KAD STOK Jenis Barang : Raket Masuk Bil 1 2 3 4 5 6 7 Tarikh 3/8/11 5/8/11 10/8/11 10/8/11 8/8/11 9/8/11 31/8/11 Kuantiti 31 19

Harga/unit (RM) Amaun (RM)

Keluar Kuantiti
Harga/unit (RM) Amaun (RM)

Baki Kuantiti
Harga/unit (RM) Amaun (RM)

20 20

620 380 4 4 10 20 20 20 20 20 80 80 200 400 12 20 240

Jenis Barang : Bola Ragbi Masuk Bil 1 2 3 4 5 6 7 Tarikh 1/8/11 2/8/11 10/8/11 8/8/11 9/8/11 27/8/11 31/8/11 Kuantiti 50 25
Harga/unit (RM) Amaun (RM)

Keluar Kuantiti
Harga/unit (RM) Amaun (RM)

Baki Kuantiti
Harga/unit (RM) Amaun (RM)

100 100

5 000 2 500 1 35 35 1 100 100 100 100 100 3 500 3 500 100 3 100 300

BUKU TUNAI
TARIKH BUTIR FOLIO DISKAUN TUNAI BANK

2011 Ogos 1 10 Modal Jualan 20 000 400 200 150 1 000 300 K 100 60 000

10 Jualan 20 Rosli 21 Rosalinda 26 Sewa 27 Bank

21 000 Sept 1 Baki b/b 19 550

61 150 53 900

LEJAR AM
TARIKH BUTIR FOLIO DISKAUN TUNAI BANK

AKAUN MODAL TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b

2011 Ogos 3 Belian JUMLAH TARIKH BUTIRAN 5 (RM) Belian 13 Pembekal Arif Bank 135 000 1/8/11 14 Syarikat Anuar Tunai 1/8/11 14 Pembekal Arif Kenderaan 29/8/11 15 Gaji 135 000 15 Insurans 16 Sewa 1/9/11 17 Alat Tulis Baki b/b JUMLAH (RM) 60 000 20 000 55 000 135 000 135 000 350 100 100 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH(R M) 100 10019 550 21 000 620 380 3 000 500 2 000 1 200 450

AKAUN AMBILAN TARIKH 27/8/11 Belian BUTIRAN

27 Tunai JUMLAH( RM) 100 31100 Baki TARIKH 31/8/11

h/b

53 900 61 150

1/9/11

Baki b/b

100 AKAUN BELIAN

TARIKH 3/8/11 5/8/11 31/8/11 Tunai Tunai

BUTIRAN

JUMLAH( RM) 620 380 7 500 8 500

TARIKH 27/8/11 31/8/11

BUTIRAN Ambilan Baki h/b

JUMLAH(R M) 100 8 400

Pelbagai Pemiutang

8 500

1/9/11

Baki b/b

8 400

AKAUN KENDERAAN TARIKH 29/8/11 Modal BUTIRAN JUMLAH (RM) 55 000 55 000 1/9/11 Baki b/b 55 000 AKAUN PERABOT TARIKH 28/8/11 BUTIRAN Kedai Perabot Sulaiman JUMLAH (RM) 2 000 2 000 1/9/11 Baki b/b 2 000 KEDAI PERABOT SULAIMAN TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 2 000 2 000 1/9/11 Baki b/b TARIKH 28/8/11 BUTIRAN Perabot JUMLAH (RM) 2 000 2 000 2 000 TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 2 000 2 000 TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/ b JUMLAH (RM) 55 000 55 000

ANGKUTAN MASUK TARIKH BUTIRAN JUMLAH TARIKH BUTIRAN JUMLAH

(RM) 8/8/11 Syarikat Anuar 200 200 1/9/11 Baki b/b 200 SYARIKAT ANUAR TARIKH 7/8/11 14/8/11 31/8/11 BUTIRAN Pulangan belian Bank Baki h/b JUMLAH (RM) 500 500 1 700 1 700 1/9/11 PEMBEKAL ARIF TARIKH 13/8/11 Bank 14/8/11 Bank 31/8/11 Baki h/b BUTIRAN JUMLAH (RM) 3 000 2 000 0 0 1/9/11 Baki b/b TARIKH 1/8/11 BUTIRAN Belian Baki b/b TARIKH 2/8/11 8/8/11 BUTIRAN Belian Angkutan Masuk 31/8/11 Baki h/b

(RM) 200 200

JUMLAH (RM) 2 500 200

2 750 1 700

JUMLAH (RM) 5 000

5 000 0

AKAUN JUALAN TARIKH BUTIRAN JUMLAH TARIKH BUTIRAN JUMLAH

(RM) 31/8/11 Baki h/b 16 100 10/8/11 10/8/11 31/8/11 Tunai Tunai Pelbagai Penghutang

(RM) 400 200 15 500

16 100 1/9/11 Baki b/b

16 100 16 100

ROSALINDA TARIKH 9/8/11 Jualan BUTIRAN JUMLAH (RM) 8 000 TARIKH 20/8/11 12/8/11 31/8/11 8 000 1/9/11 Baki b/b 6 950 BUTIRAN Bank Pulangan Jualan Baki h/b JUMLAH (RM) 1 000 50 6 950 6950

ROSLI TARIKH BUTIRAN JUMLAH TARIKH BUTIRAN JUMLAH

(RM) 8/8/11 Jualan 7 500 11/8/11 1/8/11 31/8/11 7 500 1/9/11 Baki b/b 7 250 AKAUN PULANGAN BELIAN TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 500 TARIKH 7/8/11 BUTIRAN Pelbagai Pemiutang Pulangan Jualan Bank Baki h/b

(RM) 100 150 7250 7 250

JUMLAH (RM) 500

500 1/9/11 Baki b/b

500 500

AKAUN PULANGAN JUALAN TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Pelbagai Penghutang JUMLAH (RM) 150 150 1/9/11 Baki b/b 150 TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 150 150

AKAUN SEWA DITERIMA TARIKH BUTIRAN JUMLAH (RM) TARIKH BUTIRAN JUMLAH (RM)

31/8/11

Baki h/b

300 300

26/8/11

Bank

300 300

1/9/11

Baki b/b

300

AKAUN SEWA TARIKH 16/8/11 Tunai BUTIRAN JUMLAH (RM) 350 350 1/9/11 Baki b/b 350 TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 350 350

AKAUN GAJI TARIKH BUTIRAN JUMLAH (RM) TARIKH BUTIRAN JUMLAH (RM)

15/8/11

Bank

1 200 1 200

31/8/11

Baki h/b

1 200 1 200

1/9/11

Baki b/b

1 200

AKAUN INSURANS TARIKH 15/8/11 Bank BUTIRAN JUMLAH (RM) 450 450 1/9/11 Baki b/b 450 TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 450 450

AKAUN ALAT TULIS TARIKH 17/8/11 Tunai BUTIRAN JUMLAH (RM) 100 100 1/9/11 Baki b/b 100 TARIKH 31/8/11 BUTIRAN Baki h/b JUMLAH (RM) 100 100

PERNIAGAAN ARINA Imbangan duga pada 31 Ogos 2011

BUTIR Modal Gaji Ambilan Belian Perabot Syarikat Anuar Pembekal Arif Rosli Rosalinda Jualan Pulangan belian Pulangan jualan Sewa Sewa diterima Angkutan Masuk Tunai Bank Kenderaan Insurans Alat Tulis Kedai Perabot Sulaiman

DEBIT 1 200 100 8 400 2 000

KREDIT 135 000

1 700 0 7 250 6 950 16 100 500 150 350 300 200 19 550 53 900 55 000 450 7 250 2 000

JUMLAH

155 600

155 600

Perniagaan Arina Penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Ogos 2010 RM Jualan RM 16 100 RM

(-)pulangan jualan Jualan bersih Tolak: kos jualan Belian (-) pulangan belian Kos barang untuk dijual (+)Angkutan masuk (-)Stok akhir Kos jualan Untung kasar (+)hasil: Sewa diterima

150 15 950 8 400 500 7 900 200 8 100 680 7 420 8 530 300 8 830

(-) belanja Sewa Gaji Alat tulis Insurans

350 1 200 100 450 2 100 6 730

Untung bersih

Perniagaan Arina Kunci kira-kira pada 31 Ogos 2011 RM Aset Bukan Semasa RM RM

Perabot Kenderaan Aset Semasa Stok akhir Penghutang Tunai Bank

2000 55 000 57 000 680 14 200 19 550 53 900 88 330

Tolak: Liabiliti Semasa Pemiutang Modal kerja

3 700 8 4630 141 630

Dibiayai oleh Ekuiti Pemilik Modal awal (+) untung bersih (-) Ambilan Modal akhir

135 000 6 730 141 730 100 141 630

RUMUSAN
Perniagaan saya telah mengamalkan konsep dan prinsip perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku-buku perakaunan:

1. Kos sejarah Konsep kos sejarah digunakan dalam merekod Aset Bukan Semasa dalam Kunci kirakira 2. Wang sebagai ukuran Semua urus niaga direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia(RM). Ini selaras dengan konsep Wang sebagai ukuran. 3. Catatan bergu Semua perekodan dan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan bergu. 4. Entiti berasingan Konsep sistem berasingan diamalkan dalam perniagaan. Setiap ambilan dicatatkan dan menolak modal yang dikeluarkan. 5. Materialiti Semua barang dalam perniagaan dianggap material kerana dapat mempengaruhi penyata kewangan.

PENGHARGAAN

Pertama sekali,saya bersyukur kepada Allah kerana dengan keredhaanNya saya dapat menyelesaikan kerja kursus ini.Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada guru akaun kelas 4 As-Syafie iaitu Puan Homsaton Binti Tamzis kerana menunjuk ajar dan telah bekerja keras membantu saya untuk melengkapkan kerja kursus ini.Tidak dilupakan juga, rakan-rakan sekelas saya yang telah membantu saya dalam pelbagai bentuk dalam penghasilan kerja kursus ini.

Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ibu bapa saya, Puan Noraishah Binti Mohmed Jaafar dan Encik Zainol Abidin Abd. Rahman kerana telah memberi sokongan dan pertolongan semasa kerja kursus ini dijalankan.Mereka jugalah yang banyak menghabiskan waktu bersama saya ketika saya melakukan tugasan projek ini. Terima kasih juga kepada individu yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung.Saya juga berharap agar tugasan saya ini dapat diberkati oleh Allah,Alhamdulillah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful