You are on page 1of 256

∏ National Geographic Society, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜

Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ȉڇıËΠÙÔ 1888 Ì ÛÙfi¯Ô «ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹
Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘». ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi
7.000 ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ °Ë˜,
Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ NGS ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ
Î·È ÂÌÓ¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔ‰Èο, ‚È‚Ï›·, ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‚›ÓÙÂÔ, ¯¿ÚÙ˜ Î·È ¿ÙÏ·ÓÙ˜, Ì ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi National Geographic
Bee, Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Ì ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‰È‰·Ûηϛ·˜.
∏ NGS ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· ̤ÏË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ National Geographic, ÙÔ Â›ÛËÌÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ NGS, Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÓfiÌÈ·, fiˆ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·
Ù˘ NGS Î.¿.

∫. ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√À

π™Δ√ƒπ∞
Δ√À ∂§§∏¡π∫√À
∂£¡√À™
™Δ∏¡ ∫√π¡∏ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞
™Àª¶§∏ƒøª∂¡∏ ∫∞π ∂¶π∫∞πƒ√¶√π∏ª∂¡∏ ª∂Ãπ Δ√ 2004

Δ√ª√™ 12
802 - 867

∫. ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√À

π™Δ√ƒπ∞
Δ√À ∂§§∏¡π∫√À
∂£¡√À™
ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ National Geographic Society
∂∫¢√Δ∏™

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÂÏÈ¿‰Ë˜
¢π∂À£À¡™∏ ∂∫¢√™∏™

™¿‚‚·˜ ∫·Ú¤Ï˘
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™

¡›ÎÔ˜ ª¿ÚÁ·Ú˘
¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√À

¶ÂÏ·Á›· °È·ÎÔ˘Ì¿ÎË
∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√π ™Àªμ√À§√π - KEIMENA

μ·ÁÁ¤Ï˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
ª. ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ô˘, μ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, M. °ÂˆÚÁÔ˘‰¿Î˘,
¶. °˘ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘, ª. £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿Î˘, ¡. §È‚·Ófi˜,
¡. ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘, N. MÂÏ‚¿ÓÈ, ¡. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘,
μ. ΔÚÈ¿ÓÙË
∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡ - ª∂Δ∞°§øΔΔπ™∏

ª·Ú›· ∞ÏÂ͛Ԣ
∞. μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘, ∂. °ÏÂ˙¤ÏÏË, μ. ∫ÂÚÂÛÙÂÙ˙‹,
™. ∫ÚÔΛ‰Ë, ∞. ∫ÒÙÛË, ∂. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∏. ™ÈÓÈÁ¿ÏÈ·,
ª. ΔÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∞. ºˆÙÂÈÓÔ‡, ∞. ÷ÌÂ˙ÔÔ‡ÏÔ˘

NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY
«For the increase and diffusion of
geographic knowledge»
John M. Fahey, Jr.
President and Chief Executive Officer
Gilbert M. Grosvenor
Chairman of the Board
Tim T. Kelly
President, Global Media Group
John Q. Griffin
Executive Vice President; President, Publishing
Nina D. Hoffman
Executive Vice President; President, Book
Publishing Group

∫∞§§πΔ∂áπ∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ¢ÂÛÔÙ›‰Ë˜
∞. ∫·ÙÛ¿, °. ª·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, ∂. ∫Ô‡ÛÎÔ˘ÚË,
°. ∫Ô˘Ú¿Û˘, ™. ∫·ÓÛÔ‡
∂¶πª∂§∂π∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™

ª·ÓfiÏ˘ ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘
ª. ª˘ÏˆÓ¿˜, μ. ªÈÚÌÈÏfiÔ˘ÏÔ˜
∞¡∞¶ΔÀ•∏ §√°π™ªπ∫√À

¡›ÎÔ˜ ∫fiÓÙ˘
°. ¶·¯fi˜, ∫. °ÂÚÔÓÙ‹˜, ª. ¶ÂÊ¿Ó˘
∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∂π∫√¡∞™
ª. Δ˙ÒÚÙ˙˘
3D DESIGN
Δ. ∫·Ùۛη˜

TE™™∂ƒ∞ ¶π ∞.∂.
www.4pi.gr
∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÂΉfiÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ù˘ National Geographic Society ÁÈ· Ù· μÈ‚Ï›·
Î·È Ù· ¶ÂÚÈÔ‰Èο National Geographic Magazine
Î·È NG KIDS.

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∂π™
°. ¶ÈÛÎÔ¿Ó˘, K. ºÔ˘ÙÛ›‰Ë˜

£fi‰ˆÚÔ˜ ™›ÓÔ˘Ï·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙‹˜
¢È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ

∂¶πª∂§∂π∞ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏™
Δ. μÂÓÂÙÛ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ∫·ÏÂÒ‰Ë, ∫. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË,
™. ∫Ô˙·Ó›‰Ô˘

∏ÓÈfi¯Ô˘ 26, ÷ϿӉÚÈ 152 38
ΔËÏ. 210 6070100 Fax: 210 6070199
™˘Ó‰ÚÔ̤˜: 210 6070060, e-mail: syndromes@4pi.gr

¶∞ƒ∞°ø°∏
∂ÎÙ‡ˆÛË: 3∂ ∂ÎÙ˘ˆÙÈ΋ ∞.∂.
∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: μ·Û›Ï˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘,
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘, General Pack A.E.

©2009-2010 National Geographic Society - Δ¤ÛÛÂÚ· ¶È ∂ȉÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∞.∂.

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

[5]

44

ΔÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi
ÓfiÌÈÛÌ·

8 ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ªÈ¯·‹Ï ∞′
ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÔ›
¶fiÏÂÌÔÈ (802-813)

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ

ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ● °ÂÓÓ·›Â˜ Ì¿¯Â˜ ηٿ
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ● £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˘

∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜

◊ÙÙ· ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹-

ÛÔ˘ ● ¶fiÏÂÌÔÈ Ì ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜

ªÈ¯·‹Ï ∞′ ● ™¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¿·

Î·È ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ ● ∏ ÔÈÎÙÚ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ● ∏ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË
ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi

28

H ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘
‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡

[6] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

90 §¤ÔÓÙ·˜ ∂′, ªÈ¯·‹Ï μ′,
£ÂfiÊÈÏÔ˜
¢Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘ eÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜
(813-842)

§¤ÔÓÙ·˜ ∂′ ● ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË

80

√È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ
Î·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

√ Ó¤Ô˜ ·ÙÚȿگ˘ £Âfi‰ÔÙÔ˜

√ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′

ªÈ¯·‹Ï μ′ ● ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿

∏ ηٿÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Ù˘

™ÈÎÂÏ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ● ΔÔ Î·ÓÈÎfi
- √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ● £ÂfiÊÈÏÔ˜

118

μ˘˙·ÓÙÈÓfi ∞ÌfiÚÈÔ

√È fiÏÂÌÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

172
∏ Ù¤¯ÓË
ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘
eÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜

204

¶·˘ÏÈÎÈ·ÓÈÛÌfi˜
¶·˘Ï ÎÈ·Ó

124 £ÂÔ‰ÒÚ·, ªÈ¯·‹Ï °′
ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ eÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜
(842-867)

°ÈÔÚÙ‹ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ● ª·ÎÚfi¯ÚÔÓÔ˜

fiÏÂÌÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ·˘ÏÈ·ÓÈÙÒÓ

∫·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ù˘

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ● ¶·Ú·›ÙËÛË Ù˘
£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ● ∂ÎÏÔÁ‹ Î·È ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·
ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ ● ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ 861 √ ºÒÙÈÔ˜ ÂÚÈÛÙ¤ÏÏÂÈ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·

∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ μ¿Ú‰· ● √ μ·Û›ÏÂÈÔ˜

·Ó·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Û˘Ì‚·ÛÈϤ·˜ ÙÔ˘
ªÈ¯¿ËÏ ● ¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
·fi ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ

[7]

[8]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË
Î·È μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÔ›

¶fiÏÂÌÔÈ
802-813
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ
ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË. ∞‡ÍËÛÂ
ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ ¤ÙÛÈ
Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÙËÓ ¿Ì˘Ó·
Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ ªÈ¯·‹Ï ∞′,
ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜,
·Ó·Î¿ÏÂÛ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÙÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
™ÙÔ˘‰›Ù˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘
813 ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ μÂÚÛÈÓÈΛ·˜,
·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ
∫ÚÔ‡ÌÌÔ, ÂÎıÚÔÓ›ÛÙËÎÂ.

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′ [9]

SCALA

[10]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘

ÙˆÓ Ê·Ó·ÙÈÎÒÓ
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÒÓ ‹Ù·Ó Ôχ ‰È·Û·Ṳ̂ÓË Î·È Ù·ÂÈӈ̤ÓË. ∞fi ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ Î·È
ÈÛ¯˘ÚÔ› ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi
ÛÒÌ·, ¿ÏÏÔÈ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ·ÂÏ›ÛÙËÎ·Ó Â›ÙÂ
ÁÈ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fï˜,
ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ŸÛÔÈ ›ÛÙ¢·Ó
ÙËÓ È‰¤· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ
∂ÈÚ‹ÓË Î·È Â›¯·Ó ‹‰Ë ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ 1. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Ì ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜
·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ë ¿ÏË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô
·˘Ù¤˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘.
¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· Ô Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Âȉ›ˆÍ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘Ó¿ÛÙË Ù˘ ¢‡Û˘,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ
Ë Î·ı·›ÚÂÛ‹ Ù˘. Ÿˆ˜ ›·Ì ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ, ÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ·˘ÙÔ› ÛÎfi¢·Ó, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂ
fiÛ· ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË. √È ¢˘ÙÈÎÔ›
fï˜ ·˘Ùfi ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÚ‡„ÂÈ Î·È Ï¤Ó fiÙÈ Ë ÚÂۂ›· ·˘Ù‹ ‹Úı ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇
ºÚ¿ÁÎˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ πÛÙÚ›·˜, Ù˘
¢·ÏÌ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, Ô˘ Û˘ÓfiÚ¢·Ó.
™›ÁÔ˘Ú· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
È· Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜, ÂÓÒ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÂÓ
ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ›Ù ÁÈ·Ù› ÔÈ
ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
™Δ∞ Ã√¡π∞ ∞ÀΔ∞ ∏ ª∂ƒπ¢∞

·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Â›Ù ÁÈ· ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ. ŒÙÛÈ, Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÚfiÛÊÂÚ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜
·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘, ‰ÈfiÚÈÛ ÙÚÂȘ ‰ÈÎÔ‡˜
ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ªÈ¯·‹Ï, ÙÔÓ ·‚¿
¶¤ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ ∫¿ÏÏÈÛÙÔ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¤ÛÙÂÈÏ ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· Ù˘
¢‡Û˘, ÁÈ· Ó· ¿Ó Û ·˘ÙfiÓ Î·È Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ
‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó. √È ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ
∫¿ÚÔÏÔ Úfiı˘ÌÔ Ó· οÓÂÈ Î¿ı ÏÔÁÈ΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË
ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏÂ Î·È ‹ÏÈ˙ ӷ ÂÈÙ‡¯ÂÈ
·fi ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡
·ÍÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ÀÔÁÚ¿ÊËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, ‡ÎÔÏ· Û˘Óı‹ÎË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ
ÔÈ ·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÓÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜
Î·È ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÂÈÚËÓÈο
ÙË ÓfiÙÈ· πÙ·Ï›·, ÂÓÒ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fï˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠٛÔÙ·. ∫¿ÔÈÔÈ ˘Ôı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ ‰fiıËηÓ
ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·.
øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÔÙ¤ Â›ÛËÌ· ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· 2.
ΔÔ ÈÔ ÊϤÁÔÓ ˙‹ÙËÌ· ‹Ù·Ó Ë ·Ó‡ÚÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ
fiÚˆÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿‰ÂÈÔ.
ªÈ· Úfi¯ÂÈÚË Ï‡ÛË ‹Ù·Ó ÔÈ ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘,
ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤ÛÙËÛ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙË
ª·ÁÓ·‡Ú·. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ÎÏ‹ıËÎ·Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ

¢·ÏÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜, ¡ÙÔ˘ÌÚfi‚ÓÈÎ. √ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ª¤Á·˜,
Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜, ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰·
Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ÙÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Í›ˆÌ·.
MACDUFF EVERTON/CORBIS/APEIRON

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[11]

[12]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·‰È΋ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Î·Ù·›ÂÛË Î·È ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ
ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í·Ó ·Ú¿ÓÔÌ·.
∏ ·ÔÓÔÌ‹ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË,
·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Û ÂΛÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ‹Ú·Ó. ∂Âȉ‹ fï˜ ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó
ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Â›¯Â ÙÔ
‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi
ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.
√È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› fï˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó
ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ. °‡Úˆ ÛÙ· ̤۷
ÙÔ˘ 803 ¤ÂÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ Î·È Ó· ·Ó·ÁÔÚ¢ı› ‚·ÛÈÏÈ¿˜. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÙÔ
·Ú¿ÍÂÓÔ ÙfiÙ Â›ıÂÙÔ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ
ηÈÚfi ›¯Â ‰È·ÎÚÈı› ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ,
‹Ù·Ó, ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, ¿Ó‰Ú·˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤‰ÂÈÍÂ
Ï‹ÚË ·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó
Î·È Î˘Ú›ˆ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ÂÌÊÔÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜. √È Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ·˘Ù‹, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì οÔÈÔ˘˜
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ 3, ¤Ù˘¯·Ó Ó·

ÛÊÂÙÂÚÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ fï˜ ·˘Ùfi˜, Ô˘ ‰ÂÓ
‹ıÂÏ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· Á›ÓÂÈ fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ
Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚ ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ, ‰ÂÓ Â¤ÌÂÈÓ ηıfiÏÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›·.
¶ÚÒÙ· Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔÓ
·ÏÈfi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·. ŸÙ·Ó fï˜ ·ÓÙÂÈÙ¤ıËÎÂ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂ
·ÚÎÂÙ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÔÈ ÈÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘
·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Á·Ó Û ·˘ÙfiÓ Î·È Ô μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜
·Ó·ÁοÛÙËÎÂ, ‰‡Ô ÌfiÏȘ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚÂ˘Û‹
ÙÔ˘, Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘ÁÁÓÒÌË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. ΔfiÙ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ
›ڷ˙·Ó. μ·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ·˘Ù‹, ·Ô¯ÒÚËÛ ηÈ, ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜ Û οÔÈÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ¯Ù›ÛÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ› ¶ÚÒÙË 4, ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ
Û ™¿‚‚· Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙‹ÛÂÈ ÂΛ ÂÈÚËÓÈο, ·ÏÏ¿
¤ÂÈÙ· ·fi οÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ÙË §˘Î·ÔÓ›· 5 ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È Ù‡ÊÏˆÛ·Ó ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô ¿ÓıÚˆÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Î·È Ô
·ÙÚȿگ˘ Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ›¯·Ó ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÈÛÙÔÔÈÔ‡Û fiÙÈ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

Ô μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜ ı· ‹Ù·Ó ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÛÙÔÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰È¤Ù·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÎÏËÚ‹ ·Ó¿ÎÚÈÛË ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·fi ÙË §˘Î·ÔÓ›·. ŒÓȈÛ Ôχ ‚·ıÈ¿ ıÏ›„Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È ÎÏ›ÛÙËÎÂ
ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÂÙ¿ ÔÏfiÎÏËÚ˜ Ë̤Ú˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ fï˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·
ÂΛÓÔ ‰È·Ú¿¯ıËΠ̠‰È΋ ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË Î·È fiÙÈ Ë
ıÏ›„Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ¤‰ÂȯÓ ӷ ÓÈÒıÂÈ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ›ËÛË Î·È ˘ÔÎÚÈÛ›·.
°ÂÓÈο, ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘ Ì ÙÚfiÔ ÈηÓfi Ó·
·Ì·˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘fiÏË„Ë ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó,
·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, fiÙÈ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙËÓ ÚÔοÏÂÛÂ
Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ‰ÈΤڷÙÔ 6 Î·È ÙÔÓ Â¤‚·Ï·Ó, ÁÈ· Ó· ÂÈÛ΢·ÛÙ›
ÙÔ Ì·ÎÚfi Ù›¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â ¤ÛÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÊfiÚÔ ·˘Ùfi, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ÏψÛÙ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È Û˘Áί˘Ì¤Ó˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ԇ̠ÌfiÓÔ
fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ı· ‰˘Û·Ó·Û¯ÂÙÔ‡Û ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒ‰˘ÓÔ, ·Ó ‚¤‚·È· ˘ÔÙÂı› fiÙÈ
Ô ÊfiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ˜. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜

·ÊÔÚÌ‹ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ fi¯È ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÂΛÓÔ ÊfiÚÔ
·ÏÏ¿ ÁÂÓÈο ÙÔ˘˜ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ ÊfiÚÔ˘˜ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÛÎÔ‡Û ›ÂÛË, fiˆ˜ ϤÓÂ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ı· ‰Ô‡ÌÂ
Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷʇÁÂÈ
Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ
ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÙˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ Ë ·ÂÚÈÛ΄›· Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ fï˜
·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂΉÔı› ·ÎfiÌË, fiÙ·Ó Í¤Û·ÛÂ Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘. ∫·È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯·Ó
ÂΉÔı›, ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì ÁÈ·Ù› Ô
·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ı· Â·Ó·ÛÙ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÊfiÚÔ˘˜ ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ›¯·Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ·ÈÙ›· Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔ fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ٿ¯·
ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘. ∞˘Ùfi, ·Ó ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·, ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘
μ·Ú‰·Ó›Ô˘, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·›ı·ÓÔ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ‹ÏÈ˙ ̤ۈ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶Ò˜, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÂÈ, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÛÙÈÁÌ‹,
ÙÔ ÈÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜
ÙÔ˘; ∫·È ¤ÂÈÙ·, ÁÈ·Ù› Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ

[13]

√ Â·Ó·ÛÙ¿Ù˘
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË
ÙÔ˘ ÂͤÁÂÚÛË
·ÔÛ‡ÚıËÎÂ
ÛÙÔ ÓËÛ› ¶ÚÒÙË
Î·È ÌfiÓ·Û ÛÙÔ
ÂΛ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ.
ºˆÙÔÁÚ·Ê›·
·fi ÙÔ ÓËÛ›
¶ÚÒÙË, ÛËÌÂÚÈÓfi
∫ÈÓ·Ï›-·ÓÙ¿.
FARAWAYS/
SHUTTERSTOCK

[14]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜,
¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜
·ÙÚȿگ˘ ÙÔ ¶¿Û¯· ÙÔ˘ 806.
ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ, fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰·Ó Ó· ÂÍÂÁ›ÚÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿; ª‹ˆ˜ ·˘Ù¿ Ù· Ù¿ÁÌ·Ù·
‹Ù·Ó ¢¯·ÚÈÛÙË̤ӷ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚˆı›; ∫·È
ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô ˘fiÏÔÈÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ·
ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ; ŸÏ· ·˘Ù¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÚÓËÙÈ΋
‰È¿ıÂÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ∞fi ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜
ÙÔ˘ fï˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î·ÈÚfi Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Î·È ·fi
ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·¤¯ıÂÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ
ηı›ÛÙ·Ù·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙËÓ ÚÔÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÔÈ
·ÏÈÔ› Ô·‰Ô› Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ
Ì·˙› ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ, ·Ó ¤·ÈÚÓ·Ó Ì ÙÔ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ı·
ÚÔÛÂÙ·ÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ
ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜ Ó·˘¿ÁËÛ·Ó.
∂ÈϤÔÓ, Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜,
·ÊÔ‡ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÛÙÔÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ,
fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ Ù· ‹Ú fiÏ·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÃÚÔÓÔÁÚ·Ê›·, Ô˘
ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Î·È ÂÚȤÁÚ·Ê ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ ·ÛÎËÙÈÎfi ‚›Ô
Ô˘ ‰È‹Á ·fi ÙfiÙÂ Ô μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ
·˘Ùfi˜ ÌÔ›Ú·Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜.
Δ¤ÏÔ˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‡ÊψÛË ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘,
Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ·Ú·ÙËÚԇ̠΢ڛˆ˜
fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› fiÙÈ Â͢ËÚÂÙ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ·,
·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi˜. ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË
ÂÚ›ÙˆÛË, ı· ¤ÚÂ ӷ ‰Â¯Ùԇ̠ˆ˜ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ÈÚ‹ÓË ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ¢′,
Ë ÔÔ›· ı· ‰È¤ÙÚ¯ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ·Ó
Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÂÚ¯fiÙ·Ó ÙfiÛÔ ¤ÁηÈÚ·.
øÛÙfiÛÔ, ÂÌ›˜ ıˆڋ۷Ì fiÙÈ Ë ∂ÈÚ‹ÓË ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛·
¿ÏÏË ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ Ù˘. ªÚÔÛÙ¿, ÏÔÈfiÓ,
ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÌÔÚԇ̠ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ
ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â·ÚΛ˜ Î·È ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ·ԉ›ÍÂȘ. ª‹ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó
ˆ˜ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ô ¡È΋ٷ˜, Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ,

Ô˘ ¤ı·Ó ͷÊÓÈο Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̷˙› ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ;
∫·È fï˜, ·ÎfiÌ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛÂ
Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ·Ï‹
Ê‹ÌË. ∞ÏÏ¿ Î·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Ù‡ÊψÛË ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘ Ô °ÂÓ¤ÛÈÔ˜ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ §˘Î·fiÓÈÔÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó «Â›Ù ·fi ıÚ¿ÛÔ˜ ›Ù ÂȉÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË
‚·ÛÈÏ›· Î·È ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Â›Ó·È ·ÚÂÛÙÔ› ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ», Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiˆ˜ ϤÂÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ¤ÁÈÓ Ì ÂÓÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜
·fi„ÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ Èı·ÓfiÙÂÚ˜, ·ÊÔ‡
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·ԉ›¯ıËΠ۠fiÏË ÙÔ˘ ˙ˆ‹ ¿Ó‰Ú·˜
ı·ÚڷϤԘ Î·È ÌÂÁ·Ïfi„˘¯Ô˜ 7.

°ÂÓÓ·›Â˜ Ì¿¯Â˜
ηٿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÙ·Ó Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ οˆ˜ ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜,
Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ¤‰ÂȯÓ fiÙÈ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÏÒ‚ËÙÔ. ∞Ó ‰ÂÓ ÙÔ
ηÙfiÚıˆÓ ¿ÓÙ·, ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ∂Í·ÈÙ›·˜
Ù˘ ·Ú·Ï˘Û›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÈÚ‹ÓË Â›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓ·ÓÙȈı› ÌÂ
ÂÈÙ˘¯›· Û ٤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, fï˜,
·ÁˆÓ›ÛÙËΠı·ÚڷϤ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù ÁÈ· ÙË
˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÙÔ˘. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ Î·È
··ÁfiÚ¢Û ÛÙÔÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ
·Ú·ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ƒÒÌ˘, Ô ÔÔ›Ô˜,
·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙfiÏÌËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Û ¿ÏÏÔÓ ÙÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ·Í›ˆÌ·. ∂›Û˘, ÛÙÔÓ Ã·ÚÔ‡Ó ¤ÁÚ·„ ÌÈ·
Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ fiÙÈ
‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘
Ë ∂ÈÚ‹ÓË Â›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ.
√ ÷ÚÔ‡Ó ·¿ÓÙËÛ ϷΈÓÈο fiÙÈ ı· ¤‰ÈÓ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ
·¿ÓÙËÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

ÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· ·˘Ùfi, ÚÔ‹Ï·Û ̤¯ÚÈ
ÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ· Ù˘ μÈı˘Ó›·˜ Î·È ‰ÂÓ ›ÛÙËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi. ŸÙ·Ó fï˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ
Ì fiÛ· ϤÓ ÔÈ ÕÚ·‚˜, ·Î‡ÚˆÛ ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜ Ô˘
›¯·Ó Á›ÓÂÈ, ÙfiÙÂ Ô ¯·Ï›Ê˘ ‰È¤Û¯ÈÛ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·
ÙÔÓ Δ·‡ÚÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˜ Ì ¯ÈfiÓÈ, Ì‹Î ¿ÏÈ
ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, fiÔ˘, fiÙ·Ó ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∫Ú¿ÛÔ Ù˘ ºÚ˘Á›·˜. ™ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·Ó Î·È ÔÙ¤
ÚÈÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο
ηı‹ÎÔÓÙ·, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ÂÎı¤ÛÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ
ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÒıËΠ¯¿ÚË ÛÙËÓ
·Ó‰Ú›· ÙˆÓ
·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ
ÙÔ˘. ΔÂÏÈο ËÙÙ‹ıËÎÂ, ·ÏÏ¿
·ÊÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠٤ÙÔÈÔ
›ÛÌ· Î·È ¤¯·ÛÂ,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜
ÕÚ·‚˜, 40 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
¿Ó‰Ú˜.
∏ Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë
ÌfiÓË, ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∂Âȉ‹ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ Û˘Ì·ıÔ‡Û·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰›ÛÙ·˙·Ó Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË
ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó, ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÙË
‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó
fiˆ˜ Ù· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë
ÛÙÔÓ ∫Ú¿ÛÔ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜. √È ÕÚ·‚˜ ϤÓ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÂÓÒ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙÔ› ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 804. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ô
£ÂÔÊ¿Ó˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤¯·Û ÔÏÏÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜, ·ÏÏ¿ Ô ÈÔ ÂÌ·ı‹˜ ∫‰ÚËÓfi˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÓÈ΋ıËΠηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹. ∫·Ó›˜
fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂΛ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó 40 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜

¿Ó‰Ú˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘, ·Ó ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·, ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ
Ì·˜ ı· ÙÔ ‰È·Ù˘Ì¿ÓÈ˙·Ó Ì ÚÔı˘Ì›·. ŒÂÈÙ·, ·Ó Ë
Ó›ÎË ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó ‹Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋, ÁÈ·Ù› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔÂÏ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ
ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÂΛÓË ·ÓˆÏÂıÚ›·; ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜,
·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ™˘Ú›·, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÂΛ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜. ŸÛÔ,
fï˜, ÂÈΛӉ˘Ó˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ·˘Ù¤˜,
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó·
ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Â·¯ı›˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ùfi˜ ı· ˘¤Î˘Ù ¤ÂÈÙ· ·fi
ÙfiÛÔ ÊÔ‚ÂÚ‹ ‹ÙÙ·, Â¿Ó fiÓÙˆ˜ Ë ‹ÙÙ· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ
ÊÔ‚ÂÚ‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ¯·Ï›ÊË
Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ·fi ÙË Ó›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂΛӘ
·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ ÛÙË ™˘Ú›· ÚÔÎÏ‹ıËηÓ
¿ÏϘ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜
ÛÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi
ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂΉÈ΋ıËΠÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÏÂËϷۛ˜, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜
ÌÂÁ¿ÏË ÂȉÚÔÌ‹
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔ ªfi„Ô Î·È ÙËÓ ∞Ó¿˙·Ú‚· 8, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ
Δ·‡ÚÔ. ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 806, Ô Ã·ÚÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡˜,
Â¤Ï·Û ¿ÏÈ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Ì 130 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, fiˆ˜
ϤÓ ÔÈ ÕÚ·‚˜, ÂÓÒ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ 9. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘¤ÚÔÁÎË ‰‡Ó·ÌË ·fi ÎÔÓÙ¿ Ô‡Ù ӷ ÙËÓ
·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Î¿ÔȘ fiÏÂȘ Î·È ÊÚÔ‡ÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÚÈ„ÔÎÈÓ‰‡Ó„ ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·›· Î·È ¤ÛˆÛ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ. ∞ÎfiÌË,
¤ÛÙËÛ ÔÏÏ¿ ÙÚfi·È·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÚËÙ‹ ÔÌÔÏÔÁ›·
ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË, Î·È ÙfiÙ ÌfiÓÔ ˘¤‚·Ï ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ·
ÂÈÚ‹ÓË. ŸÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘
÷ÚÔ‡Ó, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ıÂÒÚËÛÂ Û˘ÓÂÙfi Ó· ˘Ô·„ÂÈ
ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Û ·˘Ù¤˜, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ. ŒÙÛÈ,
˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ fiÚÔ˘˜: √È ŒÏÏËÓ˜

[15]

ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
ÔÈ ÕÚ·‚˜
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó, Ì·˙›
Ì ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜,
ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Â¯ıÚÔ›
ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞ÛË̤ÓÈÔ
·Ú·‚ÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·
Ù˘ ÂÔ¯‹˜
(786-809).
KENNETH V. PILON/
SHUTTERSTOCK

[16]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ 806
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
·Ó·ÁοÛÙËÎÂ
Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ
ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋
Û˘Óı‹ÎË ÌÂ ÙÔ
¯·Ï›ÊË Ã·ÚÔ‡Ó
·Ú-ƒ·Û›ÓÙ.
∞˘Ù‹ ÚÔ¤‚ÏÂÂ,
ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ,
Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó
ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙȘ
ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤Ú·
·fi ÙËÓ ÔÚÔÛÂÈÚ¿
ÙÔ˘ Δ·‡ÚÔ˘,
ÚÔ˜ ÙË ™˘Ú›·.
MICHELINE PELLETIER/
CORBIS SYGMA/APEIRON

ı· ÂÁη٤ÏÂÈ·Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂΛӘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
¤Ú· ·fi ÙÔÓ Δ·‡ÚÔ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ‰ÂÓ ı· ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Û·Ó Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÛÙÚ·Ê›, ı·
Ï‹ÚˆÓ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 30 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
ηÈ, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· η٤‚·Ï ÚÔÛˆÈο
ÙÚ›· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ÎÂÊ·ÏÈÎfi
ÊfiÚÔ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·˘Ùfi˜ fiÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ÎÂÊ·ÏÈÎfi ÊfiÚÔ ÙÔÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó
ÛÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ˘‹ÎÔÔÈ, ÁÈ·
Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜, Ô ¯·Ï›Ê˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ η˘¯Ëı› fiÙÈ ˘¤Ù·Í ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi
ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘
ËÁÂÌfiÓ· ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔ
ÊfiÚÔ.
√È Û˘Óı‹Î˜ fï˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ôχ. ŸÙ·Ó
·Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ¯·Ï›Ê˘, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó·
·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ› Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· Ô˘ ›¯·Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ
Δ·‡ÚÔ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô Ã·ÚÔ‡Ó, fiÙ·Ó ¤Ì·ı fiÛ·
›¯·Ó Á›ÓÂÈ, ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÚ·Ùfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÎÚ¤ÌÈÛ ¿ÏÈ ¤Ó·
·fi Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· ÂΛӷ, ÙË £‹‚·Û· 10. √ ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Âȯ›ÚËÛ ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È
‹Ú ·fi ·˘Ù‹ ÔÏÏÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ
¤ÙÔ˜, ÙÔ 807, ¿ÏÏÔ˜ ÛÙfiÏÔ˜ ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙËÓ ‡·ÈıÚÔ Ù˘

ƒfi‰Ô˘. °È· ÔÏÏ¿ fï˜ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
η̛· ¿ÏÏË ÛÔ˘‰·›· Ú‹ÍË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÂÏÈο ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÎÔfi, ÁÈ·Ù› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï‹ÚˆÓÂ
ÛÙÔ ¯·Ï›ÊË ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘.

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Δ·Ú·Û›Ô˘ √ Ó¤Ô˜ ·ÙÚȿگ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
√È ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÎÏËÚÔ‰fiÙËÛÂ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·
ÂΛÓË ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi Ù˘ Ê¿ÓËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋
ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘
Û¯¤ÛÂȘ. ™ÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 806 Ô ·ÙÚȿگ˘
Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ ¤ı·ÓÂ, ·ÊÔ‡, ÁÈ· ·Ú·¿Óˆ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·,
‰È·Ù¤ÏÂÛ ÔÈ̤ӷ˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·
Î·È Û‡ÓÂÛË. √ Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ
ÛÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÊÚfiÓÙÈÛ ÒÛÙÂ
Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ™˘Ófi‰Ô˘ Ë ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ó· ·Ô‚¿ÏÂÈ, fiÛÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, οı ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ï·ÙÚ›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙÔ
·ÏËıÈÓfi Ó‡̷ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘. £ÂÒÚËÛÂ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

‚¤‚·È· Ú¤ÔÓ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋
∂ÎÎÏËÛ›· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ƒÒÌ˘,
·ÏÏ¿ ¿Ï„ fiÛÔ Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÚ¤· ηÈ, fiÙ·Ó ÙÔÓ Â›‰Â Ó· ÛÙ·ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘
Î·È Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¿ÏÏÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ¢‡Û˘,
‰È¤ÎԄ οı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÂΛÓÔ
Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ¢ÂÓ ÛΤÊÙËΠÔÙ¤ Ó· Á›ÓÂÈ fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ
ηٷÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜
Î·È Û fiϘ ÙȘ ÊÈÏÔÓÈ˘ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ì ÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ù¿¯ıËΠÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘. Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ
Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, fiÙ·Ó ‚‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚÈ‹Ïı Û ʷÓÂÚfi ΛӉ˘ÓÔ.
∏ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ù¿Ú·Í ¿Ú· Ôχ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÈÌÔ‡Û ÙȘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ·˘ÙÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οıÂ
¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÓÒÚÈ˙ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı· ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÛΤ„Ë Â¤ÏÂÍ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈfi
ÙÔ˘ fi¯È ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
‹ÍÂÚ fiÙÈ fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ¿ÛÔÓ‰ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ¢ÂÓ ÙÔÓ Â¤ÏÂÍ ԇÙ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÂÚ›˜, ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ¿ÏÏÔÈ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÌÂÚ›‰·˜ ηÈ
¿ÏÏÔÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ¿ÏÏ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ Ó·
·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ ˉ¿ÏÈÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û ¿Ó‰Ú· Ô˘ ‰ÂÓ
›¯Â ¤ˆ˜ ÙfiÙ η̛· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·Ì¿¯Ë, ¤ÛÙÚ„Â
ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ¤Ó· Ï·˚Îfi ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘.
øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È ‹ıÂÏ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Ù˘
Ê·ÙÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ, ‹ıÂÏ ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ıËΠÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ, Ô˘ ›¯Â Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Ì¤Û· ÛÙË Ê·ÙÚ›·, Î·È ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÔÈÔÓ ıˆÚÔ‡ÛÂ
¿ÍÈÔ Ó· ‰È·‰Â¯Ù› ÙÔÓ ·Â›ÌÓËÛÙÔ Δ·Ú¿ÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘
·Ôηχ„ÂÈ ÔÈÔÓ Â›¯Â ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ηӤӷÓ, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ
fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· Á›ÓÂÈ ÂχıÂÚË ÂÎÏÔÁ‹, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù‹ Î·È ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È ·ÛÎËÙÒÓ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ıÂÒÚËÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·Ú¿ÏÔÁË Î·È Â›¯Â ‰›ÎÈÔ,
ÁÈ·Ù›, ·Ó Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ı· ÂͤÏÂÁ·Ó ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ıÚËÛÎfiÏËÙÔ Î·È ¿ÍÈÔ ÌfiÓÔ
ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
ÕÊËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ, ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ· 11 Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Ì ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÔÈÔÓ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ. √ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ·fiÏ˘Ù· ÙË ÛΤ„Ë ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Î·È ¤ÁÚ·„ ̿ÏÈÛÙ·
ÁÚ¿ÌÌ· Û οÔÈÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·.

∞ÊÔ‡, ÏÔÈfiÓ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ú ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘
¶Ï¿ÙˆÓ·, Û˘ÁοÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ „‹ÊÔ
ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÎϤ¯ıËÎÂ
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,
Ô ÚÒËÓ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜,
¤ÂÈÙ· ·fi οÔÈÔ˘˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜, ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÔ
·Í›ˆÌ· ηÈ, ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜, ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ·ÙÚȿگ˘ ÛÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ
Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÙÔ˘ 806.
√ ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Â›Ó·È ·fi ηÈÚfi ÁÓˆÛÙfi˜
ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ô ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ ÂΛÓÔ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
·ÓÙÈ·Ú·ı¤Û·Ì Ì ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ÌÔÚ¤Û·Ì ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi
Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi
ηÈÚfi ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘
Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋
™‡ÓÔ‰Ô. §›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ fï˜ ›¯Â ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙËÓ
ÔÏÈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ¤Ó· ·ÁÚfiÎÙËÌ·,
ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ, Î·È ÛÔ‡‰·˙ ̷ıËÌ·ÙÈο Î·È ¿ÏϘ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘. £ÂˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
ÙfiÛÔ ıÂÔÛ‚‹˜ Î·È ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÊÚÔÓÙ›‰·
ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ùˆ¯ÔÎÔÌ›Ԣ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.
ŸÙ·Ó Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¤ÌÂÈÓ ÎÂÓ‹, ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› Û ·˘ÙfiÓ
ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂΛÓÔ ·Í›ˆÌ·, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ Ó· ÂÍÔ̷χÓÂÈ ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ, ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ıÚËÛÎÔÏË„›·
ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜,
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Â¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Î·ÈÓÔÙƠ̂˜ Î·È ÛÙÔÓ
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ̤·.

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˘ √È Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜
Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
∏ ÂÎÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ·ԉ›¯ıËΠ¿ÚÈÛÙË, ΢ڛˆ˜ ‰ÈfiÙÈ
·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ‰È·Ì¿¯Ë Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÒÙÔÈ ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› Ì ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ
Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Á¤ÚÔÓÙ· ¶Ï¿ÙˆÓ·, ·Ó Î·È ·Ú¯Èο Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Î·È Â›¯Â Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹ Ù˘. ø˜ ÚÒÙË ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ

[17]

[18]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

«‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ·¢ı›·˜ ·fi Ï·˚Îfi˜
Â›ÛÎÔÔ˜». ∏ ηÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ›¯Â ‹‰Ë ‰È·Ù˘ˆı›
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Δ·Ú·Û›Ô˘ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ
Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¤ÁÈÓ ÙfiÙ ÙfiÛÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜, ÂÂȉ‹ Ë ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÙÔ˘˜
‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ۇÌʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ıÂÛÌfi, Ë
∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Â˘Ï·‚Èο ÙË
ÌÓ‹ÌË: ÙÔ˘ Δ·Ú·Û›Ô˘ ÛÙȘ 25 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó
Ê˘ÛÈÎfi, ·Á·Ó¿ÎÙËÛ Ì ÙËÓ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ·˘Ù‹
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ fiÙÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ¿ÏÏ·ÍÂ
ÁÓÒÌË. £¤ÏËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ·Ú¯Èο Ó· ÂÍÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ
fiÏË ÙÔ˘˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˜ Î·È Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜,
·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·¤ÙÚ„·Ó Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ˘
˘¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ·ÙÚȿگ˘ ı· ˘Ê›ÛÙ·ÙÔ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ, ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÈÙ›· Ù¤ÙÔÈ·˜ Â›ıÂÛ˘
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ. ŒÙÛÈ, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Ó· Ê˘Ï·Î›ÛÂÈ 24 ̤Ú˜ ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙfi ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷÛÙ›ÏÂÈ
ÙË ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi
ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ¢ÈfiÙÈ Ô
£ÂÔÊ¿Ó˘, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ͤÓÔ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ô‡Ù ›¯Â
ÂÈÓÔËı› ÚfiÛÊ·Ù·, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜
Ï·˚ÎÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¿ÍÈÔÈ Â›ÛÎÔÔÈ Î·È ÈÂÚ¿ÙÂ˘Û·Ó Â¿ÍÈ· ÙÔ £Âfi». ◊Ù·Ó fï˜ ÁÚ·ÊÙfi Ë ÊÈÏÔÓÈΛ· Ó· ıÂÚȤ„ÂÈ ·fi ¿ÏÏË ·ÊÔÚÌ‹.
√È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ™Δ ′, ›¯Â ¯ˆÚ›ÛÂÈ ·Ú¿ÓÔÌ· ·fi ÙË
Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ª·Ú›· Î·È Â›¯Â οÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ Ì ÙË
£ÂÔ‰fiÙË. £˘ÌÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ô ·ÙÚȿگ˘
Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ·ÓÙÈÛÙ·ı› Î·È ÛÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Î·È
ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· fï˜, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ô Á¿ÌÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚ¤· Î·È ÔÈÎÔÓfiÌÔ πˆÛ‹Ê, Ô ·ÙÚȿگ˘
Δ·Ú¿ÛÈÔ˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛοӉ·Ï·, Ô‡Ù ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‰È¤ÎÔ„Â Ô‡Ù ÙÔÓ ÔÈÎÔÓfiÌÔ πˆÛ‹Ê ·ÊfiÚÈÛÂ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÊÔ‚ÂÚfi fiÏÂÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô˘ ηÙÂ˘Ó¿ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·,
ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, Î·È Ì ÙȘ ¿ÏϘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔÓ ·ÊÔÚÈÛÌfi
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁοÛÙËΠÙÂÏÈο
Ó· ÚԂ› Ô Δ·Ú¿ÛÈÔ˜. ∞ÏÏ¿ Í·ÊÓÈο ·Ó·˙ˆ˘ÚÒıËÎÂ
Ë ÊÈÏÔÓÈΛ· ÁÈ· ·˘ÙfiÓ, ÂÂȉ‹, Ì ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô Ó¤Ô˜ ·ÙÚȿگ˘ ‰¤¯ÙËΠӷ ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔÓ
·ÊÔÚÈÛÌfi ÂΛÓÔ Î·È Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ 806 ÛÙÔÓ ÔÈÎÔ-

ÓfiÌÔ πˆÛ‹Ê Ó· ÙÂϤÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÈÂÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∞˘Ùfi Ô˘ ·Ú·Î›ÓËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ·˘Ùfi
‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÈÂÚ¤·˜ πˆÛ‹Ê ÚfiÛÊÂÚ ÔÏϤ˜
˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó¤‚·Ï ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘.
∞ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Ú¿ÍË ·Ú·‚›·˙ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋
ÂÈı·Ú¯›· Î·È ·›ÏËÛ·Ó fiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó Î¿ıÂ
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ·˘ÙfiÓ, ·Ó ‰ÂÓ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙÔÓ
·ÊÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê Ô˘ ›¯Â ··ÁÁÂÏı› ·fi ÙÔÓ
Δ·Ú¿ÛÈÔ. √ ·ÙÚȿگ˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÎÈÓËı›
·˘ÙԂԇψ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, Û˘ÁοÏÂÛÂ
ÙÔÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÙÚ¿ËΠӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÎı¤ÛÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿
ÙÔ˘. Δ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘Ú¿.
√ ·ÙÚȿگ˘ ‰ÂÓ ·ÚÓÈfiÙ·Ó ÙÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê,
·ÏÏ¿ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô fiÙÈ ›ÛÙ¢ ˆ˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ·ÚÎÂÙ¿ Ì ÙËÓ ÔÎÙ·ÂÙ‹ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘,
·ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ÙË ÌÂÙ¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘. ™ÙË ÊÈÏ¿ÓıÚˆË ·˘Ù‹ Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· fiÛ·
›¯·Ó Á›ÓÂÈ, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÓÙÈÙ¿ÍÂÈ
Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÔÊÈÛÙ›˜ Î·È ·ÚÂÚÌËÓ›˜
ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ, Î·È ÙÂÏÈο Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÂÈ·ڈÛ fiÛ·
›¯·Ó Û˘Ì‚Â›.
√ ‰‡ÛÙÚÔÔ˜ fï˜ ÂΛÓÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜ Î·È Ë ÔÏ˘¿ÚÈıÌË Û›ڷ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó Ó·
·ԉ¯ÙÔ‡Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·
¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë,
Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ηÈ
·ÂÈÏÔ‡Û fiÙÈ ı· ‰È¤ÎÔÙ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÙÔ˘
fiÛÔ ÂΛÓÔ˜ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔÓ πˆÛ‹Ê Ó· ÙÂÏ› ÙËÓ ÈÂÚ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ì ÂΛÓÔÓ ·ÚfiÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ,
Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ÚfiÌ·¯Ô˜ Ù˘ ›ÛÙ˘.
ΔÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ÁÂÏÔ›Ô, ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÍÈfiÔÈÓÔ. ŸÌˆ˜, Ô ·ÙÚȿگ˘ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ÂÚÈÊÚÔÓ‹ÛÂÈ.
ΔfiÙÂ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·ÎÚfi·ÛË ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰¤¯ÙËÎÂ. ∂Âȉ‹ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ‹ıÂÏ ·ÂÏÈṲ̂ӷ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ·fi

∏ ÛÙ‹ÏË Ì ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙË,
Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ Îˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘,
ÛÙË μÂÓÂÙ›·.
ADAM WOOLFITT/CORBIS/APEIRON

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[19]

[20]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi
‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘
9Ô˘ ·ÈÒÓ·,
Ì ÂÚ›Ù¯ÓË
‰È·ÎfiÛÌËÛË.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¯‹, ¿Ú¯ÈÛÂ
Ó· ÂÍÂÁ›ÚÂÙ·È Ê·ÓÂÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ
·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πˆÛ‹Ê,
Ô˘ ÂΛÓÔ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞˘ÙÔ› ˘ÔΛÓËÛ·Ó ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Î·È ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜
Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË, ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÚ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ·fi ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, ·ÏÏ¿ ¿ÏÏ·Í ͷӿ ÁÓÒÌË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘ԉ›ÍÂˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ fï˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘, fiÙ·Ó ÙÂÏÈο ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ, ·Ó Û˘Ó¤¯È˙·Ó,
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ı· ‰›ÛÙ·˙ ӷ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋÛÂÈ, ÛÒ·Û·Ó Î·È ·ÚΤÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ó· ÌË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó
ÛÙȘ Â›ÛË̘ ÈÂÚÔÙÂÏÂÛٛ˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ·ÙÚȿگ˘.
ŒÙÛÈ, ¤Ú·Û·Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÊÈÏÔÓÈΛ· ÂΛÓË

Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï·ÁÈ¿ÛÂÈ, fiÙ·Ó Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘
‰ÚfiÌÔ˘ οÏÂÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙËÛ ÁÈ·
ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ·Ó ÔÙ¤ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›·,
fiÙ·Ó ÈÂÚÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ Ô ·ÙÚȿگ˘. ∏ ¤Úȉ· ›¯Â, fiˆ˜
›·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ηٷϷÁÈ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ, Î·È Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋
·Ú¯‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó¯ıÔ‡Ó ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË
ÛȈËÚ‹ ·ÏÏ¿ Â›ÌÔÓË ÂΛÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ηÙÒÙÂÚˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ›ÛÙ˘ ηٿ ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙË˜Ø ÌÈ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·fiÏ˘ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜
ÂÈı·Ú¯›·˜. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ÚˆÙ·›ÙÈÔÈ Ù˘ ·ÓˆÌ·Ï›·˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ·Ú·¿Óˆ. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û‚·ÛÙ› ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ï›ÁˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ÂÓÒ Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·ÓÙ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ fiÓÔÌ·
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÎÏÂÈÛÙ› ̤۷ Û ·˘Ùfi, Î·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ·Ôı¿ÚÚ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ‡˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ, fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó
·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì οıÂ
ÙÚfiÔ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙË ı‡ÂÏÏ· Ô˘ ÏËÛ›·˙Â. ŒÁÚ·„·Ó ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜,
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·,
¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ¤˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ fiÏ·
‹Ù·Ó Ì¿Ù·È·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfi˜
ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛοӉ·ÏÔ, Î·È ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏÂ Ô ¯ÂÈÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ, fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î‡ÚÔ˜, Û˘ÁοÏÂÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 809 ÌÈ· Ó¤· Û‡ÓÔ‰Ô, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÈÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ·Ú·ÛÙ› Î·È Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÛ· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
Ì ·˘Ù‹ Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, Ô˘ ¤‰ˆÛÂ
·ÊÔÚÌ‹ Ó· ηÙËÁÔÚËı› ÛÊfi‰Ú· Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ,
Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ: 1) √ Á¿ÌÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™Δ ′ Î·È ÙË £ÂÔ‰fiÙË Ó·

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[21]

∏ ∂·Ó·ÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó Ô ÓfiÌÔ˜
Ô˘ Ú‡ıÌÈ˙ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÔÏÈÙ›·˜
Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ÂÈÙÚ·›. 2) ŸÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ›Û¯˘·Ó ÔÈ
ı›ÔÈ ÓfiÌÔÈ (‹, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜, ˙‡ÍÈ Î·È ÌÔȯ›·). 3) ŸÙÈ ÔÈ ÈÂڿگ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi fiÛ· ›¯·Ó Ú˘ıÌÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜,
fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÓfiÌÈ˙·Ó. 4) ŸÙÈ fiÛÔÈ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û·Ó ÌÂ
·˘Ù¿ ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì ·Ó·ıÂÌ·ÙÈÛÌfi. Δ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·
·˘Ù¿ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Ó· Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó fi¯È
ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì·˜ ¯ıÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ıÂ
ÁÓ‹ÛÈÔ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi. ∏ ·Í›ˆÛË Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi οı ÓfiÌÔ
Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ı›ˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ‰›Î·È·
ıˆڋıËΠ·ÎfiÌË ÈÔ ÛηӉ·Ï҉˘. √ ™ÏfiÛÂÚ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ
Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ‚‚·›ˆÛÂ
fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· πˆÛ‹Ê ÌfiÓÔ
Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÈÎ˘Úˆı› ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÂΛÓÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ÕÚ·ÁÂ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Ë ¿Ô„Ë fiÙÈ ÛÙËÓ
·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›Ó·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜
·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜; ∞Ó ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·, ı·
¤ÚÂÂ Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· Ó· ÂÈÎÚÈı› Î·È Ó· ηٷ‰ÈηÛÙ›, ·ÊÔ‡ ηıȤڈÓ ÌÈ· ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ÙË ÌÂÙ¤ÙÚÂ Û ‰Ô˘ÏÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÓÙ›
ÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ·˘ı˘fiÛÙ·ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ÙËÓ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó Ô ı›Ԙ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ Î·È ÔÈ
·ÔÛÙÔÏÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Î·È Ú¿ÍÂȘ.
∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜, Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ ÂΛÓË ·Ú¯‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ηıȤڈÛ ٷ ÈÔ ˘ÁÈ‹ ‰fiÁÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË Ù˘
∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. Δ· ‰fiÁÌ·Ù·
·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ οÔÈˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ófi‰ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ fiÙ·Ó ‰ÂÓ
Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û ÂÌ¿˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Î·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·.
Δ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰fiÁÌ·Ù· ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó Ì Â›ÛËÌÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ›Û¯˘Û·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ Û‡Ìʈӷ ÌÂ

·˘ÙÔ‡˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·. ¢ÂÓ ·ÚÓԇ̷ÛÙ fiÙÈ ·Ú¯Èο ÙÔ
ڈ̷˚Îfi ‰ËÌfiÛÈÔ ‰›Î·ÈÔ Â›¯Â ηıÈÂÚÒÛÂÈ, Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙËÓ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜, οÔÈÔ ‰fiÁÌ· ·ÚfiÌÔÈÔ Ì ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù·ÓÔÔ‡Û fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi
Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Â›Ó·È ÓfiÌÔ˜. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
fï˜ ˙‹ÙËÌ·, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, Ô ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÌÂÙÚ›·Û ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Ù˘ ηı·Ú‹˜ ڈ̷˚΋˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È Î·ıȤڈÛÂ
ÈÔ ˘ÁÈ›˜ Î·È ÈÔ Û˘ÓÂÙ¤˜ ·Ú¯¤˜. ¶·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ
ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ‰fiÁÌ· Ô˘ ÚԷӷʤÚıËΠÂÈÛ¯ÒÚËÛ ηÈ
ÛÙÔ πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÛÙ· ›‰È· Ù· μ·ÛÈÏÈο 12,
·ÏÏ¿ ¤Ú·Û ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜
·Ú¿‰ÔÛË, ·Ú¿ ˆ˜ ‰›Î·ÈÔ Û ÈÛ¯‡.
ΔÔ ‰›Î·ÈÔ ·˘Ùfi Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÈÛ¯‡ Î·È Ô˘ ÚÈÓ ·fi
ηÈÚfi ›¯Â ÙÚÔÔÔÈËı› ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÙÂÏÈο ηıÈÂÚÒıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ∂·Ó·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›·
ÂΉfiıËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·.
√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ∂·Ó·ÁˆÁ‹˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ıËΠfiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ηı‹ÎÔÓÙ· Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·Ù¿ ϤÍË Ù· ÂÍ‹˜: «ÀfiÎÂÈÙ·È ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ‰ÈÂΉÈΛ Î·È Ó·
‰È·ÙËÚ› fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ÁÚ·ÊÙ› ÛÙËÓ ∞Á›· °Ú·Ê‹, ηÈ
¤ÂÈÙ· fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ¿ÁȘ Û˘Ófi‰Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜».
∏ ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, ‹Ù·Ó, fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È, ÍÂοı·ÚË Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯Â
ÔÚ›ÛÂÈ Ë ÌÈÎÚ‹ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Â¿Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜
·˘Ù‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÛ· ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ·fi ÙÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔ. ∏ ∂·Ó·ÁˆÁ‹ ‹Ù·Ó Ô Â›ÛËÌÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Ô˘,
ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ú‡ıÌÈÛ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂·Ó·ÁˆÁ‹, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fi¯È
ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ηӤӷ ÓfiÌÔ, Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ÓfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ›¯Â ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ
Ó· ÙÔ˘˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¶Ô‡ ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ë
ÂÚ›ÊËÌË ÂΛÓË ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·; ™˘Ó¤‚Ë fï˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙÔ

[22]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó
·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ·˘Ùfi fï˜ ‹Ù·Ó ηٿ¯ÚËÛË Î·È fi¯È ‰fiÁÌ· Î·È ·Ú¯‹. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ì ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜
·Ú·Û‡ÚıËÎÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÎÙÔÍÂ‡Ô˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ¿‰Èη Û¯ÂÙÈο
Ì ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ٛÔÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ó‡̷ Ô˘
ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ηıÔÏÈÎÔ‡˜, ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ‰ËÏ·‰‹
Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚¤‚·È· Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi, ·Ó fi¯È ÈÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÂÌ¿˜.
∞˜ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì fï˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛÂ
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ‰fiÁÌ· fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜
·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ, fiÚÈÛÂ Î·È ¿ÏÏË
·Ú¯‹, fiÙÈ ÔÈ ÈÂڿگ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ ηÓfiÓ˜, fiˆ˜ ·˘ÙÔ› ÓfiÌÈ˙·Ó.
ªÂÙ·ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
Û‡ÓÔ‰Ô, ÔÈ Â›ÛÎÔÔ› Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¿ÊÂÛ˘ dispense, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ‰ËÏ·‰‹ Ó·
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÚËÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. ∞ÏÏ¿ Ô‡Ù ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ
Â¤ÙÚ„ ÔÙ¤ Ë ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙÔ˘˜ ÈÂڿگ˜
Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∏ ÏÂÁfiÌÂÓË
ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚËÙ‹ ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ηÓfiÓ· ·ÏÏ¿ ·ÔÛÈÒËÛË ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¿‚·ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ÙÈ̈ڛ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÈÔ ‚Ï·‚ÂÚ‹ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‚Ï„Ë. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ π. ∑›ÛÌ·Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1864 Âͤ‰ˆÛ ̛· ¿ÚÈÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ¶ÂÚ› ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ηٿ ÙËÓ
·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, ·¤‰ÂÈÍ Ì ÔÏÏ‹ ÔÏ˘Ì¿ıÂÈ·
Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ‰Ò, Û ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÚËÙ‹ ¿‰ÂÈ·
·Ú¿‚·Û˘ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜
ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚÈÓ, ÔÈ ·ÛÙÈÎÔ› Ì·˜ ÓfiÌÔÈ
··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ÎˉÂÌfiÓ· Ì ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ¢Ô̤ÓË ÙÔ˘, ÚÔÙÔ‡ ·˘Ùfi˜ ‰ÒÛÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÚÈÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë
¤ÓıÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ˙¢Á¿ÚÈ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÔÚÈṲ̂ÓË ËÏÈΛ· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·.
™Â Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› Û ÂÌ¿˜

Ô Á¿ÌÔ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∏ ·Ú¿‚·ÛË
fï˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Î·È Î·ÓfiÓˆÓ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Ì ÚËÙ‹ ¿‰ÂÈ·. ∫·È, ·Ó ÔÙ¤ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿¯ÚËÛË Î·È fi¯È ÓfiÌÈÌË
Ú¿ÍË, fiˆ˜ ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·.
Δ¤ÙÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘
ÔÏÈÙ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ™ÙÔ˘‰›ÙË, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 809, Ë ÔÔ›· Û˘ÁÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È ¤‰ˆÛ χÛË ÛÙ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿,
fiˆ˜ ϤÂÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ì ÙÚfiÔ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ
·fi fiÛ· ›Û¯˘·Ó ¿ÓÙ· Û ÂÌ¿˜. ∞Ï‹ıÂÈ· ¤Î·Ó οÙÈ
Ù¤ÙÔÈÔ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹; ΔÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· Û fiϘ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÙËÓ ·ÔηÏ› ·ÓÙÔ‡ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ fiÛˆÓ
ÌÔÈ¯Â‡Ô˘Ó, Û‡ÓÔ‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ú·ÓfïÓ, ÌÔȯÔÛ‡ÓÔ‰Ô,
ÌÔȯÔÛ‡ÓÔ‰Ô
Î·È Ù˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ·ÚÂÌÊÂÚ‹ ÔÓfiÌ·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ù˘ ·¤‰ˆÛ ‰fiÁÌ·Ù·, ·ÔÊ¿ÛÂȘ,
ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ·fi ·˘Ù‹. ªÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ÂÈηۛ·, ˆ˜ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¿· §¤ÔÓÙ·
°′, ¤Î·ÓÂ Ô ∂ÚÁÎÂÓÚ›ıÂÚ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ
ºÒÙÈÔ, Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎÂ. ÿÛˆ˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ
Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙË™Δ Î·È Ù˘
Ú‹ıËΠÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™Δ′
£ÂÔ‰fiÙ˘, ÔÈ ·ÁÔÚËÙ¤˜ ÂÓ ÙË Ú‡ÌË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó Î·È Ó· ¤ıÂÛ·Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î¿ÔȘ
·Ú¯¤˜ Ï›ÁÔ Ôχ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎfiˆÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ÌÂÙ¿, ÂÂȉ‹
Ë ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ›¯Â ÂÈÎ˘Úˆı› ·fi ÙË Û‡ÓÔ‰Ô,
Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÚԤ΢Ù ˆ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ·Ú¯ÒÓ, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÔ˘Û›·Û ˆ˜ ηıÈÂڈ̤Ó˜
ÚËÙ¿ Î·È ‰ÔÁÌ·ÙÈο. ∞ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·›ı·ÓÔ Ó·
‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó Ù¤ÙÔȘ ·Ú¯¤˜ Ì ÙÚfiÔ ‰ÔÁÌ·ÙÈÎfi,
‰ÈfiÙÈ, ·Ó Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ›¯Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, ı· ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù¢fiÙ·Ó Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÈÛ¯‡ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
··Ú·›ÙËÙÔ.
∞Ï‹ıÂÈ·, ÂÚ› Ù›ÓÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ
Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜; ™˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ, ÁÈ· Ó· ÂÈÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘
·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Δ·Ú·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ

ΔÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙË ¡¤· ªÔÓ‹ Ã›Ô˘. ™ÙË ‚¿ÛË
Ù˘ ·„›‰·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ¿ÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÙÔ˘‰›Ù˘.
RUGGERO VANNI ARCHIVE/CORBIS/APEIRON

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[23]

[24]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ô˘ ™Δ′ Î·È Ù˘ £ÂÔ‰fiÙ˘,
‰ËÏ·‰‹ ÙË ÛȈ‹ Ô˘ Ù‹ÚËÛ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ı›ˆÓ ηÓfiÓˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘
Î·È ÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· πˆÛ‹Ê Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â
ÛÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ·˘Ù‹. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ
›¯Â η̛· ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ fiÛ· ›Û¯˘·Ó ÁÈ· ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È Ó· ηıÈÂÚÒÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó. ∞ÚÎÔ‡Û ӷ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó ÛοӉ·Ï·, Èηӿ Ó·
Ù·Ú·ÎÔ˘Ó‹ÛÔ˘Ó Û˘ı¤ÌÂÏ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ Á¿ÌÔ˜ ·Î˘ÚˆÓfiÙ·Ó. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÌÔÚÔ‡Û ‡ÎÔÏ· Ó·

·Ô‰Âȯı›, ÂÔ̤ӈ˜ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛·
·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ Î·È Ë ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ· ÎÚ›ıËΠ¯Ú‹ÛÈÌË
ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÙÈ̈ÚËı› Ô ÈÂÚ¤·˜ πˆÛ‹Ê. ◊Ù·Ó Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Î‡ÚˆÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·, ÙËÓ ÔÔ›·
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ô Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÈÂÚ¤·, fi¯È ÂÂȉ‹ ÙÔ ‹ıÂÏ Ô
›‰ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·Ó·ÁοÛÂÈ Ë ∂ÈÚ‹ÓË Î·È
Ë Ê·ÙÚ›· ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ.
∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ fï˜ ›¯Â Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÁÈ· ¤Ó·
¿ÏÏÔ ÛÔ˘‰·›Ô ˙‹ÙËÌ·. °È· ‰¤Î· Î·È ·Ú·¿Óˆ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

¯ÚfiÓÈ· Ë Ê·ÙÚ›· ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ
ÚÔηÏ› ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÚfiÊ·ÛË ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË, ·Á·Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÁÈ·Ù› Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ
‹ıÂÏ ӷ Ù˘ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, fiˆ˜ Ë ∂ÈÚ‹ÓË. ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜, ÚÔÙÚÔ¤˜, ·ÂÈϤ˜
ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó Ì¿Ù·È˜.
ÃÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ÔÈ
ٷڷ͛˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ۠·˘ÙÔ‡˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¶Ï¿ÙˆÓ·, £Âfi‰ˆÚÔ Î·È πˆÛ‹Ê
ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ·ÚÌfi˙Ô˘Û· ÙÈ̈ڛ·. √ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ηı·ÈÚ¤ıËÎÂ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜
‰‡Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÚ›ÛÙËηÓ, Ô Î·ı¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿,
Û ÙÚ›· ÓËÛÈ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ Ë
ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘ ‰È·Ï‡ıËÎÂ. ∞˘Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡ÓÔ‰Ô Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, ¯ˆÚ›˜
Ó· ϤÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ‰fiÁÌ·Ù· Î·È ÔÚÈÛÌÔ‡˜.
√‡Ù fï˜ Ë Î·Ù·‰›ÎË Ô˘ „‹ÊÈÛÂ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ô‡ÙÂ
Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ Ù˘ Êfi‚ÈÛ·Ó ÙÔÓ ·ÙÚfiÌËÙÔ £Âfi‰ˆÚÔ, ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ‹Ù·Ó ¿ÍÈ· ·Á·ıfiÙÂÚˆÓ ÚÔı¤ÛˆÓ
Î·È ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚˆÓ ÛÎÔÒÓ. ∞ÂÏ›ÛÙËΠ·fi ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Î·È ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ƒÒÌ˘, ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ Ô ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ·˘Ùfi˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Î¿ıÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¤ÁÎÏËÌ· ÂÛ¯¿Ù˘ ÚÔ‰ÔÛ›·˜. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜
fï˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
οı ̤ÛÔ. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ÁÚ¿„ÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÛÙÔÓ ¿· §¤ÔÓÙ· °′ ˙ËÙÒÓÙ·˜
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠ۠·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ‰È¿ÓıÈÛ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÌÂ
ÙȘ ÈÔ Â˘ÙÂÏ›˜ ÎÔϷΛ˜, ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¿·
ıÂÈÔÙ¿ÙËÓ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ÎÂÊ·Ï‹Ó, ÎÔÚ˘Ê·ÈfiÙ·ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ·Ù¤ÚˆÓ, ÈÛ¿ÁÁÂÏÔÓ, ̷ηÚÈÒÙ·ÙÔÓ Î·È ·ÔÛÙÔÏÈÎfiÓ
·Ù¤Ú·. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÍÂοı·Ú·
Ù· ÚˆÙ›· ÙÔ˘ ¿·, Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ £Âfi,
ÙËÓ ı›· ·˘ÙÔ‡ ÚˆÙ·Ú¯›·Ó, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ, ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·ÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ‰¤¯ıË Ù· ÎÏÂȉȿ
ÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›Ô˘ ÚÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ‡ÙˆÓ ·ÔÛÙfiψÓ
ÚˆÙÔÛÙ¿ÙÔ˘. Δ¤ÙÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ¿ıË ÂΛӢ Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ Ê·ÙÚ›·˜ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë Ù‡Êψۋ Ù˘! °È· Ó·
΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ı˘Û›·˙·Ó ÙȘ ÈÔ ÈÂÚ¤˜
·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Úfi‰È‰·Ó Ù· ÈÔ ÔχÙÈÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜.
ŸÛÔ fï˜ Î·È ·Ó ÂÍ¢ÙÂÏ›ÛÙËηÓ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó·

ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÍÂÓÈ΋ ÂΛÓË Â¤Ì‚·ÛË. √ ¿·˜ Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. ∂›‰·Ì ¿ÏψÛÙ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Î¿ı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Δ·Ú·Û›Ô˘ ÌÂ
ÂΛÓÔ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ô˘ ›¯Â ÂÍÂÁÂÚı›. ŒÙÛÈ, Î·È Ô
·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ›¯Â ÂÌÔ‰ÈÛÙ› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Û˘ÓÔ‰Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ¿· §¤ÔÓÙ·. ∞ÏÏ¿ Ô ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ ‹ÍÂÚ ¿ÓÙ· Ó· ˘ÔÙ¿ÛÛÂÈ Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·Ù· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.
Δ· ÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Â¤‚·Ï·Ó Î·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÔÏÈÙ¢Ù› Ì ۇÓÂÛË Î·È ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·.
√ ¿·˜ ›¯Â ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÂÈ Î·È Â›¯Â ¯Ú›ÛÂÈ Ó¤Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙË ¢‡ÛË, ›¯Â ı¤ÛÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜
ÙÔ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÊÔṲ́˜
ÙˆÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂˆÓ Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ηÈ
Ó· ¤ÚıÂÈ Û ·fiÏ˘ÙË Ú‹ÍË Ì·˙› ÙÔ˘. ªËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜
Ó· ÚԂϤ„ÂÈ ·ÎfiÌ· ̤¯ÚÈ ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· ÚÔ·¯ı› ÛÙË ¢‡ÛË ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi, ÊÔ‚fiÙ·Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ¿Ó‰Ú·, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜, Ì‹ˆ˜, ·ÊÔ‡ ÍÂʇÁÂÈ ·fi
ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¤ÛÂÈ Û ¿ÏÏË ·Á›‰·, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ
˘¤ÚÙ·ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ¢‡Û˘. £ÂÒÚËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ÌËÓ ·ÔÍÂÓˆı› ÙÂÏ›ˆ˜
·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÚÔÛÙÚ¤ÍÂÈ, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Âȉ›ˆÎ ӷ ¤¯ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ
ÈÔ ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜
ͤÚÔ˘ÌÂ, Ï·¯Ù·ÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÔ˘ ·Í›ˆÌ·
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ŒÙÛÈ, fiÛ˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ
·ÊÔṲ́˜ ÙˆÓ ÊÈÏÔÓÈÎÈÒÓ, ÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó·
¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ¿ÓÙ· Û˘Ì‚È‚·˙fiÙ·Ó Úfiı˘Ì· Ì ·˘Ù‹. ∞ÊÔ‡ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ 803, Â·Ó·Ï‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ
¤Úȉ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÁÂÌfiÓˆÓ, ÙÔ 810, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹
Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¿·, Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ª¤Á·˜ ‹Á ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÁÈ· ÂÈÚËÓÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
fiÙ·Ó ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙfiÙ ÔÏÔÎÏËÚÒıËηÓ.
Δ· ȉȈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó·ÛÙÒÓ
Ù˘ ¢‡Û˘, Î·È ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡,
ÙÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ڋÍË Ì ÙË ÌÔÓ·Ú¯›·
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∞fi ·˘Ùfi ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È Ë
ÌÈÎÚ‹ ÚÔı˘Ì›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ¿·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ

[25]

√ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô
ª¤Á·˜ Âȉ›ˆÍÂ
ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ
ÌÂ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ,
·ÊÔ‡ ‹ıÂÏÂ
ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
Ù˘ ¢‡Û˘ Ó·
·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ηÈ
·fi ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ·
Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.
¶›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ Jean
Victor Schnetz ÌÂ
ÙÔÓ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ.
ALFREDO DAGLI ORTI/
THE ART ARCHIVE/
CORBIS/APEIRON

[26]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ Ê·ÙÚ›·˜, Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÂ
·˘ÙfiÓ, ·Ú’ fiÏÔ Ê˘ÛÈο Ô˘ ›¯Â ÎÔϷ΢ٛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌÂ. ¢ÂÓ
ϤÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ·, ·ÏÏ¿, ·ÓÙ› Ó· ÔÏÈÙ¢Ù›
·Á¤Úˆ¯·, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘ Û ·ÚfiÌÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô
Î·È ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ó·
·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ™ÙÔ˘‰ÈÙÒÓ, ‚ڋΠfiÙÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· πˆÛ‹Ê ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ·ÓÙÈηÓÔÓÈ΋ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ Ó·
·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷ‰ÈηÛÙ› ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙˆÓ ·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· Û·„Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ Û fiÛ· ›¯·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ›. ¢ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ‚¤‚·È· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ· ÛÔ˘‰·›Ô, ̤¯ÚÈ Ô˘
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ªÈ¯·‹Ï ı· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì ¿ÏÈ Ó·
ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È Ó· ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Ó.

∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÓÈÎÔ‡Û ÙÔ˘˜ ¿ÛÔÓ‰Ô˘˜
¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÙËÓ ·ÓÔÚıÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ, ı›ÁÔÓÙ·˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ™Â fiÏ· Ù·
˘fiÏÔÈ· Âȯ›ÚËÛ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ï‡ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÛ·ÂÙ‹
‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ë ÔÔ›· ·Ó¤ÙÚ„ fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
‰È¤Ï˘Û ÙÔÓ ·ÏÈfi ÛÙÚ·Ùfi, Î·È ÙÔÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÌÂ
Ï›ÁÔ˘˜ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔ˘˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ηÎÒ˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ηٷÛ·Ù¿ÏËÛ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ıËÛ·˘Úfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯Â Á‡Úˆ Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÔÚıÒÛÂÈ
Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. Δ¤ÏÔ˜, ηٿÚÁËÛÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó, ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÙÔÓ fi¯ÏÔ, ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜
Ë ·ÓÙ›·ÏË ÌÂÚ›‰· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ·Ú¯ËÁfi˜
Ù˘ ‹Ù·Ó Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ‹Ù·Ó
‰‡ÛÎÔÏÔ, ‰ÈfiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ı›ÍÂÈ ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· fiÏˆÓ Û¯Â‰fiÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏ·
·˘Ù¿, ÂȉfiıËΠÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Ì ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Û‡ÓÂÛË, Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÙÈÌËı› ȉȷ›ÙÂÚ·
·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜.
¶ÚÒÙ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ԇ̠ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÁÈ·Ù› ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Ï›Á˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¤˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜

ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó
¿ÌÂÛ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÛÂ Ë ÔÏÈÙ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi
ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiÊÂÈÏ·Ó Î·È Ó· ÙÔ˘˜
ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∞fi ÂΛÓÔ˘˜
Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ ¿ÏÏÔÈ ¤‰ÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ¤Ó·Ó, ¿ÏÏÔÈ ¤Ó·Ó, ηÈ
¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› Ì·˙› ¤Ó·Ó. ∞ÚÁfiÙÂÚ· fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÙÔÓ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ ÛÙÔ 10Ô
·ÈÒÓ· ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô È¤·˜
fiÊÂÈÏ ӷ ¤¯ÂÈ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¤ÓÙ ϛÙÚ˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ, ‰ËÏ·‰‹ 5.400 ‹ 4.470 ‰Ú·¯Ì¤˜ ηÈ
Ô Ó·‡Ù˘ ÙÚÂȘ Ï›ÙÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ 3.240 ‰Ú·¯Ì¤˜ 13. ŸÛÔÈ
ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·Ó ‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ ÛÙÔ˘˜
ÊÙˆ¯Ô‡˜ ¤‰ÈÓ·Ó Û˘Ó‰fiÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ·fi
ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ÛÙÚ·Ù¢fiÌÂÓÔ ÛÙ· ¤ÍÔ‰·. ∞˘ÙÔ› Ô˘
‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ¿ÔÚÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó «Ô‡Ù ÌÂ
·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰fiÙ˜ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜», ηٷٿÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜.
∞fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ
ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· Ë ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ
ÔÏÈÙ›· ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó·
·Ú¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ÕÚ·Á fï˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ›Û¯˘·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·; ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ fiÚÈÛ Û 18 ¯Ú˘Û¿, ‰ËÏ·‰‹ Û 270 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚ÏËı› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘, Î·È fiÙÈ
η٤ÛÙËÛ ·ÌÔÈ‚·›· ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ fiÊÂÈÏ·Ó
Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi. ∞fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Û ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰fiÙ˜, ÂÓÒ Ë ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi
ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ‹ ¤ÛÙˆ Û¯ÂÙÈο
ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚ÏËı› Î·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› Û˘Ó‰fiÙ˜ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó ‹ ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÛÂ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó Û˘Ó˘‡ı˘ÓÔÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠fï˜ Ó· ԇ̠·Ó Ù· 18
¯Ú˘Û¿ ‹Ù·Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ÁÈ· οı ʷÓÙ¿ÚÔ Î·È ÁÈ· ÔÈÔÓ.
°È·Ù› ÁÈ· ÙÔÓ Â˙fi Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ
È¤· Ï›Á·, ·Ó Ï‹ÚˆÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ì ‰Èο ÙÔ˘

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

¯Ú‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌË, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËÎÂ, ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ›Û¯˘Â Ë
¿ÌÂÛË ‹ Ë ¤ÌÌÂÛË ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›·, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Ì›· Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË. ΔÔ ÈÔ
Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ Á‡Úˆ ·fi
fiϘ ÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ ·ÔÈ˘ ÛÙË £Ú¿ÎË, ÙË ª·Î‰ÔÓ›·
Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌfiÓÈ̘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÔÈ˘ ·fi
ÓÙfiÈÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÏËÛÙÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÈ˘ ‹Ù·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ·ÓÙ› ÌÈÛıÔ‡ ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁË
(ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÚ·ÙÔÙfiÈ·) Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó
Ôχ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ÙË Ó›ÎË Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ Ï‹ÚË
Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÏÏÒÓ ·fi ÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ ÂΛӘ ·ÔÈ˘.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Â›Ó·È ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·¿ÚÙÈ˙·Ó Ù· ÌfiÓÈÌ· ·˘Ù¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù· ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ·È¯Ì·ÏˆÛ›·
Î·È ÂÍÔÚ›· ·Ú¿ ˆ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·, ÁÈ·Ù› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Î·È Ó·
ÂÎÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Û ·˘Ù‹. ∞ÏÏ¿ ÙÔ
fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ¿‰ÈΘ Î·È ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ·Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÌÂ
ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜. ∏ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„Ë
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘Ø ÍÂΛÓËÛ ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘
ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ·fi ÂΛ ¤Ú·Û ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ›Û¯˘Û Û ·˘Ùfi ·fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·
ۯ‰fiÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘Û‹ ÙÔ˘. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ
¤Î·Ó ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÛÏ·‚ÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ, Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó
Ê˘ÛÈο ¿ÍÈÔ˜ Â·›ÓÔ˘ Î·È fi¯È ηٿÎÚÈÛ˘. √‡Ù ÔÈ Ê‹Ì˜ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÔÈ˘ ıÚËÓÒÓÙ·˜ Î·È ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÏËı›˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó fiÏÔÈ ÎÙ‹Ì·Ù· Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÛÙȘ ·ÙÚ›‰Â˜ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÏÔÈ ÚÔÈÎÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË Ì ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù· ÚÔÛÙ¿ÙÂ˘Â È‰È·›ÙÂÚ·.

√ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ï‹ÚˆÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜
Ù˘ Û΢‹˜ ÙÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó ‹Ù·Ó Ôχ ÊÙˆ¯fi˜,
ÔfiÙ ÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ «Û˘Ó‰fiÙ˜»,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ÿÏÎÈÓ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ó·Ûηʤ˜
ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎÔÏ¿Ó.
RICHARD T. NOWITZ/CORBIS/APEIRON

[27]

[28]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[29]

∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ηٿ ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘
Â͈ÙÂÚÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙËÚ›¯ÙËΠ·ÊÂÓfi˜ ÛÙË ‰Èψ̷ٛ· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙȘ
¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Ù·ÁÌ·ÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi.

ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡
ΔÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 16Ô˘ ·È. Ì ÙÔ ÈÈÎfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÙÔ 1453.

ALFREDO DAGLI ORTI/CORBIS/APEIRON

[30]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ÔÏÈÔÚΛ·
Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘
·fi ÙÔ˘˜
™·Ú·ÎËÓÔ‡˜,
fiˆ˜ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ
ÛÙÔ ÃÚÔÓÈÎfi
ÙÔ˘ ™Î˘Ï›Ù˙Ë.
GIANNI DAGLI ORTI/
CORBIS/APEIRON

√ £∂™ª√™ Δø¡ £∂ª∞Δø¡

ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘Û¯¤ÙÈ˙·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ÌÂ

Î·È ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È Î·Ù¿

ªÂ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ë

Ù· ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜

Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ

·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜

ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ

ÔÔ›· ·˘Ùfi ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘.

‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂıÓÈÎÔ‡

·Ú·ÌÂıfiÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ›‰Ú˘Û˘ ÙˆÓ

ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÂ

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÈÎÒÓ

ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜

ÔÏÈÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ‚·Ú‡ÓÔ˘Û·˜

ÂȉÚÔÌÒÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô fiÚÔ˜

ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ

ÛËÌ·Û›·˜. ∞Ó Î·È Ô μ˘˙·ÓÙÈÓfi˜

·¤ÎÙËÛ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi

ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 7Ô˘

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÙËÓ ËÁ‹

ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ‰ÂÓ

·ÈÒÓ· Î·È Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÈÛÙÔÚÈο Ì ÙȘ

οı ·Ú¯‹˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·˜, ÌÈ·

Á›ÓÂÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹, ηıÒ˜ Ë

ÚÒÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ‹ÙÙ˜ ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

ÂÚ›ÏÔÎË ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˯·Ó‹ ÛÙ‹ÚÈ˙ ÙÔ

¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘

Î·È ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ

¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ◊‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘

‰ÂÓ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÛÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ËÁ¤˜

Â·Ú¯ÈÒÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜, Ù˘

·ÈÒÓ· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË

¤ˆ˜ ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ˆ˜

¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, Ù˘

Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ οو ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË

ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·

∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜

ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÛıÂÓËÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙȘ

ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ¤˜ ‚¿ÛÂȘ

ÕÚ·‚˜. Δ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙˆÓ

‚·Ú‚·ÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘

ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

ÂÚÈÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙË

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹,

ÓÔÌ·‰ÈÎÒÓ Ï·ÒÓ ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘

ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ηÈ, ηıÒ˜ Ë ÂÚ›ÙˆÛË

Ô˘ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ηıÒ˜ Ù· ı¤Ì·Ù·

·Ó·Î·Ù¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙË̤ӈÓ

‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ∞′ Ì ÙËÓ

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÁÈ· ÙËÓ

ÂÚÈÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ‹, Ë

›‰Ú˘ÛË ÙˆÓ ÂÍ·Ú¯¿ÙˆÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ηÈ

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·Ú¯Èο ÙˆÓ ÂȉÚÔÌÒÓ

ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙË

Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÎÔÚ˘ÊÒıËΠηÈ

ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ.

ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›ÚÓÂÈ

·ÁÈÒıËÎÂ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· ÌÂ ÙÔ ıÂÛÌfi

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Fr.Dolger, Ë Ï¤ÍË

ÌÔÓÈÌfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·

ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.

ı¤Ì· ·Ú¯Èο ‰‹ÏˆÓ ÙÔ˘˜

¤ˆ˜ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· Ó·

∏ ÚԤϢÛË, Ë ÛËÌ·Û›· Î·È Ë

Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ˘˜ ·Ó¿ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋

ÚÔ·„Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜

¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘.

ıÂÌ¿ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘

ŒÙÛÈ, ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ magister militum

·ÊÔÚÌ‹ ‰È·ÊˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜

Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÔÁÔı¤ÛÈÔ ÙÔ˘

per √rientem ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ

ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ŒÙÛÈ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋

∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ, ÙÔ˘ magister militum per

ÚԤϢÛË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ fiÚÔ˘,

˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ

Armeniam ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ,

‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ·fi„ÂȘ, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·

ÛÙÚ·Ùfi ÍËÚ¿˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰‹ÏˆÓÂ

ÙÔ˘ magister militum per Praesentalis

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[31]

∫§πμ∞¡√º√ƒ√π π¶¶∂π™
∫ÏÈ‚·ÓÔÊfiÚÔÈ ‹ ηٿÊÚ·ÎÙÔÈ ‹
ψÚÈοÙÔÈ. ªÔÓ¿‰· ‚·Ú¤ˆ˜
ÈÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
ÛÙÚ·ÙÔ‡. Œ·ÈÍ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
ÚfiÏÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÂÔÔÈ›·˜» (950-1025). ◊Ù·Ó
ÙfiÛË ‰Â Ë Ê‹ÌË ÙÔ˘˜ Î·È Ô
ÙÚfiÌÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó
ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, Ô˘ ÙÔ
¿ÎÔ˘ÛÌ· Î·È ÌfiÓÔ Ù˘ ¿ÊÈÍ‹˜
ÙÔ˘˜ ·ÚÎÔ‡Û ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ·
ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡.
∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘
Ì¿¯Ë˜ ‹Ù·Ó Ì ÙËÓ Â¤Ï·Û‹
ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi Ï‹ÁÌ· ÛÙȘ
·ÓÙ›·Ï˜ ÁÚ·Ì̤˜,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¯¿ÛÌ·, fiÔ˘
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ó
¿ÏÏ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. °È·
ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·Ú·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó
ηٿ ηÓfiÓ· Û ۯËÌ·ÙÈÛÌfi
ÛÊ‹Ó·˜, ÂÓfi˜ ÙÚ·Â˙›Ô˘ ÌÂ
ÛÙÂÓ‹ ÌÈÎÚ‹ ‚¿ÛË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·Ú¿Ù·Í˘.
√È ÎÏÈ‚·ÓÔÊfiÚÔÈ ¤ÊÂÚ·Ó ‚·Ú‡
ÔÏÈÛÌfi Î·È ‹Ù·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο
ÛȉËÚfiÊÚ·ÎÙÔÈ. ™ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ
ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙÔ Û‡ÓËı˜ ÎÚ¿ÓÔ˜
ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·fi ÙÔ
ÔÔ›Ô ÎÚÂÌfiÙ·Ó ·Ï˘ÛȉˆÙfi ‹
ÊÔÏȉˆÙfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ, Ì Ô¤˜
ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ· ÌfiÓÔ. √ ıÒڷη˜
(ÎÏÈ‚¿ÓÈÔÓ)
ÎÏÈ‚¿ÓÈÔÓ) –ÂÍ Ô˘ Î·È Ë
ÎÏÈ‚¿ÓÈÔÓ
ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘–, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
·fi ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ϿΘ
Ú·Ì̤Ó˜ ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÛÔ
Î·È Ì ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ÔÚÈ˙fiÓÙȘ
ψڛ‰Â˜, ÂÓÒ Ù· ¯¤ÚÈ·, ÔÈ ÎӋ̘
Î·È Ù· fi‰È· ηχÙÔÓÙ·Ó
·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ·Ï˘ÛȉˆÙ¿
Á¿ÓÙÈ·, ÎÓËÌ›‰Â˜ Î·È ·Ï˘ÛȉˆÙ¿
˘Ô‰‹Ì·Ù·. ∫‡ÚÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi
fiÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÎÔÓÙ¿ÚÈÔÓ (‰fiÚ˘),
ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔ
·ÂÏ·Ù›ÎÈ (ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ Úfi·ÏÔ ÌÂ
ÎÂÊ·Ï‹), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û·ı›ÔÓ
(¢ı‡ Í›ÊÔ˜) ‹ ÙÔ ·Ú·Ì‹ÚÈÔÓ
(ÂÏ·ÊÚÒ˜ ΢ÚÙfi Í›ÊÔ˜). Δ¤ÏÔ˜,
ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÂ
ÙfiÍÔ Î·È ‚¤ÏË. Δ· ¿ÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜
¤ÊÂÚ·Ó Â›Û˘ Ï‹ÚË ıˆÚ¿ÎÈÛË
‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋.
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏/4

[32]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ∞ƒ∞°°π∫∏ ºƒ√Àƒ∞
∏ ‚·Ú·ÁÁÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ ‹Ù·Ó
Â›ÏÂÎÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
Â˙ÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi
ͤÓË ÌÈÛıÔÊÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË
(Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi μ›ÎÈÓÁÎ,
™Ï¿‚Ô˘˜ Î·È °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜).
ΔÔ 839 Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜
ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ μ·Ú¿ÁÁÔ˘˜ ˆ˜
ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, Î·È ·fi ÙfiÙÂ
ÍÂΛÓËÛ ÌÈ· Û¯¤ÛË ·Á¿˘
Î·È Ì›ÛÔ˘˜. ÕÏÏÔÙÂ
˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó
ˆ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ, ¿ÏÏÔÙÂ
Â¤‰Ú·Û·Ó ˆ˜
¯ıÚÔ›. ΔÔ 949
μ¿Ú·ÁÁÔÈ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ
˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘,
ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ηٿ Ù˘
∫Ú‹Ù˘. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó
Â›Û˘ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘
ÔϤÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ
ÛÙË ™˘Ú›· ÙÔ 955. ŒÂÈÙ· ·fi
·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÙËηÓ
Û ̤ÏË Ù˘ Â›ÏÂÎÙ˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜. ΔÔ 988
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μ′
(μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˜) ˙‹ÙËÛ ‚Ô‹ıÂÈ·
·fi ÙÔ μ¿Ú·ÁÁÔ ËÁÂÌfiÓ·
μÏ·‰›ÌËÚÔ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ
ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÛÊÂÙÂÚÈÛÙ‹
μ¿Ú‰· ºˆÎ¿. √ μÏ·‰›ÌËÚÔ˜
¤ÛÙÂÈÏÂ ¤Ó· ÛÒÌ· 6.000 ·Ó‰ÚÒÓ
Î·È ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ¤Ï·‚ ÙËÓ
ÕÓÓ·, ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·,
ÁÈ· Û‡˙˘ÁÔ. ΔÔ ÂÎÛÙÚ·Ù¢ÙÈÎfi
ÛÒÌ· ·Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ ÛÙË
ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË Î·È Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ù·
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙˆÓ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÒÓ.
∏ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÔÈ
‰ÂÛÌÔ› Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ì ÙÔ
∫›Â‚Ô (Î·È ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ
ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ ƒˆ˜), ·ÏÏ¿ ηÈ
Ë ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ
μ·Ú¿ÁÁˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó
ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÂȉÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ۈ̷ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ
Ô˘ ·ÔÎÏ‹ıËÎÂ Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ
μ·Ú·ÁÁ›ˆÓ Î·È ‚·Ú·ÁÁÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿.
ΔÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÏÔ Ù˘
‚·Ú·ÁÁÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ‹Ù·Ó Ô
‚·Ú‡˜ ¤ÏÂ΢˜, ·fi fiÔ˘
ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜
ÙÔ˘˜ ÂÏÂ΢ÊfiÚÔ˜ ÊÚÔ˘Ú¿.
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏/4

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √„ÈΛԢ ηÈ, Ù¤ÏÔ˜, ÙÔ˘

ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ √„ÈΛˆÓ ÙÔ 680 ÁÈ·

ÛÙÈÁÌ‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

magister militum per Thraciem ÙÔ ı¤Ì·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ

ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi ı¤Ì·. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì·

ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ. ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋

·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘·Ó ÙÔÓ

ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙË

ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¢′ ÛÙË ™Δ′

‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ

ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, Ô

√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ

ı¤Ì· ÙˆÓ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ ¤Ó·

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ

£Ú·ÎËÛ›ˆÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ

ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ

Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ 687 Ô˘

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ı¤Ì·

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈ΋

·ˇı˘ÓÂ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ μ′ ÚÔ˜ ÙÔÓ

ÙˆÓ √ÙÈÌ¿ÙˆÓ.

