËÓ ·Ú¯‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë ™¿ÚÙË
ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ
·fi ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙ·
·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∞ÏÏ¿ Ô ∞ÁËۛϷԘ ›¯Â

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 87

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[87]

ªÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙ· ∫Ô‡Ó·Í·, Ô ∞ÚٷͤÚ͢
ı· ÙÈ̈ÚÔ‡Û ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó
¢ÓÔ˚ο ‰È·Î›ÌÂÓ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∫‡ÚÔ.
Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô: ◊ıÂÏ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Î·È Û ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› Ô ·ÏËıÈÓfi˜ Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘. ŸÏ· ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó
Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ Û¯¤‰ÈÔ. √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘
™¿ÚÙ˘, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÙˆÓ Û΋ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· Î·È ÙÔ˘ √Ú¤ÛÙË. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô ∞ÁËۛϷԘ ‡ÏÔÁ· ·ÚÔ˘Û›·Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ΔÚˆÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ˆ˜
ÎÔÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂΉÈÎËı›
ÙÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜.
°È’ ·˘Ùfi Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞˘Ï›‰· ÙËÓ
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ ∞Û›·˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ
‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΔÚÔ›·˜. ™Â ·˘Ùfi
Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÈÏÔÙÈÌ›· Î·È Ë ·ÎÔ‡Ú·ÛÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÂÔ›ıËÛË
Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫¿ıÔ‰Ô ÙˆÓ ª˘Ú›ˆÓ, fiÙÈ
ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Û ÌÂÚÈο ÂÏÏËÓÈο Ù¿ÁÌ·Ù·, ·ÚΛ Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÈηÓfi
¿Ó‰Ú·. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÈÂÛÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Îϛ̷
ÔÌfiÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ·
Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ∏ ‰È¯ÔÁӈ̛· ÂΉËÏÒıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ Î·È ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Ì ¤ÓÔÏË ‰‡Ó·ÌË ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË ı˘Û›· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ∞ÁËۛϷԘ ÚÔÙÔ‡ ·ÔχÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞˘Ï›‰·. ∏ ™¿ÚÙË, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ¤Ï·‚ ̛· ·ÎfiÌË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË Â›‰ËÛË: √ ∞ıËÓ·›Ô˜ Ó·‡·Ú¯Ô˜ ∫fiÓˆÓ·˜, Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·ÌÂ
Ó· ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ‰ÂÓ
ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÚ¤ÊÂÈ ÂÏ›‰Â˜ fiÙÈ Î·È ·fi ÂΛ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ê·Ó› ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜, ∂˘·ÁfiÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ Ôχ ÈÛ¯˘ÚÔ‡
ÛÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ·˘Ï‹ ŒÏÏËÓ· ÁÈ·ÙÚÔ‡, ÙÔ˘ ∫ÙËÛ›·, Ô ∫fiÓˆÓ·˜ ›¯Â ηٷʤÚÂÈ ÙÔ 397 .Ã. Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‰È·Ù·Á¤˜ Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙË ºÔÈÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∫ÈÏÈΛ·, Ë

·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇
‹Ú fiÛ˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈ̘, ÂÚ›Ô˘ 40, Î·È ·Ó¤‚ËΠٷ ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ·fi ÙËÓ ∫ÈÏÈΛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫·‡ÓÔ, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ∞ÏÏ¿ Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ì ٷ
ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Û›· ı· ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¿ÊËÓ ›Ûˆ ÙÔ˘,
‰ÂÓ ·Ó¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ‚È¿ÛÙËΠӷ ¿ÂÈ
ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 396 .Ã. ŸÙ·Ó
¤ÊÙ·Û ÂΛ Î·È ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Û ÈÛ¯‡ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ΔÈÛ۷ʤÚÓË Î·È ÙÔ˘ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·, fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ Û·ÙÚ¿Ë ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‹ÁÂ, Â·Ó¤Ï·‚Â
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ
·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›·. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘
ΔÈÛ۷ʤÚÓË ‹Ù·Ó Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·Îˆ¯‹ ÁÈ· Ó·
ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ÂÚÛÈ΋ ·˘Ï‹,
ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹ÏÈ˙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÌÈ· ·›ÛÈ· ¤Î‚·ÛË.
™˘ÓÂÒ˜, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Û Ӥ· ÙÚ›ÌËÓË ·Ó·Îˆ¯‹.
∂ÓÒ, ÏÔÈfiÓ, ·Ú¤ÌÂÓÂ, Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ¿Ú·ÎÙÔ˜
ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘.
§fiÁˆ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÙ¢ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ∞Û›·˜ ÙÔÓ Û¤‚ÔÓÙ·Ó Ôχ. ∂Âȉ‹, Ì¿ÏÈÛÙ·, ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ‹ Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔÓ
∞ÁËÛ›Ï·Ô ÛÙÔ ıÚfiÓÔ -ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ
‹ÍÂÚ ·ÎfiÌ· ηÓ›˜- Î·È ¤ÙÛÈ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ı· ¤Î·ÓÂ
fi,ÙÈ ‹ıÂÏÂ, fiÏÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ ÛÙÔ˘˜
∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ·Ú¯ËÁfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó
ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙÔ˘
ı¤ÛÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. ™˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ «Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
Ô ∞ÁËۛϷԘ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó ÎÔÈÓfi˜ ıÓËÙfi˜ Î·È Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜». ∞˘Ùfi ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔ˘˜ 30 Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓfi˜ ÙÔ˘˜, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ‰ÂÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÙ·Ó ÔÙ¤ Î·È ÂÍfiÚÁÈÛÂ Î·È ÙÔÓ
∞ÁËۛϷÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ͷÊÓÈο ÌÈ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ˘ÔÙ¢fiÙ·Ó fiÙÈ ‰È¤ıÂÙÂ
Î·È ¿Ú¯ÈÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜
ÙÔ˘ Ó· ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È, Ó· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÈ ÛÙÔ˘˜

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 88

[88]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Î·Ù¢ı›·Ó
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Î·È fiÙÈ Ë ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ¤‚Ï·Ù ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ˆÊÂÏÔ‡ÛÂ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠·Ú¿ÔÓ· Î·È ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÙÔ‡ ›Â: «∞ÁËۛϷÂ, Ù·ÂÈÓÒÓÂȘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘
ÛÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÈÛÙÔÈ». √ ∞ÁËۛϷԘ ·ÔÎÚ›ıËÎÂ: «¡·È, Ì·
ÙÔÓ ¢›·, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ
·fi Â̤ӷ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó οÙÈ
ÛÔ˘‰·›Ô, ı· ÓÙÚÂfiÌÔ˘Ó ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÙÔ˘˜
ÂÈ‚Ú·‚‡ۈ». √ §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ
Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÔÚı‹ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ
Ù·›ӈۋ ÙÔ˘, ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ Û οÔÈ· ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹. √ ∞ÁËۛϷԘ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, fiÔ˘ Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ ÚfiÛÊÂÚ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ηıÒ˜ ηٿÊÂÚÂ
Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ º·ÚÓ¿‚·˙Ô ¤Ó·Ó ¶¤ÚÛË ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·, Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ™ÈıÚȉ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ԉ›¯ıËÎÂ
Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ ÈÈÎfi
Ô˘ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘, Ô˘ ›¯Â ÂÓÈÛ¯˘ı›
ÛËÌ·ÓÙÈο, ··›ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, ÚÔÙÔ‡
ÂÎÓ‡ÛÂÈ Ë ÙÚ›ÌËÓË ·Ó·Îˆ¯‹, Ó· ʇÁÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi
ÙËÓ ∞Û›·, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì fiÏÂÌÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ÎÈÓËı› fiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÔ, ÂÓÒ ¤Î·ÓÂ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ Û¯Â‰›·˙ ӷ ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔ
ª·›·Ó‰ÚÔ Î·È Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔÓ ΔÈÛ۷ʤÚÓË ÛÙËÓ ∫·Ú›·, fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Â. ∂ÓÒ fï˜ Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘, ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· Ù· Ó¤· ·˘Ù¿, ‚È¿ÛÙËΠӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ fiÏÔ ÙÔ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ ÈÈÎfi ÙÔ˘
ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ª·›·Ó‰ÚÔ, Ô ∞ÁËۛϷԘ
ÛÙÚ¿ÊËΠͷÊÓÈο ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ηٿ ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘ Î·È ÂÈÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ºÚ˘Á›· ΢ڛ¢Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Î·È ¯ˆÚÈ¿ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ÙÚfiÊÈÌ· ηÈ
ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ΔfiÙ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÈ›ÎÂÈ¿
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, Â¤ÙÚÂ Û ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ıËÛ·˘Ú›˙Ô˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ,
Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·‰ÈÎÒÓÙ·˜. ™˘¯Ó¿ fï˜ ›¯Â ÙËÓ
¢ηÈÚ›· Ó· ‰Â›ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›·,
΢ڛˆ˜ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÔ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Û·Ó Î·ÎÔ‡ÚÁÔ˘˜, «·ÏÏ¿
Û·Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó».
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Âȯ›ÚËÛË, ·ÊÔ‡ ¤Ú·ÛÂ
ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘
396 .Ã. Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÙÔ˘ 395 .Ã., ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÙÔ ıˆÚÔ‡ÛÂ

··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› ÛÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ ÈÈÎfi
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ∂ΛÓË Ë ÔÏÂÌÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ
•ÂÓÔÊÒÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Èı·Ófiٷٷ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÙ˘
Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘. «∞fi ÂΛ
ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÂÌ¿Ù· ¿Ó‰Ú˜, ÙÔÓ Èfi‰ÚÔÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ È›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÎÔÓÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÍfiÙ˜ Ó· ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È. ∏ fiÏË ÔÏfiÎÏËÚË ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÍÈÔı¤·ÙÔ, ÂÓÒ Î·È Ë ∞ÁÔÚ¿ ‹Ù·Ó
ÁÂÌ¿ÙË ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÔÁ· Î·È fiÏ· ÁÈ· Ô‡ÏËÌ·, ηÈ
ÔÈ ¯·ÏÎÔ˘ÚÁÔ› Î·È ÔÈ Ì·Ú·ÁÎÔ› Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁÔ› ηÈ
ÔÈ ÙÛ·ÁοÚˉ˜ Î·È ÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, fiÏÔÈ Î·Ù·Û··˙·Ó
fiÏ·, ÒÛÙ ÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË ÓfiÌÈ˙ ηÓ›˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔϤÌÔ˘. ŒÓȈı ηÓ›˜ Î·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÚËÊ¿ÓÈ·˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Î·È ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÂʷӈ̤ÓÔ˘˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi Ù·
Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÕÚÙÂÌË. °È·Ù›, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜
Î·È ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂΛ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fiÏ· ÁÂÌ¿Ù· ÂÏ›‰·;».
øÛÙfiÛÔ, ÚÔÙÔ‡ Ô ∞ÁËۛϷԘ ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ
ÙÔ˘, ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 395 .Ã., ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ
¤ÙÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ
30 Ó¤ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ∏ÚÈ›‰·, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏÈÔ› Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË
™¿ÚÙË. ΔÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ ·ÚÈıÌËÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Á˘ÌÓ·Ṳ̂ÓÔ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ·’ fi,ÙÈ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›·. √ ∞ÁËۛϷԘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ
ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ 30 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ó¤ıÂÛ ÙÔ ÈÈÎfi ÛÙÔÓ •ÂÓÔÎϤ·,
ÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰·ÌÒ‰ÂȘ Ôϛ٘ ÛÙÔÓ ™Î‡ıË, ÙÔ˘˜ ∫˘Ú›Ԣ˜
ÛÙÔÓ ∏ÚÈ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙˆÓ ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙÔÓ ª›Á‰ˆÓ·. ∞ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÎfi¢ ӷ ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ.
√ ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ›ÛÙ„ fiÏ· fiÛ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ıÂÒÚËÛÂ
fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÍ··ÙËı› Í·Ó¿ Î·È fiÙÈ, fiˆ˜ ηÈ
¿ÏÏÔÙÂ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¿ÏÏ· ‹ıÂÏÂ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÏÂÁÂ, ÂÓÒ Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚfiıÂÛË ‹Ù·Ó Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
∫·Ú›·˜. ŒÙÛÈ, ¤ÛÙÂÈÏ fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÈÈÎfi ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜
ÙÔ˘ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, ÂÓÒ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ fiÏÔ ÙÔ Â˙ÈÎfi Ôχ
ÈÔ ÓfiÙÈ·, ̤۷ ÛÙËÓ ∫·Ú›·. ◊Ù·Ó fï˜ ÛÙË ÌÔ›Ú·
ÙÔ˘, ›Ù ›ÛÙ¢ ›Ù ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘, Ó· ÂÍ··Ù¿Ù·È. °È·Ù› ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
¤Î·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›Â, ‹Á ηÙ¢ı›·Ó ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ ηÈ
‚ڋΠÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË. °È· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ÙË
ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ·, ÂÓÒ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì¤Ú·, Ô˘

HI_80_89_ 29-10-09 14:44 ™ÂÏ›‰· 89

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

¤ÊÙ·Û ÙÔ ÈÈÎfi ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ¤ÁÈÓ ̿¯Ë, ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ¤Í˘ÓÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·Ó›ÎËÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÙÚ„ ÛÂ
Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
Ó›ÁËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶·ÎÙˆÏfi ÔÙ·Ìfi. ∫·Ù¤Ï·‚Â, Ì¿ÏÈÛÙ·,
Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘˜ ·ÔÎÔÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÛÈ· Ï¿Ê˘Ú·. ΔfiÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘ ‹Ù·Ó ·Ó›Î·ÓÔ˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘
ÙÔ˘ ›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¤‰ˆÛ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ηı·ÈÚÂı›
Î·È Ó· ı·Ó·Ùˆı›. ∂ΛÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹,
Ô ΔÈıÚ·‡ÛÙ˘, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›·
ÛÙȘ ÂÚÛÈΤ˜ ÂΛӘ ÂÚÈÔ¯¤˜.
√ ΔÈıÚ·‡ÛÙ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ôχ ÈÔ ¤Í˘ÓË ÔÏÈÙÈ΋
·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·fi ÙË Ì›· ηٿÊÂÚ ӷ
˘Ô‰·˘Ï›ÛÂÈ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
ÙˆÓ ÂΛ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË ‰È·Ì‹Ó˘Û ÛÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô fiÙÈ ˘·›ÙÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ΔÈÛ۷ʤÚÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ÙÔ˘. ªÂÙ¤ÊÂÚ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ô
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ
·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙËÓ ∞Û›· Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ¿ÓÙ· Î·È Î·ÏÔ‡ÛÂ
ÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞Û›·. ∞˘Ùfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ
ÁÈ’ ·˘Ùfi, ı· ÚˆÙÔ‡Û ÙȘ ∞Ú¯¤˜ ÛÙË ™¿ÚÙË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇
fï˜ Ô ΔÈıÚ·‡ÛÙ˘ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÍ¿ÌËÓ˘
·Ó·Îˆ¯‹˜ Î·È ÙÔÓ ¤ÂÈÛ ӷ ÂÈÙÂı› ÛÙË Û·ÙÚ·›· ÙÔ˘
º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Î·È 30 Ù¿Ï·ÓÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚ‹, Û˘Ó

ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ÂÚÛÈÎfi
ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÏÈÙ‡ÔÓÙ·Ó
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ¯ıÚÔ› ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È fi¯È Û·Ó Ó·
Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó Ù· ›‰È· ÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.
√ ∞ÁËۛϷԘ, ÏÔÈfiÓ, ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘
ΔÈıÚ·‡ÛÙË, ÂÈÛ¤‚·Ï ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 395 .Ã. ÛÙË
ºÚ˘Á›·, Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fi ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘, Î·È Î˘Ú›Â˘Û ÙË ¯ÒÚ·, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜
fiÏÂȘ, ¿ÏϘ Ì ÙË ‚›·, ¿ÏϘ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜.
ªÂÙ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ™ÈıÚȉ¿ÙË,
‹Á ÛÙËÓ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·, Û˘ÌÌ·¯ÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ
¶·ÊÏ·ÁfiÓˆÓ. ªÂ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ Û·ÙÚ·›·˜
ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘, ΢ÚȇÔÓÙ·˜ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÏÔ‡ÛÈ·
ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢·Û·ÏÂÈÔ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·
ÙÔ˘ fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ Û·ÙÚ¿Ë, ηıÒ˜ Î·È Ôχ
ÏÔ‡ÛÈ· Ï¿Ê˘Ú·.
ΔfiÙÂ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 394 .Ã., Ô ∞ÁËۛϷԘ, ÌÂÙ¿ ÙȘ
·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÈÂÚfi Ù˘ ∞ÛÙ˘ÚËÓ‹˜ ÕÚÙÂÌ˘, ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ∞ÈÔÏ›‰·, Î·È ÂΛ ηٷÈ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, Ì ÛÎÔfi
ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∂›¯Â ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙË ™¿ÚÙË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÁÈ·Ù› ›¯Â ÍÂÛ¿ÛÂÈ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÂΛӢ fiÏ˘.

[89]

√ ∞ÁËۛϷԘ, ÁÈ·
Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙÔÓ
¶¤ÚÛË Û·ÙÚ¿Ë
ΔÈÛ۷ʤÚÓË,
¤ÚÂ ӷ
‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi ª·›·Ó‰ÚÔ.
¶ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Eldere Dinar.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

HI_90_107_ 29-10-09 14:45 ™ÂÏ›‰· 90

[90]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μÔȈÙÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ £¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘

∏ ∫fiÚÈÓıÔ˜ ‹Ù·Ó
Ì›· ·fi ÙȘ fiÏÂȘ
Ô˘ Û˘Ó¤Ú·Í·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
™¿ÚÙ˘ ÛÙÔÓ
ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ
«∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi
¶fiÏÂÌÔ». ™ÙË
ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô
∞ÎÚÔÎfiÚÈÓıÔ˜.
SLOBHAN THOMPSON/
SHUTTERSTOCK

√ ΔÈıÚ·‡ÛÙ˘, fiÙ·Ó Û˘ÌÊÒÓËÛ ÙËÓ ÂÍ¿ÌËÓË ·Ó·Îˆ¯‹ Ì ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ƒfi‰ÈÔ ΔÈÌÔÎÚ¿ÙË
ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™¿ÚÙË, ηıÒ˜ Î·È Ú‹ÍË Ì·˙› Ù˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi 50 ·ÚÁ˘Ú¿ Ù¿Ï·ÓÙ·. √ ΔÈÌÔÎÚ¿Ù˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Ë ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È Î·Ù·ÈÂÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
Ù˘ fiÏ˘ ÂΛӢ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË
ÔÏÏÒÓ. ∏ ∫fiÚÈÓıÔ˜ Î·È Ë £‹‚· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÁˆÓÈÛÙ›
ηٿ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ˘¤Î˘„·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ΔÔ ÕÚÁÔ˜, ·Ó
Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ‰˘ÛÊÔÚÔ‡Û Ì ÙȘ ËÁÂÌÔÓÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ∏ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ËÙÙËı›
·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ·ÏÈfi Ù˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌËÓ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Ù˘ÊÏ¿ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Î·È Ó· ÂÏ›˙ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÂ
οÔÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Ù˘ ·fi ÙȘ ÂÚ›ÊË̘
ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯Â
ÂÙ‡¯ÂÈ Ó· ·ÔÛٷًÛÔ˘Ó ÔÈ ƒfi‰ÈÔÈ ·fi ÙË ™¿ÚÙË.

∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Úfiı˘ÌÔÈ ÁÈ·
ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙË
Ú‹ÍË, ·ÊÔ‡ ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ √Ô‡ÓÙÈÔ˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜ Ó·
ÂÈÙÂıÔ‡Ó Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ηÙ›¯·Ó ÌÂÓ ÔÈ ºˆÎ›˜,
ÔÈ §ÔÎÚÔ› fï˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘.
ŸÙ·Ó ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ºˆÎ›˜ ÛÙË §ÔÎÚ›‰·, ÔÈ μÔȈÙÔ›
‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙÔ˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜, ÂÓÒ ÔÈ ºˆÎ›˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Î·È ¤ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ 395 .Ã.
¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ fiÏÂÌÔ˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó μÔȈÙÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜.
√È ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹
·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· Ù·ÂÈÓÒÛÔ˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ηÈ
¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔÓ §‡Û·Ó‰ÚÔ ÛÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜.
√È £Ë‚·›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ηÈ
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ͯÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ù· ηϿ Ô˘
ÙÔ˘˜ ›¯·Ó οÓÂÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. ∞˘Ù‹ Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÙÔ˘ §‡Û·Ó‰ÚÔ˘ ¤ÛˆÛ·Ó ÙfiÙÂ
ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÚ·Ùfi ·fi ÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜

HI_90_107_ 29-10-09 14:45 ™ÂÏ›‰· 91

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[91]

∫√ƒπ¡£π∞∫√™ ¶√§∂ª√™ 395 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

ÙË ™¿ÚÙË fiÏÂȘ ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·, ¤Î·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜
Ó· ÌËÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¶·˘Û·Ó›· ÌÂ
ÙÔÓ ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ÛÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ ÂÈÙ¤ıËΠÌfiÓÔ˜
ÙÔ˘ ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ Ù˘ ∞ÏÈ¿ÚÙÔ˘. ΔÂÏÈο fi¯È ÌfiÓÔ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·ÏÏ¿ -Î·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË
™¿ÚÙË- ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÂΛÓË ÙË Ì¿¯Ë. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi
·˘Ùfi Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËΠÚÔÙÔ‡ Î·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ¶·˘Û·Ó›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ È· Ó· ÂÈÙÂı›
ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ.
√ ¶·˘Û·Ó›·˜ ¤Î·Ó ·ÏÒ˜ ·Ó·Îˆ¯‹ ÁÈ· Ó· Îˉ‡ÛÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙË μÔȈٛ·, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.
∂Λ ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿Ó·Ó‰ÚË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÙÔ˘, ηٷ‰ÈοÛÙËΠ۠ı¿Ó·ÙÔ Î·È ‰È¤Ê˘Á ÛÙËÓ ΔÂÁ¤·
Ù˘ ∞Ú牛·˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›ÔÏȘ Ì ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˘.

∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜
∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ηٿ ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ, ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘.
◊‰Ë Ë £‹‚·, Ë ∞ı‹Ó·, Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜ Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜ ¤Î·Ó·Ó Â›ÛËÌË Û˘ÌÌ·¯›· ηٿ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ηÈ
·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ

∫fiÚÈÓıÔ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ô fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ
Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È μÔȈÙÈÎfi˜, ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ ∂ÈÚ‹ÓË ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜.
™ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÚÔÛ¯ÒÚËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÈ ∂˘‚ÔÈ›˜, ÔÈ
∞ηÚÓ¿Ó˜, ÔÈ √˙fiϘ §ÔÎÚÔ›, ÔÈ ∞Ì‚Ú·ÎÈÒÙ˜, ÔÈ
§Â˘Î¿‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ Ã·ÏÎȉ›˜ Ù˘ £Ú¿Î˘.
√È £Ë‚·›ÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ÔÈ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ΛÓËÛ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ΔfiÙ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË Ô˘ ηÙ›¯·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋
ÈÛÙÔÚ›· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó
Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙË Ï·ÌÚ‹ ÙÔ˘˜ ËÁÂÌÔÓ›·, ÙËÓ
ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì Û ϛÁÔ, Ì ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ηÈ
ÙÔÓ ¶ÂÏÔ›‰·. ŸÌˆ˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ·˘ÙÔ›, ·ÏÏ¿ „˘¯‹ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘
·ÓÙÈÛ·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ‹Ù·Ó Ô πÛÌËÓ›·˜, ¤Ó·˜
ÏÔ‡ÛÈÔ˜ £Ë‚·›Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·
›¯Â Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ πÛÌËÓ›·, Ô˘ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi 14
¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó «¿ÓıÚˆÔ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈ˙‹ÌÈÔ», ‰‡Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ›
Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔÈ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ·Ô‰Ôı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·

HI_90_107_ 29-10-09 14:45 ™ÂÏ›‰· 92

[92]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ·¤ÙÚ„ ÙÔÓ
∞ÁËÛ›Ï·Ô ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ,
Ó· ηٷχÛÂÈ ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ.
ÙÔ 17Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ·fi ÙÔÓ ∫Ï¿ÚÂÓ‰Ô 29∞ ηٿ ÙÔ˘ ŸÏÈ‚ÂÚ ∫ÚfiÌÁÔ˘ÂÏ 29μ. √ πÛÌËÓ›·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ μÔȈÙÒÓ Î·È ∞ÚÁ›ˆÓ Î·Ù¤Ï˘ÛÂ
ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜
‚fiÚÂÈ· Ù˘ μÔȈٛ·˜, ¤‰ÈˆÍ ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ·ÚÌÔÛÙ¤˜ ·fi Ù· º¿ÚÛ·Ï·, ÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· Î·È ÙË ºˆÎ›‰·
Î·È ¤ÊÂÚ ÛÙË Ó¤· Û˘ÌÌ·¯›· ÔÏÏÔ‡˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ηÈ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ª·ÏÈ›˜, ∞ÈÓÈ¿Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ı·Ì¿Ó˜.
∞˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 395 .Ã. ÚÔ˜ ÙÔ
394 .Ã. ΔËÓ ¿ÓÔÈÍË ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ
ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÁÈ· Ó· ηٷχÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ΔfiÙÂ Ë ™¿ÚÙË, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ
‰È¤ÙÚ¯ ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ¤ÛÙÂÈÏ ‰È·Ù·Á‹ ÛÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Ó· ÚÔÛÙÚ¤ÍÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ Û ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘,
ʇÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞Û›·. ¶ÚÔÙÔ‡ fï˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ
ÙÔ˘ 394 .Ã., ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ∞ÚÈÛÙfi‰ËÌÔ˜ Ô‰‹ÁËÛÂ
13.500 Ôϛ٘, §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜,
600 È›˜ Î·È 700 ÙÔÍfiÙ˜ Î·È ÛÊÂÓ‰ÔÓ›Ù˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
24.000 ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÕÚÁÔ˜, ÙË μÔȈٛ·,
ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È 1.550 È¤ˆÓ, Î·È ·Ó·‰Â›¯ıËΠÙÂÏÈο ÓÈÎËÙ‹˜. ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ·ÏÏ¿ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋, ÒÛÙ ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ οÙÈ ÁÂÓÓ·›Ô Î·È ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.
∏ Ì¿¯Ë ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂΛÓÔ
Ô˘ Ô ∞ÁËۛϷԘ ‹Ú ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi
ÙËÓ ∞Û›·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘. ∞Ó·ÁοÛÙËΠˆÛÙfiÛÔ Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ Î·È
Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· ÙËÓ
Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ.

∞Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘
·fi ÙËÓ ∞Û›· ∏ Ì¿¯Ë Ù˘ ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜
∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·˘Ù‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ıÏÈ‚ÂÚ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ıÏÈ‚ÂÚ‹, ÒÛÙ ·ÎfiÌ·
Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË 20 ·ÈÒÓˆÓ, ›ӷÈ
·‰‡Ó·ÙÔÓ, ·Ú¯Èο ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÚÈÛÙÔ‡ÌÂ

ÙËÓ ÔÚÁ‹ Ô˘ ¤ÓȈÛÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ›‰Â Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘¤˜ ÙÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ ·fi ÙȘ ÂÌʇÏȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜
ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ô‰›‰Ô˘Ì ÙËÓ
¢ı‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ·ÈÙ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜
ËÁÂÌÔÓ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ Ù˘
·ıËÓ·˚΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· ÙÔ˘
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÙÔ‡ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ, Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‹ıÂÏ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘. ∂›Ó·È fï˜ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ηıÂÌ›·˜ fiÏ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿,
·Ó·ÙÚÂfiÙ·Ó Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜.
∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÂÂȉ‹ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó
·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÓˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›·
οı fiÏ˘ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ
ÈÛÔÔÏÈÙ›·. ™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٷÎÚÈÙ¤ÔÈ Ô‡ÙÂ
fiÛÔÈ Âȉ›ˆÎ·Ó ÙËÓ ¤ÓˆÛË, fiˆ˜ Ë ∞ı‹Ó·, Ë ™¿ÚÙË
Î·È Ë £‹‚·, Ô‡Ù fiÛÔÈ ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·,
fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó fiϘ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, Ë Ì›· ÌÂÙ¿
ÙËÓ ¿ÏÏË. ŸÏÔÈ ˆÛÙfiÛÔ Â›¯·Ó ¿‰ÈÎÔ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ì·ı·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ·Á·ı¿.
√ ∞ÁËۛϷԘ, fiÙ·Ó ¤Ï·‚ ÙË ‰È·Ù·Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¤Ì·ı ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘
ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó ›Ûˆ ·fi ·˘Ù‹, ¤ÎÚÈÓ ··Ú·›ÙËÙÔ, ·Ó ηÈ
ÙÔÓ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ, Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ηıËÛ‡¯·ÛÂ
ÙȘ fiÏÂȘ ÛÙËÓ ∞Û›· Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÌfiÏȘ Ù·ÎÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÈ·
ÌÔ›Ú· 4.000 ·Ó‰ÚÒÓ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Ú ÙÔ˘˜ Ôϛ٘
·fi ÙËÓ ∞Û›·, ÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰·ÌÒ‰ÂȘ, ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÂÈÔ˘˜, ÙÔ˘˜
ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ È›˜, Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ
Ô •¤Ú͢ fiÙ·Ó, ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ÂÚ›Ô˘, ›¯Â ÂÈÙÂı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜
‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·.

HI_90_107_ 29-10-09 17:39 ™ÂÏ›‰· 93

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[93]

∏ ª∞Ã∏ Δ∏™ ∫√ƒø¡∂π∞™ 394 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

HI_90_107_ 29-10-09 14:46 ™ÂÏ›‰· 94

[94]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∞ÁËۛϷԘ,
ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜
·fi ÙËÓ ∞Û›·,
‚ڋΠÙÔ˘˜
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó·
¤¯Ô˘Ó ηٷϿ‚ÂÈ Ù·
˘„ÒÌ·Ù· Á‡Úˆ
·fi ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ·.
√ ∞fiÏψӷ˜ ηÈ
ÔÈ ªÔ‡Û˜ ÛÙÔ
fiÚÔ˜ ∂ÏÈÎÒÓ·˜,
›Ó·Î·˜ ÙÔ˘
Claude Lorrain,
ÙÔ˘ 1680.
BURSTEIN
COLLECTION/CORBIS/
APEIRON

∞ÊÔ‡ ‰È¤Ï˘Û Ì ¢ÎÔÏ›· ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, Ô˘ ı¤ÏËÛ·Ó ÂΛ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ¤Ú·Û ·fi
ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ‹Ú ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ √Ú¯ÔÌÂÓ›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜
¤¯ıÚ·˜ Ì ÙË £‹‚· ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÈÛÙÔ› ÛÙË ™¿ÚÙË,
Î·È ÏËÛ›·Û ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·.
√È ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÏËÛ›·˙Â, ·ÊÔ‡
¿ÊËÛ·Ó ›Ûˆ ÌÈ· Â·Ú΋ ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ›¯·Ó ʇÁÂÈ
ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÚ·Ùfi
Î·È Â›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ Ù· ˘„ÒÌ·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ·. ∞fi ÂΛ, ÂÓÒ Ô ∞ÁËۛϷԘ ¤Î·Ó Â›ıÂÛË ·fi
ÙÔÓ ∫ËÊÈÛfi, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ
¿ÏÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÂÊfiÚÌËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ· ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜. ∂Λ, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 394 .Ã., Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜,
Ô˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÓÒÛÙ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ «‰ÂÓ Â›¯Â Á›ÓÂÈ Í·Ó¿
Ù¤ÙÔÈ· Ì¿¯Ë ‰һ. √ ∞ÁËۛϷԘ Î·È ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ
›¯·Ó ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á·, ÔÈ √Ú¯Ô̤ÓÈÔÈ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹,

ÂÓÒ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ∫‡ÚÂÈÔÈ Î·È ÔÈ ∞ÛÈ¿Ù˜ Ôϛ٘.
∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ √Ú¯ÔÌÂÓ›Ô˘˜, ÛÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, ‹Ù·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ.
√È ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÔ› ÏËÛ›·Û·Ó Û ·fiÏ˘ÙË ÛȈ‹, fiÙ·Ó
fï˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÛÙ·‰›Ô˘ (180 ̤ÙÚˆÓ) Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜
‰˘Ó·Ù‹ ÎÚ·˘Á‹ fiÚÌËÛ·Ó ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó
ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÔÈ ∫‡ÚÂÈÔÈ, Ô˘ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ·fi
ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.
√È ∞ÚÁ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ·, ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ
Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·Ù·¯ı› ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
fiÛÔÈ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Ó· ÙÔÓ ÛÙÂÊ·ÓÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÓÈÎËÙ‹, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ Ë Â›‰ËÛË fiÙÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ
‰È¤Û·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ √Ú¯ÔÌÂÓ›ˆÓ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ΔfiÙÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜,
·Ó·Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙË Ê¿Ï·ÁÁ·, ÎÈÓ‹ıËÎÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘˜, ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ· ηÈ

HI_90_107_ 29-10-09 14:46 ™ÂÏ›‰· 95

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È, fiÚÌËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ∂Λ
¤ÁÈÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Û‡ÚÚ·ÍË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ. «∫·È Ì ÙȘ ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È, ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·Ó, Ì¿¯ÔÓÙ·Ó,
ÛÎfiÙˆÓ·Ó Î·È ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·Ó. ¢ÂÓ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Î·Ì›·
ÎÚ·˘Á‹ ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛȈ‹ ˘‹Ú¯Â, ·Ú¿ ÌfiÓÔ
ÂΛÓË Ë ‚Ô˘‹ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙË
Ì¿¯Ë». √ ›‰ÈÔ˜ Ô ∞ÁËۛϷԘ, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÌÔ˜
ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÎÔ˘ÙÛfi˜, ‰È¤ıÂÙ ÂΛÓË ÙËÓ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙË ËıÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ οı ۈ̷ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∞ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÂÓÓ·›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜,
ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· fiÏ· ηÈ
ÛÒıËΠÌfiÓÔ ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·˘Ù·¿ÚÓËÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó
‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÔÈ 50 Â›ÏÂÎÙÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ÙÔÓ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË
ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ·Ó Î·È ˘¤ÛÙËÛ·Ó ‚·ÚȤ˜ ·ÒÏÂȘ,
Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ∂ÏÈÎÒÓ·, ÂÓÒ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó
΢ڛ·Ú¯ÔÈ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ Ù˘ Ì¿¯Ë˜.
ΔÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ¤‰ÂÛ·Ó ÙȘ ÏËÁ¤˜, ÙÔÓ ‹Ú·Ó
ÛÙÔ˘˜ ÒÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
ÛÙË Ê¿Ï·ÁÁ· ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÓÙÔϤ˜ ηıÒ˜ ÏËÛ›·˙ ӷ Ó˘¯ÙÒÛÂÈ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË ¤ÊÙ·Û·Ó
οÔÈÔÈ È›˜ Î·È Â›·Ó fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 80 ¤ÓÔÏÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Â›¯·Ó

ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ πÙˆÓ›·˜ ∞ıËÓ¿˜. √È È›˜,
·ÊÔ‡ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÚÒÙËÛ·Ó ÙÈ ÚfiÛÙ·˙ Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·˘ÙÔ‡˜. ∂ΛÓÔ˜, ·Ó Î·È ˘¤ÊÂÚ ·fi Ù· ÔÏÏ¿ ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ
¤¯·Û ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·, ·ÏÏ¿ ›Â
ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· Û‚·ÛÙÔ‡Ó Ù· ı›· Î·È Ó· ÙÔ˘˜
·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó fiÔÙ ‹ıÂÏ·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ù·Í ӷ ÙÔÓ ÂÚÈʤÚÔ˘Ó Û fiÏÔ ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηÈ
¤‰ˆÛ ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÓÔ Î·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜
ÊÚÔ˘Ú¤˜. ΔÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚfi.
√ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ §fiÁÔ˜
ÂȘ ∞ÁËۛϷÔÓ (Ë ÁÓËÛÈfiÙËÙ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ›ٷÈ) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: « ŸÙ·Ó ¤ÏËÍÂ Ë Ì¿¯Ë, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ
ηÓ›˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÙË ÁË Ó· ¤¯ÂÈ
ÎÔÎÎÈÓ›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·›Ì·, ÓÂÎÚÔ‡˜ Ó· ΛÙÔÓÙ·È ‰›Ï· ÛÂ
Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜, ·Û›‰Â˜ ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜, ‰fiÚ·Ù· Û·Ṳ̂ӷ, Û·ıÈ¿ ¯ˆÚ›˜ Ù· ıËοÚÈ· ÙÔ˘˜, ¿ÏÏ· οو,
¿ÏÏ· ̤۷ Û ÛÒÌ·Ù·, ¿ÏÏ· ·ÎfiÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜».
∫·È ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤·Ì· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜,
·Ó Î·È ‚·ÚÈ¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜, ÊÚfiÓÙÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË,
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡,
¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÁÏ·Ê˘Ú‹ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ì›·
·fi ÙȘ ϤÔÓ ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ Ù¤ÏÂÈÔÈ
ÂΛÓÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ› Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ù˘
·Ú¯·›·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜. √ ∞ÁËۛϷԘ fï˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘

[95]

∂Ú›È· Ù˘
·Ú¯·›·˜ ∫Ó›‰Ô˘,
¤Íˆ ·fi Ù·
·Ú¿ÏÈ· Ù˘
ÔÔ›·˜ ¤ÁÈÓ Ë
ÔÌÒÓ˘ÌË Ó·˘Ì·¯›·.
GALLIMAUFRY/
SHUTTERSTOCK

HI_90_107_ 29-10-09 14:46 ™ÂÏ›‰· 96

[96]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ Ó›ÎË ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ· ÛÙËÓ ∫Ó›‰Ô Û‹Ì·ÓÂ
ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜
ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘.
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂˆÊÂÏËı› ·fi
ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô °‡ÏÈ «Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, Ó· ÛÙ‹ÛÂÈ
ÙÚfi·ÈÔ, Ó· ÛÙÂÊ·ÓˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÔÈ ıÂÔ› Î·È Ó· ˯‹ÛÔ˘Ó
fiÏÔÈ ÔÈ ·˘ÏÔ›». ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi, Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ˘˜
£Ë‚·›Ô˘˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ó· ı¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜
ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹Á ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, fiÔ˘
Á›ÓÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ٷ ¶‡ıÈ·. ∂Λ ·ÊȤڈÛ ÛÙÔÓ ∞fiÏψӷ ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ÙˆÓ Ï·Ê‡ÚˆÓ Ô˘ ·ÔÎfiÌÈÛÂ
ηٿ ÙË ‰ÈÂÙ‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞Û›·, ‰ËÏ·‰‹ 100
Ù¿Ï·ÓÙ·, Î·È ÌÂÙ¿, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, Â¤ÛÙÚ„ Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜, ̤ۈ ÙÔ˘
∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiÔ˘ ÙÔÓ
˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ϷÌÚfiÙËÙ·, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜.
¢‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿¯Â˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ·
̤۷ ÙÔ˘ 394 .Ã. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë Ì›· ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ
Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ
§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, Û η̛· fï˜ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi
ÛÎÔfi ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜. ¡›ÎËÛ·Ó ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó
·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË
‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ.
¡›ÎËÛ·Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÂΛ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó
ÛÙË μÔȈٛ· Î·È ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó·ÁοÛÙËηÓ
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË
™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ
¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·ÎfiÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ
Ì¿¯Â˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛÂ
Ó·˘Ì·¯›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜, ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÏ‹Úˆ˜ Ô Û·ÚÙÈ·ÙÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜.

∏ Ó·˘Ì·¯›· ÛÙËÓ ∫Ó›‰Ô ∫·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜
ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘
∂›‰·Ì ÙȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ
Ô ∫fiÓˆÓ·˜ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙËÓ ·ÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ƒÔ‰›ˆÓ ·fi ÙË Û·ÚÙÈ·-

ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·, Ô˘ ˘ÔÎÈÓ‹ıËΠ·fi ÂΛÓÔÓ, ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 395 .Ã. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∫fiÓˆÓ·˜
Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÔÏϤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓÙÈ˙ËÏ›·˜,
Ù˘ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û·ÙÚ·ÒÓ
Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∏
Û‡ÌÚ·ÍË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ∞Û›·, ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ÔÏÏÒÓ Ó¤ˆÓ ÙÚÈ‹ÚˆÓ, Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ
·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ ÈÛ¯˘Úfi
ÛÙfiÏÔ ·fi 120 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏÔ›· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ ӷ‡·Ú¯Ô ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ.
ΔÂÏÈο, fï˜, Ô ∫fiÓˆÓ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ¤Ù˘¯Â Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘ÓıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ. ŒÙÛÈ, Ô ∫fiÓˆÓ·˜
¤Ê˘Á ÁÈ· ÙËÓ ∫Ó›‰Ô Ì 90 ÙÚÈ‹ÚÂȘ, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ
¶Â›Û·Ó‰ÚÔ. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Ó¤Ô,
ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ «ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È Ì „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜,
·ÏÏ¿ Ôχ ¿ÂÈÚÔ ÛÙÔ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ú¤ÂÈ». ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÔÔ›·
‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË Î·È ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ì¿¯Ë ÙÔÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ
Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ∞Û›·. √ ¶Â›Û·Ó‰ÚÔ˜, ÏÔÈfiÓ,
ÔϤÌËÛ ÁÂÓÓ·›·, ·ÏÏ¿ ËÙÙ‹ıËΠηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ
ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· οÓÂÈ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙËÓ ‹ÙÙ·
‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ËÚˆÈο, fiˆ˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Û ¤Ó·
™·ÚÙÈ¿ÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ¤Ó· ™·ÚÙÈ¿ÙË ·Ú¯ËÁfi.
∏ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË ·˘Ù‹ Ó›ÎË ÛÙËÓ ∫Ó›‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ì ‰ÂÈ ÚÈÓ ·fi 11
¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰È·ÛÒ˙ÂÙ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ·fi
ÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ¶ÔÙ·ÌÔ‡˜, ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ Ï‹ÚË Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. √ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ Î·È Ô ∫fiÓˆÓ·˜ ¤ÏÂ˘Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÓËÛ› ÛÂ
ÓËÛ› Î·È ÛÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ fiÏÂȘ ÁÈ· Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Î·È Ó· ηٷχÛÔ˘Ó
ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Ì›-

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:24 ™ÂÏ›‰· 97

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÛÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ™¿ÚÙË, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ôχ
‡ÎÔÏÔ, ηıÒ˜, fiÙ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ Â›ÌÔÓË ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ·, Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ ›ÛÙËΠӷ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ fiψÓ
·˘ÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Û η̛· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô‡ÙÂ
ͤÓÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô‡Ù ͤÓÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹. ŒÙÛÈ, fiϘ ÔÈ fiÏÂȘ
Í¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙËÓ Õ‚˘‰Ô, ÙËÓ ÔÔ›· ηٿÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Ì·˜ ¢ÂÚ΢ÏÏ›‰·˜, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· Â›Ó·È ÙfiÙ ·ÚÌÔÛÙ‹˜ Ù˘, Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·Ù¤Ê˘Á·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜
Ô˘ ›¯·Ó ÂΉȈ¯ı› ·fi ÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ
Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ.

∫fiÓˆÓ·˜ - ∞ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË
ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜
ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË Ô º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ Î·È Ô ∫fiÓˆÓ·˜
ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÌÂ
ÈÛ¯˘Úfi ÛÙfiÏÔ, η٤Ϸ‚·Ó ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ∫‡ıËÚ·, ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÏÂ˘Û·Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ™·ÚˆÓÈÎÔ‡

ÛÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ∂Λ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜, μÔȈÙÔ‡˜, ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜,
Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÂÓÒ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÙË ™È΢ÒÓ·. 줂·È·, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ¶¤ÚÛË Û·ÙÚ¿Ë Î·È ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ‹Ù·Ó ıÏÈ‚ÂÚfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ
ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·, Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ
∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙ· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ∫ÈÌÒÓÂÈÔ ∂ÈÚ‹ÓË.
ΔÔ ·Ù˘¯¤˜ ·‰È¤ÍÔ‰Ô fï˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ
Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ı· ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ
Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù·ÂÈÓÒÛÂȘ Î·È Û˘ÌÊÔÚ¤˜.
√ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜ ›¯Â ÊÈÏÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı·
ÙÔ˘˜ ·Ú›¯Â οı ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ Û‚·ÛÙfi
¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·
ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ΔfiÙ fï˜ Ô ∫fiÓˆÓ·˜

[97]

√È Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡
∂˘Ú˘Ì¤‰ÔÓÙ·.
∏ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ
·fi ·˘ÙfiÓ ˘‹ÚÍÂ
ÙfiÔ˜ fiÔ˘
ÛËÌÂÈÒıËηÓ
ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ӛΘ ÙÔ˘
·Ú¯·›Ô˘
ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.
ADAM WOOLFITT/
CORBIS/APEIRON

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:24 ™ÂÏ›‰· 98

[98]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ Û˘Á¯ÚˆÙÈÛÌfi˜
Ì ·˘ÏËÙÚ›‰Â˜ ηÈ
ÂÙ·›Ú˜
ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
ËıÈÎfi˜ ÍÂÂÛÌfi˜
ÛÙËÓ ·Ú¯·›·
∞ı‹Ó·.
™ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹Ú·,
·ÂÈÎfiÓÈÛË
ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜
Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘.
ARALDO DE LUCA/
CORBIS/APEIRON

ÙÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ, ·Ó ‹ıÂÏ ӷ ηٷʤÚÂÈ Î·›ÚÈÔ
Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ¤ÚÂ ӷ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ
ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∂ΛÓÔ˜, Ô˘ ÌÈÛÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ηıÂÙ› ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ›¯Â ¿ıÂÈ ·fi ÙÔÓ
∞ÁËۛϷÔ, Û˘ÌÊÒÓËÛ Úfiı˘Ì· Û ·˘Ùfi Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛÂ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜
ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi
ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ
ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ 393
.Ã. η٤Ï¢Û Ô
∫fiÓˆÓ·˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Â˘Ù‡¯ËÛÂ
Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹,
ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· Î·È ÙÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È Ó· ‰ÂÈ Ó·
·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Ôχ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· Ù›¯Ë ÂΛӷ
Ô˘ Ì ÙfiÛÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi
ÙÚfiÔ Â›¯·Ó ÁÎÚÂÌÈÛÙ›
ÙÔ 404 .Ã. ·fi ÙÔ˘˜
·Ì›ÏÈÎÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘
fiÏ˘. ΔÔ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ
‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ μÔȈÙÔ› ηÈ
ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Á›ÙÔÓ˜, Ô˘ ÌÂ
¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙfiÙ ÛÙÔ ÁÎÚ¤ÌÈÛÌ· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ, Ì ÙËÓ ›‰È·
¯·Ú¿ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÂΛӈÓ
ÙÂȯÒÓ. Δ¤ÙÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Ï‹Ú˘
ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ Û ϛÁ· ¯ÚfiÓÈ·.
ΔfiÙ ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ‰‡Ô Ì·ÎÚÈ¿ ÛΤÏË Ô˘ Û˘Ó¤‰Â·Ó ·¢ı›·˜
ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, fi¯È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ, ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ º·ÏËÚÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜,
Ô ∫fiÓˆÓ·˜ ÏÔÁÈο ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ηÈ
‡ÏÔÁ· ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· Ì ϷÌÚ‹
ı˘Û›· Î·È ÁÈÔÚÙ‹. ∞ÊȤڈÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ·Ó¿ÌÓËÛË
Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ ӛ΢ ÛÙËÓ ∫Ó›‰Ô, ¯Ú˘Ûfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ
ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È ·Ó¤ÁÂÈÚ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Ó·fi Ù˘

∫Óȉ›·˜ ∞ÊÚÔ‰›Ù˘, ÂÓÒ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ fi¯È
ÌfiÓÔ ·Ó¤ÁÚ·„ Û ÛÙ‹ÏË „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ‰È·ÈÒÓÈ˙ ٷ
ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ·, ·ÏÏ¿ ¤ÛÙËÛÂ Î·È ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘.
ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ·˘Ù¿, Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó·
Í·Ó··›ÚÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù˘ fi„Ë. ΔÔ 403 .Ã., Ì ÙÔÓ
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ·Ó¤ÎÙËÛ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ù˘
ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ÂÓÒ Ì ÙÔÓ
∫fiÓˆÓ· ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ ٷ ª·ÎÚ¿
Δ›¯Ë. ∞ÏÏ¿ Ë ‰‡Ó·ÌË
ÌÈ·˜ ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ
ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô
ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ‹
ÛÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛË. ªÈ·
ÔÏÈÙ›· ·ÎÌ¿˙ÂÈ ¯¿ÚË
ÛÙÔ ËıÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ ÙˆÓ
ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ Î·È ÙÔ
ËıÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ fiÙ·Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì¿
Ù˘ ÂÍ·¯ÚÂÈÒıËΠ·fi Ù·
̤۷ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘
·ÈÒÓ· Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÂ
Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·, ÏfiÁˆ
Ù˘ ·fiÏ·˘Û˘ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ
‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
·Á·ıÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ
Û˘Ó¯ÒÓ Â·Ó·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È
ÔϤ̈Ó. √ÏÔÊ¿ÓÂÚË ·fi‰ÂÈÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ‰‡Ô Ì¿¯Â˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ· ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ
¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÈηÓfiÙËÙ·
Î·È Î·ÚÙÂÚ›·, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÛÙȘ ‰‡Ô ÂΛӘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ‰È·ÛÒıËΠ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Ôϛ٘. ™˘ÓÂÒ˜, Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È Ù·
Ù›¯Ë Ù˘, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ϤÔÓ ÙÔ ËıÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ Â›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÙ ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘,
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ËıÈ΋ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›·. ∂‰Ò ›Ûˆ˜ ·Ó·ÚˆÙËı› Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ ÁÈ·Ù› ÓÂfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ËıÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Î·È Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ·˘Ù¤˜ Ô˘
¤·ıÂ Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì-

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:24 ™ÂÏ›‰· 99

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

„Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ˜ ·fi ÚÈÓ, ÂÓÒ Ë ∞ı‹Ó· ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹ ηÈ
ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ· ‰ÂÓ ·Ó·‚›ˆÛ ÔÙ¤. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi
‰ÂÓ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ
ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ fiÏÂȘ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜ Ô˘ ˘‹Ú¯Â Û ·˘Ù¤˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›Â˜ ÔÏÈÙ›˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÂχıÂÚÔ˘˜ Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘˜.
√È ÂχıÂÚÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÓÂÚÁfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ, Ô˘ ‹Ù·Ó
ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ·fi οı ÔÏÈÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·,
ηÙ›¯·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙˆÓ
ÂıÓÒÓ. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ·ÓÙÔ‡
Î·È ¿ÓÙÔÙÂ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˘ ·fiÏ·˘Û˘ ÙˆÓ
·Á·ıÒÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ
Ù¿ÛË Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Ù· ËıÈο ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ͯÒÚÈÛ·Ó. ∫·È οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ Ë ÔÏÈÙ›· ¤ÊÙÂÈ Û ·Ú·ÎÌ‹. ™ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ
fï˜ ÎfiÛÌÔ Ë ·Ú·ÎÌ‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚ˜,
·Ó·ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ËıÈ΋ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ
Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ
ÔÏÈÙ›·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË °·ÏÏ›· ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ™ÙÔÓ ·Ú¯·›Ô fï˜ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â
·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ÔÈ ‰Ô‡ÏÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, ¿Ì· ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ¤¯·Ó·Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô, Ë ÔÏÈÙ›· ·Ú‹ÎÌ·˙ ÔÚÈÛÙÈÎ¿Ø Î·È ·˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏ·, ηıÒ˜ ÔÈ fiÏÂȘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó
ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó Ï›ÁÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ fiÏÂÌÔÈ
‹Ù·Ó Û˘Ó¯›˜ Î·È ÔÈ Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ôϛ٘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
fiÏÔ Î·È ÈÔ Ï›ÁÔÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÔϤ̈Ó. ª‹ˆ˜
Ë ™¿ÚÙË, Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ›¯Â
8.000 Ôϛ٘, ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. Ó· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ 1.000 Î·È ÛÙÔÓ 3Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ó· ¤¯ÂÈ
ÌfiÓÔ 700, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÌfiÓÔ ÔÈ 100 ‹Ù·Ó ȉÈÔÎً٘ Á˘; ¶Ò˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ fiÏË ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi 100 ‹ 700 Ôϛ٘; ∞Ó Ô ·ÚÈıÌfi˜
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰ÂÓ ÌÂÈÒıËΠÔÙ¤ ÙfiÛÔ Ôχ, ·˘Ùfi

[99]

ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ fiÏË Ó·
ÌÂÙ·‚› οÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ›ÎÔ˘
ÛÙËÓ ÈÛÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ·fi ÙËÓ ÈÛÔÙ¤ÏÂÈ· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
·Ó·ÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ͤÓÔ˘˜, ·fi ÌÈÁ¿‰Â˜, Ô˘ ‹Ù·Ó
ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ∞ıËÓ·›ÔÈ.
∞ÏÏ¿, ·Ó Ë fiÏË ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ ¿ÏÈ ÛÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‰fiÍ·˜ Î·È ‰‡Ó·Ì˘, Ë ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
Ì¿ÏÈÛÙ· Ì fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘
Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂͤÏÈÍË, ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ηٷÏ‹ÍÂÈ
ÙË ™¿ÚÙË. ∏ Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ›¯Â Î·Ù·Ï˘ı› Ì ÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÛÙËÓ ∫Ó›‰Ô. √ ∫fiÓˆÓ·˜
Û˘ÌÌ·¯ÒÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÛÙfiÏÔ, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ¤‰ÈˆÍ ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜
·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. 줂·È· ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ·Ó·‰Â›¯ıËηÓ
ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·.
√È ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ӛΘ fï˜ ‰ÂÓ ·¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜
˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹ÙÙ· Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ¿.

