Antistres terapija

ANTISTRES TERAPIJA

Savremeni čovjek je izložen stresogenim faktorima više nego ikad! Može li mu pomoći terapija lijekovima? Da li se mir nalazi u tabletama? Kakva rješenja bi čovjek najlakše prihvatio? Da bismo dobili odgovor, moramo zaroniti duboko u moždanu masu najsloženijeg kilograma u uni verzumu. Čudesni mozak Mozak vrši većinu kontrolnih funkcija u tijelu i jedinstven je po velikoj složenosti kontrolnih postupaka što ih može obavljati. Kora velikog mozga, sa svojih 100 milijardi neurona je izuzetno aktivna u prenosu informacija i povezivanju sistema. Mozak prima hiljade pojedinačnih informacija iz različitih čulnih organa, te ih sve integriše da bi odredio na koji način će tijelo reagovati. Većina aktivnosti mozga počinje čulnim doživljajem koji potiče iz nekog od receptora; to mogu biti vidni ili slušni receptori, taktilni receptori na površini tijela ili neki drugi receptori. Signali iz receptora se prenose do svih dijelova nervnog sistema. Jedna od glavnih uloga mozga jeste obrada ulaznih informacija tako da nastane odgovarajuća motorna reakcija.
73

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

fenomen u čitavom svemiru. Najveći dio informacija koje dobijamo iz spoljašnjeg svijeta se pohranjuje u kori velikog mozga. Skladištenje informacija je proces koji zovemo pamćenje. Svaki put kad određeni signal prođe kroz sinapse, one postaju sve sposobnije da takav isti signal prenesu i drugi put. Pošto je signal prošao mnogo puta kroz sinapse, one bivaju tako podražene da signali koji nastaju u samom mozgu mogu takođe prouzrokovati prijenos impulsa kroz taj isti redosljed sinapsi, iako čulni ulaz nije ni podražen.1 To nam pruža utisak kao da doživljavamo čulni podražaj, mada je to zapravo samo pamćenje tog podražaja. Kada se informacije jednom uskladište u nervnom sistemu, one postaju dio mehanizma za ličnu obradu. Tokom procesa mišljenja mozak upoređuje nove čulne doživljaje sa uskladištenim informacijama. Naborani gornji dio mozga, tzv. korteks daje svijest, vid, sluh i reguliše pokrete. Ovdje leže mnogi kvaliteti koji razdvajaju čovjeka od drugih stvorenja: kreativna misao, razmišljanje, govor i druge kompleksne radnje. Mozak se sastoji od dvije hemisfere, između kojih je smješten međumozak. Svaka hemisfera ima sljedeće režnjeve:

Slika 5.1. Mozak i lobanjske kosti

Više od 99% svih čulnih informacija se odbacuju u mozgu kao nevažne i beznačajne. Mi smo nesvjesni onih dijelova tijela koji su u dodiru sa odjećom, a takođe nismo svjesni ni pritiska sjedišta dok sjedimo. Isto tako, pažnju obraćamo samo na određene predmete u vidnom polju, a neprekidnu buku iz okoline obično potiskujemo u pozadinu. Pošto je neka važna čulna informacija izabrana, ona se usmjerava u motoričko područje mozga da bi izazvala poželjnu reakciju. Ako postavimo ruku na peć dolazi do naglog podizanja ruke, kao i odmicanja cijelog tijela. Čak i to predstavlja djelovanje samo malog dijela motoričkog sistema u tijelu. Sposobnost ljudskog mozga da skladišti informacije i da ih se prisjeća je najznačajniji
74

75

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

Slika 5.2. Krvni sudovi mozga

čeoni, tjemeni, zatiljni i sljepoočni. U čeonom režnju smješteni su centri za govor, područja odgovorna za misaone procese i područja za podražaj mišića. U tjemenom režnju nalazi se osjetno područje. Zatiljni režanj je zadužen za vid. U sljepoočnom režnju su centri za sluh, razumijevanje govora, čitanje i pisanje, kao i središte emocija, ponašanja i pamćenja. Mozak posjeduje tri barijere koje ga štite i omogućavaju mu normalnu funkciju. Koštani sistem, u vidu lobanjskih kostiju, predstavlja najjaču zaštitu od oštećenja bilo koje vrste. Dok dijete raste, kosti su vezane hrskavicama i omogućavaju povećanje obima mozga (slika 5.1). U daljem rastu i razvoju fontanele se gube, kosti okoštavaju i trajno srastaju. Sljedeće barijere su ovojnice mozga i likvor, koji teče centralnim šupljinama mozga i kičmene moždine. Zahvaljujući likvoru, koji amortizuje sve udare,
76