ÂÍÔ˘Û›·. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

¿·. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘

∫·Ù¿ ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ

‹Ù·Ó Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜

ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÛÙ·

ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ

ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘

Â˘Úˆ·˚ο ‰¿ÊË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜,

‚·ÏηÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡

¤ÁÈÓ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ŒÙÛÈ, ÛÙÔÓ ÂÏÏ·‰ÈÎfi

ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢′ Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ

¯ÒÚÔ È‰Ú‡ıËΠÙÔ ı¤Ì· ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜,

·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜

ÛÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ™ÙÔÓ

Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿ (809),

ÕÚ·‚˜ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÓÙÔ ·fi ÙË ™˘Ú›·

›‰ÈÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È Ë

ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ (811), ÙÔ

Î·È ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ

Ó·˘ÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∫·Ú¿‚ˆÓ ‹

ı¤Ì· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (824). ∏

∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜

∫·Ú·‚ËÛÈ¿ÓˆÓ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ

∫Ú‹ÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‚¤‚·È· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ

Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √„ÈΛԢ

Â·Ú¯È·Îfi ÛÙfiÏÔ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜

ÌÈÎÚÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô,

‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘

Î·È Â›¯Â Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋

·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÂÏÔ‡Û ˘fi ÙËÓ

ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ªÈÎÚ¿˜

ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·ÎÙ‹ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘

ÂÍÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ· Ô˘

∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ

ÓÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘

Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋

ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜

·ÈÒÓ· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î·È Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘

ÂÍÔ˘Û›·. ÿÛˆ˜ Ë ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜

ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·. ∏ ηÈÓÔÙÔÌ›· ÙÔ˘

ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔfiÙ ηÈ

Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ó· ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË

¤Ú·Û·Ó ˘fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈ

·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ Ù˘ ÙÔ 961.

ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘

ÛÏ·‚ÔÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘

ªÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘

ÌÂıÔÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ

ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘

ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ

∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘

ÙÔ 820, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ‰È¿Û·ÛË

ÒÏËÛË ‹ ÛÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Á˘

‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ

·Ï·ÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÂ

ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ

§¤ÔÓÙ· °′, ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜

ÌÈÎÚfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ

·˘ÙÒÓ Ì ÛÎÔfi ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ

‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∫·Ú·‚ËÛÈ¿ÓˆÓ ‹Ú ÙÔ

ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ‚·ÏηÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘

ηÏÏȤÚÁÂÈ· Á·ÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ

ı¤Ì· ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ (·fi ÙËÓ

ÂÚÓÔ‡Û·Ó ˘fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏

·ÓÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Ù˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘

·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· fiÏË ∫›‚˘Ú·).

‰È¿Û·ÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ

ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÔϤÌÔ˘˜ ηÈ

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓÂ

·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ

ÂȉË̛˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·

ÛÙ·‰È·Î¿ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜,

ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

ÂÓfi˜ ÌË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘

·ÊÔ‡ ·ÔÎÙÔ‡Û fiÏÔ Î·È

ÂÓÔًوÓ, fiÔ˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηÈ

ı· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜-

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó‹Î·Ó ÛÙË

ÁˆÚÁÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Î¿Ï˘Ù·Ó ÙȘ

ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â·Ú¯ÈÒÓ Ô˘

‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ∞fi ÙÔÓ

·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘

·Ó‹Î·Ó ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘

9Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÂÍ‹˜ ·Ô‰˘Ó·ÌÒıËÎÂ

Á˘ Î·È ı· ÚfiÛÊÂÚ·Ó ˘ËÚÂۛ˜

ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ

ÛÙ·‰È·Î¿ Ë ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ

fiÙ·Ó ·Ú›ÛÙ·ÙÔ ·Ó¿ÁÎË.

·ÚÈıÌfi ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜

Ó· ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ

ÂÍÔ˘Û›·˜, Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÂ

ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ

Δ∞ £∂ª∞Δ∞ ∫∞Δ∞

·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ

˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ

Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δø¡ ∞πø¡ø¡

ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ªÂ

ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, ·ÊÔ‡ ¤·„·Ó Ó·

∏ ÚÒÙË ÌÓ›· ÛÙÔ ıÂÛÌfi ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ

·ÊÔÚÌ‹, ¤ÙÛÈ, ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌË ÙÔ˘

ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡

Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ÃÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË

ı¤Ì·ÙÔ˜ √„ÈΛԢ ∞ÚÙ¿‚·Û‰Ô˘, Ô

Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ηıÒ˜ ÙÔ

ÙÔ 667 Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′

ÚfiÏÔ ·˘Ùfi ·Ó¤Ï·‚·Ó ϤÔÓ Ù·

∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘

ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Ù˘

ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 669,

ı¤Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Û·Ó

[33]

[34]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‚·ÛÈ΋ Î·È Â›ÏÂÎÙË ‰‡Ó·ÌË ÎÚÔ‡Û˘.

ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¤Ó· ‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ, Î·È ÔÈ

ˆ˜ ÌÔ›Ú·, ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÁË, ÎÙ‹ÛȘ ηÈ

™ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·

‰ÚÔ‡ÁÁÔÈ Û ‚¿Ó‰· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜

·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓË

ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ë ¿Ì˘Ó· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘

¤Ó·Ó ÎfiÌË. √ ‰ÚÔ‡ÁÎÔ˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ

·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¯‹ ηÙÒÙ·ÙË

∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘

·Ú¯Èο 1.000 Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· 100

ÂÚÈÔ˘Û›·, Ë ÔÔ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÓ

ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·˜ (·fi ‰¿ÊË

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙfiÛÔ Ù˘

η‚·ÏÏ·ÚÈÎfiÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙËÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó

ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ), Ù˘

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

Û ٤ÛÛÂÚȘ Ì ¤ÓÙ ϛÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡

÷ω›·˜ Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ

‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô

Î·È Û ‰‡Ô Ì ÙÚ›˜ Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÁÈ·

ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· (·fi ‰¿ÊË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜

ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó

ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÏÒÈÌÔ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. ∂›¯·Ó

ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ), Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜

Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ¤ˆ˜

˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó

(·fi ‰¿ÊË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ

ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË

ÔÏÂÌÈÎfi ›Ô Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó ÔÏÈÛÌfi

∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ), Ù˘ ÃÂÚÛÒÓÔ˜ (833), ÙÔ˘

ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓË

ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, Î·È ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·

∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ (842), ÙÔ˘

ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ‰ËÏ·‰‹

··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ¤ÎÙ·ÎÙ˜

¢˘ÚÚ·¯›Ô˘ (856) Î·È ¿ÏψÓ

ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜.

ÊÔÚÔÏÔÁ›Â˜. ÀÔ¯ÚÂÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ó·

ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.

√È ‚·ÛÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘

ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÁÁÂÈÔ ÊfiÚÔ.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·

ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi

√ οÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜

ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ¿Ì˘Ó· ÛÙËÓ

ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘

Û ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ó· ·Û΋ÛÂÈ

·Ú·‚Ô‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÂıfiÚÈÔ, Ì ÙË

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜:

Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÂ ӷ

Û‡ÛÙ·ÛË ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

Ô Ú·›ÙˆÚ ‹ ÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜,

ηٷ‚¿ÏÂÈ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛÂ

ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ¿ÛÈÛË ÙˆÓ

Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ

ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÂÓfi˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘.

ÔÚÂÈÓÒÓ ‰È·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜

ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È

Δ· ÎÙ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Ó·ÔÏÏÔÙÚ›ˆÙ· ηÈ

ˆ˜ ÎÏÂÈÛÔ‡Ú˜. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó Ô

ÔÈÓÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓØ Ô ¯·ÚÙÔ˘Ï¿ÚÈÔ˜,

ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‚¿ÚË,

ÎÏÂÈÛÔ˘Ú¿Ú¯Ë˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜

Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÌfiÓÔ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÒ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘

‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ô˘ ›¯Â fï˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜

Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÏfiÁˆÓ

Ô›ÎÔ˘. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜

·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘

ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓØ Ô ÚˆÙÔÓÔÙ¿ÚÈÔ˜,

˘ËÚÂÛ›·˜ ‹Ù·Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋, ηıÒ˜

÷ÚÛÈ·ÓÔ‡, Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜ Î·È Ù˘

˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË

‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙÔ ¿ÙÔÌÔ

™ÂχÎÂÈ·˜ ÚÔÙÔ‡ ·Ó˘„ˆıÔ‡Ó ÛÂ

Î·È ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Û ›‰Ô˜,

·ÏÏ¿ ÌÂ ÙË ÁË. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘

ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÛÂ

Ô ÔÔ›Ô˜ ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ Û·Î¤ÏÏÈÔ, ÙÔ

∞′
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ∞

ÎÏÂÈÛÔ‡Ú˜.

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ‰ËÏ·‰‹ Ù·Ì›Ô.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÂ¤ÎÙ·ÛË Ù˘

√È ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ÂÍÈÛˆÙ¤˜ Î·È ÂfiÙ˜

ÛÙÚ¿Ù¢Û˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜

∏ ¢π√π∫∏™∏ Δø¡ £∂ª∞Δø¡

˘¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÔÁÔı¤ÛÈÔ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡

¯ˆÚÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ¤ÓËÙ·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ

√È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘

Î·È ‹Ù·Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹

ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‚¿ÚË

ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰ÔÌ‹

Ù˘ Á˘, ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ

·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÔÈ ÔÌfi¯ˆÚÔÈ.

ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ

›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÁÁÂÈÔ˘ ÊfiÚÔ˘.

√È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜-ÁˆÚÁÔ›, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È

ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑′ ÙÔ˘

Δ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ù·

‡ÎÔÏ· ηٷÓÔËÙfi, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÂ

¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ¶ÂÚ› £ÂÌ¿ÙˆÓ,

ÔÔ›· ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· ·ÚÈıÌÔ‡Û·Ó ·fi

Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiˆ˜

·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·

4.000 ¤ˆ˜ 15.000 ¿Ó‰Ú˜,

ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ·ÏÏ¿

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ

Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (¿ÓÔÈÍË ¤ˆ˜ ÊıÈÓfiˆÚÔ).

ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ.

ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡, ηıÒ˜ ηÈ

√È ¯ˆÚÈÎÔ› Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜

ΔÔ ı¤Ì· ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó Û ‰‡Ô ˆ˜

ÛÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ fiÏÂȘ-

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·Ó‹Î·Ó ÛÂ

Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ‡Ú̘ (·fi ÙÔ Ï·Ù. turma=

ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·

¢ÔÚfiÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù¿ÍË ·fi ÂΛÓË

›ÏË ÈÈÎÔ‡), ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·Û‹

Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·fi

ÙˆÓ ¯ˆÚÈÎÒÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜

ÙÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó Ô

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜-ÁˆÚÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó

ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜.

ÙÔ˘Ú̿گ˘. √È ÙÔ‡Ú̘ ‹Ù·Ó

ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ Û ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜

˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ÙfiÛÔ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜

›¯Â ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋

∏ ∂•∂§π•∏ ∫∞π ∏ ¶∞ƒ∞∫ª∏

ÌÔÓ¿‰·˜ ı¤Ì· fiÛÔ Î·È Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜

΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘

Δ√À £∂™ª√À Δø¡ £∂ª∞Δø¡

ÂÓfiÙËÙ·˜ ı¤Ì·. ∏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·

·ÚÔ¯‹˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ™ÙȘ

∫·Ù¿ ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠÔ

ÙÔ‡ÚÌ· ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó Û ‰ÚÔ‡ÁÁÔ˘˜ ÌÂ

ËÁ¤˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È

ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[35]

μÀ∑∞¡Δπ¡√ ¶∂∑π∫√
√ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘
ڈ̷˚ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·
fï˜ ·fi ÙȘ ڈ̷˚Τ˜
ÏÂÁÂÒÓ˜, Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘
ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηٷÊÚ¿ÎÙÔ˘˜
ÙÔ˘ ‚·Ú¤ˆ˜ ÈÈÎÔ‡. ΔÔ Â˙ÈÎfi
Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ,
·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û ÚfiÏÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ˆ˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi
̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÏÈÁÌÒÓ
·fi ÙÔ ÈÈÎfi. √È Â˙Ô› ÛÙËÓ
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÎÔ˘Ù¿ÙÔÈ
ÙÔ˘ ‚·Ú¤ˆ˜ Â˙ÈÎÔ‡ ηÈ
·ÚÁfiÙÂÚ· ÎÔÓÙ¿ÚÈÔÈ, ÂÓÒ ÔÈ
˘fiÏÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ Â˙ÈÎfi
Î·È „ÈÏÔ› ÙÔÍfiÙ˜.
√ ·ÚÈÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
Â˙ÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛÎÔ˘Ù¿ÙÔÈ, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi

ÙË Ï¤ÍË ÛÎÔ‡ÙÔ˜, fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó Ë
ÌÂÁ¿ÏË ÂÏÏÂÈ„ÔÂȉ‹˜ ·Û›‰·
ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó
·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √ ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜
ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
‚˘˙·ÓÙÈÓfi ıÒڷη (ÎÏÈ‚¿ÓÈÔÓ) ηÈ
ÙÔ Î·Û›‰ÈÔÓ, ¤Ó· ÎÚ¿ÓÔ˜ Ô˘
ÔÈΛÏÏ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Î·È ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜
‹Ù·Ó ¤Ó· ·Ïfi, ΈÓÈÎfi,
¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ÂÍ¿ÚÙËÌ·, Û˘¯Ó¿ ÌÂ
ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÂÈÙÚ·¯‹ÏÈÔ. ΔÔ ÈÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÏÔ ‹Ù·Ó
ÌÈ· Ì·ÎÚÈ¿ ÏfiÁ¯Ë (2-3Ì.), ÙÔ
ÎÔÓÙ¿ÚÈÔÓ, Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÚÒÙÔ˘˜ ˙˘ÁÔ‡˜ οı ¯ÈÏÈ·Ú¯›·˜
ÚÔ˜ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡
ÈÈÎÔ‡, ÂÓÒ ¤ÊÂÚ·Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ·

Í›ÊË (Û·ı›ÔÓ Î·È ·Ú·Ì‹ÚÈÔÓ).
∞ıˆÚ¿ÎÈÛÙÔÈ ÂÏ·ÊÚÔ› Â˙Ô›,
Û˘¯Ó¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÚÈÙ¿ÚÈ·
(·ÎfiÓÙÈ·), ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó, fiˆ˜
Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÂÏÙ·ÛÙ·›.
√È ÙÔÍfiÙ˜ ‹ „ÈÏÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ Â˙ÈÎfi Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó
ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÙÚÂȘ ˙˘ÁÔ‡˜
οı ¯ÈÏÈ·Ú¯›·˜. √È „ÈÏÔ› ‹Ù·Ó
¿ÚÈÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË
ÙÔ˘ ‰ÔÍ·Ú›Ô˘ Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ›
ÙÔÍfiÙ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ› ÙÔÍfiÙ˜
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·
Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¶fiÓÙÔ.
√ ÔÏÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
Û‡ÓıÂÙÔ ÙfiÍÔ Î·È Û¿ıÈÔÓ ‹
Ù˙ÈÎÔ‡ÚÈÔÓ (ÌÈÎÚfi˜ ¤ÏÂ΢˜)
ÁÈ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·.

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏/4

[36]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Δ∞ ™Δƒ∞ΔπøΔπ∫∞ £∂ª∞Δ∞ Δ√¡ 7Ô ∞πø¡∞

Ã∞ƒΔ∂™/4

ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. Δ· Ó¤· ÌÈÎÚ¿

∞ÛÎÔ‡Û ÌfiÓÔ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·

ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔÚ›· ‹Ù·Ó Ù· Ù¿ÁÌ·Ù·, ·fi Ù·

ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ›¯·Ó ˆ˜

Î·È ¤ÏÂÁ¯Â ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ.

ÔÔ›· ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È Ë ·Ó·ÎÙÔÚÈ΋

ΤÓÙÚÔ ÌÈ· fiÏË-οÛÙÚÔ Î·È ‰È¤ıÂÙ·Ó

∂›Û˘, Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

ÊÚÔ˘Ú¿: √È Û¯ÔϤ˜ Î·È ÔÈ

ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. ªÂ ÙË

·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ

ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜ Ô˘ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ
ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜,

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘

ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË-

‰Ô̤ÛÙÈÎÔ, Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‹ ‚›ÁÏ·, Ô˘

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ μ′ ºˆÎ¿

ÁˆÚÁÔ‡ Î·È ÙË ÌÈÎÚ‹ ȉÈÔÎÙËÛ›·, Ë

‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ.

(963-969) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰Ô˘Î¿Ù· ‹

ÔÔ›· ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ·

ΔÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ‹Ù·Ó

ηÙÂ·Ó¿Ù· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Û‡ÓÔÚÔ Ù˘

ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎÙËÙÒÓ. ∏ Ï‹Ú˘ ‰È¿Ï˘ÛË

˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙË ÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ ‰Ô‡Î·˜ ›¯Â ÙËÓ

ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ˆ˜

·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô

ÂÔÙ›· ÌÈ·˜ ÔÏfiÎÏËÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜,

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜

‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ ‚›ÁÏ·˜ ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú·

Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÔÏÏ¿

Â‹Ïı ÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ·, ·Ó Î·È Ô fiÚÔ˜

ÙÔ˘ ÛÙÔÓ «™ÎÂ·ÛÙfiÓ πfi‰ÚÔÌÔÓ»

ı¤Ì·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹Ì·ÈÓÂ

Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÛÙËÓ

Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÊÚÔ‡ÚËÛ˘ ÙÔ˘

·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘

˘ÛÙÂÚÔ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· Ó·

ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿

ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ¤‰Ú·

¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜

ÙÔ˘ πÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÈÔ

ÙÔ˘ ‰Ô‡Î· ‹Ù·Ó ÂÁηٷÛÙË̤ӷ ηÈ

ÁˆÁÚ·ÊÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜.

¢¿ÏˆÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜
Ù·Ú·¯ÒÓ.

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÚÔ‡Û·Ó
ÂÈÎÔ˘ÚÈο ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ.

Δ∞°ª∞Δπ∫√™ ™Δƒ∞Δ√™

ΔÔ Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ

∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙ·‰È·Î¿

ΔÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Ù·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡

ÙË ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÌÔÓ¿‰· Î·È ÔÈ

ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÂ

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ‚·ÛÈÏÈο Ù¿ÁÌ·Ù·,

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi

ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Ô

ÛÙ· ÔÔ›· ηٷٿÛÛÔÓÙ·Ó ·Ú¯Èο

ÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔÓ

Ôϛ٘ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È ÛÙË

¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÂÙ¿ Û¯ÔϤ˜ ·fi 500

¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙ·Ó

Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ·ÏÏÔ‰·Ô›. ◊Ù·Ó

¿Ó‰Ú˜ Ë Î·ıÂÌ›· ˘fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË

·fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ ‰Ô‡Î˜

Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi

ÙÔ˘ ÎfiÌË.

·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜.

ÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ

√ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ ÓÔ˘Ì¤ÚˆÓ Î·È Ô

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ·Ó‹Î·Ó Â›Û˘

μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜

‰ÚfïÓ˜, Ù· ¯ÂϿӉȷ, Ì·ÎÚ¿

ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Ù¿Í˘

ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë

Ù·¯‡ÏÔ· ÏÔ›· Ì ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜

ÙˆÓ ‰Ô̤ÛÙÈΈÓ, Ì ηı‹ÎÔÓÙ· ÙËÓ

·Ó¿ÁÎË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡

ΈËÏ·ÙÒÓ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·, ÔÈ Á·Ï¤Â˜,

ÚÔ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ ηÈ

ÛÙfiÏÔ˘ Ô˘ ÛÙfi¯Â˘Â ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË

ÂÏ·ÊÚ¿ Ù·¯‡ÏÔ·, Î·È Ô ¿ÌÊ˘ÏÔ˜, Ô˘

ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ Ô˘

Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ

ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÎÔ˘È¿ ΢ڛˆ˜ ηٿ ÙË

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ.

ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ Ó·˘ÙÈ΋˜

Ó·˘Ì·¯›·. Δ¤ÏÔ˜, Ù· ηڿ‚È· η̷ÙËÚ¿

∂›ÏÂÎÙÔ ÛÒÌ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡

‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ÓfiÙȘ

‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï· Î·È ‚·ÚÈ¿ ÏÔ›· Ô˘

ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Ù¿ÁÌ· ÙˆÓ

ÌÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÙÔ ÓfiÙÈÔ ∞ÈÁ·›Ô.

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

ÊÔȉÂÚ¿ÙˆÓ (·fi ÙË Ï·Ù. ϤÍË foederati

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù¤ıËÎÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ

ÔÏÂÌÔÊÔ‰›ˆÓ, ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ Î.Ï.

= ÔÌfiÛÔÓ‰ÔÈ), Ô˘ ·fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·

∫·Ú·‚ËÛÈ¿ÓˆÓ. Δ· ÏÔ›· (‰ÚfïÓ˜,

ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ fiÏÔ ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ô˘

Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó

Á·Ï¤Â˜, ¯ÂϿӉȷ) ÂÍÔÏ›˙ÔÓÙ·Ó Î·È

¤ÛˆÛ ÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜

·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡

Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ™Ù·

·fi Û›ÁÔ˘ÚË ÔÏÈÔÚΛ· ‹Ù·Ó ÙÔ ˘ÁÚfi

ÛÙÚ·ÙÔ‡.

¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ∞′ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ

˘Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ

Δ· ‚·ÛÈÏÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Ù˘

Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ

·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Â·Ó‰ÚÒıËηÓ

ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË

ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi

·fi ÂÈÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜

ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÔ‡. ŒÙÛÈ, ÔÈ

ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ (673-678). ΔÔ fiÏÔ ·˘Ùfi

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ

Ó·˘ÙÈÎÔ› ÏËı˘ÛÌÔ› ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ

Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÚ·ÙÈÎfi

∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ ηÈ

˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÁË, ÙËÓ

Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi

ÔÔ›· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Û ¤Ó·ÓÙÈ

ŒÏÏËÓ· Ì˯·ÓÈÎfi ∫·ÏÏ›ÓÈÎÔ, Ë

ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ·

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.

Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÙÔ

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

√È ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘

ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘Ú̿گ˜ ÙˆÓ ψ›ÌˆÓ,

Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÂÎÙfiÍ¢Û˘.

¯·ÚÙÔ˘Ï¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ψ›ÌÔ˘, ΤÓÙ·Ú¯ÔÈ

√ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ

Δ√ ¡∞ÀΔπ∫√

Î·È ÚˆÙÔοڷ‚ÔÈ.

Î·È ÙË Ó·˘‹ÁËÛË ÂȉÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ÁÈ·

∏ ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ·

∫·Ù¿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÍËÚ¿˜

ÙËÓ ÂÎÙfiÍÂ˘Û‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Ù˘

Ù˘ ™˘Ú›·˜, Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ Î·È Ù˘

Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Î·È ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi˜

Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÙËÓ

∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ¤ıÂÛ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË Ì¤¯ÚÈ

ÛÙfiÏÔ˜, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfiÓ ÏÒÈÌÔÓ. Δ·

ηٷÛ΢‹ ¯ÂÈÚÔÛÈÊÒÓˆÓ, ·ÙÔÌÈÎÒÓ

ÙfiÙ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ

ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· ‹Ù·Ó ÔÈ

ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ÂÎÙfiÍ¢Û˘.

‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.

§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·
ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜
Ô˘
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ
ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi
ÛÙfiÏÔ ¤Íˆ
·fi ڈ̷˚Îfi
ÏÈÌ¿ÓÈ.
MOUNTAINPIX/
SHUTTERSTOCK

[37]

[38]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μÀ∑∞¡Δπ¡√™ «¶∞ªºÀ§√™»

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[39]

ΔÚÈۉȿÛÙ·ÙË ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
«¿ÌÊ˘ÏÔ˘» ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·,
Û ۯ¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞. ∫Ô‡ÚÙË.
√ «¿ÌÊ˘ÏÔ˜» ‹Ù·Ó Έ‹Ï·ÙÔ
ÏÔ›Ô Ì 2 ÛÂÈÚ¤˜ ÎÔ˘ÈÒÓ
(15+15 ·Ó¿ ÏÂ˘Ú¿) ηÈ
2 ÙÚÈÁˆÓÈο, Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÚÌfi ÙÔ˘
‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡, ·ÊÔ‡
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›
ÙfiÛÔ Û·Ó ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi fiÛÔ Î·È
Û·Ó ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô.
ªÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÔ˘È¿ (50 ·Ó¿
ÏÂ˘Ú¿) ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Û·Ó
«‰Úfïӷ˜», ÂÓÒ Ì ÏÈÁfiÙÂÚ·
ÎÔ˘È¿ Î·È ¤Ó· ·Ó›
ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó «¯ÂÏ¿Ó‰ÈÔ».

3D/4

[40]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘
·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ηٿÚÁËÛ ηÈ
ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜
··ÏÏ·Á¤˜,
‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË
ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ. ™ÙÔ
Ó·fi ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·
ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
Ù˘ ÃÒÚ·˜, ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
˘¿Ú¯ÂÈ
ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·
fiÔ˘ Ë ¶·Ó·Á›·
Î·È Ô πˆÛ‹Ê
ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË
ÛÂÈÚ¿ ÁÈ· Ó·
ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ
ÛÙÔÓ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·.
WERNER FORMAN ARCHIVE/
SCALA

∞ÎfiÌ· ÈÔ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÙȘ ÂÈÓfiËÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi οÔȘ. √È
‰‡Ô ·fi ·˘Ù¤˜, Ë Ì›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜
Ô˘ ›¯·Ó ‚ÚÂı› Î·È Ë ¿ÏÏË ÁÈ· ÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ÏËÚˆÓfiÙ·Ó ·fi ÙȘ ÎÏËÚÔÓÔÌȤ˜, ¤ÊÙ·Ó·Ó ¤ˆ˜ Ù· ·Ú¯·Èfiٷٷ ¯ÚfiÓÈ·. ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙȘ „‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ŒÂÈÙ· ÙȘ ηٿÚÁËÛÂ Ë ∂ÈÚ‹ÓË, Î·È Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ. ∞˘Ùfi
fï˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙfiÛË ÂÈÌÔÓ‹ Âȉ›ˆÍÂ
ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜, Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ ÙfiÙ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û·˙fiÙ·Ó Î¿ı ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ηı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ Ó·
ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ·˘Ù¤˜. ∞Ú¯Èο Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ÙÂψÓÈ·ÎÔ‡˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ μfiÛÔÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â ·Ú¿ÏÔÁ·
ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∂ÈÚ‹ÓË, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ οÔÈÔ˘˜
·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· οıÂ
‰Ô‡ÏÔ Ô˘ ÂÈÛ·ÁfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ı·
ÏËÚˆÓfiÙ·Ó ÊfiÚÔ˜ ‰‡Ô ¯Ú˘ÛÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹
34 ‰Ú·¯Ì¤˜. ◊Ù·Ó Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜; ¢ÂÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ∞ӷʤÚÂÙ·È fï˜ ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜. ∫·È ·Ó ·˘Ùfi
Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, Â›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÈÌËÙÈÎfi ÁÈ·
ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÁÈ·Ù› „ËÊ›ÛÙËΠ̠ʷÓÂÚfi ÛÎÔfi Ó·
ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ıÂÛÌfi Ù˘ ‰Ô˘Ï›·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÁÁ›Ԣ ÊfiÚÔ˘ Î·È ÙË Û˘ÓÂ¤ÛÙÂÚË ÏËڈ̋ ÙÔ˘. ÕÚ·Á Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË
·˘Ù‹ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¿ÁÈÔ˜ ÊfiÚÔ˜
Î·È ÔÚ›ÛÙËΠ¿ÏÏÔ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, ‹ ··ÈÙ‹ıËΠ·ÏÒ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ô ¿ÁÈÔ˜ ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯·Ó Èı·ÓfiÓ Á›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤‚Ï·Ù·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô; ∞fi ÙȘ ËÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰È¤Ù·ÍÂ, ϤÓÂ, «Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Î·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ÊfiÚÔÈ». ∞˘Í‹ıËηÓ, ÏÔÈfiÓ, Ù· Ù¤ÏË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ÚÔ·ÙÂÈ
Ë ÂÍ‹˜ ÂÚÒÙËÛË: ∞˘Í‹ıËÎ·Ó Ì Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi
‹ Ì ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ··›ÙËÛË Â›Ûڷ͢ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘
Ô˘ ›¯Â ÔÚÈÛı› ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹; ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ê·›ÓÂÙ·È
ÈÔ Èı·Ófi ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ
ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒıËΠ̤۷ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ

·ÓÙ›ÍÔ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
Î·È ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ. ∂Ô̤ӈ˜, Ô Ó¤Ô˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
·Ԃ› ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·fi fi,ÙÈ Ô
·ÏÈfi˜. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Â›¯Â ¿ÓÙÔÙÂ, fiˆ˜
ÂÍËÁ‹Û·ÌÂ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ó· ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÈÔ ÊfiÚÔ
Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. °È·Ù› ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·˜, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ
ÙÂÏÒÓ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÙÈ Û οıÂ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

ÓfiÌÈÛÌ· ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÚÔÛÙ¤ıËΠ¤Ó· «‰ÈΤڷÙÔ», ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ‰Ú·¯Ì‹ Î·È 40 ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘.
∫¿ÔÈÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÙÔ ‰ÈΤڷÙÔ ·˘Ùfi ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ, ÁÈ·
Ó· ·ÓÔÚıˆı› ÙÔ Ì·ÎÚfi Ù›¯Ô˜, Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÛÂ
ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÂÈÛ΢‹. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ fï˜ ϤÓÂ
fiÙÈ ÚÔÛÙ¤ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ «¯·ÚÙÈ·ÙÈÎÔ‡», ‰ËÏ·‰‹
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ
ÊfiÚˆÓ. ¶Èı·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·Ï‹
Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ° ′ Î·È ›Ûˆ˜ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ,

fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ηÈ
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠ¿ÏÈ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ Ì ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·. °È·Ù›,
·Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ‰ÈΤڷÙÔ Â›¯Â ÚÔÛÙÂı› ηÈ
¿ÏÏÔ, ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ı· ·Ú¤ÏÂÈ·Ó Ó· ÙÔ Ô˘Ó.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, οÔÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚËÙ¿ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ‹Ù·Ó
·Ï‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡.
ŒÙÛÈ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ηًÚÁËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ «ÎÔ˘ÊÈÛÌÔ‡˜», ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ··ÏÏ·Á¤˜, Î·È ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ›ÛÚ·ÍË fiÛˆÓ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó. ∞Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó

[41]

[42]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Û ·¯ÚËÛÙ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜
οı ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó ·Ó‹Î ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¢È¤Ù·Í ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ›Û¯˘·Ó Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· 20 ¯ÚfiÓÈ·,
Ú¿ÁÌ· Ô˘ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ô˘ ‚·Û›ÏÂ˘Â Ë ∂ÈÚ‹ÓË ¤ÊÙ·Û Û ·Ú·Ï˘Û›·, ÔÈ ÓfiÌÔÈ ·˘ÙÔ› ·¯ÚËÛÙ‡ÙËηÓ. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Ë ÏËڈ̋ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· οı ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Û fiÏ· Ù· 20
¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËηÓ.
ΔÔ ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û‡ÛÙËÛ ¤Ó·
›‰Ô˜ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë ÔÔ›· ‰¿ÓÂÈ˙ Û οıÂ
Â›ÛËÌÔ ÏÔ›·Ú¯Ô ̤¯ÚÈ 12 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡, Ì ÏËڈ̋ ÙfiÎÔ˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ηڿÙÈ· ¿Óˆ ÛÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈ-

ÛÌ·. ∞ÎfiÌË ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÏÏÔ̤ÓÔ˘˜, Ó·
·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∏ ÈÔ ÛÔ˘‰·›· fï˜ Î·È ÈÔ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ‰È¢ı¤ÙËÛ ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù·. ¢ÈfiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ٷ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÚÈÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¤ÁÁÂÈÔ
ÊfiÚÔ Î·È, ·ÊÔ‡ ·Ê·›ÚÂÛ οÔÈ· ÎÙ‹Ì·Ù· ·fi ·˘Ù¿,
Ù· Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ·. ∂ÈϤÔÓ, fiÚÈÛ fiÙÈ,
fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÛÙ¿ıÌ¢·Ó
Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ÂÈÛÎÔÈο ‹ ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÎÙ‹Ì·Ù·, Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ Ù· ¤ÛÔ‰·.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÈÂÚ·Ù›Ԣ Î·È ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜,
΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ô‰ÔΛ̷˙Â, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÁÂÓÈο Ù· ÔÏÏ¿ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜
Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ·fi Ù· ÔÔ›· Û˘ÛÛˆÚ‡ÙËηÓ
·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ÛÙ· ȉڇ̷ٷ ÂΛӷ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔÈ
ıËÛ·˘ÚÔ› ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ·ÚÁ‡ÚÔ˘. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ¤ÚÂ ӷ ÂÎÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔÈÓ‹ ˆÊ¤ÏÂÈ·. ŒÙÛÈ, ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ΛÌÂÓ· ¤¯Ô˘Ó Ûˆı›, fiˆ˜ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, Ô ∫‰ÚËÓfi˜
Î·È Ô ∑ˆÓ·Ú¿˜, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÏfiÁÈ·, ÁÈ· Ó· ηٷÎÚ›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ
·ÚÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÁÂÓÈο ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô‰‹ÁËÛÂ
ÛÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ȤÛÂȘ. ∂Ȃ‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, fiÙÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ Ó¤Ô
ÊfiÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Î·È ·Ó¿Áη˙ fiÏÔ˘˜ ÂΛ-

ÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó
Í·ÊÓÈο Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ÊfiÚÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË fiÙÈ ÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Ì ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˜ Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ·ÊÔÚÌ‹ Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜. ŒÓ·
ÌfiÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚËÙ¿ fiÏÔÈ, fiÙÈ, fiÙ·Ó
οÏÂÛ οÔÙ ¤Ó·Ó ÂÊÔÚÈ·Îfi Ô˘ ›¯Â ÏÔ˘Ù›ÛÂÈ
·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, fiˆ˜ ϤÓÂ, ÙÔ˘ ›Â: «μ¿Ï ÙÔ
¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Î·È ÔÚΛÛÔ˘ fiÛÔ
¯Ú˘Ûfi ¤¯ÂȘ». ∞˘Ùfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ 100 Ï›ÙÚ˜,
‰ËÏ·‰‹ 108.000 ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·¯Ì¤˜. ΔfiÙÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
‰È¤Ù·Í ӷ ÙȘ ʤÚÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ηÈ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi,
› ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ: «°È·Ù› ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂȘ ÁÈ· ÙfiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù·; ∫¿ıÈÛ ӷ Ê¿ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿
ʇÁÂ Î·È ¿Ú ̷˙› ÛÔ˘ 100 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ∞˘Ù¿ ÛÔ˘
·ÚÎÔ‡Ó».
∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ԢÌ ԇÙ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜
‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ıÂÛ›ÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, Ô‡Ù fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ȤÛÂȘ. ΔÔ fiÙÈ fï˜ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ·Ú·Û‡ÚıËηÓ
·fi ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈfiÁÎˆÛ·Ó fiÛ· Ù˘¯fiÓ ·ÙÔ‹Ì·Ù· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ÂÍ‹˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó¤Ô˘Ó Ì¤Ó· ÁÈ· fiϘ ÁÂÓÈο ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈΤ˜
Î·È ‰›Î·È˜. ∫·È fï˜ ÙÈ ÈÔ ÏÔÁÈÎfi Î·È ÈÔ ‰›Î·ÈÔ
·fi ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ›Ù ›¯·Ó ηٷÚÁËı› ·Ú¿ÏÔÁ·
›Ù ›¯·Ó ¤ÛÂÈ Û ·¯ÚËÛÙ›·; ∫·È ÔÈÔ˜ ı· ·ÚÓËı›
Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ Ó· ̤ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ô ÈÔ ÊÙˆ¯fi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁˆÚÁÔ‡˜, ·fi
ÙÔ˘˜ ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜, ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÏÏÔ̤ÓÔ˘˜ ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ·fi ÙÔ ˘ÛÙ¤ÚËÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜; ◊ ÔÈÔ˜ ı· ηٷÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÊfiÚÔ
Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·; ∏ Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ì·ÚÙ˘Ú› ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤·„ ÔÙ¤ Ó· Â›Ó·È Ì›· ·fi
ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜.
∫·È ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÂÓÈο, fiϘ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘
›¯Â „ËÊ›ÛÂÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÂÙfi
·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔÏÌËÚfiÙ·ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi
Ó‡̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙfiÙ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, Ó‡̷
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·ÈÒÓˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ,
·Ú¿ ÙÔ˘ 8Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·, fiÔ˘ ÙÔ ‚ϤÔ˘ÌÂ
·Ú·‰fi͈˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È 14.

[43]

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜,
ÛÂ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·
Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ
ÙË Ó·˘ÙÈÏ›·
Î·È Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘˜,
›‰Ú˘Û ¤Ó· ›‰Ô˜
Ó·˘ÙÈ΋˜
ÙÚ¿Â˙·˜.
°ÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ 1900 ÌÂ
ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ηÈ
ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÛοÊË.
MICHAEL MASLAN
HISTORIC PHOTOGRAPHS/
CORBIS/APEIRON

[44]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi

™ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, Ô˘ ·ÚÈıÌÔ‡Û ÂÚ›Ô˘ 50 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
˘ËÎfiÔ˘˜, ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· Ë ‡·ÚÍË ÂÓfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[45]

ÓfiÌÈÛÌ·

ÃÚ˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
Ì ÙȘ ÚÔÙÔ̤˜
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡.
√È ‰‡Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÙÔ
ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
˘ԉȷÈÚ¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘
‚·ÛÈÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡
ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.
SCALA

ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô˘ ı· Â¤ÙÚÂ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜.

[46]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ·Ó ÙÔ
ڈ̷˚Îfi ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.
™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·
·ÔÙÂÏ› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡, ¯ˆÚ›˜
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔÌ‹
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÔ¯¤˜. ∞fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘
ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ù¤ıËΠÛÂ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ·
˘ԉȷÈÚ¤ÛÂˆÓ Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜
ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜, ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡
ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ΢ÚÒıËΠÌÂ
ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ·
·˘Ùfi Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÂ
ÈÛ¯‡ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜, ·Ó Î·È ‰¤¯ÙËÎÂ
·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ
ηٿ ηÈÚÔ‡˜. øÛÙfiÛÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ
··Ú¯¤˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (491-518),
ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó·
Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· ·fi
‚·Ú‡ ¯·ÏÎfi, Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ ÊfiÏÏȘ.
ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ· ˘‹ÚÍ ¤Ó· ·fi Ù·
ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘
Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙËÓ
ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ¯Ú˘Ûfi
ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔÓ ÛfiÏȉÔ, Ô˘ ÛÙȘ
ÂÏÏËÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì ÙÔÓ
fiÚÔ ÓfiÌÈÛÌ· Î·È ·fi ÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ· ηÈ
˘¤Ú˘ÚÔ.
ÌÂÙ¿ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó ˘¤Ú˘ÚÔ
∏ ÛÙ·ıÂÚ‹ ·Í›· Î·È ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, Ô˘

ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÂ

·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ· 24 ηڿÙÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ

¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ

11Ô ·ÈÒÓ· Ì ÌÈÎÚ¤˜ ÌÂÙ·ÙÒÛÂȘ ηٿ

Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È Ì ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ

ηÈÚÔ‡˜, Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ

ÙÔ˘. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ· ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi

‚·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·

Ù· ‚·ÛÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜

Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ·fi ÙÔÓ

‰Èψ̷ٛ·˜ – ¤ÙÛÈ, ‹Ù·Ó Û ¢Ú›·

9Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ

¯Ú‹ÛË ÁÈ· ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ·

ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Â‡ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ Û ÔÈΛϷ

‹Ù·Ó ÙÔ ÌfiÓÔ ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ· Ô˘

ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘

ÎÔ‚fiÙ·Ó Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û Û fiÏË ÙËÓ

ÈÛÙÔÔÈ› ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘

∂˘ÚÒË. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÓfiÌÈÛÌ· ‹Ù·Ó Ë

Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÚ¿ÙË Î·È Ï·Ô‡˜.

‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

μ˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı›

∏ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ

ÛÙËÓ ∫›Ó·, ÛÙË μ·ÏÙÈ΋ Î·È ÛÙË ƒˆÛ›·,

‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘

ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰Ôı› ÛÂ

ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·,

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜

ƒˆÌ·˚ο ¯Ú˘Û¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ΔÔ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘
‚·Û›ÛÙËΠÛÙ· ÚfiÙ˘·
Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (¿Óˆ).
JENS STOLT/SHUTTERSTOCK

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

™fiÏȉԘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∂′. ∫˘ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙÔ
741 ¤ˆ˜ ÙÔ 775. °È· ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô
¤Ó· ·ÛʷϤ˜ Î·È ÎÔÈÓ¿
·Ô‰ÂÎÙfi ̤ÛÔ
Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·
ÛÙ·ıÂÚfi ÓfiÌÈÛÌ·. ΔË
ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÛÙ·ıÂÚÔ‡

ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â¤‚·ÏÏ ηÈ
Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰ÔÌ‹
Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘
Î·È ÙÔ˘ ¤ÌÌÈÛıÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡.
Δ· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ¯Ú˘Û¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó
Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Â›ÛËÌÔ
ÎÚ·ÙÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿).
SCALA

[47]

[48]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ fiˆ˜ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ηÈ

ÙÔÓ 7Ô Î·È ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· ¤¯ÂÈ

∞fi ÙÔ 13Ô ·ÈÒÓ· ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜

Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ

ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ

·Ú·ÎÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·

·ÔÎÏËı› ·fi Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜

¤Ú¢ӷ Î·È ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÂ

Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·

ÙÔ «‰ÔÏ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·».

·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿

∞ÚÁ˘Ú¿ Î·È ¯¿ÏÎÈÓ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈ΋˜

¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ÕÏψÛÙÂ, ·fi ηÈÚfi

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â›Û˘. °È· ÙË

ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÂ

›¯·Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ù· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ

¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÁ˘ÚÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Ï›Á·

›‰Ô˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÏÏÔ› ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ›

ÈÙ·ÏÈÎÒÓ fiψÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ ‚ÂÓÂÙÈÎfi

ÛÙÔȯ›· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ

Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÈ‚›ˆÛ·Ó Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜

¯Ú˘Ûfi Î·È ·ÚÁ˘Úfi ‰Ô˘Î¿ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË fiÛÔ ÙˆÓ

ÂÚÈfi‰Ô˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ

·fi Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ›¯Â

¯Ú˘ÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ. ™Â ‰È¿ÊÔÚ˜

ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ë

·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ˆ˜ ÙÔ

ÂÔ¯¤˜ ¿ÓÙˆ˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ·ÚÁ˘Ú¿

ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi

·ÚÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ

ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÛÎÔfi ÙËÓ

ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋. ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ¿Ú¯ÈÛÂ

Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. ¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· ¤ÎÔ„·Ó Î·È Ù·

ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË

Ë ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜,

Ï·ÙÈÓÈο ÎÚ¿ÙË Ù· ÔÔ›· ÚԤ΢„·Ó

ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ. Δ¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË

·Ó Î·È ÌÈ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›·

ÌÂÙ¿ ÙË ¢′ ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·, fiˆ˜ Ë

Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ¿ÁÚ·ÌÌÔ Ô˘ ¤ÎÔ„Â ÙÔÓ 7Ô

›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜

§·ÙÈÓÈ΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘

·ÈÒÓ· Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ 8Ô

·ÈÒÓ˜. √ ∞ϤÍÈÔ˜ ∞′ ∫ÔÌÓËÓfi˜ ¤ÚÈÍÂ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ ¶ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ

·ÈÒÓ· ÂÈÛ‹¯ıË ÙÔ ·ÚÁ˘Úfi ÌÈÏÈ·Ú‹ÛÈÔÓ,

ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ú˘Ûfi

Ù˘ ∞¯·˝·˜ Î·È ÙÔ ¢Ô˘Î¿ÙÔ ÙˆÓ

ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Ï·‚ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙȘ

ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ›¯Â Î·È ¿ÏÏ·

∞ıËÓÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο ÎÚ¿ÙË

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ

̤ٷÏÏ· Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ·Ú¿ÏÏËÏ·

Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË

¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ªÈ· ·ÎfiÌ· Ù¤ÙÔÈ·

Ì ÙÔ ·ÏÈfi. ΔÂÏÈο, Ë ·Í›· ÙÔ˘

ÙÔ˘ 1204 (∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˘‹ÚÍÂ Ë ÎÔ‹ ÙÔ˘

ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÂ› Ù˘

ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜, ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·

·ÚÁ˘ÚÔ‡ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ·. Δ·

‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· È·

Ù˘ ¡›Î·È·˜).

¯¿ÏÎÈÓ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÁÓˆÛÙ¿ ·Ú¯Èο ˆ˜

˙‡ÁÈ˙ 20,5 ηڿÙÈ· Î·È fi¯È 24.

∏ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

ÊfiÏÏÂȘ Î·È ·fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ˆ˜

∂ÈϤÔÓ, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜

ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋

ÙÂÙ·ÚÙËÚ¿, Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ÂΛӷ Ô˘

ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡

·fi ÂΛÓË ÙˆÓ ÚˆÌ·˚ÎÒÓ, ÂÓÒ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜

Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∫ÔÌÓËÓÔ‡˜ ÌÂ

‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ë Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÁχÊÔ˘.

Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

ÔÏϤ˜ ˘ԉȷÈÚ¤ÛÂȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ

◊‰Ë ·fi ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ

∏ Ì›ˆÛË ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·.

¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· Ù˘

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈ΋˜ ıÚËÛΛ·˜, ·Ó ηÈ

(.¯., ÛÙÔ Û΋ÙÚÔ Î·È ÛÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·),

·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ù˘

Ù· ÔÔ›· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘

ÚÔÛˆÔÔÈË̤Ó˘ ¡›Î˘ Î·È Ù˘

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. √È ÂÈÁڷʤ˜ ‹Ù·Ó

ƒÒÌ˘ ‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘

·Ú¯Èο Ï·ÙÈÓÈΤ˜ (.¯., DN, Dominus

ÂÈ‚›ˆÛ·Ó, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·ÊËÚË̤ÓÔ˘

noster = Ô Î‡ÚÈfi˜ Ì·˜), ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ

ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ·

7Ô ·ÈÒÓ· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÂÏÏËÓÈΤ˜

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÛÙ·˘Úfi˜ Î·È ÙÔÓ 6Ô

(.¯., ··ÓÙ¿ Ë ÊÚ¿ÛË ∂¡ Δ√ÀΔø

·ÈÒÓ· ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì·

¡π∫∞), Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù›ÙÏÔ˘˜

Ù˘ ÌÈ·˜ fi„˘ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡

ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ¶¿ÓÙˆ˜, Ôχ Û˘¯Ó¿

ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔÙÔ̤˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡

̤¯ÚÈ ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â› Ù˘

ÙË ÁÏÒÛÛ·, Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi

‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ μ′ (685-

·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ì ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi, ·ÎfiÌ· ηÈ

∞ÚÁ˘Úfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·
Î·È ÊfiÏÏȘ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ™Δ′
(·ÚÈÛÙÂÚ¿).
JONATHAN BLAIR/CORBIS/APEIRON
¡√ªπ™ª∞Δπ∫√ ª√À™∂π√ ∞£∏¡ø¡

695, 705-711), ·ÏÏ¿ ηıÈÂÚÒıËηÓ

ÛÙËÓ ›‰È· ϤÍË (.¯., £∂√DORA).

ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ÙÔ

™‹ÌÂÚ· Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ

843. ∞fi ÙfiÙÂ Û˘¯Ó¤˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ

Û ·Ó·Ûηʤ˜ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi

·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ·Á›ˆÓ.

‡ÚËÌ·, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚ÔËı¿ÂÈ

™¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· fi„Ë ÌÂ

Û ¯ÚÔÓÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÎÙÈÚ›ˆÓ ‹ ηÈ

À¤Ú˘ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ ∞′
∫ÔÌÓËÓÔ‡, 12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜.
∏ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡
ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·
(‚¿ÚÔ˜ 8 ηڿÙÈ·),
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠÂ›
∞ÏÂ͛Ԣ ∞′ ÛÙ· 20,5, ÂÓÒ
¤ÊÙ·Û ٷ 14 ηڿÙÈ·
ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿).

·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·

ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ¶ÏÔ‡ÛȘ

¡√ªπ™ª∞Δπ∫√ ª√À™∂π√ ∞£∏¡ø¡

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· (·Ó Î·È Ï›Á· Â›Ó·È Ù·

Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ

¯¿ÏÎÈÓ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó

˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿Ï· ÌÔ˘Û›· Û fiÏÔ

·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ), ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È

ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ô‰Ôı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·

ªÔ˘Û›Ô, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘

Î·È ÈÛÙfiÙËÙ· ÌÈ· ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·,

¶·ÚÈÛÈÔ‡, ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘

ÂÓÒ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi, ÛÂ

μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÛÙÔ ∂ÚÌÈÙ¿˙ Ù˘ ∞Á›·˜

·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ¤ÓÙÔÓÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ÙˆÓ

¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

ڈ̷˚ÎÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË

™Ô˘‰ÒÓ Dumbarton Oaks ÛÙË

ƒˆÌ·˚ο Î·È ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ì ¢‰È¿ÎÚÈÙ·
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ۇ̂ÔÏ·.
√ ÛÙ·˘Úfi˜, Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡ ‹ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘
ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË
ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ
ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË
ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· (¿Óˆ).

¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›·

√˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ

Ù˘ ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ Î·È ÛÙ· ‰È·ÎÚÈÙÈο

¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

ARALDO DE LUCA/CORBIS/APEIRON
ARALDO DE LUCA/CORBIS/APEIRON
KENNETH V. PILON/SHUTTERSTOCK

[49]

[50]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

◊ÙÙ· ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ
Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
Δ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ê¿ÓËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. Δ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi οÔÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹
ÚÔ˜ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·Ófi Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ¿ÏÏË ÊÔÚ¿.
°‡Úˆ ÛÙÔ 807 ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÍÂÁÂÚıÔ‡Ó. ¶ÚÒÙ· Âȯ›ÚËÛ·Ó
Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È Ó· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ °Ú·ÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÙ¤ıËηÓ
ÛÙÔ˘˜ ·Ô›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, η٤ÛÙÚ„·Ó ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙËÓ ›‰È·
ÙËÓ fiÏË, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ‚ÔËıÔ‡˜ Î·È Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙË ™˘Ú›·. ∏ ÔÏÈÔÚΛ·
·˘Ù‹ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ù›¯Ô˜
˘‹ÚÍ ÙÚÔÌÂÚ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÓÂÚÔ‡. √È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ›¯·Ó ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÁÈ·
fiÛ· Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ·ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó η̛·
‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ·˘ÙfiÓ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ì ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ fiÏË, Â¿Ó ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ
‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ›ڷ˙·Ó. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÚÔÙÔ‡ ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙË ıÏÈ‚ÂÚ‹ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÁÎË, ıÂÒÚËÛ·Ó ÛˆÛÙfi, ηıÒ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜
ÂÁηٷÏ›„ÂÈ, Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÛÎÔfi ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ
‚Ô˘ÓÒÓ, ÁÈ· Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Ì‹ˆ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔÏ‹, ·Ó ‰ÂÈ Ó· ηٷÊı¿ÓÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜, Ì ÙË ÛËÌ·›·
Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ¤ÙÛÈ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ∂¿Ó fï˜ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ·
‚Ô‹ıÂÈ·, Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ fiÚıÈ· ÙË ÛËÌ·›·.
√ ÛÎÔfi˜ ¤Ê˘ÁÂ Î·È ‹Á ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ›¯Â ‰È·Ù·¯Ù› Ó· ¿ÂÈ. ∂¤ÛÙÚÂÊ ÏÔÈfiÓ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ fiÚıÈ· ÙË
ÛËÌ·›·, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ÁÏ›ÛÙÚËÛ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ, ÂΛÓÔ˜
¤ÂÛÂ Î·È Ë ÛËÌ·›· ¯·Ì‹ÏˆÛÂ. ŒÙÛÈ, ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘
fiÏ˘, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ „ËÏÔ‡˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Â›‰·Ó ÙÔ ÛËÌ¿‰È, ÓfiÌÈÛ·Ó fiÙÈ Û›ÁÔ˘Ú· Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÏËÛ›·˙Â Î·È fiÚÌËÛ·Ó fiÏÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ, ÙÔ˘˜
Ó›ÎËÛ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜, Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÈˆÍ·Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi

ÙËÓ fiÏË. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜
‚‚·ÈÒÓÂÈ Â‰Ò fiÙÈ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ¤ÁÈÓ ΢ڛˆ˜ Ì ÙȘ
ÚÂۂ›˜ ÙÔ˘ ·fiÛÙÔÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·, ÚÔÛÙ¿ÙË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, fiÙÈ ¯¿ÚË Û ·˘ÙfiÓ Â˘‰fiÎËÛÂ Ô £Âfi˜ Ó· ÁÏÈÛÙÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ Î·È Ó· ¯·ÌËÏÒÛÂÈ Ë ÛËÌ·›·.
μ‚·ÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›‰·Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÙÔÓ
ÚˆÙfiÎÏËÙÔ ·fiÛÙÔÏÔ ∞Ó‰Ú¤· Ó· ËÁÂ›Ù·È Ù˘ Ì¿¯Ë˜,
ηıÈṲ̂ÓÔ ¿Óˆ Û ¿ÏÔÁÔ Î·È Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ‚È·ÛÙÈο
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ.
™›ÁÔ˘Ú· Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ ‰ÂÓ Â›¯Â Ì›ÓÂÈ
·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔ˜ ·fi ÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. ∫·È
·Ó ·Ó¤‚·ÏÏ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ì›· ·ÍÈfiÌ·¯Ë ‰‡Ó·ÌË. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ
¶¿ÙÚ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì¤Ú· ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô. ∂Λ, fiÙ·Ó
¤Ì·ı ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÓ ÁÈ· ÙËÓ
¤ÊÔ‰Ô ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ, ÙË ÏÂËÏ·Û›·, ÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›·, ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹ Î·È fiÛ˜ ¿ÏϘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó.
∞ÎfiÌË ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ÔÏÈÔÚΛ· ηÈ
ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘Ø ¿Óˆ
·fi fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‹ÙÙ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÌÂ
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·fiÛÙÔÏÔ˘ ∞Ó‰Ú¤·.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, fiÙ·Ó Ù· ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠ·˘Ù¿, ‰È¤Ù·Í ÙÔ
ÂÍ‹˜: «∂Âȉ‹ Î·È Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ Î·È Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Ó›ÎË
ηÙÔÚıÒıËÎ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, Ú¤ÂÈ
Ù· Ï¿Ê˘Ú· ·fi fiÏË ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ». °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi fiÏÔÈ ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ Ô˘
Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ·˘Ù‹ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜
ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜, ηıÒ˜ ηÈ
ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·fiÛÙÔÏÔ ÛÙË ÌËÙÚfiÔÏË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ˆ˜
ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘. ∞fi ¿ÏÏË ËÁ‹, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÂÈÛÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
∞ϤÍÈÔ ∫ÔÌÓËÓfi, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÙfiÙ ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, Ë ÂÈÛÎÔ‹ ¶¿ÙÚ·˜
¤ÁÈÓ ÌËÙÚfiÔÏË Î·È ˘¿ÁÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù‹Ó ÔÈ ÙÚÂȘ
ÂÈÛÎÔ¤˜ Ù˘ ªÂıÒÓ˘, Ù˘ ∫ÔÚÒÓ˘ Î·È Ù˘
§·Î‰·›ÌÔÓ·˜.
∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ÁÈ·Ù› Û ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È,

fiÏÔÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ ÂΛӢ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ∞˘Ùfi
Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ÚÒÙ· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È fi¯È οÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ οÔÈÔÈ ˘¤ıÂÛ·Ó. ™˘Ó¿ÁÂÙ·È Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÁÂÚı¤ÓÙ˜ Û˘Ó‹„·Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Î·È ¤Ù˘¯·Ó Ó·˘ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∂›Ó·È Ê˘ÛÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Î¿ÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÛÏ·‚ÈΤ˜
ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙ¤˜ ÌfiÓÔ ·fi
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. £· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ÙÔ 806
Î·È ÙÔ 807 ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ó·˘ÙÈΤ˜ ÌÔ›Ú˜ ∞Ú¿‚ˆÓ, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ηÈ
Ù˘ ƒfi‰Ô˘, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÏÔÁÈο ˘¤ıÂÛ·Ó
fiÙÈ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ù˘
¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Èı·ÓÒ˜ ·ÔÛ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜
ÛÙfiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi fiÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ë
Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ÙÔ 807. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· fï˜, ÙËÓ
¿Ô„Ë fiÙÈ ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ÙfiÙ fiÏÔÈ ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ ÛÙËÓ

[51]

ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ Ù˘
¶¿ÙÚ·˜. ΔÔ 807
ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
Ó›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜
™Ï¿‚Ô˘˜
Ô˘ ÔÏÈÔÚÎÔ‡Û·Ó
ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜,
ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘
ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ ·Á›Ô˘
∞Ó‰Ú¤·, fiˆ˜
·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È
Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜.
RACHEL ROYSE/
CORBIS/APEIRON

[52]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ÙËÓ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ Ë ‰ÈÏ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘
˘ÔÙ·Á‹˜ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ·Ï‹ ÂÈÛÎÔ‹ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜,
Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙfiÙ ÌËÙÚfiÔÏË, fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙËÌ¤ÓˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ‹ ÙˆÓ
ÂÈÛÎfiˆÓ ªÂıÒÓ˘, ∫ÔÚÒÓ˘ Î·È §·Î‰·›ÌÔÓ·˜,
fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜. ∞fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜, ÂÎÙfi˜
·fi ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ù˘ ∞¯·˝·˜ Î·È Ù˘ ◊Ïȉ·˜ Î·È ÔÈ
™Ï¿‚ÔÈ Ù˘ ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È Ù˘ §·Î‰·›ÌÔÓ·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜
ÓÙfiÈÔ˘˜ °Ú·ÈÎÔ‡˜ Î·È fi¯È ŒÏÏËÓ˜. ∞fi ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È
Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· ·¤Ê¢Á·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ŒÏÏËÓ·˜ ˆ˜ ÂıÓÈÎfi fiÓÔÌ·, ÁÈ·Ù› Û‹Ì·ÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚË.
∞˜ ÛÙÚ¤„Ô˘Ì fï˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÍÂÁÂÚı¤ÓÙ˜ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎÙËۛ˜
ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· ÛÙËÓ
¶¿ÙÚ· ˆ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ¤ÁÈÓ·Ó
ÎÏËÚÔ¿ÚÔÈÎÔÈ.
∂Î ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ô‡Ù Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰Ô˘ÏÔ·ÚÔÈΛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ô‡Ù Ì ÙËÓ ·ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. ∂‰Ò fï˜ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ͤÓÔ˘˜ Î·È ·ÏÏfiıÚËÛÎÔ˘˜ Ô˘ ÛÙ·Û›·˙·Ó ·‰È¿ÎÔ· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÏÈÙ›·, Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ÙÈı·Û‡ÔÓÙ·Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó
·Û¿˙ÔÓÙ·Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·. °È· Ó· ÙËÓ ·Û·ÛÙÔ‡Ó fï˜, ı· ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ Ó·fi Ì ·‰È¿ÚÚËÎÙÔ ‰ÂÛÌfi.
∏ ‰Ô˘ÏÔ·ÚÔÈΛ· ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÔÚ›ÛÙËΠ¤ÎÙ·ÎÙ· ÏfiÁˆ
ÂÓfi˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎÔÔ‡ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ·
ͤÓÔ˘˜ ·Ú¿ ÁÈ· ˘ËÎfiÔ˘˜. ΔÔ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›
‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÂ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘
›Û¯˘·Ó ÙfiÙ ÁÂÓÈο, ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ
ÂȉÈο «ÛÈÁ›ÏÏÈ·» 15 fiÚÈÛ·Ó ÙÈ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ
ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ηٿÛÙ·ÛË
Ô˘ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ÓfiÌÔÈ, ÔÈ ÓfiÌÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ‰È¢ıÂÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ı·
¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·ÓÙ› ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ Â¤‚·Ï ÛÙÔ
ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË Ó· Û˘ÓÙËÚ› ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Î·È Ù·
ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜, ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ·˘ÙÔ› ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·
Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹,

Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÙÂÏÈο Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ¿ÏψÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο
ÎÙ‹Ì·Ù·.

¶fiÏÂÌÔÈ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜
·ÓÙȉڿÛÂȘ
√È ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙÔÓÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ۯ‰fiÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ‰ÈÂÍ·Á¿ÁÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ıÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜.
∞ÊËÁËı‹Î·Ì ‹‰Ë ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ·
Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ··ÏÏ¿¯ÙËΠ·fi
·˘ÙÔ‡˜, ¤ÛÙÚ„ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜.
√È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï˘Û›·
ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 25
¯ÚfiÓÈ·, ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙËÓ Ù·›ӈÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘˜
›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂
∂′ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Í·Ó¿ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ˘fi ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ· ∫ÚÔ‡ÌÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
ÂÍÔ˘Û›·˙ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÿÛÙÚÔ˘,
·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÛÙËÓ
ΔÚ·ÓÛÈÏ‚·Ó›·. ŒÙÛÈ, ÙÔ 807 Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Î·È Â›¯Â ‹‰Ë ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ
ÂÍ˘Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∂¤ÛÙÚ„ ÛÙË μ·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ Û·ı¿ÚÈÔ μ·Ú‰¿ÓÈÔ ÙÔÓ ∞ÓÂÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· Û‡ÓÔÚ·.
ΔË Û˘ÓˆÌÔÛ›· ÂΛÓË, Ë ÔÔ›· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠÙÔ
807 Î·È Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÙÔ 808, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ
Í·Ó¿ Ì ÙË Û‡ÏÏË„Ë Î·È ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÂÓfi¯ˆÓ,
˘ÔÎÈÓÔ‡ÛÂ Ë ÌÔÓ·¯È΋ Ê·ÙÚ›·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ
·Î‡ÚˆÛ ÌfiÓÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜
Û˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ 16, ·ÏÏ¿
Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Î·È ·Ó¤Ï˘ÛÂ.

∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÓÒ ÂÈÎÔÓÔÎÏ¿ÛÙ˜
ηχÙÔ˘Ó ÂÈÎfiÓ˜ Ì ·Û‚¤ÛÙË.
ART MEDIA/VISUAL PHOTOS

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

[53]

[54]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

∫˘Ú›ˆ˜ ·Û¿ÛÙËΠÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ οı ¿ÓÂÛË Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ˘˜
·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ 17 Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È fiÏÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÛ· fiÚÈÛÂ
Ë ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ 754.
ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Ì˯·Ó‡ÔÓÙ·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ΔÔ 810 ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ
‰›ÛÙ·Û ӷ ηٷʇÁÂÈ Î·È ÛÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Ú¿ÍË, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘
ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¢ÂÓ ·ÚÓÈfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÛÙÔÓ ·‰È¿ÎÔÔ ·˘Ùfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó
Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜. √È ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹Ù·Ó Ôχ
Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÔÏÏ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô›, Ë Ì·Ó›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÈÓfiËÛÂ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ,
ÔÏϤ˜ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ‡‚ÚÂȘ Î·È Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜, ÔÈ Ôԛ˜
¤ÊÙ·Û·Ó Û ÂÌ¿˜ ·fi ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË Î·È ÙÔÓ ∫‰ÚËÓfi.
øÛÙfiÛÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó
Ó· ‰È·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ôχ ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÒÛÙÂ Ë ·ÌÂÚfiÏËÙË Î·È ‰›Î·ÈË Û‡Á¯ÚÔÓË
ÈÛÙÔÚ›· Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Û ·˘Ù¤˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ Î·È ÂχıÂÚÔ Ó‡̷ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó·
·ÔÎÚ‡„Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌ›Ô
Ó· ÂÈ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ̤ۈ ÂÓfi˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘
Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì·. ¢ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙfiÛÔ, ÒÛÙ ӷ ÌË
Ê·›ÓÂÙ·È ÔÏÔοı·Ú· Ë Â˘ÁÂÓÈ΋ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ·. √ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÂΛÓÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÎÏ›ÛÙËΠ۠ÊÚÂÓÔÎÔÌÂ›Ô ˆ˜ ÙÚÂÏfi˜ Î·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi
fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ 807 Î·È ÌÂÙ¿ ÎÚ›ıËÎ·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ ‰ÂÓ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹, ·ÏÏ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο ÈÔ ÂÈÂÈΛ˜ ÙÈ̈ڛ˜.
ŸÙ·Ó ÂÚÈfiÚÈÛ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÂΛӘ ·fiÂÈÚ˜
ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ͷӿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ÚÔÎÏËÙÈÎÔ›. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 809
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi,
ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛÙ¿ıÌ¢·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ™ÙÚ˘ÌfiÓ·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÏËڈ̋ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È, ·ÊÔ‡
ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û·Ó ÙÔ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ù·Ì›Ô, ¿Ú·Í·Ó ·fi ·˘Ùfi 1.100 Ï›ÙÚ˜
¯Ú˘ÛÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ 1.188.000 ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·¯Ì¤˜, ηıÒ˜ ηÈ
ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÔÏÈÛÌfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘˜

∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ΢ڛ¢ÛÂ, ÚÈÓ ·fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·,
·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÙË ™·Ú‰È΋, ÛÙË ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∞›ÌÔ˘
Î·È ¤ÛÊ·ÍÂ, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, 6.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÏËı˘ÛÌfi.
∏ ™·Ú‰È΋, Ô˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠ΔÚÈ·‰›ÙÛ· ·fi
ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ·ÔηÏÂ›Ù·È ™fiÊÈ·,
·ÔÙÂÏÔ‡Û Èı·ÓfiÓ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô
›¯Â ¿ÏÏÔÙ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. ∞ÏÏ¿
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ Ù·›ӈۋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∂′. ΔÒÚ· fï˜,
ÂÂȉ‹ ΢ÚȇÙËΠͷӿ ·fi ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ͯÂÈ̈ÓÈ¿ÛÂÈ ÂΛ Î·È Ó· Ô¯˘ÚÒÛÂÈ ÙË ™·Ú‰È΋. ª¿ÏÈÛÙ· fiÏ·
·˘Ù¿ Ù· ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ.
√È ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ fï˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ù·
ηٿÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÒÚ· Ó· Ì˯·ÓÔÚÚ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi
‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. Δ· Â˘Úˆ·˚ο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ
Ô˘ ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È
fiÙÈ ‰È·Î·Ù¤¯ÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘
·fi ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi Ó‡̷. ΔfiÙ ˘¤ÛÙËÛ·Ó
ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηÎÔ˘¯›Â˜ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈı·Ú¯›· ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ,
ÂÂȉ‹ Ï‹ÚˆÓ ٷÎÙÈο ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿Ï˘Ù fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ, ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Ó·
ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ï¿Ê˘Ú· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô. ∂ÈϤÔÓ Â›¯Â Ê·Ó› ·‰˘ÛÒËÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ù˘ ™·Ú‰È΋˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÎÏËÚÒÛÂÈ Â·ÚÎÒ˜ Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜
ÂΛÓÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô Û·ı¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, Ó· ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜.
ŒÙÛÈ, fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Èٛ˜ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÂͤÁÂÚÛË ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙËÓ ÔÔ›· fï˜
·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Î·È ·ÊÔ‡ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·›ÙÈÔ˘˜, ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ fiÏ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È
ηÙËÁfiÚËÛ Â›ÛËÌ· -Î·È ‰›Î·È·, Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˘ ÚÔı˘Ì›·˜ ηÈ
Ù˘ ·Ù·Í›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ΢ÚȇÛÂÈ ÙËÓ ·˘Ï‹
ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘.
ΔfiÙ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó
˘Ô¤ÛÂÈ ÛÙË ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó
Ì‹ˆ˜ Ë ÙÈ̈ڛ·, Ô˘ ÚÈÓ Â›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û ϛÁÔ˘˜,
ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·
Î·È ÈÔ ÊÔ‚ÂÚ‹ ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÓˆÌÔÛ›·, ÙËÓ

[55]

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
·Î‡ÚˆÛ ÙȘ
·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∑′
√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜
™˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
·Û¿ÛÙËÎÂ
ÙËÓ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·.
NETFALLS/
SHUTTERSTOCK

[56]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÔÔ›· Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Ì ÙfiÏÌË Î·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË „˘¯Ú·ÈÌ›·. ◊Ù·Ó ‹‰Ë ·ÚÁ¿ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ηıfiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, fiÙ·Ó ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤ÛÎÈÛ·Ó ÙȘ ÛÎËÓ¤˜ Î·È ÂÍÂÁ¤ÚıËηÓ. ⁄ÛÙÂÚ·
·fi Ï›ÁÔ ÙÔ˘˜ ›‰Â Ó· ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋
ÛÎËÓ‹ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ‡‚ÚÂȘ Î·È ÙȘ ηٿÚ˜ ÙÔ˘˜,
ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ó È·
ÙË ‰˘ÛÙÚÔ›· Î·È ÙË ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›· ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ΢ڛˆ˜ Ë
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ηÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›·˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘
‰È·Ù˘ˆÓfiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٿ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ÂΛÓÔ˘, Ô
ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó, fiÛÔ ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ô‰›Î·È· ÁÈÓfiÙ·Ó, Ó·
ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ οÔÈ· Ù¿ÍË
ÛÙȘ ‰·¿Ó˜. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi¯ÂÈÚÔ ¿ÏÏÔ
ÛÙÚ·Ùfi, ÁÈ· Ó· ηٷÙÚÔÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜. ŸÏ·
ÂÍ·ÚÙÈfiÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÛÙÚ·È·›· ·fiÊ·ÛË Î·È ÙË
Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ˘‹ÚÍ fiÛÔ ÁÈÓfiÙ·Ó
ÈÔ ÊÚfiÓÈÌË. °ÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜, fiÙ·Ó ÂÏ·ÙÙˆı› Ë ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÔÚÌ‹, ·ÏÏ¿˙ÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÁÓÒÌË,
‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈΛԢ˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È ¶¤ÙÚÔ Ó·
˘ÔÛ¯ÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ٷڷ͛˜ Ù· ¿ÓÙ·, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Úˆ›. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ËÚ¤ÌËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÈÔ Â›ÌÔÓÔÈ, ·ÊÔ‡ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÚ·Ùfi, η٤Ϸ‚·Ó ¤Ó·
ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÏfiÊÔ. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘
‚Ú›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÈÛ¿ıÏÈÔ˘˜, ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó, ·ÏÏ¿ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi
ÂΛÓÔ ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ «∫‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ», Û·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÛÂÈÛÌfi ‹ ·ÓÔÌ‚Ú›·. √È ·Ú¯¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯Ô‡ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÔÈ
·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, Ôχ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙË Ó‡¯Ù· ÂΛÓË, ËÚ¤ÌËÛ ·ÎfiÌ·
ÈÔ Ôχ Ù· Ó‡̷ٷ οÓÔÓÙ·˜ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·
ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, ÂÓÒ ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ
˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ÂÚÈÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÛÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ £ÂÔ‰fiÛÈÔ ™·ÏÈ‚·Ú¿
Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÂΛ, ‰ÂÓ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙË ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·˘Ù‹ ·Ú·‚›·ÛË fiψÓ
ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÂÈı·Ú¯›·˜. ŒÙÛÈ, οÏÂÛÂ
·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ÈÛ¯˘Úfi ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘
·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÛÙ· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â
·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË, Î·È Î·ÙfiÈÓ ‰È¤Ù·Í ٷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ô˘ ›¯·Ó ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ÛÙ·ı-

̇ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ª¿Ì·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ˘ ÎfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó fï˜ ‹Á·Ó ÂΛ, ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ
fiÙÈ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ °·Ï·Ù¿ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ¿Ó ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ ·˘Ùfi ¯ˆÚ›˜ fiÏ·. ∂Λ ÔÈ
·›ı·Ú¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÂÚÈ΢ÎÏÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ
ÈÛÙ‹ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ÌÔ›Ú· Î·È ÔÈ ÚˆÙ·›ÙÈÔÈ ÙÈ̈ڋıËηÓ
Ì ͢ÏÔ‰·ÚÌfi, ÎÔ‡ÚÂÌ· Î·È ÂÍÔڛ˜, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ
ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰È·‚¿ÛÙËΠ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·Ó Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘. √ £ÂÔÊ¿Ó˘ ϤÂÈ fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù·
·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜ ÔÓfiÌ·Û·Ó ·fi ÙfiÙ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·
ÌÂٷ͇ °·Ï·Ù¿ Î·È ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏ˘ ‡ÚÈÓÔ ÔÙ·Ìfi.

¡¤Ô˜ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜
ΔÔ 809 Â›Û˘, ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛı› fiÛÔ ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘ ¡È΋ٷ ·fi ÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÔ›·, ·Ó
Î·È ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ·È‰›, ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ ÈÎ·Ó¿ÙˆÓ 18, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ¤Ó· Ôχ ÈÛ¯˘Úfi ÛÒÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, Ô˘ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο
·fi Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÈηӿÙÔÈ. ΔÔ 810 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÎÙ¤ıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 811 ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ͷӿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
fiÏÂÌÔ ÂÍËÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛıԇ̠·ÊÂÓfi˜
ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û οı ÙfiÛÔ Ë ·ÚÔ˘Û›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘
ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó ÙÔ 809 Î·È ÙˆÓ ÂÌʇÏÈˆÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÓÂÏ¿ÎËÛ·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ›¯Â ··ÏÏ·Á› ·fi οı Êfi‚Ô ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ,
‰È¤Ù·Í ·ÏÏ·˚΋ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ó·
ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ «È‰›ÔȘ Ô„ˆÓ›ÔȘ», ϤÁÂÈ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ «ÛÊÂÓ‰fiӷȘ Î·È Ú¿‚‰ÔȘ ˆÏÈṲ̂ÓÔ˘˜», οÙÈ
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ·˘Ù‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÊÙˆ¯Ô‡˜ fiÛÔÈ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.
ªÂ ÙÔÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi ÛÙÚ·Ùfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ
ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û Á‡Úˆ ·fi ÙË ª·ÚΤÏÏ· 19, fiÙ·Ó Ô
ηٷ‚‚ÏË̤ÓÔ˜ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÂÈÚ‹ÓË Ì οıÂ
ı˘Û›·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

›¯·Ó ÂÍ··ÙËı› ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÂΛÓÔ,
Ô˘ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ηÈ
·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο, ·Ó ‹Ù·Ó
‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚԤϷÛ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘ Î·È ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÚÈ‹ÌÂÚË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÚ›· ̤۷ ·fi ‰¿ÊË Û˘¯Ó¿ ‚·ÏÙÒ‰Ë Î·È ¤ÚËÌ· ¤ÊÙ·Û ÙÂÏÈο ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ fiÔ˘ ÛÙ¿ıÌÂ˘Â Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ΢ڛ¢Û ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘ Î·È ‚ڋΠ̤۷ Û ·˘Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. √ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÛÒıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ‚Ú¤ıËΠ۠٤ÙÔÈ·
·fiÁÓˆÛË, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ͷӿ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÂÈÚ‹ÓË,
·Ú·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ fiÙÈ Â›¯Â ·Ú¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿
Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‹ıÂÏÂ.
Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó. ∏ ¿ÏˆÛË Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ·˘Ùfi˜ ÂÚÈ‹Ïı Û ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË
ı¤ÛË Î·È Ù·›ӈÛË, ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 20 πÔ˘Ï›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 25
πÔ˘Ï›Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ͷӿ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Ó· ÔÏÈÔÚΛٷÈ
ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ¿Ú· Ôχ.
¶Ò˜ Ô Ì¤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜
¤ÁÈÓ ̤۷ Û ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÙfiÛÔ ÊÔ‚ÂÚfi˜; ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÏÏÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ›¯·Ó ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÛÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹.
√È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, Ó·
ÂÚȯ·Ú·ÎÒÛÂÈ Î·È Ó· Ô¯˘ÚÒÛÂÈ fiϘ ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ηÈ
Ó· οÓÂÈ ¤ÙÛÈ ‰˘Û¯ÂÚ¤ÛÙ·ÙË Î¿ı ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛË.

∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÚΛ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ò˜ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ̤۷ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ‰‡Ó·ÌË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙËÓ fi„Ë ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‚Ú¤ıËΠͷÊÓÈο Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∞fi
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ ̤ڷ Ô¯˘ÚÒıËÎÂ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ÁÈ· Ó· Âı¿ÓÂÈ Ì·¯fiÌÂÓÔ˜. ¶ÔÏÏÔ› ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi
ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂΛÓË ÒÚ· ‰È·ÛÎÔÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ Â‰Ò Î·È
ÂΛ. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ù· ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ· Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÈηÓfiÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ › ηı·Ú¿: «∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‚Á¿˙·ÌÂ
ÊÙÂÚ¿, ηÓ›˜ Ó· ÌËÓ ÂÏ›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ
ηٷÛÙÚÔÊ‹». ΔÔ Úˆ› Ù˘ 25˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ
ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ¤‚·Ï·Ó ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ÂÚȯ·Ú¿ÎˆÌ·, Ô˘
ÂÚȤ‚·ÏÏ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ÔϤÌËÛ·Ó ÁÂÓÓ·›·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÓÈ΋ıËηÓ.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Î·È 50 ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÙÚ›ÎÈÔÈ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙˆÓ
·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÓÒÙÂÚÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¤ÂÛ·Ó ËÚˆÈο ÁÈ· ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. √È ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó Ó· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û fiÔÈÔÓ ··ÚÓÈfiÙ·Ó ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ›, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È,
·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛˆÙËÚ›·˜.
∫·È fiˆ˜ ϤÂÈ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ «Î¿ı ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿
ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ, ¯¿ıËÎ·Ó Ù· fiÏ· Î·È Ù· ‚·ÛÈÏÈο
Û·˻.

[57]

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
οÛÙÚÔ˘ ÙÔ˘
¡¤ÛÂÌ·Ú ÛÙË
μÔ˘ÏÁ·Ú›·.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜,
·ÊÔ‡ ËÛ‡¯·ÛÂ
·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜
ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó ·Ïƒ·Û›ÓÙ Î·È ÙȘ
ÂÌʇÏȘ
Û˘ÚÚ¿ÍÂȘ Ô˘
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó,
ÛÙÚ¿ÊËÎÂ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ·fi
ÙÔ ‚ÔÚÚ¿, ÙÔ˘˜
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜.
SIART/SHUTTERSTOCK

[58]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ·˘Ù‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‰ÂÓ ¯¿ıËΠfiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜. ™ÙË Ì¿¯Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ 20, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó Î·È ÏËÁˆÌ¤ÓÔ˜ ‚·ÚÈ¿, ÌfiÚÂÛ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË. ÿÛˆ˜,
fiÙ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹
ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, οÔȘ ·fi ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ
ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‚È¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ÙË Ï›·, Î·È ¤ÙÛÈ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ÌÔ›Ú· ÂΛÓË. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Ô ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ›¯Â οÓÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿, ·Ó·ÁÔÚ‡ÙËΠ·fi Ù·
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Ô˘ ÛÒıËÎ·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·Ó Î·È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜
fiÙÈ ı· ÂÈ˙Ô‡Û ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚ·‡Ì·Ùfi˜
ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Ï¤Ó fiÛ· ηÈ
ÁÈ· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ
Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÛıÂÓÈο. ∂Âȉ‹, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚfiˆÚÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ
ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
·ÏËıÈÓ¤˜, ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë
·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ·˘Ù‹ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÁÈÔ Î·È Ë
ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ·˘Ùfi˜ Ô Ó¤Ô˜
‰ÂÓ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜
ÈÔ ‚¿ÛÈ̘ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜.
√ Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Á ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¿Óˆ
Û ÊÔÚ›Ô, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
ÙÚ·‡Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó·
ÙÔÓ Â͢‚Ú›˙Ô˘Ó. §¤ÁÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹
ÙÛÈÁÁÔ˘ÓÈ¿ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ
·ԉ›ÍÂÈ ÙË ÊÈÏ·ÚÁ˘Ú›· ·˘Ù‹, ÁÈ·Ù› Ë ÌfiÓË ·fi‰ÂÈÍË
Ù˘ Ê‹Ì˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó Ô ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ӷ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ¯Ú‹Ì·Ù·
ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜
Ô˘ ›¯Â ÙÈ̈ڋÛÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ,
·˘Ùfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰··Ó‹ÛÂÈ ÁÈ· ·˘Ùfi ÌfiÓÔ ÙÚ›· Ù¿Ï·ÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ 300 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡, ÂÚ›Ô˘ 314.000
‰Ú·¯Ì¤˜. ∞ÎfiÌ· fï˜ Î·È ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ıˆÚËı› ·ÏËıÈÓfi, ‰ÂÓ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ‹Ù·Ó ‰›Î·È˜ ÔÈ ÙÈ̈ڛ˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÛÎÔÔ Ó· ‰Ôı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ˘‚Ú›˙ÂÈ ÙÔ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ
ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ
£ÂfiÎÙÈÛÙÔ Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜
ÊÚÔ˘Ú¿˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÒÙÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÂÈ
·˘ÙfiÓ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔ Á·ÌÚfi ÙÔ˘
·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÔ›·, ªÈ¯·‹Ï ÎÔ˘ÚÔ·-

Ï¿ÙË 21- ·˘Ùfi˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ıÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô
™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ ı· ¤ı·ÈÓÂ, ı· ‹Ù·Ó Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜
ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘. °È·Ù› Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ›¯Â ·ÓÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ
™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ ÚÈÓ ·fi ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ì οÔÈ· Û˘ÁÁÂÓ‹ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó £ÂÔÊ·ÓÒ Î·È ‹Ù·Ó
Ë ‰Â‡ÙÂÚË ∞ıËÓ·›· Ô˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Î·È Ì¤Û· ÛÂ
‰È¿ÛÙËÌ· 40 ¯ÚfiÓˆÓ ı· ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›¯Â ÁÂÓÓËı› ·È‰›. §¤ÁÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ô ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ Ù˘ÊÏÒÛÂÈ ÙÔ Á·ÌÚfi ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ
‰ÒÛÂÈ ÙÔ ıÚfiÓÔ ÛÙË £ÂÔÊ·ÓÒ, fiÙÈ, ·Ó ·ÔÙ‡¯·ÈÓ ı·
·Ó·Î‹Ú˘ÛÛ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. ΔÔ ÈÔ
Èı·Ófi Â›Ó·È fiÙÈ Î·È Ô ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘
ÙÔÓ ÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó ¤‚ÏÂ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÈ˙‹ÛÂÈ. √ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Á¿˘ Ô˘ ¤ÙÚÂÊ ÁÈ·
ÙË £ÂÔÊ·ÓÒ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ Ù˘ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÂÓÒ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Î·È Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ
™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Î·È Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ £ÂfiÎÙÈÛÙÔ˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ
‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ·Ú·‰Ôı› Ë ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂΛÓË ÂÔ¯‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ
ÔϤıÚÈÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó
Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË ªÈ¯·‹Ï 22.
∫·È fiÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘
˘Á›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú·Î›Ô˘ ¯ÂÈÚÔÙ¤Ú¢Û ÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ,
·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙȘ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Ô
™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¤Ï·‚Â
ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì· Î·È ‹Á Û ÌÔÓ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÈ
¤ı·Ó ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 12 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 812.
∞fi ÙfiÙ ÌfiÓ·ÛÂ Î·È Ë ¯‹Ú· ÙÔ˘ £ÂÔÊ·ÓÒ. ∞ÏÏ¿ ·˜
Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ô˘
¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÛÙȘ 25 πÔ˘Ï›Ô˘
ÙÔ˘ 811.

∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ °›‚‚ˆÓ·
ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ
Î·È Ë ·Ó·Û΢‹ Ù˘
√ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤ÎÔ„Â
ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÙÔ Îڤ̷Û ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜
Ë̤Ú˜ Û ¤Ó· ͇ÏÔ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÙÚfi·Èfi ÙÔ˘
ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. ⁄ÛÙÂÚ· Á‡ÌÓˆÛ ٷ ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ ·fi ÙË
Û¿Úη, ÙÔ Â¤Ó‰˘Û Ì ·Û‹ÌÈ Î·È ¤ÈÓ ·fi ·˘Ùfi ÛÙ·
‰Â›Ó· Ì ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. Δ¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÂΛÓÔ˘,

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

Ô˘ ¤Ú·Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· ÂÎÙÂı› Û ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜
Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙÈÌÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË. ¶ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ÙËÓ Â¯ıÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊˆÓ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ. ∫˘Ú›ˆ˜ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÙÛÈÁÁÔ˘ÓÈ¿˜ ÙÔ˘ ηÈ
ÙÔÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó «Ó¤Ô ∞¯·¿‚» 23 Î·È ÈÔ ¿ÏËÛÙÔ ·fi ÙÔÓ
º¿Ï·ÚË 24 Î·È ÙÔÓ ª›‰·. ΔÔÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó Â›Û˘ ÁÈ·
·Û¤‚ÂÈ·, ·ÎÔÏ·Û›· Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿. ΔÔ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ˆ˜
·ÏÏfiÎÔÙÔ Ù¤Ú·˜, Î·È ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Î·ıÔÏÈÎÔ› ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔ˜ °›‚‚ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ô‰¤¯ÙËΠ·˘ÙÔ‡ÛȘ ÙȘ ÁÂÌ¿Ù˜ ÂÌ¿ıÂÈ· ÊÏ˘·Ú›Â˜ ÙÔ˘
£ÂÔÊ¿ÓË Î·È ÙÔ˘ ∫‰ÚËÓÔ‡ Î·È ‚‚·›ˆÓ ˆ˜, ·Ú’
fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ÈÔ ¿ÁÚÈÔÈ Ù‡Ú·ÓÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÛ‹ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi
ÙÔ Ï·fi, fiÙÈ ÙÚ›· ÊÔ‚ÂÚ¿ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÌfiÏ˘Ó·Ó ÙÔ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, Ë ˘ÔÎÚÈÛ›·, Ë ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·È Ë
ÏÂÔÓÂÍ›·, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ÈηÓfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ Î·È Î·Ó¤Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎfi

ÚÔÙ¤ÚËÌ· ÈηÓfi Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·‰¤ÍÈÔ˜ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È fiÙÈ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ıˆڋıËΠÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ ÛÙËÓ
ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡.
∞Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙË ‰È΋
Ì·˜ ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· ·ÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ
ÂÎ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ı· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ó fiÙÈ
›¯·Ì ¿ÏϘ ËÁ¤˜. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ËÁ¤˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ›‰È˜ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ›·ÌÂ, Ù· ΛÌÂÓ· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ
Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ
Î·È ÛÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘
ÂΛӢ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜. ÕÏϘ ÏÔÈfiÓ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‚·ÛÈÏ›· ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ. ∞ÏÏ¿ Ô
°›‚‚ˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· ·ÓÙ›ıÂÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙË ÌÈ·
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ηÌÈ¿ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË,
Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÂȉ‹ ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û ÁÂÓÈο ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ·ԉ¯fiÙ·Ó Î¿ıÂ

[59]

¶·Ï·È¿
Á¤Ê˘Ú· ÛÙËÓ
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË,
ÛËÌÂÚÈÓfi ∂ÓÙÈÚÓ¤.
ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘,
Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘
™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ ÌÂ
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË,
fiÔ˘, ·Ó Î·È ‚·ÚÈ¿
ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜,
·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ
‚·ÛÈÏÈ¿˜.
VALERY SHANIN/
SHUTTERSTOCK

[60]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞Ó·ıËÌ·ÙÈ΋
ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘-8Ô˘
·ÈÒÓ· ÌÂ
·Ú¿ÛÙ·ÛË
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ È¤·,
Èı·ÓfiÓ ·Á›Ô˘.
√ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜
ËÁÂÌfiÓ·˜
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜
ÙÔ 811 fi¯È ÌfiÓÔ
Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙȘ
‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘,
·ÏÏ¿ ÛÎfiÙˆÛÂ
Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.
GIANNI DAGLI ORTI/
CORBIS/APEIRON

ηÙËÁÔÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· fï˜, ÁÈ·Ù›
‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô‡Ù ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘
ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ˘ÔÎÚÈÛ›·, ΢ڛˆ˜
ÁÈ· ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡ÊψÛË ÙÔ˘
μ·Ú‰·Ó›Ô˘, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ¤ÁÈÓ Ì ‰È΋
ÙÔ˘ ÂÈÛ‹ÁËÛË. ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËΠÁÈ· ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, ÁÈ·Ù›
‰ËÏËÙËÚ›·Û ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó
ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ϤÁÂÙ·È, fiˆ˜ ›·ÌÂ, ·fi ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, ˆ˜ Ê‹ÌË. √È Ôχ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ∑ˆÓ·Ú¿˜ Î·È ∫‰ÚËÓfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Ì›ÛÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔÈ.
™ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ·Ó·ÊÂÚı‹Î·Ì ‹‰Ë. ∂‰Ò ı·
·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ Ó· ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ

·ÓÂÈʇϷÎÙ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·fi
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÂÌ·ı›˜, Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¿ Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ª‹ˆ˜ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ‰ÂÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Ó· ϤÂÈ „¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ; ∂›‰·Ì fiÙÈ
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ‰‹Ì¢Û ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘,
ÂÓÒ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ·Ó·ÈÚ› ÚËÙ¿ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ηÙËÁÔÚ›·. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¯ÒÚÈÛ ÙËÓ ∞ıËÓ·›· £ÂÔÊ·ÓÒ ·fi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘, ÁÈ· Ó· ÙË ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ. øÛÙfiÛÔ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú·Î›Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 807, ÂÓÒ
ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 809, ‰ËÏ·‰‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ηÈ
ϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ÂÚ›ÊËÌË ÂΛÓË Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂÎÙÂٷ̤ӷ Ì ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™Δ′ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
Ù›ÔÙ· Û¯ÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÓÔÌ›· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘
™Ù·˘Ú·Î›Ô˘. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Ô

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˘ Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘, Ô˘ Â¤ÎÚÈÓ·Ó
ÙfiÛÔ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ‰ÂÓ ı· ¤ÏÂÁ·Ó
ϤÍË ÁÈ· ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜, ·Ó ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯Â Á›ÓÂÈ; ¶fiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›
ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜,
fiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤ÂÛÂ
·fi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È ¤Û·Û ÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ fi‰È, ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ
Ì ¯·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Î·È ÙÔ ·¤‰ˆÛ ÛÙË ı›· ÚfiÓÔÈ·;
∞ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó
Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ï‹ ÏÂÔÓÂÍ›· Î·È ·ÏËÛÙ›· ˘·ÁfiÚÂ˘Û·Ó
ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘.
√ ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, Ë ›‰Ú˘ÛË Ó·˘ÙÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜, Ë ÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÊÈÂÚˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙȘ
ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÎÔ¤˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·˘ÛÙËÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô˘ ÙÈÌÔ‡Ó ·ÎfiÌ·
Î·È ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ΔÔ fiÙÈ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÔËÛ›· Ó· ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¿ÏϘ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘ Ê·Ú·Ò, ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Ì·˜
ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ÌË ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ô˘ Ú¤ÂÈ ÛÙȘ ·Á·ı¤˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. √ ™ÏfiÛÂÚ, Ô˘ ÂͤٷÛ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰È·Ù‡ˆÛ ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ·fi ÂΛÓË ÙÔ˘ °›‚‚ˆÓ· Î·È Ê˘ÛÈο Ôχ
ÈÔ ÛˆÛÙ‹. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô £ÂÔÛÙ‹ÚÈÎÙÔ˜ 25, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤˙ËÛÂ
ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′′ Ô˘ ‚·Û›Ï¢Û ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜, ¢Û‚¤ÛÙ·ÙÔ˜, ·Á·Ô‡Û ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ô˘ ¤‰ÂȯÓÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi
ÙˆÓ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·,
ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ›¯·Ó ÂÎÙÈÌËı› ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
·fi‰ÂÈÍË ÊÈÏÔ¯ÚËÌ·Ù›·˜ Î·È Î·ÎÔ‚Ô˘Ï›·˜.
™ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‹Ù·Ó Û˘¯Ó¿ ¿Ù˘¯Ô˜
Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ˜ ·‰¤ÍÈÔ˜, ·ÏÏ¿ ·˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ
fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, fiÙÈ ‚ڋΠÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÛÂ
·fiÏ˘ÙË ‰È¿Ï˘ÛË, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ¯ÚfiÓÔ Ó· ÙÔÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È fiÙÈ, ÂÓÒ ÈÂ˙fiÙ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› ¯ıÚÔ› Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ı-

[61]

ÌÈÛ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘.
™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· οÓÂÈ, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ïfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, ‰ÂÓ Ï˘‹ıËΠÙË ˙ˆ‹ Ô‡Ù ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘
™Ù·˘Ú·Î›Ô˘, Ô‡Ù ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ ÙÔ˘, ¿Ó‰Ú· Ù˘ ÎfiÚ˘
ÙÔ˘, ªÈ¯·‹Ï, Ô‡Ù ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ Î·È ÙÂÏÈο
¤ÂÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ
·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ¤Ó· Ê·‡ÏÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Û‚¿ÛÙËΠÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∑′
√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ™˘Ófi‰Ô˘ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ ۇÌʈӷ Ì ÙÔ
Ó‡̷ ÙˆÓ ˘ÁȤÛÙÂÚˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
ªÂÙ¿ ÙÔÓ È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ §¤ÔÓÙ· ‹Ù·Ó Ô ÈÔ Û˘ÓÂÙfi˜ Î·È Ô
ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ô˘ Âȉ›ˆÍ·Ó
ÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ˘ÏÈ΋ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

ªÈ¯·‹Ï ∞
∞′
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¯Ù‡ËÛ ÙfiÛÔ ÔÏÏ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ÒÛÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο, ¤ÚÂ ÙËÓ
·ÓÒÙ·ÙË ·Ú¯‹ Ó· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¿Ó‰Ú˜ ÈηÓÔ›, ÁÂÓÓ·›ÔÈ Î·È ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ›. √ ªÈ¯·‹Ï Ô˘
‰È·‰¤¯ÙËΠÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚·Û›Ï¢Û ÌfiÓÔ
ÁÈ· ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì Ôχ ·‰‡Ó·ÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∫·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ƒ·Á炤 ηÈ
·Ó‹ÎÂ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÛÙË ÌÂÚ›‰· ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fiÙÔÌ·
Ô·‰Ô› Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜,
ÁÈ·Ù› Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ £ÂÔʇϷÎÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ÙÔ 780 ÛÙ·Û›·Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′, ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ∫·È ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ
ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓ Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘
ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Â›¯Â ÛÎÔÙˆı› ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÔ›·. ™ÙÔ Ó·
ÙÔÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ‚¤‚·È· ·˘Ù‹ Ë Ó¤· ›Ûˆ˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó
Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. °È·Ù› Ô ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÎÌ‹
Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘, ‹Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔÚfiÛˆÔ˜, Ì ÛÙ·Ú¤ÓÈÔ ¯ÚÒÌ·, Ì·‡Ú· Ì·ÏÏÈ¿ Î·È Ì·‡Ú·
Á¤ÓÈ·. ΔËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÎÔÛÌÔ‡Û ÌÈ·
Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ „˘¯‹, ·ÏÏ¿, ·Ó Ô ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÙ¤ÚËÌ· Ô‡Ù ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹, ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ô‚·›ÓÂÈ ÊÔ‚ÂÚfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·.

ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 811 Ô ªÈ¯·‹Ï ∞′
ƒ·Á炤˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ.

[62]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ªÈ¯·‹Ï ›¯Â ÙÔËı› ·fi ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡ ÙÔ˘ Ô˘ Úfi‚·ÏÏ·Ó ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô›,
ÙÔ ÈÂÚ·ÙÂ›Ô Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ηÈ
›¯·Ó ÙÈ̈ÚËı› ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔØ ·ÂÏ›ÛÙËΠ·fi ·˘Ù¿ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. ∂ÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜
‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ Î·È Á·ÌÚfi˜ ÂÈÊ·ÓÒÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ù˘.
ΔÔ ÚÒÙÔ ı‡Ì· Ù˘ ÔϤıÚÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Û˘ÌÌÔÚ›·˜
˘‹ÚÍ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ Ì ÙfiÛË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÔÈÎÔÓƠ̂˜.
√È ıËÛ·˘ÚÔ› Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û ·˘Ùfi ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó (·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›
ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ·ÓÒÓ˘ÌÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ
§¤ÔÓÙ· ÙÔÓ ∞Ṳ́ÓÈÔ) Û Ôχ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜, ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÛÙÔ˘˜ ·ÛÎËÙ¤˜, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ, ÛÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ, ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‰È·‚fiËÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰fiıËηÓ, Í·Ó·‹Ú·Ó Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰›Î·È· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ·Ê·ÈÚÂı›. ™ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ‰fiıËηÓ
¢ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ 50 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ 25.
§›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ô ªÈ¯·‹Ï ¤ÛÙ„ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂÔʇϷÎÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ 100 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë 25, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο 225.000
ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·¯Ì¤˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÔχÙÈÌ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·. √ £ÂÔÊ¿Ó˘ ϤÂÈ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ Á¤ÌÈÛ·Ó Ì ÏÔ‡ÙË ÙË ¯‹Ú· ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú·Î›Ô˘,
Ô˘ ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯‹, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Â›Û˘ ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, Ú¿ÁÌ· Ô˘
‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÙ˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÂΛÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚË̢ۛ·Ó ˆ˜ ÚfiÊ·ÛË ÁÈ·
ÙÔÓ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÔÏÏÒÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ. ΔÂÏÈο, ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ¯¿ÚÈÛ·Ó ÛÙȘ
Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÛÎÔÙˆı› ÚfiÛÊ·Ù·
ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ¤ÓÙ ٿϷÓÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ·
¯Ú˘ÛÔ‡, Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Í›· 560.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÂÚ›Ô˘.
Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÚÔÎÔ›·. √ ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ϤÂÈ «·‡ÙË Á·Ú ËÓ ‰È·ÙÂı›۷ ¿ÓÙ· Ù· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜», ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ÔÈ‹Ì·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, Ô˘ ˘ÌÓÔ‡Û·Ó Î·È ÎÔϿ΢·Ó ÂΛÓË ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ¯ˆÚ›˜ ÊÂȉÒ
ÛÎÔÚÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘˜.
∞ÏÏ¿ Ë ÌÔÓ·¯È΋ Ê·ÙÚ›· ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙ·
¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ú ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô. ◊ıÂÏ ӷ
Í·Ó·¿ÚÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ÂÔ¯‹

Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ fiÏ· Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù·
ÔʤÏË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÊÈÏȈı›
΢ڛˆ˜ Ì ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ô Î·Ïfi˜ Î·È Û˘ÓÂÙfi˜ ·˘Ùfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ›¯Â Û˘ÌÚ¿ÍÂÈ Ì ÙÔÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¿ÏÔÁˆÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ Ù˘ Ê·ÙÚ›·˜ ÂΛӢ. ÿÛˆ˜ fï˜ ÛÙ·
Ù¤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ô ·ÙÚȿگ˘,
›Ù ÂÂȉ‹ ıˆÚÔ‡Û ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ
ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘¤‚·ÏÏÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ·ÏÏ¿ Î·È ÁÂÓÈο fiÏ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù·, ›Ù ÂÂȉ‹ ÂÓԯϋıËΠ·fi Ù· ·Ú¿ÔÓ· Ô˘
η٤ÊÙ·Ó·Ó Û ·˘ÙfiÓ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÊˆÓ› Ì ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ
ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ›¯Â Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ
ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ Ó· ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ Ì ÈÔ ‹È·
ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fiÙÈ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ Ôχ ÛÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË
ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ›·Ì ÚÈÓ ·fi
Ï›ÁÔ, ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ˆÚ¤˜
˘¤Ú ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ. √ ·ÙÚȿگ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÌÂ
οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÙË ÌÔÓ·¯È΋ Ê·ÙÚ›·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ªÈ¯·‹Ï, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë Ê·ÙÚ›· ÂΛÓË ÂËÚ¤·˙ ÛËÌ·ÓÙÈο, Â¤ÌÂÓ ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó·
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·Ø ÙÂÏÈο ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÈ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹,
ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· fï˜ Ô ·ÙÚȿگ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ,
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Û fiÏ· Î·È Ë ÌÔÓ·¯È΋ Ê·ÙÚ›·
ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û Ì ϷÌÚfi ÙÚfiÔ.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ·ÙÚȿگ˘ ηı·›ÚÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ÈÂÚ¤·
πˆÛ‹Ê, ·Ó·Î¿ÏÂÛ fiϘ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ
ÌÔÓ·¯ÒÓ Ô˘ ÛÙ·Û›·Û·Ó Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ
ÊÔ‚fiÙ·Ó Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì‹ˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ηο, ·Ó ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. √È ÌÔÓ·¯Ô›, ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
‹Ù·Ó Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜, Ô ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê, ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Í·Ó·‹Ú·Ó fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Î·È fiÏË ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
·˘Ï‹ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Í¯ÓÔ‡Û·Ó fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ
ÌÂٷ͇ «ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó fiÌÔÈ· Ì fiÛ· ›¯·Ó Û˘Ì‚Â› ·ÏÈ¿
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ıÂÔÊfiÚˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Ú·ÁÚ·Ê›» Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Ù· ·Ú·¯ˆÚÔ‡Ó «ÛÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ·ÓÙ·Ô‰›‰ÂÈ
fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· Ú·¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÈˆıÔ‡Ó.
∏ ÌÔÓ·¯È΋ Ê·ÙÚ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ¤ÙÛÈ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË
ÛÙÚ¿ÊËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ·Û¿˙ÔÓÙ·Ó

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

[63]

ÙÔÓ fiÚÔ Ô˘ ηıÈÂÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋
™‡ÓÔ‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÈÔ ¤ÓıÂÚÌˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘Ó¤¯Â Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜
Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∞Û›·, ηıÒ˜ Î·È ÌÂ
¿ÏϘ ÈÔ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÈÚ¤ÛÂȘ. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó
Ë ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ ӷ ÂΉÒÛÂÈ
‰È¿Ù·ÁÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ÎÂÊ·ÏÈ΋ ÙÈ̈ڛ·
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ˘‹Ú¯·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜ Î·È ÛÒÊÚÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔϤıÚÈ· ·˘Ù‹ ·fiÊ·ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜
Ôχ ÛˆÛÙ¿ fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ÔÏÈÙ›· Ô‡ÙÂ Ë EÎÎÏËÛ›· ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÂÍ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ Ì ۈ̷ÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜. ªÂ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ
ÂΛÓÔ ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ·. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË Ë ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹
¿ÚıËΠ«Ì ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÈfiÙ·ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â˘Û‚ÒÓ». TÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ fï˜
Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·ÙÚȿگ˘, ·ÊÔ‡ ˘¤Î˘„ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙȘ
··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Û‚ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ Ê·ÙÚ›·˜, ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË ‡ÛÙÂÚ· ·fi οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ·Ù› ·Ó Â¤ÌÂÓÂ, ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ÌÂ
ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·Ó·Î·ÏÔ‡Û fiÛ· ›Â Ô ªÈ¯·‹Ï, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÙfiÛÔ Ôχ ˘Ô‰Ô˘ÏÒıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜, ÒÛÙ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ı· ÙÔÓ ‰Ô‡Ì ӷ
ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·fiÊ·Û˘, ·ÚfiÙÈ ·˘Ù‹ ›¯Â ·Ó·ÎÏËı› ÙÂÏ›ˆ˜. ÀÔı¤ÙÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÂÙÔ› Ô·‰Ô› Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È
ηÙfiÈÓ, ̤ۈ ·˘ÙÔ‡, ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ÂÓÒ Ë ÌÔÓ·¯È΋
Ê·ÙÚ›·, Ë ÔÔ›· ·‰È¿ÎÔ· ÂÚÈÛÙÔ›¯È˙ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ¤Ù˘¯Â ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ.

™¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¿·
Î·È ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜
∏ ÌÔÓ·¯È΋ Ê·ÙÚ›· ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙ› ÙÔÓ ¿· Î·È ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜, ·Ó ηÈ, fiÙ·Ó
‹Ù·Ó Û ‰È·Ì¿¯Ë Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ
·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘
‹ÏÈ˙Â. ∞ÏÏ¿ Ë Ê·ÙÚ›· ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ÁÂÓÈο Ô
¿·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‹ıÂÏ ӷ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, fiÙÈ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ó·
ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔÓ ¿· Î·È fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ
‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ê˘ÛÈÎÔ›
Ù˘ Û‡ÌÌ·¯ÔÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‚Ú‹Î·Ó Úfi-

ı˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ·Ó fi¯È ÁÈ· ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó·
‰ÂÈ Ó· ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÈÚ‹ÓË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ Î·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. ŒÙÛÈ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, Ô ·ÙÚȿگ˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ƒÒÌ˘ §¤ÔÓÙ· Û˘ÓÔ‰Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ì ٷ ÔÔ›· ‰È·‚›‚·Û ÙÔ ™‡Ì‚ÔÏÔ Ù˘ ¶›ÛÙ˘
ÙÔ˘ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤·, Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÌÂÛ›Ù˘ Î·È Û˘ÌÊÈÏȈً˜, Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È
ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ Î·È ÙÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο. ™Â
·˘Ù¿ Ô ¿·˜ ·¿ÓÙËÛ ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘Ì‚È‚·-

¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘
¿· §¤ÔÓÙ· °′,
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Pierre
Duflos, ÙÔ˘ 1780.
ŸÙ·Ó ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ
ıÚfiÓÔ Ô ªÈ¯·‹Ï ∞′,
Âȯ›ÚËÛ ӷ
ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙË
‰˘ÙÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·
Ù˘ ÔÔ›·˜
ËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ô ¿·˜
§¤ÔÓÙ·˜ °′.
STAPLETON COLLECTION/
CORBIS/APEIRON

[64]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛÌfi, Â·ÈÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚıÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È
˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ı· ÙËÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È Â‰Ò ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¿·˜ ‰ÂÓ Â·Ó‹Ïı ηıfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·ÏȤ˜
ÙÔ˘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ô ·ÙÚȿگ˘ Ì·˜, ‰ÂÓ ·Ó·Î›ÓËÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ·Ó¿ÚÚËÛ˘ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ
ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ï·˚Îfi˜,
‰ÂÓ ··›ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ Í·Ó·‰Ôı› Ë ·ÏÈ¿ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·
ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ Î·È ÁÂÓÈο ‰ÂÓ Úfi‚·ÏÂ
ηıfiÏÔ˘ ÙȘ ΢ÚÈ·Ú¯ÈΤ˜ ÂΛӘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÔÈ
Ôԛ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ÌÂÙ¿ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙfiÛ· ÛοӉ·Ï·.
∏ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘
Û fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹
Ô˘ ÙÔ˘ ·ÛÎÔ‡ÛÂ Ô ª¤Á·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‹ıÂÏ ӷ ·ÔʇÁÂÈ Î¿ı ·ÊÔÚÌ‹ ‰È¤ÓÂ͢ Ì ÙË
ÌÔÓ·Ú¯›· ·˘Ù‹. ∂›‰·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ÙÔ ª¤Á· Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›·
ÂÈÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘
ÔÈ ·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÓÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜,
ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÛÙË
Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ
Í·Ó¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ºÚ¿ÁΈÓ
ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÓÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ Ó·˘Ì·¯›Â˜ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÙÈ΋ ı¿Ï·ÛÛ·,
ÒÛÔ˘ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘
¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ∞ÚÛ¿ÊÈÔ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘,
¶È›ÓÔ, Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡Û ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ
Í·Ó¿ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘. ΔÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ¶È›ÓÔ Î·È
fi¯È ÛÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ·Í›ˆÌ·.
ŸÙ·Ó Ô ∞ÚÛ¿ÊÈÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô ¶È›ÓÔ˜
›¯Â Âı¿ÓÂÈ Î·È Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜, ·ÊÔ‡ οÏÂÛ ÙÔ Ó¤Ô
ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËΠÊÈÏÈο,
ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏϤ˜ ÎÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·‰ÂÏÊfi. ª·˙› Ì ÙÔÓ ∞ÚÛ¿ÊÈÔ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË
‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ÙÚÂȘ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜,
ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û·Ó ÂΛ, ‚Ú‹Î·Ó ‹‰Ë ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔÓ

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

ªÈ¯·‹Ï. ∂˘ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈı˘Ì‹ÛÔ˘Ó. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ªÈ¯·‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ˘ԯ›ÚÈÔ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ ‰È·ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ Ê·ÙÚ›·˜, ¤Û¢Û ӷ ÛÙ›ÏÂÈ
ÛÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ªÈ¯·‹Ï, ÙÔÓ ∞ÚÛ¿ÊÈÔ Î·È
ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ £ÂfiÁÓˆÛÙÔ, ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË, Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔ ÁÈ·
ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂÔʇϷÎÙÔ ÌÈ· ·fi ÙȘ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘
∫·ÚfiÏÔ˘. √È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ∫¿ÚÔÏÔ ÛÙÔ
∞΢˝ÛÁÚ·ÓÔÓ 26 (Aix-la-chapelle), ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ˆ˜
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi Ù˘ fiÏ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ‹Á·Ó ÛÙË ƒÒÌË, ÁÈ· Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÂΛ ÙË
Ó¤· Û˘ÌÌ·¯›·.

∞ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ fiÏÂÌÔÈ
Ì ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜
ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Ô ªÈ¯·‹Ï
ÛÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹
·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 811 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 812.
√È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ó ‚¤‚·È· Ò˜ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋
ÙÔ˘ Ó›ÎË ¿ÊËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ì ¿ÓÂÛË Ù·
¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Ù·Ì›Ԣ, Ó· ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÔÓ·¯Ô‡˜
ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ
ÙÔÓ ¿· Î·È ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ·Ú¯Èο ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÏfiÁˆÓ Ô˘ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È fiÙÈ
·ÚÁfiÙÂÚ· ıÂÒÚËÛ ÊÚÔÓÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù·
ÎÂÎÙË̤ӷ Ì ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ˘¤‚·ÏÂ
Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÔȘ ‹Ù·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÁÈ·Ù› Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ Ô˘
¤ÁÚ·„ Ì ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÙÚfiÔ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘
ªÈ¯·‹Ï, ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË
ÂÚ›ÙˆÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó
ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∂Âȉ‹ fï˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Â·Ó¿ÏË„Ë
ÙˆÓ Â¯ıÚÔÚ·ÍÈÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ¤ÛÙÂÈÏ ¿ÏÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ªÈ¯·‹Ï ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ùfi fiÙÈ Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ›¯Â Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤ÚıÂÈ Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹
ÂÚ›Ô‰Ô Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ
ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÙÂ. ÿÛˆ˜ ÔÈ ›‰È˜
‹ ·ÚfiÌÔȘ Ó· ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Â˘ı‡˜ ÂÍ·Ú¯‹˜ ·fi ÙÔÓ
∫ÚÔ‡ÌÌÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ‰Ò, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ·Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‹Ù·Ó ··Ú¿ÏÏ·ÎÙ˜ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜.
ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È fiÙÈ ÛÙȘ

17 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 812, Ô ªÈ¯·‹Ï ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË £Ú¿ÎË,
Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔÎÔ›·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ΔÛÔ˘ÚÔ˘ÏÔ‡, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙË ™ËÏ˘‚Ú›· Î·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∞ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ¶ÚÔÎÔ›·˜ Ë
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û Ì ·ÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ô
ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ›‰Â Ì ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ·¤‰È‰Â ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·, ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎÂ
·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ô˘ ›¯Â Ó· ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, Ë
¶ÚÔÎÔ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ ΔÛÔ˘ÚÔ˘ÏÔ‡ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ΢ڛ¢Û ÙË ¢Â‚ÂÏÙfi, ÌÈ· ·Ú¯·›· fiÏË Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ £Ú¿ÎË Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠∑·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ·ÔηÏÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ·,
Î·È ·ÊÔ‡ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ
Â›ÛÎÔÔ, ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙË μÏ·¯›·. ∏ ·Ó·ÁÁÂÏ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·‡ÍËÛ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌfiÏȘ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰È¤Ï˘Û ÙÔ ÙÌ‹Ì·
ÂΛÓÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ıÚÈÎfi ÚÔ˜ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ϤÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û ηıfiÏÔ˘ Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, Ô‡Ù ›ÛÙ¢ ÛÙȘ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜. Δ· Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ √„ÈΛԢ
Î·È ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ ¤‚ÚÈ˙·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜,
·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ËÚ¤ÌËÛ Ì ‰ÒÚ· Î·È ÚÔÙÚÔ¤˜, ¤ÂÈÙ·,
·ÓÙ› Ó· ÎÈÓËı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙË £Ú¿ÎË Î·È ÙË
ª·Î‰ÔÓ›· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ΔfiÙ ٷ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· Î·È ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó
‹ ‰È·Ï‡ıËηÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤Î·Ó·Ó Î·È Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·ÔÈÎÈÒÓ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÔÙËı› Â› ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ™ÎÏ·‚Ëӛ˜. √È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ·˘Ùfi Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Ì ¢ÎÔÏ›· fiÏË ÙË ¯ÒÚ·
Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶ÚÔ‚¿ÙÔ˘, ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÙË ¡›Î·È· (Û‹ÌÂÚ· ∫Ô˘ÏÂÏ‹), ÙË ºÈÏÈÔ‡ÔÏË,
ÙÔ˘˜ ºÈÏ›Ô˘˜ Î·È ÙÔ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· (ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ÌÊ›ÔÏË, Û‹ÌÂÚ· ∫ÔÓÙ¤ÛÛ· ‹ ƒ·ÓÙ›ÓÓ·).
√ ªÈ¯·‹Ï, ÌfiÏȘ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ.
ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ, ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÊÒÓ·˙·Ó
·ÓÔȯٿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ,

[65]

√ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á›·
ΔÚ¿Â˙· ÙÔ˘ Ó·Ô‡
Ù˘ Aix-la Chapelle,
·fi Ù· ‚ÈÙÚfi
ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi
Ù˘ ™·ÚÙÚ, ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·.
ΔÂÏÈο, ÔÈ
ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
ªÈ¯·‹Ï ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ
∫¿ÚÔÏÔ ÙÔ ª¤Á·
ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Aixla-Chapelle Î·È ÙÔÓ
·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó
ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
Ù˘ ¢‡Û˘.
DEAN CONGER/
CORBIS/APEIRON

[66]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¢ÏÔÁÔ‡Û·Ó Ê·ÓÂÚ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′
‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó
·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
¿Ó‰Ú· Î·È ·˜ ‹Ù·Ó Ù˘ÊÏÔ›, Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó
ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓfiÚÌÔ˘, ÛÙË
ÓfiÙÈ· ¿ÎÚË Ù˘ £Ú·ÎÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, Ô˘, fiˆ˜
ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‹Ù·Ó ˘fi ÊÚÔ‡ÚËÛË.
√ ªÈ¯·‹Ï, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, ÛÔÊ¿
ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜, Êfi‚È˙ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓˆÙÂÚÈÛÙ¤˜
͢ÏÔÎÔÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜. ŒÂÈÙ· Û˘ÎÔÊ¿ÓÙËÛ ÙÔÓ ÂÚËÌ›ÙË
¡ÈÎfiÏ·Ô ÙÔÓ ÂÍ·ÎÈÔÓ›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û ӷ
ÌÈÏ¿ÂÈ Ê·ÓÂÚ¿ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∫¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ
Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó Â›Û˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó
ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÌÂÙ·ÓfiËÛÂ, ÙÔÓ
ÂÚȤÊÂÚ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÁÈ· Ó· ÂÍÔÌÔÏÔÁËı› ÙÔ ·Ì¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÂÏÈο, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÈÛÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙ›
ÙÔ˘, ÙÔÓ ¤ÎÏÂÈÛ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ∂ÍfiÚÈÛ Â›Û˘ ·fi ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÔÏÏÔ‡˜ ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ Ù˘ £Ú¿Î˘
Î·È Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·›ˆÚÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′ ·fi ÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ ÛÙËÓ √ÊÈÔ‡Û·, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÓËÛ› Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜ (Ô˘ Û‹ÌÂÚ·
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∞ÊÍ›·, Î·È ‹‰Ë ·fi ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∞ÊÔ˘Û›·), ÁÈ· Ó· ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË
·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ٷ ˘fiÏÔÈ·
Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓ·‡Ú·, Âȯ›ÚËÛ ӷ Ù·
ÛˆÊÚÔÓ›ÛÂÈ Ì ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÁÔÚ‡ÛÂȘ Î·È ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ.
∞ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ
·Ó·¯·›ÙÈÛË ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó
Ó· οÓÔ˘Ó Ì ¿ÓÂÛË ÏÂËϷۛ˜ ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ÛÙË
ª·Î‰ÔÓ›· ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ΔfiÙÂ
Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤Ó·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¢·ÚÁ·ÌËÚfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÙÂÈÓ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË
Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ·ÊÙ› Â› £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ °′,
Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‚·ÛÈχÛÂÈ ÙÔ 716 ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜. ∏
Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, fiÚÈ˙ fiÙÈ
Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı· ¿Ú¯È˙·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ªËÏÂÒÓ˜ Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ
¿Ú¯ÔÓÙ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ÎfiÎÎÈÓ· ‰¤ÚÌ·Ù· ·Í›·˜ 30 Ï›ÙÚˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰ËÏ·‰‹
33.000 ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·¯Ì¤˜. §¤ÁÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁË
Û˘Óı‹ÎË ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ, ÚÈÓ ·fi 100 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ
‰ÂÓ ÙË ÌÓËÌÔÓ‡۷ÌÂ, fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ
£ÂÔ‰fiÛÈÔ °′. ∞ÎfiÌË Â›Ó·È Î·È ·Û·Ê‹˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ

ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ªËÏÂÒÓˆÓ, ·Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì ٷ Û‡ÓÔÚ· ·˘Ù¿ ı˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ £Ú¿Î˘, ·ÊÔ‡ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜, Ô˘
ÚԤϷÛ ̤¯ÚÈ ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ‹ÍÂÚ fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û Ôχ ¿Û¯ËÌË ı¤ÛË, ‹Ù·Ó ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ٷ Û‡ÓÔÚ· ·˘Ù¿. ÿÛˆ˜ ¿ÏÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Óı‹ÎË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¿ıÏÈÔ˘
ÂΛÓÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ·Ó ÔÈ
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ΔËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜
fï˜ Û ·˘Ù¤˜ ‰‡Ô Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜: ÚÒÙÔÓ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÌË,
Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ÂÌÔÚ¢fiÌÂÓˆÓ Î·È
ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¤ÏÂÁ¯·Ó ÙȘ
‰ËÏÒÛÂȘ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜ ı· Â¤‚·ÏÏ·Ó ÙÔ ÊfiÚÔ
Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ηٷ‚ÏËı›. √ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ‰È·Ì‹Ó˘ÛÂ
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ, ·Ó ‰ÂÓ ¤Û¢‰Â Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÂÈÚ‹ÓË, ı· ¤Î·Ó Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ªÂÛËÌ‚Ú›·˜.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ıÂÒÚËÛ ۈÛÙfi Ó· ·ԉ¯Ù› ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜, Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ¤Ú·Í ۈÛÙ¿, fiˆ˜ ı·
ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì Û ϛÁÔ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ŸÊÂÈÏ fï˜
Ó· Û‡ÛÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÔÏÈfiÚÎËÛ ÛÙ· ̤۷ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌfiÏȘ
‰ËÏ·‰‹ ¤Ì·ı fiÙÈ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË ‰ÂÓ
¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ·
ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÂΛÓË ÙËÓ fiÏË, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ÁÈ·Ù› ¤Ó·˜ ÈηÓfiÙ·ÙÔ˜
ÕÚ·‚·˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ˘˜
‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÂÏÈο ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ηٷÛ··Û ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜
Ì˯·Ó¤˜ Î·È ÙȘ ηÙˇı˘Ó Ì ÔÏÏ‹ ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·.
ŒÙÛÈ Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÓÙ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· Âȯ›ÚËÛË,
ÁÈ· Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÂΛÓË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ
Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘.
°È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ¤Ó· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ôχ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú·Ó
̤ÚÔ˜ ÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘ ¡Èη›·˜ Î·È ∫˘˙›ÎÔ˘.

∏ ‚·ÛÈÏÈ΋ ·„›‰· ÙˆÓ ºÈÏ›ˆÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ηٿ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÙÔ 812,
ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó ÔÏϤ˜
fiÏÂȘ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ºÈÏ›Ô˘˜.
PANOS KARAPANAGIOTIS/SHUTTERSTOCK

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

[67]

[68]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ŸÙ·Ó Ù·
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ
ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘
ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó
ÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·,
ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi
¡¤ÛÂÌ·Ú Ù˘
μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ô
ªÈ¯·‹Ï ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ
η̛· ΛÓËÛË ÁÈ·
Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ
fiÏË.
VISUAL PHOTOS

™ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ Î·È ÂÓ·ÁÒÓȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. √ÔÈ·‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë ··›ÙËÛË ÁÈ·
Ù· Û‡ÓÔÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÙË ‰Â¯Ù›. ∏ ·Í›ˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ‰ÒÚ·, ·Ó
Î·È ÚfiÛ‚·ÏÏ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¤ÁÈÓ Â›Û˘
‰ÂÎÙ‹.
∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Ù· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·ÛÌÒÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ıˆÚËÙÈο ‹Ù·Ó ·ÌÔÈ‚·›·Ø ÛÙËÓ Ú¿ÍË fï˜,
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·Ԃ› Ôχ ÈÔ Â·¯ı‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰Â¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ·fi fiÛ· ÂÍ‹Á·Á Û ·˘Ù‹. ∫·È
·˘ÙfiÓ fï˜ ÙÔÓ fiÚÔ ÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ê¿ÓËΠÚfiı˘ÌÔ
Ó· ÙÔÓ ‰Â¯Ù›, ÂÓÒ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚ¿ÊËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ
·ÌÔÈ‚·›· ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ.
¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·
‹Ù·Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ. √ £ÂÔÊ¿Ó˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ,
¿ÏÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏfiÎÏËÚË
‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ Ê˘Ï‹ Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê›. ∞ÏÏ¿ ›Ù ‹Ù·Ó

ÔÏÏÔ› ›Ù ϛÁÔÈ, ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ·Û·ÛÙ›
ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ· ÔfiÙÂ, ·Ó Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙÔ˘˜
ÔÌfiÊ˘ÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏË ÙÈ̈ڛ·. °È· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈÎfi, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ‰›ÛÙ·Û Ôχ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. √È
ÁÓÒ̘ ‰È¯¿ÛÙËηÓ. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô
·ÙÚȿگ˘ Î·È ÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘ Â¤ÌÂÓ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË Ì οı ı˘Û›·, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÔÈ Î·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, ›ÛÙ¢·Ó
fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÂÍ¢ÙÂÏÈ˙fiÙ·Ó Î·È Ë ıÚËÛΛ· ı· ¿ı·ÈÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÁÌ·, ·Ó Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÂΛÓÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜. ∂›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ÙËÓ
ÂÈÚ‹ÓË Âȉ›ˆÎ·Ó Ì οı ÙÚfiÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ›,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÂȉ‹, fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ηı‹ÎÔÓ, ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ·fi Êfi‚Ô
Ì‹ˆ˜ ÓÈ΋ÛÂÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞˘Ùfi
Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È Î·È ·fi ÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ˙‹ÏÔ Ô˘ ¤‰ÂȯÓÂ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ „‹ÊÈÛ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô ·ÙÚȿگ˘ Î·È ÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, fiˆ˜

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

[69]

ΔÔ 813 Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜
ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË.
ͤÚÔ˘ÌÂ, ÂËÚ¤·˙Â Ë ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘.
√ £ÂÔÊ¿Ó˘ ‚¤‚·È·, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ Î·ÎÔ›
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜,
ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÙÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔ ™ÙÔ˘‰›ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ÌÂÚ›‰·˜ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ. ∞ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙ· ÈÔ ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ ÔÏÈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ÕÚ·Á ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô ™ÙÔ˘‰›Ù˘; ∏ ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÛÙÔ ÛËÌ›Ô
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ·Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙË,
·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ Î‡ÚÈÔ˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ¿Ԅ˘
·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ £ÂfiÎÙÈÛÙÔ˜. º·›ÓÂÙ·È Â›Û˘
ÙÂÏ›ˆ˜ ·›ı·ÓÔ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙÔÓ ™ÙÔ˘‰›ÙË, ı·
›¯·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ·fi ·˘ÙfiÓ Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô ˙‹ÙËÌ·. ∞ÏÏ¿ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ
™ÙÔ˘‰›ÙË ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ. √ £ÂÔÊ¿Ó˘ fï˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍÂ
ÔÙ¤ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ Î·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
ÙÔÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ‹ ·Ô‰ÔΛ̷˙ οÔÈ· ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ‹
·‰È·ÊÔÚÔ‡Û ‹ ·ÎfiÌ· ¯·ÈÚfiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.
∞˘Ùfi Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ, ·Ó ηÈ
·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¿Ù·ÍË, ›¯Â οÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi
ÏfiÁÔ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈ·ı›. ∂Âȉ‹, ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÂÌ·ı‹˜ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ÔÙ¤ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙÔ fiÏÔ Ù˘ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ
¯ıÚÔ‡, ›Ûˆ˜ ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ™ÙÔ˘‰›ÙË ˆ˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô
Ù˘ ¿Ԅ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ıˆÚÔ‡Û ÙfiÛÔ ÔϤıÚÈ·
ÒÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ÔϤÌËÛ Ì ÔÏÏ¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, ηÙfiÈÓ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ˘¤Ú
·˘Ù‹˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡˜
Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ηÎÔÛ˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·Ú·Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, ·Ú·Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘Ù¿˜, ·ÈÙ›Ô˘˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ˆÏ›·˜ Î·È ˘fi „˘¯ÔϤıÚÔ˘ ÔÈ‹Ûˆ˜ ÂÌÊÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜.
√È ÁÓÒ̘ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È¯¿ÛÙËηÓ, ·ÏÏ¿
ÙÂÏÈο ˘ÂÚ›Û¯˘Û·Ó Í·Ó¿ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ

¤ÚÂ ÁÈ· ηӤӷ ÏfiÁÔ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ÁÂÓÓ·›·, ¤ÚÂ fï˜ Ó· Û˘Óԉ¢ı› ·fi οÔÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÈηӋ Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·. À‹Ú¯Â ·ÎfiÌ· ηÈÚfi˜ ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·Ó ‰ÈÓfiÙ·Ó ‰È·Ù·Á‹ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜
·Ó·‚ÔÏ‹. ∞ÏÏ¿, ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ¤ÚÂÂ
Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ οÔÈÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Û·Ó ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∂′ Î·È fi¯È Ô ªÈ¯·‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ¤ÌÂÈÓ ¿ÏÈ Ì ٷ
¯¤ÚÈ· ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜, ̤¯ÚÈ Ô˘ ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ë Î·Î‹ ›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·Û‹ Ù˘.
√È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Î‡ÚÈÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜ Î·È ÙËÓ
η٤Ϸ‚·Ó, fiˆ˜ ÙË ¢Â‚ÂÏÙfi. μÚ‹Î·Ó Û ·˘Ù‹ Ï‹ıÔ˜
¯Ú˘Ûfi Î·È ·Û‹ÌÈ Î·È, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ˘ÁÚÔ‡ ˘Úfi˜ Î·È 36 ¯¿ÏÎÈÓÔ˘˜ ۈϋÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÙÔÍ¢fiÙ·Ó ÙÔ ˘ÁÚfi ˘Ú.
∞fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ηÌÈ¿ Ó¤· ¯ıÚÔÚ·Í›· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ›Ù ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ›Ù ÁÈ· οÔÈ· ¿ÏÏË ·ÈÙ›· ¿ÁÓˆÛÙË ÛÂ
ÂÌ¿˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï ¿Ú¯ÈÛ ÙfiÙ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi
‰È¤Ù·Í ÁÂÓÈ΋ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË Û fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ
ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜, ÁÈ· Ó·
¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› Ù˘ ™˘Ú›·˜,
ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ·fi ÂΛ ¿ÏÈ ÔÏÏÔ›
Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË
‰ÒÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¤Ó· Â›ÛËÌÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, ÂÓÒ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÈ‹ıËΠÂÍ·ÈÚÂÙÈο, ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ ٿϷÓÙÔ ¯Ú˘ÛÔ‡,
‰ËÏ·‰‹ 100 Ï›ÙÚ˜, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û·Ó Ì 108.000
‰Ú·¯Ì¤˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ¤ı·Ó ÙfiÙÂ Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ¶Ï¿ÙˆÓ·˜, ÙÂϤÛÙËΠ̠·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È
ÌÂÁ¿ÏË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ë Îˉ›· ÙÔ˘. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¿ÓÙˆ˜

[70]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÂÎÓ‡ÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÌÔÓ·¯È΋ ÌÂÚ›‰·.
ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 813 ‰‡Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ê˘Á¿‰Â˜
·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ Ô
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÚÔÂÙԛ̷˙ Ӥ· ÁÂÓÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹. ΔfiÙ Ô
ªÈ¯·‹Ï ‚Á‹Î ·fi ÙËÓ fiÏË Ì fiÏ· Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· Ô˘
›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Û ·˘Ù‹ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› fï˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› οÔÈ· ÏÔÈÌ҉˘ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘
‰È·‰fiıËΠÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿ÏË ÊıÔÚ¿, ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ó· ÔÈÛıÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘.
∞ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙÔ ·ÚfiÛÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ¢ÂÓ ı· ÙÔÓ
ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ οÓÂÈ Ô ™ÏfiÛÂÚ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·Ù·‰›ˆÍÂ
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ∫·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Î·È ÔÈ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı›
fiϘ, οı ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ı·
‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓË, fiÛË Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ›¯Â
¿ıÂÈ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜. ∞ÏÏ¿ Ô ªÈ¯·‹Ï ÌÔÚÔ‡Û ηÈ
fiÊÂÈÏ ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ,
ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤Ú ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ›, ¯ˆÚ›˜ ÊÂÈ‰Ò ÙȘ ·Ó¿ÁΘ
ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂÈ Úfiı˘ÌÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ
ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¿ÓÔÈ͢. ∞ÓÙ› fï˜ ÁÈ· fiÏ·
·˘Ù¿, ·ÊÔ‡ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·¤‰ˆÛ ÙÔ Â˘Ù˘¯¤˜ ÂΛÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘
·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Δ·Ú·Û›Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ·‹Ïı ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο
Ì·˙› Ì ÙËÓ ¶ÚÔÎÔ›· ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ÂΛÓÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ¤Î·Ó ϷÌÚfi ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ Î·È Â¤Ó‰˘ÛÂ
ÙÔÓ Ù¿ÊÔ Ì 95 Ï›ÙÚ˜ ·ÚÁ˘ÚÒÓ ÂٿψÓ. 줂·È· ηÈ
ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Û¤‚ÔÓÙ·Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ Δ·Ú·Û›Ô˘,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂȉÔΛ̷˙·Ó ÙË Ì¿Ù·ÈË ÂΛÓË Û·Ù¿ÏË
ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fï˜ ÂÓԯϋıËÎÂ
Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
¿ÓÙ· Ë È‰¤· Ù˘ ηıÔÏÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË fiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ›¯Â ‰È·Ù·¯ı› ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˜, ÁÈ·Ù›
ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Â˘Úˆ·˚ο Ù¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, ¤ÊÙ·Û·Ó ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· fiÏ· Ù·
Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ §˘Î·fiÓˆÓ, ÙˆÓ ∫ÈϛΈÓ, ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ,
ÙˆÓ ∫··‰fiΈÓ, ÙˆÓ °·Ï·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ.
ª¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó Î·È Î·Ï¿ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ
·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘. ∏Á¤Ù˘ ÙÔ˘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‹Ù·Ó Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ï¿Î˘, ÁÈ· ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ٛÔÙ ¿ÏÏÔ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ fiÙÈ Ï›ÁÔ
·ÚÁfiÙÂÚ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÔÏÏ‹ ·Ó‰Ú›· Î·È ¤ÂÛÂ

ËÚˆÈο ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·ÚΛ ÁÈ· Ó·
Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ
·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ §¤ÔÓÙ·˜ ηٷÁfiÙ·Ó Èı·ÓfiÓ ·fi ∞ÚÌÂÓ›Ô˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ μ¿Ú‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ Î·È ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 780 ηٿ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™Δ′ Î·È Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ì·ÛÙÈÁˆı› Î·È Ó· ÂÍÔÚÈÛÙ›. ∫·ÙfiÈÓ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ηٷٿ¯ıËΠÛÙÔÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÙÔÓ
ͯÒÚÈÛÂ Ô ÙfiÙ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜, Ô˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
›¯Â ÛÙ·ÛÈ¿ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜ ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜
ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ÙÔÓ ÂÈÏÂÁfiÌÂÓÔ ΔÚ·˘Ïfi Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó
·fi ÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ Ù˘ ºÚ˘Á›·˜, Î·È ÙÔÓ £ˆÌ¿ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï›ÌÓË °·˙Ô˘ÚÔ‡ Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜.
∂Âȉ‹ ÔÈ ÙÚÂȘ ·˘ÙÔ› ¿Ó‰Ú˜ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÈÓÔ‹ıËηÓ
Î·È ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È, ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó fiÙÈ Ô μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜, fiÙ·Ó ÛÎfi¢ ӷ Â·Ó·ÛٷًÛÂÈ, ›¯Â Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ı› ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ¤Ó· ÌÔÓ·¯fi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¿ıËÛ Ì οı ÙÚfiÔ Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ
Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹, ÚÔϤÁÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ı· ·ÔÙ‡¯·ÈÓÂ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹Ù¢Û fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Î·È Ô ªÈ¯·‹Ï ı· ‚·Û›Ï¢·Ó, ÂÓÒ
Ô £ˆÌ¿˜ ı· ηÙfiÚıˆÓ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË
ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ÙÈ̈ÚËı› ÊÚÈÎÙ¿ ÁÈ·
·˘Ùfi. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘, Ô
£ˆÌ¿˜ ¤ÌÂÈÓ ̷˙› ÙÔ˘ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÓÒ Ô §¤ÔÓÙ·˜
Î·È Ô ªÈ¯·‹Ï ¤ÛÂ˘Û·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÂ
Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. ΔfiÙÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÌÂÈ„Â ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË
ÙÔ˘˜, ¯·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi ¤Ó· ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Î·È
‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·.
∫·ÙfiÈÓ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹
Î·È ‰È¤Ú„ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
̈·ÌÂı·ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó Ó¤Ô˜ Î·È ÂÈÚÚÂ‹˜
ÛÙȘ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 811 ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠ·fi οÔÈ· ¯ıÚÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ηÈ
ÌfiÏȘ ηٿÊÂÚ ӷ Ûˆı›. Œ¯·Û fï˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÙÔ˘ Ù·ÌÂ›Ô Ô˘ ÂÚÈ›¯Â 1.300 Ï›ÙÚ˜ ‰ËÏ·‰‹
1.404.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÙÈ̈ڋıËΠ·fi ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ. ŸÙ·Ó fï˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ô ªÈ¯·‹Ï
ƒ·Á炤˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠ̠ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÔ˘
Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ΔÚ·˘ÏÔ‡ Î·È ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·Ó›Û¯˘ÚË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ÂÓÒ Ô ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÊÔȉÂÚ¿ÙˆÓ 27,
‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ. √È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÏÔÈfiÓ
‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Î·È ·Ô‰ÔΛ̷˙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·¤‰È‰Â ‡ÏÔÁ· ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ Ù·›ӈۋ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜.
ŒÙÛÈ Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó ÛÙȘ 12 ª·˝Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ªÈ¯·‹Ï Âȯ›ÚËÛ ÌÈ· Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¶ÚÔÎÔ›· ıÂÒÚËÛ ·Ó·Áη›Ô Ó· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·, Âȯ›ÚËÛ ӷ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÁÂÓÓ·›· Î·È Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ∏
¿ÙÔË ·˘Ù‹ Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜, ÂÚ¤ıÈÛ ͷӿ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÙ¿Ùȉ· Ù˘
·Ú¿Ù·Í˘ ÂΛӢ Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË.

ŒÙÛÈ Í¤Û·Û ÁÂÓÈ΋ ηٷÎÚ·˘Á‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ‚ÚÈÛȤ˜ Î·È Î·Ù¿Ú˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È Ù˘ ¶ÚÔÎÔ›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞ÏÏ¿ Ë ·Ô¯ÒÚËÛË
Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ‰ÂÓ ËÚ¤ÌËÛ ٷ Ó‡̷ٷ, ÂÓÒ Ë Ù·Ú·¯‹
ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏˆÛÂ Î·È ·fi ÙËÓ ¤ÎÏÂÈ„Ë ∏Ï›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
ÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘. Δ· Ó¤· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÛÙ· ÔÔ›·
˘¤ÂÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Èηӿ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ
η΋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ÎÔÚ˘ÊÒıËΠ·fi fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Èٛ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·ÓÙ› Ó·
ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ
Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÂÈ ·fi ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ Ô˘ ¤·ı ÚÈÓ ·fi
ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜, ·ÓÙ› Ó· ÔÏÈÔÚ΋ÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·˘Ùfi ÊÚÔ‡ÚÈÔ
Î·È Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì οÔÈ· ÂÓ·Û¯fiÏËÛË, Ô ªÈ¯·‹Ï ¤Ú·Û fiÏÔ ÙÔ ª¿ÈÔ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˜
ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂΛӢ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ȥ˙ÔÓÙ·Ó ¿Ú· Ôχ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ó›Ô˘ Ô
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ Ó¤Ô ÛÙÚ·Ùfi, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙË £Ú¿ÎË
Î·È ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û ÛÙË μÂÚÛÈÓÈΛ·, Ô˘ ·›¯Â ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ χÁ˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô.

[71]

∏ ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ √Û›Ô˘
ªˆ˘Û‹ ÙÔ˘
∞Èı›Ô· ÛÙË ™˘Ú›·,
Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ·.
∂› ‚·ÛÈÏ›·˜
ªÈ¯·‹Ï, ÔÈ
ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ
̈·ÌÂı·ÓÒÓ ÛÙË
™˘Ú›· ÂÓÙ¿ıËηÓ,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
ÔÏÏÔ› ÌÔÓ·¯Ô› Ó·
ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ
∫‡ÚÔ ‹ Î·È ÛÙËÓ
›‰È· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ED KASHI/
CORBIS/APEIRON

[72]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∂Ú›È· ·fi
ÙË ıÚ·ÎÈ΋ fiÏË
¶ÂÚÂÚÈÎfiÓ.
√ ªÈ¯·‹Ï
ÙÔ 813, ·ÓÙ›
Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ
Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ
ÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·,
ÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó
ÌÂ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Ù˘ £Ú¿Î˘
ÚÔηÏÒÓÙ·˜
ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ.
DIMITAR YALAMOV/
SHUTTERSTOCK

Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â›Ó·È ÁÂÓÈο ÛˆÛÙ¿,
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÙfiÛË Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÙfiÛ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‚Úԇ̠ÛÂ
·˘ÙÔ‡˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. √ £ÂÔÊ¿Ó˘ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ
·ÂÈÚÔfiÏÂÌÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÂÓÒ ÚÈÓ ·fi
¤Ó· Ì‹Ó· ÙÔÓ ¤ÂÈÛ·Ó Ó· ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ÂÂȉ‹ ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó
Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘ ÙË ¯ÒÚ·,
ÙÒÚ· Ô˘ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, ·¤ÙÚÂ·Ó
Í·Ó¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÙÔÓ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›
Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ §¤ÔÓÙ·˜ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ï¿Î˘ ‹Ù·Ó
Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ
‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó. ¶ÈÔ ¿Óˆ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÚ‹Ó˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ
∫ÚÔ‡ÌÌÔ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜,
ηÙËÁÔÚ› ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È
‰ÈηÈÔÏÔÁ› fiÛÔ˘˜ Ì›ÏËÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ΔÒÚ·
Â·ÈÓ› ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ô˘ Â¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Û fiϘ ÙȘ
˘fiÏÔÈ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ
ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ·Ó¤‚ËÎÂ
ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, ‡„ˆÛ ͷӿ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
¢¯¿ÚÈÛÙË ÛÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË. ™ÙË ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘
Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÛÎfiÈÌ· ÙÔÓ
ªÈ¯·‹Ï Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ ¤Ê˘Á ÚÒÙÔ˜ ·fi
ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, Î·È ÁÂÓÈο Ó· ÔÏÈÙ‡ÂÙ·È ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ ıÚfiÓÔ. ™ÙËÓ ›‰È·
fï˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·Ù¿ ϤÍË Î·È Ù·
ÂÍ‹˜: «∫·È οÔÈÔÈ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÂÁÁڿʈ˜
fiÙÈ ¤ÙÛÈ ¤ÁÈÓ ·˘Ù‹ Ë Ì¿¯Ë. ∫·È ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Â›Ó·È fiÛÔÈ
¤‰ˆÛ·Ó ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ
ÂÈÛÌ·ÙÈο Î·È Ó· ‰È·ÛÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, ÂÓÒ Ù·
‚·ÛÈÏÈο Ù¿ÁÌ·Ù· ‰Â›ÏÈ·Û·Ó Î·È Úfi‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fi¯È fiÛÔÈ ‹Ù·Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·».
∂›Û˘ Î·È Ô °ÂÓ¤ÛÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÛ· ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ fï˜: « Ÿˆ˜ ›·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ÌfiÓÔ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Û fiÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ¤Î·Ó Â›ıÂÛË
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÔÏÂÌÔ‡Û ÙfiÛÔ ÁÂÓÓ·›·,
ÒÛÙ ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
fï˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ

ÊÙ·›ÍÈÌÔ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ‰ÂÓ Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜».
ŸÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛÙÔ ‚›Ô
ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Ë ·ÓÒÓ˘ÌË ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·
ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔÓ ∞Ṳ́ÓÈÔ, Ô ™Î˘Ï›Ù˙˘, Ô ∫‰ÚËÓfi˜,
Ô ∑ˆÓ·Ú¿˜, Ô ª·Ó·ÛÛ‹˜ Î·È Ô °Ï˘Î¿˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Î·È ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ
·˘Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÈ‚Ô˘Ï¢fiÙ·Ó ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ÁÈ·
Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. ª¤Û· ·fi fiϘ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË
ËÁ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Â›Ó·È Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÁÈ·Ù› Ë
ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ʤÚÂÈ fiÏ· Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο
ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ∞Ó Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓٛʷÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤ÊÙÂÈ Â·ÈÓÒÓÙ·˜
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘-

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

̤ӈ˜ ÙÔ˘˜ η٤ÎÚÈÓÂ, Ë Â˘ÓÔ˚΋ ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ
§¤ÔÓÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÔ fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÚÈÓ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·Ôηχ„ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ. ∞Ó Ô
£ÂÔÊ¿Ó˘ ¤ÁÚ·Ê ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·ԉ›¯ıËΠÙfiÛÔ ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘,
·ÛÊ·ÏÒ˜ ı· ÙÔÓ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡ÛÂ ÌÂ ¿ÏÏ· ¯ÚÒÌ·Ù·.
∂Âȉ‹ fï˜ ¤ÁÚ·„Â, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÁÈ·
ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÁÁ‡ËÛË fiÙÈ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤ÁÈÓ·Ó Î·È fiˆ˜
ÁÂÓÈο ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜
ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÁÚ·„·Ó, ·ÊÔ‡
ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ˘¤Ú Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ›¯Â Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· ÙÔÓ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‚¤‚·È· ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·˘ÙfiÓ,

ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fï˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, Î·È ÙËÓ
ÚÒÙË ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ¿ÙÔÌfi ÙÔ˘,
fiˆ˜ ÙËÓ Â›¯Â ·ÊËÁËı› Î·È Ô £ÂÔÊ¿Ó˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Î·È Î·ıÒ˜ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤˙ËÛ·Ó Û ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·
¯ÚfiÓÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÈÛÙÔÚÔ‡ÌÂ, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û ·˘ÙÔ‡˜
ÌfiÓÔ ÙËÓ ¿Ô„Ë Ô˘ Û˘Ó¤ÊÂÚ ÙË ÌÂÚ›‰·, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÒÓ ÛÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, Â·ÓÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË
ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.

∏ ÔÈÎÙÚ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛË
ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
ŸÙ·Ó Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË μÂÚÛÈÓÈΛ·, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› πˆ¿ÓÓ˘ ∞Ï¿Î˘ Î·È §¤ÔÓÙ·˜ μ¿Ú‰·˜ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰›ÛÙ·Û ӷ

[73]

[74]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·ÁˆÓÈÛÙ› ηٿ ̤وÔ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍËÁ›ٷÈ
Ì ۷ʋÓÂÈ·. ∏ ·ÓÒÓ˘ÌË ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ
Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‹Ù·Ó ‰ÂηÏ¿ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ
ηٿ ÁÚ¿ÌÌ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹
ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì fiÛ· ›·Ì ÁÈ· Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù· Ô˘ οÏÂÛ Á‡Úˆ ÙÔ˘
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ë Ì¿¯Ë ı· ÁÈÓfiÙ·Ó
Û ¯ÒÚ· ÁÓˆÛÙ‹, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ú›¯Â ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. ¢›ÛÙ·Û ¿Ú·Á Ô
ªÈ¯·‹Ï, ÂÂȉ‹ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· ÂΛӷ ‹Ù·Ó
¯ıÚÈο ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ Î·È, ·Ó ÓÈÎÔ‡Û·Ó, ›Ûˆ˜ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ú›ÍÔ˘Ó
·fi ÙÔ ıÚfiÓÔ; ΔÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó¤‚·ÏÂ
ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ˘Ô¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È
Û ‰È¿ÛÙËÌ· 15 ËÌÂÚÒÓ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜
ÏfiÁÔ ·Ú·Ù·Á̤ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ, ›¯Â ÔÏϤ˜
·ÒÏÂȘ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙Ò· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ η‡ÛˆÓ·. ŒÙÛÈ, Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ηٿ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÍÂ¤Ú·Û οı fiÚÈÔ.
™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰Â‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ fiψÓ. ªÈ·
̤ڷ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· οÔÈ·˜ ÏÈÙ·Ó›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡
ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ
∞ÔÛÙfiÏˆÓ Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÙÈ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ›¯Â ÌÂÙ·‰Ôı› Î·È ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È fiÙÈ fiÏÔÈ ıˆÚÔ‡Û·Ó
ˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó Ì ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿
Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ™ÙÔ Ó·fi ÙˆÓ AÁ›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ
·Ó··˘fiÙ·Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
∂′, Ô ‰·ÊÓÔÛÙÂʷӈ̤ÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· °′. ∂ÓÒ
ÏÔÈfiÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÏÈÙ·Ó›·, Í·ÊÓÈο ¿ÓÔÈÍ Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÎÚfiÙÔ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ï‹ıÔ˜
·ÓıÚÒˆÓ ‹‰ËÍ·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÛ·Ó
¿Óˆ ÛÙÔ ÌÓ‹Ì· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ηÈ
ʈӿ˙ÔÓÙ·˜: «∞Ó·ÛÙ‹ÛÔ˘ Î·È ‚Ô‹ı· ÙËÓ ÔÏÈÙ›·
Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È». ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ‚¤‚·È· fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‚›·ÈÔ
¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ıˆڋıËΠı·‡Ì· ·fi ÌÂÁ¿ÏË
ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÂÓÒ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È fiÙÈ Ô

ÓÂÎÚfi˜ ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ Î·È ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ¤ÊÈÔ˜, ÁÈ· Ó·
ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. √ ¤·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘
Û˘Ó¤Ï·‚ οÔÈÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÊÒÓ·˙·Ó, ÙÔ˘˜
·Ó¿ÁηÛ Ì ÙË ‚›· Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÙË Î·È
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·fiÌ¢Û ‰ËÌfiÛÈ·. √ £ÂÔÊ¿Ó˘ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‚Ï¿ÛÊËÌÔ˘˜ ‹Ù·Ó ηٿ Û¯‹Ì· ÌfiÓÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜, Ô˘ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· ÂÍ··Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜
·ÌfiÚʈÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· Ó· ˘ÌÓ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔÊ‹ÙË Î·È ÓÈÎËÙ‹ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ
·Û·˙fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ηÎÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÂÓÛ¿ÚÎÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ fiÏÔ˜ Ô Ï·fi˜ Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
·¤‰È‰·Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹,
‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ οıÂÙ·È ¿Ú·ÁÔ˜
ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ˘ÔʤÚÂÈ Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ·,
ÂÓÒ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ fiÏË
ÂΛÓË ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó
ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡. ΔÂÏÈο, ¤ÂÈÙ· ·fi 15 ̤Ú˜ ·ÓÒÊÂÏ˘ Î·È ÂÔÓ›‰ÈÛÙ˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞Ï¿Î˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÈ·˜ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ £Ú·ÎËÛÈ·ÓÒÓ, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËΠ̠ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ‹Á ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘
› Ì ı¿ÚÚÔ˜: «ª¤¯ÚÈ fiÙ ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ¿Ú·ÁÔÈ Î·È ı· ηٷÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ̿ٷȷ; ŸÛÔ ÂÍ·ÚٿٷÈ
·fi ̤ӷ ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ú¯›Ûˆ ÚÒÙÔ˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·
ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ηÈ, ·Ó fiÏÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Úfiı˘Ì· Ì·˙› ÌÔ˘, Ë Ó›ÎË ı· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈË, ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·ÛÙÂ
‰ÂηÏ¿ÛÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜». ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ
·¿ÓÙËÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô‡Ù Â¤ÙÚ„ ԇÙ ··ÁfiÚ¢Û ÔÚÈÛÙÈο ÙË Ì¿¯Ë, ÁÈ·Ù›
Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ∞Ï¿Î˘ fiÚÌËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔÍÂÓ› Û ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂÁ¿ÏË ÊıÔÚ¿, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔÈ.

√ §¤ÔÓÙ·˜ Ì‹Î ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË
ÛÙËÓ fiÏË, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi
Î·È Â¢ÊËÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ï·fi.

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÛÙÚ·Ùfi ‰ÂÓ ÌÈÌ‹ıËΠÙÔ
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÁÂÓÓ·›Ô˘ ¿Ó‰Ú· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ô §¤ÔÓÙ·˜
μ¿Ú‰·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯Ù‡ËÛÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË Ì·˙› Ì ٷ ·Ó·ÙÔÏÈο
Ù¿ÁÌ·Ù·.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì·˙› Ì ÙËÓ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜,
¤ÌÂÈÓ ·Ú¯Èο ··ı‹˜ ı·ً˜ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ÿÛˆ˜ Ù·
‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ÚfiÛıÂÙÂ
ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ù˘ ·Ú·Í›·˜ Î·È ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ, ·ÎfiÌ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ. ∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ›‰Â ÙȘ ‰‡Ô Ù¤Ú˘Á˜ Ó· Û˘ÌϤÎÔÓÙ·È, ·Á·Ó¿ÎÙËÛ ÂÂȉ‹ ·Ú¿ÎÔ˘Û·Ó ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ Î·È ¤‰ˆÛÂ Ô ¿ıÏÈÔ˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘. ∞˘Ù‹ Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ ηٷٿڷÍÂ,
fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó Î·È
ÚÒÙÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó Ì ÙÔÓ ∞Ï¿ÎË ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ηÈ
·fi ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔfiÙ ÔÏÏÔ›
·fi ÙÔ˘˜ ª·Î‰fiÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ £Ú·ÎËÛÈ·ÓÔ‡˜, ‚ϤÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ fiÙÈ Ȥ˙ÔÓÙ·Ó ÊÔ‚ÂÚ¿ Î·È ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙÈ ÂÁηٷÏ›ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÚ¿ËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ Ê˘Á‹. √ ∞Ï¿Î˘,
̤ÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ fiÚÎÔ ÙÔ˘, ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̷˙› ÌÂ
Ï›ÁÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ Ó· ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ¤ÂÛ ËÚˆÈο ÛÙËÓ ¿ÓÈÛË ·˘Ù‹
¿ÏË Î·È fiÏË Ë ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ù¤Ú˘Á· ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËÎÂ. √
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÈÛÙ¤„ÂÈ ÙÔ ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘,
·ÏÏ¿ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Ë Ê˘Á‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó „‡ÙÈÎË Î·È ¤ÁÈÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ·Ú·Û‡ÚÂÈ Û οÔÈ·
ÂÓ¤‰Ú·. ŒÙÛÈ, ‰È¤Ù·Í ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·‰›ˆÍË, ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ô §¤ÔÓÙ·˜
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·. ΔÂÏÈο
fï˜ Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜, ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË
Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ù¤Ú˘Á·˜, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÌ›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜
ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ˘Ô¯ˆÚ› ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿.
∏ ˘Ô¯ÒÚËÛË ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ¤ÁÈÓ Ì ٿÍË,
·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¿Ú¯ÈÛÂ, Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ıÂÛ Û ÌÈ·
ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÈÙËÚ›, ¤ÛÙÂÈÏ fiϘ
ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ηÈ
Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ù¤Ú˘Á·˜. ∏ ηٷ‰›ˆÍË ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ‹Ù·Ó ·Û˘ÁÎÚ¿ÙËÙË Î·È Ë ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ÚÔͤÓËÛ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË. °È· ÔÏϤ˜
ÒÚ˜ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Ì·˙‡ԢÓ
fiÏ·, ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Î·È ˙Ò· Î·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ˆ˜

Ï¿Ê˘Ú· fi,ÙÈ ¤‚ÚÈÛηÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ
ηٷ‰›ˆÍË ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ù· ıÏÈ‚ÂÚ¿ ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ·
ÙÔ˘ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ˙‹ÙËÛ·Ó ¿Û˘ÏÔ Ì¤Û·
ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘.
™ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Â›¯Â ÌÂÈ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï Ì·˙› Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ §¤ÔÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì·˙›
ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÒÌ·Ù· ›¯·Ó ¿ıÂÈ ÌÈÎÚ¤˜
˙ËÌȤ˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ·˘Ùfi˜, ·Ó ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓˆÓfiÙ·Ó ÛˆÛÙ¿
̤۷ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌËÙÈο
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜
˘Ô¯ÒÚËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë, ÂÓÒ Â›¯Â ·Î¤Ú·È˜
fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ‰ÂÓ ÛΤÊÙËÎÂ Î·Ó Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ
ÁÂÓÓ·›Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÙÔ˘ Ù¤Ú˘Á·˜. ∏ ÚÒÙË È‰¤· Ô˘ ÙÔ˘ ‹Úı ‹Ù·Ó
Ó· ·Ú·ÈÙËı› Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ

[75]

√ ·ÙÚȿگ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ù¿ÂÈ
ÙÔÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô
πˆ¿ÓÓË
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi ÛÂ
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
·fi ÙÔ „·ÏÙ‹ÚÈ
ÃÏÔ˘ÓÙfiÊ (·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·).
PUBLIC DOMAIN

[76]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§¤ÔÓÙ· ˆ˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ ‰È¿‰Ô¯Ô.
ŸÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰Â¯Ù› ÙË ‚·ÛÈÏ›·,
Ô ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηÈ
·Ó·¯ÒÚËÛ ¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ú¿ÔÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ ÙÔ˘, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ fiÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙfiÓ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Â·Ó¤Ï·‚Â
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËı› Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜
‚·ÛÈÏÈ¿˜. ∞ÏÏ¿ ÂÓÒ Ô Î·Ïfi˜ Î·È ·Á·ıfi˜ ·ÙÚȿگ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË,
fiˆ˜ ›¯Â ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ·Û¿ÛÙËΠÚfiı˘Ì· ÙË ÁÓÒÌË ·˘Ù‹ Î·È ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ, ·Ó Ô ªÈ¯·‹Ï ‰ÈfiÚÈ˙Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô,
ı· ¤Ûˆ˙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ·È‰È¿
ÙÔ˘, ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô›, Ô˘ ÚÔ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó
Î·È Ë Ê›Ï·Ú¯Ë ¶ÚÔÎÔ›·, Ë ÔÔ›· Ì ηӤӷ ÙÚfiÔ
‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó
ÙÔÓ ·‰‡Ó·ÌÔ ·˘Ùfi ¿ÓıÚˆÔ Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û˘ÓÂÙ‹ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Ó· ·Ú·ÈÙËı›
‰ËÏ·‰‹, ÂÁη›Úˆ˜, Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

∏ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi
Δ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ˆÛÙfiÛÔ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, fiÙ·Ó Û˘Ó‹Ïı·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ù·Ú·¯‹ Î·È ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi §¤ÔÓÙ· 28 Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. ∞˘Ùfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠͷӿ, ÁÈ·Ù› ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó fiÛÔ ‰‡ÛÎÔϘ ‹Ù·Ó
ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ «Î·È ÙÔ Ó· ÙËÚ›˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÚı‹ Î·È ÌË Â¯ıÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË».
⁄ÛÙÂÚ· fï˜ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙÂÏÈο ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, ÁÈ·Ù› ¤‚ÏÂ ÙÔÓ
¤Û¯·ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë fiÏË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ηÈ,
Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÁÈ·Ù› Ô ªÈ¯·‹Ï
ΔÚ·˘Ïfi˜ ÙÔÓ ·›ÏËÛ fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ, ·Ó ‰ÂÓ
ÂÎÏ‹ÚˆÓ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜.
ŸÙ·Ó ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ¤ÁÚ·„ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ
·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÈÂÚ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfi‰ÔÍË ›ÛÙË ÙÔ˘ Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘¯‹ Î·È ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·¯ÒÚËÛÂ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÚÔ˜ ÙË
‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·, fiÔ˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ 10 πÔ˘Ï›Ô˘. ¶ÚÈÓ ÌÂÈ

ÛÙËÓ fiÏË, ›‰Â Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó fiÏÔÈ
ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÔÚ‡ıËΠͷӿ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜,
fiˆ˜ ϤÂÈ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘, «ÂÓÓÔÌÒÙ·ÙÔ˜ ‚·ÛÈχ˜ ÙˆÓ
ƒˆÌ·›ˆÓ». ∫·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ˆ˜ ‰fiÏÈÔ ¿Ú·Á· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ϤÓ ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fiÙÈ Ô ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÚÈÓ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ··›ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ·fi
·˘ÙfiÓ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙË
‰‹ÏˆÛË Ù˘ Â˘Û¤‚ÂÈ¿˜ ÙÔ˘. §›ÁÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ
˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ΔÔ fiÙÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi Î·È ·fi ÙÔ
fiÙÈ Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ‹Ù·Ó ¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

fiÛÔ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ∏ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡
¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÂÂȉ‹, fiÙ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi
Ï›ÁÔ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ÚÔÓÔÁڿʈÓ
¤ÁÈÓ Â›ÔÚÎÔ˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ›·Ó
fiÙÈ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ fiÙÈ
ÛÎfi¢ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÛÙ· ηÙÂÛÙË̤ӷ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
ΔÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ fï˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, fiÔ˘
ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó·
·Ú·ÈÙËı›, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ·¤ÙÚÂ„Â Ë ¶ÚÔÎÔ›· Î·È ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘; ŸÙ·Ó ·Ó·ÁÁ¤ÏıËÎÂ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, Ë ¶ÚÔÎÔ›· Î·È ÔÈ Ï›ÁÔÈ Ô·‰Ô›
Ù˘ Â¤ÌÂÓ·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ¤ÚÂ Ì οı ÙÚfiÔ Ó·

·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, Û·Ó Ó· ˘‹Ú¯Â ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ηÈ
Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó Ô ªÈ¯·‹Ï ¿ÓıÚˆÔ˜ ÈηÓfi˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı›. √ ªÈ¯·‹Ï, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ fiıÔ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÙ·È, ¤Û¢Û ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Ù·
‚·ÛÈÏÈο ۇ̂ÔÏ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¤ÙÚ„ ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Ó· ‚ÁÂÈ Ó· ÚÔ¸·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÈ,
ÂÂȉ‹ Ë ¶ÚÔÎÔ›· ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ÊÚÂÓÒÓ Î·È Ì·ÓÈ·Ṳ̂ÓË
ÊÒÓ·Í «ı· Â›Ó·È ÊÔ‚ÂÚfi Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ §¤ÔÓÙ· Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚʇڷ», ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi
¤Ó‰˘Ì·, Î·È ÙËÓ ·ÔοÏÂÛ ‚¿Úη, ϤÍË Ô˘, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È, ‹Ù·Ó ˘‚ÚÈÛÙÈ΋ Î·È Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹
Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÂΛӢ, Ô ªÈ¯·‹Ï, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ·ÚËÁfiÚËÛ ÌÂ Û˘ÓÂÙ¿ ÏfiÁÈ·, ·¿ÓÙËÛÂ: «Â›Ó·È ηÏfi Ô˘ ÌÂ
ÙË ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó fiÏ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó».
∂ÓÒ ¤ÙÛÈ Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, Ô §¤ÔÓÙ·˜

[77]

∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È
Ô μfiÛÔÚÔ˜
Û ʈÙÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·.
ŸÙ·Ó Ô §¤ÔÓÙ·˜
¤ÊÙ·Û ÛÙË
‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÔÈ
¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ô
·ÙÚȿگ˘ ÙÔÓ
˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·È
ÙÔÓ ·Ó·ÁfiÚÂ˘Û·Ó
«ÂÓÓÔÌÒÙ·ÙÔ
‚·ÛÈϤ· ÙˆÓ
ƒˆÌ·›ˆÓ».
THE PRINT COLLECTOR/
VISUAL PHOTOS

[78]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ì‹Î ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘,
Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È Â¢ÊËÌÔ‡ÌÂÓÔ˜
·fi ÙÔ Ï·fi, ÏËÛ›·Û ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Ã·Ï΋, ‰ËÏ·‰‹
ÛÙ· ÚÔ‡Ï·È· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ, ÚÔÛ·ÓËÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú· Ô˘ ›¯Â ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂÈ ÂΛ Ë ∂ÈÚ‹ÓË, Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂΛÓË, Ô ªÈ¯·‹Ï Î·È Ë ¶ÚÔÎÔ›· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂΛ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÛÂ
οÔÈ· ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË ÂͤÏÈÍË. ∞ÏÏ¿, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ
Ô §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÚÔ‡Ï·È· Î·È ÏËÛ›·˙Â,
ÎÔ˘Ú‡ÙËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ˆ˜ ÈΤÙ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ˘ÂÚ·Á›·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó º¿ÚÔ˜. √ Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ̠ÂÈ›ÎÂÈ· Û fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·ÊÔ‡ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù·
·È‰È¿, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÔÓ·¯Ô› ‰ÂÓ ¤·ı·Ó
οÙÈ ¿ÏÏÔ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È. ∞fi ÙÔÓ ·ÓÒÓ˘ÌÔ ¯ÚÔÓÔ√ ÃÚÈÛÙfi˜
Ï˘ÙÚˆÙ‹˜,
·fi Ù· ÂÚ›ÊËÌ·
„ËÊȉˆÙ¿ ÙÔ˘ San
Vitale ÛÙË ƒ·‚¤Ó·.
MOUNTAINPIX/
SHUTTERSTOCK

ÁÚ¿ÊÔ Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·Ê·›ÚÂÛ fiÏ· Ù·
·Ó·Áη›· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ ÔÏϤ˜ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚȘ,
·ÏÏ¿ Ô °ÂÓ¤ÛÈÔ˜ Î·È Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ
ηٿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó
·ÓÙ›ıÂÙ· fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÊÚfiÓÙÈ˙Â Û˘¯Ó¿ Î·È ·Ïfi¯ÂÚ·
ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·È ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ οıÂ
¿ÓÂÛË. ∂›Û˘, ÌÂÚÈÎÔ› ϤÓ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, Ô £ÂÔʇϷÎÙÔ˜ Î·È Ô ¡È΋ٷ˜, Ô˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ Î·È πÁÓ¿ÙÈÔ, ¢ÓÔ˘¯›ÛÙËηÓ. ŸÌˆ˜ Ô‡ÙÂ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ Ô‡ÙÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi
ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Í·Ó¿
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¤·ı ·˘Ùfi Ô ∂˘ÛÙÚ¿ÙÈÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÈÌÔ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì¿ÏÈÛÙ·
·ÊÔ‡ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô °Ï˘Î¿˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô

¡π∫∏º√ƒ√™ ªπÃ∞∏§ ∞′

§¤ÔÓÙ·˜ ÊÔ‚‹ıËΠ̋ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÂΛÓÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó
ÁÈÔ˘˜ ÈηÓÔ‡˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜
·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
ÊÔ‚Ëı› ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ¿ÊËÛ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜, ·Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜
ÙÔ˘˜. ŒÂÈÙ· ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë ·Ú¿ÓÔÈ· Ó· ÌËÓ ÂÂÎÙ·ı›
Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙfiÙ ÛÙËÓ ·ÎÌ‹
Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘; ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ¤˙ËÛÂ
·ÎfiÌ· 32 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ‰ÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘
¡È΋ٷ ‹ πÁÓ¿ÙÈÔ, Ô˘ ÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô Ï·ÌÚfi˜
ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ÈηӿوÓ, Ó· Á›ÓÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ·ÙÚȿگ˘, ›‰Â fï˜ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓÂ›Ù·È ¤ÂÈÙ· ·fi
¤Ó‰ÔÍË ÂÙ·ÂÙ‹ ‚·ÛÈÏ›·, ›‰Â ÙȘ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Â˜ ‚·ÛÈÏ›˜ ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘ ΔÚ·˘ÏÔ‡
Î·È £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï. ŸÌˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ›‰Â
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Èηӿ Ó· ÙÔ˘ ÁÂÓÓ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·

Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, ·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ·˘Ùfi ÊÒÏÈ·Û ÔÙ¤ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘. ∂ÓÒ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘
¯ÚfiÓÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· Á›ÓÂÈ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙfiÛÔ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ
·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ Ù‡¯Ë˜, ›¯Â ÎÈfiÏ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘
Î·È ¿ÏϘ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÙÚ·ÁÈΤ˜. °È·Ù›, fiÙ·Ó ¤¯·Û ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›·, ˙Ô‡Û ·ÎfiÌË Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Δ′, ÙÔ Ù·Ï·›ˆÚÔ ı‡Ì· ÙˆÓ ¿ÁÚÈˆÓ ·ıÒÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜
ÙÔ˘, Ô˘ ¿ÎÔ˘ÛÂ, ·Ó ‰ÂÓ Â›‰Â, ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘,
ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
Î·È ÂÎÙfi˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ∑Ô‡Û ·ÎfiÌ· Ô μ·Ú‰¿ÓÈÔ˜, Ô˘
ÛÙ·Û›·Û ηٿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Î·È ˙Ô‡ÛÂ Ô ∞ÚÛ·‚‹Ú
Ô˘ ‹Ù·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜ ¿ÏÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚ÏËı› Û ı·٤˜ Î·È fiÙÈ, ·Ó
˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÚËÁÔÚÈ¿ ÁÈ· fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙË ˙ˆ‹, ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ̤۷ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ
¿ÓıÚˆÔÈ ÂΛÓÔÈ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÈηӤ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚËÁÔÚÈ¿.
∂‰Ò ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË.
ª·˜ ‰fiıËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ٷ ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Ù˘
¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·˘Ù‹˜. ŸÛÔ ÌÂÁ¿Ï· fï˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó
Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ Ù˘, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË ı· ›ӷÈ
¿ÓÙ· ÔχÙÈÌÔ ‚Ô‹ıËÌ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·.
√È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ
·fi Â‰Ò Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ›ӷÈ
Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘,
Ô πˆÛ‹Ê Ô °ÂÓ¤ÛÈÔ˜, Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ ÌÂ
ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, Ô ™˘ÌÂÒÓ ª¿ÁÈÛÙÚÔ˜
Î·È Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÔÓ·¯fi˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ
¤ÁÚ·„·Ó ÛÙÔÓ 9Ô Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ·,
ÔfiÙÂ Â›Ó·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ηÓ›˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÌÂÚfiÏËÙÔ˜
Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ¯ıÚÔ› Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÚÔÌÂÚ¿ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ù· ΛÌÂÓ· ̠ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ, ÚÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ¿ÓÙ· ÙȘ ÈÔ Èı·Ó¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·
·fi ÙËÓ ÂÌ·ı‹ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÎʤÚÔ˘Ó ÁÈ· ·˘Ù¿ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ï‹ıÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÍÂʇÁÔ˘Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.