πÊÈÎÚ¿Ù˘
∂›‰·Ì fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È
ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙË ™È΢ÒÓ·. ∂Λ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ÙÔ˘ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ πÊÈÎÚ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, ·Ó Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ
‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÂΛӷ
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ Â›ÏÂÎÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ fiÏ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ·fi Ó·ڋ ËÏÈΛ· ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· Î·È Û ÒÚÈÌË ËÏÈΛ· ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË
ÚÔı˘Ì›· Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. øÛÙfiÛÔ,
ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Ô˘ ›¯Â Â¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋
˙ˆ‹, ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ú·ÌÂÏÂ›Ù·È Ë ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. √È Ó¤ÔÈ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ Ì ·˘ÏËÙÚ›‰Â˜ Î·È ÂÙ·›Ú˜, ÔÈ Ï›ÁÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ífi‰Â˘·Ó ÙÔ

√ ∞ıËÓ·›Ô˜ πÊÈÎÚ¿Ù˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ۠¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ·Ó Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
‰ÂÓ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘.

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:24 ™ÂÏ›‰· 100

[100]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ì ˙¿ÚÈ· (·‚Ô˘˜) Î·È ¿ÏϘ ·ÛˆÙ›Â˜,
Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ‰‹ÌÔ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ
Ù· ÎÔÈÓ¿ Á‡̷ٷ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ ·fi ÙȘ
ı˘Û›Â˜ ·Ú¿ Ì ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ∫·È ÂÂȉ‹ ÏfiÁˆ ·˘ÙÒÓ fiÏÔÈ ÔÈ
Ôϛ٘ ›Ù ·¤Ê¢Á·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·, ›ÙÂ,
·Ó ÙËÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó, ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿
ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, Ù˘ ÂÈı·Ú¯›·˜, Ù˘ ·Ó‰Ú›·˜, Ù˘ ¿ÌÈÏÏ·˜, Ë fiÏË ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Û˘ÓÙËÚ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÏÏÔ‡˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜.
√È ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ‹‰Ë
ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂͤÏÈÍË, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ πÊÈÎÚ¿Ù˘ ÙÔ‡˜ Â¤‚·Ï ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈı·Ú¯›· ηÈ
ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi, ÙËÓ ¤Ó‰˘ÛË Î·È ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂›¯·Ì ‹‰Ë ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ
ÛÙÔ˘˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜. ∏ ¤ÏÙË ‹Ù·Ó ·Û›‰· ÌÈÎÚ‹ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÂÚ·Ó ·Ú¯Èο ÔÈ £Ú¿Î˜ Î·È ÙËÓ ‹Ú·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ fiÏÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÏÙ·ÛÙ¤˜. √È
ÂÏÙ·ÛÙ¤˜, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÈÔ Î·Ï¿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ „ÈÏÔ‡˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ê·Ó› ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÛÙÔÓ
fiÏÂÌÔ, ÁÈ·Ù› Ë ¤ÏÙË ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙË ‚·ÚÈ¿ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Û›‰·. ∞ÏÏ¿, ·Ó Ë ¤ÏÙË
‹Ù·Ó ˘¤Ú ÙÔ ‰¤ÔÓ ÂÏ·ÊÚÈ¿, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·Û›‰· ‹Ù·Ó
ÙfiÛÔ ÔÁÎ҉˘, ÒÛÙÂ Ë Ê¿Ï·ÁÁ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË
Ì ·˘Ù‹ ·Ó·ÁηÛÙÈο ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ‰˘ÛΛÓËÙË. ŸÙ·Ó ·Ú·Ù‹ÚËÛ ·˘Ùfi Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÔÏ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË ıÚ·ÎÈ΋
¤ÏÙË, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù¿ Ù˘ ÌÂ
¿ÏÏ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi ¤Î·Ó ̷ÎÚ‡ÙÂÚ· ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ Ù· ÂÏ·ÊÚÈ¿ ‰fiÚ·Ù· Î·È Ù· ÎÔÓÙ¿ Í›ÊË Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÂÊˇÚ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó·
Ï˘ıÔ‡Ó, ‹Ù·Ó ÎÔ‡ÊÈ· Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÂΛÓÔÓ
ÈÊÈÎÚ·Ù›‰Â˜ ˘Ô‰¤ÛÂȘ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤Î·Ó ÙÔ˘˜
ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÛÙË
Ì¿¯Ë ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·, Ì ٷ Ó¤· ·ÎfiÓÙÈ· Î·È Í›ÊË. ∂ÈϤÔÓ, ÂÂȉ‹ ·Ó¤Î·ıÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ΛÓËÙÔÈ Î·È
‹‰Ë ÂÓ›Û¯˘Û ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì ٷ ˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÓfiËÛÂ, ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó Ôχ ÈÔ ÈηÓÔ›
·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂȉÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ.
°È·Ù›, ·Ó ÔÈ Ôϛ٘ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ
Ô̷Ϥ˜ ‰ȿ‰Â˜ ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ ÂÎ ·Ú·Ù¤Íˆ˜, ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ πÊÈÎÚ¿ÙË ˘ÂÚ›Û¯˘·Ó οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ηٿ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡ ‹
Ó· ÙÔÓ Î˘ÎÏÒÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Û ·ÓÒÌ·ÏÔ ¤‰·ÊÔ˜.
ŒÙÛÈ, Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜

Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™È΢ÒÓ·
Î·È ÛËÌ›ˆÛ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÔÏϤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙËÓ ∞Ú牛·. ¢ÂÓ Â›¯Â fï˜ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÔÚfiÈ‰Â˘·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙÔ˘˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜
«fiˆ˜ Ù· ·È‰¿ÎÈ· Ù· Ù¤Ú·Ù·». ™‡ÓÙÔÌ·, fï˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· ÙÔ˘˜.

∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ›Ú·˜
ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ
ΔËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Â›¯Â
·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘
ÙÔ §¤¯·ÈÔ, ÙÔÓ ∫ÚÔÌÌ˘ÒÓ· Î·È ÙÔÓ ™È‰Ô‡ÓÙ·, Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‹ ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 392 .Ã. Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ¶Â›Ú·ÈÔ Î·È ÙËÓ √ÈÓfiË. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi
fi¯È ÌfiÓÔ ·ÔÎfiÌÈÛ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÏÔ‡ÛÈ· Ï¿Ê˘Ú· Î·È ‹Ú ÔÏÏÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÈϤÔÓ
›¯Â ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ ηÈ
‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ Ì ÙË μÔȈٛ·. ΔfiÛÔ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ·˘Ùfi ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, ÒÛÙ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó fiÏÔÈ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, Ú¤Û‚ÂȘ Û ·˘ÙfiÓ
ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË. ∂ΛÓÔ˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì›ÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘˜ Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ Î·È, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ, ÚÔÛÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‚ÏÂÂ, ·Ó Î·È Â›¯·Ó ‹‰Ë ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ôχ
ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘. ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ·Ï·˙ÔÓ›· Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi
ÙËÓ Ù·›ӈÛË ÙˆÓ ÓÈÎËÌ¤ÓˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ηıfiÙ·Ó Ô ∞ÁËۛϷԘ Û ¤Ó· ΢ÎÏÈÎfi ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙË Ì·ÎÚÈ¿
ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ -ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ì ·ÔÚ›· Ó· ÂÚÓÔ‡Ó Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ Ôϛ٘- Î·È ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÂΛ, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¤ÊÙ·Û ¤Ó·˜ È¤·˜ ÌÂ
ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·˚‰ÚˆÌ¤ÓÔ. ∞Ó Î·È ÔÏÏÔ›
ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó ÁÈ· ÔÈÔÓ ¤ÊÂÚÓ ›‰ËÛË, ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛÂ
Û ηӤӷÓ, ·ÏÏ¿ ‹Á ÛÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, η٤‚ËΠ·fi
ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿, ÙÔ˘ Ì›ÏËÛÂ Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÌfiÏȘ ¿ÎÔ˘Û ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘,
·Ó·‹‰ËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ¿ ÙÔ˘, ‹Ú ÙÔ
‰fiÚ˘ ÙÔ˘ Î·È ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ Î‹Ú˘Î· Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÂÓÙËÎÔÓÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÍÂÓ·ÁÔ‡˜
(·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ). ªfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó, ÙÔ˘˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Û fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌ· ÁÂ˘Ì·Ù›ÛÂÈ, Ó· Ê¿ÓÂ
ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Î·ÙfiÈ ÙÔ˘.

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:50 ™ÂÏ›‰· 101

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[101]

ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÈÎÒÓ
¶ÔϤ̈Ó, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٿϷ‚·Ó
fiÙÈ Ù· ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ӷ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚¿ÏÏÔ˘Ó
·fi ·fiÛÙ·ÛË (ÙÔÍfiÙ˜,
·ÎÔÓÙÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÊÂÓ‰ÔÓÈÛÙ¤˜)
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜.
∞Ú¯Èο ÔÈ ·ÎÔÓÙÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó £Ú¿Î˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ì ÙȘ
·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›Â˜ ηÈ
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ·fi ÙË
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Û›‰·, ÙËÓ
¤ÏÙË. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÂÏÙ·ÛÙ‹˜
ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ηÙËÁÔÚ›· Â˙ÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ.
∏ ¤ÏÙË Û˘¯Ó¿ ›¯Â Û¯‹Ì·
ÌËÓÔÂȉ¤˜, ·ÏÏ¿ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
Â›Ó·È Î·È Î˘ÎÏÈ΋ ‹ ˆÔÂȉ‹˜. ◊Ù·Ó
ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ·fi ÏÂÁ̤ӷ
ηϿÌÈ· Î·È Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ‰¤ÚÌ·
ÚÔ‚¿ÙÔ˘ ‹ ηÙÛÈÎÈÔ‡. √È
ÂÏÙ·ÛÙ¤˜, ¯¿ÚË ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘
¤ÏÙ˘ Î·È ÛÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›· ÙÔ˘˜
ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‚·ÚÈ¿˜
ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋˜ ÂÍ¿ÚÙ˘Û˘,
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ·
ÂÈı¤ÛÂȘ ‚·ÚÈ¿ ÂÍÔÏÈṲ̂ӈÓ
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ̿¯Ë ÛÒÌ·
ÌÂ ÛÒÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ·
ÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Â¯ıÚÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ
ÙÔÍfiÙ˜. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·
‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÈÔ
«ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›» ÛÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜
Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘, ÛÂ
Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. Δ· fiÏ·
ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ ÌÈ· ·ÚÌ·ıÈ¿
·ÎfiÓÙÈ·. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÛÂ
ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ÛÂȘ
·Ó··Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ó· ÎÚ·Ù¿Ó ‰‡Ô ÌÂ
ÙÚ›·, Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ·fi ÙË ÌÂϤÙË
ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ fiÙÈ
ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi
·ÎÔÓÙ›ˆÓ, Ô˘ ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ
Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘˜ – ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó
·fi 1,1 ̤¯ÚÈ 1,6 ̤ÙÚ·.

™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ‚ϤÔ˘ÌÂ
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ÈÎÔ‡ £Ú¿Î·
ÂÏÙ·ÛÙ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÔÚÔ‡ÛÂ
ÛÎÔ‡ÊÔ ·fi ‰¤ÚÌ· ηÙÛÈÎÈÔ‡ ηÈ
„ËϤ˜ ÌfiÙ˜. √ Ì·Ó‰‡·˜ ÙÔ˘
¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÌÔÙ›‚· ηÈ
ÊÔÚÈfiÙ·Ó ÌÂ Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ
Ó· ÌËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·
ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜
Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÎÔÓÙ›˙ÂÈ Ù·
·ÎfiÓÙÈ¿ ÙÔ˘ Ì ¢¯¤ÚÂÈ·.
∞ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù·
‰È‰¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡
¶ÔϤÌÔ˘, Ô ∞ıËÓ·›Ô˜
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ πÊÈÎÚ¿Ù˘
ÂÈÛ‹Á·ÁÂ
ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ηÈÓÔÙƠ̂˜ ÛÙÔÓ
ÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÛÙËÓ
ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ì¿¯Ë˜.
∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÂÈÛ‹Á·Á ¤Ó· Ó¤Ô Ù‡Ô
Â˙ÈÎÔ‡, ÙÔ˘˜ ÈÊÈÎÚ¿ÙÈÔ˘˜
ÂÏÙ·ÛÙ¤˜. √È ÈÊÈÎÚ¿ÙÈÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó·Ó ÂӉȿÌÂÛÔ Ù‡Ô
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÂÏÙ·ÛÙÒÓ Î·È
ÙˆÓ ÎÏ·ÛÈÎÒÓ ÔÏÈÙÒÓ.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÍÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ
·ÎfiÓÙÈÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ ηÈ
Í›ÊÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi Ù·
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÎÏ·ÛÈο, ÂÏ·ÊÚ‡
ıÒڷη ·fi ÏÈÓfi ‹ ‰¤ÚÌ·, ÂÓÒ
ÁÈ· ·Û›‰· ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ¤ÏÙË
ÙˆÓ £Ú·ÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘˜,
Ôχ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋. ∂›Û˘, ÔÈ ¯¿ÏÎÈÓ˜
ÂÚÈÎÓËÌ›‰Â˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÂ
‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ˘Ô‰‹Ì·Ù·, ÙȘ
ÂÚ›ÊË̘ ÈÊÈÎÚ·Ù›‰Â˜ ˘Ô‰¤ÛÂȘ,
Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚ·, Ú·ÎÙÈο
Î·È ÈÔ Â‡¯ÚËÛÙ·.
™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡
¶ÔϤÌÔ˘ ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ·¤ÎÙËÛ·Ó
Ù¤ÙÔÈ· ı·Ó¿ÛÈÌË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηÈ
ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·, ÒÛÙ ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘
Ì¿¯Ë˜.
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏ 4

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:24 ™ÂÏ›‰· 102

[102]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ πÊÈÎÚ¿ÙË ÛÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÂÍÔÏfiıÚÂ˘Û·Ó ÌÈ·
ÔÏfiÎÏËÚË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ.
⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÚ‹ÁÔÚ·. ªfiÏȘ fï˜
›¯Â ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ, ÙÚÂȘ ¿ÏÏÔÈ È›˜ ¤ÊÙ·Û·Ó
‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ›¯·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ΔfiÙ ‰È¤Ù·Í ӷ ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· ηÈ, ·ÊÔ‡
¿ÊËÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ·Ó··˘Ù› Ï›ÁÔ, ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
¿ÏÈ ›Ûˆ, Ôχ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔ˜.
◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ıÏÈ‚ÂÚ‹ Ë Â›‰ËÛË Ô˘ ›¯Â ‰È·Îfi„ÂÈ
ÙÔ˘˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘
Û·Ó ·Ì›ÏÈÎÙË Ó¤ÌÂÛË. √È ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ πÊÈÎÚ¿ÙË Â›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ Î·È ÂÍÔÏÔıÚ‡ÛÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÌÔ›Ú·
ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. √È ∞Ì˘ÎÏ·›ÔÈ Ôϛ٘ ›¯·Ó ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ §¤¯·ÈÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘˜ ÁÈÔÚÙ‹, Ù· À·Î›ÓıÈ·.
∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ §¤¯·ÈÔ ÛÙË ™È΢ÒÓ·, ÂÚÓÔ‡Û ·fi Ù·
Ù›¯Ë Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. √ ÔϤ̷گԘ ÙÔ˘ §Â¯·›Ô˘ ıÂÒÚËÛ ۈÛÙfi Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ
Ì ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ 600 ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ Î·È Ì ̛· ÌÔ›Ú· ÈÈÎÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·fi
fiÛÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó. ∞ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘
·›¯Â 20 ‹ 30 ÛÙ¿‰È· (3.600 ̤ÙÚ· ‹ 5.400 ̤ÙÚ·)
·fi ÙË ™È΢ÒÓ·, Ô ÔϤ̷گԘ ÓfiÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â
ϤÔÓ Î·Ó¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛÂ. •ÂΛÓËÛÂ
Ì·˙› Ì ÙË ÌÔ›Ú· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ §¤¯·ÈÔ, ‰È¤Ù·ÍÂ
fï˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ‹, fiˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ
§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ÙÔÓ È·ÚÌÔÛÙ‹, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ∞Ì˘ÎÏ·›Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ÂΛ Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÔÈ
›‰ÈÔÈ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ Î·È Ó· ÙÔÓ
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.
√ ÔϤ̷گԘ, Ô˘ ÊÔ‚‹ıËΠ̋ˆ˜ ÔÈ ∞Ì˘ÎÏ·›ÔÈ
‰Â¯ÙÔ‡Ó Â›ıÂÛË fiÙ·Ó ı· ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ‡˜ ›¯Â Û˘Óԉ‡ÛÂÈ,
‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó ÔÙ¤ fiÙÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙˆÓ 600 ÔÏÈÙÒÓ
Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÙÚ¤ÍÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î›Ó‰˘ÓÔ. øÛÙfiÛÔ Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘ ¿ÊËÛ ‚¤‚·È·
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂı›, ·ÏÏ¿ ‚ϤÔÓÙ·˜ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ ÙÔ˘˜ 600 Ôϛ٘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÈÈÎfi Î·È „ÈÏÔ‡˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂı›. ™ÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ∞ıËÓ·›ÔÈ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô ∫·ÏÏ›·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πfiÓÈÎÔ˘, Î·È ÙÔ ÈÔ
Ê˘ÛÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó Ôϛ٘ Ì Ôϛ٘.
∞ÏÏ¿ Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·ÔÙÔÏÌ‹ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë
Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ô ∫·ÏÏ›·˜ ·Ú¤Ù·ÍÂ
ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË, ÂÓÒ Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘
·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠηٿ Ù˘
ÌÔ›Ú·˜ ·fi Ù· Ï¿ÁÈ· Î·È ·fi ›Ûˆ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÂ
·fiÛÙ·ÛË ‚ÔÏ‹˜ Ì ·ÎfiÓÙÈÔ, ÙÔ˘˜ ¤ÚÈÍ ‚ÚÔ¯‹ ·fi
·ÎfiÓÙÈ· Î·È ‚¤ÏË, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÔÏÏÔ‡˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ‰ÂÓ
ÙÔ˘˜ ÚÔʇϷÛÛ·Ó ÔÈ ·Û›‰Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿.
ΔfiÙÂ Ô ÔϤ̷گԘ ‰È¤Ù·Í ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó, ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÛÙÔ §¤¯·ÈÔ Î·È ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜
‰¤Î· ·Ê’ ‹‚˘ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÙÈı¤ÌÂÓÔ˘˜.
√È ‰¤Î· ·Ê’ ‹‚˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ Ó¤ÔÈ Ôϛ٘ ·fi 18 ¤ˆ˜
28 ¯ÚÔÓÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ·˘ÙÔ› Ôϛ٘, ÊÔÚو̤ÓÔÈ Ì ‚·ÚȤ˜ ·Û›‰Â˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ‡ÙÂÚÔ˘˜ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈϤÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓÔ› ÛÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË. ŸÙ·Ó ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ
ÙÔ˘˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÂΛÓË ÙË Ì¿Ù·ÈË Î·Ù·‰›ˆÍË, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ 9 ¤ˆ˜ 10 Ôϛ٘. ΔfiÙÂ Ô ÔϤ̷گԘ ‰È¤Ù·ÍÂ
Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ
Â›ıÂÛË Î·È ÙÔÓ Î·ı‹ÏˆÛ·Ó. ∂ΛÓÔ˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó·
ÂÈÙÂıÔ‡Ó Ù· ÂÓÙÂ盉Âη ·Ê’ ‹‚˘, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Ôϛ٘ ·fi 18 ̤¯ÚÈ 33 ¯ÚÔÓÒÓ, ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fï˜ ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ ÌÂ
ÚÈÓ. ¢ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù·‰ÈÒÎÔÓÙ¿˜
ÙÔ˘˜, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ‹Á·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ
ÙÔ˘˜, ¤¯·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ
Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú¿ÍÂÓË ·˘Ù‹ Ì¿¯Ë, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·
ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ·fi ÙË Ì›· ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ·Ôı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·Ó, Î·È ÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ηıÒ˜
¤·ÈÚÓ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ı¿ÚÚÔ˜, ¤Î·Ó·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ΔÔ ÈÈÎfi, Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÊÙ¿ÛÂÈ, ÚfiÛÊÂÚ οÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ÌÔ›Ú·, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ï·ÎˆÓÈÎfi
ÈÈÎfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÈÔ ¤Ú· ·’ fiÔ˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÈ
ÓÂfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:24 ™ÂÏ›‰· 103

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ÛÎÔÙˆı› ηÈ
ÏËÁˆı› ÔÏÏÔ›, ·˘ÙÔ› Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó ‹Ù·Ó Û Ôχ
‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË.
√ ÔϤ̷گԘ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ‡„ˆÌ·
Ô˘ ·›¯Â ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ̤¯ÚÈ 2 ÛÙ¿‰È· (360 ̤ÙÚ·), ÂÓÒ ·fi ÙÔ §¤¯·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ 16 ‹ 17 ÛÙ¿‰È· (2.880
̤ÙÚ· ‹ 3.060 ̤ÙÚ·). ∂Λ fï˜ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ fi¯È
ÌfiÓÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜
ÂÏÙ·ÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ›‰·Ó Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏ›· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜,
ÔfiÙÂ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë Û ·ÂÏÈÛÙÈ΋ ı¤ÛË, ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹.
ÕÏÏÔÈ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ §¤¯·ÈÔ, fiÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÌÂÚÈÎÔ›
Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ È›˜, ηÈ
¿ÏÏÔÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË ·Ú·Ï›·, fiÔ˘
‹Úı·Ó ·fi ÙÔ §¤¯·ÈÔ
ÌÈÎÚ¿ ÏÔ›· ÁÈ· Ó·
ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó.
øÛÙfiÛÔ ÔÈ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ
ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ηٷ‰ÈÒÎÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó
ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜
ÌÔ›Ú·˜, ÒÛÙ ·fi ÙÔ˘˜
600 ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ Ï›ÁÔÈ
ÂÈ‚›ˆÛ·Ó.
∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÊÔÚ¿, ÌÂ
fiϘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘, Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ È›˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·Ó ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Â›¯Â ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙË
ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ ÂΛÓÔ ÙÔ Úˆ›.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ‰ÂÓ Í·Ó¿Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË. ∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÙÔ˘˜ ÊÚfiÓËÌ·, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
•ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÔÈ ÁÈÔÈ, ÔÈ ·Ù¤Ú˜ Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ·˘ÙÒÓ
Ô˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó «Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÓÈÎËÙ¤˜, Ì ϷÌÚfiÙËÙ· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ
ÙÔ˘˜, ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜». ∂›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·fi ÙfiÙ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ· ÁÂÓÓ·›Ô
ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ·ÏÏ¿ Ô ÌÂÓ ∞ÁËۛϷԘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ
·ÙÚ›‰·, ÂÓÒ Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘ η٤Ϸ‚ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
η›ÚÈ· ÛËÌ›· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ.

[103]

∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ˜ ∂ÈÚ‹ÓË
∏ ™¿ÚÙË, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Â›¯Â ÂΉȈ¯ı› Î·È ·fi ÙË ™ÙÂÚ¿
∂ÏÏ¿‰·, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÊÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚÓ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› Ù˘ ›¯·Ó Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ.
∂ÈϤÔÓ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, fiˆ˜ Î·È Î¿ıÂ
¿ÏÏÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÊÂÚ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›·
Ù˘ ™¿ÚÙ˘, «ÂÂȉ‹
(Ô fiÏÂÌÔ˜) ·‡Í·ÓÂ
ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘»,
fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô
¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ
μ›Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
√fiÙ ÙÔ 392 .Ã.,
ÙÔ ¤ÙÔ˜ fiÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë Ë Û˘ÌÊÔÚ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, Ë
™¿ÚÙË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ó·
·ÔÛ¿ÛÂÈ Ì οıÂ
ÙÚfiÔ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜,
ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜
¯ıÚÔ‡˜, Î·È Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘
Û‡ÌÌ·¯Ô. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ
∞Û›· ÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· Ô˘ ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÓËÚÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ
‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ηٷʇÁÂÈ Û ÔÏÏ¿ Ù¯ӿÛÌ·Ù·
ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â, ηıÒ˜ Ë ™¿ÚÙË Ê¿ÓËÎÂ
Úfiı˘ÌË Ó· οÓÂÈ ÔÏϤ˜ ı˘Û›Â˜. √ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·˜ ÚfiÙÂÈÓ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ
fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∞Û›·.
∏ ™¿ÚÙË ÙÔ Â›¯Â οÓÂÈ Î·È ¿ÏÏÔÙ ·˘Ùfi, Û Ôχ
ÈÔ Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜, Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Ù‡„Ë,
ÙÒÚ· Ô˘ ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ë ›‰È· Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ˘˜
‰‡ÛÙ˘¯Ô˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∏ ı˘Û›· ·˘Ù‹ ·ÚÎÔ‡ÛÂ
ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›·
Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Û fï˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ

∫·Ù¿ ÙÔÓ
•ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÔÈ
Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô˘
›¯·Ó ¯·ı› ÛÙÔÓ
fiÏÂÌÔ «Û·Ó Ó·
‹Ù·Ó ÓÈÎËÙ¤˜, ÌÂ
Ï·ÌÚfiÙËÙ· ηÈ
¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ
·fi ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜
ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜,
ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜».
BETTMANN/CORBIS/
APEIRON

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:25 ™ÂÏ›‰· 104

[104]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

οÓÂÈ Î·È Û‡ÌÌ·¯fi Ù˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ™¿ÚÙË Âȉ›ˆÎ ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ Ù˘.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ı˘ÌfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ÚÒÙË Ú¿ÍË
ÂΛӢ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∞Û›·
Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿
ÌÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔηϤÛÂÈ
Ó¤Ô˘˜ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi
ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÁÈ’
·˘Ùfi ›·Ó ÛÙÔÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË fi¯È ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË ÂΛӢ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜
·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔ̘ fiϘ ÔÈ ¿ÏϘ
ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜. ∞˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË
Û˘Ó¤ÊÂÚ Ôχ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙË
™¿ÚÙË. ΔÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ, ÁÈ·Ù› Ë ·fiÏ˘ÙË
·˘ÙÔÓÔÌ›· οı ÂÏÏËÓÈ΋˜ fiÏ˘ Û‹Ì·ÈÓ ÙËÓ
¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ
·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÙË
™¿ÚÙË, ÁÈ·Ù› Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ì ÙÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ
Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜
¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜ ¶ÔϤÌÔ˘˜ _‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó·
ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ÌfiÓÔ
ÛÙË £‹‚· Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜_, ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ,
ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ΢ڛ·Ú¯ÔÈ Ù˘ §·ÎˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ÁÈ·Ù› ·Ó¤Î·ıÂÓ

ÙȘ ›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙ· ‰‡Ô
¤ÌÙ· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ı·
‹Ù·Ó ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÓÓÔ›ٷÈ, fï˜, fiÙÈ
·˘Ù‹ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
¶¤ÚÛ˜ Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó Î·È ÙÚ›ÙË ··Ú·Èًو˜, ‰ËÏ·‰‹
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ Ù˘
∂ÏÏ¿‰·˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹
ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‹ÏÈ˙·Ó, ·Ó fi¯È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ÌÂÚÈ΋ ·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ù˘. ŒÚÂÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ÂÍ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi Ù¤ÙÔȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ηÈ,
ÂÂȉ‹ Ë ›ڷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ (394 .Ã.,
393 .Ã., 392 .Ã.) ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì·˙› Ù˘ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi.
∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÚÈ‚fiËÙ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ªÂ ·˘Ù¤˜ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ‰È·ÌÈ¿˜ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙËÓ
∞Û›·, ¤‚ÏÂ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ηıÈÂÚÒÓÂÈ ¤Ó· ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÂÓˆÓfiÙ·Ó ÔÙ¤

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:25 ™ÂÏ›‰· 105

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

Í·Ó¿ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È _ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiψÓ_ Ë
ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› Û ÂΛÓÔÓ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜
‹ Ì¿ÏÏÔÓ ˆ˜ ·fiÏ˘ÙÔ˜ ·ÚÈÔ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·. ∫·È fï˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
∞ÚٷͤÚÍË Î·Ù¿ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ÒÛÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ
ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙ› Ó·
·ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜. √ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·˜, fiÙ·Ó
¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞Û›·, ‚ڋΠˆ˜ Û·ÙÚ¿Ë Ù˘ πˆÓ›·˜ fi¯È
ϤÔÓ ÙÔÓ ΔÈıÚ·‡ÛÙË ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ΔÈÚ›‚·˙Ô, Ô ÔÔ›Ô˜
Ô‡Ù ¤¯ıÚ· ›¯Â ηٿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ô‡Ù ˘Ô¯Ú¤ˆÛË
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘, fiˆ˜ Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘.
√ º·ÚÓ¿‚·˙Ô˜, fï˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ Û·ÙÚ·›·˜ ÙÔ˘ ¢·Û΢Ï›Ԣ ηÈ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ͯ¿ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯Â ¿ıÂÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÊÙ·Û·Ó Î·È Ú¤Û‚ÂȘ
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
∞ÚÁ›ˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ∫fiÓˆÓ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ Â¯ıÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘
º·ÚÓ¿‚·˙Ô˘ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË. ∫·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∞ÚٷͤÚ͢
‰ÂÓ ¤‚ÏÂ ¢ÓÔ˚ο ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿Ù˜. ŒÙÛÈ, Ô ΔÈÚ›‚·˙Ô˜, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó Ôχ
Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ·Ú¯Èο Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹

[105]

ÙÔ˘˜. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ÂÚÛÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ. ∞fi ÙË Ì›· Ë ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
·fi‰Èˆ¯Ó ÙÔÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ΔÈÚ›‚·˙Ô˜ ÙÔÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÎÚ˘Ê¿ Ì ¯Ú‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Î·Ù¿ÊÂÚÂ
η›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ê˘Ï·Î›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫fiÓˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ›Ù ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ›Ù _Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜_ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, fiÔ˘
ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÙ·Ó Ô ΔÈÚ›‚·˙Ô˜
·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜
·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘, Ô ™ÙÚÔ‡ı·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ
¯ıÚÔڷ͛˜ Ì ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Î·È ‰È¤Ï˘ÛÂ
Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈÙÂı› ·fi ÙËÓ
ŒÊÂÛÔØ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á΢ڛ· ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘˜, Ô £›Ì‚ÚˆÓ·˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÙÔÓ
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ·Ó Î·È Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 389 .Ã., ÂÓÒ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ οÔȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ¶·ÌÊ˘Ï›·˜. √ πÊÈÎÚ¿Ù˘, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘, Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
μfiÛÔÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ.
ΔÂÏÈο ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¿ÏÈ ÙÔÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, ÙÔ 388 .Ã., ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÌÂÓ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘, Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘ fï˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‹Ù·Ó Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ
‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ∞ÊÔ‡ ‹Á ÛÙ·
™Ô‡Û·, Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÙÔ˘ ΔÈÚ›‚·˙Ô˘, ηÙfiÚıˆÛÂ, ÌÂ
ÙȘ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Û·ÙÚ¿Ë, Ó·
›ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Ù·›ӈÛË Î·È ÙËÓ ˘ԉԇψÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. °È· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·˘Ùfi˜ οÏÂÛ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔÓ º·ÚÓ¿‚·˙Ô, ÙÔ˘
¤‰ˆÛ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔ Î·È ‰ÈfiÚÈÛ ۷ÙÚ¿Ë
ÙÔ˘ ¢·Û΢Ï›Ԣ ÙÔÓ ∞ÚÈÔ‚·Ú˙¿ÓË, Ô˘ Û˘Ó‰ÂfiÙ·Ó ÌÂ
‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ÊÈÏ›·˜ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·. ΔËÓ
¿ÓÔÈÍË ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ 387 .Ã. Â¤ÛÙÚ„·Ó Ô ∞ÓÙ·ÏΛ‰·˜
Î·È Ô ΔÈÚ›‚·˙Ô˜ ·fi Ù· ™Ô‡Û· ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ŒÊÂÚÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Â›ÛËÌÔ
‰fiÁÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·,
Ô˘ Ô ∞ÓÙ·ÏΛ‰·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ
¤Ó·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÛÙfiÏÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∞ÓÙ·ÏΛ‰·˜, ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ,
¿Ì· ˘¤Î˘Ù·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı· Û˘Ó¤¯È˙Â

√ πÊÈÎÚ¿Ù˘, ·ÊÔ‡
‹ÚÂ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘
‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˘
£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ˆ˜
·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘
·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘,
ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ ÙËÓ
΢ÚÈ·Ú¯›· Ù˘
∞ı‹Ó·˜ ÛÂ
μfiÛÔÚÔ Î·È
∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ.
SENAI-AKSOY/
SHUTTERSTOCK

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:25 ™ÂÏ›‰· 106

[106]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ó· ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ‰ÂÏ¿ÛÂÈ Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ÂÍ·›ÚÂÛË. ∏ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹
Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ¤ÁÈÓÂ
ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ٷ ÓËÛÈ¿
§‹ÌÓÔ, ÿÌ‚ÚÔ Î·È ™Î‡ÚÔ. ∫·È ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó ÙËÓ
ÂÈÚ‹ÓË, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜.
™˘ÓÂÒ˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÚfiÛÊÔÚË ÁÈ· ÙËÓ
·›ÛÈ· ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ ÂȉÈÒÍÂˆÓ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, fiÙ·Ó Ô
ΔÈÚ›‚·˙Ô˜ οÏÂÛ ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ ÙÔ˘˜ Ú¤Û‚ÂȘ fiψÓ
ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯Â ʤÚÂÈ ·fi Ù· ™Ô‡Û·.
√ ΔÈÚ›‚·˙Ô˜, ·ÊÔ‡ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ Î·È ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰È¿‚·Û Ì ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ηÈ
›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: «√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÚٷͤÚ͢ ÓÔÌ›˙ÂÈ ‰›Î·ÈÔ Ó· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ fiÏÂȘ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ∫Ï·˙ÔÌÂÓ¤˜ Î·È ∫‡ÚÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜
fiÏÂȘ, ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜, Ó· Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔ̘,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË §‹ÌÓÔ, ÙËÓ ÿÌ‚ÚÔ Î·È ÙË ™Î‡ÚÔ,
ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ·fi ·ÏÈ¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜.
ŸÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ı· ÙÔ˘˜
ÔÏÂÌ‹Ûˆ Ì·˙› Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÌÂ
·˘Ù¿, Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Î·È Ì ÏÔ›·
Î·È Ì ¯Ú‹Ì·Ù·». ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÓˆÛË,
ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ™¿ÚÙË, fiÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ·Ô‰Ô¯‹ ‹ Ë ·fiÚÚÈ„‹ Ù˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο,
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË ™¿ÚÙË, fiÔ˘ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ‚¤‚·È· ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜
ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ú·¯ı› ·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ fiϘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ÏfiÁˆ
·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜. ªfiÓÔ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘,
‚ϤÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ ÂÚ¯fiÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ÛÙÚ·Ùfi, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂıÔ‡Ó, ¤ÛÂ˘Û·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÂÓfiÚΈ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘
μÔȈٛ·˜.
™ÙËÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ ∂ÈÚ‹ÓË _‹ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘
∞ÓÙ·ÏΛ‰·, ÁÈ·Ù› Î·È ¤ÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿_ η٤ÏËÍÂ Ë ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘.
∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô‡Ù ÂÈÚ‹ÓË Û˘ÌʈӋıËÎÂ
Ô‡ÙÂ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÁÈÓ·Ó, ·ÏÒ˜ ÂΉfiıËΠÙÔ ÚfiÛÙ·ÁÌ· ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ŒÙÛÈ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ¤Á-

ÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ πÛÔÎÚ¿Ù˘, Ô˘ ¿ÎÌ·Û ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ, ÛÙÔÓ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ.
ΔËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó
ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÚٷͤÚÍË. ¢ÂÓ
ͤÚÔ˘Ì ·Ó Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÁËۛϷԘ,
fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û οÔÈÔÓ Ó· ϤÂÈ ÙfiÙ «·Ï›ÌÔÓÔ ÁÈ· ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· fiÙ·Ó Ìˉ›˙Ô˘Ó ÔÈ §¿ÎˆÓ˜», ·ÔÎÚ›ıËÎÂ
«Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ª‹‰ÔÈ Ï·ÎˆÓ›˙Ô˘Ó». ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ
ÙÔ ·fiÊıÂÁÌ· ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ
ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ∏ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË Î·È Ô ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎÂ Ë ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·˘Ù‹ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÂÈ·ڈÛË ¯ˆÚ›˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î¿ÓÔ˘Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó Ì‹‰ÈÛ·Ó. ªÔÚ› ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÚٷͤÚ͢ Ó· ÌËÓ ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ fiÛÔ ı· ›¯Â _ÂӉ¯Ô̤ӈ˜_ ÂˆÊÂÏËı› Ô ∫‡ÚÔ˜ ‹ Ô ¢·Ú›Ԙ ‹ ·ÎfiÌ·
Î·È Ô •¤Ú͢, ηٿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÍË ı· Û‹Ì·ÈÓ fiÓÙˆ˜ ÙËÓ ˘ԉԇψÛË
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √ ∞ÚٷͤÚ͢ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
Ù˘ ∞Û›·˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Ó· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜,
fiˆ˜ ÓfiÌÈ˙·Ó, ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËηÓ. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Î·È
Ù˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ,
¤Ù˘¯·Ó ÁÈ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó fi¯È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘˜, Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ·
οÔÈ· ˘ÂÚÔ¯‹, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È _Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ›¯·Ó ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·_ fiÙÈ ÔÈ ª‹‰ÔÈ Ï·ÎÒÓÈÛ·Ó. √ ˘fiÏÔÈÔ˜ fï˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËÎÂ
ÔÙ¤ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÂΛӢ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ÌÈ·
ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·Ú·‰fiıËÎÂ
ÛÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÂΛӢ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜,
Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘¤ÁÚ·„ Ì ٷ ›‰È· Ù˘ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ηٷ‰›ÎË, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ
ÔÙ¤ Ó· ÂÓˆı› Û ÂÓÈ·›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, Ì ÙË Û˘Ìʈӛ· ÂΛÓË, Ô˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó·
·Ó·ÁÚ¿„Ô˘Ó ¿Óˆ Û ¤ÙÚÈÓ˜ ÛًϘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿
ÙÔ˘˜ ÈÂÚ¿, ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ‰ËÌfiÛÈ· Ë ·Ù›ÌˆÛË Î·È Ë
˘ԉԇψÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó
‰ÂÓ Ì‹‰ÈÛ·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ
¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÙÈ̈ÙÈ΋
ÂΛÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜.

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2A 27-10-09 23:25 ™ÂÏ›‰· 107

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

∏ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
Ù˘ ∞Û›·˜ _
Δ˘Ú·ÓÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘

ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜
Ù¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ
∞¯·ÈÌÂÓȉÒÓ ÛÙËÓ
¶ÂÚÛ¤ÔÏË, fiÔ˘
Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜
ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘
¤¯ÂÈ Ù·Ê› ηÈ
Ô ∞ÚٷͤÚ͢.
VLADIMIR MELNIK/
SHUTTERSTOCK

ºÚÈÎÙ‹ ‹Ù·Ó ÚÔ¿ÓÙˆÓ Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÚÔ‰Ô̤ӈÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∞Û›·˜. √È Û·ÙÚ¿˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ Û ·˘ÙÔ‡˜. ™ÙȘ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ¤¯ÙÈÛ·Ó ·ÎÚÔfiÏÂȘ Î·È ¤‚·Ï·Ó
ÊÚÔ˘Ú¤˜, οÔȘ ÙȘ η٤ÛÙÚ„·Ó ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ¢ÓÔ˘¯›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· ·ÁfiÚÈ· Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Á˘Ó·ÈΈӛÙ˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ ·Úı¤Ó˜. Δ· ÓËÛÈ¿
ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∞Û›·˜, Ë Ã›Ô˜, Ë ™¿ÌÔ˜, Ë
ƒfi‰Ô˜ Î·È ¿ÏÏ·, ·Ê¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ
ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ
΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙfiÏÔ˜ ÈηÓfi˜ Ó· Ù· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ. ªfiÓÔ Ô ÁÂÓÓ·›Ô˜ ∂˘·ÁfiÚ·˜ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, ÙË
ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÛˆÛÙ¿ Â·›ÓÂÛÂ Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘
Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ӈڛÙÂÚ·, Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ

ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ∂˘·ÁfiÚÔ˘ ÂÁÎÒÌÈÔÓ, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÂÚËÊ¿ÓÈ· ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ∞Ó·ÁοÛÙËΠfï˜ Î·È ·˘Ùfi˜
Ó· ˘ÔÙ·¯ı› ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ,
ÙÔ 380 .Ã. ‹ 379 .Ã., ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi οÔÈÔÓ
¢ÓÔ‡¯Ô, fiˆ˜ Î·È Ô ÁÂÓÓ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜
ÙÔ˘, Ô ¶Ó˘Ù·ÁfiÚ·˜. ΔËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó· Ù˘
∫‡ÚÔ˘ ·Ó¤Ï·‚Â, ¿ÓÙ· ˆ˜ ˘ÔÙÂÏ‹˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ,
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô ¡ÈÎÔÎÏ‹˜, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘ ¤ÁÚ·„ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚ›
ÙÔ˘ ‚·ÛÈχÂÈÓ ‹ ÂÚ› ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÓ ¤Ó· ÏfiÁÔ
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi.
∂ÓÒ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Û›·
›¯·Ó ÂÁηٷÏÂÈÊı› ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·ÔÏ˘Ù·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›·
οı ۷ÙÚ¿Ë ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÈ fiÏÂȘ ÛÙËÓ
΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ˘¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜.
ªÂ ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË fiÙÈ ı· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ó¤· ·Ú¯‹ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, η٤ÏËÍ·Ó Ó· ›ӷÈ
ÊÔ‚ÂÚÔ› Ù‡Ú·ÓÓÔÈ. ∞Ú¯Èο ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙÔ ‰ÂÛÌfi Ô˘
›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ ÌÂٷ͇
Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ηÈ, ÂÓÒ ¤Î·Ó·Ó ¿ÏÈ

[107]

116

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 22:46 ™ÂÏ›‰· 108

[108]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞ƒÃ∞π∞ ∫À¶ƒ√™

ŒÓ· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ
ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ
∏ ∫‡ÚÔ˜ η٤¯ÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋
ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ı¤ÛË. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÙÚÂȘ
‹ÂÈÚÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ Ì¤Ûˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ
fiÔ˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÛÔ˘‰·›ÔÈ
ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜: Ù˘
∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, Ù˘
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.
∞Ó·fiÊ¢ÎÙ·, Ë ªÂÁ·ÏfiÓËÛÔ˜
ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠¤Ó· ¯ˆÓÂ˘Ù‹ÚÈ
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÂȉڿÛÂˆÓ Î·ı’ fiÏË
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘.
øÛÙfiÛÔ, Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Ù˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó· ÌfiÓÔ
·fi Ù· ‰‡Ô ÛÙÔȯ›· Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó
ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘. ΔÔ ¿ÏÏÔ ‹Ù·Ó Ô
Ê˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ÏÔ‡ÙÔ˜. ∏ ∫‡ÚÔ˜ ‹Ù·Ó
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‡ÊÔÚË Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜
ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ‹Ù·Ó

Î·Ù¿Ê˘Ù· ·fi „ËÏ¿ ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘
·Ú›¯·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ͢Ï›·,
ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Ó·˘‹ÁËÛË ÏÔ›ˆÓ.
∫˘Ú›ˆ˜, fï˜, Ë ∫‡ÚÔ˜ ›¯Â ¿ÊıÔÓ·
ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ϤÔÓ
ÂÚÈ˙‹ÙËÙ· ̤ٷÏÏ· Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜:
ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Ù˘¯·›Ô
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Ï·ÙÈÓÈ΋ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘
¯·ÏÎÔ‡, cuprium, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ
¤ÎÊÚ·ÛË «Cuprium aes», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ
«Ì¤Ù·ÏÏÔ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘».
Δ· ÏÔ‡ÛÈ· ÌÂÙ·ÏÏÔÊfiÚ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·
ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ Ù˘
∫‡ÚÔ˘ ‹‰Ë ·fi ÙË ª¤ÛË Î·È ÙËÓ
⁄ÛÙÂÚË ∂Ô¯‹ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡ (2Ë ¯ÈÏÈÂÙ›·
.Ã.). ∞Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ÊÔÚÙ›·
·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ·fi ÙË ¯ÒÚ·
«∞Ï·Û›ÁÈ·» (Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È
∫˘ÚÈ·Îfi ÂȉÒÏÈÔ Ù‡Ô˘
«∞ÛÙ¿ÚÙ˘» Ù˘ ⁄ÛÙÂÚ˘ ∂Ô¯‹˜
ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡ (·ÚÈÛÙÂÚ¿).
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART/ART
RESOURCE/SCALA

∏ ∫‡ÚÔ˜ ‰È¤ıÂÙ ÏÔ‡ÛÈ·
ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ¯·ÏÎÔ‡. √È ¯¿ÏÎÈÓÔÈ
ÙÚÈÔ‰ÈÎÔ› ˘ÔÛٿ٘ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ
ϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜
Ù˘ ΢Úȷ΋˜ ÌÂÙ·ÏÏÔÙ¯ӛ·˜,
12Ô˜-11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART/ART
RESOURCE/SCALA

™Ê›ÁÁ· ·fi ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ ÌÂ
Â›ıÂÙ· ʇÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ¤ÓıÂÙË
‰È·ÎfiÛÌËÛË ·fi ˘·ÏfiÌ·˙·. ∞fi
ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ Ù¿ÊÔ˘˜ Ù˘
™·Ï·Ì›Ó·˜, Ù¤ÏË 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
(·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·).
GIANNI DAGLI ORTI/CORBIS/ APEIRON

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 23:28 ™ÂÏ›‰· 109

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[109]

WOLFGANG KAEHLER/CORBIS/APEIRON

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 22:47 ™ÂÏ›‰· 110

[110]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ª˘ÎËÓ·˚Îfi˜
ÎÚ·Ù‹Ú·˜ ÙÔ˘
14Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ
(¿Óˆ
·ÚÈÛÙÂÚ¿).
CM DIXON/HIP/SCALA

√È ∫‡ÚÈÔÈ ‰ÂÓ
¤‰ÂÈÍ·Ó
ȉȷ›ÙÂÚÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·
ÙËÓ
·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›·.
¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙË
‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙˆÓ
·ÁÁ›ˆÓ ÙÔ˘˜
΢ڛˆ˜ ÌÂ
ÁˆÌÂÙÚÈο
Û¯‹Ì·Ù·, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÂ
·˘Ùfi ÙÔ
‚·ÚÂÏfiÛ¯ËÌÔ
Û·Ԙ ÙÔ˘
7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
(¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿).
ª√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™
Δ∂á∏™

∞ÛË̤ÓÈ· ÊÈ¿ÏË
Ì ¤ÎÎÚÔ˘ÛÙË
‰È·ÎfiÛÌËÛË,
Ù¤ÏË 8Ô˘-·Ú¯¤˜
7Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
(οو).
THE METROPOLITAN
MUSEUM OF ART/ART
RESOURCE/SCALA

Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ) Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ‹‰Ë ·fi ÙÔ
18Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘
·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ª¿ÚÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋
™˘Ú›·, ÂÓÒ ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈο ·ÈÁ˘Ùȷο
·Ú¯Â›· Ù˘ ∞Ì¿ÚÓ· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î·Ù¿
ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ· .Ã. Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘
∫‡ÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙˆÓ
∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ Ê·Ú·Ò. ΔË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘
ÓËÛÈÔ‡ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘
·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ ¯·ÏÎÔ‡
ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ù· Ôχ·ÚÈıÌ·
Ù¿Ï·ÓÙ· ¯·ÏÎÔ‡ ÙÔ˘ 14Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 13Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘
∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÛÙ· Ó·˘¿ÁÈ· ÙˆÓ
·ÎÚˆÙËÚ›ˆÓ √˘ÏÔ‡ ªÔ˘ÚÔ‡Ó Î·È
ÕÎÚ·˜ ÃÂÏȉÔÓ›·˜ ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋
ªÈÎÚ¿ ∞Û›·.
™ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∫‡ÚÔ Ù˘ ∂Ô¯‹˜ ÙÔ˘
÷ÏÎÔ‡ Û˘Ó˘‹Ú¯·Ó ÔÈΛϷ
ÔÏÈÙÈÛÌÈο ÛÙÔȯ›·. √È Ù¤¯Ó˜ Ù˘
ÂÚÈfi‰Ô˘ (ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›·,
ÂÏÂÊ·ÓÙÔ˘ÚÁ›·, ÂȉˆÏÔÏ·ÛÙÈ΋) ‹Ù·Ó
¤ÓÙÔÓ· ÂËÚ·Ṳ̂Ó˜ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 22:47 ™ÂÏ›‰· 111

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

∞›Á˘ÙÔ fiÛÔ Î·È ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙˆÓ
·ÎÙÒÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘,
Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ÓËÛ› ‰È·ÙËÚÔ‡Û ¿ÓÙ·
ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜. ™ÙË ıÚËÛΛ·
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚·ÛÈ΋ ı¤ÛË Î·Ù›¯Â Ë
Ï·ÙÚ›· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ı¿˜
∞ÛÙ¿ÚÙ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙËÓ ›‰È·
ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û·Ê›˜
ÂȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÛÙË ÁÚ·Ê‹,
ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È ÛÙ· Ù·ÊÈο ¤ıÈÌ·.
™ÙÂÓ¤˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô
˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ, Â›Û˘, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜
·ÚÈıÌfi˜ Ì˘ÎËÓ·˚ÎÒÓ ·ÁÁ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‚ÚÂı› ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ.
√È Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó
ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ˜ fiÙ·Ó Î·Ù¤ÚÚÂ˘Û·Ó Ù·
Ì˘ÎËÓ·˚ο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ΔfiÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜
·ÚÈıÌfi˜ ÂÏÏËÓfiÊˆÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ë ÔÔ›·
ÂËÚ¿ÛÙËΠÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ
·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂Ô¯‹˜
ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡.
√È ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙›
ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ¿ÏÏ·
ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
¤˙ËÛ·Ó ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔÓ ÓÙfiÈÔ
ÏËı˘ÛÌfi. ÿÛˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó·
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ηٿ ÙËÓ ¶ÚÒÈÌË
∂Ô¯‹ ÙÔ˘ ™È‰‹ÚÔ˘ Û ‰¤Î·
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· «‚·Û›ÏÂÈ·», fiˆ˜
Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÔÈ ËÁ¤˜. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó, fï˜,
ÔÈ ÌfiÓÔÈ «Í¤ÓÔÈ» ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ∞fi
ÂÈÁÚ·ÊÈο Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ
Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· .Ã.
ÛÙÔ ÓËÛ› ˘‹Ú¯·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›·
‰È·ÎÚÈÙ¿ ÏËı˘ÛÌȷο ÛÙÔȯ›·:
Ô ÁËÁÂÓ‹˜ ÏËı˘ÛÌfi˜, Ô˘ ÌÈÏÔ‡ÛÂ
ÌÈ· ÚÔÂÏÏËÓÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ (ÁÓˆÛÙ‹
ˆ˜ ÂÙÂÔ΢Úȷ΋), ÔÈ ÂÏÏËÓfiʈÓÔÈ
·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ª˘ÎËÓ·›ˆÓ, ηıÒ˜ ηÈ
ºÔ›ÓÈΘ, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ó
ȉڇÛÂÈ ·ÔÈ˘ ÛÙÔ ∫›ÙÈÔ Î·È ÙËÓ
∞Ì·ıÔ‡ÓÙ·.
∞˘Ù‹ Ë ÔÈÎÈÏ›· ÏËı˘ÛÌÒÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Ì›ÍË
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∏
ÌÂÙ·ÏÏÔ˘ÚÁ›· ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ó·
·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜
Ù¤¯Ó˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔȯ›·

·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜
™˘Ú›·˜. ∏ ÂÏÂÊ·ÓÙÔ˘ÚÁ›· ÁÓÒÚÈÛ ηÈ
·˘Ù‹ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿Ù˘ÍË, ‰Â¯fiÌÂÓË,
fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÂȉڿÛÂȘ
·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹
(ÙÔ ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ¤Ó·
˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‹Á·Ó ΢ڛˆ˜ ·fi ÙËÓ
∞›Á˘ÙÔ). ∏ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηÈ
·˘Ù‹ ·Ó·ÙÔÏÈο ÚfiÙ˘·, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙËÓ
›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙËÓ
ÂȉˆÏÔÏ·ÛÙÈ΋ ·Ú·ÙËÚ‹ıËηÓ
΢ڛˆ˜ ·ÈÁ·È·Î¤˜ ÂȉڿÛÂȘ: ™Ò˙ÔÓÙ·È
ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂȉÒÏÈ· Ù·‡ÚˆÓ ηÈ
È¤ˆÓ, ·ÚfiÌÔÈ· Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο,
ηıÒ˜ Î·È ÔÌÔÈÒÌ·Ù· ıÂÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂ
˘„ˆÌ¤Ó· Ù· ¯¤ÚÈ· Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó
Û ÌÈÓˆÈο
ÚfiÙ˘·.

