You are on page 1of 256

∏ National Geographic Society, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜

Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ȉڇıËΠÙÔ 1888 Ì ÛÙfi¯Ô «ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹
Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘». ∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ¿Óˆ ·fi
7.000 ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÓÒÛË Ù˘ °Ë˜,
Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ NGS ÂÎ·È‰Â‡ÂÈ
Î·È ÂÌÓ¤ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔ‰Èο, ‚È‚Ï›·, ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‚›ÓÙÂÔ, ¯¿ÚÙ˜ Î·È ¿ÙÏ·ÓÙ˜, Ì ˘ÔÙÚÔʛ˜ ÁÈ· ¤Ú¢ӷ, Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi National Geographic
Bee, Ì ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È Ì ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ‰È‰·Ûηϛ·˜.
∏ NGS ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ
ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· ̤ÏË Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ National Geographic, ÙÔ Â›ÛËÌÔ
ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ NGS, Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÓfiÌÈ·, fiˆ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ·
Ù˘ NGS Î.¿.

∫. ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√À

π™Δ√ƒπ∞
Δ√À ∂§§∏¡π∫√À
∂£¡√À™
™Δ∏¡ ∫√π¡∏ ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞
™Àª¶§∏ƒøª∂¡∏ ∫∞π ∂¶π∫∞πƒ√¶√π∏ª∂¡∏ ª∂Ãπ Δ√ 2004

Δ√ª√™ 13
867 - 976

∫. ¶∞¶∞ƒƒ∏°√¶√À§√À

π™Δ√ƒπ∞
Δ√À ∂§§∏¡π∫√À
∂£¡√À™
ŒÎ‰ÔÛË Ù˘ National Geographic Society
∂∫¢√Δ∏™

°ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÂÏÈ¿‰Ë˜
¢π∂À£À¡™∏ ∂∫¢√™∏™

™¿‚‚·˜ ∫·Ú¤Ï˘
™Àªμ√À§√™ ∂∫¢√™∏™

¡›ÎÔ˜ ª¿ÚÁ·Ú˘
¢π∂À£À¡™∏ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫√À

¶ÂÏ·Á›· °È·ÎÔ˘Ì¿ÎË
∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√π ™Àªμ√À§√π - KEIMENA

μ·ÁÁ¤Ï˘ ¢Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ˜
ª. ∞ÙÌ·Ù˙›‰Ô˘, μ. ∞Ó·ÁÓˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, M. °ÂˆÚÁÔ˘‰¿Î˘,
¶. °˘ÊÙÔÔ‡ÏÔ˘, A. ∏ÏÈ¿‰Ë,, ª. £ÂÔ‰ˆÚ·Î¿Î˘,
¡. §È‚·Ófi˜, ¡. ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘, N. MÂÏ‚¿ÓÈ,
¡. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, μ. ΔÚÈ¿ÓÙË
∂¶πª∂§∂π∞ ∫∂πª∂¡ø¡ - ª∂Δ∞°§øΔΔπ™∏

ª·Ú›· ∞ÏÂ͛Ԣ
∞. μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˘, ∂. °ÏÂ˙¤ÏÏË, μ. ∫ÂÚÂÛÙÂÙ˙‹,
™. ∫ÚÔΛ‰Ë, ∞. ∫ÒÙÛË, ∂. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∏. ™ÈÓÈÁ¿ÏÈ·,
ª. ΔÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ∞. ºˆÙÂÈÓÔ‡, ∞. ÷ÌÂ˙ÔÔ‡ÏÔ˘

NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY
«For the increase and diffusion of
geographic knowledge»
John M. Fahey, Jr.
President and Chief Executive Officer
Gilbert M. Grosvenor
Chairman of the Board
Tim T. Kelly
President, Global Media Group
John Q. Griffin
Executive Vice President; President, Publishing
Nina D. Hoffman
Executive Vice President; President, Book
Publishing Group

∫∞§§πΔ∂áπ∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ¢ÂÛÔÙ›‰Ë˜
∞. ∫·ÙÛ¿, °. ª·ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˜, ∂. ∫Ô‡ÛÎÔ˘ÚË,
°. ∫Ô˘Ú¿Û˘, ™. ∫·ÓÛÔ‡
∂¶πª∂§∂π∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™

ª·ÓfiÏ˘ ∫·ÛÙÚÈÓ¿Î˘
ª. ª˘ÏˆÓ¿˜, μ. ªÈÚÌÈÏfiÔ˘ÏÔ˜
∞¡∞¶ΔÀ•∏ §√°π™ªπ∫√À

¡›ÎÔ˜ ∫fiÓÙ˘
°. ¶·¯fi˜, ∫. °ÂÚÔÓÙ‹˜, ª. ¶ÂÊ¿Ó˘
∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞ ∂π∫√¡∞™
ª. Δ˙ÒÚÙ˙˘
3D DESIGN
Δ. ∫·Ùۛη˜

TE™™∂ƒ∞ ¶π ∞.∂.
www.4pi.gr
∞ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ÂΉfiÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
Ù˘ National Geographic Society ÁÈ· Ù· μÈ‚Ï›·
Î·È Ù· ¶ÂÚÈÔ‰Èο National Geographic Magazine
Î·È NG KIDS.

∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∂π™
°. ¶ÈÛÎÔ¿Ó˘, K. ºÔ˘ÙÛ›‰Ë˜

£fi‰ˆÚÔ˜ ™›ÓÔ˘Ï·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ù˙‹˜
¢È¢ı‡ÓÔÓÙ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ

∂¶πª∂§∂π∞ ∂π∫√¡√°ƒ∞º∏™∏™
Δ. μÂÓÂÙÛ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ª. ∫·ÏÂÒ‰Ë, ∫. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË,
™. ∫Ô˙·Ó›‰Ô˘

∏ÓÈfi¯Ô˘ 26, ÷ϿӉÚÈ 152 38
ΔËÏ. 210 6070100 Fax: 210 6070199
™˘Ó‰ÚÔ̤˜: 210 6070060, e-mail: syndromes@4pi.gr

¶∞ƒ∞°ø°∏
∂ÎÙ‡ˆÛË: 3∂ ∂ÎÙ˘ˆÙÈ΋ ∞.∂.
∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: μ·Û›Ï˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘,
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˘, General Pack A.E.

©2009-2010 National Geographic Society - Δ¤ÛÛÂÚ· ¶È ∂ȉÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ ∞.∂.

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

[5]

62

√È μ›ÎÈÓÁÎ
ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

8 ¶ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ‰ÈÔ›ÎËÛË,
ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙÚ·Ùfi˜
¶ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô
Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜

μ·ÛÈÏ›· ● ¶·ÙÚȿگ˘ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·

∫Ô˘ÚÔ·Ï¿Ù˜, ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔÈ,

‚·ÛÈÏÂÔ¿ÙÔÚ˜ ● ¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ì¿ÁÈÛÙÚÔÈ ● §ÔÁÔı¤Ù˜ Œ·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘ - ∫ÔÈ·›ÛÙˆÚ

£¤Ì·Ù· Î·È fiÏÂȘ ● ∂ÈÛÔ‰‹Ì·Ù·

ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ● ™ÙÚ·Ùfi˜

116

ƒˆÛ›· Î·È μ˘˙¿ÓÙÈÔ

[6] π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

188

Δ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘

90 μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞′, §¤ÔÓÙ·˜ ™Δ
™Δ′,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑′
∏ ·ÎÌ‹ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞′ ● ¢ÈÔ›ÎËÛË - ¡ÔÌÔıÂ-

ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ● ¶·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ - ÕÚ·‚˜

§¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′ ● √ fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ

ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ● √È ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ
ƒÒÛˆÓ ● √ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑
∑′

√ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿˜ ƒˆÌ·Ófi˜ §ÂηËÓfi˜

∏ ηı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ Î·È ÙˆÓ

ÁÈˆÓ ÙÔ˘ ● ∏ ÌÔÓ·Ú¯›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ● √È ºˆÎ¿‰Â˜

215
°¿ÌÔÈ Ù˘ Ó¤·˜
£ÂÔÊ·ÓÒ˜ ÌÂ
ÙÔÓ ŸıˆÓ· μ′

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

220

μ›Ô˜ Î·È ÔÏÈÙ›·
ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

124 ƒˆÌ·Ófi˜ μ′, ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ºˆÎ¿˜, πˆ¿ÓÓ˘ Δ˙ÈÌÈÛ΋˜
¶fiÏÂÌÔÈ Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ

ƒˆÌ·Ófi˜ μ′ ● ∞Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘

·fi ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿ ● Δ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù·
ÛÙËÓ ∞Û›· ● μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ - ƒÒÛÔÈ - ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘
∫·ÏÔ·ÚË ● ¢È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÁÈ· Ù·
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ● ∞Ù˘¯‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙË
™ÈÎÂÏ›· - §·ÌÚ¿ ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹

√È ‰‡Ô ‰È·‚fiËÙ˜ ÚÂۂ›˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘

∂È‚Ô˘Ï‹ Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜ ● ¢ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¡ÈÎË-

ÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË Δ˙ÈÌÈÛ΋ ● ∞Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘
πˆ¿ÓÓË ● ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘ ● ™Ù¿ÛË ÙÔ˘
μ¿Ú‰· ºˆÎ¿ ● √ÏÔÛ¯ÂÚ‹˜ ‹ÙÙ· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ

°¿ÌÔÈ Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÙÔÓ ŸıˆÓ· μ′

[7]

[8]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏,
√π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÔÏÈÙÈ΋
Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô

Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜

‰˘Ó·ÛÙ›·˜
∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ
ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È
Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ó·‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËηÓ,
ÂÓÒ ÔÈ Ó¤Â˜ Û˘Óı‹Î˜ Â¤‚·Ï·Ó
Î·È ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. ŒÙÛÈ, Ù·
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔÓ 9Ô Î·È ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ·
‹Ù·Ó ϤÔÓ Ôχ ÈÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
·fi ÂΛӷ Ô˘ ›¯·Ó
‰È·ÌÔÚʈı› ÙËÓ ÂÔ¯‹
ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

æËÊȉˆÙfi ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.

[9]

ARTEM SAMOKHVALOV/SHUTTERSTOCK

[10]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶ÔÏ›ÙÂ˘Ì·, ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙÚ·Ùfi˜

∏ ∞ ¶ √ Δ À à π ∞ Δ ∏ ™ ∫ √ π ¡ ø ¡ π ∫ ∏ ™ ηÈ

ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤Ú·Ì ‹‰Ë, ‰ÂÓ
‹Ù·Ó, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ¿Ó·ÌÂ, ηıÔÏÈ΋. ¶ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ
‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌÈ΋˜ ÂΛӢ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘
̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∫ÔÌÓËÓÔ‡˜. ΔÔ
ÂıÓÈÎfi ÊÚfiÓËÌ· ‰ÂÓ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ ͷӿ, fiˆ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ‰‡Ô Ӥ˜ ‰˘Ó·ÛÙ›˜
·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·
Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ·Ó·ÎÙ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ
¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯·Ó ¯·ı› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È
‰ËÌfiÛÈÔÈ fiÚÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ Ôχ ÈÔ ÌÂıÔ‰Èο ·fi fi,ÙÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜.
√È ··Ú¯¤˜ Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ηıÒ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿ
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ΔfiÙ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È fiÏ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ· ·fi Ù· ÔÔ›· ·›ÚÓÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì·˜: ∏ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ, Ë Ú·ÁÌ·Ù›· ¶ÂÚ›
ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ë ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ ˘ÈfiÓ ƒˆÌ·ÓfiÓ1 ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ì·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÛÙË ‚·ÛÈÏ›·, ÛÙȘ ÈÔ Â›ÛË̘ ·Ú¯¤˜, ÛÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi.

μ·ÛÈÏ›·
∏ ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ì·˜ ‚·ÛÈÏ›· ‹Ù·Ó, fiˆ˜ ı· ‰Â›ÍÔ˘ÌÂ,
·fiÏ˘ÙË ÌÔÓ·Ú¯›·. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiˆ˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ƒˆÌ·˚΋ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, fiÔ˘ ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜

ηٷ·ÙÔ‡Û·Ó ·Û‡ÛÙÔÏ· ÙÔ˘˜ ı›Ԣ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ıÂÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó, ÂÓÒ ·ÎfiÌ· ˙Ô‡Û·Ó.
∂ÈϤÔÓ, ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰›Î·ÈÔ ÙfiÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈ˙ fiÙÈ «Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜» ‹ «fi,ÙÈ ·Ú¤ÛÂÈ
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Â›Ó·È ÓfiÌÔ˜». √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ¤Ú·Û·Ó
Î·È ÛÙÔ ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ ‰›Î·ÈÔ Î·È ÛÙ· μ·ÛÈÏÈο Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Â› ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜.
øÛÙfiÛÔ, ÙÔ fiÙÈ ÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ηÈ
fi¯È ˆ˜ ÂÓÂÚÁÔ› ÔÚÈÛÌÔ› Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÙÈ Ì·˙› ÌÂ
Ù· μ·ÛÈÏÈο ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÓfiÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏ›·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ∂·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘
¡fiÌÔ˘ Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Û 12 ¿ÚıÚ· Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ηÈ
Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞fi ·˘Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚıÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â›Ó·È Ë ÓfiÌÈÌË ÂÍÔ˘Û›·,
ÎÔÈÓfi ·Á·ıfi ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈ̈Ú› ·fi ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· Ô‡Ù ·ıˆÒÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ú¤ÂÈ,
·ÏÏ¿ ‰ÈηÈÒÓÂÈ ‹ fi¯È ÙÔÓ Î·ı¤Ó·, ·Ó¿ÏÔÁ·». ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÚıÚÔ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Â›Ó·È «Ë
ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ۇÓÂÛË, Ë
Â·Ó¿ÎÙËÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ì ¿ÁÚ˘ÓË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ë ·fiÎÙËÛË Ì ‰›Î·ÈÔ ÙÚfiÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ
˘¿Ú¯Ô˘Ó». ΔÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ¿ÚıÚÔ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ «Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
˘¿Ú¯ÂÈ ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÁÈ· Ó· ÙÈ̈Ú› Î·È Ó· ÂÈÙËÚ› ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÛˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ı›· °Ú·Ê‹
ηÈ, ηÙfiÈÓ, fiÛˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ¿ÁȘ ÂÙ¿
Û˘Ófi‰Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ڈ̷˚ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘

ÕÔ„Ë ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶¿ÓıÂÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË.
∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔÓ·Ú¯›· ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù‹
Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ƒÒÌ˘, fiÔ˘ ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜
ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜.
SERGEY KELIN/SHUTTERSTOCK

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[11]

[12]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÈÛ¯‡Ô˘Ó». 줂·È·, ÙÔ ¤ÎÙÔ ¿ÚıÚÔ ÂίˆÚ› ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
·fiÏ˘ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÚˆÙȤٷÈ, ÏÔÁÈο, ηÓ›˜ Û ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
Ù˘ ∂·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ‰›Î·ÈÔ Ù˘
ڈ̷˚΋˜ ‚·ÛÈÏ›·˜. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, fiÙ·Ó ·Ó¿ ¿Û·
ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ; ∂›Û˘, ÔÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ›¯·Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Ì¤Û·
·fi Ù· ¿ÚıÚ· 2 Î·È 4, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔÈÔ˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ ·Ó ·˘Ù¿ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ‹
fi¯È; √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÌÔÚ› Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë ∂·Ó·ÁˆÁ‹
Ì¿ÏÏÔÓ ı¤ÛÈ˙ οÔÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ËıÈ΋˜ ·Ú¿ ÂÌÔ‰È˙ ÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·. √ ÌÔӿگ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ
Â›Ó·È ·fiÏ˘ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ô ·Ú¯·›Ô˜ ƒˆÌ·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰È˙Â
Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ‹ıÂÏÂ, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ì›· ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÙÔ
‰Èη›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ÏfiÁÔ ÁÈ· ·˘Ùfi.
ŸÌˆ˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∂·Ó·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÂÈÊ·ÓÂȷο ÛˆÛÙ‹. ∞ÎfiÌ· Î·È Ù·
ÓÂfiÙÂÚ· Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı¤ÙÔ˘Ó ·Ó˘¤Ú‚ÏËÙÔ˘˜
ÊÚ·ÁÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·˘ÙfiÁÓˆÌË ÂÍ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‚·ÛÈÏ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ù·
Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù·, Ë ‚·ÛÈÏ›· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎϤÁÂÈ
˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ¶ÔÈÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ
Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÔ ·Ó›Î·ÓÔ˘˜; Œ¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ÙË
‰È·Ï‡ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ; Œ¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÏÂÌÔ.
¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¿ÛÎÔÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜; Œ¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÓÔÌÔÏÔÁ› ÂÈÚ‹ÓË. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ù˘ ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ Ó· Û˘Ó¿ÙÂÈ
·ÙÈ̈ÙÈΤ˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÚ‹Ó˘;
ŸÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰È·Ï‡ÂÈ ÙË
μÔ˘Ï‹, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ· ηӤӷ˜
ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÈηÓfi˜ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ
ıÚ›·Ì‚Ô Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ‹ ÙË Ú‹ÍË ÌÂٷ͇ ¤ıÓÔ˘˜ ηÈ
‚·ÛÈÏÈ¿. √È ‰‡Ô ΛӉ˘ÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·Ú¿
ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ë ‚·ÛÈÏ›· ¤¯ÂÈ ÙË Û‡ÓÂÛË Ó· Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÂ
fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË.
øÛÙfiÛÔ, Ë Û‡ÓÂÛË Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ηӤӷ Û‡ÓÙ·ÁÌ·. À¿Ú¯Ô˘Ó, fiÔÙÂ

√ ÌfiÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰‹ÌˆÓ
¤¯·Ó·Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ·ÂÈÏËÙÈο
ηٿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô πfi‰ÚÔÌÔ˜. √ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi˜
Ô‚ÂÏ›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ.
WERNER FORMAN ARCHIVE/SCALA

˘¿Ú¯Ô˘Ó, ¤Íˆ ·fi ·˘Ùfi. ∫·È fiÙ·Ó ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÈÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ›ÙÂ
·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È Â›Ù ηٷϋÁÂÈ Û ıÏÈ‚ÂÚ‹ Έ̈‰›·. ΔÔ
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ›ӷÈ
·ÓÒÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÌÔÓ·Ú¯›·, ÛÙÔ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹
ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜,
¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙËÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜. Δ· ÌfiÓ· ·ÓÙÔ‰‡Ó·Ì· Ê¿Ú̷η ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Â›Ó·È Ë Û‡ÓÂÛË ÙÔ˘
˘¤ÚÙ·ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜.
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÚÈfiÚÈ˙ Û ¤Ó·
‚·ıÌfi Î·È ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ‚·ÛÈÏ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË
¯ˆÚ›˜ fiÚÈ· ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘. À‹Ú¯Â fï˜ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ·; °È·Ù› fi¯È; 줂·È· Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÙfiÙ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ
ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ì ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›· Î·È Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ
‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ô‡ÙÂ
‰È¤ıÂÙ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. øÛÙfiÛÔ,
˘‹Ú¯Â Î·È ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó -ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·‰¤ÍÈÔ Î·È
·Ú¿‰ÔÍÔ ÙÚfiÔ- ¿ÓÙÔÙ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘
∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì ÙȘ
·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ ÂÈÛ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó. ∞˘Ùfi ÙÔ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ΢ڛˆ˜
·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‚·ÛÈÏ›· Ó·
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÁÚ·ÊfiÙ·Ó ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· Ë
·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË ÂÍÔ˘Û›· Ù˘, Î·È Ó· ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Û ¤Ó·
Ó¤Ô ‰›Î·ÈÔ Ì Ôχ ÈÔ Â‡Û¯ËÌÔ Î·È Â˘ÚÂ‹ ÙÚfiÔ.
∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ê·ÓÂÚ‹
Î·È ·fi ÙȘ ÙfiÛ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ì·˜
ÈÛÙÔÚ›·˜, fiÙ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Â›Ù ӷ
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ·Á·ËÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ›Ù ӷ Â·ÓÔÚıÒÛÔ˘Ó
Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËηÓ.
∞fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ë
ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó Ì ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙ· ÈÔ Ù˘Ú·ÓÓÈο ·Ó·ÙÔÏÈο ‚·Û›ÏÂÈ·. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ
¤¯·Ó·Ó ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÎÚ·‡Á·˙·Ó ·ÂÈÏËÙÈο ‹ η٤ÏËÁ·Ó Û ·Ó·ÙÚÂÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, fiˆ˜
Û˘Ó¤‚Ë ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡.
ŸÌˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰‹ÌÔÈ, Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ÂͤÊÚ·˙·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ¢Ú¤ÂÈ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¤Ó·
ÙfiÛÔ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜

[13]

[14]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂÎÊÚ·˙fiÙ·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ì ·fiÏ˘ÙÔ Û‚·ÛÌfi
ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
¤‰ÂȯÓ ÙÔ Ò˜ ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÂÍÔ˘Û›· Ù˘
‚·ÛÈÏ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ·ÙÚȿگ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ Ô
ª˘ÛÙÈÎfi˜, ·ÊÔ‡ Ì¿Ù·È· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ
ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· §¤ÔÓÙ· ™Δ′, ÁÈÔ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·, Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÁÈ· ٤ٷÚÙË
ÊÔÚ¿, ÌÈ· Ú¿ÍË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ηÈ
·ÛÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÙÂÏÈο ÙÔÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, fï˜, ıÂÒÚËÛ ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ó·È ÌÂÓ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÓfiÌÔ˜, «fi¯È fï˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÓÔÌ› Î·È Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÒÛÙ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ·Ùfi
Ì ÙÔÓ ¿ÁÚ·ÊÔ ÓfiÌÔ». ∫·È ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÌfiÓÔ ÛÂ
·˘Ùfi. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ: ™Â ÂΛÓÔ˘˜
Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ «Â›Ó·È ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˙ËÙ›
Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Á˘Ó·›Î· Î·È Ú¤ÂÈ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÈı˘Ì›·» ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·ÛÂ
Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Û ÂΛӘ ÙȘ ÚÔÛÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ôԛ˜
‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ ı¿ÚÚÔ˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ fiÛÔÈ ÈÂڿگ˜ Ù˘
∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ¿ÍÈÔÈ ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÌˆ˜ Î·È ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ
·ÔÏ˘Ù·Ú¯ÈÎÔ›, ÂÂȉ‹ Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË
Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ıˆÚÔ‡Û·Ó Ú¤ÔÓ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜
›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ∞ϤÍÈÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ Ï·′(31) ¡Â·Ú¿˜ ÙÔ˘ ϤÂÈ: «∏ ‚·ÛÈÏ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ë ÓfiÌÈÌË ÂÈÛÙ·Û›·, ÓfiÌÔÈ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·‰È¿‚ÏËÙË,
Ô˘ ‰ÈÒ¯ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ‰ÈÒÎÔ˘Ó fiÛ· ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ
ÔÏ›ÙÂ˘Ì·». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ÌÂ۷ȈÓÈ΋ Ì·˜ ‚·ÛÈÏ›· ‹Ù·Ó ·ÔÏ˘Ù·Ú¯È΋, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηٿ
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ù˘ ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙË ÁÓÒÌË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÙ˘Ô ·Ú¿ ηٿ ÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi.
∞˘Ùfi, fï˜, ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¿ÓÙÔÙÂ. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ì ‚›·ÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÛÊÂÙÂÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÙËÓ
¿ÌÂÛË ¿ÛÎËÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, Î·È Ì ÙÚfiÔ

ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ÁÈ· Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó
¯ˆÚ›˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂȘ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ¯ˆÚ›˜ η̛· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √ £ÂfiÊÈÏÔ˜, fiÙ·Ó
¤ÎÚÈÓ ‚È·ÛÙÈο fiÙÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘
‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Î·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙ›·˜ ‰È¤Ú·Í ·‰›ÎËÌ· ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÁÂÈÙfiÓÈÛÛ¿˜ ÙÔ˘ ¯‹Ú·˜
fiÙ·Ó ¤¯ÙÈ˙ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ‰È¤Ù·Í ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· Ì·ÛÙÈÁˆı› ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ó· ηÙ‰·ÊÈÛÙ› ÙÔ
Û›ÙÈ ÙÔ˘, Î·È ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È Ù· ˘ÏÈο Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙË
¯‹Ú·. √ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μ′ Ô μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˜, ÂÂȉ‹ Û ÌÈ·
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ›ÛÙËΠfiÙÈ Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘
¢‡Û˘ ÙÔÓ ÂÍ·¿ÙËÛ Ì οÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔÓ
¿Ú·Í ·fi ÙË ÁÂÓÂÈ¿‰· Î·È ÙÔÓ ¤ÚÈÍ ηٷÁ‹˜. ∞˘Ù¿,
‚¤‚·È·, ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó Û˘¯Ó¿, fï˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·Ó ·fi Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘
ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ÙfiÙ Ô˘ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·¯·Ï›ÓˆÙË, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Û‚·ÛÌfi. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·Û·Ó, ‚¤‚·È·, ÔÙ¤ ÛÙË ıÂÔÔ›ËÛË,
Ô‡Ù fiÛÔ ˙Ô‡Û·Ó Ô‡Ù ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘˜ ¯¿ÚË ÛÙË
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ì Ôχ
ÈÔ Â˘ÚÂ‹ ÙÚfiÔ ·fi fi,ÙÈ ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÚ›Ô‰Ô.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, fiÛÔÈ
ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·Ó ‹Ù·Ó ·ÙÚ›ÎÈÔÈ,
·ÊÔ‡ ¤ÎÏÈÓ·Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÙÔÓ ·Û¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Î·È ÂΛÓÔ˜ ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔ‡Û ÛÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ. ∞Ó ‹Ù·Ó ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ› ‹
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ¤ÎÏÈÓ·Ó ÙÔ ‰ÂÍ› ÁfiÓ·ÙÔ ÂÓÒÈfiÓ ÙÔ˘.
ŸÌˆ˜ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÂÈÛ‹Á·Á ÌÈ· ¿ÏÏË, Ôχ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ ÂıÈÌÔÙ˘›·. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, ·ÙÚ›ÎÈÔÈ,
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Î·È ¿ÏÏÔÈ, fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ¿ÍÈÔÈ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÌfiÏȘ ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ
ηÙÒÊÏÈ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘, ¤ÂÊÙ·Ó Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ËÏ·‰‹, ÌÚÔ‡Ì˘Ù·, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ· οÓÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÛËÎÒÓÔÓÙ·Ó, ‚¿‰È˙·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

̤ÛÔÓ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜. ∂Λ ¤ÂÊÙ·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿
ÌÚÔ‡Ì˘Ù· Î·È ·ÊÔ‡ ÛËÎÒÓÔÓÙ·Ó Í·Ó¿, ÏËÛ›·˙·Ó ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿ ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË. ΔfiÙ ¤ÂÊÙ·Ó
ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÊÈÏÔ‡Û·Ó Ù· ÁfiÓ·Ù·, Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ ÛÙfiÌ·. ™Â
οÔÈÔ „·ÏÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
11Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÛÒ˙ÂÙ·È ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔ ™ˆÙ‹Ú·, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˘˜ ªÈ¯·‹Ï Î·È °·‚ÚÈ‹Ï Î·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ, οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ™ˆÙ‹Ú·,
ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ μ′ ÙÔ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ2. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ¤ÍÈ Â›ÛËÌÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÙÔÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÂṲ̂ÓÔÈ ÌÚÔ‡Ì˘Ù·. ŒÓ· ı¤·Ì· Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ıˆÚ›ٷÈ
··Ú¿‰ÂÎÙÔ, ÙfiÙ fï˜ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó οÔÈÔÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ «‰ÂÓ ¤ÂÊÙ·Ó
οو ÚÔÛ΢ÓÒÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ ÁÔÓ¿ÙÈ˙·Ó ÌfiÓÔ». ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ô ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÛÙ· ∞ӤΉÔÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ
fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÂ› πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Ë Ó¤· ÂıÈÌÔÙ˘›·,
Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· £ÂÔ‰ÒÚ· ··›ÙËÛ ӷ ÙËÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó
fiˆ˜ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, fï˜, ‰ÂÓ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó Ó· ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙȘ Û¿ÓȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Ë
‚·Û›ÏÈÛÛ· ·ÛÎÔ‡Û ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. Δ¤ÏÔ˜,
·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Èı·Ófiٷٷ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ‹ ÂÚÈ‹Ïı·Ó
Û ·¯ÚËÛÙ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Â˘Ï¿‚ÂÈ·˜.
√È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, Ô˘ ›¯·Ó ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙˆÓ
·Á›ˆÓ, Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó·
ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜; ™ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿ÍȘ, Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ
Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÙÔ Ù˘ÈÎfi
·˘Ùfi ¿ÏÏ·˙Â Î·È ‰Â¯fiÙ·Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ «·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó». ¶¿ÏÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜
ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ‰È¿Ù·ÍË Â›¯Â ÛÎÔfi Ó·
·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· «ÈÔ ‚·ÛÈÏÈ΋ Î·È ÈÔ ÊÔ‚ÂÚ‹».

√ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ Û ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·
·fi „ËÊȉˆÙfi ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ San Vitale ÛÙË ƒ·‚¤Ó·.
√ ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ ÂıÈÌÔÙ˘›·
fiÛÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó
ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÚËÓˉfiÓ ‹Ù·Ó Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜.
ª¿ÏÈÛÙ·, Ë £ÂÔ‰ÒÚ· ··›ÙËÛ ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
Î·È ·˘Ù‹ ÙȘ ›‰È˜ ÙÈ̤˜.
SCALA

[15]

[16]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶·ÙÚȿگ˘ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·
√ˆÛ‰‹ÔÙÂ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÛÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· fiÏÔÈ fiÛÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó Â›ÛËÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÙÔÓ ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‹‰Ë ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ô‡Ù ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ÙÔ˘ À„›ÛÙÔ˘. ªËÙÚÔÔϛ٘,
·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔÈ, Â›ÛÎÔÔÈ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÈÂڈ̤ÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ ›‰È· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiˆ˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ηÈ
ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ. ªfiÓÔ Ô ·ÙÚȿگ˘,
Ô˘ ηÙ›¯Â ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·Í›ˆÌ· ›ÛÔ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿, ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË. ΔÔ ¿ÚıÚÔ
8 ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ ∂·Ó·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: «∏ ÔÏÈÙ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ηÈ

ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ̤ÚË, fiˆ˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ·
Î·È ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÚË Ù˘ Ó· Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô
·ÙÚȿگ˘». ™ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·Ó, ›Ù ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ Â›ÙÂ
ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ΢ڛˆ˜ ¤ÏÂÁ «Ã·›ÚÂ, ·ÚÈ ·ÙÚÈ¿Ú¯·» Î·È ·ÏÏËÏÔ·Û¿˙ÔÓÙ·Ó. ∞Ó Ù‡¯·ÈÓ ӷ οıÂÙ·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏËÛ›·˙Â Ô ·ÙÚȿگ˘, ÛËΈÓfiÙ·Ó ÁÈ·
Ó· ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ·Û·ÛÙ›. ™ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ
ÙÚ·¤˙È, Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ·ÔÎÔÙ‹ ‚·ÛÈÏÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ·Ú·Î¿ıÔÓÙ·Ó Î·È Û˘Ó¤ÙÚˆÁ·Ó Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÌfiÓÔ Ô ·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜
·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜. ¶ÚÒÙÔÈ Î¿ıÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ηÈ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

·ÊÔ‡ ·˘ÙÔ› ¤Î·Ó·Ó ÚfiÔÛË, ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ó· ηı›ÛÔ˘Ó
Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜, ÛËÎÒÓÔÓÙ·Ó Î·È ·Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ, ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ¤Î·Ó·Ó ÚfiÔÛË
Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ê¢Á·Ó ·ÊÔ‡ ·Ô¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó Ô
¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∂‰Ò ‰È·ÎÚÈÓfiÙ·Ó Î¿ˆ˜ Ë ˘ÂÚÔ¯‹
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ηıÒ˜ Ô ·ÙÚȿگ˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔ Â›Â‰Ô fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ
οıÈÛÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ „ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ Î¿ıÈÛÌ· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë.
∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÈ
ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó ηÈ
ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·
¿ÏÏ·Í·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, fiˆ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. √È
ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó·
·Û¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, fï˜ ÔÈ ÎÏËÚÈÎÔ› ‰ÂÓ
˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Í·Ó¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË
Û‚·ÛÌÔ‡. ™ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÔÈ ·Ú¯ÈÂÚ›˜, ÔÈ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˜
Î·È ÔÈ ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ Ó· ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÚÒÙ·
ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ì¿ÁÔ˘Ïfi ÙÔ˘.
™ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Û·˙fiÙ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÙfiÙ ¤Î·Ó ÙÔ
›‰ÈÔ Î·È Ì ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ·ÙÚȿگ˘ ·Û¿˙ÔÓÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ
ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. ∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ÏÔÈfiÓ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÊÈÏÔ‡Û οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ÂÓÒ Ô
·ÙÚȿگ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ô˘‰¤ÔÙ ʛÏËÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ó· ·Û¿˙ÂÙ·È Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÓ›ÔÙ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ Ó· ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÂΛÓÔÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ªÈ·
Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó‹ıÂÈ· ‹Ù·Ó ÏÔÁÈ΋ ηıÒ˜ ηıȤڈÓ ÙËÓ
˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ À„›ÛÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙËÓ ˘ÂÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ· ¤Íˆ
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·. √È ƒÒÛÔÈ, fï˜, Ô˘ ‹Ú·Ó ·˘Ù‹
ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ·, Ì¤Ú‰Â„·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› Û ·˘ÙÔ‡˜
Á›ÓÂÙ·È ·ÌÔÈ‚·›Ô˜ ·Û·ÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÈ
ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ ÙfiÛÔ Ì¤Û· fiÛÔ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·.
∞Ó ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Û ÂÌ¿˜,
ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙˆÚÈÓ¿ ¤ıÈÌ·, ÔÈ
Ôϛ٘, fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ì Û‚·ÛÌfi, ¿Ú· Ô‡ÙÂ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‰Â›ÁÌ· Û‚·ÛÌÔ‡. ∂Âȉ‹, fï˜, Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÙËÚËı›
Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·, fiˆ˜ ηıÈÂÚÒıËΠ۠ÂÌ¿˜ ·fi ÙÔ 13Ô ·ÈÒÓ·, ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ

[17]

Ô‡Ù ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Ú¤ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· ·Û¿˙ÂÙ·È
ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘ À„›ÛÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi Ó· ¯·ÈÚÂÙ›˙ÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤· ‹ ÙÔÓ ÈÂÚ¤·
·Û·˙fiÌÂÓÔ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ÈÂÚfi ∂˘·ÁÁ¤ÏÈÔ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó
ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘.
√È ˘fiÏÔÈ˜ Û¯¤ÛÂȘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¿ÏÏ·Í·Ó
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ŸÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â Î¿ÔÈÔ˜
ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, ÂͤÏÂÁ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ·ÚfiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ηıÈÂڈ̤ӷ, Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó Ó· „ËÊ›˙Ô˘Ó ÔÈ
ÌËÙÚÔÔϛ٘, Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô Ï·fi˜. ∂›Û˘, Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ŸÙ·Ó Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ‹ ¿Ó‰Ú·˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˜, Ô ·ÙÚȿگ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜, ¿ÁÔÓÙ·˜ Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Î·È ÙÔ Ï·fi Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.
∞ÏÏ¿ ηْ·Ú¯‹Ó Ù· ‰‡Ô ·ÍÈÒÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, ÙÔ ¤Ó· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·,
ÙÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi. ∂Ô̤ӈ˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜
Ï·Óı·Ṳ̂ÓË Ë ¿Ô„Ë ÔÏÏÒÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ fiÙÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ∂ÍËÁ‹Û·Ì ‹‰Ë ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Ë ÛˆÙËÚ›·
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Û ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ -Î·È Î˘Ú›ˆ˜
ÁÈ· ÙÔ ¿Ú· Ôχ ÂÈÛʷϤ˜ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÈÚ¤ÛˆӷÈÚ¤ÛˆÓ
Ó· ÌËÓ ÂÓÂÚÁ› Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Û‡Ìʈӷ ÌfiÓÔ Ì ÙË ‰È΋
Ù˘ ÎÚ›ÛË.
줂·È·, ·Ó ÔÏÏÔ› ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· -ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ-, ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ηٷ¯ÚËÛÙÈο Î·È fi¯È
Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ.
øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ·fi ·˘Ùfi
fiÙÈ Û ÂÌ¿˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜
Ô‡Ù fï˜ Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡ÌÂ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÂÂȉ‹
ÔÏÏÔ› ·ÙÚȿگ˜ ÂÂÓ¤‚ËÛ·Ó -ηٷ¯ÚËÛÙÈο- ÛÙ·
ÔÏÈÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ È‰¤Â˜ ÁÈ·
Ù· fiÚÈ· Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ Û¯¤Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ‰ÂÓ
›¯·Ó ·ÎfiÌ· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, fiˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Î·È ÁÈ’
·˘Ùfi Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‹Ù·Ó ۯ‰fiÓ Û˘Ó¯‹˜.
§fiÁˆ fï˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ˘ ‰È·Ì¿¯Ë˜, ›ӷÈ
Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ‚·ÛÈÏ›· Ô‡ÙÂ Ë ∂ÎÎÏËÛ›·, ηٿ
ÙËÓ ¿Ô„‹ Ì·˜, ·¤ÎÙËÛ ˘ÂÚÔ¯‹. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ
Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘
∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ 100 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ 108.000
‰Ú·¯Ì¤˜ ÂÚ›Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·˘Ù‹ ·˘Í‹ıËΠÂ› ƒˆÌ·ÓÔ‡ ∞ÚÁ˘ÚÔ‡, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘
11Ô˘ ·ÈÒÓ·, Û 180 Ï›ÙÚ˜.

™ÙÔÓ ›Ó·Î·
ÙÔ˘ Jean Baptiste
Morret
Ô ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˜
˘Ô‰¤¯ÂÙ·È
ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜
ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
ÙÔ Ù˘ÈÎfi
Ô˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ
Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜
ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ.
SCALA/HIP

[18]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶ÚÔÛʈӋÛÂȘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ
√ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÛʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‰È¤ÊÂÚ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó - ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ›¯·Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÓfiËÌ· ·’ fi,ÙÈ Û‹ÌÂÚ·. √È Ù›ÙÏÔÈ Ù˘ ·˘ÙÔ‡
‚·ÛÈÏÈ΋˜ ‹ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙËÙÔ˜ ‹ Ù˘ ·˘ÙÔ‡
‚·ÛÈÏÈ΋˜ Î·È ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ˘„ËÏfiÙËÙÔ˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÙfiÙÂ. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi fiÛÔÈ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, η›Û·Ú·, ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ (Û‚·ÛÙfi) ‹
·ÏÒ˜ ‚·ÛÈϤ·. ΔË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÙËÓ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ·˘ÁÔ‡ÛÙ· ‹ ·ÏÒ˜ ‚·ÛÈÏ›‰·. ∞fi ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi fï˜
Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔÛÙ¤ıËΠ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË
‚·ÛÈϤ· Î·È ‚·ÛÈÏ›‰·, ÙÔ ‰ÂÛfiÙ˘ Î·È ÙÔ ‰¤ÛÔÈÓ·. ∞Ó
Î·È Ô ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ηٷʤÚÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘
Ó¤Ô˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙ· ∞ӤΉÔÙ¿ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ıˆÚÔ‡ÛÂ
Ôχ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈÎfi, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜
ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ‚·ÛÈχ˜
Î·È ‚·ÛÈÏ›˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘
‰ÂÛfiÙË3 Î·È Ù˘ ‰¤ÛÔÈÓ·˜ ·Ô‰fiıËÎÂ, fi¯È ÌfiÓÔ
ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜: ÛÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜
ÙÔ˘˜, ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ·ÙÚȿگ˜ Î·È ÁÂÓÈο
ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÂÚ›˜. ¶·Ú·ÙËÚԇ̠ٷ ÂÍ‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ‰ÂÛfiÙ˘ Î·È ‰¤ÛÔÈÓ· ·Ó·ÊÔÚÈο
Ì ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. ¢ÂÛfiÙ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
Î·È ‰¤ÛÔÈÓ· Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ŸÙ·Ó fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ÔÈ ‰ÂÛfiÙ·È, ÂÓÓÔÔ‡Û·Ó Û˘¯Ó¿
ÌfiÓÔ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È fi¯È ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· (ÙË ‰¤ÛÔÈÓ·).
∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó
¿ÓÙÔÙ ÛÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË ·˘Ù‹ Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙË
‚·Û›ÏÈÛÛ·- ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈχÔÓÙ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈÔ˘˜, ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ÕÏÏÔÈ
ÙÚfiÔÈ ÚÔÛÊÒÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈÏ›· ÛÔ˘, Ë ¤ÓıÂÔ˜ ‚·ÛÈÏ›·, Ô ¿ÁÈÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙˆÚ, Ô Ì¤Á·˜ Î·È ˘„ËÏfi˜ ‚·ÛÈχ˜,
Ë ÛË ˘„ËÏ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚·ÛÈÏ›·, Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ˘ÌÒÓ, ÂÈÚËÓÔÔȤ Î·È ·Á·ı¤ ‚·ÛÈχ, ÂÈÚËÓÈÎÒÙ·ÙÂ Î·È ÊÈÏ¿ÓıÚˆÂ
‚·ÛÈχ. ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÚÔÛʈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ë Â˘Û‚ÂÛÙ¿ÙË
·˘ÁÔ‡ÛÙ·, Ë Á·ÏËÓÔÙ¿ÙË ·˘ÁÔ‡ÛÙ·. ŸÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ¤ÏÂÁ «Ë ‚·ÛÈÏ›· ÌÔ˘».
Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÂÓÈο ÚÔÛʈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ù·
ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙ· ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ Ù¤ÎÓ·. Ÿˆ˜ ›·ÌÂ
·Ú·¿Óˆ, ÔÈ ÁÈÔÈ, ÔÈ Á·ÌÚÔ› Î·È ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ‰ÂÛfiÙ˘. ∞˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Î˙′ (27) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘
‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜ fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ò˜

Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ·Ó‹Á·Á ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ η›Û·Ú· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, ÙÔ ‰ÂÛfiÙË ¢·˘›‰. ΔÔÓ
ÚÒÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ÂΛÓÔ˜ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜, ÙÔÓ ÚÔ‹Á·Á ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ η›Û·Ú· ÛÂ
ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙÔÓ 7Ô ·ÈÒÓ· Ô
·Ú¯ÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹Ù·Ó ‰ÂÛfiÙ˘.
ΔÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙÔ Ì·ÚÙ˘Ú› Ô ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘ ∫ˆ‰›ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÎÌ·Û ϛÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÏˆÛË, Î·È ¤ÁÚ·ÊÂ4: «¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÈ ‰ÂÛfiÙ˜, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó
¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Á·ÌÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ Î·È ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ‰ÂÛfiÙ˜». ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi
·˘ÙÔ‡˜ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ‚·ÛÈÏ›˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
ÁÈÔ Û˘Ó¿Ú¯ÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ
Û¯‹Ì· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ
Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ˘˜. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ Á·ÌÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó Î·›Û·Ú˜ ‹ Óˆ‚ÂÏÈÛ›ÌÔ˘˜.
ŸÙ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi, fiÛÔÈ ·Ó·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜,
ÚÔÛʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ, ÂÓÒ Ô Î·›Û·Ú·˜ ÚÔÛ·ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Â˘Ù˘¯¤ÛÙ·ÙÔ˜ (ÙÔ˘ Ù¿‰Â Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˘ η›Û·Ú· Ó· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·) Î·È Ô Óˆ‚ÂÏ›ÛÈÌÔ˜ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙ·ÙÔ˜ (ÙÔ˘ Ù¿‰Â ÂÈÊ·ÓÔ‡˜ Óˆ‚ÂÏÈÛ›ÌÔ˘, Î.Ï.).
ΔÔ ·Í›ˆÌ·, Û˘ÓÂÒ˜, ÙÔ˘ η›Û·Ú·, Ô˘ ·Ú¯ÈÎÒ˜ ·ÊÔÚÔ‡Û ÌfiÓÔ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·Ô‰fiıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘ Óˆ‚ÂÏÈÛ›ÌÔ˘- Î·È Û οÔÈ· ̤ÏË Ù˘
‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô, fï˜, ÙˆÓ
¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Óˆ‚ÂÏÈÛ›ÌÔ˘ ¤ÂÛ Û ·¯ÚËÛÙ›·
Î·È ·ÓÙ› ·˘ÙÔ‡ Ô ∞ϤÍÈÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜ (Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÈÓ
·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Óˆ‚ÂÏ›ÛÈÌÔ˜) ÂÈÓfiËÛÂ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·, οÔȘ ¿ÏϘ ÚÔÛʈӋÛÂȘ fiˆ˜ Û‚·ÛÙÔÎÚ¿ÙˆÚ, ·Ó˘ÂÚÛ¤‚·ÛÙÔ˜,
ÚˆÙÔÛ¤‚·ÛÙÔ˜ Î·È Û‚·ÛÙfi˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÚÔÛÊÒÓËÛË, Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ÙËÓ ·ˇı˘Ó·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ô‰fiıËΠÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ıˆڋıËΠÔχ ηÙÒÙÂÚË ·fi ÙȘ
ÙÚÂȘ ¿ÏϘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂΛÓË. ∞˘ÙÔ›
ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ -Î·È Ì·˙› ÙÔ˘ η›Û·Ú·- ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó
̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

æËÊȉˆÙfi ·fi ÙËÓ ∞Á›· ™ÔÊ›· Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·
∂ÈÚ‹ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂıÈÌÔÙ˘›· Ù˘ ·˘Ï‹˜,
Ë ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó Â˘Û‚ÂÛÙ¿ÙË ·˘ÁÔ‡ÛÙ·
‹ Á·ÏËÓÔÙ¿ÙË ·˘ÁÔ‡ÛÙ·.
PAVLEMARJANOVIC/SHUTTERSTOCK

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[19]

[20]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ŸÙ·Ó ·¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜, ÔÈ ÌÔӿگ˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ÌfiÓÔ ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜. ΔÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ËÁÂÌfiÓ˜, Ô˘ ‰È·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÙÔ˘˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ‹
·ÏÒ˜ Ê›ÏÔ˘˜. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ·
∂› ̷ΉÔÓÈ΋˜
Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó: «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ƒˆÌ·Ófi˜,
‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Ë
ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ Ùˆ £ÂÒ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ·‡ÁÔ˘ÛÙÔÈ, ÌÂÁ¿ÏÔÈ
ÛÙ¤„Ë Î·Ù¿ ÙË
‚·ÛÈÏ›˜ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÓ‰ÔÍfiÙ·ÙÔÓ Î·È Â˘ÁÂÓ¤‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ
·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ
ÛÙ·ÙÔÓ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ªÔ˘ÛËÏËÌÈÙÒÓ». ™ÙÔÓ ËÁÂÁÈÓfiÙ·Ó ÔÌ·Ï¿, ÂÓÒ
ÌfiÓ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘: «∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ƒˆÌ·Ófi˜, ÂÓ
·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û˘¯Ó¿
ÃÚÈÛÙÒ Â˘Û‚›˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜, ÌÂÁ¿ÏÔÈ ˘„ËÏÔ› ∞‡‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó
ÁÔ˘ÛÙÔÈ, ‚·ÛÈÏ›˜ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÁ·Ë̤ÓÔÓ
Ù·Ú·¯¤˜ ·fi ÙÔ
ËÌÒÓ Ê›ÏÔÓ, ÙÔÓ Â˘ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔÓ ∞ÌËÚ¿Ó ∞ÈÁ‡ÙÔ˘».
ÛÙÚ·Ùfi ‹ ÙÔ Ï·fi
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈΔÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Ô˘
ÓÔ‡ÔÏ˘, ÌÂ
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó
Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔ
¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÂÓÒ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ËÁÂÌfiÓ·. ΔÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ
Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÙÔ˘˜ ÔÓfiÌ·˙·Ó Ú‹Á·˜. ∞˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó
ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÙÔÓ
πfi‰ÚÔÌÔ.
ÁÈ·Ù›, ÙfiÙÂ, Ë Ï¤ÍË ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
UNDERWOOD &
ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‹Ù·Ó ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÌÔӿگ˜ Ù˘
UNDERWOOD/
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·¤Ê¢Á·Ó, fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó,
CORBIS/APEIRON

Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÈ· Ó·
ÌËÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔÓ ·Í›ˆÌ· ›ÛÔ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi
ÙÔ˘˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ÔÓfiÌ·˙·Ó ·‰ÂÏÊÔ‡˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ú‹Á·˜ Ù˘ ¢‡Û˘. ŸÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ¶ÂÚÛ›·˜ -Ô ÔÔ›Ô˜ fiÊÂÈÏÂ,
ÚÔÙÔ‡ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ, Ó· ¤ÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηٷÁ‹˜ ηÈ
¤ÂÈÙ· Ó· ÊÈÏ‹ÛÂÈ Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· fiˆ˜ ÔÈ
ÓÙfiÈÔÈ- Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡ÛÂ: «¶Ò˜ Ô ·‰ÂÏÊfi˜
ËÌÒÓ Û˘Ó £ÂÒ ˘ÁÈ·›ÓÂÈ; ÷›ÚÔÌÂÓ Â› ÙË ˘Á›· ·˘ÙÔ‡».
ŸÙ·Ó ¤ÁÚ·Ê·Ó ÛÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ™·ÍÔÓ›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜: «∂Ó ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ ¶·ÙÚfi˜ Î·È ÙÔ˘
ÀÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶Ó‡̷ÙÔ˜, ÙÔ˘ ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ˘
·ÏËıÈÓÔ‡ £ÂÔ‡ ËÌÒÓ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È ƒˆÌ·Ófi˜, ÈÛÙÔ› ÂÓ ·˘ÙÒ Ùˆ £ÂÒ ‚·ÛÈÏ›˜ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÚÔ˜ Ô ‰Â›Ó·
ÙÔÓ ÂÔıË̤ÓÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ ·‰ÂÏÊfiÓ, ÙÔÓ ÂÚ›‚ÏÂÙÔÓ Ú‹Á·». ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fï˜, Ë ·Ó¿ÁÎË ˘Ô¯Ú¤ˆÓ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ì·˜ Ó· ÚÔÛ·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ›ÛÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜. ŸÙ·Ó ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ™˘ÌÂÒÓ ¤ÁÈÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Î·È ÙÚ·Ófi˜

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙË ÌÂÙÚÈfiÊÚÔÓ· ÂˆÓ˘Ì›· ∫ÓÈ¿˙, Ë ÔÔ›· ·ÚÎÔ‡Û ÛÙÔ˘˜
ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠΔÛ·Ú, ‰ËÏ·‰‹ ‚·ÛÈÏÈ¿˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó «ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÔıË̤ÓÔÓ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ
ËÌÒÓ Ù¤ÎÓÔÓ Î·È ÂÎ £ÂÔ‡ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΈٿÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ», ϤÔÓ fiÙ·Ó ·ÔÙ›ÓÔÓÙ·Ó
ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ, ¤ÏÂÁ·Ó «ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÔıË̤ÓÔÓ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfiÓ ËÌÒÓ Ù¤ÎÓÔÓ, ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ Ô ‰Â›Ó·, ‚·ÛÈϤ·
μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜». ∞ÏÏ¿ Î·È Â‰Ò ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰È·ÛÒÛÔ˘Ó ÌÈ· οÔÈ· ÏÂÙ‹ ¯ÚÔÈ¿ ˘ÂÚÔ¯‹˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜
Ó· ·ÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÚËÙÒ˜
·‰ÂÏÊfi, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ù¤ÎÓÔ. °È· Ó· ηٷ‰Â›ÍÔ˘Ì ‰Ò
fiÛÔ Â˘Ú›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ì·˙› Ì ٷ ¿ÏÏ·, ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ «ÚÔ˜ Ô ‰Â›Ó· ÙÔÓ ˘ÂÚ¤¯ÔÓÙ· ∫‡ÚÈÔÓ Ù˘
πÓ‰›·˜, ÙÔÓ ËÁ·Ë̤ÓÔÓ ËÌÒÓ Ê›ÏÔÓ».

∞Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ
·Ó ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‹ Á˘Ó·›Î˜
∂›·Ì fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÁÈÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ Û˘Ó¿Ú¯ÔÓÙ˜. ΔÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· Â¢ÊËÌÔ‡ÓÙ·Ó. ŸÌˆ˜ ÛÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· Û˘Ó¤‚Ë
οÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÓfiÌÈÌÔÈ ‰È¿‰Ô¯ÔÈ
‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‹ ·Ó›Û¯˘Ú˜ Á˘Ó·›Î˜, ÂÈÊ·Ó›˜ ¿Ó‰Ú˜
Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÎÚÈı› ÁÈ· Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÔ˘˜ ηÙÔÚıÒÌ·Ù·, ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ·Ú¯‹ Î·È ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ηْ fiÓÔÌ·, ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜, ÛÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, Ô ‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘5, ‰ËÏ·‰‹ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ƒˆÌ·Ófi˜ §ÂηËÓfi˜, Û˘Ì‚·Û›Ï¢Û Ì ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ
ÙÚÂȘ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ‹Ú·Ó ÙfiÙ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ·Í›ˆÌ·. ¶·ÚÔÌÔ›ˆ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ Î·È πˆ¿ÓÓ˘
Δ˙ÈÌÈÛ΋˜ Û˘Ì‚·Û›ÏÂ˘Û·Ó ·ÏÏËÏԉȷ‰Ô¯Èο Ì ÙÔ˘˜
·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ÂÁÁÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ¿Ó‰Ú˜
η٤Ϸ‚·Ó ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ΔÔ ·Ú¿‰ÔÍÔ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ Û˘Ì‚·Û›ÏÂ˘Û·Ó -¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi Ô›ÎÔ- Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔ‹ıËΠ-Ô‡Ù ηÙfiÚıˆÛÂÓ· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ

Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Û˘Ó·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙ Â¤ÙÚÂ ÙËÓ
ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘ Ì ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ‹Û·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ÙÔ
¤‚ÏÂ ıÂÙÈο. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜
¿Ó‰Ú˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋˜ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÌÂ
ÙËÓ ·ÈÚÂÙ‹, ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÂÊÈÎÙ‹ ÙË
‰È·Ù‹ÚËÛË Â› ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘,
·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙfiÛË ·Ù·Í›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ
ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ó‡̷ Ô˘
Ú‡ıÌÈ˙ ٷ ·ÓÒٷٷ ÎÚ·ÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·.
ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ì ÙËÓ ·Á›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜, ÂͤÏÈ·Ó ۯ‰fiÓ ÙÂÏ›ˆ˜
ÔÈ Ù·Ú·¯Ò‰ÂȘ ÛÎËÓ¤˜ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘¯Ó‹ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ.
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜,
Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ÚÈÓ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ·Ï¿ Ì ÙÔ˘˜ ηıÈÂڈ̤ÓÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ ÛÙ¤„˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÂȉ‹ ÚÈÓ ·fi ÙË
ÛÙ¤„Ë ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û ÂÎÏÔÁ‹ fiÔ˘ ÂÂÓ¤‚·ÈÓ·Ó Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘¯Ó¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋.
ΔÔ ¤ÙÔ˜ 491, fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô ∑‹ÓˆÓ·˜, ¤ÚÂ ӷ
·Ó·ÎËÚ˘¯ı› Ó¤Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. ΔË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ›
Î·È Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ (·ÙÚȿگ˘) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ÛÙË ÛÙÔ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ
·Ó·ÎÙfiÚˆÓ, ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ·
ÙÔ ‰È¿‰Ô¯Ô. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fï˜ Û˘Ó¤ÚÚ¢ÛÂ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜
ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ Î·È Î·Ù¤Ï·‚ ٷ ‚¿ıÚ· Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔ Â›ÌËΘ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜. ΔfiÙ ÔÈ
¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, fiÙ·Ó ¤Ì·ı·Ó fiÙÈ
˘‹Ú¯Â ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ, Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Û·Ó ÙËÓ ·˘ÁÔ‡ÛÙ· ∞ÚÈ¿‰ÓË Ó· ¿ÂÈ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ πÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎʈӋÛÂÈ ÏfiÁÔ ÚÔ˜
ÙÔ ‰‹ÌÔ, ηıÒ˜, ˆ˜ ¯‹Ú· ÙÔ˘ ∑‹ÓˆÓ· Î·È ı˘Á·Ù¤Ú·
ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë ∞ÚÈ¿‰ÓË, ·ÊÔ‡ ÊfiÚÂÛ ÙË ¯Ï·Ì‡‰·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, fiÛÔ˘˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ
‚·ÛÈÏÈÎfi ¤ıÈÌÔ ÂÚÈÛÙÔ›¯È˙·Ó ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ›˜ ÛÙÔ ıˆÚÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘, ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ.
∂ÎÙ¿ÎÙˆ˜ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ ∂˘Ê‹ÌÈÔ˜. ŸÙ·Ó Ë ·˘ÁÔ‡ÛÙ· ·Ó¤‚ËÎÂ
ÛÙÔ ∫¿ıÈÛÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ıˆÚ›Ô, Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜, Ô ‰‹ÌÔ˜ Î·È Ô

[21]

[22]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË
Ù˘ ‰È·‰Ô¯È΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜ Ì ÈηÓfiÙÂÚÔ˘˜
¿Ó‰Ú˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ‹Ù·Ó ·Ó›Û¯˘ÚÔÈ.

ΔÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ
Ô¯‡ÚˆÛË Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ì ¤Ó·Ó
·fi ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜
ÙÔ˘ ∂Ù·˘ÚÁ›Ô˘.
WERNER FORMAN ARCHIVE/
SCALA

ÛÙÚ·Ùfi˜ ÊÒÓ·Í·Ó Ì ÌÈ· ʈӋ: «∞ÚÈ¿‰ÓË, ·˘ÁÔ‡ÛÙ·,
Û˘ ÓÈο˜. ∂˘Û‚‹ ∫‡ÚÈÂ, ˙ˆ‹Ó ·˘Ù‹. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË Ù˘
·˘ÁÔ‡ÛÙ˘. √Úıfi‰ÔÍÔÓ ‚·ÛÈϤ· ÙË ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË».
∫·È ̤۷ ÛÙȘ ÎÚ·˘Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙË¯Ô‡Û·Ó ÔÈ ÂÈʈӋÛÂȘ «∫‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ, ∫‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ, ∫‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ».
∫·È Ë ·˘ÁÔ‡ÛÙ· ÙÔ‡˜ ·¿ÓÙËÛ ̤ۈ ÏÈ‚ÂÏÏËÛ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ̤ۈ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó Û ‚¿ıÚÔ
‰›Ï· ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Î·È ‰È¿‚·Û ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰È·Î‹Ú˘ÍË:
«∏ ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ ¤Î·Ó ٷ Ú¤ÔÓÙ· Î·È ÙËÓ Â˘Ù·Í›· ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È Ù· fiÛ· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‚·ÛÈÏ›·
‰È·Ê‡Ï·Í». ΔfiÙÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ·Ó·ÊÒÓËÛ·Ó: «∂Ì›˜ ‰Ô‡ÏÔÈ Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜, ¢Û‚‹ ∫‡ÚÈÂ, ˙ˆ‹
Û ·˘Ù‹. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜. ∞ÚÈ¿‰ÓË, ·˘ÁÔ‡ÛÙ·, ÂÛ‡ ÓÈο˜. μ·ÛÈϤ· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË». ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ʈӤ˜, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜
Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË: «¶ÚÈÓ ·fi ÙË
‰È΋ Û·˜ ··›ÙËÛË, ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ¤Ó‰ÔÍÔ˘˜
¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ÈÂÚ¿ Û‡ÁÎÏËÙÔ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ¿Ó‰Ú· ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi ƒˆÌ·›Ô Ô˘ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ‚·ÛÈÏÈ΋
·ÚÂÙ‹, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ‰Ô‡ÏÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô‡ÙÂ
οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ¿ıÔ˘˜, fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜». ∫·È ÙfiÙ ͷӿ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÎÚ·˘Á‹: «¶ÔÏÏ¿
Ù· ¤ÙË Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜, ∞ÚÈ¿‰ÓË, ·˘ÁÔ‡ÛÙ·, ÂÛ‡ ÓÈο˜.
Δ˘ ÊÈÏÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË. ∫‡ÚÈÂ
ÂϤËÛÔÓ. μ·ÛÈÏÈ¿ Ô˘Ú¿ÓÈÂ, ‰ÒÛ ̷˜ Â›ÁÂÈ· ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË ‚·ÛÈÏ›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË». √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰È·‚¿˙ÂÈ: «¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÎÚ›ÛË Ì·˜ Ó· ›ӷÈ
ηı·Ú‹ Î·È ·ÚÂÛÙ‹ ÛÙÔ ‰ÂÛfiÙË £Âfi, ηϤ۷Ì ÙÔ˘˜
ÈÔ ¤Ó‰ÔÍÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙËÓ ÈÂÚ‹ Û‡ÁÎÏËÙÔ, Î·È ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙˆÓ ÂÍÂÚÎ›ÙˆÓ (ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ), ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÈÂÚ¿ ∂˘·ÁÁ¤ÏÈ·, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ
ÔÛÈfiÙ·ÙÔ Î·È ·Ó·ÁÈfiÙ·ÙÔ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÌÚÔÛÙ¿,
fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÈÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜ Ó· Á›ÓÂÈ Ë
ÂÈÏÔÁ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ԇÙ ÊÈÏ›· Ô‡Ù ¤¯ıÚ· Ô‡Ù ÛÎÔfi˜ Ô‡ÙÂ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ô‡Ù ¿ÏÏÔ˜ ÏfiÁÔ˜, Ô˘ ı˘Ì‹ıËÎÂ
ηı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹, ·ÏÏ¿ ÌÂ
ηı·Ú‹ Û˘Ó›‰ËÛË Ô˘ ÙËÓ Î·Ù¢ı‡ÓÂÈ Ô £Âfi˜.
∂Âȉ‹, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ, fiˆ˜
ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
ÎÔÛÌÈ΋ ÛˆÙËÚ›·, ·ÚÌfi˙ÂÈ Ó· ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ Ú¤ÔÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi Î·È ÛÙ·

Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ ∑‹ÓˆÓ·, Î·È Ó· ÌË Á›ÓÂÈ
οÙÈ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÔ˘Ì ÏfiÁˆ Ù˘ Ôχ ‚È·ÛÙÈ΋˜
ÂÈÏÔÁ‹˜».
√ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ Ê¿ÓËÎ·Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ‡˜ ·‡ı˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË Ù˘ ηıÔÛÈÒÛˆ˜, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
øÛÙfiÛÔ, ·Ó Î·È Û˘Ó·›ÓÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ̤¯ÚÈ Ó· Îˉ¢Ù›
Ô ∑‹ÓˆÓ·˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ı¤ÏËÛ·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘¯‹ ηÈ, ΢ڛˆ˜, ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ·˘Ù› ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ô
¤·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiÏ˘. ŒÙÛÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΠË
ÎÚ·˘Á‹: «∫·Ïfi ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË (ÁÈ·Ù› ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘), ÂÈı·Ú¯›· Î·È ·ÊıÔÓ›·
ÛÙËÓ fiÏË. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜. ¢ÈÒÍ ÙÔÓ
ÎϤÊÙË ¤·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. ∫‡ÚÈÂ, ˙ˆ‹ Û ·˘Ù‹Ó, fiÏ· Ù· ηϿ Û ۤӷ Ó·
Û˘Ì‚Ô‡Ó. ΔÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Â›Ó·È ‰ÈÎfi ÛÔ˘, ∞ÚÈ¿‰ÓË, ·˘ÁÔ‡ÛÙ·, ÂÛ‡ ÓÈο˜». ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ·, ÂÂȉ‹, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‹Ù·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ÚÔÛÊÒÓËÛË: «∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ‰ÂÛfiÙË £Âfi ÁÈ·Ù› fiÏ· fiÛ· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ
‰ÈÎfi Û·˜ Û˘ÌʤÚÔÓ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ Û·˜,
·˘Ù¿ Î·È ÚÔÙÔ‡ ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÂÙÂ, Â›Ó·È ÛÙË ÛΤ„Ë Ì·˜
Î·È ÂÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È. ∫·È ÚÔÙÔ‡ ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ‰Ò, ηٷÓÔ‹Û·Ì fiÙÈ ÛÙËÓ Î·ıÔÛ›ˆÛ‹ Û·˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜ Ô˘ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·
Û·˜. ¶ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Û·˜, ‰ÈÔÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Â¿Ú¯Ô˘ ÙÔÓ ÂÓ‰ÔÍfiÙ·ÙÔ πÔ˘ÏÈ·Ófi». ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÙfiÛÔ
‡ÎÔÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ì¤Ûˆ˜ fiÏÔÈ ÊÒÓ·Í·Ó:
«∞˘Ù‹ Â›Ó·È Î·Ï‹ ·Ú¯‹, ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜,
ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ». ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‰È¿‚·Û ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛÊÒÓËÛ˘: «Ÿˆ˜ ¿ÓÙ· ›¯·Ù ›ÛÙË, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÒÚ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÙ ÙËÓ Ù¿ÍË».
ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛÊÒÓËÛ˘, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· ¤Ê˘Á ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ıˆÚÂ›Ô Ì ÙË Û˘Óԉ›·
ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó fiÏÔÈ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ,

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù¿ Ù˘. √È ¿Ú¯ÔÓÙ˜, fï˜,
·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÛÎÂÊıÔ‡Ó ¿Óˆ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·. ∂Âȉ‹, fï˜, ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Û·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ô
Ú·ÈfiÛÈÙÔ˜6 (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·˘Ï¿Ú¯Â˜) √˘Ú‚›ÎÈÔ˜ ÙÔ˘˜
ÚfiÙÂÈÓ fiÙÈ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ΔfiÙÂ Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ¤Î·ÓÂ
Â›ÎÏËÛË ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È Ó· ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ó·
ÂÎϤÍÂÈ fiÔÈÔÓ ‹ıÂÏÂ. ∂ΛÓË ‰È¿ÏÂÍ ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ
ÙÔÓ ™ÈÏÂÓÙÈ¿ÚÈÔ, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ì·ı·Ó. ∞̤ۈ˜ Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙËÓ
ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜
ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ó·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó·
ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ, ¤ÁÈÓÂ Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ∑‹ÓˆÓ·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ô Ó¤Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ·ÊÔ‡ ‰¤¯ÙËΠÙȘ ¢¯¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ‹Á ÛÙË
ÛÙÔ¿ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·
ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ Î·È ÂΛ, Ì ··›ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜, ÔÚΛÛÙËΠӷ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ Ì ÔÚıfiÙËÙ·.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÚΈÌÔÛ›·, Ô Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Á ÛÙÔÓ
πfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÂΛ ̤۷ Û ·Ú·Î›ÌÂÓË Â›ÛËÌË ·›ıÔ˘Û·, ·ÊÔ‡ ÊfiÚÂÛ ÙÔ ÛÙȯ¿ÚÈÔ, ÙÔ Â›¯Ú˘ÛÔ ‰È·‚ËÙ‹ÛÈÔ, ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ Î·È Ï·Ù‡ ¤Ó‰˘Ì· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó
¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛÙȯ¿ÚÈÔ, ÙË ˙ÒÓË Î·È ÙȘ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÂÚÈÛÎÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘‚›· Î·È Î·Ì¿ÁÈ·,
¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ∫¿ıÈÛÌ·. ΔfiÙÂ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, Ô˘ ›¯Â ·Ú·Ù·¯ı› ̤۷ ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ, ¯·Ì‹ÏˆÛ ٷ fiÏ· ηÈ
ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜ ·fi Ù· ‚¿ıÚ· ÙÔÓ ÂÂ˘Ê‹ÌËÛÂ. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ Ô Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ οıÈÛ ¿Óˆ ÛÙËÓ
·Û›‰· Î·È ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔÓ Û‹ÎˆÛ·Ó „ËÏ¿ Î·È ÙÔÓ
Âȉ›ÎÓ˘·Ó ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ Î¿ıÈÛÌ· Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÙÔ Ì·ÓÈ¿ÎÈfi ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi
‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÙÔ˘. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ˘„ÒıËÎ·Ó ÔÈ
ÛËÌ·›Â˜ Î·È Ù· fiÏ· Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜
ÂÂ˘Ê‹ÌËÛ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ªÂÙ¿ η٤‚ËΠ·fi ÙËÓ
·Û›‰· Î·È Ì‹Î ͷӿ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û·, fiÔ˘ Ô ·ÙÚȿگ˘ ¤Î·Ó ¢¯‹, ¤„·Ï ÙÔ «∫‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ», ηÈ
ÙÔ˘ ÊfiÚÂÛ ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ¯Ï·Ì‡‰· Î·È ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‚·ÛÈÏÈο ۇ̂ÔÏ·, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ∫¿ıÈÛÌ· Î·È ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ ‰‹ÌÔ. ΔfiÙ ÊÒÓ·Í·Ó fiÏÔÈ - Ô ‰‹ÌÔ˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο «™Â‚·ÛÙ¤», ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο «∞‡ÁÔ˘ÛÙ». ŸÙ·Ó ÛÈÒËÛ·Ó, ‰fiıËΠÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÚ·Ù‹
ÚÔÛÊÒÓËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÙÔ ‰‹ÌÔ. ∂ΛÓÔ˜ ÙËÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÂÎfiÙ·Ó

[23]

[24]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛÙ· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ∫·ı›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰È¿‚·Û ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: «¢‹ÏÔÓ ¤ÛÙÈ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔÓ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù˘ ·ÓˆÙ¿Ùˆ ‰fi͢ Ùˆ Ó‡̷ÙÈ ··ÚÙ›˙ÂÈÓ». ΔfiÙ ÙÔ Ï‹ıÔ˜
‰È¤ÎÔ„Â ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÊÒÓ·ÍÂ: «∞ÊıÔÓ›· ÁÈ· ÙËÓ
ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË, fiˆ˜ ¤˙ËÛ˜ ¤ÙÛÈ Ó· ‚·ÛÈχÛÂȘ, ·ÁÓÔ‡˜
¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË» Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·.
ŸÙ·Ó ¤ÂÛ ÛȈ‹, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «∂Âȉ‹,
ÏÔÈfiÓ, Â̤ӷ, ·Ú’fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Î·È ‰›ÛÙ·˙·, Ë
Á·ÏËÓfiÙ·ÙË ·˘ÁÔ‡ÛÙ· ∞ÚÈ¿‰ÓË Ì Â¤ÏÂÍ Ì ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙˆÓ Ôχ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ, Ù˘ ÂÓ‰ÔÍfiÙ·Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘
·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘ Ï·Ô‡, ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÈÎËı› Ë ÚˆÌ·˚΋ ‚·ÛÈÏ›·, Î·È ‚¤‚·È· Ì ÙËÓ ÂÈ›ÎÂÈ· Ù˘ £Â›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜,
Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛÂ…». ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ‰È¤ÎÔ„Â Í·Ó¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜: «∫‡ÚÈ ÂϤËÛÔÓ. ÀȤ £ÂÔ‡, Û˘ ÂϤËÛ¤ ÙÔÓ. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈ ·‡ÁÔ˘ÛÙÂ, ¢Û‚‹ ‚·ÛÈϤ· Ô £Âfi˜
Ê˘Ï¿ÍÂÈ» Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. ŸÙ·Ó ¿ÏÈ Î·Ù¿ÊÂÚ Ô
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›, Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË:
«… fiÛÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÛˆÙËÚ›·
fiψÓ, ‰ÂÓ ÙÔ ·ÁÓÔÒ». ∫·È ¿ÏÈ ÊÒÓ·Í·Ó fiÏÔÈ ‰˘Ó·Ù¿:
«ÕÍÈ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜, ¿ÍÈ Ù˘ ΔÚÈ¿‰·˜, ¿ÍÈ Ù˘ fiÏ˘,
ÙÔ˘˜ ‰ËÏ¿ÙÔÚ·˜ (Û˘ÎÔÊ¿ÓÙ˜) ¤Íˆ ‚¿Ï» Î·È ¿ÏÏ·
Û¯ÂÙÈο. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜
ÛÙÔ Êfi‚Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ £Âfi ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â. ∞̤ۈ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÎÚ·‡Á·ÛÂ: «™Â
·˘ÙfiÓ Ô˘ ÈÛÙ‡ÂȘ, ·˘Ùfi˜ Û ÛÒ˙ÂÈ. Ÿˆ˜ ¤˙ËÛ˜,
¢Û‚Ҙ ‚·Û›Ï¢ÛÂ. ∞ÚÈ¿‰ÓË, Û˘ ÓÈο˜. ¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË
Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜. ΔÔ ÛÙÚ¿ÙÂ˘Ì· ÂÛ‡ ΛÓËÛÂ, ÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ ÂÛ‡ ΛÓËÛÂ, ÙÔ˘˜ ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÂϤËÛÂ. Ÿˆ˜ Ô ª·ÚÎÈ·Ófi˜, ¤ÙÛÈ ‚·Û›Ï¢Û» Î·È ÔÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ·.
ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛÂ Ë ÚÔÛÊÒÓËÛË, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰ˆÚ¿ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ
ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÂȘ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ
ÔÛfi, ÁÈ·Ù› ÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 150 ‰Ú·¯Ì¤˜ ηْ ¿Ó‰Ú·,
‰ËÏ·‰‹ ‰¤Î· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ¤ÓÙ Û ¯Ú˘Ûfi
Î·È ¤ÓÙ Û ·Û‹ÌÈ. ΔÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ÚÔÛÊÒÓËÛ˘
‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÙÛÈ: «À¤Ú Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ Â˘Ù˘¯Ô‡˜
ËÌÒÓ ‚·ÛÈÏ›·˜ ·Ó¿ ¤ÓÙ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ï‡ÙÚ· ·ÚÁ‡ÚÔ˘ ηٷ‚Ô‡ÎÔÏÔÓ (ÁÈ· οı ¿Ó‰Ú·) ‰ÒÛˆ». ΔfiÙÂ
ÊÒÓ·Í·Ó fiÏÔÈ: «ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ ‚·ÛÈϤ· Ô £Âfi˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ. ∞‡Ù·È ÎÔÈÓ·› ¢¯·›, ·È ¢¯·› Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘. ΔÔÓ
¢Û‚‹, ∫‡ÚÈÂ, ʇϷÍÔÓ. ÕÁÈ ∫‡ÚÈÂ, ¤ÁÂÈÚÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ ÛÔ˘. ¡Èο Ë Ù‡¯Ë ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈ ·‡ÁÔ˘ÛÙÂ, Û˘ ÓÈο˜. ∞ÚÈ¿‰ÓË ·˘ÁÔ‡ÛÙ·, Û˘ ÓÈο˜. √
£Âfi˜ ˘Ì¿˜ ‰¤‰ˆÎÂ, Ô £Âfi˜ ˘Ì¿˜ ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ». ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÊÒÓ·Í Û fiÏÔ˘˜: «√ £Âfi˜
ÌÂı’ ˘ÌÒÓ» (√ £Âfi˜ Ì·˙› Û·˜), η٤‚ËΠ·fi ÙÔ ∫¿ıÈÛÌ· Î·È ¤Ê˘Á ÌÂ Û˘Óԉ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· fiÔ˘

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‰ÔÍÔÏÔÁ›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÎÔÈÓÒÓËÛÂ, ÂÓÒ ÛÙÔ ı˘ÛÈ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÁÈ¿ÛÙËÎÂ
ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ô˘ ÙÔ Í·Ó·ÊfiÚÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜
Î·È Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ. ∂Λ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÓËÁ˘ÚÈ΋
ÙÂÏÂÙ‹ ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Â¿Ú¯Ô˘ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘
›¯Â ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È ·Ú¤ıÂÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ Á‡̷ ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜.
ŒÙÛÈ, ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ë ÔÔ›·
‹Ù·Ó Ôχ ¢ÚÂ‹˜ Î·È ÎfiÛÌÈ·, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· ∞ÚÈ¿‰ÓË. ™ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË, fï˜, ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘, ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ·Ù·Í›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ
ÁÈ· fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ¤ı·ÓÂ
‚Ú¿‰˘. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·˘Ï‹˜, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÛÈÏÂÓÙÈ¿ÚÈÔÈ, ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙÔ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ Î·È
ÛÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÌÈ·˜ ÌÔ›Ú·˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Ô˘
ÙfiÙ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜7, ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙ·
·Ó¿ÎÙÔÚ·. ∞˘ÙÔ›, ·ÊÔ‡ ‹Á·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÂΛ, οÏÂÛ·Ó
ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ
Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ›·Ó: «√ ‰ÂÛfiÙ˘
Ì·˜, ¤ı·ÓÂ. ¶Ú¤ÂÈ ÏÔÈfiÓ fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ
·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ì fiÔÈÔÓ ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ £Âfi
Î·È Û˘ÌʤÚÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙ›·». ŸÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÂÓÒ
·ÎfiÌ· ‹Ù·Ó Ó‡¯Ù·. ΔÔ Úˆ› ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‹Á·Ó ÛÙÔ
·Ï¿ÙÈ ÊÔÚÒÓÙ·˜ οÔÈÔÈ ‚·ı˘Á¿Ï·˙·, ‰ËÏ·‰‹ ¤ÓıÈÌ·, ÚÔ‡¯· Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √ ‰‹ÌÔ˜
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ Â¢ÊËÌÒÓÙ·˜ ÙË
Û‡ÁÎÏËÙÔ Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜: «¶ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ™‡ÁÎÏËÙ ƒˆÌ·›ˆÓ, Û˘ ÓÈο˜. ΔÔÓ ÂÎ £ÂÔ‡
‚·ÛÈϤ· Ùˆ ÂÍÂÚΛو, ÙÔÓ ÂÎ £ÂÔ‡ ‚·ÛÈϤ· ÙË ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË» Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. ŸÌˆ˜, ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ
ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ô ·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË ÛÙÔ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û·, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÊÈÏÔÓÈÎÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ. ∂Âȉ‹ Ì¿Ù·È· ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚Ô‡Û·Ó, Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ ÙÔ‡˜ › ÙfiÙ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙË Û˘˙‹ÙËÛË. ∞Ó, ÚfiÛıÂÛÂ,
ÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· ÂΛÓÔÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÔÚ¢ı›, fiÏÔÈ ı· ·ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ì·˜ Î·È ı· ËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó, ηıÒ˜ Û ϛÁÔ «‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ÂÌ›˜ Ó·
·ÔÊ·Û›ÛÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
¿Ïψӻ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÊÈÏÔÓÈΛ· Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È Û˘Ó¤‚Ë ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Ô Û˘ÓÂÙfi˜ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜. √È ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜, Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÌÂ
ÙÔ ‰‹ÌÔ ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ, ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤Ó· ¯ÈÏ›·Ú¯Ô, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË, Î·È ÙÔÓ ·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙËÓ ·Û›‰·.

∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
¤ÁÈÓ Â›ÛÎÔÔ˜ ∏Ú·ÎÏ›·˜. √È μ¤ÓÂÙÔÈ, fï˜, ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó
ÙÔ˘˜ ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÁÈ· Ó· ·Ì˘ÓıÔ‡Ó, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÙfiÍ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ
·fi ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿ fiÚÌËÛ·Ó Î·È ¿Ú·Í·Ó ¤Ó·Ó
·ÙÚ›ÎÈÔ ÛÙÚ·ÙËÏ¿ÙË Î·È, ·ÊÔ‡ ÙÔÓ ·Ó¤‚·Û·Ó Û ¤Ó·
ÙÚ·¤˙È, ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙ¤„Ô˘Ó. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËηÓ, ÙÔÓ Î·Ù¤‚·Û·Ó Ì ÙË
‚›· Î·È ı· ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÓ·Ó, Â¿Ó Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜, Ô˘
‹Ù·Ó ÙfiÙ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙˆÓ ÂÍÎÔ˘‚ÈÙfiÚˆÓ, ‰ÂÓ ÚÔÏ¿‚·ÈÓ ӷ ÙÔÓ ÛÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ÛÙ›ÏÂÈ Ì ÊÚÔ˘Ú¿ ÛÙÔ
ÛÙÚ·ÙÒÓ·. ΔfiÙÂ, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜ ÚÔ¤ÙÚÂ·Ó
ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi Ó· ‰Â¯Ù› ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ıÚfiÓÔ, fï˜
ÂΛÓÔ˜ ·ÚÓ‹ıËÎÂ. ŸÙ·Ó ·Ó·ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ
·˘Ùfi οÔÈÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜, ÔÈ ÂÎϤÎÙÔÚ˜ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó
ÙȘ ÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓ˜ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÎÔ˘‚ÈÎÔ˘Ï¿ÚÈÔ˘˜ (·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹Ú·Ó
ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÙÂÚÔ fiÓÔÌ· ÎÔÈÙˆÓ›Ù˜) Ù· ‚·ÛÈÏÈο ۇ̂ÔÏ·. ∂ΛÓÔÈ, fï˜, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ
˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ‰ÂÓ Ù· ¤‰ÈÓ·Ó. ΔÂÏÈο, ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ›
›ÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË
·Ó·ÛٿوÛË Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÂÎϤÍÔ˘Ó ÙÔÓ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ. ∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏ¿ÚÈÔ˘˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËηÓ
Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ ¤Ó·˜ fiÚÌËÛÂ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÁÚÔÓıÔÎfiËÛ ۯ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ë
·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È Ô ‰‹ÌÔ˜. ∞Ó·¯ÒÚËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ô πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ, fiÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÔÈ ÎÔ˘‚ÈÎÔ˘Ï¿ÚÈÔÈ Ù·
·Ú¿ÛËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ª‹ÎÂ Ô πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë πˆ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. ΔÔÓ
Û‹ÎˆÛ·Ó Ì ÙËÓ ·Û›‰· Î·È ÙÔ˘ ÊfiÚÂÛ·Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi
„¤ÏÏÈÔ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ‰ÂÓ ‹Á ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ·
Ó· ÛÙÔÏÈÛÙ› Ì ٷ ‚·ÛÈÏÈο ۇ̂ÔÏ·. √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Ì ÙȘ ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘˜ ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ÛÙ¤Á·ÛÙÚÔ, ¤ÊÙÈ·Í·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ¯ÂÏÒÓË, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó
ÙfiÙÂ, Î·È ÂΛ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ú ÙË ÏfiÁ¯Ë Î·È ÙËÓ
·Û›‰· Î·È ·Ó¤‚ËΠ¿ÏÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ıˆÚ›Ô. ΔfiÙÂ
fiÏÔÈ ÊÒÓ·Í·Ó: «πÔ˘ÛÙ›Ó ·‡ÁÔ˘ÛÙÂ, Û˘ ÓÈο˜». ΔfiÙÂ
ÂΛÓÔ˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘, › ٷ ÂÍ‹˜: «√
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ η›Û·Ú·˜ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˜, ÓÈÎËÙ‹˜, ¿ÓÙÔÙÂ
Û‚·ÛÙfi˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘
£ÂÔ‡ Î·È Ì ÙË ‰È΋ Û·˜ ÎÔÈÓ‹ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜,
ÂÈηÏԇ̷ÛÙ ÙËÓ Ô˘Ú¿ÓÈ· ÚfiÓÔÈ·». ΔfiÙ fiÏÔÈ
ÊÒÓ·Í·Ó: «ÕÊıÔÓ· ÙË ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË ˆ˜ ¤˙ËÛ·˜, Ô‡Ùˆ

[25]

¢›Ù˘¯Ô
ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·
Ì ÙËÓ ∞ÚÈ¿‰ÓË.
∏ ‰È·‰Ô¯‹ ÌÂÙ¿
ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘
∑‹ÓˆÓ· ÙÔ 491
·ÏËÛ ÔÌ·Ï¿.
∞˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ÛÙ¤ÊıËÎÂ
Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜
ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ú¤Ì‚·ÛË
Ù˘ ∞ÚÈ¿‰Ó˘,
Ë ÔÔ›·
·¢ı‡ÓıËÎÂ
ÛÙÔ Ï·fi Ù˘ ¶fiÏ˘
ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ.
FRATELLI ALINARI ARCHIVES/
CORBIS/APEIRON

[26]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‚·Û›Ï¢ÛÔÓ, ¿ÊıÔÓ· ÙË ÔÏÈÙ›·. μ·ÛÈχ Ô˘Ú¿ÓÈÂ,
ÛÒÛÔÓ ÙÔÓ Â›ÁÂÈÔÓ. πÔ˘ÛÙ›Ó ·‡ÁÔ˘ÛÙÂ, Û˘ ÓÈο˜.
ΔÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÔÏÏ¿ Ù· ¤ÙË. ∏Ì›˜ ‰Ô‡ÏÔÈ
ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜». √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «ªÂ ÙË ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ˆÊ¤ÏÈÌ·
ÁÈ· Û·˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›·». ∫·È ¿ÏÈ fiÏÔÈ ÊÒÓ·Í·Ó:
«ÀȤ £ÂÔ‡, Û˘ ·˘ÙfiÓ ÂϤËÛÔÓ, Û˘ ·˘ÙfiÓ ÂÈϤ͈, Û˘
·˘ÙfiÓ ÂϤËÛÔÓ. πÔ˘ÛÙ›Ó ·‡ÁÔ˘ÛÙÂ, Û˘ ÓÈο˜» ηÈ
¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‹ÚÂ, ¿ÏÈ, ÙÔ ÏfiÁÔ
Î·È Â›Â: «∏ ‰È΋ Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›‰· Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó
·˘Ù¿ Ì ÙË ı›· ÚfiÓÔÈ·, Î·È Ó· Ê˘Ï¿ÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ Ì ¯·Ú¿ Î·È ÍÂÁÓÔÈ·ÛÈ¿ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ·fi Û·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿». ∞fi fiÏÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ: «ÕÍÈ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜, ¿ÍÈ Ù˘ ΔÚÈ¿‰Ô˜, ¿ÍÈ Ù˘ fiÏ˘, ÔÏÏ¿ Ù·
¤ÙË ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜. ∞ÁÓÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙË ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË»
Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ¢¯¤˜. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÚfiÛıÂÛÂ:
«À¤Ú Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ËÌÂÙ¤Ú·˜ Â˘Ù˘¯Ô‡˜ ‚·ÛÈÏ›·˜
·Ó¿ ¤ÓÙ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È Ï›ÙÚ·Ó ·ÚÁ‡ÚÔ˘ ‰ˆÚ‹ÛÔÌ·È». ΔfiÙ ·fi fiÏÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ«ÃÚÈÛÙÈ·ÓfiÓ ‚·ÛÈϤ· Ô £Âfi˜ Ê˘Ï¿ÍÂÈ. ∞‡Ù·È ÎÔÈÓ·› ¢¯·› Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘» Î·È ¿ÏÏ· ·ÚfiÌÔÈ·. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ › «Ô
£Âfi˜ ÌÂı’ ˘ÌÒÓ», Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÁÈÓ·Ó fiˆ˜ ηÈ
Ì ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜,
ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÎÏÔÁ‹ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó·
˙ËÙÔ‡Ó ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.
ŒÙÛÈ, Ë ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ‹Ù·Ó ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ÈÔ ÔÌ·Ï¿, ·Ó
Î·È ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜. √È Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, ¤ÓÛÙÔÏÔÈ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÁÈ· Ó·
˘ԉ¯ÙÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ‚·ÛÈÏÈ¿.
ŸÙ·Ó fiÏ· ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌ·, ·˘Ùfi˜ ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì·
ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ûηڷ̿ÁÁÈÔÓ (ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ Ì·Ó‰‡·˜) Î·È Û·ÁÁ›ÔÓ ÔÚÊ˘ÚÔ‡Ó (Â›Û˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¤Ó‰˘Ì·) Ì ÙË
Û˘Óԉ›· ÙˆÓ ÎÔÈÙˆÓÈÙÒÓ Î·È ¤Êı·Ó ÛÙÔÓ √ÓfiÔ‰·
(¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ). ∂Λ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ
·ÙÚ›ÎÈÔÈ Î·È ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÚÒÙË Â›ÛËÌË ˘Ô‰Ô¯‹ ‹,
fiˆ˜ ÙËÓ ¤ÏÂÁ·Ó ÙfiÙÂ, ‰Ô¯‹. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ (Ô ÙÂÏÂٿگ˘) ÊÒÓ·˙ «ÎÂχ۷Ù» Î·È ÔÈ ·ÙÚ›ÎÈÔÈ Â‡¯ÔÓÙ·Ó «ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ·Á·ıÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜». ∞fi ÂΛ Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈΛԢ˜, ‹Á·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÓÛÈÛÙÒÚÈÔ, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘,
fiÔ˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ‡·ÙÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ›. ŸÙ·Ó
¤ÊÙ·Ó ÂΛ, ÛÙÂÎfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ıfiÏÔ ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘,

ÔÈ ·ÙÚ›ÎÈÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ› ¤ÂÊÙ·Ó Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Û·Ó Î·È fiÙ·Ó ÛËÎÒÓÔÓÙ·Ó, ¤Î·Ó Ó‡̷ Ô ‰ÂÛfiÙ˘ ÛÙÔÓ Ú·ÈfiÛÈÙÔ, Ô Ú·ÈfiÛÈÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÈÏÂÓÙÈ¿ÚÈÔ Î·È Ô ÛÈÏÂÓÙÈ¿ÚÈÔ˜ ¤ÏÂÁÂ: «∫Âχ۷Ù». ŸÏÔÈ, ÏÔÈfiÓ, ¤ÏÂÁ·Ó ÙËÓ Â˘¯‹ «ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ·Á·ıÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜». ∞fi ÂΛ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·
ÂÚÈÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜
ÊÚÔ˘Ú¿˜ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘, fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ¤Î·Ó ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡. ¶ÚÈÓ ·fi fiÏÔ˘˜
¤Ì·ÈÓ ÛÙÔ ÌËÙ·ÙÒÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ¯ÚË̢ۛ ΢ڛˆ˜
ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜, Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÂÙ·È, ·Ó ‹Ù·Ó ·Ó¿ÁÎË, Î·È Ó· ÊÔÚ¿ÂÈ Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜. ∫·Ù¿ ÙË ÛÙ¤„Ë, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÊÔÚÔ‡Û ÂΛ Ù· ‚·ÛÈÏÈο ÈÌ¿ÙÈ·, Ù· ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ·
‰È‚ËÙ‹ÛÈÔÓ Î·È Ù˙ÈÙÛ¿ÎÈÔÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÈÛÂÚ¯fiÙ·Ó
Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ¿Ó·‚ ÎÂÚÈ¿ ÛÙȘ ·ÚÁ˘Ú¤˜ ‡Ï˜, ÚÔÛ¢¯fiÙ·Ó Î·ÙfiÈÓ ÛÙȘ ¿ÁȘ ‡Ï˜, ¿Ó·‚Â
¿ÏÈ ÎÂÚÈ¿ Î·È ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤·. ∂Λ Ô ·ÙÚȿگ˘ ¤Î·Ó ÚÒÙ· ¢¯‹ ¿Óˆ
ÛÙË ¯Ï·Ì‡‰· Î·È ¤ÂÈÙ· ÙÔÔıÂÙÔ‡Û ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ· ÛÙÔ
ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ŸÙ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi, Ô Ï·fi˜ ÊÒÓ·˙ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ «¿ÁÈÔ˜, ¿ÁÈÔ˜, ¿ÁÈÔ˜, ‰fiÍ· ÂÓ ˘„›ÛÙÔȘ £ÂÒ Î·È Â› Á˘ ÂÈÚ‹ÓË» Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· «ÙÔ˘
Ù¿‰Â ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜ Î·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚÔ˜ ÔÏÏ¿ Ù·
¤ÙË» Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ¢¯¤˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·, η٤‚·ÈÓ ·fi ÙÔÓ ¿Ì‚ˆÓ·, ‹Á·ÈÓÂ
ÛÙÔ ÌËÙ·ÙÒÚÈÔ, ηıfiÙ·Ó ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Î·È ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ
ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ÙÔÓ ÚÔÛ΢ÓÔ‡Û·Ó. ∞˘ÙÔ›
ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÌËÙ·ÙÒÚÈÔ, ¤ÂÊÙ·Ó Î·Ù·Á‹˜ Î·È ÊÈÏÔ‡Û·Ó Ù· ÁfiÓ·Ù¿ ÙÔ˘. ∞ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÓÂ Ë ÚÔÛ·ÓËÛË,
Ô Ú·ÈfiÛÈÙÔ˜ ¤ÏÂÁ «ÎÂχ۷Ù» Î·È fiÏÔÈ Â‡¯ÔÓÙ·Ó
«ÂȘ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ·Á·ıÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜». ŸÙ·Ó ϤÔÓ
¤Ê¢Á·Ó, ÁÈÓfiÙ·Ó Ë Û˘Ó‹ı˘ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÎÔÈÓˆÓÔ‡ÛÂ.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÛÙ¤„Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜.
∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· fiÛ· ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ԇ̠ÁÈ·
ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ‚·ÛÈÏ›· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ú·ÙËÚÔ‡ÌÂ
fiÙÈ Ë ‚·ÛÈÏ›· ÂΛÓË ‹Ù·Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È Â˘Úˆ·˚΋,
ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÈÚÂÙ‹. ∫·È ›Ûˆ˜ ¯¿ÚË
Û ·˘Ù¿ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘, ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ú¿ ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 700
¯ÚfiÓÈ·, ηıÒ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜
Î·È Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·›¯ÌÈÔ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Î·È ÙÔ˘
ÓÂfiÙÂÚÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

∫Ô˘ÚÔ·Ï¿Ù˜,
·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔÈ,
‚·ÛÈÏÂÔ¿ÙÔÚ˜
™˘Ó‹ıˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·ÛÎÔ‡Û ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜,
fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ‹ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÙË
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·
Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ‰›Ï· ÙÔ˘
¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·Ó‹Î ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¤·ÈÚÓ ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·ÛÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ
Û˘Ó¤‚·ÈÓ ¿ÓÙ· Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ.
∫˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜, Ë
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÂÚÓÔ‡Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó Ô ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘ Î·È Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜.
√ ÌÂÓ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ «·˘Ùfi˜ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›· Ì·˙› Ì ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿», ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ «Â›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·˘Ï‹˜». √ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ ‹Ù·Ó ʇϷη˜ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›Ô˘. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ÁÈÔ˘
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó·
¿ÏÏÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘ÏÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ·˘Ùfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÔ¿ÙÔÚÔ˜,, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ ™Ù˘ÏÈ·Ófi ∑·Ô‡ÙÛ·, ·Ù¤Ú· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ·, Ù˘ ∑ˆ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·

¤ÁÈÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ÔÓfiÌ·Û ·Ú¯Èο ‚·ÛÈÏÔ¿ÙÔÚ· ÙÔÓ ÂıÂÚfi ÙÔ˘ ƒˆÌ·Ófi §ÂηËÓfi, Ô
ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ‹ÚÂ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ηÈ
ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
ÕÏÏÔ˜ ‚·ÛÈÏÔ¿ÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˜ ηÈ
·Ú·ÎÔÈ̤̈ÓÔ˘˜. ¡· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
ÂÎϤÁÔÓÙ·Ó ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˜ Î·È ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙË
‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ fï˜ ÔÙ¤.
√ÓÔÌ·ÛÙÔ› ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˜ ‹Ù·Ó Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ £Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô μ¿Ú‰·˜, ı›Ԙ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ªÈ¯·‹Ï
°′, Ô §¤ÔÓÙ·˜, ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿,
Ô ∫·Ù·Î·ÏÒÓ ∫Âη˘Ì¤ÓÔ˜, Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ πÛ··Î›Ô˘
∫ÔÌÓËÓÔ‡. ¶·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ÁÈ· ÙË ‰‡Ó·ÌË
Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‹Ù·Ó Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞′ Ô ª·Î‰ÒÓ ÚÔÙÔ‡ Á›ÓÂÈ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ô ÚÔοÙÔ¯fi˜ ÙÔ˘ ¢·ÌÈ·Ófi˜, Ô Â›
Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ £ÂÔÊ·ÓÒ˜ πˆÛ‹Ê, Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ηٿ
ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. ŸÌˆ˜, ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ú·‰ÈÔ‡ÚÁÔÈ ¿Ó‰Ú˜, Ô˘ ·¤‚ÏÂ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ ÛÙËÓ Î·Ù’ fiÓÔÌ· ÂÍÔ˘Û›·, ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· fi¯È ˆ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ ‹ ˆ˜ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˜ ‹ ˆ˜ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔÈ ·ÏÏ¿ Ì οÔÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÂÍÔ˘Û›·. Δ¤ÙÔÈ·
ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÔÚÊ·ÓÔÙÚfiÊÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·Ù¿
ÙËÓ ·‰‡Ó·ÌË ‚·ÛÈÏ›· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ ∑ˆ‹˜.