[79]

[80]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È
™Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô

Ù˘ ¿Ú¯Ô˘Û·˜ Ù¿Í˘, ¤‚ÏÂ·Ó ¤Ó· Ï·fi

Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜

ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ∞¯Ú›‰Ô˜ £ÂÔʇϷÎÙÔ˜

Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ì‚›ˆÓ·Ó ‹‰Ë Â› ¤ÓÙÂ

Ù˘ ∞˙ÔÊÈ΋˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ÌÂÙ¿ ÙË

¤ÁÚ·„ Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ

·ÈÒÓ˜. ¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó fï˜ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ;

Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÚÈÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ

¿ÏÏ· Î·È ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜

¶Ò˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ

ʇψÓ, ÙˆÓ πÚ·ÓÒÓ Ù˘ ™Ù¤·˜, ÙˆÓ

μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. ΔÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡ÛÂ

μ˘˙¿ÓÙÈÔ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ·

√˘ÁÔ‡ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ √‡ÓˆÓ.

‚ÚfiÌÈÎÔ˘˜, ÊÙˆ¯Ô‡˜, ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜,

μ·ÏοÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ·;

∏ ÚÒÙË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜

ηÎÔ‹ıÂȘ, ˘ÔÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÎÔ˘ÙÔ‡˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ËÁ¤˜ ÁÈ·

«μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ» ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· Ù¤ÏË

÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ› ‚·Ú›˜, ·ÏÏ¿ ηÈ

ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ô˘

ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÔ¯‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô

‹Úı ·fi ÙËÓ ∞Û›· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ

˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ Î·È Ë ÚÒÙË Û˘Óı‹ÎË

ÔÏÏÔ› μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ̤ÏË

ÛÙȘ ÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘

ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÌÂ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

[81]

ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ
ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ °fiÙıˆÓ.

ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ «ªÂÁ¿ÏË μÔ˘ÏÁ·Ú›·».

̤¯ÚÈ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜. ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

ΔÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜

√ ∫Ô‡‚Ú·ÙÔ˜, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ

·¤ÎÙËÛ ¤ÙÛÈ ¤Ó·Ó ηÏfi Û‡ÌÌ·¯Ô

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ˙Ô‡Û·Ó Î¿Ùˆ ·fi

ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘

Û ÌÈ· Ó¢ڷÏÁÈ΋ ı¤ÛË, ÈηÓfi Ó·

ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ. ª›· ·fi

Ó¤Ô˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ

·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙȘ ÓÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜

·˘Ù¤˜, ÔÈ √ÓÔÁÔ‡Ó‰ÔÚÔÈ, Ì ·Ú¯ËÁfi

μ˘˙·ÓÙÈÓfi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞′

ÚÔ˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ‰¿ÊË Î·È Ó·

ÙÔÓ ∫Ô‡‚Ú·ÙÔ, Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ ÙÔ 635

ÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Óı‹Î˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜, Ë

Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË

ηٿ ÙˆÓ ∞‚¿ÚˆÓ, Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹

ÔÔ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ, ·ÏÏ¿

ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ô˘

ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏϘ fiÌÔÚ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜

·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÛÙÂÓ‹˜

Âȉ›ˆÎÂ Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÛÙ·

Ê˘Ï¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÚÒÙÔ

ÊÈÏÈ΋˜ Û¯¤Û˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô

‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘.

¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋
¿Ô„Ë ÙÔ˘
μÂÏ›ÎÔ˘ ΔÈÚÓfi‚Ô˘
Ì ÙȘ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ
ÙˆÓ ÙÛ¿ÚˆÓ
ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜
Ô˘ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó
ÙËÓ fiÏË.

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÈÓÂ

·Ó‰ÚÒÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË

ªÂÙ¿ ÙÔÓ ∫Ô‡‚Ú·ÙÔ Ë ÂÍÔ˘Û›·

MTR/SHUTTERSTOCK

[82]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ÁÈÒÓ ÙÔ˘,

√ ·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜

ηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ıÂÚ·¢ı›. [...]

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fï˜, ‰ÂÓ Ê¿ÓËηÓ

¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ

∫¿ÔÈ· Ê‹ÌË, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ‰È·‰fiıËÎÂ

‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó

ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ

fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â

ÂÈÚËÓÈο. ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, Ô

ÿÛÙÚÔ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙË

¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ıÔÚ˘‚ËıÔ‡Ó

∞Û·ÚÔ‡¯, Ì·˙› Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ

μ¿ÚÓ·: «√È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ

ηÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜

ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ù· ‰¿ÊË

Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÈÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡,

ηٷ‰›ˆÎÂ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó fiÏÔÈ

ÂΛӷ Î·È ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋

ηٿÏËÎÙÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ηÈ

Ì·˙›. ŸÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÔÈ

¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÙÔ 681,

·Ó¤ÏÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙ·

μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÙÔ˘˜ ηٷ‰›ˆÍ·Ó Â›ÌÔÓ·.

¤ÂÈÙ· ·fi ÓÈÎËÊfiÚ˜ Ì¿¯Â˜ ÌÂ

Ô¯˘Ú¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ Â›

[...] ∞ÊÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ÿÛÙÚÔ ÚÔ˜ ÙËÓ

‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜. ∫È ÂÂȉ‹ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ,

ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË μ¿ÚÓ· ÏËÛ›ÔÓ Ù˘

ÙÔ˘ ŸÁÁÏÔ˘ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÓfiÙÈ·

ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰˘ÛÚfiÛÈÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, ‰ÂÓ

√‰‡ÛÛÔ˘ Î·È ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË

¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ ªÔω·‚›·˜) ȉڇÔÓÙ·˜

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÂıÔ‡Ó, ÔÈ

ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÛÔ Î·Ï¿

Ó¤Ô ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·

μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ı¿ÚÚÔ˜ ηÈ

Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÙfiÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘

Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ

·ÔıÚ·Û‡ÓÔÓÙ·Ó. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜

ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÛÙÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘

ηٿ ÓÔÙÈfiÙÂÚˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜

[∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¢′] Ô ÔÔ›Ô˜ ÓÔÛÔ‡ÛÂ

̤ÚÔ˘˜, ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ».

ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ

·fi Ô‰¿ÁÚ·, ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙË

∞fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎÂ

μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ó.

ªÂÛËÌ‚Ú›·, fiÙ·Ó ÂȉÂÈÓÒıËΠË

ÛÙ·‰È·Î¿ Î·È Ë ¤ÓˆÛË ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

Ì ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ù˘ ªÔÈÛ›·˜, Î·È Ë

ÂÓ¤ÙÂÈÓ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ

ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÊÚÔ‡ÚËÛ‹˜ Ù˘. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡,

ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ̤¯ÚÈ Ù·

‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ fiÏÂˆÓ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ,

η٤Ϸ‚ ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È Ï›ÁÔ

Ù¤ÏË ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË

¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÒÙ· ··ÏÏ·Á› ÔÚÈÛÙÈο

ÚÈÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÙÂÏÈο ηٿ

ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓÔÚȷΤ˜ ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜,

ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜

Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘

Ì ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÂÈÚ‹Ó˘. ΔȘ

∞‚¿ÚÔ˘˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Â‡ÎÔÏË Ï›· ÌÂÙ¿

‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ Ù˘

ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô

ÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ

ËÁÂÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘ ˘‹ÚÍÂ

ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ∫¿Ú‰·ÌÔ˜,

∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜

ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÁÈ· ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Ù˘

ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·

ӛΘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ∞′, Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜

£Ú¿Î˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ

ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ηٿÊÂÚ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿

ÂÎÌÂÙ·ÏχıËΠÙÔ 811 ¤Ó· Ù·ÎÙÈÎfi

Û ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂȘ Î·È ÏÂËϷۛ˜. ¶·Ú¿

·fi ӛΘ ηٿ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡

Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ,

ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘

ÛÙÚ·ÙÔ‡, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë

ÊÔÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÛÔ Î·È ÙÔ

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηٿ ÙˆÓ

·ÁȈ̤ÓË Û˘ÓÔÚȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙËÓ

ÁÈÔ ÙÔ˘, ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ. ∞ÊÔ‡ Ó›ÎËÛ ÙÔ

μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ, Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·

ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ∞›ÌÔ˘.

813 Î·È ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ∞′, ¤ÊÙ·Û ¤Íˆ ·fi

˙‹ÙËÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË Û‡Ó·„Ë

Δ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·

Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙËÓ

Û˘Óı‹Î˘ ÂÈÚ‹Ó˘. ∞˘Ùfi ÂÎ ÚÒÙ˘

‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Ó·Ó Â›Û˘ ÈηÓfi ËÁÂÌfiÓ·

ÔÔ›· fï˜ «‰ÂÓ ·ÔÙfiÏÌËÛ»,

fi„ˆ˜ ›Ûˆ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ·Ú¿ÍÂÓÔ

ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÙÔÓ

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ù˘

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÙÔ˘,

∫ÚÔ‡ÌÌÔ. √ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ

ÂÔ¯‹˜, Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘

·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Ù›ÔÙÂ

Δ· ÂÚ›È· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ ÛÙË
ªÈÎÚ‹ ¶Ú¤Û·, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘
μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ™·ÌÔ˘‹Ï (·ÚÈÛÙÂÚ¿).
P. VASILIADIS

μÔ˘ÏÁ·ÚÈÎÔ› ‚·ÛÈÏÈÎÔ› Ù¿ÊÔÈ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ
∞¯›ÏÏÂÈÔ. §ÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ì ÙȘ Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ˘˜
ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ ™·ÌÔ˘‹Ï, °Î·‚Ú›Ï ƒ¿ÓÙÔÌÈÚ
Î·È π‚¿Ó μÏ¿ÓÙÈÛÏ·‚ (¿Óˆ).
PUBLIC DOMAIN

[83]

[84]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ

‚·ÛÈÏ›Ԣ ·fi ¤Ó·Ó ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi

Â¤ÏÂÍ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ

Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ

ÏÈÌfi, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

ÙÔ˘ Ì ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›·

μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ¿ÁÈÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘

·Û·ÛıÔ‡Ó Ô μfiÚȘ Î·È fiÏË Ë

˘‹¯ıË ÛÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Ù˘

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ¿Ú¯Ô˘Û· Ù¿ÍË ÙÔ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.

·˘Ù‹˜.

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi.

ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ μfiÚȉԘ,

∏ ‚›·ÈË ÌÂÙ·ÙfiÈÛË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ

∏ Ó¤· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ μÔ˘ÏÁ·Ú›· fï˜

ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜

ÏËı˘ÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋

ÁÚ‹ÁÔÚ· ˙‹ÙËÛ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋

·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô ™˘ÌÂÒÓ ∞′, Ô ÔÔ›Ô˜

ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÁÈ·

·˘ÙÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘

¤ÌÂÏÏ ӷ ÂÍÂÏȯı› Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜

ÙÔ ÛÙ·‰È·Îfi ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙˆÓ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ

ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ

μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó

‰ÒÛÂÈ. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Ó¤Ô

μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ∞Ó Î·È Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ ˘„ËÏ‹

·Ô‰¤ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛËÏ˘ÙÈÛÙÈÎÔ‡ ˙‹ÏÔ˘

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ

ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ηÈ

ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ. √ Ó¤Ô˜ ËÁÂÌfiÓ·˜

ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘,

›¯Â ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ̤ÏË Ù˘

√ÌÔ˘ÚÙ¿Á Î·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜

Ë ÔÔ›·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙË

‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, Ô ™˘ÌÂÒÓ

§¤ÔÓÙ·˜ ∂′ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÂÚ› ÙÔ 815

‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ·fi ÙË

¤‰ˆÛ ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂ

Û˘Óı‹ÎË ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÂÈÚ‹Ó˘, ÙËÓ

ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ·Ó·Î‹Ú˘Í ÙË

ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Ô˘ ›¯Â ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Ô

ÔÔ›· ·Ó·Ó¤ˆÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ô

‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ Â› ÙÔ˘ ÓˆÛÙ›

™Δ′
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ μfiÚȘ fiÙ·Ó Ô §¤ÔÓÙ·˜ ™Δ

μfiÚȘ. ªÂ ÙË Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹ ÔÈ

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ ÙÔ˘.

Ô ™ÔÊfi˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ

·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó Î·È Ô

ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‹Úı ӷ ÚÔÛÙÂı›

¤‰Ú· ÙÔ˘ ÙÂψÓ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ˘˜

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÏÒıËΠÛÙÔ˘˜

ÛÙËÓ ‹‰Ë ÔÍ˘Ì¤ÓË ÎÚ›ÛË Ô˘

μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÛÙË

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ì ٷ¯‡

ÚÔËÁ‹ıËΠϛÁ· ¯ÚfiÓÈ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÌÂ

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÊÔÚÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜

Ú˘ıÌfi. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋

ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘ ÛÙÔÓ

ȉȷ›ÙÂÚ· ‚·ÚÈ¿. √ ™˘ÌÂÒÓ ıˆÚÒÓÙ·˜

ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË

·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ıÚfiÓÔ Ù˘

fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¤Ó· Ï‹ÁÌ· ηٿ Ù˘

Ó›ÎË Î·Ù¿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙË ªÂÏÈÙËÓ‹ ÙÔ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Î·È ÙÔ 867 ¤ÁÈÓ Ë

·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜

863, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹

·ÊÔÚÌ‹ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Ô ºÒÙÈÔ˜

ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘, ÍÂΛÓËÛ ÂÎÛÙÚ·Ù›·

‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ·‰ÂÚÊÒÓ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ηÈ

‰ÔÁÌ·ÙÈο ÙË ƒÒÌË Î·È Ó· Â¤ÏıÂÈ

ηٿ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜

ªÂıÔ‰›Ô˘ ÛÙË ªÔÚ·‚›· Î·È ÙËÓ

·˘Ùfi Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«ºÒÙÂÈÔ

ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ̤وÔ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹

·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡

Û¯›ÛÌ·». ΔÂÏÈο, Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ μfiÚȘ

ηٿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ. √È μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›

√ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ‰ÂÈÓ› ÌÂ
ÙÔ˘˜ ¢ÁÂÓ›˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ
ÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜, ‰ÂÍÈ¿,
ÙÔ˘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ˆ˜ ÎÔ‡·
ÁÂÌ¿ÙË ÎÚ·Û› (·ÚÈÛÙÂÚ¿).
PUBLIC DOMAIN

ÕÁ·ÏÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ªÂıÔ‰›Ô˘ ÛÙË ™fiÊÈ·.
√È ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ› ‰È¤‰ˆÛ·Ó
ÙfiÛÔ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋
ıÚËÛΛ· fiÛÔ Î·È ÙÔ
΢ÚÈÏÏÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ,
ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ (‰ÂÍÈ¿).
MARTENS/SHUTTERSTOCK

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹
ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ ˆ˜ ÌÈ· ηı·Ú‹
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰·ÊÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘, ηÈ
ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ˆ˜ ÌÈ· ·Ï‹
‰ÈηÈÔÏÔÁ›·. ∏ ΛÓËÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
›¯Â ÛÎÔfi Ó· ȤÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, Ô˘ ÂÍ·ÚÙÈfiÓÙ·Ó ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÂÌfiÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÓÔ‡ÛÂ ·fi ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ
μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ∂›Û˘, ·ÔÛÎÔÔ‡ÛÂ,
ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Î·È ÛÙÔÓ
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ Î·Ù·ÛÎfiˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘
ÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ
›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó·
·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙȘ
Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ,
Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ
¤ÙÛÈ ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·Á›ˆÛË ÌÈ·˜
ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· Â¤ÊÂÚÂ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ì·Ú·ÛÌfi ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘.
øÛÙfiÛÔ, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ¤ÂÈÛ ÙÔ˘˜
ª·Á˘¿ÚÔ˘˜ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, Î·È ¤ÙÛÈ Ô ™˘ÌÂÒÓ
·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ
ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿. ∞ÊÔ‡
Ó›ÎËÛ ÙÔ˘˜ ª·Á˘¿ÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù¤Ï·‚Â
Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜,
ÛÙÚ¿ÊËΠηٿ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ·ÏÏ¿
›ÛÙËΠÙÔ 904 Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ
Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ,
Ë ÔÔ›· ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ 912.
ΔfiÙÂ, ¿ÓÔÈÍ ÌÈ· Ó¤· ÛÂÏ›‰· ÛÙȘ
Û¯¤ÛÂȘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜.
√ ™˘ÌÂÒÓ, ϤÔÓ, ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡ÛÂ
ÌfiÓÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ ÂΉ‹ÏˆÛÂ
ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÛÙÂÊı› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ
ƒˆÌ·›ˆÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ·˘Ùfi Ê·ÈÓfiÙ·Ó
ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÛÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜.
√ ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª˘ÛÙÈÎfi˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛÎÔ‡Û ¯Ú¤Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›·˜ ÏfiÁˆ
Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑′, ·ÏÏËÏÔÁÚ·ÊÔ‡ÛÂ
Ì ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó·

[85]

[86]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÔÓ ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

¯·Ì¤Ó· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó

μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÂÓۈ̿وÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ

Û‡ÌʈÓÔ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ

Ó¤·. √ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˜

̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È

·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ

·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ

ηٿÚÁËÛ ÙÔ ·ÙÚȷگ›Ô. √ ı¿Ó·Ùfi˜

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó· Â›Ó·È «ÂÎ £ÂÔ‡».

μ˘˙¿ÓÙÈÔ, Î·È ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¤ÙÔ˘˜

ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó Î·Ù¿

¶·Ú¿ ÙȘ ÛÎÏËÚ¤˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ

¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,

ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÔÌ¿‰Â˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ˘fi

Ô˘ ‰ÈÂÍ‹ÁÂ Ô ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ì ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ

fiÔ˘ Ó˘ÌʇıËΠÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘

ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡

ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ›ÛÙËΠӷ

ƒˆÌ·ÓÔ‡ ª·Ú›·. ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

ËÁ¤ÙË, ÙÔ˘ ™·ÌÔ˘‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯Èο

ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÙȘ

·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘

¤Ù˘¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ӛΘ ηٿ ÙÔ˘

ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ

‚·ÛÈÏÈ¿, Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘

ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·

Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ηÈ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi

μ·ÛÈÏ›Ԣ μ′. ŒÂÈÙ· ·fi

·˘ÙÔ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ«μ·ÛÈχ˜

·ÙÚȷگ›Ô. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ

·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÛÎÏËÚ¤˜ Ì¿¯Â˜ Ô

ƒˆÌ·›ˆÓ Î·È μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ» ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó·

¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ηٿÊÂÚ ÙÔ 1018 Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ

ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛı› Ô Ù›ÙÏÔ˜. √ ƒˆÌ·Ófi˜

·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘, Ô˘ ÛÊÚ¿ÁÈÛ ÙȘ

ÙÔÓ ™·ÌÔ˘‹Ï Î·È Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÛÂÈ ¿ÏÈ

∞′, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙfiÙ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘

Û¯¤ÛÂȘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ

ÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,

̤¯ÚÈ ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ·.

·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·.

·ÚÓ‹ıËÎÂ, Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ

∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

™ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ›

‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒıËÎÂ. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÔ

¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·ÎÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙÔ

Â¤‚·Ï·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi,

927 ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ.

‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

fiÌÔÚˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÌÈ· ηϋ

√ πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÌÈÛ΋˜,

Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·˜

¢ηÈÚ›· Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜

ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ Ï‹ÚË

ÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ

μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Ù·

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘

·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜. ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

Û¯ÂÙÈ΋˜ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ

ÁÓˆÛÙ‹ ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ª·ÓÙ˙ÈΤÚÙ ÙÔ

ÙÂÏ›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË

1071. ΔÔ 1186, ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ›, Ô ¶¤ÙÚÔ˜

Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘ ¢ÂÏÈ¿ÓÔ˘

Î·È Ô ∞Û¿Ó, ÂÍÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

¤ÂÈÙ· ·fi Ï›Á˜ ‰ÂηÂٛ˜.

ÙÔ˘ ΔÈÚÓfi‚Ô˘. √ ¡È΋ٷ˜ ÈÓÈ¿Ù˘

√ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÂÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ·ÚÁfiÙÂÚ·

Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ Â›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ

«μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˜», Î·È ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· πÛ·¿ÎÈÔ Ó· Á›ÓÔ˘Ó

ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ̤وÔ ¤Ù˘¯·Ó

ÚÔÓÔÈ¿ÚÈÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ˘˜

ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜

·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÎÙ‹Ì·Ù· ÛÂ

ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ŒÏÏËÓ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜.

·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋

CORBIS/APEIRON

™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ ̤¯ÚÈ

˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÛÙÚ·Ùfi.

ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘

√ πÛ·¿ÎÈÔ˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰‡Ô

ÏÂÁfiÌÂÓ˘ «¢Â‡ÙÂÚ˘ μÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋˜

·‰ÂÏÊÔ› ‹Ú·Ó Ù· fiÏ· ηÈ,

∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜» ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ÔÈ

ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋

ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜, fï˜, ‰ÂÓ

›ÂÛË Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ

¤ÊÂÚ·Ó Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó·

μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ̤وÔ,

ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÙÔ

ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂΉÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi

‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ,

ÙÔ˘ πÛ·¿ÎÈÔ˘ Î·È Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô

°ÎÚ·‚Ô‡Ú· Ì ÙËÓ fiÏË
ÙÔ˘ μÂÏ›ÎÔ˘ ΔÈÚÓfi‚Ô˘,
fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂͤÁÂÚÛË
ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¶¤ÙÚÔ˘
Î·È ∞Û¿Ó ÙÔ 1186.
∏ fiÏË ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘
¢Â‡ÙÂÚ˘ μÔ˘ÏÁ·ÚÈ΋˜
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ (¿Óˆ).

·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÚÔÓfiÌÈ· Ù˘

·˘Ùfi ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÓ· ˙‹ÙËÌ·

‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ

ÙÔ ÔÔ›Ô ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜

Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜

̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ

ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ì ÈÔ

μÏ¿¯ˆÓ ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·È ÛÙËÓ

√ ËÁ¤Ù˘ ÙˆÓ ª·Á˘¿ÚˆÓ
Arpad ηٷϷ̂¿ÓÂÈ Ù·
ÚÒÙ· ‰¿ÊË. ∞ÚÁfiÙÂÚ·,
Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ
™˘ÌÂÒÓ ∞′ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ÛÙË
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â‰·ÊÈ΋
Â¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ
ÔÙ¤ (·ÚÈÛÙÂÚ¿).

SCALA

[87]

[88]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ÙȘ

ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜

1237, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô §·Ù›ÓÔ˜

‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜

§·Ù›ÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-

Û¯ÔϤ˜, ΢ڛˆ˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ Î·È Ù˘

ÌÂÙ¿ Ê¿ÓËÎÂ Ó· ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ

ÓÔ‡ÔÏ˘ Jean de Brienne, Î·È Ô

μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÂÎ

‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ΔÔ 1207 Ô ıÚfiÓÔ˜

πˆ¿ÓÓ˘ μ′ ∞Û¤Ó, ·ԂϤÔÓÙ·˜ ÛÂ

‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ·fi„ÂȘ.

ÂÚÈ‹Ïı ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË μ′ ∞Û¤Ó, Ô˘

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔʤÏË, Û˘ÌÌ¿¯ËÛ ÌÂ

ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ

ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛÂ Î·È ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘

ÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜. ŒÓ· ÁÂÁÔÓfi˜, fï˜,

μÏ¿¯ˆÓ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, Î·È Ë

¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ÛÙË Ì¿¯Ë

‹Úı ӷ Ù·Ú¿ÍÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚfiÛηÈÚË

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο

Ù˘ ∫ÏÔÎÔÙÈÓ›ÙÛ·˜ ÙÔ 1230. ¶¤ÓÙÂ

Û˘ÌÌ·¯›· Î·È Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜

·fi μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÂÎÏ›ÂÈ ÛÙË

ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ˘¤ÁÚ·„Â

·Ôη٤ÛÙËÛ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ

Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ÈÂıÓ‹ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·.

ÛÙËÓ ∫·ÏÏ›ÔÏË Û˘Ìʈӛ· Û˘ÌÌ·¯›·˜

μ·Ù¿Ù˙Ë. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜

ΔÔ ¤ÙÔ˜ 1204 ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ÙÒÛË Ù˘

Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ¡›Î·È·˜

ÙÔ˘ Δ˙Ô‡ÚÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù›¯Â Ô

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜

πˆ¿ÓÓË °′ μ·Ù¿Ù˙Ë, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎfiÚË

ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ μ·Ù¿Ù˙Ë, Ô πˆ¿ÓÓ˘ μ′

§·Ù›ÓÔ˘˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∞′ ∞Û¤Ó

ÙÔ˘ ∂ϤÓË ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË °′

¤Ì·ı fiÙÈ ·‚›ˆÛ·Ó ۯ‰fiÓ

(ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ˆ˜ πˆ·ÓÓ›Ù˙Ë) ·Ó‹Ïı ÛÙÔ

ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· £Âfi‰ˆÚÔ μ′.

Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ô ¤Ó·˜ ÙÔ˘

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ıÚfiÓÔ. √ πˆ¿ÓÓ˘ ∞′

∏ μÔ˘ÏÁ·Ú›· ·¤ÎÙËÛ ·˘ÙfiÓÔÌË

ÁÈÔ˜ Î·È Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ΔÈÚÓfi‚Ô˘.

ηٿÊÂÚ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ μ·Ï‰Ô˘›ÓÔ ∞′

∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙÔ Δ›ÚÓÔ‚Ô Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï·Ô›

£ÂˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛËÌ¿‰È ·fi ÙÔ

Î·È Ó· ‰ڷÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜

ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ §·Ù›ÓˆÓ. ΔÔ

£Âfi, ‰È¤Ï˘Û ÙË Û˘ÌÌ·¯›· Ì ÙÔ˘˜

¡π∫∏º√ƒ√™, ªπÃ∞∏§ ∞′

§·Ù›ÓÔ˘˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ

Û‹Ì·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Î·È Ù˘

∞Ó Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙÂ

Í·Ó¿ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·

μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ

ÂÈÙ˘¯‹˜ Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ

Ù˘ ¡›Î·È·˜.

Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘.

ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜

ªÂ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË μ′ ÙÔ

™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ

‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚȤÂÛ ÛÂ

·ÈÒÓˆÓ Û˘Ì‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÌÂ

fiÌÔÚÔ Ï·fi, Î·È ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛ·Ó ÛÂ

·Ú·ÎÌ‹. ΔÔ 1330 Ô ™¤Ú‚ÔÈ Ó›ÎËÛ·Ó

ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ,

ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÎÔÛÌÔıˆڛ· ÙˆÓ

ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Î˘Ú›·Ú¯Ë

Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÈÎÚ¿ ‰È·Ï›ÌÌ·Ù· ÂÈÚ‹Ó˘

·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ›ӷÈ

‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο μ·ÏοÓÈ·. §›Á˜

Î·È ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈ΢ÚÈ·Ú¯›·, ›¯·Ó

¿ÍÈÔ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ

‰ÂηÂٛ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Ù·

¿ÓÙ· ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ∏

ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ÔÈ

ÙÚ›· ÎÚ¿ÙË, μ˘˙¿ÓÙÈÔ, μÔ˘ÏÁ·Ú›· ηÈ

ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ

Ôԛ˜ ‰È·ÛÒ˙Ô˘Ó ÔχÙÈ̘

™ÂÚ‚›·, ÔÏ›ÛıËÛ·Ó Ì·˙› ÚÔ˜ ÙËÓ

ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘

ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiˆ˜ Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋

·Ú·ÎÌ‹ ÙËÓ ÔÔ›· Â¤ÊÂÚ Ë

ÎÔÛÌÔıˆڛ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹

··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘˜, ›ӷÈ

ÚԤϷÛË ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. ªÈ· ‡ÛÙ·ÙË

ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘

¤ÓˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ

‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘, Î·È ÙËÓ

ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙˆÓ

ÎÚ·ÙÒÓ ÙÔ 1371 ÁÈ· Ó·

˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÛÙËÓ

μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ì ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ

·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÂÈÛ‚ÔÏ›˜

ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘

‰Èψ̷ÙÈο Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο, ·ÏÏ¿ ηÈ

·¤‚Ë ÔϤıÚÈ·, Î·È Ë Ì¿¯Ë ÙÔ˘ Œ‚ÚÔ˘

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Â›Ó·È ‰È·Ú΋˜.

ÔÏÈÙÈÛÌÈο.

[89]

MTR/SHUTTERSTOCK

[90]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′,
£∂√ºπ§√™

‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË
Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜
813-842

ΔÔ 815 Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∂′ ··ÁfiÚ¢ÛÂ
ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘
‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, ÙËÓ ÔÔ›·
Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘,
ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜
ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘. ∏ ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘
£ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï μ′,
Ô˘ ›‰Ú˘Û ÙË ÊÚ˘ÁÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·,
ÛÊÚ·Á›ÛÙËΠ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, ÙˆÓ
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ
Ì ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

√ ªÈ¯·‹Ï ∞′ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ∂′ Û˘Ì‚·ÛÈϤ· ÙÔ˘. ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ·fi ÙÔ ÃÚÔÓÈÎfi ÙÔ˘ ™Î˘Ï›Ù˙Ë.

[91]

WERNER FORMAN ARCHIVE/SCALA

[92]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§¤ÔÓÙ·˜ ∂′

Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §¤ÔÓÙ·˜
ÛÙ¤ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÛÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ·
Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ∞̤ۈ˜ ¤ÁÈÓ ʷÓÂÚfi fiÙÈ
·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÁÂÓÓ·›Ô˜ ηÈ
ÈÛ¯˘Úfi˜. ¢È·Ù¿¯ıËΠӷ ÊÚÔ˘ÚÔ‡ÓÙ·È Ù· Ù›¯Ë Ù˘
fiÏ˘ Ó‡¯Ù· Î·È Ì¤Ú·, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ οÓÔÓÙ·˜
ÂÚÈÔϛ˜ Î·È ÂÌ„˘¯ÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔ Ï·fi.
μ·ÛÈÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ï·ÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜,
ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ªÈ¯·‹Ï Î·È £ˆÌ¿, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔÓ ÚÒÙÔ, Ô˘ ÙÔ˘ ‚¿ÊÙÈÛ ÙËÓ ÎfiÚË, ÙÔÓ ‰ÈfiÚÈÛ ·ÙÚ›ÎÈÔ Î·È ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, ÂÓÒ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ·Ú¯ËÁfi ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÌÈÛıÔÊfiÚˆÓ.
∞ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ª·ÓÔ˘‹Ï, ÙÔÓ ÚˆÙÔÛÙÚ¿ÙÔÚ·29 ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, ʤÚıËΠ̠Ú·ÁÌ·ÙÈ΋
ÌÂÁ·ÏÔÊÚÔÛ‡ÓË. √ ÚˆÙÔÛÙÚ¿ÙÔÚ·˜ ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó
∞Ṳ́ÓÈÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜, Î·È ·ÏÈfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜.
ΔËÚÒÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ fiÚÎÔ Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÚÒËÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ›¯Â Ì›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÈÛÙfi˜
Û ·˘ÙÔ‡˜. √ §¤ÔÓÙ·˜ οÏÂÛ ÙÔÓ ª·ÓÔ˘‹Ï Î·È ı¤ÏËÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· ÙÔÓ ÂϤÁÍÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÁˆÁ‹˜
ÙÔ˘ ·˘Ù‹˜: «¢ÂÓ ¤ÚÂ» ÙÔ˘ › «Ó· ¿ÚÂȘ Ù· fiÏ·
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, fiÓÙ·˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ù˘
¶ÚÔÎÔ›·˜». ŸÌˆ˜ Ô ª·ÓÔ˘‹Ï ·¿ÓÙËÛ Ì ı¿ÚÚÔ˜:
«√‡Ù ÂÛ‡ ¤ÚÂ ӷ ÛËÎÒÛÂȘ ¯¤ÚÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¢ÂÚÁ¤ÙË ÛÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÛÔ˘». ΔfiÙ Ô
§¤ÔÓÙ·˜, Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙËÓ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ
ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ·ÙÚ›ÎÈÔ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ.

™Δπ™ 11 π√À§π√À Δ√À 813

ªfiÏȘ fï˜ ¤Ú·Û·Ó ¤ÓÙ ̤Ú˜ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ
·ÚÔÛ‰fiÎËÙË Ó›ÎË ÛÙȘ 22 πÔ˘Ó›Ô˘ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi

ÙÔ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÒÏÂȘ
Ì ÂʉÚÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÂΛ ÛÙȘ 16 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤Î·Ó ÌÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Î·È ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ
·Û·˙fiÙ·Ó- ηÈ
¤ıÈÌ· Ù˘ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜ -ÙËÓ ÔÔ›· ·Û·˙fiÙ·Ó
ÙÔ ‚¿Ú‚·ÚÔ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ŒÍˆ ·fi
ÙË ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË ı˘Û›·Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙Ò·, ¤‚ÚÂÍÂ
ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ù· fi‰È· Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘,
Ú¿ÓÙÈÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ¤Ú·Û ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ÙȘ ·ÏϷΛ‰Â˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ù· Ù¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Û·Ó
Î·È ÙÔÓ Â¢ÊËÌÔ‡Û·Ó. ∞ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·˘Ù‹
·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· Ù›¯Ë Î·È ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ΢ÚȇÛÂÈ ÙËÓ fiÏË. √È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ôχ ηϿ ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ
̈·ÌÂı·ÓÔ› ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÏÈÔÚ˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Â›¯·Ó fi¯È
ÌfiÓÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Â˙ÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ
ÛÙfiÏÔ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜.
√ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηıfiÏÔ˘ ÛÙfiÏÔ Î·È Ì˯·Ó¤˜,
ÈηӤ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Ù›¯Ë, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ Â›¯Â ·ÎfiÌ· ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, Î·È ·ÊÔ‡ ÁÈ· οÔȘ ̤Ú˜ ÏÂËÏ¿ÙËÛ ٷ ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ fiÏ˘, ¤Î·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÚ‹Ó˘, ··ÈÙÒÓÙ·˜
ÂÙ‹ÛÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛÊÔÚ¿, ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡

°ˆÓÈ·Îfi˜ ‡ÚÁÔ˜ ÛÙ· ·ÏÈ¿ Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘.
ªfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∂′, ÌÚÔÛÙ¿
ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ
Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Ì ٷ ÛÙ›ÊË ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ.
CENAP REFIK ONGAN/SHUTTERSTOCK

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[93]

[94]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·È Î¿ÔȘ ÂÎÏÂÎÙ¤˜ Ó·ڤ˜ Á˘Ó·›Î˜. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ·
˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë ¿‰ÂÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ¤ÊÈÔ˜ Î·È Ó·
ηÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ‰fiÚ˘ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË ˆ˜ ÛËÌ¿‰È ˘ÔÙ·Á‹˜ Ù˘ fiÏ˘. √ §¤ÔÓÙ·˜ ‚Ú¤ıËΠ۠‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË. ∂›¯Â ‚¤‚·È· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙËÓ fiÏË
‰˘ÛfiÚıËÙË Î·È Ôχ ·ÛÊ·Ï‹. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ
fiÙÈ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙË
ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË ˙‹ÙËÛ ¿‰ÂÈ· ÁÈ’ ·˘Ùfi. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fï˜
‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi, Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ï‡ÛÂÈ Î·È ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÙ›, ÒÛÙÂ
Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì οÔÈ· Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈÙ˘¯›·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË,
ıÂÒÚËÛ ÓÙÚÔ‹ Ó· ·ԉ¯Ù› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ô Â¯ıÚfi˜ ·˘Ùfi˜, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘
ÚfiÙÂÈÓÂ, ı· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË, Î·Ù¤Ê˘ÁÂ

Û ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ó ÎÚÈı› Û ‚¿ıÔ˜, ‹Ù·Ó
Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Û˘Á¯ÒÚËÙÔ. ¶ÚÔÛÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘,
ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ¿ÂÈ Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È ÛÙ· Ù›¯Ë, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ‡ÏË ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ, fiÔ˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜. ŸÙ·Ó Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ÙÚÂȘ
¤ÓÔÏÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‰È·Ù¿¯ıËÎ·Ó Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó Û οÔÈÔ ‰ÈÏ·Ófi Û›ÙÈ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÓfiÙ·Ó ÙÔ Û‹Ì· Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ·
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó. √ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜
‹Á Ì ÙÚÂȘ ÌfiÓÔ ¿Ó‰Ú˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÏÔÁÔı¤ÙË ÙÔ˘,
ÙÔ˘- ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ,
ÙÔ Á·ÌÚfi ÙÔ˘ -·fi ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘
¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· Ô˘ ›¯Â ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÔÏÏ¿
¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, Î·È ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ ÁÈÔ ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. πÛ¿ÚÈıÌÔÈ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

‹Á·Ó ÛÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·˘Ùfi ÛËÌ›Ô. ŸÏÔÈ ‹Ù·Ó ¤ÊÈÔÈ ·ÏÏ¿ ¿ÔÏÔÈ Î·È, ·ÊÔ‡ η٤‚ËÎ·Ó ·fi Ù· ¿ÏÔÁ·,
οıÈÛ·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂÓÒ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ Ì ٷ ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ·
ÙÔ˘. ΔfiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘
¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤Î·Ó ÙËÓ
ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤ÓË Û˘ÓıËÌ·ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÍÂÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. √ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ˘ÔÙ‡ıËÎÂ
·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ Î¿ÙÈ Î·Îfi ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ÛËÎÒıËÎÂ, ηÈ,
·ÊÔ‡ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘, ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹, ÂÓÒ Ô
ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ٷ ¿ÓÙ· ·fi Ù· Ù›¯Ë ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë
Ó· ʈӿ˙ÂÈ: «√ ÛÙ·˘Úfi˜ Ó›ÎËÛ». ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ ÙÚÂȘ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÌfiÓ¢·Ó, fiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜
ÂÍ·ÔχÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ¤ÊÙ·Û ÛÒÔ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘. ¶È¿ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› ÙÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô
ÏÔÁÔı¤Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜, ÂÓÒ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó ‚‚·›ˆ˜ Ï˘ËÚ‹, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ·Ù› Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ‰È¤ıÂÙ ÁÂÓÓ·ÈÔÊÚÔÛ‡ÓË
Î·È ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·. ∞ÏÏ¿, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜
ÛÊ·Á¤˜, ÙȘ ·È¯Ì·ÏˆÛ›Â˜ Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Î·È ÙÔÓ ¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ
Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ›Ûˆ˜ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ
¤Ó· ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÚ›ÂÚÁË Û‡Á¯˘ÛË ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙfiÙ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ ¤ıÓÔ˜.
∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ fiÙÈ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ¤ÁÈÓ ÈÔ
¿ÁÚÈÔ˜ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿. ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ‰È¤Ù·Í ӷ ˘ÚÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó fiϘ ÔÈ
ÂÎÎÏËۛ˜, Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, Ù· ·Ï¿ÙÈ·, Ù· Û›ÙÈ· ηÈ
Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi
ÙËÓ fiÏË Î·È Û fiÏË ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘30. øÛÙfiÛÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ηÈ, ·ÊÔ‡
‰È¤Ï˘Û ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘, ˘Ô¯ÒÚËÛÂ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ ∞ÓÒÓ˘ÌÔ Î·È ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ
ª¿ÁÈÛÙÚÔ, Ô˘ ÙÔÓ ·ÓÙ¤ÁÚ·„Â, Â› ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 813 ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘
ÙÔ˘ 814, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÔÏÈÔÚΛ Î·È Ó· ÏÂËÏ·Ù›
ÙË £Ú¿ÎË, fiÙÈ Î˘Ú›Â˘Û ¿ÌÔÏÏ· ÊÚÔ‡ÚÈ· Î·È ÙËÓ
›‰È· ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, fiÙÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ÙÔ˘
ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙË
¯ÚÔÓÈ¿ ÂΛÓË ¤Ù˘¯Â Ó· Â›Ó·È Ôχ ‹ÈÔ˜, Î·È fiÙÈ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÌÂÁ¿Ï· Ï‹ıË ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ Î·È Ï¿Ê˘Ú· ÛÙË
μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ô˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘

ÿÛÙÚÔ˘31. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ
ÔÏϤ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. √ °ÂÓ¤ÛÈÔ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ
ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÌÂ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ÙÚfiÔ.
∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ „‡‰ÂÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· ÛÂ
οÔÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ, ÛÙËÓ
ÂȉÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜
Ì˯·Ó¤˜ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ∞˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Î˘Ú›Â˘Û ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ
ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÔ‡, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÏÈÔÚ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ¿ÓÔÈ͢, ϤÂÈ Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜, ηٷÛ··Û ÂÏÂfiÏÂȘ, ¯ÂÏÒÓ˜, ÎÚÈÔ‡˜, ÛÊ·›Ú˜, ÌÔ¯ÏÔ‡˜, ‚ÂÏÔÛٿ٘
Î·È ¿ÏÏ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ªÂ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ,
fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂȉÚÔÌ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÚıËÛË ÙˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ, Ò˜ ÚÈÓ ·fi
Ï›ÁÔÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó, -fiˆ˜ ›·Ì ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ
΢ڛ¢Û ÙËÓ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË ÌfiÓÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÔ‡,
ηÙfiÚıˆÛ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘
∞ı‹Ú·, Ù˘ ™ËÏ˘‚Ú›·˜, Ù˘ ¢·ÒÓ˘, Ù˘ ƒ·È‰ÂÛÙÔ‡,
ÙÔ˘ ÕÚÔ˘ Î·È fiÏ· Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ·, ·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË; ∞ÎfiÌË Ô
∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·ÌÈ¿ Ì¿¯Ë ηٿ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÈÛÙÔÚÔ‡Ó fiÙÈ Ô
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÙÂÏÈο ÓÈ΋ıËΠηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÔÛÈÒËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ Î·È Ô ™˘ÌÂÒÓ Ô˘ ÙÔÓ
·ÓÙ¤ÁÚ·„Â, ÓÈÒıÔÓÙ·˜ ¿ÛÔÓ‰Ô Ì›ÛÔ˜ ηٿ ÙÔ˘ ·ÓÔÚıˆÙ‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó· ‰È·ÛÙÚ¤„Ô˘Ó Î·È fiÏ· fiÛ· ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ.
°È’ ·˘Ùfi Î·È Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ‰ÈÔÁÎÒÛÂÈ ÙȘ ÏÂËϷۛ˜, ÙȘ ·ÏÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ·È¯Ì·ÏˆÛ›Â˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ Ì ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ ÈÔ
ÌÈÛËÙfi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ù¿¯· ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙÂ
ÁÈ· Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜.
∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜, ·ÊÔ‡ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ·ÚÓ‹ıËΠӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ó¤‚·Ï ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘
¤ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ.
∞ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ı·
ÎÚÈÓfiÙ·Ó Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙË ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÚÈÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηٿÏÏËÏ·. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·Ï˘Ì¤ÓÔ˜ ËıÈο Î·È ˘ÏÈο. ∏ ËıÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¿Ï˘ÛË, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô
¯ÚfiÓÈ·, ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ Ì¿¯Ë ÛÙËÓ
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ‰È·ÛÎÔÚ›ÛÙËΠÙÔ ¤Ó·
ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÂÓÒ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó

[95]

ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
813-814 ÔÈ ÔÚ‰¤˜
ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘
ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙË
£Ú¿ÎË, Î˘Ú›Â˘Û·Ó
Ô¯˘Ú¿ ηÈ
ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜
Î·È Ï¿Ê˘Ú·
ÛÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋
ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·
Ô˘ ·ψÓfiÙ·Ó
Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ÿÛÙÚÔ˘,
ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡
¢Ô‡Ó·‚Ë.
VISUAL PHOTOS

[96]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

-Ë Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ë ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ¿ÏÏÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ ¯ıÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙË
¯ÒÚ·- ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Èηӿ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı·Ú¯›·.
ŒÙÛÈ, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ·fi ÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰È·Ï‡ıËΠÈı·Ófiٷٷ ηÈ
ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·ÎfiÌ· ÂΛӢ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô §¤ÔÓÙ·˜ fiÊÂÈÏ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ó·
ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó¤· ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔÈ ‹Úı·Ó ·fi ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ·ÏÏ¿ ηٷٿ¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ £Ú¿Î˘,
ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ∏
ÚÒÙË ·˘Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ··›ÙËÛ Ôχ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜ ¤ÚÂÂ
Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎÁ‡ÌÓ·ÛË ÙˆÓ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙˆÓ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÙfiÏÌË Î·È ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô˘
¤ÏÂÈ·Ó ·fi Ù· Ï›„·Ó· ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘. ŸÏ·
·˘Ù¿ ÂÍËÁÔ‡Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÁÈ·Ù› Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·Ó¤‚·ÏÂ
̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÎÛÙÚ·Ù›·.

√ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜,
·ÊÔ‡ ÂÓ›Û¯˘ÛÂ
ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ÌÂ
™Ï¿‚Ô˘˜, ÕÚ·‚˜
Î·È ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜
Ì˯·Ó¤˜,
ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó
Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ
ÙËÓ fiÏË ·fi ÙÔ
ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ
fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
Ë ‡ÏË ÙˆÓ
μÏ·¯ÂÚÓÒÓ.
RUGGERO VANNI ARCHIVE/
CORBIS/APEIRON

ΔfiÙ ·Ó·ÁÁ¤ÏıËΠfiÙÈ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ
·fi ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ™Ï¿‚ˆÓ Î·È ∞‚¿ÚˆÓ Î·È ·ÊÔ‡
ηٷÛ··Û ÔÏϤ˜ ÔÏÈÔÚÎËÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ÙËÓ
‡ÏË ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ, fiÔ˘ Ù· Ù›¯Ë ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Â˘¿ÏˆÙ·. √ §¤ÔÓÙ·˜ ‰È¤Ù·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
Ó¤·˜ Ù¿ÊÚÔ˘ Î·È Ó¤Ô˘ Ù›¯Ô˘˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿
Ù˘ fiÏ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÛÙË ªÂÛËÌ‚Ú›· fiÔ˘ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Â›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ÁÈ· Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·Ù¿ ̤وÔ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ
fiÏË, ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘Û fi¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Û ÌÈ· Ô¯˘Ú‹ ı¤ÛË Ô˘ ÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛ ·ÎfiÌ· ÈÔ
Ôχ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÙÚfiÊÈÌ·. √È Â¯ıÚÔ›,
·ÓÙ›ıÂÙ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ Â›Ó·Û·Ó Ôχ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó ÂÚË̈ı› Î·È ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó·
¿Ó ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·Ó·Áη›·.
ŒÙÛÈ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÊÔÚ›· Î·È fiÙ·Ó ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ηٷʤÚÂÈ
η›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ·. ΔË Ó‡¯Ù· Ù˘ 12˘ ÚÔ˜ ÙË 13Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ‹Ú ÙÔ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡
Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Û Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛÙÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, ΢ڛ¢Û ÛÙ· ÓÒÙ· ÙÔ˘ ¯ıÚÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ¤Ó·
‡„ˆÌ·, Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÌË Ê·›ÓÂÙ·È ·fi
ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, fiÙ·Ó ‰È·‰fiıËΠfiÙÈ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ʇÁÂÈ, fiÏÔÈ, Î·È ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÔÈ
μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ÊÔ‚‹ıËÎÂ Î·È Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. √È ÌÂÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ù·Ú¿¯ÙËηÓ

¿Ú· Ôχ, ÂÓÒ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ·Ó·ı¿ÚÚËÛ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο Î·È ÓfiÌÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú¿ Ó· ÔÚÌ‹ÛÔ˘Ó
ηٿ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó. ∫·ıÒ˜ fï˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ 13˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ οıÔÓÙ·Ó
·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘˜, ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÌfiÏȘ ¤ÂÛÂ Ë Ó‡¯Ù· Í·ÊÓÈο ÂÈÙ¤ıËÎÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ Î·›ÚÈ· ı¤ÛË ÛÙËÓ
ÔÔ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔοÏÂÛ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓˆÏÂıÚ›·. ¢ÂÓ ÔϤÌËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÔÈ
ÛÊ·Á¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÂÏÂȈÌfi. √ §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ó· È¿ÓÔ˘Ó ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˘˜. £·Ó·ÙÒıËÎ·Ó ·ÎfiÌ·
Î·È Á˘Ó·ÈÎfi·È‰·, ÂÓÒ ÛÒıËÎ·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔÓ
∫ÚÔ‡ÌÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤ı·Ó ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·fi
¤Ó·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤·ı ÙËÓ ··›ÛÈ· ÂΛÓË Ó‡¯Ù·, ›Ù ·fi ·ÔÏËÍ›· ›Ù ÂÂȉ‹ ··Á¯ÔÓ›ÛÙËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘ -ÁÈ·Ù› Î·È ·˘Ùfi ÏÂÁfiÙ·Ó. ∏
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛË Ô˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó Î·È ϤÔÓ ·ÈÒÓ·,
fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠÌÂ
ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, «¿ÓÙ· ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ
Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ·fi ÂΛ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘Ïfi ÙÔ˘˜
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔ˘ÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜
Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤·ı·Ó ÙfiÙ». ΔÔ
‡„ˆÌ· ÂΛÓÔ fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë Ì¿¯Ë ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ⁄„ˆÌ·
§¤ÔÓÙÔ˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â¤ÛÙÚ„ ÙÚÔ·ÈÔ‡¯Ô˜ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÚÔ΋ڢÍË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ Û fiÏÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯Â οı ÏfiÁÔ Ó· ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘. ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓ¿ÌÈÛË ·ÈÒÓ· ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ
·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Î·È ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÎÚ¿° ηÈ
ÙÔ˜. ∂›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· °′
›¯·Ó ÓÈÎËı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂
∂′,
·ÏÏ¿ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ıÂÈ ÙfiÛÔ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó. ŒÙÛÈ
ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘ Ó· ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÛÙÔ˘˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ΔÒÚ· fï˜ Û ÌÈ· ÌfiÓÔ Ì¿¯Ë ¤·ı·Ó Ù¤ÙÔÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜
ÌÔÚÊ‹. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù·
Ï¿Ê˘Ú· ¤ÂÛ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ Î·È ·Ó·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¯ÒÚ˜ Î·È ÔÈ fiÏÂȘ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿
ÙÔ˘ ∞›ÌÔ˘ Ô˘ ÙȘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ. ∂›Û˘ ·˘Ùfi˜ Ô˘
·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˘
¤Û¢Û ӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙ‹
·Ó·Îˆ¯‹32. ∂Í·ÈÙ›·˜ fï˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ Ô˘ ¤·ı·Ó Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÌÔ˘ Ô˘ ¤ÓÈˆÛ·Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 75 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜
-ÂÎÙfi˜ ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ì¿¯Ë ÙÔ 852- ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó·

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÛËÎÒÛÔ˘Ó Ù· fiÏ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. √ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Î·È Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ÔÈ fiÚÎÔÈ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ·˘Ù‹ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ì ·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ. Δ·
Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË ‰ÂÓ ÔÚΛÛÙËÎ·Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ıÚËÛΛ·˜, ·ÏÏ¿
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·˜, ¤¯˘ÛÂ
‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÓÂÚfi ·fi ¤Ó· ·ÂÏÏÔ Î·È ·ÊÔ‡
·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛ ÙȘ ۤϘ ÙˆÓ ·ÏfiÁˆÓ, ‡„ˆÛ ¤Ó·
¯fiÚÙÔ Î·È Î·˘¯‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. √È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ,
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÚΛÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜
Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘, ·ÎÔ‡ÌËÛ·Ó ‰ËÏ·‰‹ Ù· ¯¤ÚÈ·
ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ı›· ۇ̂ÔÏ· Î·È ÔÚΛÛÙËÎ·Ó ÛÙË
‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô fiÏ· ·˘Ù¿
Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ÁÈ·Ù› ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÁÈ·Ù› Ô ∫‰ÚËÓfi˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È Û fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ·Ú·¿Óˆ, ÚÔÛı¤ÙÂÈ
fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÈηϤÛÙËΠˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙˆÓ Û˘Ìʈ-

ÓÈÒÓ ·ÎfiÌ· Î·È Û·ÏÔ˘˜. Ÿˆ˜ fï˜ Î·È ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ
fiÚÎÔÈ, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¿ÊËÛ·Ó ‹Û˘¯Ô
ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜33. ∂Âȉ‹ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ë ™ÈÎÂÏ›·, Ë ÔÔ›· ÁÈ·
·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ‰Â¯fiÙ·Ó ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Ù˘
πÛ·Ó›·˜, ··ÏÏ¿¯ıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¯¿ÚË ÛÙË
Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ §¤ÔÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Ù˘
∞ÊÚÈ΋˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ıÚÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÔÌfiıÚËÛÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜
ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·ÓÙÔ‡ ·fiÏ˘ÙË ÂÈÚ‹ÓË.
∞˘Ù‹Ó ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Î·È ÂȉfiıËΠÛÙËÓ
·ÓfiÚıˆÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÁÈ· 30 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ‰È¿Ï˘ÛË.

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË
§¤Ì ÁÈ· 30 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ·Ù› Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÂΛÓË
Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‚·Û›ÏÂ˘Â Ë ∂ÈÚ‹ÓË ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ηٷÙÚÒÂÈ Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ̤¯ÚÈ
ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′,
∂ , ·Ó Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯Â
‚·ÛÈχÛÂÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ·ÏÏ¿

[97]

[98]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ §¤ÔÓÙ·˜
‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ·
·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘
Î·È Û ·˘Ùfi
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó
Ù· ·ÏÈ¿ ÙÔ˘
ηÙÔÚıÒÌ·Ù·
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ
ÚfiÛÊ·Ù˜
ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘
ÛÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·,
ÛËÌÂÚÈÓfi
¡¤ÛÂÌ·Ú Ù˘
μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜.
ATANAS.DK/
SHUTTERSTOCK

ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ,
ηıÒ˜ Î·È Ì ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û˘ÓˆÌÔۛ˜, ‰ÂÓ
‚ڋΠ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÛˆÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. √ §¤ÔÓÙ·˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜, ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·
ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜, Â¤‚·Ï ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó‡̷ ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Î·È ÁÂÓÈο ‚¿‰ÈÛ ÛÙ· ›¯ÓË
ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′.
™Â ÙÚ›· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘: ÙËÓ
·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ¶ÔÙ¤ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÂÈı·Ú¯›·. √
›‰ÈÔ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÁ‡ÌÓ·Û‹
ÙÔ˘, ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ·Í›· οı ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È Î¿ı ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù‹ ‚Ú¿‚¢ ‹ ÙÈ̈ÚÔ‡ÛÂ.
∏ ·‰˘ÛÒËÙË ·˘Ù‹ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ë ÂÔ›ıËÛË Ô˘
ÂÓ¤Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘, Ù· ·ÏÈ¿ ηÙÔÚıÒ-

Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚfiÛÊ·ÙÔÈ ¿ıÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙË ªÂÛË‚Ú›·
Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÈ ·Á·ËÙfi˜. ∏ ·ÊÔÛ›ˆÛË
Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó fiÙ·Ó „‹ÊÈÛ ͷӿ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Î·È ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ›¯Â ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ó·
ıˆÚ› ÙËÓ ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. √ §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â ÙË Ê‹ÌË fiÙÈ ‹Ù·Ó
˘ÂÚ¿Óˆ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÙÈ ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó Ì ÊÂÈ‰Ò ÙÔ
‰ËÌfiÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ. ŒÙÛÈ, ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ
fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ £Ú¿Î˘ Ô˘
›¯·Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜, Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ˙ˆ‹ ÛÙË ÁˆÚÁ›·, ÛÙË
‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ·, fï˜, ›ӷÈ
¿ÍÈÔ˜ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÙÔ˘. ¶ÂÚÈfi‰Â˘Â
ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜, ·Ó·Î¿Ï˘Ù ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈ̈ÚÔ‡ÛÂ
¯ˆÚ›˜ ¤ÏÂÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷ¯Ú·ÛÙ¤˜. ∂Âȉ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔ¤‰ÚÂ˘Â Ô ›‰ÈÔ˜
·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

∞ÏÏ¿ Î·È Â‰Ò ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·¤ÓÂÌ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·˘ı·›ÚÂÙ·. √È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ô˘
¤‚Á·ÈÓ ·fi Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔÓ ÏËÛ›·Û ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÔÓÈfiÙ·Ó fiÙÈ ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙËÓ ·‹Á·Á ÚÈÓ ·fi ηÈÚfi
¤Ó·˜ Û˘ÁÎÏËÙÈÎfi˜, fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ηًÁÁÂÈÏ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ·˘Ù‹ Ú¿ÍË ÛÙÔÓ ¤·Ú¯Ô, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ·¤ÓÂÈÌ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰È¤Ù·Í ·Ì¤Ûˆ˜ ¤Ó·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ¤·Ú¯Ô Î·È ÙÔÓ
ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, fiÔ˘ ··›ÙËÛ ӷ ÙÔ˘˜
‚ÚÂÈ fiÙ·Ó ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ̷˙› Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ›¯Â
οÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο, fiÙ·Ó Á‡ÚÈÛÂ, ¤ÊÂÚÂ
Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ οÏÂÛ ÙÔÓ
ÂÁηÏÔ‡ÓÙ· Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂Âȉ‹
Ô‡ÙÂ Ô ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÚÓËı› ÙËÓ Ú¿ÍË
ÙÔ˘ Ô‡ÙÂ Ô ¤·Ú¯Ô˜ Ó· ÌËÓ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ
Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘, ÙÔ˘ ·Ê·›ÚÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ
·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· ÌÔȯ›·. ∏ Û˘ÓÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰Èηۛ· ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ·fi„ÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘
Î·È ›Ûˆ˜ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ó· Â¤‚·ÏÏ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ÙÈ̈ڛ˜, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ,
·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ·ÍÈfiÈÛÙÔÈ. ∞ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË, Ë Î·Ù·›ÂÛË Î·È Ë ·‰ÈΛ· ›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ›¯Â
ηٷÓÙ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·Îfi ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÂÈ›ÎÂÈ·. ΔÔ fiÛË ‹Ù·Ó Ë ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· fiÛ· ϤÂÈ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¤ÛÈÔ˜: «∞˘Ùfi˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §¤ÔÓÙ·˜, ·Ó Î·È ·Û‚‹˜, ‹Ù·Ó
ÙfiÛÔ ÈηÓfi˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÌÂÏÔ‡Û ٛÔÙ ·ÚfiÔÙÔ ·fi Ù· ˆÊ¤ÏÈÌ·. °È’ ·˘Ùfi Ô
·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ › ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ·, fiÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ¤¯·Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘ÂÚÁ¤ÙË, ·Ó Î·È ·Û‚‹». Δ· ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ϤÂÈ Î·È o ∫‰ÚËÓfi˜ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
ÙÈÌ¿ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘
ÂÁΈÌÈ¿˙ÂÈ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ¿Ó‰Ú˜ ‹Úı·Ó Û ÛÊÔ‰Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, fiˆ˜
ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛÙÔÚ‹ÛÔ˘ÌÂ.

¶ÚÔÔ›ÌÈ· Ó¤·˜ ηı·›ÚÂÛ˘
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ›¯Â Û˘Ì‚Â› ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙ·‰È·Î¿ Ó¤· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙȘ ȉ¤Â˜. ∂ÓÒ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ· ¢′ Ë ÌÂÚ›‰· Ù˘ ¿ÎÚ·˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ›¯Â
ۯ‰fiÓ ‰È·Ï˘ı›, ÙÒÚ· ÙË ‚ϤÔ˘Ì ӷ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È
Í·Ó¿ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ¿Ú· Ôχ ÈÛ¯˘Ú‹. ΔË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

·˘Ù‹ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÌÂÙÚÈÔ·ıÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÒÓ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜
ÓˆÙÂÚÈÛÙ¤˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ·Ô‰ÔΛ̷˙ οı ηÈÓÔÙÔÌ›· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ¯¿ÛÂÈ Î¿ıÂ
ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ·˘ÙÒÓ, η٤ÏËÍ·Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ¿ıÈÎÙÔ ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞ÊÔ‡
fï˜ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÙÈ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÂΛÓË ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ Û ٛÔÙ·, Î·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜, ÌfiÏȘ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÈÓfiÚıˆÛË ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ì·˙› Ù˘ Î·È fiϘ ÙȘ
·ÏȤ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Í·Ó¿ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
fiÙÈ Ë Ù‡¯Ë Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
Î·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ
ÔÚÈÛÙÈο ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó ÂÈ‚·ÏfiÙ·Ó Î·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ
∂ÎÎÏËÛ›·. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Î·È ÔÈ ¿ÏϘ
·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔÓ ·ÓÒÙÂÚÔ
ÎÏ‹ÚÔ Î·È -ÙÔ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ-, ÔÏÏÔ› ÌÔÓ·¯Ô›.
√ ›‰ÈÔ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ô˘ ·Ó‹Î ·fi Ù· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘ ÛÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi, ›¯Â ÂΛӘ ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È Ô ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌfiÏȘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ,
Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Û˘Ì¤Ú·Ó fiÙÈ Ë Î·Î‹ ÙÔ˘˜
ÔÚ›· ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∞Ó¤ÊÂÚ ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË, fiÙÈ fiÛÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó Ó· ÙȘ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó, ¤ı·Ó·Ó, ¿ÏÏÔÈ Â›Ù ·ÊÔ‡
ÂΉÈÒ¯ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜. ªfiÓÔ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙȘ ÚÔÛ·ÓËÛ·Ó ¤ı·Ó·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ‰fiÍ· ÛÙ· ‚·ÛÈÏÈο ÓÂÎÚÔÙ·Ê›·, ı¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜ (‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ
∞ÔÛÙfiψÓ). ∞ÏÏ¿ ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â ·˘Ù¤˜
ÙȘ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, fiÙ·Ó ‹Úı Ë
ÒÚ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ‰›ÛÙ·Û ÁÈ·
Ôχ ηÈÚfi, fiˆ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ °′, ηÈ
‰ÂÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ›ÛÙËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó
·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ.
∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ ‰‡Ô ΢ڛˆ˜ ¿Ó‰Ú˜ ¤·ÈÍ·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·: Ô £Âfi‰ÔÙÔ˜ Ô ªÂÏÈÛÛËÓfi˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜. √ Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ªÂÏÈÛÛËÓÒÓ ‹Ù·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ Ô
£Âfi‰ÔÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ªÂÏÈÛÛËÓÔ‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Ù˘ ∂˘‰ÔΛ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÚ‡ÙËΠ۠ÙÚ›ÙÔ

[99]

[100]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

Á¿ÌÔ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′ Î·È ·¤ÎÙËÛ ̷˙› Ù˘ ¤ÓÙÂ
ÁÈÔ˘˜, ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ì ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ƒ·Á炤.
√ £Âfi‰ÔÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ‹Ù·Ó ·ÓÈ„Èfi˜ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ÂÓfi˜
·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÚÒÙÔ˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙˆÓ Ù·Ï·›ˆÚˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘,
ÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ù‡Êψۋ
ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ ÛÂ
οı ΛÓËÌ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ Ê·ÙÚ›·˜. ∞ÏÏ¿
Ô £Âfi‰ÔÙÔ˜, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜,
‰ÂÓ Úfi‚·Ï η̛· ·Í›ˆÛË Ó· Á›ÓÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÚÔÛËÏÒıËΠÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Î·È ÙÔÓ
˘ËÚ¤ÙËÛ ÈÛÙ¿ ˆ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜. ∂¤ÌÂÓ ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi, fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ı· ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÌfiÓÔ ÛÙË
‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ı›Ԣ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′,, ı· ÂÈÛÊÚ¿ÁÈ˙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ Ô £Âfi‰ÔÙÔ˜,
·Ó Î·È ‰ÂÓ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍ·‰ÂÏÊÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, ‰È¤ıÂÙ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÒÓ, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÌË ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Û·Ó
·˘ÙfiÓ. √È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ¢ÓÔ˚ÎÔ› Ì ÙÔÓ £Âfi‰ÔÙÔ, ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜. ΔÔÓ Â›·Ó
˘ÔÎÚÈÙ‹, ÂÈÚÚÂ‹ Û οı ·ÎÔÏ·Û›· Î·È Ë‰ÔÓ‹, ·ÂÚ›ÛÎÂÙÔ, ‰Ô˘ÏÔÚÂ‹, ÈÔ ·Ì›ÏËÙÔ ·fi Ù· „¿ÚÈ· ηÈ
·Û‚‹. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ
fiÙÈ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÂÈÊ·Ó‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ‹Ù·Ó ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Á·ÓˆÙ‹˜ Î·È ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó
∫·ÛÛÈÙÂÚ¿.
∞fi ÂÈÊ·Ó‹ Â›Û˘ Ô›ÎÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘,
ÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙˆÓ ªˆÚÔ¯·Ú˙·Ì›ˆÓ, ηٷÁfiÙ·Ó Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘, Ô ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘
ÙÔ˘ ÌfiÚʈÛ˘. ™Â Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ· ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜

√ ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ Û ÂÏ·ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ El Greco,
Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 1602-1605.
√È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi π¿ÓÓË, ˘·ÈÓÈÛÛfiÌÂÓÔÈ Ì¿ÏÏÔÓ
ÙÔÓ π·ÓÓ‹ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÚÔ˜ ΔÈÌfiıÂÔ ∂ÈÛÙÔÏ‹˜
ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, ¤Ó· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ
¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ÂÓ·ÓÙÈÒıËΠÛÙÔÓ ªˆ˘Û‹.
VISUAL PHOTOS

Î·È ÚÔ‹¯ıË ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù˘
ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ ™ÂÚÁ›Ô˘ Î·È μ¿Î¯Ô˘ Î·È ¤ÁÈÓÂ
̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ
Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. •Â¯ÒÚÈ˙ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ï¿‚ÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÎÔÛÌÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ˙‹ÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ŒÙÛÈ,
Â¤Û˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÏϤ˜ ‡‚ÚÂȘ Î·È Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜.
¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘
·fi πˆ¿ÓÓË Û π¿ÓÓË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û π·ÓÓ‹˜,
˘·ÈÓÈÛÛfiÌÂÓÔÈ Èı·ÓfiÓ ÙÔÓ π·ÓÓ‹, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô
·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ ÛÙË μ′ ÚÔ˜ ΔÈÌfiıÂÔ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘,
ϤÂÈ fiÙÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ªˆ˘Û‹ Î·È ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ
¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› Ë ›ÛÙË ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ·fi
πˆ¿ÓÓ˘ Û π¿ÓÓ˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ô˘ ¤·ı ÛÙËÓ Î·ıÔÌÈÏÔ˘Ì¤ÓË ÙÔ fiÓÔÌ· πˆ¿ÓÓ˘. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛ·Ó ÏÂηÓÔÌ¿ÓÙË
ÏÂηÓÔÌ¿ÓÙË,
ÂÂȉ‹ ‰‹ıÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË Ì·Á›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ· ¯¿ÏÎÈÓË ÏÂοÓË, Î·È ÀÏ˙ÂÏ¿, ϤÍË Ô˘, fiˆ˜
‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó, ÛÙËÓ Â‚Ú·˚΋ ÁÏÒÛÛ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ·Ó Î·È ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‹Ù·Ó ¢ÁÂÓ‹˜, ÂÈÒıËÎÂ, Û ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙȘ ʋ̘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ £Âfi‰ÔÙÔ ÙÔÓ ªÂÏÈÛÛËÓfi, fiÙÈ ‹Ù·Ó
ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÎÈ·ÛÙ‹, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙÒÓ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ. ∫·ÙËÁÔÚ‹ıËΠfï˜ Î·È ÁÈ· ·ÎÔÏ·Û›· Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù·
ÔÔ›·, ·Ó fi¯È fiÏ·, ‹Ù·Ó ÂÓÓÔ›ٷÈ, ‰È·ÛÙÚ¤‚ψÛË Ù˘
·Ï‹ıÂÈ·˜ ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÂΛÓË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘.
√È ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. À‹Ú¯·Ó Ê˘ÛÈο Î·È ¿ÏÏÔÈ ÛÙÔ
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ì ÙȘ ›‰È˜ ·fi„ÂȘ, fiˆ˜ Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂˘Ù˘¯È·Ófi˜, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ
ÈÔ ÂÈÊ·Ó›˜. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ
Î·È ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚Ô‡Û ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ fiÙÈ,
·Ó ¤ıÈÁ ÂΛÓÔ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡Û ‚¤‚·È·
ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ··›ÙËÛË, ı· ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÛÂ
ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜ ı·
‰˘Û·ÚÂÛÙÔ‡Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÂÈΛӉ˘ÓË ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙ· Ó‡̷ٷ. ŒÙÛÈ,
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·Ú¤ÂÌ„Â ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜
ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘. ΔfiÙÂ

[101]

[102]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 813 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §¤ÔÓÙ·˜ ∂′
ÛÙ¤ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ
ÛÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜.
ÙÔ˘˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÈÎÔ‡ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙÔ Ï·fi. ∞ÏÏ¿
Ô £Âfi‰ÔÙÔ˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ ·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ·ÎfiÌ·
Î·È ·fi ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù¿ÁÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ·˘ÙÔ› Ô˘
·Û¿˙ÔÓÙ·Ó ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ™·‚‚¿ÙÈÔ, ÌÔÓ·¯fi Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ºÈÏÔÌËÏ›Ô˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÊËÙÈΤ˜ ÙÔ˘
ÈηÓfiÙËÙ˜, Î·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÌÔÓ·¯fi, ÂÍ›ÛÔ˘ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ
ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Ó‡̷. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ÌÂ
ÙȘ ÚÔÊËÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi
˙‹ÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÔÓfiÌ·Û ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ›‰ˆÏ·, ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∂ÈÚ‹ÓË ·Ú‰Ò Î·È ı˘¿‰·, Î·È ÙÔÓ
Δ·Ú¿ÛÈÔ Δ·Ú¿ÍÈÔ. ΔfiÙÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÛÙ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ô˘
›¯Â Á›ÓÂÈ Â› ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′ Î·È Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â
˘Ô‚¿ÏÂÈ Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÚÔÛοÏÂÛ ӷ ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ
·ÎÚÈ‚‹ ¤ÎıÂÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ ›ÛÙ¢·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ
·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÈ·Ù› ÁÈ· Ù·
·Ï·È¿ ÁÚ·Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·. √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË
ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ™˘Ï·›Ô˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ
πÔ‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 814 Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜
˘¤‚·Ï ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌÈ· Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ¤ÎıÂÛË, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÚÔÛ·ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓË ÌÂ
ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ›ÛÙËΠÙÂÏÈο fiÙÈ Â›¯Â Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫¿ÏÂÛ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È ÙÔ˘ ‰È·Ù‡ˆÛ Ì ÔÏÏ‹ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘: «√ Ï·fi˜ (‰ËÏ·‰‹ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÙfiÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi Ï·fi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙ·ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘
Ϥ͢), Ô Ï·fi˜», ›Â, «ÛηӉ·Ï›˙ÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î·ÎÒ˜ ÙȘ ÚÔÛÎ˘Ó¿ÌÂ, Î·È fiÙÈ ÁÈ’
·˘Ùfi Ù· ¤ıÓË Ì¿˜ ΢ÚȇԢÓ. °›Ó ϛÁÔ Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎfi˜ Î·È ·Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È fi¯È
Ì Ú¿ÁÌ·Ù· ·Û‹Ì·ÓÙ· (‰ËÏ·‰‹ ·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ٷ

·Ó¿ÍÈ· ÏfiÁÔ˘)Ø ·Ó fï˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂȘ, ›Û ̷˜ ÁÈ· ÔÈÔ
ÏfiÁÔ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÂÓÒ ÔÈ Áڷʤ˜ ‰ÂÓ ÙÔ
¤¯Ô˘Ó ÔÚ›ÛÂÈ ÔÙ¤ ¤ˆ˜ ÙÒÚ·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, ÂÓÒ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛÂ
Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, Ô‡Ù ӷ
οÓÂÈ Î·Ì›· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ·¿ÓÙËÛÂ:
«∂Ì›˜ Ô‡Ù ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ì ԇÙ ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ì ·˘Ù¿
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÚÈÛÙ› ηÏÒ˜ ·fi ÙÔ˘˜
·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜».

μ›·ÈË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Û˘ÓÂÙfi˜, Î·È ÂÂȉ‹ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹ıÂÏ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· Ó·
·ÔʇÁÂÈ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜, ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
οÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, fiˆ˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‹ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó
„ËÏfiÙÂÚ· ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ. ∞ÏÏ¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ
ηڷ‰ÔÎÔ‡ÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ, Ë
ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· οÓÂÈ Î·Ì›· ·Ú·¯ÒÚËÛË. ∞Ú¯ËÁfi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ‹Ù·Ó Ô ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˘, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ‹‰Ë ÛÂ
ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÌ·ÙÈ΋ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·
·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙÔ ·Í›ˆÌ· Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ù¿Í˘. ŒÙÛÈ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ› ·Ú¤Û˘Ú·Ó ÙÔÓ ·Á·ıfi
·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Û ‚›·È˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÌfiÏȘ Á‡ÚÈÛ ·fi
Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ÙÔÓ ¤ÂÈÛ·Ó Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ Û‡ÓÔ‰Ô. ∂Λ Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó
ÔÏÏÔ› ÌÔÓ·¯Ô›. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›· ηÈ
¤Î·Ó ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÔÏÔÓ˘¯Ù›· ˆ˜ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÒÓ Ù˘.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó Ô͇ٷÙ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤·, fiÙÈ ÚÔÂÙԛ̷˙ ٷڷ¯¤˜, ηÈ
οÏÂÛÂ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ¿ÓÂ
¯ˆÚ›˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. √È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÈÂÚ›˜, ·ÊÔ‡ ¿ÎÔ˘Û·Ó Î¿ÔÈ· ·ÚËÁÔÚËÙÈο ÏfiÁÈ·
·fi ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ‹Á·Ó ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·. ∞˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

‰¤¯ÙËΠ̠‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û ÛοӉ·Ï· ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, fiÙÈ
Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ۇÓÔ‰Ô ·Ú·‚È¿˙ÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ۯ‰fiÓ Û·Ó Ó·
‹Ù·Ó ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÚÔÙÔ‡ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘. √ ·ÙÚȿگ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿
Ì ÙÔ˘˜ ÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙfiÙÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜
Âȯ›ÚËÛ ӷ οÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·
·˘Ùfi Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ù›ÔÙ·. ŸÙ·Ó ·¤Ù˘¯Â Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÎÏ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞ÏÏ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÈο ‹ÚÂ
̤ÚÔ˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ
ÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ ÚÔÛ·ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
ÈÛ¯˘Ú¿ ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠı·‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÓÒ Ô ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÙˆÓ ™¿Ú‰ÂˆÓ
∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ·›ÏËÛ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜ Ì ÙË ÊˆÙÈ¿
Ù˘ ∫fiÏ·Û˘. ªfiÓÔ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˘ Ì›ÏËÛÂ
ÏÔÁÈο Î·È Â›Â: «ªËÓ ·ÏÏ¿˙ÂȘ, ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÁÈ·Ù› Û ÂÛ¤Ó· ÂÌÈÛÙÂ˘Ù‹Î·ÌÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘.
ºÚfiÓÙÈ˙ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Î·È ¿Û ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·». ∞ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹Û·Ì fiÙÈ Ë ·Ô¯‹ ·fi Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ÙfiÙ ӷ
ÈÛ¯‡ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Û ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙfiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ, fiÛÔ Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô
§¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂ
ÂΛÓÔ ÙÔ ıÔÚ˘‚҉˜ ı¤Ì·. ∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Û ̿ÏÈÛÙ·
fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÁοÛÙËΠÙÂÏÈο, ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηÈ
·fi ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ·fi ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù¿ÁÌ·, Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘ÙfiÓ ·ÁÒÓ·.
ΔÔ Âȯ›ÚËÌ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙË, fiÛÔ ÏÔÁÈÎfi ηÈ
·Ó ‹Ù·Ó, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ŒÙÛÈ,
ÂÂȉ‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂÈÌ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÊÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ™˘Ï·›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯·Ó ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÔÚÁ›ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÈˆÍ ·fi

•˘ÏÔÁÚ·Ê›· ·fi ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ·.
™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜
‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÔ˘‰·›· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘
™¿Ú‰ÂˆÓ ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ·›ÏËÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜
Ì ÙÔ ·ÈÒÓÈÔ ˘Ú Ù˘ ∫fiÏ·Û˘.
CORBIS/APEIRON

[103]

[104]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ‰È·Ù¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘
Â¿Ú¯Ô˘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘
‹Û˘¯·, Ó· ÌËÓ Í·Ó·Î¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Ó· ÌË ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙËÓ ›ÛÙË Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÙËÚÔ‡Û·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ fiÏ· ·˘Ù¿. ¶ÔÏÏÔ›
ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÙÔ
¤Î·Ó·Ó fiÏÔÈ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·¤ÙÚÂÂ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜
™ÙÔ˘‰›Ù˘, Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÛÙȘ
‰È·Ù·Á¤˜, ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜, ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔÓÙ·˜
Î·È ·ÂÈÏÒÓÙ·˜.
¶ÂÚ›ÂÚÁË ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó Ó·
·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË Ú‹ÍË Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·Ú·Û‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ
·ÎÚ·›Ô Ê·Ó·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‹Úı·Ó Û ڋÍË Ô˘ ̤ڷ Ì ÙË Ì¤Ú· ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ
ÊÔ‚ÂÚ‹. ªÂÙ¿ Ù· fiÛ· ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, Ô ·ÙÚȿگ˘, ÂÚ›Ï˘Ô˜ Î·È Î·Ù·‚‚ÏË̤ÓÔ˜, ¤ÁÚ·„ ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·,
ÛÙÔ ÏÔÁÔı¤ÙË Î·È ÛÙÔÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂˘Ù˘¯È·Ófi ˙ËÙÒÓÙ·˜ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ÿÛˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓ‰ÒÛÂÈ Û οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÔÓ ÊÔ‚ÂÚ›˙ÂÈ Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ·
Ù˘ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ó· ··ÈÙ› Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô˘ ¤‚ÏÂÂ Î·È Î·Ù·ÓÔÔ‡Û ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Ô˘
‚›ˆÓÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ›ÛÙ„ fiÙÈ ı· ÙÔÓ
·Ó·ÎÔ‡ÊÈ˙ οˆ˜ ·Ó ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎfiˆÓ Î·È ÙˆÓ ËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ›¯·Ó
·Ú·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜. √È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÙÂÏ› ‰ËÌfiÛÈ· ÙË ı›· Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›·
Î·È Ó· ÌËÓ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ·fi ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘
·Ê·›ÚÂÛ ÙËÓ ÂÈÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Û΢ÒÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÚÁ›·˜.
∞ÏÏ¿ ·Ó Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ ¤Î·Ó ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ fiÛÔ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· ·fi οı ¢ı‡ÓË ÛÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·, ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙȘ
‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ·ÙÚȿگ˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
˘„ËÏÔ‡ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ ·fi fiÏ· ‹Ù·Ó
fiÙÈ, fiˆ˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÈÂ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ
™ÙÔ˘‰›ÙË, ¤ÙÛÈ Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÈÂ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi.
√ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ ÙË ‰È·Ì¿¯Ë Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È
Î·È ÊÔ‚‹ıËΠ̋ˆ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ Í·Ó¿, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛ‡ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙË Ã·Ï΋34, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÈıÔ‚ÔÏ›
Î·È Ó· Â͢‚Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·, ÙËÓ ÔÔ›·
›¯Â ηı·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ‡ÏË ÂΛÓË ·fi Ô §¤ÔÓÙ·˜ °′

Î·È Ë ÔÔ›· ·Ó·ÛÙËÏÒıËΠÂ› Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, fiÙ·Ó ¤Ì·ı ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó, ÛΤÊÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ηÈ
ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ú·Ù·ı› ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ‰È¤Ù·ÍÂ
Ó· ·Ê·ÈÚÂı› Ë ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙË Ã·Ï΋. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ™˘Ï·›Ô˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ Ó· ηı·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ·fi ·ÓÙÔ‡, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ·˘Ùfi
Ó· Á›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ‹ Ê·Û·Ú›·. ∂ÓÒ fï˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó
fiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ÈÂڈ̤ÓÔÈ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ·Ú¿Ù·Í˘,
·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ·Ú·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ
ÂÓÙÔϤ˜ Î·È ÂÈÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ηٿ
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘.
ŒÙÛÈ Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÙ·Ó ÏËÛ›·˙·Ó Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ŸÛ· Î·È ·Ó Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
Î·È ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ Ú‹ÍË ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Â¤ÏıÂÈ ·ÎfiÌ·. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó. ŒÙÛÈ, Ô ·ÙÚȿگ˘, ·fi Êfi‚Ô
Ì‹ˆ˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ı· ¤Ì·ÈÓ ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›·, Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ¿Û¯ËÌÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ, ‹Á ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. ∂Λ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ
§¤ÔÓÙ· Ó· ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ·Ó Ì Ôχ ÎfiÔ ÔÈ ·Ù¤Ú˜
Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ›ÛÙ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· Ù· ÂÍ‹˜:
«∞Ó ÁÈ· ̤ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ÛοӉ·Ï· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
ÔÚıfi‰Ô͢ ›ÛÙ˘, Ó· Ì ‰ÈÒÍÂÙÂ Î·È ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, οÓÙÂ
οÙÈ, ÌfiÓÔ ÙËÓ ›ÛÙË Ó· ÌËÓ ÂÈÚ¿ÍÂÙ». ŸÙ·Ó Ù·
¿ÎÔ˘Û ·˘Ù¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢Û‚‹˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Û‚fiÙ·Ó ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ¤ÓȈÛ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙȘ Ï·ıÂ̤Ó˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ. «∫·È
ÔÈÔ˜» › «ÙÔÏÌ¿ Ó· ηı·ÈÚ¤ÛÂÈ ‹ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ì·˜ ‹ Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·;
∫¿Ó·Ì οÔÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙÔ‡˜, ÁÈ·Ù›
fi,ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, ÈÛÙ‡ˆ Î·È ÂÁÒ». ∞ÊÔ‡
¤‚Á·Ï ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛÙ·˘Úfi Ô˘ ›¯Â ¿Óˆ
ÂÈÎfiÓ·, ÙÔÓ ÚÔÛ·ÓËÛÂ. ∞Ó Ô §¤ÔÓÙ·˜ › fiÙÈ ¤Î·ÓÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ ÙˆÓ
·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ·Ó ÚÔÛ·ÓËÛ ÛÙ·˘Úfi Ì ÂÈÎfiÓ·, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ô ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰ÂÓ
ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· › ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·
Èηӿ Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Î·È ›Ûˆ˜ Ó·
¤‰ˆÛ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Â˘Û¤‚ÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙ·˘Úfi, ÁÈ·Ù›
Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·Ú‡ıÌÈÛË ‰ÂÓ ··ÁfiÚ¢Û ÔÙ¤
ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ¿ ÙÔ˘. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜
ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ Ì ÙÔÓ
ÎÏ‹ÚÔ, ¤Ú·Û·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚Â› οÙÈ ¿Û¯ËÌÔ.

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

∞ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· ÛοӉ·ÏÔ Ô˘ ÚÔ‹Ïı ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ· ·fi ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ. ™ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ı›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ Ô˘ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì›·
·fi ÂΛӘ ÙȘ ̤Ú˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ
ÚËÙfi ÙÔ˘ ∏Û·˝· «Ì ÔÈÔÓ ÂÍÔÌÔÈÒÛ·Ù ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ Î·È
Ì ÔÈÔ ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔÓ ÂÍÔÌÔÈÒÛ·ÙÂ; ª‹ˆ˜ Ù¯ӛÙ˘
¤ÊÙÈ·Í ÂÈÎfiÓ· ‹ ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔ˜ ¤ÏȈÛ ¯Ú˘Ûfi Î·È ÙÔÓ
¯Ú‡ÛˆÛÂ Î·È ¤ÊÙÈ·Í ÔÌÔ›ˆÌ·;», Ô ÚˆÙÔÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ·Ó·ÊÒÓËÛÂ: «¶ÚfiÛÂÍÂ, ‚·ÛÈÏÈ¿, ·˘Ùfi
Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ ÈÂÚfi ÁÓˆÌÈÎfi. ∫·Ó›˜ Ó· ÌË ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
ÁÓÒÌË ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ˜ Ó· οÓÂȘ ·ÏÏ¿ Ó· ‰ÈÒÍÂȘ οı ÂÈÎfiÓÈÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ı¤ÏËÌ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡
Î·È Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÔÚı‹ Ï·ÙÚ›· ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Ù· Û¤‚ÔÓÙ·È». ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ‰Â¯fiÙ·Ó ·fi
·ÓÙÔ‡ ȤÛÂȘ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ÂÈÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ
··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· οÔÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔÓ

·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. ŒÙÛÈ, ÙÔÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ͷӿ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ·
·fiÊ·ÛË Ì¤Û· Û ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘Ùfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠfiˆ˜ ¿ÏÏÔÙÂ Î·È ÂÂȉ‹ ›¯Â
ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ÔÏÏ‹ Ù·Ú·¯‹ ·ÚÚÒÛÙËÛÂ. ΔfiÙÂ
‰È·ÎfiËΠοı ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘
815 Ô˘ ¤ÁÈÓ ηϿ Ô ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Â΂ȿÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘
·fiÊ·Û‹˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·, ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ÏÔÁÔı¤ÙË Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ÈÁÚ·ÌÌ·Ù¤·,
Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÎÔÚı‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÙÚȷگ›Ô, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ô˘
ÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤·. øÛÙfiÛÔ, η٤ÛÙÚ„·Ó
fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ∞fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢Â

[105]

ƒˆÛÈ΋ ÔÚıfi‰ÔÍË
ÂÈÎfiÓ· ÌÂ ÙÔÓ
ÃÚÈÛÙfi ™ˆÙ‹Ú·.
RAGNE KABANOVA/
SHUTTERSTOCK

[106]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·È Ë ›‰È· Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÂÚ¤·, Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ
ÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ ÙÔ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô Ì ¤Ó· ÈÛÙfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi
·fiÛ·ÛÌ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÁοÏÂÛ ۇÓÔ‰Ô ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ŸÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜, ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÂÓÒÈfiÓ Ù˘, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎÂ. ªfiÏȘ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ·˘Ùfi ÔÈ
·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘ ÔÚÁ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ
·ÙÚȷگ›Ô, ‚Ú›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·ÂÈÏÒÓÙ·˜. ∞fi ÙËÓ
¿ÏÏË, Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·ıÂÌ¿ÙÈÛ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔ˘˜
ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·Ófi Î·È Δ·Ú¿ÛÈÔ, ··ÁfiÚ¢ÛÂ
Û fiÏÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó Â›ÛÎÔÔ Î·È ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë,
·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡.
∂Âȉ‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÊÙ·Û Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÙË ‚È·ÈÔÚ·Á›· Ô˘
¤ÁÈÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÚfiÛıÂÛÂ: «°È· Ó· ÌË Û˘Ì‚Â› οÙÈ ¿Û¯ËÌÔ Î·È ÁÈ· Ó·
ÌËÓ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ë ·Ì·ÚÙ›· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÔ˘, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔ ıÚfiÓÔ». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿ÊËÛ ÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›·, ¤Ú·Û Ӈ¯Ù· ÙÔ μfiÛÔÚÔ Î·È ·˘ÙÔÂÍÔÚ›ÛÙËΠ۠οÔÈÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙ·
̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÛÙȘ 13
ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·˘ÙÔ‡.