[111]

∞fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ηÈ
ÂÍ‹˜ Ë ÔÚ›· Ù˘ ΢Úȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘
ÂËÚ¿ÛÙËΠ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜
ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.
ΔÔ 709 .Ã. ÙÔ ÓËÛ› ˘ÔÙ¿¯ıËΠÛÙÔÓ
™·ÚÁÒÓ μ′ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ ˘fi
·ÛÛ˘Úȷ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÂÚ›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙÔ
650 .Ã. ÿÚË ÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ
∞ÛÛ˘Ú›· ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ
ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜
ÂÍÔÈÎÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÙËÓ
Ï·ÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË

∂ȉÒÏÈÔ È¤·
(9Ô˜ ·ÈÒÓ·˜
.Ã.) ηÈ
Á˘Ó·ÈΛ·˜
ÌÔÚÊ‹˜ ÛÂ
ÛÙ¿ÛË ‰¤ËÛ˘,
ÂӉ¯Ô̤ӈ˜
ıÂfiÙËÙ·˜ (7Ô˜
·ÈÒÓ·˜ .Ã.)
·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ.
ª√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™
Δ∂á∏™

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 23:42 ™ÂÏ›‰· 112

[112]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞Á·ÏÌ¿ÙÈÔ ¢›· Ô˘
ÎÚ·Ù¿ ÎÂÚ·˘Ófi ÛÙÔ ‰ÂÍ›
¯¤ÚÈ, Ù¤ÏË 6Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. ™ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘
ÚÔÛÒÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È
ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘
ȈÓÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘
(·ÚÈÛÙÂÚ¿ οو).
GIANNI DAGLI ORTI/CORBIS/
APEIRON

¶ÂÚ›Ù¯ÓÔ Î˘ÚÈ·Îfi
ÎfiÛÌËÌ· Ì ·fiÏËÍË ÛÂ
Û¯‹Ì· ‰ÈÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï‹˜
ÁÚ‡·, ÂÚ. 400 .Ã.
ª√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™ Δ∂á∏™

Î·È ‰fiıËΠ¤ÙÛÈ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ
ηٷÛ΢‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÁÏ˘ÙÒÓ. Δ· ÚÒÈÌ·
΢Úȷο ÁÏ˘Ù¿ Î·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê·,
ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ·fi ÓÙfiÈÔ
·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ, ·ÓÙÏÔ‡Ó ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ·fi ÔÏÂÌÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜. √È
ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È ÌÂÙˆÈΤ˜, ¤¯Ô˘Ó ÔÁÎÒ‰Ë,
¿Î·ÌÙ· ÛÒÌ·Ù· Î·È ¤ÓÙÔÓ· ‰Ëψ̤ӷ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, Ô˘
·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û·ÊÒ˜ Û ·ÛÛ˘Úȷο
ÚfiÙ˘·, ÂÓÒ Â›Ó·È ÂӉ‰˘Ì¤Ó˜
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÛÛ˘ÚÈ·Îfi Û˘ÚÌfi.
∞fi ÙÔ 650 .Ã. Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 560 .Ã.,
ÔfiÙ ٷ ÙÔÈο ‚·Û›ÏÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÊfiÚÔ˘
˘ÔÙÂÏ‹ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, Ë ∫‡ÚÔ˜ ¤˙ËÛÂ
Ì›· ·fi ÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ·

ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÓËÛ›
¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˘˜
ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜
Ì ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ ·˘Ùfi
·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È Ì ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË
ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·˚΋ ÂÏÏËÓÈ΋
Ù¤¯ÓË, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ πˆÓ›·˜,
fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ Ù‡ÔÈ ÙÔ˘
ÎÔ‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÎfiÚ˘ Î·È ÙÔ «·Ú¯·˚Îfi
ÌÂȉ›·Ì·». øÛÙfiÛÔ, Ù· ΢Úȷο
ÁÏ˘Ù¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó
¤ÓÙÔÓ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔȯ›·, ÂÓÒ ÔÙ¤
‰ÂÓ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙË Á˘ÌÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ. ™Â ÂÏÏËÓÈ΋
Â›‰Ú·ÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È Ë ¤Ó·ÚÍË
ÎÔ‹˜ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘
6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ·Ú¯Èο ÛÙË ™·Ï·Ì›Ó·
Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 23:44 ™ÂÏ›‰· 113

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

(ÔÈ ÂÈÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ,
fï˜, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋
Û˘ÏÏ·‚È΋ ÁÚ·Ê‹, fi¯È Û ·ÏÊ¿‚ËÙÔ).
∏ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ‰È‹ÚÎÂÛ ϛÁÔ,
·ÊÔ‡ ÙÔ 526/525 .Ã. ÙÔ ÓËÛ› ˘¤Î˘„Â
ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÛÎËÛ·Ó
ȉȷ›ÙÂÚ· ηٷÈÂÛÙÈ΋ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›·
ÛÙ· ΢Úȷο ‚·Û›ÏÂÈ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ Ó·
·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó Ù¿ÛÂȘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È Ó·
Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË
πˆÓÈ΋ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 499/498 .Ã.
¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘, Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË
·˘Ù‹ ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ∫‡ÚÈÔ˘˜ ÂÁÁ‡ÙÂÚ·
ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÈÁ·È·Îfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È Ù·
ÂÏÏËÓÈο ȉ·ÓÈο Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ηÈ
Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. √È Û¯¤ÛÂȘ
ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙ¿ıËηÓ
ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘
·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋
ªÂÛfiÁÂÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜
¶ÔϤÌÔ˘˜, Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó fiÏÔ ÙÔ
ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ «ÂÏÏËÓÈ΋˜»
Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∫˘Ú›ˆÓ Î·È Ë
˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ ÛÙËÓ
Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ¤Ó·
ۇ̂ÔÏÔ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÛÈ΋
ηÙÔ¯‹ – ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘
¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÊÈÏÔÂÚÛÈÎÒÓ ÊÔÈÓÈÎÈÎÒÓ
ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. ΔËÓ Ù¿ÛË ·˘Ù‹
ÂͤÊÚ·Û Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ∂˘·ÁfiÚ·˜ ∞ã,
Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÚÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ
ıÚfiÓÔ, ÙÔ 411 .Ã., ·Ó¤Ù˘Í ÛÙÂÓ¤˜
Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Âȯ›ÚËÛÂ
Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÙȘ ΢ÚȷΤ˜ fiÏÂȘ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. ∞Ó Î·È ÔÈ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ
¢ԉÒıËηÓ, Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ›¯Â ˆ˜
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ «ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi» Ù˘
΢Úȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘.
√ ∂˘·ÁfiÚ·˜ ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ‹Ù·Ó Ô
ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÛÙ·
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÂÓ›Û¯˘Û ÙȘ
ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ï·ÙÚ›˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ıÂfiÙËÙ˜ Ó·
Ù·˘ÙÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ Ô˘

Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ·ÏÈ¿ ÛÙÔ ÓËÛ›
(Ë ∞ÊÚÔ‰›ÙË Ì ÙËÓ ∞ÛÙ¿ÚÙË, Ë ∞ıËÓ¿
Ì ÙËÓ ∞Ó¿Ù, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ì ÙÔÓ
ªÂÏοÚÙ, Ô ¢›·˜ Ì ÙÔÓ μ¿·Ï).
™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ˘‹ÚÍÂ
¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜
Ù¤¯Ó˘ Î·È ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜. ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÂÓÒ
ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ·ÈÁ·È·Î¿ ÚfiÙ˘·. 줂·È·,
Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÈÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ì·ÚÌ¿ÚÔ˘ ÙÔ‡˜
·Ó¿ÁηÛ ӷ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û ·Û‚ÂÛÙfiÏÈıÔ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ËÏfi, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó
ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ.
ŸÌˆ˜, ϤÔÓ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ÁχÙ˜
Ê¿ÓËÎÂ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÈÛÙ¿ Ù·
Ú‡̷ٷ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏ˘ÙÈ΋˜,
·Ú¯Èο ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ È‰Â·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘

‡ÛÙÂÚÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
ÙȘ Ú·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜
ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÛÙËÓ ÁÏ˘ÙÈ΋ Ô §‡ÛÈÔ˜
Î·È Ô ¶Ú·ÍÈÙ¤Ï˘.
∞Ó¿ÏÔÁ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ
ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÛÙË ¯·ÏÎÔÏ·ÛÙÈ΋, ·fi
ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ –Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·ÊıÔÓ›·
¯·ÏÎÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ›– ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ·
‰Â›ÁÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·fi ÙȘ
ËÁ¤˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ∫‡ÚÈÔ˜
¯·ÏÎÔ˘ÚÁfi˜, Ô ™Ù‡·Í, ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹.
™ÙÔ ÂÍ‹˜ οı ÙÔ̤·˜ Ù˘
Ù¤¯Ó˘ Î·È ÙÔ˘
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡

[113]

ª·ÚÌ¿ÚÈÓË
ÎÂÊ·Ï‹ Ó¤Ô˘ ·fi
·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙÔ˘ 4Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. ∂›Ó·È
ϤÔÓ Û·Ê‹˜ Ô
«ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi˜»
Ù˘ ΢Úȷ΋˜
ÁÏ˘ÙÈ΋˜.
ª√À™∂π√ ∫À∫§∞¢π∫∏™
Δ∂á∏™

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 22:48 ™ÂÏ›‰· 114

[114]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫À¶ƒπ∞∫∏ °ƒ∞º∏
ΔÔ ÚˆÈÌfiÙÂÚÔ Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‹Ù·Ó
Û˘ÏÏ·‚ÈÎfi, ‹Ù·Ó ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ
ÔÔ›Ô Î¿ı ۇ̂ÔÏÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ›Ù ÛÂ
¤Ó· ʈӋÂÓ Â›Ù ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ʈӋÂÓÙÔ˜
Î·È Û˘ÌÊÒÓÔ˘. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ
1500 .Ã. ηÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÔÌÔÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙË ÌÈÓˆÈ΋
°Ú·ÌÌÈ΋ ∞, ¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙ› ΢ÚÔÌÈÓˆÈ΋
ÁÚ·Ê‹. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËı›
·ÎfiÌË (Ô‡Ù ¿ÏψÛÙÂ Ë °Ú·ÌÌÈ΋ ∞),
ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ·
Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Â›Ó·È ÚÔÂÏÏËÓÈ΋. ¢ÂÓ
·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÂÈÛ‹¯ıË fiÓÙˆ˜ ·fi ÙËÓ
∫Ú‹ÙË (fiÔ˘ Ë °Ú·ÌÌÈ΋ ∞
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ‹‰Ë ·fi ÙÔ 17Ô ·ÈÒÓ·
.Ã.) Î·È Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ
Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ΢Úȷ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ΢ÚÔÌÈÓˆÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ‰ÂÓ
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË.
¶‹ÏÈÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ì ΢ÚÔÌÈÓˆÈ΋
ÁÚ·Ê‹ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ŒÁΈÌË
Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘
√˘Áηڛ٠ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ™˘Ú›·. ∂›Ó·È,
ÏÔÈfiÓ, Èı·ÓfiÓ Ë Î˘ÚÔÌÈÓˆÈ΋ ÁÚ·Ê‹
Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜
Î·È ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∫˘ÚÔÌÈÓˆÈο
ۇ̂ÔÏ·, ¿ÓÙˆ˜, ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·Ó Î·È
¿Óˆ Û ‹ÏÈÓÔ˘˜ Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘˜
(Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘), ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
·fi ̤ٷÏÏÔ Î·È ÂÏÂÊ·ÓÙfi‰ÔÓÙÔ, ηıÒ˜
Î·È Û ‹ÏÈÓ· ÛÊ·ÈÚ›‰È· ·‚¤‚·È˘
¯Ú‹Û˘.
∏ ΢ÚÔÌÈÓˆÈ΋ ÁÚ·Ê‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÂ
¯Ú‹ÛË Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
ΔË ‰È·‰¤¯ıËÎÂ Ë ÏÂÁfiÌÂÓË

΢ÚÔÛ˘ÏÏ·‚È΋ ÁÚ·Ê‹ (ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜
΢ÚÈ·Îfi Û˘ÏÏ·‚¿ÚÈÔ), Ù· ÚˆÈÌfiÙÂÚ·
‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ
11Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ΔÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÚ·Ê‹˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ΢Úȷ΋
ÁÏÒÛÛ· (ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ ÂÙÂÔ΢Úȷ΋)
fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, Ù· ÔÔ›· ÂÈÛ‹Á·Á·Ó
ÛÙÔ ÓËÛ› ÔÈ ª˘ÎËÓ·›ÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Ô˘
η٤Êı·Û·Ó Â‰Ò ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ⁄ÛÙÂÚ˘
∂Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÷ÏÎÔ‡. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘
Ó¤·˜ ÁÚ·Ê‹˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÓÈ·ÙËÎÂ
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·˚΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô.
∏ ΢ÚÔÛ˘ÏÏ·‚È΋ ÁÚ·Ê‹ ¤¯ÂÈ
·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊËı› ‹‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›·
ÙÔ˘ 1870 ·fi ÙÔ μÚÂÙ·Ófi ·ÛÛ˘ÚÈÔÏfiÁÔ
George Smith. °È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ
·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË, Ô Smith

BOX ARXAIA KYPROS 27-10-09 22:48 ™ÂÏ›‰· 115

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÂÏÏËÓÈο ÚfiÙ˘·. Δ·
ÂȉÒÏÈ· Î·È Ù· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· (fiˆ˜ ‚¤‚·È· ηÈ
Ù· ·Á¿ÏÌ·Ù·) Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ
ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜, ÂÓÒ
ÛÙËÓ Ù·Ê‹ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÂÏÏËÓÈο ¤ıÈÌ· ηÈ
Ë ¯Ú‹ÛË ÂÈÙ‡Ì‚ÈˆÓ ÛÙËÏÒÓ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
Û·ÚÎÔÊ¿ÁˆÓ. 줂·È·, ÔÈ Ì·ÎÚ·›ˆÓ˜
·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ‰ÂÓ ¯¿ıËÎ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜
Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÁfiÓÈÌË Â›‰Ú·ÛË
ÛÙËÓ Î˘Úȷ΋ Ù¤¯ÓË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó·
ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ì¿ÏÁ·Ì·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ
ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ fiÛÔ Ë
ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË, fï˜ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙËÓ
ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ÒÛ̈ÛË Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ¯ÒÚ·
ÛÙÔ ÓËÛ›.
ªÂ ÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘
∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ
ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙÔÓ ÂÚÛÈÎfi ˙˘Áfi Î·È ÙÔ 294
.Ã. ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ ÙÔÏÂÌ·˚Îfi ‚·Û›ÏÂÈÔ
Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∏ Ù¤¯ÓË ÛÙÔ ÓËÛ› –fiˆ˜ ηÈ
Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ– ¿Ú¯ÈÛ ӷ
«‰ÈÂıÓÔÔÈ›ٷȻ. ŒÙÛÈ, ÛÙ·‰È·Î¿ ¤¯·Û ÙÔ
ȉȷ›ÙÂÚÔ Î˘ÚÈ·Îfi ȉ›ˆÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô
¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ·fi ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË Ì›ÍË
ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¢‡Û˘,
ηıÒ˜ Î·È ·fi ÌÈ· ·Ú¯·˚ÎfiÙËÙ·, Ô˘
·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ
Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi ÌÈ·˜ ÓËÛȈÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÌÈ· ‰›ÁψÛÛË ÂÈÁÚ·Ê‹
ÁÚ·Ì̤ÓË Û ÊÔÈÓÈÎÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο ÌÂ
΢ÚÔÛ˘ÏÏ·‚ÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. ∏
·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ¤‰ˆÛ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ Ó·
·Ó·ÁÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÁڷʤ˜ Ô˘ ·¤‰È‰·Ó
ÂÏÏËÓÈο ΛÌÂÓ·, fi¯È fï˜ Î·È ÂΛӘ
Ô˘ ·¤‰È‰·Ó ΛÌÂÓ· ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ
ÚÔÂÏÏËÓÈ΋ ÂÙÂÔ΢Úȷ΋ ÁÏÒÛÛ·, Ë
ÔÔ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÈÓÈÁÌ·ÙÈ΋.
∞fi ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂÈÁÚ·ÊÒÓ
η٤ÛÙË Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ‰È¿ÏÂÎÙÔ˜ Ô˘
ÌÈÏÈfiÙ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ·ÚÔ˘Û›·˙ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜
Ì ÙËÓ ·Ú¯·˝˙Ô˘Û· ‰È¿ÏÂÎÙÔ Ù˘
∞Ú牛·˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi
Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·Úη‰Ô΢Úȷ΋.
ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ÓËÛ›
ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ·fi ÙÔ

¶‹ÏÈÓË ÎÂÊ·Ï‹ ÔÏÂÌÈÛÙ‹
Ì ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘
ÎÚ¿ÓÔ˜ Î·È ÁÂÓÂÈ¿‰·, ·Ú¯¤˜
6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. (·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÂÏ›‰·, ·ÚÈÛÙÂÚ¿).
THE METROPOLITAN MUSEUM OF
ART/ART RESOURCE/SCALA

Δ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÛÙÔȯ›·
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÛÙËÓ
Ù¤¯ÓË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ·Ú¿ ÙË
ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜
ÂÏÏËÓÈο ÚfiÙ˘·, fiˆ˜
ÛÂ ·˘Ù‹ ÙË Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ ÙÔ˘
5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ·fi ÙËÓ
∞Ì·ıÔ‡ÓÙ· (·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÂÏ›‰·, ‰ÂÍÈ¿).
THE METROPOLITAN MUSEUM OF
ART/ART RESOURCE/SCALA

ÕÁ·ÏÌ· ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜
ÙÔ˘ ÚÒÈÌÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·
.Ã. √È ∫‡ÚÈÔÈ ÁχÙ˜
Ù˘ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘
˘ÈÔı¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋
Ù¯ÓÔÙÚÔ›·, ·ÏÏ¿ fi¯È
Î·È ÙË Á˘ÌÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
ÌÔÚÊÒÓ.
THE METROPOLITAN MUSEUM OF
ART/ART RESOURCE/SCALA

‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ ∂˘·ÁfiÚ· ∞′
Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙËÓ
΢ÚÔÛ˘ÏÏ·‚È΋ ÁÚ·Ê‹, Ô˘,
ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ¯Ú‹ÛË ¤ˆ˜ ÙÔÓ
3Ô ·ÈÒÓ· .Ã.
£· Ú¤ÂÈ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ
ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ·
›‰Ë ÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÎÂÈ̤ӈÓ
Û ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÈÓÈÎÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
ºÔÈÓ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 9Ô
·ÈÒÓ· .Ã. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›
·ÛÛ˘ÚȷΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ÛÊËÓÔÂȉԇ˜
ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ÂÈÁڷʤ˜ Û ·ÈÁ˘Ùȷο
ÈÂÚÔÁÏ˘ÊÈο ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·˚΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô,
ηıÒ˜ Î·È Ï·ÙÈÓÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ Ù˘
ƒˆÌ·˚΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘.

[115]

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:47 ™ÂÏ›‰· 116

[116]

107

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Û‡ÌÌ·¯fi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ·ÔÌfiÓˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÌÂ
οı ÙÚfiÔ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ÛÙË μÔȈٛ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÛÂ
fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ μÔȈٛ·˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
¯ıÚÈΤ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ·fi
·˘Ù¤˜ ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ÊÚÔ˘Ú¤˜ Î·È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ ·ÚÌÔÛÙ¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Î·È ÙȘ £ÂÛȤ˜,
ÂÂȉ‹ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ fiÏÂȘ, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ·
·ÊÔÛȈ̤Ó˜ ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË μÔȈٛ·. ∂ÈϤÔÓ,
·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ¶Ï·Ù·ÈÒÓ, Ô˘ ›¯Â ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ηٷÛÙÚ·Ê› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, Î·È ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ¿ÏÈ ÂΛ
ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‡ÛÙ˘¯ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, fi¯È fï˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó
·˘ÙfiÓÔÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û·Ó
fiÚÁ·Ó· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÒÓ Î·È
Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ∂ÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹
fiÏË ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ·fi ÙË Ì›· ¯ÒÚÈÛ·Ó ÙË £‹‚· ·fi ÙËÓ
∞ı‹Ó·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·‡ÍËÛ·Ó Ù· Ô¯˘Ú¿ Ô˘
ÚÔÛٿ٢·Ó ÙËÓ fiÏË Ù˘ £‹‚·˜.
ΔÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ fiψÓ. ◊ıÂÏ·Ó,
·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙË ‰È¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜, Î·È ·˘Ùfi ¤Î·Ó·Ó
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·. ∏ fiÏË ·˘Ù‹ ›¯Â Û˘ÁÎÚÔÙËı› ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ¤ÓÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ
ηÈ, ÂÂȉ‹ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ ÕÚÁÔ˜, ÔÈ
™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ì οÔÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó, ÙËÓ
·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ·Ú·‰Ôı› Î·È ÙË ‰È·ÛÎfiÚÈÛ·Ó, fiˆ˜
¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó fiÛÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ›¯·Ó ¿ÂÈ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Û ·˘ÙÔ‡˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜. ∞ÊÔ‡
·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·
Ù˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·
Âȯ›ÚËÛ·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ
ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi.

∫·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘
√Ï˘Óıȷ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜
∫·Ù¿ ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘
ª·Î‰ÔÓ›·˜ ¶ÂÚ‰›Îη˜ μã, ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ ·fi Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ›¯Â ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙȘ

›¯Â ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· Ô¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ŸÏ˘ÓıÔ Î¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi,
Ë Ã·ÏÎȉÈ΋ ηٷϋÁÂÈ Û ÙÚÂȘ «ÁÏÒÛÛ˜», ·fi ÙȘ
Ôԛ˜ Ë ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¶·ÏÏ‹ÓË (∫·ÛÛ¿Ó‰Ú·), Ë ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÎÙ‹ (ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜) Î·È Ë ÌÂÛ·›· ™ÈıˆÓ›· (§fiÁÁÔ˜). ∏ ŸÏ˘ÓıÔ˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ
οÔÈ· ·fi ÙȘ «ÁÏÒÛÛ˜» ·˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ Ôχ ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ¶·ÏÏ‹Ó˘ Î·È ™ÈıˆÓ›·˜, ÛÙÔ Ì˘¯fi ÙÔ˘
ΔÔÚˆÓÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘, Ô˘ ÙȘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ. ∏ ÚÔÙÚÔ‹
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¶ÂÚ‰›Îη μ㠂ڋΠÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜.
∏ ŸÏ˘ÓıÔ˜, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÂΛÓÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
Ì ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ηÈ
ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ›¯Â ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÈÛ¯˘Ú‹ ÔÌÔÛÔÓ‰›·, ̤ÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó
fi¯È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ̷ΉÔÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘
ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì ‚·Û›Ï¢ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ô ∞̇ÓÙ·˜ μã
Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘, Ë ¶¤ÏÏ·, ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙˆÓ √Ï˘Óı›ˆÓ.
∞˘Ù‹ Ë √Ï˘Óıȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·
fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÚȂ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·ÔÙÂÏ›
·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ÁÈ·Ù›
Â‰Ò ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë
·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛÔÔÏÈÙ›·˜. ∏ ŸÏ˘ÓıÔ˜ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ
Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fi¯È fï˜ ΢ڛ·Ú¯Ë
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë ™¿ÚÙË ÛÙȘ
ËÁÂÌÔӛ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó. √È Ôϛ٘ Ù˘ ‰ËÏ·‰‹
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ ÂÓÂÚÁÔ› Ôϛ٘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ
Ôϛ٘ ηıÂÌ›·˜ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôϛ٘ fiÏ˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ √χÓıÈÔÈ Â›¯·Ó Û fiÏË ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ó
Á¿ÌÔ˘˜, Ó· ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· η٤¯Ô˘Ó ÎÙ‹Ì·Ù·.
√È ›‰ÈÔÈ ÓfiÌÔÈ ›Û¯˘·Ó Û fiÏË ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ
Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓ¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÌÔÏÈÙ›·˜
‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·Ó Û ÎÔÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi
Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·Ó. ™›ÁÔ˘Ú· fï˜ ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ô˘
·Ó·Ê¤Ú·Ì ÂÍËÁÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘Óı›Ô˘˜ Î·È ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜, ·Ó οÔÈÔ˜ ηÎfi˜
‰·›ÌÔÓ·˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Û ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, ÚÔÙÔ‡ Î·Ó ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÁȈı› Â·ÚÎÒ˜.
∞ӷʤڷÌ fiÙÈ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Úfiı˘Ì· Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘Óı›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ˘‹Ú¯·Ó Î·È Î¿ÔȘ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÙÔ˘˜

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:47 ™ÂÏ›‰· 117

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

·˘ÙÔÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ϤÁÔÓÙ·˜:
«ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÙÔ˘˜ ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ›̷ÛÙ ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ». Δ¤ÙÔȘ ‹Ù·Ó Ë
ÕηÓıÔ˜ Î·È Ë ∞ÔÏψӛ·, Ô˘ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ
‹ıÂÏ·Ó Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔχÙÈÌÔ ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ù˘ Û˘ÌÔÏÈÙ›·˜. ∞ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ √Ï˘Óı›Ô˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÙÔ 382 .Ã. ∂›Û˘ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞̇ÓÙ·˜ μã ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ù˘, ηıÒ˜ ¤‚ÏÂ ÙÔ ‰ÈÎfi
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ΢ÚÈ¢Ù› ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘Óı›Ô˘˜.
∏ ™¿ÚÙË ¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ ÙÔÓ ∂˘‰·Ì›‰· Ì ÛÙÚ·Ùfi 2.000 ·Ó‰ÚÒÓ Î·È ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi
ÙÔ˘, ÙÔÓ ºÔÈ‚›‰·, Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙÚ·Ùfi ηÈ
Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ √Ï˘Óıȷ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·.
∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·˘Ù‹, Ô˘ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ·Ú·ÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓË, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. √ ºÔÈ‚›‰·˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË μÔȈٛ· ÁÈ· Ó·
¿ÂÈ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, ÚÔÛÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ù˘ £‹‚·˜ Ô˘
‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Ù˘ £‹‚·˜, ÙËÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË ∫·‰Ì›·, ÁÈ· Ó·
‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ¤ÙÛÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙË μÔȈٛ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë ÛÙË

[117]

£‹‚· Ì ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÔÏÂÌ¿Ú¯Ô˘ πÛÌËÓ›·, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ì ‰ÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ηٿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘.

∫·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ £‹‚·˜
·fi ÙÔÓ ºÔÈ‚›‰·
√ ºÔÈ‚›‰·˜, ÏÔÈfiÓ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â Ù¤ÙÔȘ ‰È·Ù·Á¤˜,
Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÚfiÛÊÂÚ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ˆÊ¤ÏÈÌË
˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, η٤Ϸ‚ ÙËÓ ∫·‰Ì›·
Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë Î·È ÙÔ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙË
™¿ÚÙË Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÂΛ ÁÈ’
·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi. ∏ ™¿ÚÙË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËΠÁÈ’ ·˘Ùfi, fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ ÂÈ·ڈÛ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ºÔÈ‚›‰· Î·È ‰È¤Ù·Í ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ πÛÌËÓ›·, Ô˘ ı·Ó·ÙÒıËÎÂ. ∞Ó ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 300 ÂÚ›Ô˘ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘
‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∫·‰Ì›·˜, ı· ›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· Ù‡¯Ë Ì ·˘ÙfiÓ. ŒÙÛÈ, Ë ™¿ÚÙË ¤ÁÈÓ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Ù˘ £‹‚·˜ ÙÔ
382 .Ã., ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ó¤Ô ‰Â›ÁÌ· ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiψÓ. °È·Ù› ϤÁÂÙ·È ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
fiÙÈ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ ºÔÈ‚›‰· ÚfiÛÙÈÌÔ 100.000 ‰Ú·¯ÌÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·.
∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ
ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÛÊ¿ÏÌ·, Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ ÌÂÁÂı‡ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÙÈÌÒÚËÛ·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ ¤Î·ÓÂ, ·ÏÏ¿ ÂȉÔÎ›Ì·Û·Ó ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘.

∏ ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘
√χÓıÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·
Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ
ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿Ù˜.
∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜
¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ
ŸÏ˘ÓıÔ.
WERNER OTTO/
VISUAL PHOTOS

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:47 ™ÂÏ›‰· 118

[118]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙËÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ ∂ÈÚ‹ÓË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó
Û˘Óı‹Î˜, ·ÏÒ˜ ÂΉfiıËΠÙÔ
ÚfiÛÙ·ÁÌ· ·fi ÙÔÓ ∞ÚٷͤÚÍË.
¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ë ™¿ÚÙË ¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ ¿ÏÏÔ
ÛÙÚ·Ùfi 10.000 ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔÓ ΔÂÏÂ˘Ù›·, ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘. √È √χÓıÈÔÈ
·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·,
Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó¤ÙÚÈ„·Ó ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Û ÌÈ·
ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È Ô ΔÂÏÂ˘Ù›·˜,
·ÏÏ¿ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔÈ,
¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ó¤Ô ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· Ì ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔÓ
∞ÁËÛ›ÔÏÈ. ΔÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÂΛÓÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÙfi¯Ô
ÙÔ˘, ÂÓÒ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ∞ÁËÛ›ÔÏÈ,
Ô˘ ¤ı·Ó ·fi ÌÈ· ·ÚÚÒÛÙÈ·. √ ¶ÔÏ˘‚È¿‰Ë˜, Ô˘
·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÌÂÙ¿, ·Ó¿ÁηÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ
379 .Ã., ÙÔ˘˜ √Ï˘Óı›Ô˘˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË, Ó· ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ √Ï˘Óıȷ΋˜ ™˘ÌÔÏÈÙ›·˜, ÂÓÒ ÂΛӘ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞̇ÓÙ· Â·Ó‹Ïı·Ó Û ·˘Ùfi. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,
Ë ™¿ÚÙË, ̤ۈ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘, ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ºÏÈ·Û›Ô˘˜ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó, η٤Ϸ‚ ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÌÂ
ÊÚÔ˘Ú¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â¤‚·Ï fiÔȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‹ıÂÏÂ.
ΔÔ 379 .Ã., ÏÔÈfiÓ, Ë ™¿ÚÙË Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Î·ÙÔÚıÒÛÂÈ, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ
ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â
ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂΛӘ ‰ÂÓ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Â›¯Â Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜
ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ ÛÙËÓ ∞Û›·. ∫¿ı ¿ÏÏÔ.
ΔÔ 379 .Ã. fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙËÓ ∞Û›· ‹Ù·Ó ˘ÔÙÂÏ›˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿
ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Û›· ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ·˘ÙfiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÛÙË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.
∞fi Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¡¿ÍÔ˜, Ë ÕÓ‰ÚÔ˜, Ë Δ‹ÓÔ˜, Ë ™›ÊÓÔ˜, Ë ™¤ÚÈÊÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· ›¯·Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË Ó¤· Ó·˘ÙÈ΋ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓ›·, Ô˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ
Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞ı‹Ó·, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈfi Ù˘, ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ·fi ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘.

¢ÂÓ ¤ÊÙ·Û ͷӿ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ı·Ï·ÛÛÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘, ˘ÂÚ›¯Â fï˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘,
ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ·Ú¿ Ï›Á· ÓËÛÈ¿.
∏ ™¿ÚÙË Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ∞ÏÏ¿ Î·È ÂΛ ÙÔ ÕÚÁÔ˜, Ë ∞ÙÙÈ΋ Î·È ÔÈ ÈÔ
ÈÛ¯˘Ú¤˜ fiÏÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, ÒÛÙ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi
fiÙÈ Î·È Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Û›ı· ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ˘ÚÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÂÚ·Ù҉˜ ÂΛÓÔ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·. ∫·È ÂÓÒ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·Ú·‰Ô̤ÓË ÛÙÔ˘˜
‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ¿ÏÏË ÛÙÔ˘˜ ª·Î‰fiÓ˜, ¿ÏÏË ˘¤ÊÂÚÂ
·fi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
_Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ· Ô ÓÙfiÈÔ˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ˜, ‰È·Û·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È Ù·ÂÈӈ̤ÓÔ˜_, ÙËÓ ›‰È·
ÛÙÈÁÌ‹ Ô ‰˘ÙÈÎfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈ· Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ì ٷ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘Û›ˆÓ,
˘¤ÊÂÚ ·fi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ÙÔÓ
ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ·fi ÙË Ì›· ˘ԉԇψÛÂ Î·È Î·Ù¤ÛÙÚ„ ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›·, Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ù·ÂÈÓÒıËÎÂ
ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›Ô˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
·Ú·¯ÒÚËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, Î·È ÁÈ· ÙÔ
ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ˘‹Ú¯Â Ë Ê‹ÌË fiÙÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó Ì ÙÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜
∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÙË ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.

£ÏÈ‚ÂÚ‹ ηٿÛÙ·ÛË fiÏÔ˘
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ _
∞ÁËۛϷԘ
Δ¤ÙÔÈ·˜ ÏÔÁ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Û‡ÌÌ·¯Ô˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ë
ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ·ÓÙÔ‡ Úfi‰È‰Â Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË Î˘‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ
ÙfiÙÂ Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‹ÚÍ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ fi¯È
ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∞Ï›ÌÔÓÔ fï˜ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ›ӷÈ

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:47 ™ÂÏ›‰· 119

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ÓÔÛËÚfi Î·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi. ŸÛÔ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Â›˜, fiÛÔ ËıÈÎÔ› Î·È ·Ó ›ӷÈ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û·˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Î·È Ó· ÌË ‰Ô˘Ó Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜
Ó· ‰È·ÛÙÚ‚ÏÒÓÔÓÙ·È.
√ ∞ÁËۛϷԘ ÙÔ 396 .Ã. ÓfiÌÈÛ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜
˘fi ÙË ™¿ÚÙË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ÛÙËÓ ∞Û›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÚ›„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡
ÛÙËÓ ∞Û›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂΛÓË ÂÓfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÛÔÔÏÈÙ›· Î·È ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓÈ΋
΢ÚÈ·Ú¯›· ÌÈ·˜ fiÏ˘. ™Â ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜, Ô μÔȈÙÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ηÈ
Ë ·Ó¿ÎÏËÛË ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘
·fi ÙËÓ ∞Û›·. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜
·Ó·ÁοÛÙËΠ·fi ÙfiÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fi¯È
ˆ˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘
∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ· ηٿ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ
Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÌÔÊ‡ÏˆÓ Î·È ÔÌÔÁÂÓÒÓ ˆ˜ ·Û‹Ì·ÓÙÔ˜
·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Ù˘ ·ÚÔ˘˜ ηÈ,
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ÁÈ· ÙËÓ
ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ù˘. ∫·È ÂÂȉ‹ Ù·
ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó _fiˆ˜
fiÏ· Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ_
ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜, Ô ∞ÁËۛϷԘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘
ÂÓÂÏ¿ÎË Û ÂΛÓÔ ÙÔÓ
ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ, ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ, ·Ú·Û˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜
ÙÔ˘, Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ
·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜,
·ÎfiÌ· Î·È ÛÙË ı˘Û›·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÂΛӈÓ
Ô˘ Ì ÙfiÛË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ›¯Â ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ∞ÛÈ¿ÙË Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘. ª‹ˆ˜ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ ¤·ı·Ó Î·È ÔÈ

ϤÔÓ ÂÈÊ·Ó›˜ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÏÒıËΠ̿ٷȷ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È ÙfiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, Ë ÔÔ›·
ÙfiÙ ‹Ù·Ó ·Î·ÙfiÚıˆÙË, ÁÈ·Ù› Ë ÂıÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË ‰ÂÓ
›¯Â ηٷÓÔ‹ÛÂÈ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ·ÛÊ·Ï‹ ·Ú¯‹ ‚¿ÛÂÈ Ù˘
ÔÔ›·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ڷȈı› Î·È Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ
Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·; ª‹ˆ˜ fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ,
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ _·ÊÔ‡ Û·Ù¿ÏËÛ·Ó Ù· ÔχÙÈÌ· ‰ÒÚ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, Î·È Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Âȉ›ˆÎ·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ_,
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÛÊ·Ï̤Ó˘ ‚¿Û˘ ·fi
ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó
Ó· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó Û ·Ï¿ fiÚÁ·Ó·
ÛÙȘ ÂÌʇÏȘ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜
ÔϤÌÔ˘˜; ∞˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤·ıÂ
Î·È Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓÒ
¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÊÚfiÓËÌ·
Î·È ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
΢ڛˆ˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ì·¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ηٿÚ˜ Î·È ÙȘ ‚Ï·ÛÊË̛˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘
Î·È Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.
¶ÔÙ¤, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡
ηٿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ
›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÂΉËψı›
Â›ÛËÌ·, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ. ΔÔ ·›ÛıËÌ· ·˘Ùfi
ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ‰‡Ô
ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘
ÂΛӢ, Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ
ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û ϤÔÓ
ÔÏÈÙÈο ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ΢Úȷگ› Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ù˘: ·fi ‰‡Ô
∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ
Ë ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ‰˘Û·Ú¤-

[119]

™ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘
§˘Û›· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È
ηı·Ú¿ Ë
·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ
∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ.
¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ §˘Û›·
ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ
¯ÚfiÓˆÓ, Ë ÔÔ›·
ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ
·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ
ÊÈÏÔÛfiÊˆÓ ÛÙÔ
Palazzo Nuovo,
ÛÙÔ Museo
Capitoline
Ù˘ ƒÒÌ˘.
MASSIMO LISTRI/CORBIS/
APEIRON

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:47 ™ÂÏ›‰· 120

[120]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛÎÂÈ·, ÙÔÓ §˘Û›· Î·È ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Ô ÚÒÙÔ˜ Û˘Ó¤Ù·Í ÏfiÁÔ Ô˘ ‰È·‚¿ÛÙËΠ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ÛÙËÓ 99Ë √Ï˘ÌÈ¿‰·,
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 384 .Ã., ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ÙÔ˘
∞ÓÙ·ÏΛ‰·. ™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÏfiÁÔ (·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ
ÙÔÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛ¤·) Ô §˘Û›·˜ ¤‰ÂÈÍ ÍÂοı·Ú· ÙÔ˘˜
ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È¤ÙÚÂ¯Â Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ
¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ.
∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜, ‰Â, ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ˆ˜ ËÁ¤Ù˜
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÔÚ› ΢ڛˆ˜ «ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÁÓÒÌË
¤¯Ô˘Ó Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· η›ÁÂÙ·È»
Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂΛÓÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ÚÔÙÔ‡ ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ηÈ
ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·,
·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘.
°È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·˘Ùfi˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ §˘Û›·, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ı˘ÌËıԇ̠fiÙÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ 384 .Ã. ÛÙËÓ
ÔÔ›· ÂÎʈӋıËΠ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ï‹ıÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Â›¯Â ÚÔÛ¤ÏıÂÈ, ηıÒ˜ ÏfiÁˆ
ÙÔ˘ μÔȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, ÙÔ˘ 388 .Ã. Î·È ÙÔ˘ 392 .Ã.,
∞ıËÓ·›ÔÈ, μÔȈÙÔ›, ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ Î·È ∞ÚÁ›ÔÈ. ¶·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ ÔÈ ıˆڛ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∞Û›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯·Ó ·Ú·‰Ôı› ·fi ÙË ™¿ÚÙË ÛÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜. ∂›Û˘
‹Ù·Ó ÂΛ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· ηÈ
ÙË ™ÈÎÂÏ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›· ÙÔ˘
¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÚÔۤϢÛË
ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿,
·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ó‡̷ٷ fiÛˆÓ ‹Ù·Ó ÂΛ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ·
ÔÍ˘Ì¤Ó·, ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ˘ԉԇψÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¤Î˘„·Ó ›Ù ÁÈ· ÙËÓ ·Ù›ÌˆÛË Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ fiÓÔÌ·
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó
ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤ÌÂÓÂ
·ÎfiÌË ·˘ÙfiÓÔÌÔ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ fiÏˆÓ ‹Ù·Ó fiÙÈ
ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ·Ú¢ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È Ë Ï·ÌÚ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â
ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘, Ô £Â·Ú›‰Ë˜.
∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ Ë ϤÔÓ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ·fi fiÛ˜ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ÔÙ¤ ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·,
ηıÒ˜ ‰È¤ıÂÙ ¯Ú˘Û¤˜ ÛÎËÓ¤˜ ‰È·ÎÔÛÌË̤Ó˜ Ì ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÏÏ¿ Ù¤ıÚÈ·, Ô˘ ͯÒÚÈ˙·Ó ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. √ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜
¤ÛÙÂÈÏÂ Î·È ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Ú·„ˆ‰Ô‡˜ ÁÈ· Ó·

··ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô
Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ ¤‚ÚÈÛΠÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ
ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ›ÛÙ¢ fiÙÈ ·˘Ù¿ ı· ÙÔ˘ ·¤ÊÂÚ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ·. ∞ÏÏ¿ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ë Â›‰ÂÈÍË ·˘Ù‹˜
Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÂÍ·ÁÚÈÒÛÂÈ
·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ı·٤˜, Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·Ó fiÙÈ
fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È ÙË ÏÂËÏ·Û›· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ºÔ‡ÓÙˆÛÂ
ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ §˘Û›·, ÒÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹
ÎÔÚfiÈ‰Â˘·Ó Ù· ÔÈ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘, Î·È ¤ÂÈÙ·
·fi Ï›ÁÔ ÌÂÚÈÎÔ› ÂȉfiıËÎ·Ó Î·È ÛÙË ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ
ÛÎËÓÒÓ, ÂÓÒ Ô §˘Û›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ «ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚÂÂ
Ó· ÌË ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Û‚ԇ˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘».
∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¿ıËÌ· _·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰È‰·ÎÙÈÎfi_
‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Âȯ›ÚËÛ·Ó
ÙÔÓ ·Ú¿ÏÔÁÔ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ √Ï˘Óı›ˆÓ Î·È ÙËÓ

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:48 ™ÂÏ›‰· 121

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

¿‰ÈÎË ·fiÂÈÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. ŒÙÛÈ, Ë ÎÔÈÓ‹
·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È ÂΉËÏÒıËΠÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 380 .Ã., Ì ÙÔÓ
πÛÔÎÚ¿ÙË, Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi
ÙÔ˘. ™ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘ ηÙËÁfiÚËÛ ʷÓÂÚ¿
ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ˆ˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Úfi‰ˆÛ·Ó ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˆ˜ ÂΛÓÔ˘˜
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ͤÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ Î·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· Ó·
ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¯fiÚÙ·ÁË È‰ÈÔÙ¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. «ªÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·» ·Ó·ÊÒÓËÛ «Ó· ÌËÓ ÚÔηÏ› ·ÔÚ›·
fiÙÈ Ô ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ÛÙÂÓfiÙÂÚ· fiÚÈ·, ·ÊÔ‡ Ë ™¿ÚÙË,
Ô˘ Â›Ó·È Î˘Ú›·Ú¯Ë Û ·˘ÙfiÓ, ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ∞ÚٷͤÚÍË,
ÙÔÓ ∞̇ÓÙ· Î·È ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó, ηÈ
ÙÒÚ· ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ë ›‰È· ¿‰Èη ÛÙË £‹‚·, ÙËÓ ŸÏ˘ÓıÔ,
ÙË ºÏÈÔ‡ÓÙ·, ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·».

∞˘Ù¿ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜
Û‡ÓÙÔÌ· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ·
ÛÙË ™¿ÚÙË. ªÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ √Ï˘Óı›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ºÏÈ·Û›ˆÓ, Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ù˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·Ó›ÎËÙË, Î·È fï˜
¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‰¤¯ÙËΠ¯Ù‡ËÌ· ÛÙË £‹‚·,
ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ
Û˘ÌÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÙËÓ ÁÎÚ¤ÌÈÛ·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ıÚÔ ÙÔ˘
ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ù·›ӈÛË. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÁÏ·Ê˘Ú¿ ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·˘Ù‹ ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹
Ù˘ Ù‡¯Ë˜, ·Ô‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙË Û ı›· ‰›ÎË. ΔÔ fiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÚÔηϤÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ë ¿‰ÈÎË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Î·È ·fi
ÙÔ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, Ô˘ ¤ÙÚÂÊ ȉȷ›ÙÂÚË
Û˘Ì¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Î·È ·¤¯ıÂÈ·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÛÙËÏÈÙ‡ÛÂÈ
Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ¿‰ÈÎË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜.
∂›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ fï˜ Ë ÒÚ· Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜.