[27]

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
ÂÚ›Ù¯ӷ
ÂÚÈοÚÈ·
Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÂÔ¯‹˜.
ŒÓ· ·fi Ù·
‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡
·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜
‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi
„¤ÏÈÔÓ, ÙÔ
‚Ú·¯ÈfiÏÈ.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

[28]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó
ÙÈÌËÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ·Ó
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜
Ï‹ÚˆÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ·.
¢ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ
∞˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· ÛÙȘ ÈÔ Â›ÛË̘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘
ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó Û ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ,
ÙÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÙÈÌ‹˜ ¤ÓÂÎÂÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ («Â›
„ÈÏÒ ÔÓfiÌ·ÙÈ»). Δ· ÂÓÂÚÁ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù· ÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó «‰È·
ÏfiÁÔ˘ ÚÔÛÁÈÓfiÌÂÓ·È Î·È ÂȘ ÙÔ ¿Ú¯ÂÈÓ ÙˆÓ ˘ÔÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ·ÊˆÚÈÛÌ¤Ó·È ·Í›·È», ÁÈ·Ù› ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó
Ì ‚·ÛÈÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ÚfiÛˆ· Û ÚfiÛˆ· ηÈ
›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· ¿ÏÏ· ‹Ù·Ó
·ÏÒ˜ ÙÈÌËÙÈο, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó «‰È· ‚Ú·‚›ˆÓ ‰È‰fiÌÂÓ·», ‰›ÓÔÓÙ·Ó ¿·Í Î·È ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó. øÛÙfiÛÔ,
fiÏÔÈ ÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ›¯·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ¤Ó· ÙÈÌËÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·. √È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙÈÌËÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó η̛· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘‹Ú¯·Ó ¿ÂÈÚÔÈ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔÈ,
Û·ı·ÚÔηӉȉ¿ÙÔÈ Î·È Û·ı¿ÚÈÔÈ, ·Ï¿ ˆ˜ Ù›ÙÏÔÈ
ÙÈÌ‹˜. ∞ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Î·È ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‹Ù·Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔÈ. ÕÏÏÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ‹Ù·Ó Û·ı·ÚÔηӉȉ¿ÙÔÈ, ¿ÏÏÔÈ Î·ÙÒÙÂÚÔÈ
Û·ı¿ÚÈÔÈ Î·È Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜. À‹Ú¯·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÛÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ οÔÈÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Û·Ó ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙÈ̤˜ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ÌÈÛıfi, ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ·Ú¿ÏÔÁÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Â›Û˘ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË Î·È
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û ÔÚÈṲ̂ӷ
̤ÚË Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Û ÂÌ¿˜ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ÂÚÈÏÂÎfiÙ·Ó Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ ·ÙfiËÌ·, ηıÒ˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÙÈÌËÙÈο Î·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·ÍÈÒÌ·Ù· ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ Â›ÛËÌ· ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ, fiˆ˜ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ
ÌÓ′ (45Ô) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜. øÛÙfiÛÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÈfiÚÈ˙ ٷ ÔϤıÚÈ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó
fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›,
ÔÈ Ó·‡·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ÎÏÂÈÛÔ˘Ú¿Ú¯Â˜ Î·È ÔÈ ÙÔ˘ÚÌ¿¯ÔÈ8-Ù·

ÂÈÛËÌfiÙÂÚ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ·ÏÏ¿
‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÂÎÏÔÁ‹ Î·È fi¯È ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜. Δ· ¤ıÓË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó
ˆ˜ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ‚·ÛÈÏ›· ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜
‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÂÛÊ·Ï̤ÓÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó·
ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Ù· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó
ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ ÌÂ
ÎÏ‹ÚÔ, ÚÔÓfiËÛ·Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ¿ÓÙÔÙ ÂÎϤÁÔÓÙ·Ó Ì ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÔ˘ ÌfiÓÔ ÔÈ
ηÙÒÙÂÚÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ηÈ
ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ
ÂÍ·ÁÔÚ¿. ÕÏÏÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ·
Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·‚·ÏÏfiÙ·Ó Û ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô,
›¯Â ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ οÔÈ· ·Ó·ÏÔÁ›· Ì ÙÔ ÌÈÛıfi. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, «ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷٷÁ› ÛÙË
ÌÂÁ¿ÏË ÂÙ·ÈÚ›· (ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜), Â¿Ó Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 40 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· (600 ‰Ú¯.), ‰›ÓÂÈ 16 Ï›ÙÚ˜ (17.280 ‰Ú¯.). ∞Ó
ı¤ÏÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıfi Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ Ù›ÌËÌ·, ‰ËÏ·‰‹ 7 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· (105 ‰Ú¯.) Î·È 1 Ï›ÙÚ· (1.080 ‰Ú¯.).
∂ΛÓÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷٷÁ› ÛÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÙÌ‹Ì·
Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, ·Ó ·›ÚÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıfi 20 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· (300 ‰Ú¯.), Ú¤ÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ 10 Ï›ÙÚ˜ (10.080 ‰Ú¯.). ∞Ó ı¤ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıfi, Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ÙÔ Ù›ÌËÌ·». ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Î·È Ô
Á¤ÚÔÓÙ·˜ ÎÏËÚÈÎfi˜ ∫ÙÂÓ¿˜, Ô˘ ‹ıÂÏ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·
ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˘, ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘
ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ 60 Ï›ÙÚ˜ (64.800 ‰Ú¯.) Î·È ‹ÚÂ
ÂÙ‹ÛÈÔ ÌÈÛıfi 1 Ï›ÙÚ· (1.080 ‰Ú¯.). ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ÁÂÏÔ›· ÎÂÓÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¿Ó‰Ú·. øÛÙfiÛÔ, fiÛ· fï˜ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ·Ú·¿Óˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÍȈ̿وÓ
‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤ÚÔ˜ οÔÈÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜,

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ¤Ó· ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ Î·Ù¤ıÂÙ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ
ÙfiÎÔ ·fi 3 ¤ˆ˜ 10%. ∏ ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÁÈÓfiÙ·Ó
ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÊ’ fiÚÔ˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ÙÈÌËÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·,
Ù· ÔÔ›·, fiÙ·Ó ‰›ÓÔÓÙ·Ó Ì›· ÊÔÚ¿, ‰ÂÓ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó.
ŸÌˆ˜ ÙÈ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ٷ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· fiÙ·Ó
·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‹ Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜; °È’
·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ‚Úԇ̠ٛÔÙ· ÛÙȘ ËÁ¤˜.
Èڛ˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÔÈ Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›
ÙfiÙ ·‡ÔÓÙ·Ó Û·ÓÈfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Û‹ÌÂÚ·. ªÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜, fï˜, fiÙ·Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Èı·Ófiٷٷ
¤¯·Ó·Ó Î·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ›¯·Ó ηٷ‚¿ÏÂÈ.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Â‰Ò ‰ÂÓ ı· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù·
·ÍÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Î·È ·fi ·˘Ù¿ ÌfiÓÔ Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÂΛӢ
Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. Δ· ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ·ÍÈÒÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÓÙÔÙ ÙËÓ ›‰È· ÂÍÔ˘Û›·. ÕÏÏÔÙ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ¿ÏÏÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙÈÌËÙÈο.
ŸÔÈÔ˜ ÏÔÈfiÓ ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ӷ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ú·ÁÌ·Ù›· Ì fiÏ· Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÈÏÈÂÙ‹ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÛÂ
ËÚ¿ÎÏÂÈÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Ï¿ ¤Ó·
ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÌÈ· Ú·ÁÌ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô
·fi ÙÔÓ 5Ô ¤ˆ˜ ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÍȈ̿وÓ, ÂÓÒ ÁÈ· Ï›Á· ·fi
·˘Ù¿ ͤÚÔ˘Ì ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙԇ̠ӷ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο
Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο fiÚÁ·Ó· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. °È· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿
¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÂÚÈΤ˜ ÂȉÈΤ˜ Ú·ÁÌ·Ù›˜, ·Ó
Î·È Ô‡Ù ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÍÂοı·Ú˜ Ô‡ÙÂ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ô ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ¤·ÈÚÓ ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹.
ŸÛ˜ fï˜ Î·È ·Ó Â›Ó·È ÔÈ ÚÔ¸¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
Î·È ÔÈ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ
fiÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·,
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘
‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ
ªÂÛ·›ˆÓ·.

μ˘˙·ÓÙÈÓfi ηÊÙ¿ÓÈ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙ›ıÂÙ·È
ÛÙÔ Metropolitan Museum of Art Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢.
THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART/ART RESOURCE/SCALA

[29]

[30]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

oÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

§ÂÙÔ̤ÚÂÈ·
·fi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi
„ËÊȉˆÙfi
ÌÂ ¤Ó·Ó ·fi
ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜
·ÎÔÏÔ‡ıÔ˘˜
Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜.
SCALA

™‹ÌÂÚ·, ۯ‰fiÓ 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ

‰Ô‡ÏˆÓ, Â¤ÙÚ„ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi

∂›Ó·È Èı·Ófi Ë È‰È·›ÙÂÚË ·˘Ù‹

ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ¢ÓÔ‡¯Ô˘ ÛÙËÓ

¿ÏÏ· ̤ÚË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·

·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ

∂˘ÚÒË, Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ

ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÓÔ‡¯ÔÈ ·fi

ıÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Ó·

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·˘Ù‹

¯ÒÚ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜.

‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜ Ôχ ˘„ËÏ¿

ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ıÔÏ‹. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È

ø˜ ‰Ô‡ÏÔÈ, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜,

·ÍÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi.

ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙ·Ó Î·Ó›˜

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ˆ˜ ‰È‰¿ÛηÏÔÈ Î·È

√ ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ¡·ÚÛ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜

ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÂÈ ÙËÓ

ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ Û Û›ÙÈ· Ù˘ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›·˜,

‚Ô‹ıËÛÂ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi ÛÙË ™Ù¿ÛË

·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË μ˘˙·ÓÙÈÓ‹

΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ Ô˘

ÙÔ˘ ¡›Î·, ‹Ù·Ó ¢ÓÔ‡¯Ô˜. ∂›

∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Î·È Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ

‰È¤ıÂÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ. √È

™Δ′ Ô Â˘ÓÔ‡¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ™Δ

Ï·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤˙ËÛ·Ó.

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó È‰È·›ÙÂÚË

ηٿÊÂÚ ÔÏϤ˜ ӛΘ ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ

¶ÔÏÏÔ›, Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜

Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜ ηÈ

ηٿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ÂÓÒ Ô Â˘ÓÔ‡¯Ô˜

Ì ٷ ¯·Ú¤ÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜

ÙÔ˘˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó ÙfiÛÔ ˆ˜ ˘ËÚ¤Ù˜

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙË ¢‡ÛË ·fi

ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍ‹

ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡ fiÛÔ Î·È ˆ˜

ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ™Δ
™Δ′ ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ù· ÂΛ

ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ·ÎÔ‡Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ ˘‹Ú¯·Ó

·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜. ΔÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó

ı¤Ì·Ù·, ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó ËÙÙ‹ıËΠ·ÚÎÂÙ¿

¢ÓÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ·ÏÏ¿

ˆ˜ ¿ÙÔÌ· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘,

ÁÚ‹ÁÔÚ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÙfiÛÔ

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ôχ ÔÈÎÂ›Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘

‰ÈfiÙÈ, ·Ó Î·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ,

Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∏
∏′ fiÛÔ Î·È Ô £′

ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘.

Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ··ÁfiÚ¢ ӷ

ÌÔ›Ú·Û·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·

¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, ÔÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ; ΔÔ

·Ó·ÚÚȯËıÔ‡Ó Û ·˘ÙfiÓ. ŒÊÙ·Ó·Ó Ó·

Û ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜. √ ¡È΋ٷ˜ •˘ÏÈÓ›Ù˘,

Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Â›

ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Ôχ ˘„ËÏ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù·

Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ª·ÓÔ˘‹Ï Â›

μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. ◊Ù·Ó ÁÓÒÚÈÌÔÈ ÛÙËÓ

̤۷ ÛÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÛÙÔÓ

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ £ÂÔ‰ÒÚ·˜,

ÎÏ·ÛÈ΋ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ

ÎÏ‹ÚÔ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ

Ô ·Ú¯ÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Â›

‡ÛÙÂÚË ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜

·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ¢ÓÔ‡¯Ô˘ ∂˘ÙÚÔ›Ô˘,

¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ °′, Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ (̤Á·˜

ÁÓÒÚÈÛ ڷÁ‰·›· ·‡ÍËÛË. ™‡Ìʈӷ ÌÂ

Ô˘ ‰Èˇı˘Ó ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Â›

‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘) ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜

fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ÔÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ

∞Úη‰›Ô˘ ηÈ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ٤ÙÔÈ·

∫˘ÌÈÓÈ·Ófi˜ Â› ∞ÏÂ͛Ԣ ∞′, ηıÒ˜ Î·È Ô

ηıÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙË ƒÒÌË Â›

·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·, fiˆ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ô

∞Ó‰ÚfiÓÈÎÔ˜ √ÈÓÔÔÏ›Ù˘ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ,

¢ÈÔÎÏËÙÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ

∑ÒÛÈÌÔ˜, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÔÚÁ‹ ÙˆÓ

ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, ¢ÓÔ‡¯ÔÈ.

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ

˘ÔÏÔ›ˆÓ. √È Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó·

¶·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ, ÔÈ

∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙ· ¤ıÈÌ¿ Ù˘.

Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘

¢ÓÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¤Íˆ Ô‡Ù ·fi ÙȘ

√ ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜ μ′ ʤÚÂÙ·È Ó· ›¯Â

·˘ÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÒÛÙ ›¯·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ

Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™ÙÔ ÚÒÈÌÔ

ȉȷ›ÙÂÚË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜

ϤÔÓ Â›ÛËÌ· ıÂÛÌÔıÂÙË̤ÓÔ˘˜

μ˘˙¿ÓÙÈÔ ‰ÂÓ Î·Ù›¯·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿

¢ÓÔ‡¯Ô˘˜, Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘

ÚfiÏÔ˘˜. √ πˆ¿ÓÓ˘ ∫·ÓÙ·ÎÔ˘˙ËÓfi˜

·ÍÈÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ. ∂˘ÓÔ‡¯ÔÈ

πÔ˘ÏÈ·ÓÔ‡ Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ

·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜

ÎÏËÚÈÎÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û¿ÓÈ· ÛÙȘ

ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ Â›¯Â ‰È¿ÚÎÂÈ·. ΔÔÓ 5Ô

ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÛÙ¤ÌÌ·

ËÁ¤˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ΔÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·,

·ÈÒÓ· Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∞′, ·Ó Î·È ··ÁfiÚ¢ÛÂ

ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙ¤„˘ ÙÔ˘

ˆÛÙfiÛÔ, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¿ÏÏ·ÍÂ ·˘Ù‹ Ë

ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ƒˆÌ·›ˆÓ ¢ÓÔ‡¯ˆÓ

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘.

ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ ÔÚ›·, ÁÓˆÛÙfiÙÂÚÔÈ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[31]

[32]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¢ÓÔ‡¯ÔÈ ·ÙÚȿگ˜ ‹Ù·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜

¯ÒÚÈ˙·Ó ÙÔÓ ÂÎ ÁÂÓÂÙ‹˜ ¢ÓÔ‡¯Ô Î·È ÙÔÓ

‚ڋΠ¤ÙÔÈÌË ÓÔÌÔıÂÛ›· ·fi ÙÔ˘˜

∞′ (715-730), Ô ¡È΋ٷ˜ ∞′ (766-780), Ô

¢ÓÔ˘¯ÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ·˘-

ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ‰È·Ù‹ÚËÛÂ

ªÂıfi‰ÈÔ˜ ∞′ (843-847) Î·È Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜

ÙÔ¢ÓÔ˘¯ÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó Î·È Î·Ù·‰›Î·˙·Ó

ۯ‰fiÓ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË.

(847-858 Î·È 867-878), Ô ÔÔ›Ô˜

¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ·˘ÙÔ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌfi, ·˘Ùfi˜

√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó Â›

¢ÓÔ˘¯›ÛÙËΠÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ

˘‹ÚÍ ·ÁÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›-

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞′ ›Ó· Ë ÔÏÈÙ›·

ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÁÈ· ÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·

Ù¢ÍË Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ·Á·Ì›·˜, ¿Ú· Ù˘

ÏËı˘ÛÌfiÓ Ï·Ì‚¿ÓË, ÁÈ· Ó·

ÙÔ˘, ªÈ¯·‹Ï ∞′, Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ·

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÁÈÔÓ Î·È ÙÔ ı›ÔÓ.

ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ

·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Î·È ¿ÁÈÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó

¢ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ› Î·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ë

ÔÈ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (925-928) Î·È ¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ˜

˘ÔÛÙ› ÂÁ¯Â›ÚËÛË, ÂÁ›ÚÔÓÙ·Ó Î·Ù¿

·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ¶ÔÏÏÔ›,

(956-970). ¢È¿ÊÔÚÔÈ ÌËÙÚÔÔϛ٘ ηÈ

ηÈÚÔ‡˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÌÔÌʤ˜, ÔÈ Ôԛ˜

‚¤‚·È·, ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÈÚˆÓ‡ıËÎ·Ó ÙÔ

Â›ÛÎÔÔÈ ‹Ù·Ó ¢ÓÔ‡¯ÔÈ, fiˆ˜ Ô

¿ÙÔÓÙ·Ó ÙfiÛÔ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ fiÛÔ

ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÂÓÒ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜

™È‰ÒÓÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 11Ô˘

Î·È Ù˘ ËıÈ΋˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ

··ÁfiÚ¢ ÙÔÓ Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi, ¤‰ÈÓÂ

·ÈÒÓ·, ‹ Ô §·Ô‰ÈΛ·˜ ™ÔÏÔÌÒÓ, ÛÙ·

ËıÈ΋, ÔÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi

·ÍÈÒÌ·Ù· Û ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜, fiÙÈ Ë Û‡˙˘Áfi˜

̤۷ ÙÔ˘ 12Ô˘. ∂›Û˘, ÛÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘

¿ÏÏÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜

ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi

∞Á›Ô˘ §Ô˘Î¿ ÙÔ˘ ™Ù˘Ï›ÙË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È

ÊÈÏÔÎÂډ›˜, ÊÈÏfi˘ÏÔÈ, ÊÂȉˆÏÔ›,

ÔÏÏÔ‡˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜ Î·È fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙÂ

ˆ˜ ¢ÓÔ‡¯Ô˜ Ô ˘ԉȿÎÔÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡

·ÎÔÈÓÒÓËÙÔÈ, ˙ËÏfiÙ˘ÔÈ, Ê›ÏÂÚÔÈ, ‰fiÏÈÔÈ,

‰ÈÒ¯ıËΠÔÈÓÈο ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÈ·

Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, ™¤ÚÁÈÔ˜. ¶ÔÏÏÔ›

ηÎÔ‹ıÂȘ, ÌÈÎÚfiÏ˘ÔÈ, ÔÚÁ›ÏÔÈ,

Â¤Ì‚·ÛË Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘

‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏÔ› ÈÂÚ›˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ¢ÓÔ‡¯ÔÈ,

Ô„ÔÊ·ÁÒÙ·ÙÔÈ Î·È ÔÙÈÎÒÙ·ÙÔÈ, Î·È fiÙÈ

Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·‰È¿ÏÂÈÙ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ

ÂÓÒ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó

¤ÊÂÚ·Ó ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ˆ˜

‡ÛÙÂÚÔ ªÂÛ·›ˆÓ·.

ÌÔÓ·¯Ô› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜

·ÎÚÔfiÏÂÛÈ Ù·È˜ ¢ÓÔ¯Èη›˜ ηډ›·È˜

™ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙfiÛÔ Ë ¶·Ï·È¿

ÏfiÁÔ˘˜.

ÂÓ‰˘Ó·ÛÙ‡ԢÛÈÓ, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Î·È ¤Ó·˜

¢È·ı‹ÎË fiÛÔ Î·È ÔÈ ™˘ÓÔ‰ÈÎÔ› ∫·ÓfiÓ˜

™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈ-

·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›·

··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó Û·Ê¤Ûٷٷ ÙÔÓ

ÛÙ› fiÙÈ, fiÙ·Ó ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÔÓfiÌ·˙·Ó

‰ÂÓ ¤‚ÏÂ Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ Ô‡Ù ÙÔ˘˜

¢ÓÔ˘¯ÈÛÌfi. ΔÔ ¢Â˘ÙÂÚÔÓfiÌÈÔÓ

οÔÈÔÓ Â˘ÓÔ‡¯Ô ‹ ÂÎÙÔÌ›·, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤-

¢ÓÔ‡¯Ô˘˜ „¿ÏÙ˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó

·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ Ô Â˘ÓÔ˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜

ÚÔÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË Â˘-

‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔÈ ÒÛÙ ӷ „¿ÏÏÔ˘Ó ‡ÌÓÔ˘˜

¿Ó‰Ú·˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi˜ ÂȘ ÙËÓ

ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡. ∂˘ÓÔ‡¯Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó Ô

ÛÙÔ £Âfi. 줂·È·, Ë ·ÚÔ˘Û›·

ÂÎÎÏËÛ›·Ó ∫˘Ú›Ô˘.
∫˘Ú›Ô˘ √È ∞ÔÛÙÔÏÈÎÔ›

·Ó›Î·ÓÔ˜ ÁÈ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ¿Ó‰Ú·˜

¢ÓÔ‡¯ˆÓ „·ÏÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋

∫·ÓfiÓ˜ 22 Î·È 24 ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó,

ÏfiÁˆ ·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ô

˙ˆ‹ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙËı›

Â›Û˘, ÙÔÓ Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi, Ì ¤ÌÊ·ÛË,

¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ›¯Â ÁÂÓÓËı› Ì ‰˘ÛÏ·-

fiÛÔ ı· ¤ÚÂÂ, Î·È ı· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó·

fï˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔ¢ÓÔ˘¯ÈÛÌfi. ™Â

Û›· ‹ Ô ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ο-

ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.

·ÚfiÌÔÈÔ Ó‡̷ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜

ÔÈ· ÂÁ¯Â›ÚËÛË ·Ê·›ÚÂÛ˘ ÙˆÓ ÁÂÓÓËÙÈ-

Δ¤ÏÔ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÔÏϤ˜ ÌÔÌʤ˜

ηÓÒÓ Ù˘ ∞′
∞ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ™˘Ófi‰Ô˘,

ÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ŸÏÔÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘

ηٿ Ù˘ ËıÈ΋˜ ÙˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ

Ô˘ Èı·Ófiٷٷ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙË

˘¿ÁÔÓÙ·Ó Û ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ

ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ÁÈ·

ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.

ηÙËÁÔڛ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÎÔÈÓˆÓÈο

ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·. ∂‰Ò ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·

¶·Ú¿ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ηٷ‰›ÎË ÙÔ˘

ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜

ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ ‰ÂÓ

¢ÓÔ˘¯ÈÛÌÔ‡, ÔÈ Â˘ÓÔ‡¯ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ó·

ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÁ¤-

Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ

ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ˘„ËϤ˜

ÓÂÈ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ηıÈÛÙÔ‡ÛÂ

ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›·. ∏ ıËÏ˘Ú¤ÂÈ· Ô˘

ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, fiˆ˜

‰·ÎÙ˘ÏÔ‰ÂÈÎÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Î·È ÔÏÏÔ›

·Ô‰›‰ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘

ÚÔ›·ÌÂ, ˆÛÙfiÛÔ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ

¤Û¢‰·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜

¢ÓÔ‡¯Ô˘ ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Î·È ÔÈ

˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜

ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·˘ÙÔÂÍÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ÛÙËÓ ÚÔ-

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ˆ˜

ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜

Û¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙË ¯Ï‡Ë

ÚÔ˜ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜

·fi ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÌÂٷ͇ ∞ÁÈÔÚÂÈÙÒÓ

ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ˘. ŸÛÔÈ

·ÚÙÈÌÂÏ›˜ ¿Ó‰Ú˜.

Î·È ÙÔ˘ ¢ÓÔ‡¯Ô˘ ÎÙ‹ÙÔÚ· Ù˘ ÌÔÓ‹˜

›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÂÁ¯Â›ÚËÛË Â›Û˘ ‰È·ÎÚ›-

ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ˜

•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ™˘ÌÂÒÓ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·.

ÓÔÓÙ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› –¿Û¯ÂÙ· ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜

∫Ò‰Èη˜ ··ÁfiÚ¢ ÙÔÓ Â˘ÓÔ˘¯ÈÛÌfi,

√ ™˘ÌÂÒÓ, ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜

Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘– ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜

ÂÈÛ›ÔÓÙ·˜ ÔÈÓ‹ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜

Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi, ·Ó¤Ï·‚Â

Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ·ÎÔ˘Û›ˆ˜ ÙËÓ Â¤Ì-

ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ÚÔ¤‚·ÈÓ·Ó Û ·˘ÙfiÓ.

ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË Ù˘ ÂÚË̤̈Ó˘ ÌÔÓ‹˜

‚·ÛË Î·È Û fiÛÔ˘˜ ·˘ÙÔ¢ÓÔ˘¯›˙ÔÓÙ·Ó.

√ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜, fï˜, ‰ÂÓ ÂÈÛ‹Á·Á ÙȘ

•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜, fiÔ˘ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ

√È ›‰ÈÔÈ ÔÈ ¶·Ù¤Ú˜ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÍÂ-

‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÏÏ¿

Ì·˙› ÌÂ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ Ô˘

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[33]

·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÚÂȘ ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜
Ó¤Ô˘˜. √È ∞ÁÈÔÚ›Ù˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ
ÂÁηٷ‚›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ
ÛÙË ÌÔÓ‹, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË,
·ÊÔ‡ ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
ŸÚÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ÙËÓ
ÂÁηٷ‚›ˆÛË ·ÁÂÓ›ˆÓ. ΔÂÏÈο, fiˆ˜
Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘,
ÙÔ˘ ¶ÚÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜, ÙÔ
1089, Ô ™˘ÌÂÒÓ, Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞ÏÂ͛Ԣ ∞′,
Â·ÓÂÁηٷÛÙ¿ıËΠˆ˜ ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜
Ù˘ ÌÔÓ‹˜ •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ ηÈ
·ÔηٷÛÙ¿ıËηÓ, ¤ÛÙˆ Î·È Ù˘Èο, ÔÈ
Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÓÔ‡¯Ô˘ ÈÂڈ̤ÓÔ˘ ÌÂ
ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ.
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› fiÛÔ ı· ı¤Ï·ÌÂ.
∞Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÔÈ ËÁ¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜
¢ÓÔ‡¯Ô˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙfiÛ˜
ÒÛÙ ӷ ÌÔÚԇ̠ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘ÌÂ
ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
ÙÔ˘˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο, Î·È Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋
ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÁÒÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÂ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·
Î·È Û¿ÓÈ· Û οÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
ŸÔȘ, fï˜, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ËÁ¤˜ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó
ηٷÁÚ¿„ÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ô˘ ÂÚÁ¿ÛÙËηÓ
Ì ÂÈÌÔÓ‹ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì· ÛÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·.
∞fi ÙÔ 1929, fiÙ·Ó o Steven Runciman
ÛËÌ›ˆÓ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘
·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·È˙·Ó ÔÈ

ÂÍÔ˘Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 2003 ÂΉfiıËΠË

¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ô ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜

¢ÓÔ‡¯ÔÈ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ

·ÚÎÂÙ¿ ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ÌÂϤÙË Ù˘

·Ó·ÊÔÚÒÓ Á‡Úˆ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ

ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 14 ¯ÚfiÓÈ· ÒÛÙÂ Ó·

Kathryn Ringrose The Perfect Servant,

¢ÓÔ‡¯ˆÓ ÛÙȘ ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ËÁ¤˜

‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÙÔ 1943 Ë ÚÒÙË Ï‹Ú˘

ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù·

ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜

ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

‹ ·ÏÒ˜ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Û‡ÌÙˆÛ˘.

·fi ÙÔÓ Rodolphe Guilland, Ô ÔÔ›Ô˜

ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ

°ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË

ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ηÈ

μ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∞Ó Î·È Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÛÂ

‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ˘‹ÚÍ ȉȷ›ÙÂÚ·

¤Ó· ÂÎÙÂÓ¤˜ ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ

η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ÛÂ

˯ËÚ‹, Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·

1978 ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ Ôχ ÁÓˆÛÙfi

·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ÔÓ‹Ì·Ù·, ·˘Ù¿

ÚÔÛ·ı›, ÂÓ›ÔÙ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, Ó·

¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Hopkins Conquerors and

·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚ›· ·fi Ù· ÈÔ ‚·ÛÈο

·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ fi„Ë ·˘Ù‹ Ù˘

Slaves, ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Â˘ÓÔ‡¯ˆÓ

ÛËÌ›· ‰È·¯ÚÔÓÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ΋˜

ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ÔÔ›·

Á‡Úˆ ·fi Ù· ‚˘˙·ÓÙÈÓ¿ ΤÓÙÚ·

·Ó·ÊÔÚ¿˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ı¤Ì·.

·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ.

∞ʛ۷ ÙÔ˘ Orazi
ÁÈ· ı·ÙÚÈ΋
·Ú¿ÛÙ·ÛË.
AÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
Ë ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·
£ÂÔ‰ÒÚ·
ÛÂ ·›ıÔ˘Û·
ÙÔ˘ ·Ï·ÙÈÔ‡,
Ï·ÈÛȈ̤ÓË
·fi ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜.
CORBIS/APEIRON

[34]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ª¿ÁÈÛÙÚÔÈ

∂ȉ·¤‰ÈÔ
̈۷˚Îfi ÙÔ˘
6Ô˘ ·ÈÒÓ· ·fi
Ó·fi ÛÙËÓ ¶¤ÙÚ·
Ù˘ πÔÚ‰·Ó›·˜.
BOB KRIST/
CORBIS/APEIRON

ΔÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· ‹Ù·Ó Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜. ™ÙÔ˘˜
ÚÒÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó «Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ
Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘
ÊÚÔ˘ÚÔ‡Û ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‹Ù·Ó Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜. ªÂ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, fï˜, ¤¯·Û ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ÁÈ·Ù› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ¤ÁÈÓÂ Ô ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘. Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ›¯·Ó ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍÔ˘Û›·
›Ù ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ›ÙÂ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÒÙ·ÙˆÓ -ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿- ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˘
ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘. ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ë ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Î·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘ ηٿ ÙÔÓ 9Ô
Î·È ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ·; ∞ÏËıÈÓ¿, η̛·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ηÈ
Ó· ÙÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÛÙȘ ËÁ¤˜.
∏ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ÚÔ·ÁˆÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÍÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È Ù˘
ÔÏÈÙ›·˜, ÙÔÔıÂÙ› ÙÔ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì˜′
(46Ô), ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·›Û·Ú·, ÙÔÓ Óˆ‚ÂÏ›ÛÈÌÔ Î·È
ÙÔÓ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÙÚÈΛԢ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¿ÏÈ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Í¤ÓÔÈ

ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, fiÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿,
ÙÔ˘ ·ˇı˘Ó·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ: «¶Ò˜ ¤¯ÂÈ
Ô ıÂÔÛÙÂÊ‹˜ ‚·ÛÈχ˜; ¶Ò˜ ¤¯ÂÈ Ë ·˘ÁÔ‡ÛÙ· Î·È ‰¤ÛÔÈÓ·; ¶Ò˜ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ÔÈ ˘ÈÔ› Î·È ‚·ÛÈÏ›˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
Î·È ˘„ËÏÔ‡ ‚·ÛÈϤˆ˜, Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ·˘ÙÔ‡ Ù¤ÎÓ·;
¶Ò˜ ¤¯ÂÈ Ô ·ÁÈfiٷٷÙÔ˜ Î·È ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ·ÙÚȿگ˘;
¶Ò˜ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ÔÈ ‰‡Ô Ì¿ÁÈÛÙÚÔÈ; ¶Ò˜ ¤¯ÂÈ Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜
¿Û·; ¶Ò˜ ¤¯Ô˘ÛÈÓ ÔÈ Ù¤ÛÛ·Ú˜ ÏÔÁÔı¤Ù·È;». ™ÙË
ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔËÁÂ›Ù·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ë Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ - ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë. ∂Λӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÙÔ˘ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ·
ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂› ªÈ¯·‹Ï °′,
° Ô ª·ÓÔ˘‹Ï ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ Î·È ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ. ∂› §¤ÔÓÙ·, ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, Ô ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜
∑·Ô‡ÙÛ·˜, ÚÈÓ ·Ó·ÁÔÚ¢ı› ‚·ÛÈÏÂÔ¿ÙˆÚ, ‹Ù·Ó Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ Î·È ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô
ƒˆÌ·Ófi˜ §ÂηËÓfi˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·Ú¯Èο Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜
Î·È Ì¤Á·˜ ÂÙ·ÈÚÂȿگ˘ (‰ËÏ·‰‹ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó
ÂÙ·ÈÚ›·). ∂› ƒˆÌ·ÓÔ‡, ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Î·È §¤ÔÓÙ·˜
ºˆÎ¿˜, Ô ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘,
ÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘. ŸÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË Î·È Ì¿ÁÈÛÙÚÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ ÂÍ¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘,
ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË Δ˙ÈÌÈÛ΋, ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ì¿ÁÈÛÙÚÔ. ∞fi ·˘Ùfi Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ó Î·È ÙÔ
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ Ì·Á›ÛÙÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ȉȷ›ÙÂÚË ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÂÍÔ˘Û›·, ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ
ˆ˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ·ԉȉfiÙ·Ó
ÛÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÈÊ·Ó¤ÛÙÂÚÔ ¿Ó‰Ú·, ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Î·È
Û ‰‡Ô. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜,
Ô˘ ·Ú·ı¤Û·Ì ·Ú·¿Óˆ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰‡Ô Ì·Á›ÛÙÚÔ˘˜, ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ÛËÌ›· ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜.
À‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ Ì¿ÁÈÛÙÚÔÈ, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ·ÙÚÈΛˆÓ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÔÌÔÏÔ˘Ì¤Óˆ˜ ˘ԉ¤ÛÙÂÚÔÈ ÙÔ˘
ÂÓfi˜ ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÎÂ›ÓˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ¿ÓÙÔÙ ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ÔÓÙ˜ ÔÌÒÓ˘ÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜9.

§ÔÁÔı¤Ù˜ - Œ·Ú¯Ô˜
Ù˘ fiÏ˘ - ∫ÔÈ·›ÛÙˆÚ
√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Â›Ó·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏÔÁÔı¤Ù˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›‰·Ì ·Ú·¿Óˆ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
Ì·Á›ÛÙÚÔ˘˜ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ. √ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Â›Û˘ ̤Á·˜ ÏÔÁÔı¤Ù˘ Î·È ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ‹Ù·Ó ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ Ô ÁÂÓÈÎfi˜
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ «ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ».
∞˘Ùfi˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ·ÚÔ˘Û›·˙ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Î·È ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó Û ÂΛÓÔ˘˜
ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ÈfiÙÈ ÛÙȘ Â›ÛË̘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ˇı˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÏfiÁÔ. ŸÛ˜
ÊÔÚ¤˜ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÏÒ˜ Û ÏÔÁÔı¤ÙË
¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË ‰È¿ÎÚÈÛË, ÂÓÓÔÔ‡Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘ÙfiÓ. ∞Ú¯Èο
Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ·, Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ‹Ù·Ó
Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ ·ÏËıÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, fiˆ˜ ‚ϤÔ˘ÌÂ
ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ Â› ∂ÈÚ‹Ó˘, ÙÔÓ £ÂfiÎÙÈÛÙÔ Â› £ÂÔÊ›ÏÔ˘, ÙÔÓ ™˘Ì‚¿ÙÈÔ Â› ªÈ¯·‹Ï °′ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ∂› ÙÔ˘
∫ˆ‰›ÓÔ˘, Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ «·ÛÎÔ‡ÛÂ
Î·È ·˘Ùfi˜ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ۷ʋÓÂÈ·» ‰ÂÓ Â›¯Â ϤÔÓ Î·Ì›· ˘ËÚÂÛ›·.
√ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏÔÁÔı¤Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ‹ ÁÂÓÈÎfi˜ ÏÔÁÔı¤Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó
˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÁÂÓÈÎfi˜, ÛÂ
·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ, ‰ËÏ·‰‹
ÙÔÓ ÂÈÌÂÏËÙ‹ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜.
Δ¤ÏÔ˜, ٤ٷÚÙÔ˜ ÏÔÁÔı¤Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ

ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‰È¢ı˘ÓfiÙ·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ οı ÛÒÌ·ÙÔ˜,
Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ· Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi
ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÏÔÁÔı¤Ù˜, ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿
ÙÔ˘˜ Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙˆÓ ÛÂÎÚ¤ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, Î·È Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ ÙˆÓ ·ÁÂÏÒÓ, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ
ÚÒÙÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÈÔ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·fi fiÏÔ˘˜.
∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ›¯Â ‰‡Ô ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘, ÙÔÓ ¤·Ú¯Ô Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙÔÓ
ÎÔÈ·›ÛÙˆÚ·. ΔË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌÂ
·ÎÚ›‚ÂÈ· ·fi ÙËÓ ∂·Ó·ÁˆÁ‹. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ô ¤·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiψ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿, ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·, Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·fi fiÏÔ˘˜. ◊Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ -Û ·ÓÒÙ·ÙÔ Â›‰Ô- ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË
Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 50 ÌÈÏ›ˆÓ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹. ™ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ˘¿ÁÔÓÙ·Ó Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ·ÁÔÚ·ÓÔÌ›·.
ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ ·˘Ù¿, Ë ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË,
ÂÓÒ Â›¯Â Î·È ·ÛÙÈ΋ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·, Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚ‹
ˆÛÙfiÛÔ. ™Â ·˘ÙfiÓ ¤Î·Ó·Ó ·ÁˆÁ¤˜ ‹ ÂÓ¿ÁÔÓÙ·Ó ÔÈ ·ÚÁ˘ÚÔÚ¿Ù˜, ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ÙˆÓ ·ÛËÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ô ˘¤ÚÙ·ÙÔ˜
¤ÊÔÚÔ˜ Î·È ‰ÈηÛÙ‹˜ ÙˆÓ ÎˉÂÌfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÚfiˆÓ. °È· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÂÂͤگÂÙ·È ÛÙ· ÔÈÎÈÏfiÌÔÚÊ· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ›¯Â ‰‡Ô Û˘ÌfiÓÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹
¿Ú‰ÚÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Ô ∫ˆ‰›ÓÔ˜, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ Ì ٷ ·ÍÈÒÌ·Ù· ηÈ
ÙÔÓ ¤·Ú¯Ô Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÒÚ· fï˜
η̛·. ∫¿ÔÈ· ·Ú¿ÍÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ¤ÁÈÓÂ
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ 9Ô Î·È ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ·, fiˆ˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù›¯Â Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ˆ‰›ÓÔ˜. °È·Ù›, ÂÓÒ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô
ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘ ηÙ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË ÂÍÔ˘Û›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Î·È Â›‰·Ì ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˜ fiˆ˜ ÙÔÓ μ¿Ú‰·, ÙÔÓ
§¤ÔÓÙ· ºˆÎ¿, ÙÔÓ ∫·Ù·Î·ÏÒÓ ∫Âη˘Ì¤ÓÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜
Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ˆ‰›ÓÔ˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›· «Ô ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘ ›¯Â ‚¤‚·È· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· οÔÈ· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·,
Ë ÔÔ›· Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›·». ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÛÔ Ï›ÁÔ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ô ∫ˆ‰›ÓÔ˜ Ó·
ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡ÛÂ.
°È·Ù›, ÙÂÏÈο, ·ÊÔ‡ ÂÌ›˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô˘
›¯·Ó ÛÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Ô ¤·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiψ˜ Î·È Ô

[35]

[36]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ô ∫ˆ‰›ÓÔ˜ Ó· ÙË Ì¿ıÂÈ, ·Ó ¤Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙȘ ËÁ¤˜.
Ÿˆ˜ Ô ¤·Ú¯Ô˜ Ù˘ fiψ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È Â›¯Â ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ô ÎÔÈ·›ÛÙˆÚ
›¯Â ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Î·È ·ÛÎÔ‡Û ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂΉÈο˙ÔÓÙ·˜
ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ fiÛˆÓ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·Û›· Û fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÛÔ‚·Úfi ÏfiÁÔ.
∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˘·ÁfiÙ·Ó Î·È ÙÔ
·‰›ÎËÌ· Ù˘ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ÂȉÈ΋ ·˘Ù‹ ÂÍÔ˘Û›·
ÙÔ˘ ÎÔÈ·›ÛÙÔÚ· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙ˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÔÈΛÏÔ ‹Ù·Ó ÙÔ
Ï‹ıÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
‹Ù·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ô˘ ›¯Â Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÈÙËÚ›
ÙÔ˘˜ ·ÚÂ›‰ËÌÔ˘˜. ΔÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÔÈ·›ÛÙÔÚ· ‹Ù·Ó
·Ó¤Î·ıÂÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ Î·È ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ
ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ·fi fi,ÙÈ ÛÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·, ÁÈ·Ù› ›‰·ÌÂ
Â› πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ÎÔÈ·›ÛÙÔÚ·˜ ¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˜ ΔÚÈ‚ˆÓÈ·Ófi˜ ηÙ›¯Â ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Í›ˆÌ·, ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰›Î·È· Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ˘Ô˘ÚÁfi
¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ŸÌˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ, ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÂÈÊ·Ó‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ· Ô ∫ˆ‰›ÓÔ˜ ϤÂÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ: «√
ÎÔÈ·›ÛÙˆÚ Â›¯Â Î·È ·˘Ùfi˜ ˘ËÚÂÛ›· ·ÏÈfiÙÂÚ·, ÙÒÚ·
fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›·».
∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘
ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ˘‹Ú¯Â ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤Ó·
Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ΢ڛˆ˜ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ë ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓË
Û‡ÁÎÏËÙÔ˜. Àfi ÌÈ· ÛÙÂÓ‹ ¤ÓÓÔÈ·, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÌfiÓÔ
ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, Î·È ÙfiÙ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Û ·ÓÙȉȷÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔ˘˜ ·fi Û·ı›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜,
fï˜, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘
ÔÏÈÙ›·˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜- οÙÈ Ô˘
·¤‰ÂÈÍ ¿ÚÈÛÙ· ÛÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ƒÂ˝ÛÎÈÔ˜ ÛÙÔ
ΛÌÂÓÔ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ٷ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈο ÛÒÌ·Ù·, ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ,
¿ÏÏÔÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙÔ 25Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ πÛÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ,

fiÙ·Ó ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ
°ÂȉÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó Û˘ÌÌ·¯›·, ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËηÓ
ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÈÎ˘ÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂ
ÙÔÓ fiÚÎÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ì·ÚÙ˘Ú¿
Û fiÛË ˘fiÏË„Ë Â›¯·Ó ÛÙÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ Ï·Ô›
ÙÔ ÛÒÌ· ÂΛÓÔ. ∫·È ÛÙÔ 9Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
ÙˆÓ §·˙ÒÓ ¤ÛÙÂÏÓ·Ó ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤·ÈÚÓ·Ó Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÒÓ. ∂›‰·Ì fiÙÈ
ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
·Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈ˙·Ó ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ê·Ó¤ÚˆÓ fiÙÈ ÙË ıˆÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ÂӉȿÌÂÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ԣ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. «™‡ÁÎÏËÙÂ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÂÛ‡ ÓÈο˜». øÛÙfiÛÔ, Ô
¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ¿ÏÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÛÙ· ∞ӤΉÔÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ
Â› πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ «Ë ‚Ô˘Ï‹ Û˘Ó‰ڛ·˙ ÂÈÎÔÓÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ „‹ÊÔ Î·È ‰‡Ó·ÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡, ¯¿ÚË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· ‰‡Ó·ÌË Ë ÊˆÓ‹ Ù˘». ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, Ô §¤ÔÓÙ·˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Âȉ›ˆÍ Ì ·˘ÛÙËÚ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ fi,ÙÈ -¤ÛÙˆ Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο- ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙÔ ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›·, Ì ÙËÓ ÔË′ (78) ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘ ·ÔÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ
ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô ÓfiÌÔ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ οıÂ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘
Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ı· Á›ÓÂÈ
ÈÔ ÂÌÊ·Ó¤˜ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ
·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÙÚÈ¿ÛÙËÎÂ. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ,
Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ fi,ÙÈ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë, ÙÔ˘ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË, ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˘: ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚·Û›Ï¢ ÈηÓfi˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, fiÏË Ë ÂÍÔ˘Û›·
Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Î·È Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ‰ÂÓ
‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈ˙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜, fï˜,
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÌÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ‹ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜,

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜
ÛÙÔ ∫›Â‚Ô. ΔÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Î·Ù·Û΢¿ÛÙËÎÂ
ÌÈ· ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÎÎÏËÛ›· Ì ÚfiÙ˘Ô
ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ª¿ÏÈÛÙ·, Ù˘ ‰fiıËΠÙÔ ›‰ÈÔ fiÓÔÌ·.
DEAN CONGER/CORBIS/APEIRON

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[37]

[38]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi
ÎÚ¿ÙÔ˜ Ù· ÚÒÙ·
¯ÚfiÓÈ· Ù˘
̷ΉÔÓÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó
·fi 29 Â·Ú¯›Â˜,
Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ·
ı¤Ì·Ù·,
ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
17 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
ÛÙËÓ ∞Û›· ηÈ
12 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.
√ ÂÚ›ÊËÌÔ˜
̈۷˚Îfi˜ ¯¿ÚÙ˘,
ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·,
ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ΔfiˆÓ,
ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙË
ª¿Ù·Ì· Ù˘
πÔÚ‰·Ó›·˜.
WITR/SHUTTERSTOCK

Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó fiÏ· Ù· ·ÍÈÒÌ·Ù·.
∞fi‰ÂÈÍË Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙ· ·Ó‹ÏÈη ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi Ú‡ıÌÈÛ ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ٷ
‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ
fï˜ ÚÔÙ¤ÚËÌ· Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ÙËÓ
·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ó·ÚfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ›
¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Î·Ù›¯·Ó ·ÍÈÒÌ·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜,
‰È¤Ûˆ˙ ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‹ ÙȘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡Û ηٿÏÏËÏ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ
ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÂΛÓÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ¢ËÌÂÚ‹ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·.

£¤Ì·Ù· Î·È fiÏÂȘ
ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Û 29 ı¤Ì·Ù·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· 17
·Ó‹Î·Ó ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È Ù· 12 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË10. Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ∞Û›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÙÔ ∞ÚÌÂÓÈ·Îfi, ÙÔ
£Ú·ÎÈÎfi, ÙÔ √„›ÎÈÔÓ, ÙÔ √̷ٛÙÔ, ÙÔ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ,
ÙÔ ¶·ÊÏ·ÁfiÓˆÓ, Ë Ã·Ï‰›·, Ë ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, Ë ∫ÔÏÒÓÂÈ·, Ë ™Â‚¿ÛÙÂÈ·, Ë §˘Î·Ó‰fi˜, Ë ™ÂχÎÂÈ·, ÙÔ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ™¿ÌÔ˜ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜.
Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢‡Û˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ‹Ù·Ó Ë

£Ú¿ÎË, Ë ª·Î‰ÔÓ›·, Ô ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë
΢ڛˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜, Ë ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·, Ë
¡ÈÎfiÔÏË, ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ, Ë §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›·, Ë ™ÈÎÂÏ›· ηÈ
Ë ÃÂÚÛÒÓ. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ
ÛÙËÓ ¶ÂÚ› ıÂÌ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ·fi οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÓÓ′ (50) ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ¿ÏÏÔÓ ›Ó·Î·,
·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ
ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ √̷ٛÙÔÓ Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜, ÂÓÒ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¶ÂÚ›
ıÂÌ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·Ù›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÷ÚÛÈ·ÓÔ‡,
§ÂÔÓÙÔÎfï˜ Î·È ¢·ÏÌ·Ù›·˜. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ó‚′ (52) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ¿ÏÏÔ˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜,
ηıÒ˜ Ï›Ô˘Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ™Â‚·ÛÙ›·˜, §˘Î·Ó‰Ô‡˜, ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, ™ÂϢΛ·˜, §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›·˜, ∫‡ÚÔ˘ Î·È √ÙÈÌ¿ÙÔ˘. ™˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘
¢·ÏÌ·Ù›·˜, ∫··‰ÔΛ·˜ Î·È Ã·ÚÛÈ·ÓÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ·fi
·˘Ù¿, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ¶ÂÚ› ıÂÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ
ˆ˜ ÙÚ›ÙÔ (ı¤Ì·) Ù˘ ¢‡Û˘ ÙÔÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· Î·È ˆ˜
¤‚‰ÔÌÔ ÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ fiÙÈ
ηı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ͯˆÚÈÛÙfi ı¤Ì· ·ÏÏ¿
fiÙÈ Ô ÌÂÓ ™ÙÚ˘ÌfiÓ·˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, Ë ‰Â
∫ÂÊ·ÏÏËÓ›· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. °È·Ù›, fï˜, ÛÙËÓ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

··Ú›ıÌËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿
ı¤Ì·Ù·; ∫·È ÁÈ·Ù› ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ó′ (50) Î·È Ó‚′ (52) ÙÔ˘
‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›
™ÙÚ˘ÌfiÓÔ˜ Î·È ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜
ͯˆÚÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘;
Ÿˆ˜ ‹‰Ë ͤÚÔ˘ÌÂ, Ë ·ÎÚ›‚ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔÛfiÓ ÙˆÓ ÌÂ۷ȈÓÈÎÒÓ Ì·˜ Û˘ÁÁڷʤˆÓ.
ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÂΛÓÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Èı·Ófiٷٷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë
¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·˙ ‰È·ÚÎÒ˜ Î·È ·˘ÍÔÌÂȈÓfiÙ·Ó. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ, ÌÂ
ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿, ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË
Δ˙ÈÌÈÛ΋ Î·È ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘ ·Ó·ÎÙ‹ıËÎ·Ó Ë ∫Ú‹ÙË, ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È ¿ÏϘ
¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ
ηٷÏfiÁÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, Û ¿ÏϘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù· fiÚÈ·
ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜ ηıÔÚÈṲ̂ӷ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙÔ Ó′ (50) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ
˘ÈfiÓ ƒˆÌ·ÓfiÓ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘
‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ∫··‰ÔΛ·˜, ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫·Ï·‚Ú›·˜ Î·È Ã·ÚÛÈ·ÓÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÌ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡, §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›·˜, ™ÈÎÂÏ›·˜ ηÈ
∞ÚÌÂÓÈ·ÎÔ‡. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ·,
·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· η٤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ.
™˘ÓÂÒ˜, ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ηٿÏÔÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì οÔÈ· ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ‰È·›ÚÂÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¤ÎÙ·Û‹˜ ÙÔ˘
Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘
̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜, ·Ú¿ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·ÎÚȂ›˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·.
Δ· fiÚÈ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ΔÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ı¤Ì· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÌÂÛfiÁÂÈÔ
Î·È Î·Ù›¯Â ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ºÚ˘Á›·˜, ÙËÓ ¶ÈÛȉÈ΋, ÙË §˘Î·ÔÓ›·
Î·È Î¿ÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ §˘Î›·˜ Î·È Ù˘ ¶·ÌÊ˘Ï›·˜.
√ÓÔÌ·ÛÙ¤˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ªÂÛ·›ˆÓ· ‹Ù·Ó ‚fiÚÂÈ· ÙÔ
∞ÌfiÚÈÔ, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ πÎfiÓÈÔ Î·È ‰˘ÙÈο ÙÔ ∞ÎÚÔ˚Ófi.
¢˘ÙÈο ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡, ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ £Ú·Î‹ÛÈÔ ı¤Ì·,
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙË ªÈÎÚ‹ ºÚ˘Á›·, ÙË §˘‰›· ηÈ

[39]

ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫·Ú›·˜, Û˘ÓfiÚ¢ Ì ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÈÏ‹ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ, fiˆ˜
ÙËÓ πÂÚ¿ÔÏË, ÙË §·Ô‰›ÎÂÈ· Î·È ÙȘ ∫ÔÏÔÛÛ¤˜ ‹ ÃÒÓ·˜. ¢˘ÙÈο ÙÔ˘ £Ú·ÎËÛ›Ô˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ™¿ÌÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ÚÂ
ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó fiÏË ÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ·Ú·Ï›·
·fi ÙËÓ ŒÊÂÛÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÓfiÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ∞‰Ú·Ì̇ÙÈÔ
ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ √„ÈΛԢ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ‰˘ÙÈο ·fi
ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ Î·È Ù˘ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·˜
̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∞ÛÙ·ÎËÓfi ÎfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Û˘ÓfiÚ¢ Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ™¿ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ,
·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‚fiÚÂÈ· Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘
√ÙÈÌ¿ÙÔ˘. ∫˘ÚÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¡›Î·È·, ÙÔ
¢ÔڇϷÈÔ, ÙÔ ∫ÔÙ˘¿ÂÈÔÓ, Î·È Ë ∫‡˙ÈÎÔ˜. ΔÔ ı¤Ì· ‚ÔÚ›ˆ˜ ÙÔ˘ √„ÈΛԢ, ÙÔ √̷ٛÙÔÓ, ηٷϿ̂·Ó ÙËÓ
·Ú·Ï›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞ÛÙ·ÎËÓfi ÎfiÏÔ, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋
·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ Î·È ÙË ‰˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘
fiÓÙÔ˘. ∞Ó·ÙÔÏÈο Û˘ÓfiÚ¢ Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ Î·È ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ· Î·È Ë ÃÚ˘ÛfiÔÏË. ΔÔ ı¤Ì· μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ °·Ï·Ù›·˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚË fiÏË ÙËÓ ÕÁ΢ڷ. ¢˘ÙÈο Û˘ÓfiÚ¢ Ì ÙÔ
√„›ÎÈÔ Î·È ÙÔ √̷ٛÙÔÓ, ÓfiÙÈ· Ì ÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ı¤Ì·,
Ì ÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ÙÔ ∞ÚÌÂÓÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·
ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ÂÓÒ ‚fiÚÂÈ· ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ Ù· ·Ú¿ÏÈ·
ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘. Δ· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù·, ÙÔ √̷ٛÙÔ, ÙÔ √„›ÎÈÔ Î·È ÙÔ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ, ÔÓÔÌ¿ÛÙËηÓ
¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› οÔÙ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘·Ó ÂΛ ÙÚ›· ڈ̷˚ο
ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ù¿ÁÌ·Ù·, ÔÈ Bucelarii Cataphracti, ÔÈ
Optimates, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Â›ÏÂÎÙÔÈ °fiÙıÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜,
Î·È ÔÈ Obsequentes, ÛÒÌ· Ô˘ ·¿ÚÙÈ˙·Ó ÌÔÓÔÌ¿¯ÔÈ.
∞˘Ù¿, fï˜, ·fi ηÈÚfi ÚÈÓ ¤·„·Ó Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È.
∞Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ Î·È ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ fiÓÙÔ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ÙÚ›· ı¤Ì·Ù· ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·, ∞ÚÌÂÓÈ·Îfi Î·È Ã·Ï‰›·. ™Ù· ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÔ‡ Î·È ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙˆÓ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ Î·È ÙÔ˘
∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ¤ÓÙ ÌÂÛfiÁÂÈ· ı¤Ì·Ù·
∫ÔÏÒÓÂÈ·, ™Â‚¿ÛÙÂÈ·, ÷ÚÛÈ·Ófi, ∫··‰ÔΛ·, §˘Î·Ó‰fi˜. ∏ §˘Î·Ó‰fi˜, Ë ∫··‰ÔΛ· Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘
∫ÔÏÒÓÂÈ·˜ Û˘ÓfiÚ¢·Ó Ì ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË, ¤Ú· ·fi
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜.

√ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó
·Ó·ÎÚÈ‚‹˜, ηıÒ˜ Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¿ÏÏ·˙ ‰È·ÚÎÒ˜.

[40]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[41]

TA £∂ª∞Δ∞ Δ∏™ μÀ∑∞¡Δπ¡∏™ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∞™
Δ√¡ 10√ ∞πø¡∞

Ã∞ƒΔ∂™/4

[42]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¡fiÙÈ· Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜, ÛÙ· ÓfiÙÈ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË ‚fiÚÂÈ· ·Ú·Ï›· Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ™ÂϢΛ·˜ (∫ÈÏÈΛ·˜) ηÈ
ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÙÔ˘, ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ £Ú·ÎËÛ›Ô˘, ÛÙË ÓfiÙÈ· Â›Û˘ ·Ú·Ï›· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜,
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙË ‰˘ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· ̤¯ÚÈ ÙË ª›ÏËÙÔ. ∏ ƒfi‰Ô˜
˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ∫‡ÚÔ˜
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ, ͯˆÚÈÛÙfi ı¤Ì·, ηıÒ˜
Â›Û˘ Î·È ÔÈ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜.
Δ· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ŸÌˆ˜ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ
ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· Ù· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∞fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó
‰È·Ûˆı› ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ë §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›· ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙË μ¿ÚË Î·È ÙËÓ ∫·ÈÙ·Ó¿Ù·, Ë
ÔÔ›· ›¯Â Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ· À‰ÚÔ‡ÓÙ·, ∫·ÏÏ›ÔÏË, ƒˆÛÛ¿ÓÔÓ Î·È ™ÔÚÚ¤ÓÙÔÓ. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ú·‚È΋ ηٿÎÙËÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ
ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ∫·Ï·‚Ú›·, μÚÂÙÙ›·, ∞Ô˘Ï›· Î·È §Â˘Î·Ó›· ‹ μ·ÛÈϷοٷ, Ì ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙÔ ƒ‹ÁÈÔ,
ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋, ÙËÓ ∞Á›· ™Â‚ËÚ›Ó· Î·È ÙÔÓ ∫ÚfiÙˆÓ·. ∞fi ‰˘ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο, Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔ
ı¤Ì· Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ٷ πfiÓÈ· ÓËÛÈ¿, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Î·È ÙÔ ı¤Ì·
Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿
∂ÏÏ¿‰· Ì ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·, ÂÓÒ ‚fiÚÂÈ· ¤ÊÙ·Ó ̤¯ÚÈ ÙÔÓ
¶ËÓÂÈfi. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞Èوϛ· Î·È ÙËÓ ∞ηÚÓ·Ó›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ı¤Ì· ¡ÈÎfiÔÏ˘. μfiÚÂÈ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ
∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ¡ÈÎfiÔÏ˘ ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ̤¯ÚÈ Ù· fiÚË ‰˘ÙÈο ÙÔ˘
™ÙÚ˘ÌfiÓ·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ΔÔ
ı¤Ì· ÙÔ˘ ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘, Ô˘ Û˘ÓfiÚ¢ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ì ÙÔ
ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ì ÙË ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋
ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞¯Ú›‰·˜, ·ψÓfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∞˘ÏÒÓ·
̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÓÙ›‚·ÚË. ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ Â‰Ò ‹Ù·Ó ÙÔ
¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ, ÙÔ ¢Ô‡ÏÎÈÓÔ Î·È Ë ∞ÓÙ›‚·ÚË. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘
™ÙÚ˘ÌfiÓ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Δ¿ÊÂÏ, ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ

§ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Gian Battista Ramusio,
ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ Francesco Grisellini
ÙÔ 1761-1762. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
fiÏ· Ù· πfiÓÈ· ¡ËÛÈ¿, ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ·
Î·È ÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, ÂÓÒ ˘‹Ú¯Â
ͯˆÚÈÛÙfi ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘.
ALFREDO DAGLI ORTI/THE ART ARCHIVE/CORBIS/APEIRON

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[43]

[44]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙË ª·Ú›ÙÛ·, ÂÓÒ Î·Ù’ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ
ÎÔÈÏ¿‰· ÙÔ˘ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· Î·È Ù· Á‡Úˆ fiÚË. ∞Ó·ÙÔÏÈο
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù·
ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ £Ú¿Î˘ ‹Ù·Ó
Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, ηıÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÚfi ÙÔ˘ ·›¯Â ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ·Ófi Ù›¯Ô˜, Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·
fiÏË ÙÔ˘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο ‹Ù·Ó Ë ΔÚ·˚·ÓÔ‡ÔÏË. ΔÔ ÈÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· ‹Ù·Ó Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·Ï¿Ì‚·Ó ۯ‰fiÓ fiÏË ÙË £Ú¿ÎË, ÁÈ·Ù› ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÂÚ›Ô˘ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Û˘ÓfiÚ¢ Ì ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞′, ·Ú’ fiÙÈ
ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠª·Î‰ÒÓ Î·È ·fi ·˘Ùfi fiÏË Ë ‰˘Ó·ÛÙ›· ÙÔ˘ ÏÂÁfiÙ·Ó Ì·Î‰ÔÓÈ΋. ∏ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛ‹ Ù˘, ÂÓÙ¿¯ıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô
ı¤Ì· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘, ÛÙËÓ Δ·˘ÚÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ‹Ù·Ó Ù˘ ÃÂÚÛÒÓ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ fiÏË Î·È Û ÌÈÎÚfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÁÈ· ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘ £Ú¿Î˘
Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ôχ Ï›Á˜ ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Ô ıÂÔÛ‚‹˜ ·˘Ùfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÈ
fiÛ˜, ÔȘ Î·È Ò˜ ‹Ù·Ó ÔÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘, ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ™˘Ó¤Î‰ËÌÔ ÙÔ˘
πÂÚÔÎÏ‹ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÊÔ‚ÂÚ‹ Û‡Á¯˘ÛË, ÁÈ· ÙËÓ
ÔÔ›· ·ÚÎԇ̷ÛÙ ӷ ·Ú·ı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ
·fi‰ÂÈÍË. «ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ 79 fiÏÂȘ ηÈ
ÙfiÛË Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ πÂÚÔÎÏ‹».
øÛÙfiÛÔ, Ô πÂÚÔÎÏ‹˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ™˘Ó¤Î‰ËÌfi ÙÔ˘ ÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó Û Â·Ú¯›Â˜ Î·È fi¯È
Û ı¤Ì·Ù·. ΔfiÙ ÙËÓ Â·Ú¯›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹
Ù˘ ∞¯·˝·˜, ‰ÈÔÈÎÔ‡Û ·Óı‡·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ11. ÕÚ·, ÔÈ 79 fiÏÂȘ ÙÔ˘ πÂÚÔÎÏ‹ ·Ó‹Î·Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¿ÎÚÈÙ· ÙÔÓ πÂÚÔÎÏ‹, ·Ô‰›‰ÂÈ fiϘ ÙȘ fiÏÂȘ
·˘Ù¤˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫·ÙfiÈÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜
ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Â›¯Â 40 fiÏÂȘ. ∂›Û˘ Ô‡Ù ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì¿ıÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™¿ÌÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË ™Ì‡ÚÓË,
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ™Â‚·ÛÙ›·˜, §˘Î·Ó‰Ô‡˜, ™ÂϢΛ·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘ Î·È ÃÂÚÛÒÓÔ˜
ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÔÈ fiÏÂȘ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó
Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù·. ™Â οÔÈ· ˘‹Ú¯Â ÌÈ·

fiÏË Ë ÔÔ›· ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û ÙfiÛÔ Ôχ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÒÛÙ Èı·Ófiٷٷ Ó· ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·,
fiˆ˜ ÛÙÔ √„›ÎÈÔ Ë ¡›Î·È·, ÛÙÔ √ÙÈÌ¿ÙÔ Ë ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ·, ÛÙË Ã·Ï‰›· Ë ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, ÛÙË §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›· Ë
μ¿ÚË Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ Ì¿ÏÏÔÓ Ë ŒÊÂÛÔ˜,
ÁÈ·Ù› ÔÈ ÕÚ·‚˜ ·ÔηÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ∂Ï-∂ÊÂÛ›˜ ‹ ∂Ï-∞Ê·Û›Ó. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, fï˜, η̛· ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ·
ÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ, ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·˜, ™ÈÎÂÏ›·˜ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ∫·Ï·‚Ú›·˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜, ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡, ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÔ‡, ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜, ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, ª·Î‰ÔÓ›·˜, ™ÙÚ˘ÌfiÓ·
Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜.
™Â οı ı¤Ì· ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi
Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· ϤÁÔÓÙ·Ó Î·È ÛÙÚ·ÙËÁ›‰Â˜, fiˆ˜ Ë
∫··‰ÔΛ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁ›˜, Ë ∫·Ï·‚Ú›·˜ ÛÙÚ·ÙËÁ›˜ ηÈ
Ô‡Ùˆ ηıÂÍ‹˜. ∞˘Ùfi˜ ›¯Â ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›· ÛÙ·
ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË
ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
‹Ù·Ó ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÂ Û˘Ó¯›˜ Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›· Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏ˘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·
ÂÓfi˜ ¿Ó‰Ú· Û οı ı¤Ì·. ™Â ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi ·˘Ù¿ ÔÈ
¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·˘ÙÔ› ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Î·ÙÂ¿Óˆ, fiˆ˜ Ô Î·ÙÂ¿Óˆ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·˜, Ô Î·ÙÂ¿Óˆ Ù˘ ∫¿Ùˆ ªË‰›·˜, Ô
ηÙÂ¿Óˆ πÙ·Ï›·˜, Ô Î·ÙÂ¿Óˆ ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜. ∏
ϤÍË Î·ÙÂ¿Óˆ Û‹Ì·ÈÓ ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·. ∂ÎÙfi˜
·fi ÙÔ˘˜ ηÙÂ¿Óˆ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ,
fiˆ˜ ÔÈ Î·ÙÂ¿Óˆ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Â›
∞ÏÂ͛Ԣ ∫ÔÌÓËÓÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ô Î·ÙÂ¿Óˆ ÙˆÓ ª·Ú‰·˚ÙÒÓ Ù˘ ∞ÙÙ¿ÏÂÈ·˜ Â› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. √È Î·ÙÂ¿Óˆ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Â›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜,
ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ. ∞fi ÙÔÓ Î·ÙÂ¿Óˆ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Û˘Ì¤Ú·Ó·Ó
οÔÈÔÈ fiÙÈ ÚÔ‹Ïı ·fi ·Ó·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ë ∫·ÈÙ·Ó¿Ù·, ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ
fiÓÔÌ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.
√È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ‰ÂÓ Â›¯·Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ›‰È· ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·
ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË, ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÍÔ˘Û›·˙·Ó. °ÂÓÈο, Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘
∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·ÓÒÙÂÚ· ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯È΋ ηٿٷÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ
·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ó‚′
(52) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ
Δ¿Íˆ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, fiÏÔÈ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜, ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ Ù˘
¢‡Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ¤·ÈÚÓ·Ó
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ÌÈÛıfi ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô, ÙȘ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓ˜ ÚfiÁ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù˘ ¢‡Û˘ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó ÎÚ·ÙÈÎfi
ÌÈÛıfi, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi
ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˘˜. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ı¤Ì·Ù· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ӷ
ıˆÚÂ›Ù·È Ë ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·ÓÒÙÂÚË ·fi ÙË ¢‡ÛË, Û ٤ÙÔÈÔ
‚·ıÌfi Ì¿ÏÈÛÙ·, ÒÛÙ ÌÂÚÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó
ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË -·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘˜- ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÔ˘‰·›· Î·È Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ. ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë ª·Î‰ÔÓ›·, Ë
£Ú¿ÎË, Î·È ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı¤Ì·Ù· Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›· ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÍÈfiÏÔÁ·, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ù·
ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ Î·È Ù˘ ™¿ÌÔ˘. ∞fi ·˘Ù¿ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈÛfiÙÈÌ· ηÈ
·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·ı·Ú¿ ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜
Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ Ì·˜ ‰È·ÛÒıËÎÂ
ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·,
ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·, ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
Ó′ (50) ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜.
줂·È·, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÂÚ›ÂÚÁ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ, ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ ¤·ÈÚÓ·Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·fi 40 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ 43.200 ‰Ú·¯Ì¤˜,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÙfiÙ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ΔÚÂȘ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ÙÔ˘ √„ÈΛԢ, ÙˆÓ μÔ˘ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi 30 Ï›ÙÚ˜
(32.400 ‰Ú¯.). ¶¤ÓÙ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜, Ù˘
÷ÚÛÈ·ÓÔ‡, Ù˘ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›·˜, Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ∫ÔψÓ›·˜, ·fi 20 Ï›ÙÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ 21.600 ‰Ú¯. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ÷ω›·˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜, Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó 20 Ï›ÙÚ˜, ηıÒ˜
¤·ÈÚÓ 10 Ï›ÙÚ˜ (11.800 ‰Ú¯.) Ù·ÎÙÈÎfi ÌÈÛıfi Î·È ¿ÏϘ 10 ·fi ÙÔ ÙÂψÓÂ›Ô ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. √È ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙˆÓ
∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, Ù˘ ™¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜
¤·ÈÚÓ·Ó ÌfiÓÔ 10 Ï›ÙÚ˜. √ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ ηıfiÏÔ˘ ÌÈÛıfi, ÁÈ·Ù›

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ›Ô Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜.
¢ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÌÈÛıfi.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜
Ù˘ ªÂÛÔÔÙ·Ì›·˜ ‹Ù·Ó ¿ÌÈÛıÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ
fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi Ù· ÙÂψÓ›·.
NEJAT/SHUTTERSTOCK

[45]

[46]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÙÂψÓ›Ԣ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô §˘Î·Ó‰Ô‡, Ô ™Â‚·ÛÙ›·˜, Ô ™ÂϢΛ·˜ Î·È Ô §ÂÔÓÙÔÎfiÌ˘, ¤·ÈÚÓ·Ó
ÌfiÓÔ 5 Ï›ÙÚ˜ (5.900 ‰Ú¯.) ÂÂȉ‹, fiÙ·Ó Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ‹Ù·Ó ·ÏÔ› ÎÏÂÈÛÔ˘Ú¿Ú¯Â˜.
∫¿ı ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ›¯Â ˘fi ÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘
ÔÏÏÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ Â›ÛËÌÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÏÂÈÛÔ˘Ú¿Ú¯Â˜ ηÈ
ÔÈ ÙÔ˘Ú̿گ˜. ∫ÏÂÈÛÔ˘Ú¿Ú¯Â˜ ϤÁÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙË ÊÚÔ‡ÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ÂÚ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î¿ıÂ
ı¤Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ √ıˆÌ·ÓÔ‡˜,
‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÂÚ‚ÂÓ-·Á¿‰Â˜. ΔÔ˘Ú̿گ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ›
ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ˘Ú̿گ˘ ‹Ù·Ó Ô ∞Á·ÏÏÈ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ Â› §¤ÔÓÙ· °′ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› ÙÔ˘Ú̿گ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ú·Ïȷο, ¤Ó·˜ ‹ Î·È ÔÏÏÔ› ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘Ú̿گ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, fiˆ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
Î·È £Ú·ÎËÛ›ˆÓ. ¶ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· ‹Ù·Ó
ÈÔ ·ÏÈ¿ ÎÏÂÈÛÔ‡Ú˜ ‹ ÙÔ‡Ú̘ ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ.
∫ÏÂÈÛÔ‡Ú˜ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ı¤Ì·Ù· §˘Î·Ó‰Ô‡, ™Â‚·ÛÙ›·˜, ™ÂϢΛ·˜ Î·È §ÂÔÓÙÔÎfiÌ˘. ΔÔ‡Ú̘ ‹Ù·Ó Ë ∫··‰ÔΛ· (Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›‰·˜
ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡), Ë ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›· (Ù˘ §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›·˜)
Î·È Ë Ã·ÚÛÈ·ÓÔ‡ (Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁ›‰·˜ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ).
∞ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ‹Ù·Ó Ô ÚˆÙÔÓÔÙ¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô˘
ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ÎÚÈÙ‹˜ ‹ ‰ÈηÛÙ‹˜. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÛˆÓ˘Ì›Â˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‹Ù·Ó Ô
·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ‰ÈηÛÙ‹˜ ‹ ÎÚÈÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÛÎÔ‡ÛÂ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· ›¯·Ó ¤Ó·Ó ÎÚÈÙ‹, ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÎÚÈÙ‹˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÎÚÈÙ‹˜
£Ú¿Î˘ Î·È ª·Î‰ÔÓ›·˜.
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ¤ˆ˜ ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ÎÚÈÙ‹˜ ‹ ÚˆÙÔÓÔÙ¿ÚÈÔ˜ ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ηٿ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ
¿ÛÎËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï¿Ì‚·Ó ‰È·Ù·Á¤˜ ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ¿ÌÂÛ·
·fi ÙÔ ¯·ÚÙÔ˘Ï¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·Î¤ÏÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ˘Ô‚·ÏÏfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi. ∏ ¶Â›Ú·12, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ›‰Ô˜ ÓÔÌÔÏÔÁ›·˜
Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Î¿ÔÈ· ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
Î·È ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠÂÂȉ‹ ÛÙËÓ

˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÚÈÙ‹, Ë Ï¤ÍË ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ÙÔ ∂ Ì „ÈÏ‹.
∏ ¤ÓÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, Ô˘ ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ, ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ
Ì¿ÁÈÛÙÚÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È
¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ‹Ù·Ó Ô ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜,
fiˆ˜ ›¯·Ì ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜.
∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ô ÎÚÈÙ‹˜ ·Ó·Ï‹ÚˆÓÂ
ÂÓ›ÔÙ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi, ÁÈ·Ù› ÛÙÔ Ì‰′ (44) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘
‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ
Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢,
¡ÈÎfiÔÏ˘, ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ, ·Ó¤Ï·‚Â Î·È Ô
ÎÚÈÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓË ÔÛfiÙËÙ· ÔÏÂÌÔÊÔ‰›ˆÓ Û οÔÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ô˘ ÙfiÙ ÙËÓ Î·Ù›¯·Ó ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ›. §›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î›ÌÂÓÔ fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·Ó¤Ï·‚ «Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÃÚ‹Ô˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜». ™˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È, ¿Ú· ·fi ·˘Ùfi, fiÙÈ ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ô˘ ˘·ÁfiÙ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ›¯Â ÙÔÓ
›‰ÈÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ, ÙÔÓ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ ¿Ú¯ÔÓÙ·; ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜
∂‡ÚÈÔ˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
ƒÂ˝ÛÎÈÔ13.
°È· ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ‰ËÏ·‰‹
ÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ fiψÓ, ÙˆÓ ÎˆÌÔfiÏÂˆÓ Î·È
ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ, ÔÈ ÓfiÌÔÈ ·ÓÙÈÊ¿ÛÎÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ∞Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·, Ë ·˘ÙfiÓÔÌË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Â›¯Â ¿„ÂÈ ·fi
ηÈÚfi Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Ù· ¿ÓÙ·
‹Ù·Ó ÂÍ·ÚÙË̤ӷ ·fi ÙËÓ ÚfiÓÔÈ· Î·È ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚËÙ¿ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ̘
̘′
(46) Î·È Ì˙′ (47). ŸÌˆ˜, fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÌÂ, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Ó· ÔÈÎÂÈÔÔÈËı› οı ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ·Ú¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ §¤ÔÓÙ·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜
ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Û·Ó Ó· ˘‹ÚÍ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó·
¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ ÚÔ ÔÏÏÔ‡. ∫·È fï˜, ÛÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·
Ô˘ ¤ÁÚ·Ê ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‰‡Ô fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘
›¯·Ó ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó ÂÎϤÍÂÈ. ŸÙ·Ó ‚·Û›ÏÂ˘Â Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜, Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·, Ô
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ ‹Á ÛÙË ÃÂÚÛÒÓ· ÁÈ· οÔÈ·
¤ÎÙ·ÎÙË ˘ËÚÂÛ›·. ∞ÊÔ‡ Â¤ÛÙÚ„Â, ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿: «¢ÂÓ ı· ÂÍÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÙË ¯ÒÚ·
Ì ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ, ·Ú¿ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi,
¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÂÛ·È ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ηÈ
ÚˆÙ‡ÔÓÙ˜». ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi, Ô ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜,
Ô ÔÔ›Ô˜ Ù· ÂÍÈÛÙÔÚ›, ÚÔÛı¤ÙÂÈ: «°È·Ù› ‰ÂÓ ÛÙ¿ÏıËÎÂ
‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ·ÏÏ¿ Ù· ¿ÓÙ· ‰ÈÔÈÎÔ‡Û Ô

[47]

∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜
ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡
ÛÙÚ·ÙÔ‡,
ÙÔ˘ 17Ô˘ ·ÈÒÓ·.
√È ÎÏÂÈÛÔ˘Ú¿Ú¯Â˜,
ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜
ÙˆÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ
ÛÙȘ ÎÏÂÈÛÔ‡Ú˜
Î·È Ù· ÂÚ¿ÛÌ·Ù·
οı ı¤Ì·ÙÔ˜,
ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
√ıˆÌ·ÓÈ΋
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·
ÛÙÔ˘˜ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘˜
‰ÂÚ‚¤Ó·Á˜.
SCALA/HIP

[48]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÚˆÙ‡ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜ Ù˘ fiÏ˘». ∂›Û˘, Ô
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÈÛÙÔÚ›
Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÙÚfiˆÛË ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ Î·È ÙˆÓ
™·Ú·ÎËÓÒÓ Ô˘ ÔÏÈfiÚÎËÛ·Ó ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ·ÏÏËÏÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÈ.
™˘ÓÂÒ˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Ë
ÃÂÚÛÒÓ· Î·È Ë ¶¿ÙÚ· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. ¢ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì οÙÈ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·
¯ÚfiÓÈ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘Ï·, Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÍÂοı·Ú· fiÙÈ Ë ªÔÓÂÌ‚·Û›· ›¯Â ͯˆÚÈÛÙ¿
ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÓfiÌÈ·. ¢ÂÓ ı· οÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË
·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ ÛÙÔ ªÔÚÈ¿ ÙÔ
13Ô ·ÈÒÓ·, fiÔ˘ ÔÈ ÂÏÔÔÓÓËÛȷΤ˜ fiÏÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÚÔÂÛÙÔ‡˜,
·ÎÚÈ‚Ò˜ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·. ∞ÏÏ¿ Î·È Ï›ÁÔ
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÛÙË ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠÙÔ 947
«ÂÚ› ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ ÂȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ
ÂÓ‹ÙˆÓ», Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÙÔÓ fiÚÔ ÔÌ¿˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›Ô˘, Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ Î·ı’ ¤Î·ÛÙÔÓ Î¿ÙÔÈÎÔ
Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ı·Ú¿ ÙÔ ËıÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ΔÔ ¤ÙÔ˜ 922, ÛÙË ¡Â·Ú¿ ÙˆÓ ƒˆÌ·ÓÔ‡,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÃÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ fiÚÔ
ÌËÙÚÔΈ̛·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÎÒÌË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Á‡Úˆ Ù˘
¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓ¿ ÚÔÓfiÌÈ· ‹ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¿ ηı‹ÎÔÓÙ· - Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‹Ù·Ó
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÎÒÌ˘. ∞fi fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ
Î·È Â› Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ˘‹Ú¯·Ó οÔÈÔÈ
ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ıÂÛÌÔ›, fiÛÔ Î·È ·Ó ·˘Ù‹ Âȯ›ÚËÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ οı ÂÍÔ˘Û›·, ·fi ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÙÒÙ·ÙË. ∞˘Ùfi Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜Ø Ë ‰˘Ó·ÛÙ›· ·˘Ù‹ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ
Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ «ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó
¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ Î·È fiÏ· Ù· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÚfiÓÔÈ· Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛË». ¢È·Î‹Ú˘ÛÛ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ «ÙÒÚ·
fiÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡, Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÚfiÓÔÈ· ı· ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ·
ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹Ø ÙÔ ÌÔÓ·Ú¯ÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ».

∂ÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›·, Ì ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘
·Ó·Ê¤ÚıËΠ·Ú·¿Óˆ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘
‚·ÛÈÏ›·˜, ›¯Â ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰‡Ô ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ªÂ ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÓÙËÚËı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,

‰ËÏ·‰‹ Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ‰ËÌfiÛÈ·
¤ÛÔ‰· Î·È Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο Ù·Ì›·, ηıÒ˜ Î·È Ó·
Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È fiÏÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÛÙfiÏÔ˜.
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠̠‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ
Ï›Á· ÎÚ¿ÙË ¤Ù˘¯·Ó ÙfiÛÔ ı·˘Ì¿ÛÈ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
fiÛÔ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÈ
ÎÚ›ÛÂȘ Ì·˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·Ú¿ ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiˆ˜ ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÙȘ ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ηÈ
¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ Âȉ‹ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ı· ʤÚÔ˘Ì οÔȘ
·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÙ‹ÛȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ.
ŸÙ·Ó ÛÙ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ›
Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ›·Ó fiÙÈ Ô μ·Ï‰Ô˘›ÓÔ˜, Ô˘ ÂÎϤ¯ıËΠ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜,
›¯Â ËÌÂÚ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· 30.000 ¯Ú˘Û¿. √ ÃÔÊ, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ·Ó·ÎÙÔÌÈÛı›· (‚·ÛÈÏÈÎfi ÌÈÛıfi),
·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÏËÚÔÊÔÚ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·›ı·ÓË.
∞ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ó·ÎÙÔÌÈÛı›·, ÁÈ·Ù› 30.000 ¯Ú˘Û¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 160.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ∂ÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ·Ó·ÎÙÔÌÈÛı›·, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ μ·Ï‰Ô˘›ÓÔ˘.
øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ¤ÛÔ‰· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó Ô μ·Ï‰Ô˘›ÓÔ˜ Î·È ÔÈ ‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÌÂ
ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜
ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ
ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÛ¿ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ Ôχ,
ÒÛÙ ÔÈ ‰È¿‰Ô¯ÔÈ ÂΛÓÔÈ ÙˆÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÒÓ, ÙˆÓ μ·ÛÈÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫ÔÌÓËÓÒÓ Î·Ù¿ÓÙËÛ·Ó Ó· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó
·ÎfiÌ· Î·È ÙÔÓ ¿ÚÙÔ ÙÔÓ ÂÈÔ‡ÛÈÔ. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÏÔÈfiÓ, ÂΛÓË ‰ÂÓ ˘ÔÓÔÔ‡Û ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÛ· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔÓÙ·Ó ¿ÏÏÔÙ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜
Ô˘ ˘ÔÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ μ·Ï‰Ô˘›ÓÔ. ∞˘Ù¿ Ù· ÔÛ¿
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· Ù· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› ·fi Ù·
ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏÔÁÔı¤ÙË, Ù· ÔÔ›· ‚Ú‹Î·Ó fiÙ·Ó Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È, fiˆ˜
‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ıËηÓ. ∞ÏÏ¿ ·Ó ·ԉ¯Ùԇ̠ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· -ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›·
¿ÏÏË Ó‡ÍË ÁÈ· ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ˙‹ÙËÌ·, ›̷ÛÙÂ
·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ ÙÂÏÈο Ó· ÙË ‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ-, ÌÔÚÔ‡ÌÂ
̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÛËÌ›Ԣ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi
ÔÛfi ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÛڿ͈Ó. ∂›·Ì fiÙÈ 30.000
¯Ú˘Û¿ οı ̤ڷ ·ÔʤÚÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 160.000.000
‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ŸÌˆ˜ ÛÙÔÓ μ·Ï‰Ô˘›ÓÔ ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËΠ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÛڿ͈Ó, ¿Ú· ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›
ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙ· 640.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÂÚ›Ô˘.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ΔÔ ÔÛfi ·˘Ùfi, ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜, Ê·›ÓÂÙ·È ·ÏËıÈÓ¿
˘¤ÚÔÁÎÔ, ΢ڛˆ˜ ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË
·Í›· ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
ÔÔ›· ÂΛӷ Ù· 640.000.000 ı· ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Û·Ó Û‹ÌÂÚ·
Ì 3.000. Δ¤ÙÔÈÔ˘˜ ÂÙ‹ÛÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù Ë
∞ÁÁÏ›· Ô‡ÙÂ Ë °·ÏÏ›· Ô‡ÙÂ Ë μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ì·˜, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô ÎÔÈÓfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÔÔÈËı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË.
∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚ›Û·Ì ÙÔ ÔÛfi ÂΛÓÔ, ·Ó¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ 9Ô˘
Î·È ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜
∞Û›·˜ ›¯Â ηٷÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜, Ë ∫¿Ùˆ
πÙ·Ï›· ›¯Â ΢ÚÈ¢ı› ·fi ÙÔ˘˜ ¡ÔÚÌ·ÓÓÔ‡˜, ÔÈ ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜, Ô˘
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ
ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ Â› ÙÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÔÈ˘ ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ, ÙˆÓ °ÂÓÔ‚¤˙ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¶È˙¿ÓˆÓ, Ô˘
ȉڇıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·ÏÏÔ‡, ›¯·Ó
ÙfiÛ· ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ ‹ ÛÙË Ì›ˆÛË ÊfiÚˆÓ
ÒÛÙ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÙÂψÓÂȷΤ˜. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ
fiÙÈ ÛÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó ˘‹ÚÍ·Ó ÙfiÛ˜ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· ÙË

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÂÈÛڿ͈Ó, ·˘Ù¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó
ÛÙ· 600.000.000 Î·È ·Ú·¿Óˆ ‰Ú·¯Ì¤˜, Ú¤ÂÈ Ó·
˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ 9Ô Î·È ÛÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·˘Ùfi ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ. ΔÔ
ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ù·
ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ıËÎ·Ó Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· fi¯È
ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ·ÏÏ¿ Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi
Ê·›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Èı·Ófi ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ÎÙËÙ¤˜ ÂΛÓÔÈ ·Í›ˆÓ·Ó Ó· ΢ÚȇÛÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙË
ªÈÎÚ¿ ∞Û›· Î·È ÙË ™˘Ú›·. ∞ÏÏ¿ Î·È ¤ÙÛÈ, Ì ÙÔ ÔÛfi
ÙˆÓ 640.000.000 Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙÔ˘ 9Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÂÎ ÚÒÙ˘ fi„ˆ˜ Ò˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ fiÚÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi
ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Ì·˜
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.
øÛÙfiÛÔ, fiϘ ÔÈ ÙÌËÌ·ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì¿˜
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ï›ÁÔ Ôχ Ó· ‰Â¯Ùԇ̠·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi, fiÛÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË
Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ πÔ˘‰·›Ô˘ μÂÓÈ·Ì›Ó ΔÔ˘‰¤Ï·14 ÁÈ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ÌfiÓÔ Ë

[49]

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
Ë ‡ÏË ÙÔ˘
∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹ fiÏË,
ÙËÓ Antalya Ù˘
ΔÔ˘ÚΛ·˜.
√È ∫ÔÌÓËÓÔ›
Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜
∂ÓÂÙÔ‡˜ Ó·
ȉڇÛÔ˘Ó ·ÔÈ˘
Û ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ,
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ηÈ
Ë ∞ÙÙ¿ÏÂÈ·.
JON ARNOLD/
JAI/CORBIS/APEIRON

[50]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·
ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘
Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜.
√È ÂÌÔÚÈΤ˜
fiÏÂȘ
Û˘ÓÂÈÛ¤ÊÂÚ·Ó
ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ·
ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
Ô ∫.¶··ÚÚËÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
fiÙÈ Ë ∫¤Ú΢ڷ
η٤‚·Ï ÛÙ·
‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›·
ÔÛfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜
ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ
∂Ù·Ó‹ÛˆÓ Î·Ù¿
ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂÔ¯‹.
AIRPHOTO.GR/
SHUTTERSTOCK

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ·. √ μÂÓÈ·Ì›Ó ΔÔ˘‰¤Ï·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÙ·Ó
‚·Û›ÏÂ˘Â Ô ª·ÓÔ˘‹Ï ∫ÔÌÓËÓfi˜, ı·‡Ì·Û ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ, Ë fiÏË ·˘Ù‹
Ï‹ÚˆÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ 20.000 ¯Ú˘Û¿, Ù·
ÔÔ›· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó Â›ÙÂ
·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ ›Ù ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·fi ÙË μ·Á‰¿ÙË, ÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·, ÙË ªË‰›·, ÙËÓ ¶ÂÚÛ›·, ÙËÓ
∞›Á˘ÙÔ, ÙËÓ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË, ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÙË
¯ÒÚ· ÙˆÓ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÁˆÓ, ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·.
Δ· 20.000 ¯Ú˘Û¿ ÙË Ì¤Ú· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó 106.000.000 ÙÔ
¯ÚfiÓÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÂÊfiÛÔÓ ÌfiÓÔ Ë
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ¤‰ÈÓ ÙfiÛ·, Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ¿ÏÏ· 500.000.000, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ·.
∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‹Ù·Ó ÌÂÓ Ë ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚË Î·È Ë
ÂÌÔÚÈÎfiÙÂÚË fiÏË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ì ÙfiÛË ÈÛ¯‡. ∞fi ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ
fiψÓ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ∫ÔÌÓËÓÔ› Â¤ÙÚ„·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ μÂÓÂÙÔ‡˜ Ó· ȉڇÛÔ˘Ó ·ÔÈ˘, Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ fiÏÂȘ. ™ÙËÓ
∞Û›· Ë §·Ô‰›ÎÂÈ·, Ë ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·, Ë ª¿ÌÈÛÙÚ·, Ù·

Õ‰·Ó·, Ë Δ·ÚÛfi˜, Ë ∞ÙÙ¿ÏÂÈ·, Ë ™ÙÚfi‚ÈÏÔ˜, Ë Ã›Ô˜, Ô
£ÂÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ë ºÒηȷ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ,
Ë ∞˘ÏÒÓ·, Ë ∫¤Ú΢ڷ, Ë μfiÓÈÙÛ·, Ë ªÂıÒÓË, Ë ∫ÔÚÒÓË, ÙÔ ¡·‡ÏÈÔ, Ë ∫fiÚÈÓıÔ˜, Ë £‹‚·, Ë ∞ı‹Ó·, Ë
∂‡‚ÔÈ·, Ë ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë ÃÚ˘ÛfiÔÏȘ, ÙÔ ¶ÂÚÈıÂÒÚÈÔ, Ë Õ‚˘‰Ô˜, Ë ƒ·È‰ÂÛÙfi˜, Ë ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË, Ë ÕÚÔ˜, Ë ∏Ú¿ÎÏÂÈ· Î·È Ë ™ËÏ˘‚Ú›·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â‰Ò ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ fiÏÂȘ
(ÂÌÔÚ›·) fiÔ˘ ÔÈ μÂÓÂÙÔ› ›‰Ú˘Û·Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÔÈ˘. ∂›Ó·È, fï˜, ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ·ÍÈfiÏÔÁ˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ fiÏÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ·
ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.
∞fi ÙȘ fiÏÂȘ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿, Ë ∫¤Ú΢ڷ η٤‚·ÏÂ
ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ÂÙËÛ›ˆ˜ 1.650.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, Ù·
9.000.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘
∂ÏÏ¿‰·˜ (19Ô˜ ·ÈÒÓ·˜), ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰ËÏ·‰‹ ·fi fiÛ·
ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi fiÏ·
Ù· ∂Ù¿ÓËÛ·. ∏ ∞ı‹Ó· Î·È Ë £‹‚· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÏÔ‡ÛȘ, ÒÛÙ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ ‰Ô‡Î˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋
Î·È ÛÙË μÔȈٛ·, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ·fi
ÙȘ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙÂÚ˜ Î·È ÈÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘
∂˘ÚÒ˘. ΔËÓ ›‰È· Ï·ÌÚfiÙËÙ· Âȉ›ÎÓ˘·Ó Î·È ÔÈ
Ú›ÁÎÈ˜ ÙÔ˘ ªÔÚÈ¿ ¯¿ÚË ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ÛÙÔ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[51]

√ μÂÓÈ·Ì›Ó ΔÔ˘‰¤Ï·˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ
Ë ¶fiÏË Ï‹ÚˆÓ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 20.000
¯Ú˘Û¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿.
ÂÌfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¡·˘Ï›Ô˘, Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜,
Ù˘ ∫ÔÚÒÓ˘, Ù˘ ªÂıÒÓ˘, Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Î·È ÔÏÏÒÓ
¿ÏÏˆÓ fiÏÂˆÓ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. ΔÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·
Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¡›Î·È· ˘‹ÚÍ ¤Ó·
·fi Ù· ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¿ ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔÓ §¿ÛηÚË Î·È ÙÔÓ μ·Ù¿ÙÛË, Î·È Î·ÙfiÚıˆÛ ۇÓÙÔÌ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ∫Ú‹ÙË,
Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë Ã›Ô˜, Ë ƒfi‰Ô˜, Ë §¤Û‚Ô˜, Ë ¡¿ÍÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÊÚ·ÁÎÈΤ˜ ËÁÂÌÔӛ˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ŸÏ˜ ÙÔ˘˜ ÊËÌ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È
ÙË ‰‡Ó·Ì‹ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ
∞ηÚÓ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∞Èوϛ· Ô ªÈ¯·‹Ï ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜, Ô ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰ÂÛfiÙ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ›‰Ú˘Û ¤Ó·
ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ηٿÊÂÚ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó·
·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÊÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ
∞Ó·ÙÔÏ‹. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ı· ‹Ù·Ó ·Ú¿‰ÔÍÔ fiϘ ·˘Ù¤˜
ÔÈ ¯ÒÚ˜, Âӈ̤Ó˜ οو ·fi ÙÔ Û΋ÙÚÔ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏÔÁÔı¤ÙË ÙÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ;
ŒÂÈÙ·, Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁËıÔ‡Ó Ù· ˘¤ÚÔÁη ÔÛ¿ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó Î¿ÔÈÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ó· ·ÔÙ·ÌȇÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÁÈ· fiÏ·
Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ
ÔÏ¤ÌˆÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ; √ £ÂfiÊÈÏÔ˜ Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ· ·ÔıËÛ·‡ÚÈÛ·Ó
1.090 ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ· ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È 3.000 ·ÚÁ˘ÚÔ‡, ‰ËÏ·‰‹
ÂÚ›Ô˘ 140.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜,
Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ¿Óˆ ·fi 700.000.000
‰Ú·¯Ì¤˜. √ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˜ ·ÔÙ·Ì›Â˘ÛÂ
250.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÂ
1.250.000 Î·È ·Ú·¿Óˆ. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ÛÙÔȯ›· ÁÈ·Ù› Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘Ì Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ù¤ÙÔȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜, ·Ó ‰ÂÓ ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ
‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÛÔ ÙȘ ˘ÔÏÔÁ›Û·Ì ·Ú·¿Óˆ.
ŸÌˆ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Ó·
‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÂÈÛڿ͈Ó. ΔÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ 11Ô
·ÈÒÓ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜

Î·È ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, ‹Ù·Ó fi¯È fiˆ˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∞ÁÁÏ›·, Ë °·ÏÏ›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‹ Ë μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ηıÂÌ›· ͯˆÚÈÛÙ¿, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ fiϘ ÔÈ ÈÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜
Î·È ÂÌÔÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ °Ë˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÌfiÓÔ ÛÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÙ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÌÈ·
ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ‹ ·ÏÒ˜ ¿ÓÂÙË ˙ˆ‹, ηıÒ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ÚÒÙ˜ ‡Ï˜, ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ. ªfiÓÔ ÂΛ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·Ó. √È
·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÚÊ˘Ú¿, Ù· ÌÂٷ͈ٿ, Ù· ÏÈÓ¿, Ù· ‚·Ì‚·ÎÂÚ¿, Ù· Ì¿ÏÏÈÓ· Î·È Î¿ıÂ
›‰Ô˘˜ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ï·ÌÚ¿ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›‰·Ì ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ë ÏÔ‡ÛÈ· ¯‹Ú· ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, Ë
¢·ÓÈËÏ›‰·. ∞˘Ù¿ ‰ÂÓ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
∂ÈϤÔÓ, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÎÂ‡Ë ¯Ú˘Û¿, ·ÛË̤ÓÈ·,
¯¿ÏÎÈÓ·, ‹ÏÈÓ·, ͇ÏÈÓ· ‹ ·fi ÔχÙÈÌ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ Ô
fiÓ˘¯·˜, Ô ·Ï¿‚·ÛÙÚÔ˜, Ô ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ˜, ÙÔ Á˘·Ï› ηÈ
οı ›‰Ô˘˜ ˘ÏÈÎfi, Ô˘ ÛÙfiÏÈ˙·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ Î·È ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ‹ ¯ÚË̢ۛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Â‡ÔÚˆÓ, ΢ڛˆ˜, ·ÓıÚÒˆÓ Û οıÂ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‹ ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË. ŸÏ· ·˘Ù¿, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·Ó ·fi Â‰Ò Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·
ÙÔ˘ ÙfiÙ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ·¤ÊÂÚ·Ó, fiˆ˜ ‹Ù·Ó
Ê˘ÛÈÎfi, ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈο ¤ÛÔ‰· Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È
Û ÔÛ¿ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Ì˘ıÈο.
¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ·ÓÂÍ‹ÁËÙ·, ·Ó ÛÎÂÊÙԇ̠ÙË ı¤ÛË Ô˘
ηÙ›¯Â ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi.
Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ¿ÌÂÛË Î·È ¤ÌÌÂÛË, Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙË, ‹Ù·Ó
ÙfiÙ Ôχ ÈÔ ‚·ÚÈ¿ ·fi fi,ÙÈ Û‹ÌÂÚ·. √È ÊfiÚÔÈ Ô˘
Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È Ô ¤ÁÁÂÈÔ˜, Ù·ÎÙÈÎfi˜ Î·È ¤ÎÙ·ÎÙÔ˜, ÙÔ Î·ÓÈÎfi, ÙÔ ·ÂÚÈÎfiÓ, Ù· ÙÂψÓÂȷο Î·È ÏÈÌÂÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô ÊfiÚÔ˜ ÁÈ· Ù· ˙Ò·, ÙÔ
¯·ÚÙÈ·ÙÈÎfiÓ, Ô ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜, Ô Â› ÙˆÓ ·Ó¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ Î·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙËÓ
ÚÔÛˆÈ΋ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·15. ∞ÏÏ¿ ÙÈ ‹Ù·Ó ÔÈ
ÊfiÚÔÈ ·˘ÙÔ› Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˜

[52]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈο ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó
ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ; ΔÔÓ ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Î·È Ôχ
‰˘ÛÓfiËÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ Ì·˜ ‰È·ÛÒÛÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∞ϤÍÈÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜ ÛÙË Ï′ (30) ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È
·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙfiÙ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜
ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂıÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì οÔÈ· ÏÔÁÈ΋ ·Ó·ÏÔÁ›· ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÂÙ‹ÛÈ·
¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘˜. ΔfiÙÂ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ‚·ÚÈ¿
Î·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ΢ڛ·Ú¯Ô˘
Î·È ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ·ÓÒ̷Ϙ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ∞Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiÙÈ Ë ‚·ÚÈ¿
·˘Ù‹ ÂÈ‚ÔÏ‹, fiÛÔ ÊÔ‚ÂÚ‹ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó, ›¯Â ¿ÓÙÔÙÂ
Ù· fiÚÈ¿ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛÔ ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙË ÒÛÙÂ
Ó· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Î·È ÂÚÁ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹. ∞Ó ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ‰ÂÓ
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· 700 Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ·‰È¿ÎÔ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂΛӷ ¤ÛÔ‰·.
√È ¿ÓıÚˆÔÈ, ÏÔÈfiÓ, Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙfiÙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ì Ò˜ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â ¤ÛÔ‰· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·ÎfiÌ· Î·È ·fi Ù· ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ· Î·È ¿ÚÈÛÙ· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓ· ÓÂfiÙÂÚ· ¤ıÓË. ª‹ˆ˜ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰ÂÓ
Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ Î·È ÛÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜; √È Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘,
·ÊÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó Î·È Î¿Ï˘Ù·Ó fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ
·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ·˘Ï‹˜, η٤‚·ÏÏ·Ó Ù·ÎÙÈο ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô 120.000.000 ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÙ‹ÛÈÔ ¤ÛÔ‰Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ
fiÙÈ fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οو ·fi
600.000.000. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ÂÚÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â
ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡, η٤‚·ÏÏ ÙfiÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ‰ÂÓ
ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ı· ‹Ù·Ó ·›ı·ÓÔ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ
Ù· ›‰È· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂȉÈο Û ÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜.