√ Ó¤Ô˜ ·ÙÚȿگ˘ £Âfi‰ÔÙÔ˜
ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô ·ÙÚȿگ˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ Î·Ì›· ·¿ÓÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Î·È ÁÈ· ÙÔ
ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ¯ÂÈÚÔÙÔÓËı› ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·ÙÚȿگ˘. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙÔ
·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi ÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi. º˘ÛÈο, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙË, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜
Úfi‚·Ï ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ οÔȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ, ¿ÁÓˆÛÙÔ
ÔȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ÚÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ô £Âfi‰ÔÙÔ˜ Ô ªÂÏÈÛÛËÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹Ù·Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó Ï·˚Îfi˜ Î·È ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ ¤ÁÁ·ÌÔ˜, ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔ Ôχ ÙÔ ›‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ô Δ·Ú¿ÛÈÔ˜ Î·È Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ÈÂڿگ˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù›
‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ›ڷ ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·.
∂›Û˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ڷ Î·È ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ó·Áη›· ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂΛӘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ı·
·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ë ∂ÎÎÏËÛ›·.

√ £Âfi‰ÔÙÔ˜ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠ·ÙÚȿگ˘ ÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘
¶¿Û¯·, ÙËÓ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ 815 Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙȘ μÏ·¯¤ÚÓ˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛοÏÂÛÂ
ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ™ÙÔ˘‰›ÙË Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. ŸÏÔÈ
ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ›, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÏfiÛÂÚ,
ı·˘Ì¿˙Ô˘Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘
ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞˘Ùfi ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÚÌÒÌÂÓÔÈ
·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ù˘ÊÏfi fiÚÁ·ÓÔ
Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÈÛÙ‡ԢÓ
fiÙÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈÛÙÔ› ÛÙËÓ ˘ÁÈ‹ ·Ú¯‹ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ∂ÍËÁ‹Û·ÌÂ, fï˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ÛÙËÓ
∞Ó·ÙÔÏ‹ ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ÙÚÔÌÂÚfi
ΛӉ˘ÓÔ Ë ÔÏÈÙ›· Î·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·. ∂‰Ò
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ó Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ Â¤ÌÂÓ ·Ï¿ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛ·ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ,
ı· Û‚fiÌ·ÛÙ·Ó ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË
Ù˘ ÂÔ›ıËÛ˘ ·˘Ù‹˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜, fiˆ˜ ͤÚÔ˘Ì ‹‰Ë, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
·ÏÒ˜ ˆ˜ ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù¿ÁÌ· ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ, Î·È Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ŒÓ·˜ ·ÎfiÌ· ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ʤÚÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÏÂÂÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›·
›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
ƒ·Á炤. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ
Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.
∞ÎfiÌ·, ÚÈÓ ·fi ÙË ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÙÔ˘, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ›¯Â ÙÂϤÛÂÈ, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ ÛÙÔ˘˜
‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙË ÌÔÓ‹
ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÏÈÙ·Ó›· Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜,
ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ηÈ
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ „¿ÏıËÎ·Ó ‡ÌÓÔÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÈ Ù· ÛοӉ·Ï·, ›¯Â ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ Û ‰ËÌfiÛÈ· ̤ÚË. ŒÙÛÈ, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ Ì ÙË

§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜, Û ÌÈ· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ, ¤‚Á·Ï ·fi ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ¤Ó· ÛÙ·˘Úfi
Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ·ÓËÛ ÁÈ· Ó· ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ.
ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤ÓÔ,
·ÏÏ¿ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÓÙ›ÚÚËÛË
ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡.
ARALDO DE LUCA/CORBIS/APEIRON

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[107]

[108]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÏÈÙ·Ó›· ÙÔ˘ ·Ú·‚›·Û ÍÂοı·Ú· ÙË ‰È·Ù·Á‹ Î·È ÁÈ·
·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÈ̈ÚËı›. ∞ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó ¿ÓÙ· Ì ÂÈ›ÎÂÈ·, ·Ú¤‚Ï„ ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ
¶¿Û¯· ¤ÁÈÓ Ӥ· Û‡ÓÔ‰Ô˜, Â¤ÙÚ„ ӷ ηϤÛÔ˘Ó ÙÔÓ
£Âfi‰ˆÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜
fï˜ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ¤ÁÚ·„ ηÈ
ÌÈ· ıÚ·Û‡Ù·ÙË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ·˘Ù‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›·
‰È·‚‚·›ˆÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ fiÙÈ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ
ÔÔ›· ‰ÂÓ ÚÔ˝ÛÙ·ÙÔ ·ÙÚȿگ˘, ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó
ˆ˜ ÓfiÌÈÌÔ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÌfiÓÔ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ, ·‰È·ÊfiÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛÂ
ÛÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘. ∫·Ù¿ÚÁËÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÛÙË ¡›Î·È·, ·Ó·Î‹Ú˘Í ˆ˜
∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 754 Â›
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′ Î·È ÂÈ·ڈÛ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘
¿ÚıËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ΔfiÙÂ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È fiÛˆÓ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó. ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·˘Ù‹ ÚfiÎÏËÛË
‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÎÓ¢ڛÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ȉȷ›ÙÂÚ·. √
£Âfi‰ˆÚÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·
Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠ۠οÔÈÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
∞ÔÏψӛ·. øÛÙfiÛÔ ˙Ô‡Û ÙfiÛÔ ¿ÓÂÙ· ÂΛ, Ô˘ ›¯Â
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê› Ì ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηÈ
ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË
Ú·fiÙËÙ· Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠οı ÙÚfiÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·›ÛÂÈ. ∂Âȉ‹ Ô ·ÙÚȿگ˘ £Âfi‰ÔÙÔ˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘
·fiÊ·ÛË ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙÔ˘
ÛÙ·˘ÚÔ‡, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù¿ÁÌ· ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙË Ó¤· Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ
Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÈÂÚ¿Ú¯Ë ÂΛÓÔ. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ Î·È Ì ÂÁ·ÎÏȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂϤÁÍÂÈ, Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜
·ÏÈÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Û ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û È· Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ‰È¤Ù·Í ӷ ÂÍÔÚÈÛÙ› Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·ÎfiÌ·
ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ê‹ÌË Ó· Ì·ÛÙÈÁˆı›
ˆ˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ‹˜. H ‰È·Ù·Á‹ fï˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠÔÙ¤, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì·ÛÙ›ÁˆÛË,
Û‡Ìʈӷ Ì ÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ηÈ
·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê› Ì ÙËÓ ›‰È·
Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ·Ó Î·È fi¯È ÙfiÛÔ Ê·ÓÂÚ¿. ŒÁÚ·Ê fi¯È ÌfiÓÔ
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔ˜ ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜,
ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ¤ÙÛÈ Î·È ÙfiÙÂ, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‹Ù·Ó ÌÂ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ı¤ÚÌË ÚÔÛËψ̤Ó˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
ª¿ÏÈÛÙ·, ¤Ó· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi Ù· ÔÔ›·
ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ. √È
·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ fiÛÔÈ ¿ı·ÈÓ·Ó
οÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ÁÈ·Ù› ¿ÏÏÔ Â›Ó·È ÙÔ Ó·
ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Î·Ó›˜ ˘¤Ú Ù˘ Ï·ÙÚ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ηÈ
¿ÏÏÔ ÁÈ· ÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÔÈ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏËıÈÓÔ›
ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È fiÙÈ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ Î·È Ë ÁË
¢ÊÚ·›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔϤıÚÈ·
ÂΛÓË ·›ÚÂÛË.
™ÙË Ê˘Ï·Î‹ fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¤ÁÚ·„Â
ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ηٿ ÙˆÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·ÙÚȿگ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ƒÒÌ˘ Ô˘ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙË ıÏ›„Ë Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘. ∞Ó ÔÈ
·ÙÚȿگ˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó ‹ ¤Î·Ó·Ó οÙÈ ¿ÏÏÔ, ›ӷÈ
¿ÁÓˆÛÙÔ. √ ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ ƒÒÌ˘ ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·Ó Î·È fi¯È Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ Ô˘ ›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÛÂ
·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §¤ÔÓÙ·˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ £Âfi‰ÔÙÔ˜ ›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË ƒÒÌË ÚÂۂ›·,
·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Û˘Ófi‰Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ó· ÙÔÓ
¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. √ ¿·˜
¶·Û¯¿ÏÈÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ¯ÂÈÚÔÙÔÓËı›, ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÚÂۂ›·, ·ÏÏ¿ ˘Ô‰¤¯ıËΠ̠¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ
Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, fiÛÔ Î·È ·Ó ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙÔÓ ™ÙÔ˘‰›ÙË, ‰ÂÓ
ÙÔ˘ Ê¿ÓËΠ·ÚÎÂÙ‹. ŒÙÛÈ, ¤ÁÚ·„ Ӥ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ
¿·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÌÔÏÔÁÔ‡Û Ì ÌÂÁ¿ÏË ıÏ›„Ë fiÙÈ
ÔÏÏÔ› ÎÏËÚÈÎÔ› ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó ÛÙËÓ
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ͷӿ ·fi ÙÔÓ
·Ú¯ÈÂÚ¤· Ù˘ ¢‡Û˘ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘. √ ¶·Û¯¿ÏÈÔ˜ ·Ú¯Èο ‰›ÛÙ·Û ӷ οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ·ÚΤÛÙËÎÂ
Ó· ȉڇÛÂÈ ÛÙË ƒÒÌË ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ
·ÊÂȉҘ. ∂Λ Ë £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ÔÏχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·,
¤ÛÙÂÈÏ ͷӿ ÛÙË ƒÒÌË ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘
Ô·‰Ô‡˜, ÙÔÓ ∂ÈÊ¿ÓÈÔ, ÁÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÈÔ
ÛÔ˘‰·›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔÂÏÈο Ô ¶·Û¯¿ÏÈÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÚÂۂ›· ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ
ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ·ÚËÁÔÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜.

√È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙfiÙ ÂÍ·¤Ï˘Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÊÔ‚ÂÚfi ‰ÈˆÁÌfi Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı‡Ì·Ù· fi¯È ÌfiÓÔ ÂÈÛÎfiÔ˘˜, ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÌÔÓ·¯Ô‡˜,
·ÏÏ¿ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÙÚÈΛԢ˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
‰ÂÓ ¤¯·Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙfiÛ·
‰Â›ÁÌ·Ù· ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ‰¤¯ıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ ¶·Û¯¿ÏÈÔ˘, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÂÓ
›¯Â ‰Â¯Ù› ÙËÓ Â›ÛËÌË ÚÂۂ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· fiÛÔ ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ ‹Ù·Ó Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ˆ˜ ı‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ‹Ù·Ó ˘fi ¿Ú· Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹ ÊÚÔ‡ÚËÛË, ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó Û ÔÏϤ˜ ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÂÏÈο, fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó, Î·È Û ۈ̷ÙÈΤ˜ ÙÈ̈ڛ˜. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ fï˜
‰ÂÓ Â›¯Â ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ÙȘ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÚÔηÏÔ‡Û Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘
·Ú¯‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘, Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô˘
·fi ÌfiÓË Ù˘ ·ÚÎÔ‡Û ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Ë ÂÛ¯¿ÙË
ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÓfiÌÔ˘˜. √
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ˘·ÛÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ‰Â›ÍÂÈ ÈÔ
ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ÛÙ¿ÛË, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÌÂÙ¿ÂÈÛÙÔ˜.
ΔÈ ¿ÏÏÔ ÏÔÈfiÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜
·fi ÙÔ Ó· ÎÚ·Ù¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·˘Ùfi ÙÔÓ Â¯ıÚfi Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜; √È ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜ ÌÔÚ› ·˘Ùfi Ó· ÙÔ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ‰ÈˆÁÌfi, ·ÏÏ¿ οı ‰›Î·ÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜
·fi ÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ÙÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ Â΂ȿÛÂÈ ÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ
Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤·˘Û ӷ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÌÂÙ·›ÛÂÈ Ì Ú·fiÙËÙ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜, ηÙÔÚıÒÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ·˘Ùfi ÛÎÔfi ÙÔ˘. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ¿ÏÏÔÈ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË
ƒÒÌË, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ
·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÌÂÓ·Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. √È ÌfiÓÔÈ Ô˘
ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó ‹Ù·Ó fiÛÔÈ ÚÔηÏÔ‡Û·Ó ÛοӉ·Ï· ÂÓÙfi˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘ÙÔ›
‹Ù·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ›, Ï›ÁÔÈ fï˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈο. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ Â›ÛÎÔÔÈ, ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÒ˜ ÂÍÔÚ›ÛÙËηÓ. °È· Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÈ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍÈÛÙfiÚËÛË ÙÔ˘

[109]

§ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi
̈۷˚Îfi, Ô˘
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ
¿· ¶·Û¯¿ÏÈÔ.
√ £Âfi‰ˆÚÔ˜
™ÙÔ˘‰›Ù˘ ·fi ÙË
Ê˘Ï·Î‹ ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔÓ
¿· ¶·Û¯¿ÏÈÔ
ÛÙË ƒÒÌË,
˙ËÙÒÓÙ·˜
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË.
∞˘Ùfi˜ ›‰Ú˘Û ÛÙË
ƒÒÌË ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
ÁÈ· ÙÔ˘˜
‰ÈˆÁ̤ÓÔ˘˜
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜
·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹,
Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÚÂۂ›· ÛÙÔÓ
§¤ÔÓÙ· ÁÈ· ÙË
‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË
ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜.
ARALDO DE LUCA/
CORBIS/APEIRON

[110]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÛÙ‹ÚÈÔ
Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘
ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
√ §¤ÔÓÙ·˜
Âͤ‰ˆÛ Ӥ·
‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›·
ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘,
Ù· ÔÔ›·
‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
‰ÂÓ ‰È·ÛÒıËηÓ.
PARADOKS_BLIZANACA/
SHUTTERSTOCK

ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÈˆÁÌÔ‡, ·ÚΛ Ó· ԇ̠ϛÁ·
ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘
£ÂÔÊ¿ÓË. §¤ÁÂÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÙÈ ÌÂٷʤÚıËΠ‰Â̤ÓÔ˜,
·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙Ô‡ÛÂ, ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‰Â¯fiÙ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi„ÂȘ, ÙÔÓ ¤‚·Ï·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, fiÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÁÈ· ‰‡Ô
¯ÚfiÓÈ· Î·È ˘¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·. ΔÂÏÈο, ÂÍÔÚ›ÛÙËΠÛÙË ™·ÌÔıÚ¿ÎË Î·È ¤ı·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ·˘Ùfi, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ÎÔ˘¯ÈÒÓ
Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÓˆÚ›ÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ‚ÈÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ £ÂÔÊ¿ÓË, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔËÁÂ›Ù·È Ù˘ ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ê˘ÛÈο ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ô ¿Ó‰Ú·˜ ·˘Ùfi˜ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ Ô‡Ù ÁÈ· ‰ÂÛÌ¿ Ô‡Ù ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·.
∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË «fi¯È Ù˘Ú·ÓÓÈο Î·È Ì ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ,
·ÏÏ¿ ‹ÚÂÌ·». √ £ÂÔÊ¿Ó˘ Â¤ÌÂÓ ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘,
Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰fiıËΠˆ˜ ηÙÔÈΛ· ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙÔ˘
∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘. ∂Λ ¤ÌÂÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·Ì›· ηÎÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË
™·ÌÔıÚ¿ÎË, fiÔ˘ ¤ı·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÓÂÊÚ›Ùȉ·˜ Ô˘
ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.
ÕÏÏË ·Ó˘fiÛÙ·ÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È fiÙÈ ‰‹ıÂÓ ÂÍÔÚ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë ›‰È· Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ £ÂÔ‰ÔÛ›·˜,
Ë ª·Ú›·, Ë ÔÔ›· ›¯Â ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™Δ′,
ÂÓÒ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ‹Ù·Ó Ë
Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÛ·‚‹Ú. ΔÔ ›‰ÈÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ∞ÚÛ·‚‹Ú ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË £ÂÔ‰ÔÛ›· ·fi
ÙË ª·Ú›·, ÚÒÙÔÓ ÁÈ·Ù› Ë ª·Ú›· ›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÔÓ·¯‹ ηÈ
‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÁÈ·Ù› Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË £ÂÔ‰ÔÛ›·
ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÂÙ¿ ‹ ÔÎÙÒ
¯ÚfiÓÈ· ÌfiÏȘ ·fi ÙÔ 795, fiÙ·Ó Ë ª·Ú›· ¯ÒÚÈÛ ·fi
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™Δ′. ΔË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ fiÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ
Ô‡Ù ¤Ó· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. ¢È·Ù‹ÚËÛ ̿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ
ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘, ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘
£ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ¿ÏÏÔÓ
ËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ÙÔ ÌÔÓ·¯fi §ÂfiÓÙÈÔ, Ô˘ ›¯Â ·ԉ¯ı› ÙËÓ
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.

∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ·
¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜ Ì ÙfiÛË ÂÈ›ÎÂÈ·, Ô §¤ÔÓÙ·˜ Â¤ÌÂÓ ÛÙËÓ
·ÎÚÈ‚‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜

Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi
·Ê·›ÚÂÛ ·fi ·ÓÙÔ‡ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
ÛÙ·˘Úfi, ηٿÚÁËÛ fiÏ· Ù· ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÙÚÔ¿ÚÈ·
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Û ·˘Ù¤˜, ÂÈÛ‹Á·Á ¿ÏÏ· Ô˘ Û˘ÓÙ¤ıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ‰fiÁÌ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ,
Âȉ›ˆÍ ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ÓÂÔÏ·›· Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó¤· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›·. «∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È» ϤÂÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ™ÙÔ˘‰›Ù˘ «Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·Ú¯·ÈÔ·Ú¿‰ÔÙ˜ „·Ï̈‰›Â˜, Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó
ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ∞ÓÙ› ÁÈ· ·˘Ù¤˜ „¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ·
Ù· ·Û‚‹ Ó¤· ‰fiÁÌ·Ù·. ÕÏÏ· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÛÙ· ·È‰È¿... Ù· ‚Ú¤ÊË ·Ó·ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ٷ ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ·Û¤‚ÂÈ·˜, ·fi ÙÔÓ ÙfiÌÔ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜
‰·ÛοÏÔ˘˜». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ù‹ ·Ó·ÌfiÚʈÛË, ·Ó·ÊˆÓ› «Î·È ·ıÂfiÙ·ÙË ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ!». ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô‡Ù ٷ Ó¤·
¿ÛÌ·Ù· ‰È·ÛÒıËÎ·Ó Ô‡Ù ٷ Ó¤· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›·.
∂ÈϤÔÓ, Ô ™ÙÔ˘‰›Ù˘ ‰ÂÓ ÂÍËÁ› ̤¯ÚÈ ÔÈÔ ‚·ıÌfi
ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ï‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ fiÛˆÓ
›¯·Ó ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù¿ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. √‡Ù ̷˜ ‚ÔËı¿ ȉȷ›ÙÂÚ· Ó·
·ÓÙÈÏËÊıԇ̠̤¯ÚÈ ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ù‹ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË
Â¤‰Ú·Û ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ȉ¤· Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ˙‹ÙËÌ·. ÕÏψÛÙÂ, Ë Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ
Ô˘ ‰È·Ù¿¯ıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ, Ô Ó¤Ô˜ ·ÛÙÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜, Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘
‰Ô˘ÏÔ·ÚÔÈΛ·˜ Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ‹Ù·Ó ‚¤‚·È·
Ôχ ÛÔ˘‰·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fï˜
·fi fiÏ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÔÈ· ¿Ú·Á ÂÈÚÚÔ‹
›¯·Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ ËıÈ΋ Î·È ÛÙËÓ
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ Ó· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ·Ó·‚›ˆÛË. √È ıÂÛÌÔ› Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ı· ›¯·Ó ·Í›· ÁÈ·Ù› ı· Û˘ÓÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË Î·È ÛÙË
‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÛΤ„˘, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË
Î·È ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ Ù˘, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË
Ù˘ ÂÈı˘Ì›·˜ ÁÈ· ÁÓÒÛË Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi
ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Ù˘. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÂÂȉ‹ ηÈÓÔÙfiÌËÛ ϛÁÔ ‹
Ôχ ÛÙ· ‰fiÁÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜,
·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ¤Ï˘Û ·fi Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ
Ó‡̷. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘
ÂχıÂÚ˘ Î·È ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆÌ¤Ó˘ ¤Ú¢ӷ˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[111]

[112]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
Ù· Ï›„·Ó· ÙÔ˘
·Á›Ô˘ ∞Ì‚ÚÔÛ›Ô˘
ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ.
÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ›ӷÈ
Ë ‰È·Î›ÓËÛË Î·È
ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ·Á›ˆÓ
ÏÂÈ„¿ÓˆÓ, fiˆ˜
Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›
Î·È ¤Ó· Ô›ËÌ·
Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛÂ
Ô °¿ÏÏÔ˜
μÔ·ÛÛÔÓ¿‰.
PHILIPPE GIRAUD/
SYGMA/CORBIS/APEIRON

¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì‹ÎÂ Ë ÓÂfiÙÂÚË ÂÈÛÙ‹ÌË
ÁÈ· Ó· ‚·‰›ÛÂÈ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ‚‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌ·, ηıȤڈÛÂ
ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔfi‰Ô˘, Á¤ÓÓËÛ ÙÔÓ
μ¿ÎˆÓ·, ÙÔÓ ∫·ÚÙ¤ÛÈÔ35, ÙÔÓ §Â˚‚Ó›ÙÈÔ36, ÙÔÓ §fiÎÎÈÔ37,
ÚÔÂÙԛ̷Û ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÓÔËÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ 18Ô˘
·ÈÒÓ· Î·È ÙËÓ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Ì·˜. ¢ÂÓ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ӷ
··ÈÙ‹ÛÔ˘Ì ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ‰¤Ó‰ÚÔ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó Û‡ÓÙÔÌË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË
·˘Ù‹ -‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ÙË
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ- ‰È·ÚÎÔ‡Û ‹‰Ë 100 ¯ÚfiÓÈ·. ÕÚ·Á ÛÙÔ
‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ ·Ú¤ÌÂÓ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ·fi ÙȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ù˘ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔÓ›·˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÛÙ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙÂ; ÕÚ·Á ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ
ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‰È¿ÓÔȘ Ô˘ Ó· ¤Ù·Í·Ó ·fi ÙÔ
˙ÔÊÂÚfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ Ù˘È΋˜

ÌÂıfi‰Ô˘ ÛÙȘ ʈÙÂÈÓfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ Û˘Ó›‰ËÛ˘ Î·È ¤Ú¢ӷ˜; ¶Ôχ ÂÚ›ÂÚÁ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙË
χÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Î·Ó·Ó ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ·Ó fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù·
ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ÈηÈԇ̷ÛÙ ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ
·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿. ∞Ó ÙÂÏÈο ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÂ
ÂÌ¿˜, ı· ‚Ϥ·Ì fiÙÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ó‡̷ ›¯Â ·Ô‚¿ÏÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘, ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ
Ó· ÂÎ·È‰Â‡ÂÙ·È Û ÂχıÂÚË ÔÚ›· Î·È ·Ó ηÌÈ¿
ÊÔÚ¿ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û οÔÈÔ ÂÌfi‰ÈÔ, ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ÌÈ·
ÙÔÏÌËÚfiÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ù‹ÛË. Δ·
ϤÌ ·˘Ù¿ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì ·ÏÏÈÒ˜ Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô ºÒÙÈÔ˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ, ÌÈÏÔ‡Û ÙfiÛÔ
ÂχıÂÚ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ·. ¶Ò˜ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ··ÁfiÚ¢Û ӷ ȉڇÔÓÙ·È Ó¤· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÛÙ·
‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ·. ¶Ò˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ºÈÏfi·ÙÚȘ ‹ ¢È‰·ÛÎfiÌÂÓÔ˜ ÌÈÏÔ‡Û fiˆ˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ·
ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘ ΔÚÈ¿‰·˜, Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘, Î·È Î·Ù·ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜, ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ›ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ ıÂfi Ù˘
∞ı‹Ó·˜. ¶Ò˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· Ô πÛ·¿ÎÈÔ˜
∫ÔÌÓËÓfi˜ ‰‹Ì¢Û ÔÏÏ¿ ÌÔÓ·ÛÙËÚȷο ÎÙ‹Ì·Ù·,
ÂÓÒ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ™Î˘Ï›Ù˙˘, Ô˘ Ù· ÂÍÈÛÙÔÚ› fiÏ· ·˘Ù¿,
ÛÙËÏ›ÙÂ˘Â Ù· ·Ú¿ÔÓ· Ù˘ ÎÏËÚÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÌÂÚ›‰·˜
ÁÈ· ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ Î·È Â˘¯fiÙ·Ó Ó· ÂÂÎÙ·ı› Ë ‰‹Ì¢ÛË Û fiÏ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù·.
∞ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÒıËΠˆ˜
ÂÎ ı·‡Ì·ÙÔ˜ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ô›ËÌ·, Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi
Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi Ô›ËÌ· Ô˘ ¯Ï¢¿˙ÂÈ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ
·Á›ˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ, ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÚÒÙÔ˜ Ô °¿ÏÏÔ˜ μÔ·ÛÛÔÓ¿‰ ÛÙ· Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚË ÛÔÊÈÛÙ‹ ∂˘Ó·›Ô˘. Œ¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ ΔÔ˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ÚÔ˜ ÙÈÓ¿ ÌÔÓ·¯fiÓ Ù· ÙˆÓ
ȉȈÙÒÓ Ï›„·Ó· ˆ˜ ¿ÁÈ· Â͈ÓÔ‡ÌÂÓÔÓ
Â͈ÓÔ‡ÌÂÓÔÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô
‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ·˘ÙÔ·ÔηÏÂ›Ù·È ·ÔÁڷʤ·˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¿ÏÏÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· οÔÈÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÈ
¿ÏÏÔÈ Â›ÛÎÔÔ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. ÿÛˆ˜ fï˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜
ȉÈfiÙËÙ˜ Ó· Û˘Ì‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ fiÛÔ Î·ÈÚfi ¤ÁÚ·Ê ÙÔ Ô›ËÌ· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋
˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. √ˆÛ‰‹ÔÙ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË
¤ÏÏÂÈ„Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ·fi ÓÂ˘Ì·ÙÈο ¤ÚÁ· Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ ÔÈËÌ·Ù¿ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÏÌË, ÙËÓ Â˘Ê˘˝· Î·È ÙË ¯¿ÚË Ì ÙËÓ
ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÙËÎÂ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ì¿Ù·È· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ
›¯ÓË ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ
ÌÔÓ·¯fi ∞Ó‰Ú¤· ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ϤÂÈ:
[...]∂¿Ó Û ˘ԉ¯Ù› οÔÈÔ˜ Ì ÈÂÚ¿ Ï›„·Ó·
·Ó‰ÚÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ‹ Û‚·ÛÙÒÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ,
¤¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ı‹Î˜ ı›ˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ,
ÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÔ›ÁÂȘ Î·È ‰Â›¯ÓÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘.
ΔÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ‰¤Î· ¯¤ÚÈ·,
ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‰Âη¤ÓÙ ÁÓ¿ıÔ˘˜,
ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÔÎÙÒ fi‰È·.
ª·˙› ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÚ·Ó›·
Î·È ¤ÓÙ ̷ÛÙÔ‡˜ Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜ Ù˘[...]
[...]ÕÎÔ˘Û· Ô ›‰ÈÔ˜ ·fi οÔÈÔ Ê›ÏÔ ÛÔ˘
fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ··ÙÂÒÓ·˜, fiÙ·Ó ¤Ì·ı ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌË
Ù˘ ›ÛÙ˘ ÛÔ˘,

·›ÚÓÂÈ ÌËÚÈ·›Ô ÔÛÙfi ÚÔ‚¿ÙÔ˘.
ΔÔ ¤‚·„ ÔÏfiÁ˘Ú· ‚˘ı›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ÎÚfiÎÔ
Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ ı˘ÌÈ¿ÙÈÛÂ Î·È ÙÔ Ù‡ÏÈÍÂ,
¤Ú¯ÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÂÛ¤Ó· Î·È Û’ ÙÔ ‰›ÓÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ¿˜ ÛÔ˘:
«∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÙfi ÙÔ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú· ¶Úfi‚Ô˘,
(‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ÚÔ‚¿ÙÔ˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ¶Úfi‚Ô˘),
ÁÈ· ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂȘ ‰¤Î· ¯Ú˘Û¿».
£ÂÒÚËÛ˜, ¿ÙÂÚ, fiÙÈ ‹Ú˜ Ú¿ÁÌ· ıÂ˚Îfi,
Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó˜ ·fi ÙËÓ ›ÛÙË ÛÔ˘[...]
[...]∫·È Û ÂÛ¤Ó· Ù· ‰›Óˆ, ÈÛÙ¤ Ê›ÏÂ ÙˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ!
∞ÏÏ¿ Ô‡Ù ı· Ï˘ËıÒ ÂΛӷ Ù· ηχÙÂÚ·,
fiÙ·Ó Û ‚Ϥˆ Ó· ÈÛÙ‡ÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ·˘Ù¿,
ÂÛ¤Ó·, ∞Ó‰Ú¤·, ÙÔÓ ·ÏËıÈÓ¿ ÚÔÛÊÈÏ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜
ÌÔÓ·¯Ô‡˜,
ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛˆ Î·È ÂΛӷ Ì ÚÔı˘Ì›·.
∂Ófi˜ ¯ÂÚÔ˘‚›Ì ÙȘ ÎfiÚ˜ ÙÚÈÒÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ
Î·È ·fi ÌÈ· ‡ÚÈÓË ÚÔÌÊ·›· ÙË Ï·‚‹,
Ô˘ ·Ó ÙËÓ ·Ó¿„ÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ï›„·Ó·
‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ¿ÏÏÔ Êˆ˜Ø
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÊÏfiÁ·, Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ÚÔÛʤÚÂÈ Êˆ˜,
Î·È ÓÈο fiÏ· Ù· ÊÒÙ· ÙˆÓ Ï·ÌÚÒÓ ·ÛÙÂÚÈÒÓØ
ı· ¤¯ÂȘ, ÏÔÈfiÓ, ÂΛÓË Î·È ÁÈ· Ï˘¯Ó¿ÚÈ
Î·È ÙÔ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ Ï›„·ÓÔ ·fi οı ¿ÏÏÔ.[...]
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ÔϤÌËÛ ÈÔ ÛÎÏËÚ¿, ÈÔ Âȉ¤ÍÈ· Î·È ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο
ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜, οÔÙÂ, ÂÈ˙ËÙÔ‡Û·ÌÂ
ıÂÚ·›·. ∞ÎfiÌ·, ·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ οÔÈ· ·Ì˘‰Ú¿ ›¯ÓË ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ
ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′, ÂÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Û fiϘ ÙȘ
Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, ÙfiÙ ı· ›¯Â Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÚÔ·„ÂÈ Ë
«ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiψӻ, ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÚfiÌ·˙Â
ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ™ÙÔ˘‰›ÙË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ı· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ôχ
·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÙÈ΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
‚Ï¿ÛÙËÛ fiÏÔ˜ Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜38.

√ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜
ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′
∂ÓÒ fï˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â ÂÈÙ˘¯›· Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó ÂȯÂÈÚÔ‡ÛÂ, ‹Ù·Ó ÁÚ·ÊÙfi Ó· ¯¿ÛÂÈ ÚfiˆÚ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘,
¤ÊÙÔÓÙ·˜ ı‡Ì· ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ›¯Â Û˘Ì‚¿ÏÂÈ
ÛÙËÓ ÂÓıÚfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘. √ §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â ÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È Â›¯Â
ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ªÈ¯·‹Ï
·fi ÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ. ∞ÏÏ¿ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·˘Ùfi˜ ›¯Â ÙËÓ È‰¤·
Ó· ˘ÔÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÙÔ Ê›ÏÔ Î·È Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘. ∂Âȉ‹ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Î·È Â›¯Â ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÏ¿Ùو̷ ÙÔ˘ ÙÚ·˘ÏÈÛÌÔ‡,

[113]

[114]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÔÓÔÌ¿ÛÙËΠΔÚ·˘Ïfi˜, ‹Ù·Ó Êχ·ÚÔ˜
Î·È ˘‚ÚÈÛÙ‹˜, ·ÚÂÎÙÚ¿ËΠ۠ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ
ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ £ÂÔ‰ÔÛ›·˜. °È· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi, Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù· ·Ú¤‚ÏÂ fiÏ· ·˘Ù¿, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ
ʈӷÛ˘ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ·ı˘ÚÔÛÙÔÌ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
∂ÈϤÔÓ, ı˘ÌfiÙ·Ó ¿ÓÙ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÈÌÔ‡Û ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ˜. ∫·ıÒ˜ fï˜
ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô Î·ÈÚfi˜, ·Ú·ÙËÚÔ‡Û fiÙÈ Ë ·ı˘ÚÔÛÙÔÌ›·
ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋. ∞fi ÙË Ì›· ‰È·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÚÔÊËÙ›˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó ÙÔ ıÚfiÓÔ ÛÙÔÓ
ªÈ¯·‹Ï. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·Ô‰ÔΛ̷˙Â,
ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Û¯ÂÙÈο ÌÂ
ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, fi¯È ‚¤‚·È· ÂÂȉ‹ ÙÔ ›ÛÙ¢Â, (ÁÈ·Ù› Ô ªÈ¯·‹Ï fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ·ÏÏ¿ Û ٛÔÙ· ‰ÂÓ ›ÛÙ¢Â), ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙË
ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚÒÓ. ¶¿ÏÈ fï˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘ ͤÚÔ˘Ì fiÛÔ ÂÈÂÈ΋˜ Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜
‹Ù·Ó, ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÏÈfi ÙÔ˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ
¯ÚfiÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÙ·ÓÔ‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ÛÙȘ
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 820 ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∞Û›·
ÁÈ· Ó· ÂÈıˆڋÛÂÈ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ∞ÏÏ¿
Ô ªÈ¯·‹Ï Á‡ÚÈÛ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ Ó·
¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ‡Ô˘ÏË ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘Û‹
ÙÔ˘. ΔÂÏÈο Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ÂȂ‚·›ˆÛ οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· Ë
ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ‰È¤Ù·Í ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. ™ÙȘ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 820 Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋
‰›ÎË, ηٷ‰›Î·Û ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÁÈ· ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›· ηÈ
ÙÔÓ ÙÈÌÒÚËÛ Ì ı¿Ó·ÙÔ. ÕÏψÛÙÂ, Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ªÈ¯·‹Ï, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜
Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ
fiÓÙˆ˜ ÚÔÂÙԛ̷˙Â Û˘ÓˆÌÔÛ›· Ì ÛÎÔfi Ó· ηٷϿ‚ÂÈ
ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·.
Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈÎfi ·Ú¿ Ì ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ·. √ ªÈ¯·‹Ï ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ÎÔÈÓfi ı¿Ó·ÙÔ, ·ÏÏ¿
fiÙÈ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÁÈ· Ó·
η› Û ÊÔ‡ÚÓÔ. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤·Ì· Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó, ¤ÂÛ ÛÙ· fi‰È·
ÙÔ˘ ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË
Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘
ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ÁÈÔÚÙ‹˜. √ §¤ÔÓÙ·˜ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ, ·ÏÏ¿
Ù˘ ›Â: «ø Á˘Ó·›Î·, ·¿ÏϷ͘ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ „˘¯‹
ÌÔ˘ ·fi ÂΛÓË ÙË ‰›ÎË, ›Ûˆ˜ fï˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÌÔ˘

ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙË ˙ˆ‹. ∂Û‡ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ı· ‰Â›ÙÂ
ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·».
∞ÊÔ‡ οÏÂÛ ÙÔÓ ·Ú¯ÈʇϷη ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡, ‰È¤Ù·ÍÂ
Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿‰ÈÎÔ ‰¤ÛÌÈÔ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ·
ÙȘ ÛȉÂÚ¤ÓȘ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ. ¶¿ÏÈ
fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ËÛ˘¯¿ÛÂÈ. ™ÎÂÙfiÙ·Ó ÙÔÓ ·ÏÈfi ÂΛÓÔ ¯ÚËÛÌfi Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ı· ÁÈÓfiÙ·Ó
οÔÙ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÚÔÊËÙ›˜. ŒÙÛÈ, ÛËÎÒıËΠ̤۷ ÛÙË Ó‡¯Ù· ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı› fiÙÈ Ô Î·Ù¿‰ÈÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó
ÎÏ›ÛÂÈ. ª·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ¤ÓȈÛ ¤ÎÏËÍË
‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Ó· Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ˜ Û ·Ù¿Ú·¯Ô ‡ÓÔ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈʇϷη Î·È ·˘ÙfiÓ Ó·
ÎÔÈÌ¿Ù·È ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ‰›Ï· ÙÔ˘. ÀÔÙ‡ıËÎÂ, ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ˘‹Ú¯Â οÔÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ. μÁ‹Î ·ıfiÚ˘‚· ·fi ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ
Ê·ÓÂÚ¿ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜, ηıÒ˜ ·ÈÛı¿ÓıËΠfiÙÈ
·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·Ó. ª¤Û· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È
¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï,
Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û οÔÈÔÓ Ó· ¤Ú¯ÂÙ·È ÎÚ‡ÊÙËÎÂ
οو ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ›‰Â ·fi ÂΛ fiÏ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó
Î·È ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ¤‰ÈÏ¿ ÙÔ˘.
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ¤Ê˘ÁÂ, ͇ÓËÛ ÙÔÓ ·Ú¯ÈʇϷη Î·È ÙÔÓ ·Ê¤ÓÙË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠfiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó. ΔfiÙ ·˘ÙÔ›, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜
‰ÂÓ ı· ·ÚÁÔ‡Û fiÛÔ Â›¯Â ÔÚÈÛÙ› ·Ú¯Èο, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó
Ó· οÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î›Ó‰˘ÓÔ. √ ªÈ¯·‹Ï, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍÔÌÔÏÔÁËı› Î·È ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
ÙÔ˘, ÙÔÓ £ÂfiÎÙÈÛÙÔ, Ó· ¿ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‰ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂȉÔÔÈËı› ̤ۈ ·˘ÙÔ‡ Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Ô˘ ı· ¿ÎÔ˘Á ÙËÓ
ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘. √ £ÂfiÎÙÈÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú·Î›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ƒ·Á炤, Ô
ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ Â› §¤ÔÓÙ· Î·È ¤ÁÈÓÂ
Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ΔÚ·˘ÏÔ‡. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â¤ÙÚ„Â
ÛÙÔÓ £ÂfiÎÙÈÛÙÔ Ó· ¿ÂÈ. ∞˘Ùfi˜, ·ÊÔ‡ ‹Ú ԉËÁ›Â˜
·fi ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ¤Û¢Û ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È Â›Â
fiÙÈ ı· ηًÁÁÂÈÏ ÙË Û˘ÓÂÓÔ¯‹ fiψÓ, ·Ó ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó
οÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛÒÛÔ˘Ó. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›,
ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·ÂÈÏ‹, Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó fiÏË ÙË
̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜. √ ÈÂÚfi˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ‰ÂÓ ˙Ô‡Û ÙfiÙ ̤۷ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·,
fiˆ˜ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ‰ÈËÁԇ̷ÛÙÂ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·,
οı ÎÏËÚÈÎfi˜ ¤ÌÂÓ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÙÔ Úˆ› ¤Ì·ÈÓ·Ó fiÏÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓË ‡ÏË ÁÈ·
Ó· „¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ۯ‰fiÓ
¿ÓÙ· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. √ §¤ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÛÔ Î·È ·Ó ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Û‚‹˜, ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ
Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ηıËÎfiÓÙˆÓ. ¢ÂÓ ¤ÏÂÈ ۯ‰fiÓ ÔÙ¤ ·fi ÙÔÓ fiÚıÚÔ Î·È
·ÔÏ¿Ì‚·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· Ó· ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¯ÔÚˆ‰›·
Î·È Ó· Â›Ó·È Ô ÚÔÂÍ¿Ú¯ˆÓ ÙˆÓ ˆ‰ÒÓ Ì ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘,
ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜ ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ¿Ú· Ôχ ÁÏ˘ÎÈ¿. ΔÔ
Úˆ› ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÔÈ Û˘ÓˆÌfiÙ˜, ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔÈ Û ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
ÎÚ˘Ì̤ӷ Ì·¯·›ÚÈ·, Ì‹Î·Ó ÎÚ˘Ê¿ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ
ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÂΛ, Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ôı› ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ39. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ÔÚÌ‹ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙ·Ó, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, ı·
¿Ú¯È˙ ӷ „¿ÏÏÂÈ ÙÔ ·Á·ËÙfi ÚÒÙÔ ÙÚÔ¿ÚÈÔ Ù˘
ˆ‰‹˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ «Δˆ ¶·ÓÙ¿Ó·ÎÙÔ˜ ÂÍÂÊ·‡ÏÈÛ·Ó
fiıˆ». ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÙ·Ó ·ÓÙ‹¯ËÛ ÛÙÔ Ó·fi Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ·, ÔÈ Î·ÎÔ‡ÚÁÔÈ fiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¯ÔÚˆ‰›·˜
Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹, ·Ú·Ï·ÓË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÙÔÓ ¤Í·Ú¯Ô ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘. ªfiÏȘ fï˜ ·˘Ùfi˜
ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ Ê·Ï·ÎÚfi ÙÔ˘ ÎÂÊ¿ÏÈ, ηٿϷ‚·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ §¤ÔÓÙ·˜ Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙÔ ÈÂÚfi Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ʇÁÂÈ ·fi
ÂΛ, ·ÏÏ¿ ·ÙÚfiÌËÙÔ˜, fiˆ˜ ¿ÓÙ·, ¿Ú·Í ÙÔ ı˘ÌÈ·Ù‹ÚÈ ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜, ¤Ó· ‚·Ú‡ ÛÙ·˘Úfi, Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠·˘Ùfi Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜. ∞˘ÙÔ› fï˜ ‹Ù·Ó ÔÏÏÔ› Î·È ·ÂÏÈṲ̂ÓÔÈ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, fiÛÔ ÁÂÓÓ·›· Î·È ·Ó ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎÂ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ
¿Ú¯ÈÛ ӷ Ï˘Á›˙ÂÈ ·fi ÙȘ ÏËÁ¤˜ Î·È Ì ÂΛÓË ÙË ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ʈӋ Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯Â ·ÓÙ˯‹ÛÂÈ ÛÙ· ‰›·
Ù˘ Ì¿¯Ë˜, ÂÍfiÚÎÈÛ ٷ ıËÚ›· ÂΛӷ Ó· ÌË Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó
Ó· ‚‚ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ Ó·fi. ∞ÏÏ¿ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ηÎÔ‡ÚÁÔ˘˜, ÂÏÒÚÈÔ˜ ÛÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ·, Ô˘
ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∫Ú·Ì‚ÔÓÈÙÒÓ ÊÒÓ·ÍÂ:
«¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· fiÚÎÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÊfiÓÔ˘˜». ŒÎÔ„Â
ÙfiÙ ÙÔ ‰ÂÍ› ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÔÓ
·ÔÎÂÊ¿ÏÈÛÂ. ∞̤ۈ˜ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ¯ˆÚ›ÛÙËηÓ. ÕÏÏÔÈ
¤Û˘Ú·Ó ÙÔ ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙÔÓ

√ §¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÈÂÚfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ fiÔ˘ Î·Ù¤Ê˘ÁÂ
·Ì‡ÓıËΠÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Ì ¤Ó·
‚·Ú‡ÙÈÌÔ ÛÙ·˘Úfi ‹, Û‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜, Ì ÙÔ ı˘ÌÈ·Ùfi.
SERGEY LAVRENTEV/SHUTTERSTOCK

[115]

[116]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Èfi‰ÚÔÌÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¤ÙÚÂÍ·Ó ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï. Èڛ˜ Ó·
ÙÔ˘ χÛÔ˘Ó Ù· ‰ÂÛÌ¿, ÁÈ·Ù› ̤۷ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê·Û·Ú›·
‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠηÓ›˜ ÛȉËÚÔ˘ÚÁfi˜ ÁÈ· Ó· Ù· Û¿ÛÂÈ, ÙÔÓ
‹Ú·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·
ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ, ÙÔÓ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ¤ÙÛÈ ‰Â̤ÓÔ ·ÎfiÌ·, ÙÔÓ ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ıÚfiÓÔ.

√ Ó·fi˜ Ù˘
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜
ÛÂ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘
ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜.
∞ƒÃ∂π√ ¡.™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·›ı·Ó˜. ∞Ó ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â
ÙfiÛË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·fi‰Ú·ÛË ‹ ÁÈ· οÔÈÔÓ
¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï40, Ò˜ ÂÍËÁÂ›Ù·È fiÙÈ
ÙÔÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ̤۷ Û ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜, ·ÓÙ› Ó·
ÙÔÓ ÎÏ›ÛÂÈ Ì¤Û· Û ÌÈ· ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹ Ê˘Ï·Î‹, ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È Ù· ›‰È· Ù·
·Ó¿ÎÙÔÚ·; ¶Ò˜ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÂΛÓÔ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi, ·ÊÔ‡
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÌÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi˜
·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÎÔÈÌfiÓÙ·Ó ÂΛ; ¶Ò˜ Â¤ÙÚ„ ӷ
¤¯ÂÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ ˘ËÚ¤ÙË ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ‹Úı ·¤Íˆ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ¿ÓıÚˆÔ ÂÈÊ·Ó‹ Î·È Â¯ıÚÈÎfi ÚÔ˜
ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·; ∞ÏÏ¿ Î·È Ë ÚfiÊ·ÛË Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ªÈ¯·‹Ï, Ó· ηϤÛÂÈ, ‰ËÏ·‰‹, ̤ۈ ÙÔ˘

£ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ¤Ó·Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·È‰·ÚÈ҉˘,
·ÊÔ‡ Ô ªÈ¯·‹Ï ÌÔÚÔ‡Û ӷ
ηϤÛÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜
·˘Ùfi˜ Ó· ÚÔÛÎÏËı› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·Ó˘fiÛÙ·ÙË Â›Ó·È Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÛÂ
ı¿Ó·ÙÔ ÛÙËÓ ˘Ú¿. √È ÓfiÌÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹, Ô‡Ù ÙËÓ Â¤‚·Ï ÔÙ¤ ηÓ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ ¿ÁÚÈÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó
Ó· ·ÎÚˆÙËÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÚÈÎÙ¿, ÌÂ
ÙÈ̈ڛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÔÈÓÈ΋ Ì·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ú·‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ô˘ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜, ÂÈÂÈ΋˜ Î·È ‹ÈÔ˜,
·Ú·Û‡ÚıËΠͷÊÓÈο Û ÙfiÛË ˆÌfiÙËÙ· ηÈ, ÂÎÙfi˜
ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ı¤ÏËÛ ӷ Á›ÓÂÈ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙÔ˘ ¿ıÏÈÔ˘ ÂΛÓÔ˘ ı¿̷ÙÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ê˘ÛÈο Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‰˘ÛÈÛÙ›· ÁÈ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ fiÙÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ê‹Ì˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Ó˘fiÛٷ٘. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜, ÁÈÔ˜ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘
ªÈ¯·‹Ï, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÈÌÒÚËÛ ÌÂ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[117]

√ §¤ÔÓÙ·˜ ∂′, ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ·Ê·›ÚÂÛ ·fi
·ÓÙÔ‡ fiϘ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛÂ
fiÏ· Ù· ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó
Û ·˘Ù¤˜.
ı¿Ó·ÙÔ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÂΛÓÔ
Ô˘ ‰È·Ú¿¯ıËΠÛÙÔÓ ÈÂÚfi ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ∞ÏÏ¿
·Ó ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘
ÛÒıËΠ·fi ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ÔÈÓ‹ ‹ ¤ÛÙˆ Î·È ·fi ·˘Ù‹
ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ı·Ó¿ÙÔ˘, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛˆÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. ŒÓ·
Û·ÓÈfiÙ·ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ó· ÌË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¢ÓÔ› Î·È Ó· ÚÔˆı› ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.
¶Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ıˆÚÂ›Ù·È ˘ÂÚ¿ÓıÚˆÔ, ·Ó ·ԉ¯ıÔ‡ÌÂ
fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ Â¤‚·Ï ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÈÔ
ÊÚȯÙfi ı¿Ó·ÙÔ. ∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ·fi ÙÔÓ ¿ÓÂÙÔ ÙÚfiÔ
Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙Ô‡Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ªÈ¯·‹Ï ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘, Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ
ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â¤‚·Ï ı·Ó·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ Û ·˘ÙfiÓ Ô˘
·ԉ›¯ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›·, ·ÏÏ¿ Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ì ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ÂÈ›ÎÂÈ·, ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÔfi
Ó· ÙËÓ ÂÎÙÂϤÛÂÈ. ◊ÏÈ˙ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ·Ï‹
·ÂÈÏ‹ ı· ¿ÏÏ·˙ ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿
ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ Ê›ÏÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘. ªÔÚÔ‡ÌÂ
·ÎfiÌ· Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‰È¤Ù·ÍÂ
Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ·Ï¿ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï, ›ÙÂ
ÂÂȉ‹ Â¤ÌÂÓ ÛÙȘ ·ÏȤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ ›Ù ÂÂȉ‹
ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì‹ˆ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ› Ë ÔÈÓ‹ ›Ù ÂÂȉ‹ ·ÚÔÙÚ˘ÓfiÙ·Ó ·fi ÙË ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Ô˘ ÌÈÛÔ‡Û·Ó
ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó Ô‡Ù ÈÂÚfi Ô‡Ù fiÛÈÔ, Û˘ÓÂÓÓÔ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ¤Íˆ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì‹Î·Ó
ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ¤Î·Ó·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÔÛÈÔ‡ÚÁËÌ·. ŸÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·ÂÈÏ‹ ÙÔ˘
ı·Ó¿ÙÔ˘ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, Ë ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, Ë
·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ù· ‰ÂÛÌ¿ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ
ªÈ¯·‹Ï, ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û Ô
§¤ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤‚·Ï·Ó ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ‰¤ÛÌÈÔ
¿Óˆ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, Ù· ÂÈÓfiËÛÂ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ
Î·È ·ÊÔ‡ Ù· ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÔÈ

¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù· ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Úfiı˘Ì·, ηıÒ˜ ·¯ı¿ÓÔÓÙ·Ó ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·. ÕÏψÛÙ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·˙·Ó
Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó, ÔÙȉ‹ÔÙÂ
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÌÈÛËÙ‹.
øÛÙfiÛÔ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ›¯ÓÔ˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÓfi˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÙÔ˘ °ÂÓÂÛ›Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë £ÂÔ‰ÔÛ›· Û˘Ì‚Ô‡Ï¢ÛÂ
ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ·Ó·‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘
ÔÈÓ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï
ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο, Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÓfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÙfiÙÂ
Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ·ÚÌfi˙Ô˘Û˜ ÔÈÓ¤˜. ∞ÎfiÌ· ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô ÌÔÓ·¯fi˜ Ô‡ÙÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÛÙË ÊˆÙÈ¿,
·ÏÒ˜ ϤÓ fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ı·Ó·Ùˆı› Ô ªÈ¯·‹Ï.
√‡Ù ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ ‰¤ÛÌÈÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ fiÙÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ‰Â̤ÓÔ, ÔÈ ÊÔÓÈ¿‰Â˜ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÂʷӈ̤ÓÔ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ̤۷ Û ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ì ÂÍËÁ›
ÙË ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ‰È·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ÌÔÚÔ‡Û ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ ¯ˆÚ›˜ η̛· ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ‰È¤Ú·Í·Ó
ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ ·ÓÔÛÈÔ‡ÚÁËÌ· ÂΛÓÔ. ∏ ›‰È· ÂÚÌËÓ›· ÂÍËÁ› Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ô˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘ÌÂ. ∞Ó ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·
fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ ÛÎÔÙÒÛÂÈ Ì¤Û· Û ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ̤Ú˜ ηÈ
fiÙÈ Â›¯Â ÔÏÏ‹ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘, ˆ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ı· ‰È¤Ù·˙ ÙËÓ
·ÛʷϤÛÙÂÚË ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ Î·È ı· ‰ÈÏ·Û›·˙ ÙË ÊÚÔ˘Ú¿. ∞Ó Á›ÓÔÓÙ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿, ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ηÎÔ‡ÚÁËÌ· ¯ˆÚ›˜
Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÊÚÔ˘ÚÔ› Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ
Â¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ·˘Ù‹ Ë Ú¿ÍË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
·Î·ÚÈ·›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ
¯ÚÔÓÔÁڿʈÓ, ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÏÏ‹ ÒÚ· Î·È Û˘Óԉ‡ıËÎÂ
·fi Ôχ ıfiÚ˘‚Ô Î·È ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ÎÚ·˘Á¤˜.

[118]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ fiÏË ·˘Ù‹, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜
·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ, ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË Ù˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

∑ˆÁÚ·ÊÈ΋
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘
ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ ¶fiÏË ÙÔ˘
·Ú¯·›Ô˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘. ÕÔ„Ë
·fi ÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋
ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ó¿ÚıËη.
EI∫√¡√°ƒ∞º∏™∏/4

μ˘˙·ÓÙÈÓfi ∞ÌfiÚÈÔ
μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

[119]

[120]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘, fiÏ˘ Ù˘

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÔfiÙ ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ·

‰Ô‡ÏÔÈ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ ‹Ù·Ó

ºÚ˘Á›·˜ (ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‚ÔÚÂÈÔÎÂÓÙÚÈ΋

ÌÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÌÈ·˜

Î·È 42 ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÓ‹ıËηÓ

ΔÔ˘ÚΛ·), Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ·fi

ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘

Ó· ·Û·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi,

ÔÏÏÔ‡˜ Ì ÙË Ï·ÙÈÓÈ΋ ϤÍË amor

ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

Â¤‰ÂÈÍ·Ó ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ›ÛÙË Î·È

(=·Á¿Ë). ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ

‰È·Ûˆı› ÔÏϤ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜.

η٤Ϸ‚·Ó ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÔÚÙÔÏfiÁÈÔ
Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ÙÈÌ¿ ÙË ÌÓ‹ÌË

fiÓÔÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ ·fi ÌÈ·
·ÏÈ¿ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÈÓ‰ÔÂ˘Úˆ·˚΋˜

∏ fiÏË, Ë ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ·

ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘. ∏ ÂÈ΋ Ô›ËÛË

Ú›˙·˜ ma, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙË Ï¤ÍË

ÌÈ·˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∞Ú¿‚ˆÓ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ

ªËÙ¤Ú·, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ

·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘

·Ó¿ÌÓËÛË Ù˘ ¿ÏˆÛ˘ Î·È Ù˘

ÙËÓ ÚÒÈÌË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂ

ªÈ¯·‹Ï μ′ (820-829), ÙÔ˘ £ÂoÊ›ÏÔ˘

ηٷÛÙÚÔÊ‹˜: ΔÔ ÕÛÌ· ÙÔ˘ ∞ÚÌÔ‡ÚË

ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ªËÙ¤Ú·˜ £Â¿˜ Ù˘

(829-842) Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï °′ (842-867),

ÛÙÔÓ ·ÎÚÈÙÈÎfi ·ÎÏÔ ·˯› ÙË ÌÂÁ¿ÏË

∞Ó·ÙÔÏ›·˜.

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ó¢ڷÏÁÈ΋ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋

Û˘ÌÊÔÚ¿. ∞ÏÏ¿ Î·È Ô ÕÚ·‚·˜ ÔÈËÙ‹˜

™ÙÔÓ 1Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ ‹Ù·Ó

ı¤ÛË, ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤ÓˆÓ ÙËÓ

ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ∞ÌÔ‡

‹‰Ë ÌÈ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Ù˘Á̤ÓË fiÏË,

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì ÙËÓ ∫ÈÏÈΛ·. °È·

Δ·Ì¿Ì Û˘Ó¤ıÂÛ Ô›ËÌ· ÁÈ· ÙËÓ

ηıÒ˜ ‰È¤ıÂÙÂ, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÔÈ

ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û‡ÓÙÔÌ· η٤ÛÙË ÛËÌ›Ô-

¿ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ η٤¯ÂÈ

·Ó·Ûηʤ˜, ‰ÈÎfi ÙÔ˘

ÎÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ B˘˙·ÓÙÈÓ‹˜

ȉȷ›ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ

ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÎÔ›Ô. ∫¿Ùˆ ·fi ÙË

∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ‹‰Ë ·fi

Î·È Û fiÏË ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›·,

ڈ̷˚΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ÁÓÒÚÈÛ ȉȷ›ÙÂÚË

Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·

ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ÕÚ·‚˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ›

·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÊÔ‡ ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏ¿

ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤‰Ú· ÙÔ˘

¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙ›¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ

‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›·

ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÙÔ˘. §fiÁˆ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘

Ô›ËÌ· Ì ÛÎÔfi Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ‹

Â͢ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ηÈ

¿Óˆ Û ·ÚÈ· Ô‰È΋ ·ÚÙËÚ›·, ÙÔ

Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÈÛÙÔÚÈο

„˘¯·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ∂ÓÙ‡ˆÛË

∞ÌfiÚÈÔ ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ fi¯È

ÁÂÁÔÓfiÙ·. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘

ÚÔηÏ› fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ

ÌfiÓÔ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·ÏÏ¿ ηÈ

·ÎÔÏÔ˘ı› ·fi ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô›ËÌ·

˘¿Ú¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ

ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ ÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÚÔ˜

·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·

∞ÌfiÚÈÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜,

ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜. ΔËÓ fiÏË

£ÂfiÊÈÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔ 837

Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÌÈ· Ôχ Û‡ÓÙÔÌË

ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Ô ¿ÁÈÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Ô

ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Ì ÈÛ¯˘Ú¿ ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ

·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™ÙÚ¿‚ˆÓ·

™˘ÎÂÒÙ˘, Ô˘ ı·˘Ì·ÙÔ‡ÚÁËÛ ÂΛ

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ÙÔ

°ÂˆÁÚ·ÊÈο Î·È Ì›· ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÌÈ·

ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô ¿ÁÈÔ˜

ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ™ˆ˙fiÂÙÚ·˜. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È

ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ

∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Ô ¡ÂfiÙÂÚÔ˜, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ

ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙÈ Ô ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ

2003 ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË ¶ÂÛÛÈÓÔ› ηÈ

ÛÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·

∞Ú¿‚ˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·fiÎÙËÛË ¯Ú˘ÛÔ‡

·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ. §ÈÁÔÛÙ¿ ›ӷÈ

Î.¿.

·ÏÏ¿ Ë ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ÏËÁˆÌ¤ÓÔ

Î·È Ù· ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ηٿÏÔÈ· ·fi

∏ Âͤ¯Ô˘Û· ÛËÌ·Û›· Ù˘ fiÏ˘ ˆ˜

·ÚÔ˜ ÙÔ˘˜:

ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡

ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜.

ΤÓÙÚÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ

∫·È Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ Û·Ó Â›‰Â ÙÔÓ

√È ·Ó·Ûηʤ˜, Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ

ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÌÂ

fiÏÂÌÔ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜,

∞ÌfiÚÈÔ ·fi ÙÔ 1987 Î·È Â› 22

·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘

ÎÈ Ô fiÏÂÌÔ˜ ·’ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ

Û˘Ó·Ù¿ ¤ÙË, ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂÎÛÙÚ¿ÙÂ˘Û·Ó ÌÂ

ÛÎfiÚÈÛÌ·

ÔÏÏ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù¿ÏÔÈ· Ô˘

ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ 838 ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ

Û¤ÚÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘,

Ú›¯ÓÔ˘Ó Êˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘

ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ.

ÕÚ¯ÈÛ ¯Ú‹Ì· Ó· Íԉ‡ÂÈ,

ηٿ ÙË ª¤ÛË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô, ηÈ

Àfi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË

Ó· ‰ÈÒÍË ÙËÓ ÏËÌ̇ڷ

ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·

ªÔ˘Ù·Û›Ì ÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ ÔÏÈÔÚ΋ıËÎÂ

Ì· ÙÔ‡ÙÔ Ë ı¿Ï·ÛÛ· Ë Í¤¯ÂÈÏË, Ë

¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ˘˜

Î·È ÙÂÏÈο ηٷϋÊıËΠ̠ÚÔ‰ÔÛ›·

·ÏÈÚÚÔ˚΋

ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜ «ÛÎÔÙÂÈÓÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜».

¤ÂÈÙ· ·fi ÔÏÈÔÚΛ· Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ 12

ÙÔ ÂÚÈÊÚfiÓËÛÂ

ΔÔ ∞ÌfiÚÈÔ ˘‹ÚÍ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô,

̤Ú˜ (12/13 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 838). ∏ fiÏË

Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ·Ú·‚È΋ ËÁ‹, Ë

·Ú·‰fiıËΠÛÙË ÛÊ·Á‹ Î·È ÛÙË

∏ fiÏË ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ¤ÎÙÔÙ ӷ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË fiÏË

ÏÂËÏ·Û›· ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ËÁ¤˜,

·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù˘ ·›ÁÏË, ÒÛÔ˘

Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿

70.000 ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜

ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ΢ÚȇÙËΠÙÂÏÈο ·fi

ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË

ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ‹ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ˆ˜

ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜.

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

∑ˆÁÚ·ÊÈ΋
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
‹ÏÈÓˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ
·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·,
Ù· ÔÔ›·
‚Ú¤ıËÎ·Ó ÎÔÓÙ¿
ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘
∫¿Ùˆ ¶fiÏ˘ ÛÙȘ
·Ó·ÛηÊÈΤ˜
¤Ú¢Ó˜ ÛÙËÓ
·Ú¯·›· fiÏË ÙÔ˘
∞ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ 1998.
EI∫√¡√°ƒ∞º∏™∏/4

[121]

[122]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√π ∞¡∞™∫∞º∂™
∏ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
∞ÌÔÚ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÌfiÏȘ ÙÔ 1987 ·fi
ÙÔ μÚÂÙ·Ófi ηıËÁËÙ‹ R. Martin
Harisson. ∞fi Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ·
·Ó·ÛηÊÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ë
ÕÓˆ ¶fiÏË ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÂ
Ù¯ÓËÙfi ÏfiÊÔ Î·È ÂÚÈÎÏÂÈfiÙ·Ó Î·Ù¿
ÙËÓ ¶ÚÒÈÌË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô ·fi
ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ù›¯Ô˜, Ô˘
‰È¤ıÂÙ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‡Ï˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ηÈ
ÂÓÈÛ¯˘fiÙ·Ó ·fi ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ˜
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜. Δ· Ù›¯Ë ·˘Ù¿,
Ù· ÔÔ›· Èı·ÓfiÓ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ
ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ 838, ÚÔÛٿ٢·Ó
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÂÚȤÎÏÂÈ·Ó
ÙfiÛÔ ÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÈÔ
ÂÎÙÂٷ̤ÓË ∫¿Ùˆ ¶fiÏË. √ ÏfiÊÔ˜
¯·ÚÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ηٿ
ÙȘ ·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ 1989
Î·È ÙÔ˘ 1990 Î·È ·ÔηχÊıËΠfiÙÈ Ë
ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÁηٷÏÂÈÊı›
ÙÂÏ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‡ÛÙÂÚÔ 11Ô ·ÈÒÓ·,
fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ˘ÔÙÂı›, ηıÒ˜
ÂÈÊ·ÓÂȷο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó
Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·ÙÔ›ÎËÛË. ªÈ· ÌÈÎÚ‹
ÂÚ›ÊÚ·ÍË ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿
Ù˘ ÕÓˆ ¶fiÏ˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ԯ‡ÚˆÛË
ÙˆÓ ™ÂÏÙ˙Ô‡ÎˆÓ Î·È Èı·ÓfiÓ ·˘Ùfi Ó·
ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Ë ÙÔ‡ÚÎÈÎË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘
‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ∞ÌÔÚ›Ô˘ Hisarcik (= ÌÈÎÚ‹
ÂÚ›ÊÚ·ÍË). ™ÙËÓ Î˘Ì·ÙÔÂȉ‹
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ù˘ ÕÓˆ
¶fiÏ˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›·
ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓˆÓ ηÈ
ÔÚıÔÁÒÓÈˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô.
√È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi
·Ú¯·ÈfiÙÂÚ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Î·È Â›¯·Ó ‹‰Ë
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ·fi ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜
Û Ӥ˜ ηٷÛ΢¤˜.
∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜
¯ÚfiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ ¶fiÏË ˙Ô‡Û ÌÈ·
·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ·Ó¤‰ÂÈÍ ÙÔ
∞ÌfiÚÈÔ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ηÈ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·.
√ ÊÔ‡ÚÓÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙË, Ô˘
Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ÎÂÚ·ÌÈÎÔ‡
ÎÏ›‚·ÓÔ˘ ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÈÎÚ¿ ∞Û›·,
·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ›È· ηÙÔÈÎÈÒÓ
ÂÍÔÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ì ÌÂÁ¿Ï· ·ÔıË΢ÙÈο
‰Ô¯Â›· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË
ÙÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ̤·.
∏ ∫∞Δø ¶√§∏
ΔÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·È ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚÔ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ∫¿Ùˆ ¶fiÏ˘
ÂÚÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Â›Û˘ ·fi ¤Ó·
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈÎfi Ù›¯Ô˜, ̤ÚÔ˜
ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛηÊ›,
ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Êˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ
‡Ï˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
ÙÚÈÁˆÓÈÎfi ‡ÚÁÔ. ΔÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿ÓÙˆ˜
ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ÂÁ›ÚÂÈ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ Î·È ·fi ÔÈÔ˘˜
Â·Ó‰ÚˆÓfiÙ·Ó ÙÔ Ù›¯Ô˜
(·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ,
Â·Ú¯È·Îfi ÛÙÚ·Ùfi ‹ ÔÏÈÙÔÊ˘Ï·Î‹
Ô˘ ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘) Û ÂÚ›ÙˆÛË
Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˘ Â›ıÂÛ˘. ∞ӷʤÚÂÙ·È
fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ §¤ÔÓÙ·˜ °′ ›¯Â
·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ ÙÔ 716 ÌÈ· ·Ú·‚È΋
Â›ıÂÛË ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Ù›¯Ë Ù˘
∫¿Ùˆ ¶fiÏ˘ ÊÚÔ˘Ú¿ ·fi 800
¿Ó‰Ú˜.
ΔÔ 1990 ÍÂΛÓËÛÂ Ë ·Ó·Ûηʋ Ù˘
ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ
¶fiÏË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÎÙ›ÛÌ·, ÔÈ
ÔÈÎÔ‰ÔÌÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 12Ô

‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ∞ÌÔÚ›Ô˘. ΔÔ ·Ú¯ÈÎfi

·ÈÒÓ·, ÔfiÙÂ Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÏfiÁˆ

ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· ·Ó‹Î ÛÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘

Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηÙÔ¯‹˜.

ÙÚ›ÎÏÈÙ˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ¯Ù›ÛÙËÎÂ

ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ·

Èı·ÓÒ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›¯Â

Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ

Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜,

ËÁ·‰ÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÂ

ÂÓÒ ÙÔ Ù¤ÌÏÔ Î·È Ô ¿Ì‚ˆÓ·˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡

ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿Ùˆ

‹Ù·Ó Â›Û˘ ·fi Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ∏ ÂÎÎÏËÛ›·

¶fiÏ˘. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÂÙ·È

ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿,

ÛÙÔ˘˜ ÚÒÈÌÔ˘˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜

›Ûˆ˜ ÙÔ 838, ·ÏÏ¿ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËΠÂÍ

¯ÚfiÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ› οÙÔÈÎÔÈ

ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË

¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Î·È Û›ÁÔ˘ÚË

ª¤ÛË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ¶ÂÚ›Ô‰Ô Ù‡Ô Ù˘

ËÁ‹ ÓÂÚÔ‡ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ

∂Ú›È· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›·
fiÏË ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘ Ù· ÔÔ›·
‹Úı·Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ
·Ó·ÛηÊÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜
Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ 1987
Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ
Î·È Û‹ÌÂÚ· (·ÚÈÛÙÂÚ¿ ηÈ
οو ‰ÂÍÈ¿).

‚·ÛÈÏÈ΋˜ Ì ÙÚÔ‡ÏÔ. √ Ó·fi˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ

ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙˆÓ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ.

∞ƒÃ∂π√ ¡.ª∞ƒ°∞ƒ∏

∏ ·Ú¯·›· fiÏË ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘.
ΔÔ ∞ÌfiÚÈÔ ÏÂËÏ·Ù‹ıËΠηÈ
ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÙÔ 838 ·fi
ÙÔÓ ÕÚ·‚· ¯·Ï›ÊË ªÔ¯·Ì¤Ù
∞Ï-ªÔ˘Ù·Û›Ì (¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿).
∞ƒÃ∂π√ ¡.ª∞ƒ°∞ƒ∏

[123]

[124]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ªÈ¯·‹Ï μ′

∞Ú¯·›·
Ô¯˘ÚˆÌ·ÙÈο
¤ÚÁ· ÛÙË ºÚ˘Á›·.
√ ªÈ¯·‹Ï μ′
ıˆÚÂ›Ù·È È‰Ú˘Ù‹˜
Ù˘ ÊÚ˘ÁÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ‹
‰˘Ó·ÛÙ›·˜
ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘,
fiˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜
ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È,
ÏfiÁˆ Ù˘
ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘.
CHRIS HELLIER/
CORBIS/APEIRON

√ ªÈ¯·‹Ï μ′ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ, ÌÈ· fiÏË Ù˘ ¿Óˆ
ºÚ˘Á›·˜, ·fi Ù·ÂÈÓÔ‡˜ ÁÔÓ›˜. ™Â Ôχ Ó·ڋ ËÏÈΛ·
ηٷٿ¯ıËΠÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ΤډÈÛ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ £¤ÎÏ·. ∞fi ÙË Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹
·¤ÎÙËÛ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Î·È ¤Ó· ÁÈÔ, ÙÔÓ
£ÂfiÊÈÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. •¤ÚÔ˘ÌÂ
fiÙÈ Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ η٤Ϸ‚ ٷ ·ÓÒٷٷ
·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜ ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. Ÿˆ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ·˘Ùfi˜,
ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÂΛÓÔ Î·È ‹Á Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·ÓÙ·Ì›ÊıËΠÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯·. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ƒ·Á炤
‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ Î·È ÙÂÏÈο, Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏÔÓ ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ηÈ
ÛÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÈ‚Ô˘Ï‡ıËÎÂ Î·È ·˘ÙfiÓ, ÚÔοÏÂÛ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ηÈ
η٤Ϸ‚ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. ∞fi ÙËÓ ·Ï‹ ·˘Ù‹
ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈÂÙÂÈÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÏ˘Ú¿Á̈Ó,
·Á·Ô‡Û ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û οı ̤ÛÔ
ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∂′
›¯Â ‚·ÛÈχÛÂÈ ·ÊÔ‡ ηı·›ÚÂÛ ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘.
∞ÏÏ¿ fiÛË ‰È·ÊÔÚ¿ ˘‹Ú¯Â ÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ
‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ... √ §¤ÔÓÙ·˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Î·È ›ÛÙË ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ƒ·Á炤. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ‰Â¯Ù› ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÚÓ‹ıËÎÂ, ·Ó ηÈ
¤‚ÏÂ fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ·fi ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË
·ÓÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ıÏÈÔ˘ ÂΛÓÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¢ÂÓ ÂÓ¤‰ˆÛÂ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÂÍ·Ó¿ÁηÛÂ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË,
·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ›ÎÂÈ·
ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤¯·Û ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. √ ªÈ¯·‹Ï
μ′ ˆÛÙfiÛÔ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÛˆÙ‹Ú·
Î·È ·ÓÔÚıˆÙ‹ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô
§¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â›¯Â Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ, ·˘Ùfi˜
Â¤ÌÂÓ ӷ ‰Ú· ‡Ô˘Ï· Î·È ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ÙÔÓ
‰ÔÏÔÊÔÓ‹ÛÂÈ. ¶·ÚfiÌÔȘ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ′ Û ۯ¤ÛË
Ì ·˘Ù‹Ó ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′. √ ªÈ¯·‹Ï μ′ ‰ÂÓ Âȉ›ˆÍ ӷ
·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘
ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÈÛÙ›·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ï‹Ú˘ ·Ó·Ú¯›·. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â
Ì ¯Ï¢·ÛÌfi ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜

ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ·Û·˙fiÙ·Ó ÂÔÈı‹ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó
·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ÙÚÈÛ˘fiÛÙ·ÙË ıÂfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ›ÛÙ¢Â
ÛÙËÓ ·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ πËÛÔ‡. ŒÙÛÈ, ‰˘Û·Ú¤ÛÙËÛÂ Î·È ÙȘ
‰‡Ô Ï¢ڤ˜, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ·
Ó· ÍÂÛËΈı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÚÔÌÂÚ‹ ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙȉڿÛˆÓ. √ ªÈ¯·‹Ï μ′, fiˆ˜ Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∂′, ‹Ù·Ó ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜Ø ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ·ÚÔ˘Û›·˙ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ηÙÒÙÂÚ˜ ·fi
ÂΛӘ ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÚÂÙ¤˜
ÓÔı‡ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ‰‡ÛÙÚÔÔ, ÙÚ·¯‡ Î·È ¿ÁÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ˘¤ı·ÏÂ Î·È ÙȘ
Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Î·È ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔÏÂÌÈο ÙÔ˘
ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜, ÁÈ· Ó· ηٷÙÚÔÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È Ó· ·ÁÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ù· «ÍÔ‰¤„ÂÈ» ÁÈ·
Ó· ηٷÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂÌʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë Î·È ÁÈ· Ó·
‰ÂÈ ÙȘ ˆÚ·ÈfiÙÂÚ˜ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÙȘ ·Ú¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ›. ¢ÂÓ Ï¤Ì fiÙÈ fiϘ ÙÔ˘ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ
‹Ù·Ó ·ÍÈÔηٿÎÚÈÙ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Â·ÈÓ¤ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·. ∞fi
ÙËÓ ·Ú¯‹ fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ó ηÈ
‹Ù·Ó ·ÌfiÚʈÙÔ˜, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Í›· Ù˘ ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÔÊÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi.
∂ÈϤÔÓ, ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÈÔ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ·Ó‰ÚÔÚÂ‹˜.
°È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ
fiÛÔ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ. ∞ÏÏ¿ Ë Â˘Ê˘˝· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÂÓÙÈÌfiÙËÙ· Î·È Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi
˙‹ÙËÌ· Âȉ›ˆÎ ӷ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ›ÛÙ¢ fï˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÛÙ· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ‰fiÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. ∂ÓÒ Ô ªÈ¯·‹Ï Ê·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô·‰fi˜
Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ηıfiÏÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Î·È ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ηÌÈ¿
ËıÈ΋ ˘Í›‰·, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÎfiÌ· Î·È Ù· ÈÔ
ÈÛ¯˘Ú¿ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ·Ú·ÛÙÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È41.
ŒÙÛÈ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·Ó
·fi οÔȘ η˘. √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ
·ÓÒÌ·ÏÔ˜ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÒÌ·ÏË ‹Ù·Ó Î·È Ë ‚·ÛÈÏ›·
ÙÔ˘. ∂ÓÒ, ÏÔÈfiÓ, ·Ú¤Ï·‚ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â͈ÙÂÚÈο
·ÛʷϤ˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈο ¿ÚÈÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ, ‡ÛÙÂÚ·
·fi ÌÈ· ‚·ÛÈÏ›· ÂÚ›Ô˘ ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Î·È ¿ÏÈ ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÓÙÔ‡ Û ηٿÛÙ·ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜.

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

√ ªÈ¯·‹Ï μ′ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ̠ÂÈ›ÎÂÈ· ÛÙÔ˘˜
Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′. ∞˘ÙÔ› ‹Ù·Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ë
Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, Ô ™·‚‚¿ÙÈÔ˜, Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Ô °ÚËÁfiÚÈÔ˜ Î·È Ô £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜
·ÓÈ„Èfi˜ ·fi ·‰ÂÏÊfi, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Â›Û˘ °ÚËÁfiÚÈÔ˜. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈÔÈ Â˘ÓÔ˘¯›ÛÙËηÓ
Î·È fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯·Û ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ı‹Ì·ÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ ·Ó Ô ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ÌÂ
‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓˆÌfiÙ˜ ÛÙËÓ ÔÚÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÊÚÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ··›ÛȘ Ú¿ÍÂȘ
¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÎÚfi ÛÒÌ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È
fiÙÈ, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ,
fiÏË Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ›¯Â ηı·ÈÚÂı› ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓËı› ¿ÓËΠ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi
ÙÔ˘, Ô ªÈ¯·‹Ï ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ·˘Ù‹ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ‰Ô‡ÏˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ıÂÛ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·
·˘ÙÒÓ Ô˘ Â¤˙ËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¿Ù˘¯Ë ÂΛÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞fi ·˘Ù‹Ó ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈÔÈ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›
¶ÚÒÙË, ÂÓÒ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËηÓ
ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ¢ÂÛÔÙÒÓ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È Ù· ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔÔÓ °ÚËÁfiÚÈÔ, ÙÔÓ ·ÓÈ„Èfi ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶ÙÂÚˆÙfi˜, Î·È ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ı›Ԙ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â›¯Â
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ,
·Ú¯Èο Ô ªÈ¯·‹Ï ÙÔÓ ¿ÊËÛ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ô
°ÚËÁfiÚÈÔ˜, Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ‹Ù·Ó η˘ÛÙÈÎfi˜, ‰ÂÓ
ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Ó· ÌÈÏ¿ ÌÂ ÔÏÏ‹ ÈÎÚ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
‚·ÛÈÏÈ¿. √ ªÈ¯·‹Ï ÙÔÓ Î¿ÏÂÛÂ Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ › ‹ÚÂÌÔ˜ fiÛ· ¿ÎÔ˘ÛÂ, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó
ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ χ˘ ÙÔ˘ ÙÔÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ
ÚÔ¤ÙÚÂ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜. √ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘
Î·È ¤ÙÛÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÙÔÓ ÂÍÔÚ›ÛÂÈ ÛÙË
™Î‡ÚÔ. ∂Λ, ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˙Ô‡Û ÛÂ
·fiÏ˘ÙË ÂÏ¢ıÂÚ›·. ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ‰›ÎÈÔ Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÂ.

ΔÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·
∏ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∂›Ó·È
Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓˆÌfiÙ˜
Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ
·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. √È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ

[125]

[126]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÃÚ˘Ûfi˜
ÛfiÏȉԘ ÌÂ
ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
£ÂfiÊÈÏÔ,
Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘
829-842, ·fi ÙË
Û˘ÏÏÔÁ‹ ∫ÈÓ‰‡ÓË.
¡√ªπ™ª∞Δπ∫√ ª√À™∂π√
∞£∏¡ø¡

Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÛÙË ı›· ‰›ÎË. ∞ÏÏ¿ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙ·Ó Ï¤Ó ı›· ‰›ÎË ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √ §¤ÔÓÙ·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‹ÚÂÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Û ·˘ÙfiÓ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Á·Ô‡Û·Ó Î·È ı·‡Ì·˙·Ó ÙË Û‡ÓÂÛË, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘. √ ªÈ¯·‹Ï, ˆ˜ ·ÏÈfi˜
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ›¯Â ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ οÔÈÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ΢ڛˆ˜, fiÛË Î·È ·Ó
‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÂÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ‰‡ÛÎÔÏ· ı·
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜, fiÛÔ
ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜, ·ÓfiÚıˆÛÂ, ‰fiÍ·ÛÂ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÂ
ÂΛӘ ÙȘ ·Û‚›˜ Ú¿ÍÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡, ÔÈ
Ôԛ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·
¤ÙÚÂÊ·Ó ¿ÁÚÈ· ¿ıË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ÂÓÒ ·fi fiÛÔ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÊÂÚfiÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ∂›¯Â ¿Ú·ÁÂ Û˘ÓÂÓÓÔËı›
¿ÌÂÛ· Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ô ªÈ¯·‹Ï ‹ ›¯·Ó
·ÏÒ˜ ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ÔϤıÚÈ·
‰È¤ÓÂÍË ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙfiÓ Î·È ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÈ· Ó· Â͈ı‹ÛÔ˘Ó Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·;
ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ
‚·ÛÈÏÈ¿˜, Â¤ÙÚ„ Û fiÏÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÂÍÔÚÈÛÙ› ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ
ÚÒÙÔ Í·Ó¿ ÙÔÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ıÚfiÓÔ, Â¤ÙÚ„Â
ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÏÈ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô ªÈ¯·‹Ï
›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÂÚÈÔÈËı› ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜
Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Ô˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ Ó· ·Ó·ÁÔÚ¢Ù›
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È fi¯È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ∂ÈϤÔÓ ‹ÏÈ˙Â
Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô
·ÓÙ›·Ï˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó ΢ڛˆ˜ ÁÈ·Ù› Ô
›‰ÈÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ›ÛÙË Î·È
ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ, ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÔÚÌÒÌÂÓÔÈ ·fi
Ù· ›‰È· ΛÓËÙÚ·, ı· ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √È
Ô·‰Ô› Ù˘ ηı·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÂÂȉ‹ ı· Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó, ·Ó fi¯È fiÏ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ, Î·È ÔÈ Ô·‰Ô›
Ù˘ ÚÔÛ·ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÂÂȉ‹ ı· Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó
·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›· Î·È ı· ·Ó·ÎÙÔ‡Û·Ó Î¿ÔÈ· ·fi Ù·

·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ηÙ›¯·Ó ·ÏÈ¿. √È ÎÏËÚÈÎÔ› fï˜ ‹Ù·Ó
ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎ·Ó Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÛÙËÓ
·Ó¿ÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›·, ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï
ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· «Ê¤ÚÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù·
‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÛˆÛÂ, ÙËÓ ÓÙÚÔ‹
ÙÔ˘ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÓfiÌËÛ ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ
ηı·›ÚÂÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÙfiˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ì¿ÚÙËÛ» Î·È ·ÎfiÌ· «ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙË ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÌÔÚÊÒÓ», ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÙÂÏÈο Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ
ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ıÚfiÓÔ. √ ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘
·¿ÓÙËÛÂ: «ŸÛÔÈ ÚÈÓ ·fi ÂÌ¿˜ ¤Î·Ó·Ó ¤Ú¢ӷ ÛÙ·
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ‰fiÁÌ·Ù·, ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‹ ı· Â·ÈÓÂıÔ‡Ó ÁÈ·
·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÏfiÁÔ ‹ ÂÂȉ‹ ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ·Ó
¿ÏÏ·. ∂Ì›˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ڋηÌ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Û ·˘Ù‹ Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡ÌÂ
Ó· ÙË ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂Í·ÎÚÈ‚ÒÓÔÓÙ·˜
·˘Ùfi ‰È·‚‚·ÈÒÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ·˘ı·‰È¿˙ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô‡Ù ӷ ÙȘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÌÂ
·ÚÚËÛ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ηٷÚÁËı› Î·È Ó· Ï‹ÍÂÈ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘
Δ·Ú·Û›Ô˘ Î·È Ë ·Ï·È¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÙÒÚ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÂ› §¤ÔÓÙ· Î·È ·˜ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜
ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ». ªÂ ·˘ÙÔ‡˜
ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. √È fiÚÔÈ ·˘ÙÔ› fï˜ ‹Ù·Ó οˆ˜ ·Û·Ê›˜. ∞ÊÔ‡
οӷÌ ÏfiÁÔ ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘Ófi‰Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˘¤Ú
Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì Û fiÛ· ›Û¯˘·Ó
ÚÈÓ ·fi ·˘Ù¤˜. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó fï˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ›Û¯˘·Ó;
ÕÚ·Á ·˘Ù¿ Ô˘ ıÂÛ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· °′;
∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ηı·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·ÙÚ¤ÍÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· °′; ΔfiÙ fï˜, ı· ¤ÚÂ ӷ
·Ó·ÛÙËψıÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËηÓ. ¶Ò˜
ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
‚·ıÈ¿ ÛȈ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó
οı ÏfiÁÔ˜ ˘¤Ú ‹ ηٿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ; ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ
Ì·˜ ÚÔηÏ› ¤ÎÏËÍË ÙÔ fiÙÈ ÂΛÓË Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘
ªÈ¯·‹Ï ‰ÂÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ÚÒËÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È
·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÔÓ‹˜
ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘, ÙËÓ Â›¯Â ıˆڋÛÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì·

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[127]

√ ªÈ¯·‹Ï μ′ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙË
ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹
Ù˘ ÂÌʇÏÈ·˜ ‰È·Ì¿¯Ë˜ ·ÓÙ› Ó· ·ÁÈÒÛÂÈ
ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹.
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘.
ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ, ÂÂȉ‹ Ô ªÈ¯·‹Ï, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ
·Î·ÙfiÚıˆÙÔ, Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜
ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, οÏÂÛ Û ۇÓÔ‰Ô fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜
ÈÂڈ̤ÓÔ˘˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Â¯ıÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÁÈ· Ó·
Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÈÚËÓÈο ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È Ô
Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó ˘ԯ›ÚÈfi ÙÔ˘-, Û˘¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ -Ô˘
ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜
Ô˘ ‹Ù·Ó Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Á·Ó ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·.
™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ó· Ô˘Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Û ÂΛÓË ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ·Ù› ÔÈ
ηÓfiÓ˜ ··ÁfiÚ¢·Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÚıÔ‰fiÍÔ˘˜ οı Â·Ê‹
Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù· ¿ÎÔ˘Û ·˘Ù¿ ÌÂ
ÂÈ›ÎÂÈ·, ηÈ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì οÔÈ· ÂÈÚˆÓ›·, ÙÔ˘˜
› fiÙÈ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· fi,ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Î·È
Ó· οÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï·ÙÚ›· fiˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó,
·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ÔÙ¤ Ó· ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁηÛ ӷ ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó
ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ô˘ ÚÔ΋ڢÍÂ, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤.
∞ÓÙ› ÁÈ· ·˘Ù‹ Û˘ÁοÏÂÛ ÛÈϤÓÙÈÔ Î·È ·ÊÔ‡ ¤‰ˆÛ ÌÈ·
ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË, › ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ηıfiÏÔ˘ ÙȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂΛӘ ÊÈÏÔÓÈ˘. £· ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Ófi‰ˆÓ Ì ÙÚfiÔ fï˜ Ô˘ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· Ï·ÙÚ‡ÂÈ fi,ÙÈ ‹ıÂÏ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‹ ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÚ‹ÓË ÁÈ·
ηӤӷ ÏfiÁÔ. 줂·È·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ Ô £Âfi‰ÔÙÔ˜,
·ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 821, Ô ·ÙÚȿگ˘
ÂΛÓÔ˜ ¤ı·ÓÂ, ¿ÏÈ ‰ÂÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÙËÓ ·ÙÚÈ·Ú¯›·
ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓÈÔ,
Â›ÛÎÔÔ ™˘Ï·›Ô˘ Î·È ÁÓˆÛÙfi Û ÂÌ¿˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘
πˆ¿ÓÓË °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿, ·fi ÙË ÌÈ· ‰˘Û·ÚÂÛÙÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó, ÚfiÛıÂÛ·Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ·
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ μ˘ÚÛÔ‰¤„Ë Î·È
ÙÔ˘ ∫·ÛÛ˘Ì·Ù¿ ·fi ÙÔ Î¿ÛÛ˘Ì· (ÙÔ ¤ÏÌ·, ÙÔ ¯Ó¿ÚÈ).