[121]

∏ ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ‹Ù·Ó
Ì›· ·fi ÙȘ fiÏÂȘ
Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ
¿‰ÈÎË Â›ıÂÛË ÙˆÓ
™·ÚÙÈ·ÙÒÓ, Ì·˙›
Ì ÙË £‹‚·, ÙËÓ
ŸÏ˘ÓıÔ Î·È ÙË
ºÏÈÔ‡ÓÙ·. ΔÔ
·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÙË
ª·ÓÙ›ÓÂÈ·.
VANNI ARCHIVE/CORBIS

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:48 ™ÂÏ›‰· 122

[122]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË
Ù˘ £‹‚·˜

√ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ
Ô ∞ÁËۛϷԘ
·Ú·¯ÒÚËÛÂ ÙË
ÛÙÚ·ÙËÁ›· ÛÙÔÓ
∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ ÁÈ·Ù›
›¯Â ϤÔÓ
ÎÔ˘Ú·ÛÙ›.
™ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜
¤ÊÈÔ˜.
LEONARD DE SELVA/
CORBIS/APEIRON

°È· ÙÚ›· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ˘¤ÊÂÚ·Ó Ù·
¿Ó‰ÂÈÓ· ·fi ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë Î·È ÙˆÓ
ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ÙË ÛÙ‹ÚÈ˙ Ì ÚÔı˘Ì›· Ë Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ ÛÙËÓ ∫·‰Ì›·. √È Ù‡Ú·ÓÓÔÈ
fï˜ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ηٷȤ˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘˜ ÛÙË £‹‚·, ·ÏÏ¿ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
Ô˘ ›¯·Ó ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜
·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ·¤Ù˘¯·Ó, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ
¤Ó·˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ, Ô ∞Ó‰ÚÔÎÏ›‰·˜, ··›ÙËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ ÂÍfiÚÈÛÙˆÓ. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ fï˜ ·ÚÓ‹ıËηÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¯Ҙ ۯ‰›·˙·Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘
·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÂ
‰È·ÚΛ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, Â¤ÛÂ˘Û·Ó ÙËÓ ·fiÂÈÚ·.
∂›¯·Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙË £‹‚· Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó

Ì˘ÛÙÈο Â·Ê¤˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó ηÈ
Ô º˘ÏÏ›‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÎÚ˘„ ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜, Ô˘ ›¯Â
ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÔÏÂÌ¿Ú¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ.
™˘˙‹ÙËÛ ΢ڛˆ˜ Ì ÙÔ Ê˘Á¿‰· ª¤Ïψӷ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ù· fiÛ· ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘
Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜. ΔÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 379 .Ã. ÔÈ ϤÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì οÔÈÔ˘˜
ÂÙ¿, ηٿ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Ò‰Âη, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
ͯÒÚÈ˙·Ó Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ Î·È Ô ª¤Ïψӷ˜, Ì‹Î·Ó ÌfiÏȘ ¤ÂÛÂ Ë Ó‡¯Ù· ÛÙË £‹‚· ηÈ, ·ÊÔ‡ ·Ú·Ê‡Ï·Í·Ó
ÁÈ· Ï›ÁÔ, ¤ÛÊ·Í·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÔÌÔ˚‰Â·ÙÒÓ ÙÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÔÏÂÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÙÔÓ ∞Ú¯›· Î·È ÙÔÓ º›ÏÈÔ,
Ô˘ ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÌfiÛÈÔ, ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î·È ÙÔÓ
§ÂÔÓÙÈ¿‰Ë, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó
ÙÔ˘˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·.
™ÙË £‹‚· ‚Ô‹ıËÛ ÙfiÙ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi Î·È Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. §›ÁÔ
·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÊÙ·Û·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ
ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ì·˙›
Ì ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ù˘ fiÏ˘, Î·È ¤ÙÛÈ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·.
∂ÎϤ¯ıËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‚ÔȈٿگ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜,
Ô ª¤Ïψӷ˜ Î·È Ô Ã¿ÚˆÓ·˜, ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ë ·ÎÚfiÔÏË, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÚÔʛ̈Ó, Î·È ·Ú·‰fiıËΠηٿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 378 .Ã.
∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÁΛÓËÛ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ
ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™‹ÌÂÚ· Ë ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ
ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ‹ ÛÙ· Û˘ÌfiÛÈ· Ì·˜
ÚÔηÏ› ·¤¯ıÂÈ· Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹, ΢ڛˆ˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔÓ ‰È¤Ú·Í·Ó Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘˜
Ù· ¯¤ÚÈ· ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
Ù¿ÍÂȘ _ Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜, Ô ª¤Ïψӷ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· fï˜ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ù· ‹ıË ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ηÈ
ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ fiÏÔÈ ÂÈÎÚfiÙËÛ·Ó
ÙË Ï·ÌÚ‹ ÂΛÓË ÂΉ›ÎËÛË Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠ̠ÙËÓ
ηٿÏË„Ë Ù˘ ∫·‰Ì›·˜ Î·È ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ πÛÌËÓ›·.
ŸÏÔÈ ı·‡Ì·Û·Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı¿ÚÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ
ÂÎÂ›ÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ÚÈÓ
·fi Ï›ÁÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÎÏfiÓËÙË. °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ò˜ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔÈ ‰ÂÓ
‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ Û ٤ÙÔÈÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯӿÌ fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi
√‰˘ÛÛ¤· Î·È ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÕÚ·ÙÔ Î·È ÙÔÓ
ºÈÏÔÔ›ÌÂÓ·, Ô ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ
Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ï·›ÛÙÚ· Î·È Ó· Ì¿¯ÂÙ·È ˆ˜ ·Ïfi˜

KEF_HGEMONIA-SPARTHS 2B 27-10-09 23:48 ™ÂÏ›‰· 123

∏°∂ª√¡π∞ Δ∏™ ™¶∞ƒΔ∏™

[123]

∏ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
·fi ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È
ÛÙË £‹‚·.
ÔÏ›Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ÙÔÓ ¤ÛÚˆ¯Ó ӷ ÚÔÛ·ı›
Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÙˆÓ ÈÔ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋
‰‡Ó·ÌË, fiˆ˜ ˘ÂÚ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·.
∏ ™¿ÚÙË, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÚ·Ùfi
ηٿ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ËÁËı› ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜, ÌÂ
ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË fiÙÈ Â›¯Â ˘Âڂ› ÙÔ ÂÍËÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ Ù˘
ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ
˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘.
™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô
•ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ·ÚÓ‹ıËΠÂÂȉ‹ ‹ÍÂÚ fiÙÈ, ·Ó ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›·, fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ¤ÏÂÁ·Ó ¿ÏÈ
«Ó· Ô ∞ÁËۛϷԘ, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË». ∞fi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Ì¿Ù·ÈÔ Î·È Û˘Ó¯‹ ÂΛÓÔ ·ÁÒÓ· ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÙÔÓ Â›¯Â ηٷ‰ÈοÛÂÈ Ë Ù‡¯Ë. ŒÙÛÈ, ·Ó¤Ï·‚ ÙË
ÛÙÚ·ÙËÁ›· Ô ¿ÏÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯Â ‰È·‰Â¯ı› ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘
∞ÁËÛ›ÔÏÈ. √ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ‹Á ÛÙË μÔȈٛ·, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÂΛ ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ Î·È ÌÂÙ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ
¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ fï˜ ›¯Â ÌÂÚÈο ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
ŸÙ·Ó ÂÚÓÔ‡Û ÎÔÓÙ¿ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜,
¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÚÂȘ Ú¤Û‚ÂȘ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ‰‡Ô ∞ıËÓ·›ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Î·È ÔÏÏÔ› ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘
ÛÙÔÓ ¶ÂÏÔ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ
ÙfiÛÔ Ôχ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ¤Ó· ·fi
ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛ, ÂÓÒ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ô˘
›¯Â ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó Û ÂÍÔÚ›·. ŸÌˆ˜,
ÂÓÒ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÔÈ Ú¤Û‚ÂȘ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ô˘
›¯·Ó ÛÙ·Ï› ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ
fiÏË, Ô ·ÚÌÔÛÙ‹˜ ™ÊÔ‰Ú›·˜, Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ
·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˘, ‰ÔΛ̷Û ӷ οÓÂÈ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ fi,ÙÈ Î·È Ô ºÔÈ‚›‰·˜ ÛÙË £‹‚·.
¶ÚÔÛ¿ıËÛ ‰ËÏ·‰‹, ÂÓÒ Â›¯·Ó ÂÈÚ‹ÓË, Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Í·ÊÓÈο ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿. ªÔÚ› Ë ·fiÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ó·

·¤Ù˘¯Â, ÂÂȉ‹ fï˜ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‰›Î·Û·Ó ÙÔÓ ™ÊÔ‰Ú›·, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ô˘ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ·Ó ¤Î·Ó·Ó Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
™¿ÚÙ˘.
√È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙfiÙ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÷‚Ú›·, ΔÈÌfiıÂÔ _ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫fiÓˆÓ·_ Î·È ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÛÙÚ¿ÙË
Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· Ó·˘ÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›· Ô˘ ›¯·Ó
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó. √ Êfi‚Ô˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∞Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜, ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ΔÈÌfiıÂÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˘, Î·È Ë Û‡ÓÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ú˘ıÌ›ÛÙËΠË
ÈÛÔ„ËÊ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÂÓÒ
··ÁÔÚ‡ÙËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ‰È·ÓÔ̤˜ Á˘ Ì ÎÏ‹ÚÔ ·fi
ÏÂ˘Ú¿˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÒÛÙÂ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ Û˘ÌÌ·¯›· Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ·ÚÎÂÙ¿ ̤۷ Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¤‚·Ï·Ó
¿ÌÂÛ· ÂÈÛÊÔÚ¿ (·Ó Î·È Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ ÔÛfi), ÙÚÔÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Î¿ˆ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ٤ÛÛÂÚȘ Ù¿ÍÂȘ, Ô˘
˘‹Ú¯Â ·fi ÙÔÓ ™fiψӷ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ¡·˘Û›ÓÈÎÔ (378-377 .Ã.). ∞ÏÏ¿ fiÛË Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë ÚÔı˘Ì›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ù›¯·Ó ϤÔÓ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋
ÈÛÙÔÚ›·. ∏ Ó¤· ÙÔ˘˜ ËÁÂÌÔÓ›·, Ô˘ ¿ÏψÛÙ ·›¯Â
Ôχ ·fi ÙÔ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Û ̤ÁÂıÔ˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·‚Ï‹ıËΠÛÂ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ηÈ
ÚÔοÏÂÛ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙË
‰È¿Ï˘Û‹ Ù˘. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ԉ›¯ıËΠȉȷ›ÙÂÚ·
¿ÛÙ·ÙË, ηıÒ˜ fiÙÂ Û˘ÌÌ·¯Ô‡Û Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜,
fiÙ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈÂ, fiÙ ٷÛÛfiÙ·Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÌÂ
ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·
ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË £‹‚·, Î·È ÌfiÓÔ ÛÙË £‹‚· Î·È ÛÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ¤Ï·Ì„·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘
¯Ú‡ÛˆÛ·Ó Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ù· ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÛÙË ‰‡ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ̤ڷ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡.
™Â ·˘Ù‹, ÏÔÈfiÓ, ÙËÓ fiÏË ı· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ
ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:06 ™ÂÏ›‰· 124

[124]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

Ë Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·
Î·È Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË

Ù˘ £‹‚·˜

∏ £‹‚· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈÎfi
ÌˉÈÛÌfi Ù˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡˜
¶ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
Ô͇ٷÙ˘ ·ÓÙ›ıÂÛ‹˜ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ
∞ı‹Ó· ¤Ú·Û ÛÙË Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋
ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘
ÔϤÌËÛ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘
™¿ÚÙ˘, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË
ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó¯‹
·Ó·˙‹ÙËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜
ÚÔÛٿ٘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù¤ÏÔ˜ ‰‡Ô
ÛÔ˘‰·›ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ¿Ó‰Ú˜, Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Î·È Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¤‰ˆÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË
·›ÁÏË ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ
Ô ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘˜ ¤Û‚ËÛÂ Î·È ÙÔ
fiÚ·Ì· Ù˘ £‹‚·˜.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:07 ™ÂÏ›‰· 125

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[125]

CORBIS/APEIRON

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:07 ™ÂÏ›‰· 126

[126]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ

ÙˆÓ μÔȈÙÒÓ,
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿. √È £Ë‚·›ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÍ¢ÁÂÓÈṲ̂Ó˜ Ê˘Ï¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¢ÂÓ Â›¯·Ó
Ô‡Ù ٷ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ‹Á·˙·Ó
·fi ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Â˘Ê˘˝·, Ô‡Ù ٷ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô˘ Ù· ·¤ÎÙËÛ·Ó ·fi ÙË
·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÈı·Ú¯›·
ÙÔ˘˜. √È £Ë‚·›ÔÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÓÂÙ˘Á̤ÓÔ Ô‡Ù ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜, ·ÊÔ‡ ηٿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ
ÙÔ‡˜ ›‰·Ì ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ¿ıÏÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ó· ÔÏÂÌÔ‡Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ •¤ÚÍË Î·È ÙÔ˘ ª·Ú‰fiÓÈÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Â›¯·Ó ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·
ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ì ÈηÓÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Î·È Ó· ·Ԃ› Ï·ÌÚfi ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÛÔ˘‰·›· ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. √È £Ë‚·›ÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ÁÂÓÓ·›ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÛÙÔ Â˙ÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÈÈÎfi. æ˘¯¤˜ ڈ̷Ϥ˜, ·Ó Î·È fi¯È ¿ÓÙ· Ì ¢ÁÂÓÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÛÒÌ·Ù· ·ıÏËÙÈο, ·ÏÏ¿ fi¯È ÎÔÌ„¿, Ô˘ ·fi Ù·
ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Ù· Á‡ÌÓ·˙·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ÂÍ·ÛÎÔ‡Û·Ó Û οı ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. ΔÔÓ
5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó·
·ÔÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ
ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ˘˜ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ· Î·È ÛÙÔ ¢‹ÏÈÔ. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ _¿ÏÈ ÛÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·_ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÍÈÔÈ
·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜. ∏ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋
·Ó‰Ú›· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi
ËıÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·ÏÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÔÈ ‡Ô˘Ï˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ë ¯·ÈÚÂηΛ· Ù˘
™¿ÚÙ˘, Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ ÙË £‹‚·
Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, Î·È ÙÔ fiÍ˘Ó·Ó Ë ·Ú·‚›·ÛË Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ·fi ÙÔÓ ºÔÈ‚›· Î·È Ë Ù˘Ú·ÓÓ›‰·
°π∞ Δ√ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒ∞ ∫∞π Δ∏ ∑ø∏

ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë. ∏ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ˘˜
£Ë‚·›Ô˘˜ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÂΛÓË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ΢ڛˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi Ï›ÁÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜: ∞Ú¯Èο Ô
πÛÌËÓ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜, Ô ª¤Ïψӷ˜,
Ô Ã¿ÚˆÓ·˜, Ô °ÔÚÁ›‰·˜, Ô ¶·Ì¤Ó·˜, Ô ¢·ÌÔÎÏ›‰·˜, Ô
£ÂfiÔÌÔ˜, Ô ºÂÚ¤ÓÈÎÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ù‹ Ë
·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÏËÛ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ fiÏˆÓ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È Û·Ó ÈÂÚ‹ ʈÙÈ¿ ÙÔ‡˜ ˘ÚfiÏËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·Î›ÓËÛ ӷ ‰ÒÛÔ˘Ó Î¿ı ·ÁÒÓ· ηÈ
Ó· οÓÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ı˘Û›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ.
ŒÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Ë Í·ÊÓÈ΋
ÂΛÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ù˘ £‹‚·˜. ∏ ˙ˆ‹ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÂΛӘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ë ı›·
ÚfiÓÔÈ· Ì ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ ÙȘ
¤Î·Ó ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ÁfiÓÈ̘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ˙ˆ‹ ηÈ
Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂΛӘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘
·ÓıÚÒÔ˘, Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ‰È·ı¤ÛÈ̈Ó
˘‰¿ÙˆÓ Î·È Ù· ·Ú‰Â˘ÙÈο ¤ÚÁ· ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó
ÁfiÓÈ̘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ÈÔ ÍËÚ¤˜ ‰ȿ‰Â˜. ∏ ˙ˆ‹ ηÈ
Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Û¯Â‰fiÓ ¿ÁÔÓ˜ Î·È ¿Î·Ú˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ΤÓÙÚÈÛ ‚·ıÈ¿ Ù·
ÛÏ¿¯Ó· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÊ·ÓÂȷο ·Ó·›ÛıËÙ˘ ¯ÒÚ·˜.
ΔfiÙ ͷÊÓÈο ·Ó¿‚Ï˘Û ·fi ÙÔ ÛÙ¤ÚÓÔ Ù˘, Û·Ó ·ÚÙÂÛÈ·Ófi ÓÂÚfi, ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ ÙË ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ¤Ó·Ó ·fi

√È ˘fiÏÔÈÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ
‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ¢ÁÂÓ‹ Ê˘Ï‹. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿,
·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ì¿¯Ë.
ºˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ £Ë‚ÒÓ,
ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·.
CORBIS/APEIRON

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:07 ™ÂÏ›‰· 127

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡ [127]

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:07 ™ÂÏ›‰· 128

[128]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÔ˘˜ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜.
ÕÚ·Á ˘‹ÚÍ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËıÈ΋˜ ·Ó¿Ù·Û˘
ÂΛÓÔ˜ Ô ¿ÓÙÚ·˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÚËÙÔÚÈ΋
ÙÔ˘ ‰ÂÈÓfiÙËÙ· ¤Î·Ó ·ı¿Ó·ÙË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜; ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó ÌÔÚԇ̠_¤ÛÙˆ
Î·È Û ¤Ó· ‚·ıÌfi_ Ó· ‚Úԇ̠ÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ηÈ
Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÂÍȯӛ·ÛÙÔ ÙÔ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ì ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÙÔÓ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ
ÂΛÓË Ë ËıÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘ £‹‚·˜. ∞Ó
·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› Ë fiÏË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ
Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ·ÓÙ¿ÍÈfi ÙÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ¤ı·Ó Ë
·ÎÌ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ë fiÏË Î·Ù¤ÚÚ¢Û ·Ì¤Ûˆ˜; ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fï˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ô‡ÌÂ
fiÙÈ Ë ·ÎÌ‹ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ·ÊÔ‡ Ë £‹‚· ·ÔÙ›Ó·Í ÙË Û·ÚÙÈ¿ÙÈÎË Ù˘Ú·ÓÓ›· ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. √È £Ë‚·›ÔÈ Ó›ÎËÛ·Ó ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Î·È ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ μÔȈٛ·˜
Â›Û˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. √ ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ·fi ÙÔ 371 .Ã., ‰ËÏ·‰‹
ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜.
∂ÈϤÔÓ, fiÙ·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·
ÙÔ˘˜ _ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‹Ù·Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ‚¤‚·È· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·,
ÙÔ˘ ª¤Ïψӷ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÚˆÙÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘
ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜_ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë 40 ÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ
·ÎÌ‹ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚÒÌ˘.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠̠‚‚·ÈfiÙËÙ·
fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·˘ÙfiÓ ÙÔ
ÛÔ˘‰·›Ô ¿Ó‰Ú· Ô‡Ù ·˘Ùfi˜ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘. ∫·ıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̿ÏÏÔÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ó ηÈ, Ì οÔÈ· Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰Ë
‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜, Û˘Ó¤ÎÏÈÓ·Ó Û ̛· Î·È Â¤‰Ú·Û·Ó ·ÌÔÈ‚·›· Ë Ì›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË. Èڛ˜ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘

£‹‚·˜ Ë ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ‰ÂÓ ı· ¤‚ÚÈÛÎÂ
¢ηÈÚ›· Î·È Ì¤Û· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ›, ÂÓÒ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ £‹‚·˜ ‰ÂÓ ı·
¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ı· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ μÔȈٛ·˜.

∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔχÌÓȉ·,
ηٷÁfiÙ·Ó ·fi οÔÈÔÓ ‹Úˆ·, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‹Ù·Ó
ÊÙˆ¯fi˜ Î·È ÙfiÛÔ ·Ê·Ó‹˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÁÓˆÛÙfi
ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¿Ó‰Ú·.
√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÂÍ·Û΋ıËΠ·fi Ó¤Ô˜ Û fiϘ ÙȘ
˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Û οı £Ë‚·›Ô ÔÏ›ÙË. ™Â ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÙÔ̤· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηχÙÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ηıÒ˜ ÔÈ ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·
ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÛÙË £‹‚·. øÛÙfiÛÔ, ͯÒÚÈÛ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi
ÙÔ˘ ∫·Ê›ÛÈÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ·Í¤¯·ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·, ηıÒ˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÚfiÓÙÈÛÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Âȉ›ˆÎÂ
Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜, ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ô £Ë‚·›Ô˜ ™ÈÌÌ›·˜ Î·È Ô
™›Óı·ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ó ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ¤ÌÌÂÛ· Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Í˘ÓÔ˘ ÂΛÓÔ˘ ∞ıËÓ·›Ô˘. ∂Âȉ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi ¶fiÏÂÌÔ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË £‹‚·
Î·È ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ÊÈÏÈΤ˜, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ
fiψÓ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ fï˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘‹ÚÍ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÊÚfiÓÙÈÛ fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜
Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Û·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜
·fi ÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·, Ô §‡ÛȘ, ˘ı·ÁfiÚÂÈÔ˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜
Ô˘ _¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ_ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙË £‹‚·
Î·È ¤˙ËÛ ÂΛ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ
Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ¤Ú·Û ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
ÌÂϤÙ˘ Î·È ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó ÙfiÙ ÙÔ˘˜
ÈÔ ÛÔÊÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó fi¯È ·Ï¿
Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó·

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÂÍ·Û΋ıËΠ·fi Ó¤Ô˜
ÛÙȘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÂÌÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ
Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Û οı £Ë‚·›Ô ÔÏ›ÙË.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 129

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

··ÏÏ·Á›, fiˆ˜ Ô ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ·fi ÙȘ ÚÔÏ‹„ÂȘ Ô˘
›¯·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ Ì·˜, Ô˘
›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ÂȉÚÔ‡Û·Ó ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηÈ
ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÎÚÔ·Ù‹ Î·È Ë
·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· οı ÔÌÒ‰Ë ¤ÎÊÚ·ÛË ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜, Ô˘ Ô ™›Óı·ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Δ¿Ú·ÓÙ·,
Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Ì·˙› ÙÔ˘, Û˘Ó‹ıˆ˜
¤ÏÂÁ «fiÙÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·, Ô‡Ù ·Ó
‹ÍÂÚ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ô‡Ù ·Ó ÌÈÏÔ‡Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ». ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·Ó›˜
ˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÈÁfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ӷ
ÌÈÏ¿ÂÈ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÚËÙÔÚÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ͯÒÚÈ˙ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂÊ¿ÌÈÏÏË
Ì ÂΛÓË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÚËÙfiÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÙÔ ÈÔ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÙÚÈÔÊÚÔÛ‡ÓË,
·Ú’ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ Î·È ÊÈÏÔÌ·ı‹˜. ∂›Û˘ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·Ó ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË.
∂ÈϤÔÓ ·‰È·ÊÔÚÔ‡Û ÁÈ· Ù·
¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Û fiÏË ÙÔ˘
ÙË ˙ˆ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÊÙˆ¯fi˜, ÂÓÒ
‰ÂÓ ¿ÊËÛ ԇÙ ٷ ·Ó·Áη›·
¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘. ¶ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ ͤÓÔÈ ‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ó· ÙÔÓ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ÛÔ˘Ó Î·È Û˘¯Ó¿ Ê›ÏÔÈ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ó· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó Ì ‰Èο ÙÔ˘˜
¤ÍÔ‰· ÙËÓ ¤ÓÙÈÌË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘. ∂›Û˘ ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙËÓ ‹È· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ _ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û¿ÓÈÔ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜_, ÂÂȉ‹ ·¯ı·ÓfiÙ·Ó ÙȘ ·ÁÚÈfiÙËÙ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÈÎËÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ Î·È Î¿ı ÂÌʇÏÈ· ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË. ∞Ó ÔÙ¤ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÛ¯¿Ù˘ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ, ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· Ô §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë˜ Î·È ÔÈ ÚÔ‰fiÙ˜ Ô˘
ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ∞˘ÙÔ› ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ∫·‰Ì›·˜ ÛÙÔ ™·ÚÙÈ¿ÙË ºÔÈ‚›‰·, ·˘ÙÔ› ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ
·ÙÚÈÒÙË πÛÌËÓ›·. ∫·È fï˜, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰· ÁÈ· ÙË ı·Ó¿ÙˆÛË ÙfiÛÔ ·˘ÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÍÔÚ›ÛÙˆÓ
Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Û‡ÓÂÛ˘ Ô˘ ÙÔÓ ‰È¤ÎÚÈÓ ·ÏÏ¿ ηÈ

[129]

ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó›‰ËÛ‹˜ ÙÔ˘. √È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ı·‡Ì·˙·Ó ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ηÈ
‰ÔÎ›Ì·Û·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ó¿ÚÈ· ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ ηÈ
·fi Ì·ÎÚÈ¿, ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‹Ù·Ó
Ó· ÌÈÌËıÔ‡Ó ÙËÓ Ú·fiÙËÙ· Î·È ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔ˘
ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜.

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi
ÂÈÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Ù˘ £‹‚·˜ Î·È ˆ˜
Ó¤Ô˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ
ηχÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹
ÔÏÂÌÈ΋ ·ÁˆÁ‹.
WHITE IMAGES/SCALA

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 130

[130]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞Ó Î·È Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÈfiÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ‰ÂÓ
›¯Â ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 371 .Ã. ¢‡ÛÎÔÏ· ‚¤‚·È· ı· ˘Ôı¤Ù·Ì fiÙÈ ¤ÌÂÈÓ ·‰Ú·Ó‹˜ ÛÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ. ∂›Û˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌÂ
‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÍÔÚ›ÛÙˆÓ, fiÙ·Ó Ë Ì¿¯Ë ÌÂٷʤÚıËΠ·fi ÙȘ ηÙÔÈ˘
ÙÔ˘ ∞Ú¯›· Î·È ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â
Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηÈ
›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘
fiÏ˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛË Î·È ÙËÓ
ÂÚȯ¿Ú·ÍË Ù˘ ‡ÊÔÚ˘ ‰ȿ‰·˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘
£‹‚·˜, ·’ fiÔ˘ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·Ó Ù· ‚·ÛÈο ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ì·˙› Ì ÙÔÓ
¶ÂÏÔ›‰· Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ πÂÚfi §fi¯Ô, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó 300 Â›ÏÂÎÙÔÈ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÛÙÂÓÔ‡˜
‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ Ô
¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. √ πÂÚfi˜ §fi¯Ô˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÂÎ·È‰Â˘fiÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ì ‰ËÌfiÛÈ·
¤ÍÔ‰· ηÈ, ηıÒ˜ ÂÌÓÂfiÙ·Ó ·fi Ù· ÈÔ Â˘ÁÂÓÈο ·ÈÛı‹Ì·Ù·, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˘˜
·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ £‹‚·˜. ∏ Ê‹ÌË ÁÈ· Ù·
ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ù·Í›‰Â„ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÈ
¯¿ıËΠÙËÓ ·ÔÊÚ¿‰· ̤ڷ Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯·Û ÙËÓ
·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘.

¶ÂÏÔ›‰·˜
√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
ÛÒ˙ÂÈ ÙÔÓ
¶ÂÏÔ›‰· ÛÙË
Ì¿¯Ë, ÛÂ
ÁÎÚ·‚Ô‡Ú· ·fi ÙÔ
‚È‚Ï›Ô Greatest
Nations: Greece
ÙÔ˘ Charles F.
Horne (1901).
∞ƒÃ∂π√ ¡. ™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÏÔÈfiÓ ¿Ú¯ÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ˘ËÚÂÙ›
ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ù· ÂÙ¿ ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË £‹‚· ·Ú¿ ÂΛÓÔ˜.
√ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘ §ÂÔÓÙÈ¿‰Ë,
Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ Ó›ÎËÛ ÚÒÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ
ÛÙË μÔȈٛ·. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ πfiÎÏÔ˘, ‰È¤ÊÂÚ ·fi ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Û¯ÂÙÈο
Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
◊Ù·Ó ÈÔ Ó¤Ô˜ ·fi ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ηÈ
˘‹ÚÍÂ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜, ÂÓÒ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
¤ÌÂÈÓ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˜. ¶ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË,
ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È fiÔÙ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·ÊȤڈÓ ·ÚÎÂÙfi
¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ï·›ÛÙÚ· Î·È ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ÂÓÒ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·, Ó·
ÌÈÏ¿ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ. ∫È fï˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜
Ì ÊÈÏ›· Ôχ ÛÙÂÓ‹ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Û¿ÓÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹Ù˜ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 131

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[131]

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 132

[132]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ·Ó¤ÙÚ„ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘
§ÂÔÓÙÈ¿‰Ë, Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ηÈ
·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ.
«°È·Ù› ·Ó ηÓ›˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, ÙÔ˘ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙÔ˘ ¡ÈΛ· Î·È ÙÔ˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, ı· ‰ÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó
ÁÂÌ¿ÙË ·fi Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ˙ËÏÔÊıÔÓ›· ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ∞Ó ¿ÏÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙÔ Û‚·ÛÌfi
Ô˘ ¤‰ÂȯÓÂ Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ ÛÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ·˘ÙÔ‡˜
Ôχ ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ı· ÙÔ˘˜ ÔÓfiÌ·˙Â Û˘Ó¿Ú¯ÔÓÙ˜ ηÈ
Û˘ÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜ ·Ú¿ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ò˜
Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ Ò˜
ı· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ∞ÈÙ›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‹Ù·Ó
Ë ·ÚÂÙ‹, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô‡Ù ÏÔ‡ÙÔ Ô‡Ù ‰fiÍ·
ΤډÈÛ·Ó ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó, ÛÙ· ÔÔ›· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÂÈ Ô ÛÎÏËÚfi˜ Î·È ÊÈÏfiÓÈÎÔ˜ ÊıfiÓÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ıÂ˚Îfi
¤ÚˆÙ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ·Á¿ËÛ·Ó
ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ¯¿ÚË ÛÂ
·˘ÙÔ‡˜ Ó· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÔ˘‰·›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ Ù·
ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó
ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi». ∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜
ÛÙÔ μ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·.
°ÂÓÈο Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Û˘Ó‹ıˆ˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ŒÓ·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜, Ô ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˜ ¶Ôχ‚ÈÔ˜, Ô˘ ¤‰Ú·Û ÙÔ 2Ô ·ÈÒÓ· .Ã.,
›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È Ó·
ÙÔ˘˜ ÂÍÔÌÔÈÒÛÂÈ ÒÛÙ ·Ó¤ÊÂÚÂ: «Δ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ·Ó·Ù‡¯ıËηÓ, ¿ÎÌ·Û·Ó Î·È Î·Ù·Ï‡ıËÎ·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì·˙› Ì ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·». ∞ÏÏ¿ Ë ÂÍÔÌÔ›ˆÛË Î·È Ë Ù·‡ÙÈÛË ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ
Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰· Î·È ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ÈÔ ÈηÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘
Î·È Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙÔÓ
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ë ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ·¤ÎÙËÛ ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·
Ë fiÏË Ù˘ £‹‚·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·
Ë fiÏË ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ÚÔԉ‡ÂÈ Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ì ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. ŸÙ·Ó fï˜ ¤ı·ÓÂ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ¯¿ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Ì·˙› ÙÔ˘, Î·È fiÏÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·Ó Ë ·ÊÔÛ›ˆÛË ÛÙËÓ

·ÙÚ›‰· Î·È Ë ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰· ‹Ù·Ó ÂÊ¿ÌÈÏϘ
Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, Ô ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ô˘ Ó›ÎËÛ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· Î·È ÛÙË
ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙ· Û˘Ó¤‰ÚÈ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ Ù˘
·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, Ô ·Ó·ÛÙËψً˜ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘ _ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÌfiÓÔ ÛÂ
·˘Ù¿ Ù· ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘_ ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ·ÓÒÙÂÚÔ˜
·fi ÙÔÓ Î·Ïfi Î·È ÁÂÓÓ·›Ô Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜
Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Î·È ˆ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜.
ªfiÏȘ Ô ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ¿Ú·ÎÙÔ˜ ·fi
ÙË μÔȈٛ·, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Ó·
·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ηٿ
Ù˘ £‹‚·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·˘Ùfi˜ ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ μÔȈٛ·˜ Ì ÈÛ¯˘Ú¤˜
‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙÔ 378 .Ã. Î·È ÙÔ 377 .Ã., ¯ˆÚ›˜ fï˜
Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È £Ë‚·›ÔÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ã·‚Ú›·, ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Â›ÌÔÓ· Û fiϘ
ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ó
ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ μÔȈٛ·˜.
∂Âȉ‹ fï˜, ÙÔ 377 .Ã., ηıÒ˜ Â¤ÛÙÚÂÊÂ Ô ∞ÁËۛϷԘ ·fi ÙË μÔȈٛ·, ·ÈÌÔÚÚ¿ÁËÛ ̛· ÊϤ‚· ÛÙÔ
fi‰È ÙÔ˘ Î·È ¤·ı ˙ËÌÈ¿ Î·È ÙÔ ˘ÁȤ˜ fi‰È ÙÔ˘, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›· ·Ó¤Ï·‚ ¿ÏÈ Ô ¿ÏÏÔ˜
‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜. ∞˘Ùfi˜ ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ μÔȈٛ·˜ ÙÔ 376 .Ã., ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛÂ
Ó· ‰È·‚› Ô‡Ù ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ· Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯·Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ηÈ
¤ÙÛÈ Â¤ÛÙÚ„ ¿Ú·ÎÙÔ˜.
ΔfiÙ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ Î·È Û˘Ó¯Ҙ Ù·ÂÈÓÒÓÔÓÙ·Ó Î·È Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ··ÓˆÙ¿ Ï‹ÁÌ·Ù·,
·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ◊ÏÈ˙·Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó ÂΛ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜
Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜,
ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô Ó·‡·Ú¯fi˜ ÙÔ˘˜, Ô ¶fiÏÏȘ,
Ô˘ ›¯Â ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ 60 ÙÚÈ‹ÚÂȘ, Û˘ÓÙÚ›ÊıËΠÛÙË ¡¿ÍÔ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 376 .Ã., ·fi
ÙÔÓ ∞ıËÓ·›Ô ÷‚Ú›· Ô˘ ‰È¤ıÂÙ 80 ÙÚÈ‹ÚÂȘ. √È
∞ıËÓ·›ÔÈ, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·,

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 133

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Ó·˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜
΢ÚÈ·Ú¯›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜.
∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Î·È
ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ ÂȉÈο ÙÔ 376 Î·È ÙÔ
375 .Ã. ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· Ó¤· ÂȉÚÔÌ‹ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÙË μÔȈٛ·. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù› ÙÔ 376 .Ã.,
fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ô ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ∫Èı·ÈÚÒÓ·, ÂÓÒ ÙÔ 375 .Ã. Ë ÚÔÛÔ¯‹
Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙË ‰Ú¿ÛË Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ô ∞ıËÓ·›Ô˜ ΔÈÌfiıÂÔ˜ ÛÙÔ πfiÓÈÔ. ∞fi ÂΛ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙË μÔȈٛ·,
ηıÒ˜ ›¯·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ, ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏
ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ΔÂÁ‡Ú· Ì ÙÔÓ
¶ÂÏÔ›‰·.

∏ Ì¿¯Ë ÛÙËÓ ΔÂÁ‡Ú·
∞˘Ùfi˜ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ fiÙ·Ó ¤Ì·ı fiÙÈ Ô §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜
‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ì ‰‡Ô ÌÔ›Ú˜ Ô˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Âȯ›ÚËÛ ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §ÔÎÚ›-

‰·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÂΛÓË ÙËÓ
fiÏË Ù˘ μÔȈٛ·˜. •ÂΛÓËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙË £‹‚· ÌÂ
ÙÔÓ πÂÚfi §fi¯Ô Î·È ÌÈÎÚ‹ ‰‡Ó·ÌË ÈÈÎÔ‡. øÛÙfiÛÔ,
fiÙ·Ó ÏËÛ›·Û ÛÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi, ‚‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ÛÙËÓ
fiÏË ˘‹Ú¯Â ÊÚÔ˘Ú¿ Ô˘ ›Ù ‹Ù·Ó ÙÌ‹Ì· ÂΛӢ
Ô˘ ›¯Â ¿ÂÈ ÛÙË §ÔÎÚ›‰· ›Ù ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·fi ·ÏÏÔ‡.
ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ηٿÏË„Ë Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ ¤ÎÚÈÓ ۈÛÙfi Ó·
ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ŸÙ·Ó fï˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ΔÂÁ‡Ú·, Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘˜, ÙÔÓ
°ÔÚÁÔϤÔÓÙ· Î·È ÙÔÓ £ÂfiÔÌÔ, Ô˘ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ·fi
ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙË §ÔÎÚ›‰·. ∂Âȉ‹ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘
›¯·Ó ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ÛȘ ·fi ÂΛӘ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·, ÔÈ
ÔϤ̷گÔÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚËÎ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ
·Úfi‚ÏÂÙÔ Û˘Ì‚¿Ó, ÂÓÒ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ηÈ
¤ÓÙÔÓ˜ ÚÔÙÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰· ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚ÚÔ‡Ó
ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ÛÎÏËÚ‹ Û˘ÌÏÔ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Û ÛÙÂÓ‹ ÙÔÔıÂÛ›· ·ԉ›¯ıËΠfiÛÔ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ˜ ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË, Ë ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Î·È Ô Û˘ÌÂËÁ̤ÓÔ˜ ˆıÈÛÌfi˜30 ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ §fi¯Ô˘. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô

[133]

√È £Ë‚·›ÔÈ
ÛÙ·‰È·Î¿
΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÂ
fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘
μÔȈٛ·˜, ÂÎÙfi˜
·fi ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi
Î·È ÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ·.
ΔÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ
ÙÔ˘ √Ú¯ÔÌÂÓÔ‡.
Δ∞™√™
μ∂¡∂Δ™∞¡√¶√À§√™/4¶

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 134

[134]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÔϤ̷گÔÈ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ
·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ΔfiÙ ÔÈ ÌÔ›Ú˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó
ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ÂÚÈÊÚfiÓËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ΛÓËÛË ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ÔÏÂÌ¿ ̤¯ÚÈ
Ô˘ ‰È¤Ï˘ÛÂ Î·È ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈÒÍÂÈ,
ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿ Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘
√Ú¯ÔÌÂÓÔ‡, ¤ÛÙËÛ ÙÚfi·ÈÔ Î·È ‹Ú ٷ fiÏ· ÙˆÓ
ÓÂÎÚÒÓ, ÚÔÙÔ‡ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË £‹‚·.
∏ Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ËÙÙ‹ıËηÓ
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ·fi ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË Û fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û ÙË
‰Ú¿ÛË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 374 .Ã. ›¯·Ó
΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ‚ÔȈÙÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓË ·fi ·˘ÙfiÓ Ã·ÈÚÒÓÂÈ·. ∂›Û˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ›ÂÛË Î·È
ÛÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜ ºˆÎ›˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ıÚÔ› ÙÔ˘˜ ηÈ
Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. 줂·È· Î·È ·fi ÎÂÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ‹Á Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÌÔ›Ú˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ
Ì›ˆÛ ηıfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊıÔÓÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË Ó¤·
·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË. °È’ ·˘Ùfi ηÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙË £‹‚·
ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘, ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ™¿ÚÙË
‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË, ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∏ ™¿ÚÙË ˆÛÙfiÛÔ ÙȘ ·Ô‰¤¯ÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜.
∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Ë ÂÈÚ‹ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ. √ ΔÈÌfiıÂÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙ·Ï› Ì ÈÛ¯˘Úfi
ÛÙfiÏÔ ÛÙÔ πfiÓÈÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·fi ÂΛ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ηÈ
›¯Â ‹‰Ë ›ÛÂÈ ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ Î·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ‰È·Ù¿¯ÙËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ·Ô‚›‚·Û ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ _Ô˘ ›¯Â Ì›ÓÂÈ
ÈÛÙ‹ ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜_ οÔÈÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜
∑·Î˘Óı›Ô˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ∑·Î˘Óı›ˆÓ ·Ú·ÔÓ¤ıËΠÁÈ’ ·˘Ùfi ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ·˘Ù‹ ˙‹ÙËÛ ·fi
ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.
øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ Î·È Í¤Û·Û·Ó
¿ÏÈ ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜. ΔÔ 373 .Ã. ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÔÏÈfiÚÎËÛ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∫ÂÚ΢ڷ›ÔÈ, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÌÂ
ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Î·È ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Ó·

ÛÙ· ¯Ó¿ÚÈ·
∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·˜
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ÁÔËÙ‡ÂÈ.
ªÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‹ÂÈÚÔ˜ Ô˘ Û ÌÈ·
ÌfiÓÔ ÛÙÈÁÌ‹ ¯¿ÓÂÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ù·
·‡ıÌÂÓ· ÓÂÚ¿ Î·È ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜
Ô˘ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. Ÿˆ˜
Ë Ì˘ıÈ΋ ∞ÙÏ·ÓÙ›‰·, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ∂Ï›ÎË,
Ë ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË fiÏË Ù˘ ·Ú¯·›·˜
∞¯·˝·˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓË Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔÓ
¶ÔÛÂȉÒÓ·, ıÂfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ηÈ
ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ, ¯¿ÓÂÙ·È Ì¤Û· Û ¤Ó·
ÌÂÚfiÓ˘¯ÙÔ ·fi ÛÂÈÛÌfi ηÈ
ηٷÎÏ˘ÛÌfi ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ηÈ
ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·. «∏ ·Ú¯·›· ∂Ï›ÎË
ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ӷ˘¿ÁÈÔ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÈ·˜
ÔÏfiÎÏËÚ˘ fiÏ˘. ∞ÔÙÂÏ›
ÌÔÓ·‰È΋ ËÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ
∫Ï·ÛÈ΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô, ηıÒ˜ Ô ÛÂÈÛÌfi˜
Î·È Ë ‚‡ıÈÛË Ù˘ fiÏ˘ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó
ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓıÚÒÈÓË

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 135

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[135]

Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂Ï›Î˘
·Ú¤Ì‚·ÛË» ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ‰Ú Steven
Soter, ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡
ªÔ˘Û›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜.
ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1950-1974 Ô Î·ıËÁËÙ‹˜
·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ™˘Ú›‰ˆÓ
ª·ÚÈÓ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó
ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ
ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ fiÏ˘. √È
ÚÒÙ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙË
ı¿Ï·ÛÛ·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ÍÂÎÈÓ¿
ÙÔ 1988 ·fi ÙÔ ∂Ú¢ÓËÙÈÎfi
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞Ú¯·›·˜ ∂Ï›Î˘, Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘
∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ
™Ô˘‰ÒÓ Î·È ˘fi ÙË Û˘Ó‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘
‰Ú. ¡ÙfiÚ·˜ ∫·ÙÛˆÓÔÔ‡ÏÔ˘,
ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ º›ÏˆÓ Ù˘
∞Ú¯·›·˜ ∂Ï›Î˘, Î·È ÙÔ˘ ‰Ú. Steven
Soter. ΔÔ 1994 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ›ٷÈ

¤Ú¢ӷ Ì ̷ÁÓËÙfiÌÂÙÚÔ, Ë ÔÔ›·
ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ı·Ì̤ӈÓ
ÂÚÂÈ›ˆÓ. ∏ ÚÒÙË ·Ó·Ûηʋ Á›ÓÂÙ·È
ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1995 Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ
ʈ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜
¶ÂÚÈfi‰Ô˘ ı·Ì̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ÔÙ¿ÌȘ
ÂÓ·Ôı¤ÛÂȘ Û ‚¿ıÔ˜ 1,5 ¤ˆ˜ 2
̤ÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·ÁÁ›ˆÓ
·fi ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚ˜ Ù˘
ƒˆÌ·˚΋˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙÔ˘
5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
«°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ›¯·Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜
·Ù¿ ÛÙÔȯ›· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜
ÛÙËÓ ‰ȿ‰· Ù˘ ∂Ï›Î˘, ·fi ÙË
ª˘ÎËÓ·˚΋ ¶ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫Ï·ÛÈ΋,
ÔfiÙÂ Ë fiÏË Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ.
∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂÁ¿Ï˘
ÈηÓÔÔ›ËÛ˘, ¯·Ú¿˜ Î·È ÂÏ›‰·˜ fiÙÈ
¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ›Ûˆ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘»
ϤÂÈ Ë ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¡ÙfiÚ·

∫·ÙÛˆÓÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ÛÙ·
ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ηÈ
Ó¤· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ
·ÈÒÓ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
∂Ï›Î˘, ÙÔ 373 .Ã., ›¯Â ·ÎÌ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ ڈ̷˚Îfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜.
«ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜» Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë
¡. ∫·ÙÛˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ «ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË
Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÙÚÂȘ
ÛÙfi¯Ô˘˜: ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ
‚·ı‡ÙÂÚˆÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ
ڈ̷˚Îfi Â›‰Ô, ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ
ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜
∂Ï›Î˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘
Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ë ·Ú¯·›· Ï›ÌÓË Ô˘
·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ 1998. ∏ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË
Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó·
ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ fiÏ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ∂ÏÈÎÒÓÈÔ˘ ¶ÔÛÂȉÒÓ·
Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÂıÓÈÎfi
ÈÂÚfi ÙˆÓ πÒÓˆÓ».
ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ¡ATIONAL GEOGRAPHIC ∂§§∞¢∞

136 28-10-09 00:37 ™ÂÏ›‰· 136

[136]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∞ıËÓ·›Ô˜
Ó·‡·Ú¯Ô˜
ΔÈÌfiıÂÔ˜ ÛÙ¿ıËÎÂ
Ë ·ÊÔÚÌ‹
Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¿ÏÈ
ÔÈ Â¯ıÚÔڷ͛˜
ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜
Î·È ™¿ÚÙ˘,
Ì ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·
Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜
·fi ÙÔ˘˜
™·ÚÙÈ¿Ù˜
ÙÔ 373 .Ã.
™‡Á¯ÚÔÓË ¿Ô„Ë
ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ù˘
∫¤Ú΢ڷ˜.
DIMITRIS_K/
SHUTTERSTOCK

·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÙÔ˘˜
Î·È ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ,
ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÎÈ ¿ÏÏÔ ÈÛ¯˘Úfi ÛÙfiÏÔ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÌÂ
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ πÊÈÎÚ¿ÙË, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙÔ πfiÓÈÔ ¤Ï·ÁÔ˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÙÔ 372 .Ã. ›¯·Ó Ù·ÂÈÓˆı› ·ÓÙÔ‡. ∏ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ
¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÂΛÓÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÎÏ˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÔÚÁ‹˜ ÙÔ˘ ıÂÔ‡ ¶ÔÛÂȉÒÓ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂΛӘ ÔÈ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ·fi
fiÛ˜ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ‹ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ΔfiÙ ‰‡Ô fiÏÂȘ Ù˘ ∞¯·˝·˜, Ë ∂Ï›ÎË $31 Ô˘ ·›¯Â ·fi ÙÔ ∞›ÁÈÔ
7.200 ̤ÙÚ· (40 ÛÙ¿‰È·) Î·È Ë μÔ‡Ú· Ô˘ ‹Ù·Ó Â›Û˘
ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ, ·ÏÏ¿ ·›¯Â Î·È ·˘Ù‹ 7.200
̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ Û ÏfiÊÔ
ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜
ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, 10 ÙÚÈ‹ÚÂȘ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, Ô˘ ηٿ Ù‡¯Ë ›¯·Ó ·Á΢ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ
‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÂΛÓË, ‚Ô‡ÏÈ·Í·Ó ·‡Ù·Ó‰Ú˜.
√È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÈÂṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·Ù˘¯›Â˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ¿ÏÈ, fiˆ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·,
ÙÔÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰· ÛÙËÓ ¶ÂÚÛ›· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ηÈ

Ó¤· Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜
˘Ôı¤ÛÂȘ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fï˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ Û‡ÛÙËÛ·Ó ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙËÓ ∞ÓÙ·ÏΛ‰ÂÈÔ ∂ÈÚ‹ÓË. ŒÙÛÈ, Ë ™¿ÚÙË ‰ÂÓ Â›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ·˘Ùfi Û‡ÌÌ·¯Ô Î·È ı·
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÏÈ ÂÈÚ‹ÓË.
√È ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó
·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ›¯·Ó
ÈÛ¯˘ÚÔÔÈËı› ·fi ÙfiÙÂ. √ Êfi‚Ô˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â οÓÂÈ Ó· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 378 .Ã. ÌÂ
ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ›¯Â ÂÎÏ›„ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ,
·ÊÔ‡ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ϤÔÓ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ηٷÛ·Ù·ÏÔ‡Ó
¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ηıÒ˜ Ë ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰È¤ÙÚ¯ ηӤӷ ΛӉ˘ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜
§·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜. √È Â¯ıÚÔڷ͛˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ
ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÏÔÁÈο ıÂÒÚËÛ·Ó ÂÚÈÙÙfi Ó· ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘
ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘˜ Û fiÏË ÙË μÔȈٛ·, ÌÈ· ËÁÂÌÔÓ›· ÙËÓ
ÔÔ›· ·Ó¤Î·ıÂÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÂÈ˙‹ÌÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 137

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

ŒÙÛÈ, „‹ÊÈÛ·Ó ÚÒÙ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ
ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË ÛÙË
™¿ÚÙË Ô˘ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· fiÏ·.
¶ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó, ·Ó ‹ıÂÏ·Ó,
·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜. ΔËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 371 .Ã., ÂÓÒ Û˘Ó‰ڛ·˙·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ù˘, ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ
Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi ÙË £‹‚·
Î·È ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË Ó¤·
ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ͯÒÚÈ˙·Ó Ô ∫·ÏÏ›·˜ Î·È Ô ∞˘ÙÔÎÏ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·Ó‹Î·Ó ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘
fiÏ˘. ª·˙› ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˜.
∞fi ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔȈٿگ˜ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˘˜ ·˘ÙfiÓÔÌ˘ ‚ÔȈÙÈ΋˜ fiÏ˘.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ·˘Ù‹
ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË Û‡ÓÔ‰Ô, ¤¯Ô˘Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜
‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘
Û˘Ófi‰Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ‰ÂÓ
ͤÚÔ˘Ì ٛÔÙ·. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
ÏfiÁÔ˘˜ ÙÚÈÒÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Î·È Ù›ÔÙÂ
¿ÏÏÔ. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô ∫·ÏÏ›·˜, Ì›ÏËÛ ˆ˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ. √ ∞˘ÙÔÎÏ‹˜,
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, η٤ÎÚÈÓ ÛÎÏËÚ¿ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ
ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ ™¿ÚÙ˘. √ ∫·ÏÏ›ÛÙÚ·ÙÔ˜, Ô˘ Ì›ÏËÛ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, Ù‹ÚËÛ ÂӉȿÌÂÛË ÛÙ¿ÛË. ™¯ÔÏ›·ÛÂ
Ù· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô fiÏÂˆÓ Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÈ˙‹ÌÈÔ˜ Î·È ÁÈ·
ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Î·È fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô,
Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ÓÓÔÈ·, ˘·ÁfiÚ¢·Ó ÂÈÚ‹ÓË. ∏ ™¿ÚÙË,
›Â, ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ‹‰Ë ÛÙËÓ ÍËÚ¿, Ë ∞ı‹Ó· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂Ô̤ӈ˜, ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ
Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ó· ÌË Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó
Ó· ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì fiÛÔ˘˜ ¿Ì˘·ÏÔ˘˜
·›˙Ô˘Ó Î‡‚Ô˘˜ (˙¿ÚÈ·), (΢‚Â˘Ù¿˜), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, ·›˙Ô˘Ó Ù· ‰ÈÏ¿ÛÈ·. Δ· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ‹Ù·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. °È’
·˘Ùfi Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û˘Ìʈӛ· ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ∏ ·Ú¯‹ fï˜ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚·˙fiÙ·Ó Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ú¯‹ Ô˘ ›¯Â
ÙÂı› ·Ú¿ÏÏËÏ·, ·˘Ù‹ Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.