mozak ima savršenu zaštitu. Mozak je jedini organ koji može da posmatra i proučava sam sebe, jer je svjestan svog postojanja. Najsloženiji kilogram u univerzumu je bez premca - mozak. Razlika između čovjeka i svih drugih živih bića je u višim strukturama mozga. Posebno je značajan frontalni ili čeoni režanj u kome se nalaze centri za volju, moralnost i duhovnost. Upoređujući frontalni režanj kod različitih organizama potvrđeno je da ovo područje kod čovjeka ima neuporedivo veću zapreminu. Samim tim naša odgovornost kao moralnih bića je proizašla iz ovih složenih struktura mozga.2 Ishrana mozga Krvotok je mreža koja opskrbljuje hranom i kisikom sve dijelove tijela, pa tako i moždane ćelije (slika 5.2). Za svoj rad mozak troši ogromnu količinu energije, tako da svakodnevno potroši gotovo četvrtinu cjelokupnog kiseonika, te čak i do dvije trećine glukoze, koja se dopremi u tijelo. Upravo zbog toga mozak je izuzetno dobro prokrvljen - smatra se da u mozgu ima i do dvije hiljade kilometara sićušnih krvnih žila kroz koje u jednom danu protekne 1100 litara krvi. Male smetnje u opskrbi mozga mogu dovesti do zaboravnosti i gubitka koncentracije, glavobolje, vrtoglavice i zujanja u ušima. Izuzetno je opasna ishemija ili smanjena op77

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

skrba kiseonikom moždanih ćelija, jer krvne žile nemaju mogućnost alternativnog snabdijevanja mozga. Procjenjuje se da 10-15% ljudi umire od posljedica neodgovarajućeg protoka krvi kroz moždane krvne žile. Ako dođe do prekida cirkulacije mozak veoma brzo strada. Nakon 4-5 minuta moždane ćelije počinju nepovratno propadati, a ako prekid krvnog protoka potraje duže od desetak minuta, preživljavanje više nije moguće.3 Razvoj mozga Da bi mozak vršio koordinaciju svih aktivnosti potrebno je da nervne ćelije stignu do najudaljenijih dijelova našeg tijela. U organizmu postoje hiljade neurona i njihovih produžetaka sa skoro identičnim rasporedom kod svakog čovjeka. Ugradnja tih neurona je zapisana još u genima embriona, tako da oni imaju šemu gdje će se usidriti u toku života. Zahvaljujući hemiji, nerv prepoznaje trasu kojom treba da putuje kako bi obavljao inervaciju organizma. Mlade nervne ćelije naseljavaju sve strukture i zauzimaju svoju poziciju, formirajući sivu zonu kore velikog mozga. Nakon nekoliko uzastopnih dijeljenja uspostavlja se pravilan raspored, koji je izgrađen u obliku stubića načinjenih od po šest ćelija. Neuroni se međusobno povezuju najprije vertikalno, a zatim i horizontalno. Kao što slajd
78

projektor emituje svaku tačku sa slajda na projekciono platno, tako svaka tačka začetka mozga se projektuje u šest kopija jedna iznad druge u određenu zonu mozga. Nervne ćelije migriraju vođene hemijskim signalima do tačno određenog mjesta u tijelu, gdje će se trajno nastaniti. Navike i putevi u mozgu Mišljenje je izuzetno moćan proces, koji može raspršiti milione hemijskih kesica ispunjenih milionima hemijskih supstanci na odgovarajuće adrese u mozgu i tako dubinski mijenjati naša raspoloženja, osjećanja i djelovanja. Specifične misli produkuju specifične obrasce moždane aktivnosti. Vizuelnim istraživanjima je dokazano da postoji preusmjeravanje