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ‰ÂÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ԇÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Â›Ù ‰ËÌfiÛÈ· ›ÙÂ
ȉȈÙÈο ˘¤ı·Ï ÔÏϤ˜ Î·È ÔϤıÚȘ ÚÔÏ‹„ÂȘ ηÈ
ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ Âȉ›ˆÎ·Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜
ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË.

∏ ÌÂÁ¿ÏË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿
ŒÙÛÈ Â›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ͤÛ·Û ÛÙËÓ
μ′.
∞Ó·ÙÔÏ‹ ÌÈ· ÊÔ‚ÂÚ‹ ÛÙ¿ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ
√È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‚¤‚·È· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÛÙÚ·ÙËÁfi £ˆÌ¿42, Ô ÔÔ›Ô˜
›¯Â Ì›ÓÂÈ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ μ·Ú‰¿ÓÈÔ ÛÙËÓ ÂͤÁÂÚÛ‹ ÙÔ˘
ηٿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ›
¤ÛÂ˘Û·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÂΛÓÔÓ ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿. ŸÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ Ë ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ μ·Ú‰·Ó›Ô˘ ηٷÓ›ÁËÎÂ, Ô £ˆÌ¿˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯Â È· ÙËÓ ›‰È·
ı¤ÛË Î·È ‹Ù·Ó ˘fi ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï. ∞fi ÙfiÙÂ,
Ô £ˆÌ¿˜ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô ‰‡ÛÙÚÔÔ˜ Î·È Û·ÚηÛÙÈÎfi˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓfi˜ Ó·
ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ·˘Ù‹. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ
ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÙÂÏÈο, fiÙ·Ó Í¯›ÏÈÛÂ Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹
ÙÔ˘, Ô £ˆÌ¿˜ ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛÂ Î·È ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ÛÙÔ˘˜
ÕÚ·‚˜. ŸÛÔ ˙Ô‡ÛÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ô £ˆÌ¿˜ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÂ
ÌÈÎÚ¤˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, fiÙ·Ó fï˜ ¤ı·ÓÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÌÂÚÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËı›
ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ
ÙÌ‹Ì· Ù˘. ªfiÏȘ Ù· ¤Ì·ı ·˘Ù¿ Ô ¯·Ï›Ê˘ ∞ÏÌ·ÌÔ‡Ó,
ÁÈÔ˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ÷ÚÔ‡Ó ·Ï-ƒ·Û›‰, ıÂÒÚËÛ ηٿÏÏËÏË ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ
η›ÚÈÔ Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ οÏÂÛ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙË μ·Á‰¿ÙË ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi £ˆÌ¿, ÙÔ˘
˘ÔÛ¯¤ıËΠοı ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ÛÙÂÊı› ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ· ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
Ù˘ πÒ‚. √ÚÌÒÌÂÓÔ˜ ÏÔÈfiÓ ·fi ÂΛ, Ì ·ÍÈfiÏÔÁÔ
ÛÙÚ·Ùfi ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙfiÏÔ ·fi ÙËÓ ∫ÈÏÈΛ·

[128]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·È ÙË ™˘Ú›·, Ô £ˆÌ¿˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ͷӿ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·
ÙÔ 822 Î·È ¤ÁÈÓ ·ÚÈÔ˜ fiÏ˘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ¤Ù˘¯Â ÈÔ
‡ÎÔÏ· ÁÈ·Ù› ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ô
ÁÈÔ˜ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ Ô˘ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÓÔÚıÒÛÂÈ ÙȘ
ÂÈÎfiÓ˜. ŒÙÛÈ, ·Ú¯Èο ›‰Â Ó· Û˘Ú-Ú¤Ô˘Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘
ÔÏÏÔ› Ô·‰Ô› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰fiÁÌ·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›
Ó· ÚÔηÏ› ·ÔÚ›· Ò˜ ÔÈ fi¯ÏÔÈ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ Ô £ˆÌ¿˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÂÓÒ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ›¯Â Ù˘Êψı› ÚÈÓ ·fi 25 Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· οÓÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·
Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›·. ΔfiÛË
‹Ù·Ó fï˜ Ë ·Ì¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙfiÛË ‰˘ÛÎÔÏ›·
˘‹Ú¯Â ÛÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·ÏËıÈÓÒÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙfiÛË
Ë ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÛÙ¤„Ë ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi
ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∞ÓÙÈԯ›·˜ Ô˘ ÙÂÏÈο Ë ÂÈÎÚ¿ÙËÛË
·˘Ù‹˜ Ù˘ Ï¿Ó˘ ÁÈ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜
·ÓÂÍ‹ÁËÙË. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘
£ˆÌ¿ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¯Èο Ô ªÈ¯·‹Ï
‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙ¿Û˘. ∂ÓÒ Ô
£ˆÌ¿˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È 80.000 ·Ó‰ÚÒÓ, Ô ªÈ¯·‹Ï ¤ÛÙÂÈÏ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÒÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠ·fi
ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘, ÂÓÒ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̷˙› ÙÔ˘. °‡Úˆ ÏÔÈfiÓ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 822 ·Ú·‰fi͈˜ Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ˘¯›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÙfiÏÔ Ô˘ ¤ÊÂÚ ·fi ÙË ™˘Ú›· ηÈ
ÙËÓ ∫ÈÏÈΛ·, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Î·È ¿ÏÏË ·ÍÈfiÏÔÁË Ó·˘ÙÈ΋
‰‡Ó·ÌË Î·È ·fi Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ·fi
Ù· ÓËÛÈ¿, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙË §¤Û‚Ô ÎÔÈÓfi ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ·
ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ ÙÔ˘. √ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¶ÙÂÚˆÙfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÍfiÚÈÛÙÔ˜ ÛÙË ™Î‡ÚÔ, ›¯Â ¿ÂÈ Ì ÙÔ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ‹‰Ë ÛÙ·Ï› ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ Â·Ú¯›Â˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ 10.000 ·Ó‰ÚÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô £ˆÌ¿˜
‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηÙ¢ı˘Óı› ÚÔ˜ ÙË £Ú¿ÎË Ì·˙› ÌÂ
ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÚ·Ùfi. ◊Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜,
·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÎÔ‡ÙÛ·ÈÓ ÛÙÔ ¤Ó· fi‰È. ∞fi ÙȘ ‰‡Ô
·ÓÙ›·Ï˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ
ÙfiÙ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ‰ÂÓ
¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ŒÙÛÈ,
Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο fiÏ· ÚÔÌ‹Ó˘·Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ıÂÙfi
ÁÈÔ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ÈÎfi ÙÔ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙÔÓfiÌ·ÛÂ
∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ.
∞Ó fï˜ ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›¯Â ·ÎfiÌ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ
ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È· ÁÈ· Ó· ıÚȷ̂‡ÛÂÈ. √ £ˆÌ¿˜ ‹Ù·Ó

·ÚÈÔ˜ ۯ‰fiÓ fiÏ˘ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, fi¯È fï˜ Î·È ÙˆÓ
ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ, ·fi Ù· ÔÔ›·, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤ÌÂÈÓ·Ó ÈÛÙ¿ ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï. ¶ÔÏϤ˜ ·Èٛ˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó Û ·˘Ùfi. ŸÛË ·‰È·ÊÔÚ›· Î·È ·Ó
›¯Â ‰Â›ÍÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜, ηÙ›¯·Ó fiÏ· Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· Î·È fiÏË ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞Ó Î·È
·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÔ¯‹˜ Ô˘
›¯Â ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙ· Û›ÙÈ· Î·È ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÂÏÈο Ó·
ÌËÓ ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘ £ˆÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜
¤‰ÂȯÓ ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÍÂοı·Ú· ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ·Ú¿Ù·ÍË. ∞˘Ù‹ Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi ·˘Ùfi, Ô £ˆÌ¿˜ ÚԤϷ˘Ó ÌÂ
‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ‹ıËηÓ
ÛÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜: ∞Á·ÚËÓÔ‡˜, πÓ‰Ô‡˜, ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜, ∞ÛÛ‡ÚÈÔ˘˜, ª‹‰Ô˘˜, ∞‚¿ÛÈÔ˘˜, ∑˯ԇ˜, ÿ‚ËÚ˜, ∫·‚‹ÚÔ˘˜, ™Ï¿‚Ô˘˜, √‡ÓÓÔ˘˜, μ·Ó‰¿ÏÔ˘˜, °ÂÙÔ‡˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ¤ıÓË, Ë ··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ı˘Ì›˙ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿ ÙÔ˘ •¤ÚÍË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô
Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘ÁÎÚÈÓfiÙ·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·˘Ù‹˜
ÂͤÁÂÚÛ˘. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ô ÓÙfiÈÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤‚ÏÂ ÌÂ
·Á·Ó¿ÎÙËÛË ·˘ÙfiÓ ÙÔ Û˘ÚÊÂÙfi, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó ˘ÂÚ›Û¯˘Â Ô £ˆÌ¿˜, ı· ›¯Â ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ ÛÙË
¯ÒÚ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ÚÒÙ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∞ÎfiÌ·, Ô £ˆÌ¿˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜, ηıÒ˜ ‹Á·ÈÓ ӷ ÔÏÈÔÚ΋ÛÂÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÏ¿ ÊÚÔ‡ÚÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ·˘Ùfi ÙÔ˘ √„ÈΛԢ
Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ. √È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘˜ ∫·Ù¿Î˘Ï·˜ Î·È √Ï‚È·Ófi˜, ·Ó ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó Â›ıÂÛË ·fi Ù·
ÓÒÙ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜
·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ¿Ú· Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·.
√ √Ï‚È·Ófi˜ ηÙ›¯Â Ù· ‚Ô˘Ó¿ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·, fiÙ·Ó Ô £ˆÌ¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ıÂÙfi ÙÔ˘ ÁÈÔ Ì ÌÈÎÚfi
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛÒÌ· Ó· ÂÈÙÂı› Û οÔÈÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
√ Ó¤Ô˜ ÂΛÓÔ˜, ÂÎÙÂÏÒÓÙ·˜ Ì ·ÂÚÈÛ΄›· ÙËÓ
·ÔÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ, ¤ÂÛ ÛÙËÓ ÂÓ¤‰Ú· Ô˘
ÙÔ˘ ¤ÛÙËÛÂ Ô √Ï‚È·Ófi˜. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ
Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÏıËÎÂ
ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÙÔ˘ ¯Ï¢·ÛÙÈ΋ ·ÁÚÈfiÙËÙ· ¤Û¢Û ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔ
ıÂÙfi ·Ù¤Ú·. √ £ˆÌ¿˜ ÙfiÙ ‹Ú ¿ÏÏÔ ÁÈÔ Î·È ‚ÔËıfi,
οÔÈÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ (Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó ÌÔÓ·¯fi˜,
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ‚›Ô Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·).

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ΔÔ ·Ù˘¯¤˜ ÂΛÓÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÙÔÓ ·¤ÙÚ„ ·fi
ÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ. ∂ÎÙfi˜
·fi Ù· ‰˘ÛfiÚıËÙ· Ù›¯Ë Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ËıÈÎfi Ù˘
ÊÚÔ˘Ú¿˜ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ¿ÚÈÛÙÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ
Ó‡̷ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ·fi ·˘Ùfi
Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó
ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÔÓ·¯fi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô·‰fi˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ȉÂÔÏÔÁ›·˜ Î·È ıÚËÓÔ‡Û ÁÈ· ÙË ıÂÔÌ›ÛËÙË ·Û¤‚ÂÈ· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂ
ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚÙÂÚ›· Î·È ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ˘¤Ú ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿,
ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÛÙ· Ù›¯Ë, ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·.
ΔÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·fi fiÏ· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó
ÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Î·È Â˘Ù‡¯ËÛ ӷ ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘
ÂΛӘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‚ÔËıfi, ÙÔ ÁÂÓÓ·›Ô
ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ë ·Ï˘Û›‰· Ì ÙËÓ
ÔÔ›· Ô ªÈ¯·‹Ï ¤ÊÚ·Í ÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ÎfiÏÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ £ˆÌ¿, Ô

ÔÔ›Ô˜ Ì‹Î ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ¤ˆ˜ ÙȘ μÏ·¯¤ÚÓ˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ fiÏ˘. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ
ÛÙËÓ ¿ÏˆÛË ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ.
øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ ÏËÛ›·˙Â Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, Ô £ˆÌ¿˜
¤ÎÚÈÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ÂÎÔÚı‹ÛÂÈ ÙËÓ
fiÏË Ì ¤ÊÔ‰Ô. √È Ì˯·Ó¤˜ fï˜ Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·ÙÂÏ›˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ‰›Ï·
ÙÔ˘ Î·Ó¤Ó·Ó ÈηÓfi Ì˯·ÓÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó Î·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˜ Î·È ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ·ÓÒÙÂÚÔ˜
·fi Ù· Ï›Á· ÏÔ›· Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰È·ÛÒÛÂÈ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÌÈÎÚ¿ ÏÈÌ¿ÓÈ· Á‡Úˆ ·fi Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ·
Ù›¯Ë, Ô ªÈ¯·‹Ï ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÊÔ‚ÂÚfi
fiÏÔ, ÙÔ ˘ÁÚfi ˘Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
Î·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ £ˆÌ¿. ŒÙÛÈ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÊÔ‰Ô˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ‹ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÔÈ
·ÒÏÂȘ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÏÔ›· Î·È Ì˯·Ó¤˜ ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÒÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï˜.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·˘Ù‹˜ ÂÊfi‰Ô˘ Ô
£ˆÌ¿˜ ¤ÎÚÈÓ ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· χÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙËÓ

[129]

ªfiÏ˘‚Ô˜, §¤Û‚Ô˜.
√ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ‹˜
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ £ˆÌ¿˜
η٤ÛÙËÛ ÙË
§¤Û‚Ô Î¤ÓÙÚÔ
Î·È ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ
ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ
ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ,
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜
ÂΛ fiÏÔ ÙÔ˘
ÙÔ ÛÙfiÏÔ.
JOSEF BOSAK/
SHUTTERSTOCK

[130]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫ÂÚ¿ÙÈÔ˜ ÎfiÏÔ˜.
™ÙÔ ‚¿ıÔ˜
‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È
Ô ‡ÚÁÔ˜
ÙÔ˘ °·Ï·Ù¿.
∏ ·Ï˘Û›‰· Ô˘
¤ÊÚ·˙ ÙÔÓ
∫ÂÚ¿ÙÈÔ ÎfiÏÔ
‰ÂÓ ÂÌfi‰ÈÛ ÙÔ
ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ £ˆÌ¿
Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ
ÙȘ μÏ·¯¤ÚÓ˜
Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÂÈ
ÙËÓ ¶fiÏË.
SVETLANA
PRIVEZENTSEVA/
SHUTTERSTOCK

ÔÏÈÔÚΛ· ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È Ó· ͯÂÈ̈ÓÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ
ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÌÔ›Ú·Û ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi
ÙÔ˘. ∏ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÌÊÔÚÒÓ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ
̈·ÌÂı·ÓÔ› ηٿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÂÂȉ‹
fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘˜,
Û˘Ó¤‚·Ï ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔÛÙ¿ÙË. ∞ÏÏ¿ Ë Ï‡ÛË Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÚÔοÏÂÛ ¿ÏϘ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ, ÁÈ·Ù›
¤‰ˆÛ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ó¤·
ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ £ˆÌ¿.
줂·È·, Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ͯÂÈ̈ÓÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ
∫ÂÚ¿ÙÈÔ ÎfiÏÔ Î·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜
·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÌÂÚÈÎfi˜, ÁÈ·Ù›
Ë ·Ú·Ï›· Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜ ‹Ù·Ó ÂχıÂÚË. ∞˘Ùfi
¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·fi
ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ÏÔ›·, Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÚÔÌ‹ıÂȘ. Δ·
ÏÔ›· ÙÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ·fi Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù›¯Ë, ·ÏÏ¿
ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ∫ÂÚ¿ÙÈÔ ÎfiÏÔ Î·È Ó·
ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛ. ΔfiÙÂ,

fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ì‹Î·Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›
√Ï‚È·Ófi˜ Î·È ∫·Ù¿Î˘Ï·˜ Ì ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÚ·Ù‡̷ٿ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔ˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷʤÚıËΠÛÙË £Ú¿ÎË Ì ÛÎÔfi Ó· ÎÚÈı›
Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ıˆڋıËΠÂÚÈÙÙfi Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂΛӘ ÛÙËÓ ∞Û›·.
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 823 Ô £ˆÌ¿˜ Â·Ó¤Ï·‚Â
ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È ı¤ÏËÛ ӷ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÊÔ‰Ô, Ô ªÈ¯·‹Ï, ÂÍÔÚÌÒÓÙ·˜ ·fi
ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÍËÚ¿˜ Î·È ·fi Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Á‡Úˆ ·fi Ù·
ı·Ï¿ÛÛÈ· Ù›¯Ë ·¤ÎÚÔ˘Û ͷӿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô ªÈ¯·‹Ï ˘ÔÛ¯¤ıËΠÛÙÔ˘˜
ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ·ÌÓËÛÙ›·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÔÏÏÔ› ·fi
·˘ÙÔ‡˜ ·˘ÙÔÌfiÏËÛ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË Î·È ·fi ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ·fi ÙÔ ÛÙfiÏÔ.
√ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¶ÙÂÚˆÙfi˜, ·Ó·ÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˜ fiÏ· ·˘Ù¿
Î·È ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹
ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ Ô˘ ÙÔÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó,
·ÔÛ¿ÛÙËΠ̠ÙË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘
ÛÙ¿Û˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤Ϸ‚ ÛÙ· ÓÒÙ· ÙÔ˘ ¤Ó·
ÏfiÊÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û η›ÚÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· fiÏ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ÓÈ΋ıËΠηÈ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ £ˆÌ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·‰›‰ÔÓÙ·˜
„¤Ì·Ù·, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó›ÎËÛ ٿ¯· Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ηٿÊÂÚ ӷ ʤÚÂÈ ·fi Ù· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ 350 ÔÏÂÌÈο Î·È ÛÈÙ·ÁˆÁ¿ ÏÔ›·. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· fï˜ Ô ªÈ¯·‹Ï ηÙfiÚıˆÛ ӷ ΢ÚȇÛÂÈ Î·È Ó·
˘ÚÔÏ‹ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿. ∞fi ÙfiÙÂ
¤ÁÈÓ ΢ڛ·Ú¯Ô˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ë ÔÏÈÔÚΛ· Û˘Ó¯›ÛÙËΠÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿. ∞fi ÂΛ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È Ì ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› √Ï‚È·Ófi˜ Î·È ∫·Ùڷ·Ϸ˜, Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ÔÈ ‰‡Ô ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ηÈ
Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó. ∏ ¤Î‚·ÛË fï˜ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ‹ ÁÈ·Ù› Ë ÔÏÈÔÚΛ·
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÂÈÙ˘¯›· ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ
ÍËÚ¿ Î·È Ë ·ÙÂϤÛÊÔÚË ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÂÏÈο ı· Ô‰ËÁÔ‡Û ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Û Ï‹ÚË
·Ú¿Ï˘ÛË.
Δ¤ÙÔÈ· ÙÚÔ‹ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, fiÙ·Ó Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ªÔÚÙ¿ÁˆÓ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ Ì ÁÂÓÓ·ÈÔÊÚÔÛ‡ÓË ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚¿Ú‚·ÚÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
‰ÒÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ªÔÚÙ¿ÁˆÓ, Ô˘ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ›¯Â
Ó· ÂˆÊÂÏËı› ·fi ÙËÓ ÂÌʇÏÈ· ÂΛÓË ‰È·Ì¿¯Ë ÁÈ·
Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ï¿Ê˘Ú·, ÚԤϷÛÂ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹
Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘, ¤ˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˘‰Ú·ÁˆÁ›Ô. ∂Λ, ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ £ˆÌ¿ Ó· ·Ú·Ù·¯ı› ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘, ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ, Û˘Ó¤Ï·‚ ÔÏÏÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Î·È ‹Ú ÔÏÏ¿
Ï¿Ê˘Ú·. ∞ÏÏ¿ ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ë ÌÓ‹ÌË
Ù˘ ·ÓˆÏÂıÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ªÂÛËÌ‚Ú›·, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ
ÌÂÙ¿ ÙË Ì¿¯Ë ·˘Ù‹ ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙË Ï›· ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï η̛· ¿ÏÏË ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. ªÂÙ¿ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Û˘ÌÊÔÚ¿ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È fiÛÔ˜ ÛÙfiÏÔ˜ ›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ.
∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ·ÔÚ›·˜ ¿ÍÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ò˜ Ô £ˆÌ¿˜,
ÂÓÒ ¤‚ÏÂ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ, ‰ÂÓ
ÊÚfiÓÙÈÛ ÂÁη›Úˆ˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ
ªÈ¯·‹Ï, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ÿÛˆ˜ ÔÈ
Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÁÈ· ·ÌÓËÛÙ›·
Ó· ÌËÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Ô˘ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛÂ Ô £ˆÌ¿˜ ·fi ÙË ™˘Ú›· Î·È ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ∞Û›·˜,
Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ‰›ÛÙ·Û ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË
ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. ÿÛˆ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ηٿ
ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Ó· ÙÔÓ ÂÌfi‰È˙ ӷ οÓÂÈ Î¿ı ¿ÏÏË
ÛΤ„Ë. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ô˘ ˘¤ÛÙË
·fi ÙÔ˘˜ ‚·Ú‚¿ÚÔ˘˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Í·Ó¿

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¿ËΠÛÂ
Ê˘Á‹. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ·Ú·‰fiıËΠÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ÂÓÒ ‰‡Ô ÌÈÎÚ¤˜ ÌÔ›Ú˜ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Ë Ì›· Ì·˙› ÌÂ
ÙÔÓ £ˆÌ¿ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË Î·È Ë ¿ÏÏË Ì ÙÔ ıÂÙfi
ÙÔ˘ ÁÈÔ ÛÙË μÈ˙‡Ë. √ ªÈ¯·‹Ï ÔÏÈfiÚÎËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô fiÏÂȘ. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
ÙÚfiÊÈÌ·, ÔÈ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËÎ·Ó Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ £ˆÌ¿ Î·È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÈ̈ڛ· Ô˘ Â¤‚·ÏÂ Ô ªÈ¯·‹Ï
ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÊÔ‚ÂÚ‹, ÁÈ·Ù›
·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ¤ÎÔ„Â Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· fi‰È·, ‰È¤Ù·Í ÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·Ó·ÛÎÔÏÔÈÛÙÔ‡Ó. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô £ˆÌ¿˜
̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›·, ·¤‚·Ï ÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ Î·È ÊÒÓ·ÍÂ: «§˘‹ÛÔ˘ ÌÂ, ‚·ÛÈÏÈ¿».
§¤ÁÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï ı¤ÏËÛ ӷ ÙÔÓ ÚˆÙ‹ÛÂÈ
·Ó ›¯Â οÓÂÈ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ì οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ Ô Û˘ÓÂÙfi˜
·ÙÚ›ÎÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∂Í·‚Ô‡ÏÈÔ˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÛˆÛÙfi Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ Â¯ıÚÔ‡˜ fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ı‡Ì·Ù· ÛÙË
ÊÔ‚ÂÚ‹ ÂΛÓË ÙÚ·Áˆ‰›·.

∏ ηٿÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘
Î·È Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜
∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔϤıÚÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙ¿Û˘ Î·È Ù·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÔ˘‰·›·. ∂ÓÒ ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÈ
ϤÔÓ ·ÈÒÓ· ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ›, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·¯·ÓÔ‡˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÛÙ›˜ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÌÊ˘Ï›ˆÓ ÔÏ¤ÌˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó
ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÛÙÂÈÒÓ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙ· ‰¿ÊË. ÙÔ˘
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ‚·Û›ÏÂÈÔ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙÒÚ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓ˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £ˆÌ¿ Î·È ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï, ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó·
·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ·˘Ùfi Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·
Î·È ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ÙË ™ÈÎÂÏ›·.
∏ ∫Ú‹ÙË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛ·Ú·ÁÌÔ‡ ÙˆÓ
ÂıÓÒÓ, ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·, ›¯Â ‰È·ÛÒÛÂÈ ¿ıÈÎÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Ù˘
ηÙÔ›ÎÔ˘˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 623 ‰¤¯ÙËΠÂ›ıÂÛË ·fi
ÛÏ·‚Èο ÏÔ›·, ·ÏÏ¿ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏÔÊ‡ÏˆÓ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô‡Ù ʷ›ÓÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿. ΔÔ 651
ÂÚËÌÒıËΠ·fi ÙÔÓ ªˆ·˘›·. ΔÔ 674 ͯÂÈÌÒÓÈ·Û·Ó
ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ‰‡Ô ÕÚ·‚˜ Ó·‡·Ú¯ÔÈ. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë
∫Ú‹ÙË Î˘ÚȇıËΠÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi

[131]

[132]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘
£ˆÌ¿ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ‹ «∞ÎÚ›Ù·˜»,
fiˆ˜ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Ó ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› ·ÏÏÔÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
fiÓÔÌ¿ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜
ÙˆÓ ∞‚Ô˘¯·‚˙›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ·fi ÙfiÙ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙÔ
ÓËÛ› ÁÈ· 138 ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 961, fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·Ó·ÎÙ‹ıËΠ·fi ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ›ӷÈ
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙ¤˜. 줂·ÈÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 823, ÂÓÒ Ë Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
¤Ï ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ £ˆÌ¿, ¤ÁÈÓ ·fi ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜ Ô˘ ÂÍfiÚÌËÛ·Ó ·Ú¯Èο ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ë
ÚÒÙË ·fi‚·ÛË ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Ë ÔÔ›· ‡ÛÙÂÚ· ·fi
Ï›ÁÔ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ˘ԉԇψÛË. ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ∞‚Ô‡-÷ʘ-√Ì¿Ú ∞′ (∞fi¯·„Ș,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜), Ô
ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ∫fiÚ‰Ô‚· Ù˘
πÛ·Ó›·˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â ÛÙ·ÛÈ¿ÛÂÈ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ √Ì̸·‰ÒÓ. ∂ΛÓÔÈ ÙÔÓ
ÂÍfiÚÈÛ·Ó Î·È ÛÙÚ¿ÊËΠ̷˙› Ì ÌÈ· ÌÔ›Ú· ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·ÓÒÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. §ÂËÏ·ÙÔ‡ÛÂ
ÁÈ· ÔÎÙÒ ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ·˘Ù‹ ¯ÒÚ·
Î·È ¤ÂÈÙ·, ÙÔ 823, ¿Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ȉڇÛÂÈ
‰È΋ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÛÙ›· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.
™ÙÔ ÓËÛ› ·˘Ùfi η٤Ï¢Û Ì 40 ÏÔ›· Î·È Ì¤Û· ÛÂ
ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ΢ڛ¢Û fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ Ù˘,
ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∫‡ÚÈÏÏÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎÂ
Ó· ·ÏÏ·ÍÔÈÛÙ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ›ÂÛ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ıÚËÛΛ· ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘
fiÙ·Ó ·Ó·ÎÙ‹ıËÎÂ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 138 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÓËÛ›,
˘‹Ú¯·Ó Û ·˘Ùfi ·Ì˘‰Ú¿ ›¯ÓË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡. √
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï, ÌfiÏȘ ·Ó¤Î·Ì„ ·fi ÙȘ ¿ÏϘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›¯Â ÂÈʤÚÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ë ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘
£ˆÌ¿, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ 825 ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ Ù˘
∫Ú‹Ù˘ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ºˆÙÂÈÓfi. ∞˘Ùfi˜ ÂÍÔÚÌÒÓÙ·˜
·fi ÙÔ ÓËÛ¿ÎÈ Ù˘ ¢›·˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ
∫Ú‹ÙË Î·È Â›¯Â ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ,
Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÈÙÂı› ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÓÈ΋ıËÎÂ
ηٿ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔfiÙÂ Ô ªÈ¯·‹Ï ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË
¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ ∫Ú·ÙÂÚfi Ì 70
ÏÔ›· Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. √ ∫Ú·ÙÂÚfi˜
·Ú¯Èο Ó›ÎËÛ Û ÂÎ ·Ú·Ù¿Íˆ˜ Ì¿¯Ë ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰¤¯ıËΠ·ÚfiÛÌÂÓË Â›ıÂÛË ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Î·Ù·ÙÚÔÒıËΠÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜. ªÂ
Ù· Û˘Ó¯‹ ·˘Ù¿ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. √ √Ì¿Ú Î¿ÏÂÛ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙË ™˘Ú›·

·Ô›ÎÔ˘˜ Î·È ›‰Ú˘Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÎÚˆÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ ÿڷη
Ó¤· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û ÿӉ·Î· (÷Ӊ¿Î), ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚԤ΢„ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ fiÓÔÌ·
∫·Ó‰›· Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔ ÓËÛ›. √È Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó Î‡ÚÈÔÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÓËÛÈÔ‡, ·ÏÏ¿ ·fi
ÂΛ ¤Î·Ó·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ÏÂËϷۛ˜ Û ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿, ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï Ó· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó·
ÛÙ›ÏÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô ÛÙÚ·Ùfi Ì ËÁÂÌfiÓ· ÙÔÓ øÔڇʷ. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁË̤ÓÔ˘˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Û οı ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Î·È Ó·‡ÙË
40 ¯Ú˘Û¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ 600 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÁÈ· ·˘Ùfi
Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ·˘Ù‹˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘
fiÛÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¯Ï¢·ÛÙÈο
ÙÂÛÛ·Ú·ÎÔÓÙ¿ÚÈÔÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô øÔڇʷ˜ ηٿÊÂÚÂ
Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ·fi Ù· ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó
ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÓÈ΋ıËÎÂ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ
‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ·Ï› ÛÙÔ ÓËÛ› ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÒÊÂÏÔ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ øÔڇʷ ÁÈ·Ù› ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ¿ÏϘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ªfiÏȘ Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
829, fiÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜, ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ì ӷ
ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ £Ú¿Î˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ÓÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫ÔÓÙÔ̇ÙË43.
™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÏÂËÏ·Ù‹ıËÎÂ Î·È Î˘ÚȇıËÎÂ Ë ™ÈÎÂÏ›·,
·Ó fi¯È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο, ηٿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜, ·fi
ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜. √È ∞ÁÏ·‚›Ù˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Î·È ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ›¯·Ó ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÌʇÏÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Î·È ÛÙÔÓ £ˆÌ¿ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Í·Ó¿ Û ·˘Ù¿ Ù· ·Ú¿ÏÈ·. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ∂˘Ê‹ÌÈÔ˜, Ô˘
‹Ù·Ó ÙÔ˘Ú̿گ˘44 ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ›¯Â ··Á¿ÁÂÈ ÌÈ· ÌÔÓ·¯‹ Î·È ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì‹ˆ˜ ÙÈ̈ÚËı› ÁÈ· ·˘Ùfi,
οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ Ô Ì‡ıÔ˜
‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ÙÔÓ °ÂÓ¤ÛÈÔ, Î·È ·fi ÙȘ ÛÈÎÂÏÈΤ˜ ËÁ¤˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È Ì¿ÏÏÔÓ fiÙÈ Ô ∂˘Ê‹ÌÈÔ˜, ¤Ó·˜
ÂÈÊ·Ó‹˜ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔ˜, ›Ù ·ÓÙÚ‡ÙËΠ›Ù ‰ÂÓ
·ÓÙÚ‡ÙËΠÌÔÓ·¯‹, ·Ó¤Ï·‚ Â› ªÈ¯·‹Ï ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÂͤÁÂÚÛ˘, ÂÂȉ‹ ÔÈ ™ÈÎÂÏÔ› ›¯·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙËı›
·fi οÔÈ· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ ÂΉfiıËηÓ
Ì ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡.
∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó ·Ó·ÁÁ¤ÏıËÎÂ Ë ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ªÈ¯·‹Ï
Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ ·›˙ÂÈ Ì ٷ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È Ó· ÂÚÈ·›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ›Â

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘: «™Â Û˘Á¯·›Úˆ, Ì¿ÁÈÛÙÚÂ, Ô˘
ÌÔ‡ÏÙ¢ÛÂ Ë ™ÈÎÂÏ›·», ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ·Û›·ÛÂ. ∞˘Ùfi˜ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Î·È ÚÔۂ‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¿ÙÔÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·ÛÙÂ˚ÛÌfi ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÔ‚·Ú¿: «∞˘Ùfi
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ¯·Ú¿, ·Ê¤ÓÙË». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
¤Î·Ó ϛÁÔ ›Ûˆ Î·È ·ÊÔ‡ ÛÙÚ¿ÊËΠ۠¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
¢ÁÂÓ›˜ ÚfiÛıÂÛÂ:
∞Ú¯‹ ηÎÒÓ ı· ¤ÛÂÈ ÛÙË ÁË
fiÙ·Ó ı· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ô ‰Ú¿ÎÔÓÙ·˜ Ù˘ μ·‚˘ÏÒÓ·˜
Ô˘ ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È Ôχ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Î·È ·Á·¿ Ôχ ÙÔ
¯Ú˘Û¿ÊÈØ
Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ¯ÚËÛÌfi˜ Ô˘ ›¯Â ÂÈˆı› ÚÈÓ ·fi
ηÈÚfi ÁÈ· ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï.
™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡ÛÈÔÈ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÔÌfiı˘Ì·,
ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ °ÚËÁÔÚ¿ Î·È Èı·ÓfiÓ ·Ó·ÁfiÚÂ˘Û·Ó ÙÔÓ ∂˘Ê‹ÌÈÔ ËÁÂÌfiÓ·. √ ªÈ¯·‹Ï, Ô˘ ‹Ù·Ó
··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ∫ÚËÙÈÎfi fiÏÂÌÔ, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ
826 ηٿ ÙˆÓ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ºˆÙÂÈÓfi, Ô
ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò ÛÙ¿ıËΠÈÔ Ù˘¯ÂÚfi˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ηÈ
˘¤Ù·Í ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ.

ΔfiÙÂ Ô ∂˘Ê‹ÌÈÔ˜ ηٷʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÏ·‚›Ù˜ Ì·˙›
Ì ÙË Á˘Ó·›Î· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘, ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·
ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ 827 ÔÈ ∞ÁÏ·‚›Ù˜ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ·ÍÈfiÏÔÁË Ó·˘ÙÈ΋ Î·È Â˙È΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘,
Ô˘ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∂˘ÊËÌ›Ô˘.
√È ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó ¤ÂÈÛ·Ó
ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ 50.000
¯Ú˘Û¿, ‰ËÏ·‰‹ 750.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ∞ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¤ı·Ó Ô
ªÈ¯·‹Ï Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜, Î˘Ú›Â˘Û·Ó ‰È·‰Ô¯Èο ÙË ªÂÛÛ‹ÓË Î·È ÙÔ ¶¿ÓÔÚÌÔ Î·È ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó
·fi ÙfiÙ ӷ ÂÍ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÓËÛ›, fiÔ˘
ÌfiÓÔ ÔÈ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ.
Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Î·È ÛÙÔÓ £ˆÌ· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ÔÈ ˙Ô˘¿ÓÔÈ45
‰È·ÊfiÚˆÓ ÛÏ·‚ÈÎÒÓ Ê˘ÏÒÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ ηÈ, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ, ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ ÙÔ˘˜
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ ÂΛӢ Ù˘
ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÂÏÏËÓÈΤ˜. √ ªÈ¯·‹Ï
‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÙÔ˘˜
™Ï¿‚Ô˘˜ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜, Ë ÔÔ›· ÌfiÏȘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 50
¯ÚfiÓÈ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Â› μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·.

[133]

√ ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ Ó·fi˜
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ Δ›ÙÔ˘
ÛÙË °fiÚÙ˘Ó·
(6Ô˜-7Ô˜ ·ÈÒÓ·˜).
°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
9Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ £ˆÌ¿,
Ë ∫Ú‹ÙË
΢ÚȇÙËΠ·fi
̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜
ÕÚ·‚˜. ª¤¯ÚÈ
ÙfiÙ ›¯Â
ηٷʤÚÂÈ Ó·
‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·ÌÈÁ‹
ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÏËı˘ÛÌfi Ù˘.
FER737NG/
SHUTTERSTOCK

[134]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∂·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÔ Î·ÓÈÎfi - √ ı¿Ó·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï

¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘
∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘.
∂› ªÈ¯·‹Ï μ′
Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜
Ô ª¤Á·˜ ˙‹ÙËÛÂ
ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜
‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ı·
η٤ÚÚÈÙ ÙȘ
·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘
∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜
™˘Ófi‰Ô˘, ·ÊÔ‡
Î·È ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ
‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó
ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ·
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
CHRIS HELLIER/
CORBIS/APEIRON

ª¤Û· Û ٤ÙÔȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ‚·Û›ÏÂ˘Â Ô ªÈ¯·‹Ï. ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÏÔÈfiÓ
·˘Ù¿ Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÊÈÏÔÓÈ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜
Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜. ∂›‰·Ì fiÙÈ Ë ¯·Ú¿ Ô˘
¤ÓÈˆÛ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛ‹
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛÂ
Ôχ. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Ô ™ÙÔ˘‰›Ù˘, fiÙ·Ó ‹Á ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Û ۇÓÔ‰Ô
Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜, ÙfiÏÌËÛÂ
Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ
Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó
ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜
·fi ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ·Ú¿Ù·ÍË
Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó
Û ·˘ÙÔ‡˜. √
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ˆ˜
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ
ÚÔÛ·ÓËÛ ÔÙ¤
ÂÈÎfiÓ· Ô‡Ù Â¤ÙÚÂ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙË
‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·. øÛÙfiÛÔ
Â·ÈÓÔ‡Û ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ
Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË
ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ ӷ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó fiÛ˜ ÂÈÎfiÓ˜
‹ıÂÏ·Ó, fi¯È fï˜ Ó· ÙȘ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· Ô‡Ù ӷ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ·˘Ù¤˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó
‰ÂÓ ÛȈÔ‡Û·Ó, ı· ¤ÚÂ ӷ ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È ÔÈ ™ÙÔ˘‰›Ù˜
¤Ê˘Á·Ó Î·È ‹Á·Ó ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·Ú·Ï›·
Î·È ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂΛ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ, fiÛÔ Î·ÈÚfi οıÔÓÙ·Ó
‹Û˘¯ÔÈ. ÕÏÏÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› fï˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ‚›·
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ıÂÒÚËÛ ÊÚfiÓÈÌÔ
Ó· Ûˆ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ

ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÔϤ˜ Ì Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô £ˆÌ¿˜ ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ fiÏË, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ Û ·˘Ù‹Ó, ÂÓÒ Ô
ªÈ¯·‹Ï, ÌË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ΛӉ˘ÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰ÈÂÓ¤ÍÂȘ, ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ÙfiÙ ۷ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ46, ‰ËÏ·‰‹ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ
οˆ˜ ÙȘ ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ. ∞ÏÏ¿ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Û·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ Ì ÙËÓ ÔÔ›·
‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï fiÙÈ ÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó
ϤÔÓ fiˆ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜, fiÙÈ ·Ó·Î·Ù¢fiÙ·Ó Û Ú¿ÁÌ·Ù· ͤӷ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Î·È fiÙÈ Ë Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ
ıÂÌ¿ÙˆÓ ·Ó‹Î ÛÙÔ˘˜ ·ÙÚȿگ˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÚÒÙÔ Î·È
ÎÔÚ˘Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÙÔ˘
£ÂÔ‡ ıˆÚÔ‡ÛÂ,
fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ,
ÙÔÓ ¿·, ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô Î·È ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·Ó·ÙÂı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. √
ªÈ¯·‹Ï ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ
Ù¤ÙÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ
ÚfiÙ·ÛË Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘
¿· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÌÔÓ·Ú¯›·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ë
ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ηÙÂÛÙ¿ÏË Î·È
ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘Ó˜. ŒÙÛÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
¿ÏÈ ·‰È·ÊfiÚËÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. √
£Âfi‰ˆÚÔ˜, ›Ù ·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ›Ù ÂÂȉ‹ ·Ó·ÁοÛÙËÎÂ, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Í·Ó¿ ÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· Î·È ‹Á ÛÂ
¤Ó· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ fiÔ˘ Í·Ó¿Ú¯ÈÛ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÌÔ˚‰Â¿Ù˜ Ó·
Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› ÛÙÔ ‰fiÁÌ· ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›¯Â
Î·È ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙË ¯‹Ú· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· £ÂÔ‰ÔÛ›·,
·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ¿ÓÙ·, ÂÓÒ Ô
›‰ÈÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Â ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÌfiÏȘ ¤Ì·ı ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ӷ
ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÓÙ›ıÂÙË ÌÂ
ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜. ™Â ·˘Ùfi Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛ Ì ÌÈ· Ì·ÎÚÔÛÎÂÏ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜
ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï Î·È ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ, fiÔ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ͷӿ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ ¯ˆÚ›· ÙˆÓ °Ú·ÊÒÓ, Ù· ÔÔ›· ›Ù ‰ÂÓ
·ԉ›ÎÓ˘·Ó Ù›ÔÙ· ›Ù ·ÚÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ.
ΔfiÙÂ Ô ªÈ¯·‹Ï, ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ
ÌÂÙ·›ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘
ÚÔηÏÔ‡Û ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ
¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi Û‡ÌÌ·¯Ô ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi.
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ, fiˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ¿ÏÏË
ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
ΔÔ 790 Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ª¤Á·˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÁÚ·ÊÙ›
¤Ó· ‚È‚Ï›Ô (libri Carolini)) Ô˘ ı· ·Ó·ÈÚÔ‡Û ٷ ‰fiÁÌ·Ù· ηıÒ˜ Î·È fiÛ· ›¯·Ó ÔÚÈÛÙ› ÛÙË ∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋
™‡ÓÔ‰Ô. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ
·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¿· ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi, Û˘ÁοÏÂÛ ÙÔ
794 Û‡ÓÔ‰Ô ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘
ÔÔ›·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ŒÙÛÈ, Ô ªÈ¯·‹Ï
‹ÏÈ˙ fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¿· Î·È Ó· ÙÔÓ ›ÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. Ÿˆ˜ ͤÚÔ˘Ì ‹‰Ë, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ‹Ù·Ó, ·Ó fi¯È ·‰È¿ÎÔ˜,
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘¯Ó¤˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ·fi
ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ∞′,, Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˘ Ù˘ ¢‡Û˘
›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÚÂۂ›·, Ë
ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÚÔ‡Û· ÛÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞′ ηÈ
ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′. √ Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ ¿ÏÏË ÚÂۂ›· Ô˘ Ù˘ ›¯Â ·Ó·ı¤ÛÂÈ
Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Û˘Óı‹ÎË Î·Ù¿ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ. ΔÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ
È· Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ª¤Á·˜ ·ÏÏ¿ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜
Ô ∂˘Û‚‹˜47, Ô˘ ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ıËΠÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ 814.

[135]

√ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ ¿ÎÔ˘Û Úfiı˘Ì· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ηÈ
¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó·
‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ηӤӷ ÔÚÈÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù› ÙÔ 815 Ô §¤ÔÓÙ·˜ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ Î·È ÂÂȉ‹ Ô §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜
‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ ÙÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÛÙ·
ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›¯Â Ù¿ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ¢Û‚‹
¤ÚÁ· ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ˘ ·Ô‰fiıËΠ·˘Ùfi ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ. √
ªÈ¯·‹Ï μ′, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ·˘Ùfi, ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ 824
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÚÂۂ›· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ
§Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Î·È ÙÔÓ ¿·.
™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂΛÓË Ô ªÈ¯·‹Ï ·Ó¤ÊÂÚ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó
ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ
¢ηÈÚ›·, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ, Ó· ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Â›ÛËÌ· ÛÙÔ ‰˘Ó¿ÛÙË Ù˘ ¢‡Û˘ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ
ıÚfiÓÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ Î·È ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÁÓÒÌË Û¯ÂÙÈο
Ì ·˘Ùfi, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÎfi¢ ӷ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ó· ÙȘ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ
·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ ÁÈ· Ó·
ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Î¿ı ηٿ¯ÚËÛË. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÔÈ Û‡ÓÔ‰ÔÈ
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ÙÔÈΤ˜, ‰ÂÓ
·Ó¤ÊÂÚ ηıfiÏÔ˘ ÙË μ′ ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜, ·Û¿ÛÙËΠÙȘ ¤ÍÈ ÚÒÙ˜ Î·È ‰È·Ù‡ˆÛ ÌÈ· ÔÌÔÏÔÁ›· ›ÛÙˆ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Û ηıfiÏÔ˘ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ. Δ¤ÏÔ˜, Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì·
Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ·Ú·Î·ÏÔ‡Û ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Ó· ÚÔÙÚ¤„ÂÈ ÙÔÓ ¿· Ó· ÌËÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÛÙË ƒÒÌË fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ η٤Ê¢Á·Ó ÂΛ Î·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÁÈ· οÔÈÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi
ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. √È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ·Ó Î·È ¤Ê˘Á·Ó
·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ¤ÊÙ·Û·Ó
ÛÙËÓ ÊÚ·ÁÎÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËηÓ
Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÂΛ ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Û οÔÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ
Ì‹Ó·. ΔfiÙÂ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ Û˘ÁοÏÂÛ ÙÔÓ
ÎÏ‹ÚÔ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÛÙÔÓ ¿·.
™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ 825, Û˘Ó‹Ïı·Ó ÔÈ

§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ∫Ú‹ÙË ÙÔ 623 ‰¤¯ÙËÎÂ
Â›ıÂÛË ·fi ÛÏ·‚Èο ÏÔ›·, ·ÏÏ¿
Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏÔʇψÓ
‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ô˘ıÂÓ¿.

[136]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ºÚ¿ÁÎÔÈ Â›ÛÎÔÔÈ Û ̛· ·fi ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÂÈÎ‡ÚˆÛ·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘
Û˘Ófi‰Ô˘ ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜
·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ˙ËÙÔ‡ÛÂ Ô ªÈ¯·‹Ï,
ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·Ó Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ÚÔÛ·ÓËÛË
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ›Ù ·˘Ù‹ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ï·ÙÚ›· ›Ù ‰Ô˘Ï›·. ∂›Ó·È ‚¤‚·È· ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙÔ˘˜
·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÈ
Ô ªÈ¯·‹Ï ¤ÏÂÁ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ fiÙÈ Â›¯Â ·Ô¯ˆÚÈÛÙ› ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÈÌÔ‡Û·Ó
ÙÔ ÛÙ·˘Úfi ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘
Á¤ÓÔ˘˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË fï˜, ηÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÛÎÏËÚ¿ ÙËÓ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›· ̤ۈ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ¿· ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙË μ′ ™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ¡›Î·È·˜ ηÈ
ÛÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË, ηÙËÁÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ›‰È· ÙË Û‡ÓÔ‰Ô Î·È ÙÂÏÈο ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÛÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ¿· ∂˘Á¤ÓÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·. √ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ Ù· ‚ڋΠfiÏ· ·˘Ù¿ Û˘ÓÂÙ¿ ηÈ
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ. ŒÙÛÈ, ¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÚÂȘ ÂÈÛÎfiÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
¯ıÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÙÔÓ ¿·, ÁÈ· Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó
Â›ÌÔÓ· ·fi ·˘ÙfiÓ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘
∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ. ∞ÎfiÌ·, Û‡ÛÙËÛ ÛÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÁÓÒÚÈ˙ ÙȘ ¯ıÚÈΤ˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚıÔ‡Ó Ì Ú·fiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¿· ÁÈ·
Ó· ÌËÓ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ·fi
ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. √ ¿·˜ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Ê·ÓÂÚ¿ ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘,
·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó. ∫·ıÒ˜ ÏÔÈfiÓ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ͤÛ·Û·Ó ÛÙÔ ÊÚ·ÁÎÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù·Ú·¯¤˜, ÛÙÚ¿ÊËΠ·ÏÏÔ‡ Ë ÚÔÛÔ¯‹
ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ Ì·Ù·ÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï μ′.
ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÛÂ
Ï‹ÚË Û‡Á¯˘ÛË. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ›Û¯˘Â
Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi Ô‡Ù ̤¯ÚÈ ÔÈÔ
‚·ıÌfi ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ‹ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ·Ó¿ÚÙËÛË
Î·È Ë ÚÔÛ·ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ Ô ªÈ¯·‹Ï, ·ÊÔ‡
› fiÙÈ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Û‡ÓÔ‰ÔÈ ˘¤Ú Î·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó
ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· °′
‹ ÚÈÓ ·fi ·˘ÙfiÓ, ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÔÈ
Û‡ÓÔ‰ÔÈ ·˘Ù¤˜ ›Û¯˘·Ó Ì ÙÔÓ fiÚÔ, fï˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó·
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ È‰ÈˆÙÈο ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ fiˆ˜ ‹ıÂÏÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó·

‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÈÚ‹ÓË. Δ¤ÏÔ˜, ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜
ºÚ¿ÁÎÔ˘˜ fiÙÈ Â¤ÙÚÂ ÙÔ Îڤ̷ÛÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÛÂ
˘„ËÏfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ªÈ¯·‹Ï μ′ ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ™ÙȘ 11
¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 826 ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 67 ¯ÚÔÓÒÓ Ô ÔÏ˘Ú¿ÁÌˆÓ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™ÙÔ˘‰›Ù˘ Î·È ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÙËÎÂ
ˆ˜ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÂÚ›ÊËÌ˘ ·˘Ù‹˜ ÌÔÓ‹˜ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹˜ ¡·˘ÎÚ¿ÙÈÔ˜. ™ÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘
828 ¤ı·ÓÂ Î·È Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó ‰È¤ıÂÙ ı¤ÏËÛË ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙË Û‡ÓÂÛË Î·È ÙË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘,
ı· ÌÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ›Ûˆ˜ Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ì·˜ ·fi ÙȘ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘
‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ÙȘ ‚·Û·Ó›˙Ô˘Ó. 줂·È· ÔÈ ‰‡Ô ·˘ÙÔ› ¿Ó‰Ú˜ ¤ı·Ó·Ó ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘Ó¯›ÛÙËηÓ. ∏ ÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ӤԢ˜ ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ì ÂÈÌÔÓ‹ Ô˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ, ÁÈ·Ù› Ô ªÈ¯·‹Ï ÙÔ˘˜ ›¯Â
‰ÒÛÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ·ÈÙ›· Ó· ÙÔÓ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó.
ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÙÔ˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
·ÓÙÚ‡ÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 823 ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™Δ′, ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘, Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË. ΔÔ ·ÙfiËÌ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ô‰ÔΛ̷˙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ
·ÛÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ Â¤ÙÚÂ·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Á¿ÌÔ,
fiˆ˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Û˘ÓÂÒ˜, ηӤӷ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ
‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ. ΔÔ ·ÙfiËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË Â›¯Â
·Û·ÛÙ› ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ‚›Ô Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÔÓ·¯‹˜ ˆ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘ ·Ú·‚›·˙ Ú·ÁÌ·ÙÈο
Ì ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÙÚfiÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜
ηÓfiÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÈÔ ÎÔÈÓ¤˜ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ. ∂Âȉ‹ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠ·˘Ùfi, ›¯Â ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÒÛÙÂ Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÙÔÓ ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ
·ÏÏ¿ Î·È Ì ·ÂÈϤ˜ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ηÙÂ˘Ó¿ÛÂÈ ÙËÓ
·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ.
Δ¤ÏÔ˜, Ó· ÌËÓ Í¯¿ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï μ′ ·¿ÏÏ·Í ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ·fi ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·ÓÈÎfi, ¤Ó· ›‰Ô˜ ÊfiÚÔ˘ Â› ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, Ù· ı¤Ì·Ù·
ÙÔ˘ √„ÈΛԢ Î·È ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ, Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ÈÛÙ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘ £ˆÌ¿, ηÈ
ηٿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ı¤Ì·Ù·.
√ ›‰ÈÔ˜ Ô ÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚·Ú‡˜, ÁÈ·Ù› οı Û›ÙÈ Ï‹ÚˆÓ ÚÈÓ 2 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 1/6 ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡,
Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì 2,5 ‰Ú·¯Ì¤˜, ÂÓÒ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘
‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ô ÊfiÚÔ˜ οı Û›ÙÈ Ï‹ÚˆÓ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘
ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ÌÂÁ¿ÏÔ. ŸÌˆ˜

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ›Ù Ù˘ ÚÔÛı‹Î˘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊfiÚˆÓ Â›ÙÂ
ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ›ÛÚ·Í‹˜ ÙÔ˘ Ô Î·ÓÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ªÈ¯·‹Ï ÊÚfiÓÙÈÛ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÔÏÏÒÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӈÓ
fiψÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Ô˘
›¯Â ˘ÔÛÙ› ÔÏϤ˜ ˙ËÌȤ˜. μ·Û›Ï¢Û ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·
Î·È ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜, Î·È ¤ı·Ó ÙÔ 829 ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ, Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â ·fi ηÈÚfi
ÚÈÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿.

£ÂfiÊÈÏÔ˜
Ÿˆ˜ ‹‰Ë ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜48 ÌÔÚÊÒıËΠ·fi
ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi Î·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ·˘ÙÔ‡, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ì ‰È·‚¿ÛÂÈ
ÙfiÛ˜ ÊÏ˘·Ú›Â˜ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ûˆı›. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ fiÙÈ, ·ÊÔ‡ ‰È·Ù¤ÏÂÛ ‚·ÛÈÎfi˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′,′, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi
Î·È Â› ªÈ¯·‹Ï μ′ Î·È Â› £ÂÔÊ›ÏÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û fiϘ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ófi‰ˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜
·ÁÒÓ· Ì ÈηÓfiÙËÙ·, ÔÏ˘Ì¿ıÂÈ· Î·È Â˘ÁψÙÙ›· ˘¤Ú
Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ŒÙÛÈ, ΤډÈÛ ¤Ó·
ÌÂÚ›‰ÈÔ Û‚·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi

ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ
ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ Ô͇ı˘ÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ¯ÂÈÚ›ÛÙËΠ̠ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· ÙËÓ Ô͇ÙËÙ·
·˘Ù‹. ∞˘Ùfi˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔÓ ‰›‰·Í fiÙÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È
Ë ÚÒÙË ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Î·È Î·ÙfiÚıˆÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ÔÙ¤ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹
·fi ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ·˘Ùfi Û˘ÓÂȉËÙ¿, ·Ó Î·È Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË
·˘Ù‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ·fiÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
·fi ÙË ÌÈ· Î·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË,
ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˘‹ÚÍ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·˘ÛÙËÚ‹ Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË. ∞˘Ùfi˜ Â›Û˘ ÂÓ¤Ó¢Û ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÙÔ˘
Ó¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ·È‰Â›· Î·È ÙȘ ηϤ˜ Ù¤¯Ó˜, ÔÈ
Ôԛ˜ ¿ÎÌ·Û·Ó ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¤ÚÁ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ·Á·ÏÌ·ÙÔÔÈ›·˜, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜
Ì˯·ÓÈ΋˜.
∂›¯·Ì ‹‰Ë ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ì›· ·fi ÙȘ
ÚÒÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ‰ËÏ·‰‹ Ì ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰ÔÏÔÊfiÓˆÓ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂
∂′. ∏
Ú¿ÍË ·˘Ù‹, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ‚¤‚·È· ̤۷ ÛÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË
οÔÈ· ·ÁÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ∞ÛÈ¿ÙË
‰ÂÛfiÙË ·Ú¿ Û ËÁÂÌfiÓ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ Î·È Â˘ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. §¤ÁÂÙ·È ¿ÏψÛÙ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ

[137]

√ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
£ÂfiÊÈÏÔ˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ
ÙˆÓ ·˘ÏÈÎÒÓ ÙÔ˘,
·fi ÙÔ ÃÚÔÓÈÎfi
ÙÔ˘ ™Î˘Ï›Ù˙Ë.
WERNER FORMAN
ARCHIVE/SCALA

[138]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ
›¯·Ó ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ·fi ‚¤‚·ÈÔ Î·È ÊÚÈÎÙfi ı¿Ó·ÙÔ. ∞ӷʤÚÂÙ·È fï˜ fiÙÈ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô˘˜ ÛÂ
ÂΛÓË ÙËÓ ÈÂÚÔÛ˘Ï›· Ì „¤Ì·Ù· Î·È ˘ÔÎÚÈÛ›·. ∞Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ′ Û˘ÁοÏÂÛ ÛÈϤÓÙÈÔ49 Î·È Â›Â
fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ‚Ú·‚‡ÛÂÈ
ηٿÏÏËÏ· fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ
·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ Û˘ÁοÏÂÛ ÂΛÓÔ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ
‰ËÏ·‰‹ ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ
·ÌÔÈ‚‹. ΔfiÙ ÛËÎÒıËÎ·Ó ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ›
·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ô
£ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘
‹Ú ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘, ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ì›ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙÔÈ, ÙÔ˘˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ¤·Ú¯Ô ÁÈ· Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ
ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ô ÓfiÌÔ˜. √ ™ÏfiÛÂÚ, ·Ó Î·È ‰¤¯ÂÙ·È ·˘Ù‹

ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· fiˆ˜ ‰È·Û΢¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Î·È ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ›¯Â οÙÈ
·ÔÙÚfi·ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ
Ú¿ÍË. ∂Ì›˜ fï˜ ıˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ
‰È·ÛÙÚ‚ψı›. ∂Îı¤Û·Ì ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï μ′ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢ ӷ ı·Ó·Ùˆı› ÛÙËÓ ˘Ú¿, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ë ÔÈÓ‹
Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ›.
£ÂˆÚԇ̠ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜, ÙÈ̈ÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ÊÔÓÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂,′ ‰ÂÓ ÙÈ̈ÚÔ‡Û ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÙË ˙ˆ‹.
∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·Ó¿ÁÎË
Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ ‰fiÏÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÊfiÓÔ˘. ◊Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ÌËÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ·Û›ÁÓˆÛÙÔÈ ·ÊÔ‡ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ‰Èη›ˆÌ· ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Î·È ÛÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ′; ¶fiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙË Â›Ó·È ¿ÏψÛÙ Ë
ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï μ′ ›¯Â Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÛÂÈ ÙÔÓ
£ÂfiÊÈÏÔ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, η٤¯ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÓÒٷٷ ·ÍÈÒÌ·Ù·, ‹Ù·Ó ÈηÓÔ› Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ¿ÏÏÔÙ ÙfiÏÌËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′; √ ªÈ¯·‹Ï, Ô˘ ‚·Û›Ï¢ÛÂ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÂÓÓ¤· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÏÏ·Á› Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ê‹ÛÂÈ
·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙfiÛÔ
ηÈÚfi. ΔÔ ›‰ÈÔ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ
Ô ªÈ¯·‹Ï ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ó ¤‰ÂȯÓ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, ÁÈ·Ù›,
·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ªÈ¯·‹Ï μ′ fiÊÂÈÏ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘
ÛÙÔ ÙfiÏÌËÌ· ·˘Ùfi, Ô‡ÙÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
‚·ÛÈχÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô
£ÂfiÊÈÏÔ˜ ‹ÍÂÚ Ôχ ηϿ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ı·Ó·Ùˆı›. ◊ÍÂÚ Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ô˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÌÂ
ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ·fi ÙË ‰›ÎË Ô˘ ¤ÁÈÓ ۯÂÙÈο Ì ·˘Ù‹Ó
Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔÓ ÚÔÛÙ¿ÙË ÂΛÓÔ Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ.
°ÓÒÚÈ˙ Ôχ ηϿ ÔÈÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·˘Ù‹
Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ fiÙÈ ·Ú·‚›·Û·Ó ı›Ԣ˜ ηÈ
·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ôχ
ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·fi fi,ÙÈ Ô
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ˘¤‚·Ï ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Î·È
˙‹ÙËÛ ӷ „ËÊÈÛÙ› Ë ·Ó¿ÏÔÁË ÔÈÓ‹. ÿÛˆ˜ οÔÈÔ˜
¿ÏÏÔ˜ Ó· ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ·fi Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·, ÛÎÂÊÙfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ÚÔÛˆÈο ›¯Â οıÂ
ÏfiÁÔ Ó· Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓfi¯Ô˘˜, ·ÊÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ‚·ÛÈÏ›· ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ·
ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ‹‰Ë, Î·È fiÏË Ë ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹˜
Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ Ê·ÓÂÚfi, fiÙÈ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘
£ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ‹Ù·Ó ·Î¤Ú·ÈÔ Î·È
‰ÂÓ Âȉ¯fiÙ·Ó Ô‡Ù ‰È·›ÚÂÛË Ô‡ÙÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi. √È
‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ‹ ‹Ù·Ó ¤ÓÔ¯ÔÈ ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. ∂¿Ó
‹Ù·Ó, ¤ÚÂ ӷ ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó. ŒÙÛÈ ÛΤÊÙËΠηÈ
ÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ Î·È ·Ó ÙÔÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ˘fi ·˘Ùfi
ÙÔ Ú›ÛÌ·, ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÈÔ Â˘ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ¿Î·ÌÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ·fi fiÛÔ˘˜
·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·. ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ Èı·ÓfiÓ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È ·fi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔÓ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ͯ¿ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓÔÈ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Â¯ıÚÔ› Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È fiÙÈ
Ô ·Á·ËÙfi˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˜, Ô˘ ‹ÍÂÚ fiÙÈ ı· ·Ó·‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó Û ·‰˘ÛÒËÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¿Í˘
Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ ·ÓÔÚıˆÙ‹˜.
ŸÏ˜ ÁÂÓÈο ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Û˘Ó‰‡·˙·Ó

οÔÈ· ‚È·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ· ÛÙÔ
ÊÚfiÓËÌ·. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È Û fiÛ·
¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ,
·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ï¤Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Û›ÁÔ˘Ú· οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜. μ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÂϤÛÙËΠ·ÊÔ‡ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤ÁÈÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÂÓÒ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ ‚·Û›Ï¢Û ·Ú¿ ÌfiÓÔ 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ¿ÓÙÚ„ ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙË ª·Ú›·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌËÙÚÈ¿
ÙÔ˘ ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘
ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÁÈ·Ù› ¤ÚÂÂ
Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÏÔÁÈο Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â Â‰Ò Î·È
Ôχ ηÈÚfi ÂÓËÏÈÎȈı›. ∂›Û˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ‹ıÂÏ ӷ
ËÚÂÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜
ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ Á¿ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙË ÁÂÓÈ΋
ηٷÎÚ·˘Á‹. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ
ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Ó‡Ê˘ Ì ¤Ó·Ó ÎÔÌ„fi ÙÚfiÔ. ŒÙÛÈ, οÏÂÛÂ
ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ Î·È ÂÈÊ·Ó›˜ ÎÔ¤Ï˜ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·
Î·È ·ÊÔ‡ ÂȉÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔÓ ÚfiÁÔÓfi Ù˘ Ó· ¤ÚıÂÈ,
ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ì‹ÏÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÂ
fiÔÈ· ·fi ÙȘ ÎÔ¤Ï˜ ‹ıÂÏ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ Ï·ÌÚfiÙÂÚÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔ ·˘Ùfi ۇ̂ÔÏÔ ¤Ú·Û ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ
ÙÔ˘ Î·È ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∂Èηۛ·, Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘
ÔÔ›·˜ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ. £¤ÏÔÓÙ·˜ fï˜ ÙfiÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Èı·ÓfiÓ Î·È ÙËÓ Â˘Ê˘˝· Ù˘, › ·ÛÙÂÈ¢fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂Èηۛ·: «∞fi ÙË Á˘Ó·›Î· ËÁ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ó‹ıÈη», ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂‡·. ∏ ∂Èηۛ· ÓfiÌÈÛ fiÙÈ Ë
Ù‡¯Ë Ù˘ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È ı· ›¯Â Á›ÓÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ
‚·Û›ÏÈÛÛ· ·Ó ›¯Â ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· ·ԉ›ÍÂÈ
ÙËÓ Â͢Ó¿‰· Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û ·Ì¤Ûˆ˜ ÎÔÎÎÈÓ›˙ÔÓÙ·˜: «∞ÏÏ¿ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· (ÙËÓ ¶·Ó·Á›·) ËÁ¿˙Ô˘Ó Î·È Ù· ·Á·ı¿». ∏ ·¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹, fiÛÔ Â˘Ê˘‹˜
Î·È ·Ó ‹Ù·Ó, Î·È ›Ûˆ˜ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó Ôχ Â˘Ê˘‹˜, ‰˘Û·Ú¤ÛÙËÛ ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë Ó¤· ·˘Ù‹
›¯Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Â͢Ó¿‰· ·fi fiÛË Ù·›ÚÈ·˙ ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ Ô˘ ‹ıÂÏ ·˘Ùfi˜. ŒÙÛÈ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ϛÁ· ·ÎfiÌ·
‚‹Ì·Ù· Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ Ì‹ÏÔ ÛÙË ÛÂÌÓ‹ Î·È Â˘Û‚‹ £ÂÔ‰ÒÚ·. ∏ ∂Èηۛ· ··ÚÓ‹ıËΠٷ ÂÁÎfiÛÌÈ·, ¤¯ÙÈÛ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ¤˙ËÛ ÂΛ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ˙ˆ‹ Ù˘ ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓË Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·Ù¿, ¤ÌÌÂÙÚ·
‹ ÌË, ÙÔ Û‚·ÛÌfi Ù˘ ÛÙÔ £Âfi Î·È ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘
ÁÈ· ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ™Â
·˘Ù‹Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·Ô‰›‰ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ
ÙÚÔ¿ÚÈÔ ∫‡ÚÈÂ, Ë ÂÓ ÔÏÏ·›˜ ·Ì·ÚÙ›·È˜ ÂÚÈÂÛÔ‡Û·

[139]

∞‰¿Ì Î·È ∂‡·,
›Ó·Î·˜ ÙÔ˘
William Strang,
1899.
ŸÙ·Ó Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜
ηٿ ÙË
‰È·‰Èηۛ·
ÂÈÏÔÁ‹˜ Û˘˙‡ÁÔ˘
› ÛÙËÓ
∫·ÛÛÈ·Ó‹ fiÙÈ
«·fi ÙË Á˘Ó·›Î·
ËÁ¿˙Ô˘Ó
Ù· ·Ó‹ıÈη»,
ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ
ÙËÓ ∂‡· Î·È ÙÔ
ÚÔ·ÙÔÚÈÎfi
·Ì¿ÚÙËÌ·.
THE GALLERY
COLLECTION/
CORBIS/APEIRON

[140]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Á˘Ó‹, Ô˘ „¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÚ›Ù˘50.
°È· ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘, Ë ·Ú¿‰ÔÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ Î¿ÔÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ
ÌfiÚÂÛ ӷ ͯ¿ÛÂÈ ÙȘ ¯¿Ú˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ·˘Ù‹˜ ηÈ
Âȉ›ˆÍ ӷ ÙËÓ Í·Ó·‰Â›, ·ÏÏ¿ ·¤Ù˘¯Â. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË, fiÛÔ Î·È ·Ó ÊÚfiÓÙÈÛ ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·,
·ÏÏ¿ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ¿ÂÈ ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ÌÔÓ‹ ÙˆÓ
°·ÛÙÚ›ˆÓ ›Ù ÁÈ·Ù› Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó¯fiÙ·Ó ÙËÓ
Â¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ›Ù ÁÈ·Ù› ı¤ÏËÛ ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË, Ë ÔÔ›· ·Ó¤Î·ıÂÓ ·Ô‰ÔΛ̷˙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.
∏ £ÂÔ‰ÒÚ· ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›· Î·È ›Ûˆ˜
·Ó‹Î ÛÙÔÓ ÔÓÔÌ·ÛÙfi Ô›ÎÔ ÙˆÓ ª·ÌÈÁÔÓÈ·ÓÒÓ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÊËÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î·Ù·ÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ª·Ú›ÓÔ˜,
fï˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÔÙ¤ ‚·ıÌfi ·ÓÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚÔ˘ÁÁ·Ú›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘Ì¿Ú¯Ë, ÂÓÒ Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ £ÂÔÎÙ›ÛÙË
‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ï¿‚ÂÈ¿ Ù˘ Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘
Ó· ·Ó·ıÚ¤„ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ù˘ Ì ٷ ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÚıfi‰Ô͢ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ◊‰Ë fï˜ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘
£ÂÔ‰ÒÚ·˜ ¯¿ÚË Û ·˘Ù‹Ó ΤډÈÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÔʤÏË
Î·È ¤Ï·‚·Ó ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∏ £ÂÔÎÙ›ÛÙË ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ
·Í›ˆÌ· Ù˘ ·ÙÚÈΛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÓfiÙ·Ó Î·È Û Á˘Ó·›Î˜, ÂÓÒ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÂÈϤÔÓ Î·È ˙ˆÛÙ‹, ‰ËÏ·‰‹ ΢ڛ· Ù˘ ·˘Ï‹˜ Ô˘ ÊÚfiÓÙÈ˙ ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. √È ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÎfiÚ˜ Ù˘, Ë ™ÔÊ›·, Ë ª·Ú›· ηÈ
Ë ∂ÈÚ‹ÓË, ·ÓÙÚ‡ÙËÎ·Ó ÂÈÊ·Ó›˜ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÈÚ‹ÓË ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙÔÓ ™¤ÚÁÈÔ, ÙÔÓ
·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ºˆÙ›Ô˘.
∫˘Ú›ˆ˜ fï˜ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÔÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ› Ù˘, Ô μ¿Ú‰·˜ Î·È Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜,
·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô μ¿Ú‰·˜ ¤ÁÈÓ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ η›Û·Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÈ„ÈÔ‡
ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï °′, ÂÓÒ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·Ú¯ËÁfi˜
Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜.
ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‡ÓÔÈ·˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜
Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘
£ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó, ·Ú¿ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÛÙ· ıÚËÛ΢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ ‰‡Ô Û‡˙˘ÁÔÈ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù›, ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Û¿ÛÙËΠÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·, fiˆ˜ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜,
‹Ù·Ó ·ÊÔÛȈ̤ÓË ÛÙË Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ŒÓ·
ÌfiÓÔ ·›ÛıËÌ· ‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘
ÁÈ· ÂΛÓË, ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ηÈ
Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÎfiˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·
ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ·fi οıÂ
ÛÙÔÚÁ‹ Î·È Â‡ÓÔÈ·. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ›¯Â ηٷÛ΢¿ÛÂÈ

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶·Ï·Ù›Ô˘
(Ô˘ ÙfiÙ ›¯Â ‰È¿ÊÔÚ· ÔÓfiÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÒÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ∫·ÙÂÚÁ·-ÏÈÌ·Ó›) ΋Ô˘˜ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ
ÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ÎÈfiÛÎÈ, ·fi
ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ı¤· ‹Ù·Ó Ì·Á¢ÙÈ΋. ΔÔ ‚ϤÌÌ· Ï·ÓÈfiÙ·Ó
ÂχıÂÚ·, ·fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ¤ˆ˜ ÙÔ μfiÛÔÚÔ Î·È
·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰· Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿.
ŒÓ· ÏÔÈfiÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi ·fiÁÂ˘Ì·, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜,
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤ÙÚˆÁ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÈfiÛÎÈ, ›‰Â Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ,
ÁÂÌ¿ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô. ∞fi ÂÚȤÚÁÂÈ· ÚÒÙËÛ Û ÔÈÔÓ ·Ó‹Î ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ¤Ì·ı fiÙÈ ·Ó‹ÎÂ
ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È fiÙÈ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
·fi ÙË ™˘Ú›·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÒ·Û ·ÏÏ¿ Ï›Á˜ ̤Ú˜
·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Á ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ Ú‡ÌÓË ÙÔ˘
ÏÔ›Ô˘ Î·È ÚÒÙËÛ ÙÔ ϋڈ̷ ·Ó ›¯Â ηӤӷ˜ ÙÔ˘˜
·Ó¿ÁÎË ·fi ÙÚfiÊÈÌ·, ÎÚ·Û› ‹ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ¯Ú‹ÛÈÌ·
ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. μϤÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔÚÔ‡Ó, ›Â
¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜: «¢ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Â̤ӷ Ô˘ Ô
£Âfi˜ Ì fiÚÈÛ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ì ηٿÓÙËÛ ӷ‡ÎÏËÚÔ Ë ·˘ÁÔ‡ÛÙ· Î·È Û‡˙˘Áfi˜ ÌÔ˘;». ŒÂÈÙ· ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi
ÙÔ˘˜ Î·È fiÙ·Ó ¤Ê˘Á·Ó ‰È¤Ù·Í ӷ ο„Ô˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô.
ªÂ ·˘Ùfi ÓÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ÁÈ·Ù›
¤ÙÛÈ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó ‚·ÚÈÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ·Ó ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘Ù‹ ÙË
‰Ô˘ÏÂÈ¿.
£· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Î·È ·ÛÎÔ‡Û ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ˘¤ÚÙ·Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙfiÙ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÔÈ
ËÁÂÌfiÓ˜. √ ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˆ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿, ·ÏÏ¿
ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â‡ÓÔÈ· Ô˘ ¤‰ÂȯÓÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙË
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÙ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·›‰ÂÈ· Î·È ·Ï·˙ÔÓ›·. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ηٷÛ··Û ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙÔ Û›ÙÈ,
Ô˘ ÙÔ ¤ÊÙÈ·Í ÙfiÛÔ „ËÏfi, ÒÛÙ ·Ê·›ÚÂÛ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ
ʈ˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi Û›ÙÈ ÌÈ·˜ ÊÙˆ¯‹˜ ¯‹Ú·˜ Î·È ÙÔ
¤Î·Ó ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÈΛٷÈ. ∏ ¯‹Ú·, ·ÊÔ‡ ·Ú·Î¿ÏÂÛÂ
ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi Ù˘ Á›ÙÔÓ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ·‰ÈΛ ‹
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÙËÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ, Î·È ‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ, ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞˘Ùfi˜ οÏÂÛ ÙÔÓ
¶ÂÙÚˆÓ¿, ÂͤٷÛ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ‚‚·ÈÒıËΠfiÙÈ Ë ¯‹Ú·

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

›¯Â ‰›ÎÈÔ. ŒÙÛÈ, › ÛÙÔÓ ÎÔ˘ÓÈ¿‰Ô ÙÔ˘ fiÙÈ fiÊÂÈÏ ӷ
ÙËÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı·
Ï‹ÚˆÓ ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹. ΔfiÙÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ÙË ¯‹Ú· Ó· οÓÂÈ
Ï›ÁË ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È ·Ó Ù˘¯fiÓ ‰ÂÓ ‰ÈηȈÓfiÙ·Ó, Ó· ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Í·Ó¿ Û ·˘ÙfiÓ. √ ¶ÂÙÚˆÓ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ¯ˆÚ›˜
ÙÈ̈ڛ·, ‰ÂÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÙË ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ë ÊÙˆ¯‹ ÂΛÓË Á˘Ó·›Î· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ˘¤ÚÙ·ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ· Û¯ÂÙÈο
Ì ·˘Ùfi. ∫¿ÔÈ· ̤ڷ fï˜ Ô˘ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÂÚÓÔ‡ÛÂ
·fi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ë Á˘Ó·›Î·
ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ
Ù· ·Ú¿ÔÓ¿ Ù˘. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙ¿ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ
·ÁÔÚ¿ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Â›
ÙfiÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ·Ó Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ Î·Ì›· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÒÛÙÂ
Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ÙÔ Êˆ˜ ·fi ÙÔ Î·Ï‡‚È Ù˘
¯‹Ú·˜, ‹ ‰ÂÓ Ù˘ Ï‹ÚˆÛ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ¢È¤Ù·Í ̿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ
ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ªfiÏȘ ÏÔÈfiÓ Á‡ÚÈÛ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ô‰Ôı› η̛· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙË Á˘Ó·›Î·, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔÓ
¤ÓÔ¯Ô ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ô‡Ù ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ô˘
ÙÔÓ Û˘Ó¤‰Â ̷˙› ÙÔ˘. ¢È¤Ù·Í ‰ËÏ·‰‹ Ó·
Ì·ÛÙÈÁˆı› ‰ËÌfiÛÈ·, Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙ› ÙÔ
Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË ¯‹Ú· Î·È ÙÔ

ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È Ù· ˘ÏÈο. √È ¢˘ÙÈÎÔ› ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÔÚÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙÈ̈ڛ· Ô˘ Â¤‚·ÏÂ
ÂÓÒÈÔÓ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔÓ
ÎÔ˘ÓÈ¿‰Ô ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÓÙ·È
Ê˘ÛÈο ÂΛÓË ÙËÓ ·ÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ë ÔÈÓ‹
‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ Í¤ÓË ÛÙ· ‹ıË Î·È ÛÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ οıÂ
Û¯ÂÙÈο ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰˘Û·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ. √ ¶ÂÙÚˆÓ¿˜
¤ÊÙ·ÈÁÂ, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÈ̈ÚËı› Ì ÙÔ Ó·
·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. ªËÓ
ͯӿÌ fï˜, fiÙ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٤ÙÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜, fiÙÈ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÎÚ¿Ì· ÔÈÎ›ÏˆÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ, ıÂÛÌÒÓ Î·È Û˘ÓËıÂÈÒÓ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÚˆÌ·˚ÎÒÓ
·ÏÏ¿ Î·È ‚·Ú‚·ÚÈÎÒÓ Î·È ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ. ŒÙÛÈ, Û˘Ó‰‡·˙Â
ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ηÈ
Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ·ÔÙÚfi·È˜ Ù·ÎÙÈΤ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿, Î·È Ù·ÂÈÓˆÙÈΤ˜, Ô˘ ÂÈÛ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·˘Ùfi ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÈÌÂÈÍ›· Ì ÙÔÓ ·ÛÈ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ı·
ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÏÈ΋ ÂıÈÌÔÙ˘›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÂΛÓÔ˘, ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ∂‰Ò ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Î·È Ô ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ÂÓfi¯Ô˘ ‹Ù·Ó
·ÛÈ·ÙÈ΋ Û˘Ó‹ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÛÙ· ·ÛÈ·ÙÈο ÎÚ¿ÙË, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë È‰¤· Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜ ˘fiÏ˄˘ Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›·˜
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Î·È fiÏÔÈ, ÌÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ, ‹Ù·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ

[141]

∏ ÌÔÓ‹ ÙˆÓ
°·ÛÙÚ›ˆÓ,
·fi ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ 1877.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜
·Ó¿ÁηÛÂ
ÙË ÌËÙÚÈ¿ ÙÔ˘,
∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË,
Ó· ¿ÂÈ
ÛÙË ÌÔÓ‹ ÙˆÓ
°·ÛÙÚ›ˆÓ ÁÈ·
Ó· ÌËÓ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ
ÛÙ· ÔÏÈÙÈο
ÙÔ˘ Û¯¤‰È·,
·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË
Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ
ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.
∞ƒÃ∂π√ ¡. ™. ª∞ƒ°∞ƒ∏

[142]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§ÈıÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ 1857 Ô˘
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙË
™Â‚·ÛÙÔ‡ÔÏË
(·Ú¯·›·
ÃÂÚÛÒÓ·).
√ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜
™ÏfiÛÂÚ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
fiÙÈ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜,
·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘
£ÂÔ‰ÒÚ·˜, ¤ÁÈÓÂ
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
Ù˘ Δ·˘ÚÈ΋˜
¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘,
fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fiÏË
ÃÂÚÛÒÓ·.
øÛÙfiÛÔ, Ì¿ÏÏÔÓ
ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ·
¤Ó· ÛÙÚ·ÙËÁfi
Û˘ÓÔÓfiÌ·Ùfi ÙÔ˘.
PHILIP DE BAY
/HISTORICAL PICTURE
ARCHIVE/
CORBIS/APEIRON

ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘˜ ÊÂÚfiÙ·Ó Û·Ó
Û ‰Ô‡ÏÔ˘˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È
·fi ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ô͇ı˘ÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ
ÊÚ·ÁÌfi, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ô‰Ôı› ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ ‰ÂÓ
·‰›ÎËÛ ÌfiÓÔ ÙË ÊÙˆ¯‹ ÂΛÓË ¯‹Ú·, ·ÏÏ¿ ·ÚÓ‹ıËÎÂ
Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
øÛÙfiÛÔ, ÂÓÒ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ì ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ì·˜
ÈÛÙÔÚ›· ÔÙȉ‹ÔÙ ıˆÚԇ̠¿ÍÈÔ ÌÔÌÊ‹˜, ›ӷÈ
·Ú¤ÂÈ·, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, Ó· ÌÈÌԇ̷ÛÙ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷ‰Èο˙Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ¯ˆÚ›˜ Ó·
ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙȘ ·Á·ı¤˜ ·fi ÙȘ ÔÓËÚ¤˜
Ú¿ÍÂȘ Î·È ÓÔÌÔıÂۛ˜. ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌ·ÛÙ οı ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘ÌÂ
ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ¿Ô„Ë ¯ˆÚ›˜ ¤Ú¢ӷ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜
·Ú¯‹ fiÙÈ, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ
Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÔÙ¤ fï˜ ˘¤Ú ÙÔ˘˜.
∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. √ ™ÏfiÛÂÚ ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÛÙÔ Ó· ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ‰›Î·È· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÙ¿ÍÈ· Û ∞ÛÈ¿ÙË ‰˘Ó¿ÛÙË ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÈ̈ڋıËÎÂ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜.
¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, ·ÊÔ‡ Ì·ÛÙÈÁÒıËΠ‰ËÌfiÛÈ·, ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÙÔÓ ‰ÈfiÚÈÛ ÛÙÚ·ÙËÁfi Ù˘ Δ·˘ÚÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘.

