You are on page 1of 9

Sveiki, sess ir broliai, Vos gr i stovykl mikuose skubame pateikti Jums dar vien vasarik Akelos uol.

Pasibaigus skautik stovykl laikotarpiui, noriu padkoti visiems ios vasaros stovykl vadovams virininkams, komendantams, program ir kio vadovams, pastovykli virininkams, virjams ir lauavediams! Ai visiems ir kiekvienam i Js u energij ir laik, paaukot stovyklai. Ai u darbus, kuriuos atlikote vedini skautikos pareigos, nesitikdami ir negaudami u tai jokio materialaus atlygio! Js dka visoje Lietuvoje vyko net keliolika savaitini stovykl, kuriose stovyklavo per 2000 skaut! Btent Js dka tiek daug sesi ir broli iemet patyr nuotyki, kuriuos atsimins vis likus gyvenim. Svarbiausi i stovykl rezultat nepamatysime staiga - kokybiniam pokyiui vykti reiks laiko. Tikiu, kad btent ios vasaros skautiki nuotykiai daugeliui moni pads tobulti, painti save, rasti savo krypt, atrasti svarbiausias verybes ir augti geresniais monmis! U visa tai, organizacijos vardu tariu Jums, vadovai, didel skautik AI! Tegul stovyklose gyta patirtis padeda skmingiau veikti ateityje, o stovyklos lauo ugnis suildo irdis ir vienija ms skautik eimyn! Budkime ir tarnaukime! Br. Tomas Rakovas LS vyriausiasis skautininkas
1 pulapis 2012m. Liepa - Rugpjtis

Turinys
Lietuvos skautijos vadov sskrydis 2012__________________________2 Jau renkamas Lietuvos skautijos narysts mokestis u 2013 m.____________3 Pirmijai labai reikia moni!__________________________________3 ingsnis po ingsnio kaip usiregistruoti Jubiliejin stovykl Grio pdomis _5 Prasideda registracija rudens - iemos skautikas akademijas____________6 Po jaunj korespondent mokym Belgijoje_______________________7 Kvieiame drauginink mokymus!_____________________________8 Kaip usisakyti skautik uniform?_____________________________9

Lietuvos skautijos vadov sskrydis 2012


Mieli vienet vadovai, norime Jus pakviesti kasmetin LS vadov sskryd, kuris vyks .m. rugpjio 24-26 dienomis Trak raj., Auktadvayje, Bielini kaimo turizmo sodyboje. Sskrydio metu apvelgsime veiklas kratuose, aptarsime ateinanius didiuosius renginius, daug ko naujo imoksime, prie bendro lauo kartu dalinsims k tik prajusios vasaros spdiais ir dar daugiau! Dmesio! Usiregistravus po rugpjio 10 d. SskryVisu vadovus kvieiame registruotis LS vadov sskryd iki .m. rugpjio 10 d. Registruotis praome, paspaudus i nuorod, upildyti reikiamus laukelius: http://www.skautai.lt/index/article/id/1145 Sskrydio dalyvio mokestis Lietuvos skautijos nariams, registruojantis iki rugpjio 10 d.: 30 Lt gyvenant palapinje, 50 Lt gyvenant namelyje. dio dalyvio mokestis brangs atitinkamai 10 Lt! vadov sskrydio dalyvio mokest skaiiuota sskrydio programa, etadienio ir sekmadienio maitinimas, renginio atributika. Primename, kad LS vadov sskryd yra kvieiami visi Lietuvos skautijos vienet vadovai nuo 18 m. (drauginink pavaduotojai nuo 16 m.), susimokj Lietuvos skautijos nario mokest u 2012 metus. Maloniai primename, kad sskrydis yra skirtas tik vadovams, tad praome rengin nesiveti namini gyvn bei nekviesti giminaii. Iimtis taikoma vaikams iki 3 m., negalintiems likti be tv prieiros. Kratus kvieiame Saskryd atsiveti gerosios praktikos pavyzdius sekmadienio programai. Tai gali bti vasaros veiklos, stovykl, projekt, tarptautins patirties, nauj metod, aidim pristatymai. Vienam pri2 pulapis 2012m. Liepa - Rugpjtis