Slika 5.3. Zadebljanja na kraju neurona

79

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

krvi u mozgu prema mjestima koja su u tom trenutku odgovorna za stvaranje namjera i donošenje odluka. Um ima mogućnost da jednostavnom namjerom ciljano aktivira određenu zonu mozga. Naše ustanovljene navike predstavljaju putanje u našem nervnom sistemu. Često ponavljanje iste misli, osjećanja ili akcije učvršćuju ovu stazu, baš kao što koraci prave stazu u snijegu. Kao rezultat aktivacije određenih dijelova mozga nastale su fizičke promjene u nervnom tkivu. Naučnici su otkrili da svaka misao ili akcija koja se često ponavlja izgrađuje ove sićušne dugmiće na krajevima nervnog vlakna, pa prenošenje iste misli i akcije postaje sve lakše u budućnosti (slika 5.3). Svaka naša misao, osjećanje ili akcija koja se ponavlja produkuje fizičke i hemijske promjene u našim nervnim putanjama, bilo na dobro ili zlo, kada se jednom ove navike učvrste u mozgu. Navike stvaraju trajne puteve u mozgu i mogu se savladati stvaranjem drugih navika koje su snažnije od onih kojih se želimo osloboditi. Možemo izgraditi nove puteve u mozgu svjesnim biranjem da, drugačije nego što smo navikli, odgovorimo na neku situaciju. Moramo ovu odluku donijeti mnogo puta, kako bismo izgradili više dugmića na novom putu nego što ih ima na starom. U tom slučaju nervni impulsi će radije izabrati novi put umjesto starog.
80

Kada izaberemo alternativni put mi biramo: * da budemo ljubazni, umjesto grubi, * da pohvalimo, umjesto da kritikujemo, * da pomognemo, umjesto da povrijedimo. Razmislite samo o implikacijama ove činjenice na naše mentalno i emotivno zdravlje i na obrazovanje našeg karaktera. Ono što dijete gleda i sluša, ostavlja duboke tragove u nježnom dječjem umu, koje nikakve kasnije životne okolnosti ne mogu u potpunosti izbrisati... Ponavljanje aktivnosti stvara navike... One se mogu modifikovati ozbiljnim vježbanjem u nastavku života, ali rijetko kad se mogu u potpunosti promijeniti. Pošto smo mi razumna bića "Homo sapiens" veoma je bitno da usmjerimo svoje snage ka mijenjanju loših navika i jačanju volje. A to možemo ostvariti odlukom da reagujemo drugačije nego što smo navikli. Predlažemo recept za jačanje volje: * Vježbajte se u odlučivanju i držite se svojih odluka. Često je bolje načiniti grešku, nego li oklijevati u neodlučnosti. Zapisivanje odluke pomaže osobi da se čvrsto drži odluke koju je donijela. * Završite prethodni posao prije nego otpočnete novi. Nemojte prelaziti sa jedne stvari
81

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

na drugu vrteći se sve vrijeme u krug. * Dopustite sebi pogreške. * Ustanite iz kreveta u ono vrijeme kad ste to sebi zacrtali. Odlučite to uveče i ostanite pri tome ujutro. * Volja se jača vježbanjem samo-odricanja i samo-kontrole. Vježbajte odbacivanje popustljivosti prema sebi. * Praktikujte zdrav način života sa dobrom ishranom, vježbanjem i odmorom. * Naučite da planski radite stvari u životu, a ne impulsivno. Stres Više od 50% svih posjeta ljekarima svoj korijen ima u stresu i veoma je značajno odgonetnuti misteriju ovog naglog povećanja stresom uzrokovanih bolesti. Naš mozak funkcioniše zahvaljujući biološkim strujama koje postoje u njemu. Te struje su omogućile snimanje mozga koje se zove EEG (elektroencefalografija).4 Ćelija, pod nazivom neuron, je najvažnija jedinica komunikacije unutar tijela. Svakih nekoliko godina sve druge ćelije u tijelu umiru i bivaju zamijenjene, ali ne i neuroni. Kako bismo inače mogli da funkcionišemo ako bi nam s vremena na vrijeme izumirala skladišta sjećanja i informacija o svijetu?
82