∞Ó ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ·Ï‹ıÂÈ·, ı· ÂÍÂ˘Ù¤ÏÈ˙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
ÂΛÓÔ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, ·ÊÔ‡ ı·
¤‰ÂȯÓ fiÙÈ ·fi ÂΛ ·Ô˘Û›·˙ οı ·›ÛıËÌ· ÙÈÌ‹˜
Î·È Â˘Ú¤ÂÈ·˜. ∂Ó Ì¤ÚÂÈ fï˜ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ, ÂÓ
̤ÚÂÈ ·ÏËıÈÓfi, ÁÈ·Ù› ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜
‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â› £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. √ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘
™ÏfiÛÂÚ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ Δ·˘ÚÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Û ϿıÔ˜ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. √È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜
ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ
¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Δ·˘ÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Ë fiÏË Ù˘ ÃÂÚÛÒÓ·˜,
fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¯ÙÈṲ̂ÓË Ë ™Â‚·ÛÙÔ‡ÔÏË. ∏
fiÏË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈ΋, ·ÏÏ¿ Ù· ÂÚ›¯ˆÚ¿ Ù˘ ›¯·Ó ΢ÚÈ¢Ù› ·fi ÷˙¿ÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÏÏÔÙ ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó Î·È ¿ÏÏÔÙ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘
‚·ÛÈÏ›·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ̤¯ÚÈ
ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÂΛ ÛÙÚ·ÙËÁfi ·fi ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ ı¤Ì· Ù˘
ÃÂÚÛÒÓ·˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜
·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÚˆÙ‡ÔÓÙ·
fiÏ˘ ™Ù·
Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜ Ù˘ fiÏ˘.
¯ÚfiÓÈ· fï˜ ·˘Ù¿ ÔÈ Ã·˙¿ÚÔÈ, ÈÂ˙fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜
¶·Ù˙ÈӷΛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·fi ‰Ò
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Δ¿Ó·È ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔ 833 ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ £ÂfiÊÈÏÔ ÚÂۂ›· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ú·Î·Ï¤ÛÔ˘Ó Ó·
¯Ù›ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ π·Í¿ÚÙË (Δ¿Ó·˚˜) ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÈηÓfi Ó·
·Ó·¯·ÈÙ›˙ÂÈ ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÂΛӈÓ. ŒÙÛÈ,
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ÃÂÚÛÒÓ· Ì·˙› ÌÂ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÔÏÏ¿ ¯ÂϿӉȷ51 Î·È ÙÔÓ Î·ÙÂ¿Óˆ Ù˘ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·˜,
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡,
Ô ÔÔ›Ô˜, ϤÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ Ú‡̷ ÙÔ˘ π·Í¿ÚÙË
ηٷÛ··Û Û η›ÚÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÊÚÔ‡ÚÈÔ
Ô˘ ÔÈ Ã·˙¿ÚÔÈ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û·Ó ™¿ÚÎÂÏ. ◊Ù·Ó ¤Ó·
Ï¢Îfi Ô›ÎËÌ·, fiÔ˘ ÂÁη٤ÛÙËÛ·Ó ÊÚÔ˘Ú¿ ·fi 300
÷˙¿ÚÔ˘˜. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ, ·Ó ‹ıÂÏ ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÙËÓ Δ·˘ÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ,
¤ÚÂ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË ÃÂÚÛÒÓ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi
Î·È fi¯È Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ·‰‡Ó·Ì· Î·È Û˘¯Ó¿ ȉÈÔÙÂÏ‹ ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ηÈ
ÙˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÚfiÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ ηÈ
ÚÒÙÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙ¿ÏıËΠÂΛÓÔ˜ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜
·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜. ∞fi ÙfiÙ ηıÈÂÚÒıËÎÂ Ë Ù·ÎÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙÔ ı¤Ì·
Ù˘ ÃÂÚÛÒÓ·˜, fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶ÂÙÚˆÓ¿˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ·‰ÂÏÊfi˜
Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. √ ∫‰ÚËÓfi˜ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ÃÂÚÛÒÓ· οÔÈÔÓ ¶ÂÙÚˆÓ¿, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ ·Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ
ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÌÂ
ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙË ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ϤÓ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË ÃÂÚÛÒÓ· ÙÔÓ ¶ÂÙÚˆÓ¿ ÙÔÓ ∫·Ì·ÙÂÚfi.
ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ¿ÏÏÔ˜ ‹Ù·Ó
·˘Ùfi˜ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ Î·È ¿ÏÏÔ˜ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ™ÏfiÛÂÚ ‰ÂÓ ÚfiÛÂÍ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿,
·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙË Û˘ÓˆÓ˘Ì›·, ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÊ¿ÏÌ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚˆÓ¿ Û ¤Ó·
·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÂÔ¯‹
ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó¤Ï·‚ ηӤӷ ‰ËÌfiÛÈÔ
·Í›ˆÌ·, ·ÏÏ¿ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï °′. ∞ÏÏ¿
·˘Ù¿ ·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ. ∏
Ô͇ı˘ÌË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Î·È Ë ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Û·Ó ·ÓÙ¿ÍÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÛÙÒÓ Ù˘ ∞Û›·˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.
∞ÏÏ¿ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï¿‚ÂÈ ÛˆÛÙ‹ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÓÙ·˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÂÓfi˜ ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô ‰˘Ó¿ÛÙ˘ ·˘Ùfi˜
‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ÓÙÈÌÔ˜, ÏfiÁÈÔ˜, Ï¿ÙÚ˘ ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘
Î·È ÁÂÓÈο ·ÏËıÈÓfi˜ ˘ËÚ¤Ù˘ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂›Ó·È
fï˜ ηÈÚfi˜ Ó· ·ÊËÁËıԇ̠ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ·
Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘.

√È ÚÒÙÔÈ fiÏÂÌÔÈ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜
∏ ÚÒÙË ˘fiıÂÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ‹Ù·Ó Ë
ηٷÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ó·Ú¯›·˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÔ¯‹
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ›· ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ·ÈÛÙ›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ′. §fiÁˆ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÂÈ Ù›ÔÙ· Ì ·‰È·ÊÔÚ›·. §fiÁˆ Ù˘
·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ›¯Â ÂÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÛˆÙËÚ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ŒÙÛÈ, Â›Ó·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ ÔÈÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ̤·. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÏÏ¿
‹Ù·Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó ÈÔ ÛÙÂÓ¿ Ì ÙȘ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·Îfi„Ô˘Ì ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ı·
ÚÔÙ¿ÍÔ˘Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ‚ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤Î·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
̈·ÌÂı·ÓÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ
ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜
Î·È ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÌÂ
ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ˆÊÂÏËı› ·fi ÙȘ ·‰È¿ÎÔ˜ ÂÌʇÏȘ
‰È·Ì¿¯Â˜ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ù˘ ∞Û›·˜
Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘
ÃÔÚ·Û¿Ó Î·Ù¤Ê˘Á ̷˙› Ì 14.000 ¶¤ÚÛ˜ ÛÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ. √ ËÁÂÌfiÓ·˜ ·˘Ùfi˜, ·ÊÔ‡ ·Û¿ÛÙËΠÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ£ÂfiÊÔ‚Ô˜, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÂ
¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Î·È ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ¯ıÚÔڷ͛˜ Ì ÙÔ
¯·Ï›ÊË ∞Ï-ª·ÌÔ‡Ó ÙÔ 830. ŒÂÈÙ· ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÌÊ›ÚÚÔˆÓ Ì·¯ÒÓ, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ıÂÒÚËÛ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó·
¤ÚıÂÈ Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ¯·Ï›ÊË, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹
ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 831 ¤·ıÂ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ô͇ı˘ÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, fi,ÙÈ Â›¯Â ¿ıÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô ¯·Ï›Ê˘
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÌʇÏÈˆÓ ‰ÈÂӤ͈Ó: ¤¯·Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔÓ ∞Ṳ́ÓÈÔ ª·ÓÔ˘‹Ï, Ô˘ ÙÔÓ Â›‰·Ì Â› ªÈ¯·‹Ï ∞′ Û ¤Ó· ·fi Ù·
·ÓÒٷٷ ·ÍÈÒÌ·Ù·. ∞˘Ùfi˜, ·ÊÔ‡ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ‹ıËΠfiÙÈ
Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Û ηٿ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ì·˙› Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘˜ Û ·˘ÙfiÓ ¿Ó‰Ú˜. ∏ ÚÂۂ›· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙfiÙÂ
Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙÔ ¯·Ï›ÊË Ì¿˜ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi
ÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Î·È Ôχ ÂÚ›ÂÚÁË,
ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ

[143]

[144]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ. ∏ ÚÂۂ›· ·˘Ù‹ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó
·ÎfiÌ· Û‡ÁÎÂÏÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. ∞Í›˙ÂÈ
Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ
ÙfiÙ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÈÂڈ̤ÓÔ˘˜. ™ÙË ¢‡ÛË
·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı›, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È ·fi ÙÔ
ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiÏË Ë ·È‰Â›· ÂΛ ›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÌfiÓÔ
ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ, fï˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ Û ÂÌ¿˜. ™ÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›·, ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÈηÛÙÈ΋, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋, ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·fi
·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜, ÔfiÙÂ Ë ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÂΛӷ
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ fiÛÔ
Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·. ∞fi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰È·Ù˘ÒıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ì·˜ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Â¤Ì‚·Û‹˜ Ù˘ ÛÙ·
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈ΋ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó
·ÎfiÌ· ÏfiÁÔ: ∞Ó Ë ÔÏÈÙ›· ›¯Â ÏfiÁÔ ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙfiÙÂ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ·Ó·ÌÂÈÁÓ˘fiÙ·Ó
ÛÙ· ÔÏÈÙÈο. °È· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙË Û‡Á¯˘ÛË
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û Á‡Úˆ ·fi Ù· ÚfiÛˆ·, ·ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ï·˚ÎÔ› ·Ó·‰Â›¯ıËηÓ
ÌÂÌÈ¿˜ ·ÙÚȿگ˜, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÏËÚÈÎÔ› ·Ó¤Ï·‚·Ó
Â›ÛË̘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜.
™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÈηÓfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ, ÁÈ·Ù› Ô
πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‡ÓÂÛË Î·È ÙËÓ
ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·,
ÁÓÒÚÈ˙ ¿Ù·ÈÛÙ· ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È ·ÎfiÌ·,
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛً̘
‹Ù·Ó Ô ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ï›ÊË ª·ÌÔ‡Ó, Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ Î·È Ô ªÔÙ·Û¤Ì Ô˘ ÙÔÓ
‰È·‰¤¯ıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿, ¤‰ÂÈÍ ȉȷ›ÙÂÚË Â‡ÓÔÈ· ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈ΋ ·È‰Â›·. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ
fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘Ó¿ÛÙË ÙÔ˘ ̈·ÌÂı·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi
Ù· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ‰ÒÚ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ª·ÌÔ‡Ó,
ÛÙÔ˘˜ ¢ÁÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ηÈ
Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ· ¯Ú˘Ûfi, ‰ËÏ·‰‹ 430.000 ÂÚ›Ô˘
‰Ú·¯Ì¤˜. À¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÓÙËÓ·Ú›ˆÓ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙ· 30, οÙÈ fï˜
Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·›ı·ÓÔ.
√ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 831. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ™˘Ú›·˜, ‚ڋΠÂΛ ÂÈÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘

¯·Ï›ÊË Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÛÙ›ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó Î·È
ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó Ò˜ ‹Ù·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. Δ· ‰ÒÚ· Ô˘ ÙÔ˘˜
ÚfiÛÊÂÚÂ Î·È Ë ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÎfiÚÈÛÂ
ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ, Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ¿ÌÌÔ˜, fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Û ·˘Ù¿ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ¤Ù˘¯Â Â›ÛËÌ˘ ˘Ô‰Ô¯‹˜,
·fi fiÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ·Ó ÂÚÓÔ‡ÛÂ, Ì‹Î ·ÓËÁ˘ÚÈο ÛÙË μ·Á‰¿ÙË, ÛÙ¿ıËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¯·Ï›ÊË, ÂÎÊÒÓËÛ ÙÔ ÏfiÁÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì· Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ¶ÚÈÓ
·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜
ı¤ÏËÛ ӷ ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈÛÙ› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜
¢ÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋
‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ∏ ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Ô˘
¤‰ÂÈÍ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ Ôχ ÛÂ
·˘Ùfi. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÈÙË‰Â˘Ì¤ÓË
Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÚfiÔÈ ÙÔ˘ ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·È‰·ÚÈÒ‰ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı›. ∫·Ó¤Ó·˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ
ÏfiÁÔ, ÛÔ‚·Úfi ‹ fi¯È, ‰ÂÓ ¤Ê¢Á ¯ˆÚ›˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÁÈ·
‰ÒÚÔ ¤Ó· Û·Ԙ ·ÛË̤ÓÈÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ. §¤Ó fiÙÈ
οÔÙÂ, ÂÓÒ ¤ÙÚˆÁ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ¢ÁÂÓ›˜, ‰È¤Ù·ÍÂ
ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙË ÏÂοÓË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıÈ˙ ӷ ϤÓÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ∏ ÏÂοÓË ·˘Ù‹, Ë ÔÔ›·
ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÏÒÛÛ· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¯ÂÚÓÈ‚fiÍÂÛÙÔ, ‹Ù·Ó
¯Ú˘Û‹ Î·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜.
√È ÕÚ·‚˜ Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜ ÙËÓ Â›¯·Ó ‰ÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
Î·È Â›¯·Ó ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û·Ԣ˜. ∞ÏÏ¿ Í·ÊÓÈο Ô ˘ËÚ¤Ù˘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Â›¯Â ÎÏ·›. ΔfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ù·Ú·¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ηÈ
fiÏÔÈ ¤„·¯Ó·Ó Ó· ÙÔ ‚ÚÔ˘Ó. √ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ·Ú·Î¿ÏÂÛÂ
Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È ‰È¤Ù·Í ӷ ʤÚÔ˘Ó
¿ÏÏÔ Û·Ԙ, ÂÍ›ÛÔ˘ Ï·ÌÚfi, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο fiÙÈ

μ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙ·˘Úfi˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ۠·Ó·Ûηʤ˜
ÛÙËÓ fiÏË ∞ÊÚÔ‰ÈÛ›· ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.
∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi μ˘˙¿ÓÙÈÔ
‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û·Ê‹˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜
Î·È ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
·fi ÙËÓ ·Ó¿ÌÂÈÍË ÙÔ˘ ÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·.
JONATHAN BLAIR/CORBIS/APEIRON

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[145]

[146]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¤ÚÂ ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi. ΔÔ ÈÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜,
Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜
˘ËÚ¤Ù˜ Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ¯ÂÚÓÈ‚fiÍÂÛÙÔ ÁÈ· Ó·
ÛÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÚÔοÏÂÛÂ
ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË Û fiÏË ÙË μ·Á‰¿ÙË. ÕÏÏÔÙ ¿ÏÈ
Ô ª·ÌÔ‡Ó, Ô ÔÔ›Ô˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ¤ÛÙÂÈÏÂ
¿ÂÈÚ· ‰ÒÚ·, ‰È¤Ù·ÍÂ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó
ÛÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ 100 ¿Ó‰Ú˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÓÙ‡ÛÂÈ Â˘ÚÂÒ˜. √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ¤Û¢Û ӷ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËΠÙË ‰ˆÚ¿ ̤¯ÚÈ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ó· ÙÔ˘ ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ
ÌÔÓ¿Ú¯Ë ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÌfiıÚËÛÎÔ‡˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó fï˜ ÌfiÓÔ Û ·˘Ù¤˜
ÙȘ Âȉ›ÍÂȘ, ‰ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ·˘Ùfi, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ ∞Û›·˜ ı·‡Ì·˙·Ó ¿ÓÙ·
ÙËÓ ·ÊÈÏÔΤډÂÈ·, ÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ
·ÛˆÙ›·. ∂ˆÊÂÏ‹ıËΠÂ›Û˘ Î·È ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë Ô˘
¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ
¤¯·Ó η̛· ¢ηÈÚ›· Ó· ηٷÏ‹ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÂΛÓÔ˘˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ¿ÓÂÛË ÁÈ· Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÊÈÏÔÛÔÊÈο Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈο,
Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¯·Ï›ÊË ª·ÌÔ‡Ó. √
ª·ÌÔ‡Ó, ÂÂȉ‹ ¤ÓȈı fiÏÔ Î·È ÈÔ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜,
¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ì fiÏÔ Î·È
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·. ΔÔÓ ÚÔÛηÏÔ‡ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ fiÏ· Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·
Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘, ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢fiÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ
Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û ̷˙› ÙÔ˘ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÈÔ ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂΛÓÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˙‹Ï¢ ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛً̘. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Â˘ÓÔ˚ο ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘
·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÂΛӢ, Ô ª·ÌÔ‡Ó ¤ı·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘
833. √ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó·
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ªÔÙ·Û¤Ì, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ
ÔÏÏÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô Ó¤Ô˜ ËÁÂÌfiÓ·˜, ηٿϷ‚ fiÙÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηٿÏÏËÏÔ˜
ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Óı‹Î˘. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚ¤ÙÈÛ·Ó ÌÂÁ·ÏfiÚÂ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ÚÂۂ›· fï˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜
¿ÛÎÔË. ª›· ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞Ṳ́ÓÈÔ˘ ª·ÓÔ˘‹Ï ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ó·

ÈÛÙ¤„ÂÈ ÙȘ ·Ó˘fiÛٷ٘ ʋ̘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ‹Ù·Ó ‰ÈÏfi, ÁÈ·Ù› fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÂÚ‹ıËΠ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ÈÔ ÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ›Ûˆ˜ ÙÔÓ ÈÔ
¤ÌÂÈÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Û·Ó fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ·˘Ù‹ ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ
¯ıÚÔ›. ŒÙÛÈ, Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ
›ÛÂÈ ÙÔÓ ª·ÓÔ˘‹Ï Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Ô ·‰ÈÎË̤ÓÔ˜ ÂΛÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
¤Ï·‚ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ Î·È ÚfiÛÊÂÚ ·ÍÈfiÏÔÁ˜
˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∂ÈϤÔÓ,
·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Óı‹ÎË, ÁÈ· ÙÚ›·
¯ÚfiÓÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË,
ÛÙËÓ ÔÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÛˆÙÂÚÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘
̈·ÌÂı·ÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚ· Î·È Ë ÂÚ›ÊËÌË ÂΛÓË ÚÂۂ›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˆÊÂÏ‹ıËÎÂ
Î·È Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÁÈ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ.

∂ÈÛً̘ Î·È Ù¤¯Ó˜
∂›·Ì fiÙÈ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ‰¿ÛηÏfi˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ›¯·Ó
ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· Û ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·. À‹Ú¯Â fï˜ ηÈ
¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘˜, Ô ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ §¤ÔÓÙ·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÏÏ¿ ı·˘Ì·ÛÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜
Â›Ó·È ·›ı·Ó˜ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È
fiϘ ·Ó˘fiÛٷ٘. £· ÙȘ ÌÓËÌÔÓ‡ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ
ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘
Û¿ÓÈ· ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ
·È‰Â›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ú·ÎÙÈ΋ ·È‰Â›·.
√ §¤ÔÓÙ·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∂Λ
ÛÔ‡‰·Û ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È Ô›ËÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹ÁÂ
ÛÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜, ÚËÙÔÚÈ΋˜ Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛËÌÔ
‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÂΛÓÔ˘, ªÈ¯·‹Ï æÂÏÏfi. ∞ÏÏ¿ ÔÈ
ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ¯ÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÊÈÏÔÌ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡
¤Ì·ı ·fi ·˘ÙfiÓ fiÛ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ì¿ıÂÈ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ
ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜
Î·È ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· ÈÔ ¯Ú‹ÛÈÌ· ‚È‚Ï›·. ŒÙÛÈ, ¤ÁÈÓÂ
Ô ÈÔ ÈηÓfi˜ ›Ûˆ˜ Áˆ̤ÙÚ˘ Î·È ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· Î·È fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
›‰Ú˘Û ÂΛ Û¯ÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ ¤ÁÈÓ ‰È¿ÛËÌË Î·È ÚÔÛ¤Ï΢Û ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. ŒÓ·˜
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜,
fiÙ·Ó Ô ¯·Ï›Ê˘ ª·ÌÔ‡Ó Âȯ›ÚËÛÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ, ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÙÂÏÈο Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÛÙ· ÓÂfiٷٷ ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ‰ËÏ·‰‹ Ù˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ °Ë˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ÌÈ·˜ ÌÔ›Ú·˜
ÙÔ˘ πÛËÌÂÚÈÓÔ‡. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ı¤ÏËÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÛÙ·
Ì·ıËÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô Ó¤Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÈÏ¿ÌÂ. √È ÁÓÒÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÚÔͤÓËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË
ÛÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Áˆ̤ÙÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fiÙ·Ó ÙÔÓ
ÚÒÙËÛ·Ó Ô‡ ÙȘ ›¯Â ‰È‰·¯ı›, ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ
‹Ù·Ó Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·. ŸÙ·Ó Ù· ¿ÎÔ˘Û ·˘Ù¿ Ô ¯·Ï›Ê˘, ¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ÛÔÊfi ‰¿ÛηÏÔ
ÚÔÛηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ¿Ú·
ÔÏÏ¿ ‰ÒÚ· Î·È ÙÈ̤˜. Œ‰ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ
Ó¤Ô, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Û˘ ˘ÔÛ¯fiÙ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚¤˜
·Ó ¤ÂÈı ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· Ó· ¿ÂÈ, Î·È ··›ÙËÛÂ Î·È ‹ÚÂ
·fi ·˘ÙfiÓ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ı· Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙË μ·Á‰¿ÙË. √ §¤ÔÓÙ·˜, ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î¿ÙÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁÔı¤ÙË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ·fi ·ÓÙÈ˙ËÏ›· ÚÔ˜ ÙÔ ¯·Ï›ÊË, ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÛÙÂÚËı› Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ¿Ó‰Ú·. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ÂÚÈÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘ ¯¿ÚÈÛ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ¤Ó·Ó Ôχ ¢ڇ¯ˆÚÔ
ÙfiÔ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ÙÔ Ó·fi ÙˆÓ 40 ∫·ÏÏÈÓ›ÎˆÓ ª·ÚÙ‡ÚˆÓ. √È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙfiÙ ÁÈ· ÚÒÙË
ÊÔÚ¿ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ê·›-

[147]

ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·›ı·ÓÔ, ÁÈ·Ù› Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó
ÚÒÙÔ˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡, ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‹Ù·Ó ÚˆÙ‡ÙÂÚ· ÙÂÏ›ˆ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ ¯·Ï›Ê˘, fiÙ·Ó ¤Ì·ı fiÙÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ
ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ‰È·Ù‡ˆÛ οÔȘ ·Ôڛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÁˆÌÂÙÚÈο Î·È ·ÛÙÚÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ӷ ÙȘ χÛÂÈ Î·È
Ó· ÙȘ ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ. ∂ΛÓÔ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ¤Ï˘Û ·˘Ù¿ Ù·
˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙfiÙ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ۇÁ¯˘ÛË
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙȘ ÓÔı›˜ Ù˘
·ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜ ÚfiÛıÂÛÂ Î·È Î¿ÔȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ
̤ÏÏÔÓ. ΔfiÙÂ Ô ¯·Ï›Ê˘, ÂÂȉ‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ·ÎfiÌ· ÈÔ
Ôχ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, ¤ÛÙÂÈÏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ
£ÂfiÊÈÏÔ ÚÂۂ›· ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ï› Ô §¤ÔÓÙ·˜
ÛÙË μ·Á‰¿ÙË, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ Û˘Óı‹Î˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. 줂·È·, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ·ÏËıÈÓ¿, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È fï˜ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó οÔÈ· ‰fiÛË ·Ï‹ıÂÈ·˜ Î·È Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÏÏfiÊ˘ÏÔ˘˜ ÙÔ ÎfiÛÌËÌ· ·˘Ùfi Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜
ÙÔ˘ Î·È ·¤ÚÚÈ„Â Ì ‡ۯËÌÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘
ΔÔ Ù˙·Ì› ªÔ‡Û·
ÛÙË μ·Á‰¿ÙË.
√ πˆ¿ÓÓ˘
Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜,
ηٷÊı¿ÓÔÓÙ·˜
ÛÙË μ·Á‰¿ÙË,
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
Ù˘ ÚÂۂ›·˜
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·,
¤Î·Ó ٷ ¿ÓÙ·
ÁÈ· Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜
̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜
·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜
Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ
¯·Ï›ÊË ª·ÌÔ‡Ó,
ÛÎÔÚÒÓÙ·˜
¯Ú˘Û·ÊÈο
Î·È ‰ÒÚ·.
BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

[148]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¯·Ï›ÊË. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ·ÙÚȿگ˘ ‹Ù·Ó Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È ÙÈÌ‹ıËÎÂ
¿Ú· Ôχ ·fi ÙÔ Ô›ÌÓÈfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙȘ
¿ÏϘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘. ŒÙ˘¯Â ÙfiÙ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ù¤ÙÔÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ú˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÔÈ
οÙÔÈÎÔ› Ù˘ ¤ÂÛ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏË ·fiÁÓˆÛË Î·È ÔÏÏÔ›
ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó. √ §¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
·ÚËÁfiÚËÛÂ, ÙÔ˘˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ Î·Îfi ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÚÈÓfi Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ÌËÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ
ÁˆÚÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·Ù› Û›ÁÔ˘Ú· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Î·Ú›· ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó Ë Â˘ÊÔÚ›·, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÓÂ
ÁÈ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΤˆÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·Ïfi ÔÈÌÂÓ¿Ú¯Ë. ∞˘Ù¿ ϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÓÒ
‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÎÏËÚÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙÔÓ
ÚÔۤϷ‚·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜
ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏÏÒÓ ¯Ú‹ÛÈ̈Ó
·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· ·‡ÍËÛ·Ó
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÙËÓ Â˘Ú¤ÂÈ· Î·È ÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ù˘
‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‡„ˆÛ ÙfiÙÂ Î·È ÔÌfiÚÊ˘ÓÂ
Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù·

·ÚfiÛÈÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ Ôχ
ηÈÚfi ÁÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙ· Ù›¯Ë ·˘Ù¿ Î·È ı‡ÌÈ˙ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ ÛˆÙ‹Ú· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙËÓ ·ÈÙ›·
Ù˘ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÎÙ›ÚÈÔ,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ
Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÙÔ ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ™ÙÔ Â˘·Á¤˜
·˘Ùfi ›‰Ú˘Ì· ¤Î·Ó ÏÔ‡ÛȘ ‰ˆÚ¤˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙÔÓfiÌ·Û ٷ £ÂÔÊ›ÏÔ˘. ∏ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÙfiÏÌË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ï¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÂÈÛ΢¿ÛÙËÎÂ Ô ¤ÊÈÔ˜ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡.
ΔÔ ÎÔÌ„ÔÙ¤¯ÓËÌ· ·˘Ùfi, Ô˘ ‹Ù·Ó ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ
·fi ÂÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤ÓÔ ¯·ÏÎfi, ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ¿Óˆ
Û ÌÈ· „ËÏ‹ ÎÔÏfiÓ·. ∫¿ÔÙ ͤÛ·Û ηٷÈÁ›‰· ηÈ
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÂÛ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÏÔÊ›Ô Ù˘ ÂÚÈÎÂÊ·Ï·›·˜
ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ· ‹, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ë ¯Ú˘Û‹
Ùԇʷ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡. ∫·Ù·Û΢·˙fiÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÌÈ·
ÛηψÛÈ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ Ù¯ӛÙ˘ ÛηÚʿψÛ ÛÙË ÛÙ¤ÁË ÙÔ˘ ‰ÈÏ·ÓÔ‡
Ó·Ô‡ Ù˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ™ÔÊ›·˜ Î·È ¤ÚÈÍ ·fi ÂΛ ¤Ó· ‚¤ÏÔ˜ Ì ۯÔÈÓ› ÛÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·. ŸÙ·Ó ·˘Ùfi ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠ̠·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘, η٤‚ËΠ̠ÙÔ
Û¯ÔÈÓ› Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙËÓ Ùԇʷ ÚÔηÏÒÓÙ·˜

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÌÂÁ¿ÏÔ ı·˘Ì·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ¿ÊıÔÓ˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚¤˜ ·fi ÙÔÓ
£ÂfiÊÈÏÔ.
∞fi Ù· ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷÛ··ÛÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓÂ˘Ù· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù·
·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ μÚ‡Ô˘, Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÚfiÙ˘Ô Ù· Ï·ÌÚ¿ ·Ï¿ÙÈ· Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· πˆ¿ÓÓË ¶·ÙÚ›ÎÈÔ, Ô˘ ›¯Â Î·È ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ·ÙÚÈΛԢ. Δ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ·˘Ù¿ Ù· ‰È·ÎfiÛÌËÛ·Ó Ì ·Ó¤ÌÔÚÊÔ˘˜ ΋Ô˘˜ Î·È ¤ÓÙ ÂÎÎÏËۛ˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜
΢ڛˆ˜ Ë Ì›· ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ·ÏfiÚÂË. ∏ ÂÎÎÏËÛ›· ·˘Ù‹, Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ
ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ΔÚ›ÎÔÁ¯Ô˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û¯‹Ì·Ùfi˜ Ù˘, ÁÈ·Ù›
ÙÚÂȘ ÎfiÁ¯Â˜, ‰ËÏ·‰‹ ıfiÏÔÈ, ˘„ÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ¿Óˆ Ù˘.
√È ıfiÏÔÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈ¯Ú˘ÛˆÌ¤ÓÔÈ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó Û ÎÔÏfiÓ˜ ·fi ıÂÛÛ·ÏÈ΋ Î·È Ú¿ÛÈÓË ¤ÙÚ·. ΔÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜
ÎÔÛÌÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ· Ì¿ÚÌ·Ú·, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ‡Ï˜
Ë ÌÂÛ·›· ‹Ù·Ó ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ·fi ¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ·fi ηÛÛ›ÙÂÚÔ. ∞¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
·˘Ù‹ ˘„ˆÓfiÙ·Ó Ô ÂÚ›ÛÙ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ™›ÁÌ·
·fi ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·˘ÙfiÓ Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ¿Óˆ Û 15 ÎÔÏfiÓ˜ ·fi ÊÚ˘ÁÈ΋ ¤ÙÚ·. √È ÙÔ›¯ÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ÔÌÔÚÊÈ¿ Ì ÙËÓ ΔÚ›ÎÔÁ¯Ô. ™ÙÔ ™›ÁÌ·
‹Ù·Ó ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔ ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ ÙÂÙÚ¿ÛÂÚÔ, fiˆ˜ ÙÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ (›Ûˆ˜ ÈÔ ÛˆÛÙ¿ ÙÂÙÚ¿ÛÂÈÚÔ),
ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Ô˘, ·Ó οÔÈÔ˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋
‹ ‰˘ÙÈ΋ ¿ÎÚË ÙÔ˘, ÏËÛ›·˙ ÙÔÓ ÙÔ›¯Ô Î·È „Èı‡ÚÈ˙Â
οÙÈ, fiÛÔ ¯·ÌËÏ‹ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘, Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘
·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ·ÎÔ˘ÌÔ‡Û ÙÔ ·ÊÙ› ÙÔ˘
ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ›¯Ô˘. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ™›ÁÌ·
˘‹Ú¯Â ÌÈ· Ï·Ù›·, ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ˘‹Ú¯Â ÌÈ·
ÎÚ‹ÓË Ô˘ ›¯Â ÔÏfi¯Ú˘ÛËÔ ÛÙÚfi‚ÈÏÔ Î·È ¯¿ÏÎÈÓË ÊÈ¿ÏË,
‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Â¿ÚÁ˘ÚÔ.
ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·˘Ù‹ Á¤ÌÈ˙ ·ÓÙ› ÁÈ· ÓÂÚfi,
Ì ÊÚÔ‡Ù· οı ›‰Ô˘˜, Ô˘ Ù· ÌÔ›Ú·˙·Ó ÛÙÔ Ï·fi. ∏
Ï·Ù›· ÙfiÙ ÌÂÙ·ÙÚÂfiÙ·Ó Û ÙfiÔ Ï·˚΋˜ ¯·Ú¿˜ ηÈ
‰È·ÛΤ‰·Û˘. ™˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ÂΛ ¿ÂÈÚÔÈ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, Ì›ÌÔÈ
Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ›. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ηıfiÙ·Ó Û ¯Ú˘Ûfi Î·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜ ıÚfiÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û ¤Ó· Ï·ÌÚfi ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ÂΛ „ËÏ¿ ÙË Ï·˚΋ ÁÈÔÚÙ‹. ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ
ıÚfiÓÔ ÛÙÂÎfiÙ·Ó Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿, ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ Ê·ÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ πÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ μ¤ÓÂÙˆÓ Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙˆÓ
¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, ÂÓÒ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ı¤ÛÂȘ ηıfiÙ·Ó Ô Ï·fi˜.
°‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ˘‹Ú¯·Ó ¿ÂÈÚ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ηÈ
ÎÔÌ„¿ ÎÙ›ÚÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Ù· ÂÚÈÁÚ¿-

„Ô˘Ì ‰Ò. ŒÓ· ·fi ·˘Ù¿ ¯ÚË̢ۛ ÁÈ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ,
ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜.
ŒÓ· ¿ÏÏÔ, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó -¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ·Ù›- ŒÚˆ˜,
¯ÚË̢ۛ ˆ˜ ÔÏÔı‹ÎË. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ¿ÏÈ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó
¶ÔÚʇڷ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ηÏÔ‡Û Û ·˘Ùfi ÙȘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÔ›Ú·˙ ÔÚÊ˘Ú¿ ÚÔ‡¯· Î·È ¿ÏÏ·.
∞˜ ÌËÓ ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ù· ÔÔ›· ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ §¤ÔÓÙ·, ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿
ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜,
fiˆ˜ ÂΛӷ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È fiÚÁ·Ó·
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ÂÎÎÏËۛ˜. Δ¤ÙÔÈ·
›¯·Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Î·È ÈÔ ·ÏÈ¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiˆ˜ ›¯·ÌÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. Δ· fiÚÁ·Ó· fï˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·
ÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÊÈÏÔÙ¯ÓËı›.
∞ÎfiÌ· ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ï·Ù¿ÓÈ
Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘
·Ú¯·›Ô˘ ÂÚÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó
‰È¿ÊÔÚ· ÙËÓ¿ ÊÙÈ·Á̤ӷ ·fi ÔχÙÈÌ· ̤ٷÏÏ· ηÈ
Ï›ıÔ˘˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ ¿ÏˆÓ·Ó Í·ÊÓÈο Ù· ÊÙÂÚ¿ Î·È ÎÂÏ·Ë‰Ô‡Û·Ó ÁÏ˘Î¿. °ÂÓÈο Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ ÙÂÏÂÈÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋, ΢ڛˆ˜ Ë ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋. ΔfiÙÂ Û˘ÓÙ¤ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏÔ›

·ÍÈfiÏÔÁÔÈ Û˘Óı¤Ù˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∂′
Î·È Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜.
∞fi fiÛ· ÂÎı¤Û·ÌÂ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ
ÁÈ· ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ì¿ıÂÈ· Ô˘ ‰‹ıÂÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÁÂÓÈο ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.
ÕÓ‰Ú˜ fiˆ˜ Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜, Ô
ªÈ¯·‹Ï æÂÏÏfi˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÙÈ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ˙‹ÏÔ˜
˘‹Ú¯Â ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ·Ó Ù· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· Ô˘ ı· Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó Î·È ı· ÂͤÏÈÛÛ·Ó ÙȘ
ÂÈÛً̘ Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜. ∞Ó ÂÈϤÔÓ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡ÌÂ
fiÙÈ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤Î·Ó ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ͷӿ, fiÙÈ ·ÎfiÌ· fiÏË Ë ‚·ÛÈÏ›· ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó ·fi ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· Î·È fiÙÈ
·ÊÔ‡ ¤Î·Ó ÙfiÛ· Î·È Ù¤ÙÔÈ· ¤ÚÁ·, ¿ÊËÛ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô, Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘ÌÂ
fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘ ‹Ù·Ó ¿ÊıÔÓÔÈ.

[149]

™‡Á¯ÚÔÓÔ
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi
fiÚÁ·ÓÔ.
√ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜
Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜
§¤ÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇
¿ÏψÓ, ¤‰ˆÛÂ
Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹
‰‡Ô ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ
ÔÚÁ¿ÓˆÓ
·ÚfiÌÔȈÓ
ÌÂ ·˘Ù¿ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ˘˜
ηıÔÏÈÎÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, Ù· ÔÔ›·
›ӷÈ
‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ ÌÂ
¯Ú˘Ûfi
Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜
Ï›ıÔ˘˜.
ELENAPAVLOVA/
SHUTTERSTOCK

[150]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È fiÏÂÌÔÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ

™‡Á¯ÚÔÓË Á¤Ê˘Ú·
ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi
∂˘ÊÚ¿ÙË
ÛÙÔ πÚ¿Î.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜
ÙÔ 836 ÂÈÛ¤‚·ÏÂ
ÛÙË ™˘Ú›·
Î·È ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜
¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙÔÓ
ÔÙ·Ìfi ∂˘ÊÚ¿ÙË.
ED DARACK/SCIENCE
FACTION/CORBIS/
APEIRON

√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ı· ÂÓÂÚÁÔ‡Û Ì ۇÓÂÛË, ·Ó ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜,
·Ó ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ٷ Ï·ÌÚ¿ ÂΛӷ ¤ÚÁ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √È ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ fï˜ ÙÔÓ ·Ú¤Û˘Ú·Ó Û ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ¯ıÚÔڷ͛˜. ∂ÓÒ ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙË ªÂÏÈÙËÓ‹ ¤Î·Ó·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, Ô ¯·Ï›Ê˘ ªÔÙ·ÛÛ¤Ì ‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ۯ‰fiÓ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜
Û ÂÌʇÏȘ ‰È·Ì¿¯Â˜. °È· ·˘Ùfi, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ
‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· Ó· Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜
¯ıÚÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ 836, ·ÊÔ‡ Û˘Ó¤ÙÈÛ ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ù˘ ªÂÏÈÙËÓ‹˜, ÂÈÛ¤‚·Ï Ì 100.000 ¿Ó‰Ú˜
ÛÙË ™˘Ú›· ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÒÚ·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÚԤϷÛ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË, ΢ڛ¢ÛÂ
Î·È ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∫ÔÌÌ·ÁËÓ‹˜, ÙËÓ
·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ §Ô˘ÎÈ·ÓÔ‡, Ù· ™·ÌfiÛ·Ù·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ÔÏÈfiÚÎËÛ ÙË ™ˆ˙fiÂÙÚ·, ÌÈ· ¿ÏÏË fiÏË Ù˘ ∫ÔÌÌ·ÁËÓ‹˜, fiÔ˘ ›¯Â
ÁÂÓÓËı› Ô ¯·Ï›Ê˘. ΔfiÙ ‰¤¯ÙËΠÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘
ªÔÙ·ÛÛ¤Ì, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂͤÊÚ·˙ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙȘ
‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·Ú·Î·ÏÔ‡Û ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ Ó· Ï˘Ëı› ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ fï˜ ·ÁÓfiËÛ ÙÔ ·›ÙËÌ· Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ΢ڛ¢Û ÙË ™ˆ˙fiÂÙÚ·, ÙËÓ ÈÛÔ¤‰ˆÛ ηÈ
ÛÎfiÙˆÛÂ Î·È ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘. ŒÂÈÙ·
·fi ·˘Ù¿, ·ÊÔ‡ ‰È¤Ù·Í ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ó· ͯÂÈ̈ÓÈ¿ÛÂÈ
Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ £ÂfiÊÔ‚Ô ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, Á‡ÚÈÛÂ
Ì ÙÔÓ ª·ÓÔ˘‹Ï ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ¤Î·ÓÂ
ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ÙÂÏÂÙ‹. ∂Λ ·Ó¤‚ËΠÛÂ
¿ÚÌ· Ô˘ ÙÔ ¤ÛÂÚÓ·Ó ÏÂ˘Î¿ ¿ÏÔÁ·, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ó‰‡· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ÙˆÓ μ¤ÓÂÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÛÈÓÔ, ηÈ
·ÊÔ‡ Ó›ÎËÛÂ, ÙÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔÓ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛÂ
Ì ÙÔ ÂÈÊÒÓËÌ·: «∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜, ·Û‡ÁÎÚÈÙ ʷÎÙÔÓ¿ÚË» (‰ËÏ·‰‹ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚfiÌÂ). £· Ï‹ÚˆÓ fï˜
·ÎÚÈ‚¿ ÙÔÓ ·Ï·˙ÔÓÈÎfi ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê¤ÚıËÎÂ
ÛÙÔ ¯·Ï›ÊË Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘. √ ªÔÙ·ÛÛ¤Ì
ÔÚΛÛÙËΠӷ ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ô˘
ÙÔ˘ ¤ÁÈÓÂ. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘
837 Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÛÙÚ·Ùfi, Ô˘ fiÌÔÈfi ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â
ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÔÙ¤ ηÓ›˜ ¯·Ï›Ê˘, ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi
250.000 ¿Ó‰Ú˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ·Ó ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÔÈ 130.000 ‹Ù·Ó È›˜. ∏
ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÛÙË μ·‚˘ÏÒÓ·, ÛÙË ºÔÈÓ›ÎË,
ÛÙËÓ ∫Ô›ÏË ™˘Ú›·, ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È

ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰··Ó‹ıËÎ·Ó 100.000 Ï›ÙÚ˜
¯Ú˘ÛÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ¿Óˆ ·fi 108.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ªÂ
Ù¤ÙÔÈ· ‰‡Ó·ÌË ÏÔÈfiÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂΉÈÎËı› ÙÔÓ
£ÂfiÊÈÏÔ, ΢ÚȇÔÓÙ·˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ∞ÌfiÚÈÔ,
fiÔ˘ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Â›¯Â ÁÂÓÓËı› Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘
ªÈ¯·‹Ï. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÚÎÒ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÛÎÔfi Ù˘
ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜, ‰È¤Ù·Í ӷ ÁÚ·ÊÙ› Û fiϘ ÙȘ ·Û›‰Â˜
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ë Ï¤ÍË ∞ÌfiÚÈÔ. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 838 ÂÈÛ¤‚·Ï ·fi ÙÚ›· ÛËÌ›· ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ¢ÂÍÈ¿ ·fi ÙËÓ
∞ÚÌÂÓ›·, Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜, Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙËÓ Δ·ÚÛfi, Ì ¿ÏÏÔÓ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ, ÂÓÒ Ô
›‰ÈÔ˜ fiÚÌËÛ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ Δ˘¿ÓˆÓ.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÁÏÈÙÒÛÂÈ ·fi ÊÔ‚ÂÚfi
ΛӉ˘ÓÔ. √È ¶¤ÚÛ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô› ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ η٤ÊÙ·Ó·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ·fi ÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ 30.000 ¿Ó‰Ú˜
Î·È ÛÙ¿ıÌ¢·Ó ÛÙË ™ÈÓÒË, ı¤ÏËÛ·Ó, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔÈ
ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜, Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔÓ
£ÂfiÊÔ‚Ô. ∞˘Ùfi˜, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ Ô˘
ÙÔÓ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛٿ٢ÛÂ, ·ÚÓ‹ıËΠÙËÓ
ÚfiÙ·ÛË, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÙȘ ¢ÂÚÁÂۛ˜
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ › ٷ ¿ÓÙ· Û ·˘ÙfiÓ
·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
ÙÔ Î·Îfi ‹Ù·Ó Ó· ‰Ôı› ·ÌÓËÛÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ›ÛÙËÎÂ, Û˘Á¯ÒÚÂÛ ÙÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Î·È Ë
ÛÙ¿ÛË ÂΛÓË ¤ÏËÍÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜, ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜
·˘ÙÔ›, ·ÓÙ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÛÒÌ·, ÌÔÈÚ¿ÛÙËηÓ
·Ó¿ 2.000 Û ‰È¿ÊÔÚ· ÓÙfiÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ı¤Ì·Ù·.
∞fi ÙfiÙ ÔÈ ›Ï˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÈÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ
·˘ÙÒÓ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¶ÂÚÛÒÓ ΔÔ‡ÚÌ·È Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó
ÙÔ fiÓÔÌ· ·˘Ùfi ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¶¤ÚÛ˜. ªfiÏȘ ÏÔÈfiÓ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠ¤ÙÛÈ
ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤Ì·ı ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË
ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó
·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ̤وÔ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË
‰‡Ó·ÌË, ‰È¤Ù·Í ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ·ÛÊ·Ï›˜ ı¤ÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi Ù· ‚Ô˘Ó¿
·fi fiÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ
·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ ‰ȿ‰· Î·È ¯ˆÚ›˜
Ó· ÂÌϷΛ Û ̿¯Ë Ì ÙÔ ¯·Ï›ÊË, ÂÚÈÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜
·Ï¿ ÛÙÔ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›. √ ›‰ÈÔ˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ
ª·ÓÔ˘‹Ï Î·È ÙÔÓ £ÂfiÊÔ‚Ô ÎÈÓ‹ıËΠÚÔ˜ Ù· ‚Ô˘Ó¿
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‚fiÚÂÈ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙÂı› ·fi ÂΛ ηٿ
ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ·fi ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· ηÈ
·ÊÔ‡ ÙÔ ÓÈÎÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ ‹ÏÈ˙Â, Ó· ÛÙÚ·Ê› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË ·ÚÂÓÔ¯ÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘. ΔÔ
Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙÔ. ∞ÏÏ¿ Ô ¯·Ï›Ê˘ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â
Î·È ÂÓ›Û¯˘Û ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ›¯Â ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·, ÒÛÙÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜, ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¢·ÛÌÂÓ‰¿ ‹ ΔÛ·Ì·Ó‰fi
(Ô˘ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ¢·˙ÈÌfiÓ·), ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÃÈÏÈfiΈÌÔ ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, fi¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi
ÙËÓ ∞Ì¿ÛÂÈ·. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ ÂΛ
›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ª·ÓÔ˘‹Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ·fi
Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ËÚˆÈο ÛÙËÓ ΔÛ·Ì·Ó‰fi Î·È ÛÒ˙ÔÓÙ·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Ô
£ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂÈ Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ
ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Ô˘ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÙȘ ‰ȿ‰Â˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ô ªÔÙ·ÛÛ¤Ì ÂÓÒıËΠ̠ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ·fi ÙËÓ Δ·ÚÛfi
Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ∞ÌÔÚ›Ô˘, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·ÚΤÛÙËΠÛÙÔ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚÔ˘Ú¤˜ ÛÙȘ ·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ.
∂ÈϤÔÓ, ÂÓ›Û¯˘Û fiÛÔ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘
∞ÌÔÚ›Ô˘, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ¤Ó·
η›ÚÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¢ÔڇϷÈÔ, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó·
‚ÔËı‹ÛÂÈ, ·Ó ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó, ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ô˘ ÎÈÓ‰‡Ó¢Â.
ΔÔ ∞ÌfiÚÈÔ, Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ì›·
·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Ì¿¯Â˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ̈·ÌÂı·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÈÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ºÚ˘Á›·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ °·Ï·Ù›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·Ó‹Î ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿, 47 Ì›ÏÈ·
ÓfiÙÈ· Ù˘ ¶ÂÛÛÈÓÔ‡ÓÙ·˜, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË
§·Ô‰ÈΛ·. Δ· ÂÚ›È¿ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÙÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ‹ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ΔÛ·ÎÙÂÏÔ‡ ‹ ™ÂÚÁÈ¿Ó-∫·Ï¤. √È
ÈÔ ÈηÓÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ Ì‹Î·Ó Úfiı˘Ì· ÛÙÔ
ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ¿Ì˘Ó¿ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ Ô
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∞¤ÙÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜, Ì ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘˜ ÙÔÓ ∫Ú·ÙÂÚfi, ÙÔÓ ∫¿ÏÏÈÛÙÔ, ÙÔÓ ∫‡ÚÈÏÏÔ, ÙÔÓ ªÂÏÈÛÛËÓfi, ¿Ó‰Ú˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi. ∏ ÔÏÈÔÚΛ·
¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ 838. √È
ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Ì ›ÛÌ·, ÂÓÒ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Û ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯·Û·Ó, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜
70.000 ¿Ó‰Ú˜. ΔfiÙÂ Ô ¯·Ï›Ê˘ Âȯ›ÚËÛ ¤ÊÔ‰Ô,
¤ÊÔ‰Ô ÊÔ‚ÂÚ‹, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ› Î·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ¿Ï¢·Ó Ì·ÓÈ·Ṳ̂ӷ ÙÚÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ̤Ú˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜, ÒÛÔ˘ ÔÈ
ÕÚ·‚˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó ÙÂÏÈο Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿
Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ¿ÌÂÛË

[151]

[152]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ Ï‹ÁÌ· ‹Ù·Ó
‚·Ú‡. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËηÓ. ŒÙÛÈ, Ô Â›ÛÎÔÔ˜ Î·È ÙÚÂȘ ÚfiÎÚÈÙÔÈ Ù˘ fiÏ˘ ÂÈÛΤÊıËηÓ
ÙÔ ¯·Ï›ÊË ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Û˘Óı‹Î˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘. √ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÌÔӿگ˘ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ ·¤ÚÚȄ οıÂ Û˘Óı‹ÎË Î·È ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó·
Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô, fiÙ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔ‰ÔÛ›·
οÔÈÔ˘ ͤÓÔ˘ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘ ÔÈ Â¯ıÚÔ› Ì‹Î·Ó ¯ˆÚ›˜
Ì¿¯Ë ÛÙËÓ fiÏË Î·È ‰È¤Ú·Í·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ú·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÂÚ‹ ÛÊ·Á‹. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ·›Ì· η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙË
‰‡ÛÙ˘¯Ë fiÏË, fiÙ·Ó Ô ªÔÙ·ÛÛ¤Ì, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Î¿ÔȘ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ·ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Ó· Ï˘ËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜
˘fiÏÔÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÚÎÂÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÍ·Ó‰Ú·Ô‰ÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ ˘ÚfiÏËÛ fiÏ· Ù·
ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ۈÚfi ·fi ÂÚ›È· ÙËÓ fiÏË
ÂΛÓË, Ë ÔÔ›· ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ·ÎÌ·›· Ù˘
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛ ÙÔÓ ··›ÛÈÔ
fiÚÎÔ ÙÔ˘, ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ê˘ÛÈο Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ¿ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÏfiÁˆ
ÙˆÓ ÂÌʇÏÈˆÓ ‰ÈÂÓ¤ÍÂˆÓ Ô˘ ͤÛ·Û·Ó ÛÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·
ÙÔ˘. ¶‹Ú ̷˙› ÙÔ˘ 30.000 ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ∞¤ÙÈÔ Î·È ∫Ú·ÙÂÚfi, ·ÏÏ¿ Ô
£ÂfiÊÈÏÔ˜ ‚ڋΠÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ·
·Ó¿Û·. ∏ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›‰·, ·ÊÔ‡ ›‰Â ÙȘ Ï·ÌÚ¤˜
ÙÔ˘ ÂÏ›‰Â˜ -Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â
ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ- Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙfiÛÔ
ÔÈÎÙÚfi ÙÚfiÔ, ‹Ù·Ó Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜
ÂΛÓÔ˘˜ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÛÙÔ ¯·Ï›ÊË ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Ì ‰ÈÏ‹ ÂÓÙÔÏ‹:
ÚÒÙ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÏÔ‡ÛÈ·
‰ÒÚ· Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¤ÙÈÔ, ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘
·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Ôχ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔÓ
¤ÌÂÈÚÔ ª·ÓÔ˘‹ÏØ ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó ·ÔÚÚÈÙfiÙ·Ó Ë ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘, Ó· ÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì οı ı˘Û›· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô
ªÔÙ·ÛÛ¤Ì ··›ÙËÛ Ì ¯Ï¢·ÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ
ª·ÓÔ˘‹Ï, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÏÂÁ fiÙÈ ·˘ÙÔÌfiÏËÛ ·fi
ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜, ηıÒ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ∞¤ÙÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜. ΔfiÙÂ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÂÈÏËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¯·Ï›Ê˘ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ,

Â¤ÛÙÚ„ fiÏ· Ù· ‰ÒÚ· Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ·ÎÔ‡ÛÂÈ
Ô‡Ù ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó ·fi Û˘Ó¯›˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜,
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Â¯ıÚÔڷ͛˜
ÙÔ 839. ŸÙ·Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Ô Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi˜
ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ͷӿ ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜
·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ·Ó ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘ Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ì·ÓÔ‡. ªÂÙ¿ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÙÚÔ‹ ÙˆÓ
Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ªÔÙ·ÛÛ¤Ì
‹Ù·Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜ Ì ٷ ÂÛˆÙÂÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ¤ÛÙÂÈÏ Ӥ· ÚÂۂ›·, ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÔ›·˜
‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·È¯Ì·ÏÒÙˆÓ. ∏ ÚÂۂ›·
·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË. ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹, ÁÈ· Ó· ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ, ÂÂȉ‹ ÙÔ ∫ÔÚ¿ÓÈ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÂÓfi˜ ÈÛÙÔ‡ Ì ¤Ó·Ó
¿ÈÛÙÔ. ŸÙ·Ó fï˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ÙÔ˘˜
ÕÚ·‚˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛÂ Î·È Ô ªÔÙ·ÛÛ¤Ì
‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. ŒÂÈÙ·, ÂÚÈÔÈ‹ıËÎÂ
ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÂÈÚ‹ÓË.

™˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡
˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. √È
·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ‹‰Ë ÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Ë ·ÛÙ·ı‹˜ Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï μ′. ∂Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Û·ÊÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ
ÛËÌÂ›Ô Ó· ÌË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔȘ ·fi ÙȘ Û˘Ófi‰Ô˘˜ ‹Ù·Ó
¤Á΢Ú˜ Î·È ÔȘ fi¯È Î·È ·Ó ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·Ó ‹ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·Ó Ë ·Ó¿ÚÙËÛË Î·È Ë ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›·˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÌÈ· ‰È·Ú΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ηıÂÌ›·
·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡Û ӷ ÙȘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Î·È ÛÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙË ÏÂ˘Ú¿. ∏ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â
·Ó·Ù›ÏÂÈ ·ÎfiÌ·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È··È‰·ÁˆÁËı›
ηٿÏÏËÏ· ÒÛÙ ӷ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÚËÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË
ÙˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ. °È· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÂÂÓ¤‚·ÈÓ οÔÈ·
·ÓÒÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË, Ë ÂÌʇÏÈ· ‰È·Ì¿¯Ë ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË.

∂ÈÎfiÓ· ·fi ÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶¿ÙÌÔ˘.
ŒÂÈÙ· ·fi Û¯ÂÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘
··ÁÔÚ‡ÙËΠӷ ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Ï¤ÍË «¿ÁÈÔ˜» ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜.
RANDA BISHOP/VISUAL PHOTOS

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[153]

[154]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

◊Ù·Ó ÂÔ̤ӈ˜ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂΉÔı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
·fiÊ·ÛË Ô˘ ›Ù ı· Â¤ÙÚÂ ÚËÙ¿ ›Ù ı· ··ÁfiÚ¢ ÚËÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë
·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ô˘
›¯Â Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ÙÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ·Û·ÛÙ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿Ô„Ë. ∂›Ó·È
fï˜ ÂÚ›ÂÚÁÔ fiÙÈ, ·Ó Î·È Â›¯Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ·fi
ÙfiÙ Ô˘ ‹Ù·Ó Ó¤Ô˜, Î·È ÂÓÒ Â›¯Â ·fiÙÔÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·,
ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÔÈı‹ÛˆÓ
‰ÈÛÙ·ÎÙÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹, fiˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ˘¤ÚÌ·¯ÔÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ¶¿Óˆ ·fi fiÏ· ı¤ÏËÛ ӷ Ì¿ıÂÈ fiÛÔÈ
‹Ù·Ó ÔÈ Ô·‰Ô› οı ·Ú¿Ù·Í˘ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. °È· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ Ó· ÚˆÙÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÙÈ ›ÛÙ¢Â
ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ∞fi ÙË ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹
ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ¿ÏÏË ‰È¿Ù·ÍË, Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú¿ fiÙÈ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·˘Ùfi. Œ‰ˆÛÂ
‰È·Ù·Á‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÂÈΛ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Âȉ›ˆÍ ӷ
·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ Ì ÔʤÏË ·fi ÙËÓ
ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ŒÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ fï˜, Ë
›ڷ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂ·Ú΋˜. √È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰ÂÏ¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó

ÔÙ¤ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· ÔÏfiÎÏËÚÔ˘
Ï·Ô‡. ŒÙÛÈ, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÏȘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓıÚfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘,
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 832, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤Î·Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì·.
∞·ÁfiÚ¢Û Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· Ó· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë Ï¤ÍË
«¿ÁÈÔ˜» ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Ó· Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÚÔÛ·ÓËÌ·, ·Û·ÛÌÔ‡˜ Î·È ÊˆÙ·ÁˆÁ›Â˜, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·
fiÙÈ ¿ÁÈÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô £Âfi˜ Î·È fiÙÈ Ë „˘¯‹ ‰ÂÓ ÂÍ·ÁÓ›˙ÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ·Ó˘„ÒÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ
ıÂ›Ô Î·ı·Ú‹ Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi οı Â›ÁÂÈÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ·, ÂÈÎfiÓ· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÁÈ· Ó· ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ù· ‰fiÁÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋
Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ £Âfi, ÂÚÓÔ‡Û οı ‚‰ÔÌ¿‰· ̤۷
·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Ó·fi ÛÙȘ μÏ·¯¤ÚÓ˜.
¢È·ÙËÚÔ‡Û ·ÎÏfiÓËÙË ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™ˆÙ‹Ú·
Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ¶¿Ó·ÁÓË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ™ÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›· ¤„ÂÏÓ ÈÂÚÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ŸÏ˜ fï˜
·˘Ù¤˜ ÙȘ ıˆڛ˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÓ‹ÛÈ· ηÈ
·ÏÏÔȈ̤ÓË ›ÛÙË ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙȘ ηٷϿ‚ÂÈ. ŸÙ·Ó ¤ı·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 833 Ô ·ÙÚȿگ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËÎÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘
°Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜, Ô˘ ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙfiÙ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÂΛÓË ÚÂۂ›·. √ Ó¤Ô˜ ·ÙÚȿگ˘ ¤ÂÈÛ ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰fiÁÌ· Ù˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ÙÔ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ· ∂′ Î·È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜, fiˆ˜
¿ÏψÛÙÂ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, ·Û¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ Ì ÔÏÏ‹
ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙËÓ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹.
™˘ÁÎÏ‹ıËΠۇÓÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ,
Ô˘ ·Ó·ıÂÌ¿ÙÈÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜. ªÂ ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ··ÁÔÚ‡ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙË ıÚËÛΛ· Î·È ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ‚›·ÈË ·Ê·›ÚÂÛ‹
ÙÔ˘˜ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜. ∞ÎfiÌ·, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÁÏ˘Ù¿ ‹ ˙ˆÁÚ·ÊÈÛÙ¿. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰Èˆ¯ıÔ‡Ó ·fi Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ÛÙȘ fiÏÂȘ Î·È ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿. Δ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ı· ¯ÚË̢ۛ·Ó ÁÈ· ¿ÏϘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ¯ˆÚÈ¿, ··ÁÔÚ‡ıËÎÂ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ηÙÔÈÎË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ‚·ÚȤ˜
ÔÈÓ¤˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·Ù¿ÏËÍË
ÛÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Ù¿ÁÌ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÙÔ ÙÈı·Û‡ÛÔ˘Ó. ª·ÎÚfi¯ÚÔÓË ›ڷ ¿ÏψÛÙ ›¯Â ·ԉ›ÍÂÈ
fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÈÛÙ¿ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈı̘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÔÈ
·fi„ÂȘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó, ηÙfiÚıˆÓ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ
ηÈÚfi Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó, ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚȘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ÈÔ ·‰Ú·Ó›˜ Ì ÙËÓ ·¿ıÂÈ·. √È ÌÔÓ·¯Ô› ÏÔÈfiÓ ·Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·
·˘Ùfi, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Î·È Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô˘
ÂÎÓ¢ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ Ôχ, ÙÔ˘˜ ›ÂÛ ÙÚÔÌÂÚ¿.
¢ÂÓ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò Ô‡Ù ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ fiϘ ÙȘ
‚È·ÈÔÚ·Á›Â˜ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ Û˘Ó·Í·ÚÈÛÙ¤˜. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ
Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘
ÔÏÈÙ‡ıËΠ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. øÛÙfiÛÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È¤Ú·Í ηӤӷ ÊfiÓÔ Î·È fiÙÈ ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ Ë Â˘Á¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ÌÂÙÚ›·˙ ÙËÓ
˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙÔ˘ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·. ∞˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È
·fi οÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, Ô˘ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È Ù·
ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ·ÓÙ›·Ï˘ ·Ú¿Ù·Í˘.
√ ªÂıfi‰ÈÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜. ∂›¯Â ¢ÁÂÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ Î·È Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂′ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂΛ ÔÏÈÙÈ΋
˘ËÚÂÛ›·. ∞¤ÎÙËÛ fï˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜
Î·È ÂËÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ¿ÏÏ·ÍÂ
ÛÙfi¯Ô˘˜, ÌÔ›Ú·Û ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜
ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Î·È ·Û¿ÛÙËΠÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi ‚›Ô.
√ ªÂıfi‰ÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜
·ÙÚȿگ˘, ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ›ڷ Î·È ÈηÓfiÙËÙ· ÛÙȘ

ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÙ¿¯ıËÎÂ. ŒÁÈÓ ¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘
ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›ÙË Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘
·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ηÈ
ÛÙË ¢‡ÛË Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙË ƒÒÌË.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÈÌÔ‡Û ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· fiÔ˘ ηÈ
·Ó ÙË Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÛÂ, οÏÂÛ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, Û˘˙‹ÙËÛ ̷˙›
ÙÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔÓ ÌÂÙ·›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ‹Ú ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Û ̛· ·fi ÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
∞Ú¿‚ˆÓ. √ ªÂıfi‰ÈÔ˜ fï˜, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÏÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ηٷÎÚ›ÓÂÈ
ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· ηÙ˯› ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘
·˘Ï‹˜. ŒÙÛÈ, ÙÂÏÈο, ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ù·Í ӷ ÙÔÓ Ê˘Ï·Î›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘
∞ÓÙÈÁfiÓÔ˘. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ô ¤Ó·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÚ·ÁÈο. μ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÎÏ›ÛÙËΠÂΛ Û ٿÊÔ
ÛÙÂÓfi Ì·˙› Ì ‰‡Ô ÏËÛÙ¤˜ Î·È fiÙÈ ¤˙ËÛ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÁˆÓ›·˜, fiÙ·Ó ¤ı·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜ Î·È Ë
ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ, Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹. √ °ÂÓ¤ÛÈÔ˜ fï˜ Î·È Ô ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„ Ì ‰È·Ù·Á‹
ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ ·fi fiÏ·
·˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ʷ›ÓÔÓÙ·È ·›ı·Ó· Î·È ÛÙÔ˘˜
ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙfiÙÂ, ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÎÏ›ÛË
ÚÔ˜ ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·fiÎÚ˘Ê˜ ‹ ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÛً̘. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ‰È¿‚·Û Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‚È‚Ï›Ô ¤Ó·
·fiÛ·ÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô‡ÙÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜
Ô‡ÙÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Î·È ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘ ªÂıÔ‰›Ô˘
Û¯ÂÙÈο Ì ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·, ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô.
√ ªÂıfi‰ÈÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÙfiÛÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙȘ ·Ôڛ˜
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÒÛÙÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÙÔÓ ¤‚Á·Ï ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, fiÔ˘ ¤˙ËÛ ·fi
ÙfiÙ Ì ·Ï‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË. ∞¤Ó·ÓÙÈ fï˜ Û ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ÈÔ ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿.
√ £Âfi‰ˆÚÔ˜ Î·È Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ‹Ù·Ó ·‰¤ÏÊÈ· Û˘Úȷ΋˜
ηٷÁˆÁ‹˜. ∂›¯·Ó ¤ÚıÂÈ Â›Ùˉ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi Ù· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, Â› ªÈ¯·‹Ï μ′, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜, fiÙ·Ó
ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÛÙȘ
Ӥ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÙÈÌÒÚËÛ ·Ì¤Ûˆ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔ˘˜ οÏÂÛ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÁÈ·
Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÂÚ› ›ÛÙˆ˜ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·›ÛÂÈ. √È ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ›, fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û·Ó
ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ,
ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛ‚ÏËÙÈο ϤÁÔÓÙ¿˜

[155]

√ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
£ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤Íˆ
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ,
·fi ÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
ÙÔ˘ ÃÚÔÓÈÎÔ‡
ÙÔ˘ ™Î˘Ï›Ù˙Ë.
™ÙÔ Ó·fi ·˘Ùfi
Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ
Û‡ÓÔ‰Ô˜ ·fi
ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·,
Ë ÔÔ›·
·Ó·ıÂÌ¿ÙÈÛ ÙÔ˘˜
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜.
WERNER FORMAN ARCHIVE/
SCALA

[156]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ 832 Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ··ÁfiÚ¢Û ӷ
ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë Ï¤ÍË «¿ÁÈÔ˜» ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜,
Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ¿ÁÈÔ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ô £Âfi˜.
ÙÔ˘: «¡· ÛÊÚ·ÁÈÛÙ› ÙÔ ÛÙfiÌ· Ô˘ ÌÈÏ¿ ·Ó›ÂÚ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔ‡». √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Ó¤¯ıËÎÂ Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ʤÚÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜
ÙˆÓ ÚÔÊËÙÒÓ, ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ÏÔÈfiÓ ÂΛÓÔÈ ÙÔ˘
·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î¿ÔÈ· ÊÚ¿ÛË ·fi ÙËÓ ÚÔÊËÙ›· ÙÔ˘
∏Û·˝·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Ófiı¢Û fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏ· Ù· ÈÂÚ¿ ‚È‚Ï›· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó
ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘. ΔfiÙÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤¯·Û ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹
ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷ‰›Î·Û Ú¿ÁÌ·ÙÈ Û Ôχ ‚·ÚÈ¿
ÔÈÓ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜ ͢ÏÔÎfiËÛ·Ó, ¯·Ú¿¯ıËÎÂ, fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È, ÛÙÔ Ì¤Ùˆfi ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰ˆ‰ÂοÛÙÈ¯Ô È·Ì‚ÈÎfi Â›ÁÚ·ÌÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ·ÊfiÙ·Ó Ë
·ÈÙ›· Ù˘ ÙÈ̈ڛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‹Ù·Ó ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ·, fiˆ˜
ϤÁÂÙ·È, ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘. ŒÏÂÁ ÏÔÈfiÓ, Ù·
ÂÍ‹˜:
ŸÏÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ fiÏË
fiÔ˘ ÛÙ· ¿Ó·ÁÓ· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡
ÛÙËÚ›¯ıËΠÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘,
·˘ÙÔ›, Ù· ÔÓËÚ¿ ÛÎÂ‡Ë ‰ÂÈÛȉ·›ÌÔÓÔ˜ Ï¿Ó˘
Âı¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û‚¿ÛÌÈÔ ÙfiÔ.
∂Λ ÏÔÈfiÓ, ·ÊÔ‡ ‰È¤Ú·Í·Ó ·fi ·ÈÛÙ›·
ÔÏÏ¿ ·ÈÛ¯Ú¿ ηο ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ·Û¤‚ÂÈ·,
‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi ÂΛ ˆ˜ ·ÔÛٿ٘Ø
·ÊÔ‡ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,
‰ÂÓ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙȘ ¿ÓÔ̘ ·ÓÔËۛ˜.
ŒÙÛÈ, ¯·Ú¿¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ηÎÔ‡ÚÁÔÈ ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È
Î·È Î·Ù·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·È ¿ÏÈ.
∫¿ÔÈÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
Â›ÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¯·Ú·¯ı› ÌfiÓÔ ÛÙÔ
̤وÔ Î·È ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÚ¿ÊÙËΠ۠fiÏÔ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ¯·Ú¿¯ıËÎ·Ó Î¿ÔȘ ϤÍÂȘ ÛÙ· ̤و· ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ,
fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜ ˘¤ÚÌ·¯Ô˘˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ÈÛÙÔÚ›· fiÙÈ ¯·Ú¿¯ıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ ‰ˆ‰ÂοÛÙȯÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ıËÌ· ·˘Ùfi, ÔÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ› ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞¿ÌÂÈ· Ù˘ μÈı˘Ó›·˜. √ £Âfi‰ˆÚÔ˜

¤ı·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔÚ›·, ÂÓÒ Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ Â¤˙ËÛ ηÈ
¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¡Èη›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜, fï˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜
ÛÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·¯Ô‡˜. ∂›¯Â Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛÒÛÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∏ ÂıÂÚ¿ ÙÔ˘ £ÂÔÎÙ›ÛÙË, Ô˘ ¤ÙÚÂÊÂ, fiˆ˜ fiϘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ȉȷ›ÙÂÚË Â˘Û¤‚ÂÈ· ÚÔ˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ¤Ê˘Á ·fi Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ·Ó·ÚÙËı› η̛· ÂÈÎfiÓ·. ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi ‹Á ӷ ˙‹ÛÂÈ Û οÔÈÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ô˘ ›¯Â ȉڇÛÂÈ Ë ›‰È· Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ °·ÛÙÚ›ˆÓ. ∂Λ ÚÔÛηÏÔ‡Û ÙȘ ¤ÓÙ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, £¤ÎÏ·, ÕÓÓ·, ∞Ó·ÛÙ·Û›·,
ª·Ú›· Î·È ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·, Î·È ÙȘ ÚÔ¤ÙÚÂÂ Î·È ÙȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Â Û˘Ó¯Ҙ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘
ÂÔÈı‹ÛÂȘ.
√ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÙËÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·¤¯ÂÈ
·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙ˯‹ÛÂȘ Î·È Ó· ·ÚÎÂ›Ù·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ Ë ›‰È· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÂχıÂÚ· ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘.
∏ £ÂÔÎÙ›ÛÙË ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ÚfiıÂÛË Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÁÁÔÓ¤˜ Ù˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜
› ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘˜ fiÛ· ›‰·Ó ‹ ¿ÎÔ˘Û·Ó ·fi ·˘Ù‹. ŸÌˆ˜, Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË, Ë ¶Ô˘Ï¯ÂÚ›·, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ
·ÎfiÌ· fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‹Ù·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ·ÊËÁ‹ıËΠοÔÙ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ Ì ÔÏÏ‹ ¯·Ú¿ fiÙÈ ÛÙÔ
ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙȘ ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·Ó È‰È·›ÙÂÚ·, fiÙÈ Ô Î‹Ô˜
ÙÔ˘˜ ›¯Â ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÊÚÔ‡Ù· Î·È fiÙÈ Ë ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘˜,
Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ ÎÈ‚ÒÙÈfi Ù˘ ÔÏÏ¿ ÓÈÓ›·, ÙÔ˘˜ Ù· ¤‰ÈÓ ӷ
Ù· ·Û¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¤‚·˙ ÛÙ· ÎÂÊ¿ÏÈ· Î·È ÛÙ·
ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜. ΔfiÙÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ··ÁfiÚ¢Û οıÂ
Â·Ê‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÁÁÔÓ¤˜ Ù˘ Î·È Ë
£ÂÔÎÙ›ÛÙË ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ Î·Ù·ÎÚ›ÓÂÈ ·ÓÔȯٿ Î·È Ó·
ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ› ˆ˜ ·ÈÚÂÙÈÎfi Î·È ‰ÈÒÎÙË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ.
ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ fï˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Î·È Ë ›‰È· Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·
‰È·ÊˆÓÔ‡Û Ì ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ ÁÈ· ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Î·È ÚÔÛ΢ÓÔ‡Û ÎÚ˘Ê¿ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜
·˘Ùfi ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ó· ÙÔ ·ÁÓÔ› ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÏÏ¿ ¤ıÈÌ· Ô˘ ÙÔ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎfi

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ηıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ˘ÈÔı¤ÙËÛ ·fi ÙËÓ
∞Û›· ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÁÂψÙÔÔÈÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙÔ
‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ϤÂÈ Î·È Ó·
οÓÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ô‡Ù ÔÈ ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ›
˘Ô˘ÚÁÔ›. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ‰È·‰fiıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙȘ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ¢‡Û˘. √ ÁÂψÙÔÔÈÔfi˜ ÏÔÈfiÓ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¢¤Ó‰ÂÚ˘ Î·È ‹Ù·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ¤Ó· ·Ó¿ËÚÔ Î·È ÙÚÂÏfi ·ÓıÚˆ¿ÎÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚ Û ٛÔÙ·
·fi ÙÔÓ ÔÌËÚÈÎfi £ÂÚÛ›ÙË, Ì‹Î οÔÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ Â›‰Â Ó· ÊÈÏ¿ ı›˜ ÂÈÎfiÓ˜
Î·È Ó· ÙȘ ʤÚÓÂÈ Â˘Ï·‚Èο ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘. √ ¢¤Ó‰ÂÚ˘
ÙËÓ ÏËÛ›·ÛÂ Î·È ÙË ÚÒÙËÛ Ì ı¿ÚÚÔ˜ ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿.
∂ΛÓË ·¿ÓÙËÛÂ: «Δ· ηϿ ÌÔ˘ ÓÈÓ›· Î·È Ù· ·Á·Ò
Ôχ».
∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¤Ù˘¯Â Ó· οıÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ó· ÙÚÒÂÈ. ŸÙ·Ó Û ϛÁÔ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ¢¤Ó‰ÂÚ˘, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ·fi Ô‡ ÂÚ¯fiÙ·Ó Î·È ÂΛÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛÂ
fiÙÈ ‹Ù·Ó ÛÙË Ì¿Ó·, ÂÓÓÔÒÓÙ·˜ ÙË £ÂÔ‰ÒÚ·, Î·È fiÙÈ ÙËÓ
›‰Â Ó· ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Î·Ï¿ ÓÈÓ›·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜,
Ô˘ ‹ÍÂÚÂ ÙÈ Û‹Ì·ÈÓ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ÓÈÓ›·, ÛËÎÒıËÎÂ ·fi ÙÔ
ÙÚ·¤˙È, ‹Á ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· Î·È Ù˘ ¤Î·Ó ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÁÈ·Ù› ·Ú·‚›·˙ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ

·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÛοӉ·Ï· Î·È ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ. ∏ £ÂÔ‰ÒÚ·,
Ô˘ ·Á·Ô‡Û ÙÔÓ £ÂfiÊÈÏÔ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔÓ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ›, ÙÔ˘ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÙÔ˘ › ·Ì¤Ûˆ˜:
«¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ‚·ÛÈÏÈ¿, ·˘Ùfi Ô˘ ÓfiÌÈÛ˜. ∫ÔÈÙÔ‡Û·
ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÌÔ˘ Ì·˙› Ì ÙȘ ˘ËÚ¤ÙÚȤ˜ ÌÔ˘ Î·È Ô
¢¤Ó‰ÂÚ˘ ›‰Â ÙȘ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘
Î·È ÙÔ Â›Â Ô ·ÓfiËÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ‰ÂÛfiÙË».
⁄ÛÙÂÚ· ‚ڋΠÙÔ ÁÂψÙÔÔÈfi Î·È ÙÔ˘ › ӷ ÌËÓ Í·Ó·› Ù›ÔÙ· ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÁÈ· Ù· «Î·Ï¿ ÓÈÓ›·». ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó
ÌÈ· ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ Í·Ó·ÚÒÙËÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È
ÁÈ· ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· «·Ó ·Û·˙fiÙ·Ó Ù· ηϿ ÓÈÓ›·», Ô ¢¤Ó‰ÂÚ˘, Ô˘ ı˘Ì‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ Ì¿ıËÌ¿ ÙÔ˘, ¤‚·Ï ÙÔ
‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ÛÙ· ¯Â›ÏË Î·È ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ·fi ›Ûˆ ÙÔ˘
Î·È ·¿ÓÙËÛ «ÌË ÌÈÏ¿˜ ÁÈ· Ù· ÓÈÓ›·, ‚·ÛÈÏÈ¿».
∂ÓÒ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘
ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, Ó· ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ‰ÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·,
ÂÓÒ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÌ·ÙÈ΋
·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ˘¤Ú
Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È Â›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È
·fi ÙÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÁÒÓ· ηÈ
ÂÓÒ Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘˜ ¿ıË Î·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰È¯fiÓÔȘ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘˜ ηÈ

[157]

¶ÚfiÛÔ„Ë
ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË
ÛÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ ¯Ù›ÛÙËÎÂ
ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ·
Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·
ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ
·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜.
RUGGERO VANNI
ARCHIVE/CORBIS/
APEIRON

[158]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔȯÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·
·fi ÙË ÌÔÓ‹
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
™ÙÂÊ¿ÓÔ˘
ÛÙÔ ¡¤ÛÂÌ·Ú
Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜.
ªÂ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘
¤ÏËÍ ÔÚÈÛÙÈο
Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘
ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘,
·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ
‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÂÚ¯fiÌÂÓË
·Ó·ÛًψÛË
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
VISUAL PHOTOS

ÂÍ·Ûı¤ÓÈ˙·Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ ȉȷ›ÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ηٿÊÂÚ ϛÁÔ ÚÈÓ Âı¿ÓÂÈ ¤Ó·
·ÎfiÌË ÈÔ Î·›ÚÈÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÊÚfiÓËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ
Û‡ÛÙËÌ·. Ÿˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ‹ıÂÏ ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ë
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙË ‚·ÛÈÏ›·. ŸÌˆ˜ ·¤ÎÙËÛ ÁÈÔ Ôχ ηı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, ÙÔ 839. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ì‚·ÛÈχÛÂÈ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎfiÚË ÙÔ˘, £¤ÎÏ·, Î·È ¿ÓÙÚ„ ÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›·, ÙË ª·Ú›·, Ô˘ ÙËÓ ·Á·Ô‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiϘ, Ì ¤Ó·Ó Ôχ fiÌÔÚÊÔ
Î·È ÁÂÓÓ·›Ô ∞Ṳ́ÓÈÔ Ó¤Ô, Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ∞ϤÍÈÔ˜ ªÔ˘ÛÂϤ˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ı· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ªÂ ÙÔ
Á¿ÌÔ ·˘Ùfi Ô ∞ϤÍÈÔ˜ ‹Ú ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘
η›Û·Ú· Î·È Ì ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·ÓÙ¿ÍÈÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ Ù‡¯Ë˜.
∂ÓÒ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÔÏÂÌÔ‡Û ÛÙËÓ ∞Û›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘
¯·Ï›ÊË ∞ÏÌ·ÌÔ‡Ó, ÔÈ ÕÚ·‚˜, Ô˘ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ
›¯·Ó ΢ÚȇÛÂÈ ÙË ™ÈÎÂÏ›·, η٤ÎÙËÛ·Ó ÙË ªÂÛÛ‹ÓË
Î·È ÙÔ ¶¿ÓÔÚÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó·Ó ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ÂΛÓË. ∂Âȉ‹ fï˜ ÙÔ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎfi
ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ·ÎfiÌË ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜
Î·È ÛÙËÓ ∞Ô˘Ï›· ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÙÔÓ ∞ϤÍÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ûˆı›.

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ∞ϤÍÈÔ˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˜ ÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ §ÔÌ‚·Ú‰Ô‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜,
¤ÊÂÚ Û ·›ÛÈÔ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÙÂ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ˘Ô„›Â˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ, fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Û¯Â‰›·˙ ӷ Á›ÓÂÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Â·Ú¯ÈÒÓ. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÙÔÓ ·Ó·Î¿ÏÂÛÂ,
·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÊÔ‚‹ıËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ̤¯ÚÈ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË Ù˘ ª·Ú›·˜,
ÛÙ¿ÏıËΠÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô
ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ∫Ú›ıÈÓÔ˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ˘fiÛ¯ÂÛË ÁÈ· ·Û˘Ï›· Î·È ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ÙÔ
Ê˘Ï·¯Ùfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤ı·ÓÂ
Ë ª·Ú›· Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Í·Ó¿ ÔÈ Â¯ıÚÔ› ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÔÏÏÔ›
Î·È ¿ÛÔÓ‰ÔÈ Î·È ÙÔÓ ˙‹Ï¢·Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜, ·ÊÔ‡ Î¿Ï˘„ Á‡Úˆ Á‡Úˆ Ì ·Û‹ÌÈ ÙË Ï¿Úӷη
Ì ÙË ÛÔÚfi Ù˘ ª·Ú›·˜ Î·È ¯¿Ú·Í ¿Óˆ Ù˘ È¿Ì‚Ô˘˜,
fiÚÈÛ fiÙÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ η٤Ê¢Á ÂΛ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ¤ÁÎÏËÌ· ı· ·ÔÏ¿Ì‚·Ó ·Û˘Ï›·.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô Á·ÌÚfi˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ Û˘Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ‹, ÙÔÓ Ì·ÛÙ›ÁˆÛÂ, ÙÔÓ Ê˘Ï¿ÎÈÛÂ Î·È ‰‹Ì¢Û ٷ ÎÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘.
ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

fiÛÔ ·Ú·ÊÂÚfiÙ·Ó Û˘¯Ó¿ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Ô͇ı˘ÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó
Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó fiÛË ‰‡Ó·ÌË Â›¯Â ·ÎfiÌ· ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ Ë
ʈӋ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË °Ú·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡. ŒÂÈÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÌÈ· ̤ڷ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
‹ÁÂ, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıÈ˙Â, ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ,
Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô˘ ÙÂÏÔ‡Û ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·‚›·ÛË
ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙÔ˘, ÛÙ¿ıËΠÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚ¿Â˙·˜
Î·È fiÙ·Ó Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ÏËÛ›·Û ÛÙË ÛˆÏ¤·, Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÒÓ·Í ‰˘Ó·Ù¿: «ŒÓÙÂÈÓÂ Î·È Î·Ù¢fi‰Ô˘ ηÈ
‚·Û›Ï¢Â. ŒÓÂÎÂÓ Ù›ÓÔ˜, ˆ ‚·ÛÈχ». √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ Î·È ·¿ÓÙËÛÂ: «ŒÓÂÎÂÓ ·ÏËı›·˜, Ú·fiÙËÙÔ˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘»
«∫·È Ô›· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÂÓ ÛÔÈ;» Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ «fiÙÈ ‰Ô˘˜ ÂÓ˘fiÁÚ·ÊÔÓ ÏfiÁÔÓ ∞ÏÂÍ›ˆ ‰È’ ÂÌÔ‡
ԢΠÂʇϷͷ˜ ÙÔ‡ÙÔÓ;» √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÍÔÚÁ›ÛÙËÎÂ, ÙÔÓ
¤‚Á·Ï ‚›·È· ·fi ÙËÓ ∞Á›· ΔÚ¿Â˙· Î·È ÙÔÓ ÂÍfiÚÈÛÂ.
ŸÙ·Ó fï˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ‹Á ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Ô °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘
¤Î·Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Ú¿ÍÂȘ
ÙÔ˘, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ
·fi ÙËÓ ÂÍÔÚ›·. ∂Âȉ‹ fï˜ Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ıÂÒÚËÛÂ
ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·Ó¿ÍÈÔ Ó· ·ÛΛ ÈÂÚ·ÙÈο ηı‹ÎÔÓÙ·
ÏfiÁˆ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ‰ÈfiÚÈÛ ÔÈÎÔÓfiÌÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·
¤‚Á·Ï ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔÓ ∞ϤÍÈÔ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ›Ûˆ
ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ ·Í›ˆÌ·. ŸÌˆ˜ Ô ∞ϤÍÈÔ˜, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Í·Ó··›ÍÂÈ Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·¯fi˜ ηÈ
¤¯ÙÈÛÂ, fiˆ˜ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó ÙfiÙÂ, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰‡Ô.
øÛÙfiÛÔ, Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë
Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ŸÙ·Ó
ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 842 ·ÚÚÒÛÙËÛ ‚·ÚÈ¿ ·fi ·Ûı¤ÓÂÈ·,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÔ›· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ı·ÓÂ,
¤‚ÏÂ fiÙÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ ÙÚÈÒÓ ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È Ë £¤ÎÏ· ‹Ù·Ó
·ÊÔÛȈ̤Ó˜ ÛÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. ∫¿ÏÂÛÂ
ÏÔÈfiÓ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘ ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Î·È ÙÔ˘˜
·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ʈӋ
Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÂÍ·ÛıÂÓ›ÛÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ› Û ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·: ·fi ÙË
ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ Î·È ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ™˘Ó¤¯ÈÛ fï˜ Ó· ·ÁˆÓÈ¿
ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘. √ ÚfiÛÊ˘Á·˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÛ›· £ÂfiÊÔ‚Ô˜, Ô˘, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, ›¯Â ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÂ
fiϘ ÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ÙÔÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ›¯Â ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô„›Â˜ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù›
‹Ù·Ó Ôχ ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ¶¤ÚÛ˜ Ô˘
ÙÔÓ Â›¯·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÓÙfiÈÔ ÛÙÚ·Ùfi.
◊Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ μÔ˘ÎÂϤÔÓÙ·, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜, ÂÓÒ Í„˘¯Ô‡ÛÂ, ˙‹ÙËÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘. ∏ ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ÂÎÙÂϤÛÙËΠηÈ
fiÙ·Ó ÙÔ˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Â› ·Ó·ÛÙÂÓ¿˙ÔÓÙ·˜:
«¡˘Ó Á Ԣ‰¤ Û˘ £ÂfiÊÔ‚Ô˜, Ô˘‰¤ ÂÁÒ £ÂfiÊÈÏÔ˜».
∫·È ·ÎÔ˘ÌÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¤ı·Ó ÛÙȘ
20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 842.
ŒÙÛÈ ¤ı·ÓÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ ı¿ÊÙËΠÔÚÈÛÙÈο Î·È Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË.
∂ÍËÁ‹Û·Ì ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¤Ù˘¯Â
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ fï˜,
¿ÊËÛ ÔÏÏ¿ ›¯ÓË ÛÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋
˙ˆ‹ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ·˘Ùfi ¤ÊÂÚÂ
οÔÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ù›ÌËÛ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÌÂÛ·›ˆÓ·.
Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜, ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ›¯·Ó Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÛÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜
·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁ¤Ó¢·Ó Ì ٷ ‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
Ÿˆ˜ ϤÂÈ Ô °›‚‚ˆÓ, ÔÈ ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘
‰È¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ¢‡ÛË Ù· ÚÒÙ· Û¤ÚÌ·Ù· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÂÈÙ· ·fi
Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘˜ Î·È ÊÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÙÂÏÈο ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÛÙȘ ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙËÓ
∞ÁÁÏ›·. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ Ï¤ÂÈ ÙÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜
Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ª·ÎÒϷȸ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·.
√È ŒÏÏËÓ˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋
Â˘Ê˘˝· Î·È ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi Ó‡̷ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘˜
ÌÔÚÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó Ù· ÙÂÏÂÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ¿ÓÙ· ÙËÓ ÈÔ
¤Á΢ÚË Î·È Â‡ÛÙÚÔÊË ·ÓıÚÒÈÓË ÁÏÒÛÛ·, ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¡·Ú‚ÒÓÓ˘ Î·È Ù˘ ΔÔÏÒÛÛ˘ Ì·˙› ÌÂ
Ù· ·ÚÒÌ·Ù· Ù· ÌÂٷ͈ٿ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ
Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙȘ ÙÔÏÌËÚ¤˜ Î·È Â˘Ê˘Â›˜ ıˆڛ˜ Ô˘
‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ì·ı›˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘
¢‡Û˘. °È· ·˘Ùfi Î·È Ë ·˘ÏÈ·ÓÈ΋ ıˆڛ·, Ë ÔÔ›·
Û˘Ó‰‡·˙ ·fi„ÂȘ ÓÂfiÙÂÚˆÓ Î·Ï‚ÈÓÈÛÙÒÓ Ì ‰Ôͷۛ˜
·ÏÈÒÓ Ì·Óȯ·›ˆÓ, ‰È·‰fiıËΠÔχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Û fiÏË
ÙËÓ ¶ÚÔ‚ËÁΛ· Î·È ÛÙË §·ÁÁ‰fiÎË. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ ‰È¤‰ˆÛ·Ó Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ
·˘Ù¤˜ ÛÙË μÔËÌ›·. ∞˘Ù¿ ϤÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi Ù·
¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ Ô ÈÔ ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜
ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜.