statymui skiriama ne daugiau 5 min. Apie pristatymus praome praneti iki rugpjio 16 d. el. patu pavaduotoja@skautai.lt. Detalesn informacija apie sskrydio viet, program bei kitas detales paskelbta tinklalapyje www.skautai.lt liepos mn. Sekite naujienas! Jei turite klausim dl LS vadov sskrydio, praome kreiptis LS vyr. skautinink pavaduotoj sktn. vyr. sk. Justin Balinait el. patu pavaduotoja@skautai.lt Iki pasimatymo sskrydyje!

Sskrydio dalyvio mokestis ne Lietuvos skautijos nariams, registruojantis iki rugpjio 10 d.: 60 Lt gyvenant palapinje, 80 Lt gyvenant namelyje.

Jau renkamas Lietuvos skautijos narysts mokestis u 2013 m.


Atnaujinkime naryst Lietuvos skautijoje ir paraginkime tai padaryti savo brolius ir seses! Narysts mokestis yra svarus kiekvieno i ms indlis organizacijos gerov. ios los gyvybikai svarbios siekiant tinkamai organizuoti LS veikl ir ilaikyti skautams priklausant turt. Kuo labiau patys ilaikysime ms organizacij, kuo daugiau mokesio sumoksime, tuo labiau bsime nepriklausomi nuo reikli orini finansavimo altini. Kiekvienas Js sumoktas litas yra reikmingas. Narysts mokestis yra ms vis skautika pareiga. Vadovaujantis Lietuvos skautijos nario mokesio nuostatais nuo i met liepos 1 d. pradedamas rinkti nario mokestis u ateinanius 2013 metus. Narysts mokest u skaut vienetus galima sumokti grynais arba pavedimu, pagal pateikt 2013 m. nario mokesio rinkimo iniarat. Mokant grynais upildytas vieneto nari mokesio iniaratis pateikiamas kartu su pinigais. Mokant pavedimu prie upildyto vieneto iniaraio reikt pridti banko pavedimo kvit. Mokest reikt pervesti Lietuvos skautijos banko sskait nr. LT467044060003152352 (SEB Bankas). Dokumentus galima pateikti rankas sekretoriato skyriaus vedjai sesei Aistei Autraitei LS nacionaliniame
3 pulapis

biure (Trak g. 18, Kaunas) arba vyr.skautininkui broliui Tomui Rakovui Vilniaus skaut centre (Smetonos g. 8-1, Vilnius). Nario mokest sumokti taip pat bus galima ir vadov sskrydio metu. LS narysts mokest u 2013 m. reikia sumokti iki 2012 m. gruodio 1 d. Nesumokjus laiku, naryst Lietuvos skautijoje bus oficialiai sustabdyta. Taip pat primename, kad LS vienetui (draugovei, tuntui, kratui), sumokjus nario mokest iki i met lapkriio 1 d., kratui bus grainta 15 % nuo sumoktos sumos. rpimus klausimus atsakys ir mokest tvarkingai sumokti pads ses Aist Autrait 861479646, info@skautai.lt

Pirmijai labai reikia moni!


Dmesio visiems, visiems! Kartojame informacij, kuri skelbme birelio mnes. Situacija nepasikeit. Lietuvos skautijos Pirmija vis dar ieko nauj savanori, broli ir sesi ar skaut draug, norini savo darbu prisidti prie skautijos stiprinimo ir galini skirti laiko savanorikam darbui LS Pirmijoje.

Veikla Pirmijoje - tai ne tik tarnyst skaut judjimui ir skautikai idjai, bet taip pat ir vertinga profesin praktika, galimyb gyti daugyb organizacini gdi ir vadybos patirties.