™ÙÚ·Ùfi˜
√ ÛÙÚ·Ùfi˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
ÙÔÓ ÔÓfiÌ·˙·Ó ¿ÏÏÔÙ ÎÂÊ·Ï‹Ó Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, ¿ÏÏÔÙÂ
¯Â›Ú·˜ ·˘Ù‹˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡Â·Ú¿ Ë′ (8)
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ϤÁÔÓÙ·˜ «·‰ÂÏÊÔ›, ¿Ó‰Ú˜ ·‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘». ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘

μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜, ·ÔηÏÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ «·È‰È¿ ÌÔ˘» Î·È ÙȘ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙÔ˘˜ «Ó‡Ê˜ ÌÔ˘». «ŸÙ·Ó Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô
ÙÔÓ ÚÔ¸·ÓÙÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù·
ı¤Ì·Ù·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È Ù·
ı¤Ì·Ù· ϤÂÈ, Ó‡ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ·˘Ùfi: ∫·ÏÒ˜ Û·˜ ‚ڋηÌÂ. ΔÈ Î¿ÓÂÙÂ; ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó‡Ê˜ ÌÔ˘, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜
Û·˜, Î·È Ù· ·È‰È¿; [...] ∞ÁˆÓÈÛı›Ù ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘
ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ·È‰È¿ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙÈÁÌ‹ ÙË ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Ó‰Ú›· Û·˜, ηıÒ˜ ηÈ
ÙËÓ ›ÛÙË Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ıÂfi Î·È ÙË ‚·ÛÈÏ›· Ì·˜» Î.Ï.
√ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó Û ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·Ù·16. ΔÔ ¤Ó· ‹Ù·Ó Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÛÙfiÏÔ˜, Ô˘ ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ‚·ÛÈÏÈο ÏÒÈÌ·, Î·È ÙÔ ¿ÏÏÔ ‹Ù·Ó
Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù· ıÂÌ·ÙÈο ÏÒÈÌ·. Δ· Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ‚·ÛÈÏÈο ÏÒÈÌ· Ù· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÛÂ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË,
ÂÓÒ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù· ıÂÌ·ÙÈο ÏÒÈÌ· ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›
ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂ÈϤÔÓ, Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ‹Ù·Ó ÌfiÓÈÌË, Ë ıÂÌ·ÙÈ΋ fï˜, ÂÂȉ‹ Û ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘ ÂÚÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙ· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘
‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘, ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔ Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘.
ΔfiÙ ¤·ÈÚÓ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ›‰·ÌÂ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È
ÛÙÚ·ÙÔ› 100 Î·È 200.000 ·Ó‰ÚÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ¯ıÚÔ‡,
ηıÒ˜ Î·È ÛÙfiÏÔ˘˜ Ì 1.000 ÔÏÂÌÈο ÏÔ›· Î·È 2.000
ÊÔÚÙËÁ¿.
Δ· Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·) ÙȘ ™¯ÔϤ˜: ·Ï·ÈfiÙÂÚ·
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜17,
·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÙÛÈ Ù· ÎÔÈÓ¿ ΢ڛˆ˜
ÛÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, 2) ÙË ‚·ÛÈÏÈ΋
ÊÚÔ˘Ú¿: ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù¿ Ù˘ fiˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, Ù· ÂÍÎÔ‡‚ÈÙ·, Ô ·ÚÈıÌfi˜, Ô ÈηӿÙÔ˜. ∏ ÂÙ·ÈÚ›·
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ͤÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, ΢ڛˆ˜ μ·Ú¿ÁÁÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô‡˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ÚÒÙÔ
fiÓÔÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ μ¿Ú·ÁÁÔÈ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ ȉȈ̷ÙÈ΋
ÂˆÓ˘Ì›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜
ÊÚÔ˘Ú¿˜. ŸÌˆ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÙÌ‹Ì· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÂÙ·ÈÚ›·.
ÀԉȷÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË, ̤ÛË Î·È ÌÈÎÚ‹ - ı˘Ì›˙ÂÈ
οˆ˜ ÙË ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜ Â›
¡·ÔϤÔÓÙ· ∞ã Û ·Ú¯·›·, ̤ÛË Î·È ÓÂfiÙÂÚË. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ›¯Â ηı‹ÎÔÓ Ó· «ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi
‡ÔÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜». ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘, Ô
̤Á·˜ ÂÙ·ÈÚÂȿگ˘, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. Δ· ÂÍÎÔ‡‚ÈÙ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙË ÊÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓˆÓ ÙÔ˘

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

‚·ÛÈÏÈ¿. ÿÛˆ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù· ÂÍÎÔ‡‚ÈÙ· ‹ ÔÈ ÂÍÎÔ˘‚›ÙÔÚ˜ Ó· ›¯·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜ ·Ïfi fiÓÔÌ· ÁÈ· ¤Ó· ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù·
Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ·
ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡, Ô‡Ù ÙÔ˘ ÈηӿÙÔ˘. Δ· ‰‡Ô
·˘Ù¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Û¿ÓÈ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ΔÔ 858 Ô §¤ÔÓÙ·˜ §·Ï¿ÎˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜
‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. ∂›‰·ÌÂ, Â›Û˘, ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÙÔÓ ¡È΋ٷ, Ó· ¯Ú‹˙ÂÙ·È ËÁÂÌfiÓ·˜ ÈηӿوÓ. √ ˘fiÏÔÈÔ˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔ›Ú˜, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋, Î·È ÙË ‰˘ÙÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÓÒÙ·ÙÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘
∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘.
ŸÌˆ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜, Ô ÚÒÙÔ˜
‹Ù·Ó Û·ÊÒ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ·ÓÒÙ·ÙÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ˜
ÙˆÓ ψ›ÌˆÓ. ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ͤÓÔ˘˜, ȉ›ˆ˜ ·fi ƒÒÛÔ˘˜. ∞ÍÈfiÏÔÁË
ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙˆÓ ˘ÚÊfiÚˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÙˆÓ
ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ˘Ú, ÙÔ

Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜.
¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚÂȘ Î·È ÍÂοı·Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È fï˜
·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È Ù· ‚·ÛÈÏÈο ÏÒÈÌ·, ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ, ÔÈ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÈۋ̈˜ «ÙÔ ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎfiÓ», ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÙÔ˘ ˘fiÏÔÈÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ μ·Ú¿ÁÁÔ˘˜ Î·È ƒÒÛÔ˘˜, ‹Ù·Ó ÕÁÁÏÔÈ, ºÚ¿ÁÎÔÈ, °ÂÚÌ·ÓÔ›,
μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ∞Ï·ÓÔ›, ∞‚·ÛÁÔ› Î·È ·fi ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·,
ΔÔ‡ÚÎÔÈ. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜
fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‹Ù·Ó ÓÙfiÈÔÈ. 줂·È·, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ. √È ÓÙfiÈÔÈ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Û «Ôϛ٘» ηÈ
«ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜», ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ‰ÂÓ ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·Ó ÔÙ¤ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ˘˜
ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó. √È ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÓ·Ó
ηӤӷ ÊfiÚÔ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙÔ ·›Ì·
ÙÔ˘˜. ∏ ‰È¿ÎÚÈÛË ·˘Ù‹ ›Û¯˘Â Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙÂ
ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ‚ϤÔ˘Ì ӷ ·ÓÙȉȷÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜,
οÙÈ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Û ·fi ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi ·ÚÂÏıfiÓ.
∞fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜

[53]

μ˘˙·ÓÙÈÓ¿
Î·È ÈÛÏ·ÌÈο
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÂ
ٷʤ˜ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ
ÙË ÌÂÁ¿ÏË
΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ
ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
WERNER FORMAN ARCHIVE/
SCALA

[54]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ›¯·Ó ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· Û‡ÓÔÚ·, ηıÒ˜ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡, ·ÓÙ› ÁÈ· ÌÈÛıfi ÂÎÙ¿ÛÂȘ
··ÏÏ·Á̤Ó˜ ·fi οı ÊfiÚÔ Î·È ‚¿ÚË, ·Ó··ÏÏÔÙÚ›ˆÙ˜ Î·È ÌË Î·Ù·Û¯¤ÛÈ̘. √È ÂÎÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜,
fï˜, Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘
ÙÔ˘˜ Ó· ˘ËÚÂÙ› ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Ù· Û‡ÓÔÚ·. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È ÔÈ ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó Û˘¯Ó¿ Ù¤ÙÔȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó
ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘˜. ΔÔÓ 6Ô ·ÈÒÓ· Â› πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, Ô ıÂÛÌfi˜
·˘Ùfi˜ ÂÂÎÙ¿ıËΠ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ηٷÛ··Û ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· Ô¯˘ÚÒÌ·Ù·, ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï·, Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ·fi ÙÔÓ
ÿÛÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È Û fiϘ ÙȘ
·ÛÈ·ÙÈΤ˜ Â·Ú¯›Â˜ ·fi ÙÔÓ ∂‡ÍÂÈÓÔ fiÓÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ù·
ÂÚÛÈο Û‡ÓÔÚ·. ¶Èı·Ófiٷٷ, ÏÔÈfiÓ, ·Ó¤ıÂÛ ÙË
ÊÚÔ‡ÚËÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Û ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó
ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù· Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ›‰·Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Ó· ȉڇÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÔÈ˘
Á‡Úˆ ·fi fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £Ú¿Î˘, Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÛ˜ ›¯·Ó ηٷÏËÊı› ·fi
ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, Û fiÏÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ˘‹Ú¯Â
ÌÈ· ÔÏ˘¿ÚÈıÌË Ù¿ÍË ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¤Ï·‚ ˆ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó «ÁË ‚·ÛÈÏÈ΋», Ì ÙÔÓ fiÚÔ Ó· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙfiÛÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ ÙÔ˘˜. ∞fi
ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ù¿ÍË ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙˆÓ
ÓÙfiȈÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‹Ù·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È,
Ï‹Úˆ˜ ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›·.
∞fi Â‰Ò ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ‰È¿ÎÚÈÛË Û ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜
Î·È Ôϛ٘, Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô›ÎÔ˘˜.
∫˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ı¤Ì·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ıÂÌ·ÙÈο Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÏÒÈÌ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Û οı ı¤Ì· ·ÚÎÂÙÔ› ¿Ó‰Ú˜ ηÚÒÓÔÓÙ·Ó ˆ˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÌ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ٷ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
¤¯Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙËÓ
ÍËÚ¿ ‹ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ŸÙ·Ó ÂÎÛÙÚ¿Ù¢·Ó Ì›· ÊÔÚ¿,
¤·ÈÚÓ·Ó ÌÈÛıfi ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
Ù˘ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜. √È ÓfiÌÔÈ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È
οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÏÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ‹ Ó·˘ÙÒÓ, fï˜ ·fi ¿ÏÏ· ΛÌÂÓ· Û˘Ó¿ÁÂÙ·È
fiÙÈ Û οı ı¤Ì· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ
ȉÈÔÎً٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÙÔÓ ÙÈÌËÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘
ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˘ ÙÔ˘ Û·ı·ÚÔηӉȉ¿ÙÔ˘, ÙÔ˘ Û·ı·Ú›Ô˘, Î·È ÙÔ˘ ÛÙÚ¿ÙÔÚÔ˜. ∞ÊÂÓfi˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ˆ˜
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÛÙ· Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ÏÔ›·, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘

·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿ÔÈ· ÙÔÈ΋ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂËÚ¤·Û ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ.
√È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ÔÈ ÙÔ˘ÚÌ¿¯Â˜, ÔÈ ‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔÈ, ÔÈ ÎfiÌËÙ˜,
ÔÈ Î¤ÓÙ·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ÂηÙfiÓÙ·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ‰ÚÔ˘ÁÁ·ÚÔÎfiÌËÙ˜
‹ ‰¤Î·Ú¯ÔÈ. ™Ù· Ó·˘ÙÈο ı¤Ì·Ù·, ÔÈ ÚˆÙÔοڷ‚ÔÈ Î·È
ÔÈ Ó·‡ÎÏËÚÔÈ. ΔÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ··ÚÙÈ˙fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÎfiÌËÙ˜ Ù˘ ∫Ô‡ÚÙ˘, ÙÔ ¯·ÚÙÔ˘Ï¿ÚÈÔ
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹, Î·È ÙÔ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Ô
ÛÙÚ·ÙËÁfi˜, ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ, ÂÓÒ, fiÙ·Ó ·Ô˘Û›·˙Â, ÙÔÓ
·Ó·Ï‹ÚˆÓÂ. ¶ÔÈΛϘ Â›Ó·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î¿ı ı¤Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ
‹Ù·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, 10.000 ¿Ó‰Ú˜ Î·È ›Ûˆ˜ ÔÈ Î·Ù¿ÏÔÁÔÈ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ó· ›¯·Ó ÙfiÛÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘
ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ. ™ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ Â› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ƒˆÌ·ÓÔ‡, ÛÙ¿ÏıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÂ
ÌÂ′ (45Ô)
ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜
Δ¿Íˆ˜, ·fi ÙÔ
ı¤Ì· ÷ÚÂ˙ÈΛԢ18 (Ô˘ ÙÔ Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ùfi) 276 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È 428 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.
™ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ §ÔÁÁÈ‚·Ú‰›·˜19 202 £Ú·Î‹ÛÈÔÈ
Î·È ª·Î‰fiÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ÌfiÓÔ 700 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.
∞fi ¿ÏÏÔ ı¤Ì· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿
ηӤӷ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘. ∞Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ οÔÈÔ˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜,
¿ÁÓˆÛÙÔ˜ Û ̷˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Â›Ó·È ·ÏÈfi ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹.
∏ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ›¯Â οÔȘ
·Ó·ÏÔÁ›Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢‡Û˘
Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. ∫·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ
fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, fiˆ˜ Î·È ÛÙË ¢‡ÛË, Ë ¤ÁÁÂÈÔ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. √È ‰‡Ô ıÂÛÌÔ› ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ fiÙÈ ÙÔ
ÊÂÔ˘‰·Ú¯ÈÎfi ÔÏ›ÙÂ˘Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ÈÂÚ·Ú¯È΋
·Ï˘Û›‰· ÌÂٷ͇ ΢ڛ·Ú¯ˆÓ Î·È ˘ÔÙÂÏÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ
ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ
΢ڛ·Ú¯Ô, ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ÿÛˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÌÔÈfiÙËÙ·
˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ

√ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ηٷÛ··Û ԯ˘Ú¿
Û fiÏË ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ·fi ÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë Ì¤¯ÚÈ
Î·È ÙÔÓ πÛıÌfi Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÂÁηıÈÛÙÒÓÙ·˜
Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù¿ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜.
DAVID H. SEYMOUR/SHUTTERSTOCK

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[55]

[56]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛԢˉÈÎfi, Ô˘ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÛÙfi Î·È ‰È·ÙËÚ›ٷÈ
̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ԇ̠ϛÁ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù·.
√È Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È Ë Î·ıÂÌ›· ÔÊ›ÏÂÈ
Ó· ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤Ó· ÛÙÚ·ÙÈÒÙË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈÎÚ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Î·È Ù˘
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘. ∂›Û˘, ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ‚ÔËı‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ·ÓÂ›ÛËÌË ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Î¿ı ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∏ Â›ÛËÌË ÛÙÔÏ‹ Î·È Ù· fiÏ·
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ™Â ηÈÚfi ÂÈÚ‹Ó˘, Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· οÓÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÂˆÊÂÏ›˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∂›Û˘
ÌÔÚ› Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ· Ì ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÓÔÓ›˙ÂÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û·

ÙÈÌ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘, fiÙ·Ó ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ, ·›ÚÓÂÈ ÌÈÛıfi ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·È ÙfiÙÂ
ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜
·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.
√ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ‹ÛȘ ·Û΋ÛÂȘ. ÀËÚÂÙ› fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Î·È fiÙ·Ó ·ÔÛÙÚ·Ù¢Ù›, Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘, Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈΈÓ
·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘. √È ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ ˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·›ÚÓÔ˘Ó Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤Ó·
ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÛÔ‰· ·Ó¿ÏÔÁ·
Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘. ΔÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ ‰›ÓÂÈ ¤ÛÔ‰· 8-10.000 ÊÚ¿Áη ÂÙËÛ›ˆ˜, ÙÔ˘
Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë 5-6.000, ÙÔ˘ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë 3.000, ÂÓÒ Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ·fi ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘
¿Óˆ ·fi 500 ÊÚ¿Áη. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÙ‹Ì· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡ ηÈ
·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔ¿ÁÂÙ·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ÎÙ‹Ì·. À¿Ú¯Ô˘Ó

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÏ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ¤Ó·Ó È¤·, ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙ˘ÛË,
Ù· fiÏ· Î·È ÙÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ÙÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛԢˉÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È indelta,
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 34.000 ¿Ó‰Ú˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Î¿ıÂ
¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Û ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È ÂÍ·ÛÎÂ›Ù·È ÂΛ
ÁÈ· 21 Ë̤Ú˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Û˘ÓÙ¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡ Î·È Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 8.000 ¿Ó‰Ú˜.
∂·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ fï˜ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ıÂÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Î·È Î·›ÚÈ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋
‰‡Ó·ÌË ÌÂȈÓfiÙ·Ó. ∂›Û˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÙfiÛÔ ÛÙÂÓfi ·ÎÏÔ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Û›ÌˆÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ. ™˘¯Ó¿ ÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ·ÊÔ‡ ÛÊÂÙÂÚ›˙ÔÓÙ·Ó
Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ·¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ·fi ÙË

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ÚÔÛÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ «Ô˘ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È, Ó· Â›Ó·È ·ÌÂÏ›˜, ¿ÂÈÚÔÈ ·fi fiÏÂÌÔ, ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ÙˆÓ Ì˘ÚÌËÁÎÈÒÓ Î·È ·Ú·ÎÙÈÎfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ», fiˆ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÙ·Ó ÛÙË Ë′ (8) ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› Ù˘
Â·Ú¯›·˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î‡ÚÈÔÈ ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
·fi ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜Ø ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÎÙ‹ÌÔÓ˜, ¤Ê¢Á·Ó ÁÈ· ·ÏÏÔ‡ ‹, ·Ó ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ϤÔÓ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜
̤۷ Ó· ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó fiÛÔ ‹Ù·Ó
‰˘Ó·ÙfiÓ, ÛÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο
ÎÙ‹Ì·Ù· ‹, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙfiÙÂ, Ù· ÛÙÚ·ÙÔÙfiÈ·,
ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË. √ ƒˆÌ·Ófi˜ Ô §ÂηËÓfi˜ ÙÔ 922 Ì ÙË ¡Â·Ú¿
Â′ (5), ‰È¤Ù·ÍÂ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ «ÒÛÙ fiÏ· Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÎÔÈ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÔÈËıÔ‡Ó, Ó· Í·Ó·Á˘Ú›˙Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Â¿Ó ‚¤‚·È· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
Ô˘ ·ÚΛ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÎÛÙÚ·Ù›·. °È·Ù› Ë ÂÎÔ›ËÛË
·Ó·ÈÚÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ï›ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜». ¶ÈÔ ÂÎÙÂÓÒ˜
·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷
Ë′ ¡Â·Ú¿ (8Ë) ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘
(944-959). ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹, ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ·fi
ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ, ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿, Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó fiϘ Ù· ÂÍ‹˜: Δ· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ıËÙ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Í›· 4 ÏÈÙÚÒÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ È›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ψ›ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜,
Ù˘ ™¿ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÏÒÈÌÔÈ ·ÚΛ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Î›ÓËÙÔ ·Í›·˜ 2 ÏÈÙÚÒÓ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ··›ÙËÛÂ Ë ·Í›· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 4 Ï›ÙÚ˜. ∞fi ÙÔ˘˜
ÎÏÈ‚·ÓÔÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈψÚÈÎÔÊfiÚÔ˘˜, Èı·Ófiٷٷ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ıˆÚ·ÎÔÊfiÚÔ˘˜ È›˜, (··›ÙËÛÂ)
12 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÎÔÈËıÔ‡Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÂÓfiÛˆ ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û ·Ú·ÁÚ·Ê‹, Ô
ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ›¯Â ‰Èη›ˆÌ· Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÔÈË̤ÓÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù·.
ŸÌˆ˜ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙËÛ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ô‡Ù ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù· ·Ú¯·›·
ÛÙÚ·ÙȈÙfiÈ· Ô‡Ù ӷ Ù· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ·Î¤Ú·È·.
¶ÚÒÙÔÓ, fiÙ·Ó ¤ı·ÈÓÂ Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘, ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘

[57]

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi
ÙÔ ¶˘ı·ÁfiÚÂÈÔ
Ù˘ ™¿ÌÔ˘.
∞fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜
ηÙËÁÔڛ˜
ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ,
ÔÈ ÏÒÈÌÔÈ ·fi
Ù· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘
∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜,
Ù˘ ™¿ÌÔ˘ ηÈ
ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ
ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó
ÛÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜,
ÂÓÒ ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜
ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘
∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÔÈ ËÁ¤˜
‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÌÈÛıfi.
WALTER BIBIKOW/
JAI/CORBIS/APEIRON

[58]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi˜
‡ÚÁÔ˜ Ù˘
ª¿Ó˘. ΔÔ 10Ô
·ÈÒÓ· Ë ª¿ÓË
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜
ª·˝Ó·. √È ·fi„ÂȘ
fiÙÈ ÛÙËÓ
¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
˘‹Ú¯·Ó
ª·Ú‰·˝Ù˜ ηÈ
ÓÙfiÈÔÈ Ì¿ÏÏÔÓ
‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó. ¶ÈÔ
Èı·Ófi Â›Ó·È Ë
ÔÏÂÌÈ΋
ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
ª·ÓÈ·ÙÒÓ Î·È
›Ûˆ˜ Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË
ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ ηÈ
Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜
Ù¯ÓÈ΋˜ ÙˆÓ
ª·Ú‰·˚ÙÒÓ Ó·
ÚÔοÏÂÛ·Ó
Û¯fiÏÈ· ÌÂÏÂÙËÙÒÓ
ÙÔ˘ Ù‡Ô˘
«·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û·Ó
ª·Ú‰·˝Ù˜».
VISUAL PHOTOS

ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ ‹
ÛÙÔ˘˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ fiÚÈ˙ Ì ‰È·ı‹ÎË. ∂Âȉ‹
˘‹Ú¯Â ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Ó· Â›Ó·È ÔÏÏÔ›,
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· Û˘ÓÙËÚ› ÙÔÓ
ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ›Ù ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÎÙ‹Ì·Ù·
ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜ ›Ù οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ
ÌÂÚÈÎÒ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· Î·È ÚԤ΢„·Ó ¤ÙÛÈ ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÛÙÚ·ÙÂ˘Û›ÌˆÓ. ¶ÚÒÙÔÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ, Ô˘ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Û˘Ó‰fiÙ·È. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
fiÏË ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂÚÈÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó
ÔÏÏÔ› Ì·˙› ÁÈ· ÙË (ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋) ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÔÛ˘ÓÙÂÏÂÛÙ·›. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó
ÓÙ·Ó Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ·›
η̛· ÂÚÈÔ˘Û›·, ÔÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÔÚÔÈ, Ô˘ ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·Ó Â›Ù ˆ˜ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ Â›Ù ˆ˜ ˘ËÚ¤Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ
ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ
ÙÔ˘ È¤· Î·È ÙÔ˘ ψ›ÌÔ˘. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ËÁ¤˜
Â›Ó·È ÂÏÏÈ›˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÁÈ·Ù› Ì ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Ô
Â˙fi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ οÔÈ· ηıÔÚÈṲ̂ÓË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·. ∂ÈϤÔÓ, ›·Ì ·Ú·¿Óˆ fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ È›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ψ›ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Ù˘
™¿ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, Ë ·Î›ÓËÙË
ÂÚÈÔ˘Û›· ηıÔÚÈ˙fiÙ·Ó Û 4 Ï›ÙÚ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ψ›ÌÔ˘˜ Û ‰‡Ô. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ÂÍËÁ› ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜
ÏÒÈÌÔ˘˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÏÒÈÌÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘
ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Ù˘ ™¿ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ «·˘ÙfiÛÙÔÏÔÈ fiÓÙ˜ Î·È ·˘ÙÂÚ¤Ù·È (‹ ·˘Ù·ÈÚ¤Ù·È) ‚·Ú›·˜ ÌÂÙÈ¿ÛÈ Ù·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜. ΔÔȘ ‰Â Ù· ‚·ÛÈÏÈο ÏÒÈÌ· Â›
ÚfiÁ·È˜ (ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·) ˘ËÚÂÙÔ˘Ì¤ÓÔȘ Î·È ÙÔȘ ÏÔÈÔ›˜
ψ›ÌÔȘ, ‹‰Ë Ó˘Ó ÂÎÚ¿ÙËÛÂÓ ÂÎ Û˘ÓËı›·˜ ‰‡Ô ÏÈÙÚÒÓ ÂȘ ÂοÛÙËÓ ÛÙÚ·ÙÂÈ¿Ó ·Î›ÓËÙÔÓ ‰È·ÛÒ˙ÂÛı·È
ÎÙ‹ÛÈÓ, Ô Î·È ËÌ›Ó ·ÚÎÔ‡ÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈÓ ‰ÔΛӻ. ªÂ ‚¿ÛË
ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÍ‹ÁËÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó¿ÁÔ˘ÌÂ
Ï›ÁÔ Ôχ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜
ÏÒÈÌÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡Û·Ó ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÚÈÔ˘Û›·. °È·Ù› ÔÈ
ÚÒÙÔÈ ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó, ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ Â›Ù ¤·ÈÚÓ·Ó
Â›Û˘ ÌÈÛıfi ›Ù ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Û ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚ˜
˘ËÚÂۛ˜, ÂÓÒ ÔÈ ÏÒÈÌÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜, Ù˘
™¿ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘Ù¿ÚÎÂȘ
Û fiϘ ÙȘ ‚·ÚȤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ŸÌˆ˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ı·
ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÔÈ ÏÒÈÌÔÈ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi

Ù· ÙÚ›· ·˘Ù¿ ı¤Ì·Ù·, ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÈÛıfi. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ Ìı′ (49) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ô È¤·˜ Ó·
‰È·ı¤ÙÂÈ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· 5 ‹ ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 4 Ï›ÙÚ˜,
Ô ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ÏÒÈÌÔ˜ 3 Ï›ÙÚ˜. ™˘ÓÂÒ˜ ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ
‰È·ÊˆÓ›· ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë Ë′ (8) ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ŸÌˆ˜, fiˆ˜ Î·È Ó·
›¯·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÔÈ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ
··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÔÏÂÌÔÊfi‰È·. ŒÙÛÈ, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ó·
Ó·′ (51) Î·È Ó‚′ (52) Ù˘
¶ÚÔ˜ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˘ÈfiÓ ƒˆÌ·ÓfiÓ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ì fiÙÈ ÙÔ 935, Â› ƒˆÌ·ÓÔ‡ §ÂηËÓÔ‡, ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ, ÂÓÒ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÔ˘Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÏÂÌÔÊfi‰È·. ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘
ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Ô ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô
ÚˆÙ‡ˆÓ, Ô˘ ˘¤‚·Ï ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙÔ ·›ÙËÌ·
ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∞ÊÔ‡ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÈ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÈÔÈ 100 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡, ‰ËÏ·‰‹
108.400 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÙÔ˘ ÙfiÙ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È 1.000 ¿ÏÔÁ·
Ì ÙËÓ ÈÔÛ΢‹ ÙÔ˘˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÏËÚÒıËηÓ
·fi fiÏÔ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘, ·fi ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ η٤‚·Ï 5 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, Ô˘ ·Ó¿ ‰‡Ô Ï‹ÚˆÛ·Ó 5 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.
ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ¿ÏÔÁ·, ·˘Ù¿ Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜. √È
ÌËÙÚÔÔϛ٘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘ Î·È ¶·ÙÚÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó ·Ó¿ 4, ÔÈ
Â›ÛÎÔÔÈ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·Ó¿ 2, ÔÈ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔÈ ·Ó¿
3, ÔÈ Û·ı·ÚÔηӉȉ¿ÙÔÈ ·Ó¿ 2, ÔÈ Û·ı¿ÚÈÔÈ Î·È ÔÈ
ÛÙÚ¿ÙÔÚ˜ ·Ó¿ 1, Ù· ‚·ÛÈÏÈο Î·È ·ÙÚÈ·Ú¯Èο ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ 2, Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÈÛÎfiˆÓ, ÌËÙÚÔfiÏÂˆÓ Î·È ÂÈÛÎfiˆÓ ·Ó¿ 2 Î·È Ù· ¿ÔÚ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ ‰‡Ô, 1. « ŸÛÔÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ‚·ÛÈÏÈο ·ÍÈÒÌ·Ù·, ÔÈ ÏÒÈÌÔÈ, ÔÈ ÎÔÁ¯˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ¯·ÚÙÔÔÈÔ›, ‰ÂÓ
¤‰ˆÛ·Ó ¿ÏÔÁ·». ∂ÈϤÔÓ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â› ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· «Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢‡Û˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰fiÛË ·ÓÙ› ÁÈ·
ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˘
§¤ÔÓÙ· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÌË ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó».
∫·È ¿ÏÈ Û ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ
«Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¢‡Û˘ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰fiÛË
·ÓÙ› ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˘ §¤ÔÓÙ· ÙÔ˘ ∂Ï·‰¿».

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

∞fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ΢ڛˆ˜ ·ÏÏ¿ ηÈ
·fi ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Û οıÂ
ı¤Ì· ‹Ù·Ó ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÎÙË̷ٛ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û·Ó ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi Û ηÈÚfi ÔϤÌÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË,
Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÙ·Ó Ë ÚÔÛˆÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜
·fi ·˘ÙÔ‡˜, Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ›¯·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ÎÏ‹ÚÔ˜ Î·È Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi οı ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÛÔÈ Â›¯·Ó ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÁÈ·Ù›,
fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Û ÂÎÛÙÚ·Ù›· ·Ú·ÌÂÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·
Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ó·ÙÂı›. ∂›Û˘ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ÏÒÈÌÔÈ Î·È fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ·ÏÈ›· ÙˆÓ ÔÚÊ˘ÚÔ‡¯ˆÓ ÎÔ¯˘ÏÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηٷÈ¿ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙË ¯·ÚÙÔÔÈ›·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÙÚ·Ù¢ÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂËÚ·ÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ÙfiÛÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ
Ë ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙfiÙ 1.000 ÔÏÂÌÈο ¿ÏÔÁ·.
ΔfiÛÔ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÛÙË ¯ÒÚ·
·˘Ù‹ Ë ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ

Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. 줂·È·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ·fi
ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ
›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Ó‡̷. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·Áη˙fiÙ·Ó Ó· ηٷʇÁÂÈ Û ͤÓÔ˘˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘˜, ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜
Î·È Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜.
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÌÂ,
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Î¿ÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο. ∂›·Ì fiÙÈ ÔÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÔÚÔÈ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔÈ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·Ó Â›Ù ˆ˜ ˘ËÚ¤Ù˜ ›Ù ˆ˜ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÔÏÈṲ̂ÓÔÈ.
∞fi ·˘ÙÔ‡˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ìı′ (49) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜, ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ Ù˙¤ÎˆÓ˜, ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ ÙˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ.
∫¿ÔÈÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÂͤϷ‚·Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜
Ù˘ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ
ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Δ˙·ÎÒÓˆÓ20 Ô˘ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡Ó ÁÓ‹ÛÈÔ˘˜
·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂Ï¢ıÂÚÔÏ·ÎÒÓˆÓ (·Ú¯·›ÔÈ §·Î‰·ÈÌfiÓÈÔÈ). ÕÏÏÔÈ, fï˜, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÃÔÊ, ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È

[59]

[60]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

fiÙÈ ÔÈ Δ˙¿ÎˆÓ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ™Ï¿‚ÔÈ. À‹Ú¯Â Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ
ÛÒÌ·, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ª·Ú‰·˝Ù˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ª·Ú‰·˚ÙÒÓ, ÁÂÓÓ·›ˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ 7Ô˘
·ÈÒÓ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔϤÌËÛ·Ó ÛÙÔ fiÚÔ˜ §›‚·ÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ. ∞fi ÙÔÓ º·ÏÌÂÚ¿ÈÂÚ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÚfiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ª·ÓÈ·ÙÒÓ, ÂÂȉ‹
ÛÙÔÓ 9Ô Î·È ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ª·Ú‰·˝Ù˜
ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ΔÔ fiÓÔÌ· ª·ÓÈ¿Ù˘, ηٿ ÙËÓ
¿Ô„‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ª·Ú‰·˝Ù˘, ϤÍË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÚ·ÓÈ΋ Ú›˙·
Ì·Ú‰ Î·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Ì·ÓÈÒ‰Ë. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ, ηӤӷ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ„Â
ÔÙ¤ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ ª·ÓÈ·ÙÒÓ. ™ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È
ª·Ú‰·˝Ù˜ Î·È ÔÈ΋ÙÔÚ˜ Ù˘ ª¿Ó˘. ™˘ÓÂÒ˜, ·Ó ÔÈ
ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‹Ù·Ó ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔÈ ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ, ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁËı› Ò˜ Û˘Ó˘‹Ú¯·Ó
·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ‰‡Ô ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∂ÈϤÔÓ
ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ª·Ú‰·˝Ù˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ
¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ηıÒ˜ ηÈ
ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ¡ÈÎfiÔÏ˘ Î·È Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜.
∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi fiÓÔÌ· ª¿ÓË Î·Ù¿ ÙÔ 10Ô
·ÈÒÓ·, ‹Ù·Ó ª¿ÈÓ·, Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ È‰›ˆÌ· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·
ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜,
ÓfiÙÈ· ÙÔ˘ ∫·ÙÙ¿ÚÔ˘21, ‰ËÏ·‰‹ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔÈ ª·Ú‰·˝Ù˜. øÛÙfiÛÔ, ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ·Ó fiÏ· Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù· ÙˆÓ ª·Ú‰·˚ÙÒÓ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ 12.000 ª·Ú‰·˝Ù˜ Ô˘
ÚÈÓ ·fi 400 ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ™˘Ú›·. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ
οÔÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù· ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿
ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔÓ ÔÏÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¯ÓÈ΋ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ª·Ú‰·˚ÙÒÓ. ∏ ÈηÓfiÙËÙ·
ÙˆÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÈÊÓ›‰È˜ ÂÊfi‰Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ
ÂÓ¤‰Ú˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÚÔÈÌÈ҉˘, ÒÛÙ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ Ù‡¯·ÈÓ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ¤ÏÂÁ·Ó
fiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ‰›ÎËÓ ª·Ú‰·˚ÙÒÓ (Û·Ó ª·Ú‰·˝Ù˜).
¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ™Ù· ÎÂÊ¿Ï·È· ̉′ (44) Î·È ÌÂ′ (45) ÙÔ˘
‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ÂÎÛÙÚ·Ù›·, fï˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÂÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ‰ÂÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô‡ÙÂ
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ
ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ηÓÂÓfi˜.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, fiÛÔ ·ÙÂÏ›˜ Î·È ·Ó ›ӷÈ, Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘ ÁÈ·Ù› ·fi Â‰Ò Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ‹Ù·Ó
Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ˘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
ÌÈÛıfi, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÎÛÙÚ·Ù›· ¤·ÈÚÓ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË
·ÌÔÈ‚‹, Ë ÔÔ›· ÏÂÁfiÙ·Ó Úfi¯ÚÂÔÓ Î·È ‰È¤ÊÂÚ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ.
∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÔÚÁ·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÁÈ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ˜ Û ÂÚ›ÔÙË
ı¤ÛË Î·È Ó· ÙÔÓ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi ÛÙÔÓ ÙfiÙÂ
ÁÓˆÛÙfi ÎfiÛÌÔ. Δ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Ô‡Ù fiÚÔ˘˜ ‰È¤ıÂÙ·Ó ÙfiÙ ԇÙ ηٿÏÏËÏ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË.
°È· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈÏËÙ‹ Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘˜
Û ·˘Ùfi, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù˘ °·ÏÏ›·˜
-fi¯È
fi¯È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘ÌÂ, Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ Ù˘- ÛÙÔ 13Ô ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ÌÔÓ·Ú¯È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË,
Â› ºÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÔ‡ (1283-1314) ‹Ù·Ó 13.589.099
ÊÚ¿Áη. ∞˘Ù¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙ· 70 ÌÂ
80.000.000. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË ‹Ù·Ó
ÊÙˆ¯‹ Î·È ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙË, Ô Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘
∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ›¯Â Â›Û˘ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÈfiÙÂÚË Ê‹ÌË ÙÔ˘.
∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÛÌfi˜ ı· ·Ó¤Î·ÌÙÂ Î·È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÈÛ¯˘Úfi˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚfi˜ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ê˘Ï‹, Ë
ÔÔ›·, ·ÊÔ‡ ·Û¿ÛÙËΠÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ıÚËÛΛ·,
ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ Ӥ· ÔÏÂÌÈ΋ Î·È Î·Ù·ÎÙËÙÈ΋ ÔÚÌ‹. ™ÙÔ
10Ô ·ÈÒÓ·, fï˜, Ô ÚÒÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ ̈·ÌÂı·ÓÈÛÌfi˜, Ô˘ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·ÈÒÓ· ‰È·ÈÚ¤ıËΠ۠ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÛÙ›˜, ·Ú¤Ï˘ÛÂ Î·È ÂÚÈ‹Ïı Û Ï‹ÚË
·Ó·Ú¯›·. √ ̈·ÌÂı·ÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙfiÙÂ
‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÎÚ¿ÙÂȘ: ΔË Ì›· Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó Ù· ‚·Û›ÏÂÈ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Ô˘ ›¯·Ó È‰Ú˘ı›
·fi ·ÏÈ¿, Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË Ìˆ·ÌÂı·ÓÈο ÎÚ¿ÙË Ù˘
∞Û›·˜. Δ· ÚÒÙ· ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·, ÂÓÒ Ù·
·ÛÈ·ÙÈο ·Ó·ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ›¯Â ¯¿ÛÂÈ fiÏË
ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È Â›¯Â ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙË
ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ËÁÂÌÔÓ›·. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘, ·Ó ηÈ
ÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ηÈ
ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÓ‰›·, ÙËÓ
π‚ËÚ›· Î·È ÙË ªÔÁÁÔÏ›·, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó
ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏϤ˜ ËÁÂÌÔӛ˜, Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ
‰ÂÓ ˘ÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÏ¿ ÔÏÂÌÔ‡Û·Ó ·‰È¿ÎÔ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜
Ë Ìˆ·ÌÂı·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∞Û›·, fiÔ˘
·Ó¤Î·ıÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÙÔ-

ÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Ë Ó¤· ·Í›· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ Ô
ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹.
∏ ·Í›· ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ·ÏËıÈÓ¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi
fiÛÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ
ÈÛÙÔڛ˜ ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ ÙË ‰È·ÛÙÚ¤‚ψ۷Ó. ∏ ¿ÁÓˆÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘
È‰Ú˘Ù‹ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜, μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞′,
›‰Â οÔÙ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ Ù˘ «¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ê˘Ùfi Ô˘
¤ÌÔÈ·˙ Ì ΢·Ú›ÛÛÈ Î·È ‹Ù·Ó ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ¯Ú˘Û¿
ʇÏÏ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ¯Ú˘Û¿,
Î·È ¿Óˆ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ηıfiÙ·Ó Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ Î·È ÔÈ
·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘». √ ¯Ú˘Ûfi˜ ÊÔ›ÓÈη˜ ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó
Î·È Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ Î·È ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘. ΔÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤ÌÔÈ·˙ ÙfiÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ Î¿Ï˘ÙÂ
Ì ٷ ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ22. ƒˆÙ‹ÛÙ ·˘Ùfi
ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓfi ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙ Û ÔÈ·
ÂÎÙ›ÌËÛË Â›¯Â ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘˜, Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜,
ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜. √ ‰fiÁ˘ ¢¿Ó‰ÔÏÔ˜
·ÔηÏ› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂΛÓÔ imperum universale23. √È
∞Ṳ́ÓÈÔÈ Ï¤Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi fiÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ Û·Ó ·ÂÙfi˜ Î·È Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘ ÙÚ·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË. √È
ËÁÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂıÓÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˘‹ÚÍ·Ó
·ÏÔ› ·ÙÚ›ÎÈÔÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó È·
Ú‹Á˜ ·ÏÏ¿ fi¯È ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. √ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ π‚ËÚ›·˜
ıˆÚÔ‡Û η‡¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ϤÁÂÙ·È ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿Ù˘ Ù˘
·˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ Ô Ì¤Á·˜ ‰Ô‡Î·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ‹ ÌÂÁ·ÏÔ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. √È Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ Ù˘
¢‡Û˘, Ô˘ ÙfiÏÌËÛ·Ó Ó· ÂÚÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ÁÏÒÛÛ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙfi fiÚÔ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. √È ÕÚ·‚˜ ÙÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó Î¿ÈÛ·Ú, ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ
ÙÛ·Ú, ÔÈ ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Ù·Î·‚fiÚ. √ ›‰ÈÔ˜ ·ÔηÏ› ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤ· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. √È ˘‹ÎÔÔ› ÙÔ˘ ›ӷÈ
Ï·fi˜, ÔÈ Í¯ˆÚÈÛÙÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ
οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ °Ë˜ Â›Ó·È ¤ıÓË, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˘ԉ¤ÛÙÂÚ· fiÓÙ·. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË, ÂÓÒ Ë
˘fiÏÔÈË ÁË Ë ¤ÚËÌÔ˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. ∂›‰·ÌÂ, fï˜, fiÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ̤۷ ·fi
·˘Ù¤˜ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ·Ï›Ô,
ÔfiÙ ÂΛÓÔ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ‹Ù·Ó ˘·ÚÎÙfi. ∂›Ó·È ÒÚ·,
fï˜, Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÔ˘Ì Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›Ô‰Ô.

[61]

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·
ÔıˆÌ·ÓÈο
‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘
πÛ·Ó›·˜ Î·È Ù˘
∞ÊÚÈ΋˜ Î·È Ù·
̈·ÌÂı·ÓÈο
ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∞Û›·˜
Ô ÌÂ۷ȈÓÈÎfi˜
ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ¤˙ËÛÂ
ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‰fiÍ·˜
ÚÈÓ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi
ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Û·ÛÙ›
ÙÔ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÛÌfi
Î·È ÙÔ˘
ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ
Ó¤· ‰˘Ó·ÌÈ΋.
ZORAN KARAPANCEV/
SHUTTERSTOCK

[62]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√È ÚÒÙÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ, ÌÂ
·ÊÂÙËÚ›· ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜
∂˘ÚÒ˘, ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ÌÈ·
ÂÔ¯‹ ÂÍÂÚ¢ӋÛˆÓ,
ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ô˘
‰È‹ÚÎÂÛ 300 ۯ‰fiÓ ¯ÚfiÓÈ·,
·fi ÙÔ 790 ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ
1066. √È ¢·ÓÔ› ¿ÊËÛ·Ó ÙË
ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘˜ ÛÙ· μÚÂÙ·ÓÈο
¡ËÛÈ¿ Î·È ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘
∂˘ÚÒ˘. √È ™Ô˘Ë‰Ô› Ì‹Î·Ó
ÛÙ· ÚˆÛÈο ÔÙ¿ÌÈ· ηÈ
¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÛÙËÓ
∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÔÈ ¡ÔÚ‚ËÁÔ›
‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙÔÓ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎfi ηÈ
¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋.

μ›ÎÈÓÁÎ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[63]

ÛÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, Ù· ÏÔ›·
ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó
ÂÌfiÚÔ˘˜, ·Ô›ÎÔ˘˜ ηÈ
ÂȉÚÔÌ›˜ Û ∞ÌÂÚÈ΋,
πÙ·Ï›· Î·È ƒˆÛ›·. ∏ ‰‡Ó·ÌË
Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
ÛÙÔ ·fiÁÂÈfi Ù˘. ŸÙ·Ó
ÔÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜ Îfi·Û·Ó,
ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ÂÓÒıËηÓ
Ì ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ∂˘ÚÒË,
·ÏÏ¿ οÔȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜
ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó Û ·ÏȤ˜
ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ.
™ÙÔ μÂÛÙÌ·Ó·¤ÈÁÈ·Ú ÔÈ
πÛÏ·Ó‰Ô› ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙË
ıÂÚÈÓ‹ ÈÛËÌÂÚ›· Ì ʈÙȤ˜,
ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¿ÊıÔÓÔ ÔÙfi.
∫∂πª∂¡√: PRIIT J. VESILIND, ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: SISSE BRIMBERG

[64]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙËÓ ·˘Á‹ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ÛÙË
™Î·Ó‰ÈÓ·‚›· ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ·˘ÙfiÓÔÌ·
ʇϷ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÛηӉÈÓ·‚Èο (ÌÈ·
ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·) Î·È Ï¿ÙÚ¢·Ó
ıÂfiÙËÙ˜ fiˆ˜ ÙÔÓ £ÔÚ, ÙÔ ıÂfi ÙÔ˘
ÎÂÚ·˘ÓÔ‡. ∫¿ı ʇÏÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ
¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ÎfiÛÌÔ,
ÚÔÛËψ̤ÓÔ Û ¤Ó·Ó ÔÏÂÌÈÎfi
ÎÒ‰Èη. ∏ ıÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ›¯ÓÔ˜
·fi ÙȘ ¤ÓÓÔȘ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ Î·È ÙÔ˘
ηÎÔ‡. ∏ ÙÈÌ‹ Î·È Ë ·Ó‰Ú›· ‹Ù·Ó ÁÈ’
·˘ÙÔ‡˜ ‡„ÈÛÙ˜ ·ÚÂÙ¤˜. OÈ ÛÙÈ‚·Ú¤˜
μ·ÏÎ˘Ú›Â˜ ¤ÊÂÚÓ·Ó ÛÙË μ·Ï¯¿Ï· ÙȘ
„˘¯¤˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ËÚÒˆÓ.
OÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙÔ
„¿ÚÂÌ·, ÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ
ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ·ÏÏ¿ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë
ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÈÌ˘ Á˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÌÂÁ¿Ï·
ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ¢ËÌÂÚ›·. OÈ ÈÛ¯˘ÚÔ›
ÏÔ‡ÙÈ˙·Ó οÓÔÓÙ·˜ ÂÔ¯ÈΤ˜
ÂȉÚÔ̤˜ Û ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÎÙ¤˜.
∏ ÏÂËÏ·Û›· ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜.
∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ
ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜
·ÈÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ
ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ‹Ù·Ó ‰È·ÈÚÂ̤ÓË Î·È
¢¿ÏˆÙË. ΔÔ ÌÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÂÌfiÚÈÔ Â›¯Â
ÂÂÎÙ·ı› ÚÔ˜ ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ÛÙȘ
·Ú¿ÎÙȘ fiÏÂȘ ˘‹Ú¯·Ó ¿ÊıÔÓ·
«·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙ·» ÂÌÔÚ‡̷ٷ.

ªÈ· ¿ÁÚÈ· ‚·Ú‡ÙËÙ· ›ӷÈ
Ë „˘¯‹ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜,
ÌÈ· ‰‡Ó·ÌË ·Ù‹ ηÈ
·ÈÛıËÙ‹, fiˆ˜ Ô ¿ÓÂÌÔ˜,
Ô ¿ÁÔ˜ Î·È Ë ÊˆÙÈ¿.
ΔË ÓÈÒıÂȘ ÈÔ Ôχ ÙËÓ
¿ÓÔÈÍË, fiÙ·Ó ÔÈ
¯ÈÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ
ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È ÛÂ
ÔÚÌËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘˜
Î·È ¯‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÊÈfiÚ‰
Û·Ó Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˜. ΔfiÙÂ
ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÁÈ·Ù› ÙfiÛ˜
Î·È ÙfiÛ˜ ÁÂÓȤ˜
¡ÔÚ‚ËÁÒÓ ‚Á‹Î·Ó ÛÙ·
·ÓÔȯٿ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÈ·
·Ó¿·˘Ï· - ηÈ
·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[65]

[66]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞ÎÚfiÚˆÚÔ ·fi
ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ
Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ÏÔ›Ô
Ù˘ ÂÔ¯‹˜
ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ,
ÙÔ Oseberg
ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

√È ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ÔϤ̷گÔÈ, ÔÈ

ÌÈÏ‹Ûˆ» ›Â. «ªÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó

¤ÂÈÙ· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜. √È ›‰ÈÔÈ ÔÈ

ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÚÏ, Ì˘Ú›ÛÙËÎ·Ó Â‡ÎÔÏÔ

fiÏÔÈ ·Ú¯ËÁÔ›».

μ›ÎÈÓÁÎ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÁÚ·Ù¿ ÌÓËÌ›·,

ΤډԘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁÔ‡Ó

∏ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ¤ÁÈÓÂ

ÌfiÓÔ Ï·ÎˆÓÈΤ˜ ÂÈÁڷʤ˜ ¿Óˆ ÛÂ

ڈ̷Ϥ· ·ÏÈοÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜

·ÈÌ·ÙËÚfiÙ·ÙË fiÙ·Ó Ù· ʇϷ ¿Ú¯ÈÛ·Ó

¤ÙÚ˜, ÛÙÔ ÚÔ˘ÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ: «√

ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· Ó· Â·Ó‰ÚÒÛÔ˘Ó Ù·

Ó· ÂÓÒÓÔÓÙ·È. √È ÔϤ̷گÔÈ Ô˘ ÙË

ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ º›Ó‚ÈÓÙ ÛοÏÈÛ ·˘Ù‹ ÙËÓ

ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ÙÔ˘˜. «μ›ÎÈÓÁλ ÛÙ·

‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜

¤ÙÚ· ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘

ÛηӉÈÓ·‚Èο Û‹Ì·ÈÓ «ÂÈÚ·Ù›·».

ÂÍÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó. °È· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó

ŸÏ·Ê, Ô˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ‡Ô˘Ï· ÛÙÔ

√È μ›ÎÈÓÁΠ›¯·Ó ‰Ô‡ÏÔ˘˜ Î·È ÂÎı›·˙·Ó

ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘fiÏË„‹ ÙÔ˘˜,

ºÈÓ‚¤ÓÙÂÓ. √ £Âfi˜ ·˜ ·Ó··‡ÛÂÈ ÙËÓ

ÙËÓ ·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÍ‹Ù·Ó ÙË

Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘˜ ηÈ

„˘¯‹ ÙÔ˘».

Ê·ÓÙ·Û›·, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹ıÂÏ ÂχıÂÚÔ˘˜

¤‚Á·ÈÓ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜

ŸÌˆ˜, ÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ

Î·È ·˘ÙÂÍÔ‡ÛÈÔ˘˜, ÊÔ‚ÂÚÔ‡˜ ÛÙËÓ fi„Ë

ÂΉ›ÎËÛË Î·È ÏÔ‡ÙË. ΔÔ ·Ó‹Û˘¯Ô

Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ÙÔ˘˜ Ó·

Î·È ·Úfi‚ÏÂÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË.

Ó‡̷ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Êı›ÓÂÈ ÌfiÏȘ

ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›Â˜

™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·, fiÙ·Ó Ô

ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ 1˘ ¯ÈÏÈÂÙ›·˜, fiÙ·Ó ÔÈ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ̤ıÔ‰Ô

ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ºÚ¿ÁÎˆÓ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó·Ó

™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó

ÙˆÓ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ.

ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ

ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÓÙfiÈÛ·Ó Ù¤¯ÓÂÚÁ· ÌÂ

·Ú¯ËÁfi οÔÈˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ Ô˘

‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·.

·ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ‚ڋηÓ

ÏËÛ›·˙·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ·˘Ùfi˜ Á‡ÚÈÛÂ

√È ÈÛÏ·Ó‰ÈΤ˜ Û¿Áη Î·È Ù· ¤Ë ÁÈ· ÙËÓ

ÔÏfiÎÏËÚ· ÏÔ›· Î·È ¤Ì·ı·Ó ÔÏϤ˜

¿Ú·ÎÙÔ˜. «¢ÂÓ ‚ڋη Ì ÔÈÔÓ Ó·

ÂÔ¯‹ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁΠηٷÁÚ¿ÊËηÓ

ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜
˙ˆ‹. ¶ÔÏÏÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
fiÙÈ ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó
-·Ú¿ ˘ÔÓfiÌÂ˘Û·Ó
˘ÔÓfiÌÂ˘Û·Ó- ÙÔ˘˜
˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜.
™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‚¿Ú‚·ÚË, ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ÔÈ
ηχÙÂÚÔÈ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ
™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ‹Ù·Ó Â›Û˘ ‰·ÈÌfiÓÈÔÈ
¤ÌÔÚÔÈ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ô˘ ‰È‡ڢӷÓ
ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ◊Ù·Ó
Ù¯ӛÙ˜, ˘Ô‰ËÌ·ÙÔÔÈÔ›,
ÛȉËÚÔ˘ÚÁÔ›, ÔÈËÙ¤˜, Î·È Ù·
ÌÂÁ·ÏfiÚÂ· ηڿ‚È· ÙÔ˘˜
Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÌÈ· ·ÈÛıËÙÈ΋ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÚÔËÁ̤ÓË.
√π μπ∫π¡°∫ Δ√À ∞¡∂ª√À
√ ·ÓÂϤËÙÔ˜ ¿ÓÂÌÔ˜ Â›Ó·È Ë „˘¯‹ Ù˘
¢·Ó›·˜. ΔÔÓ ÁÓÒÚÈÛ· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘
ƒÔÛ›ÏÓÙÂ, ̤۷ Û ¤Ó· ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ
ÏÔ›Ô˘ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ, fiÙ·Ó fiÚÌËÛ ÛÙÔ
ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÈÛÙ›Ô ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡ Ì·˜
ÙÂ˙¿ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ó› Î·È Î¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ
Ûηڛ Ó· ÙÚ›˙ÂÈ.
ΔÔ ÏÔ›Ô Ì·˜ ‹Ù·Ó ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Ì ÙÔÓ
·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÚfiÔ: Â¿ÏÏËϘ
‰Ú‡ÈÓ˜ Û·Ó›‰Â˜, ÏÂÙ¤˜ fiÛÔ ¤Ó·
‰¿¯Ù˘ÏÔ, Âӈ̤Ó˜ Ì ÛȉÂÚ¤ÓÈ·
ÚÈÙÛ›ÓÈ· Î·È ÈÛÙ›Ô ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi
Ì·ÏÏ›. °ÏÈÛÙÚÔ‡ÛÂ ¿Óˆ ÛÙÔ ÓÂÚfi Û·Ó
¯¤ÏÈ, Ë ÏÒÚË ¤ÛÙÚÈ‚Â Û οı ·̷,

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

Ë Ú‡ÌÓË ·Ó·ÛËΈÓfiÙ·Ó Î·È

·fi ‰¤Î· Ó·˘ÙÈο Ì›ÏÈ·. §¿ÌÓÔÓÙ·˜ ÌÂ

ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ¤Ûη‚·Ó ÁÈ· ÌÈ·

ÛÙÚÔ‚ÈÏÈ˙fiÙ·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ

fiÏ· Ù· ÎÔ˘È¿, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙÂı›

Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó

¤ÚÌ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ˘ ηٿÚÙÈ.

Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ

¿ÏÏ· ÂÓÓ¤· ÏÔ›·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ηÈ

◊ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú‡ÌÓË Ì ÙÔÓ Ole

ÔÙ·Ìfi, Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ

ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÔÏÂÌÈÎÔ‡

Crumlin-Pedersen, Ô˘ Â›Ó·È Ó·˘ËÁfi˜

·ÎÙ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÏ·ÊÚ‡,

ÏÔ›Ô˘ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ˆ˜

Î·È ·˘ıÂÓÙ›· ÛÙȘ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ

Ô˘ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÙ·Ó ‰È¿ ÍËÚ¿˜ ¿Óˆ ÛÂ

ÙfiÙÂ, Ì 36 ̤ÙÚ· Ì‹ÎÔ˜ Î·È Ûηڛ

·Ú¯·›ˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÛÙË ¢·Ó›·. «ΔÔ

΢ÏÈfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜. Δ· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ·

ÏÂÙfi Û·Ó ÛÙÈϤÙÔ, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ

Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÈÔÙ Â›Ó·È ‰‡ÛηÌÙÔ,

ÏÔ›· ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó Â›Û˘

ÌÂٷʤÚÂÈ 100 ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜.

¯Ù˘¿ÂÈ ÛÙ· ·̷ٷ» ÌÔ˘ ›Â. «∂ÓÒ ÙÔ

ۇ̂ÔÏ· ÈÛ¯‡Ô˜. √È Î·ÂÙ¿ÓÈÔÈ ÙÔ˘˜,

√È fiÏÂÌÔÈ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ·

ÏÔ›Ô ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿

ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿, Ù· ›¯·Ó ÛÙËÓ

ÂÈıÂÙÈÎÔ›. °‡Úˆ ÛÙÔ 980 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜

ÙÔ˘˜ ÂÂȉ‹, ÏfiÁˆ ηٷÛ΢‹˜,

ÙÚ›¯·. ΔËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÏÒÚ˘ ÙÔ˘˜,

Ù˘ ¢·Ó›·˜ ÿڷÏÓÙ Ô ∫˘·Ófi‰Ô˘˜, ÁÈ·

·ÔÚÚÔÊ¿ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ.

Ô˘ ›¯Â Û¯‹Ì· ·ÎÓÔ˘, ÙË ÛÙfiÏÈ˙·Ó ÌÂ

Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·fi

Œ¯ÂÈ ÙfiÛÔ Ù¤ÏÂÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘

͢ÏfiÁÏ˘Ù˜ ÎÂʷϤ˜ ‰Ú¿ÎˆÓ ηÈ

ÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ Ù˘, ¤¯ÙÈÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿

ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ÎÔ˘Ì·ÓÙ¿ÚÂȘ Î·È Ì ÙÔ

·Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙËÓÒÓ.

΢ÎÏÈÎÒÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ. ¶‹Á· ÛÙÔ °¤ÏÈÓÁÎ,

ÌÈÎÚfi ÛÔ˘ ‰·¯Ù˘Ï¿ÎÈ».

ŸÙ·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 ¢·ÓÔ›

ÌÈ· ΈÌfiÔÏË Ô˘ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ

√È ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ¤ÏÂ·Ó Â› ·ÈÒÓ˜ ÛÙË

·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ·Ó¤Û˘Ú·Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi

μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó ¤‰Ú· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ

μ·ÏÙÈ΋ Ì ÎÔ˘È¿, ÌÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó Ô

¤ÓÙ ÏÔ›· ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢·Ó›·˜. ∂Λ ϤÁÂÙ·È

Crumlin-Pedersen. «√È μ›ÎÈÓÁÎ

¯ˆÚÈfi ™ÎÔ‡ÏÓÙÂÏ‚, ¯Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ

fiÙÈ Ô Ã¿Ú·ÏÓÙ Ô ∫˘·Ófi‰Ô˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜

ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÍ·ψıÔ‡Ó ¯¿ÚË ÛÙ·

ÎÔÓÙÈÓ‹ fiÏË ƒÔÛ›ÏÓÙ ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi

·Û¿ÛÙËΠοÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ

·ÓÈ¿». ΔÔ ÈÛÙ›Ô ¤Î·Ó ÙÔ ÌÈÎÚÔ‡

ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ÁÈ· Ó· Ù·

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi, ¤ı·„Â ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘,

‚˘ı›ÛÌ·ÙÔ˜ ÏÔ›Ô ÙÔ˘˜ Ó· È¿ÓÂÈ ¿Óˆ

ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ. ŒÂÈÙ· ·fi 35 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ

°ÎÔÚÌ ÙÔÓ ¶ÚÂÛ‚‡ÙÂÚÔ. «∂›Ó·È Ë

[67]

ΔÔ ÏÔ›Ô ÙÔ˘
Oseberg, ¤Ó·
·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ·
‰Â›ÁÌ·Ù·
Ó·˘ËÁÈ΋˜,
ηıÒ˜ ›ӷÈ
Â›ÌËΘ,
‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÔ˘È¿
Î·È ·ÓÈ¿,
Î·È ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó
ÁÈ· ˘„ËÏfi‚·ıÌ·
ÚfiÛˆ·,
·Ú¯ËÁÔ‡˜,
‚·ÛÈÏ›˜
‹ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢ÁÂÓ›˜.
CHRISTOPHE BOISVIEUX/
CORBIS/APEIRON

[68]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÚÒÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ™Î·Ó‰ÈÓ·‚fi
‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘» ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Karen Boe,
ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘
™›ÏÎÂÌÔÚÁÎ.
ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰·Ó¤˙ÈÎÔ ÙÔ›Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙ·
ı˘Ì›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ
μ›ÎÈÓÁÎ. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ ¿ÓÙ· Ô ¿ÓÂÌÔ˜.
ŸÙ·Ó Ë Boe Î·È ÂÁÒ ÊÙ¿Û·Ì ÛÙËÓ
·ÎÙ‹, ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ °ÈÔ˘ÙϿӉ˘,
Ï˘ÛÛÔÌ·ÓÔ‡ÛÂ. «¡ÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ë ÂÔ¯‹
ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜
‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜» ÌÔ˘ › Ë
Boe. «ªÈ·˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜
ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· Â›Û·È Â‰Ò Î·È Ó· ÌË ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ÁÂȘ
ÛÙ’ ·ÓÔȯٿ;»
√È μ›ÎÈÓÁÎ ÂÍÔÚÌÔ‡Û·Ó ·fi ÙË ¢·Ó›·
Î·È ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ.
∞Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Î·È ¿‰ÂÈ·˙·Ó
ÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ·Ôı‹Î˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ
ÛÙ·ıÌÒÓ fiˆ˜ ÙÔ ¡ÙfiÚÂÛÙ·ÓÙ ÙÔ˘
ƒ‹ÓÔ˘. ∂ÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙË ƒÔ˘¤Ó, ÛÙË
¡¿ÓÙË Î·È ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ¶¤Ú·Û·Ó ÙÔ
°È‚Ú·ÏÙ¿Ú Î·È Â¤‰Ú·Ì·Ó ÛÙËÓ
πÛ·Ó›·. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰·
ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË ÓÔÌ›˙ÔÓÙ·˜
ˆ˜ ‹Ù·Ó Ë ƒÒÌË. ΔÔ 911 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ∞Ïfi˜
·Ú·¯ÒÚËÛ ÙË ¡ÔÚÌ·Ó‰›· ÛÙÔÓ
μ›ÎÈÓÁÎ ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô ÔÓfiÌ·ÙÈ ƒfiÏÔ.
¡ÔÚ‚ËÁÔ› Î·È ¢·ÓÔ› μ›ÎÈÓÁÎ ·Ô›ÎÈÛ·Ó
Ù· ÓËÛÈ¿ ŸÚÎÓÈ, ™¤ÙÏ·ÓÙ Î·È ∂‚Ú›‰Â˜.
Δ·Ï·ÈÒÚËÛ·Ó ÙËÓ √˘·Ï›· ηÈ
η٤Ϸ‚·Ó ÙÔ ÓËÛ› ª·Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô
¤ÎÙÔÙÂ, Î·È ÁÈ· 500 ¯ÚfiÓÈ·, ˘‹ÚÍÂ
ÛÙ·ıÌfi˜ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ÂȉÚÔ̤ˆÓ.
™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, Ë ÔÔ›·
‰ÂÈÓÔ·ıÔ‡Û ‹‰Ë ·fi ∫¤ÏÙ˜
ÔÏ¤Ì·Ú¯Ô˘˜, ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ ‰ÂÓ
ÂÁηٷÛÙ¿ıËηÓØ ÙËÓ ¤Î·Ó·Ó fï˜
ÂÌÔÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ∂›¯·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÙˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ ÙÔ˘ §›ÌÂÚÈÎ Î·È ÙÔ˘ ∫ÔÚÎ,
Î·È ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi §›ÊÈ ÌÈ·
Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ‚¿ÛË Î·È Î¤ÓÙÚÔ
‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘ ÛÎÏ¿‚ˆÓ, Ô˘ ¤ÁÈÓÂ
·ÚÁfiÙÂÚ· Ë fiÏË ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

√ ¢ƒ√ª√™
Δø¡ μπ∫π¡°∫
∏ ÛÊ·›Ú· ÂÈÚÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜
·ÏÒıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË,
ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋
̤۷ Û 200 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·.
Δ· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó
¿ÁÓˆÛÙ·. √È ËÙÙË̤ÓÔÈ
Ù· ·¤‰È‰·Ó Û ˆÌ‹
‚·Ó·˘ÛfiÙËÙ·.
∫¿ÔÈÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ·
¤ÏÏÂÈ„Ë Á˘ Î·È ÁÈ· Ù¿ÛË
··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙÔ ˙˘Áfi
ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ
Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜.
ÕÏÏÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜
ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó ηÈÚÔÛÎfiÔÈ
Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÔÏÈÙÈ΋˜
·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘
ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘.

√È Ú›˙˜ ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘ ÁÎÓÙÚ·˙›Ï
(ÛÙ· ‰fiÓÙÈ· ‰Ú¿ÎÔ˘, ÁˆÓ›· ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Û˘Ó¤‰Â·Ó ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÎfiÛÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ.
™ÙË ª›ÓÙÁηÚÓÙ, ÔÈ ıÂÔ› ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙË °Ë, ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔÓ

Ô˘Ú·Ófi ·fi ÙÔ ÎÚÂÔ˘ÚÁË̤ÓÔ
ÛÒÌ· ÂÓfi˜ Á›Á·ÓÙ·. ∏ ̤ڷ ηÈ
Ë Ó‡¯Ù· ¤ÙÚ¯·Ó Ì ¿ÚÌ· ÛÙÔÓ
Ô˘Ú·Ófi (ÎÔÚ˘Ê‹), ÂÓÒ ÔÈ Ï‡ÎÔÈ
΢ÓËÁÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ◊ÏÈÔ Î·È ÙË
™ÂÏ‹ÓË.

[69]

[70]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ›ÎÈÓÁΘ -ÔÈ
ÓÙfiÈÔÈ ÙÔ‡˜
·ÔηÏÔ‡Û·Ó
ƒˆ˜- ¤ÊÙ·Û·Ó
̤¯ÚÈ ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙË
μ·Á‰¿ÙË. √È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË
ƒˆÛ›· ηÈ
ÂÎÛÏ·‚›ÛÙËηÓ.
™ÙË ™Ô˘Ë‰›·
˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÎÂÓÔÙ¿ÊÈ· ÁÈ·
ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘
¤ı·Ó·Ó ÛÙ·
ͤӷ. √ μ·Ú›Ó
·ÊȤڈÛ ÙË
™Ù‹ÏË ƒÔÎ
(·¤Ó·ÓÙÈ) ÛÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘, μ¿ÂÌÔÓÙ.

¶ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈÔ
ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·
·fi ÙË ¢·Ó›·.
¡ÔÌ›ÛÌ·Ù· ηÈ
ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Ô˘
ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ
¤ÊÂÚÓ·Ó ·fi
ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
¯‡ÓÔÓÙ·Ó
Û ڿ‚‰Ô˘˜,
Á›ÓÔÓÙ·Ó
ÂÚÈ‚Ú·¯ÈfiÓÈ·
ÛÙ·ıÂÚÔ‡
‚¿ÚÔ˘˜
Î·È ‡ÛÙÂÚ·
Îfi‚ÔÓÙ·Ó
ÛÂ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ·
ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜
Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.
√È ıËÛ·˘ÚÔ›
·˘ÙÔ› ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó
ÚÔÛÊÔÚ¤˜
ÛÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜,
›Ûˆ˜ ÎÚ˘Ì̤Ó˜
ÂÚÈÔ˘Û›Â˜.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

«√È πÚÏ·Ó‰Ô› Î·È ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ

ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ê·ÓÙ·˙fiÌÔ˘Ó Ù· ÏÔ›·

ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ.

·Ó·Ì›¯ıËÎ·Ó ÔÏÈÙÈÛÌÈο» ÌÔ˘ ›Â

Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ Ó· ηٷÊı¿ÓÔ˘Ó. £·

ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70 Ë ŒÓˆÛË

Ô Eamonn Kelly, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘

·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ÌfiÓÔ Ô ÛÈÁ·Ófi˜ ‹¯Ô˜ ÙˆÓ

∞Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔÚÎ ¤Ûη„ ¤ÍÈ

∂ıÓÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜.

‚ËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÛÙ· ¯·Ï›ÎÈ·, Ë ÎÏ·ÁÁ‹

̤ÙÚ· Û ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÔÚ҉˜

«∏ ·ÏÈ¿ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó

ÙˆÓ fiψÓ, ÙÔ Ï·¯¿ÓÈ·ÛÌ· ÙˆÓ

›˙ËÌ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ

ÊÔÓÈ¿‰Â˜ Î·È ·ÓÙ›¯ÚÈÛÙÔÈ ˘¿Ú¯ÂÈ

ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ. ÿÛˆ˜ ÙÔ ‚¤Ï·ÛÌ· ÙˆÓ

Î·È ¤ÊÂÚ ÛÙÔ Êˆ˜ Ì·¯·›ÚÈ· Ù· ÔÔ›·

·ÎfiÌË, ·ÏÏ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

ÙÚ¿ÁˆÓ Ó· ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË.

ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÚÔ¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó·
Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÎÔοÏÈÓ·

ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
ÂͤÏÈÍË Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋».

ΔÔ 865, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ∞ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎfi ÃÚÔ-

·ÁÔ¤‰ÈÏ·, ÚÔ‡¯·. «¶·Ú¿ ÙËÓ

º¤ÚıËÎ·Ó fï˜ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ‚¿Ó·˘Û·

ÓÈÎfi, «¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi˜

ÂÚÈ‚fiËÙË ·ÁÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ, ‰ÂÓ

ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Î·È ‹È· ·Ó·ÙÔÏÈ΋

ÛÙÚ·Ùfi˜» ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó·ÙÔ-

·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠԇÙ ¤Ó· Û·ı›» ÌÔ˘

·ÎÙ‹ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ fiÙ·Ó ‹Úı·Ó,

ÏÈ΋ ∞ÁÁÏ›· Î·È Û ϛÁÔ ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎÂ.

›Â Ô ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Richard Kemp. «Δ·

ÛÙȘ 8 πÔ˘Ó›Ô˘ 793, Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÙÔ

¶‹Ú·Ó ÙËÓ fiÏË °ÈÔÚÎ, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô-

Â˘Ú‹Ì·Ù· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ

ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙÔ˘ §›ÓÙÈÛÊ·ÚÓ. ¶ÔÏÏÔ›

ηÏÔ‡Û·Ó °ÈfiÚ‚ÈÎ. ΔÔ °ÈÔÚÎ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ

ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï¢·Ó,

ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ

Â› ¤Ó·Ó ÂÚ›Ô˘ ·ÈÒÓ· ˘fi ÙËÓ Î˘-

‡Ê·ÈÓ·Ó, Î·È ¤ÏÂÁ·Ó ÈÛÙÔڛ˜ Á‡Úˆ ·fi

ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ ÙËÓ

ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi

ÙË ÊˆÙÈ¿. ∞˜ ÌËÓ ·Ú·Û˘ÚfiÌ·ÛÙÂ. √

∞ÁÁÏ›·, ¿ÓÔÈÍ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜

·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Î·È ¤ÁÈÓ ΤÓÙÚÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜

ŒÚÈÎ ªÏ¿ÓÙ·Í (ª·ÙˆÌ¤ÓÔ˜ ¶¤ÏÂ΢˜)

ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó·Ó ÎÏËÚÈÎfi

ÂÌÔÚ›Ô˘. ŒÊÙÈ·Í·Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜, ¤ÎÔ„·Ó

‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÙÛÈ ÂÂȉ‹

Ù˘ ÂÔ¯‹˜, «ÔÙ¤ Ë μÚÂÙ·Ó›· ‰ÂÓ Â›¯Â

·ÛË̤ÓÈ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È ¤Î·Ó·Ó Ì·˙È΋

·Á·Ô‡Û ٷ ·È‰¿ÎÈ·».

˙‹ÛÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÌÔ Û·Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘

·Ú·ÁˆÁ‹ ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ -

√ ªÏ¿ÓÙ·Í ‹Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ μ›ÎÈÓÁÎ

¤ÛÂÈÚ ÙÒÚ· ÌÈ· ·Á·ÓÈÛÙÈ΋ Ê˘Ï‹».

·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¯Ù¤Ó˜ ·fi ÂÏ·ÊÔΤ-

‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ °ÈÔÚÎ, Ô˘ ÂÎıÚÔÓ›ÛÙËÎÂ

ΔÔ §›ÓÙÈÛÊ·ÚÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÓfiÙÈ· ·fi ÙË

Ú·ÙÔ Î·È ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ·Ô‡ÙÛÈ·.

ÙÔ 954. ¶Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fï˜,

ÛÎÔÙÛ¤˙ÈÎË ÌÂıfiÚÈÔ, ÛÙÔ ÃfiÏÈ ÕÈÏ·ÓÙ

√È μ›ÎÈÓÁΠη٤Ϸ‚·Ó ÙÚ›· ·fi Ù·

ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛηӉÈÓ·‚ÈÎÔ› ÛÙÚ·ÙÔ›

(∞Á›· ¡‹ÛÔ˜), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ËÁ·›ÓÂÈ

Ù¤ÛÛÂÚ· ‚·Û›ÏÂÈ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ªfiÓÔ

Î·È ··›ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó›Û¯˘ÚÔ˘˜

ηÓ›˜ ÌfiÓÔ ·fi ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÍËÚ¿˜,

ÙÔ √˘¤ÛÂÍ, ÛÙÔ ÓfiÙÔ, ÁϛوÛÂ. ΔÔ 10Ô

ÕÁÁÏÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ó

fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ¿ÌˆÙË. ∫·ıÒ˜ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó

·ÈÒÓ· Ë ÌÈÛ‹ ۯ‰fiÓ ∞ÁÁÏ›· ‹Ù·Ó ˘fi

·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÚÔÛÙ·Û›·˜.
√È μ›ÎÈÓÁÎ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÙÔÓ
·ÁÁÏÈÎfi ıÚfiÓÔ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË
‰ÂηÂٛ˜. ΔÔ 1066, fiÙ·Ó ÛÙ¤ÊıËΠÔ
ÿڷÏÓÙ μ′, ‰‡Ô ·fiÁÔÓÔÈ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ
ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ·Ú·Û΋ÓÈ·: Ô
·‰˘ÛÒËÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜
ÿڷÏÓ٠ÿÚÓÙÚ··ÓÙ (ÿڷÏÓÙ Ô
™ÎÏËÚfi˜) Î·È Ô °Ô˘ÏȤÏÌÔ˜ Ù˘
¡ÔÚÌ·Ó‰›·˜, ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ƒfiÏÔ.
√È ÂÈı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌÂ
‰È·ÊÔÚ¿ ËÌÂÚÒÓ.
™Â ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ô
·ÁÁÏÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ó›ÎËÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
ÙÔ˘ ÿڷÏÓ٠ÿÚÓÙÚ··ÓÙ ÛÙË Ì¿¯Ë
Ù˘ °¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ ™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ, ÎÔÓÙ¿
ÛÙÔ °ÈÔÚÎ, ‡ÛÙÂÚ· fï˜ ¤ÚÂ ӷ
·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¡ÔÚÌ·Ó‰Ô‡˜, Ô˘
›¯·Ó ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ª¿Á¯Ë.
™ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, Î·È Ë ÔÔ›·
ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ú¿ÍË Ù˘
ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ, ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ
ËÙÙ‹ıËηÓ.

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

√π μπ∫π¡°∫ Δ∏™ ºøΔπ∞™
ŒÓ· ·ÌÊ¿ÁÔ ˘Ú Â›Ó·È Ë „˘¯‹ Ù˘
™Ô˘Ë‰›·˜. ø˜ ÁÓ‹ÛÈÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ, ÔÈ
™Ô˘Ë‰Ô› ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘˜
ı· ÙÂÏ›ˆÓ ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. ΔÔ˘˜
ÂÈÊ·Ó›˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ÛÂ ÏÔ›·, Ì·˙› ÌÂ
ÂÚÁ·Ï›· Î·È fiÏ·, Î·È ‡ÛÙÂÚ· ¤‚·˙·Ó
ʈÙÈ¿ ÛÙÔ ÏÔ›Ô. ¶›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÔÈ
„˘¯¤˜ ı· ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜
ÙÔ˘ ÕÛÁηÚÓÙ ‹ ÛÙË μ·Ï¯¿Ï·
ÁÈ· ÌÈ· ·ÈÒÓÈ· ˙ˆ‹ ÁÂÌ¿ÙË Û·Ì·Ù¿
Î·È Ê·ÁÔfiÙÈ.
√È ™Ô˘Ë‰Ô› Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ
‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó
™‚¤·Ú, ·fi fiÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ
ÛËÌÂÚÈÓfi fiÓÔÌ· Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜:
™‚¤ÚÈÁÎÂ. ∑Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ √˘„¿Ï·, ÈÔ
¿Óˆ ·fi ÙË ™ÙÔίfiÏÌË, Î·È ÛÙË Ï›ÌÓË
ª¤Ï·ÚÂÓ. Δ· ÏÔ‡ÙË ÙÔ˘˜
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÌÂ ÙË
ÓfiÙÈ· Î·È ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË,
·ÎfiÌË Î·È Ì ÙËÓ ∞Û›·.
√È ™‚¤·Ú ›‰Ú˘Û·Ó ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜
ÛԢˉÈΤ˜ fiÏÂȘ ª›Úη ηÈ
™ÈÁÎÙÔ‡Ó·. ™ÙÔ ÛԢˉÈÎfi ÓËÛ›
°ÎfiÙÏ·ÓÙ, ÛÙ·ıÌfi ·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ
μ›ÎÈÓÁÎ, ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· Ù¿ÍË
ÂÌfiÚˆÓ. √È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙÔ
°ÎfiÙÏ·ÓÙ 100.000 ·ÛË̤ÓÈ· ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·
·fi Ì·ÎÚÈÓ¿ ̤ÚË, fiˆ˜ Ë
™·Ì·ÚÎ¿Ó‰Ë Î·È Ë μ·Á‰¿ÙË.
√È ™Ô˘Ë‰Ô› ÂȉÚÔÌ›˜ ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó
Â› ·ÈÒÓ˜ ÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘
μ·ÏÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ÂΛ ›¯·Ó ηÈ
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜
™¿·ÚÏ·ÛÂÓÙ ‹ √Û¤ÏÈÔÈ ·fi ÙÔ ÓËÛ›
™¿·ÚÂÌ·· Ù˘ ∂ÛıÔÓ›·˜. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi
¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ™¿·ÚÂÌ·· Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔ›Ô
ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ, ÂÓÒ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ
μ›ÎÈÓÁΠ΢Úȷگ› Â›Û˘ ÛÙȘ Ï·˚Τ˜
·Ú·‰fiÛÂȘ, ÛÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÛÙȘ
Ï·˚Τ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ Ù˘ §ÂÙÔÓ›·˜ Î·È Ù˘
∂ÛıÔÓ›·˜.
«√È ™¿·ÚÏ·ÛÂÓÙ ‹Ù·Ó ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ Ù˘
μ·ÏÙÈ΋˜» ÌÔ˘ ›Â Ô Bruno Pao,
ÂȉÈÎfi˜ ÛÙË Ó·˘ÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
™¿·ÚÂÌ··. «Œ¯Ô˘Ì ‚ÚÂÈ ¤ÙÚÈÓ˜

[71]

[72]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙÔ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ Ú‹ÁÌ· ÙÔ˘
£›ÓÁ΂ÂÏÈÚ ÙÔ 930 ¤ÁÈÓ Ë
ÚÒÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘
ÕÏıÈÓÁÎ, ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˘
ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÈÛÏ·Ó‰ÈÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. √È μ›ÎÈÓÁÎ
ÔϤ̷گÔÈ-ÈÂÚ›˜ ı¤ÛÈ˙·Ó
Â‰Ò ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ¤Ï˘Ó·Ó
‰È·ÊÔÚ¤˜. «√ ÌfiÓÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÙˆÓ πÛÏ·Ó‰ÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ»
ÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜
ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·.

Ó·˘ËÁÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ù‡Ì‚Ô˘˜,

∏ Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ËÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ ‹Ù·Ó

·ÛË̤ÓÈÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜. ∏ ·Á·ÓÈÛÙÈ΋

‚ÚÔ¯ÂÚ‹ ÛÙÔ ™¿·ÚÂÌ··, ·ÏÏ¿ ÔÈ

ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÎÚ¿ÙËÛÂ Â‰Ò Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 13Ô

οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∫›¯ÂÏÎÔÓ· ¿Ó·„·Ó

·ÈÒÓ·».

ÙË ÊˆÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË

Δ· ¤ıÈÌ· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·

‚ÚÔ¯‹ Î·È ¤Î·„·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿

ÚÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ. √È „˘¯¤˜

„·Úfi‚·Úη. ™ÙË ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈ΋

·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿ÏÏË ˙ˆ‹ Ì ÙÔÓ

·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ ÙÔ˘

ηÓfi ÙˆÓ Î·ÈÁfiÌÂÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ.

ÌÂÛÔÓ˘¯Ù›Ô˘ ÔÈ ¯ˆÚÈÎÔ› ¤ÈÓ·Ó Ì›Ú·

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÛıÔÓÈ΋ Ì˘ıÔÏÔÁ›·,

Î·È ¯fiÚ¢·Ó, ηıÒ˜ Ë ÛÙ¿¯ÙË Î·È Ô

·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ °·Ï·Í›·.

ηÓfi˜ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· Î·È ÛÙȘ

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

·Ì¤ÙÚËÙ˜ „˘¯¤˜ Ô˘ Ù· ηÙÔÈÎÔ‡Ó.

Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙËÓ ÂÏÒ‰Ë Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘

ϤÍË ƒÔ˘fiÙÛÈ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ™Ô˘Ë‰Ô›.

ªÂÙ¿ ÙË μ·ÏÙÈ΋, ÔÈ ™Ô˘Ë‰Ô› μ›ÎÈÓÁÎ

¡¤‚·, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∞Á›·

ª·˙› Ì ÙË Nadia Milutenco, Ó·ڋ

·Ó¤ÏÂ˘Û·Ó ÙÔ˘˜ ÔÙ·ÌÔ‡˜. ™ÙȘ

¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË. μ›ÎÈÓÁÎ ¤ÌÔÚÔÈ

ÈÛÙÔÚÈÎfi, ‹Á· Ó· ‰ˆ ÙÔ˘˜ Ù‡Ì‚Ô˘˜

·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤ÏÂ·Ó ÛÙÔÓ

¤ÏÂ˘Û·Ó ÛÙË Ï›ÌÓË §¿ÓÙÔÁη ηÈ

ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ÛÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡.

μfiÏÁ· Î·È ÛÙÔÓ ¢Ó›ÂÚÔ ÁÈ· Ó·

·Ó¤‚ËÎ·Ó ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi μfiϯÔÊ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ

«√È μ›ÎÈÓÁÎ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÙÚ›‰· Ó·

ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘

∞ÏÓÙ¤ÈÁÎÙ˙Ô˘ÌÔÚÁÎ, ‡ÏË Ù˘ ƒˆÛ›·˜,

˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó. ◊Úı·Ó ˆ˜ ¤ÌÔÚÔÈ

¯·ÏÈÊ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ∞‚‚·ÛȉÒÓ.

fiÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë fiÏË

Î·È fi¯È ˆ˜ ηٷÎÙËÙ¤˜. °Ú‹ÁÔÚ·

ΔÔ 860 Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÌÔ˘Ó

™Ù¿Ú·ÁÈ· §¿ÓÙÔÁη. √È ™Ï¿‚ÔÈ Î·È ÔÈ

·ÊÔÌÔÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Â‰Ò

ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

ºÈÓÏ·Ó‰Ô› Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÂΛ ÙÔ˘˜

ÏËı˘ÛÌfi» ÌÔ˘ ›Â.

√ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ

·ÔηÏÔ‡Û·Ó ƒˆ˜ - ·fi ÙË ÊÈÓÏ·Ó‰È΋

√ Ú›ÁÎÈ·˜ ƒÔ‡ÚÈÎ, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜
μ›ÎÈÓÁÎ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó
ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ƒˆÛ›·. ∞˘ÙÔ› ÔÈ
ƒˆ˜ ›‰Ú˘Û·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜,
Ì ΤÓÙÚÔ ÙÔ ∫›Â‚Ô Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜
√˘ÎÚ·Ó›·˜, Î·È ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜
ÛÙË ƒˆÛ›·.
∏ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· fï˜ Î·È Ë
ÔÚıÔ‰ÔÍ›· ÂËÚ¤·Û·Ó ÙË ƒˆÛ›· Ôχ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ μ›ÎÈÓÁÎ. ŒÓ·˜
ƒˆ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘, Ô
μÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∞′, ·Û¿ÛÙËΠÙË Ó¤·
ıÚËÛΛ· ÙÔ 988, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙË
ƒˆÛ›· ÙȘ ÂÎÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘
ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘
˘fiÏÔÈ˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â
΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÈ Ô ÚˆÌ·ÈÔηıÔÏÈÎÈÛÌfi˜.
ŒÙÛÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Ú‹ÁÌ·
ÌÂٷ͇ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È ¢‡Û˘.
√π μπ∫π¡°∫ Δ√À ¶∞°√À
√ ¿ÁÔ˜ Â›Ó·È Ë „˘¯‹, Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿
ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡. ¶¿ÁÔ˜ ›¯Â
ηχ„ÂÈ Ù· „·ÚÔοÈη ÛÙÔ ÌfiÏÔ ÙÔ˘
ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ, Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘
πÛÏ·Ó‰›·˜, fiÔ˘ ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ
¯¿Ú·Ì·. ™ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¯fiÚ¢·Ó
ÔÈ ¯ÈÔÓÔÓÈÊ¿‰Â˜. £ÂÚÌÔÎÚ·Û›·: 18
‚·ıÌÔ› ˘fi ÙÔ Ìˉ¤Ó.
√ √li Î·È Ô Thfir, Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ÌÈÎÚfi
„·ÚÔοÈÎÔ Gunni, ¤ÊÙ·Û·Ó. «£·
¤¯Ô˘Ì Ôχ ˆÚ·›· ̤ڷ Û‹ÌÂÚ·,
ηÏÔηÈÚ›·» ÌÔ˘ ›Â Ô √li Ì ¤Ó·
Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÌÂ
ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÙÚÈÎ˘Ì›· ÌfiÏȘ ¤ÊÂÍÂ.
∂› ÂÙ¿ ÒÚ˜, Ì ÙË ‚¿Úη Ó·
ÏÈÎÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ·ÊÚÔ‡˜ Ó· Ì·˜

[73]

[74]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÈÙÛÈÏ›˙Ô˘Ó, Ô √li Î·È Ô Thfir ¿Ï¢·Ó

¡ÔÚ‚ËÁ›· Î·È Ë πÛÏ·Ó‰›· ÙÚÂȘ,

ÔÈ‹Ì·Ù· Œ‰· ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ıÂÔ‡˜ ηÈ

Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 15 ÎÈÏÒÓ

Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜.

‹ÚˆÂ˜, ÂÓÒ Ë Ô›ËÛË ÙˆÓ ÛοωˆÓ

Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˘˜ ·fi Ù· ‰›¯Ù˘·.

√È ÚÒÙÔÈ ¿ÔÈÎÔÈ Ù˘ πÛÏ·Ó‰›·˜ ‹Ù·Ó

-·˘ÏÈÎÒÓ ÔÈËÙÒÓ- Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ¿Ì·

ƒÒÙËÛ· ÙÔÓ √li ÙÈ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙË

ÂχıÂÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, ÔÏÏÔ›

Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÊÈÏÔÊÚÔÓ‹ÛˆÓ.

‰Ô˘ÏÂÈ¿. «∫¿Óˆ ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ Î·È ÙÚ¤¯ˆ

·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯·Ó ∫¤ÏÙ˜

√È Û¿Áη Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο ¤Ë,

‰¤Î· Ì›ÏÈ·» ÌÔ˘ ›Â. «ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó·

‰Ô‡ÏÔ˘˜. ¶›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÙÔ ÙÚ·¯‡

Ù· ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿

‰È·ÙËÚÒ ÙË ÊfiÚÌ· ÌÔ˘».

ËÊ·ÈÛÙÂÈ·Îfi ·˘Ùfi ÓËÛ›, Ô˘ ¤‚Á·˙Â

·ÎÚÈ‚‹ ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÔȯ›·. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù·

∂ΛÓÔÈ Ô˘ ·Ô›ÎËÛ·Ó ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·

·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Ù˘ Á¤ÓÂÛ‹˜ ÙÔ˘,

ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÙȘ

ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·,

ı· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ ÌÈ· ηχÙÂÚË ˙ˆ‹.

Û¿Áη Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿Ù· ÛÙËÓ

¤Ó· ¤ıÓÔ˜ ‰È¿ÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔÚ‚ËÁÈ΋

πÛÏ·Ó‰›·, fiÔ˘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ‚Ô˘Ófi,

·ÙÚfiÌËÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ

·Ú¿‰ÔÛË, ›‰Ú˘Û·Ó ÌÈ· ÔÏÈÁ·Ú¯È΋

οı ¤ÙÚ· Î·È Î¿ı ·ÁÚÔÙfiÛÈÙÔ ¤¯ÂÈ

ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ Fridtjof

‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ΢‚ÂÚÓÔ‡Û·Ó

οÔÈ· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ηÈ

Nansen Î·È Roald Amundsen. «√È

39 ÔϤ̷گÔÈ-ÈÂÚ›˜, ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓÔÈ

ÔÈ «ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙË Û¿Áη» Â›Ó·È Ôχ

¡ÔÚ‚ËÁÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜

ÁÎfiÓÙ·Ú, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·Ó Î¿ıÂ

‰ËÌÔÊÈÏ›˜.

μ›ÎÈÓÁÎ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂıÓÈ΋

¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÕÏıÈÓÁÎ - ÙËÓ

«ª¤¯ÚÈ ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÈÒÓ·» ÌÔ˘ › ¤Ó·˜

ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·» ÌÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó Ô

ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË. Δ· ÕÏıÈÓÁÎ Á›ÓÔÓÙ·Ó

ÍÂÓ·Áfi˜ «Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›ÛÙ¢ ÛÙȘ Û¿Áη

Dagfinn Skre, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘

Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ‰›Ï· ÛÂ

fiˆ˜ ›ÛÙÂ˘Â Î·È ÛÙË μ›‚ÏÔ».

¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. «∏

ÌÈ· Ô‰ÔÓوً ÚˆÁÌ‹ ÛÙÔ ·ÔÎÏ›ÓÔÓ

¶ÔÏϤ˜ Û¿Áη Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÂ

¡ÔÚ‚ËÁ›· ›¯Â Û‡ÌÏÂÁÌ·

Ú‹ÁÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋

·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ Â˙fi ÏfiÁÔ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó

ηوÙÂÚfiÙËÙ·˜. ª¤¯ÚÈ ÙÔ 1814

Î·È ÙËÓ Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋ ÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ͽη -

Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, fiˆ˜,

‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¢·Ó›·˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ

ÂΛ fiÔ˘ Ô ¡¤Ô˜ ∫fiÛÌÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È

.¯., ÙÔ ÂÍ‹˜ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙË ™¿Áη

ÙÔ 1905 ·Ó‹Î·Ì ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘

ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·fi ÙÔÓ ¶·ÏÈfi.

¡Ù˙·Ï˜:

™Ô˘Ë‰›·˜. ªÔÚÔ‡Û·Ì fï˜ ¿ÓÙ·

√È πÛÏ·Ó‰Ô› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ‰ÂÓ

Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ›Ûˆ Î·È Ó· ϤÌÂ: “∂Ì›˜

Û˘ÓÙËÚÔ‡Û·Ó ÛÙÚ·Ùfi. √È ·‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔÈ

√ ∫fiÏÛÎÂÁÎ ÎÈÓ‹ıËΠÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ‹ÁÂ

‹Ì·ÛÙ ¿ÏÏÔÙ ٷ ·ÏÈοÚÈ·”».

›¯·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó

‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÌÈ· Û·ıÈ¿

Δ· ÚÒÙ· ·ÏÈοÚÈ· Ô˘ ¤ÏÂ˘Û·Ó

ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÕÏıÈÓÁÎ,

ÛÙÔ ÌËÚfi Ì ÙÔ ÎÔÓÙfi Û·ı› ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘

Ì·ÎÚ‡ÙÂÚ· ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ ™ÎÔÙ›·˜

·ÎfiÌË Î·È ı·Ó·ÙÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜

¤ÎÔ„Â ÙÔ fi‰È. ⁄ÛÙÂÚ· ›Â: «™Â

‹Ù·Ó ÔÈ πÚÏ·Ó‰Ô› ÌÔÓ·¯Ô› ÙÔ˘ 7Ô˘

Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û Û ‚ÂÓ٤ٷ.

¯Ù‡ËÛ ·˘Ù‹ ‹ fi¯È;»

·ÈÒÓ·. √È ¡ÔÚ‚ËÁÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó

™ÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· Ë Î·Ú‰È¿ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ

«∞˘Ù¿ ·ı·›ÓÂÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Ê˘Ï¿ÁÂÙ·È»

ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÈÒÓ· -ÚÒÙ· ÛÙ· ÓËÛÈ¿

Â›Ó·È ·ÎfiÌË… ¢‰È¿ÎÚÈÙË. ∏ πÛÏ·Ó‰›·

›Â Ô ∫ÔÏ, Î·È ÛÙ¿ıËΠÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ

ºÂÚfi˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·- ‹Ù·Ó

¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Â›ÛËÌÔ ·Á·ÓÈÛÙ‹

¿ÏÏÔ fi‰È Î·È ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ÎÔÌ̤ÓÔ.

΢ڛˆ˜ ·ÁÚfiÙ˜, ‰ËÏ·‰‹ fi¯È μ›ÎÈÓÁÎ.

ËÁ¤ÙË, ÙÔÓ JÊrmundur Ingi, Ì 400

∫·È Ô ∫fiÏÛÎÂÁÎ ÙÔ˘ ›Â: «ªËÓ ÙÔ

∞ÚÁfiÙÂÚ· ‹Úı·Ó ÔÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ

ηٷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ·Ó Î·È Ô

ÎÔÈÙ¿˜, ¤ÙÛÈ Â›Ó·È, ÙÔ fi‰È ¿ÂÈ».

·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜, ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó,

›‰ÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÂÎÚÔÛˆ› ÔÏϤ˜

ΔfiÙÂ Ô ∫ÔÏ ¤ÂÛ ÓÂÎÚfi˜.

fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÿڷÏÓÙ

ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÎfiÌË.

ÙÔÓ ∫·ÏÏ›ÎÔÌÔ, Ô˘ ÙÔ 885 Â¤‚·ÏÂ

«§¤Ì fiÙÈ ÔÈ πÛÏ·Ó‰Ô› ‰ÂÓ ·ÒÏÂÛ·Ó

√ ŒÚÈÎ £fiÚ‚·ÏÓÙÛÔÓ, ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÌÂ

ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·.

ÔÙ¤ ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ μ›ÎÈÓÁÎ Î·È ÙËÓ

ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· ƒ¿Ô˘ÓÙÈ, ‰ËÏ·‰‹ Ô

ÃÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ ÁÈ· Ó·

·Ú¯·›· ›ÛÙË. ªÂÚÈÎÔ› ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜

∂Ú˘ıÚfi˜, ›¯Â ‚¿„ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÌÂ

‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó Ù· ÁÂÌ¿Ù· ·Áfi‚Ô˘Ó· ÓÂÚ¿

Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Ú›˙ˆÛ ÔÙ¤ ‰Ò.

·›Ì· fiÙ·Ó ÂÁη٤ÏÂÈ„Â Ì·˙› Ì ÙÔÓ

ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿. ŸÌˆ˜, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

◊Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó· Â›¯ÚÈÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ

·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·, ÙÔ 965, ηÈ

·fi Ù· ·Î·ÙÔ›ÎËÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ μfiÚÂÈÔ˘

˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÔÏÈÙÈÛÌfi» ÌÔ˘ ›Â.