ŒÙÛÈ, ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÈÚ‹ÓË Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓÔ‡ÓÙ·Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙËÓ
ÈÛÔÚÚÔ›· Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ӥ˜
ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜.

∏ ‰È·ÊˆÓ›· ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ηÈ
ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ
¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ‰¤¯ÙËηÓ
ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ «Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜
Î·È ÔÈ ·ÚÌÔÛÙ¤˜ ¤ÚÂ ӷ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙȘ fiÏÂȘ ηÈ
Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰·, Î·È ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ηÈ
ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡, Î·È ÔÈ fiÏÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓÔ̘. ∞Ó
οÔÈÔ˜, ·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿, οÓÂÈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘Ùfi˜ Ô˘
ı¤ÏÂÈ, Ó· ‚ÔËı¿ ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È, ·˘Ùfi˜ Ô˘
‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ, Ó· ÌË ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ì fiÚÎÔ Ó· Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ
Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È». ŸÙ·Ó fï˜ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ·
Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔÈ fiÚÎÔÈ, ÙÔ ¿ÙÔÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
fiÚˆÓ ‹Úı ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Êˆ˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÚÎÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ÔÚΛÛÙËΠηıÂÌ›· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘. √È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÔÚΛÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.
°È·Ù› ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi; ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÚÂ ӷ
ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ fiψÓ. μ·ÛÈÎfi
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜, Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ΋ڢ͢ ÔϤÌÔ˘ Î·È Û˘Ìʈӛ·˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, fiÙ·Ó ÔÚΛÛÙËÎ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ·Ú·‚›·Û·Ó ÍÂοı·Ú· ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ‹Úı Ë
ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó, Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜
ÙÔ˘˜, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ··›ÙËÛÂ Ë £‹‚· Ó· ÔÚÎÈÛÙ›
fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‚ÔȈÙÈΤ˜ fiÏÂȘ, ηıÒ˜ ›¯Â ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÛÙË ‚ÔȈÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·. ΔfiÙ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ∞ÁËۛϷԘ, ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È ··›ÙËÛ·Ó Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ó· ÔÚÎÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË £‹‚· Î·È Ë Î¿ı ‚ÔȈÙÈ΋ fiÏË ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘.
ŒÙÛÈ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÚÈϤ¯ıËΠ¿Û¯ËÌ·. ◊‰Ë ·fi
ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ›¯Â
ÂÓ·ÓÙȈı› Ì ÙfiÏÌË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÂÛÔÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ™¿ÚÙ˘. ∂ÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Î·Ù·ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ
·fi ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ Î·È ¤Û΢‚·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î˘Ú›ˆ˜
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ·Á¤Úˆ¯Ô ∞ÁËۛϷÔ, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
› ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ¿‰ÈΘ

[137]

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:10 ™ÂÏ›‰· 138

[138]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ˘Ô‰·‡ÏÈ˙·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Û ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜. «∞˘Ùfi˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Û·‚Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ù˘ ÁÓÒÌ˘ ÙÔ˘ Î·È Ì›ÏËÛ fi¯È ÌfiÓÔ ˘¤Ú ÙˆÓ
£Ë‚·›ˆÓ ·ÏÏ¿ ˘¤Ú fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∞¤‰ÂÈÍ fiÙÈ
Ô fiÏÂÌÔ˜ ˆÊÂÏ› ÙË ™¿ÚÙË, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ˘ÔʤÚÔ˘Ó Î·È ˙ËÙÔ‡Û ӷ οÓÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË Ì ‰›Î·ÈÔ˘˜ ηÈ
›ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·Ó ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ÂÈÚ‹ÓË, fiÏÔÈ ı·
Á›ÓÔÓÙ·Ó ›ÛÔÈ». ŒÙÛÈ, Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ Ô ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô˜ ÛÙÔ
μ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·,
ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ï¤ÍË ÛÙ·
∂ÏÏËÓÈο. ªÂ ÙË Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË, Ë ÈÛfiÙËÙ· ηÈ
Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ fiψÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ Ì›ÏËÛ Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË
Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÚÎÔ.
øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏȘ Ù¤ıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô £Ë‚·›Ô˜
·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÚÒÙËÛ ÁÈ·Ù› ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Â›¯·Ó
ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Û˘Óı‹ÎË Ì ÙÔ Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó
ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Â¤ÌÂÓ·Ó Û ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Ó·
ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ™¿ÚÙ˘,
·Ó Î·È ÂΛÓÔÈ Â›¯·Ó ÔÚÎÈÛÙ› ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ
·Ú·¯ÒÚËÛË ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙÔ Ó‡̷
Ù˘ Û˘Óı‹Î˘. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯ÒÚËÛÂ
·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÂÍÔÌÔ›ˆÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ
£Ë‚·›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiÏÔÈË μÔȈٛ· fi¯È Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó
¿Óˆ ÛÙȘ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ fiÏÂȘ ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ÛÙË §·ÎˆÓÈ΋. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, › fiÙÈ Ë £‹‚· ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌË Ó· ÔÚÎÈÛÙ› ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÔÈ ¿ÏϘ ‚ÔȈÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÚÎÔ Î·ıÂÌ›· ¯ˆÚÈÛÙ¿, ÌfiÓÔ fï˜
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Î·È Ë ™¿ÚÙË ÔÚÎÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ fi¯È ϤÔÓ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿-

¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ §·ÎˆÓÈ΋˜ Ó· ÔÚÎÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ηıÂÌ›· ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘.
√È ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË
Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÌÂÈÓ·Ó ¿ÊˆÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÙÔÏÌËÚ‹ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ £‹‚·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ì ¯·Ú¿. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰¤ÛÔ˙Â Ë ™¿ÚÙË Î·È ÛÙË ™¿ÚÙË Ô ∞ÁËۛϷԘ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÁÚÈÒıËΠÌfiÓÔ ÛÙËÓ È‰¤· Ó· ÂÍÔÌÔȈı› Ë £‹‚· Ì ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë fiÏË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.
¶ÂÙ¿¯ÙËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ‰È¤ÎÔ„Â ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ÙË ıˆÚÔ‡Û ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ·
ÙË ™¿ÚÙË. ªfiÓÔ ·˘Ùfi ÚÒÙËÛ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·:
«¶Â˜ ÌÔ˘ ηı·Ú¿, ı¤ÏÂȘ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó’ ·Ê‹ÛÂȘ ·˘ÙfiÓÔÌË ÙË μÔȈٛ·;». ∂ΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛÂ: «¶Â˜
ÌÔ˘ Î·È ÂÛ‡ ηı·Ú¿, ı¤ÏÂȘ ‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ Ó’ ·Ê‹ÛÂȘ
·˘ÙfiÓÔÌË ÙË §·ÎˆÓ›·;». ªÂÙ¿ ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ·˘Ùfi ‰È¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Ï¤ÍË, ·ÏÏ¿ Ô ∞ÁËۛϷԘ ¤Û‚ËÛÂ
ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË.

∏ Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·
ŒÙÛÈ ¤ÏËÍÂ Ë ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂΛÓË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 371 .Ã.
∏ ™¿ÚÙË ÓfiÌÈÛ fiÙÈ, fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ·, Ë £‹‚· ı·
˘¤Î˘Ù ·Ì·¯ËÙ› ÛÙË ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ ‹, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó
·ÓÙÈÛÙÂÎfiÙ·Ó, ı· ÙËÓ ·Ê¿ÓÈ˙ ‡ÎÔÏ·. øÛÙfiÛÔ, ÚÔÙÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂΛÓÔ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‹ ηχÙÂÚ· ÚÔÙÔ‡ Û˘ÌÏËÚˆı› Ì‹Ó·˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘, Ë ÂÚ‹Ê·ÓË ÂΛÓË fiÏË ı· ¤‚ÏÂ ӷ ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ ÈÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ Ù˘. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, ¤ÛÂ˘Û·Ó
Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ πfiÓÈÔ ÙÔÓ πÊÈÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜.
√È §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Ê¿ÓËÎ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔÛÙ¤˜ Î·È ÙȘ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi
fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ·ÎfiÌ· ηÙ›¯·Ó. ∂¤ÛÙËÛ·Ó
fï˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË Î·Ù·ÙÚfiˆÛË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û˘Ìو̷ÙÈο Ì ÛÙÚ·Ùfi
·fi §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙË ºˆÎ›‰·,

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÛΤÊÙËΠfiÙÈ, ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ
ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó·
ÂÈÙÂı› Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:11 ™ÂÏ›‰· 139

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[139]

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ë
‰ȿ‰· Ù˘
™¿ÚÙ˘ Î·È ÛÙÔ
‚¿ıÔ˜ Ë ÔÚÔÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘ Δ·˛ÁÂÙÔ˘.
NICK KOUMARIS/
SHUTTERSTOCK

ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ μÔȈٛ·˜, ‹Ú ‰È·Ù·Á‹ Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ
Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi
Ù· ΢ÚÈ·Ú¯Èο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙȘ ¿ÏϘ
‚ÔȈÙÈΤ˜ fiÏÂȘ.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ‰ÂÓ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ
Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÙÔÓ ÂȉÔÎ›Ì·Û·Ó ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙË ‚ÔȈÙÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›·,
·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ∂›¯·Ó fï˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÔÈ Â¯ıÚÔ› ‰ÂÓ ı· ÂÈÛ¤‚·ÏÏ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙË μÔȈٛ· ·fi ÙË ºˆÎ›‰· Î·È ÁÈ’
·˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· η٤Ϸ‚ ÙË ÛÙÂÓ‹ ›ÛÔ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
∫ÔÚÒÓÂÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÛÙÂÓfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫ˆ·˝‰· Î·È ÛÙÔ fiÚÔ˜ ΔÈÏÊÔ‡ÛÛÈÔ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÂÓfi Ù˘ ¶¤ÙÚ·˜. ∂Λ, ÙÔ 1829 ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘
΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÔϤÌËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË ÁÈ·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜ Î·È Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔÓ
¯ıÚfi Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ À„ËÏ¿ÓÙË.
∞ÏÏ¿ Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ÛÔ˘‰·›· ÈηÓfiÙËÙ·: ∞ÓÙ› Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂΛÓÔ,
fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÛÔÈ ¤Ì·ÈÓ·Ó ÛÙË μÔȈٛ· ·fi
ÙË ºˆÎ›‰·, ÛÙÚ¿ÊËΠÓfiÙÈ· Î·È ‹Á ·fi ¤Ó· ÔÚÂÈÓfi

¤Ú·ÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
Èı·Ófi Ó· ‰Â¯Ù› Â›ıÂÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Ê‡Ï·Á ¤Ó·
ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Ã·ÈÚ¤·. √ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ‡ÎÔÏ· Ó›ÎËÛ ÂΛÓÔ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·, ¤ÊÙ·ÛÂ
̤ۈ ÙÔ˘ ∂ÏÈÎÒÓ· ÛÙËÓ ∫Ú‡ÛË, ¤Ó· ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ μÔȈٛ·˜ ÛÙÔÓ ∫ÚÈÛÛ·›Ô ÎfiÏÔ, fiÔ˘ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο 12 ÙÚÈ‹ÚÂȘ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. ∞ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ÊÚÔ˘Ú¿
Ó· Ê˘Ï¿ÂÈ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÈÛ¤‚·ÏÂ
ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ £ÂÛÈÒÓ, ·fi ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
∂ÏÈÎÒÓ·, Î·È ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û Û ¤Ó· ‡„ˆÌ·, ‰›Ï· ÛÙÔ
ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙfiÙ ¯ˆÚÈfi ÙˆÓ §Â‡ÎÙÚˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ¤Í˘ÓË
Î·È Û˘Ó¿Ì· ÙÔÏÌËÚ‹ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙË μÔȈٛ· ¯·ÚÔÔ›ËÛÂ
Î·È ÂÓı¿ÚÚ˘Ó ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ÂÓÒ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ
ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, Ô˘ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Î·È Ô
¶ÂÏÔ›‰·˜ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·ÙÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜. ™Â Ù¤ÙÔȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ ¤‰ÈÓ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿ÛÙԯ˜ ÂÚÌËÓ›˜ Û οıÂ Ê˘ÛÈÎfi ‹ Ù˘¯·›Ô Û˘Ì‚¿Ó. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù¿
Ù· ÚÔ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Î·È ÙfiÙÂ, fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ÊÒÓ·ÍÂ
ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÔÌËÚÈ΋ ÊÚ¿ÛË: «∂Ș ÔȈÓfi˜ ¿ÚÈÛÙÔ˜, ·Ì‡ÓÂÛı·È ÂÚ› ¿ÙÚ˘» (ŒÓ·˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜
ÔȈÓfi˜: Ó· ˘ÂÚ·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·ÙÚ›‰·).
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙË £‹‚· ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·, fiÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘ÛÂ

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:11 ™ÂÏ›‰· 140

[140]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¿Óˆ Û ÏfiÊÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Û·ÚÙÈ¿ÙÈÎÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ∂Λ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ó¤ÔÈ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÙÔ ·Ó ¤ÚÂ ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ú¿Ù·ÍË ‹ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙË £‹‚· Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘, ·ÊÔ‡
ÛÙ›ÏÔ˘Ó Ù· Á˘Ó·ÈÎfi·È‰· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÀÂÚ›Û¯˘ÛÂ
fï˜ ¿ÏÈ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÁÈ· Ì¿¯Ë ÂÎ ÙÔ˘
Û˘ÛÙ¿‰ËÓ, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÈÔ ·›ÛÈÔÈ ÔȈÓÔ›
Ô˘ ÂÓı¿ÚÚ˘Ó·Ó Î¿ˆ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ.
∂ÓÒ fï˜ ¿ÏÏÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÚÔÌËӇ̷ٷ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ·ÓÒÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚¿ÏÂÈ Û ٿÍË fiÛ· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿¯Ë Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› ÌÂ
ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÓıÚÒÈÓË Û‡ÓÂÛË Î·È ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·. √ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó
‰ÂÓ ‰Â¯Ùԇ̠·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˘ ‹Ù·Ó
ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ˜ ·fi ÂΛÓÔÓ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈÛÙÔ›. ∂›Û˘ οÔÈÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ›¯·Ó ̤ÙÚȘ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙÔÓ
fiÏÂÌÔ. ∂Λ fï˜ Ê¿ÓËÎÂ Ë ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ª¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·Ú¿ÏÏËÏ·
ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ŒÙÛÈ, ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÂÍ·ÛÎË̤ÓÔÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ¿ÓÙ· ˘ÂÚ›Û¯˘·Ó. ∞Ó ÏÔÈfiÓ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÌÂ
·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÂÂȉ‹
ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ηϿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÂÍ·ÛÎË̤ÓÔÈ fiÛÔ
ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ Ó· ¤¯·Ó·Ó, fiÛÔ ÁÂÓÓ·›· Î·È ·Ó ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó.
ΔÔ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó
Ê·ÈÓfiÙ·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ fï˜ ÛΤÊÙËÎÂ
fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, ·fi ÙË Ì›· Ù¤Ú˘Á· ̤¯ÚÈ
ÙËÓ ¿ÏÏË. ∂¿Ó, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰‡Ó·ÌË
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘

ΤÓÙÚÔ˘, ‰È¤Ï˘Â ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÔÈ ‰‡Ô
Ù¤Ú˘Á˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË
Î·È Î·Ù·ÔÓË̤Ó˜, Ó· ÓÈÎËıÔ‡Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›·. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Â¿Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ Û ̛· ·fi ÙȘ
Ù¤Ú˘Á˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË, ÙËÓ
¤ÛÙÚÂÊÂ Î·È ·˘Ù‹ ÂÈÙ›ıÂÙÔ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¿ÏÏ˘ Ù¤Ú˘Á·˜, ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ËÙÙËı› ÙÔ Â¯ıÚÈÎfi ÂΛÓÔ ÙÌ‹Ì·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤·, Ë ÔÔ›·,
fiˆ˜ fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ȉ¤Â˜, Ê·›ÓÂÙ·È ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙË,
Û˘Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂΛÓË Ì¤Ú· Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
Î·È ¤Û¢Û ӷ ÙËÓ ÂÎÙÂϤÛÂÈ. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ˘ÛÙÂÚÔ‡Û ·ÚÈıÌËÙÈο, ›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
ÒÛÙ ӷ Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜
ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘
ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛËÌ›Ô, Â¿Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ _fiˆ˜ ηÈ
¤ÁÈÓÂ Î·È ‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· Ê˘ÛÈÎfi Ó· Û˘Ì‚Â›_, ÌËÓ Î·Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË Ù˘
·Ú¿Ù·Í˘ Ì ›ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ‰‡Ó·ÌË. ∫·È
ÂÂȉ‹ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ì˘ÎÓÒÛÂÈ
ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÎÏÈ̷Έٿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á·,
ÒÛÙ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Ó· ·Ì‡ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È,
̤¯ÚÈ Ó· ÎÚÈı› Ë ¤Î‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á·, Ë
·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ÂΛ ÏÔÍ‹. ∞˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ·, «ÏÔÍ‹
·Ú¿Ù·ÍË» (ordre oblique, ηٿ ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜), ʤÚÂÈ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. 줂·È·, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÂÈÓfiËÌ· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi
¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· fi¯È ϤÔÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ Ù¤Ú˘Á·˜
·ÏÏ¿ ηٿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘, ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘
·Ú¿Ù·Í˘ η٤ÏËÍ fi¯È ÏÔÍfi ·ÏÏ¿ ÙÚÈÁˆÓÔÂȉ¤˜ ‹
οÙÈ ¿ÏÏÔ. √ˆÛ‰‹ÔÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÂʇÚËÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Ô‡˜ ÂΛÓÔ˘ ¿Ó‰Ú· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÁÈ·
ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È
Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÏÔ› ÛÙÚ·ÙËÁÔ›
ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙȘ Ï·ÌÚfiÙÂÚ˜ ӛΘ ÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¶ÚˆÛ›·˜ ºÚÂȉÂÚ›ÎÔ˜ Ô ª¤Á·˜ Î·È Ô
¡·ÔϤÔÓÙ·˜ ∞′32.
Ÿˆ˜ ›·ÌÂ, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÂÓ›Û¯˘Û ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ Ù¤Ú˘Á·, Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ fiÙÈ ÛÙËÓ

√ £Ë‚·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·Ú¤Ù·Í ÙÔ˘˜
ηχÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ì ‚¿ıÔ˜
ÂÓ‹ÓÙ· ·Ó‰ÚÒÓ.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:11 ™ÂÏ›‰· 141

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

·ÓÙ›ıÂÙË
‰ÂÍÈ¿ ÙˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ı· ·Ú·Ù·ÛÛfiÙ·Ó
Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, Ô˘, ·Ó ÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹, ı· ÎÚÈÓfiÙ·Ó Î·È Ë
¤Î‚·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô £Ë‚·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·Ú¤Ù·Í ÂΛ ÌÂÁ¿ÏË Û fiÁÎÔ Ê¿Ï·ÁÁ· Ì ÙÔ˘˜
ηχÙÂÚÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ì ‚¿ıÔ˜ 50 ·Ó‰ÚÒÓ. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó ¤‚·Ï ÙÔÓ πÂÚfi §fi¯Ô Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔÓ ¶ÂÏÔ›‰·. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Ë ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ·Ú·Ù¿¯ıËÎ·Ó fi¯È Û ›ÛË ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·ÏÏ¿ ÎÏÈ̷Έٿ, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ‹‰Ë ÂÍËÁ‹Û·ÌÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ı· ¤ÂÊÙ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·
·Ú¿ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘, ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ·fi fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÙÔ ÈÔ ÈηÓfi ÈÈÎfi ÙˆÓ
£Ë‚·›ˆÓ. ∞˘Ù‹ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È·
·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÁÈ·Ù›,
·Ó ·˘Ùfi ÙÚÂfiÙ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Ù·Ú·¯ı› Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ¢ÂÓ ıˆڋıËÎÂ
fï˜ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜, ηıÒ˜
ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó

‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÚÔÂÙԛ̷Û ÙËÓ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·Ù·Í›· ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ.
√ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì¿¯Ë Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ¤¯Ô˘Ó η٤‚ÂÈ
·fi ÙÔ ÏfiÊÔ ÛÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ÈÔ ÔÌ·Ï‹ ‰ȿ‰·, ‰ÂÓ
ηٿϷ‚ _Î·È Ê˘ÛÈÎfi ‹Ù·Ó Ó· ÌËÓ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ_ ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ·Ú¿Ù·Í˘ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.
Œ¯ÔÓÙ·˜ fï˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÛÙËÓ
ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘, ¤Û¢ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Ó· η٤‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÏfiÊÔ fiÔ˘ ›¯Â ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ȿ‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ıË ÙÚfiÔ. ¶·Ú¤Ù·Í ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ Û ›ÛË ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂ
›Û˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ì ‚¿ıÔ˜ ‰Ò‰Âη ·Û›‰ˆÓ. ∂›Û˘
Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·
ÙÔ ÈÈÎfi ÙÔ˘. ŸÙ·Ó fï˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Ì¿¯Ë Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠÙÔ ¤Ó· ÈÈÎfi Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ, Û˘Ó¤‚Ë ·˘Ùfi
Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜: √È £Ë‚·›ÔÈ

[141]

™ÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ
§Â‡ÎÙÚˆÓ ÔÈ
Û·ÚÙÈ·ÙÈΤ˜
‰ÈÌÔÈڛ˜ ‰ÂÓ
ÌfiÚÂÛ·Ó Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÏÔÍ‹
Ê¿Ï·ÁÁ· ÙÔ˘
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·.
æËÊȷ΋
·ÂÈÎfiÓÈÛË
Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜
·Ú¿Ù·Í˘.
DIANNA TONEY/
SHUTTERSTOCK

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:11 ™ÂÏ›‰· 142

[142]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙËÓ ·ÛÚfiÌ·˘ÚË
ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘
ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÈÒÓ·
‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
ÊfiÓÙÔ Ë ‰ȿ‰·
ÙˆÓ §Â‡ÎÙÚˆÓ,
fiÔ˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë
ÔÌÒÓ˘ÌË Ì¿¯Ë.
CORBIS/APEIRON

ηٷÙÚfiˆÛ·Ó ÙÔ Ï·ÎˆÓÈÎfi ÈÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ÙfiÛÔ Âȉ¤ÍÈÔ Î·È ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ È›˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙ÈÎfi ÚÔοÏÂÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜.
√ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ê¤ÚÂÈ Û ÈÛÔÚÚÔ›· ‰È¤Ù·ÍÂ
·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Â˙ÈÎfi Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜
‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ù¤Ú˘Á·˜. ΔfiÙÂ, ÂÓÒ ÙÔ
ÓÈÎËÊfiÚÔ ÈÈÎfi ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ·Ó·¯·›ÙÈ˙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Î·È ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Î·È Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË
Ê¿Ï·ÁÁ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ Î·È ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘
Ù¤Ú˘Á·. ∏ Û‡ÚÚ·ÍË ÂΛ ‹Ù·Ó ÙÚÔÌÂÚ‹. øÛÙfiÛÔ, fiÛÔ
ÁÂÓÓ·›·, fiÛÔ Î·Ï¿ Î·È ·Ó ÔϤÌËÛ·Ó ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜
Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÁÈ· Ôχ
ÛÙÔÓ ÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ fiÁÎÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷÎÂÚ·‡ÓˆÛÂ.
∫·È ·ÊÔ‡ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ÂΛÓË Ì¿¯Ë Ô
›‰ÈÔ˜ Ô ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜ Î·È Ô ÔϤ̷گԘ ¢Â›ÓˆÓ·˜ ηÈ
Ô ™ÊÔ‰Ú›·˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÒÓ˘ÌÔ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ›
Ôϛ٘, Ë Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô˘ ÓÈ΋ıËÎÂ
ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹ Î·È Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi Ù˘.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹
Ù¤Ú˘Á· ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ¤ÂÈÙ· ·fi

·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÙËÚ›· Â›Û˘ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜,
fiÔ˘ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ £Ë‚·›ÔÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜
ÂÈÙÂıÔ‡Ó. ∞fi ÙÔ˘˜ 700 ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó ‚ÁÂÈ
·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÈÓ ·fi Ì›· ‹ ‰‡Ô ÒÚ˜, ÌfiÓÔ ÔÈ
300 Â¤ÛÙÚ„·Ó Û ·˘Ùfi. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ Î›ÙÔÓÙ·Ó ÓÂÎÚÔ› ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ηÈ
ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ‹Ù·Ó fiÙÈ Â›¯Â
ÛÎÔÙˆı› Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ÏÂfiÌ‚ÚÔÙÔ˜. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi
·˘Ùfi, ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ›Ù ›¯·Ó ‚ÚÂı› ÛÂ
‰˘Û¿ÚÂÛÙË ı¤ÛË Â›Ù ¯·›ÚÔÓÙ·Ó ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÁÈ· ÙË
Û˘ÌÊÔÚ¿. ∞Ó Î·È ·Ú¯Èο ÁÈÓfiÙ·Ó ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó¤· Ì¿¯Ë,
¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó
·‰‡Ó·ÙÔ. ŒÙÛÈ, fiÛÔÈ ÔϤ̷گÔÈ Â¤˙ËÛ·Ó ˙‹ÙËÛ·Ó
·Ó·Îˆ¯‹ ÁÈ· Ó· ı¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘
Â¤ÙÚ„·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ·ÊÔ‡ ¤ÛÙËÛ·Ó ÚÒÙ· ‰ÈÎfi
ÙÔ˘˜ ÙÚfi·ÈÔ Î·È ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù· fiÏ· ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ.
Δ· ÈÔ ÔχÙÈÌ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ›‰Â Ô ¶·˘Û·Ó›·˜,
‡ÛÙÂÚ· ·fi 500 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı› ÛÙË
£‹‚·33. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÛÔÈ £Ë‚·›ÔÈ
ÛÎÔÙÒıËηÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜
¿ÏÏÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó 47, ¿ÏÏÔÈ 300 ÓÂÎÚÔ‡˜.

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:11 ™ÂÏ›‰· 143

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[143]

∏ Ó›ÎË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈ‚‹
ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ¤ÂÛÂ Û·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜
Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
√ ÚÒÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÈÎÚfi˜, ·Ó ı˘ÌËıԇ̠ÙÔ ›ÛÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔϤÌËÛ·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜.
∏ ›‰ËÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ ¤ÂÛÂ Û·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ Û fiÏË
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ™¿ÚÙË ‚¤‚·È· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi
Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙȘ ËÂÈÚˆÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ ÍËÚ¿ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·‹ÙÙËÙË ÛÙËÓ ÂÎ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ Ì¿¯Ë. √È ·ÚÌÔÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ
ÊÚÔ˘Ú¤˜ Ù˘ ηÙ›¯·Ó ¿ÓÙ· ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÔ‹‰Ú¢ ·Á¤Úˆ¯·
ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘,
·˘ı·ÈÚÂÙÒÓÙ·˜ ·¤ÎÏÂÈ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, ·fi ÙËÓ
ÎÔÈÓ‹ ÂÈÚ‹ÓË. 줂·È·, ÔÏÏÔ› ¯·›ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÁÂÓÓ·›· ÂΛÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó ‹ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó fiÙÈ Ë ·Ó›Û¯˘ÚË ™¿ÚÙË ı· Û˘Ó¤ÙÈ˙ ÙÔ˘˜ ·˘ı¿‰ÂȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘. ∂›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ
ÌfiÏȘ ›ÎÔÛÈ Ì¤Ú˜ ·fi ÂΛӷ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·fi ÙÔ˘˜
Êfi‚Ô˘˜ Î·È ·fi ÂΛӘ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ¤ÊÙ·ÛÂ Ë Â›‰ËÛË fiÙÈ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, Ô˘ ›¯·Ó ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Û ÂÎ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ Ì¿¯Ë Î·È ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÓÈ΋ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜.
∫·È ‰ÂÓ ÓÈ΋ıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∞ÎfiÌ·
Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙËÓ fiÏË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È
ÛËÌ¿‰È· Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡
ËıÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Ûı¤ÓÔ˘˜. ÕÏÏÔÙÂ Ë fiÏË ÂΛÓË Î·È ÔÈ
›‰È˜ ÔÈ ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ÔÈ Û‡˙˘ÁÔÈ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Û ·˘Ù‹,
Ì ˘ÂÚ¿ÓıÚˆË, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·, ηÚÙÂÚÈ΋ ˘ÔÌÔÓ‹, ¿ÎÔ˘Á·Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Î·È ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ ÙÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÛÙË ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi fi,ÙÈ
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· fiÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÙË Ó‡¯Ù· Ë Â›‰ËÛË ÁÈ·
ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ∞ÈÁfi˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ «Ô ıÚ‹ÓÔ˜ ·fi
ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ fiÏË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ª·ÎÚÒÓ
ΔÂȯÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ ¤ÏÂÁÂ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ó· ÌËÓ ÎÔÈÌËı› ηÓ›˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ıÚËÓÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¯¿ıËηÓ,
·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜». ¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ

ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ϷΈÓÈ΋˜ ÌÔ›Ú·˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÔÈ
Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ¿ÎÔ˘Û·Ó Ì ¯·Ú¿ Î·È ·Á·ÏÏ›·ÛË ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÁȈÓ, ·Ù¤ÚˆÓ, ·‰ÂÏÊÒÓ. ∞ÏÏ¿ ‹‰Ë,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÔÈ ·Ú¯¤˜
Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ηÚÙÂÚÈ΋ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì ÙËÓ ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘
Û˘ÌÊÔÚ¿˜ «Î·È ›·Ó ·fi ÚÈÓ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÌË
ʈӿ˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛȈËÏ¿ ÙÔ ¤ÓıÔ˜» ηÈ
·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· ÛÙËÓ fiÏË
ÙË ÁÂÓÓ·›· ÂÁηÚÙ¤ÚËÛË Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜, ηıÒ˜ ‹ÍÂÚ·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËÎ·Ó ÎÈ ¿ÏϘ ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÛÙ· ·Ï·È¿ ‹ıË.
√È ¤ÊÔÚÔÈ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ fiÏË ÙËÓ
˘fiÏÔÈË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ∞Ú¯›‰·ÌÔ, ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘, ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi
Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·. √È £Ë‚·›ÔÈ, ·Ó ηÈ
›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ Ì¿¯Ë, ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ·Ó Â›ıÂÛË Ì¤Û· ÛÙ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ. °È’
·˘Ùfi fï˜ ˙‹ÙËÛ·Ó Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Î·È ÚÒÙ·
·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ, fï˜, ‰ÂÓ ¯¿ÚËηÓ
Ì ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ηÙfiÚıˆÌ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜ ηÈ
¤‰ÈˆÍ·Ó Ì ۯ‰fiÓ Â¯ıÚÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔÓ Î‹Ú˘Î· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ. ΔfiÙ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ·¢ı‡ÓıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ π¿ÛÔÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛÊ·Ù· ›¯Â
˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜
Î·È ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÓ·›Ô˘ ¶ÔÏ˘‰¿Ì·ÓÙ·, ›¯Â ·Ó·ÎËÚ˘¯ı› ËÁ¤Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Â›¯Â
Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ì›· ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. √ π¿ÛÔÓ·˜
‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, ·ÏÏ¿ › fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· ¯·Ú·ÎÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ
Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ӷ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙË μÔȈٛ· Ì ۇӷ„Ë Û˘Óı‹Î˘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
¤ÁÈÓ·Ó ÛÔÓ‰¤˜ Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ
‹Á ÛÙËÓ ∫Ú‡۷ Î·È ·fi ÂΛ ÛÙ· ∞ÈÁfiÛıÂÓ· Ù˘ ªÂÁ·ÚÈ΋˜. ∂Λ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ∞Ú¯›‰·ÌÔ, Ô˘ ›¯Â
¤ÚıÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ. √ ∞Ú¯›‰·ÌÔ˜, ÂÂȉ‹ ¤ÙÛÈ ÂÎÏËÚÒıËÎÂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÈÔ

KEFALAIO_ THIBA 27-10-09 23:11 ™ÂÏ›‰· 144

[144]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ªÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë
ÙˆÓ §Â‡ÎÙÚˆÓ
Ô ‰˘Ó¿ÛÙ˘ ÙˆÓ
ºÂÚÒÓ π¿ÛÔÓ·˜
ÚfiÛÊÂÚÂ ‚Ô‹ıÂÈ·
ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜.
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
Ë ·ÎÚfiÔÏË ÙˆÓ
ºÂÚÒÓ.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

¤Ú·. ∞ÊÔ‡ ‰È¤Ï˘Û ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È Ô ›‰ÈÔ˜
Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÛÙË ™¿ÚÙË.
∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ûˆı› ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· ¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÌÈ· Ú¿ÍË
Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ̛· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ fiÛÔ Â›¯Â ·Ú·ÎÌ¿ÛÂÈ Ô
·Ï·Èfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ fiÏ˘. ∂›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô fiÙÈ Ô ™·ÚÙÈ¿Ù˘ Ô˘
ÂÈ˙Ô‡Û Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙÒÓ
ÙÔ˘ ¤¯·Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ηÈ
‚›ˆÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ÙËÓ ÂÚÈÊÚfiÓËÛË fiψÓ. øÛÙfiÛÔ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ™Ê·ÎÙËÚ›·, Ë fiÏË ¤Î·Ó ÌÈ· ÂÍ·›ÚÂÛË _ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÌfiÓÔ_
·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤‚·ÏÏ ·ÓÙÔÙÈÓ‹
·ÙÈÌ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ.
ΔÒÚ· fï˜ ¤Î·Ó οÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi Ù· §Â‡ÎÙÚ·, ηıÒ˜ Ì ÚfiÙ·ÛË
ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ „ËÊ›ÛÙËΠfiÙÈ «Û‹ÌÂÚ· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó», ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·¿ÏÏ·ÍÂ
·fi οı ÌÔÌÊ‹ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›¯Â ÌÂȈı› ÙfiÛÔ
Ôχ, Ô˘ Ë ›‰È· Ë fiÏË ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÌÈ· Ó¤· Ì›ˆÛË ı·

‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË
ÂΛÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™˘ÓÂÒ˜, Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ì›ÏËÛ Ô
∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË fiÙ·Ó Â› fiÙÈ «Ë fiÏË ‰ÂÓ
˘¤ÊÂÚ ·fi Ì›· ÏËÁ‹, ·ÏÏ¿ ¯¿ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
¤ÏÏÂȄ˘ ·ÓıÚÒˆÓ».
∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ™¿ÚÙË ·Ê·Ó›ÛÙËΠÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ΢ڛˆ˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ £Ë‚ÒÓ ÛÙË
μÔȈٛ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ √Ú¯ÔÌÂÓ›Ô˘˜ Ó· ÙËÓ
·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË μÔȈٛ·
ÙÔ˘˜ £ÂÛÈ›˜ Î·È ÚÔÛ·ÚÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜
ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ÂÂȉ‹ ÔÈ £ÂÛÈ›˜, Ï›ÁÔ
ÚÈÓ ·fi ÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·, ›¯·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ
ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÊÚfiÓÙÈÛÂ
Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙ·
Á‡Úˆ ¤ıÓË, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ∂˘‚Ô›˜, Î·È ÙȘ ‰‡Ô Ê˘Ï¤˜ ÙˆÓ §ÔÎÚÒÓ Î·È
ÙÔ˘˜ ∞ηÚÓ¿Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏÂÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜
ª·ÏÈ›˜. ŒÙÛÈ, Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·Ú¿
ÌfiÓÔ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 370 .Ã.

HI_145_163_ 29-10-09 17:02 ™ÂÏ›‰· 145

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[145]

∏ ª∞Ã∏ ™Δ∞ §∂À∫Δƒ∞ 371 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

HI_145_163_ 29-10-09 14:47 ™ÂÏ›‰· 146

[146]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ™¿ÚÙË
™ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ·˘Ù‹ ͤÛ·Û ÌÂÁ¿ÏË ÂͤÁÂÚÛË ÌÂÙ¿
ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·. √È ·ÚÌÔÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜ ‹ ‰Âηگ›Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó οو
·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÛÙË ºÈÁ¿ÏÂÈ·, ÛÙË ºÏÈÔ‡ÓÙ·, ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÛÙË ™È΢ÒÓ·, ÛÙ· ª¤Á·Ú· ηÈ
·ÏÏÔ‡ ·Ó·ÙÚ¿ËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ
ΛÓËÌ· ·˘Ùfi Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi
fiÛÔ ÛÙËÓ ∞Ú牛·, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚ϤÔÓÙ·˜
ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Ó· Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·È,
¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜.
¶ÚÒÙÔÈ ÔÈ ª·ÓÙÈÓ›˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·
Ô˘ ›¯Â ηٷχÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ë
™¿ÚÙË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ô¯‡ÚˆÛ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ÌÂ
Ù›¯Ë Î·È ‡ÚÁÔ˘˜. ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ª·ÓÙÈÓ›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠË
Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÎÔÈÓÔ‡ ·Úη‰ÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ı· ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Úfiı˘Ì· fiÏ· Ù· ·Úη‰Èο ʇϷ Î·È Û¯Â‰fiÓ
fiϘ ÔÈ fiÏÂȘ. ∏ ΔÂÁ¤·, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÈÛÙ‹ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ, ÂÓÒıËΠ̠ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·
Î·È Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙËÓ ÔÌÔÛÔÓ‰›· ·˘Ù‹, ÛÙËÓ ÔÔ›·
ÌfiÓÔ Ô √Ú¯ÔÌÂÓfi˜ Î·È Ë ∏Ú·›· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Î·È Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ¤Íˆ
·fi Ù· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·¤ÚÚÈ„·Ó
ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜, ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·.
∞˘Ùfi˜, Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ
›¯·Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ¤ÊÙ·Û Úfiı˘Ì·
ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÚÔÛÙ¤ıËηÓ
Î·È ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ, Î·È ÔÈ ∞Úο‰Â˜, Î·È ÔÈ ∏Ï›ÔÈ, ÒÛÙ Ë
‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ 40.000 Ôϛ٘. ◊Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜, ΢ڛˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ˘˜
£Ë‚·›Ô˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ı·˘Ì·ÛÌfi ÁÈ·
ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·, ÁÈ· ÙË ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ÂÔ›ıËÛ‹
ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·.

∏ ÚÒÙË ÂÎÛÙÚ·Ù›·
ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fï˜ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÈηÓfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ¤ÍÔ¯Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜,
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜

ÔÏÈÙÈ΋˜ Û‡ÓÂÛ˘. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ì‹Î ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ fi¯È ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜,
·ÏÏ¿ ‹Á ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
Ôχ ÈÔ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ۯ‰›ˆÓ. ¢ÂÓ ÛÎfi¢ ‚¤‚·È·
Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ fiÏË Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ô‡Ù ӷ ÙËÓ
ηٷϿ‚ÂÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂΉÈÎËÙÈÎfi˜
¿ÓıÚˆÔ˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Û fï˜ Ó· ηٷχÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. °È’ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ ӷ ÙËÓ
ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙË §·ÎˆÓÈ΋, Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ªÂÛÛËÓ›ˆÓ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ
ÒÛÙ ӷ ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ÂΛÓË ˆ˜ ·fiÚıËÙÔÈ ÚÔÌ·¯ÒÓ˜. °È· Ó· Ù· ηÙÔÚıÒÛÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ
ıˆÚÔ‡Û ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË §·ÎˆÓÈ΋,
ˆÛÙfiÛÔ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÂÓ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ
Â›ÌÔÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ
ÙÔ˘, ηıÒ˜ fiÏÔÈ -∞Úο‰Â˜, ∏Ï›ÔÈ, ∞ÚÁ›ÔȤ¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ù›ÌˆÛË. ŒÙÛÈ, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ
Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ì ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰È·ÈÚ¤ıËΠ۠٤ÛÛÂÚȘ ÌÔ›Ú˜, ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ·fi
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛËÌ›Ô: √È ∏Ï›ÔÈ ·fi ‰˘ÙÈο, ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ ·fi ·Ó·ÙÔÏÈο, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Î·È ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ªfiÓÔ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ™ÎÈÚ›Ùȉ·,
ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ ‡ÎÔÏ· ÍÂ¤Ú·Û·Ó. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔ›Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜ ÂÓÒıËηÓ
ÛÙË ™ÂÏÏ·Û›·. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÚԤϷۋ
ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ Á¤Ê˘Ú˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÒÙ· Ô˘
ÂÂȉ‹ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi Ôϛ٘, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
‰ÂÓ ‰ÔΛ̷Û ӷ ÙȘ ÂÚ¿ÛÂÈ. ÀÂÚ‹‰ËÛ fï˜ ·˘Ù‹
ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ fi¯ıË ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙȘ ∞̇ÎϘ, fiÔ˘ ‚ڋΠ¿ÓÔÈÁÌ· ηÈ
¤Ú·Û ̤۷ ·fi ÂΛ ÛÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡
fiÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ™¿ÚÙË. ∞fi ÙȘ ∞̇ÎϘ ÏËÛ›·ÛÂ
·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ÛÙËÓ fiÏË, ÚÔÂÏ·‡ÓÔÓÙ·˜ fï˜ ÌÂ
·ÚÁfi Ú˘ıÌfi Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ
∞Úο‰Â˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Âȉ›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙË ÏÂËÏ·Û›· ηÈ
ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.
™ÙË ™¿ÚÙË ˆÛÙfiÛÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù·Ú·¯‹. °È· ¤ÍÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ fiÏ˘ ÔÙ¤ ¯ıÚfi˜ ‰ÂÓ
ÙËÓ Â›¯Â ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ô‡ÙÂ Î·È Â›¯Â ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ù˘.
Δ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, ÛÙË μÔȈٛ·, ÛÙÔ ÕÚÁÔ˜, Û οıÂ

HI_145_163_ 29-10-09 14:48 ™ÂÏ›‰· 147

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂΛÓË
ÔÙ¤ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ÙȘ ÔÏϤ˜ ÂΛӘ ÂÈÛΤ„ÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó Û fiÏË
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙÈ ¿Ô„Ë Â›¯·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, οÔÈÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜, ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ οÔÙ ÙËÓ
·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, ÙÔ˘ ›Â: «∂Ì›˜, fï˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û·˜ ‰ÈÒÍ·Ì ·fi ÙÔÓ ∫ËÊÈÛfi» Î·È Ô ∞ÓÙ·ÏΛ‰·˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ·Ì¤Ûˆ˜: «∞ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ
Û·˜ ‰ÈÒÍ·Ì ·fi ÙÔÓ ∂˘ÚÒÙ·». ∞Ó¿ÏÔÁ· ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˘ Û ¤Ó·Ó ∞ÚÁ›Ô,
Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÈ: «¶ÔÏÏÔ› ·fi ÂÛ¿˜ ΛÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ
∞ÚÁÔÏ›‰·». √ ™·ÚÙÈ¿Ù˘ ÏÔÈfiÓ ·¿ÓÙËÛÂ: «∫·Ó›˜
fï˜ ·fi ÂÛ¿˜ ÛÙË §·ÎˆÓÈ΋». ∫·È fï˜, ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¿ÛÔÓ‰ˆÓ ¯ıÚÒÓ Ê¿ÓËΠͷÊÓÈο ÛÙȘ
‡Ï˜ Ù˘ fiÏ˘ ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÚfiÌÔÈÔ˘˜ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È Î·Ù·ÚÚ·ÎÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ
ÊÚfiÓËÌ· ÙÔ˘ ÂËṲ́ÓÔ˘ ÂΛÓÔ˘ Ï·Ô‡. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó
fï˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ Ù·›ӈÛ˘ Ô˘ ›Â˙Â
ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ‹Ù·Ó Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜.

∂›¯·Ó ‚¤‚·È· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ·fi
ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÏÔÔÓÓËÛȷΤ˜ fiÏÂȘ
ÛÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯·Ó ÂÓ·Ôı¤ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È fiÔ˘ ›¯·Ó ·ÎfiÌ· Ô·‰Ô‡˜.
ªfiÓÔ fï˜ Ï›ÁÔÈ √Ú¯Ô̤ÓÈÔÈ Î·È ºÏÈ¿ÛÈÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó
ÂÁη›Úˆ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÌfiÓË
ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙfiÛˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ∫·È Ô‡Ù ·˘Ùfi ·ÚÎÔ‡ÛÂ.
∂ÓÒ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ÌÂ
Úfi¯ÂÈÚ· ̤۷ ÙËÓ ·ÓÔ¯‡ÚˆÙË fiÏË ÙÔ˘˜, ÔÏÏÔ› ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Î·È Â›ÏˆÙ˜ ‹Á·ÈÓ·Ó Ê·ÓÂÚ¿ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ
£Ë‚·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ
˘ÔÌ›ÔÓ˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÂÚËı› Ù· ÔÏÈÙÈο
ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂ
ÙËÓ ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ. ΔÔ ›‰ÈÔ Â›¯Â Û˘Ì‚Â›
Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, fiÙ·Ó Ô ∫ÈÓ¿‰ˆÓ·˜ Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘
¤Î·Ó·Ó ‡ÔÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ Î·ıÂÛÙÒÙˆÓ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó
ÙȘ ·Ú¯¤˜, ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂΛÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó
¯ˆÚ›˜ ‰›ÎË. ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈ˙·Ó

[147]

∞Ú¯·›· ™¿ÚÙË.
ªÂÙ¿ ÙËÓ
Ù·ÂÈÓˆÙÈ΋ ‹ÙÙ·
ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
·ÂÈÏ‹ıËÎÂ Ë ›‰È·
Ë fiÏË.
STYVE REINECK/
SHUTTERSTOCK

HI_145_163_ 29-10-09 14:48 ™ÂÏ›‰· 148

[148]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
‡„ˆÛ ÌÈ·
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· fiÏË,
ÙË ªÂÛÛ‹ÓË, ÛÙÔ
fiÚÔ˜ Ù˘ πıÒÌ˘,
ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜
ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ Ó·
ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹. ∂Ú›È·
ÛÙËÓ ·Ú¯·›·
ªÂÛÛ‹ÓË.
STYVE REINECK/
SHUTTERSTOCK

ÙfiÙ ÙËÓ fiÏË: ÙË ıÈÁ̤ÓË ÙÈÌ‹, ÙË ıÏ›„Ë Î·È ÙË Û‡Á¯˘ÛË, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÏËÛ›·˙Â Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ.
À‹Ú¯Â fï˜ οÔÈÔ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË Ô˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÙ·Ó Ù· ·Ú¿ÍÂÓ·
Á˘Ú›ÛÌ·Ù· Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÈÔ
‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó·
ԇ̠fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÁËۛϷԘ, Ô˘ ÚÈÓ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο Ù¿ÁÌ·Ù· ÛÙȘ ™¿Ú‰ÂȘ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ ÁÈ· Ó·
ηٷχÛÂÈ ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÒÚ· ¤‚ÏÂ ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË
ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ
ΛӉ˘ÓÔ; §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜
‰È·Ù·Á¤˜, ÛÙ¿ıËΠ۠ÛËÌÂ›Ô ·fi fiÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ

£Ë‚·›ÔÈ Ô˘ ÚԤϷ˘Ó·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ›·Ó: «¡· Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ô˘ ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È Ù˘ Ê¿Ï·ÁÁ·˜». ΔfiÙÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ
ÛȈËÏfi˜ ÔÏÏ‹ ÒÚ·, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·ÙËı› Î·È ÊÒÓ·ÍÂ: «ΔÈ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜!».
ÕÚ·Á ÔÈ· ·Ú¿ÔÓ· Î·È Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó
ÙÔÓ ·fi ηډȿ˜ Û·Ú·ÎÙÈÎfi ı·˘Ì·ÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘; ∫·È fiÛÔ Â˘ÁÂÓÈ΋ ‹Ù·Ó ÂΛÓË Ë Î·Ú‰È¿, Ô˘
̤۷ Û ÙfiÛ˜ ÊÚÈÎÙ¤˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÔÈ
Ôԛ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ·¤‰È‰Â ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ Î·È ı·‡Ì·˙ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹
Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·:
øÛÙfiÛÔ, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ fiÏË. ∞ÚΤÛÙËΠӷ ÙËÓ ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ Î·È
ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ·, ÚԤϷÛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ŒÏÔ˜ ηÈ
ÙÔ °‡ıÂÈÔ, ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙË Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÌÂÙ¿ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∞Ú牛·˜. ∂Λ ‰ÔΛ̷Û ӷ
ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ‰‡Ô ‚·ÛÈο ÙÔ˘ Û¯¤‰È·. ŒÙÛÈ,
ÂÓ›Û¯˘Û ÙÔÓ ·Úη‰ÈÎfi ‰ÂÛÌfi ȉڇÔÓÙ·˜ ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË, ÙËÓ ÔÔ›· Ô¯‡ÚˆÛ Ì Ù›¯Ë Î·È ÙËÓ ¤Î·Ó ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ. ∂›Û˘ ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈÏÒÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ›ÎˆÓ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜, Î·È Î¿ÏÂÛ ÂΛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜, Ô˘ ÁÈ· ·ÈÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÏ·ÓÒÌÂÓÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó. ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Ó¤· ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ¿Ù˘¯Ë˜ ÂΛӢ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·˜
fiÏ˘, Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘, Ë ·ÎÚfiÔÏË Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÓÂÁ¤ÚıËΠÛÙËÓ „ËÏ‹ πıÒÌË, ÂÓÒ Ë fiÏË ¯Ù›ÛÙËΠÔχ
ÈÔ ¯·ÌËÏ¿, ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÂÓÒıËΠfï˜
Ì ÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË Ì Ôχ ÁÂÚ¿ Ì·ÎÚÈ¿ Ù›¯Ë. ŒÙÛÈ,
·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙË ™¿ÚÙË fiÏË ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ‰˘ÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÔÚÂÈÓ¤˜ ‰Èfi‰Ô˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ
∞Ú牛·. ∞ÊÔ‡ ·¤ÎÔ„Â ·fi ·ÓÙÔ‡, ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈÛ ηÈ
ÔÏÈfiÚÎËÛ ÙË §·ÎˆÓÈ΋ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∞Ú牛· ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ Î·È ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ
ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ -Ô˘ ›¯Â Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ·fi
ÊıfiÓÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜- ÙÔÓ πÊÈÎÚ¿ÙË Ì ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔÓ
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. ∞ÏÏ¿ Ô πÊÈÎÚ¿Ù˘, Ô˘ ÙfiÛ· ›¯Â ηٷʤÚÂÈ ¿ÏÏÔÙ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÙ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Û ÂΛÓË ÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ηÙfiÚıˆÌ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Î·È Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ¤Ú·Û ۯ‰fiÓ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ·fi ÙÔÓ πÛıÌfi Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ Î·È ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙË £‹‚·.