LS sekretoriato skyriaus informacija

2012m. Liepa - Rugpjtis

iuo metu skautijai labai reikalingi mons, kurie nort ir galt imtis i darb: Finans reikalai: Padti rinkti ir administruoti LS narysts mokest. Rpintis LS kasa ir grynj pinig apskaita. Organizuoti ir vykdyti viej pirkim procedras. Iekoti nauj nuolaid LS nariams, priirti LS Paymjimo nuolaidas. Iekoti nauj remj ir palaikyti ry su esamais; gyvendinti ir populiarinti 2 % GPM paramos rinkimo akcij; Pltoti socialin verslum oganizacijoje. Iekoti projekt finansavimo galimybi, rengti ir planuoti naujus projektus. IT reikalai: Priirti LS kompiuterius ir tinklo rang; Administruoti skautatinklio ir @skautai.lt pato serverius; Administruoti, tobulinti LS nari duomen baz; Priirti skautatinklio www.skautai.lt technin pus, plsti portalo galimybes; Kauno skaut namas: Technin patalp preira : valymo, profilaktikos ir remont organizavimas (elektros, ildymo, santechnikos sitem prieira). Kontaktas su atitinkamomis inybomis. Aplinkos prieira ols pjovimas, eldini, medi prieira, lauaviets, suoliuk rengimas;
4 pulapis

Dizainas ir urnalistika: Maketuoti leidinius; Kurti ir pieti logotipus, emblemas, enklus kompiuteriu; Profesionaliai fotografuoti ir filmuoti LS renginius; Rayti straipsnius, tvarkyti interviu; Turto valdymas:

Lankytoj registravimas, mokesio u naudojimsi patalpomis registracija. Kontakto su nuomininkais palaikymas. Turtas Obeliuose: Reguliari turto apira; Sklypo ols pjovimas; Mokesi prieira (ems mokestis ir kt). Inventorius: Inventorizuoti LS turt, reguliariai atnaujinti registr; Sudaryti slygas, kaip LS nariai gali turt naudoti, nuomoti; Priirti turto panaudojim; Rpintis daikt remontu, nuraymu; Organizuoti turto sigyjim; Taip pat ir kiti Pirmijos skyriai yra nuolat atviri nau2012m. Liepa - Rugpjtis

jiems monms. Jei tave domina LS mokym, jaunimo programos, usienio, moni vadybos ar suaugusij reikalai mes laukiame tavs! Jei galtum imtis bent vieno i i darb, nedvejodamas kreipkis tiesiai vyriausij skautinink brol Tom adresu pirmija@skautai.lt arba telefonu 8 618 73008. elektroninio pato adres. alis nurodyti al, kurioje skautaujate/gyvenate. reiks registruotis i naujo). 6. 1. 2. Vadovas, savanoris ar tabo narys turi parsiUpildoma anketa. Visi laukeliai turi bti upil7. Vaikus registruoja tik VADOVAS kiekvieno Vadovas nordamas mokti vadovo mokest vaiko duomenys suvedami atskiras eilutes. turi vaiuoti su draugove, kurioje yra 10-15 nari. Jeigu draugovje daugiau negu 15 vaik, su draugove gali vaiuoti du vadovai. Paaikinimai apie registracijos anket: Vardas, pavard Vardenis Pavardenis Gimimo data nurodyti piln gimimo dat (2012 07 06) Asmeninis telefonas nurodyti telefono numer su alies kodu. Adresas nurodyti reziduojamos vietos adres. Elektroninis patas btinai nurodykite teising Kratas nurodyti krat kuriam priklausote. Jeigu js krato nra palikti tui laukel. Organizacija nurodyti organizacij, kuriai priklausote. Vienetas nurodyti tunt arba draugov kuriam priklausote. Stovyklavimo trukm nurodyti konkreias dienas kurias bsite stovykloje, o jeigu bsite visoje stovykloje, parayti visoje stovykloje. Sveikata/alergijos nurodyti sveikas/a arba ivardinti alergijas, ligas. Statusas dalyvis, vadovas, tabo narys, savanoris. Savanoriavimo sritys (pildo tik savanoriai) pasirinkti savanoriavimo srit, kurioje pageidaujate savanoriauti. Prie papildomos informacijos nurodyti kitas sritis, kuriose nortumte savanoriauti (prioritet tvarka). Apie savanoriavimo sritis skaitykite emiau.
5 pulapis 2012m. Liepa - Rugpjtis