[159]

[160]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜

™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ
Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ
ÈÂÚÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
‰È·‰fiıËÎÂ
¢ڤˆ˜ ÛÙÔ
μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È
·ÔÙ¤ÏÂÛÂ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋
¤ÎÊ·ÓÛË Ù˘
Â˘Û¤‚ÂÈ·˜ ÙˆÓ
μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË
ÌÂÚÈ¿, ‰ÂÓ
¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÈ
ÂÈÎÔÓÔÎÏ·ÛÙÈΤ˜
Ù¿ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ·
ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÛÙȘ
·Ó·ÙÔÏÈΤ˜
Â·Ú¯›Â˜ Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
JOHN AND LISA MERRILL/
CORBIS/APEIRON

∏ Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ‰È·‰fiıËÎÂ
¢ڤˆ˜ ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ΢ڛˆ˜
ÌÂÙ¿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ∞′,
Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤ÎÊ·ÓÛË Ù˘
Â˘Û¤‚ÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ›ÛÙ˘ ÙˆÓ
μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· ÍÂΛÓËÛ ÌÈ·
Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ıÂÔÏÔÁÈÎfi
ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Â›Ó·È
Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘
ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜. ∞˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ·
¤ÎÚ˘ıÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÈÚÂÙÈÎÔ›.
ΔÔ ı¤Ì· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋
Ú·ÎÙÈ΋ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÛÙÔ
‰fiÁÌ·: ◊Ù·Ó ÛˆÛÙfi Ó· Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ
ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·Á›ˆÓ; Ÿ,ÙÈ
Î·È ·Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔÈ ıÂÔÏfiÁÔÈ, ‹Ù·Ó
Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë Ï·˚΋ Â˘Û¤‚ÂÈ· ›¯Â ‰ÒÛÂÈ
ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË Î·È ÙÔ˘˜
·¤‰È‰Â ˘ÂÚÊ˘ÛÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.
√ ̤ÛÔ˜ μ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÌÈ·
ÂÈÎfiÓ· ·Ú›¯Â, ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ,

ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
Î·È ˆ˜ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ ÛÙȘ ‚·Ù›ÛÂȘ.
∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠‰‡Ô
Ê¿ÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ÙÔ 726-787 Î·È Ë
‰Â‡ÙÂÚË ÙÔ 815-842. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ· ·Ú·¿Óˆ
·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÚfiÛˆ·,
¿ÏÏÔÙ ˘¤Ú Î·È ¿ÏÏÔÙ ηٿ ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ.

¤Ó·Ó «ÙfiÔ» ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÁÈÔ Ô˘
·Ó··ÚÈÛÙÔ‡ÛÂ. ∞Ó Ô ¿ÁÈÔ˜
«Î·ÙÔÈÎÔ‡Û» ̤۷ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘,
ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ
ı·‡Ì·Ù· ̤ۈ ·˘Ù‹˜. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿
·Ó¿ÌÂÛ· Û ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Î·È Û ¤Ó·
›‰ˆÏÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ·
·Ó··ÚÈÛÙÔ‡ÛÂ ¤Ó·Ó ·ÏËıÈÓfi ¿ÁÈÔ, ÂÓÒ
ÙÔ Â›‰ˆÏÔ ·ÚÔ˘Û›·˙ ¤Ó· ‰·›ÌÔÓ· ηÈ
fi¯È ÌÈ· ·Ó‡·ÚÎÙË ÔÓÙfiÙËÙ·. ∞fi ÌÈ·
¿Ô„Ë, ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÎÏ¿ÛÙ˜ ›¯·Ó ¤Ó·
ÈÛ¯˘Úfi Âȯ›ÚËÌ·. °È· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ë
Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó
ÛÙ·ıÂÚ¿, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Á›ÓÂÈ
·ÓÂͤÏÂÁÎÙË. √È ¿ÁȘ ÂÈÎfiÓ˜
Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·Ó Ì ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, Û οÔȘ

ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÈÏ‹.
∂Í·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, ÙfiÏÌËÛ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË
Ù˘ ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙË Ï·ÙÚ›·
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
∏ ȉ¤· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ
ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ Û ÂÈÛÎfiÔ˘˜ Ù˘
ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó
ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÙÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ. ∏ Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Â›¯Â
ÊÙ¿ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ Â›‰Ô, Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ ˆ˜ Ê¿Ú̷η, ·ÊÔ‡ Ù·
·Ó¿‰Â˘·Ó Ì ÙË £Â›· ∫ÔÈÓˆÓ›·.
√ §¤ÔÓÙ·˜, ˆ˜ ·Ó·ÙÔÏ›Ù˘, ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ

¶ƒøΔ∏ ¶∂ƒπ√¢√™ Δ∏™
∂π∫√¡√ª∞Ãπ∞™, 726-787
∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ ÌÂ
ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· °′ ÙÔÓ
ÿÛ·˘ÚÔ. √ §¤ÔÓÙ·˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È
™˘ÚÔÁÂÓ‹˜, ÁÈ·Ù› ›¯Â ÁÂÓÓËı› ÛÙË
°ÂÚÌ·ÓÈΛ· Ù˘ ™˘Ú›·˜. ∞Ó¤‚ËΠÛÙÔ
ıÚfiÓÔ ÙÔ 717. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ηٿÊÂÚ ӷ
ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ú¯›· Ô˘
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Î·È Ó·
·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜,

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[161]

[162]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

¿ÏϘ ıÚËÛΛ˜, fiˆ˜ Ô ÈÛÏ·ÌÈÛÌfi˜
Î·È Ô ÈÔ˘‰·˚ÛÌfi˜, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈÎfiÓ˜.
∂Ô̤ӈ˜, Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ı·
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ó· ·ÎÌ¿˙ÂÈ
¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜. ΔÔ 725 ÂÎÊÒÓËÛ ÌÈ·
ÛÂÈÚ¿ ÎËÚ˘ÁÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÙfiÓÈ˙Â
ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÈÔ ÂÍfiÊı·Ï̘
˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚÒÓ,
ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ
ªˆÛ·˚Îfi ¡fiÌÔ. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ÙÔ 726,
ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘
ÚÒÙ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÂÈ ÙȘ
·ÓÙȉڿÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó.
™ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Á›·
™ÔÊ›·, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë Î‡ÚÈ· ‡ÏË ÙÔ˘
¶·Ï·ÙÈÔ‡, ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ÷Ï΋, Î·È ¿Óˆ
·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ¯¿ÏÎÈÓ˜ fiÚÙ˜, Ô˘
›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘,
ÔÚıˆÓfiÙ·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¯Ú˘Û‹ ÂÈÎfiÓ·
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÙËÓ ÈÔ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ‰È¿ÏÂÍ Ô
§¤ÔÓÙ·˜ Ó· ηٷÛÙÚ·Ê› ÚÒÙË.
∏ Ï·˚΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛË:
√ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â
ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ΢ÎÏÒıËΠ·fi ¤Ó·
ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ÛÎÔÙÒıËÎÂ
Â› ÙfiÔ˘.
ΔfiÙÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ
Û˘ÁηϤÛÂÈ ÌÈ· ¢Ú›· Û‡Û΄Ë, ¤Ó·
ÛÈϤÓÙÈÔÓ,, ÛÙȘ 7 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 730, ÁÈ· Ó·
··Ï‡ÓÂÈ ÙË ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘
ı· ÚÔηÏÔ‡ÛÂ Ë ÂÈÌÔÓ‹ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜
ÂÍÔ˘Û›·˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÚÔÛˆÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ıÂÔÏÔÁÈÎfi
ı¤Ì·.
ΔÔ 730 Âͤ‰ˆÛ ‰È¿Ù·ÁÌ· ηٿ ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ, ÂÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ «Î·ı·›ÚÂÛ‹»
ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ·˘Ùfi ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó
Ôχ ¤ÓÙÔÓ· Ô ¿·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ μ′ ηÈ
Ô ·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜
°ÂÚÌ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙȘ
·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÚ› ıÚËÛΛ·˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘.
√ ·ÙÚȿگ˘ °ÂÚÌ·Ófi˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ
Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‹ÚÂ Ô ·ÙÚȿگ˘
∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Úfiı˘Ì·
˘¤ÁÚ·„ ÙÔ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
ηٿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (730). ™ıÂÓ·Ú¿
·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠÛÙȘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈΤ˜
·fi„ÂȘ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜

πˆ¿ÓÓ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â fiÙÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ‚ÔËı¿
ÙÔÓ ·Î·ÏÏȤÚÁËÙÔ ¿ÓıÚˆÔ Ó·
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ £Âfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ,
Û ¤Ó· ÏfiÁÔ ÙÔ˘ «ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
‰È·‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù·˜ ·Á›·˜ ÂÈÎfiÓ·˜»
·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë μ›‚ÏÔ˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÁÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁË
Ì ÙËÓ ·Í›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜
·ÌfiÚʈÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Â›Ó·È Ô
ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÔ‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÁÈ·
ÙËÓ fiÚ·ÛË.
«...[] ∂ÊfiÛÔÓ ÚÔÛ΢ÓÒ Î·È Û¤‚ÔÌ·È ÙÔ
ÛÙ·˘Úfi Î·È ÙË ÏfiÁ¯Ë, ÙÔÓ Î¿Ï·ÌÔ Î·È ÙÔ
ÛfiÁÁÔ, Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ıÂÔÎÙfiÓÔÈ
πÔ˘‰·›ÔÈ ÚÔÛ¤‚·Ï·Ó Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ
∫‡ÚÈfi ÌÔ˘, ÁÈ·Ù› fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙ¿ıËηÓ
fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ, Ò˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ ηÈ
ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÈÛÙÔ›
Ì ·Á·ı‹ ÚÔ·›ÚÂÛË Î·È Ì ÛÎÔfi ÙË
‰ÔÍÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ
·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡; ∫·È ÂÊfiÛÔÓ
ÚÔÛ΢ÓÒ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ô˘
ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ˘ÏÈÎfi,
Ò˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ûˆ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô˘ η٤ÛÙËÛ ۈًÚÈÔ ÙÔ
ÛÙ·˘Úfi; ŸÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ΢ÓÒ ÙËÓ ‡ÏË Â›Ó·È
Ê·ÓÂÚfi, ‰ÈfiÙÈ, ·Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÙÔ
ÂÎÙ‡ˆÌ· ÂÓfi˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ô˘ ›ӷÈ
ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ͇ÏÔ, ·Ú·‰›‰ˆ
ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙË ÊˆÙÈ¿. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È
Ì ÙÔ Í‡ÏÔ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÈÛÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ·˘Ù¿
ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó. […]»
πˆ¿ÓÓ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜, ¶ÂÚ› ÂÈÎfiÓˆÓ,
§fiÁÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÎÂÊ. 19, Migne,
Patrologia Graeca, Ù. 94, ÛÙ‹ÏË 1305
√ ·ÁÒÓ·˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ηٿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ
ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜. ªfiÓÔ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎÂ, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÈÙÚ·› Ë
‡„ˆÛË ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ ÌfiÓÔ.
∞Ó Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ê·Ó·ÙÈÎfi˜
ÂÈÎÔÓÔÎÏ¿ÛÙ˘, ηٿÊÂÚ ӷ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ú‹ÁÌ· ÛÙË Û¯¤ÛË
Ì ÙË ¢‡ÛË, ·ÊÔ‡ Ô ¿·˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜
μ′ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÒ˜ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÙË ‰È·ÊˆÓ›·
Î·È ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì·
Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛÙË

™‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ƒÒÌ˘ ÙÔ 732, Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜
ÙÔ˘ ¿· °ÚËÁÔÚ›Ô˘ μ′, Ô °ÚËÁfiÚÈÔ˜
°′, ·ÊfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜.
√ ÂfiÌÂÓÔ˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˜
Â›Ó·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ
ÙÔ 740 ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘. ™ÙÂÓ¿ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ·
Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ·fi ÙËÓ ·È‰È΋ ÙÔ˘
ËÏÈΛ·, ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ÙÔÓ ÒıËÛ Û ÛÎÏËÚ¤˜ ‰ÈÒÍÂȘ.
ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 754 Û˘ÁοÏÂÛÂ
Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Î¿ÏÂÛÂ
ÙÔ˘˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜
Ù˘ ƒÒÌ˘, Ù˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜, Ù˘
∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ πÂÚÔÛÔχ̈Ó, Ô˘
Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
∂Ô̤ӈ˜, Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â
ηӤӷ ÓfiÌÈÌÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÔÓÔÌ·ÛÙ›
«√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋», fiˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ
‹Ù·Ó. √È ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ÙËÓ ÔÓfiÌ·Û·Ó
«∞ΤʷÏË ™‡ÓÔ‰Ô».
ŒÂÈÙ· ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ Ù·
Ú·ÎÙÈο Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ‹Ù·Ó
·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡
‹Ù·Ó ·ÂÚ›ÁÚ·ÙË, ¿Ú· ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó·
·ÂÈÎÔÓÈÛÙ› ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ. Δ·
Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó fi,ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜
¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÁÈ· Ó·
Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·.
√È ‰ÈÒÍÂȘ ‹Ù·Ó Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜,
ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ. ŒÓ· ·fi
Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Â›Ó·È Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜,
ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ∞˘ÍÂÓÙ›Ô˘, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÏÈıÔ‚ÔÏ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘
ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.
√È ÛÎÏËÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÒÍÂȘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó
Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ
™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 775. ∏ ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ
ÂÈÛÎÈ·ÛÙ› ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·,
Ô˘ Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘ ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù·
Ôχ Û˘¯Ó¿ ·Ú·‚ϤÔÓÙ·È.
ΔÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∂′ ‰È·‰¤¯ıËΠÔ
ÚˆÙfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ¢′, Ô
ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó Û ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ™ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó¤‚ËΠË
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË
ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÊÔ‡ Ô §¤ÔÓÙ·˜
›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ¤Ó· ÁÈÔ ‰¤Î· ¯ÚÔÓÒÓ, ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™Δ′.

[163]

∏ ∞Ó·ÛًψÛË
ÙˆÓ ∂ÈÎfiÓˆÓ,
¤ÚÁÔ Ù˘
∫ÚËÙÈ΋˜
™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ 16Ô˘
·ÈÒÓ·. ∏ ÂÈÎfiÓ·
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ
ÙËÓ ∫˘Úȷ΋
Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜
Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ
ÔÚÈÛÙÈ΋ Ï‹ÍË
Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ÙÔ 843,
ˆ˜ ı¤Ì·
Ù˘ Ï·˚΋˜
ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·˜.
ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏

[164]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÌÂ
·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∞Á›·˜
ΔÚÈ¿‰·˜. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· ¿Ú¯ÈÛÂ
Ó· Û˘˙ËÙÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ
ıÂÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÒÙËÌ· ·Ó ›ӷÈ
Û‡ÌʈÓË Ì ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ
Ù˘ ÔÚıÔ‰ÔÍ›·˜ Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ, Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 9Ô
·ÈÒÓ· ‰›¯·Û ÙÔ˘˜
μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜, ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜
Û ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ ηÈ
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ (Â¿Óˆ).
J. D. DALLET/VISUAL PHOTOS

ÃÚ˘Û‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡,
11Ô˜-12Ô˜ ·ÈÒÓ·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ
ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜ °′
ÿÛ·˘ÚÔ˜ ηٿÛÙÚ„ ÙË ¯Ú˘Û‹
ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË Ã·Ï΋ ¶‡ÏË, ÙË
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ
fiÏË (·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·).

∏ ∂ÈÚ‹ÓË ‹Ù·Ó ¤ÓıÂÚÌË
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚÈÛÛ·, Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ
ÛÙ·ıÂÚ¿ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· ηÈ
Û fi,ÙÈ ·˘Ù‹ Û˘Ì‚fiÏÈ˙Â. ÿÚË Û ·˘Ù‹Ó
ÔÈ ÂÍfiÚÈÛÙÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› ηٿÊÂÚ·Ó Ó·
Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÙȘ ÌÔÓ¤˜ ÙÔ˘˜. μ·ÛÈ΋
ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ‹Ù·Ó Ë
·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙË
ƒÒÌË. ŒÙÛÈ, Ë ∂ÈÚ‹ÓË Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ¿·
∞Ó‰ÚÈ·Ófi ∞′ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜
Û ÌÈ· Ó¤· Û‡ÓÔ‰Ô, Ô˘ ı· ηٷÚÁÔ‡ÛÂ
ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ·ÈÚÂÙÈ΋˜ Û˘Ófi‰Ô˘
Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁËı›. √ ¿·˜
Û˘ÌÊÒÓËÛ Úfiı˘Ì·. ∏ Û‡ÓÔ‰Ô˜
Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÛÙȘ 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 786 ÛÙÔ
Ó·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ ÌÂ
·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi ÙË ƒÒÌË Î·È Ù·
ÙÚ›· ·ÙÚȷگ›· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.
øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏȘ ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Î¿ıÈÛ·Ó
ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ·
ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ fiÚÌËÛ ͷÊÓÈο ̤۷ ÛÙÔ
Ó·fi Î·È Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ‰È·Ï‡ıËΠ·Ù¿ÎÙˆ˜.
∏ ∂ÈÚ‹ÓË ¤‰Ú·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ηٿ ÙˆÓ
ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÒÓ Î·È ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ù˘
Û˘Ófi‰Ô˘, Ô˘ ›¯·Ó ÙÚ·› ÛÂ Ê˘Á‹,
Í·Ó·Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, Û ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ·.
ŒÙÛÈ, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ 787 Ë ∑′
√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÛÙÔÓ
ÙfiÔ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÚÒÙË, ÛÙËÓ
ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, ÛÙË ¡›Î·È·.
∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· ηٷ‰ÈοÛÙËΠˆ˜
·›ÚÂÛË Î·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËηÓ
·ÓÙÈΛÌÂÓ· Û‚·ÛÌÔ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ,
·Ú¿ Ï·ÙÚ›·˜.
ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ·ÎfiÌË ÈÔ
Ôχ ÙÔ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô
ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈÎÔÓÔÏ·ÙÚÒÓ: ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿
‹Ù·Ó ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ
ÌÂÙÚÈÔ·ı›˜, Ô˘ ηٷϿ‚·ÈÓ·Ó fiÙÈ Ë
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó·
˘ÂṲ́ÁÂı˜ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È fiÙÈ, ·Ó Ë
∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó
˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜.

REMI BENALI/CORBIS/APEIRON

¢∂ÀΔ∂ƒ∏ ¶∂ƒπ√¢√™ Δ∏™
∂π∫√¡√ª∞Ãπ∞™, 815-842
∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· §¤ÔÓÙ· ∂′, Ô ÔÔ›Ô˜
·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜

ÂÈÎÔÓÔÎÏ¿ÛÙ˜. √È ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÙÔÓ
Ô‰‹ÁËÛ·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ¿ÛË
‹Ù·Ó Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ·fi ÂΛÓÔ˘˜
Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÓfiÌ·Ùfi
ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi 88 ¯ÚfiÓÈ·. √ §¤ÔÓÙ·˜ °′
›¯Â ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ˘¿ÎԢ ÛÙË
ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ· ‹Ù·Ó ηı·Ú¿ Ú·ÎÙÈ΋.
∏ fiÏË ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË
¿ÔÚÔ˘˜ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó
ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÈÚ‹ÓË
ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ
ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ. √È
˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÎÏ·ÛÙÈ΋˜
ȉÂÔÏÔÁ›·˜ ‹Ù·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ
‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜,
·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡. √ §¤ÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ,
ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜
̤ÛÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜
ÂÈÚ‹Ó˘, ·Ú¿ ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË
ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ›ÛÙ˘. Δ· ÚˆÙ·Ú¯Èο
ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ‹Ù·Ó Ë
ÎÚ·ÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË,
ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ‹Ú ηӤӷ
ÛÎÏËÚfi ̤ÙÚÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ Ô˘
·ÚÓÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ˘ÔÙ·¯ıÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ
‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ 815, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·ÛÛfiÙ·Ó
ηٿ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ÚÔοÏÂÛÂ Ó¤Ô Î‡Ì·
ηٷÛÙÚÔÊÒÓ.
√ ÂfiÌÂÓÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ô˘
·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·
∂′ Â›Ó·È Ô ªÈ¯·‹Ï μ′,
ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ∂
Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˜.
ø˜ Ô·‰fi˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÎÏ·ÛÙÒÓ
¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜, ·ÊÔ‡
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÈ̈ÚËı›,
·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜.
ŸÙ·Ó ¤ı·ÓÂ, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 829,
ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘
£ÂfiÊÈÏÔ˜. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ ›¯Â
Û˘ÌÌÂÚÈÛÙ› ÙȘ ÂÈÎÔÓÔÎÏ·ÛÙÈΤ˜
ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔηÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ê·Ó·ÙÈÎfi˜. Δ· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘
fiÙ·Ó ˘¤‚·Ï ÙÈ̈ڛ˜ ‹Ù·Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈο ·Ú¿
ıÚËÛ΢ÙÈο. ∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÓÔÔÙÚÔ›·, fiˆ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ, ›¯Â
·ÏÏ¿ÍÂÈ, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ·ÓıÚˆÈÛÌfi˜
Ï·ÓÈfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘
ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â
η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ›ÏÔÎË
ÂÛˆÙÂÚÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ÛΤ„˘.
ŸÙ·Ó ÙÔ 842 ¤ı·ÓÂ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ ·fi
‰˘ÛÂÓÙÂÚ›· Û ËÏÈΛ· 38 ¯ÚÔÓÒÓ, ¯Ú¤Ë
·ÓÙÈ‚·ÛÈϤ· ÙÔ˘ ‰›¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘
·Ó¤Ï·‚Â Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚ·.
¶ÚÒÙÔ Ì¤ÏËÌ· Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ
ÍÂÚ›˙ˆÌ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÎÏ·Û›·˜ ·fi fiÏË
ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 843
Û˘ÁοÏÂÛ ۇÓÔ‰Ô, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ
ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÏËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÔÌ·Ï¿.
∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ‹Ù·Ó Ë
ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· ‰›¯·Û ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ï·fi
Î·È Â›¯Â ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙÔ˘˜
ÙÔÌ›˜ Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙȘ
Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙË ¢‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi.
∏ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ƒÒÌ˘, ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓË
·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜,
«Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË» ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ,
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ·˘Ùfi ηÈ
·Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ
ºÚ¿ÁΈÓ, ÙËÓ ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ÙfiÙÂ
ÔÏÈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘.
ΔÔ Ú‹ÁÌ· È· ‹Ù·Ó ·ÁÂʇڈÙÔ Î·È Ë
‰˘ÙÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ›¯Â ¿ÚÂÈ
·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.
∏ ·ÒÏÂÈ· ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ·fi ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ‹Ù·Ó
ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∞Ó ÏËÊı› ˘fi„Ë Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋
ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È Ô Ôχ ÌÈÎÚfi˜
·ÚÈıÌfi˜ fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ˙‹ÛÂÈ, Ë
·ÒÏÂÈ· ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙ‹ ·ÎfiÌË
Î·È Û‹ÌÂÚ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË
·˘Ù‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜
‰È·ÎÔÛÌ‹ıËÎ·Ó Ì ˙Ò·, Ê˘Ù¿ ηÈ
‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÌÔÙ›‚·. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜,
˘Ô¯ÒÚËÛÂ Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ
ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ, ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙˆÓ
ÂÈÎfiÓˆÓ, ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÔÏÏ¿
ÛËÌ·ÓÙÈο ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ.
∂‹ÏıÂ, ÏÔÈfiÓ, ÌÈ· ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË
ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, ·fi ÙËÓ ÔÔ›·
‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·Ûˆı› οÙÈ,
·ÊÔ‡ ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜
ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û οı ÔÌ¿‰· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
‹Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈΤ˜.

[165]

[166]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Δ∞ ∞πΔπ∞ Δ∏™ ∂π∫√¡√ª∞Ãπ∞™

ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜,
ÔÏÈÙÈΤ˜ ηÈ
ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ

æËÊȉˆÙ¤˜
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ
ÛÙËÓ ·„›‰·
ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘
∞Á›·˜ ¶Ú·Í·›‰Ë˜,
ÛÙË ƒÒÌË
(ÌÂٷ͇ 817-824).
SCALA

ªÂÙ¿ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ∞′
(527-565) Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÂÈÛ‹ÏıÂ ÛÂ
ÂÚ›Ô‰Ô ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜,
ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.
∫‡ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÎÚ›Û˘
‹Ù·Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· (Ô˘
‹Á·˙ ·fi ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘
ÊÔÚÔ‰ÔÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ
ÎÚ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ) Î·È ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ (ÔÈ Ôԛ˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó
ÙfiÛÔ Û Â͈ÙÂÚÈο ·›ÙÈ·, fiˆ˜ ÔÈ
ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ
∞‚¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ ÛÙ· ‰¿ÊË
Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, fiÛÔ Î·È, ΢ڛˆ˜,
Û ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜). ΔÔ
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ¤ÚÁÔ (.¯., ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ)
Î·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (610-641)
Â¤ÊÂÚ·Ó ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ›·
ÛÙȘ ·ÓÙ›ÚÚÔ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ.
∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, fï˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÂȉÂÈÓÒıËΠͷӿ. ◊‰Ë ·fi ÙȘ
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi
Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ fiψÓ, Ô˘

·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜
‰È¿ÚıÚˆÛ˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÚÚ¤ÂÈ.
ΔȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÈÙ¿¯˘Ó·Ó ÔÈ
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú·‚ÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜,
ÔÈ Ôԛ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó
·ÏÏÂ¿ÏÏËÏ· ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ
·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,
·ÏÏ¿ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (¤ˆ˜ Ù·
̤۷ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·) Ó· ·ÔÛ·ÛÙÔ‡Ó
ÌfiÓÈÌ· ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ‰·ÊÈΤ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
(∞›Á˘ÙÔ˜, ™˘Ú›·, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË).
¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë
ÂÔ¯‹ (‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi 6Ô˘ ·ÈÒÓ·-7Ô˜
·ÈÒÓ·˜) Â›Ó·È Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘
‰È¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚËÙÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ȉ›ˆ˜
ÙˆÓ ·¯ÂÈÚÔÔ›ËÙˆÓ (‰ËÏ·‰‹ ÂΛӈÓ
Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÊÙÈ·¯Ù› ·fi ·ÓıÚÒÈÓÔ
¯¤ÚÈ) ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁ¤˜. ÕÊıÔÓ· ÛÙÔȯ›·
·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·,
ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜
ÏfiÁÔ˘˜, ÂÓÛÙÂÚÓ›ÛÙËÎÂ Î·È Â˘ÓfiËÛÂ

·˘Ù‹ ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ì ÔÈΛÏÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜. º·ÈÓfiÙ·Ó, ¤ÙÛÈ, fiÙÈ Ë
Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Î·È Î·Ù¿
fiÛÔ ‹Ù·Ó ıÂÌÈÙfi Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ô
ÃÚÈÛÙfi˜ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ·
ÙÔ ·Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ‹Ù·Ó ıÂÌÈÙfi
·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ï·ÙÚ›·˜, ¤ÙÂÈÓ ӷ
ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ù·
ÈÂÚ¿ ÚfiÛˆ· (ȉ›ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡)
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó·
·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· Ï·ÙÚ‡ÔÓÙ·È ÛÂ
ÂÈÎfiÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ıˆÚ›ٷÈ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·. ΔÔ 691, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË
¶ÂÓı¤ÎÙË √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜, Ô˘
Û˘Ó‰ڛ·Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì ÙÔÓ ¶μ′ ∫·ÓfiÓ· Ù˘ fiÙÈ
Ô ÃÚÈÛÙfi˜, fi¯È ·ÏÒ˜ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó,
·ÏÏ¿ ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜
¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ·ÚÓ› (·ÌÓfi˜),
fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ.
∫·Ù¿ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ· Ë ÎÚ›ÛË Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ
ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Ô͇ÙËÙ·. ªÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi
·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜
›¯·Ó ÂÓÛ΋„ÂÈ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ·Ú·‚ÈΤ˜
ÂȉÚÔ̤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó Î·È ‰‡Ô

ÊÔÚ¤˜ (674-678 Î·È 717-718) ÔÈ
ÕÚ·‚˜ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÔÏÈÔÚÎÔ‡Ó
ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ◊Ù·Ó
Ê˘ÛÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, Ó· ΢Úȷگ› Îϛ̷
ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜,
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙÔ
̤ÏÏÔÓ.
◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Â›Û˘, ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷
Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·.
ªÂٷ͇ 685 Î·È 717, ‰ËÏ·‰‹ ̤۷ ÛÂ
22 ¯ÚfiÓÈ·, ¤ÍÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
·Ó¤‚ËÎ·Ó Î·È Î·Ù¤‚ËÎ·Ó ·fi ÙÔ
ıÚfiÓÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ 15 ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
Ô˘ ›¯·Ó ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ

ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ (565) ¤ˆ˜ ÙÔ 717
ÌfiÓÔ ¤ÓÙ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÛÙÔ ıÚfiÓÔ
¤ÂÈÙ· ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi
Ú·ÍÈÎfiËÌ· Â¤‚·Ï ÙË ‰È·‰Ô¯‹.
Δ¤ÙÔÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰ÂÓ Â›¯·Ó
Í·Ó··ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹
Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. Ÿˆ˜ Û fiϘ ÙȘ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË
ÓˆÙÂÚÈ΋ ÂÔ¯‹, ÔÈ ‰˘ÛÙÔ˘ ·˘Ù¤˜
ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ◊Ù·Ó, ÚÈÓ ·fi

[167]

[168]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

fiÏ·, «ÙÈ̈ڛ˜», Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ì·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ™ÙÔ
ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, fï˜, Ù·
·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·Ó
΢ڛˆ˜ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘
ηÙ›¯·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘
΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó, Â›Û˘,
˘Ô¯Úˆ̤Ó˜ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó
ÔÏÈÙÈο ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙȘ
χÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÍÂ˘Ì¤ÓÈ˙·Ó ÙË
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡.
™ÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ë
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
‹Ù·Ó ÂΛÓË Ô˘ ηÙ›¯Â ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
̤ÚÔ˜ Ù˘ Á˘. ∏ ηÙÔ¯‹ Á˘
ÚÔÛ¤‰È‰Â ÏÔ‡ÙÔ Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜
ÌÂÙ·ÊÚ·˙fiÙ·Ó Û ·ÍÈÒÌ·Ù·, Ù›ÙÏÔ˘˜
Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ™Â Û¯¤ÛË ÌÂ
¿ÏϘ ËÁ¤˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ (ÂÌfiÚÈÔ,
¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜,
ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó· Ù¯ÓÈο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·),
Ë Î·ÙÔ¯‹ Î·È Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ù˘ Á˘
‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÒÙÂÚ˜. √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ
Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜, ÔÈ honestiores ‹ (fiˆ˜
ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·) ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ›,
‹Ù·Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ˙·Ó ÙÔÓ
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. Èڛ˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹
ÙÔ˘˜ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¤ÂÊÙÂ. √ ›‰ÈÔ˜,
‚¤‚·È·, ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ. ªÔÏÔÓfiÙÈ ‹Ù·Ó
ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ηْ ·Ú¯¿˜ Ó·
Â͢ËÚÂÙ› Ù· ÔÏÏ¿ Î·È Û˘¯Ó¿
·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ
‰˘Ó·ÙÒÓ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÏ ӷ Ù·
ÂÓÔÔÈ›, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙËÓ
ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË.
∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘, Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·È ÙË
Ï·˚΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË, ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú·
ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÔ̤ӈ˜, Ô˘
Ô͇ÓıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÛÙȘ
·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·,
ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠ۠·‰˘Ó·Ì›· Ù˘
ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Ó·
ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ¤Ó·Ó
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

Ì ÂÈÙ˘¯›· ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÚfiÏÔ. μ·ÛÈ΋
·ÈÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë
¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜
ÈÛ¯˘Ú‹˜ fiÛÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ∞′ (527565), ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ (610-641) ‹,
¤ÛÙˆ, ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¢′ (668-685).
∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ÎÚ›ÛË ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏfi Ù˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·
ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· fiÛÔ
Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘.
∞Ï‹ ¤Ó‰ÂÈÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ,
Ï.¯., ‹Ù·Ó Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ Ô˘
·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ
fiψÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ·ÓÔȯ٤˜,
ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Î·È Û ¿ÌÂÛË
ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·
ÙÔ˘˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·
ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÈÛ¯˘Ú¿
ÙÂȯÈṲ̂ӷ οÛÙÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·˘Ù‹ ¤ÙÂÈÓ ÔÏÔ¤Ó· ηÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Â› ÙfiÔ˘
·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙËÓ ·˘ÙÔηٷӿψÛË,
‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ Âȉ›ˆÍË Ù˘ ·˘Ù¿ÚÎÂÈ·˜
Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô.
™Â Ù¤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ·ÚÁ¤˜
ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ·ÈÙ›· Ù˘
ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘
¤ˆ˜ ÙfiÙ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡
Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ, Î·È ÙÔ˘
Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó·
ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó. ∫·Ù¿ ·Ú¿‰ÔÍÔ
ÙÚfiÔ, ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ, ȉ›ˆ˜ ÔÈ
·Ú·‚ÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ
Â¤ÙÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ›‰È˜ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
Ù˘ ÎÚ›Û˘, ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘
¤‰ˆÛ·Ó ÙË Ï‡ÛË. °È·Ù› Ë ·Ó¿ÁÎË
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËψÓ
ÂȉÚÔÌÒÓ ¿Ú¯ÈÛ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÌÈ· Ó¤·
ÔÌ¿‰· ̤۷ ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙˆÓ
‰˘Ó·ÙÒÓ: ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ. ∏ ›‰È· Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋
‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â, ‹‰Ë ·fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ,
ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÌÂ
ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙˆÓ
ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ
ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, fiÔ˘ ÙfiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋

fiÛÔ Î·È Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÔÈ
‰˘Ó·ÙÔ› Ì ηı·Ú¿ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜
(Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó ÛÙȘ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜) ¤¯·Ó·Ó ÙË
‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰˘Ó·ÙÔ› Ô˘
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì·, ȉ›ˆ˜
ÙˆÓ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ,
ΤډÈ˙·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ηÈ
·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi
ÚfiÏÔ.
Δ¤ÙÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ô˘
¤ÛˆÛ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ÙËÓ
·Ú·‚È΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÙÔ˘ 717-718, Ô
§¤ÔÓÙ·˜ °′ (717-741). √ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜
∞′ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘.
√ §¤ÔÓÙ·˜ °′ ‹Ù·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ¤Ó·˜
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ì ¿ÚÈÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi
ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ. √ §¤ÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ Û fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙȘ
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Â‰Ò Î·È ¤Ó·Ó
·ÈÒÓ· Û˘ÓÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·ÚÁ¿ ÛÙËÓ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·. √‡ÙÂ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜
·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÂΛӘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Û·Ó
ÌÈ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ¤Ó·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘
Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡
(‰ÈÔ›ÎËÛË, Û˘ÏÏÔÁ‹ ÊfiÚˆÓ, ÛÙÚ·Ùfi˜)
Î·È Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ȉÂÔÏÔÁ›·˜. ∂›¯Â
ηٷϿ‚ÂÈ, fï˜, fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
Ù˘ ÎÚ›Û˘ ··ÈÙÔ‡Û ÌÈ· Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋
Ô˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈο
̤ÙÚ·, ı· ¤ÊÂÚÓ ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ú‹ÍË
Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. °È· Ó· Ûˆı› Ë
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÌÈ·
ÛÙÈ‚·Ú‹ ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı·
ÏÔÁ¿ÚÈ·˙ ηӤӷ ÎfiÛÙÔ˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ·˘Ù‹
Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË.
√È Ù¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË ‹ Î·È Ú‹ÍË ÌÂ
ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó›˜ Û ÔÏÏ¿
·fi Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛ·Ó Ì ÙË
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÙfiÛÔ
Ô §¤ÔÓÙ·˜ °′ fiÛÔ Î·È (΢ڛˆ˜) Ô ÁÈÔ˜
ÙÔ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′ (741-775).
√È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó ‹Ù·Ó,
‚¤‚·È·, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÚÔ˜
fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ

ÔÔ›· ·Ó‹Î·Ó, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜,
fï˜, ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÔÈ
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ
‰˘Ó·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·Ó‹Î·Ó Û ÂΛӘ ÙȘ
Ӥ˜, Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·‰Âȯı› ÏfiÁˆ Ù˘
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜
‰Ú¿Û˘, ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘ÛÙÔ‡Ó
ηٿ ̤وÔ Ì ٷ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfiÙÂÚ·
ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ (.¯., Ù·
ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜
Á·ÈÔÎÙËۛ˜) Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó
·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó
Ì Êfi‚Ô ÌÈ· ÂÎÙÂٷ̤ÓË
ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋.
™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜
ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜ °′ Î·È Ô
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó·
·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜
Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ŒÓ· ·fi Ù· ϤÔÓ ÛÔ‚·Ú¿
̤ÙÚ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ‹Ù·Ó Ë ·fi‰ÔÛË
ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÁË, ÌÂ
·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘ÙÔ› Ó·
·Ú¤¯Ô˘Ó, fiÙ·Ó ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÁÎË,
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜.
ŒÙÛÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜,
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, fiÔÙÂ
ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó fiÙÈ
˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁË, fiÙÈ
Ì¿¯ÔÓÙ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË
Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ¿ÌÂÛ·. ∏
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ›¯·Ó ̤۷ ÛÙÔ
ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ·˘ÙÔ›
‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. Δ· Ï·˚ο
ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘
Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó
ÔÌfiı˘Ì·. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Â¯ıÚÈÎfiÙÂÚ˜
ÁÚ·Ù¤˜ ËÁ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÈÎÙ›ÚÔ˘Ó
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∂′ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÙÂÁÎÙË
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋,
·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ÙÔ
„ˆÌ› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÊÙËÓfi ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
fiÙÈ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘,
ÂÓ fi„ÂÈ ÌÈ·˜ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘
Ì ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
ıÚËÓÔ‡Û·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ó Ó· ÛËΈı› ÁÈ·
Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙË
Ì¿¯Ë.

[169]

ºÔÚËÙ‹ ÂÈÎfiÓ·
ÌÂ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
Ù˘
™Ù·‡ÚˆÛ˘
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡.
√ ÃÚÈÛÙfi˜
ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
ÌÂ ÎÏÂÈÛÙ¿
Ì¿ÙÈ·, ‰ËÏ·‰‹
¿Û¯ˆÓ,
(8Ô˜ ·ÈÒÓ·˜
∞›Á˘ÙÔ˜,
ÌÔÓ‹ ∞Á›·˜
∞ÈηÙÂÚ›Ó˘
™ÈÓ¿).
MONH ™π¡∞

[170]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫ÂÓÙÚÈÎfi ʇÏÏÔ
ÙÚÈÙ‡¯Ô˘ ÌÂ
·Ú¿ÛÙ·ÛË
ÙË Á¤ÓÓËÛË
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡.
(8Ô˜-9Ô˜ ·ÈÒÓ·˜.
∞›Á˘ÙÔ˜,
ÌÔÓ‹ ∞Á›·˜
∞ÈηÙÂÚ›Ó˘
™ÈÓ¿).
ª√¡∏ ™π¡∞

∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· °′ Ó·
ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· Î·È Ó·
ÂÈ‚¿ÏÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙË ‚›· ÙËÓ
··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë
·ÎfiÌË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚË ÚÔÒıËÛË ·˘Ù‹˜
Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fi ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∂′ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÒÚ· Ó·
ȉˆıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË
ÚÔÔÙÈ΋. ∏ Ú‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È
ÛÙÔÓ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘,
fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ

·ÁÓÔ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋
·ÈÙ›· ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ‹Ù·Ó Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·
ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ÿÛˆ˜ ¤·ÈÍ οÔÈÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ·˘ÙÔ›
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ÂΛӘ
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÌÔÓÔÊ˘Û›Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜,
Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·
·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ
ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÂÔ¯‹ ÔÈ ÕÚ·‚˜
ËÁÂÌfiÓ˜ ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó Â›Û˘ ̤ÙÚ·
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÈÂÚÒÓ

ÚÔÛÒˆÓ ÛÙË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË
ÔˆÛ‰‹ÔÙ ۯÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ
·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· °′. Ÿˆ˜ Î·È ·Ó
›ӷÈ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô §¤ÔÓÙ·˜ fiÛÔ
Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ›
·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘
ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ Ô £Âfi˜ ÂͤÊÚ·˙ ÙË
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ Ô˘ ›¯Â
Ï¿‚ÂÈ Ë Ï·ÙÚ›· ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ.
°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·fi ÙȘ ËÁ¤˜
ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ. ¶ÔÙ¤
¿ÏÏÔÙÂ Ë Ï·ÙÚ›· Ô˘ ·¤‰È‰·Ó ÔÈ
ÈÛÙÔ› ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÂ
Ù¤ÙÔÈ· ‡„Ë. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘
∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi
ηÈÚfi ÁÈ· ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ.
ΔÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ fï˜ Úfi‚ÏËÌ·
›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ Û‚·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘˜
·¤‰È‰·Ó ÔÈ ÈÛÙÔ›, ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ›¯·Ó
ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ËÁ‹ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ô˘
ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ·fi ÙÔÓ
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. °È·Ù›, ·Ó ̤۷ ·fi ÙËÓ
ÂÈÎfiÓ· ÌÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ÂÓÂÚÁÔ‡Û ¿ÌÂÛ·
Ô £Âfi˜, ÙfiÙ ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚfiÏÔ˜ Ô˘
·¤ÌÂÓ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ
ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÛÙË °Ë, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔÓ
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·;
∏ Û˘ÁÎÂÓÙÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ
ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ‹Ù·Ó
‚·ÛÈÎfi˜ ÌÔ¯Ïfi˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ
ÎÚ›ÛË, Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜
ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ
·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ. ¶Èı·Ófiٷٷ ¤ÙÛÈ
ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ÛÊÔ‰Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋
ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ, Ë ÔÔ›·
‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÛÂ, ˆ˜ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜
ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
ÌÂÚ›‰ÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜
(̤ۈ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜, ÔÏÈÙÈ΋˜ ηÈ
ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜). √È ÌÔÓ·¯Ô›
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÛÔ Î·Ì›· ¿ÏÏË
ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ηÈ
·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛıÂÓ·Ú¿ ÛÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÔÏÈÙÈ΋.
∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·, ÂÔ̤ӈ˜, ÔϤÌËÛÂ
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· fi¯È ÙfiÛÔ ˆ˜ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘,
·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ÊÔÚ¤· ÂÓfi˜
·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Ô˘ ÌfiÓÔ Î·Î¿ ›¯Â

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·,
ηıÒ˜ Î·È ˆ˜ ÊÔÚ¤· ÌÈ·˜ ÂÍÔ˘Û›·˜
Ô˘ ÂÚ¯fiÙ·Ó Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË
ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ Â›¯Â ·Ó¿ÁÎË
ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. °‡Úˆ ·fi ÙËÓ
ȉ¤· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó, ÙÂÏÈο,
ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔÈ·
ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¤ÚÂ ӷ
‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ· ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô
Ó· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó ÚÈ˙Èο, ‹ Ó·
·ÔÚÚÈÊıÔ‡Ó. ª¤Û· ÛÙË ‰Â‰Ô̤ÓË
Û˘Á΢ڛ·, Ë ÂÈÎfiÓ· ηٿ οÔÈÔÓ
ÙÚfiÔ ¤ÊÙ·Û ӷ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ, Ó·
ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜
Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÛÙÔ
·Ú·Û΋ÓÈÔ. ªÂ ‰‡Ô ÏfiÁÈ·, Ë ÂÈÎfiÓ·
‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·ÈÙ›· Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ÛËÌ·›· Á‡Úˆ
·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·˘Ù‹ Ë Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË
‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó.
¢ÂÓ ‹Ù·Ó, ‚¤‚·È·, ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ì¤Û·
ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙfiÛÔ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›·
fiÛË Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÁÈ· ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘. √‡Ù ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ·fi
ıÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, Ë
¿Ô„Ë ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Ó· ‚ÚÂÈ
¢ڇÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ÛÙ·
‰¿ÊË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ∂‰Ú·ÈˆÌ¤ÓË ÛÂ
ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ‚·ıÈ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË ÙËÓ
ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ÂÈÎÔÓÈÛÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË,
Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô‡Ù ‹ıÂÏ ԇÙÂ
ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÚÓËı› Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·
ÙËÓ ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ Ù˘ ηٷÁˆÁ‹.
∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, fï˜,
Ë ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÌfiÚÂÛÂ
Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜
ÁÈ· Ú‹ÍË Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË Û ۯ¤ÛË ÌÂ
ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙË ‚·ÛÈÏ›·
ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚˆÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ, fiÙ·Ó Ë
·Ó·Ó¤ˆÛË Â›¯Â È· ¿ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ
Ù˘, Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ıÂÔÏÔÁÈÎÒÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó
Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÍÂÊÙ›ÛÂÈ. ◊‰Ë, fï˜, ¯¿ÚË
ÛÙË ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÔÏÈÙÈ΋
ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ›¯·Ó ÂÎÏËÚˆı›
ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘
Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ó·

ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.
ŒÙÛÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â È·
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Î·È ‹Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË Ó·

ƒÒÌË, Ë ÔÔ›· ÛÙÚÂÊfiÙ·Ó
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜.
∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË ··ÈÙÔ‡Û οÔÈ·

·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ˙ËÙ‹Ì·Ù·,
›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡.
ΔÔ 787, Ì ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋
ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÙË ıÂÚÌ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ, Ë ∑′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋
™‡ÓÔ‰Ô˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ. °È· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
ÙÒÚ· ÙÔ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ‹Ù·Ó fiÙÈ,
¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈÛfi ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ·
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, Ë ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÔÏÈÙÈ΋,
ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ıÂÙÈο Ô˘ ›¯Â
ÛˆÚ‡ÛÂÈ, ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ
·ÔÌfiÓˆÛË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙË

ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó·‰›ψÛË ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞fi ÙËÓ ¿Ô„Ë
·˘Ù‹, Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ (815-843) ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜
¤Ó· Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ (726-787).
∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó
·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô §¤ÔÓ·Ù˜ °′ Î·È Ô
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′, fï˜, ΢ڛˆ˜ Ë È‰¤·
Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Ô˘ ÂΛÓÔÈ
ÚÔÒıËÛ·Ó, ·ÊÔÌÔÈÒıËΠÏ‹Úˆ˜
·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, Î·È È‰›ˆ˜
·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ.

[171]

ΔÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi
ÙÔ ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ
ÙÔ˘ £ÂÔ‰fiÙÔ˘,
ÛÙÔ Ó·fi Ù˘
™¿ÓÙ· ª·Ú›·
∞Óٛη Ù˘
ƒÒÌ˘.
√ ÃÚÈÛÙfi˜
ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÌÂ
·ÓÔȯٿ Ì¿ÙÈ·.
ÃÚÔÓÔÏÔÁ›ٷÈ
ÛÙÔ 750.
PUBLIC DOMAIN

[172]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ë Ù¤¯ÓË
ÙËÓ ÂÔ¯‹

Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜

ΔÌ‹Ì·
˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜
(ÌÂÙ¿ÍÈ).
ÃÚÔÓÔÏÔÁ›ٷÈ
Ì¿ÏÏÔÓ ÌÂٷ͇
787-815.
SCALA

§›Á˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÓËÌÂȷΤ˜
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Î·È ·fi
·˘Ù¤˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ Â›Ó·È „ËÊȉˆÙ¤˜.
∞fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Â›Ó·È Ô Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â
¯ÙÈÛÙ› ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡,
ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ̠ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ 740
Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿,
‰ËÏ·‰‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘
‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∂′. ªÔÚԇ̠ӷ
‰Ô‡Ì ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ò˜
ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎÂ Ë ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋
ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ „ËÊȉˆÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË
ÙÔ˘ Ó·Ô‡: ŒÓ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÛÙ·˘Úfi˜
ÛÂ ¯Ú˘Ûfi ‚¿ıÔ˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ ÛÙÔ
ÙÂÙ·ÚÙÔÛÊ·›ÚÈÔ Ù˘ ·„›‰·˜, ÂÓÒ
ÂӉ›ÍÂȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓÂÈÎÔÓÈÎÒÓ
‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓȯÓ¢ı› ÛÂ
‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÛËÌ›·, Ì ‚¿ÛË ÙȘ
Ôԛ˜ Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡
¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ 741 Î·È 775.
√ Ó·fi˜, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ
›‰È· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
‰È·Ù‹ÚËÛ ·Ó¤·ÊÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈÎfi ÛÙ·˘Úfi Ù˘ ·„›‰·˜ (Ô
ÔÔ›Ô˜ ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ·ÓÂÈÎÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘
‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ·ÎfiÌË Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
‹ÙÙ· ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ.
√ Ó·fi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Ù˘
£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¯Ù›ÛÙËΠÂÍ
ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘

ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, ÌÂٷ͇ 780 Î·È 797, ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ
ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘.
∫·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë
‰È·ÎfiÛÌËÛË ‹Ù·Ó „ËÊȉˆÙ‹ ηÈ
ÛÒ˙ÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ·Ó¤·ÊË Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù˘È΋
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹,
¤Ó·˜ ÛÙ·˘Úfi˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ
·„›‰·, ÂÓÒ Ë Î·Ì¿Ú· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi
ÙËÓ ·„›‰· ›¯Â ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ¤Ó·
ÛÙ·˘Úfi ̤۷ Û ‰›ÛÎÔ Ì ·ÛÙ¤ÚÈ· (Ô
‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡) Î·È ÛÙ·
ηÙÒÙÂÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ÌÈÎÚ¿
ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· (‰È¿¯ˆÚ·) Ô˘
Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ϤÁÌ·. ª¤Û· ÛÙ·
‰È¿¯ˆÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·‰Ô¯Èο ¤Ó·˜
ÌÈÎÚfi˜ ÛÙ·˘Úfi˜ Î·È Ê‡ÏÏ· ÎÈÛÛÔ‡.
¶Ôχ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‹ÙÙ· ÙˆÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ (843), ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·,
Ô ÛÙ·˘Úfi˜ Ù˘ ·„›‰·˜
·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi „ËÊȉˆÙ‹
·Ú¿ÛÙ·ÛË ¤ÓıÚÔÓ˘ ηÈ
‚ÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘, ·ÏÏ¿
Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ η̿ڷ˜ ·Ê¤ıËÎÂ
·Ó¤·ÊË.
∏ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘
ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·„›‰·˜ (ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙ·
Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó·fi)
ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘
Ó·Ô‡ Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ ÛÙË ¡›Î·È·. ™ÙË
‰È·ÎfiÛÌËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ
726 Ë ·„›‰· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ›¯Â
·Ú¿ÛÙ·ÛË fiÚıÈ·˜ ‚ÚÂÊÔÎÚ·ÙÔ‡Û·˜
£ÂÔÙfiÎÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹
·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

[173]

[174]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ªÂÛ·›Ô ʇÏÏÔ ÙÚÈÙ‡¯Ô˘ ÌÂ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ °ÂÓÓ‹Ûˆ˜,
Ù˘ À··ÓÙ‹˜, Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜
Î·È Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜. 9Ô˜-10Ô˜
·ÈÒÓ·˜.
ª√¡∏ ™π¡∞

™ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜
·ÎÏÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ô
◊ÏÈÔ˜, ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘
Ë̤ڷ˜ Î·È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜,
ÚÔÛˆÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ
Î·È Ù· ˙҉ȷ. ∞fi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ
Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙÚÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜
ÙÔ˘ ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˘. ÃÚÔÓÔÏÔÁ›ٷÈ
Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 753/754
(·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·).
μ∞Δπ∫∞¡√, ∞¶√™Δ√§π∫∏ μπμ§π√£∏∫∏

ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, ›Ûˆ˜ ηٿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘
8Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·˘Úfi.
Ÿˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÔÈ
ÂÈÎÔÓfiÊÈÏÔÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÔÈ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ¿ÊËÛ·Ó ·Ó¤·ÊË ÙË
Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘
∂ÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ £ÚfiÓÔ˘, Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‹‰Ë ÚÈÓ ·fi ÙÔ 726 ÛÙËÓ
ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ η̿ڷ˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi
ÙËÓ ·„›‰·. ªÂÙ¿ ÙÔ 843 Ô ÛÙ·˘Úfi˜
Ù˘ ·„›‰·˜ ηı·ÈÚ¤ıËÎÂ. ™ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Â·Ó‹Ïı ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘
£ÂÔÙfiÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó
Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ÂΛÓË Ô˘ ˘‹Ú¯Â
ÚÈÓ ·fi ÙÔ 726.
ªÈ· ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘
·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ „ËÊȉˆÙÒÓ
‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂˆÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› ÛÙ·
‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÚÔÛÎÔÏÏË̤ӷ ÛÙË
ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜
™ÔÊ›·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.
∏ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÂӉȷʤÚÔ˘Û·, ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ì·˜
ʤÚÓÂÈ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ΤÓÙÚ· Ù·
ÔÔ›· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜
·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË Î·È Ì·˜
‰Â›¯ÓÂÈ Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Ó. ªÂ
‚¿ÛË ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÙË
ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ûˆ˙fiÌÂÓˆÓ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÏÔ›ˆÓ, Á‡Úˆ ÛÙÔ
770 Ô ÙfiÙ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô˜ ·ÙÚȿگ˘
¡È΋ٷ˜ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ
·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÔÈ
„ËÊȉˆÙ¤˜ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡
Î·È ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û οÔÈ·
ÛËÌ›· ÙˆÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÒÓ
‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ.
Δ· ·Ú·¿Óˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·,
ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· fiÏ· ·fi ÌÓËÌ›·
ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο
ÁÈ· ÙȘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ
ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¿,
Ï›Á˜ ¿ÏϘ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ Ó·ÒÓ ¤¯Ô˘Ó
Ûˆı›, Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
·Ô‰ÔıÔ‡Ó, ¤ÛÙˆ ¤ÌÌÂÛ·, ÛÂ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fiÙË. ∞˘Ùfi,
Ê˘ÛÈο, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿‰ÔÍÔ ·Ó
ÏËÊı› ˘fi„Ë ÌÈ· οÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·
«·ÔηٿÛÙ·Û˘», ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÏÔÓ

˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·. √‡ÙÂ Î·È Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ
fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÌÓËÌ›·
Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û¯ÂÙÈο
Ï‹ÚÂȘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈΤ˜ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‡˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ó·Ô‡˜
ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›·, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘
fiÓÙÔ˘, ÛÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜
(ÔÈ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ·˘Ù¤˜ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È
Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘
∞ı‹Ó·˜), ÛÙËÓ ∞Èوϛ·, ÛÙË ª·ÚÒÓÂÈ·,
ÛÙË ª¿ÓË, ÛÙË ¡¿ÍÔ (Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó·Ô›
Û˘ÓÔÏÈο, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ó·Ô›
Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ ¶ÚˆÙfiıÚÔÓ˘ ηÈ
Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜), ÛÙËÓ ∞ÌÔÚÁfi,
ÛÙËÓ πηڛ·, ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË (ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ
¡ÈÎfiÏ·Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÈ
ªÂÚ·Ì¤ÏÔ˘ ÛÒ˙ÂÙ·È Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË
ÙÔ˘ ÙÚÔ‡ÏÔ˘), ÛÙËÓ ∫¿Ú·ıÔ, ÛÙË
ƒfi‰Ô Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ (ÛÙËÓ ∞Á›·
¶·Ú·Û΢‹ °ÂÚÔÛ΋Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È
Â›Û˘ Ë ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ‡ÏÔ˘).
∫¿ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙÂÚ·, Ù¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó·
ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÈÎÚ¿, Â›Û˘,
Û ̤ÁÂıÔ˜ ÌÓËÌ›· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜
£Ú¿Î˘ ηÈ, ȉ›ˆ˜, Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜
(ÕÁÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™˘Ó·Ûfi).
™Â fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÌÓËÌ›· Ô ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ‹
Û˘Óı¤ÛÂȘ ÛÙ·˘ÚÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ·
Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÁ¤ıË, Û˘Ì‚ÔÏÈο
ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÂÔ¯‹, Ê˘ÙÈο ηÈ
ÁˆÌÂÙÚÈο ÌÔÙ›‚·, ‰¤ÓÙÚ·, ˙Ò· ηÈ
Ô˘ÏÈ¿. °›ÓÔÓÙ·È, ¤ÙÛÈ, ÈÔ Î·Ù·ÓÔËÙ¤˜
ÔÈ ÛΈÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘
·ˇı˘Ó·Ó ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ÛÙÔÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∂′, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ‰È¤Ù·ÍÂ
Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ô ‰È¿ÎÔÛÌÔ˜ ÙÔ˘
Ó·Ô‡ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ÙˆÓ μÏ·¯ÂÚÓÒÓ
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂ
‰È·ÎfiÛÌËÛË ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ô˘ÏÈÒÓ,
ÙÂÙÚ¿Ô‰ˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ÎÏ·‰ÈÒÓ ÎÈÛÛÔ‡,
Ù· ÔÔ›· ÂÚȤ‚·ÏÏ·Ó ÁÂÚ·ÓÔ‡˜,
ÎÔÚ¿ÎÈ· Î·È ·ÁfiÓÈ·. ∂›¯Â ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ,
fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó, ÙÔ Ó·fi Û «Ï·¯·ÓfiÎËÔ
Î·È ÔÚÓÈıÒÓ·».

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

™Â Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ Ú¤ÂÈ
Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ‰ÂÓ ·¤ÚÚÈÙ·Ó ÙËÓ
Ù¤¯ÓË ÁÂÓÈο, ·ÏÏ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ ÚÔÛÒˆÓ,
ȉ›ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ
˘‹Ú¯Â η̛· ··ÁfiÚ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ
·ÂÈÎfiÓÈÛË ÎÔÛÌÈÎÒÓ ÛÎËÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ¿ÊıÔÓ˜ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û ¯ÒÚÔ˘˜ ¤Íˆ ·fi
ÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ›
ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜ °′ ηÈ

΢ڛˆ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∂′,
ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙËÓ
ÚÔ·Á·Ó‰ÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù¤ÙÔȈÓ
ÛÎËÓÒÓ, ·ÂÈÎfiÓÈÛ·Ó ÛÂ ÔÏÏ¿
ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·Ù· ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ,
ÛÎËÓ¤˜ ·ÚÌ·ÙÔ‰ÚÔÌÈÒÓ, ηıÒ˜ ηÈ
¿ÏÏ· ÎÔÛÌÈο ı¤Ì·Ù·.
∏ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ·Ú¿Ù·ÍË ‰ÂÓ ‚Ú‹ÎÂ
η̛· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚¿ÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ηÈ
ÔÈ ¿˜ ›¯·Ó ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÚËÙ¿ ÙȘ
ıÂÔÏÔÁÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂͤÊÚ·˙·Ó ÔÈ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Î·È ÔÈ

ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ.
ªÔÏÔÓfiÙÈ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ë
∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ƒÒÌ˘ ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜
ËÁÂÌfiÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÎÙÂÈÓ·Ó ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË, ÛÙË
ƒÒÌË ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
·˘Ù‹ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Î·È „ËÊȉˆÙ¿ Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¿ÓÂÙ· ÛÙÔ
‰›Ô ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ (·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ηÈ
‰˘ÙÈ΋˜) ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜
·Ú¿‰ÔÛ˘.
™Â ŒÏÏËÓ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È, .¯.,

[175]

[176]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

fiÙÈ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÙÔȯÔÁڷʛ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÙ¯ӋıËηÓ
ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ™¿ÓÙ· ª·Ú›· ∞Óٛη ÙËÓ
ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÛÙÔÓ ·ÈÎfi ıÚfiÓÔ ‹Ù·Ó
Ô ∑·¯·Ú›·˜ (741-752), Ô ¶·‡ÏÔ˜ ∞′
(757-767) Î·È Ô ∞‰ÚÈ·Ófi˜ ∞′ (772-795).
æËÊȉˆÙ¤˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È
ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¡ËÚ¤ˆ˜ ηÈ
∞¯ÈÏÏ›Ԣ, Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠηÈ
‰È·ÎÔÛÌ‹ıËΠÌÂٷ͇ 795 Î·È 798 Â›
¿· §¤ÔÓÙ· °′ (795-816), ÛÙÔ˘˜
Ó·Ô‡˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶Ú·Í·›‰Ë˜ (Î·È ÛÙÔ
·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ Ù˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∑‹ÓˆÓ·),
Ù˘ ∞Á›·˜ ∫·ÈÎÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ™¿ÓÙ·
ª·Ú›· ¡ÙÔÌÈӛη, ÔÈ Ôԛ˜
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¿·
¶·Û¯¿ÏË ∞′ (817-824), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ
Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ª¿ÚÎÔ˘, Ô˘
·Ó¿ÁÔÓÙ·È ¯ÚÔÓÈο ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘
¿· °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ¢′ (828-844). ªÂ
·˘Ù¿ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÓËÌÂȷ΋˜
˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠË
ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Â·Ê‹ Ù˘ ƒÒÌ˘ Ì ÙËÓ
∞Ó·ÙÔÏ‹, fi¯È fï˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏfi Ù˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ
«Û˘ÓÔÌÈÏ›» Ì ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜
ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
¤ˆ˜ ÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ·, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜
Ë μÂÓÂÙ›· ‹ Ë ™ÈÎÂÏ›·.
√ ¶√§∂ª√™
Δø¡ ∂π∫√¡ø¡:
Δ√ ¶∞ƒ∞¢∂π°ª∞
Δ∏™ ∞°π∞™ ™√ºπ∞™
™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏
∫∞π Δ∏™ ∫√πª∏™∏™ Δ∏™
£∂√Δ√∫√À ™Δ∏ ¡π∫∞π∞
√È Ó·Ô› Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙË
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È Ù˘ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘
£ÂÔÙfiÎÔ˘ ÛÙË ¡›Î·È· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜ ›¯·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ·fi ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·˘Úfi ÛÙÔ ÙÂÙ·ÚÙÔÛÊ·›ÚÈÔ
Ù˘ ·„›‰·˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜. ™ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Ô
ÛÙ·˘Úfi˜ ˘‹Ú¯Â ÂÍ·Ú¯‹˜, ÁÈ·Ù› Ô
Ó·fi˜ ¯Ù›ÛÙËΠ·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٿ ÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √ ÛÙ·˘Úfi˜
·˘Ùfi˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·
·fi ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ë
ÔÔ›· ÛÒ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ

∫Ô›ÌËÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Ô ÛÙ·˘Úfi˜
·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË
·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, Ô˘
˘‹Ú¯Â ÂΛ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·
Î·È Í·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂΛ ÌÂÙ¿ ÙË
Ï‹ÍË Ù˘. √ Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜
ηٷÛÙÚ¿ÊËΠÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ 1922.
™Ò˙ÔÓÙ·È, fï˜, Ôχ ηϤ˜
·ÛÚfiÌ·˘Ú˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘
‰È·ÎfiÛÌËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙÚ·‚ËÁ̤Ó˜ ÚÈÓ
ÙÔ 1922 ·fi ÙÔ ƒˆÛÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.
∫·È ÔÈ ‰‡Ô Ó·Ô› ʤÚÔ˘Ó ›¯ÓË ÙÔ˘
ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈÎÔ‡
ÛÙ·˘ÚÔ‡, οÙÈ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿
ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘˜, ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ‰ÂÓ
η٤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘
‰È¿ÎÔÛÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ «Í‹ÏˆÛ·Ó» Ù·
ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡Û·Ó ÈÔ
«ÂÓÔ¯ÏËÙÈο» Î·È Ù· Î¿Ï˘„·Ó Í·Ó¿ ÌÂ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ù·›ÚÈ·˙·Ó ÛÙȘ ‰ÈΤ˜
ÙÔ˘˜ ı¤ÛÂȘ.
∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ Ì·˜ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ
ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÙÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó
Û˘Ó¤ÙÚ¯·Ó ÏfiÁÔÈ ‡„ÈÛÙ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
ÛËÌ·Û›·˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó·
ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘
‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ ÂÓfi˜ Ó·Ô‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÙÔÓ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹.
Δ¤ÙÔȘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·Û΢¤˜
‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Û‡ÓËı˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
Ù¤¯Ó˘ ηÈ, Ôχ Û˘¯Ó¿, ÔÊ›ÏÔÓÙ·Ó
ÛÙÔ fiÙÈ ÌÈ· ·Ï·ÈfiÙÂÚË ·Ú¿ÛÙ·ÛË
¤ÚÂ ӷ «Û˘ÌʈӋÛÂÈ» Ì ٷ
ÔÏÈÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÈ·˜ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ) ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘
ÂÔ¯‹˜.
§fiÁÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÍËÁÔ‡Ó,
Â›Û˘, Ò˜ ÛÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋˜ ¤Úȉ·˜
ÂÈÎÔÓÈΤ˜ ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·, ·ÎfiÌË Î·È
Û ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË,
fiÔ˘ Ë ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ·Ú¿Ù·ÍË Â›¯Â
ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚¿ÛÂȘ. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiˆ˜
ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ¢·‚›‰ ÛÙË
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, .¯., ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù·
„ËÊȉˆÙ¿ Ù˘ ·„›‰·˜, Ô˘ ›¯·Ó

[177]

‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Á‡Úˆ ÛÙÔ 500,
ηχÊıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Ì ‰¤ÚÌ·Ù·, ÂÓÒ ÙÔ
Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ
·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó
ÁÂÓÈο Ë ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË Ï‡ÛË - ‹Ù·Ó
ÊÙËÓfiÙÂÚË Î·È ··ÈÙÔ‡Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ
¯ÚfiÓÔ Î·È ÎfiÔ ·fi fi,ÙÈ Ë
ηٷÛÙÚÔÊ‹ ηı·˘Ù‹.
º√ƒ∏Δ∂™ ∂π∫√¡∂™
√È ÂÈÎfiÓ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο
Ï›Á˜. ∫·ıÒ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
¢·ı¤ÛÙÂÚ· ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ù˘
ÌÓËÌÂȷ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ηÈ
‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘
ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙˆÓ „ËÊȉˆÙÒÓ ‹ ÙˆÓ
ÙÔȯÔÁÚ·ÊÈÒÓ ÙˆÓ Ó·ÒÓ, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ
fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚËÙ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ ˘¤ÊÂÚ·Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·fi ÙȘ
Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋˜
ÔÏÈÙÈ΋˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, fï˜, Ó·
Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜
ÊıÔÚ¤˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
‚È·ÛÙԇ̠ӷ ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›· fiϘ ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ô˘
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ. ™Â οıÂ
ÂÚ›ÙˆÛË, Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ (·Ó fi¯È fiϘ) ÊÔÚËÙ¤˜
ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
΢ڛˆ˜ ÛÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿ Î·È ÛÙË
ƒÒÌË, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ
μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Î·È ÛÙȘ
Ôԛ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ı¤Ì· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜
Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋˜.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ƒÒÌË, ÌÔÚԇ̠ӷ
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ÔÚÙÚ¤Ù· Ô˘
·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ ¶¤ÙÚÔ
Î·È ¶·‡ÏÔ, Ù· ÔÔ›· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ
·ÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡
(ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Sancta Sanctorum) ηÈ
¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·.
∞fi ÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿, ¿ÏÈ, ı·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ °¤ÓÓËÛ˘
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· Â›Û˘
·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Ë ÚÔÛ·ÓËÛË ÙˆÓ

∂ÈÎÔÓÔÌ·¯È΋
ÛÎËÓ‹ ·fi ÙÔ
„·ÏÙ‹ÚÈ ÙÔ˘
ÃÏÔ˘ÓÙÒÊ
(857-865.
π™Δ√ƒπ∫√ ª√À™∂π√
ª√™Ã∞™

[178]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ª¿ÁˆÓ Î·È ÙÔ ÏÔ˘ÙÚfi ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜. ∏
ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 8Ô˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·.
ªÈ· ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ· ·fi ÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘
™ÈÓ¿, Ôχ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË,
Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 8Ô
·ÈÒÓ·. ªÔÏÔÓfiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ›
ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ·fi Ê˘ÛÈ΋
ÊıÔÚ¿, ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È
‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ
ηٿÛÙ·ÛË. ∏ ÂÈÎfiÓ· Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌË
ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ë ·Ï·ÈfiÙÂÚË Ô˘ ͤÚÔ˘ÌÂ
Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ Ì ٷ
Ì¿ÙÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È Ì ·Î¿ÓıÈÓÔ
ÛÙÂÊ¿ÓÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÓÂÎÚfi ηÈ
˘ÔʤÚÔÓÙ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi. Œˆ˜
ÙfiÙÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ·ÂÈÎÔÓÈ˙fiÙ·Ó ¿Óˆ
ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ·ÓÔȯٿ ηÈ
¯ˆÚ›˜ η̛· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘,
Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ë ıÂ˚΋ Î·È fi¯È Ë
·ÓıÚÒÈÓË Ê‡ÛË ΔÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ
‚¿ÚÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË
ʇÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË
·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, Ì ÙËÓ
˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ
Âȯ›ÚËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ
ÂÈÎÔÓÔÏ¿ÙÚ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó
ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙË °Ë ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜,
¿Ú· ˆ˜ Ù¤ÙÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó·
·ÂÈÎÔÓÈÛÙ›.
Δ· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· Ù˘ ÌÔÓ‹˜ ™ÈÓ¿ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Û¯¤ÛË Ì ¿ÏϘ ÂÈÎfiÓ˜
Ù˘ ›‰È·˜ ‹ Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘
ÂÔ¯‹˜, Ù· ÔÔ›· ÊÈÏÔÙ¯ӋıËÎ·Ó ÛÙË
ƒÒÌË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó
ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, Èı·Ófiٷٷ ÛÂ
ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™ÈÓ¿ (¡Ô˘‚›·,
™˘Ú›·, ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË) ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ
›‰È· ÙË ÌÔÓ‹. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ
‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË
Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ™ÈÓ¿
Ì ÌÈ· ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ
·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙÔ˘ £Âfi‰ÔÙÔ˘ ÛÙÔ Ó·fi
Ù˘ ™¿ÓÙ· ª·Ú›· ∞Óٛη ÛÙË ƒÒÌË,
Ô˘ ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙËΠÙÔ 750 ηÈ
·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤Ì·.
°§À¶Δπ∫∏
™Â Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÙÔ̤· Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ‰ÂÓ
·ÔÙ˘ÒıËÎ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÔÈ
ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÁÈ·
·Ó·Ó¤ˆÛË ‹ ÁÈ· Ú‹ÍË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ
fiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜. ∂›Ó·È
‚¤‚·È· ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ
·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‹ ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜
ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, Ôχ Ï›Á· ÁÏ˘Ù¿
ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘

726 Î·È ÙÔ˘ 843. ∞˘Ù¿ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È
fï˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· Ó·
‰È·ÁÓÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ·Ú·ÁÁÂÏÈÔ‰fiÙ˜
ÙˆÓ ÁÏ˘ÙÒÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ù·
ÔÔ›· ,fiˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÂÔ¯‹˜, ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó
΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË,
·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó·
‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ù¯ÓÔÙÚÔÈο ·fi
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. º˘ÛÈο,
‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı›
ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÁÏ˘ÙÈ΋, fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ
¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜, ÌÈ· Ù¯ÓÔÙÚÔÈ΋ Ù¿ÛË
Ô˘ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ
ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË: ◊Ù·Ó
‰ËÏ·‰‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ï·ÛÙÈ΋ ηÈ
Ó·ÙÔ˘Ú·ÏÈÛÙÈ΋, Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
Â›‰Ë, ‰ÈۉȿÛÙ·ÙË, ÁÚ·ÌÌÈ΋ ηÈ
ÈÂÚ·ÙÈ΋ ·fi ÂΛÓË. ◊Ù·Ó, Â›Û˘,
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋, ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·˜
Ù· ÌËӇ̷ٿ Ù˘ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜
·fi ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙÔ‡˜
ÙÚfiÔ˘˜.
∞˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÓˆÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ÛÙË
ÁÏ˘ÙÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ
·ÓÙÈÏËÊıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Ù¤¯Ó˜,
Î·È Ë ÔÔ›· οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿
«·Ú·ÎÌ‹» ÛËÌ·›ÓÂÈ, ÙË
‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘ÌÂ, .¯., Û ·ÚÎÂÙ¿
ıˆÚ¿ÎÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Û ϿΘ Ô˘
ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ Ù¤ÌÏÔ ÙˆÓ Ó·ÒÓ Î·È
Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Î˘Ú›ˆ˜ Ó·fi ·fi ÙÔ
ÈÂÚfi ‚‹Ì·. ™Â ÔÏÏ¿ ·fi ·˘Ù¿
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·ÓÙÈıÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡
ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È. ŒÓ·
Ù¤ÙÔÈÔ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ
¶·Ï¿ÙÈ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘,
ÛÒ˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi
ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ηÈ
¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘
8Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·.
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ·ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿ (·ÓÙˆ¿,
fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È) ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· ‰¤ÓÙÚÔ Î·È
‚ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ùfi ıËÏ¿˙ÔÓÙ·˜
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·fi ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÈÔÓÙ·Ú¿ÎÈ.
∏ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ô˘

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

ºÔÚËÙ‹ ÂÈÎfiÓ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ «ΔÚÂȘ ¶·›‰Â˜
ÂÓ Î·Ì›Óˆ»
(·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂÏ›‰·).
ª√¡∏ ™π¡∞

ª·ÚÌ¿ÚÈÓ·
ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó· ÌÂ
·Ó¿ÁÏ˘ÊË
‰È·ÎfiÛÌËÛË ÌÂ
ÎÂʷϤ˜ ‰›‰˘ÌˆÓ
·ÂÙÒÓ (Â¿Óˆ) ηÈ
ÈÛÔÛÎÂÏ›˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜
(οو), 8Ô˜ ·ÈÒÓ·˜.
μÀ∑∞¡Δπ¡√ ∫∞π Ãπ™Δπ∞¡π∫√
ª√À™∂π√

[179]

[180]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ı˘Ì›˙ÂÈ Ôχ ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ
˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ·˘Ù‹˜ ÂÔ¯‹˜,
Î·È Ô˘ ÙÔ ÓfiËÌ¿ Ù˘ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË
ÛÙËÓ ÚԤϢÛË Î·È ÛÙËÓ
·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ˙ˆ‹˜, ›ӷÈ
·Ô‰ÔṲ̂ÓË Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ÁÚ·ÌÌÈÎfi ηÈ
Û¯ËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ™‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó·
Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ˆ˜ ·ÊÂÏ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ
‹Ù·Ó ·fiÏ˘Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌÔ˜ ·fi ÙÔ
ÎÔÈÓfi Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ ηÈ,
ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔ˘ Ù·›ÚÈ·˙Â. ŸÓÙ·˜
«·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˜», ·˘Ùfi˜ Ô Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜
ÙÚfiÔ˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
Û˘Ì‚¿‰È˙ Ì ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ηٷÁˆÁ‹
Ù˘ Ó¤·˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÙˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ,
Ô˘ ›¯Â ÙÒÚ· ¿ÚÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ÙȘ
Ù‡¯Â˜ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·˘Ùfi
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘, ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
fiÙÈ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÈÌËÙÈÎÔ‡˜
ΛÔÓ˜ Ô˘ ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ·ÓÂÁ›ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi
ÙÔ˘˜ ›¯Â ÛÙËı› Ôχ ηÈÚfi ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ºˆÎ¿ (602-610).
°Ú·Ù¤˜ ËÁ¤˜, fï˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ› ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó
Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÂÔ¯‹. ŒÓ· ÂÚ›ÂÚÁÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘
10Ô˘ ·ÈÒÓ· Ì ٛÙÏÔ ¶¿ÙÚÈ·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·È
‰È¿ÊÔÚ· ÌÓËÌ›· Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ fiÏË, οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ·
¤Ó· ¿Á·ÏÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜
∂ÈÚ‹Ó˘ Ô˘ ›¯Â ÛÙËı› ÛÙË ÊÈ¿ÏË
ÙÔ˘ πÔ‰ÚfiÌÔ˘, ¿Óˆ Û ¤Ó·Ó ΛÔÓ·,
ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¤Ó· ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘
Ù˘, ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™Δ′.
∞˘Ù¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÚÁ· ·ÊÔÚÔ‡Ó
Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Û ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi
ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ οıÂ
ÂÔ¯‹˜. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, Ù·
ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘
··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Ù˘
ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi Î·È ÙÔ
˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ: Úfi‰·Î˜, ÂÏÈÎÔÂȉ›˜
‚Ï·ÛÙÔ›, ¿ÓıË, ÏÔ¯ÌÔ› Î·È ¿ÏÏ·
Ê˘ÙÈο ÌÔÙ›‚·, ηıÒ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ·

˙Ò·, Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο. ∞˘Ù‹
·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Û˘Ó·ÓٿٷÈ
Î·È Û ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ·fi ıˆÚ¿ÎÈ· Ô˘
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi
ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ù· ÔÔ›·
·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ˙Ò· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
ÎÏËÌ·Ù›‰Â˜ (ÙÔ ¤Ó·) Î·È Û ¿ÓıË
ψÙÔ‡ (ÙÔ ¿ÏÏÔ). ∫·È Ù· ‰‡Ô
¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 8Ô Î·È
ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ‚¤‚·È·, Ú¤ÂÈ
Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È
ÛÙË ÌÓËÌÂȷ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Ô ÛÙ·˘Úfi˜
Â›Ó·È Â›Û˘ ¤Ó· Ôχ ÎÔÈÓfi ÌÔÙ›‚Ô
ÛÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘.
ΔÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ ÙfiÛÔ ÛÂ ıˆÚ¿ÎÈ· fiÛÔ
Î·È Û ÎÈÔÓfiÎÚ·Ó·, fiˆ˜ ÙÔ Ôχ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘
¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·.
Δ¤ÏÔ˜, ¤Ó· Ôχ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÔÈ ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ
ÂÂÓ¤‚·ÈÓ·Ó Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¤ÚÁ·
Ù¤¯Ó˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì Û ¤Ó·
ÂÏÂÊ·ÓÙÔÛÙ¤ÈÓÔ ‰›Ù˘¯Ô ÙÔ˘ 6Ô˘
·ÈÒÓ·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô
∫ÏÈÓ› ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂›¯Â ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÌÂ
ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜
ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜
·ÔͤÛÙËηÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÛÙËÓ
¿ÏÏË fi„Ë ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÛηϛÛÙËηÓ
·Óı¤ÌÈ· Î·È ˙҉ȷ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÂ
ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ηıÒ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ηÈ
΢ÓËÁÂÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ
ÂÏÈÎÔÂȉ›˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ Ì ʇÏÏ·
¿Î·Óı·˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÙÔ
·ÏÈfi ÓfiËÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù¤¯Ó˘
¯¿ıËÎÂ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ·¤ÎÙËÛ ¤Ó·
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÓfiËÌ·, Ô˘ Û˘Ì‚¿‰È˙ ÌÂ
ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜.
∂π∫√¡√°ƒ∞º∏ª∂¡∞
Ã∂πƒ√°ƒ∞º∞
∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯›·˜ ÌfiÓÔ
‰‡Ô ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·
¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı›. ∫·È Ù· ‰‡Ô
¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÂÚÈfi‰Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi
ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›Ó·È ·›ı·ÓÔ ÔÈ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ‹ ÔÈ
ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘

ÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
Ó· ·Ú‹ÁÁÂÈÏ·Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ù· ÔÔ›·
·ÂÈÎfiÓÈ˙·Ó ÈÂÚ¿ ÚfiÛˆ·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ
˘‹ÚÍ·Ó ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ
¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ì ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÈÎfiÓ˜
(˙Ò·, Ô˘ÏÈ¿, Ê˘Ù¿, ‹ ¿ÏÏ· ÌË
ıÚËÛ΢ÙÈο ı¤Ì·Ù·). ΔÔ fiÙÈ Ù·
ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ·˘Ù¿ ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ
ÛÒıËηÓ, ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó·
ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·
·˘Ù¿, ηıÒ˜ ·Ë¯Ô‡Û·Ó ÙËÓ Â›ÛËÌË
ÂÈÎÔÓÔÌ·¯È΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ (Ù·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· scriptoria ‹Ù·Ó
ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋
·˘Ï‹ ‹ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ∂ÎÎÏËÛ›·),
ÂÚȤÂÛ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ·¯ÚËÛ›·,
ͯ¿ÛÙËÎ·Ó ‹ ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ
·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Ë Â›ÛËÌË ÔÏÈÙÈ΋
·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ÂÈÎÔÓÔÌ·¯ÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ
ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ Î·È
ÙˆÓ ‰È·Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.
ΔÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿
¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ πÂÚ¿
¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘
¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡, ÂÓfi˜ ÂÈÎÔÓfiÊÈÏÔ˘
Û˘ÁÁڷʤ· ·fi ÙË ™˘Ú›·, Ô ÔÔ›Ô˜
¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ıˆÚËÙÈ΋
Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ
‹Ù·Ó ÂÈÙÚÂÙfi Ó· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ
ÂÈÎfiÓ˜ Ù· ÈÂÚ¿ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡, Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Á›ˆÓ.
ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÈÛÙÔÚË̤ÓÔ
¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›ٷÈ
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ 800 Î·È ÙÔ˘ 840, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘
°·ÏÏ›·˜. ∫·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, ÙÔ
‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÙËΠηÈ
ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË,
ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË §·‡Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
™¿‚‚· ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, fiÔ˘ Ô
¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ
ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·fi 400 ÛÎËÓ¤˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ
˘ÎÓ¿ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ Ûˆı›
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 9Ô Î·È ÛÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ·.
°È· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ¤¯Ô˘Ó
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ηٿ ÎfiÚÔÓ ÏÂÙ¿
ʇÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡. º‡ÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡ ¤¯Ô˘Ó

§∂√¡Δ∞™ ∂′, ªπÃ∞∏§ μ′, £∂√ºπ§√™

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ
æ·ÏÙ‹ÚÈ Ù˘ ÌÔÓ‹˜
¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, (ªÂٷ͇
857-865).
∞°π√ √ƒ√™, ª√¡∏™
¶∞¡Δ√∫ƒ∞Δ√ƒ√™

[181]

[182]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ
·fi ÙÔ æ·ÏÙ‹ÚÈ
Ù˘ ÌÔÓ‹˜
¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
ŸÚÔ˘˜, (ªÂٷ͇
857-865).
∞°π√ √ƒ√™, ª√¡∏™
¶∞¡Δ√∫ƒ∞Δ√ƒ√™

¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È ÁÈ· ÙËÓ
˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÛËÌ›ˆÓ
ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ¿ÊıÔÓË ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÔχÙÈÌÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ηıÈÛÙ¿ ÙÔ
¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÏ˘ÙÂϤ˜.
Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÏËÊı›
˘fi„Ë Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