‹Á ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·. ŸÙ·Ó fï˜ Ô

∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ·fi

√È πÛÏ·Ó‰Ô› ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¯·›·

·„›ı˘ÌÔ˜ ŒÚÈÎ ÛÎfiÙˆÛÂ Î·È ÂΛ

ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˘˜ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ·fi

ÛηӉÈÓ·‚È΋ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ ¿Ú¯ÈÛ·Ó

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ·fi fiÛÔ

Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙËÓ ÔÚ›·

Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÌfiÏȘ ÙÔ 12Ô

‹Ù·Ó ·ÓÂÎÙfi, ÂÍÔÚ›ÛÙËΠͷӿ. ª¿˙„Â

ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ì·ı·Ó Ù·

·ÈÒÓ·. ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜

ÙfiÙ ÏÔ›· Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÍÂΛÓËÛÂ

ηٷÙfiÈ·, ‹Ù·Ó Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó·

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙȘ

ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜- ¤Ó·

ÂÙ·¯ÙÔ‡Ó ˆ˜ Ù· ÓËÛÈ¿: Ù· ÓËÛÈ¿

ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹

·Ú¿ÙÔÏÌÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô

ºÂÚfi˜ ·›¯·Ó Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·fi ÙË

ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ. ∞fi Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿, Ù·

‚·ÛÈ˙fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ Û ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÌÈ·

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

¿ÁÓˆÛÙË ·ÎÙ‹ Ô˘ ›¯Â ‰ÂÈ ¤Ó·˜

ÂÌÔÚ‡̷ٷ, ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ, Î·È ¤ÙÛÈ

Ó·˘ÙÈÎfi˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ.

Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ó·Î¿Ï˘„˘

√ ŒÚÈÎ ‚ڋΠÛÙÂÚÈ¿ Î·È ¤ÌÂÈÓ ÙÚ›·

¤ÂÛ ÛÙÔÓ §¤ÈÊ ÙÔÓ Δ˘¯ÂÚfi, ÁÈÔ ÙÔ˘

¯ÚfiÓÈ· ÂÍÂÚ¢ÓÒÓÙ·˜ Ù· ÍÂÚ¿ ÊÈfiÚ‰.

ŒÚÈÎ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡. °‡Úˆ ÛÙÔ 1000,

•·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›· ʤÚÓÔÓÙ·˜

·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘

Ì·˙› ÙÔ˘ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÌÈ· ‡ÊÔÚË,

ªÁÈ¿ÚÓÈ, Ô §¤ÈÊ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ˘˜

ηٷÚ¿ÛÈÓË ÁË, ¯¿ÚË ÛÙȘ Ôԛ˜

ÚÒÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Û ·˘Ù‹

ηٿÊÂÚ ӷ Ì·˙¤„ÂÈ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ó·

ÙË Ó¤· ÁË.

Í·Ó·¿ÂÈ. ΔÔ 985 ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ

¢‡Ô ÌÈÎÚ¤˜, ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ Û¿Áη, Ë

πÛÏ·Ó‰›· 25 ÏÔ›· Ì ·Ô›ÎÔ˘˜ Î·È Ù·

™¿Áη ÙˆÓ °ÚÔÈÏ·Ó‰ÒÓ Î·È Ë ™¿Áη ÙÔ˘

˙Ò· ÙÔ˘˜. ªfiÓÔ Ù· 14 ¤ÊÙ·Û·Ó. Δ·

ŒÚÈÎ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ

¿ÏÏ· Á‡ÚÈÛ·Ó ›Ûˆ ‹ ¯¿ıËηÓ.

ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ù˘ ·ÙÚÈ¿˜.

√ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ ‰ÂÓ

ª¤Ú‰Â˘·Ó fï˜ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÙÔ˘˜

·Ó¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ. √Ì¿‰Â˜

ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Ì ·Û·Ê›˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ

΢ÓËÁÒÓ ¤Î·Ó·Ó ÂÌfiÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜

Î·È ·ÓÙÈÊ·ÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. §¤Ó fiÙÈ

ÿÓÔ˘ÈÙ ÛÙÔ §·ÌÚ·ÓÙfiÚ Î·È ÛÙÔ ÓËÛ›

Ô §¤ÈÊ Í¯ÂÈÌÒÓÈ·Û Û ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘

ª¿ÊÈÓ. ∫·È ÔÈ ÂÍÂÚ¢ӋÛÂȘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó

ÙÔ ÔÓfiÌ·Û μ›ÓÏ·ÓÙ, fiÔ˘ ‚Ú‹ÎÂ

ÙÂÏÂȈÌfi. √ ªÁÈ¿ÚÓÈ Ã¤Ú¯ÔÊÛÔÓ,

·Ì¤ÏÈ·, ÔÙ¿ÌÈ· Ì ÛÔÏÔÌfi ηÈ

¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ πÛÏ·Ó‰fi˜ Ô˘ ·ÚÂͤÎÏÈÓÂ

ÏÈ‚¿‰È·, Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÛÙË

·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘, ›‰Â ÌÈ· Â›‰Ë

°ÚÔÈÏ·Ó‰›·.

·ÎÙ‹ Î·Ï˘Ì̤ÓË Ì ‰¿ÛË ¤Ú· ÛÙ·

√ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ §¤ÈÊ, Ô £fiÚ‚·ÏÓÙ,

‰˘ÙÈο. ∂Âȉ‹ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡ÛÂ

·Ú·ÎÈÓË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ô˘

∏ °ÎÔ‡ÓÙÚÈÓÙ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ
Û ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ Ù˘
Brynja Benediktsdfittir.
∏ ËıÔÔÈfi˜ Tristan
Gribbin ÂÓÛ·ÚÎÒÓÂÈ ÙËÓ
ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ· Î·È ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘
Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ
∞ÌÂÚÈ΋, Ë ÔÔ›· ¤ÁÈÓÂ
·ÚÁfiÙÂÚ· ηÏfiÁÚÈ·.
«™ÔÊfi˜», ϤÂÈ ¤Ó·˜
μ›ÎÈÓÁÎ ÔÈËÙ‹˜, «Á›ÓÂÙ·È
fiÔÈÔ˜ Ù·Í›‰Â„ ̷ÎÚÈ¿
Î·È ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ».
√È ÏÔ‡ÛÈÔÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ÛÙ·
Ù·Í›‰È· ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ÏÔÁ¿
ÙÔ˘˜. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù·
¿ÏÔÁ· ı¿‚ÔÓÙ·Ó Ì·˙› ÌÂ
ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜.

[75]

[76]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶ÚˆıÈÂÚ¤·˜ ÌÈ·˜
Ó¤·˜ ÌÔÚÊ‹˜
·Á·ÓÈÛÌÔ‡, o
JÊrmundur Ingi
ÛÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô
ÙÔ˘ ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ.
∏ ·ÏÈ¿ ıÚËÛΛ·
¤Û‚ËÛÂ ÌÂ ÙËÓ
¤Ï¢ÛË ÙÔ˘
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡.
∏ ·ÏÏ·Á‹ ‹Ù·Ó
·ÚÁ‹. ªÂÚÈÎÔ›
¤ÁÈÓ·Ó
ÈÂÚ·fiÛÙÔÏÔÈ Ô˘
ÚÔÛËχÙÈ˙·Ó
Ì ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘˜.
√È ÂȉÚÔ̤˜
ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁΠ›ӷÈ
·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·,
˘¿Ú¯ÂÈ fï˜
οÙÈ, ÈÛÙ‡ÂÈ
Ô JÊrmundur,
Ô˘ Â¤˙ËÛÂ.
«Δ· ÎÔ¿‰È·
Âı·›ÓÔ˘Ó, Ù·
ÛfiÁÈ· Âı·›ÓÔ˘Ó,
fiÏÔÈ Â›Ì·ÛÙÂ
ıÓËÙÔ›» ϤÂÈ ¤Ó·
ÈÛÏ·Ó‰ÈÎfi Ô›ËÌ·.
«ªfiÓÔ ¤Ó·
Ú¿ÁÌ· ‰ÂÓ
Âı·›ÓÂÈ ÔÙ¤:
Ë ‰fiÍ· ÙÔ˘
ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘».

¿ÎÔ˘ÁÂ, ÍÂΛÓËÛ ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÂÚÈο

¿ÁÚÈˆÓ ·ÌÂÏÈÒÓ Î·È ÙÔ ÓfiÙÈÔ Û‡ÓÔÚÔ

͢Ï›· Î·È Î·Ú‡‰È· ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ·ÎÙ‹

¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È. ◊Ù·Ó Ô

ÙÔ˘ ÛÔÏÔÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡».

Ù˘ ¡¤·˜ ™ÎÔÙ›·˜.

ÚÒÙÔ˜ ∂˘Úˆ·›Ô˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ

∫·È ÙÔ ÃÔ;

¢È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ §’∞Ó˜ Ô

Èı·ÁÂÓ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ -ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

∏ ÌfiÓË Û·Ê‹˜ ¤Ó‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ·

ª›ÓÙÔÔ˘˙ ÂÂȉ‹ ÂΛ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó

ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ·ÔηÏÔ‡Û·Ó

ÙˆÓ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋

™ÎÚ¿ÂÏÈÓÁΘ Î·È ÂÂȉ‹ ÙÔ˘˜

™ÎÚ¿ÂÏÈÓÁΘ- Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘

·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠÙÔ 1960 ÛÙÔ §’∞Ó˜ Ô

ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙ ‡ÎÔÏË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ

ÛÎÔÙÒıËΠ·fi Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘˜. Δ·

ª›ÓÙÔÔ˘˙, ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

˘fiÏÔÈË μ›ÓÏ·ÓÙ. ΔÔ §’∞Ó˜ Ô

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó:

¡¤· °Ë (¡ÈÔ‡Ê·Ô˘ÓÙÏ·ÓÙ), ·fi ÙÔ

ª›ÓÙÔÔ˘˙, ηٷϋÁÂÈ Ë Wallace, ‹Ù·Ó

«∫·Ù·ÎÙ‹Û·Ì ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È Â‡ÊÔÚË

¡ÔÚ‚ËÁfi ÂÚÈËÁËÙ‹ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·

ÙÔ §¤ÈÊÛÌÔ˘ÓÙÈÚ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ

ÁË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ÙË

Helge Ingstad Î·È ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ Anne

ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ §¤ÈÊ, fiÔ˘

¯·Úԇ̻.

Stine, Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜.

ͯÂÈÌÒÓÈ·˙·Ó ÔÏÏÔ› °ÚÔÈÏ·Ó‰Ô›.

⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô πÛÏ·Ó‰fi˜

ª›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ Ingstad, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘

√È ·ÔÈ˘ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ ÌÂÙ¿

¤ÌÔÚÔ˜ £fiÚÊÈÓ ∫¿ÚÏÛÂÊÓÈ

Û οÔÈÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ ŸÛÏÔ. «∫·Ó›˜ ‰ÂÓ

ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ

·ÓÙÚ‡ÙËΠ̛· ·fi ÙȘ ¯‹Ú˜ ÙÔ˘

ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈ‚¿ÏÏÂÈ È·» ÌÔ˘ ›Â.

‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ‰ÂηÂٛ˜.

£fiÚ‚·ÏÓÙ, ÙËÓ °ÎÔ‡ÓÙÚÈÓÙ

«∞ÎfiÌË Î·È Ë UNESCO ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ

∏ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ‹Ù·Ó

£ÔÚÌÁÈ·ÚÓ¿ÚÓÙÔÓÙÈÚ, Î·È ÍÂΛÓËÛÂ

§’∞Ó˜ Ô ª›ÓÙÔÔ˘˙ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù·

Ì ÙÚ›· ÁÂÚ¿ ηڿ‚È· Ó· ·ÔÈ΋ÛÂÈ

ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÈÛÙÔÚÈο ÌÓËÌ›·».

ÙË μ›ÓÏ·ÓÙ.

ªÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ

ŒÎ·Ó·Ó ÂÌÔÚÈΤ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á¤˜ ηÈ

ÁψÛÛÔÏfiÁÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ Ë μ›ÓÏ·ÓÙ

¤‰ˆÛ·Ó Ì¿¯Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ™ÎÚ¿ÂÏÈÓÁΘ ηÈ

ÙÔ˘ §¤ÈÊ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ·fi Ù·

·Ú¿¯ÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ

·Ì¤ÏÈ·, Ô Ingstad ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë

Á˘Ó·›Î˜ (‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜).

·Ú¯·›· ÛηӉÈÓ·‚È΋ ϤÍË vin ÛËÌ·›ÓÂÈ

∫·ÏÔη›ÚÈ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛ·Ó Û ¤Ó·Ó

ÏÈ‚¿‰È. Δ· ·Ì¤ÏÈ· Î·È ÙÔ ÎÚ·Û›, ϤÂÈ,

fiÚÌÔ ÌÂ ¿ÊıÔÓ· „¿ÚÈ·, ÌÈ· ÁË ÌÂ

‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ηÏÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘

·˘ÙÔÊ˘¤˜ ÛÈÙ¿ÚÈ Î·È Ú¿ÛÈÓ· ÏÈ‚¿‰È·

ÚÔÛÙ¤ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙË Û¿Áη.

Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰ÂÈ ÔÙ¤ ·ÁÂÙfi,

ªÈ· ̤ڷ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη ÛÙË ¡¤· °Ë ÌÂ

¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÔÓfiÌ·Û·Ó ÃÔ.

ÙËÓ Brigitta Wallace, ™Ô˘Ë‰‹

∏ °ÎÔ‡ÓÙÚÈÓÙ Á¤ÓÓËÛ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ, ÙÔÓ

·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ Ô˘ ›¯Â ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ÙÔÓ

™ÓfiÚÈ, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∂˘Úˆ·›Ô Ô˘

Ingstad Î·È ÙË Stine. ªÂ ‹Á ÛÙȘ

ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ŒÂÈÙ· fï˜

·Ó·Ûηʤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ∂¿‚, fiÔ˘

·fi ÙÚÂȘ ¯ÂÈÌÒÓ˜ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ·Ó ÛÙË

›¯·Ó ‚ÚÂÈ ÙÚ›· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÈÙÈÒÓ

°ÚÔÈÏ·Ó‰›· Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·.

·fi Ù‡ÚÊË Î·È Ù· ηٿÏÔÈ· ÂÓfi˜

∏ °ÎÔ‡ÓÙÚÈÓÙ ¤ÎÊÚ·˙ ÙÔ Ûı¤ÓÔ˜ ηÈ

ÌÈÎÚÔ‡ ÛȉÂÚ¿‰ÈÎÔ˘. ∂Λ ˘‹Ú¯·Ó

ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ μ›ÎÈÓÁÎ.

ÚfiΘ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ÏÂÈ̈ӛÙË ÚÈÓ

ŸÙ·Ó Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ›¯·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ

·fi 1.000 ¯ÚfiÓÈ·.

Î·È Ô £fiÚÊÈÓ Â›¯Â Âı¿ÓÂÈ, ‹Á ÁÈ·

«ΔÔ §’∞Ó˜ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û ÌÈ·

ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ » ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Wallace.

ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù·Í›‰Â˘·Ó

«¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÈΛ·, Â›Ó·È ‚¿ÛË ÁÈ·

ÂÏ¿¯ÈÛÙ·. ΔÂÏ›ˆÛ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ˆ˜

ÂÍÂÚ‡ÓËÛË, οÙÈ Û·Ó ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘

ÌÔÓ·¯‹ ÛÙÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ™ÓfiÚÈ

ÛÙË μ›ÓÏ·ÓÙ. ∏ μ›ÓÏ·ÓÙ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ

ÛÙËÓ πÛÏ·Ó‰›·.

fiϘ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∫fiÏÔ

∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó·

™ÂÓÙ §fiÚÂÓ˜».

·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ·

∏ Wallace ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ

Û¿Áη Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÁˆÁÚ·Ê›·,

ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜

·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ë

·ÓÂÊԉȷÛÌÔ‡ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ ÎfiÏÔ Î·È

μ›ÓÏ·ÓÙ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿Ô˘

‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ

Á‡Úˆ ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ ™ÂÓÙ §fiÚÂÓ˜, Ô˘

·ÚÎÙÈÎfi ۯ‰fiÓ Îϛ̷ ÛÙË ÛÎÈ¿ ÙˆÓ

‹Ù·Ó «ÙfiÙÂ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ Û‡ÓÔÚÔ ÙˆÓ

‰·ÛÒÓ. ∞Ó·Î¿Ï˘„·Ó ¿ÁÚÈ· ·Ì¤ÏÈ·,

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

ÌÂÁ¿ÏË, Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ôχ ÌÈÎÚfi˜, ÔÈ

∏ ·ÔÈΛ· Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ fï˜, ÌÂ

ÂȉÂÈÓÒıËΠÙÔ Îϛ̷. √ ·ÁÂÙfi˜ Ù˘

ÓÙfiÈÔÈ Â¯ıÚÈÎÔ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜

2.500 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÎÌ‹ Ù˘, ¤˙ËÛÂ

°ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÚÁ¿ ÚÔ˜

πÛ·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜, Ô˘

‰‡Ô ·ÎfiÌË ·ÈÒÓ˜ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘

ÙËÓ ·ÎÙ‹ Î·È ·Ê¿ÓÈÛ ÙȘ Ú¿ÛÈÓ˜

‹Úı·Ó ÛÙÔ ¡¤Ô ∫fiÛÌÔ Ì Ì·ÚÔ‡ÙÈ, ÔÈ

ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ.

ÎÔÈÏ¿‰Â˜. ™ˆÚÔ› ÏÂÔ‡ÌÂÓˆÓ ¿ÁˆÓ

μ›ÎÈÓÁÎ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ˘ÂÚÔÏ›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ

ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1990 ÌÈ· ÔÌ¿‰·

¤ÓÈÍ·Ó Ù· ÊÈÔÚ‰. ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È

πӉȿӈÓ. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Ù· ÙfiÍ· Î·È Ù·

·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó

Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ∂˘ÚÒË

‚¤ÏË Ì ÏfiÁ¯Â˜ Î·È ÂϤÎÂȘ.

ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Î·ÓÂ

‰È·ÎfiËηÓ.

™ÙËÓ ¿ÏÏË ¿ÎÚË ÙÔ˘ ˆÎ·ÓÔ‡, ÔÈ

·Ó·Ûηʤ˜ Û ÌÈ· ÌfiÓÈÌ· ·ÁˆÌ¤ÓË

ŒÓ· ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÂÌÔÚÈÎfi ÏÔ›Ô Ô˘

ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛÙ·

ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„ ¤Ó·

¤ÊÙ·Û ÛÙË °ÚÔÈÏ·Ó‰›· Á‡Úˆ ÛÙÔ 1540

Ù¤ÏË ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ· Û ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο

Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÏÏËϤӉÂÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ,

‚ڋΠÂÁηٷÏÂÈÌ̤ӷ ·ÁÚÔÙfiÛÈÙ·,

ÂıÓÈο ÎÚ¿ÙË. ΔÔ È‰Â҉˜ Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜

Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Î¿ÔÙ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘

¿‰ÂȘ „·Ú·Ôı‹Î˜ Î·È ¤Ó·Ó ¿Ù·ÊÔ

ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ÌÈ· ·Ó·ÙÚÂÙÈ΋ ȉ¤· Ô˘

ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ √ÈÎÈÛÌÔ‡. μڋηÓ

¿ÓÙÚ·, ÂṲ̂ÓÔ ÌÚÔ‡Ì˘Ù·, Ô˘

ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ Úfi‚·ÏÏ·Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜

Ì·ÁÂÈÚÈο Û·Ë, ÎÏÂȉȿ, ÎÏÂȉ·ÚȤ˜,

ÊÔÚÔ‡Û ‰¤ÚÌ· ÊÒÎÈ·˜ Î·È Ì¿ÏÏÈÓË

˘fi‰Ô˘ÏÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, ¤ÁÈÓ ÙÔ

ÂÚÁ·Ï›· Î·È Í‡ÏÈÓ˜ Á·‚¿ı˜.

ÎÔ˘ÎԇϷ, Ì ¤Ó· ΢ÚÙfi Ì·¯·›ÚÈ

«ÈÛÙ‡ˆ» Ù˘ ·Ú·ÓÔÌ›·˜.

∏ ·ÔÈΛ· ÎÏÔÓ›ÛÙËΠfiÙ·Ó

‰›Ï· ÙÔ˘.

[77]

[78]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

[79]

ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ

ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›‰Â ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÏÒÚË Ó’ ·ÛÙÚ¿ÊÙÂÈ
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ë ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï¿Ì„Ë
·fi ‡ÚÁÔ˘˜, ÛÙ¤Á˜ Î·È ·ÓÈ¿ ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ӷ,
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi fiÏÂȘ Î·È ÙÔ›· ‰·ÛˆÌ¤Ó·.
∞¶√ Δ√ ∂¶√™ Δ√À Ã∞ƒ∞§¡Δ Ã∞ƒ¡Δƒ∞∞¡Δ∂

∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ù‹ÚËÛ ÙËÓ

°È· ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï

˘fiÛ¯ÂÛ‹ Ù˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ã¿Ú·ÏÓÙ.

Ô Ã¿Ú·ÏÓÙ ÔϤÌËÛÂ

™¯Â‰fiÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ

Î·È ÓfiÙȘ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ ªÈ¯·‹Ï ¤ÊÂÚÂ.

fiÏË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηٷٿ¯ıËÎÂ
ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ªÈ¯·‹Ï

Ÿˆ˜ ÔÈ ÂÈÎÔ› ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜

¢′. √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÿڷÏÓÙ ÂÍ·ÏÒıËÎÂ

∂ÏÏ¿‰·˜, ¤ÙÛÈ Î·È ÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô›

ÁÚ‹ÁÔÚ·, ηıÒ˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ηÈ

ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·

™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó Ó·

¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó Ù· ÂÈο ÔÈ‹Ì·Ù·

‰ÈËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ

ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù·

ÂΛÓÔ˜ Á‡ÚÈ˙ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿,

ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ Î·È ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ.

Û˘ÓÙÚ›‚ÔÓÙ·˜ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˘˜ ηÈ, ÙÂÏÈο,

™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, ·˘Ù¿

ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ °Î›ÚÁÎÂÚ, ÁÈ·

Ù· ¤Ë ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹

Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏÒÚË ÁÈ· ÙË

ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ÛÎÔÙÂÈÓfi

™ÈÎÂÏ›· Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋.

ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Î·È Ù˘
ÛηӉÈÓ·‚È΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜: Ù· ¯ÚÔÓÈο

ÃÚ˘ÛÔΤÓÙËÙÔ˜ ·‹Ú.
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‡Ê·ÛÌ· (‚·ı‡
΢·Ófi ‚·Ì‚·ÎÂÚfi) Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó·
ηχÙÔÓÙ·È Ù· ÈÂÚ¿ Û·Ë
Ù˘ ∞Á›·˜ ΔÚ¿Â˙·˜. ΔÔ
ΤÓÙËÌ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ -ˆ˜ Â›
ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ- Ì ¯Ú˘Ûfi
Û‡ÚÌ· ÏÂÙfi, Ì ‚ÂÏÔÓÈ¿
η‚·Ï›ÎÈ. ™¿ÓÈÔ ‰Â›ÁÌ·

‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÎÂÓÙËÙÈ΋˜,
¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 13Ô˘ ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ηÈ
·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ·
·Ú¿‰ÔÛË Ô˘
ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
ºøΔ√°ƒ∞ºπ∂™: ª∞∫∏™ ™∫π∞¢∞ƒ∂™∏™/ª√À™∂π√ ª¶∂¡∞∫∏ ∞£∏¡∞

[80]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔÓ

∞ÚÁfiÙÂÚ·, ‚¤‚·È·, Ì ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹

ÊÈÏÓÙÈÛ¤ÓȘ ϿΘ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ıÚfiÓÔ. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿

ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜

ȉڇ̷ÙÔ˜ Dumbarton Oaks ÛÙËÓ

·Ú¯Èο ·fi ÙÔ ƒÒÛÔ ÙÛ¿ÚÔ μÏ·‰›ÌËÚÔ

ΤډÈÛ·Ó ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ

√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Î·È ÙÔ˘ Schnutgen Museum

ÙÔ 988, ÔÈ 6.000 ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô›

ËÁÂÌfiÓˆÓ.

ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÓ›· ‹Ù·Ó ̤ÏË Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜

ÌÈÛıÔÊfiÚÔÈ ÙfiÛÔ Ôχ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó

∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÈηÓÔ› ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜, ÔÈ

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘

Ì ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ

μ›ÎÈÓÁÎ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÎÏ›ÛË

·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ˘ ¤ÏÂ΢ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó.

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· μ·Û›ÏÂÈÔ μ′, ÒÛÙÂ

ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›ˆÓØ ¤ÙÛÈ, ÔÈ

ÕÏÏ· ·Ù¿ ›¯ÓË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ

ÂΛÓÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓۈ̿وÛ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi

ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ

μ›ÎÈÓÁÎ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Û ÌÈ·

ÙÔ˘ ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔÓ¿‰·, Ë ÔÔ›·

ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÔÚ·‰Èο.

ÂÈه̂ȷ Ͽη ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶‡ÏË Ù˘

¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ ºÚÔ˘Ú¿ ÙˆÓ

√È ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È

∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏ˘, ηıÒ˜ Î·È Û ·ÚÎÂÙ¤˜

μ·Ú¿ÁÁˆÓ - ¤Ó· ÛÒÌ· Â›ÏÂÎÙˆÓ, Ô˘

Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ηÈ

ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÈÛÙÔÚË̤ÓÔ

·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¿Óˆ

ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘

¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ™Î˘Ï›Ù˙Ë (11Ô˜

·fi ÙÚÂȘ ·ÈÒÓ˜. √ ÈÔ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ·fi

ÊÚÔ˘Ú¿˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ë Ï¤ÍË

·ÈÒÓ·˜), ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜

·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó Ô

«μ¿Ú·ÁÁÔ˜» ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ· ·ÏÈ¿

·˘Ï‹˜. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÈÛÙÔÚË̤ÓÔ

ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜ ÿڷÏÓÙ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë

ÛηӉÈÓ·‚È΋ ϤÍË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ

·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ

ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ˆ˜ ÌÈÛıÔÊfiÚÔ˘ ¤ÏËÍÂ

«‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÎÔÈÓfi fiÚÎÔ» ‹,

¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ

Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘

‰È·ÊÔÚÂÙÈο, «·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜». ÕÏÏÔÈ

∂ıÓÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ÛÙË

¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ·

ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ·Ú·ÊıÔÚ¿

ª·‰Ú›ÙË.

·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó·

ÌÈ·˜ ÚˆÛÈ΋˜ Ϥ͢ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ

ø˜ ̤ÏË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ·˘Ï‹˜,

ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ¢·Ó›·.

«ÂÚÈԉ‡ˆÓ». øÛÙfiÛÔ, Ô ÎÔÈÓfi˜

ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó Ì ٷ

√È μ¿Ú·ÁÁÔÈ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ «ÂÏÂ΢ÊfiÚÔÈ», Ô˘

ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘

ÚÒÙÔÈ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô› Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÂ

·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·ÊÚfiÎÚÂÌ· ÙˆÓ

μ˘˙·ÓÙ›Ô˘. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô Ã¿Ú·ÏÓÙ, Ô

Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. √È ™Ô˘Ë‰Ô›

ÊÚÔ˘ÚÒÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ‰È·Ï‡ÂÈ

ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÊÚÔ˘Ú¿˜

¯¿Ú·Í·Ó ÙË ‚·ÛÈ΋ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ

ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ÙË

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÔ˘Û›·,

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·Ù‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ

ÛηӉÈÓ·‚È΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘

ÂÓÂÏ¿ÎË Û ÂÚˆÙÈÎfi ÙÚ›ÁˆÓÔ Ì ÙËÓ

¢Ó›ÂÚÔ ÔÙ·Ìfi ̤¯ÚÈ ÙË ª·‡ÚË

Â›ÏÂÎÙ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜.

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ· ∑ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·ÓÈ„È¿ Ù˘

£¿Ï·ÛÛ·. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ, fiˆ˜ Ô ŒÚÈÎ Ô

ΔÔ fiÏÔ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ

ª·Ú›·, ÙËÓ ÔÔ›· ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÂ ÙË

∞Á·ıfi˜ ÙÔ 1103, ÁÔËÙ‡ÙËÎ·Ó ÙfiÛÔ

ͯˆÚÈÛÙfi fiÛÔ Î·È Ë ÂÚ›ÊËÌË

‚›·, ÁÈ· Ó· ÙËÓ Í·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ›Ûˆ Ï›ÁÔ

·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÒÛÙ ‰ÂÓ

·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ - Û¿ÓÈÔ

ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ΔÔ˘ ‰fiıËÎÂ

Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜.

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· fiˆ˜

Â›Û˘ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘

ΔÔ ŒÔ˜ √˘ÚÎÓ¤ÁÈÓÁη ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ

Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹, Ô˘ ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi

Û·ı·ÚÔηӉȉ¿ÙÔ˘, Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÓˆÛÙ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÂÓfi˜

Ù˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Û˘ÓˆÌÔۛ˜ Î·È ÔÈ

ı¤ÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷϿ‚ÂÈ

‚fiÚÂÈÔ˘ ËÁ¤ÙË, ÙÔ˘ °È·ÚÏ ƒfiÓÁ΂·ÏÓÙ,

‰ÔÏÔÏÔ˘. ΔËÓ Ù˘ÊÏ‹ ·ÊÔÛ›ˆÛË

¤Ó·˜ ÌË ŒÏÏËÓ·˜, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘

ÙÔ 1151. ∞˘Ùfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Ù·Í›‰È ÌÂ

ÙˆÓ μ·Ú¿ÁÁˆÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÔÈ ˘„ËÏÔ›

ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋˜

ÙËÓ ·ÚfiÙÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ŒÈÓÙÚÈÓÙÈ ÙÔ˘

ÌÈÛıÔ› Î·È Ù· ÚÔÓfiÌÈ·, fiˆ˜ ÙÔ

ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ 1040.

¡ÂfiÙÂÚÔ˘, Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔ

‰Èη›ˆÌ· Ó· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ

ªÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ

μ˘˙·ÓÙÈÓfi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÚÎÂÙ¿

ËÙÙË̤ӈÓ, Ó· ·Ú¿˙Ô˘Ó ıËÛ·˘ÚÔ‡˜

μ›ÎÈÓÁÎ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹Á·˙ ·fi ÙÔ

¯ÚfiÓÈ·.

Î·È Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ï¿Ê˘Ú· ·fi ÙÔ ‰›Ô

Êfi‚Ô Ô˘ ÂÓ¤Ó ÛÙÔ˘˜

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 860, ÔfiÙ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó

Ù˘ Ì¿¯Ë˜.

ηٷÎÙË̤ÓÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ë ÔÏÂÌÈ΋

‚¿ÛË ÛÙÔ ∫›Â‚Ô, Î·È ÙÔ˘ 944 ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ

¶·ÚfiÙÈ Ù· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ¯ÂÈÚÔÈ·ÛÙ¿ ›¯ÓË

ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô

Âȯ›ÚËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ

ÙˆÓ μ·Ú¿ÁÁˆÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÏÈÁfiÙÂÚ· ηÈ

ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ G. Jones ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘

Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. Ÿˆ˜

·fi ÙȘ ÁÚ·Ù¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, Ô ‰ÈÏfi˜

History of Vikings, «ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ ¤ÁÈÓ·Ó

ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ Hilda R. Ellis-

¤ÏÂ΢˜ ¤Î·Ó ·˘Ù¿ Ù· ›¯ÓË ÈÔ

‰È¿ÛËÌÔÈ ÂÂȉ‹ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ

Davidson ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ The Viking

¢‰È¿ÎÚÈÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Peter

ÂÌÔÚÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ

Road to Byzantium, ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ

Beatson, ̤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹˜

ÂÈÚ·Ù›· Î·È ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Û ͤÓ˜

μ›ÎÈÓÁÎ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË

ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ

¯ÒÚ˜». √ ÿڷÏÓÙ ÊËÌÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ·

·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘

μ›ÎÈÓÁÎ. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜

Ù¤ÙÔÈ· ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÒÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÔÈ

ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹.

Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜

fiÏÂȘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó

¶√§πΔ∂Àª∞, ¢π√π∫∏™∏, √π∫√¡√ªπ∞, ™Δƒ∞Δ√™

™Ù·˘Úfi˜-ÂÁÎfiÏÈÔ (13Ô˜14Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) ·fi ÙÚ›·
ʇÏÏ· ¯Ú˘ÛÔ‡, ¤Ó· ÁÈ·
οı fi„Ë Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙȘ
Û˘ÁÎÔÏÏË̤Ó˜ οıÂÙ˜
Ï¢ڤ˜. ™ÙËÓ Î‡ÚÈ· fi„Ë
ÚÔÂͤ¯ÂÈ ‰ÈÏfi˜ ¤ÓıÂÙÔ˜
ÛÙ·˘Úfi˜ ·fi Ï¿Ș
Ï¿˙Ô˘ÏÈ, ÛÙÂÚˆ̤ÓÔ˜
Ì ¯Ú˘Ûfi ¤Ï·ÛÌ·.
∏ ÂÁ¯¿Ú·ÎÙË ÂÈÁÚ·Ê‹
ÛÙËÓ ›Ûˆ ÏÂ˘Ú¿
˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙË
Ê˘Ï·ÎÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘
ÛÙ·˘ÚÔ‡ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÙÔ˘,
°ÂÒÚÁÈÔ μ·Ú·ÁÁfiÔ˘ÏÔ,
ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ ·fiÁÔÓÔ
ÙˆÓ μ·Ú¿ÁÁˆÓ.

·Ú¿ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚÎËÙÈ΋

∏ ¯Ú‹ÛË Ì¿ÏÏÈÓˆÓ ÓËÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ ÛÂ

Á›ÓÔ˘Ó ·Ú·ÏÏËÏÈÛÌÔ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ

ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈ΋.

ÏÈÓfi ‡Ê·ÛÌ· Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ

‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. Δ· ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡

ÚÒÈÌˆÓ ÂÚÁfi¯ÂÈÚˆÓ ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ.

¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi

ªÂ ÙfiÏÌË Î·È ı¿ÚÚÔ˜ ‹ÁÂ Ô ÔÏÂÌÈÛÙ‹˜

√È ÂÚ›ÏÔΘ ‚ÂÏÔÓȤ˜, Ô˘ Û˘¯Ó¿

ªÂÛ·›ˆÓ· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ·

Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÙÔÓ ¿ÁÈÔ Ù¿ÊÔ

Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ Ù·ÈÛÂÚ›

·ÊËÁËÌ·ÙÈο, ÂÓÒ Û˘¯Ó¿ ›ӷÈ

Î·È Ù· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘ ͤÓ˘ Á˘

Î·È ˘Ê·ÓÙ¿, ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·.

ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÁÈÔÚÙ¤˜ ‹

ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó· ·Ù‹ÛÂÈ.

¶ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÎÂÓÙ‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ

·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙÔ

∫·È Ì ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÙË ÊÔ‚¤Ú·

·ÛË̤ÓÈ· ÎψÛÙ‹ ¿Óˆ Û ÌÂٷ͈Ùfi

¢ˆ‰ÂοÔÚÙÔ. Ÿˆ˜ ·Ú·ÙËÚ› Ë

ÙË ¯ÒÚ· ÌfiÚÂÛ ӷ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ,

ηÚfi ‡Ê·ÛÌ· Ù· ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÂ

·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ∂ϤÓË ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘, Ù·

‰›¯ˆ˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÈ ‹ Ó· ο„ÂÈ

·Ó·Ûηʤ˜ Ù¿ÊˆÓ ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜

ÂÚÁfi¯ÂÈÚ· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ·

˘ÔÙ·Á‹ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ.

ÛÙÔ μ·ÏÛÁοÚÓÙ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ ›¯·Ó

Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÌËӇ̷ٷ.

‰Â¯Ù› ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÚÚÔ¤˜. ™·ÊÒ˜

«Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌfi»

√È μ›ÎÈÓÁÎ ÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Í¤ÓÔ˘˜

·Ó·ÙÔÏ›ÙÈη Â›Ó·È Î·È Ù· ÎÂÓÙË̤ӷ

·Ú·ÙËÚ›. «ŸÏ· Ù· ı¤Ì·Ù·

ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜, ÙfiÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈο fiÛÔ Î·È

ÌÔÙ›‚·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¯ÓÈ΋˜

ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔ

΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ

Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ μ›ÎÈÓÁÎ

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi». ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÔÈ μ›ÎÈÓÁÎ

·ÙÚ›‰·, ÔÈ ·Ú¯ËÁÔ› ¤ÊÂÚ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜

·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó· Ô˘ÁΛ ÙÔ˘ 11Ô˘

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˘Ê·ÓÙ¿ ÁÈ· Ó·

·Á·ı¿ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜

·ÈÒÓ· ·fi ÎfiÎÎÈÓÔ ÌÂٷ͈Ùfi ÂÍ¿ÌÈÙÔ,

ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó Î·È Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó ÙËÓ

‚Ú‹Î·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË

Ô˘ ÎÔÛÌÂ›Ù·È Ì ¤Ó·Ó Úfi¯ÂÈÚ·

ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∫ÔÈÓfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÌÂٷ͇

ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ŒÓ· ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÛÙ·˘Úfi, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ ·fi

Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ Î·È ·˘Ù‹˜

Â›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiÔ˘ Ë

·Ï˘ÛȉˆÙ¤˜ ‚ÂÏÔÓȤ˜.

ÙˆÓ μ›ÎÈÓÁÎ Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÔ‡

‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈÚÚÔ‹ Â›Ó·È Â˘‰È¿ÎÚÈÙË

√È ÁÓÒÛÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ›ӷÈ

˘ÏÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ

ÙfiÛÔ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÌÔÙ›‚·.

ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜, ·ÚfiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·

·ÌÊ›ˆÓ Î·È ÂÓ‰˘Ì¿ÙˆÓ.

[81]

[82]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ∞™π§∂π√™ ∞′,
§∂√¡Δ∞™ ™Δ′,
∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

·ÎÌ‹
Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜
‰˘Ó·ÛÙ›·˜
Δ· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘
̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ‹Ù·Ó ÌÈ·
ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
∂ÈϤÔÓ, Ô ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜,
ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË,
ηٿÊÂÚ Û ÔÏÏ¿ ̤و·
ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ӛΘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹
Ô ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ¤ÁÈÓÂ
ÈÔ ÔÚ·Ùfi˜ ·fi ÔÙ¤, ηıÒ˜
Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ÙÛ¿ÚÔ˜ ™˘ÌÂÒÓ
ÎÈÓ‹ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

™Ù·˘ÚÔı‹ÎË, Ù¤ÏË 8Ô˘ Ì ·Ú¯¤˜ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·.

[83]

THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART/ART RESOURCE/SCALA

[84]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞′, §¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑′
∂π¢∞ª∂ ¡øƒπΔ∂ƒ∞ ª∂ ¶√π∂™ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∂™

Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜,
·fi Ù·ÂÈÓfi˜ ˘ËÚ¤Ù˘ ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ·Ó¤Ï·‚ ÙÂÏÈο ÙÔ ¤Ó‰ÔÍÔ
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÌÔÓ¿Ú¯Ë Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ
¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÔ˘‰·›Ô ‹ οÙÈ ÁÂÓÓ·›Ô
ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·
·Ó¤‚ËΠÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ‚·ıÌ›‰Â˜ Ù˘ ÈÂÚ·Ú¯›·˜ Ì ·ÈÛ¯ÚÔ‡˜ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ì ÊÔ‚ÂÚ¿ ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·.
∞ÊÔ‡ ¤‰ÈˆÍ ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ª·Ú›·, ·ÓÙÚ‡ÙËΠÌÂ
‰Â‡ÙÂÚÔ Á¿ÌÔ ÙËÓ Âڈ̤ÓË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï °′, ∂˘‰ÔΛ·
πÁÁÂÚ›ÓË, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ Ù˘ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË
Û¯¤ÛË Ô˘ ›¯Â ÚÈÓ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi
ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô
§¤ÔÓÙ·˜, ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï °′.. ¢¤¯ÙËΠ̿ÏÈÛÙ· Ó· Ì·ÛÙÈÁˆı› ·fi ÙÔÓ
·¯ÚÂÈfiÙ·ÙÔ ÂΛÓÔ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ̤ڷ˜ Ô˘
ı· ¤·ÈÚÓ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÛÙ¤ÌÌ·.
¢ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ μ¿Ú‰·. ¢ÔÏÔÊfiÓËÛ ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï
°′. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ¤ÁÈÓ ¿ÏÏÔ˜
¿ÓıÚˆÔ˜. º˘ÛÈο, ‰ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÛÔ˘‰·›Ô˜, ·ÏÏ¿
‰È¤ıÂÙ ÎÚ›ÛË. ◊Ù·Ó ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ
χÁÈ˙·Ó Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ë
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ÂÍ¢ÁÂÓ›˙ÂÈ. ¢È¤ıÂÙÂ, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙȘ
ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂΛӘ ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÔÈÔÓ
·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù˘¯·›· ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, Ë
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔÓ ÂÍ·¯ÚÂÈÒÓÂÈ. ∞ÎfiÌË, ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ·
Ô˘ ‚·Û›Ï¢Û ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ° ′ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ Ì Â›ÌÔÓ˜ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ, Ô˘,
ÁÈ· Ó· ԇ̠ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ·ÂÈϤ˜. ΔÔ
™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 867 Ì¿ÏÈÛÙ·, Ô˘ Ë ÂÍÔ˘Û›· ·Ú¤ÌÂÈÓ ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ·, Â¤‰ÂÈÍ ÙfiÛË ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·, ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Û‡ÓÂÛË, ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ηÈ
ÂÓÙÈÌfiÙËÙ·, Ô˘ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÔÈ ÈÔ

·˘ÛÙËÚÔ› ÎÚÈÙ¤˜ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ì·˜ ‚·ÛÈÏ›·˜. °È·
Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ‰›Î·È· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
¿Ó‰Ú· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ͯ¿ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË
›ڷ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ‹Ù·Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ
‹‰Ë Á›ÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿. √È ·Ú¯¤˜ ÂΛӘ ‹Ù·Ó ͤÓ˜ Ì ÙÔ
¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Ù˘ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ
ηÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› Ó· ÙÔ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó,
ÙÔ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Ô‰ËÁ‹ıËΠ̠ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ·ÎÔϷۛ˜
·fi fiÛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›·. ◊Ù·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·Ó·‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ΢ڛˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ∞˘Ùfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÔχ ηϿ. ∏
·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ ·˘Ùfi Ï·›ÛÈÔ
¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ ·Á›ˆÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› Â‰Ò Î·È
¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘
∂˘ÚÒ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔÓ ··Û¯fiÏËÛÂ
fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÌÔӿگ˘ ‹Ù·Ó Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ∫¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ºÒÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙË ÌÂÚ›‰· ÂΛÓË ÙˆÓ ÈÂÚ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
›¯·Ó ·ԉ¯Ù› ÙËÓ ·Ó·ÛًψÛË ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿
‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó Î¿ÔÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙȘ ·fi„ÂȘ ηÈ
ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ı‡ÌÈ˙·Ó ÙȘ

æËÊȉˆÙfi ·fi ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
PAVLEMARJANOVIC/SHUTTERSTOCK

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[85]

[86]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘. ∞ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ·ÓÙÈÏ‹„ˆÓ. √È ÚÒÙÔÈ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·Û‡ÁÎÚÈÙ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È Ôχ ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÂȉ‹
Ô ºÒÙÈÔ˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ·ÓÔȯٿ Û ڋÍË Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤·
Ù˘ ƒÒÌ˘, ÂÓÒ ÔÈ ÈÁÓ·ÙÈ·ÓÔ› ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎÔ› Û‡ÌÌ·¯ÔÈ
ÙÔ˘ ¿·, Ô˘ ‰È¤ıÂÙ ÈÛ¯˘Ú‹ ÌÂÚ›‰· ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ
̤۷ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ
Û˘Ó¯Ҙ Ù· Ó‡̷ٷ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∏ ÂÚÈÏÔ΋
·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˆÊÂÏÔ‡Û ηıfiÏÔ˘ ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
›¯Â ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ËÚÂÌ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ
Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηÈ
‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. ŒÙÛÈ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ
··ÏÏ·¯ı› ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÂΛÓË ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È ÙËÓ
ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁfiÚÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ηı·›ÚÂÛÂ
·fi ÙÔÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi ıÚfiÓÔ ÙÔÓ ºÒÙÈÔ Î·È ·Ó·Î¿ÏÂÛÂ
Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ πÁÓ¿ÙÈÔ.
Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ·Ó¤Ù˘Í ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜
Ì ÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·, ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÔ˘
ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÂÎÙÂÓÒ˜ fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ÛÙË ¢‡ÛË ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤Ì· ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔÓ ºÒÙÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫ËÚÔ˘Ï¿ÚÈÔ.
∂‰Ò ·ÚΛ Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËΠ̠Ôχ Âȉ¤ÍÈÔ ÙÚfiÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
ÈÁÓ·ÙÈ·ÓÔ‡˜ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ʈÙÈ·ÓÔ‡˜ ·fi ÙË ÌÈ· ηÈ
ÚÔ˜ ÙÔÓ ¿· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ŒÙÛÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÂÈÚ‹ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ı˘Û›·ÛÂ
ηıfiÏÔ˘ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È
ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ
™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÂ›ÌÔÓ· Ì ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘
‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ÂÚȤÏıÂÈ Û ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ú·Ï˘Û›· ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ΔÔ Ù·ÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ¿‰ÂÈÔ Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ηχ„ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘
·Ó·ÁfiÚÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ıËÛ·˘Úfi Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÙ·ÌȇÛÂÈ Ô £ÂfiÊÈÏÔ˜ Î·È Ë £ÂÔ‰ÒÚ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 140.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, Î·È ·fi fiÏ·
Ù· Ù·ÎÙÈο ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙfiÙ ÛÂ
‰È¿ÛÙËÌ· 11 ÂÙÒÓ, ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜,
·¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ÌfiÏȘ ÙÚ›· ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ·,
‰ËÏ·‰‹ 324.000 ‰Ú·¯Ì¤˜. ∫·ıÒ˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜
·fi ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ‰··Ó‹ıËΠ۠‰ˆÚ¤˜ ÙÔ˘

ªÈ¯·‹Ï °′, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ‚ڋΠÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ
ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û·Ù·Ï‹ıËÎ·Ó ¤ÙÛÈ
¿ÛÎÔ·, Û˘ÁοÏÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ Î·È ˘¤‚·ÏÂ
ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∞˘Ù‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤ÚÂ ӷ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ∞ÏÏ¿ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ «ÌÂÙÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘, ‰È¤Ù·Í ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Ù· ÌÈÛ¿ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi fiÛ· ›¯Â ¿ÚÂÈ».
ŒÙÛÈ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· 300 ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹
32.400.000 ‰Ú·¯Ì¤˜, Ì ٷ ÔÔ›· ÌfiÚÂÛÂ Ô Ó¤Ô˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ Î·È ÈÔ Â›ÁÔ˘Û˜
·Ó¿ÁΘ. μڋΠfï˜ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË Úfi¯ÂÈÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. √ ªÈ¯·‹Ï ° ′ ηٷÛ·Ù¿ÏËÛ fiÏÔ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Î·È ¤ÏȈÛ ٷ ÈÔ ÔχÙÈÌ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. ªÂ ·˘Ù¿ ›¯·Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Â› £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ¤Ó· ¯Ú˘Ûfi Ï·Ù¿ÓÈ, ‰‡Ô ÔÏfi¯Ú˘ÛÔÈ ÁÚ‡˜, ‰‡Ô
¯Ú˘Û‹Ï·Ù· ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ·, ¤Ó· ÔÏfi¯Ú˘ÛÔ fiÚÁ·ÓÔ, ÔÏÏ¿
¯Ú˘Û¿ ÂÈÙÚ·¤˙È· ÛÎÂ‡Ë Î·È ÔÏϤ˜ ‚·ÛÈÏÈΤ˜ ÛÙÔϤ˜, ¿ÏϘ ÔÏfi¯Ú˘Û˜ Î·È ¿ÏϘ ¯Ú˘ÛÔ˛Ê·ÓÙ˜, Ô˘ ÙÔ
‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Ó ٷ 200 ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ·, ‰ËÏ·‰‹
21.600.000 ÂÚ›Ô˘ ‰Ú·¯Ì¤˜. Œ¯ÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Û ÓfiÌÈÛÌ· ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÙÔ ÍÔ‰¤„ÂÈ Î·È ·˘Ùfi. ∂˘Ù˘¯Ò˜ fï˜ ¤ı·Ó ÚÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘, Î·È ¤ÙÛÈ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÌfiÚÂÛ ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂΛӷ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜
‰·¿Ó˜. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 54.000.000 ‰Ú·¯Ì¤˜
ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ÊÚfiÓÙÈÛÂ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹, ·ÏÏ¿ ‰›Î·ÈË Â›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÊfiÚˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Â¤‚·Ï ÙfiÛË
Ù¿ÍË Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘
ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ··›ÙËÛË ·fi ÙÔ
‰ËÌfiÛÈÔ. ∞˘Ùfi Ê˘ÛÈο Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∞ÏÏ¿ ·fi ·˘Ù‹
ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ‚Á·›ÓÂÈ Â‡ÏÔÁ· ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ, ·fi ÂΛӘ Ô˘
‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘
ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÙfiÙÂ.
√ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛ Â›Û˘ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË˜Ø ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜
‰ÈfiÚÈÛ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù›ÌÈÔ˘˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ··ÈÙÒÓÙ·˜
΢ڛˆ˜ Ó· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÔÈ ÊÙˆ¯Ô› ·fi ÙËÓ ›ÂÛË
ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ, ÒÛÙ «ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÈÛÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘
‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ô˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜,
ÙÒÚ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ». ¢ÂÓ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌ·ÛÙÂ Ê˘ÛÈο fiÙÈ ÙfiÙ Â·Ó‹ÏıÂ Ô ¯Ú˘Ûfi˜ ·ÈÒÓ·˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÎÔÏ·Û›· ηÈ

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÙËÓ ·Ó·Ú¯›· Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï
° ′ ‹Ù·Ó Ôχ Ê˘ÛÈÎfi ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ̷ηڛ˙Ô˘Ó ÙÔÓ
·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·Ó fi¯È Ó· ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ¿ÓÙ·, Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ
ÂÍ›ÛÔ˘ ÙÔ ÓfiÌÔ Û οı ˘‹ÎÔÔ.Δ· ÓÔÌÔıÂÙÈο ¤ÚÁ·
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·ÎfiÌ·, Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘
ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. 줂·È·,
·fi ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ô˘ ͤÛ·Û ÙfiÙ ηٿ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ÓfiÌÔÈ, ·ÛÙÈÎÔ›, ÁˆÚÁÈÎÔ› Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ›Ûˆ˜ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿, ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, Ú¤ÂÈ Ó·
ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ÂÓ
ÚÔοÏÂÛ ÌfiÓÔ Ë ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊıÔ‡Ó ÔÈ ÓˆÙÂÚÈÛÌÔ› Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Ó¤·˜
ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ›¯·Ó ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·Ó·Áη›· Ôχ ÛÔ˘‰·›ÔÈ
ÏfiÁÔÈ. ∏ ∂ÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÈÛ‹Á·Á ‚¤‚·È· ÛˆÙ‹ÚȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÔÏÏ¿
˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ‹Ù·Ó ¤ÚÁÔ Â›ÙÔÌÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÂÈ
Û fiÏ· ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÛËÌ›· ÂΛӷ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÚÔÔÔÈËı›. ŒÙÛÈ, ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó ¿ÏÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÂΛӘ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ¤ÓÓÔÌˆÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, Ë ∂ÎÏÔÁ‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘
‹Ù·Ó Û˘ÓÔÙÈ΋, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ԇÙ ӷ ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÚËÙ¿
ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÛÂÈ Û ·¯ÚËÛÙ›·
ÌÂÙ¿ ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi Ô‡Ù ӷ ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ
Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿. Δ¤ÏÔ˜, ηÈ
Ë ÂÈÛÙ‹ÌË ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ‰Èη›Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ οˆ˜ ÌÂ
ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ¤ÎÙÔÙ ÔÏÏÔ› ÓÔÌԉȉ¿ÛηÏÔÈ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, ÂÓÒ ·˘Ù‹ Ë ÓÔÌÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ·Ú·Ì¤ÚÈÛ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È ‹Ú ÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈˆÓ Û˘ÏÏÔÁÒÓ, ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙ· Ï·ÙÈÓÈο, ÔÏÏÔ› ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ηٷϿ‚Ô˘Ó. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÌÂÁ¿ÏË Û‡Á¯˘ÛË ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ·Ó¿ÏÔÁË Ì ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· Ô˘ Âȉ›ˆÍ ӷ ıÂÚ·‡ÛÂÈ Ì ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ÚÈÓ ·fi 300
Î·È ϤÔÓ ¯ÚfiÓÈ·.
£¤ÏÔÓÙ·˜, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÌÈÌËı› ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ùfi Ô
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô ª·Î‰fiÓ·˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ
·fi Ù· ÓÔÌÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÔı› ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈ· ÓÔÌÔıÂÛ›· fiÛ· ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ı·
Û˘Ó¤Ù·ÛÛ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤Ó·Ó -fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·-

ÙfiÓ Ï‹ÚË- ÎÒ‰Èη ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜
ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂΛӷ,
·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ fiÛ· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ··Ú¯·ÈˆÌ¤Ó· ηÈ
ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÌÂÙ¿
ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ‰‡Ô
¤ÚÁ·. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÌÂٷ͇ 870 Î·È 878 ηÈ
ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¶Úfi¯ÂÈÚÔ˜ ÓfiÌÔ˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÙÔÌ‹ ÙˆÓ ÈÔ ‚·ÛÈÎÒÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÈÛËÁ‹ÛˆÓ,
∂ÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó‰¤ÎÙË, ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη
Î·È ÙˆÓ ¡Â·ÚÒÓ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡. ¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó Â›Û˘
ÌÂÚÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Î·È ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ηٷÚÁ‹ıËΠÙÂÏ›ˆ˜ Ì ÙÔ
ÓfiÌÔ ·˘Ùfi. ΔÔ ¿ÏÏÔ ¤ÚÁÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙÔ
884 ‹Ù·Ó ÂÎÙÂÓ‹˜ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ
‰Èη›Ô˘ Ô˘ ›Û¯˘·Ó, ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 40 ‚È‚Ï›· ηÈ
ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ∞ӷοı·ÚÛȘ ÙˆÓ ¡fïÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË
Ù˘ ∞ӷοı·ÚÛ˘, ¤ÁÈÓ ÙÔ 885 ‰Â‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘
¶Úfi¯ÂÈÚÔ˘, Ô˘ ‰ÈÔÚıÒıËΠ̠‚¿ÛË ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÂΛÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ∂·Ó·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ¡fïÓ. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÏÈ, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ‰È¿‰Ô¯Ô˜
§¤ÔÓÙ·˜ ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿
Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∞ӷοı·ÚÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÓfïÓ.
∞˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó ٤ÛÛÂÚ· ‹ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙÔ 917, Ô˘
¤ı·ÓÂ, ‰È·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ ¤Î‰ÔÛË Û 60 ‚È‚Ï›· Ô˘ ÔÓfiÌ·Û μ·ÛÈÏÈο.

[87]

∞ÛË̤ÓÈÔ˜
‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜
ÛÙ·˘Úfi˜.
ªÔ˘Û›Ô
∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜,
ƒ·‚¤Ó·.
SCALA

[88]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ
ΔÔ Corpus Juris Civilis, ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi

ÎÒ‰ÈΘ: ÙÔÓ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ ¡fiÌÔ, ÙËÓ

ΔÔ ¶Úfi¯ÂÈÚÔÓ ‰È·‰fiıËΠ¢ڤˆ˜,

¤ÚÁÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, ˘‹ÚÍÂ Ë ‚¿ÛË

∂·Ó·ÁˆÁ‹ Î·È Ù· μ·ÛÈÏÈο.

ηıÒ˜ ıˆڋıËΠÓÔÌÔıÂÙÈÎfi
ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹

ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Î·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜
ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 1453.

√ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ˜ ¡fiÌÔ˜ ÂΉfiıËΠÙÔ 870

Ô˘ ÙÔ ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÚÔ˘Û›·˙Â

ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜

ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·

·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Î·È Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÙˆÓ

‰˘Ó·ÛÙ›·˜ (867-1057) Ë ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈ·

μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÁÈˆÓ ÙÔ˘,

ÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ πÛ·‡ÚˆÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÛÙȘ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È §¤ÔÓÙ·.

·Ôχو˜ ·Ô‰ÂÎÙ‹.

·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜, ηıÒ˜ ›¯·Ó

¶ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙ·

ÚÔ·„ÂÈ ÔÏÏ¿ ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ

ÂÏÏËÓÈο ÔÏÏÒÓ ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘

∏ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ‹ ∂·Ó·ÁˆÁ‹, fiˆ˜ ‹Ù·Ó

ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ›¯·Ó

πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, ‰·Ó›ÛÙËΠοÔȘ

̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÁÓˆÛÙ‹, ‰ËÌÔÛȇıËÎÂ

ÂÚȤÏıÂÈ Û ·¯ÚËÛÙ›·. √ È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘

‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂ÎÏÔÁ‹˜, ÂÓÒ ı¤ÛÈÛÂ

ÌÂٷ͇ 879 Î·È 886 ηÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘

̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜, μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞,′

ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÓfiÌÔ˘˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ

Â›Ó·È ·Ú·‰ÂÎÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛıËÎÂ

(867-886) Î·È Ô ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘, §¤ÔÓÙ·˜

ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ

ÔÙ¤, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ·

™Δ′,, ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ÌÈ· ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘

ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ÙÔ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÙÔ

ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙË

ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ηÈ

ÂÓÔ¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, Î·È Î·Ù¿ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏfiÁÔ

Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÈ

Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜

ÛÙÔ ÔÈÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ.

∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·fi ÙËÓ

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ

∂Í¿‚È‚ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› Ù· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·

˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Ë Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Á˘

ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ÛËÌË ·fiÂÈÚ· ÓÔÌÈ΋˜

‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó Û ¤ÍÈ Ù‡¯Ë, ‹

·fi ÙÔ˘˜ «‰˘Ó·ÙÔ‡˜» ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ

·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ÌÈ·˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ·fi

∂ÍËÎÔÓÙ¿‚È‚ÏÔ˜, ÁÈ·Ù› ÂÚÈ›¯Â

«ÂÓ‹ÙˆÓ» ·‡Í·ÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi

ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

60 ‚È‚Ï›·. ∂›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜

ÙˆÓ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÛÂ

√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂·Ó·ÁˆÁ‹˜

ÎÒ‰Èη˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙÔÓ

ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ

·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙËÓ

πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·, ‰ÈfiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÈ

ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ÎÔÛÌÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙÔ˘

ÓfiÌˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÛÙ·

ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛ¯‡˜ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙË

‰›‰ÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ

ÂÏÏËÓÈο ÙÔ˘ ·ÏÈfiÙÂÚÔ˘

ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÛÙË ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ

‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡

ÈÔ˘ÛÙÈÓÈ¿ÓÂÈÔ˘ ÎÒ‰Èη. ΔË Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘,

ÌÈÎÚÒÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘ Ô˘

ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ı· Û˘Ó¤Ù·ÛÛ Ô

Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙ· ÚÒÙ·

‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ Ù˘

ÎÏ‹ÚÔ˜. √ ·ÙÚȿگ˘, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË

¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ

ÏÂ˘Ú¿, ·ÔÎÙ¿ ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘

(Èı·ÓfiÓ ÙÔ 889-890), ·Ó¤Ï·‚Â

˙‹ÙËÌ· Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ƒˆÌ·Ófi˜ ∞′

ÂÚÌËÓ›·˜ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÙˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ

ÂÈÙÚÔ‹ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘

Âͤ‰ˆÛ ¡Â·Ú¿ fiÔ˘ ·Î‡ÚˆÓÂ

Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ

ÚˆÙÔÛ·ı·Ú›Ô˘ ™·‚‚·Ù›Ô˘ ‹

·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ ÌÂٷ͇ «‰˘Ó·ÙÒÓ» ηÈ

ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÒÓ ‹ ÙÔÈÎÒÓ Û˘Ófi‰ˆÓ.

™˘Ì‚·Ù›Ô˘. ∞Ó Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ

«ÂÓ‹ÙˆÓ» Î·È ··ÁfiÚ¢ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

∞ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· ‚‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·

μ·ÛÈÏÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ûˆı› ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÂ

ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Á˘ ÛÂ

ÙÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞′,, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′

ηӤӷ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ

ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÁ·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ˜.

Âͤ‰ˆÛ ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ

›¯·Ó ÁÚ·ÊÙ› ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο

∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ÛÂ

μ·ÛÈÏÈο ÁÈ·Ù› ÂÚÈ›¯Â ÙÔ «‚·ÛÈÏÈÎfi

ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜

Û˘ÓÙ¯ӛ˜ Î·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ÙȘ

ÓfiÌÔ». √ÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ, Â›Û˘,

ÁÈ· ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi ‰›Î·ÈÔ.

‰È›·Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ∂·Ú¯ÈÎfi
μÈ‚Ï›Ô, Ô˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ

∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· μ·ÛÈÏÈο, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′

¤·Ú¯Ô Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÛÙÔÓ

Âͤ‰ˆÛ ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì 113 ¡Â·Ú¤˜,

ÔÔ›Ô ·¢ı˘ÓfiÙ·Ó Î·È Ô ÔÔ›Ô˜

ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈfiÚÈ˙·Ó ÙË

˘·ÁfiÙ·Ó ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ

‰‡Ó·ÌË Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ™˘ÓÙ¿¯ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ

‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÂÓ›Û¯˘·Ó ÙËÓ

895 ÁÈ· ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ™Δ′ Î·È ÂÚȤ¯ÂÈ 22

·ÔÏ˘Ù·Ú¯È΋ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘

ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ÛÙfi¯Â˘·Ó ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ

Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ

Â¤‰ÂÈÍÂ, Â›Û˘, ÁÈ· ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘

ÙˆÓ Û˘ÓÙ¯ÓÈÒÓ. √È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘

Á¿ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜

∂·Ú¯ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ fiÚÈ˙·Ó ÙÔ˘˜

fiÙÈ Î¿ı Á¿ÌÔ˜ Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı·

ηÓfiÓ˜, ÙȘ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ô˘ ›Û¯˘·Ó

›¯Â ÈÂÚÔÏÔÁËı› ı· ‹Ù·Ó

ÁÈ· οıÂ Û˘ÓÙ¯ӛ· Î·È ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÛÂ

·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ˜. ¶ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘

ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜

‰È¿Ù·Í˘ ·˘Ù‹˜ ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ

·Ú·‚¿Ù˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë

·Ï·Î›·. ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹

·Ú·‚›·ÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ó·

‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¡Â·Ú¤˜ Ô˘ ··ÁfiÚ¢·Ó

·ÛÎÔ‡Ó Ù· ̤ÏË ÌÈ·˜ Û˘ÓÙ¯ӛ·˜

οı ¤ÚÁÔ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ

Â¿ÁÁÂÏÌ· ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹ ‹ Ó·

ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÚÒÓ ·fi ÙÔ˘˜

ÂÈÙˉ‡ÔÓÙ·È Û ·Û¯Ôϛ˜ ¿ÏÏ˘

ÁˆÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÛÂ

ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘

ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ Corpus

ÂΉ›ˆÍ˘ ·fi ÙË Û˘ÓÙ¯ӛ·. √È

Î·È ÙˆÓ μ·ÛÈÏÈÎÒÓ. √È ¡fiÌÔÈ

‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ∂·Ú¯ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘

™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙÔÓ

‰›ÓÔ˘Ó ÁÂÓÈο ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜

§¤ÔÓÙ· Î·È ··ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜

ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË

Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ·ÏÏ¿

ÁˆÚÁ›· ‹ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ.

‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù·

¡Â·Ú¤˜ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·È ·fi ÙÔÓ

Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ƒˆÌ·Ófi ∞′ ÁÈ· ÙËÓ

ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÙˆÓ

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡

ÁÈ·ÙÚÒÓ ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ.

[89]

ŒÓıÚÔÓÔ˜
ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
§¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′
Û ÈÎÂÙ¢ÙÈ΋
ÛÙ¿ÛË.
√ §¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′
Âͤ‰ˆÛÂ
Ù· μ·ÛÈÏÈο
Î·È ÙȘ ¡Â·Ú¤˜,
ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡˜
ÎÒ‰ÈΘ Ô˘
·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙË
‚¿ÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ
‰›Î·ÈÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ
ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.
ANN RONAN/
HIP/SCALA

[90]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÛÙfiÏÔ˜
ŸÏ· ·˘Ù¿ ‹Ú·Ó Ôχ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘
‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÈÂ˙fiÙ·Ó ·fi ·ÓÙÔ‡ ·fi
‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ÂÓÒ Ë Â˙È΋ Î·È Ó·˘ÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Â›¯Â ·Ú·Ï‡ÛÂÈ. °È· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ·fi
ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·,
·ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙ·. ΔÔ 867 Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ ·˘ÏÈ·ÓÈÙÒÓ ÃÚ˘Ûfi¯ÂÈÚ·˜, Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘
∫·Ú‚¤·, ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ¡ÈÎÔÌ‹‰ÂÈ· Î·È ÙËÓ
ŒÊÂÛÔ, Î·È fiÙ·Ó Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÈÚ‹Ó˘, ÙfiÏÌËÛ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ: «∂¿Ó ı¤ÏÂȘ, ‚·ÛÈÏÈ¿,
Ó· οÓÂȘ ÂÈÚ‹ÓË Ì·˙› Ì·˜, ··ÚÓ‹ÛÔ˘ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
ÛÔ˘ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÎÚ¿ÙËÛ¤ ÙË ÛÙË ¢‡ÛË, Î·È ÂÌ›˜
ı· οÓÔ˘Ì ÂÈÚ‹ÓË Ì·˙› ÛÔ˘. ∞ÏÏÈÒ˜, ÛÎÔ‡ԢÌ ӷ
Û ‰ÈÒÍÔ˘Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙË ‚·ÛÈÏ›·». ¢‡Ô ¯ÚfiÓÈ·
ÚÈÓ, ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ÌfiÓÔ Ì 200 ÙÚ¯·ÓÙ‹ÚÈ·, ·›ÏËÛ·Ó
·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·. √È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›
ηٿÏÔÁÔÈ Â›¯·Ó ÂÏ·ÙÙˆı›, ÁÈ·Ù› Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÓÙ› Ó· ‰··ÓÒÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡, ›‰·Ì Ô‡ Î·È Ò˜ ηٷÛ·Ù·ÏÔ‡ÓÙ·Ó Â›
ªÈ¯·‹Ï °′. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤ÚÂ ӷ
ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÚ·Ùfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ, ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ ı·
·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÂ Û˘ÚÊÂÙfi ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ÙÔ˘˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ Úfi¯ÂÈÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜
ÂÎ·È‰Â‡ÛÂÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ê˘ÛÈο ¤Ê¢Á·Ó ÌfiÏȘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ Â¯ıÚfi ‹ Î·È ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÙÔÓ ‰Ô˘Ó. ¢ÂÓ
ͤÚÔ˘Ì ·Ó Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ‰È¤Ù·Í οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÔÙÔ›ˆÓ.
√È ¡Â·Ú¤˜ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÁÁÔÓfi ÙÔ˘,
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ fï˜
Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛ ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ
·˘ÙÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ÌÂ Û˘Ó¯›˜ Î·È Â›ÔÓ˜ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ¤Ì·ı·Ó Ó·
¤¯Ô˘Ó Ù¿ÍË Î·È ˘·ÎÔ‹. ∞˘Ù¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜
Ù˘ ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂΛӢ ÙÔ˘
£ÂÔÊ¿ÓË. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·Ê¤ÏÂÈ· ·ÏÏ¿ ÛˆÛÙ¿:
«‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ η̛· ·fi ÙȘ ‚¿Ó·˘Û˜ ηÈ
ÙȘ ¯˘‰·›Â˜ Ù¤¯Ó˜, ·Ó ‰ÂÓ ÙË Ì¿ıÂȘ». 줂·È·, ‰ÂÓ

∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ∫¤ÏÛÔ˘ ÛÙËÓ ŒÊÂÛÔ.
ΔÔ 867 Ô ·˘ÏÈ·ÓÈÙÈÛÌfi˜ ·ÓıÔ‡ÛÂ Î·È Ô ËÁÂÌfiÓ·˜
Ù˘ ·›ÚÂÛ˘, ÃÚ˘Ûfi¯ÂÈÚ·˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ∫·Ú‚¤·,
¤ÊÙ·Û ̤¯ÚÈ ÙËÓ ŒÊÂÛÔ.
HONJUNE/SHUTTERSTOCK

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[91]

[92]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÌÔÚ› fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
ÔÏÂÌÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ‹ Ù¤¯ÓË ¯ˆÚ›˜ ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›·. ∞ÏÏ¿ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÛÙËÓ
ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÛ‡ÏÏÂÎÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ŒÓˆÛ ÂÈϤÔÓ Ù· Ó¤· ·˘Ù¿ Ù¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ, ‰ÈfiÚÈÛ ÈηÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ∞ÎfiÌ· Î¿Ï˘ÙÂ
ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ‚Ú¿‚¢ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜, ÙÈ̈ÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÔÎÓËÚÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÈο ÚÔÂÙԛ̷Û ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂΛÓË ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘
Â› ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ı· ¤Ûˆ˙Â Î·È ı· ‰fiÍ·˙Â
ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ΔË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ·Ó¤ıÂÛÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ψ›ÌˆÓ ¡È΋ٷ øÔڇʷ, ÔÓÔÌ·ÛÙfi ‹Úˆ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ. √ øÔڇʷ˜ ‹Ù·Ó ·fi ηÈÚfi ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÔ˘‰·›Ô ÛÙËÓ
ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ıÏÈ·˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ μ¿Ú‰· Î·È ÙÔ˘
ªÈ¯·‹Ï °′, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÈÛÙfi˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ ·Ú¯Èο ı¤ÏËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË
ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· fï˜ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËΠÌÂ
ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÛÙË Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ‡
‰fiıËÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·ÊÔṲ́˜ ÁÈ· Ó· Ê·ÓÂÚÒÛÂÈ Ù· ÛÔ˘‰·›· ÙÔ˘ ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·.

μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔÓ øÔڇʷ. √È ™·Ú·ÎËÓÔ›, ÏÔÈfiÓ, ηıÒ˜
¤Ê¢Á·Ó Ì ٷ ÏÔ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ƒ·Ô‡ÛÈÔ, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ πÙ·Ï›·˜, Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙË μ¿ÚË Î·È
ÂÍÔÚÌÒÓÙ·˜ ·fi ·˘Ù‹, ÏÂËÏ·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·.
ΔfiÙÂ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ øÔڇʷ Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ
Î·È ÂΛÓË ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù›
‹ıÂÏ ӷ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¢·ÏÌ·Ù›·.
°È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¿· Ù˘
ƒÒÌ˘ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘ ¢‡Û˘ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘
μ′. ΔÔÓ ¿· ÙÔÓ Â›¯Â ηÏÔÈ¿ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ÙÔ˘
ºˆÙ›Ô˘. ªÂ ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ Â›¯Â ¿ÓÙ· ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ·Ó Î·È Â›¯Â ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ Û˘Ìʈӛ˜ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Á›ˆÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜
ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ. ŒÙÛÈ, Ì ÙË Û‡ÌÚ·Í‹ ÙÔ˘˜ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ øÔڇʷ˜ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙË μ¿ÚË Î·È ˘¤Ù·Í ·Ì¤Ûˆ˜
ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Î˘ÚȇıËΠ·fi ÙÔÓ §Ô˘‰Ô‚›ÎÔ μ
μ′ 24. «∏ ÚÒÙË
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ ¢‡Û˘ ›¯Â Ù¤ÙÔÈ· ¤Î‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ Ë ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· Á¤ÌÈÛ ÌÂ Ï¿Ê˘Ú· ηÈ
‰fiÍ·». ∞ÏÏ¿ ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ, ı· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ϛÁ·
ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ·fi ÙfiÙ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÈ Ê˘Ï¤˜ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜.

√È fiÏÂȘ ÛÙË ¢·ÏÌ·Ù›·
Î·È ÔÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜

¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ· ÛÙË ¢·ÏÌ·Ù›· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÈÂÚ›˜ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÕÁÈÔ μ¿ÙÈÛÌ·
ÛÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÂΛӢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÚÈÓ ·fi 50 ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ·Ô‚¿ÏÂÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ıÚËÛΛ·. ∞ÊÔ‡ fï˜ ‚·Ù›ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÈ, ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √È ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÛÂ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÂΛ, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÈfiÚÈ˙ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ οıÂ Ê˘Ï‹˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÌÔÁÂÓ›˜ Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ÁÂÓÈ¿ ÂΛÓË
Ô˘ ›¯Â ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ó· ΢‚ÂÚÓ¿ ÙË Ê˘Ï‹
·˘Ù‹. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÔÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒıËηÓ
Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÊfiÚÔ Î·È Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ԢÓ
fiÙ·Ó ÙȘ ηÏÔ‡ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜Ø ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÓ·Ó, ÂÓÒ ÙÔ ÊfiÚÔ, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜, Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ·Ó ÙÔÓ Î·Ù¤‚·ÏÏ·Ó Ù·ÎÙÈο.
∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ÙÔ ¤Î·Ó·Ó, Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
·fi ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›· ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂΛÓÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˘ÔÙÂÏ›˜ ÛÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÔÈ
ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜. ΔÔ ∞Û¿Ï·ıÔ Ï‹ÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ 200 ¯Ú˘Û¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔ
ΔÚ·Á‡ÚÈÔ ‹, fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ÙfiÙ ΔÂÙÚ·ÁÎÔ‡ÚÈÔ, 100, Ë

¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÌÔӿگ˘ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜,
·ԉ›¯ıËΠÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó
΢‚ÂÚÓÈfiÙ·Ó ·fi ¿Ó‰Ú· Ô˘ ‹ÍÂÚ ӷ ˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi
ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘. ∂›‰·Ì fiÙÈ ÛÙÔÓ
ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ £ˆÌ¿ Î·È ÛÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï ΔÚ·˘Ïfi ÔÈ ˙Ô˘¿ÓÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ· ÂÓ‰fiÙÂÚ· Ù˘
¢·ÏÌ·Ù›·˜ Î·È ÔÈ ·Ú¿ÏȘ fiÏÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂΛӢ
ηٿÚÁËÛ·Ó ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÌÔÓ·Ú¯›·˜
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ (867-870) Î·È ÔÈ fiÏÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ
ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ Á‡Úˆ ÙÔ˘˜, ÂÂȉ‹ ȤÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ
̈·ÌÂı·ÓÈÎfi ÛÙfiÏÔ, ˙‹ÙËÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Ó· ˘ÔÙ·¯ıÔ‡Ó Í·Ó¿ Û ·˘ÙfiÓ.
∂ΛÓÔ˜ ¿Ú·Í ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÂÙԛ̷Û ·Ì¤Ûˆ˜
ÛÙfiÏÔ ·fi 100 ÏÔ›· Ô˘ ÙÔÓ ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔÓ øÔڇʷ. ŸÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ‰‡Ó·ÌË ÏËÛ›·ÛÂ, ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ› ¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ƒ·Ô˘Û›Ô˘ Î·È ¤Ê˘Á·Ó
·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂΛӘ. ∏ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÛÂ
ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ‡˜ ÙÔ˘ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó·˘¿Ú¯Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ¤ÍÔ¯· ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ
Ô˘ ϤÂÈ «Û·Ó ÎÂÚ·˘Ófi ηٿ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ» Ô

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

¢Èfi‰ˆÚ· 110, Ë Ÿ„·Ú· Î·È Ë ÕÚ‚Ë Î·È Ë μ¤ÎÏ· ·fi
100. ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ƒ·Ô‡ÛÈÔ Ï‹ÚˆÓ ÛÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ∑·¯ÏÔ˘Ì›·˜ 36 Î·È ¿ÏÏ· 36 ÛÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ΔÂÚ‚Ô˘Ó›·˜ 25.
ŒÙÛÈ, Ë ·Ó·ÎÙË̤ÓË ¢·ÏÌ·Ù›· ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ıËΠ̠ÙÔ
μ˘˙¿ÓÙÈÔ Ì ¿ÏÏÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ
ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÎÛÙÚ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ì ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜, ‚ÔËıÒÓÙ·˜
ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô øÔڇʷ ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ
™·Ú·ÎËÓÒÓ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ
¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Ë ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜
ÛÏ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÙËÓ ÕÓˆ ªÔÈÛ›· ‹ ™ÂÚ‚›· Î·È ÙË ¢·Î›· ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÿÛÙÚÔ˘. ΔÔ Î›ÓËÌ· ·˘Ùfi Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ê·ÓÂÚ¿ Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·. ÕÏψÛÙ ÛÙfi¯Ô˜
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÂΛӢ ‹Ù·Ó Ó· ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›ÛÂÈ fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ fiϘ ÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
ÊÚÔÓÙ›‰· Ì ÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¿ÚÂÛÙÔ Î·È
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÛÔ˘‰·›Ô ·˘Ùfi ÔÏÈÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ·¤Ó·ÓÙÈ
ÛÙȘ Ê˘Ï¤˜ ÂΛӘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜

Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÎfiÌ· ·Û·ÛÙ› ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ™ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ· Ì¿ÏÈÛÙ·, Â›Ó·È ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ
ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÕÁÈÔ μ¿ÙÈÛÌ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
Ù˘ §·ÎˆÓÈ΋˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· ›¯·Ó ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·›· ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·. «¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì» ϤÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜,
«fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ οÛÙÚÔ˘ Ù˘ ª¿Ó˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÁÔÓÙ·È ·fi ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ŒÏÏËÓ˜, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜ Î·È ÚÔÛ΢ÓÔ‡Ó Ù· ›‰ˆÏ· ·fi Ù· Ôχ ·ÏÈ¿
¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ï·ÈÔ› ŒÏÏËÓ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿
ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ
‚·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›. √ ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ
ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó Â›Ó·È ÍËÚfi˜ Î·È ¿Î·ÚÔ˜ ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÁÂÈ ÂÏȤ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÚËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È». ΔÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ §·ÎˆÓÈ΋˜, ·Ó ηÈ
Ô ÃÔÊ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ì›¯ıËΠÌÂ
ÛÏ·‚ÈÎfi ·›Ì·, ÁÈ·Ù› ÛÙË ª¿ÓË ··ÓÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÛÏ·‚Èο ÙÔˆÓ‡ÌÈ·.

[93]

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
Ô ÔÙ·Ìfi˜
ÿÛÙÚÔ˜,
o ÛËÌÂÚÈÓfi˜
¢Ô‡Ó·‚˘.
OÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜
¯ÒÚ˜, Ë ¿Óˆ
ªÔÈÛ›· ·ÏÏ¿
Î·È Ë ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘
ÿÛÙÚÔ˘ ¢·Î›·,
·Ô‰¤¯ÙËηÓ
ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi
ÌÂÙ¿ ÙË ÛÏ·‚È΋
¢·ÏÌ·Ù›·.
POZNUKHOV YURIY/
SHUTTERSTOCK

[94]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÔ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi Ó·˘ÙÈÎfi
ΔÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ڈ̷˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ –·fi ÙÔ

¤ÌÂÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ Ë Ó·˘Ì·¯›· ÙˆÓ

∫Ú‹Ù˘ ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· Â·ÓÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ

16Ô ·ÈÒÓ· ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ μ˘˙¿ÓÙÈÔ–

πÛÙ›ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÕÚ·‚˜ ¤‰ÂÛ·Ó Ù· ÈÛÙ›·

Â͈ÙÂÚÈ΋ Ó·˘ÙÈ΋ ·ÂÈÏ‹, Ë ÔÔ›·

ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘, ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ

ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÙÔ

ÏÂËÏ¿ÙËÛ fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ηÈ

ÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi.

ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘˜ Û ·‰È¿Û·ÛÙË Ì¿˙·,

ÚÔοÏÂÛ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ

ŸÛÔ Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·Ú¤ÌÂÓÂ

ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË Ó·˘Ì·¯›· ÛÂ

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.

ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÒÓ

Â˙ÔÌ·¯›·.

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘

∏ Ó›ÎË Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È

·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ

ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ˘Úfi˜ ‹

Ó·˘ÙÈÎfi Ù˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘Úfi˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó, fiˆ˜

·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ·Ú¿ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋.

Ê·›ÓÂÙ·È, ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ·Ú·Û΢‹˜

ŒÙÛÈ, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·È˙Â, .¯., ÙÔ

‡ÊÏÂÎÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Û ˘ÁÚ‹ ÌÔÚÊ‹, Ë

ÔÙ¿ÌÈÔ Ó·˘ÙÈÎfi Ô˘ ÂÚÈÔÏÔ‡ÛÂ

ÔÔ›· ˘‹Ú¯Â Û ÚˆÙfiÁÔÓË ÌÔÚÊ‹

ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÛÙÚÔ (¢Ô‡Ó·‚Ë). ∞fi

‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓË-

ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙÔ˘

ÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ (5Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ .Ã.).

‰˘ÙÈÎÔ‡ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ οو ·fi

º·›ÓÂÙ·È fï˜ fiÙÈ ¤ÂÈÙ· ·fi 1.000

ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‚·Ú‚·ÚÈΤ˜ ÂÈÛ‚ÔϤ˜ (5Ô˜

¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Î·Ï‡ÊıËΠοÔÈ·

·ÈÒÓ·˜), Ë ÚÒÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋

‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ

ÚfiÎÏËÛË ‹Ù·Ó ÔÈ μ¿Ó‰·ÏÔÈ. ∞Ó Î·È

ı·̷ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ¤ÛˆÛÂ

ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜

ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜

∂˘ÚÒ˘, Ó·˘‹ÁËÛ·Ó ÛÙfiÏÔ Î·È

Ù˘. ΔÔ fiÏÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ηÈ

Â¤‰Ú·Ì·Ó ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ, ȉ›ˆ˜ ·fi

ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜

ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ›‰Ú˘Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi.

Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜.

ΔÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ Â˙ÈÎfi,

√ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔ

·ÏÏ¿ ÙÔ ÔÏÂÌÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ÙÔ

ÎÚ¿ÙÔ˜ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ.

η٤ÛÙËÛ ·ÚÈÔ fiÏÔ ÙÔ˘.

∂Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ڈ̷˚ÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÔÈ

∏ ÈÛ¯˘Ú‹ ›ÂÛË ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙÔÓ

μ¿Ó‰·ÏÔÈ ÌfiÓÔ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο

ÙÔ̤· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ

ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó, ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ

ÂÍ·ÛıÂÓ›, ‰ÈfiÙÈ Ë ˘ÂÚÔ¯‹ Ù˘

ÏÂÈ„·Ó‰Ú›·˜, ηıÒ˜ Ù¯ÓÈο ‰ÂÓ

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Û ÂÌÂÈÚ›· ηÈ

‰È¤ÊÂÚ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi,

Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÚÈfiÚÈÛ ÙË Ó·˘ÙÈ΋

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ˆ˜ fiÏ· ÙÔ ¤Ì‚ÔÏÔ

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙËÓ

Î·È ˘ÚÔÏÈο. ∞ÓÙ›·ÏÔ˜ ÛÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi

ÂÈÚ·Ù›·, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·˙ ¤Í·ÚÛË

‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ‚¤‚·È· Ó· ıˆÚËı› Ô

ÌfiÓÔ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘

ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∞‚·ÚÔÛÏ¿‚ˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜

ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙË

ÙÔ˘ 7Ô˘ ·ÈÒÓ·.

ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi ÙÔÓ

∏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ÚfiÎÏËÛË Î·È

Â͈ÌfiÙË §¤ÔÓÙ· ÙÔÓ ΔÚÈÔÏ›ÙË (718)

¯ÚÔÓÈο ‹Ù·Ó ÔÈ ÕÚ·‚˜ (̤۷ 7Ô˘

Î·È ÙËÓ ·È¯Ì·ÏˆÛ›· Î·È ÙËÓ

·ÈÒÓ·), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ηٿÊÂÚ·Ó

˘ԉԇψÛË ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ

Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ÛÙfiÏÔ

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ.

(ÙÔ 655 ÛÙË §˘Î›· ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙË

ŒÙÛÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜

ƒfi‰Ô) Î·È Ó· ÔÏÈÔÚ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ

ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚Ô˚ÛÏ·ÌÈÎÔ‡

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ Ó·˘Ì·¯›· ·˘Ù‹

ÛÙfiÏÔ˘, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë Ù˘

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

∏ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÈÎÒÓ

·fi‚·ÛË Î·È fi¯È ÁÈ· ·Ô‚›‚·ÛË.

÷ڷÎÙÈÎfi Á·Ï¤·˜.

ÂȉÚÔÌÒÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘

Δ· ÏÔ›· Ô˘ ı· ÚÔÛ¿Ú·˙·Ó ÛÙËÓ

ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ·fi ÙËÓ

Î·È Ë ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‹Ù·Ó

·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÿӉ·Î· ‹Ù·Ó

ÂÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜

Ì›· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ù˘

ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ Ì ͇ÏÈÓ˜ ÎÈÓËÙ¤˜

‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡.

Á¤Ê˘Ú˜ Î·È Â¤ÙÚ„·Ó ÛÙÔ˘˜ È›˜

÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜

Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi Ù· ÏÔ›· ¤ÊÈÔÈ Î·È

ºˆÎ¿˜, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙfiÙ Ù˘

Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓÔÈ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó

¤ÎÙ·Û˘ ·ÎÙÔÁÚ·Ì̤˜

ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î·Ù¿ÏË„Ë

ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜.

ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¢¤ÏÈÎÙÔ Î·È

(966), ›¯Â ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ù· ÏÔ›· ÌÂ

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ì¤¯ÚÈ

¤Ï ̠ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›·.

Ù¤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙÂ Ó· ÌÈÏ¿ÌÂ ÁÈ·

ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ¡ÔÚÌ·Ó‰ÒÓ

CORBIS/APEIRON

ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜
ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ
ÂÓÒ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ
ÚÔÛٿل ÌÂÁ¿Ï˘

[95]

[96]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

(11Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) Î·È ÙˆÓ ™ÂÏÙ˙ԇΈÓ, ÙÔ

ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÛÙÔ

ÛÙËÓ ÍËÚ¿, fiÔ˘ Û˘Ó¯Ҙ ¤¯·ÓÂ

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi Ó·˘ÙÈÎfi ‰ÂÓ

∞ÈÁ·›Ô, fiÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙË

‰¿ÊË.

·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ οÔÈÔÓ ·ÍÈfiÏÔÁÔ

μÂÓÂÙ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘

™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡

·ÓÙ›·ÏÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ

°¤ÓÔ‚·˜, ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜ fiÏ˘ Ù˘

‹Ù·Ó Ë ·fiÏ˘ÙË ϤÔÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË

ÙË ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô

μÂÓÂÙ›·˜.

·fi ÙË μÂÓÂÙ›· Î·È ÙË °¤ÓÔ‚·.

·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙȘ

™Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 13Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ Ó·˘ÙÈÎfi

√È μ·ÛÌÔ‡ÏÔÈ ‹ °·ÛÌÔ‡ÏÔÈ –Ù¤ÎÓ·

Ó·˘ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ηÈ

‰È·Ï‡ıËÎÂ, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ

§·Ù›ÓˆÓ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ Ì ÂÚÈıˆÚȷ΋

Ù˘ °¤ÓÔ‚·˜.

‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ

ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÛÂ

ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ï·Ì‹ ‚›ˆÛ Â›

ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ϤÔÓ

ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ó·˘ÙÔÏÔÁËı› ·fi ÙÔÓ

ªÈ¯·‹Ï ∏′ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘, ÌÂ

Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ·Ì˘ÓfiÙ·Ó

ªÈ¯·‹Ï– ‰È¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÚÔ˜ Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο
ÂÌÈÚ¿Ù· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, fiÔ˘
Â¿Ó‰ÚˆÛ·Ó ÂÈÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˘˜
Ô˘ Ï˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.
∏ Ó·˘ÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ›¯Â ϤÔÓ
ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ μÂÓÂÙÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ
¿ÏϘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ fiÏÂȘ-ÎÚ¿ÙË, ÂÓÒ ÙÔ
˘ÁÚfiÓ ˘Ú ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·Úˆ¯Ë̤ÓÔ
fiÏÔ, ηıÒ˜ ÙÔ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi ϤÔÓ
ΤډÈ˙ ٷ¯‡Ù·Ù· ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÛÙÔ
Ó·˘ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ.
√ ∞ÀΔ√∫ƒ∞Δ√ƒπ∫√™ ™Δ√§√™
ª¤¯ÚÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÁÈ· Ù·
ÏÔ›· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ
Î·È ÛÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜ (΢ڛˆ˜
·Ú·‚Èο Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ÚÎÈο)
ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi Ù·
ÂÏÏËÓÈο – οÙÂÚÁÔÓ (ÙÔ˘ÚÎ.
ηÓÙ›ÚÁη), Á·Ï¤· (galley), οڷ‚Ô˜
(·Ú·‚. ÁÔ˘Ú¿Ì, ÈÛ. ηڿ‚),
¯ÂÏ¿Ó‰ÈÔÓ (·Ú·‚. ÛÂÏ¿ÓÙÈ), ÂÊfiÏÎÈÔÓ
([·]ÊÔ˘ÏÎ), ÛÙfiÏÔ˜ (·Ú·‚. Ô˘ÛÙÔ‡Ï)
Î.Ï. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ
ÈÙ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ ¤‰ˆÛ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡˜
fiÚÔ˘˜, ÂÓÒ Î·È ÔÏÏÔ› ·Ú·‚ÈÎÔ›

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ηٷ¤ÏÙË
∞ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‚·ÛÈÎfi
fiÏÔ ÙÔ˘ ‰Úfïӷ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÂÙÚÒÓ
Î·È ‚ÂÏÒÓ ÚÔ˜
Ù· ¯ıÚÈο ÏÔ›·.
CORBIS/APEIRON

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

˘ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜,

øÛÙfiÛÔ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó

ÙˆÓ ÎˆËÏ·ÙÒÓ) Î·È ‚¤‚·È· ‰È¿ÊÔÚÔÈ

fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ (admiral/·Ì›Ú

·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ

¿ÏÏÔÈ ÈÔ ÂȉÈÎÔ› ‚·ıÌÔ› ¿ÏÏ˘

·Ï-Ì·¯Ú, Ù·ÚÛ·Ó¿˜/arsenal/ÓÙ·Ú ·Ï-

·Ú·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ –

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜ Ô ÛÈʈӿوÚ,

Û›ÓÈ=Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ)

.¯., ˘‹Ú¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ‹

‰ËÏ·‰‹ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ۛʈӷ ÙÔ˘

Î.Ï.

ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ‰ÚfïÓ˜, ÔfiÙ Ô

˘ÁÚÔ‡ ˘Úfi˜, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Î.Ï. ŸÛÔ ÁÈ·

∞fi Ù¯ÓÈ΋˜ ¿Ԅ˘ Ù·

·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó

ÙÔ Â˙ÈÎfi, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÏÔ›· Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙËÓ

·fi 100 ̤¯ÚÈ 170 Ó·‡Ù˜.

ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡.

ÂÏÏËÓÔڈ̷˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜

¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÏÂÈÊı› Ë ·Ó·ÊÔÚ¿

°ÂÓÈο, Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÌ·Ï‹˜

ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÂ

ÛÙ· ÌÂÙ·ÁˆÁÈο, ÊÔÚÙËÁ¿ ÂȉÈο

‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó

fi,ÙÈ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË Ó·˘ÛÈÏÔ˝· ÂÓÙfi˜

‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÊÔ‰›ˆÓ

ηٿÏÔÁÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Û›ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔ

Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ.

(ÙÚfiÊÈÌ·, ¿ÏÔÁ·, fiÏ·) ‹ ¿ÏÏ· ‚·Ú¤Ô˜

Ó·˘ÙÈÎfi (fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Â˙ÈÎfi). ∂›

ŒÙÛÈ, Ô ‰Úfïӷ˜, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi

ÊÔÚÙ›Ô˘ (η̷ÙÂÚ¿ ηڿ‚È·), Ù· ÔÔ›·

¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÊÔÚ›·

ÏÔ›Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ Ó·˘ÙÈÎÔ‡,

·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

ÚÔÎÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó·

·ÔÙ¤ÏÂÛ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙË

ÛÙÚ·ÙÔ‡, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜

ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÎÏËÚˆÙÔ‡˜ ÙÔ˘

Ó·˘‹ÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ù˘

ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜.

Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ Â˙ÈÎfi, Èı·ÓfiÓ ÁÈ· ÙËÓ

ªÂÛÔÁ›Ԣ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÎÌ‹ ÙˆÓ

√È Á·Ï¤Â˜ ‹Ù·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ ÂÚÈÔÏÈο-

·ÔÊ˘Á‹ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ.

ÈÙ·ÏÈÎÒÓ fiψÓ. ∞Ú¯Èο ›¯Â ‰‡Ô ηÈ

ÂÈÚ·ÙÈο ÏÔ›· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ

∂›Ó·È ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›·

·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÚ›· ÈÛÙ›· Ì ÙÚÈÁˆÓÈο

Û·Ó ·ÎٷȈÚÔ›, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ

ÂÔ¯‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜

·ÓÈ¿ Î·È ‰‡Ô ÛÂÈÚ¤˜ ÎÔ˘È¿, Ù· ÔÔ›·

·ÎÙÒÓ ‹ ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜

¯ÚfiÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ó·˘¿ÁÈ·

ÎÈÓÔ‡Û·Ó ‰‡Ô ¤ÌÌÈÛıÔÈ Î·Ù¿ ηÓfiÓ·

ÂÈÚ·ÙÈΤ˜/ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ηٷ‰ÚÔ̤˜,

ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ. ∞˘Ùfi ÔÊÂÈÏfiÙ·Ó

ΈËÏ¿Ù˜, ÂÓÒ Â·Ó‰ÚˆÓfiÙ·Ó Î·È ÌÂ

fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ª·Ú‰·˝Ù˜, ÔÈ

·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋

ÂÈ‚¿Ù˜, ‰ËÏ·‰‹ Â˙ÈοÚÈÔ˘˜

ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘, Ô˘

¤Ú¢ӷ, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹

ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙڈ̷.

Û˘Ó¤¯È˙·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· ÙËÓ

ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ.

ΔÔ Î‡ÚÈÔ fiÏÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ÙÔ

·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ

√È ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÙÚÈ‹ÚÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù·

¤Ì‚ÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Ô Î·Ù·¤ÏÙ˘, ηıÒ˜ ηÈ

̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·ÈÒÓ·,

ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÔÏÂÌÈο ÏÔ›·, ‹Ù·Ó

ÔÈ Û›ÊˆÓ˜ ÂÎÙfiÍ¢Û˘ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡

ÔfiÙÂ Ô πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ μ′ Ô ƒÈÓfiÙÌËÙÔ˜

ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË

˘Úfi˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÂȉÈο

ÙÔ˘˜ ÌÂÙÔ›ÎËÛ ÛÙË ÌÂıfiÚÈÔ ÂÓÙfi˜ Ù˘

‚˘ı›˙ÔÓÙ·È ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó

ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi.

·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.

͇ÏÈÓ·. Δ· Ó·˘¿ÁÈ· ‰ËÏ·‰‹ Â¤Ï·Ó
Ï›ÁÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘

™ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ηٷÚÙÈÔ‡ ‹
‰›Ï· ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÙÔ «Î¿ÛÙÚÔ», ÌÈ·

ΔË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ›¯Â Ô

ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÌÈÛÔ‚˘ıÈṲ̂ӷ Î·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜

ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ οÛÙÚÔ˘

(̤Á·˜) ‰ÚÔ˘ÁÁ¿ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ

Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ηٷÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜. °È· ÙÔ

ψ›ÌˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ

·Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ù· Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÛÂ, Ù·

Ù·Í›‰È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ·ÓÈ¿, ÂÓÒ

ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ Î˘Ì·ÈÓfiÙ·Ó ·fi 15.000

ÂÈÛ··˙Â Î·È Ù· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔ-

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ Ó·˘Ì·¯›·˜ Ù·

¤ˆ˜ 30.000. º˘ÛÈο, ÌÂÙ¿ ÙÔ 1204 ηÈ

ÔÈÔ‡ÛÂ. ™˘¯Ó¿ Ù¤ÙÔÈ· Ó·˘¿ÁÈ·

ÎÔ˘È¿.

ÙË ºÚ·ÁÎÔÎÚ·Ù›· ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ‹Ù·Ó ηٿ

ÂÍfiÎÂÈÏ·Ó Î·È Î·Ù¤ÏËÁ·Ó Ó·

ΔÔ ¯ÂÏ¿Ó‰ÈÔ ‹Ù·Ó Ù‡Ô˜ ÔÏÂÌÈÎÔ‡

Ôχ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ‹Ù·Ó Ë

·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ͢Ï›·.

ÏÔ›Ô˘, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ‚·Ú‡ÙÂÚÔ˜

ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡.