ingsnis po ingsnio norint usiregistruoti Jubiliejin stovykl Grio pdomis

sisti registracijos anket (j rasite www.js2013.lt). dyti, negalima palikti nei vieno tuio, nes kitaip registratros komanda prays patikslinti duomenis. 3. 4. 5. Anketa isiuniama el. patu: registracija@ Gavus anket gaunate praneim, kad js anPo duomen sutikrinimo usiregistravusiam js2013.lt keta gauta ir duomenys yra apdorojami. asmeniui isiuniamas praneimas, kuriame nurodytas moktojo kodas, suma ir sskaitos rekvizitai su nurodytu apmokjimo terminu (apmokti reiks per 5 darbo dienas, neapmokjus registracija anuliuojama ir

Bendravimo kalba pasirinkti kokia usienio kalba susikalbate. Jeigu mokate daugiau, negu yra nurodyta pasirinkimo srae tai nurodyti prie papildomos informacijos. Papildoma informacija nurodyti visk, kas js manymu galt bti aktualu stovyklos organizatoriams. Su taisyklmis susipainau ir sipareigoju laikytis (paraas arba varnel) padti varnel. Taisykles rasite: http://js2013.lt/?p=258 Kas yra vadovas? - Asmuo nuo 18 m., sumokjs nustatyt stovyklos mokest ir prisims atsakomyb u skaut vienet (nuo 10 iki 15 dalyvi) arba vykdantis stovyklos program. Kas yra savanoris? Asmuo nuo 18 m. (2013-07-04 tau bus >= 18 met ir nesvarbu, ar tu skautas, ar ne) ir sumokjs nustatyt stovyklos mokest. Kas yra tabo narys? Asmuo nuo 18 m., sumokjs nustatyt stovyklos mokest ir vykdantis program Jubiliejin stovykloje. Galimos savanoriavimo sritis: Registracija / informacija (pvz. darbas registratroje ir info centre);
6 pulapis

Programa (pvz. amiaus grupi programos

tik kelias dienas btina nurodyti laukelyje stovyklavimo trukm kurias tiksliai dienas bsite stovykloje.

veiklos, dvasins programos veiklos, pagrindins scenos programa, programins veiklos suaugusiems, programins veiklos usienieiams, jr/oro skaut programos veiklos ir kt.); ir kt.); Maistas (pvz. maisto paruoimas, dalinimu); Mobils savanoriai (kintam pareigybi savaKomendatra (pvz. medicina, stovyklos apVieieji ryiai (pvz. gidai, vertjai ir kt.); kis (pvz. infrastuktros palaikymas, logistika sauga, stovyklos priegaisrin apsauga ir kt.);

JS tabo informacija

Prasideda registracija rudens - iemos skautikas akademijas


Pradedame registracij spalio 6-7 d. ir gruodio 1-2 d. vyksianias skaut akademijas! Rudens ir iemos akademijos bus tokios pat, kaip ir vykusios pavasar. Tad gali pasikalbti su pavasarini akademij dalyviais, igirsti j spdius ir rekomendacijas bei pasirinkti Tau domiausias temas.

nori rezervas veikla vairiose srityse). PASTABA: savanoriais gali bti ir NE skautai. Savanoriai atvaiuos dviem dienom anksiau (nuo liepos 4 d.) ir ivaiuos vliau (liepos 16 d.). Galima savanoriauti

2012m. Liepa - Rugpjtis

Primename, kad: Skaut akademija savaitgalio trukms teoriniai ir praktiniai mokymai. Akademijoje vienu metu vyksta keletas skirting mokym gali pasirinkti sau domiausias ir naudingiausias temas. Mokymai suteiks Tau gdi, reikaling norint bti geru vadovu, bei nauding bet kokioje gyvenimikoje veikloje. Gali dalyvauti, jei nortum bti ar jau esi Lietuvos skautijos, Lietuvos skaui seserijos ar Student skaut organizacijos narys ir nortum steigti nauj skautik vienet. Mokymai skirti monms nuo 18 m., ketinantiems tapti skaut vadovais bei esamiems skaut vienet vadovams, kurie dar nra baig joki skautik mokym. Registracijos anketa ia: https://docs.google.com/ spreadsheet/viewform?formkey=dFZkSVZOci1INFRoW ktMZXZKSFZjWlE6MQ#gid=0 Skaut akademijos finansuojamos Europos struktrinio fondo lomis pagal mogikj itekli pltros veiksm program. Projektas Dievui. Tvynei. Artimui., kodas VP1-2.2-MM-10-V-02-015

Po jaunj korespondent mokym Belgijoje


2012 m. Liepos 4 8 dienomis du Lietuvos skautijos atstovai i Vilniaus krato Gabija Kubilit ir Rokas Augulis dalyvavo WOSM rengiamuose mokymuose skirtus ruoti jaunuosius korespondentus spaudai ir suteikti dalyviams ini apie skaut organizacijos reprezentavim. 23 skautai i 13 Europos ali keturias dienas praleido Belgijoje, Gento mieste vykusiose paskaitose, kurias ved patyr DB, Australijos skaut vadovai, dirbantys su tarptautinio lygio komunikacijomis. Programa buvo dviej dali teorin ir praktin. Pirmosios dalies metu dalyviai buvo supaindinami su bendrosiomis skaut vertybmis ir nuostatomis,

suinojome, kad skautavimas negali bti paremtas tradicijomis, nes keiiantis visuomens interesams skautai turi bti prisitaikantys, nordami ilaikyti pastov nari skaii arba nordami j didinti ( tai buvo nauja ir netikta mums, lietuviams ir latviams, nes kaip vliau diskutavome, suinojome, kad abiej ali skautavime tradicijos uema vien i svarbesni pozicij). Dalyviams buvo suteikiama informacija apie organizacijos reprezentavimo priemones : moksi rayti ,,press release straipsnius skirtus naudoti urnalistams kaip informacijos altinius, susipaino su televizijos, radijo ir vieojo intervi gudrybmis. Buvo rengiamos diskusijos, kuri metu skautai i vairi ali dalinosi savo patirtimi, kalbjo apie vidaus problemas, tokioms kaip skaut organizacijos lyginimas su armija. Suinojome, kad DB skautai stengiasi sprsti i problem skatindami skautus atsisakyti uniform,
2012m. Liepa - Rugpjtis

7 pulapis

rikiuoi ir netgi emblem DB televizijoje, renginiuose pasirodantys skautai daniausiai bna tik su kaklaraiiais Antrojoje praktinje dalyje skautai gavo vairias uduotis skirtas lavinti socialinio bendravimo gudius : vox populi ( gatvs interviu) metu dalyviai buvo pasisti Gento miesto gatves imti interviu i moni, poto grupse montavo filmukus kurie turjo atskleisti tikr moniu matyma ir poir skaut organizacij. Taip pat buvo mokomi vieosios kalbos, moksi kalbti radijo mikrofon, televizijos kamer, duoti interviu telefonu. Visi pokalbiai buvo rainejami, filmuojami, po to diskutuojami ir aptarinjami su mokym vadovais. Suinojome kaip manipuliuoti interviu jo metu pakreipti pokalb taip, kad bt paskelbta informacija kuri patys norjome pasakyti, o ji nebt ikritusi i konteksto. Mokym gale dalyviai galjo pasirinkti, kur nori pagilinti savo inias : media priemons arba kritini situacij valdyme j pasirinkome mes. Analizavome vairias situacijas, susijusias su skautais ir spauda (pvz.: nelaim skaut stovykloje spauda tai suino anksiau nei vaik tveliai) ir gilinome savo gdius j problem sprendime. Taip pat dalyviai jungsi i grupes alimis po penkis atstovus , kuriose reng planus toKand. vyr. Sk. Gabija Kubilit Kand. sk vyius Rokas Augulis limesniam bendradarbiavimui, dalinosi kontaktais ne tik grupse, bet ir su visais dalyviais bei mokym vadovais. Turime idj surengti Lietuvos ir Latvijos skaut susitikim - stovyklavim prie ali sien, stengtis susilaukti bent vietini laikrai dmesio. Taip pat planuojame surengti mokymus krato lygmeniu ( greitu metu gausime i mokym mediag ), siekdami didinti komunikacijos skyriaus skaii pasidalindami informacija, kuri imokome. Taip kelti kartel media srityje.

Kvieiame drauginink mokymus!


Kas? Drauginink mokymai Kur? Kaune, Skaut name, Trak g. 18 Kada? 2012 m. spalio 19-21 d. Kam skirti mokymai? Vadovams, kurie neseniai pradjo skautauti. Taip pat skautams, kurie nori pradti vadovauti draugovei ar jau vadovauja, bet nori atnaujinti inias. Kokios temos? Mokym ais skili sistema ir jos praktinis gyvendinimas. Kiek tai kainuos? 40 Lt. Ne LS nariams 50 Lt (viet ne LS nariams skaiius ribotas) Kaip registruotis? Upildyk anket ia. Jei turi klausim, rayk mokymai@skautai.lt Vyr. sk., fil. Simona Klumbyt Lietuvos skautijos Mokym skyrius

8 pulapis

2012m. Liepa - Rugpjtis

Kaip usisakyti skautik uniform?


Geriausios naujienos, tai pamirtos senos! Taigi darkart raome apie skautikus markinius, kelnes, sijonus ir kit skautik atributik. Tikr skaut i visos minios vis pirma pastebsi i jos sutvarkytos uniformos. Tikr skaut taip pat. Kolkas Lietuvos skautija suteikia galimyb sigyti skautikus markinius, kelnes ir sijonus. K reikia daryti norint usisakyti skautik uniform? Vis pirma reikia isimatuoti savo g, juosmens statymo, usakymo lapuose ir skautikos atributikos projekteskautatinklyje. Grai uniform reikia papuoti Lietuvos skautijos PSJ organizacijos ir vietovardio emblemomis, Lelijle, metinmis vaigdutmis, patyrimo laipsni enklais, stovykl ir ygi emblemomis... K reikia daryti, jei noriu usisakyti skautikos atributikos? Atiduoti usakymo lap irgrynus pinigus i anksto susitarus su broliu sk.v. Jaronimu adresuskautiska. atributika@gmail.com. (tai galima padaryti Vilniuje ir Kaune, pinigus pervesti banko sskait u skautikas uniformas galimybs nra). Smulkesn informacij rasite uniformos dydio nu9 pulapis 2012m. Liepa - Rugpjtis

K reikia daryti, norint usisakyti pagaminti emblemas, metalinius enkliukus pagal usakym kratui, stovyklai, ygiui, tuntui? skautiska.atributika@gmail.com atsisti laik su emblemos maketu, matmenimis, pageidaujamu kiekiu, ar norite austos, ar isiuvintos, ar norite apsit ar lazeriu ipjaut emblemos krat. Tuomet visk suderinsime individualiai. Daugiau informacijos: http://www.skautai.lt/index/ article/id/1147

ir krtins apimtis. Sijonams ir kelnms reikia isimatuoti g, juosmens ir klub apimtis. Uniformos dydio parinkimo gide pasirinkti tavo rayti juos uniform usakymo lape. matmenis atitinkanius parametrus.

Upildyti atributikos usakymo lap. J atsisti skautiska.atributika@gmail.com Gauti patvirtinim, jog visa reikiama atributika Susitarti dl apmokjimo ir pristatymo slyg.

yra sandelyje. Atributikos mogus sk.v. Jaronimas (Siunt pagalba atributika u papildom mokest siuniama po vis Lietuv).