You are on page 1of 5

M TS

BÀI TOÁN SUY LU N LÔGIC gi i

Các bài toán suy lu n lôgic thư ng không òi h i nhi u v kĩ năng tính toán, chúng, i u c n thi t hơn c là ph i có phương pháp suy lu n úng h p lí và sáng t o. Ta có th s d ng m t s sơ tròn”…) l p b ng… ( sơ

n, ch t ch , “vòng

“cây”, sơ

giúp cho suy lu n ư c d dàng hơn. Do tính phong phú và ây ta cũng ch c p n m t s bài d ng

a d ng c a các bài toán này nên thư ng g p nh t.

Bài 1: Trong m t l p h c, t t c n sinh

u tham gia các nhóm h c n

công g m: thêu, làm hoa, làm bánh. Bi t r ng có 7 b n h c thêu, 6 b n h c làm hoa, 5 b n h c làm bánh, 4 b n v a h c thêu v a h c làm hoa, 3 b n v a h c thêu v a h c làm bánh, 2 b n v a h c làm hoa v a h c làm bánh, 1 b n h c c ba nhóm. H i l p h c ó có bao nhiêu n sinh? Gi i: Ta v ba vòng tròn giao nhau bi u di n s n sinh h c các nhóm thêu,

làm hoa , làm bánh. Giao c a hai, ba vòng tròn bi u di n s ngư i tham gia hai, ba nhóm. Ba vòng tròn này chia nhau thành các ph n a, b, c, m, n, p, q kí hi u như hình v .
Thêu Làm hoa

m a n c q

b p

Làm bánh 1

Theo

bài ta có : a+m+n+q=7 b+m+p+q=6 c+n +p+q=5 m+q=4 n+q=3 p+q=2 q=1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

T (6) và (7) ta có : p = 1. T (8), (4) và (2) suy ra : b = 1. T (8), (5) và (3) suy ra : c = 1.

V y t ng s n sinh c a l p h c ó là : a + m + n + q + b + c + p = 7 + 1 + 1 + 1 = 10. Bài 2: Tính Bi t r ng trên r ng n năm 1994, dân s th ô Hà N i là 2052116 ngư i.

u m i ngư i có không quá 100000 s i tóc. Ch ng minh

Hà N i ít ra cũng có 20 ngư i có cùng m t s s i tóc.

Gi i: Ta chia s dân Hà N i theo s s i tóc t 0 n 100 000 t c là thành

100 001 nhóm. N u m i nhóm có không quá 19 ngư i thì t ng s dân ch là : 19.100 001 = 1 900 019 < 2 052 116. V y ít nh t ph i có m t s nhóm có 20 ngư i t c là ít ra cũng có 20 ngư i có cùng m t s s i tóc.

2

Bài 3: Trong m t b ng ưa ra 3 d a/ b/ c/ m i i A nhì, i B nhì, i C nhì, i. oán : i B nh t. i D ba. i D tư. oán

u lo i bóng á có 4

i A, B, C, D. Ngư i ta

K t qu d

u có m t ý úng, m t ý sai. Hãy xác

nh th t c a

Gi i: Ta ghi ba d

oán vào ba dòng trong b ng sau :

Th t D a b c oán B

1

2

3

4

A B C D D

Vì có nhi u d Gi s

oán

c p

n

i v nhì nên ta xét

i nào v nhì.

i A v nhì là úng thì các

i B và C v nhì là sai, do ó D v th

ba ( theo b) và v th tư ( theo c) , vô lí. V y i A v nhì là sai, do ó theo a thì i D v th 3. i A v th tư. i B v nh t. i B v nhì là sai iCv

nên theo b thì th nhì. Còn l i

i D v th tư là sai nên theo c thì

3

Bài 4: Ngư i ta i u tra trong m t l p h c có 40 h c sinh thì th y có 30 h c sinh thích Toán, 25 h c sinh thích Văn, 2 h c sinh không thích c Toán l n Văn. H i có bao nhiêu h c sinh thích c hai môn Văn và Toán?

Gi i: Bi u th các d ki n trong bài như trên hình v . G i s h c sinh thích c

hai môn Văn và Toán là x thì s h c sinh thích Văn mà không thích Toán là 25 - x. Ta có 30 + ( 25-x) + 2 = 40.

T (30)

V(25)

40

x

25 -x

2

Do ó x = 17. V y có 17 h c sinh thích c hai môn Văn và Toán. Bài t p v n d ng: 1/ Trong m t cu c ua xe gi i u tiên. úng v m t V V: p, 4 V V An, Bình, Cư ng, Dũng ã tb n

Trong các câu sau ây, m i câu ch a) Bình gi i nh t, Dũng gi i nhì. b) Bình gi i nhì, Cư ng gi i ba. c) An gi i nhì, Cư ng gi i tư. Hãy xác nh gi i c a t ng V V.

2/ Ba b n Khánh, Lương, Minh tham gia các môn th thao : ch y, bơi, bóng bàn, bóng á, á c u và ua xe p, m i b n tham gia hai môn. Bi t r ng:

4

a/ B n tham gia ch y và b n chơi á c u nhà b/ Trong ba b n thì Khánh ít tu i nh t.

c nh nhau.

c/ B n Lương, b n chơi bóng bàn và b n chơi á c u thư ng r nhau i h c. d/ B n chơi bóng bàn nhi u tu i hơn b n chơi bóng á. e/ B n tham gia bơi, b n chơi bóng á và b n Khánh thư ng cùng i xem phim v i nhau. Hãy xét xem m i b n tham gia hai môn th thao nào? 3/ Ba v n ng viên Mai, Lan, Nga tham gia thi u th thao, ó là 3 cô gái

Hà N i, Hu , Thành ph H Chí Minh. M t cô thi ch y, m t cô thi nh y xa, m t cô thi bơi. Bi t r ng: a/ Nga không thi ch y b/ Mai không thi bơi c/ Cô d/ Cô Hà N i thi bơi Hu không thi ch y Thành ph H Chí Minh u môn nào? trong m t h p. Không nhìn vào h p l y ra ít nh t , 3 bi xanh? u bi t ít nh t m t trong ba

e/ Mai không H i m i cô 4/ Có 7 bi

âu, thi , 5 bi xanh

bao nhiêu viên bi thì ch c ch n có 2 bi

5/ Trong m t cu c h i th o, m i ngư i tham gia

ngo i ng Anh, Pháp, Nga. Có 21 ngư i bi t ti ng Anh, 19 ngư i bi t ti ng Pháp, 17 ngư i bi t ti ng Nga, 13 ngư i bi t c ti ng Anh và ti ng Pháp, 12 ngư i bi t c ti ng Anh và ti ng Nga, 11 ngư i bi t c ti ng Pháp và ti ng Nga, 10 ngư i bi t c ba th ti ng. Tính s ngư i tham d h i th o. 6/ M t l p h c có 90% thích bóng á, 60% thích bóng chuy n. H i có ít nh t bao nhiêu ph n trăm h c sinh c a l p thích c hai môn?

5