HI_145_163_ 29-10-09 14:48 ™ÂÏ›‰· 149

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

∏ ·ÎÌ‹ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜
ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ
ΔfiÛÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÛÙÔ˘˜ ‰ÂηÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 371 .Ã., ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ ÂΉÈÒ¯ıËÎ·Ó Ì ˘‚ÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·fi ÙËÓ
ÎÔÈÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙË ™¿ÚÙË, ¤ˆ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 369
.Ã., fiÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÚÔ¤Ï·Û·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ̤¯ÚÈ
ÙË ™¿ÚÙË Î·È ÙÔ °‡ıÂÈÔ Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù¤˜
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∂ΛÓÔ fï˜ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ë £‹‚·, ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ›¯Â ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘
£ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ë
ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ԃ› ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜
£Ë‚·›Ô˘˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜, Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Î·È Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ‰ÂÓ ‰È‹ÚÎÂÛÂ
Ôχ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÙÔ 370 .Ã.
·fi ¢ÁÂÓ›˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ Ù˘Ú·ÓÓ›‰·˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ¶Ôχ‰ˆÚÔ˜ Î·È ¶ÔχÊÚÔÓ·˜ ·ÏÏ¿
fi¯È Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ·. √ ¶ÔχÊÚÔÓ·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ ¶Ôχ‰ˆÚÔ ÁÈ· Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘,
‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ·fi ÙÚ›ÙÔ ·‰ÂÏÊfi,
ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘, ÂȉfiıËΠ۠ÔÏϤ˜ ÛÊ·Á¤˜ Î·È ÂÍÔڛ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È Ù˘
º·ÚÛ¿ÏÔ˘. ΔfiÙÂ ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ, ÔÏÏÔ› ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ∞Ï¢·‰ÒÓ,
Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, fiÔ˘ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞̇ÓÙ·,
Ô˘ ›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÙÔ 370 .Ã., ÙÔÓ Â›¯Â ‰È·‰Â¯Ù› Ô
ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˜. √ Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÍÔÚ›ÛÙˆÓ, ÂÈÙ¤ıËÎÂ
ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙËÓ ∫Ú·ÓÓÒÓ·. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ ˙‹ÙËÛ·Ó
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ÙÔ 369 .Ã.,
Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ·fi ÙËÓ
¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·
Î·È ¤ıÂÛ οو ·fi ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘

[149]

ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÂ
Ï›Á˜ fiÏÂȘ ÙËÓ Ù˘Ú·ÓÓ›‰· ÙÔ˘ ºÂÚ·›Ô˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘.
∂›Û˘ ¤‰ÈˆÍ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ª·Î‰fiÓ· ∞ϤͷӉÚÔ, Ô
ÔÔ›Ô˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜,
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË
£ÂÛÛ·Ï›·. ¢ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ̿ÏÈÛÙ· ÙÔ 368 .Ã. ηÈ
ÙfiÙ ͤÛ·Û·Ó ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ó¤ÔÈ ÂÌʇÏÈÔÈ fiÏÂÌÔÈ. H ¯‹Ú· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∞̇ÓÙ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë
∂˘Ú˘‰›ÎË, Ô˘ ÂÈÙÚfi¢ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜
Ù˘ ¶ÂÚ‰›Îη Î·È º›ÏÈÔ, ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ πÊÈÎÚ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È Ó·
·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÂΛ Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈÏ›·. ∏ ∂˘Ú˘‰›ÎË ı‡ÌÈÛ ÛÙÔÓ πÊÈÎÚ¿ÙË fiÙÈ Ô ∞̇ÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ
˘‹ÚÍ ÈÛÙfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Û fiÏË ÙÔ˘
ÙË ˙ˆ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ πÊÈÎÚ¿ÙË ÙÔÓ Â›¯Â ‰Â¯Ù›
Û·Ó ÁÈÔ ÙÔ˘, οÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·‰ÂÏÊfi
ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÙÚÂÁÌ¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ. ŸÙ·Ó ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙ·
¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ÙÔÓ ¶ÂÚ‰›Îη, Ô º›ÏÈÔ˜
Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÌfiÏȘ 13 ‹ 14 ÂÙÒÓ ¤ÂÛ ÈÎÂÙ¢ÙÈο
ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜ ¤ÂÈÛ ÙÔÓ
∞ıËÓ·›Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜,
Ó· ηٷÙÚÔÒÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÛÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙÔ˘
∞̇ÓÙ·, Ì Â›ÙÚÔÔ ÙÔÓ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô ÙÔÓ ∞ψڛÙË.
¶ÔÈÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙfiÙ ӷ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
∞ıËÓ·›Ô˘˜ fiÙÈ Ì ٷ ›‰È· ÙÔ˘˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÂÙԛ̷˙·Ó ÙË
‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ·;

¢Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÚ›ÙË ÂÈÛ‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
∞ÏÏ¿ ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ‰ÂÓ ˘ÔÙ‡ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ·Ú·ÌfiÓÂ˘Â Î¿ÔÈÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ηıÒ˜ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ¿ÓÙ· Ë
Ù‡¯Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜
Ì ÙË ™¿ÚÙË Î·È ÙË £‹‚·. ∫·È ÂÂȉ‹, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ ·‡ÍËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Á›ÙÔÓ˜

√ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∞̇ÓÙ· ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË
£ÂÛÛ·Ï›· Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙË §¿ÚÈÛ·
Î·È ÙËÓ ∫Ú·ÓÓÒÓ·.

HI_145_163_ 29-10-09 17:02 ™ÂÏ›‰· 150

[150]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

£Ë‚·›ÔÈ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÙË Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙË
™¿ÚÙË Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÚÈÛÙÈο ÌÂ Û˘Óı‹ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ì·˙› ÙË £‹‚· ηÈ
Ë Î·ıÂÌ›· ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·¯ÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó¿ ¤ÓÙ ̤Ú˜. °È· Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹ η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Î·È ÙÔ
ŸÓÂÈÔ fiÚÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ̤ۈ ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÙÔ 368 Î·È ÙÔ 367 .Ã. ∞¤‰ÂÈÍÂ
¤ÙÛÈ Î·È ¿ÏÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÙ¤˜. √È £Ë‚·›ÔÈ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ Ù‡¯·ÈÓ ӷ
È¿ÛÔ˘Ó ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 368 .Ã. οÔÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™È΢ÒÓ·˜ ηÈ
·È¯Ì·ÏˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂΛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ μÔȈÙÔ‡˜ ÂÍfiÚÈÛÙÔ˘˜,
¤Û¢Û ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÏÂÈ ›Ûˆ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· χÙÚ·.
ŒÂÈÙ·, ηٿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ 367 .Ã. ¤Î·Ó ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ··›ÙËÛ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ
Î·È Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙȘ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ·ÚΤÛÙËÎÂ
ÛÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ı· ÂÎÏ‹ÚˆÓ·Ó ÈÛÙ¿ ÙȘ
Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. √È £Ë‚·›ÔÈ Ù· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·Ï¿ Î·È Ì ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘
∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ 368 .Ã. Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ¿ÏÈ ÛÙË
£ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ºÂÚ·›Ô˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ÚÔÂÏ·‡ÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ
Â›ÙÚÔÔ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›·
Ì ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı·
¤ÌÂÓ ÈÛÙfi˜, ‹Ú ÙÚÈ¿ÓÙ· ÔÌ‹ÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ Âͤ¯Ô˘Û˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ó·Úfi º›ÏÈÔ, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞̇ÓÙ·, Ô
ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË £‹‚· οو ·fi ÙË
ÎˉÂÌÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·Ì̤ÓË.

∞Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜
Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ
Δ· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó Û fiÏË ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ˘¿ÎÔ˘·Ó
Û ·˘ÙÔ‡˜ Ë ª·Î‰ÔÓ›·, Ë £ÂÛÛ·Ï›·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
¯ÒÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ Î·È ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ËÁÂÌÔÓ›·
fï˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÈÔ Â˘Ù˘¯‹
ηٿÏËÍË ·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ◊‰Ë ·fi ÙÔ 368 .Ã. ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ‹Ú·Ó ÙfiÛÔ

ı¿ÚÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Ù‡¯Ë˜ ÙÔ˘˜, Ô˘, ͯÓÒÓÙ·˜ fiÙÈ fiÊÂÈÏ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, Úfi‚·Ï·Ó ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ó· Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô Â›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜. ΔÈ̈ڋıËÎ·Ó ‚¤‚·È· ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ
·Ï·˙ÔÓÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. √ ∞Ú¯›‰·ÌÔ˜ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 368 .Ã., ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· οÔÈˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ÛÙË
™¿ÚÙË ·fi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ ∞Ú牛· Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÈ‰¤·, Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο
ÙÔ˘˜ ·˘ı¿‰ÂȘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË
Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 10.000 ∞Úο‰Â˜ Î·È ∞ÚÁ›ÔÈ,
ÂÓÒ Ô‡Ù ¤Ó·˜ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Ô
fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÁÈÔÚÙ¿ÛÙËΠÛÙË ™¿ÚÙË ˆ˜ «fiÏÂÌÔ˜
‰›¯ˆ˜ ‰¿ÎÚ˘·». ŸÌˆ˜ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ Ô‡Ù ¤ÂÈÙ· ·fi
·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ¤‚·Ï·Ó Ì˘·Ïfi. ¢ÂÓ ¤·„·Ó ‚¤‚·È·
Ó· Â›Ó·È Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙ ‰ÂÓ
Û˘Ó¤Ú·ÙÙ·Ó Ì ÙËÓ ›‰È· ÚÔı˘Ì›· Î·È ˘·ÎÔ‹. ∞fi
ÙËÓ ¿ÏÏË, Î·È ÛÙË £‹‚· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‹Ú¯Â οÔÈ·
ÌÂÚ›‰· Ô˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. ªÂ
ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÂȉ‹ ·Ó·ÁηÛÙÈο ›¯Â ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˆ˜ ‚ÔȈٿگË, ·Ú·¤ÌÊıËΠÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û ‰›ÎË. ∫·È ÙfiÙ ‚¤‚·È·, ÌÂÙ¿
ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘, ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi οı ÙÈ̈ڛ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ 367 .Ã. ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ¿ÏÈ, Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ‹È· ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ Ë ·ÓÙ›·ÏË ÌÂÚ›‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÙÚ·› fi,ÙÈ Â›¯Â οÓÂÈ ÛÙËÓ ∞¯·˝· Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜. ∫·Ù·Ï‡ıËÎ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·¯·˚Τ˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›Â˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜
ȉڇıËÎ·Ó ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÔÏÈÙ‡̷ٷ Î·È ÛÙ¿ÏıËηÓ
ÛÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ∞¯·˝·˜ £Ë‚·›ÔÈ ·ÚÌÔÛÙ¤˜. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÙÔ˘ ‚ÔÈˆÙ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó
ÂÍÔÚÈÛÙ› Â¤ÛÙÚ„·Ó ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜,
¤‰ÈˆÍ·Ó ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ·ÚÌÔÛÙ¤˜, η٤Ϸ‚·Ó ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· Î·È Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó ¿ÏÈ Ì ÙË ™¿ÚÙË.

√ πÊÈÎÚ¿Ù˘ η٤Êı·Û ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ Ì ÛÎÔfi
Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ
Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ ÂÌfi‰È· ÙÔÓ πÛıÌfi.
∏ ·Ú¯·›· ∫fiÚÈÓıÔ˜ Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ∞ÎÚÔÎfiÚÈÓıÔ.
IVAN MONTERO MARTINEZ/SHUTTERSTOCK

HI_145_163_ 29-10-09 14:48 ™ÂÏ›‰· 151

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[151]

HI_145_163_ 29-10-09 14:48 ™ÂÏ›‰· 152

[152]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ∞Úο‰Â˜
Û˘ÓÂÙÚ›‚ËÛ·Ó
΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ
368 .Ã. ·fi ÙÔ˘˜
§·Î‰·ÈÌfiÓÈÔ˘˜
fiÙ·Ó Úfi‚·Ï·Ó
ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ó·
Û˘Á΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ó
Ì·˙› ÙÔ˘˜.
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ›Ô Ù˘
∞Ú牛·˜ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi
§Ô‡ÛÈÔ.
ANDREAS G. KARELIAS/
SHUTTERSTOCK

¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ
ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂ
ÙËÓ ÂÚÛÈ΋ A˘Ï‹, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó, ·Ó fi¯È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÔfiÙÂ
ıÂÒÚËÛ·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
·˘Ù‹. ŒÙÛÈ, ÙÔ 366 .Ã. ¤Ê˘Á ÁÈ· Ù· ™Ô‡Û· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô
¶ÂÏÔ›‰·˜. ∫·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ‰È¿Ù·ÁÌ· ·fi
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÓˆÚÈ˙fiÙ·Ó Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Î·È Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·fi ÙË
™¿ÚÙË. ∂›Û˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·Ó·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ó· Ù· ·ÊÔÏ›ÛÔ˘Ó, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·Ó ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Î¿ı fiÏË Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ
ËÁÂÌÔÓ›· ·˘Ù‹ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó fiÙÈ ı· ÂÍ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó·
ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·fi Ù· ÂÚÛÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,
Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÙÔ ‰fiÁÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙ·ÏΛ‰·, Ì ÙË ÌfiÓË
‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÒÚ· ‹Ù·Ó ˘¤Ú Ù˘ £‹‚·˜ Î·È fi¯È Ù˘
™¿ÚÙ˘. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ‰È·‚¿ÛÙËΠÂ›ÛËÌ· ÛÙË £‹‚·,
ÂÓÒÈÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ, fiÏÔÈ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙË
‰Â¯ÙÔ‡Ó, ÂÓÒ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËηÓ
¤ÓÙÔÓ· ηٿ Ù˘ ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. ΔfiÙ ÔÈ
£Ë‚·›ÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ, ·Ó ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÙÔ ‰fiÁÌ· Û οıÂ

fiÏË ¯ˆÚÈÛÙ¿ ı· ÂÙ‡¯·ÈÓ·Ó Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ·¤Ù˘¯·Ó. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜ Ô˘
ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËΠ·fi ÙÔ ºÂÚ·›Ô ∞ϤͷӉÚÔ Î·È ÎÚ·Ù‹ıËΠ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜. √È £Ë‚·›ÔÈ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· Ó·
·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·‰ÈÎËı›
Ôχ Î·È ·Ú¤ÌÂÓ ¿ÓÙ· ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÛÂ
·˘ÙfiÓ ˆ˜ ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘. √È ·Ó¿ÍÈÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÒÛÙ ÙÔ
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ‚Ú¤ıËΠ۠Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ΔfiÙ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ηı·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¿ıÏÈÔ˘˜
ÂΛÓÔ˘˜ ‚ÔȈٿگ˜ Î·È ÔÌfiʈӷ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. ∞˘Ùfi˜, ˘Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÌÂ
ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·, ÁϛوÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·fi οı ΛӉ˘ÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÊÂÚÂ
ÛÒÔ˘˜ ÛÙË £‹‚·. ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ÔÚÁ·ÓÒıËΠӤ·
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, Ô˘ ·Ó¿ÁηÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ
Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ¶ÂÏÔ›‰· Î·È Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. øÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó

HI_145_163_ 29-10-09 14:48 ™ÂÏ›‰· 153

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

ϤÔÓ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Â›¯Â ÏËÁ› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ
Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È fiÙÈ ·ÏËıÈÓfi˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘
‹Ù·Ó Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Ô ºÂÚ·›Ô˜.

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ‰ÈÂΉÈΛ
Î·È ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·
ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·
∏ ËÁÂÌÔÓ›· ÏÔÈfiÓ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
›‰Ú˘Û‹ Ù˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÚÚ¤ÂÈ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ηÈ
·˘Ù‹, fiˆ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜, ‰ÂÓ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ
ÈÛÔÔÏÈÙ›· ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›·, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
ÔÔ›·˜ ÍÂÛËΈÓfiÙ·Ó fiÏÔ˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜. √È
£Ë‚·›ÔÈ, fï˜, ı· ¤‚ÏÂ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· Ï·ÌÚ¤˜
̤Ú˜. ΔÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ 366 .Ã., ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎÂ Ô ¶ÂÏÔ›‰·˜, ÔÏÏÔ› ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ,
ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ, ÔÈ ºÏÈ¿ÛÈÔÈ, ÔÈ ∂ȉ·‡ÚÈÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ, Ô˘
̤¯ÚÈ ÙfiÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÈÛÙ¿ ÙË ™¿ÚÙË, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ·ÔÛ¿ÛÙËηÓ
·fi ·˘Ù‹, Û‡Ó·„·Ó ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ηÈ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜. ŒÙÛÈ,
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë
ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ. 줂·È·, ÛÙË
£ÂÛÛ·Ï›·, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Ô ºÂÚ·›Ô˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ù·
¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ, ÙÔ 365 .Ã. Î·È ÙÔ 364 .Ã., Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó
·Ú·‰fi͈˜ ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÁÂÌÔÓ›·, ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó
ÙÌ‹Ì· Ù˘ ıÚ·ÎÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙË ™¿ÌÔ, Î·È Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¶ÂÚ‰›Îη. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜, ›¯Â ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô ÙÔÓ
∞ψڛÙË Î·È Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË.
ŒÙÛÈ, ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜
Î·È ·Ó¤Ù˘Í ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ù· ‰‡Ô
·˘Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ÛÙË
£ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ,
ÂÈΤÓÙÚˆÛ·Ó ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 363
Î·È ÙÔ 362 .Ã. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·
Î·È Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙË Ó·˘ÙÈ΋
‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ê¿ÓËΠοˆ˜

[153]

·Ú¿‰ÔÍÔ, ηıÒ˜ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹,
‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ› Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ
˘‹ÚÍ ÛÙË £‹‚· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ÀÂÚ›Û¯˘Û fï˜ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ô˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó¤Î·ıÂÓ ÁÂÓÓ·›ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙÔ Â˙ÈÎfi, ‡ÎÔÏ· ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÈηÓÔ› Î·È ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË. ∫·È ¤ÂÈÙ· ÔÈÔ˜
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ˘„ËÏfi
ÊÚfiÓËÌ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ٷ ÊÏÔÁÂÚ¿
ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Û fiÏË ÙËÓ fiÏË
·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·; «¶Ú¤ÂÈ» ÙfiÓÈÛ «Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ÂÚ‹Ê·ÓˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙË ‰È΋ Ì·˜
∫·‰Ì›· Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÚÔ‡Ï·È· Ô˘ ÎÔÛÌÔ‡Ó ÙËÓ
›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ·ÎÚfiÔÏË ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ». ∫·È fiÙ·Ó Ô
·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô ªÂÓÂÎÏ›‰·˜, ÙÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ fiÙÈ ÌϤÎÂÈ ·Û˘ÏÏfiÁÈÛÙ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÛÂ
ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ‰fiÍ· ÙÔ˘
∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·, ·ÔϤÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞˘Ï›‰· Ù˘ μÔȈٛ·˜ Ì ÈÛ¯˘Úfi ÛÙfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ·¿ÓÙËÛÂ: «ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ‹‰Ë
ηÙfiÚıˆÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·. ∂ΛÓÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ Û·ÚÙÈ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ¿ÏÏ· Î·È Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ΢ÚȇÛÂÈ Ì›· ÌfiÓÔ fiÏË.
∂ÁÒ ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ Î·È Û ̛· ̤ڷ
Ó›ÎËÛ· ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÙÔ˘ ∞Á·Ì¤ÌÓÔÓ·». Δ· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ·Ó Î·È ÌÂÙÚÈfiÊÚˆÓ, ‹ÍÂÚ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ó·
˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ Ù· ÛÔ˘‰·›· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, Ì·ÁÂ̤ÓÔÈ ·fi Ù·
ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, „‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ 100 ÙÚÈ‹ÚˆÓ.
ŸÙ·Ó ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎÂ Ô ÛÙfiÏÔ˜, ÙÔ 363 .Ã., Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ·¤Ï¢Û ÁÈ· ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È ÙȘ Á‡Úˆ ·fi
·˘Ùfi fiÏÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘ÔÙÂÏ›˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜.
º·›ÓÂÙ·È ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â η̛· Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ Ë ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ Ì›ˆÛ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ
∞ıËÓ·›ˆÓ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â¤ÛÙÚ„Â
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ
ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ 362 .Ã., ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, fiÙ·Ó

∏ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ
ηٷÚÚ¤ÂÈ.

HI_145_163_ 29-10-09 17:02 ™ÂÏ›‰· 154

[154]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, Û ¿ÏÏÔ
‰›Ô Ì¿¯Ë˜, ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘.
∂ÓÒ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ·¤Ï ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÏÏ‹ÛÔÓÙÔ Î·È
ÙÔ μfiÛÔÚÔ, Ô Ê›ÏÔ˜ Î·È Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰·˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó
‹‰Ë ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ›¯Â
˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘˜
∞¯·ÈÔ‡˜ Ù˘ ºı›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜,
ÌÂ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. √ ¶ÂÏÔ›‰·˜ Ó›ÎËÛ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ÛÙȘ ∫˘Ófi˜ ∫ÂʷϤ˜, ·ÏÏ¿
‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ ÛÎÔÙÒıËΠ۠·˘Ù‹ ÙË
Ì¿¯Ë. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔϤıÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, ÂΛÓË fï˜ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹, Û·Ó Ó· ÂÌÓ¤ÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ Ó‡̷ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ Û˘ÌÔÏ›ÙË ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ fiψÓ, ¤Ù˘¯·Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÛÎÔfi. √
∞ϤͷӉÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÓÈ΋ıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› ·fi fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙȘ ºÂÚ¤˜ Î·È ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ
¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›·
ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ˘ÔÙ¿ÍÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ Ù˘ ºı›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÔÙ¤
ÈÛ¯‡ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÛ‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
™ÙÔ ÌÂٷ͇ fï˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›¯Â ÂÚÈϯı› ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∂Λ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ∞¯·ÈÔ›,
fiˆ˜ ›·Ì ÚÈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ∏Ï›ÔÈ, Ô˘ ηٷȤ˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜, ›¯·Ó ‹‰Ë ¿ÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ™·ÚÙÈ·ÙÒÓ. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ‰È·Û¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Ì›· ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘˜, ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓË ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜, ¤Î·Ó ÂÈÚ‹ÓË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∏Ï›Ԣ˜ Î·È Û˘ÌÌ¿¯ËÛ Ì ÙË ™¿ÚÙË, ÂÓÒ Ì›·
¿ÏÏË ÌÂÚ›‰·, ÔÈ ΔÂÁ¿Ù˜, ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›·
Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. ™Ù· ̤۷ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ 362 .Ã. Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ıÂÒÚËÛ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ
¿ÏÈ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ, ·fi ÙË Ì›·,

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔ›‰· Û ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Aleksander Ivanov,
Ù˘ ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. √ ›Ó·Î·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ
Tretyakov State Gallery Ù˘ ªfiÛ¯·˜.
SCALA

HI_145_163_ 29-10-09 14:49 ™ÂÏ›‰· 155

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[155]

HI_145_163_ 29-10-09 14:49 ™ÂÏ›‰· 156

[156]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘
ΔÂÁ¤·˜ ›¯Â
ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋
ÛËÌ·Û›· ‰ÈfiÙÈ
¤ÏÂÁ¯Â ÙËÓ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÌÂٷ͇ ™¿ÚÙ˘
Î·È ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜.
™ÙËÓ ·ÂÚÔʈÙÔÁÚ·Ê›· Ë ÂÚÈÔ¯‹
Ù˘ ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜.
GEORG GERSTER/
VISUAL PHOTOS

fiÛÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ Î·È ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ηٷÙÚÔÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·˘ÍËı›. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÈÔ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘.
√ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙfiÙ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚfi˜, ÁÈ·Ù› ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÈÛıÌfi, μÔȈÙÔ‡˜, ∂˘‚Ô›˜, £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, §ÔÎÚÔ‡˜, ∞ÈÓÂÈ¿Ó˜ ηÈ
¿ÏÏÔ˘˜. ∂›Û˘, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÂÓÒıËÎÂ
Î·È Ì ÙÔ˘˜ ™È΢ˆÓ›Ô˘˜, Î·È fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ΔÂÁ¤·
·‡ÍËÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜
∞Úο‰Â˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜. ™ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ, ÔÈ ∞Úο‰Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂ
ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÈÓ›˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ›, ÔÈ ∏Ï›ÔÈ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·Ó ÂΛ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ì ÙÔÓ
∞ÁËÛ›Ï·Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÙÒÓ.
∞ÏÏ¿ ·˜ ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË fiÛÔ ÈÔ
ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÙfiÔ fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘Â›˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ› Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÚÔ¤‰ÈÔ Ù˘ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿˜, fiÔ˘ ‹Ù·Ó
·ÏÈ¿ Ë ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Î·È Ë ΔÂÁ¤·, ÊÙ¿ÓÂÈ Û ‡„Ô˜ 660
̤ÙÚ· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ -ÔÏϤ˜- ÎÔÈÏ¿‰Â˜ ÛÙÔ
̤ÛÔ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∫·ıÂÌ›· ·fi ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ô˘ ÙËÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó
¿ÏÏË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ Ó· ‰È·ÚÚ¤Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi Ù·
¤Áηٷ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. ΔÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ Â›Ó·È Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ, ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ‚ÔÚÚ¿ ÚÔ˜ ÓfiÙÔ Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÙÔ ¶·Úı¤ÓÈÔ fiÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
Î·È Û‹ÌÂÚ· ϤÁÂÙ·È ¶·Úı¤ÓÈ, Î·È ·fi ÙÔ ∞ÚÙÂÌ›ÛÈÔ
fiÚÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ΔÔ˘ÚÓ›ÎË. ¢˘ÙÈο
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÔÚÔ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ª·ÈÓ¿ÏÔ˘ fiÚÔ˘˜, fiÔ˘
Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë ¶¿Óˆ ÃÚ¤· Î·È Ù· ΔÚ›ÎÔÚÊ·, ı¤ÛÂȘ
ÔÓÔÌ·ÛÙ¤˜ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ÁÈ·Ù› ÂΛ ÛÙȘ 24
πÔ˘Ó›Ô˘ 1825 10.000 ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ, Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÔϤÌËÛ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘ πÌÚ·‹Ì. ΔÔ
Ê·Ú‰‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿ÙÔ˜ 4.830
̤ÙÚ·, ÙÔ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ 1.610 ̤ÙÚ·. ™ÙÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚÔ
¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿

HI_145_163_ 29-10-09 14:49 ™ÂÏ›‰· 157

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

ΔÛÈÈ·Ó¿, ÛÙÔ ÓÔÙÈfiÙÂÚÔ Ë ΔÂÁ¤·, Ë ı¤ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜
˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ∞Á›Ô˘ ™ÒÛÙË Î·È ·Ï·È¿˜ ∂ÈÛÎÔ‹˜. ™ÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘, ·ÏÏ¿ ÈÔ ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ΔÂÁ¤· ·Ú¿ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿. ∏ ·fiÛÙ·ÛË Û ¢ı›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÌÂٷ͇ ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ΔÂÁ¤·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 16.100
̤ÙÚ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 9.660 ̤ÙÚ· ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, Ù· 6.440 ̤ÙÚ· ÓÔÙÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ
ΔÂÁ¤·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ Û‡ÓÔÚÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂΛӈÓ
fiÏÂˆÓ Ó· Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿. ∏ ΔÂÁ¤· ‹Ù·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™¿ÚÙË ·fi fi,ÙÈ Ë ª·ÓÙ›ÓÂÈ·
·ÊÔ‡ Ô Â˘ı‡˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ª·ÓÙÈÓ›·˜ Î·È ™¿ÚÙ˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙËÓ ΔÂÁ¤·. ªÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ¿ÂÈ
·fi ÙË ™¿ÚÙË ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Î·È ·fi ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ,
·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÛÙÚ·Ê› ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ª·›Ó·ÏÔ, Èı·ÓÒ˜ ̤ۈ Ù˘ ∞Û¤·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ‰ȿ‰·˜ Ù˘ ºÚ·ÁÎfi‚Ú˘Û˘, ηÈ
ÙÔ˘ ¶·Ï·ÓÙ›Ô˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi μ·ÏÙ¤ÙÛÈ, ÙÔ
ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ÏfiÁˆ Ù˘
ÚÒÙ˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ӛ΢ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÂΛ ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ Ì ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ÏË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË Î·È ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.
ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, fiÔÈÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ̤ۈ Ù˘ ΔÂÁ¤·˜
¤ÚÂ ӷ οÓÂÈ Î‡ÎÏÔ, ÂÓÒ fiÔÈÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Â ÙËÓ ΔÂÁ¤·
ηÙ›¯Â ÙË ¯ÔÚ‰‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÍÔ˘.
√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ô˘, fiˆ˜ ›·Ì ÚÈÓ, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
ÛÙËÓ ΔÂÁ¤· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÒÙ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û ̿¯Ë
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ÚÔÙÔ‡ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÂΛ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi
ÚԤϷÛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ fiÏË ÂΛÓË. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙË
ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ·¤Ê˘Á·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ì¿¯Ë. ΔfiÙÂ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ΔÂÁ¤·, ÛΤÊÙËΠοÙÈ
¿ÏÏÔ. ∂Âȉ‹ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ô ∞ÁËۛϷԘ ›¯Â ‹‰Ë ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜ ·fi ÙË ™¿ÚÙË
ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û Ï¿ÁÈ·
‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ·ÊÔ‡ Ô
ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰Â›ÓËÛ ÛÙËÓ ΔÂÁ¤·, ¤Ê˘Á ÙË Ó‡¯Ù· Ì·˙›
Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı·
ÙËÓ ¤‚ÚÈÛΠ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË. ∫·È ‚¤‚·È· ı· ηٷ-

[157]

ÎÙÔ‡Û ÙËÓ fiÏË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·Ó
Ì¿¯Ë Î·È ı· ηٿÊÂÚÓ ¤ÙÛÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· η›ÚÈÔ
Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ÂÚ›ÂÚÁË Û‡ÌÙˆÛË, ¤Ó·˜ ∫ÚËÙÈÎfi˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ¤ÙÚÂÍ ӷ ÙÔ ÂÈ ÛÙÔÓ ∞ÁËÛ›Ï·Ô Ô˘ ‹Ù·Ó
‹‰Ë ηı’ Ô‰fiÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â¤ÛÙÚ„ ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÚfiÏ·‚ ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. ΔÔ Û¯¤‰Èfi
ÙÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Ì·Ù·ÈÒıËΠ¯¿ÚË ÛÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙË ™¿ÚÙË. ∞ÏÏ¿ Ô £Ë‚·›Ô˜
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ›¯Â ÔÏÏ¿ ‚¤ÏË ÛÙË Ê·Ú¤ÙÚ· ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡
Âȯ›ÚËÛ οÔȘ ·„ÈÌ·¯›Â˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË, ıÂÒÚËÛ ÂÚÈÙÙfi Ó· ¯¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÂΛ Î·È ÍÂΛÓËÛ ӷ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¿ÏÏÔ Û¯¤‰ÈÔ. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ‹ÍÂÚ fiÙÈ ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Î·È ÔÈ
¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ, ÌfiÏȘ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
Ô˘ ‰È¤ÙÚÂ¯Â Ë ™¿ÚÙË, ı· ¤ÙÚ¯·Ó Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó,
fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÙÂı› ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙË. ◊Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ
ı· ¤ÊÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ηÈ
·˘Ùfi˜ Î·È ÂΛÓÔÈ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙË ™¿ÚÙË ÁÈ·
ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ fï˜ ı· ‹Á·ÈÓ ¢ı›·, ÂÓÒ ÂΛÓÔÈ ı· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ ›·Ì ÚÈÓ,
Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î˘ÎÏÈ΋ ÔÚ›· ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο.
∞Ó·¯ÒÚËÛ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙË ™¿ÚÙË Ì fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi. ŸÙ·Ó fï˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ΔÂÁ¤· ‰È·›ÛÙˆÛÂ
fiÙÈ ÙÔ Â˙ÈÎfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ë Ê¿Ï·ÁÁ· ÂΛÓË ÔÚ¢fiÙ·Ó
Â› Û·Ú¿ÓÙ· ÒÚ˜ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ¢‡Ô ̤Ú˜ ÚÈÓ Â›¯Â
¿ÂÈ ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Û ̿¯Ë. ŸÙ·Ó Ë Ì¿¯Ë ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, Â¤ÛÙÚ„Â
ÛÙËÓ ΔÂÁ¤· Î·È ·fi ÂΛ, ÌfiÏȘ ‰Â›ÓËÛ·Ó, ‚¿‰ÈÛÂ
‚Ú¿‰˘ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË fiÔ˘ ¤Ú·Û ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË
̤ڷ Ì ·„ÈÌ·¯›Â˜ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ,
¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ΔÂÁ¤·. ™˘ÓÂÒ˜ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜. ŒÛÙÂÈÏÂ, ˆÛÙfiÛÔ,
ÙÔ ÈÈÎfi ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÈηÓfi Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó fï˜
ÁÚ·ÊÙfi Ë ÌÔ›Ú· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘
£Ë‚·›Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·.
√È ∞Úο‰Â˜, ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ
‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ÛÙËÓ fiÏË

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÚÒÙ·
Ó· ÚÔηϤÛÂÈ Û ̿¯Ë ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·.

HI_145_163_ 29-10-09 14:49 ™ÂÏ›‰· 158

[158]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

fï˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÒÚ· ÂÚ›Ô˘ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ÈÈÎfi Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ Ë
Û˘ÌÏÔ΋, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Î·È ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ› È›˜ ‹Ù·Ó ÂÍÔÓو̤ÓÔÈ ·fi ‰‡Ô ÌÂÚfiÓ˘¯Ù· ۯ‰fiÓ ·‰È¿ÎÔ˘ ÔÚ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ È›˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷÔÓËı› ȉȷ›ÙÂÚ· Î·È Â›¯·Ó
ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Ï›ÁÔ, ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó ÙÔ˘˜
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÂÁ¤·. ™Â ÂΛÓË
ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô ›·Ú¯Ô˜
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ∫ËÊÈÛfi‰ˆÚÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· °Ú‡ÏÏÔ˜. √ ÁÓˆÛÙfi˜ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ∞ıËÓ·›Ô˜
˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∂˘ÊÚ¿ÓÔÚ·˜ ÎfiÛÌËÛ ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ì ÙË Ï·ÌÚ‹ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂΛӢ Ù˘ Ì¿¯Ë˜
Î·È ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó‰Ú›· ÙÔ˘ °Ú‡ÏÏÔ˘, ÙË ÌÓ‹ÌË
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù›ÌËÛ·Ó Ì Ï‹ıÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È ÔÈ
ª·ÓÙÈÓ›˜.

∏ Ì¿¯Ë ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·
¢‡Ô ·ÍÈfiÏÔÁ·, ÏÔÈfiÓ, Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ‰ÂÓ
¢ԉÒıËηÓ, ÏfiÁˆ Ù˘¯·›ˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ΔfiÙÂ, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÂÎ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ Ì¿¯Ë ÌÂ
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›
fiÏÔÈ ÛÙÔ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘. ªÂÙ¿ ÙȘ
·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ‚Á‹ÎÂ Î·È Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ‡ÏË Ù˘ ΔÂÁ¤·˜, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ ÁÈ· Ì¿¯Ë. ∞Ú¯Èο ÎÈÓ‹ıËΠηÙ¢ı›·Ó ÚÔ˜ ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ
ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ ÙÔ fiÚÔ˜
ª·›Ó·ÏÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰˘ÙÈÎfi fiÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÚÔ‰›Ô˘, Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ΔÚÈÔÏÈÙÛ¿,
ÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÂΛ ¿ÏÈ ‚fiÚÂÈ· ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙȘ
Ï·ÁȤ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ô˘ ÏËÛ›·Û ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ∂Λ ‰È¤Ù·Í ÙË Ê¿Ï·ÁÁ· Ó·
·Ê‹ÛÂÈ Ù· fiÏ·, Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ. √È ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ·’
fiÙ·Ó ¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ ΔÂÁ¤·, ·Ú¯Èο ÓfiÌÈÛ·Ó fiÙÈ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·Ù¢ı›·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔÓ Â›‰·Ó Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ
‚Ô˘Ófi Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù‡ı˘ÓÛË
˘¤ıÂÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÂΛÓË ÙË
̤ڷ. ∏ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠfiÙ·Ó Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ¿ÊËÛ ٷ fiÏ·. ∞fi ·˘Ùfi
Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó fiÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÎfi¢ ӷ ÛÙÚ·ÙÔ‰‡ÛÂÈ ÂΛ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‰È¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ Î·È ‰È¤ÎÔ„·Ó οı ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· fiÏÂÌÔ. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ fï˜, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ÒÚ·
ÂΛÓË Ù˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙË Ê¿Ï·ÁÁ¿ ÙÔ˘

Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó·
·Ú·Ï·ÓËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·Ù·Í›· Î·È Û‡Á¯˘ÛË, Í·ÊÓÈο ‰È¤Ù·Í ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ù·
fiÏ· Î·È Ó· ‚·‰›ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿.
√È ·ÓÙ›·ÏÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ÙfiÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ô˘ ÙÔ˘˜
·ÂÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ·Ó·Û˘ÓÙ·¯ıÔ‡Ó. ◊Ù·Ó
fï˜ Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ‚È·ÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹. ∫·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, Ë Í·ÊÓÈ΋ Â›ıÂÛË Â›¯Â Ï‹ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘
ÛÙÚ·Ù‡̷ÙÔ˜. ¶‹Ú·Ó ÙfiÙ ÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÔÈ ª·ÓÙÈÓ›˜ (ÁÈ·Ù› Ë Ì¿¯Ë ı· ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜)
Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ∞Úο‰Â˜. ¢›Ï· ÙÔ˘˜ ·Ú·Ù¿¯ıËηÓ
ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ÛÙË Ì¤ÛË ÔÈ ∏Ï›ÔÈ Î·È ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ηÈ
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ. ΔÔ ÈÈÎfi ‰ÂÓ
·Ú·Ù¿¯ıËΠfiˆ˜ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Â˙ÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰›Ï· Û οı Ù¤Ú˘Á·, ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ‰›Ï· ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Î·È ÙˆÓ ∏Ï›ˆÓ ‰›Ï· ÛÙË ‰ÂÍÈ¿.
∞Ó ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Ô ∞ÁËۛϷԘ ‹ ¿ÏÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘
™¿ÚÙ˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Â·Ó¤Ï·‚Â
ÂΛ ÙË ÏÔÍ‹ ·Ú¿Ù·ÍË fiˆ˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·.
™˘ÁΤÓÙÚˆÛ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ê¿Ï·ÁÁ· ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜, Ô˘ ›¯Â
‚¿ıÔ˜ Èı·Ófiٷٷ 50 ·Û›‰ˆÓ, ÒÛÙ Ì ·˘Ù‹ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ª·ÓÙÈÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜. √È ∞Úο‰Â˜, ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ, ÔÈ ∂˘‚Ô›˜ Î·È ÔÈ ™È΢ÒÓÈÔÈ ‹Ù·Ó
ÛÙË Ì¤ÛË, ÂÓÒ ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á·, ·¤Ó·ÓÙÈ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ‰È·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ó· ÌËÓ
ÂÈÙÂıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‚·ÛË
Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È Î‡ÚÈ·˜ Â›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·
ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á·. ∏ Ê¿Ï·ÁÁ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Â›¯Â
‚¿ıÔ˜, fiˆ˜ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ·fi ·ÏÈ¿, 12 ÔÏÈÙÒÓ Î·È
ÔÏfiÎÏËÚË Ë ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi
ÙÔÓ ¢Èfi‰ˆÚÔ ÙÔÓ ™ÈÎÂÏÈÒÙË Û 20.000 Â˙Ô‡˜ Î·È 2.000
È›˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ª·ÓÙÈÓ›˜, ÂÓÒ Û 30.000
Â˙Ô‡˜ Î·È 3.000 È›˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜.
∂Âȉ‹ fï˜ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô‡Ù ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô‡Ù οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ, ‰È·ÙËÚԇ̠ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ÈÔ‰ÒÚÔ˘. ∞Ó ‹Ù·Ó
·˘Ù‹ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ £Ë‚·›Ô
ÛÙÚ·ÙËÁfi Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹, ‰ÂÓ ı· ·Ú¤ÏÂÈ ‚¤‚·È· Ó·
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ Î¿ˆ˜ ÙËÓ ·Í›·
ÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÌ·ÙÔ˜.
ÕÚ¯ÈÛ ÏÔÈfiÓ Ë Ì¿¯Ë Ì ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·.
ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÈÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÙÚ„ ÛÂ
Ê˘Á‹ ÙȘ ›Ï˜ ÙˆÓ ∏Ï›ˆÓ, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηıÒ˜

HI_145_163_ 29-10-09 14:49 ™ÂÏ›‰· 159

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

‰ÂÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Î·Ù·‰›ˆÍË, ÛÙÚ¿ÊËΠ‰ÂÍÈ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Ê¿Ï·ÁÁ·˜ ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡. ∂Λ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ›¯Â ‹‰Ë ÂÈÙÂı› Ì fiÏÔ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi ÙÔ˘ fiÁÎÔ
ÛÙËÓ Ôχ ÈÔ ·‰‡Ó·ÌË ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ª·ÓÙÈÓ¤ˆÓ ηÈ
ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŒÂÈÙ· ·fi ÛÎÏËÚ‹
Ì¿¯Ë ·Û›‰· Ì ·Û›‰·, ·ÎfiÓÙÈÔ Ì ·ÎfiÓÙÈÔ Î·È Í›ÊÔ˜
Ì ͛ÊÔ˜ ÙÔ‡˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ΔfiÙ ÏËÛ›·Û·Ó ÔÈ ∞Úο‰Â˜ Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, ηÈ
‡ÎÔÏ· Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ∏Ï›Ԣ˜ Î·È ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏËÎÙÔÈ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ª·ÓÙÈÓ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ §·Î‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ.
∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ·˘Ù‹˜ ·fi ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·,
·Ó Î·È Û‡ÓÙÔÌË, Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÁÏ·Ê˘Ú‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë
ÂÈÎfiÓ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔÌÔ›·Û fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·
ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·: Û·Ó Ì›· ÙÚÈ‹ÚË Û ¤ÊÔ‰Ô, ÂÓÒ ÙÔ
50 ·Û›‰ˆÓ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û·Ó
ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ÙÚÈ‹ÚÔ˘˜. £· ·‰ÈÎÔ‡Û·Ì ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ·Ó ‰ÂÓ ·Ú·ı¤Ù·ÌÂ Â‰Ò Ù· ÏfiÁÈ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÍÔ¯Ô˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡: «√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó
ÙÚÈ‹Ú˘, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ÂÈÙ›ıÂÙÔ fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó

ÎÂÓ¿, ı· ‰È¤Ï˘Â fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ.
∫·È ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ‚¤‚·È· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù›
‹ÍÂÚ fiÙÈ ·Ó ·˘Ùfi ¤¯·ÓÂ, ı· ηٷÚڷΈÓfiÙ·Ó ÙÔ
ËıÈÎfi ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÙÔ˘ Î·È ı· ·Ó·ÙÂÚˆÓfiÙ·Ó ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ. √È ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈ·Ú¤Ù·Í·Ó ÙÔ˘˜ È›˜
fiˆ˜ Ë Ê¿Ï·ÁÁ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‚¿ıÔ˜ (‰ËÏ·‰‹ 12 ÙÔ Ôχ) Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Â˙Ô‡˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ (‰ËÏ·‰‹ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÈ
Â˙Ô‡˜ Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ È›˜). ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÂÓ›Û¯˘ÛÂ Î·È ÙÔ ÈÈÎfi Ô˘ ›¯Â
·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Â˙Ô‡˜,
ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÈÈÎfi, fiÙ·Ó ı· ‰È·ÛÔ‡Û ÙËÓ
·ÓÙ›·ÏË ·Ú¿Ù·ÍË, ı· ÓÈÎÔ‡Û fiÏÔ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· - ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó
ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‚ϤÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÁÈ· Ó·
ÌËÓ ÙÚ¤ÍÔ˘Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ
·ÚÈÛÙÂÚfi Τڷ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ÙÔÔı¤ÙËÛ Û ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÏÔÊ›ÛÎÔ˘˜ È›˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘˜ ÊÔ‚›ÛÂÈ, ÒÛÙ ·Ó ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙÔ ÂΛÓÔÈ ·fi ›Ûˆ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ

[159]

∞fi ÙËÓ ΔÂÁ¤·
Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
ηÙ¢ı‡ÓıËÎÂ
ÚÔ˜ ÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·
ÌÂ ÛÎÔfi Ó·
·Ú·Ï·Ó‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘. √ Ó·fi˜ Ù˘
∞ıËÓ¿˜ ∞Ϥ·˜
ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÂÁ¤·˜.
GEORG GERSTER/
VISUAL PHOTOS

HI_145_163_ 29-10-09 17:03 ™ÂÏ›‰· 160

[160]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÚfiÔ ÏÔÈfiÓ ¤Î·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ‰ÂÓ ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› fiÔ˘ ÂÈÙ¤ıËΠ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ
Î·È ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹ fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ».

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·
∂›¯Â ÏÔÈfiÓ ‹‰Ë ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Î·È Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ·ÊÔ‡ Ó›ÎËÛÂ
ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹
Ì¿¯Ë, Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
Î·È ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο
ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÔ‚·Ú¿ ÛÙÔ ıÒڷη. √È ŒÏÏËÓ˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ηıfiÚÈ˙·Ó ÙË Ì¿¯Ë ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Â˙Ô› ηÈ
Ô ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ˜ ÌÂ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Ì·¯fiÙ·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÚÒÙË

ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì¿¯Ë ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÈÔ
ÔÏfi„˘¯· ·fi fi,ÙÈ Û˘Ó‹ıˆ˜, ÁÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙË Ó›ÎË, ηıÒ˜
·fi ·˘Ùfi ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó Ë ¤Î‚·ÛË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ŒÙÛÈ,
‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÂÓÒ ‹‰Ë ÔÈ
·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›¯·Ó ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ, fï˜,
ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ›Ûˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, Â›Ó·È Ë ÂÓÙ‡ˆÛË
Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÛÙÔ
ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÙÚ·Ùfi: ªfiÏȘ ¤ÂÛ ÂΛÓÔ˜, ¤ÂÛ·Ó,
ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, Î·È Ù· fiÏ· ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ì˘ÚÈ¿‰ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Á‡Úˆ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ ›¯·Ó ·Ô‰Âȯı› ·Ó›ÎËÙÔÈ. «ŸÙ·Ó ÂΛÓÔ˜
¤ÂÛ» ϤÂÈ Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ «ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô‡Ù ÙË
Ó›ÎË ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÓÒ Â›¯Â ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹ Ë Ê¿Ï·ÁÁ· ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ, ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó Î·Ó¤Ó·Ó Ô‡Ù ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∫·È ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘˜ È›˜ ›¯·Ó ÙÚ¤„ÂÈ ÛÂ Ê˘Á‹ ÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ ÈÈÎfi, ‰ÂÓ
ηٷ‰›ˆÍ·Ó Ô‡Ù È›˜ Ô‡Ù Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Û·Ó Ó·
‹Ù·Ó ËÙÙË̤ÓÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷ‰ÈˆÁ̤ÓÔ˘˜ È›˜». ¢ÂÓ Ù· ϤÌ ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÁÈ· Ó· Â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÍÈÔ˙‹ÏÂ˘Ù· Ù· ¤ıÓË
Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ‹ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ˙ˆ‹
‹ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ò˜ Ó· ÌËÓ ˘ÔÎÏÈıԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ·Ó‰ÚÒÓ fiˆ˜ Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ¿Óˆ ÙÔ˘˜
fiÏÔ ÙÔ ËıÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜ ÂÓfi˜ ¤ıÓÔ˘˜ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi,
Ô˘ ·˘Ùfi, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û·
·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ·‡ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ!
øÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜
Î·È ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Â›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ. ∂Âȉ‹ fï˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ë Î·Ù·‰›ˆÍË, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ
·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á·, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ È›˜. ∂›Û˘, ÂÂȉ‹ Ë
ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ‹Ù·Ó ÎÔÓÙ¿, ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÙÚ·› ÛÂ
Ê˘Á‹ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¿ÏÈ Á‡Úˆ ·fi
·˘Ù‹Ó, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂΛÓÔÈ fiÙÈ Ó›ÎËÛ·Ó Î·È
¤ÛÙËÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÙÚfi·ÈÔ. ∞ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó fiÙÈ
ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi
οÔÈÔ˘˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ó·Îˆ¯‹ ÁÈ· Ó·
ı¿„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔÈ Ì ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ‹ÙÙ·.

√ÌÔ›ˆÌ· ÌÂÏ·ÓfiÌÔÚÊÔ˘ ·ÁÁ›Ԣ Ì ·ÂÈÎfiÓÈÛË
ÔÏÂÌÈÛÙ‹.
WHITE IMAGES/SCALA

HI_145_163_ 29-10-09 14:53 ™ÂÏ›‰· 161

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[161]

∏ ª∞Ã∏ Δ∏™ ª∞¡Δπ¡∂π∞™ 362 .Ã.