∂ÈϤÔÓ, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ˆ˜

·fi ÙÔ ‰Úfïӷ, Ô˘

Δ· ÏËÚÒÌ·Ù· ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·Ó, ·Ó¿ÏÔÁ·

fiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ·ÍÈfiÏÔÁ·

¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ·Ô‚·ÙÈΤ˜

Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, Û ̛· ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ

˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Ó·˘·Á›Ô˘, ‰ÈfiÙÈ, ˆ˜

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂÙ¤ÊÂÚ ‰ËÏ·‰‹

«Ô˘Û›Â˜». ™ÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘

ÁÓˆÛÙfiÓ, Ë ÊˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‡ ˘Úfi˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˙ÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘

ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÏÔ›·Ú¯Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô

‰ÂÓ ¤Û‚ËÓ Ì ÙÔ ÓÂÚfi.

Ì¿¯ÈÌÔ Î·È ÛÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙË

‚·Ó‰ÔÊfiÚÔ˜ (ÛËÌ·ÈÔÊfiÚÔ˜) ηÈ

∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘

ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‰È·Û΢·Ṳ̂ÓÔ

·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔοڷ‚ÔÈ

ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘

ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ·ÎfiÌË

‹ ΢‚ÂÚÓ‹Ù·È Î·È Ô ÚˆÚ‡˜. ∞̤ۈ˜

Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘

Î·È ¿ÏÔÁ·.

ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÔÈ

·ÚÈıÌÔ‡ Ó·˘·Á›ˆÓ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜

∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ

ÚˆÙÂÏ¿Ù˜ (‰ËÏ·‰‹ ÔÈ

¶ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ë ÌÂϤÙË ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ

Â·Ó‰ÚÒÓÔÓÙ·Ó ·fi 150 ÂÚ›Ô˘

·Ú¯ÈΈËÏ¿Ù˜), Ô ‚Ô˘ÎÈÓ¿ÙˆÚ

·Ú¯›ÛÂÈ, ı· Ú›ÍÂÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·

¿Ó‰Ú˜, ˆ˜ Ó·˘ÙÈο ÏËÚÒÌ·Ù·.

(Û·ÏÈÁÎÙ‹˜, ¿ÌÂÛÔ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜

ʈ˜ Û ÔÏÏ¿ ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙ· ÛËÌ›·.

[97]

[98]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∞ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ·
‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ
ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ
ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ
™˘Ú·ÎÔ‡Û˜
Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜.
ª¤¯ÚÈ Ó·
ηı·Ú›ÛÂÈ
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ºˆÎ¿˜ ÙÔ 885
ÙË ™ÈÎÂÏ›· ·fi
ÙÔ˘˜ ™·Ú·ÎËÓÔ‡˜,
ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ
΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û·Ó
ÛÙÔ ÓËÛ› ·ÏÏ¿
Î·È ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ
πÙ·Ï›·.
DIEGO BARUCCO/
SHUTTERSTOCK

¶·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ - ÕÚ·‚˜ ¡·˘ÙÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·
ŒÙÛÈ, ÏÔÈfiÓ, Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ‰È¤‰È‰Â ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÛÙË
¢‡ÛË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, Î·Ù¤Ï˘Û ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ
·˘ÏÈ·ÓÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∞Û›·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÈÏ‹Û·Ì ӈڛÙÂÚ·, Î·È Ù·›ӈÛ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜
·fi ÙÔ 871 ¤ˆ˜ ÙÔ 873, fiÙ·Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ηٷÙÚfiˆÛ ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜, ÛÎfiÙˆÛ ÙÔ
‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ∫·Ú‚¤· Î·È ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜, ÃÚ˘Ûfi¯ÂÈÚ·, ηÈ
¤ÁÈÓ ·ÚÈÔ˜ Ù˘ ΔÂÊÚÈ΋˜. 줂·È·, ÔÏÏÔ› ·˘ÏÈ·Ó›Ù˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È ÙË ıÚËÛΛ·
Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ,
¿ÏÏÔÙ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Û‡ÓÔÚ·,
·ÏÏ¿ ÌfiÏȘ ¤ı·ÓÂ Ô ÃÚ˘Ûfi¯ÂÈÚ·˜ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·. ΔÔ 880 Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Ù˘ ∞Û›·˜ ηÈ
¿ÏÏË ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÚÔÍÂÓÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ·fi ÙËÓ Δ·ÚÛfi, ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË
Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ ‰Â¯fiÙ·Ó Û˘Ó¯›˜ ·ÓÙÈÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÈÎÔ› ÛÙfiÏÔÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙÔ
·‰È¿ÎÔ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘
∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙ· Õ‰·Ó·, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÔÏÈÔÚ΋ÛÂÈ, Ô ÂÌ›Ú˘ Ù˘ Δ·ÚÛÔ‡ ∂ÛÌ¿Ó ÂÈÙ¤ıËΠÌÂ

30 ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›·, Ù· ÔÔ›· ÙfiÙÂ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó
ÎÔÌ‚¿ÚÙ·, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· 26. ∞ÏÏ¿
Ô ÙfiÙ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ √ÈÓÈ¿Ù˘ ʤÚÓÔÓÙ·˜
ÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ÂΛÓÔ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·fi ÙÔ ı¤Ì·
Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔÛٿ٢۠ٷ Ù›¯Ë Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· Ô¯˘ÚÒÌ·Ù·, ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ Â›ıÂÛË, ˘ÚfiÏËÛ οÔÈ·
ÏÔ›·, ÛÎfiÙˆÛ ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó Û η΋ ηٿÛÙ·ÛË. ŒÂÈÙ·, ÙÔ 881 Ô ÂÌ›Ú˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ™·˝Ù ÂÍfiÏÈÛ 27 ÎÔÌ‚¿ÚÈ· Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÏÔ›·
Ô˘ Ù· ÔÓfiÌ·˙·Ó Û·ÎÙÔ‡Ú·˜ Î·È Á·Ï¤·˜, fiÚÌËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ Î·È ÙfiÏÌËÛÂ
Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶ÚÔÔÓÙ›‰·. ™ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ·˘Ù‹
Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó
ºÒÙÈÔ˜, ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔÏÌËÚfi˜ Î·È ¤ÌÂÈÚÔ˜. ΔÂÏÈο fï˜,
·ÊÔ‡ ¤Ï¢Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ¡È΋ٷ˜ øÔڇʷ˜ ˘ÚfiÏËÛ Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ˘Ú 20
·fi Ù· ÎÚËÙÈο ÏÔ›·, ÛÎfiÙˆÛ ‹ ¤Ù·Í ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·
ÙÔ ϋڈ̿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¿ÁηÛ ٷ ˘fiÏÔÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ›
ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Û˘ÌÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ ηÈ,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ô Ó·‡·Ú¯fi˜
ÙÔ˘˜ ºÒÙÈÔ˜ ÛÙÚ¿ÊËΠηٿ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹.
√ ¡È΋ٷ˜ øÔڇʷ˜ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙÔ˘˜, ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ ∫¯Ú¤˜. ∂Λ ¤Ì·ı fiÙÈ ÔÈ Â¯ıÚÔ›

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘
ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ¯ˆÚÈ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙË ªÂıÒÓË, ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ. ∞ÓÙ› ÏÔÈfiÓ Ó· ¯¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÈϤÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ̤۷ Û ̛· Ó‡¯Ù·
Ù· ÏÔ›· ÙÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ πÛıÌÔ‡ ·fi ÙË ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ·
ÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ÂÈÙ¤ıËΠͷÊÓÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Î·È ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ
·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· fï˜, Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ›¯Â ÂÍÔÚÌ‹ÛÂÈ Ì·˙› Ì 60 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÔ›·, ηı¤Ó·
·fi Ù· ÔÔ›· ›¯Â 200 ¿ÓÙÚ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ.
∂Ó·ÓÙ›ÔÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙ¿ÏıËÎÂ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ¡¿Û·Ú, Ô
ÔÔ›Ô˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÙË ªÂıÒÓË.
™ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·˘Ùfi ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ΈËÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· ηÈ
ÈηÓfiÙËÙ· ÂÚÈfiÚÈÛ ·˘Ùfi ÙÔ Î·Îfi Î·È ·Ó·Ï‹ÚˆÛ ÌÂ
ÙËÓ Úfiı˘ÌË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ πˆ¿ÓÓË ∫ÚËÙÈÎÔ‡ fiÛÔ˘˜ ÏÈÔÙ¿ÎÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ª·Ú‰·˝Ù˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ. ŒÂÈÙ· ÂÈÙ¤ıËΠ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ó›ÎËÛ ·ÊÔ‡ ˘ÚfiÏËÛÂ
ÔÏÏ¿ ̈·ÌÂı·ÓÈο ÏÔ›·.
∞fi ÙfiÙ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È
ÛÙfiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ϤÔÓÙ·˜ ηٿ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜, Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜
Î·È Ù˘ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ› ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Î˘Ú›Â˘Û·Ó
ÔÏÏ¿ ÂÌÔÚÈο ÏÔ›·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ï¿‰È, ÙÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ηٿÓÙËÛ ӷ ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Û ¢ÙÂϤÛÙ·ÙË ÙÈÌ‹,
‰ËÏ·‰‹ ¤Ó·˜ Ô‚ÔÏfi˜ Ë Ï›ÙÚ·. √ ¡¿Û·Ú, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·ÛÂ
ÛÙÔ ƒ‹ÁÈÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ, ·¤ÎÙËÛ ÔÏÏ¿ Ï¿Ê˘Ú·
Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ›
‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Ô ÚˆÙÔ‚ÂÛÙÈ¿ÚÈÔ˜ 27 ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ ∞ÔÛÙ‡˘, ·Ó¤ÎÙËÛ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘
∫·Ï·‚Ú›·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì ÔÏÏ¿ Ï¿Ê˘Ú·, fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ
ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ™˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ Ï·ÌÚfi ·˘Ùfi
ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔÎfiÈÔ Î·È ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, Ô
∂˘Ú¿ÍÈÔ˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, Ô ªÔ˘ÛÔ˘Ï›Î˘ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, Ô ƒ·‚‰Ô‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¢˘ÚÚ·¯›Ô˘ Î·È Ô

[99]

√ÈÓÈ¿Ù˘ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™ÙË ™ÈÎÂÏ›· ¯Ù›ÛÙËÎÂ
ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó¤· fiÏË Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠμ·ÛÈÏÂfiÔÏȘ Î·È Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÔÏ›ÙÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ¡¿Û·Ú Ô §¤ÔÓÙ·˜ Î·È Ô ¶ÚÔÎfiÈÔ˜ ‹Úı·Ó Û ڋÍË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËÎÂ, Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. √È
‰È¿‰Ô¯Ô› ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·Ó›Î·ÓÔÈ Î·È ¤ÙÛÈ, ÁÈ· ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ› ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· ηÈ
ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·. ΔÂÏÈο ÙÔ 885 ÛÙ¿ÏıËΠÂΛ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ô Í·ÎÔ˘ÛÙfi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙˆÓ ºˆÎ¿‰ˆÓ, Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ 28, Ô˘ ÂÚÈfiÚÈÛÂ Î·È Ù·›ӈÛ ÌÂ
ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜. ™Ù· ηÙÔÚıÒÌ·Ù·
·˘Ù¿ ÙÔ˘ ºˆÎ¿ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ù· Ù¿ÁÌ·Ù· ÙˆÓ
·˘ÏÈ·ÓÈÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· ˘fi ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ¢È·ÎÔÓ›ÙÛË, ÚÒËÓ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘Ûfi¯ÂÈÚ·, ¤‰ˆÛ·Ó
Î·È Â‰Ò Ó¤· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÙfiÏÌ˘ Î·È Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ¿˜
ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜. ∞ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∫‡ÚÈÔÈ ‹Ù·Ó,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ˘fi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Î·È Ìˆ·ÌÂı·ÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, ›Ûˆ˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi, fiˆ˜ Â›
πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ƒÈÓfiÙÌËÙÔ˘. ΔÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fï˜ ›ӷÈ
fiÙÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËηÓ
ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙ·
¯ÚfiÓÈ· ÙˆÓ ¿ÌÂÛˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ∫‡ÚÔ˜ ˆ˜ ı¤Ì· Ì ‰ÈÎfi Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁfi.

√ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ °ÂÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ¤ı·ÓÂ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÛÙȘ 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
ÙÔ˘ 886, ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ï›Á˜, ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯·Û η̛· ¿ÏÏË
Î·È Î·Ù·ÙÚfiˆÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÂÓÙÂÏÒ˜ οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ËıÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
ÕÏψÛÙÂ, Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂÒÓ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·, ÒÛÙ ·Ó ÛÙÔ ÂÍ‹˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó

√ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ηٿÊÂÚÓ ӷ ηٷÙÚÔÒÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜.

[100]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·È ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó, ¤‰ÈÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÛÔ˘‰·›·
ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ·fiÙÔÌÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙ¤˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ÂˆÊÂÏËı› ȉȷ›ÙÂÚ·
ÔÈ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ıÚÔ›, ηÙÂ˘Ó¿ÛÙËΠÁÈ· Ï›ÁÔ. ™ÙËÓ
·Ú¯‹ ‚¤‚·È· Ì ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ πÁÓ·Ù›Ô˘ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ºˆÙ›Ô˘.
øÛÙfiÛÔ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›·, Ô ºÒÙÈÔ˜, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì fiÙ·Ó
ÂÍÈÛÙÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÂÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ
·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ı› ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ·ÏÏ¿ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ› ÌÂ
·˘ÙfiÓ. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 877, ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ºÒÙÈÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi
ıÚfiÓÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ·fi ÙfiÙ Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, fiÛÔ
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÒÛÙ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ó‡̷ٷ. ™ÙË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ù¿ÍË. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ, ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎÂ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÈηÓÔ‡˜ ËÁÂÌfiÓ˜. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜
ÙˆÓ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ë
·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·ÊÂÓfi˜ ÔÏÏ·Ï·Û›·Û·Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Á·ıfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈηÈÔ‡Ù·È
οı ¤ıÓÔ˜ Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘: ÙË
‰ËÌfiÛÈ· Î·È È‰ÈˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.
∏ ÓÔÌÔıÂÛ›·, ·Ó Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ ÙȘ ¢ÁÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜
Ù˘ ∂ÎÏÔÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓfiÌˆÓ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘,
¤ÁÈÓ ÈÔ ÌÂıÔ‰È΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·¤ÎÙËÛ ÁÏÒÛÛ· ÈÔ
ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜. ŸÙ·Ó fï˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË
Ó¤· ·˘Ù‹ Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ó·Ù·Ú·¯‹
ÙˆÓ ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È Ì ÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÎÔÏ·Û›· Ô˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÙË ‚·ÛÈÏ›· Î·È ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ° ′, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙËÓ Â˘ÓÔ˚΋ ÂÓÙ‡ˆÛË Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ë ÌÓ‹ÌË
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. Ÿ,ÙÈ Â›·Ì ÚÈÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘, ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¤ÌÂ Î·È ·ÊÔ‡
ÙȘ ÂÎı¤Û·ÌÂ. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÔÍ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÎÚ¿ÙË, ·ÏÏ¿ ›¯Â
Ú·ÎÙÈÎfi Ó‡̷ Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ÛΤ„Ë Ì ٷ ÔÔ›· ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È. ¶Èı·Ófiٷٷ ‹ÍÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Ô˘ ›Û¯˘·Ó, ·ÏÏ¿ ›¯Â ÂÈÛÙ› fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ·ԉ¯fiÙ·Ó. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ηٿÚÁËÛ Â›ÛËÌ· Î·È ÔÏÈÙ‡ıËΠ΢ڛˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ·Ó fi¯È Ì ÙÔ

ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘˜. ◊ÍÂÚÂ Ê˘ÛÈο fiÙÈ Ô ºÒÙÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ πÁÓ¿ÙÈÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ÙÔÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ, fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡
‰ÂÓ ÙÔÓ ‹ıÂÏÂ. ™¿ÓÈ· ·Ó¤Ï·‚ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ Û¿ÓÈ· Ì ÂÈÙ˘¯›·, ·ÏÏ¿ ‹ÍÂÚÂ
Ó· ÂÎϤÁÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó¤ıÂÙ ÙËÓ
·Ú¯ËÁ›· Ù˘ Â˙È΋˜ Î·È Ó·˘ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. ¢ÂÓ ·¤ÎÙËÛ ÔÙ¤ ÛÔ˘‰·›· ÌfiÚʈÛË ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌÔ‡Û ٷ
·Á·ı¿ Ù˘. ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔÓ ºÒÙÈÔ ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ, ÙÔÓ ·Ó·Î¿ÏÂÛ ηÈ
ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Û¯ÔÏ‹ ÛÙË ª·ÁÓ·‡Ú·, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤ÚÚÂ·Ó ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ ·ÎÚÔ·Ù¤˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙÔ˘
§¤ÔÓÙ·, ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘.
√ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÂÈϤÔÓ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Î·È ÚÔÛٿ٢ÛÂ
ÙfiÛÔ Ôχ ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Ô˘ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ √‡ÁÁÂÚ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÚ·„ ¤Ó· Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÙË ÁÏ˘ÙÈ΋ Î·È ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ
ÔÈ Ù¤¯Ó˜, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ ·Ú¯·›· Ï·ÌÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Û˘¯Ó¿ ÛËÌ›ˆÓ·Ó ·ÍÈfiÏÔÁË ¿ÓıËÛË.
∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹ ¤ÚÁ· ÙÔ˘, fiˆ˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÁËÚÔÎÔÌ›·, ÍÂÓÒÓ˜, ÊÙˆ¯ÔÎÔÌ›·, Á¤Ê˘Ú˜. øÛÙfiÛÔ, ÈÔ ÔÓÔÌ·ÛÙ¿ ÁÈ· ÙË Ï·ÌÚfiÙËÙ· ηÈ
ÙËÓ ÎÔÌ„fiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ
Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛı‹ÎË Ô˘ ηٷÛ··Û ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·,
‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ,
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÓ Î·È ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ
Ó·Ô› ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹ ηٷÛ··Û ‹ ·Ó·Î·›ÓÈÛ ‹ ÂÈÛ··Û ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ¿ Ù˘.
∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ ‹Ù·Ó Ù›ÌÈÔ˜ Î·È Â˘ÚÂ‹˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘.
¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ ∂˘‰ÔΛ· πÁÁÂÚ›ÓË Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ηÈ
·Ó ÏÂÁfiÙ·Ó ÁÈ· Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Ù˘ ·È‰È¿, Ù˘ ‹Ù·Ó
·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ·Ìʤ‚·Ï ÔÙ¤ ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÂΛӈÓ. ◊Ù·Ó Â˘Ï·‚‹˜ Î·È ¤‰ˆÛÂ
‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ˘ ¢ÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Û fiÏÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ Â˘ÂÚÁ¤ÙËÛ·Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ Ù˘ ‰˘ÛÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘. §¤ÁÔÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿, ‰ÂÓ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ Ê˘ÛÈο
fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜. ∫¿ı ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜
ÙÔ˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ¤¯ÂÈ ‹ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘.
√ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Û¤‚ÂÈ¿ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜
Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙfiÛˆÓ Ó·ÒÓ, Û˘ÌÌÂÚÈ˙fiÙ·Ó ÙȘ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Û˘Á¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó
fiÙÈ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Â›¯Â ‹‰Ë ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÙÔÈ· ȉڇ̷ٷ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Ï·ÙÚ›·˜, Î·È fiÙÈ ÙÔ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ù˘
Û˘ÓÂÙ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ
‰··ÓËı› Û ÈÔ Â›ÁÔ˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

¶›ÛÙ¢ ÙfiÙÂ Î·È ÛÙȘ ‰ÂÈÛȉ·ÈÌÔӛ˜, ÛÙËÓ ·ÛÙÚÔÏÔÁ›·
Î·È ÛÙË Ì·Á›· Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ‹Ù·Ó ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜
ÛÙÔ ÁfiËÙ· £Âfi‰ˆÚÔ ™·ÓÙ·‚·ÚËÓfi 29, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ·Ú¤Û˘Ú Û ÔÏϤ˜ ·‰È˘ Î·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, fiˆ˜ ı·
‰Ô‡ÌÂ, fiÙ·Ó ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ı¤Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜
›¯Â ÔÏϤ˜ ·ÚÂÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘.
∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‹Ù·Ó Ô Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘
Î·È ÁÈ’·˘Ùfi ΢ڛˆ˜ ¤Ù˘¯Â ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó,
·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÂÊÈÎÙfi Î·È fi¯È ÙÔ ·Ó¤ÊÈÎÙÔ.

§¤ÔÓÙ·˜ ™Δ′ - ∏ ÙfiÙÂ
ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ
∞fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜,
›¯Â ‹‰Ë Âı¿ÓÂÈ Î·È Ë ‚·ÛÈÏ›· ÂÚÈ‹Ïı ÙÔ 886 ÛÙÔ
‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ §¤ÔÓÙ·. √ Ó¤Ô˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘
ºˆÙ›Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ ‹Ú ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÚʈÛË.
øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ηӤӷ ·fi Ù· Ú·ÎÙÈο
ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ÂÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ
ÛÔÊfi˜ Î·È ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜ ·ÏÏ¿ ·¤‰ÂÈÍ Û fiÏË ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ‰ËÌfiÛÈ·˜ Î·È È‰ÈˆÙÈ΋˜, fiÙÈ Ë
Á˘ÌÓ‹ ·È‰Â›·, ·˘Ù‹ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ϤÍÂȘ Î·È Â›Ó·È ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓË ·fi οı ·ÚÂÙ‹, ‰ÂÓ
ÚÔÛʤÚÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ
ÈÔ ÂÌÊ·Ó‹ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÙËÓ Î·Î›·.
∂ͤ‰ˆÛÂ, fiˆ˜ ›‰·ÌÂ Î·È ı· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
ÓfiÌÔ˘˜ ÛÔÊÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi˜ ÚÒÙÔ˜ ·Ú·‚›·˙ ÙÔ˘˜
ÓfiÌÔ˘˜ Ì Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÌÔȯ›˜, ÂÓÒ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ
ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿ ÙË ∑ˆ‹ ∫·Ú‚Ô˘ÓÔ„›Ó·, ÙË ÌËÙ¤Ú·
ÙÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÔÏÏ¿ ÛοӉ·Ï·.
∞Ó Î·È ¤ÁÚ·Ê ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· Â͢ÌÓÔ‡ÛÂ
ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÙÔ˘ ºÒÙÈÔ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ Î·ı·›ÚÂÛÂ, ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘
™Ù¤Ê·ÓÔ, Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ 16 ¯ÚÔÓÒÓ. ∂ÓÒ ÔÈ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜, ·˘Ùfi˜ ¤ÁÚ·Ê ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ¢¯¤˜, ıÚËÛ΢ÙÈο ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·. ∂ÓÒ fiÏ· Á‡Úˆ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÂ
¿ıÏÈ· ηٿÛÙ·ÛË, ·˘Ùfi˜ ¤ÁÚ·Ê ¯ÚËÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂ÓÒ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ·Ô‰ÂηÙÈ˙fiÙ·Ó, ·˘Ùfi˜ ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê ÙȘ Û˘ÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜
Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜. Ÿˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, ·˘Ùfi˜ Ô ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.

[101]

∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
·fi ÙÔ ÃÚÔÓÈÎfi
ÙÔ˘ ™Î˘Ï›ÙÛË
ÌÂ ÙÔ Á¿ÌÔ
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞′
Î·È Ù˘ ∂˘‰ÔΛ·˜
πÁÁÂÚ›Ó˘.
GIANNI DAGLI ORTI/
CORBIS/APEIRON

[102]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
¿Ô„Ë Ù˘ Ï›ÌÓ˘
∞¯Ú›‰·˜.
ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜
Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜
¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó ·fi
ÙÔÓ ÿÛÙÚÔ ÔÙ·Ìfi
Û ‰‡Ô ̤ÚË.
ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ,
Ë ÂÓÙfi˜ ÿÛÙÚÔ˘
μÔ˘ÏÁ·Ú›·,
ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ù·
‰¿ÊË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔÓ ÿÛÙÚÔ Î·È
ÛÙÔÓ ∞›ÌÔ, Î·È ÙȘ
ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ
·fi ÙË Ï›ÌÓË
∞¯Ú›‰·.
VISUAL PHOTOS

√ ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ·ÌfiÚʈÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Ú·ÎÙÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜,
ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿Ú·ÁÔ˜. °È’
·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ˘¤ÛÙË ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ·Ù›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜, ÙfiÙ ‰¤¯ÙËΠͷӿ Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜.
ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹, ÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ›Û˘ ۯ‰fiÓ ¤ÎÙ·Û˘. ΔÔ
ÚÒÙÔ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë ¤Ú· ·fi ÙÔÓ
ÿÛÙÚÔ μÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ¤ÍÈ ËÁÂÌÔӛ˜ ˘ÔÙÂÏ›˜ ÛÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ηÈ
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó fiÏË ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ √˘ÁÁ·Ú›· Ì·˙› Ì ÙÔ
μ¿Ó·ÙÔ, ÙË μÔ˚‚ԉ›·, ÙËÓ ΔÚ·ÓÛÈÏ‚·Ó›· Î·È ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ì¿¯È̘ Ê˘Ï¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÔÈ Õ‚·ÚÔÈ Î·È ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙Â
ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÿÛÙÚÔ˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›· ·fi Ӥ˜ ÂȉÚÔ̤˜
·fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÂÍfiÏÈ˙ Ì ÔÏÏÔ‡˜ Î·È ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ ·fi ÂΛӘ ÙȘ Ê˘Ï¤˜.
ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘
·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó Ë ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘
ÿÛÙÚÔ˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›· Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÚÈÓ Ï›ÁÔ, Ë ÔÔ›·
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÿÛÙÚÔ Î·È
ÛÙÔÓ ∞›ÌÔ Î·È ÂΛÓË Á‡Úˆ ·fi ÙË Ï›ÌÓË ∞¯Ú›‰·.
√È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ê˘Ï‹ ÊÈÓÓÔ-Ô˘Ú·ÏÈ΋ ‹ ÙÔ˘Ú·ÓÈ΋,
·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ
ÿÛÙÚÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞›ÌÔ, ¿Ú¯ÈÛ·Ó -fiˆ˜ ›·ÌÂ Î·È ¿ÏÏÔÙÂ- Ó· ˘Ô·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÏ·‚ÈÎÒÓ
Ê˘ÏÒÓ Ô˘ ·fi ηÈÚfi ›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı› ÂΛ. ŒÙÛÈ,

Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÎÛÏ·‚›ÛÙËÎ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜.
∞˘Ù‹ Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÓÈÎËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÈÎË̤ÓÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶ÚÒÙ· ·fi fiÏ·, ÔÈ
μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜
ÛÙÔ˘˜ ·‰È¿ÎÔÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙfiÙ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ Â¯ıÚÒÓ.
ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ·˘Ùfi, ÂÂȉ‹ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‹Ù·Ó ·Û‡ÁÎÚÈÙ·
ÈÔ ‚¿Ú‚·ÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜, ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi ÔÈ ÓÈÎË̤ÓÔÈ Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ·
ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ·˘Ù‹
Û˘Ó¤‚Ë Û ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÔÏÏÔ‡˜ ÂÌʇÏÈÔ˘˜ Û·Ú·ÁÌÔ‡˜. ∞ÏÏ¿ ‹‰Ë ÙÔ 811,
‰ËÏ·‰‹ 130 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË, ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙˆÓ ™ÎÏ·‚ËÓÒÓ Î¿ıÔÓÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∫ÚÔ‡ÌÌÔ
Û οÔÈÔ Û˘ÌfiÛÈÔ Î·È ¤ÈÓ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÎÚ·Ó›Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, Ô
ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ›¯Â
ÙÔ Ê·ÓÂÚ¿ ÛÏ·‚ÈÎfi fiÓÔÌ· ¢·ÚÁ·ÌËÚfi˜ ‹ ¢Ú·ÁÔÌ‹Ú.
°È· Ôχ ηÈÚfi, Ô Ï·fi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘
΢ڛԢ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ηÏÔ‡ÓÙ·Ó Ï·fi˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ. °È· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ͯÒÚÈ˙Â Ë ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ, ÂÓÒ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ÚÔÛʈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙ· ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο
¯·Á¿ÓÔ˜. ΔÂÏÈο fï˜ ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ Ô ÛÏ·‚ÈÛÌfi˜. √
ËÁÂÌfiÓ·˜ ÚÔÛ·ÁÔÚ‡ÙËΠÛÙ· ÛÏ·‚Èο ÎÓÈ¿˙ Î·È Ù·
ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ËÁÂÌfiÓˆÓ ·fi ÙÔ˘ÚÎÈο (∞Û·ÚÔ‡¯,
∫ÚÔ‡ÌÌÔ˜ Î.Ï.) ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó ‹ Û ÛÏ·‚Èο (μÔÚ›˜,
μÏ·‰ÈÌ›Ú Î.Ï.) ‹ Û ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο (™·ÌÔ˘‹Ï, ™˘ÌÂÒÓ,
¶¤ÙÚÔ˜ Î.Ï.). √ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÎËÚ‡¯ıËΠ·Ú¯Èο

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÛÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ·fi ŒÏÏËÓ˜ ÈÂÚ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿
¿ÎÌ·Û ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ ÈÂÚ·ÔÛÙfiψÓ,
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÂıÔ‰›Ô˘ Ô˘ ›¯·Ó ‰Èˆ¯ı› ·fi ÙË
ªÔÚ·‚›·. ΔfiÙ ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÙÔ˘ÚÎÈο
¤ıÈÌ· Ô˘ ›Û¯˘·Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ, fiˆ˜ Ë ÔÏ˘Á·Ì›·, Ë
·Ó‡„ˆÛË Ù˘ Ô˘Ú¿˜ ·ÏfiÁÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ÙÔ ·ÛÈ·ÙÈÎfi Û·Ú›ÎÈ, Ë ÔÚΈÌÔÛ›· ¿Óˆ ÛÙÔ Á˘ÌÓfi
Í›ÊÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Î.Ï. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÍË̤ڈÛË
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÂÎÛÏ·‚ÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. √È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ Ï›ÁÔÈ Û¯ÂÙÈο, Ô˘ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘
ªÔÈÛ›·˜, ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È ÔÙ¤ Ó·
ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ¿Ú· ÔÏÏÔ› Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹
Ù˘ ∞¯Ú›‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·˘Ù¤˜ ¯ÒÚ˜ ¤ÁÈÓ·Ó
Ì ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ
ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
¶Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ, ·Ó Î·È ÔÏÏÔ›
μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÂÎÛÏ·‚›˙ÔÓÙ·Ó, ÔÈ ·ÓÒÙÂÚ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜
‰ÂÓ Í¤Ê˘Á·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. √È ·ÚÈÛÙÔÎÚ¿Ù˜ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·
Î·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ∫˘Ú›ˆ˜ Ô
™˘ÌÂÒÓ, Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÙÔÎÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· ÙÔ˘˜ Ù·
¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿, μfiÚȘ ‹ μfiÁÔÚȘ (Ô˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ
ªÈ¯·‹Ï fiÙ·Ó ·Û¿ÛÙËΠÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi), ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ŒÏÏËÓ·˜, ·ÊÔ‡ ‰È‰¿¯ıËΠÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛı¤ÓË Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘
∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ŸÙ·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ‚·Û›Ï¢Û ·˘Ùfi˜ Ô ™˘ÌÂÒÓ, ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÔÓ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ∂ÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi, fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÏȘ fiÏÂȘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, Ë ∞Á¯›·ÏÔ˜, Ë ªÂÛËÌ‚Ú›·, Ô ¶‡ÚÁÔ˜, Ë ™ˆ˙fiÔÏË, Ë √‰ËÛÛfi˜, Ë πÛÙÚÔ‡ÔÏË, ηÙÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÂÍÂÏÏËÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ∞ÛÈ¿Ù˜. §fiÁˆ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó¤Ù˘ÛÛ·Ó Ì ·˘Ù¤˜, ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ù·
˘fiÏÔÈ· ÂÏÏËÓÈο ¤ıÈÌ·.

√ fiÏÂÌÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ - √ ™˘ÌÂÒÓ
∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· Ù¤ÏË ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ ÂÈÚ‹ÓË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠÂ› §¤ÔÓÙ· ∂′ ÌÂ
ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÙÔ 817, ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ, ÂÎÙfi˜ ·fi οÔȘ ÌÈÎÚ¤˜ ¯ıÚÔڷ͛˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ 893. ΔË ¯ÚÔÓÈ¿
·˘Ù‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ

ÙÚÈÂÙ‹ ‚·ÛÈÏ›· ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ μÏ·‰›ÌËÚÔ˘, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ô ™˘ÌÂÒÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ
(893-927). ΔfiÙÂ, Ë ·Û‡ÓÂÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
¤‰ˆÛ ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÂÓfi˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘ ηÈ
·ÁˆÓÈÒ‰Ô˘˜ ÔϤÌÔ˘. ΔÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡
ÂÌÔÚ›Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·Ó
·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜
Î·È ∫ÔÛÌ¿˜.
√È ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ›, Ô˘ ÂÈÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏÔÁÔı¤ÙË, ÙËÚÔ‡Û·Ó
·Ó·ÁηÛÙÈο ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ‹Ù·Ó ÏÂÔÓ¤ÎÙ˜, ¤Î·Ó·Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·ÓÒÙÂÚ˘ ·Ú¯‹˜. °È’ ·˘Ùfi ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ
‹Ù·Ó ¤Í˘ÓË Î›ÓËÛË Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÂÏÈο, ¤Ù˘¯·Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¢ÓÔ‡¯Ô˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó
·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ™Ù˘ÏÈ·Ófi ∑·Ô‡ÙÛ·, Ô˘
‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∑ˆ‹, Ë
ÔÔ›· ‹Ù·Ó ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌË ‰›Ï· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ §¤ÔÓÙ·,
Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘˙Ô‡Û Û ۯ¤ÛË ÌÔȯ›·˜. ŸÙ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÌÂÙ¿ıÂÛË, Ô ™Ù·˘Ú¿ÎÈÔ˜ Î·È Ô ∫ÔÛÌ¿˜ ˘¤‚·Ï·Ó ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Û ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Û ‚·ÚÈÔ‡˜ ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜. √È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ·Ú·ÔÓ¤ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ·
ÙÔ˘˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ٷ ·Ú¿ÔÓ·
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞ÏÏ¿ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ∑ˆ‹˜ ∑·Ô‡ÙÛ· Ù· ·Ú¿ÔÓ· ‰ÂÓ ÂÈÛ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ.
ΔfiÙÂ Ô ™˘ÌÂÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÂÎ·È‰Â˘Ù› ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ÁÈ· ·˘Ùfi
ÙÔ ÏfiÁÔ ¤ÚÂ ӷ ı˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÔÌÔÂıÓÒÓ ÙÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Ù· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì ٷ fiÏ·.
√ fiÏÂÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó ÔϤıÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ ‹Ù·Ó ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ¿Ó‰Ú˜. √ ∫ÚËÓ›Ù˘
Î·È Ô ∞Ṳ́ÓÈÔ˜ ∫Ô˘ÚÙ›Î˘ ¤ÂÛ·Ó ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÁÂÓÓ·›·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ
ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂ÈϤÔÓ,
Ô §¤ÔÓÙ·˜ ›¯Â Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ
ª·Á˘¿ÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁηٷÛÙ·ı› Ì·˙›
Ì ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· Ù˘ ∞Ú¿‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘
ÿÛÙÚÔ˘ 30. ΔË ‚·ÛÈÏ›· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‚Ô‹ıËÛ·Ó Â›Û˘ Î·È ¿ÏϘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜: ÔÈ √‡˙ÔÈ, ÔÈ
÷˙¿ÚÔÈ Î·È ÔÈ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔÈ. øÛÙfiÛÔ, Ô ™˘ÌÂÒÓ fi¯È
ÌfiÓÔ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
ηٷÙÚfiˆÛÂ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ◊Ù·Ó ‚¤‚·È· ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Î·È ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ¿ÚÈÛÙÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ·Ù˘¯›Â˜ ÂΛӘ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ Ôχ Ô

[103]

[104]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÂΛÓÔ, ¤Ó·˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘
ÊÚfiÓÙÈ˙ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ Î·È Ù·
Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ.
∞ÊÔ‡ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·Û‡ÓÂÙË ·˘Ù‹ Ú‹ÍË Ì ÌÈ· Ê˘Ï‹
Ô˘ Ù· ·ÏÈ¿ Ù˘ ¿ÁÚÈ· ¿ıË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì·Ù·›ˆÛ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÚÈÛÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ
ÙÔ˘ Ì ÌÈ· Â›Û˘ ·Û‡ÓÂÙË Â¤Ì‚·ÛË. ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ
ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∫ÚËÓ›ÙË ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜, ÔÈ ª·Á˘¿ÚÔÈ ¤Ú·Û·Ó ÙÔÓ
ÿÛÙÚÔ Î·È Ó›ÎËÛ·Ó Î·Ù¿ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ. ∫·Ï‡ÙÂÚË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘
‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. √ §¤ÔÓÙ·˜ ÂÍ··Ù‹ıËΠ·fi ÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÁÂÓÓ·›Ô˘
ÂΛÓÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ºˆÎ¿ ηÈ, fiÙ·Ó
‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ÍÂÁÂÏ¿ÛÙËΠ·fi
ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ, ¤ÛÙÂÈÏ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ºˆÎ¿ ÙÔÓ ∫·Ù·Î·ÏÒÓ 31, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÓÈ΋ıËΠ̠ÓÙÚÔÈ·ÛÙÈÎfi
ÙÚfiÔ ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ μÔ˘ÏÁ·ÚfiÊ˘ÁÔ. √ fiÏÂÌÔ˜ ‰È‹ÚÎÂÛ ¤ÙÛÈ, Ì οÔȘ ‰È·ÎÔ¤˜, fiÛÔ ˙Ô‡ÛÂ Ô ™˘ÌÂÒÓ
Î·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ ı· ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘.
°È· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì fï˜ ·fi ÙÒÚ· ÙÈ Î‡ÚÔ˜ ·¤ÎÙËÛÂ
·fi ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ô ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÂΛÓÔ˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ,
ı· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ‚·ÛÈÏÈ¿˜,, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ¿Ú, ÂÓÒ ÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÈÔ ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ÚÔÛÊÒÓËÛË ÙÔ˘ ΢ڛԢ,
ÎÓÈ¿˙
‰ËÏ·‰‹ ÎÓÈ¿˙.
™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó
ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ô˘ ›¯·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·. ªÂ ÙÔ˘˜
̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Û˘Ó¤Ú·ÙÙ·Ó Î·È ÔÏÏÔ› ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô˘ ›¯·Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ıÚËÛΛ·, ¿Ó‰Ú˜ ÈηÓÔ›,
Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂΛӈÓ. ∂›‰·Ì ¤Ó·Ó ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔÓ ºÒÙÈÔ, ÙËÓ ÂÔ¯‹
ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔÔ 889 ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ·ÚÓËÛ›ıÚËÛÎÔ˜, Ô
ΔÚÈÔÏ›Ù˘ §¤ÔÓÙ·˜, Ó·‡·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÌ›ÚË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘,
΢ڛ¢Û ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ù˘ ™¿ÌÔ˘, ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ ÙÔ
ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙÔ˘ ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ¶·Û·Ï¿, ÏÂËÏ¿ÙËÛ fiÏÔ ÙÔ
∞ÈÁ·›Ô ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È ·›ÏËÛÂ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ¿ÏÈ, Ô ¢·ÌÈ·Ófi˜, Ï·Ê˘Ú·ÁÒÁËÛ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· fiÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÊ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÏÂËÏ·ÙÒÓÙ·˜. ΔÂÏÈο ‰ÈÒ¯ıËΠ̠Ôχ ÎfiÔ ·fi ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿, Ô˘ ›¯Â ÙfiÙ ‰ÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÚ·ÙËÁfi˜

£Ú¿Î˘. ∞ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ, ÙÔ 900, ÔÈ ™·Ú·ÎËÓÔ›
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ Î·È Î˘Ú›Â˘Û·Ó
ÙË §‹ÌÓÔ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô
¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ∏̤ÚÈÔ Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜
¯ıÚÔ‡˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÒÚ· ·¤Ù˘¯Â. ∞˘Ù‹ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Â›Ó·È ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢ÙË ÁÈ·Ù› ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
̉′(44Ô) ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜.
√ ÛÙfiÏÔ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 112 ‰ÚfïÓ˜, 75 ¿ÌÊ˘Ï·, Û˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ 187 ÏÔ›·. √È ÎˆËÏ¿Ù˜
‹Ù·Ó 34.000 Î·È ÔÈ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ 13.127, Û‡ÓÔÏÔ 47.127
¿Ó‰Ú˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ 28.300, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ª˘Ú¿ÏÙ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤Û˘Ú ÛÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÃÔÊ. Δ·
¤ÍÔ‰· ·Ó‹Ïı·Ó Û 437.950 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Î·È fi¯È, fiˆ˜
ϤÂÈ Ô ∫·Ú·Ì˙›Ó, Û 271.000.
∏ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÚÔοÏÂÛ Ӥ˜
ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ. ∂ÓÒ Ô ∏̤ÚÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ˜ ÙÔ 904 ÛÙË §‹ÌÓÔ Ì·˙› Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi
ÛÙfiÏÔ, Ô ΔÚÈÔÏ›Ù˘ §¤ÔÓÙ·˜ Ì 54 ÌÂÁ¿Ï· ÏÔ›·, ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ›¯Â 200 Ì·¯ËÙ¤˜, ¤Ï¢Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ £Ú¿Î˘ Î·È Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ™ÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ·Á΢ÚÔ‚fiÏËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ë
ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ
ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó
ηٷʇÁÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¿Û˘ÏÔ ÔÈ ÈÔ ÏÔ‡ÛÈÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, Ô˘ ˘¤ÊÂÚ·Ó Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· ·fi ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙË ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ÌÂÁ¿ÏË
·ÎÚ›‚ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ·˘ÙfiÙË Ì¿ÚÙ˘Ú·,
ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ÙÔ˘ ∫·ÌÂÓÈ¿ÙË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·ÌÂ
fiÛ· ·Ó·Ê¤Ú·Ì Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Î·È ÙË
Ï·ÌÚfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ fiÏ˘. ∞fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹
Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÛÔ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ‹Ù·Ó Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘,
ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ §¤ÔÓÙ·˜ „‹ÊÈÛ ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ
‰ˆÌ¿ÙÈfi ÙÔ˘. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ù· Ù›¯Ë Ù˘ ÚÔ˜ ÙË
ı¿Ï·ÛÛ· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·‰‡Ó·Ì·, ηıÒ˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ·
Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜

O ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ∏Ú·›Ô Ù˘ ™¿ÌÔ˘.
ΔÔ 911, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ó¤ˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛˆÓ,
Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ∏̤ÚÈÔ˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ƒˆÌ·Ófi˜
ÁÓÒÚÈÛ·Ó ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™¿ÌÔ˘
·fi ÙÔ ÛÙfiÏÔ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ÙÔ˘ ΔÚÈÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ˘
¢·ÌÈ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ Δ‡ÚÈÔ˘.
GIAN BERTO VANNI ARCHIVE/CORBIS/APEIRON

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[105]

[106]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÃÚ˘Ûfi˜ ÛfiÏȉԘ
ÙÔ˘ 945 ÌÂ ÙÔÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑′.
ΔÔ 912 Ô §¤ÔÓÙ·˜
Âı·›ÓÂÈ Î·È
Ë ÂÍÔ˘Û›· ÂÚÓ¿
ÛÙÔÓ ÌfiÏȘ
ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑′,
ÙÔÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

ΛӉ˘ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ
ÂȉÚÔÌÒÓ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ·fi ·˘Ùfi
ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÂÓÒ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ë fiÏË ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â˘¿ÏˆÙË ¯¿ÚË ÛÙËÓ ·ÎÌ·›· Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ
¿ÏÏ·Í·Ó. √È ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÓÈ΋ıËÎ·Ó Î·È ‚·Ù›ÛÙËηÓ, ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜ Î·È Ë Ó·˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË, Ë ÔÔ›· ÛÙ·
¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ‰ÂÓ Â›¯Â ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ.
ªfiÏȘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë fiÏË ·ÂÈÏ›ٷÈ, ÔÈ ÈÔ
Â›ÛËÌÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ
Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤ÚÂ ӷ οÓÔ˘Ó. ∞Ú¯Èο
¤ÎÚÈÓ·Ó ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ó˘„ÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ô¯˘ÚÒÛÔ˘Ó
ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ
¿ÏÏ·Í·Ó ÁÓÒÌË ÁÈ·Ù› ›ÛıËÎ·Ó ·fi ÙȘ
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ Ô˘
ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ ηÈ
›¯Â ÛÙ·Ï› ÙfiÙ ·fi
ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 32. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Ù›¯Ô˘˜ ··ÈÙÔ‡ÛÂ
ÙfiÛÔ ¯ÚfiÓÔ
ÒÛÙÂ ‹Ù·Ó ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ fiÙÈ ÔÈ
¯ıÚÔ› ı· ¤ÊÙ·Ó·Ó
ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ηÈ
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ.
ŒÙÛÈ, Ô ¶ÂÙÚˆÓ¿˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ÈÔ Úfi¯ÂÈÚÔ Ô¯‡ÚˆÌ·, Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹, Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÌÔÓfiÏÈıÔ˘˜
Ù‡Ì‚Ô˘˜ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ·fi Ù·
·Ó¿Ú¯·È· ÓÂÎÚÔÙ·Ê›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈÔ
Ù›¯Ô˜ Û ·ÚÎÂÙ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ fiÏË, ÙÔ ÔÔ›Ô
ı· ÂÌfi‰È˙ ٷ ÏÔ›· ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó.
∞Ó ÔÈ Â¯ıÚÔ›, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ·fi
ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó ·Ô‚È‚·˙fiÌÂÓÔÈ Û ¿ÏÏ·
ÛËÌ›· Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿, ı· ·ÔÎÚÔ‡ÔÓÙ·Ó Â‡ÎÔÏ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·fiÚıËÙˆÓ Ô¯˘ÚÒÓ ·fi ·˘Ùfi
ÙÔ Ì¤ÚÔ˜. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÂΛÓÔ
Ô¯˘Úfi ı· ¤Ûˆ˙ ÙËÓ fiÏË.

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë ÛÙË
̤ÛË Û¯Â‰fiÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÛÙ¿ÏıËΠ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÏËÚÂÍÔ‡ÛÈÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ §¤ÔÓÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜
·Ô‰ÔΛ̷Û ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó Î·È ‰È¤Ù·ÍÂ
ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ Ù›¯Ô˘˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿
‹Úı ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ¿ÏÏÔ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜, Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡È΋ٷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ¤ÂÛ ·fi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È
ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ‚·ÚÈ¿, ·Ó¤Ï·‚ fiÏË ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ fiÏ˘. √ Ó¤Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ‚ϤÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù›¯Ô˜ ÂȉÈÔÚıˆÓfiÙ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì ·Ù¤ÏÂȘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Î·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ˜, ÛΤÊÙËΠ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ÛˆÙËÚ›·˜. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηϤÛÂÈ
ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹Ó ηıÒ˜ ηÈ
·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ˘fi ÙȘ
‰È·Ù·Á¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡
ÙÔ˘ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· 33, Ì ÙËÓ
ÂÏ›‰· fiÙÈ ·˘ÙÔ›, ˆ˜
¤ÌÂÈÚÔÈ ÙÔÍfiÙ˜,
ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó
ÙËÓ ÚÒÙË Â›ıÂÛË ÙˆÓ
¯ıÚÒÓ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ
™Ï¿‚ÔÈ ÙÔ˘ ™ÙÚ˘ÌfiÓ· ‰ÂÓ ‹Úı·Ó
Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘
ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ˘¿ÎÔ˘Û·Ó Ï›ÁÔÈ
ÌfiÓÔ Î·È ·˘ÙÔ› ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ ÁÈ·
Ì¿¯Ë. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ÛÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘
ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ô ΔÚÈÔÏ›Ù˘ §¤ÔÓÙ·˜ Ô‡Ù ÙÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ ÊÚ¿ÁÌ· ›¯Â Á›ÓÂÈ
Ô‡Ù ÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ Ù›¯Ô˜ ›¯Â ‰ÈÔÚıˆı› Ô‡ÙÂ
˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ fiÏË Î·ÌÈ¿ ÛÔ˘‰·›· ‚Ô‹ıÂÈ·.
øÛÙfiÛÔ, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú·,
·ÏÏ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÈ Â¯ıÚÔ› ·Ó¤‚ËÎ·Ó Ôχ ‡ÎÔÏ·
ÛÙ· Ù›¯Ë. √È ™Ï¿‚ÔÈ ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙË ı¤ÛË Ô˘
ÙÔ˘˜ ›¯Â ·Ó·ÙÂı› ηٷʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔfiÙ ¿Ú¯ÈÛ ÊÔ‚ÂÚ‹ ÏÂËÏ·Û›· Î·È ÛÊ·Á‹,
ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ¤Ê˘Á·Ó ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙›
ÙÔ˘˜ 22.000 ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÏÏÔ› ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎ·Ó Ì ηٷ‚ÔÏ‹ χÙÚˆÓ.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ΔÔ 911 ¤ÁÈÓ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ÔÎÙÒ
Ì‹Ó˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ ∏̤ÚÈÔ˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ™¿ÌÔ˘ ƒˆÌ·Ófi˜ ηٷÙÚÔÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ·˘Ùfi Î·È Î·Ù·‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ΔÚÈÔÏ›ÙË Î·È ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¢·ÌÈ·Ófi Δ‡ÚÈÔ
̤¯ÚÈ ÙË §‹ÌÓÔ.

√È ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ∂ÌÔÚÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋
Û˘Óı‹ÎË
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿
ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ÚÒÙË Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ 865, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚ›·
ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÌÔÓ·Ú¯›·˜
·fi ÙÔ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚fi ËÁÂÌfiÓ· ƒÔ‡Úȯ. ΔÔ 906 ‹ 907 Ô
ËÁÂÌfiÓ·˜ √ϤÁ, Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ƒÔ‡Úȯ Î·È ÎˉÂÌfiÓ·˜
ÙÔ˘ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ πÁÎfiÚ, Âȯ›ÚËÛ Ӥ· ÌÂÁ¿ÏË
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. √ ƒÒÛÔ˜
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜ 34 ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÏÔ›· Ô˘
¤Î·Ó·Ó Â›ıÂÛË ‹Ù·Ó 2.000 Î·È fiÙÈ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿
ÌÂÙ¤ÊÂÚ 40 ¿Ó‰Ú˜, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·fi ÙËÓ ÍËÚ¿
Â˙È΋ ‰‡Ó·ÌË. ŸÏ· ·˘Ù¿ ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈο
·ÏÏ¿, Î·È ·ÏËıÈÓ¿ Ó· ‹Ù·Ó, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·¤‰ÂÈÍ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â Ó· ÊÔ‚Ëı› Ù›ÔÙ· ·fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ, ÂȉÈο Ë Ó·˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi
ÛÙfiÏÔ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÏÂÂÈÓfi˜
Ô˘, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó
¯ˆÚ›˜ ÙÈ̈ڛ· οı ÏÂËÏ·Û›· Î·È ÛÊ·Á‹ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·, ÌÂÙ¿ ÓfiÌÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ··ÏÏ·Á›
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·Ú¤¯ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ Û˘Óı‹ÎË Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ‰Ò
Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â›Ó·È Ï›Á· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È ·fi ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ΢ڛˆ˜ fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂȉÚÔÌ‹ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙȘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÌfiÓÔ
Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ‰È¿ÎÔÓÔ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ οˆ˜ ·fiÚÈÛÙ·.
∞ÏÏ¿ Ô ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ÂÍÈÛÙÔÚ› Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ 906 ‹ 907 Û˘ÌʈӋıËΠÚÔÊÔÚÈο Î·È ÙÔ 911 ÁÚ·Ù¿. ∂ÓÓÔ›ٷÈ
fiÙÈ ÂÌ›˜ ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÌfiÓÔ ÛÙË ÁÚ·Ù‹ Û˘Ìʈӛ·, Ë ÔÔ›· ‡ÏÔÁ· ıˆÚÂ›Ù·È ÈÔ ·ÍÈfiÈÛÙË Î·È ÂÚÈ›¯Â Û˘ÓÔÙÈο Ù· ÂÍ‹˜: Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ¿ÚıÚÔ ‰ÈÓfiÙ·Ó
·ÌÔÈ‚·›· ˘fiÛ¯ÂÛË ·ÓÙÔÙÈÓ‹˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÊÈÏ›·˜.

∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ:
ÕÚıÚÔ 2. ΔÔ ¯Ú¤Ô˜ ÂÈ΢ÚÒÓÂÙ·È Ì ̿ÚÙ˘Ú˜ Î·È ·Ó
Ï›Ô˘Ó ÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ì fiÚÎÔ ÙÔ˘ ÂÓ·ÁÔ̤ÓÔ˘, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÔÚΛ˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘.
ÕÚıÚÔ 3. √ ƒÒÛÔ˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi Î·È Ô ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ô˘ ÛÎfiÙˆÛ ƒÒÛÔ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ı¿Ó·ÙÔ
ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‰È¤Ú·Í ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ∞Ó ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ,
Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi Û˘ÁÁÂÓ‹ ÙÔ˘
ı‡Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË
Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÊÔÓÈ¿. ∞Ó Ô ÊÔÓÈ¿˜ Ô˘ ‰Ú·¤Ù¢ÛÂ
‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔ˘Û›·, ıˆÚÂ›Ù·È Ê˘Áfi‰ÈÎÔ˜ Î·È ·Ó Û˘ÏÏËÊı›, ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ı¿Ó·ÙÔ.
ÕÚıÚÔ 4. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÚ·‡Ì·
ÏËÚÒÓÂÈ ¤ÓÙ ϛÙÚ˜ ·Û‹ÌÈ (375 ‰Ú·¯Ì¤˜). ∞Ó Â›Ó·È
ÊÙˆ¯fi˜, ηٷ‚¿ÏÏÂÈ fiÛ· ÌÔÚ›, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ÚÔ‡¯Ô
Ô˘ ÊÔÚ¿, Î·È ÔÚΛ˙ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘
fiÙÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ı·
ÏËÚÒÛÂÈ ·ÓÙ› ÁÈ· ·˘ÙfiÓ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹. ∞Ó Á›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿, ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi οı ¢ı‡ÓË.
ÕÚıÚÔ 5. √ ƒÒÛÔ˜ Ô˘ ·Ê·›ÚÂÛ οÙÈ ·fi ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi
‹ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ ·fi ƒÒÛÔ, ·Ó Û˘ÏÏËÊı› Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ı›, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰ÔÏÔÊÔÓËı›
·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ·˘Ùfi, Î·È ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ. √ ÎϤÊÙ˘ fï˜ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ·ÏÒ˜ Ê˘Ï·Î›˙ÂÙ·È. ∂¿Ó ƒÒÛÔ˜ ‹ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜
ÌÂÈ Û οÔÈÔ Û›ÙÈ Ì ÙËÓ ÚfiÊ·ÛË Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ
οÔÈÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ· Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· ·˘Ùfi ¿ÚÂÈ
Ì ÙË ‚›· οÔÈÔ Í¤ÓÔ, ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ
ÙÚÈÏ¿ÛÈÔ.
ÕÚıÚÔ 6. ∞Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÔ›Ô ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÚÈÎ˘Ì›·˜ ·Ú·Û˘Úı› Û ͤÓË ¯ÒÚ· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ƒÒÛÔÈ, ·˘ÙÔ›
ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ó·
Ù· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹, ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Û ·ÛʷϤ˜ ÚˆÛÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·
·˘Ù‹ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٷ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ‰È·ÛÒıËÎÂ, ˆÏÔ‡ÓÙ·È.
ŸÙ·Ó ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›Ù ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ›Ù ˆ˜ ¤ÌÔÚÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó
·ÎÚÈ‚Ò˜ Î·È ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ
Ô˘ Ô˘Ï‹ıËηÓ. Δ· ›‰È· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ ÛÙ· ÚˆÛÈο ÏÔ›·.

[107]

[108]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÕÚıÚÔ 7. ƒÒÛÔ˜ Ô˘ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ŒÏÏËÓ·˜ ÛÙË ƒˆÛ›· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È, ·ÊÔ‡
ηٷ‚ÏËı› ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ‰fiıËΠÁÈ· ·˘ÙfiÓ. ∂›Û˘, ÔÈ
·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Ì 20 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ô Î·ı¤Ó·˜ (300 ‰Ú·¯Ì¤˜). ∞ÏÏ¿ ÔÈ ƒÒÛÔÈ
Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
O ŸÏÂÁ,
ËÁÂÌfiÓ·˜
Ù˘ ƒˆÛ›·˜,
ÛÂ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ Vasnetsov.
OÈ ƒÒÛÔÈ
ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ 906
˘fi ÙÔÓ ŸÏÂÁ,
ÎˉÂÌfiÓ· ÙÔ˘
·Ó‹ÏÈÎÔ˘ πÁÎfiÚ.
PUBLIC DOMAIN

ÕÚıÚÔ 8. ƒÒÛÔ˜ ‰Ô‡ÏÔ˜ Ô˘ ‰Ú·¤Ù¢Û ‹ ÙÔÓ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ ‹ ÙÔÓ ·‹Á·Á οÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ,
·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ ›Ûˆ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘.
ŸÔÈÔ˜ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, ıˆÚÂ›Ù·È ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú¿ÍË ·˘Ù‹.
ÕÚıÚÔ 9. ∞Ó ƒÒÛÔ˜ Âı¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı‹ÎË Î·È
¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Û˘ÁÁÂÓ‹, Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÙÔ˘ Û˘ÁÁÂÓ‹, ÂÓÒ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ
‰È·ı‹ÎË, ·˘Ù‹ ÂÎÙÂÏ›ٷÈ.

ÕÚıÚÔ 10. ∞Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ƒÒÛˆÓ Î¿ÔÈÔ˜ ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·ÎÔ‡ÚÁËÌ· Î·È ··ÈÙËı› Ó· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ÚËı›, Ô ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÔ¯Ô
·ÎfiÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ
Û˘ÌʈÓÈÒÓ, ·˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ì ÎÈÓÓ¿‚·ÚË ¿Óˆ ÛÂ
‰‡Ô ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë Ì›· ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ
ȉÈԯ›ڈ˜ ·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜
ƒÒÛÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ÂÓÒ Ë ¿ÏÏË ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠ·fi
ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Î·È ‰fiıËΠÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ŸÛ· Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÂÈ΢ÚÒıËÎ·Ó Ì fiÚÎÔ˘˜,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÔÈΛϘ ηÈ
‰È·ÚΛ˜, ¯ˆÚ›˜ Ù›ÔÙ· ÙÔ ÂÈ˙‹ÌÈÔ. ∞ÏÏ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·
Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ‚‚·›ˆ˜ Ù·ÂÈÓˆÙÈο.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

√ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑′
ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÏÔÈfiÓ ˘¤ÛÙË Â› §¤ÔÓÙ· ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ó·‚›ˆÛ˘,
Ô˘ Âȯ›ÚËÛÂ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È
΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹, fiÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô §¤ÔÓÙ·˜, ÛÙȘ 11 ª·˝Ô˘
ÙÔ˘ 912, Ë ÂÍÔ˘Û›· ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÂÙ¿¯ÚÔÓÔ˘
ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑ ′ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙËÓ ·‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË
‰È·‰¤¯ıËÎ·Ó ÔÈ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·ÓˆÌ·Ï›Â˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó ÔÈ ËÁÂÌfiÓ˜ Â›Ó·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ. ∞Ú¯Èο
·Ó·ÁÔÚ‡ıËÎÂ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
∞ϤͷӉÚÔ˜ 35, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ı·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi 14 Ì‹Ó˜,
¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ·˘Ùfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
ÈÔ ¿ÍÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘. ΔfiÙ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ
¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÔÈ Â›ÙÚÔÔÈ
Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ı·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔÓ °·‚ÚÈËÏfiÔ˘ÏÔ Î·È ·˘Ùfi ÌfiÓÔ
ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηٿÏËÍË ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘, Ë
ÔÔ›· ·ÚÁfiÙÂÚ· ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÙfiÛÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÛÂ
ÂÌ¿˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. √È Â›ÙÚÔÔÈ ·˘ÙÔ›, ¤ÍÈ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ‰ÂÓ ¿ÛÎËÛ·Ó ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›·, ÁÈ·Ù› ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ηı·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹, Ë ÔÔ›·
‹Ù·Ó Ë Ù¤Ù·ÚÙË Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Î·È Â›¯Â ‰Èˆ¯ı›
·fi Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ·fi ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ, ·ÏÏ¿ ‹‰Ë ›¯Â
·Ó·Ï¿‚ÂÈ Í·Ó¿ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ô‡ÙÂ Ë ∑ˆ‹
‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ ÛÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. √È ÕÚ·‚˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Û˘Ó¤¯È˙·Ó ÙȘ ÂÈÚ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÚÔ̤˜, ÂÓÒ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ·Ó Î·È ÔÏϤ˜
ÊÔÚ¤˜ ·Ó·¯·ÈÙ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜, ‹
¤Î·Ó·Ó ÂÈÚ‹ÓË ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ‰ÒÚ·, ·ÏÏ¿ Â·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙȘ ¯ıÚÔڷ͛˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘
ÙÔ˘ 917 Ô ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ºˆÎ¿, ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ˘¤ÛÙË ÊÔ‚ÂÚ‹ ·ÓˆÏÂıÚ›· ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ.
ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ºˆÎ¿˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ
¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÂΛÓË ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜
ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ, Ô˘ ›¯Â ÂÈÙÂı› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·-

[109]

ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È Ë
·ÓÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔȘ,
Ô˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ¿ı·ÈÓÂ Ê˘ÛÈο ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜
‰˘ÛÙ˘¯›Â˜, ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÙ·Ó ÙfiÙ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿
ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÁfiÚ¢Û˘ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ
ÔÔ›Ô Â›·Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÛÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ.

√ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿˜ ƒˆÌ·Ófi˜
o §ÂηËÓfi˜
§¤Ì ۇÛÙËÌ· ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿, Ë ·Ó·ÁfiÚ¢ÛË Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ô˘ ·ÚÁfiÙÂÚ· Â·Ó·Ï‹ÊıËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›· Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ٷÎÙÈÎfi, ·˜ ԇ̠ıÂÛÌfi. ΔËÓ ¿ÌÂÛË
·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ·˘Ùfi ¤‰ˆÛÂ Ë ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· ÔÏÏÒÓ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ۯ‰›·Û·Ó ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó
Ô §¤ÔÓÙ·˜ ºˆÎ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÚÔ˜ ηÈ
·ÎfiÌË ÛÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÙÔ˘ Î·È Âȉ›ˆÍ ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. ∞ÏÏ¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÌfiÏȘ 14
ÂÙÒÓ, ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ Û˘ÓÂÙfi˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘
£Âfi‰ˆÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ì‚Ô‡Ï¢Û ÙÔ Ì·ıËÙ‹ ÙÔ˘ Ó·
ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ô˘ ÏËÛ›·˙Â, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜
ˆ˜ ÚÔÛÙ¿ÙË Î·È Û‡ÌÌ·¯Ô ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ƒˆÌ·Ófi, Ô˘
ÂÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ §ÂηËÓfi˜ ‹ §·Î·ËÓfi˜,
ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ Î·È ∞‚¿ÛÙ·ÎÙÔ˜, ·fi ÙÔÓ πˆ‹ÏÔ,
ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi, ÙÔÓ ™˘ÌÂÒÓ ÙÔ ª¿ÁÈÛÙÚÔ,
ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ÙÔ ªÔÓ·¯fi Î·È ·fi ÌÂÚÈο ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘Ï·.
√ ƒˆÌ·Ófi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â Ô‡Ù ÙËÓ ·ÙÚÔÁÔÓÈ΋ ‰fiÍ· Ô‡ÙÂ
ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ºˆÎ¿. ∞ÏÏ¿ ÁÈ’
·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ ÙÔÓ ıÂÒÚËÛ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
ÂÈΛӉ˘ÓÔ ·fi ÙÔÓ ºˆÎ¿ Î·È Â›¯Â ÂÈÛÙ› fiÙÈ ÌÔÚ›
Ó· ·ÚÎÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·Í›ˆÌ·
Î·È Ó· ÌËÓ ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›·. ÕÏψÛÙÂ

ªÂÙ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ, Ë
Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ 911 Ì·ÚÙ˘Ú› fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ
ÙˆÓ ‰‡Ô Ï·ÒÓ ‹Ù·Ó ÔÈΛϘ Î·È ‰È·ÚΛ˜.

[110]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÂÈ
Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi. ◊ıÂÏ ÌfiÓÔ Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ
ÚÒÙÔ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
¤ÙÛÈ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·Ó·Ú¯›·. ¶ÚÔÂÙԛ̷Û ÏÔÈfiÓ Ù· ¿ÓÙ· Ì ÙfiÛË ÂȉÂÍÈfiÙËÙ· Ô˘
Ô ƒˆÌ·Ófi˜, ·ÊÔ‡ ÍÂ¤Ú·Û ٷ ÂÌfi‰È· Î·È ÙȘ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ºˆÎ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∑ˆ‹˜, ¤ÁÈÓ ÛÙȘ
25 ª·ÚÙ›Ô˘ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÂÙ·ÈÚÂȿگ˘.
§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ¿ÓÙÚ„ ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ∂ϤÓË Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ·˘Ùfi˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ‚·ÛÈÏÂÔ¿ÙˆÚ, ÂÓÒ Ô ÁÈÔ˜
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
ÂÙ·ÈÚÂÈ¿Ú¯Ë. ª¤¯ÚÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó fiˆ˜ ›¯·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ·Ú¯‹.
•·ÊÓÈο fï˜, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 920 Ô ƒˆÌ·Ófi˜
·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ η›Û·Ú· Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÚÂȘ
Ì‹Ó˜ ÛÙ¤ÊıËΠ̠ÙÔ ‰È¿‰ËÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ «Ì ÙË
Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó·
ÙÔ ÂÈı˘Ì› (ÙÔ‡ÙÔ ‰‹ Ùfi ÔÌËÚÈÎfiÓ)». ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi
fiÙÈ Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ·Ú·‚›·Û ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ›¯Â
Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ıÂÒÚËÛ fiÙÈ
¤ÚÂ ӷ ÂÍÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ·È‰·ÁˆÁfi. ŒÂÈÙ· ·fi
Ï›ÁÔ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi
·Í›ˆÌ·, ÙÔ ¤‰ˆÛ ‰È·‰Ô¯Èο ÛÙÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ, ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¢È¤Ù·Í ̿ÏÈÛÙ·
Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓÙ·Ï‹ ‚·ÛÈÏ›·, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ô ÓfiÌÈÌÔ˜ ‰È¿‰Ô¯Ô˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ Ó· ÚÔÛʈÓÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ. ∏ ̷ΉÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¤Û¯·ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ƒˆÌ·Ófi˜, ·ÊÔ‡
¤ÊÙ·Û ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·, ·¤‰ÂÈÍÂ
fiÙÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Û οÔÈÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ›¯ÓÔ˜ Û˘ÓÂÙ‹˜ ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ·˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠfiÙÈ ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ó¯ıÔ‡Ó fiÛÔ Â›¯Â ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘, ı·
·ÔÙ‡Á¯·Ó ·Ó ÂȯÂÈÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÒÍÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
‰È¿‰Ô¯Ô Î·È ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫·Ù¤ÛÙÂÈÏ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· ºˆÎ¿ Î·È ÚÔÏ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Û˘ÓˆÌÔۛ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ fï˜
‹Ù·Ó fiÙÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÈ
ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ¯¿ÚË ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ
Ô˘ ›¯·Ó ‰È·Ûˆı›, ‰È¤ÚÂ·Ó ÙfiÙ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·. ¢È·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·
ÁÈ· 26 ¯ÚfiÓÈ·, ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜
ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿ Î·È ¤ÛÙËÛ ϷÌÚ¿ ÙÚfi·È· ηٿ ÙˆÓ
̈·ÌÂı·ÓÒÓ.

μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ - ™Ï¿‚ÔÈ - ƒÒÛÔÈ
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ, ÔÈ ƒÒÛÔÈ Î·È ÔÈ
ÙÔ˘Ú·ÓÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ 36, Ô˘ ·fi Û‡ÌÌ·¯ÔÈ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¯ıÚÔ›, Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙȘ
ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ 929 ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ‹ ÛÏ·‚Èο ʇϷ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·
Î·È ÛÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙË ¡ÈÎfiÔÏË Î·È ¤Ó·
ÙÌ‹Ì· Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Á‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹ ηÈ
ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÂΛ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁÂÓÓËÙÔ˘ fiÛÔ Î·È Ô ∫‰ÚËÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÙ·Ó ÂÍÈÛÙÔÚ› Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȉÚÔÌ‹ ÚÔÛı¤ÙÂÈ:
«√È ÔÔ›ÔÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ηٷÔÏÂÌ‹ıËÎ·Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ˘Ô‰Ô˘ÏÒıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜».
∞˘Ù‹ fï˜ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤Á΢ÚË Â›‰ËÛË Ô˘ ÛÒ˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ™Ï·‚Ô‚Ô˘ÏÁ¿ÚˆÓ
ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÙ·Ó ¤ı·ÓÂ Ô ™˘ÌÂÒÓ, Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·,
ÙÔ 927, ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ ÁÈÔ Î·È ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ,
Ô˘ ‚·Û›Ï¢Û ̤¯ÚÈ ÙÔ 969, Ë ·Ú·ÎÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘
‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ª›· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜
Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ë Û˘ÌÌ·¯›· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
Î·È ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ √‡ÁÁÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜
¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔ˘
ÂΛÓÔ˘ ÔϤÌÔ˘. √È ÚÒÙÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙfiÙ ÙÔ
ª¤ÛÔ ÿÛÙÚÔ Î·È ÔÈ ‰Â‡ÙÂÚÔÈ ÙÔÓ ∫¿Ùˆ Î·È Î·Ù·Ï‡ıËΠ¤ÙÛÈ Ë ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· ¤Ú· ·fi ÙÔÓ
ÿÛÙÚÔ. ∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÔÈ √‡ÁÁÚÔÈ Î·È ÔÈ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔÈ ¤ÛÙÚÂÊ·Ó Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ù· fiÏ· ÙÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
‰ÈÎÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ë ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÙËÓ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Û·Ó Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȉÚÔ̤˜. °È·Ù› ‹Ù·Ó
ÂÁηٷÛÙË̤ÓÔÈ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È Â›¯·Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ô˘‰¤ÙÂÚË ÛÙ¿ÛË Ì ‰ˆÚ¤˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËϘ
Û˘Ìʈӛ˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‹Ù·Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜.
™Â ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Û˘ÓÂÙ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ƒÒÛÔÈ.
∂›‰·Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó Ì ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿
§¤ÔÓÙ· ÚÈÓ ·fi 30 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. √È Û˘Óı‹Î˜
·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ÏËÛÙÚÈÎfi

O ƒˆÌ·Ófi˜ ∞′ Â¤ÏÂÍ ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ª˘ÚÂÏ·›Ô˘
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛËÌÂÚÈÓfi ªÔÓÙÚÔ‡Ì Ù˙·Ì›,
ˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ó·fi.
SCALA

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[111]

[112]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

O ¿ÁÈÔ˜ ª¿Ì·˜
ÛÙÔ ÎÏÔ˘‚› ÙˆÓ
ıËÚ›ˆÓ, ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ Filippo Lippi,
ÙÔ˘ 1455-1460.
™‡Ìʈӷ Ì ÙË
Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘
ƒˆÌ·ÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜
ƒÒÛÔ˘˜, ÙÔ˘ 945,
ÔÈ ƒÒÛÔÈ ˘‹ÎÔÔÈ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘
ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘
ª¿Ì·ÓÙ· ηÈ,
fiÙ·Ó ¤Ì·ÈÓ·Ó
ÛÙËÓ ¶fiÏË,
Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó
·fi ÎÚ·ÙÈÎfi
˘¿ÏÏËÏÔ.
THE NATIONAL GALLERY,
LONDON/SCALA

¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ 941 Ô ÙfiÙ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ πÁÎfiÚ, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Ë Ó·˘ÙÈ΋
Î·È Ë Â˙È΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ‹Ù·Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓË ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Î·È ÛÙË Ê‡Ï·ÍË
ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ıÂÒÚËÛ fiÙÈ Â‡ÎÔÏ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ
·ÚÈÔ˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi
ÂÙԛ̷Û ¿Óˆ ·fi 1.000 ÏÔ›·. √È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, Ô˘
Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Û‡ÌÌ·¯ÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÙÔÓ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ πÁÎfiÚ. √È ƒÒÛÔÈ fï˜
ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ Á‡Úˆ ÛÙ· ̤۷
ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ó· ÏÂËÏ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·ÓÂϤËÙ· ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ‚·Û·Ó›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ı·Ó·ÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÛÔ˘˜
·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Û˘ÏÏ¿Ì‚·Ó·Ó. ¶·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙȘ ÊÏfiÁ˜
ÔÏÏÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ Î·È Ê¤ÚıËÎ·Ó Ì Ôχ ¿ÁÚÈÔ ÙÚfiÔ
ÛÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜.
√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ Ô πÁÎfiÚ,
fiÙÈ Ë ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ô‡Ù ÛÙfiÏÔ Â›¯Â Ô‡Ù ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ, ‹Ù·Ó ·ÎÚȂ›˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Ó·‡ÛÙ·ıÌÔÈ Â›¯·Ó
¿ÓÙ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÓÙÂÂͤگÔÓÙ·È Û οÔÈ·
¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎËØ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰fiıËÎ·Ó ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜

ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÛÙËÓ ∞Û›· Ó· ¿Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÌÂÚÈο
Â›ÏÂÎÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ŒÙÛÈ,
‡ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ, Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ η٤ÊÙ·ÛÂ
Ì ˘ÚÊfiÚ· ÏÔ›· Î·È ‰ÚfïÓ˜ ηÈ, fiÙ·Ó Î·Ù¿Ï·‚Â
fiÙÈ ÔÈ ƒÒÛÔÈ ‹Ù·Ó ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙÔ˘
∂‡ÍÂÈÓÔ˘ fiÓÙÔ˘, ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÚfiÏËÛ ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÏÔ›· Ì ÙÔ ˘ÁÚfi
˘Ú Î·È ¿ÏÏ· Ù· ‚‡ıÈÛ ·‡Ù·Ó‰Ú·, ÂÓÒ Û˘Ó¤Ï·‚Â
¿Ú· ÔÏÏÔ‡˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. Δ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘
ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ·Ú·Ï›·, ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ™ÁfiÚ· (ηْ ¿ÏÏÔ˘˜ ∞ÁÔÚ¿).
∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÚfiÊÈÌ·, ÔÏÏÔ› ƒÒÛÔÈ ÛÎÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù·
·Ó·Áη›·. ∞ÏÏ¿ ÙfiÙ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ μ¿Ú‰·˜
ºˆÎ¿˜ Î·È Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ πˆ¿ÓÓ˘ Ô
∫Ô˘ÚÎÔ‡·˜, ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙ·
ÏÔ›·. ∂›¯·Ó ‹‰Ë ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ Î·È ÏËÛ›·˙Â
Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜, ÔfiÙ ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ηıÒ˜ Ȥ˙ÔÓÙ·Ó ·fi
·ÓÙÔ‡, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÛÙȘ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· χÛÔ˘Ó ÙË Ó‡¯Ù· ·fi ÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· ÛÙË ıÚ·ÎÈ΋ Î·È ϤÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÂΛÓË ÙËÓ
·ÎÙ‹ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ∞ÏÏ¿ Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜
£ÂÔÊ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›
Î·È Èı·ÓfiÓ Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ οÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·,
ÙÔ˘˜ ÂÈÙ¤ıËΠÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È Û ÌÈ·
‰Â‡ÙÂÚË Ó·˘Ì·¯›· Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ÙÔ˘˜ ÚÔͤÓËÛ ÙfiÛË
ÊıÔÚ¿, Ô˘ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ô πÁÎfiÚ ÛÒıËΠÛÙÔÓ ∫ÈÌ̤ÚÈÔ μfiÛÔÚÔ Ì ‰¤Î· ÌfiÓÔ ÏÔ›·.
ŸÏ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Î·È ÙȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘
ÚˆÛÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘ ÙȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÕÚ·‚·˜ ∂ÏÌ·Î›Ó Î·È Ô §·Ù›ÓÔ˜ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™Ï¿‚Ô˜ ¡¤ÛÙÔÚ·˜. Δ·
ÂfiÌÂÓ· Ù· ÂÍÈÛÙÔÚ› ÌfiÓÔ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. μ‚·ÈÒÓÂÈ
ÏÔÈfiÓ Ô ¡¤ÛÙÔÚ·˜ fiÙÈ Ô πÁÎfiÚ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‹ÙÙ· Âȯ›ÚËÛ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿
ÌÈ· Ó¤· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÙÈ Ô ƒˆÌ·Ófi˜
ÌfiÏȘ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ, ÊÔ‚‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÁÈ· Û‡Ó·„Ë ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ‰ÒÚ· ÔÏÏ¿, fiÙÈ Ô
πÁÎfiÚ, Ô˘ ›¯Â ‹‰Ë ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÿÛÙÚÔ, Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ÌË Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙÔ˘, ÙÔ ∫›Â‚Ô, fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô
ƒˆÌ·Ófi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ͷӿ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙÔÓ πÁÎfiÚ Î·È Ô
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ÙÔ 945 ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â‰Ò Ó¤·
Û˘Óı‹ÎË, Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Í·Ó¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ
ΛÌÂÓÔ. º·›ÓÂÙ·È fï˜ Ôχ Èı·Ófi fiÙÈ ÙȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ Û˘Óı‹Î˘ Ô
¡¤ÛÙÔÚ·˜ ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ, fi¯È fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤ÁÈÓ·Ó
·ÏÏ¿ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ
ΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÏϤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ
ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÙÒÙÂÚË
Î·È fi¯È Û ›ÛË ı¤ÛË Ì ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘, fiˆ˜ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ·fi
ÙÔ ƒÒÛÔ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ.
ΔÔ ÚÒÙÔ ¿ÚıÚÔ ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È Ë ·ÏÈ¿ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜
ƒˆÌ·Ófi, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ Î·È ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Î·Ù¿Ú˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Î¿ı ƒÒÛÔ˘, ‚·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ‹ ·‚¿ÙÈÛÙÔ˘, Ô˘ ı· ·Ú·‚›·˙ ÙË Û˘Óı‹ÎË ·˘Ù‹.
ÕÚıÚÔ 2. √ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ Î·È ÔÈ ‚ÔÁÈ¿ÚÔÈ
(‰ËÏ·‰‹ ¿Ú¯ÔÓÙ˜) ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÔ›· Ì ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜,
‰ËÏ·‰‹ ÂÌfiÚÔ˘˜. √È Í¤ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ›¯Â Û˘Ìʈ-

ÓËı› ·fi ·ÏÈ¿, ·ÛË̤ÓÈ· ÛÊÚ·Á›‰·, ÂÓÒ ÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ¯Ú˘Û‹. ™ÙÔ ÂÍ‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿Ó ¤ÁÁÚ·ÊÔ
ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· Ô˘ Ó· ‚‚·ÈÒÓÂÈ ÙȘ ÂÈÚËÓÈΤ˜
ÙÔ˘˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ
ÏÔ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È.
ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÎÚ¿ÙËÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂȉÔÔÈËı› ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜.
∞Ó ·ÓÙÈÛÙ·ı›, ı·Ó·ÙÒÓÂÙ·È Î·È Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ‰ÂÓ
‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ Î·Ì›· ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·Ùfi
ÙÔ˘. ∞Ó ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ ÛÙË ƒˆÛ›·, ·˘Ùfi ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ
Û¯ÂÙÈο Ì ·˘ÙfiÓ.
ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ¿ÚıÚÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙÔÓ ∫·Ú·Ì˙›Ó (·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·›ÚÓÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù·
ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·) fiÛ· fiÚÈ˙Â Ë ÚÒÙË, Ë ÚÔÊÔÚÈ΋ ۇ̂·ÛË, Ë ÔÔ›· ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ·fi ÙÔÓ √ϤÁ
ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ô˘ ˙Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ·˘Ù‹ ۇ̂·ÛË ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ú·ı¤Û·Ì ·Ú·¿Óˆ
Î·È ÂÚÈÔÚÈÛًηÌ ÌfiÓÔ ÛÙË Û˘Óı‹ÎË ÂΛÓË Ô˘ Û˘ÓÔÌÔÏÔÁ‹ıËΠ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÁÁڿʈ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
¡¤ÛÙÔÚ·. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÙfiÙ ÙËÓ ·ÔÛȈ‹Û·ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ·˘Ù‹ ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ
ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÔÔ›·
·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ‰‹ıÂÓ ÛÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ۇ̂·ÛË, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ·Ú·ı¤Û·Ì ηÈ,
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ 945. ŒÙÛÈ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ
ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηıÔÚ›ÛÙËΠÚ¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û·
Û˘Óı‹ÎË, ÂÓÒ fiÛ· ϤÁÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÒÙË
ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ·Ó
‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó˘fiÛٷٷ.
√È ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Ô ∫·Ú·Ì˙›Ó ÛÙÔ
ÙÚ›ÙÔ ¿ÚıÚÔ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:
√È ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ƒÒÛÔ ËÁÂÌfiÓ·
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÂΛ ·fi ÙÔ
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi Ù·Ì›Ô. ™ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‹ ÂÌfiÚÔ˘˜, fiÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ „ˆÌ›,
ÎÚ·Û›, ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ· Î·È ÊÚÔ‡Ù·. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ Í¤ÓÔÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÏÔ˘ÙÚ¿ ηÈ
Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ Á˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙÚfiÊÈÌ·,
¿Á΢Ú˜, ·Ï·Ì¿ÚÈ·, ηٿÚÙÈ· Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ·Ó·Áη›Ô. √È ƒÒÛÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡-

[113]

[114]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÔÏË ÁÈ· ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ÌËÓÈ·›· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. √ ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜
ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È
ÙfiˆÓ. √È ƒÒÛÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÎÔÓÙ¿
ÛÙË ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ª¿Ì·ÓÙ· 37 Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙËÓ
¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ Ù˘ fiÏ˘, Ë ÔÔ›·
ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÙÚÔÊ‹. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ·Ú¿
ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘Óԉ›· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ¿ÔÏÔÈ Î·È fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 50 οı ÊÔÚ¿. ∞ÎfiÌË,
·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¯ˆÚ›˜
ÂÌfi‰È· Î·È Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔÈ ·fi οı ÊfiÚÔ (fi¯È
fï˜ Î·È ·fi ÙÔ ÙÂψÓÈ·Îfi ‰Èη›ˆÌ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ
̤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌ›Ô, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡ÌÂ).
∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·¤ÌÂÈ Ô
∫·Ú·Ì˙›Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘. ŒÂÈÙ· ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
√È ƒÒÛÔÈ Í¤ÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ χÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∫¿ı ‡Ê·ÛÌ· Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È
·fi ƒÒÛÔ, Ë ·Í›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 50 ¯Ú˘Û¿
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· (750 ‰Ú·¯Ì¤˜), ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ
ÂΛÓÔ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÛÊÚ·Á›‰· (ÁÈ· Ó· ÌË ‰È·Ê‡ÁÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ
ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘). ŸÛÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÚÔʤ˜ Î·È Î·ıÂÙ› ·Ó·Áη›Ô ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ìʈӛ˜.
¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ͯÂÈ̈ÓÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÈÔ ª¿Ì·ÓÙ· ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ Û˘Óԉ›·.
ÕÚıÚÔ 4. ¢Ô‡ÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
›Ù ·fi ÙË ƒˆÛ›·, ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó
Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÈÔ ª¿Ì·ÓÙ·, ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ÙÔÓ Í·Ó··›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ƒÒÛÔÈ. ∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı›, ÔÚΛ˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜
ƒÒÛÔÈ, Ô Î·ı¤Ó·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘, Î·È ÙfiÙÂ
ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙ› (·ÏÏ¿
Â‰Ò Ô ∫·Ú·Ì˙›Ó ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ √ϤÁ
‰ÂÓ ÔÚ›ÛÙËΠٛÔÙ· Ù¤ÙÔÈÔ), ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ·‚ÔÏfiÎÈ·,
Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ‰Ô‡ÏÔ. ∂¿Ó ŒÏÏËÓ·˜ ‰Ô‡ÏÔ˜ ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ Ì ÎÏÔÈÌ·›· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜,
·˘ÙÔ› ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ ‰ÒÛÔ˘Ó ›Ûˆ ÛÒÔ Ì·˙› Ì ٷ
ÎÏÔÈÌ·›·, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿
(30 ‰Ú·¯Ì¤˜).
ÕÚıÚÔ 5. ƒÒÛÔ˜ Ô˘ ¤ÎÏ„ οÙÈ ·fi ŒÏÏËÓ· ηÈ
ŒÏÏËÓ·˜ ·fi ƒÒÛÔ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È ·˘ÛÙËÚ¿, Û‡Ìʈӷ

‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÎÏÂ„Â Î·È ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ
‰ÈÏ¿ÛÈÔ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘.
ÕÚıÚÔ 6. ƒÒÛÔ˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ŒÏÏËÓ˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· οı ӤÔ
Î·È ÁÈ· οı Ӥ· ‰¤Î· ¯Ú˘Û¿, ÁÈ· οı ÌÂÛ‹ÏÈη ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ ÔÎÙÒ Î·È ÁÈ· οı Á¤ÚÔ ‹ ·È‰› ¤ÓÙÂ. ŸÌˆ˜
ÁÈ· οı ƒÒÛÔ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˆ˜ χÙÚ· ‰¤Î· ¯Ú˘Û¿, ÂÓÒ ÁÈ· οıÂ
·ÁÔÚ·Ṳ̂ÓÔ ‰Ô‡ÏÔ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜,
fiˆ˜ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, ÔÚÎÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ
›ÛÙË ÙÔ˘.
ÕÚıÚÔ 7. √ ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È ·fi οıÂ
·Í›ˆÛË ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ (Ù˘ ∫ÚÈÌ·˚΋˜) Î·È ÙȘ fiÏÂȘ
Ù˘. ∞Ó ÔÏÂÌ¿ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÂΛӘ (Ì ÙÔ˘˜
÷˙¿ÚÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔ˘˜) Î·È ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·
·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È fiÛ˜ ıˆڋÛÂÈ ·Ó·Áη›Â˜.
ÕÚıÚÔ 8. ∞Ó ÔÈ ƒÒÛÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈÎfi ÏÔ›Ô
ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÂÈÚ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ϋڈ̿ ÙÔ˘, ÂÓÒ fiÔÈÔ˜ ÎϤ„ÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô ‹
ÛÎÔÙÒÛÂÈ ‹ οÓÂÈ ‰Ô‡ÏÔ Î¿ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ ϋڈ̷,
ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÚˆÛÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÕÚıÚÔ 9. √È ƒÒÛÔÈ Ô˘ ηÙ‚·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· „¿ÚÂÌ· ÛÙȘ
Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¢Ó›ÂÚÔ˘ Î·È Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÂΛ ηÙÔ›ÎÔ˘˜
Ù˘ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÚÔÍÂÓÔ‡Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ οÔÈ· ˙ËÌÈ¿ Ô‡Ù ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ͯÂÈ̈ÓÈ¿˙Ô˘Ó ÂΛ, ·ÏÏ¿, fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, ›ӷÈ
˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜.
ÕÚıÚÔ 10. √ ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ
ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ·fi οı fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘
¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘.
ÕÚıÚÔ 11. ΔÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó οÔÈÔ ¤ÁÎÏËÌ·
ÛÙË ƒˆÛ›·, Ô ËÁÂÌfiÓ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔ˘˜
ÙÈ̈ڋÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÂΛ.
ΔÔ ¿ÚıÚÔ 12 Â›Ó·È fiÌÔÈÔ Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ Ô˘
·Ú·ı¤Û·ÌÂ, ÂÓÒ ÙÔ 13 Â›Ó·È fiÌÔÈÔ Ì ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ Ù˘
›‰È·˜ Û˘Óı‹Î˘.
ÕÚıÚÔ 14. ∞Ó Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ƒÒÛÔ ËÁÂÌfiÓ·, ·˘Ùfi˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÙÛÈ Ê·ÓÂÚfi ÛÂ
fiÏÔ˘˜ fiÛÔ ÛÙÂÓ‹ Â›Ó·È Ë ÊÈÏ›· ÌÂٷ͇ ƒÒÛˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ë
ÂÈ·ڈÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ Ì fiÚÎÔ.