Slika 5.4. Neuroni sa produžecima

Slika 5.5. Sinapsa

Slika 5.6.Električni impulsi u nervu

Kada neuron izumre, on se ne zamijenjuje novim. Neuron se deklariše kao najznačajnija i najzanimljivija ćelija u čitavom ljudskom organizmu. Medicinske knjige prikazuju pojedinačne neurone u njihovom idealizovanom obliku (slika 5.4). U tom obliku se nikada ne javljaju u prirodi. Sve počinje od zamršenih, poput čipke i nevjerovatno tankih nastavaka, zvanih dendriti koji se, slično žilicama na korijenu drveta, vezuju za
83

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

se obrazuje ograničen međuprostor koji se zove sinapsa. Putem ovog međuprostornog jaza, protiče mala količina hemijskih supstanci, dajući čitavoj strukturi jednu novu dimenziju složenosti.
Slika 5.7. Sinapse i butoni (dugmići)

jedno stablo. Sa aferentnih (dovodnih) neurona, koji prenose poruke do mozga, ovi dendriti se pružaju prema bilo kom dijelu tijela, iz kojeg šalju informacije o stimulusima. Sa eferentnih (odvodnih) neurona, koji kontrolišu mišiće, nervni završeci se obmotavaju oko mišićnih vlakana, završavajući u motornim pločama koje direktno kontrolišu aktivnosti mišića (slika 5.9). Ovi nervni nastavci (dendriti) su tako isprepleteni, da je čak i mikroskopom skoro nemoguće raspoznati gdje se završava jedan, a gdje drugi počinje. Možemo to uporediti sa gledanjem krošnje drveća u zimskim mjesecima. Kada bi se sve grane tih krošnji mogle sabiti na jedan cantimetar kvadratni, ispunjavajući prostor, a da im se grane ne dodiruju, rezultat bi bio sličan grananju nerava u našem tijelu.5 U ljudskom organizmu se svaki od nekoliko milijardi neurona završava tačno ispred sljedećeg neurona. Tako
84

Broj različitih mogućih kombinacija u povezivanju sinapsi u našem mozgu veći je od ukupnog broja atomskih čestica koje sačinjavaju cjelokupni danas poznati svemir. Kada je neuron stimulisan, nervni impuls putuje duž nervnog nastavka-aksona. Došavši do zadebljanja na sinapsi, nervni impuls stvara mala zrnca (sinaptičke vezikule), od koji svaka sadrži na hiljade molekula neurotransmitera koji se nalaze unutar tog zadebljanja i stapajući se s površinom zadebljanja oslobađaju svoj sadržaj preko sinapse. Putem složenog sistema ključeva i brava, neurotransmiter otvara i zatvara ulazne kanale u sljedećem neuronu (slika 5.5). Kao rezultat, naelektrisane čestice ulaze u taj sljedeći neuron i izazivaju dodatne hemijske promjene koje na tom području stvaraju električni impuls ili podstiču na dalju električnu aktivnost (slika 5.6).6 Fenomen koji se naziva dugotrajni podstrek, nastaje kada su neuroni redovno stimulisani i puštaju neurotransmitere preko sinapse. Ovaj postupak dovodi do hemijskih promjena koje stvaraju kvržice koje naučnici zovu butonima (slika 5.7). Što neka nervna ćelija ima više butona, to lakše i brže prenosi poruke.
85

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja
Slika 5.8. Švanove ćelije

Antistres terapija

Slika 5.9. Sinapse neurona i mišića

Slika 5.10. Principi funkcionisanja CNS

Formiranje ovih butona jača veze između neurona. Dakle, ako želimo da se sjetimo nečega, pomoći će nam ako tu stvar često prizivamo u misli. Slikovito rečeno, kao što stalno hodanje po stazi po snijegu dovodi do formiranja prtine, tako i stalno ponavljanje određenih radnji i gradiva urezuje brazde u mozgu. Stimulisanje neurona se odvija biološkim strujama, u čijoj osnovi se nalazi akcijski potencijal. Naši receptori odgovaraju na podražaj tako što pokreću naelektrisane čestice kroz naše nerve.
86