Ã∞ƒΔ∂™ 4

HI_145_163_ 29-10-09 14:53 ™ÂÏ›‰· 162

[162]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞Ú¯·›· ÂÚ›È·
ÛÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË
ÌÂ ÊfiÓÙÔ ÙË
ÌÔÓ¿‰· ËÏÂÎÙÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜
Ù˘ ¢∂∏.
OLLIRG/SHUTTERSTOCK

√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÌÂٷʤÚıËΠ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ ·Ó ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ ‰fiÚ˘ ·fi ÙÔ ıÒڷη, ı· ¤ı·ÈÓ ·Ì¤Ûˆ˜.
√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¿ÎÔ˘Û ·Ù¿Ú·¯Ô˜ ÙË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ƒÒÙËÛ ÚÒÙ· ·Ó ›¯Â ‰È·Ûˆı› Ë ·Û›‰·
ÙÔ˘ Î·È fiÙ·Ó Ô ˘·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ ·ÔÎÚ›ıËΠˆ˜
ÛÒıËÎÂ Î·È ÙËÓ ¤ÊÂÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ÚÒÙËÛ ¿ÏÈ Ô
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÔÈ· ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ Ì¿¯Ë˜.
ŸÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û fiÙÈ Ó›ÎËÛ·Ó ÔÈ μÔȈÙÔ›, ˙‹ÙËÛ ӷ ‰ÂÈ
ÙÔÓ πÔÏ·˝‰· Î·È ÙÔÓ ¢·˝Ê·ÓÙÔ, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹ıÂÏÂ
Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›·. ¶‹Ú fï˜ ÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹
·¿ÓÙËÛË fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ›¯·Ó ÛÎÔÙˆı›. «ΔfiÙ» ›Â
«‰ÂÓ Û·˜ ̤ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· οÓÂÙ ÂÈÚ‹ÓË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜». ŒÂÈÙ· ¤‰ˆÛ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ
‰fiÚ˘ ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ı·ÓÂ
·fi ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô‡Ù ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ Î·ÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ηıÒ˜ οÔÈÔ˜ ·fi
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ › ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜: «¶Âı·›ÓÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ê‹ÛÂȘ ·È‰È¿, ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·» Î·È ÂΛÓÔ˜

·ÔÎÚ›ıËÎÂ: «¡·È, Ì· ÙÔÓ ¢›·, ·ÏÏ¿ ·Ê‹Óˆ ‰‡Ô ı˘Á·Ù¤Ú˜, ÙȘ ӛΘ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ· Î·È Ó›ÎË ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·».
ŒÙÛÈ ¤ı·ÓÂ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 362 .Ã., Û ËÏÈΛ· 56 ‹ 57 ÂÙÒÓ. ∏ Û¯ÂÙÈ΋
ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ
Î·È Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛ‹ Ù˘, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ›ӷÈ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ
Ì¿Ù·ÈÔ. °È·Ù› ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜
ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÛˆÈο
ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ οو ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÓ‹ÚÁËÛÂ Î·È ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· ̤۷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ηı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜,
ÒÛÙ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· Ê·Ó› ηÓ›˜ ¿‰ÈÎÔ˜ ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Î·È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÛÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ:
ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi ·ÏÈ¿ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤·ÈÓÔÈ Î·È Î·ÙËÁÔڛ˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ

HI_145_163_ 29-10-09 14:53 ™ÂÏ›‰· 163

∏°∂ª√¡π∞ Δø¡ £∏μø¡

[163]

™ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Ù˘ ª·ÓÙ›ÓÂÈ·˜ ÔÈ ∞ÚÁ›ÔÈ
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ
ÙÔ˘ ÕÁË.
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÙfiÛÔ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ
ÂͤÊÚ·Û·Ó Ì›· Î·È ÌfiÓË ÁÓÒÌË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡
Î·È ÙÔ˘ Â·›ÓÔ˘. ¢ÂÓ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ
Ë fiÏË ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ¤Î·Ó ·ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘.
√ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ı¿ÊÙËΠÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿
ÛÙË £‹‚· ·ÓÂÁ¤ÚıËΠ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÂÏÂÁ›˜ Ì ٷ ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘.
∏ÌÂ٤ڷȘ ‚Ô˘Ï·›˜ ™¿ÚÙË ÌÂÓ ÂΛڷÙÔ ‰fiÍ·Ó,
ªÂÛÛ‹ÓË ‰’ ÈÂÚ‹ Ù¤ÎÓ· ¯ÚfiÓˆ ‰¤¯ÂÙ·È.
£‹‚˘ ‰’ fiÏÔÈÛÈÓ ªÂÁ¿ÏË fiÏȘ ÂÛÙÂÊ·ÓÒÙ·È,
∞˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ‰’ ∂ÏÏ¿˜ ¿Û’ ÂÓ ÂÏ¢ıÂÚ›Ë.
ªÂ Ù· ‰Èο Ì·˜ ¤ÚÁ· ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ‰fiÍ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘,
Ë ÈÂÚ‹ ªÂÛÛ‹ÓË ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È
Ù· ·È‰È¿ Ù˘
Ì ٷ fiÏ· Ù˘ £‹‚·˜ ÛÙÂÊ·ÓÒıËÎÂ Ë ªÂÁ·ÏfiÔÏË
Î·È fiÏË Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È ÂχıÂÚË.
∫·È ·˘Ù¿ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο, ·Ó Î·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο.
À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‹
Ì¿ÏÏÔÓ fiÏÔÈ fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·
ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ·˘Ùfi, Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë.
√ ƒˆÌ·›Ô˜ ∫ÈΤڈӷ˜ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó «Ô ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜». ¶·Ú·ı¤Û·Ì ‹‰Ë ÙË
ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘. √ ¢Èfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘, ··ÚÈıÌÒÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ
ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ, ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔÓ
¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙÔÓ ∞ÁËۛϷÔ, ÙÔÓ ¶ÂÏÔ›‰· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜,
ηٷϋÁÂÈ: «∞Ó, fï˜, οÔÈÔ˜ Û˘Ó¤ÎÚÈÓ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ì ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÛÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›· Î·È ÛÙË ‰fiÍ·, ı· ¤‚ÚÈÛΠfiÙÈ ˘ÂÚ¤¯ÂÈ Ôχ Ë
·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·. ™Â ηı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó· ÚÔÙ¤ÚËÌ· Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË
‰fiÍ·, Û ·˘ÙfiÓ fï˜ ı· ‚ÚÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜. °È·Ù› Î·È ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‰È¤ıÂÙ ηÈ
ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÂÁ·Ï›Ô
„˘¯‹˜ Î·È ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Î·È -ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ- ·Ó‰Ú›· Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋

Û‡ÓÂÛË, Î·È Í¯ÒÚÈ˙ ¤ÙÛÈ ·fi fiÏÔ˘˜». £· ÂÂÎÙÂÈÓfiÌ·ÛÙ fï˜ Ôχ ·Ó ·Ú·ı¤Ù·Ì fiÏ· Ù· ÂÁÎÒÌÈ· ÁÈ’
·˘ÙfiÓ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ̛·
ÁÓÒÌË. √ •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ ·Á·Ô‡ÛÂ
Ô‡Ù ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ÁÈ·Ù› ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, Ì›ˆÛ·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÔ›·, fiˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ·ÏÏÔ‡, Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ¤ÙÚÂÊÂ
ȉȷ›ÙÂÚË Û˘Ì¿ıÂÈ·. ŒÙÛÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ·‰›ÎËÛÂ,
fi¯È ηٷÎÚ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛȈÒÓÙ·˜. ¢ÂÓ
·Ó¤ÊÂÚÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ
∞ÁËÛ›Ï·Ô ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ 371 .Ã. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÍÈÛÙÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·
·ÔÛÈÒËÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË Ù˘
ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜ ӛ΢, Î·È fiÙ·Ó ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÙËÓ
ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ Ì ۷ʋ ÙÚfiÔ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÂΛ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜. ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó
¤ÊÙ·Û ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ Ú¿ÍÂȘ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ,
‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi Ô˘
¤ÓȈÛÂ, Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔÓ Â·›ÓÂÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÊÒÓ·ÍÂ, Û·Ó Ó· Û˘Ì‡ÎÓˆÓ ÙÔÓ ¤·ÈÓÔ: «∞ÏÏ¿ fï˜
ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ
Ô‡ÙÂ Ë ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡ÙÂ Ë ·Ó‰Ú›·». √ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ηÈ
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ¤Ó‰ÔÍÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó, Î·È Î·ıÔ‰‹ÁËÛ·Ó,
Î·È ‰È·Ê‡Ï·Í·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÚ›Ô˘
25 ¯ÚfiÓˆÓ, ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ËıÈ΋˜ ·Ó·Ú¯›·˜, Ô˘ ¤ÏËÍÂ
Ì ÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ·
¿ÏÏË Ê¿ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∫·Ù¿ Ì›·
ÂÚ›ÂÚÁË Û‡ÌÙˆÛË Â‰Ò ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË
·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ù· ∂ÏÏËÓÈο ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·. ∞fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ù˘
ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÌfiÓÔ ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, ÙÔÓ ¢Èfi‰ˆÚÔ, ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô, ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·,
Î·È ·fi ·Û˘Ó¿ÚÙËÙ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·ÎÚȂ›˜
·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜.

HI_164_189_ 29-10-09 14:56 ™ÂÏ›‰· 164

[164]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫∞Δ∞§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À
∂§§∏¡π™ª√À

ÔÈ ËÁÂÌÔÓ›‰Â˜

fiÏÂȘ
ÛÂ ·Ú·ÎÌ‹
ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó
̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã.
·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ
-∞ı‹Ó·, ™¿ÚÙË Î·È £‹‚·ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ì¿Ù·È˜.
∏ Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ·¤Ù˘¯·Ó
ÂÍ›ÛÔ˘, ÂÓÒ Û˘Ó¿Ì· ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó
ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
‹Ù·Ó Ó· ¯·ı› οı ÂÏ›‰·
Â·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜.
™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Á΢ڛ· ÌÈ· Ó¤·
ÌÂÁ¿ÏË ËÁ¤Ùȉ· ‰‡Ó·ÌË
ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ:
Ë ª·Î‰ÔÓ›·, Ì ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ
º›ÏÈÔ μ′.

HI_164_189_ 29-10-09 14:56 ™ÂÏ›‰· 165

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

ΔÔ›Ô ÙÔ˘ Δ·˛ÁÂÙÔ˘.

[165]

NICK KOUMARIS/SHUTTERSTOCK

HI_164_189_ 29-10-09 14:56 ™ÂÏ›‰· 166

[166]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·Ù¿Ï˘ÛË
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡
Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË
Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛÂ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜ Âı·›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ÂÈÚ‹ÓË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁÈÒıËΠË
ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô fiÏÂÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ·˘Ù‹˜,
Ë ª·ÓÙ›ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ∞Úο‰Â˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∞Ú牛·, Ë
ÔÔ›· Ì·˙› Ì ÙËÓ ΔÂÁ¤· Î·È ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔÓ ·Úη‰ÈÎfi ‰ÂÛÌfi Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Î·È ÂÚÈfiÚÈ˙ ·fi
‚ÔÚÚ¿ ÙË ™¿ÚÙË. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ™¿ÚÙË ‹Ù·Ó
fiÙÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜.
∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ
Ó· ·ԉ¯Ù› ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÚÔ Î·È ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ
ÂÈÚ‹ÓË, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ, ÔÈ ∏Ï›ÔÈ Î·È ÔÈ ∞Úο‰Â˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË
ª·ÓÙ›ÓÂÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈ۷Ó.
∂Î ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜, ÏÔÈfiÓ, Ë £‹‚· ‰ÂÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ì ÙË Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ˙Ô‡ÛÂ Ô ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·˜, ‰È·Ù‹ÚËÛ fï˜
ÛËÌ·ÓÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË fiÏË
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Â›¯·Ó ·ÎfiÌ· Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ ÕÚÁÔ˜, ÙËÓ ΔÂÁ¤·, ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË Î·È ÙË
ªÂÛÛËÓ›·Ø ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜,
ÙÔ˘˜ §ÔÎÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ª·ÏÈ›˜, ÙÔ˘˜ ∏Ú·ÎÏÂÈÒÙ˜, ÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ∂˘‚Ô›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ηÚÓ¿Ó˜. K˘Ú›ˆ˜ fï˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó Û fiÏË ÙË μÔȈٛ·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ºˆÎ›˜, ۯ‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜, ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó, Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó
Î·È ÔÈ ∂˘‚Ô›˜Ø ÁÂÓÈο fï˜ ÙÔ ÛÒÌ· ÂΛÓÔ, fiÛÔ
ÔÁÎ҉˜ ÎÈ ·Ó Ê·ÈÓfiÙ·Ó, ‰ÂÓ Â›¯Â „˘¯‹, ÔfiÙ ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ʇÛËÌ· ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘ ı· ÛÎfiÚÈ˙ ÔÏfiÎÏËÚÔ.
¶·ÚfiÌÔÈ· ‹Ù·Ó Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ™¿ÚÙË,
Ë ÔÔ›· ¤¯·Û ÙfiÙ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛ›Ô˘˜
√π £∏μ∞π√π ∂™¶∂À™∞¡

Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘. °È’ ·˘Ùfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ÁËۛϷԘ, ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÌËÓ
ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ, ·Ó Î·È Â›¯Â ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ Ù·
80, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÏÏÔ‡ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘.
∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â ÎÔÚ˘Êˆı›
ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘ÙÈΤ˜ Û·ÙÚ·›˜
›¯·Ó ÍÂÛËΈı› ηٿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ô ÓÙfiÈÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘, Ô Δ·¯Ò˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÌÂ
οı ÙÚfiÔ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹. ŒÙÛÈ, Ô ∞ÁËۛϷԘ
›ÛÙ„ fiÙÈ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ Ì 1.000 §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜
Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ
Δ·¯Ò, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, ı· ηٿÊÂÚÓ η›ÚÈÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ı· ÂÎÏ‹ÚˆÓ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ
fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ
fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿, fiÙ·Ó
¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ‹Úı Û ڋÍË Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÈ
Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÛÙ·Û›·Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô ·ÓÈ„Èfi˜
ÙÔ˘ ¡ÂÎÙÂÓ·‚Ò, Ô ∞ÁËۛϷԘ ‹Ú ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
¡ÂÎÙÂÓ·‚Ò. ∞ÊÔ‡ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Ó›ÎË, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ó·¯ÒÚËÛ ‰È¿ ÍËÚ¿˜ ·fi ÙÔ ¡Â›ÏÔ ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË, ·’ fiÔ˘
ÛÎfi¢ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË §·ÎˆÓ›·. ∞ÏÏ¿ ¤ı·ÓÂ
ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÚÔÙÔ‡ Î·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫˘Ú‹ÓË, Û ËÏÈΛ· 84 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘·Ó
ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ÛÙË ™¿ÚÙË. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜
ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∞ÁËÛ›Ï·Ô˘ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘
fiÓÂÈÚ· ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó fiˆ˜ Ù·›ÚÈ·˙ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜

§ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡.
SEMATADESIGN/SHUTTERSTOCK

HI_164_189_ 29-10-09 14:56 ™ÂÏ›‰· 167

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

[167]

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 168

[168]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¿ÓÙ· Âȉ›ˆÎ ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÚÁ·, ·ÏÏ¿ Ë Ù‡¯Ë ÙÔÓ
ηٷ‰›Î·Û ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÛÙ· ·Û‹Ì·ÓÙ·.
∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙË ª·ÓÙ›ÓÂÈ·, Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹
fiÏË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó Í·Ó¿ Ë ∞ı‹Ó·. ∏ fiÏË ·˘Ù‹
fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘, ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛË
ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ 358 .Ã. ·¤Û·Û ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·
·fi ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË
Ù˘ £Ú·ÎÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ŒÙÛÈ, ÚfiÛıÂÛ ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙ· ÔÏÏ¿ Î·È ÈÛ¯˘Ú¿ ÓËÛÈ¿
Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ·, ÛÙ· ÔÔ›· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ·ÏÈfiÙÂÚ·
Î·È ·fi Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ‰Ò
ÙË §¤Û‚Ô, ÙË Ã›Ô, ÙË ™¿ÌÔ, ÙËÓ ∫ˆ Î·È ÙË ƒfi‰Ô, ÙȘ
fiÏÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË Î·È, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi fiϘ ·˘Ù¤˜, ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ.
∞ÏÏ¿ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ,
ÌfiÏȘ ηٿÊÂÚ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Â›‰ÔÛË, η٤ÚÚ¢ÛÂ Û·Ó ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ·‰‡Ó·Ì· ıÂ̤ÏÈ· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚¿ÚÔ˜,
Ô˘ ·ÏfiÁÈÛÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠ¿Óˆ ÙÔ˘˜. ∞Ú¯Èο ÔÈ
∞ıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηÏÔÈ¿ÛÔ˘Ó fiÛÔ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ηÈ, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, ›¯·Ó
˘ÔÛ¯Âı› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜
ÎÏËÚÔ‡¯Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜
·Ú·‚›·Û·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜
ÔÏÏ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙË ™¿ÌÔ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, Ù· ·ıËÓ·˚ο
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, Ô˘ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·Ó ϤÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi
ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·Ó Î·È Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó Î·Ù·ÈÂÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜.
ŒÙÛÈ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÔ˘ 358
.Ã., Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ËÁÂÌÔÓ›·
ÙÔ˘˜, ·ÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ·fi ·˘Ù‹Ó Ë ∫ˆ˜, Ë Ã›Ô˜, Ë ƒfi‰Ô˜
Î·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. √È ∞ıËÓ·›ÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÛٿ٘, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙË
ÛÔ, fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Ô Ã·‚Ú›·˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 355 .Ã., ·Ó·ÁοÛÙËηÓ
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ·ÔÛÙ·ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›·.
∏ ¿‰ÔÍË Î·Ù¿ÏËÍË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜», ·ÔÙÂÏ›
Ó¤· ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËıÈ΋˜ Î·È ˘ÏÈ΋˜ ·Ú·ÎÌ‹˜

√È ºˆÎ›˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÚÈ΢Îψı› ·fi
ÔÏÏÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜, η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Ì ÙÔ
ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘˜ ºÈÏfiÌËÏÔ.
NESTOR NOCI/SHUTTERSTOCK

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 169

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

ÙËÓ ÔÔ›· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë fiÏË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ 412 .Ã.,
·ÊÔ‡ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÙfiÛÔ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·, Ë fiÏË ·˘Ù‹ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏ˘ ۯ‰fiÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜,
Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÓÈ΋ÙÚÈ·. ΔÒÚ· fï˜,
·Ó Î·È ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وË ÌfiÓÔ Ì ٤ÛÛÂÚȘ fiÏÂȘ
Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹,
·ÏÏ¿ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ›¯Â ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙË
£Ú·ÎÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, η٤ıÂÛ ٷ fiÏ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÚ›¯ÚÔÓÔ, Ôχ ‹ÈÔ ·ÁÒÓ·. ¢È·Ù‹ÚËÛ ‚¤‚·È· ÌÂÚÈÎÔ‡˜
ÈηÓÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓ¤Ó È· ηӤӷ
Û‚·ÛÌfi, Î·È ÂÈϤÔÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÈÔ ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË.

∏ıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ·Ó·Ú¯›·
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ̤۷ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓfi˜ ÂÓÈ·›Ô˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·¤‚ËÛ·Ó Ì¿Ù·È˜. √È ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ
Ô˘ ÙÔ Âȯ›ÚËÛ·Ó, Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ·¤Ù˘¯·Ó
ÂÍ›ÛÔ˘ Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÂÏ›‰· Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È Ó· ÚÔÎfi„Ô˘Ó. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â
¿ÏÏË ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË ÈηӋ Ó· ÙȘ ‰È·‰Â¯Ù› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. √ ºÂÚ·›Ô˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ›¯Â
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÓ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
∂·ÌÂÈÓÒÓ‰·, ·ÏÏ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
359 .Ã. ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘
ÙÔ˘, £‹‚˘, ÙÔÓ ΔÈÛ›ÊÔÓÔ, ÙÔÓ ¶˘ıfiÏ·Ô Î·È ÙÔÓ §˘ÎfiÊÚÔÓ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·Ù’ Â›Ê·ÛË ÛÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ
Î·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Ú·Û ÛÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ‰È·›ÚÂÛË Î·È ·‰˘Ó·Ì›·. ∞ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË fiÏË
ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ. ∏ ÂÈÚÚÔ‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÍÈfiÏÔÁË,
Ô‡Ù fiÙ·Ó Â›¯Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜
Ô ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜. ŸÙ·Ó ¤ı·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 367 .Ã.
Î·È ·Ó¤Ï·‚Â Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜, ͤÛ·ÛÂ
Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˜ ÂÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ٤ÙÔÈ· ·Ú·ÎÌ‹,
Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ 345 .Ã. ·fi ÙË ÌËÙÚfiÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ÙËÓ
∫fiÚÈÓıÔ, οÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ΔfiÙ ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ Ô
ΔÈÌÔϤÔÓÙ·˜, ¿Ó‰Ú·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÙËÓ
·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈ
¤ÂÈÛ ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ (fiÔ˘ ¤-

Ú·Û ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ˆ˜ ȉÈÒÙ˘), ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔ ·ÏÈfi ÂχıÂÚÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ù˘ fiÏ˘, ηٿÚÁËÛ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÂÚÈfiÚÈÛÂ
ÙÔ˘˜ ∫·Ú¯Ë‰ÔÓ›Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛËÌ·›ÓÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·
Ù˘ ΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ıËÎ·Ó ϤÔÓ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ƒÒÌ˘.
∏ ΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ÏÔÈfiÓ, Ë ÌËÙÚfiÔÏË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ϤÔÓ ËÁ¤ÙË Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛· Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÂÓÈ·›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜. √ ÛÎÔfi˜ ·˘Ùfi˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÈ· ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ Âȉ›ˆÍ ·‰È¿ÎÔ·, ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ›¯·Ó
‰È·ÌÔÚʈı› ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ŒÙÛÈ,
‹Ù·Ó ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ı· ÓÂÎÚˆÓfiÙ·Ó ·Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÈηÓfi Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ
¿ÏÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÙËÓ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó
·Ó¤Î·ıÂÓ Ê˘Ï¤˜ Û˘ÁÁÂÓÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÔÈ
Ôԛ˜ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο, ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË
¤Ó·˜ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘‹˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ·
ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÔÓ·Ú¯›·, Û˘ÌÂÚȤϷ‚ Û ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÓÔÈÍÂ Ó¤Ô ‰›Ô
‰Ú¿Û˘. ¶ÚÔÙÔ‡ fï˜ Ë ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Ê¿ÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi
Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ·Ó·Ú¯›·, Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ó‡̷
fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÊÚfiÓËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ô‡ ı· η٤ÏËÁ Ë
∂ÏÏ¿‰· ·Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋
ËÁÂÌÔÓ›·, Ë ÔÔ›· ı· ÙË Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Û ¿ÏÈ Û ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·È ı· ¤‰ÈÓ ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó·
ÂȉÈÒÍÂÈ ¤Ó·Ó ÈÔ ÁÂÓÓ·›Ô ÛÎÔfi. ∏ ·Ó·Ú¯›· ·˘Ù‹
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· «ÈÂÚÔ› fiÏÂÌÔÈ».
√È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ ›Ûˆ˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÂÍÈÛÙfiÚËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
ÛÙË ºˆÎ›‰·. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi ›¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ fi¯È ÌfiÓÔ
ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ Î·È ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÔÏÈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÂÚ›Ô˘, ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜
ÏfiÁÔ˘˜, ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ηıfiÏÔ˘ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚÒÙ·, ÁÈ·Ù› Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â
Á›ÓÂÈ Ôχ ·ÏÈ¿, ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿‰È˙ ηıfiÏÔ˘ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Â¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ
fiψÓ. ∂›‰·Ì fiÙÈ, ÂÓÒ ÔÈ ª·ÏÈ›˜, ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ
ª¿ÁÓËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚ¿ ʇϷ ›¯·Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi
‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂΛÓÔ, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ
™·ÚÙÈ¿Ù˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó η̛· ‰È΋ ÙÔ˘˜ „‹ÊÔ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ

[169]

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 170

[170]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÔÈ ÿˆÓ˜ Ì·˙› Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¢ˆÚÈ›˜ Ì·˙› ›¯·Ó ·Ó¿ ‰‡Ô
„‹ÊÔ˘˜. ∏ ™¿ÚÙË ÏÔÁ·ÚÈ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ˆÚÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fiϘ Ì·˙› ›¯·Ó ‰‡Ô
„‹ÊÔ˘˜, Î·È Ë ∞ı‹Ó· ¿ÏÈ ÏÔÁ·ÚÈ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ì›· ·fi
ÙȘ ¿ÂÈÚ˜ ȈÓÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ fiϘ Ì·˙› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú¿ ‰‡Ô „‹ÊÔ˘˜. ∞fi ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi,
ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÙÔ ÁÈ·Ù› ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. ηÈ
ÌÂÙ¿ ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙȘ
ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. √‡ÙÂ Ë ™¿ÚÙË
Ô‡ÙÂ Ë ∞ı‹Ó· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘Ô·„ÂÈ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ÌÈ·˜ Û˘Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡Û·Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÈÎÚ¿ ¤ıÓË, ÂÓÒ ·˘Ù¤˜, ÔÈ ËÁÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜,
‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú¿ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ „‹ÊÔ˘. ∂ÎÙfi˜
fï˜ ·fi ·˘Ùfi, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ‹Ù·Ó,
fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ë ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ
ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Î·È Ë ÚÔ‰ڛ· ÙˆÓ ¶˘ı›ˆÓ, ‰ËÏ·‰‹
ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó·fi, ÂÓÒ Ë Â˘Ï¿‚ÂÈ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜
ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Ó·fi ·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ‡˜
ÂÌfi‰È˙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜
ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ ÂfiÙ¢ ·˘Ù¿ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ȉڇ̷ٷ. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙË ÌˉÂÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ηı’ fiÏË
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· Î·È Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 4Ô˘
·ÈÒÓ· .Ã. ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë ‹ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ·. ŸÙ·Ó fï˜ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙË μÔȈٛ·, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹Î·Ó ÔÈ
‰‡Ô „‹ÊÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ μÔȈÙÔ› ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi,
ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó Î·È ÛÙË ºˆÎ›‰·, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚ¯fiÙ·Ó
ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜
fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜,
ηıÒ˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ó· Êı›ÓÂÈ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È Ó· ÂÎÏ›ÂÈ Ë Â˘Û¤‚ÂÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ
ÈÂÚÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ŒÙÛÈ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ÛÙ· §Â‡ÎÙÚ·
¤ÂÈÛ·Ó ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙË
™¿ÚÙË Û ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ 500 Ù·Ï¿ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘ ∫·‰Ì›·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÁÈ·
ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ ÛÙË
μÔȈٛ·. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÔÙ¤, ·ÏÏ¿
Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ
‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÎÔ‡, Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈʤÚÂÈ ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
ΔÔ 357 .Ã. ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂΉÈÎËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜
ºˆÎ›˜, ÁÈ·Ù› ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘˜, ηÈ
ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ ¤¯ıÚ· ÙˆÓ §ÔÎÚÒÓ Î·È

ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ, ¤ÂÈÛ·Ó Í·Ó¿ ÙÔ
Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜ Ì ‚·Ú‡
¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi. ∂›Û˘, ¿ÁÓˆÛÙË Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘˜, Èı·ÓfiÙÂÚÔ fï˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Î·Ù·‰ÈοÛÙËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi Á˘
Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙ· ÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜.
∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ºˆÎ›˜ Ô‡Ù ‹ıÂÏ·Ó Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛÙÈÌÔ, ÔÈ ·ÌÊÈÎÙ‡ÔÓ˜, ¿ÓÙ· ÌÂ
ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ £Ë‚·›ˆÓ, Âͤ‰ˆÛ·Ó ηٿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘
ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚ›ÛÙËΠӷ
ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ºˆÎ›˜, fiˆ˜ ·ÏÈ¿ ÔÈ ∫ÈÚÚ·›ÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ıÂfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ·ÂÈÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙËÓ
ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›, Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËηÓ,
ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ·fi ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ.
ΔfiÙ ÔÈ ºˆÎ›˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È¤ÙÚ¯·Ó Ôχ ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ, ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜. ∫·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ,
¤Ï·‚·Ó ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜,
ÙÔ˘˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ∞¯·ÈÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È
·fi ¿ÏϘ ÂÏÔÔÓÓËÛȷΤ˜ fiÏÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ,

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 171

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

ÔÈ £ÂÛÛ·ÏÔ›, ÔÈ ¢ˆÚÈ›˜ ÔÈ ∞ÈÓÈ¿Ó˜, ÔÈ ∞¯·ÈÔ› ÔÈ ºıÈÒÙ˜, ÔÈ ª¿ÁÓËÙ˜, ÔÈ ¶ÂÚÚ·È‚Ô›, ÔÈ ∞ı·Ì¿Ó˜ Î·È ÔÈ ¢fiÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ºˆÎ›˜ ›‰·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÚÈ΢Îψı›
·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¿Ú· Ôχ ÎÔÓÙ¿, ÂÓÒ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi
·˘Ùfi, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ·,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. √È ºˆÎ›˜,
ÏÔÈfiÓ, ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÛÙËÚȯıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ˘˜ ºÈÏÔÌ‹ÏÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÚÒÙ·
·fi fiÏ· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜.
∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·Ú¯Èο ÔÈ ¢ÂÏÊÔ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ fiÏË, ·ÏÏ¿ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÚÚ·›Ô˘˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∫›ÚÚ·˜, ¤ÁÈÓ·Ó ·˘ÙÔÙÂÏ‹˜ fiÏË. ∏ fiÏË ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ›¯·Ó ΢ÚÈ·Ú¯ÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó·fi Î·È ÙÔ Ì·ÓÙ›Ô. ΔËÓ ·Í›ˆÛË
·˘Ù‹ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ
ºˆÎ›˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., fiÙ·Ó,
ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜, ¤ÁÈÓÂ Ô ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜
μ′ πÂÚfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¯Èο ˘ÂÚ›Û¯˘Û·Ó

ÔÈ ¢ÂÏÊÔ› ̤ۈ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Î·È ¤ÂÈÙ· ÔÈ ºˆÎ›˜
̤ۈ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ fï˜ ÔÈ ºˆÎ›˜, ·ÊÔ‡
·ÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘, ˘¤Î˘„·Ó ÛÙË
ı¤ÏËÛ‹ Ù˘ Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÎÙÔÙ ÙËÓ ·Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯È΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡. ∞˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó, Ì ÙÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ¤ÙÛÈ ÙËÓ
¶˘ı›·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ ¯ÚËÛÌÔ› ›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÚÔ˜ ÛÂ
fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ì‡ıËÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜.
∞ÊÔ‡ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ
ÙÔ˘, Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ΔfiÙ ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Û‚ÒÓ ڿ͈Ó, Ì ÙȘ
Ôԛ˜ ·Ú·‚È¿ÛÙËÎÂ Î·È ÏËÛÙ‡ÙËΠÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
Î·È ϤÔÓ Û‚·ÛÙfi ÈÂÚfi ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜
Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂÚ›ÙÚ·ÓË ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ÙÔ ¤ıÓÔ˜
·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›¯Â ϤÔÓ ıÚËÛΛ· Î·È ‹Ù·Ó ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó¿ÍÈÔ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ È· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜,
Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜ ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ «ıڷΛ‰Â˜»,

[171]

ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ‹Ù·Ó
Ë ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹
fiÏË ·fi ·˘Ù¤˜
Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó
ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË
Ó·˘ÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 172

[172]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‰ËÏ·‰‹ Ù· ÈÂÚ¿ ÂΛӷ Á¤ÓË Ô˘ ·fi ·ÈÒÓ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰Ë̇ÛÂÈ Î·È
ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ıÚ·ÎȉÒÓ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ı¤ÏËÛÂ
Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙËÓ ¶˘ı›· Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ
ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰·.
∂Âȉ‹ Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜ ÙË ‰È¤Ù·ÍÂ, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜
·ÂÈϤ˜, Ó· ¯ÚËÛÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ, Ë ¶˘ı›· ÙÔ‡ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÙÚ„ ÂΛÓÔ˜. ΔfiÙÂ
Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ÙË Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÙËÓ Î·ı›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚›· ÛÙÔÓ ÙÚ›Ô‰·, ÔfiÙ ·˘Ù‹, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ «·˘Ùfi˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ».
√ ºÈÏfiÌËÏÔ˜ η٤ÁÚ·„ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯ÚËÛÌfi ·˘Ùfi ηÈ,
ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÙÔÓ ¤‰ˆÛÂ Ô ıÂfi˜, ıÂÒÚËÛ fiÙÈ
·ÏËıÈÓ¿ ›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ‹ıÂÏÂ. ∏ ÛηӉ·Ï҉˘ ·˘Ù‹ Ú¿ÍË ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi ·Û¤‚ÂÈ·˜ Ô˘
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ϤÔÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ
fiÙÈ Î·È ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ¿Ó‰Ú˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
√ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
ºÈÏfiÌËÏÔ˜ ‹ÚÂ
ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹
·fiÊ·ÛË Ó·
ηٷ¯Ú·ÛÙ› Ù·
¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù·
·Ó·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ
¢ÂÏÊÒÓ.
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·
Ô ·Ó·ÛÙËψ̤ÓÔ˜
ıËÛ·˘Úfi˜
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ
ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜.
OLLIRG/SHUTTERSTOCK

ÙËÓ ¶˘ı›· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜
ÛÎÔÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Ì Ï¿ÁÈÔ Î·È ÎÚ˘Êfi ÙÚfiÔ,
Ì ÙËÓ ÂÈıÒ ‹ ÙË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·. ΔÒÚ· fï˜ Ë ‚›· ‹Ù·Ó
·ÚÔÎ¿Ï˘ÙË Î·È Ë ·Ó·›‰ÂÈ· ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË. ΔȘ ÚÒÙ˜
ÂΛӘ ‚È·ÈfiÙËÙ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·È
¿ÏÏË, Ó¤·, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·Û¿Ï¢Û ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜
ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤ıÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·Ó¤ÙÚÂ„Â Î·È ÙȘ ϤÔÓ
·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙ˜ ÂıÓÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘
ÎÔÈÓ‹˜ ›ÛÙ˘, ÂÓÒ ¤‚Ï·„ ÛÔ‚·Ú¿ Ù· ˘ÏÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.
∞ӷʤڷÌÂ Î·È ÚÈÓ fiÙÈ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ›: ÔχÙÈÌ· ·Ó·ı‹Ì·Ù· ȉȈÙÒÓ
Î·È fiψÓ, ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ÙˆÓ Ï·Ê‡ÚˆÓ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÙˆÓ Ï·Ê‡ÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜, ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ·fi Â˘Ú‹Ì·Ù·, ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ
ȉȈÙÒÓ Î·È fiψÓ, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Í¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ
Î·È ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Â›¯·Ó ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÂΛ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ·Ó·ı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ,

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 173

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ıËÛ·˘ÚÔ›. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜,
ÙˆÓ ÔχÙÈÌˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ó·ıËÌ¿ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10.000 Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹
60.000.000 ·Ú¯·›Â˜ ‰Ú·¯Ì¤˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹
·Í›· -1880- ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fi
400.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ™Â ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜, ÁÈ· Ó·
ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÔÏÏÒÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘. ∏ Ú¿ÍË
‹Ù·Ó ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜. ™ÙȘ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘
¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηıfiÏÔ˘ ¯Ú‹Ì·Ù·, ›¯·Ó ÛÎÂÊÙ› fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì ÌÔÚÊ‹ ‰·Ó›Ԣ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜ Î·È ÙËÓ √Ï˘Ì›·. ¶·ÚfiÌÔÈ·
Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ÛÙȘ
™˘Ú·ÎÔ‡Û˜, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·Ó·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∏Ï›Ԣ˜, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· ÛÙËÓ
¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÔÈ ∞Úο‰Â˜ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ
ÈÂÚfi ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ·Ó ÔÈ
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ Â›¯·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÈÂÚ¿
¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ë ·Ï‹ıÂÈ·
Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿, fiˆ˜ Î·È ·˘Ù¿
Ô˘ Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜, Î·È fiÙÈ
ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔηٷÛÙ¿ıËηÓ. °È·
ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÂΛӷ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰ÂÓ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔÓ
ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ¿ıÏÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂÁ¿ÏË ÈÂÚÔÛ˘Ï›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÛÙ‡ÙËΠÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙÔ ÈÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ·,
‰ÂÓ ¿Ú·Í·Ó ÌfiÓÔ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È Ù· ȉȈÙÈο ¯Ú‹Ì·Ù·,
·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ·Ó·ı‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ÙȘ
ÈÔ ÈÂÚ¤˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÏ· fiÛ·
Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Û·Ó Ù· ·ı¿Ó·Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ηٿ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ. £· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Û˘ÓÂÒ˜ Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜
ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜, ÚÔÙÔ‡ ηٷÚÚ‡ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜, ı¤ÏËÛ Ì ٷ
›‰È· ÙÔ˘ Ù· ¯¤ÚÈ· Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù˘ Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜, Ù˘ ‰fiÍ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘.
™ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ë ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ
·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ∂Âȉ‹
ηӤӷ˜ Ù›ÌÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ÌÈÛıÔ‰ÔÙ›ٷÈ
Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÈÂÚÔÛ˘Ï›·, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÔ›
Ô˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ·Ó Ô ºÈÏfiÌËÏÔ˜ Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘,
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ôχ ÔÓËÚÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚÔ˘˜ ηÎÔ‡ÚÁÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, Ì ٷ

¯Ú‹Ì·Ù· ÂΛӷ ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËÎ·Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÔÏÏÒÓ
fiÏÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙË
Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜: ∞ıËÓ·›ÔÈ, ÔÏÏÔ› £ÂÛÛ·ÏÔ› Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ™·ÚÙÈ¿Ù˜, ηıÒ˜ ÛÙË ™¿ÚÙË Î·È
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞Ú¯›‰·ÌÔ˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ¤ÊÔÚÔÈ
Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Á¤ÚÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ÓÙÚ¿ËÎ·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ‰ÒÚ·
·fi ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜. √ ıËÛ·˘Úfi˜ ‰ÂÓ ÏËÛÙ‡ÙËΠ‰È·ÌÈ¿˜.
√ ºÈÏfiÌËÏÔ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‹Ú ÌfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù·.
√ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ √ÓfiÌ·Ú¯Ô˜ ‹ÚÂ Î·È Ù· ·Ó·ı‹Ì·Ù·,
ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ì fiÛ· ‹Ù·Ó ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ
·fi ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ·, ÂÓÒ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û fiÏ· fiÛ·
‹Ù·Ó ·fi ¯·ÏÎfi Î·È Û›‰ÂÚÔ. ∏ ÏÂËÏ·Û›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ
·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi, ÙÔÓ º¿˘ÏÏÔ. ΔfiÙ ÎfiËηÓ
΢ڛˆ˜ Û ÓfiÌÈÛÌ· 120 ‰ÈÙ¿Ï·ÓÙ˜ ¯Ú˘Û¤˜ Ï›ÓıÔÈ Î·È
360 ‰ÈÌÓ·›Â˜34 ¯Ú˘Û¤˜ ÊȿϘ, ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Î·È
¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ¿Á·ÏÌ·, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘
∫ÚÔ›ÛÔ˘, ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ §˘‰ÒÓ, Î·È Ë ·Í›· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó Û 4.000 Ù¿Ï·ÓÙ·. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ -·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ- Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Íԉ‡ÔÓÙ·Ó fiÏ·
ÁÈ· ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ.
¶ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿ ηٷÍԉ‡ÙËÎ·Ó ÛÙȘ Âڈ̤Ó˜ ÙÔ˘
√ÓfiÌ·Ú¯Ô˘, ÙÔ˘ º·˛ÏÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ºˆÎ›‰·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ‰ËÌfiÛÈ·
ηٷÛÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Ì ٷ ÔχÙÈÌ· Î·È ÈÂÚ¿ ·Ó·ı‹Ì·Ù·,
Ô˘ Ë Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ›¯Â ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ
¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ ıÂfi ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ.
ªÂ Ù¤ÙÔȘ ·ÊÔṲ́˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È Ì ٤ÙÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
Î·È ÙÚfiÔ˘˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÎÂ, ÁÈ· Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË ‰ÂηÂÙ›·
(355-346 .Ã.), Ô fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘
ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜
Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ÂÏÊÈÎÔ‡ ÈÂÚÔ‡ Ô˘ ÏËÛÙ¢fiÙ·Ó. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË, ÔÈ ºˆÎ›˜ Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘˜, Ì ÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ºˆÎ›‰·˜,
Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· ÏËÛÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÈÂÚfi ·˘Ùfi. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ô
ºÈÏfiÌËÏÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÓÈÎËÙ‹˜, ·ÏÏ¿
ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÙÔ 354 .Ã., ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Í·ÊÓÈο ÔÈ Â¯ıÚÔ› Û ÌÈ· ÔÚÂÈÓ‹ Î·È ÛÙÂÓ‹ ÂÚÈÔ¯‹, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ¡¤ˆÓ·, fiÔ˘ ÓÈ΋ıËÎÂ, ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ۠·fiÎÚËÌÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ηÈ, ÌËÓ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ú·‰Ôı›, ÛÎÔÙÒıËÎÂ
¤ÊÙÔÓÙ·˜ Û ¤Ó·Ó ·fiÙÔÌÔ ÁÎÚÂÌfi. ΔË ÛÙÚ·ÙËÁ›· ·Ó¤Ï·‚Â Ô √ÓfiÌ·Ú¯Ô˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜ ηÈ
ÈηÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi
·Ó·Ì›¯ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ º›ÏÈÔ˜.

[173]

HI_164_189_ 29-10-09 14:57 ™ÂÏ›‰· 174

[174]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

º›ÏÈÔ˜, ‚·ÛÈÏÈ¿˜
Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜
√ º›ÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÎÚ·ÙËı› ÛÙË £‹‚·, fiˆ˜
¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜
¤Ê˘Á ·fi ÙËÓ fiÏË ÂΛÓË. øÛÙfiÛÔ, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÚ‰›Îη
‹Ù·Ó ‹‰Ë ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó Ô ¶ÂÚ‰›Îη˜
ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÌÈ· Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÏÏ˘ÚÈÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ, Ô º›ÏÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÏÏ¿ ‚ڋΠÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ó· ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ·ÓÙÔ‡. √È πÏÏ˘ÚÈÔ› ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ‹‰Ë
ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË, ÔÈ ¶·›ÔÓ˜ ÙËÓ
΢ڛ¢·Ó ÂȉȉfiÌÂÓÔÈ Û ÏËÛÙ›˜, ÔÈ £Ú¿Î˜ ‹ıÂÏ·Ó
Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, Î·È ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¿ÏÏÔÓ,
ÙÔÓ ∞ÚÁ·›Ô. √ º›ÏÈÔ˜ ÚÒÙ· ¤Î·ÓÂ Û˘Ìʈӛ· ÌÂ
¯Ú‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ¶·›ÔÓ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿
˘¤Ù·ÍÂ, ÂÓÒ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Î·È ÙÔ˘˜ πÏÏ˘ÚÈÔ‡˜. ∂›Û˘,
›¯Â ‹‰Ë ÓÈ΋ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜,
Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ì ÏÔ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ ∞ÚÁ·›Ô. º¤ÚıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÊÈÏÈο
ÛÙÔ˘˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ
fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙËÓ ∞ÌÊ›ÔÏË, Ô˘ ·fi ηÈÚfi
·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·,
Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ú ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ï·fi
Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜. ∞¤ÎÚÔ˘Û ·ÎfiÌ· ÙÔ˘˜ £Ú¿Î˜,
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ¶·˘Û·Ó›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, fiÙ·Ó
ͤÛ·ÛÂ Ô Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ,
Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. °È· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ó·ÌÔÚʈً Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È ˆ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ
Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ Î·È ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘
∞Û›·˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙ·Ó ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ‹ÏıÂ
Ô ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Ì ÂΛÓÔ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ

̷ΉÔÓÈÎfi ÂÏÏËÓÈÛÌfi. ∂‰Ò ÙÔ ı¤Ì· Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÁÈ’
·˘Ùfi ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔÓ º›ÏÈÔ ÌfiÓÔ ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ Î·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘
ÚÒÙ˘ ·˘Ù‹˜ Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Ì·˜ ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜.
√ º›ÏÈÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈο ·fi ÙË
ª·Î‰ÔÓ›· ÙÔ˘˜ πÏÏ˘ÚÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ £Ú¿Î˜ Î·È ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¶·›ÔÓ˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜
Î·È ÎÈÓ‹ıËΠ̠ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·. °È·Ù›, ÌfiÏȘ
›‰Â ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÌϷΛ ÛÙÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi fiÏÂÌÔ, ΢ڛ¢Û ÙËÓ ∞ÌÊ›ÔÏË, ÂÓÒ, ÁÈ· Ó·
ηıËÛ˘¯¿ÛÂÈ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó ÙÔ˘˜ √Ï˘Óı›Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Û˘ÌÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÙÔ˘˜ ·Ú¤‰ˆÛÂ
ÙËÓ ¶ÔÙ›‰·È· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÁÈ·
ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∂›Û˘, η٤ÎÙËÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηÈ
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £Ú¿Î˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
¡¤ÛÙÔ Î·È ÛÙÔ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ÏÔ‡ÛÈ· ÌÂÙ·ÏÏ›· ¯Ú˘ÛÔ‡, Ì ٷ ÔÔ›· ÏÔ‡ÙÈÛÂ, Î·È Î·Ù¤ÎÙËÛ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ·
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜. ŒÙÛÈ Â›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fiÙ·Ó ÙÔ
353 .Ã. ÔÈ Â˘·ÙÚ›‰Â˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ
∞Ï¢¿‰Â˜, ηıÒ˜ ˘¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· ·fi ÙÔ˘˜
‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ºÂÚ·›Ô˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô §˘ÎfiÊÚÔÓ·˜
Î·È ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ.
¶ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ô º›ÏÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜,
·ÊÔ‡ ›¯Â ΢ÚȇÛÂÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ÙË ªÂıÒÓË, ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔ £ÂÚÌ·˚Îfi ÎfiÏÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÎÙ‹ÛË
ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ̷ΉÔÓÈο ·Ú¿ÏÈ·, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘.
√ §˘ÎfiÊÚÔÓ·˜, Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ·Ó ηÈ
›¯Â ·ÍÈfiÏÔÁË ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜ Ì ·Ú¯ËÁfi
ÙÔÓ º¿˘ÏÏÔ, ÓÈ΋ıËÎÂ Î·È ÂΉÈÒ¯ıËΠ·fi ÙË ¯ÒÚ·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ÂÎÛÙÚ¿Ù¢ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô √ÓfiÌ·Ú¯Ô˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ Ê¿ÓËΠÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ ηÈ, ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÂ Ê˘Á‹

ŸÙ·Ó Ô ¶ÂÚ‰›Îη˜ ÛÎÔÙÒıËΠ۠ÌÈ·
Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÏÏ˘ÚÈÒÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜
ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ, Ô º›ÏÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚Â
·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·.

HI_164_189_ 29-10-09 17:37 ™ÂÏ›‰· 175

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ, ÙÔÓ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ
ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·. ªÂÙ¿ ‹Á ÛÙË μÔȈٛ·, Ó›ÎËÛ ·ÚfiÌÔÈ· Î·È ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜ Î·È Ê·ÈÓfiÙ·Ó ‹‰Ë ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fï˜, Ô º›ÏÈÔ˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ¿ÏÈ
ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ηÈ, fiÙ·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ Ô √ÓfiÌ·Ú¯Ô˜, ‰fiıËΠÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ºˆÎ›˜ ÓÈ΋ıËηÓ
ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ¤¯·Û·Ó 6.000 ¿Ó‰Ú˜, ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ
Î·È ÙÔÓ √ÓfiÌ·Ú¯Ô. √ ¶˘ıfiÏ·Ô˜ Î·È Ô §˘ÎfiÊÚÔÓ·˜
ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. √ ÚÒÙÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ¿ÏÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ. √ º›ÏÈÔ˜ ·fi
ÙfiÙ ¤ÁÈÓ ÛÙ·‰È·Î¿ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·: ·Ó·‰Â›¯ıËÎ ÂΉÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ÙˆÓ ¢ÂÏÊÒÓ Î·È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜, Ô˘ ›¯Â ÚÔÛ‚ÏËı› ˘ÂÚ‚ÔÏÈο.
∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ, fiÙ·Ó ı¤ÏËÛ ÙfiÙ ӷ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ
΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÂΛÓË ÙË Û˘Á΢ڛ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË
ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Û¿ÓÈ· ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·˘Ù¤˜ ̤Ú˜ Ù˘
ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‡·Ú͢. ŒÛÂ˘Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó
¤ÁηÈÚ· ÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Û ÂΛÓË
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜, Ô˘
‹Ù·Ó ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˆÊ¤ÏËÛ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ
¤ÁÈÓ ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ÔϤıÚÈÔ˜ ºˆÎÈÎfi˜ ¶fiÏÂÌÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈÓfiÙ·Ó
οı ̤ڷ ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi˜ Î·È ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ˜ ÌÂ
¿ÏϘ ¯ıÚÔڷ͛˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ΔÔÓ √ÓfiÌ·Ú¯Ô ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ, ˆ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ,
Ô º¿˘ÏÏÔ˜ (Û‡Ìʈӷ Ì οÔÈÔ˘˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ √ÓfiÌ·Ú¯Ô˘), Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÈÂÚÔÛ˘Ï›·,
‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ıÚȷ̂‡ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο. ªÂ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
ÙÔ˘ º·˛ÏÏÔ˘, ÙÔ 351 .Ã., ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÛÙÚ·ÙËÁfi˜
Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ √ÓfiÌ·Ú¯Ô˘, Ô º¿Ï·ÈÎÔ˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘,
ÂÂȉ‹ ›¯·Ó Íԉ¢Ù› ÂÓÙÂÏÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ› Ô˘
‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÈÂÚfi, ÔÈ ºˆÎ›˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· Ûο„Ô˘Ó
οو ·fi ÙÔ Ó·fi Î·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚ›Ô‰·, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ Î·È ·Û‹ÌÈ. ª¿Ù·È·, fï˜, ¤Î·Ó·Ó ·˘Ù‹
ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÈÂÚÔÛ˘Ï›· Î·È ÂÈϤÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÁÈ·
¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜
Âȉ›ˆÍ·Ó Ó· ˘ÔÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙË ªÂÁ·ÏfiÔÏË. ∞Ó Î·È ÔÈ ºˆÎ›˜ ÙÔ‡˜
ÚfiÛÊÂÚ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁË ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÂȉ‹ Î·È ÔÈ £Ë‚·›ÔÈ
¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó, Ô fiÏÂÌÔ˜ η٤ÏËÍ ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ Î·È ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó·

οÓÔ˘Ó ·Ó·Îˆ¯‹ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›·
_·Ó fi¯È Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÈÛËÙÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ fiÏÂˆÓ _
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘.
∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ Ë Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Ífi‰Â˘Â Ì¿Ù·È· ÙȘ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô º›ÏÈÔ˜, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜
οı ̤ڷ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘, ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ÂΉÈÎËı› ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜ Î·È Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘, Ó· ÂÓÒÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ fiÏË ÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÔÍ·, Ô‡Ù ӷ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔÈÔ˘˜ ηÎÔ‡ÚÁÔ˘˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á·Ó
ÙÔ ºˆÎÈÎfi ¶fiÏÂÌÔ ‹ ¤Î·Ó·Ó ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Â˘ÙÂÏ›˜

[175]

¶ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘
ºÈÏ›Ô˘ μã ÙÔ˘
ª·Î‰fiÓ·.
GIANNI DAGLI
ORTI/CORBIS/APEIRON

HI_164_189_ 29-10-09 14:58 ™ÂÏ›‰· 176

[176]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÎÈÓ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ë Â›ıÂÛË Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Î·È Ù˘ ªÂÁ·ÏfiÔÏ˘. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙ˯‹ÛÂÈ Ë ÈÔ Â˘ÁÂÓÈ΋ ʈӋ Ô˘
˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Ù¤ÏÂÈÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ‚Á‹Î ÔÙ¤ ·fi
¯Â›ÏË ·ÓıÚÒÔ˘, ÌÈ· ʈӋ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÛˆÛ ‚¤‚·È· ÙÔÓ
ÚÒÙÔ ÂÏÏËÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ η̛· ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
ϤÔÓ Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fï˜ ÂÚȤ‚·Ï ÙËÓ
ÙÒÛË ÙÔ˘ Ì ÙÈÌ‹, ÎÔÛÌÈfiÙËÙ· Î·È Ï·ÌÚfiÙËÙ·.

¢ËÌÔÛı¤Ó˘
ΔÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ¤ÙÔ˜ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÁÓˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÁÂÓÓ‹ıËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 382 .Ã. Î·È ÙÔ˘ 381 .Ã. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘,
Ô˘ Â›Û˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜ Ôϛ٘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, ÒÛÙÂ
Ô‡ÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ∞ÈÛ¯›Ó˘, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÛÎÏËÚfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ‰ÂÓ ‚ڋΠӷ ÂÈ
οÙÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∫ÏÂÔ‚Ô‡ÏË ‹Ù·Ó
Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı˘Á·Ù¤Ú˜ Î·È Û˘ÁÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘
∞ıËÓ·›Ô˘ ÔÏ›ÙË °‡ÏˆÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ,
·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ Ì ÎÙ‹Ì·Ù·
Î·È ÂÌfiÚÈÔ ÛÈÙËÚÒÓ. ŒÛÙÂÈÏ ÙfiÙ ÙȘ ‰‡Ô ÎfiÚ˜ ÙÔ˘
ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÍÈfiÏÔÁË Úԛη ÙÔ˘˜ ηÈ
ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ôϛ٘. ∏ Ì›· ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È Ë ¿ÏÏË ÙÔÓ ¢ËÌÔ¯¿ÚË.
√ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ¤Ó· Ô˘ ηٷÛ··˙ ̷¯·›ÚÈ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó 32 ‰Ô‡ÏÔÈ Ù¯ӛÙ˜, Î·È ¤Ó· Ô˘ ¤ÊÙÈ·¯ÓÂ
ÎÚ‚¿ÙÈ·, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó 20 ‰Ô‡ÏÔÈ. ŸÌˆ˜ ¤ı·Ó ÙÔ 375 .Ã., ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘
Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÙ¿ ÌfiÏȘ ¯ÚÔÓÒÓ. √È Â›ÙÚÔÔÈ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÛÔ Î·Î‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘
ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ë ÔÔ›· ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 14 Ù¿Ï·ÓÙ·
(84.000 ·Ú¯·›Â˜ ‰Ú·¯Ì¤˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500.000 ÛËÌÂÚÈÓ¤˜), Ô˘, fiÙ·Ó Ô Ó·Úfi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ
ËÏÈΛ· ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ _fiÔ˘ ‰ÈηȈ̷ÙÈο ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘_, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·
Ô˘ ÙÔ˘ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ô‡Ù ٷ ‰‡Ô Ù¿Ï·ÓÙ·. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, ·fi fiÔ˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ¤ÓÙ ÏfiÁÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÙÚÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÊÔ‚Ô˘ Î·È ‰‡Ô ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ √Ó‹ÙÔÚ·.
∞ÏÏ¿ Èı·Ófiٷٷ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› ·fi
ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘.
√ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·fi Ó¤Ô˜ ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎÂ, fiˆ˜
Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‡ÔÚÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ÛÙË

ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÛÙË ÚËÙÔÚÈ΋, ÂÓÒ ·fi ·È‰› ¤‰ÂÈÍÂ
ȉȷ›ÙÂÚË ÎÏ›ÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÚËÙÔÚÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿,
ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ·ÛıÂÓÈ΋ ʇÛË, ·‰‡Ó·ÙÔ˜ Î·È ÊÈÏ¿ÛıÂÓÔ˜, Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ó· ÙÔÓ ÂÎı¤ÛÂÈ Û ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÂÍ·Û΋ıËΠϛÁÔ ÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ·Ï·›ÛÙÚ·˜. Δ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ
ıËÏ˘ÚÂ‹, Ô˘ ÔÈ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÏÏËÛ·Ó
ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ «μ¿Ù·ÏÔ˜», ‰ËÏ·‰‹ Á˘Ó·ÈΈÙfi˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘ ۯ‰fiÓ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÚÂÍËÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘,
·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÈÔ ·ÈÛ¯Ú‹ ÛËÌ·Û›·. ∞fi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÔÙ¤ Ó·
Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÂÈÔ˘ ÔÏ›ÙË,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙË
ۈ̷ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ·ÓÙÔ¯‹. ΔȘ ·ÚÂÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ηٿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ôϛ٘ ηÈ, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ôχ
Û¿ÓÈ· ı· ÙȘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ì ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹. ∞˘Ù‹ ÙË ‰˘Û·Ó·ÏÔÁ›· ÌÂٷ͇ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘
¢ËÌÔÛı¤ÓË ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰È·ÈˆÓ›ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Â›ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘
·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ÙÔ˘:
¢ËÌÔÛı¤ÓË, ·Ó ›¯Â˜ ÙfiÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË fiÛË
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋, ‰ÂÓ ı· ›¯Â ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ô ª·Î‰fiÓ·˜ ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜.
ÿÛˆ˜ fï˜ Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· Û˘Ó¤‚·ÏÂ
Û ÂΛÓË ÙË ı·˘Ì·ÛÙ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘
·Ó¿Ù˘ÍË, ηıÒ˜ ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰fiÍ· Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û Ë
¢ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›·. §fiÁˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
ÙÔ˘ Ù¿Í˘ Î·È ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, ›¯Â
ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Û ‰ÈηÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Ú‹ÙÔÚ·. ΔfiÙ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘˜
Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘, Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Û˘, ÌÂÁ¿ÏË Ê‹ÌË Â›¯Â Î·È Ô πÛ·›Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜
‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ πÛÔÎÚ¿ÙË Î·È ‰È¤ÚÂ ˆ˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ‰ÈηÓÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ. √ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ›¯Â ‰¿ÛηÏÔ
΢ڛˆ˜ ÙÔÓ πÛ·›Ô (Ô ÔÔ›Ô˜ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛÂ
ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÙÚfiˆÓ
ÙÔ˘), ·ÏÏ¿ ÂˆÊÂÏ‹ıËΠÔχ Î·È ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË Î·È Ì ¿ÏÏÔ˘˜.
¢ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠfï˜ ÛÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈ̤ÏÂÈ· ÌÂϤÙËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÁÚ·„ ÔÎÙÒ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÔÏfi-

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 177

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

ÎÏËÚË ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜, ηٿÊÂÚ οÔÙ ӷ ÙË ÁÚ¿„ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ
Ù¤ÏÔ˜ ·fi ÌÓ‹Ì˘. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ê·ÓÂÚ‹ Ë Â›‰Ú·ÛË
ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ú‹ÙÔÚ·,
ÁÈ·Ù› ‚ϤÔ˘Ì Û ·˘Ù¿ ÙËÓ ÙÔÏÌËÚ‹, ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹
Î·È ÂÈÛÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë, ··ÏÏ·Á̤ÓË
fï˜ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Û˘ÓÙÔÌ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÚ˘ÊÓfiÙËÙ·, ÓÙ˘Ì¤ÓË Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È ¯¿ÚË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ §˘Û›·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ϤÔÓ ÏÈÙfi˜ ηÈ
‹ÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ú‹ÙÔÚ˜.
∞ÏÏ¿ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ·fi ÌfiÓË
Ù˘ ÙÔ Ú‹ÙÔÚ·. °È· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, ۈ̷ÙÈο Î·È ËıÈο, Ù· ÔÔ›· Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ. °È·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â
Ô‡Ù ÙË ı·˘Ì¿ÛÈ· ʈӋ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯›ÓË

[177]

Ô‡Ù ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ¢ËÌ¿‰Ë. ¶ÚÔÙÔ‡
ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È
Û¯ÔÏ·ÛÙÈο. ∏ ʈӋ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÌË, ÙÚ·‡ÏÈ˙Â, Ë
·Ó·ÓÔ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÌ·ÙÈ΋ Î·È ÔÈ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ ¿ÎÔ̄˜. ∂‡ÎÔÏ· ÂËÚ·˙fiÙ·Ó Î·È Ù·Ú·˙fiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈ· ‹ ·ÚfiÌÔÈ· Ê˘ÛÈο
ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔÓ πÛÔÎÚ¿ÙË Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›
ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ï›ÁˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È
Ì·ıËÙÒÓ. ∞ÏÏ¿ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËΠ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ·fi Ù· Á¤ÏÈ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ
·Ú¯Èο Ô ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ∞ÔÊ¿ÛÈÛÂ
Ó· ‰·Ì¿ÛÂÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù· ηٿÊÂÚ ηÈ
¤ÁÈÓÂ Ë ‰fiÍ· Î·È Ë ÂÚËÊ¿ÓÈ· ÂΛӢ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
Ô˘ ›¯Â Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜
§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ,
Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÁÈ·
Ó· ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘
ÈηÓfiÙËÙ·,
η٤‚·ÈÓ ÛÙÔÓ
¶ÂÈÚ·È¿ ηÈ
·ÁfiÚ¢ ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙË Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓË
ı¿Ï·ÛÛ·.
BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 178

[178]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
¶Ï¿ÙˆÓ·,
Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘
‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ
Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÔÙ¤
ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋
·Ó¿Ù˘ÍË Ì ÙË
ۈ̷ÙÈ΋ ÚÒÌË,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
·ÛıÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘
ʇÛ˘. ™ÙÔ
¯·Ú·ÎÙÈÎfi ¤ÚÁÔ
Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜
Hulton-Deutsch
Collection
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜.
CORBIS/APEIRON

Ú‹ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∏ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰‡Ó·ÌË ı¤ÏËÛ˘ Î·È Ô Ï·ÌÚfi˜ Ù˘ ıÚ›·Ì‚Ô˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ı·˘Ì¿˙Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ·˘ÙfiÓ. ΔËÓ Î·Î‹ ¿ÚıÚˆÛË Î·È
ÙÔ ÙÚ·‡ÏÈÛÌ· Ù· ‰ÈfiÚıˆÛ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ¯·Ï›ÎÈ· Ô˘
ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. °È· Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ù˘
∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, η٤‚·ÈÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘
º·Ï‹ÚÔ˘, Û ̤Ú˜ Ô˘ ›¯Â ı‡ÂÏÏ·, Î·È ·ÁfiÚ¢Â
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ ¤Ï·ÁÔ˜. °È· Ó· Á˘ÌÓ¿ÛÂÈ ÙË
ʈӋ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÓÔ‹ ÙÔ˘, ÂÎʈÓÔ‡Û ÏfiÁÔ˘˜ ‹ ÛÙ›¯Ô˘˜ ·Ó‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ·ÓËÊfiÚ˜.
¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÏÂÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯›˜ Ì‹Ó˜ Û ˘fiÁÂÈÔ ÛÔ˘‰·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È Á‡ÌÓ·˙ ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘,
ÂÓÒ Í‡ÚÈ˙Â Î·È ÙÔ ÌÈÛfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘,
ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ó· ‚ÁÂÈ
ÓˆÚ›ÙÂÚ·. ∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ı· ·ÔÁÔËÙ¢fiÙ·Ó ÔÚÈÛÙÈο, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ
ÂÌ„‡¯ˆÓ·Ó Ô ∂‡ÓÔÌÔ˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ
¿ÏÏÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, ϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘
fiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÂΛÓÔÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹ Î·È ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ Ï›ÁÔ
·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ù·
Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·.
™Â ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛÂ
Î·È Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ËıÔÔÈfi˜ ™¿Ù˘ÚÔ˜. √ Ù¯ӛÙ˘ ·˘Ùfi˜, fiÙ·Ó ÙÔÓ
¿ÎÔ˘Û ӷ ıÚËÓ› ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Ô˘
¤ÏÂÁ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¿ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â
¯¿ÚË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi, ÂÓÒ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó
ÛÙÔ ‚‹Ì· ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ó·‡Ù˜ ·ÌfiÚʈÙÔÈ Î·È ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û·Ó ÂΛÓÔÓ,
ÙÔ˘ ›Â: «∞Ï‹ıÂÈ· Ϙ, ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ·ÏÏ¿ ı· ÛÔ˘
ÂÍËÁ‹Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÁÈ·Ù›, ·Ó ÌÔ˘ ÂȘ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∂˘ÚÈ›‰Ë ‹ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹». ŸÙ·Ó ÙÔ˘˜ › Ô
¢ËÌÔÛı¤Ó˘, Ô ™¿Ù˘ÚÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Ì ٤ÙÔÈ· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ¯¿ÚË,
Ô˘ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ı·˘Ì¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿, ¿Ú¯ÈÛÂ
·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÂÍ·ÛΛٷÈ, ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ÙË ÛÙ¿ÛË
ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÚÔÛÙ¿ Û ηıÚ¤ÊÙË Î·È ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜
Î·È ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜,
¤ÂÈÙ· ·fi Â›ÌÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Ôχ
ÎfiÔ, Ù· ηٿÊÂÚÂ. ∏ ··ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
ÙfiÏÌË Î·È ı¿ÚÚÔ˜, ¿ÚÂÛ Û ÔÏÏÔ‡˜, ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ
η٤ÎÚÈÓ·Ó ·ÎfiÌ· ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË Î·È ı·ÙÚÈ΋, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ¿ÏÈ Î·Ù¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ˘˜

ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔÈ Î·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Ì ÎfiÔ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ Ï˘¯Ó·ÚÈÔ‡35. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·¤‰È‰Â ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›· ÛÙËÓ
˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÒÛÙ ÙË ıˆÚÔ‡Û ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔÛfiÓ ÂÓfi˜
Ú‹ÙÔÚ·, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ·Ú·ÌÂÏ› ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰ËÌËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ›ӷÈ
·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· «Ì¿ÏÏÔÓ ÎÙ‹Ì· ·ÓÙÔÙÈÓfi, ·Ú¿ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ηÙfiÚıˆÌ·», ηıfiÏÔ˘ ηÙÒÙÂÚ˜ Û ·Í›· ·fi
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ŸÛÔÈ Â˘Ù‡¯ËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó
ÙÔ˘˜ ‰È¿‚·˙ ηÓ›˜, ÚÔηÏÔ‡Û·Ó Ôχ ‚·ıÈ¿ ÂÓÙ‡ˆÛË, οÔÈÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰È¿‚·˙ ηÓ›˜ ·Ú¿ fiÙ·Ó
ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘ÁÂ. √È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ, ηÈ
ÂȉÈο ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ô˘ ·ÍÈÒıËÎ·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
ºˆÍ36, ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¶ÈÙÙ37, ÙÔÓ
™¤Úȉ·Ó38, ÙÔÓ ∫¿ÓÓÈÁÁ·39
Î·È ÙÔÓ ªÈÚ·‚Ò40, ÙÔ˘˜
°ÈÚÔÓ‰ÈÓÔ‡˜, ÙÔÓ ºÔ¿Ó
Î·È ÙÔÓ μÂÚÚ˘¤ÚÔ Î·È
fiÏÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÈÊ·Ó›˜ Ú‹ÙÔÚ˜ Ù˘
∞ÁÁÏ›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜,
‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÏÂÙfi
Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó ÔÌfiʈӷ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ˆ˜ ÙÔÓ ·Û‡ÁÎÚÈÙÔ
¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, Û˘ÌʈÓÒÓÙ·˜ Ì ÙËÓ ÂÓıÔ˘ÛÈÒ‰Ë
ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ
Ô ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ Ô ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛ‡˜, Ô˘
‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó·
ÈηÓÔÔÈËı›, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ú‹ÙÔÚ· ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÂÚ› Ù˘ ÏÂÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓÔ˘˜ ‰ÂÈÓfiÙËÙÔ˜: «ŸÙ·Ó ‰È·‚¿˙ˆ οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘
πÛÔÎÚ¿ÙË, ›Ù ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ›Ù ·fi ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ, Á›ÓÔÌ·È ÛÔ˘‰·›Ô˜
Î·È ·ÔÎÙÒ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÁÓÒÌË, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÛÔÈ
·ÎÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ·˘Ïfi Ì ÛÔӉ›Ԣ˜ ‹ ‰ˆÚÈο
Î·È ·ÚÌÔÓÈο ̤ÚË. ŸÙ·Ó fï˜ ¿Úˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘
οÔÈÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÌ·È Î·È ÌÂÙ¿
·ÏÏ¿˙ˆ ‰È¿ıÂÛË Û˘Ó¯Ҙ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÛÙÔ ¿ÏÏÔ: ·ÌÊÈ‚¿Ïψ, ·ÁˆÓÈÒ, ÊÔ‚¿Ì·È, ÂÚÈÊÚÔÓÒ, ÌÈÛÒ, Ï˘¿Ì·È, Û˘Ì·ıÒ, ı˘ÌÒÓˆ, ÊıÔÓÒ,
·ÈÛı¿ÓÔÌ·È fiÏ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒÛÂÈ

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 179

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

[179]

√ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ºÈÏÈÈÎfi,
΋ڢÍ ÙÔÓ ¿ÛÔÓ‰Ô fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘
ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜,
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹Á Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹.
Ë ·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË. ªÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÛÂ
Ù›ÔÙ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÌËÙÚÒ· Î·È Ù· ÎÔÚ˘‚·ÓÙÈο 41 Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù¿. ∫·È ÂΛÓÔÈ
·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÌÔÚʤ˜ Î·È ‰È·ı¤ÛÂȘ ÂÚÂıÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ù ·fi
Ì˘Úˆ‰È¤˜ ›Ù ·fi ‹¯Ô˘˜ ›Ù ·fi ıÂ˚ο Ó‡̷ٷ.
∂ÁÒ ¿ÏÈ Û˘¯Ó¿ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó ÔÈ· ÛÔ˘‰·›· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¤ÓȈı·Ó ÙfiÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Ó· ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘.
Ÿˆ˜ ÂÌ›˜ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ì ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ηÈ
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‚ÈÒÛÂÈ Ù· ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÊÙ¿ÓÔ˘Ì Û ·˘Ùfi
ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ӷ Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘
fiÔ˘ ı¤ÏÂÈØ fiˆ˜ ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ú‹ÙÔÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÏËıÈÓÔ‡˜ Î·È ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓÂ˜Ø ÙfiÙ Ô˘
Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ·‹ÁÁÂÏÏ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, Ì fiÏÔ
ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË
Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ „˘¯‹˜, ÎÔÛÌÒÓÙ·˜ Î·È ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜
Ù· ¿ÓÙ· Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·, ÙËÓ
ÔÔ›· ›¯Â ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ, fiˆ˜ fiÏÔÈ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È Î·È fiˆ˜ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. ∞˘ÙÔ‡˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÂÈ ÌÈ· ·Ï‹ ·Ó¿ÁÓˆÛË
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÈ ›‰ÈÔÈ
ÔÈ ÏfiÁÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ··ÁÁ¤ÏÏÂÈ: ¿ÏÏÔÙ Ì ÂÈÚˆÓ›·, ¿ÏÏÔÙ ÌÂ
·Á·Ó¿ÎÙËÛË, ¿ÏÏÔÙ Ì ÓÙÚÔ‹, ¿ÏÏÔÙ ¿ÏÈ Ì ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÓÔ˘ıÂÛ›· Î·È ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi, Î·È fiÏ· fiÛ· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ë Ï¤ÍË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ
ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ Ó‡̷ Ô˘ Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈ· ˘ÂÚÊ˘ÛÈο
ÛÙÔȯ›· Î·È ¯Ú‹ÛÈÌ· ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ú‹ÙÔÚ·».

∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë
ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË _ ºˆÎ›ˆÓ·˜
√ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ˆ˜
ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ÙÔ
354-353 .Ã., Û ËÏÈΛ· 27 ÂÙÒÓ. ŸÙ·Ó ‰È·‰fiıËΠË

Ê‹ÌË fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó·
ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘
ÂÎÊÒÓËÛ ÙË ‰ËÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ¶ÂÚ› ÙˆÓ Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ.
√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÂÎÊÒÓËÛ ‹Ù·Ó Ô À¤Ú ªÂÁ·ÏÔÔÏÈÙÒÓ ÙÔ 353-352 .Ã., fiÙ·Ó ÔÈ ™·ÚÙÈ¿Ù˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ ηٿ ÙˆÓ ªÂÁ·ÏÔÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ªÂÛÛËÓ›ˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ë ‚·ÛÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ηÈ
ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ
¯ÚfiÓÔ, ÙÔ 352-351 .Ã., fiÙ·Ó ÂÎÊÒÓËÛÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ
·fi ÙÔ˘˜ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ºÈÏÈÈÎÔ›. √ º›ÏÈÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘
ÛÙȘ £ÂÚÌÔ‡Ï˜, ‰ÂÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·‰Ú·Ó‹˜. ∞fi ÙË ÌÈ·,
Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â˙È΋, Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Î·È Ó· ·ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÙË £Ú¿ÎË.
ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 352 .Ã. ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Â›‰ËÛË fiÙÈ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û ÙÔ ∏Ú·›Ô Ù›¯Ô˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË £Ú·ÎÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÒÛÙ ÂΛ
ÔÈ ÎÏËÚÔ‡¯ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ‰È¤ÙÚ¯·Ó ¿ÌÂÛÔ
ΛӉ˘ÓÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
Ù·Ú·¯‹ Î·È ·Ì˯·Ó›·. ΔfiÙ ÏÔÈfiÓ ÂÎÊÒÓËÛÂ
Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ºÈÏÈÈÎfi, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô,
fiˆ˜ ‹‰Ë ›·ÌÂ, ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ΋ڢÍ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ
¿ÛÔÓ‰Ô fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÛÂ
fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹.
∫·È ‰Ò, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋
ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Ì˯·Ó›·
Ì·˜, ηıÒ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ fiÛÔÈ
›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ¤ÛÊ·Ï ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ·ÛÂ‚Ô‡Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ·
ϤÔÓ ÈÂÚ¿ ÙˆÓ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. √ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌfi˜ Ô˘ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘
ηٿÏË͢ ·fi ÙËÓ ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙË Â˘ÁψÙÙ›· ÙÔ˘,

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 180

[180]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·
¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÔÈ
ÏfiÁÔÈ ÙÔ˘
¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·Ù¿
ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ μã
ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·.
™ÙËÓ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘
ÂÎʈÓ› ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˘˜
ºÈÏÈÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘.
BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÚÔ˜
ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·ÊÈÏÔΤډÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙË Ï·ÌÚ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ù‡¯Ë Ô˘ ÚÔÂÙԛ̷˙ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·,
Ô‡Ù ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ıÓÔ˜,
Â¿Ó Ë ËÁÂÌÔÓ›· ÂΛÓË ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ó¤Ô ÙÚfiÔ
ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Ó¤Ô ‰›Ô ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘. ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô º›ÏÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÂÓÓËı› ‹ fiÙÈ Â›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘, ÔÈ· ı· ‹Ù·Ó
¿Ú·ÁÂ Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜; ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ 200 ÂÙÒÓ
›¯Â ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ·,
‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë Â›Ù¢ÍË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. ¢ËÏ·‰‹,
fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ë ™¿ÚÙË, Ë ∞ı‹Ó· Î·È Ë
£‹‚· ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ
Ô‡Ù ·˘Ù¤˜ Ô‡Ù οÔÈ· ¿ÏÏË fiÏË ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË
‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜. ΔËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ô‡ÙÂ
Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ·Ú·ÁÓÒÚÈÛÂ, Ô˘ ‰ÂÓ ÔÓÂÈÚ‡ÙËΠÔÙ¤ ·ıËÓ·˚΋ ËÁÂÌÔÓ›·, Î·È ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ
ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ ‹ Ù˘ £‹‚·˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·
ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ fiψÓ. ∞ÏÏ¿ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÈÛÔÚÚÔ›· ‰ÂÓ Û‹Ì·ÈÓ ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿
ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÔÏϤ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÌÈÎÚ¤˜ fiÏÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÙȘ Û˘Ó¤‰Â ηӤӷ˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜, ÂÓÒ ·‰È¿ÎÔ· ı· ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË ÁÈ· ¢ÙÂÏ‹ ηÈ
ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ··›ÛÈ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, Û·Ù·ÏÒÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘˜ ˘ÏÈΤ˜ Î·È ËıÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.
Δ¤ÙÔÈ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û fiÓÙˆ˜ Ó· ‰È·ÙËÚËı›, ·Ó ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó ‹ ·Ó ÓÈÎÈfiÙ·Ó Ô º›ÏÈÔ˜.
ŸÌˆ˜, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞Û›·˜,
·fi fiÔ˘ ÚÔ‹ÏıÂ Ë Î·ÙÔÈÓ‹ Ù‡¯Ë ÙÔ˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘
_·˘Ùԉȷ¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ΢ڛˆ˜
∂ÏÏ¿‰·˜_ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ¤ÚÌ·ÈÔ, ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ηٷÎÙËÙ‹, ·ÏÏ¿, Û‡Ìʈӷ
Ì fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡Û ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘, ı· ÂÍ·Ê·ÓÈ˙fiÙ·Ó Î·È ·fi ÚÔÛÒÔ˘ Á˘.
ŸÏ· ·˘Ù¿, ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì _ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì _
fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ô º›ÏÈÔ˜ ‹ ηٷÛÙÚÂÊfiÙ·Ó
ÓˆÚ›˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›, ¿Ó
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· Ó· ÙÔÓ
ÓÈ΋ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ··ÈÙÔ‡ÛÂ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Î·È ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›. §¤Ì ΢ڛˆ˜ Ë ∞ı‹Ó·,
ÁÈ·Ù› ·ÎfiÌ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ·Ó Î·È Û˘Ì-

‚ԇϢ ÙËÓ ¤ÓˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ·
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ΢ڛˆ˜
ÛÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ›‰È·˜ ÙÔ˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë ÌÂÓ ™¿ÚÙË ÊÚfiÓÙÈ˙ ÌfiÓÔ Ó· ÂΉÈÎËı›
ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÏÔÔϛ٘, ÂÓÒ
Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ‰È¤Ú·ÙÙ ÈÂÚÔÛ˘Ï›Â˜ Î·È Ë ÌÈ·
fiÏË Ù˘ ÔÏÂÌÔ‡Û ÙËÓ ¿ÏÏË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë ∞ı‹Ó·. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
Î·È Ë ›‰È· Ë ∞ı‹Ó· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·Ó›ÂÚÔ
·ÁÒÓ·, Ì‹ˆ˜ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÚÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Û fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ∞ı‹Ó· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÂΛÓË ÙÔ˘
¶ÂÚÈÎÏ‹ ‹ ÙÔ˘ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÛÙËϛ٢ÛÂ,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÊÏÔÁÂÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙË ÓˆıÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ú·Ì¤ÏËÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Î·È ÙË Û˘Ó¯‹
¯Ú‹ÛË ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ηٷʇÁÂÈ ÔÈ
Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘; ª‹ˆ˜ Ù· fiÛ· ϤÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·
Ô Ú‹ÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ ÂÈ΢ÚÒÓÔ˘Ó fiÛ· › οÔÙÂ Ô ¢ËÌ¿‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÈÛ¯Úfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ _ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ fiÛÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒ˜_, ¤ÏÂÁ fiÙÈ «Â›Ì·È ¿ÍÈÔ˜ Û˘ÁÁÓÒÌ˘ ÂÂȉ‹
·Û¯ÔÏÔ‡Ì·È Ì ٷ Ó·˘¿ÁÈ· Ù˘ fiÏ˘»; ª‹ˆ˜ Ë
ʈӋ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ÊÚÈÎÙ‹ ·˘Ù‹ ·Ú·ÎÌ‹; ª‹ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ù‹ ·˘Ù‹ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·,
fiˆ˜ Î·È Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜;
ª‹ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, ÙÔÓ ∫›ÌˆÓ·, ÙÔÓ
¶ÂÚÈÎÏ‹, ÙÔÓ ¡ÈΛ·, ÙÔÓ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÙ· ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙȘ
Ú¿ÍÂȘ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÈÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÊÔ‚ÂÚ‹˜ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë fiÏË Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘; √È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· ·˘Ù‹˜ Ù˘
fiÏ˘ ‰ÂÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹
‹ÍÂÚ·Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÒÓÔ˘Ó Ì ¤ÚÁ· fiÛ· Û˘Ì‚Ô‡Ï¢·Ó
Ì ٷ ÏfiÁÈ·;
øÛÙfiÛÔ, ϤÓ οÔÈÔÈ, ÂÂȉ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· ›¯·Ó ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÂÈ, ¤ÚÂ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ
ÙÔ ÏfiÁÔ Ó· Û·„Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·Ì·¯ËÙ› ÛÙËÓ Í¤ÓË
΢ÚÈ·Ú¯›·; ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Â·Ó¤ÊÂÚÂ
ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ
Ô º›ÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó ‚¿Ú‚·ÚÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ fi¯È ŒÏÏËÓ·˜,
ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ fi¯È ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘
¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £‹‚·˜,
·ÏÏ¿ ˆ˜ ηٿÎÙËÛË ·fi ͤÓÔ. ΔËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ fï˜

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 181

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ, ΢ڛˆ˜ Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ∏Úfi‰ÔÙÔ˜,
Î·È ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ηıÒ˜ ·Ó¤Î·ıÂÓ ÔÈ
ÚfiÁÔÓÔÈ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÎÙÔ› ÛÙ· √χÌÈ·, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÌfiÓÔ ŒÏÏËÓ˜. √ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜
‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¢ˆÚÈ›˜, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌÈÛfi
ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ·ÎÌ‹˜ ÙÔ˘˜
‹Ù·Ó ʇÏÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ª·Î‰fiÓ˜. ∞ÏÏ¿ ηÈ
ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∏ÚÔ‰fiÙÔ˘ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜,
ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂΛӢ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘. √È ª·Î‰fiÓ˜
¤ÌÔÈ·˙·Ó Ôχ ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Î·È ÛÙ· ‹ıË Ì ÌÂÚÈΤ˜
·fi ÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂ
ÙȘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜. ªÂ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ fï˜ ÔÏÏÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ÂÍÂÏÏËÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘, ·Ó
ıˆڋÛÔ˘Ì ÙË ª·Î‰ÔÓ›· ‚¿Ú‚·ÚÔ ¤ıÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
‰È¤ıÂÙ ÙË ÏÂÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙÙÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙfiÙÂ
‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ ηÈ
ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÔÈ˘ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÂÏÏË-

ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ∞Èوϛ· Î·È ¿ÏϘ. ∫·È ¤ÂÈÙ·, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ê¿ÓËΠϛÁÔ
·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∞Û›·, fiÔ˘ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ηÈ
ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘ ‰È¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÙÔ˘˜
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ù¤¯ÓË, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi.
∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÏÔÈfiÓ Â›Ó·È fiÙÈ Ô º›ÏÈÔ˜ ‹Ù·Ó
ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÓÒÛÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
¤ıÓÔ˜ Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ
∞Û›·. ∞Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘ ¤ÌÔÈ·˙Â
Ôχ Ì ÂΛÓË Ù˘ ™¿ÚÙ˘, Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘
£‹‚·˜ Î·È fiÙÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ηٷÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ,
ηٷÔÏÂÌÔ‡Û ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·ÎfiÌ· Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· _ ÂÈϤÔÓ, Ô ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ˜.
¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô º›ÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË
ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ›Ûˆ˜ ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ ‹ _·Ó
ı¤ÏÂÙÂ_ ÈÔ ÔÓËÚÔ›, fi¯È fï˜ Î·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔÈ ·fi

[181]

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 182

[182]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ºˆÎ›ˆÓ·˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ·Î¤Ú·ÈÔ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
Î·È ÁÈ· ÙËÓ
·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË
Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘
·¤ÎÙËÛ ÙÔ
ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ
«ºˆÎ›ˆÓ Ô
ËıÈÎfi˜».
SCALA

ÔÏϤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ Û·ÚÙÈ·ÙÈ΋˜ ‹ Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜
ËÁÂÌÔÓ›·˜. √‡Ù Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÏ· fiÛ· ϤÂÈ
Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÒÓ ·Ó¿
ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔÓ º›ÏÈÔ. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂΛÓÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·Ù¤Ê˘Á Û ˘ÂÚ‚ÔϤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ¤Ó·˜
¿ÓıÚˆÔ˜ ·ıÈ·Ṳ̂ÓÔ˜, Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙfiÛÔ
›ÛÌ·. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚¤‚·È· Ó· ÙȘ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ
Û‹ÌÂÚ· ηٿ ÁÚ¿ÌÌ·. √ ¶Ôχ‚ÈÔ˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë
ËıÈ΋ Î·È Ë ·ÌÂÚÔÏË„›· Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˜, Ó·
ÔÈ· ÎÚ›ÛË ÂÎʤÚÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘
¢ËÌÔÛı¤ÓË ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ: «£· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜
Û ÔÏÏ¿ Ó· Â·ÈÓ¤ÛÂÈ ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ˆÛÙfiÛÔ ı·
ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡Û ÁÈ’ ·˘Ùfi, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¿ÎÚÈÙ· ηÈ
·ÛÙfi¯·ÛÙ· Â¤ÚÚÈ„Â ÊÔ‚ÂÚfi fiÓÂȉԘ ÛÙÔ˘˜ ϤÔÓ
‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ∞Ú牛· ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∫ÂÚÎȉ¿, ÙÔ˘ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘
∂˘Î·Ì›‰· ¤ÁÈÓ·Ó ÚÔ‰fiÙ˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÂÂȉ‹
Û˘ÌÌ¿¯ËÛ·Ó Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ. ∫·È ÛÙË ªÂÛÛ‹ÓË ÔÈ
ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ºÈÏÈ¿‰Ë, Ô ¡¤ˆÓ·˜ Î·È Ô £Ú·Û‡ÏÔ¯Ô˜, ÛÙÔ
ÕÚÁÔ˜ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ª‡ÚÙË Î·È ÙÔ˘ ΔÂϤ‰·ÌÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ªÓ·Û›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¢¿Ô¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÈÓ¤·, Î·È ÛÙÔ˘˜ μÔȈÙÔ‡˜

ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ £ÂÔÁ›ÙÔÓ· Î·È ÙÔ˘ ΔÈÌfiÏ·. ª·˙› Ì ·˘ÙÔ‡˜ ··ÚÈıÌ› Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ηÙÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ¿˜
ÙÔ˘˜ ·Ó¿ fiÏË, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi„ÂȘ Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·
Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ
∞Ú牛· Î·È ÙË ªÂÛÛ‹ÓË. °È·Ù› ·˘ÙÔ›, ·ÊÔ‡ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó
ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È
Ù·Â›ÓˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜, ÚÒÙ· ¤Ù˘¯·Ó Ó·
·Ó·Û¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ŒÂÈÙ·, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙË
¯ÒÚ· Î·È ÙȘ fiÏÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔÓÙ·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ªÂÛÛËÓ›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ªÂÁ·ÏÔÔϛ٘, ÙÔ˘˜ ΔÂÁ¿Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÚÁ›Ԣ˜, ηٿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ Â›¯·Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÌËÓ ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ º›ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜
ª·Î‰fiÓ˜, ·ÏÏ¿ Ó· οÓÔ˘Ó fiÛ· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, fiÏ· fiÛ· ¤ÊÂÚÓ·Ó ÙÈÌ‹ ηÈ
‰fiÍ·. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ, οÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ‰›Î·È· ÁÈ·
ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ _ ›Ù ·ԉ¯fiÌÂÓÔÈ ÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙÔ˘
ºÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ›Ù ηٷχÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜_, ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ù˘
ÁÓÒÌ˘ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÏÂÔÓÂÍ›·˜ ÙÔ˘˜ ‹ Ù˘

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 183

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË
fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·ԉ›¯ıËÎÂ
ÂÏÏÈ‹˜, ·ÏÏ¿ ηٷ‰ÈοÛÙËΠηÈ
·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘.
ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÍÔ˘Û›·, ı· ‹Ù·Ó ¿ÍÈÔÈ ·˘Ù‹˜ Ù˘
ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞Ó fï˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘
·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ›‰ÈÔ
Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ó· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‰fiÙ˜ ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË. ∞˘Ùfi˜, ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ·ÙÚ›‰·˜
Î·È ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
·ԂϤÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¤ÂÈ Ó·
·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‰fiÙ˜, ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÁÓÔ› ηÈ
·Ú·ÔÈ› Ôχ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ∞˘Ù¿ ¤Î·ÓÂ Ô ¢ËÌÔÛı¤ÓË˜Ø ¿ÏψÛÙ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜
‰ÂÓ Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ·ÏÏ¿ Ô ∂˘Î·Ì›‰·˜, Ô πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜, Ô ∫ÂÚÎȉ¿˜ Î·È ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ºÈÏÈ¿‰Ë. °È·Ù› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂ
ÙÔÓ º›ÏÈÔ Û‹Ì·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ΤډÈÛ·Ó ÂÌÂÈÚ›· ·fi
Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÓÈ΋ıËÎ·Ó ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘
÷ÈÚÒÓÂÈ·˜. ∫·È ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›· Î·È ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË.
°È· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËηÓ, ·fi ÎÔÈÓÔ‡
ÔÈ ∞Úο‰ÈÔÈ Î·È ÔÈ ªÂÛÛ‹ÓÈÔÈ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ §·Î‰·ÈÌÔÓ›Ô˘˜
Î·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó
Ó· οÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌ·».
∞fi Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ‚¤‚·È· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÙfiÙ Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ÂÂȉ‹ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ù· ·ÏËıÈÓ¿
Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ê·›ÓÂÙ·È
·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ ÔÏÏÔ›, Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ˆÚÔ‰Ô΋ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË, Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·
˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ηÈ,
Ì ηı·Ú‹ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÚı‹˜ ÂÎÙ›ÌËÛ˘
ÙˆÓ ·ÏËıÈÓÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜

Ô ºˆÎ›ˆÓ·˜. ∞ӋΠÛÙË ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ,
‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ÁÔ˘‰Ô¯ÂÚÈÒÓ Î·È, ηıÒ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 402 .Ã., ÂÚÓÔ‡Û ÂÚ›Ô˘ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔÓ
¢ËÌÔÛı¤ÓË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÈÊ·Ó‹˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜.
ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰È¤Ú„ ‹‰Ë ˆ˜ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜
ÙÔ˘ ÷‚Ú›· ÛÙË Ó·˘Ì·¯›· ÛÙË ¡¿ÍÔ, ÙÔ 376 .Ã., fiÙÈ
¤˙ËÛ 84 ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÙÈ ÂÎϤ¯ıËΠÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙ·
45 ÙÔ˘. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠÚ¿ÁÌ·ÙÈ ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˘ ·˘Ù‹˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰Ú›· Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋
ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙË Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂÚ›ÊËÌË,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔηÏÂ›Ù·È «ºˆÎ›ˆÓ Ô ËıÈÎfi˜».
∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ Û fiÏ· ·˘Ù¿ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û ηٿ Ôχ ÙÔ˘
¢ËÌÔÛı¤ÓË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ì‡ËÙÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘,
ÙËÓ ÔÔ›· ηÏÏȤÚÁËÛ fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ‹ÚÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ
¶Ï¿ÙˆÓ· Î·È ÙÔÓ •ÂÓÔÎÚ¿ÙË. ∂Âȉ‹ fï˜ ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û ÙËÓ ÎÔϷΛ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È ıˆÚÔ‡Û ̿ٷȘ
ÙȘ ÔÏ˘ÏÔÁ›Â˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ï·fi, ÚÔÛ·ıÔ‡Û ¿ÓÙÔÙ ӷ Û˘ÓÙÔ̇ÂÈ ÙȘ ‰ËÌËÁÔڛ˜ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Î·Ïfi˜ Û ·˘Ùfi,
ÒÛÙÂ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, fiÙ·Ó ÙÔÓ ¤‚ÏÂ ӷ ÛËÎÒÓÂÙ·È
ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ, Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ϤÂÈ: «∂›Ó·È ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ
ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÌÔ˘». ∫·È ¿ÏÏÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜, Ê›ÏÔ˜
Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, Ô ¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ˜, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜
Ôχ Ù›ÌÈ· ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ·Í›· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô, ›Â:
«√ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙÔ˜ Ú‹ÙÔÚ·˜, Ô ºˆÎ›ˆÓ·˜
fï˜ Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÛÙÔ Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ». Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜, ¤ÍÔ¯Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ˜
Ú‹ÙÔÚ·˜ Î·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÔÓËÚ‹
Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔØ ‹Ù·Ó ˆÛÙfiÛÔ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘
·ÓÙ›·Ï˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ Ì ÙÔÓ º›ÏÈÔ. ∞fi
·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÍ·ÁÔÚ·ÛÙ› fiÏÔÈ
fiÛÔÈ Î·Ù·ÓÔÔ‡Û·Ó ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ú‹ÙÔÚ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ë fiÏË ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿

[183]

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 184

[184]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ›Ô Ù˘
·Ú¯·›·˜ ºˆÎ›‰·˜,
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜
¢ÂÏÊÔ‡˜
NET FALLS/
SHUTTERSTOCK

Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. À‹Ú¯·Ó Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ¿ÓıÚˆÔÈ
Ì ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ Ô˘ Ê·ÓÂÚ¿ ‰È·Î‹Ú˘ÙÙ·Ó ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓˆı› Ë ∂ÏÏ¿‰· ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞Û›·.
∫˘Ú›ˆ˜ Ô πÛÔÎÚ¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ΋ڢÍ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘, ÂȉÈο ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘
ÚÔ˜ ÙÔÓ º›ÏÈÔ.
™˘ÓÂÒ˜, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË fi¯È
ÌfiÓÔ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ·ԉ›¯ıËΠÂÏÏÈ‹˜, ·ÏÏ¿
ηٷ‰Èη˙fiÙ·Ó Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘,
¿Ó‰Ú˜ Ôχ ËıÈÎÔ‡˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜. ∫·È fï˜,
Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë ·Ì›ÌËÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘, ÒÛÙÂ
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ·fi ÙfiÙ ӷ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÙËÓ
¿ÏË Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Âڈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ
‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, Ô˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á›ÓÔÓÙ·Ó
Ê·ÓÂÚ¿. ◊Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ë Ì·Á›· Ô˘ ¿ÛÎËÛÂ Ô ÚÒÙÔ˜
ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÛÙ· Ó‡̷ٷ, ÒÛÙÂ, fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó
‹Ù·Ó Ë Ó¤· Ê¿ÛË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ ¤ıÓÔ˜ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋
ËÁÂÛ›·, ÔÏÏÔ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·È fiÙÈ Ô Ì·Î‰ÔÓÈÎfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‚›Ô˘ Î·È ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô
ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜, Ô ÁÓ‹ÛÈÔ˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜, ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙË Ã·ÈÚÒÓÂÈ·, ÂÓÒ ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË
ÙÔÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ú‹ÙÔÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ ÙÔ˘
ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ∞˘Ù¿ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù· Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È
ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜, ·ÏÏ¿, ˆ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ
ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù˘ ∞Û›·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎÂ Ô ÂÍÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‰È·ÛÒıËΠ΢ڛˆ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi
¤ıÓÔ˜, ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î˘Ï¿ ÛÙȘ ÊϤ‚˜ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÁÂÓÈÒÓ. √È ÁÂÓȤ˜ ·˘Ù¤˜ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ÂΛӷ, fiÛÔ
¢ÁÂÓÈο Î·È ·Ó ‹Ù·Ó, ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋
ËÁÂÌÔÓ›· ‰ÂÓ ı·Ó¿ÙˆÛ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi, ·ÏÒ˜ ÙÔÓ
·Ó¤Ï·ÛÂ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹. ∞˜ ¤ÏıÔ˘ÌÂ
fï˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ·.

∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ √χÓıÔ˘
√ ÚÒÙÔ˜ ºÈÏÈÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, fiÛÔ ı·˘Ì¿ÛÈ· Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ Î·È ·Û˘Ó·ÁÒÓÈÛÙ· Ù·
ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ
º›ÏÈÔ. ªfiÏȘ ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó
ÛÙË ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ Ã·Ú›‰ËÌÔ, Ì ‰¤Î· ηÎÒ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ Î·È ÌÂ

ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ٿϷÓÙ· Û ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÈ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ˘˜
ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfiÏÔ˘˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÏÓÂ Ë fiÏË ·˘Ù‹ ÚÈÓ ·fi
ÂÙ¿ ÌfiÏȘ ‰ÂηÂٛ˜, ·fi ÙË ÌÈ· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜! ∫¿ı ̤ڷ
ϤÔÓ ¤‰ÈÓ Ӥ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜
Î·È ·‰˘Ó·Ì›·˜. √È √χÓıÈÔÈ, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ›¯·Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ¶ÔÙ›‰·È· Î·È ¿ÏϘ ÎÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ º›ÏÈÔ,
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ê›ÏÔÈ Î·È
Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ
‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·¤Ê¢Á·Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Î·È Ó·
¤ÚıÔ˘Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜.
∞Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ Î·È Ì ÙȘ ηٿÏÏËϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹, ›Ûˆ˜ ηٿÊÂÚÓ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌË. ª¿Ù·È· fï˜ Ì›ÏËÛ ¿ÏÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, Ì¿Ù·È· ÂÎÊÒÓËÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ
ÂΛÓÔ˘˜ ı·˘Ì¿ÛÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËηÓ
√Ï˘ÓıÈ·ÎÔ›. √ º›ÏÈÔ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜
√Ï˘Óı›Ô˘˜ ÙÔ 350 .Ã., Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ηÈ
ÙÔ 348 .Ã. ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Î¿ÔȘ Ó·˘ÙÈΤ˜ ηÈ
Â˙ÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ·ÍÈfiÏÔÁ˜
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÙÚÈ‹ÚÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. ∞ÏÏ¿, ›Ù ÂÂȉ‹ ¤ÊÙ·Û·Ó ·ÚÁ¿ ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
›¯·Ó ηϋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó
ÙËÓ fiÏË, Ë ÔÔ›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 347 .Ã. ¤ÂÛ ÛÙ·
¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ΢ڛ¢Û ÙfiÙÂ Î·È fiϘ
ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 32 fiÏÂȘ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜.
§›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ηÙfiÚıˆÛ ÙÂÏÈο Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Î·È

HI_164_189_ 29-10-09 15:00 ™ÂÏ›‰· 185

KATA§À™∏ Δ√À ¶ƒøΔ√À ∂§§∏¡π™ª√À

ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ ·Ó·ÁÔÚ‡ÙËÎÂ Ô º¿Ï·ÈÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜,
ÂÂȉ‹ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ¤ÎÏ„ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÈÂÚ¿
¯Ú‹Ì·Ù·, ÎËÚ‡¯ıËΠ¤ÎÙˆÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ηÈ
ÙË ı¤ÛË Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÚÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, Ô ¢ÂÈÓÔÎÚ¿Ù˘, Ô
∫·ÏÏ›·˜ Î·È Ô ™ˆÊ¿Ó˘. ∞˘ÙÔ› ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙË
μÔȈٛ· Î·È ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙÔÓ √Ú¯ÔÌÂÓfi Î·È ÙËÓ ∫ÔÚÒÓÂÈ·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ £Ë‚·›Ô˘˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËηÓ
Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ŒÙÛÈ, Ô º›ÏÈÔ˜ ‹Á Ì ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ ÛÙË ºˆÎ›‰·, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó, ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ºˆÎ›˜. ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÈ Ô º¿Ï·ÈÎÔ˜, Ô˘ ›¯Â
·Ó·ÎÏËı› ÛÙÔ ÌÂٷ͇, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ·ÍÈfiÌ·¯Ô˜, ¤Ê˘Á Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÛÔÓ‰ÒÓ
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘
ÛÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘. ΔfiÙÂ Ô º›ÏÈÔ˜, ·ÊÔ‡ η٤Ϸ‚ ÙË
¯ÒÚ· ÙˆÓ ºˆÎ¤ˆÓ, Û˘ÁοÏÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ·ÌÊÈÎÙ˘ÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Âͤ‰ˆÛ ‰‡Ô Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
·ÔÊ¿ÛÂȘ: ¶ÚÒÙÔÓ, fiϘ ÔÈ ÊˆÎÈΤ˜ fiÏÂȘ, ÂÎÙfi˜
·fi ÙȘ Ղ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÈÂÚÔÛ˘Ï›· ı·
Ûο‚ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ıÂ̤ÏÈ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ı·
˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ÌÂÙÔÈ΋ÛÔ˘Ó Û ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ

›¯·Ó ¿Óˆ ·fi 50 ηÙÔÈ˘ Î·È Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜
ı· ¤ÊÂÚÓ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ıÂfi 60 Ù¿Ï·ÓÙ· ÊfiÚÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÏËÛÙ‡ÙËÎÂ, ÂÓÒ
ÔÈ Ê˘Á¿‰Â˜ ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÙÔ‡ ÌÈ·Ṳ̂ÓÔÈ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ‰‡Ô „‹ÊÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ºˆÎ›˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