[115]

√È ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Óı‹ÎË ÛÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜
Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó
Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ï›ÁÔ
·ÚÁfiÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¿ÚıÚ· 7
Î·È 10, Ô ƒÒÛÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi
οı ·Í›ˆÛË ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·˚΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ï¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Î¿ı ÂȉÚÔÌ‹
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Û‡Ìʈӷ
Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ‰È¤Ú·Í·Ó Î¿ÔÈÔ
¤ÁÎÏËÌ· ÛÙË ƒˆÛ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó
ÂΛ, ·ÏÏ¿ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË. °ÂÓÈο Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi ·fi fiÏË ÙË Û˘Óı‹ÎË fiÙÈ
·˘Ù‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÙËΠ΢ڛˆ˜ οو ·fi ÙËÓ ›ÂÛË Ù˘
‹ÙÙ·˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ·Ú¿ ÂÂȉ‹ Ù¿¯·
ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ÌÈ· Ó¤· ÔÏÂÌÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fï˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·fi ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ·˘Ù¤˜ Û˘Óı‹Î˜
ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ƒÒÛˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜
Û¯¤ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ¤ıÓË ‹Ù·Ó Û˘Ó¯›˜ Î·È ÔÈΛϘ. √È ƒÒÛÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Î·È ·ÁfiÚ·˙·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ̤ٷÏÏ·, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, ηÚÔ‡˜ ηÈ
ÎÚ·Û›. ∂ÈÛ‹Á·Á·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰¤ÚÌ·Ù· Î·È ÁÔ˘Ó·ÚÈο,
ÎÂÚÈ¿, ̤ÏÈ Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ¤ÌÔÚÔ› ÙÔ˘˜
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¤ÌÂÓ·Ó Â›Û˘ ÛÙË
™˘Ú›·, ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÛÙË Ã·˙·Ú›·.
™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
ÙÔ ƒÔ‡ÌÂÏÈ ÃÈÛ¿Ú
ÛÙÔÓ μfiÛÔÚÔ.
ŸÙ·Ó ÙÔ 941 Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ
ƒÒÛˆÓ, πÁÎfiÚ
ÂÈÙ¤ıËΠ·fi
ÙË ı¿Ï·ÛÛ·
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎÂ
ÂÈÙ˘¯Ò˜ ·fi ÙÔÓ
·ÙÚ›ÎÈÔ £ÂÔÊ¿ÓË
Î·È Ù· ˘ÚÊfiÚ·
ÏÔ›· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘.
§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ·fi
Ù· 1.000 ÏÔ›·
Ô˘ ¤ÊÂÚÂ
Ô πÁÎfiÚ
ÛÙÔ μfiÛÔÚÔ
Áϛو۷Ó
ÌfiÓÔ ‰¤Î·.
VLAS2000/
SHUTTERSTOCK

[116]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ƒˆÛ›· Î·È μ˘˙¿ÓÙÈÔ
μ˘˙ ÓÙ
√È Ú›˙˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘
ÚˆÛÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ
ªÂÛ·›ˆÓ· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi
ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜
ÛÏ·‚ÈΤ˜ Î·È ÊÈÓÓÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜
¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜
¢ڷÛÈ·ÙÈ΋˜ ÛÙ¤·˜, ¯¿ÚË ÛÙË
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú·ÔÙ¿ÌÈˆÓ Ô‰ÒÓ
Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘
ÔÙ·ÌÔ‡ ¢Ó›ÂÚÔ˘. ª¤¯ÚÈ ÙÔÓ 8Ô
·ÈÒÓ· ·˘Ùfi ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÂÏÂÁ¯fiÙ·Ó
Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ˘˜
÷˙¿ÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜
‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ∫·˘Î¿ÛÔ˘ Î·È ÛÙËÓ
ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜
√˘ÎÚ·Ó›·˜, Î·È Î·ıfiÚÈ˙·Ó ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ηÈ
‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·. ΔÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ· ·˘ÙÔ›
ÔÈ ‰›·˘ÏÔÈ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô
ÌÈ·˜ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ÔÌ¿‰·˜
™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÒÓ ÂÌfiÚˆÓ,
ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙË ™Ô˘Ë‰›·,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜ ηÈ,
ÌÂÙ¿ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·, Ó·
ı¤ÛÔ˘Ó ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÔÙ¿ÌÈÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·fi
ÙË μ·ÏÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙË ª·‡ÚË
£¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó
Â› ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ.
∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÒÓ ‹Ù·Ó Ô ƒÔ‡ÚÈÎ,
Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ
¡fi‚ÁÎÔÚÔÓÙ, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, ÂÓÒ
Ô ÕÛÎÔÏÓÙ Î·È Ô ¡ÙÈÚ ‰È›ۉ˘Û·Ó

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[117]

ÃÚ˘ÛÔ› Î·È ·ÛË̤ÓÈÔÈ
ÙÚÔ‡ÏÔÈ ÛÙÔÓ ∫·ı‰ÚÈÎfi
Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, Ô˘
¯Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ·.
DIEGO LEZAMA
OREZZOLI/CORBIS/APEIRON

[118]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·, ÙÔ ÌÓËÌ›Ô
Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡˜
™Ï¿‚Ô˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Ù˘ fiÏ˘
ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘.
ΔÔ 888 Ô ŸÏÂÁÎ, ·fiÁÔÓÔ˜
™Î·Ó‰ÈÓ·‚ÒÓ ÂÌfiÚˆÓ,
¤ÓˆÛ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Á‡Úˆ
·fi ÙÔ ∫›Â‚Ô Û ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜
Ì ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ ›‰ÈÔ.
ALEXSMAGA/SHUTTERSTOCK

ÚÔ˜ Ù· ÓfiÙÈ· Î·È Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙÔ
∫›Â‚Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÷˙¿ÚÔ˘˜.
ΔÔ 882 ¤Ó·˜ ·fiÁÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÚÈÎ,
Ô ŸÏÂÁÎ, ¤ÓˆÛ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘
¡fi‚ÁÎÔÚÔÓÙ Î·È ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘ Û ¤Ó·
ÂÓÈ·›Ô ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ηٷϿ̂·Ó fiÏË
ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â›¯Â ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ
∫›Â‚Ô. Δ· ÛÙ¿‰È· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂͤÏÈ͢
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ

¶ÚÒÈÌÔ ƒˆÛÈÎfi ÃÚÔÓÈÎfi, ÌÈ· ÁÂÓÈ΋
ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÂÍ‹˜ ÔÈ
μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÔÈ
ÓÙfiÈÔÈ ™Ï¿‚ÔÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜
™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô‡˜ ÂÈ΢ÚÈ¿Ú¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜,
Ì ÙÔÓ fiÚÔ ƒˆ˜, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÚÔ‹ÏıÂ Î·È Ë Ï¤ÍË ƒˆÛ›·.
√È ÚÒÙ˜ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë
ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ·,
fiÙ·Ó Ì·ÚÙ˘ÚÂ›Ù·È Ë ·ÚÔ˘Û›·
ƒÒÛˆÓ ÂÌfiÚˆÓ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·Ó Î·È Ê·›ÓÂÙ·È
fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÚfiÎÂÈÙÔ
ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· ™Î·Ó‰ÈÓ·‚Ô‡˜

ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ÛÙË ƒˆÛ›·. ΔËÓ
ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÔÈ ƒÒÛÔÈ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÂÈÚ·ÙÈΤ˜
ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ· ηÈ
Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤ÏËÙÙ·Ó ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜
ÎÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫ÚÈÌ·›·, ›Ûˆ˜ Î·È ÛÙ·
‚fiÚÂÈ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜.
øÛÙfiÛÔ, Ë ÛÊÔ‰ÚfiÙÂÚË Â›ıÂÛË
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ
ÙÔ 865, fiÙ·Ó ÔÈ ƒÒÛÔÈ ÎÈÓ‹ıËηÓ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ì 200 ÏÔ›·.
∞˘Ù‹ Ë Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Â›ıÂÛË
ÂͤÏËÍ ÙÔ˘˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›·
·¤ÎÚÔ˘Û·Ó ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ª¿ÏÈÛÙ·,
ÛÒ˙ÂÙ·È ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
ºˆÙ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ Ï·fi Ù˘ fiÏ˘,
ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ
̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Î·È Ë
ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘. ΔȘ
ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ
‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÈÔ ÛÙÂÓ¤˜ Ì ÙË
Û‡Ó·„Ë Û˘ÓıËÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ 907 Ô
ŸÏÂÁÎ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ Ӥ· Ì·˙È΋
Â›ıÂÛË Î·Ù·ϤÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
μÔÛfiÚÔ˘ Î·È ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞Ó Î·È
·ԉ›¯ıËΠ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó·
ÂÎÔÚı‹ÛÂÈ ÙËÓ fiÏË, Ë Â›ıÂÛË
η٤ÏËÍ ÛÙË Û‡Ó·„Ë Û˘Óı‹Î˘
ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ¢ÓÔ˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÙÛÈ
·¤ÎÙËÛ·Ó Î·È ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔ
‰Èη›ˆÌ· Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÂÌfiÚÈÔ
ÂÓÙfi˜ Ù˘ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Î·È Ó· ÂÁηı›ÛٷٷÈ
ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ¶¿ÓÙˆ˜,
ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Î·È Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘
ŸÏÂÁÎ, πÁÎfiÚ, ÙÔ 944, Ô ÔÔ›Ô˜
˘¤ÁÚ·„ Ӥ· Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ ÌÂ
ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ù·
ÂÌÔÚÈο ÚÔÓfiÌÈ· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ.
∏ ¯‹Ú· ÙÔ˘ πÁÎfiÚ, ŸÏÁ·, Ë ÔÔ›·
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ΢‚¤ÚÓËÛ ÙË ¯ÒÚ·
̤¯ÚÈ Ó· ÂÓËÏÈÎȈı› Ô ÁÈÔ˜ Ù˘,
™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˜, ÚÔÒıËÛÂ ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÈÔ ÛÙÂÓ‹ Â·Ê‹
ÌÂٷ͇ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ƒˆÛ›·˜,
ηıÒ˜ ·Û¿ÛıËΠÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ
957. ∏ Ó¤· ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË Ê¿ÓËÎÂ
Î·È ÙÔ 965, fiÙ·Ó, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·
Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘
μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ μ′ ºˆÎ¿˜
(963-969) οÏÂÛ ÙÔÓ ÙfiÙ ËÁ¤ÙË
Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô Ó· Â¤Ì‚ÂÈ
¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜ ·fi
ÙÔ ‚ÔÚÚ¿. √ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˜
Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÂÓ‹ÚÁËÛ ˆ˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜
ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È Î·Ù·ÙÚfiˆÛÂ
ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿ ·fi ÙÔ
‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ. ŸÌˆ˜,
Û‡ÓÙÔÌ· ÎÈÓ‹ıËΠ¯ıÚÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó·
ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ
·ÚÈÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡Ó·‚Ë.
∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÙÔ
971, fiÙ·Ó Ô ÙfiÙÂ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
πˆ¿ÓÓ˘ ∞′ Δ˙ÈÌÈÛ΋˜ ¤ÂÈÙ· ·fi
ÔχÌËÓË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë
ηٿÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË Â› ÙˆÓ
ƒÒÛˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ
Û˘Ó¿„Ô˘Ó ÂÈÚ‹ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË
Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎÂ, ÔÈ ƒÒÛÔÈ
‰ÂÛ̇ÔÓÙ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û·Ó Í·Ó¿ Â›ıÂÛË
Î·È fiÙÈ ı· ·Ú›¯·Ó ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋
‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÛÂ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿Á΢, ·ÏÏ¿
‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó Ù· ·ÏÈ¿ ÂÌÔÚÈο
ÙÔ˘˜ ÚÔÓfiÌÈ·.
√È Û¯¤ÛÂȘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ƒˆÛ›·˜
‹Ú·Ó ¿ÏÏË ÙÚÔ‹ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘
10Ô˘ ·ÈÒÓ·. ŸÙ·Ó Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
μ·Û›ÏÂÈÔ˜ μ′ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˜
·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÌÂ
ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ μ¿Ú‰· ºˆÎ¿ ÛÙË
ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ ÙfiÙÂ
ËÁÂÌfiÓ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ μÏ·‰›ÌËÚÔ, ÁÈÔ
ÙÔ˘ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜,
Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û·
Û˘Óı‹ÎË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ,
‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ

[119]

[120]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. √È ÚˆÛÈΤ˜
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ
Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙËÓ
ÙÂÏÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.
ª¿ÏÈÛÙ·, Â›ÏÂÎÙ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜
ÂÁηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó
ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ‚·Ú·ÁÁÈ΋ ÊÚÔ˘Ú¿, Ë
ÔÔ›· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤ÌÂÈÓÂ
ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‰Ú›· Î·È ÙËÓ
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. ∏ ÛËÌ·Û›·
Ù˘ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ μÏ·‰›ÌËÚÔ˘ ›ӷÈ
ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È ÛÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ô˘
¤Ï·‚ ·fi ÙÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·: √ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¤ÛÙÂÈÏÂ
ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, ÕÓÓ·, ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔ
ÛÙÔ ƒÒÛÔ ËÁÂÌfiÓ· Î·È ÂΛÓÔ˜
ÂίÚÈÛÙÈ·Ó›ÛÙËΠÙÔ 988. ΔÔ ¶ÚÒÈÌÔ
ƒˆÛÈÎfi ÃÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË
‰È·‰Èηۛ· ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘
μÏ·‰›ÌËÚÔ˘ Î·È Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÌÂ
ÙÚfiÔ Û¯ËÌ·ÙÈÎfi Î·È ¤ÓÙÔÓ·
Ì˘ıÔÏÔÁÈÎfi ÂÚ›‚ÏËÌ·: ∞ÊËÁ›ٷÈ
ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÔÏÏÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ
·fi ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙË ƒÒÌË Î·È
·ÏÏÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô
ËÁÂÌfiÓ·˜ ·fi Ô‡ ı· ‰Â¯fiÙ·Ó ÙÔ
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi,Î·È fiÙÈ ÙÂÏÈο η٤Ϸ‚Â
ÙË ÃÂÚÛÒÓ· Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ
μ˘˙·ÓÙÈÓfi ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó·
‚·ÙÈÛÙ›. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ μÏ·‰›ÌËÚÔ˘ ›¯Â ÌfiÓÈÌ·
·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘
ƒˆÛ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ··›ÙËÛ ÙÔÓ
ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
¯ÒÚ·˜ Î·È Û˘Ó¤‚·Ï ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ
‰ڷ›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ
ÙȘ ‚fiÚÂȘ Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, Ë ¯ÒÚ· ÂÈÛ‹Ïı ÛÙËÓ
ÎÔÈÓÔÔÏÈÙ›· ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ
ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.
ΔÔÓ 11Ô ·ÈÒÓ· ÔÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ
ÌÂٷ͇ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ƒˆÛ›·˜
ÂÓÙ¿ıËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È
ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ÙË ‰È·Î›ÓËÛË
‰È·ÊfiÚˆÓ ·Á·ıÒÓ, fiˆ˜ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·,
ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ì·¯·ÚÈο, Ï¿‰È, ÎÚ·Û›
Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë. ¶¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ
Â·Ê¤˜ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÂÓ¤˜, ηıÒ˜ ÔÈ ƒÒÛÔÈ,

ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ Ô˘ ÙÔ˘˜
¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÁÂÓÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË
ÔÚ›·. ªfiÓÔ ÙÔ 1043 ÛËÌÂÈÒıËηÓ
ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¯ıÚÔڷ͛˜ ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ›‰È·
¯ÚÔÓÈ¿ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ¤Ó· Ó¤Ô
·̷ ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÂÈÚÚÔÒÓ ·fi ÙÔ
μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÚÔ˜ ÙË ƒˆÛ›·: Ô Á¿ÌÔ˜
Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ £′ ªÔÓÔÌ¿¯Ô˘ (10421055) Ì ÙÔ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ú›ÁÎÈ· ÙÔ˘
∫Ȥ‚Ô˘, μ˙¤‚ÔÏÔÓÙ. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜,
μÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ªÔÓÔÌ¿¯Ô˜, ¤·ÈÍÂ
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË
Î·È ÛÙËÓ ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘ ¤·ÈÍ·Ó
Â›Û˘ η›ÚÈÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÛÙȘ
ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ
‰ÂηÂÙÈÒÓ. ∞fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘
11Ô˘ ·ÈÒÓ·, ¿ÓÙˆ˜, ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ·
‰È·‰Èηۛ· ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰È·›ÚÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂ
ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ËÁÂÌÔӛ˜ Ô˘ ¤ÙÂÈÓ·Ó
Ó· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘. ∞˘Ù‹ Ë
‰È·›ÚÂÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ›
·ÁÒÓ˜ Ì Ϸԇ˜ Ù˘ ÛÙ¤·˜, fiˆ˜
ÔÈ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔÈ Î·È ÔÈ ∫Ô˘Ì¿ÓÔÈ, ¤ÁÈÓÂ
Ë Î˘Ú›·Ú¯Ë ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ 12Ô
·ÈÒÓ·. ™Ù·‰È·Î¿ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘
ÔÏÈÙÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·fi
ÙÔ ∫›Â‚Ô ÚÔ˜ Ù· ‚fiÚÂÈ·, fiÔ˘ ‰‡Ô
ËÁÂÌÔӛ˜ ·Ó·‰‡ıËÎ·Ó ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹
Ú¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ Ù˘
°·ÏÈΛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ
∫·Ú·ı›ˆÓ Î·È ÂΛÓÔ ÙÔ˘ μÏ·‰È̛ڙԇ˙ÓÙ·Ï ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο. Δ·
ÎÚ¿ÙË ·˘Ù¿ ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙÔ ∫›Â‚Ô ÁÈ· ÙËÓ
ÚˆÙÔηı‰ڛ· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ηÈ
ÙˆÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ËÁÂÌÔÓÈÒÓ. ™ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙÔ
μ˘˙¿ÓÙÈÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ‰Èψ̷ÙÈΤ˜
Â·Ê¤˜ Ì ٷ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿
Ù· ÎÚ¿ÙË Î·È ÚÔÛ¿ıËÛÂ, ÌÂ
ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ ª·ÓÔ˘‹Ï ∞′ ∫ÔÌÓËÓÔ‡
(1143-1180), Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ
ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ

ÈÛÔÚÚÔ›· ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.
√È ¤Úȉ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ
ΤÓÙÚˆÓ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ
ÌÔÁÁÔÏÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ 13Ô˘
·ÈÒÓ·, ÔÈ Ôԛ˜ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ
ÛÎËÓÈÎfi ÛÙË ƒˆÛ›·.
∏ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi
ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˜ Ï›ıÔ˜ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÚˆÛÈ΋˜
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Î·È ¤·ÈÍ ÌÂÁ¿ÏÔ

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜
˙ˆ‹˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ◊‰Ë ·fi Ù· ̤۷
ÙÔ˘ 9Ô˘ ·ÈÒÓ· οÔÈÔÈ ƒÒÛÔÈ
¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜
Ì ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Â›¯·Ó
·Û·Ûı› ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È Â›¯·Ó
Ì¿ÏÈÛÙ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÏËÛ›· ÛÙË
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ΔÔ 10Ô
·ÈÒÓ· Î·È Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ŸÏÁ· ¤ÁÈÓÂ
¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹, ·ÏÏ¿ fiϘ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó

ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.
∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙÔ˘
Ï·Ô‡ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚÈ΋,
Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙÔÓ·
·ÓÙȯÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi Îϛ̷ Û ÔÏÏ¿
ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÛÙË ƒˆÛ›·.
∞˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏ·Í Ì ÙÔÓ
ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ μÏ·‰›ÌËÚÔ˘ ÙÔ
988, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ Ì ÚÔÛˆÈΤ˜
ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË

√ ·Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜ Ù˘ ŸÏÁ·˜
ÛÙÔ ∫›Â‚Ô Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜
√˘ÎÚ·Ó›·˜. ∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ·
ŸÏÁ·, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
΢‚ÂÚÓÔ‡Û ÙË ƒˆÛ›· ̤¯ÚÈ
Ó· ÂÓËÏÈÎȈı› Ô ÁÈÔ˜ Ù˘,
™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˜, Âȯ›ÚËÛÂ
ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ƒˆÛ›·˜
Î·È μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·Û·˙fiÌÂÓË
ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÙÔ 957.
SERGEY KAMSHYLIN/SHUTTERSTOCK

[121]

[122]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È
ÂÁηÈÓ›·Û ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ
ÛÙÂÓ¤˜ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ƒˆÛÈ΋
∂ÎÎÏËÛ›· ˘‹¯ıË ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ
¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜,
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈfiÚÈ˙ ÙÔ˘˜
ÌËÙÚÔÔϛ٘ ∫Ȥ‚Ô˘. ∏ ÁÏÒÛÛ·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ
·Ú¯‹ Ë ÛÏ·‚ÔÓÈ΋, ‰ËÏ·‰‹ Ë
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‹Ù·Ó
Û ¯Ú‹ÛË ‹‰Ë ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·,
·ÏÏ¿ Î·È Û οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Ë ÂÏÏËÓÈ΋. °Ú‹ÁÔÚ· ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ·
ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ
·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ Ó¤·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙËÓ
ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
Î·È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ. ∏ ÌÔÓ‹ ÙˆÓ
™ËÏ·›ˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∫›Â‚Ô
ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, fiÔ˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ë ÂÓÙ·ÙÈ΋
·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÂÈ̤ӈÓ
·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο. ∂Λ ÁÚ¿ÊÙËÎÂ
Î·È ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ¶ÚÒÈÌÔ ƒˆÛÈÎfi
ÃÚÔÓÈÎfi, ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ ‰È‹ÁËÛË
Ù˘ ÚÒÈÌ˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ
Î·È ·fi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋˜ ¿Ԅ˘,
ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ Ù·
ÚfiÙ˘· ‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ
¯ÚÔÓÔÁÚ·ÊÈÒÓ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·
·fi Ù· ÚÒÙ· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘
ÚˆÛÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜. ΔÔ˘˜
ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È
¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ·̷ٷ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÂÈÚÚÔ‹˜, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÂΛÓÔ ÙÔ˘
14Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÔfiÙ ¿ÏÈ ¯¿ÚË ÛÙË
ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ
Ë ƒˆÛ›· ‹Úı Û Â·Ê‹ Ì ÙË
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ıÂÔÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È
ÈÛ¯˘ÚÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ù˘
ÌÂ ÙÔ ÕÁÈÔ ŸÚÔ˜.
∏ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘
ÛÙË ƒˆÛ›· Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹˜ Î·È ÛÙËÓ
Ù¤¯ÓË Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋.
ª¤¯ÚÈ ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· Ù·
ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘,

[123]

Àfi ÙÔ ‚ϤÌÌ·
ÙˆÓ ·Á›ˆÓ,
Ï‹ıÔ˜ ÈÛÙÔ›
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
ÙË £Â›·
§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ
·Ó·ÛÙËψ̤ÓÔ
∫·ı‰ÚÈÎfi Ù˘
∞Ó·Ï‹„ˆ˜,
ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ,
Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ
15Ô ·ÈÒÓ·.
¶·Ú·‰ÔÛȷο
¤‰Ú· Ù˘
ƒˆÛÈ΋˜
√Úıfi‰Ô͢
∂ÎÎÏËÛ›·˜,
Ô Ó·fi˜ ·˘Ùfi˜,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô
οÔÙÂ
ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·Ó
ÔÈ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜,
¤ÁÈÓ ÌÔ˘Û›Ô
ηٿ ÙËÓ
ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋
ÂÚ›Ô‰Ô.

[124]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·,
Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜
Ó·fi˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘
μ·ÛÈÏ›Ԣ ÛÙË
ªfiÛ¯·.
∏ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË
ÚˆÛÈ΋
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋
ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ ÙÔÓ
11Ô ·ÈÒÓ·. ∞fi
ÙÔ 15Ô Î·È ÌÂÙ¿
ÛÙË ªfiÛ¯·
·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋
·Ú¿‰ÔÛË Ë
ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜
Û˘ÁÎÂÚ·ÛÌfi˜
‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ
ÂÈÚÚÔÒÓ,
·fi„ˆÓ
ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ
Î·È ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡
ÚˆÛÈÎÔ‡
ÎÚÂÌÌ˘‰fiÛ¯ËÌÔ˘
ÙÚÔ‡ÏÔ˘.
VLADITTO/
SHUTTERSTOCK

ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Ô˘
Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ·Ó·Ûηʤ˜, ‹Ù·Ó
͇ÏÈÓ˜ ηٷÛ΢¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
ÙÔÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÂ
οÔȘ ·fi ÙȘ ÚÒÈ̘ ÂÎÎÏËۛ˜
Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÁ¿ÛÙËηÓ
Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› Ù¯ӛÙ˜. ∞fi ÙËÓ
ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ °È¿ÚÔÛÏ·‚ ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡
(1036-1054) ÂÓÙ¿ıËÎÂ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹
ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô
°È¿ÚÔÛÏ·‚ ÊÚfiÓÙÈÛÂ ÁÈ· ÙÔÓ
Â͈ڷ˚ÛÌfi ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘ Î·È ÙËÓ
·Ó¿Ï·Û‹ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
·ÛÙÈ΋ ÙÔÔÁÚ·Ê›· Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘
ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó‹ÁÂÈÚ ÂÎÎÏËۛ˜
·ÊÈÂڈ̤Ó˜ ÛÙËÓ ·Á›· ™ÔÊ›·, ÛÙËÓ
·Á›· ∂ÈÚ‹ÓË Î·È ÛÙÔÓ ¿ÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ,
ηٿ Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ
Ó·ÒÓ Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.
∞fi ·˘Ù¤˜ ÛÒ˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ∞Á›·
™ÔÊ›·, Ë ÔÔ›· ¯Ù›ÛÙËΠϛÁÔ ÚÈÓ
·fi ÙÔ 1050 (·Ó Î·È Â͈ÙÂÚÈο ¤¯ÂÈ
ÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ 17Ô ·ÈÒÓ·),
ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘
ÚˆÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ
¤ÓÙÔÓ˜ ÙȘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÚÚÔ¤˜.
™ÙÔȯ›· fiˆ˜ Ô Ù‡Ô˜ ÙÔ˘
ÛÙ·˘ÚÔÂȉԇ˜ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘ ηÈ
Ë ÂÎÙÂٷ̤ÓË ¯Ú‹ÛË ¤ÙÚ·˜ ηÈ
ÙÔ‡‚ÏˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·
μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ù¯ÓÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛıËÎ·Ó ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜
Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ¤Ó·
ηÈÓÔÙfiÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
∏ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È·‰fiıËÎÂ
Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡
ÎÚ¿ÙÔ˘˜: Î·È ÛÙÔ ¡fi‚ÁÎÔÚÔÓÙ
·ÓÂÁ¤ÚıËΠӷfi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜,
ÂÓÒ ·ÚfiÌÔÈ· ÌÓËÌ›· Ù˘ ÂÔ¯‹˜
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÛÎÔÊ Î·È ÛÙÔ
ΔÛ¤ÚÓÈÁÎÔÊ. øÛÙfiÛÔ, Ë ¿ÌÂÛË
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ÚˆÛÈ΋
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ 11Ô
·ÈÒÓ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜
ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ‡ˆÓ, Ì ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ó¤ˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, fiˆ˜
„ËÏÔ› ΢ÏÈÓ‰ÚÈÎÔ› ÙÚÔ‡ÏÔÈ Î·È
·„ȉˆÙ¤˜ ÚÔÛfi„ÂȘ. ∫·ıÒ˜ Ì¿ÏÈÛÙ·

·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ËÁÂÌÔÓÈÒÓ
Ù˘ °·ÏÈΛ·˜ Î·È ÙÔ˘ μÏ·‰ÈÌ›Ú, ÔÈ
Ôԛ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜
ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È
ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ÚˆÌ·ÓÈ΋ Ù¤¯ÓË Ù˘
ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘. ŸÙ·Ó Ë ªfiÛ¯·
¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 15Ô ·ÈÒÓ· Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ
ÙË ‰È΋ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË,
Â¤ÛÙÚ„ Û ÌÈ· ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ Ù‡Ô˘
·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·ÏÏ¿ fi¯È ¯¿ÚË ÛÂ
¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ·ÏÏ¿
¤ÌÌÂÛ·, ̤ۈ Ù˘ ·Ó·‰ÚÔÌ‹˜ ÛÙ·
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Û‡ÏÏ˄˘ ÚfiÙ˘· ÙÔ˘
∫Ȥ‚Ô˘. ∞˘Ù¿ Ù· ·Ó¤Ù˘Í Ì ÙË
‚Ô‹ıÂÈ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ
πÙ·Ï›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÓfi˜ Ù˘ÈÎÔ‡ ÚÒÛÈÎÔ˘
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˘
ÎÚÂÌÌ˘‰fiÛ¯ËÌÔ˘ ÙÚÔ‡ÏÔ˘.
™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ë
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈÚÚÔ‹ ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË
‰È¿ÚÎÂÈ·. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ∞Á›·˜
™ÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘ ÎÔÛÌ‹ıËΠÌÂ
ÔÏ˘ÙÂÏ‹ „ËÊȉˆÙ¿, Ù· ÔÔ›·
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ Ù¿ÛÂȘ Ù˘
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ
ÙÔ˘ 11Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ
μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÚÁ¿ÛÙËηÓ
Î·È Û ¿ÏÏ· ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÈÒÓ·
ÛÙÔ ∫›Â‚Ô, ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÁÁ¤ÏÔ˘
ªÈ¯·‹Ï Î·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘
∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ ÛÙË ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ™ËÏ·›ˆÓ,
ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔÓ·ÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘
∫Ȥ‚Ô˘. ∫·È ÙÔ 12Ô ·ÈÒÓ·
Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ
·fi ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ:
Ë ‰È¿ÛËÌË ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÙÔ˘
μÏ·‰ÈÌ›Ú, ¤Ó· ·fi Ù· ·ÏÏ¿‰È· ÙÔ˘
ÚˆÛÈÎÔ‡ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ΔÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜
·ÈÒÓ˜ ÔÈ Â·Ê¤˜ Ì ÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
Ù¤¯ÓË ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓ˜. ™Ù· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ Ô
ŒÏÏËÓ·˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ·fi ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ
ÛÙÔ ¡fi‚ÁÎÔÚÔÓÙ Î·È ÛÙË ªfiÛ¯· ηÈ
Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ ηıÔÚÈÛÙÈο ÛÙËÓ
·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜
ÙÔ˘ ‡ÛÙÂÚÔ˘ ªÂÛ·›ˆÓ·.

√ ∞ÓÙÚ¤È ƒÔ˘ÌÏÈÒÊ, Ô ıÂÌÂÏȈً˜
Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ‹Ù·Ó
Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘.
√È ÌÔÁÁÔÏÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÂÙÒÓ
1237-1240 ·Ó¤ÎÔ„·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ
ÚˆÛÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ˘ÔÙÂÏ›˜
ÛÙÔ˘˜ ªÔÁÁfiÏÔ˘˜. ΔÔ ¡fi‚ÁÎÔÚÔÓÙ,
ÙÔ μÏ·‰ÈÌ›Ú Î·È Ë °·ÏÈΛ· ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó
ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó
ÛÙ·ıÂÚ¿ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜
ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË. √È ÂÌÔÚÈΤ˜
Â·Ê¤˜ ÚˆÛ›·˜ Î·È μ˘˙·ÓÙ›Ô˘
·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 14Ô ·ÈÒÓ·,
·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó·
ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ú‹ÍÂȘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ
ÙÔ˘ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ Ì ÙË ƒˆÛÈ΋ ∂ÎÎÏËÛ›·.
∞fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·ÈÒÓ· ÙÔ
ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ
·Ó·‰‡ÂÙ·È ˆ˜ Ë ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚË ƒˆÛÈ΋
ËÁÂÌÔÓ›· Î·È Ó· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ
·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
·fi ÙÔ ÌÔÁÁÔÏÈÎfi ˙˘Áfi. ΔÂÏÈο, Á‡Úˆ
·fi ÙË ªfiÛ¯· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠηÈ
‰ڷÈÒıËΠÙÔ ÚˆÛÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ
ÓÂfiÙÂÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. √ Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ π‚¿Ó
°′ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ Ì ÌÈ· ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·,
π∞′ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ π∞
(1449-1453), ÙË ∑ˆ‹ ¶·Ï·ÈÔÏÔÁ›Ó·,
·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË
¿ÌÂÛ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔÚˆÛÈ΋˜ Â·Ê‹˜.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÕψÛË Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Ë ƒˆÛ›·
·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÔÚıfi‰ÔÍË
‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÂÚ¤ˆÌ·,
ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔÒıËÛ ÙËÓ È‰¤·
·Ó¿‰ÂÈ͢ Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ˆ˜ «ΔÚ›Ù˘
ƒÒÌ˘», ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ
΢ڛˆ˜ Ô ÌÔÓ·¯fi˜ ºÈÏfiıÂÔ˜ ÛÂ
ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ·
μ·Û›ÏÂÈÔ °′ (1505-1533).
∞fi ÙÔ 17Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÌÂÙ¿
Ë ƒˆÛ›· ‰¤¯ÙËΠÔÏϤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜
·fi ¿ÏϘ ·Ú·‰fiÛÂȘ, ·ÏÏ¿
οÔȘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘
ÙÔ˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ·ÎfiÌË Î·È
Û‹ÌÂÚ·.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[125]

[126]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

§·ÌÚ¿ ÙÚfi·È· ηٿ
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ - πˆ¿ÓÓ˘
∫Ô˘ÚÎÔ‡·˜
∞˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Â› ƒˆÌ·ÓÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓfiÙÔ,
Î·È ÛÙËÓ ÍËÚ¿ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï·ÌÚ¿ ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. √ ƒÒÛÔ˜ ‹Ù·Ó Ù˘¯ÂÚfi˜
ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ì ÙÔ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ·Í›ˆÌ·, fiÙ·Ó
·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÎÔ‡·, ÙÔÓ
ËÁ¤ÙË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ Ô˘ ‰È¤Ú„ Û fiÏÔ
ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎÂ Ù˘¯ÂÚfi˜ ÌfiÓÔ
ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, ·ÏÏ¿ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘, Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Í›ˆÌ· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú· ÁÈ· 23 ÂÚ›Ô˘
¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ 919 ¤ˆ˜ ÙÔ 942. ¶fiÛÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ‹Ù·Ó Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ·˘Ù‹ ‡ÓÔÈ· ·ԉ›¯ıËÎÂ
ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √ πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÚÎÔ‡·˜,
ÔÏÂÌÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ηٿ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ, ‰ÈÏ·Û›·Û ÙȘ ÎÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ
∞Û›·, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ù· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÕÏ˘ ÛÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË Î·È
ÛÙÔÓ Δ›ÁÚË, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ ·˘Ùfi
¯ÒÚÔ Á‡Úˆ ÛÙȘ 1.000, fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó, fiÏÂȘ.
◊Ù·Ó ÙfiÛ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ·ÚÂÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ
ÙÔÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «¿ÏÏÔ μÂÏÈÛ¿ÚÈÔ», ÂÓÒ Ô ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˜ Î·È ÎÚÈÙ‹˜ ª·ÓÔ˘‹Ï ¤ÁÚ·„ ȉȷ›ÙÂÚÔ Û‡ÁÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù· ·Ó‰Ú·Á·ı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ ‰È·›ÚÂÛÂ
Û ÔÎÙÒ ‚È‚Ï›·, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·Ûˆı›.
ªÂ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÎÔ‡· Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËÎÂ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˜, Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË ΔÛÈÌÈÛ΋,
Ô˘ ‚·Û›Ï¢Û ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿, Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·Ófi˜, Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛ¿ÍÈÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ΔÔ
ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ ÙfiÙ ·ÎÚˆÙËÚÈ¿ÛÙËΠÊÔ‚ÂÚ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜
ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó·ÎÙ‹ıËηÓ, ›¯Â, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È,
ÌÂȈı› Ôχ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÓÔÙÈfiÙÂÚ˜ ·fi ·˘Ù¤˜
›¯Â ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜. ŒÙÛÈ, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈο Û ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› ËÁÂÌfiÓ˜ Ô˘ ÚÔ¸‹Ú¯·Ó, ·ÊÔ‡ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù·
fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚·ÛÈÏ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Â˘Û¤‚ÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ›ÛÙË. √ ÂÌ›Ú˘ Ù˘ ªÂÏÈÙËÓ‹˜ 38, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ÔÌÔıÚ‹ÛÎˆÓ ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ··›ÙËÛË

ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ ÂÌ›Ú˘ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ
·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÙÔ ¿ÁÈÔ ÂÎÌ·Á›Ô
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¿ÁÈÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ 39, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
ÛÙË fiÏË ·˘Ù‹ Ù˘ ™˘Ú›·˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÎÂÙÔ‡ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÊÈÎÙfi Ó· ÂίÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜, ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› ËÁ¤Ù˜
ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó Î¿ı ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ˙˘Áfi Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›. ŒÙÛÈ, ÔÏϤ˜
·fi ÙȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ ÂΛӘ ‹Ù·Ó ÚfiÛηÈÚ˜. ™ÙÔ
ÌÂٷ͇, ÙÔ 924 Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ƒ·‰ËÓfi˜ Ó›ÎËÛÂ
Û ӷ˘Ì·¯›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §‹ÌÓÔ ÙÔÓ ÂÚÈ‚fiËÙÔ πˆ¿ÓÓË
ΔÚÈÔÏ›ÙË, ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙËÙ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √ ÙÔÏÌËÚfi˜ ÂÈÚ·Ù‹˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ‰È·Ûˆı› ·fi ·˘Ù‹
ÙËÓ ·ÓˆÏÂıÚ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙfiÙÂ Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Û˘ÓÙÚ›ÊıËÎÂ.

™Ï¿‚ÔÈ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¢ÈÔ›ÎËÛË
∞˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó Î·È ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ
οÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÂÌ¿˜ Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ·Ó Î·È fi¯È ÍÂοı·Ú· Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘˜. ΔÔ
921 Ô ÙfiÙ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Ô ¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ƒˆÌ·Ófi fiÙÈ ÔÈ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÙˆÓ ªÈÏËÁÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂˙ÂÚÈÙÒÓ, ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÛÂ
¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, ·ÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó Í·Ó¿ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó
ÙÔ ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ¿Ú¯ÔÓÙ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi
·˘Ùfi, ‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜
ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô‡Ù ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÂÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ,
·ÏÏ¿ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ 40.
¶ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ë ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹,
›¯Â ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ó¤Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ô ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˜ ∫ÚËÓ›Ù˘ Ô ∞ÚÔÙÚ¿˜. ΔÔ Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ ∫ÚËÓÈÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ
Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ·˘Ùfi ÙˆÓ ºˆÎ¿‰ˆÓ,
ÙˆÓ ∫Ô˘ÚÎÔ‡ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ıÚ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ
Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, οÔÈÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘ η٤ÏËÍ·Ó Ó· Â›Ó·È ¿ÔÚÔÈ
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ μÔ˘ÏÁ·ÚÔÎÙfiÓÔ˘, fiˆ˜
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οÔÈ· ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Á‡Úˆ ÛÙ·
Ù¤ÏË ÙÔ˘ 9Ô˘ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô Ô›ÎÔ˜
·˘Ùfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ˆ˜ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ Î·È ÔÓÔÌ·ÛÙfi˜. ∂›‰·Ì Ú¿ÁÌ·ÙÈ fiÙÈ ∫ÚËÓ›Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ô˘ ÛÙ¿ÏıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[127]

ªÂٷ͈Ùfi
Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÂÚÈfi‰Ô˘,
Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ
Archiepiscopal
Diocesan Museum
ÛÙËÓ ∫ÔÏÔÓ›·.
OÈ ƒÒÛÔÈ ¤ÊÂÚÓ·Ó
‰¤ÚÌ·Ù·,
ÁÔ˘Ó·ÚÈο, ̤ÏÈ,
ÎÂÚÈ¿ Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘˜
Î·È ·ÁfiÚ·˙·Ó
̤ٷÏÏ·, ηÚÔ‡˜,
ÎÚ·Û› ·ÏÏ¿ ηÈ
ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ
˘Ê¿ÛÌ·Ù·.
ΔÔ ÂÌfiÚÈÔ
ÌÂٷ͈ÙÒÓ ¤·È˙Â
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.
WERNER FORMAN
ARCHIVE/SCALA

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÛ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜
Û ·˘Ùfi ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. ª·ı·›ÓÔ˘Ì Â›Û˘ fiÙÈ ¿ÏÏÔ˜
∫ÚËÓ›Ù˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ 922. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ë ¤ÎıÂÛË ÂΛÓË ÙÔ˘
πˆ¿ÓÓË ¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ‰È·‚¿ÛÙËΠÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, Ô Ó¤Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜. ÕÚ¯ÈÛ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ˘ÚfiÏËÛ ÙË
ÛÔ‰ÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ
¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ˘˜ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· Ù· Ï¿ıË Ô˘ ›¯·Ó οÓÂÈ ÚÈÓ. ™Â ·¿ÓÙËÛË Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∫ÚËÓ›Ù˘ ‰ÂηÏ·Û›·Û ÙÔ ÊfiÚÔ
Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÔÈ ªÈÏËÁÁÔ›, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ·fi Ù· 60 ÛÙ· 600 ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·. ¢ÈÏ·Û›·ÛÂ
ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊfiÚÔ ÙˆÓ ∂˙ÂÚÈÙÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ 600
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ·ÓÙ› ÁÈ· 300 Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÚÈÓ. ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ÂÈÛ¤Ú·Í ÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ÊfiÚÔ, ÙÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ
‚·ÛÈÏÈÎfi Ù·Ì›Ô. ∞ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Í¤Û·Û ͷӿ
·Ó·Ù·Ú·¯‹ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˜ μ¿Ú‰·˜ Ô ¶Ï·Ù˘fi‰Ë˜, ÂÓÒ
Ô ∫ÚËÓ›Ù˘ ÌÂٷ٤ıËΠÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηÈ

ÙfiÙ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ó¤· ÂͤÁÂÚÛË, ·˘Ù‹ ÙË
ÊÔÚ¿ fi¯È ÙˆÓ ™Ï¿‚ˆÓ ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ·ı·Ú›Ô˘ μ¿Ú‰· ÙÔ˘ ¶Ï·Ù˘fi‰Ë Î·È ÔÏÏÒÓ ÔÌÔ˚‰Â·ÙÒÓ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛ·ı·Ú›ˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ. ∏ ·ÈÙ›· ·˘Ù‹˜
Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ‰ÂÓ ÂÍËÁ›ٷÈ. §¤ÁÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰ÈÒ¯ıËÎÂ Ô ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ˜ §¤ÔÓÙ·˜ Ô ∞Á¤Ï·ÛÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ¤Î·Ó·Ó Ó¤· Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. √È Ê˘Ï¤˜ ·˘Ù¤˜ ‹Úı·Ó ›Ûˆ˜ ·fi
ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÔÈ ªÈÏËÁÁÔ› Î·È ÔÈ ∂˙ÂÚ›Ù˜
Ô˘ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÓˆÌ·Ï›· ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ƒˆÌ·Ófi Î·È ÙÔÓ ·Ú·Î¿ÏÂÛ·Ó
Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı›.
√ ƒˆÌ·Ófi˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÓˆıÔ‡Ó ÔÈ ªÈÏËÁÁÔ› Î·È ÔÈ
∂˙ÂÚ›Ù˜ Ì ÙÔ˘˜ ™Ï¿‚Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÚfiÛÊ·Ù·
·¤Íˆ, ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ¯Ú˘Ûfi‚Ô˘ÏÔ fiÚÈÛ ÙÔ ÊfiÚÔ fiˆ˜ ‹Ù·Ó ÚÈÓ.
™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÏÔÈfiÓ ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜.
√ ƒˆÌ·Ófi˜ fï˜ ·Ôη٤ÛÙËÛ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ
Â͈ÙÂÚÈÎfi fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ
‰˘Ó¿ÌÂȘ. √ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ π‚ËÚ›·˜, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ

[128]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‹Ú ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘
ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô ·fi ÙfiÙ ÙÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ˆ˜
ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Û˘, ÔÈ
ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ √‡ÁˆÓ·, ·ÊÔ‡
‹Úı·Ó Ì ‰ÒÚ·, ˙‹ÙËÛ·Ó ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
ηٿ ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ. ∞˘Ùfi˜ ¤ÛÙÂÈÏ ˘ÚÊfiÚ· ÏÔ›·,
Ô˘ ·ÚÎÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘
πÙ·Ï›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÚÔ‚ËÁΛ·˜, ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌ·¯›· ·˘Ù‹ Ì ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘ √‡ÁˆÓ· μ¤Úı˘
Ì ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi, ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ 41. √ ƒˆÌ·Ófi˜ ÊÚfiÓÙÈÛÂ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘
ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÓÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÛÙË £Ú¿ÎË
Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. ∫fiÛÌËÛÂ
ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜
΋Ô˘˜ Î·È ›‰Ú˘Û Û ·˘Ù‹ ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÁËÚÔÎÔÌ›·. ª·˜ ‰fiıËÎÂ Î·È Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙȘ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈΤ˜ ¡Â·Ú¤˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜
·ÁˆÓ›ÛÙËΠӷ ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ
ÁˆÚÁÒÓ ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ·fi„ÂȘ Ô˘ ı·
ÙÈÌÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔÓ ÈÔ ÊÈÏÂχıÂÚÔ ËÁ¤ÙË Ù˘ ÂÔ¯‹˜
Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜, fiÛÔ ‹Ù·Ó
‰˘Ó·ÙfiÓ, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, fiÚÈÛ Ì ÌÈ·
·fi ÙȘ ¡Â·Ú¤˜ ÙÔ˘ fiÙÈ, ·Ó ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ Á·ÈÔÎÙ‹Ù˘
‹ıÂÏ ӷ Á›ÓÂÈ ÌÔÓ·¯fi˜, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ ÛÙË ÌÔÓ‹.

∏ ηı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
Î·È ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘
ŒÙÛÈ Î˘‚ÂÚÓÈfiÙ·Ó ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 919 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 944, Ì ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Ì ÙÚfiÔ ¤Ó‰ÔÍÔ. ¶Ú¤ÂÈ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ
Û‡ÌÏÂÁÌ· ÙˆÓ ¤ÓÙ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ ›¯Â οÙÈ ·ÏÏfiÎÔÙÔ
Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·‰È¿Û·ÛÙÔ. ∏ ÂÍÔ˘Û›· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi
ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜, ¤ı·Ó ÙÔ 931, ¿ÓÙ· fï˜ ¤ÌÂÓ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ
Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. ∂ÎÙfi˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ˘ fiÙÈ Ê·ÈÓfiÙ·Ó ÂÈÛÊ·Ï‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ Ë Ú‡ıÌÈÛË
Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ

Á·ÌÚfi ·fi ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÂÈϤÔÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηÓ›˜ Ò˜ ηÈ
̤¯ÚÈ ÔÈÔ ‚·ıÌfi ‰È·ÙËÚ‹ıËÎÂ Ë Û‡ÌÓÔÈ· Û ÂΛÓÔ
ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ¶ÈÔ ÂÚ›ÂÚÁË ·fi fiÏ· ‹Ù·Ó Ë ı¤ÛË
ÙÔ˘ ÓfiÌÈÌÔ˘ ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë 40 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È Â›¯Â ÌÈ·
ȉȷ›ÙÂÚË ÎÏ›ÛË ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ ·ÏÏ¿
fiÛÔ Î·È Ë ·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙÔÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·fi
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·fi
ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·ÛÂ Ë Ó¤·
Ù¿ÍË Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Û˘ÓÙËÚÔ‡ÛÂ Ô ƒˆÌ·Ófi˜. ∞Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 14 ÂÙÒÓ ˘¤Î˘„Â, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘
ÂÈ‚Ï‹ıËηÓ, ·Ó Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ·Ó¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ·ÓÙÔ‰˘Ó·Ì›· ÙÔ˘ ÂıÂÚÔ‡ ÙÔ˘,
Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ӷ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ
¤ÓÙÔÓË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›·
ÂΛÓË, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ›¯Â Ôχ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi Î·È ıÂÙÈÎfi
Ó‡̷ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘
∂ϤÓË, Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ˙‹Ï¢ ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜
Ù˘, ÙȘ Ӈʘ Ù˘ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓËÛ˘¯Ô‡ÛÂ
‡ÏÔÁ· ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË ‰È΋ Ù˘ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. ¶·ÚfiÙÚ˘ÓÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ó· Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙË
ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚÌÔ˙ ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›·. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÈ ºˆÎ¿‰Â˜, ÔÈ ΔÔÚÓ›ÎÈÔÈ, Ô
ª·ÚÈ·Ófi˜ ∞ÚÁ˘Úfi˜, Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÂÙÂÈÓfi˜ Î·È ÔÏÏÔ›
¿ÏÏÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó Ì ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
ÙÔ˘ §ÂηËÓÔ‡ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÙËÓ
ÂÍÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó ÁÈ·
ÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, fiÛË Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Ë
Û‡ÓÂÛË ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·˘Ùfi˜ ¤Î·Ó οÔÈ·
ÛÊ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡.
∞ÊÔ‡ Ù·›ӈÛ ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ οı ̤ÙÚÔ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ
‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ ˘Ô‚›‚·Û ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù¿ÍË, ·Ó·ÁfiÚ¢Û ÙÔ 933 ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÙÔ ÓÂfiÙÂÚÔ ÁÈÔ
ÙÔ˘ £ÂÔʇϷÎÙÔ Û ËÏÈΛ· 16 ÂÙÒÓ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›¯Â
οÓÂÈ Î·È Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ™ÔÊfi˜ Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ. ∞ÏÏ¿ ηٿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ £ÂÔÊ˘Ï¿ÎÙÔ˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛηӉ·ÏÒ‰Ë Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·ÎfiÌ· Ô Ó·Úfi˜

∏ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô‰‹ÁËÛÂ
ÛÙËÓ Î·ı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
Î·È ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ıÚfiÓÔ.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[129]

·˘Ùfi˜ ÚfiÛ‚·Ï ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌÂ
ÙËÓ ·Ó‹ıÈÎË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.
∂ÎÙfi˜ ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ÙÔ 942 Ô ƒˆÌ·Ófi˜ 42 ÂÓ¤‰ˆÛ ÛÙȘ
Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ÙÔÓ Í·ÎÔ˘ÛÙfi
πˆ¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÎÔ‡· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô˘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·
ÚfiÛÊÂÚ ÙfiÛ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ªÂ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ¤¯·Û ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘.
∞fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ù· ¿ıË, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·
Î·È ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ ÂˆÊÂÏ‹ıËÎ·Ó fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ηÈ
Á‡Úˆ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 944 ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜
ÙÔ˘˜ ºˆÎ¿‰Â˜ Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú›۷ÎÙÔ˘˜ ÂΛÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi, ÏÔÈfiÓ, ·˘Ùfi, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Ì Ôχ ‡Ô˘ÏÔ ÙÚfiÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘
ƒˆÌ·ÓÔ‡, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ôχ Û˘ÓÂÙfi˜ Î·È ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ, ·Ó «¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙË Ì¤ÛË» Ô ·Ù¤Ú·˜
ÙÔ˘, ı· ¯·ÓfiÙ·Ó Î·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘
ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÈÔ ÂÈfiÏ·ÈÔ˜
Î·È ÈÔ ÎÂÓfi‰ÔÍÔ˜. ŒÙÛÈ, Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÂÙÂÈÓfi˜ ¿Ú¯ÈÛÂ
Ó· ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ Ò˜ ·Ó¯fiÙ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ Ó·ÓÈΤ˜ ÙÔ˘
ÔṲ́˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÎˉÂÌÔÓ›·˜ ÙÔ˘ Á¤ÚÔÓÙ· ·Ù¤Ú·
ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ë ÌÂÁ·ÏÔÊ˘˝· ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙË ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Ì·˙›. ∞˘Ùfi˜ ›ÛÙËΠ·fi Ù· ‰fiÏÈ· ·˘Ù¿ ÏfiÁÈ· Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔۤϷ‚ οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁÔ‡˜,
¤‰ÈˆÍ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·fi Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÛÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔÓ ÂÚÈfiÚÈÛ ÛÙÔ ÓËÛ› ¶ÚÒÙË, ÙÔÓ ·ÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛ ¯ˆÚ›˜ ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎfi, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ÌÔÓ·¯fi Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Î·È ÙÔ Á·ÌÚfi ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿
Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ÙÚÈ·Ó‰Ú›· ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ.
Ÿ,ÙÈ Â›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó «ÛÙ‹ÛÂÈ»
fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›·, Û˘Ó¤‚Ë Ú¿ÁÌ·ÙÈ. ŸÙ·Ó, ÏÔÈfiÓ, Ô Û˘ÓÂÙfi˜ Á¤ÚÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û È· ÂÌfi‰ÈÔ,
-Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯Â ÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÏ˘Î¤Ê·Ï˘ ÂΛӢ ·Ú¯‹˜, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÚÔÌÂÚ‹ ‰È¯fiÓÔÈ·. √È ÙÚÂȘ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜
ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‚·ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ·fiÊ·Û˘ Î·È ÌÂ
ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ∂ϤÓ˘, Û˘Ó¤Ï·‚ ÛÙȘ
27 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 945 ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ‡˜, ÂÍfiÚÈÛÂ
ÙÔÓ ™Ù¤Ê·ÓÔ ÛÙÔÓ ¶¿ÓÔÚÌÔ Ù˘ £Ú·ÎÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘

Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÛÙËÓ ΔÂÚ¤‚ÈıÔ, Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÛ¯ËÌ¿ÙÈÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ÌÂٷʤÚıËΠÛÂ
‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿, Î·È ¤˙ËÛ ÙÂÏÈο ‹Û˘¯· ÛÙË §¤Û‚Ô ÁÈ· 19 ¯ÚfiÓÈ·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ı¤ÏËÛ ¤ÂÈÙ· ·fi
‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıËΠ·fi
ÙÔ˘˜ ʇϷΘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤ı·ÓÂ Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜,
Ô ƒˆÌ·Ófi˜.

∏ ÌÔÓ·Ú¯›· ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ - √È ºˆÎ¿‰Â˜
ŒÙÛÈ, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 945 Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÌÔӿگ˘. ∏ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ˘ÔÙ·Á‹
ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÊÈÏfiÙÈÌÔ˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÂÙ·›Ú˜ fiˆ˜ Ô
·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ηÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÛÔ˘‰·›ˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, ÂˆÊÂÏ‹ıËΠ·ÚÎÂÙ¿
·fi ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â οÓÂÈ Ô

ΔÔ ¿ÁÈÔ Ì·Ó‰‹ÏÈÔÓ
‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘
Œ‰ÂÛÛ·˜, Û‹ÌÂÚ·
ÁÓˆÛÙfi ˆ˜
Ë ÛÈÓ‰fiÓË
ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ,
·Ú·‰fiıËÎÂ
·fi ÙÔÓ ÂÌ›ÚË
Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜
Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜
ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·.
BETTMANN/
CORBIS/APEIRON

[130]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

O ¿·˜
πˆ¿ÓÓ˘ π∞′ ·fi
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1898.
O ¿·˜ πˆ¿ÓÓ˘
π∞’ ÚfiÛÊÂÚÂ ÙËÓ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘
ÛÙÔ Ó·Úfi
£ÂÔʇϷÎÙÔ, ÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡,
Ô ÔÔ›Ô˜
η٤Ϸ‚ ÙÔÓ
·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi
ıÚfiÓÔ Û ËÏÈΛ·
16 ÂÙÒÓ.
O £ÂÔʇϷÎÙÔ˜
‰È·Ù‹ÚËÛÂ
ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ ÙÔ˘
ÁÈ· 23 ¯ÚfiÓÈ·.
WHITE IMAGES/SCALA

·Ô‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Âȯ›ÚËÛ ͷӿ Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ηÈ
΢ڛˆ˜ ÔÈ ÈηÓÔ› ÂΛÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙÔ ÛÙfiÏÔ. ¢ÈfiÚÈÛ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ
Î·È Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔÓ Â˘ÓÔ‡¯Ô μ·Û›ÏÂÈÔ,
fi¯È ÙÔÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ ¶ÂÙÂÈÓfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎÂ
̤Á·˜ ÂÙ·ÈÚÂȿگ˘ 43, ·ÏÏ¿ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ μ·Û›ÏÂÈÔ,
Ô˘, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÓfiıÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ §ÂηËÓÔ‡, ˘ËÚ¤ÙËÛ ÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤‰ˆÛ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, fi¯È fï˜ ¿ÓÙ· ÌÂÁ¿Ï˘ ¢ı‡ÙËÙ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¿ÏÈ ÛÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÎÔ‡·, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ·fi ÙfiÙÂ
‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤Î·Ó οÔÈÔ
ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÚÔ‹Á·Á ÛÙ·
·ÓÒٷٷ ·ÍÈÒÌ·Ù· ηÈ
ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ πˆÛ‹Ê,
Â›Û˘ ¢ÓÔ‡¯Ô,
·ÏÏ¿ ¿Ó‰Ú· Û˘ÓÂÙfi Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ı· ÙÔÓ
‰Ô‡Ì ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi
‰È¿ÛÙËÌ· Ó·
ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›
ÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·.
∏ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ºˆÎ¿‰Â˜. ∞˘ÙÔ›, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ·
fiÛ· ¤·ı·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹
Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÙ·Ó ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì·Ù· Ú·‰ÈÔ˘ÚÁÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi ÙÔ §ÂηËÓfi, η٤ÏËÍ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ù˘ Ó¤·˜ Ù¿Í˘ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ·
ÁÈ· 25 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· ·fi οıÂ
¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Î·Ó·Ó Î·È ÛÔ˘‰·›· ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Î·Ïfi, ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ,
Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì οÔȘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
√ ÚÒÙÔ˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ºˆÎ¿‰Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÌÓËÌÔÓ‡۷Ì Â› μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ· Î·È §¤ÔÓÙ· ÙÔ˘ ™ÔÊÔ‡. √ ∫‰ÚËÓfi˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¤ÊÂÚ ÙËÓ Âˆ-

Ó˘Ì›· ÙÔ˘ ºˆÎ¿ «·fi οÔÈÔÓ ÚfiÁÔÓfi ÙÔ˘ Ô˘ ›¯Â
·ÚÈÛÙ‡ÛÂÈ». √ ¢Ô˘Î¿ÁÁÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ¤˜ ÙÔ˘ focus, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÊˆÙÈ¿.
ΔÔ fiÓÔÌ· ºˆÎ¿˜, fï˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜
Î·È ÚÈÓ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ηÈ
·ԉȉfiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Û ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹ fi„Ë. ΔÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· Ô ª¿Ï¯Ô˜ 44 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∑‹ÓˆÓ· Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ºˆÎ¿˜.
ΔËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙ›ÓÔ˘ ∞′, Ô ª·Ï¿Ï·˜ Î·È Ô £ÂÔÊ¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ºˆÎ¿ ÙÔÓ ∫Ú·ÙÂÚfi, ¤Ó· ÛÔÊfi ¿Ó‰Ú·.
ªfiÓÔ Â› πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ∞′
˘‹Ú¯Â Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ
¶ÚÔÎfiÈÔ «Î¿ÔÈÔ˜ ۈ̷ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ μÂÏÈÛ·Ú›Ô˘, ºˆÎ¿˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ·
Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÈηÓfi˜ ÛÙ·
ÔÏÂÌÈο Ú¿ÁÌ·Ù·». √
›‰ÈÔ˜ fï˜ ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ
Ù›ÔÙ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏÂÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÂÔÓÔÌ¿ÛÙËΠºˆÎ¿˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ºˆÎ¿˜, Ô ÚÔοÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘
∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ‰ÂÓ
‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó·
ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ·
·˘Ùfi ˆ˜ ‰Â›ÁÌ· ·Ó‰Ú›·˜, ÁÈ·Ù› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ «‰ÂÈÏfi˜
Î·È ıÚ·Û‡˜». ŒÙÛÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ∫‰ÚËÓÔ‡, Ë ÔÔ›· ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ ·Ó Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ¢Ô˘Î·ÁÁ›Ô˘,
ÚÔ‹Ïı ̿ÏÏÔÓ ·fi ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘ı·›ÚÂÙË ÎÚ›ÛË Î·È
‰ÂÓ ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Û οÔÈ· ·ÍÈfiÈÛÙË Ì·ÚÙ˘Ú›·.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ Ô˘ ¿ÎÌ·Û ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÙÔ 886, fiÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·Ó‰Ú›·
Î·È ÙË Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ 891 ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠÙÔ ·Í›ˆÌ·
ÂÍ·ÈÙ›·˜ οÔÈ·˜ Ú·‰ÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜, ·ÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ·
·fi Ï›ÁÔ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠͷӿ ÙÔ 896 ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ £Ú·ÎËÛ›ˆÓ Î·È ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ Î·È
¿ÏÏˆÓ ÂıÓÒÓ. ¶¤ı·Ó Û ‚·ıÈ¿ ÁÂÚ¿Ì·Ù·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

‰‡Ô ·È‰È¿, ÙÔÓ μ¿Ú‰· Î·È ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·. ∞fi ·˘Ù¿, Ô
§¤ÔÓÙ·˜ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÙÔÓ
ÔÔ›Ô Â›‰·Ì fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ Ó· ÙÔÓ ÓÈο Ô ™˘ÌÂÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fï˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó·
ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›·. ∫·ÙfiÈÓ fï˜ ÙÔÓ Ó›ÎËÛÂ Ô ƒˆÌ·Ófi˜ Ô §ÂηËÓfi˜ Î·È ÙÂÏÈο, fiÙ·Ó ÛÙ·Û›·Û ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÙÔ 920, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ù˘ÊÏÒıËÎÂ.
√ μ¿Ú‰·˜ ºˆÎ¿˜, Ô ¿ÏÏÔ˜ ·fi Ù· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ·, Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ˘ËÚÂÙ› ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ƒˆÌ·Ófi, Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ› Ù·
‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ 941 ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹ Î·È Î·Ù¤ÛÊ·Í ̷˙› Ì ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ∫Ô˘ÚÎÔ‡· ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜
Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ·fi‚·ÛË ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. ∞Ó ÈÛÙ¤„Ô˘ÌÂ
ÙÔÓ ∫‰ÚËÓfi, Ô μ¿Ú‰·˜ ºˆÎ¿˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ fiÙ·Ó ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‰È·Ù·Á¤˜ ¿ÏÏÔ˘
·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ¿Ó‰Ú˜ ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔÈ. ŸÙ·Ó fï˜
·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÍÔ˘Û›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ. øÛÙfiÛÔ Ô μ¿Ú‰·˜
›¯Â ÙÚÂȘ ÁÈÔ˘˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÔ›, ÂÓÒ Ô ¿ÏÏÔ˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÌÔÚ› ‡ÏÔÁ·
Ó· ıˆÚËı› ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÏÂÌÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô ªÂÛ·›ˆÓ·˜. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ÏÔÈfiÓ ·¤‚ÏÂ ΢ڛˆ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ, ·fi Û‚·ÛÌfi ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·, fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔÓ μ¿Ú‰·
ºˆÎ¿ Ì¿ÁÈÛÙÚÔ Î·È ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. ΔÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÙÔÓ ‰ÈfiÚÈÛ ÛÙÚ·ÙËÁfi ÙˆÓ ·Ó·ÙÔÏÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÁÈÔ, ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·, ÛÙÚ·ÙËÁfi ∫··‰ÔΛ·˜ Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi ™ÂϢΛ·˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ È¿ÛÙËΠ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ηÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ›ÛÙËΠӷ ·ÏÏ·ÍÔÈÛÙ‹ÛÂÈ, ÙÔÓ ‰ËÏËÙËÚ›·Û·Ó. √È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô fï˜,
‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Ù·ÂÈÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ ηÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î˘Ú›Â˘Û·Ó Î·È Ù· ™·ÌfiÛ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·¿ÏÏ·Í ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Á¤ÚÔ μ¿Ú‰· ·fi ÙÔ ‰ÔÌÂÛÙÈοÙÔ Î·È
·Ó¤ıÂÛ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ·Í›ˆÌ· ÛÙ· ‰‡Ô ·‰¤ÏÊÈ· ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È §¤ÔÓÙ· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜.
™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô ∂Í·ÌÈÏ›Ù˘, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÙˆÓ ∫È‚˘Ú·ÈˆÙÒÓ, ηٷÙÚfiˆÛ Û ϷÌÚ‹
Ó·˘Ì·¯›· ÙË Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÛÙËÓ Δ·ÚÛfi.
∞ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∫·Ï·‚Ú›· Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ ª·ÚÈ·Ófi˜ Ô
∞ÚÁ˘Úfi˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
‰ÈÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›· ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Ô˘ ›¯·Ó
ÂÈÙÂı›, Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó
ÂÈÚ‹ÓË 45. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Ï›ÁÔ ÓÈ΋ıËÎ·Ó Û ӷ˘Ì·¯›· ÔÈ

ÕÚ·‚˜ Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, ÒÛÙÂ Ô ¯·Ï›Ê˘
Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Û˘Ìʈӛ˜ ÂÈÚ‹Ó˘, Ô˘ ÙȘ
·Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ŒÙÛÈ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Â·Ú¯ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ·Ú·Ï›ˆÓ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ∞˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ
ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Ì ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹ ‰ÒÚ·.

∏ ‚¿ÙÈÛË Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜
ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ŸÏÁ·˜
∞fi ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ ¤ÁÈÓ·Ó Ï›Á˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 948 ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ Ô˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ ÁÈ·Ù› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÔÌfiÊ˘ÏÔ› ÙÔ˘˜ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔÈ, ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ
·fi ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ∏ ¿ÏÏË ¤ÁÈÓ ¿ÏÈ ·fi ÙÔ˘˜
ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi
¶fiıÔ ∞ÚÁ˘Úfi, Ô˘ ÙÔ˘˜ η٤ÛÙÚ„ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈο.
™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ‰È·‰›‰ÂÙ·È ÛÙ· ·ÌfiÚʈٷ ÂΛӷ ʇϷ. ¢‡Ô √‡ÁÁÚÔÈ ËÁÂÌfiÓ˜ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ
ÕÁÈÔ μ¿ÙÈÛÌ·, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ÛÙ¿ÏıËΠÁÈ· Ó·
ηÙ˯‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ 46. ΔfiÙ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· Î·È Ë ‚¿ÙÈÛË Ù˘ ÚÈÁΛÈÛÛ·˜ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ
ŸÏÁ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ŒÏÁ·. ∏ ŸÏÁ· ‹Ù·Ó Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÛÂ
ÂÌ¿˜ πÁfiÚ Î·È ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˘. ∫·ıÒ˜ ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘
ÂÍÔ˘Û›·˜ fiÛÔ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ
ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ì ‰fiÏÔ, ·ÁÚÈfiÙËÙ· Î·È ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘
‰ÂÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘¯Ó¿. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ· Ó· ·Û·ÛÙ› ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi.
√ ËÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡
‹Ù·Ó ÙfiÙ ÂȉˆÏÔÏ¿ÙÚ˜, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ
Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ·Ú·ı¤Û·ÌÂ, ˘‹Ú¯·Ó ‹‰Ë ÛÙË ƒˆÛ›·
·ÚÎÂÙÔ› Ô˘ ·Û¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜
·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÈÂÚ›˜ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Û·Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ·
Ù˘ Ó¤·˜ ›ÛÙ˘ Ë ŸÏÁ· ‰È·ÊˆÙ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓıËÎÂ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ 955 Ó· χÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÕÁÈÔ μ¿ÙÈÛÌ·. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯Èο Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ›ÙÂ
ÂÂȉ‹ ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Û ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏ˘Ú¿ÁÌÔÓ· ÂΛÓË

[131]

[132]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Á˘Ó·›Î· ›Ù ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ ӷ ÙËÓ Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ, ‰ÂÓ Ù˘
Â¤ÙÚ„ ӷ ·Ô‚È‚·ÛÙ› ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿
ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·
ÛÙÔ ÏÔ›Ô. ΔÂÏÈο fï˜ Ë ŸÏÁ· ·Ô‚È‚¿ÛÙËΠηÈ
ÙËÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ¢Ú¤ÂÈ·, Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘
ÔÔ›·˜ Ì·˜ ‰È·ÛÒıËΠÛÙÔ ÈÂ′(15Ô) ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘
‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‰¤¯ÙËΠ·Ú¯Èο ÙËÓ ŸÏÁ·
ÛÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 955. ∏ ÚÈÁΛÈÛÛ·, ‹ fiˆ˜
ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Ë μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ¤ÊÙ·Û ÙË Ì¤Ú· ÂΛÓË ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙȘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘, ÙÔ˘˜ ÈÔ Î·ÏÔ‡˜ ˘ËÚ¤Ù˜, ÙÔ˘˜ ·ÔÎÚÈÛÈ¿ÚÈÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, Î·È ÙÔ˘˜ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¤˜, ‰ËÏ·‰‹
ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ Û˘Óԉ›· ·˘Ù‹ Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·Ú¿∞Ó‰ÚÈ¿ÓÙ·˜
Ù·ÍË ·fi ÙÔ ÏÔÁÔı¤ÙË, Ì ÙËÓ ÚÈÁΛÈÛÛ· Ó· ÚÔÔÙ˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜
Ú‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÃÚ˘ÛÔÙÚ›ÎÏÈÓÔ 47. ΔÔ ¯Ú˘ÛÔÙÚ›ŸÏÁ·˜
ÛÙËÓ Ï·Ù›·
ÎÏÈÓÔ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË ·›ıÔ˘Û· Ô˘ ¿ÛÙÚ·ÊÙÂ
ªÈ¯·‹ÏÔÊÛÎÈ
·ÓÙÔ‡ ·fi ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ Î·È ÙÔ ·Û‹ÌÈ. √È ‡Ï˜ Ù˘
ÛÙÔ ∫›Â‚Ô.
‹Ù·Ó ·ÛË̤ÓȘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ‹Ù·Ó ÙÔ
O ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜
„ËÊȉˆÙfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¤‰È‰Â Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ ·Ô¯Ú҉ȷ‰È‰fiÙ·Ó ÌÂ
ÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈ˙ ¤Ó· Ôχ
ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜
ÛÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜
‡ÊÔÚÔ Î‹Ô. ™ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ οıÔÓÙ·Ó ÛÂ
ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿.
¯Ú˘ÛÔ‡˜ ıÚfiÓÔ˘˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜
∏ ‚·Û›ÏÈÛÛ· ŸÏÁ·
ÙÔ˘ ƒˆÌ·Ófi˜, ÂÚÈÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜
Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ‹ÚıÂ
Ù˘ ·˘Ï‹˜, Ù˘ ÔÔ›·˜, ÌÂÚÈÎÔ› ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ÔÓÔÎ·È ‚·ÊÙ›ÛÙËÎÂ
¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹ ÛÙËÓ
Ì¿˙ÔÓÙ·Ó Î·Ó‰È‰¿ÙÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Ù· Û΋ÙÚ·, ÙÔ˘˜ Ù›Ù∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ۇ̂ÔÏ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜. ªfiÏȘ
SERGEY KAMSHYLIN/
Ì‹Î ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ŸÏÁ·, ÎÔ‡ÓËÛÂ
SHUTTERSTOCK
·ÏÒ˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÂÓÒ ÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó ‚·ıÈ¿
˘fiÎÏÈÛË. ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ Ù˘ÈΤ˜
·ÌÔÈ‚·›Â˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Á›·, ÙÔ Ù·Í›‰È
Î·È Ù· Û¯ÂÙÈο. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Í¤ÓÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ·
Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ, Ô˘ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·Ó ∞˘ÁÔ˘ÛÙ·›Ô˜. ŒÂÈÙ· ·fi
Ï›ÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹
·ÚÔ˘Û›·ÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÏÈÓÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡.
™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·˘Ù‹ ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ˜ Ì ÔÚÊ˘Ú¿ ·Ú·ÂÙ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÛÙË
̤ÛË ÙÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ıÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
£ÂÔÊ›ÏÔ˘. ∂Λ ÎÔÓÙ¿ ˘‹Ú¯Â ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜
¯Ú˘Ûfi˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜ ıÚfiÓÔ˜. ™ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚfiÓÔ Î¿ıÈÛ Ë
‚·Û›ÏÈÛÛ·, ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ë Ó‡ÊË Ù˘, Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘
ƒˆÌ·ÓÔ‡. √È ˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ Î·È ÔÈ ÈÔ ÂÈÊ·Ó›˜ Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·›ıÔ˘Û·. ∏ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ŸÏÁ· ÚÔÛÎÏ‹ıËΠӷ ¿ÂÈ ·fi

ÙÔÓ ·˘ÁÔ˘ÛÙ·›Ô ÛÙÔ ÙÚ›ÎÏÈÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂÚ›ÌÂÓ ÁÈ· Ï›ÁÔ
ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ. ŒÂÈÙ· Ì‹Î ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Ô‰ËÁÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Ú·ÈfiÛÈÙÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ·˘Ï¿Ú¯Ë, Î·È ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó
ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Ù˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ Î·È ÔÈ ÈÔ Î·ÏÔ›
˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘. √È ·ÔÎÚÈÛÈ¿ÚÈÔÈ Î·È ÔÈ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¤˜
‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·. √ Ú·ÈfiÛÈÙÔ˜
·ˇı˘Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ ŸÏÁ· ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ Ù˘ÈΤ˜
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·˘ÁÔ‡ÛÙ·˜. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ÛËÎÒıËΠ·fi ÙÔ ıÚfiÓÔ Ë ‰¤ÛÔÈÓ·, ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ
ÎÔÈÙÒÓ· Ù˘, ÂÓÒ Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ˘ËÚ¤Ù˜ Ù˘ ¤Ê˘Á ÁÈ· Ó· ·Ó··˘ı› ÛÙÔ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∞ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ Â›ÛË̘ ÂΛӘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ¿ÏÏË ÈÔ ÚÔÛˆÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜. ∂Λ,
·ÊÔ‡ οıÈÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ·˘ÁÔ‡ÛÙ· Î·È Ù·
ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙ· ·È‰È¿ Ù˘, ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· ·fi ÙÔ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ë ÔÔ›·, ·ÊÔ‡ οıÈÛ ÌÂ
‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, › fiÛ· ‹ıÂÏÂ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·,
·Ó¤ÊÂÚÂ, ˘Ôı¤ÙÔ˘ÌÂ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›ÛËÌ· ÙÔ
ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, Î·È ·Ú·Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ó· ÙË ‰Â¯ÙÔ‡Ó
ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘.
ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ‰fiıËΠÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ Á‡̷ ‹
fiˆ˜ ÏÂÁfiÙ·Ó ÙfiÙ ÎÏËÙfiÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘
·Ú¢ڤıËÎ·Ó ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ŒÙÛÈ,
ÛÙÔ ÙÚ›ÎÏÈÓÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛ·Ó Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·
Î·È Ë Ó‡ÊË Ù˘ Ì·˙› Ì ÙËÓ ŸÏÁ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔÙÚ›ÎÏÈÓÔ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·ÔÎÚÈÛÈ¿ÚÈÔ˘˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·˜, Î·È ÙÔ˘˜ Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¤˜. ™Â ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÙÚ·¤˙È·: ∏ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·ÛÈÏÈ΋, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÔÎÔÙ‹,
Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, Ë ÎÔÈÓ‹ ÙÚ¿Â˙·. ™ÙÔ ΔÚ›ÎÏÈÓÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Ë ·ÔÎÔÙ‹ ÙÚ¿Â˙· ÛÙ‹ıËÎÂ
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ıÚfiÓÔ ÙÔ˘ £ÂÔÊ›ÏÔ˘. ∂Λ οıÈÛÂ
ÚÒÙË Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ì ÙË Ó‡ÊË Ù˘ ÎÔÓÙ¿, ηıÈṲ̂ÓË
Û ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ıÚfiÓÔ. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÌÂÈ
Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ŒÂÈÙ· Ì‹Î ·˘Ù‹ ÚÈÓ
·fi ÙȘ Î˘Ú›Â˜ Ù˘ ηÈ, ·ÊÔ‡ ¤Û΢„ ϛÁÔ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ,
ÛÙ¿ıËΠ·Ú¯Èο fiÚıÈ· ‰›Ï· ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì‹Î·Ó ÔÈ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔÓ
˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ¤Î·Ó·Ó ‚·ıÈ¿ ˘fiÎÏÈÛË
ÛÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ·. ΔfiÙ οıÈÛ ÛÙËÓ ·ÔÎÔÙ‹ ÙÚ¿Â˙· Ë
·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·, Î·È ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ù‹Ó ÔÈ ‰‡Ô ˙ˆÛÙ¤˜, ‰ËÏ·‰‹
ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Î˘Ú›Â˜, fiˆ˜ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ·, Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ Î·È Ù˘ Ó‡Ê˘ Ù˘.

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

[133]

[134]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

¶›Ó·Î·˜
ÙÔ˘ Henryk
Siemiradzki ÌÂ
ı¤Ì· ÙËÓ Îˉ›·
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ πÁÎfiÚ.
∏ ŸÏÁ· ‹Ù·Ó
Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘
ƒÒÛÔ˘ ËÁÂÌfiÓ·
πÁÎfiÚ.
PUBLIC DOMAIN

√È ¿ÏϘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜, Ù˘ ŸÏÁ·˜ Î·È ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÛÛÒÓ, ÁÂ˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÛÙÔ ¤ÙÔÈÌÔ ÎÔÈÓfi ÙÚ·¤˙È, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¯ÒÚÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›ÛËÌÔ ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘
·ÔÎÔÙ‹˜.
∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ ÔÈ ·ÔÛÙÔϛ٘ „¿ÏÙ˜ Î·È ÔÈ ·ÁÈÔÛÔʛ٘, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ „¿ÏÙ˜ ÙÔ˘ Ó·Ô‡
ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ Î·È ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Ù˘ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ™ÔÊ›·˜, ¤„ÂÏÓ·Ó Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· ‚·ÛÈÏ›ÎÈ· (ÛÙȯËÚ¿, ÙÚÔ¿ÚÈ·, ̤ÏË), ‰ËÏ·‰‹ ¿ÛÌ·Ù· ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔÓ Ô›ÎÔ ÙÔ˘, ÂÓÒ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ı·ÙÚÈο ·È¯Ó›‰È·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·Ó, fiˆ˜
›·ÌÂ, ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙË Û˘Óԉ›·
Ù˘ ŸÏÁ·˜ ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔÙÚ›ÎÏÈÓÔ. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÙÔ Á‡̷
·˘Ùfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‹Ú·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ¯ÚËÌ·ÙÈο ‰ÒÚ·: Ô
·ÓÈ„Èfi˜ Ù˘ ŸÏÁ·˜ 30 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ· (37 ‰Ú·¯Ì¤˜ ÂÚ›Ô˘) Î·È ÔÈ ÔÎÙÒ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ› Ù˘ ·fi 20 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·
(25 ‰Ú·¯Ì¤˜) Ô Î·ı¤Ó·˜Ø ÔÈ 20 ·ÔÎÚÈÛÈ¿ÚÈÔÈ, ÔÈ 43
Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¤˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ‰ÈÂÚÌËÓ›˜ ·fi 12 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·
(15 ‰Ú·¯Ì¤˜)Ø Ô ·¿˜ °ÚËÁfiÚÈÔ˜ 8 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·

(10 ‰Ú·¯Ì¤˜)Ø ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˘ ·fi 5
ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ· Ô Î·ı¤Ó·˜Ø ÔÈ ¤ÍÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ·ÔÎÚÈÛÈ¿ÚÈˆÓ ·fi 3 Î·È Ô ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜ Ù˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·˜ ‰Âη¤ÓÙÂ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÂÚ‚ÈÚ›ÛÙËΠÙÔ ÂȉfiÚÈÔ ÛÙÔ
·ÚÈÛÙËÙ‹ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ
‚·ÛÈÏÈÎÒÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¿Óˆ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯Ú˘Ûfi ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù· ̤۷ ÛÂ
‰›ÛÎÔ˘˜ ¯˘Ù¢ÙÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÏÈıÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˘˜ Ì ¯·Ú·Á̤ӷ Û¯¤‰È· Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜.
™ÙÔ ÙÚ·¤˙È ·˘Ùfi οıÈÛ·Ó ÌfiÓÔ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘˜ ƒˆÌ·Ófi˜, ‰‰Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘, Ù·
ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· Ù˘
ƒˆÛ›·˜. ΔfiÙ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Û ·˘Ù‹ ¿Óˆ Û ‰È¿ÏÈıÔ ‰›ÛÎÔ 500 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ· (ÂÚ›Ô˘ 620 ‰Ú·¯Ì¤˜),
ÛÙȘ ¤ÍÈ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ˜ ·fi 20 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ· (25
‰Ú·¯Ì¤˜) Î·È ÛÙȘ 18 ˘ËÚ¤ÙÚȤ˜ Ù˘ ·fi 8 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·
(10 ‰Ú·¯Ì¤˜).
™ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ̤ڷ ∫˘Úȷ΋,
‰fiıËΠ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Á‡̷ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, fiÔ˘

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ οıÈÛ ÛÙÔ ¯Ú˘ÛÔÙÚ›ÎÏÈÓÔ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, ÂÓÒ Û ¿ÏÏË ·›ıÔ˘Û·, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ÂÓÙ·ÎÔ‚Ô‡ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘, Ë ‰¤ÛÔÈÓ· Ì ٷ ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙ· ·È‰È¿ Ù˘, ÙË Ó‡ÊË Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ·. ΔfiÙ ‰fiıËÎ·Ó Í·Ó¿ ÛÙËÓ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ· 200 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·, ÛÙÔÓ ·ÓÈ„Èfi Ù˘ 20, ÛÙÔÓ ·¿ °ÚËÁfiÚÈÔ 8
ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·, ÛÙȘ ¤ÍÈ ·Ú¯fiÓÙÈÛÛ¤˜ Ù˘, ÛÙÔ˘˜ 22 ·ÔÎÚÈÛÈ¿ÚÈÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ·fi 12 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·,
ÂÓÒ ÛÙȘ 18 ‰Ô‡Ï˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ 44 Ú·Ì·ÙÂ˘Ù¤˜ ·fi
6 ÌÈÏÈ·Ú›ÛÈ·. √ ƒÒÛÔ˜ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫·Ú·Ì˙›Ó ·Á·Ó·ÎÙ› ÁÈ·Ù› ıˆÚ› Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ·˘Ù¿ ÔÛ¿ ÌÈÎÚ¿ ηÈ
·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ fiÛÔ ÊÙˆ¯Ô› Î·È ·Ó ‹Ù·Ó Û ÔχÙÈÌ·
̤ٷÏÏ· ÔÈ ÙfiÙ ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰Ô‡ÎÈÛÛ· ŸÏÁ· ‰¤¯ÙËΠ‚‚·›ˆ˜ ÌfiÓÔ ·fi ¢Á¤ÓÂÈ· ÙËÓ
¢ÙÂÏ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ 620 ‰Ú·¯ÌÒÓ. ∞ÏÏ¿ Ô ÈÛÙÔÚÈÎfi˜
·˘Ùfi˜ ͤ¯·Û fiÙÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ,
Ô˘ ÙfiÙ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ‰ÒÚ· ̤۷ ÛÂ
¯Ú˘ÛÔ‡˜ Î·È ‰È¿ÏÈıÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Û·Ó ÙȘ
620 ‰Ú·¯Ì¤˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ŸÏÁ·. ŒÙÛÈ,
Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÈÌ‹ Î·È fi¯È ÂÂȉ‹
›¯·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘„ËÏ‹ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·Í›·.
∏ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹
Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰Ô‡ÎÈÛÛ·˜, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙË ‚¿ÙÈÛ‹ Ù˘. ∞fi ·˘Ùfi ıÂÒÚËÛ·Ó Î¿ÔÈÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó
·ÏËıÈÓ¿ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¿ÏÏÔÈ ÁÈ· ÙË ‚¿ÙÈÛ‹ Ù˘.
∞ÏÏ¿ Ë μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ,, ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙfiÙÂ
ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·Ú¿‰ÔÍÔ Ô˘ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ Û ·˘Ù‹Ó. √‡Ù ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÚËÙ‹ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ∫‰ÚËÓÔ‡, fiÙÈ Ë ŸÏÁ·, fiÙ·Ó
‹Á ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ‚·Ù›ÛÙËÎÂ. ŒÂÈÙ·, ·Ó
Ë μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ¿ÍȘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙË ‚¿ÙÈÛË
Ù˘ ŸÏÁ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ‡˜ Ù˘ ÙÔÓ ·¿ °ÚËÁfiÚÈÔ, ·fi fiÔ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È
fiÙÈ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿Û¯ÂÙÔ Ì ÙËÓ
Â›ÛÎÂ„Ë ÂΛÓË. ∞˘Ùfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ̇ıÔ˜ Â›Ó·È Ë Ê‹ÌË Ô˘ ‰È¤‰ˆÛ·Ó οÔÈÔÈ ƒÒÛÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì·Á‡ıËΠÙfiÛÔ Ôχ ·fi ÙÔ
Ó‡̷ Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ ·˘Ù‹˜, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÙËÓ ·ÓÙÚ¢Ù›, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
›¯Â Û‡˙˘ÁÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ·Ù› ÙfiÙÂ Ë ŸÏÁ· ‹Ù·Ó 60 ¯ÚÔÓÒÓ. ∂Ô̤ӈ˜ fi,ÙÈ Â›¯Â ·ÔÌ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿
Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ.
∂›Ó·È Â›Û˘ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó Ë ŸÏÁ·, fiÙ·Ó ‚·Ù›ÛÙËÎÂ

ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ∂ϤÓË. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ƒˆÛ›· Û˘Ó¤¯ÈÛÂ
Ó· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ŒÏÁ·, Ô˘ Â›Ó·È Ï¤ÍË ÛηӉÈÓ·‚È΋ ηÈ
ÛËÌ·›ÓÂÈ ÊÏfiÁ·.

¢ÈÔ›ÎËÛË - √È Û˘ÁÁڷʤ˜
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘
∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑ ′, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â
ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ, ÂÂȉ‹
·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙȘ Ù¤¯Ó˜, ·ԉ›¯ıËΠ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙÔÓ
§¤ÔÓÙ·. ∂›‰·Ì fiÙÈ fiÚÈÛ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÈηÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÙËÓ ·Ó¤ıÂÛ Û ¿Ó‰Ú˜ Ô˘ ÙËÓ ·ÛÎÔ‡Û·Ó ÛˆÛÙ¿ ηÈ
΢ڛˆ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Á·ÈÔÎً٘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ. ΔÔ ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú·
‹Ù·Ó fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔχ ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∏ ·Î·‰ËÌ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ô˘ ¿ÎÌ·Û ȉȷ›ÙÂÚ·
ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ μ¿Ú‰·, ›¯Â, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·Ú·ÌÂÏËı› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂÛÔ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡. √
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÌÔӿگ˘ ÙÔ 945, ¤‰ˆÛ Ӥ·
ÓÔ‹ Û fiϘ ÙȘ ÂÈÛً̘ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈÔ, ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÁÎÚÈÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜: °È· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔÓ ÚˆÙÔÛ·ı¿ÚÈÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÁÈ· ÙË ÚËÙÔÚÈ΋ ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË ¡Èη›·˜ ∞ϤͷӉÚÔ, ÁÈ· ÙË ÁˆÌÂÙÚ›· ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Á·ÌÚfi ÙÔ˘ Â¿Ú¯Ô˘
Ù˘ fiÏ˘, £ÂÔÊ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÚˆÙÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· °ÚËÁfiÚÈÔ.
ª¿ÏÈÛÙ·, ‰ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠÛÙÔ Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
ηıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÊÚfiÓÙÈ˙ ӷ ÂȂϤÂÈ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·
ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÌ„‡¯ˆÓ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ «ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˙› ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ ÊÈÏÈο Ì·˙›
ÙÔ˘˜». ŒÙÛÈ, ÌfiÚÂÛ ϛÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÛÙ·
·ÓÒٷٷ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È ‰ÈηÛÙÈο ·ÍÈÒÌ·Ù· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ͯÒÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙË ÛÔÊ›· Î·È ÙËÓ
ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.
√È Û˘ÁÁڷʤ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËÎÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑′, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚¤‚·È· ÁÏ·Ê˘ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ¤ÚÁ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ·Ù› Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó
ÌÈ· ȉ¤· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞ÓÙ› Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ ÂÈÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÚÔÛ¢¯¤˜, ıÚËÛ΢ÙÈο ¿ÛÌ·Ù·
Î·È ÔÈ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∑ ′,
ÂÈΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Î·È ÛÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ.

[135]

[136]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

μ∞™π§∂π√™ ∞′, §∂√¡Δ∞™ ™Δ′, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∑′

∏ ¶ÂÚ› £ÂÌ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·˘ÙÔ‡, ‰È·ÈÚÂ̤ÓË Û ‰‡Ô ‚È‚Ï›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û ÔÈ· Î·È fiÛ· ÌÂÁ¿Ï· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÙfiÙ ‰È·ÈÚÂ̤ÓÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔȘ fiÏÂȘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∂›¯·Ì ‹‰Ë ÙËÓ
¢ηÈÚ›· Ó· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ Î¿ÔȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯¤ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∞Ó fï˜ ‰ÂÓ
˘‹Ú¯Â Ë Ú·ÁÌ·Ù›· ·˘Ù‹, ‰ÂÓ ı· ›¯·Ì η̛· ¿ÏÏË
¤Á΢ÚË ËÁ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
∞ÏÏ¿ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¶ÂÚ› μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜, ¤ÎıÂÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ Ù˘ÈÎÔ‡ Ù˘ ·˘Ï‹˜,
Ô˘ ηٿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Î·È Î·Ù¿ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜
Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‹ Î·È Ï›ÁÔ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜. ™Â ·˘Ù‹Ó ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ôχ ÂÈÌÂÏÒ˜ fiϘ ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜, ÔÈ ÈÔ‰ÚÔÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜, Ë ÂÓ‰˘Ì·Û›·
οı ¿Ú¯ÔÓÙ·, ·fi ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Î·ÙÒÙ·ÙÔ Î·È
Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÈ˙fiÙ·Ó, Ë Ù¿ÍË ÙËÓ ÔÔ›· ηÙ›¯Â, ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ ¤·ÈÚÓÂ, ÔÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› Ô˘ ÙÔ˘
·ˇı˘Ó·Ó. ∏ ·˘ÏÈ΋ ·˘Ù‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·ÏÏfiÎÔÙË Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›·.
øÛÙfiÛÔ, ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ‚›Ô ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Í›˙ÂÈ Ó· ÌÂÏÂÙËı›, ÁÈ·Ù› fiϘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜ ·˘Ï¤˜ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÂΛÓÔ ÙÔ Ù˘ÈÎfi. ∂ÎÙfi˜ fï˜ ·fi fiÛ· ÚԷӷʤڷÌÂ, ÙÔ ŒÎıÂÛȘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Δ¿Íˆ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È
¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÁÈ·
οÔÈ· ÔÏÂÌÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹.
∏ ÙÚ›ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ ¶ÚÔ˜
ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ ˘ÈfiÓ ƒˆÌ·ÓfiÓ Î·È Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜
··›‰Â˘ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÈÛÙÔȯÈ˙fiÙ·Ó
ÙfiÙ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ¶ÂÙÛÂÓ¤ÁÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜,
ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ‹ √‡ÁÁÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÙȘ
Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠ۠·˘ÙÔ‡˜, Î·È Ù· Ù¯ӿÛÌ·Ù· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÁÈ· Ó· ˘ÔÎÈÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
¿ÏψÓ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÛÏ·‚ÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË
Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÛÙÚ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ·. Ÿ,ÙÈ Â›·Ì ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·Ù›· ¶ÂÚ› £ÂÌ¿ÙˆÓ
ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ‰‡Ô. ªËÓ „¿ÍÂÙ Û ·˘Ù¤˜ Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È ·ÎÚ›‚ÂÈ·. ∞Ó fï˜ ı¤ÏÂÙ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÙ οˆ˜ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÂΛӢ, ÌÂÏÂÙ‹Û٠٘ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘ÔÌÔÓ‹,
ı· Ì¿ıÂÙÂ ÔÏÏ¿.

∞˘Ù¿ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∑ ′ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂı› Ë πÛÙÔÚÈ΋ ‰È‹ÁËÛȘ ÂÚ› μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ ª·Î‰fiÓ·. ™˘ÓÙ¿¯ıËηÓ
fï˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· Ì ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È ÙËÓ
ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. Δ¤ÙÔÈ· ΢ڛˆ˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·, Ë Û˘ÁÁÚ·Ê›۷ ÂÎ ÚÔÛÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁÂÓÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÛfiÙÔ˘, ·Ú¯Ô̤ÓË ÌÂÓ fiÔ˘ ¤ÏËÍ £ÂÔÊ¿Ó˘, ‹ÁÔ˘Ó ·fi Ù˘ μ·ÛÈÏ›·˜ §¤ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘, ·ÔÏ‹ÁÔ˘Û· ‰Â ÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ƒˆÌ·ÓÔ‡ μ ′
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∏ ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ·˘Ù‹ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ì ‚¿ÛË
ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Î·È ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÙÔ˘. ∂›Û˘, Ì ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘, Î·È ·fi Ù· Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ›¯Â Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÛÙË ‚·ÛÈÏÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË
Û˘ÏÏÔÁ‹, ¤Ó· ›‰Ô˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·Ó‰¤ÎÙË, Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ, ‰È·ÈÚÂ̤ӷ Ì 53 Ù›ÙÏÔ˘˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·fi ÙÔ˘˜
Ù›ÙÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ‰‡Ô ÌfiÓÔ Î·È ÌÂÚÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
fï˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·ÍÈfiÏÔÁ· ·fi ÙÔÓ
¶Ôχ‚ÈÔ, ÙÔÓ ¢Èfi‰ˆÚÔ, ÙÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ÙÔÓ ∞ÏÈηÚÓ·ÛÛ¤·,
ÙÔÓ ∞È·Ófi Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜,
fiˆ˜ ÙÔÓ ¢¤ÍÈÔ, ÙÔÓ ∂˘Ó¿ÈÔ, ÙÔÓ ª¤Ó·Ó‰ÚÔ, ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ ¶·ÙÚ›ÎÈÔ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜.
∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ÈÛÙÔÚÈο ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, Ì ÂÓÙÔÏ‹
ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ¤ÚÁ·, ÁˆÔÓÈο, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο, È·ÙÚÈο Î·È ÈÈ·ÙÚÈο. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¤ÁÚ·„ ΢ڛˆ˜, ÌÈÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ
·Ù¤Ú· ÙÔ˘, οÔȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È Ó·˘ÙÈΤ˜ Ú·ÁÌ·Ù›˜. øÛÙfiÛÔ, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜,
ÊÚfiÓÙÈÛ ¿Ú· Ôχ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘,
ÂÔÙ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ÙˆÓ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ ηÈ
Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ·¤ÎÙËÛ Û ·˘Ùfi, ‚Ô‹ıËÛ Ôχ
Ó· ··ÚÙÈÛÙÔ‡Ó ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÛÙfiÏÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÓÈÎËÊfiÚÔÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Í¤ÚÔ˘ÌÂ
fiÛÔ Â›¯Â Ù·ÂÈÓˆı› Ë Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
Â› §¤ÔÓÙ·.
∞Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·
·˘Ùfi, ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì fiÙÈ ÂÓÒ Ô §¤ÔÓÙ·˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔÓ μ·ÛÈÏ›Ô, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ‹Ù·Ó
̤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô fiÌÔÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ
¿ÏÏÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÛˆÙÔ˜ fiˆ˜
Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂÙfi˜ fiˆ˜ Ô ·Ô‡˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ
‹Ù·Ó ·Ì·ı‹˜ fiˆ˜ Ô ·Ô‡˜, ·ÏÏ¿ ÏfiÁÈÔ˜ fiˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·‰Ú·Ó‹˜ fiˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿,
·Ó Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈη ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ fiˆ˜ Ô ·Ô‡˜
ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤ÏÂÈ ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ó‡̷.

[137]

∏ ÚÈÁΛÈÛÛ·
ŸÏÁ· ÛÂ
·ÂÈÎfiÓÈÛË
ˆ˜ ·Á›·,
ÛÙÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ
ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ªÈ¯·‹Ï
ÛÙÔ ∫›Â‚Ô
Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜.
WOJTEK BUSS/
VISUAL PHOTOS

[138]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ƒøª∞¡√™ μ′
¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™
πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

fiÏÂÌÔÈ
Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ
Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‚·Û›ÏÂ˘Û·Ó
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ μ′ ºˆÎ¿˜ ηÈ
Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∞′ Δ˙ÈÌÈÛ΋˜ ›ӷÈ
·fi ÙȘ ÈÔ ¤Ó‰Ô͘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
Ù˘ ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ÈÛÙÔÚ›·˜.
∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó
Ë Â·Ó¿ÎÙËÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ
‰·ÊÒÓ. ∏ ∫Ú‹ÙË Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜
Â·Ó‹Ïı·Ó ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹
ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, Ô ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi˜
ΛӉ˘ÓÔ˜ Î·È ¿ÏϘ ¯ıÚÈΤ˜
ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο,
ÂÓÒ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÚÔ‹Ï·ÛÂ
Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙË ™˘Ú›·.

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

√ ÙÚÔ‡ÏÔ˜ ·fi ÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì ÙÔÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈÛÙfi ¶·ÓÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·.

[139]

WERNER FORMAN ARCHIVE/SCALA

[140]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ƒˆÌ·Ófi˜ μ′

√ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ √ ¶√ƒºÀƒ√°∂¡¡∏Δ√™

¤ı·Ó ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 959 Î·È ÙÔÓ ‰È·‰¤¯ÙËΠÔ
ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·Ófi˜ μ′ Û ËÏÈΛ· 21 ÂÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô
ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÛÙÔ ıÚfiÓÔ ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜. √ ƒˆÌ·Ófi˜ μ′ ›¯Â ÙÔ
·ıÏËÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÙË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ¤ÙË Ù˘
‰˘Ó·ÛÙ›·˜ ·˘Ù‹˜. ∞ÏÏ¿ Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ
Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Áη›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÚÚÔ›·. ◊Ù·Ó ÈηÓfi˜
Ó· ηٷÓÔ› Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ·, fï˜
‰ÂÓ Â›¯Â η̛· fiÚÂÍË Ó· Ù· ÌÂÏÂÙ¿ Î·È Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÙÔ Î·ı¤Ó· Ì ÙÚfiÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ. ∫·ıÒ˜ ‹Ù·Ó
ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ÛÊÚ›ÁÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Û ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ËıÈο Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÛÙÚ¿ÊËÎÂ
Û ·‰È¿ÎÔÔ˘˜ Î·È ··Ú¿ÌÈÏÏÔ˘˜ ˘ÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜.
∞ӷʤÚÔ˘Ì ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙȘ ÈÔ
ÎÔÛÌÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘: Û ÌÈ· ÌfiÓÔ Ì¤Ú· ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ú¢ÚÂı› ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ê¿ÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ‡˜, Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ
ÛÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙȘ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, ηÙfiÈÓ Ó· ÌÂÙ·‚› Û ÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÙfiÙ ÏÂÁfiÙ·Ó Ù˙˘Î·ÓÈÛÙ‹ÚÈÔÓ 48, Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂΛ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÂÌÂÈÚfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜
ÓÈ΋ÛÂÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÙÔÙ ̤ڷ, ‚Á‹Î ¤Íˆ ·fi
ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· ΢ӋÁÈ Î·È, ·ÊÔ‡ ı‹Ú¢ÛÂ
ÂΛ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÔ˘˜, Â¤ÛÙÚ„ ÙÔ
‚Ú¿‰˘ ÛÒÔ˜ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·. ∞Ó Î·È ˙Ô‡Û Ì ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Â› Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏË
ÂÔ¯‹, ‰ÈfiÙÈ Â›¯Â ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÓÔËÌÔÛ‡ÓË Ó· ÙȘ
·Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ ÈηÓÔ‡˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘
ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ
줂·È·, ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹ Û˘Ó¤‚·Ï ΢ڛˆ˜ Ë ·ÊıÔÓ›· ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘

ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ›¯Â ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞′. ŸÌˆ˜, ÙÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Î˘Úˆı›, ·Ó ‰ÂÓ
›¯Â Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ, fiˆ˜ Â›
§¤ÔÓÙ·. O ƒˆÌ·Ófi˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ·ÎfiÌË ÈÔ ÈηÓfi˜
·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ›Ûˆ˜ ÈÛ¿ÍÈÔ˜ Ì ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘
·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘, ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi ∞′,
∞ ÛÙÔ
Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙȘ
ÛˆÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ›¯Â, fiˆ˜ ÚÔ›·ÌÂ, ·Ó·ı¤ÛÂÈ
ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓfiıÔ ÁÈÔ
ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ §ÂηËÓÔ‡, μ·Û›ÏÂÈÔ, ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ
«·Ú·‰˘Ó·ÛÙ‡ÔÓÙ· Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘». √ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ·Ó
Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂΉÈÒ¯ıËΠ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi
·Í›ˆÌ·, ˘ËÚ¤ÙËÛ ÈÛÙ¿ ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ‰ÈfiÙÈ
‹Ù·Ó, Ê·›ÓÂÙ·È, Ôχ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘
∂ϤÓË, ÙË Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ÓÒ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô
ƒˆÌ·Ófi˜, Û˘Ó¤‚Ë Î¿ÔÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∏ ÚÒÙË Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ‹ ηχÙÂÚ·
Ë ÌÓËÛÙ‹ ÙÔ˘, μ¤Úı·, ›¯Â Âı¿ÓÂÈ ÙÔ 949, ÙÔ 956, ηÈ
Û ËÏÈΛ· 17 ÂÙÒÓ, Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË £ÂÔÊ·ÓÒ, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÏÏÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi
¤ÁÎÚÈÙË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÎfiÚË Ù·‚ÂÚÓÈ¿ÚË.
ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó¤ÌÔÚÊË Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜
˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·Ú¯ÔÌ·Ó‹˜. ŸÙ·Ó ÙÔ 959 ¤ı·ÓÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ‰È·‰fiıËÎÂ Ë Ê‹ÌË fiÙÈ Â›¯Â ‰ËÏËÙËÚÈ·ÛÙ›
·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·Ófi, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘,
ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Î·È fiÙÈ ÛÙÔ
·ÓÔÛÈÔ‡ÚÁËÌ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚÂ„Â Î·È Ë £ÂÔÊ·ÓÒ.

¶ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·
£ÂÔÊ·ÓÒ, Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ μ′.
WHITE IMAGES/SCALA

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[141]

[142]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔË Ê‹ÌË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘
¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ·Ú’ fiÙÈ „¤ÁÂÈ Ù· ¿ÏÏ· ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡. ∞ÏÏ¿ ›ÙÂ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ›Ù fi¯È
Ù· fiÛ· ıÚ˘ÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ, fiÙ·Ó Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙË £ÂÔÊ·ÓÒ, ·˘Ù‹ ›¯Â ηΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙȘ ·‰ÂÏʤ˜ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÂıÂÚ¿
Ù˘, fiÙÈ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ·˘Ù‹ ‰È¤ÓÂÍË
¤ÎÏÈÓ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì‹ˆ˜ ·fi ÙËÓ ¤Úȉ· ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ Ô ƒˆÌ·Ófi˜, ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ¢ÓÔ› ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ. ΔÔ 958 fï˜ ‰ÈfiÚÈÛ «·Ú·‰˘Ó·ÛÙ‡ÔÓÙ·» Ù˘
Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔÓ πˆÛ‹Ê, ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ›¯Â
‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÌÔӿگ˘. ΔÔÓ πˆÛ‹Ê, Ô˘ ÂÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Î·È μÚ›ÁÁ·˜, ÙÔÓ ‰È·Ù‹ÚËÛÂ Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ÛÙÔ
˘¤ÚÙ·ÙÔ ·˘Ùfi ·Í›ˆÌ· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‰ÈfiÚÈÛ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ
ºˆÎ¿, ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ Ù˘ ¢‡Û˘ ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ºˆÎ¿. ªÂ
·˘ÙÔ‡˜, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜ ÂÓ›Û¯˘Û ηٿ
Ôχ ÙË ‚·ÛÈÏ›· Î·È ÙË Ï¿ÌÚ˘Ó fiÛÔ ÔÙ¤ Ì ¤Ó·
ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·.