Ti elekrični impulsi velikom brzinom dolaze do završetaka nervnih ćelija i pokreću hemijske medijatore. Ako smo rekli da su neuroni sa svojim završecima isprepleteni kao grane drveća sabijenog u cantimetar kvadratni, postavlja se pitanje pojave kratkog spoja. Ta solucija uopšte ne postoji, jer su nervne ćelije obezbijeđene ovojnicom, koja je izgrađena od lipida koji su fantastični izolatori. Električni signali se prenose od suženja do suženja. Kompletna bijela masa mozga je izgrađena od izolacionog materijala.7 Ovaj izolacioni materijal čine Švanove ćelije koje su vezane proteinskim kopčama, koje drže da se ovojnice ne odmotaju (slika 5.8). Cijeli proces prenosa signala, tj. informacija između nervnih ćelija je reverzibilan (povratan), tako da hemijski medi87

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

jatori neposredno poslije izvršenog zadatka se vraćaju i spremni su za ponovnu akciju i prenos impulsa. Sinapsa je zastrašujuće složena. Ako uzmemo za primjer samo jedan neuron koji inerviše jedno mišićno vlakno na ruci. Duž ove jedne nervne ćelije zadebljanja drugih neurona grade sinapse. Duž jednog motornog živca stvaraju se na hiljade posebnih sinapsi (slika 5.9). Ako neki signal stimuliše ovaj živac, istovremeno su aktivirane na hiljade drugih nervnih ćelija u okolini. Ovaj isti nerv prenosi informacije o broju mišićnih vlakana koji mogu da pokrenu dati mišić, o snazi mišića antagonista i njihovoj inhibiciji, o preprekama za pokretanje tog mišića i mnoštvu drugih impulsa. Svaki impuls je pod kontrolom i pod uticajem nekoliko desetina hiljada sinapsi na koje nailazi na svom putu. Osnova reagovanja nervnih ćelija je princip “sve ili ništa”. Kada se impuls jednom upali i aktivira on se prenosi do kraja nerva. Ne možemo zamisliti funkcionisanje nervnog sistema bez stalnog i doživotnog angažovanja hemijskih prenosioca ili medijatora. Postoje mnogobrojni medijatori koji su značajni za funkcionisanje živčanog sistema, ali radi pojednostavljivanja koristićemo samo neke. Adrenalin i noradrenalin su karakteristični medijatori koji pobuđuju ili ekscitiraju CNS, dok je npr. gamaaminobuterna kiselina (GABA) zadužena za inhibiciju CNS-a.
88

Funkcije centralnog nervnog sistema zavise od ravnoteže ekscitirajućih i inhibirajućih medijatora u mozgu (silka 5.10). Ravnoteža i pravilan balans navedenih medijatora se često poremete, npr. prilikom izlaganju stresogenim faktorima. Stresori su spoljašnje sile koje predstavljaju probleme i brige. Najčešći stresori su: porodični problemi, krajnji rokovi, finansije, zagađenje, vrućina, preopterećenost, bolesti i smrt. Stres označava odgovor osobe na te probleme. Uglavnom je stres štetan ili neprijatan. Vidimo da stresori utiču na sve aspekte našeg bića. Pored fizičkih stresora, postoje i mentalni stresori. Oni mogu biti u obliku rokova ili novčanih problema. Društveno okruženje iznosi svoj dio stresora: mogu da se javljaju kod kuće, u školi, na poslu ili u susjedstvu. Takođe, postoje duhovni stresori. Oni naročito nastaju kada se naše spoljašne okolnosti ili unutrašnje odluke sukobljavaju sa našim ciljevima, vrijednostima ili religijskim uvjerenjima. Cilj upravljanja stresom nije u potpunoj eliminaciji, već u kontroli, kako bi optimalan nivo pobuđenosti bio prisutan. Reakcije na stresore prolaze kroz tri faze: alarmna reakcija, stanje otpora i stanje iscrpljenosti. Fizički efekti prisutnog stresora se manifestuju kroz povećanje:
89