∞Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘
·fi ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿
∞fi ÙÔ 823 Ô˘ Ë ∫Ú‹ÙË Î·Ù·ÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÏϤ˜ ·fiÂÈÚ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛ‹
Ù˘, fiϘ fï˜ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ·¤Ù˘¯·Ó 49. √È ÕÚ·‚˜
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔıÚ‹ÛÎÔ˘˜
ÙÔ˘˜ Ù˘ ∞Û›·˜, Ù˘ ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ Δ·ÚÛÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙËÓ Úfiı˘ÌË Û‡ÌÚ·ÍË ÔÏÏÒÓ
·ÚÓËÛ›ıÚËÛΈÓ, ‰ÂÓ ¤·„·Ó Ó· ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó Ù· ÓËÛÈ¿
Î·È Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ΢ÚȇÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜
fiÏÂȘ Î·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ΢ÚÈ·Ú¯ÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô.
∏ Ó·˘ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ‰ÂÈÓ‹ Û˘ÌÊÔÚ¿ ÙÔ 924 Ì ÙË Ó›ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §‹ÌÓÔ Ì ӷ‡·Ú¯Ô ÙÔÓ πˆ¿ÓÓË ƒ·‰ÈÓfi, ÙÔ 956. ŸÌˆ˜,
Â› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Ë ÂÎÛÙÚ·Ù›·
Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ì ËÁÂÌfiÓ·
ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °ÔÁÁ‡ÏË ·¤Ù˘¯Â ·Ù·Áˆ‰Ò˜, ‰ÈfiÙÈ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂΛÓÔ˜ ‰È¤Ú·Í ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Ó· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÛÂÈ Û ¿Ó‰Ú· ·ÓÙÂÏÒ˜ ·Ó¿ÍÈÔ. ∞fi ÙfiÙ ʷ›ÓÂÙ·È fiÙÈ
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ۯ‰›·˙ ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi
·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 960 ˘‹Ú¯·Ó ¤ÙÔÈÌ·
2.000 ˘ÚÊfiÚ· ¯ÂϿӉȷ, 1.000 ‰ÚfïÓ˜ Î·È 307

ÊÔÚÙËÁ¿, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó «ÊÔÚÙËÁ¿ ÏÔ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÏ· ÔÏÂÌÈο».
∂ÎÙfi˜ ÙÔ‡ÙˆÓ, ˘‹Ú¯Â Â˙ÈÎfi ·fi £Ú¿Î˜, ª·Î‰fiÓ˜, ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È ™Ï¿‚Ô˘˜.
∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ‡˜ ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛ·Ó, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ Î·È ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜
ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈϤÔÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› Ù˘
∫Ú‹Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞Û›·. ∞Ó¤ÊÂÚ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ù·
¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ, fiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ʋÌË Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÛÂ, Ô ÔÚıËÙ‹˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ı· ηٷϿ̂·Ó ÙË
‚·ÛÈÏ›·. ¡· ‹Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ Ë Ê‹ÌË ·˘Ù‹ Ì›· ·fi ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ÚÔÊËÙ›˜ Ô˘ ÔÈ ÚÔÏËÙÈÎÔ› Ì ÚÔı˘Ì›·
·Û¿˙ÔÓÙ·Ó ‹ Ó· ‹Ù·Ó οÙÈ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ, ‰ÈfiÙÈ
ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ ÛÙÂÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·Ó Ì‹ˆ˜ Ô ºˆÎ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi
›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÍ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ó· Á›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÈÛ¯˘Úfi˜, ÒÛÙ ӷ
μ ÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Ô˘
¿ÚÂÈ ÏËÛ›ÔÓ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ μ′
›¯Â ÛÊÂÙÂÚÈÛı› ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ô ƒˆÌ·Ófi˜ §ÂηËÓfi˜; ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi
ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ‡˜, ›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ›Ù ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜, ‰È·ÊˆÓÔ‡Û·Ó Ì ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›·.
∞ÏÏ¿ Ì ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ Â¤ÌÂÓ ӷ Â·Ó·ÏËÊı› Ô ·ÁÒÓ·˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËÎÂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ μÚ›ÁÁ·˜. √ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ πˆÛ‹Ê, ϤÂÈ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÛÙ¿ıËΠÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Â›Â: «∂Ì›˜,
‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ fiÛ· ‰ÂÈÓ¿ Ì·˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó
ÔÈ ·ÚÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∂›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙȘ ÛÊ·Á¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚È·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ı˘Á·Ù¤ÚˆÓ
Î·È ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ·fi Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ı¤Ì·Ù·. ∫·È Â›Ó·È Ú¤ÔÓ ˘¤Ú ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ
ÔÌÔÊ‡ÏˆÓ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÌË ÊÔ‚Ëıԇ̠ÙËÓ
·fiÛÙ·ÛË, ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿‰ËÏÔ Ù˘ ӛ΢, Ô‡ÙÂ
ÙË Ê‹ÌË ÁÈ· ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÌ›˜ Ó· ÂÈı·Ú¯‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ıÂfiÂÌÙË ÛΤ„Ë
Î·È ÚÔÛÙ·Á‹, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ ·fi ÙÔ
£Âfi. ¢ÈfiÙÈ Î·È Ë Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘
£ÂÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. °È’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÛÎÔfi Ó· ÛÙ·Ï› Ô ÛˆÛÙfi˜ Î·È ÈÛÙfi˜ ‰Ô‡ÏÔ˜ ÛÔ˘, Ô ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÛÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË ÙÔ £Âfi».
∞˘Ù¿ ›Â Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ Î·È ·¤ÌÂÓ ‹ Ó·

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

ÂÈÌ›ÓÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÌË ‹ Ó· ÙËÓ
·ÏÏ¿ÍÂÈ. £· ÌÔÚÔ‡Û ‚¤‚·È· Ó· ‰ÈÛÙ¿ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÔÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ‡ ˘‰›ÎÓ˘·Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÙ˘¯›·˜,
Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Ô ıÚfiÓÔ˜ ÙÔ˘. ÕÏÏÔ˜ ı· ‰›ÛÙ·˙Â, Ô ƒˆÌ·Ófi˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·Ó ηÈ, ·ÊÔ‡ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˘, ‰È¤Ù·Í ӷ
ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ‚¿‰ÈÛ ÚÔ˜ Ù·
º‡ÁÂÏ· Ù˘ §˘‰›·˜, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÓfiÙÈ· Ù˘
∂ʤÛÔ˘, ÂΛ fiÔ˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó fiÏÔ˜ Ô ÛÙfiÏÔ˜.
∞¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ οÔÈ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÏÔ›·, Ù·
ÔÔ›· ‰È¤Ù·Í «Î·Ù·ÛÎÔ‹Û·È Î·È ÎÚ·Ù‹Û·È ÁÏÒÛÛ·Ó»,
fiˆ˜ ϤÂÈ Ë ¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›·, fiÔ˘ ÙÔ «ÎÚ·Ù‹Û·È ÁÏÒÛÛ·Ó», Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ı˘Ì›˙ÂÈ
·Ú·‰fi͈˜ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ Á·ÏÏÈÎfi ȉȈ̷ÙÈÛÌfi
«prendre langue». ∞ÊÔ‡ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Ô ÂÌ›Ú˘
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ∞‚‰Ô‡Ï ∞˙›˙ Î·È ÔÈ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘
ÊÚÔ˘Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÿӉ·Î· 50 ˙Ô‡Û·Ó ·Ì¤ÚÈÌÓÔÈ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Â·‡ÏÂȘ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 960 ·¤Ï¢ÛÂ

·fi Ù· º‡ÁÂÏ· Ì fiÏË ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È
ÚÔÛÔÚÌ›ÛÙËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡.
√ ¯ıÚfi˜ ›¯Â ÚÔÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ·Ú·Ù·¯ı› Û οÔÈ·
·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙËÓ ·fi‚·ÛË, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚‹ıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ÙÚfiÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ. ¢ÈfiÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ¢È¿ÎÔÓÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
ÂÚȤÁÚ·„ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Ù· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ·˘Ù‹˜,
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤ÚÈÍ Îϛ̷Θ ‹ ηχÙÂÚ· Á¤Ê˘Ú˜ ηÈ
·ÊÔ‡ ÙȘ Û˘Ó¤‰ÂÛ ·fi Ù· ÏÔ›· Ì ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ·Ô‚›‚·Û ٷ¯‡Ù·Ù· ÙË ÛÙÚ·ÙÈ¿, ¤ÓÔÏË Î·È ¤ÊÈË.
⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi, ‰È·›ÚÂÛ ÛÙ· ÙÚ›· ÙË Ê¿Ï·ÁÁ· ηÈ,
·ÊÔ‡ ‹¯ËÛ ÙÔ ÔÏÂÌÈÛÙ‹ÚÈÔ Û¿ÏÈÛÌ·, ÂÈÙ¤ıËÎÂ
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÙÔ˘ ÛÙ·˘ÚÔ‡ Ó·
ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È. ∏ Ì¿¯Ë ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ Ôχ. √È Â¯ıÚÔ›
‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÈÏÒÓ, ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹ ηÈ
Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓıÚÒÈÓ˜
·ÒÏÂȘ. ΔfiÙÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ÿӉ·Î·. ∞ÛÊ¿ÏÈÛ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi‰fi ÙÔ˘
Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÛÙfiÏÔ Û ·¿ÓÂÌÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘

[143]

∂Ú›È· Ù˘
μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
Î·È Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜
∂Ô¯‹˜ ÛÙÔÓ
·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
¯ÒÚÔ Ù˘
°fiÚÙ˘Ó·˜.
ΔÔ 960 Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜
Âȯ›ÚËÛ ÌÂÁ¿ÏË
·fi‚·ÛË ÛÙËÓ
∫Ú‹ÙË, ÌÂ ÛÎÔfi
Ó· ÙËÓ ·ÔÛ¿ÛÂÈ
·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ
∞Ú¿‚ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ
ÙËÓ Î·Ù›¯·Ó
·fi ÙÔ 823.
GAIL MOONEY/
CORBIS/APEIRON

[144]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ Ó·fi˜ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ Δ›ÙÔ˘
ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ
¯Ù›ÛÙËÎÂ ÙÔ 961,
·ÊÔ‡ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜
¤‰ÈˆÍ ÙÔ˘˜
̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜
·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË.
PAUL COWAN/
SHUTTERSTOCK

ÂÈÓ›Ԣ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·Ù·Á‹ Ó· ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Î¿ı Â͈ÙÂÚÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¿ÏÏÔÙ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ¿ÏÏÔ٠ʇÁÔÓÙ·˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜,
·¤ÙÚÂ οı ·fiÂÈÚ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÛΤÙÔÓÙ·Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜
ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ.
∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ·Ó Î·È Ô Ã¿Ó‰·Î·˜ ·ÔÎÏ›ÛıËΠ·fi
·ÓÙÔ‡ Î·È ÂÁηٷÏ›ÊıËΠÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
·fi ÙÔ˘˜ ÂÌ›Úˉ˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÷ÏÂ›Ô˘,
·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ∞‚‰Ô‡Ï ∞˙›˙ Ì¿Ù·È· ˙ËÙÔ‡ÛÂ
‚Ô‹ıÂÈ·, ÔÈ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔÈ ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó ÛıÂÓ·Ú¿ 51.
¶¤Ú·Û·Ó ÔÏÏÔ› Ì‹Ó˜ Î·È fiÙ·Ó ‹ÏıÂ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜,
Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ˘¤ÊÂÚ ·fi ÙȘ ηÎÔ˘¯›Â˜, ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô
Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È Ì ÂṲ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi
¿Ú¯ÈÛ ӷ ··ÈÙ› ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘.
∏ ηÚÙÂÚÈÎfiÙËÙ· fï˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È Ë ÂÈı·Ú¯›· ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó‹ıÈÛ ٷ Ù¿ÁÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ˘ÂÚÓ›ÎËÛ·Ó
ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È Û ·˘Ùfi ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ πˆÛ‹Ê, Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ¿ÊıÔÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÛÈÙËÚÒÓ. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë

¯ÚÔÓÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ú·ı¤ÛÂÈ fiÛ· Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ÂÎÊÒÓËÛ ÁÈ· Ó· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÂṲ̂ÓÔ ËıÈÎfi ÙˆÓ
ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÈ Î·Ù¿ ϤÍË ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ £ÂÔÊ¿ÓË, ›¯Â ÂÎʈӋÛÂÈ Î¿ÔÙ Ô
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó
Á‡Úˆ ·fi ÙË °¿˙· Ù˘ ∞ÙÚÔ·ÙÈÓ‹˜ ªË‰›·˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ·Ú·‰fi͈˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÙÂÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘
Û˘ÁÁڷʤ· Ù˘. ΔÔ ·ÙfiËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ
ÛÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ¢È¿ÎÔÓÔ, ‰ÈfiÙÈ Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ
Û οÔÈ· ¿ÏÏË Ê¿ÛË Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ
ºˆÎ¿ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ Û˘Ó·Ê‹˜ Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·.
ΔÂÏÈο ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÎÙ¿ÌËÓË ÔÏÈÔÚΛ·, Ô Ã¿Ó‰·Î·˜ ΢ÚȇıËΠÛÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘ 961 ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ¤ÊÔ‰Ô. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ʇϷÍ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù·
ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ· ·fi Ù· Ï¿Ê˘Ú· Î·È Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÏÂËÏ·Û›· Ù˘ fiÏ˘,
Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›·.
∞ÊÔ‡ ‹Ú·Ó Ù· ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ηÙ‰¿ÊÈÛ·Ó
ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÈ, ·ÊÔ‡ ˘¤Ù·Í Ì ÌÂÁ¿ÏË

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[145]

∏ ·Ó·Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·fi
ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿ ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›Ô
ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·.
¢¯¤ÚÂÈ· ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ Ã¿Ó‰·Î·. ™ÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ ¿Óˆ Û ÏfiÊÔ
„ËÏfi Î·È ·fiÙÔÌÔ, Ô˘ ›¯Â ¿ÊıÔÓÔ˘˜ ›‰·Î˜ ÓÂÚÔ‡,
Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÂÚÂÈˆÌ¤ÓË fiÏË, ¤¯ÙÈÛ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¤Ó· Ô¯˘Úfi ÊÚÔ‡ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi fiÓÔÌ· Δ¤ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛ Ì ·ÍÈfiÌ·¯Ë
ÊÚÔ˘Ú¿, ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ˆ˜ ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ·Ó·Óˆ̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ¢ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠfï˜ ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙÔ ÓËÛ›
ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·Ô›ÎÔ˘˜, ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜ ηÈ
ŒÏÏËÓ˜, Î·È ¤ÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È ÙÔ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ Î·È ƒÂı‡ÌÓ˘ οÔÈ·
¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ∞Ṳ́ÓÈ. ∂ÈϤÔÓ ÚÔÓfiËÛ ÁÈ·
ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ›ÛÙ˘ ÛÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛ‹ Ù˘
Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜
ÓÔı¢Ù› ·fi ÙË Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂΛÓË Ìˆ·ÌÂı·ÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ‹Úı ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ô fiÛÈÔ˜
·Ù¤Ú·˜ ¡›ÎˆÓ·˜, Ô ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ªÂÙ·ÓÔ›ÙÂ,
Ô ÔÔ›Ô˜ ΋ڢÍ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÂÈÛ··Û ÙȘ
ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ·Ó¤ÁÂÈÚ ¿ÏϘ Ӥ˜, ·fi
ÙȘ Ôԛ˜ Ë ϤÔÓ ÔÓÔÌ·ÛÙ‹ ‹Ù·Ó Ù˘ ·Á›·˜ ºˆÙÂÈÓ‹˜,
Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙ· ÂÚ›È· ·Ú¯·›Ô˘ Ó·Ô‡ ηÈ
·›¯Â ·fi ÙË °fiÚÙ˘Ó· ‰ÚfiÌÔ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ. ŸÌˆ˜
ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË
‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙË ıÚËÛΛ· ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∞Ì¿ÚÈ Î¿ÔÈ· ¯ˆÚÈ¿ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› οÙÔÈÎÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fiÁÔÓÔÈ
ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ÂΛӈÓ, ηıÒ˜ ʤÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·‚È΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ
ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ›ӷÈ
ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ıÚËÛΛ·
Â› ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜, fiÙ·Ó ¤Î·Ó ·˘Ù¿ Î·È «·ÊÔ‡
¤ÊÂÚ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ›», fiˆ˜ ϤÂÈ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Ì ٷ Ï¿Ê˘Ú· Î·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜. ∂Λ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ƒˆÌ·Ófi˜ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ıËΠÌÂÁ·ÏÔÚÂÒ˜ Î·È ıÚÈ·Ì‚Â˘Ù‹˜ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ
πÈfi‰ÚÔÌÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Â¢ÊËÌÔ‡ÌÂÓÔ˜
·fi ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ‰‹ÌÔ, Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÁÈ· Ó·

ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÙÔ ı¤·Ì·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï·ÌÚfi. ¶ÚÔÔÚ‡ÔÓÙ·Ó ÔÈ ¿Ì·Í˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ù· Ï¿Ê˘Ú·,
¿ÊıÔÓÔ ¯Ú˘Ûfi Î·È ¿ÚÁ˘ÚÔ Û ¿ÎÔÔ ‚·Ú‚·ÚÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·, ¤ÏÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔΤÓÙËÙÔ˘˜, Ù¿ËÙ˜ ‚·Ì̤ÓÔ˘˜ ÌÂ
ÔÚʇڷ, ηıÒ˜ Î·È ÎÂÈÌ‹ÏÈ· οı ›‰Ô˘˜, ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ, Ô˘ ¤Ï·Ì·Ó ·fi ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ηÈ
ÙÔ˘˜ ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜. √È ·ÓÔϛ˜, Ù· Í›ÊË, ÔÈ ıÒڷΘ ‹Ù·Ó fiÏ· ‰È·ÎÔÛÌË̤ӷ Ì ¯Ú˘Ûfi, ÂÓÒ Ù· ‰fiÚ·Ù·, ÔÈ ·Û›‰Â˜ Î·È Ù· ÙfiÍ· ‹Ù·Ó ·Ì¤ÙÚËÙ·. ŸÛÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ï·ÛË ·˘Ù‹ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ ¤‚ÏÂ·Ó Ó· ÂÚÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ fiÏÔ˜ Ô
ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ‚·Ú‚·ÚÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÂÈÛÚ¤ÂÈ ¿ÊıÔÓ·,
Û·Ó ÔÙ·Ìfi˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÔÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó Ô ∞‚‰Ô‡Ï ∞˙›˙,
ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘, Ù·ÂÈӈ̤ÓÔÈ, ÛÙÂÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·È Ô‰˘ÚfiÌÂÓÔÈ. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ·fi Ôχ
ηÈÚfi ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÍȈı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘
ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ÔÈÎÙÚ‹ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÌ›ÚË
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ÔÏÔÛ¯ÂÚ‹
ÙÒÛË ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ.
ªÂÙ¿ ÙÔ ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘ fï˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ʤÚıËΠÌÂ
ÂÈ›ÎÂÈ· ÛÙÔÓ ËÙÙË̤ÓÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘
ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ· Î·È ¤Ó· ÚÔÛÔ‰ÔÊfiÚÔ ÎÙ‹Ì· ÎÔÓÙ¿
ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fiÔ˘ Ô ÚÒËÓ ÂÌ›Ú˘ ¤˙ËÛ ÙÔ
˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÙÈÌ‹, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÙÚÈ· ıÚËÛΛ· ÙÔ˘. √È ·fiÁÔÓÔ› ÙÔ˘ fï˜
‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ¿ÁÈÔ ‚¿ÙÈÛÌ· Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜
Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ∞ÓÂÌ¿‰Â˜.
√ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÂÌ›ÚË ∞ÓÂÌ¿˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜ ۈ̷ÙÔʇϷΘ Î·È ‰È¤Ú„ ÙÔ 972 ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ. ¶Ôχ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ô ·fiÁÔÓfi˜
ÙÔ˘, ªÈ¯·‹Ï ∞ÓÂÌ¿˜, Û˘ÓˆÌfiÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜
ÙÔ˘ ∞ÏÂ͛Ԣ ∞′ ∫ÔÌÓËÓÔ‡, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ê˘Ï·Î›ÛÙËΠ۠οÔÈÔÓ ‡ÚÁÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ μÏ·¯¤ÚÓ˜, Ô˘
ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ¤ÂÈÙ· ‡ÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÂÌ¿ 52 Î·È ¯ÚË̢ۛ ˆ˜ ‰ÂÛً̈ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ·
ÂÛ¯¿ÙË ÚÔ‰ÔÛ›·.
∏ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·fi ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿
˘‹ÚÍ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·
Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ Ì·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. ∞Ó Ë ∫Ú‹ÙË ·Ú¤ÌÂÓÂ
˘ÔÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘

[146]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

13Ô˘ ·ÈÒÓ·, fiÙ·Ó Î·Ù·Ï‹ÊıËΠ·fi ÙÔ˘˜ μÂÓÂÙÔ‡˜, Èı·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ı· ·¤ÌÂÓ ԇÙ ›¯ÓÔ˜ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ›.
ŸÌˆ˜, ÂÂȉ‹ ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ıËΠÙÔ 961 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ
1205, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· 250 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, Î·È ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ
Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·fi ÙË ÌÔÓ·Ú¯›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·ÓÙ¤ÍÂÈ Î·È ÛÙË ‚ÂÓÂÙÈ΋
Î·È ÛÙË Ó¤· ̈·ÌÂı·ÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ¶·Ú·Ï›ÔÓÙ·˜
fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ·, ›‰·Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÛÙÔÓ
·ÚfiÓÙ· ·ÈÒÓ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ηÈ
ÁÂÓÓ·›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘. ¢Èη›ˆ˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔ
ηÙfiÚıˆÌ· ÂΛÓÔ ˘ÌÓ‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ Ô›ËÛË ÌÂ
¤ÓÙ ·ÎÚÔ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÎfiÓÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ 53, fiˆ˜
ÚÈÓ ·fi 300 ¯ÚfiÓÈ· ›¯·Ó ˘ÌÓËı› ÔÈ Ó›Î˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ·fi ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ‰È¿ÎÔÓÔ, ÙÔÓ °ÂÒÚÁÈÔ ¶ÈÛ›‰Ë.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë Ô›ËÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘
¶ÈÛ›‰Ô˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙÔ˘ ηÙÔÚıÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ
ÔÔ›Ô Âȯ›ÚËÛ ӷ ˘ÌÓ‹ÛÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ ÚÔÙ¤ÚËÌ·
Ô˘ ¤¯ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ Ì·ÚÙ˘Ú›, fiˆ˜ Î·È ÂΛÓË, ÙË
‰È·Ú΋ Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·‰fiÛˆÓ
ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, ȉ›ˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡, ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó¯Ҙ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ŸÌËÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‹Úˆ¤˜ ÙÔ˘,
ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ •ÂÓÔÊÒÓÙ·, ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË, ÙÔÓ
º›ÏÈÔ, ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ Î·È ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô.

Δ· ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞Û›·
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ºˆÎ¿ £¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
∞ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ô˘
ÚfiÛÊÂÚÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙË
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÂÚÈÏÔΤ˜ Î·È ‰˘Û¯¤ÚÂȘ, ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, fi¯È fï˜
Î·È ÙȘ ·ÊÔṲ́˜ -‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
·ÎÚÈ‚Ò˜. √ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ πˆÛ‹Ê μÚ›ÁÁ·˜
‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚‚·›ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÎÔÈÓfi˜. ΔÔ 960, fiÙ·Ó
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ˘‹Ú¯Â ÊÔ‚ÂÚ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë
ÙÚÔʛ̈Ó, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙËÓ ˘ÂÚ·‡ÍËÛË
Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ, Ô πˆÛ‹Ê ÊÚfiÓÙÈÛ Ì ÌÂÁ¿Ï˜
ÚÔÌ‹ıÂȘ Ó· ηÙ‚¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ ÌÈÛfi. ∂ÈϤÔÓ Ì Ӥ· ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· ÂÈ·ڈÛÂ Î·È ÂÚÌ‹Ó¢ÛÂ
ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ô˘ ›¯Â ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ·ÔÓÂÌËı›
ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ Á˘ ηٿ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘
ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ. ªÂ ¿ÏÏË ¡Â·Ú¿ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ù‡ÛÈÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÙÔ‡˜ ›¯·Ó
·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ. ∂›Û˘ ‹Ù·Ó ¤ÌÂÈÚÔ˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÂÈÏÈÎÚÈÓÒ˜ Ì ÙÔÓ ºˆÎ¿.
°ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, fiÙÈ Â›¯Â ·ÁÔÚ‡ÛÂÈ

˘¤Ú Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È fiÙÈ Ì ÚÔı˘Ì›· ÙÔÓ ‚Ô‹ıËÛÂ, fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËΠ۠‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÛÙÔ
ÓËÛ› ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 960 ÚÔ˜ 961. ∞ÏÏ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿
ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ· ·˘Ùfi Ô πˆÛ‹Ê ¤¯·Û ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi. ªÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi
ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È
fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚ„ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ‰È¤Ù·Í ӷ ʇÁÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ
∞Û›· Î·È Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
ÂΛ ̈·ÌÂı·ÓÒÓ. ∞˘Ùfi ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi ‹ ‰ÂÓ
ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ÚÔ ÔÏ›ÁÔ˘ ›·ÌÂ, Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜ 54 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ
ÚËÙ¿ fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„ ·fi ÙËÓ
∫Ú‹ÙË, Ù¤ÏÂÛ ϷÌÚfi ıÚ›·Ì‚Ô. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ fï˜ ›ӷÈ
fiÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÚ›·Ì‚Ô Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ·ÊÔ‡
ÂÎϤ¯ıËΠͷӿ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ·ÂÛÙ¿ÏË
ÛÙËÓ ∞Û›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÂÌ›ÚË ÙÔ˘ ÷ÏÂ›Ô˘ ÷̂‰¿,
Ô ÔÔ›Ô˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ›¯Â ÌÂÓ Ù·ÂÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ·
ºˆÎ¿, ·ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ¿Ú¯ÈÛ ¿ÏÈ Ó· ÏÂËÏ·Ù› ÙȘ Á‡Úˆ
ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔÔ ÈÔ ÏÔÁÈÎfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÛÙ·Ï› ηٿ ÙÔ˘
¯ıÚÔ‡ ÂΛÓÔ˘ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô˘ ÙÔÓ Â›¯Â Î·È ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηٷÙÚÔÒÛÂÈ.
∏ ‚È·Û‡ÓË Ô˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô πˆÛ‹Ê Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ˘ÔÙ¢fiÙ·Ó
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞fi Ô‡
fï˜ ‹Á·ÛÂ Ë ˘fiÓÔÈ· ·˘Ù‹; √È ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ë ¯‹Ú· ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ∂ϤÓË Î·È ÔÈ ı˘Á·Ù¤Ú˜ Ù˘ Ȥ˙ÔÓÙ·Ó ÊÔ‚ÂÚ¿
·fi ÙË £ÂÔÊ·ÓÒ Î·È fiÙÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó ÙÚÔÌÂÚ‹
Û˘ÓˆÌÔÛ›· ·fi ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ ¶ÂÙÂÈÓfi Ì ÛÎÔfi Ó·
ηı·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi Î·È Ó· ·Ó·ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ó ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Ó‹ÈÔ.
∏ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â˘‰ÔΛÌËÛÂ. ª‹ˆ˜ fï˜
›¯Â ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ·˘Ù‹ fi¯È ÌfiÓÔ Ô ÚÒËÓ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, Ô ·‰ÂÏÊfi˜ Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ı· ‰Ô‡Ì ·Ú·Î¿Ùˆ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘
πˆÛ‹Ê, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ‰ÂÏ·Ṳ̂ÓÔ˜
·fi ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ì ·Ó‹ÏÈÎÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ı· ›¯Â Ôχ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÍÔ˘Û›· ·fi fiÛË Â›¯Â Â› ƒˆÌ·ÓÔ‡; ∞fi
ÙfiÙ ¿ÓÙˆ˜ Ô πˆÛ‹Ê ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÂÙ·È ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ Ì Ôχ ı¿ÚÚÔ˜, ÁÈ·Ù› ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ Â·˘Ùfi
ÙÔ˘ ·Ó›Û¯˘ÚÔ, ÂÂȉ‹ ›¯Â ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Â‡ÓÔÈ· ÙÔ˘
ƒˆÌ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜. ∞ÏÏ¿ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·
¤¯·ÛÂ Î·È Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ÂÚ›ÛÌ·Ù·.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÙÔ 961 Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÛÙËÓ
∞Û›· Ì ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ Ô ÕÚ·‚·˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∂ÏÌ·Î›Ó ·Ó‚¿˙ÂÈ Û 200.000 ¿Ó‰Ú˜. ∞ÊÔ‡ ‰È¤Û¯ÈÛ ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 962 Î·È ÔϤÌËÛ Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·,
Ì·›ÓÔÓÙ·˜ ‰È·ÚÎÒ˜ Û ΛӉ˘ÓÔ, ΢ڛ¢ÛÂ Î·È ÁÎÚ¤ÌÈÛÂ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 60 ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ·Ì‡ıËÙÔ ÏÔ‡ÙÔ Î·È, ·ÊÔ‡ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰Èο
ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·Ùfi‰· Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÛÒÌ·Ù·,
·Ó·¯ÒÚËÛ ηٿ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 963 ÁÈ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì ٷ Ï¿Ê˘Ú· Ô˘ ı· ·Ú¤‰È‰Â ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Ì·ı ÙÔÓ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ı¿Ó·ÙÔ
ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È fiÙÈ Ô ·ÙÚȿگ˘
¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÏËÙÔ˜ ·Ó·Î‹Ú˘Í·Ó ÌÂÓ ÙÔ˘˜
·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ÁÈÔ˘˜ ÙÔ˘, μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ·Ó¤ıÂÛ·Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜,
£ÂÔÊ·ÓÒ.

∞Ó·ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
ºˆÎ¿ ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈϤ·
ÙˆÓ ÁÈˆÓ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
√ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ
24 ÂÙÒÓ, ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔ‹Ïı ·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ·ÛˆÙ›· ηÈ
·fi ÙÔÓ ·¯·Ï›ÓˆÙÔ ‚›Ô ÙÔ˘, fï˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰È·‰fiıËΠË
Ê‹ÌË fiÙÈ ‰ËÏËÙËÚÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙË £ÂÔÊ·ÓÒ - ÛÙËÓ
ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Ë Ê‹ÌË ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È
·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ¢È¿ÎÔÓÔ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙË
£ÂÔÊ·ÓÒ ·fi ÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ‰È·ÁˆÁ‹ Ù˘,

·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ·›ı·ÓÔ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿ÏË ·Ì˯·Ó›· ÛÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ ºˆÎ¿. ∂Âȉ‹ ÁÓÒÚÈ˙ ÙË ‰˘Ṳ̂ÓÂÈ· ÙÔ˘
πˆÛ‹Ê ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· οÓÂÈ
ÏfiÁÔ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜, ‰›ÛÙ·˙Â
Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ŸÌˆ˜ ¯ˆÚ›˜
Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÚ·Ùfi ¤ÙÔÈÌÔ, ÊÔ‚fiÙ·Ó Ó· ˘„ÒÛÂÈ ÙË ÛËÌ·›·
Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘. ΔÂÏÈο fï˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û·. ∞Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÙÔÓ ∫‰ÚËÓfi
(Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ),
‹Ú ‰È·Ù·Á‹ ·fi ÙË £ÂÔÊ·ÓÒ, Ë ÔÔ›· ÂΉfiıËÎÂ
·Ú¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê. ª‹Î ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ›¯Â ¢ÓÔ˚΋ ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ·fi ÙÔ
‰‹ÌÔ Î·È ÙË Û‡ÁÎÏËÙÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰Â‡ÙÂÚÔ
ıÚ›·Ì‚Ô ÛÙÔÓ πfi‰ÚÔÌÔ, ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô fiÏÔ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÛÙËÓ ∞Û›· ηÈ
·ÔÛ‡ÚıËÎÂ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘.
∞ÏÏ¿ Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ πˆÛ‹Ê ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ë
ËÚÂÌ›· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ‹Ù·Ó Â›Ï·ÛÙË Î·È ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û ÌÂÁ¿ÏË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ∞fi ÙÔ˘˜
‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ Ô ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó ÂÙ¿ ÂÙÒÓ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ ÌfiÏȘ
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â ·Ó¿ÁÎË ·fi ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ô˘
Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÂÙ‹ ÙÔ˘. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ‹
Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¤ÚÂ ӷ

[147]

ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ·fi
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘
11Ô˘ ·ÈÒÓ·, ÌÂ
ÛÎËÓ‹ Â›ıÂÛ˘
Û ԯ˘Úfi.
∂ÎÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·˜
ÛÙËÓ ∞Û›·, ÙÔ 961,
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ºˆÎ¿˜ ÁÎÚ¤ÌÈ˙Â
Ù· ÊÚÔ‡ÚÈ·
ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ
Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜
Ï¿Ê˘Ú·
Î·È ıËÛ·˘ÚÔ‡˜.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

[148]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó
ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê. ∫·È ÂÂȉ‹ Ë £ÂÔÊ·ÓÒ ÙÔ Î·Ù¿Ï·‚Â, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi Ù˘ Ê›ÏÔ Î·È
Ó· ÂÏ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡. ¡· ›¯Â
¿Ú·Á ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ù‹ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ˙Ô‡ÛÂ
·ÎfiÌË Ô ƒˆÌ·Ófi˜ ηÈ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË
ÛÙË Û‡ÓÂÛ‹ ÙÔ˘, ··ÏÏ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ Û‡˙˘Áfi Ù˘, ÁÈ·
Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÈÔ ÛÊÈÎÙ¿ ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ,
Ô ÔÔ›Ô˜, fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›¯Â Ì›ÓÂÈ ·‰È¿ÊÔÚÔ˜ ÛÙ·
ı¤ÏÁËÙÚ· Ù˘ Ó¤·˜ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜; ◊ ·ÊÔ‡ Â‹ÏıÂ Ù˘¯·›· Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ¤ÎÚÈÓÂ Ë £ÂÔÊ·ÓÒ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ı˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Â˘ÓÔ‡¯Ô πˆÛ‹Ê ˘¤Ú ÙÔ˘
·ÎfiÌË ·ÎÌ·›Ô˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘; ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜
fiÙÈ, fiˆ˜ ‹Ïı·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜
ÙÔ˘ 963, Î·È Ë £ÂÔÊ·ÓÒ Î·È Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ Â›¯·Ó Ù·
‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘
Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ πˆÛ‹Ê ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi
ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘.
Ÿˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, ÙÔÓ ÚÔÛοÏÂÛ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·
Ì ÛÎÔfi Ó· ÙÔÓ Ù˘ÊÏÒÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÚ›ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ˘ÔÙ¢fiÙ·Ó ÙÔÓ πˆÛ‹Ê,
‰ÂÓ ¤ÂÛ ÛÙËÓ ·Á›‰·. ∞ÓÙ› Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ‹Á ÛÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ Î·È ÂΛ Ì›ÏËÛ fiˆ˜ ¿ÚÌÔ˙ Û ¿Ó‰Ú· Ô˘ ›¯Â Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ
ηÙÔÚıˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ Ô˘ ÙÔ˘
¤ÁÈÓÂ. «∂ÓÙ¿ÍÂÈ» › ÚÔ˜ ÙÔÓ ÈÂÚ¿Ú¯Ë «Î·ÚÒÓÔÌ·È
·fi ÙÔÓ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙfiÛˆÓ
·ÁÒÓˆÓ Î·È ÎfiˆÓ. ŸÌˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ ¿Ú·ÁÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜
·˘Ùfi˜ fiÙÈ ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ·Ï¿Óı·ÛÙÔ Î·È Ì¤Á·
ÔÊı·ÏÌfi ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ì Û΢ˆÚ›Â˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, Ô˘ ÙfiÛÔ ‰È‡ڢӷ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂ
ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘, Ô˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·Ú·Ì¤ÏËÛ· Ù›ÔÙ ·fi Ù· ÎÔÈÓ¿, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÚfiÛÊÂÚ· fiÛ· ηӤӷ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ô˘ ÙfiÛ˜ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ∞Á·ÚËÓÒÓ ÌÂ
ÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ù· fiÏ· ÏÂËÏ¿ÙËÛ· Î·È ÙfiÛ˜ ÌÂÁ¿Ï˜
fiÏÂȘ ÁÎÚ¤ÌÈÛ· ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ; √ÌÔÏÔÁÒ fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÈ›ÎÂÈ· Î·È ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· ·fi ¿Ó‰Ú·
Û˘ÁÎÏËÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÊÂÈÏ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·Ó
‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì¿Ù·È·».
√ ·ÙÚȿگ˘ ¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜,
·ÏÏ¿ ÂÓ¿ÚÂÙÔ˜, Û˘ÓÂÙfi˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜. ™˘Ó·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌËÓ ÎÏÔÓÈÛÙ› Ë ÎÏËÚÔÓÔÌÈ΋
ÌÔÓ·Ú¯›·, ηٷÓÔÔ‡Û fï˜ fiÙÈ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ
ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Â͈ı‹ÛÔ˘Ó Û ·ÂÏÈÛ›· ÙÔÓ ¤Ó‰ÔÍÔ ÂΛÓÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi. ŒÙÛÈ, ·Ì¤Ûˆ˜ Ì‹Î ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È ·ÊÔ‡ Û˘ÁοÏÂÛ ÙË

Û‡ÁÎÏËÙÔ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰›Î·ÈÔ Ó· ÚÔËϷΛ˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÙÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi
ηÏfi ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ˘Ô̤ÓÔÓÙ·˜ ÙfiÛÔ˘˜ ÎfiÔ˘˜ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜. ∞˘Ù¿ › ˆ˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛˆıÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜, ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ
Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô
›¯Â Â› Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡, ·Ó·ÎËÚ˘ÛÛfiÌÂÓÔ˜
‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‹, ηıÒ˜ ϤÂÈ Ô
§¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜, ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ Ù˘
∞Û›·˜. ∏ ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ¤ÁÈÓ ·Ì„ËÊ› ‰ÂÎÙ‹,
‰ÈfiÙÈ Ô‡ÙÂ Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ πˆÛ‹Ê ÙfiÏÌËÛ ӷ ·ÓÙÈÙ·¯ı› Ê·ÓÂÚ¿. ŒÙÛÈ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÚ·ÙËÁfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ∞Û›·˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ›
ÔÚΛÛÙËÎ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Î·Ó¤Ó· ‰ÈÔÚÈÛÌfi

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

‹ ÚÔ‚È‚·ÛÌfi Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó οÙÈ ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿
¯ˆÚ›˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÓÒÌË. ∂ΛÓÔ˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÔÚΛÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂȯÂÈÚÔ‡Û οÙÈ ¿ÓÔÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ.
ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ÂÚÈ‚Ï‹ıËΠۯ‰fiÓ Ì ‚·ÛÈÏÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·,
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ
∫··‰ÔΛ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜
‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÌ›ÚË ÙÔ˘ ÷ÏÂ›Ô˘ ηÈ
ÙËÓ Δ·ÚÛfi. ∞ÏÏ¿ ÂÓÒ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÓfiÙ·Ó Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ηÈ
ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÍ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÂÌ„˘¯ˆÓfiÙ·Ó, Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ πˆÛ‹Ê, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ÌÂÏÂÙ¿ Ò˜ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘, ¤ÁÚ·„Â
ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi πˆ¿ÓÓË ΔÛÈÌÈÛ΋, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ËÁÂÌfiÓ·˜ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ó·
Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ ºˆÎ¿, Ó· ÙÔÓ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÛÙÚ·ÙËÁ›·. ÀÔÛ¯¤ıËΠÂÈϤÔÓ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi πˆ¿ÓÓË Ó·

ÙÔÓ ·Ó·‚È‚¿ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ıÚfiÓÔ.
√ πˆ¿ÓÓ˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Î·È Ôχ ÂÈÊ·Ó‹˜ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜. ŒÂÈÙ· ·fi οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÛÙÂÓ‹
Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ
·ÔÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙÔ ÔϤıÚÈÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·Ù¿ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ΔfiÙ fï˜, ›Ù ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÛÂ
·ÎfiÌË ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛı› ¤Ó·Ó ¿Ó‰Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜, ›Ù ÂÂȉ‹ ‰˘ÛÈÛÙÔ‡Û ÚÔ˜
ÙÔÓ πˆÛ‹Ê, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È ÙÔÓ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ
ÈÛÙfi ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘. ∞˘Ùfi˜ ‰›ÛÙ·Û ÁÈ· Ï›ÁÔ, ·ÏÏ¿ ›ÛÙËΠÙÂÏÈο Î·È ÛÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·
·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·fi fiÏ· Ù· Ù¿ÁÌ·Ù·. ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ πˆ¿ÓÓ˘ Ô˘
ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ ƒˆÌ·Ófi˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡·˜,

[149]

ºˆÙÔÁÚ·Ê›· ·fi
ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi
¯ÒÚÔ Ù˘
∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·˜.
™ÙËÓ fiÏË
Ù˘ ∫·ÈÛ¿ÚÂÈ·˜,
ÙÂÏÈο, Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜
·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ
‚·ÛÈÏÈ¿˜,
ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜
ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡,
Î·È ‚¿‰ÈÛ ÚÔ˜
ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
HANAN ISACHAR/
CORBIS/APEIRON

[150]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

∏ ÏÂÁfiÌÂÓË
ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË
Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, Ô˘
ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ
Â› £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘.
∞fi ·˘Ù‹ ÂÈÛ‹ÏıÂ
ÛÙËÓ ¶fiÏË Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜
ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ
ηÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 963.
PAVLEMARJANOVIC/
SHUTTERSTOCK

Ô ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ô ÂÍ·ÎÈÔÓ›Ù˘ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ó¤‰ÂÈÍÂ
Ì¿ÁÈÛÙÚÔ Î·È ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi
πˆ¿ÓÓË, ¤ÛÙÂÈÏ ‰È·Ù¿ÁÌ·Ù· Û οı ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÁÁÂÏÏ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÚÚËÛ‹ ÙÔ˘, ¤Û¢ÛÂ
Ó· ÚÔηٷϿ‚ÂÈ Ù· ·Ú¿ÏÈ· Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ì ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘
ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ∂ÓÒ
·ÎfiÌË ‹Ù·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤ÁÚ·„ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë
¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ πˆÛ‹Ê ÚÔÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠӷ Û‚·ÛÙ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó‹ÏÈÎˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ
ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ Ô πˆÛ‹Ê ¤ÁÈÓ ¤Íˆ ÊÚÂÓÒÓ ÌÂ
ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ Â›‚Ô˘ÏˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠӷ ·ÓÙÈÛÙ·ı› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡˜ ª·ÚÈ·Ófi, ¶·Û¯¿ÏÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ΔÔÚÓÈΛԢ˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ οÔÈˆÓ Ì·Î‰ÔÓÈÎÒÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ. ◊Ù·Ó fï˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙÔ˘
Ï·Ô‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, ÒÛÙÂ, ·Ó Î·È Â›¯Â ÛÙȘ ‰È·Ù·Á¤˜
ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ԇÙ ÛÙËÓ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘
¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛ ‰ÂÓ ¤Ú·Í·Ó Ù›ÔÙ·
ÁÈ· Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘. √ §¤ÔÓÙ·˜ ºˆÎ¿˜ ¤Û¢Û ӷ ʇÁÂÈ Î·È Ó· ¿ÂÈ
ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â
ÚÔÂÏ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ Ô Á¤ÚÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜ μ¿Ú‰·˜ ˙‹ÙËÛ ¿Û˘ÏÔ ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜
™ÔÊ›·˜. ∞ÏÏ¿ Ô Ï·fi˜ ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔÓ Â›ÛËÌÔ ·Ú¯ËÁfi
ηْ ·Ú¯¿˜, ·ÊÔ‡ ÂÍÂÁ¤ÚıËÎÂ, ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ª·Î‰fiÓˆÓ Ô˘ ÂÚÈÔÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜,
Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ˘˜ ¤ÙÚ„ ÛÂ Ê˘Á‹, ÛÎfiÙˆÛ ÙÔÓ ª·ÚÈ·Ófi. ∂ÓÒ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ·˘Ùfi ΛÓËÌ·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠͷÊÓÈο Ô ÚÒËÓ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜
Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· Ù˘ ÛÙ¿Û˘, Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ó›˜
‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙË Û˘ÓÂÓÓfiËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ.
°È· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈÏËÙfi fiÛÔ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ηÈ
ÈÛ¯˘ÚÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Ô›ÎÔÈ ÙˆÓ ÙfiÙ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ı·
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ fiÏÈÛ ¿Óˆ ·fi 3.000
˘ËÚ¤Ù˜ Î·È ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi η٤‚ËΠÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÏÂËÏ¿ÙËÛÂ Î·È Î·Ù‰¿ÊÈÛ ÙȘ
ÔÈ˘ ÙÔ˘ πˆÛ‹Ê Î·È ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘, η٤Ϸ‚ ÌÂ

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó·‡ÛÙ·ıÌÔ˘˜
Î·È ¤ÁÈÓ ·ÚÈÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÎÙfiÚˆÓ. √ πˆÛ‹Ê ¤ÓÙÚÔÌÔ˜
Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, ÂÓÒ Ô μ¿Ú‰·˜,
·ÊÔ‡ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÂΛ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÒÔ˜ ÛÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘. ∏ ·Ó·Ú¯›· ÎÚ¿ÙËÛ ÙÚÂȘ ̤Ú˜. ™ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ ‚Á‹Î·Ó Ì ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ì ÙÔ ÛÙfiÏÔ, ÁÈ· Ó·
ÙÔÓ ÚÔ¸·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ·Ú·Ï›·, ÛÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ Ù˘ π¤ÚÂÈ·˜. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË,
ÛÙȘ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÈ‚È‚¿ÛıËΠÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ‰Úfïӷ Î·È Ì ÙË Û˘Óԉ›·
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ÏËÛ›·Û ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË. ∂Λ
¤ÙÚÂÍ ӷ ÙÔÓ ˘ԉ¯ı› ÔÏfiÎÏËÚË Ë fiÏË, ÌÈÎÚÔ› ηÈ
ÌÂÁ¿ÏÔÈ, Ì ϷÌ¿‰Â˜ Î·È ı˘ÌÈ¿Ì·Ù·.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‚Á‹Î ·fi ÙÔ ‰Úfïӷ, ·Ó¤‚ËΠÛÂ
¿ÛÚÔ ¿ÏÔÁÔ, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ‚·ÛÈÏÈο Ê¿Ï·Ú· Î·È Ù¿ËÙ˜ ‚·Ì̤ÓÔ˘˜ Ì ÔÚʇڷ Î·È ‹Á ·Ú¯Èο ÛÙË
ÌÔÓ‹ ÙˆÓ ∞‚Ú·ÌÈÙÒÓ, Ë ÔÔ›· ‹Ù·Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ‡Ï˜.
∂Λ ·Ó··‡ıËΠÁÈ· οÔÈ· ÒÚ· Î·È Á‡Úˆ ÛÙȘ ÂÓÓÈ¿,
ÊfiÚÂÛ ٷ ‚·ÛÈÏÈο ÂÓ‰‡Ì·Ù·, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ
¿ÏÈ Î·È ¤ÊÙ·Û ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ¶‡ÏË. °‡Úˆ ·fi ·˘Ù‹,
·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú·Û·Ó Î·È ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó
ÙfiÛ˜ ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈΤ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÔÈ ‰‡Ô ÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ Î·È ÔÈ μ¤ÓÂÙÔÈ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙË Ì¤ÛË Î·È ¿ÎÔ˘Á ¢ÌÂÓÒ˜
ÙȘ Â¢ÊË̛˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô Ï·fi˜ ÂΉ‹ÏˆÓ ÙËÓ
·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘. «∫·ÏÒ˜ ‹Ïı˜» ·Ó¤ÎÚ·˙·Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ.
«∫·ÏÒ˜ ‹Ïı˜, ·Ó‰Ú› ÓÈÎËÙ‹, ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÂ, Û˘ Ô˘
˘¤Ù·Í˜ Ù· ¤ıÓË, ·fi Û¤Ó· ÓÈ΋ıËÎÂ Ô πÛÌ·‹Ï ηÈ
η٤ÂÛÂ. ∞fi ÂÛ¤Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú¿ Ù· Û΋ÙÚ· ÙˆÓ
ƒˆÌ·›ˆÓ. ¶ÚÔ¯ÒÚËÛ ÏÔÈfiÓ, ηÏÔÙ¿ÍȉÂ, Î·È ‚·Û›Ï¢Â. ∂ϤËÛÂ Ô £Âfi˜ ÙÔ Ï·fi ÙÔ˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜
ÂÛ¤Ó·, ¡ÈÎËÊfiÚÂ, ‚·ÛÈÏÈ¿ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ.
¡· ¢ÊÚ·›ÓÂÛ·È ÏÔÈfiÓ, fiÏË ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ, ˘Ô‰¤ÍÔ˘
ÙÔ ıÂfiÛÙ·ÏÙÔ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ô˘ ‹Ïı ʈٛ˙ÔÓÙ·˜ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ». ∞ÊÔ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ Ì·ÎÚ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔÛʈӋÛÂȘ, Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙËÓ ÔÚ›·
ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ºfiÚÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·Ù›· ÙÔ˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÂΛ, η٤‚ËΠ·fi ÙÔ
¿ÏÔÁÔ Î·È Ì‹Î ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, fiÔ˘
¿Ó·„ ÎÂÚÈ¿ Î·È ÚÔÛ·ÓËÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. ªÂÙ¿ ÊfiÚÂÛ ٷ ˘fiÏÔÈ· ‚·ÛÈÏÈο ÂÓ‰‡Ì·Ù·
Î·È ÔÚ‡ıËΠÂ˙fi˜ ÛÙÔ Ì¤Á· Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜
Ì ‰Â‹ÛÂȘ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Δ›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi. ¶ÚÈÓ
ÌÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ÛÙ¿ıËÎÂ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ¯ÒÚ·
ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ˆÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Â¢ÊËÌ‹ıËΠͷӿ ηÈ
·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· Ô ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ

·Ó‰ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ›¯Â οÔÈ· Â͈ÙÂÚÈο ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù·, Ù·
ÔÔ›· Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·Ó Ì ÌÂÁ¿Ï· ËıÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·
Î·È ÚÔÍÂÓÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Ï·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË.
∏ fi„Ë ÙÔ˘ ¤ÎÏÈÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÏ·¯ÚÈÓfi
·Ú¿ ÚÔ˜ ÙÔ Ï¢Îfi, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÎÔ‡Ú·, Ù·
Ì¿ÙÈ· Ì·‡Ú·, Ù· ÊÚ‡‰È· ˘ÎÓ¿, ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ· οˆ˜
ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi. ∂›Û˘ ›¯Â ÛÙÈ‚·Ú¿ ¯¤ÚÈ·, ¢ڇ ÛÙ¤ÚÓÔ
Î·È Ï·ÙÈÔ‡˜ ÒÌÔ˘˜. ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó ÛÙ· 51 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·.
∞fi ÙË ÓÂfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤·„ ӷ ‰È·Ú¤ÂÈ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›¯Â ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ
∫Ú‹ÙË, ¿Ú· ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ ÛÙËÓ ∞Û›· Î·È Â›¯Â ÙÂϤÛÂÈ
‰‡Ô ıÚÈ¿Ì‚Ô˘˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¢ÂÓ Â›Ó·È
ÏÔÈfiÓ Î·ıfiÏÔ˘ ·Ú¿‰ÔÍÔ fiÙÈ Ô Ï·fi˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô Ó‹È· ÁÈ· ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜, Ô˘ ÎˉÂÌÔÓ‡ÔÓÙ·Ó ·fi ¿Ó‰Ú·
ÈηÓfiÙ·ÙÔ ÌÂÓ ·ÏÏ¿ ηٿ Ù· ¿ÏÏ·, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÂÈÚÔfiÏÂÌÔ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ô πˆÛ‹Ê, ÛÙ‹ÚÈÍ fiϘ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜
ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÂͤÊÚ·˙·Ó ÔÈ
Â¢ÊË̛˜ Ô˘ ·ÓÙ‹¯ËÛ·Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔÓ
·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÛÙ·ı› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ˆÚÔÏfiÁÈÔ: «ΔÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ··ÈÙÔ‡Ó»
ÊÒÓ·Í ÙÔ Ï‹ıÔ˜, «ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ÔÈ ÓfiÌÔÈ Î·È ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È. ŸÏÔÈ ÛÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È: ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, Ë
Û‡ÁÎÏËÙÔ˜, Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È Ô Ï·fi˜. ΔÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ, ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ Î·È ÙÔ ÎÔÈÓfi
Û˘ÌʤÚÔÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È. °È· ÙÔ ÎÔÈÓfi ηÏfi Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ı· ‚·ÛÈϤ„ÂÈ. ∂ÈÛ¿ÎÔ˘ÛÂ, £Â¤ ÌÔ˘, Û ·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˙ˆ‹, ¡ÈÎËÊfiÚ ·‡ÁÔ˘ÛÙÂ,
Â›Û·È Â˘Û‚‹˜ Î·È Û‚·ÛÙfi˜. √ £Âfi˜ Û ¤‰ˆÛÂ, Ô £Âfi˜
ı· ÛÂ Ê˘Ï¿ÍÂÈ. ΔÔÓ ÃÚÈÛÙfi Û‚fiÌÂÓÔ˜, ¿ÓÙ· ÓÈο˜.
¶ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ı· ‚·ÛÈϤ„ÂÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ
ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ô £Âfi˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÂÈ». ∞ÊÔ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ Â¢ÊË̛˜, Ì‹ÎÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ Ó·fi,
fiÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÈÂÚ›˜, Î·È ÙÔ˘ ÊfiÚÂÛ ÙÔ
‚·ÛÈÏÈÎfi ‰È¿‰ËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ıÈÌ·, Ô ·ÙÚȿگ˘
¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ˜. ΔfiÙ ÔÚ‡ıËΠÚÔ˜ Ù· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ ηÈ
·Ó¤‰ÂÈÍ η›Û·Ú· ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ μ¿Ú‰·, ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi
ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ· Ì¿ÁÈÛÙÚÔ Î·È ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË, ÂÈ·ڈÛ ÙË
ÛÙÚ·ÙËÁ›· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È ·Ó·‚›‚·Û ÙÔÓ μ·Û›ÏÂÈÔ ÛÙÔ
·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù‹ÚËÛ ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ·, Â› ÙÚÈÒÓ ÂÍ›ÛÔ˘ ÈηÓÒÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ. √ ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ πˆÛ‹Ê ÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·Ú¯Èο
ÛÙËÓ ¶·ÊÏ·ÁÔÓ›· Î·È ¤ÂÈÙ· Û οÔÈÔ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ,
fiÔ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ¤ı·ÓÂ.
ΔÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ï˘ı› ‹Ù·Ó
ÙÔ Ò˜ ı· Û˘Ì‚È‚·˙fiÙ·Ó Ë Ó¤· ·˘Ù‹ ‚·ÛÈÏ›· Ì ÙË
‰È·Ù‹ÚËÛË ÛÙÔ ıÚfiÓÔ Ù˘ ̷ΉÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜.

[151]

[152]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Â¤Ï˘Û ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, fiˆ˜ Èı·Ófiٷٷ
ı· ›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Ì ÙË £ÂÔÊ·ÓÒ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË
Ó˘ÌʇıËΠÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ÕÚ·Á ÙËÓ ·Á·Ô‡Û ·fi ηÈÚfi, fiˆ˜ ϤÓ οÔÈÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ;
¢ÂÓ ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ‚¤‚·È· ·Ó ÂΛÓË ¤ÙÚÂÊ οÔÈÔ
·›ÛıËÌ· ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ‰ÈfiÙÈ ÏfiÁˆ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· ·Á¿ËÛ ÔÙ¤ ηӤӷÓ. ∂Âȉ‹ ‹Ù·Ó Ó¤·, ‰‡ÛÎÔÏ·
ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÊÔÛȈı› Û ¿Ó‰Ú· ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜
Î·È fi¯È ˆÚ·›Ô. ∞ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÔ˘Ú·ÛÙԇ̠ӷ ‚ÚÔ‡ÌÂ
fiÙ ˘¤Î˘„ ÛÙ· ı¤ÏÁËÙÚ¿ Ù˘ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ıËÎÂ Ù˘ÊÏ¿,
fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÂÚÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¤ÚˆÙ˜. °È’ ·˘Ùfi
ÙË Á¤ÌÈÛ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·Ì‡ıËÙ˘ ·Í›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ›ÎÈÛÂ
Ì ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¤ÛÔ‰·. °È· Ï›Á˜ ̤Ú˜
Ô ·ÙÚȿگ˘ ¶ÔÏ‡Â˘ÎÙÔ˜ ‰˘ÛÎÔχıËΠӷ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ
ÙÔ Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ ·˘Ùfi, ÂÂȉ‹ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜. ∞ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ÙÔ ‰¤¯ÙËÎÂ, ›Ù ‰ÈfiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ fiÙÈ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ μ¿Ú‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ Î·È fi¯È ·˘Ùfi˜
›Ù ÂÂȉ‹ ¤ÎÏÂÈÛ ٷ Ì¿ÙÈ· ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜
·Ó¿Á΢. °È·Ù› Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô Á¿ÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· ‹Ù·Ó Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜
ÛÙË Ì·Î‰ÔÓÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›· Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÔÌ›ÌˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ Ù˘.

¡¤· ÙÚfi·È· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
ºˆÎ¿ ÛÙËÓ ∞Û›· ΔÚ›ÙÔ˜ ıÚ›·Ì‚Ô˜ ·˘ÙÔ‡
ŒÙÛÈ, Ô Ô›ÎÔ˜ ÙˆÓ ºˆÎ¿‰ˆÓ ¤Ù˘¯Â, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ÔÈ ÂÁÁÔÓÔ› ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ fi,ÙÈ Ì·Ù·›ˆ˜ ›¯Â ÂÈ˙ËÙ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ
§¤ÔÓÙ· ºˆÎ¿. °È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÏÔÈfiÓ Ë Ì·Î‰ÔÓÈ΋
‰˘Ó·ÛÙ›· ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÌÂ Û˘Ì‚·ÛÈÏÈ¿ ͤÓÔ. √ Ó¤Ô˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ›¯Â ÙË ÊÈÏÔÙÈÌ›· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·,
fiˆ˜ ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚Â, Ì ÔÏÂÌÈο ηÙÔÚıÒÌ·Ù·. ∞ÊÔ‡
¤Ú·Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÙËÓ
¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 964, ·ÌÈÏÏÒÌÂÓÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁfi πˆ¿ÓÓË,
Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ÚÔ ÔÏ›ÁÔ˘ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜
ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ Δ·ÚÛÔ‡.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Ë fiÏË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ Â›ÊÔ‚Ô
ÔÚÌËÙ‹ÚÈÔ ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÂȉÚÔÌÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÓËÛÈÒÓ Î·È ·Ú·Ï›ˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ
¿ÏˆÛ‹ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË Ì Ù›¯Ô˜
Î·È Ù¿ÊÚÔ, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÏËÌ̇ÚÈ˙Â Ô ÔÙ·Ìfi˜

∫‡‰ÓÔ˜. ŒÙÛÈ, ·ÊÔ‡ Ì¿Ù·È· ÙËÓ ÔÏÈfiÚÎËÛ ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠÙÔ
˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· ¿ÏÏˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Õ‰·Ó·, ÙËÓ
∞Ó¿˙·Ú‚Ô Î·È ÙË ªÔ„Ô˘ÂÛÙ›·. ªÂÙ¿ ¤Ú·Û ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÛÙËÓ ∫··‰ÔΛ·, ·ÊÔ‡ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘ Î·È ‰È¤Ù·ÍÂ
ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙËÓ
ÚÒÙË ¿ÓÔÈÍË. ∂Λ ‹Á ӷ ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ· Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó·ÚÔ‡˜ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜.
ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 965, ·ÊÔ‡ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ¿ÏÈ ÛÙÚ·Ùfi,
Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ¢È¿ÎÔÓÔ, ¤ÊÙ·Ó ÙÔ˘˜
400.000 ¿Ó‰Ú˜, ·Ó·¯ÒÚËÛ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÏˆÛË Ù˘
Δ·ÚÛÔ‡. √È Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘, ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜, Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó
¤Íˆ ·fi ÙÔ Ù›¯Ô˜ ÂÎ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ¿‰ËÓ ·ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ ηٷÙÚÔÒıËÎ·Ó Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ù›¯Ë,
·Ó·ÁοÛıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ¤ÂÈÙ· ·fi οÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ›ӷ˜ Ó· ·Ú·‰ÔıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ ı·
¤Ê¢Á·Ó ÁÈ· ÙË ™˘Ú›· ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙÔÓ
·Ó·Áη›Ô ÈÌ·ÙÈÛÌfi. ΔÚÂȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏˆÛË
¤ÊÙ·Û ÛÙfiÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÛÈÙËÚ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÂÊfi‰È·, ÂÂȉ‹ fï˜ ‚ڋΠÙËÓ Δ·ÚÛfi
Ó· η٤¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ,
¤Ê˘Á ¿Ú·ÎÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¤·ı ÌÂÁ¿ÏË
Û˘ÌÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ÙÚÈÎ˘Ì›Â˜ Î·È ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ
ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ΔfiÙÂ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ
¡È΋ٷ ÷ÏÎÔ‡ÙÛË. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·Û ÂȘ ¤Ú·˜ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
¤ÚÁÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜ Î·È Â›¯Â ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙËÓ
Â·Ó¿ÎÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÔÚÌËÙËÚ›ˆÓ, ·fi
Ù· ÔÔ›· ÙfiÛ˜ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ¤·ı ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 150 ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ·ÚΤÛÙËΠfï˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÔÏÈÙ‡ıËΠfiˆ˜ ηÈ
ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ŸÛÔÈ Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ‹Ú·Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó. √È ˘fiÏÔÈÔÈ, fiÛÔÈ ‰ÂÓ ·È¯Ì·ÏˆÙ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ, ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙË ™˘Ú›·, Ù· Ù˙·ÌÈ¿ ηٷÛÙÚ¿ÊËÎ·Ó Î·È fiϘ ÔÈ
fiÏÂȘ ηÙÔÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∏ Â¿ÓÔ‰Ô˜
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤ÁÈÓ Ì ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈÎfi
ÙÚfiÔ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Â¤ÛÙÚ„ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ Ï·ÌÚ¿
ÙÚfi·È·, fiÛË ·fi ÙËÓ ·Ó·Ú›ıÌËÙË Ï›· ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙÔ˘˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ¿ÏÏÔÙÂ
΢ÚÈ¢ı› ·fi ÙÔ˘˜ Δ·ÚÛÈÒÙ˜ Î·È ·˘Ù¤˜ ·ÎfiÌË ÙȘ
‡Ï˜ Ù˘ Δ·ÚÛÔ‡ Î·È Ù˘ ªÔ„Ô˘ÂÛÙ›·˜. ªÂ fiÏÔ˘˜
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ
¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. √È ÛÙ·˘ÚÔ›,

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ¯Ú˘Ûfi Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜,
·ÊÈÂÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ‡Ï˜
ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÚÔ˘Ú›ˆÓ ÛÙ‹ıËÎ·Ó Ë Ì›· ÛÙËÓ
·ÎÚfiÔÏË Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔ Ù›¯Ô˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ¶‡Ï˘.
ΔÔ Ï‹ıÔ˜ „˘¯·ÁˆÁ‹ıËΠ̠ÈÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜
Î·È ¿ÏÏ· ÔÈΛϷ ı¿̷ٷ.

μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ - ƒÒÛÔÈ ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ∫·ÏÔ·ÚË
™ÙÔ ÌÂٷ͇ ‹Ïı·Ó ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ›·Ó, ÙÔ˘˜
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ¶ÔÈÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ
ÊfiÚÔÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™˘ÌÂÒÓ,
ÙÔ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú·ÎÌ¿˙ÂÈ Â›
ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Î·È ‰È·‰fi¯Ô˘ ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜ ηÈ
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·Ԃ› ÙfiÛÔ Î·Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜
μÔ˘ÏÁ¿ÚÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÍËÁÔ‡Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘
ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ÿÛˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ Ó· Ï‹ÚˆÓ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· οÔÈ· ‰ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ Á›ÙÔÓ˜
ÂΛÓÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙȘ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘˜
Î·È Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÂΛÓÔ˜ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ ·ÂÚ›Û·ÛÙ·. ∂›Ó·È fï˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ, ·ÊfiÙÔ˘ ÙÔ

963 ‚·Û›Ï¢ÛÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ù¤ÙÔÈ· ··›ÙËÛË ‰ÂÓ
Úfi‚·Ï·Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Î·È Ê˘ÛÈο ηÎÒ˜ Â¤ÏÂÍ·Ó
ÙËÓ ÒÚ· ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
‰ÂÓ Â›¯Â ¿ıË ÛÊÔ‰Ú¿ ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‹ÍÂÚ ӷ Ù·
ÂϤÁ¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÚÂۂ›· Ô˘ ‹Úı ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ
ÙfiÛˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÚÈ¿Ì‚ˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ
‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÚÁ›ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ ÈÔ „˘¯Úfi ¿ÓıÚˆÔ. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ
ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ›¯·Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ·˘Ùfi˜ ·Ú·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ·ÊÔ‡ ‡„ˆÛ ÙË
ʈӋ ÙÔ˘ ·Ú¿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ›Â: «ºÔ‚ÂÚfi ı· ›ӷÈ, ·Ï‹ıÂÈ·, ¿Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÓÈ΋ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ì·˜, ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔÈ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔÈ ÊfiÚÔ˘˜ Û ¤ıÓÔ˜ Û΢ıÈÎfi, ÊÙˆ¯fi Î·È Ú˘·Úfi». ™ÙÚÂÊfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ μ¿Ú‰·, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ η›Û·Ú·˜ ·Ú·‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙÔÓ
ÚÒÙËÛÂ ÌÂ ·ÔÚ›·: «ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÚ› ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ
··›ÙËÛË; ª‹ˆ˜ ‰Ô‡ÏÔ Ì Á¤ÓÓËÛ˜ Î·È ÂÓÒ Â›Ì·È
‚·ÛÈϤ·˜ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ı· ηٷÓÙ‹Ûˆ
Ó· ˘Ô·„ˆ ÛÙȘ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ›Ô˘ ÂΛÓÔ˘
¤ıÓÔ˘˜;». ∞˘Ù¿ ÂÍÈÛÙÔÚ› Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È¤Ù·Í ӷ ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜.
«º‡ÁÂÙ» › «Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÙ ÛÙÔ Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ
¿Ú¯ÔÓÙ¿ Û·˜ Ô˘ ÓÙ‡ÓÂÙ·È Ì ‰¤ÚÌ·Ù· fiÙÈ Ô ÎÚ¿ÙÈÛÙÔ˜

[153]

∏ Δ·ÚÛfi˜
ÛÂ ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ 1841.
ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ
ÙÔ˘ 965 Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ºˆÎ¿˜ ÍÂΛÓËÛÂ
ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ·
Ù˘ Δ·ÚÛÔ‡.
ART MEDIA/HIP/SCALA

[154]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ªÈÎÚÔÁÚ·Ê›·
·fi ÙÔ ÃÚÔÓÈÎfi
ÙÔ˘ ª·Ó·ÛÛ‹,
ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·,
ÌÂ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˘
ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·.
ΔÔ 967 Ô ËÁÂÌfiÓ·˜
ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ
™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˜,
ÁÈÔ˜ Ù˘ ¯ÚÈÛÙÈ·Ó‹˜
‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ ŸÏÁ·˜,
·Ô‰¤¯ÙËΠÙȘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ
μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È
ÂÈÙ¤ıËΠÛÙË
μÔ˘ÏÁ·Ú›·.
PUBLIC DOMAIN

Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ·fi ·˘Ù‹ ÙË
¯ÒÚ· ı· ÂÈÙÂı› ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Î·È ı· ·Ô‰ÒÛÂȘ ÂÛ‡
ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂȘ ÂÛ‡ Ô˘ Â›Û·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜
‰Ô‡ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÛÔ˘ Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÙÙÂȘ ÙÔ˘˜
‰ÂÛfiÙ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ËÁÂÌfiÓ˜ Î·È fi¯È Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó
‰Ô‡ÏÔÈ Ó· ··ÈÙ›˜ ÊfiÚÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜».
ŸÛÔ fï˜ Î·È ·Ó ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÂÚ›ÙˆÛË ÍÂ¤Ú·Û οı ̤ÙÚÔ. √È ÔÏϤ˜ ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÙ˘¯›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ì·˜ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰ÂÓ
¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÌÂ
ÙfiÛË ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ıÓÔ˜ ÂΛÓÔ Î·È ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË ‰Â ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â›¯Â ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó·
Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı› ÙfiÛÔ ‚¿Ú‚·Ú· ÛÙÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜
ÙÔ˘. ¶ÔÏÏÔ› ı· Û˘Á¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ú·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘,

·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì ¤ÚÁ· Ù· ÏfiÁÈ·, ÂȯÂÈÚÔ‡Û ηٿ ÙˆÓ Â¯ıÚÒÓ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÎÛÙÚ·Ù›·,
ÈηӋ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ, Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜
ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ú¿ÍÂÈ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ ‰ÂÓ ÙÔ ¤Î·ÓÂ.
∞ÊÔ‡ ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ΢ڛ¢Û ÌÂÓ
¤ÂÈÙ· ·fi ÂȉÚÔÌ‹ Ù· ·Ú·ÌÂıfiÚÈ· ÊÚÔ‡ÚÈ·, fiÙ·Ó
fï˜ ¤Ú·Û ÙÔÓ ∞›ÌÔ, ‚ڋΠ¯ÒÚ· ‰·ÛÒ‰Ë Î·È ÙÂÏÌ·ÙÒ‰Ë, ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓË ·ÓÙÔ‡ ·fi ‚Ô˘Ó¿ Î·È ‰ÂÓ
ÚÔ¯ÒÚËÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„Â
ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ˘ÔÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÔ
‚ÔÚÚ¿. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ·ÔÙ¿ıËΠÙÔ 967 ÛÙÔ˘˜
ƒÒÛÔ˘˜.
∏ÁÂÌfiÓ·˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ‹Ù·Ó ÙfiÙÂ Ô ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˜,
ÁÈÔ˜ Ù˘ ŸÏÁ·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ‚·ÙÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎfiÌË ·ԉ¯ı› ÙÔ
Ó¤Ô ‰fiÁÌ·. ¶ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ ∫·ÏÔ·ÚË, ÁÈÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ‡ÔÓÙ· Ù˘ ÃÂÚÛÒÓ·˜,
‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ™Â‚·ÛÙÔ˘fiψ˜, ˆ˜ ÂÈÙÂÙÚ·Ì̤ÓÔ, ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. √ ∫·ÏÔ·Ú˘ ¤Ê˘Á ÁÈ· ÙÔ ∫›Â‚Ô, ÙËÓ ÙfiÙ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·
ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ 15 ÎÂÓÙËÓ¿ÚÈ· ¯Ú˘ÛÔ‡
(1.620.000 ‰Ú·¯Ì¤˜). Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿
ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ·ÏÏ¿ Ô ∫·ÏÔ·Ú˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ¿Ó‰Ú·˜
·Ú¿ÊÔÚÔ˜, ÙÔÏÌËÚfi˜ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜, ÚÔ‰›‰ÔÓÙ·˜
ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÚfiÛıÂÛ ÛÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ fiÙÈ, ·ÓÙ› Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ·Ï‹ ÂȉÚÔÌ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙËÓ
ηٷϿ‚ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ˆ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÎÙ‹Ì· ηÈ, ·Ó ·fi
ÂΛ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È ‚ÔËıÔ‡Û ÙÔÓ ∫·ÏÔ·ÚË Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ÙË ‚·ÛÈÏ›· Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ı· ›¯Â
·ÎfiÌË ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÔʤÏË ·fi Ù· ‚·ÛÈÏÈο Ù·Ì›·.
ŸÙ·Ó ¿ÎÔ˘ÛÂ Ô ™‚È·ÙÔÛÏ¿‚Ô˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ,
‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û ӷ ηÙ‚› Ì 60.000 Ì·¯ËÙ¤˜ ÛÙÔ ¢Ô‡Ó·‚Ë. ∞ÊÔ‡ ÂÊfiÚÌËÛ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ΢ڛ¢Û ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Î·È ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ, οÓÔÓÙ·˜ ¤‰Ú·
ÙÔ˘ ÙÔ ¶ÚÂ˚·ÛÏ¿‚ÂÙ˜ ‹, fiˆ˜ ÙÔ Ï¤Ó ÔÈ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ Ì·˜, ¶Ú·ÈÛÙÏ¿‚·, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ·ÚÈÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜
Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔÓ ∫·ÏÔ·ÚË.
ΔfiÙÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¿ÏÏ·Í ٷÎÙÈ΋ Î·È ÂÈ˙‹ÙËÛ ÙË
Û˘ÌÌ·¯›· ÙˆÓ Ù·ÂÈÓˆÌ¤ÓˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ. °È· ÂÈ·ڈۋ Ù˘ ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ
Ó· ÙÔ˘ ÛÙ›ÏÂÈ ÎfiÚ˜ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ÙˆÓ

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ˆ˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ó¤ˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ.
√ ¶¤ÙÚÔ˜ ·Ô‰¤¯ıËΠ̠ÚÔı˘Ì›· ÙË Û˘ÌÌ·¯›·
·˘Ù‹ Î·È ·ÊÔ‡ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ÎfiÚ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÙÔ˘˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó·
‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘
Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ‰‡ÛÎÔÏË Âȯ›ÚËÛË Ù˘ ÂΉ›ˆÍ˘ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹
Ù˘ Û Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ı·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Â› ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÙÔ˘. §›ÁÔ ÌÂÙ¿
Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ı·Ó ·fi
·ÔÏËÍ›· Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ıÏ›„ÂȘ ÙÔ˘. √È
ÁÈÔÈ ÙÔ˘, ƒˆÌ·Ófi˜ Î·È μfiÚȘ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜
ƒÒÛÔ˘˜. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ
969 Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ¯ıÚÒÓ,
¤ÂÛ ı‡Ì· Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÂÙԛ̷۷Ó
ÔÈΛϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ ı· ÂÎı¤ÛÔ˘Ì ·Ú·Î¿Ùˆ.

¢È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
ÁÈ· Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο
Ú¿ÁÌ·Ù·
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜
οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ fiÏË
ÙËÓ ÔÏÂÌÈ΋ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó
Î·È ÈηÓfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘. ∫˘Ú›ˆ˜ ÂÌÓÂfiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ô˘ ÂÈ‚›ˆÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ›‰·Ì ӷ ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È Â› ƒˆÌ·ÓÔ‡ §ÂηËÓÔ‡, Â› ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘, Â› ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÂfiÙÂÚÔ˘ Î·È Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ӷ
ÂÈ΢ÚÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙËÙ‹
Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Î·È Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÛÒ˙ÔÓÙ·È ‰‡Ô
¡Â·Ú¤˜ ÙÔ˘, ÛÙȘ Ôԛ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ì οÔȘ
ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÌÂÛÔÈ ÚÔοÙÔ¯Ô› ÙÔ˘ ·¤ÓÂÈÌ·Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÁˆÚÁÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ηٷ›ÂÛ˘ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ. ¢ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛıËΠfï˜ ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌË ·ÚÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ƒˆÌ·Ófi˜ §ÂηËÓfi˜ ··ÁfiÚ¢ Û οı ÌÈÎÚfi ȉÈÔÎÙ‹ÙË Á˘, Ô˘
·Û·˙fiÙ·Ó ÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÛÌfi, Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘
ÛÙË ÌÔÓ‹, ÙfiÏÌËÛ ӷ ÔÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÛÂ

[155]

Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ·ÁÚÔ‡˜, ‚ÔÛÎÔÙfiÈ·
‹ ÔÈ˘ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ ‹ ÂÈÛÎÔ¤˜ ‹
ÍÂÓÒÓ˜ ‹ ÁËÚÔÎÔÌ›·. √‡ÙÂ, Ù¤ÏÔ˜, ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó Ë
›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÌÔÓÒÓ, ÍÂÓÒÓˆÓ, ÁËÚÔÎÔÌ›ˆÓ.
∏ ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘ Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ÚÂۂ‡ÂÈ ÙfiÛÔ ˘ÁÈ›˜ ·Ú¯¤˜, ÒÛÙ ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ÙËÓ ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
«√ £Âfi˜» ϤÂÈ «˘¤‰ÂÈÍ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ fiÙÈ Ô
ÏÔ‡ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ „˘¯‹˜ Ì·˜, Î·È fï˜ ÛÙ· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¢·Á›˜ Ô›ÎÔ˘˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi
fiÙÈ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ÓfiÛÔ˜ Ù˘ ·ÏËÛÙ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÔÓÙ·˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·ÏËıÈÓ¿ Ò˜ Ó· ÂÈÓÔ‹Ûˆ ıÂÚ·›· ‹ Ò˜ Ó· ÙÈ̈ڋۈ ÙËÓ ·ÓÙÂÏ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚÔ˘.
™Â ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ù¤Ú˜ ›ıÔÓÙ·È ‹ ·fi Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ‹Ú·Ó ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó Û ÙfiÛË ÏÂÔÓÂÍ›·; ºÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ò˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ϤıÚ· Á˘ Î·È Ï·ÌÚ¤˜ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Î·È ·Á¤Ï˜
‚Ô‰ÈÒÓ, ›ˆÓ Î·È Î·Ì‹ÏˆÓ, ·fi ¿ÏÏ· ‰Â ›‰Ë ÎÙËÓÒÓ
·Ó·Ú›ıÌËÙ· Ï‹ıË, Î·È ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó fiÏË ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘
„˘¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù¿, ÒÛÙ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi
ÙËÓ ÎÔÛÌÈ΋ ˙ˆ‹ ·˘Ùfi˜ Ô ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ̤ÚÈÌÓ˜ Î·È ¿ıÔ˜
ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ ‚›Ô˜. ªÔÏÔÓfiÙÈ Ô ı›Ԙ ÏfiÁÔ˜ ÙÔ‡˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÚËÙÒ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜. ∫·È Ô
‚›Ô˜ ÙˆÓ ı›ˆÓ ·Ù¤ÚˆÓ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·
Î·È ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ Á˘ fiÔ˘
·˘ÙÔ› ¤Ï·Ì„·Ó, ˘‹ÚÍ ÙfiÛÔ ÏÈÙfi˜, ÙfiÛÔ ·¤ÚÈÙÙÔ˜,
ÒÛÙ ÓfiÌÈ˙˜ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë „˘¯‹ ÙÔ˘˜ ˙Ô‡ÛÂ Î·È fiÙÈ ¿ÁÁÈ˙·Ó ÙËÓ ÂÍ·˛ÏˆÛË ÙˆÓ ·ÁÁ¤ÏˆÓ.
∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, fiÙ·Ó ·ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ÌÂ
‰˘ÛÎÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· ÎÂÚ‰Ëı› Ë ‚·ÛÈÏ›· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÓÒÓ
Î·È Ì ÔÏϤ˜ ıÏ›„ÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì Û ·˘Ù‹,
‚Ϥˆ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ˙ˆ‹ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ Û¯‹Ì·, ¤ÂÈÙ· Ó· ›ӷÈ
„‡Ù˜ Î·È Ó· ˙Ô˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·È ·ÓÙ›ıÂÙ·
Ì ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ·ÔηϤۈ
ÙÔ Ú¿ÁÌ· ·Ï‹ Έ̈‰›· Î·È ‚Ï·ÛÊËÌ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. √ÏÔÊ¿ÓÂÚË Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË Î·È ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈˆÓ ·˘ÙÒÓ ·ÁÚÒÓ Î·È
ÙfiˆÓ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹
ηÚÒÓ. ∞˘Ù‹ ‰Â Ë Î·Ù¿¯ÚËÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¤Û¯·ÙÔ

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ôχ
ÈηÓfi˜ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘.

[156]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜.
√‡Ù ηٷϷ‚·›Óˆ ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ıÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ fiÛÔÈ
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙË
Ï·ÙÚ›· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙË Ï‡ÙÚˆÛË ·fi ÙȘ ·Ì·Úٛ˜
ÙÔ˘˜, ·ÓÙ› Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓË
·fi ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
ÒÏËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ·Á·ıÒÓ Î·È ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜
ÊÙˆ¯Ô‡˜, Ó· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Â›Ùˉ˜ ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ
Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÔÏ˘ÏÔÎfiÙÂÚË ÙËÓ
ÂÓÙÔÏ‹ ·˘Ù‹ Î·È Ó· ÂÈÛˆÚÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜
Ï‹ıÔ˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜, ȉڇÔÓÙ·˜ ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™·Ó Ó· ÌËÓ
Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Ù· ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, È‰Ú‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÍÂÓÒÓ˜ Î·È ÁËÚÔÎÔÌ›·. ∏ Û‡ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·
¯ÚfiÓÈ·, fiÛÔ ‹Ù·Ó Û¿ÓÈ·, ‹Ù·Ó ÏÔÁÈ΋ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌË,
‰ÈfiÙÈ Ì ٤ÙÔÈ· ȉڇ̷ٷ Ë ·Á·ıÔÂÚÁ›· ‹Ù·Ó ÌÔÓÈÌfiÙÂÚË Î·È ·ԉȉfiÙ·Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞ÊÔ‡ fï˜ Ù· ȉڇ̷ٷ ·˘Ù¿ ÏÂfiÓ·Û·Ó Î·È ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ
·ÎfiÌË Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤ˆÓ ·Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË
‰È΋ ÙÔ˘˜ ·Á·ıÔÂÚÁ›·, ‰ÂÓ ·Ó·ÌÂÈÁÓ‡Ô˘Ó ¿Ú·Á ÙËÓ Î·Î›· Ì ÙËÓ Â˘ÂÚÁÂÛ›· Î·È Ù· ˙È˙¿ÓÈ· Ì ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ; ∂ÈϤÔÓ Ò˜ Ó· ÌËÓ ˆ fiÙÈ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ë ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ
£Âfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÔÎ¿Ï˘ÌÌ· ÎÂÓÔ‰ÔÍ›·˜, ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È
Û fiÏÔ˘˜ fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Î·Ïfi Î·È ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È Ó·
¤¯Ô˘Ó Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ·ÚÂÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÚfiÓÙ˜,
·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·ÁÓÔÔ‡Ó; ∫·È ·˘Ù¿ ÂÓÒ Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó·
·ÔʇÁÔ˘Ó Ì οı ÙÚfiÔ Î¿ı Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ Î·ÏÒÓ
ÙÔ˘˜ ڿ͈Ó.
°È·Ù› ¿Ú·Á ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ‡ÙÔ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚÔ, ·ÊÔ‡
˘¿Ú¯Ô˘Ó ̇ÚÈ· ¿ÏÏ· Ù¤ÙÔÈ· ȉڇ̷ٷ Ô˘ Ì ÙÔ
¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÂÏ‹ıËÎ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ‹ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙË
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ Ì·˜, Ó· ÂȯÂÈÚԇ̠ÙËÓ
›‰Ú˘ÛË Ó¤ˆÓ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ fiÓÔÌ· ηÈ
ÁÈ· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ÔÈ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜
·˘Ù¿; °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϛ٠ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜
ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Û·˜ ·Ê˘Ó›˙Ô˘Ì ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Îfi„Ô˘ÌÂ
Î·È ÙÔ Î·Îfi Ù˘ ıÂÔÌ›ÛËÙ˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È ¤ÂÈÙ· ·fi
ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë Ï¤Ì fiÙÈ, ·Ó ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ Ú¿ÍÔ˘Ì ÙÔ
·Á·ıfi, Ó· ÙÔ Ú¿ÙÙÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ £Âfi Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ
Û˘Ó‰¤Ô˘Ì Ì ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Ì·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘
£ÂÔ‡. ŒÙÛÈ ‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¢Û‚›˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó·
οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ¤ÚÁ· Î·È ÊÈÏ¿ÓıÚˆ· Ó· ˆÏÔ‡Ó Ù·
˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· Ù· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÓËÙ˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó·
›̷ÛÙ Úfiı˘ÌÔÈ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ¢ÛÏ·¯Ó›·,
ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ

ÛÙÔ˘˜ ÂӉ›˜ ·ÏÏ¿ ηÈ, ·ÊÔ‡ ‰··Ó‹ÛÔ˘Ì fiÛ·
¤¯Ô˘ÌÂ, Ó· ÂȯÂÈÚԇ̠̠ÚÔı˘Ì›· Ó· Ô˘Ï¿Ì ηÈ
ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ì·˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· οÔÈÔÈ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÊÈÏfiηÏÔÈ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·, ÒÛÙÂ
Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÍÂÓÒÓ˜ ηÈ
ÁËÚÔÎÔÌ›·, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹
ÔÏÏ¿ Ì ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÂÚȤÂÛ·Ó Û ·ÓÙÂÏ‹ ·ÔÚ›·, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ·˜ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó·
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂΛӷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ·˜ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ £Âfi. ŸÛÔ
·‰È·ÊÔÚÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ
·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Û¯ËÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ó¤ˆÓ, Ô‡Ù ı· Â·ÈÓ¤Ûˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Ô‡Ù ı· ÙËÓ ÂÈÙÚ¤„ˆ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÂȉ‹
ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÎÂÓfi‰ÔÍË ÂÈı˘Ì›· Î·È ÔÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓË Ì·Ó›· ÁÈ’ ·˘Ù‹. ¶ÚÔÙÚ¤Ô˘ÌÂ
‰Â ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· fiÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó
·Ó¿ÁÎË ·fi ‚Ô‹ıÂÈ· fi¯È Ì ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÎÙËÌ¿ÙˆÓ
Ô‡Ù ÙfiˆÓ ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ (‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó
ÂÍ·Ú¯‹˜) ·ÏÏ¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó
¯Ú‹ÛÈÌ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Â›Ó·È ·Î·ÏÏȤÚÁËÙ· Î·È ·Ú·ÌÂÏË̤ӷ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È Ù· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ù· ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ·fi ÙÔ Ù›ÌËÌ·
Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ȉڇ̷ٷ ÂΛӷ ‰Ô‡ÏÔ˘˜, ‚fi‰È·, Ô›ÌÓÈ· Î·È ¿ÏÏ· ¯Ú‹ÛÈÌ· ÎÙ‹ÓË. ¢ÈfiÙÈ, ·Ó ·ÓÙ› ·˘ÙÒÓ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ȉڇ̷ٷ
ÙÔ˘˜ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ,
ÂÂȉ‹ Ô ÓfiÌÔ˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÙËÌ¿ÙˆÓ
Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¢·Á‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÂÎÎÏËۛ˜,
‰ÂÓ ı· ˆÊÂÏÔ‡Û ٷ ȉڇ̷ٷ ÂΛӷ, ·ÊÔ‡ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ
·Ê‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù· ηÎÒ˜ ¤¯ÔÓÙ· ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë
¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÚÁ·ÙÒÓ. §ÔÈfiÓ, ·fi ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÁËÚÔÎÔÌ›·, ÍÂÓÒÓ˜, ÌËÙÚÔfiÏÂȘ Î·È ÂÈÛÎÔ¤˜, ‰ÈfiÙÈ Î·Ó¤Ó· fiÊÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ÁÈ· Ù· ȉڇ̷ٷ ·˘Ù¿. ∞Ó Î¿ÔÈ· ÙfiÛÔ Î·ÎÔ‰ÈÔÈ΋ıËηÓ, ÒÛÙ ¤ÌÂÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÙfiÔ˘˜, ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È

∏ ªÂÁ›ÛÙË §·‡Ú· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ™¿‚‚· ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ
Ù˘ πÔ˘‰·›·˜. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ··ÁfiÚ¢Â
·ÏÏ¿ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÂÏÈÒÓ ‹ ÌË
ÎÔÈÓÔ‚È·ÎÒÓ ÌÔÓÒÓ (ÔÈ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ Ï·‡Ú˜) ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ,
‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù· Î·È ‚ÔÛÎfiÙÔÔ˘˜
·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó Û ÌÈÎÚ‹ ¤ÎÙ·ÛË.
HANAN ISACHAR/CORBIS/APEIRON

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[157]

[158]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Ë ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ·ÏÏ¿ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ë ‚·ÛÈÏÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Î·È ÂȉÔÎÈÌ·Û›·. ∫ÂÏÈ¿
fï˜ Î·È ÔÈ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˜ Ï·‡Ú˜ ÂÊfiÛÔÓ ÎÙ›˙ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜
Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÁÚÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ ÎÙ‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ì ӷ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ Ôχ Â·ÈÓԇ̠ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹
ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ ÂÁÒ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÒÓÙ·˜»
ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·Ù¿ ϤÍË Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ «ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ
ÛÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘˜
·Ú¤ÛÔ˘Ó ı· Ê·ÓÒ fiÙÈ Á›ÓÔÌ·È ÊÔÚÙÈÎfi˜. ŸÌˆ˜ Â̤ӷ
‰ÂÓ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Â›Ì·È ·ÚÂÛÙfi˜, ηٿ (ÙÔÓ)
¶·‡ÏÔ, ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ £Âfi. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙÔ‡˜ fï˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÂÈfiÏ·È·
Î·È ‰ÂÓ Ù·Ú¿˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ ηÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ,
ı· Ê·Óԇ̠fiÙÈ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌ· ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· fiÛÔ˘˜
˙Ô˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÁÈ·
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘».
ªÂ ÈÔ Û˘ÓÂÙfi Î·È ÌÂÙÚÈÔ·ı‹ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ó· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿·˘ÛË
ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ ÔϤıÚÈ·˜ ηٿ¯ÚËÛ˘, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘
ÔÔ›·˜ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÎÙ‹Ì·Ù· ·ÊÈÂڈ̤ӷ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Û ¿ÏÏ· ȉڇ̷ٷ ‹ ÓÂÎÚÒÓÔÓÙ·Ó, ÂÂȉ‹
‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó, fiˆ˜ fiÙ·Ó ·Ó‹Î·Ó ÛÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ ÙÔ˘˜, ‹, ·Ó ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó, Ù· ¤ÛÔ‰· Ù· ηٷÛ·Ù·ÏÔ‡Û·Ó Û ·ÚÁ›Â˜ Î·È ·ÎÔϷۛ˜. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜,
ηıÒ˜ ›‰·ÌÂ, ‰ÂÓ ··ÁfiÚÂ˘Â Î¿ı ÚÔÛÊÔÚ¿ ˘¤Ú
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ··ÁfiÚ¢Û ÌfiÓÔ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË
Ó¤ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÊȤڈÛË ÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ˘¿Ú¯ÔÓÙ·.
∂¤ÙÚÂ fï˜ ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÚfiÙÚ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈÌ·
fiÛ· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó Û ÔÏÏ¿ ̤ÚË ·Î·ÏÏȤÚÁËÙ· ηÈ
·Ó‹Î·Ó Û ¢·Á›˜ Ô›ÎÔ˘˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ·. Δ¤ÏÔ˜,
Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ·ÊȤڈÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Û ·˘Ù¿ Ù·
ȉڇ̷ٷ Î·È Û fiÛ· Â›Û˘ ›¯·Ó ηٷÓÙ‹ÛÂÈ Ó·
ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÌfiÓÔ Ì ‚·ÛÈÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È
¿‰ÂÈ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ
ÍÂÛËÎÒıËΠηٿ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘, fiÛÔ Î·È ·Ó ‹Ù·Ó ÌÂÙÚÈÔ·ı‹˜ Ô ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓÔ˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‚¤‚·È· fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙÔ
Ï‹ıÔ˜ Ù˘ ÌÔÓ·¯È΋˜ Ù¿Í˘ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ.
ΔÔ ÊÔ‚ÂÚfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ë Ù¿ÍË ÙˆÓ ÌÔÓ·¯ÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
Ù¿¯ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÁÈ· ÙË ¡Â·Ú¿ ÙÔ˘
·˘Ù‹, Ë ÔÔ›· ··ÁfiÚ¢ ÙËÓ ·ÊȤڈÛË ÎÙËÌ¿ÙˆÓ
ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ¿ÏϘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. √È ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‚·ÛÈÏÈ¿‰Â˜ ·Ú›¯·Ó

ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢·Á›˜ Ô›ÎÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜
¯ÔÚËÁ›Â˜, ÂÓÒ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙȘ ··ÁfiÚ¢Û ÂÓÙÂÏÒ˜.
∂ÈϤÔÓ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÓfiÌÈÛ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô Ó·
·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÔÙ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÈ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Ë ÂÔÙ›· ·˘Ù‹. √ ÌÂÓ ∫‰ÚËÓfi˜ ϤÂÈ, fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÙfiÙ ÂΉÔı¤ÓÙ· ÓfiÌÔ,
ÔÚÈ˙fiÙ·Ó «Ó· ÌË ¯ÂÈÚÔÙÔÓÂ›Ù·È Â›ÛÎÔÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË
ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ‰È¤Ù·ÛÛÂ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ı·Ó¿ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÈÛÎfiÔ˘, Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÈ· Ó· ÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÂÈÛÎÔ‹˜ ηÈ
ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ի.
∞fi Â‰Ò ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ, ÂÓÒ ÚÈÓ Ë
ÂÎÏÔÁ‹ Î·È Ë ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›· ÙˆÓ ·Ú¯ÈÂÚ¤ˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯‹,
ϤÔÓ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ηÓfiÓÈÛ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ‡ÙÔ, fiˆ˜
Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜,
fiÔ˘ Ë ÈÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜ ηÈ
Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ. ∞ÎfiÌË, ÂÂȉ‹ Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÙÂÈÓfiÙ·Ó Ë ¯ËÚ›· ÙˆÓ ÂÈÛÎÔÒÓ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, fiÙ·Ó
¤ı·ÈÓ Â›ÛÎÔÔ˜, fiÚÈ˙ ·Ì¤Ûˆ˜ ‚·ÛÈÏÈÎfi Â›ÙÚÔÔ
Ì ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ
Ù˘ ÂÈÛÎÔ‹˜, Ó· ηχÙÂÈ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ··Ú·Èًو˜ ·Ó·Áη›· ¤ÍÔ‰· Î·È Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·Ì›Ô. ∞ÏÏ¿ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜ ÂÎı¤ÙÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·. ∫·Ù’ ·˘ÙfiÓ Ô
¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ «Â›Ù ÂÂȉ‹ ‹ıÂÏ ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ı›·
Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÈÂÚ›˜, fiˆ˜ ÓfiÌÈ˙Â, ›Ù ÁÈ· Ó· ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ù· ÈÂÚ¿,
Ú¿ÁÌ· ÌË ÓfiÌÈÌÔ, ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ÈÂڿگ˜ Ó· ۯ‰ȿÛÔ˘Ó ÙfiÌÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙË
‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙȘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ».
™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¢È¿ÎÔÓÔ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ··›ÙËÛ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· -οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ
˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ∫‰ÚËÓfi˜-, ··›ÙËÛ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÌË
Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ ·fi Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ
¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ¿ÏϘ
ÁÓˆÛÙfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·˘ÙÔ‡, ÌÔÚÔ‡ÌÂ
Ó· Û˘ÌÂÚ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ fiÛ· ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·
·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÏÔÁÈο Î·È ‰ÂÓ ÚfiÛ‚·ÏÏ·Ó Î·ıfiÏÔ˘ Ù·
‰fiÁÌ·Ù· Ù˘ ›ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Û·Ó
ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÔÏÏÒÓ Î·Ù·¯Ú‹ÛˆÓ. ¶ÚÔÛ¤‚·Ï fï˜ Ù· ˘ÏÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘
ÎÏ‹ÚÔ˘ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ
ÎÏËÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÙ·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. §¤Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ, ‰ÈfiÙÈ ·ÚÎÂÙÔ› Â›ÛÎÔÔÈ, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË
¯ÚËÛÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‰›ÛÙ·Û·Ó Ó·
˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÙfiÌÔ.

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

ªÂÁ¿ÏË Â‡ÓÔÈ· ÚÔ˜ ÙÔ
ÛÙÚ·Ùfi - ÕÏϘ ·ÊÔṲ́˜
‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜
∫·È ¿ÏϘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ fï˜ ·Ú·Û‡ÚıËηÓ
ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÁÈ· οÔȘ
·Ó¿ÏÔÁ˜ ·Èٛ˜. ΔÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù·ÌÂ›Ô Î·Ù¤‚·ÏÏ ÙfiÙÂ
ÂÚÈÔ‰Èο «ÊÈÏÔÙÈÌ‹Ì·Ù·», fiˆ˜ Ù· ¤ÏÂÁ·Ó, ‰ËÏ·‰‹
¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ˆÚ¤˜ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, ÙȘ
Ôԛ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÂÂȉ‹ ÙȘ ıÂÒÚËÛ ˘¤ÚÔÁΘ, ÙȘ
ÂÚÈfiÚÈÛÂ. °ÂÓÈο Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ηıÒ˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ÙÔ
·ÚÈÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ‹Ù·Ó Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi
ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ıÚÔ‡˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙfiÛ·
‰ÂÈÓ¿ ¤·ıÂ, Î·È fiÙÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÁÈ’ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Ô
ÛÙÚ·Ùfi˜, ÂÈÎÂÓÙÚÒıËΠ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹
ÙÔ˘, ÂÚÈÎfiÙÔÓÙ·˜ fiÛÔ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙȘ ¿ÏϘ ‰·¿Ó˜, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙ·ÙË ÂΛÓË
·Ó¿ÁÎË. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙÂϤÛÂÈ Î·È
ËıÈο ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ı¤ÏËÛ ӷ ·Ó·ÓÂÒÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ‹‰Ë,

·ÔÂÈÚ¿ıËΠοÔÙ ӷ ıÂÛ›ÛÂÈ Î·È Ô ºˆÎ¿˜, Ô˘
‚·Û›Ï¢Û ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ª·˘Ú›ÎÈÔ, ÓfiÌÔ Ô˘ fiÚÈ˙ «fiÙÈ ÔÈ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ı· ÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È
Î·È ı· ÙÈÌÒÓÙ·È ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ›ÛÙˆ˜». ∂›·Ì ηÈ
¿ÏÏÔÙ fiÙÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÊÈÏÔ·ÙÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÊÈÏÔÙÈÌ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙfiÙ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂΛÓË,
Î·È fiÙÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÌfiÓÔ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ·›ÛıËÌ·.
ÕÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ηٷÛÙ› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ‡ÙÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ
ÛÙ· Ú·ÎÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â,
ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ó· ηıÈÂÚˆı› fiÙÈ Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ Ô˘ ¤ı·ÈÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÂÎÏ‹ÚˆÓ ηı‹ÎÔÓ, fiˆ˜ ÔÈ
Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ›ÛÙ˘. ÕÚÈÛÙ·, ÏÔÈfiÓ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ ÓfiÌÔ ·˘Ùfi Î·È ÚÔ¤ÙÚ„Â
ÙÔÓ ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó.
¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ «·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÌÂ
ÁÂÓÓ·ÈfiÙËÙ·», Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫‰ÚËÓfi, Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÓfiËÙ· ηٿ ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·fi„ÂȘ Ù˘
ÈÂÚ‹˜ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÚfiÙÂÈÓ·Ó ˆ˜ ̤ÛË Ï‡ÛË ÙÔÓ
ηÓfiÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ô˘ ÂΉfiıËΠÁÈ·
¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÊ·ÈÓfiÙ·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ

[159]

ÃÂÈÚÔÙÔÓ›·
ÂÈÛÎfiÔ˘ ηٿ
ÙÔÓ 9Ô ·ÈÒÓ·,
·fi ÁÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ¤ÚÂÂ
Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ ÛÙ·
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο
˙ËÙ‹Ì·Ù· ηÈ,
ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ
ÔÈ ·Ú¯ÈÂÚ›˜
¯ÂÈÚÔÙÔÓÔ‡ÓÙ·Ó
·fi ÙËÓ
ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋
·Ú¯‹, ηÓfiÓÈÛÂ
Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
Ô ›‰ÈÔ˜ ‡ÛÙÂÚ·
·fi ÚfiÙ·ÛË
Ù˘ ÈÂÚ¿˜
Û˘Ófi‰Ô˘.
SCALA

[160]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎÔÈÓÒÓËÙÔÈ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· fiÛÔÈ ÛÎfiÙˆÓ·Ó Î¿ÔÈÔÓ Â¯ıÚfi Û fiÏÂÌÔ. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ÂÓ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹ ·Í›ˆÛË, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ
·fi ÙÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Â¤ÌÂÓ Ôχ ÛÙËÓ
ÚÔÛÙ·Û›· Ì οı ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∂ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ·˘Ù¿ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜, ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô› Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ›
ÍÂÛ‹ÎˆÓ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘.
°ÂÓÈο Û˘Ó¤‚Ë ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏ¿‰Â˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, Ô˘ ›¶ÚÔı‹ÎË ÙÔ˘
¯·Ó ·ÚfiÌÔÈÔ ‚›Ô Î·È ÔÏÈÙ›· Ì ·˘ÙfiÓ. ∂Í·ÈÙ›·˜ ·˘¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡
ÙÔ‡ fiϘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ Ô˘ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿
ªÔ˘Û›Ԣ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi ÔÈΛϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Ì ÙȘ
‚˘˙·ÓÙÈÓ¿
Ôԛ˜ ÂΛÓÔ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ó· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·.
ÍÂÛËÎÒıËÎ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ Û˘ÓËıÈ˙fiÙ·Ó, ÔÈ
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ÂÈÛ‹Á·ÁÂ ÙÔ
¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔÈ, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚÔÈ, Ô˘ Û˘ÌÏÂÁfiÌÂÓÔ
ÌÂÚ›ÛıËÎ·Ó Ù· ¿ıË ·˘Ù¿, ÙÔ˘ ÂÈÛÒÚÂ˘Û·Ó ‰È¿ÊÔÙÂÚÙ¿ÙËÚÔÓ, Â› Ù˘
Ú˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ ‹ Ôχ Ï›ÁÔ ‹ ηıfiÏÔ˘ ‰ÂÓ
Ô˘Û›·˜ ÌÈ· ̤ıÔ‰Ô
Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ôχ ·ÍÈÔÏÔÁfiÙÂÚÔ˘ ·fi
ÁÈ· Ó· ÓÔı‡ÂÈ ÙÔ
‚˘˙·ÓÙÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ·. ÙÔ˘˜ Û˘Á¯ÚfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘, §¤ÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢È·ÎfiÓÔ˘. √ ÙÂÏ¢¡√ªπ™ª∞Δπ∫√ ª√À™∂π√
Ù·›Ô˜ ·˘Ùfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚÔ ÔÏ›ÁÔ˘

›‰·ÌÂ, Î·È ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÓ
̤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·, ‰‡Ô ÌfiÓÔ ÌÔÌʤ˜ ·Ô‰›‰ÂÈ ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ: fiÙÈ ·Ó¯fiÙ·Ó ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘,
§¤ÔÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜, ·ÊÔ‡ ¿ÊËÛ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ‚›Ô,
ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· Î·È ÛÊÂÙÂÚ›ÛıËΠÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙÔ˘ Û›ÙÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Û ¯·ÌËÏ‹ ÙÈÌ‹
Î·È ÌÂÙ·ˆÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Û ˘„ËÏ‹, Î·È fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
„‹ÊÈ˙ ӤԢ˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ԇو˜ ‹
¿Ïψ˜ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. √ ∫‰ÚËÓfi˜, Ô ∑ˆÓ·Ú¿˜ ηÈ
Ô °Ï˘Î¿˜ ‰ÈÂÎÙÚ·Áˆ‰Ô‡Ó Ì ·ÎfiÌ· ÈÔ ¿Û¯ËÌÔ ÙÚfiÔ
fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. √ °Ï˘Î¿˜, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ ηÙËÁÔÚ› ÁÈ· ÙÔ ¿ıÔ˜ ·˘Ùfi ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È Ï¤ÂÈ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙfiÛÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÏÈÌfi˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ Ô Ì¤‰ÈÌÓÔ˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·˜,
·ÓÙ› ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔ
ηÎfi Ì ÌÈÎÚÔÚ¤ÂÈ·, ‰È·Ù¿ÛÛÔÓÙ·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ
‰ËÌfiÛȘ ·Ôı‹Î˜ Î·È Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ‰‡Ô ̉›ÌÓÔ˘˜

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

·ÓÙ› ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Ô ª·Î‰fiÓ·˜
Û οÔÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÚ›ÛÙ·ÛË ‰È¤Ù·Í ӷ ˆÏÔ‡ÓÙ·È
12 ̤‰ÈÌÓÔÈ ·ÓÙ› ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.
∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, fiÙ·Ó ‚Á‹ÎÂ Ô ºˆÎ¿˜ ÁÈ· Ó· Á˘ÌÓ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙÔÓ ÏËÛ›·Û ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ì ÏÂ˘Î¿
Ì·ÏÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ηٷٷÁ› ˆ˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘.
∂Âȉ‹ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·fiÚËÛ Ò˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó·˜
Á¤ÚÔÓÙ·˜ Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ÂΛÓÔ˜ ‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ
Î·È ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ‡ÛÙÔ¯·: «∂›Ì·È Ôχ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜
ÙÒÚ· ·Ú¿ fiÙ·Ó ‹ÌÔ˘Ó Ó¤Ô˜». ŸÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ
ÚÒÙËÛÂ: «Î·È Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi;» Ô Á¤ÚÔÓÙ·˜ ·¿ÓÙËÛÂ
fiÙÈ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÊfiÚÙˆÓ Û ‰‡Ô ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ Ô˘
·ÁfiÚ·˙ ·ÓÙ› ÂÓfi˜ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‚·ÛÈÏ›· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ ‰‡Ô ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ηٿϷ‚ ÙËÓ ÂÈÚˆÓ›· Î·È ¤ÛÙÚ„ ·ÏÒ˜ Ù· ÓÒÙ· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ.
√ ∫‰ÚËÓfi˜ ¿ÏÈ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, fiÙ·Ó ·Ó·ÁfiÚ¢Û ‚·ÛÈÏÈ¿ ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÂȉfiıËΠ۠ÔÏϤ˜
ηٷ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÏÂËϷۛ˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ fiÛÔ
Î·È ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ÙËÓ ›‰È·, fï˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ

ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜ Ô‡Ù ·Ô˙ËÌ›ˆÛ ÙÔ˘˜ ·‰ÈÎË̤ÓÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·˜: «¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÍÂÓÔ Û ÙfiÛÔ
Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ οÔÈÔÈ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù¿ÍË».
∞˘Ù¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ï›ÁÔ Ôχ Èı·Ó¿. √ §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÌÔÓÔÒÏÈÔ ÙÔ˘ Û›ÙÔ˘
·fi ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌfi Ô˘ ÂÓ¤ÛÎË„Â Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ È‰È¿˙Ô˘Û· ‡ÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ù·Í›Â˜
Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ì ÙËÓ ·Ó¿ÚÚËÛ‹
ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Ô ∫‰ÚËÓfi˜ Î·È Ô ∑ˆÓ·Ú¿˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· Ô˘ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ì ӷ Ù· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì fiÏ·. √ ∑ˆÓ·Ú¿˜ ϤÂÈ fiÙÈ, ÂÓÒ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÙÔ
ÓfiÌÈÛÌ· ›¯Â ÂÍ·Á›Ô˘ ÛÙ·ıÌfi, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÈÓfiËÛÂ
ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ÙÂÚÙ¿ÙËÚÔÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ófiı¢Û ÙÔ
ÓfiÌÈÛÌ· ηٿ 2/3. √ ∫‰ÚËÓfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È
ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Âͤ‰È‰Â ‰‡Ô ÂȉÒÓ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, Ù· ÌÂÓ Î›‚‰ËÏ·, Ù· ‰Â ÁÓ‹ÛÈ·, Î·È fiÙÈ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ
ÚÔ˜ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ÂÈ‚·ÏÏfiÙ·Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ÓfiÌÈÛÌ·, ÂÓÒ ÔÈ ‰·¿Ó˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ Î›‚‰ËÏÔ. ∂›Û˘, fiÙÈ ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘
ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÎfiËΠÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ. ∞ÏÏ¿ Ô §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·Ú’ fiÙÈ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ ٷ ¿ÏÏ· ¿ÙÔ·
Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ
Ò˜ ı· ·ÔÛȈÔ‡Û ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô, ·Ó ‹Ù·Ó
·ÏËıÈÓfi, ı· ÚÔηÏÔ‡Û ÊÔ‚ÂÚ‹ ·Ó·ÛٿوÛË Û fiϘ
ÙȘ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Î·È ÌfiÓ˜
ÙÔ˘˜ ·Ó ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜, Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·›ı·Ó˜. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Î›‚‰ËÏÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÛÎÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fi¯È ‚¤‚·È· ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÔÚËÁ›Â˜ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ, ‰ÈfiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
¤‰ÂȯÓ ‡ÓÔÈ· ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÙÔÓ
‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÂÈ Ì ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ·‰ÈΛ·. 줂·È·, Ô‡ÙÂ
ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Î›‚‰ËÏÔ ÓfiÌÈÛÌ·, ‰ÈfiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ. ∞Ó fï˜ Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÙÈ Ô ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜
‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiٷ٘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜, ΢ڛˆ˜ Â› ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, Î·È fiÙÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù·
¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù¿ ¿ÎÌ·˙ ȉȷ›ÙÂÚ·, ı· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙÔ
Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Λ‚‰ËÏÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÎÈ ¤ÙÛÈ Ë ˆÊ¤ÏÂÈ· ·fi
·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó ·Û‹Ì·ÓÙË. ∏ Ófiı¢ÛË ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜
·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ fiÔ˘
‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·ÎÙÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô‡Ù ÔÏϤ˜ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÛÙÔ ÌÂ۷ȈÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ Ôo›Ô ÙÔ 10Ô ·ÈÒÓ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·ÎÌ‹, ‹Ù·Ó

[161]

[162]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ºˆÙÔÁÚ·Ê›·
·fi ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ
∂˘Ú‡·ÏÔ˜ ÛÙË
™ÈÎÂÏ›·. ¶·Ú¿
ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›·
ÙÔ˘ ª·ÓÔ˘‹Ï
Ó· ηٷϿ‚ÂÈ
ÙË ™ÈÎÂÏ›·,
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜,
Ô‰ËÁÒÓÙ·˜
Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi,
¿ÏˆÛ ÔÏÏ¿
ÊÚÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘
ÓËÛÈÔ‡ ηÈ
Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ
Ï‹ıÔ˜ ϷʇڈÓ.
DIEGO BARUCCO/
SHUTTERSTOCK

·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¢‰ÔÎÈÌ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·È ÙÔ Î·Îfi
·˘Ùfi ÚԤ΢„ ·ÚÁfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó Â‹ÏıÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋,
‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÍ·ıÏ›ˆÛË. ¢ÂÓ Î·Ù·ÓÔԇ̠Â›Û˘ Û ÙÈ ı· ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘
΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ
‚·ÛÈÏÈ¿‰ˆÓ, ·ÊÔ‡ ϤÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰‡Ô ÂȉÒÓ
ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· ¤ÎÔ„Â, ‚·Ú‡ ‹ ÁÓ‹ÛÈÔ Î·È ÌÈÎÚfi ‹ Λ‚‰ËÏÔ.
Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi
¯ÚfiÓÔ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Λ‚‰ËÏ· Î·È ÁÓ‹ÛÈ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Ï¤Ó ٛÔÙ· Ô ∫‰ÚËÓfi˜ Î·È Ô ∑ˆÓ·Ú¿˜.
ŸÙ·Ó Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ º›ÏÈÔ˜ Ô øÚ·›Ô˜
(1285-1314) ı¤ÏËÛ ӷ Ú¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ÙÔ 1295
Ì›ˆÛ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Í›· Ù˘ Ï›ÙÚ·˜ ·fi 20 ÊÚ¿Áη
Û 16,72, ÙÔ 1303 Û 6,97 ÊÚ¿Áη, ÙÔ 1305 Û 6,15
ÊÚ¿Áη ÏËÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó
‹ÏıÂ Ë ÒÚ· Ù˘ ·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ, Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ì Λ‚‰ËÏÔ
ÓfiÌÈÛÌ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ 1306 Âͤ‰ˆÛ ¿ÏÈ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ ÓfiÌÈÛÌ· Î·È ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Í›· Ù˘ Ï›ÙÚ·˜ ·fi
5,16 Û 17,63 ÊÚ¿Áη. √ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛÂ, ·ÏÏ¿ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÙËÎÂ Î·È Ë Ófiı¢ÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠfiˆ˜ ÚÈÓ. ΔÔ 1311 ÌÂÈÒıËÎÂ Ë ·Í›· ÙÔ˘ Í·Ó¿,
ÂÓÒ ÙÔ 1314 ·˘Í‹ıËΠ¿ÏÈ ÛÙ· 18,37 ηÈ, ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, ··ÁÔÚ‡ıËÎÂ Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ÙÔ˘
·ÚÁ‡ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÁÓ‹ÛÈˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ.
Èڛ˜ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ÁÓ‹ÛÈˆÓ Î·È ÙˆÓ Î›‚‰ËÏˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ,
ÁÈ·Ù› ·Ó·ÁηÛÙÈο Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ‹ ı· Ê˘Á·‰Â‡ÔÓÙ·Ó ‹ ı·
·ÔÎÚ‡ÙÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ٷ ¯·ÚÙÔÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, Î·È Ë ·Í›· ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ı· ·˘Í·ÓfiÙ·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÔ˘
Λ‚‰ËÏÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜.
∞ÏÏ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó fiÛ· Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ
∫‰ÚËÓfi˜ Î·È ∑ˆÓ·Ú¿˜ Û¯ÂÙÈο Ì ·˘Ùfi Â›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘,
§¤ÔÓÙ·˜, ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ÏÂÔÓÂÍ›· Î·È ÛÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË, Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‡ÓÔÈ· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÚÔ˜
ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi ¤ÁÈÓ ηٷÈÂÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜.
∞˘Ùfi ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÔÈ ÌÔÓ·¯Ô›, ÔÈ ÈÂÚ›˜ Î·È ÔÈ Û˘ÁÎÏËÙÈÎÔ› Î·È ¤ÙÛÈ ˘Ô‰·‡ÏÈ˙·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘
fi¯ÏÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿. ™Â ·˘Ùfi fï˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· Ù˘¯·›· ÁÂÁÔÓfiÙ·. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ
μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÈÈÎfi ·ÁÒÓ·. ∞ÓÙ› fï˜ Ó·
Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÈÔ‰ÚƠ̂˜, ‰È¤Ù·Í ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ó· ηÙÂ‚Ô‡Ó ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ÂΛ, ·ÊÔ‡ ÙÔ˘˜
‰È·›ÚÂÛ Û ‰‡Ô ·ÓÙ›·Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÙË Ì›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ

Ù˘ ¿ÏÏ˘, ·Ú‹ÁÁÂÈÏ ӷ οÓÔ˘Ó ÂÈÎÔÓÈ΋ Ì¿¯Ë.
∞ÏÏ¿ ÔÈ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ı·٤˜ Ô˘ οıÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ πÔ‰ÚfiÌÔ˘, Í·ÊÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ ı¤·Ì· Î·È ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔÈ ·fi Ù· Á˘ÌÓ¿ Í›ÊË Î·È
ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó,
Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔ ÛÚÒÍÈÌÔ Î·È ÙËÓ ¿Ù·ÎÙË
Ê˘Á‹ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜ Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ÔÏÏÔ›, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÛ·Ï··Ù‹ıËÎ·Ó ‚Ú‹Î·Ó ÔÈÎÙÚfi
ı¿Ó·ÙÔ ·fi ·ÛÊ˘Í›·.
∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÈÎfi
ÙÔ˘ fi¯ÏÔ˘ Ô‡Ù ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘. √È Â¯ıÚÔ›
ÙÔ˘ fï˜ ‰È¤‰ˆÛ·Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ Â›Ùˉ˜, ÂÚÂı›˙ÔÓÙ·˜
¤ÙÛÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ·fi
ÙfiÙ Â‹ÏıÂ Ë ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ú‹ÍË. ™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘
∞Ó·Ï‹„ˆ˜, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ‚Á‹Î Ô
‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ì ·Ú¿Ù·ÍË ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓË ¶ËÁ‹

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

(ª·ÏÔ˘ÎÏ‹), fiÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Ó·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ Ó·fi˜
Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ 55, ¿ÁÓˆÛÙÔ Ò˜, ͤÛ·Û ̛· ‰È·Ì¿¯Ë
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÌÂÓÈ·ÎÒÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ·Ó ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘. ΔÔ
‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Á‡ÚÈ˙ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ÔÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ μ˘˙¿ÓÙÈÔÈ ÙÔÓ ¤‚ÚÈÛ·Ó Î·È Î¿ÔÈ· Á˘Ó·›Î·
Ì ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ¤ÊÙ·Û·Ó Û ٤ÙÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ·Ú¿ÓÔÈ·˜,
ÒÛÙ ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Ù·Í·Ó ¤ÙÚ˜
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘. √ Ú·›ÙÔÚ·˜ ÙȘ Û˘Ó¤Ï·‚Â, ÙȘ ηٷ‰›Î·Û Û ı¿Ó·ÙÔ ÛÙËÓ ˘Ú¿ Î·È ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÏÂÁfiÙ·Ó ∞Ó·Ú¿Ù˜ ‹ √Ó·Ú¿Ù·. ∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÊÔṲ́˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¿‰ÈΘ Î·È Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰›Î·È˜, ÔÈ Ôԛ˜
ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ
ıÚfiÓÔ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ·fi fiÛÔ˘˜
¤ÓȈı·Ó fiÙÈ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ·fi

ÙË Û˘ÓÂÙ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¿Ó‰Ú· ·˘ÙÔ‡, Î·È ¤ÙÛÈ ·˘Í·ÓfiÙ·Ó Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜.

∞Ù˘¯‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙË
™ÈÎÂÏ›· - §·ÌÚ¿
ηÙÔÚıÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¤ÍÔ¯Ô˜ ¿Ó‰Ú·˜.
∂›‰·Ì Ò˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙË ¡Â·Ú¿ Ô˘ ·Ú·ı¤Û·ÌÂ.
«•¤Úˆ» ¤ÏÂÁ «fiÙÈ ‰È·Ù¿ÛÛˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ, ·ÏÏ¿ ·‰È·ÊÔÚÒ ÁÈ’
·˘Ùfi, ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ ı· ¤¯ˆ Ì·˙› ÌÔ˘
ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙÔ‡˜ Î·È ÛÒÊÚÔÓ˜». √ §¤ÔÓÙ·˜ Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜
‰ÈËÁÂ›Ù·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘

[163]

[164]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

‹Ù·Ó ·ÎfiÌË ¤ÊË‚Ô˜, Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂÙ¿
ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜
Â¤ÛÙÚÂÊ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ·, ÂÓÒ Ô fi¯ÏÔ˜ ÙÔÓ Â͇‚ÚÈ˙Â
Î·È ÙÔÓ ÚÔËÏ¿ÎÈ˙Â. £·‡Ì·Û ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÙËÓ
¢Á¤ÓÂÈ· Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ ‚·‰›˙ÔÓÙ·˜ ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ ÊÚfiÓËÌ· Î·È ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û·Ó Ó·
√ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ Ó·fi˜
ÌË Û˘Ó¤‚·ÈÓ ٛÔÙ·. ŒÙÛÈ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË,
ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ô˘ Û˘Ó¤Ï·‚Â,
ÙÔ˘ 12Ô˘ ·ÈÒÓ·,
Ó· Ù·ÂÈÓÒÛÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ ÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜.
ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·.
√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜
ªfiÏȘ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙË ÓfiÙÈ·
ÙÔ 966 ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ
ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂΉÈÒÍÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜
Ó· ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ
ÂΛÓÔ˘˜ ·fi ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙË ™˘Ú›·.
ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
°È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÚÔÂÙԛ̷Û ÙÔ 966 ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË
™ÈÎÂÏ›·˜. ∞Ú¯Èο
ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÔÈ ÔÏη٤Ϸ‚ ·ÚÎÂÙ¤˜
·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ, Ϥ˜ Î·È ÛÔ˘‰·›Â˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·Û¯Ôϛ˜, ÂÓÒ Û˘Á·ÏÏ¿, fiÙ·Ó
¯ÚfiÓˆ˜ ۯ‰›·˙ ӷ ÂÎÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘
Âȯ›ÚËÛÂ
™˘Ú›·˜, ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯ËÓ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ
Á›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ·¤Ù˘¯Â ÛÙË
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi
ÛˆÛÙ‹ ÂÎÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó¤ıÂÛÂ
ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡,
ËÙÙ‹ıËÎÂ ·fi
ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞Ú¯Èο ·˘ÙÔ› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÔ˘˜ ̈·ÌÂı·ÓÔ‡˜.
‰fiÓ ·Ì·¯ËÙ› ÙȘ ™˘Ú·ÎÔ‡Û˜, ÙÔ Δ·˘ÚÔ̤ÓÈÔ, ÙËÓ
DIEGO BARUCCO/
π̤ڷ Î·È ÙÔ˘˜ §ÂÔÓÙ›ÓÔ˘˜. ∞ÏÏ¿, ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ,
SHUTTERSTOCK

Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ Â˙ÈÎÔ‡ ·ÙÚ›ÎÈÔ˜ ª·ÓÔ˘‹Ï, Ô˘ ‹Ù·Ó
·ÓÈ„Èfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ó¤Ô˜ ÔÚÌËÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ ·ÂÚ›ÛÎÂÙÔ˜,
ÏËÛ›·Û ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÂÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡,
¤ÂÛ Û ÂÓ¤‰Ú˜ Î·È Î·Ù·ÙÚÔÒıËΠÂΛ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. √È Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› ÌÂÙ¿ ÙÔ
ηÙfiÚıˆÌ· ·˘Ùfi ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ô˘ Ó·˘ÏÔ¯Ô‡ÛÂ Ô ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi˜ ÛÙfiÏÔ˜ Î·È Ì ¤ÊÔ‰Ô Î˘Ú›Â˘Û·Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ·ÊÔ‡ ·È¯Ì·ÏÒÙÈÛ·Ó Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Î·È ÙÔ Ó·‡·Ú¯Ô ¡È΋ٷ.
∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ó· ·Ô˙ËÌȈı› ÁÈ·
fiÏ· ·˘Ù¿ Ì ¤Ó· Ï·ÌÚfiÙ·ÙÔ Î·ÙfiÚıˆÌ·. √‰ËÁÒÓÙ·˜
Ô ›‰ÈÔ˜ ÙÔ 968 ÛÙÚ·Ùfi 80.000 ·Ó‰ÚÒÓ, ΢ڛ¢Û ¿Ú·
ÔÏÏ¿ ÊÚÔ‡ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ
·Ì‡ıËÙ· ÏÔ‡ÙË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜, Ù˘ ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙ˘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ÌËÙÚfiÔÏ˘, Ë ÔÔ›· οÔÙÂ Û˘Ó·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∞ÏÏ¿ Î·È Â› Ù˘ ·Ú·‚È΋˜ ηٿÎÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ·ÎÌ·ÈfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ Ù˘
∞Û›·˜, ÔfiÙÂ Ë ¿ÏˆÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ
·ÛÊ·Ï‹ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ™˘Ú›·˜. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÈ Â¯ıÚÔ›
›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂΛ fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, Ë ÂÎfiÚıËÛ‹ Ù˘ Ì ¤ÊÔ‰Ô ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. √
‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÙËÓ ÂÍ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ·Ú·‰Ôı›

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[165]

√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ·Ó¤ÎÙËÛ ÙËÓ
∫Ú‹ÙË, ÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÙË ª. ∞Û›·,
ÛÙÚ¿ÊËΠÚÔ˜ ÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ÙË ™˘Ú›·.
·fi ÙËÓ ›ӷ, ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÎÔÓÙÈÓfi ÏfiÊÔ ¤Ó·
‰‡Û‚·ÙÔ Î·È Î·ÙËÊÔÚÈÎfi ÂÚÈÙÂȯÈṲ̂ÓÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô,
Î·È ¿ÊËÛ ÂΛ ‰‡Ó·ÌË ·ÚÎÂÙ‹ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÔÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·fi
οı ÙÚÔÊ‹ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÌÂ
ÂȉÚÔ̤˜ Î·È ·Ú·Á¤˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 969, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÙ›¯ÈÛ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ
ËÌÂÚÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ÙÔ ¢È¿ÎÔÓÔ, ÙÔ ÏfiÊÔ
ÂΛÓÔ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÚÒÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ˘
Ï›ıÔ, ÁÈ· Ó· ÂÌ„˘¯ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ Ë
ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË, ¿ÊËÛ ·ÚÎÂÙfi ÛÙÚ·Ùfi Ì ÛÎÔfi ÙËÓ
ÂÎÙ¤ÏÂÛË fiÛˆÓ Â›¯·Ó ÚÔۯ‰ȷÛÙ›. ∞Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ËÁÂÌÔÓ›· Ù˘ ¿ÏÏ˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÛÙË ™˘Ú›· ÛÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ Î·È
ÛÙÚ·ÙÔ‰¿Ú¯Ë ¶¤ÙÚÔ, ¿Ó‰Ú· ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ¿Ú·
Ôχ ڈ̷ϤÔ, ·Ú’ fiÙÈ ‹Ù·Ó ¢ÓÔ‡¯Ô˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
Â¤ÛÙÚ„ ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· Î·È ¤Ù˘¯Â ÌÂÁ·ÏÔÚÂÔ‡˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiÛ· ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó, ·Ó Î·È ÔÈ
ÛÙÚ·ÙËÁÔ› ÙÔ˘ ÂÈÙ¿¯˘Ó·Ó ηٿ ÙÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘
fiÏ˘ Ì ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË. ΔÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 969
ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜ ›¯·Ó ÂÚȤÏıÂÈ Û ·Ì˯·Ó›·, ηıÒ˜ Û¿ÓÈ˙·Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ·, ÂÓÒ Ô ÛÙÚ·ÙÔ‰¿Ú¯Ë˜ ¶¤ÙÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ÏËÛ›·Û Ì ÛÙÚ·Ùfi, ¤ÛÙÂÈÏ ÁÈ· ηٷÛÎÔ›· ÙÔÓ Ù·Í›·Ú¯Ô ªÈ¯·‹Ï μÔ‡ÚÙ˙Ë. ∞˘Ùfi˜, ÌfiÏȘ
·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙÔ Ù›¯Ô˜, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È
ηٷÛ··Û Îϛ̷Θ ·Ó¿ÏÔÁ˜ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ‡ÚÁˆÓ. ΔȘ ÊfiÚÙˆÛ Û ÊÔÚÙËÁ¿ ˙Ò·, ‹Ú ÌÈ· ÏÂÁÂÒÓ·
Ì Ôχ ÁÂÓÓ·›Ô˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ÏËÛ›·Û Á‡Úˆ ÛÙ·
ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÛÙËÓ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·. ΔÔÔı¤ÙËÛ ÙȘ Îϛ̷Θ
Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘, ·Ó¤‚ËΠ̠·˘Ù¤˜, ‚ڋΠÙÔ˘˜ ʇϷΘ Ó· ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ˘˜ ÛÎfiÙˆÛÂ, ¤ÁÈÓ ·ÚÈÔ˜ ÙˆÓ
ÙÂȯÒÓ Î·È, ·ÊÔ‡ η٤‚ËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‡ÚÁÔ˘˜ ÛÙËÓ
fiÏË, ¤‚·Ï ʈÙÈ¿ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁˆÓ›Â˜ Ù˘. √È Ìˆ·ÌÂı·ÓÔ› Ù˘ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜ ·Ú¯Èο ¤ÓÈˆÛ·Ó ¤ÎÏÏËÍË,
·ÏÏ¿ ¤ÂÈÙ· ·fi Ï›ÁÔ Û˘Ó‹Ïı·Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó·
·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó. ∞ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Ô
ÛÙÚ·ÙÔ‰¿Ú¯Ë˜ ¶¤ÙÚÔ˜ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì‹ÎÂ
ÛÙËÓ fiÏË ·fi ÙȘ ‡Ï˜ ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ˘ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÔÈ
ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Ô˘ ÙȘ ›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜
Ì ÙÔÓ ªÈ¯·‹Ï μÔ‡ÚÙ˙Ë, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó fiÙÈ
οı ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ı· ‹Ù·Ó Ì¿Ù·ÈË Î·È ·Ú·‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ

ÓÈÎËÙ‹. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÚÈÊ·ÓÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˘ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, fiÙ·Ó
ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, Ù¤ÏÂÛ ϷÌÚ‹ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

√È ‰‡Ô ‰È·‚fiËÙ˜ ÚÂۂ›˜
ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘
™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·Ó¤Ù˘ÍÂ Î·È ÌÂ
ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Û¯¤ÛÂȘ ·ÍÈÔÌÓËÌfiÓ¢Ù˜. ΔÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¢‡Û˘
›¯Â ÙfiÙ ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› ·fi ÙË ÊÚ·ÁÎÈ΋ ‰˘Ó·ÛÙ›·
ÙˆÓ ∫·ÚÔÏȉÒÓ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙˆÓ √ıÒÓˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 962 Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜
ŸıˆÓ·˜ ∞′ ÛÙ¤ÊıËΠÛÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ·Ú¯ÈÂÚ¤· πˆ¿ÓÓË πμ′ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ, 162 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ∫¿ÚÔÏÔ˜ Ô ª¤Á·˜
¤Ï·‚ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ·˘Ùfi ·fi ÙÔÓ §¤ÔÓÙ· ° ′. √ Ó¤Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ‹Ù·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ ÈÛ¯˘Úfi˜ ηÈ
ÔÏ˘Ì‹¯·ÓÔ˜, ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ‰È·‰fi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫·ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘. ¢ÂÓ
‹ıÂÏ ÌÂÓ Ó· ¤ÏıÂÈ Û ڋÍË Ì ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ù˘
∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ‰ÈfiÙÈ Ôχ ·›¯Â ·fi ÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ
ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¿Óˆ Î·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ πÙ·Ï›·,
·ÏÏ¿ ÛΤÊÙËΠӷ ÔÈÎÂÈÔÔÈËı› Ì ÂÈÚËÓÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›· Ô˘ ÙËÓ Î·Ù›¯·Ó ·ÎfiÌË ÔÈ ‚·ÛÈÏ¿‰Â˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. °È’ ·˘Ùfi ÛÔÊ›ÛÙËÎÂ
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ó‡ÊË ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙË ı˘Á·Ù¤Ú· ÙÔ˘
ƒˆÌ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜, Ë ÔÔ›· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó
£ÂÔÊ·ÓÒ Â›Û˘, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ô Á¿ÌÔ˜ ·˘Ùfi˜
ı· ¤ÊÂÚÓ ˆ˜ Úԛη ÛÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÙËÓ ∞Ô˘Ï›· ηÈ
ÙËÓ ∫·Ï·‚Ú›·. ΔÔ 968 ¤ÛÙÂÈÏ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ ∫ÚÂÌÒÓ·˜ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô 56 ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÁÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙÔ Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ. ∏ ÚÂۂ›· ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘ ‹Ù·Ó ÔχÎÚÔÙË, ΢ڛˆ˜
ÁÈ· ÙË ÛηӉ·ÏÒ‰Ë ¤ÎıÂÛË ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤Ù·Í ηÈ
Ì·˜ ‰È·ÛÒıËÎÂ.
√ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁÈfiÙÂÚÔ˘˜
¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹, ·ÏÏ¿
Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÎÂÓfi‰ÔÍÔ˜, ÂÌ·ı‹˜ ηÈ
ȉÈÔÙÂÏ‹˜. ∞ÊÔ‡ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ μ′, Û˘ÁÁÂÓ‹ ·fi ıËÏ˘ÁÔÓ›· ÙˆÓ ∫·ÚÔÏȉÒÓ

[166]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

Î·È Â¯ıÚfi ÙÔ˘ ŸıˆÓ· ∞′, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚȇ‚ÚÈÛ ÙË
ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˘ μ′, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÊËÛ ٛÔÙ· ÛÙË ‰È·ı‹ÎË ÙÔ˘. ΔÒÚ· ‹Á·ÈÓ ¿ÏÈ ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·
ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˘ μ′ Î·È Ó· Û˘ÓËÁÔÚ‹ÛÂÈ
˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘, ŸıˆÓ· ∞′. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Ôχ
Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ Î·È,
·ÓÙ› Ó· ÙËÓ ÂÏ·ÙÙÒÛÂÈ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ Ì ÙËÓ Â˘Ú¤ÂÈ· ÙˆÓ ÙÚfiˆÓ ÙÔ˘, ÙËÓ ·‡ÍËÛ Ì ÙË ‰˘ÛÙÚÔ›·
Î·È ÙËÓ ·˘ı¿‰ÂÈ¿ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ·Ú¿‰ÔÍÔ
fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·¤Ù˘¯Â Î·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓË ÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ Î¿ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ·Ó·¯ˆÚÒÓÙ·˜ ‹ıÂÏÂ
Ó· Ù· ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ·ÙÂÏÒÓÈÛÙ·, οÙÈ Ô˘ ‚¤‚·È·
‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ Â˘ÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜. ∞ÏÏ¿ fiÛÔ ·ÍÈfiÈÛÙ· ‡ÛÙÂÚ· ·fi fiÏ·
·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô ¯Ï¢·ÛÌfi˜ Î·È Ë ‡‚ÚË, Ô˘
ÂÈÛˆÚ‡ÂÈ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘,
Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜ ÙÔ˘, ·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ
ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÙ¤ ·ÍÈfiÈÛÙ˜ Ë ‡‚ÚË Î·È Ë ¯Ï‡Ë;
¢ÂÓ ·ÚÓÈfiÌ·ÛÙ fiÙÈ ÛÙÔ ‚›Ô Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ̠οÔÈÔ ·ÏÏfiÎÔÙÔ ÎÚ¿Ì· ·fi ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ηÈ
ڈ̷˚ÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi Î·È ÙȘ ·ÛÈ·ÙÈΤ˜ ‰Ôͷۛ˜ Î·È ¤ıÈÌ·, ÔÈ Ù‡ÔÈ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈ˙·Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘, ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÓ·Ó ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. √È Ù‡ÔÈ ·˘ÙÔ› ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û·Ó ·Ú¿ Ó· Ê·ÓÙ¿˙Ô˘Ó Î¿ˆ˜ ·Ú¿‰ÔÍÔÈ
ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡
ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ΢ÚÈfiÙ·ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·È ÎÂÊ·Ï·È҉˘ ·ÊÂÙËÚ›· ‹Ù·Ó ÁÂÓÈο Ë ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·
Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ∞˜ ÚÔÛı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙË ˙ËÏÔÙ˘›·,
ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ Ù˘
ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÂÌÔÚÈ΋˜ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘
·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ Î·È ÛÙË ‚·ÛÈÏÂ‡Ô˘Û· ¿ÓıÚˆÔÈ ·fi
¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó ·ÎfiÌ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌÂ Î·È Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο ¿ıË,
Ù· ÔÔ›· ¤Ó·˜ §·Ù›ÓÔ˜ Â›ÛÎÔÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
·Ú¿ Ó· ÙÚ¤ÊÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
∞ÏÏ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ¤Ó· ÛËÌ›Ô, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ ÔÙ¤ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË
ÌÔ¯ıËÚ‹ ηÎÔ‚Ô˘Ï›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘.
∞˘Ùfi ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜
ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, fiˆ˜ Ô §Â‚Ò Î·È Ô ™ÏfiÛÂÚ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ì¿ÏÈÛÙ· „¤ÁÂÈ ÙËÓ ¤·ÚÛË Î·È ÙËÓ ·ÈÛ¯Ú‹
ÎÔϷΛ· ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ŸıˆÓ· Î·È ÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘. §¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ

·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎˆÌˆ‰›·˜ ·Ú¿ Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÂۂ›·˜,
ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Â‡ÏÔÁÔ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ÌÂٷ͇
ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈÎÚ·ÙÂÈÒÓ. ÕÏÏÔÈ fï˜, fiˆ˜ Ô °›‚‚ˆÓ,
·Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ Ï›‚ÂÏÔ ·˘Ùfi. °ÂÓÈο,
ÂÂȉ‹ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi fiÛ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù· Ù˘
ÙfiÙ ‰˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘
‚Ô‹ıËÛ ¿Ú· Ôχ ÛÙÔ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔηٷϋ„ÂȘ Ù˘ ¢‡Û˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜, ÛÙÔ Ó· ÎÔÚ˘ÊÒÛÂÈ Ù·
¿ıË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎfiÛÌˆÓ Î·È ÛÙÔ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¤Á· ΛÓËÌ· ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚÈÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ
·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ·
Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ì·˜ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÂıÈÌÔÙ˘ÈÒÓ Ù˘ ·˘Ï‹˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘.
™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԷӷʤڷÌÂ, Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜
‰ÂÓ ‹Úı ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.
ΔËÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÚÈÓ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ 948, ÛÂ
ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ. ΔfiÙ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜, ÙÔ˘
ÔÔ›Ô˘ Ô ÁÈÔ˜ ƒˆÌ·Ófi˜ ›¯Â ÌÓËÛÙ¢ı›, fiˆ˜ ÚÔ›·ÌÂ, ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ §Ôı¿ÚÈÔ˘,
ÙË μ¤Úı·. √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, fiÙ·Ó ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ
Ô μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˜ μ′, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÔ‰‡Ó·ÌÔ˜ ÛÙË §ÔÌ‚·Ú‰›·, ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ §Ôı¿ÚÈÔ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙÔ
fiÓÔÌ· Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜, Ô˘ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Î·È ·˘Ùfi Ó·
ÛÊÂÙÂÚÈÛı›, ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÂΛÓÔ ‰˘Ó¿ÛÙË
‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘ ÙÔ Ó·Úfi ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞˘Ùfi˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ
·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘, §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô,
Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ¿Ú· Ôχ Ó¤Ô˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘
·Ó¤Ï·‚ ӷ ηχ„ÂÈ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜
·˘Ù‹˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙËÓ
ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.
√ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜, ·ÊÔ‡ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ¶·‚›·,
¤ÊÙ·Û ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 948 ÛÙË μÂÓÂÙ›·, fiÔ˘
‚ڋΠ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ·fi οÔÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË ™·ÍÔÓ›·. ΔÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜
ÙÔ˘ ¯·Ï›ÊË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ Î·È Ô §Ô˘ÈÙÊÚ¤‰Ô˜, Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·. ∞ÊÔ‡ ·¤ÏÂ˘Û·Ó ·fi ÂΛ,
fiÏÔÈ Ì·˙› ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ÛÙȘ
15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ‰¤¯ÙËΠÙÔ˘˜ ÚÂ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚ›ÎÏÈÓÔ Ù˘ ª·ÁÓ·‡Ú·˜, ÙÔ
ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ‰¤Ó‰ÚÔ ·fi Â›¯Ú˘ÛÔ
ÔÚ›¯·ÏÎÔ Î·È ¤ÊÂÚ ÛÙ· ÎÏ·‰È¿ ÙÔ˘ ÙËÓ¿ ·fi ÙÔ
›‰ÈÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ. ΔÔ ‰¤Ó‰ÚÔ ·˘Ùfi ›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› Â›

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

£ÂÔÊ›ÏÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ÔÏfi¯Ú˘ÛÔ, ·ÏÏ¿, ·ÊfiÙÔ˘ Ô ªÈ¯·‹Ï, ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·ÛˆÙ›Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¤ÏȈÛ ηÈ
ÌÂÙ·Ô›ËÛ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Û ÓfiÌÈÛÌ·, ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠͷӿ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ·fi ηı·Úfi ¯Ú˘Ûfi, ·ÏÏ¿
·fi Â›¯Ú˘ÛÔ ÔÚ›¯·ÏÎÔ. √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ηıfiÙ·Ó ÛÂ
ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ú˘Ûfi ıÚfiÓÔ, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó ™ÔÏÔÌÒÓÙÂÈÔ˜
Î·È ‹Ù·Ó ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ˜ Ì ‰‡Ô Â›¯Ú˘ÛÔ˘˜ ϤÔÓÙ˜.
ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜, ˘Ô‚·ÛÙ·˙fiÌÂÓÔ˜
·fi ‰‡Ô ¢ÓÔ‡¯Ô˘˜, ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, fiÏ· Ù· ÙËÓ¿ ÙÔ˘ ‰¤Ó‰ÚÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÂϷˉԇÓ
Î·È ÔÈ Ï¤ÔÓÙ˜ Ó· ‚Ú˘¯ÒÓÙ·È. √ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜
›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈËı› ÂÚ› ·˘ÙÔ‡, ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ η̛·,
fiˆ˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ, ·ÔÚ›· Ô‡Ù Êfi‚Ô. ∞ÏÏ¿, fiÙ·Ó ÚÔÛ·ÓËÛ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¤ıÈÌÔ,
‡„ˆÛ ٷ Ì¿ÙÈ· Î·È Í·ÊÓÈ¿ÛÙËΠÔχ, ‰ÈfiÙÈ Â›‰Â ÙÔ
ıÚfiÓÔ Ó· ·Ó·Û‡ÚÂÙ·È Ì οÔÈÔÓ ·fiÚ·ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi
̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹, Î·È ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ô˘ ‹Ù·Ó ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜ Ì ¿ÏÏ· ÚÔ‡¯·.
∏ ·fiÛÙ·ÛË, ϤÂÈ, Î·È ÙÔ Ù˘ÈÎfi Ù˘ ·˘Ï‹˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Ó· ÙÔ˘ ·ÔÙ›ÓÂÈ ·¢ı›·˜

ÙÔ ÏfiÁÔ. ΔÔÓ ÚÒÙËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Ô ÏÔÁÔı¤Ù˘ Ò˜ ‹Ù·Ó Ô
μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Î·Ù¿Ï˘Ì·. ∞Í›˙ÂÈ fï˜ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ÂÓÒ Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ÎÂÏ·‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙËÓÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ
ÛÙÔ π∂′ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ
ٿ͈˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ò˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÙÂÏÂÙ‹
·˘Ù‹, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ıÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹
Ô‡Ù ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi Ô‡Ù Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ·fi ÂΛӢ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù· ÁÚ·Ù¿ ‚ڋηÌ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ.
√ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È fiÙÈ Ô μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˜, Ô
ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ·
Ù· ‰ÒÚ· Ù· ÔÔ›· ηٿ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·. ŒÙÛÈ, Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ·Ó·ÁοÛıËΠӷ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÙÔ˘ fiÛ· Ô
ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿Ú· Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔ˜, ÙÔ˘ ›¯Â
‰ÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿. ∞˘Ù¿ ‹Ù·Ó fiÏ· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ
Ì ÂȉÂÍÈfiÙËÙ·, ‰‡Ô ·ÚÁ˘Ú¿ Î·È Â›¯Ú˘Û· ·ÂÏ· ηÈ
Ù¤ÛÛÂÚȘ ¢ÓÔ‡¯ÔÈ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë Á·ÏÏÈ΋ fiÏË ÙÔ˘
μÂÚÔ‰Ô‡ÓÔ˘ ÂÌÔÚ¢fiÙ·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·.

[167]

°ÎÚ·‚Ô‡Ú·
ÌÂ ÙÔÓ ŸıˆÓ· ∞′,
ÙÔÓ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ Î·È «ª¤Á·».
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘
°ÂÚÌ·Ó›·˜ ŸıˆÓ
∞′, ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
Ù˘ ¢‡Û˘,
¤ÛÙÂÈÏÂ ÙÔ 968
ÙÔÓ Â›ÛÎÔÔ
∫ÚÂÌfiÓ·˜
§Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô
Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ
ÙËÓ ÎfiÚË
ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡
ˆ˜ Ó‡ÊË
ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘.
CHRIS HELLIER/
CORBIS/APEIRON

[168]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ‰ÒÚÔ ¿ÚÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ·
Ù· ¿ÏÏ·. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â
¤ÏıÂÈ ¿ÏÏÔÙ ˆ˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË,
›¯Â ‰È·ÎÚÈı› ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ÔχÙÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿,
‰ÈfiÙÈ, ÂÓÒ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó ™Ï¿‚ÔÈ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ηÈ, ·ÊÔ‡
ÙÔ˘˜ ηٷÙÚfiˆÛÂ, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ·È¯Ì¿ÏˆÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ƒˆÌ·Ófi ∞′, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙfiÙÂ
ÙÔ˘ ʤÚıËΠ̠ȉȷ›ÙÂÚË Â˘Ì¤ÓÂÈ·. ∞ÏÏ¿ ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘ ›¯Â Ù·Ú¿ÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÎˆÌÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Ô˘
¤ÛÙÂÏÓ ÛÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ §Ôı·Ú›Ô˘, Ô
√‡ÁˆÓ, ‹Ù·Ó Î·È ‰‡Ô Û·ÏÔÈ, Ô˘ Ë Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó
¿ÁÓˆÛÙË ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. Δ· ˙Ò· ·˘Ù¿ ÛÙ· ÔÔ›·,
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ÚÔͤÓËÛ·Ó ·Ú¿‰ÔÍË ÂÓÙ‡ˆÛË, fiÚÌËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ηÈ
Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÔ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· Ù· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÚÂÛ‚Â˘ÙÒÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÛÙËÓ ÔÔ›·
‰ÂÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· η̛· ˘fiıÂÛË, Ô
ÃÚ˘Ûfi ‚˘˙·ÓÙÈÓfi
·ÂÏÏÔ
ÙÔ˘ 6Ô˘ ·ÈÒÓ·.
™ÙÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi
·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi
Á‡̷ ÙˆÓ
ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ
Ù· Û·Ë
‹Ù·Ó ¯Ú˘Û¿,
ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË
Ì ÙȘ ¿ÏϘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ
Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÁ˘Ú¿.
WERNER FORMAN/
CORBIS/APEIRON

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘˜ ηÏÔ‡Û Û ȉȷ›ÙÂÚ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜
ÙÔ˘˜, ¤ÙÚˆÁ ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÚfiÛÊÂÚ ‰ÒÚ· Û ÂΛÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È
ÛÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ¿ÏÏ·, ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÙÂÏÂÙ¤˜, Ô˘ Û˘Ó¤ÂÛ ӷ
ÂÔÚÙ·ÛıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ªÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ ¤‰ÈÓÂ
Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÛÙÔ
ÂÍ¿ÂÚÔ ÙˆÓ ·ÎÔ˘‚‹ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ 19
ÙÚ·Â˙ÈÒÓ. ΔÔ Á‡̷ ÙÔ‡ÙÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·fi Ù· 12
ÌÂÁ¿Ï· Á‡̷ٷ Ù· ÔÔ›· Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¤‰ÈÓ ηıËÌÂÚÈÓÒ˜ ÙÔ 12‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Û ηı¤Ó·
·fi Ù· ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·Ó 250 ÂÚ›Ô˘ ¿Ó‰Ú˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜
Î·È ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Î·È 12 ¤ÓËÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·
·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Í¤ÓÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜. Δ· Á‡̷ٷ ·˘Ù¿, ÙÔ Ù˘ÈÎfi ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÏÂÙÔÌÂÚ¤Ûٷٷ ÛÙÔ 52 ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· 75Ô Î·È 83Ô ÙÔ˘
ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜, ‰È¤ÊÂÚ·Ó ÛÂ
ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο Á‡̷ٷ. ∞Ó Î·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Î¿ıÔÓÙ·Ó, fiˆ˜ Î·È ÂÌ›˜, Á‡Úˆ
·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÙȘ Â›ÛË̘ ÂΛӘ ̤Ú˜ Î·È Î¿ÔȘ
¿ÏϘ ÌÈÛÔÍ¿ψӷÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· Û˘Ó‹ıÂÈ·.
ŸÛÔÈ ‹Ù·Ó ηÏÂṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ Î·È ÔÏ˘ÙÂϤ˜
ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó 12
ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ·ÔÛÙÔÏÈ΋˜ ‰ˆ‰Âο‰·˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜, ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó
ȉȷ›ÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ·
·Ó·ÎÂÎÏÈ̤ÓË ı¤ÛË. ∂ÓÒ ÛÙ· ¿ÏÏ· Á‡̷ٷ Ù· Û·Ë
‹Ù·Ó ·ÚÁ˘Ú¿, ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó ÔÏfi¯Ú˘Û·. °ÂÓÈο, ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ë
ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÒÛÙ ηٷٿÛÛÔÓÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ï·ÌÚfiÙÂÚ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
ŸÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¤ÈÙ·Ó ‰ËÌfiÛȘ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ Ù· Á‡̷ٷ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó, ÂÓÒ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÁÈ’ ·˘Ù¿ ‰›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, fiˆ˜, ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ 31Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÂÈÛÌÔ› Î·È ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, ÔfiÙ «Ì χË ÙÔ˘ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜»
ϤÂÈ Ô ∫‰ÚËÓfi˜ «Ù· ÂıÈÌÈο Á‡̷ٷ ÙÔ˘ ‰ˆ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ‰ÂÓ Ù¤ÏÂÛÂ, ·ÏÏ¿ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·
ÁÈ’ ·˘Ù¿».
™Â ¤Ó· ·fi Ù· Á‡̷ٷ ·˘Ù¿, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ 948, Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ηÈ
ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Â›ÓÔ ·˘Ùfi ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÔÏÏ¿ ·ÏÏfiÎÔÙ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: «¶ÂÚ› Ù· Ù¤ÏË
ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜ ÔÈ Î·ÚÔ› ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó Ì¤Û· Û ÙÚ›·
¯Ú˘Û¿ ‰Ô¯Â›·, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‚·ÚÈ¿, ÒÛÙ ٷ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Ì ·Ì·Í¿ÎÈ ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÔÚʇڷ. °È· Ó·
Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Ù· η٤‚·˙·Ó ·fi ÙËÓ
ÔÚÔÊ‹ Ì Â›¯Ú˘Û· Û¯ÔÈÓÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ¯Ú˘ÛÔ‡˜ ÎÚ›ÎÔ˘˜ ÚÔÛ·ÚÙË̤ÓÔ˘˜ ÛÙȘ Ï·‚¤˜ ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ. ∞Ó·Û‡ÚÔÓÙ·Ó ·˘Ù¿ Ì οÔÈÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ô˘
˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ÔÚÔÊ‹, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ηÈ
ÙfiÙ ٤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÛÚÒ¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÏÔÛÛÈ·›Ô
ηٷÛ··ÛÌ·, ÙÔ ÙÔÔıÂÙÔ‡Û·Ó ¿Óˆ Û ·˘Ù‹».
√ ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˘ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠӷ
·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÊÈÏÔÙÈÌËÌ¿ÙˆÓ Û fiÛÔ˘˜
ηÙ›¯·Ó ·ÓÒٷٷ ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ.
«ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÚ·¤˙È Ì ̋ÎÔ˜ 15 Ô‰ÒÓ (ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ̤ÙÚ·) Î·È Ï¿ÙÔ˜ ¤ÍÈ (ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ̤ÙÚ·), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô, ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ
Ì ı‹Î˜, ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ÛËÌÂȈ̤ÓÔ Î·È
ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈ›¯Â Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó. √ ‚·ÛÈÏÈ¿˜

ÛÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ·˘ÏÈÎÔ‡˜ ηÏÔ‡Û ÙÔÓ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ fiÛÔ˘˜
ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ‰ˆÚ¤˜. ¶ÚÒÙÔÓ Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔÓ
ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó Ù›ÔÙ· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ,
·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ÊfiÚÙˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ÒÌÔ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi
ÔÛfi Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, Î·È ÂÈϤÔÓ Ù¤ÛÛÂÚ· Ûηڷ̿ÁÁÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ì·ÎÚÈ¿ ·ÓˆÊfiÚÈ· Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›, fiÙ·Ó ¤‚Ú¯Â. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ô Ì¤Á·˜ ‰Ô̤ÛÙÈÎÔ˜ Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘
ÛÙfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆ˜ ›ÛÔÈ ÛÙÔ ·Í›ˆÌ· ¤Ï·‚·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ
ÔÛfi, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÒÛÙÂ ÌÂ ÎfiÔ ÌfiÚÂÛ·Ó
Ó· ÙÔ ·Ó·ÛËÎÒÛÔ˘Ó. ∫·ÙfiÈÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó 24 Ì¿ÁÈÛÙÚÔÈ, ηı¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤Ï·‚ 24 Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡,
‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ 26 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ Î·È ‰‡Ô Ûηڷ̿ÁÁÈ·. ŒÂÈÙ· ÔÈ ·ÙÚ›ÎÈÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó ‰‡Ô Ï›ÙÚ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ¤Ó· Ûηڷ̿ÁÁÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ Û·ı¿ÚÈÔÈ, ÔÈ Î·Ó‰È‰¿ÙÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜». ¶·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ 31Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘
ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ «fiÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙˆÓ μ·˝ˆÓ» Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ì·›ÓÔ˘Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔ Ó·fi, ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ
¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·fi ¤Ó· ʇÏÏÔ ‰¿ÊÓ˘ Î·È ¤Ó·Ó ·ÛË̤ÓÈÔ ÛÙ·˘Úfi, ¿ÏÏÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÌÈÎÚfi, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ
ηıfiÏÔ˘ ÏfiÁÔ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰ˆÚ¤˜. ∞fi ·˘Ùfi ‰ÂÓ
ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ¯ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÓÔ̤˜
ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·Ó. ™˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fï˜ fiÙÈ Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ηٷÛ·Ù·ÏÈÔ‡ÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·
ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ 53Ô ÎÂٿ͈˜
Ê¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜.
∞˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ı¤ÏËÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ÂÚÈÛÙ›ÏÂÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, fiˆ˜ ÚÔ›·ÌÂ. ∞˜ ÌËÓ ·Ú·Ï›„Ô˘Ì Â›Û˘ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ fiÛÔÈ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó
·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÌÈÌ‹ıËÎ·Ó ¿Ú·
ÔÏÏ¿ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·fi ÙËÓ ·˘ÏÈ΋ ÂıÈÌÔÙ˘›· ÙˆÓ ÚÔηÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜, Ù‹ÚËÛ·Ó Â› Ì·ÎÚfiÓ Î·È
ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÛÙËÓ
ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÁÂÓÈÙÛ¿ÚˆÓ, ÁÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜.
∞˘Ù¿ Â›Ó·È fiÛ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÚÂۂ›· ÙÔ˘
§Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›·Ì ÂÂȉ‹ Ô μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˜ ηÈ
Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Ô ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜ ›¯·Ó ·ÌÔÈ‚·›Ô
Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ù·
Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÔÌ·Ï¿. ∞ÏÏ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚÂۂ›·, Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ·,
ÙÔ 968, ‹Ù·Ó ÔÏϤ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘
ÔÈ ·ÊÔṲ́˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Î·È ‰˘ÛÈÛÙ›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÈ

[169]

[170]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔϘ, fiÛˆ Ì¿ÏÏÔÓ fiÙ·Ó Ô ŸıˆÓ·˜ ˙ËÙÔ‡Û Ì ÙÔ Û˘ÓÔÈΤÛÈÔ ˆ˜ Úԛη ÙËÓ ∫¿Ùˆ
πÙ·Ï›·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Â¤ÌÂÓ ӷ ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ¿Óˆ πÙ·Ï›· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁfi ÙÔ˘ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˘, ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ, Ô
ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ηٷʇÁÂÈ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÌÂÙ¿
ÙÔÓ ÚfiÛÊ·ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘.
√ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ÛÙȘ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Î·Ù¤Ï˘Û ÛÙÔ Ô›ÎËÌ· Ô˘ ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ·Ï¿ÙÈ, fï˜ ÙÔ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Û·Ó Ê˘Ï·Î‹, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÔÈÎÔÓfiÌÔ˜ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¤ÙÚÂÊÂ
οÎÈÛÙ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ‰‡Ô ̤Ú˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ
·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, §¤ÔÓÙ·, ÙÔÓ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË
Î·È ÏÔÁÔı¤ÙË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË
ÚԉȤÁÚ·„Â Î·È ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. √ §¤ÔÓÙ·˜ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ·ÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ŸıˆÓ· ‚·ÛÈÏÈ¿,
fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ı· ϤÁ·Ì ۋÌÂÚ· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ·ÏÏ¿
ÙÔÓ ÔÓfiÌ·˙ ·ÏÒ˜ Ú‹Á·, ‰ËÏ·‰‹ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Ϥ͢. ∂Âȉ‹ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Â¤ÌÂÓ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÙÔ˘, Ô §¤ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ ‹Úı ÛÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË fi¯È ÁÈ· Û‡Ó·„Ë ÂÈÚ‹Ó˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ·
ÚfiÎÏËÛË ÊÈÏÔÓÈΛ·˜, Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ùfi, ·ÊÔ‡ ÛËÎÒıËΠÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜, ‹Ú ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·,
fi¯È Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÌÂÛ· ·ÏÏ¿ ̤ۈ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË, 7 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜, Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ∂Λ, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘, Âȯ›ÚËÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿.
«√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Â›Ó·È ¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÂÚ·Ù҉˘, Ôχ
ÎÔÓÙfi˜, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ÌÈÎÚ¿ Ì¿ÙÈ·, fiˆ˜ ÙÔ˘ Ù˘ÊÏÔfiÓÙÈη, ÁÂÓÂÈ¿‰· ÎÔÓÙ‹, Ï·ÙÈ¿, ˘ÎÓ‹ Î·È ·Ë‰È·ÛÙÈο ÁÎÚÈ˙ˆ‹, ̤وÔ Ôχ ÛÙÂÓfi, Ì·ÎÚÈ¿ ηÈ
˘ÎÓ¿ Ì·ÏÏÈ¿. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÏ·„fi˜, ÒÛÙ ‰ÂÓ ı·
‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Î·È ÂÓÒ Â›Ó·È
ÎÔÈÏ·Ú¿˜, ¤¯ÂÈ ·‰‡Ó·ÙÔ˘˜ ÁÏÔ˘ÙÔ‡˜, Ôχ ÌÈÎÚÔ‡˜
ÌËÚÔ‡˜, ÎÔÓÙ¤˜ ÎӋ̘ Î·È ÌÈÎÚ¿ fi‰È·. √ ‚˘ÛÛÈÓ›
Ì·Ó‰‡·˜ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ Â›Ó·È ÙÚÈÌ̤ÓÔ˜ Î·È ‚ÚÔÌÂÚfi˜.
∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È ·˘ı¿‰Ë˜, ·ÏÂÔ‡ ÛÙËÓ ÔÓËÚÈ¿, ·ÓÔ‡ÚÁÔ˜ √‰˘ÛÛ¤·˜ ÛÙËÓ ÂÈÔÚΛ· Î·È ÛÙËÓ „¢ÙÈ¿».
øÛÙfiÛÔ, Î·È ¿ÏÏÔ˜ ·˘ÙfiÙ˘ ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô §¤ÔÓÙ·˜
Ô ¢È¿ÎÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜, ÂÂȉ‹ ¤ÁÚ·„ ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ
ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿, fiÙ·Ó ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰ÈÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Î·ÎÒ˜ ‰È·Î›ÌÂÓÔÈ ÚÔ˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ˆ˜
ÙÔÓ ÎÔϿ΢Â. ∞˘Ùfi˜, ÏÔÈfiÓ, Ì·˜ ¿ÊËÛ ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·
ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘. ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

fiÌÔÚÊÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ›¯Â fï˜ ÛÒÌ· ·ıÏËÙÈÎfi, ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÙÚfiÌËÙÔ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜
·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜ Û‚·ÛÌfi Î·È fi¯È ÁÂÏÔ›· ÂÓÙ‡ˆÛË.
∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘ÔÙÂı› fiÙÈ Â›¯Â ÛÒÌ· οˆ˜ ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ, Ò˜ ı· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó·˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Û ·˘Ùfi ηÈ
ÌfiÓÔ ÙÔ ÂÏ¿Ùو̷, fiÙ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤‚ÏÂÂ
ÂΛÓÔ ÙÔÓ ¿Ó‰Ú·, Ô˘ ¤Ú·Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙ·
‰›· Ù˘ Ì¿¯Ë˜ Î·È ¤ÛÙËÛ ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÂ
fiÏÔ˘˜ ÌÓËÌ›· ӛ΢ ηٿ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ; ∂Ô̤ӈ˜, Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË Ë Î·ÎÔÚÔ·›ÚÂÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È Û fiÏË
ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘. «∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘» Û˘Ó¯›˙ÂÈ «fi¯È fï˜ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÈÔ
οو οıÔÓÙ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ (Ô μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ ηÈ
Ù˘ £ÂÔÊ·ÓÒ˜), ·ÚÈÔ› ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·È ÙÒÚ·
˘‹ÎÔÔ› ÙÔ˘». ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹, Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘
ÌÂ ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿.
¶ÚÔÙÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·Ú·ÙËÚԇ̠fiÙÈ Û¯ÂÙÈο
Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËΠÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ô˘ ›¯·Ì ‰ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘
·ÔÛÙÔÏ‹. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ‰ËÏ·‰‹ Â›ÛËÌË ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘
Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·˘Ù‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·,
·ÏÏ¿ ÂÎÏ‹ıË ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·
Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ÙÔ ÏfiÁÔ, › ٷ ÂÍ‹˜:
« ŒÚÂÂ Î·È ı¤Ï·Ì ӷ Û ˘ԉ¯ıԇ̠ÊÈÏÈο ÌÂ
ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÙÚÂ„Â Ë ·Û¤‚ÂÈ· ÙÔ˘
΢ڛԢ ÛÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤Ϸ‚ ÙË ƒÒÌË Ì ¯ıÚÈ΋
‰È¿ıÂÛË, ηٷ‰›ˆÍ ̤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔÓ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ
Î·È ÙÔÓ ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ Î·È, ·ÊÔ‡ ÛÎfiÙˆÛÂ, Ù‡ÊψÛ ηÈ
ÂÍfiÚÈÛ ÔÏÏÔ‡˜ ƒˆÌ·›Ô˘˜, ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ fiÏÂȘ Ì ʈÙÈ¿
Î·È ÊfiÓÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ·¤Ù˘¯Â ÛÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ ·˘Ùfi ÛÎÔfi
ÙÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘
ˆ˜ ηٿÛÎÔÔ ÂÛ¤Ó·, Ô˘ ÙÔ˘ ˘·ÁfiÚ¢Û˜ Î·È ÙÔÓ
·ÚfiÙÚ˘Ó˜ ÛÙËÓ Î·ÎÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘».

ΔÔȯÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙË Sala Regia ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡
Ì ÙÔÓ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ¿· ∞Á·ËÙÔ‡ μ′,
¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Marco da Siena. √ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˘,
Ô ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘
Î·Ù¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
˘fi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘.
SCALA

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[171]

[172]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

√ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·¿ÓÙËÛ Û ·˘Ù¿
Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÛˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
̤ÚÔ˜, fi¯È fï˜ ÛÂÌÓ¿ ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó˜, ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ.
∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· Ô˘ ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ·ÔÓ¤Ô˘Ó ÌÈ· οÔÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÈÎÚ›· ηٿ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·. ∞ÏÏ¿, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ·
·fi ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜
ÁÂÓÈο ‰ÂÓ ÂͤıÂÛ ηٿ ϤÍË ÙÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, ·ÏÏ¿
ÙÔ˘˜ ‰È·Û··ÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘
ÂÌ¿ıÂȘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ
Ú¿ÁÌ·, Ó· Ò˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. «√ ·ÚÈfi˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ‹ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ƒÒÌ˘ Ì ÙË ‚›· ‹ Ù˘Ú·ÓÓÈο, ·ÏÏ¿
ÙËÓ ·¿ÏÏ·Í ·fi ÙÔÓ Ù‡Ú·ÓÓÔ, ηχÙÂÚ· ·fi Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘˜. ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÙË ‰˘Ó¿ÛÙ¢·Ó ıËÏ˘ÚÂ›˜ ηÈ
-ÙÔ
ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ·ÈÛ¯ÚfiÙÂÚÔ- fiÚÓ˜; ΔfiÙ ÓÔÌ›˙ˆ
fiÙÈ ‹Ù·Ó Û ηٿÛÙ·ÛË ‡ÓÔ˘ Ë ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘ Î·È Ë ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÚÔηÙfi¯ˆÓ ÛÔ˘ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó
Î·È fi¯È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ. ∞Ó
‹Ù·Ó ÈÛ¯˘ÚÔ›, ·Ó ‹Ù·Ó ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ƒˆÌ·›ˆÓ, ÁÈ·Ù›
ÂÁη٤ÏÂÈ„·Ó ÙËÓ fiÏË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÔÚÓÒÓ; ª‹ˆ˜
Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÈÔÙ¿ÙÔ˘˜ ¿˜ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÂÍÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ‹ ηٷȤÛıËÎ·Ó ·fi Û¤Ó·; ª‹ˆ˜ Î·È Ô ∞ω·‚¤ÚÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÛÙÂÈÏ ˘‚ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ƒˆÌ·Ófi Î·È ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜; ª‹ˆ˜ ‰ÂÓ ÏÂËÏ¿ÙËÛ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜
ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ; ¶ÔÈÔ˜ ·fi Û·˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ·Ú·ÎÈÓË̤ÓÔ˜ ·fi ıÂ›Ô ˙‹ÏÔ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·Û¤‚ÂÈ· Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË
‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜; ∂Û›˜ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·Ú·ÌÂÏ‹Û·ÙÂ, fi¯È fï˜ Î·È Ô Î‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ¤Ú·Ù· Ù˘ Á˘ Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË ƒÒÌË,
·Ó¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ·Û‚›˜ Î·È ·¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÔÙËÚËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ Î¿ı ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÈÌ‹.
ŒÂÈÙ· ·fi ·˘Ùfi Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜
ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏÈÎÔ‡ ·Ù¤Ú·, ÙÔ˘˜
ÈÂÚfiÛ˘ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜, ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚·Û¿ÓÈÛ·Ó
Î·È Ï‹ÛÙ„·Ó ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙÔÏÈÎÔ‡˜ ·Ù¤Ú˜, ı·Ó¿ÙˆÛÂ
Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÂÍfiÚÈÛ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù·
‰fiÁÌ·Ù· ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡,
√˘·ÏÂÓÙÈÓÈ·ÓÔ‡, £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ Î·È ¿ÏψÓ. ∞ÏÏ¿, ·Ó ‰ÂÓ
¤Ú·ÙÙ ·˘Ùfi, ı· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·Û‚‹˜, ¿‰ÈÎÔ˜, ˆÌfi˜,
Ù‡Ú·ÓÓÔ˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Û›ÁÓˆÛÙÔ fiÙÈ Ô μÂÚÂÁÁ¿ÚÈÔ˜ Î·È Ô ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙÔ˘
·Ú¤Ï·‚·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Û΋ÙÚÔ ÙÔ˘
ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ‚·ÛÈÏ›Ԣ, ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔÈ Ì fiÚÎÔ ›ÛÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ‰Ô‡ÏˆÓ ÛÔ˘ Ô˘ ÛÒ˙ÔÓÙ·È Î·È ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË

ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹. ∞ÏÏ¿, ÂÂȉ‹ Ì ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ ·fi ηÎfi ÛÎÔfi ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔÓ fiÚÎÔ ÂΛÓÔ,
‰›Î·È· ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÚËÛ ÙË ‚·ÛÈÏ›·, ˆ˜ ÏÈÔÙ¿ÎÙ˜ ηÈ
·ÔÛٿ٘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ ı· ¤Ú·ÙÙ˜ Î·È Û˘
ÚÔ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙ¤˜». «∞˘Ù¿, f ›Â Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ «‰ÂÓ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ·˘Ùfi˜
Â‰Ò ÙÔ˘ ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ˘». «∞Ó ¿ÏÏ· ϤÂÈ ·˘Ùfi˜» ·¿ÓÙËÛÂ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ «¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÌÔ˘
·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ı· ·ԉ›ÍÂÈ ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ¿ ÛÔ˘ ÌÂ
ÌÔÓÔÌ·¯›· fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ¤¯ÂÈ fiˆ˜ ÂÁÒ ÙÔ ÂÚÈÁڿʈ». «ŒÛÙˆ» ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ «fiÙÈ ‰›Î·È·
¤Ú·Í ·˘Ù¿, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÂÈÙ¤ıËΠ̠ʈÙÈ¿ Î·È fiÏÂÌÔ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘
ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ʛÏÔÈ Î·È Û¯Â‰È¿˙·Ì ӷ Û˘Ó¿„Ô˘Ì Ì Á¿ÌÔ ·ÎÏfiÓËÙË Û˘ÌÌ·¯›·;».
™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ: «∏
ηٷÁˆÁ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ıˆÚ›˜ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÔ˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ». ∫·È, ·ÊÔ‡ ÌÂ
‰È¿ÊÔÚ· ÏfiÁÈ· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ԉ›ÍÂÈ ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ·˘Ùfi, ÚfiÛıÂÛÂ: «∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, Ô Î‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘ ÌÂ
¤ÛÙÂÈÏ Û ۤӷ. ∞Ó ı¤ÏÂȘ ÏÔÈfiÓ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙËÓ ÎfiÚË
ÙÔ˘ ƒˆÌ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·˜ £ÂÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ
ÁÈÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ŸıˆÓ· Î·È Î˘Ú›Ô˘
ÌÔ˘, Ó· ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÛÂȘ Ì fiÚÎÔ˘˜ ÚÔ˜ Â̤ Î·È ÂÁÒ
¿ÏÈ ı· ‚‚·ÈÒÛˆ Ì fiÚÎÔ fiÛ· Ô Î‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘ ı· Ú¿ÍÂÈ Î·È ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· Û ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ ¯¿Ú˘
·˘Ù‹˜. ∞ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ¿ÚÈÛÙË ÂÁÁ‡ËÛË ÊÈÏ›·˜ ÚÔʤÚÂÈ
Ô Î‡ÚÈfi˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊfiÙËÙ¿ ÛÔ˘, ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ
∞Ô˘Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÙ¿ÍÂÈ». «∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÒÚ· ¤Ú·Û» ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ «Î·È Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó·
ÙÂϤÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚԤϢÛË, ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Û ·˘Ù¿ Ô˘ ›˜».
¶ÚԤϢÛË ÏÂÁfiÙ·Ó fi,ÙÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙÂÏÂÙ‹ Î·È ·Ú¿Ù·ÍË. ∏ ÚԤϢÛË Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜
‹Ù·Ó Ë ÔÌÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ
Ó·fi, Ë Ù¤ÏÂÛË ÂΛ Ù˘ £Â›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ·Ó¿ÎÙÔÚ· Î·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ Á‡̷ Ô˘
‰ÈÓfiÙ·Ó ¿Óˆ Û ¯Ú˘Û¿ ÙÚ·¤˙È·. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÛÙÔ ı′ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘

∞ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ŸıˆÓ· ∞′ ¿Óˆ
ÛÙË ÏÂÁfiÌÂÓË Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ ÙÔ˘ ∫·ÚÏÔÌ¿ÁÓÔ˘
ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ Õ·¯ÂÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·.
SCALA

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[173]

[174]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ÚÒÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜. ¶fiÛÔ fï˜
‰È·Ê¤ÚÂÈ ÂΛÓË Ë ÌÂÁ·ÏÔÚÂ‹˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·fi ÙË
‚ˆÌÔÏÔ¯›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÙË ‰È·ÎˆÌˆ‰‹ÛÂÈ! ΔÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó
·Ú·Ù·¯ı› Âη٤ڈıÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û·Ó ¤Ó· Û˘ÚÊÂÙfi ¯˘‰·›ˆÓ Î·È Í˘fiÏËÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓÒ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰‹ÌÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ μ¤ÓÂÙÔÈ
Î·È ÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì·
ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂÙ¤˜. °È· ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›· ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· Ô ¶ÚÔÎfiÈÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÍ‹˜:
« ŸÏÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Â‡ÔÚÔÈ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÂÓ‰‡Ì·Ù· ÁÈ· Â›‰ÂÈÍË, Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Í›·
ÙÔ˘˜». ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÂfiÌÂÓ· ›ӷÈ
Ï›ÁÔ. «∫·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ» ϤÁÂÈ «ÔÈ ¿Ú¯ÔÓÙ˜, ÔÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ
‚·ÛÈÏÈ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚ‡ÔÓÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜,
ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¯ÈÙÒÓ˜, ·ÏËıÈÓ¿ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· Êı·Ṳ́ӷ ·fi ÙÔ
ΔÔ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎfi
ÛÙ¤ÌÌ· Ô˘
ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ
ÁÈ· ÙË ÛÙ¤„Ë ÙÔ˘
ŸıˆÓ· ∞′, ¤ÚÁÔ
ÙÔ˘ 10Ô˘ ·ÈÒÓ·.
¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È
Ë ·ÂÈÎfiÓÈÛË
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿
™ÔÏÔÌÒÓÙ· ˆ˜
Û˘Ì‚fiÏÔ˘ ÛÔÊ›·˜.
THE GALLERY
COLLECTION/
CORBIS/APEIRON

¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ ÙˆÓ
·Ô‡‰ˆÓ ÙÔ˘˜».
∫·Ó¤Ó·˜, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ϤÂÈ, ÂΛ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤ÓÔ˜
Ì ¯Ú˘Ûfi Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ
¡ÈÎËÊfiÚÔ, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fï˜ Ù· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈο ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ·Ë‰È·ÛÙÈÎfi˜ ·fi fi,ÙÈ
‹Ù·Ó, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ÁÈ· ¿ÓıÚˆÔ ÈÔ
ÌÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ. «ª· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜» ʈӿ˙ÂÈ (‰ÈfiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ŸıˆÓ· Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∞‰ÂÏ·˝‰·) «Ì· ÙË
˙ˆ‹ Û·˜ Ô˘ ÙË ıˆÚÒ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚË ·fi ÙË ‰È΋ ÌÔ˘,
¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÔχÙÈÌ· ÂÓ‰‡Ì·Ù· ÙˆÓ Â˘ÁÂÓÒÓ
Û·˜ Â›Ó·È ·Û˘ÁÎÚ›Ùˆ˜ ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ ·fi 100 ÛÙÔϤ˜
ÂÎÂ›ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘». ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi
fiÙÈ Â‰Ò Ô ·Ú·ÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ
οı fiÚÈÔ. √È ÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÓÙˆÓ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È Ô‡Ù ·Ì¿Ï·È˜
Ô‡ÙÂ Î·Ó ·Ï·È¤˜, ÁÈ· ÙÔÓ ·ÏÔ‡ÛÙ·ÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ, fiˆ˜

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[175]

Δ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ¤‰ÈÓÂ
‰Â›ÓÔ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ 19 ÙÚ·Â˙ÈÒÓ,
fiÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÏÈÎÔ›, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›,
¤ÓËÙ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜.
›‰·ÌÂ, οı ¯ÚfiÓÔ ¤‰ÈÓ·Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ.
◊Ù·Ó, ηٿ ÙËÓ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË Ì·ÚÙ˘Ú›· ۯ‰fiÓ Î¿ıÂ
ÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜ Î·È ÙÔ˘ ∫ˆ‰›ÓÔ˘, ¯Ú˘ÛÔΤÓÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘.
¢ÈfiÙÈ, fiÙ·Ó Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÙfiÛÔÈ ÔÏÏÔ› ıËÛ·˘ÚÔ› ÛÙËÓ
·˘Ï‹ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Ù˘
∫Ú‹Ù˘, Ù˘ ∫ÈÏÈΛ·˜ Î·È Ù˘ ™˘Ú›·˜, Ë Û‡ÁÎÚÈÛ‹ Ù˘ ÌÂ
ÙȘ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ·˘Ï¤˜ Ù˘ ¢‡Û˘ ›ӷÈ
·Ï‹ıÂÈ· ΈÌÈ΋. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È. ∞Á·Ó·ÎÙÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ¢¯¤˜ ηÈ
¢ÏÔÁ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙË¯Ô‡Û·Ó fiÙ·Ó ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜,
·Ó·ÎÚ¿˙ÂÈ fiÙÈ Ôχ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯ÔÈ ı· ‹Ù·Ó, ·Ó ÙÔ˘ ·¤‰È‰·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ 16 Â›ıÂÙ·: Ì·‡ÚÂ, Û‚ËṲ̂ÓÂ, Ô˘
ÂÚ·Ù¿˜ Û·Ó ·ÏÈfiÁÚÈ·, ÙÚ·ÁÔÌÔ‡ÚË, ·ÁÚÔ›ÎÂ, ·Î¿ı·ÚÙÂ, ÙÚ·ÁÔfi‰·ÚÂ, ÎÂÚ·Ù¿, ΤÓÙ·˘ÚÂ, ·ÁÚÈfi¯ÔÈÚÂ,
·Ì·ı¤ÛÙ·ÙÂ, ·ÁÚÈ¿ÓıÚˆÂ, ‚¿Ú‚·ÚÂ, ˆÌ¤, ÙÚȯˆÙ¤,
·ÔÛÙ¿ÙË, ∫··‰fiÎË.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ÚÔÛÎÏ‹ıËΠÛÙÔ Á‡̷ Ô˘ ‰ÈÓfiÙ·Ó ÙËÓ
Ë̤ڷ Ù˘ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ‹˜. ∞̤ۈ˜ fï˜ ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎÂ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ
ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ·ÏÏ¿ ÙË 15Ë. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Á‡̷ÙÔ˜,
Ô˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ Ì·ÎÚfi Î·È ·Ë‰È·ÛÙÈÎfi, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì›ÏËÛ Ì οÔÈÔ Û·ÚηÛÌfi Î·È ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ· ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È Ó·˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ
ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÙÔ˘. ∂ÓÒ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó·
‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·¿ÓÙËÛË, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘
Â¤ÙÚ„ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ Î·È ÚfiÛıÂÛ Ì ÂÚÈÊÚfiÓËÛË:
«∂Û›˜ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ƒˆÌ·›ÔÈ ·ÏÏ¿ §ÔÁÁÔ‚¿Ú‰ÔÈ». ΔfiÙ Ô
§Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜, ÌËÓ ÌÔÚÒÓÙ·˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ
·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ fiÙÈ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ Ì ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔÓ ‰È¤Ù·ÛÛ ӷ Ûˆ¿ÛÂÈ, ÂÎÛÙfiÌÈÛÂ
ÔÏϤ˜ ‡‚ÚÂȘ ηٿ ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ ·Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ
ƒˆÌ‡ÏÔ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ §ÔÁÁÔ‚¿Ú‰ÔÈ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ
°ÂÚÌ·ÓÔ›, fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔÓ ˘‚Ú›ÛÔ˘Ó, ÙÔÓ
·ÔηÏÔ‡Û·Ó ƒˆÌ·›Ô Î·È ÌfiÓÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó·Ó ηıÂÙ› ÙÔ ·ÁÂÓ¤˜, ¿Ó·Ó‰ÚÔ, ÊÈÏ¿ÚÁ˘ÚÔ,
·ÛÂÏÁ¤˜, ‰fiÏÈÔ Î·È ÁÂÓÈο οı ηΛ·. Èڛ˜ Ó· ·ÚÎÂ-

Ûı› Û ·˘Ù¿, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ, ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó fiÏÂÌÔ˜, ÌÂ
ÙȘ ÚÒÙ˜ Ì¿¯Â˜ ı· ·Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÁÂÓÓ·ÈfiÙÂÚÔÈ. £˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi Ù· ÏfiÁÈ· ·˘Ù¿ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, ‰È¤Ù·Í Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ Û‹ÎˆÛ ̿ÏÈÛÙ·
ˆ˜ ÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, Ó· ¿„ÂÈ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜
Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Î·È Ó· ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÔÓfiÌ·˙Â Ê˘Ï·Î‹ Î·È ‚‚·›ˆÓ fiÙÈ ÂΛ ˘¤ÛÙË Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ·. Δ¤ÏÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘, §¤ÔÓÙ·, ÙÔÓ ÎÔ˘ÚÔ·Ï¿ÙË Î·È ÏÔÁÔı¤ÙË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ù·
ÂÍ‹˜: «∞Ó Ô Á·ÏËÓfiÙ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó·
·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‹Ïı·, Ù· ·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ˘Ôʤڈ Â‰Ò ‰ÂÓ Ì ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó. ¶·Ú·Î·ÏÒ fï˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂȘ ÙÔÓ Î‡ÚÈfi ÌÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ
¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚Ò Â‰Ò Ì¿Ù·È·. ∂¿Ó fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›ӷÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ·˜ ÌÔ˘ ÂÈÙÚ·› Ó· ·Ôχۈ Ì ÙÔ
ÂÓÂÙÈÎfi ÏÔ›Ô Ô˘ ·Ó·¯ˆÚ›, ‰ÈfiÙÈ Â›Ì·È ·ÛıÂÓ‹˜ ηÈ,
·Ó ¤Êı·ÛÂ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÔ˘, ÂÈı˘ÌÒ Ó· Ù·ÊÒ
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘».
Δ¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜,
Ô §¤ÔÓÙ·˜ οÏÂÛ ÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË,
ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·fi ÙÔ˘˜
‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜
μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ∞ÏÏ¿ ‡ÛÙÂÚ· ·fi fiÛ· ÂÎı¤Û·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ÂÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË.
∞ÊÔ‡ ÚÒÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô
‹Á ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ·˘Ùfi˜ ·¿ÓÙËÛÂ, ÁÈ·
Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ̤ۈ Á¿ÌÔ˘ Ô˘
ı· ¤ÊÂÚÓ ‰È·Ú΋ ÂÈÚ‹ÓË. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·
·Ú·Ù‹ÚËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÔÙ¤ ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ÎfiÚË Î·È Ë ›‰È· ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙË Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›
·ÏÏfiÊ˘ÏÔ. ∞˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ, ·Ó ·Ú¤‰È‰·Ó ÙË ƒÒÌË, ÙË ƒ·‚¤Ó· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ̤¯ÚÈ
ÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·. ∞Ó ¿ÏÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Û·Ó ÙË ÊÈÏ›· ÙÔ˘
‚·ÛÈÏÈ¿ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·, ·˜ ¿ÊËÓ·Ó ÂχıÂÚË ÙË
ƒÒÌË ˘·Á¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¿ÁÈÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ∫·‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ μÂÓ‚¤ÓÙÔ˘. ™Â ·˘Ù¿ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ Ó˘ÌʇıËΠÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ËÁÂÌfiÓ· ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ ¶¤ÙÚÔ˘, ÂÓÒ Ô ŸıˆÓ·˜ ›¯Â ‰Ô‡ÏÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˘˜

[176]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

·fi ÙÔÓ ËÁÂÌfiÓ· ·˘Ùfi. ΔÔ‡ÙÔ fï˜ ‰ÂÓ ÂÈÒıËΠÔχ
¤Í˘Ó· Î·È Ì ¢¯¤ÚÂÈ· ·Ó·ÈÚ¤ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ §¤ÔÓÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜
Ô ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÓËÙÔ˜. ∞ÊÔ‡ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ô ŸıˆÓ·˜ ‰ÂÓ ·Ê·›ÚÂÛ ÙË ƒÒÌË ·fi ÙÔ
·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ·¿ÏÏ·Í ·fi ÙËÓ ˘ԉԇψÛË Û οÔȘ fiÚÓ˜, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔÔÙËÚËÙ‹ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiÏˆÓ fiÏ·
Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹Î·Ó Û ·˘ÙfiÓ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂˘ÚÒË.
°È·Ù› ÏÔÈfiÓ Î·È Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ‰ÂÓ
¤Ú·ÙÙ ÙÔ ›‰ÈÔ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏÈ΋˜
¤‰Ú·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘; ∂Âȉ‹ Ô ·Ú·ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ı· ÙÔ
¤Ú·ÙÙ fiÙ·Ó Ë ƒÒÌË Î·È Ë ÚˆÌ·˚΋ ∂ÎÎÏËÛ›· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘, Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËΠÂÈÚˆÓÈÎfiٷٷ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ÂÚÈ˘‚Ú›ÛÙËÎÂ, ÂÈηϤÛÙËΠÙËÓ ÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ηÈ, fiÙ·Ó Ô £Âfi˜ ÙÔ˘ › fiÙÈ ı·
¤Ú·ÙÙ ·˘Ùfi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÎÚ›Ûˆ˜, ÙfiÛÔ ·ÚÁ¿, ÙÔ˘
·¿ÓÙËÛ ÂΛÓÔ˜. ΔfiÙ οÁ¯·Û·Ó fiÏÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ηÈ, fiÙ·Ó ‰È·ÎfiËÎÂ Ë Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ô‰ËÁ‹ıËÎÂ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜ ÛÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì¿
ÙÔ˘, fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÓÂ, fiˆ˜ ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜, Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ˜ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤¯ÚÈ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ·Á›ˆÓ ∞ÔÛÙfiψÓ.
ΔfiÙ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜
ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
̤ڷ, ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ
∞ÔÛÙfiÏˆÓ ÛÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Î·ÙfiÈÓ Ó· ·Ú·Î·ı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÙÚ·¤˙È.
∞ÏÏ¿ Â‰Ò ¿ÏÈ Û˘Ó¤‚Ë Ó¤Ô ÛοӉ·ÏÔ. ∂Âȉ‹ Ô
ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ οıÈÛ Û ı¤ÛË ÈÔ ÙÈÌËÙÈ΋ ·fi ÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô, ÂΛÓÔ˜ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ ηÈ
·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ. ∞̤ۈ˜ fï˜ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ô ·Ú¯ÈÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ™˘ÌÂÒÓ Î·È ·ÊÂÓfi˜ Ì ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ì ·ÂÈϤ˜ ÙÔÓ ¤ÂÈÛ·Ó Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÙÚ·¤˙È. ∂Λ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÍ¢ÌÂÓ›ÛÂÈ,
ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ·fi ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi ÂÚ›ÊÈÔ Ô˘ ¤ÙÚˆÁ Ô
›‰ÈÔ˜ ˆ˜ ¤Ó‰ÂÈÍË Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ‡ÓÔÈ¿˜ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi
fï˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ‚ÚÂÈ ÙÔ ÂÚ›ÊÈÔ ·Ë‰È·ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô, ϤÂÈ, fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ó·Î·ÙÂ̤ÓÔ ÌÂ
ÛÎfiÚ‰·, ÎÚÂÌ̇‰È·, Ú¿Û· Î·È Î·Ú˘ÎÂ˘Ì¤ÓÔ Ì ¯·‚È¿ÚÈ·. ŒÂÈÙ· ·fi ÔÎÙÒ Ì¤Ú˜, Î·È ·ÊÔ‡ ›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ ÙˆÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, ÚÔÛÎÏ‹ıËΠ¿ÏÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á‡̷, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô ·ÙÚȿگ˘ Î·È ÔÏÏÔ› Â›ÛÎÔÔÈ. ™ÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ ·˘Ùfi Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂÚÈÛÙÚ¿ÊËÎÂ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó

Ê˘ÛÈÎfi, Á‡Úˆ ·fi Ù· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·.
√ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÈÚ¤ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ·ÏËıÈÓfi, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÛÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ Î·ÙÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ Û˘Ófi‰Ô˘˜ Ù˘ ¢‡Û˘.
∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi, ‰ÈfiÙÈ, ηıÒ˜ ͤÚÔ˘ÌÂ,
ÔÈ ÂÙ¿ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈΤ˜ Û‡ÓÔ‰ÔÈ Ô˘ ηٷÔϤÌËÛ·Ó
οı ·›ÚÂÛË ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∂›¯Â Î·È ¿ÏϘ
ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ
¤·˘Â Ó· ··ÈÙ› Ó· ·Ú·Ù‹ÛÂÈ Ô ŸıˆÓ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙÔ μÂÓ‚¤ÓÙÔ Î·È
ÙËÓ ∫·‡Ë. ∂›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Î·È Ù·
Á‡̷ٷ ÛÙ· ÔÔ›· ¿ÓÙÔÙ ‹Ù·Ó ηÏÂṲ̂ÓÔ˜, ‰ÂÓ
·‡ÂÈ Ó· ˘‚Ú›˙ÂÈ Î·È Ó· ¯Ï¢¿˙ÂÈ Ù· ¿ÓÙ·. ∞fi ·˘ÙfiÓ
Ì·ı·›ÓÔ˘Ì οÔÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ÏËÚÔÊÔÚ›·, fiÙÈ ÙÔ ÙÚ·Â˙ÔÌ¿ÓÙÈÏÔ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿Ï˘Ù ÔÏfiÎÏËÚÔ ·ÏÏ¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌfiÓÔ, fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÈÌ‹˜ ‹Ù·Ó fiÛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Î·Ï˘Ì̤ÓÔ Ì ‡Ê·ÛÌ·
ÙÌ‹Ì· Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó Ôχ ηÙÒÙÂÚ˜.
™ÙË μ·ÛÈÏ›Ԣ ٿ͈˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·. √È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ·ÔÎÔÙ‹ ÙÚ¿Â˙·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ô˘ ηıfiÙ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜,
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ÂÔ̤ӈ˜ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ Ï›ÁÔ ‹
Ôχ ÔÌÔÙ·Á›˜ Î·È ‰ÂÓ Í¯ÒÚÈ˙·Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ fiÙÈ
¿ÏÏÔÈ Î¿ıÔÓÙ·Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿ ÙÔ˘.
√ ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·, ‰È·Ì‹Ó˘Û ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ fiÙÈ
›¯Â ¤ÙÔÈÌÔ˘˜ 8.000 ¿Ó‰Ú˜ Î·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Û ı¤ÛË
Ó· ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ŸıˆÓ·, ·Ó Ï¿‚·ÈÓ οÔÈ· ÂÏÏËÓÈ΋
‚Ô‹ıÂÈ·. ŒÙÛÈ, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÚÔÂÙԛ̷Û ÛÙfiÏÔ
28 ÏÔ›ˆÓ ηÈ, ÂÂȉ‹ Ô ∞‰·Ï‚¤ÚÙÔ˜ ˙ËÙÔ‡Û ÂÎÙfi˜
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‰È¤Ù·Í ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·
·˘Ù¿ ÛÙÔÓ πÙ·Ïfi ËÁÂÌfiÓ·, ·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ›¯Â ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÏÂÁÂ. √ ÛÙfiÏÔ˜ ·¤Ï¢Û ÛÙȘ 19
πÔ˘Ï›Ô˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒıËΠÛÙËÓ
πÙ·Ï›·. ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ŸıˆÓ·˜, ÌfiÏȘ
ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·, ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙËÓ ∞Ô˘Ï›· Î·È ÔÏÈfiÚÎËÛ ÙË
μ¿ÚË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ì ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˘
·Ú¿ÙËÛ ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·˘Ù‹. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÛÙ›·,
ÙËÓ ÔÓËÚÈ¿ Î·È ÙËÓ ·¿ÙË, Ô˘ ‰ÂÓ ·‡ÂÈ Ó· ÛÙËÏÈÙ‡ÂÈ Ô §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜, Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÁÂÁÔÓfi˜ ›ӷÈ
fiÙÈ Û‚¿ÛÙËΠÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ
ηӤӷ ηÎfi ÛÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô ËÁÂÌfiÓ·˜

ƒøª∞¡√™ μ′, ¡π∫∏º√ƒ√™ ºø∫∞™, πø∞¡¡∏™ Δ∑πªπ™∫∏™

[177]

ŒÚÁÔ Ù˘
‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜
ÂÔ¯‹˜ ÌÂ
ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË
‰‡Ô ÔÏÂÌÈÛÙÒÓ.
∂ÎÙ›ıÂÙ·È
ÛÙÔ ÌÔ˘Û›Ô
Ù˘ ¶°¢ª,
ÛÙ· ™ÎfiÈ·.
SCALA

ÂȯÂÈÚÔ‡Û ¯ıÚÔڷ͛˜, ÂÓÒ Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘
‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ¶ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÌfiÓÔ ÛÙÔ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô Î·È Ó·
ÙÔ˘ ÂÈ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÂχıÂÚ· ÛÙÔÓ
·ÚÈfi ÙÔ˘, ηıfiÛÔÓ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ʇÁÂÈ
ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ÙˆÓ Ìˆ·ÌÂı·ÓÒÓ
Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ.
√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ÛÙȘ 22 πÔ˘Ï›Ô˘. ∞ÊÔ‡ ·Ú¤ÌÂÈÓ οÔȘ ̤Ú˜ ÛÙ·
·Ï¿ÙÈ· ÙÔ˘ μÚ‡·ÓÙ· ÛÙË μÈı˘Ó›·, οÏÂÛ ¿ÏÈ ÎÔÓÙ¿
ÙÔ˘ ÙÔÓ §Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô Î·È ÙÔ˘ › fiÙÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ
Ó· Ú¿ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¢¯¤˜ Î·È ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ ÙÔ˘
Î·È Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÊÈÏ›· ·ÓÙÔÙÈÓ‹ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î·È ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÙÔ˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·˜ ηÙfiÚıˆÓ ӷ
ÌË Û˘ÌÌ·¯‹ÛÂÈ Ô Î‡ÚÈfi˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ∫·‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ μÂÓ‚¤ÓÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ‰Ô‡ÏÔÈ ÙÔ˘, ›¯Â ÛÎÔfi Ó· ÙÔ˘˜ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ. ™Â ·˘Ùfi Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ŸıˆÓ· ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ, ÂÂȉ‹ ÂΛÓÔÈ

‹Ù·Ó ˘ÔÙÂÏ›˜ ÛÙÔÓ Î‡ÚÈfi ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó·
ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÂÈ, ·Ó ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó Â›ıÂÛË Î·È fiÙÈ Ô
·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜, ·Ó ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜, ÎÈÓ‰‡Ó¢Â
Ó· ¯¿ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ı· ¤ÛÙÂÏÓÂ Î·È Ù·
‰‡Ô ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘ ·¤ÌÂÓ·Ó ·ÎfiÌË ¤Ú· ·fi
ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ πÙ·Ï›·. √ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜,
·Ó Î·È ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ıËÎÂ, ÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á‡̷
ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÏÈ Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ Ì ·Ë‰›· Î·È ‚‚·ÈÒÓÂÈ
fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ¤„·Ï·Ó Ì ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ù· ÂÍ ·Ì¿Í˘ ÛÙÔÓ ŸıˆÓ·, ÙÔ˘˜
§·Ù›ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Δ‡ÙÔÓ˜. √ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ›‰Â Á‡Úˆ
·fi Ù· ·Ï¿ÙÈ· ÙÔ˘ μÚ‡·ÓÙ· Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ
ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ô˘ ›¯Â Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÂÚÈÊÚfiÓËÛË ÁÈ·
fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ϤÂÈ fiÙÈ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂÓ ·fi 80.000 ¿Ó‰Ú˜ ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÛÂ
fiÏ· ¿ıÏÈÔ˜ Î·È ·ÂÈÚÔfiÏÂÌÔ˜. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ‹Ù·Ó Ô
ÛÙÚ·Ùfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÎfiÚıËÛ ÔÏÏ¿

[178]

π™Δ√ƒπ∞ Δ√À ∂§§∏¡π∫√À ∂£¡√À™

ΔÂÏÈο Ô
§Ô˘ÈÙÚ¿Ó‰Ô˜,
·Ú’ fiÏË ÙË
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘,
·Ô¤ÌÊıËÎÂ
¢ÁÂÓÈο ·fi ÙËÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
ηÈ, ·ÊÔ‡ ¤ÊÙ·ÛÂ
¤ÂÈÙ· ·fi 49
̤Ú˜ Ô‰ÔÈÔÚ›·˜
ÛÙË ¡·‡·ÎÙÔ,
·¤Ï¢Û ÁÈ·
ÙËÓ πÙ·Ï›·.
ΔÔ Ô¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ
ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘
¡·˘¿ÎÙÔ˘.
RUGGERO VANNI ARCHIVE/
CORBIS/APEIRON

̈·ÌÂı·ÓÈο ÊÚÔ‡ÚÈ· Î·È ¤ÁÈÓ ·ÚÈÔ˜ Ù˘ ∞ÓÙÈfi¯ÂÈ·˜.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜, ·Ó Î·È Â›¯Â ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ
·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ÂÌÔ‰›ÛÙËΠÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË
·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ Ù˘ ·Ú¯‹˜, ÙÔÓ ·ÙÚ›ÎÈÔ ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÛÊ·Ï›˜ ÛÙËÓ ÍËÚ¿ ÏfiÁˆ ÙˆÓ √‡ÁÁÚˆÓ Î·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·
ÏfiÁˆ ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ
fiÏ· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ÚÔÊ¿ÛÂȘ Î·È fiÙÈ ¤·ı ¿ÏÈ Ù· ¿Ó‰ÂÈÓ· Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿Ï˘Ì¿ ÙÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇,
¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ¿·,
Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ «√ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙˆÓ °Ú·ÈÎÒÓ, ·Ú·ÎÈÓÂ›Ù·È Ó· Û˘Ó¿„ÂÈ ÂÈÁ·Ì›·
Î·È ÊÈÏ›· ·‰È¿ÚÚËÎÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÈÏÔ‡˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘ ŸıˆÓ·, ÙÔ˘ Û‚·ÛÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ». √ Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ Û‚·ÛÙÔ‡ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·
ÙˆÓ ƒˆÌ·›ˆÓ Ô˘ ·Ô‰fiıËΠÛÙÔÓ ŸıˆÓ· Ì ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍfiÚÁÈÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Ù˘
∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘. √È ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÎÔÌÈÛÙ¤˜ Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ¿ÏıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¡ÈÎËÊfiÚÔ,
Ô˘ ‹Ù·Ó ÙfiÙ ÛÙË ªÂÛÔÔÙ·Ì›·. ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘
‹Úı ÛÙȘ 10 ™Â