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

* Krvnog pritiska * Stope srčanog rada * Broja srčanih kontrakcija i * Protoka krvi ka aktivnim mišićima. U isto vrijeme smanjuje se dotok krvi do oblasti kojima nije potrebna brza aktivnost, kao što su bubrezi i crijeva. Stres takođe dovodi do: * Proširenja zjenica * Povećanja mišićne snage * Otpuštanja glukoze iz jetre * Povećanja stope metabolizma Mentalni efekti prisutnog stresora se manifestuju kao: * Mentalni zamor uz gubitak spontanosti * Zbunjenost, uključujući zaboravnost * Osjećaj panike * Tenzija * Frustracija * Depresija * Kompleks niže vrednosti Društveni efekti prisutnog stresora dovode do: * Odugovlačenja * Izbjegavanje značajnog posla * Nedostatka brige prema drugima Stres se veoma često manifestuje kroz: * Emocionalnu preosjetljivost * Osjećaj izolacije otuđenosti * Agresivnost * Povlačenje u sebe * Gubitak svrhe i smisla života.
91
Slika 5.11.GABA i bensedinski receptor

STOP

Slika 5.12.GABA nema pristup receptoru bez bensedina

Slika 5.13. Djelovanje benzodiazepina (bensedina) i gamaaminobuterne kiseline (GABA)

90

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

Stres utiče na početak, liječenje ili oporavak od sljedećih bolesti i stanja: * Kardiovaskularne bolesti * Rak * Depresija * Angina pektoris * Šećerna bolest * Hipertenzija * Alergije * Gubitak kose * Herpes Navike kao uzročnici stresa Veoma često i mi sami proizvodimo stresna stanja. Mnogi ljudi izazivaju sudbinu igrajući igre na sreću, odlazeći u kockarnice, sportske kladionice i sl. Zdravstvena služba SAD je izdala sljedeći pamflet: "Koliko je do sada poznato, nijedna ptica nije pokušavala da sagradi više gnijezda od svojih susjeda. Nijedna lisica se nikada nije brinula što ima samo jednu jazbinu da se u njoj sakrije. Nijedna vjeverica nije umrla zbog brige što nije sakupila dovoljno plodova za sve zime, i nijednog psa nikad nije morila nesanica zato što nije ostavio na stranu dovoljno kostiju za svoje stare dane." A znamo da je mnogo ljudi završilo na psihijatriji zbog neostvarenih materijalnih snova i briga što nisu zaradili dovoljno novca za svoja uživanja i lagodan život svojih
92

unuka. U stresnim stanjima dolazi do poremećaja ravnoteže hemijskih supstanci u mozgu. Tada se poremeti balans između podražujućih supstanci kao što je noradrenalin i inhibirajućih supstanci kao što je GABA (slika 5.8). Lijekovi iz grupe benzodiazepina su danas najpopularniji u liječenju stresnih i anksioznih stanja. To su bensedini ili apaurini. U ovim stanjima povećala se količina medijatora noradrenalina u odnosu na GABA-u, što je dovelo do prenadraženosti CNS-a. Zato je potrebno izvršiti inhibiciju ili smirenje centralnog nervnog sistema. Pošto hemijske supstance djeluju po principu "ključ u bravu", potrebno je da se GABA veže za receptor, kako bi se otvorili hloridni kanali i došlo do smirenja prenadraženosti u tijelu (slika 5.11). Međutim, potrebno je prvo aktiviranje benzodiazepinskog (bensedinskog) receptora da bi GABA imala pristup na svoj receptor (slika 5.12).8 Zato bensedin ili apaurin djeluje kao okidač, tako što se ukotvi na bensedinski receptor, da bi se kompletan proces okončao i da bi efekat smirenja bio vidljiv (slika 5.13). Ipak, postavlja se pitanje: kako objasniti postojanje bensedinskih receptora, kada su to lijekovi otkriveni tek prije 30-ak godina? Da li su ovi bensedinski receptori postojali par hiljada godina bez ikakve funkcije? Ozbiljno se počelo razmišljati o prirodnim, urođenim medijatorima i načinima pokretanja
93

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

ovog složenog procesa. Zanimljiva studija iz 1995. godine, DartmutHičkok medicinskog centra otkrila je povezanost preživljavanja kod pacijenata sa operacijama na srcu i religioznog iskustva. Oni koji su bili ateisti imali su trostruko veću smrtnost od teista. Šta je to u stvari religiozno iskustvo? To svakako nije odlazak u crkvu i formalni obredi. Religiozno iskustvo potiče od latinskih riječi: reponovo, legare - kopča. Religija je pojam koji znači ponovo uspostavljanje veze sa onim koji je stvorio sve ove fantastične mehanizme u nama, tj. Tvorcem. U nastavku eksperimenta nađeno je sljedeće: Muškarci i žene koji imaju povjerenje u Višu silu izloženi su duplo manjem riziku za umiranje od nekog koronarnoarterijskog oboljenja. U studiji 30 pacijenata, odnosno pacijentkinja, koje su se oporavljale od frakture kuka, one za koje je Viša sila bila izvor snage i utjehe, mnogo brže su prohodale i imale niži stepen depresije od onih koji to nisu imali. U komunikaciji sa Tvorcem, ritam rada srca, disanje i moždani talasi se usporavaju, mišići se opuštaju, relaksiraju i efekti noradrenalina i drugih hormona vezanih za stres se smanjuju. Studije pokazuju da primjenom takve komunikacije, 75% osoba sa nesanicom počinje da spava i 34% osoba sa hroničnim bolom sman94

juje korištenje analgetika. Po Herbertu Bensonu, molitva radi po istim biohemijskim šemama kao relaksacioni odgovor. Komunikacija sa Tvorcem utiče na noradrenalin i druge prenosioce poruka ili hormone stresa, smanjujući krvni pritisak, frekvenciju srca i stvarajući druga blagotvorna dejstva.9 "Sve što je vezano za meditaciju i kontrolisanje stanja duha i što mijenja hormonsku aktivnost ima potencijal da utiče na imuni sistem," kaže Dejvid Felten, predsjednik neurobiološkog odsjeka na ročesterskom univerzitetu. Mnogi istraživači vjeruju da su ovi isti neurohormonski putevi osnova za čuveni i moćni "placebo efekat". Decenije istraživanja pokazuju da ako pacijent istinski vjeruje da je terapija korisna - čak iako je to šećerna tableta ili riblje ulje - to vjerovanje ima moć da liječi. U jednom klasičnom istraživanju iz 1950. godine, na primjer, trudnoj ženi koja je patila od teške jutarnje mučnine dat je sirup ipekak, koji izaziva povraćanje, a ženi je rečeno da je to moćan lijek za mučninu. Zaprepašćujuće, ali žena je prestala da povraća. Placebo efekat je psihološka komponenta koja omogućava i izlječenje, tako da bi molitva imala svoju svrhu, čak i pod uslovom da postiže placebo efekat. Međutim, sljedeći eksperiment pobudio je ogromnu pažnju i poljuljao navedeno mišljenje o molitvi. To je studija Randolfa Birda u Opštoj bolnici u
95

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

San Francisku. Bird je uzeo 393 pacijenta sa koronarne njege i polovinu prijavio da se za njih mole religiozni ljudi. Da bi eliminisao placebo efekat, pacijentima nije rekao za pokus. Bird je ustanovio da je kontrolna grupa, ona grupa za koje se nije molilo, imala 5 puta veće potrebe za antibioticima i bila tri puta sklonija komplikacijama, nego oni za koje se molilo!10 Danas je iskomprimitovan pojam molitve, duhovne komunikacije. Jasno je da je u ovom eksperimentu došlo do poboljašanja zdravlja pacijenata, što je apsolutni dokaz da postoji svrha molitve. Uspostavljanje veze i komunikacije sa Tvorcem, vodi u psihičko i fizičko ozdravljenje čovjeka. Metode u liječenju stresa Dizbalans koji postoji u mozgu usljed stresnih stanja možemo uspostaviti lijekovima i iskonskom komunikacijom sa Tvorcem. Receptori za bensedin postoje hiljadama godina, iako su bensedini otkriveni prije 30 godina. To nedvosmisleno svjedoči da je Tvorac stvorio prirodne endogene bensedine koji se aktiviraju kada zatražimo vezu sa njime preko molitve. Tada dolazi do relaksacije i smirenja. Navedeni eksperimenti to najpotpunije govore. Lijekovi poput antibiotika su produžili životni vijek preko 20 godina, ali je bolje koristiti prirodne mjere koje nemaju neželjene efekte.
96

Bensedini i slični lijekovi imaju mutageno, kancerogeno i teratogeno dejstvo, te ih je potrebno izbjeći kad god je to moguće. Kao što postoje prirodni bensedini, tako postoje i prirodni endogeni morfini, tj. lijekovi za smanjenje bola. Čak i životinje imaju te prirodne morfine, jer se Tvorac pobrinuo da i životinje lakše podnose bolove. Osim ove duhovne komponente u rješavanju stresa bitne su i ostale mjere: * Zdravo prilagođavanje * Zdrav način života * Posvećenost uzvišenom cilju * Pravilno planiranje i organizovanje * Razmišljanje o pozitivnim stvarima * Duhovnost Zdravo prilagođavanje i zdrav način života imaju neprocjenjiv značaj u terapiji stresa: Moramo biti spremni da se uklonimo od stresogenih faktora ili da ih preokrenemo u svoju korist. Ako nas neko budi u 6 sati svako jutro, umjesto da se nerviramo, iskoristimo priliku i završimo nedovršene poslove ili pročitajmo knjigu... Zdrav način života eliminiše stres i podiže pozitivnu energiju: * Koristite biljnu ishranu. * Obavezno koristite 2 l. tečnosti dnevno. * Fizička aktivnost igra odlučujuću ulogu u eliminaciji stresa.
97

Izvori fizičkog i duhovnog zdravlja

Antistres terapija

* Redovni obroci obnavljaju prirodne snage organizma. * Kvalitetan san akumulira melatonin, hormon koji ima obnavljajuće sposobnosti. Posvećenost uzvišenom cilju ima snažno relaksirajuće dejstvo. Da bi ste uspjeli, izaberite cilj koji privlači, pokreće vašu energiju i daje vam mogućnost da se u potpunosti iskažete. Izaberite ciljeve: * Koji će vas primorati da prevaziđete sebe, * Koji će mobilisati vašu energiju, * Stimulisati vaše sposobnosti, * Razviti vašu volju i * Povećati vaš uspjeh. Ne zaboravite da je najveći cilj služiti ljudima, a ne težiti da ljudi služe vama. U borbi protiv stresa značajno je: * Pravilno planiranje i organizovanje, te * Razmišljanje o pozitivnim i dobrim stvarima. Mnogo je osoba čiji je život bio ispunjen strašnim katastrofama od koji se većina nikada nije ni dogodila. Često smo okruženi ljudima sklonim depresiji. Oni se "dohvataju svake koprive u živici i nagaze svaku zmiju na livadi". Ali, ne obraćajte pažnju na malodušnost i obeshrabrenje! Naš najvažniji posao nije da vidimo šta
98

se nejasno ocrtava na horizontu budućnosti, već da učinimo ono što se sada traži od nas. Nemojte biti gubitnici, jer oni razmišljaju: * O onome što je trebalo da učine, * Ili o onome što nisu učinili. Razmišljajte kao pobjednici: * Mogu * Želim * Jesam. Stavovi nisu ništa drugo nego navike misli, a navike se stiču! Ponovljeni postupak postaje stav. Najvažniji elemenat u prevenciji i liječenju bolesti je promjena navika. Vidjeli smo da navike uspostavljaju trajne veze među nervnim ćelijama i jako teško ih je promijeniti. Ali korak po korak koristeći motivaciju i volju dolazimo u situaciju da formiramo nove puteve, stvaramo fizičke veze u nervnom tkivu i postajemo zdraviji ljudi. Zato je još Pitagora rekao: "Izaberi ono najbolje i navika će izabrano uskoro učiniti prijatnim i lakim". Takođe, ako izaberemo kvalitetne duhovne sadržaje i odlučimo da ne bježimo pred činjenicama da nas je Tvorac stvorio, postat ćemo mnogo opušteniji. "Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti", rekao je Tvorac.11 Najveća patnja ovoga svijeta jeste
99

nerazumijevanje božanskog bića. Kada vidimo iskrenu religioznu osobu koja zrači srećom, to će objaviti glasnije od bilo kog zvučnika da takav život vrijedi živjeti. Iskoristimo priliku da se povežemo sa Tvorcem, koji će nam dati snagu da prevaziđemo stresne situacije i promijenimo ljestvicu vrijednosti u našem životu. Kada se nalazimo u direktnoj komunikaciji sa Tvorcem Univerzuma sigurno je da ćemo osjećati sigurnost i hrabrost dostojnu čovjeka, a to je osnovni uslov za pobjedu nad stresom.

100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful